Sunteți pe pagina 1din 5

Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica Comuna

Radovanu, judetul Calarasi Strada Principala,


nr. 154 Cod postai 917205 Telefon/fax 0242
517204 e-mail: scoala.radovanu@gmail.com
www.scoalaradovanu.ro

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCIONARE A


COMISIEI METODICE STIINTE REALISTE
Art 1. Prezentul regulament de organizare si functionare este intocmit conform
cu Legea Invatamantului nr 1/2011 si Regulamentului de organizare si
functionare a invatamantului preuniversitar aprobat prin OMEC 4925/2005 cu
modificarile si completarile de rigoare
Art 2. Comisia metodica din Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica Radovanu se
constituie in modul urmator:
a)
Profesorii din ariile curriculare: matematica si stiinte, educatie fizica
si sport, tehnologii
> dupa cum urmeaza:
4-Barbu Ioana - BIO - coordonator comisie
4- Galbinasu Elena - MATE 4- Andrei Maria - MATE 4- Tutu
Marin - FIZ + CHIMIE 4-Mustatea Danut - EDF 4-Bites Vasile
- EDT Art 3. Atributiile comisiilor metodice sunt
urmatoarele:
a)
elaboreaza propunerile pentru oferta educationala a unitatii de invatamant
si strategia acesteia, cuprinzand obiective, finalitati, resurse materiale si umane,
curriculum la decizia unitatii de invatamant
b)
elaboreaza programe de activitati semestriale si anuale
c)
consiliaza cadrele didactice in procesul de elaborare a proiectarii
didactice si a planificarilor semestriale
d)
elaboreaza instrumente de evaluare si notare
e)
analizeaza periodica performantele scolare ale elevilor
f)
monitorizeaza parcurgerea programei la fiecare clasa si modul in care se
realizeaza evaluarea elevilor
g)
organizeaza si raspund de desfasurarea recapitularilor finale
h)
organizeaza activitati de pregatire speciala a elevilor pentru examene si
concursuri scolare

Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica Comuna


Radovanu, judetul Calarasi Strada Principala,
nr. 154 Cod postai 917205 Telefon/fax 0242
517204

ISJC

e-mail: scoala.radovanu@gmail.com
www.scoalaradovanu.ro

i) stabilesc, impreuna cu seful de comisie metodica, atributiile fiecarui membru al


comisiei
j) organizeaza activitati de formare continua si de cercetare pedagogica specifice
unitatii de invatamant, lectii demonstrative, schimburi de experienta, interasistente,
informari stiintifice, sesiuni de referate tematice, recenzii ale celor mai noi aparitii in
domeniu, schimb de experienta pe probleme de specialitate, dezbateri pe ateliere de
lucru, procurarea si confectionarea de materiale didactice, sesini de comunicari
stiintifice etc
k) evalueaza, impreuna cu seful de catedra, activitatea fiecarui membru al comisiei si
propun consiliului de administratie calificativele anuale ale acestora, in baza unui
raport motivat
Art 4. Seful de comisie metodica are urmatoarele sarcini
a)
efectueaza asistente la lectiile personalului didactic de predare din cadrul
comisiei, cu precadere la stagiari si la cadrele didactice nou venite in unitatea de
invatamant sau la cei la care se constata disfunctii in activitatea de predare-invatare
sau in relatia cadru didactic-elev
b)
elaboreaza informari semestriale si anuale asupra activitatii desfasutata de
comisie
c)
raspunde in fata directorului si a inspectorului de specialitate de activitatea
profesionala a membrilor acesteia
d)
participa la toate actiunile initiate de director
Art 5 Sedintele comisiei metodoce se tin lunar, dupa o tematica aprobata de
directorul unitatii de invatamant sau ori de cate ori directorul sau membrii comisiei
considera ca este necesar
Art 6. Dosarul comisiei metodice trebuie sa contina urmatoarele documente:
a)
extras din acest regulament privind sarcinile comisie si a sefului acesteia
b)
tabel cu membrii comisiei (nume si prenume, functia, grad didactic, anul
ultimei perfectionari, observatii)
c)
responsabilitatile membrilor in cadrul comisiei metodice
d)
obiectivele urmarite in cadrul comisiei metodice in anul scolar respectiv
e)
propunei pentru oferta educationala a scolii si strategia acesteia (obiective,
finalitati, resurse maateriale si umane), curriculum la decizia scolii

f)
planul de activitati al comisiei (semestrial si anual)
g)
lista cu material didactic existent in scoala pentru membrii comisiei si cu
materiale propuse a se realiza)
h)
rapoartele de activitate asupra activitatii comisiei (semestrial si anual)
i)
propunerile pentru acordarea calificativelor pentru cadrele didactice din
comisie, cu motivarea acestora

Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica Comuna


Radovanu, judetul Calarasi Strada Principala,
nr. 154 Cod postai 917205 Telefon/fax 0242
517204

ISJC

e-mail: scoala.radovanu@gmail.com
www.scoalaradovanu.ro

j) procese verbale incheiate la fiecare activitate desfasurata


k) materialele realizate pentru fiecare activitate (referate, proiecte, planuri de lectie,
planificari, proiectari, teste de evaluare, prelucrarea rezultatelor la teste, fise de
munca independenta, softuri educationale realizate etc)
l) o lista cu bibliografia recomandata pentru membrii comisiei etc

m) tabel cu prezenta membrilor la activitatile comisiei


Art 7. Prezenta membrilor la activitatile comisiei este obligatorie, constituind unul
dintre punctele din fisa postului
Art 8. Din momentul aprobarii acestui regulament, se anuleaza oricae alta prevedere
existenta la nivel de scoala in legatura cu comisiile metodice.