Sunteți pe pagina 1din 12

,163(&725$78/6&2/$5-8'(7($1*25- *5$',1,7$&8352*5$035(/81*,7529,1$5,

ATRIBU IILE COMISIILOR


Consiliul profesoral
Art.4. Consiliul profesoral se constituie din cadrele didactice care au norma de baza n scoala i care au obliga ia de a participa la toate edin ele Consiliului. Toti profesorii participa la edin ele Consililui profesoral. Art.5. Pre edintele Consiliului profesoral este directorul colii. Art.6. Data edin elor ordinare se anun cu 5 zile nainte. edin ele extraordinare se anun ct mai operativ. Art.7. Hot rrile Consiliului profesoral se adopt cu majoritate simpl i sunt obligatorii pentru tot personalul i to i elevii. Art. 8. Consiliul profesoral are urm toarele atribu ii: a) Aprob reprezentan ii s i n Consiliul de Administra ie si in Consiliul pentru curriculum. b) Dezbate i adopt variante de proiecte curriculare, oferta curriculara, num r de clase formate i profilul acestora. c) Aprob proiectul planului de colarizare. d) Valideaz situa ia colar la sfr it de semestru i de an colar. e) Decide asupra aplic rii de recompense sau de sanc iuni n conformitate cu prezentul regulament. f) Avizeaza PAS-ul scolii , Planul managerial si celelalte planuri de activitate ale tuturor comisiilor din scoala; f) Absenta nemotivata la Consiliul Profesoral atrage pierderea punctajului corespunz tor din fi a de evaluare. Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii Art. 9 . (1) Comisia pentru evaluare si asigurarea calitatii este formata din 3-9 membri. Conducerea ei operativa este asigurata de conducatorul organizatiei sau de un coordonator desemnat de acesta. (2) Componenta CEAC cuprinde , in numar relativ egal: a) reprezentanti ai corpului profesoral; b) reprezentanti ai parintilor ; c) reprezentanti ai elevilor; d) reprezentanti ai sindicatului; e) reprezentanti ai consiliului local; 3) Conducerea operativa a CEAC este asigurata de directorul adjunct;

,163(&725$78/6&2/$5-8'(7($1*25- *5$',1,7$&8352*5$035(/81*,7529,1$5,

4) CEAC are urmatoarele atributii: a) elaboreaza si coordoneaza aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare si asigurare a calitatii,aprobate de conducerea scolii,conform domeniilor si criteriilor prevazute de legislatia in vigoare; b) elaboreaza anual un raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in scoala,pe baza caruia directorul elaboreaza raportul general privind starea si calitatea invatamantului din scoala; raportul este adus la cunostinta tuturor beneficiarilor ,prin afisare sau publicare si este pus la dispozitia evaluatorului extern; c) elaboreaza propuneri de imbunatatire a calitatii educatiei; d)coopereaza cu agentia romana specializata penmtru asigurarea calitatii ,cu alte agentii si organisme abilitate sau institutii similare din tara sau strainatate ,potrivit legii; 5) Orice control sau evaluare externa a calitatii,din partea Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar sau MEdC se va baza pe analiza raportului de evaluare interna a activitatii din scolara; 6) Comisia pentru evaluare si asigurarea calitatii functioneaza pe baza unui Regulament de organizare si functionare.

Comisiile metodice
Art. 10. Comisiile metodice se constituie pe arii curriculare sau pe discipline, conform hot rrii Consiliului de administra ie. Dac din catedr fac parte profesori din mai multe discipline ,iar responsabilul catedrei nume te cte un responsabil pentru fiecare dintre disciplinele componente. La nivelul scolii se constituie 2 comisii:-comisia nv torilor -comisia educatoarelor. CONTINUTUL MAPEI COMISIILOR METODICE 1.Decizia de numire a responsabilului de comisie. 2. Atributiile primite conform decizie ca responsabil de comisie . 3.Programe de activitati semestriale si anuale (activitati de formare continua,schimburi de experinta,etc). 4.Tematica lunara a sedintelor comisiei metodice,aprobata de directorul scolii. 5.Componenta comisie metodice (nominal,grade didactice,perfectionari,vechime , varsta, incadrarea pe ore/clase , responsabilitati pentru fiecare membru al comisie,etc). 6. Structura claselor pe nivel si calificari. 7.Planificarile calendaristice ale membrilor comisie(aprobate de responsabil si director).

,163(&725$78/6&2/$5-8'(7($1*25- *5$',1,7$&8352*5$035(/81*,7529,1$5,

8. Informari semestriale sau la cererea directorului asupra activitatii comisiei ( prezentate in Consiliul profesoral). 9. Modele de : planificari calendaristice, proiectarea unitatilor de invatare, evaluarea competentelor, instrumente de evaluare continua si sumativa, etc.(aprobate in cadrul comisie). 10.Propuneri pentru : oferta educationala a scolii, CDS, CDG , resurse materiale si umane. 11.Programe de pregatire speciala a elevilor cu nevoi deosebite.(pe discipline, elevi sau grupe de elevi). 12. Programe de pregatire a elevilor pentru examene, concursuri scolare, examene de diferente ,etc. 13. Fise de evaluare pentru calificativele anuale ale fiecarui membru al comisie. 14. Fise de observatie a lectiilor pentru fiecare membru al comisie. 15. Rapoarte de analiza semestriala si anuala a activitatii comisie . 16. Organizarea examenelor, concursuri scolare, cercuri metodice,etc.(respectarea atributiilor conform metodologiilor de examene) 17. Alte documente specifice CONTINUTUL MAPEI RESPONSABILILOR DE COMISII METODICE I. COMPONENTA DE INCADRARE 1. Decizia de numire a responsabilului de comisie. 2. Atributiile primite conform decizie ca responsabil de comisie. 3. Lista membrilor comisie metodice( grade,vechime,perfectionari,specialitate de pe diploma,etc.) 4. Orarul scolii,schema orara,planificarea instruirii practice saptamanale, practica comasata, laboratoare comasate) 5. Alte documente specifice. II. COMPONENTA DE CALIFICARE 1 . Proiectarea activitatilor metodice la nivelul catedrei: a) - obiectivul activitatii metodice; b)-planificarea anuala a activitatii metodice (se poate folosi modelul de mai jos) Nr.crt Tema / Tipul Perioad Respon- Partener Gru Evaluarea . continutu activitati a sabilitat i p impactulu l i si locul i tinta i activitatii c)-activitati de formare continua ; Formator Formabili Continutul Tema activitatii

Perioada

Loc de Impact desfasurare scontat

,163(&725$78/6&2/$5-8'(7($1*25- *5$',1,7$&8352*5$035(/81*,7529,1$5,

2. Planul de Actiune al Scolii pentru Asigurarea Calitatii (PASAC) 3. Planul catedrei pentru indeplinirea PASAC 4. Planul de imbunatatire a performantelor scolare initiate la nivelul catedrei(dupa modelul din MAC) 5. Proiectarea didactica la nivelul catedrei : -planificari calendaristice (aprobate de responsabil si director) -proiecte ale unitatilor de invatare asociate planificarilor ; -planuri de lectii -alte documente specifice ; III. COMPONENTA DE ANALIZA SI DIAGNOZA 1. Baterii de teste initiale pe discipline/module si pe ani de studiu ( unitar la nivel de catedra ori disciplina/modul, sau particularizate la nivel de cadre didactice sau/si colective de elevi). 2. Analiza rezultatelor testarii initiale ,realizata individual si global ,in comisie. 3. Categorii de elevi cu nevoi educative speciale ,identificate in scoala/comisie. 4. Chestionare referitoare la stilurile de invatare ale elevilor si sinteza stilurilor de invatare , identificate de membrii comisiei ,pe clase . 5. Raport de analiza a activitatii comisiei ,in anul scolar anterior. 6. Raportul activitatii comisiei ,semestriala si la sfarsitul anului scolar curent. 7. Rapoarte de activitati intocmite la solicitarea conducerii scolii, ISJ, MEC, s.a. 8. Fise de observatii ,intocmite de inspectorii de specialitate ISJ/ metodisti, in urma preinspectiilor sau inspectiilor pentru acordarea definitivatului si a gradelor didactice. 9. Alte documente specifice. IV. COMPONENTA DE EVIDENTA SI INREGISTRARE 1. Evidenta activitatilor derulate in comisiei : -rapoarte /procese-verbale de activitati lunare a comisiei ; -materiale prezentate la sedintele de comisie metodica ( modele de planificari , proiecte ale unitatilor de invatare, recenzii, informari, planuri de lectii, materiale cu caracter stiintific,metodic,pedagogic,etc) -aplicatiile utilizate si materialele concepute/realizate /utilizate/incluse in cadrul orelor asistate de calculator(AEL, etc.) -evidenta meritelor deosebite, a realizarilor concrete ale membriilor comisiei; -curriculum-uri pentru discipline optionale, CDS,CDL.

,163(&725$78/6&2/$5-8'(7($1*25- *5$',1,7$&8352*5$035(/81*,7529,1$5,

-lista disciplinelor CDS,CDL ,propuse pentru anul viitor. 2. Modele de documente pentru asigurarea calitatii predarii-invatarii , concepute si realizate in comisia metodica : - teste de evaluare initiala, formativa, sumativa ; - fise de observatiei si de lucru teoretice,aplicative ,de laborator,pentru instruire practica ; - suporturi teoretice , si aplicatice pentu orele de curs, laborator si instruire practica ; - fise de evaluare individuala / frontala a testelor de evaluare si a activitatilor curente ale elevilor ; - proiecte didactice ; - portofolii ale elevilor si profesorilor. 3. Teste aplicate in urma controlului tematic sau de specialitae efectuat de ISJ si rezultatele interpretate. 4. Olimpiade si concursuri scolare : - evidenta elevilor capabili de performanta scolare ; - grafice de desfasuare a concursurilor scolare; - comisii de concurs/participarea membrilor comisie ; - grafic de pregatire suplimentara a elevilor pentru concursuri ; - rezultate obtinute la concursuri ; - propuneri de subiecte pentru concursuri ; - subiecte date la concursuri ; 5. Inventarul mijloacelor de invatamant din dotarea comisiei ; 6. Materiale didactice / mijloace de invatamant realizate de membrii comisie /elevi pentru activitati didactice. V. COMPONENTA DE DOCUMENTARE 1. Materiale oficiale ,primite de la ISJ, MEC ; 2. Documente metodologice si de specialitate ( SPP-uri, curriculum-uri, ghiduri metodologice, etc) 3. Materiale specifice asigurarii calitatii si educatiei ; Art.11. Atribu iile generale ale catedrelor/comisiilor metodice sunt urm toarele: a) elaboreaz propunerile pentru oferta educa ional a unit ii de nv mnt i strategia acesteia, cuprinznd obiective, finalit i, resurse materiale i umane, curriculum la decizia colii; b) elaboreaz programe de activit i semestriale i anuale; c) consiliaz cadrele didactice, n procesul de elaborare a proiect rii didactice i a planific rilor semestriale; d) elaboreaz instrumentele de evaluare i notare; e) analizeaz periodic performan ele colare ale elevilor;

,163(&725$78/6&2/$5-8'(7($1*25- *5$',1,7$&8352*5$035(/81*,7529,1$5,

g) monitorizeaz parcurgerea programei la fiecare clas i modul n care se realizeaz evaluarea elevilor; f) organizeaz i r spunde de desf urarea recapitul rilor finale; g) organizeaz activit i de preg tire special a elevilor pentru examene i concursuri colare; h) eful de catedr / comisie metodic stabile te atribu iile fiec rui membru al catedrei/comisiei metodice; i) eful de catedr / comisie metodic evalueaz activitatea fiec rui membru al catedrei/comisiei metodice i propune consiliului de administra ie calificativele anuale ale acestora, n baza unui raport bine documentat; j) organizeaz activit i de formare continu i de cercetare ac iuni specifice unit ii de nv mnt, lec ii demonstrative, schimburi de experien etc.; k) eful de catedr sau un membru desemnat de acesta efectueaz asisten e la lec iile personalului didactic de predare i de instruire practic din cadrul catedrei, cu prec dere la stagiari i la cadrele didactice nou venite n unitatea de nv mnt; l) elaboreaz inform ri, semestrial i la cererea directorului, asupra activit ii catedrei/comisiei metodice, pe care le prezint n consiliul profesoral; m) implementeaz i amelioreaz standardele de calitate specifice. Art.12. (1) eful catedrei / comisiei metodice r spunde n fa a directorului i a inspectorului de specialitate de activitatea profesional a membrilor acesteia. (2) eful catedrei / comisiei metodice are obliga ia de a participa la toate ac iunile ini iate de director i de a efectua asisten e la orele de curs, n special la profesorii stagiari, la cei nou veni i, sau la cei n activitatea c rora se constat disfunc ii n procesul de predare-nv are sau n rela ia profesor-elev. (3) edin ele catedrei/comisiei metodice se in lunar, dup o tematic aprobat de directorul unit ii de nv mnt, sau ori de cte ori directorul ori membrii catedrei / comisiei consider c este necesar. Comisia de proiecte i programe educative Art.13. Comisia educativ se constituie la nceputul fiec rui an colar, fiind format din comisia nv torilor, comisia educatoarelor, comisia de activit i extracurriculare, responsabilul de proiecte. Art.14. Responsabilul comisiei educative este consilierul pentru probleme educative i activit i extracurriculare. Art.15. Comisia educativ se ntrune te de dou ori pe semestru i de cte ori responsabilul sau direc iunea consider necesar. Art.16. Comisia educativ coordoneaz activitatea educativ .

,163(&725$78/6&2/$5-8'(7($1*25- *5$',1,7$&8352*5$035(/81*,7529,1$5,

Art.17. Comisia educativ coordoneaz activitatea Consiliilor clasei, Comisiei pentru burse, Comisiei de organizare a serviciului pe coal i a Comisiei de activit i extracurriculare. Art.18. Comisia educativ coordoneaz parteneriatele, organizeaz colaborarea scolii cu al i factori educa ionali: familia, comunitatea local , Consiliul elevilor, etc. Consiliul pentru curriculum Art. 19. Consiliul pentru curriculum este compus din responsabilii tuturor catedrelor si colectivelor, directorii colii, consilierul psihopedagogie i consilierul pentru probleme educative i activit i extracurriculare . Pre edintele Consiliului este directorul. Componen a consiliului este aprobat n fiecare an colar de Consiliul profesoral. Art. 20. Consiliul pentru curriculum elaboreaz : a) proiectul curricular al colii: trunchi comun, discipline op ionale, finalit i i obiective ale colii, metodologia de evaluare, criterii de selec ii ale elevilor. b) oferta educa ional a colii i strategia promo ional . c) criterii de clasificare a op iunilor elevilor i de ntocmire corect a schemelor orare. d) metodologia de aplicare a activit ii de consiliere i orientare. e) programe i planuri anuale i semestriale. Documentele elaborate sunt supuse aprob rii Consiliului profesoral. Art. 21. Consiliul pentru curriculum are urm toarele atribu ii: a) crearea i gestionarea bazei de date privind propunerile i op iunile legate de curriculum la decizia colii; b) monitorizarea tuturor propunerilor i op iunilor venite din partea elevilor i p rin ilor cu privire la C.D. ; c) monitorizarea tuturor propunerilor venite din partea cadrelor didactice privind C.D. ; d) monitorizarea gradului de satisfac ie din partea elevilor i p rin ilor n leg tur cu modul de realizare al C.D. .; e) colaborarea cu conducerea colii pentru elaborarea ofertei de discipline op ionale; f) colaborarea cu conducerea colii si Inspectoratul Judetean pentru optimizarea proiect rii i realiz rii C.D. . g) Comisia pentru curriculum are obliga ia s ntocmeasc un raport anual privind realizarea C.D. ., evolu ia n perspectiv i activitatea comisiei. h) procur documentele curriculare oficiale (planurile cadru i ordinele emise de ministru, programele colare, ghiduri metodologice);

,163(&725$78/6&2/$5-8'(7($1*25- *5$',1,7$&8352*5$035(/81*,7529,1$5,

i) asigur aplicarea planului cadru de nv mnt prin elaborarea ofertei curriculare; j) se ngrije te de asigurarea bazei logisticepentru activit ile curriculare i extracurriculare; k) asigur cadrelor didactice consultan n probleme de curriculum; l) elaboreaz proiectul curricular ce va fi aprobat de Consiliul profesoral prin care stabile te oferta curricular a colii, adic : a) Trunchiul comun; b) Disciplinele op ionale; c) Finalit ile i obiectivele colii; Art. 22. Dosarul Consiliului pentru curriculum cuprinde urm toarele: *copie dup decizia de constituire a Consiliului pe care se face men iunea ,,Conform cu originalul i se certific prin semn tura directorului i aplicarea tampilei; *planul-cadru i ordinul ministrului; *oferta curricular aprobat de Consiliul profesoral i vizat de ISJ; *procese-verbale ale edin elor; *alte documente elaborate de consiliu; Art.23 . Consiliul pentru curriculum are n subordine urm toarele comisii: a. Comisiile metodice b. Comisia de perfec ionare metodic c. Comisia pentru orar. Comisia de formare si perfectionare continua Art.24. Comisia de formare si perfectionare continua se constituie la nceputul fiec rui an colar, fiind format din 4 membri, eful comisiei fiind directorul adjunct , responsabil cu dezvoltarea profesional din unitatea de nv mnt. Art.25. Comisia se ntrune te lunar i ori de cte ori este nevoie. Art.26. Scopurile Comisiei de perfec ionare metodic sunt: -sprijinirea personalului didactic n aplicarea reformei sistemului educa ional i n mbun t irea activit ii didactice -informarea prompt a personalului didactic cu privire la planuri de nv mnt, curriculum,programe colare, etc, i a modului de aplicare a acestora. Art.27. Atribu iile Comisiei metodice sunt: -s men in permanent contactul cu I.S.J-Constan a , informndu-se cu privire la modific rile ce pot ap rea n curriculum, modalit i de evaluare i a modului de aplicare a acestora - s men ioneze leg tura cu institu iile abilitate cu formarea i perfec ionarea continu

,163(&725$78/6&2/$5-8'(7($1*25- *5$',1,7$&8352*5$035(/81*,7529,1$5,

s informeze personalul didactic de modific rile care apar -s elaboreze materiale de sintez pe diferite teme (curriculum, evaluare, metode i strategii didactice, manuale alternative, consiliere i orientare, etc.) -s sprijine personalul didactic prin stagii de formare n activitatea de perfec ionare i sus inere a examenelor de grade didactice -s sprijine, din punct de vedere metodic, profesorii afla i la nceputul activit ii didactice -s organizeze seminarii, lec ii deschise, discu ii pe diferite probleme. Art.28. Activitatea responsabilului cu perfec ionarea/formarea continu va fi centrat pe urm toarele coordonate: y Informare y Organizare/coordonare y Consiliere/consultan y Formare y Monitorizare y Evaluare INFORMARE y Se documenteaz privind legisla ia n vigoare referitoare la perfec ionarea/ formarea continu a personalului didactic din nv mntul preuniversitar y Accesibilizeaz i faciliteaz accesul la informa ie pentru toate cadrele didactice din unitatea de nv mnt y Consult zilnic site-ul ISJ- pagina inspectorului pentru perfec ionare i informeaz personalul didactic din coal cu privire la nout ile ap rute pe site, concomitent cu recomandarea consult rii site-ului de c tre toate cadrele didactice y Disemineaz toate informa iile din domeniu referitoare la perfec ionarea/ formarea continu a personalului didactic din nv mntul preuniversitar y Organizeaz la nivelul unit ii de nv mnt un punct de informare unde se va g si toat legisla ia n vigoare privind perfec ionarea/ formarea continu a personalului didactic din nv mntul preuniversitar, calendarul activit ilor de perfec ionare prin grade didactice pentru anul colar n curs, precum i toate documentele referitoare la perfec ionarea/ formarea continu a cadrelor didactice, transmise de c tre ISJ colii sau postate pe site- pagina inspectorului cu perfec ionarea, CCD( Oferta CCD cursuri formare continu pentru anul colar n curs etc.)

,163(&725$78/6&2/$5-8'(7($1*25- *5$',1,7$&8352*5$035(/81*,7529,1$5,

y Realizeaz inform ri asupra activit ilor de perfec ionare/ formare continu a cadrelor didactice n cadrul CP i CA din coal . y ntocme te rapoarte referitoare la domeniul de responsabilitate c tre inspectorul colar pentru dezvoltarea resursei umane din cadrul ISJ i echipa managerial a institu iei de nv mnt, spre informarea acestora privind activitatea de perfec ionare/ formarea continu a cadrelor didactice din unitatea de nv mnt ORGANIZARE/ COORDONARE y Alc tuie te baza de date privind situa ia perfec ion rii prin grade didactice-masterate- doctorate, perfec ionarea o dat la 5 ani( cu respectarea metodologiei de formare continu ) i cursuri de formare continu a cadrelor didactice din unitatea de nv mnt ( macheta se afl postat pe site- perfectionare) y Organizeaz i coordoneaz participarea personalului didactic din unitatea de nv mnt la activit ile de formare continu organizate la diferite niveluri ( ISJ, CCD, universit i, colegii etc.) n conformitate cu prevederile Legii 1 / 2011 ( Statutul personalului didactic). y ntocme te pentru fiecare cadru didactic, o Fi individual de formare continu ( model postat pe site-perfectionare) , fi care va fi actualizat permanent i va fi inclus n dosarul Comisiei pentru perfec ionare/ formare continu a cadrelor didactice, stabilit la nivelul colii . y Organizeaz i conduce reuniuni/ateliere de lucru/lec ii/activit i demonstrative pe teme profesionale n cadrul catedrelor/comisiilor metodice etc. y Organizeaz i coordoneaz activit i de diseminare a cuno tin elor, metodelor i practicilor pedagogice dobndite de profesori prin participarea la stagii de formare continu , burse de studiu n ar i str in tate (aceste activit i vor fi consemnate i n rapoartele realizate periodic la solicitarea ISJ sau echipei manageriale din coal y Sprijin echipa managerial din unitatea de nv mnt n desf urarea unor ac iuni de analiz , identificare i stabilire a nevoii de formare a personalului didactic din coal ( informa iile legate de nevoile de formare identificate i stabilite la nivelul unit ii de nv mnt vor fi aduse la cuno tin a inspectorului pentru dezvoltarea resursei umane din cadrul ISJ i consemnate n rapoartele de activitate) y Coordoneaz , la solicitarea conducerii colii, monitorizarea impactului produs de programele de formare continu asupra calit ii educa iei y Promoveaz la nivelul colii, mpreun cu echipa managerial , oferta CCD cuprinznd cursurile de formare continu pentru anul colar n curs, orientnd cadrele didactice spre acele cursuri de formare care vin n

,163(&725$78/6&2/$5-8'(7($1*25- *5$',1,7$&8352*5$035(/81*,7529,1$5,

ntmpinarea nevoilor de formare identificate la nivelul colii, n vederea asigur rii calit ii educa iei y Coordoneaz i monitorizeaz , mpreun cu echipa managerial a colii, activitatea catedrelor/comisiilor metodice din cadrul unit ii de nv mnt CONSILIERE/ CONSULTAN y Consiliaz cadrele didactice din coal pe probleme de perfec ionare/ formare continu i colaboreaz cu echipa managerial a colii pe aceast problematic y Solicit consiliere/consultan , atunci cnd consider necesar, inspectorului pentru dezvoltarea resursei umane din cadrul ISJ Constan a y Faciliteaz comunicarea intercolegial la nivelul colii, formarea i dezvoltarea unei culturi organiza ionale specifice, rela ionarea colii cu alte institu ii i organiza ii, cu scopul asigur rii unei imagini pozitive a colii n comunitate i la nivelul jude ului y Deprinde i folose te tehnica observ rii i analizei lec iilor/ activit ilor sus inute de cadrele didactice, cu scopul mbun t irii procesului de predare/nv are/ Evaluare, prin consiliere colegial FORMARE y Particip la activit ile de perfec ionare/formare continu organizate la diferite niveluri- ISJ, CCD, universit i, colegii, asocia ii sau ONG-uri ce au ca scop mbun t irea perfec ionarii/form rii continue a cadrelor didactice y Realizeaz , n colaborare cu echipa managerial , activit i de diseminare a informa iilor primate n cadrul cursurilor de formare continu , instruirilor, ntlnirilor organizate de diferite institu ii abilitate n domeniu MONITORIZARE y Realizeaz , mpreun cu echipa managerial a colii, monitorizarea particip rii cadrelor didactice la activit ile de perfec ionare/formare continu organizate la nivelul unit ii colare y Monitorizeaz , mpreun cu echipa managerial a colii, activit ile desf urate la nivelul colii n scopul promov rii bunelor practici y Monitorizeaz , mpreun cu echipa managerial a colii, parcursul n vederea perfec ion rii prin grade didactice pentru tot personalul didactic din unitatea de nv mnt i nformeaz , n scris, inspectorul colar pentru dezvoltarea resursei umane din cadrul ISJ Constan a privind cadrele didactice care nu mai ndeplinesc condi iile legale pentru

,163(&725$78/6&2/$5-8'(7($1*25- *5$',1,7$&8352*5$035(/81*,7529,1$5,

ob inerea gradelor didactice ( de vechime, concedii f r plat , concedii cre tere copil, sanc iuni, calificativ necorespunz tor etc.) EVALUARE y Realizeaz , mpreun cu echipa managerial a colii, evaluarea activit ii de perfec ionare/ formare continu : - de proces- pentru programele de perfec ionare/ formare continu aflate n derulare la nivelul unit ii de nv mnt - de produs, pentru produsele finale ale form rii continue, reflectate n activitatea didactic - de valorizare a bunelor practici y Popularizeaz rezultatele evalu rii realizat , la nivelul colectivului didactic, n vederea identific rii unor solu ii pentru mbun t irea activit ii de perfec ionare/ formare continu i a calit ii educa iei la nivelul unit ii de nv mnt