Sunteți pe pagina 1din 4

REPUBLICA

STANDARD

SOCIALIST [.

ROMANIA

EDITIE

CONSILIUL NATIONAL
PENTRU ~TIINTA
~I TEHNOLOGIE
INSTI'tUTUL KOMAN
DB
STANDAKDlZAKE

DE STAT

STAS 51-83

OFICIALA

Inlocuie,\'te :

p ~i\cuRA

STAS 51-60

(Comhustihi] lit']Jid !Jreu pelJt.ru focare


iIJdu.~triale)

FUEL OIL

alf-anumerici

A ;)3

l"UEL

(I;.iquid heavy fu~l)

ClasifiGarea

MA3YT

OIL

(Combustible liquide lourd)

(/!{HAHOe THmeJIOe TOnJIHBO ~JDt


npOMbI~JIeHHbIX TOIn{OB) \

o<Ii

..

~
.s
i
~
"
:J
'8
..
~
Q)
~

:\.-.

';'
.!!.
S
'"
0

1 GENERALITA'rI

u
~
";::
'(\1
E
"'
~

Q)

1.1

Obiel';t

Prczentul standard se refeI'"d'la pacura (combllstibillichid greu pentru focare industriale)


obtinuta ca rezidul1 de la;distila}'ea atmosferica a titeiului, de lai distilarea, sub presiune redusa
sa,ude la distilarea distructiva a reziduurilor, precum i;!iprill amestecareaacestora cu fractiuni

de distilare.

i
~
tn
-8

I>acura se livreaza in tipu~ile prevazute in tabelul de lacap. 2.


}.2

Domeniu de aplie~lre

"'
0
"i
~
"'
cv
'8
to
tn

"

Pacura St;folosel;;tepentru focarele utilajelor i instalatiilor industriale.


1-.3

Notare
Notarea tipurilor de pacura se face sub forma de f1~:,tie, avindla pumarator viscozitatea conventionala, in E la 500, iar la nu mitor punctul de congelaremaxiJll admis.
.

Pentru tipurile de pacura cu continut de'sulf peste 1%,la notareseadaugalitera S.

(J
GJ
Po
.,
t
z

0
lQ
rzl
~

,.;j
::>
E-oo
~
~
Po

;
Po
~

Aprobat de :

Elaborat initial

INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE

Str. Roma nr. 32-34 BUCURE~TI


Telex 11312 CNST R

in 1949

Revizuit In 1959, 1970, 1979,


1980 i 1983

Data IDtririi

In viroare :

1983-04.,01

~
/

}
-/I

"
'"
C'I
~

c.i
ro
-z.
S
co
'E
...

~
~
Q)
r-.
C'I
+
0
C'I
0)

...
~
~
:e
~
M

~
ao
~
~
lci
N

~
+'
"C
,~
0.
~
M
=
0)

Elaborat de: MINISTERUL INDUSTRIEI CUlM ICE


Centrala industriala de rafinarii ~i petrochimie
Responsabilul proiectului: chim., Gheorghe Apostolache
Redactat final: Instltutul roman de standardizare
Serviciul petrol, chimie, industrie u!1oara !1i
agroalimentara
lug. Angela Lemnete

Colaboratorl :
- Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale ~i Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe
- Centrala de desfacere a produselor petroliere PECOBucure~ti
,

- Combinatul petrochimic-Teleajen
- Combinatul petrochimic- Pite~ti
- Inspectia de stat pentru cazane~i instalatii de ridicat
ISCIR-Bucure~ti

- RafinariaVega
- RafinariaPloie~ti

~
""
III
~
:3
()
:3
~

)~()
"a
~
III
~
f
:3
+'
:e
~