Sunteți pe pagina 1din 11
Editat de: inant National de Cercetare - Dezvoltare istructii $i Economia Constructiilor Bucures — $os. Pantelimon nr. 2 Telefon627.40.85/176 — er ° 116 — ifuzare BULETINUL CONSTRUCTIILOR Vol. 10 1996 1, PRESCRIPTIL TEHNICE fe .Siguranta 1a foe. Norme tehnice pentru ignitugares, Tt, teriatione predselor combustblle din, lernn, 6 textile, Sole teriuelor 8 Poe icativ. © 8-98, aprobate de MLPAT eu ord Te gan’ din 3 aprilie 1996 ic 2 B Neemativ de proiectare, executie, exploatare si postitt: © Normatyy qustribujie a carburantiior la autovehicule, (Oem zare a stailoy ¢& gurarea sigurantel Ia foc", indicat, NE d94—6, aint PEEMLPAT cu ordinul nr. 27/8 din @ aprilie 1806 2 a God pentru proiectarea constructiilor cu perelt Sites ‘gacalt’ de baton armate, inaicativ P 05-1996, aprobat ow ordinal MEPAT nr. 30/N din 10 aprilie 1996 - 5 oa > Completiri si modificsri 1a ,Normele tehnice de proiectsre Gi cestizave a consiryetiior privind protectia ta, aciunes, (oso oleate J ipenb3,raprobate cu ordinal mr. 29/8 din 10 aprite mo 8 : a a 2a fo Ordin MLPAT ‘nr, 73/N din 19 octombrie 1996, privind aproturea reglementariiichnice ,Norme specifice. de Proves apr Tea erg iuerari de zidarie, monta} prefabricate st finisale Tartonsteuctii“, indicativ IM. 006—96 239 ve Onda MLPAT nr. 74N din 15 octombrie 1996 privind aprotniea raplementarii tehnice Norme specifice de, prevesit aprobares, vegisfucrari de cofraje, sehele, cintre si esafodafe, in- dicativ TM. 007-90 5 240 Y Guin MLPAT ne. 75/N din 19 octombrie 1986 privind caprotnren aeglementarii Yehnice, ,Ghid pentru, execuiaren {0 aera upeafata, cu, solulit tehnologice, performante — eriterin Wigente de calitate, indicativ GE 008-96 au Toate drepturite asupra acestei edifit sunt rezervate TN’ Bucuresti, Nu este permisa reproducerea, intepralé sae Bucuresti, Nu aie, Muletinul Construclillor fara consim(amantut Seris al INCERC Bucuresti (MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI AMENAJARII TERITORIULUT ORDIN N. 24/N din 03.04.96 . Avand in vedere avizul Consiliului ‘Tehnico-$tiintific nr. 155/195 ; in temeful Hotararii Guvernului nr. 456/194 privind or- ganizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului ; In conformitate cu Hot&rarea Parlamentului nr. 11/1992 si a Deeretului nr. 223/1992 ; Ministrul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului emite urmatorul ORDIN 1, Se aproba : »Siguranta la foc. Norme tehnice pentru ignifugarea mate- rialefor si produselor combustibile din lemn si textile utilizate in constructii* Indicativ C 58—96. 2. Normele tehnice de 1a pet. 1 intré in valabilitate la data publicarii in Buletinul Constructiilor. 3, La data publicarii in Buletinul Constructiilor isi ince- teaza valabilitatea ,,Normele tehnice pentru ignifugarea mate- rialelor combustibile din lemn si textile utilizate in construc~ tii* Indicativ C 58—86. 4, Directia Generali Reglementiri si Atestiri Tehnice va aduce Ja indeplinire prevederile prezentului ordén. MINISTRU, MARIN CRISTEA MINISTERUL DE INTERNE vent r ELOR DE POMPIE MANDAMENTUL TRUPELOR DE T cOCENTRUL DE STUDI, EXPERIMENTARI SI SPECIALIZARE P.S.L NIFUGAREA RME TEHNICE PRIVIND IG n i MATERIALELOR SI PRODUSELOR COMBUSTIBILE DIN LEMN SI TEXTILE UTILIZATE ; {N CONSTRUCTI — INDICATIV C 58-9 EXPERIMENTARI CENTRUL DE STUDII, A SI SPECIALIZARE PENTRU PREV! SI STINGEREA INCENDILOR Elaborate de _— Col. ing. Leneu Victor — Lt. col. ing. Caloti Sorin — Lt. col, ing. Calota Sorin SEF CENTRU STUDIL SEF LABORATOR ; RESPONSABIL LUCRARE Avizate de: - nr NARE, STARE STINT S “PIA. COORDONARE, CERCET . PTREGLEMENTARL TEHNICE PENTRU CONSTRUCTII — ing. Octavian MSnoiw Response — arh. Doroteia Cocheci Responsabil tem’ : CUPRINS 1. Obiect. Domeniu de aplicare 2. Prevederi generale Se 2.1. Conditii generale ; i ; 24. Condit fefertoace in ‘pervonaat de execie 35, Ocak "pentru execulant st beneficar 2 gee mes Smt epi ssp | 33, Temmolosin de apiare Ses lemeee 34. Ignifugarea de suprafata oe 36. Conditii de livrare, 4 Fee teaitaige 7a ensnoet, reoeptle ft pAstrare cept ‘a produse- 3.7. Masuri de A mu 2.7. Masuri de protectia muncit 3.8. Recey ‘a rolul Receptionarea si controlul lueré pte $2. Tebmoloia de aplicare one conditit’ de vrare, tr rt Se see eon. 44 Masur de protectia_miuneii ». Receptionare si controlul lucrdrilor de ignifugare teceptie si pistrare a pro. Anexa : Model — Model — Proces verbal de receptie provizorie ee NORME TEHNICE PRIVIND, IGNIFUGAREA LELOR $I PRODUSELOR MATERIA) ‘$ ae MOMBUSTIBILE DIN LEMN, Indicativ : © 58-96 Inlocuieste : C 58-86 1. Obiect Domeniu de aplicare melor tehnice sunt obligatorii la tra- si, produselor com- agchii de Jor textile 1,1, Prevederile nor tarea cu produse ignifuge 2 materialelor tarefpie din Iemn sau pe bazd de lemn (plici din ee plac din fibre de lemn ete), Precom gia cel utilizate in construct zate Brerentele norme tehnice cuprind conditi specifice referitoare la: TO ygnifugarea lemnului si a materialelor si produ- selor pe baz de lemn, prin tratamente de suprafata si in profunzime : jgnifugarea materialelor textile din fibre naturale (de natura vegetala sau animald) si fibre naturale cu maxim 500% fibre sintetice. Produsele de ignifugare, denumite in continaare pro- si masuri (vopsele cu medii de dispersie solvent, ; vopsele ‘termospumante ; structuri de termoprotec- ie — grund si vopsea) ; wr tin impregnare (solutii de ignifugare prin im- pregnare) Td, Necesitatea ignifugirii materialelor combustibile uti- hizate tn constructii se stabileste in, functic de importanta si Heate ipilitatea constractiei si conditille de combustibilitate normate. 1.5. Ignifug: este recomandata la Tai, Constructiile noi, la_modificarea, Sa schimbarea destinatich sau a conditilor de utilizare a celot existente, Prt sestint periodic la expirarea perioadei de, mentinere a calitatit (um SiiPde ignifugare specificata de producitor : 115.2, Realizarea unor elemente de constructie, cum sunt *chideri sau mascari finisaje $2. + area materialelor si produselor combustibile tavane, o 1154, Contevtile proveart combate pnt remiz,deponte, magia ets in car se iuereazl cu substanté eee eae cereale ae _ eaitagares nu se recomanda la pent torre ene 70 oma yentact perman a Suprafetele aparente ale spatritele’ produsclor ied a raiaetabs intcsoaes si exterioard, pardoselile, mo- 18. Nu se ingnifugheazd constructitle cu destinati inatie incom- patibild cu substantele igni Dene . ey ignifuge (depozite de cereale, produse 4 ignifugarea 19. Partile ne: neaparente ale fini ; eee ale finisajului_ inter si ices ramen tat el a ive, rea sa desfacerea elementelor do con ictio ve Pectve, so vor relgnifuga odatd cu voparatille olomentibe ree Bertive indiferent de durata de mentin jementelor res- ignifugare. tinere a calitatii lucrari 1.10, Ignifugare: i Fee eae mt st comisia monumentelor Itorices "SS Il. Prevederi generale 21. Conditii gen! 2a. Con i generale privind produsele ignifuge conse PENH lgnttugerea materalelor si elementel coat cor ae ll est obligatorte,ullizarea numai provluseor avizate de Comandamentul Trupelor de. Pompiert apt saz — eu agement tehnic. ps 2 Produsele ignifuge vor {i avizate de Mini i pe ona finisterul Si- .3. Produciitorii si, dupa fa itorii si, dupa caz, furnizorii igni fue sunt obligate rece nual preduse Corespunaiteare ul de firm’ sau normel interne $1 st obflndavizul si sa obfina avizul natat 6 tui Trupelor de Pompieri si agremental tehnic Comandamentu er aet moditicari ale caracteristiclor produ sntru produsel gelor_existente. ait Dupa tratarea cu produse igniluge 2 lemnului, ma- terialclor si produselor pe bazi de lene (placi din agehii_de tern, placi din fibre de lemn etc) st a ‘materialelor textile tre- treet se reducd posibilitatea acestora de a S° aprinde ugor $i de a arde in continuare. 215, Intrucat, prin ignifugar terialeior combustibile dar nu se ¢ ‘erraterialelor protejate, pot fi uate fie contra incendiller. ‘22. Conditii referitoare la per ¢ se intarzieaprinderea ma Timina posibilitatile de ardere $i alte masuri de protec- -sonalul de executie r fi executate de personal respectarea stricta in de producator (tehnologie instruit Si atestat in a Srructiunilor de utilizare elaborate Ge aplicare, consum specific $4) 33. Obligatit pentra executant si beneficiary 23.1. Executantul luerarilor de ignifugers este obligat sé cortifice calitatea ignifugarii executate, Prin ‘buletine de incer- cere cliberate de laboratoare autorizate 23.2. La receptia lucrarilor, bene! verifize buletinele de incercare si asigur eficienti. ficiarul este obligat s& ‘area conditiilor de IIT. Ignifugarea materialelor si produselor din lemn sau pe baz de lemn 34, Conaitit de pregitire a suprafetelor ‘3.1.1, Pregittirea suprafetelor in vederea aplicarii produse- Jor ignifage de suprafata are in vedere + fnge Grea suprafetelor (de praf, norol, ¥at» vopsea sau impurititi, inclusiv protectil jenlfuge ‘anterioare), prin periere, raauire etc. e ete i gca cu masa de spac (realizats din_ produsul ignifag respectiv si praf de creta) & quturor crapaturilor, imbl ‘irilor si golurilor existente pe supratetele ce se protejeazé. 3112. Pentru ignifugarea prin impregnets materialul lem- nos tyebuie si Indeplineascd urmatoarele con — sa fie decojit (sa nu ail a la suprafata coaja ae : a coaja) A nu fie tratat in profunzime sau la suprafata cu sub. t lice care si impiedice pi Hante chimice care si impiedice patrunderea produsulut igni- 313 ‘ Rea ET ien unei bune protectii, umidita material Insine de ignifugare nu va depast 18 yy in casual protectel de suprafaté cu produse ignifuge 31 25 eae Hnifagitin profsime pin mpregace, La lanbv a lem iaine Sea ge eet umiditatea aparifia Tosturiler dued scares nt 10% Pentru a 3.2. ae Conaii de aplicare a produselor ignifuge _3.2.1, La alegerea i i ee eres | Produsclor ignifuge si a procedeelor de — esenta materialului si particulari ale aaegagnts materialului si particularitaile de impregnare — conditiile specifice i inter ‘fice in i interior ses tater care este utilizat materialul (in —-dispunerea vizibila i cam ar aigpunerea vizbila sau nevisibilé a materilulsh, poe cum 91 reli acestula fa constructit (de rezistonté, finisoj, des 3.2.2. Lucratile de igni . ile de ignif en wohl erg gens at 3. Produsele igni ignifuge pe baza 8 © zi de api m ica i cazul suprafeeior pe care au oe condensiri sau suprfete ce nu sunt ferite de precipita, care necesita si fie Spline bent Pee ere are SERS. Gauri Se ot folosi | produse ignifuge a eee gecpancentee: daca suprafetele respective sunt rezistente la apa. peliculogene (vopsele, emailuri, cic.) 3.2.4, Protectia | ; ignifuga a suprafetelor exteri structilor a celor,previzute Ter art 5.23. ce realizeara produse iguifuge rezistente la ap8, avizate ca aiere. aor Eo Ce produselor ignifuge de suprafata se f : a prelucrarea definkiva a elementelor de construc dupa pre ; dec Ue, neflind admise uterior nici “un fel de vrelucrari care si indepireze stratul ignifug de la suprafats(Fndelui ection wre, cloplire, despicare etc.). fe, sectlo- e late peri~ con 26. Aplicarea produselor ignifuge Pe suprafata poate fi tacutt atit asupra produselor inainte de montare cat si asupra Constructiel deja executate. fn primul caz, deteriorarile straturilor ignifuge provocate prin manipulare vor fi rectificate prin tratarea suplimentard Prin mafejelor dupé montare, far in al doles este recoman- ara se aplica ignifugarea pe, maser Fealizaril lucrarilor, le Se asigura 0 acoperire cat mai complet a intregii su- rafete lemnoase care intra in constructie. ete 7 "jgnifugarea prin impregnare se reallzea7! Pe Jemnul fasonat in dimensiunile de utilizare. In cazul fn pe san= tier, la montaj, i Mpare nevesitatea unor mici prelucriris zonele Hetrective vor fi reignifugate cu a0elasi produs; aplicat cu pemmula pana la realizarea consurmulul specific stabilit de pro- ducditor, Aor 5: Operatia de ignifugare prin impregnare se executi numai in instalatii speciale: ai in Wnizarea in productie a materialulul Jenne: fugat prin impregnare se face dupa uscarea acestuia in con- difiile de montare in constructie ‘210. La expirarea perioadei specificate de producator entra montinerca calitait in timp @ ignigent (ae suprafata, Pin impregnare) este obligatorie relgnituaroos intregii supra~ Pie provejate anterior, respectiv a Intregulul ‘material ignifu- gat prin impregnare 3.3. Tehnologia de aplicare 43.3.1. Calitatea lucririlor de ignifugare este conditionata de respectarea stricta a tehnologiel de aplicare & produsulut de Srsumului specific, stabilite de producitor 3.3.2. In cazul produselor ignifuge la care *f utilizeaza aplicarea a doud sau mai multe componente se vor respecta aplicarca jie specifice pentru fiecare component in parte. 3.3.3. Consumul de produs ignifug se. determina in functie de suprafaa totala desfasurata a elementelor. de construire ce de upto e tratate ignifug, tinand seam’, si de pierderi, UrmeMmaplicarea cu pensula pot fi pand 18 5% iar la stropire pana la 20%. ‘}34, Suprafetele ignifugate pot fi acoperite ev OPtee pe baz de ule emailuri alchidice, vinarom te» numaj dacd 9 incorearea a foc fost efectuati cu acestetipuri de finbaje 5 exist specificatit in acest sens din partea producdtoru ui 34, Ignifugarea de suprafata 241. Aplic i rea produselor ignifuge de conform, prevederiior din STAS i al 3.4.2. Aplicarea ignifuge sea euf=ses]ssn tein lee cor cee ae an 34.3. Aparatele utilizate pent i Vermore, Calm sat pit! le putvertzares me Se MPS Dad, Produsele ignifuge de ‘suprafata com Produsele ignifage de suprafati se aplic strict in seeped Inbervalte de timp de acre 3.45, In cazul ignifugarii cu tenet came produse de suprafata a ma- terilelor de tip PAL, PFL, PAL-CON, PAF etc, se at in vex — aplicarea se face prin aceleasi vat a bleatea se fa aceleasi procedee ca si la lem* war a ee jeatoare pentru fiecare produs ignifog ed ‘uscarea materialelor ignifugate se va realiza in timp cat mai scurt astfel int 1 Saath a | incdt produsele anu fie degradate de umidi- oruiu. ati se 3.5. Ignifugarea prin impregnare 3.5. rotec rT i era 5.1; Protectia arin ignifugare in profunzime a lemnului prin | Seer ee eileen — a presiuni diferite agoara 2 Prsiuni difeite de cea atmosteres, conform STAS —'la presiune atmosfericé, conform STAS 9302/3 36. Conditii de livra Fre rents comme ac aCe 3.6.1 ; . sn alist, Produsele ignifuge se livreazd, de citre product laje Inchise clang, conform standardulut de firme sau normet interne: lardulut de firma sau 3.6.2. Ambalajele Fee te ane mann ieee nas iresa : : pe- iit ete dom creer eee ee @ interna, lotul, data fa- , masa neti, 10 36.3. La livrare se vor pune la dispozitia beneficiarului certificatul de calitate si instructiunile de aplicare a produsulul seat. rTransportul produselor ignifuge Pe bazi de apa se face {4rd ca temperatura s cobeare sub 5° C, jar a face Mie solvent, neexpuse surselor de radiafie termici, Pro- pazele vor fi protejate contra ape Hee pentru receptia produselor ignifuge fe, Tor verifica condifiile de admisibilitate prevazute de standardele de firma ‘sau normele interne. Bee inainte de receptie se va verifica integritatea ami Jajelor. 7 produsele ignifuge se pastreaza inchise SX, pana ta intrebuintare, in ambalajele originale ‘ale producatorului Tro err 'termenul de garantie a fost dept prin de- pozitare, utilizarea produsulul Ignitus feste admis numai CU hvizul producatorulu Ey Produsele ignifuge se pAstreazd in foourt ferite de aig sau de actiunea direct’ a soarelul, Precitn side inghet. ploat emperatura de +5°C..30°C, de preferinta in maguzit uscate, 3 10, Sotutiile ignifuge se livreaza gata prcparcte de pro- gucator Cu avieul producatorulu, acestea, Pot fi preparate si ducati de ulilizare, de catre cel care le aplica 3.7. Masuri de protectia muncit a7, La prepararea si aplicarea _produselor ignifuge, se vor respects regulile si masurite specifice de prevenire st stin~ gere a incendiilor si de protectia mune prevazute in standar- gere @ intema sau normele interne, precum St Normele repu- blicane de protectie a muncil ne de prefimpul lucrarilor de ignifugare se vor “ves in ‘vedere si urmitoarele masuri generale * ** Ta prepararea si aplicarea_produscio” ignifuge de su- prafata se vor utiliza ochelari de jprotectie pentru a feri ochit BraitNagerea vatamatoare cu stropi de solutle, care pot avea un caracter puternic:alcalin. raracher apul lucrului se va folosi imbracaminte de pro- tectie, cizme si manusi de caucluc. © Supa terminarea lucrului se vor spéla mainile si apoi ge vor unge cu 0 alifie protectoare (de exempli Pe baza de lanolin). ul — Legaturile furtu i nul i cig et fine meen Yor Base, meer - La ignitugarea prin impregnare la presi Tespecta misurile de protectia muncii previa de instruc ieee Ske tac ees See tire soit in ucrarilor de ignit re, inclasiv preg sc ir de tue ae ae pele condition wt i si_prevenirea incendiilor — Spunzate ee ser efemeydoceaer coreanstonrs exe- 38. Rece ‘eceptionarea si controlul lucrdri 38, Reson ‘contralul lnrdrilor de ignifugare pratt; Verificarea caltitit protectiet prin apti al @ produselor Jgnifuge const in pan aplsares pe —verificarea integritatit $1 uniform = gritatii st w tii peliculei Ve, care se face pe intreoga ouprafofd trata Se area cantitatit igni soln a canttatt de produs fgntug uitzat, calou- de pa ateratea se considera corespunzs a peli Blea here enprepee e sumul specific indicat in standardul de firma sau norma Ine s @ produsulal respeciv oe nom rat gee Werticaren cali impregnarit se face pri le soltitie si adéncimil de patrundere acest a aceste precum si pri si prin controlut-solutiel de i ecu si prin controlusolutiet de impregnare conform STAS la 3.8.4. In veder ; rea receptionarii Iucrari neon prea ptionarii lucrarilor i GREESg, eoutontla, ce pat executa Incereasl cealore, stan: lor in vgoare (SEAS 052), decir Isboratsare autorizate, avea ae RHEn pentru incercari se vor pregati .y r gatirea Loreal ‘ile prevazute in standardele ‘de metoda ren giles epravetelor se va exceuta sub supravegherea beneficl- a , concomitent si i i condi aa in ze vil protevet in aceleasi condifii cu cele utili- 3.8.6. Epruvetel n Remi Ep ele se ambaleaza, it es enefi iciarului, fara a se ‘deteriora « aie ita sigh 13 Eonar ‘a Stratul ignifug, se sigi etichetd se vor specifi Bae specifica : denu i i ‘tuat lucrarea materialului denigmies heck Nea prods ; rea produ- sului ignifug, , , data aplicirii executantului, aplicdrii, modul de aplicare, denumirea 12 3.8.7. Epruvetele vor fi insofite de. un Poo verbal de receptie provizorie (conform modelului din anexa) din care sé reePhe ch acestea au fost pregatite de eatre executant in pre- Tenta beneficiarulu, precum si de ocumentatia privind pro- eRe utilizat (certificat de calitate, ‘viz de expeditie de la Groducator pentru intreaga cantitate de produs) Le Laboratorul care executa incercarile, Vi elibera bu: jetin de incereare conform standardul de metoda. tin de ingemra avizarea produselor ignifuge,, Pr sila cererea beneficiarului, se executa incerstr! de laborator_pen= ceretegadrare in clasa de combustibilitate (STAS 7248, STAS 11357). 1V. Ignifugarea materialelor textile 41, Conditii de preparare si aplicare ‘LAA, Prepararea si aplicarea solutiilor ignifuge & efectu- ‘eazi contorm precizarilor din standardul de firm sau norma fatern’ pentru produsul respectly. TLD’ Pentru ca produsele ignifuge s4 pitrund’ in esi turi Gi si adere mai bine Ja fibra, In scope obtinerii unei igni- fugari eficace, este necesar ca i prealabil fesatura si fie spi- Tata curatata de praf si impuritatl. $13" Tenifugarea nu trebuie si schimbe aspectul materia Jelor texiile (culoare, texturd, aspect) sine trebuie sa le in- Tautafeascd rezistenta mecanicd si 1a radiatii ultraviolete. Htconcd rodusele ignifuge solubile, in apa eo aplica numai pentru ignifugarea materialelor Gestinate tapitarii, deco- Pari sau pavoazirii in interiorul fneaperilor. Aceste produse ‘bu se vor aplica in cazul In care neaperile respective au © Tmniditate relativa mai mare de 70%/« ‘itm La expirarea perioadei de mentinere calitatii Ju crit de ignifugare specificata de producater ee obligatorie feignifugarea intregii suprafete protelate anterior, respectiv a Tntregului material ignifugat prin impregnate 42. Tehnologia de aplicare ‘4.2.1, Calitatea lucrarilor de ignifugare, respectiv eficacita- tea ignifuganii, este conditionata de respects tehnologiei. de aplicare a produsului si consumulul specific indicat de pro- ducator. 13 soifugarea prin impregnare a materialelor textile se realizeazi, fie prin fulardare, respectiv impregnarea in foaie intinsd si stoacerea uniforma intre valturi, fie prin pul- verizare 4.23. La ignifugarea prin impregnare pe fillard se va tine seama de specificatiile producatorului privind — temperatura solutiei de impregnare ; — pH-u1 solutiei ; — temperatura de uscare ; — umiditatea reziduala dupa uscare ; — modul de impregnare si stoarcere, astfel incat si se obfind acelasi efect pe toati suprafata materialului textil (in- clusiv pastrarea culorii), iar prin stoarcere pe materialul textit sé ramani cantitatea de substantd solid’ prevazuta prin con- sumul specific indicat de producitor. 4.2.4. La impregnarea prin fulardare se poate ada baia de impregnare o cantitate de muiant, pentru 0 udar mai rapid a materialului textil. In acelasi scop, la ignifugarea prin pulverizare si in spec ain ec Ja ignifugarea plusului, se va adduga solutiel de ignifugare cantitate de muiant, in functie de greutatea si alului Necesitatea utilizarii unui muiant, tipul si cantitatea se indica prin standardul de firma sau norma interna a produs« Tut ignifug. desimea materi 4.2.5. Ignifugarea prin pulverizare se executa pe te care au fost montate in rame de uscare sau anumite locuri, care nu mai pot fi demontate pentru a fi impregnate prin fu- lardare. In acest caz, rezultate bune se obtin cdnd solutia este pulverizati cat mai fin pe suprafata textilelor, Ignifugarea tesaturilor prin pulverizare se considera ter- minata cand s-a pulverizat toata solutia caleulati conform art 4.2.7., cand tesdtura respectiva s-a uscat complet si uniform Temperatura si pH-ul solutiei trebuie si aib’ valorile specifi- cate de producator. . 4.2.6. In cazul impregnérii prin fulardare, cantitatea de substantia ignifuga uscata se stabileste in functie de cantitatex in kWograme de material textil care urmeazi a fi impregnat. 4.2.7. In cazul ignifugarii prin pulverizare, consumul: spe- ic se stabileste astfel 14 cantitelematel rezults consumul de solute ignifugd, Se foloseste o bucatii de in tesdtura care urmeaz a in fesditura care a se ignifuga, © oa se supune operatiel de ignifugars }9 “oT ig Wa s oper: ignifugare 1m ce i u Jului. Buca! ntice cu restul material ue a aernainte si dupa pulverizare ; prin difer chs tepabatea de solutie absorbité. Rezultatul se stabileste @ multiplica in g/m?. i soltitiuy de sovtie pentra sstfe! Trieterminarea necesarulul de pent ae ‘i ta pierderilor. intitate aferent pi en ie pecan Bee rare oo soars sup ignifugare si, vor fi Mésate SS se USUCE, 08 ~ a . ‘Specificatiet producatorului. - ot paatane a 43. Condifii de livrare, transport, receptie si Pt produsclor ignifuge , sito a 4.3.1, Produsele ignifuge se livreazd de cae ne read ambeigig, eorespunzstoare conform standarduls ¢& mormel DIE ele vor purta etichete. pe care 56 i balajet® resa producatorului, denumirea Proch= umireal i prod oat standardul de firma sau norma aa Iotul, tah Siifermenul de garantie, masa met sarah Drlcaticl Tiivrare se vor pune la dispozitia, pet sifstulde calitate sf insituctiunt. de, eplicare 3° nae corti cy transportul produselor ignifuge nul fe ate suri deosebite de sigurant ; produsele trebuie s: ia inghetului. ww an contra ape st aU atiaprodusclor ignifuge se vor verifies conditiile de admisibilitste previzute In standardul rma inter. _ sectea ame a 436 Inainte de receptie se va verifica integritatea am- jelor. : ; pane T, Depozitarca si pistrarea produselor ignifage Poms ial Gn incaperi uscate, ferite ce ul ‘materiale textile se va face in peri zeal, inghet si de temperaturi prea: ridicate. . sp. standard Lae Dupé expirarea termenului prevazut, in stant firma 7 1a a jurata maxil lepozi- de firma sau norma intern: entra c Seal Se poate lene a numai daca rezultatele verificarilor ‘corespund ed teh- nice de calitate ¢ 15 4.4, Masuri de protectia Mncii 4.4.1, La prepararea si aplicarea produselor ignifuge pen- tru materiale textile se vor respecta regulile si in masurile spo- cifice de prevenire si stingere a incendiilor si de protectia muncii prevazule in standardele de firma si Normete republi- cane de protectie a munci 4.4.2. Pe timpul lucrarilor de ighifugare se vor avea in ve- dere gi urmatoarele masuri generale — La prepararea si aplicarea produselor ignifuge pentru materiale textile se vor folosi ochelari de protectie si Imbraci- minte de protectie, — La ignifugarea prin pulverizare sub presiune se vor respecta misurile de protectia muncii previzute de instructiu- nile in vigoare pentru folosirea instalatiilor sub presiune. — La impregnarea prin fulardare se vor respecta masurile de protectia muncii in vigoare privind utilizarea si manipu- larea utilajelor respective. 4.4.3, Executantii lucrarilor de ignifugare, inclusiv la pre- gitirea solutiilor de ignifugare a materialelor textile, vor res Pecta normele specifice de protectia muncii si prevenirea in- cendiilor corespunzatoare conditiflor si loculul unde se desfi- soard aceste activitati. 4.5. Receptionarea $i controlul lucrarilor de ignifugare 4.5.1. In vederea receptionarii lucrarilor de ignifugare, la cererea executantului, se pot executa incerciri conform stan dardélor in vigoare (STAS 8025, STAS 11357), de catre labo- ratoare autorizate. 4.5.2. Epruvetele pentru incereari se vor prégati si vor avea caracteristicile prevazute in standardul de metoda, Epru- vetele vor fi prelevate din materialul ignifugat sau se vor ig: nifuga concomitent si in aceleasi condifii cu executarea lucri de ignifugare in prezenta beneficiarultii lucrarii. 4.5.3, Epruvetele se ambaleazi in prezenta reprezentantu- lui beneficiarului, se sigileaza si se eticheteaz’. Pe eticheta se va specifica : denumirea obiectivului unde s-a efectuat lucrarea, materialul ignifugat, denumirea proda- sului ignifug, data aplicdrii, metoda de aplicare, denumirea executantului, 16 ‘pa. Bpruvetele vor E ‘provizorie (con 4 acestea au 10% Fie a noe jciarului, Pr fi insotit fost prelevate A ia pro de documentatia Pron Matitate, aviz de expediti fgertificat de 4 sate de produ). $eireaga cantitale de Prods) * 48.5. Laboratoarele “putetin de incercar = ed. 1009 ‘econ! foirm stand: \delului_ din an de execu! ie jardului 4 an proces verbal Je den Pr are 8 tant in prezenta dusului utilizat or de re- pentru elibera BENEPICIAR : EXECUTANT: \ ADRESA: ADRESA > TELEFON!AX : TRLEFON/FAX : ale 2 2 2 2 2 |7\\e3 ale |e |g 4 PROCES VERBAL DE RECEPTIE PROVIZORIE g Be giz \@ | a Nr - ain - 3 ae spe sd SubseM NAW neem eleget din patea - 2 @ (eres ~ in calitate de beneficiar si : % Seek in caiitave de executant al luerarii de ignifugare in baz coniractuluis 3 2 |.38s comenzii_ nr. cece, AM Procedat Ia receptia provizorie a lueréti . 3 Bese dle jgnilugare, constaldnd cf aceasta a fost exccutata fizic la oblecti- E g fi vul a — ‘in suprafata total de = mp 7 = % constiminducse’ 6 caniitate total de keg Sapo lanituna. 2 Pentru verificarea calitatit ignifugarii au executat epruvere de 4 SEs lemn ignifugate concomitent st in aceleasi conditil cu cele din obiectiv, 2 238 in cantitate si la dimensiunile impuse de STAS 652. 4 Epruvetele in numar de .onu..-» sau executat pentru fleeare obiee- = tiv in parte din lista anensta la prezentul proses verbal si sau ctiche- 8 : {at sh sigilat In prezenta beneficial 2 Be Bpruvetele se vor inainta pentru incereast la - a 8 Contravaloarea taxelor de transport se suport de expeditor Be |. Referitor la luerarea de ignifugare se specifica urmatoarele g Se |e 1. Produs ignifug utitizat (em products.) g 3 a2 le 2. Nr lowulot de prods nites : a z a, \E tn NceeeieereiT ae) ea a = \a\ } aa 4 Nr. avizului de expedivie - 5 be 22 | 5, Modul de aplicare al produsului - 8 378 3e 2 6. Material protejat : - 25 $22| 3 7. Consum specific ¢kizap) . 838 Z| tel 4 Numarul straturilor aplicate : 4a8 Bel $25) 8 9. Data aplicarii produsului a . B53 3) 232 Be2|¢ 10. Daia Mari probelor an. - Eee 3) £35) B55 Pentru receptia definitiva, executar @ previnte bene ge2e | alees| Pers ficiarului buletinul de Incercare, yt Dept pentru care s-a inchelat prezentul proces-verbal in = Gin care un exemplar yi copiile ceruificatulut de ciliate, 5 a | |s = Si avaulul de expedifie se” vor’ inainta ct comanda ferm: 2 aS |S Va a ‘odaté cu epruvetele pentru incereare. ee =| = Din pastea beneficiarului, Din partea paren executantulur, tales © Ls 18 19 1 24s t 2/2 fla | se ntiale, factura producatorului mente confider eta eu .Normele repy saje In loc de cuprinde ei protectia 3... elele [2 g |e glee |g ala g |e WRF te 4 B18 8 8 oo ET Oe 8 sleet i "| Z| 3.| $22 eg o| Eel 28) ¥ge = 83) 38] 955 “f £8] 8/353) 3 [2 d neces wc si le ultraviolet a mate {UL LUCRARILOR PUBLICE MINISTER ERITORIULUE ‘SI AMENAJARY TI ORDIN Nr. 27/N din 08.04.96 Avand_in vedere ‘Tehnico-Stiintific nx, 155/195 ; avizul Consiliului ernului nr, 456/194 privind or- tui Lucrarilor Publice si In temeiul Hotararii Guv« ganizarea si functionarea Ministerul Stmenajirii Teritoriului; Tn conformitate cu Hotdrdrea Parlamentulul nr- 11/1992 si a Decretului nr, 223/192 + Ministrul Lucririlor Publice si Amenajarii ‘Teritoriului emite urmatorul ORDIN : 1. Se aproba : Yormativ de proiectare, executie, ex- a carburan~ ‘iilor de distributie, ii)", Indicativ NP 004-96. de la pet, 1 intra in valabilitate 1a data pur Gobstructiilor precum si in brogura de lementari si Atestari Tehnice va rile prezentului ordin. \Siguranta la foc, N ploatare si postutilizere a sta filor la autovehicule (benzin: 2. Normativul* blicdpii_in_ Buletinul catre IPCT. 3, Directia General ‘aduce la indeplinire prevede . MINISTRU, MARIN CRISTEA a