Sunteți pe pagina 1din 16

UNIVERSITATEA “SPIRU HARET”

FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE


PUBLICĂ – BRAŞOV

CAIET DE PRACTICĂ

STUDENT : BURLACU ( ZAHARIA ) MARIA

1
I. FIŞA DE IDENTIFICARE A STUDENTULUI

Numele studentului : Buralacu ( Zaharia )

Prenumele studentului : Maria

Prenumele tatălui : Ilie

Instituţia de învăţământ superior : UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Facultatea : DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Specializarea : DREPT

Forma de învăţământ : ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI

Anul II de studii universitare ( 2009 – 2010), Semestrul 2

Titular de disciplină : Conf. univ. dr. Ştefu Ioan

2
II. DESCRIERE DE ANSAMBLU

Total ore de practică : 90

Perioada de desfăţurare : de la data de 12.04.2010 până la data de 30.05.2010

Total zile : 15

Prigram de lucru zilnic : de la 9,00 până la 15,00

Toral ore / zi : 6 h

Instituţia gazdă :

- Denumire : Judecătoria Întorsura Buzăului

- Adresa : oraşul Întorsura Buzăului, str. Hanului, nr. 2, judeţul Covasna

- Îndrumător desemnat : judecător Brutcă Ioan

- Cadrul de desfăşurare a activităţii :

- Resurse materiale aflate la dispoziţie : Cod civil, Cod procedură civilă, Codul familiei,

- Resurse informaţionale aflate la dispoziţie :

- Programul orar al intanţei : 8,00 – 16, 00

III. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE

3
Putrea judecatorească se exercită de înalta curte de Casaţie şi Justiţie şi de celelalte
instanţe judecătoreşti stabilite de lege.
Instanţele judecătoreşti înfăptuiesc justiţia, în numele legii în scopul apărării şi realizării
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, precum şi a celorlalte drepturi şi interese
legitime deduse judecăţii, fără privilegii şi fără discriminări.
Judecătoria Întorsura Buzăului funcţionează din anul l992, este arondată Tribunalului
Sfântu Gheorghe şi Curţii de Apel Braşov.
Este o instanţă de fond, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu atribuţiile stabilite
prin L.304/2004, Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti, L.567/2004
privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor, Codul deontologic şi ale
Ordinului de seviciu.
Conducerea instanţei este asigurată de preşedinte şi un vicepreşedinte.
În cadrul judecătoriei funţionează, personal auxiliar de specialitate şi personal încadrat în
departamentul economico-financiar şi administrativ, există o grefă, o registratură, o arhivă, o
bibliotecă şi un birou de informare şi relaţii cu publicul.
Grefa, registratura şi arhiva efectuează operaţiuni privind primirea, înregistrarea şi
expedierea corespondenţei, îndosarierea actelor, păstrarea registrelor, precum şi alte lucrări cu
caracter auxiliar, necesare bunei desfăşurări a activităţii instanţei.
Registratura şi arhiva sunt deschise zilnic pentru public minimum 4 ore/zi.
Programul de lucru al instanţei este de 8 ore zilnic, timp de 5 zile pe săptămână;
programul începe la ora 8,00 şi se încheie la ora 16,00.
Programarea la şedinţele de judecată ale judecătoriei se fac în raport cu nevoile instanţei,
asigurându-se şi timpul necesar pregătiri profesionale.
În cazuri excepţionale, în materie penală, şedinţele de judecată pot fi stabilite şi în zile
nelucrătoare.
Şedinţele de judecată încep la ora 9,00.
Accesul publicului este permis în sala de şedinţă, cu 30 minute înainte de deschiderea
şedinţelor de judecată.

Programul şrdinţelor de judecată şi programul de lucru cu publicul se aduc la


cunoştinţă prin afişare la loc vizibil.
4 Pentru evidenţa activităţii instanţei se întocmesc şi se păstrează:
1. Registrul general de dosare
În acest registru se trec, în ordinea intrării, toate dosarele înregistrate la judecătorie
cu rubricile stabilite în acest scop; sub acelaşi număr se vor înregistra toate cererile depuse
ulterior sau corespondenţa în legătură cu dosarul.
După numărul dosarului înregistrat se va trece indicativul secţiei ( C – civil, P –
penală).

2. Opisul alfabetic
În acest registru se trec numele şi prenumele sau, după caz, denumirea părţilor din
dosar, inclusiv a celor introduse ulterior în proces, precum şi numărul dosarului.
3. Registrul informativ
În acest registru se menţionează, pentru fiecare dosar trecut în ordinea numerică,
primul termen de judecată şi termenele ulterioare; data ieşirii dosarului din arhivă şi persoana
căreia i s-a predat, data reintrării dosarului în arhivă; numărul şi data sentinţei, deciziei sau
încheierii, după caz, şi soluţia pe scurt; data trimiterii dosarului la alte instanţe, la parchet sau la
alte autorităţi şi data revenirii dosarului, conexarea sau ataşatrea dosarului la alt dosar.
4. Registrul de termene al arhivei
4
În acest registru se trec toate dosarele pe termenele de judecată fixate, consemnându-se
numărul şi data înregistrării lor.
5. Condica şedinţelor de judecată
În acest registru se trec, în ordinea înscrisă pe listă, dosarele din fiecare şedinţă,
separat pe complete, noul termen de judecată în caz de amânare a judecăţii, hotărârea pronunţată
şi numărul acesteia, precum şi iniţialele judecătorului care o va redacta.
La judecătoriile cu volum mare de activitate se ţin două condici, una pentru cauzele
penle şi una pentru cauzele civile.
6. Registrul de evidenţă a căilor de atac declarate împotriva hotărârilor civle şi
penale
În acest registru se trec, în ordinea datei declarării apelurilor sau, după caz, a
recursurilor: numele şi prenumele părţii care a declarat apelul sau recursul; numărul dosarului,
data declarării căii de atac şi data înaiantării dosarului la insatnţa competentă.
Actele de sesizare a instanţei, depuse personal sau prin reprezntant, sosite prin poştă,
curier ori fax, se depun la registratură unde, în aceeaşi zi primesc dată certă, după care se predau
preşedintelui instanţei, având ataşate dovezile privind modul în care au fost transmise.
După rezoluţia preşedintelui actele de sesizare primesc număr din registrul general de
dosare.
Celelate cereri şi acte de orice natură, inclusiv corespondenţa cu caracter
adminstrativ, sosite prin poştă, curier, fax, e-mail sau prin orice alt mijloc de comunicare, se
înregistrază în registrul general de dosare, registrul de intrare – ieşire a corespondenţei
administrative ori registrul de evidenţă a petiţiilor, după caz, şi se prezintă preşedintelui
împreună cu dovezile de expediere.
Dovezile de comunicare a procedurilor se primesc la registratura instanţei sub
semnătură, după caz, se predau arhivarului care le ataşează la dosar, făcându-se menţiune despre
aceasta pe conceptual de citare.
Actele şi cererile de orice natură, prezentate de justiţiabili sau de reprezenanţii lor,
inclusiv avocaţi, preşedintelui instanţei ori judecătorului de serviciu, primesc dată certă la
prezentarea lor, prin aplicarea ştampilei de intrare a instanţei, iar după rezolvare se predau
registratorului care le înregistrează.
Partea sau reprezentantul acesteia care prezintă personal la instanţă actul de sesizare
poate primi, sub semnătură depusă pe act, termen de judecată în cunoştimţă, cu respectarea
criteriului repartizării aleatorii cauzelor, în cazul în care legea nu dispune altfel.

Plicurile conţinând corespondenţa cu caracter confidenţial se înregistrează în registrul de


intrare a corespondenţei, cu această menţune, fără a fi desfăcute, după care se predau
destinatarului.
Înregistrarea statistică a cererilor, formarea dosarelor, întocmirea conceptelor de
citare, emiterea procedurilor de chemare în faţa instanţei şi comincarea copiilor de pe actele de
sesizare a instanţei se fac imediat după fixarea termenului de judecată, pentru cauzele de natură
urgentă, sau cel mai tărziu a doua zi lucrătoare, în celelalte cauze.
Persoana care întocmeşte procedurile va face menţiune, pe conceptul de citare, despre
data predării acestora spre expediere.
Expedierea corespondenţei se va realiza prin poştă, agent procedural sau curier, prin
fax ori e-mai sau prin orice alt mijloc de cominucare ce poate fi identificat şi supravegheat şi
care să asigure caracterul oficial al acesteia.
În vederea repartizării pe complete şi a stabilirii primului termen de judecată, dosarele
nou-formate vor fi transmise persoanei desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor.
Repatizarea cauzelor se efectuiază în sistem informatic prin programele ECRIS.

5
Pentru aplicarea criteriului aleatoriu în sistem informatic sau ciclic, dosarele se
înregistrează în ordinea sosirii la instanţă şi se repartizează în aceeaşi ordine de către persoana
sau persoanele desemnate anual de preşedintele instanţei.
La sfârşitul fiecărei zile se listează cauzele repartizate în ziua respectivă, ţindu-se
evidenţă separată a listelor.
Dosarele repartizate pe complete în mod aleatoriu vor fi preluiate de preşedintele sau
de unul dintre judecătorii completului de judecată, care va lua măsurile necesare în scopul
pregătirii judecăţii, astfel încât să se asigure sloluţionarea cu celeritate a cuzelor.

Obiectivele urmărite de student pe timpul desfăţurării practicii;


Concepută ca o continuare a pregătirii teoretice, practica de profil se axează pe domenii
de maximă importanţă pentru pregătirea juridică şi anume: activitatea instanţelor judecătoreşti şi
a parchetelor.
Obiectivele urmărite de studenţi pe timpul desfăşurării practicii sunt legate de :
cunoaşterea realităţilor din cadrul instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor, dezvoltarea unor
abilităţi practice necesare profesiilor din sfera magistraturii, fixarea cunoştinţelor de
specialitate( drept civil, drept penal, drept de procedură civila, drept de procedură penală).

IV. STUDII DE CAZ ÎNTÂLNITE PE PERIOADA


ACTIVITÎŢII DE PRACTICĂ

Sentiţa Civilă nr. 38/23.04.2010

1. Speţă: Dezbatere Succesorală


Legea 36/1995

Prin sentinţa civilă nr.38 din 23.04.2010, a Judecătoriei Întorsura Buzăului, rămasă
definitivă şi irevocabilă, a admis în parte acţiunea civilă formulată de reclamanta-pârâtă
6
reconvenţională B.M., domiciliată în oraşul Întorsura Buzăului, str.M.V., nr. , judeţul Covasna,
în contradictoriu cu pârâtul-reclamant reconvenţional B.Ş. cu domiciliul necunoscut, reprezentat
prin curator S.I., domiciliat în oraşul Întorsura Buzăului, str.C, nr. , Judeţul Covasna, pârâtele
B.A şi B.E., domiciliate în oraşul Întorsura Buzăului, str.M.V,nr. , judeţul Covasna, reprezentate
prin curator B.G., cu domiciliul în oraşul Întorsura Buzăului, str. M.V., nr. , judeţul Covasna.
Prin acţiunea civilă înregistrată la această instanţă reclamnata B.M., a solicitat să se
constate că după defuncta B.M, decedată la data de. , cu ultimul domiciliu în oraşul Întorsuara
Buzăului, str. , nr. , judeţul Covasna, a rămas masă succesorală în cotă de ½ - parte din clădirile
de pe terenul înscris în CF.nr.B.A. sub nr. Top. ,casă şi curte în suprafaţă de 800 m.p., iar ca
moştenitori B.C jr. şi B.Ş., în calitate de descendenţi de gr.I-fii, în cotă de ¾ parte.
S-a mai solicitat să se constate că succesibilul B.Ş, este străin de moştenirea rămasă după
defuncta mamă B.M, pe care nu a acceptat-o în termen, singurii moştenitori acceptanţi fiind
B.C., sen. care moşteneşte ¼ parte şi B.C. jr. care moşteneşte cota de ¾ parte din masa
succesorală, solicitându-se a se dispune întabularea în CF.
Deasemenea s-a mai solicitat să se constate că după de functul B.C.sen.decedat la data
de.-, cu ultimul domiciliu.., a rămas ca masă succesorală cota de 5/8 parte din clădirile de pe
terenul înscris în CF. ,casă şi curte în suprafaţă de 800 m.p, iar ca moştenitori B.C.jr. şi B.Ş, în
calitate de descendenţi de gr. I – fii, în cotă egală de ½ parte.
S-a mai solicitat să se constate că succesibilul B.Ş. este străin de moştenirea rămasă după
defunctul său tată, B.C. sen . pe care nu a acceptat-o în termen, singurul moştenitor acceptant
fiind B.C.jr. care moşteneşte întreaga cotă de 5/8 patre din masa succesorală, solicitându-se
înscrierea în CF a drepturilor succesorale după defunctul B.C. senior.
În continuare s-a solicitat să se constate că după defunctul B.C.jr. decedat la data de
16.01.2006, cu ultimul domiciliu în oraşul ntorsira Buzăului, str.M.V., nr. , judeţul Covasna, au
rămas ca masă succesorală clădirile de pe terenul înscris în Cf, nr., top., B.A.în suprafaţă de 800
m.p., iar ca moştenitori sunt B.M. în calitate de soţie supravieţuitoare, în cote de ¼ parte, B.E. şi
B.A. în calitate de descendenţi de gr.I-fiice, care moştenesc împreună cota de ¾- parte şi să se
dispună întabularea în CF. a drepturilor succesorale după defunctul B.C.jr.
În motivare reclamanta arată că imobilul situat în oraşul Întorsura Buzăului, str.M.V.,nr.,
judeţul Covasna, înscris în CF.nr., cu nr.top.,B.A., a fost trecut în propietatea Statului Român în
baza Legii nr.58/1974, în prezent abrogată.
După rezelvarea problemelor privind dezbaterea succesorală asupra edificatelor, terenul
urmează a fi atribuit în proprietate potrivit art. 36 din L.18/1991.
În drept s-au invocat prevederile art.651 şi următoarele din Codul Civil.
În probaţiune s-a cerut proba cu înscrisuri, martori, interogatoriu.
S-a luat act de renunţare a părţilor la judecarea capetelor de cerere asupra cărora nu s-a
tranzacţionat în prezentul patraj succesoral.
Faţă de cele prezentate, în baza art. 728, 729 Cod Civil, instanţa va dispune sistarea stării
de indiviziune, luând act şi consfinţind învoiala părţilor intitulată „Tranzacţie”, depusă la f.78 din
dosar şi semnată în faţa instanţei, ea reprezentând voinaţa părţilor, cuprinsul tranzacţiei fiind
reprodus fidel în dispozitivul hotărârii judecătoreşti.
Nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.
Instanţa admite în parte acţiunea civilă formulată de reclamanta-pârâtă reconvenţională
B.M., domiciliată în oraşul Întorsura Buzăului, str.M.V., nr. , judeţul Covasna, în contradictoriu
cu pârâtul-reclamant reconvenţional B.Ş. cu domiciliul necunoscut, reprezentat prin curator S.I.,
domiciliat în oraşul Întorsira Buzăului, str.C, nr. , Judeţul Covasna, pârâtele B.A şi B.E.,
domiciliate în oraşul Întorsura Buzăului, str.M.V,nr. , judeţul Covasna, reprezentate prin curator
B.G., cu domiciliul în oraşul Întorsura Buzăului, str. M.V., nr. , judeţul Covasna.
În baza art. 271-273 cod procedură civilă ia act şi consfinţeşte învoila părţilor intitulată
tranzacţie ( f. 78 din dosar), cu următorul cuprins:

7
TRANZACŢIE
Încheiată astăzi 23. aprilie 2010
Subsemnaţii:
1.B.M. domiciliată în oraşul Întorsura Buzăului, str. M.V., nr., judeţul Covasna,
reprezentată de avocat F.M. cu procură specială autentificată sub nr. 30 din 16 martie 2010 la
BNP B.A.C., în calitate de reclamantă-pârâtă reconvenţională.
2.B.E., domiciliată în oraşul Întorsura Buzăului, str.M.V., nr., judeţul Covasna, asistată
de către curator B.G., numit prin Dispoziţia Primarului oraşului Întorsura Buzăului nr. 324 din 20
auguat 2009, în caliate de pârâtă.
3.B.A. domiciliată în oraşul Întorsura Buzăului, str.M.V., nr., judeţul Covasna, asistată de
curator B.G., numit prin Dispoziţia Primarului oraşului Întorsura Buzăului nr. 324 din 20 auguat
2009, în caliate de părătă;
Am hotărât încheierea prezentei tranzacţii judiciare, în condiţiile art.271-273 C.proc.civ.,
pentru stingerea procesului de partaj succesoral dintre noi, înregistrat pe rolul Judecătoriei
Întorsura Buzăului sub nr. 446/ 2009, prin care convenim următoarele:
Noi părţile, stabilim că:
După defunctul B.C.jr. cu ultimul domiciliu în oraşul Întorsuar Buzăului, str.M.V.,
nr.,judeţul Covasna, decedată la data de .., au rămas:
I. ca masă succesorală:
1.clădirile de pe terenul înscris n CF nr., cu nr.top., B.A., casă şi curte în suprafaţă totală
de 800 m.p.
II. ca moştenitori:
1. B.M., în calitate de soţie supravieţuitoare, în cotă de ¼- parte;
2. B.E. fiică,
3. B.A., fiică,
Ambele în caliate de descndenţi de gr.I, care moştenesc împreună cota de ¾- parte din masa
succesorală rămasă după defunct.
Părţile convin ca bunirile imobile ce formează masa succesorală să fie partajate după cum
urmează:
1. clădirile de pe terenul situat în oraşul Întorsura Buzăului, str.M.V., nr., judeţul
Covasna, înscris în Cf nr., cu nr.top., casă şi curte în suprafaţă de 800 m.p., să fie atribuite în cotă
indiviză după cum urmează:
B.M., în cotă de 2/8- a parteŞ
B.E., în cotă de 3/8-a parte;
B.A., în cotă de 3/8-a parte.
Părţile sunt de acord ca dreptul de proprietate în cotele mai sus menţionate, să fie
întabulate în C.F. nr., cu nr.top., B.A., cu titlul de drept de moştenire şi partaj.
Prezenta tranzacţie s-a încheiat în patru exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi unul
pentru instanţa de judecată.

8
Sentinţa Civilă nr. 51/14.04.2010

2. Speţă : Uzucapiune
Decretul – Lege 115/1938

Prin cerea înreigtrată la această instanţă la data de 21.06.2009 sub dosar nr. 605/248/2009,
reclamanţii...., cu domiciliul...., şi....., cu domiciliul..., în contradictoriu cu pârâţii...., toţi cu
domiciliul necunoscut, au solicitat să se constate dobândirea dreptului de proprietate de către
autorii lor...., prin uzucapiune, asupra terenului în suprafaşă 1233 m.p., situat în intravilanul
localităţii oraşului Întorsura Buzăului, str..., nr...,, teren înscris în C.F...., B.A.cu nr.top...., şi
asupra casei de locuit.
S-a mai solicitat a se dispună dezmembrarea imobileleor înscrise în C.F...,B.A. cu
nr.top...., aşa cum este realizată expertiza tehnică extrajudiciară de pusă la dasarul cauzei, asfel:
- nr.top...., arabil cu suprafaţa de 709 m.p. înscrisă în C.F.nr..., B.A., cu nr.top...., în două
parcele astfel:
Parcela nr.1 cu nr.top. nou..., arabil în suprafaţă de 54 m.p,
Parcela nr.2 cu nr.top. nou...., arabil în suprafaţă de 655 m.p,
- nr.top....., casă, curte şi arabil în suprafaţă de 2755 m.p. înscris în C.F..., cu
nr.top....,B.A., în două parcele, astfel:
Parcela nr. 1cu nr. Top nou...., casă, curte şi arabil de 2462 m.p.,
Parcela nr. 2 cu nr. Top nou...., arabil în suprafaţă de 293 m.p.,
- nr. Top..., casă, curte, arabil de 2596 m.p înscris în C.f.nr..., B.A. în 2 parcele, astfel:
Parcel nr. 1 cu nr. Top nou..., casă curte arabil în suprafaţă de 2311 m.p,
Parcela nr. 2 cu nr top nou..., arabil de 285 m.p.
S-a solicitat unificarea suprafeţei cu nr.tpo nou..., top nou..., şi ...., într- un singur corp
funciar cu suprafaţa totală de 1233 m.p. şi înscrierea în favoarea reclamanţilor.
În final, s-a soliciata schimbarea categoriei de folosinţă din arabil în curţi şi construcţii,
pentru o suprafaţă de 321 m.p şi să se dispună înscrierea în C.F. a construcţiilor edificate pe
aceast imobil, respectiv casă cu suprafaţa de 117 m.p. şi anexă cu suprafaţa de 33 .m.p.
Potirivit art. 1846 Cod civ. orice prescripţie este întemeiată pe fatul posesiei, iar pentru a
duce la îndeplinirea dreptului de proprietate, art. 1847 Cod civ.prevede care sunt condiţiile pe
care trebuie să le îndeplinească posesia : continuă, neântreruptă, publică, sub nume de
proprietar.Toate acestea fiind îndeplinite de autorii reclamanţilor.Întrucăt uzucapiunea invocată
de reclamanţi este cea de 30 de ani şi reglementată de codul civil, s-a făcut precizarea că şi
celelate condiţii sunt îndeplinite , respectiv bunul este un bun imobil, teren, iar posesia a fost
exercitată mai mult de 30 de ani de autorii lor, anterior decesului acestora.
Ca urmare a decesului s-a întocmit cerificate de moştenitor, masa succesorală a fost
înregistrată ca proprietate extratabulară.
Constatându-se că pârâţii..., sunt cu domiciliul necunoscut s-a procedat la citarea acestora
potrivit art. 95 Cod procedură civilă, şi s-a dispus numirea de curator pe seama lor, în persoana
d-lui...,.
9
Potrivit raportului de expertiză tehnică topografică extrajudiciară efectuată de ing..., s-a
dispus dezmemebrarea imobilului inscris în CF.., B.A.,nr.top..., arabil în suprafaţă de 709 m.p. în
două parcele, astfel:
Parcela nr.1 cu nr top nou..., arabil în suprafaţă de 54 m.p,
Parcela nr. 2 cu nr top nou..., arabil în suprafaţă de ..., 655 m.p,
Deasemenea s-a dispus dezmemebrarea imobilului înscris în Cf..., BA, cu nr.top nou...,
curţi, construcţii în suprafaţă de 2320 m.p, în două parcele, astfel:
Parcela nr.1 cu nr.top..., curţi şi construcţii de 435 m.p. şi nr.tpo nou ..., arabil de 2027
m.p,
Parcela nr. 2 cu nr. Top nou..., arabil în suprafaţă de 293 m.p,
Prin cere reclamanţii au solicitat să se constate că antecesorii lor, au dobândit în
proprietate , cu titlul de uzucapiune, un imobil în suprafaţă 1233 m.p. situat în intravilanul
localităţii Întorsura Buzăului .
Din depoziţiile martorilor ............... rezultă că terenul în litigiu a fost folosit de către
părinţii reclamanţilor şi mai apoi de către reclamnţi din periopda anilor 1943, posesie ce nu a
fost tulburată de nimeni, folosind terenul ca adevăraţi proprietari pe întreaga periodă de timp.
Din acestă perioada uzcapiunea a inceput de la intrarea în vigoare a Decretului – Lege
115/1938.Acest act normativ reglemeteză uzucapiunea de 30 de ani în art.1890 Codul Civ. Ce
dispune ca „ toate acţinule atât reale cât şi pesonale, pe care legea nu le-a declarat
neprescriăptibile şi pentru care ne-a defipt un termen de prescripţie, se vor prescrie prin 30 de
ani, fără ca cel ce invocă această prescripţie, să fie obligat a produce vereun titlu, fără să i se
poată opune reaua-credinţă şi uzucapiunea de 10-20 de ani în art.1895 Cod civ. care prevede că
cel ce câştigă cu bună-credinţă şi printr-o justă cauză un nemişcător determinat va prescrie
proprietatea aceluia prin 10 ani, dacă adevăratul proprietar locuieşte în circumscripţia
tribunalului judeţean unde se află nemioşcătorul, şi prin 20 de ani dacă locuieşte afară din acea
circumscripţie.
Se propune unirea posesiunii relamanţilor cu a autorului lor.Fiind împlinit termenul de 30
de ani al posesiei, precum şi celelalte condiţii ale posesiei dispuse dispoziţiile legale menţionate,
urmează a se contata că autorii reclamanţilor, au dobândit dreptul de proprietate prin uzucapiune
asupra unui teren în suprafaţă de 1233 m.p. arabil situat în intravilanul localităţii...
Pentru aceste motive Judecătoria oraşului Întorsura Buzăului admite în parte acţiunea
formulată de reclamanţi şi constată că autorii reclanţilor au dobândit dreptul de proprietate prin
uzucapiune asupra unui teren în suprafaţă de 1233 m.p. , situat în intravilanul localităţii , teren pe
care este edificată o casă de locuit şi anexe gospodăreşti, iar prin certificatul de moştenitor
eliberat de notariat reclamanţii au devenit proprietarii imobilului.

Sentinţa Civilă nr.228/21.04.2010

3. Speţă : Somaţie de plată.


Legea 146/ 1997 art. 20 alin.3

10
Prin cererea formulată de creditoarea SC., cu sediul în oraşul Întorsura Buzăului, str.,nr.,
judeţul Covasna, în contradictoriu cu debitoarea Z.M, domiciliată în oraşul Întorsura Buzăului,
str., nr., judeţul Covasna, s-a judecat cauza civilă, având ca obiect somaţie de plată.
Procedura de citare a fost legal îndeplinită.
Părţile au fost lipsă, deşi creditoarea a fost citată cu menţiunea să achite taxa judiciară de
timbru, sub sancţiunea anulării acţiunii ca netrimbrată, nu s-a conformat acestor dispoziţii.
Instanţa a invocat din oficiu excepţia de netimbrare a acţiunii.
Crediroparea SC, a solicitat emitrea unei ordonanţe care să conţină somaţia de plată a
debitoarei la suma de... lei, reprezentând preţ neachitat faţă de societatea creditoare în urma
furnizării serviciilor de încălzire, precum şi obligarea debitorei la plata penalităţilor de întârziere
pâna la data achitării integrale a debitului, cu cheltuieli de judecată.
În motivare creditoarea arată că debitoarea a benefiat de serviciile societăţii creditoare,
sens în care trebuia să achite contravaloarea acestora în sumă de., conform facturii nr..
Debitoarea nu şi-a respectat obligaţiile contractuale, drept pentru care a fost notificată
prin adresă, însă nici în urma acestui demers, debitoarea nu a achitatat debitul.
În drept,au fost invocate dispoziţiile O.G. nr.5/2001.
În probaţiune s-a solicitat proba cu înscrisuri.
Acţiunea nu a fost legal timbrată.
Debitoarea nu a formulat Întâpinare şi nu s-a prezentat la judecată.
Deşi creditoarea a fost citată cu menţiunea de a achita taxa judiciară de timbru şi timbru
judiciar, în conformitate cu dispoziţiile art. 20 alin.3 din Legea 146/1997 şi art.3 din O.G.
32/1995, sub sancţiunea anulării acţiunii ca netimbrată, aceasta nu s–a conformat dispoziţiilor
instanţei.
Având în vedere aceste considerente , precum şi dispoziţiile art.20 alin3 din Legea
146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi art. 9 din Ordonanţa 32/1995 privind timbrul
judiciar, instanţa urmează a anula ca netimbrată acţiune formulată de creditore, în contradictoriu
cu debitoaerea, având ca obiect somaţie de plat.
Instanţa admite excepţia de netimbrare a cererii, invocată din oficiu.
În temeiul art. 20 alin 3 din Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi art. 9
din Ordonanţa 32/1995 privind timbru judiciar, anulează ca netimbrată cererea formulată de
creditoare, în comtradictoriu cu debitoarea, având ca obiect somaţie de plată.

4. Speţă : infracţiunea de lovire şi vătămare corporală


Cod penal art. 180

Prin plângerea penală nr. 546/248/2009, depusă la această instanţă de partea vătămată
care domiciliază în comuna Sita Buzăului, nr.., judeţul, mobilul infracţiunii fiind un drum de
recoltă iar ca obiect, lovire şi vătămare corporală, în contradictoriu cu inculpatul domiciliat în
comuna Sita Buzăului, nr..., nr.casă.., judeţul Covasna, care solicită prin sentinţa civilă ce se va
pronunţa, despăgubiri materiale pentru perioada de concediu medical cât şi despăgubiri morale.
11
La dosar a fost depus procesul verbal întocmit de organele de urmărire penală pentru
perioada de rechizitoriu cât şi certificatul medico-legal eliberat pentru o perioadă de 15 zile.
S- făcut proba cu înscrisuri şi cu martori.
Au fost prezente părţile şi apărătorii acestora.
D-na Procuror, aduce la cunoştinţă părţilor că infracţiunea se încadrează conform Codului
penal, la . art. 180, alin.2, care prevede că „lovirea sau actele de violenţă care au pricinuit o
vătămare ce necesită pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 20 de zile se pedepsesc cu
închisoare de la unu la doi ani sau cu amendă”.
Inculpatul declară că partea vătămată a transportat îngrăşăminte naturale cu un atelaj,
trecând pe un drum de recoltă prin grădina sa. Când el a avenit de la sevici şi a văzut că îi strică
locul, i-a interzis părţii vătămate să mai circule pe locul lui până nu vine poliţia. Acesta s-a
supărat şi fiind furios a mers la inculpat cu intenţia de a-l lovi şi i-a spus ca vrea să se bată.În
acel moment, inculpatul a luat un lemn de jos şi a lovit partea vătămată peste mână, din lemn a
sărit o bucată mai mică şi la lovit în obraz. Partea vătămată era însoţit de un vecin care îl ajuta la
muncă. La întrebarea „ unde era martorul”, însoţitorul pîrţii vătămate, inculpatul a spus că era în
spatele grajdului şi nu a văzut ce s-a întâmplat.
Partea vătămată arată că în data de 27-28 iulie a chemat un vecin să-l ajute pentru a
transporta îngrăşăminte pe locul sau cu atelejul. Transportul îngăţămintelor s-a făcut pe un drum
de recoltă care trece prin grădina inculpatului dar care a fost folosit de partea vătămată, de
părinţii lui dar şi de bunicii acestuia prin înşelegere cu vecinii lor. Inculpatul nu a foast
dintodeauna locuitor în vecinătatea părţii vătămate deoarece locuieşte la socrii, el este vecin de
un timp mai scurt. Cînd a sosit de la servici, inculpatul ia adresat injurii şi i-a interzia să mai
circule pe acl drum şi a încuiat poarta cu un lacăt. Partea vătămată i-a spus paşnic, dacă nu-l mai
lasă să circule să îl de în judecată pentru a stabili dac are voie sau nu. Asemenea discuţii au
început cu aproximativ 4-5 ani în urmă. Pentru această sevitute părţile au mai avut probleme,
inculpatul chiar a plătit amendă pentru agresiune, există şi o hotărâre judecătorească în acest
sens. Partea vătămată era în drumul comunal cănd ia cerut inculpatului să ia lacătul de pe poartă
şi să-i dea voie să termine lucrul pentru că el plăteşte acea zi de lucru martorului. În acel
moment inculpatul a luat un lemn şi a lovit partea vătămată, în cap, în zona tâmplei, peste gard.
După aceea partea vătămată a insistat pentru a-şi continua lucrul şi a intrat pe o portiţă în curtea
inculpatului, rugîndu-l să deschidă poarta mare să poată trece cu căruţa. Inculpatul, nervos s-a
întors înapoi şi a lovit partea vătămată cu lenul peste mâini şi peste corp.Martorul se afla în
curtea părţii vătămate şi a văzut tot ce s-a întâmplat.
D-na Procuror , pune întrebări păţilor.
Apărătorul părţii vătămate cere despăgubiri, daune morale şi cheltuieli de judecată.
Inculpatul nu se opune şi este decord cu plata pretenţiilor părţii vătămate.
D-na Procuror solicită audirea martorilor şi înscrisurile probatorii.
Cauza se amână pentru data de 11 mai 22010.

12
5. Speţă : Angajatorul nu a pus la dispoziţia inspectoratului de muncă documentele
solicitate în vedera întocmitii procesului verbal de control

Sentinţa Civilă nr.298 din 26.04.2010

Legea nr.130/1999, art.6 alin.2, art.8


O.G. nr.2/2001, art. 34 alin. 1

Prin plângerea înregistrată pe rolul instanţei la data de 06.01.2010, sub nr.


5143/248/2010, petenta...., a contestat procesul – verbal de constatare a contravenţiei seria 37 nr.
5330 din data de 05.12. 2009 întocmit de intimat...., solicitând anularea acestuia.
În motivarea plângerii, petenta a arătat că fost sancţionată contravenţional cu amendă în
cuantum de 4500 lei pentru că la data de 08. 11. 2009 nu a pus la dispoziţia inspectorului de
muncă documentele şi actele în vederea întocmirii procesului verbal de control.
Se arată în esenţă că fapta menşionată în cuprinsul actului constatator este suficient
descrisă, descrierea fiind lapidară. Prin fapta săvârşită se are în vedere nu numai inserarea datei
săvârşite.
De asemenea se arată că nu a fost respectat dreptul de a face obiecţiuni.
În dovedirea plângerii, petentul a depus la dosar copia procesulu-verbal mai susmenţionat
precumşi plicul.
La data de 03.03.2010 intimata a depus întâmpinare la dosar solicitând respingerea
plângerii contravenţionale ca nefondată, precum şi menţinerea procesului-verbal de contravenţie
contestat, ca fiind temeinic şi legal.
În fapt, intimata a invederat că, contravenientul a fost înştiinţat în data de 05.11.2009 de a
se prezenta la Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna, în data de 08.11.1009 cu actele
solicitate. Întrucât nu a dat curs invitaţiei Inspectoratului de Muncă, SC..., a fost sancţionată cu
amendă contravenţională.
Se arată că în procesul – verbal de contravenţie se descrie fapta săvârşită în raport cu
textul legal încălcat, astefel agentul constatator a consemnat că angajatorul nu a pus la dispoziţia
inspectoratului de muncă documentele solicitate în vederea întocmirii procesului-verbal de
control, faptă prevăzută de art. 6, alin.2 din Legea ne. 130/1999.
De asemenea se arată că obiecţiunile se consemnează în momentul în care
contravenientul este de faţă, cum nu a dat curs invitaţiei, procesul-verbal a fost întocmit în lipsa
acestuia.
În dovedirea celor reţinute în actul de constatare intimatul a depus la dosar invitaţia
agentului constator.
Analizâd actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarle :
Petentul a fost sancţionat, în data de 04.12.2010, deoarece în data de 08.11.2009,
angajatorul nu a depus la dispoziţia inspectoratului de muncă documentele solicitate în vederea
întocmirii procesului-verbal de control, potrivit dispoziţiilor art. 6 alin. 8 din Legea 130/1999.
13
Verificând, în conformitate cu dispoziţiile art. 34 alin. 1 din O.G. nr.2/2001 legalitatea
procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei contestat, instanţa reţine că acesta a
fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale incidente, neexistând cazuri de nulitate absolută
ce ar putea fi invocate din oficiu.
Referitor la motivul de nelegalitate invocat de petent privind obligaţia agentului
costatator de a aduce la cunoştinţa contravenientului, astfel, în această situaţie în care nu se pune
problema menţionării unor obiecţiuni. Faţă de aceste considerente, instanţa apreciază ca
neântemeiată susţinerea petentei că procesul-verbal contestat este lovit de nulitate pentru acest
motiv de nelegalitate.
Cu privire la celălalt motiv de nelegalitate invoct de petent prin care arată că fapa
menţionată în cuprinsul actului constatator este insuficient descrisă, descrierea fiind lapidară,
instanţa reţine că acesta este neântemeiat.
Instanţa reţine că în procesul – verbal de contravenţie se descrie fapta săvârşită în raport
cu textul legal încălcat, asfel agentul constatator a consemnat că angajatorul nu a apus la
dispoziţia inspectoratului de muncă documentele solicitate în vederea întocmirii procesului-
verbal de control, faptă prevăzută de art. 6 alin. 2 din Legea 130/1999. Intimata a înşiinţat
contravenientul în data de 05.11.2009 pentru a se prezenta la Inspectoraul Teritorial de Muncă
Covasna în data de 08.11.2009 cu actele solicitate, potrivit invitaţiei agentului constatator ( f.12).
Întrucât nu a dat curs invitaţiei inspectoratului de muncă, SC.......a fost sancţionată cu amendă
contravenţională.Astfel, nu se poate reţine că fapta este insuficiant descrisă, locul unde a avut
controlul, ce persoane au participat, nu sunt de natură să aducă o insuficiantă descriere a faptei.
În ceea ce priveşte temeinicia actului sancţionator, instanţa reţine că petenta nu a
făcut dovada existenţei unei alte situaţii de fapt decât cea reţinută în sarcina sa în procesul-verbal
de contravenţie.
Faţă de împrejurarea că petenta a fost sancţionată cu aplicarea unei amenzi în cuantum de
4500 lei , deci cu minimul amenzii prevăzut de lege pentru fapta săvârţită, nu se pune problema
reindividualizării sancţiunilor încondiţiile în care gradul concret de pericol social al faptei,
corespunde sancţiunii aplicate.
Pentru a se opri la acestă soluţie, instanţa a avut în vedere atât dispoziţiile art. 5
alin. 5 din O.G. nr. 2 /2001, potrivit cărora sancţiunea trebuie să fie proprţională cu gardul de
pericol social al faptei săvârşite, precum şi cele ale art. 21 alin. 3 din acelaşi act normativ care
prevăd că sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie
proprţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinâdu-se seama de de împrejurările în
care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de
urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelate date
înscrise în procesul - verbal.
În temeiul art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, instanţa apreciază că plângerea dedusă
judecăţii este evident neântemeiată şi în consecinţă, urmează a o respinge.

14
Sentinţa civilă nr. 167/248/2010

6. Speţă : Divorţ

Prin cererea depusă la această instanţă de judecată, Secţia Minori şi familie, în data de
23.03.2010 de către reclamanta ……, domiciliată în comuna B., sat, L., nr.., judeţul Covana,
împotriva pârâtului …, cu domiciliul în com.B.., sat, L.., nr.., judeţul Covasna, cerând desfacerea
căsătoriei din vina pârâtul şi încredinţarea minorei …., născută la data de…., cu domiciliul în
comuna B.., sat, L.., nr.., judeţul Covasna, spre creştere şi educare iar pârâtul să fie obligat la
plata cheltuielilor de întreţinere a minorei. Procedura de citare a părţilor , îndeplinită, s-a stbilit
prima sedinţă de ludecată la care s-a prezentat doar reclamanta.
În camera de consiliu a fost audiată minora ., născută la data de.., sens în care s-a încheiat
procesul - verbal.
La apelul nominal a răspuns reclamanta. S-a constatat că nu s-a îndeplinit procedura de
citare a Autorităţii tutelare din comuna B.., fiind lipsă o procedură, se dispune citarea Autorităţii
tutelare a comunei B.., pentru a susţine interesele minorei, şi în mod preparatoriu se amite adresă
acesteia pentru a efectua o anchetă socială la domiciliu, cu privire la modul de întreţinere,
creştere şi educare a minorei…, născută la data de…, atât din punct de vedere moral cât şi din
punct de vedere material.Se amâna judecata cauzei la data de 20.04.2010.
Având în vedere modalitatea eliptică de efectuare a anchetei, care s-au limitat la o formă
generală descriptivă de efectuare, se revine cu adresă către Autoritatea tutelară a comunei B…,
punânduli-se în vedere să întocmească o anchetă socială explicită şi concretă din care să rezulte
condiţiile oferite de părţi atât din punct de vedere moral cât şi material în ceea ce priveşte modul
de creştere şi educare al minorei.
Reclamanta fiind despărţită în fapt de 3 ani de pârât iar acesta a părăsit domiciliul
conjugal, locuind o perioadă mai mare de timp în străinătate iar când vine în ţară nu merge la
vechiul domiciliu, nu se ştie o adresă exactă. Pentru acest motiv instanţa de judecată emaite
adresă şi către Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Populaţiei al oraşului Întrosura
Buzăului , pentru a se stabili domiciliul pârâtului. La următorul termen de judecată fiind ne mai
lipsind la dosar nici o piesă, pârâtul nu s-a prezentat, au fost audiaţi şi martorii, pentru acest
motiv instanţa de judecată pronunţă desfacrerea căsătoriei din vina pârâtului, obligă pe acesta la
plata pensiei de întreţinere a minorei, obligă pe pârât la plata cheltuielilor de judecată,
încredinţează minora spre creştere şi educare mamei, şi stabileşte numele ce îl vor purta după
desfacrea căsătoriei.

15
CAP. V. Precizări privind conţinutul efectiv al practicii, modul de elaborare a inventarului
de date şi informaţii din procesul de practică; scurte caracterizări ale sectoarelor ăn care s-a făcut
practica, a particularităţilor, specificului, a legăturii dintre teorie şi practică la nivelul instituţiei,
concluzii, propuneri, recomandări.

16