P. 1
COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULTI

COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULTI

|Views: 376|Likes:
Published by nadia17a

More info:

Published by: nadia17a on Mar 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2014

pdf

text

original

COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULŢI SIBIU SIBIU, STR. MITROPOLIEI, NR.

2 Telefon: 0269/218272, 210482, int 47, 48 Orar: Luni şi Miercuri
930 – 1400- depunerea actelor

Marţi şi Joi
830- 1200 – eliberare certificate

În scopul expertizării şi încadrării în grad de handicap a persoanelor adulte care prezintă un handicap, la nivelul consiliilor judeţene şi al consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti funcţionează comisiile de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi denumite în continuare Comisii, cu avizul pentru conformitate al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. Comisiile se organizează ca organe de specialitate în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipului Bucureşti, cu activitate decizională în domeniul încadrării în grad de handicap pentru adulţi. Comisia judeţeană este coordonată de Comisia superioară de expertiză medicală a persoanelor cu handicap din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap care are şi rol metodologic. Comisia are următoarea componenţă: - un preşedinte, medic specialist în expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, interne sau de sănătate publică, absolvent de cursuri de management în domeniul sociomedical cu durată de cel puţin un an; - doi medici specialişti, propuşi de direcţia de sănătate publică judeţeană, cu următoarele specialităţi, în funcţie de afecţiunea care produce handicapul: interne, chirurgie – ortopedie, oftalmologie, psihiatrie, neurologie;

întocmesc şi urmăresc. Pentru persoanele cu handicap grav se va face menţiunea în certificatul de încadrare că pot beneficia de un asistent personal. Respingerea cererii se face motivat. Aceste drepturi vor fi înscrise nominal în certificatul de încadrare în grad de handicap.mediu. readaptare şi integrare socială a persoanei şi sesizează autorităţilor locale competente cazurile în care asistenţii personali nu duc la îndeplinire aceste programe. emite certificatul de încadrare a persoanei într-un grad de handicap sau de respingere a cererii persoanei. . analizează documentaţia medicală şi orice alte alte documente relevante prezentate de solicitant. .un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi de protecţie specială a persoanelor cu handicap. cu ocazia revizuirii. asigură îndrumarea şi consilierea în plan social. - - - Comisiile au următoarele atribuţii: examinează persoanele care solicită încadrarea în grad de handicap. În situaţia în care diagnosticul şi evaluarea clinică nu susţin încadrarea persoanei într-unul din gradele de handicap. se va motiva soluţia de respingere a cererii. cu avizul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. .un psiholog sau un asistent social. .accentuat. Certificatul de încadrare a unei persoane în grad de handicap atestă gradul de handicap. profesional şi medical a persoanelor cu handicap. În acest scop este obligatorie efectuarea unei anchete sociale de către autoritatea . conform modelului prezentat în anexa 1. Gradul de handicap ce se atestă prin certificat poate fi: .uşor. îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de lege. faptul că persoana necesită sau nu necesită protecţie specială şi că beneficiază sau nu de drepturile conferite prin lege. solicită persoanelor examinate să efectueze investigaţii medicale care să conducă la stabilirea unui diagnostic concludent.grav. realizarea programului individual de recuperare.

certificatul de persoană cu handicap anterior în original.documentaţie medicală şi examinările complementare (bilete de ieşire din spital. . care le împiedică sau le limitează accesul cu şanse egale la viaţa socială. În vederea rezolvării contestaţiilor la certificatele de încadrare în grad de handicap funcţionează Comisia superioară de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi. carte de identitate. adeverinţă de salariu (după caz). de .referat de la medicul specialist (pentru cazurile cu tulburări psihice şi buletin de exaninare psihologică). psihice. necesitînd măsuri de protecţie specială în sprijinul integrării lor sociale şi profesionale. str.tutelară competentă din care să rezulte motivele care determină angajarea unui asistent personal. . sociali.adeverinţă medicală (medicul de familie). alte examinări). . cupon de pensie. sector 3. După primirea dosarului. poate solicita prin adresă la unităţile sanitare teritoriale ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei sau Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi recuperare a Capacităţii De Muncă examinări clinice.decizie pensie. Documentele prevăzute la articolul precedent vor fi prezentate secretarilor comisie care au obligaţia să primească dosarul şi să sprijine persoana solicitantă pentru a produce actele necesare care lipsesc şi fără de care comisia nu poate realiza expertizarea. 42. . în structura Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap care are seiul în Bucureşti. în funcţie de afecţiune şi de documentaţia medicală prezentată. Cererea de a fi examinat de comisie în vederea eliberării certificatului de încadrare în grad de handicap va fi însoţită de următoarele acte: . şi culturali proprii. Cezar Bolliac nr. Se pot prezenta la comisie şi au dreptul să fie examinate în vederea încadrării în grad de handicap persoanele care prezintă deficienţe fizice. mentale. senzoriale. sexului.copie buletin. preşedintele comisiei examinează clinic solicitantul şi. . .pentru cazurile de reexaminare. potrivit vîrstei.anchetă socială (primăria de domiciliu). factorilor materiali.

aşa cum au fost organizate de preşedintele comisiei. La întocmirea programului individual de recuperare. Informaţiile prevăzute la anterior vor fi înaintate comisiei în termen de 24 de ore de la data examinării. Programul individual de recuperare. deficienţă funcţională uşoară. deficienţă funcţională accentuată. deficienţă funcţională gravă. În cazul solicitării examinărilor medicale prevăzute la alin.laborator sau spitalizare pentru stabilirea sau completarea diagnosdticului clinic. . 2.m planificarea se va face în ziua prezentării documenteleor medicale. eliberarea certificatului de încadrare în grad de handicap. comisia va examina dosarul şi va decide cu votul majorităţii membrilor. Cu această ocazie. readaptare şi integrare socială.1. b) diagnosticul deficienţei şi gradul de handicap după cum urmează: 1. secretarul si operatorul dsate al acesteia va întocmi certificatul de încadrare în grad de handicap a persoanei. subcomisia se va consulta în mod obligatoriu cu persoana cu handicap sau după caz cu reprezentantul legal şi/sau cu reprezentantul organizaţiilor neguvernamentale. preşedintele comisiei planifică solicitantul pentru a fi examinat şi a i se stabili gradul de handicap în care se încadrează la una din subcomisiile de specialitate în funcţie de deficienţa preponderentă. coresunzătoare unui „handicap accentuat”. Subcomisiile de specialitate. înscriind totodată drepturile corespunzătoare de care acesta beneficiază. După caz. În baza hotărîrii comisiei. readaptare şi integrare socială este întocmit în scris de către subcomisia de specialitate şi va fi înmînată fiecărei persoane cu handicap împreună cu certificatul. 4. După primirea informaţiilor. c) programul individual de recuperare. deficienţă funcţională medie.. au obligaţia de a examina solicitantul şi de a stabili: a) diagnosticul clinic. corespunzătoare unui „handicap grav”. readaptare şi integrare socială (model anexa 2). corespunzătoare unui „handicap mediu”. 3. gradul de handicap în care va fi încadrată persoana. dacă poate beneficia de un asistent personal.

Totodată. readaptarea. readaptare şi integrare socială vor fi nominalizate persoanele fizice sau instituţiile implicate în realizare. readaptare şi integrare socială se va face prin protocol încheiat prin grija directorului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. În cazul persoanelor nedeplasabile. fie în baza referatului întocmit de medicul de familie sau de medicul specialist la care sunt luate în evidenţă şi a unei anchete sociale întocmite de organele în drept din care să rezulte că persoana este nedeplasabilă. cu modificările şi completările ulterioare. readaptare şi integrare socială cuprinde acţiunile mediacale. . În termen de 5 zile de la înregistrare. 1 atrage decăderea din dreptul de a contesta certificatul.Programul individual de recuperare. Certificatele de încadrare în grad de handicap pot fi contestate în termen de 30 de zile de la comunicare. Dacă persoana formulează obiecţii cu privire la acesta. Contestaţia se va depune la comisia care a emis certificatul. persoana va fi îndrumată să revină la aceeaşi comisie cu rezultatele investigaţiilor şi examinărilor suplimentare. Odată cu înmânarea certificatului. în funcţie de care se va face o nouă evaluare care să conducă la modificarea gradului de handicap. educative. la Comisia superioară. persoanei i se aduce la cunoştinţă gradul de handicap în care s-a făcut încadrarea. secretarul comisiei va înainta contestaţia. cu unităţi aparţinînd ministerelor de resort. 29/1990. Pentru fiecare acţuine cuprinsă în programul individual de recuperare. la comisie putînd participa un reprezentant al primăriei de domiciliu. expertizarea se va face fie la domiciliul acestora. care are obligaţia de a osoluţiona. Principalele elemente ale acestui plan sunt înscrise şi în certificatul de încadrare în grad de handicap. i se vor face recomandări în scris cu privire la investigaţiile şi examinările necesare unui diagnostic concludent. Susţinerea programului individual de recuperare. profesionale şi sociale necesare pentru recuperarea. instruirea şi reintegrarea socială a persoanei cu handicap. împreună cu dosarul persoanei. Depăşirea termenului de 30 de zile prevăzut la alin. Deciziile emise de către Comisia superioară pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr.

. comisia de expertiză medicală pentru adulţi va respecta întocmai criteriile medicale de expertiză stabilite prin Ordinul nr. urmărind: .respectarea normelor metodologice de lucru.respectarea prevederilor legale privitoare la încadrarea în grad de handicap a unei persoane. . 726/2002 al Ministrului Sănătăţii şi Familiei. .corectitudinea stabilirii deficienţei funcţionale şi a încadrării în grad de handicap. situaţie în care va emite o decizie în condiţiile prezentului regulament. La încadrarea persoanelor în grad de handicap. Comisia superioară se poate sesiza din oficiu cu privire la corectitudinea încadrării unei persoane în grad de handicap. Comisia superioară are drept de control cu privire la activitatea comisiilior judeţene. În situaţiile prevăzute la aliniatul precedent. Comisia superioară emite îndrumări cu caracter obligatoriu şi metodologic.În exercitarea atribuţiilor de coordonare a comisiilor judeţene. Comisia superioară va prezenta şi concluzii referitoare la persoanele vinovate precum şi măsurile legale ce pot fi luate faţă de acestea.

.......................... 519/2002..... nr............... ..................... 4........ ............. 2........... câmp vizual: OD ... D... act de identitate .. B. deficienţă funcţională gravă: ...............***) Data ivirii handicapului .... readaptare şi integrare socială însoţeşte prezentul certificat. ..................... domiciliat(ă) în .... OS . 6........ 610/1990) Cod handicap ............ necesită protecţie specială şi beneficiază de următoarele drepturi: ....... are gradul de handicap ... cu pensie de invaliditate...COMISIA DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULŢI CERTIFICAT de încadrare în grad de handicap Comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi.............. et..... E.... 3....*) Diagnosticul deficienţei funcţionale: 1........ Documentul ............ deficienţă funcţională accentuată....... 3.......................... ....................... în localitatea .... cu pensie de urmaş. altele stabileşte următoarele: A......................................................... 4. . deficienţă funcţională medie. ................ CNP ....................... Programul individual de recuperare. fără venit. .. sectorul ........... fără deficienţă funcţională.. .. 5................ Diagnostic clinic . născut(ă) la data de ........poate beneficia de asistent personal..........cu indemnizaţie de însoţitor (Hotărârea Guvernului nr...... .... cu pensie de limită de vârstă. salariat..... ap.............. nr.**) Motivare .. ............. Prezentul certificat atestă că domnul/doamna ...... bl. 2.. str.............. ..................................................... fiul/fiica lui ... ............. statut social: 1............ şi al/a ..................... .. sc........... C... OS ......... seria .... F. Acuitate vizuală: OD ................... examinând pe domnul/doamna………………………............. constituită în temeiul Legii nr. ..............................fără asistent personal..

........*) Valabilitate: ..... 4....... 4 la regulament) H....................... asociat.permanent (conform anexei nr. 2.... cu modificările şi completările ulterioare..... ________ *) Se anulează ceea ce nu corespunde.........12 luni .. Titularul prezentului certificat beneficiază de toate drepturile şi accesibilităţile prevăzute de lege corespunzător gradului de handicap stabilit.. Secretar.... ........... Data . boli rare..... somatic. 3.... ***) Se completează numai pentru persoanele care solicită pensionarea în temeiul art. Documentaţia cu care se va prezenta la revizuire ..G... **) Se completează în cazul respingerii cererii........ 9......... mental.. Cod handicap: 1........ Preşedinte. Certificatul obligă toate persoanele şi autorităţile la respectarea lui în concordanţă cu convenţiile internaţionale şi legislaţia internă.... 6. HIV/SIDA.. auditiv..... NOTĂ: Se va completa cu majuscule sau la maşina de scris........... vizual. .....6 luni ............. Termen de revizuire ...... 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.... Membri: ......... 10.. ... 5.... 8... 7.... .... ...... altele... 47 din Legea nr. ... fizic (locomotor).... Prezentul certificat poate fi contestat în termen de 30 de zile de la comunicare la Comisia superioară de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi. neuropsihic........

....... Acţiuni educative: ............................. încadrarea în unităţi economice sau ateliere protejate conform restantului funcţional................................................................................................................................ Preşedinte............................................ ....................................ANEXA Nr................................................. 2 la regulament COMISIA DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULŢI PROGRAM individual de recuperare....... ............................................................. readaptare şi integrare socială Acţiuni medicale (dispensarizare cu tratament medical.............................................. asistenţă socială prin consiliile locale......................................... ................................... Acţiuni sociale (internări în centre de tratament şi reabilitare...... ................................................................................................................................. organizaţii neguvernamentale): .......................................... Acţiuni profesionale (unităţi protejate/centre de integrare prin terapie ocupaţională.......................................................................................................................................................... readaptare şi integrare socială însoţeşte certificatul de încadrare în grad de handicap al persoanei ........................................................................................................................................................ ........ ......................... Prezentul program individual de recuperare......... în funcţie de afecţiunea care a produs handicapul): ........... şcolarizarea în unităţi specializate) ...... chirurgical..................................................... ................................................................................................................. Data................................................................ ortopedic..... .......................... ...... ..................

paraplegia. demenţa senilă. amiotrofia degenerativă de tip Aran-Duchenne şi Charcot-Marie. 3. nevăzători cu handicap grav. B. La a doua examinare: 1. 4. demenţele arteriosclerotice în formele avansate. lipsa membrului inferior prin dezarticulaţie coxofemurală. forma hebefrenică. 7. 3.ANEXA Nr. 3 la regulament SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP COMISIA SUPERIOARĂ DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULŢI LISTA afecţiunilor care creează handicap permanent A. 4. 10. lipsa membrului superior prin dezarticulaţie scapulohumerală. La prima examinare: 1. bonturi neprotezabile. formă avansată cu tulburări funcţionale mari care nu pot fi influenţate de tratament. cretinismul. afecţiuni psihice care determină punerea sub interdicţie. forma catatonică. 7. 5. coapsă şi bilateral. bilateral.membrul inferior: gambă. formă avansată. 6. 6. 9. 8. forme cu imbecilitate sau idioţia: QI sub 33. formă avansată. boala Alzheimer. 2. amputaţii: . 2. formă avansată cu tulburări funcţionale mari care nu cedează la tratament şi confirmată anatomopatologic. . tumorile inoperabile cu metastaze. cu tulburări psihice interaccesuale. scleroză laterală amiotrofică. distrofia musculară progresivă. formă gravă. . braţ. schizofrenia. oligofrenia. boala Parkinson.membrul superior: antebraţ. epilepsia cu crize frecvente. coree cronică. 8. 5.

_______legitimat cu BI/CI Seria___________Nr___________eliberat de Poliţia____________solicit internarea într-o unitate de protecţie specială pentru persoanele cu handicap.Admiterea într-un Centru Rezidenţial pentru adulţi CERERE DE INTERNARE Subsemnatul__________________________________________________ domiciliat(ă) în judeţul__________________. date referitoare la locuinţă şi starea acesteia. starea mentală şi de sănătate a tuturor celor specificaţi în ancheta socială. localitatea________________ strada________________________nr. → acte de identitate – copii după BI/CI ale solicitantului şi ale rudelor de gradul I.____________ap. relaţiile dintre solicitant şi susţinătorii legali. sau după contractul de închiriere . următoarele:: → dosar cu şină → anchetă socială – efectuată de primăria de domiciliu care va cuprinde date completate şi detaliate referitoare la solicitant şi la toate rudele de gradul I indiferent de domiciliul acestora. pentru următoarele motive: _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Anexez la prezenta cerere. → acte de proprietate – copii xerox după actul de proprietate asupra locuinţei.

nr. antigen HBS. examen coproparazitologic. C . 2. → declaraţia autentică (dată în faţa notarului public) – din care să rezulte lipsa susţinătorilor legali. cupon de pensie. Mitropoliei. VDRL. dacă este cazul → certificatul de încadrare într-un grad de handicap şi planul de recuperare individuală – dacă este cazul → copii ale hotărârilor judecătoreşti care stabilesc obligaţia de întreţinere în favoarea sau obligaţia solicitantului – dacă este cazul → aviz epidemiologic. adeverinţă medicală Dosarul se depune la sediul DGASPC din str.→ acte doveditoare ale veniturilor – decizie de pensie. aviz TBC. test HIV/SIDA. ajutoare sociale/speciale.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->