Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PRESTATIE ARTISTICA

Nr.

din

n temeiul OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de


concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i
completrile ulterioare, a H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din OUG nr. 34/2006, sa ncheiat prezentul contract de prestri servicii
Prile contractante
S.C.
cu sediul in
, judeul
tel/fax: ,
e-mail:
,
cod
de identificare fiscal
avand cont curent
deschis la
reprezentat de
in
calitate de BENEFICIAR AL SERVICIILOR

i
SC G.S. MUSIC FOLCLOR , cu sediul n localitatea Bumbeti-Jiu , str. Zorilor, bl.5,
judetul Gorj, cod fiscal 32944341,inregisrata la Registrul Comertului sub nr.
J18/173/19.03.2014, cont RO97TREZ3365069XXX008474 deschis la Trezoreria Tg-Jiu ,
reprezentat prin d-na Vrjan Elena, administrator, n calitate de prestator, pe de alt parte, a
intervenit prezentul contract.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Prin prezentul contract, prestatorul se angajeaza ca domnul/a
un recital artistic in spectacolul folcloricce se desfasoara in zilele de
, orele

sa sustina

3. REMUNERATII SI CONDITII DE PLATA


Pretul convenit pentru efectuarea prestatiei este de lei,care va fi platit cu cel putin 3 zile
inainte de sustinerea programului artistic.
4. DURATA SI LOCUL EXECUTARII CONTRACTULUI
Programul artistic ce face obiectul prezentului contract va fi sustinut in data de
, cu incepere de la orele

avand o durata de 45 min.

5. OBLIGATIILE PRESTATORULUI
Pe perioada executarii prezentului contract, prestatorul se obliga:
a) Sa interpreteze piesele din repertoriu la nivelul maxim al capacitatii sale.
b) Sa se prezinte cu cel putin 1/2 ora inainte de ora inceperii, la data si locul stabilite pentru
spectacol.

c) Sa manifeste receptivitate si deschidere fata de orice puncte de vedere exprimate de


beneficiar.
d) Sa nu faca acte sau fapte de natura sa prejudicieze executarea cu buna credinta si intocmai
a prezentului contract..
e) Sa instiinteze beneficiarul cu privire la indisponibilizarea sa, din cauza de boala sau forta
majora, in maximum 2 ore de la producerea acesteia.
f) Sa nu isi asume alte angajamente, ulterioare prezentului contract, de natura sa prejudicieze
executarea cu buna-credinta si intocmai a acestuia.
5. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
a) Sa asigure prestatorului conditiile necesare pentru interpretarea pieselor.
b) Sa instiinteze prestatorul cu cel putin 24 de ore inainte, asupra modificarii orei sau locului
la care va avea loc spectacolul programat si sa obtina acordul prestatorului, in acest sens.
c) Sa plateasca la termenul fixat, pretul convenit serviciului prestat.
6. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Fiecare parte raspunde fata de cealalta pentru pagubele cauzate din culpa sa.
8. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Eventualele neintelegeri ivite intre parti ca urmare a executarii prezentului contract se vor
solutiona pe cale amiabila.
In caz de litigiu, partile aleg de comun acord competenta instantelor de drept comun.
9. ALTE CAUZE
Partile se angajeaza sa asigure confidentialitatea asupra tratativelor purtate in vederea
incheierii acestui contract, precum si asupra acelor clauze care, prin natura lor, nu sunt de
notorietate publica.
Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, potrivit legii.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul contract astazi .

Beneficiar,

Prestator,
SC G.S MUSIC FOLCLOR SRL

Administrator/
Imputernicit,

Administrator,