Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea Depus decontul (numărul şi data)

ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAłIE)


Nr.

Dl./D-na
având funcŃia de
este delegat pentru

la

Durata deplasării de la la
Se legitimează cu
Ştampila unităŃii şi semnătura

Data

Sosit *) Sosit *)
Plecat *) Plecat *)
Cu (fără) cazare Cu (fără) cazare
Ştampila unităŃii şi Ştampila unităŃii şi
semnătura semnătura
Sosit *) Sosit *)
Plecat *) Plecat *)
Cu (fără) cazare Cu (fără) cazare
Ştampila unităŃii şi Ştampila unităŃii şi
semnătura semnătura

*) Se va completa ziua, luna, anul şi ora. 14-5-4 t2


(verso)
Ziua şi ora plecării Avans spre decontare:
Ziua şi ora sosirii - Primit la plecare lei
Data depunerii decontului - Primit în timpul deplasării
lei
Penalizări calculate
TOTAL lei
CHELTUIELI EFECTUATE CONFORM DOCUMENTELOR ANEXATE
Felul actului şi emitentul Nr. şi data actului Suma

TOTAL CHELTUIELI
DiferenŃa de restituit s-a depus cu dispoziŃie
primit
de încasare către casierie nr. DiferenŃa de lei
din restituit

Aprobat Control Verificat Şef compartiment, Titular avans,


conducătorul flnanciar- decont,
unităŃii, preventiv,

Evaluare