Sunteți pe pagina 1din 47

Regim special bunuri second hand

- Aplica
Aplicații practice –

Consultant fiscal Bălteanu Cristian Răzvan


Ce este regimul special?
Regimul special reprezintă reglementările speciale pentru taxarea
livrărilor de bunuri second
second-hand, opere de artă,
ă, obiecte de colecție
colec și
antichități
la cota de marj
marjă a profitului.

Consultant fiscal Bălteanu Cristian Răzvan


Ce sunt bunurile second hand?
hand
Conform art. 312 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, bunurile second-
second
hand sunt bunurile mobile corporale care pot fi refolosite
refolo în starea
în care se aflăă sau după efectuarea unor reparaţii, altele decât
operele de artă,, obiectele de colec
colecţie sau antichităţile
ăţile, pietrele
preţioase şii alte bunuri prev
prevăzute
zute în normele metodologice,
pct. 86 alin 2.

Ca un autovehicul să fie considerat nou


nou, acesta trebuie să
ă nu fi fost livrat cu mai
mult de 6 luni de la data intră
intrării în funcțiune sau să nu fi efectuat deplasări
deplas care
depășesc 6.000 km.

Consultant fiscal Bălteanu Cristian Răzvan


Ce este o persoană impozabilă
ă revânzătoare?
revânză
Persoana impozabilăă revânz
revânzătoare este persoana impozabilă
impozabil care,
în cursul desfășurării
ș ării activității economice, achiziționeaz
ționează sau
importă bunuri second
second-hand și/sau
i/sau opere de artă,
art
obiecte de colecție
ție sau aantichități în scopul revânzării
ării, indiferent
dacă respectiva persoană impozabilă acționează ă în nume propriu
sau în numele altei persoane în cadrul unui
contract de comision la cumpărare rare sau vânzare;

Consultant fiscal Bălteanu Cristian Răzvan


Care este marja profitului?
Marja profitului este diferen
diferența dintre prețul
ul de vânzare aplicat de
persoana impozabilă revânzătoare și prețul de cumpărare.
cump

prețul de vânzare constituie suma ob obținută de persoana impozabilăă revânzătoare


revânz de la
cumpărător sau de la un terț, ț, inclusiv subven
subvențiile
iile direct legate de această tranzacție,
impozitele, obligațiile de plată,
ă, taxele șii alte cheltuieli, cum ar fi cele de comision, ambalare,
transport șii asigurare, percepute de persoana impozabil
impozabilă revânzătoare
ătoare cumpărătorului,
cump cu
excep
excepția reducerilor de preț;

prețul de cumpărare reprezintă tot ce constituie suma ob


obținută,, conform definiției
defini prețului
de vânzare, de furnizor, de la persoana imp
impozabilăă revânzătoare;
ătoare;

Consultant fiscal Bălteanu Cristian Răzvan


Care este baza impozabilă?

Baza impozabilă este marja profitului exclusiv valoarea taxei


aferente.

Consultant fiscal Bălteanu Cristian Răzvan


Cum se determin
determină taxa colectată?
colectată
Taxa colectată se determin
determină conform pct. 86 alin. (4) lit. c) din
normele metodologice
de punere în aplicare a art. 312 din Codul fiscal

pentru determinarea taxei colectate aferente fiecărei livrări, din marja profitului determinată
conform lit. b) se calculeazăă suma taxei colectate corespunzătoare
ătoare fiecărei
fiecă livrări prin
aplicarea procedeului sutei mărite
ărite. Taxa colectată într-o perioadăă fiscală pentru bunurile
supuse regimului special reprezintă suma taxelor pe valoarea adăugatăă aferente fiecărei
fiec livrări
de bunuri efect
efectuate în perioada respectivă.

Consultant fiscal Bălteanu Cristian Răzvan


Care sunt obliga
obligațiile persoanei care aplică
aplic
regimul special?

a) va ține un jurnal special de cump


cumpărări în care se înscriu toate
bunurile supuse regimului special;
b) va ține un jurnal special de vânz
vânzări în care se înscriu toate
bunurile livrate în regim special;
c) va ține un registru care permite ssă se stabilească,
ă, la finele fiecărei
fiec
perioade fiscale, totalul bazei de impozitare pentru livrările
livr
efectuate în respectiva perioad
perioadă fiscală,, pe fiecare cotă de TVA
aplicabilă
aplicabilă, și, după caz, taxa colectată;
d) va emite o facturăă prin autofacturare către fiecare furnizor de la
care achiziționeazăă bunuri supuse regimului special și care nu este
obligat ssă emită o factură

Consultant fiscal Bălteanu Cristian Răzvan


Persoana impozabil
impozabilă revânzătoare poate
po opta
pentru aplicarea regimului special
pentru livrarea urm
următoarelor
toarelor bunuri:

- opere de artă,
ă, obiecte de colec
colecție sau antichități pe care le-a
le
importat;
- opere de artă achiziționate
ționate de persoana impozabilă revânzătoare
revânz
de la autorii acestora sau dee la succesorii în drept ai acestora,
acestora pentru
care există obligația colectării taxei.

Condițiile pentru această opțiune le regăsim la pct. 86 alin. (3) din


normele metodologice de punere în aplicare a art. 312 alin. (3) din
Codul fiscal

Consultant fiscal Bălteanu Cristian Răzvan


ATEN
ATENȚIE ! ! !
Regimul special se poate apl
aplica numai dacă bunurile second hand sunt
achiziționate de la:

a) o persoan
persoană neimpozabilă;

b) o persoană impozabilă
impozabilă, în măsura
sura în care livrarea efectuată
efectuat de
respectiva persoanăă impozabil
impozabilă este scutită de taxă,
ă, conform art.
292 alin. (2) lit. gg) Cod fiscal;

c) o întreprindere mică
mică, în măsura în care achiziția
ția respectivă
respectiv se
referă la bunuri de capital;

d) o persoană impozabilă revânzătoare, în măsura


ăsura în care livrarea
de către aceasta a fost supusă taxei în regim special.

Consultant fiscal Bălteanu Cristian Răzvan


Scutiri de tax
taxă

Orice livrare de bunuri second


second-hand,
hand, opere de artă, obiecte de
colecție sau antichități,
ăți, efectuat
efectuată în regim special, este scutită
scutit de
taxă, în condițiile prevăzute
ăzute la art. 294 alin. (1) lit. a), b), h) - n) și p)
Cod fiscal.

Consultant fiscal Bălteanu Cristian Răzvan


Studii de caz

Consultant fiscal Bălteanu Cristian Răzvan


Cazul A.1
Societatea ABC SRL, persoană impozabilă, stabilită în România,
neînregistrată în scopuri de TVA (societatea aplică regimul special de
scutire pentru întreprinderile mici, prevăzut la art. 310 Cod fiscal)
achiziționează de la o persoană impozabilă din Germania un
autoturism din anul 2010
2010, înmatriculat in Germania în anul 2010,
230.000 km rula
rulați, cu 12.000 euro, curs BNR 4,6 lei
șii îl revinde în România cu 14.500 euro, curs BNR 4,6 lei

- furnizorul mentionează pe factur


factură:
M – Anwendung der Differenzbesteuerung nach § 25a aUStG --
Gebrauchtgegenstände / Sonderregelung - Application
tion of
differential
erential taxation according to § 25a UStG (German Value
Added Tax (VAT) Act) -- Margin scheme / Second-hand
hand goods

Concluzii
- Autoturismul este un bun second hand
- furnizorul îndeplineste una dintre cele patru condi
condiții
ții pentru care
revânzătorul
orul poate aplica regimul marjei

Consultant fiscal Bălteanu Cristian Răzvan


Operațiunea
țiunea este o achiziție intracomunitară
impozabilă?
Operațiunea NU este o achizi
achiziție intracomunitară impozabilă,
impozabil
conform art. 268 alin. (8) lit. c) Cod fiscal
Valoarea acestor
or bunuri nu intrintră în pragul prevăzut
prevă
la art. 268 alin. (4) Cod fiscal,
conform pct. 3 alin. (7) lit. e) din Normele metodologice
de punere în aplicare a art. 268 Cod ffiscal
iscal

Care este marja profitului?


Conform art. 312 alin.. (1) lit. g) din Codul fiscal, marja profitului
este diferența dintre
prețul
țul de vânza
vânzare și prețul de cumpărareărare:
* prețul
țul de vânzare = 66.700,00 lei
(-) prețul
țul de cump
cumpărare = 55.200,00 lei
(=) marja profitului = 11.500,00 lei

Societatea ABC SRL este obligată să colecteze taxa?


Societatea ABC SRL NU este obligat
obligată să colecteze taxa
tax deoarece
aplică regimul special de scutire pentru întreprinderile mici,
prevăzut
ăzut la art. 310 din Codul fiscal.

Consultant fiscal Bălteanu Cristian Răzvan


Care sunt obliga
obligațiile
țiile societății ABC SRL?
i. Va ține un jurnal
al special de cump
cumpărări în care se înscriu
toate bunurile supuse regimului special
Jurnal SPECIAL pentru cumpărări bunuri second hand

Valoare
Nr. Valoare
Data Furnizor Denumire bunuri bun
crt. bun lei
valută
Best European Cars
1 03.09.2017 BV autoturism Volvo V 50 1,6 Diesel D 12.000,00 55.200,00

Total 12.000,00 55.200,00

ii. Va emite factură la vânzare în care se va menționa,


men
conform art. 319 aalin. (20) lit. o) Cod fiscal, că
ă se aplică
aplic
regimul marjei – bunuri second hand conform art. 312 Cod fiscal

iii. Atenție!
ție! În anumite cazuri societatea
trebuie să dețină
ț ă casă de marcat și să emităă bonuri fiscale!
fi

iv. Va ține un jurnal special de vânz


vânzări în care se înscriu
toate bunurile livrate în regim special
Jurnal SPECIAL pentru vânzări bunuri second hand

Valoare
oare
Nr. Valoare
Data Client Denumire bunuri bunuri
crt. bunuri lei
valută
1 21.09.2017 Popescu Vasile autoturism Volvo V 50 1,6 Diesel D 14.500,00 66.700,00

Total 14.500,00 66.700,00

Consultant fiscal Bălteanu Cristian Răzvan


v. Va ține un registru care permite ssă se stabilească,ă, la finele fiecărei
fiec
perioade fiscale, totalul bazei de impozitare pentru livrările
livr
efectuate în respectiva perioad
perioadă fiscală,, pe fiecare cotă
cot de
TVA aplicabilă
aplicabilă, și, după caz, taxa colectată
REGISTRU SPECIAL BUNURI SECOND HAND

TVA
Pret de Pret de Marja de Baza de
Nr. Colectată
Denumire produs vanzare cumparare profit impozitare
Crt. (col.
lei lei (col. 3-4) (col. 5-6)
5x19/119)
1 2 3 4 5 6 7
1 autoturism Volvo V 50 1,6 Diesel D 66.700,00 55.200,00 11.500,00 0,00 11.500,00

Total 11.500,00 0,00 11.500,00

vi. Va monitoriza cifra de afaceri prevăzută la art. 310 alin. (1) Cod
fiscal
Atenție! Cifra de afaceri pentru depășirea
irea pragului prevăzut
prev la art.
310 alin. (1) este formată numai din baza impozabilă
ozabilă determinată
conform art. 312 Cod fiscal, conform pct. 83 alin. (4) din normele
metodologice de aplicare a art. 310 Cod fiscal

vii. Societatea ABC SRL NU are obligații ii declarative în ceea ce


privește
ște taxa pe val
valoarea adăugată.

viii. Societatea ABC SRL va înregistra în contabilitate achiziția


bunului
371 = 401 55.200,00 lei
„Mărfuri” „Furnizori”

Consultant fiscal Bălteanu Cristian Răzvan


ix. Societatea ABC SRL va înregistra în contabilitate vânzarea
bunului
4111 = 707 66.700,00 lei
„Clienți” „Venituri din vânzarea
mărfurilor”

607 = 371 55.200,00 lei


„Cheltuieli cu „Mărfuri”
mărfurile”

Cazul A.2
Societatea ABC SRL, persoană impozabilă, stabilită în România,
neînregistrată în scopuri de TVA (societatea aplică regimul special de
scutire
tire pentru întreprinderile mici, prevăzut la art. 310 Cod fiscal)

achiziționează de la o persoană fizică neimpozabilă


din Germania un autoturism din anul 2010, înmatriculat in Germania
în anul 2010, 320.000 km rula
rulați, cu 2500 euro, curs BNR 4,6 lei și îl
revinde în România cu 4000 euro, curs BNR 4,6 lei

Concluzii
- Autoturismul este un bun second hand
- furnizorul îndeplineste una dintre cele patru condi
condiții
ții pentru care
revânzătorul
torul poate aplica regimul marjei
ătorul

Consultant fiscal Bălteanu Cristian Răzvan


Operațiunea
țiunea este o achiziție intracom
intracomunitară
unitară
impozabilă?
Operațiunea NU este o achizi
achiziție intracomunitară impozabilă,
impozabil
conform art. 268 alin. (8) lit. c) Cod fiscal
Valoarea acestor bunuri nu intrintră în pragul prevăzut
prevă
la art. 268 alin. (4) Cod fiscal,
conform pct. 3 alin. (7) lit. e) din Normele metodologice
de punere în aplicare a art. 268 Cod fiscal

Care este marja profitului?


Conform art. 312 alin.. (1) lit. g) din Codul fiscal, marja profitului
este diferența dintre
prețul
țul de vânzare și prețul de cumpărareărare:

* prețul
țul de vânzare = 18.400,00 lei
(-) prețul
țul de cump
cumpărare = 11.500,00 lei
(=) marja profitului = 6.900,00 lei

Societatea ABC SRL este obligată să colecteze taxa?


Societatea ABC SRL NU este obligat
obligată să colecteze taxa deoarece
aplică regimul special de scutire pentru întreprinderile mici,
prevăzut
ăzut la art. 310 din Codul fiscal.

Consultant fiscal Bălteanu Cristian Răzvan


Care sunt obliga
obligațiile
țiile societății ABC SRL?
i. Va ține un jurnal special de cump
cumpărări în care se înscriu
toate bunurile supuse regimului special
Jurnal SPECIAL pentru cumpărări bunuri second hand

Valoare
Nr. Valoare
Data Furnizor Denumire bunuri bunuri
crt. bunuri lei
euro
Best European Cars
1 03.09.2017 BV autoturism Volvo V 50 1,6 Diesel D 12.000,00 55.200,00
2 03.09.2017 Hanz Joseph Berg autoturism Volvo V 50 1,6 2.500,00 11.500,00

Total 14.500,00 66.700,00

ii. Va emite factură la vânzare în care se va menționa,


men
conform art. 319 alin. (20) lit. o) Cod fiscal, că
ă se aplică
aplic
regimul marjei – bunuri second hand conform art. 312 Cod fiscal

iii. Atenție!
ție! În anumite cazuri societatea
trebuie să dețină
ț ă casă de marcat și să emităă bonuri fiscale!
fiscale

iv. Va ține un jurnal special de vânz


vânzări în care se înscriu
toate bunurile livrate în regim special
Jurnal SPECIAL pentru vânzări bunuri second hand

Valoare
Nr. Valoare
Data Client Denumire bunuri bunuri
crt. bunuri lei
valută
1 21.09.2017 Popescu Vasile autoturism Volvo V 50 1,6 Diesel D 14.500,00 66.700,00
2 21.09.2017 Fisculescu Anton autoturism Volvo V 50 1,6 4.000,00 18.400,00

Total 18.500,00 85.100,00

Consultant fiscal Bălteanu Cristian Răzvan


v. Va ține un registru care permite ssă se stabilească,ă, la finele fiecărei
fiec
perioade fiscale, totalul bazei de impozitare pentru livrările
li
efectuate în respectiva perioad
perioadă fiscală,, pe fiecare cotă
cot de
TVA aplicabilă
aplicabilă, și, după caz, taxa colectată
REGISTRU SPECIAL BUNURI SECOND HAND

TVA
Pret de Pret de Marja de Baza de
Nr. Colectată
Denumire produs vanzare cumparare profit impozitare
Crt. (col.
lei lei (col. 3-4) (col. 5-6)
5x19/119)
1 2 3 4 5 6 7
1 autoturism Volvo V 50 1,6 Diesel D 66.700,00 55.200,00 11.500,00 0,00 11.500,00
2 autoturism Volvo V 50 1,6 18.400,00 11.500,00 6.900,00 0,00 6.900,00

Total 18.400,00 0,00 18.400,00

vi. Va monitoriza cifra de afaceri prevăzută la art. 310 alin. (1) Cod
fiscal
Atenție! Cifra de afaceri pentru depășirea
irea pragului prevăzut
prev la art.
310 alin. (1) este formată numai din baza impozabilă determinată
conform art. 312 Cod fiscal, conform pct. 83 alin. (4) din normele
metodologice de aplicare a art. 310 Cod fiscal

vii. Societatea ABC SRL NU are obligații ii declarative în ceea ce


privește
ște taxa pe valoarea ad
adăugată.

viii. Societatea
ea ABC SRL va înregistra în contabilitate achiziția
bunului
371 = 401 11.500,00 lei
„Mărfuri” „Furnizori”

Consultant fiscal Bălteanu Cristian Răzvan


ix. Societatea ABC SRL va înregistra în contabilitate vânzarea
bunului
4111 = 707 18.400,00 lei
„Clienți” „Venituri din vânzarea
mărfurilor”

607 = 371 11.500,00 lei


„Cheltuieli cu „Mărfuri”
mărfurile”

Cazul A.3
Societatea ABC SRL, persoană impozabilă, stabilită în România,
neînregistrată în scopuri de TVA (societatea aplică regimul special de
scutire pentru întreprinderile mici
mici,, prevăzut la art. 310 Cod fiscal)

achiziționează
ționează de la o persoană impozabilă
din Germania un autoturism din anul 2010, , înmatriculat in Germania
în anul 2010, 300.000 km rula
rulați, cu 3.000 euro, curs BNR 4,6 lei și îl
revinde în România cu 4.000 euro, ccurs
urs BNR 4,6 lei

- furnizorul mentionează pe factur


factură:

R – Regelbesteuert – Application of regular taxation

Concluzii

Autoturismul este un bun second hand

Furnizorul verificăă in VIES codul de TVA al societ


societății
ții românești
române și
apare ca neînregistrat în scopuri
opuri de TVA, fapt pentru care
Consultant fiscal Bălteanu Cristian Răzvan
colecteaza taxa pentru statul german și o evidențiază ș pe factură.
țiază și
De aici rezultă că furnizorul german nu aplic
aplicăă regimul marjei,
marjei chiar
dacă bunul este considerat second hand.

Operațiunea
țiunea este o achiziție intracomunitară
impozabilă?
Operațiunea este o achizi
achiziție intracomunitară impozabilă,
impozabil
conform art. 268 alin. (3) lit. a) Cod fiscal
Valoarea acestor bunuri pot intra în pragul prevăzut
prevă
la art. 268 alin. (4)

Societatea ABC SRL este obligată să colecteze taxa?


taxa
Societatea ABC SRL NU este obligat
obligată să colecteze taxa deoarece
poate aplica
prevederile art. 268 alin. (4
(4) și (5) Cod fiscal cu privire la plafonul
pentru achizi
achizițiile intracomunitare

Atenție! Dacă valoarea de achizi


achiziție a bunului depășea șea 10.000 euro,
respectiv 34.000 lei, societatea trebuia ssă se înregistreze în scopuri de
TVA special pentru achizi
achiziții intracomunitare
tracomunitare de bunuri înainte de
achiziția acestuia.
art. 268 alin. (4) Cod fiscal si pct. 3 alin. (5) din Norme
art. 317 alin. (1) lit. a) Cod fiscal
pct. 3 alin. (6) lit. b) din Norme

Consultant fiscal Bălteanu Cristian Răzvan


Care sunt obliga
obligațiile
țiile societății ABC SRL?
SRL
i. Va ține un jurnal de cump
cumpărări în care va înregistra factura,
conform pct. 84 alin. (1) din Normele metodologice
de punere în ap
aplicare
licare a art. 310 Cod fsical
JURNAL DE CUMPĂRĂRI
TVA intern si Achizitii
Nr. Total importuri intracomunitare Operatiuni
crt. Data Furnizor factura Baza TVA Baza TVA neimpozabile
BEST EUROPEAN
1 03.09.2017 CARS B.V. 11.500 - - 11.500 - -
2
3
4
TOTAL 11.500 - - 11.500 - -

ii. Va emite factură de vânzare, conform art. 319 Cod fiscal

iii. Atenție!
ție! În anumite cazuri societatea
tatea
trebuie să dețină
ț ă casă de marcat și să emităă bonuri fiscale!
fiscale

iv. Va ține un jurnal de vânz


vânzări în care va înregistra factura,
conform pct. 84 alin. (1) din Normele metodologice
metodologi
de punere în aplicare a art. 310 Cod fsical
JURNAL DE VÂNZĂRI
Livrari/servicii
interne
Nr. Total Livrari Operatiuni
Crt. Data Cumparator Factura Baza TVA intracomunitare/exporturi neimpozabile
1 21.09.2017 Camion Vasile 18.400 18.400 - - -

TOTAL 18.400 18.400 - - -

Consultant fiscal Bălteanu Cristian Răzvan


v. Va monitoriza cifra de afaceri prevăzută la art. 310 alin. (1) Cod
fiscal
Atenție! Cifra de afaceri pentru depășirea
irea pragului prevăzut
prev la art.
310 alin. (1) este formată, în acest caz, din valoarea totală a livrărilor
de bunuri, conform art. 310 alin. (2) Cod fsical

vi. Societatea ABC SRL NU are obligații ii declarative în ceea ce


privește
ște taxa pe valoarea ad
adăugată.
vii. Societatea ABC SRL va înregist
înregistra
ra în contabilitate achiziția
bunului
371 = 401 13.800,00 lei
„Mărfuri” „Furnizori”

viii.. Societatea ABC SRL va înregistra în contabilitate vânzarea


bunului
4111 = 707 18.400,00 lei
„Clienți” „Venituri din vânzarea
mărfurilor”

607 = 371 13.800,00 lei


„Cheltuieli cu „Mărfuri”
mărfurile”

Consultant fiscal Bălteanu Cristian Răzvan


Valorile de urm
urmărit pentru cazul A

1. Cifra de afaceri pentru depășirea


șirea pragului prev
prevăzut
zut la art. 310 alin. (1)

Registrul special pentru bunuri second hand = 18.400,00 lei


Jurnalul de vânzari = 18.400,00 lei
Total Cifra de afaceri = 36.800,00 lei

2. Valorile achizițiilor
iilor intracomunitare de bunuri pentru pragul prevăzut
prev la art. 268
alin. (4) și (5) (34.000 lei)

Jurnalul de cumpărări = 11.500,00 lei

Obs* - până la 34.000 lei mai sun


sunt 22.500 lei. Dacă următoarea achizițieție va depăși
dep
această valoare, societatea este obligat
obligată să se înregistreze înainte de efectuara achiziției.
achizi

Consultant fiscal Bălteanu Cristian Răzvan


Cazul B. 1
Societatea XYZ SRL, persoană impozabilă, stabilită în România,
înregistrată în scopuri de TVA
achiziționează de la o persoană impozabilă din Germania un
autoturism din anul 2010, înmatriculat in Germania în anul 2010,
230.000 km rula
rulați, cu 12.000 euro, curs BNR 4,6 lei
șii îl revinde în România cu 14.500 euro, curs BNR 4,6 lei

- furnizorul mentionează pe factur


factură:
M – Anwendung der Differenzbesteuerung nach § 25a aUStG --
Gebrauchtgegenstände / Sonderregelung - Application of
differential
erential taxation according to § 25a UStG (German Value
Added Tax (VAT) Act) -- Margin scheme / Second-hand
hand goods

Concluzii

- Autoturismul este un bun second hand


- furnizorul îndeplineste una dintre cele patru condi
condiții
ții pentru care
revânzătorul
torul poate aplica regimul marjei
ătorul

Consultant fiscal Bălteanu Cristian Răzvan


Operațiunea
țiunea este o achiziție intracomunitară
impozabilă?
Operațiunea NU estee o achizi
achiziție intracomunitară impozabilă,
impozabil
conform art. 268 alin. (8) lit. c) Cod fiscal
Valoarea acestor bunuri nu intrintră în pragul prevăzut
prevă
la art. 268 alin. (4) Cod fiscal,
conform pct. 3 alin. (7) lit. e) din Normele metodologice
de punere în aplicare a art. 268 Cod fiscal

Care este marja profitului?


Conform art. 312 alin.. (1) lit. g) din Codul fiscal, marja profitului
este diferența dintre
prețul
țul de vânzare și prețul de cumpărareărare:
* prețul
țul de vânzare = 66.700,00 lei
(-) prețul
țul de cump
cumpărare = 55.200,00 lei
(=) marja profitului = 11.500,00 lei

Societatea XYZ SRL este obligată să colecteze taxa?


taxa
Societatea XYZ SRL esteste obligat
obligată să colecteze taxa deoarece este o
persoană impozabilă,, înregistrat
înregistrată în scopuri de TVA în România.

Care este baza impozabilă


impozabilă?
Baza impozabilă este marja profitului
profitului, exclusiv taxa pe valoarea
adăugată
ăugată, conform art. 312 alin. (4)

Consultant fiscal Bălteanu Cristian Răzvan


Cum se calculează taxa colectată?
colectată
Taxa colectată se determin
determină prin aplicarea procedeului sutei mărite
m
asupra marjei profitului
profitului, conform pct. 86 alin.. (4) lit. c) din Norme

Marja profitului = 11.500,00 lei


TVA = 11.500,00 lei x 19/119 = 1.836,13 lei
Baza impozabilă = 11.50
11.500,00 lei – 1.836,13 lei = 9.663,87 lei

Care sunt obliga


obligațiile societății XYZ SRL?
SRL
i. Va ține un jurnal special de cump
cumpărări în care se înscriu
toate bunurile supuse regimului special
Jurnal SPECIAL pentru cumpărări bunuri second hand

Valoare
Nr. Valoare
Data Furnizor Denumire bunuri bun
crt. bun lei
valută
Best European Cars
1 03.09.2017 BV autoturism Volvo V 50 1,6 Diesel D 12.000,00 55.200,00

Total 12.000,00 55.200,00

ii. Va emite factură la vânzare în care se va menționa,


men
conform art. 319 alin. (20) lit. o) Cod fiscal, că
ă se aplică
aplic
regimul marjei – bunuri second hand confor
conformm art. 312 Cod fiscal

iii. Atenție!
ție! În anumite cazuri societatea
trebuie să dețină
ț ă casă de marcat și să emităă bonuri fiscale!
fiscale

Consultant fiscal Bălteanu Cristian Răzvan


iv. Va ține un jurnal specia
special de vânzări în care se înscriu
toate bunurile livrate în regim special
Jurnal SPECIAL pentru vânzări bunuri second hand

Valoare
Nr. Valoare
Data Client Denumire bunuri bun
crt. bun lei
valută
1 24.09.2017 Popescu Vasile autoturism Volvo V 50 1,6 Diesel D 14.500,00 66.700,00

Total 14.500,00 66.700,00

v. Va ține un registru care permite ssă se stabilească,


ă, la finele fiecărei
fiec
perioade fiscale, totalul bazei de impozitare pentru
ntru livrările
livr
efectuate în respectiva perioad
perioadă fiscală,, pe fiecare cotă
cot de
TVA aplicabilă
aplicabilă, și, după caz, taxa colectată
REGISTRU SPECIAL BUNURI SECOND HAND

TVA
Pret de Pret de Marja de Baza de
Nr. Colectată
Denumire produs vanzare cumparare profit impozitare
Crt. (col.
lei lei (col. 3-4) (col. 5-6)
5x19/119)
1 2 3 4 5 6 7
1 autoturism Volvo V 50 1,6 Diesel D 66.700,00 55.200,00 11.500,00 1.836,13 9.663,87
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Total 66.700,00 55.200,00 11.500,00 1.836,13 9.663,87

vi. Va monitoriza cifra de afaceri prevăzută la art. 322


22 alin. (2) Cod
fiscal pentru stabilirea perioadei fiscale (100.000 euro)
Atenție! Cifra de afaceri prevăzută la art. 322 alin. (2)
se determina conform pct. 103 alin. (2) din Norme
prevăzute la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal se are în vedere baza de
(La determinarea cifrei de afaceri prevă
impozitare înscrisă pe rândurile din decontul de tax taxă prevăzut
zut la art. 323 din Codul fiscal)
fiscal

Consultant fiscal Bălteanu Cristian Răzvan


vii. Societatea XYZ SRL va declar
declara în decontul de TVA achiziția la
rândul 28 și livrarea la rândul 9

viii. De asemenea, va declara in Declarația 394 doar livrarea bunului


second hand
deoarece achiziția
ția este o opera
operațiune neimpozabilă în România.

ix. Societatea ABC SRL va înregistra în contabilitate achiziția


bunului:
371 = 401 55.200,00 lei
„Mărfuri” „Furnizori”

x. Societatea ABC SRL va înregistra în contabilitate vânzarea


bunului
4111 = % 66.700,00 lei
„Clienți” 707 64.863,87 lei
„Venituri din vânzarea
mărfurilor”
4427 1.836,13 lei
„TVA colectată”

607 = 371 55.200,00 lei


„Cheltuieli cu „Mărfuri”
mărfurile”

Consultant fiscal Bălteanu Cristian Răzvan


Cazul B. 2
Societatea XYZ SRL, persoană impozabilă, stabilită în România,
înregistrată în scopuri de TVA

achiziționează de la o persoană fizică neimpozabilă


din Germania un autoturism din anul 2010, înmatriculat in Germania
în anul 2010, 320.000 km rula
rulați, cu 2500 euro, curs BNR 4,6 lei și îl
revinde în România cu 4000 euro, curs BNR 4,6 lei

Concluzii
- Autoturismul este un bun second hand
- furnizorul îndeplineste una dintre cele patru condi
condiții
ții pentru care
revânzătorul
torul poate aplica regimul marjei
ătorul

Operațiunea
țiunea este o achiziție intracomunitară
impozabilă?
Operațiunea NU este o achizi
achiziție intracomunitară impozabilă,
impozabil
conform art. 268 alin. (8) lit. c) Cod fiscal
Valoarea acestor bunuri nu intrintră în pragul prevăzut
prevă
la art. 268 alin. (4) Cod fiscal,
conform pct. 3 alin. (7) lit. e) din Normele metodologice
de punere în aplicare a art. 268 Cod fiscal

Consultant fiscal Bălteanu Cristian Răzvan


Care este marja profitului?
Conform art. 312 alin.. (1) lit. g) din Codul fiscal, marja profitului
este diferența dintre
prețul
țul de vânzare și prețul de cumpărareărare:

* prețul
țul de vânzare = 18.400,00 lei
(-) prețul
țul de cump
cumpărare = 11.500,00 lei
(=) marja profitului = 6.900,00
.900,00 lei

Societatea XYZ SRL este obligată să colecteze taxa?


taxa
Societatea XYZ SRL este obligat
obligată să colecteze taxa deoarece este o
persoană impozabilă,, înregistrat
înregistrată în scopuri de TVA în România.

Care sunt obliga


obligațiile societății XYZ SRL?
i. Va ține un jurnal special de cump
cumpărări în care se înscriu
toate bunurile supuse regimului special
Jurnal SPECIAL pentru cumpărări bunuri second hand

Valoare
Nr. Valoare
Data Furnizor Denumire bunuri bunuri
crt. bunuri lei
euro
Best European Cars
1 03.09.2017 BV autoturism Volvo V 50 1,6 Diesel D 12.000,00 55.200,00
2 03.09.2017 Hanz Joseph Berg autoturism Volvo V 50 1,6 2.500,00 11.500,00

Total 14.500,00 66.700,00

Consultant fiscal Bălteanu Cristian Răzvan


ii. Va emite o facturăă prin autofacturare cătretre furnizorul bunului
second hand, persoan
persoană fizică neimpozabilă,ă, conform pct. 86
alin. (6) lit. d) din normele metodologice de punere in aplicare a
art. 312 cod fiscal
Autofactura va cuprinde:
1. numărul de ordine șii data emiterii facturii;
2. data achiziției și numărulrul cu care a fost înregistrat
înregistrată în jurnalul special de cumpărări
cumpă ă prevăzut la lit. a)
sau data primirii bunurilor;
3. numele și adresa părților;
4. codul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile revânzătoare;
5. descrierea șii cantitatea de bunuri cump
cumpărate sau primite;
6. prețul de cumpărare,
rare, care se înscrie în factur
factură la momentul cumpărării ării pentru bunurile în regim de
consignație.

iii. Va emite factură la vânzare în care se va menționa,


men
conform art. 319 alin. (20) lit. o) Cod fiscal, că
ă se aplică
aplic
regimul marjei – bunuri second hand conform art. 312 Cod fiscal

iv. Atenție!
ție! În anumite cazuri societatea
trebuie să dețină
ț ă casă de marcat și să emităă bonuri fiscale!
fiscale

v. Va ține un jurnal special de vânz


vânzări în care se înscriu
toate bunurile livrate în regim sp
special
Jurnal SPECIAL pentru vânzări bunuri second hand

Valoare
Nr. Valoare
Data Client Denumire bunuri bunuri
crt. bunuri lei
valută
1 21.09.2017 Popescu Vasile autoturism Volvo V 50 1,6 Diesel D 14.500,00 66.700,00
2 21.09.2017 Fisculescu Anton
nton autoturism Volvo V 50 1,6 4.000,00 18.400,00

Total 18.500,00 85.100,00

Consultant fiscal Bălteanu Cristian Răzvan


vi. Va ține un registru care permite ssă se stabilească,ă, la finele fiecărei
fiec
perioade fiscale, totalul bazei de impozitare pentru livrările
livr
efectuate în respectiva perioad
perioadă fiscală,, pe fiecare cotă
cot de
TVA aplicabilă
aplicabilă, și, după caz, taxa colectată
REGISTRU SPECIAL BUNURI SECOND HAND

TVA
Pret de Pret de Marja de Baza de
Nr. Colectată
Denumire produs vanzare cumparare profit impozitare
Crt. (col.
lei lei (col. 3-4) (col. 5-6)
5x19/119)
1 2 3 4 5 6 7
1 autoturism Volvo V 50 1,6 Diesel D 66.700,00 55.200,00 11.500,00 1.836,13 9.663,87
2 autoturism Volvo V 50 1,6 18.400,00 11.500,00 6.900,00 1.101,68 5.798,32
0,00 0,00 0,00
Total 85.100,00 66.700,00 18.400,00 2.937,82 15.462,18

vi. Va monitoriza cifra de afaceri prevăzută la art. 322


22 alin. (2) Cod
fiscal pentru stabilirea perioadei fiscale (100.000 euro)
Atenție! Cifra de afaceri prevăzută la art. 322 alin. (2)
se determina confor
conform pct. 103 alin. (2) din Norme
prevăzute la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal se are în vedere baza de
(La determinarea cifrei de afaceri prevă
impozitare înscrisă pe rândurile din decontul de tax taxă prevăzut la art. 323 din Codul fiscal)
fiscal

vii. Societatea XYZ SRL va declara în decontul de TVA achiziția la


rândul 28 și livrarea la rândul 9

viii. De asemenea, va declara in Declarația 394 doar livrarea bunului


second hand
deoarece achiziția
ția este o opera
operațiune neimpozabilă în România.

Consultant fiscal Bălteanu Cristian Răzvan


ix. Societatea ABC SRL va înregistra în contabilitate achiziția
bunului:
371 = 401 11.500,00 lei
„Mărfuri” „Furnizori”

x. Societatea ABC SRL va înregistra în contabilitate vânzarea


bunului
4111 = % 18.400,00 lei
„Clienți” 707 17.298,32 lei
„Venituri din vânzarea
mărfurilor”
4427 1.101,68 lei
„TVA colectată”

607 = 371 11.500,00 lei


„Cheltuieli cu „Mărfuri”
mărfurile”

Consultant fiscal Bălteanu Cristian Răzvan


Cazul B. 3

Societatea XYZ SRL, per


persoană
soană impozabilă, stabilită în România,
înregistrată în scopuri de TVA

achiziționează
ționează de la o persoană impozabilă
din Germania un autoturism din anul 2010, înmatriculat in Germania
în anul 2010, 300.000 km rula
rulați, cu 3.000 euro, curs BNR 4,6 lei și îl
revinde în România cu 4.000 euro, curs BNR 4,6 lei

- furnizorul mentionează pe factur


factură:

I - Innergemeinschaftliche Leistung - §§ 13b Abs. 1 UStG i.V.m. 3a


Abs. 2 UStG UStG findet Anwendung. Die Steuerschuld geht auf
den Leistungsempfänger über. - I - Intracommunity
tracommunity Service - The
reverse charge procedure (acc. to §§ 13b Abs. 1 UStG i.V.m. 3a Abs. 2
UStG) applies. The recipient / customer is VAT liable for this intra-
intra
community goods
goods-transport service.

Concluzii

Autoturismul este un bun second hand

Furnizorul verificăă in VIES codul de TVA al societ


societății
ții românești
române și
apare ca înregistrat în scopuri de TVA, fapt pentru care emite
factura fără TVA, firma german
germană efectuând o livrare de bunuri
intracomunitare.. De aici rezult
rezultă că furnizorul german nu aplică
regimul marjei, chiar dacă bunul este considerat second hand.
Consultant fiscal Bălteanu Cristian Răzvan
Operațiunea
țiunea este o achiziție intracomunitară
impozabilă?
Operațiunea este o achizi
achiziție intracomunitară impozabilă,
impozabil
conform art. 268 alin. (3) lit. a) Cod fiscal
Valoarea acestor bunuri pot intra în pragul prevăzut
prevă
la art. 268 alin. (4)

Societatea XYZ SRL este obligată să colecteze taxa?


taxa
Societatea XYZ SRL este obligat
obligată să colecteze taxa deoarece este o
persoană impozabilă,
ă, înregistrat
înregistrată în scopuri de TVA în România.

Care sunt obliga


obligațiile societății XYZ SRL?
SRL
i. Va ține un jurnal de cump
cumpărări în care va înregistra factura,
conform pct. 101 alin.. (2) lit. b) din Norme pentru art. 321 Cod fiscal
JURNAL DE CUMPĂRĂRI
TVA intern
si Achizitii
importuri intracomunitare
Nr. Total Operatiuni
crt. Data Furnizor factura Baza TVA Baza TVA neimpozabile
BEST EUROPEAN CARS
1 03.09.2017 B.V. 16.422 - - 13.800 2.622 -

TOTAL 16.422 - - 13.800 2.622 -

ii. Va emite factură de vânzare, conform art. 319 Cod fiscal

iii. Atenție!
ție! În anumite cazuri societatea
trebuie să dețină
ț ă casă de marcat și să emităă bonuri fiscale!
fiscale

Consultant fiscal Bălteanu Cristian Răzvan


iv. Va ține un jurnal de vânz
vânzări în care va înregistra factura,
conform pct. 101 alin.. (2) lit. c) din Norme pentru art. 321 Cod fiscal
JURNAL DE VÂNZĂRI

Livrari/servici
Nr. Total i interne Livrari Operatiuni
Crt Cumparato Factur intracomunitare/exportur neimpozabil
. Data r a Baza TVA i e
Camion
1 21.09.2017 Vasile 21.896 18.400 3.496 - -

TOTAL 21.896 18.400 3.496 - -

v. Va monitoriza cifra de afaceri prevăzută la art. 322


22 alin. (2) Cod
fiscal pentru stabilirea perioadei fiscale (100.000 euro)
Atenție! Cifra de afaceri prevăzută la art. 322 alin. (2)
se determina conform pct. 103 alin. (2) din Norme
prevăzute la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal se are în vedere baza de
(La determinarea cifrei de afaceri prevă
impozitare înscrisă pe rândurile din decontul de tax taxă prevăzut
zut la art. 323 din Codul fiscal)

vi. Societatea XYZ SRL va declara în decontul de TVA achiziția


la rândul 7,, 7.1, 20 șii 20.1 iar livrarea la rândul 9

vii. De asemenea, va declara achiziția ia intracomunitară de bunuri in


Declarația
ția 39
390 iar livrarea în Declarația
ția 394.
394
viii. Societatea XYZ SRL va înregistra în contabilitate achiziția
bunului
371 = 401 13.800,00 lei
„Mărfuri” „Furnizori”

4426 = 4427 2.622,00 lei


„TVA deductibilă” „TVA colectată”

Consultant fiscal Bălteanu Cristian Răzvan


ix. Societatea XYZ SRL va înregistra în contabilitate vânzarea
bunului
4111 = % 21.896,00 lei
„Clienți” 707 18.400,00 lei
„Venituri din vânzarea
mărfurilor”
4427 3.496,00 lei
„TVA colectată”

607 = 371 13.800,00 lei


„Cheltuieli cu „Mărfuri”
mărfurile”

Consultant fiscal Bălteanu Cristian Răzvan


Cazul în care societatea mai face cheltuieli
aferente bunului second hand in vederea
îmbunătă
ătățirii performanțelor acestuia.

XYZ SRL achiziționeazăă de la o persoan


persoană fizică neimpozabilăă din România un autoturism
autotu
din anul 2010 cu 4.000 lei și îl revinde tot în România cu 10.000 lei

Până la vânzare, autoturismul este dus intr


intr-un service (KLM SRL),, înregistrat în scopuri de
TVA) unde suferă unele îmbunătă iri, costul acestora fiind de 1.000 lei plus TVA 190 lei.
ătățiri,

Întrebare:
Are voie societatea XYZ SRL să deducă TVA în valoare de 190 lei din factura de la
service?

Varianta 1

A. Reglementări
ri contabile OMFP 1802/2014

6. cost de achiziţie înseamnă preţul datorat şii eventualele cheltuieli conexe minus
eventualele reduceri ale costului de achizi
achiziţie.
achiziţie al bunurilor cuprinde preţul
În acest sens, costul de achiziţ ţul de cumpărare,
cump taxele de
import şi alte taxe (cu excepţia ţia acelora pe care persoana juridic
juridicăă le poate recupera de la
ile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare şii alte cheltuieli
autorităţile chel care pot fi
atribuibile direct achiziţiei
ţiei bunurilor respective.
În costul de achiziţie
ie se includ, de asemenea, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu
obţinerea de autorizaţii şii alte cheltuieli nerecuperabile, atribuibile direct bunurilor
bunuril respective.
Cheltuielile de transport sunt incluse în costul de achizi achiziţie şi atunci când funcţia
func de
aprovizionare este externalizată;

B. Definiția prețului
ului de vânzare conform art. 312 alin. (1) lit. g) pct. 1 Cod fiscal:

1. prețul de vânzare constituie suma obținută de persoana ersoana impozabilă revânzătoare


revânz de la
cumpărător sau de la un terț, ț, inclusiv subvențiile
iile direct legate de această
aceast tranzacție,
ă, taxele și alte cheltuieli,, cum ar fi cele de comision, ambalare,
impozitele, obligațiile de plată,

Consultant fiscal Bălteanu Cristian Răzvan


transport și asigurare, perceputete de persoana impozabil
impozabilă revânzătoare
ătoare cumpărătorului,
cump
cu excepția reducerilor de preț;

Definiția prețului de cumpărare


ărare conform art. 312 alin. (1) lit. g) pct. 2Cod fiscal:

2. prețul de cumpărare reprezintă tot ce constituie suma obținută, conform definiției


defini prețului
de vânzare,, de furnizor, de la persoana impozabil
impozabilă revânzătoare;

C. Art. 312 alin. (6)

(6) Persoana impozabilăă revânzătoare nu are dreptul la deducerea taxei datorate sau
ăzute la alin. (2) si (3), în masura în care livrarea acestor
achitate pentru bunurile prevăzute
bunuri se taxează în regim special.

D. Art. 286 alin. (3) lit. b)

(3) Baza de impozitare cuprinde urm următoarele:


b) cheltuielile accesorii,, cum sunt: comisioanele, chelt
cheltuielile
uielile de ambalare, transport și
asigurare, solicitate de către
ătre furnizor / prestator cump
cumpărătorului
torului sau beneficiarului.
Cheltuielile facturate de furnizorul de bunuri sau de prestatorul de servicii
servici
cumpărătorului, care fac obiectul unui contract separat și care sunt legate de
livrările de bunuri sau de prest prestările de servicii în cauză, se consideră
consider cheltuieli
accesorii.

N.M. pct 30 alin. (5)


(5) În sensul art. 286 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, orice cheltuieli accesorii efectuate de
persoana care realizeazăă o livrare de bunuri sau o prestare de servicii se includ în baza de
adăugată, chiar dacă fac obiectul unui contract separat. Există
impozitare a taxei pe valoarea adă
o singură livrare/prestare
/prestare în cazul în care unul sau mai multe elemente trebuie
trebui considerate
ca reprezentând tranzacția ția principal
principală, în timp ce unul sau mai multe elemente trebuie
considerate cheltuieli accesorii care beneficiază de tratamentul fiscal al tranzacției
principale referitoare, printre altele
altele, la locul livrării/prestării, cotele, scutirile ca și
livrarea/prestarea de care sunt legate. Furnizorul/ prestatorul nu poate aplica structura de
comisionar prevăzută la pct. 31 alin. (4) pentru a refactura cheltuieli accesorii și nici
pentru a refactura cheltuieli cu impozite și taxe conform prevederilor alin. (4).

Consultant fiscal Bălteanu Cristian Răzvan


Din aceste considerente, în opinia consultantului, TVA aferentă ă facturii de service este
nedeductibilă șii va face parte, ală
alături de cheltuiala cu service-ul,
ul, din prețul
pre de cumpărare a
bunului second hand.

Societatea va înregistra în contabilitate factura de achizi


achiziție
ie a autoturismului:
autoturismului
371 = 401 4.000 lei
„Mărfuri” „Furnizori”

Societatea va înregistra în contabilitate factura de service


service:
371 = 401 1.190 lei
„Mărfuri” „Furnizori”

Prețul de vânzare = 10.000 lei


Prețul de cumpărare = 5.190 lei
Marja profitului = 4.810 lei

TVA de plată = 4.810 x 19/119 = 767,98 lei


Baza impozabilă = 4.810 – 767,98 = 4.042,02 lei

Varianta 2

Varianta în care nu includem în pre


prețul de cumpărare
rare costul cu serviciile de reparații
repara

Societatea va înregistra în contabilitate factura de achizi


achiziție
ie a autoturismului:
autoturismului
371 = 401 4.000 lei
„Mărfuri” „Furnizori”

Societatea va înregistra în contabilitate factura de service


service:
% = 401 1.190 lei
611 „Furnizori” 1.000 lei
„Cheltuieli cu întreținerea
și reparații”
4426 190 lei
„TVA deductibilă”

Consultant fiscal Bălteanu Cristian Răzvan


Prețul de vânzare = 10.000 lei
Prețul de cumpărare = 4.000 lei
Marja profitului = 6.000 lei

TVA = 6.000 x 19/119 = 957,98 lei


Baza impozabilă = 6.000 – 957,98 = 5.042,02 lei

TVA colectată = 957,98 lei


TVA deductibilă = 190 lei
TVA de plată = 767,98 lei

Cazul în care achizi


achiziția de bunuriri second hand din UE
este însoțită șii de alte achizi
achiziții
ii de servicii facturate de alți
alț furnizori,
tot din UE

Factura 1
XYZ SRL achiziționează de la AUTO BEST CARS o societate din Germania, un autoturism
în valoare de 5.000 euro în vederea revânz
revânzării la prețul de 10.000 euro,, societatea germană
facturând livrarea în regim de marj
marjă. (cod M)

Factura 2
XYZ SRL mai primește te o data cu factura de achizi
achiziție a mașinii, facturăă de transport emisă
emis de
o altă societate germană, AUTO BLID TRANSPORT,, in valoare de 600 euro, societatea
germană facturând serviciul cu taxare invers
inversă (cod I),, considerând că este o prestare de
servicii intracomunitară.

Factura 3
XYZ SRL primește te o a treia factură
factură, de la o altă societate germană, AUTO TAX GMBH,
GMBH în
valoare de 150 euro, societatea germană facturând diferite servicii în sistem de taxare
atea german
inversă (cod I), considerând căă este o prestare de servicii intracomunitară.
intracomunitară

XYZ SRL face o singură plată,, că


către prima societate germană, AUTO BEST CARS

Consultant fiscal Bălteanu Cristian Răzvan


Varianta 1

Factura 1
Achiziția NU este impozabilăă în România, conform art. 268 alin. (8) lit. c) Cod fiscal și
factura nu se declară decât în decontul de TVA ca achizi
achiziții
ii neimpozabile. Valoarea de 5.000
de euro va face parte din prețul
țul de cump
cumpărare.

XYZ SRL va înregistra în contabilitate


contabilitate:
371 = 401 5.000 eur
„Mărfuri” „Furnizori”

Factura 2
Operațiunea este o achiziție ie de servicii intracomunitare, obligat la plata TVA fiind
ție
beneficiarul, conform art. 307 alin. (2) Cod fiscal. Achizi
Achiziția se declarăă in declarația
declara 390 și în
decontul de TVA. XYZ YZ SRL va aplica taxare invers
inversă.
Având în vedere faptul căă pentru beneficiar achizi
achiziția
ia de servicii de transport este o cheltuială
cheltuial
accesorie tranzacției principale, achizi
achiziția de autoturism second hand,, valoarea serviciilor cu
transportul de 600 de euro va face
ace parte din pre
prețul de cumpărare
rare a autoturismului.
Conform art. 312 alin. (6) Cod fiscal, ppersoana impozabilă revânzătoare nu are dreptul la
deducerea taxei datorate sau achitate pentru bunurile prev ăzute la alin. (2) si (3), în
prevăzute
masura în carere livrarea acestor bunuri se taxeaz
taxează în regim special.

XYZ SRL va înregistra în contabilitate


contabilitate:
371 = 401 600 eur
„Mărfuri” „Furnizori”

4426 = 4427 114 eur


„TVA deductibilă” „TVA colectată”

371 = 4426 114 eur


„Mărfuri” „TVA deductibilă”

Consultant fiscal Bălteanu Cristian Răzvan


Factura 3

Operațiunea este o achiziție ie de servicii intracomunitare, obligat la plata TVA fiind


ție
beneficiarul, conform art. 307 alin. (2) Cod fiscal. Achizi
Achiziția se declarăă in declarația
declara 390 și în
decontul de TVA. XYZ SRL va aplica taxare inversinversă.
Având în vedere faptul căă pentru beneficiar achizi
achiziția
ia de servicii de transport este o cheltuială
cheltuial
accesorie tranzacției
iei principale, achizi
achiziția
ia de autoturism second hand, valoarea serviciilor
diverse de 150 de euro va face parte din pre
prețul de cumpărare
rare a autoturismului.
orm art. 312 alin. (6) Cod fiscal, ppersoana impozabilă revânzătoare nu are dreptul la
Conform
deducerea taxei datorate sau achitate pentru bunurile prev ăzute la alin. (2) si (3), în
prevăzute
masura în care livrarea acestor bunuri se taxeaz taxează în regim special.
cial.

XYZ SRL va înregistra în contabilitate


contabilitate:
371 = 401 150 eur
„Mărfuri” „Furnizori”

4426 = 4427 28,50 eur


„TVA deductibilă” „TVA colectată”

371 = 4426 28,50 eur


„Mărfuri” „TVA deductibilă”

Prețul de cumpărare
rare va fi soldul contului 371 (5.000 + 600 + 114 + 150 + 28,50) adică
adic
5.892,50 euro

Prețul de vanzare = 10.000 euro


Prețul de cumpărare = 5.892,50 euro
Marja profitului = 4.107,50 euro

TVA = 4.107,50
107,50 x 19/119 = 655,82 euro
Baza impozabilă = 4.107,50 – 655,82 = 3.451,68 euro

TVA de plată pentru achiztiile de servicii = 114 + 28,50 = 142,50 euro


Total TVA de plată = 655,82 + 142,50 = 798,32 euro

Consultant fiscal Bălteanu Cristian Răzvan


Varianta 2

Dacă nu am fi ajustat TVA-ul


ul la serviciile primite șii nu am fi inclus aceste servicii în prețul
pre
de cumpărare
rare al bunului second hand, situația ar fi stat astfel:

Factura 1
Achiziția NU este impozabilăă în România, conform art. 268 alin. (8) lit. c) Cod fiscal și
factura nu se declară decât în decontul de TVA ca achizi
achiziții
ii neimpozabile. Valoarea de 5.000
de euro va face parte din prețul
țul de cump
cumpărare.

XYZ SRL va înregistra în contabilitate


contabilitate:
371 = 401 5.000 eur
„Mărfuri” „Furnizori”

Preț de vânzare = 10.000 euro


Preț de cumpărare = 5.000 euro
Marja profitului = 5.000 euro

TVA = 5.000 x 19/119 = 798,32 euro


Baza impozabilă = 4.201,68 euro

Total TVA de plată = 798,32euro

Factura 2
Societatea înregistrează in contabilitate serviciile de transport
transport:
628 = 401 600 eur
„Cheltuieli cu servicii „Furnizori”
executate de terți”

4426 = 4427 114 eur


„TVA deductibilă” „TVA colectată”

Factura 3
Societatea înregistrează in contabilitate serviciile de transport
transport:
Consultant fiscal Bălteanu Cristian Răzvan
628 = 401 150 eur
„Cheltuieli cu servicii „Furnizori”
executate de terți”

4426 = 4427 28,50 eur


„TVA deductibilă” „TVA colectată”

Consultant fiscal Bălteanu Cristian Răzvan