NOTA 6 Principii, politici şi metode contabile

La întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale s-au aplicat reglementările contabile simplificate, aprobate prin OMFP 1752/2005 cu completările şi modificările ulterioare şi prin Legea Contabilităţii nr. 82/1991. Nu au avut loc abateri de la principiile şi politicile contabile, metodele de evaluare sau de la alte prevederi ale reglementărilor contabile. Nu s-au efectuat reevaluări. Valorile prezentate sunt comparabile, iar situaţia financiară anuală oferă o imagine fidelă asupra poziţiei financiare.