Sunteți pe pagina 1din 1

CONSILIUL JUDETEAN MURES

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI


PROTECTIA COPILULUI MURES
Romania, Mures, loc. Tg. Mures, str Trebely nr 7, tel. 213724

Nr._______din___________

CERERE INTERNARE

Domnule Director,

Subsemnatul (a)______________________domiciliat (a) in


jud._______________
Loc.________________________str.________________________nr._____sc.___ap___
Legitimat cu B.I./C.I. seria______nr._________emis de politia________________,solicit
internarea intr-o unitate de protectie speciala pentru persoanele cu handicap din judetul
Mures din urmatoarele motive:_______________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Anexez la prezenta cerere urmatoarele acte:


1. Ancheta sociala – efectuata de primaria de domiciliu care va cuprinde date
complete si detaliate referitoare la petent si toate rudele de gr. I indiferent de
domiciliul acestora, starea materiala si de sanatate a tuturor celor specificati in
ancheta sociala, relatiile dintre solicitant si sustinatorii legali, locuinta si starea
de locuit.Fara aceste date nu vom putea prelua dosarul petentului pentru
internare!
2. Acte de stare civila – xerocopie a tuturor membrilor mentionati in ancheta
sociala si a rudelor de gradul I, indiferent de domiciliul acestora.
3. Copie xerox de pe actul de proprietate sau inchiriere a locuintei, sau
adeverinta emisa de primaria de domiciliu in acest sens.In adeverinta se va
specifica situatia imobiliara pentru ultimii 3 ani.
4. Acte doveditoare a veniturilor realizate cu caracter permanent: decizie de
pensionare, cupon de pensie, ajutoare sociale/speciale.
5. Declaratia reprezentantului legal-legalizata la birou notarial din care sa reiasa
lipsa sustinatorilor legali ai petentului-daca este cazul.
6. CERTIFICAT DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP.
7. Copii de pe hotarari judecatoresti actualizate, prin care s-au stabilit obligatii
de intretinere in favoarea sau obligatia petentului-daca este cazul.
8. Doua dosare cu sina

Data: Semnatura: