Sunteți pe pagina 1din 138

MINISTERUL

EDUCA|IEI

AL

REPUBLICII

MOLDOVA

Manualul a fost aprobat pentru reeditare prin ordinul Ministrului Educa\iei al Republicii Moldova nr. 544 din 8 iunie 2015.
Manualul este elaborat conform curriculumului disciplinar =i finan\at din resursele financiare ale Ministerului Educa\iei.

Acest manual este proprietatea Ministerului Educa\iei al Republicii Moldova.


+coala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manualul nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anul
de folosire

Numele
=i prenumele elevului

Anul
=colar

Aspectul manualului
la primire

la returnare

Dirigintele clasei trebuie s[ controleze dac[ numele elevului este scris corect.
Elevul nu va face nici un fel de ]nsemn[ri ]n manual.
Aspectul manualului (la primire =i la returnare) se va aprecia: nou, bun, satisf[c[tor, nesatisf[c[tor.

Comisia de evaluare:
Maria Margine, ]nv[\[toare, grad didactic I, Liceul Teoretic Dante Alighieri, Chi=in[u
Tamara Cerbusca, ]nv[\[toare, grad didactic superior, Liceul Teoretic Orizont, Chi=in[u
Olga Potiomkina, ]nv[\[toare, grad didactic I, Liceul Teoretic Titu Maiorescu, Chi=in[u
Aurelia Semeniuc, ]nv[\[toare, grad didactic I, Liceul Teoretic N. V. Gogol, Chi=in[u

Toate drepturile asupra acestei edi\ii apar\in Editurii Prut Interna\ional.


Reproducerea integral[ sau par\ial[ a textului sau a ilustra\iilor din aceast[ carte este permis[
numai cu acordul scris al editurii.

Redactor: Tatiana Rusu


Corector: Fulga Poiat[
Prezentare grafic[: Irina Oleinik
Paginare computerizat[: Zoe Ciumac
Copert[: Sergiu Stanciu
Ludmila Ursu, Ilie Lupu, Iulia Iasinschi, 2015
Editura Prut Interna\ional, 2015
Editura se oblig[ s[ achite de\in[torilor de copyright, care ]nc[ nu au fost contacta\i, costurile de reproducere
a imaginilor folosite ]n prezenta edi\ie.
Editura Prut Interna\ional, str. Alba Iulia nr. 23, bl. 1A, Chi=in[u, MD 2051
Tel./fax: ( 373 22) 74 93 18; tel.: ( 373 22) 75 18 74; www.edituraprut.md; e-mail: editura@prut.ro
CZU 51(075.2)
U 85

ISBN 978-9975-54-207-4

Observ[m =i descoperim

Aplic[m =i explic[m

Consolid[m =i dezvolt[m

Modulul 1

Repet[m cu s]rguin\[, ]nv[\[m cu u=urin\[


Numerele naturale p]n[ la 20

Observ[m =i ne amintim
Z U

Z U

Z U

Z U

Z U
6
1 6
1 9
2 0

numere impare
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
numere pare

Ordonare
cresc[toare

Z U
9
1 6
1 6
1 9

numere
naturale

Ordonare
descresc[toare

Aplic[m =i explic[m
Scrie\i cu cifre =i semne de compara\ie, ]n ordine cresc[toare:

a) vecinii num[rului format dintr-o zece =i o unitate;


b) numerele naturale de la opt p]n[ la zece;
c) numerele pare, cuprinse ]ntre dou[zeci =i zece;
d) numerele impare de dou[ cifre, mai mici dec]t =aptesprezece.
Ce cifr[ nu a\i folosit? Ce semne de compara\ie nu a\i folosit?
Scrie\i rela\ii de compara\ie folosindu-le.
O broscu\[ =i-un broscoi num[r[ din 2 ]n 2, ]nainte =i-napoi:
0

20

19

}n p[dure, doi arici num[r[ din 5 ]n 5:


0

20

20

Consolid[m =i dezvolt[m
1

C]te cuburi s]nt? C]te cuburi mai trebuie pentru a completa o zece?
a)
b)
c)
d)

2 Explic[ modul ]n care a procedat fiecare.


Z U

Z U

Z U

Z U

3 Scrie cu cifre numerele formate din:

Z U

Z U

a) 4 unit[\i; 10 unit[\i; 14 unit[\i;


b) 1 zece =i 8 unit[\i; 3 unit[\i =i 1 zece; 1 zece =i 10 unit[\i.
Ordoneaz[ cresc[tor, apoi descresc[tor toate numerele scrise.

4 Completeaz[ cu:
a) semne potrivite

4
14
4
14

b) cifre potrivite

7
7
17
17

1 2 < 1
1

> 1 4

c) numere potrivite

5 <
< 9
15 <
< 19
< 15 <
> 19 >

Descoper[ regula =i completeaz[.

a) 11, 1, 12, 2, 13, 3,


b) 20, 0, 19, 1, 18, 2,

,
,

,
,

,
,

;
;

c) 12 14
13

14 16
15

16

Ce num[r s]nt?

G[se=te-m[ ]ntre 10 =i 20, exact la mijloc!


Hop =i eu, ]ndat[ dup[ al zecelea num[r natural!
Imediat dup[ mine urmeaz[ cel mai mare num[r de o cifr[.
Cine s]nt? Am doar un num[r vecin.
Impar s]nt, iar suma cifrelor mele este egal[ cu 2.

Adunarea =i sc[derea p]n[ la 20

Observ[m =i ne amintim
Z U

TERMEN
SUM{
TERMEN

12 3 15
3 12 15

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

12
3
15
15

3 15
12 15
3 12
12 3

DESC{ZUT
SC{Z{TOR
DIFEREN|{
(REST)
Z U

Z U

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Aplic[m =i explic[m
14 2
16

1 2
14
2 14

16 2
16 14

3 15 3 15
1 3
15
18

Dac[ schimb[m ordinea termenilor,


suma r[m]ne neschimbat[.
Dac[ din sum[ sc[dem un termen,
ob\inem cel[lalt termen.

18 15
18 3

Consolid[m =i dezvolt[m
1

2 4 5 2 14
12 4 5 12 11 4

2 6 5 5
2 16 15 5

7 3
7 13

8 3 9 2 8 4 7 6 10 4 10 8
18 3 19 2 18 4 17 6 20 4 20 8
18 13 19 12 18 14 17 16 20 14 20 18

Verific[ prin opera\ia invers[ exerci\iile din ultimul vagon al fiec[rui


trenu\.

2 Rezolv[ problemele.
a) Acrobatul ]nv]rtea 15 cercuri. 2 cercuri au
c[zut. C]te cercuri ]nv]rte el acum?
b) }n carusel se dau 16 b[ie\i =i cu 4 mai multe
fete. C]te fete s]nt?
}nlocuie=te cuv]ntul multe prin cuv]ntul cu
sens opus. Cum se va schimba problema?

3 6 13

13 6
6 13

6 13
1
13 6

c) Pe ima= pasc
3 capre =i 14 iezi.
C]te animale s]nt ]n
total?
Ce afli calcul]nd:
14 3 ?

15 5 1
15 5
5 15

5 15
15 5

Descompune asem[n[tor numerele 13; 17; 18.


Alc[tuie=te exerci\ ii analogice.

4 14
14
0

4 18
4 10
14 14

16
16
16

3 13
3 19
16 0

15 < 15
15 > 15
15 0

2
2
15

15 3 2

18 1 10

13 6 12

16 2 6

20 10 3

1 18 1

10 10 5

15 0 0

16 3 2

4 14 3

15 5 10

5 15 13

Numerele naturale p]n[ la 100

Observ[m =i ne amintim
10 unit[\i 1 zece

2 z.

1 un.

3 un.
5 z.

20 1
21

20 1 21
1 20 21

21 1 20
21 20 1

50 3
53

50 3 53
3 50 53

53 3 50
53 50 3

10 zeci 1 sut[

10 z.

100

0 un.

Aplic[m =i explic[m
1

Explica\i ]n mod
analog formarea
numerelor prezentate de furnici.

6 z.

2 un.

7 z.

7un.

Scrie\i vecinii fiec[ruia dintre numerele prezentate de furnici.


Sublinia\i numerele pare.

2 Ce numere lipsesc ]n fiecare =ir?


0

10
4

20

14

30

24

100

Consolid[m =i dezvolt[m
1

Cite=te numerele reprezentate. Scrie-le ]n ordine cresc[toare.

Z U

4
60
100

Z U

Z U

34
29
93

40
10
30

Z U

38
25
93

47
52
83

Z U

S Z U

74
25
79

56 < 5
73 >
3
2 8

3 Completeaz[ cu numerele vecine.


39

4 z. 1 un.

80

61

40 1
1 40

99
1 40
40 1

Creeaz[ exerci\ii asem[n[toare, pornind de la compunerea din


zeci =i unit[\i a numerelor 38; 83; 57; 75.

Scrie ]n ordine descresc[toare toate numerele de dou[ cifre, care:

a) au suma cifrelor 10;


b) s]nt pare =i au cifra zecilor 3;
c) s]nt impare =i se cuprind ]ntre 40 =i 50;
d) s]nt mai mici dec]t 69 =i au cifra unit[\ilor 9;
e) se pot scrie cu cifrele 1, 0, 3.

6 8 70 >

70
40 2 < 40
50 3 > 50

4 20 > 4
9 30 < 9
60 60 5

2 2
42 2 <
85 5 >
5 5
6 30 76 70

+ade-o ra\[ pe butoi, num[r[ din 2 ]n 2: 30


O furnic[ ]n opinci num[r[ din 5 ]n 5: 0

50
50

Pe ied nimeni nu-l ]ntrece la s[rit din 10 ]n 10: 0

30.
0.
100

0.

Adunarea =i sc[derea p]n[ la 100

Observ[m =i ne amintim
T

23 14 37
14 23 37
37 14 23
37 23 14

TST

Crea\i =i rezolva\i exerci\ii asem[n[toare,


pornind de la adunarea 25 43 .
D

Sc

48 16 32

48 32 16

16 32 48
32 16 48
Crea\i =i rezolva\i exerci\ii asem[n[toare,
pornind de la sc[derea 89 24 .

Suma =i Desc[zutul
se afl[ prin adunare.
S

j
o
c
10

17 42

D R Sc

V[ aminti\i?

Restul, Sc[z[torul =i Termenul


se afl[ prin sc[dere.

33

Sc D R

52

21

34

R Sc T

45
11

99

100

Consolid[m =i dezvolt[m
1

3 4
30 40
33 4
33 40
33 44

1 9
8 2 6 3 9 7
80 20 60 30 90 70 10 90
88 2 63 30 99 7 10 9
88 20 3 36 97 70 100 90
88 28 63 36 99 17 100 10

M
fiecare dintre numerele
2 M[re=te

60 3 54 0 : cu 5; cu 20; cu 25.

Mic=oreaz[ fiecare dintre numerele 32 87 49 63 : cu 2; cu 30; cu 32.

3 42
51

49
81

16 26
34 55

57
88

53
24

2 72
12 12

4 Rezolv[ problemele.
a) Pe lac s]nt 26 de lebede. C]te lebede albe s]nt, dac[ 2 s]nt negre?
Ce afli calcul]nd 24 2 ?
b) La soare se tol[neau 25 de pisoi. C]\i au plecat s[ se r[coreasc[
la umbr[, dac[ au r[mas 11?
Au plecat mai mul\i sau mai pu\ini pisoi dec]t au r[mas? Cu c]t?
c) C]te c[r\i erau pe etajer[, dac[ s-au luat 33 de c[r\i =i au
r[mas 40?
Compune o problem[ asem[n[toare dup[ exerci\iul 25 13 .

Reprezint[ fiecare dintre numerele 40 28 85 ca:

a) sum[ a dou[ numere;


b) sum[ a trei numere;

6 35 12 > 35

0
21
34

84 31 < 84
69 > 69 30

Termen

11

Termen

38

Sum[

52

83

c) diferen\[ a dou[ numere.


93 93
21 0
34 > 0

42
42
42

Desc[zut

96

30

Sc[z[tor

32

100

Rest

33 33
33 < 33
42 > 33

42
42
33

76
84
15

11

M[sur[ri

Observ[m =i compar[m
c

ini

m
Du

1l

LAPTE
3l

PT

LA

11

12

10

3
8

4
7

ni

Lu

1 cm

1 m 100 cm

N e amintim =i explic[m
1

cm ?

kg ?

a) 3

de zah[r;

c) 3

de panglic[;

b) 3

de suc;

d) 3

de sm]nt]n[.

2 Da\i exemple de obiecte care pot avea lungimea de: 1 cm, 1 m, 2 cm, 2 m.
EXERCI\II

CIRCULArE

24 30 4

82 12 24
?

10 54 40

15 5 62
?

12

58 40 3

94 50 34

Consolid[m =i dezvolt[m
1

Nume=te copiii ]n ordinea cresc[toare: a) a v]rstei; b) a masei corporale.

Ana

Dana

Ion

Costel

8 ani
30 kg

7 ani
25 kg

9 ani
32 kg

5 ani
20 kg

Ce afli calcul]nd:
kg;
30 kg 25 kg
kg?
32 kg 20 kg

2 La ce or[ s-a trezit fiecare copil?


a) C]nd s-a trezit Ana, trecuser[ 6 ore de la miezul nop\ii.
b) Dana s-a trezit cu dou[ ore mai t]rziu dec]t Ana.
c) Ion s-a trezit cu o or[ mai devreme dec]t Dana.
d) C]nd s-a trezit Costel, r[m]neau trei ore p]n[ la ora unu ziua.

3 Ce m[sur[ poart[ fiecare la p[l[rie?


Procedeaz[
=i tu la fel.

50 cm, cu 5 cm mai pu\in dec]t

56 cm, cu 10 cm mai mult dec]t

Explica\i =i calcula\i.

cu 2 cm
mai pu\in

tot at]t

cu 14 cm
mai mult

46 cm

M[soar[-\i talia =i compar-o cu cea a colegului de banc[.

Nume=te vasele ]n ordinea cresc[toare a capacit[\ilor.

}n g[leat[ ]ncape mai mult[ ap[ dec]t ]n crati\[ =i mai pu\in[ dec]t
] n bidon.
Exemplific[ aceast[ situa\ie prin numere potrivite.

13

Cine seam[n[ culege

G[se=te pe desen =i scrie:

71

45

a) numerele impare din interiorul cercului;


68
b) numerele din exteriorul p[tratului,
49
47
cuprinse ]ntre 50 =i 100;
74
c) num[rul din interiorul p[tratului, care are
cifra zecilor 7.
100
Nume=te vecinii celui mai mare dintre numerele scrise.

2 a) Completeaz[ =irul, apoi mic=oreaz[ fiecare num[r cu 10.

12, 24, 36,

42
16

,
16
42

,
58
42

91

b) Completeaz[ =irul, apoi m[re=te fiecare num[r cu 11.

.
58
16

50

, 23, 12, 1.

Alege alte 3 numere


potrivite =i creeaz[ exerci\ii
asem[n[toare.

4
Erau

Au venit

15

S]nt

Erau

37

21

Au zburat

23

47

S]nt

27

37

59
26
5

21

5
46 kg

42 kg
80 cm
Brum[rica

6 32

2 < 32
32
2 > 32
67 > 67
3
67 < 67
3

14

Cu c]t

1l

88 cm
Albi\a

0 41 41
41 41 0
0 < 24 24
24 > 24 24

23
54
54
54

2l

54 54
23 < 54
23 > 54
54 23

23
23
23
23

VARIANTA 1

VARIANTA 2

1) Alege =i scrie r[spunsul corect.


a)

a)

Z U

42 24 6

Z U

5 32 23

b) 46 > 64 82 28

b) 37 77 70 > 73

59 < 9 50 95

52 5 50 < 25

c) 20, 23, 26, 27 28 29 .

c) 95, 75, 55, 45 44 35 .

2) Completeaz[ cu numerele vecine.

89

80

3) Calculeaz[.

60 40
60 40

73 2
73 2

55 30
55 30

70 30
70 30

4 35
35 4

66 20
66 20

4) Completeaz[ tabelul.

Erau
Au plecat
S]nt

j
o
c

64
23

37
12

24
54

Erau
Au sosit
S]nt

54
31

23
76

13
53

Reprodu.
Deseneaz[-l
pe urm[torul.

15

Modulul 2

Adun[m rezerv]nd =i sc[dem ]mprumut]nd


U U ZU

Observ[m =i descoperim
93

Nu-mi ajunge
o unitate ca s[
completez 1 zece.

Completez 1 zece
=i mai am 2 unit[\i.
93
91 2
1 zece =i 2 unit[\i

Aplic[m =i explic[m
Care termen este mai apropiat de 10?
C]te unit[\i nu ajung pentru a-l completa p]n[ la 10?
C]te unit[\i mai r[m]n de adunat la zecea completat[?

48

75
732
1 zece =i 2 unit[\i

228
2 unit[\i =i 1 zece
59

8 6
8

16

69
19
unit[\i =i 1 zece
8 3
8

Consolid[m =i dezvolt[m
1

Explic[ =i calculeaz[.

84

9 4

822

75

8 5

73

66

7 6

64

95
96
97
98
99

2 Ce numere lipsesc?
11
9
7
8
6

12
9
7
8
6

86
87
88
77

18
9

4 Calculeaz[ schimb]nd

17
9

16
8
9

29
39

38
48

89

78

ordinea termenilor.

13
9

7
8

15
8
9

14
7
8
9

47
57
67

56

Formuleaz[ ]ntreb[ri potrivite =i rezolv[ problemele.

a) }ntr-un ansamblu vocal c] nt[ 6 fete =i tot at]\ia b[ie\i.


b) Pana de ra\[ are lungimea de 9 cm. Pana de p[un este cu 8 cm
mai lung[.

6 889
67

879
57
4

689
47
6

14, 16
16, 18 ]n sume de doi termeni egali.
7 Descompune numerele 14

66

38

49

95

47

67

75

76

85

59

68

56

77

84

92

39

17

ZU U U

Observ[m =i descoperim
12 5

Am 1 zece =i
2 unit[\i.

Scad 2 unit[\i =i ob\ in


1 zece. Mai am de sc[zut 3 unit[\i.
12 5
12 2 3
1 zece f[r[ 3 unit[\i

Aplic[m =i explic[m
C]te unit[\i trebuie sc[zute pentru a ajunge la 10?
C]te unit[\i mai r[m]n de sc[zut din zecea ob\inut[?

14 6
14 4 2
1 zece f[r[ 2 unit[\i
11 4
11

13 9

15 7

13 3
1 zece f[r[

15

1 zece f[r[

16 8

16

unit[\i

unit[\i

12 7

12

2 }n autobuz s]nt 14 copii. a) 9 s]nt b[ie\i. C]te fete s]nt?


b) C]\i copii au cobor]t, dac[ au r[mas 6?

18

Consolid[m =i dezvolt[m
1 12 3

12 2

12 2 1
1 zece

12 5

12 6

12 2

12 2

3 12
12 3
12
3

4 12
12 4
12
4

4 13 4

13

6
12

5 7

13
13 7
13
7

13 6

12
6
8
13
13 8
13
8

9 13
9
13
13 9

13

11
12
2
3 13
4
3
4
5
4
5
6
5
6

5
12
12 5
12
5

13 5

13

12 4

Formuleaz[ ]ntreb[ri potrivite =i rezolv[ problemele.

a) Pentru cin[ s-au preg[tit 11 tartine =i s-au m]ncat 9.


b) La cantin[ s-au adus 14 kg de f[in[ =i 6 kg de zah[r.
Reprodu =i completeaz[ c[su\ele.

14
5
6
7

15
6
7

EXERCI\II

16
7
8

Scrie toate sc[derile


=i adun[rile posibile cu
numerele de la etajul trei
al c[su\ ei din st] nga.

18
9

CIRCULArE

2011

713

137

125

114

812

168

65

2014

79

66
?

94
94

19

U U ZU. ZU U U

Calculeaz[, apoi completeaz[ fiecare r[spuns p]n[ la 10.

25 14 30
47 33 12

29 11 11
3 84 82

63 36 93
100 99 2

2 Asociaz[ termenii ce formeaz[ o zece, apoi calculeaz[.


552
179

914
528

3 9 6 10

48
56
79

8 5 10
7 7 10

10
10
10

12

733
664
89
10
9 9 10
78
10

7 4 10
59
10
8 8 10

14

16

18

9
5
9
3
9
7 9
8
6 7
8
4
8
7
7
7
5
6 6
15

13

11

17

5 a) La sta\ie au cobor]t 3 pasageri. }n autobuz au r[mas 8 pasageri.


C]\i pasageri erau la ]nceput ]n autobuz?
b) }n troleibuz erau 9 pasageri. C]\i au mai urcat la sta\ie, dac[ acum
] n troleibuz s]nt 17 pasageri?

La gr[dina zoologic[ este zi de baie. Creeaz[ =i rezolv[ probleme.

... 7

20

folose=te tot at]tea


g[le\ i de ap[ c]t rinocerul
=i zebra la un loc.

... ?, cu 4

mai multe

76

68

56

95

92

47

77

19 8

19 5

85

17 4

57

48

18 6

39

49

8 Ana a tricotat ]n 3 zile un fular pentru p[pu=a sa. }n prima zi a tricotat


o por\iune lung[ de 5 cm, ]n a doua zi a tricotat 6 cm, iar ]n ziua a
treia 8 cm. Ce lungime are fularul p[pu=ii?

12 4

12 6

12 5

12 2 4

12 2 2

12 2 7

12 9

12 7

12 2 3

12 2 5

10 }n clasa a II-a A ]nva\[ 11 fete =i 6 b[ie\i.


}n clasa a II-a B ]nva\[ 12 b[ie\i =i 7 fete.
Ce afli calcul]nd: 11 6 ; 11 7 ; 11 6
12 7 ; 12 6 ; 12 7

11

; 11 7
; 12 6

;
?

Ce exerci\ii efectueaz[ boboceii?


9

12 a) 8 7
15

10

11

12

87
78

15 7
15 8

10

11

b) 4 9
13

12

13

49
94

14

13 9
13 4

D
Descompune asem[n[tor numerele 11; 16; 17.
Alc[tuie=te exerci\ii analogice.
1)

Termen

Termen

Sum[

Desc[zut

11

Sc[z[tor

14

Rest

15

16
8
9

2) Ri\a are 11 ciuperci, iar Relu cu 3 ciuperci mai pu\in. C]te ciuperci
are Relu?

j
o
c

Scrie\i literele ]n
ordinea cresc[toare a
valorilor numerice =i ve\i
afla cum m[ cheam[.

779 C
66 A 8
6 + 49

7 R 88
U 987
56 O 3

21

Probleme cu dou[ opera\ii a (a b), a (a b)

Rezolv[m =i compar[m
Ri\a are 7 nuci.
Relu are 12 nuci.
C]te nuci au veveri\ele ]n total?

Ri\a are 7 nuci.


Relu are cu 5 nuci mai multe.
C]te nuci are Relu?

Problema cu dou[ opera\ii

Ri\a are 7 nuci, iar Relu are cu 5 nuci mai multe.


C]te nuci au veveri\ele ]n total?
Ri\a ... 7 n.
Relu ... ? n., cu 5 n. mai mult

? n.

Rezolvare (cu plan):


1) C]te nuci are Relu?
7 5 12 (n.)
2) C]te nuci au veveri\ele ]n total?
7 12 19 (n.)
R[spuns: 19 nuci.

Aplic[m =i explic[m
Formula\i ]ntreb[ri, astfel ]nc]t fiecare problem[ s[ se rezolve prin:
a) o opera\ie; b) dou[ opera\ii. Rezolva\i problemele ob\inute.

}n caruselul din parc s]nt 8 fete


=i cu 3 mai mul\i b[ie\i.

EXERCI\II

La hora din poian[ s-au adunat


17 iepuri =i cu 6 mai pu\ini arici.

CIRCULArE
995

569
?

779
?

13 7 12

22

20 8 3

856

Consolid[m =i dezvolt[m
1

M[re=te:

a) cu 7 numerele cuprinse ]ntre 3 =i 10;


b) cu 8 numerele pare de o cifr[;
c) cu 9 numerele impare de la 3 p]n[ la 9.

2 Rezolv[ problemele cu plan.

a) Ion a prins 7 pe=ti, iar Dan a b) Irina a brodat 8 flori, iar Doina
prins cu 2 pe=ti mai mult. C]\i pe=ti a brodat cu 3 flori mai pu\in. C]te
au prins b[ie\ii ]n total?
flori au brodat fetele la un loc?
Creeaz[ probleme asem[n[toare despre ocupa\iile tale preferate.

3 Calculeaz[, asociind convenabil termenii.


735
842

746
595

493 75
84
77

991
337

74
98
66

67
85

684
921
9< 1 9
9 8> 9
10 20 20

17 4
19 8
16 6

Formuleaz[ =i rezolv[ probleme cu dou[ opera\ii pornind de la:


a) dou[ probleme cu o opera\ie

}n co= s]nt 15
pu\ine

. C]te

=i cu 5 mai

}n co= s]nt 15

s]nt ]n co=?

mere =i pere s]nt ]n total ]n co=?

=i 10

. C]te

b) dou[ exerci\ii

12 15

12 27

Formula\i ]ntreb[ri, astfel ]nc]t problemele s[ se rezolve prin dou[


opera\ii. Rezolva\i problemele cu plan.

a) L[bu= c]nt[re=te
9 kg, iar T[rcu= este
cu 3 kg mai u=or.

b) Diminea\a, Florica
a dat 5 l de lapte, iar
seara cu 1 l mai mult.

Creeaz[ =i rezolv[ probleme dup[ informa\ia prezentat[.


7C

Ana a g[sit 9

Ion a g[sit cu 2 ciuperci mai pu\in.


Costel a g[sit cu 2 ciuperci mai mult.

23

Adunarea =i sc[derea p]n[ la 20

1
8
7
6

10
11
9

m[re=te
cu 5

mic=oreaz[
cu 6

2
Avea
A primit

9
7

12

Are

12
3

Avea

4
13

A dat

11
7

Are

5
9

Scrie toate adun[rile =i sc[derile posibile cu numerele:

a) 7 8 15 ; b) 9 12 3 ; c) 11 6 5 .
Alege ]n mod potrivit alte 3 numere mai mici dec]t 20 =i procedeaz[
]n mod analog.

4 8 6 10
15 7 10

29
10 8 8 10
13 6 10
11 8 10

b) P[pu=a Barby are 12 bluzi\e =i


cu 4 mai pu\ine fusti\e.

Reprezint[ num[rul:

a) 16 ca sum[ a dou[ numere impare;

G[se=te toate posibilit[\ile:

b) 8 ca diferen\[ a dou[ numere pare;

a)

c) 10 ca diferen\[ a dou[ numere


formate din zeci ]ntregi.

b) 12

j
o
c
24

57
15 6

Formuleaz[ ]ntreb[ri, astfel ]nc]t problemele s[ se rezolve prin dou[


opera\ii. Rezolv[ problemele cu plan.

a) Andrei are 8 sold[\ei, iar


Dinu are cu 3 mai mul\i.

10
10

9 < 11;

c) 7 <

> 8;
5 < 10.

Scrie\i literele ]n ordinea descresc[toare a valorilor numerice =i


ve\i decodifica denumirea unui ora= din \ara noastr[.

15 9 C 8
68 U 9
8 L 66
13 7 A 5
H 796
Codifica\i asem[n[tor denumirea localit[\ii voastre.

8 Adina are 6 lei, iar Doina are 8 lei. Ion are cu 5 lei mai pu\in dec]t au
fetele la un loc. C]\i lei are Ion?
}i ajung lui Ion banii pentru a cump[ra 2 pixuri la pre\ul de 5 lei?

Ce
poate avea fiecare?
Completa\i ]ntrebarea cu un cuv]nt potrivit pentru fiecare caz =i g[si\i
c]teva solu\ii potrivite.

a)

b)

16 ani

c)

d)

12 l

14 kg

19 cm

10 Formeaz[ exerci\ii =i explic[.


9

9
8
7
6
5
4
3
2

11 12 13 14 15 16 17 18
9
8
7
6
5
4
3
2

Termen
Termen
Sum[

1)

56

Desc[zut
Sc[z[tor
Diferen\[
(Rest)

8
2
4

7
5

2) Formuleaz[ ]ntrebarea, astfel ]nc]t problema s[ se rezolve prin dou[


opera\ ii. Rezolv[ problema ob\inut[ cu plan.

a) }n parcare s]nt 5 camioane =i


cu 6 mai multe microbuze.

b) }n fa\a =colii cresc 12 brazi =i


cu 5 mai pu\ini pini.

25

Numere la Carnavalul Toamnei. Aflarea numerelor necunoscute

Observ[m =i ne amintim
18 2 20
T

18 20 2

20

2 18 20
T

18 2

Sc

20 15 5

20 15 5

2 20 18

20 5 15
D

20

20 5 15

15 5

Sc

Termen

Sc

Sc

Sum[ Termen

Sc[z[tor Desc[zut Rest


Desc[zut Rest Sc[z[tor

A plic[m =i rezolv[m
Primul termen s-a mascat.

6 14

}l calcul[m sc[z]nd din suma 14 termenul cunoscut 6.

14 6

Prob[m 8 sub masc[.


Se potrive=te!
R[spuns:

26

8 6 14
14 14 (A)

Descoperi\i numerele
necunoscute =i comenta\i fiecare pas.

9
b
11

12

3 17
c

Consolid[m =i dezvolt[m
1

Scrie toate adun[rile =i sc[derile posibile cu numerele:

a)

b)

11 ;

20

19
20

xy

c)

14 ;

15

14

18

xy

15

20
6
3

3 Rezolv[ problemele cu plan.


a) Copiii au cules 8 kg de
gutui, iar pere cu 4 kg mai
mult. C]te kilograme de
fructe au cules ]n total?

b) }ntr-o damigean[ s]nt 14 l de must,


iar ] n alta cu 8 l mai pu\in. }n bidon este
tot at]ta must c]t ]n ambele damigene la
un loc. C]\i litri de must s]nt ]n bidon?

4 Afl[ numerele necunoscute.


a 5 12
b 13 16

m 3 15
14 c 20
20 p 9
7 d 11
17 t 15
n 15 5
Calculeaz[: a c b; n m t; p d c; t m a.

Noteaz[ numerele necunoscute cu litere, formeaz[ exerci\ii =i afl[


num[rul la care se g]nde=te fiecare copil.

Am m[rit num[rul meu cu 2


=i am ob\inut 20.
Ana
Dan

Am mic=orat num[rul meu cu


2 =i am ob\inut 20.

Am sc[zut din 20 num[rul meu =i am ob\inut


cel mai mic num[r de dou[ cifre.

Irina

}nlocui\i x =i y cu numere potrivite, astfel ]nc]t s[ se ob\in[ num[rul 9.

a) La mas[ s-au servit x struguri. C]\i s-au consumat, dac[


au r[mas y struguri?

C
o Cine afl[ mai repede
n cifrele ascunse?
curs

3
4
79

b) }n buchet s]nt x astre =i c] teva


crizanteme, ]n total y flori. C]te
crizanteme s]nt ]n buchet?

2
5

1
5
40

8
68

27

ZU U Z. Z U ZU

Observ[m =i explic[m

C alc ul o ra l

26 4
2 z. 6 4

Z U

30 4
2 z. 10 4

Calc ul s c r i s
Adun[m unit[\ile:
6 4 10 1 z.

Nu putem
sc[dea unit[\ile:
0 < 4.

Scriem 0 la unit[\ ile


sumei, iar o zece
o rezerv[m.

}mprumut[m o zece
=i sc[dem din ea
4 unit[\i:
10 4 6.
Scriem 6 la unit[\ile diferen\ei.

}n total: 2 z. 1 z.

R[m]n: 2 z. 6 un.

30

Z U

26

C alcul[m =i facem proba


55 5
Explica\i calculul oral,
apoi calcula\i scriind
numerele ]n coloni\ [.

5 z. 5 5

32

93 7

8 2 3 z.

60 5
5 z. 10 5

28

3 z.

9 z. 3 7

40 8

100 7

z. 10 7

Consolid[m =i dezvolt[m
1

Corecteaz[ gre=elile lui N[t[flea\[.

71
9
70

85
5
90

30
8
32

60
4
20

96
4
10

2 Calculeaz[ ]n coloni\[. Efectueaz[ proba prin opera\ia invers[.


32 8
47 3

5 45
9 81

60 7
50 2

90 4
30 9

95 5
100 6

3 a) Copiii au plantat 3 puie\i de b) D[nu\ =i Ana au f[cut un ierbar din


stejar. C]\i le-au mai r[mas, 40 de frunze. C]te frunze a adunat
dac[ aveau ]n total 30 de puie\i? Ana, dac[ D[nu\ a adunat 8 frunze?
Crea\i probleme asem[n[toare dup[ exerci\iile:
24 35
38 16

4 558 2

46 4
4
7 23

80 3
50 9
14 8

8 52
46 40
7 5

80 30
15 9
40 8

30
> 29
45 < 46
50 50

5 }ntr-un magazin de juc[rii se v]nd:


a) 4 p[pu=i =i cu 24 mai multe ma=inu\e. Mingi s]nt cu 2 mai multe
dec]t ma=inu\e. C]te mingi s]nt?

b) 42 de sold[\ei =i cu 12 mai
pu\ ine avioane. Robo\ei s]nt
cu 5 mai pu\ini dec]t avioane.
C]\i robo\ei s]nt?

Scrie literele ]n ordinea cresc[toare a valorilor numerice. Vei afla


denumirea unui animal care a existat c] ndva pe meleagurile noastre.

5 B 50
R 5 55
55 M 33

14 6
64 6
94 6

3 17
3 37
3 97

20 8
80 8
100 8

Z 9 11
90 I 81
80 U 11

12 5
12 5
12 25

25 12

29

ZU U ZU. ZU ZU ZU. ZU ZU Z

Observ[m =i descoperim
29 6

29 16

C alc ul o ra l
29 6

}l complet[m pe 29 p]n[ la 30.

29 1 5

29 16
29 1 15

Calc ul s c r i s
Adun[m unit[\ile:
9 6 15

Z U

Z U

1 z. 5 un.
Scriem 5 la unit[\ile sumei, iar o zece
o rezerv[m.
Adun[m zecile termenilor cu zecea
rezervat[.

Aplic[m =i explic[m
1

Explica\i calculul oral, apoi calcula\i scriind numerele ]n coloni\[.

34 8

34 28

34 36

34 66

34 6

34 6

34 6

34 6

2 Calcula\i
]n coloni\[.

23 59
25 39
29 23

76 15
17 16
16 9

38 48
19 29
39 38

O domni\[ cu cercei num[r[ din 3 ]n 3: 0


30.
Un actor ]n drum spre teatru num[r[ din 4 ]n 4: 0
40.
Un atlet cu m]ini v]njoase num[r[ din 6 ]n 6: 0
60.

30

Consolid[m =i dezvolt[m
1

M[re=te fiecare dintre numerele

25

55

75

a) cu 20; b) cu 5; c) cu 25.

2 8 3

2 8
6 6
7 8
9 4
6 5
52 8
36 6
7 78
49 4
6 55
38 3
3
52 18
36 36
17 78
49 34
26 55
38 33
G[se=te suma cu termenii egali. Pornind de la ea, creeaz[ o problem[ folosind expresia tot at]t.

3 Calculeaz[ ]n coloni\[.
38 45
68 24
49 41
18 77
34 36
38 42
66 24
49 51
23 77
36 38
Compar[ sumele din fiecare coloan[, r[spunz]nd la ]ntrebarea
cu c]t?.

4 Formuleaz[ ]ntreb[ri, astfel ]nc]t problemele s[ se rezolve prin dou[


opera\ii. Rezolv[ problemele ob\inute cu plan.

a) Dan are 18 insigne, iar Doina


are cu 3 mai pu\ine.

b) Maria are 17 ilustrate, cu 5 mai


pu\ine dec]t Ion.

5 Ion are 16 postere. Dan are cu 5 postere mai mult dec]t Ion. Doina are
cu un poster mai pu\in dec]t Dan. C]te postere are Doina?

6
7

Modifica\i una dintre datele problemei, astfel ]nc]t r[spunsul s[


fie un num[r cu 1 mai mare. G[si\i dou[ posibilit[\i.
5 9
6 7
3
4
8 7
5
46 7
5 29
3
4
38 7
5
46 27
35 29
3
4
38 37
5
Crea\i =i rezolva\i probleme dup[ tabel.
A avut

? lei

6 lei

A cump[rat
Rest

? lei

14 lei

? lei

8 lei
42 lei

? lei

58 lei
12 lei

86 lei
14 lei

Ce bancnote a putut avea la ]nceput fiecare copil?

31

Probleme cu dou[ opera\ii a (b c)

Observ[m =i rezolv[m
Pe terenul de joac[ erau 38 de copii.
Au plecat 18 fete =i 14 b[ie\i.
C]\i copii au r[mas?

Erau
38 c.
Au plecat ? (18 =i 14) c.
Au r[mas ? c.

Rezolvare (cu plan):


1) C]\i copii au plecat ]n total de pe teren?
18 14 (c.)
2) C]\i copii au r[mas?
38 (c.)
R[spuns:

copii.

Imagina\i-v[ c[ fetele =i b[ie\ii au plecat pe r]nd de pe teren:


mai ]nt] i au plecat 18 fete, apoi 14 b[ie\i.
Rezolva\i problema ]n mod corespunz[tor.
S-a schimbat r[spunsul problemei?

Cooper[m =i cre[m
Crea\i o problem[ asem[n[toare
dup[ schema al[turat[.
Rezolva\i problema prin dou[ metode.
Compara\i r[spunsurile ob\ inute.

EXERCI\II

Erau
59 p[s[ri
Au zburat ? (16 =i 13) p[s[ri
Au r[mas ? p[s[ri

CIRCULArE
97 21 9

38 12 47
?

88 10 60

54 28 6
?

32

71 11 6

85 32 18

Consolid[m =i dezvolt[m
1

Asociaz[ convenabil
termenii =i calculeaz[.

54 20 36
67 17 34

88 60 22
99 93 64

3 a) 12 25 38
b) 14

28

25 15 7
11 17 13

3 27 49
14 38 2

92 31 11
14 38 18

c)
70

36

d)

84

26 23 24
39 19 41

80

48

60

60 40

4 Rezolv[ problemele cu plan.


a) Tata a cump[rat 55 kg de legume. El a pus la murat 15 kg de
ro=ii =i 5 kg de castrave\ i. C]te
kilograme de legume i-au r[mas?

Completa\i cu date potrivite, formula\i ]ntreb[ri =i rezolva\i problemele ob\inute.

a) }n clasa a II-a A ]nva\[


elevi.
Azi au lipsit fete =i b[ie\i.

b) }n autobuz erau 36 de pasageri. La prima sta\ie au cobor]t


16, iar la a doua sta\ie 9 pasageri.
C]\i pasageri au r[mas?

b) }n clasa a II-a B ]nva\[


=i cu mai mul\i b[ie\i.

fete

Afl[ numerele necunoscute: 56 x 68; 20 y 14; z 39 9.


Calcul]nd z x y, vei afla ]n[l\imea pinguinului ]n centimetri.

Un pescar a prins 6 cara=i, 8 crapi =i c]\iva somni. }n total el a prins


7U
1
16 pe=ti. C]\i somni a prins?
Creeaz[ o problem[ asem[n[toare despre arbori, cu numerele 9, 3
=i 18. Rezolv[ problema ob\inut[.
Un pris[car avea 58 de borcane cu miere. C]te borcane a v]ndut,
8U
dac[ i-au r[mas 13 borcane cu miere de tei =i 15 borcane cu miere
de hri=c[?

60

56
46
36

80

72
52
32

100

91
61
21

33

ZU U ZU. ZU ZU ZU. Z ZU ZU

Observ[m =i descoperim

C alc ul o ra l

35 6
35 5 1

35 15 1

3 zeci f[r[ 1 unitate


Z U

35 16

Calc ul s c r i s

2 zeci f[r[ 1 unitate

Nu putem sc[dea unit[\ile: 5 < 6.


}mprumut[m o zece. Avem ]n total:
1 z. 5 un.

Z U

15 un.
Acum putem sc[dea unit[\ile:
15 6 9.
Calcul[m restul zecilor.

Aplic[m =i explic[m
1

Explica\i calculul oral, apoi calcula\i scriind numerele ]n coloni\[.

62 5

62 15

62 55

80 25

62 2

62 12

62 52

80 20

2 100 24
100 20 4

3
34

S Z U

Pute\i sc[dea unit[\ile?


Ave\i de unde ]mprumuta o zece?
Suta are 10 zeci. Cere\i de la ea o
zece =i continua\i calculele.

Crea\i =i rezolva\i probleme despre cump[r[turi achitate cu


=i despre resturile primite.

Consolid[m =i dezvolt[m

1 11 3 12 5 13 7 11 6 40 4
21 3
51 3
51 13
51 43

22 5
42 5
42 15
42 25

23 7
63 7
63 17
63 37

10 8
21 6 40 14 100 8
91 6 40 24 100 18
91 16 60 24 100 78
91 56 70 64 100 98

2 Calculeaz[ ]n coloni\[. Efectueaz[ proba prin adunare.


a) 64 7

b) 85 9

c) 32 3

d) 71 6

32 17
78 66
40 18
100 35

43 16
98 89
70 53
100 81

63 19
54 47
80 53
100 22

63 9
63 59
80 43
100 56

3 Rezolv[ problemele cu plan.

a) Mama =i Ana au preg[tit 50 de

b) Tata a udat 22 de pomi. Dan

col\una=i: 25 cu br]nz[, 8 cu via udat 4 meri =i 3 peri. Cu c]t


=ine, iar restul cu cartofi. C]\i
mai mul\i pomi a udat tata dec]t
col\una=i cu cartofi s]nt?
Dan?
Creeaz[ probleme cu dou[ opera\ii despre ajutorul pe care ]l acorzi
tu p[rin\ilor.
Harnicul Veverel a adunat 54 de ghinde. El a oferit lui Relu =i Ri\ei
4H
c]te 18 ghinde. C]te ghinde i-au r[mas lui Veverel?
Modifica\i una dintre datele problemei, astfel ]nc]t r[spunsul s[
fie un num[r: a) cu 1 mai mare; b) cu 2 mai mic.

Formuleaz[ ]ntreb[ri, astfel ]nc]t problemele s[ se rezolve prin dou[


opera\ii. Rezolv[, apoi compar[ problemele ob\inute.
a) L[bu= p[ze=te o turm[ cu 24 de oi albe =i

cu 9 mai multe oi negre.


b) T[rcu= p[ze=te o turm[ cu 24 de oi negre
=i cu 9 mai pu\ine oi albe.
Scrie literele ]n ordinea cresc[toare a valorilor numerice =i
vei afla cine s-a ascuns dup[ copac.

25 8 20 R
33 7 30 T

51 6 50 I
72 9 70 N

83 5 80 A
67 8 60 M

35

Adunarea =i sc[derea p]n[ la 100, cu trecere peste ordin

2 Afl[ num[rul:

Corecteaz[ gre=elile lui N[t[flea\[.

62
62
78
57
5
15
13
4
12
57
81
62
Efectueaz[ proba prin opera\ia
invers[.

3 33 17 333 17

Descompune potrivit nu 17 33
33 17 merele 30 70 100 =i scrie
exerci\ii asem[n[toare.

17 33
1

Calculeaz[ ]n coloni\[.

49 29
100 39

a) cu 29 mai mare dec]t 65;


b) cu 9 mai mic dec]t 34;
c) care arat[ cu c]t 64 este
mai mare dec]t 57.

35 57
92 38

29 16
95 8

Rezolv[ problemele cu plan.

a) Un bloc are 82 de locatari. To\i adul\ii au ie=it ]ntr-o s]mb[t[ s[


fac[ ordine ]n curte: 26 de b[rba\i =i tot at]tea femei. C]\i copii locuiesc ]n acel bloc?
b) Doctorul Aoleu face o vizit[ de profilaxie la furnicile din mu=uroiul
de sub stejar. P]n[ la amiaz[ el a examinat 42, iar dup[-amiaz[, 44 de
furnici. C]te furnici i-a mai r[mas s[ examineze seara, dac[ pentru
acea zi s-au programat 100 de furnici?

Descoper[ regula =i completeaz[ =irul:

a) 0, 25, 50,

c)

, 62, 66, 70;

b) 98, 74, 50, , ;


d) , , , 35, 20, 5.
Creeaz[ un =ir de 5 numere dup[ o regul[ proprie =i propune
colegilor s[-l continue.

Observa\i imaginile. Formula\i =i rezolva\i probleme ]n care s[


se ] ntrebe: suma datelor; diferen\a datelor.

a)

25 lei

36

b)

6 lei

53 kg

c)

29 kg

25 l

d)

60 l

71 ani

9 ani

8 Cum se schimb[ r[spunsurile ]n fiecare coloan[?


36 16
46 16
56 16

45 9
45 19
45 29

93 25
73 25
53 25

92 8
92 28
92 48

Scrie\i ]n fiecare coloan[ ]nc[ un exerci\iu potrivit.

9 Pe terenul de joac[ s]nt 24 de copii, dintre care 15 s]nt b[ie\i. S]nt


mai multe fete sau b[ie\i? Cu c]t?

10 Formeaz[ exerci\ii dup[ tabele =i afl[ numerele necunoscute.

11

Termen
37

Termen

25

Sum[
61
33

Desc[zut
68

Sc[z[tor

56

Diferen\[
29
38

Formuleaz[ ]ntreb[ri potrivite pentru ca problemele s[ se rezolve


prin dou[ opera\ii. Rezolv[ problemele ob\inute cu plan.

a) Un om de afaceri a donat unui orfelinat 25 de paturi =i cu 9 mai


multe scaune. A mai donat cu 20 mai pu\ine mese dec]t scaune.
b) O funda\ie de binefacere a donat unui spital 30 de perne =i
15 plapume. A mai donat tot at]tea prosoape c]te perne =i plapume
la un loc.

12 aa) 35 28 5
54 19 21
23 27 37

b) 93 63 9
85 22 33
71 26 11

c) 46 7 13
62 14 8
24 28 52

13 Reprezint[ fiecare dintre numerele


de pe c[ld[ru=ele albinu\elor ca:

a) sum[ a 2 termeni;
b) diferen\[ a 2 numere.
G[se=te mai multe posibilit[\i.

53

80

41
77

38 24

15 58

16 29

51 6

100 55

37 8

5 57

100 38

7 66

80 18

100 27

39 34

37

Probleme cu dou[ opera\ii (a b) c

Observ[m =i rezolv[m
Pentru decorarea unei s[li s-au
preg[tit 24 de baloane ro=ii =i
17 baloane albastre. C]te baloane
au r[mas, dac[ 6 s-au spart?

S-au preg[tit ... ? (24 =i 17) b.


S-au spart
... 6 b.
Au r[mas
... ? b.

Rezolvare (cu justific[ri):


1) 24 17 (b.) erau;
2)

(b.) au r[mas.

Preciza\i ce culoare au avut cele 6 baloane sparte, dac[ problema


poate fi rezolvat[ =i ]n modul urm[tor:
a) 1) 17 6 (b.)
b) 1) 24 6 (b.)
2) 24 (b.)
2) 17 (b.)

Cooper[m =i cre[m
Pe o teras[, 24 de porumbei =i 37 de vr[biu\e
ciuguleau firimituri. Au zburat 3 .
Completa\i enun\ul problemei, astfel ]nc]t prima opera\ie s[ fie:

a) 37 3

b) 24 3

c) 24 37

Rezolva\i problemele ob\inute. Compara\i r[spunsurile.

C
o
n
c
u
r
s
38

Cine completeaz[ mai repede cu cifre potrivite?

3
3
3

4
4
4

> 80
< 80
80

8
8
8

5
5
5

< 30
> 30
30

9
9
9

7
7
7

> 20
< 20
20

Consolid[m =i dezvolt[m
1

M[re=te fiecare dintre numerele


9 48 67 :

Mic=oreaz[ fiecare dintre numerele


52 71 100 :

a) cu 3; b) cu 30; c) cu 33.

a) cu 4; b) cu 40; c) cu 44.

2 C]te juc[rii s]nt ]n total?


a) S]nt 24 de ma=inu\e ro=ii =i cu
16 mai multe ma=inu\e verzi.
Modific[ astfel condi\ia, ]nc]t
problema s[ se rezolve printr-o
sc[dere =i o adunare.

3 4 46 18

15 54 25
25 54 14
51 25 18

42 16 9
19 37 8

b) S]nt 20 de p[pu=i, 40 de ursule\i =i 30 de iepura=i.


Schimb[ datele cu numere egale ]ntre ele, astfel ]nc]t r[spunsul
problemei s[ nu se schimbe.
43 17 26
17 47 23
47 23 17

4 Formuleaz[

]ntreb[ri potrivite, astfel ]nc]t problemele s[ se rezolve


prin dou[ opera\ii.
Rezolv[ problemele ob\inute cu justific[ri.

a) La cantin[ s-a adus un bidon cu


25 l de lapte =i altul cu 28 l de lapte.
S-au consumat 34 l de lapte.

5
6

Afl[ numerele
necunoscute.

b) }n beci erau 50 kg de cartofi


=i 32 kg de morcovi. }ntr-o lun[
s-au consumat 47 kg de legume.

a 35 48; 63 b 70; c 24 19; 93 d 59.

Crea\i =i rezolva\i probleme dup[:

a) schem[

b) ]ntrebare
c) rezolvare

Ana ... 26 pag.


Dan ... ? pag., cu 8 mai multe
Ion ... ? pag., cu 15 mai pu\ine
C]te c[r\i s]nt pe raftul al treilea?
1) 23 18
2)
30

;
.

39

Adunarea =i sc[derea p]n[ la 100

5
15
65
25
35

4
14
26
24
34

7
9
84
8
6

6
15
29
32
71

6
16
54
26
28

9
19
75
29
27

2
12
80
22
25

3
13
100
53
56

3 Rezolv[ problemele cu justific[ri.


a) La =coala din p[dure ]nva\ [
18 aricei =i cu 6 mai multe veveri\e. Iepura=i s]nt cu 16 mai mul\i
dec]t veveri\e. C]\i iepura=i s]nt?
b) Dan a cump[rat o carte la pre\ ul
de 48 lei =i un penar la pre\ ul de
12 lei. Ce rest a primit din 70 lei?

65

70
72
74

39

2
12
22

5 81 37 50
93 54
62 28

40
30

Afl[ numerele
necunoscute.

7 a) 0 6 12
b) 70 63 56

40

47

100 76
100 25
100 91

x 6 81
47 y 52

58

30
60
10

c) Pe un teren se jucau 18 fete


=i 16 b[ie\i. C]\i copii au plecat, dac[ au r[mas 9 copii?
d) P[pu=a cost[ 64 lei, iar ursule\ul este cu 6 lei mai scump.
Mingea este cu 18 lei mai ieftin[ dec]t ursule\ul. Afl[ pre\ul
mingii.
51
61
71

38

4
14
24

27

20
30
70

40
50
60
8
18
38

65 48
80 49
90 22

60 a 37
100 b 88

m 9 45
n 34 50

c) 15 30 45
d)

58 44 30

Erau
24
32
56
?

Au venit
6
8
?
5

Au plecat Au r[mas
3
?
?
33
9
51
2
98

G[si\i r[spunsul corect. Argumenta\i.

a) Un ghiozdan cost[ 85 lei =i este cu 5 lei mai


ieftin dec]t o p[pu=[. C]\i lei cost[ p[pu=a?

80

b) O lad[ cu ceap[ c]nt[re=te 30 kg =i este


cu 2 kg mai grea dec]t o lad[ cu mere. C]te
kilograme c] nt[re=te lada cu mere?

90

28

35

32

10

10 Creeaz[ =i rezolv[ probleme dup[:


a) enun\ul
\ incomplet

b) schem[

}ntr-o clas[ ]nva\[


elevi.
C]\i elevi lipsesc, dac[ s] nt
b[ie\i =i
fete?
prezen\i

... 28 j.
... 45 j.

c) rezolvare
1) 15 16
2)
18

... ? j.
;
.

VARIANTA 1
1) 68
15
2)

86
29

Termen

VARIANTA 2

69

Sum[

81

1) 27
38

100
45
37

Termen

14
45

83

80 j.

60

37

3) }n troleibuz erau 30 de pasageri. C]\i pasageri au r[mas


dup[ ce au cobor]t 9 b[rba\i =i
13 femei?

73
45

2) Desc[zut

100
36
50

Sc[z[tor

26

Diferen\[

35

100
37

18

54

89

3) }n autobuz erau 17 b[rba\i =i


15 femei. C]te persoane au cobor] t, dac[ au r[mas 16 pasageri?

41

Exerci\ii =i probleme de m[surare

Observ[m =i ne amintim
11

12

10

3
8

4
7

9 10 11 12 13 14 15

Ce instrument de m[surat ]\i ajut[ s[ r[spunzi la ]ntrebarea:

Ce or[ este?
Ce dat[ este ast[zi?

Ce mas[ corporal[ ai?


C]t c]nt[re=te ghiozdanul t[u?

Ce ]n[l\ime ai?
Ce grosime are ]ncheietura m]inii tale?
Formuleaz[ alte ]ntreb[ri la care po\i r[spunde
folosind fiecare dintre aceste instrumente de m[surat.

Estim[m =i m[sur[m
1

A estima a aprecia o valoare f[r[


a o m[sura sau calcula exact.

Nume=te creioanele ]n ordinea cresc[toare


a lungimilor, ]n baza estim[rii.

M[soar[ =i verific[ dac[ ai estimat corect.

2 C]te zile au r[mas p]n[ la cea mai apropiat[ vacan\[? Estimeaz[, apoi
num[r[ folosind calendarul anului curent.

3 Estimeaz[ masa ghiozdanului t[u (cu rechizite =colare). C]nt[re=te-l


folosind c]ntarul cu arc. Se respect[ norma de 3 kg?

Ce obiecte de prisos ai ]n ghiozdan?

4 Afl[ capacitatea urciorului din imagini, =tiind c[


masa unui litru de ap[
este de 1 kg.

42

3
kg

1
kg

Consolid[m =i dezvolt[m
1 Dintr-o fr]nghie cu lungi-

2 Ra\ia zilnic[ a elefantului de la zoo

mea de 1 m s-a t[iat o


bucat[ de 40 cm, apoi
] nc[ o bucat[ de 25 cm.
Ce lungime are bucata
r[mas[?

include: 20 kg de f]n, 70 kg de fructe


=i legume, 9 kg de p]ine =i un pachet
cu zah[r. Masa total[ a acestor produse este de 100 kg. C]te kilograme
de zah[r consum[ zilnic elefantul?

Creeaz[ =i rezolv[ probleme cu dou[ opera\ii.

a)

b)

12 kg

c)

cu 15 l mai
]nc[p[tor

cu 12 kg
mai grea

Pov

5l

e=t

50 lei

cu 14 lei
mai ieftin

Un automobil a pornit la drum cu rezervorul plin. }n drum, automobilul


4U
a consumat 54 l de benzin[. }n rezervor a r[mas cu 28 l mai pu\in[
benzin[ dec]t a fost consumat[. Afl[ capacitatea rezervorului.

Crea\i =i rezolva\i o problem[ dup[ schema dat[.

?m

15 m

25 m

20 m

15 m

100 m

EXERCI\II

CIRCULArE
30 66 4

100 3 30
?

97 60 7

47 40 14

73 2 22

67 27 7

43

Cine seam[n[ culege

1 42 25 8

62 32 16
54 28 14

41 27 13

46 37 27
61 19 31

2 Scrie toate adun[rile =i sc[derile posibile, pornind


de la descompunerea dat[ a num[rului 63.

63
46 17

Descompune ]n mod analog numerele 50 35 53 =i scrie exerci\ii


asem[n[toare.

3 Formuleaz[ oral probleme dup[ tabele. Completeaz[ tabelele.


Ro=ii
58
?
17

Galbene
9
64
?

Total
?
100
92

Erau
32
?
100

Au plecat Au r[mas
7
?
35
19
?
81

Nume=te cu termeni matematici num[rul necunoscut din fiecare


problem[.

4 Cum se schimb[ r[spunsurile ]n fiecare coloan[?


16 8
24 8
32 8

45 55
45 40
45 25

63 17
70 17
77 17

100 3
100 13
100 23

Scrie\i ]n fiecare coloan[ ]nc[ un exerci\iu potrivit.

Rezolv[ problemele cu plan.

a) Un electrician avea o bucat[ de cablu cu lungimea


de 70 cm. A t[iat din ea mai
]nt]i o bucat[ de 46 cm, apoi
]nc[ o bucat[ de 15 cm. Ce
lungime are bucata r[mas[?

b) Ana a cump[rat 2 c[r\i la pre\ul


de 35 lei =i 28 lei. Ion a cump[rat un
dic\ ionar la pre\ul de 80 lei. A cui cump[r[tur[ este mai scump[ =i cu c]t?
Cu ce bancnote a putut fiecare s[
achite cump[r[tura?

Corecta\i enun\urile propuse de N[t[flea\[ =i rezolva\i problemele


ob\ inute.
Eu c]nt[resc 34 kg, cu 15 kg mai pu\in dec]t fratele

meu mai mic, Prichindel. C]t c]nt[rim noi la un loc?


O ma=inu\[, o minge =i un avion cost[ ]n total 50 lei.
Care este pre\ul mingii, dac[ ma=inu\a cost[ 17 lei?

44

VARIANTA 1

VARIANTA 2

1) Calculeaz[, apoi verific[ efectu]nd proba prin opera\ia invers[.

43
29

51
37

2) Afl[ num[rul:

a) cu 8 mai mic dec]t 26;


b) egal cu diferen\a numerelor
70 =i 6.

a) cu 6 mai mare dec]t 18;


b) egal cu suma numerelor
76 =i 4.

3) Care panglic[ este mai lung[ =i cu c]t?

... 65 cm
... 50 cm

... 40 cm
... 54 cm

4) Completeaz[ cu num[rul potrivit.

10, 17, 24,

, 38.

70, 61, 52,

, 34.

5) Rezolv[ problema cu justific[ri.

}n co= erau 54 de mere =i 36 de


pere. C]te fructe s-au luat, dac[
au r[mas 27 de fructe?

}n pom erau 100 de gutui. C]te


au r[mas dup[ ce Ion a cules
35, iar Ana a cules 26 de gutui?

PROBLEME DISTRACTIVE
1. L[bu= =i T[rcu= au 12 crenvur=ti. }n timp ce L[bu= m[n]nc[
doi crenvur=ti, T[rcu= m[n]nc[ numai unul. C]\i crenvur=ti va
reu=i s[ m[n]nce fiecare?
2. Pe care cifre au c[zut

pete de cerneal[?

6
95

54
47

2
8
1
81

10

1
19

45

Modulul 3

}nmul\im cu h[rnicie, ]mp[r\im cu d[rnicie


Opera\ia de ]nmul\ire

Observ[m =i descoperim
C]te l[bu\e au ]n total?

666?
de 3 ori c]te 6

de 4 ori c]te

... ?
de ... ori c]te

Cum s]nt termenii fiec[reia dintre aceste sume?

Re \ i ne\ i !

Sumele de termeni egali pot fi scrise =i citite mai scurt:

2222226 2
6 ori 2
6 ]nmul\it cu 2

de 6 ori c]te 2

Adunarea repetat[ de termeni egali se nume=te ]nmul\ire.

Aplic[m =i explic[m
1 Calcula\i. Scrie\i sumele de termeni egali prin ]nmul\ire.
a) 2 2
33

b) 4 4 4
5555

c) 10 10 10 10
111111

2 Efectua\i prin adunare repetat[: 4 3; 2 9; 5 2; 6 4; 7 10.


3 Descrie\i zborul fiec[rei insecte prin adunare =i prin ]nmul\ire.
0

4 Descoperi\i:

a) num[rul ascuns

7777
8883
26
4 9

46
46

10

11

12

b) semnul ascuns (<, , >)

222
22
54
444
8888
48
7777
57

Componentele opera\iei de ]nmul\ire

rezolv[m =i coment[m
1 plic
2 timbre
3 plicuri ? timbre

Pe fiecare plic s]nt 2 timbre.


C]te timbre s]nt ]n total pe 3 plicuri?
Rezolvare:
prin adunare
222
(t.)
de

prin ]nmul\ire

(t.)

ori c]te
R[spuns: }n total s]nt

timbre.

Re \ i ne\ i !

FACTOR FACTOR PRODUS


de 3 ori

3 arat[ de c]te ori


se adun[ 2 .

2 2 2 6

C onsolid[m =i dezvolt[m
1

Efectueaz[ toate opera\iile aritmetice ]nv[\ate, cu numerele:

a) 5 =i 2;
b) 3 =i 4;
c) 5 =i 10;
Cite=te ]n diferite moduri exerci\iile scrise.

d) 2 =i 100.

2 Rezolv[ prin ]nmul\ire. Calculeaz[ prin adunare.


a) Un plic cost[ 3 lei. C]t cost[ 4 plicuri?
b) Fiecare ziar Alunelul are 4 pagini. C]te pagini au ]n total 5 ziare?
c) Alina a brodat pe fiecare batist[ 2 flori. C]te flori s]nt pe 3 batiste?
d) }n fiecare zi Dan cite=te 5 pagini. C]te pagini cite=te ]ntr-o s[pt[m]n[?
Creeaz[ =i rezolv[ probleme asem[n[toare dup[ desene.

10

lei

47

Ordinea factorilor la ]nmul\ire

Calcul[m =i compar[m
C]te vi=ine s]nt
pe fiecare ram?

4 3 ...

3 4 ...

Calcula\i prin adunare repetat[. Compara\i produsele.

2 3; 3 2;

5 2; 2 5;

Dac[ schimb[m ordinea factorilor,


produsul nu se schimb[.

3 6; 6 3.

abba

A \i observat

Ce opera\ie aritmetic[ se bucur[ de o proprietate asem[n[toare?

rezolv[m =i coment[m
1 Ce num[r este ascuns?
733
96 9
35 3

45
888
779

6 66
42222
10 10 10
3

2 Reprezenta\i fiecare dintre numerele 12; 16; 20 ca sum[ de:


a) 2 termeni egali;
b) 4 termeni egali.
Scrie\i pentru fiecare caz dou[ ]nmul\iri corespunz[toare.

3 Pentru hrana maimu\elor, la circ s-au adus 8 cutii a c]te 10 kg de


banane. C]te kilograme de banane s-au adus ]n total?
Modifica\i datele problemei, astfel ]nc]t ]n exerci\iul de rezolvare s[ se schimbe ordinea factorilor. Ce r[spuns ve\i ob\ine?

C
o
n
c
u
r
s
48

Cine plaseaz[ mai repede la locul ]nt]lnirii broscu\elor?


0 1 2 3 4 5

}nmul\irea cu 1, cu 0

Observ[m =i aplic[m
C]te mere s]nt ]n fiecare
imagine?
Rezolva\i prin ]nmul\ ire,
calcula\i prin adunare.
Calcula\i adun]nd repetat:
num[rul 1

num[rul 0

2 1; 1 5; 4 1; 1 6.

2 0; 0 6; 7 0; 10 0.

Dac[ un factor este 1, atunci


produsul este egal cu cel[lalt factor.

A \i observat

a11aa
Dac[ un factor este 0, atunci =i produsul este egal cu 0.

a00a0
1

Factor

Factor

Produs

2 G[si\i expresiile cu

Completa\i tabelul.
8

10 0
1

valori numerice egale.

2
0

51
05
55

05
50
50

15
01
00

Descompune\i num[rul 6 ca sum[ de 2; 3; 6 termeni egali.


Scrie\i fiecare descompunere prin ]nmul\ire.

1) Calculeaz[ =i scrie prin:


b) adunare repetat[

a) ]nmul\ire

8 8 8; 2 2 2 2 2.

2 7; 5 3.

2) Adev[rat sau fals? a) Numerele care se ]nmul\esc se numesc termeni.


b) Rezultatul ]nmul\irii se nume=te produs.

3) 3

0;

1 4; 5

5; 9 6 6

4) }n fiecare saco=[ s]nt 4 portocale. C]te portocale s]nt ]n 3 saco=e?

49

}nmul\irea cu 2

Observ[m =i calcul[m

8 10 12 14 16 18 20

02
12

Aminti\i-v[:

Calcula\i =i continua\i:

22 224
3 2 2 2 2 6
42 222 28
2

52

10 2
Schimba\i ordinea factorilor =i scrie\i ]nmul\irile ob\inute ]n coloni\[:

20

; 21

; 22

; 23

; ...; 2 10

Consolid[m =i dezvolt[m
1

Observ[ salturile iepura=ului. Scrie ]nmul\irile ]n care se ob\in numerele colorate.


0

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2 a) C]t cost[ 2 caiete la pre\ul de 5 lei?


b) C]\i elevi s]nt ]n clas[, dac[ ei s]nt a=eza\i c]te 2 ]n 8 b[nci?
c) Pe mas[ erau 6 farfurii cu c]te 2 tartine. C]te tartine au m]ncat
copiii, dac[ au r[mas 5?
Modifica\i una dintre datele fiec[rei probleme, astfel ]nc]t
r[spunsul s[ fie un num[r: cu 2 mai mic; cu 2 mai mare.

3 a) 5 2 15
27
32

50

12
6

20
2
1

2 10
20
12

b) 2
8
2 16
2
4

2
< 18
2 > 12
6<2

Probleme de m[rire a unui num[r de c]teva ori

Observ[m =i descoperim
Ri\a are 4 ciuperci, iar Relu are
de 2 ori mai multe. C]te ciuperci
are Relu?

Acu=or are 4 mere, iar Ghimpu=or are cu 2 mai multe. C]te mere are Ghimpu=or?

Tot at]t

=i ]nc[ 2

De 2 ori c]te 4

4 2

2 4

Compara\i problemele. Ce observa\i?


Dac[ ]nmul\im un num[r cu 2, ob\inem un num[r
de 2 ori mai mare, numit dublul acestui num[r.

Re \ i ne\ i !

Consolid[m =i dezvolt[m
1

a
Dublul lui a

0
2

10
10

2 a) Ana are 6 pixuri =i de 2 ori mai multe creioane. C]te creioane are
Ana?
Modific[ astfel condi\ia, ]nc]t problema s[ se rezolve prin adunare.
b) Agenda cost[ 8 lei, iar penarul este de 2 ori mai scump. Afl[ pre\ul
penarului.
Modific[ astfel ]ntrebarea, ]nc]t problema s[ se rezolve prin dou[
opera\ii.
}n ograda lui Gigel animale fel de fel:
3 coco=i, 8 g[inu=e, 2 vaci =i 1 vi\el,
10 ra\e, 9 curci, 1 motan =i 1 c[\el,
6 g]=te, 2 capre, 1 m[gar =i 1 purcel.
C]te animale s]nt ]n ograd[? C]te picioare au ]n total?

51

}nmul\irea cu 3

Observ[m =i calcul[m
Aminti\i-v[:

9 12 15 18 21 24 27 30

03
13
23

Calcula\i =i continua\i:

33 333
43 333 3
53

10 3
Schimba\i ordinea factorilor =i scrie\i ]nmul\irile ob\inute ]n coloni\[:

30

; 31

; 32

; 33

; ...; 3 10

Re \ i ne\ i !
Dac[ ]nmul\im un num[r cu 3, ob\inem un num[r
de 3 ori mai mare, numit triplul acestui num[r.

Aplic[m =i explic[m
1

18 1

26

33

3 2

34

63

43

1 12

23

61

92

3 6

Cine poate citi


ultima expresie
] n cele mai multe moduri?

2 Descrie\i imaginea folosind expresii diferite:


a) c]te 3; b) de 3 ori mai multe; c) triplu.

3 a) Care este triplul num[rului 9?

b) Ce num[r are triplul egal cu 9?


Adresa\i colegilor ]ntreb[ri asem[n[toare.

52

Consolid[m =i dezvolt[m
1
2

3 15
9
3
0

3 21
3
24

3
0
33

3
<3
3 > 27

Scrie ]nmul\irile ce corespund cu: a) 4; 5; 7 salturi ale broscu\ei;

b) oprirea broscu\ei la num[rul 9; 18; 24.

Completeaz[ condi\ia, formuleaz[ ]ntrebarea =i rezolv[ problema.

Capra a adus pentru fiecare dintre cei 3 iezi c]te

Se dau numerele 8; 6; 3; 7; 2. Dubleaz[, apoi tripleaz[ fiecare num[r.


S

Ce este mai mare: dublul sau triplul unui num[r? Cu c]t?

Formuleaz[ o ]ntrebare potrivit[ =i rezolv[ problema.

Nuf-Nuf are 2 mere, iar Nif-Nif are de 3 ori mai multe.


Naf-Naf are tot at]tea mere c]te au fra\ii s[i la un loc.

6 a) 2 6 3
92

b)

261
3
02

c) 5 3 <
3<73
83>3
>63

Pe lac s]nt 3 ra\e s[lbatice,


7P

are de rezolvat 4 coloane


D
8 Dan

ffiecare cu c]te 7 r[\u=te. C]te


p[s[ri s]nt ]n total?
C]te mai trebuie s[ vin[
pentru ca s[ fie ]n total 30 de
p[s[ri?

a c]te 3 exerci\ii. El a rezolvat


8 exerci\ii. C]te i-au r[mas?
G[se=te alte posibilit[\i de a
aranja exerci\iile lui Dan ]n coloane.

9 Ma=inu\a cost[ 10 lei, iar mingea este cu 2 lei mai ieftin[. P[pu=a
este de 3 ori mai scump[ dec]t mingea. Afl[ pre\ul p[pu=ii.
C]t cost[ juc[riile la un loc?
Cu c]t este mai ieftin[ ma=inu\a dec]t p[pu=a?
2

3
?

5
?

53

}nmul\irea cu 4

Observ[m =i calcul[m

12 16 20 24 28 32 36 40

Aminti\i-v[ =i scrie\i ]n coloni\[ produsele cu al doilea factor 4, pe


care le-a\i ]nv[\at anterior.
Calcula\i =i continua\i:

44 444 4
54

10 4
Schimba\i ordinea factorilor =i scrie\i ]nmul\irile ob\inute ]n coloni\[:

40

; 41

; 42

; 43

; ...; 4 10

Aplic[m =i explic[m
1

4 28
4
16

4 24
4
36

20 4
12
4

2 Descrie\i imaginea folosind expresiile:


a) c]te 4;
b) de 4 ori mai mul\i;
c) cu 4 mai pu\ini;

54

d) dublu;
e) triplu.

44
04

Consolid[m =i dezvolt[m
1

Efectueaz[ =i compar[ (<, , >).

34
45

26
28

44
10 3

63
94

39
21

47
40

84
20 4

30 2
44

2 LLa competi\ia de canotaj concu-

3 La cercul de =ah s-au ]nscris

reaz[ 8 echipe a c]te 4 v]sla=i.


C]\i concuren\i s]nt ]n total?
B[ie\i s]nt 12. C]te fete s]nt?

4 fete =i de 3 ori mai mul\i b[ie\i.


C]\i copii s-au ]nscris la cerc?
Cu c]\i mai mul\i b[ie\i s-au
] nscris dec]t fete?

4 Rezolv[ problemele cu justific[ri.

b) Pe un teren forestier s-au


plantat 9 pini =i 4 r]nduri a c]te
7 brazi. C]\i copaci s-au plantat
]n total?

a) Costel a f[cut 6 flot[ri, iar Tudor de 4 ori mai multe. Tata a


f[cut tot at]tea flot[ri c]t b[ie\ii la
un loc. C]te flot[ri a f[cut tata?

Completeaz[ tabelele.
Factor

Factor

Produs

Num[rul

24

38
5 10 2

2
0

Triplul

36

M[re=te cu 4 dublul num[rului 4.

76

Dublul

8
28

M[re=te de 4 ori triplul num[rului 3.

342
82
4

428
470

92
4 2 2

8 LLa festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice, sportivii din


selec\ ionata \[rii noastre au format 7 r]nduri a c]te 4 persoane =i
4 r] nduri a c]te 3 persoane. }n fa\[ mergea un sportiv cu tricolorul.
C]\i sportivi erau ]n total?
?

?
2

12

32

100

55

}nmul\irea cu 5

Observ[m =i calcul[m

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Aminti\i-v[ =i scrie\i ]n coloni\[ produsele cu al doilea factor 5,


pe care le-a\i ]nv[\at anterior.
Calcula\i =i continua\i:

55 5555 5
65

10 5
Schimba\i ordinea factorilor =i scrie\i ]nmul\irile ob\inute ]n coloni\[:

50

; 51

; 52

; 53

; ...; 5 10

Aplic[m =i explic[m
1

Calcula\i produsele, apoi ordona\i-le cresc[tor.

7 5; 4 6; 5 1; 9 2; 8 5; 5 4; 0 5; 5 10; 7 3.

2 Crea\i =i rezolva\i
probleme dup[ tabel.

3 5 6 35
75
59

40
45

15
20
50

45
35
58

Cantitatea

Pre\ul

Costul

5 lei

? lei

7 lei

? lei

5 lei

? lei

45

2 10
5 5 10
5
50 25

35
30
45

Descompune\i fiecare dintre numerele 15 30 40 45 cu ajutorul: a) monedelor; b) bancnotelor. G[si\i mai multe posibilit[\i.

Scrie\i descompunerile folosind opera\iile aritmetice ]nv[\ate.

56

Consolid[m =i dezvolt[m
1

Calculeaz[ suma, produsul =i diferen\a numerelor:

6 =i 5;

5 =i 5;

2 LLaura are

8 =i 4;

10 =i 3;

9 =i 5.

. Ce moned[ are fiecare b[iat?

Valoarea monedei mele


este de 5 ori mai mare
Dan dec]t cea a Laurei.

Valoarea monedei mele


este cu 5 bani mai mare
Marin
dec]t cea a Laurei.

Descrie\i situa\ii asem[n[toare folosind alte monede =i bancnote.

Creeaz[ =i rezolv[ probleme dup[ scheme.

a) 1

... 6 lei

b) Ana ... 3

... ? lei

Dina ... ?

?
, de 5 ori mai multe

Rezolv[ problemele cu plan.

a) }n autobuz erau 18 pasageri. La sta\ie au urcat c]\iva pasageri =i


s-au a=ezat c]te 2 pe 5 banchete. C]\i pasageri s]nt acum ]n autobuz?
b) Alpini=tii au cobor]t de pe v]rful unui munte timp de 8 ore. Urcarea
a durat de 2 ori mai mult. C]t a durat tot mar=ul alpin?
c) Purcelul c]nt[re=te 5 kg, iar m]nzul este de 9 ori mai greu. Cu c]te
kilograme este mai u=or purcelul dec]t m]nzul?
Descoper[ regula =i completeaz[ =irul:

a) 40, 36, 32,

, 10, 15, 20,

b)

c)

, 45,

, 35,

, 25.

Creeaz[ un =ir de 4 numere, pornind de la 1, dup[ regula: fiecare num[r, ]ncep]nd cu al doilea, se
ob\ ine din num[rul precedent prin:

a) dublare; c) m[rire cu 5;
b) triplare; d) m[rire de 5 ori.

1) Afl[ produsul numerelor:


1 =i 5; 5 =i 0; 5 =i 5; 5 =i 9.

2) a) Dubleaz[ numerele 7; 9; 10; 6.


b) Tripleaz[ numerele 8; 4; 7; 9.
c) M[re=te de 4 ori numerele 6; 9; 8; 7.

3) Rezolv[ problema
cu justific[ri.
C]\i copii s]nt pe stadion,
dac[ fete s]nt 8, iar b[ie\i
s] nt de 5 ori mai mul\i?

57

M[rimi =i m[sur[ri

Ne amintim
1

Realiza\i coresponden\a. Numi\i instrumentele de m[surat potrivite.


lungimea

kg

masa

capacitatea

leu ban

cm m

valoarea

timpul
zi s[p. lun[ an

min. h

Corecta\i afirma\iile lui N[t[flea\[.


2C

G[leata mea are capacitatea de 8 kg, ad]ncimea de 5 l,


masa de 20 cm.
Ceasul meu arat[ ziua de joi, data de 30 februarie.
Pe calendar este ora 28 =i 9 minute, iar afar[ este ziu[.

Rezolv[m =i coment[m
1 a) Ma=inu\a cost[ 9 lei. P[pu=a cost[ c]t 3 ma=inu\e.
lei?
Ce afl[m calcul]nd 3 9 lei
b) Capacitatea c[nii este de 1 l. Urciorul se umple cu 5 c[ni cu ap[.
Ce afl[m calcul]nd 5 1 l
l?
c) Lungimea pixului este de 10 cm. Lungimea b[ncii se m[soar[ cu
10 pixuri aranjate cap la cap. Ce afl[m calcul]nd 10 10 cm
cm?
Ce lungime are fiecare panglic[?
2C

10 cm

5 cm

2 cm

3 Pe talerul st]ng al c]ntarului s-a pus o cutie cu masa de 20 kg. Pe talerul drept s-au pus: a) 3 saco=e a c]te 6 kg; b) 3 saco=e a c]te 7 kg.
Care taler se va afla mai jos ]n fiecare caz?
Cum poate fi echilibrat c]ntarul ]n fiecare caz?

4 FFormula\i

]ntreb[ri potrivite =i rezolva\i problemele. Preciza\i m[rimea vizat[ ]n fiecare problem[.

a) Clo=ca =ade pe ou[ timp de 3 s[pt[m]ni.


b) Albi\a c]nt[re=te 50 kg. Ea a adus pe lume 2 miei, fiecare de 3 kg.
c) Florica d[ de 2 ori pe zi c]te o c[ldare de 6 l de lapte. Joiana d[
zilnic 8 l de lapte.

58

}nmul\irea mai multor numere

Observ[m =i descoperim
C]te petale au ]n total florile
din imagine?

2 vaze cu c]te 3 flori av]nd 5 petale fiecare


2

Calcula\i, asociind factorii ]n toate modurile posibile.


Compara\i produsele ob\inute.

23 5

2 35

25 3

A \i observat

Oricum am asocia 3 factori, produsul r[m]ne acela=i.


Care opera\ie aritmetic[ se bucur[ de o proprietate
asem[n[toare?

Aplic[m =i explic[m
1

Calcula\i ]n mod convenabil.

442
524

343
422

30 40 25
15 8 5

37 21 9
46 18 14

Afla\i produsele: 8 5 0; 9 0 4; 1 3 1; 5 7 0 1.
2A

Formula\i ]ntreb[ri potrivite =i rezolva\i problemele.

a) La 3 mese s-au servit c]te 4 farfurii cu c]te 2 pateuri.


b) Elevii stau c]te 2 ]n b[nci. B[ncile s]nt aranjate c]te 5 ]n 3 r]nduri.
c) La fiecare dintre cele 5 etaje ale unui bloc s]nt c]te 4 apartamente
cu c]te 2 camere.
Descoperi\i factorul ascuns.

64 2 3
83 4
2
62
32

282 2
923
2
65
52

33 95
2
554
3339

Reprezenta\i fiecare dintre numerele 18; 24; 36; 40 ca:

a) produs de 3 factori; b) sum[ de 3 termeni; c) diferen\[ a 2 numere.

59

Probleme de m[surare, cu ]nmul\iri

1 Lungimea pixului se cuprinde de 3 ori ] n


lungimea tulpinii trandafirului. Lungimea
radierei se cuprinde de 2 ori ]n lungimea
pixului. Radiera are lungimea de 4 cm.

4 cm

Ce lungime are tulpina trandafirului?

Ascu\itoarea are lungimea de 4 cm, iar pixul


2A
este de 4 ori mai lung. Lungimea albumului
m[soar[ c]t 2 pixuri.
Afl[ lungimea albumului.

Creeaz[ =i rezolv[ o problem[ asem[n[toare, observ]nd imaginile.


3C

2
kg

Capacitatea unui borcan este de 2 litri. }n bidon ]ncape tot at]ta ap[
4C
c]t ]n 4 borcane.
Crati\a este de
ori mai ]nc[p[toare dec]t borcanul.

Completeaz[ cu un num[r potrivit, astfel ]nc]t cel mai ]nc[p[tor vas s[


fie: a) crati\a; b) bidonul.

5 }}n pod s]nt un sac, o lad[ =i o cutie pline cu nuci.

Cutia c]nt[re=te 5 kg. Lada este de 4 ori mai grea dec]t cutia. Afl[

masa l[zii.
Sacul c]nt[re=te c]t 2 l[zi. Afl[ masa sacului.

Cantitatea

Pre\ul

Costul

9 lei

? lei

4 lei

? lei

8 lei

? lei

8 12

60

Cu ce bancnote
pot fi achitate
cump[r[turile?

15

25

35

Cine seam[n[ culege

M[re=te fiecare dintre numerele impare de o cifr[: a) de 3 ori; b) cu 3.

2 Calculeaz[. Efectueaz[ proba prin opera\ia invers[.


25
37

41
25

24
46

Factor

Factor

8
8

50
18

Dublul lui a

Triplul lui a

9
0
3

C
Calculeaz[ ]n mod convenabil.

a) 3 5 3
244
e) 45 5 39
24 48 16

49
31

Completeaz[ tabelele.

Produs

80
43

b) 6 2 2
c) 3 4 2
d) 1 8 5
234
255
390
f) 38 28 7
g) 36 24 14
89 4 83
56 47 36

Compar[ f[r[ s[ calculezi.

a) 28 56
28 56
28 56

56 28
56 28
58 16

b) 84 37
84 37
84 37

94 37
84 47
74 27

c) 5 17
5 17
5 17

17 5
9 17
17 3

6 a) Ana a cump[rat 5 caiete la

b) Dan a cump[rat 4 pixuri la prepre\ul de 2 lei.


\ ul de 3 lei =i a primit 38 lei rest.
Ce rest a primit din
Cu ce bancnot[ a achitat cump[?
r[tura?
Crea\i =i rezolva\i probleme asem[n[toare.

7 }}n parc s]nt 3 carusele cu c]te 4 ma=inu\e. Fiecare ma=inu\[ are 2 locuri. C]\i copii vor ocupa toate locurile ]n carusele?

8 LLungimea creionului este 10 cm.

Capacitatea urciorului este


9C

Creionul ]ncape de 2 ori de-a lungul riglei. Ce lungime are rigla?


Rigla ]ncape de 4 ori de-a lungul mesei. Ce lungime are masa?

de 2 litri. }n crati\[ ]ncape


de 2 ori mai mult[ ap[ dec]t
]n urcior. }n c[ldare ]ncape
tot at]ta ap[ c]t ]n 3 crati\e.
Afl[ capacitatea c[ld[rii.

61

Descoper[ factorul ascuns.


10 D

4<4
3
> 25
5
> 45

293
46
8
577

4258
334
4
5424

11 Un p[s[rar are 3 colivii cu c]te 12 P


Pe malul lacului cresc 100 de
arbori: s[lcii, ar\ari =i plopi.
Plopi s]nt 5, iar ar\ari s]nt de
8 ori mai mul\i. C]te s[lcii
s] nt?

5 canari =i 2 colivii cu c]te 6 papagali. C]te p[s[ri are ]n total?


De care p[s[ri s]nt mai multe? Cu c]t?

Descoper[ regula =i completeaz[ =irul:


13 D

a) 12, 17, 22,


b) 83, 74, 65,

,
,

,
,

;
;

, 5, 10, 15;
, 3, 9, 27.

c)
d)

Seara, ]n parcul Aventura s-au aprins:


14 S
25 de becuri ro=ii =i cu 15 mai multe becuri albastre;
25 de becuri galbene, cu 15 mai multe dec]t becuri verzi.
Ce afla\i calcul]nd: 25 15; 25 15; 2 25?
C]te becuri s-au aprins ]n total?

15

23

77

80

85

16 Probleme despre bijuterii


a) La magazinul Aureola s]nt puse ]n v]nzare 80 de inele. 44 de
inele s]nt de aur, iar restul s]nt de argint. De care inele s]nt mai
pu\ ine =i cu c]t?
b) Un bijutier avea 80 de perle albe =i 14 perle negre. El a confec\ ionat 9 bro=e cu c]te 5 perle. C]te perle i-au r[mas?
c) Irina a confec\ionat 5 br[\[ri cu c]te 7 scoici =i i-au mai r[mas
23 de scoici mici =i 12 scoici mari. C]te scoici avea Irina la ]nceput?

2
2

2
2

26
28

3
3

3
3

3 3
3 27

62

Cine completeaz[ mai repede cu semnele care lipsesc?

C
o
n
c
u
r
s

4
4

1
1

00
04

VARIANTA 1

VARIANTA 2

1) Afl[ produsul numerelor:

4 =i 7; 5 =i 6.

8 =i 3; 2 =i 9.

2) Asociaz[ convenabil factorii =i calculeaz[:

3 5 2; 2 3 4; 1 0 8.

4 5 2; 3 3 4; 7 1 0.

3) Formuleaz[ ]ntrebarea, astfel ]nc]t problema s[ se rezolve prin dou[


opera\ii. Rezolv[ problema ob\inut[ cu justific[ri.

Alina are 8 ilustrate, iar Radu


are de 3 ori mai multe.
4) }nlocuie=te

cu un cuv]nt, iar

a)
lui L[bu= constituie triplul
kg.
a 9 kg, adic[
creionului constituie dub)
cm.
blul a 4 cm, adic[

Sorin are o cutie cu 6 creioane,


iar Irina are 4 cutii de acela=i fel.
cu un num[r corespunz[tor.

bidonului constituie triplul


a)
l.
a 7 l, adic[
pixului constituie dublul a
b)
cm.
5 cm, adic[

PROBLEME DISTRACTIVE
1. Miriapodul are 40 de picioru=e. }ntr-o zi friguroas[ el a ]nc[l\at 3 perechi de cizme, 8 perechi de ghete =i c]teva perechi de p]sle. C]te
picioru=e a ]nc[l\at miriapodul ]n p]sle?
2. Fana-Co\ofana adun[ tot felul de obiecte str[lucitoare. }n
cuibul ei s]nt 4 cioburi de oglind[ =i de 4 ori mai multe monede. Monede s]nt cu 4 mai multe dec]t foi\e de staniol. C]te
obiecte str[lucitoare a adunat ]n total Fana-Co\ofana?
3. 3 fra\i balauri au c]te 3 capete. La culcare, ei pun sub
fiecare cap c]te 3 perne. C]te perne le trebuie ]n total?

63

Opera\ia de ]mp[r\ire

Observ[m =i descoperim
Ana a preparat pr[jituri. Ea ]mparte c]te 4 vi=ine conservate pe fiecare pr[jitur[. Pentru c]te pr[jituri ]i ajung 12 vi=ine?
12 4 8 (vi=ine)
8 4 4 (vi=ine)
4 4 0 (vi=ine)
R[spuns:

pr[jituri.

Completa\i explica\ia Anei cu numerele corespunz[toare.


Am luat din
vi=ine de
vi=inele s-au terminat.

ori c]te

vi=ine, p]n[ c]nd

Re \ i ne\ i !

Sc[derea repetat[ p]n[ la restul 0


poate fi scris[ mai scurt, folosind
opera\ia de ]mp[r\ire.

12

sau

12 : 4

DE}MP{R|IT }MP{R|ITOR

de 3 ori

Aplic[m =i explic[m
1

Sc[de\i repetat p]n[ la restul 0:

a) 6 din 18; b) 5 din 20; c) 8 din 24; d) 10 din 50.


Scrie\i =i citi\i ]mp[r\irile corespunz[toare.

Model: a) 18 6 12; 12 6 6;
18 6 6 6 0 sau 18 : 6 3

6 6 0.

de 3 ori
Calcula\i prin sc[dere repetat[ c]turile:
2C

18 : 9;

64

21 : 7;

24 : 6;

20 : 4;

40 : 10;

20 : 2.

3
C}T

Consolid[m =i dezvolt[m
1

}nscena\i =i explica\i.

Mo= Tudose ]mparte ]n mod egal 8 covrigi celor 2 nepo\i.


Cum procedeaz[ mo=ul? C]\i covrigi prime=te fiecare nepot?

Scrie\i rezolvarea prin sc[deri repetate, apoi prin ]mp[r\ire. Denumi\i


componentele opera\iei de ]mp[r\ire =i explica\i ce arat[ fiecare.

Observ[ salturile fiec[rei veveri\e p]n[ la scorbur[.


2O
0

10

11

12 13 14 15

Scrie sc[derile repetate =i ]mp[r\irile corespunz[toare.

Afl[ prin sc[dere repetat[ de c]te ori:

a) 30 ]l cuprinde pe 5; pe 6; pe 10;

b) 3 se cuprinde ]n 9; 12; 15.

Rezolv[ prin sc[dere repetat[, apoi scrie rezolvarea prin ]mp[r\ire.

a) Fiecare banchet[ din salonul avionului are 3 locuri. C] te


banchete va ocupa o echip[
de 12 sportivi?

b) Cei 7 pitici au g[sit o comoar[


cu 14 pietre nestemate. Ei ]mpart
nestematele ]n mod egal. C]te prime=te fiecare?

Crea\i =i rezolva\i probleme asem[n[toare:

a) despre 16 copii a=eza\i c]te 2 ]n b[nci;


b) despre 10 mere ]mp[r\ite ]n mod egal la 2 copii;
c) aleg]nd numere potrivite =i o tematic[ preferat[.

65

Leg[tura dintre ]mp[r\ire =i ]nmul\ire

Observ[m =i descoperim
Fiecare iepura= vrea s[ ia c] te
2 morcovi din co=. Pentru c]\i
iepura=i vor ajunge 6 morcovi?
1 iepura= ... 2 morcovi
? iepura=i ... 6 morcovi

C]te mere va primi fiecare din cei


3 purcei, dac[ ei ]mpart ]n mod
egal 6 mere din co=?
1 purcel ... ? mere
3 purcei ... 6 mere

R E Z O LVA RE
RE
REA

62220
6 : 2 3
D

2 3 6

PROBA

3 3
6 : 3 2
D

3 2 6
C

R { S PU
R{
PUNSUL

6:23

326

6:32

236

A \i observat

}ntre care alte opera\ii aritmetice


exist[ o leg[tur[ asem[n[toare?

Aplic[m =i explic[m
1

Calcula\i =i comenta\i.

a) 25 : 5
b) 8 : 2

; c) 21 : 3
; d) 32 : 4

;
.

Model: 16 : 2 8 pentru c[ 8 2 16.

a 20 de c[ni au fost repartizate


2 a)
]n
] mod egal ]n 5 cutii. C]te c[ni
s]nt ]n fiecare cutie?
b) Me=terul picteaz[ c]te 2 flori
pe fiecare urcior. C]te flori picteaz[ pe 8 urcioare?

66

3 Crea\i =i rezolva\i dou[ probleme de ]mp[r\ire dup[ imagine.

Cazuri speciale de ]mp[r\ire

C alcul[m =i descoperim
3 : 3
5 : 5

33
55

a:a1

4 : 1
8 : 1

14
18

a:1a

0 : 2
0 : 6

20
60

0:a0

4 : 0
7: 0
3 : 0
Nu exist[ a=a un num[r natural care, fiind
]nmul\it cu 0, s[ dea un num[r diferit de 0!

la 0
! }mp[r\irea
!
nu are sens.

Aplic[m =i explic[m
1 3 prieteni vor s[ ]mpart[ 3 mere ]n mod egal.
C]te mere prime=te fiecare prieten?

P un =irag s]nt 7 ciuperci. Ri\a m[n]nc[ zilnic c]te o ciuperc[. }n c]te


2 Pe
zile termin[ ciupercile?

3 3 iezi vor s[ ]mpart[ ]n mod egal

pl[cintele din co=. Ei ]nc[ nu =tiu


c[ lupul a golit co=ul. C]te pl[cinte
va m]nca fiecare ied?
Este adev[rat sau fals ceea ce afirm[ N[t[flea\[?
a) C]tul va fi egal cu 0, dac[:
de]mp[r\itul este 0;
]mp[r\itorul este 0.

j
o
c

:5
35

:3
4

b) C]tul va fi egal cu 1, dac[:


]mp[r\itorul este 1;
de]mp[r\itul este egal cu
]mp[r\ itorul.

:2
2

4:

6:

A
F

5
0:

67

}mp[r\irea la 2

Observ[m =i calcul[m

20 18 16 14 12 10

0:2
2:2 1

0 2
1 2

Aminti\i-v[:

2 :0
2 : 1

Folosi\i leg[tura dintre ]nmul\ire =i ]mp[r\ire:

4:2
6:2
8:2
10 : 2
12 : 2
14 : 2
16 : 2
18 : 2
20 : 2

2 4
2 6
2 8
2 10
2 12
2 14
2 16
2 18
2 20

Ce pute\i spune
despre numerele
care se ]mpart la 2?

Aplic[m =i explic[m
1

Ce ]mp[r\ire ilustreaz[ fiecare iepura=?

10

10

12

Ilustra\i asem[n[tor alte ]mp[r\iri la 2.

Re \ i ne\ i !

La ]mp[r\irea unui num[r la 2 se ob\ine un


num[r de 2 ori mai mic, numit jum[tatea acestui num[r.
Num[rul este de 2 ori mai mare dec]t jum[tatea sa.

2 Calcula\i. Citi\i ]n
diferite moduri.

Ron\ =i Cron\ ]mpart fr[\e=te


tot ce li se nimere=te:
10 morcovi, 8 bostani,
16 gologani,

68

:2

4 mere, 6 nuci
=i-o pereche de papuci.
Ia socoate, fr[\ioare,
ce prime=te fiecare!

Consolid[m =i dezvolt[m
1

Efectueaz[, folosind leg[tura cu ]nmul\irea.

18 : 2;

14 : 2;

20 : 2;

16 : 2;

2 : 2;

0 : 2.

Scrie dou[ exerci\ii de ]nmul\ire =i dou[ de ]mp[r\ire cu numerele:


2S

a) 2, 8, 16;

b) 3, 6, 2;

c) 14, 2, 7.

3 a) 2 caiete cost[ 8 lei. La ce pre\ se v]nd caietele?


C]t cost[ 5 caiete; 9 caiete; 10 caiete?
b) 7 ascu\itori cost[ 14 lei. Afl[ pre\ul ascu\itorilor.
C]te ascu\itori cost[ la un loc 10 lei; 16 lei; 18 lei?

4 }}n fa\a =colii cresc 18 copaci. Jum[tate s]nt stejari, iar restul s]nt pini.
C]\i pini s]nt?
Creeaz[ =i rezolv[ o problem[ asem[n[toare.

b) 16 ]l cuprinde pe 2 de 7 ori;

Este adev[rat sau fals ceea ce afirm[ N[t[flea\[?


a) 2 se cuprinde ]n 12 de 6 ori;
c) 6 este de 2 ori mai mic dec]t 8;

d) 5 este jum[tatea lui 10.

Mic=oreaz[ fiecare dintre numerele 12; 14; 18: a) de 2 ori; b) cu 2.

R
num[rul 8 ca: a) un produs de 2 factori; b) un c]t a 2 numere;
7 Reprezint[
c) jum[tate a unui num[r.

8
9

a:29
b:62

a 24 51
13 b 25

a 87 100
40 b 22

Formula\i ]ntreb[ri potrivite =i rezolva\i problemele ob\inute.

Ri\a =i Relu ]=i ]mpart rezervele ]n mod egal:


a) Ri\a are 12 alune, iar Relu are de 2 ori mai pu\ine;
b) Relu are 4 ciuperci, jum[tate din c]te are Ri\a.
C
tabelul.
10 Completeaz[
Num[rul
Jum[tatea
Dublul

Ce semn este ascuns?


11 C

8
3

1
20

8
10
6
2

4 2
2 20
2 8
1 1

69

Probleme de mic=orare a unui num[r de c]teva ori

Observ[m, rezolv[m =i modific[m


Pe arena circului
evolueaz[ 6 c[l[re\i
=i de 2 ori mai
pu\ini clovni.
C]\i clovni s]nt?

SCHEMA

R E Z O LVA R E A

VERIFICAREA
R{SPUNSUL

C[l[re\i ... 6
Clovni ... ?, de 2 ori mai pu\ini
6 : 2
D

(clovni)
C

2 6 (c[l[re\i)
C

S]nt

clovni.

Modifica\i condi\ia, pentru ca problema s[ se rezolve prin:


a) ]nmul\ire; b) adunare; c) sc[dere.
Modifica\i ]ntrebarea, pentru ca problema s[ se rezolve prin dou[ opera\ii. Rezolva\i problema ob\inut[ cu plan.

Ce este ascuns? Cine descoper[ mai repede?

o
n

14 18

c
u
r

12 16
6 4

s
70

mic=oreaz[
de 2 ori

Consolid[m =i dezvolt[m
1

Se dau numerele 4; 2; 6; 8; 10.

a) M[re=te fiecare num[r:


de 2 ori;
cu 2.

b) Mic=oreaz[ fiecare num[r:


de 2 ori;
cu 2.

2 aa) Scrie 4 numere pare mai mici dec]t 20. Calculeaz[ jum[tatea

f c[rui num[r.
fie
b) Scrie 4 numere impare de o cifr[. Calculeaz[ dublul fiec[rui num[r.

Probleme din buc[t[rie

a) Tata a cur[\at 8 cartofi, iar Sorin


a cur[\at de 2 ori mai pu\ ini.
C]\i cartofi a cur[\at Sorin?

b) Maria a f[cut 8 col\una=i, iar


mama a f[cut de 2 ori mai mul\i.
C]\ i col\una=i a f[cut mama?

Modific[ ]ntreb[rile, astfel ]nc]t problemele s[ se rezolve prin dou[


opera\ii.

4 TTata =i Maria rezolvau integrame. Tata a completat 14 cuvinte, de


2 ori mai multe dec]t Maria. C]te cuvinte a completat Maria?
Creeaz[ =i rezolv[ probleme asem[n[toare despre activit[\ile din
zilele de odihn[ ]n familia ta.

Albumul cost[ 10 lei, caietul cost[ 8 lei, iar pixul 5 lei.


Este adev[rat sau fals ceea ce afirm[ N[t[flea\[?

Albumul este de 2 ori mai scump dec]t caietul.


Pixul este de 2 ori mai ieftin dec]t albumul.

6 12 : 2 2

:2
33
:262

:2
10 : 2 <
:2<4:2
:2>61

:2>
:2<
:2>

:2
:2
2

Crea\i =i rezolva\i probleme dup[:

a) imagini

?l

? kg

2 kg

de 2 ori mai greu

6l

de 2 ori mai pu\in

? kg
b) exerci\ii

10 cm : 2

cm

? l
10 lei : 2

lei

71

}mp[r\irea la 3

Observ[m =i calcul[m
Aminti\i-v[:

03
13

30 27 24 21 18 15 12 9

0:3
3:3

3 :0
3 : 1

Folosi\i leg[tura dintre ]nmul\ire =i ]mp[r\ire:

3 6
3 9
3 12
3 15
3 18
3 21
3 24
3 27
3 30

6:3
9:3
12 : 3
15 : 3
18 : 3
21 : 3
24 : 3
27 : 3
30 : 3

Cum se formeaz[
=irul numerelor care
se ]mpart la 3?

Afla\i numerele necunoscute =i verifica\i: a : 3 7; b : 3 9; c : 3 6.

Aplic[m =i explic[m
1

Ce ]mp[r\ire ilustreaz[ fiecare veveri\[?

e ne
La ]mp[r\irea unui num[r la 3, se ob\ine
un num[r de 3 ori mai mic, numit treimea acestui num[r.
Num[rul este de 3 ori mai mare dec]t treimea sa.
2

72

Care dintre afirma\iile lui N[t[flea\[ s]nt false?


Corecta\i-le.
a) La mic=orarea de 3 ori a num[rului 6, ob\inem tot
at]t c]t la mic=orarea cu 2 a num[rului 5.
b) O treime din 30 este egal[ cu jum[tatea lui 20.
c) Dac[ de]mp[r\itul =i ]mp[r\itorul s]nt egali cu 3,
atunci c]tul este 0.

\i

\i

A
F

Consolid[m =i dezvolt[m
1

Scrie dou[ exerci\ii de ]nmul\ire =i dou[ de ]mp[r\ire cu numerele:

a) 2

6 ;

b) 8 24 3 ;

c) 3

7 21 .

2 15 copii v[ruiesc copacii din curtea =colii. O treime din to\i copiii s]nt
fete. C]te fete s]nt?
Modific[ una dintre datele problemei, astfel ]nc]t la r[spuns s[ se
ob\in[ cu o fat[ mai mult.

: 3 12 : 2
:3 33

:3
:3

16 : 2
25

:34:4
:33:1

14 :
21 : 3
: 2 12 : 3

4 O ilustrat[ de Pa=te cost[ 6 lei =i este:


a) de 3 ori mai ieftin[ dec]t un cozonac. Care este pre\ul cozonacului?
b) de 3 ori mai scump[ dec]t un balon. C]t cost[ balonul =i ilustrata
]n total?

G[se=te intrusul
]n fiecare coloan[.

18 : 2
27 : 3
33
24

24 : 3
16 : 2
80
44

61
60
6:6
18 : 3

03
0 :3
02
11

Formuleaz[ ]ntreb[ri potrivite =i rezolv[ problemele.

a) Pe un r[zor cresc 9 narcise =i 12 lalele. O treime din toate florile


au ]nflorit.
b) La o flor[rie erau 42 de romani\e. Cu 15 romani\e s-a f[cut buchetul unei mirese, iar celelalte romani\e s-au repartizat ]n mod egal ]n
3 buchete.
Alege r[spunsul corect.

1) 16 : 2 8

9 ;

21 : 3 6

2) Jum[tate din 18 constituie

9 .

8 .

O treime din 24 constituie 6 7 8 .


3) Pe teren s]nt 9 b[ie\i =i de 3 ori mai pu\ine fete.
Deci, s]nt 6 3 9 fete.

73

}mp[r\irea la 4 =i la 5

Observ[m =i calcul[m
40 36 32
Aminti\i-v[:

50 45 40

0:4
4:4

0:5
5:5

Folosi\i leg[tura dintre ]nmul\ire =i ]mp[r\ire:

4 8
4 12
4 16

8:4
12 : 4
16 : 4

5 10
5 15
5 20

10 : 5
15 : 5
20 : 5

4 40

40 : 4

5 50

50 : 5

Afla\i numerele necunoscute =i verifica\i.

a:46
a:56

b:48
b:58

c : 4 10
c : 5 10

La ]mp[r\irea unui num[r la 4, se ob\ine


un num[r de 4 ori mai mic, numit p[trimea
sau sfertul acestui num[r.

Re \ i ne\ i !

C re[m =i rezolv[m probleme


Porumbaca

de 5 ori mai
pu\ini pui

74

Mo\ata

20
de pui

Ro=cata

un sfert
din

Calcul[m =i dezvolt[m
1

Mic=oreaz[ fiecare dintre numerele 10

50

35

a) cu 4; b) de 4 ori; c) cu 5; d) de 5 ori.

Calculeaz[ sfertul, jum[tatea, dublul, triplul fiec[ruia dintre nume2C


rele: 8

4.

Care numere, ]mp[r\ite la 4, dau c]tul cuprins ]ntre 5 =i 8?


Care numere, ]mp[r\ite la 5, dau c]tul de la 6 p]n[ la 9?

Oile =i caprele de pe ima= au ]n total 40 de picioare. C]te capete au


4O
]]n total?
:
5 15 5

25 : 5

:4
:4

: 5 16 : 4
: 5 24 : 4

: 4 35 : 5
:5
36 : 4

:4
40 : 5
:5 4:4

Completa\i cu numere potrivite. G[si\i mai multe posibilit[\i.

7 PProbleme de la circ

:3

:4

:5

:2

a) }ntr-un spectacol evolueaz[ 28 de acroba\i =i de 4 ori mai pu\ini


dresori. Clovni s]nt cu 4 mai pu\ini dec]t dresori. C]\i clovni s]nt?
b) 40 de pisici dresate s-au repartizat, ]n mod egal, ]n 5 vagoane ale
trenu\ului. Pisicile din 3 vagoane s]nt ro=cate, iar celelalte s]nt negre.
C]te pisici ro=cate s]nt? C]te pisici negre s]nt?
c) Magicianul are 20 de iepura=i. C]te c]\i iepura=i poate ascunde, ]n
mod egal, ]n p[l[rii?

8 aa) Cu 20 lei, Dan a cump[rat 5 lalele.

Tot cu 20 lei, Ana a cump[rat c]teva agrafe la pre\ul de 5 lei.


T
Ce afla\i calcul]nd: 20 lei : 5
lei; 20 lei : 5 lei ?
b) Cu 24 lei, mama a cump[rat c]teva c[ni la pre\ul de 6 lei.
Tot cu 24 lei, bunica a cump[rat 6 pahare.
Ce afla\i calcul]nd: 24 lei : 6
lei; 24 lei : 6 lei ?

:4

20

:5

75

Probleme de comparare prin ]mp[r\ire

Observ[m =i descoperim
Irina are 5 flori, iar Ana are 15 flori. De c]te ori mai multe flori are Ana
dec]t Irina?
Irina 5 f.
Ana 15 f.

CONDI|IA

de ? ori

}NTREBAREA

Irina

Ana

REZOLVAREA

Ana a ]mp[r\it florile sale c]te at]tea


15 : 5
c]te are Irina.

R{SPUNSUL

Ana are de
Irina are de

ori mai multe flori dec]t Irina.


ori mai pu\ine flori dec]t Ana.

Aplic[m =i explic[m
1

Crea\i =i rezolva\i o problem[


asem[n[toare dup[ imagine.

Modifica\i ]ntrebarea,
pentru ca problema s[ se
rezolve prin sc[dere.
Afla\i
2A

cu c]t =i de c]te ori un num[r este mai mare dec]t cel[lalt:

a) 12 =i 2; b) 3 =i 21; c) 32 =i 4; d) 5 =i 30.

76

Cu c]t?

De c]te
ori?

Consolid[m =i dezvolt[m
1

Calculeaz[, apoi afl[ cu c]t =i de c]te ori un rezultat este mai mic dec] t
cel[lalt.

a) 82
46

100
96

Cu c]t? De c]te ori?


2C

b) 25 55 30
38 18 15

a) Agrafa cost[ 5 lei, iar =amponul cost[ 20 lei.


b) }n urcior ]ncap 3 l, iar ]n g[leat[ 12 l de ap[.
c) Curcanul c]nt[re=te 8 kg, iar g[ina 2 kg.
d) Acum, ]n[l\imea lui Costel este de 1 metru, iar la na=tere era
de 50 cm.
Precizeaz[ m[rimea vizat[ ]n fiecare caz.
Rezolv[ problemele cu justific[ri.

a) }n co= s]nt 20 de mere =i cu 18


mai pu\ine pere. De c]te ori s]nt
mai multe mere dec]t pere?

c) 31 40 70
54 41 12

b) }n curte s]nt 16 b[ie\i =i de


4 ori mai pu\ine fete. Cu c]t s]nt
mai pu\ ine fete dec]t b[ie\i?

18 : 2
3:3
50
24 : 4
8:4
6:3
9:3
12 : 3
20 : 5
0:2
40 : 5
12 : 2
Scrie ]n prima coloan[ ]nc[ un exerci\iu potrivit.

C
Calculeaz[,
apoi
observ[ cum se schimb[
r[spunsurile ]n fiecare
coloan[.

Cantitatea

Pre\ul

2 lei

lei

lei

12 lei

4 lei

24 lei

1) M[re=te num[rul 10:


a) cu 5; b) de 5 ori.
2) Mic=oreaz[ num[rul 10:
a) cu 5; b) de 5 ori.

Costul

1 27
36 : 4
15 : 5
11

Ce afla\i calcul]nd:
a) 4 2 ;
4 : 2 ?
b) 4 lei 2 lei
4 lei : 2 lei
c) 24 lei 12 lei

lei;
?
lei?

3) Cu c]t este mai mare


18 dec]t 6? De c]te ori?
4) De c]te ori este mai mic
4 dec]t 32? Cu c]t?

77

Probele ]nmul\irii

Observ[m =i descoperim
3 2 6

}NMUL|IREA

2 3 6
PROBELE
}NMUL|IRII

6 : 2 3
6 : 3 2

P : F F

R ezolv[m =i coment[m
1
2

Calcula\i, apoi efectua\i probele: 6 4; 5 9; 8 3; 2 7.


Factor

Factor

3
36

Produs

3
15

Termen

Termen

30

Sum[

3
3

32

82
8

4
5
36

4
4

30

45

3
3 18

Afla\i numerele necunoscute:


A

a 2 18; 4 b 32; c 3 21; 5 d 30.


Schimba\i semnul ]nmul\irii cu semnul adun[rii.
Rezolva\i =i comenta\i ]n mod potrivit.

Observa\i imaginea. Crea\i =i rezolva\i


probleme dup[ formule:

a) F P : F

78

b) T S T

1
1

Consolid[m =i dezvolt[m
1

Scrie exerci\iul prin care afli: a) de c]te ori este mai mic 5 dec] t 30;

2 Rezolv[ problemele cu plan.

b) cu c]t este mai mic 5 dec]t 30;


c) de c]te ori este mai mare 32 dec] t 4;
d) cu c]t este mai mare 32 dec]t 4.

a) Cu 40 lei au fost cump[rate caiete la pre\ul de 5 lei. 2 caiete s]nt


cu coperta verde, iar restul s]nt cu coperta albastr[. C]te caiete cu
coperta albastr[ s]nt?
b) 16 dintre cei 34 de elevi ai unei clase s]nt fete. B[ie\ii s-au ]mp[r\it
]n echipe c]te 3. Fiecare echip[ de b[ie\i a vopsit o banc[ din scuarul
de l]ng[ =coal[. C]te b[nci au vopsit b[ie\ii?
c) Doru are 9 ani, iar ]nv[\[toarea este cu 22 de ani mai ]n v]rst[.
Practicanta este de 2 ori mai ]n v]rst[ dec]t Doru. Cu c]\i ani este mai
t]n[r[ practicanta dec]t ]nv[\[toarea?

3 Afl[ numerele
necunoscute.

5
5

40
40

4 24
4 24

Creeaz[ exerci\ii
asem[n[toare.

4 40 kg de f[in[ au fost ambalate ]n mod egal ]n 5 pungi.


a) C]t[ f[in[ este ]n fiecare pung[?
b) C]t[ f[in[ este ]n 4 pungi?

5 Laptele a fost turnat ]n bidoane cu capacitatea de 4 l.


a) }n c]te bidoane s-au turnat 36 l de lapte?
b) C]t lapte s-a turnat ]n 5 bidoane?

Completa\i cu
numere potrivite.

a)
b)
c)
d)

este cu 4 mai mare dec]t


.
este de 4 ori mai mare dec]t
.
este cu 5 mai mic dec]t
.
este de 5 ori mai mic dec]t
.

C
Cine descoper[ mai repede semnele care lipsesc?
o

n
5 25 5
5 10 4
4 8 4
41
c 5
:
5 0 5
5 1 4
4 16 4
40
5
u
r
s
79

Probele ]mp[r\irii

Observ[m =i descoperim
8 : 4 2

}MP{R|IREA

PROBELE
}MP{R|IRII

8 : 2 4

D : C }

2 4 8
4 2 8

C } D

R ezolv[m =i coment[m
1
2

Calcula\i, apoi efectua\i probele: 18 : 3; 32 : 4; 40 : 5.


De]mp[r\it

14

}mp[r\itor

2
4

C]t

20

Desc[zut

14

Sc[z[tor

Diferen\[

20
3
4

Afla\i numerele necunoscute =i comenta\i.

: 3 7;
: 5 9;
: 4 3; b) 20 :
5; 27 :
a)
Schimba\i semnul ]mp[r\irii cu semnul sc[derii.
Rezolva\i =i comenta\i ]n mod potrivit.

C
Crea\i
=i rezolva\i probleme
dup[ tabel.

Produsul =i De]mp[r\itul
se afl[ prin ]nmul\ire.

80

Copii

Echipe

3; 14 :

2.

Copii ]ntr-o
echip[
C

24

A \i observat

C]tul, }mp[r\itorul =i Factorul


se afl[ prin ]mp[r\ire.

F } C

Consolid[m =i dezvolt[m
1

40 lei

Observ[ pre\urile obiectelor =i completeaz[


fiecare propozi\ie cu denumirile care lipsesc.

a)

8 lei

este cu 5 lei mai scump dec]t .


este de 5 ori mai scump dec]t .

b)

SUC

este cu 4 lei mai ieftin dec]t .


este de 4 ori mai ieftin dec]t .

36 lei

R
problemele cu plan.
2 Rezolv[

10 lei

35 lei

a) La o flor[rie s-au v]ndut 29 de garoafe. Garoafele r[mase s-au


]mp[r\it c]te 5 ]n 5 buchete. C]te garoafe au fost ini\ial la flor[rie?
b) 50 de juc[rii au fost repartizate ]n mod egal ]n 5 cutii. C]te juc[rii
au fost luate din fiecare cutie, dac[ ]n cutii au r[mas c]te 5 juc[rii?

3 Afl[ numerele
necunoscute.

a:49
b49

4 C]te degete au ]n total:


a) 7 m[nu=i?
b) 4 perechi de m[nu=i?

30 : a 5
30 b 5

Creeaz[ exerci\ii
asem[n[toare.

C]te perechi de m[nu=i au ]n


total:

a) 60 de degete?
b) 100 de degete?

Completa\i:

a) cu numerele care lipsesc pe ma=inu\e.


10
: 10
10
0

10

b) cu semnele opera\iilor aritmetice care lipsesc ]n cercuri.


10
10
10
10
10
100
10
0
10

7 Afl[ c]te fructe de fiecare fel s]nt, =tiind c[:


nuci s]nt de 6 ori mai multe dec]t mere;
c[p=une s]nt cu 6 mai multe dec]t mere;
prune s]nt cu 6 mai pu\ine dec]t nuci;
pere s]nt de 6 ori mai pu\ine dec]t prune.

81

Organizarea datelor ]n tabele

Afl[ numerele necunoscute.

35

; 4

12;

Factor

2 6.

Factor

Scrie aceste exerci\ii ]ntr-un tabel de forma


celui al[turat.

Produs

Formeaz[ un tabel asem[n[tor, pornind de la exerci\iile:


: 4 5.
14 : 2 ; 18 : 3;
Ce rubrici trebuie s[ aib[ acest tabel?

2 Treci datele problemelor ]ntr-un tabel de forma

Termen

celui al[turat, apoi completeaz[ tabelul.

Termen
a) Marin c]nt[re=te 35 kg, iar Dorin 37 kg.
Sum[
C]t c]nt[resc b[ie\ii la un loc?
b) O oaie c]nt[re=te 45 kg, iar o capr[ 40 kg. Afl[ masa m[g[ru=ului,
dac[ el c]nt[re=te c]t oaia =i capra la un loc.

Crea\i probleme dup[ scheme, apoi


ttrece\i datele problemelor ]ntr-un tabel
de forma celui al[turat =i completa\i-l.
100 m

40 m

Desc[zut
Sc[z[tor
Diferen\[ (Rest)

85 m

?m

28 m

?m

?m

20 cm

80 cm

Completeaz[ tabelul, =tiind c[:


4C

]n g[leat[ ]ncape tot at]ta ap[ c]t ]n 5 urcioare;


]n bidon ]ncape tot at]ta ap[ c]t ]n 3 g[le\i;
]n butoi ]ncape tot at]ta ap[ c]t ]ntr-un bidon =i 2 g[le\i.
Urciorul G[leata Bidonul Butoiul
Capacitatea

2l

Observ[ pre\urile =i creeaz[ un tabel


cu rubricile cantitatea pre\ul costul .

Formuleaz[ ]ntreb[ri dup[ tabelul creat.

82

Ce mai po\i afla


din acest tabel?

4 lei
2 lei

3 lei

Cine seam[n[ culege

Scrie, folosind:
a) ]nmul\irea sau ]mp[r\irea

444

b) adunarea sau sc[derea

18 9 9 0

15 : 3

75

Elimin[ expresia f[r[ sens, apoi efectueaz[ calculele.


2E

03
0 : 3

4
5

30
3 : 0

31
3 : 1

13
3 : 3

Calculeaz[, apoi efectueaz[ proba.

a) 2 4
b) 46
46

; 27 : 3 ; 10 5 ; 24 : 3
92
63
48
90
85
19
27
38

M[re=te num[rul 3 cu 6; de 6 ori.

.
80
46

Mic=oreaz[ num[rul 6 de 3 ori; cu 3.

Calculeaz[ jum[tatea, sfertul, dublul =i triplul num[rului 8.

6 Pe mas[ erau 4 farfurii cu c]te 3 mere. S-au mai pus 10 pere, ]mp[r \ ite
]n mod egal ]n alte 2 farfurii.
Ce afla\i calcul]nd:

a) 4 3 ; 10 : 2 ; 4 2
b) (4 3) 10 ; (4 3) 10

; 42
?

; 4:2

Calculeaz[, apoi
7C

36 : 4
6 2
10 0
40 : 5
4 4
2 5
observ[ cum se
schimb[ r[spunsurile 1 20
28 : 4
2 10
]n fiecare coloan[.
18 : 3
8 3
5 6
Scrie ]nc[ un exerci\iu potrivit ]n fiecare coloan[.

?
8:8
27 : 9
15 : 3
14 : 2

Afl[ toate numerele care:


8A

a) ]nmul\ite cu 4, dau produsul cuprins ]ntre 20 =i 30;


b) ]mp[r\ite la 4, dau c]tul cuprins ]ntre 9 =i 5.

Compar[ f[r[ s[ calculezi.

a) 65 27
65 27
b) 7 3
58

65 27
27 63
74
85

82 39
82 39
18 : 2
21 : 3

12 : 2
18 : 3

85 39
82 69
16 : 4
24 : 3

16 : 2
24 : 4

83

10

11

Rezolv[ problemele cu justific[ri.

a) Elevii unei clase s-au aranjat ]n 6 r]nduri c]te 4. C]te r]nduri vor
forma aranj]ndu-se c]te 3?
b) O flor[reas[ are 29 de lalele ro=ii =i 16 lalele albe. Ea repartizeaz[ lalele ]n mod egal ]n 5 buchete. C]te lalele pune ]n fiecare
buchet?
c) 36 de creioane s]nt ]mp[r\ite c]te 4 ]n cutii. C]te cutii s-au v]ndut,
dac[ au r[mas 5?
Calculeaz[ ]n mod convenabil.

a) 2 6 2; 4 2 4; 5 3 2; 5 4 2;
b) 43 17 26; 29 26 24; 42 49 8;
c) 63 49 53; 88 15 18; 33 80 13.
Ce lungime are pensula, dac[
12 C
lungimea radierei este de 2 cm?

13
14

5
2 10
18 : 3 30 :

364
:2
32 : 4

Crea\i o problem[ despre fetele =i b[ie\ii dintr-o clas[, observ] nd


rezolv[rile:

b) 1) 10 : 2
2) 10 5

a) 1) 2 10
2) 10 20

15

C
o
n
c
u
r
s
84

c) 1) 10 2
2) 10 12

Afl[ numerele necunoscute.

a) 62 x 71
y 19 43

16

632
: 3 45 : 5

b) x 2 10
4 y 36

c) 40 x 19
y 40 60

Mic=oreaz[ de 5 ori triplul num[rului 10.


M[re=te cu 5 sfertul num[rului 32.
Dubleaz[ c]tul numerelor 35 =i 5.

d) x : 4 4
24 : y 3

Alc[tui\i exerci\ii
asem[n[toare pentru
colegi.

Cine g[se=te mai multe posibilit[\i?

:3

:2

:2

:2<

:2

VARIANTA 1

VARIANTA 2

1) Calculeaz[, apoi efectueaz[ proba.

32

20 : 4

45

; 6:3

2) Scrie num[rul:

a) de 4 ori mai mare dec]t 7;


b) de 3 ori mai mic dec]t 24;
c) care indic[ de c]te ori num[rul 30 este mai mare dec]t 5.

a) de 3 ori mai mare dec]t 8;


b) de 4 ori mai mic dec]t 28;
c) care indic[ de c]te ori num[rul 5 este mai mic dec]t 40.

3) Reprodu =i completeaz[ tabelul.


CantiPre\ul
tatea
C[r\i

Albume

Pixuri

Costul

7 lei

4 lei

CantiPre\ul
tatea

2 lei

Pixuri

30 lei

C[r\i

36 lei

Albume

Costul

10 lei
21 lei

6 lei

4) Rezolv[ problema cu plan.

}n 3 farfurii s]nt c]te 6 fructe.


Jum[tate din toate fructele s]nt
mere, iar restul s]nt pere. C]te
pere s]nt?

24 de mere s-au ]mp[r\it c]te


4 ] n farfurii. C]te farfurii au r[mas dup[ ce s-au luat jum[tate?

PROBLEM{ DISTRACTIV{
}n sacul lui Mo= Cr[ciun erau 99 de acadele. El le-a
] mp[r\it c]te una copiilor: unei feti\e, unui b[ie\el, unei
feti\e, unui b[ie\el =.a.m.d. Au ajuns acadelele pentru
mai multe feti\e sau pentru mai mul\i b[ie\ei?
Dar dac[ ]n sac ar fi fost 100 de acadele?

85

}nmul\irea =i ]mp[r\irea cu 6

Observ[m =i descoperim

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

0:6
6:6

Aminti\i-v[:

0660
1661

Explica\i =i
completa\i:

2662
3663
4664
5665

Observa\i =i
calcula\i:

6 6 30 6 36

36 : 6

7 6 36 6

42 : 6

86

48 : 6

96

54 : 6

10 6

60 : 6

Completa\i =i argumenta\i:

6 :0
6 : 1

12 : 6 2
18 : 6 3
24 : 6
30 : 6

12
18
24
30

: 6 7
: 6 8
:6 9
: 6 10

6 7
6 8
6 9
6 10

Aplic[m =i explic[m
1

M[ri\i num[rul 6 de 8 ori; de 9 ori; cu 10.

2 Mic=ora\i de 6 ori fiecare dintre numerele 42

60

54 .

3 Numi\i toate numerele cuprinse ]ntre 30 =i 50, care se ]mpart la 6.


4 G[si\i toate perechile de numere, mai mici dec]t 60, astfel ]nc]t
num[r s[ fie de 6 ori mai mare dec]t cel[lalt.

Ce numere pot ascunde insectele?

10 <

86

6 < 20

40 < 6

< 50

45 < 6

< 65

un

Consolid[m =i dezvolt[m
1

Rezolv[ problemele. Precizeaz[ m[rimea vizat[ ]n fiecare problem[.

a) C]te urcioare de 6 l pot fi umplute cu 54 l de ap[?


b) 42 kg de cartofi au fost repartiza\i ]n mod egal ]n 6 saco=e. C]te
kilograme s-au pus ]n fiecare saco=[?
c) O revist[ cost[ 6 lei. C]t cost[ 8 reviste? C]te reviste pot fi cump[rate
cu 30 lei?
d) Doru are 6 ani, iar bunica este de 10 ori mai ]n v]rst[. C]\i ani are
bunica? Cu c]\i ani Doru este mai t]n[r dec]t bunica?

2
3

6 24
: 66
12
6

6 54
: 67
0
6

6 30
: 6 10
1
6:

Elimin[ numerele care nu se ]mpart la 6.


0

6 48
: 63
6
6

20

24

33

39

42

30

56

C
Completeaz[ cu:
a) numere potrivite;

32

54

b) semne potrivite.

:6<
:6
:6> 6

6<
6
6> 6

48

6
6

6 12
6 1

6
6

6 36
6 0

Formula\i ]ntreb[ri potrivite =i rezolva\i problemele.

a) Pe un raft s]nt 6 c[r\i, iar pe al doilea s]nt de 4 ori mai multe.


Pe al treilea raft s]nt de 3 ori mai pu\ine c[r\i dec]t pe raftul al doilea.
b) }n cutie erau 6 r]nduri a c]te 6 bomboane. Au r[mas 19 bomboane.

C
o
n
c
u
r
s

Cine descoper[ mai repede numerele care lipsesc?

2
6
12

18
6
3

4
6
24

30
6

6
36

6
7

8
6

6
9

87

}nmul\irea =i ]mp[r\irea cu 7

Observ[m =i descoperim

7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

0:7
7:7

Aminti\i-v[:

0770
1771

Explica\i =i
completa\i:

2772
3773
4774
5775
6776

Observa\i =i
calcula\i:

7 7 42 7

49 : 7

87

56 : 7

97

63 : 7

10 7

70 : 7

Completa\i =i argumenta\i:

7 :0
7 : 1

14 : 7 2
21 : 7 3
28 : 7
35 : 7
42 : 7

14
21

: 7 8
:7 9
: 7 10

7 8
7 9
7 10

Aplic[m =i explic[m
1

Scrie\i toate ]nmul\irile =i ]mp[r\irile cunoscute ]n care se ]nt]lne=te


num[rul 35 42 56 70 .

toate numerele care:


N
2 Numi\i

a) ]nmul\ite cu 7, dau produsul cuprins ]ntre numerele 40 =i 70;


b) ]mp[r\ite la 7, dau c]turile cuprinse ]ntre numerele 8 =i 3.

3
6
6

Calcula\i ]n lan\, citind opera\iile ]n diferite moduri.

:7

:7

:7

:6

Verifica\i calculele, mi=c]ndu-v[ ]napoi pe lan\.

88

Consolid[m =i dezvolt[m

1 De c]te ori 7 se cuprinde ]n 49?


De c]te ori putem sc[dea 7 din 72?
Care este suma a 7 termeni egali cu 5?
Care num[r este de 6 ori mai mare dec]t 7?
Care num[r este cu 7 mai mic dec]t 56?
Suma celui mai mare =i celui mai mic num[r ob\inut indic[ masa
lupului. C]tul acestor numere indic[ masa vulpii.
Crea\i =i rezolva\i probleme cu aceste date, ]n care s[ se ]ntrebe:
a) cu c]t?
b) de c]te ori?

2 36 : 6
3

35 :

:7
30 : 6

48 : 6
28 : 7

:7
:6

: 7 54 : 6
6:6
7:

: 7 60 : 6
:6
21 : 7

Rezolv[ problemele cu plan.

a) 7 c[ni cost[ 63 lei. C]t cost[ 6 c[ni?


b) 56 kg de biscui\i s]nt ]mp[r\i\i ]n mod egal ]n 8 cutii. }n c]te cutii s]nt
49 kg de biscui\i?
c) 35 litri de lapte s-au repartizat c]te 7 litri ]n bidoane. Laptele din
3 bidoane a fost consumat. C]te bidoane cu lapte au r[mas?
Compar[.
C

a) 4 7 7 4
b) 56 : 7 63 : 7
57 78
49 : 7 35 : 7
37 79
21 : 7 70 : 7
Cum putem compara f[r[ a calcula?

c) 42 : 6
28 : 7
14 : 2

42 : 7
28 : 4
14 : 7

Relu culege numai ciupercile pe care s]nt scrise numere care nu se ]mpart la 7.

Ri\a culege numai ciupercile


pe care s]nt scrise numere
care nu se ]mpart la 6.

Ajuta\i veveri\ele s[-=i umple co=urile cu ciuperci.

30
48

36
28

63

70

49

35
54

56
42

60

89

}nmul\irea =i ]mp[r\irea cu 8

Observ[m =i descoperim

8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

0:8
8:8

Aminti\i-v[:

0880
1881

Explica\i =i
completa\i:

2882
3883
4884
5885
6886
7887

Observa\i =i
calcula\i:

88

64 : 8

98

72 : 8

10 8

80 : 8

Completa\i =i argumenta\i:

16
24

8 :0
8 : 1

16 : 8 2
24 : 8 3
32 : 8
40 : 8
48 : 8
56 : 8

:8 9
: 8 10

8 9
8 10

Aplic[m =i explic[m
1

Ce numere, ]nmul\ite cu 8, dau produse care au cifra unit[\ilor


0 2 4 6 8 ?

2 Ce numere, ]mp[r\ite la 8, dau c] tul un num[r par?


Dar un num[r impar?

3 Ce num[r nu se schimb[ la mic=orarea sau m[rirea de 8 ori?


4 Ordona\i cresc[tor, apoi calcula\i: dublul lui 8; jum[tatea lui 8; triplul
lui 8; sfertul lui 8.

Ce numere pot ascunde insectele?

90

< 20
8 < 50

8
30 <
70 > 8

8 > 60

Consolid[m =i dezvolt[m
1

Calculeaz[ =i compar[.

a) 6 8 7 7
87 96
b) 64 : 8 42 : 6
72 : 8 63 : 7

7 10
8 8

98
79

85
46

76
38

56 : 8
32 : 8

54 : 6
35 : 7

40 : 8
16 : 8

49 : 7
8:1

Factor

De]mp[r\it

64

Factor

}mp[r\itor

Produs

72

56

C]t

3 a) O etajer[ are 8 rafturi. C]te rafturi au 6 etajere?


C]te etajere au 64 de rafturi?
b) 8 carnete cost[ 56 lei. La ce pre\ se v]nd carnetele?
C]t cost[ 5 carnete?
C]te carnete pot fi cump[rate cu 63 lei?

Creeaz[ =i rezolv[ probleme asem[n[toare, pornind de la informa\ie:


C

p[ianjenul
are 8 ochi
caracati\a
are 8 picioare

5
6

Descoper[
numerele
ascunse.

floarea bujorului
de p[dure are 8 petale

72 : 8 >
80 : 8 >

> 56 : 8
> 64 : 8

48 : 8 >

> 32 : 8

< 50 <

7 < 60 < 8
> 70 >

Calculeaz[ oral.

a) M[re=te de 8 ori c]tul numerelor 42 =i 6.


b) Mic=oreaz[ de 8 ori suma numerelor 47 =i 17.
c) M[re=te cu 8 produsul numerelor 6 =i 9.

7 8

:8

8
7

:7

91

}nmul\irea =i ]mp[r\irea cu 9

Observ[m =i descoperim

9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

0
9

:9
:9

Aminti\i-v[:

0990
1991

Explica\i =i
completa\i:

2992
3993
4994
5995
6996
7997
8998

Observa\i =i
calcula\i:

99

81 : 9

10 9

90 : 9

Completa\i =i argumenta\i:

9 :0
9 : 1

18 : 9 2
27 : 9 3
36 : 9
45 : 9
54 : 9
63 : 9
72 : 9

18
27

9 10

: 9 10

}nv[\a\i tabla ]nmul\irii cu 9 pe degete.

3 9 27

j
o
c

2 degete la st]nga celui ]ndoit;


7 degete la dreapta celui ]ndoit.

4 9 36

3 degete la st]nga celui ]ndoit;


6 degete la dreapta celui ]ndoit.

Ar[ta\i pe degete toate cazurile tabelare de ]nmul\ire cu 9.

92

Consolid[m =i dezvolt[m
1

Calculeaz[ =i compar[.

a) 6 9
98

78
10 7

79
96

88
77

95
49

86
67

b) 81 : 9
72 : 8

27 : 3
90 : 9

63 : 9
54 : 9

64 : 8
56 : 7

45 : 9
48 : 8

63 : 7
36 : 9

Adev[rat sau fals?


2A

a) 70 lei ajung pentru a cump[ra 9 pachete de biscui\i

la pre\ul de 8 lei.
b) 85 lei ajung pentru a cump[ra 9 mingi la pre\ul de 9 lei.
c) 64 lei nu ajung pentru a cump[ra 7 cutii cu creioane
la pre\ul de 9 lei.

Formuleaz[ =i rezolv[ probleme dup[ imagini ]n care s[ se ]ntrebe:


de c]te ori; cu c]t?

a)

54 kg

b)

9 kg

c)

90 l

9l

9 cm

72 cm

Probleme din basme

a) }n fiecare dintre cele 9 cufere din pe=tera fermecat[, Aladin a g[sit


9 br[\[ri. C]te au r[mas dup[ ce a luat 5 br[\[ri?
b) Alb[-ca-Z[pada a copt biscui\i pentru cei 7 pitici. Fiecare pitic
a m]ncat 9 biscui\i =i au mai r[mas 12. C]\i biscui\i a copt Alb[-caZ[pada?
c) Sf]nta Duminic[ avea ]n ]ngrijire 72 de lighioane de p[dure. Fata
mo=neagului le-a a=ezat ]n mod egal la 9 mese =i le-a turnat c]te un
pahar cu lapte. C]te pahare cu lapte s]nt pe 4 mese?

Completeaz[ cu numere potrivite.

49> 9
9
98<

63 : 9 > 63 :
: 9
81 : 9 <

: 9 > 54 :
:9
72 :
<

93

}nmul\irea =i ]mp[r\irea cu 10

Observ[m =i descoperim
0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

90

10

0 10 1 10 2 10
10 0 10 1 10 2
0 : 10 10 : 10 20 : 10
10 : 0 10 : 1 20 : 2

9 10 10 10
10 9 100 : 10
90 : 10
90 : 9

20

A \i observat

Pentru a ]nmul\i cu 10 un num[r diferit de zero, scriem cifra 0


la dreapta num[rului.
Pentru a ]mp[r\i la 10 un num[r format din zeci ]ntregi, omitem
cifra 0 de la unit[\ile num[rului.

R ezolv[m =i coment[m
1 10

56
10 8 5

1
2 10

< 65 < 10

10 > 30 >

72 : 9
54 : 9

: 10 56 : 8
: 10 81 : 9

10

80 : 10 <

< 100 : 10

20 : 10 >

> 0 : 10

: 10
: 10

Rezolva\i problemele cu plan.


3R

a) Dorina a achitat 3 perechi de


ciorapi la pre\ul de 10 lei cu o
bancnot[ de 50 lei. Ce rest va
primi? }n ce bancnote poate primi restul?

b) La cump[rarea a 10 kg de
cartofi la pre\ul de 6 lei, domnul
Ciobanu a primit rest 8 bancnote
de 5 lei. Cu ce bancnot[ a achitat
cump[r[tura?

Crea\i =i rezolva\i probleme asem[n[toare.

94

Tabla ]nmul\irii =i ]mp[r\irii

Observ[m =i descoperim
Scrie\i literele ]n ordinea cresc[toare a valorilor numerice =i
ve\i afla numele celui care a organizat ]ntr-un singur tabel cazurile de ]nmul\ire =i ]mp[r\ire pe care le-am ]nv[\at anterior.

3 6 G 2
72 : 9 R : 7

4 A 83
36 : T 81 : 9

I 10 5 6
O : 7 48 : 8

2 5 A : 10
45 : 9 5 P

Cerceta\i tabla lui Pitagora =i r[spunde\i la ]ntreb[ri.


0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10

10

10 12 14 16 18

20

12

18 21 24

30

12 16 20 24 28 32

10

12 18 24 30 36 42

14 21 28

16 24 32 40 48

18

10 20 30 40 50 60 70

20 25 30 35 40 45
49

70

Ce numere ascund flutura=ii


gemeni?
Completa\i tabla oral, citind
]n mod diferit ]nmul\irile =i
] mp[r\irile corespunz[toare.

64 72

36 45 54

Exemplifica\i, ]n baza
tablei lui Pitagora, propriet[\ile:

63

Ce pute\i spune despre produsele marcate cu albastru?

81
90 100

]nmul\irii

]mp[r\irii

a11aa

a:1a

a00a0

a:a1

abba

0:a0

(a b) c a (b c)

a:0

Pe ce linie sau coloan[ a tablei lui Pitagora merge fiecare?


Un mielu\, zburd]nd prin rou[, num[r[ din 9 ]n 9.
Iedul sprinten ]l ]ntrece, num[r]nd din 10 ]n 10.

}ncerca\i s[ crea\i versuri asem[n[toare despre alte linii =i


coloane din tabla lui Pitagora.

95

Cine seam[n[ culege

1 100 44 7

100 37 9
46 26
9
:9
40 : 8
:9
56 : 7

85 36
7
:7
42 : 6
:7
36 : 4

6
19 29
638
: 6 20 : 4
:4
54 : 6

2 Completeaz[ tabelele.
a

12 18

Jum[tatea lui a

Dublul lui a

Treimea lui a

Triplul lui a

3 Rezolv[ probleme cu justific[ri.


a) Bunicul are 64 de ani, iar Doru este de 8 ori mai t]n[r. Corina este
cu 8 ani mai mare dec] t Doru. C]\i ani are Corina?
b) La =coala din p[dure s]nt trei clase: o clas[ de 12 iepura=i, o clas[
de 20 de aricei =i o clas[ de 18 veveri\e. Elevii stau c]te 2 ]n banc[.
} n c]te b[nci stau elevii fiec[rei clase?
C]te b[nci s]nt necesare ]n total?
c) O carte cost[ 72 lei, iar un pix este cu 63 lei mai ieftin. De c]te ori
este mai scump[ cartea dec]t pixul?

4 Creeaz[ =i rezolv[ probleme dup[ tabel.

10 bancnote 10 bancnote
de 5 lei
de 10 lei

A avut

? lei

A cheltuit

20 lei

30 lei

? lei

I-au r[mas

4 bancnote
de 10 lei

? lei

3 bancnote
de 10 lei

Completa\i cu numere potrivite.

a) 72 de copii se pot a=eza


b) 81 de mere pot fi aranjate c]te
]n farfurii pe fiecare din cele
c] te la mese aranjate ]n
mese.
mod egal ]n r]nduri.
Crea\i propozi\ii asem[n[toare, modific]nd numerele sau tematica.

96

VARIANTA 1

VARIANTA 2

1) Cite=te cu aten\ie fiecare propozi\ie.


Scrie litera A, dac[ o consideri adev[rat[,
sau litera F, dac[ o consideri fals[.

a) Produsul cu un factor 1 este


egal cu 1.
b) }mp[r\irea la 0 nu are sens.

a) Produsul cu un factor 0 este


egal cu 0.
b) }mp[r\irea lui 0 la 1 nu are sens.

2) Scrie num[rul:

a) de 8 ori mai mare dec]t 6;


b) de 5 ori mai mic dec]t 35;
c) care indic[ de c]te ori num[rul 54 este mai mare dec]t 9.

a) de 9 ori mai mare dec]t 8;


b) de 6 ori mai mic dec]t 48;
c) care indic[ de c]te ori num[rul 7 este mai mic dec]t 56.

3) Reprodu =i completeaz[ tabelul.


Factor

Factor

Produs

3
27

De]mp[r\it

64

}mp[r\itor

81

C]t

45
7
9

4) Rezolv[ problema cu justific[ri.

Un pix cost[ 2 lei. Un album


este de 5 ori mai scump dec]t
un pix. C]t cost[ un pix =i un album ]n total?

Un penar cost[ 32 lei. Un carnet


este de 4 ori mai ieftin. Cu c]t este
mai ieftin carnetul dec] t penarul?

PROBLEM{ DISTRACTIV{
Martinel culege mure. Pune 10 mure ]n oal[, apoi
m[n]nc[ 5 dintre ele, =i tot a=a mai departe. C] te
mure a m]ncat Martinel, dac[, p]n[ la urm[, ]n oal[
s-au adunat 100 de mure?

97

Modulul 4

Calcul[m =i rezolv[m cu iste\ime


Cantitatea. Pre\ul. Costul

Observ[m =i descoperim
Completa\i tabelele =i explica\i rela\iile dintre datele din fiecare linie.
Cantitatea Pre\ul Costul

Cantitatea Pre\ul Costul

5 lei

? lei

lapte

?l

5 lei

35 lei

? lei

8 lei

dantel[

2m

? lei

20 lei

3 lei

21 lei

cartofi

3 kg

8 lei

? lei

Costul
se afl[ prin ]]nmul\ire.
Costul

Cantitatea =i Pre\ul
se afl[ prin ]mp[r\ire.
p[r\ire

Cantitatea
Pre\ul

Aplic[m =i explic[m
1

4 kilograme de morcovi cost[ 20 lei.


C]t cost[ 7 kg de morcovi?

A\i obse rvat?

1 kg ... ? lei
4 kg ... 20 lei
7 kg ... ? lei

Rezolvare (cu plan):


1) Afl[m pre\ul la care se vinde 1 kg de morcovi.
20 lei : 4 lei
2) Afl[m costul a 7 kg de morcovi.
7 lei lei
R[spuns: lei.

2 Crea\i =i rezolva\i probleme asem[n[toare dup[ scheme.


a) 1 kg ... ? lei
2 kg ... 6 lei
5 kg ... ? lei

98

b) 1 m ... ? lei
3 m ... 12 lei
8 m ... ? lei

c) 1 l ... ? lei
5 l ... 25 lei
9 l ... ? lei

Apa
mineral[

Consolid[m =i dezvolt[m
1

Calculeaz[.

a) Cu c]t?

46 27
46 37

58 17
64 17

35 38
25 38

47 26
44 26

b) De c]te ori? 2 3
24
45
38
63
28
25
32
Observa\i cum se schimb[ componentele =i rezultatele opera\ iilor
din fiecare coloan[.
34 84
21 73 23 73
20 : 2 20 : 4
92 46 92 86
2 Compar[.
18 : 6 18 : 3
50 28 50 21
Cum putem compara f[r[ a calcula?

3 Rezolv[ problemele cu plan.


a) }n 4 cutii identice s]nt ]n total
c) }n 6 butelii identice s]nt ]n to16 creioane. C]te creioane s]nt
tal 12 l de limonad[. C]\i litri de
] n 3 cutii?
limonad[ s]nt ]n 4 butelii?
b) La 3 bluze de acela=i fel s] nt
d) 5 agrafe cost[ 20 lei. C]t cost[
cusu\i ]n total 15 nasturi. C]\i
7 agrafe?
nasturi s]nt la 7 bluze?
Creeaz[ =i rezolv[ probleme asem[n[toare
despre plicuri =i ilustrate, =tiind pre\ urile lor.
2 lei

4 Ion a cump[rat 4 caiete care cost[ ]n total 8 lei.

ri
Felicit= 5 lei

C]t cost[ cump[r[tura fiec[rei feti\e?

Am cump[rat de 2 ori mai


pu\ ine caiete dec]t Ion.

Am cump[rat de 2 ori mai


multe caiete dec]t Ion.
Ana

C
o
n
c
u
r
s

Dana

Cine g[se=te mai multe posibilit[\i de a descompune fiecare


dintre numerele date ca produs de 3 factori?

36

54

48

99

Probleme despre cump[rarev]nzare

Ne amintim
23 45
41 28
75 93
3 6 10 2

62
35
49
58

8:4
6:3
10 : 2
15 : 3

33
44
37
52

27 64
5 6 10 5
43 30
74 11

18 : 2
24 : 3
45 : 5
16 : 4

25 : 5 32 : 4
36 : 4 40 : 5
12 : 3 16 : 2
2:2 3:1

Rezolv[m =i coment[m

1 5 kilograme de cartofi cost[ 20 lei.


C]te kilograme de cartofi cost[ 32 lei?

20 : 5
28 : 4
21 : 3
10 : 2

27 : 3
24 : 4
14 : 2
35 : 5

12 : 2
15 : 5
18 : 3
20 : 4

1 kg ... ? lei
5 kg ... 20 lei
? kg ... 32 lei

Rezolvare (cu plan):


1) Afl[m pre\ul la care se vinde 1 kg de cartofi.
20 lei : 5 lei
2) Afl[m cantitatea de cartofi care cost[ 32 lei.
32 lei : lei (kg)
R[spuns: kg.

2 Crea\i =i rezolva\i probleme dup[ scheme.


Compara\i problemele ob\ inute =i rezolv[rile lor.

a)

1 kg ... ? lei
5 kg ... 50 lei
? kg ... 70 lei

Paste
f[inoase

b)

100

1 kg ... ? lei
5 kg ... 50 lei
8 kg ... ? lei
1 p. ... ? lei
3 p. ... 9 lei
? p. ... 24 lei

1 p. ... ? lei
3 p. ... 9 lei
5 p. ... ? lei

Consolid[m =i dezvolt[m
1

Calculeaz[. Observ[ cum


se schimb[ r[spunsurile
]n fiecare coloan[.

2 Completeaz[
tabelele.

Factor
Factor
Produs

04
48 : 6
100 84
8
8
64

5 : 5
24 : 4
100 64

67
94
3 10

De]mp[r\it

}mp[r\itor

C]t

6
6

48

92 67
30 : 6
11

48

3 Rezolv[ problemele cu plan.

a) La un chio=c erau puse ]n v]nzare 9 cutii, ]n care erau repartizate


] n mod egal 54 de creioane. Afl[ c]te cutii au fost v]ndute, dac[ acestea con\ineau ]n total 42 de creioane.
Modifica\i una dintre datele problemei, astfel ]nc]t s[ ob\ine\i:
cu 1 cutie mai pu\in; cu 1 cutie mai mult.
b) Andreea a cump[rat o carte de 35 lei =i 8 ilustrate la pre\ul de 6 lei.
Afl[ costul cump[r[turii.
Formula\i o ]ntrebare care s[ conduc[ la opera\ia de sc[dere.
c) La o fabric[ de sticl[, paharele se ambaleaz[ ]n mod egal ]n cutii.
}n 6 cutii s]nt 36 de pahare. C]te pahare s]nt ]n 3 cutii? }n c]te cutii
s] nt 24 de pahare?
Crea\i =i rezolva\i o problem[ asem[n[toare despre insecte,
=ti ind c[ acestea au c]te 6 picioare.

4 Ion a cump[rat 4 caiete care cost[ ]n total 8 lei.


C]te caiete a cump[rat fiecare b[iat?
Am cheltuit de 4 ori mai
mul\ i lei dec]t Ion.
Dan

5 Adev[rat sau fals?

a) 5 albume la pre\ul de 8 lei


cost[ mai mult dec]t 5 caiete
la pre\ul de 4 lei.
b) 7 pixuri la pre\ul de 3 lei
cost[ mai pu\in dec]t 3 pi xuri
la pre\ul de 7 lei.

Am cheltuit de 4 ori mai


pu\ini lei dec]t Ion.
Radu
c) Dac[ 9 creioane cost[ c] t
3 pixuri, atunci creioanele s] nt
mai ieftine dec]t pixurile.
d) Dac[ 4 p[pu=i cost[ c] t
8 mingi, atunci mingile s]nt mai
scumpe dec]t p[pu=ile.

A
F

101

Cine seam[n[ culege

G[se=te intrusul ]n fiecare coloan[.

18 : 3
30 : 5
24 : 3
12 : 2

1:0
01
0:1
1 0

40 : 5
21 : 3
32 : 4
16 : 2

43
26
12 1
35

532
235
353
615

2 Calculeaz[ oral.
a) C]te zile au 6 s[pt[m]ni?
b) C]te s[pt[m]ni au 56 de zile?
c) Cu c]t mai pu\ine zile au 5 s[pt[m]ni dec]t 8 s[pt[m]ni?
d) De c]te ori mai multe zile au 4 s[pt[m]ni dec]t 2 s[pt[m]ni?

3 Completeaz[
tabelele.

Factor
Factor
Produs

De]mp[r\it

C]t

8
9

56

6
54

42

}mp[r\itor

4 Observ[ pre\urile =i r[spunde la ]ntreb[ri.


a) C]te crizanteme cost[ tot at]t c]t 10 baloane?
b) C]te baloane cost[ tot at]t c]t 6 stegule\e?
c) Ajung 50 lei pentru a cump[ra:
- 5 baloane =i 9 crizanteme;
- 5 crizanteme =i 9 baloane;
2 lei
- 5 stegule\e, 5 crizanteme =i 5 baloane?

a)
1 pachet ... ? kg
Crea\i =i re2 pachete ... 8 kg
zolva\i probleme 6 pachete ... ? kg

F[ina
de gr]u
calitatea
superioar[

dup[ scheme.
b)
Compara\i problemele ob\ inute 1 costum ... ? m
=i rezolv[rile lor.
4 costume ... 12 m
? costume ... 27 m

3 lei
5 lei

1 pachet ... ? kg
2 pachete ... 8 kg
? pachete ... 16 kg
1 costum ... ? m
4 costume ... 12 m
7 costume ... ? m

Descoper[ opera\iile care lipsesc ]n lan\. G[se=te mai multe posibilit[\i.

?
2

102

?
16

?
4

?
28

?
36

?
32

?
4

?
1

VARIANTA 1

VARIANTA 2

1) Calculeaz[, apoi efectueaz[ proba prin opera\ia invers[.

3 5; 16 : 4.

2 4; 25 : 5.

2) Scrie num[rul:

a) de 8 ori mai mare dec]t 5;


b) egal cu sfertul num[rului 36;
c) care indic[ de c]te ori 3 este
mai mic dec]t 21.

a) de 3 ori mai mic dec]t 27;


b) egal cu dublul num[rului 8;
c) care indic[ de c]te ori 32 este
mai mare dec]t 4.

3) Scrie cu numerele 0 =i 5 o ]mp[r\ire:

care nu are sens.

care s[ aib[ c]tul 0.

4) Rezolv[ problema cu plan.

4 agrafe cost[ 12 lei.


C]t cost[ 9 agrafe?

3 insigne cost[ 15 lei.


C]t cost[ 7 insigne?

5) Rezolv[ problema cu justific[ri.

5 agrafe cost[ 15 lei. C]te agrafe


de acela=i fel cost[ 21 lei?

8 ilustrate cost[ 40 lei. C]te ilustrate de acela=i fel cost[ 25 lei?

PROBLEM{ DISTRACTIV{
Observ[ covora=ele matematice formate din exerci\ii scrise pe orizontal[ =i pe vertical[. Completeaz[-le cu numerele care lipsesc.

103

Rezolvarea problemelor compuse prin exerci\iu

Observ[m =i rezolv[m

Pe c[rarea spre balt[ merg 5 ra\e


=i cu 2 mai multe g]=te.

C]te p[s[ri merg ]n total pe


c[rare?

CONDI|IA

}NTREBAREA

Ra\e ... 5 p.
G]=te ... ? p., cu 2 p. mai mult

? p.

Rezolvare (cu plan):


1) C]te g]=te merg pe c[rare?
5 2 (g]=te)
2) C]te p[s[ri merg ]n total pe c[rare?
5
(p[s[ri)

R[spuns:

(p[s[ri).

Aplic[m =i explic[m
1

Scriem rezolvarea prin exerci\iu.

Pornim de la ultima opera\ie


Folosim prima opera\ie
Ob\inem

(5 2)
5 (5 2)

(p[s[ri)

2 Modifica\i enun\ul problemei, ]nlocuind cuv]ntul multe prin cuv] ntul


cu sens opus. Rezolva\i problema ob\inut[ prin exerci\iu.

104

Consolid[m =i dezvolt[m
1

Se dau numerele 3 =i 9.

a) M[re=te fiecare num[r cu 4; de 4 ori.


b) Mic=oreaz[ fiecare num[r cu 3; de 3 ori.
c) Afl[ cu c]t =i de c]te ori un num[r este
mai mare dec]t cel[lalt.

2 Rezolv[ problemele cu plan =i prin exerci\iu.


a) Ion a prins 7 pe=ti, iar Dan a prins cu 2 pe=ti mai mult. C]\i pe=ti
au prins b[ie\ii ]n total?
b) Irina a brodat 8 flori, iar Doina a brodat cu 3 flori mai pu\ in. C]te
flori au brodat fetele la un loc?
c) Alex a citit ast[zi 10 pagini. Ieri a citit de 2 ori mai multe pagini.
Afl[ c]te pagini a citit ]n total ]n aceste dou[ zile.
d) Maia are 16 plante de camer[, iar Ana de 4 ori mai pu\ine. Afl[ c] te
plante de camer[ au fetele la un loc.
Creeaz[ probleme asem[n[toare despre ocupa\iile tale preferate.

3 Organizeaz[ enun\ul ]n schem[, apoi rezolv[ problema.


Pe 4 rafturi s]nt repartizate ]n mod egal 32 de c[r\i. C]te c[r\i s]nt pe
fiecare raft?
Modifica\i condi\ia conform exerci\iului: 32 : 8 ; 4 8
.

4 Probleme din sala de sport


a) O gimnast[ a f[cut 28 de rostogoliri ]nainte =i de 4 ori mai pu\ine
rostogoliri ]napoi. C]te rostogoliri a f[cut ]n total?
Modifica\i condi\ia problemei conform exerci\iului 7 (4 7) .
b) Un karatist a spart cu muchia palmei 5 c[r[mizi =i de 6 ori mai multe
sc]nduri. Cu c]t mai multe sc]nduri a spart dec]t c[r[mizi?
Formula\i o ]ntrebare care s[ conduc[ la opera\ia de adunare.

Afl[ masa fiec[ruia.

Masa m[g[ru=ului constituie dublul masei iedului.


Masa iedului constituie triplul masei mielului.
Masa mielului constituie un sfert din masa purcelului.
De c]te ori mielul este mai u=or dec]t m[g[ru=ul?
Cu c]te kilograme este mai greu purcelul dec]t mielul?

18 kg

105

Ordinea efectu[rii opera\iilor ]n exerci\ii cu paranteze

Re \ i ne\ i !

( )

}ntr-un exerci\iu cu paranteze


efectu[m ]nt]i opera\iile din paranteze.

Aplic[m =i explic[m
1

Numerota\i opera\iile ]n ordinea efectu[rii, apoi calcula\i.

8 (7 3)
5 (23 17)
(18 46) : 8

(96 72) : 8
100 (26 44)
91 (26 57)

6 (7 2)
80 (35 16)
(42 27) : 3

(14 49) : 7
16 : (8 : 2)
7 (72 : 9)

2 Rezolva\i problemele cu justific[ri =i prin exerci\iu.


b) }ntr-o livad[ cresc 5 peri =i tot
at]\ ia meri. Cai=i s]nt de 5 ori mai
mul\i dec]t peri =i meri la un loc. C]\i
cai=i s]nt?

a) }ntr-o livad[ cresc 5 peri


=i de 5 ori mai mul\i meri.
C]\i peri =i meri s]nt ]n total?

3 Crea\i =i rezolva\i probleme dup[ exerci\ iile =i desenele date.


a) 9 (9 3)

c) 9 (3 9)

b) 9 (9 3)

d) 9 (9 : 3)

EXERCI\II

CIRCULArE

(16 56) : 8

36 : (4 5)
?

72 (42 6)

106

4 (4 4)

32 (9 7)

9 (32 : 4)

Consolid[m =i dezvolt[m
1

Determin[ ordinea
efectu[rii opera\iilor
=i calculeaz[.

(6 54) : 6
8 (8 5)

4 (4 : 2)
18 : (6 : 3)

100 (46 25)


85 (38 37)

2 Calculeaz[, asociind numerele ]n mod convenabil.


a) 36 15 24; 55 15 28; 46 13 7;
b) 2 6 5; 3 2 7; 9 4 2.

Stabili\i
coresponden\a
di ntre exerci\ ii
=i propozi\ ii.
Calcula\i.

2 (6 4)

Mic=or[m cu 2 suma numerelor 6 =i 4.

(6 4) : 2

M[rim de 2 ori suma numerelor 6 =i 4.

(6 4) 2

M[rim cu 2 unit[\i diferen\a numerelor 6 =i 4.

2 (6 4)

Mic=or[m de 2 ori suma numerelor 6 =i 4.

4 Scrie prin exerci\iu, folosind paranteze. Calculeaz[.


a) M[re=te de 3 ori suma numerelor 7 =i 2.
b) Mic=oreaz[ de 4 ori diferen\a numerelor 10 =i 6.
c) M[re=te cu 8 diferen\a numerelor 22 =i 17.

Calculeaz[ ]n lan\, apoi scrie opera\iile ]ntr-un exerci\iu.


Aten\ie la paranteze!

74
a)

c)

80
2

b)

:2

56

38

:4
d) 96

Rezolv[ problemele cu justific[ri =i prin exerci\iu. Cite=te exerci\iile


ob\inute folosind terminologia matematic[.

a) Cori=tii s]nt aranja\i ]n 2 r]nduri. }n fiecare r]nd s]nt 8 fete =i 2 b[ie\i.


C]\i cori=ti s]nt ]n total?
b) O carte cost[ 60 lei, iar un album este de 6 ori mai ieftin. Cu c]t
este mai ieftin albumul dec]t cartea?
c) }n autobuz erau 30 de pasageri. La sta\ie au cobor]t 8 adul\i =i
5 copii. C]\i pasageri au r[mas ]n autobuz?

107

Ordinea efectu[rii opera\iilor ]n exerci\ii f[r[ paranteze

Re \ i ne\ i !

}ntr-un exerci\iu f[r[ paranteze,


efectu[m ]n ordinea ]n care s]nt scrise:
]nt]i ]nmul\irile =i ]mp[r\irile;
apoi adun[rile =i sc[derile.

Aplic[m =i explic[m
1

Numerota\i opera\iile ]n ordinea efectu[rii, calcula\i, apoi decodifica\i


semnifica\ia indicatorului rutier din imagine.

8 : 42
P 84:2
U 84:2
O 8 :42

E 632
R 632

D 63 : 2
C 632

A 30 16 15
M 30 16 15
T 30 16 15
2)

9 20 6 31
10 20 4

16

0 20 4 61 29 61 12

1)

Model: E 6 3 2 12
1) 3 2 6
2) 6 6 12

2 }n care exerci\ii nu se schimb[ r[spunsul dac[ omitem parantezele?


(6 2) 5
6 (2 5)

50 (15 : 5)
(50 15) : 5

8 : (4 : 2)
8 (4 2)

4 (2 6)
(4 2) 6

3 Descoperi\i =i corecta\i gre=elile lui N[t[flea\[.


526

35 : 7 2

100 42 12

7
42

30
70

4 G[si\i exerci\iile ]n care N[t[flea\[ a uitat s[ scrie paranteze.


Corecta\i plas]nd parantezele la locul cuvenit.

4 4 4 20
3 3 3 18

108

10 5 : 5 1
14 7 : 7 13

16 : 4 : 2 8
27 : 3 : 3 3

Consolid[m =i dezvolt[m
1

Numeroteaz[ opera\iile ]n ordinea efectu[rii, apoi calculeaz[.

7 6 48
19 5 6
90 7 8

2 Scrie

45 27 36
51 19 7
100 65 26

94:6
42 : 6 7
63 : 7 : 3

873
672
14 49 : 7

fiecare propozi\ie printr-un exerci\iu f[r[ paranteze, apoi calculeaz[.

a) Adun[ diferen\a numerelor 68 =i 39 cu 40.


b) Din 100 scade succesiv numerele 50 =i 15.
c) Mic=oreaz[ cu 3 produsul numerelor 6 =i 4.
d) M[re=te cu 7 c]tul numerelor 63 =i 9.
e) Afl[ sfertul produsului numerelor 6 =i 2.
Plaseaz[ ]n mod potrivit paranteze ]n exerci\iile ob\inute. Explic[
schimb[rile ]n ordinea efectu[rii opera\iilor. Cite=te exerci\iile ob\inute folosind terminologia matematic[. Calculeaz[.

Stabili\i coresponden\a dintre probleme =i exerci\iile de rezolvare.


Comenta\i formarea fiec[rui exerci\iu.

a) }n co= erau 10 mere. Ana a luat 2 mere ro=ii =i


10 2 3
3 verzi. C] te mere au r[mas ]n co=?
b) Pe platou erau 10 nuci. Ion a luat 2 nuci, iar Petru
10 2 3
a pus 3 nuci. C]te nuci s]nt acum pe platou?
c) }n cutie erau 10 biscui\i. Doi copii au luat c]te
10 (2 3)
3 biscui\i. C]\i biscui\i au r[mas ]n cutie?
d) Alina are 10 creioane, iar Maria cu 2 mai pu\ine.
(10 2) 3
Viorica are de 3 ori mai multe creioane dec]t Maria.
C]te creioane are Viorica?
Crea\i probleme cu o alt[ tematic[ dup[ exerci\ iile date.

4 Completeaz[ cu semnele corespunz[toare.


a) 42

6 13

42

61

c) 8

4 60

4 36

b) 50

2 47

50

25

109

Ordinea efectu[rii opera\iilor

Calculeaz[ =i compar[.

6 54 : 6 (6 54) : 6
8 (8 5) 8 8 5
4 4 : 2 4 (4 : 2)

92 (46 25) 92 46 25
40 19 16 40 (19 16)
18 : (6 : 3) 18 : 6 : 3

2 Scrie fiecare propozi\ie prin exerci\iu, apoi calculeaz[.


Explic[ prezen\a sau lipsa parantezelor ]n exerci\iile ob\inute.

a) M[re=te suma numerelor 2 =i 3 de 7 ori.


b) M[re=te produsul numerelor 2 =i 3 cu 7.
c) M[re=te cu 7 suma numerelor 2 =i 3.
d) M[re=te de 7 ori produsul numerelor 2 =i 3.
Creeaz[ exerci\ii asem[n[toare aleg]nd alte 3 numere.
Cite=te exerci\iile ob\inute folosind terminologia matematic[.

Rezolv[ problemele cu plan =i prin exerci\iu.


Cite=te exerci\iile ob\ inute folosind terminologia matematic[.

a) Pe o scen[, cori=tii s-au aranjat ]n 3 r]nduri c]te 7. }n fa\a corului


st[ dirijorul. C]te persoane s]nt pe scen[?
b) Un gospodar are 12 g]=te =i 40 de g[ini. Ra\e are cu 30 mai pu\ine
dec]t g]=te =i g[ini la un loc. C]te ra\e s]nt?

4 Rezolv[ problemele cu plan.


Comenteaz[ folosind cuvintele: cantitatea; pre\ul; costul.

a) 7 kg de gri= cost[ 42 lei.


C]te kilograme de gri= cost[
54 lei?
b) 8 kg de prune cost[ 48 lei.
C]t cost[ 10 kg de prune?

5
6

Completa\i cu
semne potrivite.

8 (8
48 6

c) C]t cost[ 9 ciocolate de acela=i


fel, dac[ 4 ciocolate cost[ 36 lei?
d) Ana a cump[rat 3 pixuri, iar Ion
5 pixuri de acela=i fel. Ana a cheltuit
12 lei. C]t a cheltuit Ion?
8) 0
2 10

7 (1
24 6

7) 1
3 22

Scrie prin exerci\iu, apoi calculeaz[.

a) Cu c]t este mai mare num[rul 100 dec]t produsul numerelor 8 =i 9?


b) De c]te ori este mai mic num[rul 6 dec]t triplul num[rului 8?
c) C]t trebuie s[ adun[m la dublul num[rului 7 pentru a ob\ine 20?

110

7 G[se=te exerci\iile ]n care N[t[flea\[ a uitat s[ scrie paranteze.


Corecteaz[ plas]nd parantezele la locul cuvenit.

99:90
10 10 : 10 11

9 10 9 81
100 : 10 9 100

8 Probleme din ad]ncurile m[rii


a) Caracati\a cochet[ =i-a ]mpodobit fiecare bra\ cu un inel
din 7 stele-de-mare. Din c]te stele-de-mare =i-a f[cut m[rgele,
dac[ podoabele con\in ]n total 100 de stele?
Creeaz[ o problem[ despre caracati\ e dup[ fiecare exerci\ iu:
5 8 ; 72 : 8 .
b) }ntr-o hor[ s-au prins 8 meduze albe =i cu 4 mai pu\ine
meduze roz. Galbene s]nt de 4 ori mai multe dec]t roz. C]te
meduze galbene s]nt?
Cu c]t =i de c]te ori s]nt mai pu\ine meduze albe dec]t
galbene?

9 Completeaz[ cu numerele corespunz[toare.


: 9 70 : 10
: 10 54 : 9
: 9 56 : 7
: 10 45 : 9

9
36
10 5 8
966
45
10

90 :
90 :
10 :
10 :

63 : 7
80 : 8
9:9
10 1

10 Descompune fiecare dintre numerele:

a) 8 =i 27 ]n produs de 3 factori egali;


b) 16 =i 81 ]n produs de 4 factori egali.

11

Determin[ ordinea efectu[rii opera\iilor, apoi calculeaz[.


Cite=te exerci\ iile folosind terminologia matematic[.

(38 29) : 9
72 : 8 41

12

386
50 7 7

92 (82 57)
100 : (50 : 5)

Crea\i =i rezolva\i probleme dup[ exerci\ iile =i desenele date.

a) 8 8 : 2

b) (8 10) : 3

111

Cine seam[n[ culege

1 64
8

64
8

2 C]t ob\ii la final?

56
17

56
17

42
8

42
28

60
23

60
53

C alc ul o ra l

a) M[re=te num[rul 6 de 3 ori.


Mic=oreaz[ rezultatul cu 4. Afl[
jum[tate din num[rul ob\inut.
b) Mic=oreaz[ num[rul 30 de 5 ori.
M[re=te rezultatul cu 3. Afl[ o treime din num[rul ob\inut.
c) Dubleaz[ num[rul 4. Tripleaz[
num[rul ob\inut. Mic=oreaz[ rezultatul cu 6.
d) La produsul numerelor 9 =i 3
adun[ 13. Mic=oreaz[ num[rul ob\ inut de 4 ori.
e) La c]tul numerelor 9 =i 3 adun[ 27. Mic=oreaz[ rezultatul cu 3.

f) Din suma numerelor 14 =i


19 scade o unitate. Afl[ sfertul
num[rului ob\inut.
g) Din diferen\a numerelor 100
=i 45 scade o zece. Mic=oreaz[ de 5 ori num[rul ob\inut.
h) Adun[ produsul =i c]tul numerelor 8 =i 4.
i) Din produsul numerelor 10
=i 2 scade c]tul lor.
j) La ce num[r trebuie s[
aduni jum[tate dintr-o zece,
pentru a ob\ine o sut[?

Formuleaz[ ]ntreb[ri, folosind expresiile cu c]t =i de


c]te ori, apoi rezolv[ problemele ob\inute.

a) Pe un bu=tean s-au adunat 6 r[da=te =i 18 buburuze.


b) O carte cost[ 56 lei, iar o agend[
8 lei.
c) Coada lui Miaunic[ are lungimea
de 9 cm, iar coada lui Relu de 27 cm.
Creeaz[ probleme asem[n[toare,
] n care datele s[ fie exprimate ]n: metri; litri; minute.

4 Determin[ ordinea efectu[rii opera\iilor, apoi calculeaz[.


Cite=te exerci\iile folosind terminologia matematic[.

a) 10 10 : 10
b) 6 6 6
c) 50 5 : 5
(10 10) : 10
6 (6 6)
50 : (5 5)
d) 90 (16 15)
e) 27 : 9 : 3
f) 3 (6 : 2)
90 16 15
27 : (9 : 3)
36:2

112

Rezolva\i problemele cu justific[ri =i prin exerci\iu.

a) Pe aren[ evolueaz[ 10 acroba\i =i de 5 ori mai pu\ini clovni. C]\i


s] nt la un loc?
b) }n p[dure, Tudor a g[sit 16 hribi =i cu 4 mai
pu\ ine vine\ele. C]te ciuperci a g[sit ]n total?
c) Bunica a copt 6 pl[cinte cu cartofi =i de 3 ori
mai multe pl[cinte cu varz[. Pl[cinte cu br]nz[ a
copt tot at]tea c]te cu cartofi =i cu varz[ la un loc.
C]te pl[cinte cu br]nz[ a copt bunica?
d) Pe lac plutesc 8 lebede negre =i cu 2 mai multe lebede albe. Ra\e
s]nt tot at]tea c]te lebede s]nt ]n total. C]te ra\e plutesc pe lac?
Modifica\i expresiile subliniate, astfel ]nc]t s[ se solicite o alt[ opera\ie aritmetic[. G[si\i mai multe posibilit[\i.

Cantitatea

Pre\ul

necunoscute.

32 y 50
50 y 32

x 18 56

C Cine afl[ 4

o mai repede
6
n cifrele
ascunse?
2
curs

9
6

Costul

e) O ma=inu\[ cost[ 9 lei, iar o


p[pu=[ este de 8 ori mai scump[. C]t cost[ o p[pu=[?
f) Un ursule\ de plu= cost[ 56 lei,
mai mult de 8 ori dec]t un ursule\
de plastic. C]t cost[ ursule\ ul de
plastic?
g) Un album de fotografii cost[
64 lei, iar un album de desen
8 lei. Care album este mai ieftin
=i de c]te ori?

a) O ilustrat[ cost[ 8 lei. C] t cost[: 5 ilustrate; 8 ilustrate; 9 ilustrate?


b) C]t cost[ ]n total 8 agrafe la
pre\ul de: 3 lei; 4 lei; 6 lei?
c) C]te ciocolate la pre\ul de 8 lei
cost[ ]n total: 24 lei; 48 lei; 80 lei?
d) 8 mingi de acela=i fel cost[
] n total: 64 lei; 56 lei; 72 lei. C]t
cost[ o minge?

7 Afl[ numerele x 18 56

2
5
4 3

a 7 28
8 a 56
6
1
3 9

b:49
63 : b 7

3
4
10 0

0
5
9

113

8 }n ce basm s-ar fi putut ]nt]mpla?


a) +i s-a apucat coco=ul cel n[zdr[van s[ ]nghit[ la
galbeni, c]te 9 dintr-o ]nghi\itur[. C]\i galbeni a ]nghi\it
din: a) 6 ]nghi\ituri; b) 8 ] nghi\ituri; c) 10 ]nghi\ituri?
b) Z]na cea bun[ a transformat rochi\a cea veche a fetei
]n una nou[ =i frumoas[. +i a ]mpodobit acea rochie
cu 9 bro=e de acela=i fel. C] te perle con\inea fiecare
bro=[, dac[ ]n total erau: a) 63 de perle; b) 45 de perle;
c) 90 de perle?
c) }n pe=tera cea tainic[ erau 9 cufere, iar ]n fiecare cuf[r erau 2 diademe,
3 br[\[ri =i 5 inele. C]te podoabe de fiecare fel erau ]n cufere?
Creeaz[ probleme asem[n[toare ]n baza altor basme.

9 Rezolv[

problemele cu justific[ri =i prin exerci\iu. Cite=te fiecare


exerci\iu ob\inut folosind terminologia matematic[.

a) La =coala din poian[ ]nva\ [


52 de aricei, iar iepura=i cu
18 mai pu\ini. C]\i aricei =i
iepura=i s]nt ]n total?
b) }ntr-un v[l[tuc erau 37 m
de m[tase, iar ]n altul 43 m.
C]\i metri de m[tase au r[mas, dac[ s-au v]ndut 62 m?

10
11

12

70

63

c) La un magazin erau puse ]n v]nzare 100 de juc[rii de plu=. C]te juc[rii


s-au v]ndut ]ntr-o zi, dac[ au r[mas
48 de ursule\i =i 27 de iepura=i?
d) Fl[m]nzil[ a m]ncat 20 de col\ una=i cu br]nz[, 15 col\una=i cu vi=ine
=i 8 chifle. Cu c]t mai mul\i col\una=i
dec]t chifle a m]ncat Fl[m] nzil[?

56

Completa\i enun\ul problemei dup[ exerci\iul de rezolvare.

a) }n clasa a II-a A ]nva\[ elevi.


Azi au lipsit fete =i b[ie\i.
25 (2 2)

12 }ntr-o cutie s]nt

(elevi)

b) }n clasa a II-a B ]nva\[ fete =i cu mai mul\i b[ie\i.


9 (9 3)

creioane, iar ]n alta s]nt cu

(elevi)

creioane mai pu\ in.

Completeaz[ condi\ia cu date =i formuleaz[ ]ntrebarea, =tiind c[


problema se rezolv[ prin exerci\iul 12 (12 6) .

114

VARIANTA 1

VARIANTA 2

1) Indic[ ordinea efectu[rii opera\iilor, apoi calculeaz[.

34 56 : 8
6 (10 4)

70 7 6
45 : (5 4)

2) Scrie prin exerci\iu =i calculeaz[.

a) Afl[ num[rul cu 3 mai mare


dec]t produsul numerelor 9 =i 6.
b) Afl[ num[rul de 5 ori mai mic
dec]t suma numerelor 24 =i 26.

a) Afl[ num[rul cu 5 mai mic


dec]t produsul numerelor 8 =i 4.
b) Afl[ num[rul de 6 ori mai
mare dec]t diferen\a numerelor
21 =i 12.

3) Rezolv[ problema cu plan.

Afl[ c]t cost[


4 plicuri de acela=i fel,
dac[ 7 plicuri cost[ 28 lei.

Afl[ c]te ilustrate


de acela=i fel cost[ 48 lei,
dac[ 3 ilustrate cost[ 18 lei.

4) Rezolv[ problema cu justific[ri =i prin exerci\iu.

C]\i elevi din 27 au r[mas ]n


clas[, dup[ ce 8 fete =i 9 b[ie\i
au ie=it la recrea\ie ]n curte?

}ntr-o clas[ s]nt 13 fete =i 12 b[ie\i. C]\i elevi au ie=it la recrea\ie


]n curte, dac[ ]n clas[ au r[mas
7 elevi?

PROBLEM{ DISTRACTIV{
Ric[, Gic[, Lic[ =i Nic[ aveau fiecare
c] te 10 nuci. Ric[ i-a dat 3 nuci lui Lic[.
Nic[ i-a dat 6 nuci lui Gic[. Lic[ i-a dat
5 nuci lui Nic[. Gic[ i-a dat 2 nuci lui
Ric[. C]te nuci au acum copiii la un loc?

115

Modulul 5

Model[m creativ, m[sur[m inventiv


Puncte, linii =i segmente

Observ[m =i asociem
puncte

linii drepte

segmente
de dreapt[

linii fr]nte

linii curbe

Descoperi\i puncte, linii =i segmente ]n litere =i cifre.

116

Consolid[m =i dezvolt[m
1

Descrie pozi\ia fiec[rui flutura=.

2 Ce po\i m[sura pe desen? De ce?

Construie=te un segment orizontal cu lungimea de 3 cm, apoi:

a) un segment vertical, cu 2 cm
mai scurt.

M[soar[ =i r[spunde la ]ntreb[rile: cu c]t? de c]te ori?

a)

b) un segment oblic, de 2 ori


mai lung.

b)

c)

Observ[ =i explic[ regula, apoi reprodu =i continu[.

Construie=te o linie fr]nt[ deschis[, format[ din 10 segmente de


aceea=i lungime, astfel ]nc]t:

a) niciun segment s[ nu fie oblic; b) toate segmentele s[ fie oblice.

j
o
c

Deseneaz[ pe p[tr[\elele caietului. Porne=te de la v]rful drept de


sus al p[tr[\elului al cincilea din r]ndul al treilea.

1;2 ;1 ;2 ;1 ;1 ;2 ;2 ;1 ;1 ;2 ;2 ;1 ;1 ;2 ;1 ;2 .
Ce chip ai ob\inut?

}ncearc[ s[ creezi ]n mod asem[n[tor alte chipuri.

117

Figuri =i corpuri geometrice

Observ[m =i explic[m
cercuri

triunghiuri

Figuri
geometrice

p[trate

Corpuri
geometrice

sfere

cuburi

Da\i exemple de obiecte cu aceste forme.


Care din aceste forme este o linie fr]nt[; o linie curb[?

Cercet[m =i descoperim
Unde s-a a=ezat fiecare flutura=?

Calcula\i =i descoperi\i cuvintele codificate.


Formula\i propozi\ii folosind aceste cuvinte.

28 55 75 8
A 36 19
R 36 19
I

118

75 25

17 100

T 100 25
C 77 8

8 69 6 100 100

M 54 : 6 : 3
H 54 : 6 3

L 24 24 : 6
U (24 24) : 6

Consolid[m =i dezvolt[m
p[trat

Cu ce forme geometrice
se aseam[n[ obiectele?

triunghi
cub
cerc
sfer[

2 Observ[ =i num[r[ forme geometrice cunoscute.


a)

b)

Ce se ob\ine? D[ exemple de situa\ii analogice.

Continu[ =irul, apoi coloreaz[-l ]ntr-un mod potrivit.

Creeaz[ un =ir
din puncte, linii =i
segmente dup[ o
regul[ proprie.

j
o
c

Reproduce\i chipurile
elefan\ilor, folosind
drept =ablon monede
de 10 bani =i de 50 bani.

}ncerca\i s[ crea\i alte chipuri ]n acest mod.

119

M[surarea timpului. Ceasul

Observ[m =i descoperim
12

11

10

10:00

11
2

ore

9
4

12

10

11
2

8
6

1
2

4
7

12

min.

10
3

60 min. 1 or[

11

ore

3
8

min.

4
7

10
3

12

3
8

R ezolv[m =i coment[m
1

Numi\i ora de plecare =i ora de sosire a fiec[ruia. Cine a mers mai


mult timp? Cu c]t?
11

a)

12

10
9

11

12

11

9
4
7

12

11

3
8

4
7

12

11

12

10
3

4
6

4
7

10

4
6

12

10
3

11
2

10
3

12

10

4
7

11
2
3

10

4
7

12

10
3

b)

11
2

3
8

4
7

2 Primul episod al unui film dureaz[ o jum[tate de or[. Spotul publicitar dintre episoade dureaz[ de 6 ori mai pu\in. Episodul al doilea dureaz[ cu 25 de minute mai mult dec]t primul. La ce or[ se va termina
derularea filmului, dac[ s-a ]nceput:
a) la ora 9 diminea\a;
b) la ora 9 seara?
La ce or[ s-a ]nceput derularea filmului, dac[:
a) primul episod s-a terminat la ora 2 ziua;
b) al doilea episod s-a ]nceput la amiaz[, la ora 12;
c) filmul s-a terminat la ora
: ?

120

Consolid[m =i dezvolt[m
1

Observ[ cum s-au succedat p[\aniile Gogoa=ei ]n povestea cu


acela=i nume. Determin[ ora la care a avut loc fiecare eveniment.
cu 30 min.
mai devreme

s-a ]nt]lnit
cu iepurele

s-a rostogolit
pe c[rare

cu 30 min.
mai t]rziu

s-a ]nt]lnit
cu lupul
11

cu o or[
mai ]nainte

12

10

3
8

4
7

s-a ]nt]lnit
cu ursul

s-a ]nt]lnit
cu vulpea

peste o
jum[tate de or[

2 Ordoneaz[ succesiv evenimentele din povestea Scufi\a Ro=ie.


Determin[ c]te minute despart fiecare dou[ evenimente succesive.
Bunica a ie=it
din burta
Lupului.

V]n[torul a intrat
] n casa bunicii.

Scufi\a Ro=ie s-a ] nt] lnit


]n p[dure cu Lupul.

Scufi\a Ro=ie s-a


pornit de acas[
la bunica.

Scufi\a Ro=ie a b[tut


la u=a bunicii.

Lupul a ]nghi\it-o
pe bunic[.

Scufi\a Ro=ie a ie=it


din burta Lupului.

Lupul a b[tut
la u=a bunicii.

Lupul a
] nghi\ it-o pe
Scufi\a Ro=ie.

V]n[torul a spintecat
burta Lupului.

Descrie ]n mod asem[n[tor succesiunea evenimentelor


dintr-o poveste preferat[.

121

M[surarea timpului. Calendarul

C]te zile s]nt ]n 3 s[pt[m]ni; 5 s[pt[m]ni?


C]te s[pt[m]ni formeaz[ 14 zile; 28 de zile?
C]te luni s]nt ]n 2 ani; 3 ani; 4 ani?

7 zile 1 s[pt[m]n[

12 luni 1 an

2 Procedeaz[ ca ]n imagine =i r[spunde la ]ntreb[ri.


ianuarie
februarie
martie
aprilie
mai
...

lun[ cu 31 de zile;
lun[ cu 30 de zile;
lun[ cu 28 de zile sau
29 de zile (]n anii bisec\i,
care se succed din 4 ]n 4 ani).

Care luni ale anului au c]te 31 de zile? Care luni au c]te 30 de zile?
Care este cea mai scurt[ lun[ a anului?
C]te zile are ]n total un an bisect? C]te zile are anul precedent celui
bisect? Dar anul urm[tor?

Ordona\i succesiv ]n an s[rb[torile:

Ziua Independen\ei
S[rb[toarea Limba Noastr[
Ziua Interna\ional[ a Femeii
Ziua Interna\ional[ a Muncii
Anul Nou

27 august
31 august
8 martie
1 mai
1 ianuarie

Completa\i lista ob\inut[ cu alte s[rb[tori.


C]te zile despart fiecare dou[ s[rb[tori succesive?

4 Ana are 9 ani, iar tata are 34 de ani. C]\i ani avea tata c]nd s-a n[scut
Ana? C]\i ani va avea tata c]nd Ana va atinge v]rsta lui actual[?

5 Doru are 8 ani. Peste c]\i ani v]rsta lui se va: a) dubla; b) tripla?
Cu c]\i ani ]n urm[ Doru avea jum[tate din v]rsta actual[? Dar un
sfert din v]rsta actual[?

122

Martie
6

Cine a fost mai des la bazin ]n luna martie?

Ana a fost de 2 ori ]n fiecare s[pt[m]n[.


Ion a fost de 3 ori ]n ultimele 3 s[pt[m]ni.
Maria a fost ]n fiecare zi de =coal[.
Dan a fost ]n fiecare zi de odihn[.

6 7
13 14
20 21
27 28

M J V S D
1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31

7 Determin[

c]te zile despart fiecare dou[ evenimente succesive din


povestea Dege\ica de Hans Christian Andersen.
30 martie

O femeie a primit de la o z]n[ un bob


de orz miraculos =i l-a s[dit ]n ghiveci.

1 aprilie

Din bob a r[s[rit o floare, iar printre petalele ei se afla Dege\ ica.

30 mai

Broasca cea ur]t[ a furat-o pe Dege\ica,


pentru ca s[-i fie so\ie feciorului s[u.

1 iunie

C[r[bu=ul a luat-o pe Dege\ica ]n zbor =i a


dus-o ] n p[dure.

1 decembrie

Dege\ica a b[tut la u=a vizuinii +oareceluide-C] mp.

1 ianuarie

Dege\ica a g[sit R]ndunica bolnav[ ]n casa


Sobolului.

1 septembrie

R]ndunica s-a re]ntors =i a luat-o pe Dege\ica


] n zbor.

10 septembrie

Dege\ica s-a ]nt]lnit cu Craiul Florilor, care i-a


d[ruit o pereche de aripioare =i a luat-o de
so\ ie.

123

M[surarea lungimii

Observ[
=i compar[.

Afl[ numele fiec[rui copil, dac[ se =tie:

Adrian nu este mai ]nalt dec]t Marin;


Marin este mai scund dec]t Tudor.

Alege instrumentul potrivit pentru m[surarea:

a) taliei;
b) lungimii pervazului;

c) l[\imii caietului.

Alege unitatea nestandard


potrivit[ pentru m[surarea:

a) lungimii s[lii de clas[;


b) l[\imii b[ncii;
c) grosimii manualului;
d) ]n[l\imii tale.

9 10 11 12 13 14 15

=chioapa
degetul
pasul

5 Ana =i Irina au m[surat lungimea mesei cu c]te o panglic[. Panglica

Anei a ]nc[put de 4 ori de-a lungul mesei, iar panglica Irinei de 8 ori.
Cine a avut o panglic[ mai scurt[?
De c]te ori panglica mai scurt[ se cuprinde ]n cea mai lung[?

EXERCI\II

CIRCULArE

100 3 30

30 66 4
?

97 60 7

47 40 14
?

124

73 2 22

67 27 7

Probleme din codru

a) Coada unei veveri\e are lungimea de circa 20 cm. Coada unei


vulpi este cu 20 cm mai lung[. Afl[ ce lungime are coada vulpii.
b) Lungimea corpului unei vulpi este de 1 m, din care 40 cm are
coada. C]\i centimetri constituie lungimea corpului vulpii f[r[ coad[?
c) O vulpe are ]n[l\imea de circa 40 cm =i este cu 45 cm mai scund[
dec]t un lup. Afl[ ]n[l\imea lupului.

C
a parcurs o distan\[ mai mare? Argumenteaz[.
7 Cine

Cangurul a f[cut 5 s[rituri a c]te 4 m. Papagalul a f[cut 5 s[rituri a


c] te 4 cm.

Cine a parcurs o distan\[ mai mare =i cu c]t?


50 cm

30 cm 20 cm

50 cm

15 cm

25 cm

56 m

Crea\i =i
rezolva\i o problem[
dup[ imagine.
13 m

?m

10 Observ[ desenele =i afl[ lungimea fiec[rei panglici.


a)

25 m

b)
8 cm

7 cm

c)
4 cm

Alege r[spunsul corect.

1) Ana =i Dana au m[surat lungimea coridorului cu pasul.


Ana a f[cut 6 pa=i, iar Dana a f[cut 7 pa=i.
lung dec]t pasul Danei.
Pasul Anei a fost mai scurt
2) }ntr-un metru se cuprind

10

100

centimetri.

125

M[surarea masei

Observ[ =i compar[.

1
kg

1
kg

1
kg

2 Pe talerul st]ng al c]ntarului s-a pus o greutate de 30 kg, iar pe talerul


drept s-au pus:
a) 4 greut[\i a c]te 9 kg; b) 6 greut[\i a c]te 5 kg; c) 7 greut[\i a c]te 4 kg.
Descrie pozi\ia reciproc[ a talerelor ]n fiecare caz.

Elan

Probleme din codru

a) Un lup c]nt[re=te 45 kg, iar o vulpe este cu 40 kg mai


u=oar[. Afl[ masa vulpii.
b) Coarnele unui cerb c]nt[resc 15 kg, iar
coarnele unui elan 28 kg. Cine are coarnele mai grele =i cu c]t?

Adev[rat sau fals?


1 kg de puf este mai u=or dec]t 1 kg de mere.
A Dac[ m[rul este mai u=or dec]t para, iar para este mai u=oar[
dec]t gutuia, atunci gutuia este mai u=oar[ dec]t m[rul.
F
O lingur[ de metal este mai grea dec]t o lingur[
de aceea=i form[ =i m[rime, dar de plastic.

Probleme din comer\

a) 45 kg de mere s-au repartizat


]n mod egal ]n 5 l[zi. C]te kilograme de mere s]nt ]n fiecare
lad[? Dar ]n 3 l[zi?
}n c]te l[zi s]nt 36 kg de mere?

126

Cum poate fi
adus ]n echilibru
c] ntarul ]n fiecare
caz?

6 kg

b) La o cofet[rie, 40 kg de
biscui\i s-au ambalat c]te 4 kg
]n cutii. C]te cutii au r[mas
dup[ ce s-au v]ndut 4 cutii?
C]te cutii s-au v]ndut, dac[
au r[mas 16 kg de biscui\i?
3 kg
3 kg 3 kg

8 kg 9 kg

7 kg 6 kg

M[surarea capacit[\ii

Observ[ =i compar[
capacit[\ile vaselor.

2 }ntr-o g[leat[ s-au turnat 6 urcioare a c]te 2 l de ap[. }n alt[ g[leat[,


identic[, s-au turnat:
a) 4 urcioare a c]te 3 l de ap[; b) 5 urcioare a c]te 2 l de ap[;
c) 3 urcioare a c]te 5 l de ap[.
Compar[ nivelurile la care se va ridica apa ]n g[le\i ]n fiecare caz.
Vei putea compara, dac[ g[le\ile nu vor fi identice?

3 15 l de suc s-au turnat ]n

4 18 l de must s-au ]mbuteliat ]n

mod egal ]n 5 borcane. C]\i


litri de suc s]nt ]n fiecare
borcan? Dar ]n 3 borcane?
}n c]te borcane s]nt 12 litri
de suc?

sti cle cu capacitatea de 2 l. C]te


sticle cu must au r[mas dup[ ce a
fost b[ut mustul din 3 sticle?
C]te sticle cu must au r[mas
dup[ ce s-au b[ut 8 l de must?

Sigur, posibil, imposibil?


Dac[ un urcior este mai ]nalt dec]t altul, atunci =i capacitatea
lui este mai mare.
Un borcan este plin cu sm]nt]n[. Alt borcan, identic, este plin
cu ap[. S]nt mai mul\i litri de sm]nt]n[ dec]t de ap[.
Capacitatea termosului este mai mic[ dec]t a crati\ei, iar
capacitatea crati\ei este mai mic[ dec]t a bidonului. Atunci
capacitatea termosului este mai mic[ dec]t a bidonului.
Cum putem turna folosind un urcior cu capacitatea de 4 l =i altul
cu capacitatea de 3 l:

a) 5 l de ap[ ]ntr-o crati\[; b) 10 l de ap[ ]ntr-un bidon?

EXERCI\II

CIRCULArE
20 16 7
?

983

689

11 9 18
?

?
?

573

295

127

Cantitatea, pre\ul, costul. Cine seam[n[ culege

1 Marin a cump[rat 8 kg de dovlecei la pre\ul de 2 lei kilogramul.


Cu 8 lei, Ana a cump[rat 2 l de lapte.
Tot cu 8 lei, Dana a cump[rat o bucat[ de panglic[ la pre\ul de 2 lei
metrul.
Ce afli calcul]nd: a) 8 lei : 2
lei;
b) 8 2 lei
lei;
c) 8 lei : 2 lei ?

2 Creeaz[ =i rezolv[ probleme dup[ tabel.

Cantitatea

Pre\ul

Costul

Dantel[

3m

10 lei

? lei

Cartofi

? kg

5 lei

25 lei

Suc

4l

? lei

28 lei

De c]te ori este mai scump


1 m de dantel[ dec]t 1 kg de
cartofi?
Cu c]t mai pu\in s-a cheltuit pe cartofi dec]t pe suc?

Cu ce bancnot[ a achitat fiecare cump[r[tura?

a) Cristina a cump[rat o panglic[ cu lungimea de 2 m la pre\ul de 9


lei metrul. Ea a primit rest 3 bancnote de 10 lei =i 2 bancnote de 1 leu.
b) Doru a cump[rat 5 baloane la pre\ul de 10 bani =i a primit rest
2 monede de 25 de bani.

4 Un minut de convorbiri la telefonia mobil[ cost[ 2 lei. C]t cost[


5 minute; un sfert de or[; o jum[tate de or[; o or[ de convorbiri?
C]te minute de convorbiri cost[ 12 lei; 14 lei; 18 lei?

5 Plata pentru o or[ de munc[ a unui muncitor necalificat constituie


10 lei. Ce sum[ va primi muncitorul pentru o zi de munc[ (8 ore)?
Pentru c]te ore plata va constitui 50 lei; 100 lei?

Alina a confec\ionat o cutiu\[ de form[


cubic[, folosind ilustrate, agrafe =i 12 buc[\i
de dantel[ .

a) Ce a facut cu fiecare ilustrat[?


C]te ilustrate i-au trebuit?
b) C]te agrafe a folosit?
c) Cum s]nt lungimile buc[\ilor de dantel[?
d) Afla\i c]t a cheltuit ]n total, dac[:
pre\ul ilustratelor este de 5 lei;
pre\ul agrafelor este de 3 lei;
costul total al dantelei este de 16 lei.

128

VARIANTA 1

VARIANTA 2

1) Scrie denumirea fiec[rei forme geometrice.

a)

b)

a)

b)

2) Scrie ora indicat[, p]n[ =i dup[ amiaz[.


11

12

11

10
9

3
8
6

1
2

4
7

12

10

3
8

4
7

3) Completeaz[ cu denumirea m[rimii corespunz[toare.

unei g[le\i se m[soar[


]n litri.
b)
unui ar[t[tor se m[soar[
]n centimetri.
a)

unei g[le\i se m[soar[


]n kilograme.
b)
unei b]rne se m[soar[
]n metri.

a)

4) Cum po\i schimba:

a)

]n 3 monede?

a)

]n 3 bancnote?

b)

]n 5 bancnote
identice?

b)

]n 4 monede
identice?

5) Rezolv[ problema cu plan.

3 kg de cartofi cost[ 12 lei.


C]t cost[ 5 kg de cartofi?

4 m de cablu cost[ 20 lei.


C]\i metri de cablu se pot cump[ra cu 35 lei?

PROBLEM{ DISTRACTIV{
Gic[

Dac[ a= fi cu 10 cm mai
Iar eu, ca s[ am aceea=i sta]nalt dec]t s]nt, a= fi de
tur[ cu Ana, ar trebui s[ fiu cu
aceea=i statur[ cu Ana.
10 cm mai scund dec]t s]nt.
Care b[iat este mai ]nalt dec]t cel[lalt =i cu c]t?

Lic[

129

Culegem roadele ]nv[\[rii


1

Cum ]n\elegi formarea numerelor din zeci =i unit[\i?


Animalele schimb[ 10 ghinde pe o ciuperc[, iar 10 ciuperci pe
un m[r.

a) Ce va avea fiecare ]n urma schimbului?

85

34

26

40

b) Observ[ ce a ob\inut fiecare ]n urma schimbului =i spune c]te


ghinde a schimbat.

,4

2 Cum =tii s[ scrii =i s[ cite=ti numerele mai mici dec]t 100?


Scrie fiecare num[r
reprezentat cu cifre,
apoi cu litere.

Z U

Z
U

Cum te pricepi s[ compari =i s[ ordonezi numerele mai mici dec]t 100?


Completeaz[ cu:
a) semnul potrivit;

42
42

2
23

24
40

b) vecinii num[rului.

23
23

< 9<
< 39 <
< 99 <

Cum =tii s[ aduni =i s[ scazi numere mai mici dec]t 100?


Calculeaz[, apoi efectueaz[ proba prin opera\ia invers[.

26
53

130

38
46

50
27

42
18

> 20 >
> 81 >
> 73 >

Cum =tii s[ ]nmul\e=ti =i s[ ]mpar\i cu numerele p]n[ la 10?

a) Scrie prin:

adunare repetat[

34

52

sc[dere repetat[

18 : 4

20 : 4

b) Elimin[ expresia f[r[ sens, apoi efectueaz[:


3 0; 0 3; 4 1; 1 4;
5 : 0; 0 : 5; 2 : 1; 2 : 2.
c) Calculeaz[, apoi efectueaz[ proba prin opera\ia invers[:
3 7; 2 6; 8 5; 10 7;
24 : 4; 72 : 9; 56 : 7; 50 : 5.

Cum po\i recunoa=te forme geometrice?


a) Asociaz[ fiecare obiect din imagini cu o form[ geometric[ =i scrie
denumirea acesteia.

b) Descrie pozi\ia fiec[rui flutura=.

7 Cum te descurci la m[sur[ri?


a) Scrie unitatea standard potrivit[ pentru m[surarea: capacit[\ii
unei crati\e; masei crati\ei; ad]ncimii crati\ei.
Ce instrument de m[surat poate fi folosit ]n fiecare caz?
b) Observ[ desenul =i afl[ lungimea panglicii.

2 cm

131

8 Cum ]n\elegi scurgerea timpului?


a)

11

12

10

11
2

3
8

4
7

12

10

3
8

4
7

Ce or[ indic[ fiecare ceas?


C]t timp a trecut ]ntre aceste dou[ momente?
b) Este prim[var[. De la ]nceputul lunii au trecut 2 s[pt[m]ni. P]n[ la
sf]r=itul lunii au r[mas 16 zile. Ce lun[ este?

9 Cum cuno=ti monedele =i bancnotele?


a) F[ schimb:

5 monede;

4 bancnote;
4 bancnote.

b) G[se=te mai multe posibilit[\i de a exprima ]n monede =i bancnote suma: 75 lei =i 75 de bani; 21 lei =i 6 bani.
Care posibilitate \i se pare optim[ ]n fiecare caz?

10 Cum =tii s[ descompui numere mai mici dec]t 100?


a) Scrie num[rul 36 ca:
sum[ de zeci =i unit[\i;
sum[ a 2 numere;
diferen\[ a 2 numere.
b) Reprezint[ num[rul 8 ca: produs de 2 factori; produs de 3 factori;
c]t a 2 numere.
c) Afl[ numerele necunoscute:
24 72
16 79
9
90

132

5
40
: 3 7
4
24 :

15
80
36 42
75
25

8
56
9 54 :
:7
7

11

Cum ]n\elegi situa\iile de problem[?

a) Pe 2 mese s]nt c]te 3 farfurii. }n toate farfuriile s]nt repartizate ]n


mod egal 18 mere. Ce afli calcul]nd:
23 ;
18 : 2 ;
18 : 6 ?
b) Acu=or are 35 de ciuperci, iar Ghimpu=or are 5 ciuperci. Ce afli
calcul]nd:
35 5 ;
35 5 ;
35 : 5 ?
c) }n clasa a II-a A ]nva\[ 14 b[ie\i =i cu 6 mai multe fete. }n clasa
a II-a B ]nva\[ 14 b[ie\i, mai mul\i cu 6 dec]t fete. Ce afli calcul]nd:
14 6 ;
14 6 ?

12 Cum =tii s[ creezi =i s[ rezolvi probleme?


Creeaz[ =i rezolv[ o problem[ dup[:

a) imagine

b) condi\ie

La magazinul de juc[rii au fost puse ]n v]nzare


32 de ma=inu\e =i 25 de p[pu=i. La sf]r=itul zilei
au r[mas ]n total 19 ma=inu\e =i p[pu=i.

c) ]ntrebare

C]\i c[l[tori au urcat ]n autobuz la sta\ia de pornire?

d) exerci\iu

(24 8) : 2

13 Cum te pricepi s[ descoperi regula de formare a unui =ir?


a) 40, 51, 62,
b)

, 85, 80, 75;

c) 0,
d)

, 4,
, 27,

, 8,
, 21,

, 12,
, 15,

;
, 9.

133

14 Cum te pricepi s[ lucrezi cu tabele?


a) Completeaz[ tabelele.
De]mp[r\it

32

}mp[r\itor

48

C]t

a
9

Dublul lui a

Jum[tatea lui a

8
4
2

b) Scrie problemele ]ntr-un tabel cu rubricile:


cantitatea , pre\ul , costul .
Completeaz[ tabelul cu numerele corespunz[toare.

3 kg de mere cost[ 15 lei. C]t cost[ 1 kg de mere?


1 m de cablu electric cost[ 9 lei. C]t cost[ 6 m de cablu?
C]\i litri de lapte la pre\ul de 7 lei se pot cump[ra cu 49 lei?

15

C]t de perspicace e=ti?

a) Copiii s-au prins ]n hor[. C]nd se uit[ la st]nga, Dan vede c[ este
al zecelea de la Ana. C]nd se uit[ la dreapta, vede c[ tot al zecelea
de la Ana este. C]\i copii s]nt ]n total ]n hor[?
b) C]te linii drepte observi?

134

cuprins
Modulul 1. Repet[m cu s]rguin\[, ]nv[\[m cu u=urin\[
Recapitularea =i sistematizarea con\inuturilor ]nv[\ate ]n clasa I
Numerele naturale p]n[ la 20 ............................................................................ 4
Adunarea =i sc[derea p]n[ la 20 (f[r[ trecere peste ordin) ................................ 6
Numerele naturale p]n[ la 100........................................................................... 8
Adunarea =i sc[derea p]n[ la 100 (f[r[ trecere peste ordin) .............................. 10
M[sur[ri ........................................................................................................... 12
Cine seam[n[ culege. Recapitulare. Evaluare .................................................. 14

Modulul 2. Adun[m rezerv]nd =i sc[dem ]mprumut]nd


Adunarea =i sc[derea numerelor naturale, p]n[ la 100
U U ZU. Adunarea p]n[ la 20, cu trecere peste ordin ................................... 16
ZU U U. Sc[derea p]n[ la 20, cu trecere peste ordin ................................... 18
U U ZU. ZU U U. Adunarea =i sc[derea p]n[ la 20,
cu trecere peste ordin ................................................. 20
Probleme cu dou[ opera\ii a (a b), a (a b) ............................................ 22
Adunarea =i sc[derea p]n[ la 20 ....................................................................... 24
Numere la Carnavalul Toamnei. Aflarea numerelor necunoscute ....................... 26
ZU U Z. Z U ZU. Adunarea =i sc[derea p]n[ la 100, c]nd suma sau
desc[zutul este format din zeci ]ntregi ........................ 28
ZU U ZU. ZU ZU ZU. ZU ZU Z. Adunarea p]n[ la 100,
cu trecere peste ordin ................... 30
Probleme cu dou[ opera\ii a (b c) .............................................................. 32
ZU U ZU. ZU ZU ZU. Z ZU ZU. Sc[derea p]n[ la 100,
cu trecere peste ordin .................... 34
Adunarea =i sc[derea p]n[ la 100, cu trecere peste ordin .................................. 36
Probleme cu dou[ opera\ii (a b) c .............................................................. 38
Adunarea =i sc[derea p]n[ la 100 ..................................................................... 40
Exerci\ii =i probleme de m[surare ..................................................................... 42
Cine seam[n[ culege. Recapitulare. Evaluare .................................................. 44

Modulul 3. }nmul\im cu h[rnicie, ]mp[r\im cu d[rnicie


}nmul\irea =i ]mp[r\irea tabelar[
Opera\ia de ]nmul\ire ........................................................................................ 46
Componentele opera\iei de ]nmul\ire................................................................. 47
Ordinea factorilor la ]nmul\ire ........................................................................... 48
}nmul\irea cu 1, cu 0 ......................................................................................... 49
}nmul\irea cu 2 .................................................................................................. 50
Probleme de m[rire a unui num[r de c]teva ori ................................................. 51
}nmul\irea cu 3 .................................................................................................. 52
}nmul\irea cu 4.................................................................................................. 54
}nmul\irea cu 5 .................................................................................................. 56
M[rimi =i m[sur[ri ........................................................................................... 58
}nmul\irea mai multor numere ........................................................................... 59
Probleme de m[surare, cu ]nmul\iri .................................................................. 60

135

Cine seam[n[ culege. Sistematizare. Evaluare ................................................ 61


Opera\ia de ]mp[r\ire ....................................................................................... 64
Leg[tura dintre ]mp[r\ire =i ]nmul\ire ................................................................ 66
Cazuri speciale de ]mp[r\ire ............................................................................. 67
}mp[r\irea la 2 .................................................................................................. 68
Probleme de mic=orare a unui num[r de c]teva ori............................................ 70
}mp[r\irea la 3 .................................................................................................. 72
}mp[r\irea la 4 =i la 5 ........................................................................................ 74
Probleme de comparare prin ]mp[r\ire .............................................................. 76
Probele ]nmul\irii .............................................................................................. 78
Probele ]mp[r\irii .............................................................................................. 80
Organizarea datelor ]n tabele............................................................................ 82
Cine seam[n[ culege. Sistematizare. Evaluare ................................................ 83
}nmul\irea =i ]mp[r\irea cu 6 ............................................................................. 86
}nmul\irea =i ]mp[r\irea cu 7 ............................................................................. 88
}nmul\irea =i ]mp[r\irea cu 8 ............................................................................. 90
}nmul\irea =i ]mp[r\irea cu 9 ............................................................................. 92
}nmul\irea =i ]mp[r\irea cu 10 ............................................................................ 94
Tabla ]nmul\irii =i ]mp[r\irii ............................................................................... 95
Cine seam[n[ culege. Recapitulare. Evaluare .................................................. 96

Modulul 4. Calcul[m =i rezolv[m cu iste\ime


Opera\ii aritmetice cu numere p]n[ la 100
Cantitatea. Pre\ul. Costul .................................................................................. 98
Probleme despre cump[rarev]nzare ................................................................ 100
Cine seam[n[ culege. Sistematizare. Evaluare ................................................ 102
Rezolvarea problemelor compuse prin exerci\iu ................................................ 104
Ordinea efectu[rii opera\iilor ]n exerci\ii cu paranteze ...................................... 106
Ordinea efectu[rii opera\iilor ]n exerci\ii f[r[ paranteze .................................... 108
Ordinea efectu[rii opera\iilor ............................................................................ 110
Cine seam[n[ culege. Recapitulare. Evaluare .................................................. 112

Modulul 5. Model[m creativ, m[sur[m inventiv


Elemente intuitive de geometrie =i m[sur[ri
Puncte, linii =i segmente .................................................................................. 116
Figuri =i corpuri geometrice .............................................................................. 118
M[surarea timpului. Ceasul .............................................................................. 120
M[surarea timpului. Calendarul ........................................................................ 122
M[surarea lungimii ........................................................................................... 124
M[surarea masei .............................................................................................. 126
M[surarea capacit[\ii ....................................................................................... 127
Cantitatea, pre\ul, costul. Cine seam[n[ culege. Recapitulare. Evaluare .......... 128

Culegem roadele ]nv[\[rii. Recapitulare final[ ..............................................130

136

S-ar putea să vă placă și