Sunteți pe pagina 1din 5

Biroul Român de Metrologie Legală - BRML - Normă din 01 iunie 2005

Fişa
actului
Norma de metrologie legală NML 017-05
"Rezervoare de stocare pentru lichide" din
01.06.2005

În vigoare de la 26 iulie 2005

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 664bis din 26 iulie 2005.


Nu există modificări până la 18 ianuarie 2016.

1. Domeniu de aplicare
1.1. Prezenta normă de metrologie legală stabileşte cerinţele metrologice şi tehnice
şi modalităţile de atestare a legalităţii aplicabile rezervoarelor de stocare pentru
lichide - denumite în continuare "rezervoare" - care sunt utilizate la măsurare
volumelor (cantităţilor) de lichid conţinut.
1.2. Ansamblul operaţiilor de măsurare şi calculele necesare determinării cantităţilor
de produse lichide conţinute în rezervoare fac obiectul unor standarde şi proceduri
specifice.
1.3. Rezultatele obţinute la măsurarea cantităţilor de lichid conţinute în rezervoare
pot fi utilizate la încheierea unor tranzacţii comerciale şi la determinări oficiale de
stocuri din gestiune.
2. Terminologie
În prezenta normă de metrologie legală, termenii specifici utilizaţi au următoarele
semnificaţii:
2.1. capacitate (a unui rezervor): volumul de lichid conţinut în rezervor până la un
nivel de umplere specificat.
2.2. capacitate nominală: valoarea rotunjită a volumului maxim de lichid pe care un
rezervor poate să-l conţină în condiţiile de utilizare prevăzute.
2.3. calibrare: ansamblu de operaţii efectuate pentru determinarea capacităţii unui
rezervor până la unul sau mai multe nivele de umplere.
2.4. orificiu de măsurare a nivelului lichidului din rezervor: deschidere amenajată la
partea superioară a rezervorului pentru a permite reperarea nivelului lichidului din
rezervor.
2.5. verticală de măsurare: linie verticală care trece prin orificiul de măsurare a
nivelului lichidului din rezervor şi care corespunde poziţiei prevăzute pentru
măsurarea manuală sau automată a nivelului.
2.6. punct de referinţă inferior: intersecţia verticalei de măsurare cu suprafaţa unei
plăci de referinţă sau cu fundul rezervorului, dacă placa de referinţă nu există;
punctul de referinţă inferior constituie originea de măsurare a înălţimii lichidului din
rezervor.
2.7. punct de referinţă superior: punct situat pe verticala de măsurare, faţă de care
sunt măsurate distanţele golului.
Raport generat în data de 11.12.2015 : 12:11:30

Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
1/5
2.8. distanţă a golului: distanţa măsurată pe verticala de măsurare, de la nivelul
suprafeţei libere a lichidului din rezervor până la punctul de referinţă superior.
2.9. înălţime totală martoră (H): distanţa dintre punctul de referinţă inferior şi punctul
de referinţă superior măsurată pe verticala de măsurare în condiţii de referinţă.
2.10. tabelă de calibrare: tabelă de valori care permite stabilirea corespondenţei
dintre valorile înălţimii lichidului din rezervor sau distanţei golului (variabila
independentă) şi valorile corespunzătoare ale volumului de lichid conţinut (variabila
dependentă).
2.11. limită inferioară a capacităţii exacte: capacitatea parţială a rezervorului sub care
incertitudinea extinsă maximă nu se aplică.
2.12. volum minim măsurabil: cel mai mic volum, recepţionat sau livrat cu rezervorul,
a cărui măsurare se face cu o incertitudine care nu depăşeşte o valoare specificată.
3. Cerinţe metrologice şi tehnice
3.1. Cerinţe metrologice
3.1.1. Incertitudinea extinsă a valorilor volumelor înscrise în tabela de calibrare, mai
mari decât limita inferioară a capacităţii exacte, trebuie să nu depăşească:
0,2% din volumul indicat, pentru rezervoarele cilindrice verticale calibrate printr-o
metodă geometrică sau mixtă;
0,3% din volumul indicat, pentru rezervoare cilindrice, orizontale sau înclinate,
calibrate printr-o metodă geometrică şi pentru rezervoare de orice formă calibrate
prin metoda volumetrică;
0,5% din volumul indicat, pentru rezervoarele sferice sau sferoidale calibrate printr-o
metodă geometrică.
3.1.2. Abaterile maxime ale valorilor volumelor din tabela de calibrare, determinate la
o verificare periodică, faţă de valorile corespunzătoare determinate la verificarea
anterioară, trebuie să nu depăşească, în modul:
0,4% din volumul indicat, pentru rezervoarele cilindrice verticale calibrate printr-o
metodă geometrică sau mixtă;
0,6% din volumul indicat, pentru rezervoare cilindrice, orizontale sau înclinate,
calibrate printr-o metodă geometrică şi pentru rezervoare de orice formă calibrate
prin metoda volumetrică;
1,0% din volumul indicat, pentru rezervoarele sferice sau sferoidale calibrate printr-o
metodă geometrică.
Notă: Tabela de calibrare poate fi extinsă sub limita inferioară a capacităţii exacte; în
această zonă cerinţele de la punctele 3.1.1 şi 3.1.2 nu se aplică.

3.2. Cerinţe tehnice


3.2.1. În ceea ce priveşte construcţia, amplasarea şi condiţiile de utilizare,
rezervoarele trebuie să satisfacă prescripţiile legale relative la stocarea lichidelor
conţinute în funcţie de caracteristicile acestora (alimentare, petroliere, chimice, etc.).
3.2.2. Rezervoarele pot fi înzestrate cu accesoriile necesare pentru a împiedica cât
mai mult posibil pierderile de produs prin evaporare.

Raport generat în data de 11.12.2015 : 12:11:30

Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
2/5
3.2.3. Pentru a putea fi acceptate la verificare, rezervoarele trebuie să satisfacă
următoarele cerinţe generale destinate să asigure exactitatea măsurării volumului de
lichid conţinut.
a) Alegerea formelor, materialelor elementelor de întărire şi a mijloacelor de
asamblare trebuie să fie astfel făcută încât rezervorul să fie suficient de rezistent la
acţiunile agenţilor atmosferici şi la acţiunea lichidului conţinut şi să nu sufere, în
condiţii normale de utilizare, deformaţii permanente de natură să-i modifice
capacitatea.
b) Punctele de referinţă inferior şi superior trebuie materializate astfel încât poziţia lor
să fie practic invariabilă, oricare ar fi starea de umplere a rezervorului, temperatura,
etc. Dacă totuşi, în particular, la rezervoarele de mari dimensiuni (spre exemplu, cele
de peste 1000 m3) este imposibil să se asigure invariabilitatea punctelor de referinţă,
efectele umplerii, temperaturii şi densităţii lichidului asupra acestor puncte trebuie
indicate în certificatul de calibrare, astfel încât să se poată aplica corecţiile necesare
la măsurarea volumelor.
c) Forma rezervoarelor trebuie să fie astfel încât să fie împiedicată formarea pungilor
de aer la umplerea rezervorului sau a pungilor de lichid la golirea acestuia.
d) Pentru a putea aplica metodele de calibrare geometrice, rezervoarele nu trebuie
să prezinte deformaţii, umflături, etc., care să împiedice efectuarea unor măsurări
corecte a dimensiunilor şi interpolarea între măsurări.
e) Rezervoarele trebuie să aibă pe fundaţia lor o poziţie stabilă asigurată eventual
prin ancorare sau printr-o perioadă de stabilizare cu rezervorul plin, de o durată
adecvată, astfel încât înclinarea acestuia să nu varieze în timp.
f) Rezervoarele cilindrice verticale mai mari de 2000 m3 pot fi prevăzute cu până la
cinci orificii de măsurare, unul fiind amplasat cât mai aproape de centru, iar celelalte
repartizate uniform în apropiere pereţilor. Orificiul amplasat în poziţia cea mai puţin
expusă la soare este orificiul de măsurare principal.
g) Rezervoarele trebuie supuse la probele de rezistenţă la presiune, dacă este cazul,
şi de etanşeitate, rezultatele încercărilor fiind consemnate într-un document ce
trebuie prezentat înainte de începerea calibrării. Efectuarea acestor probe cade în
sarcina constructorului sau a proprietarului rezervorului.
3.2.4. Rezervoarele trebuie să corespundă condiţiilor tehnice privind instalarea şi
utilizarea mijloacelor de măsurare a înălţimii lichidului cu care sunt dotate.
3.2.5. Rezervoarele trebuie să fie prevăzute cu o placă de identificare a calibrării care
să cuprindă inscripţionate următoarele date:
- numărul de identificare al rezervorului;
- înălţimea totală H, în mm, (cu excepţia rezervoarelor echipate cu dispozitiv de
măsurare cu scară gradată);
- numărul certificatului de calibrare urmat de ultimile două cifre ale anului în care s-a
făcut calibrarea şi precedat de denumirea sau sigla entităţii care a făcut calibrarea;
- capacitatea nominală a rezervorului rotunjită, prin lipsă, la numărul întreg de metri
cubi cel mai apropiat.

Raport generat în data de 11.12.2015 : 12:11:30

Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
3/5
Placa de identificare a calibrării trebuie realizată dintr-un metal practic inalterabil în
condiţiile normale de utilizare. Ea trebuie să fie fixată pe o parte nedetaşabilă a
rezervorului într-un loc în care să fie vizibilă, uşor de citit şi nesupusă deteriorărilor,
de aşa manieră încât să nu poată fi îndepărtată fără ruperea unui sigiliu care poartă
marcajul de verificare metrologică.
Se recomandă ca această placă să fie amplasată în imediata vecinătate a orificiului
de măsurare principal.
3.2.6. Marcajele de verificare metrologică se aplică pe:
- placa de identificare a calibrării după completarea acesteia cu inscripţiile prevăzute
la pct. 3.2.5;
- un loc care permite identificarea punctului de referinţă superior, dacă acesta există;
- rigla gradată, dacă aceasta există;
- dispozitivul de sigilare al nivelmetrului, dacă acesta din urmă există.
3.2.7. Rezervoarele trebuie prezentate la verificare goale şi bine curăţate. Ele trebuie
degazate şi astfel pregătite încât să nu prezinte nici un pericol pentru operatori.
4. Atestarea legalităţii
4.1. Modalităţile de control metrologic legal aplicabile rezervoarelor de stocare pentru
lichide sunt cele prevăzute în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse
controlului metrologic legal, în vigoare.
4.2. Atestarea legalităţii unui rezervor de stocare pentru lichide, pentru fiecare
modalitate de control specifică introducerii pe piaţă sau utilizării, se realizează numai
după demonstrarea conformităţii acestuia cu cerinţele metrologice şi tehnice din
tabelul 1.

Tabel 1

Cerinţe metrologice şi tehnice aplicabile modalităţilor


de control metrologic legal

Modalităţi de control
Nr. Punctul din norma de metrologie
Cerinţe metrologice şi tehnice
crt. legală Verificare Verificare
iniţială periodică
1. 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3.c; 3.2.3.d; X X
Adecvare 3.2.3.f; 3.2.3.g; 3.2.4

2. Durabilitate 3.2.3.a; 3.2.3.b; 3.2.3.e X X


3. Informaţii pe care trebuie să le prezinte 3.2.5 X X
mijlocul de măsurare
4. Marcaje metrologice 3.2.6 X X
5. Asigurarea securităţii verificatorilor 3.2.7 X X
6. Abaterea maximă tolerată 3.1.2 - X

Raport generat în data de 11.12.2015 : 12:11:30

Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
4/5
Notă: În cazul neîndeplinirii cerinţei de la nr. crt. 6, se întocmeşte un nou certificat de
calibrare, care îl înlocuieşte pe cel eliberat la calibrarea anterioară.

4.3. Atestarea legalităţii se realizează şi prin aplicarea marcajelor metrologice de


verificare (a se vedea pct. 3.2.6) şi eliberarea unui buletin de verificare metrologică
însoţit de un certificat de calibrare.
Numărul certificatului de calibrare va fi înscris în buletinul de verificare. Conţinutul
minim al certificatului de calibrare este indicat în Anexa A (obligatorie).

ANEXA A
(obligatorie)

Conţinutul certificatului de calibrare al unui rezervor

Certificatul de calibrare al unui rezervor trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:


1.
a) numele şi adresa unităţii emitente;
b) numărul certificatului de calibrare, care se va reproduce pe toate celelalte
documente care însoţesc certificatul de calibrare;
c) data eliberării şi perioada de valabilitate;
2. date tehnice referitoare la rezervor:
a) înălţimea totală martoră H;
b) poziţia verticalelor de măsurare (orificii de măsurare, puncte de referinţă, inclusiv
identificare punctului de referinţă principal);
c) capacitatea nominală şi limita inferioară a capacităţii exacte;
d) volumul minim măsurabil;
3. tabela de calibrare;
4. tabela de interpolare cu intervalele pe care s-a făcut interpolarea liniară şi
volumele pe milimetru corespunzătoare;
5. temperatura de referinţă pentru care sunt date valorile volumelor din tabela de
calibrare;
6. dacă este cazul, densitatea de referinţă a lichidului stocat;
7. erorile maxime tolerate cu care au fost determinate valorile volumelor indicate în
tabela de calibrare;
8. metoda de calibrare utilizată şi reglementările care constituie baza legală şi
tehnică a calibrării;
9. dacă este cazul, corecţiile pentru mărimile de influenţă, altele decât cele care au
fost aplicate la calculul volumelor indicate în tabela de calibrare;

Raport generat în data de 11.12.2015 : 12:11:30

Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
5/5