Sunteți pe pagina 1din 7

Calitatea in constructii

Calitatea este o notiune foarte larg utilizata,ceea ce face extrem de dificila definirea ei din
punct de vedere stiintific.
Conform standardului SR EN ISO 9000/2001 calitatea este masura in care un ansamblu
de caracteristici intrinseci indeplineste cerintele.
Calitatea in constructii este definita si reglementata prin legea numarul 10/24 ianuarie
1995 intitulata Legea privind calitatea in constructii.
Calitatea constructiilor este rezultatnta totalitatii performantelor de comportare a
acestora in exploatare,in scopul satisfacerii pe intreaga durata de existenta a exigentelor
utilizatorilor,naturii si colectivitatilor.
Legea 10 se refera inclusiv la lucrarile de instalatii pentru constructii,precum si la lucrarile
de modernizare,modificare,transformare,consolidare si de reparatii ale acestora.Exceptie de
la aceasta lege o fac cladirile pentru locuinte cu parter,parter si etaj si anexele gospodaresti
situate in mediul rural,precum si constructiile provizorii.
Legea 10 privind calitatea in constructii instituie sistemul calitatii in constructii care sa
conduca la realizarea si exploatarea unor constructii de calitate corespunzatoare in scopul
protejarii vietii oamenilor,a bunurilor acestora,a societatii si a mediului inconjurator.
Lege 10

domenii de aplicativitate
- constructii noi si instalatiile aferente acestora
- modernizari
- transformari,modificari
- consolidari
- reparatii

domenii in care nu se aplica


- instalatiile si echipamentele tehnologice
- locuinte P,P+1E si anexele gospodaresti ale acestora din mediul rural si din satele
ce apartin oraselor

Sistemul calitatii in constructii

Sistemul calitatii in constructii instituit de legislatia in vigoare,reprezinta ansamblul de


structuri organizatorice,responsabilitati,regulamente,proceduri si mijloace care concura la
realizarea calitatii constructiilor in toate etapele de existenta ale acestora.
Sistemul calitatii in constructii cuprinde urmatoarele componente :
- reglementari tehnice
- calitatea produselor
- agrementele tehnice
- verificarea proiectelor,executiei lucrarilor,expertizarea proiectelor si a constrcuctiilor
- conducerea si asigurarea calitatii
- autorizarea si acreditarea laboratoarelor
- activitatea metrologica
- receptia constructiilor
- comportarea in exploatare si interventii in timp
- postutilizarea constructiilor
- controlul de stat al calitatii in constructii
Reglementari tehnice
Se stabilesc prin regulamente si proceduri care au drept obiect :
- conceptia,calculu si alcatuirea constructiilor
- executia constructiilor
- exploatarea constructiilor
- stabilirea conditiilor minime de calitate
- stabilirea modului de determinare si verificare a calitatii
Certificarea calitatii produselor
- se efectueaza prin grija producatorului
- este obligatorie pentru produsele care conditioneaza realizarea cerintelor
- se interzice folosirea de produse fara certificarea calitatii lor
Agremente tehnice
- pentru produse,procedee si echipamente noi in constructii
- stabilesc aptitudinea de utilizare,conditii de fabricatie,de transport,de depozitare,de
punere in opera si de intretinere a acestora
Verificarea proiectelor si a calitatii executiei
- proiecte - specialisti atestati,verificatori de proiecte
- executie- agenti economici de consultanta specializati
- expertizare - experti tehnici atestati

Conducerea si asigurarea calitatii


- obligatorie pentru toti factorii participantim la inceperea,realizarea si exploatarea
constructiilor
- implica o strategie adecvata si masuri specifice pentru garantarea calitatii
- agentii economici care executa lucrari in constructii asigura nivelul de calitate prin :
- personal propriu
- responsabili tehnici cu executia atestati
- sistem propriu de asigurare a calitatii conceput si aplicat
Autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analiza si incercari
- autorizare - obligatorie
- acreditare - facultativa
Activitatea metrologica
- etalonare
- verificarea si mentinerea in functionare a mijloacelor de masura si control
Receptia constructiilor
- certificarea realizarii acestora pe baza examinarii lor nemijlocite in conformitate cu
documentele de executie si documentele din cartea tehnica a constructiilor
- se efectueaza de catre investitor proprietar in prezenta proiectantului si a
executantului
Urmarirea comportarii in exploatare
- se face pe toata durata de existenta in scopul mentinerii cerintelor
- interventiile (reconstruire,consolidare,transformare,extindere,desfiintare) numai pe
baza de proiect avizat de proiectantul initial sau expertiza
Postutilizarea
- dezafectarea,demontarea,demolarea constructiilor
- reconditionare si refolosire a produselor recuperabile
- reciclarea deseurilor cu asigurarea protectiei mediului potrivit legii
Controlul de stat
- inspectii Inspectoratul de Stat in Constructii privind existenta si respectarea
sistemului calitatii in constructii,aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul
calitatii constructiilor

Abordarea sistematica globala reprezinta o viziune moderna privind calitatea


constructiilor.Aceasta viziune trateaza conceptul calitatii pe intreaga traiectorie ontogenetica
a produselor constructii.
Conceptul de calitate globala a unei constructii se defineste ca fiind ansamblul insusirilor
de comportare de-a lungul traiectoriei care determina nivelul valorii de
intrebuintare,respectiv aptitudinea constructiilor pentru exploatare prin satisfacerea
exigentelor de baza ale utilizatorilor,societatii si naturii.
Realizarea calitatii in viziunea globala necesita elaborarea si implementarea unui sistem
complex de conducere si de asigurare a calitatii,ce se grefeaza pe sistemul de ansamblu al
conceperii,realizarii si utilizarii,actionand in toate fazele de existenta a constructiei.
Conducerea si asigurarea calitatii constituie o componenta principala a sistemului calitatii
in constructii si reprezinta o latura semnificativa a sistemului de management a unitatii
economice de constructii.Conducerea si asigurarea calitatii stabileste si transpune in fapt
politica in domeniul calitatii prin activitati prestabilite si sistematice destinate :
- sa previna noncalitaea
- sa asigure realizarea calitatii cerute
- sa orfere incredere in capacitatea unitatii
Unitatile economice trebuie sa adopte ,sa implementeze si sa mentina un Sistem de
Management aL Calitatii,ca parte componenta a sistemului general de management al
unitatii,prin care se orienteaza si se controleaza activitatea unitatii in ceea ce priveste calitatea.
Conducerea si asigurarea calitatii in constructii cuprinde doua parti constitutive
inseparabile si cu roluri distincte :
- conducerea calitatii care determina si aplica politica in domeniul calitatii
- asigurarea calitatii care consta in activitati adecvate pentru indeplinirea obligatiilor
contractuale referitoare la calitate pe toata traiectoria produsului constructie.
Documentul care prezinta politica in domeniul calitatii si descrie sistemul de management
al calitatii unei unitati economice este manualul calitatii sau manualul de management al
calitatii.
De regula un manual de asigurare a calitatii face referiri la :
- politica in domeniul calitatii
- responsabilitatile,autoritatile si interdependentele personalului care
conduce,efectueaza,verifica sau analizeaza activitatile care influenteaza calitatea
- procedurile si instructiunile sistemului calitatii
- modul de analiza,actualizare si control al manualului

Organizarea sistemului de control privind asigurarea calitatii constructiilor

Luand in considerare sistemul complex pretins prin lege privind asigurarea calitatii in
constructii se recomanda organizarea si asigurarea unui sistem de control adecvat,care sa
raspunda cerintelor de calitate in constructii.
Sistemul de control privind asigurarea calitatii in constructii este parte integranta a
sistemului de management al calitatii fiind activitatea concentrata pe indeplinirea cerintelor
de calitate,in scopul prevenirii sau limitarii unor situatii ce pot aparea la constructii si care pot
pune in primejdie sau afecta negativ viata,sanatatea,mediul inconjurator sau pot cauza
pierderi materiale unor persoane,entitati sau societati,in parte sau in ansamblul ei.
Controlul reprezinta o notiune complexa ce vizeaza activitatea de evaluare a conformitatii
unor lucrari,servicii sau produse,prin masurarea si examinarea nemijlocita a uneia sau mai
multor caracteristici (performante) ale acesteia si prin inregistrarea datelor obtinute si
compararea acestora cu specificatiile tehnice cuprinse in caietele de sarcini.
Controlul este un proces cu o tripla determinare :
- verificarea si masurarea nemijlocita calitativa si cantitativa
- interventie,verificare si sanctionare la nivelul abaterilor constatate
- propunere de solutii in vederea remedierii abaterilor constatate
Un nivel de calitate ridicat corespunzator abordarii sistematice si de performanta,impune
efectuarea unui control complet,competent,sistematic,riguros si flexibil in acelasi timp,in
toate etapele traiectoriei produsului constructie.
Controlul se exercita atat la lucrari noi,cat si la lucrari de interventii in timp :
modernizari,reabilitari,reparatii capitale,consolidari,precum si alte categorii de lucrari de
natura acestora.
Organizarea unui sistem de control se raporteaza la :
calitatea proiectelor - se face prin avizare interna de catre verificatorul de proiect
atestat
calitatea produselor - certificarea calitatii produselor folosite la realizarea
constructiilor,echipamente tehnice pentru produse si procedee noi
calitatea executiei lucrarilor - verificarea acestora suplimentar de responsabili tehnici
cu executia.Acest control se mai realizeaza si de autoritatile publice prin Institutii
autorizate din partea statului,primariilor,dirigintii de santier autorizati sau inspectori
de santier.
Modalitati de control
1.Controlul preventiv se raporteaza la proiectul de executie,asupra materialelor cu certificat
de calitate dar si cu analize de laborator suplimentare pretinse de diversi parteneri de control.
2.Controlul curent (operativ sau tehnologic) face parte integrata din procesul de productie ;
se efectueaza direct la locul de productie de catre factorii implicati
3.Control pe faze determinante (intermediar) trebuie cuprins in programul de asigurare al
calitatii si in planul de control al calitatii constructiilor.Trebuie elaborat de proiectant si
aprobat de ISC.Acest control se realizeaza la receptia unor lucrari ce devin ascunse,ce trebuie
avizate si aprobate de responsabilii stabiliti prin lege.Aceste lucrari se inregistreaza in procese

verbale de lucrari ascunse.Constatarea de neconcordante presupune adoptarea unor solutii


corective concrete.
Faza determinanta : in acceptia reglementarilor se intelege stadiul fizic la care o lucrare de
constructii o data ajunsa nu mai poate continua fara acceptul scris al
beneficiarului,proiectantului si executantului.
4.Controlul final este reglementat de HG 273 privind receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente.Se realizeaza in doua ipostaza :
- receptia la terminarea lucrarii
- receptia finala
Receptia constituie o componenta a sistemului de calitate in constructii si este actul prin
care investitorul declara ca accepta,preia lucrarea cu sau fara rezerve si ca aceasta poate fi
data in folosinta.Prin actul de receptia se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit
obligatiile in conformitate cu prevederile contractului si ale documentatiei de executie.
Controlul calitatii efectuat in cadrul actiunii de asigurare a calitatii,in scopul verificarii
conformitatii unui produs,lucrare sau servicii cu conditiile (exigentele) de calitate specificate
cuprinde urmatoarele forme organizatorice :
1.Contolul interior,efectuat de fiecare factor intervenient in cadrul unitatii,in scopul verificarii
calitatii productiei proprii,constand in examinarea modului de respectare a cerintelor de
calitate si cuprinde :
a.contolul intern,desfasurat de-a lungul tuturor stadiilor procesului,dupa reguli definite si
poate sa fie : - autocontrolul efectuat de persoana executanta asupra propriilor operatii
cu corectarea imediata de catre aceasta a erorilor comise
- controlul ierarhic efectuat de sefii ierarhici (sef de lot,sef de santier etc)
asupra personalului din subordine
b.controlul extern efectuat prin sondaj asupra productiei in toate stadiile sale de catre
personalul compartimentului de control tehnic de calitate din unitate,
mandatat direct de conducerea superioara a unitatii avand ca scop
verificare si validarea operatiunilor de control intern.
2.Controlul exterior efectuat de beneficiar sau de un organism indepenent actionand in
numele beneficiarului cu misiunea de :
- a preveni riscurile greselilor in asigurarea si controlul calitatii
- a asista pe beneficiar in obtinerea eficienta a calitatii
- a valida controlul interior a executiilor
3.Controlul de stat a calitatii in constructii se refera la toti factorii implicati in emiterea
certificatului
de
urbanism,a
autorizatiei
de
constructie,in
amplasarea
in
teren,proiectarea,realizarea,utilizarea si postutilizarea constructiilor.
Controlul de stat a calitatii in constructii aplica constructiilor,inclusiv instalatiilor aferente
acestora indiferent de forma de proprietate,destinatie sau sursa de finantare.Acest control se
exercita diferentiat potrivit legii in toate etapele ciclului de existenta a constructiilor.In acest
sens controlul se exercita de catre inspectori ai primariilor,a autoritatilor publice
(sanepid,protectia muncii,politic,comandamentul pompierilor,PSI,etc).
Un rol deosebit in realizarea controlului statului asupra calitatii in constructii il reprezinta
Inspectoratul de Stat in Constructii,Lucrarilor Publice,Urbanism si Amenajarea Teritoriului
ce efectueaza inspectii de la nivel central si inspectii teritoriale.
Inspectiile organizate si exercitate de ISC se desfasoara in urmatoarele moduri :
a.inspectii curente - in proiectare,executie,exploatarea constructiilor in diverse etape ale
acestor procese,pe baza unor programe trimestriale

b.inspectii in faze determinante al executiei lucrarilor de constructii stabilite de proiectant si


aprobate de inspectoratele teritoriale
c.inspectii prin sondaj - efectuate de conducerile inspectoratelor teritoriale
d.inspectii tematice - la factori si agentii economici implicati in activitatea de construire
e.inspectii la autoritatile administrative publice,centrale si locale implicate in eliberarea
certificatelor de urbanism si a autorizatiei de constructie
Inspectiile efectuate in cadrul controlului de stat al calitatii in constructii se finalizeaza prin
documente de control stabilite prin proceduri aprobate prin ordin al Ministerului de Resort
Teritorial sau al Ministerului Transportului,Constructiilor si Turismului.
Documentatia care cuprinde modul de realizare a calitatii in constructii se regaseste sub o
forma indosariata in cartea tehnica a constructiei.
Cartea tehnica a constructiei
Reprezinta ansamblul documentelor tehnice la proiectarea,executia,receptia,exploatarea si
urmarirea comportarii in exploatare a constructiei si instalatiilor aferente acestiea,cuprinzand
toate datele,documentele si evidentele necesare pentru identificarea si determinarea starii
tehnice a constructiei respective si a evolutiei acesteia in timp.
Cartea tehnica a constructiei se definitiveaza inainte de receptia finala.Dupa intocmire
cartea tehnica se copleteaza si se pastreaza pentru fiecare obiect de constructie de catre
investitor sau,dupa caz,de catre proprietar.Cartea tehnica a constructiei se intocmeste de
catre investitor pentru toate obiectele de constructie definite supuse regimului de autorizare a
constructiilor,indiferent de natura fondurilor din care sunt finantate sau de natura proprietatii
asupra lor.
Cartea tehnica a constructiei contine documentatia de baza si centralizatorul cu partile sale
componente.
Centralizatorul pieselor cuprinse in carte tehnica a constructiei :
o Fisa de date sintetice
o Capitolul A : documentatia privind proiectarea
o Capitolul B : documentatia privind executia
o Capitolul C : documentatia privind receptia
o Capitolul D : documentatia privind exploatarea,intretinerea,repararea si urmarirea
comportarii in timp
o Jurnalul evenimentelor
Centralizatorul cartii tehnice a constructiei va cuprinde fisa statistica pe obiect,borderoul
general al dosarelor documentatiei de baza si copiile borderourilor cu cuprinsul fiecarui dosar
in parte.
Cartea tehnica se intocmeste intr-un singur exemplar.