P. 1
COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULTI

COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULTI

|Views: 376|Likes:
Published by nadia17a

More info:

Published by: nadia17a on Mar 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2014

pdf

text

original

COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULŢI SIBIU SIBIU, STR. MITROPOLIEI, NR.

2 Telefon: 0269/218272, 210482, int 47, 48 Orar: Luni şi Miercuri
930 – 1400- depunerea actelor

Marţi şi Joi
830- 1200 – eliberare certificate

În scopul expertizării şi încadrării în grad de handicap a persoanelor adulte care prezintă un handicap, la nivelul consiliilor judeţene şi al consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti funcţionează comisiile de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi denumite în continuare Comisii, cu avizul pentru conformitate al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. Comisiile se organizează ca organe de specialitate în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipului Bucureşti, cu activitate decizională în domeniul încadrării în grad de handicap pentru adulţi. Comisia judeţeană este coordonată de Comisia superioară de expertiză medicală a persoanelor cu handicap din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap care are şi rol metodologic. Comisia are următoarea componenţă: - un preşedinte, medic specialist în expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, interne sau de sănătate publică, absolvent de cursuri de management în domeniul sociomedical cu durată de cel puţin un an; - doi medici specialişti, propuşi de direcţia de sănătate publică judeţeană, cu următoarele specialităţi, în funcţie de afecţiunea care produce handicapul: interne, chirurgie – ortopedie, oftalmologie, psihiatrie, neurologie;

grav. . îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de lege. Respingerea cererii se face motivat. În acest scop este obligatorie efectuarea unei anchete sociale de către autoritatea . cu avizul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. profesional şi medical a persoanelor cu handicap. . faptul că persoana necesită sau nu necesită protecţie specială şi că beneficiază sau nu de drepturile conferite prin lege. cu ocazia revizuirii. analizează documentaţia medicală şi orice alte alte documente relevante prezentate de solicitant. - - - Comisiile au următoarele atribuţii: examinează persoanele care solicită încadrarea în grad de handicap.accentuat. readaptare şi integrare socială a persoanei şi sesizează autorităţilor locale competente cazurile în care asistenţii personali nu duc la îndeplinire aceste programe.un psiholog sau un asistent social. asigură îndrumarea şi consilierea în plan social. Gradul de handicap ce se atestă prin certificat poate fi: . Pentru persoanele cu handicap grav se va face menţiunea în certificatul de încadrare că pot beneficia de un asistent personal. se va motiva soluţia de respingere a cererii. solicită persoanelor examinate să efectueze investigaţii medicale care să conducă la stabilirea unui diagnostic concludent. Certificatul de încadrare a unei persoane în grad de handicap atestă gradul de handicap. . Aceste drepturi vor fi înscrise nominal în certificatul de încadrare în grad de handicap.mediu. .un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi de protecţie specială a persoanelor cu handicap.uşor. emite certificatul de încadrare a persoanei într-un grad de handicap sau de respingere a cererii persoanei. În situaţia în care diagnosticul şi evaluarea clinică nu susţin încadrarea persoanei într-unul din gradele de handicap. întocmesc şi urmăresc. conform modelului prezentat în anexa 1. realizarea programului individual de recuperare.

. poate solicita prin adresă la unităţile sanitare teritoriale ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei sau Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi recuperare a Capacităţii De Muncă examinări clinice. sociali.anchetă socială (primăria de domiciliu). potrivit vîrstei. factorilor materiali. . După primirea dosarului. alte examinări). Cererea de a fi examinat de comisie în vederea eliberării certificatului de încadrare în grad de handicap va fi însoţită de următoarele acte: . certificatul de persoană cu handicap anterior în original. de . în structura Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap care are seiul în Bucureşti. carte de identitate.tutelară competentă din care să rezulte motivele care determină angajarea unui asistent personal. Se pot prezenta la comisie şi au dreptul să fie examinate în vederea încadrării în grad de handicap persoanele care prezintă deficienţe fizice.pentru cazurile de reexaminare. adeverinţă de salariu (după caz). mentale. str.copie buletin. sexului. senzoriale. preşedintele comisiei examinează clinic solicitantul şi. . Documentele prevăzute la articolul precedent vor fi prezentate secretarilor comisie care au obligaţia să primească dosarul şi să sprijine persoana solicitantă pentru a produce actele necesare care lipsesc şi fără de care comisia nu poate realiza expertizarea. psihice. sector 3.adeverinţă medicală (medicul de familie). .documentaţie medicală şi examinările complementare (bilete de ieşire din spital.decizie pensie. În vederea rezolvării contestaţiilor la certificatele de încadrare în grad de handicap funcţionează Comisia superioară de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi. şi culturali proprii. cupon de pensie. care le împiedică sau le limitează accesul cu şanse egale la viaţa socială. 42. necesitînd măsuri de protecţie specială în sprijinul integrării lor sociale şi profesionale. Cezar Bolliac nr.referat de la medicul specialist (pentru cazurile cu tulburări psihice şi buletin de exaninare psihologică). în funcţie de afecţiune şi de documentaţia medicală prezentată. . .

deficienţă funcţională gravă. Subcomisiile de specialitate.1. În baza hotărîrii comisiei. eliberarea certificatului de încadrare în grad de handicap.laborator sau spitalizare pentru stabilirea sau completarea diagnosdticului clinic. coresunzătoare unui „handicap accentuat”. gradul de handicap în care va fi încadrată persoana. După primirea informaţiilor. La întocmirea programului individual de recuperare. 4. subcomisia se va consulta în mod obligatoriu cu persoana cu handicap sau după caz cu reprezentantul legal şi/sau cu reprezentantul organizaţiilor neguvernamentale. au obligaţia de a examina solicitantul şi de a stabili: a) diagnosticul clinic.. După caz. secretarul si operatorul dsate al acesteia va întocmi certificatul de încadrare în grad de handicap a persoanei. preşedintele comisiei planifică solicitantul pentru a fi examinat şi a i se stabili gradul de handicap în care se încadrează la una din subcomisiile de specialitate în funcţie de deficienţa preponderentă. b) diagnosticul deficienţei şi gradul de handicap după cum urmează: 1. 2. corespunzătoare unui „handicap mediu”. Informaţiile prevăzute la anterior vor fi înaintate comisiei în termen de 24 de ore de la data examinării. deficienţă funcţională accentuată. comisia va examina dosarul şi va decide cu votul majorităţii membrilor. c) programul individual de recuperare. deficienţă funcţională medie. Programul individual de recuperare. . deficienţă funcţională uşoară. Cu această ocazie. corespunzătoare unui „handicap grav”. aşa cum au fost organizate de preşedintele comisiei. readaptare şi integrare socială. înscriind totodată drepturile corespunzătoare de care acesta beneficiază.m planificarea se va face în ziua prezentării documenteleor medicale. 3. readaptare şi integrare socială (model anexa 2). readaptare şi integrare socială este întocmit în scris de către subcomisia de specialitate şi va fi înmînată fiecărei persoane cu handicap împreună cu certificatul. În cazul solicitării examinărilor medicale prevăzute la alin. dacă poate beneficia de un asistent personal.

expertizarea se va face fie la domiciliul acestora. readaptare şi integrare socială vor fi nominalizate persoanele fizice sau instituţiile implicate în realizare. Dacă persoana formulează obiecţii cu privire la acesta. 29/1990. la comisie putînd participa un reprezentant al primăriei de domiciliu. Susţinerea programului individual de recuperare. persoanei i se aduce la cunoştinţă gradul de handicap în care s-a făcut încadrarea. Pentru fiecare acţuine cuprinsă în programul individual de recuperare. readaptare şi integrare socială se va face prin protocol încheiat prin grija directorului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. instruirea şi reintegrarea socială a persoanei cu handicap. în funcţie de care se va face o nouă evaluare care să conducă la modificarea gradului de handicap. Depăşirea termenului de 30 de zile prevăzut la alin. Odată cu înmânarea certificatului. Deciziile emise de către Comisia superioară pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. readaptare şi integrare socială cuprinde acţiunile mediacale. secretarul comisiei va înainta contestaţia. educative. cu modificările şi completările ulterioare. Certificatele de încadrare în grad de handicap pot fi contestate în termen de 30 de zile de la comunicare. Principalele elemente ale acestui plan sunt înscrise şi în certificatul de încadrare în grad de handicap. care are obligaţia de a osoluţiona. readaptarea. persoana va fi îndrumată să revină la aceeaşi comisie cu rezultatele investigaţiilor şi examinărilor suplimentare. În cazul persoanelor nedeplasabile. În termen de 5 zile de la înregistrare. 1 atrage decăderea din dreptul de a contesta certificatul. fie în baza referatului întocmit de medicul de familie sau de medicul specialist la care sunt luate în evidenţă şi a unei anchete sociale întocmite de organele în drept din care să rezulte că persoana este nedeplasabilă. profesionale şi sociale necesare pentru recuperarea. . la Comisia superioară. Contestaţia se va depune la comisia care a emis certificatul. Totodată. cu unităţi aparţinînd ministerelor de resort. i se vor face recomandări în scris cu privire la investigaţiile şi examinările necesare unui diagnostic concludent.Programul individual de recuperare. împreună cu dosarul persoanei.

La încadrarea persoanelor în grad de handicap.În exercitarea atribuţiilor de coordonare a comisiilor judeţene. . 726/2002 al Ministrului Sănătăţii şi Familiei.respectarea normelor metodologice de lucru. . comisia de expertiză medicală pentru adulţi va respecta întocmai criteriile medicale de expertiză stabilite prin Ordinul nr. Comisia superioară emite îndrumări cu caracter obligatoriu şi metodologic. Comisia superioară va prezenta şi concluzii referitoare la persoanele vinovate precum şi măsurile legale ce pot fi luate faţă de acestea. situaţie în care va emite o decizie în condiţiile prezentului regulament.respectarea prevederilor legale privitoare la încadrarea în grad de handicap a unei persoane. În situaţiile prevăzute la aliniatul precedent. Comisia superioară se poate sesiza din oficiu cu privire la corectitudinea încadrării unei persoane în grad de handicap. Comisia superioară are drept de control cu privire la activitatea comisiilior judeţene.corectitudinea stabilirii deficienţei funcţionale şi a încadrării în grad de handicap. urmărind: . .

....... Acuitate vizuală: OD ........... câmp vizual: OD ................... C.... ............... 6......................... ....... ........... ............ act de identitate ..................... salariat......................... .... readaptare şi integrare socială însoţeşte prezentul certificat... fără venit............. F............ CNP . seria .... necesită protecţie specială şi beneficiază de următoarele drepturi: ........ examinând pe domnul/doamna……………………….. OS .. nr... et........ sc........ cu pensie de urmaş. ... ..... 3.. ..... 4. Programul individual de recuperare... 610/1990) Cod handicap ............ Documentul ..... .................. altele stabileşte următoarele: A.... 4..***) Data ivirii handicapului .. cu pensie de limită de vârstă....... OS ...cu indemnizaţie de însoţitor (Hotărârea Guvernului nr......... deficienţă funcţională accentuată.. Prezentul certificat atestă că domnul/doamna ... Diagnostic clinic ... ......... are gradul de handicap .............. nr. E...... ap....... B.. sectorul ............... în localitatea .. 2.... deficienţă funcţională gravă: ............... fără deficienţă funcţională...... str................. născut(ă) la data de ........... ...... 3.................COMISIA DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULŢI CERTIFICAT de încadrare în grad de handicap Comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi........*) Diagnosticul deficienţei funcţionale: 1....... ................................ .................. fiul/fiica lui ... cu pensie de invaliditate.................. deficienţă funcţională medie....... domiciliat(ă) în ............................... statut social: 1......... 5....... constituită în temeiul Legii nr............ 519/2002......fără asistent personal..... 2.... ....... şi al/a .... bl........ D..................poate beneficia de asistent personal.....................................................**) Motivare ..........

G.. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. HIV/SIDA..*) Valabilitate: ...... ....... 4............ 9........ 5......... asociat..... 10... 47 din Legea nr.................... fizic (locomotor).... ... boli rare..... 3.permanent (conform anexei nr.... Certificatul obligă toate persoanele şi autorităţile la respectarea lui în concordanţă cu convenţiile internaţionale şi legislaţia internă...... ............ mental... .... 4 la regulament) H.. Titularul prezentului certificat beneficiază de toate drepturile şi accesibilităţile prevăzute de lege corespunzător gradului de handicap stabilit. Data .. 7. Termen de revizuire ..... vizual........ Membri: .... cu modificările şi completările ulterioare..... auditiv........... ...6 luni .... Secretar....... Cod handicap: 1..... neuropsihic...... Prezentul certificat poate fi contestat în termen de 30 de zile de la comunicare la Comisia superioară de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi.12 luni .......... NOTĂ: Se va completa cu majuscule sau la maşina de scris. Documentaţia cu care se va prezenta la revizuire .. 2.... 8.. Preşedinte.......... ________ *) Se anulează ceea ce nu corespunde... ....... **) Se completează în cazul respingerii cererii. 6. ***) Se completează numai pentru persoanele care solicită pensionarea în temeiul art. altele........ somatic..

................ readaptare şi integrare socială Acţiuni medicale (dispensarizare cu tratament medical.................................................................. în funcţie de afecţiunea care a produs handicapul): ... readaptare şi integrare socială însoţeşte certificatul de încadrare în grad de handicap al persoanei ............................................................................ ............... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 la regulament COMISIA DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULŢI PROGRAM individual de recuperare................... Prezentul program individual de recuperare........................................... Acţiuni sociale (internări în centre de tratament şi reabilitare..................... ............................................................................................................................................. ...................................................................................... ......... asistenţă socială prin consiliile locale............. chirurgical.................. ortopedic................ ... ........................................................................................................................ Acţiuni profesionale (unităţi protejate/centre de integrare prin terapie ocupaţională...................................................................................... .ANEXA Nr.......................... ......................................... şcolarizarea în unităţi specializate) ................................ încadrarea în unităţi economice sau ateliere protejate conform restantului funcţional...................................................................... .......................... Data.......................... Acţiuni educative: .................... organizaţii neguvernamentale): ............ Preşedinte..............................

6. 5. afecţiuni psihice care determină punerea sub interdicţie. boala Alzheimer. cretinismul. 5. demenţele arteriosclerotice în formele avansate. nevăzători cu handicap grav. braţ. 7. . formă avansată. 4. forma hebefrenică. 8. coree cronică. 3.membrul superior: antebraţ. schizofrenia. formă avansată. coapsă şi bilateral. distrofia musculară progresivă. 10. formă avansată cu tulburări funcţionale mari care nu pot fi influenţate de tratament. boala Parkinson. 4. 2. La prima examinare: 1. forma catatonică. 9. paraplegia. 7. 3 la regulament SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP COMISIA SUPERIOARĂ DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULŢI LISTA afecţiunilor care creează handicap permanent A. forme cu imbecilitate sau idioţia: QI sub 33. amputaţii: . lipsa membrului inferior prin dezarticulaţie coxofemurală. . formă avansată cu tulburări funcţionale mari care nu cedează la tratament şi confirmată anatomopatologic. 6. tumorile inoperabile cu metastaze. oligofrenia. amiotrofia degenerativă de tip Aran-Duchenne şi Charcot-Marie. scleroză laterală amiotrofică. lipsa membrului superior prin dezarticulaţie scapulohumerală. formă gravă. La a doua examinare: 1. epilepsia cu crize frecvente. bilateral.ANEXA Nr. B. 3. demenţa senilă.membrul inferior: gambă. 2. bonturi neprotezabile. cu tulburări psihice interaccesuale. 8.

Admiterea într-un Centru Rezidenţial pentru adulţi CERERE DE INTERNARE Subsemnatul__________________________________________________ domiciliat(ă) în judeţul__________________._______legitimat cu BI/CI Seria___________Nr___________eliberat de Poliţia____________solicit internarea într-o unitate de protecţie specială pentru persoanele cu handicap. date referitoare la locuinţă şi starea acesteia. sau după contractul de închiriere . următoarele:: → dosar cu şină → anchetă socială – efectuată de primăria de domiciliu care va cuprinde date completate şi detaliate referitoare la solicitant şi la toate rudele de gradul I indiferent de domiciliul acestora. → acte de proprietate – copii xerox după actul de proprietate asupra locuinţei. pentru următoarele motive: _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Anexez la prezenta cerere. → acte de identitate – copii după BI/CI ale solicitantului şi ale rudelor de gradul I. relaţiile dintre solicitant şi susţinătorii legali. starea mentală şi de sănătate a tuturor celor specificaţi în ancheta socială. localitatea________________ strada________________________nr.____________ap.

Mitropoliei. examen coproparazitologic.→ acte doveditoare ale veniturilor – decizie de pensie. aviz TBC. antigen HBS. → declaraţia autentică (dată în faţa notarului public) – din care să rezulte lipsa susţinătorilor legali. VDRL. 2. ajutoare sociale/speciale. dacă este cazul → certificatul de încadrare într-un grad de handicap şi planul de recuperare individuală – dacă este cazul → copii ale hotărârilor judecătoreşti care stabilesc obligaţia de întreţinere în favoarea sau obligaţia solicitantului – dacă este cazul → aviz epidemiologic. C . adeverinţă medicală Dosarul se depune la sediul DGASPC din str. cupon de pensie. test HIV/SIDA. nr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->