Sunteți pe pagina 1din 7

Aceasta este versiunea html a fişierului

http://www.uab.ro/reviste_recunoscute/philologica/philologica_2007/33.todi_aida_2.doc.
G o o g l e generează automat versiuni html ale documentelor căutate pe Web.

DE LA DOOM 1 LA DOOM 2.

PROBLEME DE FONETICĂ, ORTOGRAFIE ŞI ORTOEPIE

ÎN CELE MAI RECENTE LUCRĂRI NORMATIVE

Conf. univ. dr. Aida Todi

Universitatea Ovidius Constanţa

In this article we intend to approach some issues related to orthography and orthoepy,
reviewing some aspects of the current development of the linguistic norm. We considered the latest
normative works: the most recent edition of the Orthography, Orthoepy and Punctuation
Guide (1994), as well as the first (1982/1989) and second (2005) edition of the Dictionary of
Romanian Orthography, Orthoepy and Morphology (DOOM 2). We analysed, among other issues,
whether the latest edition of DOOM represents a normative progress in the sense of simplifying
(reducing the options), opting for a form more frequently used by the speakers, or, on the contrary,
it allows, in some cases, for double forms, disallowed in previous works.

Ne-am propus, în cele ce urmează, să trecem în revistă câteva aspecte ale evoluţiei normei
lingvistice în perioada actuală. Am avut în vedere ultimele lucrări normative: cea mai recentă ediţie
a Îndreptarului ortografic, ortoepic şi de punctuaţie (1994), precum şi ediţia I (1982/1989) şi a II-
a (2005) a Dicţionarului ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române. Vom nota în
continuare aceste lucrări, pentru simplificare, cu ÎOOP, DOOM 1 şi DOOM 2. Am urmărit în ce
măsură ultima ediţie a DOOM reprezintă un progres normativ în sensul simplificării (al reducerii
variantelor), al opţiunii pentru o formă mai frecventă în uzul vorbitorilor sau, dimpotrivă, acceptă,
în unele cazuri, forme duble nepermise în lucrările anterioare. În articolul de faţă ne-am propus să
abordăm în special chestiunile legate de ortografie şi ortoepie, reţinând doar câteva aspecte
esenţiale. Nu am intenţionat să oferim un inventar exhaustiv (ci doar prin selecţie) al problemelor
prezentate (dublete accentuale păstrate, reduse, propuse, situaţiile de despărţire în silabe diferite în
DOOM 2 de lucrările normative anterioare. Unele dintre modificările din aceste categorii au fost
deja discutate parţial1.

În ceea ce priveşte notarea accentului, se poate constata că, în ultimele lucrări normative, acesta
prezintă diferenţe: dacă iniţial notaţia era similară accentului ascuţit din franceză, aşa cum apare, de
pildă, inclusiv în cea mai recentă ediţie a ÎOOP (calomniatór), DOOM 1 notează un punct sub
vocala accentuată (calomniatọr), în timp ce DOOM 2 o subliniază (calomniator). Am optat, în cele
ce urmează, pentru notarea accentului ca în ÎOOP, utilizată şi de alte dicţionare cunoscute de public
(DEX).

Menţionăm că ultimele trei lucrări normative la care ne referim admit, toate, dublete
accentuale. În cazul accentului, în unele situaţii DOOM 2 a procedat prin reducerea variantelor
acceptate anterior, admiţând o singură formă, selectată, presupunem, în funcţie de frecvenţa ei în
uzul vorbitorilor. Astfel: adícă (DOOM 2) faţă de adícă şi ádică (DOOM 1, ÎOOP); anatémă
(DOOM 2) faţă de anátemă şi anatémă (DOOM 1, ÎOOP); áripă (DOOM 2) faţă de áripă şi arípă
(DOOM 1, ÎOOP); aústru (DOOM 2) faţă de áustru şi aústru (DOOM 1, ÎOOP); bísmut (DOOM
2) faţă de bismút şi bísmut (DOOM 1, ÎOOP); cálcar (DOOM 2) faţă de calcár şi cálcar (DOOM
1, ÎOOP); cóbalt (DOOM 2) faţă de cobált şi cóbalt (DOOM 1, ÎOOP); condór (DOOM 2) faţă de
condór şi cóndor (DOOM 1, ÎOOP), cráter (DOOM 2) faţă de cratér şi cráter (DOOM 1, ÎOOP);
déspot (DOOM 2) faţă de despót şi déspot (DOOM 1, ÎOOP); fecúlă (DOOM 2) faţă de fecúlă şi
féculă (DOOM 1, ÎOOP), hárpie (DOOM 2) faţă de harpíe şi hárpie (DOOM 1, ÎOOP); infím
(DOOM 2) faţă de infím şi ínfim (DOOM 1, ÎOOP), neútru (DOOM 2) faţă de néutru şi neútru
(DOOM 1, ÎOOP); oníx (DOOM 2) faţă de oníx şi ónix (DOOM 1, ÎOOP); simpozión (DOOM 2)
faţă de simpózion şi simpozión (DOOM 1, ÎOOP); supérfluu (DOOM 2) faţă de supérfluu şi
superflúu (DOOM 1, ÎOOP); vérmut (DOOM 2) faţă de vérmut şi vermút (DOOM 1, ÎOOP);
zepelín (DOOM 2, inclusiv cu forma grafică schimbată şi fără indicaţii speciale de pronunţare) faţă
de zeppelín şi zéppelin (DOOM 2, ÎOOP).

Principiul reducerii variantelor nu este aplicat însă consecvent; faţă de lucrările normative
anterioare, DOOM 2 admite dublete accentuale noi: ántic şi antíc (DOOM 2) faţă de antíc
(DOOM 1, ÎOOP); asfíxie şi asfixíe (DOOM 2) faţă de asfixíe (DOOM 1, ÎOOP); candíd şi cándid
(DOOM 2) faţă de candíd (DOOM 1, ÎOOP), cólaps şi coláps (DOOM 2) faţă de coláps (DOOM
1, ÎOOP); firáv şi fírav (DOOM 2) faţă de fírav (DOOM 1, ÎOOP), gíngaş şi gingáş (DOOM 2)
faţă de gíngaş (DOOM 1, ÎOOP), jílav şi jiláv (DOOM 2) faţă de jílav (DOOM 1, ÎOOP), penúrie
şi penuríe (DOOM 2) faţă de penuríe (DOOM 1, ÎOOP); pojghíţă şi pójghiţă (DOOM 2) faţă de
pojghíţă (DOOM 1, ÎOOP); políp şi pólip (DOOM 2) faţă de políp (DOOM 1, ÎOOP); pónei şi
ponéi (DOOM 2) faţă de pónei (DOOM 1, ÎOOP); precaút şi precáut (DOOM 2) faţă de precáut
(DOOM 1, ÎOOP), sinécdocă şi sinecdócă (DOOM 2) faţă de sinécdocă (DOOM 1, ÎOOP); véctor
şi vectór (DOOM 2) faţă de vectór (DOOM 1, ÎOOP).

În alte cazuri, în DOOM 2 s-au menţinut dubletele acceptate de DOOM 1 şi ÎOOP: ánost şi
anóst, dihór şi díhor, íntim şi intím, níscai şi niscái, profésor şi profesor, suburbíe şi subúrbie.

Am consemnat şi situaţii în care DOOM 2 păstrează dubletele din ediţia precedentă,


inversându-le ordinea: bántu şi bantú (DOOM 2), bantú şi bántu (DOOM 1); bengáli şi bengalí
(DOOM 2), bengalí şi bengáli (DOOM 1); facsímil şi facsimíl (DOOM 2), facsimíl şi facsímil
(DOOM 1); hatmán şi hátman (DOOM 2), hátman şi hatmán (DOOM 1); mắgăriţă şi măgăríţă
(DOOM 2), măgăríţă şi mắgăriţă (DOOM 1) etc.

Nu am avut în vedere dubletele accentuale neacceptate de normă; unele dintre acestea


diferenţiază graiurile de limba literară, iar norma a operat deja o selecţie. Frecvenţa formelor
accentuale alternative acceptate fusese remarcată şi în lucrările normative anterioare. Valeria Guţu
Romalo arăta că „extinderea acestui tip de variante se datoreşte în mare măsură particularităţii
limbii române de a avea accent liber şi carenţei ortografiei româneşti de a nu fi prevăzut reguli de
notare grafică a vocalei accentuate în cuvânt”2 şi că, „spre deosebire de limbile cu accent fix, în
care toate cuvintele sunt accentuate uniform (pe prima silabă în maghiară, pe ultima în franceză, de
pildă), în română, ca şi în engleză, rusă ş.a., în cuvintele alcătuite din mai multe silabe accentul
poate fi asociat cu oricare dintre ele; spunem ábur, fereástră, ambasadór, cásă etc.” (ibidem). Iar
Alexandru Graur preciza, în urmă cu mai multe decenii: „Există o oarecare fluctuaţie în cazul unor
cuvinte vechi sau relativ vechi, dialectul moldovenesc având tendinţa să retragă accentul spre
iniţială, în timp ce cel muntenesc îl are uniform pe silaba finală când e terminată în consoană şi pe
penultima, atunci când ultima se termină cu o vocală. Dau accentul moldovenesc, întrucât cel
muntenesc a fost definit: bólnav, dúşman, frấnghie, gíngaş, gíngie, gấngav, hóleră, léşin, mấrşav
[..], apoi Lúgoj. În puţine cazuri distribuţia diferă de cea indicată: mold. Dobrógea, Govóra etc.,
munt. Dóbrogea, Góvora. În măsura în care se poate stabili accentul primitiv, el concordă când cu
una, când cu cealaltă dintre formele dialectale […]. Probabil aceleiaşi tendinţe de uniformizare din
dialectul muntenesc îi corespunde şi pronunţarea (neadmisă de manualele normative) simplifícă,
specifícă”.3

În cazul unor cuvinte, ediţia nouă a DOOM propune accentuări diferite faţă de ediţia
precedentă, în următoarele situaţii:

a. la compusele cu alt (fie ele adverbe sau pronume): altădátă (DOOM 2) – áltădată (DOOM
1); altcarevá (DOOM 2) – áltcareva (DOOM 1); altcândvá (DOOM 2) – áltcândva (DOOM 1);
altcevá (DOOM 2) – áltceva (DOOM 1); altcinevá (DOOM 2) – áltcineva (DOOM 1); altcúm
(DOOM 2) – áltcum (DOOM 1); altcumvá (DOOM 2) – áltcumva (DOOM 1); alteóri (DOOM 2)
– álteori (DOOM 1); altîncotró (DOOM 2) – áltîncotro (DOOM 1); altundevá (DOOM 2) –
áltundeva (DOOM 1);

b. compusele cu după: dúpă cât (DOOM 2) – după cất (DOOM 1); dúpă ce (DOOM 2) – după
cé (DOOM 1); dúpă ce că (DOOM 2) – după cé că (DOOM 1); dúpă cum (DOOM 2) – după cúm
(DOOM 1);

c. alte categorii de cuvinte (majoritatea neologisme, dar şi cuvinte învechite, populare,


regionale, livreşti etc.): áchiu (înv.) (DOOM 2), achíu (DOOM 1); avárie (DOOM 2) – avaríe
(DOOM 1); bítum (DOOM 2) – bitúm (DOOM 1); bormaşínă (DOOM 2) – bórmaşină (DOOM
1); cathársis (DOOM 2) – cátharsis (DOOM 1); cómmodo (DOOM 2) – commódo (DOOM 1);
coregízor (DOOM 2) – coregizór (DOOM 1); ému (pasăre) (DOOM 2) – emú (DOOM 1); ferígă
(DOOM 2) – férigă (DOOM 1), fíică (DOOM 2) – fiícă (DOOM 1), galimatiás (DOOM 2) –
galimátias (DOOM 1); índex (deget) (DOOM 2) – indéx (DOOM 1); karáte (DOOM 2) – karaté
(DOOM 1); patvagón (înv.) (DOOM 2) – pátvagon (DOOM 1); plétoră (DOOM 2) – pletóră
(DOOM 1); prólaps (DOOM 2) – proláps (DOOM 1); rabín (DOOM 2) – rábin (DOOM 1);
rádar (DOOM 2) – radár (DOOM 1); regízor (DOOM 2) – regizór (DOOM 1); revízor (DOOM
2) – revizór (DOOM 1) etc.

Schimbări de accent seǘ constată, de la o ediţie la cealaltă, în sensul regularizării, în flexiunea


unor substantive neutre terminate în –o neaccentuat, care la plural şi / sau la forma articulată îşi
mutau accentul pe această vocală (în DOOM 1): torpédo 1 (cuplaj de bicicletă) (art. torpédoul, pl.
torpédouri (DOOM 2) – faţă de torpédo, art. torpedóul, pl. torpedóuri (DOOM 1); trémolo, art.
trémoloul, pl. trémolouri (DOOM 2) – faţă de trémolo, art. tremolóul, pl. tremolóuri (DOOM 1);
véto, art. vétoul, pl. vétouri (DOOM 2) – faţă de véto, art. vetóul, pl. vetóuri (DOOM 1).

În ceea ce priveşte accentuarea unor forme verbale, reţinem că cele două accentuări admise de
DOOM 1 şi ÎOOP pentru verbul a blestema (bléstem şi blestém) sunt acceptate şi de DOOM 2. La
fel, pentru verbul a dumica este admis dubletul (eu) dúmic şi (eu) dumíc. Faţă de lucrările
normative anterioare, DOOM 2 reduce dubletul accentual la verbul a fi, persoana I şi a II-a plural,
indicativ prezent; astfel, unica formă acceptată de noul DOOM este súntem, respectiv súnteţi. La
fel, cele două variante anterioare ale verbului a consta, la indicativ prezent, persoana a III-a (constắ
şi cónstă) sunt reduse în DOOM 2 la una singură (constắ).

La despărţirea în silabe, vechile lucrări normative recomandau ca, în cazul derivatelor şi al


compuselor, să se ţină cont de principiul morfologic; elementul de noutate pe care îl aduce DOOM
2 faţă de lucrările normative anterioare îl constituie acceptarea generală a principiilor fonetice,
inclusiv la derivate şi compuse. Autoarele DOOM 2 precizează, în Introducere, că „sunt posibile
două modalităţi de despărţire a cuvintelor la capăt de rând: pe baza pronunţării şi pe baza structurii
morfologice a cuvintelor” – pe care le numesc despărţire după pronunţare şi, respectiv, după
structură (Introducere, p. LXXIX). În Introducere se mai afirmă că „este acceptată şi despărţirea
după structură, însă cu mai multe restricţii faţă de recomandările din DOOM”. Astfel, cuvinte
precum: inechitate, inuman, sublinia etc. se despart, conform DOOM 2: i-ne-chi-ta-te şi in-e-chi-
ta-te; i-nu-man şi in-u-man; su-bli-ni-a şi sub-li-ni-a etc. Precizăm doar că, în toate situaţiile
menţionate, prima variantă propusă este despărţirea în silabe pe baza pronunţării.

În cazul câtorva cuvinte se recomandă alte despărţiri în silabe:

a. se preferă hiatul în locul diftongului: albie (-bi-e) (DOOM 2) – (-bie) (DOOM 1);
ecuadorian (-cu-a-) (DOOM 2) – (-cua-) (DOOM 1); neutral (ne-u-) (DOOM 2) – (neu-) (DOOM
1); [la fel pentru: neutralitate, a neutraliza, neutralizant, neutralizare, neutrino, neutron,
neutronic]; neutru (ne-u-) (DOOM 2) – (neu-) (DOOM 1); recamier (-mi-er) (DOOM 2) – (-mier,
pron. fr. –mie) (DOOM 1); unguent (-gu-ent) (DOOM 2) – (-guent) (DOOM 1);

b. diftongul înlocuieşte hiatul: adagietto (it.), (-giet-) (DOOM 2) – (-gi-e-) (DOOM 1); adagio
(it.) (-gio) (DOOM 2) – (-gi-o) (DOOM 1); (a) agiota (a-gio-) (DOOM 2) – (gi-o-) (DOOM 1);
agiotaj (a-gio-) (DOOM 2) – (gi-o-) (DOOM 1); daimio (dai-mi-o) (DOOM 2) – (da-i-mi-o)
(DOOM 1); iatralipt (înv.) (ia-tra-) (DOOM 2) – (i-a-tra-) (DOOM 1); iatrochimie (ia-tro-)
(DOOM 2) – (i-a-tro-) (DOOM 1); iatromanţie (ia-tro-) (DOOM 2) – (i-a-tro-) (DOOM 1);
muzoar (-zoar) (DOOM 2) – (-zo-ar) (DOOM 1), toaletă (toa-) (DOOM 2) – (to-a-) (DOOM 1);

c. am înregistrat şi situaţia în care DOOM 1 admitea două variante de despărţire în silabe (cu
diftong sau hiat), iar DOOM 2 a optat pentru una dintre acestea: şeic (şe-ic) (DOOM 2) – (şe-ic şi
şeic) (DOOM 1); vraişte (vraiş-) (DOOM 2) – (vra-iş şi vraiş-) (DOOM 1).

Principiul fonetic al corespondenţei sunet – literă este încălcat din ce în ce mai mult de
reglementările DOOM 2, prin acceptarea unei întregi serii de neologisme (neînregistrate de
lucrările normative anterioare – asteriscul atrage atenţia în acest sens) pentru care se recomandă
scrierea şi pronunţarea ca în limba de origine: *aftershave (angl.) [pron. aftărşeĭv]; *brunch (angl.)
[pron. branč]; *chemin de fer (fr.) [pron. şmẽ dö fer] etc. Cele mai multe neologisme de acest tip
sunt de origine engleză, urmate la o distanţă apreciabilă de cuvinte din franceză, italiană, spaniolă.
Desigur, indicaţiile de pronunţare a cuvintelor în discuţie nu pot fi decât aproximative pentru
vorbitorul de limbă română, întrucât unele sunete sunt improprii limbii noastre. Considerăm însă că
în asemenea situaţii era inevitabilă acceptarea formei din limba de provenienţă; în această opţiune
intervine, desigur, un fapt de cultură şi civilizaţie contemporană de care româna, în pofida
caracterului fonetic al ortografiei sale, va trebui să ţină seama în viitor: din ce în ce mai mulţi
români învaţă limbi străine, iar pentru cunoscătorii limbii engleze, franceze etc. o transcriere
românescă „după ureche” a acestor cuvinte ar fi de neconceput.

Excepţii de la principiul corespondenţei sunet – literă existau şi în cazul cuvintelor vechi


româneşti, moştenite din latină (forme din paradigma verbului a fi: eşti, este, eram, erai, era, eraţi,
erau şi a pronumelui personal: eu, el, ei, ele), scrise cu e- iniţial şi pronunţate cu ie- (aşa-numita
preiotare, pusă de unii cercetători pe seama influenţei slave), situaţie inadmisibilă în cazul
neologismelor care încep cu e- (epocă, eră, ereditar etc.).

O serie de neologisme au, în DOOM 2, dublă pronunţie şi / sau scriere, ceea ce dovedeşte
insuficienta lor adaptare la spiritual limbii române; este vorba fie despre cuvinte pentru care se
admite şi o pronunţare (respectiv ortografie) engleză, şi una franceză, fie despre termeni ortografiaţi
şi pronunţaţi ca în limba de origine (de regulă, engleză) sau adaptaţi la limba română: airbus (tip de
avion) (pron. engl. érbas / fr. erbǘs) (air-bus) s.n., pl. airbusuri; Airbus (firmă, marcă) (pron. engl.
érbas / fr. erbǘs) (Air-bus) s.propriu; bluejeans (angl.) (pron. engl. blugínz / rom. blúgins) (blugi
s.m.pl.); bódyguard (angl.) (pron. bódigard / bádigard) (-guard) / bodigárd s.m., pl. bódyguarzi /
bodigárzi (pron. şi scriere); boss (angl.) / bos s.m., art. bossul / bosul; pl. boşi; break 2 (angl.) (pron.
brec) / brec 2 (la tenis) s.n., pl. breakuri (pron. brecuri) / brecuri; bric-à-brác (fr.) / bricabrác s.n.;
clearing (angl.) (pron. clíring) (clea-) / clíring s.n.; clovn / (înv.) claun s.m., pl. clovni / clauni;
derby (angl.) / dérbi (cursă de călărie, întrecere sportivă) s.n., art. dérby-ul / dérbiul (-bi-ul); pl.
derby-uri / derbiuri; dicotómic / dihotómic adj. (DOOM 1 dihotómic); dicotomíe / dihotome s.f.
(DOOM 1 dihotomie); diecezán / diocezán adj. (DOOM 1 diecezán); diecéză / diocéză f.s.
(DOOM 1 diecéză); dipsacée / dipsacacée s.f.; ciclámă (ci pron. si / ci) (ci-cla-) s.f.; citronádă (ci
pron. si) (ci-tro-) s.f.; diesel (motor) (germ.) (pron. dízăl) (die-) s.n., pl. diesele (DOOM 1
recomanda pronunţarea dízel).

Compartimentul afectat de cele mai multe schimbări pare să fie ortografia.

Numeroasele neologisme nou înregistrate, precum şi unele cuprinse în ediţia anterioară, pun şi
probleme legate de ortografierea formelor flexionare – ne referim la scrierea formelor articulate şi
a celor de plural, mai ales în cazul substantivelor neutre. Ca regulă generală, se poate preciza că
anglicismele terminate în vocală se scriu cu cratimă înaintea articolului hotărât sau a desinenţei de
plural (party-ul, party-uri; whisky-ul, whisky-uri; story-ul, story-uri; talk-shaw-ul, talk-shaw-uri
etc.). La cele terminate în consoane, articolul, respectiv desinenţa de plural se ataşează direct la
radical (trainingul, trenduri, tweeduri, walkmenuri, weekenduri, spleenul, sticksuri etc.). Totuşi,
regula nu e absolută, înregistrând şi excepţii: speech-ul, speech-uri; striptease-ul, striptease-uri;
scotch-ul, scotch-uri etc.

În ceea ce priveşte modificarea ortografiei unor cuvinte, am consemnat în DOOM 2


următoarele situaţii:

a. scrierea, în variaţie liberă, a unor cuvinte şi sintagme străine, în funcţie de cum reproduc sau
nu etimonul (cu sau fără cratimă, cu modificări ortografice faţă de etimon sau fără): ad-hoc / (lat.)
ad hoc (DOOM 2) – ad-hoc (DOOM 1); ad-interim / (lat.) ad interim (DOOM 2) – ad-interim
(DOOM 1); gill-box (angl.) / gilbox (DOOM 2) – gill-box (DOOM 1); boss (angl.) / bos (DOOM
2) – bos (DOOM 1); break 2 (angl.) / brec 2 (la tenis) (DOOM 2) – brec (DOOM 1); bric-à-brac
(fr.) / bricabrac (DOOM 2) – bricabrac (DOOM 1); derby (angl.) / derbi (cursă de călărie,
ăntrecere sportivă) (DOOM 2) – derbi (DOOM 1); et cetera / (lat.) et caetera (DOOM 2) –
etcetera (DOOM 1) etc.;

b. scrierea cu dublu –e a derivatelor în -ean(ă): arameean (DOOM 2) – aramean (DOOM 1);


arameeană (DOOM 2) – arameană (DOOM 1); corneeană (rocă) (DOOM 2) – corneană
(DOOM 1); herculeean (DOOM 2) – herculean (DOOM 1); hiperboreean (DOOM 2) –
hiperborean (DOOM 1); marmoreean (DOOM 2) – marmorean (DOOM 1); mediteraneean
(DOOM 2) – mediteranean (DOOM 1) etc.;

c. acceptarea a două variante ortografice (faţă de o singură formă în ediţia predecentă): afgan /
afghan (DOOM 2) – afgan (DOOM 1); aherontic / acherontic (DOOM 2) – acherontic (DOOM
1); arameic / aramaic (DOOM 2) – arameic (DOOM 1); balegă / baligă (DOOM 2) – baligă
(DOOM 1); batâr / batăr (DOOM 2) – batăr (DOOM 1); a se bălega / a se băliga (DOOM 2) –
a se băliga (DOOM 2); bălegar / băligar (DOOM 2) – băligar (DOOM 1); becisnic / bicisnic
(DOOM 2) – becisnic (DOOM 1); becisnicie / bicisnicie (DOOM 2) – becisnicie (DOOM 1);
belarus / bielorus (DOOM 2) – bielorus (DOOM 1); belarusă / bielorusă (limbă) (DOOM 2) –
bielorusă (DOOM 1); burduhan / burdihan (DOOM 2) – burduhan (DOOM 1); calamar / calmar
(DOOM 2) – calmar (DOOM 1); cana / canea (DOOM 2) – canea (DOOM 1); cartilaj /
cartilagiu (DOOM 2) – cartilaj (DOOM 1; cearşaf / cearceaf (DOOM 2) – cearşaf (DOOM 1);
cheotoare / cheutoare (DOOM 2) – cheotoare (DOOM 1); chimono / chimonou (DOOM 2) –
chimonou (DOOM 1); daravelă / daraveră (DOOM 2) – daraveră (DOOM 1); dicotomic /
dihotomic (DOOM 2) – dihotomic (DOOM 1); dicotomie / dihotomie (DOOM 2) – dihotomie
(DOOM 1); dieceză / dioceză (DOOM 2) – dieceză (DOOM 1); dumiri / dumeri (fam.) (DOOM
2) – dumeri (DOOM 1); dumirire / dumerire (rar) (DOOM 2) – dumerire (DOOM 1);
electroluminescenţă / electroluminiscenţă (DOOM 2) – electroluminescenţă (DOOM 1);
extraversiune / extroversiune (DOOM 2) – extroversiune (DOOM 1); extravertit / extrovertit
(DOOM 2) – extravertit (DOOM 1); fierăstrău / ferăstrău (DOOM 2) – ferăstrău (DOOM 1) etc.;

d. acceptarea celor două variante ortografice din ediţia precedentă, dar în ordine preferenţială
inversă: atriu / atrium (DOOM 2) – atrium / atriu (DOOM 1); bălvan / bulvan (DOOM 2) –
bulvan / bălvan (DOOM 1); bulgăr / bulgăre (DOOM 2) – bulgăre / bulgăr (DOOM 1);
caramaniu / caramanliu (DOOM 2) – caramanliu / caramaniu (DOOM 1); chiomp / chiomb
(DOOM 2) – chiomb / chiomp (DOOM 1); diseară / deseară (DOOM 2) – deseară / diseară
(DOOM 1) etc.;

e. acceptarea a două variante grafice diferite de cele din ediţia precedentă: chimioluminescenţă /
chimioluminiscenţă (DOOM 2) – chemoluminescenţă / chimiluminiscenţă (DOOM 1); chiulasă /
culasă (DOOM 2) – culasă (DOOM 1); clovn / (înv.) claun (DOOM 2) – clovn (DOOM 1);
corijent / corigent (DOOM 2) – corigent (DOOM 1); corijenţă / corigenţă (DOOM 2) – corigenţă
(DOOM 1); enologie / oenologie (DOOM 2) – oenologie (DOOM 1) etc.;

e. reducerea celor două variante din ediţia precedentă: angină (DOOM 2) – anghină şi angină
(DOOM 1); arădean (DOOM 2) – arădean / arădan (DOOM 1); arădeancă (DOOM 2) –
arădeancă / arădancă; augur 2 (prevestire) (DOOM 2) – augur / auguriu (DOOM 1); carafă
(sticlă) (DOOM 2) – carafă / garafă (DOOM 1); cârnat (DOOM 2) – cârnat / cârnaţ (DOOM 1);
chietism (DOOM 2) – chietism / cvietism (DOOM 1); chimioterapie (DOOM 2) – chemoterapie /
chimioterapie (DOOM 1); chinolină (DOOM 2) – chinoleină / chinolină (DOOM 1); cvadrimotor
(DOOM 2) – cvadrimotor / cuadrimotor (DOOM 2); cvartet (DOOM 2) – cuartet / cvartet
(DOOM 1); disperare (DOOM 2) – desperare / disperare (DOOM 1); dixie (angl.) (DOOM 2) –
dixie / dixieland (DOOM 1); eteroclit (DOOM 2) – eteroclit / heteroclit (DOOM 1); galanton
(DOOM 2) – galantom / galanton (DOOM 1) etc.;

f. modificarea ortografiei unor compuse: anatomofiziologic (DOOM 2) – anatomo-fiziologic


(DOOM 1); baseball (angl.) (DOOM 2) – base-ball (DOOM 1); electronvolt (DOOM 1) –
electron-volt (DOOM 1) etc.;

g. propunerea altei forme decât cea din ediţia precedentă: bruxellez (DOOM 2) – bruxelez
(DOOM 1); bullfinch (angl.) (DOOM 2) – bull-finch (DOOM 1); bungalow (angl.) (DOOM 2) –
bungalou (DOOM 1); cassone (it.) (DOOM 2) – casone (DOOM 1); chartism (DOOM 2) –
cartism (DOOM 1); chermeză (DOOM 2) – chermesă (DOOM 1); chimiotropism (DOOM 2) –
chemotropism (DOOM 1); clubmen (rar) (DOOM 2) – clubman (DOOM 1); concluziv (DOOM 2)
– conclusiv (DOOM 1); firitiseală (fam.) (DOOM 2) – hiritiseală (DOOM 1) etc.

BIBLIOGRAFIE

Dicţionare şi lucrări normative

DEX: Academia Română, Institutul de lingvistică “Iorgu Iordan”, Dicţionarul explicativ al limbii române, ediţia a II-a,
Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996.

DN 4: Florin Marcu, Noul dicţionar de neologisme, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1997.

DOOM 1: Academia Republicii Socialiste România, Institutul de Lingvistică din Bucureşti, Dicţionarul ortografic,
ortoepic şi morfologic al limbii române, Editura Academiei, Bucureşti, 1982.

DOOM 2: Academia Română, Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Dicţionarul ortografic, ortoepic şi
morfologic al limbii române, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2005.

ÎOOP: Academia Română, Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan”, Îndreptar ortografic, ortoepic şi de punctuaţie,
Ediţia a V-a, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1995.

Studii

Graur, Alexandru, Tendinţele actuale ale limbii române, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1968.

Guţu Romalo, Valeria, Corectitudine şi greşeală. Limba română de azi (versiune nouă), Humanitas Educaţional,
Bucureşti, 2000.

Mladin, Constantin-Ioan, Ortografie „raţională” vs ortografie „pasională” sau de ce ar trebui să scriem altfel.
Reflecţii pe marginea DOOM 2, în „Annales Universitatis Apulensis”. Series Philologica, 7, tom I, p. 267-274.

Rădulescu-Sala, Marina, Ce e nou şi ce e vechi în DOOM?, în „Limba şi literatura română. Revistă trimestrială pentru
elevi”, nr. 1, 2006, p. 3-8.