Sunteți pe pagina 1din 9

Inventarierea

Inventarierea reprezinta un ansamblu de operatiuni prin care se constata


existenta tuturor elementelor patrimoniale, in expresie cantitativ-valorica sau numai
valorica, dupa caz, in patrimoniul sau gestiunea intreprinderii la data efectuarii
acestora.
Inventarierea are drept scop stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor
patrimoniale de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, precum si a bunurilor
materiale apartinand altor unitati, persoane juridice sau fizice si care temporar se afla
in pastrarea unitatii, in custodie, comodat, inchiriate, pentru reparare si prelucrare ori
sub orice alta forma prevazuta de lege.
Inventarierea patrimoniului trebuie efectuata de toate persoanele juridice
prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, si anume:
societatile comerciale, companiile nationale, regiile autonome,
institutele nationale de

cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte

persoane juridice;
institutiile publice, asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara
scop patrimonial;
subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate;
organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act
constitutiv, astfel cum sunt prevazute in legislatia pietei de capital, fondurile de pensii
facultative, fondurile de pensii administrate privat si alte entitati organizate pe baza
Codului civil;
persoanele fizice care desfasoara activitati producatoare de venituri si
care sunt obligate, potrivit legii, sa tina contabilitatea in partida simpla.
Entitatile au obligatia sa efectueze inventarierea cel putin o data in cursul
exercitiului financiar pe parcursul functionarii lor, in cazul fuziunii sau incetarii
activitatii, precum si in alte cazuri particulare prevazute de normele legale, cum ar fi:
la cererea organelor de control, cu prilejul efectuarii controlului sau a
altor organe prevazute de lege;

ori de cate ori sunt indicii ca exista lipsuri sau plusuri in gestiune, care
nu pot fi stabilite cert decat prin inventariere;
ori de cate ori intervine o predare-primire de gestiune;
cu prilejul reorganizarii gestiunilor;
ca urmare a calamitatilor naturale sau a unor cazuri de forta majora;
la incheierea exercitiului financiar.
Inventarierea mijloacelor fixe, materiei prime, materialelor, produselor finite,
marfurilor, mijloacelor banesti si altor bunuri se efectueaza pe fiecare loc de
depozitare a acestora si pe fiecare gestionar, in pastrarea caruia se afla aceste bunuri.
Existenta bunurilor la inventariere se stabileste prin calcule obligatorii, masurari
si cantariri. Denumirea bunurilor inventariate, obiectelor si cantitatilor se reflecta in
lista de inventariere, conform nomenclatorului si in unitatile de masura acceptate in
evidenta contabila.
Inventarierea este obligatorie din punct de vedere legal, iar daca nu este
realizata, poate atrage o serie de sanctiuni sau contraventii din partea organelor
fiscale.
Baza legala referitoare la inventarierea patrimoniului o reprezinta:

Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare;

O.M.F.P. nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile

conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare;

O.M.F.P. nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind

organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si


capitalurilor proprii;

O.MF.P. nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu

completarile ulterioare.
Pentru a putea desfasura actiunea de inventariere, administratorul, ordonatorul
de credite sau alte persoane legale, au obligatia numirii unei comisii de inventariere
prin decizie scrisa, sa specifice modul de efectuare a inventarierii, metoda de
inventariere utilizata, gestiunile supuse inventarierii, data de incepere si terminare a
operatiunii, precum si daca inventarierea este integrala sau partiala.
Comisia de inventariere se compune din ............................................................

In comisiile de inventariere vor fi numite persoane cu pregatire


corespunzatoare economica si tehnica, care sa asigure efectuarea corecta si la timp a
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, inclusiv
evaluarea lor conform reglementarilor contabile aplicabile. Inventarierea si evaluarea
elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se pot efectua atat cu
salariati proprii, cat si pe baza de contracte de prestari-servicii incheiate cu persoane
juridice sau fizice cu pregatire corespunzatoare.
Din comisia de inventariere nu pot face parte .....................................si nici
auditori interni sau statutari.
Membrii comisiilor de inventariere nu pot fi inlocuiti decat in cazuri bine
justificate si numai prin decizie scrisa, emisa de catre cei care i-au numit.
Atentie! In conditiile in care entitatile nu au niciun salariat care sa poata efectua
operatiunea de inventariere, aceasta se efectueaza de catre administratori.

Principalele masuri organizatorice care trebuie luate de catre comisia de


inventariere sunt urmatoarele:
inainte de inceperea operatiunii de inventariere, se ia declaratia scrisa
.....................................................................................................
identifica toate locurile in care exista valori materiale sau banesti ce
urmeaza a fi inventariate;
bareaza si semneaza fisele de magazie.
Cladirile si terenurile se inventariaza prin ..............................................
In cazul imobilizarilor necorporale, inventarierea se efectueaza prin
.........................................
Inventarierea

stocurilor

se

face

faptic,

prin

..........................................................................
Inventarierea anuala a disponibilitatilor in lei si in valuta din casieria
unitatii se efectueaza .............................................................................
Disponibilitatile aflate in conturi la trezorerie sau la banci se inventariaza
prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de acestea cu cele din
contabilitate. ...................................................
Atat pentru creantele neincasate la termen, datoriile restante, cat si pentru
celelalte elemente patrimoniale de activ si de pasiv aflate la terti sau in relatie cu

acestia, cu ocazia inventarierii se verifica realitatea soldurilor conturilor respective


intocmindu-se cereri de confirmare care se ataseaza la listele respective, dupa
primirea confirmarii. Neprimirea raspunsului in termen de 5 zile de la data solicitarii
se considera confirmare.
.............................................................
Plusurile de inventar se inregistreaza ca intrari in patrimoniul societatii, astfel:
....................................
Minusurile de inventar se inregistreaza astfel:
...........................................
Compensare plusurilor cu minusurile de la inventar
..................................................................

Exemplu 1:
La sfarsitul anului 2012 SC Leader SRL, la inventarierea stocurilor de materii prime
achizitionate toate in anul 2012, se constata plusuri de inventar de 100.000 lei si
minusuri de inventar de 220.000 lei, din care 50.000 confundabile.
Cum se procedeaza?
.........................................................

Toate elementele de activ si de pasiv, inventariate si grupate dupa natura lor,


conform posturilor din bilantul contabil, se inregistreaza anual in Registrul-inventar
care, ....................................................
Atentie! Persoane obligate sa efectueze inventarierea trebuie sa detina
urmatoarele documente:

Aspecte fiscale privind impozitul pe profit


Din punct de vedere fiscal, conform art. 21 alin. (4) lit. c) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, nu sunt deductibile la determinarea profitului,
cheltuielile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsa din gestiune
ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost incheiate contracte de asigurare,
precum si taxa pe valoare adaugata aferenta daca aceasta este datorata conform titlului
VI.
Atentie!

Nu

intra

sub

incidenta

acestor

prevederi

...................................................................
Exemplu 2:
In urma inventarierii de la sfarsitul anului 2013 SC Leader SRL, platitoare de impozit
pe profit care tine evidenta marfurilor la pret de vanzare cu amanuntul a constatat
urmatoarele pe baza listelor de inventariere:
- Sold contabilitate la articol Carti 1.500 buc x 60 lei.
- Sold inventariere la articole Carti 1.400 buc x 50 lei.
- Sold contabil la articole Caiete 2.000 buc x 6 lei.
- Sold inventariere la articole Caiete 2.500 bucx 8 lei.
- Adaos comercial 20 %.

Care sunt inregistrarile si impactul fiscal?


..............................................................................
Atentie! Diferentele valorice in plus, dintre valoarea de inventar (2.500 x 8 lei=
20.000 lei ) si valoarea contabila (2.500 x 6 lei =15.000 lei ) a marfurilor constatate
faptic la inventariere nu se inregistreaza in contabilitate, conform unuia dintre
principiile contabilitatii si anume principul prudentei.

Exemplu 3:
S se nregistreze n contabilitate (cantitativ-valoric) diferenele constatate la
inventarierea materiilor prime efectuat la sfritul exerciiului financiar 2013, dac
situaia faptic este redat de lista de inventariere, iar situaia scriptic este preluata
din contabilitate:
................................................................................................................................

...
In ceea ce priveste TVA, la momentul constituirii ajustarilor privind deprecierea
stocurilor, nu trebuie ajustata si TVA dedusa initial. Nu exista o corespondenta intre
ajustari de stocuri prin intermediul clasei 39 (din punct de vedere contabil) si ajustarea
TVA dedus initial. Ajustarile contabile sunt provizorii, nu definitive si nu au legatura
cu prevederile privind TVA.

Aspecte fiscale privind TVA


Incepand cu anul 2013 conform normelor metodologice aferente art. 128 din
Codul Fiscal bunurile constatate lips din gestiune nu sunt considerate livrri de
bunuri, fiind aplicabile prevederile art. 148 i 149 din Codul fiscal i ale pct. 53 i 54
din normele metodologice.
Pentru bunurile, altele dect bunurile de capital conform art. 148 alin. (1),
lit. c) se ajusteaza deducerea initiala a TVA in cazul in care se constata bunuri lipsa
din gestiune.
Nu se ajusteaz deducerea iniial a taxei n cazul:
....................................................................................
Exemplu 4:

SC Leader SRL care desfasoara activitate comerciala (nu aplica sistemul TVA la incasare) in urm

inventarierii (evidenta stocurilor se realizeaza prin metoda global valorica) stocurilor de la sfarsitul anulu
2013 obtine urmatoarele date:

stocuri de materie prima A minus in valoare de 20.000 lei care a fost imputat unui salariat.

stocuri de materie prima B minus in valoare de 3.000 lei ca este neimputabil.

stocuri de materie prima C minus in valoare de 5.000 lei care a fost degradat calitativ si care n
mai poate fi recuperat.

stocuri de produse finite D plus la inventar de 15.000 lei.

stocuri de produse finite E minus la inventar de 2.000 lei, care este neimputabil.

stoc de marfuri F minus la inventar de 8.000 lei datorata perisabilitatilor in limita prevazuta d
normele in vigoare.
Care sunt inregistrarile contabile?
................................................................................

Pentru bunurile de capital (activele corporale fixe amortizabile a cror durat


normal de utilizare stabilit pentru amortizarea fiscal este mai mic de 5 ani) taxa
deductibil aferent se ajusteaz conform art. 149, alin. (2):
pe o perioad de 20 de ani, pentru construcia sau achiziia unui bun imobil,
precum i pentru transformarea sau modernizarea unui bun imobil, dac valoarea
fiecrei transformri sau modernizri este de cel puin 20% din valoarea total a
bunului imobil astfel transformat sau modernizat.
pe o perioad de 5 ani, pentru bunurile de capital achiziionate sau fabricate,
altele dect cele prevzute mai sus;
Exemplu 5:
SC Leader SRL(nu aplica sistemul TVA la incasare) achizitioneaza in data de
23.03.2013 un utilaj in valoare de 20.000 lei, TVA 24% care va fi utilizat in
desfasurarea de operatiuni taxabile cu drept de deducere. Utilajul se va amortiza pe o
perioada de 10 ani (bun de capital) incepand cu luna urmatoare achizitiei. La
inceputul anului 2014 in urma inventarierii se constata lipsa acestuia din gestiune (nu
a fost imputat nici unei persoane). Care sunt tratamentele fiscale aplicabile?
.................................................................................

Legislaie aplicabil:

Legea nr. 571 din 22.12.2003 privind Codul Fiscal, publicat in M.

Of. nr. 927 din 23.12.2003, cu toate modificrile i completrile ulterioare;

H.G.

nr. 44 din 22.01.2004 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicat n M.


Of. nr. 112 din 06.02.2004, cu toate modificrile i completrile ulterioare.

Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare;

O.M.F.P. nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile

conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare;

O.M.F.P. nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind

organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si


capitalurilor proprii;

O.MF.P. nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu

completarile ulterioare.
Pentru a beneficia de INTREG materialul, cu rezolvarile la fiecare speta si
exemplu in parte, puteti comanda acest ghid la adresa de mail
laurstanciu@gmail.com pentru pretul de 50 lei fara TVA.
Va vom trimite factura si materialul integral in format PDF, in termen de 1 zi
lucratoare de la data platii. Va rugam sa ne contactati inainte de achizitiona orice
ghid de pe site-ul nostru, folosind adresa de mail de mai sus sau prin formualrul
de contact de pe site-ul nostru www.accounting-leader.ro