Sunteți pe pagina 1din 6

Chestionar pentru evidenţierea trăsăturilor de temperament

b. Judecaţi situaţiile la rece.


5) a. Când vă apucaţi de treabă vă adaptaţi uşor, treceţi repede
Instructaj:
la muncă.
Vi se pun 15 întrebări; la fiecare întrebare sunt date două
b. O luaţi încetişor, vă adaptaţi greu.
răspunsuri. Primul notat cu a al doilea notat cu b.
Vă gândiţi şi răspundeţi cu toată sinceritatea care din cele 6) a. Sunteţi fidel prietenilor şi simpatiilor dvs ..
două răspunsuri se potriveşte cel mai bine cu felul dvs. obişnuit de b. Sunteţi versabil, schimbător în legăturile cu ceilalţi.
a fi. 7) a. Sunteţi susceptibil, uşor de ofensat în amorul propriu.
Dacă vi se potriveşte primul răspuns - cel notat cu a însearnnaţi b. Nu vă formalizaţi prea des.
cu 2 în căsuţa cu numărul respectiv de pe foaia de răspuns. 8) a. Dificultăţile vă stimulează, vă 'încăpăţânează, perseveraţi
Dacă vi se potriveşte răspunsul notat cu b notaţi cu O în căsuţa în înfrângerea lor.
respectivă. b. Vă daţi înapoi, vă înfioraţi în faţa unui obstacol, încercaţi
Dacă socotiţi că felul dvs. de a fi este mai degrabă între cele să scăpaţi, să vă descotorosiţi de el.
două răspunsuri decât la unul dintre ele, atunci notaţi cu 1 în căsuţa 9) a. Sunteţi conservator în sensul că vă place ca totul să fie
de la numărul respectiv. regulat, ordonat, vă plac propriile obiceiuri.
b. Vă plac schimbările, variaţiile, să fiţi cât mai fantezist
1 2 3
10) a. Sunteţi veşnic neliniştit, o sarcină nouă o priviţi cu
4 5 6 oarecare îngrijorare.
7 8 9 b. Abordaţi orice situaţie rară teamă, rară nelinişte.
10 11 12
11) a. În împrejurările obişnuite, în viaţa de toate zilele aveţi
13 14 15 o participare activă.
b. Asistaţi rară a lua parte.
12) a. Sunteţi prevăzător, calculat, vă organizaţi timpul.
b. Improvizaţi în faţa momentului.
1) a. Sunteţi mişcat de evenimentele care mişcă mai puţin pe
13) a Aveţi o dispoziţie variabilă ciclotimică (alternare a
alţii care nu au ecou pentru ceilalţi în general.
perioadelor de surescitare cu cele de depresiune melancolică).
b. Sunteţi indiferent sau aproape indiferent la tot ce se
b. Aveţi o dispoziţie constată, întreprinzător, netemător,
întâmplă în jurul vostru.
starea de spirit nu variază brusc.
2) a. Vă simţiţi bine când sunteţi întotdeauna ocupat, chiar şi
în timpul liber .. 14) a. Sunteţi punctual la obigaţii, trăiţi după ceas, planificat.
b. Vă place mai mult odihna (doice farniente), să nu prea b. De obicei amânaţi îndeplinirea sarcinilor impuse în
faceţi nimic. mod constant, întârziati , la întâlnirile de. orice fel.
3) a. Păstraţi mult timp în minte o ofensă. 15) a. Trăiţi din amintiri, vă amintiţi mereu trecutul propriu,
b. Sunteţi prompt la împăcare. educaţia pe care a-ţi primit-o etc.
4) a. Treceţi repede şi categoric de partea cuiva cu entuziasm b. Vă place prezentul, îl trăiţi intens, vă adaptaţi uşor
sau indignare. la el.

106
107
Prelucrare şi interpretare: Cele 15 Întrebări vizează: E TEMPERAMENTUL PASIONAT
(emotivitate); A (activism) şi P-S (persistenţa impresiilor - P -
primar şi S - secundar). Trăsături pozitive:
După completarea tabelului conform instrucţiunilor se face ~ ambiţios
suma aritmetică a cifrelor înscrise în spaţiile din tabel - pe coloane
~ manifestă tensiune extremă a întregii personalităţi
- astfel: se adună cifrele înscrise ca răspunsuri la întrebările: 1, 4,
7, 10, 13; - întrebări ce vizează gradul de emotivitate notat cu E; ~ activitate concentrată asupra unui scop unic .
apoi se face- suma cifrelor înscrise ca răspunsuri la întrebările: 2, 5, ~ puternic, serios, metodic, voluntar
8, 11, 14 - care apreciazăgradul de activism - notat cu A - şi în ~ disciplinat cu el însuşi şi acelaşi lucru' îl cere şi altora
sfârşit se procedează asemănător pentru întrebările: 3, 6, 9, 12, 15 ~ echilibrat, perseverent
- care apreciază persistenţa impresiilor - notată cu P - primar şi S ~ bun organizator

între °-
- secundar. Cum se procedează în continuare ? - valorile cuprinse
4 înseamnă non E non A - P (nonemotiv; nonactiv;
primar) iar valorile cuprinse Între 6 - 10 înseamnă E A S (emotiv,
~ calităţi de conducător
~ serviabil, iubeşte societatea
activ, secundar). Exemplu: dacă cineva a obţinut pe prima coloană ~ bun vorbitor
valoarea - 6 - pe a doua 8 şi pe a treia 4 înseamnă că este E A P ~ ia în serios familia, patria, societatea
(emotiv, activ, primar) - aceasta însemnând temperament coleric; ~ ştie să reducă valorile lui organice mergând până la ascetism
sau dacă cineva a obţinut pe prima coloană 4 - pe a doua - 3 şi pe ~ conştiincios, punctual, eficace, obiectiv
a treia 6 - înseamnă non E non A S - temperament sentimental.
Dacă pe vreuna din coloane se obţine valoare de 5 atunci se scrie
Trăsături negative:
formula temperamentală de două ori - odată cu valoare pozitivă (la
coordonata respectivă) odată cu valoarea negativă: ex: valori obţinute: ~ excesiv, uneori dur
coloana întâia 5; a doua 6; a teria 4 - va rezulta următoarea formulă ~ dominator
temperamentală: E A P şi non E A P adică = coleric şi sangvinic. ~ încăpăţânat, uneori violent
~ are un profund sentiment al grandorii
Prezentăm în continuare caracteristicile celor opt tipuri de temperament.
~ nu-i place să fie deranjat
Persistenta impresiilor
Nr. crt. Tipul de Emotivitate Activism Primar Secundar Valoare ~ susceptibil
temperament E A (P) (S) dominantă ~ simţul proprietăţii extrem de dezvoltat, tot ce-i aparţine
J. Pasionant E A - S opera de poartă eticheta invizibilă "strict personal, este interzis a se atinge"
îndeplinit ~ dramatizează unele nereuşite, se simte persecutat
2. Coleric E A P - acţiune a
Măsuri educative:
3. Sentimental E non A - S intimitatea

4. Nervos E non A P - divertismentul ~ să i se dea sarcini de răspundere


5. Flegmatic nonE A - S legea ~ să manifestăm încredere în calităţile şi posibilităţile lui
6. Sangvine nonE A P - succesul social ~ să nu fim ironiei cu el
~ să le oferim modele de stăpânire de sine
7. Apatic non E non A - S liniştea

8. Amorf nonE non A P . plăcerea


~ să le dăm explicaţii rezonabile

108 109
Măsuri educative:
~ să evităm favoritismele şi preferinţele
~ nu trebuie izolat de prieteni
~ să-I obişnuim să coopereze cu alţii
~ să-i oferim o oarecare independenţă supraveghindu-l discret
~ să-i oferim afecţiune, să nu-l tratăm cu răceală
~ să facem apel la autocontrol, să-I oferim un mediu familial
TEMPERAMENTUL COLERIC
stabil
~ să-i înfrânărn credulitatea
Trăsături pozitive:
~ să nu-l contrazicem prea des
~ concret, orientat spre dificultăţi practice
~ să fie uneori pus în situaţia în care forţele sale sunt
~ generos, cordial, plin de vitalitate
insuficiente pentru a realiza sarcina - va trăi un sentiment de ruşine
~ exuberant, optimist, de bună dispoziţie
binefăcător văzând că nu este acel - învingător al tuturor obstacolelor
~ îi place activitatea, mişcarea, relaţiile cu semenii
~ impetuos, entuziast
~ activitate intensă, multiplă, crede în progres
TEMPERAMENTUL SENTIMENTAL
~ aptitudini de orator, animator de echipe
~ procese afective intense
Trăsături pozitive:
~ plăcerea de a înfrunta greutăţile
~ viaţa interioară bogată
~ receptiv la influenţa mediului
~ scrupulos
~ trăsături volitive accentuate
~ tinde spre perfecţiune
~ dotat cu o extraordinară intuiţie
Trăsături negative:
~ ambiţios dar rămâne Ia stadiul de aspiraţie
~ combativ, certăreţ
~ tradiţionalist, profund, conştiincios
~ indisciplinat
~ străluceşte prin conştiinţă morală şi profesională, perse-
~ orientat spre improvizaţii
verent, are un viu sentiment al naturii
~ metodic, calm în rezolvarea problemelor personale
~ meditativ, introvertit
~ greu de supus şi de dominat
~ sensibil Ia ideea de dreptate
~ plăcerea de a opune rezistenţă, iritabil, excitabil, agresiv,
nemulţumit, furios, îndârjit
Trăsături negative:
~ inegal în trăiri afective
~ pasiv, vulnerabil, idealist
~ nerăbdător, mândru
~ nemulţumit de el însuşi
~ împrăştiat, impulsiv
~ lent, timid, se adaptează greu
~ pierde controlul gesturilor
~ nedecis în acţiuni, susceptibil
~ brutal, credul
~ gelos, ironic, izolat, astenie
~ impresionabil

111
110
~ dramatizează insuccesele p ~ conciliant dacă nu i se deranjează obiceiurile
~ nu ştie să intre în relaţii cu alţii ~ reactivitate slabă
~ îi lipseşte facultate a de improvizaţie şi supleţe ~ adaptabilitate scăzută
~ individualist ~ calculat uneori peste măsură
~ monoton, pedant
Măsuri educative:
, ~ comod, lent, tipicar
~ întotdeauna trebuie căutată cauza căderilor sale afective ~ îi place să fie protejat
~ să-i acordăm multă atenţie, să fim înţelegători cu el, să-I ~ iubeşte plăcerile, este gurmand
ajutăm să treacă peste starea de astenie, să-i oferim un climat fami-
lial stabil şi unitar; să-I ajutăm să învingă timiditate a; să nu-l lăsăm Măsuri educative:
singur; să fie angajat în acţiuni concrete; un climat familial tensionat ~ să-i fixăm scopuri clare
şi conflictual îl va împinge înspre ceea ce se numeşte "atitudine ~ să-i lăsăm lui libertatea de a alege mijloacele de acţiune
schizoidă" . ~ să-i oferim colectivitatea
~ să nu-l răsfăţăm
~ să nu-l bruseăm
TEMPERAMENTUL FLEGMATIC ~ să-I ajutăm să lupte împotriva propriei lui inerţii
~ să folosim metode energice în educaţia lui
Trăsături pozitive: ~ să-I determinăm să facă sport
~ echilibrat, calm, prietenos ~ atenţie! doarme mult, mănâncă mult!
~ tolerant, răbdător, perseverent
~ trăsături volitive accentuate
~ constanţă a trăirilor afective TEMPERAMENTUL NERVOS
~ tandru, afectuos, simţ critic dezvoltat; conştiinţă morală
pute ni că Trăsături pozitive:
~ viaţă ordonată, ţine la obişnuinţe şi principii, inteligenţă ~ vioi, mobil, reacţionează foarte repede
practică ~ dinamic, îi place mişcarea, noutatea
~ putere de muncă deosebită ~ se adaptează uşor momentului
~ obiectiv, ponderat, metodic ~ îi plac relaţiile umane şi varietatea acestora
~ are un viu simţ al umorului ~ vorbăreţ
~ fidel prieteniilor sale ~ entuziast
~ simţ estetic bine dezvoltat ~ foarte practic
~..
~ adesea "artist"
Trăsături negative:
~ cinic
~ uneori despuiat de orice afecţiune"
112 113
Trăsături negative:
~ îşi păstrează sângele rece când majoritatca celorlalţi SI: agita
~ îşi schimbă mereu centrul atenţiei
~ iubeşte lumea, este foarte sociabil
~ efort fluctuant
~ politicos, spiritual, optimist
~ interese şi randament oscilante
~ ştie să mânuiască oamenii
~ munceşte în "salturi" şi numai ceea ce îi place
~ este un bun diplomat
~ impulsiv, nerăbdător
~ "oameni de viaţă", bun simţ
~ dispoziţia variabilă, inconstant în trăiri afective
~ uşor adaptabil, oportun
~ vrea să uimească lumea şi să atragă atenţia asupra lui
~ dă dovadă de iniţiativă şi mare supleţe spirituală
~ puţin sensibil la idei generale şi principii
~ curajos, amabil, cu mult farmec
~ repede sedus, repede consolat
~ se decide uşor, activ, energic
~ indisciplinat, mândru
~ indiferent la obiectivitate
Trăsături negative:
~ tendinţa spre minciună
~ uşor cinic
~ capricios, furios, nu luptă pentru scopuri îndepărtate
~ atitudini uşuratice
~ mulţumit de sine
Măsuri educative:
~ instabil în semtimente
~ să nu-l obligăm să facă ceva ameninţându-l
~ nestatornic
~ să-i oferim un climat moral normal
~ expresivitate exagerată
~ să nu-l forţăm să stea mult timp în tăcere
~ superficial, capacitate de concentrare slabă
~ nu trebuie să lucreze neîntrerupt mai mult de o oră
~ lipsă de aprofundare
~ să nu-i cerem să persevereze; să nu-i vorbim despre viitor,
~ guraliv, neponderat, şiret
el nu înţelege decât realitatea imediată
~ uneori lipsit de scrupule
~ să nu folosim violenţa pentru că se răzvrăteşte
~ utili tarist
~ să nu-l umilim în public, să nu-l forţăm să recunoască
~ este un tip "aerian"
public că a greşit sau să-şi ceară iertare
~ să-I ferim de contacte nocive; să-i alcătuim un regim de
Măsuri educative:
viaţă ordonat; să nu manifestăm indiferenţă faţă de el; să-I ajutăm să
~ să facem uz de autoritate constantă şi severă
coopereze; să-i recomandăm să facă sport
~ vom miza pe calităţile şi memoria lui, pe uşurinţa cu care
poate învăţa limbile străine
~ avid de succes trebuie să-i demonstrăm că se poate obţine
TEMPERAMENTUL SANGVINIC
prin activitate sistematică şi nu prin frondă
~ să-i explicăm că îndeplinind anumite anumite îndatoriri îşi
Trăsături pozitive:
va procura şi anumite satisfacţii, stima celor din jur
~ extrovertit, foarte bun observator
~ să-I punem în situaţia de a alege uneori între a-şi face
~ dă dovadă de remarcabil spirit practic
datoria şi o pedeapsă sau o privaţiune penibilă
114
115
~ să ne folosim de faptul că frumosul din natură, artă, societate ~ participă la toate cu condiţia ca ambianţa să nu solicite din
partea lui efort şi iniţiativă
exercită asupra lui o influenţă deosebită
Trăsături negative:
~ pasiv
~ nepăsător
TEMPERAMENTUL APATIC
~ încăpăţânat
~ susceptibil
Trăsături pozitive: ~ neglijent
~ onest, onorabil ~ indiferent la trecut şi mai ales la viitor
~ iubeşte tradiţia şi continuitatea
~ viaţa interioară foarte bogată După Hipocrate - care a realizat prima clasificare a tempera-
~ sever mentelor având la bază un criteriu de natură fiziologică - fiecărui
~ observator imparţial tip de temperament i-ar corespunde o secreţie a unei glande interne,
~ rezistent la influenţele exterioare astfel:
~ introvertit • temperamentului coleric îi corespunde - bila galbenă
• temperamentului sangvinic îi corespunde - sânge
Trăsături negative: • temperamentului flegmatic îi corespunde - fiegma
~ închis , • temperamentului melancolic îi corespunde - bila neagră
~ puţin comunicativ Mai târziu Empedocle a asociat fiecărui tip de temperament
~ taciturn un element fundamental din natură şi un anotimp:
~ solitar • temperamentului coleric i-a asociat - focul şi vara
~ râde rar •. temperamentului sangvinic i-a asociat - aerul şi primăvara
~ nemaleabil, rigid • temperamentului flegmatic i-a asociat - apa şi iarna
~ ne impresionabil • temperamentului melancolic i-a asociat - pământ şi toamnă
~ sclavul propriilor obişnuinţe în situaţii emoţionale deosebite sangvinicul capătă o culoare
~ indiferent la viaţa socială roşie ("roşu ca racul"); flegmaticul albeşte ("s-a făcut alb ca varul");
colericul îngălbeneşte ("s-a făcut galben ca ceara") şi melancolicul
învineţeşte ("s-a făcut negru ca pământul").
TEMPERAMENTUL AMORF Pavlov a caracterizat cele patru tipuri de temperament în funcţie
de particularităţile activităţii nervoase superioare ale proceselor
acesteia (excitaţia şi inhibiţia) - forţa, echilibru şi mobilitate -
Trăsături pozitive:
constatând că:
~ uşor abordabil
• temperamentul coleric este - puternic - ne echilibrat - mobil
~ amabil
• temperamentul sangvinic - puternic - echilibrat - mobil
~ atent
~ tenace • temperamentul flegmatic - puternic - echilibrat - inert
~ omul prezentului • temperamentul melancolic - slab

116 117