Sunteți pe pagina 1din 4

H I D R O E L E C T R I C A S.A.

Certificat ISO 9001 Nr. 325/2000

SUCURSALA HIDROCENTRALE PORTILE DE FIER


Str. I.G. Bibicescu Nr.2, Drobeta Turnu Se erin, !o " 1500, Te#$ 0252 30%&01, 'a($ 0252 31151)

*+!OB*T$ DIRECTOR,

Data

FISA POSTULUI Pozitia din statul de functii


COMPARTIMENTUL : EXPL. CENTR. PF II FUNCTIA/POST: INGINER PRINCIPAL STUDII/SPECIALITATE: SUPERIOARE/PROFIL ELECTRIC SAU MECANIC VECHIMEA: IN ACTIVITATEA DE PRODUCTIE-EXPLOATARE C ALTE CERINTE DE SPECIALITATE : E CURSURI DE PERFECTIONARE SI CUNOASEREA LEGISLATIEI R SPECIFICE ACTIVITATII I
N T E I E R A R H I C E F U N C T I O N A L E

Cod: Cod:

Cod:

R E L A T I I

Este subordon t! SEFULUI DE SECTIE Are "n subord"ne! PERSONALUL OPERATIV SI AT.INTRETINERE

Cu #"ne! - b"rou% te'n"# - #ont b"%"t te - $erson %u% RU d&"n"str t"( - tr ns$ortur"

Pentru #e $rob%e&e! - te'n"#e % "nst. d"n subord"ne $ro(")"on re s" tr ns$ort - de $erson % s" "n( t &"nt - # ) re $erson % $ro(")"on re s" tr ns$ort

For&u% r #od PO * PDF * +,++ * ,/ re(. ,

C O L A B O R A R E R E L A T I I R E P R E Z E N T A R E

Cu #"ne! At.E-$%.Go.osu At.E%e#tr"# % u)"ne" At.'"dro&e# n"# L b. PRAM L b. AMC At.#onstru#t""

Pentru #e $rob%e&e! - $entru s".ur re ne#es ru%u" de $ tr t t t s" e/e#tu re $rob%e&e%or de $ s" u%e". - e%e#tr"#e % "nst % t""%e /% te "n .est"une se#t"e". - &e# n"#e % "nst. /% te "n .est"une se#t"e". - /un#t"on re uto& t") r" % "nst. /% te "n .est"une se#t"e" - /un#t"on re uto& t") r" s" AMC - #onstru#t"" "nst.s n"t re s" #o&$ort re #0t""%or d"n .est"une se#t"e". te'n"#e

#u tert"

ATRIBUTII SARCINI LUCRARI ,. E% bore ) ITI $entru e-$%o t re #ore#t "nst % t""%or1 ITI-PM2S3 $entru e/e#tu re %u#r r"%or de "ntret"nere #urent /o%os"nd do#u&ent t" te'n"# $r"&"t de % $ro"e#t nt s" /urn")or1 nor&e%e de $rote#t" &un#""1 PSI s" $rote#t" &ed"u%u" t"n"nd se & de s$e#"/"#u% "nst % t""%or /% te "n e-$%o t re . 4. E% bore ) $ro.r &u% .ener % de "nstu"re $ro/es"on % 1PM s" PSI $entru e%e#tr"#"en"" d"n # dru% se#t"e" e-$%o t re #entr % s" re %")e ) "nstru"re e%e#tr"#"en"%or. 5. P t"#"$ % "nto#&"re $% nu%u" de $ro(")"on re #u & ter" %e s" $"ese de s#'"&b1 SDV-ur"1 e#'"$ &ente1 ut"% 6e1 &"6%o #e de $rote#t" &un#"" s" PSI ne#es re #t"("t t"" de "ntr.#urent s" "n "nte ) #o&$. $ro(")"on re ur& r"nd $ro(. #estor % ter&ene%e st b"%"te.. 7. Ur& reste e-"stent s" &odu% de #o&$%et re do#u&ente%or $r"& re $r"("nd #t"("t te de e-$%o t re s" "ntret"nere. 8. F #e $ro$uner" $entru "nto#&"re $% nu%u" nu % s" %un r de re$ r t"" s" re(")""1 & sur tor" s" %u#r r" $ro/"% #t"#e. 9. P rt"#"$ % e-e#ut re $robe%or de st b"%"re # r #ter"st"#"%or de /un#t"on re s" "nd"# tor"%or te'n"#o-e#ono&"#" s" .re. te%or "n (edere re %") r"" ( %or"%or d"n $ro"e#t. :. Ur& reste s" r s$unde de "&bun t t"re $er& nent $re. t"r"" $ro/es"on %e $erson %u%u" se#t"e" $r"n $ rt"#"$ re e/e#t"( % /or&e%e de For&u% r #od PO * PDF * +,++ * ,/ re(. ,

FRECVENTA C nd este # )u%

,/5 n" Se&estr" % Anu %

Per& nent Lun r C"nd este # )u% Se&estr" %

"nstru#t 6. ;. Re #tu %")e ) nu % do#u&ent t" e-"stent $r"n re/ #ere1 d # este # )u%1 #o&$%et re s u (") re ( % b"%"t t"" %or. <. R s$unde de $%"# re s" res$e#t re nor&e%or de PM s" PSI de # tre $erson %u% d"n subord"ne. ,+. R s$unde de (er"/"# re nu % #unost"nte%or $erson %u%u" de e-$%o t re (")"nd #uno stere RET1 ITI1 NPM1 PSI = r s$unde de $% n"/"# re $erson %u%u" d"n subord"ne $entru (")"t &ed"# % s" utor") re $erson %u%u" ,,. Ur& reste re %") re & sur"%or $re( )ute d"n $% nu% .ener % de $rote#t" &un#"" s" PSI1 "n $% nu% un"# de & sur"1 # ur& re #ontro %e%or de s$e#" %"t te. ,4. Into#&este nor&e%e de &un# $entru $erson %u% d"n subord"ne s" (er"/"# ( %o re #estor ,5. Ur& reste #o&$ort re "n e-$%o t re "nst. s" e#'"$ &ente%or $re#u& s" re %") re & sur"%or ne#es re $entru $re(en"re "n#"dente%or1 e%"&"n re $un#te%or s% be1 "n s#o$u% & r"r"" .r du%u" de s".ur nt "n e-$%o t re. ,7. Pre" tr"but"un"%e se/u%u" de se#t"e #"nd #est %"$seste. ,8. Res$ons b"%"t t" $e %"n"e A> ! ,8.,. R s$unde de "&$%e&ent re 1 &ent"nere s" "&bun t t"re s"ste&u%u" # %"t t"" "n # dru% #o&$ rt"&entu%u"= ,8.4. R s$unde de ut"%") re do#u&ente%or s"ste&u%u" # %"t t"" "n (".o re1 $%"# b"%e "n # dru% #o&$ rt"&entu%u" = ,8.5. R s$unde de e%ebor re /re(")u"re $ro#edur"%or o$er t"on %e /erente #t"("t t"%or des/ sur te "n # dru% #o&$ rt"&entu%u" 2#on/or& PO PdF * +++, ed/re( "n (".o re 3= ,8.7. R s$unde de d"/u) re $ro#edur"%or o$er t"on %e e% bor te # tre #o&$ rt"&ente%e #e u "nter/ t #u #t"("t te $ro#edur t = ,8.8. R s$unde de retr .ere do#u&ente%or $er"& te = ,8.9. R s$unde de "nstru"re $erson %u%u" d"n subord"ne $r"("nd #uno stere s" $%"# re #ore#t $re(eder"%or do#u&ente%or s"ste&u%u" # %"t t""1 $%"# b"%e "n # dru% #o&$ rt"&entu%u" = ,8.:. P rt"#"$ % ud"tur" "nterne/e-terne = ,8.;. St b"%este #t"un" #ore#t"(e/$re(ent"(e. ,9. Res$ons b"%"t t" $e %"n"e de $rote#t" &ed"u%u". ,9.,. R s$unde de e/e#te%e # u) te de #t"un"%e $ro$r"" su$r &ed"u%u" "n#on6ur tor. ,9.4. In/or&e ) $ro&t #ondu#ere "er r'"# des$re or"#e e(en"&ent de &ed"u # re r $ute $rodu#e e/e#te ne. t"(e su$r &ed"u%u" "n#on6ur tor1 #e u %e. tur #u #t"("t t"%e des/ sur te de S.?.Port"%e de F"er. ,:. R s$unde de $%"# re NPM s" PSI s$e#"/"#e %o#u%u" de &un# .

Annu % Per& nent Annu %

C"nd este # )u% C"nd este # )u% Per& nent C"nd ste # )u%

For&u% r #od PO * PDF * +,++ * ,/ re(. ,

LIMITE DE COMPETENTE - Are utor"t te de$%"n "n re %") re tr"but"un"%or de % $#t. ,1 41 71 :1 <1 ,+1 ,81 ,91 ,:1 ,;1 ,<1 4+. - Are utor"t te du$ #onsu%t re se/u%u" "er r'"# "n re %") re tr"but"un"%or de % $#t. 51 81 ;. - Are utor"t te du$ "ndru& r" $re % b"%e d te de se/u% "er r'"# "n re %") re tr"but"un"%or de % $#t. 91 ,,1 ,7. - Are utor"t te de$%"n d r #u ob%". t" s "n/or&e)e se/u% "er r'"# "n re %") re tr"but"un"%or de % $#t.,5. RESPONSABILITATI R s$unde de! - e-e#ut re % ter&ene%e st b"%"te tuturor %u#r r"%or re)u%t te d"n /"s $otu%u" s".ur re # nt"t t"( s" # %"t t"( %u#r r"%or e-e#ut te s".ur re d"s#"$%"ne" "n do&en"u tr"but""%or d"n /"s $ostu%u" % n"(e% de te%"er - "nto#&"re s" r $ort re #ore#t s" % ter&ene d te%or s" "n/or& t""%or $r"("nd #t"("t te s$e#"/"# .

Intocmit Sef secie "n..Coste% Do$ AAAAAA

Avizat Director "n..M r"n @ % b n AAAAAAAA

Luat la cunotin "n.. Lu&"n"t @u%u. AAAAAA

D t AAAAA

D t AAAAA.

D t AAAAA

For&u% r #od PO * PDF * +,++ * ,/ re(. ,

S-ar putea să vă placă și