P. 1
Habitatele din Romania

Habitatele din Romania

|Views: 336|Likes:
Published by Camelia Ștefanache

More info:

Published by: Camelia Ștefanache on Apr 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2012

pdf

text

original

Sections

 • 2.1.1. Comunitãþi marine (11)
 • 2.1. COMUNITÃÞI LITORALE ºI HALOFILE (1)
 • 2.1.2. Braþe de mare ºi þãrmuri (12)
 • 2.1.3. Mlaºtini, stepe, tufãriºuri ºi pãduri halofile (15)
 • 2.1.4. Dune ºi plaje de nisip litorale (16)
 • 2.2.1. Ape stãtãtoare dulcicole (22)
 • 2.2. APE CONTINENTALE (NON-MARINE) (2)
 • 2.2.2. Ape stãtãtoare saline ºi salmastre (23)
 • 2.3.1. Lande ºi tufãriºuri temperate (31)
 • 2.3. TUFÃRIºURI ºI PAJIºTI (3)
 • 2.3.2. Stepe ºi pajiºti xerice calcicole (34)
 • 2.3.3. Pajiºti xerice silicicole (35)
 • 2.3.4. Pajiºti alpine ºi subalpine (36)
 • 2.3.5. Pajiºti umede ºi comunitãþi de ierburi înalte (buruieniºuri) (37)
 • 2.3.6. Pajiºti mezofile (38)
 • 2.4. PÃDURI (4)
 • 2.4.1. Pãduri temperate de foioase cu frunze cãzãtoare (41)
 • 2.4.2. Pãduri temperate de conifere (42)
 • 2.4.3. Pãduri ºi tufãriºuri de luncã ºi de mlaºtinã (44)
 • 2.5.1. Mlaºtini de turbã înalte (tinoave) (51)
 • 2.5. MLAºTINI ºI TERENURI ÎNMLúTINATE (5)
 • 2.5.2. Vegetaþie de margini de ape (53)
 • 2.5.3. Mlaºtini, turbãrii, izvoare ºi pâraie (54)
 • 2.6.1. Grohotiºuri (61)
 • 2.6.2. Stânci continentale ºi roci la zi (62)
 • 2.6.3. Vegetaþie chionofilã (63)*
 • 2.6.4. Dune de nisip continentale (64)
 • 2.6.5. Peºteri (65)

Nicolae Doniţã Aurel Popescu Iovu-Adrian Biriş

Mihaela Paucã-Comãnescu Simona Mihãilescu

HABITATELE DIN ROMÂNIA

Editura Tehnicã Silvicã Bucureşti, 2005

ISBN 973-96001-4-X

© Nicolae Doniţã, Aurel Popescu, Mihaela Paucã-Comãnescu, Simona Mihãilescu, Iovu Adrian Biriş, 2005

Cuprins
REZUMAT .......................................................................................................................... SUMMARY ......................................................................................................................... 1. INTRODUCERE 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Aspecte generale ........................................................................................................ Descrierea habitatelor ................................................................................................. Ambianþa geograficã ºi ecologicã în care se dezvoltã habitatele din România ......... Unitãþile fitosociologice care participã la formarea habitatelor din România ............. Identificarea, cartarea ºi descrierea habitatelor ......................................................... 11 13 17 27 28 7 8

2. DESCRIEREA GENERALÃ A HABITATELOR DIN ROMÂNIA 2.1. Comunitãþi litorale ºi halofile (1) ................................................................................. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. Comunitãþi marine (11) .................................................................................... Braþe de mare ºi þãrmuri (12) ........................................................................... Mlaºtini, stepe, tufãriºuri ºi pãduri halofile (15) ............................................... Dune ºi plaje de nisip litorale (16) ................................................................... 31 31 32 33 57 66 66 77 79 79 113 131 134 158 174 177 177 238 256 281 281 284 295 317 317 335 357 363 367

2.2. Ape continentale (non-marine) (2) .............................................................................. 2.2.1. Ape stãtãtoare dulcicole (22) ........................................................................... 2.2.2. Ape stãtãtoare saline ºi salmastre (23) ........................................................... 2.3. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) ................................................................................................. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. 2.3.6. Lande ºi tufãriºuri temperate (31) .................................................................... Stepe ºi pajiºti xerice calcicole (34) ................................................................. Pajiºti xerice silicicole (35) ............................................................................... Pajiºti alpine ºi subalpine (36) ......................................................................... Pajiºti umede ºi comunitãþi de ierburi înalte (buruieniºuri subalpine) (37) .......... Pajiºti mezofile (38) ..........................................................................................

2.4. Pãduri (4) .................................................................................................................... 2.4.1 Pãduri temperate de foioase cu frunze cãzãtoare (41) .................................... 2.4.2. Pãduri temperate de conifere (42) ................................................................... 2.4.3. Pãduri ºi tufãriºuri de luncã ºi de mlaºtinã (44) .............................................. 2.5. Mlaºtini ºi terenuri înmlãºtinate (5) ............................................................................. 2.5.1. Mlaºtini de turbã înalte (tinoave) (51) .............................................................. 2.5.2. Vegetaþie de margini de ape (53) .................................................................... 2.5.3. Mlaºtini, turbãrii, izvoare ºi pâraie (54) ............................................................ 2.6. Grohotiºuri, stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) ........................................................ 2.6.1. 2.6.2. 2.6.3. 2.6.4. 2.6.5. Grohotiºuri (61) ................................................................................................ Stânci continentale ºi roci la zi (62) ................................................................. Vegetaþie chionofilã (63) .................................................................................. Dune de nisip continentale (64) ....................................................................... Peºteri (65) .......................................................................................................

5

2.7. Terenuri agricole ºi peisaje artificiale (8) .................................................................... 2.7.1. Comunitãþi ruderale (87) .................................................................................. ANEXA 1. Lista tipurilor de habitate descrise în România ............................................... ANEXA 2. Corespondenþa dintre tipurile de habitate din România ºi cele din sistemele internaþionale de clasificare a habitatelor .......................................................................... ANEXA 3. Lista tipurilor de habitate naturale de interes comunitar din România a cãror conservare necesitã desemnarea de Arii Speciale de Conservare (ASC) - Directiva Habitate, Anexa I ............................................................................................................... ANEXA 4. Clasificarea zecimalã a tipurilor de pãdure din România ................................ ANEXA 5. Tipuri de habitate naturale a cãror conservare necesitã declararea ariilor speciale de conservare prezente în România (extras din Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1097 / 6.12.2005, Ordinul Ministrului Mediului ºi Gospodãririi Apelor nr. 1198 / 25.11.2005, anexa 1) ........................................................................................ BIBLIOGRAFIE .................................................................................................................

368 368 377

385

455 463

475 477

6

Rezumat
Lucrarea „Habitatele din România” este o primã încercare de descriere unitarã a principalelor tipuri de habitate care se întâlnesc pe teritoriul þãrii, dintre care, majoritatea figureazã cu denumiri ºi caracterizãri sumare în sistemele de clasificare a habitatelor CORINE (1991) ºi PALAEARCTIC HABITATS (1996, 1999). S-au fãcut, în limita posibilitãþii, corespondenþe cu principalele clasificãri existente pe plan european – NATURA 2000, EMERALD, CORINE, PALAEARCTIC HABITATS ºi EUNIS. Au fost descrise 357 tipuri de habitate care se încadreazã în 7 clase ºi 24 subclase ale sistemului de clasificare PALAEARCTIC HABITATS. Pentru a face legãtura cu acest sistem de clasificare, în care sunt incluse majoritatea habitatelor prezente în România, în codurile habitatelor româneºti, primele douã cifre reprezintã codul subclaselor din PALAEARCTIC HABITATS, iar ultimele douã numãrul de ordine al habitatelor în subclasa respectivã. Numerotarea habitatelor s-a fãcut începând cu cele de la altitudini mari spre cele de la altitudini mici. Codul conþine ºi majuscula R (România). Denumirea habitatelor s-a fãcut într-o concepþie unitarã, prin utilizarea a trei elemente definitorii pentru habitatele naturale: i) unitatea fitocenologicã mare (pãduri, tufãriºuri, pajiºti, comunitãþi de mlaºtini ºi terenuri înmlãºtinate, de stâncãrii, de dune de nisip, de ape etc.); ii) localizarea în domeniul geografic (sud-est carpatic, dacic, getic, moldav, panonic, danubian, vest-pontic, ponto-sarmatic, balcanic); iii) speciile de plante definitorii pentru tipul de habitat. Habitatele au fost descrise dupã urmãtoarea schemã: • Cod ºi denumire; • Corespondenþa cu NATURA 2000, EMERALD, CORINE, PALAEARCTIC HABITATS, EUNIS; • Corespondenþa cu asociaþiile vegetale, iar pentru pãduri ºi cu tipurile de ecosisteme forestiere; • Rãspândirea în România; • Suprafeþe aproximative; • Staþiuni: altitudinea, clima, relief, roci, soluri; • Structura biocenozei; • Compoziþia floristicã; • Valoarea de conservare; • Literatura utilizatã; • Redactorul habitatului. Întrucât nu existã încã suficiente date despre componentele animalã ºi microbiologicã, caracterizarea biocenozelor s-a fãcut doar pe baza fitocenozelor, care reprezintã scheletul stabil ºi sunt producãtorii principali ai acestor sisteme supraindividuale ºi care determinã de fapt ºi prezenþa populaþiilor consumatoare. Numãrul mare de habitate din România se datoreazã variaþiei mari a climei, determinatã geografic, la trecerea de la climatul oceanic la cel continental, dar ºi reliefului muntos-deluros care modificã puternic clima pe altitudine. Mare este însã ºi diversitatea rocilor ºi a substratului (de la acide la bazice), a solurilor (de la spodosoluri la cernoziomuri), a florei (3868 specii, cu geoelemente foarte diferite, de la arcto-alpine la submediteraneene, de la atlantice la pontice) ºi a vegetaþiei. Multe asociaþii vegetale, dar ºi unitãþi de clasificare superioarã, care caracterizeazã habitatele, sunt specifice spaþiului carpato-danubiano-pontic. De menþionat, în acest sens, sunt 11 alianþe regionale din acest spaþiu cu peste 40 de asociaþii. Din România a fost descrisã clasa PuccinellioSalicornietea în cadrul cãreia 19 asociaþii sunt specifice stepei ºi litoralului Mãrii Negre.

7

Summary
The book “Romania's Habitats” is the first attempt to give a unitary description of the main types of habitats that can be found in Romania. Most of these habitats were included in several habitats classification systems used at European level, like CORINE (1991), PALAEARCTIC HABITATS (1996, 1999) and EUNIS. Within the bounds of possibility, the authors have established correspondences with the major European habitats classification systems, i.e. NATURA 2000, EMERALD, CORINE, PALAEARCTIC HABITATS and EUNIS. A number of 357 habitats belonging to 7 classes and 24 subclasses of PALAEARCTIC HABITATS classifying system have been described. The code of habitat types contains the capital letter “R” (for Romania) and four figures. The first two figures represent the codes of PALAEARCTIC HABITATS subclasses, while the last two figures represent the running number of habitats in the respective subclass. The numbering of habitats starts with those located at the highest altitudes and continous with those at the lowest one. The habitats name has been given as a whole, using three characteristic elements for the natural habitats: i) land cover type (i.e. forests, scrubs, grasslands, communities of marshes, rocks, sand dunes or water bodies, etc). ii) geographic domain where it occurs (i.e. South-East Carpathian, Dacian, Moldavian, Pannonic, Danubian, Westpontic, Pontic-Sarmatic, Balkanic) iii) plant species characteristic to the habitat type. The habitats have been described as follows: • Code and name; • Correspondence with NATURA 2000, EMERALD, CORINE, PALAEARCTIC HABITATS and EUNIS classifications; Correspondence with plant association classification and, in case of forests, with forest ecosystem types; Distribution in Romania; Approximate area; Sites description: altitude, climate, relief, substrata, soils; Community structure; Flora composition; Conservation value; Bibliography; Author(s) of habitat description.

• • • • • • • • •

Since there are not enough data about microbiological and fauna components of the ecosystems, the characterisation of biocenoses has been done on the basis of flora that represent the very stable skeleton and main producers of ecosystems and determining the occurrence of consumers. The high number of habitat types in Romania is due to climate conditions, geographically determined by the transition from atlantic to continental climate, and also to the Carpathian range that influences significantly the climate according to altitude. The diversity of substrata (from acidic to alkaline), of soils (from spodosoils to tcernosiom), of flora (about 3 868 species with a great variety of elements, from alpine to supra-Mediterranean, from atlantics to pontics) and of vegetation is also high. Many plant association and higher classification units that characterise the habitats are specific to the Romanian territory. There are 11 alliances with more than 40 plant association characteristic to this territory. For instance, 19 plant association characteristic to the pontic and steppe bioregion and belonging to the Puccinelio-Salicornietea class have been described in Romania only.

8

INTRODUCERE

1.1. ASPECTE GENERALE

În ultimele douã decenii au fost elaborate la nivel european mai multe sisteme de clasificare a „habitatelor”, având ca scop evidenþierea diversitãþii ecosistemelor ce alcãtuiesc înveliºul viu spontan (în parte natural, în parte antropizat) care s-a mai pãstrat pe continent. Unele dintre aceste sisteme de clasificare a habitatelor sunt mai detaliate, de exemplu CORINE (1991), PALAEARCTIC HABITATS (1996, 1999) ºi EUNIS (1997– 2005), iar altele mai sumare, incluzând numai acele tipuri de habitate a cãror conservare necesitã adoptarea unor mãsuri specifice, de exemplu EMERALD (2000), Directiva Habitate (1992, amendatã în 1999 ºi 2002). În afara sistemelor de clasificare a habitatelor existente pentru Europa, în majoritatea þãrilor au fost dezvoltate sisteme naþionale de clasificare a habitatelor sau a ecosistemelor. În unele cazuri acestea sunt unitare, luând în considerare toate categoriile de acoperire ale terenului, dar cel mai frecvent se referã doar la o singurã categorie: pãduri, pajiºti, mlaºtini, terenuri degradate ºi neproductive, habitate acvatice etc. Întrucât diferitele sisteme de clasificare a habitatelor se bazeazã, cel mai adesea, pe metode diferite de lucru, realizarea unei corespondenþe între acestea este o operaþiune complexã, care necesitã un sistem coerent de echivalare ºi de interpretare. Astfel de manuale de echivalare a sistemelor europene de clasificare a habitatelor, în special cel utilizat în implementarea reþelei NATURA 2000, cu cele naþionale, au fost realizate în majoritatea þãrilor membre ale Uniunii Europene, cu deosebire în cele care au aderat în 2004, de exemplu Slovacia (Stanova et Valachovic, 2002), Republica Cehã (Chytry, Kucera et Koci, 2001).
^ ^

ªi în România, problema stabilirii habitatelor s-a pus încã din anul 1991, când un colectiv condus de Mircea Oltean a început colaborarea în cadrul Programului Internaþional CORINE, prilej cu care au fost prezentate peste 240 de tipuri de habitate. În cursul anilor, a crescut numãrul habitatelor identificate ºi descrise sumar, ajungându-se în 1995 la un numãr de 986 de intrãri aparþinând la 7 niveluri ierarhice de clasificare. Acest material, amplificat, a fost preluat în lucrarea PALAEARCTIC HABITATS CLASSIFICATION (Devillers, DevillersTerschuren et Vander Linden, 1996). Ulterior au fost descrise categorii mai mari de habitate pentru pajiºti (Sârbu et al., 2001), pentru turbãrii (Mihãilescu et ªtefãnuþ, 2004) ºi pentru vegetaþia din Carpaþii României (Mihãilescu et Sanda, 2004). Recent, au fost conturate 57 de categorii de habitate, fãcându-se ºi corespondenþa lor cu categoriile de habitate din Directiva Habitate, EMERALD ºi EUNIS (Sârbu et al., 2003). Prezenta lucrare, „Habitatele din România”, este o primã încercare de descriere unitarã a principalelor tipuri de habitate întâlnite pe teritoriul þãrii, din care majoritatea figureazã cu denumiri ºi caracterizãri sumare în sistemele de clasificare a habitatelor CORINE (1991) ºi PALAEARCTIC HABITATS (1996, 1999), precum ºi de realizare a corespondenþei cu sistemele de clasificare utilizate la nivel european, în special cel utilizat pentru NATURA 2000. România, în calitate de viitor stat membru al Uniunii Europene, are obligaþia de a implementa reþeaua NATURA 2000, o reþea pan-europeanã pentru conservarea naturii, în scopul protejãrii habitatelor naturale, a florei ºi

11

INTRODUCERE
faunei sãlbatice, conform prevederilor Directivei Pãsãri (79/49/EEC) ºi Directivei Habitate (92/43/EEC). Aceastã lucrare a fost conceputã ca un manual de prezentare a habitatelor naturale din România ºi de stabilire a corespondenþei acestora cu habitatele din sistemele de clasificare utilizate la nivel european. Întrucât nu s-au fãcut cercetãri speciale, lucrarea se bazeazã pe materiale existente, încã departe de a fi complete. Autorii sunt conºtienþi cã, prin aceastã lucrare, nu se epuizeazã întreaga diversitate ecologicã a României ºi cã existã încã habitate care nu au fost identificate ºi descrise. Este posibil, de asemenea, ca ºi conturarea unor habitate sã fie discutabilã. Cercetãri viitoare vor putea aduce completãri ºi precizãri în acest sens. Înainte de a da detalii despre conþinutul lucrãrii, trebuie clarificatã o problemã terminologicã. Începând cu Programul CORINE, s-a încetãþenit în Europa termenul de habitat care, stricto senso, înseamnã loc de viaþã, adicã mediul abiotic în care trãieºte un organism sau o biocenozã distinctã. Acest mediu este un geotop cãruia îi corespunde un ecotop. Iar acest ecotop transformat de biocenozã este un biotop. În aceastã accepþiune este definit habitatul în lucrãrile clasice de biologie ºi ecologie, inclusiv în unele dicþionare (de exemplu: www.BiologyOnline.org/dictionary/habitats). Dar, în accepþiunea care i s-a dat în programul CORINE ºi apoi în celelalte sisteme de clasificare ce au urmat, prin habitat s-a înþeles, de fapt, un ecosistem, adicã un ,,habitat” stricto senso ºi biocenoza corespunzãtoare care îl ocupã. Acest lucru rezultã clar, din felul în care sunt denumite habitatele (de exemplu: Dacian woodrush-beech forests – Pãduri dacice de fag cu Luzula). În aceastã denumire habitatul, înþeles strict „ca loc de viaþã”, nu apare decât prin denumirea geograficã a biocenozei, adicã prin cuvântul „dacian”. Analizând, în continuare, termenul habitat în sensul larg, în care este utilizat în inventarele europene, rezultã cã nu este vorba despre habitate individuale ci despre toate habitatele (respectiv ecosistemele) care au aceleaºi biocenoze. În exemplul de mai sus, prin habitatul „Dacian woodrush-beech forests” se înþelege totalitatea fãgetelor dacice în care stratul ierbos este dominat de Luzula luzuloides. Este, aºadar, vorba despre un tip de habitat (ecosistem). Este important ca acest lucru sã fie avut în vedere de cãtre cei care consultã atât aceastã lucrare, cât ºi diferitele sisteme europene de clasificare a habitatelor. Nivelul de detaliere a habitatelor utilizat este foarte diferit de la un sistem de clasificare la altul. De exemplu, tipul de habitat „9110 Luzulo-Fagetum beech forests – Pãduri de fag cu Luzula”, din Directiva Habitate, include atât pãdurile pure de fag, cât ºi amestecurile de fag cu brad, de fag cu brad ºi molid care au acelaºi tip de florã ierboasã acidofilã (Luzula luzuloides, Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus, etc.). În clasificarea PALAEARCTIC HABITATS tipului de habitat, menþionat mai sus, îi corespund 18 tipuri de habitate. În stabilirea nivelului de detaliere a habitatelor, în lucrarea de faþã s-a mers pe linia unei prezentãri suficient de detaliate, în sensul celei utilizate în sistemul de clasificare PALAEARCTIC HABITATS. În ceea ce priveºte caracterizarea habitatelor, trebuie precizat cã pentru descrierea „locului de viaþã” (habitatul în sens strict) s-a folosit termenul de staþiune. Biocenozele au putut fi caracterizate doar prin compoziþia, structura ºi specificul ecologic al fitocenozei deoarece, pânã în prezent, datele referitoare la zoocenozã ºi microcenozã sunt relativ puþine ºi disparate. Astfel de date vor trebui sã fie completate în viitor.

12

INTRODUCERE

1.2. DESCRIEREA HABITATELOR

Habitatele prezentate în aceastã lucrare sunt descrise dupã urmãtoarea schemã: • Cod ºi denumire; • Corespondenþa cu sistemele de clasificare utilizate la nivel european (NATURA 2000, EMERALD, CORINE, PALAEARCTIC HABITATS, EUNIS); • Corespondenþa cu asociaþii vegetale, iar pentru pãduri ºi cu tipuri de ecosisteme forestiere; • Rãspândirea în România; • Suprafeþe aproximative; • Staþiuni: altitudini, clima, relief, roci, soluri; • Structurã: edificatorii ºi caracterul ecologic al fitocenozei, descrierea fitocenozei pe straturi; • Compoziþia floristicã: specii edificatoare, specii caracteristice, specii endemice, rare, alte specii importante; • Valoarea de conservare exprimatã prin indicatorii: redusã, moderatã, mare, foarte mare; • Literaturã utilizatã; • Redactori. Codul fiecãrui tip de habitat este alcãtuit din litera R (de la România) ºi din 4 cifre. Primele douã cifre din cod corespund cu cele ale claselor, respectiv subclaselor din clasificarea PALAEARCTIC HABITATS, iar ultimele douã sunt numerele de ordine ale habitatelor româneºti în subclasele respective. Au fost descrise habitate aparþinând la urmãtoarele clase ºi subclase de habitate, conform clasificãrii PALAEARCTIC HABITATS (tabelul 1). Habitatele româneºti sunt ordonate de la altitudini mari spre cele mici în cadrul fiecãrei clase ºi subclase. Atunci când habitatele româneºti vor fi incluse într-un sistem de clasificare internaþional, se vor utiliza codificãrile corespunzãtoare.

Tabelul 1: Codurile claselor ºi subclaselor habitatelor descrise

COD DENUMIRE 1 Comunitãþi litorale ºi halofile 11 12 15 16 2 22 23 3 31 34 35 36 37 38 4 41 42 44 5 51 53 54 6 61 62 63 64 65 8 87 Comunitãþi marine Braþe de mare ºi þãrmuri Mlaºtini, stepe, tufãriºuri ºi pãduri halofile Dune ºi plaje de nisip litorale Ape continentale (non-marine) Ape stãtãtoare dulcicole Ape stãtãtoare saline ºi salmastre Tufãriºuri ºi pajiºti Lande ºi tufãriºuri temperate Stepe ºi pajiºti xerice calcicole Pajiºti xerice silicicole Pajiºti alpine ºi subalpine Pajiºti umede ºi comunitãþi de ierburi înalte (buruieni subalpine) Pajiºti mezofile Pãduri Pãduri temperate de foioase cu frunze cãzãtoare Pãduri temperate de conifere Pãduri ºi tufãriºuri de luncã ºi de mlaºtinã Mlaºtini ºi terenuri înmlãºtinate Mlaºtini de turbã înalte (tinoave) Vegetaþie de margini de ape Mlaºtini, turbãrii, izvoare ºi pâraie Grohotiºuri, stâncãrii ºi nisipuri continentale Grohotiºuri Stânci continentale ºi roci la zi Vegetaþie chionofilã Dune de nisip continentale Peºteri Terenuri agricole ºi peisaje artificiale Comunitãþi ruderale

13

1 Tipurile de influenþe în florã ºi faunã ºi principalele domenii geografice ale României (dupã Atlasul R. România. cu completãri) .S.14 INTRODUCERE Fig. 1978.

pajiºti. etc. Corespondenþa cu asociaþiile vegetale se face prin indicarea denumirii ºi autorului acestora. balcanic) (fig. Dobrogea. getic. Transilvania) sau pe mari unitãþi de relief (Podiºul Central Moldovenesc. care necesitã mãsuri specifice de conservare pentru majoritatea siturilor care conþin habitatul respectiv. 2000). Structura este definitã prin caracterul geografic. EMERALD. Subcarpaþii Munteniei. Muntenia. planuri de amenajament etc. culme. Rãspândirea tipurilor de habitate în România se redã dupã cum urmeazã: i) pentru Carpaþi. CORINE. 1) ºi speciile de plante care sunt definitorii pentru habitat. constã în indicarea codurilor ºi a denumirilor tipurilor de habitate din clasificãrile luate în considerare (NATURA 2000. ºi. III) specii endemice ºi rare. forme de relief (versant. Pentru pãduri. Valoarea conservativã pentru fiecare tip de habitat este apreciatã pe o scarã cu patru categorii: I) redusã. Nu s-a forþat realizarea corespondenþei cu tipuri de habitate specifice vestului continentului atunci când tipurile est-europene nu sunt echivalente cu cele vest-europene. platou. precipitaþii medii anuale). ponto-sarmatic. vest-pontic. trebuie avutã în vedere doar ca având o valoare orientativã. Corespondenþa cu sistemele de clasificare.INTRODUCERE Denumirea cuprinde unitãþi fitocenologice mari (pãduri.). în plus. luncã etc. pe baza informaþiilor existente în diverse studii. Maramureº. având ca lucrare de referinþã Flora Ilustratã a României. EUNIS). ii) pentru dealuri ºi câmpii. PALAEARCTIC HABITATS. Literatura: se indicã selectiv sursele bibliografice (în general lucrãri de sintezã.).) (fig. Criºana. III) mare. fitosociologic al fitocenozei ºi descrierea acesteia pe straturi. Carpaþii Meridionali. II) moderatã. care necesitã conservarea unor eºantioane reprezentative la nivel regional. 2). Pentru numele ºtiinþific al taxonilor vegetali. II) specii caracteristice pentru asociaþiile vegetale din habitat. rocã sau substrat. utilizate la nivel european. Carpaþii Occidentali) sau pe masive muntoase. IV) foarte mare. prin urmare. cercetãri. pe regiuni istorice (Moldova. Oltenia. s-a utilizat denumirea consideratã validã. Pteridophyta et Spermatophyta (Ciocârlan. Banat. tufãriºuri. care nu necesitã mãsuri specifice de conservare. vale. Suprafaþa este datã cu aproximaþie. panonic. care furnizeazã volumul cel mai mare de biomasã ºi definesc fitocenoza). soluri (denumirea tipurilor de soluri conform SRTS 2000 ºi o scurtã caracterizare ecologicã a acestora). ecologic. IV) alte specii importante (în general speciile constante în asociaþiile respective). danubian. localizarea în domenii geografice (sud-est carpatic. Compoziþia floristicã este redatã pentru principalele categorii de plante: I) specii edificatoare (în general speciile dominante sau codominante. dacic. moldav. pe subdiviziuni mari (Carpaþii Orientali. care necesitã mãsuri specifice de conservare a tuturor siturilor din România cu habitatul respectiv. Câmpia Dunãrii etc. climã (temperatura medie anualã. 15 . în care se pot gãsi ºi indicaþii bibliografice de detaliu ºi. lucrãri necuprinse în asemenea sinteze). Staþiunile se caracterizeazã prin altitudine (în general un interval altitudinal). Au fost menþionate speciile de plante superioare care intrã în compoziþia floristicã a habitatului ºi sunt listate în Anexele 2 (DH2) ºi 4 (DH4) din Directiva Habitate. se indicã codul ºi denumirea tipurilor de ecosisteme forestiere.

Lucrarea are în anexe: I) lista tipurilor de habitate din România descrise în lucrare. Partea I. conform clasificãrii zonale a tipurilor de pãdure fundamentale din România. cu tipurile de ecosisteme forestiere ºi tipurile de pãdure (în cazul pãdurilor). izvoare ºi pâraie 23 61 Grohotiºuri 62 Stânci continentale ºi roci la zi 63 Vegetaþie chionofilã 64 Dune de nisip continentale 65 Peºteri 87 Comunitãþi ruderale Total 15 23 6 5 1 6 357 16 . publicat în M. IV) lista tipurilor de pãdure. 1198/25. II) corespondenþele habitatelor din România cu cele din inventarele europene menþionate. Directiva Habitate). În concluzie.11. Pe subclase de habitate. 1. Contribuþia autorilor la elaborarea lucrãrii a fost urmãtoarea: i) Simona Mihãilescu – habitate alpine. turbãrii.O. iv) Mihaela Paucã-Comãnescu – habitate de tufãriºuri. care au echivalent în sistemul românesc de clasificare a habitatelor. cu asociaþiile vegetale din sistemul fitosociologic. se poate afirma cã. Un numãr de 173 de habitate. numãrul habitatelor descrise este prezentat în tabelul 2. V) lista tipurilor de habitate naturale de interes comunitar din România a cãror conservare necesitã desemnarea de Arii speciale de conservare (OM nr. 1 1 33 11 13 3 33 21 3 19 37 Pajiºti umede ºi comunitãþi de ierburi înalte (buruieniºuri subalpine) 16 38 Pajiºti mezofile 41 Pãduri temperate de foioase cu frunze cãzãtoare 42 Pãduri temperate de conifere 44 Pãduri ºi tufãriºuri de luncã ºi de mlaºtinã 51 Mlaºtini de turbã înalte (tinoave) 53 Vegetaþie de margini de ape 4 65 18 23 2 12 54 Mlaºtini. ale sistemului de clasificare PALAEARCTIC HABITATS. al României. din cele descrise în lucrare. din care multe nu se întâlnesc în alte regiuni. stepe. corespund la 62 de tipuri de habitate naturale de interes comunitar a cãror conservare necesitã desemnarea de Arii Speciale de Conservare (ASC) (Anexa 1.INTRODUCERE Redactori: se indicã numele celui sau celor care au descris habitatul respectiv. ii) Nicolae Doniþã ºi Iovu-Adrian Biriº – habitate de pãdure. se îmbogãþeºte simþitor inventarul european al habitatelor. tufãriºuri ºi pãduri halofile 16 Dune ºi plaje de nisip litorale 22 Ape stãtãtoare dulcicole 23 Ape stãtãtoare saline ºi salmastre 31 Lande ºi tufãriºuri temperate 34 Stepe ºi pajiºti xerice calciole 35 Pajiºti xerice silicicole 36 Pajiºti alpine ºi subalpine NR. din Directiva Habitate.2005. Habitatele descrise au fost încadrate în 7 clase. Tabelul 2: Numãrul de habitate descrise pe subclase de habitate SUBCLASA DE HABITATE 11 Comunitãþi marine 12 Braþe de mare ºi þãrmuri 15 Mlaºtini. III) lista tipurilor de habitate. Numãrul habitatelor descrise se ridicã la 357. iii) Aurel Popescu – habitate de pajiºti.2005). respectiv 24 de subclase. nr. prin descrierea habitatelor din România.12.097/ 6.

este necesarã o scurtã prezentare a ambianþei geografice care o determinã ºi a parametrilor ecologici ai habitatelor.3. medioeuropene. din preajma Carpaþilor. la care se face referire în rãspândirea habitatelor. 4): • zona de stepã. * Primele valori de altitudine se referã la Carpaþii Orientali ºi Munþii Apuseni. în parte a celor mezofile. Q. Astfel. în marea zonã a silvostepei europene iar partea de sud-est în zona stepei europene care atinge în România ºi Bulgaria limita ei vesticã. cerris. AMBIANÞA GEOGRAFICà ºI ECOLOGICà DEZVOLTà HABITATELE DIN ROMÂNIA Pentru a înþelege ºi a putea interpreta cauzal marea varietate de habitate. în România clima. corelat. • etajul alpin al tufãriºurilor pitice ºi al pajiºtilor scunde (peste 2000–2200 m). din România. în lipsa sistemului muntos-deluros al Carpaþilor. dar formate din eficatori diferiþi: în zonã pãdurile sunt formate din Quercus robur. teritoriul României s-ar situa. frainetto.INTRODUCERE 1. ÎN CARE SE Dar. • etajul subalpin al rariºtilor de arbori ºi tufãriºurilor (între 1750–1850 ºi 2000– 2200 m). determinatã de creºterea altitudinii. În teritoriul muntos-deluros existã urmãtoarele unitãþi zonale pe altitudine: • etajul nemoral al pãdurilor de foioase (între 300–400 ºi 1300–1450 m)* altitudine**. Acest lucru îl atestã desfãºurarea acestor zone pe continentul european (fig. temperat continental. • etajul boreal al pãdurilor de molid (între 1300–1450 ºi 1750–1850 m). dar acolo unde longitudinal se produce trecerea de la climatul de pãdure. Luând în considerare. între altitudinile de 100–300(400) m. în teritoriile situate sub 300–400 m altitudine. temperat oceanic. este formarea a patru climate altitudinale care se evidenþiazã prin patru etaje de vegetaþie ºi de soluri. la cel stepic. existenþa Carpaþilor are ºi un efect perimontan. iar relieful muntos din centrul acestui teritoriu se ridicã pânã la 2544 m altitudine. sunt redate în harta din figura 2. Ca urmare. la altitudini mai mari. • zona de silvostepã. în câmpiile ºi podiºurile din estul. Principalele unitãþi de relief. de creºtere a precipitaþiilor în teritoriile de câmpie învecinate. se contureazã a treia zonã de vegetaþie ºi soluri – zona pãdurilor de foioase sau nemoralã. teritoriul României se gãseºte între 43037’07" ºi 48015’06" latitudine nordicã ºi între 20015’44" ºi 29041’24" longitudine esticã. ** Zona nemoralã ºi etajul nemoral conþin tot pãduri de foioase. se poate constata cã. Prezenþa sistemului muntos-deluros al Carpaþilor. România este situatã în plinã zonã a climatului temperat. în câmpiile ºi podiºurile din sud-estul României. sudul ºi vestul României. Principala modificare. între altitudinile de 50 ºi 150 m. Pe harta geograficã a Europei. induce importante modificãri în clima zonalã ºi în consecinþã ºi în vegetaþia ºi solurile zonale. între altitudinile de 0 ºi 100 m. în majoritate. Abies alba ºi Picea abies). piemonturile ºi podiºurile periferice regiunii muntos-deluroase. Q. urmãtoarele valori în special la Carpaþii Meridionali. în parte a celor termofile-submezofile. iar în etaj pãdurile sunt formate din Quercus petraea ºi Fagus sylvatica (la care se asociazã. clima precum ºi vegetaþia naturalã ºi solurile ca expresie a climei. vegetaþia ºi solurile se manifestã prin urmãtoarele unitãþi zonale pe latitudine (fig. 3). în centrul teritoriului. 17 . În aceste teritorii se formeazã pãduri caracteristice zonei pãdurilor temperate ºi anume. • zona pãdurilor de foioase sau nemoralã în câmpiile. sudeuropene. iar latitudinal la limita dintre climatul mai rãcoros ºi mai umed al Europei medii ºi cel mai cald ºi uscat al Europei sudice (submediteraneene).

18 INTRODUCERE Fig.S. România. 1978) . 2 Marile unitãþi de relief ale României (dupã Atlasul R.

În cadrul etajului boreal s-ar putea distinge de asemenea douã subetaje: • al pãdurilor de molid montane. cu subetajul inferior al pãdurilor de gorun ºi de amestec cu gorun. 1983) 19 . În cadrul etajului subalpin se disting douã subetaje: • al rariºtilor de molid. Q. 3 Aºezarea României în raport cu zonalitatea latitudinalã (dupã Geografia României. • a pãdurilor de stejari termofili-submezofili (Quercus cerris. se disting douã subzone: • a stepei cu graminee (foarte restrânsã). ca etaj. În cadrul zonei nemorale se disting douã subzone: • a pãdurilor de stejari mezofili (Quercus robur). deasupra stepei zonale. În cadrul zonei de silvostepã. • etajul pãdurilor nemorale. dar puternic influenþat submediteraneean. pedunculiflora). • al tufãriºurilor de jneapãn ºi rododendron.INTRODUCERE În Dobrogea. În cadrul zonei de stepã. • a silvostepei sudice (submediteraneene) cu stejari xerofili (Quercus pubescens. Fig. silvostepa se situeazã. • al pãdurilor de molid presubalpine. • a pãdurilor de fag ºi de amestec cu fag. În cadrul etajului nemoral se disting douã subetaje: • a pãdurilor de gorun ºi de amestec cu gorun. zâmbru ºi al tufãriºurilor de jneapãn. frainetto). • a stepei cu graminee ºi dicotiledonate. Q. iar deasupra silvostepei se dezvoltã încã douã etaje: • etajul pãdurilor submediteraneene de stejar pufos (prezent în Dobrogea ºi posibil în sudul Banatului). se disting douã subzone: • a silvostepei nordice cu stejari mezofili (Quercus robur).

4 Harta vegetaþiei României (dupã N. Doniþã.20 INTRODUCERE Fig. manuscris) .

În partea de sud a României. pusã în evidenþã printr-o cantitate mai mare de precipitaþii (fig. Datoritã desfãºurãrii lanþului Carpaþilor de Sud-Est. 21 . 1975) În cadrul etajului alpin se distinge un singur subetaj. pe lângã habitate zonale. existã ºi habitate intrazonale. influenþa acesteia manifestându-se mai mult în Dobrogea. pe fondul climatului stepic. al tufãriºurilor pitice de Salix. în formarea habitatelor mai intervine o importantã condiþie geograficã. În partea de est a þãrii. deci în habitate. din aceastã parte a þãrii. precipitaþii mai puþine. ca ºi pe versanþii estici ai Munþilor Apuseni ºi a Carpaþilor Orientali ºi în Podiºul Transilvaniei. ca ºi pe versanþii vestici ai Carpaþilor Occidentali ºi Orientali. clima are o nuanþã oceanicã. pe douã profile – A: nord-sud. influenþat submediteranean. care condiþioneazã ºi diferenþieri corespunzãtoare în vegetaþie ºi soluri. dar cu douã maxime. În partea de vest ºi de nord a României. Chiar simpla enumerare a numeroaselor unitãþi zonale de climã-vegetaþie-soluri sugereazã multitudinea de habitate ce pot exista în România. Dar. Carex curvula ºi Juncus trifidus. clima este mai continentalã. de sol. mai întâi pe direcþia nordsud apoi est-vest. B: vest-est (dupã Chiþu. unul de primãvarã-varã ºi unul de toamnã ºi frecvente dezgheþuri în timpul iernii. aceste influenþe regionale de climã sunt destul de bine delimitate teritorial. în special prin regimul termic mai rece primãvara. inferior. clima are nuanþe submediteraneene. de exemplu între climatul est-european. continental ºi cel submediteranean. Marea Neagrã nu modificã simþitor climatul din România. cu precipitaþii mai puþine ºi extreme termice mai accentuate. în fiecare din aceste unitãþi. pentru cã trebuie avut în vedere cã. puse în evidenþã prin temperaturi de varã mai ridicate. 5 Variaþia precipitaþiilor ºi a temperaturilor în România. 5). mai temperat vara ºi mai cald toamna. de rocã etc.INTRODUCERE Fig. Loiseleuria ºi al pajiºtilor de Festuca supina. diferenþierea regionalã a climei. în funcþie de diferitele influenþe climatice ºi de relief. condiþionate de climatul local. În câmpiile din sud-estul þãrii se produc totuºi ºi interferenþe climatice.

sunt deosebit de variate din cauza accentuatelor modificãri zonale. Tabelul 3: Structura florei României pe mari tipuri de geoelemente (dupã Borza 1965) TIPUL DE GEOELEMENTE SUPRAFAÞA (%) – nordic ºi alpin (arctic. Trebuie avut în vedere cã. Pe rocile acide (granite. de la oligoterme la termofile. 8). subartic. continental (pontic. multe elemente sud-est europene (balcanice. Cele cinci regiuni biogeografice care se intersecteazã pe teritoriul României sunt: continentalã (53% din suprafaþa þãrii). boreal) – eurosiberian ºi european – sudic (submediteranean ºi mediteranean) – sud-estic (iliric. din punct de vedere al adaptãrilor ecologice. Pe complexul de roci de fliº din Carpaþii Orientali ºi de Curburã se dezvoltã soluri profunde. uscate vara). poneto-mediteranean) – vestic (atlantic. În stepã. textura. prezenþa sistemului muntos-deluros al Carpaþilor. ponto-siberian. fiind singura þarã de pe continent care are mai mult de 4 regiuni biogeografice. ponto-panonic. în special adaptãrile ecologice ale speciilor la climã ºi sol. trebuie arãtat cã staþiunile. conþinutul de schelet. în România s-a identificat un numãr de 21 de regiuni ecologice (fig. pontice) ºi chiar vest-asiatice (anatolice). dar supuse la pierderea mai accentuatã a apei din sol. dar în compunerea cãrora intrã. granodiorite. alpinã (23%). atlantic-mediteranean) – endemic – cosmopolit. existã soluri aluviale. structural asemãnãtoare celor din restul Europei.INTRODUCERE Diferenþieri regionale se produc ºi din cauza rocilor pedogenetice care influenþeazã unele caracteristici. În lunci. 7). de natura ºi conþinutul de humus ºi de aciditatea lor. dezvoltate pe aluviuni. nu este întâmplãtoare formarea unui mare numãr de habitate specifice. panonicã (6%) ºi ponticã (1%) (fig. caucaziene. regionale ºi locale de regim termic ale aerului ºi solurilor. Pe roci vulcanice se dezvoltã andosoluri. structura. 2000). caucazic. ºisturi cristaline) se dezvoltã soluri cu aciditate mare. diferenþierile regionale ale regimului factorilor climatici. diversitatea floristicã ºi faunisticã. Flora României are 3868 de specii (Ciocârlan. flora României este distribuitã dupã urmãtoarele mari tipuri de geoelemente (tabelul 3). varietatea geologicã ºi pedologicã. trebuie arãtat cã pe teritoriul României se regãsesc 5 din cele 11 regiuni biogeografice ale Europei (fig. taurice. 22 . ecologic importante. pe lângã un contingent de bazã de specii eurasiatice ºi generaleuropene. Pe rocile calcaroase cu capacitate termicã mai mare se dezvoltã soluri cu conþinut ridicat de humus. Soluri cu totul deosebite se dezvoltã pe nisipuri (psamosoluri. se dezvoltã soluri zonale cernoziomice ºi soluri salinizate. În aceste condiþii geografice. din cauza evapotranspiraþiei puternice care aduce la suprafaþã cloruri ºi sulfaþi din apa freaticã ºi care se depun în sol. altaic. care creeazã o ambianþã ecologicã aparte în spaþiul carpato-dunãrean. Din punct de vedere al rãspândirii. În ceea ce priveºte ambianþa ecologicã. de la higrofile la xerofile. mai mult sau mai puþin evoluate. tauric. precum ºi rãspândirea lor în funcþie de aceste adaptãri. sarmatic. ce iau naºtere în aceste condiþii geografice. În funcþie de aºezarea geograficã. adventiv 14% 40% 8% 10% 20% 1% 4% 3% De asemenea. 6). de la oligotrofe la eutrofe. În formarea habitatelor din România sunt hotãrâtoare compoziþia florei ºi a faunei care constituie biocenozele. de conþinut de apã ºi substanþe nutritive din soluri în funcþie de profunzimea. subatlantic. balcanic. anatolic) – estic. fertile ºi cu capacitate mare de înmagazinare a apei. arcto-alpin. cu descompunere incompletã a necromasei ºi cu fertilitate scãzutã. stepicã (17 %). în România existã o mare varietate de specii. ale solurilor.

din cauza cantitãþii reduse de cãldurã în perioada scurtã de vegetaþie. Flora acestor pãduri este în general acidofilã. În locul tufãriºurilor ºi rariºtilor defriºate se dezvoltã pajiºti secundare cu Festuca supina. În subetajul superior. pe locul pãdurilor defriºate.INTRODUCERE Fig. productivitatea biocenozelor este scãzutã. 6t/an/ha. de cca. În etajul subalpin cantitatea de cãldurã este încã redusã deºi perioada de vegetaþie este mai lungã. în întregime disponibilã. precum ºi pajiºtile scunde de Carex curvula. Juniperus sibirica. structura ºi adaptãrile organismelor care le compun. cu apã multã. mezotrofã-oligotrofã. devenind optim pentru habitatele cu Fagus sylvatica ºi Abies alba. 0. Nardus stricta. Biocenozele sunt edificate de Picea abies. Briofitele au aici frecvenþa maximã. Festuca supina. la care. Pinus cembra. în parte acide. În etajul nemoral regimul termic al aerului ºi solului este ºi mai favorabil. în parte foarte acide. în parte însã nedisponibilã din cauza temperaturii scãzute. de cca 2-6 t/an/ha. mezofilãhigrofilã.8t/an/ha. de cca. se formeazã pajiºti secundare edificate de Festuca rubra ºi alte specii mezo-oligoterme. 8t/an/ha. Productivitatea habitatelor alpine este foarte scãzutã. încã foarte rece. biocenozele caracteristice sunt cele de tufãriºuri pitice de sãlcii (Salix herbacea) ºi azalee (Loiseleuria procumbens). iar în partea inferioarã a etajului ºi din rariºti de arbori de Picea abies. crescând însã pe mãsura descreºterii altitudinii ºi a profunzimii ºi conþinutului de substanþe nutritive din soluri pânã la cca. în subetajul superior. 6 Regiunile ecologice ale României (dupã MMGA) Biocenozele ce se formeazã în aceste staþiuni sunt ºi ele profund deosebite prin compoziþia. cu multã apã. numai în partea inferioarã a etajului. ºi pentru 23 . pe grohotiºuri se dezvoltã biocenoze deosebite. mezotrofe. sãrace ºi foarte acide. În etajul boreal cantitatea de cãldurã este mai mare dar clima are încã un caracter rece. Biocenozele zonale sunt compuse din tufãriºuri mai înalte de Pinus mugo. solurile. În etajul alpin. mezofile. Alnus viridis. se asociazã Abies alba ºi Fagus sylvatica. solurile sunt încã puþin profunde. În acest etaj. Rhododendron myrtifolium. cu apã multã. Productivitatea habitatelor subalpine este ceva mai ridicatã. sunt încã sãrace în elemente nutritive. mai profunde. Juncus trifidus. pe stânci. a solurilor puþin profunde. sãrace în substanþe nutritive ºi foarte acide. Pe calcare. local Larix decidua.

2005) . 7 Regiunile biogeografice ale Europei (dupã European Topic Centre on Nature Protection and Biodiversity.24 INTRODUCERE Fig.

INTRODUCERE

Fig. 8 Distribuþia regiunilor biogeografice ale Europei pe teritoriul României (MMGA)

cele cu Quercus petraea, în subetajul inferior. Soluri de profunzime mare, în general, dar pe suprafeþe întinse ºi medie sau micã, cu conþinut variabil de schelet, au apã suficientã mai ales în subetajul superior, sunt mai bogate în substanþe nutritive ºi, în general, acide pânã la slab acide. Pe soluri fertile Quercus petraea se asociazã cu multe specii de amestec (Tilia cordata, T. tomentosa, T. platyphyllos, Fraxinus excelsior, Carpinus betulus, C. orientalis în Dobrogea, Acer platanoides, A. campestre, Sorbus torminalis, Ulmus minor etc.). Flora acestor pãduri este foarte variatã, întâlnindu-se specii acidofile dar ºi neutrofile, mezofile, de la mezotrofe la eutrofe. Prezenþa muºchilor este tot mai redusã pe mãsura creºterii temperaturilor ºi a reducerii umiditãþii. Productivitatea pãdurilor este maximã în subetajul superior (11 t/an/ha), ceva mai redusã, dar încã mare în subetajul inferior (9–10 t/an/ha). Pe locul pãdurilor defriºate se formeazã pajiºti secundare foarte productive din Festuca rubra ºi numeroase alte specii în subetajul superior ºi din Agrostis capillaris în subetajul inferior. Productivitatea acestora este de cca. 4t/an/ha.

În zona nemoralã cantitatea de cãldurã este mare, dar începe sã se resimtã insuficienþa periodicã a apei. Solurile, foarte profunde, sunt, în general, bogate în substanþe nutritive ºi slab acide pânã la acide. În solurile din sudul ºi vestul þãrii, mai argiloase, umiditatea este alternantã (în exces primãvara ºi deficitarã vara). În subzona pãdurilor de stejari mezofili, principala specie edificatoare a pãdurilor este Quercus robur, care pe soluri fertile se asociazã cu multe specii de amestec din cele menþionate mai sus. Flora pãdurilor este foarte bogatã. Productivitatea pãdurilor din aceastã subzonã este în general ridicatã (11 t/an/ha). În subzona pãdurilor de stejari termofilisubmezofili, principalele specii edificatoare sunt Quercus cerris ºi Q. frainetto (ultima specie pe soluri foarte argiloase). Flora acestor pãduri este mai sãracã, apar multe specii submediteraneene mai rezistente la secetã. Productivitatea acestor pãduri este mai redusã, de cca. 9 t/an/ha. În aceastã zonã, pãdurile au fost defriºate pe mari suprafeþe care sunt destinate folosinþei agricole, mai ales. Pajiºtile

25

INTRODUCERE
secundare, pãstrate pe suprafeþe mici, sunt edificate fie de Festuca rupicola în subzona pãdurilor de Quercus robur, fie de Poa angustifolia în cealaltã subzonã. Productivitatea pajiºtilor este medie-redusã (cca. 2 t/an/ha). În zona de silvostepã cantitatea de cãldurã este mare, solurile, foarte profunde, bogate în substanþe nutritive ºi în humus, au însã frecvent deficite de apã din cauza precipitaþiilor reduse. În subzona cu pãduri ºi rariºti de stejari mezofili, rolul edificator îl are Quercus robur ca ºi tufãriºurile de Prunus spinosa ºi alþi arbuºti. Productivitatea este redusã (2 t/an/ha). În subzona cu pãduri ºi rariºti de stejari termofili-xerofili, rolul edificator revine lui Quercus pedunculiflora, pe soluri profunde, cu mai multã apã, ºi lui Q. pubescens, pe soluri medii-superficiale, cu apã mai puþinã. Productivitatea este redusã (2 t/an/ha). În peisajul natural al silvostepei, în alternanþã cu pãdurile ºi rariºtile, suprafeþe mari erau acoperite de pajiºti stepice, bogate în dicotiledonate. Acestea au fost defriºate în totalitate, vestigii fiind pãstrate doar în poienile pãdurilor. Productivitatea acestor pajiºti era destul de ridicatã. În zona de stepã cantitatea de cãldurã este mare, solurile sunt profunde, foarte bogate în substanþe nutritive, în humus ºi în calciu, dar cu deficite de apã, pe perioade lungi. Existã ºi soluri salinizate pe suprafeþe destul de mari. Tipice pentru zona de stepã au fost pajiºtile edificate de graminee (Stipa sp., Festuca valesiaca, Agropyrum cristatum, etc.). Acestea au fost defriºate aproape în totalitate, pãstrându-se pe mici suprafeþe ca pãºuni puternic degradate (cu Poa bulbosa, Artemisia austriaca, Euphorbia stepposa, etc.). Pe solurile salinizate se dezvoltã vegetaþie halofilã edificatã de specii de Salicornia, Suaeda, Halimion, Puccinellia, Limonium, etc. Pe nisipurile marine din stepã, ca ºi pe cele continentale din stepã ºi silvostepã, se dezvoltã psamosoluri în general uscate ºi, în parte, salinizate.

26

INTRODUCERE

1.4. UNITÃÞILE FITOSOCIOLOGICE CARE PARTICIPÃ FORMAREA HABITATELOR DIN ROMÂNIA
În România, datoritã variaþiei accentuate a reliefului, rocilor, climei, solurilor, ca ºi a florei bogate, se formeazã un numãr mare de asociaþii vegetale din aproape toate clasele fitosociologice existente în Europa. Numai pentru teritoriul carpatic, este consemnatã existenþa a 176 asociaþii (Coldea, 1991) aparþinând la 21 clase, dar pentru întreaga þarã sunt menþionate 730 asociaþii (Sanda, 2002) aparþinând la 41 clase. Majoritatea habitatelor au drept componentã o asociaþie vegetalã. Existã însã ºi excepþii când, în cadrul unei asociaþii, s-au separat câteva habitate þinând seama de prezenþa unor specii dominante sau combinaþii de specii dominante diferite care furnizeazã cantitatea cea mai mare de biomasã, influenþând prin aceasta compoziþia întregii biocenoze. Acesta a fost cazul habitatelor pãdurilor de molid ºi a celor de amestec de fag, cu brad (molid). Sunt însã ºi cazuri când, într-un habitat, se cuprind douã sau câteva asociaþii ecologic strâns legate una de alta (cazul turbãriilor, de exemplu). În ce priveºte unitãþile fitosociologice, ce compun vegetaþia României, este de subliniat caracterul regional, distinct al multora dintre ele. Numai pentru Carpaþi au fost deosebite ºi descrise 11 alianþe regionale: • Silenion lerchenfeldianae Simon 1957 cu 3 asociaþii, • Gypsophilion petraeae Borhidi et Pocs 1957 cu 4 asociaþii,

LA

• Papavero – Thymion pulcherrimi I. Pop 1968 cu 5 asociaþii, • Veronicion baumgartenii Coldea 1991 cu 4 asociaþii, • Potentillo – Nardion Simon 1957 cu 3 asociaþii, • Festuco saxatilis – Seslerion bielzii (Pawl et. Walas 1949) Coldea 1991 cu 9 asociaþii, • Seslerion rigidae Zol. 1939 cu 3 asociaþii, • Thymo comosi – Festucion rupicolae I. Pop 1969, • Lathyro – Carpinion Boºcaiu 1974 cu 3 asociaþii, • Symphyto – Fagion Vida 1954 cu 7 asociaþii, • Seslerio rigidae – Pinion Coldea 1991 cu 4 asociaþii, • ºi o subalianþã pentru pãdurile de molid Soldanello majori – Picenion Coldea 1991 cu 4 asociaþii. Mai trebuie amintite ºi alte câteva unitãþi superioare proprii spaþiului carpato-danubian: • Stipo eriocaulis – Festucetalia pallentis I. Pop (1968) 1989 separatã întâi ca subordin în ordinul Festucetalia valesiacae ºi apoi definitã ca ordin distinct, • Seslerietalia rigidae Gergely 1967. Este de relevat cã E. Þopa, în 1931, a conturat, pe baza vegetaþiei halofile din România, clasa Puccinellio – Salicornietea, în cadrul cãreia 19 asociaþii sunt proprii spaþiului pontic-danubian.

27

INTRODUCERE

1.5. IDENTIFICAREA, CARTAREA ºI DESCRIEREA HABITATELOR

Identificarea habitatelor se face, în mod obiºnuit, prin recunoaºterea fitocenozelor care le caracterizeazã ºi anume prin luarea în considerare a speciilor edificatoare (în general dominante) ºi indicatoare ecologic ºi/sau cenologic, precum ºi prin recunoaºterea caracteristicilor staþiunii, în primul rând localizare geograficã, altitudine, relief, rocã ºi sol. Spre exemplu, în cazul pajiºtilor alpine, dacã specia edificatoare ºi dominantã în fitocenozã este Festuca supina, iar indicatoare cenologicã (caracteristicã) este Potentilla ternata, atunci tipul de habitat este „Pajiºti sud-est carpatice cu Festuca supina ºi Potentilla ternata”. Un alt exemplu, în cazul pãdurilor, dacã specia edificatoare ºi dominantã este Fagus sylvatica, iar specia indicatoare cenologic este Dentaria glandulosa, atunci tipul de habitat este „Pãduri sud-est carpatice de fag cu Dentaria glandulosa”. Cartarea habitatelor se face pe planuri topografice la scarã mare; între 1:10 000 ºi 1:50 000 în cazul siturilor cu suprafaþã mare ºi cu habitate întinse, nefragmentate,

respectiv între 1:1 000 ºi 1:10 000, în cazul siturilor cu suprafaþã redusã ºi cu habitate diverse ºi fragmentate. Limitele habitatelor se stabilesc la schimbarea fitocenozelor ºi a staþiunilor care le caracterizeazã. Poziþionarea habitatelor pe hartã se face în funcþie de elementele de orientare de pe hartã (culmi, creste, vârfuri, abrupturi, ape, curbe de nivel, cote ale terenului, drumuri, localitãþi, etc.) prin mãsurarea distanþelor ºi a unghiurilor de la punctele ale cãror coordonate sunt cunoscute. Descrierea habitatelor se face conform formularelor standard pentru descrierea Siturilor de Interes Comunitar (SIC), elaborate de Comisia Europeanã. Pe lângã datele de identificare ºi de localizare ale sitului, se face o descriere detaliatã a tipurilor de habitate ºi a speciilor. În cazul fiecãrui tip de habitat se determinã suprafaþa (în hectare ºi procente din suprafaþa sitului), reprezentativitatea, gradul de conservare, calitatea ºi importanþa pentru conservare, vulnerabilitatea, aspecte de management ºi conservare, etc.

28

2.1. COMUNITÃÞI

LITORALE

ºI

HALOFILE

(1)

2.1.1. Comunitãþi marine (11)

R1101 Comunitãþi litorale cu Zostera marina ºi Z. noltii
Corespondenþe: NATURA 2000: 1110 Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time EMERALD: 11.4 Brackis sea vascular vegetations CORINE: 11.332 Mediterranean Zostera beds PAL.HAB: 11.333 Pontic Celgrass meadows EUNIS: – Asociaþii vegetale: Zosteretum marinae Borgenses ex van Goor 1921.

P = 450 mm. Substrat: nisipuri sãrãturate, depuneri aluviale. Structura: Speciile, cu indivizi izolaþi ce se dezvoltã pe nisipurile maritime de pe litoralul Mãrii Negre sunt: Zostera marina, Ruppia maritima, Zostera noltii, Zannichellia pedicelata, Potamogeton pectinatus, Najas minor, Ranunculus baudatii. Valoare conservativã: foarte mare. Compoziþie floristicã: Speciile menþionate mai sus sunt edificatoare ºi caracteristice pentru aceste fitocenoze. În prezent, comunitãþile sunt în pericol de dispariþie datoritã lucrãrilor de amenajare a plajelor, precum ºi a construcþiilor efectuate. Literaturã selectivã: Coldea et al. 1997; Prodan 1939. Redactat: A. Popescu.

Rãspândire: Litoralul Mãrii Negre (Midia, Mamaia, Agigea, Mangalia). Suprafeþe: 50–100 m2. Staþiuni: Semnalate în zona litoralã, în ape puþin adânci (1–1,5 m). Clima: T = 10,50C;

Zostera marina

31

2.1. Comunitãþi litorale ºi halofile (1)

2.1.2. Braþe de mare ºi þãrmuri (12)
Structura: Majoritatea plantelor au creºtere erectã ºi realizeazã un etaj de 35–40 cm înãlþime. Dintre speciile mai frecvent semnalate în aceste fitocenoze menþionãm: Scolymus hispanicus, Centaurea diffusa, Atriplex hastata, Lolium perenne, Xanthium spinosum. Etajul inferior este alcãtuit din plante repente sau procumbente, dintre care mai caracteristice sunt: Ecbalium elaterinum, Galium humifusum, Convolvulus arvensis, Lolium perenne. Valoare conservativã: moderatã. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Scolymus hispanicus, Lolium perenne, Ecbalium elaterinum, Galium humifusum. Specii caracteristice: Scolymus hispanicus, Ecbalium elaterinum. Alte specii importante: Atriplex hastata, Cynodon dactylon, Marrubium vulgare, Convolvulus arvensis, Medicago lupulina, Lactuca saligna, Centaurea diffusa. Literaturã selectivã: Morariu 1959; Popescu, Sanda, 1978; Sanda, Popescu, Stancu 2001. Redactat: A. Popescu.

R1201 Comunitãþi vest-pontice cu Scolymus hispanicus ºi Ecbalium elaterium
Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL.HAB: 12. Sea inlets and costal features EUNIS: – Asociaþii vegetale: Lolio – Scolymetum hispanici Morariu 1959, Ecbalietum elaterii Morariu 1959.

Rãspândire: Litoralul Mãrii Negre între Capul Midia ºi Vama Veche. Suprafeþe: între 1000 m2 ºi 4–5 ha, în nordul oraºului Constanþa. Staþiuni: Altitudine: 2–5 m. Clima: T = 11– 10,50C; P = 350–480 mm. Relief: versanþi moderat sau puternic înclinaþi cu expoziþie esticã ºi sudicã. Roci: calcare ºi depozite loessoidale. Soluri: cernoziom nisipos.

Scolymus hispanicus

32

2.1. Comunitãþi litorale ºi halofile (1)

2.1.3. Mlaºtini, stepe, tufãriºuri ºi pãduri halofile (15)
R1501 Comunitãþi vest-pontice cu Juncus maritimus ºi J. littoralis
Corespondenþe: NATURA 2000: 1410 Mediterranean salt meadows (Juncetalia maritimi) EMERALD: 15.5. Mediterranean salt meadows CORINE: 15.33A Juncus maritimus bed PAL.HAB: 15.55. Mediterranean salt marsh grass swards EUNIS: – Asociaþii vegetale: Juncetum littoralis Popescu et al. 1992 (Syn.: Artemisio santonici – Juncetum littoralis (Popescu et Sanda 1992) Gehu et al. 1994), Juncetum littorali-maritimi Sanda et Popescu 1998.

se mai întâlnesc: Carex distans, Festuca arundinacea, Agrostis pontica. Stratul secundar: este alcãtuit din specii mai scunde dar reprezentative cum sunt: Spergularia marina, Juncus gerardii, Aeluropus littoralis, Polypogon monspeliensis. Înþelenirea ºi fixarea nisipurilor este bine realizatã pe aceste terenuri. Valoare conservativã: mare. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Juncus littoralis, J. maritimus. Specii caracteristice: Juncus littoralis, J. maritimus, Artemisia santonicum. Alte specii importante: Aeluropus littoralis, Puccinellia festuciformis, Agropyron elongatum, Salicornia prostrata, Suaeda maritima, Limonium gmelini, Taraxacum bessarabicum, Aster tripolium, Samolus valerandi, Cynodon dactylon, Carex distans, Triglochin palustre, Polypogon maonspeliensis, Chenopodium glaucum. Specii rare: Merendera sobolifera, era bine reprezentatã în comunitãþile de Juncus maritimus ºi Juncus littoralis de la Midia – Nãvodari (jud. Constanþa). Literaturã selectivã: Popescu et al. 1992; Gehu et al. 1994; Sanda et Popescu 1998. Redactat: A. Popescu.

Rãspândire: Litoralul Mãrii Negre ºi Delta Dunãrii (delta maritimã). Suprafeþe: În Delta Dunãrii (Sulina, Sf. Gheorghe, Letea) sunt cele mai reprezentative fitocenoze, unde ocupã 7–8 ha. În zona Nãvodari – Capul Midia, ca urmare a construcþiilor industriale efectuate, vegetaþia s-a restrâns la suprafeþe de sub 1000 m2. Staþiuni: Litoralul maritim al Mãrii Negre. Altitudine: 2–5 m. Climã: T = 110C; P = 350 mm. Relief: teren plan cu mici escavaþiuni (microdepresiuni cu acumulãri de apã). Roci: nisipuri sãrãturate iar în Delta Dunãrii cu unele depuneri aluviale, luto-nisipoase, produse în timpul viiturilor puternice. Soluri: solonceacuri nisipoase. Structura: În stratul principal, dominante sunt Juncus littoralis ºi J. maritimus care pot ajunge la 1 m înãlþime. Printre acestea

33

2.1. Comunitãþi litorale ºi halofile (1)

R1502 Comunitãþi vest-pontice cu Halocnemum strobilaceum ºi Frankenia hirsuta
Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL.HAB: 15.A2152 Western Pontic Halocnemum scrubs EUNIS: E6.225 Western Pontic salt scrubs Asociaþii vegetale: Halocnemetum strobilacei (Keller 1925) Þopa 1939.

Suaeda maritima, Salicornia europaea, Limonium gmelini, Plantago maritima, Aeluropus littoralis, Lotus tenuis, Spergularia maritima, Puccinellia distans, Trifolium fragiferum, Plantago maritima, Hordeum hystrix, Festuca pseudovina. Literaturã selectivã: Pop 2002; Popescu et al. 1997; Þopa 1939. Redactat: A. Popescu.

Rãspândire: Dobrogea, complexul lagunar Razelm – Sinoe. Suprafeþe: Circa 0,5 ha. Staþiuni: Altitudine: 2–5 m. Clima: T = 11– 10,50 C; P = 450–500 mm. Relief: teren plan cu mici denivelãri în care se acumuleazã apa. Roci: loess, nisipuri marine, calcare (la Histria). Soluri: solonceacuri, nisipuri maritime sãrãturate. Structura: Specia caracteristicã, Halocnemum strobilaceum, se dezvoltã pe suprafeþe reduse, formând fitocenoze slab încheiate, cu puþine specii componente. Etajul superior este realizat de specia edificatoare, alãturi de care se mai întâlnesc: Limonium bellidifolium, Petrosimonia oppositifolia, Limonium gmelinii, Suaeda maritima, Salicornia europaea, Aeluropus littoralis, Plantago maritima, Lotus tenuis, Halimione verrucifera. În etajul inferior participã puþine plante, în totalitate halofile, dintre care menþionãm: Spergularia maritima, Frankenia hirsuta, F. pulverulenta, Halimione pedunculata. Valoare conservativã: mare. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Halocnemum strobilaceum, Frankenia hirsuta, Limonium bellidifolium. Specii caracteristice: Halocnemum strobilaceum, Frankenia hirsuta. Alte specii importante:

R1503 Pajiºti vest-pontice de Aeluropus littoralis ºi Puccinellia limosa
Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL.HAB: 15.A21432 Western Pontic Puccinellia limosa swards EUNIS: E6.2231 Western Pontic Puccinellia solonetz swards Asociaþii vegetale: Aeluropo – Puccinellietum limosae Popescu et Sanda 1975.

Rãspândire: Nisipurile maritime din Dobrogea ºi Delta Dunãrii. Suprafeþe: Circa 40–50 ha. Staþiuni: Altitudine: 2–5 m. Clima: T = 11– 10,50C; P = 400–500 mm. Relief: teren plan cu microdepresiuni unde se adunã apa în sezoanele ploioase. Roci: nisipuri maritime, sãrãturate. Soluri: nisipuri semifixate sau avansat fixate, uneori puternic sãrãturate. Structura: Speciile dominante: Aeluropus littoralis ºi Puccinellia limosa sunt rãspândite pe nisipurile maritime, moderat sãrãturate ºi cu un grad ridicat de umiditate. Alãturi de acestea se mai dezvoltã, Limonium gmelini, Plantago maritima, Rumex maritimus, care alcãtuiesc etajul superior al fitocenozelor. Speciile halofile, scunde cum sunt: Spergularia maritima, S. salina, Limonium

34

Redactat: A. Popescu. Aeluropus littoralis. cu mici exca- 35 . Popescu. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Puccinellia limosa. Principalele specii componente ale acestui etaj sunt: Limonium meyeri. Clima: T = 11. L. R1504 Pajiºti vest-pontice de Limonium meyeri. Oroian 1997. Specii caracteristice: Puccinellia limosa.A. Relief: teren plan. Sanda. maritimus. Roci: nisipuri maritime. Rumex maritimus. Alte specii importante: Puccinellia limosa. Popescu.A21423 Western Pontic Limonium flats EUNIS: E6. Suprafeþe: 10–15 ha. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Limonium meyeri. Soluri: soloneþuri în curs de formare. S. Aeluropus littoralis. Taraxacum bessarabicum. Valoare conservativã: moderatã. Carex distans. Salicornia europaea. Plantago tenuiflora. S. Rumex maritimus. Aster tripolium. Comunitãþi litorale ºi halofile (1) bellidifolium realizeazã etajul inferior. Petrosimonia triandra. salina.1. se dezvoltã Salicornia (europaea) prostrata. J. care are consistenþã redusã ºi acoperire slabã. Aeluropus littoralis ºi Limonium gmelini Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL. Literaturã selectivã: Popescu. Specii caracteristice: Limonium meyeri. S. gmelini. Salicornia europaea. Halimione pedunculata. Centaurium pulchellum. Aster tripolium. Aster tripolium. Plantago maritima. nisipuri maritime sãrãturate.HAB: 15. Aeluropus littoralis.2. Sanda. Nedelcu 1997.50C. Suaeda maritima. Sanda. ºi acoperirea de 70–80%. Valoare conservativã: mare. Alte specii importante: Limonium gmelini. Aeluropus littoralis. Limonium bellidifolium. Literaturã selectivã: Popescu et Sanda 1975. aluviuni luto-nisipoase. Redactat: A. Centaurium pulchellum. salina. În micile depresiuni. Cynodon dactylon. Trifolium fragiferum. Juncus gerardi. Aeluropus littoralis. Artemisia santonicum. Carex distans. înalt de 30–40 cm. Halimione verrucifera. Chenopodium glaucum. Structura: Speciile dominante alcãtuiesc etajul superior. vaþii unde se acumuleazã apa. Sanda et Popescu 1992. Limonium gmelini. cu concentraþia în sãruri mai mare. Rãspândire: Delta Dunãrii (Sfiºtofca. Artemisia santonicum. Juncus gerardi. Stancu 2001. Spergularia salina. Staþiuni: Altitudine: 2–3 m. Artemisia santonicum. Puccinellia limosa. C. Spergularia maritima. P = 450 mm. Cirsium alatum. Salsola soda. Rosetti). Limonium gmelini. Etajul inferior este mai slab reprezentat ºi este format din speciile: Suaeda maritima. Halimione pedunculata.222 Western Pontic saline meadows Asociaþii vegetale: Limonio – Aeluropetum littoralis Sanda et Popescu 1992. Popescu. maritima. Juncus maritimus.

Spergularia maritima. Medicago falcata. Plantago maritima. Juncus littoralis. Suprafeþe: Pe litoral. Aeluropus littoralis.50C. se întind pe zeci de ha. Samolus valerandi.HAB: 15. Medicago falcata.2. Sulina. ^ Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Carex divisa. Rosetti. Trifolium fragiferum. Agrostis pontica. Spergularia maritima. Rãspândire: Litoralul Mãrii Negre. Literaturã selectivã: Popescu et al. Clima: T = 11. Roci: nisipuri maritime. Roci: nisipuri maritime. Alte specii importante: Juncus littoralis. Suaeda maritima. Redactat: A. Halimione verrucifera. Suprafeþe: Circa 45–50 ha. Clima: T = 11– 10. zahariadi. Popescu.A. Relief: teren plan. Grindul Chituc. orientalis ºi Carex distans Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL. Letea dar mai ales la C. Agropyron elongatum.2225 Western Pontic divided sedge saline meadows Asociaþii vegetale: Caricetum divisae Slavnic 1948. Plantago coronopus. Valoare conservativã: moderatã. Relief: teren plan cu mici denivelãri. P = 350–450 mm. fitocenozele formeazã fâºii de 300–1500m2. Puccinellia limosa.A2225 Sarmatic Carex distans saline meadows EUNIS: E6. zahariadi. Limonium gmelini. Constanþa) ºi din Delta Dunãrii (delta maritimã. Argusia sibirica. Artemisia santonicum. Comunitãþi litorale ºi halofile (1) R1505 Pajiºti vest-pontice de Carex divisa Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL. Lotus tenuis. moderat sãrãturate. cu mici ondulaþii de nisip. Rumex maritimus. Popescu. Salicornia europaea. 36 .1. Sfiºtofca). Chenopodium glaucum. În zonele mai joase. nisipuri fixate ºi semifixate. apar speciile halofile: Salicornia prostrata. Specii caracteristice: Carex divisa. Staþiuni: Altitudine: 1–5 m. Limonium vulgare. Plantago maritima. Structura: Vegetaþia este structuratã pe douã etaje.2275 Sarmatic Carex distans saline meadows Asociaþii vegetale: Carici distantis – Festucetum orientalis Sanda et Popescu 1999. Carex distans. Aster tripolium. Gheorghe. P = 450 mm. Samolus valerandi. Soluri: nisipuri sãrãturate slab evoluate.HAB: 15. Spergularia maritima. Rãspândire: Nisipurile maritime de la Mamaia (jud. Juncus gerardi. Daucus guttatus ssp. Plantago arenaria. halofile ºi suportant halofile cum sunt: Cynodon dactylon. Staþiuni: Altitudine: 2–5 m.5– 10. Cynodon dactylon. 1997. Soluri: aluviale. Sanda. iar în Deltã. Stancu 2001.A2124 Western Pontic saltmarsh rush saline meadows EUNIS: E6. cu concentraþie mare de sãruri.50 C. Aeluropus littoralis. vechi dune fixate sau microdepresiuni. Sf. cel mai înalt (50–70 cm). inclusiv Grindul Lupilor). Delta Dunãrii (Caraorman. în locurile neamenajate. Gheorghe. Cel de al doilea etaj este realizat de numeroasele plante de talie micã. Daucus guttatus ssp. este alcãtuit din: Agropyron elongatum. Plantago coronopus. Artemisia santonicum. R1506 Pajiºti vest-pontice de Festuca arundinacea ssp. Primul. temporar bãltite. iar în Deltã ºi aluviuni luto-nisipoase. la Sf.

Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Festuca arundinacea ssp. Sanda 1975. Lythrum virgatum. maritimus. Trifolium fragiferum. Holoschoenus vulgaris. Stancu 2001. Carex distans. Plantago maritima. R1507 Pajiºti ponto-sarmatice de Carex distans. zahariadi.1. Dobrogea ºi Delta Dunãrii 10–15 ha. Popescu. Clima: T = 10. Aster tripolium ssp. nisipuri semifixate în Dobrogea ºi Deltã. zahariadi. Taraxacum bessarabicum. Atriplex hastata. Carex distans. realizeazã etajul superior.HAB: 15. înalt de 50–55 cm. 1977. pannonicum.2275 Sarmatic Carex distans saline meadows Asociaþii vegetale: Taraxaco bessarabici – Caricetum distantis Sanda et Popescu 1978.2. Popescu. Redactat: A. Specii caracteristice: Carex distans. Þopa 1939. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Carex distans. Suprafeþe: În Muntenia circa 8–10 ha. Literaturã selectivã: Popescu et Sanda 1976. Puccinellia limosa. Comunitãþi litorale ºi halofile (1) Structura: Speciile dominante: Festuca arundinacea ssp. Nedelcu 1997. Împreunã cu speciile dominante se mai dezvoltã: Juncus littoralis. speciile: Puccinellia limosa. Juncus gerardi. Taraxacum bessarabicum ºi Aster tripolium ssp. Lycopus europaeus. Trifolium fragiferum. Agrostis pontica. Medicao lupulina. Popescu. pannonicum Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL. Staþiuni: Altitudine: 1–100 m. Teucrium scordium. Sanda. gerardi. Alãturi de acestea se mai dezvoltã. Scorzonera cana. ªerbãnescu 1965. P = 450–500 mm. Relief: teren plan cu mici excavaþii unde se adunã apa în exces în timpul precipitaþiilor. Structura: Specia dominantã este Carex distans. Aster tripolium ssp. Juncus littoralis. 1984. Teucrium scordium. Centaurium spicatum. orientalis. Literaturã selectivã: Popescu. Juncus gerardi. Centaurium spicatum. Etajul inferior este relativ bine reprezentat ºi este alcãtuit din speciile: Trifolium fragiferum. în Bãrãgan. Valoare conservativã: moderatã. elegans. în sudul Moldovei. Hordeum marinum. Redactat: A. Aster tripolium ssp. Specii caracteristice: Festuca arundinacea ssp. Sanda. Cynodon dactylon. Popescu et al. în puþine exemplare. J. Daucus guttatus ssp. Popescu. pannonicum. Daucus guttatus ssp. Taraxacum bessarabicum. Plantago lanceolata. Agropyron elongatum. orientalis ºi Carex distans. care realizeazã o acoperire de 90–95%. pannonicum. care împreunã realizeazã etajul superior. 37 . Sanda. Taraxacum bessarabicum. Agropyron elongatum. orientalis. Taraxacum bessarabicum. Trifolium repens. Sonchus arvensis. J. Juncus gerardi. Valoare conservativã: moderatã. Caricetum distantis Rapaics 1927. Alte specii importante: Juncus littoralis. Medicago lupulina.A2225 Sarmatic Carex distans saline meadows EUNIS: E6. Rãspândire: Sãrãturile din Câmpia Bãrãganului. Soluri: soloneþuri cu exces de umiditate primãvara. Doltu 1980. Roci: loess. Popescu. nisipuri maritime pe litoral ºi în Delta Dunãrii. Hordeum marinum. Orchis laxiflora ssp. Alte specii importante: Festuca pseudovina. Dobrogea maritimã ºi Delta Dunãrii.50C. Pulicaria dysenterica. Gratiola officinalis.

Taraxacum bessarabicum. Juncus gerardi. Cynodon dactylon. În microdepresiuni. Acorellus pannonicus. Spergularia maritima. Crypsis aculeata. Artemisia santonicum.5–9. Plantago lanceolata. Atriplex hastata.A2132 Western Pontic Camphorosma annua hollows EUNIS: E6. Valoare conservativã: mare. Chamomilla recutita. Bassia sedoides. Lepidium cartilagineum. P. Clima: T = 10.1. cu concentraþie sporitã în sãruri. Rãspândire: Muntenia (luncile râurilor Câlniºte. lãcoviºti sãrãturate. Petrosimonia triandra. ªerbãnescu 1965. uscãciune puternicã ºi sãrãturare în timpul verii).2232 Western Pontic Camphorosma annua hollows Asociaþii vegetale: Camphorosmetum annuae (Rapaics 1916) Soó 1933. Redactat: A. Literaturã selectivã: Pop I. Suprafeþe: 30–40 ha în Muntenia. Buzãu. Cãlmãþui). Artemisia santonicum. Alte specii importante: Plantago maritima. Vegetaþie vest-ponticã cu Camphorosma annua 38 . Crypsis aculeatus. Popescu et al.HAB: 15. Puccinellia distans. Lepidium ruderale. cernoziom levigat ºi sãrãturat. Puccinellia limosa. Soluri: soloneþuri ºi solonceacuri. tenuiflora. 1984. P = 500–550 mm. Gypsophila muralis. Comunitãþi litorale ºi halofile (1) R1508 Comunitãþi vest-pontice cu Camphorosma annua ºi Kochia laniflora Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL.50C. Juncus gerardi. Atriplex littoralis. Taraxacum bessarabicum. Hordeum marinum. Sanda. tenuiflora. Roci: loess ºi depozite aluviale. Limonium gmelini. Suaeda maritima. Moldova (sãrãturile de pe Jijia).2. Lepidium crassifolium. Artemisia santonicum. Staþiuni: Altitudine: 60–200 m. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Camphorosma anuua. Structura: Fitocenozele de Camphorosma annua sunt sãrace în specii datoritã condiþiilor extreme în care se dezvoltã acestea (exces de umiditate primãvara. Puccinellia limosa. Speciile dominante în cadrul fitocenozelor sunt: Camphorosma anuua. Specii caracteristice: Camphorosma anuua. Poa bulbosa. Spergularia maritima. Popescu et al. 2002. se instaleazã: Suaeda maritima. Plantago maritima. Popescu. 10–15 ha în Moldova. 1978. P.

patens se instaleazã pe soloneþuri ºi solonceacuri. Relief: teren plan cu mici excavaþiuni unde se acumuleazã apa ºi sãrurile sunt mai concentrate. Spergularia maritima. Nedelcu 1997. Halimione verrucifera. împreunã cu: Artemisia santonicum. Salsola soda.HAB: 15.5–9. Etajul inferior este mai slab reprezentat. Scorzonera cana. H. Popescu. Oltenia ºi Muntenia (Bãrãgan). Artemisia asutriaca. Limonium gmelini. Atriplex tatarica. Petrosimonia triandra. Camphorosma annua. Limonium gmelini.50C. ªerbãnescu 1965. Rãspândire: Transilvania (Bãile Sãrate Turda). Staþiuni: Altitudine: 80–150 m. Myosurus minimus. Relief: teren plan cu mici denivelãri. Clima: T = 10. Roci: loess în Muntenia. Suprafeþe: Se estimeazã la circa 15–20 ha. Staticeto – Artemisietum monogynae (santonicum) Þopa 1939). Poa bulbosa. Bãile Sãrate – Turda. Aeluropus littoralis. Valoare conservativã: mare. Alte specii importante: Suaeda maritima.50C. Cerinþele ecologice.2213 Petrosimonia – Artemisia salt steppes Asociaþii vegetale: Artemisio – Petrosimonietum triandrae Soó 1927. Roci: loess în Moldova ºi Câmpia Românã. Comunitãþi litorale ºi halofile (1) R1509 Comunitãþi vest-pontice cu Petrosimonia triandra ºi Artemisia santonicum Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL. fiind alcãtuit din taxonii: Halimione verrucifera. depozite salifere în Transilvania.A2115 Western Pontic Limonium-Artemisia salt steppes EUNIS: E6. pedunculata. Redactat: A. Specii caracteristice: Petrosimonia triandra. Puccinellia distans.A2212 Sarmatic Petrosimonia salt steppes EUNIS: E6. Popescu. Specia dominantã.5–9. înalt de circa 35 cm. 39 . cu sãrãturi sulfatice sau carbonatice. Puccinellia distans. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Petrosimonia triandra. Suprafeþe: Circa 12–15 ha. Rãspândire: Câmpia Jijiei. P = 550–650 mm. Juncus gerardi. Bassia sedoides. toate halofile. P = 500–650 mm. realizeazã etajul superior. Structura: Speciile dominante: Limonium gmelini ºi Artemisisa santonicum ssp. Artemisia santonicum. Soluri: soloneþuri.1. Atriplex littoralis. Clima: T = 10. 1980.2215 Western Pontic Limonium – Artemisia salt steppes Asociaþii vegetale: Limonio gmelini – Artemisietum monogynae Þopa 1939 (Syn. Bãrãgan. Spergularia maritima. Lepidium ruderale. Todor 1947–1948. Salicornia europaea. Structura: În cadrul fitocenozelor se întâlnesc puþine specii. solodii. Oltenia. Staþiuni: Altitudine: 60–250 m. Artemisia santonicum. la marginea sãrãturilor puternice unde solul este permanent umed. R1510 Comunitãþi vest-pontice cu Limonium gmelini ºi Artemisia santonicum Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL.2. Literaturã selectivã: Popescu et al.HAB: 15. Lepidium ruderale. Bassia sedoides. Atriplex littoralis. Puccinellia limosa. cernoziomuri sãrãturate. Sanda. cu sãruri sulfatice ºi uneori carbonaþi. Atriplex littoralis. Soluri: soloneþuri ºi solonceacuri.

Chenopodium glaucum. Juncus gerardi. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Crypsis aculeatus. Roci: depozite salifere. Clima: T = 11– 10. Plantago maritima. Spergularia maritima. patens formele pozitive de teren unde umiditatea este mai redusã.50C. Aeluropus littoralis. Artemisia santonicum ssp. salina. Atriplex littoralis. patens.1.23 Central Eurasian solonchak grassland dominated by Crypsis Asociaþii vegetale: Crypsidetum aculeatae (Bojko 1932) Þopa 1939. care se dezvoltã pe acelaºi teren sã ocupe microreliefuri diferite: Limonium gmelini ocupã microdepresiunile cu apã în exces tot timpul anului iar Artemisia santonicum ssp. Staþiuni: Altitudine: 5–150 m. Vegetaþie vest-ponticã cu Limonium gmelini 40 . determinã ca cele douã specii. Petrosimonia triandra. Artemisia santonicum. Aster tripolium. Taraxacum bessarabicum. Taraxacum bessarabicum. Agropyrum elongatum. Þopa 1939. Suaeda maritima. P = 500–550 mm. Valoare conservativã: moderatã. Dintre componentele etajului superior menþionãm: Aster tripolium ssp. Literaturã selectivã: Popescu. Sanda. Aeluropus littoralis. salina. R1511 Comunitãþi vest-pontice cu Crypsis aculeata Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL. Spergularia maritima. Comunitãþi litorale ºi halofile (1) faþã de umiditatea din sol. Rãspândire: Terenurile sãrãturate din Muntenia. puþine fiind cele care depãºesc 20–25 cm înãlþime. Spergularia marina. Bupleurum tenuissimum. Heleochloa schoenoides. Stancu 2001. Agropyron elongatum. Sanda 1977. Carex extensa. Valoare conservativã: mare. Alte specii importante: Puccinellia limosa. Structura: Majoritatea speciilor componente sunt plante scunde de 10–15 cm. Popescu. Juncus gerardi. Festuca pseudovina. Camphorosma annua. Suaeda maritima. Halimione pedunculata. Trifolium fragiferum.HAB: 15.2. Relief: teren plan cu mici denivelãri (microdepresiuni). Alte specii importante: Aster tripolium. Alãturi de cele douã specii se mai dezvoltã: Puccinellia limosa. Speciile ce realizeazã etajul inferior sunt: Taraxacum bessarabicum. Cynodon dactylon.142 Central Eurasian Crypsis communities EUNIS: E6. Cynodon dactylon. Juncus gerardi. Limonium bellidifolium. loess. Artemisia santonicum ssp. Atriplex hastata. Artemisia santonicum. Salsola soda. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Limonium gmelini. Aeluropus littoralis. pannonicus. Dianthus guttatus. Redactat: A. Trifolium fragiferum. Moldova. Popescu. Oroian 1997. Spergularia maritima. nisipuri marine sãrãturate. Popescu. Dobrogea. Specii caracteristice: Crypsis aculeatus. Atriplex littoralis. S. S. Specii caracteristice: Limonium gmelini. Suprafeþe: Circa 5–10 ha. Soluri: solonceacuri. Sanda. Delta Dunãrii. Dianthus guttatus. Atriplex tatarica. Juncus gerardi. Bassia hirsuta. patens. Centaurium spicatum. Heleochloa schoenoides.

Alte specii importante: Halimione verrucifera. realizând. Spergularia maritima.HAB: 15. Redactat: A. Scorzonera cana. în codominanþã cu Artemisia santonicum.50C. 1980. iar în lungul vãii Pâclele aluviuni salifere.225 Western Pontic salt schrub Asociaþii vegetale: Nitrario – Artemisietum maritimae Mititelu et al 1979. S. Lepidium latifolium. este rãspânditã în judeþul Buzãu. Nedelcu 1997. Camphorosma annua. 41 . de Artemisia (maritima) santonicum. Dianthus guttatus. Lepidium ruderale. Etajul inferior este format din plante scunde cum sunt: R1513 Pajiºti vest-pontice de Beckmannia eruciformis ºi Zingeria pisidica Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL. Comunitãþi litorale ºi halofile (1) Literaturã selectivã: Popescu. Valoare conservativã: foarte mare. Achillea setacea f. împreunã cu plantele mai sus menþionate. Trifolium angulatum. Taraxacum bessarabicum. Limonium gmelini. 1979– 1980. Specii caracteristice: Nitraria schoberi. Roci: marne salifere. Artemisia santonicum. Puccinellia limosa. Sanda. Relief: pante mediu înclinate.HAB: 15. Bupleurum tenuissimum.: Agrostio – Beckmanietum (Rapaics 1916) Soó 1933). Muntenia (pãdurile Frasinu. Taraxacum bessarabicum. Puccinellia limosa. Aster tripolium. Limonium gmelini. în jurul vulcanilor noroioºi. Doltu 1980. Artemisia santonicum. Spãtaru. Zingerietum (Agrostetum) pisidicae Buia et al. 1959. Clima: T = 10–9. în principal. Carex distans.A2221 Sarmatic Beckmannia eruciformis saline meadows EUNIS – E6.2271 Sarmatic Beckmannia eruciformis saline meadows Asociaþii vegetale: Beckmannietum eruciformis Rapaics ex Soó 1930 (Syn. judeþul Buzãu). hystrix. salina. Popescu. Rãspândire: Apare sporadic în Transilvania. Arbustul Nitraria schoberi are densitate micã. Festuca pseudovina. Hordeum marinum ssp. provenite din noroiul vulcanilor din zonã. Soluri: salifere. Pop 2002. Carex distans. Structura: vegetaþia este alcãtuitã. Literaturã selectivã: Mititelu et al. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Nitraria schoberi. pe cuprinsul Rezervaþiei Policiori – Pâclele. Lepidium ruderale. fitocenoze caracteristice numai acestor locuri. Redactat: A. Festuca pseudovina. Suprafeþe: 2–3(5) ha. Lepidium latifolium. Popescu.A2153 Western Pontic Nitraria schoeberi salt scrub EUNIS: E6. în zona vulcanilor noroioºi. uscate în timpul verii. salina.1. Bupleurum tenuissimum. Staþiuni: Altitudine: 300–350 m.2. Atriplex tatarica. Sanda. Halimione verrucifera. R1512 Comunitãþi vest-pontice cu Nitraria schoberi ºi Artemisia santonicum Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL. Rãspândire: Comunitatea edificatã de Nitraria schoeberi. Sanda. Popescu. Popescu. dar este bine reprezentat în zonã. P = 450–500 mm. Stancu 2001.

Beckmannia eruciformis. Soluri: faeoziomuri. Anthemis austriaca. lacoviºti. Al doilea etaj este format din plante scunde.2. Staþiuni: Altitudine: 80–150 m. în luncile râurilor. Specii caracteristice: 42 . Stancu 2001. cuprinde speciile: Carex praecox. Etajul inferior. în general repente. mai pot sã aparã: Oenanthe silaifolia.5–90C. Atriplex hastata. care poate depãºi 50 cm înãlþime.1. Structura: Majoritatea plantelor componente sunt plante subhalofile sau suportant halofile dintre care mai reprezentative sunt: Lolium perenne. Ranunculus sardous. Alopecurus geniculatus. Plantago major. care atinge 30–35 cm înãlþime. Zingeria pisidica. bine reprezentat. gleizate. Lepidium latifolium. 1960. Gypsophila muralis. Clima: T = 10. Rorippa kerneri. Valoare conservativã: mare. Puccinellia distans. Spergularia rubra. Puccinellia limosa. Lysimachia nummularia. 1964. Moldova. Structura: Specia dominantã ºi caracteristicã. Specii caracteristice: Beckmannia eruciformis.-Bl. lateriflorus. Roci: depozite salifere. Comunitãþi litorale ºi halofile (1) Suprafeþe: Ocupã spaþii mici de la câteva sute de m2 pânã la 1–2 ha. Lysimachia nummularia.5–9. Clima: T = 10.50C. Popescu. Alopecurus pratensis. Relief: teren plan sau foarte uºor înclinat. Juncus gerardi. Gratiola officinalis. Consolida regalis. Redactat: A. Popescu et al.HAB: 15. Suprafeþe: De la 400–500 m2 pânã la 3–4 ha în luncile râurilor din câmpie. Aster tripolium. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Cynodon dactylon.A21275 Western Pontic Cynodon saline beds EUNIS: – Asociaþii vegetale: Trifolio fragifero – Cynodontetum Br. Taraxacum bessarabicum. Staþiuni: Altitudine: 100–300 m. Aceste plante realizeazã etajul superior al vegetaþiei. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Beckmannia eruciformis. Agrostis stolonifera. Alãturi de aceasta. R. Valoare conservativã: redusã. Rãspândire: Câmpia Munteniei. Taraxacum bessarabicum. Popescu. Polygonum aviculare. 1984. Trifolium fragiferum. realizeazã etajul superior. Plantago tenuiflora. lãcoviºti salinizate. Aster tripolium. R1514 Comunitãþi vest-pontice cu Trifolium fragiferum. nisipuri. P = 400–700(800) mm. Zingeria pisidica. Alte specii importante: Carex melanostachya. Soluri: salifere. Trifolium arvense. loessuri. P = 500–600 mm. Dobrogea. 1957) Pass. Trifolium fragiferum. Roci: depozite aluviale. cum sunt: Spergularia maritima. Literaturã selectivã: Buia et al. Ranunculetum sardoi (Oberd. Ranunculus sardous. în puþine exemplare. Juncus gerardii. et Balas 1958. Ranunculus sardous. soloneþuri. Pop 1968. 2002. Eleocharis palustris. Gratiola officinalis. Agrostis stolonifera. Mentha pulegium. Rorippa sylvestris. Alisma lanceolatum. Sanda. Cynodon dactylon ºi Ranunculus sardous Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL. cu acumulãri de sãruri în profunzime. Ranunculus lateriflorus.

lunci cu teren plan sau foarte uºor înclinat. Structura: Specia dominantã este o plantã ascendentã de mici dimensiuni (10–20 cm) care alcãtuieºte etajul inferior al fitocenozelor. Comunitãþi litorale ºi halofile (1) Cynodon dactylon. Lepidium ruderale. Literaturã selectivã: Popescu et al. Aster tripolium. Lotus tenuis. nisipuri. P = 500–550 mm. Artemisisa santonicum. Ranunculus sardous.2. Artemisia santonicum. luvisoluri (crovurile din Muntenia). Tâmbureºti. Soluri: lãcoviºti. H. salina. microdepresiuni. Puºcaru-Soroceanu et Þucra I. Banat. Puccinellia limosa. 2002. S. Alte specii importante: Gypsophila muralis.HAB: 15.HAB: 15. Popescu. Taraxacum bessarabicum. Chamomilla recutita. Popescu et al. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Heleochloa schoenoides. Piscu). Sanda. Limonium gmelini. Redactat: A. Chenopodium glaucum. Taraxacum bessarabicum. Bupleurum tenuissimum. Literaturã selectivã: Pop 1968. 1960. Juncus gerardi. 1943. Relief: microdepresiuni. Popescu. luncile râurilor inundate primãvara ºi uscate în timpul verii. Juncus bufonius. crovuri. Rumex crispus. Þopa 1939. Western Pontic spikerushfaxtail meadows Asociaþii vegetale: Heleochloetum schoenoides Þopa 1939. Rorippa austriaca. Muntenia (sãrãturile din Câmpia Bãrãganului). Suprafeþe totale în jur de 35–40 ha. Dobrogea (Eforie). Staþiuni: Altitudine: 50–250 m. Popescu. Barabaº 1998. Roci: aluviuni. Clima: T = 10. Moldova. Rãspândire: Transilvania.2234 West Pontic PholiurusPlantago hollows Asociaþii vegetale: Pholiuro – Plantaginetum tenuiflorae (Rapaics 1927) Wendelbg. Agrostis stolonifera. Lotus tenuis. alopecuroides. Trifolium arvense. Aeluropus littoralis. Cerastium dubium. Alte specii importante: Spergularia maritima. Atriplex tatarica. Juncus gerardi.50C. Etajul superior este slab dezvoltat ºi se compune din speciile: Puccinellia distans. Vicia villosa.5–9. Specii caracteristice: Heleochloa schoenoides. R1515 Comunitãþi vest-pontice cu Heleochloa schoenoides Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL. Redactat: A. pe terenuri slab sãrãturate. Aeluropus littoralis. Valoare conservativã: moderatã. R1516 Comunitãþi vest-pontice cu Pholiurus pannonicus ºi Plantago tenuiflora Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL. soloneþuri. împreunã cu: Spergularia maritima. 1984. Muntenia. 1984. Artemisia santonicum. Lepidium ruderale. Trifolium fragiferum. Atriplex littoralis. Trifolium fragiferum. Heleochloa alopecuroides. Rãspândire: Oltenia (Sadova. Suprafeþe: Formeazã vetre de câteva sute de metri pãtraþi. Bupleurum tenuissimum.142 Central Eurasian Crypsis communities EUNIS: E6. Rumex stenophyllus. 43 .A2134 Western Pontic Pholiurus-Plantago hollows EUNIS: E6. Aster sedifolius. Rumex maritimus.1..

1978. Rorippa kerneri. Agropyron repens. Popescu. Rãspândire: Muntenia. Limonium gmelini. realizând o acoperire de 50–60%. fragiferum. Juncus gerardi. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Agropyron elongatum. Valoare conservativã: moderatã-mare. Staþiuni: Altitudine: 10–100 m. Soluri: soloneþuri. Suprafeþe: Fitocenozele de Agropyron elongatum ocupã suprafeþe restrânse. Zingeria pisidica. Sanda. Staþiuni: Altitudine: 50–200 m. de 500 pânã la 700–1000 m2. Bupleurum tenuissimum. Juncus gerardi. Doltu 1980. 44 . loess în restul þãrii. speciile înalte depãºesc 80–100 cm. Literaturã selectivã: Popescu.5. Structura: Pholiurus pannonicus vegeteazã în microdepresiunile cu sol sãrãturat. Roci: nisipuri. P = 450–500 mm. solodii. Preferã sãrãturile cu carbonat de sodiu cu pH = 8–8. Hordeum marinum. Heleochloa alopecuroides. Clima: T = 11–100C. Gypsophila muralis. H. Artemisia santonicum.1. Comunitãþi litorale ºi halofile (1) Suprafeþe: Prin integrarea terenurilor în circuitul agricol. Beckmannia eruciformis. Roci: terenuri salifere. 1965. Zingeria pisidica. Myosurus minimus. Alopecurus pratensis. ªerbãnescu 1959. Specii caracteristice: Pholiurus pannonicus. ªerbãnescu 1965. Juncus gerardi. Cynodon dactylon. dintre cele mai reprezentative sunt: Atriplex littoralis. Redactat: A. pedunculata. Structura: În cadrul fitocenozelor de Agropyron elongatum au fost notate 32 specii cormofite. acolo unde apa stagneazã pânã spre sfârºitul primãverii. Halimione verrucifera. Cerastium dubium. Sanda et al. nisipuri marine.A21273 Western Pontic Agropyron elongatum saline beds EUNIS: E6. În cadrul fitocenozelor dominã plantele anuale (therofite). Toate aceste plante realizeazã etajul inferior al fitocenozelor. Atriplex littoralis. Camphorosma annua. Plantago tenuiflora. Artemisia santonicum.222 Western Pontic saline meadows Asociaþii vegetale: Agropyretum elongati I. Relief: teren plan cu unele microdepresiuni. suprafeþele s-au diminuat foarte mult. Halimione verrucifera. Puccinelia distans. se mai dezvoltã: Puccinellia distans. Beckmannia eruciformis. Stratul inferior este mai bogat în specii. bãltite în sezonul ploios. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Pholiurus pannonicus. Artemisia santonicum. Plantago tenuiflora. Spergularia maritima. unde bãlteºte apa în timpul primãverii. Relief: plan cu mici concavitãþi. Valoare conservativã: mare. în Oltenia. Etajul superior. Trifolium angulatum. Clima: T = 11–10. Limonium gmelini.50C. majoritatea halofile. este realizat de plantele perene cum sunt: Puccinellia distans. Salicornia prostrata. Suaeda maritima. Soluri: soloneþuri. dintre care mai frecvente sunt: Plantago tenuiflora. gleizate. Trifolium fragiferum. Alãturi de specia dominantã. În prezent sunt estimate la circa 10 ha. P = 450–550 mm. Alte specii importante: Hordeum marinum. R1517 Pajiºti vest-pontice de Agropyron elongatum Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL.2. Dobrogea. Taraxacum bessarabicum.HAB: 15. T. înalt de 25–35 cm. Scorzonera laciniata. Myosurus minimus. retusum. Puccinellia distans. în microdepresiuni unde concentraþia sãrurilor este mare. T. Vegetaþia este etajatã. Agropyron elongatum. cernoziomuri sãrãturate.

Poa bulbosa. Clima: conti- 45 . Comunitãþi litorale ºi halofile (1) Artemisia santonicum. Popescu. Specii caracteristice: Salicornia patula. maritima.1. Salicornia prostrata. cu concentraþie mare de sãruri ºi cu umiditate în exces. terenuri sãrãturate din Câmpia Românã ºi Moldova (Lunca Jijiei).2. de 3–4 m pânã la 200–250 m. nisipuri sau loessuri. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Salicornia prostrata. Popescu. Juncus gerardi. Bupleurum tenuissimum. Plantago schwarzenbergiana. P = 400–450 mm. Halimione pedunculata. Popescu et al. Aster tripolium ssp. Bassia hirsuta. Suaeda swards PAL. S. Puccinellia limosa. T = 11. Stancu 2001. Literaturã selectivã: Pop 2002. Suaedeto – Salicornietum patulae (Brulo et Furnari 1976) Gehu 1984. Artemisia austraica. este realizat de speciile: Spergularia salina. Taraxacum bessarabicum. Trifolium fragiferum. unde apa stagneazã în timpul primãverii. Þopa 1939. Popescu et al. în Moldova. Aeluropus littoralis. ªerbãnescu 1965.A Continental salt steppe and marshes CORINE: 15. Cryspis aculeatus. Artemisia santonicum. Limonium gmelini.115211 Western Pontic glasswort swards EUNIS: E6. Alte specii importante: Petrosimonia triandra. Etajul inferior. Aeluropus littoralis. Redactat: A. puternic sãrãturate. 1980. Puccinellia distans. Specii caracteristice: Agropyron elongatum. prostrata. pannonicus. Plantago maritima. Suprafeþe: Reprezintã un tip de vegetaþie intrazonalã ºi ocupã suprafeþe de la câteva mii de m2 pânã la 4–5 ha. Structura: Fitocenoze edificate de plante obligatoriu halofile dintre care cele mai cunoscute sunt: Salicornia prostrata. Suaeda maritima. primãvara. Salsola soda. Alte specii importante: Camphorosma annua. Bassia hirsuta. Soluri: solonceacuri. Lotus tenuis.HAB: 15. nentalã. Relief: teren plan. Limonium gmelini.5–100C. Atriplex littoralis. Aster tripolium ssp. cu microdepresiuni. Literaturã selectivã: Pop 2002. Taraxacum bessarabicum. ªerbãnescu 1965. S. R1518 Comunitãþi ponto-sarmatice cu Salicornia (europaea) prostrata ºi Suaeda maritima Corespondenþe: NATURA 2000: 1310 Salicornia and other annual colonising nud and sand EMERALD: 15. Sanda. Chenopodium glaucum. Spergularia maritima. Valoare conservativã: mare. Popescu. Pauccinellia limosa. Achillea collina. Halimione verrucifera. pannonicus. Halimione (Obione) pedunculata. de cele mai multe ori întins pe sol. Redactat: A. Roci: terenuri salifere.224 Western Pontic solonchak communities Asociaþii vegetale: Salicornietum prostratae Soó (1947) 1964. Suaeda maritima. Plantago tenuiflora. Staþiuni: Altitudine: mici. Rãspândire: Nisipuri maritime ºi continentale. 1981. Toate acestea realizeazã un etaj al vegetaþiei cu înãlþimea de circa 30 cm. Acorellus pannonicus.11 Glasswort Salicornia.

de 30–35 cm. Sanda. Achillea setacea. lãcoviºti soloneþizate. Suaeda maritima. soluri aluviale sãrãturate.2. Limonium gmelini. este alcãtuit din: Halimione verrucifera.225 Western Pontic salt scrub Asociaþii vegetale: Halimionetum (Obionetum) verruciferae (Keller 1923) Þopa 1939.1. Din aceastã 46 .HAB: 15 A2151 Western Pontic Halimione scrub EUNIS: E6. P = 450–500 mm. Rãspândire: În Bãrãgan au mai rãmas petece rãzleþe totalizând 2–3 ha.HAB: 15. S. Clima: T = 10. în Lunca Jijiei depozite aluviale. depozite aluviale. Staþiuni: Altitudine: 80–200 m. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Halimione verrucifera. Structura: Speciile componente sunt: Puccinellia limosa. Stratul superior. în lunci. Redactat: A.2231 Western Pontic Puccinellia solonetz swards Asociaþii vegetale: Lepidio crassifolio – Puccinellietum limosae (Rapaics 1927) Soó 1957. Spergularia maritima. Specii caracteristice: Halimione verrucifera. Relief: teren plan cu mici excavaþii unde se adunã apa ºi dupã secare concentraþia sãrurilor este mai mare. salina. Soluri: soloneþuri. Aster tripolium. Kochia prostrata. Roci: loess. Camphorosma annua. Soluri: cernoziomuri sãrãturate.A2241 Sarmatic Lepidium solonchak hollows EUNIS: E6. Popescu et al. Relief: terenuri plane. Þopa 1939. Artemisia santonicum. Staþiuni: Altitudine: 50–200 m. C. Petrosimonia triandra. Puccinellia limosa. Erysimum repandum.5–9. R1520 Comunitãþi ponto-sarmatice cu Lepidium crassifolium ºi Puccinellia limosa Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL. Suprafeþe: Aproximativ 50–60 ha. Popescu. care alcãtuiesc etajul superior al fitocenozelor. Limonium gmelini. Structura: Deºi majoritatea speciilor componente sunt plante de talie micã ºi mijlocie. Petrosimonia triandra. Aster tripolium. Agropyron elongatum. Camphorosma annua. iar în Moldova maximum 4–5 ha. solonceacuri. Rãspândire: Moldova (Lunca Jijiei). P = 500–550 mm. Artemisia santonicum.50C. Popescu. solonceacuri sulfato-sodice. Juncus gerardi. putem diferenþia douã straturi ale vegetaþiei. Comunitãþi litorale ºi halofile (1) R1519 Comunitãþi ponto-sarmatice cu Halimione (Obione) verrucifera Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL. Nedelcu 1997. Roci: loess. cu acoperirea de 60–70%. Puccinellia limosa. Scorzonera canna. Achillea setacea f. Etajul inferior este realizat de specii scunde de 10–20 cm ºi care contribuie activ la realizarea acoperirii generale. Salicornia prostrata. reavãne la suprafaþã ºi umede în profunzime. unde apa bãlteºte în timpul primãverii. Juncus gerardii. Clima: T = 10.50C. Dianthus guttatus. Juncus gerardi. salina. 1980. Literaturã selectivã: Pop 2002. monspeliaca. Alte specii importante: Camphorma annua.5–9. Valoare conservativã: mare. cu mici adâncituri. Muntenia (Bãrãgan) ºi Dobrogea.

Lotus tenuis. Suaeda maritima. salina. Camphorosma annua. P = 400–500 mm.2. P. Silene conica. C. Relief: terenuri plane cu mici denivelãri (microdepresiuni). Hordeum hystrix. Stancu 2001. Dianthus guttatus.HAB: 15. Sanda. Centaurium pulchellum. Roci: depozite lutoase. Dobrogea. Artemisia santonicum. Sanda.2231 Western Pontic Puccinellia solonetz swards Asociaþii vegetale: Puccinellietum limosae Rapaics ex Soó 1933. Agrostis pontica. 47 . loessuri (Moldova). Taraxacum bessarabicum. Popescu. Crypsis aculeata. convoluta. Popescu. Puccinellia distans. inclusiv pe litoral. Literaturã selectivã: Pop 2002. Lepidium crassifolium. Hordeum histrix. Moldova. Plantago tenuiflora. Limonium gmelini. spicatum. bine reprezentat. Suprafeþe: Cele mai multe fitocenoze ocupã terenurile moderat sãrãturate. Chenopodium glaucum. Alte specii importante: Agropyron elongatum. Structura: Fitocenozele sunt edificate de specii moderat halofile cu putere relativ mare de fixare a substratului. Halimione pedunculata. inapte pentru agriculturã. 1980. Centaurium pulchellum. Plantago maritima. Plantago maritima. Halimione pedunculata. Þopa 1934. Halimione pedunculata. ªerbãnescu 1970. Juncus gerardi. Plantago maritima.5–100C. Alte specii importante: Limonium gmelini. Cele mai frecvente plante sunt: Puccinellia limosa. Barabaº 1998. Atriplex littoralis.A2231 Sarmatic Puccinellia limosa hollows EUNIS: E6. Cynodon dactylon. Scorzonera parviflora. Valoare conservativã: mare. Trifolium fragiferum. Etajul inferior. Clima: temperatã. maritima. Daucus guttatus. Carex distans. Lepidium crassifolium. ªerbãnescu 1965. aluviuni (în Deltã). Redactat: A. Juncus gerardi. Lotus tenuis. soloneþuri. Specii caracteristice: Puccinellia limosa. specii care alcãtuiesc etajul superior al vegetaþiei. Aeluropus littoralis. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Puccinellia limosa. R1521 Comunitãþi ponto-sarmatice cu Puccinellia limosa ºi Plantago maritima Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL. S. Plantago maritima. Valoare conservativã: mare.1. Popescu. 1984. Moldova. Centaurium pulchellum. Þopa 1939. Lactuca tatarica. lunca Jijiei. Soluri: solonceacuri sulfatclorurice. Pop 2002. este alcãtuit din Spergularia salina. Spergularia maritima. Popescu. Staþiuni: Altitudine: 0–5 m în Dobrogea ºi Delta Dunãrii pânã la 200 m Moldova de Nord. lunca Jijiei). cu suprafeþe de cel mult 2–3 ha (jud. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Puccinellia limosa. Cynodon dactylon. lãcoviºti. Speciile caracteristice: Puccinellia limosa. Popescu et al. Rumex maritimus. Triglochin palustris. Pholiurus pannonicus. Rãspândire: Terenuri sãrãturate: Câmpia Românã. Heleochloa schoenoides. ªerbãnescu 1965. T = 11. Juncus bufonius. Cryspis aculeatus. S. lunca Iencii. Comunitãþi litorale ºi halofile (1) categorie menþionãm: Spergularia maritima. Redactat: A. Brãila. Literaturã selectivã: Popescu et al.

Structura: Speciile componente sunt de diferite dimensiuni. Todor 1947–1948. Juncus gerardi. Halimione pedunculata. Comunitãþi litorale ºi halofile (1) R1522 Comunitãþi ponto-sarmatice cu Plantago maritima ºi Limonium gmelini Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL. Bolboschoenus maritimus. Stratul mijlociu este dominat de Aeluropus littoralis. moderat sãrãturate. deoarece. Redactat: A. Samolus valerandi. Moldova. Limonium gmelini. Suprafeþe: Ocupã suprafeþe din ce în ce mai mici.1. Artemisia santonicum. Soluri: soloneþuri ºi solonceacuri. P = 450–500 mm. Chenopodium glaucum. Lepidium cartilagineum. ªerbãnescu 1965. Muntenia (Câmpia Bãrãganului). sunt redate agriculturii. Carex distans. Literaturã selectivã: Popescu et al. Aster tripolium. Delta Dunãrii. Speciile caracteristice: Plantago maritima. Chartolepis glatifolia. Relief: teren plan cu mici escavaþiuni ºi microdepresiuni unde se acumuleazã apã. Sanda. În Transilvania soluri gleice. Rãspândire: Terenuri sãrãturate din Transilvania (Bãile Sãrate Turda). Staþiuni: Altitudine: 80–250 m. Aster tripolium. unele depãºind 50–70 cm cum sunt: Agropyron elongatum. Alte specii importante: Halimione verrucifera.50C. Gheorghe) se dezvoltã copios Plantago coronopus. Salicornia prostrata etc. Taraxacum bessarabicum. S. La nivelul solului se întind speciile: Spergularia maritima. cu exces de umiditate. Puccinellia limosa. salina. Scorzonera parviflora. În Lunca Cãlmãþuiului (Buzãu – Costeºti) ºi Ianca – Traian (Brãila) suprafeþe de zeci de ha sunt folosite ca pajiºti.222 Western Pontic saline meadows Asociaþii vegetale: Plantaginetum maritimae Rapaics 1927. Dobrogea.HAB: 15. meyeri. Popescu. Scorzonera laciniata. Plantago maritima. Valoare conservativã: mare. Plantago schwerzenbergiana. Crypsis aculeata. 1984. Popescu. convoluta. Serratula bulgarica. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Plantago maritima.2. P.A2143 Western PontoCaspian salt-grass swards EUNIS: E6. Puccinellia limosa. Vegetaþie ponto-sarmaticã cu Plantago maritima 48 . Specii rare: Leuzea altaica. prin drenaje ºi spãlãri. Camphorosma annua. Nedelcu 1997. L. Clima: T = 11–9. În Delta Dunãrii (Sulina ºi Sf.

mucronata. Valoare conservativã: mare.A2222 Sarmatic Leuzea altaica saline meadows EUNIS: E6. Trifolium fragiferum. slab dezvoltat. Hordeum histrix. ªerbãnescu 1965. 49 . Spãtaru. Suprafeþe: 30–40 ha în judeþul Buzãu. Înãlþimea vegetaþiei este de 30–35 cm iar acoperirea de 80–90%. Puccinellia limosa. depozite aluviale. Moldova. Soluri: soloneþuri. P = 450–500 mm. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Leuzea altaica. pannonicum. Cele douã specii caracteristice: Leuzea altaica ºi Scorzonera austriaca var. Carex distans. în bazinul inferior al Jijiei. în lunca Ialomiþei între Urziceni ºi Slobozia. Agropyron elongatum. Plantago schwarzenbergiana. mucronata ºi Lepidium latifolium Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL. Roci: loess. 1997. Scorzonera austriaca var. Comunitãþi litorale ºi halofile (1) R1523 Comunitãþi ponto-sarmatice cu Leuzea (salina) altaica. Frasinu. Peucedanum latifolium. Etajul inferior. Alopecurus pratensis. Rãspândire: Muntenia. acestea fiind: Leuzea altaica. Sanda. Scorzonera cana. Scorzonera cana. Agropyron elongatum.2273 Sarmatic Iris halophila saline meadows Asociaþii vegetale: Iridetum halofilae (Prodan 1939 n. Staþiuni: Altitudine: 80–100 m. mucronata. Popescu et al. Clima: T = 10. mucronata. Rorippa sylvestris. Specii caracteristice: Leuzea altaica. lãcoviºti sãrãturate. Literaturã selectivã: Monah 2001. Scorzonera austriaca var. Cynodon dactylon. Rãspândire: Lunca Cãlmãþuiului la Costeºti. Festuca pseudovina. Carex distans. Peucedanum latifolium. Popescu. este alcãtuit din speciile: Scorzonera austriaca var.HAB: 15. Redactat: A. Taraxacum bessarabicum. Alte specii importante: Aster tripolium. pânã în prezent numai din aceste locuri. 2–3 ha în judeþul Galaþi.1. Plantago schwarzenbergiana. Oenanthe silaifolia. mucronata.A2223 Sarmatic Iris halophila saline meadows EUNIS: E6.n) I.2272 Sarmatic Leuzea altaica saline meadows Asociaþii vegetale: Scorzonero mucronatae – Leuzeetum salinae Sanda et Popescu 1997.2. mucronata sunt plante rare. Puccinellia limosa. Juncus gerardi. Taraxacum bessarabicum. Lepidium latifolium.HAB: 15. cu apã în timpul primãverii ºi soluri mai sãrãturoase vara. Lepidium latifolium. Poa pratensis. Moldova de Sud (Câmpia Covurluiului). R1524 Comunitãþi ponto-sarmatice cu Iris halofila Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL. fiind semnalate. 1978. Structura: Speciile dominante sunt cele care formeazã etajul superior. Juncus gerardi. Specii endemice: Scorzonera austriaca var. Aster tripolium ssp. Hordeum histrix. Lotus tenuis. Festuca pratensis. Lotus corniculatus. Festuca pseudovina. Relief: teren plan cu zone mai joase (microdepresiuni).5–100C. Scorzonera austriaca var.

Hordeum marinum. Daucus carota. este cea care realizeazã etajul superior. alcãtuitã din speciile: Juncus gerardi. Aster tripolium. Roci: depozite argilo-lutoase. Bassia sedoides. R1525 Pajiºti ponto-sarmatice de Juncus gerardii Corespondenþe: NATURA 2000: 1340*Inland salt meadows EMERALD: 15. Carex extensa. Delta Dunãrii. Suprafeþe: De la 400–500 m pânã la 2–3 ha. Plantago cornuti.50C.HAB: 15. Plantago media. Carex distans. Puccinellia distans. ªerbãnescu 1965.A Continental salt steppe and salt marshes CORINE: – PAL. Bassia sedoides. Scorzonera cana. Taraxacum bessarabicum. Lotus tenuis. Alãturi de Iris halofila se mai dezvoltã Puccinellia limosa. 50 . J. maritima. cu acoperire de pânã la 90%. nisipuri sãrãturate. S. În stratul inferior. C. Valoare conservativã: mare. Comunitãþi litorale ºi halofile (1) Suprafeþe: 50 ha (40–50 ha în lunca Ialomiþei ºi circa 5 ha în Moldova). Clima: T = 11–9. Limonium gmelini. înalt de 35 cm. Dactylis glomerata. Festuca pratensis. Popescu. divisa. Festuca pratensis.1. Artemisia santonicum. Alte specii importante: Carex distans. Trifolium fragiferum. Alte specii importante: Puccinellia limosa. Redactat: A. P = 500 mm. Specii caracteristice: Iris halofila. Literaturã: Popescu. Roci: aluviuni. Agrostis stolonifera. înalt de aproximativ 40–45 cm. Prodan 1939. Taraxacum bessarabicum.2. Numeroasele plante mezofile care se instaleazã pe terenurile unde creºte Iris halofila indicã un proces de desalinizare a acestora ºi evoluþia vegetaþiei spre cea de luncã cu: Poa pratensis. Trifolium fragiferum. Trifolium retusum. Spergularia salina. Muntenia (Bãrãgan). Staþiuni: Altitudine: 10–200 m. care alcãtuiesc etajul superior. se dezvoltã speciile suportant halofile cum sunt: Poa pratensis. pe terenurile slab sãrãturate. Dactylis glomerata. Specii caracteristice: Juncus gerardi. uneori pe loessuri. Suaeda maritima. Clima: T = 10. Stancu 2001. lãcoviºti sãrãturate. Scorzonera cana. compressus. fiind realizat de plantele scunde de 5–15 cm. Artemisia santonicum. dintre care semnalãm: Plantago tenuiflora. Popescu. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Iris halofila. Dobrogea (zona litoralã). Sanda et Doltu 1980. În cadrul fitocenozelor. Camphorosma annua. Puccinellia distans. nisipuri. Taraxacum bessarabicum. Rorippa sylvestris. Crypsis aculeata. Agrostis stolonifera. Sanda. Rãspândire: Banat. P = 450–600 mm. Etajul inferior este bine reprezentat.5–100C. Moldova. Structura: Vegetaþie relativ bine încheiatã. Taraxacum bessarabicum. Camphorosma annua. lãcoviºti cu concentraþie de sãruri în profunzime. Structura: Iris halofila. Limonium gmelini. se gãsesc speciile: Cyperus (Acorellus) pannonicus. Staþiuni: Altitudine: 80–150 m.A2224 Sarmatic Juncus gerardii saline meadows EUNIS: E6. Soluri: solonceacuri. nisipoase. Crypsis aculeata. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Juncus gerardi. Valoare conservativã: mare. Bromus commutatus. Achillea setacea. Cerastium dubium. Relief: teren plat.2274 Sarmatic Juncus gerardii saline meadows Asociaþii vegetale: Juncetum gerardii (Warming 1906) Nordh 1923. Lamium amplexicaule. Soluri: soloneþuri.

maritima. Aster tripolium ssp. palustris. Agrostis stolonifera. ªerbãnescu 1970. Scorzonera parviflora ºi Peucedanum latifolium Corespondenþe: NATURA 2000: 1340*Inland salt meadows EMERALD: – CORINE: – PAL. ªerbãnescu 1965. Roci: loess. 1976. limosa. Buzãu. Aster tripolium ssp. Suaeda maritima. Oltenia (Murta. Taraxacum bessarabicum. Trifolium fragiferum. Triglochineto palustris – Asteretum pannonici Sanda et Popescu 1979. Aster tripolium ssp.HAB: 15. Literaturã selectivã: Pop 2002.A1261 Transylvanian arrow-grass sea-aster Saline meadows EUNIS: E6. Suaeda maritima. Dobreºti. Comunitãþi litorale ºi halofile (1) Atriplex hastata. Staþiuni: Altitudine: 80–150 m. Valoare conservativã: mare. Bupleurum tenuissimum. Relief: teren plat. Glavacioc). Lutu Alb. Popescu. înalt de 35–40 cm. unde se acumuleazã apa în timpul sezoanelor umede. Trifolium fragiferum. Etajul inferior. nisipuri (în Oltenia).50C. Soluri: lãcoviºti sãrãturate. Artemisia santonicum. Sârbu et al. cu mici excavaþii. Muntenia (Caragele. T. Camphorosma annua. 51 . Redactat: A. Artemisia santonicum. Plantago maritima. T. Alte specii importante: Plantago cornuti. pannonicum. Lotus tenuis. Spergularia maritima. Literaturã selectivã: Sanda et Popescu 1979. realizeazã etajul superior al vegetaþiei. Trifolium fragiferum. Lunca Iencii. Acorellus pannonicus. Festuca pseudovina. Triglochin palustris. Scorzonera parviflora. Þopa 1939. Camphorosma annua. Suprafeþe: Circa 10 ha în total. Scorzonera parviflora. R1526 Comunitãþi ponto-sarmatice cu Triglochin maritima. Acorellus pannonicus. Popescu.141 Ponto-Pannonic Acorellus communities EUNIS: E6. Specii caracteristice: Triglochin palustris. jud. jud. Clima: T = 10. pannonicum. Sanda. pannonicum. R1527 Comunitãþi ponto-panonice cu Acorellus pannonicus Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL.1.HAB: 15. Redactat: A. Juncus gerardi.231 Ponto-Pannonic Acorellus communities Asociaþii vegetale: Acorelletum pannonici Soó 1939. Structura: Cele douã specii dominante. P = 450–500 mm. Scorzonera parviflora. Þopa 1934. Agropyron elongatum. are în componenþã speciile: Spergularia maritima. Salicornia europaea. bine reprezentat. Trifolium fragiferum. Taraxacum bessarabicum. Rãspândire: Transilvania.2. Triglochin pannonicus ºi Aster tripolium ssp. P. Brãila). Popescu.2226 Western Pontic arrowgrass sea-aster saline meadows Asociaþii vegetale: Triglochineto maritimae – Asteretum pannonici (Soó 1927) Þopa 1939. pannonicum. Teucrium scordium. Juncus bufonius. Puccinellia distans. Suaeda maritima. 2000. Crypsis aculeata. Puccinellia limosa. În cadrul fitocenozelor se mai dezvoltã: Artemisia santonicum. Juncus geradii. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Triglochin maritima.

Cyperus fuscus. Limonium gmelini. Soluri: solonceacuri.HAB: 15. de 500–1000 m2 pânã la 1–2 ha pe terenurile secundar sãrãturate. lãcoviºti sãrãturate. P = 450–600 mm. umede primãvara ºi uscate vara. aluviuni. Cerastium dubium. Polygonum maritimum. Dobrogea. Staþiuni: Altitudine: 1–200 m. Roci: în Câmpia Românã ºi Moldova: loess. T. În micile excavaþii. Suprafeþe: Circa 40–50 ha. nisipuri maritime în curs de fixare. Carex pseudocyperus. Valoare conservativã: moderatã. Clima: T = 10. Relief: teren plan sau foarte lin înclinat. Alte specii importante: Spergularia maritima. cernoziomuri sãrãturate.50C. Sueda maritima. se dezvoltã: Bolboschoenus maritimus. Carex distans. cu exces de umiditate. Puccinellia limosa. Spergularia maritima. Atriplex tatarica. Redactat: A. Moldova de Nord. Scirpus triqueter. Rumex maritimus. Myosurus minimus.5–9. Structura: Planta dominantã. Bassia sedoides. Poa bulbosa. Rumex maritimus.1463 Pontic Hordeum marinum swards EUNIS: – Asociaþii vegetale: Hordeetum maritimi I. Juncus bufonius. Plantago tenuiflora. Specii caracteristice: Acorellus pannonicus. Polygonum amphibium. Lotus tenuis. este prezenþa speciei Eleocharis parvula. ªerbãnescu 1965. Þopa 1939. Comunitãþi litorale ºi halofile (1) Rãspândire: Sãrãturile din Banat.50C. Structura: Specia dominantã Acorellus pannonicus. Pholiurus pannonicus. estul Câmpiei Române. în deltã: nisipuri maritime. Scorzonera cana. Bolboschoenus maritimus. Juncus gerardi. Chenopodium glaucum. Atriplex littoralis. Staþiuni: Altitudine: 50–250 m. 52 . Puccinellia distans. alãturi de aceasta se mai dezvoltã: Chenopodium glaucum. Literaturã selectivã: Popescu et Sanda 1976. Aster tripolium. Bassia sedoides. specie rarã în flora þãrii. retusum. P. Crypsis aculeata. Soluri: soloneþuri mai mult sau mai puþin solodizate. P = 450–600 mm. O caracteristicã. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Acorellus pannonicus. Roci: terenuri salifere. ªerbãnescu 1965. Puccinellia distans. Moldova. pentru fitocenozele de pe insula Sacalin (Delta Dunãrii). este cea care realizeazã acoperirea de 75–85%. Rãspândire: Muntenia. R1528 Pajiºti pontice de Hordeum marinum Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL. Stratul superior este alcãtuit din specii înalte de 35–45 cm dintre care mai reprezentative sunt: Artemisia santonicum. Alopecurus pratensis. Suprafeþe: Ocupã vetre de dimensiuni reduse. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Hordeum marinum. Cynodon dactylon. Valoare conservativã: moderatã. Salicornia europaea.2. Delta Dunãrii. Atriplex hastata. Festuca pseudovina. Trifolium ornithopodioides. limosa.1. Trifolium fragiferum. Clima: T = 10. Trifolium fragiferum. Salicornia europaea (prostrata). Popescu. Hordeum marinum este scundã (10–15 cm) ºi realizeazã stratul inferior al fitocenozelor împreunã cu: Taraxacum bessarabicum. Lactuca tatarica. Suaeda maritima.5–9.

Scleranthus annuus. Clima: T = 11. Criºana. Cynodon dactylon. Specii caracteristice: Hordeum marinum. Pãun et Popescu 1974. Taraxacum bessarabicum. Artemisia santonicum. Plantago tenuiflora. Relief: teren plan cu microdenivelãri ºi microdepresiuni unde se acumuleazã apa ºi sãrurile minerale mai concentrate. Redactat: A. Alopecurus pratensis. Banat ºi.1. Puccinellia limosa. Dobrogea ºi Moldova. Carex stenophylla.2235 Western Pontic Hordeum hystrix swards Asociaþii vegetale: Hordeetum hystricis (Soó 1933) Wendelberger 1943. Lepidium ruderale. Specia caracteristicã formeazã pajiºti scunde de circa 15 cm.A2135 Western Pontic Hordeum hystrix swards. în mai micã mãsurã. Plantago tenuiflora. Aster tripolium. Comunitãþi litorale ºi halofile (1) Festuca pseudovina. Staþiuni: Altitudine: 2 m în Delta Dunãrii. Popescu 1973. Alte specii importante: Pholiurus pannonicus.5–9. Scleranthus annuus. 2002.5–8. cu reacþie bazicã. Rãspândire: Transilvania. Camomilla recutita. 1980. în Oltenia. lãcoviºti. Trifolium parviflorum. Literaturã selectivã: Pop 2002. În profunzime sãrãturarea este sulfo-sodatã. dintre care mai reprezentative sunt: Puccinellia limosa. EUNIS: E6. Bromus hordeaceus. Artemisia santonicum. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Hordeum hystrix. Puccinellia limosa. Limonium gmelini. Scorzonera cana. Achillea collina. 1991. 1984. Lepidium ruderale. Specii caracteristice: Hordeum hystrix. Soluri: soloneþuri mai mult sau mai puþin solodizate. Muntenia. Suprafeþe: circa 30–40 ha în Criºana ºi Banat. Scorzonera cana. Popescu. Alopecurus pratensis. Alãturi de Hordeum hystrix se mai dezvoltã: Pholiurus pannonicus. Literaturã selectivã: Pop 1968. Plantago tenuiflora. Scorzonera cana. P = 350–650 mm. Popescu.50C. Alte specii importante: Pholiurus pannonicus. Atriplex tatarica. R1529 Pajiºti ponto-panonice de Hordeum hystrix Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL. care realizeazã o acoperire relativ mare. Limonium gmelini. Cerastium dubium. Popescu 1990. Lolium perenne. 53 . Þopa 1939. Taraxacum bessarabicum. Etajul superior este format din puþine specii. Gypsophila muralis. Trifolium retusum. dar uscate în sezonul secetos. Cerastium dubium. Structura: Hordeum hystrix ocupã terenurile lipsite de vegetaþie. Valoare conservativã: moderatã. Redactat: A. Popescu et al. Lotus angustissimus.2. umede în timpul primãverii. 200 m în Criºana.HAB: 15. Kochia prostrata. Sanda. cu pH cuprins între 6. Popescu et al. Lotus tenuis. Roci: depozite salifere. Toate aceste plante formeazã etajul inferior. Sanda.

Peucedanum officinale ºi Artemisia santonicum ssp. Continental salt steppes and salt marshes CORINE: – PAL. Artemisio santonici – Festucetum pseudovinae (Magyar 192) Soó (1933) 1945. Lotus angustissimus. Nedelcu 1997. Valoare conservativã: moderatã.HAB: 15. Dobrogea ºi Delta Dunãrii.A. Suprafeþe: Pe islazurile. Lotus angustissimus. striatum. Bupleurum tenuissimum. 54 . Specii caracteristice: Festuca pseudovina. Redactat: A: Popescu. Moldova. Literaturã selectivã: Pop 2002. umede primãvara. Plantele scunde sunt numeroase ºi întocmesc stratul inferior. Alte specii importante: Ranunculus pedatus. Artemisia santonicum. din luncile Cãlmãþuiului ºi Jijiei. loess în Moldova ºi Muntenia. patens. Hordeum hystrix. Limonium gmelini. T.2. Clima: T = 10–9. care realizeazã stratul superior al vegetaþiei. Suprafeþe: În vestul þãrii 200–300 ha. Lotus tenuis. Moldova. Achillea setacea. Plantago schwerzenbergiana. patens. Peucedanum officinale. în zona Vulcanilor Noroioºi de la Berca (jud. Criºana. P = 600–700 mm. patens Corespondenþe: NATURA 2000: 1530*Pannonic salt steppes and salt marshes EMERALD: 15. Trifolium fragiferum. Trifolium striatum.A2111 Western Pontic Achillea-Festuca steppes EUNIS: E6. Rãspândire: Transilvania. Borhidi 1996. soloneþuri slab sãrãturate. Ranunculus pedatus. în rest mai reduse. Þopa 1939. Bupleurum tenuissimum. Trifolium angulatum.A114 East Pannonic Petrosimonia-Artemisia salt steppes EUNIS: E6. Carex stenophylla. Soluri: lãcoviºti. Peucedanum officinale. Structura: Fitocenoze halofile în componenþa cãrora participã speciile moderat pânã la slab halofile. Comunitãþi litorale ºi halofile (1) R1530 Pajiºti ponto-panonice de Festuca pseudovina. Juncus gerardi. Staþiuni: Altitudine: 50–250 m. Banat. Relief: pante uºor înclinate cu expoziþii sudice. Banat. Roci: roci salifere.A Continental salt steppes and salt marshes CORINE: – PAL.2212 Western Pontic ArtemisiaFestuca steppes Asociaþii vegetale: Peucedano-Festucetum pseudovinae (Rapaics 1927) Pop 1968.HAB: 15. Rãspândire: Criºana. Buzãu) altitudinea este de circa 400 m.50C. Muntenia. R1531 Pajiºti ponto-panonice de Festuca pseudovina ºi Achillea collina Corespondenþe: NATURA 2000: 1530* Pannonic salt steppes and salt marshes EMERALD: 15. Popescu. Trifolium fragiferum. Todor 1948.2211 Western Pontic AchilleaFestuca steppes Asociaþii vegetale: Achilleo – Festucetum pseudovinae Soó (1933) corr. Myosurus minumus. Rorippa kerneri. Limonium gmelini. cum sunt: Festuca pseudovina.1. Achillea setacea. Staþiuni: Altitudine: 200–400 m. Hordeum hystrix. Artemisia santonicum ssp. Artemisia santonicum ssp. ocupã suprafeþe de 10–15 ha. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Festuca pseudovina. dintre acestea menþionãm: Trifolium angulatum. Aster tripolium. Camphorosma annua. Muntenia. Taraxacum bessarabicum. aride vara. Sanda.

Alte specii importante: Puccinellia limosa. Trifolium angulatum. Aster sedifolius. plantã foarte rarã în flora României. Peucedanum officinale. Bupleurum tenuissimum.50C. Erodium cicutarium. Trifolium strictum. iar spre periferie se instaleazã vegetaþia caracteristicã clasei Festuco – Brometea. Suprafeþe: Fitocenoze puþin rãspândite. Structura: Speciile dominante: Aster sedifolius ºi Peucedanum officinale realizeazã etajul superior împreunã cu Aster linosyris.2. Achillea collina. gleizate. Rãspândire: Transilvania. Pop 1968. Sanda. Cel de al doilea etaj este realizat din plante mai scunde cum sunt: Gypsophila muralis. Redactat: A. Criºana.0–9. Aster linosyris. Speciile componente sunt puþin numeroase ºi realizeazã o acoperire slabã (60–65%). Scorzonera cana. Festuca pseudovina. Lotus angustissimus. R1532 Comunitãþi dacice slab halofile cu Aster sedifolius ºi Peucedanum officinale Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL. Peucedanum officinale. cornuti. micranthum. Relief: terenuri plane sau cu pante foarte uºor înclinate. Clima: T = 10. Hordeum marinum. Specii caracteristice: Festuca pseudovina. Peucedano – Festucetum pseudovinae (Rapaics 1927) I. Staþiuni: Altitudine: 100–250 m.A2114 Western Pontic Peucedanum-Festuca salt steppes EUNIS: E6. Achillea collina. Camphorosma monspeliaca. Valoare conservativã: mare. annua. unde vegeteazã specia Nitraria schoberi. dominã Artemisia pontica. Potentilla argentea. Lotus tenuis.HAB: 15. Petrosimonia triandra. Scorzonera cana.2214 Western Pontic Peucedanum-Festuca salt steppes Asociaþii vegetale: Peucedano – Asteretum (puctati) sedifoliae (Rapaics 1927) I. Bupleurum tenuissimum. Kochia prostrata. Alãturi de acestea mai notãm: Achillea collina. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Festuca pseudovina. în amestec cu Artemisia santonicum iar pe islazurile dintre Brãila ºi Galaþi. Soluri: solonceacuri. P. Alopecurus pratensis. 1982. în împrejurimile vulcanilor noroioºi. Soluri: soloneþuri deficitare hidric. cunoscutã la noi numai din aceste locuri. Popescu et Stancu 2001. Alte specii importante: Bupleurum tenuissimum. Scorzonera cana. Pop 1968. ªerbãnescu 1965. Pop 2002. T. 55 . O notã aparte oferã fitocenozele de Festuca pseudovina de la Policior. Valoare conservativã: mare. Poa pratensis. Popescu. Literaturã selectivã: Mititelu et al. ocupã suprafeþe de maxim 10–15 ha. Roci: depozite solifere.00C. Artemisia santonicum. Comunitãþi litorale ºi halofile (1) Clima: T = 11–9. Pâclele. Structura: Etajul superior. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Aster sedifolius.1. Lotus corniculatus. C. Roci: depozite salifere. P = 400–500 mm. Festuca pseudovina. P = 600–700 mm. Artemisia santonicum. Speciile caracteristice: Festuca pseudovina. de 35–40 cm este dominat de Festuca pseudovina. Carex stenophylla. Alãturi de aceasta se mai dezvoltã: Plantago schwarzenbergiana. Plantago schwarzenbergiana. Achillea setacea. Arenaria serpyllifolia. Specii rare: Nitraria schoberi. soluri gleice. Puccinellia limosa. judeþul Buzãu. Banat.

Literaturã selectivã: Morariu 1957. Sanda. 1997. tabernaemontani. nisipoase (în Delta Dunãrii). P = 400 mm. Cynodon dactylon. Structura: Specia dominantã este o plantã termofilã. Acorellus pannonicus. în puþine exemplare: Plantago maritima. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Polypogon monspeliensis. Rãspândire: Litoralul Mãrii Negre. Popescu. Formeazã fitocenoze de mici dimensiuni în compoziþia cãrora participã speciile: Puccinellia distans. microdepresiuni cu acumulãri de sãruri ºi cu umiditate mai ridicatã. Plantago maritima. Relief: teren plan cu mici denivelãri. Sonchus arvensis. Popescu. Juncus gerardi. Trifolium fragiferum. Nedelcu 1997. În Delta Dunãrii. Chenopodium glaucum. Delta Dunãrii. la Sulina în fitocenoze mai apar. Comunitãþi litorale ºi halofile (1) Literaturã selectivã: Kovács 1965. Popescu. Puccinellia distans. Substrat: nisipuri marine. Bolboschoenus maritimus. S. R1533 Pajiºti ponto-mediteraneene de Polypogon monspeliensis Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL.2. Spergularia media. 2002. Redactat: A.50C. Popescu et al. Staþiuni: Altitudine: 1–10 m. Specii caracteristice: Polypogon monspeliensis. coronopus. P. Atriplex hastata. Aster tripolium. slab sãrãturate. 1980. în curs de fixare. Valoare conservativã: mare. Pop 1968. Juncus gerardi. Alte specii importante: Chenopodium glaucum. Schoenoplectus triqueter. mediteraneanã.HAB: – EUNIS: – Asociaþii vegetale: Polypogonetum monspeliensis Morariu 1957.1. numai pe litoralul Mãrii Negre. pe nisipuri maritime. Soluri: nisipuri umede. 1970. Cynodon dactylon. Redactat: A. puþin rãspânditã în România. Clima: T =11–10. Suprafeþe: 5–6 ha. aluviuni 56 .

Salicornia prostrata. bessarabicum. Sanda. Literaturã selectivã: Popescu et Sanda 1978. Crambe maritima. de la Sulina pânã la Vama Veche. Polygonum maritimum. 1952.-Bl. Popescu. Convolvulus lineatus. Specii endemice: Agropyron junceum ssp. Sf. Dunes CORINE: 16. Agropyron junceum ssp.211 Embryonic dunes PAL. precum ºi Bromus tectorum. Gheorghe. Valoare conservativã: mare. Soluri: nisipuri nefixate. Salsola soda.3 Humid – dune slacks CORINE: 16. Aeluropus littoralis. 57 . Sulina) acestea depãºesc 2–3 ha. Salsola kali ssp. se instaleazã Convolvului persicus.313 Pontic embryonic dunes Asociaþii vegetale: Elymetum gigantei Morariu 1957. bessarabicum. ruthenica. Centaurea arenaria. Specii caracteristice: Cakile maritima ssp. Râspândire: Litoralul Mãrii Negre. Argusietum (Tournefortietum) sibiricae Popescu et Sanda 1975. periodic spãlate de valuri ºi puternic vântuite.50C. Gypsophila trichotoma. Comunitãþi litorale ºi halofile (1) 2. Euphorbia sequierana. Suprafeþe: În zonele amenajate.2124 – Pontic wihte dunes EUNIS: B1. Bassia hirsuta.HAB: 16. Pe falezele mai înalte (Agigea.12 Sand beach annual communities PAL. R1601 Comunitãþi vest pontice cu Cakile maritima ssp.1. suprafeþele sunt de 300–500 m2.4. euxina. Artemisietum tschernievianae (arenariae) Popescu et Sanda 1977. Secale sylvestre. Bromus tectorum. Agropyretum juncei (Br. Compoziþie floristicã: Speciile edificatoare: Cakile maritima ssp. Roci: depozite nisipoase.2. Ocupã nisipurile litorale nefixate de la nord de Mamaia.2. euxina ºi Argusia sibirica Corespondenþe: NATURA 2000: 1210 Annual vegetation of drift lines EMERALD: 16. et De L. P = 400–500 mm. 1936) Tx.1. inclusiv Grindul Chituc. Alte specii importante: Eryngium maritimum. Argusia sibirica. Suaeda maritima. Secale sylvestre. Structura: Fitocenozele sunt edificate de Argusia (Tournefortia) sibirica. Redactat: A. Gheorghe). marine. Cakile maritima. precum ºi în Delta Dunãrii (Sulina. Elymus sabulosus. Atriplex hastata.132 Pontic sand beach annual communities Asociaþii vegetale: Atripliceto hastatae – Cakiletum euxinae Sanda et Popescu 1999. Atriplex hastata.1232 Pontic sand beach annual communities EUNIS: B1. Relief: teren plat. Clima: T = 11– 10. Staþiuni: Altitudine: 2–5 m.HAB: 16. iar în Delta Dunãrii (Sf. Dune ºi plaje de nisip litorale (16) nilor. Polygonum maritimum. nespãlate de valuri în timpul furtu- R1602 Comunitãþi vest-pontice cu Elymus (Leymus) sabulosus ºi Artemisia (arenaria) tschernieviana Corespondenþe: NATURA 2000: 2110 Embryonic shifting dunes EMERALD: 16. Crambe maritima. euxina. Popescu et Stancu 2001. Eforie Nord) cu nisipuri în curs de fixare. Eryngium maritimum. în lungul litoralului.

Structura: Vegetaþia este structuratã pe douã etaje ºi anume: cel superior este format din speciile: Carex colchica.HAB: 16. Suprafeþe: La Agigea circa 5 ha. Rãspândire: Litoralul Mãrii Negre (Agigea). foarte uscate. Poa bulbosa. litoralul Mãrii Negre. Clima: T = 11– 10. Morariu 1959) Sanda et Popescu 1973 (Syn. perene. Euphorbia sequierana. Astragalus varius. Holoschoenus vulgaris. Dintre briofite a fost semnalat Polytrichum piliferum. încep sã se instaleze ºi unele plante psamofile. Euphorbia sequierana.n. Suprafeþe: Lucrãrile de amenajare a plajelor. Valoare conservativã: foarte mare. Staþiuni: Altitudine: 2–5 m. Doltu. nisipuri maritime în deltã. Oroian 1997. Popescu. Eryngium maritimum.50C. Alyssum hirsutum. ºi îºi încheie ciclul vegetativ la instalarea sezonului secetos. Festuca beckeri. Nedelcu 1997. Popescu. Delta Dunãrii (Grindul Letea). Roci: depozite nisipoase. Agropyrum junceum. Artemisia tschernieviana (arenaria). Elymus sabulosus. au redus suprafeþele la câteva sute de metri pãtraþi pânã la cel mult 2–3 ha (pe Grindul Chituc ºi în Deltã). P = 400–500 mm.2. Sanda. Eryngium maritimum. care folosesc umiditatea nisipului din timpul primãverii.1. P = 350–400 mm. Melica ciliata. Centaurea arenaria. Ephedra distachya. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Elymus sabulosus. Corispermum nitidum. Cakile maritima ssp. Plantago arenaria. alcãtuit din numeroase specii este totuºi mai slab închegat.4B1 Western Pontic fixed dunes Asociaþii vegetale: Ephedro – Caricetum colchicae (Prodan 1939 n. Soluri: nisipuri slab sãrãturate. precum ºi construcþiile industriale de la Capu Midia.: As. Etajul inferior. Silene otitis. Gypsophila trichotoma. Sanda. de Ephedra distachya ºi Carex ligerica (Prodan 1939) Morariu 1959). Literaturã selectivã: Morariu 1957. Salsola soda. Artemisia tschernieviana (arenaria). Silene borysthenica. cum sunt: Elymus (Leymus) sabulosus. Morariu 1959. deficitare în apã. Relief: dune maritime. la Letea 10 ha. Bromus tectorum. Salvia verticillata. Popescu. Gypsophila trichotoma. Soluri: nisipuri nefixate sau în curs de fixare. care alcãtuiesc etajul superior al vegetaþiei.50C. Staþiuni: Dune maritime semifixate. Verbascum banaticum. Stachys patula. sãrãturate. 58 . Clima: T = 11–10. Plantago arenaria.22B121 North-Western Pontic Ephedra – Carex fixed dunes EUNIS: B1. Medicago falcata. Bromus tectorum. Siderites montana. Speciile mai frecvente sunt: Alyssum borzeanum. uneori cu roci calcaroase în profunzime. 1980. Secale sylvestre. Sanda. Apera maritima. Altitudine: 2–5 m. Popescu. Elymus sabulosus. Salvia aethiopis. Agropyron junceum. Alãturi de speciile anuale. Astrodaucus littoralis. Structura: Fitocenozele sunt structurate pe douã etaje: cel mai scund este format din specii anuale cum sunt: Bromus tectorum. Secale sylvestre. Thlaspi perfoliatum. Seseli tortuosum. Alte specii importante: Centaurea arenaria. Crambe maritima. Secale sylvestre. Substrat: loess (la Agigea). Specii caracteristice: Artemisia tschernieviana (arenaria). euxina. Redactat: A. Comunitãþi litorale ºi halofile (1) Rãspândire: Nisipurile maritime. Agropyron junceum. Scabiosa argentea. R1603 Comunitãþi vest-pontice cu Carex colchica ºi Ephedra distachya Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL.

Ephedra distachya. Silene conica. Euphorbia sequierana. Literaturã selectivã: Morariu 1959. Carex colchica. Relief: dune maritime. Popescu. pe dunele în curs de fixare de la Letea (Hasmacul Mic. Staþiuni: Altitudine: 2–5 m. Melica ciliata. Elymus sabulosus. 1984. Prodan 1939.HAB: 16. filifolia. Redactat: A. R1604 Pajiºti vest-pontice de Stipa borysthenica ºi Koeleria glauca Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL. Marrubium peregrinum. Specii caracteristice: Alyssum borzeanu. Stachys patula. Agropyron pectiniforme. Specii diferenþiale locale: Silene borysthenica. Clima: T = 110C. Hasmacul Mare. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Carex colchica. Dâmbul lui Bãlan). Suprafeþe: Aproximativ 10–15 ha. P = 350–400 mm. Comunitãþi litorale ºi halofile (1) Dune vest-pontice cu Carex colchica ºi Ephedra distachya Valoare conservativã: foarte mare. Seseli tortuosum. Secale sylvestre. S.2. Alte specii importante: Scabiosa argentea. 1997. Ephedra distachya. Rãspândire: Delta Dunãrii. 59 .22B1 Western Pontic fixed dunes EUNIS: – Asociaþii vegetale: Koelerio glaucae – Stipetum borysthenicae Popescu et Sanda 1987. recta.1. Astragalus varius. Popescu et al. Xeranthemum annum. Medicago falcata var. Specii endemice: Alyssum borzeanum.

deficitare în apã. Kochia laniflora. 1980. Apera spica-venti ssp. Diferenþiale locale: Fumana procumbens. P = 400–550 mm. Artemisia campestris. Scabiosa argentea.132 Pontic sand beach annual communities Asociaþii vegetale: Secali sylvestri – Alyssetum borzeani (Borza 1931) Morariu 1959. Roci: depozite nisipoase. Asperula setulosa. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Stipa borysthenica. Alte specii importante: Apera maritima. Gypsophila paniculata. Soluri: nisipuri nefixate sau în curs de fixare. Syrenia montana. Asperula setulosa. Onobrychis arenaria. Seseli tortuosum. Elymus sabulosus. Euphorbia sequierana. maritima. Apera maritima ºi Bromus tectorum Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL. Corispermum nitidum. Ephedra distachya. Ephedra distachya. Syrenia canna. Syrenia montana. Valoare conservativã: foarte mare. Euphorbia seguierana. Sanda 1987. Clima: T = 11–100C. Fumana procumbens. 1997. Dianthus polymorphus. Scabiosa argentea. Tragopogon floccosus. Festuca beckeri care alcãtuiesc etajul secundar al fitocenozelor.1232 Pontic sand beach annual communities EUNIS: B1. Tragopogon floccosus. Koeleria glauca. Specii caracteristice: Stipa borysthenica. Gypsophila perfoliata. Corispermum nitidum. Staþiuni: Altitudine: 1–80 m. Popescu. dintre care mai reprezentative sunt: Stipa borysthenica. Moldova (Hanu Conachi) ºi Oltenia (Dãbuleni – Calafat). Bromus tectorum. Aperetum maritimae Popescu et al. Astragalus varius. Soluri: nisipuri semifixate. 60 .HAB: 16. plante ce realizeazã etajul superior al vegetaþiei. Seseli tortuosum. Dianthus polymorphus. Speciile de talie mai mare sunt: Centaurea arenaria.1. Medicago falcata. Plantago arenaria. Stachys nitens. Linum austriacum. Comunitãþi litorale ºi halofile (1) Roci: nisipuri maritime pe substrat aluvionar. Speciile cele mai frecvente sunt: Secale sylvestre. Dianthus polymorphus. R1605 Comunitãþi vest-pontice cu Secale sylvestre. 1980. Specii rare: Ephedra distachya. Carex colchica. Koeleria glauca. Achillea ochroleuca. Gypsophila trichotoma. Carex colchica. Holoschenus vulgaris care realizeazã stratul superior al vegetaþiei. Etajul inferior este bine reprezentat de speciile: Secale sylvestre. Koeleria glauca. Suprafeþe: Circa 20–30 ha. Fumana procumbens. Relief: dune în diferite stadii. Rãspândire: Nisipurile maritime de pe litoral ºi Delta Dunãrii. Helichrysum arenarium. Centaurea arenaria. Structura: Fitocenozele de plante anuale de pe nisipurile în curs de fixare sunt bogate în specii dar nu realizeazã o acoperire mai mare de 60–65%. Literaturã selectivã: Popescu et al. Redactat: A. Asperula setulosa. Artemisia campestris. Structura: Majoritatea speciilor sunt caracteristice alianþei Festucion vaginatae.2. Popescu.

Staþiuni: Se dezvoltã pe dunele de nisip nefixate sau în curs de fixare. Syrenia cana. Calamagrostis arundinacea. Doltu 1980. Festuca beckeri.HAB: 16. Cynodon dactylon. Thymelaea passerina.1. Valoare conservativã: foarte mare. Convolvulus persicus. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Secale sylvestre. Artemisia campestris. Apera maritima ºi Bromus tectorum 61 .25 Dune thichets PAL. Altitudine: 5–80 m. foarte slab sãrãturate (în Delta Dunãrii). 1973. Specii endemice ºi rare: Alyssum borzeanum.50C. Alte specii mai importante: Plantago arenaria. Bromus tectorum. Redactat: A. Chrysopogon gryllus. Koeleria glauca. Euphorbia Convolvulus persicus pe dune vest-pontice cu Secale sylvestre. Euphorbia seguierana. Achillea ochroleuca. G. Popescu. Calamagrostis epigeios. Literaturã selectivã: Mititelu et al.61 Coastal dune thichets Asociaþii vegetale: Saliceto (rosmarinifoliae) – Holoschoenetum vulgaris Mititelu et al. Substrat: nisipuri. Comunitãþi litorale ºi halofile (1) Valoare conservativã: foarte mare. Holoschoenus vulgaris. Tragopogon floccosus. Asperula setulosa. Stachys nitens. Specii caracteristice: Secale sylvestre. Festuca beckeri.2. Etajul secund este format din speciile: Apera maritima. R1606 Comunitãþi vest-pontice cu Salix rosmarinifolia ºi Holoschoenus vulgaris Corespondenþe: NATURA 2000: 2190 Humid dune slacks EMERALD: – CORINE: 16. Structura: Etajul superior este realizat de speciile: Salix rosmarinifolia. Tragopogon floccosus. Astragalus virgatus. Euphorbia sequierena.25 Dune thichets EUNIS: B1. Apera maritima. jud. Letea. Pentru fitocenozele de la Agigea sunt diferenþiale locale: Alyssum borzeanum. Rãspândire: Delta Dunãrii (Caraorman. Popescu. Convolvulus persicus. Moldova (Hanu Conachi. Syrenia cana. circa 2–3 ha. Sanda. Alte specii importante: Gypsophila paniculata. deficitare în umiditate. Apera maritima. deficitare în umiditate. Secale sylvestre.5(110)–9. Bromus tectorum. Suprafeþe: Ocupã suprafeþe restrânse. Secale sylvestre. Soluri: nisipuri nefixate. Gypsophila paniculata. Minuartia viscosa. Galaþi). P = 400–550 mm. paniculata. Clima: T = 10. Specii caracteristice: Salix rosmarinifolia. Asperula setulosa. 1973. Holoschoenus vulgaris. Gypsophila trichotoma. Sulina). Holoschoenus vulgaris. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Salix rosmarinifolia.

324 Pontic white dunes Asociaþii vegetale: Echio – Melilotetum albi R. Carex distans. Specii rare: Merendera sobolifera. Lythrum salicaria. Cynodon dactylon. elegans. elegans. de câte 500–1000 m2. Clima: T = 10. Valoare conservativã: foarte mare. Teucrium scordium. Literaturã selectivã: Popescu. Samolus valerandi. Aster tripolium. Festuca arundinacea.4 Mediterranean tall humid herb grasslands CORINE: – PAL.50C. Popescu. zahariadi. Centaurium pulchellum. Doltu 1980. Redactat: A. Alte specii importante: Artemisia santonicum. Juncus maritimus. Calamagrostis epigeios. Popescu. Delta Dunãrii pe Grindul Sãrãturile. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Schoenus nigricans. 1973. Orchis laxiflora ssp. Tx. Artemisia santonicum. totalizând 8–10 ha.HAB: 16. de origine marinã. Speciile mai scunde (10–20 cm) care formeazã etajul inferior sunt: Pulicaria dysenterica. Agrostis pontica.2. Specii caracteristice: Schoenus nigricans. Cirsium alatum. Popescu et al. Plantago maritima.2 Dunes CORINE: – PAL. J. Popescu. Merendera sobolifera. Sanda. 1997. Samolus valerandii. Festuca beckeri. Cirsium alatum. Substrat: nisipuri maritime. Merendera sobolifera. care alcãtuiesc stratul superior al vegetaþiei.2124 Pontic white dunes EUNIS: B1. Viola kitaibeliana. Juncus R1608 Comunitãþi vest-pontice cu Melilotus alba ºi Plantago arenaria Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 16.4B1 Western Pontic fixed dunes Asociaþii vegetale: Schoenetum nigricantis (All. Specii rare: Tragopogon floccosus. Comunitãþi litorale ºi halofile (1) sequierana. 1922) W. P = 400 mm. 1947 subas. de pe nisipurile maritime sunt alcãtuite din specii halofile ºi suportant halofile cum sunt: Schoenus nigricans. Redactat: A. Holoschoenus vulgaris. Staþiuni: Altitudine: 2–5 m. Koch 1926. Gypsophila trichotoma. Soluri: nisipuri sãrãturoase. Cynodon dactylon. Lythrum salicaria.22B1 Western Pontic fixed dunes EUNIS: B1. Popescu et al. Agrostis pontica. Daucus guttatus ssp. littoralis. Centaurium pulchellum. littoralis. Agropyron junceum. între Mamaia ºi Nãvodari. R1607 Comunitãþi vest-pontice cu Schoenus nigricans Corespondenþe: NATURA 2000: 6420 Mediterranean tall humid herb grasslands of the Molinio – Holoschoenion EMERALD: 37. Taraxacum bessarabicum. Structura: Fitocenozele de Schoenus nigricans. Gypsophila trichotoma. Rãspândire: Nisipurile maritime de pe litoralul Mãrii Negre. Orchis laxiflora ssp. Carex distans. Literaturã selectivã: Mititelu et al. Koeleria glauca. Sonchus arvensis. 62 . Suprafeþe: Ocupã suprafeþe mici. Teucrium scordium. Festuca arundinacea. Minuartia viscosa.HAB: 16. Sanda 1975. plataginetosum arenariae Popescu et Sanda 1980. Mentha arvensis.1. 1980. Plantago maritima.

Koeleria glauca. Corispermum marschallii. Clima: T = 11– 10. Silene conica. Valoare conservativã: mare. Rãspândire: Delta Dunãrii. pe dune maritime în curs de fixare. Corispermum marschallii. Artemisia campestris. Sf. Sfiºtovca) atingând înãlþimea de circa 1. Gypsophila (perfoliata) trichotoma. Salsola soda. Sanda 1978. Soluri: nisipuri maritime în curs de fixare cu vegetaþie slabã dar cu acumulãri de materiale organice depozitate de vânt în spaþiile joase dintre dune. Roci: nisipuri maritime. Euphorbia seguierana. 1980.4B1 Western Pontic fixed dunes Asociaþii vegetale: Scabioso argenteae – Caricetum colchicae (Simon 1960) Krausch 1965. Polygonum arenarium. precum ºi în Delta Dunãrii (Sf. Dianthus polymorphus. Seseli arenarium. Secale sylvestre. Etajul inferior este realizat de numeroase specii dar cu densitate redusã. Cynodon dactylon. Sonchus arvensis. dar densitatea acestora este redusã. Artemisia campestris. Staþiuni: Altitudine: 2–5 m. Dunes CORINE: – PAL. Roci: nisipuri maritime.50C. Helichrysum arenarium.5 m. este realizat de: Scabiosa argentea. Agrostis pontica. Alte specii importante: Elymus sabulosus. Specii caracteristice: Melilotus alba. Secale sylvestre.22B1 Western Pontic fixed dunes EUNIS: B1. Suprafeþe: 40–50 ha. Structura: Melilotus alba se dezvoltã luxuriant în interdunele de pe litoralul nostru. Gheorghe). Argusia sibirica. arenicola. Literaturã: Popescu. Soluri: nisipuri în curs de fixare. Sulina. Etajul superior. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Melilotus alba.2. P = 400–450 mm. Holoschoenus vulgaris. Minuartia setacea. Festuca beckeri ssp. Cakile maritima. Salsola soda. P = 350–500 mm. sabulosa. Gypsophila perfoliata. Popescu. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Carex colchica.HAB: 16. Suprafeþe: Pe litoral (Nãvodari. Gypsophila trichotoma. Relief: dune în curs de fixare. periodic spãlate de valurile puternice. Popescu et al. Valoare conservativã: moderatã. Syrenia montana. Secale sylvestre. Clima: T = 11– 10. Staþiuni: Altitudine: 1–3 m.2. Consolida regalis. Artemisia tschernieviana. R1609 Comunitãþi vest-pontice cu Scabiosa argentea (ucranica) Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 16. Festuca beckeri. realizând o acoperire de 60–70%. acoperirea nedepãºind 75%. Stipa borysthenica ssp.50C. Capul Midia) ca ºi la Sf.1. Centaurea arenaria. Scabioso argenteae – Artemisietum campestris Popescu et Sanda 1987. Specii caracteristice: Carex 63 . Stratul inferior este alcãtuit din plante de 10–25 cm înãlþime. deficitare în umiditate. Structura: Fitocenozele cuprind un numãr relativ mare de specii (peste 60 de taxoni). Umiditate deficitarã pe ridicãturile de nisip ºi moderatã în microdepresiunile dintre dune. Gheorghe. Dintre acestea mai reprezentative sunt: Plantago arenaria. Bromus tectorum. Redactat: A. Scabiosa argentea. Comunitãþi litorale ºi halofile (1) Rãspândire: Nisipuri marine pe litoralul Mãrii Negre ºi în Delta Dunãrii (Sulina. de 45–50 cm. Gheorghe ocupã circa 25–30 ha. Elymus sabulosus. dintre care menþionãm: Carex colchica. Relief: teren vãlurit cu dune de nisip de mici dimensiuni. În etajul superior se mai dezvoltã: Centaurea arenaria. Elymus sabulosus.

Oroian 1997. Sanda. Artemisia campestris. Popescu.4B12 Northwestern Pontic fixed dunes Asociaþii vegetale: Argusio – Petasitetum spuriae (Borza 1931 n. Oroian 1997. Festuca arundinacea ssp. Holoschoenus vulgaris. Syrenia montana. Gypsophila trichotoma. Comunitãþi litorale ºi halofile (1) colchica. Carex distans. dintre care mai reprezentative sunt: Apera spica venti ssp. maritima. Rãspândire: Dobrogea. Alte specii importante: Inula salicina. Redactat: A. Popescu.12334 Pontic sand beach Petasites communities EUNIS: B1. Sonchus arvensis. Bromus tectorum. Potentilla reptans. Cynodon dactylon. Clima: T = 11– 100C.HAB: 16. bessarabicus. ºi alcãtuieºte stratul superior al vegetaþiei împreunã cu: Artemisia tschernieviana.) Dihoru et Negrean 1976. Teucrium scordium. Relief: terenuri plane ºi cu unele microdepresiuni unde se acumuleazã mai multã umezealã. Asperula setulosa. Specii rare: Convolvulus persicus. 64 . Syrenia montana. Redactat: A. Alte specii importante: Euphorbia seguierana. Doltu 1980. orientalis. Minuartia setacea. Lythrum virgatum. Agrostis pontica.: Calamagrostetum epigeios Eggler 1933 subas. Valoare conservativã: moderatã. Apera spica venti ssp.22B123 North-Western Pontic Calamagrostis – Scirpus fixed dunes EUNIS: B1. Stratul inferior este format din specii de talie mai micã. Roci: nisipuri maritime. Seseli arenarium. Sãrãturile. R1610 Pajiºti vest-pontice de Calamagrostis epigeios ºi Holoschoenus vulgaris Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL. peste 1 metru înãlþime. Centaurea arenaria. Sonchus arvensis.4B12 Northwestern Pontic fixed dunes Asociaþii vegetale: Holoschoeno – Calamagrostetum epigeios Popescu et Sanda 1978 (Syn. este plantã mare. Doltu 1980. Literaturã selectivã: Popescu. Literaturã selectivã: Krausch 1965. Structura: Specia dominantã. Popescu. Sanda. Holoschoenus vulgaris. Polygonum arenarium. Agrostis pontica. Popescu. Popescu. Secale sylvestre. Sanda 1976. iar în Delta Dunãrii. Holoschoenus vulgaris. Ephedra distachya.1. Festuca arundinacea ssp. Suprafeþe: Aproximativ 15–20 ha. Scabiosa argentea. R1611 Comunitãþi vest-pontice cu Petasites spurius Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL. Specii caracteristice: Calamagrostis epigeios. Dianthus polymorphus ssp. Lythrum virgatum. Delta Dunãrii pe grindurile Letea. pe nisipurile litorale între Mamaia ºi Midia-Nãvodari. arenosum Popescu et Sanda 1976). Staþiuni: Altitudine: 1–5 m.HAB: 16. Fumana procumbens. Sanda. Caraorman. maritima. orientalis. P = 350–450 mm. Popescu. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Calamagrostis epigeios. Cynodon dactylon. Calamagrostis epigeios.n.2. Carex distans. Teucrium scordium. Helichrysum arenarium. Artemisia tschernieviana. aluviuni nisipoase secundar sãrãturate. Sanda.

P = 350–400 mm. Rumex dentatus ssp. Popescu et al. Staþiuni: Altitudine: 1–5 m. Popescu. Bromus tectorum. Clima: T = 11– 10. Plantago arenaria. Valoare conservativã: moderatã. suprafaþa este în creºtere deoarece Petasites este în continuã expansiune. iar Argusia sibirica lipseºte. Ciotic. Bromus tectorum. 65 .50C. 1987.1. 1998. Apera maritima. Comunitãþi litorale ºi halofile (1) Rãspândire: Nisipuri maritime în Delta Dunãrii: Sulina. halacsyi. Sanda. Redactat: A. de origine marinã. Popescu. Apera maritima. umede în locurile depresionare ºi uscate pe dune. Suprafeþe: Aproximativ 10–15 ha. Literaturã selectivã: Dihoru et Negrean 1976. Cele de la Sulina se dezvoltã pe dunele în formare ºi au ca specie codominantã Argusia sibirica cu rare exemplare de Secale sylvestre. Soluri: nisipuri sãrãturate.2. Roci: nispuri maritime. Barabaº 1998. Structura: Comunitãþile de Petasites spurius sunt într-o continuã expansiune în Delta Dunãrii. Alte specii importante: Secale sylvestre. Gypsophila trichotoma. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Petasites spurius. Petasites spurius dominã fitocenozele. Relief: Dune maritime în curs de fixare. Specii caracteristice: Petasites spurius. Sfântu Gheorghe. La Sfântu Gheorghe ºi mai ales la Ciotic. Argusia sibirica. fapt pentru care a fost separatã subasociaþia petasitetosum spuriae Popescu et al.

fragilis. C.000–4. L. Relief: bazine acvatice permanente. Sanda.1. Valoare conservativã: moderatã. 1971.2.441 Chara carpets. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Chara braunii. nefixate cum sunt: Lemna minor. Substrat: depozite aluviale. C1. C. Stancu 2001. În zonele unde apa este puþin adâncã se întâlnesc speciile: Eleocharis palustris. C. Alisma plantago-aquatica. Structura: Speciile dominante sunt în totalitate submerse. C. C. Salvinia natans.5–40 m. Azolla caroliniana. luturi. trisulca. Rãspândire: Bazinele acvatice. fragilis. maritima. Dobrogea ºi Delta Dunãrii. Redactat: A. Ranunculus trichophyllus. Azolla caroliniana. 22. Butomus umbellatus. Potamogeton pectinatus. Spirodela polyrhiza. Phragmites australis. Utricularia vulgaris. Chara brauni. Tolypella syncarpa. Lychnothamnus barbatus.442 Nitella carpets EUNIS: C1. gracilis. ºanþuri de drenaj cu apã stagnantã sau foarte lin curgãtoare. APE CONTINENTALE (NON-MARINE) (2) 2. Popescu. argile. Tolypella prolifera. Lemna minor. L. tomentosa. Myriophyllum spicatum. Spirodela polyrhiza. în puþine exemplare.442 Nitella carpets PAL. C. Ape stãtãtoare dulcicole (22) R2201 Comunitãþi danubiene cu Chara tomentosa.441 Chara carpets. nisipuri.142 Nitella carpets Asociaþii vegetale: Nitelletum gracilis Coriolan 1957. Nitella gracilis. Charetum braunii Coriolan 1957. fragilis. 22. Nitella gracilis. Ionescu Venera 1976. Tolypella syncarpa. C. N.000 m2 în deltã. permanente. Salvinia natans.44 Chandalier algae submerged carpets CORINE: 22. vulgaris. tomentosa. trisulca.HAB: 22. canescens. Tolypelletum proliferae Krause 1969. dintre care mai reprezentative sunt: Nitella 66 . Lychnothamnus barbatus. La suprafaþa apei se dezvoltã. Suprafeþe: 2. cu acoperire de 40–60%.50C. Najas minor. Nitella gracilis.2. Staþiuni: Altitudine: 0. din lunca Dunãrii. specii natante. Literaturã selectivã: Coldea et al. Clima: T = 11–10.141 Chara carpets. 1997. Alte specii importante: Tolypella syncarpa. Schoenoplectus palustris. Specii caracteristice: Chara braunii. EMERALD: 22. Lychnothamnetum barbati IonescuÞeculescu 1967. Nitellopsis obtusa ºi Lychnothamnus barbatus Corespondenþe: NATURA 2000: 3140 Hard oligomesotrophic waters with benthic vegetation of Chara spp. Popescu. Chara aspera.2. Ceratophyllum demersum. P = 450–550 mm.

Trapa natans. Alte specii importante: Salvinia natans. Tx. Clima: T = 11–100C.411 Duckweed covers EUNIS: C1. trisulca. T. Uneori aceste fitocenoze apar intercalat în ochiurile de Phragmites australis. Redactat: A. Lemna trisulca. 1960. Wolffietum arrhizae Miyavaki et J. Lemnetum gibbae Miyavaki et J. Azolla caroliniana.HAB: 22. mai rar Lemna gibba ºi Wolffia arrhiza. Azolla q caroliniana ºi A. Myriophyllum spicatum. Phragmites australis. Lemnetum trisulcae Knapp et Stoffers 1962. Ape continentale (non-marine) (2) R2202 Comunitãþi danubiene cu Lemna minor. L. Specii caracteristice: Lemna minor. luturi. Butomus umbellatus. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Lemna minor. 1960. Potamogeton crispus.2. Structura: Stratul natant este dominat de Lemna minor. P. pectinatus. dar suficient de umede. iazuri. Myriophyllum spicatum. 1984. Wolffia) covers PAL. Lemno – Spirodeletum W. Relief: microdepresiuni cu apã permanentã. braþe moarte ale râurilor) din zona de câmpie ºi Delta Dunãrii.000 ha. Nedelcu 1967. trisulca. Typha latifolia. L. Valoare conservativã: moderatã ºi mare în habitatele unde este prezentã Aldrovanda vesiculosa (DH2). Spirodela. Rãspândire: Ape stagnante (bãlþi. Schoenoplectus lacustris. Dintre speciile de Phragmitetalia R2203 Comunitãþi danubiene cu Salvinia natans. Rãspândire: Ape puþin adânci.415 Salvinia corvers PAL. Sparganium erectum. 1997.415 Salvinia covers EUNIS: C1. Aldrovanda vesiculosa. Wolffia arrhiza. Spirodela polyrhiza ºi olffia arrhiza W Corespondenþe: NATURA 2000: 3150 Natural eutrophic lackes with Magnopotamion or Hydrocharition – type vegetation EMERALD: 22. În anii secetoºi. din Câmpia Munteniei. Spirodela polyrhiza. Popescu. Spirodela polyrhiza. gibba. Sagittaria sagittifolia. filiculoides Corespondenþe: NATURA 2000: 3150 Natural eutrophic lackes with Magnopotamion or Hydrocharition . dominante în lacuri ºi bãlþi eutrofe. Typha angustifolia. trisulca. angustifolia.HAB: 22. Popescu et al. lunca ºi Delta Dunãrii. Ceratophyllum demersum. Oenanthe aquatica. Spirodela polyrhiza. L.41 Free-floating vegetations CORINE: 22. Câmpia vesticã (Timiº – Bega. 1997.type vegetation EMERALD: 22. P = 350–550 mm. lacuri. Suprafeþe: 2–3. Substrat: depozite aluviale. 67 .411 Duckweed (Lemna.2. nisipuri. Tx. argile. L. fitocenozele de Lemna rezistã ºi pe terenurile scurse. Spirodelo – Aldrovandentum Borhidi et J. 1967. Sunt fitocenoze heliofile.415 Salvinia covers CORINE: 22. Lemno – Azolletum carolinianae Nedelcu 1967.225 Flooating Salvinia natans mats Asociaþii vegetale: Spirodelo – Salvinietum natantis Slavniè 1965. pusillus mai rar Hippuris vulgaris. Oenanthe aquatica. Criº). Staþiuni: Altitudine: 10–200 m. sãrace în specii. P. apar izolat: Phragmites australis.221 Duckweed covers Asociaþii vegetale: Lemnetum minoris Soó 1927. Utricularia vulgaris. Stratul submers este alcãtuit din Ceratophyllum demersum. Literaturã selectivã: Coldea et al. Koch 1954. Nymphoides peltata. Komlodi 1959. bãlþi. Marsilea uadrifolia. Alisma plantago-aquatica.

Azolla caroliniana. Literaturã selectivã: Coldea 1997. Mogoºoaia. 1984. În sinuzia submersã dominã în fitocenozele din Câmpia Românã. între care se intercaleazã Azolla caroliniana ºi Salvinia natans. R2204 Comunitãþi danubiene cu Riccia fluitans ºi Ricciocarpus natans Corespondenþe: NATURA 2000: 3150 Natural eutrophic lackes with Magnopotamion or Hydrocharition . ale bazinelor din zona de câmpie. Sagittaria sagittifolia. braþe obturate ale râurilor de câmpie. Dintre speciile helofile apar accidental: Phragmites australis.41 Free floating vegetation PAL. canale cu apa foarte slab curgãtoare. Clima: T = 10. P = 550–600 mm. Potamogeton pectinatus. A. Fitocenozele au dezvoltarea optimã în a doua parte a sezonului de vegetaþie. cu ape stagnante. microdepresiuni cu apã permanentã.Tx 1974. care le deplaseazã dintr-o parte în alta. argile. Popescu et al.5-–100C. Salvinia natans. Spirodela polyrhyza. Lemna gibba. Cãldãruºani). Spirodela polyrhiza. Redactat: A. nisipuri. Valoare conservativã: mare ºi foarte mare în habitatele unde este prezentã specia Marsilea quadrifolia (DH2).2. Substrat: loess. Rãspândire: Canalele obturate din Câmpia Munteniei (Comana.HAB: 22. Hippuris vulgaris. Substrat: depuneri aluviale. Relief: teren plan. Popescu. puþin adânci. filiculoides. Ranunculus sceleratus.50C.4 Euhydrophytic communities CORINE: 22. Glyceria fluitans ºi Catabrosa 68 . iar în cele din Câmpia de Vest semnalãm prezenþa speciilor: Najas minor. Relief: bazine acvatice permanente. P= 450–650 mm. A. 2001. Structura: Speciile dominante sunt briofitele (hepatice) Riccia fluitans ºi Ricciocarpus natans. Azolla caroliniana. Acestea formeazã fitocenoze de dimensiuni reduse (2–5 m2) cantonate în ºanþuri cu apã permanentã. R.35 Central Eurasian amphibious communities EUNIS: C1.22 Free floating vegetation of mesotrophic waterbodies Asociaþii vegetale: Riccietum fluitantis Slavniè 1956 em. când specia dominantã (Salvinia natans) realizeazã o acoperire de pânã la 90%. Utricularia vulgaris. ceea ce indicã un stadiu incipient de colmatare ºi descompunere a substanþelor organice acumulate. semiumbrite. Staþiuni: Altitudine: 50–75 m. luturi. Structura: Speciile de baza sunt: Salvinia natans. moderat acidofile cum sunt: Lemna minor.type vegetation EMERALD: 22. Koch 1954 ºi Lemno – Utricularietum Soó 1928. puþin profunde. Aceste fitocenoze vin adesea în contact cu cele de: Lemno – Spirodeletum W. Clima: T = 11–9. Dintre speciile helofile amintim ca exemplare izolate: Phragmites australis.2. Ape continentale (non-marine) (2) Staþiuni: Altitudine 10–200 m. Utricularia vulgaris. Alte specii importante: Ceratophyllum demersum. Wolffia arrhiza. Typha angustifolia. 1994. Specii caracteristice: Azolla caroliniana. sau intrânduri. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Salvinia natans.50C. care dominã stratul natant. însoþite de unele elemente foto-reofile. Ceratophyllum demersum ºi Myriophyllum spicatum. Stratul emers este dominat de speciile de Riccia fluitans ºi Ricciocarpus natans. adesea reofile. Myriophyllum spicatum. datoritã curenþilor de aer mai activi. Utricularia vulgaris. Nedelcu 1967. 1997. filiculoides. Sanda et al. Alisma plantagoaquatica. cu temperatura medie anualã de +10.

având o acoperire de circa 55–60%. Salvinia natans. Stratiotes aloides. Popescu et al. Utricularia vulgaris. Lemna minor. Timiº – Bega). Salvinia natans. 1994. Vallisneria spiralis. în ape ºi canale cu apã stãtãtoare sau foarte lin curgãtoare cu depuneri sau suspensii de material organic.2.4 Euhydrophyte communities CORINE: 22. 1997. Literaturã selectivã: Gehu et al. dar reduse ca dimensiuni în locuri adãpostite. Lemno – Utricularietum vulgaris Soó (1928) 1947. Ape continentale (non-marine) (2) aquatica. 22. Literaturã selectivã: Coldea et al. angustifolia. Clima: 69 .HAB: 22. Ceratophyllum demersum. Nedelcu et al. Polygonum amphibium. Phragmites australis.222 Floating Hydrocharis morsus-ranae rafts Asociaþii vegetale: Hydrocharirtetum morsus-ranae Van Langendonck 1935. Ricciocarpus natans. Stratiotes aloides. P = 350–650 mm. Utricularia vulgaris. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Riccia fluitans. Nedelcu 1973. Popescu et al. în ghioluri sau japºe la marginea fâºiei de Phragmites australis ºi Typha latifolia. Relief: bazine acvatice cu apã permanentã. Banat (Lugoj. P. Najas minor. Valoare conservativã: moderatã. 1984. Spirodela polyrhiza. Lemna minor. Ceratophyllum demersum. Specii caracteristice: Riccia fluitans. Redactat: A. Potamogeton crispus.2. Formeazã fitocenoze compacte. Rãspândire: Lunca ºi Delta Dunãrii. Valoare conservativã: mare. Nuphar luteum. Wolffia arrhiza. Salvinia natans. Butomus umbellatus. R2205 Comunitãþi danubiene cu Hydrocharis morsus-ranae. Stratiotetum aloidis Nowinski 1930. Popescu. Sagittaria sagittifolia. Lemna minor. 1976. pectinatus. Specii caracteristice: Hydrocharis morsus-ranae. Substrat: depozite aluviale. Utricularia vulgaris. Redactat: A. însoþite de o serie de specii ca: Spirodela polyrhiza. Myriophyllum spicatum. T = 11–9. T. adâncã de 40–50 cm. Staþiuni: Altitudine: de la 5 m în Delta Dunãrii pânã la 300 m în Banat. Myriophyllum spicatum. Potamogeton pectinatus. Utricularia vulgaris. nisipuri. Alte specii importante: Trapa natans. Alte specii importante: Salvinia natans.50C. Stratul natant este dominat de Hydrocharis morsus-ranae sau Stratiotes aloides. Alisma plantago-aqautica. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Hydrocharis morsus-ranae. Stratiotes aloides. argile. Popescu. 1984. Marsilea quadrifolia. Stratiotes aloides ºi Utricularia vulgaris Corespondenþe: NATURA 2000: 3150 Natural eutrophic lackes with Magnopotamion or Hydrocharition – type vegetation EMERALD: 22.412 Frogbit rafts. Ricciocarpus natans. Structura: Speciile de bazã sunt: Hydrocharis morsus-ranae.412 Frogbit (Hydrocharis morsus-ranae) rafts PAL. Fitocenozele se prezintã rarefiate.413 water soldier rafts EUNIS: C1.

70 . Elodea canadensis ºi Najas marina Corespondenþe: NATURA 2000: 3150 Natural eutrophic lackes with Magnopotamion or Hydrocharition – type vegetation EMERALD: 22.43 Rooted floating vegetation CORINE: 22. În perioada de antezã. lucens. Vallisneria spiralis. Marsilea quadrifolia. Stancu 2001.2. Azolla caroliniana. Lemna minor. Potamo – Ceratophylletum submersi Pop 1962. Najas marina. Structura: Speciile dominante: Potamogeton lucens. P. Hodiºan 2002. Najas minor.43 Rooted floating vegetation CORINE: 22. Rãspândire: Bazine acvatice cu ape stãtãtoare sau lin curgãtoare din sud-vestul þãrii. Valoare conservativã: moderatã. Ceratophyllum submersum. Trapa natans. Kárpati 1963. canale de drenaj cu ape stagnante sau lin curgãtoare. P. Potamogetonetum perfoliati Koch 1926. Clima: T = 11–9. Popescu. Alte specii importante: Elodea canadensis. favorizând instalarea unor specii natante de mici dimensiuni: Lemna minor. în ape permanente. Nymphaea alba. Nuphar luteum. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Potamogeton gramineus. Suprafeþe: Circa 50–100 ha. Potametum natantis Soó 1927. Koch 1926 Görs 1977. se dezvoltã în lacuri.HAB: 22. Ceratophyllum demersum. canale de colectare a apelor). Nymphoidetum peltatae (Allorge 1922) Bellot 1951. P. Myriophyllum spicatum. Elodea canadensis. Literaturã selectivã: Coldea et al. Moldova. inflorescenþele apar la suprafaþa apei. Rãspândire: Criºana. 1997. Sanda. Muntenia.2. Ceratophyllum demersum. Azolla filiculoides. Dobrogea. Relief: bazine acvatice (lacuri.43 Rooted floating vegetation PAL. P = 350–650 mm. P. perfoliatus. bãlþi. Potamogetonetum lucentis Hueck 1931. întreaga vegetaþie se depune la fundul bazinelor. Staþiuni: Altitudine: 3–350 m. gramineus. Pop. Nedelcu 1973. Oltenia. La sfârºitul sezonului vegetativ. luturi. Trapa natans. Spirodela polyrhiza. Koch 1926. Trapetum natantis V. Ape continentale (non-marine) (2) R2206 Comunitãþi danubiene cu Potamogeton perfoliatus. Specii caracteristice: Potamogeton lucens. Nuphar luteum ºi Potamogeton natans Corespondenþe: NATURA 2000: 3160 Natural dystrophic lakes and ponds EMERALD: 22.421 Large pondweed (Potamogeton) beds PAL. Delta Dunãrii. Substrat: depozite aluviale. Potamogetonetum graminei (Koch 1926) Passarge 1964 em. Salvinia natans. Ceratophyllum demersum. Popescu. 1984. Görs 1977. Cristea. Nymphaeetum albae Vollmar 1947.HAB: 22. P. Hydrocharis morsus-ranae. perfoliatus. gramineus. bãlþi. lucens. nisipuri. bogate în substanþe nutritive. trisulca. R2207 Comunitãþi danubiene cu Nymphaea alba. contribuind la colmatarea acestora. L. Myriophyllum spicatum. Elodeetum canadensis Eggler 1933. Salvinia natans. Banat.50C. Lunca ºi Delta Dunãrii. Redactat: A. Polygonum amphibium. P. gramineus. în luncile Siretului ºi Prutului. P. Popescu et al. perfoliatus. Utricularia vulgaris. argile.43111 Nuphar beds EUNIS: – Asociaþii vegetale: Myriophyllo verticillati – Nupharetum luteae W. P.421 Large pondweed beds EUNIS: – Asociaþii vegetale: Alianþa Potamogetonion pectinati W.

5–2 m). Ape continentale (non-marine) (2) Comunitãþi danubiene cu Trapa natans ºi Nymphaea alba Suprafeþe: 50–100 ha. Nymphaea alba în comunitãþi danubiene 71 . înainte de desecare.2. Altitudine: 5–150 m.5–8). Ceratophyllum demersum. Valoare conservativã: mare. Ocupau suprafeþe întinse în bãlþile Dunãrii. P.5– 9.2. Stratul submers este format din: Myriophyllum verticillatum. Clima: T = 10. Trapa natans. P = 350–450 mm. Stratul natant este însoþit frecvent de speciile alianþei Lemnion minoris. Substrat: Aluviuni slab alcaline pânã la neutre. Se dezvoltã în ape puþin profunde (0. Potamogeton crispus. Staþiuni: În bazine acvatice cu apã permanentã.50C. cele mai reprezentative fitocenoze se gãsesc în Delta Dunãrii. unde ocupã suprafeþe relativ mari. În prezent. Nymphoides peltata. Structura: Stratul natant este alcãtuit din Nymphaea alba. Potamogeton natans. cu conþinut redus de substanþe nutritive ºi reacþie neutrã sau adesea alcalinã (pH = 7. pectinatus.

P. Nymphaea alba. Rãspândire: Criºana. vegetaþia acvaticã din zonã s-a diminuat foarte mult. pectinatus. sudul Moldovei. 31B0*Sacred lotus beds 1 EMERALD: – CORINE: – PAL. Spirodela polyrhiza. Ceratophyllum demersum. ªtefan et al. Ape continentale (non-marine) (2) Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Potamogeton natans. Alte specii importante: Potamogeton natans. 1995. Specii caracteristice: Nymphaea alba. L.2. Spirodela polyrhiza precum ºi pteridofitele: Azolla caroliniana. dintre care mai reprezentative sunt: Ranunculus aquatilis. Redactat: A. La suprafaþa apei se dezvoltã speciile ce realizeazã stratul natant al fitocenozelor cu: Lemna minor. cum sunt: Lemna minor. Myriophyllum verticillatum. Trapa natans. Alte specii importante: Ceratophyllum demersum. Nedelcu 1972. Valoare conservativã: mare. Lemna minor. Literaturã selectivã: Coldea et al. Banat.3411 Ranunculus communities in shallow water Asociaþii vegetale: Ranunculetum aquatilis Sauer 1947. Specii caracteristice: Ranunculus aquatilis. Sanda et al.HAB: 22. Myriophyllum verticillatum. Wolffia arrhiza. Nuphar luteum. Gehu 1961. 1997. Phragmites australis. Redactat: A.43 Mesotrophic river vegetation EUNIS: C1. Hottonia palustris. în Delta Dunãrii suprafeþele sunt de 3–4 ha. 1 Numai pentru habitatele din Bucureºti ºi Lacul Snagov. Elodea canadensis. Structura: Vegetaþia este alcãtuitã din specii acvatice submerse. Literaturã selectivã: Grigore 1971. Myriophyllum spicatum. 1997. Marsilea quadrifolia. thermalis Corespondenþe: NATURA 2000: 31A0* Transsylvanian hotspring lotus beds. Hydrocharis morsuranae.HAB: 24. Suprafeþe: În bazinele cu apã permanentã 0. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Ranunculus aquatilis. trisulca. Relief: bazine acvatice cu apã permanentã dar nu mai adânci de 1–1. Popescu A. spicatum. R2208 Comunitãþi danubiene cu Ranunculus aqatilis ºi Hottonia palustris u Corespondenþe: NATURA 2000: 3260 Water courses of plain to montane levels with the Ranunculion fluitantis and CallitrichoBatrachio vegetation EMERALD: 22. Spirodela polyrhiza. La suprafaþa apei plutesc speciile caracteristice alianþei Lemnion. M. Hottonia palustris.43113 Transsylvanian hot-spring lotus beds EUNIS: – Asociaþii vegetale: Nymphaeetum lotus thermalis Borza (1931) 1963. Hottonietum palustris R. P = 450–600 mm.2. 1998.5 m. Hippuris vulgaris. Substrat: aluviuni luto-nisipoase. Salvinia natans. Staþiuni: Altitudine: 2(5)–250 m. Nymphoides peltata. et al. Nuphar luteum.Tx 1937. Nymphoides peltata. 2001. 72 . R2209 Comunitãþi terþiare relicte cu Nymphaea lotus var.43 Rooted floating vegetation CORINE: – PAL. Ranunculus trichophyllus. L.5–90C. Ceratophyllum demersum. iar unele specii au dispãrut aproape complet. Popescu. Salvinia natans. Wolffia arrhiza. Prin îndiguirea Dunãrii ºi asanarea bãlþilor din lunca fluviului. Polygonum amphibium. Potamogeton crispus. Typha angustifolia. 1984. Popescu et al. Hottonia palustris. Popescu.5–2 ha. lunca ºi Delta Dunãrii. Clima: T = 10. trisulca.

cu temperaturã de 20–300C. ºi exemplare rare de Phragmites australis. Alisma plantago-aquatica. Popescu. Specii caracteristice: Nymphaea lotus var. 73 . neglectum. thermalis se dezvoltã în apele calde. Sparganium erectum. neutre sau bazice (pH – 7. Relief: bazine cu apã termalã 20–300C în lacul ºi pârâul Peþea – Bãile Felix – Oradea. thermalis Rãspândire: Judeþul Bihor. Valoare conservativã: foarte mare. thermalis este consideratã relict terþiar ºi reprezintã „o oazã tropicalã în mijlocul unei vegetaþii eurosiberiene” (Borza 1963). Substrat: aluviuni recente. Ape continentale (non-marine) (2) Comunitate terþiarã relictã cu Nymphaea lotus var. neglectum. Structura: Cenozele termofile edificate de Nymphaea lotus var. În componenþa fitocenozei mai participã: Ceratophyllum demersum. Literaturã selectivã: Borza 1963.2. Lacul Snagov. Alte specii importante: Ceratophyllum demersum. thermalis. Stancu 2001. Staþiuni: Altitudine: 150 m. thermalis. Specii endemice: Nymphaea lotus var. Sparganium erectum ssp. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Nymphaea lotus var. ssp. Redactat: A. Butomus umbellatus.2. Alisma plantago-aquatica. În cadrul fitocenozelor de Nymphaea au mai fost introduse unele specii tropicale. Sanda. Bãile Felix în apele Pârâului Peþea. care au devenit concurente periculoase pentru nufãr.50C. Nelumbo nucifera (31A0*). Pistia stratiotes. Suprafeþe: 700–800 m2 (1000). Popescu. Bucureºti. Specia dominantã Nymphaea lotus var. Clima: T = 9.5–8). P = 600–700 mm. Phragmites australis. Butomus umbellatus. thermalis. Din aceastã categorie menþionãm: Myriophyllum brasiliense. Nelumbo nucifera (lotus indian) de la Snagov ºi Bucureºti s-a aclimatizat ºi formeazã fitocenoze relativ întinse pe lacurile din localitãþile menþionate (31B0*).

Juncetum bufonii Felföld 1942. Popescu. Cele mai frecvente plante din aceastã categorie sunt: Potentilla reptans. Pop 1968. Galium palustre. Aster tripolium. Spergularia maritima. Veronica anagalis-aquatica. Aster tripolium. Stachys palustris. cu exces de umiditate în prima parte a sezonului de vegetaþie. Redactat: A. Staþiuni: Altitudine: 10–300 m (în Transilvania). Acest etaj are înãlþimea de 40–50 cm ºi acoperirea de 75–90%. Mentha aquatica. Eleocharis uniglumis. Oltenia. Schoenoplectus triqueter. Schoenoplectus tabernaemontani. Ranunculus repens.HAB: 22.HAB: 22. P = 350– 700 mm. Ape continentale (non-marine) (2) R2210 Comunitãþi danubiene cu Bolboschoenus maritimus ºi Schoenoplectus tabernaemontani Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: 22. Sanda. în cea mai mare parte. Aeluropus littoralis. Suaeda maritima.3 Amphibious communities PAL. flavescens Corespondenþe: NATURA 2000: 3130 Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or IsoetoNanojuncetea EMERALD: – CORINE: – PAL. de Bolboschoenus maritimus la care se mai adaugã: Schoenoplectus tabernaemontani. Soluri: gleiosoluri slab sãrãturate. Moldova. 1997. Schoenoplectus tabernaemontani. Muntenia. Sanda 1977. Substrat: aluviuni. Junus gerardi.32. Oenanthe aquatica. Carex riparia. Dobrogea ºi Delta Dunãrii. Rorippa amphibia. Carex distans. Alisma plantago-aquatica. Aeluropus littoralis. Suaeda splendens. Alte specii importante: Teucrium scordium. de sãruri apar plantele halofile: Suaeda maritima (pannonica). Agrostis stolonifera. Etajul inferior este compus din specii de talie micã. Banat. Phragmites australis. Schoenoplectetum tabernaemontani Soó 1947. 1984. Nedelcu 1972. Lycopus europaeus. Aster tripolium. Suprafeþe: De la 100 m2 pânã la 2–3 ha (în Delta Dunãrii).2. Doltu. Glyceria maxima. nisipuri. 74 . Cypero – Limoselletum Kornek 1960. Eleocharis palustris. În zonele cu concentraþie mare R2211 Comunitãþi danubiene cu Cyperus fuscus ºi C.50C. Galium palustre.353 Ponto-Pannonic halonitrophile amphibious communities EUNIS: – Asociaþii vegetale: Bolboschoenetum maritimi Eggler 1933. Literaturã selectivã: Coldea et al. Butomus umbellatus. Clima: T = 11–9. precum ºi unele plante halofile ca: Spergularia maritima. Stachys palustris. Crypsis aculeatus. Euro-Siberian dwarf annual amphibians swards EUNIS: C3. Nedelcu 1973. Relief: teren plan sau foarte slab înclinat. Schoenoplectus triqueter.51 Euro-Siberian dwarf annual amphibians swards Asociaþii vegetale: Cyperetum flavescenti Koch ex Aichinger 1933. Agrostis stolonifera. Carex riparia. Juncus gerardi. Eleocharis palustris. Popescu. Phragmites australis. totalizând peste 150–200 ha. Rãspândire: În luncile râurilor de câmpie din întreaga þarã: Transilvania. Crypsis aculeata. Valoare conservativã: redusã. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Bolboschoenus maritimus. Popescu. cu rol important în structura fitocenozelor. Structura: Etajul superior este alcãtuit. Ranunculus sceleratus. Lycopus europaeus.2. Specii caracteristice: Bolboschoenus maritimus.

Suprafeþe: În funcþie de dimensiunile bazinelor acvatice. Isolepis supina.2. 75 . Rãspândire: Câmpia Banatului. Radiola linoides ºi Lindernia procumbens Corespondenþe: NATURA 2000: 3130 Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or Isoeto-Nanojuncetea EMERALD: – CORINE: – PAL.51 Euro-Siberian dwarf annual amphibians swards Asociaþii vegetale: Limoselleto – Ranunculetum lateriflori Pop (1962) 1968. Delta Dunãrii. Câmpia Românã. Literaturã selectivã: Cârþu 1973. Lunca Dunãrii.2. Centaurium pulchellum. Alte specii importante: Cyperus michelianus. P = 350–550 mm.32. Radiola linoides. T = 11–90C. Popescu. Roci: depozite loesoide. Redactat: A. Muntenia. Juncus compressus. Cyperus michelianus. Structura: Vegetaþia realizeazã un singur strat ºi este alcãtuit din: Cyperus fuscus. Cyperus flavescens. Gypsophileto muralis – Radioletum linoides Mititelu et al. Clima: T = 10. Substrat: depozite aluviale. Heleochloa alopecuroides. Staþiuni: Altitudine: 100–300 m. luturi. Staþiuni: Altitudine: 50–350 m. argile. Gypsophila muralis. Eleocharis acicularis. Ranunculus lateriflorus. Ape continentale (non-marine) (2) Rãspândire: Banat. Cyperus glomeratus. Eleocharis carniolica. Centaurium pulchellum. cernoziom levigat uneori sãrãturat (solodii). 1973. Compoziþia floristicã: Specii edificatoare: Cyperus flavescens. Sol: brun de pãdure levigat. Climã: continentalã. Valoare conservativã: moderatã. Pulicaria vulgaris. Relief: microdepresiuni pe terenuri plane. Peplis portula. Elatine alsinastrum. Euro-Siberian dwarf annual amphibians swards EUNIS: C3. Juncus bufonius. 1997. Mititelu et Barabaº 1972. Gnaphalium uliginosum. Lindernia procumbens. Centuncus (Anagallis) minimus. Drãgulescu 1995. Structura: Vegetaþia anualã ocupã repede terenurile eliberate de apã. Pop 1968. Isolepis supina. Speciile cele mai fidele sunt: Gypsophila muralis. acestea ocupã suprafeþe de la 200–500 m2. Coldea et al.5–90C. Ranunculus lateriflorus. Relief: teren plan sau foarte uºor înclinat.HAB: 22. C. Specii caracteristice: Juncus bufonius. flavescens. În marea lor majoritate. Elatine triandra. Valoare conservativã: mare ºi foarte mare în habitatele unde este prezentã specia Caldesia parnasifolia (DH2). Lindernia procumbens. Isolepis supina. Elatine triandra. R2212 Comunitãþi danubiene cu Ranunculus lateriflorus. Pe terenurile cu acumulãri de sãruri (cum este cazul luncii Cãlmãþuiului la Buzãu) se dezvoltã masiv Myosurus minimus. Suprafeþe: De la 200–300 m2 pânã la 4–5 ha. Gnaphalium uliginosum. Potentilla supina. Soluri: aluviosoluri. pânã la mai multe ha. Grigore 1971. uneori slab salinizate. Lindernia procumbens. Juncus bufonius. luto-nisipoase profunde. Lindernia procumbens. P = 350–550 mm. Limosella aquatica. Lythrum hyssopifolium. speciile sunt plante anuale ºi realizeazã un singur strat. Juncus bufonius. Ranunculus pedatus. Lunca ºi Delta Dunãrii. Trifolium fragiferum.

1997. Structura: Specia dominantã este Eleocharis acicularis. Potentilla reptans. Oberd.32 Euro-Siberian dwarf annual amphibians swards CORINE: – PAL. Cyperus hamulosus. În Delta Dunãrii fitocenozele au în compoziþie speciile: Mentha pulegium. Aria principalã de distribuþie a acestui tip de vegetaþie este în zona subcontinentalã a Europei Centrale ºi de Est (Pietsch 1966. Suprafeþe: Circa 10–15 ha. Valoare conservativã: mare ºi foarte mare în habitatele unde este prezentã specia Marsilea quadrifolia (DH2). Popescu. Lindernia procumbens. 1957. Cyperus flavescens. Junucus bufonius. Literaturã selectivã: Boºcaiu 1966. Pulicaria vulgaris. Timiº-Bega. Centaurium pulchellum. Popescu. R2213 Comunitãþi danubiene cu Eleocharis acicularis ºi Littorella uniflora Corespondenþe: NATURA 2000: 3130 Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or Isoeto-Nanojuncetea EMERALD: 22. Eleocharis carniolica.2. nisipoase. Redactat: A. Lythrum hyssopifolium. Staþiuni: Altitudine: 10–250 m. alãturi de care se dezvoltã: Juncus bulbosus. temporar inundate (3–4 luni pe an). Clima: T = 11–10. în cantitate apreciabilã.32 Euro-Siberian dwarf annual amphibians swards EUNIS: C3. Trifolium fragiferum. 1997. Drãgulescu 1995. Hypericum humifusum. Mentha pulegium. Compoziþia floristicã: Specii edificatoare: Eleocharis acicularis. Literaturã selectivã: Coldea et al. Cyperus michelianus. Delta Dunãrii. Ape continentale (non-marine) (2) Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Ranunculus lateriflorus. Muntenia. Stancu 2001. Potentilla supina. Koch 1926 emend. Alte specii importante: Elatine alsinastrum. Sanda et Stancu 2001. Rãspândire: Câmpia Criºurilor. Patt 1995). Radiola linoides. Coldea et al. lunca Siretului. Soluri: luvosoluri. Specii caracteristice: Limosella aquatica. Lindernia procumbens. Heleochloa alopecuroides.HAB: 22. Grigore 1971. gleiosoluri. Substrat: depozite aluviale. P = 350–550 mm. iar în locurile cu apã permanentã apare. Isolepis supina. Gnaphalium uliginosum. Alte specii importante: Caldesia parnasitolia. Pop 1968. Popescu. Ranunculus lateriflorus. Peplis portula. Cyperus fuscus. Radiola linoides. Relief: teren plan. luto-argiloase. aluviosoluri. Popescu. Specii caracteristice: Eleocharis acicularis.2. Popescu et al. Junucs bufonius. Mentha pulegium. Redactat: A. 76 . Ocupã suprafeþe restrânse în jurul bazinelor acvatice. Ranunculus flammula. 1984. Gypsophila muralis. Lythrum thymifolia.44 Eleocharis acicularis beds Asociaþii vegetale: Eleocharidetum acicularis W. Sanda. Marsilea quadrifolia.50C. Eleocharis palustris.

Relief: ochiuri de apã sãratã. P = 400–450 mm.2.211 Tasselweed communities PAL. Todor 1948. pedicellata Z Corespondenþe: NATURA 2000: – MERALD: – CORINE: 23. puþin adânci. 1954 em. Potamogeton pusillus. în afarã de speciile edificatoare ºi dominante s-au mai gãsit: Najas minor. Bolboschoenus maritimus. Literaturã selectivã: Drãgulescu 1995. totalizând 4–5 ha. Zostera nolti se dezvoltã în ape salmastre. Suprafeþe: Ocupã suprafeþe mici de 50–250 m2. Structura: Speciile dominante Ruppia maritima. nisipuri maritime sãrãturate. Mangalia). Moldova (Valea Bârladului).211 Tasselweed communities PAL. Pott 1992. Zannichellia pedicelata. Heleocharis uniglumis. Dobrogea (Midia – Nãvodari). Potamogeton pectinatus.2. Popescu. P = 350–600 mm. Relief: Pentru habitatele de pe litoralul Mãrii Negre. Zannichellia palustris. Potamogeton pectinatus. microdepresiuni din lungul litoralului. Potamogeton pectinatus ºi foarte rar exemplare de Bolboschoenus maritimus.5–90C.2. 1 R2301 Comunitãþi vest-pontice cu Ruppia maritima Corespondenþe: NATURA 2000: 1150*Costal lagoons 1 EMERALD: – CORINE: 23.2. R2302 Comunitãþi ponto-panonice cu annichellia palustris ºi Z . Fitocenozele sunt sãrace. Clima: T = 10. Turda. Prodan 1939. cu substrat format din nisipuri fine în amestec cu argile. Transilvania (SomeºeniCluj. Suprafeþe: 50–250 m2. Specii caracteristice: Ruppia maritima. 77 . Staþiuni: Altitudine: 0–200 m. Zannichellietum pedicellatae Nordh.113 Ponto-Pannonic salt lakes EUNIS: – Asociaþii vegetale: Zannichellietum palustris Lang 1967. Transilvania (Bãile Sãrate Turda).HAB: 23. Phragmites australis. Ape continentale (non-marine) (2) 2. Rãspândire: Litoralul Mãrii Negre (Midia. Oltenia (Slatina). Ape stãtãtoare saline ºi salmastre (23) Valoare conservativã: foarte mare. Clima: T = 110C. Amenajarea plajelor ºi construcþia combinatului de la Midia – Nãvodari au dus la reducerea sau chiar la dispariþia acestor fitocenoze. Agigea.HAB: – EUNIS: – Asociaþii vegetale: Ruppietum maritimae (Hacquette 1927) Iversen 1934. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Ruppia maritima. Ranunculus baudotii. Najas minor. Alte specii importante: Zannichellia palustris. Rãspândire: Sporadic în Banat (interfluviul Timiº-Bega). Substrat: depozite salifere. Ocna Sibiului). Redactat: A. Staþiuni: Altitudine: 0–250 m.

Ranunculus trichophyllus. Nedelcu et al.3–8). 1986. pusillus. Staþiuni: Altitudine: 0–200 m. Myriophyllum spicatum. P. 78 . submerse dintre care semnalãm: Zannichellia palustris. Najas minor. Potamogeton pusillus. Soran 1956. În cadrul fitocenozelor se mai dezvoltã speciile: Ceratophyllum demersum. trisulca. al.2. Potamogeton pectinatus. Substrat: depozite aluviale. R2303 Comunitãþi ponto-sarmatice cu Najas marina Corespondenþe: NATURA 2000: 1160 Large shallow inlets and bays EMERALD: – CORINE: 23. Structura: Specia dominantã Najas marina. pedicellata. Pop. Typha latifolia.211 Athalassic tasselweed communities EUNIS: – Asociaþii vegetale: Najadetum marinae Fukarek 1961. P = 450–500 mm. Valoare conservativã: mare. Potamogeton trichodes. Pop 1968. nisipuri maritime (pe litoral). Relief: Bazine cu ape sãrate de mici dimensiuni. Sparganium erectum. A. Specii caracteristice: Zannichellia palustris. Mititelu et Barabaº 1972. pedicellata. Najas minor. Todor 1948. Redactat: A. Popescu. Suprafeþe: 20–30 ha.2. Potamogeton trichodes. Salvinia natans. Delta Dunãrii. Schoenoplectus lacustris. Soluri: aluviuni slab sãrãturate (pH = 7. Najas minor. Potamogeton crispus. Myriophyllum spicatum.5–90C. este o plantã hidrofilã. Potamogeton pectinatum. Rãspândire: Criºana (Câmpia Criºurilor). Oenanthe aquatica). Lemna minor. Dintre speciile natante mai importante sunt: Lemna minor. Cristea. Substrat: depozite salifere. pectinatus.HAB: 23. Z. Spirodela polyrhiza. Ceratophyllum demersum. Salvinia natans. care se dezvoltã în ape puþin adânci (50–100 cm). Z.211 Tasselweed communities PAL. pedicellata. Grigore 1971. Câmpia Munteniei. Myriophyllum verticillatum. Redactat: A. Hydrocaris morsus-ranae. fixatã de substrat. Popescu. Speciile palustre sunt puþine la numãr ºi cu puþini indivizi (Phragmites australis. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Najas marina. Structura: Fitocenozele sunt realizate de specii hidrofile. Spirodela polyrhiza. Valoare conservativã: mare. Butomus umbellatus. Ape continentale (non-marine) (2) Mici ochiuri de apã sãratã. Specii palustre mai frecvente sunt: Phragmites australis. Sagittaria sagittifolia. Alisma plantago-aquatica. 1984. L. Clima: T = 10. Specii caracteristice: Najas marina. nisipuri maritime (Delta Dunãrii). submersã. Z. Alte specii importante: Najas minor. Butomus umbellatus. Dobrogea. Literaturã selectivã: Popescu et. Ranunculus trichophyllus. Alte specii importante: Ceratophyllum submersum. P. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Zannichellia palustris. Literaturã selectivã: Dobrescu 1970. Alisma lanceolatum. lanceolatum. Hodiºan 2002.

Anthemis carpatica. 1981. 1962.-Bl. sãrace în substanþe nutritive (V = 8–20%). Senecio carpaticus. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Loiseleuria procumbens. arealele fiind reduse. Arenaria alpina. în etajul alpin. Climã: T = 0. Thamnolia vermicularis. Csürös 1956.HAB: 31. Sesleria coerulans. Juncus trifidus. Agrostis rupestris se înalþã deasupra lui la 10–15 cm. culmi domoale. Puºcaru-Soroceanu et al. Campanula alpina. mozaicate. Suprafeþe: suprafeþe reduse. Festuca supina. TUFÃRIºURI ºI PAJIºTI (3) 2. Nardus stricta. Poa alpina.0– -1. Pulsatilla alba. Stratul muºchilor ºi lichenilor este completat de specii cu flori.1956).5). Specii caracteristice: Cetraria islandica. Avenula versicolor. Structura: Fitocenoza este edificatã de specii oligoterme. însorite. Minuartia sedoides. Antennaria dioica. Alte specii importante: Carex curvula. Buia et al. acidofile. Borza 1934. Phleum alpinum.411 Loiseleuria heaths PAL. Rãspândire: Carpaþii Orientali. expuse la vânt. Lande ºi tufãriºuri temperate (31) R3101 Tufãriºuri pitice sud-est carpatice de azalee (Loiseleuria procumbens) Corespondenþe: NATURA 2000: 4060 Alpine and Boreal heaths EMERALD: 31 Temperate heath and scrub 31. 1956. Oreochloa disticha. el se înalþã la 5 cm. Hieracium alpinum.3. Loiseleuria procumbens. Ligusticum mutellina.Loiseleurietum procumbentis Br. oligotrofe. Relief: platouri. rar conglomerate. Phyteuma confusum. Primula minima.40C. Puºcaru et al. Vaccinium vitis-idaea. Carpaþii Meridionali. gresii. hermaphroditum. xerofile. Ghiºa 1940. foarte acide (pH = 4–4.211 Alpide dwarf azalea heaths Asociaþii vegetale: Cetrario . Roci: silicioase. Literaturã selectivã: Coldea 1990. Valoare conservativã: mare. însumând < 10 ha. Resmeriþã 1982. Hieracium alpinum. Boºcaiu 1971. Speciile de graminee dominante.1939. dominanþi sunt lichenii Cetraria islandica ºi Thamnolia vermicularis. Festuca supina. Rhododendron myrtifolium. Specia edificatoare Loiseleuria procumbens are tulpini repente aºa încât stratul arbustiv este redus ca înãlþime la 10 cm. Vaccinium myrtillus. Popescu G. Vaccinium gaultherioides. Empetrum nigrum spp. et al. 2001. Geum montanum. Acoperirea fitocenozei este variabilã.4113 Carpathian dwarf azalea heaths EUNIS: F2. ternata. Nardus stricta. Ligusticum mutellina. însã cu tulpini scurte. Geum montanum.4 Alpine and Boreal heaths CORINE: 31.1. Agrostis rupestris. et al. Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu. precum Primula minima. Staþiuni: Altitudine: 2000–2200 m. Phyteuma confusum.3. P = 1350–1450 mm. Syn. Campanula alpina. (Loiseleurietum procumbentis Puºcaru et al. Luzula spicata. Potentilla ternata. Stratul ierburilor este completat de Potentilla 79 . Soluri: podzoluri scheletice sau prepodzol. între 35–85%. distribuite în condiþii de viaþã dificile de supravieþuire.2.

0– 0. higrofile. Specii caracteristice: Salix hastata. Leucanthemum waldsteinii. Carpaþii Meridionali (Valea Sebeºului. în etajul subalpin. scrub EMERALD: 31. Relief: vale 80 . 1962).62 Willow (Salix) brush PAL. Festuca picta sau Calamagrostis villosa) dar ºi diverse dicotiledonate. având un rol antierozional bine cunoscut. stratul al doilea este format din ierburi. Chaerophyllum hirsutum. Este alcãtuitã din douã straturi: cel superior este dominat de specia arbustiv-subarbustivã Salix hastata. grisebachii. pe grohotiºuri. mai ales pe calcare. 1991. Geranium sylvaticum. Alte specii importante: Calamagrostis villosa. 100 m2. Nardus stricta. Nardus stricta. cu o aciditate slabã sau chiar neutrã. Clima: T = 3. Campanula abietina. Valoare conservativã: mare. Heracleum carpaticum. subendemice ºi rare. Literaturã selectivã: Coldea 1990. pante înclinate.2. Salicetum hastatae Buia et al. distribuite mozaicat cu alte tufãriºuri pitice ºi pajiºti. Hypericum richeri ssp. Staþiune: Altitudine: 1350–1400 m. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Salix hastata. care realizeazã o acoperire de 80–100%.) Popescu et al. Adenostyles alliariae. Heracleum palmatum. cca. calcifile. Nardus stricta. Versanþi nordici.3215 Hercynio-Carpathian willow brush Asociaþii vegetale: Triseto fusci – Salicetum hastatae Coldea (1986) 1990 (Syn. Structura: Fitocenoza este edificatã de specii oligoterme. Rumex alpestris. P = 1300– 1400 mm. stâncãrii umede. Trisetum fuscum. Rãspândire: Carpaþii Orientali (Munþii Rodnei) ºi Carpaþii Meridionali (Munþii Parâng). în etajul boreal. Buia et al.62153 Hercynio-Carpathian small willow brush EUNIS: F2. Senecio subalpinus.HAB: 31. P = 1050 mm. Aconitum tauricum. scrub EMERALD: 31 Temperate heaths and scrub CORINE: 31. Festuca picta. total < 10 ha. cu mult material schelet. 1986. Veratrum album. graminee în cea mai mare parte (Trisetum fuscum. Cuprinde specii endemice.00C. Soluri: superficiale. Achillea distans. Total < 10 ha. Viola biflora.n. Staþiuni: Altitudine: 1700–1960 în nord ºi peste 1900 pânã la 2200 m în sud. Festuca supina. Festuca supina. are rãdãcini puternice cu care fixeazã terenurile pe care se instaleazã. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) R3102 Tufãriºuri sud-est carpatice de Salix hastata Corespondenþe: NATURA 2000: 4080 Sub-Arctic Salix spp. Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu.5 m înãlþime. Suprafeþe: suprafeþe mici. Rãspândire: intrazonal.4 Alpine and Boreal heaths CORINE: 31. Specii endemice: Trisetum fuscum.50C.62153 Hercynio-Carpathian Silesian wilow brush EUNIS: F2.3215 Hercynio-Carpathian Silesian wilow brush Asociaþii vegetale: Salicetum bicoloris (Borza 1959 n. Climã: T = 1. habitatul este rar întâlnit în România. Specia edificatoare nu depãºeºte 1. Trisetum fuscum.622 Subarctic willow brush PAL.3. poliþe sau jgheaburi. R3103 Tufãriºuri sud-est carpatice de Salix bicolor Corespondenþe: NATURA 2000: 4080 Sub-Arctic Salix spp. la Tãrtãrãu. Suprafeþe: restrânse. 1962.HAB: 31. Oaºa).

Carex rostrata. Alte specii importante: Salix cinerea.3. R3104 Tufãriºuri sud-est carpatice de smirdar (Rhododendron myrtifolium) cu afin (Vaccinium myrtillus) Corespondenþe: NATURA 2000: 4060 Alpine and Boreal heaths EMERALD: 31.5 m. Diversitatea este mai redusã decât în alte mlaºtini. Caltha palustris.00C. Munþii Retezat. cu participare mult mai redusã ºi sporadicã a lui Salix cinerea. în etajul subalpin ºi alpin. erodate de râu ºi transformate în aluviuni. Valeriana simplicifolia ºi Filipendula ulmaria. litosoluri. Pedicularis palustris. Cãpãþânii. oligobazice (V = 20–25%). Agrostis canina. Soluri: superficiale.: Rhodoretum kotschyi auct. Cernei. Munþii Parâng. Epilobium nutans. Valeriana simplicifolia. cu acoperire de 60–85%. Stratul ierburilor este variabil ca acoperire (30–80%). habitatul este rar în România ºi include specii relictare (Salix bicolor). structuratã ca mlaºtinã. Carex echinata. Scirpus sylvaticus. Staþiuni: Altitudine: 1800–2400 m. dar dominã Agrostis canina. 1986. Cirsium rivulare. Cardamine pratensis. Luzula sudetica. Munþii Sebeºului. Literaturã selectivã: Popescu A. Deschampsia caespitosa. Munþii Cãlimani. Soluri: turbosoluri. Rhodoreto – Juncetum trifidi Resmeriþã 1974 – saxifragetosum panniculatae Horeanu et Viþalariu 1991). Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Salix bicolor. zone vântuite.2–1. Þarcu. coame montane cu expoziþii N ºi NE ºi înclinaþii medii-mari.424 Carpathian Kotschy’s alpenrose heaths EUNIS: F2. Sphagnum magellanicum. Munþii Bucegi. Înãlþimea stratului. Nardus stricta. scheletice.0– -2. mode- 81 . humosiosoluri (sub fitocenozele instalate secundar). Cardamine impatiens. 1959. Specii caracteristice: Salix bicolor.224 Carpathian Rhododendron kotschyi heaths Asociaþii vegetale: Rhododendro myrtifolii – Vaccinietum Borza (1955) 1959 em. Borza A. Suprafeþe: întinse > 10. Roci: silicioase dar ºi conglomerate cu calcare.5). gneisuri-granitogneisuri. rankere ºi criptopodzoluri. Nardus stricta.2. Muntele Postãvarul) ºi Carpaþii Meridionali (Munþii Piatra Craiului. în medie. Structura: Fitocenoza este edificatã de specii alpine. cu înãlþime cuprinsã între 30–80 cm. ecologic fiind oligoterme. Eriophorum vaginatum. Rãspândire: Carpaþii Orientali (Munþii Maramureºului. Munþii Piatra Mare. Godeanu. Senecio subalpinus.0). et al. reacþie puternic acidã pânã la acidã (pH = 4. cu aciditate moderatã (pH = 6. Cardamine pratensis. Juncus conglomeratus. Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu. Stratul arbuºtilor este practic monodominant.424 Carpathian Kotschy’s alpenrose heaths CORINE: 31. Structura: Fitocenoza este edificatã de specii de mlaºtini oligotrofe. Boºcaiu 1971 (Syn. P = 1300–1450 mm.000 ha. Clima: T = 1. Valoare conservativã: mare. circumpolare ºi boreale. Carex echinata. Roci: cristaline. Munþii Bistriþei.4 Alpine and Boreal heaths PAL. Geum rivale. Galium palustre.. depresionarã. Deschampsia caespitosa. Geum rivale. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) montanã. Carex fusca. Filipendula ulmaria. Polygonum bistorta.HAB: 31. rarã în Carpaþii româneºti ºi formeazã un tufãriº în mlaºtinã. Relief: versanþi. Munþii Iezer-Pãpuºa. Specia dominantã Salix bicolor este relictarã. pe margine de râu. Munþii Semenic). Valea Olteþului. Scirpus sylvaticus. rom. cuprinsã în medie între 1.7–5. mezo-xerofile. Cirsium rivulare. Munþii Rodnei. Myosotis scorpioides. Munþii Fãgãraº.

Homogyne alpina. Loiseleuria procumbens. Geum montanum. Huperzia selago. Avenula versicolor. Juniperus sibirica. Soldanella hungarica ssp. Campanula abietina. Hylocomyum splendens. Stratul subarbustiv este dominat de Rhododendron myrtifolium (Rh. dar se extinde ca vegetaþie secundarã atât în jnepeniºurile ºi molidiºurile defriºate cât ºi în pajiºtile alpine degradate. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Rhododendron myrtifolium (Rh. Hylocomyum splendens. Fitocenoza este primarã. La acest nivel se dezvoltã ºi unele specii de dicotiledonate. 82 . Acoperirea 80–100%. Lonicera caerulea. Luzula sylvatica. Vaccinium gaultherioides. Luzula luzuloides. Lycopodium annotinum. Stratul muscinal se ridicã la 5 cm înãlþime. Vaccinium vitis-idaea. Specii caracteristice: Rhododendron myrtifolium. Geum montanum. Nardus stricta. fiind prezente speciile Dicranum scoparium. Pinus cembra.s. Alte specii importante: Bruckenthalia spiculifolia. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) Tufãriºuri pitice de smirdar (Rhododendron myrtifolium) ºi afin (Vaccinium myrtillus) rat pânã la puternic acidofile. Luzula luzuloides. Loiseleuria procumbens. Specii endemice: Melampyrum saxuosum.11 t. Stratul ierburilor nu este distinct. se întrepãtrunde cu cel al subarbuºtilor fiind dominante speciile Nardus stricta.2.51 t. Înãlþimea stratului este 20–40 cm. Calamagrostis villosa. Dicranum scoparium.u./ ha. Polytrichum juniperinum. Carex atrata. Biomasa stratului arbustiv este de 10. kotschy). precum: Potentilla ternata. Deschampsia flexuosa. Vaccinium myrtillus. Campanula serrata. Oxalis acetosella. Campanula kladniana. Anthoxanthum odoratum. Pinus mugo. Vaccinium vitis-idaea. Picea abies. kotschy). Vaccinium gaultherioides./ ha iar a stratului ierburilor este de 2. Anthoxanthum odoratum. Vaccinium myrtillus. Valoare conservativã: mare.s. habitate periclitate de numeroase impacturi negative antropice. Vaccinium myrtillus.3. major. Homogyne alpina. Saxifraga paniculata. Potentilla ternata. Polytrichum juniperinum. Melampyrum sylvaticum.u.

Boºcaiu 1971. cu dominanþã mare fiind ºi Vaccinium myrtillus. 2001. Rãspândire: Carpaþii Orientali. Oxalis acetosella. Calamagrostio villosae – Pinetum mugi Sanda et Popescu 2002). oligobazice (13–19%). Sanda et al. cu 9 ramuri la tufã în medie). Staþiuni: Altitudine 1350–2000 m în nord ºi 1600–2250 m în restul Carpaþilor. Carpaþii Meridionali.0) m la altitudini mai coborâte (1600 m) ºi devine tot mai scund. Rhododendron myrtifolium. Buia et al. Hylocomium splendens. P = 1250–1425 mm anual. Coldea 1991. Coldea 1990. iar elementele carpato-balcanice o diferenþiazã de cele similare (vicariante din Alpi). 1956. în medie. Salix silesiaca. em. în general monodominant. Deschampsia flexuosa.46 Carpathian Pinus mugo scrub.4 Alpine and Boreal heaths CORINE: – PAL. Sorbus aucuparia). Chifu et al. 2. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) Literaturã selectivã: Resmeriþã 1982.2–0.0– -0. are o acoperire variabilã. Picea abies. PuºcaruSoroceanu E. Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu. Coldea et Pânzaru 1986. ajungând la 0. Resmeriþã 1978. Dicranum scoparium. Buiculescu 1972. Pinus cembra. Alte specii importante: Juniperus sibirica. Carpaþii Occidentali. Relief: versanþi puternic înclinaþi. Pãun et Popescu G. Calamagrostis villosa. et al.: Pinetum mugi carpaticum auct. în etajul subalpin.5 (3. Mititelu et al. roci eruptive. Alexiu 1998. Soluri: humosiosoluri. Popescu G. între 30–80% ºi este alcãtuit mai ales din speciile Pleurozium schreberi. Luzula sylvatica. circuri glaciare. Ribes petraeum. cu densitãþi mari (2200 tufe/ha.5 t / ha. Campanula abietina.3. 1962. Stratul de jneapãn este de regulã compact. 1989. Homogyne alpina. Structura: Fitocenoza edificatã de Pinus mugo este tipicã pentru etajul subalpin al Carpaþilor româneºti. 1977. Sanda et Popescu 1988. et al.00C în sud. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Pinus mugo. Speciile sunt oligoterme. Ribes petraeum. Borza 1959.561 Subalpine mountain pine scrub and 31. Productivitatea stratului arbuºtilor variazã.8)..1–4. oligotrofe. F2. dar pot apãrea sporadic. având o înãlþime de 25–30 cm. cu reacþie acidã (pH = 4. prepodzol. se dezvoltã ºi exemplare subdezvoltate de arbori (Pinus cembra.6 t–11 t / an / ha material vegetal uscat ºi au o biomasã totalã de 74. cu schelet bogat. Stratul muscinal este prezent aproape totdeauna. Calamagrostis villosa. Rhododendron myrtifolium. higrofile.40 m la altitudini de peste 2200 m. podzol.562 Carpathian alpenrose mountain pine scrub EUNIS: F2. Alnus viridis. Stratul arbuºtilor este compus din Pinus mugo. Horeanu et Viþalariu 1991. în rariºti. Juniperus sibirica. 2 vicariantã la 4070 din Directiva Habitate. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor este edificat de Rhododendron myrtifolium. Sanda et Popescu 1988. Resmeriþã et Raþiu 1983. Clima: T = 3. cu înãlþime de 2–2.461+F2. superficiale. Coldea 1995 (Syn. 1986. 1981. Puºcaru et al. Acoperirea generalã este de 90–100%. între 6.2.. Specii caracteristice: Pinus mugo. Acoperirea stratului este de 30–60%. 83 . calcare. Beldie 1967.20C în nord. Roci: ºisturi cristaline. platouri vânturate. Salix silesiaca. conglomerate.000 ha.HAB: 31. Suprafeþe: Total > 50. Vaccinium vitis- R3105 Tufãriºuri sud-est carpatice de jneapãn (Pinus mugo) cu smirdar (Rhododendron myrtifolium) Corespondenþe: NATURA 2000: 4070*Bushes with Pinus mugo and Rhododendron myrtifolium 2 EMERALD: 31. acidofile.462 Asociaþii vegetale: Rhododendro myrtifoliiPinetum mugi Borza 1959. rom.1975. iar la limita inferioarã. Luzula luzuloides. Polytrichum juniperinum. Mihãilescu 2001.

Andromeda polyfolia. acide. higrofite–mezo-higrofite.5). Dryopteris carthusiana ssp. Silene nivalis. este însoþit de specii subarbustive la 30-40 cm înãlþime. Dicranum scoparium. 1989. Clima: T = 5. Hieracium alpinum. Structura: Fitocenoza este edificatã de specii boreale. Leucanthemum waldsteinii. Specii endemice: Silene nivalis (Lychnis nivalis). Alnus viridis. et al. Melampyrum silvaticum.3.562 Sphagnetum mountain pine scrub EUNIS: – Asociaþii vegetale: Pino mugo – Sphagnetum Kästner et Flössner 1933 (Syn. oligotrofe-mezotrofe ºi aciditate ridicatã (pH = 3. Resmeriþã 1982. Alexiu 1998. Oxycoccus palustris. Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu. ºi prin aceasta se deosebeºte de jnepeniºurile similare din Europa. Homogyne alpina. Rãspândire: Carpaþii Orientali (Munþii Gutâi). 1971. Suprafeþe: 1400 ha în mlaºtinile oligomezooligotrofe. Luzula luzuloides. P = 1000–1050 mm. gresii ºi conglomerate. Cicerbita alpina. Chifu et al. mai abundent fiind Vaccinium myrtillus. R3106 Tufãriºuri sud-est carpatice de jneapãn (Pinus mugo) în mlaºtini oligotrofe de Sphagnum Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL. Staþiuni: Altitudine: 1000–1050 m. Carpaþii Occidentali (Munþii Gilãu. Coldea et Pânzaru 1986. Literaturã selectivã: Resmeriþã 1978. Luzula sylvatica. Stratul muscinal este dominat de Tufãriº de jneapãn (Pinus mugo) 84 . Polytrichum juniperinum. Roci: magmatice. dilatata. Munþii Bihor). Deschampsia flexuosa. Melampyrum sylvaticum. 1990. Buia et al. Pinus mugo fiind o specie ocrotitã în România. Sanda et Popescu 1993. Sorbus aucuparia. Relief: zone montane depresionare. mezo-oligoterme. 1989.8–4. Puºcaru-Soroceanu E.: Vaccinio – Pinetum mugi sphagnetosum Pop et al. reprezentând limita esticã în Europa. Stratul arbuºtilor este edificat de Pinus mugo monodominant. Soluri: histiosoluri (2-6 m grosime).HAB: 31. Picea abies. Carex pauciflora. Vaccinium myrtillus. 1981. Poa media. Valoare conservativã: mare. Coldea 1985. Dobrescu et al. Pleurozium schreberi. Pãun et Popescu G. 1962.2. 1987 non Hadác 1956).00C. Oxalis acetosella. oligotrofe. alte ericacee prezente fiind speciile relictare Oxycoccus microcarpus. habitatele sunt periclitate antropic. acidofile. Stratul ierburilor este reprezentat de Eriophorum vaginatum. Boºcaiu 1971. Tinovul Molhaºul Mare de la Izbuc. Resmeriþã 1970. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) idaea. Empetrum nigrum. urmat de Vaccinium vitis-idaea. Hylocomium splendens. în mlaºtinile din etajul boreal.

3. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) Tufãriºuri de jneapãn (Pinus mugo) în mlaºtini oligotrofe Tufãriºuri sud-est carpatice de Bruckenthalia spiculifolia 85 .2.

Nardus stricta cu Bruckenthalia spiculifolia ªerbãnescu 1961). din Europa centralã. 1936 (Syn. cuprinzând însã câteva specii relictare. Rhododendron myrtifolium. Phleum alpinum ssp.30C..46 Bruckenthalia heaths CORINE: 31. Alte specii dominante sunt subarbuºtii Vaccinium myrtillus.2. 1987. oligotrofe. Alte specii importante: Campanula abietina. Homogyne alpina. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Pinus mugo. Veratrum album. commutatum. Melampyrum sylvaticum. Juniperus sibirica. xero-mezofile. Alnus viridis. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Bruckenthalia spiculifolia. Empetrum nigrum. Andromeda polyfolia. Athyrium alpestre. Rãspândire: Carpaþii Meridionali. Rumex arifolius. Relief: versanþi montani sudici. 1956 n. cuprinzând specii relicte. Structura: Fitocenoza este edificatã de specii arcto-alpine ºi circumpolare în mare mãsurã. as. Deschampsia flexuosa. Compoziþia floristicã a fitocenozei este mai sãracã decât a celor asemãnãtoare. Soluri: humosiosoluri ºi litosoluri. Oxycoccus palustris. Campanula serrata. Vaccinium vitis-idaea ºi ierburile Nardus stricta. în etajul subalpin. Empetrum nigrum. cu o reacþie acidã. Sphagnum capillifolium. Valoare conservativã: mare. Potentilla ternata).. însoriþi. Calamagrostis villosa. Betula pendula. Suprafeþe: mici. acidofile. Specii caracteristice: Bruckenthalia spiculifolia.p.2632 Carpathian Bruckenthalia heaths Asociaþii vegetale: Junipero – Bruckenthalietum Horv. Achillea distans. Carex pauciflora. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) Sphagnum russowii ºi Sphagnum capillifolium alãturi de care se dezvoltã Polytrichum strictum. Total < 10 ha.46 Bruckenthalia heaths PAL. Alte specii importante: Oxycoccus microcarpus. Bruckenthalia fiind o heliofilã. R3107 Tufãriºuri sud-est carpatice de coacãzã (Bruckenthalia spiculifolia) ºi ienupãr pitic (Juniperus sibirica) Corespondenþe: NATURA 2000: 4060 Alpine and Boreal heaths EMERALD: 31. Sphagnum russowii.3. Clima: T = 1. Caracterul microterm al acestei cenoze faþã de cel al molidiºurilor (pe care de multe ori le succed) este ilustrat de prezenþa speciilor alpine (Vaccinium gaultherioides. Eriophorum vaginatum. as. Poa alpina. Polytrichum strictum. Thymus balcanus. Specii caracteristice: Pinus mugo. Viola biflora. Luzula sylvatica. Literaturã selectivã: Pop et al.7–1.HAB: 31. cu cerinþe ecologice mai termofile decât alte juniperete. Geum montanum. Staþiuni: Altitudine: 1600–1800 m. Festuca supina. Sphagnum magellanicum.n. Bruckenthalietum spiculifoliae Buia et al. Roci: silicioase ºi calcaroase. Picea abies. bogate în schelet. 86 . Vaccinium vitis-idaea. Vaccinium myrtillus.4632 Carpathian Bruckenthalia heaths EUNIS: F2.: Juniperetum intermediae Nyár. bordeazã latura sudicã a tufãriºului format de Juniperus sibirica ºi lipseºte din zonele umbrite. Speciile edificatoare tufãriºului se distribuie conform exigenþelor biologice. Vaccinium myrtillus. Pinus mugo. Stratul de Juniperus se înalþã pânã la 50 cm în timp ce Bruckenthalia rãmâne la 15–20 cm. Potentilla ternata. Bruckenthalia spiculifolia cu Antennaria dioica ªerbãnescu 1961. habitate rare. P = 1150–1250 mm. Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu. 1962 p. Soldanella major. Vaccinium vitis-idaea. Polytrichum juniperinum.

2.231 Mountain Juniperus nana scrub Asociaþii vegetale: Campanulo abietinae – Juniperetum Simon 1966 (Syn. Buia et al. Stratul ierburilor ºi semiarbuºtilor este dominat de: Vaccinium myrtillus. Festuca supina. Roci: silicioase. Luzula luzuloides. în etajul boreal. Nardus stricta. Lonicera caerulea. Structura: Fitocenoza este edificatã mai ales de specii arcto-alpine ºi circumpolare. Soldanella hungarica ssp. Vaccinium gaultherioides.431 Juniperus nana scrub PAL. Potentilla ternata. ªerbãnescu 1961. 87 . Pleurozium schreberii. Alte specii importante: Empetrum nigrum ssp. Coldea et Pop 1988. etajul subalpin ºi boreal. Biomasa ajunge. Polytrichum juniperinum. Vaccinium vitis-idaea. Vaccinium vitis-idaea. 1956 n. protejate Emerald. et al. Popescu G. pe prepodzoluri scheletice. pe grohotiºuri cu reacþie acidãneutrã (pH = 5. Betula pendula. mezo-xerofile. nana). Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu. Luzula sylvatica. Total > 1000 ha. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) Nardus stricta.4 Alpine and Boreal heaths CORINE: 31. la valori medii de 1. 1962. speciile carpatice fiind bine reprezentate. nana). Luzula sylvatica.6–0. dar se instaleazã ºi secundar. Relief: versanþi însoriþi dar ºi cu expoziþie nordicã. Rhododendron myrtifolium. deasupra cãruia se ridicã speciile de arbori. Soluri: rankere ºi rendzine.21 t ha s. Specii caracteristice: Campanula abietina. Edificatorul fitocenozei este Juniperus sibirica (J. R3108 Tufãriºuri sud-est carpatice de ienupãr pitic (Juniperus sibirica) Corespondenþe: NATURA 2000: 4060 Alpine and Boreal heaths EMERALD: 31.431 Mountain Juniperus nana scrub EUNIS: F2. Alnus viridis.HAB: 31. Carex atrata. Stratul muscinal este alcãtuit din: Dicranum scoparium.6) dar secundar.: Juniperetum nanae Soó 1928. hermaphroditum. În Munþii Cãlimani. P = 1250–1400 mm. dar ºi pe calcare.). Înãlþimea stratului este de 50–60 cm. Vaccinium myrtillus. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Juniperus sibirica (J. communis ssp. care realizeazã asociaþii primare în etajul subalpin. Loiseleuria procumbens. Pinus cembra. Literaturã selectivã: Boºcaiu 1971. Calamagrostis villosa. Carpaþii Occidentali. Picea abies.n. Homogyne alpina. Climã: T = 1. acidifile. Staþiuni: Altitudine: 1650–2000 m. Deschampsia caespitosa. Suprafeþe: câteva sute de ha mãsurate în Gârbova. Cicerbita alpina. Juniperetum sibiricae Raþiu 1965 Vaccinio-Juniperetum communis Kovács 1979. JuniperetoVaccinietum Puºcaru et al. cel al ierburilor ºi semiarbuºtilor 10–15% ºi se diferenþiazã un strat muscinal de 5–15%.00C. dupã defriºarea molidiºurilor.23 t ºi se apreciazã cã ea reprezintã 15% din biomasa jnepeniºurilor din zonã. Buiculescu 1972. Coldea 1991. Picea abies. Geum montanum. Vaccinium gaultherioides. Stratul arbustiv are o acoperire de 80–100%. major. Festuca supina. Leucanthemum waldsteinii. Bruckenthalia spiculifolia. oligotrofe. Drãgulescu 1995. biomasa stratului arbustiv ajunge la 13. Hylocomium splendens. habitate puþin rãspândite. Melampyrum Rãspândire: Carpaþii Orientali. 2001. Pinus cembra.5–6. Stratul arbustiv este dominat de Juniperus sibirica însoþit sporadic de Pinus mugo. Sunt specii oligoterme. Carpaþii Meridionali. nana. cu înclinaþie medie ºi mare. J. la stratul subarbustiv. Oxalis acetosella. Valoare conservativã: mare. se diferenþiazã la micã înãlþime sub cel dominant. Orthilia secunda. Campanula serrata. Pinus mugo.3. Deschampsia flexuosa.u.

Kovács A. Luzula luzuloides. Csürös et al.6– -0. Chifu et al. Lycopodium annotinum. sãrace în humus. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Vaccinium gaultherioides. Simon 1966. în timp ce în cei Meridionali. Picea abies. Coldea et Pânzaru 1986. Deschampsia caespitosa. Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu. Betula pendula. Total: < 10 ha. fitocenoza este dominatã numai de Vaccinium gaultherioides. acide.7). se înalþã muºchi (Polytrichum alpinum. rar în Carpaþii Occidentali. foarte acide (pH = 4. Vaccinium vitis-idaea. hermaphroditum formeazã fitocenoza tipicã în locuri umede.2. mezo-xerofile. Suprafeþe: restrânse la câteva zeci de metri între iuniperete alpine. în etajul alpin ºi subalpin.: Cetrario – Vaccinietum gaultherioidis austro-carpaticum Boºcaiu 1971). Mititelu et al. Relief: vârfuri înalte. Resmeriþã 1970. Pe solurile cu umiditate mai scãzutã se schimbã varianta de compoziþie floristicã. Dobrescu et al. Festuca supina. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) sylvaticum. Roci: silicioase. Soluri: ranker. Coldea et Pop 1988. Coldea 1991. în special în Carpaþii Orientali.4 Alpine and Boreal heaths CORINE: 31. Pleurozium schreberii. Alnus viridis. habitatele sunt periclitate antropic ºi protejate prin Natura 2000. Raþiu et Gergely 1970. Huperzia selago. Mihãilescu 2001. 1979.HAB: 31. hermaphroditum) cu afin vânãt (Vaccinium gaultherioides) Corespondenþe: NATURA 2000: 4060 Alpine and Boreal heath EMERALD: 31: Temperate heath and scrub. Hylocomium splendens. Deschampsia flexuosa. 1926 (Syn. culmi. La suprafaþa solului. Literaturã selectivã: Todor et Culicã 1967. Dicranum scoparium. Empetrum R3109 Tufãriºuri sud-est carpatice de vuietoare (Empetrum nigrum ssp. cu Empetrum ºi Vaccinium gaultherioides. 1962. umbriþi. versanþi mijlociu înclinaþi. Alexiu 1998.412 Alpine Vaccinium heaths PAL. asociatã cu Vaccinium myrtillus. Raþiu 1965. Thamnolia vermicularis) alãturi de unele dicotiledonate ca Primula minima ºi Antennaria dioica. Sanda et al. Agrostis rupestris. Vaccinium myrtillus. Resmeriþã 1982. Festuca supina. Climã: T = 1. expuºi la vânt puternic ºi rece. 1977. Staþiuni: Altitudine: 1650–2100 m. Stratul de tufãriº caracteristic. Puºcaru-Soroceanu et al.-Bl. 31. 1962. Polytrichum juniperinum. Vaccinium myrtillus. 88 .4122 Carpathian dwarf (Vaccinium) wind heaths EUNIS: F2. Juncus trifidus. 1989. cu umiditate mare. regosol. care provin din pajiºtile vecine Oreochloa disticha. 1981. dar care o înalþã pânã la 70–80 cm. Specia caracteristicã Empetrum nigrum ssp. P = 1250–1400 mm. 1986. Vaccinium vitis-idaea. Boºcaiu 1971. Rãspândire: Carpaþii Orientali ºi Carpaþii Meridionali.44 Empetrum – Vaccinium heaths. Rhododendron myrtifolium se ridicã la 25–30 cm. 1989.50C. Aici se încadreazã ºi ierburile mai abundent rãspândite. Vaccinium vitis-idaea.24 Alpigenic high mountain (Empetrum – Vaccinium) heaths Asociaþii vegetale: Empetro – Vaccinietum gaultherioidis Br. Buia et al. Structura: Fitocenoza este edificatã de specii oligoterme. Valoare conservativã: mare. Nardus stricta. Structura verticalã a fitocenozei este alcãtuitã dintr-un etaj superior – al lui Juniperus sibirica cu rãspândire redusã.4–4. la 10–15 cm.3. Dihoru 1975. 31. Dicranum scoparium) ºi mai ales licheni (Cetraria islandica. Buiculescu 1972. Specii endemice: Melampyrum saxosum.

Popescu G. Hieracium alpinum. Chaerophyllum hirsutum. Cetraria islandica. Leucanthemum waldsteinii. Dicranum scoparium. Climã: T = 3. Senecio subalpinus. în etajul subalpin-boreal. Stratul arbuºtilor este dominat de Alnus viridis (A. Deschampsia flexuosa. 1989.subass. Luzula luzuloides.62152 Hercynio – Carpathian Silesian willow brush EUNIS: F2. Structura: Fitocenoza este edificatã de specii alpine ºi boreale ºi este diferenþiatã. Festuca supina. cursuri repezi cu înclinaþie mijlocie-mare (35–650). Thamnolia vermicularis.3112 Carpathian green alder scrub Asociaþii vegetale: Salici – Alnetum viridis Colic et al. Leucanthemum waldsteinii. între 1.5–0. Rumex alpestris. Veratrum album. Potentilla ternata. Resmeriþã 1976. alnobetula). Festuca pratensis ssp.: Vaccinium gaultherioides. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Alnus viridis (A. Rosa pendulina. Salix silesiaca. Rãspândire: Carpaþii Orientali. Rumex arifolius. Ligusticum mutellina. Aconitum toxicum. Polytrichum alpinum. Boºcaiu 1971. Staþiuni: Altitudine: (1200) 1400–1950 m. hermaphroditum (Empetrum hermaphroditum). Suprafeþe: 10–100 ha. Deschampsia caespitosa. Poa alpina. 89 . Hypericum richerii ssp. P = 1100–1400 m. Primula minima. 1999. Înãlþimea stratului nu depãºeºte 3 m. Agrostis rupestris.3. margini de cascade.1999. alnobetula). Antennaria dioica. Phleum alpinum.4 Alpine and Boreal heaths CORINE: 31. alcãtuit din abundenþã de speciile de buruieniºuri: Adenostyles alliariae. gresii. Literaturã selectivã: Coldea 1990.HAB: 31. Soluri: protorankere. Campanula abietina. Calamagrostis villosa. arealele fiind foarte reduse. 2001. Vicol et al. Achillea distans. Geum montanum. de cele din Alpi. Avenula versicolor. intrazonal. et al. Dobrescu et al.2. Campanula alpina. Rubus idaeus. Vaccinium vitis-idaea. în condiþii de viaþã dificile de supravieþuire. Relief: vâlcele.00C. hornuri umede. Carpaþii Meridionali. Alte specii importante: Oreochloa disticha. substratificat. (Syn. Alte specii importante: Adenostyles alliariae. circuri glaciare. R3110 Tufãriºuri sud-est carpatice de anin verde (Alnus viridis) Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 31. Horeanu et Viþalariu 1991. Thamnolia vermicularis. apennina. jgheaburi deschise. Specii caracteristice: Alnus viridis (A. Doronicum austriacum. Cetraria islandica. Carduus personatus. Poa nemoralis. realizând 65–75% acoperire. Salix caprea. Juncus trifidus. Vaccinium myrtillus. Valoare conservativã: foarte mare. Juniperus sibirica.611 Alpine green alder scrub PAL.: Alnetum viridis austro-carpaticum Borza 1959). superficiale ºi permanent umede.30 m. Dihoru 1975. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) nigrum ssp. Saxifraga heucherifolia. ªtefan et al. Phyteuma confusum. Doronicum austriacum. Chaerophyllum hirsutum. Cirsium waldsteinii. 1967. 1962. Specii caracteristice + dif. Aconitum tauricum. Senecio nemorensis. Distribuþia lui este limitatã la 2–3 m de-a lungul firului de apã. Sârbu et al. dar ºi acide. Stratul ierburilor este bine dezvoltat. prin megaforbiete carpatice (elemente carpatice de buruieniºuri). Festuca nigrescens. Rhododendron myrtifolium. Resmeriþã 1982. conglomerate. Resmeriþã 1974. Roci: calcaroase. Pulsatilla alba.2–0. alnobetula) ºi Salix silesiaca sporadic pãtrunzând Pinus mugo ºi Rosa pendulina. Rumex alpestris. Heracleum palmatum. Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu. Salix silesiaca.

R3111 Tufãriºuri sud-est carpatice de afin (Vaccinium myrtillus) Corespondenþe: NATURA 2000: 4060 Alpine and Boreal heaths EMERALD: 31. Polytrichum juniperinum. Valeriana sambucifolia. Cicerbita alpina. Au întotdeauna acoperire mare (85–100%). Carpaþii Meridionali în etajul subalpin ºi boreal. Stratul inferior. mai apar în numãr mai mare exemplare de Vaccinium vitisidaea.4). Buiculescu 1972. specii de licheni ºi muºchi (Hylocomium splendens. criptopodzoluri. Total > 50. Stratul ierburilor cu înãlþime mijlocie este dominat de: Nardus stricta. Luzula luzuloides. Pinus mugo. Vaccinium gaultherioides.4122 Carpathian dwarf Vaccinium wind heaths EUNIS: F2. Juniperus sibirica. Valeriana tripteris. Rosa pendulina. Coldea 1990. Vaccinium myrtillus. Calamagrostis arundinacea. cu exigenþe hidrice variabile. Empetrum nigrum. Juniperus sibirica. Sanda. Huml et al. Athyrium distentifolium.HAB: 31. Dihoru 1975.3. Polygonatum verticillatum.000 ha. Dobrescu et al. 1979. Rubus idaeus. Roci: silicioase ºi calcaroase – conglomerate. Picea abies. 1962. poate înregistra specii endemice ºi subendemice. Juniperus communis. Junceto trifidi – Vaccinietum myrtilli Resmeriþã 1976. cu înclinare moderatã-mare (25–600). dar cu mare stabilitate cenoticã instalându-se în urma defriºãrii jnepeniºurilor sau a molidiºurilor. Coldea et Kovács 1969. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) grisebachii. 1989. Fitocenoza este probabil secundarã. Rumex alpestris. Bruckenthalia spiculifolia.412 Alpine Vaccinium heaths PAL. 1962) Boºcaiu 1971 (Syn. acidofile. Staþiuni: Altitudine 1650–1900 m. Alte specii importante: Pinus mugo. Literaturã selectivã: Resmeriþã 1982. 1991. Climã: T = 1. Cruciata glabra. oligoterme. litosoluri. oligotrofe. Alexiu 1998. Festuca supina. Loiseleuria procumbens.50C. Suprafeþe: mari. Vaccinium vitis-idaea. Specii endemice: Trisetum fuscum. Specii caracteristice: Campanula abietina. Chaerophyllum hirsutum. Poa nemoralis. Bruckenthalia spiculifolia. 90 . Pleurozium schreberii). la limita inferioarã de altitudine a fitocenozei având un aspect monoton. Luzula luzuloides. Myosotis sylvatica. Luzula luzuloides var. Relief: versanþi montani semiînsoriþi. Campanula serrata. Deschampsia flexuosa.6–5.6–0. Borza 1959. Înãlþimea stratului este de 25–30 cm. Geranium sylvaticum. Geum montanum. Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu. Buia et al. podzoluri alpine. Rãspândire: Carpaþii Orientali. Genista oligosperma. Stratul subarbustiv este dominat de Vaccinium myrtillus uneori fiind chiar monodominant. Deschampsia caespitosa. P = 1250–1400 mm. Rhododendron myrtifolium.2122 Carpathian dwarf (Vaccinium) wind heaths Asociaþii vegetale: Campanulo abietinae – Vaccinietum (Buia et al. Popescu 1988. Thymus praecox. Boºcaiu 1971. erythranthema. Soluri: rankere. Valoare conservativã: moderatã. În general. cu aciditate mare (pH = 4. Rhododendron myrtifolium.2.: Vaccinietum myrtilli Buia et al. Structura: Fitocenoza este edificatã de specii arcto-alpine. Vaccinium vitisidaea. Ranunculus platanifolius. Heracleum palmatum. Phyteuma wagneri. Viola biflora. 1962.4 Alpine and Boreal heaths CORINE: 31. de 5–10 cm este alcãtuit din exemplare de Potentilla ternata. Pulmonaria filarskyana. Potentilla ternata. circumpolare ºi boreale. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Vaccinium myrtillus. Melampyro saxosi – Vaccinietum myrtilli Coldea 1990).

Roci: silicioase. Festuca supina. Arnica montana – Calluna vulgaris ass. Ghiºa et al. 1970). oligotrofe. Staþiuni: Altitudine: 600–1750 m. rar Carpaþii Orientali.80C. Literaturã selectivã: Raþiu et Moldovan 1974. Todor et Culicã 1967. Rãspândire: Carpaþii Occidentali. P = 1300 mm. Hylocomium splendens. Popescu G.4–5. Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu. Soluri: tip districambosol. Vicol et al. habitate extinse primar ºi secundar. Soldanella hungarica ssp. xeromezofile. Deschampsia flexuosa. ca urmare. 2001. Specii endemice: Melampyrum saxosum.3. Resmeriþã 1976. în etajul fagului ºi molidului. 1971.2 European dry heaths CORINE: 31. Specia edificatoare Calluna vulgaris este de regulã pionierã.3–9. Campanula abietina.8%).: Nardo – Callunetum Csürös 1964. cu specii carpato-balcanice (Bruckenthalia spiculifolia. Oxalis acetosella. 1942. Coldea 1991. Sanda et Popescu 1988. de la 35–75% ºi ajunge la o înãlþime între 20–100 cm.2. Scorzonera rosea ºi Viola declinata) ºi.5–1. et al. Melampyrum sylvaticum. 1962. Buia et al. Relief: versanþi moderat înclinaþi. (Syn. 1989. Coldea 1990. Raþiu 1965. Buiculescu 1975.HAB: 31. foarte acid (pH = 4. alãturi de Vaccinium myrtillus ºi Vaccinium vitisidaea. Valoare conservativã: redusã. Se asociazã în Carpaþi. bogat în humus (3. coame. Polytrichum juniperinum. < 10 ha. Sorbus aucuparia. realizeazã o acoperire variabilã. acidofile.1). EUNIS: F4.2162 Montane eastern Carpathian bilberry-ling heaths Asociaþii vegetale: Vaccinio – Callunetum vulgaris Bük. acidofile. Campanula serrata. Agrosteto – Calllunetum Resmeriþã et Csürös 1966. Calamagrostis villosa. Dobrescu et al. Dihoru 1975. formeazã o grupare vegetalã diferitã de Tufãriº de afin (Vaccinium myrtillus) 91 . R3112 Tufãriºuri sud-est carpatice de afin (Vaccinium myrtillus) cu iarbã neagrã (Calluna vulgaris) Corespondenþe: NATURA 2000: 4030 European dry heaths EMERALD: 31. Geum montanum.2 Dry heaths PAL. Suprafeþe: restrânse. Nardus stricta.2162 Montane eastern Carpathian bilberry-ling heaths. Climã: T = 7. Structura: Fitocenoza este edificatã de specii oligo-mezoterme. Pleurozium schreberii. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) Homogyne alpina. Resmeriþã 1970. Luzula sylvatica. major. Raclaru 1967.

2. Hieracium pilosella. Campanula abietina. în condiþii de viaþã dificile de supravieþuire. Carex pallescens. Tufãriº de iarbã neagrã (Calluna vulgaris) R3113 Tufãriºuri sud-est carpatice de soc roºu (Sambucus racemosa) Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 31. Hieracium pilosella. Hypericum maculatum. Euphrasia stricta. Alchemilla glaucescens. 92 . Festuca tenuifolia. Luzula luzuloides. 1967 (Syn. Antennaria dioica. Vaccinium myrtillus. Hodiºan 1969. ªtefan et al. Vaccinium vitis-idaea. Se mai asociazã tufe rare de Juniperus sibirica ºi câteva dicotiledonate ierbacee (Lotus corniculatus. Lycopodium clavatum. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) cea central europeanã – subas. 1999. Alte specii importante: Gentiana kochiana. Bruckenthalia spiculifolia. Anthoxanthum odoratum.HAB: 31. Valoare conservativã: moderatã. Viola declinata. Polygala vulgaris. 1970. Vaccinium vitis-idaea. Speciile dominante de ierburi sunt: Nardus stricta. arealele fiind relativ reduse.8 Western Eurasian thickets CORINE: 31. Potentilla erecta. Alchemilla flabellata. Specii caracteristice+ dif. Resmeriþã et Csürös 1966. Sârbu et al. Hodiºan 1968. Salici capreae – Sambucetum racemosae (Soó 1960) Kovács 1961). Veronica officinalis). Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Calluna vulgaris. Agrostis capillaris. Csürös 1964. Festuca rubra. Hypericum maculatum. Danthonia decumbens. Scorzonera rosea. Ghiºa et al. Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu.8B131 Peri-Pannonic hawthorn-blackthorn scrub EUNIS: – Asociaþii vegetale: Sambucetum racemosae (Noirfalise 1944) Oberd.: Senecio fuchsii – Sambucetum racemosi Noirfalise1949. Raþiu et Cristea 1980. Agrostis capillaris. Luzula luzuloides. Genistella (Genista) sagittalis. Festuca rubra. Coldea 1991. 1999. Carex ovalis. Hypochaeris uniflora. Cytisus nigricans. Resmeriþã 1970. Potentilla erecta. Nardus stricta. 1969.: Vaccinium myrtillus. bruckentalietosum.872 Shrubby clearing (Sambuco-Salicion) PAL. Campanula serrata. Salicetum capreae Schreier 1955. Leucorchis albida. Thymus pulegioides. Pop 1976. Pop et al. Luzula campestris. subass. Literaturã selectivã: Csürös et CsürösKáptalan 1968. Anthoxanthum odoratum. Arnica montana. Hieracium lactucella.3.

Centaurium erythraea. Sârbu et al. 1977. cu perioadã de vegetaþie de 150 zile anual. Fragaria vesca. Urtica dioica. Salix silesiaca. Rubus hirtus. Carpaþii Occidentali. Sambucus racemosa. Salix silesiaca. Hypericum hirsutum. eutricambosoluri. 1997. Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu. în ochiuri de pãdure. Raþiu et Gergely 1985. Betula pendula. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) Rãspândire: Carpaþii Orientali. Roci: diverse. Drãgulescu 1995. Clima: T= 6. Sambucus nigra. 1946 (Syn. R3114 Tãieturi de pãdure cu zmeur (Rubus idaeus) Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 31. Roci: conglomerate calcaroase.872 Shrubby clearings (Sambuco-Salicion) PAL. Valoare conservativã: redusã. Myosotis arvensis. Verbascum thapsus.: fit. Stratul arbuºtilor este dominat de Sambucus racemosa. gresii calcaroase marne. Fragaria vesca.50C. Bromus ramosus. Alte specii importante: Sorbus aucuparia. Relief: pante mediu – înclinate. în etajul nemoral al fagului. Acoperirea variazã. însoþit de Salix caprea dar sporadic apar Sambucus nigra. 1997. stadii succesionale antropizate.50C. Calamagrostis arundinacea. Luzula luzuloides. Senecio fuchsii devenind caracteristicã asociaþiei. Relief: versanþi montani semiumbriþi ºi umbriþi. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Sambucus racemosa. Gnaphalium sylvaticum.HAB: – EUNIS: – Asociaþii vegetale: Fragario – Rubetum (Pfeiffer 1936) Siss. Rubus idaeus. ºisturi cristaline. Chamaenerion angustifolium. Stachys sylvatica. Carpaþii Meridionali. Sanda et Popescu 1988. marne-argiloase. Impatiens noli-tangere. Betula pendula. Staþiuni: Altitudinea: 800–1200 m. Urtica dioica. Parascan et Danciu 1975. Rãspândire: În toþi Carpaþii României. Soluri: districambosoluri. Galeopsis speciosa. în care are loc descompunerea materialului lemnos rãmas pe sol. în etajul nemoral. Rubus idaeus.8 Western Eurasian thickets CORINE: 31. Sãmãrghiþan 2001. Salix caprea. Impatiens noli-tangere. dupã stadiul de evoluþie. indiferent ce specii forestiere sunt 93 . roci silicioase. Rubus hirtus. Luzula luzuloides ºi numeroase ferigi. criptopodzoluri. Popescu et al. Rumex acetosella. Literaturã selectivã: Resmeriþã 1970. Coldea 1991. Clima: T medie anualã = 7–3. Staþiuni: Altitudinea: 700–1400 m. Structura: Fitocenoza se instaleazã în locul pãdurilor tãiate ras ºi reprezintã un stadiu de succesiune normalã spre pãdurea de fag. Structura: Fitocenoza se instaleazã secundar. între 60–90%. Sorbus aucuparia. profunde sau cu schelet slab. Raþiu 1970. Raþiu et Resmeriþã 1972. Specii caracteristice: Senecio fuchsii. Pascal et Mititelu 1971. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor pãstreazã în bunã mãsurã flora forestierã anterioarã. P = 850–1100 mm. P anuale = 800–1200 mm. al pãdurilor de fag.5–4.3. dupã tãierea pãdurilor de fag ºi fag în amestec. Cu dominanþã mare sunt prezente speciile: Calamagrostis arundinacea. luvosoluri cu umiditate moderatã-mare ºi troficitate ridicatã. gresii. Sanda et al. total < 10 ha. Soluri: eutricambosoluri. Înãlþimea stratului este de 4–5 m. Impatiens noli-tangere Dihoru 1975). Suprafeþe: > 100 ha.2. cu regim hidric normal. dar numai dupã stadiile incipiente de succesiune. Suprafeþe: reduse. Cirsium vulgare. cu mult material organic în descompunere.

Sorbus aucuparia. dar ajung la înãlþimi mai mari. Rubus suberectus. Fraxinus ornus. ªtefan et al. specie caracteristicã. Alte specii importante: Sesleria rigida. Specii caracteristice: Rubus idaeus.5–4. R3115 Tufãriºuri sud-est carpatice de cetinã cu negi (Juniperus sabina) Corespondenþe: NATURA 2000: EMERALD: 31. Carex humilis. Valoare conservativã: redusã. Juniperus communis ºi. Brachypodium sylvaticum. rendzine puþin evoluate. Structura: Fitocenoza este edificatã de specii eurasiatice. Munþele Mare.2325 Carpatho – Balkanic Juniperus sabina scrub Asociaþii vegetale: Juniperetum sabinae Csürös 1958. Stratul ierburilor este foarte divers. Staþiuni: Altitudine: 600–1100 m. Asplenium ruta-muraria. Tufele de Rubus au dominanþa cea mai mare ºi o acoperire de 60–70%. Thymus comosus. O participare semnificativã mai are Rhamnus catharticus. 80–90%. Cytisus nigricans. La aceastã înãlþime ajung ºi pâlcurile dense de Chamaenerion angustifolium. 1977. Larix decidua.5 m înãlþime. dupã vârsta comunitãþii constituite. Stachys alpina. Urtica dioica. Senecio sylvaticus. Rubus radula. Hypericum hirsutum. Stratul arbuºtilor este dominat de Juniperus sabina. Raþiu et Gergely 1972. mai numeroase sudice. sporadic apar Picea abies. Rubus hirtus. Eupatorium cannabinum. dar stratificarea ei este foarte diferitã. Specii caracteristice: Juniperus sabina. Chamaenerion angustifolium.).HAB: 31. Soluri: litosoluri. Calamagrostis arundinacea. Fragaria vesca.4 Alpine and Boreal heath CORINE: 31. Salix caprea sunt sporadice. Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu. Salix caprea. Rhamnus saxatilis ssp. Scãriþa-Belioara. tinctoria. ajungând la 1–1. Achillea stricta. Raþiu et Resmeriþã 1972. Oroian 1998. Dihoru 1975. Sambucus ebulus. Carex sylvatica. Helictotrichon decorum. Juniperus communis. Clima: T = 7. Carex sylvatica. Relief: versanþi montani cu expoziþie însoritã (S). ce realizeazã o acoperire variabilã de 60–80%. Vincetoxicum hirundinaria. Râmeþ). Cirsium vulgare. Sãmãrghiþan 2001. Poa nemoralis. Literaturã selectivã: Raþiu et Gergely 1979. alãturi de Fragaria vesca. Rãspândire: Carpaþii Occidentali (Munþii Trascãu. situatã în jurul buturugilor. mezotermetermofile.50C.43 Dwarf Juniper scrub PAL. Chamae- 94 . P = 800–1000 mm. Calamagrostis arundinacea. Betula pendula. Torilis japonica. cu elemente xero-mezofile. de peste 2 m. Luzula luzuloides.3. dar ºi juncacee sau ciperacee: Luzula luzuloides. Alte specii importante: Sambucus racemosa.2. Stratul inferior are cea mai mare acoperire. Populus tremula (juv. Atropa bella-donna. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Rubus idaeus. Roci: grohotiºuri calcaroase. Coldea 1990. stadii succesionale antropice. Calamagrostis epigeios. Calamagrostis epigeios. Speciile lemnoase de Sambucus. Acoperirea fitocenozei este de 100%. neutrofile-calcicole. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Juniperus sabina. dominat de vegetaþie saxicolã – cu frecvenþã mai mare fiind Teucrium chamaedrys. Galeopsis speciosa.4325 Carpatho – Balkanic Juniperus sabina scrub EUNIS: F2. Zanoschi 1974. Agrostis capillaris. Agrostis capillaris. Cardaminopsis arenosa. abundând gramineele: Poa nemoralis. Sanda et al. Raþiu et Gergely 1976. Rubus plicatus. Sesleria rigida. Teucrium montanum. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) plantate. Suprafeþe: Total < 10 ha. Parascan et Danciu 1975. 1997. Gnaphalium sylvaticum. Senecio fuchsii. Pascal et Mititelu 1971. Rubus candicans.

Rosa pendulina. Athyrium filix-femina. Lunaria rediviva. Helianthemum canum. Relief: 95 . Salix silesiaca. Symphytum cordatum. Cornus mas. Picea abies. Calamagrostis arundinacea. Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu. Poa nemoralis. Betula pendula. Cytisus nigricans.8B1 Central European sub-Mediterranean deciduous thickets PAL.2. incluzând specii endemice. Munþii Vlãdeasa). Specii caracteristice: Spiraea chamaedryfolia. Literaturã selectivã: Resmeriþã 1970. Luzula luzuloides.00C.17 Corylus thickets Asociaþii vegetale: Calamagrosteto – Spireetum ulmifoliae Resmeriþã. umbritã. Dryopteris robertiana. versanþi stâncoºi cu înclinaþie mare (40–500) ºi expoziþie însoritã sau din contra. Pulmonaria rubra. obscurum. Larix decidua. Glechoma hirsuta. Picea abies. Lonicera nigra. Angelica sylvestris. Dryopteris filix mas. saxicole. Salix caprea. Laserpitium latifolium. Lunaria rediviva. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Spiraea chamaedryfolia. Staþiuni: Altitudinea 800–900 m. heliofile. Helianthemum nummularium ssp. Epilobium collinum. Resmeriþã. Biscutella laevigata. Erysimum pannonicum. Structura: Fitocenoza este edificatã de specii sciofile. Solidago virgaurea.8B South-eastern subMediterranean deciduous thickets (schibljak) sau 31. Brachypodium pinnatum. Csürös 1966. Campanula rapunculoides. Dryopteris filix mas). alãturi de care mai frecvent apar Angelica sylvestris. Fragaria vesca. Valoare conservativã: moderatã. Clima: T = 6. ªuteu 1970. Stratul ierburilor este dominat de Calamagrostis arundinacea. Rhamnus catharticus. Fagus sylvatica. Carex humilis. Literaturã selectivã: Csürös 1958.3. precum Betula pendula. Stratul arbustiv este dominat de Spiraea chamaedryfolia alãturi de care se mai dezvoltã Lonicera xylosteum. Alte specii importante: Digitalis grandiflora. Csürös 1966. Athyrium filix-femina. Soluri: superficiale. Polystichum setiferum.5–6. R3116 Tufãriºuri sud-est carpatice de cununiþã (Spiraea chamaedryfolia) Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 31. Vincetoxicum hirundinaria. habitate cu areal restrâns. Campanula rapunculoides ºi specii de ferigi (Dryopteris robertiana. Lonicera xylosteum. Centaurea triumfetti. Fagus sylvatica. Helictotrichon decorum. Picea abies. dupã biotop ºi caracteristice pãdurilor de foioase ºi amestecuri cu rãºinoase. Coldea 1991.8B1 South-eastern deciduous thickets CORINE: 31. Acoperirea covorului vegetal ajunge la 100%. Specii endemice: Thymus comosus. habitate mai rare. Poa nemoralis. Fraxinus ornus. Dianthus spiculifolius. Corylus avellana. P = 850–950 mm. Valoare conservativã: mare. Polystichum setiferum. Salix silesiaca. formate între blocuri dispersate sau grohotiºuri. Stachys recta. Sedum telephium. Lonicera nigra. Carlina vulgaris. Corylus avellana ºi sporadic specii de arbori în stadii tinere. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) cytisus hirsutus. în blocuri foarte mari. Rãspândire: Carpaþii Occidentali (Cionca – Munþii Gilãu. în etajul nemoral al fagului. Roci: conglomerate. Fraxinus excelsior. Rosa pendulina. Cardaminopsis arenosa. Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu. Sedum maximum. Suprafeþe: < 10 ha.8B142 Carpathian elm-leaved Spiraea thickets EUNIS: F3. Salix caprea.HAB: 31. Teucrium montanum. Teucrium chamaedrys. xero-mezofile. Asplenium ruta-muraria.

alãturi de R3118 Tufãriºuri sud-est carpatice de taulã (Spiraea crenata) Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 31. Tilia cordata. Alte specii importante: Spiraea crenata. Mercurialis perennis.3. Evonymus verrucosus. CsürösKáptalan M. E). saxicole ºi forestiere. Calamagrostis arundinacea. Spiraea chamaedryfolia. Galeopsis speciosa. Asplenium trichomanes.8C4 Subcontinental hazel thickets EUNIS: F3. Hodiºan 1979.50C. edificat de Corylus avellana intens dominant. habitate restrânse ca areal. cenuºie). Acer pseudoplatanus.2. Geranium robertianum. Carpaþii Meridionali. Stratul ierburilor este compus din graminee mai frecvente. Staþiuni: Altitudine: 800–1000 m. Poa nemoralis. 1962.: Corylo – Tilietum Vida 1959. pe aceleaºi pante stâncoase dar cu orientare NE. Carpaþii Occidentali.HAB: 31. P = 850–1000 mm. Dryopteris filix-mas. mezotermofile. Salix silesiaca. Pulmonaria rubra.8 Western Eurasian thickets CORINE: 31. în etajul fagului. ca: Poa nemoralis. Senecio nemorensis ssp. Brachypodium pinnatum. Geranium robertianum. Urtica dioica. Soluri: superficiale.8C Hazel thickets PAL. („gresie de Siriu” calcaroasã. Literaturã selectivã: Dihoru 1975. Structura: Fitocenoza este instalatã primar ºi este edificatã de specii eurasiatice. europene. Sorbus aucuparia. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Corylus avellana. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) R3117 Tufãriºuri sud-est carpatice de alun (Corylus avellana) cu cununiþã (Spiraea chamaedryfolia) Corespondenþe: NATURA 2000: EMERALD: 31. Dryopteris filix-mas. însoþit de Spiraea chamaedryfolia ºi exemplare sporadice de Fraxinus excelsior. Pulmonaria rubra. 96 .HAB: 31.8B South-eastern subMediterranean deciduous thickets (schibljak) PAL.5–5. Relief: versanþi stâncoºi. Spiraea media. Rosa pimpinellifolia. Tilia cordata. Festuca rupicola ssp. Stratul arbuºtilor este luxuriant. mezofile.174 Subcontinental hazel thickets Asociaþii vegetale: Spiraeo – Coryletum Ujv.8B14 East Carpathian montane thickets EUNIS: – Asociaþii vegetale: Spireetum crenatae Morariu et Ularu 1981. Specii caracteristice: Corylus avellana. Rãspândire: Carpaþii Orientali. Gergely I. Athyrium filix-femina. situate pe stâncãrii în curs de solificare. Ribes uva-crispa. Valoare conservativã: mare. Corylo – Euonymetum verrucosae Dihoru 1975). Drãgulescu 1995. Athyrium filix-femina. Roci: calcaroase. Rubus idaeus. O variantã floristicã regionalã este codominanþa lui Evonymus verrucosus alãturi de Corylus avellana. fuchsii. bolovãnoase. instalate primar. pe stânci. Ribes uvacrispa. cu roca mamã la zi. Fraxinus excelsior. Mercurialis perennis. 1962. Climã: T = 6. saxatilis. Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu. Brachypodium pinnatum. Sambucus nigra. Rosa pendulina. Rosa pendulina. alte specii din flora de mull. Ulmus glabra. Suprafeþe: 10–100 ha.8B1 South-eastern deciduous thickets CORINE: 31. saxatilis. Urtica dioica. însoriþi sau mai umbriþi (SE. (Syn. ferigi: Asplenium trichomanes. 1944. Calamagrostis arundinacea dar ºi Festuca rupicola ssp. Spiraea chamaedryfolia.

8–1 m înãlþime ºi pânã la 0. în etajul nemoral. cu unele excepþii ce ajung la 80%. Sedum maximum. Evonymus verrucosus. Calamintha clinopodium. Evonymus europaeus. Prunus spinosa. Phleum montanum. Galium mollugo. Staþiuni: Altitudine: 750–860 m. cel puþin la 0. Peucedanum oreoselinum. Aster amellus. Anthemis tinctoria. Seseli varium. al pãdurilor de gorun-fag. Ajuga genevensis. Fragaria viridis. Literaturã selectivã: Morariu et Ularu 1981. Anthemis tinctoria. Sub aspect ecologic sunt specii termofile-mezoterme. cu înclinaþie mijlocie-mare (20–400) ºi expoziþie însoritã (S-SV-V).HAB: 31. Clima: T = 7.8C4 Subcontinental hazel thickets EUNIS: F3. Malus sylvestris.30C.3. sudice. humifere. de 100%. Gorj. Rãspândire: În toþi Carpaþii României. edificat de Spiraea crenata. Pyrus pyraster. Crataegus monogyna. calcifile. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) Rãspândire: Carpaþii Meridionali (Tâmpa Colþii Corbului Mari – Braºov). Carduus candicans. Phleum montanum.8 Western Eurasian thickets CORINE: 31. Stratul arbuºtilor este realizat de Spiraea crenata ca specie dominantã ºi de recunoaºtere. Genista tinctoria. celelalte mezofile fiind sufocate de edificator. Euphorbia epithymoides. Cotoneaster integerrimus. Climã: T = 6. Specii caracteristice: Spiraea crenata. Geranium robertianum. Suprafeþe: reduse. Cornus sanguinea. Evonymus verrucosus. Berberis vulgaris. Geranium robertianum.5–6. Teucrium chamaedrys. R3119 Tufãriºuri de alun (Corylus avellana) Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 31.: Rubo-Coryletum auct. Fraxinus ornus. Valoare conservativã: foarte mare. Teucrium chamaedrys.2 m. Seseli varium. mediteraneenepontice. cu troficitate moderatã.00C. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Spiraea crenata. iar cele dacice ºi balcanice sunt numeroase (14%). Hypericum perforatum. Staþiuni: Altitudine: 600–1000 m.6 m. P = 850–900 mm. Cytisus hirsutus. Rhamnus tinctoria. P = 800–1000 mm. Relief: versanþi stâncoºi. Tulcea. rom. Sunt dominante Calamintha clinopodium. Total: sub 10 ha.174 Subcontinental hazel thickets Asociaþii vegetale: Coryletum avellanae Soó 1927 (Syn.8C Hazel thickets PAL. mezoxerofile ºi xerofile.4–0. Rosa pimpinellifolia. Cynanchum vincetoxicum.2. Potentilla thuringiaca. Cynanchum vincetoxicum. într-un ochi de stepã. specie rarã. Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu. cu areal în curs de restrângere. Geranium sanguineum. Arrhenatherum elatius. Ligustrum vulgare. Roci: 97 . Genista tinctoria. Corylus avellana. Jurinea nevelis. 1957). Brachypodium sylvaticum. mai ales în S. Ligustrum vulgare. Arrhenatherum elatius. Structura: Fitocenoza este edificatã de specii europene. Specia citatã ºi în judeþele Cluj. Galium mollugo. Înãlþimea stratului este de 1–1. cu reacþie neutrã – slab alcalinã. habitat rar. etajul gorunului. Soluri: rendzinice. Ajuga genevensis.5–5. Rhamnus tinctoria. Alte specii importante: Rosa canina. Acoperirea cu vegetaþie este maximã. Suprafeþe: > 100 ha. non Oberd. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor este foarte divers ºi multistratificat. Roci: calcaroase. Betonica officinalis. însoþitã mai abundent de Rosa pimpinellifolia. Cytisus hirsutus. Relief: versanþi cu înclinare mijlocie din zona colinarã ºi montanã. Viburnum lantana.

Mellitis grandiflora. Poa nemoralis. eutrofe. Rosa canina. Aegopodium podagraria. mezotermofile. Alte specii importante: Crataegus monogyna. Viburnum opulus. Structura: Fitocenozele se instaleazã în mod secundar. dar ºi la liziera pãdurii sau între culturi. Alnus incana. Galium schultesii.3. Digitalis grandiflora. Speciile componente sunt. Anthriscus sylvestris. Salvia glutinosa. Cynanchum vincetoxicum. spre limita cu pãdurile de fag ºi în fãgete. Aegopodium podagraria) completeazã suprafeþele libere dintre tufe. Poa nemoralis. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Corylus avellana. Alnus glutinosa. Salvia glutinosa. Populus tremula. Melampyrum bihariense. Dactylis glomerata. Acer campestre. criptopodzol. mezofile. Frangula alnus sau Alnus glutinosa. Brachypodium sylvaticum. Rosa canina sau Prunus spinosa. Specii caracteristice: Corylus avellana. alcãtuit din specii forestiere (Brachypodium sylvaticum. Geum urbanum. în stadii intermediare. Frangula alnus. Prunus spinosa. continental-europene. în majoritate. Clinopodium vulgare. Geranium phaeum. densitatea mare a tufelor în stadiul de maturitate a fitocenozei creând o acoperire de 90–100%. slab acidofile. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) Tufãriº de alun (Corylus avellana) calcaroase sau acide. Evonymus europaeus. Înãlþimea tufãriºului ajunge pânã la 5–6 m. 98 . Soluri: eutricambosoluri. Mellitis grandiflora. alãturi de el întâlnindu-se Crataegus monogyna. Urtica dioica. Festuca gigantea. Digitalis grandiflora. Stachys officinalis. cu regim hidric normal. Alnus incana. Stellaria nemorum. eurasiatice. Populus tremula. cu participare redusã ºi diferenþiate dupã alte caracteristici staþionale. dupã tãierea pãdurilor de gorun.2. Aegopodium podagraria. Vicia sylvatica. Melampyrum bihariense. Stratul arbustiv este dominat de Corylus avellana în cea mai mare mãsurã. districambosoluri. stratul ierburilor. Cynanchum vincetoxicum.

Galeopsis tetrahit.112 Blackthorn-privet scrub Asociaþii vegetale: Euonymo – Prunetum spinosae (Hueck 1931) Tx. Polygonatum latifolium.00C. Braºov). Borza 1959. Suprafeþe: ochiuri de 500–1000 m2. stadii succesionale antropizate. Dealul Cetãþii – Lempeº (Jud. ajunge la 6 m înãlþime ºi realizeazã o acoperire de 90%.: Pteridio – Crataegetum monogynae Raåiu et Gergely 1979).5–6. Soluri: eutricambosoluri. Literaturã selectivã: Popescu A. Aegopodium podagraria.8B131 Peri-Pannonic hawthorn-blackthorn scrub EUNIS: F3. Helleborus purpurascens. cu o stratificare pe înãlþime între 25–60 cm. având un caracter mezoterm-mezofil. Paucã-Comãnescu 2005 inedit. Valea Prahovei – Piciorul Pietrei Arse. Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu.HAB: 31. Viola mirabilis. Urtica dioica. 99 . în etajul nemoral). Stratul ierbos este alcãtuit din: Galium odoratum. Munteniei. Drãgulescu 1995. 1967. Literaturã selectivã: Raþiu et Gergely 1979. Climã: T = 7. Stratul arbustiv este dominat masiv de Sambucus nigra. Helleborus purpurascens. instalatã uneori de-a lungul râurilor din zona colinarã. rom. Specii caracteristice: Sambucus nigra.8B131 Peri-Pannonic hawthorn-blackthorn scrub EUNIS: F3.2. Roci: acide sau calcaroase. Sambucetum nigrae auct. Staþiuni: Altitudine: 500–800 m.3. Total < 10 ha.872 Shrubby clearings (Sambuco-Salicion) PAL. Viola mirabilis. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Sambucus nigra. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) Valoare conservativã: redusã. Relief: versanþi colinari cu expoziþie SE. R3120 Tufãriºuri de soc negru (Sambucus nigra) Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 31. et al. Glechoma hederacea.8 Western Eurasian thickets CORINE: 31. et al. în luminiºuri. Structura: Speciile nemorale europeneeurasiatice edificã asociaþia. Galium aparine. stadii succesionale antropizate. Sãmãrghiþan 2001. Pass. Urtica dioica.8B1 Pannonic and subPannonic thickets CORINE: 31. 2000. P = 750–850 mm. sylvatica. Ballota nigra.HAB: 31. Aegopodium podagraria. Alte specii importante: Clematis vitalba. Rãspândire: Carpaþii Meridionali (Dealul Cetãþii Lempeº. Stachys sylvatica. Valoare conservativã: redusã.8B South-eastern subMediterranean deciduous thickets PAL. 1968 (Syn. umiditate alternativã. Arctium tomentosum. Podiºul ºi Depresiunile Transilvaniei (Þara Oaºului). Stachys R3121 Tufãriºuri ponto-panonice de porumbar (Prunus spinosa) ºi salbã moale (Evonymus europaeus) Corespondenþe: NATURA 2000: 40A0* Subcontinental peri-Pannonic scrub EMERALD: 31. et Hoffim. Alliaria petiolata. Galium odoratum. Nepeta cataria. non Moor 1967. Rãspândire: În Subcarpaþii ºi Podiºurile Moldovei. Ballota nigra. 1952 em. Galeopsis tetrahit.24 Subcontinental and continental deciduous thickets Asociaþii vegetale: Sambucetum nigrae Oberd. Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu.

8B1 Pannonic and subPannonic thickets CORINE: 31. Pteridium aquilinum. Staþiuni: Altitudinea 300–800 m.241 Central European subcontinental thickets Asociaþii vegetale: Pruno spinosae – Crataegetum Soó (1927) 1931 (Syn. Viburnum lantana.8B131 Peri-Pannonic hawthorn-blackthorn scrub EUNIS: F3. Specii caracteristice: Crataegus monogyna. Roci: vulcanice ºi metamorfice. Prunus spinosa. Rubo caesii – Prunetum spinosae Raþiu et Gergely 1979). Stratul ierburilor. Cytisus nigricans. Literaturã selectivã: Raþiu et Gergely 1979. Festuca rubra.HAB: 31. câmpia ºi podiºurile din 100 . Valoare conservativã: redusã. deºi prezent. dupã defriºarea pãdurilor zonale (Quercus petraea. se modificã dupã cum tufãriºul se dezvoltã în partea inferioarã sau cea mediu-superioarã a pantei. lãsând posibilitatea dezvoltãrii unui strat al ierburilor bine închegat. Relief: versanþi cu înclinare medie. Cornus sanguinea. Speciile din aceastã fitocenozã sunt mai ales eurasiatice.2. Fragaria vesca. Evonymus verrucosus.8B3 South-eastern subMediterranean PAL. Sub aspect ecologic sunt mezoterme. este mai puþin cantitativ ºi este reprezentat de specia tipicã. Q. Agrostis capillaris. dar cu participare redusã. R3122 Tufãriºuri ponto-panonice de porumbar (Prunus spinosa) ºi pãducel (Crataegus monogyna) Corespondenþe: NATURA 2000: 40A0* Subcontinental peri-Pannonic scrub EMERALD: 31. habitatul se reface dintr-o structurã de tufãriº. petraea) sau carpineto-gorunetelor. Viburnum lantana. Prunus spinosa. Galium verum. Ligustrum vulgare. Vulpia myuros. este alcãtuit dominant din graminee (Festuca rubra. Soluri: luvosoluri. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) secundar în locul pãdurilor de gorun (Q. moderat acidofile iar afinitãþile pentru factorul hidric. Înãlþimea stratului arbustiv depãºeºte 3 m dar acoperirea lui este redusã. Adeseori. Alnus glutinosa. Rosa canina. Agrostis capillaris. central europene. Structura: Fitocenoza se dezvoltã secundar. ce poate ocupa pânã la câþiva metri pãtraþi fiecare pâlc ºi se ridicã deasupra stratului de ierburi pânã la 1. deci variazã de la cele mezofile la cele mezo-xerofile. Cornus sanguinea. Myosotis sylvatica. într-una forestierã. Rosa canina. Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu. Hieracium umbellatum. Carpinus betulus).5–6. cu acoperire de 100%. Ligustrum vulgare. Betula pendula.3. europene. 40–45%. Stratul arbustiv cuprinde frecvent speciile de arbori în stadiul de nuieliº. protejat Emerald. Suprafeþe: Mai puþin extins ca PrunoCrataegetum de silvostepã.: Prunetum moldavicae Dihoru (1969) 1970. Total < 100 ha. Clima: T = 8.00C. Dianthus armeria. Evonymus verrucosus. P = 650–850 mm anual cu diferenþe de la E spre V. Vulpia myuros). un strat intermediar ca înãlþime. local se dezvoltã pâlcuri alcãtuite de feriga Pteridium aquilinum. Rubus idaeus. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Prunus spinosa. Popescu et Sanda 2000. Crataegus monogyna. diversificat de multe dicotiledonate. Betonica officinalis. petraea.5 m. formeazã tufele subarbustive de Rubus idaeus ºi Rubus hirtus. Hypericum perforatum. Rãspândire: Podiºurile Dobrogei de Nord ºi Sud. de cele mai multe ori speciile edificatoare fiind cele care au alcãtuit stratul subarbustiv al pãdurii: Crataegus monogyna. Alnus glutinosa în zonele mai umede ºi Betula pendula în zonele mai uscate ºi mult tãiate de localnici. Clematis vitalba. Alte specii importante: Carpinus betulus. bine extins în suprafaþã. Rubus hirtus.

Borza 1959.5 t/ha. între culturi. Agrimonia eupatoria. iar biomasa suprateranã este de 74. mezotrofe. Câmpia Românã. Evonymus verrucosus. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) Moldova de Nord ºi Sud. 2001. robur) ºi atunci rãmân cu compoziþia din pãdure. Literaturã selectivã: Mihai 1971. Înãlþimea stratului arbustiv ajunge de regulã la 1. cu elemente mai numeroase sudice. realizând aspectul unui desiº de nepãtruns.5–4 m în zonele mai umede din Câmpia Românã. Horeanu 1981. 2004. Ligustrum vulgare. unde se dezvoltã Evonymus verrucosus. Amygdalus nana. Poa angustifolia. cât ºi din specii de pajiºte: Festuca valesiaca. Bromus inermis. Valoare conservativã: moderatã. Stratul arbuºtilor este dominat de speciile caracteristice ordinului ºi alianþei (Prunus spinosa ºi Crataegus monogyna). Agropyron repens. Specii caracteristice: Prunus spinosa. Popescu et al.2. în locul pãdurilor de stejar (Quercus pubescens.5–7. Veronica chamaedrys. pante însorite cu înclinare redusã.5–2 m în silvostepã dar. Q. în crovuri sau de-a lungul pâraielor temporare sau la marginea pãdurilor. deosebit de dense. cernoziomuri în silvostepã. gresii. Humulus lupulus. Cornus sanguinea. habitate prioritare Emerald. PaucãComãnescu et al. 1973. Poa bulbosa. Festuca valesiaca. xerofile. Mihai 1971. totalizând cele mai mari suprafeþe ale vegetaþiei de tufãriºuri. Teucrium chamaedrys. Calamintha clinopodium. eurasiatice. dasyphylla spre cele de pãduri de câmpie ºi chiar de luncã. de la 200–500 m2. Teucrium chamaedrys. Rhamnus cathartica. Cornus mas. pe locurile defriºate. în majoritate. Crataegus monogyna. Agrimonia eupatoria. de obicei. sau eutricambosoluri. Suprafeþe: fâºii de tufãriºuri. Cornus sanguinea sau Cornus mas. Total > 10. Speciile sunt. Evonymus europaea. unde pot apare Jasminum fruticans. 1981. Aniþei L. se ridicã ºi pânã la 3. Sãmãrghiþan 2001. Dihoru et al. Phleum phleoides. Ele se formeazã ºi pe terenuri bãtãtorite. în general profunde. Pãun 1966. Origanum vulgare. Rosa canina. Asparagus verticillata.000 ha. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Prunus spinosa. alãturi de Prunus spinosa var. Bromus inermis. în special în Dobrogea. cu hidratare deficitarã. Q. Prunus fruticosa. Þara Oaºului. alternând cu pãduri ºi terenuri agricole sau pajiºti uscate. Staþiuni: Altitudine: 40–500 m. Productivitatea stratului arbustiv este de 3. Poa bulbosa. Schneider-Binder 1972. Poa angustifolia. în silvostepã ºi zona pãdurilor de stejari de câmpie. datoritã umbririi mari interioare ºi este compus atât din specii de pãdure: Vicia tenuifolia. Plantago media. Clematis vitalba. Jasminum fruticans. Amygdalus nana sau Prunus fruticosa. Burduja et Horeanu 1969. Pyrus pyraster. Rosa gallica. Crataegus monogyna. Agropyron repens. 101 . sunt termofile. Pop et al 1978. Horeanu et Horeanu G. neutre sau slab acide-alcaline.50C. Phleum phleoides. Structura: Fitocenozele se instaleazã. Asparagus verticilatus. Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu. Origanum vulgare. 1970. Solurile: de tipuri variate. Dactylis glomerata. mai ales la sfârºitul verii. Popescu et Sanda 2000. P = 400–800 mm anual.1984. Dactylis glomerata. Vicia tenuifolia. Alte specii importante: Rubus caesius. Rhammus cathartica sau Ligustrum vulgare. Roci: de obicei pe depozite de loess dar ºi pe locuri pietroase marne. cu o acoperire de 100%. Diversitatea stratului este mare ºi variazã mult din zona de silvostepã. Câmpia ºi Podiºul Transilvaniei.3. chiar ºi în silvostepã. Raþiu et Gergely 1979.66 t/ha/an material vegetal. Calamintha clinopodium. Clima: T = 10. Relief: depresiuni mici în câmpie. pedunculiflora. Evonymus europaeus. Stratul ierburilor este mai dezvoltat spre limitele tufãriºurilor. Rosa canina.

Structura: Fitocenoza este un fragment de vegetaþie submediteraneanã. neutru-slab alcalin (pH = 6–7. împreunã cu Cotinus coggyria. Suprafeþe: 20 ha.2. Staþiuni: Altitudine: 1100–1350 m. Daphne mezereum. Daphne blagayana. Sorbus borbasii. în etajul fagului. dacice ºi subendemice (7%). Piatra Cloºanilor. Roci: calcare cenuºii. Clima: T = 4.8B3 Greek sub-Mediterranean deciduous thickets PAL. Geranium macrorrhizum. edificatã de specii majoritar sudice ºi sud-estice (44%). nu depãºeºte 1 m. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) Tufãriº de porumbar (Prunus spinosa) ºi pãducel (Crataegus monogyna) R3123 Tufãriºuri sud-est carpatice de liliac (Syringa vulgaris) cu Genista radiata Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 31. Cerastium banaticum.3.8B322 Danubian lilac thickets EUNIS: F3. Cotoneaster nebrodensis. versanþi stâncoºi cu înclinaþie mare-moderatã.5). Stratul arbuºtilor este compus din Syringa vulgaris de înãlþime foarte micã. Soluri: rendzinã negricioasã. mai abundente fiind unele specii de stâncãrie: Draba lasiocarpa. Teucrium montanum. adesea numai în crãpãturile stâncilor. P = 900–1200 mm.8B South-eastern deciduous thickets CORINE: 31.HAB: 31. Fraxinus ornus ºi din subarbuºti de 20–40 cm: Genista (Cytisanthus) radiata. modificatã de curenþii calzi de la vest. termofile. O notã aparte aduc spe- Rãspândire: Podiºul Mehedinþi.2432 Moesian liliac thickets Asociaþii vegetale: Syringo – Genistetum radiatae Maloº 1972. Teucrium chamaedrys. xerofile calcifile situate la altitudine mare pentru acestea. alcãtuit din aproape 80 de specii. Relief: 102 . Stratul ierburilor este foarte divers.2–3. Silene saxifraga.40C.

expuse prelungit la soare. europene. Roci: calcare. habitat puþin extins. Sesleria filifolia. Clima: T = 10. de 70–90%. Fraxinus ornus. Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu. Bromus fibrosus. Valoare conservativã: mare.8B322 Danubian lilac thickets EUNIS: F3.3. Silene saxifraga. Cephalaria laevigata. Carpinus orientalis. Festuca xanthina. P = 650–1050 mm. Valoare conservativã: foarte mare. cu orientare S. Cephalaria laevigata. R3124 Tufãriºuri sud-est carpatice de liliac (Syringa vulgaris) cu Asplenium-ruta-muraria Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 31. Cerastium banaticum. Ceterach officinarum. Teucrium chamaedrys. Alte specii importante: Cotoneaster nebrodensis. de-a lungul apelor. Structura: Fitocenoza este edificatã de specii eurasiatice. Helianthemum canum.8B South-eastern deciduous thickets CORINE: 31. Dianthus henteri. Bromus fibrosus.HAB: 31. habitate rare în România cu specii subendemice ºi rare. lipsa solului totalã sau apariþia între stânci a unor protorendzine în proporþie foarte redusã. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) ciile xerofile: Stipa pulcherrima. Fraxinus ornus. în special în chei. Staþiuni: Altitudine: 200–1100 m. cu numeroase elemente sudice. prin orientarea lor vesticã sau sudvesticã ºi prin producerea inversiunilor termice. Asplenium ruta-muraria. Alte specii importante: Draba lasiocarpa. Genista radiata. Festuca xanthina. serratifolia. Specii caracteristice: Syringa vulgaris. Fitocenoza în ansamblu realizeazã o acoperire mare. Sorbus borbasii. datorat compoziþiei floristice. mezoxerofile. Cotinus coggyria. Stratul ierburilor este caracteristic stâncãriilor calcaroase. Fitocenoza se dezvoltã ca un tufãriº (deºi edificatorii pot creºte în alte habitate ca arbori) fiind dominat de tufe rãzleþe de Syringa vulgaris. Suprafeþe: reduse. Teucrium montanum. Specii endemice: Sorbus borbasii. SE. Primula auricula ssp. conform climatului general sunt puternic modificate de microclimat. este o fitocenozã cu aspect pionier.2. Cotinus coggygria ºi Carpinus orientalis. Genista radiata. Înãlþimea stratului este de 2–3 m. Draba lasiocarpa. ca: Ceterach officinarum. Total < 100 ha. Micromeria pulegium. Geranium macrorrhizum. Moehringia muscosa. Fraxinus ornus.00C. Specii caracteristice: Syringa vulgaris. Fraxinus ornus. Stipa pulcherrima. Draba lasiocarpa. Literaturã selectivã: Maloº 1972. Helianthemum canum. Cu tot caracterul ei relictar. Soluri: roca mamã la suprafaþã reprezintã caracteristica staþiunii. Sesleria filifolia. Micromeria pulegium. Athamanta hungarica. probabil endemic ºi incluzând câteva specii endemice ºi deosebit de rare. SV. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Syringa vulgaris. Specii endemice: Dianthus henteri. Silene petraea. Daphne blagayana. subtermofile. Rãspândire: Carpaþii Occidentali ºi Subcarpaþii Meridionali: 103 . Sorbus borbasii.0-–5. cu acoperire de 40–60%. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Syringa vulgaris. Thesium bavarum. Relief: versanþi abrupþi. Cotinus coggyria. Daphne mezereum.2432 Moesian liliac thickets Asociaþii vegetale: Asplenio – Syringetum vulgaris Jakucs et Vida 1959. pereþi verticali stâncoºi. calcifile.8B3 Greek subMediterranean deciduous thickets PAL.

Literaturã selectivã: Gergely 1962. cu habitus de arbust. ca singura specie de lianã din aceastã fitocenozã. Boºcaiu 1971. Specia mai este citatã în România ºi din Munþii Bihor.8B South-eastern deciduous thickets CORINE: 31. Codominant este Corylus avellana dar sporadic apar ºi indivizi de Fagus sylvatica. Corylus avellana. Valeriana tripteris. R3125 Tufãriºuri sud-est carpatice de Sorbus dacica Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 31. fenomen tipic pentru toate formaþiunile lemnoase dezvoltate în zonã. el fiind diferit de toate celelalte asociaþii lemnoase de stâncãrii. 1974. Roci: grohotiºuri calcaroase. Aconitum moldavicum. Climã: T = 5. Alte specii importante: Fagus sylvatica. Viola joói. dar vârfurile lor sunt uscate. cristaline. Melampyrum bihariense.3. Rãspândire: Carpaþii Occidentali (Munþii Trascãu – Piatra Pleºoii). calcifilã.8B141 Dacian service tree thickets EUNIS: – Asociaþii vegetale: Cariceto humilis – Sorbetum dacicae Gergely 1962. Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu.00C. Specii caracteristice: Sorbus dacica. Iris ruthenica. Suprafeþe: foarte restrânse. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) Literaturã selectivã: Schrött 1972. Viola joói. ca Sesleria rigida. Helictotrichon decorum. Cele mai importante sunt însã componentele endemice (Sorbus dacica ºi Aquilegia nigricans ssp.8B South-eastern deciduous thickets PAL. Valoare conservativã: foarte mare. Munþii Metaliferi precum ºi din Carpaþii Meridionali (Munþii Mehedinþi ºi Vâlcan). intens însorite. Helictotrichon decorum. dominat de Carex humilis însoþit de numeroase specii de pajiºti ºi pãduri de stâncãrie (Carex digitata. Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu. Staþiuni: Altitudine 1100 m. Campanula rapunculoides. < 10 ha. toþi de talie scundã. Muntele Mare. fixate sub acþiunea tufãriºului. Roman N. Aquilegia nigricans ssp. Valeriana tripteris. cu acoperire de 40%. Structura: Fitocenoza instalatã într-o zonã de pãduri xerofile este edificatã de Sorbus dacica.2. subtermofilã. Corylus avellana. Înãlþimea stratului de arbuºti variazã între 3–6 m. Sorbus aucuparia. Coronilla varia. Campanula rapunculoides. Thymus comosus. etajul fagului. Thymus comosus) ºi cele subendemice (dacice). acestea dau un caracter local. Atragene alpina este prezentã. endemic tufãriºului. Melampyrum bihariense. habitat endemic. Acoperirea stratului ierburilor este de 60%. P = 900 mm. Aconitum moldavicum. Acer pseudoplatanus. Relief: versanþi montani cu înclinaþie mare. slab conformaþi ºi cu vârfurile uscate. Iris ruthenica. Stratul arbustiv este bine dezvoltat. Sesleria rigida. rar ºi incluzând un numãr important de specii endemice ºi subendemice. 104 . pe stâncãrii. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Sorbus dacica. Atragene alpina. Soluri: rendzine humifere cu mult schelet. mobile. subscaposa.HAB: 31. Carex digitata. intercalate cu stâncãrii calcaroase. Carex humilis. subscaposa. xerofilã. Mãgãlie 1970. Coronilla varia. expoziþie S ºi SV. Stratul ierburilor este bine dezvoltat. este specie endemicã. Sesleria rigida. Acer pseudoplatanus. Sorbus aucuparia. Specii endemice: Sorbus dacica.

Înãlþimea stratului variazã între 5–8 m. Fagopyrum convolvulus. iar celelalte specii sunt eurasiatice. Campanula divergens. Staphylea pinnata. Scabiosa banatica. Rhamnus tinctoria. Corylus avellana. Orchis mascula ssp.3. Climã: T = 8. Clematis vitalba.6%). Lathyrus venetus. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Fraxinus ornus. Mycelis muralis. Lychnis coronaria. Lamium galeobdolon.2. habitat rar. Specii caracteristice: Cornus mas. întâlnite cele de stâncãrie: Asplenium trichomanes. Arabis turrita. Stratul ierburilor este bogat în specii (49. Cotinus coggygria. Poa nemoralis. dintre care 31 sunt rare). Melittis melissophyllum. Suprafeþe: Total < 10 ha. Asplenium trichomanes. Piptatherum virescens. Acoperirea stratului este variabilã între 15–65%. Rosa canina. Habitusul lor este arborescent. Silene italica. Galium schultesii. Quercus cerris. Evonymus verrucosus.20C.HAB: 31.8B Balkano – Hellenic deciduous thickets EUNIS: F3. Sorbus torminalis. cu multe specii sudice (26. Cardaminopsis arenosa. Crataegus monogyna. Structura: Fitocenoza este edificatã de un relict terþiar mediteranean Fraxinus ornus. Tilia platyphyllos. Evonymus verrucosus. Polypodium vulgare. Galium mollugo. coroanele exemplarelor componente fiind rãsfirate. Melica nutans. Roci: calcaroase. expoziþie sudicã. Soluri: rendzine. Geranium robertianum. Primula veris. SV. Aremonia agrimonioides. Lathyrus vernus. mezo-xerofile. Isopyrum thalictroides. Brachypodium sylvaticum.8B South-eastern subMediterranean deciduous thickets (schibljak) PAL. Mercurialis perennis. Evonymus latifolia. dar ºi unele specii nemorale. Sedum maximum. calcifile. cu grosimi reduse. Stratul superior este dominat de Fraxinus ornus (cunoscut în alte asociaþii numai în proporþii mai reduse) fiind însoþit constant de Cornus sanguinea ºi sporadic de Crataegus monogyna. pe stânci de mãrimi variabile. cu numeroase ramuri. Campanula persicifolia. Valoare conservativã: mare. SE.0–7. la limita între etajul gorunului / fagului. Polypodium vulgare. Melica uniflora. Campanula grossekii.8B South-eastern deciduous thickets CORINE: 31. Phyllitis scolopendrium. europene. Rãspândire: Carpaþii Occidentali. Cornus sanguinea. Polygonatum odoratum. Relief: versanþi montani cu înclinaþie mare (30–800). Carex brevicollis. Galanthus nivalis. Sedum maximum. Geranium robertianum. Rosa canina. signifera. Hedera helix. uneori chiar absent. termofile. Literaturã selectivã: Pop et Hodiºan 1964. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) R3126 Tufãriºuri sud-est carpatice de mojdrean (Fraxinus ornus) Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 31. Phyllitis scolopendrium. mai frecvent fiind 105 . Cynanchum vincetoxicum. Dentaria bulbifera. Alte specii importante: Syringa vulgaris. Peia 1978.2431 Moesian oriental hornbeam thickets Asociaþii vegetale: Corno – Fraxinetum orni Pop et Hodiºan 1964. Staþiuni: Altitudine: 450–640 m. P = 750–825 mm. Cardaminopsis arenosa. Carex sylvatica. Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu. Fagopyrum convolvulus. Arabis turrita. Fraxinus ornus. Tilia cordata. bogate în humus. Lithospermum purpureocaeruleum.

Melittis melissophyllum. Galium erectum. Campanula alpina. Rãspândire: Carpaþii Occidentali ºi Subcarpaþii Meridionali. Sanda et Popescu 1972. Helleborus odorus. gresii calcaroase. În unele fitocenoze apare Crataegus monogyna sau Juniperus communis cu abundenþã sporitã. Acer monspessulanum. Suprafeþe: restrânse. Fragaria viridis. Peia 1981. Campanula sibirica ssp. Stratul ierburilor cuprinde numeroase specii.8B South-eastern deciduous thickets CORINE: 31. Boºcaiu 1971. Literaturã selectivã: Boºcaiu et al.: Syringeto – Fraxinetum orni coryletosum colurnae Borza 1958).2431 Moesian oriental hornbeam thickets Asociaþii vegetale: Syringo – Fraxinetum orni Borza 1958 em. Structura: Fitocenoza este edificatã de specii majoritar meridionale. Viburnum lantana. Junglans regia.00C. Lithospermum purpureocaeruleum. Brachypodium pinnatum. Specii caracteristice: Fraxinus ornus. Viola hirta. Melittis melissophyllum. ªuteu et Faur 1976. Silene otites. Alte specii importante: Cytisus ciliatus. Fraxinus ornus. Specii endemice: Sorbus borbasii. în stratul arbustiv. Sorbus cretica. Sanda et Popescu 1991. Climã: T = 10. Ceterach officinarum. Carpinus orientalis. Relief: baza versanþilor sau pe platouri. imediat deasupra lor. Lithospermum purpureocaeruleum. Hypericum perforatum. Quercus dalechampii ºi Junglans regia – spontan. Crataegus monogyna. Edificatorii sunt Syringa vulgaris. Myrrhoides nodosa. Tilia tomentosa. Staþiuni: Altitudine 200–1105 m. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) R3127 Tufãriºuri sud-est carpatice de liliac (Syringa vulgaris) ºi mojdrean (Fraxinus ornus) Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 31. Dianthus giganteus. Peia 1978. Sorbus aria. marno-calcare intercalate. între 6–8 m. 10–100 ha. Festuca valesiaca. frecvente fiind Helleborus odorus. Acoperirea vegetaþiei este variabilã dar în general redusã.0–5. Stachys recta.1975.2. Juniperus communis. P = 650–1050 mm. Carpinus orientalis. Satureja kitaibelii. Quercus dalechampii. Deasupra stratului arbustiv sunt exemplare rãzleþe ºi relativ scunde de Corylus colurna. Resmeriþã 1972. Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu. habitatul cuprinde specii endemice de Dianthus. Quercus cerris. Evonymus latifolia. Dianthus kitaibelii. în sensul creºterii temperaturii ºi uscãciunii aerului. Cytisus nigricans. Galium erectum. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Syringa vulgaris. Cotinus coggygria. Corylus colurna. Syringa vulgaris.8B3222 Lilac manna ash thickets EUNIS: F3.8B South-eastern subMediterranean deciduous thickets PAL. modificatã microclimatic. fiind considerate codominante. Fraxinus ornus. Bujorean et al. Soluri: preluvosol sau terra rosa tip rendzinã. Aster amellus. Roci: calcare. divergens. Sub acestea se dezvoltã un strat arbustiv scund.HAB: 31. Echinops banaticus. Satureja kitaibelii. în strat subþire dar continuu.3. xerotermofile. Tamus communis. Viburnum lantana. Physocaulis nodosa. Cotoneaster nebrodensis. cu mult schelet. Hodiºan 1976. Valoare conservativã: mare. Brachypodium pinnatum. 1970. Festuca valesiaca. uneori faciesuri aparte. 1971. Coronilla varia. Înãlþimea variazã 106 . Dianthus banaticus. Anthemis tinctoria. Fritillaria montana. Resmeriþã 1972 (Syn. calcifile ºi numeroase specii endemice. Tilia tomentosa. Pãun et al. Physocaulis nodosa. Sorbus cretica. Roman 1974. Coronilla emerus. alãturi de care mai apar Sorbus aria. Valeriana officinalis. Erysimum saxosum. Defileul Dunãrii. dominat îndeosebi de Cotinus coggygria.

Asphodelinetum luteae Dihoru 1970). în silvostepã. Alte specii importante: Jasminum fruticans. Paeonia peregrina. Crataegus monogyna. P = 420 mm cu amplitudine termicã anualã mai redusã. Koeleria gracilis. xerofile. Ulmus minor sau Cornus mas. 1993. Podiºul Dobrogei de Sud. caracteristice sunt tufele de Asphodeline lutea ºi Paeonia peregrina. 107 .: Paliureto-Crataegetum monogynae Cristureanu et Þeculescu (1968) 1970. Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu. Bothriochloa ischaemum. Coronilla scorpioides.HAB: 31. Ligustrum vulgare. dar edificatoare sunt Bothriochloa ischaemum.5–2 m înãlþime. periclitat.2. Specii caracteristice: Asphodeline lutea. Cornus mas.8B South-eastern deciduous thickets CORINE: 31. 1964) Mititelu et al.243 Balkano-Hellenic deciduous thickets Asociaþii vegetale: Rhamno catharticae – Jasminetum fruticantis (Mihai et al. pontice ºi balcanice. Paeonia peregrina. Silene otites. Fraxinus ornus. Paliurus spina-christi. Rãspândire: Podiºul Dobrogei de Nord. < 10 ha. Cerasus mahaleb. Valoare conservativã: mare. Orchis simia. Relief: câmpie sau podiº pe coaste abrupte ºi însorite între vãi.8B3 Balkano-Hellenic deciduous thickets. Dianthus giganteus. Koeleria gracilis.2433 Moesian Christ’s thorn brush Asociaþii vegetale: Asphodelino luteae – Paliuretum Sanda. rendzine. Teucrium chamaedrys. Roci: calcaroase. Ononis columnae. Teucrium chamaedrys. Paliuretum spinae-christi (Borza 1931) Dihoru (1969) 1970. Pyrus pyraster. Câmpia Aradului. Teucrium polium. Satureja caerulea. habitat rar în România.70C. Asparagus verticillatus. Literaturã selectivã: Cristurean et Þeculescu 1970. Speciile ierboase sunt cu deosebire cele de pajiºti stepice. Dihoru 1970. mai rar de rariºti de pãduri. Câmpia Burnazului. Carex hallerana. Pyrus elaeagrifolia.3.HAB: 31. Cotinus coggygria. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) R3128 Tufãriºuri balcanice de pãliur (Paliurus spina-christi) Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 31. 2 Staþiuni: Altitudine: 30–300 m. ajungând la 1. Suprafeþe: restrânse la 20–200 m alternând cu vegetaþie forestierã ºi pajiºti stepice. Popescu 1999 (Syn. Genista sessilifolia. Salvia ringens. 318B732 Thracian Christ’s thorn brush (1996) EUNIS: F3. Achillea coarctata. Structura: Fitocenoza este dominatã de elemente submeditaraneene.8B3 Greek sub-Mediterranean deciduous thickets PAL. Pyrus pyraster. neutrofile. Stratul arbustiv este alcãtuit din Paliurus spina-christi alãturi de care se dezvoltã Cerasus mahaleb. Climã: T = 10. Mehedinþi. Ligustrum vulgare. termofile.8B South-eastern deciduous thickets CORINE: 31. Soluri: cernoziomuri superficiale. Achillea clypeolata. R3129 Tufãriºuri balcanice de iasmin (Jasminum fruticans) Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 31. Satureja caerulea.8B731 Western Pontic jasmine scrub (1996) EUNIS: F3. incluzând specii rare ºi ocrotite în România. Ulmus minor. Teucrium polium. Carpinus orientalis. Opopanax bulgaricus.8B33 Moesian Christ’s thorn brush. Cytisus nigricans. 31.8B3 Greek sub-Mediterranean deciduous thickets PAL. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Paliurus spina-christi.

Alte specii importante: Lithospermum purpurocaeruleum. Suprafeþe: fragmentare 100–200 m2. Stratul ierburilor este dominat de speciile de graminee stepice dar ºi de speciile de stâncãrii ºi pãdure (Chrysopogon gryllus. habitat rar în România. Convolvulus cantabrica. < 10 ha. Rosa canina. fragmentar distribuitã în zone de câmpie ºi podiºuri joase. Braºov). Tragopogon dubius. Cornus sanguinea. pontice ºi balcanice. Câmpia GãvanuBurdea. Cornus mas. Scutellaria altissima. Chrysopogon gryllus. Rosa canina. Quercus pubescens. P = 400 mm.8B1 Pannonic and subPannonic thickets CORINE: 31. cu expoziþie sudicã. Tilia tomentosa.3. Staþiuni: Altitudine: 200–300 m. Câmpia Banatului. uneori superficiale pe rocã la zi.241 Central European subcontinental thickets Asociaþii vegetale: Crataego – Cerasetum (Prunetum) fruticosae Soó (1921) 1951. calcifile.HAB: 31. Soluri: cernoziomuri. Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu. Ulmus minor. Podiºurile Dobrogei de Nord. Cotinus coggygria. P = 450–500 mm. Rhamnus cathartica. Covasna. Dictamnus albus. Asparagus verticilatus. Literaturã selectivã: Mihai et al. Structura: Fitocenoza este alcãtuitã. Rhamnus cathartica. Acer tataricum. Aradului.2. Total < 10 ha. Lychnis coronaria. sunt însoþite de Crataegus monogyna. Evonymus verrucosus. Asparagus verticillatus. Quercus cerris. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Jasminum fruticans. Carpinus orientalis. Rãspândire: Podiºurile Moldovei de Nord ºi Centrale. dar cu înãlþimi mai reduse (Fraxinus ornus.8B1 Central European subMediterranean deciduous thickets PAL. Ferulago meoides. secetã 108 . Fraxinus ornus. în silvostepã ºi stepã. Relief: pante stâncoase. termofile. Specii caracteristice: Jasminum fruticans. din specii mediteraneene. xerofile. Diversitatea stratului de arbuºti este mare ºi include specii de arbori tipici pentru pãdurile de silvostepã. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) Rãspândire: Podiºul Dobrogean de Nord. Crataegus monogyna. Carpinus orientalis). Lithospermum purpurocaeruleum).5–3 m. Podiºul Casimcea. cu înclinaþie mare. Climã: T = 10. Staþiuni: Altitudine 50–100 m. Roci: calcare. Suprafeþe: 50–100 m2. Pyrus pyraster. Tanacetum corymbosum. îndeosebi. culturi agricole. în silvostepã. Rhamnus tinctoria. Crataegus monogyna. Fraxinus ornus. Dobrogea de Sud. Tufele de Jasminum fruticans ajungând la înãlþimi de 1. Ajuga laxmanni. Tamus communis. Arcuº 1998. în margini de pãdure. Cerasus mahaleb.8B121 Peri-Pannonic ground cherry scrub EUNIS: F3. Cornus mas. periclitat.60C. însorite. Bãrãganul Mostiºtei.70C. Podiºul Transilvaniei ºi depresiunile intramontane (Ciuc. R3130 Tufãriºuri ponto-panonice de viºinel (Cerasus fruticosa) Corespondenþe: NATURA 2000: 40A0* Subcontinental peri-Pannonic scrub EMERALD: !31. Valoare conservativã: mare. Clima: T = 9. Se diferenþiazã în douã straturi.8–8. Ligustrum vulgare. Piptatherum virescens. pajiºti uscate. 1994.

Teucrium chamaedrys. Staþiuni: Altitudine de la cca 200 m în podiºul Moldovei ºi pânã la 500 m în Câmpia Transilvaniei ºi Subcarpaþi sau zone de podiºuri joase. Sanda et al 1980. R3131 Tufãriºuri ponto-panonice de migdal pitic (Amygdalus nana) Corespondenþe: NATURA 2000: 40A0* Subcontinental peri-Pannonic scrub EMERALD: !31. E. Piemontul Olteþului. Literaturã selectivã: Horeanu et Horeanu G. Asparagus tenuifolius. Ligustrum vulgare. SV. hispida. P = 450–500 mm (500–600) anual cu secetã circa 85 de zile. Rosa canina. dasyphylla ºi însoþit în mai micã mãsurã de Crataegus monogyna. Dactylis glomerata. Elymus repens. cu înãlþimi mici de 109 . Amygdaletum nanae Soó (1927) 1959). Galium mollugo. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Cerasus fruticosa. Dobrescu 1969. termofile.HAB: 31. în zona de silvostepã ºi a pãdurilor de stejar. Specii caracteristice: Cerasus fruticosa. fragmentar între alte tufãriºuri. Nonea pulla. Câmpia ºi Subcarpaþii Transilvaniei. Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu. cu versanþi înclinaþii pânã la 350. cu înclinaþie micã (5–100). Schneider-Binder Erika 1972. Clima: T = 10. Roci: loessuri. Structura: Fitocenoza este edificatã de specii sudice. dasyphylla. 1969. Podiºul Dobrogei de Nord. Alte specii de ierburi mai numeroase sunt Teucrium chamaedrys. Prunus spinosa var. Agrimonia eupatoria. 1981.241 Central European subcontinental thickets Asociaþii vegetale: Prunetum tenellae Soó 1946 (Syn. dasyphylla. Rhamnus cathartica. Mititelu D. Vicia cracca. Dactylis glomerata. Valoare conservativã: mare. Cornus mas. Asparagus tenuifolius. Depresiunea Braºov. tenuifolia.2. Dobrescu et al. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) prelungitã (80 zile). xerofile.8B122 Peri-Pannonic dwarf almond scrub EUNIS: F3. Bãrãganul Mostiºtei.: Prunetum nanae Borza 1931. hispida. Total < 100 ha. Stratul arbustiv este dominat de Prunus fruticosa. Prunus spinosa var. Roci: marne argiloase. E. Evonymus verrucosus.3. Asparagus tenuifolius. Bromus inermis. Rosa canina. Coronilla varia. Amygdalus nana. Prunus spinosa var. xerofile.8B1 Pannonic and subPannonic thickets CORINE: 31. habitat rar în România. Înãlþimea stratului este de 180–220 cm ºi acoperirea ajunge la 90–95%. Soluri: cernoziomuri. Depresiunea Fãgãraº. termofile. cernoziomuri carbonatice.8B1 Central European subMediterranean deciduous thickets PAL.0–8. Rãspândire: Podiºurile Moldovei de Nord.60C. Origanum vulgare. Inula britannica. Bromus inermis. Podiºul Dobrogei de Sud. Suprafeþe: 100–300 m2. periclitat. Stratul arbuºtilor este dominat de Amygdalus nana (Prunus tenella). Relief: pante cu expoziþie SE. Calamintha clinopodium. Inula britannica. Stratul ierburilor este alcãtuit din graminee diverse. Vicia cracca ssp. Structura: Fitocenoza este alcãtuitã din specii sudice. Depresiunea Sibiului. Alte specii importante: Crataegus monogyna. 1975. protejat Emerald. Relief: fragmentat. Thalictrum minus. cel mai bine reprezentate cantitativ fiind Elymus repens. Podiºurile Moldovei de Sud. Soluri: carbonatate.

Alyssum murale. Schneider-Binder Erika 1972. Festuca valesiaca. Podiºul Sucevei – Câmpulung Moldovenesc. Podiºul Central Moldovenesc – (Vaslui-Mânjeºti.HAB: 31. Specii caracteristice: Amygdalus nana (Prunus tenella = Prunus nana). Vicia tenuifolia. 1981. Cristea et al. Podiºul Covurluiului – Murgeni. Potentilla thuringiaca. 1998. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Amygdalus nana (Prunus tenella = Prunus nana). Specii caracteristice: 110 . Bupleurum falcatum. Festuca valesiaca. Rãspândire: în Dobrogea de Nord. Rhamnus tinctoria. Alte specii importante: Prunus spinosa. Cytisus austriacus. platouri. Trifolium alpestre. Nepeta pannonica. Pyrus pyraster. ªuteu 1975. Dactylis glomerata. Teucrium chamaedrys.2471 Ponto-Sarmatic steppe brush Asociaþii vegetale: Caragana frutex Dihoru et al 1970. Verbascum lychnitis. Cytisus albus. Valoare conservativã: mare. Rosa dumetorum. Dictamnus albus. Subcarpaþii Moldovei Humuleºti (jud. Suprafeþe: extrem de reduse. Depresiunea Rãdãuþi. 1998. Raþiu et al. fiind însoþit de Prunus spinosa. Total < 10 ha. Câmpia Buzãului – Galbenu. ªtefan cel Mare.5 m. ajungând în unele zone pânã la 1. Clima: T = 10. Crataegus monogyna. Bromus inermis. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Caragana frutex. Structura: Fitocenoza este edificatã de Caragana frutex. Popescu et Sanda 2000. R3132 Tufãriºuri ponto-sarmantice de Caragana frutex Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 31. Carex michelii. Fragaria viridis. specie arbustivã xerotermã. Rosa canina. continentalã.8B712 Ponto-Sarmatic Caragana steppe brush EUNIS: F3. Soluri: rendzine. Elymus hispidus. Teucrium chamaedrys. Borza 1959. în rariºtile de pãduri de Quercus pubescens Podiºul Dobrogei de Sud – Adam Clisi.8B South-eastern deciduous thickets CORINE: 31. Cynanchum vincetoxicum.70C. Crataegus monogyna. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) 50–60 cm. Dactylis glomerata. Inula hirta. Zapodeni. Medicago falcata. Iris hungarica.3. Roci: calcaroase. Medicago falcata. Stratul ierburilor este alcãtuit din speciile caracteristice pajiºtilor uscate alãturi de numeroase specii din Chenopodietea – Secalietea. depozite de loess.8B121 Central European sub-Mediterranean deciduous thickets PAL. Thalictrum minus. 1966. incluse în protecþia Emerald.2. periclitate. kastanoziomuri. Acoperirea cu vegetaþie ajunge la 90–100%. Medgidia. Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu. Podiºul Babadag. Holboca). Origanum vulgare. Sârbu et al. Relief: versanþi slab înclinaþi. Staþiuni: Altitudine: 200–300 m. termofilã. Elymus repens. Veronica teucrium. Aster amellus. Literaturã selectivã: Coldea et al. Geranium sanguineum. Înãlþimea arbuºtilor ajunge pânã la un metru. Crasna). Elymus hispidus. Hypericum perforatum. Linaria genistifolia. Horeanu et Horeanu G. 1995. cu dominanþã mare fiind Bromus inermis. P = 420 mm. Roman 1994. Stratul ierbos este alcãtuit din numeroase graminee. Neamþ). habitate rare. Tanacu. Danciu 1970. Câmpia Moldovei – (Iaºi-Valea Lungã. Elymus repens.

Stratul de arbuºti. nisipuri. Stratul ierburilor este dominat de unele specii forestiere rãmase pe sol. Rãspândire: Subcarpaþii Moldovei ºi Munteniei (între Olt ºi Bistriþa) din etajul nemoral pânã în zona silvostepei (în est). suportã solurile erodate. specia caracteristicã ºi edificatoare are sistemul radicular superficial. rar pseudorendzine cu orizontul A distrus. Cytisus nigricans. Alte specii importante: Orlaya grandiflora. Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu. Dorycnium herbaceum. În stadii evoluate. Rhamnus tinctoria. Clima: T = 10. în fitocenoza maturã.: Hippophaëtum Issler 1924). Ligustrum vulgare. habitat extrem de rar. Total > 1000 ha. cu fragmentare longitudinalã ºi transversalã.5 m înãlþime. Crataegus monogyna ºi Rosa canina. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) Caragana frutex. Roci: psamito-pelitice. Origanum vulgare. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Hippophaë rhamnoides. dupã defriºarea pãdurilor de fag. Hippophaë rhamnoides. Alte specii importante: Prunus spinosa.2. Acoperirea stratului este de 15–20%.50C ºi P = 600–850 mm anual. Festuca rupicola. Staþiuni: Altitudine 150–900 m. fãrã orizont organic. Soluri: adesea puternic erodate. Euphorbia amygdaloides. când arborii depãºesc ca înãlþime stratul de arbuºti. dar ºi de cele din pajiºti uscate colinare: Poa angustifolia. cu succesiune de marne. Specii caracteristice: Hippophaë rhamnoides. gorun sau amestecuri.8–2. Veronica jacquini. Calamintha clinopodium. Coronilla varia.8F Mixed scrub woodland PAL. înclinarea pantei moderatã-mare ºi expoziþia variabilã.5–5. dar extins ºi în simbiozã (nodozitãþi).3. Relief: colinar. Calamagrostis epigeios. este dominat de specia caracteristicã ºi edificatoare. Cornus sanguinea. Crataegus monogyna. Origanum vulgare. Quercus petraea. luvosoluri. preluvosoluri. mai apar Frangula alnus.8B722 Ponto-Sarmatic sea buckthorn EUNIS: – Asociaþii vegetale: Hippophaëtum rhamnoides Borza 1931 (Syn.HAB: 31. Elymus repens. Clematis vitalba. eutricambosoluri. Acoperirea stratului este de 75–100%. cu desiºuri greu de strãbãtut (1. cu perioadã lungã de strãlucire a soarelui. Fagus 111 . deosebit de exigentã la prezenþa iluminãrii solare puternice. Bothriochloa ischaemum. mezoterme. alãturi de care. Brachypodium pinnatum. Cytisus nigricans. Evonymus verrucosus dar ºi puieþi ºi nuieliº de la speciile de arbori ce au format pãdurile zonale. mezofile dar ºi mezoxerofile. periclitat de lucrãrile agricole. Bromus inermis. sunt bine reprezentate. Rhamnus cathartica. Suprafeþe: 800 ha în Subcarpaþii de curburã (natural ºi plantat) ºi mai puþin în rest.1 European wet heaths CORINE: 31. Valoare conservativã: foarte mare.2 tufe/100 m2. fiecare cu 8–12 ramificaþii) ajungând la 3. este edificatã de specii nemorale. R3133 Tufãriºuri de cãtinã albã (Hippophaë rhamnoides) Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 31. Tussilago farfara. Rosa canina. Structura: Fitocenoza este instalatã secundar. eliminã pe Hippophaë rhamnoides. Carex humilis. Lithospermum purpureocaeruleum. Carex humilis. argile nisipoase. Literaturã selectivã: Dihoru et al 1970. Acer campestre.

uneori plantaþii cu rol antierozional.2. 112 . Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu.3. ªtefan 1986. Danciu 1975. Cornus sanguinea.). Elymus repens. Viola reichenbachiana.). Frangula alnus. Poa nemoralis. Carpinus betulus (juv. Evonymus verrucosus. Bothriochloa ischaemum. Literaturã selectivã: N. Rhamnus tinctoria. Festuca rupicola. Poa angustifolia. Parascan. Euphorbia amygdaloides. stadii succesionale. Dorycnium herbaceum. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) Tufãriº de cãtinã albã (Hippophaë rhamnoides) pe terenuri degradate sylvatica (juv. Valoare conservativã: redusã. Tussilago farfara.

rigida ºi Asperula capitala. 1984. Bupleurum falcatum. Pop 1971. Seseli rigidum. samusense (Simon. Sesleria rigida. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) 2. Primula columnae. 1958). Morariu et al. R3401 Pajiºti sud-est carpatice de Asperula capitata ºi Sesleria rigida Corespondenþe: NATURA 2000: 6170 Alpine and subalpine calcareous grasslands EMERALD: – CORINE: 36. Conioselinum tataricum. 113 . ºi caracterizeazã aceste fitocenoze. Gilãu. Cheile Ordâncuºii. Clima: T = 7. 1939. în regiunea montanã. Festuca xanthina.43921 East Carpathian Sesleria-evergreen sedge grasslands EUNIS: E4. Helictotrichon decorum. 1963). Specii caracteristice: Asperula capitata.8–30C.3–8). Coldea 1990. Literaturã selectivã: Gergely 1957. Munþii Leaota. transsilvanicum (Zólyomi.HAB 1999: 36.3. Munþii Piatra Craiului. 1939. Valea Cãlineºti. 1991. Staþiuni: Altitudine: 450–1550 m. habitat endemic. Asplenio – Seslerietum rigidae Csürös 1958. Anthericum ramosum. Saponaria bellidifolia. 1973. 2001. Cnidium silaifolium. Alte specii importante: Alyssum repens. Valoare conservativã: mare. Boºcaiu 1971. Rãspândire: Carpaþii Meridionali: Muntele Postãvaru. 1965). Relief: se întâlnesc frecvent pe rocile calcaroase umbroase ºi semi-umbroase ºi semiumbroase din etajul montan. Stipa eriocaulis. Raþiu et al. Cheile Feneºului. Munþii Lotru. Aconitum anthora. Munþii Bucegi. buricium (Zólyomi.2.4 Alpine and subalpine calciphilous grasslands PAL. Alysso – Seslerietum rigidae Csürös et al. Stepe ºi pajiºti xerice calcicole (34) Structura: Cenozele sunt edificate de Sesleria rigida ssp. 1964. Cheile Turului. Dianthus petraeus.: Seslerietum rigidae praebiharicum Zólyomi 1939. Carpaþii Occidentali: Munþii Apuseni. Mãgura Codlei.4392 East Carpathian calciphile stepped grasslands Asociaþii vegetale: Asperulo capitatae – Seslerietum rigidae (Zólyomi 1939) Coldea 1991 (Syn. Cheile Crãciuneºti. Munþii ScãriþaBelioara. Pop et al. Mihãilescu S. Coldea et al. Sanda et al. Cheile Bulzeºti. Redactat: Simona Mihãilescu. Suprafeþe: de ordinul 100–500 ha. Coldea 1974. bucegicum (Beldie 1967). Dintre speciile însoþitoare sunt bine reprezentate elementele caracteristice alianþei Seslerion rigidae Zól. 1966). oltenicum (Ciurchea. biharicum (Csûrös. campestris. Viola jooi. Cheile Dâmboviþei. Seseli gracile. Fink 1977. Cheile Rudãriþei. 1996. Munþii Trascãu. Centaurea triumfetii. Sanda 2002. element carpato-balcanic. Munþii Bihorului. Sanda et al. Thymus comosus. Specii endemice: Dianthus spiculifolius. 1939). 1958).2. Centaurea atropurpurea. Edrainthus graminifolius. Munþii Þarcu-Godeanu. CsürösKáptalan 1962. Metaliferi. Diaconescu F. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Sesleria rigida. Asperula capitata. Pop et Hodiºan 1967. 1967. Saxifraga marginata. 1997. Valea Someºului. Gergely 1967. Ca subasociaþii regionale sunt citate: prebiharicum (Csûrös. Cheile Runcu. Pedicularis comosa ssp. P = 800–1200 mm. 1970). Soluri: rendzine bogate în schelet ºi cu reacþie bazicã (pH = 7.3. 2001. Alexiu 1998.

Coldea et al.3. Cheile Feneº. Sesleria rigida. Hodiºan 1965. versanþi însoriþi. P = 800–1150 mm. Structura: Habitat mezo-heliofil. Clima: T = 7. Pedicularis comosa ssp. Muntele Trascãu. Acinos alpinus. Rãspândire: Colinele din Transilvania. Erysimum witmannii. Aconitum anthora. Stipa eriocaulis. Gergely 1967.3512 East Carpathian Sesleria rigida grasslands. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) R3402 Pajiºti sud-est carpatice de Helictotrichon decorum Corespondenþe: NATURA 2000: 6170 Alpine and subalpine calcareous grasslands EMERALD: – CORINE: 34 Dry calcareous grasslands and steppes PAL. Cheile Runcu. habitat endemic. 1997.50C.2. Sanda 2002. Anthericum ramosum. Seseli gracile. Suprafeþe: restrânse. Biscutella laevigata. Carpaþii Meridionali: Muntele Postãvaru. Soluri: rendzine superficial. Centaurea reichenbachii. Cheile ÎntregaldePiatra Caprei. Myosotis alpestris. Melico – Phleetum montani Boºcaiu 1966. 1964. columane. în regiunea colinarã ºi montanã.3–3.35 Pale fescue (Festuca pallens) grasslands PAL. Fink 1977. În compoziþia floristicã a asociaþiei se disting numeroase endemite. Moldova. 34. et al. lângã Lacul Roºu. Redactat: Simona Mihãilescu. 1960. Phyteuma orbiculare. Relief: stânci. Seseli rigidum. precum ºi unele specii rare ca: Saponaria bellidifolia ºi Dracocephalum austriacum. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Suhardul Mic. de ordinul a 100 ha. Coldea 1991. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Helictotrichon decorum. Specii endemice: Centaurea pinnatifida. Viola jooi. Seseli gracile – Festucetum pallentis (Soó 1959) Coldea 1991. Literaturã selectivã: Csürös 1958. Aster alpinus. Centaurea atropurpurea. Saponaria bellidifolia. Muntenia. Minuartia verna. Carpaþii Occidentali: Muntele Scãriþa-Belioara. Sunt distinse urmãtoarele subasociaþii: caricetosum humilis Csûrös 1958. Primula veris ssp. 2001. Sanda et al. Carduus glaucus. Alyssum repens. Substrat: calcaros.3 Dense perennial grasslands and middle European steppes CORINE: 34. 114 . seslerietosum rigidae Csûrös 1958. Thymus comosus. cu o reacþie bazicã (pH = 7–8).1133 Melica ciliata rock debris swards Asociaþii vegetale: Asplenio rutaemurariae – Melicetum ciliatae Soó 1962.35223 Pre-Dacic pale fescue grasslands EUNIS: E1. Stratul ierbos: grupãrile cu Helictorichon decorum prezintã un numãr mare de specii mezofile.HAB: 34. Suprafeþe: 40–50 ha. Valoare conservativã: mare. ristice: Helictotrichon decorum. Specii caracte- R3403 Pajiºti daco-getice de Festuca pallens ºi Melica ciliata Corespondenþe: NATURA 2000: 6190 Rupicolous pannonic grasslands EMERALD: 34. campestris.35122 Apuseni Helictotrichon grasslands EUNIS: – Asociaþii vegetale: Helictotrichetum decori Domin 1932.HAB 1999: 34. Staþiuni: Altitudine: 500–1350 m. Pop I. Dianthus spiculifolius. Alte specii importante: Asperula capitata. Cheile Râmeþ. Ranunculus oreophilus. ªuteu 1968. melicetosum flavescentis Zólyomi 1939.

R3404 Pajiºti ponto-panonice de Festuca rupicola ºi Koeleria macrantha Corespondenþe: NATURA 2000: 6250 Pannonic loess steppes EMERALD: 34. Jurinea mollis. Vincetoxicum hirundinacea. Melica ciliata. bolovãniºuri calcaroase. Melica ciliata. Frecvente sunt speciile saxicole scunde cum sunt: Asplenium trichomanes. Jurinea mollis. Galium album. Relief: platouri. Plantele specifice acestui tip de vegetaþie sunt: Festuca rupicola. Seseli gracile.3–60C. Banat ºi Transilvania.2C1 Pannonic loess steppes Asociaþii vegetale: Festucetum rupicolae Burduja et al. Medicago falcata. Acinos arvensis.9 Continental steppes CORINE: – PAL. cu expoziþie sudicã. Structura: Majoritatea speciilor dominante sunt plante de talie mijlocie. P = 750–900 mm. F. Cystopteris fragilis. Popescu. Agropyron repens. Thymus comosus. Oltenia. Muntenia. Rãspândire: Subzona pãdurilor de gorun ºi gorun cu fag din Moldova. Clima: T = 7. înalt de 35–40 cm. Luzula campestris. etajul superior. Erysimum odoratum. Peucedanum oreoselinum. cu înãlþimea de 35–45 cm. fiind alcãtuit din: Festuca pallens. Veronica austriaca ssp. Botriochloa ischaemum. Cynosurus cristatus. septentrionale. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Festuca pallens. Sanda 1992. Teucrium chamaedrys. Stachys recta. septentrionale. Phleum montanum. Suprafeþe: Ocupã circa 230. Etajul mijlociu de 10–15 cm înãlþime este realizat de: Teucrium montanum. în general ºi mare în habitatele unde este prezentã specia Ferula sadleriana (DH2). Clima: T = 9–60C. spatulata. terase ºi pante moderate cu expoziþie vesticã ºi sud-vesticã. Soluri: eutrisambosoluri. Vicia 115 . Genista januensis var. Stipa joannis. Brachypodium pinnatum. Poa pannonica ssp. Stipa pulcherrima. Redactat: A. valesiaca. Cruciata glabra. Salvio nutanti-nemorosaeFestucetum rupicolae Zólyomi 1958. scabra. Vincetoxicum hirundinaria. Relief: versanþi moderat înclinaþi pânã la puternic înclinaþi.3. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) Staþiuni: Altitudine: 500–800 m. sud-esticã. Literaturã selectivã: Coldea 1991. Popescu. care dã o notã caracteristicã acestora. Onobrychis viciifolia. ruta-muraria. Sedum hispanicum. Staþiuni: Altitudine: 300–800 m. P = 700–850 mm. Prezenþa a numeroase plante scunde presupune existenþa unui etaj inferior care nu depãºeºte 10 cm înãlþime ºi este format din: Asplenium ruta-muraria. slab acide. Cardaminopsis arenosa. Speciile caracteristice: Festuca pallens. 1956.000 ha (Puºcaru-Soroceanu 1963). spathulata. Dobrogea. Moehringia muscosa.2. Genista januensis var. Specii rare: În fitocenozele din Defileul Oltului este prezentã specia carpato-balcanicã Veronica bachofenii. trichomanes. Roci: marne ºi argile. Linum tenuifolium. jacquinii. Cystopteris fragilis. Soluri: rendzine superficiale. Sedum hispanicum. A. A. Alte specii importante: Ferula sadleriana Helianthemum nummularium. Melica ciliata. Phleum montanum. deficitare în umiditate. A. Roci: calcare. A.911 Pannonic loess steppes EUNIS: E1.HAB: 34. Artemisia campestris. bogate în humus. Structura: Fitocenozele sunt bine structurate. sud-vesticã. etc. Valoare conservativã: moderatã. Acinos arvensis. Festuca rupicola.

Munþii Apuseni. Salvia nemorosa. Pulsatilla patens (judeþele Cluj. Artemisia austriaca. Prunella vulgaris. Sanda. Principalele specii componente sunt: Sesleria heufleriana. transsilvanicum. Alyssum desertorum.HAB: 34. Puºcaru-Soroceanu 1963. Achillea millefolium. Euphorbia cyparissias. Achillea setacea. poliþe. Staþiuni: Altitudine: 250–700 m. P. Alyssum petraeum. Popescu. Medicago minima. Structura: Pajiºtile de stâncãrii calcaroase sunt alcãtuite din specii saxicole ce se dezvoltã în crãpãturi de stânci. Poa nemoralis. Lathyrus nissolia. bine individualizat. bogate în schelet. Koeleria macrantha. Trifolium campestre. rigidula. Euphorbia cyparissias. Fragaria viridis. Popescu. Specii caracteristice: Festuca rupicola. Munþii Bârsei. superficiale. Soluri: rendzine levigate. Dracocephalum austriacum (Transilvania: jud. Eryngium campestre. Cynosurus cristatus. Mureº.3 Dense perennial grasslands and middle European steppes CORINE: – PAL. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) angustifolia. A. Orlaya grandiflora.3512 East Carpathian Sesleria rigida grasslands EUNIS: E1. F. Peucedanum austriacum. Cele câteva specii repente. P = 650–800 mm. Seseli libanotis. Pulsatilla patens ºi Thesium ebracteatum. Valoare conservativã: redusã în general. lupulina. laciniata. Stancu 2001. Dorycnium herbaceum.0–6. V. cum sunt: Alyssum repens ssp. Draba lasiocarpa. Euphrasia salisburgenis. Poa bulbosa. Redactat: A.2912 East Carpathian Sesleria rigida grasslands Asociaþii vegetale: Helianthemo cani – Seslerietum heuflerianae (Borza 1959) Popescu et Sanda 1992. Clima: T = 9. Athamantha turbith ssp. Literaturã selectivã: Popescu. Plantele de talie micã (5–15 cm) sunt destul de frecvente ºi formeazã etajul inferior. Viola arvensis. Suprafeþe: 10–20 ha. Rãspândire: Zona colinarã din vestul Olteniei. Minuartia setacea ssp. cu reacþie bazicã. Bromus hordeaceus.2. Eryngium campestre. Botriochloa ischaemum. Cynodon dactylon. M. Salsola ruthenica. Roci: calcare din zona colinarã ºi etajul montan inferior. Din aceastã categorie menþionãm speciile: Medicago minima. setacea. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Festuca rupicola. hungarica. pante puternic înclinate cu expoziþii diferite. sunt rare ºi nu întocmesc un etaj. Dianthus spiculifolius.3. cracca. toate incluse în DH2. Poa angustifolia. S. Chamaecytisus austriacus. M. valesiaca. R3405 Pajiºti sud-est carpatice de Sesleria heufleriana ºi Helianthemum canum Corespondenþe: NATURA 2000: 6190 Rupicolous pannonic grasslands EMERALD: 34. Thymus comosus. ºi mare în habitatele unde sunt prezente: Potentilla emilii-popii. Specii rare: Potentilla emilii-popii (Dobrogea de Sud – Hagieni). Leontodon hispidus. Suceava) ºi Thesium ebracteatum (în asociaþia Salvio nutantinemorosae – Festum rupicolae. în judeþele Cluj ºi Bistriþa-Nãsãud). Helictotrichon decorum. Braºov ºi Cluj). Marea majoritate a speciilor sunt de talie medie 30–45 cm ºi formeazã un singur etaj. Dorycnium herbaceum. Relief: versanþi abrupþi. terenuri calcaroase. 116 . Medicago orbicularis. Lolium perenne. Onobrychis viciifolia. Hypericum perforatum.00C. Sanda 1992. Thymus comosus. Trifolium montanum. Campanula divergens. nutans. Scleranthus annuus. Dracocephalum austriacum. Potentilla argentea. Banat. banatica. Alte specii importante: Achillea collina.

Clima: T = 8–6. Potentilla arenaria. Etajul mijlociu este mai bogat în specii ºi este alcãtuit din: Festuca valesiaca. austriaca. Valoare conservativã: moderatã. Cerastium arvense ssp. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Sesleria heufleriana. P = 750–850 mm. Cheile Turzii. Linum flavum. Structura: Specia dominantã Brachypodium pinnatum realizeazã etajul superior al fitocenozelor. Potentilla arenaria. Dealurile Sibiului. Doltu 1977. Biscutella laevigata. Thymus comosus. Draba lasiocarpa. Helictotrichon decorum.HAB: 34. Lotus corniculatus. transsilvanicus. Polygala major. Inula ensifolia. Asperula cynanchica.50C. Redactat: A. Centaurea pinnatifida. Helianthemum canum. care devine dominantã în cadrul etajului din care face parte. Poa nemoralis. Danthonia alpina. Helianthemum nummularium. Primula auricula ssp. sud-esticã. Salvia transsilvanica. Literaturã selectivã: Boºcaiu 1971. Astragalus monspessulanus. Dealul Cetãþii-Lempeº (Braºov). S. dintre care mai reprezentative sunt: Stipa joannis. A. Chrysopogono – Caricetum humilis Zólyomi (1950) 1958. Stipa joannis ºi Brachypodium pinnatum Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 34. Alte specii importante: Briza media. Polygala major. pannonica. Linum flavum. Chamaespartium sagittale. dar puþine plante intrã în componenþa sa. Athamantha turbith ssp.2. Briza media. Dorycnium pentaphyllum ssp. dintre care amintim: Trifolium campestre. Thymus glabrescens. Saxifraga paniculata.D2 Ponto-Sarmatic steppes Asociaþii vegetale: Thymo comosiCaricetum humilis (Zolyomi 1931) Morariu et Danciu 1974. Chamaespartium sagittale. cum sunt Dianthus spiculifolius. Chrysopogon gryllus. S. Viola joói. Alte specii importante: Dianthus spiculifolius. Specii endemice ºi rare: în fitocenozele din Banat ºi din Munþii Apuseni se întâlnesc unele elemente endemice sau rare. Roci: calcare. Salvia nutans. Peucedanum oreoselinum. Suprafeþe: pajiºti. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Brachypodium pinnatum. Specii caracteristice: Sesleria heufleriana. campestris. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) Valoare conservativã: moderatã. Etajul inferior este prezent. herbaceum. pe suprafeþe de 5–10 ha. Salvia pratensis.9 Continental steppes CORINE: – PAL. rigidum. hungarica. Specii caracteristice: Carex humilis. herbaceum. Bistriþei. Centaurea atropurpurea. Helictotrichon decorum.3. Staþiuni: Altitudine: 300–650 m. Pedicularis comosa ssp. Thymus glabrescens ºi Carex humilis. împreunã cu puþine plante însoþitoare. grohotiºuri calcaroase fixate. Soluri: faeoziomuri. Achillea millefolium. Echium russicum. Carici humilis – Stipetum joannis Pop et Hodiºan 1985. Seseli gracile. pe calcarele din Munþii Apuseni. Coldea 1991. Bupleurum diversifolium. Carex humilis. Stipa joannis. R3406 Pajiºti daco-sarmatice de Carex humilis. Festuca valesiaca. Dracocephalum austriacum. Râpa Roºie (Alba). Lotus corniculatus. Salvia pratensis. Trifolium montanum. Rãspândire: Transilvania. Leucanthemum vulgare. Popescu. Popescu. Koeleria macrantha.922 Sarmatic steppes EUNIS: E1. Dorycnium pentaphyllum ssp. calcicolam Moehringia muscosa. Koeleria macrantha. serratifolia. Sanda. Stipa joannis. Alyssum repens ssp. Dealurile 117 . deficitare în umiditate. Asperula capitata precum ºi Saponaria bellidifolia. Relief: versanþi slab ºi mediu înclinaþi cu expoziþie sudicã.

Specii caracteristice: Stipa stenophylla. Polygala major. Veronica spicata.). Campanula sibirica. rom. Rãspândire: Moldova. Csürös et al. Jurinea mollis ssp. P = 700–800 mm. Chamaecytisus albus. de pe Dealul Cetãþii-Lempeº (judeþul Braºov). Dianthus carthusianorum. Alte specii importante: Festuca valesiaca. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) În cadrul fitocenozelor. Danciu 1977. Sanda 1992. Ferulago sylvatica. Popescu. Soó 1944. Scabiosa ochroleuca. R3407 Pajiºti ponto-panonice de Stipa stenophylla (S. Onobrychis viciifolia.322 Middle European Bromus erectus dry grassland PAL. Raþiu et al. slab acide-neutre. Popescu. Valoare conservativã: moderatã.9 Continental steppes CORINE: 34. Eryngium campestre. Helianthemum nummularium. Morariu. Suprafeþe: Circa 50–70 ha. Structura: Plantele dominante sunt înalte de peste 1 m ºi alcãtuiesc etajul superior. rupicola. Fragaria viridis. Muntenia (Dealurile Buzãului). Inula hirta. Puºcaru-Soroceanu 1963. Inula ensifolia. dintre acestea mai importante sunt: Stipa stenophylla. Danthonia alpina. Redactat: A. Galium verum. Stipetum stenophyllae Soó 1944. Adonis vernalis. F.HAB: 34. Dictamnus albus. 118 . Inula ensifolia. Brachypodium pinnatum. Silene otites. Adonis vernalis. Popescu. Literaturã selectivã: Gergely 1970. Echium rossicum.2.: Brometum erecti auct. Carex humilis. 1953. Stachys recta. Relief: versanþi moderaþi înclinaþi. Compoziþie floristicã: Stipa stenophylla. transsilvanica. Podiºul Târnavelor. Teucrium chamaedrys. Transilvania (dealurile cu vegetaþie stepicã). Festuca rupicola ºi Koeleria macrantha Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 34. Ghiºa 1941. tirsa) ºi Danthonia (provincialis) alpina Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL. dintre care menþionãm: Prunus tenella. Literaturã selectivã: Ciocârlan 1968.3. F. Roci: loess în Moldova ºi Muntenia. 1969.HAB: 34.322 Middle European Bromus erectus dry grassland EUNIS: – Asociaþii vegetale: Rhinantho rumelici – Brometum erecti Sanda et Popescu 1999 (Syn. Etajul inferior este foarte bine reprezentat ºi este alcãtuit de speciile: Festuca valesiaca. pinnatum. Suprafeþe: Aproximativ 200–300 ha. Redactat: A. platouri. Agropyron intermedium. Soluri: faeoziomuri. Staþiuni: Altitudine: 400–600 m. Euphorbia cyparissias. Brachypodium R3408 Pajiºti dacice de Bromus erectus. Rãspândire: Câmpia Transilvaniei. Koeleria macrantha. Campanula sibirica. rupicola. Clima: T = 8–60C. în zonele amintite. apar elemente de silvostepã.9211 Western Pontic Stipa stenophylla steppes EUNIS: – Asociaþii vegetale: Danthonio – Stipetum stenophyllae Ghiºa 1941.

Trinia glauca. Staþiuni: Altitudine: 300–750 m. Festuca rupicola. Soluri: erodosoluri. cm realizeazã etajul superior al fitocenozelor de Bromus erectus. Sanda.3. Lotus corniculatus. loess în Moldova. P = 700–850 mm. coame late. Stipetum pulcherrimae Soó 1942. Brachypodium pinnatum. cu înãlþimea de pânã la 45–60.) 1947. pulcherrima ºi S. Toate aceste specii. Moldova (Podiºul Central Moldovenesc). Roci: calcare pe dealurile din Transilvania. Rhinanthus rumelicus. dar densitatea speciilor este mare. Linum tenuifolium. Alte specii importante: Festuca valesiaca. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Bromus erectus. însoriþi. Cephalaria uralensis. În Bãrãgan a dispãrut aproape complet. joannis Corespondenþe: NATURA 2000: 62C0* Ponto-Sarmatic steppes EMERALD: 34. este format din: Thymus pulegioides. Dealurile Sibiului ºi Braºovului). Pimpinella saxifraga. Asperula cynanchica. Anthylis vulneraria. Etajul inferior. realizând acoperirea de 90–95%. Doltu 1976. Puºcaru-Soroceanu et al. Hornungia petraea. pietriºuri acoperite cu un strat gros de sol.HAB: 34. circa 50–60 ha în Transilvania. Brachypodium pinnatum. în total. Onobrychis viciifolia. Medicago lupulina. Salvia pratensis.2. Dianthus carthusianorum. dar ºi pe pante abrupte unde apa se scurge repede. Suprafeþe: Fragmente de vegetaþie. Literaturã selectivã: Pázmány 1971.9213 Western Pontic feathergrass steppes EUNIS: – Asociaþii vegetale: Stipetum lessingianae Soó (1927 n. Lotus corniculatus. capillata. Popescu. în celelalte regiuni fragmente de fitocenoze în cadrul altor tipuri de vegetaþie stepicã. Structura: Numãrul de plante componente este relativ redus. Trifolium pratense. Relief: versanþi slab pânã la mediu înclinaþi. Popescu. pulcherrima. S. cernoziomuri erodate. Soluri: eutricambosoluri. Stellaria graminea. Structura: În cadrul fitocenozelor de Stipa participã numeroase plante de talie mare cum sunt: Stipa joannis. S. cu sol profund ºi fertil. Leucanthemum vulgare. Speciile dominante sunt: Bromus erectus. S. Valoare conservativã: moderatã. pe dealurile impropii pentru agriculturã ºi pe terenurile unde pãdurea a fost tãiatã. Achillea millefolium. preluvosoluri. S. Redactat: A. Specii caracteristice: Bromus erectus.9 Continental steppes CORINE: – PAL. R3409 Pajiºti pontice de Stipa lessingiana. Clima: T = 8. Euphrasia rostkoviana. Medicago lupulina. Dorycnium herbaceum. 119 . dar se menþine pe Dealurile Buzãului. lessingiana.n. E. Rãspândire: Transilvania (Câmpia Transilvaniei. Trifolium montanum. mai slab reprezentat. Coronilla varia. Roci: calcare. P = 700–800 mm. Onobrychis viciifolia. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) Staþiuni: Altitudine: 400–600 m. Rhinanthus rumelicus. Knautia arvensis.5–60C. stricta. Suprafeþe reduse de la câteva sute de metri pãtraþi pânã la 2–3 ha. Clima: T = 8–60C. Ocupã. 1963. Dactylis glomerata. Carlina vulgaris. Relief: pante domoale. Podiºul Târnavelor. Koeleria macrantha.

S.. Popescu. Popescu et al. Saxifraga paniculata. alyssoides. 1963. Speciile însoþitoare ale asociaþiei sunt cele ce aparþin alianþelor Seslerion rigidae ºi SeslerioFestucion pallentis. Campanula 120 . Valoare conservativã: moderatã. Veronica austriaca ssp. Specii caracteristice: Stipa lessingiana. Phleum phleoides. S. calcicolum. întâlnite în cadrul fitocenozelor edificate de Sesleria filifolia. Salvia nutans. stepicã. Adonis vernalis. plante care formeazã etajul inferior al vegetaþiei.9–7. P. Erysimum odoratum. Dictamus albus. Speciile scunde sunt prezente prin: Arenaria serpyllifolia. Galiu album. Stachys recta. Puºcaru-Soroceanu et al. abrupþi (50–550). F.439 Carpathian calciphile stepped grasslands EUNIS: – Asociaþii vegetale: Seslerietum filifoliae Zólyomi 1939 (Syn. Munþii Aninei. Danthonia alpina. Salvia austriaca. Suprafeþe: mici. Dintre elementele cele mai interesante de la Porþile de Fier. Clima: T = 10. Etajul mijlociu este realizat de speciile cu talia de 40–50 cm. S. Rãspândire: Carpaþii Occidentali: Cazanele Dunãrii (Clisura Cazanelor). Serratula radiata. Alte specii importante: Astragalus peterfii. Teucrium chamaedrys. Onobrychis viciifolia. S. Scorzonera hispanica. Redactat: A. capillata. Beuºniþa-Cheile Nerei. are în componenþã elemente de silvostepã dintre care menþionãm: Prunus tenella. Alyssum desertorum. Acest tip de vegetaþie. Trifolium pratense. Centaurea trinervia. dintre care menþionãm: Festuca rupicola. pulcherrima. Ceterach officinarum. Sesleria filifolia. Domin 1932). A.: Sesleria filifolia – Campanula crassipes ass. S. Jurinea mollis. joanis. Relief: pereþii stâncoºi. amintim speciile saxicole termofile: Dianthus kitaibelii. Fragaria viridis. Koeleria macrantha. ºi mare în habitatele cu Astragalus peterfii (DH2). Medicago minima. Pop. Astragalus austriacus. Doniþã et al. Potentilla argentea. Polygala major. Alyssum saxatile. Nepeta ucranica. 1984. în general. valesiaca. Crambe tataria. Inula ensifolia. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Stipa lessingiana. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) Salvia transsilvanica. Staþiuni: Altitudini: 50–500 m. Cristea.2. Soluri: rendzine bogate în schelet ºi cu o reacþie neutrã (pH = 6.HAB 1999: 36. R3410 Pajiºti daco-balcanice de Sesleria filifolia Corespondenþe: NATURA 2000: 8210 Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation EMERALD: – CORINE: – PAL. jacquinii. P = 575–770 mm. pratensis. Salvia transsilvanica. Cerastium arvense ssp. Nepeta ucranica. Agropyron cristatum.3. Acestea întocmesc etajul superior cu înãlþimea de circa 100 cm. Dianthus spiculifolius. cu puþine specii în compoziþia floristicã. Structura: Habitatul are aspectul de tufe rãzleþe. Trifolium campestre. Cheile Caraºului. Galium glaucum. Rosa pimpinelifolia. Inula ensifolia. realizeazã o acoperire variabilã de 10–65% ºi se asociazã cu: Campanula divergens. Peucedanum cervaria. de ordinul 1–10 ha. Medicago falcata. Substrat: calcaros. Jurinea simonkaiana. Cheile Miniºului.3). villosus. fruticosa. Valea Ciclovei (Banat). pulcherrima. A. Aster linosyris. 1992.6–7. pante însorite înclinate. Stratul ierbos: specia edificatoare ºi caracteristicã. Hodiºan 2002. Literaturã selectivã: Ciocârlan 1968. Cephalaria uralensis.50C.

Cerastium banaticum. Schneider-Binder E. habitat endemic.2. Linum flavum. bine reprezentat de speciile: Festuca valesiaca. Athamantha turbith ssp. Aceºti taxoni sunt prezenþi în etajul superior. Melica ciliata. Sanda et al. Valoare conservativã: mare. Cephalaria laevigata. Alte specii: Seseli rigidum. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Thymus pannonicus. Potentilla arenaria. Campanula sibirica. Festuca rupicola. Literaturã selectivã: Zólyomi 1939. 1970. divergens. Staþiuni: Altitudine: 150–450 m. 2001. de asemenea.751 Lowland savory Chrysopogon dry grasslands EUNIS: E. Draba lasiocarpa. Campanula sibirica ssp. Botriochloa ischaemum. platouri. Viola arvensis. Centaurea atropurpurea. Relief: versanþi slab înclinaþi. Moldova (Podiºul Central Moldovenesc). Sempervivum marmoreum. 121 . Knautia arvensis. P = 550–650 mm.HAB: 34. în Muntenia ºi Dobrogea ºi preluvosoluri în Transilvania. Jurinea mollis. Etajul mijlociu este. în toatã þara (Puºcaru-Soroceanu et al. Dianthus petraeus. Clima: T = 10. Redactat: Simona Mihãilescu. Thymus pannonicus. Valoare conservativã: redusã. Acinos alpinus. Stachys recta. Alyssum repens. Coldea 1991. faeoziomuri-cernoziomuri slab levigate. Silene otites. sunt mai puþine specii dar care au un rol important în procesul de acoperire. Cruciata pedemontana. calcicolum. Erysimum comatum. Vicia lathyroides. Saxifraga marginata. Specii caracteristice: Sesleria filifolia. Salvia nutans. Dihoru et al. Thesium linophyllon.1551 Lowland – savory – Chrysopogon dry grasslands Asociaþii vegetale: Thymio pannonici – Chrysopogonetum grylli Doniþã et al. Moldova ºi calcare în Dobrogea. Structura: Fitocenozele de Chrysopogon realizeazã o vegetaþie înaltã la care participã: Chrysopogon gryllus. Soluri: cernoziomuri ciocolatii. Dorycnium herbaceum. Vinca herbacea. 1993. Chondrilla juncea. Specii caracteristice: Chrysopogon gryllus. Onobrychis viciifolia. Leontodon asper. Roci: loess în Muntenia. 1997. Seseli gracile. Din aceastã categorie menþionãm: Thymus pannonicus. 1997. Chrysopogon gryllus. 1992. Dianthus spiculifolius. Helianthemum nummularium. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) crassipes. Dobrogea (Podiºul Babadag). Alyssum petraeum.3. 1963). Rãspândire: Muntenia. Onobrychis viciifolia. Cephalaria uralensis. 1973. Polygala major. Cerastium arvense ssp. Lotus corniculatus. Sanda 2002. et al. Centaurea biebersteinii. Eryngium campestre. Carex humilis. Moehringia muscosa. Lotus corniculatus. Compoziþie floristicã: Specie edificatoare: Sesleria filifolia.5 Mediterranian seric grasslands CORINE: – PAL. hungarica. Artemisia campestris. Draba aizoon. Schrött et Purdelea L. Peia 1978. Se învecineazã cu gruparea Campanuletum crassipedis.5–80C. Specii endemice: Campanula crassipes (subendemicã). Ceterach officinarum. care depãºeºte 1 m înãlþime. Elytrigia (Bromus) intermedia. Suprafeþe: Circa 350 ha. Coldea et al. Transilvania (Podiºul Târnavelor). Sateureja kitaibelii. Centaurea atropurpurea. R3411 Pajiºti daco-balcanice de Chrysopogon gryllus ºi Festuca rupicola Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 34. În etajul inferior.

dintre care menþionãm: Alyssum pulvinare. Trifolium montanum. în habitatele unde este prezentã specia Stipa danubialis (DH2). P = 600–750 mm. Hypericum elegans. Relief: pante abrupte.2. Thymus pannonicus. Schneider-Binder 1970. S. R3412 Pajiºti carpato-balcanice de Festuca pseudodalmatica ºi Aethionema saxatilis Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL. prin lipsa speciilor illirice ºi prezenþa a numeroase elemente pontice. 1992. Redactat: A. Salvia nutans. Schneider-Binder 1971. Trifolium campestre. H. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Festuca pseudodalmatica. de cele din Banat ºi vestul Olteniei. Literaturã selectivã: Popescu. Ephedra distachya. Siderites montana. Stachys recta. Niedermaier 1966. Alyssum pulvinare. vestul Olteniei ºi Defileul Oltului. Roman 1974. perforatum. superficiale. Specii caracteristice: Festuca psedudodalmatica. Specii rare: Fumana procumbens. Stipa eriocaulis. foarte uscate. Adonis vernalis. Doniþã et al. Centaurea atropurpurea. Stachys nites. Clima: T = 10–80C. Melica ciliata. Valerianella coronata. Crupina vulgaris. Convolvulus cantabrica. uºor pânã la mediu degradate. realizeazã etajul superior cu acoperire medie de 60–75%. se dezvoltã. Popescu et al. Literaturã selectivã: Csürös.HAB: 34. Staþiuni: Altitudine: 200–450 m. Erysimo comati – Stipetum eriocaulis E. în cadrul etajului superior. Minuartia glomerata. Gypsophila glomerata. Erysimum comatum. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) Alte specii importante: Thesium linophyllon. hispanicum. caracteristicã regionalã a acestui tip de vegetaþie. în bune condiþii. Astragalus onobrychis var. SchneiderBinder 1971. Melica ciliata. Cerastium banaticum. Asperula cynanchica. Alte specii importante: Onobrychis alba. Fumana procumbens. Redactat: A. Senecio jacobea. Teucrium montanum. Erysimum comatum. Festuca pseudodalmatica. Convolvulus cantabrica. Alyssum saxatile. Cerastium banaticum. Knautia arvensis. 1984. Soluri: 122 . Sedum album. Anthericum ramosum. Vinca herbacea. Valoare conservativã: moderatã ºi mare. Orlaya grandiflora. Popescu.3. Cerastium banaticum.35323 Transylvanian Festuca pseudodalmatica rock grasslands EUNIS: – Asociaþii vegetale: Cerastio banatici – Festucetum pseudodalmaticae E. Etajul inferior este format din taxoni ce nu depãºesc 20–25 cm. Valerianella coronata. ªtefureac 1976. Jurinea glycacantha. Koeleria macrantha. Dorycnium herbaceum. Aceste fitocenoze se deosebesc. Roci: depozite calcaroase. Astragalus onobrychis. Rãspândire: Dealurile calcaroase din sudul Banatului. La Porþile de Fier. Stachys nitens. Cerastium banaticum. Popescu. Structura: Speciile dominante: Stipa eriocaulis. Scabiosa ochroleuca. Coronilla varia. Suprafeþe: ocupã suprafeþe de 10–15 ha. Fumana procumbens. specia endemicã Stipa danubialis. terenurile folosite ca pãºune din zona menþionatã. banaticum. Artemisia campestris. Stipa eriocaulis.

Inula oculus-christi. Stipa capillata. Roci: depozite loessoide. Rãspândire: În zonele de câmpie ºi de deal din Transilvania. Redactat: A. P = 600–750 mm. Soluri: eutricambosoluri.3162 Daco-Pannonic meadows-steppes EUNIS: E1. Carduus acanthoides. Medicago falcata. Festuca valesiaca.9 Continental steppic CORINE: 34. Dorycnium herbaceum. Polygala major. dar mare în fitocenozele din Clisura Dunãrii unde este prezentã Tulipa hungarica (DH2). Melica ciliata. în general. 1963. 123 .31 Sub-Continental steppic grasslands PAL.911 Pannonic loess steppes. Câmpia Aradului. R3414 Pajiºti ponto-panonice de Festuca valesiaca Corespondenþe: NATURA 2000: 6240 *Subpannonic steppic grasslands EMERALD: 34.2C1 Pannonic loess steppes Asociaþii vegetale: Cleistogeno – Festucetum rupicolae (Soó 1930) Zólyomi 1958 corr. Etajul inferior este mai slab reprezentat ºi la alcãtuirea lui participã: Dorycnium herbaceum. Achillea millefolium. Structura: Majoritatea speciilor dominante sunt plante de talie medie. Dianthus armeria. faeoziomuri. Lotus corniculatus. Alte specii importante: Tulipa hungarica. Dobrogea. teren plan. 1992. Linaria genistifolia. Lathyrus sphaericus. Medicago minima.5–80C. Puºcaru-Soroceanu et al. Achillea setacea. Specii caracteristice: Cleistogene serotina. Echium vulgare.9211 Western Pontic thyme steppes EUNIS: – Asociaþii vegetale: Medicagini minimae – Festucetum valesiacae Wagner 1941. Sanda 1992. Thymus comosus. Ornithogalum comosum. Dianthus armeria. Orlaya grandiflora. Oltenia. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) R3413 Pajiºti panonic-balcanice de Festuca rupicola ºi Cleistogene serotina Corespondenþe: NATURA 2000: 6240 *Sub-Pannonic steppic grasslands EMERALD: 34. Potentilla argentea. Relief: pante foarte uºor înclinate. Pimpinella saxifraga.3 Dense perennial grasslands and middle-European steppes CORINE: 34. înãlþimea fiind de 45–55 cm.312 Central European steppes grasslands PAL. Clisura Dunãrii. Cleistogene serotina.000 ha (PuºcaruSoroceanu 1963). cernoziomuri. Asperula cynanchica. Veronica orchidea.3.2. Botriochloa ischaemum. deficitare în umiditate. Muntenia. Scabiosa ochroleuca. Linum austriacum. Chondrilla juncea. Festuca rupicola. Cleistogene serotina. Popescu. Erodium cicutarium.HAB: 34. Literaturã selectivã: Doniþã et al. Festuca valesiaca. Agrostis capillaris. Euphorbia cyparissias. Staþiuni: Altitudine: 100–350 m. Soó 1964. Thymus pannonicus. Marrubium vulgare. 34. Valoare conservativã: moderatã. Suprafeþe: Circa 40. Eryngium campestre. Nepeta nuda. Cele mai reprezentative sunt: Festuca rupicola. Salvia pratensis. Rãspândire: Banat. În Moldova ºi Dobrogea sunt cele mai reprezentative fitocenoze ºi suprafeþele cele mai mari. Alyssum alyssoides. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Festuca rupicola.HAB: 34. Banat. neutre. Teucrium montanum. Moldova. Popescu. Onobrychis viciifolia. Clima: T = 9.

alyssoides. Centaurea napulifera. Poa angustifolia. mai puþin reprezentate. formeazã etajul superior înalt de 40–45 cm. Trifolium arvense. Medicago falcata.000 ha (PuºcaruSoroceanu 1963). Arenaria serpyllifolia. Dianthus leptopetalus. cu expoziþii variate. judeþul Argeº). sud-esticã ºi sud-vesticã. menþionate în DH2. Roci: loess. Redactat: A. În fitocenozele din Dobrogea menþionãm speciile rare: Dianthus pallens. Speciile scunde cum sunt: Alyssum desertorum. Medicago minima. Centaurea arenaria. A. arenaria. Structura: Acest tip de vegetaþie este realizat de speciile: Festuca valesiaca. Rãspândire: Reprezintã pãºunile de ºes din stepã ºi silvostepã ºi pe dealurile din zona pãdurilor de stejar. coaste uºor înclinate pânã la moderat înclinate cu expoziþie sudicã. Botriochloa ischaemum.000 ha. Fãlciu – jud.5–80C. jurineifolia. Popescu. Cheile Turzii – jud. Asperula cynanchica. iar în zona colinarã. arenaria (Carei – jud. Staþiuni: Altitudine: 100–400 m. Melica ciliata. Artemisia austriaca. Koeleria macrantha. uneori urcând pânã la 600–700 m (Platforma Cotmeana ºi Rucãr. Achillea setacea. ºi mare în habitatele unde sunt prezente speciile Galium moldavicum ºi Iris humilis ssp. Muntenia ºi sudul Moldovei. Toate aceste specii. Seseli tortuosum.HAB: 34. Ranunculus illyricus. versanþi slab pânã la mediu înclinaþi. Cluj. Relief: teren plan. Puºcaru-Soroceanu et al. Alte specii importante: Stipa capillata. Satu Mare. A. Suprafeþe: 15–20. Bombycilaena erecta.951 Western Anatolian steppes EUNIS: E1. Phleum phleoides. Clima: T = 11. Stipa capillata. Relief: terenuri plane. Astragalus onobrychis. P = 400– 800 mm. Vaslui).2. Medicago minima. P = 400–650 mm. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) Suprafeþe: peste 150.9 Continental steppes CORINE: – PAL. 1956. Teucrium polium. Sanda 1992. 1992. Inula ensifolia. Medicago minima. ponticus. Specii rare: Galium moldavicum (în fitocenozele din Moldova centralã) ºi Iris humilis ssp. Scleranthus annuus.222 Moesio-Carpathian andropogonid steppes Asociaþii vegetale: Botriochloetum (Andropogonetum) ischaemi (Krist. faeoziomuri mai rar pseudorendzine. Medicago orbicularis. C. precum ºi altele. Valoare conservativã: redusã. Potentilla arenaria. Speciile caracteristice: Festuca valesiaca. marne. Poa angustifolia. R3415 Pajiºti ponto-balcanice de Botriochloa ischaemum ºi Festuca valesiaca Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 34. constituie etajul inferior al acestor pajiºti. deficitare în umiditate. 1937) Pop 1977. Agropyron cristatum. Sol: cernoziom ciocolatiu. Salvia aethiopis. Achillea setacea. Clima: T = 11–70C. Popescu. rutifolia ssp. Coronilla varia.3. Doniþã et al. Roci: substratul este calcaros în Dobrogea ºi 124 . din Dobrogea. Literaturã selectivã: Burduja et al. Botriochloa ischaemum. Phlomis pungens. Staþiuni: Altitudini de 100–400 m. 1963. în general. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Festuca valesiaca. Taraxacum serotinum. Taraxacum serotinum.

jurineifolia. Adonis vernalis. mai puþin nordice. Popescu. Silene compacta. acoperirea scade la 60–70% sau chiar mai puþin. Euphorbia seguierana. contribuind activ la acoperirea generalã a fitocenozelor. Sedum sartorianum ssp. Achillea setacea. Trifolium arvense. Potentilla bornmuelleri. Astragalus onobrychis. eutricambosoluri. Bromus hordeaceus. Taraxacum laevigatum. P = 450–500 mm. Structura: Caracteristice sunt gramineele stepice. Kochia prostrata. faeoziomuri. pânã la moderat înclinate. Numeroasele plante de talie micã realizeazã etajul inferior bine individualizat. Veronica austriaca ssp. Cleistogene serotina. Festuca valesiaca. Artemisia austriaca. Asperula cynanchica. Soluri: castanoziomuri. deficitare în umiditate. Dihoru 1969. Chrysopogon gryllus. Stipa capillata. Cynodon dactylon. Jurinea mollis. Suprafeþe: Aproximativ 150–200 ha. R3416 Pajiºti balcanice de Festuca callieri. cernoziomuri. Valoare conservativã: redusã. Plantele scunde alcãtuiesc etajul inferior. Stachys angustifolia. Chrysopogon gryllus. Ranunculus illyricus. Psilurus aristatus. Speciile mai fidele acestui tip de vegetaþie sunt: Festuca callieri. Orlaya grandiflora. acoperirea medie 90–95%. Teucrium polium. coarctata.2. Dintre aceste plante. care alcãtuiesc etajul superior de 50–65 cm ºi cu acoperirea de 60–85%. Trifolium campestre. hillebrandtii ºi Thymus zygoides Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 34. cu expoziþii variate. cernoziomuri. Sanda 1992. lessingiana. Puºcaru-Soroceanu et al. Allium saxatile. Inula oculus-christi. Centaurea rutifolia ssp. Doniþã 1970. faeoziomuri. Achillea setacea. Podiºul Babadag.9 Continental steppes CORINE: – PAL. nelipsite în cadrul fitocenozelor sunt: Botriochloa ischaemum. Potentilla argentea. jacquinii. Structura: speciile dominante sunt de dimensiuni medii (35–45 cm) ºi realizeazã o vegetaþie densã. Relief: pante domoale. dintre care cele mai reprezentative sunt: Teucrium polium. Popescu. Specii caracteristice: Botriochloa ischaemum. Chrysopogon gryllus. Daucus guttatus. Androsace maxima. 125 . F. Literaturã selectivã: Dihoru. Linaria genistifolia. Soluri: castanoziomuri. Medicago minima. A. Medicago lupulina. Staþiuni: Altitudine 250–350 m. Botriochloa ischaemum. Dintre aceste specii menþionãm: Minuartia glomerata. Astragalus onobrychis. Rãspândire: Dobrogea de Nord. rupicola. Galium humifusum. Munþii Mãcinului. În zonele stâncoase. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) dealurile înalte ºi loess în Muntenia ºi sudul Moldovei. Clima: T = 11–8. Ceratocarpus arenarius. Roci: calcare (Podiºul Babadag ºi Casimcei). Thymus zygoides. xerofile. Redactat: A. Inula oculus-christi. Galium humifusum. Alte specii importante: Taraxacum serotinum. Galium humifusum.951 Western Anatolian steppes EUNIS: – Asociaþii vegetale: Festucetum callieri ªerbãnescu 1965 apud. M. unde roca iese la suprafaþã. Agropyron cristatum.HAB: 34. Festuca valesiaca. Bombycilaena erecta.50C. Artemisia austriaca. 1963. roci granitice ieºite la suprafaþã.3. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Festuca valesiaca. S. A. Dianthus nardiformis. Eryngium campestre. depozite loessoide în nord (Culmea Pricopanului). Podiºul Casimcei. repens. Trigonella monspeliaca. Salvia nutans. lupulina. Achillea ochroleuca. Minuartia viscosa.

Festuca rupicola. Muscari racemosum. Achillea ochroleuca. Euphorbia myrsinites. PuºcaruSoroceanu E. pinnatifida. Popescu. Chrysopogon gryllus. Dintre acestea menþionãm: Moehringia jankae.3.50C. Scutellaria orientalis var. Potentilla bornmuelleri. Doniþã 1970. Speciile cele mai frecvente sunt: Koeleria lobata. Sanda 1988. Silene compacta. Staþiuni: Altitudine: 250–350 m. 1963. Potentilla bornmuelleri. Suprafeþe: 50–100 ha. Sedum sartorianum ssp. Valoare conservativã: moderatã. Roci: calcare. Speciile scunde (de 5–10 cm) cresc. Trifolium arvense. Ranunculus illyricus. Dianthus pseudarmeria. cu specii ponto-balcanice ºi taurice care populeazã dealurile pietroase din aceastã provincie. Bombycilaena erecta. Achillea coarctata. Elementele eurasiatice sunt cele mai numeroase (23%).9 Continental steppes CORINE: – PAL. Achillea leptophylla. Sempervivum zelleborii. Majoritatea speciilor sunt plante perene (hemicriptofite ºi geofite). hillebrandtii. Minuartia glomerata. Structura: Fitocenozele reprezintã un stadiu neîncheiat al vegetaþiei xerofile din nordul Dobrogei. Podiºul Babadag ºi Casimcei). moschatum. Agropyron brandzae. Literaturã selectivã: Dihoru. Redactat: A. urmate de cele continentale (10%) ºi pontic-mediteraneene (14%). Paronychia cephalotes. sãrace în umiditate. Scleranthus perennis ssp. Alte specii importante: Potentilla bornmuelleri. Ornithogalum amphibolum. Scorzonera mollis. Herniaria glabra. Allium saxatile. uneori numai de 50–60%. Scleranthus perennis. A. et al. de regulã. Popescu. Minuartia glomerata. R3417 Pajiºti balcanice de Thymus zygoides ºi Agropyron brandzae Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 34. Agropyron brandzae. Clima: T = 10–8. Bufonia tenuifolia. Paeonia tenuifolia. Stachys angustifolia. Numeroase sunt speciile saxicole care intrã în structura acestor fitocenoze. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Thymus zygoides. Euphorbia nicaensis ssp. 126 .951 Western Anatolian steppes EUNIS: – Asociaþii vegetale: Agropyro – Thymetum zygoidi Dihoru (1969) 1970. Soluri: castanoziomuri. Specii caracteristice: Festuca callieri. Campanula romanica. prin crãpãturile rocilor ºi nu întocmesc un etaj al vegetaþiei. P = 450–500 mm. Ornithogalum amphibolum. dar realizeazã o acoperire slabã. lithophila.HAB: 34. Cruciata pedemontana. Satureja caerulea. Scorzonera mollis. dichotomus. Iris pumila. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Festuca callieri. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) Iris pumila. Psilurus aristatus. sudicã ºi vesticã. Pimpinella tragium ssp. cernoziomuri. în habitatele unde sunt prezente speciile: Moehringia jankae (DH2). Cele mai reprezentative plante din aceastã categorie sunt: Allium saxatile. faeoziomuri. Gypsophila glomerata. Dianthus nardiformis. Bupleurum apiculatum. Thymus zygoides. Stancu 2001. Sanda. Campanula romanica (DH2) ºi Paeonia tenuitolia (DH4). Relief: versanþi abrupþi ºi pante moderat înclinate cu expoziþie esticã. grisebachii. Valoare conservativã: moderatã ºi mare. M. Silene compacta. Rãspândire: Dobrogea de Nord (Munþii Dobrogei. ceea ce presupune un stadiu avansat de evoluþie al fitocenozelor. loess. Popescu.2. glareosa. Crocus chrysanthus. Dianthus nardiformis.

Artemisia austriaca. Coronilla varia. Festucion rupicolae. Agropyretum pectiniforme (Prodan 1939) Dihoru 1970. Redactat: A. cu acoperire mare (circa 60–80%). Relief: terenuri plane ºi pante uºor înclinate. Melica ciliata. Koeleria lobata. Roci: loess. Medicago falcata. Echium italicum. Kochia prostrata. Teucrium polium. Alyssum desertorum.911 Pannonic loess steppes. Specii caracteristice: Agropyron cristatum ssp. Dianthus pseudarmeria. Satureja caerulea. Minuartia adenotricha. Agropyron intermedium. Poa angustifolia. Speciile mai scunde (pânã la 25 cm) sunt destul de numeroase ºi au o acoperire de 10–15(20)%. Teucrium polium. Astragalus onobrychis. Jurinea mollis. Festuca valesiaca. Alyssum montanum. Popescu. mai rar pe calcare (în Dobrogea). participã numeroase specii din Clasa Festuco – Brometea ºi în special din Ord. Structura: Dominante sunt speciile de graminee cu: Agropyron cristatum. Stipa capillata. Stipa capillata. alcãtuiesc etajul superior al pajiºtei. Achillea coarctata. Asperula cynanchica. Clima: T = 11–8. Din aceastã categorie menþionãm: Medicago minima. A. Staþiuni: Altitudine: 80–300 m. Medicago falcata. Toate aceste plante. leptophylla.9211 Western Pontic thyme steppes EUNIS: – Asociaþii vegetale: Agropyro-Kochietum prostratae Zólyomi (1957) 1958. Literaturã selectivã: Dihoru. Doniþã 1970. Specii endemice: Agropyron brandzae. Koeleria macrantha. Muntenia ºi estul Banatului.2. Festuca valesiaca. Horeanu 1976. Soluri: castanoziomuri ºi cernoziomuri. pe terasele înalte ale Ialomiþei. Popescu. Asperula tenella.HAB: 34. Artemisa (caucasica) pseudomontana. Taraxacum serotinum. Ceratocarpus arenarius.3. Alte specii importante: Paeonia tenuitolia. În cadrul fitocenozelor. Artemisia austriaca. Galium humifusum. Suprafeþe: 100–120 ha. Coronilla varia. Specii endemice: Agropyron brandzae. R3418 Pajiºti ponto-panonice de Agropyron cristatum ºi Kochia prostrata Corespondenþe: NATURA 2000: 6250 *Pannonic loess steppic grasslands EMERALD: 34. PuºcaruSoroceanu et al. Salvia nemorosa ssp. Botriochloa ischaemum. Seseli tortuosum. Asperula cynanchica. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Agropyron cristatum ssp. 127 . Sanda 1992. Valoare conservativã: mare. 1963. tesquicola. Ranunculus illyricus.50C. Kochia prostrata. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) Pimpinella tragium ssp. Festuca valesiaca. leptophylla. Botriochloa ischaemum. Centaurea diffusa. Agropyron brandzae. Euphorbia nicaeensis. lithopilla. Sisymbrium orientale. pectinatum. Popescu. Linum austriacum.9 Continental steppes CORINE: – PAL. Doniþã 1970. Specii caracteristice: Thymus zygoides. pectinatum. Medicago falcata. P = 350–450 mm. Kochia prostrata. Onopordon tauricum. 34. Literaturã selectivã: Dihoru. cum sunt: Sempervivum zeleborii. Alte specii importante: Achillea setacea. Redactat: A. Teucrium polium. Rãspândire: Dobrogea. de talie medie ºi mare. Stipa capillata. Festuca valesiaca. Achillea coarctata. Potentilla bornmuelleri. Ornithogalum amphibolum. Onobrychis gracilis. A.

D. S. Achillea clypeolata. Salvia nemorosa ssp. Podiºul Babadag). 1970) Sanda. sunt: Centaurea orientalis. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) R3419 Pajiºti vest-pontice de Stipa ucrainica ºi Stipa dasyphilla Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 34. Astragalus ponticus.921 Western Pontic steppes EUNIS: E1. Plantele de talie mijlocie 40–50 cm: Phleum phleoides. sud-vesticã. uneori bine individualizat. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Stipa ucrainica. Popescu. Popescu. tesquicola. giganteus.9 Continental steppes CORINE: – PAL. Agropyron intermedium. Bibliografie: Dihoru. Bine reprezentate sunt ºi speciile de talie micã. sudul Moldovei. Polygala major. Dianthus pallens. Prunus tenella.9 Continental steppes CORINE: – PAL. Cynodon dactylon ºi Poa angustifolia Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 34. Teucrium polium. cu vegetaþia degradatã. Phleum phleoides. Adonis vernalis. Stipa pulcherrima.HAB: 34. 128 . 1963. Sanda 1992. capillata. Echinops ruthenicus. Festuca valesiaca. Soluri: soluri rendzinice. Ferulago meoides. Popescu 1999 (Syn. de 500–600 ha. nicaeensis. Scorzonera mollis. Marrubium peregrinum. Botriochloa ischaemum. Dobrogea. Plantele înalte.3. Euphorbia nicaeensis. în trei etaje. dar ºi pantele uºor înclinate. T. Salvia aethiopis. loess. Rãspândire: Estul Munteniei (Bãrãgan). Asperula cynanchica. Artemisia austriaca. dasyphylla. Jurinea mollis realizeazã cel de al doilea etaj.50C. Centaurea napulifera. Trinia multicaulis. Ajuga laxmannii. Suprafeþe: Reprezintã islazurile. rar unul dintre acestea fiind mai puþin nuanþat. Teucrium chamaedrys. Ranunculus illyricus. Phlomis tuberosa. Stipa ucrainica. Euphorbia nicaeensis ssp. Puºcaru-Soroceanu et al. acestea realizând al treilea etaj. Ocupã terenurile plane. Crupina vulgaris. S.2D1 Western Pontic steppes Asociaþii vegetale: Artemisio austriacae – Poëtum bulbosae Pop 1970.2. Roci: calcare. Festuca valesiaca.: Stipo (ucrainicae) – Festucetum valesiacae Dihoru 1970). Astragalus asper. R3420 Pajiºti vest-pontice de Poa bulbosa. Ferulago meoides. cu expoziþie sud-esticã. P = 450–500 mm. Salvia nutans. Inula salicina. Speciile mai frecvente în acest strat sunt: Thymus marschallianus. chamaedrys. Suprafeþe: Circa 5–10 ha. Valoare conservativã: mare. Linosyris villosa. Staþiuni: Altitudine: 150–300 m. Inula ensifolia. Koeleria macrantha. cernoziomuri. Relief: platouri. Specii caracteristice: Stipa ucrainica. Alte specii importante: Stipa pulcherrima. Clima: T = 11–8.9213 Western Pontic feathergrass steppes EUNIS: – Asociaþii vegetale: Astragalo ponticae – Stipetum ucrainicae (Dihoru 1969. Seseli campestre. Astragalus ponticus. versanþi slab înclinaþi. Redactat: A. Structura: Vegetaþia este stratificatã. Cynodonto – Poëtum angustifoliae (Rapaics 1926) Soó 1957. de circa 100 cm. Dianthus pallens. Koeleria macrantha.HAB: 34. Adonis vernalis. Dactylis glomerata. Doniþã 1970. Chrysopogon gryllus. Rãspândire: Dobrogea (Basarabi.

pante uºor înclinate pânã la moderat înclinate. Taraxacum laevigatum. lupulina. Lolium perenne. plante ce alcãtuiesc etajul superior al vegetaþiei. Cynodon dactylon. glareosa. Bupleurum apiculatum. Erodium cicutarium. Botriochloa ischaemum. Coronilla varia. Agropyron cristatum. Popescu. Ornithogalum amphibolum. specia caracteristicã intrã în repaus ºi apare. M. Lotus corniculatus. Minuartia viscosa. Medicago lupulina. cernoziomuri. Agropyron cristatum. E. Specia dominantã. Goniolimon besserianum. sequierana.2. Staþiuni: Terenuri uscate. Alte specii importante: Festuca valesiaca. Etajul inferior este alcãtuit din speciile: Thymus zygoides. uºor înclinate pânã la moderat înclinate. castanoziomuri. Koeleria lobata. Literaturã selectivã: Pop 1970. Clima: T = 110C. Astragalus pseudoglaucus. F. Euphorbia nicaeensis. Androsace maxima. Koeleria lobata ºi Agropyron brandzae Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 34. R3421 Pajiºti ponto-balcanice de Artemisia lerchiana. Poa angustifolia. roci calcaroase sau granitice (în Dobrogea). Rãspândire: Dobrogea. Artemisia lerchiana. 4–5 ha. Taraxacum serotinum. cenuºii. subþire ºi au dezvoltarea maximã primãvara când solul are suficientã umiditate pentru dezvoltarea vegetaþiei. care se menþine pânã toamna. Poa bulbosa. Stancu 2001. Sanda. Sanda. Gagea callieri. plantã xerofilã. Soluri: castanoziomuri. masiv.3. este însoþitã de speciile pontice: Agropyron brandzae. Redactat: A. Printre aceste douã plante caracteristice ºi dominante mai apar: Cynodon dactylon. Specii caracteristice: Artemisia austriaca. Bromus tectorum. Popescu. Relief: terenuri stâncoase. Poa angustifolia. faeoziomuri. Poa angustifolia. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) Staþiuni: Altitudine: 100–250 m. Roci: loess. Suprafeþe: Restrânse. însorite ºi deficitare în umiditate în timpul verii. uneori chiar mai scãzutã. Deºi numãrul speciilor componente este mare. valesiaca. Clima: T = 11–80C. Medicago minima. P = 400 mm. Galium humifusum. La începutul verii. Cynodon dactylon. minima. Potentilla bornmuelleri. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Artemisia austriaca. puþin rãspândit la noi.923 Eastern Pontic steppes EUNIS: – Asociaþii vegetale: Koelerio – Artemisietum lerchianae Dihoru 1970. Roci: calcare marnoase. 129 .HAB: 34. Capul Doloºman. În luncile râurilor mari (Ialomiþa. Relief: teren plan. M. Euphorbia nicaeensis ssp. Siret) aluviosoluri. Poa bulbosa. Medicago falcata. Ceratocarpus arenarius. pseudovina. în Subcarpaþii Buzãului (Istriþa) altitudinea creºte la 500–600 m. Structura: Habitat xerofil. Altitudine: 5–10 m. Popescu. M. P = 400–750 mm. pe faleza Lacului Razelm. Festuca pseudovaina. Buzãu. Plantele însoþitoare sunt numeroase ºi aparþin vegetaþiei iniþiale care a existat pe aceste terenuri. Artemisia austriaca.9 Continental steppes CORINE: – PAL. Valoare conservativã: redusã. Doltu 1980. F. Euphorbia sequierana. Soluri: cernoziomuri. Structura: Fitocenozele de Poa bulbosa alcãtuiesc o þelinã discontinua. Puºcaru-Soroceanu 1963. acestea realizeazã o acoperire de numai 45–50%. Festuca valesiaca. cunoscut pânã în prezent din zona Podiºului Babadag. minima.

Echinops ruthenicus. Minuartia viscosa. Salvia nutans. Euphorbia nicaeensis ssp. Koeleria lobata. Taraxacum serotinum. Alyssum minutum. Popescu.3. Goniolimon besserianum. Literaturã selectivã: Dihoru et Doniþã 1970. Androsace maxima. Specii caracteristice: Artemisia lerchiana. Koeleria lobata. Ornithogalum amphibolum. Agropyron brandzae. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) Valoare conservativã: mare. Alte specii importante: Centaurea jankae. Astragalus pseudoglaucus. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Artemisia lerchiana. în special în habitatele cu Centaurea jankae (DH2). Teucrium polium. Specii endemice: Agropyron brandzae.2. 130 . Festuca valesiaca. Thymus zygoides. Redactat: A. Euphorbia sequierana. glareosa.

favorizate fiind de climatul mai blând din regiune. Danthonia alpina. Relief: versanþi slab pânã la moderat înclinaþi. Convolvulus cantabrica. Chyrysopogonetele din Banat au în componenþã multe specii termofile. Siderites montana. Roman 1974. Petrorhagia illirica ssp.2. platouri.752 Mountain savory Chrysopogon dry grasslands. Campanula rapunculoides. Arenaria serpyllifolia. Asperula cynanchica. Filipendula vulgaris. Dintre acestea. Clima: T = 10. Festuca rupicola. Crepis sancta. Lotus corniculatus. Onobrychis alba. Soluri: districambosoluri. Podiºul Mehedinþi.5 Mediterranian xeric grasslands PAL. T. Rãspândire: Dealurile Olteniei.316 EUNIS: E1. cele mai reprezentative sunt: Danthonia alpina. cu frecvenþã micã. Anthylis vulneraria. Popescu. Aira caryophyllea.HAB: 34. speciile: Ferulago sylvatica. Suprafeþe: 15–20 ha. 1992. etajul superior al fitocenozelor. Pajiºti xerice silicicole (35) etajul mijlociu al fitocenozelor. Campanulo ligulatae – Brometum riparii (Roman 1974) Sanda.3. Medicago falcata.50C. Polygala major. Specii rare: Thymus jankae. În cadrul fitocenozelor de Chrysopogon sunt ºi unele specii de talie micã. Veronica austriaca ssp. balcanice ºi ilirice. Valoare conservativã: moderatã. Numeroase plante de talie mai micã realizeazã 131 . În acest etaj. 34. Fragaria viridis. aproape singurã. Banat. plante care uneori realizeazã etajul al treilea de vegetaþie. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Chrysopogon gryllus. Crupina vulgaris. Stachys recta. Doniþã et al. Orlaya grandiflora. Stachys recta.5 Mediterranian xeric grasslands CORINE: 34. Koeleria macrantha. Koeleria macrantha. Verbascum lychnitis. Specii caracteristice: Chrysopogon gryllus. Bromus riparius. Petrorhagia illirica ssp. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) 2.5532 Spurge Chrysopogon grasslands Asociaþii vegetale: Danthonio – Chrysopogonetum grylle Boºcaiu (1970) 1972. Popescu 1999. P = 550–650 mm. haynaldiana.5–8. Verbascum phoeniceum. Danthonia alpina. cu mult schelet. Alãturi de specia dominantã mai apar.3. Structura: Specia caracteristicã Chrysopogon gryllus este plantã de talie mare. Cephalaria uralensis. cele mai frecvente sunt speciile: Trifolium campestre. Alte specii importante: Dianthus giganteus. Redactat: A. Cleistogene serotina. Alyssum alyssoides. Achillea crithmifolia. Roci: ºisturi cristaline ºi gnaisuri. haynaldiana. jacquinii. Dianthus giganteus. Thymus jankae. Bromus riparius. în microdepresiunile. Briza media. Bromus riparius. Staþiuni: Altitudine: 150–250(300)m. Ferulago sylvatica. R3501 Pajiºti balcanice de Chrysopogon gryllus ºi Danthonia alpina Corespondenþe: NATURA 2000: 6190 Rupicolous pannonic grasslands EMERALD: 34. Valerianella pumila. unde procesul de solificare a fost favorizat. care depãºeºte 1 m înãlþime ºi realizeazã.3. Literaturã selectivã: Boºcaiu 1972. arvense.

Trifolium arvense. Trifolium arvense. R3503 Comunitãþi daco-getice de Sedum acre. Dasypyrum villosum. Ventenata dubia. Principalele specii sunt: Trifolium incarnatum ssp.5–80C. plante ce alcãtuiesc stratul superior al vegetaþiei. Ventenata dubia. Aegilops cylindrica. Ventenato dubiae – Xeranthemetum cyndraceum (Borza 1950) Sanda et Popescu 1988. Solul. Aira capillaris. S.HAB: 34. annuum. provenite din spãlarea pantelor de cãtre torenþi. Xeranthemum cylindraceum. Conuri de dejecþie ale torenþilor din zona colinarã ºi montan inferioarã. ce alcãtuiesc cel de al doilea strat. Hypericum perforatum. Roman 1974. S. Melica ciliata. P = 400 mm în Dobrogea – 750 mm (Transilvania). Aira capillaris. Achillea collina. Rãspândire: Pe coline din Transilvania. Festuca valesiaca. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) R3502 Pajiºti daco-balcanice de Dasypyrum villosum. ceea ce denotã un grad evoluat de înþelenire. ºisturi silicioase cu depuneri aluviale de nisipuri. Filago arvensis. Sedum acre. cu acumulãri de materiale organice. Poa compressa.3. Popescu. Staþiuni: Altitudine: 100–450 m. Poa bulbosa. Clima: T = 10. Specii caracteristice: Trifolium incarnatum ssp. Suprafeþe: Ocupã terenuri de 2–3 ha pânã la 10 ha în Dobrogea de Nord. Poa compressa. Dasypyrum villosum. Vulpia myuros. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Dasypyrum villorus. Dobrogea. Trifolium incarnatum ssp. molinerii ºi Ventenata dubia Corespondenþe: NATURA 2000: 8230 Siliceous rock with pioneer vegetation of the Sedo-Scleranthion or of the Sedo albi-Veronicion dillenii EMERALD: – CORINE: – PAL. Valoarea conservativã: moderatã. Medicago minima. Erysimum cuspidatum. Structura: Vegetaþia este relativ bine închegatã ºi este formatã din graminee anuale ºi perene. molinerii. Relief: pante slab înclinate. Rãspândire: Banat (Clisura Dunãrii). F. Valea Someºului). Redactat: A. Ventenata dubia. argile etc. Alyssum petraeum.2. Scleranthus perennis. Thymus comosus. Alte aspecii importante: Rumex acetosella. Oltenia. Sedum hispanicum. Banat. Sanda.HAB: 34.1 Middle European pioneer swards EUNIS: – Asociaþii vegetale: Vulpio-Airetum capillaris Paucã 1941. molinerii.1 Middle European pioneer swards EUNIS: – Asociaþii vegetale: Sedo – Petrorhagietum saxifragae Roman 1974. Scleranthus annuus. Transilvania (Munþii Apuseni. sunt: Sedum acre. Alysso petraei – Sedetum hispanici Schneider-Binder 1971. Vulpia myuros. ovina. 132 . sexangulare ºi Petrorhagia saxifraga Corespondenþe: NATURA 2000: 8230 Siliceous rock with pioneer vegetation of the Sedo-Scleranthion or of the Sedo albi-Veronicion dillenii EMERALD: – CORINE: – PAL. Popescu. Trifolium incarnatum ssp. Roci: sfãrãmãturi de roci calcaroase. Speciile scunde. molinerii. în curs de fixare. Suprafeþe: Fitocenozele ocupã terenuri relativ restrânse de 1–3 ha. luturi. Literaturã selectivã: Paucã 1941. Stancu 2001.

Cel de al doilea etaj. Schneider-Binder 1971. Redactat: A. Veronica verna. Relief: versanþi slab înclinaþi. Roman 1974. Sagina procumbens. Popescu 1967.00C. Acestea realizeazã etajul superior al vegetaþiei. în principal. periodic inundate de apele torenþilor. Soluri: nisipuri. Sedum acre. Scleranthus annus. 133 . Medicago minima. Racomitrium canescens etc. Aira elegans. Rumex acetosella. pietriºuri ºi aluviuni luto-nisipoase în curs de fixare. conuri de dejecþie ale torenþilor din zona colinarã. Filago arvensis.3. Silene conica. P = 400–650 mm. din plante anuale cum sunt: Vulpia myuros. care are 15–20 cm înãlþime. nisipuri grosiere. Crupina vulgaris. Specii caracteristice: Petrorhagia saxifraga. Popescu. S. cel inferior. Satureja kitaibelii. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) Staþiuni: Altitudine: 80–250 m. ºi perene Poa bulbosa. Thymus pulegioides. Alyssum petraeum. Polycnemum arvense. Alte specii importante: Trifolium arvense. Clima: T = 11–9. Valoare conservativã: moderatã. Petrorhagia saxifraga. Sedum rubens. Roci: pietriºuri dislocate ºi transportate de torenþi. Compoziþie floristicã: Speciile edificatoare: Petrorhagia saxifraga. Siderites montana. Syntrichia ruralis. Erophila verna. Alyssum desertorum. Scleranthus annuus. Jasione montana. Structura: Vegetaþia este realizatã. Literaturã selectivã: Andrei. Sedum rubens. Alyssum petraeum. este foarte slab reprezentat ºi este format din: Sedum hispanicum.2. Sedum hispanicum. acre. Scabiosa columbaria. Hieracium pilosella. Alyssum petraeum. Trifolium arvense.

Anthyllis alpestris. inclusiv Oxytropido carpaticae – Elynetum festucetosum bucegiensis Coldea 1991).8–5. Minuartia verna. Leontopodium alpinum. Silene acaulis. Uneori habitatul se prezintã fragmentar. 134 . Clima: T = 1. Festuca glacialis. 1956) Coldea 1991(Syn. Elynetum myosuroides Puºcaru et al. Speciile cele mai frecvente sunt: Festuca supina. Polygonum viviparum. Specii endemice: Achillea schurii. Omu.2. Astragalus alpinus. Munþii Fãgãraº. Carex atrata. P = 1300–1450 mm. Festuca versicolor. Pedicularis verticillata. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Kobresia myosuroides (Elyna myosuroides). fiind localizatã insular în Potentillo chrysocraspedae – Festucetum airoidis. Pajiºti alpine ºi subalpine (36) Structura: Habitat alpin. conglomerate. Salix reticulata.HAB 1999: 36.0– -2. Soluri: crude sau brune de înþelenire primarã. Achillea schurii. Bucºoiu. Cocora.425 Carpathian naked-rush swards EUNIS: E4.42 Wind edge naked-rush swards PAL. Oxytropido carpaticae – Onobrychidetum transsilvanicae Täuber 1987. Cerastium alpinum ssp. Pedicularis verticillata etc. Helianthemum alpestre. cu pH = 4. Staþiuni: Altitudine: 1850–2500 m. Munþii Retezat (Piule). Morarul. Euphrasia salisburgensis. Coºtila. Piatra Arsã. Munþii Piatra Craiului. care prezintã cel mai evoluat stadiu de înþelenire din etajul alpin.3. R3601 Pajiºti sud-est carpatice de rogoz pitic (Kobresia myosuroides) ºi Oxytropis carpatica Corespondenþe: NATURA 2000: 6170 Alpine and subalpine calcareous grasslands EMERALD: – CORINE: 36. Minuartia gerardii. habitat endemic. Bãtrâna). vârfurile Baba Mare. Oxytropis halleri. Suprafeþe: de ordinul a 100–200 ha. în care dominante sunt speciile: Onobrychis transsilvanica. acolo unde zãpada este spulberatã de vânt din locuri puternic vântuite în timpul iernii. fiind considerat ca un relict glaciar. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) 2. Oxytropis carpatica. Potentilla crantzii. Alte specii importante: Minuartia sedoides. Profilul de sol prezintã orizonturi puþin diferenþiate. Dryas octopetala. Primula minima. Agrostis alpina. Obârºia. Dianthus glacialis. reflectat ºi prin lipsa oligotermelor care nu suportã uscãciunea.3. Agrostis rupestris. Gentiana nivalis. Erigeron uniflorus. Caraiman. Minuartia verna. în etajele subalpin ºi alpin. În Retezat a fost descrisã asociaþia Oxytropido carpaticae – Onobrychidetum transsilvanicae Täuber 1987. Valoare conservativã: mare. Stratul ierbos: gruparea prezintã un caracter mezoxerofit. Carex rupestris.50C. Poa alpina. Onobrychis transsilvanica.3. Specii caracteristice: Kobresia myosuroides.4. 1956. Helianthemum alpestre. lanatum. Rãspândire: Carpaþii Meridionali: Munþii Bucegi (Lãptici. Substrat: calcare. Relief: creste ºi muchii. Oxytropis carpatica. gresii.42 Wind edge (Kobresia myosuroides) swards Asociaþii vegetale: Oxytropido carpaticae – Elynetum (Puºcaru et al. Festuca bucegiensis.

341 Carex curvula grassland PAL. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Rodnei (vârfurile Pietrosul Mare. primuletosum minimae Evd. Senecio carpaticus. Vaccinium myrtillus.2. dar o acoperire redusã. Sesleria coerulans. Pulsatilla alba. Stratul ierbos: specia caracteristicã ºi edificatoare Carex curvula dominã masiv. Coldea et al. Munþii IezerPãpuºa. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Carex curvula. Luzula spicata. Suprafeþe: foarte mari (de ordinul a 1000–5000 ha).3. Puºcaru 1969 din Fãgãraº ºi Cibin. Piatra Albã. 1959. Polytrichum juniperinum. 1999: 36. Rebra. Structura: Habitat primar. Potentilla ternata. Ligusticum mutellina. cu troficitate redusã ºi cu regim chiono-higrofil. Stratul lichenilor: Cetraria islandica. R3602 Pajiºti sud-est carpatice de coarnã (Carex curvula) ºi Primula minima Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: 36. Avenula versicolor.HAB.5– -2. prezent în aproape toate masivele lanþului carpatic. Primula minima. Täuber 1987. Munþii Retezat. 1956. Caricetum curvulae Brockm.3413 Carpathian Carex curvula grasslands EUNIS: E4.4). în etajele subalpin ºi alpin.: Cariceto-Festucetum supinae Puºcaru et al. Specii caracteristice: Carex curvula. Munþii Piatra Craiului (Vf. Primula minima are o prezenþã ridicatã. Racomitrium lanuginosum. profilul solului este redus (10–20 cm). Geum montanum. Literaturã selectivã: Borza 1934. Sanda et al. 1997. Sanda 2002. Gãrgãlãu. Buia et al. Ineu. Transilvania. Hieracium alpinum. conglomerate. 1907). 1981. Redactat: Simona Mihãilescu. Munþii Parâng. Munþii Þarcu. Phyteuma confusum. Munþii Cibinului. Vaccinium gaultherioides. Au fost descrise urmãtoarele subasociaþii: bucegicum Puºcaru et al. Munþii Godeanu. Vaccinium vitis-idaea. Oltenia. 2001. Coldea 1991. Munþii Cãlimani. Campanula alpina. Ineuþ). Minuartia sedoides. Munþii Suhard. Puzdra. festucetosum supinae Puºcaru 1963 (Syn. Hieracium alpinum. Soluri: humosiosoluri puternic acide (pH = 4. Festuca supina (diferenþialã geograficã). Oreochloa disticha. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) Literaturã selectivã: Puºcaru et al. Loiseleuria procumbens. 1956. Ghiºa 1940. Puºcaru et al. Relief: terenuri plane sau slab înclinate Substrat: gresii. Alte specii importante: Pedicularis exaltata. Valoare conservativã: redusã în general. Juncus trifidus. Clima: T = 0. 1977) ºi seslerietosum coerulantis Evd. mare în habitatele unde este prezentã specia Pedicularis exaltata (DH2). Beldie 1967. 1977. 1962. Samoilã 1960. gelidus. P = 1350–1450 mm. Stratul muscinal este reprezentat de: Polytrichum alpinum. Thamnolia vermicularis.50C.1957 (Syn. Safta 1943.34 Alpigenous acidophilous grassland Asociaþii vegetale: Primulo-Caricetum curvulae Br. Carpaþii Meridionali: Munþii Bucegi. Sesleria bielzii. Oberd. 1956 din Bucegi. Csürös et 135 . Puºcaru-Soroceanu et al. Potentilla ternata. Staþiuni: Altitudine: 1980–2500 m. Puºcaru et al.-Bl. Puºcaru et D. Piscul Baciului). În habitat sunt prezente speciile rare: Armeria alpina ºi Dianthuis glacialis ssp. 1926 em.-Jer.2–4. Speciile fidele habitatului sunt: Agrostis rupestris. având o acoperire cuprinsã între 65–85%. Munþii Fãgãraº. 1977 din Fãgãraº.

Munþii Parâng. 1981. Omul. Coldea et al. versanþi slab-puternic înclinaþi. Boºcaiu 1971. Polytrichum juniperinum. Minuartia sedoides. Mihãilescu S. Valoare conservativã: redusã. Galaþiul. 1982. ºaua GãrgãlãuGalaþiu. în timp ce pe platouri dominã Juncus trifidus. Substrat: gresii. Sanda 2002. Puºcaru et D. Pulsatilla alba. Munþii Cibinului. cu caracter xerofil-oligoterm. 2001. vârfurile Pietrosul Mare. Munþii Giumalãu.5) ºi foarte sãrace în elemente nutritive. Sesleria coerulans. Clima: T = 1– -2. Buia et al. 2001. 36. Juncus trifidus. Alexiu 1998. Buhãiescu. Relief: 136 . Campanula alpina. Avenula versicolor. 1940.3. Puºcaru 1969. care este mai sãracã în specii ºi se caracterizeazã prin lipsa speciei Oreochloa disticha. Redactat: Simona Mihãilescu. de cele mai multe ori. hermafroditum. Festuca supina. Stratul ierbos: speciile caracteristice ºi edificatoare Oreochloa disticha ºi Juncus trifidus se gãsesc.50C. în raporturi de codominanþã pe suprafeþele cu expoziþie nordicã. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) al. Vaccinium myrtillus. Potentilla ternata.2.2–4. Juncus trifidus Carex curvula. 1927 (Syn. 1976. Literaturã selectivã: Borza 1934. Vaccinium gaultherioides. Senecio carpaticus. 1962. expuse vânturilor. 1997. 1991. Sanda et al. Mihãilescu S. Oreochloa disticha fiind sporadicã. Coldea et Pânzaru 1986. Anieºul Mare. Puºcaru- R3603 Pajiºti sud-est carpatice de pãrul porcului (Juncus trifidus) ºi Oreochloa disticha Corespondenþe: NATURA 2000: 6150 Siliceous alpine and boreal grassland EMERALD: – CORINE: 36. Resmeriþã 1974. 1962. Agrostis rupestris. 2001. Primula minima. Stratul muscinal este reprezentat de: Polytrichum alpinum.34632 Eastern Carpathian Juncus trifidus swards EUNIS: E4. Ghiºa E. et al. în etajele subalpin ºi alpin. 2005 (ined.: Juncetum trifidi Buia et al. Resmeriþã 1974. 1977. cu expoziþii variate. Specii caracteristice: Oreochloa disticha. 1964. Dicranum scoparium. Luzula spicata.3463 Carpathian Juncus trifidus swards Asociaþii vegetale: Oreochloo – Juncetum trifidi Szafer et al. Alte specii importante: Vaccinium vitis-idaea. Suprafeþe: mari (de ordinul a 1000– 2000 ha). P = 1300–1450 mm. Junceto trifidi – Vaccinietum Resmeriþã 1975). Structura: Habitat primar.34 Crooked-sedge swards and related communities PAL. Munþii Cãlimani. A fost descrisã subasociaþia: bucegicum Beldie 1967. Staþiuni: Altitudine: 1800–2500 m. Thamnolia vermicularis. Phyteuma confusum. Carpaþii Meridionali: Munþii Fãgãraº (vârfurile Zârna-Negoiu). Coldea 1990. iar din Fãgãraº au mai fost descrise subasociaþiile festucetosum supinae ºi festucetosum pictae E. Ineu). Popescu G. Momaia. Loiseleuria procumbens.3463 Carpathian Juncus trifidus swards.). Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Rodnei (Coasta Netedã. Valea Sadului. Golgota. Munþii Þibleº. Stratul lichenilor: Cetraria islandica. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Oreochloa disticha. Empetrum nigrum ssp. Oltenia. Soluri: humosiosoluri acide (pH = 4. conglomerate. Samoilã 1960. Munþii Retezat. Hieracium alpinum.HAB 1999: 36. Rhododendro – Juncetum trifidi Resmeriþã 1975.

1977. Coldea et al. 1991. Cristurean 2000. 2005 (ined. Sanda 2002. Drãgulescu 1995. Redactat: Simona Mihãilescu. Popescu G. 1997. 2001. Coldea 1990. Mihãilescu S. 2001.). Resmeriþã et Raþiu 1983. Sanda et al.2.3. 1981. et al. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) Pajiºte montanã de pãrul porcului (Juncus trifidus) Soroceanu et al. 137 .

Vârfu Goru (jud. Valea Sadului. Vf. Puºcaru et D. Relief: locuri 138 . 1959. As. Festucetum supinae Vicol et al. Festuca supina (F. P = 800 mm. Munþii Fãgãraº. foarte acide sau slab acide (pH = 4. 1959. cu Dor. Bucºoiu. chrysocraspeda). Muntele Siriu. Caraiman. aurea ssp. Cormaia. Bãtrâna. Ciºa). 1971. Stratul lichenilor: Cetraria islandica. Substrat: cristalin.3. 1956 ºi juncetosum Puºcaru et al. aurea ssp. adeseori bogate în humus. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Potentilla ternata (P. Bãtrâna. Omu. Polytrichum juniperinum. Munþii Parâng. vârfurile Rebra. din Valea Sebeºului. se degradeazã ºi evolueazã cãtre Nardetum strictae alpinum sau subalpinum. airoides). reavene pânã la uscate. Munþii Piatra Craiului. 1956 din Munþii Fãgãraº ºi Munþii Rodnei. Au fost semnalate urmãtoarele subasociaþii: agrostidetosum rupestris Csûrös 1957. Sesleria coerulans. Stratul muscinal: Polytrichum alpinum. Festuca supina-Festuca rubra fallax Puºcaru et al. 1959. Cobãºel. Beldie 1967 din Bucegi. Thamnolia vermicularis. Festuca supinaDeschampsia flexuosa-Vaccinium myrtillus Puºcaru et al. Clima: T = 3. versanþi ºi coame moderat înclinate pânã la repezi. uneori chiar pe grohotiºuri fixate. 1956 se încadreazã. Obârºia. Munþii Godeanu. vârfurile Baba Mare. Primula minima. Furnica. Soluri: spodisoluri sau humosiosoluri. în special unde este prezentã specia Iris aphylla ssp. Piatra Arsã. prezintã cel mai evoluat stadiu de înþelenire din etajul alpin. ca sinonimã. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Rodnei (Faþa Cãtinului. 1956 din Bucegi. Morarul.50C. Stratul ierbos: specia edificatoare Festuca supina (F.34 Crooked-sedge swards and related communities PAL. Munþii Retezat. airoides) prezintã o acoperire foarte mare.5). Gardina.34322 Eastern Carpathian Festuca airoides grasslands EUNIS: E4. pajiºtile edificate de Festuca supina ºi Potentilla ternata (P.: Festucetum supinae Domin 1933. Munþii Iezer-Pãpuºa. Munþii Cernei. Vrancea). seslerietosum Puºcaru et al. Muntele Ciucaº. Carpaþii Meridionali: Munþii Bucegi (Lãptici. Staþiuni: Altitudine: 1550–2500 m. nardetosum-cetrarietosum Borza 1959. hungarica.3432 Carpathian Festuca airoides grasslands Asociaþii vegetale: Potentillo chrysocraspedae-Festucetum airoidis Boºcaiu 1971(Syn. vaccinietosum myrtilli Puºcaru 1963 din Fãgãraº ºi Ciucaº. As.0– -2. Festucetum supinae subalpinae Sillinger 1933). hungarica (DH2). Structura: Habitat alpin. Jepii Mici). Valea Sebeºului. La subasociaþia seslerietosum Puºcaru et al.HAB 1999: 36. în etajele subalpin ºi alpin. Seslerio(bielzii)-Juncetum trifidi Boºcaiu 1970. poëtosum mediae Evd. Oltenia. Alte specii importante: Iris aphylla ssp. Puºcaru 1969 descrisã din Munþii Fãgãraº. asociaþia. Phyteuma confusum. fiind considerat ca un relict glaciar. Munþii Þarcu. puþin profunde pânã la superficiale. Prin practicarea pãºunatului intensiv. Festuca supina.1–4. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) R3604 Pajiºti sud-est carpatice de pãruºcã (Festuca supina) ºi Potentilla ternata Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: 36. Cocora. Festuca supina Puºcaru et al. mai rar calcaros.2. nardetosum strictae Puºcaru et al. Coºtila. Galaþiul. Suprafeþe: restrânse (de ordinul a 150–200 ha). Valoare conservativã: mare. Muntele Gârbova. Antennario-Festucetum sudeticae Dihoru 1975. habitat endemic. Specii caracteristice: Potentilla ternata. Festuca supina-Nardus stricta ªerbãnescu 1939. Jepii Mari. Potentillo (tenatae) – Festucetum supinae Boºcaiu 1971. chrysocraspeda). plane.

3. Campanula serrata.4392 East Carpathian calciphile stepped grasslands Asociaþii vegetale: Seslerio – Festucetum versicoloris Beldie 1967 (Syn. 1959. Hieracium alpinum. Vaccinium gaultherioides. Juncus trifidus. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Rodnei (Corongiºul Mic. Coldea 1990. Phleum alpinum. Sanda et al. Antennaria dioica. Resmeriþã et Raþiu 1983. haynaldiana Corespondenþe: NATURA 2000: 6170 Alpine and subalpine calcareous grasslands EMERALD: – CORINE: 36. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) Geum montanum în pajiºte de pãruºcã Agrostis rupestris. Oreochloa disticha. 1956. 1956. Campanula alpina. Ligusticum mutellina. Mihãilescu S. 139 . Coldea et al. Redactat: Simona Mihãilescu.: Festucetum versicoloris Puºcaru et al. Nardus stricta. Mihãilescu S. Festuca nigrescens. Vf.2. 1997. Avenula versicolor. Faþa Cãtinului. 2004. Dihoru 1975. Minuartia sedoides. Beldie 1967. Geum montanum. Pulsatilla alba. abietina. 1962. Festucetum versicoloris transsilvanicum Soó 1944). Drãgulescu 1995. Literaturã selectivã: Puºcaru et al. Csürös et al. Boºcaiu 1971.). 1956. Poa alpina. Carex curvula. Alexiu 1998. Luzula spicata. Sanda 2002. Campanula patula ssp. Loiseleuria procumbens. R3605 Pajiºti sud-est carpatice de pãiuº cu colþi (Festuca versicolor) ºi Sesleria rigida ssp. Resmeriþã 1974. 1977.4 Alpine and subalpine calciphilous grasslands PAL. 2005 (ined. et al. Popescu G.43922 East Carpathian Festuca versicolor grasslands EUNIS: E4. Poa media. Vf. Puºcaru-Soroceanu 1981. 2001. Mihãiasa). Corongiºul Mare. Buia et al. Todor et Culicã 1967. Viola declinata. 2001. 2001.HAB 1999: 36.

Cerastium transsilvanicum.43924 East Carpathian Festuca flaccida grasslands EUNIS: E4. Carex semper- virens. Relief: pante mai mult sau mai puþin înclinate.6– -2. habitat endemic. 1981. 2001. Sanda 2002. Cerastium alpinum. Structura: Habitat primar. conglomerate calcaroase. Aster alpinus.2. Puºcaru-Soroceanu et al. 1991. Specii caracteristice: Festuca versicolor. roman. Euphrasia salisburgensis.. R3606 Pajiºti sud-est carpatice de pãiuº de stânci (Festuca saxatilis) Corespondenþe: NATURA 2000: 6170 Alpine and subalpine calcareous grassland EMERALD: – CORINE: 36. 1997. Hieracium villosum. Valoare conservativã: mare. Mihãilescu S. haynaldiana ºi Carex sempervirens. la care se adaugã adesea Festuca saxatilis. Beldie 1967. Gypsophila petraea. Thesium kernerianum. în etajele subalpin ºi alpin. jankae.). Potentilla crantzii. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Festuca versicolor.3. cernuum. Nigritella nigra. Koeleria transsilvanica. haynaldiana. în locurile adãpostite de acþiunea intensã a vânturilor.4 Alpine and subalpine calciphilous grasslands PAL. Seslerio – Festucetum saxatilis Beldie 1967. Festuca saxatilis. 140 .HAB 1999: 36.4 Calcareous alpine and subalpine grasslands Asociaþii vegetale: Festucetum saxatilis Domin 1933 (Syn. tomentosum. Cerastium transsilvanicum. Oxytropis carpatica. Minuartia verna. Onobrychis transsilvanica. Campanula cochleariifolia. Biscutella laevigata. Pedicularis verticillata. Cerastium transsilvanicum. Alte specii importante: Bupleurum falcatum ssp. Coldea 1990. Festuca amethystina. de ordinul 500–1000 ha.: SeslerioFestucetum versicoloris calcicolum Beldie 1967) care se recunoaºte prin prezenþa constantã a speciilor Sesleria rigida ssp. 36. Alyssum repens. Thymus comosus. Soluri: rendzine bogate în humus. Thlaspi dacicum. Strunga. Bucºoiu). Dianthus tenuifolius. Sanda et al.: Festucetum saxatilis Puºcaru et al. amestecate cu sfãrâmãturi de calcar. Sesleria rigida ssp. Festuca violacea.50C. Staþiuni: Altitudine: 2100–2500 m.p. Scabiosa lucida. Eritrichium nanum ssp. Specii endemice: Achillea schurii. Substrat: calcare. baumgateni. Suprafeþe: mari. astfel încât reacþia se menþine neutrã sau slab alcalinã (pH = 7–7. Clima: T = -0. Linum perenne ssp. 2001. Androsace lactea. 1993. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) Carpaþii Meridionali: Munþii Bucegi (Colþii Obârºiei. Helianthemum nummularium ssp. Stratul ierbos: dintre speciile care definesc habitatul menþionãm: Helianthemum alpestre. Anthyllis alpestris. Calamintha alpina ssp. Redactat: Simona Mihãilescu. Festuco saxatilis – Trisetetum (macotrichum) Popescu et Sanda 1989. Dianthus spiculifolius. Caricetum sempervirentis Beldie 1967 p. Jepii Mari. A fost descrisã subasociaþia seslerietosum haynaldianae Beldie 1967 (Syn. Festuca saxatilis. Literaturã selectivã: Puºcaru et al. Munþii Retezat. Munþii Fãgãraº. vârfurile Baba Mare. 1997. Carduus kerneri. extraaxilare. Thymus pulcherrimus. într-un microclimat caracterizat printr-o puternicã insolaþie. Poa alpina. Dryas octopetala. Asperula capitata. care asigurã saturaþia în carbonat de calciu. Festucetum saxatilis subalpinum auct. 1956. P = 1400–1450 mm. Festucetum flaccidae Coldea 1984. Dianthus tenuifolius.43921 East Carpathian sesleria-evergreen sedge grasslands. Munþii Piatra Craiului. Coldea et al. Sesleria rigida ssp. Seseli libanotis. haynaldiana. Caraiman. Colþii Morarului. 1956. Galium anisophyllon.4). Dianthus callizonus. Sesleria bielzii. Phyteuma orbiculare.

Cruciata glabra. uneori chiar slab bazicã. Myosotis alpestris.: Festuca saxatilis – Poa nemoralis Beldie 1967). Scabiosa lucida. Trisetum macrotrichum. Turnu. Potentilla crantzii. Festuca versicolor. 1981. Centaurea pinnatifida. 1956. Polygonum viviparum. haynaldiana. Hieracium villosum. Soluri: rendzine. seslerietosum coerulantis Raclaru 1967. Trisetum fuscum. ca însoþitoare ale grupãrii. Clima: T = 4. 1936. Linum perenne ssp. rupicola ssp. extraaxilare. dar în care Festuca nitida ssp. Specii caracteristice: Festuca saxatilis. Koeleria transsilvanica. 1990. dryadetosum octopetalae ªtefurac 1941. Alyssum repens. Cerastium arvense ssp. calcicolum. Gruparea Festuco saxatilis – Trisetetum (macotrichum) Popescu et Sanda 1989 a fost semnalatã din Munþii Piatra Craiului – Vf. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Festuca saxatilis (F. care alcãtuiesc nucleul central al acestor fitocenoze. superficiale. Munþii Fãgãraº. Muntele Postãvarul. Raclaru 1967. Puºcaru-Soroceanu et al. De asemenea. Coldea et al. Dianthus tenuifolius. haynaldiana. Nechita et Mititelu 1996. caricosum montanae ªtefurac 1941. Ca faciesuri sunt citate urmãtoarele: caricosum sempervirentis Pawl. Munþii Retezat. Substrat: stânci calcaroase. Nedeia Þãranului). sunt bine reprezentate speciile din Seslerietalia. 1977. în Munþii Rodnei (Corongiº. Festuca nitida ssp. Sesleria rigida ssp.50 C. seslerietosum haynaldianae I. Specii endemice: Dianthus spiculifolius. Alte specii importante: Sesleria bielzii. saxatilis). Festuca flaccida. Festuca versicolor. Centaurea kotschyana. et al. Pop 1968 (Syn. Muntele Hãºmaºu Mare. Literaturã selectivã: Puºcaru et al. poëtosum nemoralis (Beldie 1967) I. tomentosum. Valoare conservativã: mare. Polygonum viviparum. Redactat: Simona Mihãilescu. Relief: stãnci calcaroase însorite. Fink 1977. Beldie 1967. flaccida. Muntele Gârbova. Carpaþii Meridionali: Munþii Bucegi. amintim: Dianthus tenuifolius.0– -2. Thesium kernerianum Thymus pulcherrimus. 2001. Poa rehmanii. a fost descrisã asociaþia Festucetum flaccidae care prezintã un numãr de specii comune cu Festucetum saxatilis. habitat endemic. Carex atrata. Coasta Netedã). extraaxilare. Munþii Ciucaº. Pop 1968 (Syn. 1997. Carduus kerneri. Helianthemum nummularium ssp. Dianthus tenuifolius. Helianthemum nummularium ssp. saxatilis ca specie edificatoare. Phyteuma orbiculare. Sanda 2002. Primula elatior ssp.4–6. Suprafeþe: relativ mari (< 1000 ha). Sanda et al. Muntele Siriu. et Sanda 1989. Popescu A. în etajele subalpin ºi alpin. alãturi de care în afarã de Festuca rupicola ssp. Popescu G. Carex sempervirens. carpatica. Coldea 1984. Festuca amethystine. Staþiuni: Altitudine: 1200–2300 m. de regulã. În cadrul asociaþiei dominã. cu o reacþie slab acidã pânã la neutrã (pH = 6. Galium anisophyllon. Structura: Stratul ierbos: alãturi de specia caracteristicã Festuca saxatilis. 141 . 1991. Carduus kerneri ºi Achillea schurii. Corongiºul Mare. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Rodnei (Vf. Dihoru 1975. seslerietosum bielzii I. Thlaspi dacicum. Dianthus tenuifolius.: SeslerioFestucetum saxatilis Beldie 1967).8). Pop 1968.2. În gruparea Festuco saxatilis-Seslerion bielzii. Androsacea lactaea. P = 1100–1450 mm. grandiflorum. Oltenia. flaccida este dominantã. Au fost semnalate urmãtoarele subasociaþii: semperviretosum I. Munþii Rarãu. Todor et Culicã 1967. Sesleria rigida ssp. Corongiºul Mic. 2001. Carex sempervirens. Munþii Piatra Craiului. Pop 1968. Saca. Pedicularis verticillata. Onobrychis transsilvanica. Sanda et al. Se mai întâlnesc numeroºi taxoni caracteristici alianþei Festuco saxatilis-Seslerion bielzii ca: Linum perenne ssp. 1960. Bartsia alpina. Paucã et al.3.

HAB 1999: 36. Stratul ierbos: speciile caracteristice ºi dominante ale asociaþiei sunt endemite carpatice. Poa nemoralis. Specii caracteristice: Festuca amethystina.5. Piatra Singuraticã. Relief: versanþii calcaroºi. Munþii Fãgãraº. Carduus Allium victorialis în pajiºti sud-est carpatice R3607 Pajiºti sud-est carpatice de Festuca amethystina ºi Dianthus tenuifolius Corespondenþe: Natura 2000: 6170 Alpine and subalpine calcareous grassland EMERALD: – CORINE: 36. Helianthemum nummularium ssp. având. Munþii Ciucului. Agrostis rupestris. Aster alpinus. 142 .8–7. Bartsia alpina. în etajele subalpin ºi alpin. fac ca în compoziþia lor cenoticã sã participe ºi specii comune asociaþiilor caracteristice platourilor acoperite cu un strat gros de zãpadã. ca însoþitoare mai frecvente. Festuca amethystina ºi Dianthus tenuifolius. Dianthus tenuifolius. Festuca saxatilis. Biotopurile adãpostite de vânt.50 C. Festuca versicolor. Festucetum amethystinae transsilvanicum Nyárády 1967). Carpaþii Meridionali: Munþii Bucegi.43923 East Carpathian Festuca amethystina grasslands EUNIS: E4. Soluri: rendzine cu pH = 5. tomentosum. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Rodnei. Munþii Rarãu. pe pante înclinate de 10–450. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Festuca amethystina. Scorzonera rosea. Alyssum repens.4392 East Carpathian calciphile stepped grasslands Asociaþii vegetale: Diantho tenuifolii – Festucetum amethystinae (Domin 1933) Coldea 1984 (Syn. Suprafeþe: (> 100 ha). Potentilla ternata. Structura: Habitat xerofil. Muntele Siriu. Valoare conservativã: mare.: Festucetum amethystinae Puºcaru et al. Polygonum viviparum. Clima: T = 3. pe: Poa violacea. 1956.: Cariceto-Festucetum amethystinae A. Calamintha alpina. Au fost descrise faciesul cu Poa violacea ºi faciesul caricosum montanae Domin 1933 (Syn. Dianthus tenuifolius. Nyárády 1963). Festuca airoides. habitat endemic.3. însoriþi. Substrat: calcaros. unde cantoneazã aceste fitocenoze.43 Stepped and garland grassland PAL. Trifolium repens. Alte specii: Sesleria bielzii. Muntele Hãºmaºu Mare.2– -1. Staþiuni: Altitudine: 1500–2200 m. P = 1200–1450 mm.2.

1997. 143 . 2001. Koeleria transsilvanica. Thlaspi dacicum. Dihoru 1975.3. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) Dianthus spiculifolius în comunitãþi de Festuca amethystina ºi Dianthus tenuifolius kerneri. Cerastium arvense ssp. Beldie 1967. Resmeriþã 1985.HAB 1999: 36. Nechita et Mititelu 1996. carpatica. Dianthus tenuifolius. E4. Redactat: Simona Mihãilescu. 1963. calcicolum. Festuca amethystine. Thymus pulcherrimus.31 Alpic Nardus stricta swards and related communities.31 Alpic mat-grass swards and related communities PAL. 1956) Coldea 1978 (Syn. extraaxilare. Linum perenne ssp. in siliceous substrates in mountain areas (and submontan areas. PuºcaruSoroceanu et al.2.3172 Eastern Carpathian mat-grass swards EUNIS: E4. Festucetum rubrae montanum Csürös et Resmeriþã 1960). Coldea et al. Sesleria rigida ssp. Raclaru 1967. in Continental Europe) EMERALD: – CORINE: 36. Sanda et al. 1981. 1956. Andrei M. Primula elatior ssp.3172 Eastern Carpathian mat-grass swards Asociaþii vegetale: Scorzonero roseae – Festucetum nigricantis (Puºcaru et al. 1956. Specii endemice: Cerastium transsilvanicum.: Festucetum rubrae fallax Puºcaru et al. R3608 Pajiºti sud-est carpatice de Scorzonera rosea ºi Festuca nigrescens Corespondenþe: NATURA 2000: 6230 * Species-rich Nardus grasslands. Centaurea kotschyana. Onobrychis transsilvanica. Potentilla thuringiaca. Centaurea pinnatifida. Coldea 1991. Literaturã selectivã: Puºcaru et al. haynaldiana. Poa rehmanii. Sanda 2002. Dianthus spiculifolius.

3. Sanda 2002. Hypericum umbellatum. Vrancea). Antennaria dioica. Campanula serrata. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Scorzonera rosea. cu numeroase specii microterme ºi cu diferenþialele ecologice Festuca supina. Oltenia. Munþii Piatra Craiului. Vaccinium vitis-idaea. Carex ovalis.). cu profil scurt ºi saturate în baze (20–25%) ºi pH = 4–4. et al.5. Redactat: Simona Mihãilescu. Clima: T = 6. dintre care: Vaccinium myrtillus. Munþii Retezat. Alchemilla glaucescens. 1999.0– -1. Literaturã selectivã: Csürös et Resmeriþã 1960. în regiunea montanã ºi etajele subalpin ºi alpin. Puºcaru et al. Potentilla erecta. caracteristice pentru Arrhenatheretea. Festuca nigrescens. Alchemilla flabellata. habitat endemic sud-est carpatic ºi prioritar european. Staþiuni: Altitudine: 900–2340 m. Mihãilescu S. Hipochoeris uniflora. Polytrichum juniperinum. 2001. Luzula campestris.2. Ligusticum mutellina. Polygala vulgaris. 2001. Structura: Habitat mesofil ºi mesohigrofil. Specia edificatoare Festuca nigrescens realizeazã o acoperire cuprinsã între 35–85%. prezentã în etajul subalpin. Potentilla ternata. Danthonia decumbens. Alexiu 1998. Sârbu I. 1962. Alte specii importante: Tozzia carpathica. Hieracium aurantiacum. Relief: versanþi. Gentiana kochiana. Coldea 1987. Munþii Iezer-Pãpuºa. în pajiºti pãtrund specii arbustive. 1990. Stratul muºchilor – redus. Thymus pulegioides. cu numeroase specii caracteristice pentru Caricetalia curvulae ºi subasociaþia festucetosum airoidis Coldea 1987. menþionãm: Polytrichum commune. Csürös 1963. platouri. Au fost descrise subasociaþia typicum. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Maramureºului. Geum montanum. Munþii Cãlimani. Suprafeþe: 1000–2000 ha. Specii caracteristice: Scorzonera rosea. mare numai în fitocenozele unde este prezentã specia Tozzia carpathica (DH2). Valoare conservativã: moderatã. Euphrasia stricta. Specia Nardus stricta are o constanþã ridicatã ºi o acoperire între 5–10%. Todor et Culicã 1967. Arnica montana. Sanda et al. Nigritella rubra. Munþii Rarãu. Carpaþii Meridionali: Munþii Bucegi. Soluri: disticambosoluri. Munþii Rodnei. Raclaru 1967. Stratul ierbos – dominant. numãrul de specii este mic. 2003–2005 (ined. Munþii Parâng. Geum montanum. Luzula sudetica. de pajiºte secundarã dezvoltatã în urma defriºãrii pãdurilor de molid. Hieracium pillosela.50C. Popescu G. 1956. Stratul arbustiv – foarte redus. speciile caracteristice Scorzonera rosea ºi Campanula abietina definesc caracterul regional al grupãrii. Munþii Gârbova. Viola declinata. Carpaþii Occidentali: Pietrele Albe (Vlãdeasa). P = 950–1450 mm. Festuca nigrescens. et al. Poa media. Agrostis rupestris ºi Avenula versicolor. Nigritella rubra în pajiºte de Scorzonera rosea ºi Festuca nigrescens 144 . care este întâlnitã în etajul montan superior. Buia et al. Thymus balcanus. PuºcaruSoroceanu 1981. În structura floristicã sunt prezente numeroase specii mezofile. Substrat: diferit. Munþii Fãgãraº. 1991. LãcãuþiIzvoarele Putnei (Jud. 2001. Mihãilescu S.

Alchemilla glaucescens.HAB 1999: 36. Munþii Piatra Craiului. Geum montanum. Nardus stricta. Specia Festuca nigrescens are o constanþã ridicatã. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Viola declinata. prezentã în etajul subalpin. Munþii Parâng. Vf. Nardetum alpigenum austro – carpaticum Borza 1959). Carex ovalis. Scorzonera rosea. Relief: platouri.31 Alpic Nardus stricta swards and related communities. xerofil.3. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Maramureºului. vãi ºi coaste domoale pânã la moderat înclinate. Vaccinium vitis-idaea. Munþii Iezer-Pãpuºa. LãcãuþiIzvoarele Putnei (Jud. menþionãm: Polytrichum commune. Munþii Fãgãraº. Alchemilla flabellate.5.31 Alpic mat-grass swards and related communities PAL. Suprafeþe: 1000–2000 ha. Carex pallescens. Dicranum scoparium. Leucorchis albida. sãrace în baze (5–10%). Munþii Rarãu. dar cu o acoperire de pânã la 5%. cu numeroase specii microterme ºi cu diferenþialele ecologice. în regiunea montanã ºi etajele subalpin ºi alpin inferior. Vrancea). Ligusticum mutellina. Campanula abietina. Pleurozium schreberi. 1962. Carpaþii Occidentali: Valea Feneºului. Potentilla ternata. Euphrasia stricta. Specii caracteristice: Viola declinata. Soluri: spodisoluri cu profil scurt. Alte specii importante: Hieracium aurantiacum. Stratul ierbos: specia caracteristicã carpatobalcanicã Viola declinata are o acoperire redusã. Muntele Gârbova. Genista sagittalis.3172 Eastern Carpathian mat-grass swards Fitosociologie: Violo declinatae – Nardetum Simon 1966 (Syn. Nardus stricta. în pajiºti pãtrund specii arbustive. Festuca nigrescens. E4. Campanula serrata. slab aerate ºi acide pH = 3. dintre care: Vaccinium myrtillus. in Continental Europe) EMERALD: – CORINE: 36. Hylocomium splendens. P = 900–1400 mm. Arnica montana. Nardetum strictae alpinum Buia et al. Oltenia. Hypochoeris uniflora. Munþii Retezat. Polytrichum juniperinum. care este întâlnitã în etajul montan superior ºi festucetosum airoidis Coldea 1987. Vlãdeasa. iar numãrul de specii mic. versanþi. Muntele Siriu. Substrat: acid. Vrancea). Clima: T = 6. Carpaþii Meridionali: Munþii Bucegi. Antennaria dioica. Potentilla erecta. Muntele Penteleu. Luzula sudetica. Poa media. Hieracium pilosella. Valea Sebeºului. este monodominantã ºi numãrul de specii din compoziþia floristicã este foarte mic. Staþiuni: Altitudine: 800–2070 m.6–4. Luzula campestris. Valoare conservativã: moderatã.2. Hypericum maculatum. Stratul muºchilor este redus. 145 . Tufãriºuri ºi pajiºti (3) R3609 Pajiºti sud-est carpatice de þãpoºicã (Nardus stricta) ºi Viola declinata Corespondenþe: NATURA 2000: 6230 * Species-rich Nardus grasslands. Calluna vulgaris. Au fost descrise subasociaþiile typicum. mai ales în grupãrile unde Nardus stricta are o acoperire de pânã le 95%. habitat prioritar european.0–00C. in siliceous substrates in mountain areas (and submontan areas. Hieracium lactucella.3172 Eastern Carpathian mat-grass swards EUNIS: E4.: Nardetum strictae montanum Resmeriþã et Csürös 1963. Polygala vulgaris. Structura: Habitat oligotrof. Transilvania. Stratul arbustiv – foarte redus. Danthonia decumbens. acidofil. Goru (Jud.

Buhãiescu. R3610 Pajiºti sud-est carpatice de Poa media Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: 36. Vf. Redactat: Simona Mihãilescu. P = 950–1450 mm. Substrat: diferit. 1991. Grupãrile cu Poa media prezintã numeroase specii caracteristice pentru Potentillo-Nardion ºi Caricetalia curvulae. 1963. ªaua Anieº-Galaþiul. Munþii Retezat. Coldea 1987. Resmeriþã et al.31 Alpic Nardus stricta swards and related communities Asociaþii vegetale: Poëtum mediae Csürös et al.00C. 2001. Suprafeþe: mici (100 ha). 146 . 2001. ªtefan N. Sanda et al. Raclaru 1967.7– -0. et al.3. et al. bogate în substanþe nutritive ºi reacþie acidã pH = 5. Soluri: humosiosoluri. Rebra. în etajul subalpin. Puºcaru-Soroceanu 1981. 1956. 1977.31 Alpic mat-grass swards and related communities PAL. Puzdra. Stratul arbustiv – foarte redus. 2003–2005 (ined. Raclaru 1967. Menþionãm prezenþa unor specii chiono-higrofile: Ranunculus crenatus. Todor et Culicã 1967. Csürös et Resmeriþã 1970. Gnaphalium supinum. Relief: versanþi.3172 Eastern Carpathian mat-grass swards EUNIS: E4. 1990. Hodiºan 1968. 1956. Stratul ierbos-dominant. Alexiu 1998. Dihoru 1975. 2001. Buia et al. în pajiºti pãtrund specii arbustive.HAB 1999: 36. Mihãilescu S. 1959. Specia caracteristicã ºi edificatoare Poa media are o acoperire medie de 60% ºi prezintã o constanþã ridicatã. Resmeriþã 1963. 1999. Sanda 2002. Mihãilescu S. Puzdra. platouri. Cãldarea Buhãiescu). Tufãriºuri ºi pajiºti (3) Literaturã selectivã: Puºcaru et al. Vf. Carpaþii Meridionali: Munþii Bucegi (Piatra Arsã). Munþii Parâng. 1962. Cãldarea Gropile. dintre care: Vaccinium uliginosum. Sârbu I. Munþii Rodnei (Faþa vf. Structura: Habitat mesotrof. et al. Munþii Fãgãraº.2. Clima: T = 0. Popescu G. Staþiuni: Altitudine: 1800–2000 m. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Maramureºului.). 1999. Arnica montana în pajiºte de þãpoºicã (Nardus stricta) ºi Viola declinata Valoare conservativã: moderatã.

commutatum. Sanda et Popescu 1996. Festuca nigrescens. Specii endemice: Lychnis nivalis. Viola declinata.: Seslerietum heuflerianae auct. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Rodnei. Buia et al. Munþii Piatra Craiului. Specii caracteristice: Poa media.: Seslerietum haynaldianae sempervirentis Puºcaru et al. Veronica officinalis. Cheile Râmeþului. Literaturã selectivã: Csürös et al. Leuchoris albida. Pietrele Albe (Vlãdeasa). Seslerio rigidae – Saxifragetum rochelianae Gergely 1967. Phleum alpinum ssp. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Poa media. Staþiuni: Altitudine: 1500–2400 m. haynaldiana) ºi rogoz (Carex sempervirens) Corespondenþe: NATURA 2000: 6170 Alpine and subalpine calcareous grassland EMERALD: – CORINE: 36. în etajele subalpin ºi alpin.43921 East Carpathian sesleria-evergreen sedge grasslands EUNIS: E4. 1991. Muntele Postãvarul.5– -2. Munþii Þarcu. Carpaþii Meridionali: Munþii Bucegi. Resmeriþã 1965).4 Alpine and subalpine calciphilous grassland PAL.2. Munþii Ciucaº.). Clima: T = 2.: Seslerietum rigidae retezaticum Csürös 1956). R3611 Pajiºti sud-est carpatice de coada iepurelui (Sesleria rigida ssp. Anthoxantum odoratum. Sanda et al. Euphrasia minima. Substrat: 147 . Hypericum richeri ssp. Luzula multiflora. P = 1200–1450 mm. Achillea stricta. Hypochoeris uniflora. Munþii Godeanu. Redactat: Simona Mihãilescu. Alchemilla xanthochlora. Alchemilla flabellate. versanþi diferiþi. Alchemilla obtuse. Sanda 2002. 1956 (Syn. 2001. 1997. Munþii Vâlcanului. Potentilla ternata. 1950. Muntele Hãºmaºu Mare. 1962 Resmeriþã 1975. Plantago atrata. Hieracium aurantiacum. Alchemilla glabra. Avenula versicolor. Munþii Fãgãraº. Geum montanum. Colþii Trascãului. Antennaria dioica. triviale. Campanula serrata. rom. grisebachii.4392 East Carpathian calciphile stepped grasslands Asociaþii vegetale: Seslerio haynaldianae – Caricetum sempervirentis Puºcaru et al. Munþii Retezat. Cardaminopsis halleri ssp. 1981. Seslerietum rigidae retezaticum Csûrös et al. însoriþi sau cu expoziþie nordicã. Cerastium fontanum ssp.1956. ovirensis. Thlaspi dacicum. Campanula abietina. Seslerio heuflerianae – Caricetum sempervirentis Coldea 1984 (Syn. Suprafeþe: 1000-2000 ha.HAB 1999: 36. Veronica alpine. Alte specii: Nardus stricta. Pedicularis verticillata. Agrostis rupestris. PuºcaruSoroceanu et al. brâne. Seslerio haynaldianae – Saxifragetum rochelianae Boºcaiu 1971 (Syn. Relief: stânci calcaroase. Seslerietum rigidae biharicum Csûrös 1963. Leontodon croceus. 1956. Coldea 1990. Carpaþii Occidentali: Munþii Cernei (Cheia Prisãcinei).3.50C. Vaccinium uliginosum. Coldea et al. Achillea distans. 1956. Munþii Rarãu.

Alte specii importante: Dianthus tenuifolius. Saxifraga marginata. Helianthemum alpestre. haynaldiana. Alyssum repens. Poa violacea. Sesleria rigida ssp. habitat endemic.2. pot sã fie codominante alte specii precum: Saxifraga marginata ºi Sesleria heufleriana.3. Festuca amethystine. cu o reacþie neutrã (pH = 6. Valoare conservativã: mare. Stratul ierbos: în cadrul acestor grupãri dominã Sesleria rigida ssp. haynaldiana ºi Carex sempervirens. Pe lângã cele douã specii codominante. Centaurea pinnatifida. Se remarcã prezenþa a numeroase endemite carpatice în structura acestor fitocenoze. Carex sempervirens. – Grupãrile cu Saxifraga marginata care au fost identificate în Masivul Godeanu ºi în bazinul superior al Motrului (Munþii Vâlcanului). sunt aceleaºi ca ºi la celelalte asociaþii din alianþa Festuco saxatilis-Seslerion bielzii. Structura: Habitat mezoterm-heliofil. Saxifraga moschata. Sesleria heufleriana.8–7). Festuca saxatilis. Dryas octopetala. cu conþinut bogat de carbonat de calciu ºi grad ridicat de saturaþie în baze. Primula 148 . îl deþin speciile daco-balcanice caracteristice alianþei Festuco saxatilisSeslerio bielzii. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Sesleria rigida ssp. Helianthemum nummularium ssp. constituie un omolog cenotic de altitudini mai mari al asociaþiei Seslerio rigidae-Saxifragetum rochelianae Gergely 1967. cu deosebire cã. haynaldiana. în compoziþia floristicã a fitocenozelor respective. Euphrasia salisburgensis. un rol important. Trollius europaeus în pajiºte de coada iepurelui ºi rogoz – Gruparea Seslerio heuflerianaeCaricetum sempervirentis vegeteazã în Munþii Rodnei. Sesleria heufleriana ºi Carex sempervirens. compoziþia floristicã cuprinde un grup ridicat de specii relictare termofile. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) calcaros. în majoritatea lor. Carex sempervirens. în diferite masive muntoase. Carex sempervirens. alãturi de elementele caracteristice xerofile ºi termofile. Astragalus frigidus. Soluri: rendzine. – În Bucegi au fost descrise faciesurile cu: Festuca versicolor. precum: Carex sempervirens. se întâlnesc ºi o seamã de specii mezofile cum sunt: Geranium coeruleatum. Nucleul central al grupãrilor este constituit de specii caracteristice ordinului Seslerietalia. alãturi de care. ultimele douã faciesuri sunt menþionate ºi din Masivul Ciucaº. Specii caracteristice: Sesleria rigida ssp. Festuca saxatilis. Grupãrile de pe Valea Cernei prezintã numeroase specii din alianþa Micromerion pulegii. tomentosum. Speciile componente. Galium anisophyllum. haynaldiana.

1991. Dianthus spiculifolius. În condiþii de umiditate ridicatã. Thesium kernerianum Thymus pulcherrimus. Bartschia alpina. adeseori slab înþelenite. Cerastium arvense ssp. cu umiditate crescutã. Munþii Piatra Craiului. Muntele Postãvaru. Hedysarum hedysaroides. pe grohotiºuri fixate. R3612 Pajiºti sud-est carpatice de rogoz (Carex sempervirens) ºi coarnã mare (Sesleria bielzii) Corespondenþe: NATURA 2000: 6170 Alpine and subalpine calcareous grassland EMERALD: – CORINE: 36. 2004. Boºcaiu 1971. Carex sempervirens. 1993. 1997. Sausurea alpina. Centaurea kotschyana. Muntele Gârbova. Munþii Cibin.3.: Seslerietum bielzii transsilvanicum Borhidi 1956. unde formeazã faciesuri cu Trisetum fuscum sau cu Festuca carpatica. habitat endemic. Paucã et al. Munþii Rarãu. Sanda et al. în unele cazuri. Munþii Rodnei. Csürös 1963. Geranium coerulatum. Cerastium transsilvanicum. Gruparea Poo alpinae – Alyssetum repentis Beldie 1967 a fost descrisã din Bucegi ºi reprezintã pajiºti mixte.). 1956. Munþii Fãgãraº. Masivul Ceahlãu. În evoluþie. Munþii Þarcu. Alyssum repens. realizând faciesuri ce alterneazã în mozaic. alãturi de care. Structura: Habitat mozaicat. 1981. Redactat: Simona Mihãilescu. 1977.0– -1.5. cu constanþã ridicatã. umbrite.2. calcicolum. Potentilla thuringiaca. în asociaþie se infiltreazã adeseori elemente din Salicetum reticulatae. Biscutella laevigata. Coldea et al. se mai întâlnesc: Astragalus alpinus.8–7. habitatul tinde cãtre pajiºtile ordinului Sesleriatalia. Unele specii componente ale asociaþiei pot deveni dominante sau codominante. Clima: T = 2. Fink 1977. Maloº 1977. Dianthus tenuifolius. Onobrychis transsilvanica. Mihãilescu S. 2005 (ined. Dianthus tenuifolius. barcensis. în etajele subalpin ºi alpin inferior. baumgarteni. Beldie 1967. 2001. Specii endemice: Centaurea pinnatifida. Muntele Hãºmaºu Mare. Mihãilescu S. Thlaspi dacicum. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) elatior ssp. Calamintha alpina ssp. Soluri: soluri rankere. Anthyllis alpestris. 149 . dar mai ales în locuri depresionale. bogate în schelet. Gergely 1967. Cerastium transsilvanicum. Hedysarum hedysaroides. 1960. Poa rehmanii. datorat neuniformitãþii terenurilor pe care se dezvoltã. Literaturã selectivã: Puºcaru et al. Staþiuni: Altitudine: 1650–2200 m. carpatica. prezintã o acoperire semnificativã.43921 East Carpathian sesleria-evergreen sedge grasslands EUNIS: E4. Carpaþii Meridionali: Munþii Bucegi. Substrat: calcaros. 1990. se întâlneºte pe versanþii estici. Carduus kerneri. Coldea 1984. În Bucegi. Relief: stânci calcaroase însorite. Koeleria transsilvanica. Valoare conservativã: mare. Sanda 2002. Stratul ierbos: speciile edificatoare ºi caracteristice sunt Carex sempervirens ºi Sesleria bielzii. Munþii Ciucaº. Speciile Alyssum repens ºi Poa alpina. Carex sempervirens.43 Stepped and garland grassland PAL. la altitudini mai mari. P = 1200–1450 mm.4392 East Carpathian calciphile stepped grasslands Asociaþii vegetale: Seslerio bielzii – Caricetum sempervirentis Puºcaru et al. Munþii Vâlcanului.HAB 1999: 36. Linum perenne ssp. Csürös et al. Munþii Parâng. Specii caracteristice: Sesleria bielzii. Puºcaru-Soroceanu et al. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Maramureº. cu pH = 5. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Sesleria bielzii. 2001. Androsace chamaejasme.50C. Astragalus frigidus. extraaxilare. de ordinul 1000–2000 ha. Bromus riparius ssp. 1958). Poo alpinae – Alyssetum repentis Beldie 1967. 1956 (Syn. Trollius europaeus. 1956. Suprafeþe: mari. Sanda et al.

Suprafeþe: restrânse (100 ha). Alte specii: Sesleria bielzii. În compoziþia floristicã sunt foarte bine reprezentate speciile caracteristice pentru Festuco saxatilis – Seslerion bielzii ºi pentru ordinul Seslerietalia. Substrat: grohotiºuri calcaroase semifixate ºi fixate. cu pH = 6. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Rodnei (Turnu Roºu. Nechita et Mititelu 1996. 1997. Vf. extraaxilare. Linum perenne ssp. Festuca amethystine. Paucã et al. Carduus kerneri. haynaldiana. pyrethriformis. Coldea et al.7–7. reavãne.3. 1956). pyrethriformis în pajiºte de rogoz ºi coarnã mare 150 . Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Festuca carpatica. 1956. Carduus kerneri ºi Trisetum fuscum Corespondenþe: NATURA 2000: 6170 Alpine and subalpine calcareous grassland EMERALD: – CORINE: – PAL. carpatica. Muntele Cailor). et al. Structura: Pajiºtile mezo-xerofile edificate de Festuca carpatica se întâlnesc frecvent. Poa rehmanii. Redactat: Simona Mihãilescu. Valoare conservativã: mare. Staþiuni: Altitudine: 1390–2200 m. Centaurea pinnatifida. Sesleria rigida ssp. Sanda 2002. 2001. Popescu G. Festuca amethystina. Negoiescu. Specii endemice: Anthemis carpatica ssp. R3613 Pajiºti sud-est carpatice de Festuca carpatica. Raclaru 1967. P = 1200–1450 mm. Dianthus spiculifolius. Helianthemum nummularium ssp. Alyssum repens. Cerastium arvense ssp.HAB 1999: 37. Alchemilla palmata. Carpaþii Meridionali: Munþii Bucegi. Relief: versanþi slab însoriþi. Thesium kernerianum Thymus pulcherrimus. Festuca saxatilis. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) Cerastium transsilvanicum. Cerastium transsilvanicum. 1981. 1991. calcicolum. Alte specii importante: Festuca versicolor. pe mici suprafeþe. 1960. 2001. Thlaspi dacicum. Sesleria rigida ssp. 1956) Coldea 1990 (Syn.8221 Carpathian fescue tall grass communities EUNIS: E4. Specii caracteristice: Festuca carpatica. Koeleria transsilvanica. superficiale.5– -1.50C. Anthemis carpatica ssp. 1977. Piatra Rea. Fink 1977. Sanda et al. Clima: T = 3. Alyssum repens. Trisetum fuscum. Festuca flaccida. Centaurea kotschyana. habitat endemic. în toate zonele calcaroase ale Munþilor Rodnei. Literaturã selectivã: Puºcaru et al. Puºcaru-Soroceanu et al. Vf. Onobrychis transsilvanica. Beldie 1967. Corongiºul Mare. tomentosum. Puzdrele.4 Calcareous alpine and subalpine grassland Asociaþii vegetale: Cardo kerneri – Festucetum carpaticae (Puºcaru et al. Potentilla thuringiaca. Coldea 1990. Primula elatior ssp. Dianthus tenuifolius.2. în regiunea montanã ºi etajul subalpin.: Festucetum carpaticae Puºcaru et al. Todor et Culicã 1967. Sanda et al. Dihoru 1975. Carduus kerneri. Calamintha baumgarteni. Soluri: rendzine.

2001. cu humus de tip mull. pentru alianþa Seslerion rigidae. Viola jooi. Valoare conservativã: habitat endemic. Scabiosa lucida. Centaurea kotschyana. Specii endemice: Thymus comosus. conferã acestor grupãri particularitãþile floristice distincte faþã de gruparea descrisã din estul Serbiei: Festucetum xanthino-variae. Specii endemice: Cerastium transsilvanicum. Aster alpinus. grandiflorum. Coldea et al. Minuartia verna. Scrophularia heterophylla ssp.HAB 1999: 34. 1991. 1913.3 Dense perennial grasslands and middle European steppes CORINE: – PAL. R3614 Pajiºti sud-est carpatice de Festuca xanthina Corespondenþe: NATURA 2000: 6170 Alpine and subalpine calcareous grassland EMERALD: 34. Redactat: Simona Mihãilescu. 1997. Anemone narcissiflora.1112 Alpic acid dwarf willow snow-patch communities EUNIS: F2. Crepis jacquinii. Draba lasiocarpa. Substrat: conglomerat calcaros. în regiunea montanã ºi etajul subalpin. Dianthus petraeus. P = 800 mm. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Festuca xanthina. Phyteuma orbiculare. Coldea 1991. Piatra Cloºani. Sanda 2002. Pedicularis verticillata. Saxifraga marginata. Polygonum viviparum. Myosostis alpestris.HAB 1999: 36. Myosotis alpestris. Valea Jiului). Munþii Þarcu-Godeanu. Clima: T = 8–1. Redactat: Simona Mihãilescu. Bartsia alpina. Linum perenne ssp. Sanda et al. Alte specii importante: Asperula capitata. laciniata. Sanda 2002. 1956. Hedysarum hedysaroides. Suprafeþe: restrânsã (100 ha).111 Alpic acid dwarf willow snow patch communities Asociaþii vegetale: Salicetum herbaceae Br. Beldie 1967. extraaxilare. Literaturã selectivã: Puºcaru et al. Maloº 1973. Structura: Fitocenoze xerofile a cãror specii caracteristice. 1993. 1997.2. R3615 Tufãriºuri pitice sud-est carpatice de sãlcii alpine (Salix herbacea) Corespondenþe: Rãspândire: Carpaþii Meridionali: Munþii Retezat (Valea Scorotei. Galium anisophyllon. Sausurea discolor. Phyteuma orbiculare. Coldea et al. Primula elatior ssp. Alyssum repens. Coldea 1990. Seseli gracile. 2001.-Bl. Seseli rigidum. Astragalus frigidus. Primula veris ssp. PAL. Carex sempervirens. Soluri: rendzine.4 Calcareous alpine and subalpine grassland Asociaþii vegetale: Festucetum xanthinae Boºcaiu 1971. carpatica. Centaurea pinnatifida. Biscutella laevigata. Ranunculus oreophilus. ºi versanþi abrupþi. Athamantha turbith ssp. Literaturã selectivã: Boºcaiu 1971. Helianthemum nummularium ssp. Relief: creste NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: 36.50C. Poa rehmanii. hungarica. Ranunculus thora. Hieracium villosum.1112 Alpine acid dwarf willow snow-patch communities. Carduus glaucus. Thymus pulcherrimus. Erysimum witmannii. Biscutella laevigata. columnae. 151 . Sesleria rigida. Munþii Cernei. Bupleurum diversifolium. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) haynaldiana.3. Staþiuni: Altitudine: 450–1700 m. Sanda et al. Ranunculus oreophilus. Specii caracteristice: Festuca xanthina.35123 South Carpathian Festuca xanthina grasslands EUNIS: E4.

pe care vegetaþia va evolua spre pajiºtile cu Carex curvula ºi Kobresia myosuroides. Salicetum reticulatae Puºcaru et al. disparilis.HAB: 36.3– -2. et al.12211 Alpide (Salix retusa. în etajul alpin. variate. Roci: acide. Salix retusa în tufãriºuri pitice de sãlcii alpine 152 . Munþii Fãgãraº). Sunt puþine specii însoþitoare dar toate au un rol important. Rãspândire: Carpaþii Meridionali (Munþii Bucegi. terenuri depresionare pe culmi ºi platouri cu ape stagnante din topirea zãpezii. Resmeriþa 1982. Gnaphalium supinum. Veronica alpina. Alexiu 1998. versanþi N ºi NE. cu mult schelet ºi hidratare în exces. Literaturã selectivã: Puºcaru et al. 1926 (Syn. Chrysanthemum alpinum. chionohigrofile. 1997.: Salicetum retusae Buia et al. puþin evoluate. Boºcaiu 1971. Primula minima. mai ales gresii ºi conglomerate fãrã calcar la suprafaþã. Puºcaru-Soroceanu E. Specii caracteristice: Salix herbacea. R3616 Tufãriºuri pitice sud-est carpatice de sãlcii alpine (Salix retusa. Kiaeria starkei. arealele fiind reduse. Coldea 1990. Sanda 2001. Luzula alpinopilosa. Soluri: humosiosoluri. 1956.2. Agrostis rupestris. Cerastium cerastoides. 1981. P = 1350–1450 mm. 1956). cu zãpezi prelungite pânã la 10 luni pe an. la suprafaþã ieºind numai ramificaþiile anuale cu frunze ºi amenþi. Lophozia wentzelii. S. Speciile însoþitoare sunt mai înalte.3.-Bl. Relief: crio-nival. Carpatii Meridionali. reticulata) Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: 36. în consolidarea terenului. Ranunculus crenatus. Suprafeþe: total < 10 ha. dar nu depãºesc 10 cm. specia edificatoare Salix herbacea fiind subarbust repent. Kobresia myosuroides. Climã: T = 0. Buia et al 1964. Sedum alpestre.1211) Asociaþii vegetale: Salicetum retusoreticulatae Br.122 Calcareous espalier willow snow-patch communities PAL. puternic acide. în etajul alpin. Soldanella hungarica ssp. Specii endemice: Poa granitica ssp. Valoare conservativã: mare.50C. Structura: Fitocenoza este edificatã de specii arcto-alpine ºi circumpolare. Alte specii importante: Polytrichum sexangulare. Staþiuni: Altitudine 1900–2500 m. Juncus trifidus. reticulata) snowbed communities EUNIS: ( F2. iar muºchii nu formeazã un strat distinct ca înãlþime. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Salix herbacea. S. areale de 20– 200 m2 dispuse mozaicat între pajiºtile alpine. Festuca supina. Carex curvula. în condiþii de viaþã dificile de supravieþuire. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) Rãspândire: Carpaþii Orientali. Poa supina. 1962. Soldanella pusilla. cu tulpinile chiar îngropate. hungarica. Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu. faþã de cormofite. 1991. Minuartia sedoides. Plantago gentianoides.

50C. Speciile edificatoare sunt Salix retusa ºi Salix reticulata asociate echilibrat sau. Saxifraga 153 . Saxifraga paniculata. Structura: Fitocenozã pionierã. Înãlþimea vegetaþiei variazã între 5–10 cm. P = 1250–1400 mm. Silene acaulis. Primula minima. Silene acaulis. Saxifraga aizoides. Armeria alpina. Primula minima. Relief: versanþi N.subass. (< 10 ha). Soluri: protorendzine cu mult schelet. Staþiuni: Altitudine 1800–2400. Viola alpina. Acoperirea vegetaþiei variazã între 75–100%. Specii caracteristice + dif.2. Polygonum viviparum.3. Notãm între speciile cu reprezentare cantitativã superioarã pe Carex sempervirens. conglomerate. Roci: calcare jurasice. în alte habitate.7–7. Saxifraga androsacea. între pajiºti alpine. pante înclinate (45–850). Rhododendron myrtifolium. haynaldiana. sau NV. chionofile. Clima: T = 1. slab acide sau alcaline (pH = 6. edificatã de specii arcto-alpine ºi circumpolare oligoterme. dintre speciile de ierburi se asociazã. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) Tufãriºuri pitice de sãlcii alpine (Salix reticulata) Suprafeþe: mozaicat.: Salix retusa.3). Salix reticulata. Salix retusa dominã împreunã cu Dryas octopetala. În diferitele variante. Festuca supina. acoperite îndelung cu zãpadã. superficiale. fie Sesleria rigida ssp. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Salix retusa. bogate în humus. Bartsia alpina ºi Anemone narcissiflora fie Saxifraga oppositifolia ºi Achillea schurii. rar platou.0– -2. Pedicularis oederi. ca specii diferenþiale ºi dominante. Salix reticulata.

întreaga fitocenozã fiind adãpostitã la suprafaþa solului.-Bl. pseudotaraxacii. Carpaþii Meridionali. Structura: Asociaþii cu caracter saxicol. vânt puternic. Achillea schurii. 10–15 cm înãlþime. Puºcaru-Soroceanu et al. bogate în humus. chionofile. 1926. neutrofile. uneori se instaleazã direct pe stâncãrii – în crãpãturi.4 Alpine and boreal heaths CORINE: 31. mult timp înzãpezite. glacialis. Bartsia alpina. Primula minima.: Salix reticulata – Dryas octopetala ass.491 High montane Dryas mats PAL. cu reacþie neutrã (6. Saxifraga aizoides. dominate de specii arcto-alpine ºi circumpolare. Climã: T = 1. ce se întind cât mai aproape de sol sau stâncãrii. Voik 1979. oligoterme. Poa molinerii ssp. Alte specii importante: Soldanella pusilla. Stratificarea este foarte redusã. Soluri: de tip rendzinic. Beldie 1967. 154 . total < 10 ha.2915 Carpatho-Balkanide Dryas mats Asociaþii vegetale: Dryadetum octopetalae Csürös et al. Ranunculus oreophilus. Achilleo schurii – Dryadetum (Beldie 1967) Coldea 1984). Salicetum retuso-reticulatae Br. Specii endemice: Achillea schurii. Sesleria rigida ssp. Resmeriþã 1976. haynaldiana. frecvent. Saxifraga androsacea. Carex sempervirens. deasupra tufãriºurilor de Dryas octopetala. cu abundenþã mai mare fiind Sesleria coerulans. mozaicat distribuite între pajiºti. Polygonum viviparum. Primula minima. Bartsia alpina.2. conglomerate.1956 (Syn.00C. Roci: calcaroase. Csürös 1957. pseudotaraxacii. 1956.HAB: 31. Poa molinerii ssp. Literaturã selectivã: Beldie 1967. P = 1250–1400 mm. Lloydia serotina. Saxifraga oppositifolia. de regulã. Anemone narcissiflora.6–7) sau slab acidã. inhabiteazã specii endemice ºi multe specii rare. Lloydia serotina. Rhododendron myrtifolium. Sesleria coerulans. Saxifraga paniculata. Polygonum viviparum. Schneider-Binder et Voik 1979. Valoare conservativã: mare. Dryadetum octopetalae Br.49152 South-eastern Carpathian Dryas mats EUNIS: F2. Relief: coame ºi versanþi cu înclinaþie moderatã-mare. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) oppositifolia. Achillea schurii. Ierburile se înalþã. Saxifraga aizoides.1969). Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu. Luzula alpinopilosa. superficiale. glacialis. glacialis. Suprafeþe: suprafeþe restrânse (100– 200 m2). Rãspândire: Carpaþii Orientali. Draba fladnitzensis. Salix herbacea. Cerastium transsilvanicum. Alte specii importante: Salix reticulata. R3617 Tufãriºuri pitice de arginþicã (Dryas octopetala) Corespondenþe: NATURA 2000: 4060 Alpine and Boreal heaths EMERALD: 31. calcifile. Saxifraga aizoides. 1926 (dupã Puºcaru. Staþiuni: Altitudine 1700–2200. Ranunculus oreophilus. Puºcaru et al. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Dryas octopetala.5–0. Pedicularis verticillata. Pedicularis verticillata. Sedum alpestre.-Bl. 1981. Dryas octopetala. Specii caracteristice: Dryas octopetala. Leontodon montanus ssp. Armeria alpina. Sesleria rigida ssp. Polygonum viviparum. Anemone narcissiflora. Festuca supina. haynaldiana.3. în etajul subalpin ºi alpin. expoziþie mai ales nordicã. Specii endemice: Achillea schurii. Saxifraga oppositifolia. Achillea schurii. Saxifraga androsacea. Leontodon montanus ssp. Poa molinerii ssp. Dianthus gelidus.

Coldea 1990. 1991.2. Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu. Nechita 2000. Schneider-Binder et Voik 1979. 1977. 1978. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) Tufãriº alpin de arginþicã (Dryas octopetala) Valoare conservativã: mare. 155 . Literaturã selectivã: Voik 1976. Sanda et al. Beldie 1967. cuprinzând specii endemice ºi rare.3. Mihãilescu 2001. Boºcaiu 1971. Pãun et Popescu G.

Silene nivalis. Salix herbacea. Sporadic mai apar în fitocenozã speciile endemice Poa granitica ssp. Saxifraga carpathica. acoperire prelungitã cu zãpadã. Un rol dominant în alcãtuirea vegetaþiei îl au Luzula alpinopilosa. Viola alpina. Luzula alpinopilosa. Clima: T = 0. Polygonum viviparum. 1919). hungarica sunt endemice în Carpaþi. Rhitidiadelphus triquetrus. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) R3618 Tufãriºuri pitice sud-est carpatice de sãlcii endemice (Salix kitaibeliana) cu degetãruþ (Soldanella hungarica) Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: 36. P = 1350–1450 mm. Oreochloa disticha. chionofile. Speciile edificatoare ºi caracteristice Salix kitaibeliana ºi Soldanella hungarica ssp. Avenula versicolor. Oreochloa disticha. cu conþinut organic redus. expoziþii umbrite. total < 10 ha. Structura: Fitocenoza este edificatã de specii arcto-alpine ºi circumpolare. Campanula alpina. Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu. Rãspândire: Carpaþii Orientali (Munþii Rodnei) în etajul alpin. Saxifraga pedemontana ssp.: Salix kitaibeliana (Salix retusa var. Polygonum viviparum. cuprinzând ºi alte specii endemice. Carex atrata.12212 Carpathian Salix kitaibeliana snowbed communities EUNIS: – Asociaþii vegetale: Soldanello hungaricae – Salicetum kitaibelianae Coldea 1985. Veronica baumgartenii. Specii endemice: Salix kitaibeliana. Viola alpina. Valoare conservativã: foarte mare. Veronica baumgartenii. Soldanella hungarica ssp. protorendzine. Festuca supina.subass. cymosa.3. Avenula versicolor.2. mai abundente fiind Polytrichum alpinum. Muºchii participã în structura asociaþiei prin câteva specii. Soluri: litosoluri organice. Relief: terenuri plane.HAB: 36. hungarica. Saxifraga aizoides. Primula minima. Specii caracteristice + dif. Doronicum clusii. Covorul R3619 Tufãriºuri pitice sud-est carpatice de sãlcii endemice (Salix kitaibeliana) cu degetãruþ alpin (Soldanella pusilla) Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: 36. între 85–100% iar înãlþimea lui nu depãºeºte 10–15 cm.12 Calcareous snow-patch communities PAL. Alte specii importante: Saxifraga androsacea.00C. Dryas octopetala. Poa granitica ssp. mozaicate. Anthemis carpatica. Staþiuni: Altitudine 1900–2300 m. Literaturã selectivã: Coldea 1985. Festuca supina. Silene nivalis. Suprafeþe: suprafeþe restrânse. oligoterme. Campanula alpina. Primula minima. Roci: calcare. 1991.5– -2. vegetal are o acoperire mare. habitat endemic în Carpaþii Orientali. calcifile.12 Calcareous snow-patch communities PAL. Rhodiola rosea. 1997.HAB: 36 12212 Carpathian Salix kitaibeliana snowbed communities EUNIS: – Asociaþii vegetale: Soldanello pusillae – Salicetum kitaibelianae (Boºcaiu 1971) Coldea 1993 (Syn. kitaibeliana). 156 . cu aciditate slabã. Soldanella hungarica ssp.: Anemono – Salicetum retusae Boºcaiu 1971 non Horv. poliþe la baza stâncilor. care mãresc caracterul endemic al întregii grupãri vegetale pentru Carpaþii de est. Carex atrata. Rhodiola rosea. hungarica. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Salix kitaibeliana. disparilis ºi Silene nivalis. disparilis.

rãspândite în mozaic printre pajiºti. Alte specii importante: Saxifraga androsacea. Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu. Voik 1976. total < 10 ha. Primula minima. Coldea 1993. regim hidric excedentar. Oreochloa disticha. Godeanu). cu zãpadã persistentã. Polygonum viviparum. brâne. Ranunculus oreophilus. Rhodiola rosea.0– -1. cu o dominanþã mai bunã. protorendzine. Silene acaulis. Luzula alpinopilosa. Fãgãraº.70C. în etajul alpin – vicariantã cu habitatul din Carpaþii Orientali. Myosotis alpestris. Carex atrata ºi Dryas octopetala. Carex atrata. dar puþin reprezentatã cantitativ. Roci: calcare masive. vicariant cu Soldanello hungaricae-Salicetum kitaibelianae. Þarcu. Valoare conservativã: foarte mare. Rhodiola rosea. haynaldiana. Soluri: rendzine. Dryas octopetala. chionofil. Soldanella pusilla. Salix herbacea. Specii endemice: Salix kitaibeliana.subass. Silene acaulis. Oreochloa disticha. Literaturã selectivã: Boºcaiu 1971. NV. kitaibeliana). Soldanello hungaricae – Salicetum kitaibelianae.2. calcifil. Staþiuni: Altitudine 1850–2300 m. care realizeazã o acoperire de 30–65%. Structura: Fitocenoza este edificatã de specii arcto-alpine. Salix kitaibeliana. circumpolare. cu humus mult. Soldanella hungarica. cu caracter oligoterm. Specii caracteristice + dif. Myosotis alpestris. Saxifraga oppositifolia. Suprafeþe: restrânse la zeci-sute m2.: Salix kitaibeliana (Salix retusa var. Anemone narcissiflora. Bartsia alpina. Sesleria rigida ssp. Ranunculus oreophilus. grego-calcare cretacice. Sunt prezente. Relief: terenuri plane. Este endemicã în Carpaþii Meridionali ºi vicariantã cu Soldanello hungaricae-Salicetum kitaibelianae din Carpaþii Orientali. 157 . Înãlþimea covorului vegetal nu depãºeºte 20 cm. Primula minima. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) Rãspândire: Carpaþii Meridionali (Munþii Retezat. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Salix kitaibeliana (Salix retusa var. kitaibeliana). provenind în special din topirea zãpezii. Saxifraga aizoides. poliþe cu orientare N. Lloydia serotina. Clima: T = 1. Soldanella pusilla este caracteristicã. Polygonum viviparum. 10 luni pe an. habitat endemic. Bartsia alpina. Edificatoare a fitocenozei ºi dominantã este Salix kitaibeliana (endemit carpatic). P = 1350–1400 mm. Veronica alpina.3.

2001. Carpaþii Meridionali: Munþii Iezer. Rumex alpestris. Redactat: Simona Mihãilescu. Clima: T = 2. A fost semnalatã subasociaþia retezatense ºi faciesul cu Heracleum palmatum. Doronicum austriacum. Viola biflora. Achillea distans.50C. litosol. Athyrium distentifolium. Literaturã selectivã: Borza A.3. Coldea et al. ºi Adenostiletalia alliariae.5. Buhãescu). Munþii Retezat. P = 1325–1450 mm. Geranium sylvaticum. de ordinul a 10– 50 ha. Extinderea asociaþiei este adeseori condiþionatã zooantropogen prin îmbogãþirea substratului în resurse azotoase provenite din dejecþiile oilor care se adapã. 1991. Munþii Þarcu-Godeanu. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Rodnei (circurile Pietrosul.3. Alte specii importante: Adenostyles alliariae. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Aconitum tauricum.Pãpuºa. Valoare conservativã: redusã. Suprafeþe: restrânse. Phleum alpinum. Boºcaiu 1971. Senecio subalpinus. 1934. în etajele subalpin ºi alpin. Stellaria nemorum. Saxifraga heucherifolia. Specii caracteristice: Aconitum tauricum. Relief: în lungul izvoarelor ºi de-a lungul pâraielor de pe coastele însorite sau din perimetrul circurilor glaciare. Pulmonaria filarszkyana. 1997. Pajiºti umede ºi comunitãþi de ierburi înalte (buruieniºuri) (37) R3701 Comunitãþi sud-est carpatice de buruieniºuri înalte cu Aconitum tauricum Corespondenþe: NATURA 2000: 6430 Hydrophilous tall herb fringe communities of plain and of the montane to alpine levels EMERALD: – CORINE: 37. transsilvanicum. Saxifraga heucherifolia. Myosotis sylvatica.: Aconietum taurici retezetense Borza 1934). Carduus personata. foliosoluri bogate în nitraþi.2.HAB 1999: 37. Sanda 2002. Sanda et al. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) 2.5143 Carpathian monkshood communities Asociaþii vegetale: Aconietum taurici Borza 1934 ex Coldea 1990 (Syn. Milium effusum. Leucanthemum waldsteinii. Structura: Stratul ierbos: alãturi de speciile edificatoare ºi caracteristice Aconitum tauricum ºi Saxifraga heucherifolia sunt prezente numeroase specii din Adenostylion 158 . Heracleum sphondylium ssp.8 Subalpine and alpine tall herbs communities PAL. Staþiuni: Altitudine: 1600–2260 m. Senecio nemorensis. Veratrum album. Soluri: rendzine. Coldea 1990.81432 East Carpathian monkshood communities EUNIS: E5. Alexiu 1998.0– -1. Chaerophyllum hirsutum. Chrysosplenium oppositifolium. Substrat: acid.

care definesc aceste grupãri regionale. 1950 din Alpi. Buruieniºuri înalte cu Adenostyles alliariae 159 . în regiunea montanã.00C. Poa delyii.HAB 1999: 37.2. Clima: T = 5.8141 Carpathian Adenostyles communities EUNIS: E5.4– -1. Staþiuni: Altitudine: 900–2200 m. bogate în pietriº ºi bolovãniº fixat.: Adenostyletum alliariae banaticum Borza 1946). uneori la marginea pâraielor. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Rodnei. P = 950–1450 mm. Phyteuma vagneri. Valea Zârnei–Valea Drãganului. numãrul de specii fiind mic. menþionãm: Polytrichum commune. etajele subalpin ºi alpin. Substrat: diferit. menþionãm: Alnus viridis. Valea Sebeºului. mai sunt prezente numeroase elemente carpatice ºi dacice ca: Heracleum carpaticum. Achillea distans. jgheaburi ºi hornuri umbrite. Munþii Godeanu.8 Subalpine and alpine tall herbs communities PAL. Structura: Stratul arbustiv este redus. Salix silesiaca. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) R3702 Comunitãþi sud-est carpatice de buruieniºuri înalte cu Adenostyles alliariae ºi Doronicum austriacum Corespondenþe: NATURA 2000: 6430 Hydrophilous tall herb fringe communities of plain and of the montane to alpine levels EMERALD: – CORINE: 37. Soluri: coluviale umede. Stratul muºchilor este redus. transsilvanicum. Carpaþii Meridionali: Munþii Fãgãraº. Relief: vãi abrupte. Stratul ierbos este dominant.-Bl. Carpaþii Occidentali: Semenic. Heracleum sphondylium ssp. specia Doronicum austriacum prezintã o frecvenþã mare. Munþii Þarcu. diferenþiindu-le de Adenostylo-Cicerbicetum Br. de ordinul a 100– 200 ha.5141 Carpathian Adenostyles communities Asociaþii vegetale: Adenostylo-Doronicetum austriaci Horvat 1956 (Syn. Suprafeþe: restrânse.3.

Achillea distans. Sanda et al. Athyrium distentifolium. Raþiu et Gergely 1969. Boºcaiu 1971. Saxifraga heucherifolia. 1983. Campanula abietina. Festuca pratensis ssp. Veratrum album. 1959. 1997. Doronicum austriacum. de ordinul a 10– 100 ha.). Cirsium waldsteinii. Myosotis sylvatica. Sanda 2002. Rumex alpestris.HAB 1999: 37. Calamagrostis villosa. Rumex alpestris.00C. Hypericum richeri ssp. grisebachii. 160 . et Walas 1949 (Syn. Valea Sebeºului.8 Subalpine and alpine tall herbs communities PAL. Valeriana sambucifolia. Mihãilescu S. Literaturã selectivã: Borza 1946. Milium effusum. permit diferenþierea acestor grupãri de cele din Carpaþii Nordici. scheletopietroase coluvionate cu humus. Geranium sylvaticum. Coldea et al. Carduus personata. Relief: vãi abrupte. Specii endemice: Heracleum carpaticum (subendemic). Cicerbita alpina. Aconitum tauricum. 2005 (ined. Aconitum toxicum.514 Carpathian tall herb communities Asociaþii vegetale: Cirsio waldsteinii – Heracleetum transsilvanici Pawl. transsilvanicum. Raþiu et al. transsilvanicum ºi Cirsium waldstenii. Carduus personata. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) Valoare conservativã: redusã. Leucanthemum waldsteinii. Structura: Stratul arbustiv este redus. Leucanthemum waldsteinii. Campanula abietina. jgheaburi ºi hornuri umbrite sau bolovãniºurile fixate. Stratul ierbos: speciile caracteristice ºi edificatore.: Cardueto-Heracleetum palmati Beldie 1967 Heracleetum palmati auct. Huml et al. Hypericum richeri ssp. Cirsium waldsteinii. grisebachii. Soluri: rendzine superficiale.3.4–0. Athyrium distentifolium. Ranunculus platanifolius. Pulmonaria filarszkyana. Heracleum sphondylium ssp. Cicerbita alpina. Viola biflora. Stellaria nemorum. Geranium sylvaticum. transsilvanicum. Carpaþii Occidentali: Semenic. Ranunculus platanifolius. Chaerophyllum hirsutum. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Adenostyles alliariae. Saxifraga heucherifolia. Gruparea prezintã maximum de extindere în etajele montan superior ºi subalpin. Milium effusum. Carpaþii Meridionali: Munþii Fãgãraº. Viola biflora. Myosotis sylvatica. 1979. Doronicum austriacum. transilvanicum Corespondenþe: NATURA 2000: 6430 Hydrophilous tall herb fringe communities of plain and of the montane to alpine levels EMERALD: – CORINE: 37. Clima: T = 5. Myosotis sylvatica. Veratrum album. Doronicum austriacum. Senecio nemorensis. Specii caracteristice: Heracleum sphondylium ssp. Specii caracteristice: Adenostyles alliariae. Pulmonaria filarszkyana. Cirsium waldsteinii. Festuca picta. apennina. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Rodnei. Polygonatum verticillatum. 1991. Aconitum toxicum. menþionãm: Alnus viridis.2. Senecio nemorensis. Redactat: Simona Mihãilescu. în regiunea montanã ºi etajul subalpin. Alte specii importante: Aconitum tauricum. rom. P = 900–1425 mm. 2001. Tozzia alpina. Munþii Godeanu.814 Carpathian tall herb communities EUNIS: E5. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Heracleum sphondylium ssp. Suprafeþe: restrânse.). Alte specii: Adenostyles alliariae. Valoare conservativã: redusã. Coldea 1990. Staþiuni: Altitudine: 900–2000 m. pe alocuri coborând ºi în etajul montan mijlociu unde se interfereazã cu Telekio speciosae-Petasitetum albae. Achillea distans. R3703 Comunitãþi sud-est carpatice de buruieniºuri înalte cu Cirsium waldsteinii ºi Heracleum sphondylium ssp. Valea Zârnei – Valea Drãganului. Munþii Þarcu. Salix silesiaca. Stellaria nemorum. Substrat: diferit.

Valea Gurghiului. Muntele Coza (Munþii Vrancei). Glechoma hederacea. Sanda et al.58 Alpine Rumex communities Asociaþii vegetale: Senecioni-Rumicetum alpini Horv.3.2. Clima: T = 4. Valea Zârnei. Lamium maculatum. Galeopsis tetrahit. Urtico dioicae – Rumicetum alpini (ªerbãnescu 1939. Alexiu 1996. Geranium phaeum. 1997. Valoare conservativã: redusã.88 Alpine dock communities EUNIS: E5. Alte specii importante: Poa supina. Muntele Siriu. Munþii Fãgãraº. a fost semnalatã varianta regionalã sebesiense. Sanda et al. 1998. 1977.5–0. precum ºi unele specii din pajiºtile montane din regiune. Senecio rupestris. R3704 Comunitãþi sud-est carpatice de buruieniºuri înalte cu Senecio subalpinus ºi ºtevia stânelor (Rumex alpinus) Corespondenþe: NATURA 2000: 6430 Hydrophilous tall herb fringe communities of plain and of the montane to alpine levels EMERALD: – CORINE: 37.. în regiunea montanã ºi etajul subalpin. 1981. Coldea (1986) 1990 (Syn. 1944). PuºcaruSoroceanu et al. 1975. Substrat: diferit. Carpaþii Occidentali: Valea Sebeºului. Coldea et al. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Rodnei. Raþiu et Gergely 1969. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Senecio subalpinus. Munþii Iezer-Pãpuºa. Muntele Gârbova. Poa trivialis. Coldea et al. 1991. Todor et Culicã 1967) corr. Pe baza speciei diferenþiale Galeopsis speciosa. Chenopodietum subalpinum Br.88 Alpine dock communities PAL. 1919 em.HAB 1999: 37.00C. Carpaþii Meridionali: Munþii Piatra Craiului. 1956. Beldie 1967. Redactat: Simona Mihãilescu. Sãmãrghiþan M. Fink 1977. Geum urbanum. Buia et al. Valea Olteþului. Munþii Ceahlãu. Pãun et Popescu G. Veratrum album ssp. 1981. Poa annua. 2001. terenuri plate. Rumex alpinus. 1971.-Bl. 2001. Silene alba. P = 980–1425 mm. Coldea 1990. Redactat: Simona Mihãilescu. Raþiu et Gergely I. unde vegetaþia este distrusã prin cãlcare ºi acumulare de gunoi de grajd. În fitocenozele de Rumex alpinus participã un numãr redus de specii. Defileul Mureºului. Rumex obtusifolia. Capsella bursapastoris. Carduus personata. Zanoschi 1974. lobelianum. Literaturã selectivã: Borza 1959. Achillea distans. Boºcaiu 1971. de ordinul a 1000– 5000 ha. Munþii Retezat. Sanda 2002. Bistriþa Aurie. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) Literaturã selectivã: Puºcaru et al. dintre care amintim: Uritica dioica. 1964. Structura: Stratul ierbos: grupãri dominate masiv de Rumex alpinus ºi Urtica dioica au o acoperire de 65–85% ºi invadeazã pajiºtile puternic îngrãºate prin târlire în decurs de mulþi ani. Coldea 1990. Sanda 2002. Plantago major. Chenopodium bonushenricus. Vicol et al. Suprafeþe: mari. Relief: 161 . Staþiuni: Altitudine: 1000–2000 m.: Rumicetum alpini auct. în general nitrofile. 1991. Dihoru 1975. Poa supina. Todor et Culicã 1967. rom. Munþii Parâng. Cherophyllum hirsutum. Specii caracteristice: Senecio subalpinus. Csürös et al. 1997. 1962. Oroian S. Puºcaru-Soroceanu et al. Oltean et Dihoru 1986. Soluri: bogate în nitraþi. 2001. 1969. Pascal et Mititelu 1971.

subalpinus.3.: Rumicetum obtusifolii auct. Clima: T = 4. în general. una în lungul vãilor ºi una pe lângã stâni ºi oboare. Alte specii importante: Urtica dioica. Soluri: foliosoluri foarte bogate în nitraþi. Geum urbanum. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Rumex obtusifolius ssp. terenuri plane. Dihoru 1975. Stellaria media. R3706 Comunitãþi sud-est carpatice de buruieniºuri înalte cu Petasites kablikianus Corespondenþe: NATURA 2000: 6430 Hydrophilous tall herb fringe communities of plain and of the montane to alpine levels EMERALD: – CORINE: 37 Humid grasslands and tall herbs communities PAL. Substrat: diferit. Poa trivialis. Scrophularia scopolii. Chenopodium bonus-henricus. Carduus personata.58 Alpine Rumex communities Asociaþii vegetale: Rumici obtusifoliae – Urticetum dioicae Korna 1968 (Syn. Muntele Siriu. P = 950–1200 mm. subalpinus. La alcãtuirea asociaþiei participã. în lungul vãilor.50 C.81442 Carpathian glabrous butterbur communities EUNIS: E5. stâni. caracterizate prin prezenþa unor specii total diferenþiate ecologic. TimiºBega.88 Alpine dock communities PAL.. 1926 (Syn. Kulcz. Structura: Asociaþia nitrofilã semnalatã se dezvoltã pe terenuri. iar antropogen. douã variante. rom.7–3. Poa supina. Sanda et al.HAB 1999: 37. Literaturã selectivã: Grigore 1968. et Pawl. Se diferenþiazã dupã G. Sanda 2002. Valoare conservativã: redusã.: Petasitetum glabrati Morariu 1943). Redactat: Simona Mihãilescu. pe terenurile de lângã sate. unde se acumuleazã material provenit din bãlegarul de la animale. Cirsium boujartii. unde se acumuleazã material organic.2. în multe masive). Taraxacum officinale. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) R3705 Comunitãþi sud-est carpatice de buruieniºuri înalte cu Rumex obtusifolia ºi Urtica dioica Corespondenþe: NATURA 2000: 6430 Hydrophilous tall herb fringe communities of plain and of the montane to alpine levels EMERALD: – CORINE: 37. Capsella bursa-pastoris. 1991. Dihoru (1975). Geranium robertianum. Geranium pusillum. 162 . 2001. Senecio nemorensis. ea putând ocupa suprafeþe foarte mari în perimetrul stânelor.88 Alpine dock communities EUNIS: E5. Urtica dioicaRumex obtusifolius Anghel et al. 1965). în etajul montan. Polygonum aviculare. Veronica chamaedrys. Carduus acanthoides. un grup mare de specii nitrofile. Suprafeþe: (facem menþiunea cã gruparea a fost puþin menþionatã în literaturã.HAB 1999: 37.5144 Carpathian butterbur communities Asociaþii vegetale: Petasitetum kablikiani Szafer. Altitudine: 950–1450 m. Relief: vãi. Cuscuta europaea. Coldea 1985. Malva neglecta. Staþiuni: tãieturi de pãdure. Trifolium repens. Cirsium oleraceum. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Rodnei (Valea Bila). Specii caracteristice: Rumex obtusifolius ssp. Plantago major. Stellaria nemorum.

Structura: Stratul ierbos: specia caracteristicã ºi edificatoare Petasites kablikianus realizeazã uneori o acoperire de 70–90% (Munþii Rodnei). Harghita Bãi. Muntele Postãvaru. Carpaþii Occidentali: Valea Galbenã-Padiº. Munþii Baraolt. Telekio speciosae – Aruncetum dioici Oroian 1998. 1997. de ordinul a 1000 ha. Munþii Ceahlãu. Relief: vãi. Prezintã în compoziþia floristicã numeroase specii higrofile caracteristice pentru Adenostyletalia: Stellaria nemorum. în etajul montan. Stâna de Vale. Geranium robertianum. în care sunt condiþii de pronunþatã umiditate atmosfericã ºi în sol. ªtefan et al. Muntele Siriu. Poa trivialis. Cenozele higrofile cu Petasites kablikianus alcãtuiesc enclave cu extinderi mai reduse de-a lungul vãilor montane. Valea Mraconiei.3.0–5. Achillea distans. rom.. Munþii Rodnei.81441 Carpathian white butterbur communities EUNIS: E5. Staþiuni: Altitudine: 800–1280 m. Cheile Tiºiþei.10C. Rumex obtusifolius. Geranium phaeum.HAB 1999: 37. rom. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Rodnei.: Petasitetum hybridi auct. Lamium maculatum. printre cenozele de Petasito-Cicerbicetum cu care se aflã în mozaic. Cruciata laevipes. Defileul Mureºului. Glechoma hederacea. Redactat: Simona Mihãilescu. în etajul montan mijlociu. Valea Feneºului. Urtica dioica. Substrat: 163 .2.. Clima: T = 5. P = 900–1200 mm. Sanda et al. Pãdurea Hoghiz. PetasitetoTelekietum speciosae Morariu 1967) Telekio – Filipenduletum Coldea 1996. Coldea 1990. Heracleum sphondylium. Petasites albus. Munþii Harghita (Pârâul). Galium aparine. 2001. Bazinul Tazlãului. Silene dioica. Bazinul Bistriþei. Valoare conservativã: redusã. Sanda 2002. de-a lungul pâraielor. Suprafeþe: mari. Staþiuni: semiumbrite. Cabana Mãdãraº. Anthriscus sylvestris. Mohoº. Valea Sebiºelului. Substrat: diferit. 1991.8144 Carpathian butterbur communities. (1968) 1969. Valea Gurghiului. Munþii Piatra Craiului.5144 Carpathian butterbur communities Asociaþii vegetale: Telekio-Petasitetum hybridi (Morariu 1967) Resmeriåã et Raþiu 1974 (Syn. Valea Iadului. Suprafeþe: de ordinul a 100–500 ha. Aegopodium podagraria. 37. Relief: vãi intramontane.50C. Defileul Criºului Repede. Telekia speciosa. Dihoru 1975. în lungul ºi pe flancurile pâraielor sau a depresiunilor largi din pãdure. Bistriþa Aurie. Soluri: foliosoluri cu depuneri de pietriº ºi prundiº. Pascal et Mititelu 1971. Carpaþii Meridionali: Munþii Bucegi. Alte specii importante: Petasites hybridus. Altitudine: 550–1100 m. Bistriþa Aurie.8–4. Clima: T = 7. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Maramureº.3. Telekio-Petasitetum albae Beldie 1967. Muntele Siriu. R3707 Comunitãþi sud-est carpatice de buruieniºuri înalte cu Telekia speciosa ºi Petasites hybridus Corespondenþe: NATURA 2000: 6430 Hydrophilous tall herb fringe communities of plain and of the montane to alpine levels EMERALD: – CORINE: 37 Humid grasslands and tall herbs communities PAL. 1997. Rumex alpinus. în etajul fãgetelor. Valea Chirui. Petasitetum albae Dihoru 1975. Coldea et al. P = 800–1100 mm. Senecio subalpinus. Chaerophyllum hirsutum. Literaturã selectivã: Nyárády A. Aegopodio-Petasitetum hybridi auct. Eupatorium cannabinum. Valea Oltului. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Petasites kablikianus. Specii caracteristice: Petasites kablikianus. Carduus personata. Geum urbanum. Munþii Iezer-Pãpuºa.

Silene heuffelii. Sanda et al. Mycelis muralis. et al. Chaerophyllum cicutaria. Petasites hybridus. Petasites hybridus. 1966. Fink F. În Siriu. Popescu G. Cirsium oleraceum. 1973. Hodiºan I. Symphytum officinale. Scrophularia alata. Impatiens noli-tangere. Myosotis scorpioides. Beldie 1967. Impatiens noli-tangere. Soluri: rendzine. 1998. Carduus crispus. Chelidonium majus. Alexiu 1996. Valoare conservativã: redusã. Stellaria nemorum. Chaerophyllum hirsutum. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Telekia speciosa. Hypericum acutum. Danciu 1973. Equisetum maximum. 1974. Pascal et Mititelu 1971. Urica dioica. Stratul ierbos: dintre speciile codominante amintim: Filipendula ulmaria. Dihoru et al. Anthriscus nitida. Oroian S. Cruciata laevipes. 1981. Dihoru 1975. Rubus caesius. Au fost descrise subasociaþiile typicum Coldea 1990 ºi petasitetosum albae (Beldie 1967) Coldea 1990. Achillea distans. Sanda 2002.3. 1991. Alte specii importante: Aruncus dioicus. Silene dioica. Orobanche fava. 1968. Aconitum toxicum. menþionãm: Cardamine amara. Glechoma hederacea. Alliaria petiolata. Redactat: Simona Mihãilescu. transsilvanicum. Heracleum sphondylium. 1977. Heracleum sphondylium ssp. Rumex obtusifoius. Cirsium oleraceum. Geranium phaeum. Lamium maculatum. Eupatorium cannabinum. 1984. Carduus personata. Aegopodium podagraria. dintre speciile caracteristice grupãrilor menþionãm: Prenanthes purpurea. Resmeriþã et Raþiu I. 1997. Geranium robertianum. iar pe Valea Crãpãtura. 1966. Pulmoraria rubra. Galeopsis tetrahit. Campanula rapunculoides. Chaeropyllum hirsutum. Scirpus sylvaticus. Pop I. Coldea et al. Galium aparine. la baza versantului spre Bârsa Tãmaºului (Masivul Piatra Craiului). Filipendula ulmaria. Silene alba. 2001. Caltha laeta. care formeazã pâlcuri constante. Literaturã selectivã: Raþiu I. 1974. Petasites albus. soluri coluvionate ºi bogate în humus. Sãmãrghiþan M. Geum urbanum. 2001. Zanoschi V. Buruieniºuri înalte cu Petasites hybridus 164 . Tufãriºuri ºi pajiºti (3) diferit. Petasites albus. 1973. 1996. Coldea 1990.2. Specii caracteristice: Telekia speciosa. 1983. Chaerophyllum aromaticum. 1997a. Raþiu et Gergely 1976. Raþiu et al. Poa trivialis. 1965. Structura: Asociaþia cuprinde buruieniºuri caracterizate prin prezenþa constantã ºi adesea abundentã a speciei Telekia speciosa. Anthriscus sylvestris.

Equisetum palustre. Geranium palustre. Mentha longifolia. repens.211 Cobbage thistle (Cirsium oleraceum) meadows PAL. Sanda. Schwich 1944. Redactat: A. Angelica archangelica în comunitãþi daco-getice cu Angelica sylvestris. Aceste plante realizeazã etajul superior. Trolius europaeus. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Angelica sylvestris.HAB: 37. care depãºeºte 1 m înãlþime ºi densitate mare (65–75%). Cirsium oleraceum. Rãspândire: În zona colinarã ºi în etajul montan inferior din toatã þara. Alte specii importante: Angelica archangelica. Crepis paludosa ºi Scirpus sylvaticus Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 37. pseudo-gleice.2. Ranunculus acris.7 Humid tall fringes CORINE: 37. Clima: T = 8–70C. Angelica sylvestris. Valoare conservativã: redusã. Popescu. Scirpus sylvaticus. Myosotis scorpioides. Etajul inferior este format din specii de talie mijlocie ºi micã.3. Lychnis flos-cuculi. Stancu 2001. R. cunoscute ºi sub numele de buruieni din vãile de munte. Relief: versanþii vãilor. Staþiuni: Altitudine: 350–700 m. Popescu. 1937. Geranium palustre. Coldea 1995-1996. Specii caracteristice: Scirpus sylvaticus. în apropiere de firul vãii sau al ochiurilor de apã din lungul acestora. Filipendula ulmaria. dintre care semnalãm: Caltha laeta. bogate în substanþe nutritive. Crepis paludosa ºi Scirpus sylvaticus 165 . Drãgulescu 1995. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) R3708 Comunitãþi daco-getice cu Angelica sylvestris. Juncus articulatus.5143 Carpathian monk shoad communities Asociaþii vegetale: Angelico – Cirsietum oleracei R. mare doar în habitatele unde este prezentã specia Ligularia sibirica (DH2). Literaturã selectivã: Cârþu 1972. Scirpetum sylvatici Ralski 1931emend. P = 650–800 mm. Angelica sylvestris. Tx. Suprafeþe: Formeazã fâºii de lãþimi variabile în vãile umede ºi difuz luminate din etajele amintite. Scirpus sylvaticus. Cirsium oleraceum.814 Carpathian herb communities EUNIS: E5. dintre care mai reprezentative sunt: Cirsium oleraceum. Polemonium caeruleum. Crepis paludosa. Structura: Speciile de bazã sunt plante înalte. Cirsium rivularis. Soluri: aluviale. Crepis paludosa. Specii rare: Ligularia sibirica.

cu acumulãri de material organic.31 Purple moograss meadows PAL. Taraxacum officinale. Alopecurus pratensis. Alopecurus geniculatus. effusus. R. În microdepresiunile cu apã în exces se dezvoltã masiv Agrostis canina. Soluri: aluviale. Rumex crispus. Prunella vulgaris. effusus. J. în locuri cu exces de umiditate ºi periodic inundate. R3710 Pajiºti dacice de Molinia caerulea Corespondenþe: NATURA 2000: 6410 Molinia meadows on calcareous. Symphytum officinale. Oenanthe silaifolia. dominã Deschampsia caespitosa ºi uneori Calamagrostis epigeios.HAB: 37. sardous. Ranunculus repens.263 Danubio-Panonic riverine and humid meadows EUNIS: E3. Bazinul Giurgeului. unde solul este permanent umed. 166 .HAB: 37. Agrostis canina. Mentha longifolia. Clima: T = 9–70C. inflexus ºi Agrostis canina Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL. P = 650–750 mm. Sanda.3 Oligotrophic humid grasslands CORINE: 37. Lotus corniculatus. Relief: terenuri plane sau uºor concave. Festuca arundinacea. Valoare conservativã: redusã. Rãspândire: Banat (Caransebeº). Poa trivialis. iar în jurul izvoarelor. Agrostis canina. Trifolium fragiferum. Galium palustre. Juncus articulatus.511 Calcidine purple moorgross meadows Asociaþii vegetale: Junco-Molinietum Preising 1951. unde bãlteºte apa permanent. Lythrum salicaria. Literaturã selectivã: Pop et al. Potentilla reptans. 2002. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Juncus inflexus. Agrostetum caninae Harg. Roci: depozite aluviale. Stachys officinalis. Staþiuni: Altitudine: 350–700 m. Carex hirta. Suprafeþe: De la 500–600 m pânã la 1–2 ha. Pe terenurile din jurul izvoarelor. palustris. Stancu 2001. dominate de Juncus inflexus ºi J. Lolium perenne. Poiana Rusacã. Peucedano rocheliani – Molinietum coeruleae Boºcaiu 1965.3. Molinio – Salicetum rosmarinifoliae Magyar ex Soó 1933.4624 Eastern Carpathian raft rush meadows Asociaþii vegetale: Junco – Menthetum longifoliae Lohm. 1953. Gratiola officinale. Lysimachia nummularia. 1942. Specii caracteristice: Juncus inflexus. effusus. Bârcã 1971 Redactat: A. peaty or clayey-siltladen soils (Molinion caeruleae) EMERALD: 37. gleice sau pseudogleice. se dezvoltã abundent: Poa trivialis. P. Etajul inferior este format din specii scunde dar cu densitate mare. Alãturi de speciile dominante mai apar: Mentha longifolia. Popescu. J. Transilvania (Haþeg. Braºov). Medicago lupulina. Carex hirta. Gergely. Ranunculus acris.312 Acid purple moorgrass meadows EUNIS: E3. Todor. Structura: Fitocenozele. Popescu. Agrostis stolonifera. Moldova. Gratiola officinale. Potentilla reptans. J.2. Fãgãraº. dintre care mai reprezentative sunt: Agrostis stolonifera. Rãspândire: Zona colinarã din întreaga þarã. Depresiunile intramontane din bazinul Oltului superior. Alte specii importante: Medicago lupulina. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) R3709 Comunitãþi danubiene cu Juncus effusus. afânate. realizeazã etajul superior de 70–100 cm înãlþime ºi cu acoperirea de 75–80%. Juncetum effusi Soó (1931) 1949. Carex vulpina. reavãne ºi umede. Alopecurus pratensis.

Braºov) apare în masã Salix rosmarinifolia. Juncus conglomeratus. Relief: depresiuni. Serratula tinctoria. cu pante foarte uºor înclinate. Clima: T = 9–80C. Soluri: brune luvice. cu expoziþii variate. Cirsium rivulare. Din aceastã categorie menþionãm: Molinia caerulea.2. Trolius europaeus. Roci: depozite lutoargiloase. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) Molinia caerulea ºi Peucedaum rochelianum în pajiºti dacice de Molinia caerulea Suprafeþe: ocupã suprafeþe de 2–4 ha. jud. Botoºani) ºi Vad (jud. Angelica sylvestris. Dianthus superbus. P = 700–850 mm. Lychnis flos-cuculi. Etajul mijlociu al fitocenozelor este realizat de: Succisa pratensis.3. Harghita). în numãr mare. uneori ajungând la 10–15 ha (Depresiunea Vad. Staþiuni: Altitudine: 300–450(500) m. Braºov). LoznaDersca (jud. Structura: în cadrul fitocenozelor participã. Carex ova- 167 . iar în mlaºtinile de la Sâncrãieni (jud. brun acide de pantã. plante de talie înaltã ce depãºesc 1 m înãlþime. pe terenurile plate soluri turboase sau gleice cu conþinut ridicat de substanþe nutritive ºi umiditate în exces.

Suprafeþe: Aproximativ 20–25 ha. Valoare conservativã: moderatã.3. Valoare conservativã: moderatã. Lathyrus pratensis. Achillea ptarmica. Gergely. Succisa pratensis. Popescu. Alte specii importante: Angelica sylvetris. Ranunculus flammula. A. Serratula tinctoria. Serratula tinctoria. Agrostis stolonifera. Speciile care au fost semnalate în aceste fitocenoze sunt: Molinia caerulea ssp. Cirsium alatum. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Molinia caerulea. Parnassia palustris. Mititelu. Nardus stricta. Lysimachia nummularia. Juncus articulatus. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) lis. Elékes 1989. Staþiuni: Altitudine: 350–400 m. Gergely. Transilvania (Depresiunea Vad). C. Solidago virgaurea. Relief: depresiuni cu pante slab înclinate. Negrean 1976. Stachys officinalis.312 Acid purple moorgrass meadows EUNIS: E3. Clima: T = 8–70C. Popescu. ultima fiind specie rarã în flora României. Literaturã selectivã: Buia 1963.HAB-36 pentru habitatul descris. ovalis. Molinia caerulea ssp. Stratul muscinal este prezent prin exemplare numeroase de Polytrichum commune. Molinia coerulea. Stachys officinalis.HAB*: 37.312 Acid purple moorgrass meadows PAL. cu o compoziþie floristicã diferitã de cea a molinietelor din þarã. Soluri: luvosoluri gleice. Agrostis capillaris. Carex pallescens. Vicia biennis. Hypochoeris radicata. Gladiolus imbricatus.512 Acidoclin purple moorgrass meadows Asociaþii vegetale: Nardo-Molinietum Gergely 1958. Cirsium rivulare. Redactat: A. Substrat acid. Galium boreale. Deschampsia caespitosa. Specii caracteristice: Molinia coerulea. Peucedanum rochelianum. euxina. Raþiu 1980. * În acest caz nu s-a folosit codul PAL. diferenþialã localã. În Delta Dunãrii. 168 . Dihoru. Redactat: A.2. Juncus conglomeratus ºi Salix rosmarinifolia. Rãspândire: Maramureº (Þara Oaºului). Succisia pratensis. Lysimachia vulgaris. Rhinanthus glaber. Festuca rubra. P = 700–800 mm. Peucedanum rochelianum. Carex ovalis. Campanula patula. Lathyrus pratensis. Moldovan 1977. Juncus glaucus. Stellaria graminea. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Molinia caerulea. Juncus inflexus. la Letea. Juncus conglomeratus. Galium uliginosum. Lychnis flos-cuculi. Structura: Speciile dominante sunt cele ce realizeazã etajul superior înalt de 35–40 cm. R3711 Pajiºti dacice de Nardus stricta ºi Molinia caerulea Corespondenþe: NATURA 2000: 6410 Molinia meadows on calcareous. stolonifera. Danthonia decumbens. euxina realizeazã fitocenoze pe suprafeþe de 300–500 m2. Potentilla erecta. Gentiana pneumonanthe. peaty or clayey-siltladen soils (Molinion caeruleae) EMERALD: – CORINE: 37. Holoschoenus vulgaris. Saccharum strictum (Erianthus appressus). Specii caracteristice: Molinia caerulea. Juncus conglomeratus. dintre cele mai reprezentative sunt: Nardus stricta. Literaturã selectivã: Boºcaiu 1965. Parnassia palustris. Gentiana pneumonathe. Juncus artatus. Etajul inferior este realizat de: Hypericum maculatum. Raþiu. Alte specii importante: Luzula campestris. Stachys officinalis.

Taraxacum officinale.233 Carpathian submontane hay meadows Asociaþii vegetale: Agrostio stoloniferae – Deschampsietum caespitosae Ujvarosi 1947. T.2. Alopecurus pratensis. Alte specii importante: Phleum pratense. J. se mai dezvoltã: Agrostis stolonifera. Stellaria graminea.3. Stancu 2001. cu exces de umiditate.50C. bine dezvoltat. Specii caracteristice: Deschampsia caespitosa. Popescu. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) R3712 Comunitãþi dacice cu Deschampsia caespitosa ºi Agrostis stolonifera Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 37. P. Clima: T = 8–6. conglomeratus. Dactylis glomerata. glei. Cynosurus cristatus.2 Eutrophic humid grasslands CORINE: – PAL. Comunitate dacicã cu Deschampsia caespitosa 169 . Staþiuni: Altitudine 300–700 m. Myosotis scorpioides. Roci: depuneri aluviale. Festuca pratensis. Rãspândire: Transilvania. Soluri: gleiosoluri. Juncus conglomeratus. Cirsium canum. P = 700–800 mm. Structura: Specia caracteristicã are mare putere de extindere ºi realizeazã o acoperire de 90–95(100)%. Relief: teren foarte uºor înclinat sau plan. Literaturã selectivã: Pop 2002. palustris. Holcus lanatus.263 Danubio-Pannonic riverine and humid meadows EUNIS: E2. repens. Poa trivialis. Agrostis stolonifera. Alãturi de specia dominantã. Valoare conservativã: redusã. în rest suprafeþe mici. Alopecurus pratensis. numai în zona colinarã. Juncus conglomeratus. Trifolium pratense. este realizat de speciile: Juncus articulatus. Carum carvi. Briza media.HAB: 37. Sanda. Stratul inferior. Ranunculus acris. Agrostis stolonifera. Popescu. Lathyrus pratensis. Lathyrus pratensis. iar în Oltenia. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Deschampsia caespitosa. Luzula campestris. soluri aluviale. Juncus inflexus. Trifolium hybridum. Suprafeþe: Peste 100 ha în Transilvania. Festuca pratensis. Muntenia ºi Moldova. Equisetum palustre. Poa trivialis care alcãtuiesc stratul superior al vegetaþiei. Redactat: A. Briza media. Trifolium pratense. Rhinanthus angustifolius.

Popescu. Redactat: A. Plantago media. Sanda. Specii caracteristice: Juncus tenuis. Soluri: luvosoluri slab gleizate. Staþiuni: Altitudine: 500–800 m. este o plantã de talie mare. Clima: T = 10. gleice ºi pseudogleice. Veronica serpyllifolia. Ranunculus repens. Barabaº 1997. Plantago major. Chaerophyllum hirsutum.7 Humid tall herb fringes CORINE: – PAL. pe terenuri plane sau foarte uºor înclinate din Transilvania. Soluri: aluviale. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Juncus tenuis. Suprafeþe: cca 25–30 ha. Siss. Potentilla anserina. Rãspândire: Luncile râurilor ºi pe terasele acestora. P = 700–950 mm. Plantago major. Taraxacum officinale. Suprafeþe: De la 200–500 m2 pânã la 4–5 ha în terenurile înmlãºtinate. Agrostis capillaris. Centaurium erythrea. Juncus inflexus.00C. Sagina procumbens. Etajul inferior este 170 . Rumex crispus. 1944. Valeriana officinalis. Geranium palustre ºi Chaerophyllum hirsutum Corespondenþe: NATURA 2000: 6430 Hydrophilous tall herb fringes communities EMERALD: 37. Lolium perenne. Alopecurus aequalis. J.50C. Telekia speciosa. uneori slab sãrãturate. Chaerophyllo hirsuti – Filipenduletum Niemann et al. în amestec cu: Lythrum salicaria. Juncus bufonius. Rãspândire: Locuri umede. bogate în umiditate ºi substanþe nutritive. Epilobium parviflorum. din lungul vãilor colinare ºi montan inferioare.5–7.5–2 m. Alte specii importante: Juncus inflexus. P = 600–800 mm. Clima: T = 7. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) R3713 Pajiºti antropice de Juncus tenuis ºi Trifolium repens Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL. Prunella vulgaris. Potentilla anserina.HAB: 37.HAB: 37. Juncus bufonius. Bellis perennis. Holcus lanatus.2. Muntenia. Filipendula ulmaria. 1973. bufonius.462 Peri-Pannonic humid meadows Asociaþii vegetale: Juncetum tenuis (Diemont.5–6. Taraxacum officinale. Moldova. Muntenia. Ranunculus acris.716 Continental mixed riverine screens EUNIS: E5. Trifolium repens. Carex ovalis. Roci: silicioase. Valoare conservativã: redusã. Trifolium repens. Centaurium erythraea. Moldova. care atinge 1. Aceasta realizeazã etajul superior. Structura: Vegetaþia nu depãºeºte 30 cm ºi este realizatã în principal din speciile: Juncus tenuis. din Transilvania.414 Continental river bank tallberb communities domineted by (Filipendula) Asociaþii vegetale: Filipendulo – Geranietum palustris W. Popescu. Etajul inferior este bine reprezentat de speciile: Trifolium repens. Rumex crispus. Koch 1926.263 Danubio-Pannonic riverine and humid meadows EUNIS: E3. Poa pratensis. Festuca pratensis. R3714 Comunitãþi daco-getice cu Filipendula ulmaria. Trifolium dubium. Roci: depozite luto-argiloase. Literaturã selectivã: Drãgulescu 1995. et Westhoff 1940) Schwik.3. Structura: Specia caracteristicã ºi dominantã. Staþiuni: Altitudine: 100–500 m. marne ºi bolovãniºuri aduse de torenþi.

Barabaº 1997. Popescu. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Agrostis stolonifera. ªtefan. Festuca pratensis. Pop 1960. Lolium perenne.2. Clima: T = 9–7. Turenschi 1956. În amestec cu acestea se dezvoltã abundent: Medicago lupulina. Myosotis scorpioides. Deschampsia caespitosa. Poa pratensis. dar preferã pe cele sudice ºi sud-estice. Alte specii importante: Poa trivialis. Rãvãruþ. Lotus corniculatus. realizeazã pajiºti pe suprafeþe întinse. Chaerophyllum hirsutum. Literaturã selectivã: Coldea 1995-1996. Redactat: A. Alte specii importante: Crisium canum. Scirpus sylvaticus. Valoare conservativã: redusã. Sanda. Popescu et al. Rãspândire: Zonele de câmpie ºi colinare din Transilvania. T. Sanda. Specii caracteristice: Alopecurus pratensis. Ranunculus repens. Rorippa austriaca. Roci: depozite lutoase ºi nisipo-argiloase. Caltha palustris. Poa trivialis. Geranium palustre. Trifolium fragiferum. repens. Agrostis stolonifera. Muntenia. Popescu. C. care realizeazã etajul inferior al vegetaþiei.HAB: 37. Impatiens noli-tangere. Chaerophylum hirsutum. Telekia speciosa. Redactat: A. Drãgulescu 1995. Potentilla reptans. Rorippa sylvestris. Specii caracteristice: Filipendula ulmaria. Scirpus sylvaticus. Agrostis stolonifera. Eleocharis palustris. Suprafeþe: În zonele joase. Popescu. Vrancea). Specii rare: Cypripendium calceolus. Valoare conservativã: redusã. realizând pajiºtile de luncã. Alopecurus pratensis. Trifolium fragiferum. Cãzãceanu. oleraceum. Barabaº 1997. Dobrogea. ocupã suprafeþe de sute de ha. Potentilla reptans. cu valoare furajerã ridicatã. Daucus carota. Chifu. Literaturã selectivã: Buia. realizând etajul superior al fitocenozelor. Agrostis stolonifera.50C. Moldova. 171 .263 Danubio-Pannonic riverine and humid meadows EUNIS: E2. Lysimachia vulgaris. Staþiuni: Altitudine cuprinse între 100– 450(500) m.251 Ponto-Pannonic mesophille hay Asociaþii vegetale: Agrostetum stoloniferae (Ujvarosi 1941) Burduja 1956. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Filipendula ulmaria. Suceava. Popescu. Telekia speciosa. Soluri: aluviosoluri. Rorippa sylvestris. În pajiºtile în care pãºunatul este intens se instaleazã ºi se extind rapid speciile nefurajere cum sunt: Glycyrrhiza echinata. 1984. Crepis paludosa. Lychnis flos-cuculi. R3715 Pajiºti danubian-panonice de Agrostis stolonifera Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL. gleiosoluri. Safta. Equisetum palustre. Festuca pratensis. Oltenia. Geranium palustre. specii care indicã degradarea pajiºtilor.3. P = 550– 700 mm. Relief: teren plan sau uºor înclinat cu expoziþii variate. Pãun. Mititelu 1971. Ranunculus acris. Valea Tiºiþei – jud. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) realizat de plante mai scunde. toate fiind specii de talie mijlocie. Trifolium repens. Agropyron (Elymus) repens. Galega officinalis. Banat. Lysimachia nummularia. Equisetum palustre. Structura: Specia caracteristicã. în amestec cu: Alopecurus pratensis. mare doar în habitatele unde este prezentã specia Cypripedium calceolus (DH2) (Zamostea – jud. cum sunt: Mentha longifolia.

2.HAB: 37. Sanguisorba officinalis) EMERALD: 37. Dobrogea. Muntenia. Relief: teren plan. fertile ºi bine aprovizionate cu umiditate. et Turenschi 1956. uºoare. Soluri: eutricambosoluri. dintre care 172 . Oltenia.2 Eutrophic humid CORINE: – PAL.3. Clima: T = 9. în total circa 300–400 ha. luturi. Structura: Speciile dominante realizeazã etajul superior al vegetaþiei care atinge înãlþimea de 35–40(45) cm. nisipuri. Moldova. pe islazuri. humico-gleice. gleiosoluri..5–80C. tot timpul anului. Staþiuni: Altitudine: 100–350(400) m. terasele râurilor din câmpie. Ranunculo repentis – Alopecuretum pratensis Ellmauer 1933. Festuca pratensis ºi Alopecurus pratensis Corespondenþe: NATURA 2000: 6510 Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis. P = 550–700 mm. Cãzac. Suprafeþe: De la 1–2 ha pânã la zeci de ha. Rãspândire: În luncile râurilor din Transilvania.251 Ponto-Pannonic mesophille hay Asociaþii vegetale: Poetum pratensis Rãv. Roci: depozite aluviale. Agrostideto-Festucetum pratensis Soó 1949. Banat. pante foarte slab înclinate.263 Danubio-Pannonic riverine and humid meadows EUNIS: E2. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) Festuca pratensis în pajiºti danubian-panonice de Agrostis stolonifera R3716 Pajiºti danubiano-pontice de Poa pratensis.

Alte specii importante: Poa palustris. Sanda. Dactylis glomerata. Holcus lanatus. Leucanthemum vulgare. Specii caracteristice: Festuca pratensis. Agropyron repens. Juncus effusus.2. Nedelcu 1984. Taraxacum officinale. Potentilla reptans. 173 . Festuca pratensis. Galium palustre. Alopecurus pratensis. Festuca pratensis. Alopecurus pratensis. Doltu. Etajul inferior este bine reprezentat de speciile: Lotus corniculatus. Turenschi 1966. Carex hirta. Popescu. acris. Redactat: A. Valoare conservativã: moderatã. Lysimachia nummularia. Trifolium repens. Stellaria graminea. Juncus effusus. Galium palustre. Popescu. Briza media. Trifolium pratense. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Poa pratensis. Ranunculus repens.3. Agrostis stolonifera. din Moldova (Lunca Prutului) ºi din Dobrogea (Grindul Lupilor) apare în cantitate apreciabilã Alopecurus (ventricosus) arundinaceus. Poa pratensis. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) mai reprezentative sunt: Poa pratensis. Pe lãcoviºtile slab salinizate. R. Agrostis capillaris. Literaturã selectivã: Drãgulescu 1995.

3. Achillea millefolium.3. Trifolium pratensis. Staþiuni: Altitudine: 650–800 m.3 Montan hay meadows PAL. Suprafeþe: Aproximativ 10. T. Trisetetum flavescentis (Schröter) Brockmann 1907. Soluri: eutricambosoluri. Daucus carota. Dactylis glomerata.HAB: 38. Anthyllis vulneraria. Knautia arvensis. Relief: versanþi puþin înclinaþi cu expoziþie nordicã sau nord-esticã. Literaturã selectivã: Beldie 1967. Popescu. Cerastium holosteoides. Alãturi de specia dominantã se dezvoltã frecvent: Agrostis capillaris. Festuca pratensis. Cerastium holosteoides. Popescu 1991. Lotus corniculatus. Onobrychis viciifolia. Silene vulgaris. Cynosurus cristatus. R3801 Pajiºti sud-est carpatice de Trisetum flavescens ºi Alchemilla vulgaris Corespondenþe: NATURA 2000: 6520 Mountain hay meadows EMERALD: !38. Briza media. Lotus corniculatus. Leontodon autumnalis. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) 2. Poa pratensis.000 ha.000–12. Cel de al doilea etaj este alcãtuit din plante de 20–35 cm înãlþime. P = 700–800 mm. Holcus lanatus. Toate acestea sunt prezente 174 . bogate în substanþe nutritive ºi moderat umede.2333 Eastern Carpathian yellow oatgrass meadows EUNIS: E2. Alte specii importante: Agrostis capillaris. rom. non Knapp 1951). Hypochaeris uniflora. Redactat: A. Specii caracteristice: Trisetum flavescens. Polygonum bistorta. cu o acoperire de 80–95%. Campanula glomerata. Sanda. Cerastium holosteoides. 1963.2. Trifolium campestre.2333 Eastern Carpathian yellow oatgrass meadows Asociaþii vegetale: Cerastio holosteoidis – Trisetum flavescenti Sanda et Popescu 2001 (Poo – Trisetum flavescetis auct. Anthoxanthum odoratum. Pajiºti mezofile (38) în etajul superior care este bine structurat. Phleum montanum. Carum carvi. Clima: T = 7–60C. Dianthus carthusianorum. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Trisetum flavescens. dintre care mai reprezentative sunt: Trifolium pratense. Rumex acetosa. Festuca pratensis.6. Onobrychis viciifolia. Roci: ºisturi. neutre pânã la slab acide. Gymnadenia conopsea. Leucanthemum vulgaris. Luzula campestris. Leucanthemum vulgare. Structura: Fitocenozele de Trisetum flavescens au în compoziþie numeroase specii de talie mare (60–80 cm). conglomerate. Valoare conservativã: redusã. Arrhenatherum elatius.25 Continental meadows CORINE: 38. PuºcaruSoroceanu et al. Rãspândire: Etajele montan inferior ºi mijlociu ale Carpaþilor din România (SudEstici). montanum.

Banat) apare destul de frecvent specia Moenchia mantica.2 Eutrophic humide grasslands CORINE: 35. Alopecurus pratense. Suprafeþe: 15. Lotus corniculatus.721 Nemoral Agrostis – Festuca grasslands Asociaþii vegetale: Festuco rubrae – Agrostetum capillaris Horvat 1951. Festuca rubra. Onobrychis viciifolia. Specii caracteristice: Arrhenatherum elatioris. Relief: versanþi slab înclinaþi. realizând etajul superior de 30–40 cm înãlþime. Relief: versanþi slab ºi mediu înclinaþi. Dactylis glomerata. Staþiuni: Altitudine: 350–700 m. rata. plantã mai puþin rãspânditã în flora þãrii.3. Doniþã et al. este format din plante de talie mai micã. 1992. luvosoluri. Leucanthe- 175 . Salvia nemorosa. Alte specii importante: Trifolium pratense. moderate în humus. 2323 Eastern Carpathian yellow oatgrass meadows EUNIS: E1. Popescu. Rãspândire: Etajele colinar ºi montan inferior din toatã þara. P = 600–800 mm. Rãspândire: Dealurile subcarpatice. Trisetum flavescens. Valoare conservativã: moderatã.233 Carpathian submontane hay meadows Asociaþii vegetale: Arrhenatherum elatioris Br. Cel de al doilea etaj. Literaturã selectivã: Chifu 1995.12 Agrostis – Festuca grasslands PAL.HAB: 38.50C. dintre care cele mai reprezentative sunt: Medicago lupulina. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) R3802 Pajiºti daco-getice de Arrhenatherum elatius Corespondenþe: NATURA 2000: 6510 Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis. Rumex acetosella. Structura: Speciile caracteristice sunt ºi dominante. expoziþie sudicã ºi sud-esticã. Cerastium holosteoides. Anthoxanthum odoratum. Dactylis glome- R3803 Pajiºti sud-est carpatice de Agrostis capillaris ºi Festuca rubra Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 37. pietriºuri. Campanula patula.HAB: 38. Redactat: A. Lolium perenne. fertile. Soluri: districambosoluri.000 ha. Lotus corniculatus. Sanda.2 Lawlands humid grasslands CORINE: – PAL. Sanguisorba officinalis) EMERALD: 38. Înãlþimea acestui etaj ajunge la 80–100 cm ºi realizeazã o acoperire mare (peste 70%). Stancu 2001. Popescu. P = 700–800 mm.2. Obcinele Moldovei. Structura: stratul superior este format din: Arrhenatherum elatius. Poa pratensis. Trifolium pratense. Agrostis stolonifera. Staþiuni: Altitudine: 350–700 m.233 Carpathian submontane hay meadows EUNIS: E2. expoziþii sudice. care este alcãtuit din: Agrostis capillaris. Suprafeþe: Pajiºti pe 400–500 ha. Podiºul Mehedinþi. Onobrychis viciifolia.50C. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Arrhenatherum elatioris. estice. Campanula patula. Podiºul Transilvaniei. În pajiºtile din sudvestul þãrii (Oltenia. Leontodon autumnalis. Roci: silicioase. Roci: ºisturi cristaline ºi mai rar calcare ºi gresii. ex Scherrer 1925. brun-montane slab acid. Clima: T = 8–6.-Bl. Soluri: brune luvice. Depresiunea Dornelor. Phleum pratense. Festuca pratensis. Trifolium repens. Clima: T = 9–6.

Filipendula vulgaris. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Festuca rubra. Campanula patula. Soluri: eutricambosoluri. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Agrostis capillaris. Lolium perenne. Trifolium campestre.233 Carpathian submontane hay meadows EUNIS: E1. Holcus lanatus. Cynosurus cristatus. Carex pallescens. Alãturi de taxonii menþionaþi mai semnalãm: Phleum pratense. Chifu et al. Relief: pante moderat înclinate. platouri. Rãspândire: Subcarpaþii Getici. Valoare conservativã: redusã. Clima: T = 9. Popescu. Anthoxanthum odoratum. Puºcaru-Soroceanu 1963. Leucanthemum vulgare. Valoare conservativã: moderatã. Redactat: A. Trifolium campestre. T. Euphorbia stricta. Anthoxanthum odoratum.3. Pimpinella saxifraga. Fitocenozele au acoperire de 90–95% ºi realizeazã cele mai întinse pajiºti din zonele colinarã ºi montanã. Briza media. 176 . Dactylis glomerata.2.721 Nemoral Agrostis – Festuca grasslands Asociaþii vegetale: Anthoxantho – Agrostetum capillare Silinger 1933. Substrat: slabmoderat acid. Daucus carota.12 Agrostis – Festuca grasslands PAL. Luzula campestris. Cynosurus cristatus alcãtuiec etajul superior al vegetaþiei. Carex ovalis. Linum catharticum. 1973. Alte specii importante: Heracleum sphondylium. Specii caracteristice: Agrostis capillaris. Lotus corniculatus. Luzula campestris. Puºcaru-Soroceanu 1963. Cynosurus cristatus. Redactat: A. Trifolium repens. Staþiuni: Altitudine: 300–700 m. Achillea millefolium. Pimpinella saxifraga. R3804 Pajiºti daco-getice de Agrostis capillaris ºi Anthoxanthum odoratum Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 37. Pimpimella saxifraga. Trisetum flavescens. Speciile mai scunde realizeazã stratul inferior ºi dintre acestea menþionãm: Carlina acaulis. Knautia arvensis. Festuca pratensis. Podiºul Transilvaniei. Lotus corniculatus. Piminella saxifraga. Trifolium pratense. Agrostis capillaris. Knautia arvensis. Literaturã selectivã: Burduja et al. Literaturã selectivã: Chifu et al. Galium mollugo. Structura: Speciile dominante Agrostis capillaris. Achillea millefolium. Cerastium holosteoides. Specii caracteristice: Festuca rubra. P = 650–750 mm. Suprafeþe: 500–600 ha. Mititelu et al. Carum carvi.2 Eutrophic humide grasslands CORINE: 35. Cerastium fontanum. Popescu. Agrostis capillaris. Polygala vulgaris. Lotus corniculatus.0–70C. Daucus carota. Medicago lupulina. Dactylis glomerata. Hypochoeris radicata. Hodiºan 1968. Cynosurus cristatus. Lotus corniculatus. districambosoluri. Trifolium pratense. Anthoxanthum odoratum. 1972. Rhinanthus minor. Alte specii importante: Cynosurus cristatus. Tufãriºuri ºi pajiºti (3) mum vulgare. dubium. Pastinaca sativa. Anthoxanthim odoratum. Stellaria graminea. Subcarpaþii Moldavi. 1982. 1978.HAB: 38. aluviosoluri. Etajul inferior este format din numeroase specii dintre care mai reprezentative sunt: Trifolium repens. Briza media.

slab scheletice. 2327 Molideto-fãgeto-brãdet cu Rubus hirtus. culmi. conglomerate. 112.3–3. fag (Fagus sylvatica ssp. mezofite. PÃDURI (4) 2. mezo eubazice. Relief: versanþi cu înclinãri medii ºi expoziþii diferite. Staþiuni: Altitudini: (600) 900–1300 (1400) m.000 în Carpaþii Orientali. moderat – slab acide. are acoperire de 90–100% ºi înãlþimi de 30–35 m pentru molid ºi brad. Structura: Fitocenoze edificate de specii boreale ºi nemorale. Dacian neutrophile beech fir forest EUNIS: G4. 2216 Molideto-brãdet cu Oxalis-DentariaAsperula.000 în Carpaþii Occidentali.2. Stratul arborilor compus din molid (Picea abies). în etajul nemoral. Rãspândire: în toþi Carpaþii româneºti. frecvent cu exemplare de paltin de munte (Acer pseudoplatanus). P = 750–950 mm.000 în Carpaþii Meridionali. Soluri de tip eutricambosol.000 ha. Pãduri temperate de foioase cu frunze cãzãtoare (41) R4101 Pãduri sud-est carpatice de molid (Picea abies).4. brad (Abies alba). din care 375. HAB: 41. Mixed – Abies-Picea-Faguswoodlands Asociaþii vegetale: Pulmonario rubrae – Fagetum (Soó 1964) Täuber 1987 Tipuri de ecosisteme: 2316 Molidetofãgeto-brãdet cu Oxalis-Dentaria-Asperula. ºisturi cristaline. platouri. îndeosebi în Carpaþii Orientali. sylvatica).1. Climã: T = 5.60C. oligo-mezoterme. Suprafeþe: circa 520. 25–30 pentru fag la 100 de ani. luvosol. în special fliº.4. pânã la profunde. ulm de munte (Ulmus glabra).1123. 33.6. oligo-mezotrofe. Roci: variate. fag (Fagus sylvatica) ºi brad (Abies alba) cu Pulmonaria rubra Corespondenþe: NATURA 2000: 91V0 Dacian beech forest (Symphylo-Fagion) EMERALD: – CORINE: – PAL. districambosol mijlociu-profunde Amestec de fag (Fagus sylvatica) ºi brad (Abies alba) cu Pulmonaria rubra 177 . jilave.

Rãspândire: în toþi Carpaþii româneºti. Stratul muºchilor reprezentat prin perniþe disperse de Eurynchium striatum. Oxalis acetosella. Polygonatum multiflorum.000 ha în Carpaþii Occidentali). vara: Cardamine impatiens. mezofite. Abies alba. 90. Specii caracteristice: Pulmonaria rubra.6. Doniþã. brad (Abies alba) în proporþii variate. Stratul arborilor compus din molid (Picea abies). Impatiens noli-tangere. Geranium robertianum. P = 850–1000 mm. Luzula luzuloides). Stachys sylvatica. Suprafeþe: circa 220. Rosa pendulina. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor: dezvoltat variabil în funcþie de luminã.2. scoruº (Sorbus aucuparia).a. Mercurialis perennis. Ribes petraeum. cu rare exemplare de Sambucus racemosa. primãvara: Allium ursinum. format din specii ale florei de mull (Dentaria glandulosa. dominant de 178 . 18–24 m pentru fag la 100 de ani.1323. R4102 Pãduri sud-est carpatice de molid (Picea abies). Rubus hirtus).000 ha în Carpaþii Meridionali. oligo-mezotrofe. Staþiuni: Altitudini: 850–1400 m. sylvatica). ± scheletice. Valoare conservativã: moderatã. Lonicera xylosteum. Doniþã et al. are acoperire de 80–90% ºi înãlþimi de 22–30 m pentru molid ºi brad. acide. 2236 Molideto-brãdet cu Calamagrostis-Luzula. Daphne mezereum. mijlociu profunde – superficiale.000 ha în Carpaþii Orientali. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene boreale ºi nemorale. Circaea lutetiana. Relief: versanþi înclinaþi cu diferite expoziþii. Stratul arbuºtilor: cu rare exemplare de Ribes uva-crispa. prepodzol. Climã: T = 6. Dicranum scoparium º. Biriº. sylvatica. Carex sylvatica. Soluri: de tip districambosol. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor: dezvoltat variabil în funcþie de luminã. oligobazice. Lonicera nigra º. Symphytum cordatum. în etajul nemoral. Salvia glutinosa. Pãduri (4) Stratul arbuºtilor este slab dezvoltat. oligomezoterme. Sanicula europaea. fag (Fagus sylvatica) ºi brad (Abies alba) cu Hieracium rotundatum Corespondenþe: NATURA 2000: 9110 Luzulo-Fagetum beech forest EMERALD: – CORINE: – PAL. Senecio nemorensis. Mixed – Abies-Picea-Faguswoodlands Asociaþii vegetale: Hieracio rotundati – Fagetum (Soó 1962) Täuber 1987 Tipuri de ecosisteme: 2344 Molidetofãgeto-brãdet cu Calamagrostis-Luzula.4. Redactat: N. pe versanþii umbriþi ºi în staþiuni mai umede poate domina Rubus hirtus. 30. Hylocomium splendens. culmi. în locuri umede. Fagus sylvatica ssp. umede. Dentaria glandulosa. Alte specii importante: Actaea spicata. criptopodzol. Carex pendula. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Picea abies. Galium odoratum.00C. Lamium galebdolon. local ºi puþine specii acidofile (Calamagrostis arundinacea.HAB: 42. (100. fag (Fagus sylvatica ssp. Literaturã selectivã: Coldea 1991.000 ha. creste. cu rare exemplare de mesteacãn (Betula pendula).a. Dacian acidophile beech-fir forest EUNIS: G4. 1990.5–3. I. Rubus idaeus.

1990 Redactat: N. Galium odoratum. Suprafeþe: reduse. dispersate între celelalte habitate cu pãduri de molid. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Picea abies. 22–26 m pentru fag la 100 ani. Equisetum sylvaticum.2. P = 850–1000 mm.HAB: 41. Coldea 1990. în jumãtatea superioarã a etajului nemoral. Relief: versanþi umezi cu diferite înclinãri ºi expoziþii. I. Roci: diferite. Pãduri (4) specii acidofile (Calamagrostis arundinacea. Stellaria nemorum. fag (Fagus sylvatica) ºi brad (Abies alba) cu Leucanthemum waldsteinii Corespondenþe: NATURA 2000: 91V0 Dacian beech forest (Symphyto – Fagion) EMERALD: – CORINE: – PAL. Literaturã selectivã: Soó 1964. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor: de regulã puternic dezvoltat cu specii higrofile de tipul Myosotis – Leucanthemum. Mixed – Abies-Picea-Faguswoodlands Asociaþii vegetale: Leucanthemo waldsteinii – Fagetum (Soó 1964) Täuber 1987 Tipuri de ecosisteme: 2318 Molidetofãgeto-brãdet cu Myosotis. Circaea lutetiana. Specii caracteristice: Hieracium rotundatum.1D213 Dacian Leucanthemum beech forest EUNIS: G4. Valoare conservativã: moderatã. mai mult sau mai puþin gleizate. vâlcele umede. Abies alba.5–3.a. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Picea abies. Valoare conservativã: foarte mare. Doronicum austriacum. Veronica officinalis. Staþiuni: Altitudini: 800–1400 m. Festuca drymeia. 1990. Pteridium aquilinum. Biriº. are acoperire de 90–100% ºi înãlþimi de 26–32 m pentru molid ºi brad. Dicranum scoparium. Senecio nemorensis. Stratul arbuºtilor este slab dezvoltat. Täuber 1987. Digitalis grandiflora. Vaccinium myrtillus). Symphytum cordatum. filix-mas. Oxalis acetosella. Luzula luzuloides. Specii caracteristice: Leucanthemum waldsteinii. Alte specii importante: Athyrium filix-femina. D. Abies alba. 1991. Poa nemoralis. fag (Fagus sylvatica ssp. I. R4103 Pãduri sud-est carpatice de molid (Picea abies).a. Lamium galeobodolon. Sorbus aucuparia.00C. Boºcaiu 1971. sylvatica.4. Fagus sylvatica ssp. Doniþã et al. Climã: T = 6. Stratul muºchilor: rare perniþe de Hylocomium splendens. fag ºi brad. Paris quadrifolia. oligo-mezobazice. º. Epilobium montanum. Veronica urticifolia º. Stratul arborilor este compus din molid (Picea abies). Rubus hirtus. Oxalis acetosella. Biriº. higrofite.6. Galium schultesii. Gymnocarpium dryopteris. Dryopteris dilatata. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene boreale ºi nemorale. Impatiens noli-tangere. Deschampsia caespitosa. Eurynchium striatum. sylvatica. 179 . Lamium galeobdolon. Alte specii importante: Athyrium filix-femina. suprafeþe din preajma izvoarelor. sylvatica) ºi brad (Abies alba) în proporþii variate. mijlociu profunde acide. ude. Dryopteris filix-mas. Pulmonaria rubra. Soluri de tip districambosol. compus din exemplare rare de Sambucus racemosa. Redactat: N. cu rare exemplare de paltin de munte (Acer pseudoplatanus) ºi ulm de munte (Ulmus glabra). Fagus sylvatica ssp. Literaturã selectivã: Coldea 1991. Doniþã et al. Rãspândire: în toþi Carpaþii româneºti. Doniþã. Myosotis sylvatica. Luzula luzuloides. Chrysosplenium alternifolium. oligomezoterme. Doniþã. oligo-mezotrofe. Resmeriþã 1977.

Relief: versanþi mediu – slab înclinaþi cu expoziþii diverse. roci eruptive ºi matamorfice intermediare ºi bazice. 2116 Brãdet cu Oxalis-Dentaria-Asperula. sylvatica). ulm de munte (Ulmus glabra).HAB: 41. 2427 Fãgeto-brãdet cu Rubus hirtus. Rãspândire: în toþi Carpaþii româneºti. în proporþiii diferite. Amestec de brad (Abies alba) ºi fag (Fagus sylvatica) cu Pulmonaria rubra 180 . conglomerate. mezofite. 18.4.000 ha în Carpaþii Occidentali. cu puþine exemplare de paltin de munte (Acer pseudoplatanus). brad (Abies alba).1 Beech forests CORINE: – PAL. P = 850–950 mm. Climã: T = 7.2. 115.50C. Soluri: de tip eutricambosol. Suprafeþe: circa 285. mijlociu profunde–profunde. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene. gresii calcaroase. moderat–slab acide. din care 152.000 ha în Carpaþii Meridionali. mezo– eubazice. slab scheletice. mai rar frasin (Fraxinus excelsior).1123 Dacian neutrophile mountaine fir forest Asociaþii vegetale: Pulmonario rubrae – Fagetum (Soó 1964) Täuber 1987 Tipuri de ecosisteme: 2416 Fãgetobrãdet cu Oxalis-Dentaria-Asperula. jilave. mezo-eutrofe. Pãduri (4) R4104 Pãduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) ºi brad (Abies alba) cu Pulmonaria rubra Corespondenþe: NATURA 2000: 91V0 Dacian beech forest (Symphyto-Fagion) EMERALD: 41.1D212 Dacian Pulmonaria rubra fir-beech forest EUNIS: G3. culmi. mai frecvent în Carpaþii Orientali ºi Meridionali. platouri. districambosol. Staþiuni: Altitudini: 700–1200 m. oligo-mezoterme.7–4. Stratul arborilor compus din fag (Fagus sylvatica ssp. carpen (Carpinus betulus).000 ha în Carpaþii Orientali. luvisol.000 ha. Roci: fliº.

Mercurialis perennis. Euphorbia amygdaloides. Asarum europaeum. Sanicula europaea. Coldea 1991. Stratul muºchilor: discontinuu ºi slab dezvoltat.a. Majanthemum bifolium º. Actaea spicata. Geranium phaeum. poate deveni dominantã Rubus hirtus. Stratul arbuºtilor este reprezentat prin puþine exemplare de Corylus avellana. Salvia glutinosa. G. Biriº. Rubus idaeus. Paris quadrifolia. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Fagus sylvatica ssp. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor: dezvoltat neuniform în funcþie de luminã. robertianum. Asarum europaeum. Catharinea undulata º. Galium odoratum. Lonicera xylosteum. cu umiditate ridicatã a aerului. Doniþã. S. Veronica officinalis. Circaea lutetiana. Carex sylvatica.4. Cardamine impatiens. Specii caracteristice: Pulmonaria rubra. Stellaria holostea. Polygonatum multiflorum. nigra. 22–30 m pentru fag la 100 de ani. Pãduri (4) Dentaria glandulosa în pãduri sud-est carpatice de fag ºi brad are acoperire de 80–100% ºi înãlþimi de 25–30 pentru brad. local pe forme de relief convexe pot apare rare exemplare de Luzula luzuloides. compus din Hylocomium splendens. Crataegus monogyna. este compus din specii ale florei de mull (Dentaria glandulosa. Oxalis acetosella. Daphne mezereum. Dentaria glandulosa. Stachys sylvatica. Valoare conservativã: moderatã. Lamium galeobdolon. Carex remota. Impatiens noli-tangere. Alte specii importante: Adoxa moscha- telina. pe versanþi umbriþi. Milium effusum. sylvatica. Abies alba. Bromus benekeni. Dentaria bulbifera. Doniþã et al. Local stratul arborilor poate fi format aproape exclusiv din brad. Symphytum cordatum. Dicranum scoparium. Senecio nemorensis. Hordelymus europaeus (roci calcaroase).2. Redactat: N. Thuidium abietinum. I. Sambucus racemosa. Rubus hirtus). Literaturã selectivã: Täuber 1987. 181 . în locuri umede: Allium ursinum (primãvara). 1990.a.

Euphorbia amygdaloides. Pulmonaria rubra. Literaturã selectivã: Morariu et al. mezoterme. 2456 Fãgeto-brãdet cu Vaccinium. * În sudul Carpaþilor Meridionali se individualizeazã un tip de habitat de pãduri de fag (Fagus sylvatica ssp.5–4. Redactat: N. Galium odoratum). Vaccinium myrtillus.1 Beech forests CORINE: – PAL.00C. Alte specii: Calamagrostis arundinacea. mesteacãn (Betula pendula). semischeletice pânã la scheletice acide – moderat acide. Luzula luzuloides. 1968. P = 800–1000 mm. Poa nemoralis. are acoperire de 80–90% ºi înãlþimii de 24–28 m pentru brad ºi 20–25 m pentru fag la 100 de ani. Pãduri (4) R4105 Pãduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) ºi brad (Abies alba) cu Festuca drymeia Corespondenþe: NATURA 2000: 9110 Luzulo-Fagetum beech forest EMERALD: !41. Dacian acidophile beech – fir forest Asociaþii vegetale: Hieracio rotundati – Fagetum (Vida 1963) Täuber 1987 (Deschampsio flexuosae – Fagetum Soó 1962). roci eruptive ºi sedimentare acide. 1990.4.1D11 Dacian woodrushbeech forest EUNIS: G3. moesiaca) cu Galium kitaibelianum. Specii caracteristice: Festuca drymeia. Stratul arborilor. în covor compact R4106 Pãduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) ºi brad (Abies alba) cu Hieracium rotundatum* Corespondenþe: NATURA 2000: 9110 Luzulo-Fagetum beech forest EMERALD: !41. Climã: T = 6. Roci: ºisturi cristaline. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale. Doniþã. Soluri: de tip districambosol. Relief: versanþi mediu – puternic înclinaþi. gneisuri. Sambucus racemosa. Stratul arbuºtilor este reprezentat prin puþine exemplare de Sorbus aucuparia.1 Beech forests CORINE: PAL. Valoare conservativã: moderatã. Rãspândire: în toþi Carpaþii româneºti. Oxalis acetosella. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor: dominat de Festuca drymeia.1323. cu dezvoltare slabã ºi specii acidofile. I. Hieracium rotundatum (rar). culmi.1D54 South Carpathian Festuca drymeia beech forest EUNIS: – Asociaþii vegetale: Festuco drymeiae – Fagetum Morariu et al. Rubus hirtus. mezotrofe. îndeosebi în Carpaþii Meridionali ºi Occidentali. Doniþã et al. Viola reichenbachiana º. Abies alba. 1968 Tipuri de ecosisteme: 2436 Fãgetobrãdet cu Festuca drymeia. criptopodzol. Stratul muºchilor de regulã lipseºte. superficiale – mijlociu profunde. sau în petece de mãrimi diferite. Lamium galebdolon.HAB: 41. Scrophularia nodosa. mezobazice jilave. dar puþin consemnate în amenajamente. 2136 Brãdet cu Festuca drymeia. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Fagus sylvatica ssp. Carex pilosa. Staþiuni: Altitudini: 800–1300 m. sylvatica. Coldea 1991. Glechoma hirsuta. Suprafeþe: probabil apreciabile. în proporþii diferite. cu rare exemplare de ulm de munte (Ulmus glabra). Biriº. compus din fag (Fagus sylvatica ssp.2. în funcþie de luminã. participã ºi specii din flora de mull (Dentaria glandulosa.HAB: 41. Tipuri de ecosisteme: 3356 Fãget cu Vaccinium. mezofile. cu diverse expoziþii.a. Lathyrus vernus. luvisol. sylvatica) ºi brad (Abies alba). 182 .

0–4. 2456 Fãgeto-brãdet cu Vaccinium. granite. fiind constituit din specii de Polytrichum. 183 . mijlociu profundesuperficiale.000 ha în Carpaþii Meridionali. gneiºuri. versanþi foarte înclinaþi. ca ºi speciile subalianþei Calamagrostio – Fagion (Luzula luzuloides. hidric echilibrate. Täuber 1987. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene ºi boreale. Roci: acide. Gentiana asclepiadea. oligotrofice. Rãspândire: în toþi Carpaþii româneºti în etajul nemoral. lipseºte sau este reprezentat prin exemplare de Sorbus aucuparia. 10. Climã: T = 8. oligobazice. foarte rar în Carpaþii Orientali). Soó 1964. mesteacãn (Betula pendula). Soluri: de tip podzol. Pteridium aquilinum. exclusiv sau cu amestec de brad (Abies alba). Suprafeþe: circa 143. Cruciata glabra. R4107 Pãduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) ºi brad (Abies alba) cu Vaccinium myrtillus Corespondenþe: NATURA 2000: 9110 Luzulo-Fagetum beech forest EMERALD: !41. Dryopteris filix-mas. sylvatica. Specii caracteristice: Hieracium rotundatum. 40. Relief: versanþi puternic înclinaþi cu expoziþii diferite. Suprafeþe: reduse. Coldea 1991. în special în munþii formaþi din roci acide (Carpaþii Meridionali.000 ha (din care 20. creste culmi.1D14 Dacian bilberry – beech forest EUNIS: – Asociaþii vegetale: – Tipuri de ecosisteme: 3356 Fãget cu Vaccinium. Literaturã selectivã: Beldie 1951.000 ha în Carpaþii Occidentali. oligobazice. sylvatica). I. 1990. Poa nemoralis. Veronica chamaedris. Climã: T = 6. Epilobium montanum. mezoterme. Valoare conservativã: moderatã. P = 1000–1300 mm. Redactat: N. Doniþã. Carpaþii Orientali Nordici. dominat de specii acidofile (Calamagrostis arundinacea. Lamium galeobdolon. Rubus hirtus.000 ha în Carpaþii Orientali. pin silvestru (Pinus sylvestris).). Blechnum spicant). din care 94. Stratul arbuºtilor. mezofile.2. Doniþã et al. Viola reichenbachiana.HAB: 41. iar la dealuri ºi gorun (Quercus petraea). dar ºi cu exemplare slab dezvoltate din unele specii de mull. ºisturi. Vaccinium myrtillus. foarte acide. Calamagrostis arundinacea. circa 30. oligotrofice. Roci: acide – ºisturi cristaline. Luzula luzuloides ºi Vaccinium sp. Pãduri (4) Rãspândire: în toþi Carpaþii româneºti. coboarã local ºi sub 700 m. gneise silicioase. Galium odoratum. P = 700–1200 mm. Digitalis grandiflora. frecvent cu expoziþii umbrite. criptopodzol. Alte specii importante: Anthenaria dioica. rar molid (Picea abies). având acoperire de 70–80% ºi înãlþimi de 15–25 m la 100 de ani.000 ha. hidric echilibrate. Relief: creste înguste. în etajul nemoral. compus din fag (Fagus sylvatica ssp. Biriº. Athyrium filix-femina.50C. oligotrofe. 9. Oxalis acetosella. Fragaria vesca.000 ha în Carpaþii Meridionali. Veronica officinalis. Staþiuni: Altitudini: 700–1450 m. scoruº (Sorbus aucuparia.0–3. foarte acide. Carpaþii Occidentali). Soluri: de tip podzol. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Fagus sylvatica ssp. Stratul arborilor.00C. mijlociu profunde-superficiale. Dentaria glandulosa. Stratul muºchilor are o dezvoltare redusã.4. Staþiuni: Altitudini: 800–1450 m. granite. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor.1 Beech forests CORINE: – PAL.000 ha în Carpaþii Occidentali.

în etajul nemoral. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor: dominat de Vaccinium myrtillus. vitis idaea ºi specii din tipurile Calamagrostis – Luzula.2. fag ºi brad (Abies alba) (pãduri între 800–1250 m). acide – slab acide. mezotrofice. mezooligoterme. mesteacãn (Betula pendula) iar la altitudini mici ºi gorun (Quercus petraea) sau pin silvestru (Pinus sylvestris). Redactat: N. Stratul arborilor. P = 800–1100 mm. Lycopodium selago.a. Stratul arbuºtilor. ude (înmlãºtinate). V. Biriº. lipseºte sau este compus din rare exemplare de Sorbus aucuparia. Brukenthalia spiculifolia.HAB: 41. Luzula luzuloides. Literaturã selectivã: Soó 1962. Relief: denivelãri din care ies izvoare ºi mici vâlcele umezite de apa izvoarelor. Valoare conservativã: mare.0–4. oligotrofe. cu exemplare de scoruº (Sorbus aucuparia). Staþiuni: Altitudini: 800–1450 m.1 Beech forests CORINE: – PAL. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: în principal Fagus sylvatica ssp. Calamagrostis arundinacea. Soluri: de tip gleiosol. I. Alte specii importante: Anthenaria dioica. Are acoperire mare (60–80%) ºi înãlþimi de 15–20 m pentru fag ºi 17–25 m pentru brad. mezofite. cu rare exemplare de molid (la altitudini mai mari).1D213. de regulã. Dechampsia flexuosa. Saxifraga cuneifolia º. Specii caracteristice: –.00C. sylvatica. Roci: mai ales silicioase. Fãget sud-est carpatic cu Vaccinium myrtillus 184 . Täuber 1987.4. Suprafeþe: reduse. Pãduri (4) Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale ºi boreale. Dacian Leucanthemum beech forest EUNIS: – Asociaþii vegetale: Leucanthemo waldsteinii – Fagetum (Soó 1964) Täuber 1987 Tipuri de ecosisteme: – Rãspândire: în toþi Carpaþii româneºti. stagnosol. Oxalis acetosella. compus exclusiv din fag (Fagus sylvatica ssp. în parte Abies alba. sylvatica) (pãduri între 700–1400 m). Climã: T = 7. dispersate între celelalte pãduri. mezobazice. Doniþã. R4108 Pãduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) ºi brad (Abies alba) cu Leucanthemum waldsteinii Corespondenþe: NATURA 2000: 91V0 Dacian beech forest (Symphyto – Fagion) EMERALD: 41.

mezoterme. coame. P = 800–1200 mm. S. are acoperire mare (80–100%) ºi înãlþimi de 30–34 m la 100 de ani. caprifoi (Lonicera nigra). mai rar brad (Abies alba). eutrofice. Soluri: de tip eutricambosol. sylvatica).5–4. Redactat: N. are acoperire mare 70–80% ºi înãlþimi de 22–26 m la 100 de ani. sau cu puþin amestec de paltin de munte (Acer pseudoplatanus). Stratul arborilor constituit exclusiv din fag (Fagus sylvatica ssp. eu-mezobazice. Staþiuni: Altitudini: 700–1450 m.6D21. Rãspândire: în toþi Carpaþii româneºti. Pãduri (4) Structura: Fitocenoze edificate de specii europene.2.000 în Carpaþii Meridionali.1D211 Dacian Dentaria glandulosa beech forest EUNIS: G1. Resmeriþã 1977. D. Specii caracteristice: Leucanthemum waldsteinii. Roci: bazice. ulm de munte (Ulmus glabra). slab-mediu acide. Dryopteris dilatata. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor. Corylus avellana. Spiraea chamaedri- 185 . districambosol. paltin de munte (Acer pseudoplatanus). Alte specii importante: Athyrium filix-femina. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Fagus sylvatica ssp.a. Relief: versanþi cu înclinãri reduse – medii. Rubus hirtus. Stratul arborilor. I. Täuber 1987. Dacian Symphytum beech forest Asociaþii vegetale: Symphyto – Fagetum Vida 1959 Tipuri de ecosisteme: 3316 Fãget cu Oxalis-Dentaria-Asperula. Leucanthemum waldsteinii). 3327 Fãget cu Rubus hirtus. Doniþã. Literaturã selectivã: Boºcaiu 1971. anin alb (Alnus incana). Stellaria nemorum. mezo-eutrofe. sylvatica. Valoare conservativã: foarte mare. rar brad (Abies alba) sau molid (Picea abies). Lonicera xylosteum. profunde-mijlociu profunde. boreale ºi carpatice oligo. Senecio nemorensis. Suprafeþe: circa 300.1 Beech forests CORINE: – PAL.000 în Carpaþii Orientali). mezotrofe.ºi mezoterme. soc roºu (Sambucus racemosa). Structura: Fitocenoze edificate de specii europene. mezofite. în etajul nemoral. 120. racemosa. Sambucus nigra. Stratul arbuºtilor lipseºte sau este slab dezvoltat din cauza umbrei. Doronicum austriacum. rar acide. intermediare.00C. Luzula sylvatica. cu diferite expoziþii.HAB: 41. rare exemplare de Daphne mezereum. Dentaria glandulosa. 100. Stratul arbuºtilor. compus din fag (Fagus sylvatica ssp. mesteacãn (Betula pendula). R4109 Pãduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) cu Symphytum cordatum Corespondenþe: NATURA 2000: 91V0 Dacian beech forests (Symphyto – Fagion) EMERALD: !41. higrofite. Climã: T = 7. slab dezvoltat.000 în Carpaþii Occidentali. relativ bine dezvoltat format din specii higrofile (Myosotis sylvatica. sylvatica). Coldea 1990. cu rare exemplare de scoruº (Sorbus aucuparia). filix-mas. umede. Veronica urticifolia º. Coldea 1991.4. Oxalis acetosella. Ranunculus carpaticus. Symphytum cordatum. Gymnocarpium dryopteris.000 ha (80. platouri. Biriº. funduri de vãi.

HAB: 41. Epilobium montanum. cu frecvenþã mare în Carpaþii Meridionali ºi Occidentali. Hepatica nobilis. gresii. plop tremurãtor (Populus tremula). ºisturi cristaline.000 ha în Carpaþii Occidentali. în funcþie de umbrire. mezotrofe. Relief: versanþi mediu – puternic înclinaþi cu expoziþii diferite. reavãne. din care 280. Athyrium filix-femina.1D54. Stellaria nemorum º. Coldea 1991. 155. umbriþi cu microclimã mai umedã. în parte. mezofite. ulm (Ulmus glabra). carpen (Carpinus betulus). Morariu et al. Suprafeþe: circa 580. Sanicula europaea. Galium odoratum. 1990. ssp.0–4. Biriº. sylvatica. Dentaria bulbifera. slab – semischeletice. Valoare conservativã: mare. mediu profunde. în general însã bogat în specii ale „florei de mull” având ca elemente caracteristice speciile carpatice Symphytum cordatum. 4136 Fãget cu Festuca drymeia. Oxalis acetosella. pe versanþii. Dentaria glandulosa. Mycelis muralis. Pãduri (4) folia. Stratul arborilor.6D54 South Carpathian Festuca drymeia beech forest Asociaþii vegetale: Festuco drymeiae – Fagetum Morariu et al. P = 700–1100 mm. mezoterme. brad (Abies alba) la altitudini mari. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Fagus sylvatica ssp. în etajul nemoral. Dryopteris filix-mas. Dentaria glandulosa. conglomerate. Soluri: de tip districambosol. cireº (Cerasus avium) Fãget montan cu Dentaria glandulosa 186 . South Carpathian Festuca drymeia beech forest EUNIS: G1.a. R4110 Pãduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) cu Festuca drymeia Corespondenþe: NATURA 2000: 9110 Luzulo-Fagetum beech forest EMERALD: !41.000 ha în Carpaþii Orientali. luvisol. Rãspândire: în toþi Carpaþii româneºti. Mercurialis perennis. Literaturã selectivã: Beldie 1951. Specii caracteristice: Symphytum cordatum. mezobazice. culmi. transsilvanica. Pulmonaria rubra. Doniþã et al. Climã: T = 8. sylvatica la altitudini mari. moderat acide. Alte specii importante: Actaea spicata.2.50C. Geranium robertianum. Boºcaiu 1971. Anemone nemorosa. Pulmonaria rubra.000 ha.000 ha în Carpaþii Meridionali. pe dealurile înalte. 1968 Tipuri de ecosisteme: 3336 Fãget cu Festuca altissima.1 Beech forests CORINE: – PAL. I.1968. Redactat: N. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor: dezvoltat variabil. poate lipsi în cazul stratului de arbori foarte închis (fãgete nude). Doniþã. roci eruptive. gorun (Quercus petraea). Roci: variate. moesiaca la atitudini mici). Euphorbia amygdaloides. în regiunea de munte ºi. H.4. Staþiuni: Altitudini: 500–1200 m. poate domina Rubus hirtus. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene-balcanice. Lamium galeobdolon. sau cu puþin amestec de paltin de munte (Acer pseudoplatanus). Vida 1963. 145. chiar calcaroase. constituit exclusiv din fag (Fagus sylvatica ssp.

Euphorbia amygdaloides. Scrophularia nodosa. Viola reichenbachiana º. Doniþã.a.a. Coldea 1991. Lathyrus vernus. Evonymus europaea. relativ slab dezvoltat. Pãduri (4) la altitudini mici. Daphne mezereum º. S. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor: dominat de Festuca drymeia ca strat acoperitor pe suprafeþe mari sau în pâlcuri de diferite dimensiuni. participã elemente din „flora de mull” ºi din flora acidofilã. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Fagus sylvatica ssp. Pãdure de fag (Fagus sylvatica) sud-est carpaticã cu Festuca drymeia 187 .4. moesiaca. 1990. nigra. Biriº. Crataegus monogyna. Valoare conservativã: redusã. Corylus avellana. Luzula luzuloides. I. are acoperire ridicatã (80–90%) ºi înãlþimi de 23–28 m la 100 de ani. Fãget sud-est carpatic cu Festuca drymeia Redactat: N.1968. Pulmonaria obscura. ssp. mai rar Rubus hirtus.2. Poa nemoralis. cu exemplare de Sambucus racemosa. sylvatica. Dentaria bulbifera. Lamium galeobdolon. Doniþã et al. Stratul arbuºtilor. Calamagrostis arundinacea. Literaturã selectivã: Morariu et al. Carex pilosa. Alte specii importante: Galium odoratum. Specii caracteristice: Festuca drymeia.

format din Daphne mezereum.HAB: 41. Codru Muma. conþine mai multe orhidee (tipul Epipactis.). În platoul calcaros al Aninei (Carpaþii Occidentali) pe locul fãgetelor cu orhidee s-au format. în regiunea montanã ºi de dealuri înalte. Corylus avellana. pe grohotiºuri calcaroase 188 . de frasin (Fraxinus excelsior).a. Relief: versanþi cu înclinãri ºi expoziþii diferite. constituit exclusiv din fag (Fagus sylvatica ssp. betulus). Occidentali. mezoterme. pe roci calcaroase (Bucegi. Cornus mas. respectiv.000 ha în Carpaþii Orientali ºi. paltin de munte (Acer pseudoplatanus). local Fraxinus ornus. Staphylea pinnata. Roci: calcaroase.6D4 East Carpathian calciphile beech forest Asociaþii vegetale: Carpino-Fagetum cephalanteriosum Coldea 1975 Tipuri de ecosisteme: 3374 Fãget cu Epipactis-Cephalanthera. carpen (Carpinus Pãdure de fag (Fagus sylvatica) cu Cephalanthera damassonium. platouri. Stratul arbuºtilor. Pãdurea Craiului etc.000 ha în Carpaþii Meridionali ºi câte 14. Pãduri (4) R4111 Pãduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) ºi brad (Abies alba) cu Cephalanthera damassonium Corespondenþe: NATURA 2000: 9150 Medio-European limestone beech forest of the Cephalanthero-Fagion EMERALD: !41. mezofite.4. gresii calcaroase. Crataegus monogyna. în funcþie de acoperirea arboretului.000 ha. Piatra Craiului. nemorale. superficiale – mijlociu profunde. Climã: T = 7. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor: dezvoltat variabil. Rãspândire: în toþi Carpaþii româneºti. Cernei. sorb de câmp (Sorbus torminalis). Melittis melissophyllum). din care 20.50C. Retezat. neutre-slab bazice. Viburnum lantana. are acoperire de 80–100%. Vulcan. are acoperire de 70–90% (pe soluri superficiale mai puþin) ºi atinge înãlþimi de 18–28 m la 100 de ani. Locvei.0–5. în etajul nemoral.1D41 Dacian Epipactis beech forest EUNIS: G1.1 Beech forests CORINE: – PAL. chiar pãduri de amestec de fag ºi brad sau pãduri de brad aproape pure. terra-rossa. sylvatica). P = 850–1100 mm. Stratul arborilor. Godeanu. vara reavãne. marne. cu orhidee. Suprafeþe: circa 48. Soluri: rendzine tipice ºi cambice. Staþiuni: Altitudini: 800–1200 m. în primãvara umede. promovatã de silvicultori. Valoare conservativã: moderatã. dezvoltat variabil. eutrofe. sau cu amestec de brad (Abies alba). Cornus sanguinea º.2. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene. Cephalanthera) ºi multe specii ale „florei de mull” ºi unele specii sudice (Campanula persicifolia. prin extinderea bradului. cu mull – moder eubazice.

Pulmonaria officinalis. Lathyrus vernus.4. Alte specii importante: Anemone nemorosa. Saxifraga heuffeli. Coldea 1991. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Fagus sylvatica ssp. roci calcaroase. umede. sylvatica.1 Beech forests CORINE: – PAL. sylvatica ºi ssp. Lamium galebdolon. Athyrium filix-femina. Mercurialis perennis.50C. Biriº. mezo-eutrofe. Sanicula europaea. Pulmonaria officinalis. Dentaria bulbifera. slab-mediu acide. Relief: 189 . Doniþã. Campanula ranunculoides. I. Alte specii importante: Anemone nemorosa. Semenic. Valoare conservativã: mare. exclusiv sau cu participarea frasinului (Fraxinus excelsior) ºi paltinului de munte (Acer pseudoplatanus). Asarum europaeum. cu specii ale florei de mull.2. Coldea 1991. Galium odoratum. Epipactis microphylla. Stratul arborilor. Helleborus purpurascens. profunde-mijlociu profunde. versanþi cu diferite înclinãri ºi expoziþii. Carex pilosa. Euphorbia amygdaloides.a. Galium odoratum.5–4. Literaturã selectivã: Boºcaiu 1971. ssp. Moehringia trinervia. P = 1000–1300 mm.a. Hepatica nobilis. Soluri de tip districambosol. Hepatica nobilis. compus din fag (Fagus sylvatica ssp. Dentaria bulbifera.1D51 South Carpathian Aremonia beech forest EUNIS: G1. Salvia glutinosa. Redactat: N. Cephalanthera longifolia. Biriº. moesiaca. Circaea lutetiana. platouri. are acoperire mare (80–100%) ºi înãlþimi de 25–30 m la 100 de ani. Pãduri (4) Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Fagus sylvatica ssp. C. Oxalis acetosella. mezofile. Epipactis helleborine.000 ha. Symphytum tuberosum.HAB: 41. Euphorbia amygdaloides. ssp. Climã: T = 7. Literaturã selectivã: Boºcaiu et al. mezotrofice. Doniþã. Geranium robertianum. Sanicula europaea. Cernei). slab dezvoltat. Salvia glutinosa. R4112 Pãduri balcanice de fag (Fagus sylvatica) cu Aremonia agrimonioides Corespondenþe: NATURA 2000: 91K0 Illyrian Fagus sylvatica forest (Aremonio-Fagion) EMERALD: 41. sylvatica). compus din puþine exemplare de Daphne mezereum. Pe versanþi umezi dominã Rubus hirtus. moesiaca. moesiaca. Potentilla micrantha. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor: slab dezvoltat. Viola reichenbachiana º. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene medii ºi balcanice. Sambucus nigra. 1966. Specii caracteristice: Cephalanthera damassonium. Festuca drymeia. culmi. Corylus avellana. Roci: ºisturi. Resmeriþã 1972. mezoterme. Dryopteris filix-mas. Resmeriþã 1972. Almãj. Doniþã et al. Specii caracteristice: Aremonia agrimonioides. eutricambosol. E. Redactat: N. atrorubens. Asarum europaeum. Crataegus monogyna. mezobazice. Stratul arbuºtilor. Lamium galebdolon. rubra. Viola reichenbachiana º. Coldea 1975. Staþiuni: Altitudini: 700–1300 m.6D51 South Carpathian Aremonia beech forest Asociaþii vegetale: Aremonio agrimonioidi – Fagetum Boºcaiu 1971 Tipuri de ecosisteme: – Rãspândire: în munþii din sud–vestul României (Þarcu Godeanu. în etajul nemoral. 1990. Suprafeþe: circa 70. Locvei. I.

Lamium galebdolon.4. Staþiuni: Altitudini: 500–1000 m. mediu acide. în etajul nemoral. Roci: ºisturi silicioase. Viola hirta.a. Locvei). carpen (Carpinus betulus). reichenbachiana º. Climã: T = 9. Genista tinctoria. Corylus avellana. Soluri: de tip districambosol. Doniþã. Peia 1982. ssp.HAB: 41. V. sylvatica. Stratul arbuºtilor. sylvatica) sau cu puþine exemplare de frasin (Fraxinus excelsior). Almãj. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Fagus sylvatica ssp. Luzula luzuloides. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor: dezvoltat variabil. Alte specii importante: Brachypodium sylvaticum. Pãduri (4) Suprafeþe: reduse. Mehedinþi. roci calcaroase.00C. constituit din Crataegus monogyna.2. reavane-umede. Viburnum lantana º. Specii caracteristice: Helleborus odorus. mezotrofe. profunde-mijlociu profunde.0–6. are acoperire de 70–90% ºi înãlþimi de 25–30 m la 100 de ani. 190 . Redactat: N. Poa nemoralis. mezotrofice. Literaturã selectivã: Schrött 1972. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene. Stratul arborilor. Biriº. câteva mii de ha.1 Beech forests CORINE: – PAL. mezo-euterme. molase. Fãget balcanic cu Aremonia agrimonioides R4113 Pãduri balcanice de fag (Fagus sylvatica) cu Helleborus odorus Corespondenþe: NATURA 2000: 91K0 Illyrian Fagus sylvatica forest (Aremonio-Fagion) EMERALD: !41. I. mezobazice. Dactylis polygama. Relief: versanþi cu înclinãri diferite ºi expoziþii însorite.1D53 South Carpathian Helleborus odorus beech forest EUNIS: G1. compus exclusiv din fag (Fagus sylvatica ssp.a.6D53 South Carpathian Heleborus odorus beech forest Tipuri de ecosisteme: – Rãspândire: în munþi ºi dealuri din sudvestul României (Vâlcan. mezofite. P = 890–1100 mm. Cernei. Potentilla micrantha. slab dezvoltat. cu elemente acidofile ºi din flora de mull ºi cu participarea de specii balcanice (Helleborus odorus). sorb de câmp (Sorbus torminalis). moesiaca ºi ssp. Cornus mas. balcanice. Galium odoratum. Valoare conservativã: foarte mare. moesiaca. eutricambosol.

local Cotinus cogyria. Structura: Fitocenoze edificate de specii balcanice. eubazice. Calamintha sylvatica. compus din Cornus mas. L. Knautsia drymeia. R4115 Pãduri balcanice de fag (Fagus sylvatica) cu Geranium macrorrhizum Corespondenþe: NATURA 2000: 91K0 Illyrian Fagus sylvatica forest (Aremonio-Fagion) EMERALD: !41. carpen (Carpinus betulus) uneori ºi cãrpiniþa (C. Pãduri (4) R4114 Pãduri balcanice mixte de fag (Fagus sylvatica) cu Ruscus aculeatus Corespondenþe: NATURA 2000: 91K0 Illyrian Fagus sylvatica forest (Aremonio-Fagion) EMERALD: !41. Staþiuni: Altitudini: 400–900 m. niger. subetajul pãdurilor de fag ºi de amestec de fag. P = 900–1000 mm. compus.HAB: 41. Euphorbia polychroma. Rhamnus cathartica. Genista tinctoria. eutrofice. Sorbus mougeotii.4. hidric echilibrate. Crataegus monogyna. Relief: versanþi cu diferite înclinãri ºi expoziþii mai mult însorite. cretica. câteva mii de ha. mijlociu profundeprofunde. Galium lucidum. R. frecvent scheletice. Carex pilosa. de fag (Fagus sylvatica ssp. Lathyrus venetus. Lilium martagon.1 Beech forests CORINE: – PAL. C. A. Suprafeþe: reduse. Literaturã selectivã: Roman 1974. Stratul arborilor. Inula conyza. I. Aremonia agrimonoides. turrita.HAB: 41. Tanacetum corymbosum. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor. Doniþã. Suprafeþe: reduse. hypoglossum. Fritillaria tenella. Specii caracteristice: Ruscus aculeatus. Redactat: N. orientalis) cu amestec de tei (Tilia tomentosa). în etajul nemoral. Carex hallerana. în etajul nemoral. Ruscus aculeatus. dezvoltat variabil. are acoperire de 80–100% ºi înãlþimi de 25–28 m la 100 de ani. Carpino–Fagetum Paucã 1941 ssp. F. Rãspândire: în munþii din sudul Banatului ºi vestul Olteniei. Syringa vulgaris. G. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Fagus sylvatica. Laser trilobum. moesiaca. macrophyllum.2. E. Campanula persicifolia. câteva mii de ha. T. Orchis simia.4643 Dacian Geranium macrorrhizum beech forest EUNIS: – Asociaþii vegetale: Geranio macrorrhizi – Fagetum (Borza 1933) Soó 1964 Tipuri de ecosisteme: – Rãspândire: în munþii din sudul Banatului ºi vestul Olteniei. Smyrnium perfoliatum) etc. cu multe specii submediteraneene (Piptatherum virescens.1 Beech forests CORINE: – PAL. odoratum. în etajul superior. Cardaminopsis arenosa. amygdaloides. slab acide. orientalis). Biriº. Climã: T = 9–70C. subetajul pãdurilor de fag ºi de amestec cu fag. Stratul arbuºtilor.1D55 South Carpathian Ruscus beech forest EUNIS: – Asociaþii vegetale: Fago-Ornetum Zolyomi (1954). 191 . iar în etajul inferior mojdrean (Fraxinus ornus). fagetosum orientalis Roman 1974 Tipuri de ecosisteme: – Valoare conservativã: foarte mare. Chamaecytisus ratisbonensis. nigra. Bupleurum praealtum. S. Arabis hirsuta. Alte specii importante: Asperula taurina.

Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Fagus sylvatica. Dactylis polygama. Stratul arbuºtilor. Asarum europaeum). Clima: T = 8–4. Redactat: N.1 Beech forests CORINE: – PAL. subetajul pãdurilor de fag ºi de amestec cu fag. în etajul superior. scheletice. în etajul nemoral. Pulmonaria officinalis. din fag (Fagus sylvatica ssp. Relief: versanþi puternic – mediu înclinaþi. Coldea 1991. tei (Tilia platyphyllos). Doniþã. Crataegus monogyna. Sambucus nigra. eubazice.000 ha mai ales în Carpaþii Meridionali ºi Occidentali. eutrofice. A. Cornus sanguinea. umbriþi. iar în etajul inferior mojdrean (Fraxinus ornus). Roci: calcare. Helleborus odorus. 192 . Biriº. compus. R4116 Pãduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) cu Phyllitis scolopendrium Corespondenþe: NATURA 2000: 91V0 Dacian beech forests (Symphyto – Fagion) EMERALD: 41. compus din Ribes uva–crispa. Crataegus monogyna. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor. întotdeauna umbriþi. Dryopteris robertiana. Roci: calcare. Asplenium trichomanes. Alte specii importante: Aremonia agrimonioides. carpen (Carpinus betulus). dominat de Geranium macrorrhizum. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale. Salvia glutinosa. P = 900–1000 mm. Stratul arborilor. Soluri: de tip rendzinã. Saxifraga heuffeli. moesiaca) cu exemplare de paltin de munte (Acer pseudoplatanus). Geranium robertianum. cu elemente din flora de mull (Galium odoratum. slab dezvoltat. Poa nemoralis. în etajul superior. Melittis melissophyllum. eubazice permanent umede. Brachypodium sylvaticum. Mercurialis perennis. Structura: Fitocenoze edificate de specii balcanice. Clima: T = 9–70C. carpen (Carpinus betulus).HAB: 41. are acoperire 70–90% ºi înãlþimi de 20–25 m la 100 de ani.50C. Gymnocarpium robertiana. Suprafeþe: de ordinul a 10. Viola reichenbachiana º. Stratul arborilor. procurens.4641 Dacian Phyllitis beech ravine forest EUNIS: – Asociaþii vegetale: Phyllitidi – Fagetum Vida (1959) 1963 Tipuri de ecosisteme: – Rãspândire: în toþi munþii calcaroºi din Carpaþii româneºti. Soluri: de tip rendzinã. iar în etajul inferior pot apãrea jugastru (Acer campestre). Corylus avellana. Peltaria alliacea. relativ umede. frasin (Fraxinus excelsior). are acoperire 60–80% ºi înãlþimi de 20–30 m la 100 de ani. Doronicum columnae. Relief: versanþi puternic înclinaþi. slab dezvoltat. compus din Corylus avellana. Evonymus europaeus. Scutellaria altissima. eutrofice. superficiale– mijlociu profunde. Specii caracteristice: Geranium macrorrhizum. Literaturã selectivã: Boºcaiu 1971. Silene heuffeli. Rosa pendulina. Valoare conservativã: foarte mare. Evonymus verrucosus. I. Epipactis atrorubens. Sedum maximum. Polystichum lobatum. Pãduri (4) Staþiuni: Altitudini = 400–900 m. compus. Spiraea chamaedrifolia. Daphne mezereum. Asarum europaeum etc). dominat de Phyllitis scolopendrium cu multe elemente din flora de mull (Dentaria glandulosa. Staþiuni: Altitudini: 500–1200 m. superficiale – mijlociu profunde.4. Arabis turrita.2. frasin (Fraxinus excelsior). Potentilla micrantha. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor. litosol. P = 800–1200 mm. din fag (Fagus sylvatica) cu exemplare de paltin de munte (Acer pseudoplatanus). Lychnis coronaria. Galium odoratum. Seseli libanotis. Stratul arbuºtilor. Cystopteris fragilis.a.

4. compus. Roci: în general calcaroase. Hordelymus europaeus. Helleborus purpurascens. Oxalis acetosella. Dentaria glandulosa. Sanicula europaea. anin negru (Alnus glutinosa).a. Lamium galebdolon. Cystopteris fragilis. molid (Picea abies). Mercurialis perennis. Fraxinus excelsior. Sanicula europaea. Doronicum columnae. I. Lilium martagon. Helleborus purpurascens. Melica uniflora.HAB: 41.4 Mixed ravine and slope forests CORINE: – PAL.4642. Suprafeþe: reduse. compus din Sambucus nigra. Literaturã selectivã: Coldea 1991. Stratul arborilor. în cheile. eubazice. sylvatica) uneori brad (Abies alba). Senecio neumorensis. Pãduri (4) Valoare conservativã: foarte mare. Rubus hirtus. cu multe ferigi ºi specii ale florei de mull. ulm (Ulmus glabra) cu Lunaria rediviva Corespondenþe: NATURA 2000: 9180*Tilio-Acerion forests of slopes. Symphytum cordatum º. de ordinul a câteva mii de ha. Cornus sanguinea. în parte ºisturi. P = 850–1000 mm. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Acer pseudoplatanus. umbrite. 193 .2. Myosotis sylvatica. H. Clima: T = 7–50C. Soluri: în formare humifere. dominat de Lunaria rediviva. Alte specii importante: Athyrium filix-femina. Alte specii importante: Actaea spicata. Moehringia muscosa. Dryopteris filix-mas. iar în etajul inferior puþine exemplare de jugastru (Acer campestre). din paltin de munte (Acer pseudoplatanus). Eastern Carpathian ravine forest Asociaþii vegetale: Acereto-Fraxinetum Paucã 1941 Tipuri de ecosisteme: 3418 Frãsinetopãltiniº cu Phyllitis-Lunaria. Isopyrum thalictroides. Doniþã. Euphorbia amygdaloides. Specii caracteristice: Lunaria rediviva. vâlcelele ºi vãile înguste din partea inferioarã a munþilor. bine dezvoltat. Ulmus glabra. Biriº. în etajul superior. Lunaria rediviva. Geranium phaeum. Dryopteris filixmas. umede. Crataegus monogyna. Brachypodium sylvaticum. Stratul arbuºtilor. Impatiens nolitangere. Cystopteris fragilis. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor. Relief: vãi înguste. Redactat: N. are acoperire 70–80% ºi înãlþimi de 30–35 m la 100 de ani. Pulmonaria rubra. Rãspândire: în toþi Carpaþii româneºti. Polypodium vulgare. paltin (Acer pseudoplatanus). chei în masivele calcaroase. Geranium robertianum. Salvia glutinosa. Aconitum moldavicum.A464. Evonymus europaeus. D. Stachys sylvatica. Asplenium trichomanes. bulbifera. Polystichum setiferum. ulm de munte (Ulmus glabra). în etajul nemoral. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale. Dacian ash-sycamore ravine beech forest EUNIS: G1. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Fagus sylvatica. frasin (Fraxinus excelsior) cu puþine exemplare de fag (Fagus sylvatica ssp. Moehringia muscosa. Circaea lutetiana. Specii caracteristice: Phyllitis scolopendrium. R4117 Pãduri sud-est carpatice de frasin (Fraxinus excelsior). Valoare conservativã: foarte mare. Staþiuni: Altitudini: 700–1000 m. Carex sylvatica. Primula columnae. Athyrium filix-femina. Hepatica nobilis. Campanula persicifolia. Poa nemoralis. subetajul pãdurilor de fag ºi amestec cu fag. Dentaria glandulosa. Polystichum aculeatum. screes and ravines EMERALD: !41. Cardamine impatiens. transilvanica. Mercurialis perennis. carpen (Carpinus betulus). puþin profunde. eutrofice. Corylus avellana. Lamium galebdolon.

Stellaria nemorum. Sambucus nigra º.ºi intra carpatice. sylvatica cu frecvenþã mai micã. P = 650–850 mm. marne. calcare. ssp.4. moesiaca ºi ssp. Carpinus betulus. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene.000 ha în dealurile vestice ºi Carpaþii Occidentali. posibil Erythronium dens-canis. În cazul când proporþia speciilor de amestec depãºeºte 50% se formeazã aºa numitele fãgete amestecate. Crataegus monogyna. Relief: la altitudini sub 700 m numai pe versanþi umbriþi ºi vãi. Rãspândire: în toate dealurile peri.0–6. Lathyrus R4118 Pãduri dacice de fag (Fagus sylvatica) ºi carpen (Carpinus betulus) cu Dentaria bulbifera Corespondenþe: NATURA 2000: 9130 Asperulo-Fagetum beech forests EMERALD: !41. pe versanþi cu diferite înclinãri ºi expoziþii. mezoterme.000 în Podiºul Transilvaniei. Stratul arbuºtilor. paltin de munte (Acer pseudoplatanus). în general molase (alternanþe de argile. Melampyrum bihariense. Carex pilosa. iar în sud-vestul ºi vestul României ºi cer (Quercus cerris) ºi gârniþã (Q. Pãduri (4) Salvia glutinosa. gresii calcaroase. cireº (Cerasus avium). 4316 Fãget amestecat cu AsperulaAsarum-Stellaria. frasin (Fraxinus excelsior). Sanda et al. nemorale ºi balcanice. chiar pe versanþi însoriþi cu vechi alunecãri.000 în dealurile ºi munþii Carpaþii Orientali. compus exclusiv din fag (Fagus sylvatica ssp. Roci: 194 . Climã: T = 9. Doniþã et al. Asarum europaeum.00C. sau cu amestec redus de carpen (Carpinus betulus). Cornus sanguinea. la altitudini peste 700 m. Stratul arborilor. 1990. Acoperirea realizatã de arboret este de 80–100%. I. Evonymus europaeus.a. tei pucios (Tilia cordata). sorb de câmp (Sorbus torminalis). Silene heuffeli. Biriº. iar diseminat gorun (Quercus petraea). Stellaria holostea. moesiaca cu frecvenþa mare. iar înãlþimea atinsã de fag la 100 de ani este de 25–35 m. Staþiuni: Altitudini: 300–800 (1000) m. Cerasus avium. 80. Redactat: N. Literaturã selectivã: Paucã 1941. Soluri: de tip eutricambosol. ca ºi în partea inferioarã a Carpaþilor.a. Dentaria bulbifera). cu dezvoltare variabilã. din care 290. pietriºuri). Mercurialis perennis. cu dezvoltare variabilã.000 ha în dealurile ºi munþii Carpaþilor Meridionali. U. Bromus benekenii º. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor. 30. platouri.000 ha. Valoare conservativã: redusã. conþine specii din flora de mull (Galium odoratum. 2001. este compus din Corylus avellana. culmi. eubazice. sylvatica). Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Fagus sylvatica ssp. mezofile. în funcþie de acoperirea realizatã de arboret.2. ulm (Ulmus glabra. Crocus heuffelianus. luvosol. Doniþã. slab acide. cât ºi speciile alianþei Lathyro – Carpinion (Carpinus betulus. Ranunculus auricomus. 4216 Fãget cu carpen cu Asperula-Asarum-Stellaria. în etajul nemoral. eutrofice. Dacian Dentaria bulbifera beech forest EUNIS: – Asociaþii vegetale: Carpino-Fagetum Paucã 1941 Tipuri de ecosisteme: 4116 Fãget cu Asperula-Asarum-Stelaria. Stachys sylvatica. Staphylea pinnata. frainetto).1D224. nisipuri. 180. mezo-eutrofe. Tilia cordata. Stellaria holostea.HAB: 41. ºisturi (la munte). Dactylis polygama. Specii caracteristice: nu sunt. profunde. Suprafeþe: circa 585.1 Beech forests CORINE: – PAL. umede. minor).

Galium odoratum. Dactylis polygama.). Valoare conservativã: redusã. cu frecvenþã mare se întâlnesc Anemone ranunculoides. pietriºuri). 58. Lathyrus vernus. cu expoziþii diferite. Dacian Galium schultesii beech-hornbeam forest EUNIS: G1. Asarum europaeum.000 ha (22. Carex digitata. are acoperire de 80–100% ºi înãlþimi de 25–30 m la 100 de ani. mezoterme.2. Ghiºa et al. Melica uniflora. Carpinus betulus. Mercurialis perennis. cireº (Prunus avium). Dacian hairy sedge beech/hornbeam Asociaþii vegetale: Carpino-Fagetum Paucã 1941 Tipuri de ecosisteme: 4125 Fãget cu Carex pilosa.l. nemorosa.00C. marne.6D22. frasin (Fraxinus excelsior). primãvara. compus din Corylus avellana. în locuri umede. mezo-eutrofe. 1990. cer (Quercus cerris). Rãspândire: în toate dealurile peri. Specii caracteristice: Carex pilosa. 40. Campanula persicifolia. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Fagus sylvatica ssp.000 în dealurile vestice.ºi intracarpatice ºi în partea inferioarã a Carpaþilor. Pulmonaria oficinalis. R4119 Pãduri dacice de fag (Fagus sylvatica) ºi carpen (Carpinus betulus) cu Carex pilosa Corespondenþe: NATURA 2000: 91V0 Dacian beech forests (Symphyto – Fagion) EMERALD: 41. Hodiºan 1966. Asarum europaeum. slab acide. sylvatica. Doniþã. Alte specii importante: dominantã primãvara este Dentaria bulbifera. Primula vulgaris. în etajul nemoral. Biriº. Relief: versanþi cu înclinãri mici ºi medii. Galium odoratum. Milium effusum. exclusiv sau cu carpen (Carpinus betulus). Stratul arbuºtilor. hidric echilibrate. Roci: molase (argile. eutrofice. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale ºi balcanice. 4225 Fãget cu carpen cu Carex pilosa. paltin de câmp (Acer platanoides). Lathyrus vernus.4. Campanula persicifolia. Viola reichenbachiana. sylvatica. Sanicula euopaea. Redactat: N. Galium schultesii.000 ha în Transilvania. ssp. jugastru (Acer campestre).HAB: 41. cu elemente din flora de mull. Stratul arborilor. în funcþie de acoperirea arboretului. nisipuri. cu stagnare temporarã de apã deasupra orizontului B. Brachypodium sylvaticum. Climã: T = 9. Suprafeþe: circa 160. profunde. I. Carex sylvatica.000 în dealurile estice. în vestul þãrii apare frecvent Aposeris foetida. moesiaca. Lathyrus niger).0–6. Dactylis polygama. Staþiuni: Altitudini: 300–800 m. Pulmonaria officinalis. sylvatica). Poa nemoralis. mai rar gorun (Quercus petraea s. Lamium galeobdolon. Resmeriþã 1977: Coldea 1991. dezvoltat variabil. sorb de câmp (Sorbus torminalis). tei pucios (Tilia cordata). Alte specii importante: Anemone nemorosa. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor: dominat de Carex pilosa. Evonymus europaeus º. ulm (Ulmus glabra). eubazice. solul este acoperit cu Allium ursinum. restul în dealurile din preajma Carpaþilor). A. 1971. compus din fag (Fagus sylvatica ssp.1 Beech forests CORINE: – PAL. Dentaria bulbifera. 195 . platouri. moesiaca. mezofile. C. plop tremurãtor (Populus tremula). Doniþã et al. Ligustrum vulgare.1D221. Lamium galebdolon. Euphorbia amygdaloides. Soluri: de tip luvosol. Pãduri (4) hallersteinii). P = 600–750 mm. ssp. Literaturã selectivã: Paucã 1941. Crataegus monogyna. precum ºi unele specii sud-europene (Melittis melissophyllum. Primula vulgaris.a. Cornus sanguinea. preluvosol. Coldea 1975.

Rãspândire: în Podiºul Central Moldovenesc. în flora estivalã: Athyrium filix-femina. Relief: versanþi slab – mediu înclinaþi. moesiaca cu exemplare de F. orientalis. Viola reichenbachiana º. platouri. marschaliana. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor. Stellaria holostea etc. sylvatica. Staþiuni: Altitudini: 200–400 m. stejar pedunculat (Quercus robur).). Isopyrum thalictroides. coriariaefolia). C. venetus. L. Stratul arbuºtilor. Pãduri (4) Ranunculus auricomus. Salvia glutinosa. Stellaria media. profunde. Stellaria holostea. Paris quadrifolia. Carex pilosa. T.a. balcanice ºi caucaziene. Evonymus verrucosus. Doniþã et al. Glecoma hirsuta. P = 500–600 mm. Ivan et al. 1990. luturi. digitata. Biriº. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale. taurica) ºi tei (Tilia tomentosa. compus din Corylus avellana. 1972) Chifu et ªtefan 1994 Tipuri de ecosisteme: 4316 Fãget amestecat cu Asperula-Asarum-Stellaria. Ghiºa et al.HAB: 41.5–7. Doniþã. Clima: T = 9. Ligustrum vulgare. Doniþã. T. frasin (Fraxinus excelsior. Biriº. plop tremurãtor (Populus tremula). Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Fagus sylvatica. are acoperire 80–100% ºi înãlþimi de 25–30 m la 100 de ani. Literaturã selectivã: Beldie 1951. brevicollis. umbriþi.50C. Pulmonaria officinalis. D. în etajul superior. Platanthera bifolia. Veronica chamaedris. Cornus mas. sorb de câmp (Sorbus torminalis). 196 .4. Soluri: de tip eutricambosol.1D61 Moldavian Tilia – Corydalis beech forest EUNIS: – Asociaþii vegetale: Tilio-Corydali-Fagetum Dobrescu et Koracs 1973. jugastru (Acer campestre). din fag (Fagus sylvatica ssp. Redactat: N. Gymnocarpium robertianum. Circaea lutetiana. F. subetajul pãdurilor de gorun ºi de amestec cu gorun. ranunculoides. Stratul arborilor. Specii caracteristice: Corydalis cava ssp.000 ha. Sambucus nigra. quinquefolia. F. Roci: marne. Corydalis solida. Coldea 1975. R4120 Pãduri moldave mixte de fag (Fagus sylvatica) ºi tei argintiu (Tilia tomentosa) cu Carex brevicollis Corespondenþe: NATURA 2000: 91V0 Dacian beech forests (Symphyto – Fagion) EMERALD: !41. Anemone nemorosa. 1971. bulbifera. Sanicula europaea. cireº (Prunus avium). eubazice. Coldea 1991. cordata). Mercurialis perennis. 2001. I. liane: Hedera helix. platyphyllos. Ajuga reptans. Viburnum lantana.2. Dentaria glandulosa. C. Lathyrus vernus. C. compus. D. Stachys sylvatica. paltin (Acer pseudoplatanus). slab acide. iar în etajul inferior carpen (Carpinus betulus). eutrofice. Tilia tomentosa. Viola reichenbachiana. Alte specii importante: în flora vernalã: Allium ursinum. Resmeriþã 1979. paltin (Acer platanoides). cu exemplare de ulm (Ulmus glabra). foarte bogat cu specii ale florei de mull (Galium odoratum. în etajul nemoral. Crataegus monogyna. A. Asarum europaeum. Carex brevicollis. Brachypodium sylvaticum.1 Beech forests CORINE: – PAL. Lamium galeobdolon. faeoziom. slab dezvoltat. Valoare conservativã: mare. Sanda et al. Literaturã selectivã: Dobrescu et Kovacs 1973. hidric optimale. Redactat: N. I. gorun (Quercus petraea). gresii calcaroase. Galio schultesiiFagetum (Burduja et al. C. sanguinea. Suprafeþe: circa 25. 1992.

1 Beech forests CORINE: – PAL. Suprafeþe: câteva sute de ha. în etajul inferior. persicifolia. C.1 Beech forests CORINE: – PAL.5–90C. Valoare conservativã: foarte mare. Asarum europaeum. paltin de munte (Acer pseudoplatanus). Tilia tomentosa.6D52. Rãspândire: în puþine locuri din Banat (Muntele Domogled. umbriþi. cu exemplare de frasin (Fraxinus excelsior). P = 700–900 mm. Scutellaria altissima.HAB: 411D12. eutricambosol profunde-mijlociu profunde.6D12. Clima: T = 10. Pãduri (4) R4121 Pãduri balcanice de fag (Fagus sylvatica) ºi alun turcesc (Corylus colurna) cu Knautia drymeia Corespondenþe: NATURA 2000: 91K0 Illyrian Fagus sylvatica forest (Aremonio-Fagion) EMERALD: !41. Relief: versanþi. Fritillaria orientalis. Knautia drymeia. tei (Tilia tomentosa). Soluri: de tip rendzinã. compus în etajul superior din fag (Fagus sylvatica ssp. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Fagus sylvatica. Thalictrum aquilegifolium. are acoperire de 80–100% ºi înãlþimi de 25–30 m la 100 de ani. Potentilla micrantha. Brachypodium sylvaticum. I. Dentaria bulbifera. Peltaria alliacea. Rosa pendulina. mojdrean (Fraxinus ornus). Poa nemoralis.2. eutrofice. R. iar. Roci: calcare. carpen (Carpinus betulus). alun turcesc (Corylus colurna). 1955) Borh. Dacian Galium kitaibelianum beech forest Asociaþii vegetale: Hieracio rotundatiFagetum (Vida 1963) Täuber 1987 galietosum kitaibeliani. Staþiuni: Altitudine: 200–500 m. (Galio kitaibelianii-Quercetum petraeae Sanda et Popescu 1999) Tipuri de ecosisteme: – 197 . scoruº (Sorbus domestica). Stratul arborilor. Anthriscus sylvestris. Corylus colurna. Daphne R4122 Pãduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) ºi gorun (Quercus petraea) cu Galium kitaibelianum Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 41. Melica uniflora. Stellaria nemorum. slab acide-neutre. Dacian Galium kitaibelianum beech forest EUNIS: G1. Viola reichenbachiana º. Alte specii importante: Asperula taurina. 1963 Tipuri de ecosisteme: – mezereum. slab dezvoltat cu exemplare de Cornus mas. Literaturã selectivã: Popescu et Samoilã 1962. Arabis turrita. spinossima.HAB: 41. eubazice. hidric echilibrate. Viburnum lantana. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale ºi submediteraneene. în etajul nemoral.a.4. Ligustrum vulgare. Lathyrus venetus. dominat de speciile florei de mull ºi specii sudice. Specii caracteristice: Corylus colurna. Campanula rapunculoides. Dactylis polygama. Melampyrum nemorosum. Stratul arbuºtilor.1D52 South Carpathian Corylus colurna beech forest EUNIS: G1. Coronilla varia. Sasca Montanã) ºi Podiºul Mehedinþi. Redactat: N. Doniþã. Moehringia trinervia. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor. subetajul pãdurilor de gorun ºi de amestec cu gorun. moesiaca). Biriº. de la slab la puternic înclinaþi. Euphorbia amygdaloides. South Carpathian Corylus colurna beech forest Asociaþii vegetale: Corylo colurnae-Fagetum (Jov.

2. P = 800–850 mm. Coldea 1991. Luzula luzuloides. Relief: versanþi mediu-puternic înclinaþi cu expoziþii diferite. în etajul nemoral. Valoare conservativã: foarte mare. ssp. depozite lutoargiloase. Primula columnae º. Clima: T = 8. moesiaca). petraea. slabmoderat acide. profunde-mijlociu profunde.A166 Carpathian hairy sedge oak-hornbeam forest Asociaþii vegetale: – Tipuri de ecosisteme: 5225 Gorunet cu carpen cu Carex pilosa.ºi intracarpatice din sudul ºi estul þãrii. Quercus petraea. mai mult umbrite la altitudini mici. Roci: variate.. mezobazice.HAB: 41. Pop 1988.2 Oak-hornbeam forests CORINE: – PAL. ºisturi cristaline. I. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale ºi submediteraneene. 1970. sylvatica. are acoperire de 70–90% ºi înãlþimi de 20–25 m la 100 ani. mezotrofice. cordata) iar în etajul inferior carpen (Carpinus betulus). mijlociu profunde-superficiale. caracterizat prin prezenþa speciilor Galium kitaibelianum. slab dezvoltat. Deschampsia flexuosa. Alte specii importante: Aremonia agrimonioides. Stratul arborilor. P = 600–800 mm. din gorun (Quercus petraea. marne. acide. cu exemplare de stejar pedunculat (Quercus robur). subetajul pãdurilor de fag ºi amestec cu fag. Specii caracteristice Galium kitaibelianum. mezo-oligobazice. hidric echilibrate. Soluri: de tip districambosol. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale. exclusiv sau în amestec cu fag (Fagus sylvatica ssp.4. în etajul nemoral. subetajul pãdurilor de gorun ºi de amestec cu gorun. dalechampii).a. Rãspândire: pe toate dealurile peri. Galium bailloni. mai ales în sudul þãrii (35. Pãduri (4) Rãspândire: în Defileul Oltului ºi Jiului ºi pe Muntele Cozia. Relief: versanþi cu înclinãri ºi expoziþii diferite. compus. Potentilla micrantha.000 ha. Staþiuni: Altitudini: 300–800 m. molase. mezobazice.a. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor. Soluri: de tip luvosol pseudogleizat. Veronica bachofeni. scheletice. câteva sute de ha. Roci: gneise. Stratul arbuºtilor. Redactat: N.2C14 Dacian Carex pilosaoak-hornbeam forest EUNIS: G1. T. Clima: T = 9–60C. Literaturã selectivã: Sanda et al. R4123 Pãduri dacice de gorun (Quercus petraea). Staþiuni: Altitudini 600–800 m. Biriº. jugastru (Acer campestre) º. Doniþã. în etajul inferior carpen (Carpinus betulus). Calamagrostis arundinacea. Galium bailloni. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Fagus sylvatica. Coldea et A. Stratul arborilor. ssp. în etajul superior. hidric echilibrate dar cu stagnãri temporare de apã deasupra orizontului B. tomentosa). ssp. Suprafeþe: reduse. compus în etajul superior de fag (Fagus sylvatica) sau gorun (Quercus petraea) ºi fag cu amestec de tei (Tilia tomentosa. 4625 Gorunetofãget cu Carex pilosa. cireº (Prunus avium). fag (Fagus sylvatica) ºi carpen (Carpinus betulus) cu Carex pilosa Corespondenþe: NATURA 2000: 9170 Galio-Carpinetum oak-hornbeam forests EMERALD: !41. tei (Tilia cordata rar T. are acoperire 80–90% ºi înãlþimi de 198 . polycarpa.000 ha).5–70C. Suprafeþe: circa 45.

în funcþie de umbrire. Crataegus monogyna. Rãspândire: în toate dealurile peri. R4124 Pãduri dacice de gorun (Quercus petraea). Asarum europaeum. Specii caracteristice: – .A1C1 Dacian oak-hornbeam forest Asociaþii vegetale: Lathyro hallersteiniiCarpinetum Coldea 1975 Tipuri de ecosisteme: 5216 Gorunet cu carpen cu Asperula-Asarum-Stellaria. uneori Acer tataricum. Euphorbia amygdaloides.4. Brachypodium sylvaticum. dominat de Carex pilosa cu elemente ale florei de mull (Galium odoratum. Dactylis polygama. Biriº. L. Lathyrus niger. Pãduri (4) 20–27 m la 100 de ani. Genista tinctoria. Literaturã selectivã: Doniþã et al. Bromus benekeni º. fag (Fagus sylvica) ºi carpen (Carpinus betulus) cu Carex pilosa 199 . E. dezvoltat variabil. Stellaria holostea. I. Pãdure mixtã de gorun (Quercus petraea). Ligustrum vulgare. Valoare conservativã: moderatã.2. Stellaria holostea). Scrophularia nodosa. Stratul arbuºtilor. Rosa canina.HAB: 41. Viola reichenbacjiana. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor. Evonymus europaeus. Cornus sanguinea.2C12 Dacian Lathyrus hallersteinii oak-hornbeam forests EUNIS: G1. Pulmonaria officinalis.2 Oak-hornbeam forests CORINE: – PAL. verrucosus.ºi intracarpatice din vestul ºi centrul þãrii. fag (Fagus sylvatica) ºi carpen (Carpinus betulus) cu Lathyrus hallersteinii Corespondenþe: NATURA 2000: 91G0 Pannonic woods with Quercus petraea and Carpinus betulus EMERALD: 41. Luzula luzuloides. subetajul pãdurilor de gorun ºi de amestec cu gorun. Redactat: N. Alte specii importante: Ajuga reptans.a. Doniþã. în etajul nemoral. 4616 Goruneto-fãget cu Asperula-Asarum-Stellaria. Lamium galeobdolon. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Quercus petraea (Fagus sylvatica). 1992. compus din Corylus avellana. venetus.

ssp. Stellaria holostea etc. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Quercus petraea (Fagus sylvatica). dalechampii). Valoare conservativã: moderatã. Specii caracteristice: Lathyrus hallersteinii. Dactylis polygama. jugastru (Acer campestre). în etajul superior. platyphyllos. Redactat: N. gresii. mãr (Malus sylvestris). T. V. Pãduri (4) Suprafeþe: circa 60.2. Stratul arborilor. tomentosa). P = 600–800 mm. Sambucus nigra. A. tei (Tilia cordata. compus din Corylus avellana. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor. fag (Fagus sylvatica). calcaroase. hidric optimale. Soluri: de tip eutricambosol. marne. depozite luto-argiloase. Bromus benekeni. niger. exclusiv sau cu amestec de fag (Fagus sylvatica ssp.). Roci: marne. Lamium galeobdolon. gresii calcaroase. cu expoziþii diferite.2C4 Southern sarmatic oak-lime-hornbeam forest EUNIS: – Asociaþii vegetale: – Tipuri de ecosisteme: – Rãspândire: în dealurile din nordul þãrii (Podiºul Sucevei. faeoziom. genevensis. Doniþã. din gorun (Quercus petraea. eubazice. cu specii ale florei de mull (Asarum europaeum. R4125 Pãduri moldave mixte de gorun (Quercus petraea). hidric optimale. profunde. Clima: T = 9–80C. Melica uniflora. Roci: variate mai ales molase. Euphorbia amygdaloides. subetajul pãdurilor de gorun ºi de amestec cu gorun. Biriº. pãr (Pyrus pyraster). sanguinea. dezvoltat variabil. sylvatica. Sanicula europaea. verrucosus. 200 . Mercurialis perennis. tei (Tilia cordata) cu Carex pilosa Corespondenþe: NATURA 2000: 91Y0 Dacian oak-hornbeam forests EMERALD: 41. Soluri: de tip eutricambosol. Dentaria bulbifera. P = 600–700 mm.000 în Podiºul Transilvaniei). Stratul arbuºtilor.2 Oak-hornbeam forests CORINE: – PAL. Staphylea pinnata. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale. Liane: Hedera helix.000 ha (din care 47. slab acide. Crataegus monogyna. Clima: T = 9–60C. Milium effusum. Staþiuni: Altitudini: 200–500 m. în etajul nemoral. eutrofice. slab acide. eubazice. în etajul inferior carpen (Carpinus betulus). Doniþã et al. platanoides). reichenbachiana º. 1990. L. Dealurile Dorohoiului). luvosol.a. sorb de câmp (Sorbus torminalis). Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale. compus. Evonymus europaeus. odorata. Convallaria majalis. Stratul arborilor. platouri. Cornus mas. Alte specii importante: Ajuga reptans. Viola mirabilis. Galium odoratum. Relief: versanþi slab – mediu înclinaþi. eutrofice. Staþiuni: Altitudini: 300–850 m.000 ha. platouri. paltini (Acer pseudoplatanus. Lathyrus vernus. profunde. Literaturã selectivã: Coldea 1975. E. coame.HAB: 41. C. A. cu diferite expoziþii. Ligustrum vulgare. V. are acoperire 80–100% ºi înãlþimi de 22–30 m la 100 de ani. Clematis vitalba. petraea. I. Brachypodium sylvaticum. Relief: versanþi slab – mediu înclinaþi. coame. Suprafeþe: circa 26. în funcþie de umbrã. preluvosol. moesiaca) cu exemplare de cireº (Prunus avium).4. ssp. T. Geranium robertianum.

Galanthus nivalis. Literaturã selectivã: Doniþã et al. profunde. Redactat: N. la altitudini mai mari cu participare însemnatã a fagului (Fagus sylvatica ssp. Allium ursinum. Convallaria majalis. Corydalis cava. cu diferite expoziþii. Valoare conservativã: mare. Staþiuni: Altitudini: 200–500 m. Biriº. Dentaria bulbifera. fag (Fagus sylvatica) ºi tei argintiu (Tilia tomentosa) cu Carex brevicollis Corespondenþe: NATURA 2000: 91Y0 Dacian oak-hornbeam forests EMERALD: !41. Ranunculus ficaria.2 Oak-hornbeam forests CORINE: – PAL. în etajul superior.50C. eutrofice. hidric echilibrate (cu posibile deficite vara). discontinuu din cauza umbrei. Viola mirabilis. Melica uniflora. C. carpen) cu AsperulaAsarum-Stellaria. solida. plop tremurãtor (Populus tremula). Cornus sanguinea. carpen cu AsperulaAsarum-Stellaria. paltini (Acer pseudoplatanus. 1992. Mercurialis perennis. în flora estivalã: Ajuga reptans. în etajul nemoral. Lamium galeobdolon. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Quercus petraea (Fagus sylvatica). R4126 Pãduri moldave mixte de gorun (Quercus petraea). V. sylvatica).2. C. pãr (Pyrus pyraster). vãi largi. reichenbachiana º. Carex pilosa. Pulmonaria officinalis. Evonymus europaeus. odorata. jugastru (Acer campestre). platouri. Adoxa moschatellina.4. Rosa canina. ulm (Ulmus glabra). Actaea spicata. Asarum europaeum. Lathyrus vernus. gresii calcaroase depozite lutoargiloase. cireº (Prunus avium). Relief: versanþi slab – mediu înclinaþi. ranunculoides. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor. Stachys sylvatica. A. petraea. petraea). tei argintiu. Pãduri (4) compus. 1990.a. Fraxinus excelsior. luvosol. Staphyllea pinnata. Roci: marne. slab acide. Euphorbia amygdaloides. Soluri: de tip faeoziom (sol cenuºiu). A. sylvatica. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene. platanoides). subetajul pãdurilor de gorun ºi de amestec cu gorun. Stellaria holostea). 6416 ºleau de pedunculat (+ gorun).000 ha.2C22 Moldo-Muntenian sessile oak-hornbeam forest EUNIS: G1. Circaea lutetiana. Specii caracteristice: – . sorb (Sorbus torminalis). Clima: T = 9–7.HAB: 41. compus din Corylus avellana. I. eutricambosol. Ranunculus auricomus. din gorun (Quercus petraea ssp. în etajul superior. din gorun (Quercus petraea ssp. frasin (Fraxinus excelsior). Ivan et al. eubazice. mãr (Malus sylvestris). P = 500–650 mm. Tilia cordata. Dactylis polygama. Carpinus betulus. bogat în specii ale florei de mull (Galium odoratum. Rãspândire: Podiºurile din estul României ºi Subcarpaþii de Curburã. tei (Tilia tomentosa. dalechampii) frecvent ºi stejar pedunculat (Quercus robur). nemorale ºi caucaziene. Suprafeþe: circa 60. Salvia glutinosa. Scilla bifolia.A1C2 Moldo-Muntenian oaklime-hornbeam forest Asociaþii vegetale: Aro orientalis – Carpinetum (Dobrescu et Kovacs 1973) Täuber 1992 Tipuri de ecosisteme: 5416 ºleau de gorun (tei argintiu. culmi late. Polygonatum multiflorum. V. Alte specii importante: flora vernalã: Anemone nemorosa. compus. Doniþã. Sanicula europaea. Sambucus nigra. Stratul arborilor. iar în etajul inferior carpen (Carpinus betulus). 201 . tei pucios (Tilia cordata). Stratul arborilor.

dominat de flora de mull (Galium odoratum. carpen) cu AsperulaAsarum-Stellaria. fag (Fagus sylvatica) ºi tei argintiu (Tilia tomentosa) cu Erythronium dens-canis Corespondenþe: NATURA 2000: 91L0 Illyrian oak-hornbeam forest (Erytronio-Carpinion) EMERALD: !41. Alte specii importante: Allium ursinum. este compus din Cornus mas. petraea. coame. V. Valoare conservativã: moderatã. latifolium. 62. în etajul nemoral. Pãduri (4) T. Staphyllea pinnata. Roci: molase. Carpinus betulus. Sanicula europaea. P. platouri. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale.000 ha Podiºul Transilvaniei. cireº (Prunus avium).2. marne. are acoperire 80–90% ºi înãlþimi de 22–30 m la 100 de ani. Arum orientale. pilosa. Dactylis polygama. reichenbachiana. I. A. Fraxinus excelsior. Relief: versanþi slab–mediu înclinaþi.50C.A164 Peri-Carpathian lime-oakhornbeam forest Asociaþii vegetale: – Tipuri de ecosisteme: 5461 ºleau de gorun (tei argintiu. Dentaria bulbifera. U. 4516 ºleau de gorun ºi fag (tei argintiu. Ivan et al. Suprafeþe: circa 160.HAB: 41. compus. cu expoziþii diverse. cireº (Prunus avium). cordata). Staþiuni: Altitudini: 300–800 m.000 ha în sud. Clima: T = 9. Corylus avellana. odorata. ulmi (Ulmus glabra. Salvia glutinosa. eutrofice. hirta. ssp. Bromus benekeni. 1992. 55. Carex sylvatica.2C24 Dacic sesille oak-limehormbeam forest EUNIS: G1.000 ha. Soluri: de tip eutricambosol. V. V. Stratul arborilor. moesiaca). 202 .5–6. arþar tãtãrãsc (Acer tataricum). Sambucus nigra. Scrophularia nodosa. Ajuga reptans. Viola mirabilis. Polygonatum multiflorum. Lathyrus venetus. Melica uniflora. A. dalechampii). sanguinea. în etajul superior. 1990. gresii calcaroase. carpen) cu AsperulaAsarum-Stellaria. Specii caracteristice: Carex brevicollis. Euphorbia amygdaloides. minor). pãr (Pyrus pyraster). slab acide. mãr (Malus sylvestris). platyphyllos.000 ha în vest. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Quercus petraea (Fagus sylvatica). Dentaria quinquefolia. Asarum europaeaum. Brachypodium sylvaticum. la altitudini mai mare cu participarea fagului (Fagus sylvatica ssp. frasin (Fraxinus excelsior). iar în etajul inferior carpen (Carpinus betulus). coriariaefolia). Stachys sylvatica. jugastru (Acer campestre). în general dezvoltat variabil. cu unele specii de rãspândire regionalã (Carex brevicollis. pseudoplatanus). C. Ranunculus auricomus. tei (Tilia tomentosa mai rar T. paltin (Acer platanoides. C. profunde. Stellaria holostea). cordata. Scutellaria altissima. subetajul pãdurilor de gorun ºi de amestec cu gorun. R4127 Pãduri dacice mixte de gorun (Quercus petraea). T. platyphyllos). frasini (Fraxinus excelsior. Literaturã selectivã: Dobrescu et Kovacs 1973.2 Oak-hornbeam forests CORINE: – PAL. P = 800–1000 mm. A. funduri de vãi. Doniþã. Doniþã et al. T.a. pseudoplatanus). Dentaria quinquefolia). Mercurialis perennis. sorb de câmp (Sorbus torminalis). din gorun (Quercus petraea ssp. hidric optimale. Biriº. paltini (Acer platanoides. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor. din care 43. F. genevensis. Stratul arbuºtilor. Crataegus monogyna º.4. eubazice. Tilia tomentosa. Redactat: N. Rãspândire: în dealurile pericarpatice sudice ºi vestice.

moesiaca.4. solida. Literaturã selectivã: Doniþã et al. P = 650–800 mm. Evonymus europaeus. Aposeris foetida.5–7. sorb de câmp (Sorbus torminalis). tei (Tilia cordata) în nord. Fraxinus excelsior. Rãspândire: în toate dealurile României. 36. are acoperire 80–100% ºi înãlþimi de 25–30 m la 100 de ani. Lathyrus vernus. Redactat: N. Stratul arbuºtilor. Lilium martagon. în flora estivalã: Arum maculatum. Euphorbia amygdaloides. 50. Staþiuni: Altitudini: 200–700 m. marne. Doniþã. cu expoziþii diferite. Ajuga reptans. depozite lutoase. în dealurile vestice. compus din Corylus avellana. Geranium robertianum. Isopyrum thalictroides. R4128 Pãduri geto-dacice de gorun (Quercus petraea) cu Dentaria bulbifera Corespondenþe: NATURA 2000: 91Y0 Dacian oakhornbeam forests EMERALD: !41. latifolium. Relief: versanþi slab-moderat înclinaþi. în etajul nemoral. pilosa. stejar pedunculat (Quercus robur). dezvoltat variabil. Rosa canina. Dactylis polygama.000 în centrul. dalechampii). I. Asarum europaeum. iar în etajul inferior carpen (Carpinus betulus). Anemone nemorosa. eubazice. Scilla bifolia. cer. 1992. plop tremurãtor 203 . hidric optimale. Tilia tomentosa. Ivan et al. gârniþã (Quercus cerris. L. A. Cornus mas. venetus. Sanicula europaea.2. Clima: T = 10.000 în sudul României. Podiºul Transilvaniei. C. Soluri: de tip eutricambosol. ssp. subetajul pãdurilor de gorun ºi de amestec cu gorun. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor. mai mult umbrite. minor) uneori ºi stejar pedunculat (Q. Paris quadrifolia.000 în vestul ºi 30. gresii.50C. în special în Subcarpaþii ºi podiºurile Moldovei. Biriº.000 ha. Crataegus laevigata º. Stellaria holostea). Roci: molase. Polygonatum multiflorum. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Quercus petraea. profunde. moesiaca). Scrophularia nodosa º. exclusiv sau cu puþine exemplare de fag (Fagus sylvatica ssp. Allium ursinum.a. Galanthus nivalis. Specii caracteristice: Erythronium dens-canis.000 ha în estul. Q. eutrofice. Staphylea pinnata. bogat în specii aparþinând florei de mull (Asarum europaeum. Alte specii: în flora vernalã: Adoxa moschatelina. petraea.2 Oak-hornbeam forests CORINE: – PAL. Valoare conservativã: moderatã. Pulmonaria officinalis. ssp. Carex sylvatica. din care 80. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale. Stratul arborilor. la altitudini mai mari participã în proporþie destul de mare fag (mai ales Fagus sylvatica ssp. C. Corydalis cava. robur). 1990. Pãduri (4) ulm (Ulmus glabra. Dentaria bulbifera. Cornus sanguinea. Mercurialis perennis. Astragalus glycyphyllos. genevensis. jugastru (Acer campestre). frainetto). sylvatica). pãr (Pyrus pyraster). lutoase.a. Galium odoratum. Carpinus betulus (Fagus sylvatica). toate speciile de tei în restul teritoriului. P. funduri largi de vãi.HAB: – EUNIS: – Asociaþii vegetale: Dentario bulbiferaeQuercetum petrae Resmeriþã (1974) 1975 Tipuri de ecosisteme: 5116 Gorunet cu Asperula-Asarum-Stellaria. Moehringia trinervia. mãr (Malus sylvestris). Suprafeþe: circa 196. Lamium galeobdolon. cireº (Prunus avium). compus în etajul superior din gorun (Quercus petraea ssp. U.

sorb (Sorbus torminalis). E. U. Convallaria majalis. sylvatica. slab dezvoltat. 204 . niger. compus din Corylus avellana. Crataegus monogyna. Bromus benekeni º. C. Lathyrus vernus. pãr ºi mãr pãdureþ (Pyrus pyraster. bine dezvoltat. Carex pilosa. 4634 Gorunetofãget cu Luzula luzuloides. Biriº. A.a. Dactylis polygama. verrucosus.2.8713. 1970 Tipuri de ecosisteme: 5134 Gorunet cu Luzula luzuloides. bogatã Corydalis cava.7A151. Doniþã et al. Valoare conservativã: moderatã. Lamium galebdolon. Pãdure dacicã de gorun (gorun ºi fag) cu Dentaria bulbifera Rãspândire: pe dealurile din toatã þara. A. ranunculoides. Isopyrum thalictroides. Galanthus nivalis. ulmi (Ulmus glabra. C. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Quercus petraea.2 Oak-hornbeam forests CORINE: – PAL. 1990. solida. I. subetajul pãdurilor de gorun ºi de amestec cu gorun. Stratul arbuºtilor. în etajul nemoral. Ajuga reptans.HAB: 41. Ficaria verna. genevensis. Asarum europaeum. Paris quadrifolia. Anemone nemorosa. Doniþã. Literaturã selectivã: Resmeriþã (1974) 1975. Dentaria bulbifera.a.4. º. Malus sylvestris). L. Morariu et al. Sanicula europaea. mai frecvent în sudul ºi vestul României. Sambucus nigra. Getic pre-Carpathic Festuca drymeia oak forest EUNIS: G1. paltini (Acer pseudoplatanus. 4636 Goruneto-fãget cu Festuca drymeia. Evonymus europaeus. cu bogatã florã de mull dominatã de Galium odoratum. Redactat: N. are acoperire de 80–90% ºi înãlþimi de 20–30 m la 100 de ani. Pre-Carpathian beechsessile oak forest Asociaþii vegetale: Festuco drymeiaeQuercetum petraeae. R4129 Pãduri dacice de gorun (Quercus petraea) ºi fag (Fagus sylvatica) cu Festuca drymeia Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: !41. Stellaria holostea. Specii caracteristice: – . Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor. Rhamnus cathartica º. Acer platanoides). iar în etajul inferior jugastrul (Acer campestre). Millium effusum.a. iar în flora estivalã. minor). Brachypodium sylvaticum. Mercurialis perennis. Ligustrum vulgare. Pãduri (4) (Populus tremula).. Allium ursinum. Alte specii importante: în flora vernalã. Campanula rapunculoides. Cornus sanguinea. pe lângã speciile dominante.

Biriº. Relief: versanþi cu diferite înclinãri. ssp. compus din Crataegus monogyna. carpen (Carpinus betulus). mezobazice. subetajul pãdurilor de gorun ºi de amestec cu gorun. Stratul arbuºtilor. Staþiuni: Altitudini: 300–700 m. I. Ligustrum vulgare º. oligobazice.000 ha în sud. rar chiar Vaccinium myrtillus. pãr pãdureþ (Pyrus pyraster). P = 700–900 mm. sanguinea.2. Rosa canina. gresii silicioase. Roci: variate. Evonymus verucosus. cireº (Prunus avium). mijlociu profunde. acide.a. Geum urbanum. Literaturã selectivã: Morariu et al. Calamagrostis epigeios. Doniþã. în petece. frecvent scheletice. Stratul arborilor. sylvatica). Veronica officinalis. Glechoma hirsuta. exclusiv sau în amestec cu fag (Fagus sylvatica ssp. de regulã slab dezvoltat. polycarpa. Lamium galeobdolon. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale. Querco petraeae – Fagetum Resmeriþã 1974 Tipuri de ecosisteme: 5131 Gorunet cu Cytisus-Genista 4634 Goruneto-fãget cu Luzula luzuloides. Poa nemoralis. Staþiuni: Altitudini: 300–700 m. sorb de câmpie (Sorbus tominalis). Pãduri (4) Suprafeþe: circa 196. 78. în etajul inferior rar jugastru (Acer campestre). dominat de Festuca drymeia. Stratul arbuºtilor. creste. rar.HAB: 41. Stratul ierburilor ºi 205 . Valoare conservativã: moderatã. ºi de Luzula luzuloides. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Quercus petraea (Fagus sylvatica). Genista tinctoria.4. mai mult sau mai puþin întinse. compus. hidric echilibrate. acide. 1990. în special silicioase. Redactat: N. Ligustrum vulgare. expoziþii mai mult însorite. ssp. în etajul nemoral. polycarpa). Melica uniflora. sorb (Sorbus torminalis). are acoperire 60–80% ºi înãlþimi de 20–28 m la 100 de ani. oligotrofice. Doniþã et al. sau cu puþin amestec de fag (Fagus sylvatica ssp. frecvent scheletice. compus din Crataegus monogyna.000 ha în vest ºi nord. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor. superficale–mijlocii profunde. Dentaria bulbifera. neuniform dezvoltat. mezotrofice. din care 59. dalechampii. moesiaca). Relief: versanþi repezi. Rãspândire: în toatã þara. Soluri: de tip districambosol ºi luvosol. C. Stratul arborilor compus exclusiv din gorun (Quercus petraea ssp. petraea). Suprafeþe: circa 60. Clima: T = 9–70C.000 ha. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale ºi balcanice. de regulã repezi. mai frecvent în Podiºul Getic ºi dealurile vestice. are acoperire 70–90% ºi înãlþimi de 20–25 m la 100 de ani. P = 700–900 mm. Soluri: de tip districambosol. Clima: T = 9–70C.000 ha în Transilvania. Alte specii importante: Asperula odorata. în etajul superior. hidric deficitare. de regulã însoriþi. alte roci acide. Euphorbia amygdaloides. Cornus mas. 1970. criptopodzol.000 ha. R4130 Pãduri dacice de gorun (Quercus petraea) ºi fag (Fagus sylvatica) cu Lembotropis nigricans Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: !41. Galium schultesii.5731 Black broom-oak forest EUNIS: – Asociaþii vegetale: Cytiso – Quercetum petraeae Paucã 1941. Specii caracteristice: Festuca drymeia.5 Acidophilous oak forests CORINE: – PAL. 59. din gorun (Quercus petraea ssp. Roci: molase.

polycarpa). mici ºi suprafaþa totalã ocupatã redusã. versanþi repezi cu expoziþii diferite. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale ºi boreale.571232 Dacian bilberrysessile oak forest EUNIS: – Asociaþii vegetale: Vaccinio-Quercetum petraeae Morariu et al. Pãduri (4) subarbuºtilor dominat de specii de Cytisus (C. Hieracium umbellatum. foarte acide. Alte specii importante: Brachypodium sylvaticum. rare exemplare de Sorbus aucuparia. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Quercus petraea (Fagus sylvatica).4. 1970 Tipuri de ecosisteme: 5144 Gorunet cu Vaccinium-Calluna. Specii caracteristice: Cytisus nigricans. Relief: creste. rar mesteacãn (Betula pendula).HAB: 41. criptopodzol. Roci: gresii silicioase. pilosa. Dactylis polygama.2. superficiale pânã la mijlociu profunde. oligotrofice. H. Stratul arbuºtilor de regulã lipseºte.5 Acidophilous oak forests CORINE: – PAL. V. Veronica chamaedris. R4131 Pãduri dacice de gorun (Quercus petraea) ºi fag (Fagus sylvatica) cu Vaccinium-Calluna Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: !41. Rãspândire: în puþine locuri din þarã (Dealurile Codrului. nigricans. Valoare conservativã: moderatã. Resmeriþã 1974. C. G. Redactat: N. Suprafeþe: suprafeþe punctuale. pilosella. Dealurile Tazlãului). Doniþã. de ordinul a câteva mii de ha. Poa nemoralis. sau cu amestec de fag (Fagus sylvatica ssp. subetajul pãdurilor de gorun ºi de amestec cu gorun. Stratul arborilor. petraea ºi ssp. hirsutus). Genista tinctoria. 1990. Staþiuni: Altitudini: 400–750 m. asociate cu Luzula luzuloides ºi alte specii acidofile. Stratul ierburilor ºi Pãdure dacicã de gorun cu Lembotropis nigricans 206 . Soluri: de tip podzol. sylvatica). are acoperire 60–80% ºi înãlþimi de 15–18 m la 100 de ani. officinalis. hidric echilibrate. prepodzol. I. Deschampsia flexuosa. Clima: T = 8–70C. Biriº. alte roci foarte acide. uneori pin silvestru (Pinus sylvestris). compus exclusiv din gorun (Quercus petraea ssp. P = 700–900 mm. Doniþã et al. oligobazice. Literaturã selectivã: Paucã 1941. în etajul nemoral. Galium cruciata. uneori scheletice.

cerris) în proporþii diferite. Doniþã. moesiaca). Hieracium umbellatum. I. luto-argiloase. în parte scheletice. paltin (Acer platanoides). mojdrean (Fraxinus ornus). Brachypodium sylvaticum. R4132 Pãduri panonic-balcanice de gorun (Quercus petraea) ºi cer (Q. petraea). 1970. jugastru (Acer campestre). culmi. L. Specii caracteristice: – . fag (Fagus sylvatica ssp. Melampyrum pratense. Soluri: de tip preluvosol. Literaturã selectivã: Morariu et al. exclusiv sau cu puþin amestec de tei (Tilia tomentosa). Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor de tip GlechomaGeum ºi Asperula-Asarum-Stellaria. Alte specii importante: Anthennaria dioica. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Quercus petraea. Deschampsia flexuosa. europaeus. Pyrus pyraster). compus din Polytrichum sp. Stratul arborilor. are acoperire de 0. Bruckenthalia spiculifolia. Valoare conservativã: moderatã. Vaccinium vitis-idaea. compus din Cornus mas. României. hidric echilibrate. cireº (Prunus avium).000 ha din care 110. mezotrofice.7–0. tufuri vulcanice. Specii caracteristice: Calluna vulgaris. Biriº. Poa nemoralis. ºi cer (Q. ssp.000 ha în sudul României. iar în etajul inferior sorb de câmp (Sorbus torminalis). mijlociu profunde-profunde.8 ºi înãlþimi de 20–30 m la 100 de ani. Viburnum lantana. Pãduri (4) subarbuºtilor dominat de Vaccinium myrtillus ºi Calluna vulgaris. în etajul nemoral. sabaudum. Stratul muºchilor fragmentar. Veronica officinalis. cerris) (fag) (Fagus sylvatica) cu Melittis melissophyllum Corespondenþe: NATURA 2000: 91M0 Pannonian – Balkanic Turkey oak – sessile oak EMERALD: !41. C. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale ºi submediteraneene. andezite. acide. Cruciata glabra.2. Crataegus monogyna. Alte specii importante: Ajuga genevensis. dalechampii. mãr ºi pãr pãdureþ (Malus sylvestris. Dactylis polygama. Doniþã et al. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Quercus petraea (Fagus sylvatica).000 în vestul ºi 70. mezobazice. Staþiuni: Altitudini 200–600 m.1990. Chamaecytisus albus. Redactat: N. Ligustrum vulgare. Suprafeþe: circa 180. laevigata.4.7696 Pre-Carpathian Quercus cerris-Qercus petraea forests EUNIS: – Asociaþii vegetale: Quercetum petraeaecerris Soó (1957) 1969 Tipuri de ecosisteme: 7724 Goruneto-ceret cu Glechoma-Geum. Luzula luzuloides. Rumex acetosella. polycarpa. Majanthemum bifolium. Clima: T = 10–7. etc. uneori ºi carpen. H. compus în etajul superior din gorun (Quercus petraea ssp. în general variabil dezvoltat. arþar tãtãrãsc (Acer tataricum). subetajul pãdurilor de gorun ºi de amestec cu gorun. Evonymus verrucosus. Relief: versanþi mediu-puternic înclinaþi cu expoziþii mai frecvent însorite. Valoare conservativã: foarte mare. E.HAB: 41. pilosa. cerris. Stratul arbuºtilor.50C. Roci: molase. Rãspândire: frecvent în dealurile ºi munþii joºi din partea de vest ºi de sud a 207 . Q. Calamagrostis epigeios. gresii. marne. P = 700–900 mm.7 Thermophilous and supraMediterranean oak woods CORINE: – PAL.

V. Clima: T = 10–90C. Ivan et al. platouri. Sedum maximum. officinalis. Carex pilosa. preluvosol mijlociu profundeprofunde. º. Piptatherum virescens. Asperula taurina. Tamus communis. Lathyrus niger. mezotrofice. Roci: calcare. L. Redactat: N. Biriº.HAB: 41. subetajul pãdurilor de gorun ºi de amestec cu gorun. Literaturã selectivã: Hoborka 1980. Lithospermum purpurocoeruleum. I. 1990. Literaturã selectivã: Soó 1957. E. bine dezvoltat. Dognecei). Vincetoxicum hirundinaria. verrucosus. Dactylis polygama. hidric echilibrate (cu posibile deficite vara). de ordinul câtorva mii de ha. Ligustrum vulgare.4. R4133 Pãduri balcanice de gorun (Quercus petraea) cu Helleborus odorus Corespondenþe: NATURA 2000: 91M0 Pannonian – Balkanic Turkey oak – sessile oak EMERALD: !41. uneori fag (Fagus sylvatica ssp. divulsa. mojdrean (Fraxinus ornus). sau cu puþin amestec de tei (Tilia tomentosa. T. pe alocuri ºisturi cristaline. Doniþã. Evonymus europaeus. Ruscus aculeatus. Campanula persicifolia. ssp. venetus. carpen (Carpinus betulus). Specii caracteristice: Helleborus odorus. Digitalis grandiflora. Biriº. iar în etajul inferior jugastru (Acer campestre).a. Luzula luzuloides. Pulmonaria officinalis. paltin (Acer pseudoplatanus). versanþi mediu–puternic înclinaþi cu expoziþii însorite. Primula acaulis. Ivan et al. Poa angustifolia. Doniþã. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Quercus petraea. Redactat: N. culmi. Doniþã et al. polycarpa. Viola hirta. Suprafeþe: reduse. Tanacetum corymbosum. hypoglossum. 1992. 1992. Alte specii importante: Galium odoratum. moesiaca). în etajul nemoral.7 Thermophilous and supraMediterranean oak woods CORINE: – PAL. Dactylis polygama. pe alocuri cu schelet.2. Valoare conservativã: foarte mare. Melittis melissophyllum. Brachypodium sylvaticum. dalechampii). Tamus communis. sorb de câmp (Sorbus torminalis). Staþiuni: Altitudini: 300–500 m. mezobazice. Stratul arborilor compus exclusiv din gorun (Quercus petraea. austriacus. Soluri: de tip luvosol. R. Stratul ierbos ºi subarbustiv are ca specii reprezentative Aremonia agrimoniodes ºi Helleborus odorus. Lamium galeobdolon. Lychnis coronaria. Munþii Almãj. I. conþine Cornus mas. Stratul arbuºtilor. Carex pilosa. Lychnis coronaria. are acoperire 70–90% ºi înãlþimi de 20–25 m la 100 de ani. Galium mollugo.7H152 Getic-pre-Carpathic Aremonia oak forest EUNIS: – Asociaþii vegetale: Aremonio-Quercetum petraeae Hoborka 1980 Tipuri de ecosisteme: – Rãspândire: în munþii ºi dealurile joase din vestul Olteniei ºi sudul Banatului (Podiºul Mehedinþi. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale ºi balcanice. Veronica chamaedris. Lathyrus venetus. Potentilla micrantha. cordata). P. Vicia cassubica. ssp. Locvei. C. Glechoma hirsuta. P = 800–900 mm. Sedum cepaea. Festuca heterophylla. nemoralis. Pãduri (4) Ch. Lythospermum purpurocoeruleum. Relief: 208 .

Alte specii importante: Asparagus tenuifolius. mojdrean (Fraxinus ornus). ssp. dalechampii). Ivan et al. culmi.000 ha. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Quercus petraea ssp. circa 10. hidric deficitare. rar ºi în vestul þãrii (Podiºul Mehedinþi. Myrrhoides nodosa. Rãspândire: în Dobrogea de Nord. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene balcanice ºi submediteraneene. Specii caracteristice: – . Vincetoxicum hirundinaria. polycarpa. jugastru (Acer campestre). Suprafeþe: restrânse. Clima: T = 10–80C. compus din gorun (Quercus petraea. Lathyrus niger. însoriþi.2. dalechampii. tei argintiu (Tilia tomentosa) ºi carpen (Carpinus betulus) cu Carpesium cernuum Corespondenþe: NATURA 2000: 91Z0 Moesian Silver lime woods EMERALD: – CORINE: – PAL. Carpinus orientalis. în etajul 209 . Crataegus monogyna. venetus. uneori ºi Cotinus coggygria. mijlociu profunde. dezvoltat suficient. cu frecvenþã mare a speciilor Lithospernum purpurocaeruleum ºi Mercurialis ovata (în Dobrogea). ssp. Roci: calcaroase ºi loessuri (Dobrogea). Biriº. Sedum maximum.2C23 Western-Potic sessille oak-hornbeam-ash forest EUNIS: – Asociaþii vegetale: Tilio tomentosaeCarpinetum betuli Doniþã 1968 Tipuri de ecosisteme: – Rãspândire: în sud-estul României. Potentilla micrantha. este compus mai ales din Cornus mas. uneori tei (Tilia tomentosa). Tamus communis (în vest). Relief: versanþi mediu – puternic înclinaþi. eutrofice. Brachypodium sylvaticum.HAB: 41. Doniþã. Orno-Quercetum praemoesiacum Roman 1974 Tipuri de ecosisteme: – subarbuºtilor este format din specii sudice. cãrpiniþã (Carpinus orientalis). coriariaefolia numai în Dobrogea). Polygonatum latifolium.HAB: 41. Piptatherum virescens. Soluri: de tip rendzinic sau faeoziomuri. Evonymus verrucosus. L. la interferenþa etajului submediteraneean cu cel nemoral. polycarpa. Redactat: N. Melica uniflora. ssp. Poa nemoralis. Staþiuni: Altitudini: 200–450 m. Veronica chamaedris. Pãduri (4) R4134 Pãduri vest-pontice de gorun (Quercus petraea) cu Mercurialis ovata Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL. Literaturã selectivã: Dihoru et Doniþã 1970. Valoare conservativã: foarte mare. Defileul Dunãrii).76831 Dobrogean Paeoniasessile oak forest EUNIS: – Asociaþii vegetale: Fraxino orni-Quercetum dalechampii Doniþã 1970. scheletice. Fraxinus ornus. Stratul arbuºtilor. Stratul ierburilor ºi R4135 Pãduri vest–pontice mixte de gorun (Quercus petraea). I. în special în Dobrogea de Nord. are acoperire de 40–70% ºi înãlþimi de 14–16 m la 100 de ani.4. P = 500–600 mm. Stratul arborilor. 1992. Viola hirta. la care se pot asocia frasini (Fraxinus excelsior iar F.

Dactylis polygama. subetajului de pãduri de gorun ºi de amestec cu gorun. Potentilla micrantha.2. Relief: versanþi slab – mediu înclinaþi. Staþiuni: Altitudini: 200–450 m. dezvoltat variabil. Redactat: N. Scrophularia nodosa. ssp. Suprafeþe: circa 20. Hedera helix.7 Thermophilous and supra-Mediterranean oak woods CORINE: – PAL. reichenbachiana. Pãduri (4) nemoral. Poa nemoralis. Biriº. tei argintiu (Tilia tomentosa) ºi cãrpiniþã (Carpinus orientalis) cu Nectaroscordum siculum Corespondenþe: NATURA 2000: 91Z0 Moesian silver lime woods EMERALD: !41.a. Corydalis solida. în partea inferioarã a etajului nemoral. Relief: versanþi cu diferite înclinãri ºi expoziþii.7683 Dobrogean oriental hornbeam-lime-oak forest Asociaþii vegetale: NectaroscordoTilietum tomentosae Doniþã 1970 Tipuri de ecosisteme: – Rãspândire: în sud-estul României. Polygonatum latifolium. Roci: în general loess ºi material aluvionat pe vãi. Astragalus glycyphyllos. pentagyna. Tilia tomentosa.). Suprafeþe: restrânse. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene ºi balcanice.000 ha. Mercurialis ovata. divulsa. platouri. Doniþã.). Carex digitata. Clima: T = 10–90C. Bromus benekeni. compus din Cornus mas. div. mai dezvoltat în luminiºuri. frasin (Fraxinus excelsior). Lithospermum purpurocoeruleum. Soluri: de tip eutricambosol profunde. Acer campestre. Dentaria bulbifera). Lapsana communis. Clima: T = 10–90C. Viburnum lantana º. de regulã umbriþi. Stratul arbuºtilor este fragmentar. C. Viola hirta. hidric echilibrate (reavãne). carpen (Carpinus betulus). iar în sinuzia de varã specii mezofile (Mercurialis perennis. tei argintiu (Tilia tomentosa). Glecoma hirsuta. în 210 . Carpinus betulus. dalechampii. C. Tilia cordata. Sanda et al. Crataegus monogyna. Alte specii importante: Arum orientale. petraea). mai ales în Dobrogea. are sinuzie vernalã sãracã (Scilla bifolia. circa 6. 2001. Stratul arborilor. I. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Quercus petraea (ssp.000 ha. eutrofice. Geum urbanum. Fraxinus excelsior. Ajuga reptans. V. A. Staþiuni: Altitudini: 200–450 m. Ulmus glabra. P = 500–600 mm. Galium odoratum). Pulmonaria obscura. Valoare conservativã: ridicatã. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor.HAB: 41. vãi adãpostite. Crataegus pentagyna. Viola suavis etc. Specii caracteristice: Carpesium cernuum. P = 500–600 mm. platanoides. Ligustrum vulgare. dar ºi specii sudice xeromezofile (Scutellaria altissima. Corylus avellana. compus din gorun (Quercus petraea ssp.4. R4136 Pãduri vest-pontice mixte de gorun (Quercus petraea). Literaturã selectivã: Doniþã 1968. cu rare exemplare de stejar pedunculat (Quercus robur). Melica uniflora. Fraxinus ornus. Brachypodium sylvaticum. Sorbus torminalis. are acoperire de 80–90% ºi înãlþimi de 18–22 m la 100 de ani. subetajul pãdurilor de gorun ºi de amestec cu gorun.76832 Dobrogean sessile oak-lime oriental hornbeam ash forest EUNIS: G1. eubazice.

R4137 Pãduri vest-pontice mixte de gorun (Quercus petraea) ºi tei cu frunzã mare (Tilia platyphyllos) cu Galanthus plicatus Corespondenþe: NATURA 2000: 91Z0 Moesian silver lime woods EMERALD: !41. cãrpiniþa (Carpinus orientalis). Dactylis polygama. superficiale. Hedera helix. Soluri: de tip rendzinã.). cu participarea speciilor Crataegus monogyna. hidric deficitare. Staþiuni: Altitudini: 200–450 m.a. eutrofice. dalechampii). Polygonatum latifolium. pedunculiflora). Viola hirta. de regulã puternic dezvoltat (acoperire 15–40%). Structura: Fitocenoze edificate de specii balcanice ºi europene. Biriº. Lithospermum purpurocoeruleum. Viburnum lantana º. dalechampii. plane ºi treimea superioarã a versanþilor umbriþi alãturaþi. coriariaefolia. are acoperire redusã (40–50%) ºi înãlþimi de 14–16 m la 100 de ani. Fraxinus excelsior. Relief: cumpene înguste. platyphyllos). Specii caracteristice: Nectaroscordum siculum. Acer campestre. Pãduri (4) funcþie de altitudine. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor. specii sudice (Mercurialis ovata. Potentilla micrantha. petraea). eutrofice.500 ha. Suprafeþe: restrânse. Alte specii: Arabis turrita. Geum urbanum. este compus din Cornus mas. în etajul nemoral. P = 500–600 mm. F. Sorbus torminalis. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor are în sinuzia vernalã Nectaroscordum siculum ºi Paeonia peregrina. mai rar stejar brumãriu (Q. ornus).7 Thermophilous and supraMediterranean oak woods CORINE: – PAL. Piptatherum virescens º. compus din gorun (Quercus petraea ssp. în etajul pãdurilor mezofile. Structura: Fitocenoze edificate din specii balcanice ºi europene. uneori acoperite cu un strat subþire de loess. I. puternic înclinaþi. Literaturã selectivã: Dihoru et Doniþã 1970. T. Acer platanoides. frasini (Fraxinus excelsior. subetajul pãdurilor de gorun ºi de amestec cu gorun. iar în cea estivalã. ssp. Stratul arbuºtilor. Stratul arborilor. Melica uniflora. Acer campestre. relativ slab dezvoltatã. Clima: T = 10.76834 Western-Pontic sessile oak-lime-oriental hornbeam-Galanthus forest EUNIS: – Asociaþii vegetale: Galantho plicataeTilietum tomentosae Doniþã 1968 Tipuri de ecosisteme: – Rãspândire: numai în Dobrogea de Nord. eubazice. coriariaefolia.2. cãrpiniþa (Carpinus orientalis). eubazice. puternic 211 . Arum orientale.5–90C. Bromus benekeni. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Quercus petraea (toate subspeciile). tei (Tilia platyphyllos.HAB: 41. F. 2001. rar Sorbus torminalis.4. Roci: calcaroase. de regulã scheletice. T. Roci: gresii calcaroase. compus mai ales din Cornus mas. Viburnum lantana. Glecoma hirsuta.a. Redactat: N. Evonymus verrucosus º. hidric deficitare în timpul verii. Sanda et al. F. Tilia tomentosa. slab dezvoltat. Poa nemoralis. tei (Tilia tomentosa. Clinopodium vulgare. frasini (Fraxinus excelsior. tomentosa). Brachypodium silvaticum. pe versanþi umbriþi în etajul pãdurilor submediteranene.a. are acoperire 80–85% ºi înãlþimi de 16–20 m la 100 de ani. Evonymus verrucosus. Stratul arbuºtilor. mijlociu profunde pânã la superficiale. F. ornus). compus din gorun (Quercus petraea ssp. circa 1. Valoare conservativã: foarte mare. Doniþã. Soluri: de tip faeoziom ºi eutricambosol. Vincetoxicum hirundinaria. Stratul arborilor. bogate în humus ºi schelet calcaros.

2.4. Pãduri (4)

dezvoltat, primãvara (acoperire pânã la 100%), constituit din Anthriscus cerefolium, Galanthus plicatus, Corydalis bulbosa, Allium rotundum, cu acoperire mai redusã în timpul verii când stratul ierbos este constituit din elemente ale florei de mull. Valoare conservativã: foarte mare. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Quercus dalechampii, Tilia platyphyllos, T. tomentosa, Carpinus orientalis, Fraxinus ornus. Specii caracteristice: Galanthus plicatus. Alte specii importante: Arabis turrita, Arum orientale, Brachypodium sylvaticum, Dactylis polygama, Galium aparine, Glecoma hirsuta, Geum urbanum, Hedera helix, Melica uniflora, Mercurialis ovata, M. perennis, Nectaroscordum siculum, Piptatherum virescens, Poa nemoralis, Pulmonaria obscura, Veronica hederifolia, Vincetoxicum hirundinaria, Viola hirta, V. reichenbachiana, V. suavis º.a. Literaturã selectivã: Dihoru et Doniþã 1970. Redactat: N. Doniþã, I. Biriº.

Rãspândire: în Podiºul Transilvaniei, mai frecvent în centrul podiºului (Câmpia Transilvaniei) ºi teritoriile înconjurãtoare, în etajul nemoral, subetajul pãdurilor de gorun ºi de amestec cu gorun. Suprafeþe: circa 35.000 ha. Staþiuni: Altitudini: 300–500 m. Clima: T = 9–80C, P = 600–800 mm. Relief: versanþi slab – mediu înclinaþi cu expoziþii în general umbrite, culmi. Roci: marne, gresii, nisipuri, tufuri. Soluri: de tip eutricambosol, preluvosol, profunde, luto-argiloase, eubazice, hidric echilibrate, eutrofice. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale ºi continentale. Stratul arborilor compus, în etajul superior, din stejar pedunculat ºi gorun (Quercus robur, Q. petraea ssp. petraea, ssp. dalechampii), cu puþine exemplare de cireº (Prunus avium), frasin (Fraxinus excelsior), tei pucios (Tilia cordata), paltini (Acer pseudoplatanus, A. platanoides), iar în etajul inferior arþar tãtãresc (Acer tataricum), cu exemplare de jugastru (Acer campestre), carpen (Carpinus betulus), sorb de câmp (Sorbus torminalis), mãr ºi pãr pãdureþ (Malus sylestris ºi Pyrus pyraster); are acoperire de 80–90% ºi înãlþimi de 20–25 m la 100 de ani. Stratul arbuºtilor, bine dezvoltat, compus din Corylus avellana, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Rosa canina, Evonymus europaeus, E. verrucosus, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Sambucus nigra. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor bine dezvoltat, de tip Asperula odorata – Asarum europaeum – Stellaria holostea. Valoare conservativã: mare. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Quercus robur, Q. petraea. Specii caracteristice: Helleborus purpurascens. Alte specii importante: Ajuga reptans, Brachy-

R4138 Pãduri dacice de gorun (Quercus petraea) ºi stejar pedunculat (Q. robur) cu Acer tataricum
Corespondenþe: NATURA 2000: 9160 Sub-Atlantic and medio-European oak or oak-hornbeam forests of the Carpinium betuli EMERALD: – CORINE: – PAL.HAB: 41.2C13 Dacian tatar maple oak-hornbeam forest EUNIS: – Asociaþii vegetale: Aceri tataricoQuercetum petraeae-roboris (Soó 1951) em. Zolyomi 1957 Tipuri de ecosisteme: 6716 Gorunetostejãret cu Asperula-Asarum-Stellaria.

212

2.4. Pãduri (4)

podium sylvaticum, Carex michelii, C. divulsa, Iris pseudocyperus, Melampyrum bihariense, Melica uniflora, Potentilla alba, Pulmonaria mollis, Viola reichenbachiana. Literaturã selectivã: Soó 1957; Zolyomi et al. 1957; Doniþã et al. 1990; Ivan et al. 1992. Redactat: N. Doniþã, I. Biriº.

R4139 Pãduri getice de stejar pedunculat (Quercus robur) ºi gorun (Q. petraea) cu Carex praecox
Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL.HAB: 41.57143 Pre-Carpathian Carex praecox pedunculate oak forest EUNIS: – Asociaþii vegetale: – Tipuri de ecosisteme: 6132 Stejãret de pedunculat cu Poa-Carex praecox, 6732 Goruneto-stejãret cu Poa-Carex praecox.

pedunculat (Quercus robur), exclusiv sau în amestec variabil cu gorun (Quercus petraea), cu puþine exemplare de ulmi (Ulmus procera, U. minor), plop tremurãtor (Populus tremula), iar în etajul inferior arþar tãtãrãsc (Acer tataricum), jugastru (Acer campestre), pãr pãdureþ (Pyrus pyraster); are o acoperire de 70–90% ºi înãlþimi de 20–28 m la 100 de ani. Stratul arbuºtilor, dezvoltat variabil, compus din Crataegus monogyna, Corylus avellana, Prunus spinosa, Ligustrum vulgare, Rhamnus cathartica, Frangula alnus, Viburnum lantana. Stratul ierburilor ºi arbuºtilor, bine dezvoltat dominat de Poa angustifolia, Carex praecox. Valoare conservativã: moderatã. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Quercus robur (Q. petraea). Specii caracteristice: – . Alte specii: Agrostis stolonifera, Brachypodium sylvaticum, Carex caryophillea, Carex divulsa, C. contigua, C. tomentosa, Calamagrostis epigeios, Dactylis polygama, Galium mollugo, G. cruciata, Glecoma hirsuta, Geum urbanum, Juncus effusus, Lysimachia nummularia, Lamium galeobdolon, Polygonatum latifolium, Scrophularia nodosa, Veronica chamaedris, V. officinalis, º.a. Literaturã selectivã: Doniþã et al. 1990. Redactat: N. Doniþã, I. Biriº.

Rãspândire: în estul Podiºului Getic, între Ploieºti ºi Piteºti, în etajul nemoral, subetajul pãdurilor de gorun ºi de amestec cu gorun. Suprafeþe: circa 75.000 ha. Staþiuni: Altitudine 200–400 m. Clima: T = 10–90C, P = 600–700 mm. Relief: piemonturi întinse plane, slab fragmentate. Roci: depozite de molase, cu conþinut ridicat de argilã. Soluri: de tip luvosol, profund, pseudogleizat în orizontul B, mezobazic, cu umiditate alternantã (umed primãvara, uscat vara), mezotrofic. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene, nemorale. Stratul arborilor, compus, în etajul superior, din stejar

213

2.4. Pãduri (4)

R4140 Pãduri daco-balcanice de gorun (Quercus petraea), cer (Q. cerris) ºi tei argintiu (Tilia tomentosa) cu Lychnis coronaria
Corespondenþe: NATURA 2000: 91M0 Pannonian – Balkanic turkey oak – sessile oak forest EMERALD: !41.7 Thermophilous and supraMediterranean oak woods CORINE: – PAL.HAB: 41.7696 Pre-Carpathian Quercus cerris-Q. petraea forest EUNIS: G1.7686 Pre-Carpathian Quercus cerris-Q. petraea forest Asociaþii vegetale: Tilio argenteaeQuercetum petraeae-cerris Soó 1957, Quercetum petraeae-cerris Soó (1957) 1969, tilietosum tomentosae Pop et Cristea 2000 Tipuri de ecosisteme: –

moesiaca), cireº (Prunus avium), tei (T. platyphyllos, T. cordata), iar în etajul inferior frecvent carpen (Carpinus betulus) ºi exemplare de arþar tãtãrãsc (Acer tataricum), sorb de câmp (Sorbus torminalis), mojdrean (Fraxinus ornus), jugastru (Acer campestre), pãr pãdureþ (Pyrus pyraster): are acoperire de 80–100% ºi înãlþimi de 22–30 m la 100 de ani. Stratul arbuºtilor, de regulã dezvoltat variabil, compus din Cornus mas, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Evonymus verrucosus, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Rosa canina, Viburnum lantana ºi altele. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor, dezvoltat variabil, cu specii nemorale ºi sudeuropene. Valoare conservativã: mare. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Quercus petraea, Q. cerris, Tilia tomentosa, Carpinus betulus. Specii caracteristice: – . Alte specii importante: Aremonia agrimonioides, Brachypodium sylvaticum, Campanula persicifolia, C. rapunculoides, Carex pilosa, Calamintha acinos, Dactylis polygama, Euphorbia amygdaloides, Fragaria vesca, Glechoma hirsuta, Geum urbanum, Helleborus odorus (numai în sud), Hypericum perforatum, Lathyrus vernus, L. venetus, L. niger, Lychnis coronaria, Tanacetum corymbosum, Lithospermum purpurocoeruleum, Melica uniflora, Potentilla micrantha, Polygonatum latifolium, P. multiflorum, Poa nemoralis, Rubus hirtus, Ruscus aculeatus, Sedum cepaea, Stellaria holostea, Tamus communis, Trifolium medium, Veronica chamaedris, Viola hirta, V. reichenbachiana, Vincetoxicum hirundinaria. Literaturã selectivã: Soó 1957; Hoborka 1980; Doniþã et al. 1990; Ivan et al. 1992. Redactat: N. Doniþã, I. Biriº.

Rãspândire: pe dealurile ºi munþii joºi din vestul Olteniei, Banat, Criºana, în etajul nemoral, subetajul pãdurilor de gorun ºi amestec cu gorun. Suprafeþe: circa 25.000 ha, din care 15.000 în vestul în sudul României. Staþiuni: Altitudini 300–600 m. Clima: T = 9,5–7,50C, P = 750–925 mm. Relief: versanþi cu diferite înclinãri ºi expoziþii mai mult însorite. Roci: ºisturi, calcare, tufuri, molase. Soluri: de tip preluvosol, luvosol, eutricambosol, profunde-mijlociu profunde, lutoargiloase, slab acide, eubazice, hidric echilibrate, eutrofice. Structura: Fitocenoze edificate de specii balcanice. Stratul arborilor, compus în etajul superior din gorun (Quercus petraea ssp. polycarpa, ssp. dalechampii, ssp. petraea) ºi cer (Quercus cerris) în proporþii variate, tei (Tilia tomentosa), mai rar gârniþa (Q. frainetto), fag (Fagus sylvatica ssp.

214

2.4. Pãduri (4)

R4141 Pãduri daco-balcanice de gorun (Quercus petraea) ºi castan (Castanea sativa) cu Genista tinctoria
Corespondenþe: NATURA 2000: 9260 Castanea sativa woods EMERALD: – CORINE: – PAL.HAB: 41.57331 Pre-Carpathian chestnut-sessile oak forest EUNIS: – Asociaþii vegetale: Castaneo-Quercetum Horvat 1938 Tipuri de ecosisteme: –

acoperire de 80–100% ºi înãlþimi de 20– 30 m la 100 de ani. În ultimii ani, în pãdurile cu castan de la Baia Mare s-au produs uscãri masive ale acestei specii din cauza infectãrii cu Cryphonectria parasitica. Stratul arbuºtilor, dezvoltat variabil, compus din Cornus mas, C. sanguinea, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Evonymus europaeus, Ligustrum vulgare, Rosa canina, Viburnum opulus, º.a. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor este constituit din specii acidofile. Valoare conservativã: foarte mare. Compoziþie floristicã: specii edificatoare: Castanea sativa, Quercus petraea. Specii caracteristice: – . Alte specii importante: Genista tinctoria, Lysimachia punctata, Laserpitium prutenicum, Rubus hirtus, R. idaeus, Selinum carvifolia, Veronica officinalis, ca ºi speciile Calamagrostis epigeios ºi Luzula luzuloides º.a. Literaturã selectivã: Sanda et al. 2001. Redactat: N. Doniþã, I. Biriº.

Rãspândire: numai în nord, în vecinãtatea localitãþii Baia Mare, ºi în sud, în vecinãtatea localitãþilor Tismana-Horezu, în etajul nemoral, subetajul pãdurilor de gorun ºi amestec cu gorun. Suprafeþe: câteva mii de ha. Staþiuni: Altitudini 300–500 m. Clima T = 8–7,50C, P = 800–1000 mm, în nord, ºi 750–850 mm, în sud. Relief: versanþi moderat-puternic înclinaþi, însoriþi, în situaþii de adãpost creat de munþii învecinaþi. Roci: în general roci acide. Soluri: de tip luvosol, profunde, acide, mezobazice hidric echilibrate, mezotrofice. Structura: Fitocenoze edificate din specii submediteraneene. Stratul arborilor compus, în etajul superior, din castan (Castanea sativa) ºi gorun (Quercus petraea ssp. dalechampii, ssp. petraea) în proporþii diferite, cu amestec de fag (Fagus sylvatica), paltin de munte (Acer pseudoplatanus), tei (Tilia platyphyllos, T. cordata, T. tomentosa în sud), cireº (Prunus avium), plop tremurãtor (Populus tremula), mesteacãn (Betula pendula), iar în etajul inferior jugastru (Acer campestre), carpen (Carpinus betulus), sorb de câmp (Sorbus torminalis); are

R4142 Pãduri balcanice mixte de gorun (Quercus petraea) ºi alun turcesc (Corylus colurna) cu Paeonia dahurica
Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL.HAB: 41.7A153 Getic-pre-Carpathic Corylus colurna-sessile oak forest EUNIS: – Asociaþii vegetale: Orno-Quercetum praemoesicum Roman 1974 subass. coryletosum colurnae Tipuri de ecosisteme: –

215

2.4. Pãduri (4)

Rãspândire: în Podiºul Mehedinþi ºi Munþii Aninei, în etajul nemoral, subetajul pãdurilor de gorun ºi de amestec cu gorun. Suprafeþe: reduse, câteva sute de ha. Staþiuni: Altitudini 200–400 m. Clima: T = 11–9,50C, P = 750–850 mm. Relief: versanþi mediu-puternic înclinaþi, însoriþi. Roci: calcaroase. Soluri: de tip eutricambosol, luvosol, mijlocii-profunde cu schelet eubazic, hidric echilibrate, eutrofice. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene ºi caucaziene. Stratul arborilor, compus, în etajul superior, din gorun (Quercus petraea ssp. dalechampii, ssp. polycarpa), alun turcesc (Corylus colurna) ºi tei (Tilia tomentosa), iar în etajul inferior din mojdrean (Fraxinus ornus), cãrpiniþã (Carpinus orientalis), carpen (C. betulus), jugastru (Acer campestre), sorbi (Sorbus torminalis, S. domestica), pãr (Pyrus pyraster); are acoperire de 70–100% ºi înãlþimi de 20–25 m la 100 de ani. Stratul arbuºtilor, bine dezvoltat, compus din Cornus mas, Crataegus monogyna. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor, cu multe specii sudice, submediteraneene ºi o serie de specii nemorale. Valoare conservativã: foarte mare. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Quercus petraea, Corylus colurna, Tilia tomentosa. Specii caracteristice: – . Alte specii importante: Arum orientale, Campanula persicifolia, Dactylis polygama, Geum urbanum, Glechoma hirsuta, Hordelymus europaeus, Lychnis coronaria, Lathyrus niger, L. venetus, Myrrhoides nodosa, Paeonia dahurica, Potentilla micrantha, Piptatherum virescens, Poa nemoralis, Tamus communis, Viola alba, º.a. Literaturã selectivã: Roman 1974. Redactat: N. Doniþã, I. Biriº.

R4143 Pãduri dacice de stejar pedunculat (Quercus robur) cu Melampyrum bihariense
Corespondenþe: NATURA 2000: 9160 Sub-Atlantic and medio-European oak or oak-hornbeam forests of Carpinion betuli EMERALD: – CORINE: – PAL.HAB: 41.2C11 Dacian Melampyrum bihariense oak-hornbeam forest EUNIS: – Asociaþii vegetale: Melampyro biharienseCarpinetum (Borza 1941) Soó 1964 em. Coldea 1975 Tipuri de ecosisteme: 6228 Stejãret cu carpen cu Melampyrum, 6225 Stejãret cu carpen cu Carex pilosa, 6216 Stejãret cu carpen cu Asperula-Asarum-Stellaria.

Rãspândire: pe dealurile din vestul, nordul ºi centrul României, în zona pãdurilor de stejar, subzona pãdurilor de stejari mezofili. Suprafeþe: reduse, circa 10.000 ha. Staþiuni: Altitudini: 200–500 m. Clima: T = 9–80C, P = 600–700 mm. Relief: platouri, versanþi slab – mediu înlinaþi cu diferite expoziþii, câmpii înalte. Roci: molase, luturi, argile. Soluri: eutricambosol, preluvosol, luvosol profund, luto-argiloase, eubazice, hidric echilibrate, eutrofice. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale. Stratul arborilor, compus, în etajul superior, din stejar pedunculat (Quercus robur), exclusiv sau cu puþin amestec de gorun (Quercus petraea), cireº (Prunus avium), frasin (Fraxinus excelsior), tei pucios (Tilia cordata), paltin de câmp (Acer platanoides), rar fag (Fagus sylvatica), iar în etajul inferior, carpen (Carpinus betulus), majoritar, jugastru (Acer campestre); are acoperire

216

2.4. Pãduri (4)

de 80–90% ºi înãlþimi de 25–32 m la 100 de ani. Stratul arbuºtilor, slab dezvoltat din cauza umbririi de cãtre carpen, compus din Crataegus monogyna, Evonymus verrucosus, E. europaeus, Sambucus nigra, Ligustrum vulgare, Corylus avellana, în nord Lonicera xylosteum. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor, slab dezvoltat, cu specii ale florei de mull (Asarum europaeum, Galium odoratum, Stellaria holostea). Valoare conservativã: mare. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Quercus robur, Carpinus betulus. Specii caracteristice: Melampyrum bihariense. Alte specii importante: în flora vernalã: Anemone nemorosa, A. ranunculoides, Corydalis solida, Galanthus nivalis, Dentaria bulbifera, Scilla bifolia; în flora estivalã: Ajuga reptans, Aconitum moldavicum, Brachypodium sylvaticum, Carex pilosa, C. sylvatica, Dactylis polygama, Euphorbia amygdaloides, E. carniolica, Galium mollugo, Geum urbanum, Helleborus purpurascens, Hepatica transsilvanica, Lathyrus transilvanicus, L. vernus, Lamium galeobdolon, Mercurialis perennis, Melica uniflora, Polygonatum latifolum, P. multiflorum, Ranunculus auricomus, Sanicula europaea, Stachys sylvatica, Stellaria media, Viola odorata, V. reichenbachiana º.a. Literaturã selectivã: Coldea 1975; Sanda et al. 2001. Redactat: N. Doniþã, I. Biriº.

R4144 Pãduri dacice de stejar pedunculat (Quercus robur) cu Molinia coerulea
Corespondenþe: NATURA 2000: 9160 Sub-Atlantic and medio-European oak or oak-hornbeam forests of the Carpinion betuli EMERALD: – CORINE: – PAL.HAB: – EUNIS: 41.57143 Pre-Carpathic purple moorgrass-pedunculate oak forest Asociaþii vegetale: Molinio-Quercetum roboris (Tx37) Scam et Pass 1959 Tipuri de ecosisteme: 6132 Stejãret de pedunculat cu Poa-Carex praecox.

Rãspândire: în puþine locuri din þarã, pe piemonturi ºi terase vechi (Baraolt, Gurghiu, Bistriþa, Tismana, Piemonturile vestice, Piemontul Getic (partea de est), în etajul nemoral, subetajul pãdurilor de gorun ºi de amestec cu gorun. Suprafeþe: circa 13.000 ha. Staþiuni: Altitudini: 300–500 m. Climã: T = 9–80C, P = 600–750 mm. Relief: terase vechi în afara luncilor râurilor. Roci: molase argiloase, argile. Soluri: de tip luvosol, pseudo-gleizat, profunde, mezobazice, cu umiditate alternantã, mezotrofice. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene, nemorale. Stratul arborilor, compus, în etajul superior, din stejar pedunculat (Quercus robur, Q. x rosacea), exclusiv sau cu puþin amestec de carpen (Carpinus betulus), gorun (Q. petraea), mesteacãn (Betula pendula), ulm (Ulmus procera), iar în etajul inferior Acer campestre, A. tataricum, Pyrus pyraster; are acoperire mare (70–90%) ºi înãlþimi de 20–24 m la 100 de ani. Stratul arbuºtilor, dezvoltat variabil, compus din Crataegus monogyna, Corylus avellana, Ligustrum

217

2.4. Pãduri (4)

vulgare, Frangula alnus, Evonymus europaeus, E. verrucosus. Rhamnus cathartica, Rosa canina º.a. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor, bine dezvoltat, dominat de Carex praecox, cu participarea speciei Molinia caerulea. Valoare conservativã: mare. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Quercus robus (x Q. rosacea). Specii caracteristice: – . Alte specii importante: Agrostis stolonifera. Literaturã selectivã: Scamoni et Passarge 1959; Doniþã et al. 1990. Redactat: N. Doniþã, I. Biriº.

câmpii plane, joase, frecvent, inundabile. Roci: aluviuni argiloase. Soluri: de tip gleiosol, profunde, grele, cu apã freaticã aproape de suprafaþã ºi, frecvent, din cauza inundaþiilor, cu apã temporar la suprafaþã, mezobazice, cu umiditate puternic alternantã (vara uscat – reavãn), mezotrofice. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene. Stratul arborilor, compus din stejar pedunculat (Quercus robur) exclusiv sau cu puþin amestec de anin negru (Alnus glutinosa), plop tremurãtor (Populus tremula), carpen (Carpinus betulus), tei pucios (Tilia cordata), jugastru (Acer campestre), pãr (Pyrus pyraster); are acoperire de 70–80% ºi înãlþimi de 20–25 m la 100 de ani. Stratul arbuºtilor, dezvoltat variabil, este compus din Frangula alnus, Viburnum opulus, Corylus avellana, Cornus sanguinea, Prunus spinosa, Rosa canina, Ligustrum vulgare º.a. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor, puternic dezvoltat, acoperind uneori suprafeþe mari, este dominat de Agrostis stolonifera ºi Carex brizoides. Valoare conservativã: foarte mare. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Quercus robur. Specii caracteristice: Carex brizoides. Alte specii: Ajuga reptans, Betonica officinalis, Dactylis polygama, Deschampsia caespitosa, Festuca gigantea, Glecoma hederacea, Lysimachia nummularia, L. vulgaris, Polyganum hidropiper, Pulmonaria mollis, Rubus caesius, Scrophularia nodosa, Viola reichenbachiana º.a. Literaturã selectivã: Raþiu et al. 1977; Doniþã et al. 1990. Redactat: N. Doniþã, I. Biriº.

R4145 Pãduri panonice de stejar pedunculat (Quercus robur) cu Carex brizoides
Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL.HAB: 41.57142. Pre-Carpathian quaking sedge-pedunculate oak forest EUNIS: – Asociaþii vegetale: Carici brizoidi – Quercetum roboris Raþiu et al. 1977 Tipuri de ecosisteme: 6133 Stejãret de pedunculat cu Agrostis-Carex brizoides.

Rãspândire: în câmpiile joase, inundabile, din vestul þãrii (Câmpia Timiºului, Câmpia Someºului etc.) în zona pãdurilor de stejar, subzona pãdurilor de stejar mezofili. Suprafeþe: restrânse, circa 1.500 ha. Staþiuni: Altitudini: 100–150 m. Climã: T = 10–9,50C, P = 700–800 mm. Relief:

218

2.4. Pãduri (4)

R4146 Pãduri-rariºti moldave de stejar pedunculat (Quercus robur) ºi cireº (Prunus avium) cu Acer tataricum
Corespondenþe: NATURA 2000: 91I0*Euro-Siberian steppic woods with Quercus sp. EMERALD: – CORINE: – PAL.HAB: 41.7A224 Sarmatic Acer tataricum-Quercus robur steppe woods EUNIS: G1.7A12 Tartar maple steppe oak woods Asociaþii vegetale: Aceri tataricoQuercetum roboris Zolyomi 1957 Tipuri de ecosisteme: 6111 Stejãret de pedunculat cu Lithospermum.

foarte dezvoltat în poieni, dominat de Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Evonymus verrucosus, E. europaeus, Sambucus nigra, Ligustrum vulgare, Viburnum lantana, Cornus sanguinea. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor, cu Lithospermum ºi Tanacetum corymbosum. Valoare conservativã: foarte mare. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Quercus robur. Specii caracteristice: – . Alte specii: Betonica officinalis, Bupleurum praealtum, Brachypodum sylvaticum, Carex michelii, Convallaria majalis, Dactylis polygama, Geum urbanum, Glecoma hirsuta, Festuca rupicola, Iris variegata, Melica altissima, Nepeta cataria, Phlomis tuberosa, Polygonatum latifolium, Vincetoxicum hirundinaria, Viola hirta º.a. Literaturã selectivã: Zolyomii 1957; Doniþã et al. 1990. Redactat: N. Doniþã, I. Biriº.

Rãspândire: în nord–estul României, în depresiunea Jijia – Bahlui, în silvostepa cu stejari mezofili. Suprafeþe: reduse, câteva mii de ha. Staþiuni: Altitudini: 100–200 m. Climã: T = 9,5–8,50C, P = 450–570 mm. Relief: versanþi slab–mediu înclinaþi cu expoziþii mai mult însorite, platouri, vãi largi. Roci: depozite luto-argiloase ºi loessoide. Soluri: de tip faeoziom (cernoziom cambic ºi argiloiluvial), profunde, grele, slab acide-bazice, eubazice, hidric deficitare în timpul verii, eutrofice. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale ºi continentale. Stratul arborilor poate fi închis sau poienit având, în etajul superior, stejar pedunculat (Quercus robur) exclusiv sau cu puþin amestec de gorun (Quercus petraea), frasin (Fraxinus excelsior), cireº (Prunus avium), iar în etajul inferior dominã arþarul tãtãresc (Acer tataricum), jugastrul (Acer campestre), mãrul (Malus sylvestris), pãrul (Pyrus pyraster); are acoperire de 40–70% ºi înãlþimi de 18–23 m la 100 de ani. Stratul arbuºtilor,

R4147 Pãduri danubiene mixte de stejar pedunculat (Quercus robur) ºi tei argintiu (Tilia tomentosa) cu Scutellaria altissima
Corespondenþe: NATURA 2000: 91Z0 Moesian silver lime woods EMERALD: – CORINE: – PAL.HAB: 41.2C21 Moldo-Muntenian pedunculate oak-lime-hornbeam ash forest EUNIS: G1.A162 Mixed lime-oakhornbeam forest Asociaþii vegetale: Ornithogalo-TilioQuercetum A. Dihoru 1976 Tipuri de ecosisteme: 6414 ºleau de pedunculat-tei argintiu-carpen cu Arum – Brachypodium, 6814 Cereto-stejãret cu carpen cu Arum-Brachypodium.

219

Substraturi: loessuri. eutricambosoluri. Geranium robertianum. C. sorb de câmp (Sorbus torminalis). paltin de câmp (Acer platanoides). reavãn-umede. slab acide. T. din stejar pedunculat (Quercus robur) sau/ºi cer (Quercus cerris) ºi frasin de luncã sau frasin comun (Fraxinus angustifolia. platouri. Literaturã selectivã: Sanda et Popescu 1971. în etajul mijlociu din tei (Tilia tomentosa. A. 1992. Podiºul Central Moldovenesc. Staþiuni: Altitudine 100–450 m. Stachys sylvatica. eubazice. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Quercus robur.a. Soluri: preluvosoluri. C. compus. Ligustrum vulgare. profunde. în locuri umede Allium ursinum. Structura: fitocenoze edificate de specii europene ºi balcanice.5–8. Pãduri (4) Rãspândire: Câmpia Dunãrii. F. Redactat: N. versanþi slab înclinaþi. taurina. Evonymus europaeus.4. Aegopodum podagraria. Fraxinus excelsior. Suprafeþe: circa 50. Festuca gigantea. Lamium galeobdolon. Doniþã ºi colab. ulm (Ulmus minor). Carex sylvatica. excelsior). Dentaria bulbifera. cordata. sanguinea.2. Euphorbia amygdaloides. Stratul arborilor. pilosa. Asperula odorata. arþar tãtãrãsc (Acer tataricum). Staphylea pinnata.50C. Valoare conservativã: ridicatã. Corylus avellana. Alte specii importante: Brachypodium sylvaticum. Tilia tomentosa. Crataegus monogyna. F. marne. arboret cu acoperire mare (80–100%) ºi arbori de stejar de 25–33 m la 100 de ani. Doniþã. gresii calcaroase. Relief: câmpie planã. Scute- llaria altissima. Biriº. în etajul superior. verucosus. A. Ornithogalum flavescens. angustifolia. Glechoma hirsuta. T. P = 550–700. Specii caracteristice: Carpesium cernuum. compus din Cornus mas. C. Climã: T = 9. eutrofice. mãr ºi pãr pãdureþ (Malus sylvestris. Carpinus betulus. Geum urbanum. Salvia glutinosa. Pãdure danubianã de stejar pedunculat ºi tei argintiu cu Scutellaria altissima 220 .000 ha. Viburmun lantana. Scrophularia nodosa. Stratul arbuºtilor. Dihoru 1976. iar în etajul inferior din carpen (Carpinus betulus). jugastru (Acer campestre). Arum orientale. Pulmonaria officinalis. pentagyna. Mercurialis perennis. E. Pyrus pyraster). Circaea lutetiana. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor este bogat în specii ale florei de mull cu elemente sudice. Rubus caesius º. platyphyllos). Geranium phaeum. I.

2.4. Pãduri (4)

R4148 Pãduri panonice psamofile de stejar pedunculat (Quercus robur) cu Convallaria majalis
Corespondenþe: NATURA 2000: 9190 Old acidophilous oak woods with Quercus robur on sandy plains EMERALD: !41.5 Acidophilous oak forests CORINE: – PAL.HAB: 41.7A213 Pannonic sand steppe oak woods EUNIS: – Asociaþii vegetale: Convallario-Quercetum roboris Soó 1957 Tipuri de ecosisteme: –

Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Quercus robur. Specii caracteristice: Convallaria majalis. Alte specii importante: Ajuga reptans, Brachypodium sylvaticum, Bupleurum falcatum, Carex pilosa, C. divulsa, Cruciata glabra, Dactylis polygama, Ficaria verna, Geranium robertianum, Geum urbanum, Glechoma hederacea, Lactuca quercina, Polygonatum latifolium, P. multiflorum, Poa nemoralis, Pulmonaria mollis, Veronica chamaedris, Viola reichenbachiana º.a. Literaturã selectivã: Soó 1957. Redactat: N. Doniþã, I. Biriº.

Rãspândire: pe nisipurile din nordvestul României (Carei, Valea lui Mihai, Secuieni), în zona de silvostepã. Suprafeþe: circa 2.500 ha. Staþiuni: Altitudini de 100–130 m. Clima: T = 11,0–10,50C, P = 550–650 mm. Relief: interdune. Roci: nisipuri. Soluri: de tip psamosol, profund, mezobazic, umed, mezotrofic. Structura: Fitocenoze edificate de specii nemorale. Stratul arborilor, compus în etajul superior din stejar pedunculat (Quercus robur), exclusiv sau cu rare exemplare de mesteacãn (Betula pendula), cireº (Prunus avium), ulm (Ulmus minor), iar în etajul inferior jugastru (Acer campestre), arþar tãtãrãsc (Acer tataricum), mãr pãdureþ (Malus sylvestris); are acoperire de 70–100% ºi înãlþimi de 20–25 m la 100 de ani. Stratul arbuºtilor, bine dezvoltat, compus din Corylus avellana, Crataegus monogyna, Viburnum opulus, Prunus spinosa, Evonymus verrucosus º.a. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor, dominat primãvara de Convallaria majalis, vara de Rubus caesius. Valoare conservativã: foarte mare.

R4149 Pãduri danubian-balcanice de cer (Quercus cerris) cu Pulmonaria mollis
Corespondenþe: NATURA 2000: 91M0 PannonianBalkanic turkey oak-sessile oak woods EMERALD: !41.7 Thermophilous and supra-Mediterranean oak forests CORINE: – PAL.HAB: 41.7697 Getic Pulmonaria mollisQ. cerris forest EUNIS: – Asociaþii vegetale: Quercetum cerris Georgescu 1941 Tipuri de ecosisteme: 7114 Ceret cu Glechoma-Geum.

Rãspândire: în Câmpia Românã, Câmpia Oraviþei, Podiºul Lipovei, Culoarul Mureºului, Câmpia Criºurilor, Podiºul Someºan, în etajul nemoral, subetajul pãdurilor de gorun ºi de amestec cu gorun. Suprafeþe: circa 21.000 ha, din care 15.000 ha în vestul ºi 6.000 ha în sudul României. Staþiuni: Altitudini 100–300 m. Clima: T = 10,5–90C, P = 550–700 mm. Relief:

221

2.4. Pãduri (4)

versanþi cu diferite înclinãri ºi expoziþii mai mult însorite. Roci: variate, molase, marne, depozite luto-argiloase, local calcare. Soluri: de tip preluvosol, luvosol profunde-mijlociu profunde, luto-argiloase, mezobazice, hidric echilibrate, cu posibile deficite vara, mezotrofice. Structura: Fitocenoze edificate de specii submediteraneene. Stratul arborilor, compus, în etajul superior, din cer (Quercus cerris), exclusiv sau cu amestec de gorun (Quercus petraea ssp. polycarpa), stejar pedunculat (Quercus robur), gârniþã (Q. frainetto) ºi rare exemplare de frasin (Fraxinus angustifolia, F. excelsior), tei (Tilia tomentosa), cireº (Prunus avium), paltin (Acer platanoides), plop tremurãtor (Populus tremula), chiar fag (Fagus sylvatica ssp. moesiaca), iar în etajul inferior arþar tãtãrãsc (Acer tataricum), jugastru (Acer campestre), pãr pãdureþ (Pyrus pyraster), mãr pãdureþ (Malus sylvestris), sorb (Sorbus domestica), ulm (Ulmus minor, U. procera), mojdrean (Fraxinus ornus); are o acoperire de 80–90% ºi înãlþimi de 20–30 m la 100 de ani. În Banat, sunt frecvente amestecurile de cer, gorun, gârniþã, stejar pedunculat (fag) în care cerul nu este dominant, ci este specie participantã în amestecul complex de stejari. Stratul arbuºtilor, în general bine dezvoltat, compus din Crataegus monogyna, Cornus mas, Evonymus verrucosus, E. europaeus, Prunus spinosa, Rosa canina, Ligustrum vulgare, Viburnum lantana, Corylus avellana. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor, dezvoltat variabil are ca dominante Glechoma hirsuta, Geum urbanum ºi multe specii termofile. Valoare conservativã: moderatã. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Quercus cerris. Specii caracteristice: – . Alte specii importante: Ajuga genevensis, Arum orientale, Asparagus tenuifolius, Betonica officinalis, Brachypodium sylvaticum, Campanula rapunculoides, C. persicifolia,

Dactylis polygama, Euphorbia salicifolia, Fragaria vesca, F. viridis, Lathyrus niger, L. vernus, Lychnis coronaria, Tanacetum corymbosum, Melica uniflora, Polygonatum latifolium, P. odoratum, Pulmonaria mollis, Potentilla micrantha, Poa nemoralis, Sedum maximum, Stellaria holostea, Veronica chamaedris, Viola hirta, V. alba, Vincetoxicum hirundinaria; în vestul þãrii local Ruscus aculeatus, R. hypoglossum º.a. Literaturã selectivã: Georgescu 1941; Doniþã et al. 1990. Redactat: N. Doniþã, I. Biriº.

R4150 Pãduri danubian-balcanice de cer (Quercus cerris) cu Festuca heterophylla
Corespondenþe: NATURA 2000: 91M0 Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak woods EMERALD: !41.7 Thermophilous and supra-Mediterranean oak forests CORINE: – PAL.HAB: 41.7691 Getic white cinquefoil Q. cerris forest EUNIS: G1.7691 Getic white cinquefoil Q. cerris forest Asociaþii vegetale: Quercetum cerris Georgescu 1941 Tipuri de ecosisteme: 7135 Ceret cu Genista-Festuca heterophylla.

Rãspândire: în câmpiile înalte din sudul ºi vestul României, în zona pãdurilor de stejar, subzona pãdurilor de stejari termofili. Suprafeþe: circa 45.000 ha, din care 30.000 în vestul ºi 15.000 în sudul României. Staþiuni: Altitudini 100–300 m. Clima: T = 10–90C, P = 600–750 mm. Relief: câmpie planã sau cu mici depresiuni, versanþi slab înclinaþi însoriþi. Roci: luturi

222

2.4. Pãduri (4)

ºi argile. Soluri: de tip preluvosol ºi luvosol, profunde, pseudogleizate în profunzime, argiloase, slab-mediu acide, mezobazice, hidric alternante (cu infiltrare mai dificilã a apei din ploi ºi din zãpezi ºi precipitaþii ºi deficite de apã vara), mezotrofice. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale ºi submediteraneene. Stratul arborilor, compus în etajul superior exclusiv din cer (Quercus cerris) sau cu puþin amestec de gorun (Quercus petraea), gârniþã (Q. frainetto), stejar pedunculat (Q. robur), plop tremurãtor (Populus tremula), cireº (Prunus avium), iar în etajul inferior din jugastru (Acer campestre), arþar tãtãrãsc (Acer tataricum), pãr pãdureþ (Pyrus pyraster), ulm (Ulmus procera, U. minor); are acoperire 70–90% ºi înãlþimi de 20–25 m la 100 de ani. Stratul arbuºtilor, de regulã bine dezvoltat, compus din Cornus mas, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Rosa canina, Evonymus verrucosus, Cornus sanguinea, Viburnum lantana. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor, dezvoltat neuniform, cu Genista tinctoria, Festuca heterophylla, Poa angustifolia, Carex praecox. Valoare conservativã: moderatã. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Quercus cerris. Specii caracteristice: Festuca heterophylla. Alte specii importante: Ajuga reptans, Arum orientale, Campanula persicifolia, Carex caryophyllea, C. tomentosa, Calamagrostis epigeios, Centaurium umbellatum, Tanacetum corymbosum, Dactylis polygama, Galium cruciata, Glechoma hirsuta, G. hederacea, Galium mollugo, Lysimachia nummularia, Lathyrus niger, Lychnis coronaria, Melica uniflora, Polygonatum latifolium, Sedum maximum, Viola hirta, Viola alba. Literaturã selectivã: Georgescu 1941; Doniþã et al. 1990; Ivan et al. 1992. Redactat: N. Doniþã, I. Biriº.

R4151 Pãduri balcanice mixte de cer (Quercus cerris) cu Lithospermum purpurocoeruleum
Corespondenþe: NATURA 2000: 91M0 Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests EMERALD: !41.7 Thermophilous and supra-Mediterranean oak woods CORINE: – PAL.HAB: 41.76812 Moesio-Danubian oriental hornbeam-Q. cerris forest EUNIS: G1.7682 Moesio-Danubian orientalis hornbeam-durmast oak forest Asociaþii vegetale: Quercertum farnettocerris Rudski 1944 subass. carpinetosum orientalis Jov 1956 Tipuri de ecosisteme: 7111 Ceret cu Lithospermum.

Rãspândire: în masivul forestier din Dobrogea sud-vesticã ºi în Defileul Dunãrii, fragmentarã în sudul Munteniei ºi Olteniei, în zona pãdurilor de stejar, subzona pãdurilor de stejari termofili. Suprafeþe: circa 6.000 ha. Staþiuni: Altitudini: 100–300 m. Clima: T = 11–100C, P = 450–550 mm în Dobrogea, P = 750–800 mm în Defileul Dunãrii. Relief: versanþi cu înclinare medie ºi expoziþii diferite. Roci: calcare, loess. Soluri: de tip faeoziom ºi maroniu de pãdure, eubazice, hidric deficitare, eutrofice. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene submediteraneene. Stratul arborilor compus din cer (Quercus cerris), exclusiv sau cu amestec de stejar pufos (Q. pubescens), gârniþã (Q. frainetto), stejar brumãriu (Q. pedunculiflora) (în Dobrogea), tei (Tilia tomentosa), mojdrean (Fraxinus ornus), cãrpiniþã (Carpinus orientalis), jugastru (Acer campestre), mãr ºi pãr pãdureþ (Malus sylvestris, Pyrus pyraster), are acoperire de 60–80% ºi înãlþimi 16–20 m la 100 de ani. Stratul arbuºtilor, puternic dezvoltat, uneori

223

2.4. Pãduri (4)

compact, format din Cornus mas, Cotinus coggygria, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Viburnum lantana, Prunus spinosa º.a. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor, cu reprezentanþi ai florei sudice de tip Lithospermum purpurocoeruleum. Valoare conservativã: mare. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Quercus cerris, Fraxinus ornus, Carpinus orientalis. Specii caracteristice: – . Alte specii importante: Ajuga genevensis, Asparagus tenuifolius, Brachypodium sylvaticum, Crocus flavus, Dactylis polygama, Doronicum hungaricum, Fragaria viridis, Geum urbanum, Lychnis coronaria, Mercurialis ovata, Paeonia peregrina (în Dobrogea) Piptatherum virescens, Polygonatum latifolium, Viola hirta, Potentilla micrantha; în poieni, Chrysopogon gryllus, Festuca valesiaca, Smyrnium perfoliatum, Sedum cepaea, Veronica chamaedris. Literaturã selectivã: Doniþã et al. 1990; Ivan et al. 1992. Redactat: N. Doniþã, I. Biriº.

Rãspândire: pe dealuri ºi munþi joºi din vestul României. Suprafeþe: câteva mii de ha. Staþiuni: Altitudini: 150–500 m. Climã: T = 10,5–90C, P = 700–800 mm. Relief: versanþi cu înclinãri ºi expoziþii diferite, mai mult umbrite. Roci: molase (nisipuri, pietriºuri, argile), calcaroase, loessuri. Soluri: de tip preluvosol, luvosol, eutricambosol, profunde, slab acide, eubazice, hidric echilibrate, eutrofice. Structura: Fitocenoze edificate de specii nemorale ºi balcanice. Stratul arborilor, compus, în etajul superior, din cer (Quercus cerris), stejar pedunculat (Quercus robur), uneori gârniþã (Quercus frainetto), cireº (Prunus avium), ulm de munte (Ulmus glabra), tei (Tilia tomentosa, T. platyphyllos), iar în etajul inferior carpen (Carpinus betulus), abundent jugastru (Acer campestre), sorb de câmp (Sorbus torminalis), arþar tãtãrãsc (Acer tataricum), mãr ºi pãr pãdureþ (Malus sylvestris, Pyrus pyraster); are acoperire de 90–100% ºi înãlþimi de 22–30 m la 100 de ani. Stratul arbuºtilor, bine dezvoltat, compus din Corylus avellana, Cornus sanguinea, Evonymus europaeus, Crataegus monogyna, C. laevigata, Ligustrum vulgare, Cytisus nigricans, Prunus spinosa º.a. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor, bogat în specii nemorale ºi sudeuropene. Valoare conservativã: mare. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Quercus cerris, Carpinus betulus. Specii caracteristice: – . Alte specii importante: Anemone nemorosa, Aposeris foetida, Aremonia agrimoniodes, Asarum europaeum, Astragalus glycyphyllus, Brachypodium sylvaticum, Carex montana, C. sylvatica, Clynopodium vulgare, Cruciata glabra, Campanula persicifolia, Dactylis polygama, Digitalis grandiflora, Dryopteris

R4152 Pãduri dacice de cer (Quercus cerris) ºi carpen (Carpinus betulus) cu Digitalis grandiflora
Corespondenþe: NATURA 2000: 91M0 Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests EMERALD: !41.7 Thermophilous and supra-Mediterranean oak forests CORINE: – PAL.HAB: 41.2C322 Moesian Q. cerris oak – hornbeam forest EUNIS: – Asociaþii vegetale: Carpino-Quercetum cerris Klika 1938 (Boºcaiu et al. 1969) Tipuri de ecosisteme: 7214 Ceret cu carpen cu Arum-Brachypodium, 6814 Cereto-stejãret cu carpen cu ArumBrachypodium.

224

2.4. Pãduri (4)

filix-mas, Euphorbia amygdaloides, Festuca drymeia, Fragaria viridis, Geum urbanum, Lathyrus niger, L. vernus, Luzula luzuloides, Melampyrum bihariense, Melica uniflora, Melittis melissophyllum, Mercurialis perennis, Platanthera bifolia, Poa nemoralis, Potentilla micrantha, Rubus hirtus, Sedum cepaea, Silene viridiflora, Stellaria holostea, Symphytum tuberosum, Tanacetum corymbosum, Trifolium medium, Viola reichenbachiana, Vincetoxicum hirundinaria º.a. Literaturã selectivã: Pop et al. 2000; Doniþã et al. 1990. Redactat: N. Doniþã, I. Biriº.

R4153 Pãduri danubian-balcanice de cer (Quercus cerris) ºi gârniþã (Q. frainetto) cu Crocus flavus
Corespondenþe: NATURA 2000: 9280 Quercus frainetto woods EMERALD: !41.7 Thermophilous and supra-Mediterranean oak forests CORINE: – PAL.HAB: 41.7693 Getic Crocus Q. frainetto-Q. cerris forest EUNIS: G1.7693 Getic Crocus Q. frainetto-Q. cerris forest Asociaþii vegetale: Quercetum farnettocerris Georgescu 1945 Rudski 1949 Tipuri de ecosisteme: 7414 Cereto-gârniþet cu Glechoma-Geum, 7432 Cereto-gârniþet cu Poa-Carex praecox, 7435 Cereto-gârniþet cu Genista-Festuca heterophylla.

Rãspândire: în câmpiile înalte ºi pe dealurile joase din Muntenia, Oltenia ºi Banat, în zona pãdurilor de stejar, subzona pãdurilor de stejari termofili. Suprafeþe: circa 105.000 ha din care 55.000 în sudul ºi 50.000 în vestul României. Staþiuni: Altitudini 100–300 m. Clima: T = 9,5–10,50C, P = 500–600 mm în sud, 600–750 mm în vest. Relief: câmpii plane sau cu depresiuni nu prea adânci, versanþi slab înclinaþi, cu expoziþii mai mult însorite. Roci: loessoide, lutoase, luturi, argile. Soluri: de tip preluvosol (sol brun-roºcat), profunde, argiloase, mezobazice, cu umiditate alternantã (primãvara ude, vara uscate), mezobazice. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene submediteraneene balcanice ºi continentale. Stratul arborilor, compus, în etajul superior, din cer (Q. cerris) ºi gârniþã (Q. frainetto) în proporþii variabile, rar cu amestec de stejar pedunculat (Quercus robur), gorun (Quercus petraea),

Pãdure de cer (Quercus cerris) ºi carpen (Carpinus betulus) cu Digitalis grandiflora

225

2.4. Pãduri (4)

tei argintiu (Tilia tomentosa), frasin (Fraxinus angustifolia), iar în etajul inferior puþine exemplare de Pyrus pyraster, Acer tataricum, Acer campestre, Ulmus procera; are acoperire de 70–90% ºi înãlþimi de 20–28 m la 100 de ani. Stratul arbuºtilor, dezvoltat variabil, compus mai ales din Crataegus monogyna Ligustrum vulgare, Evonymus verrucosus, Rhamnus cathartica, Cornus mas, Prunus spinosa, Rosa canina. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor, sãrac în specii vernale (Crocus flavus, Scilla bifolia), cu compoziþii diferite în funcþie de conþinutul solului în argilã; pe soluri mai puþin argiloase tip Glechoma-Geum, pe cele argiloase tip Poa angustifoliaCarex praecox sau Genista tinctoriaFestuca heterophylla.

Valoare conservativã: moderatã. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Quercus cerris, Q. frainetto. Specii caracteristice: Crocus flavus. Alte specii importante: Ajuga reptans, Betonica officinalis, Brachypodium sylvaticum, Campanula persicifolia, Carex caryophillea, C. tomentosa, Clynopodium vulgare, Calamagrostis epigeios, Centaurium umbellatum, Geum urbanum, Hieracium umbellatum, H. murorum, Lathyrus niger, Tanacetum corymbosum, Lithospermum purpureocoeruleum, Lychnis coronaria, Polygonatum latifolium, Sedum maximum, Veronica chamaedris, V. officinalis, Verbascum phlomoides, Viola hirta, Vincetoxicum hirundinaria º.a Literaturã selectivã: Popescu et al. 1989; Pop et al. 2000; Doniþã et al. 1990. Redactat: N. Doniþã, I. Biriº.

R4154 Pãduri danubian-balcanice de gârniþã (Quercus frainetto) cu Festuca heterophylla
Corespondenþe: NATURA 2000: 9280 Quercus frainetto woods EMERALD: !41.7 Thermophilous and supra-Mediterranean oak woods CORINE: – PAL.HAB: 41.76814 Danubian-balcanic Festuca heterophylla forest EUNIS: – Asociaþii vegetale: Quercetum frainetto Pãun 1964 Tipuri de ecosisteme: 7535 Gârniþet cu Genista-Festuca heterophylla, 7514 Gârniþet cu Glecoma-Geum.

Pãdure danubian-balcanicã de cer ºi gârniþã cu Crocus flavus

Rãspândire: în Câmpia Dunãrii ºi în câmpiile ºi dealurile joase din sudul Banatului, în zona pãdurilor de stejari, subzona pãdurilor de stejari termofili.

226

2.4. Pãduri (4)

Suprafeþe: circa 27.000 ha concentrate mai ales în jud. Argeº, Olt, Vâlcea, Dolj, Gorj, Mehedinþi, Caraº Severin. Staþiuni: Altitudini: 100–300 m. Clima: T = 11–100C, P = 550–650 mm. Relief: câmpii înalte, platouri mai drenate, versanþi slab-mediu înclinaþi cu diferite expoziþii. Roci: depozite luto-argiloase. Soluri: de tip preluvosol, luvosol, profunde, luto-argiloase, decarbonatate, slab-mediu acide, mezobazice, hidric echilibrate, mezotrofice. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene balcanice ºi continentale. Stratul arborilor, compus, în etajul superior, exclusiv din gârniþã (Quercus frainetto) sau cu puþine exemplare de cer (Q. cerris), gorun (Q. petraea ssp. polycarpa), stejar pedunculat (Q. robur), tei (Tilia tomentosa), chiar fag (Fagus sylvatica ssp. moesiaca), iar în etajul inferior arþar tãtãrãsc (Acer tataricum), ulm (Ulmus minor, U. procera), jugastru (Acer campestre), pãr pãdureþ (Pyrus pyraster), mojdrean (Fraxinus ornus); are acoperire de 60–80% ºi înãlþimi de 18–23 m la 100 de ani. Stratul arbuºtilor, dezvoltat neuniform compus din Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Evonymus europaeus, E. verrucosus, Rhamnus tinctoria, Cornus mas. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor, dominat de Festuca heterophylla, Glechoma hirsuta, Geum urbanum. Valoare conservativã: mare. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Quercus frainetto. Specii caracteristice: – . Alte specii importante: Astragalus glycyphyllos, Betonica officinalis, Brachypodium sylvaticum, Cytisus hirsutus, Campanula persicifolia, Calamagrostis epigeios, Digitalis grandiflora, Dactylis polygama, Genista tinctoria, Galium mollugo, Hiera-

cium umbellatum, Helleborus odorus, Hypericum perforatum, Lathyrus venetus, L. niger, Lychnis coronaria, Tanacetum corymbosum, Polygonatum latifolium, Potentilla micranthos, Sedum maximum, Veronica officinalis, V. chamaedris, Viola hirta, V. suavis º.a. Literaturã selectivã: Pãun 1966; Doniþã et al. 1990. Redactat: N. Doniþã, I. Biriº.

R4155 Pãduri danubian-balcanice de gârniþã (Quercus frainetto) ºi cer (Q. cerris) cu Carex praecox
Corespondenþe: NATURA 2000: 9280 Quercus frainetto woods EMERALD: !41.7 Thermophilous and supra-Mediterranean oak woods CORINE: – PAL.HAB: 41.7692 Getic early sedge Q. frainetto forest EUNIS: G1.7692 Getic early sedge Q. frainetto forest Asociaþii vegetale: Quercetum frainetto Pãun 1964 Tipuri de ecosisteme: 7532 Gârniþet cu Poa-Carex praecox.

Rãspândire: în câmpiile înalte din sudul României (Gãvanu-Burdea, Boian, Romanaþi, Podiºul Bãlãciþei), în zona pãdurilor de stejar, subzona pãdurilor de stejari termofili. Suprafeþe: circa 17.000 ha, exclusiv în sudul României. Staþiuni: Altitudini: 100–300 m. Clima: T = 10–10,50C, P = 500–600 mm. Relief: câmpii plane sau cu uºoare depresiuni, pla-

227

2.4. Pãduri (4)

touri. Roci: argile, luturi prãfoase. Soluri: de tip alosol, planosol, vertosol, profunde, argiloase, slab-mediu acide, mezobazice, cu umiditate puternic alternantã (primãvara ºi dupã ploi ude, vara uscate, crãpate adânc), mezotrofice. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene balcanice ºi continentale. Stratul arborilor, compus, în etajul superior, exclusiv din gârniþã (Quercus frainetto) sau cu puþin amestec de cer (Quercus cerris), gorun (Q. petraea ssp. polycarpa), iar în etajul inferior rar arþar tãtãrãsc (Acer tataricum), jugastru (Acer campestre), pãr pãdureþ (Pyrus pyraster), are acoperire de 70–90% ºi înãlþimi de 17–20 m la 100 de ani. Stratul arbuºtilor, slab dezvoltat, compus din Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Evonymus verrucosus. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor, dominat de speciile Carex praecox, Poa angustifolia. Valoare conservativã: mare. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Quercus frainetto. Specii caracteristice: Carex praecox. Alte specii importante: în flora vernalã doar Scilla bifolia în flora estivalã Asparagus tenuifolius, Brachypodium sylvaticum, Carex caryophillea, Carex spicata, Calamagrostis epigeios, Dactylis polygama, Fragaria viridis, Galium mollugo, G. pseudoaristatum, Genista tinctoria, Glechoma hirsuta, Tanacetum corymbosum, Lathyrus niger, Lychnis coronaria, Polygonatum latifolium, Potentilla micrantha, Sedum cepaea, Vincetoxicum hirundinaria, Viola hirta, º.a. Literaturã selectivã: Pãun 1966; Popescu et al. 1981; Doniþã et al. 1990; Ivan et al. 1992. Redactat: N. Doniþã, I. Biriº.

R4156 Pãduri danubian-balcanice de stejar brumãriu (Quercus pedunculiflora), cer (Q. cerris), gârniþã (Q. frainetto) (stejar pufos – Q. pubescens) cu Acer tataricum
Corespondenþe: NATURA 2000: 91I0*Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp. EMERALD: !41.7 Thermophilous and supra-Mediterranean oak woods CORINE: – PAL.HAB: 41.76223 Pontic Acer tataricumQ. pedunculiflora-Q. cerris steppe woods EUNIS: – Asociaþii vegetale: Quercetum pedunculiflorae-cerris Morariu 1944 Tipuri de ecosisteme: 7614 Stejãret de brumãriu-cer-gârniþã cu arþar tãtãrãsc ºi Lithospermum.

Rãspândire: în centrul ºi vestul Câmpiei Dunãrii, în zona de silvostepã, subzona silvostepei cu pãduri termofile. Suprafeþe: circa 16.000 ha, toate în sudul României. Staþiuni: Altitudini: 20–100 m. Clima: T = 11,5–100C, P = 450–500 mm. Relief: câmpie planã sau cu mici depresiuni, vãi largi. Roci: depozite loessoide. Soluri: de tip faeoziom, profunde, neutre, eubazice, hidric deficitare în timpul verii, eutrofice. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene, submediteraneene ºi caucaziene. Stratul arborilor, compus, în etajul superior, din stejar brumãriu (Quercus pedunculiflora), în amestec cu cer (Quercus cerris), stejar pufos (Q. pubescens), uneori ºi gârniþa (Q. frainetto), iar în etajul inferior ulm (Ulmus minor, U. procera), arþar

228

de regulã. Dactylis polygama. slab acide. Inula hirta. pentagyna. Teucrium chamaedris. I. Brachypodium sylvaticum. tataricum – Q. Chrysopogon gryllus. Carex michelii. Literaturã selectivã: Morariu 1944. Stratul arbuºtilor. Euphorbia polychroma. officinalis. C. D. Vincetoxicum hirundinaria. Fragaria viridis. Dictamnus albus. în Dobrogea ºi sudul Moldovei.000 ha din care 31.a. Coronilla varia. Cotinus coggygria. puternic dezvoltat. în Moldova de sud. Cornus mas. platouri. Rosa canina. vãi late. Geum urbanum. Stipa capillata.7 Thermophilous and supra-Mediterranean oak woods CORINE: – PAL. Quercus cerris. eubazice. 1990.7A12 Tartar maple steppe oak woods Asociaþii vegetale: Quercetum pedunculiflorae Borza 1937 Tipuri de ecosisteme: 8114 Stejãret de brumãriu cu arþar tãtãrãsc cu Glechoma-Geum. P = 400–450 mm.7A12 Tartar maple steppe oak woods G1.76221 Pontic A. Trifolium alpestre. Nepeta panonica. Betonica officinalis.2. poienit. compus în etajul superior din stejar brumãriu (Quercus pedunculiflora) exclusiv sau cu puþin amestec de 229 . R4157 Pãduri-rariºti danubian-vestpontice de stejar brumãriu (Quercus pedunculiflora) cu Acer tataricum Corespondenþe: NATURA 2000: 91I0*Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp. Prunus spinosa. glomerata. E. are acoperire variabilã. A. Filipendula vulgaris. Doniþã. pedunculiflora steppe woods EUNIS: G1. Galium verum. tenella. Viola hirta º. verticillatus. Potentilla argentea. Alte specii importante: Asparagus tenuifolius. Clima: T = 11–100C. A. Staþiuni: Altitudini 15–200 m. dominat de Lithospermum purpurocoeruleum. Vicia tenuifolia.4. în zona de silvostepã. Sedum maximum. eutrofice. profunde. Stratul arborilor. Suprafeþe: circa 49. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene submediteranene ºi continentale dar ºi caucaziene. Soluri: de tip faeoziom (cernoziom cambic). EMERALD: !41. Biriº. Poa angustifolia. Polygonatum latifolium. Quercus pubescens. de la rariºte (30–50%) pânã la pãdure încheiatã (70–80%) ºi înãlþimi de 10–16 m la 100 de ani. compus din Crataegus monogyna. Doniþã et al. în Dobrogea. Festuca rupicola.HAB: 41. Paeonia peregrina (numai în estul teritoriului). pãr pãdureþ (Pyrus pyraster). Pãduri (4) tãtãrãsc (Acer tataricum). Evonymus verrucosus. jugastru (Acer campestre). uneori desiºuri de Prunus fruticosa ºi P. Glechoma hirsuta. Viburnum lantana. Specii caracteristice: – . restul în sudul Moldovei ºi în Dobrogea. Roci: depozite loessoide. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Quercus pedunculiflora. Tanacetum corymbosum. europaeus. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor. hidric deficitare în timpul verii. Rãspândire: în estul Câmpiei Dunãrii. Ligustrum vulgare. bogate în humus.000 ha în Câmpia Dunãrii. subzona silvostepei cu pãduri de stejari termofili. Melica altissima. Redactat: N. Thalictrum minus. Rhamnus catharticus. Valoare conservativã: foarte mare. mojdrean (Fraxinus ornus). Relief: câmpii plane sau cu depresiuni puþin adânci. iar în poieni de Festuca valesiaca.

Fraxinus excelsior. cu exemplare de Acer campestre. Pãduri (4) stejar pufos (Q. Clima: T = 10. V. Ligustrum vulgare. Specii caracteristice: Doronicum hungaricum. P. origini de vãi largi. V. Prunus spinosa. eutrofice. Filipendula vulgaris. 1990. dar ºi caucaziene. valesiaca. arþar tãtãrãsc (Acer tataricum). V. P = 450–600 mm. Phlomis tuberosa.HAB: 41. constituit atât din specii de pãdure (fiind frecvente Geum urbanum. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor. Relief: versanþi slab înclinaþi.2. E. la limita interioarã a zonei de silvostepã. suavis. ulmi (Ulmus minor. tei argintiu (Tilia tomentosa). în Dobrogea ºi Pyrus elaeagrifolia. Veratrum nigrum. pubescens).76833 Dobrogean Q. Dactylis polygama. Rãspândire: numai în câmpiile ºi podiºurile din sud-estul României (Câmpia Dunãrii. Valoare conservativã: mare.000 ha. circa 3. Sorbus torminalis. pulcherrima. de regulã.4. subzona silvostepei cu pãduri de stejari termofili. Soluri: de tip faeziom. Vincetoxicum hirundinaria. 8214 ªleau de stejar brumãriu-tei argintiu-carpen cu Glecoma-Geum. S. Fragaria viridis. EMERALD: !41.7 Thermophilous and supra-Mediterranean oak woods CORINE: – PAL. Brachypodium sylvaticum. cât ºi din specii de stepã în poienile mai mari. Podiºul Dobrogei. iar în etajul inferior arþar tãtãrãsc (Acer tataricum) dominant. are acoperire de 40–70% ºi înãlþimi de 15–22 m la 100 de ani. platouri. Koeleria pyramidata. compus Crataegus monogyna. Asperula cynanchica.5–90C. Redactat: N. 1992. compus din stejar brumãriu (Quercus pedunculiflora). Centaurea stenolepis. Roci: straturi groase de loess. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene submediteraneene ºi continentale. de pajiºte stepicã: Ajuga laxmanni. Evonymus verrucosus. cãrpiniþã (Carpinus orientalis). 230 . A. Stratul arbuºtilor. Viola suavis. Rosa canina. Teucrium chamaedris. I. puternic dezvoltat. Rhamnus cathartica. Suprafeþe: reduse. tomentosa. Biriº. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Quercus pedunculiflora. Poa angustifolia. pãr (Pyrus pyraster). C. Staþiuni: Altitudini: 150–400 m. umbriþi. procera). Chrysopogon gryllus. în poieni pot apãrea pâlcuri de Prunus fruticosa. Doniþã. Alte specii importante: de pãdure: Asparagus tenuifolius. Festuca rupicola. Doniþã et al. S. Acer tataricum. profundemijlociu profunde.a. Carex michelli. Viburnum lantana. Literaturã selectivã: Borza 1937. mojdrean (Fraxinus ornus). hirta º. Achillea neilreichii. Paeonia peregrina (în Dobrogea ºi Moldova de sud): Polygonatum latifolium. Moldova de sud). U. capillata. Viola hirta. pedunculiflora lime – oriental hornbeam forest EUNIS: – Asociaþii vegetale: Querco pedunculifloraeTilietum tomentosae Doniþã 1970 Tipuri de ecosisteme: 8211 ªleau de stejar brumãriu-tei-cãrpiniþã cu Lithospernum. eubazice. Glecoma hirsuta). local Cotinus coggygria. R4158 Pãduri danubian-vest-pontice mixte de stejar brumãriu (Quercus pedunculiflora) ºi tei argintiu (Tilia tomentosa) cu Viola jordanii Corespondenþe: NATURA 2000: 91I0*Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp. Sambucus nigra. Vinca herbacea. europaeus. verticillatus. Pulmonaria mollis. Stratul arborilor. Ivan et al. bogate în humus. Stipa joannis. jordanii. jugastru (Acer campestre). F. hidric deficitare. tenella.

eubazice. Dactylis polygama. în zona de silvostepã. Clematis vitalba.7A228. Lithospermum purpurocoeruleum. Bromus benekeni º. pedunculiflora-Q. slab acide. robur) cu Tulipa bibersteiniana Corespondenþe: NATURA 2000: 91I0*Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp. în pãdure 60–80% ºi înãlþimi de 10–18 m la 100 de ani. Ligustrum vulgare. compus din Crataegus monogyna. în rariºte 20–40%. Stratul arbuºtilor bine dezvoltat.a. Prunus spinosa. profunde. ulm (Ulmus minor. are acoperire de 40–60% ºi înãlþimi de 15–17 m la 100 de ani. dezvoltat variabil. iar cea de varã. Suprafeþe: restrânse. Bupleurum praealtum. Pãduri (4) Ulmus procera ºi rar Carpinus betulus. R4159 Pãduri ºi rariºti danubiene de stejar brumãriu (Quercus pedunculiflora) ºi stejar pedunculat (Q. Verbascum phoeniceum. Alte specii importante: Asparagus tenuifolius. Roci: depozite loessoide fine.4. Vincetoxicum hirundinaria. hidric deficitare în timpul verii. pãr pãdureþ (Pyrus pyraster). caucaziene ºi continentale. Doniþã.a. Q. U. Tilia tomentosa. Biriº. hirta. Paeonia peregrina. Staþiuni: Altitudini 50–200 m. Specii caracteristice: – . Veratrum nigrum.HAB: 41. unele specii mezofile (Pulmonaria obscura. Danubian Q. Soluri: de tip faeoziom. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor.7 Thermophilous and supra-Mediterranean oak woods CORINE: – PAL. P = 450–475 mm. Stratul arborilor. Stratul arbuºtilor de regulã bine dezvoltat (acoperire 20–60%) ºi compus din Cornus mas. procera). I. câteva sute de ha. pedunculiflora). Myrroides nodosa. Relief: câmpie planã sau cu mici depresiuni. are în sinuzia vernalã specii sudice (Arum orientalis. compus în etajul superior din stejar brumãriu ºi stejar pedunculat (Quercus robur. Viola jordanii.). Rãspândire: în câmpiile ºi dealurile joase din sudul Moldovei ºi estul Munteniei. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Quercus pedunculiflora. Brachypodium sylvaticum. vãi largi. V. eutrofice. Ornithogalum fimbriatum). iar în etajul inferior. pe lângã graminee. Crataegus monogyna. are acoperire variabilã.2. jugastru (Acer campestre). Valoare conservativã: foarte mare. subzona silvostepei cu pãduri de stejari termofili. Corylus avellana. Climã: T = 11–100C. arþar tãtãrãsc (Acer tataricum). Viola reichenbachiana etc. luto-argiloase. 231 . Structura: Fitocenoze edificate din specii europene nemorale. Literaturã selectivã: Dihoru ºi Doniþã 1970. Geum urbanum. robur steppe woods EUNIS: – Asociaþii vegetale: – Tipuri de ecosisteme: 8314 Stejãret de pedunculat ºi brumãriu cu Glechoma-Geum. Evonymus europaeus º. Redactat: N. EMERALD: !41.

I. Q. Alte specii importante: sub pãdure: Ajuga laxmani. Viburnum lantana. exclusiv sau cu puþin amestec de gorun (Q. uneori Cornus mas.a. Podiºul Târnavelor. Soluri: de tip rendzinã. eubazice. Ramnus cathartica. pãr pãdureþ (Pyrus pyraster). Staþiuni: Altitudini 400–1200 m. Dactylis polygama. adesea cu roca la suprafaþã. Geum urbanum ºi Lithospermum purpurocoeruleum. Valoare conservativã: foarte mare. pedunculiflora. Specii caracteristice: Carex humilis. Sambucus nigra. Doniþã et al. E. Relief: versanþi repezi cu expoziþii sudice. Clima: T = 8–4. Corylus avellana. Phlomis tuberosa. sanguinea. Evonymus verrucosus. ambele subetaje. Valoare conservativã: foarte mare. Evonymus europaeus. hidric deficitare în timpul verii. Rosa canina. Literaturã selectivã: Dobrescu et al. Allium montanum. Anthe- R4160 Pãduri-rariºti dacice de stejar pufos (Quercus pubescens) cu Lithospermum purpurocoeruleum Corespondenþe: NATURA 2000: 91H0 Pannonian woods with Q. Prunus spinosa. Doronicum hungaricum. glomerata. Roci: calcaroase. Suprafeþe: circa 1. Ligustrum vulgare. robur).HAB: 41. în etajul nemoral. Stratul arbuºtilor. Redactat: N. eutrofice. Viola hirta º. dacica. Stipa pennata. stejar pedunculat (Q. S. uneori cer (Q. Vincetoxicum hirundinaria. Carex humilis). Stratul arborilor. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor. Glechoma hirsuta. Fragaria viridis. Alte specii importante: Adonis vernalis. Crataegus monogyna. pubescens EMERALD: !41. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor. având sub masiv ca specii frecvente.2. 40–60% în pãdure ºi înãlþimi de 6–12 m la 100 de ani. rom. polycarpa). Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Quercus robur.000 ha în vestul ºi centrul României. verrucosus. Campanula sibirica. Rãspândire: insular în dealurile ºi munþii joºi din vestul ºi centrul României (Munþii Apuseni. 1969. local Sorbus cretica.4. Poa angustifolia. Asparagus tenuifolius. Tipuri de ecosisteme: – 232 . 1990.7373 Intra-Carpathian insular Quercus virgiliana woods EUNIS: – Asociaþii vegetale: Lithospermo-Quercetum auct. C. Carex michelii. cerris). Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Quercus pubescens. Biriº. petraea ssp. constituit din specii de pãdure dar ºi de pajiºte stepicã (Stipa sp. virgiliana). Doniþã. Specii caracteristice: Tulipa bibersteiniana. Betonica officinalis. are acoperire redusã (20–40%) în rariºte. Arum orientale. Polygonatum latifolium. Pãduri (4) Rhamnus cathartica. Structura: Fitocenoze edificate de specii submediteraneene. arþar tãtãrãsc (Acer tataricum). dezvoltat în grupe alternând cu porþiuni de pajiºte. iar în poieni petece de pajiºti stepice cu Festuca valesiaca. Brachypodium sylvaticum. compus din stejari pufoºi (în special Quercus pubescens. dar pe alocuri ºi Q.50C. D. compus din Cornus mas. P = 650–900 mm. Podiºul Secaºelor). Ligustrum vulgare.7 Thermophilous and supra-Mediterranean oak woods CORINE: – PAL. superficiale pânã la mijlociu profunde scheletice.. Heracleum sphondylium.

compus aproape exclusiv din Cotinus coggygria. 1962.a. P. Seseli gracile. vara Lithospermum purpurocoeruleum. Galium mollugo. Festuca rupicola. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor. Dactylis glomerata. bogate în humus. Biriº. Carex michelii. Cotinus coggygria. Staþiuni: Altitudine 100–200 m. Literaturã selectivã: Gergely 1960. Astragalus glycyphyllos. Suprafeþe: restrânse. din stejar pufos (Quercus pubescens) sau cu rare exemplare de Pyrus pyraster. Pulmonaria molissima.000 ha. cu acoperire pânã la 100%. pânã la începutul verii Paeonia peregrina. Pãduri (4) ricum ramosum. dar local cu pâlcuri mai înalte de Prunus spinosa ºi Crataegus monogyna. cu asociaþii stepice în poieni. Moldova de sud). Filipendula vulgaris. Polygonatum odoratum. eubazice. I. Galium verum. Doniþã. exclusiv. Doricnium herbaceum. Redactat: N. Redactat: N. Vincetoxicum hirundinaria º. T. dezvoltat variabil. Linum flavum. Vicia tenuifolia. Specii caracteristice: Galium dasypodum. Valoare conservativã: foarte mare. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Quercus pubescens. Bromus inermis º. 233 . Dictamnus albus. elaeagrifolia. Verbascum phlomoides. I. Thalictrum minus. Lathyrus niger. Piptatherum virescens. Structura: Fitocenoze edificate de specii submediteraneene. în funcþie de acoperirea stratului arbuºtilor. Poa angustifolia. Galium dasypodum. Vinca herbacea. eutrofice. Stratul arborilor. superficiale. Fragaria viridis.5–100C. Rãspândire: numai în sud-estul României (Dobrogea. Vincetoxicum hirundinaria. Relief: versanþi cu înclinãri diferite. Sedum maximum. Doniþã. Sorbus domestica. Stachys recta. Iris pumila. are acoperire redusã (20–50%) ºi înãlþimi de 8–10 m la 100 de ani. sudice.HAB: 41. Stratul arbuºtilor. însoriþi. Lathyrus niger.2.7 Thermophilous and supra-Mediterranean oak woods CORINE: – PAL. întotdeauna puternic dezvoltat. Pulsatilla montana. în zona de silvostepã. platouri. ruthenica. Clima: T = 10. R4161 Pãduri-rariºti vest-pontice de stejar pufos (Quercus pubescens) cu Galium dasypodum Corespondenþe: NATURA 2000: 91AA Eastern white oak woods EMERALD: !41. Alte specii importante: Asparagus tenuifolius. hidric puternic deficitare. Trifolium alpestre. I. Roci: în general calcaroase. montanum. în general mici. compus. Literaturã selectivã: Dihoru et Doniþã 1970. Calamintha acinos. Inula ensifolia. Biriº. subzona silvostepei cu pãduri de stejari termofili. Veratrum nigrum.4. semischeletice.a. Fraxinus ornus. frecvent este poienit. Soluri: de tip rendzinã. Asparagus verticillatus. Serratula tinctoria. uneori ºi vulcanice sau ºisturi verzi. compus din specii xerofile.73724 Moesian Galium dasypodium white oak woods EUNIS: – Asociaþii vegetale: Galio dasypodiQuercetum pubescentis Doniþã 1970 Tipuri de ecosisteme: 8771 Stejãret de pufos cu scumpie cu Lithospermum. P = 450–500 mm. Leucanthemum corymbosum. circa 8. Brachypodium pinnatum.

4.a. 1971. et al. Carex michelii. în etajul nemoral. scheletice. Carex hallerana.). Acantho-Quercetum pubescentis Jakucs et Fekete 1958. Alte specii importante: Asparagus tenuifolius. Pãduri (4) R4162 Pãduri vest-pontice mixte de stejar pufos (Quercus pubescens) cu Paeonia peregrina Corespondenþe: NATURA 2000: 91AA Eastern white oak woods EMERALD: !41. Brachypodium sylvaticum. Veratrum nigrum. I.000 ha. Tanacetum corymbosum. Acer campestre. mai ales însoriþi. Melica uniflora. Staþiuni: Altitidini: 100–250 m. Vinca herbacea º. Relief: platouri. Cotino-Quercetum pubescentis Zol.7 Thermophilous and supra-Mediterranean oak woods CORINE: – PAL. Mercurialis ovata. hidric deficitare. foarte slab dezvoltat din cauza umbrei. în etajul pãdurilor submediteraneene. Polygonatum latifolium. Doniþã.7 Thermophilous and supra-Mediterranean oak woods CORINE: – PAL. Thlaspi perfoliatum. Vincetoxicum hirundinaria. cu rare exemplare de tei (Tilia tomentosa). mijlociu profunde. Specii caracteristice: Paeonia peregrina. Cotinus coggygria º. subetajul pãdurilor de gorun ºi de amestec de gorun.73723 Moesian Paeonia peregrina white oak woods EUNIS: – Asociaþii vegetale: Paeonio peregrinaeCarpinetum orientalis Doniþã 1970 Tipuri de ecosisteme: 8271 Stejãret de pufos cu cãrpiniþã ºi mojdrean cu Mercurialis ovata. Pyrus pyraster. Structura: Fitocenoze edificate din specii submediteranene. 234 . A. Fraxinus ornus. Roci: calcaroase ºi loess. 1990. Carpinus orientalis. Redactat: N. pubescens).5–100C. Valoare conservativã: foarte mare. Tipuri de ecosisteme: – Rãspândire: Defileul Dunãrii. Stratul arborilor. în silvostepã extrazonal pe versanþi umbriþi. compus din stejar pufos (Q. eubazice. Dactylis polygama. Doniþã et al. Poa nemoralis. format din Cornus mas.73726 Moesian Echinopswhite oak woods EUNIS: – Asociaþii vegetale: Echinopo banaticiQuercetum pubescentis. 1958. Stratul arbuºtilor bine dezvoltat (acoperire 20–40%). Climã: T = 10. verticillatus. versanþi slab înclinaþi.a. Crataegus monogyna. Piptatherum virescens º. Lithospermum purpurocoeruleum. Soluri: de tip rendzinã sau maroniu de pãdure. Literaturã selectivã: Dihoru et Doniþã 1970. Rãspândire: în Dobrogea.a. constituit din R4163 Pãduri-rariºti balcanice de stejar pufos (Quercus pubescens) cu Echinops banaticus Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: !41. Boºcaiu et al. P = 450–500 mm.HAB: 41. Teucrium chamaedris.HAB: 41. sub care se gãseºte un etaj compact din mojdrean (Fraxinus ornus) ºi cãrpiniþã (Carpinus orientalis).2. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Quercus pubescens. Fragaria viridis. specii sudice (Paeonia peregrina. are acoperire de 90–100% ºi înãlþimi de 10–12 m la 100 de ani. Suprafeþe: circa 6. Biriº. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor. Geum urbanum. eutrofice.

Tilia cordata). Lithospermum purpurocoeruleum. Staþiuni: Altitudini: 100–200 m. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene submediteranene ºi caucaziene. Tanacetum corymbosum. polycarpa). Orchis simia. Laser trilobum. mojdrean (Fraxinus ornus). Specii caracteristice: Echinops banaticus. R4164 Pãduri balcanice de nuc (Junglans regia) ºi sâmbovinã (Celtis australis) cu Scutellaria pichleri Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL. ulm (Ulmus minor). Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Quercus pubescens.5–110C. Literaturã selectivã: Jakucs 1961. Evonymus verrucosus.5–10. Cotinus coggygria. bine dezvoltat. Q. virgiliana. cu puþin amestec de tei (Tilia tomentosa. Hypericum perforatum. Carduus candicans. Alte specii importante: Achillea coarctata.4. rendzinã. Vincetoxicum hirundinaria º. iar în etajul inferior din mojdrean (Fraxinus ornus). Potentilla micrantha. cãrpiniþã (Carpinus orientalis). eutrofice. Crataegus monogyna. Valoare conservativã: foarte mare. Roman 1974. sorb (Sorbus domestica). Roci: calcare. Dictamnus albus. jugastru (Acer campestre). hidric optimale. Structura: Fitocenoze edificate de specii submediteraneene. Soluri: de tip rendzinã ºi litosol. Coronilla elegans. Climã: T = 11. Staþiuni: Altitudini: 100–300 m. Q. hidric deficitare vara.a. P = 750–800 mm.2. de rariºte (20–30%) sau de pãdure (40–80%) ºi înãlþimi pânã la 15 m la 100 de ani. Relief: bolovãniºuri la baza pereþilor stâncoºi ºi a versanþilor abrupþi. Acanthus longifolius. virgiliana). Boºcaiu et al. stâncoºi. are acoperire variabilã. are acoperire de 70–90% ºi înãlþimi de 18–25 m la 100 de ani. în etajul nemoral. Fragaria viridis. scheletice. Relief: versanþi în general puternic înclinaþi.000 ha. º. scheletice. iar în etajul inferior. gârniþã (Quercus frainetto). câteva zeci de ha. Stratul arbuºtilor. Carex hallerana. subetajul pãdurilor de gorun ºi de amestec cu gorun.50C. Biriº.HAB: 44. Soluri: de tip litosol. I. Syringa vulgaris. Pãduri (4) Suprafeþe: circa 1. carpen (Carpinus betulus). Tamus communis. slab acide eubazic. bogat în specii submediteraneene. cãrpiniþã (Carpinus orientalis). Suprafeþe: foarte restrânse. bine dezvoltat. P = 700–800 mm. superficiale. însoriþi. Roci: calcaroase. Redactat: N. gorun (Quercus petraea ssp. compus în etajul superior din sâmbovinã (Celtis australis) ºi nuc (Junglans regia). ssp. 1971.7C5 Celtis australis woods Asociaþii vegetale: Celto-Juglandetum regiae Jov 1957 em Roman 1974 Tipuri de ecosisteme: – Rãspândire: în sudul Podiºului Mehedinþi ºi în Defileul Dunãrii. Stratul arborilor.693 Balcanic Juglans – Celtis riverine forest EUNIS: G1.a. compus din Cornus mas. rar tei (Tilia tomentosa). eutrofice. viºin turcesc (Prunus mahaleb). dalechampii). Stratul arborilor. Polygonatum latifolium. dalechampii. eubazice. Geranium sanguineum. compus în etajul superior din stejari pufoºi (Quercus pubescens. Clima: T = 11. cu puþin gorun (Quercus petraea ssp. Doniþã. 235 . Stratul arbuºtilor. superficialemijlociu profunde.

Rhamnus tinctoria. tenuis). Literaturã selectivã: Mihãilescu S. Clima: T = 7. Achillea collina. Lythospermum purpurocoeruleum.HAB 1999: 41. Acanthus longifolius. Literaturã selectivã: Roman 1974. Stratul ierbos este reprezentat prin specii cu caracter mesotrof în pãdure ºi specii caracteristice pentru dunele de nisip înierbate. Tamus communis. Koeleria macrantha. situate în rariºtile de pãdure. Potentilla argentea. Redactat: Simona Mihãilescu. Artemisia campestris. Specii caracteristice: Scutellaria pichleri. Thymus pannonicus. spinulosa. P = 750 mm. Agrostis capillaris (A. Suprafeþe: restrânse (< 100 ha). Potentilla cinerea. º. Brachypodium sylvaticum. Salvia nemorosa. Festuca rupicola. Staþiuni: Altitudine: 490–530 m. Sedum acre. Myrrhoides nodosa. Rubus tomentosus.). Symphytum tuberosum º. Covasna). Dactylis polygama. Doniþã. 236 . Elymus repens. Parietaria officinalis.4. Soluri: psamosoluri. Sedum acre. Euphorbia cyparissias. Centaurea apiculata ssp. Trifolium montanum. Biriº.2. Cruciata pedemontana. Ruscus hypoglossum. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Celtis australis. Agrostis capillaris (A. Lunaria annua. Valoare conservativã: mare. Relief: dune de nisip care alterneazã cu teren plan. Substrat: nisipuri. Juglans regia.a. Lolium perenne. Redactat: N. tenuis). Syringa vulgaris. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor. Arum orientale. Carex caryophyllea. Ferulago heuffeli. Alte specii: Medicago falcata. Pãduri (4) compus din Cornus mas. Asperula cynanchica. Structura: Habitat primar în care stratul arborilor este bine dezvoltat. Melica uniflora. Cotinus coggygria. Veronica prostata. 2004 (ined. I. dezvoltat.B37 Intra-Carpathian dune oak-birch woods EUNIS: – Asociaþii vegetale: Agrostis tenuisBetuletum verrucosae Resmeriþã 1970 Tipuri de ecosisteme: – Rãspândire: Carpaþii Meridionali: depresiuni intramontane (Mestecãniºul de la Reci – jud. Dianthus cartusianorum. Specii caracteristice: Betula pendula. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Betula pendula. Helianthemum nummularium. Genista tinctoria.5. pH = 5. Poa nemoralis. Leucanthemum macrophyllum. Calamintha vulgaris.8–7. habitat endemic. Alte specii importante: Achillea crithmifolia. Linum austriacum. R4165 Pãduri-rariºti de Betula pendula Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL. având o acoperire de pânã la 75%. Alium fuscum.50C. Valoare conservativã: foarte mare. Sinuzia ierboasã este dominatã de Festuca rupicola. cu multe specii termofilesubmediteraneene.a. Campanula grossekii.

4. Pãduri (4) Pãdure-rariºte de mesteacãn (Betula pendula) 237 .2.

Retezat. Fãgãraº). glaciare. reprezentat prin rariºti de arbori de molid (Picea abies). Alnus viridis (pe versanþi umezi). Suprafeþe: reduse. Bruckenthalia spiculifolia. Viola declinata º. dominat de Vaccinium myrtillus. Homogyne alpina. Deschampsia flexuosa. ienupãr pitic (Juniperus sibirica). vitis-idaea. la altitudini de 1600–1750 m ºi Rariºte de molid (Picea abies) ºi zâmbru (Pinus cembra) cu Brukenthalia spiculifolia 238 . în partea inferioarã a etajului subalpin. oligoterme. Stratul arbuºtilor. Salix silesiaca. Strei. Stratul arborilor. de ordinul sutelor de ha. gneisuri. Soldanella hungarica. umede. cu expoziþii diferite. vãi largi.4. Clima: T = 2–00C. Dryopteris expansa. Staþiuni: Altitudini: 1600–1900 m. Huperzia sellago. P= 1300–1400 mm. mezofite.a. Campanula abietina. culmi. mai rar zâmbru (Pinus cembra). oligotrofe. Structura: Fitocenoze edificate de specii boreale ºi carpato-balcanice.21622 Carpathian subalpine Bruckenthalia spruce forest EUNIS: G3. frecvent scheletice. Relief: versanþi puternic–mediu înclinaþi. Roci: ºisturi cristaline. bine dezvoltat. R4201 Rariºti sud-est carpatice de molid (Picea abies) ºi zâmbru (Pinus cembra) cu Bruckenthalia spiculifolia Corespondenþe: NATURA 2000: 9420 Alpine Larix decidua and/or Pinus cembra forests EMERALD: !42. Soluri de tip podzol ºi prepodzol. frecvent. cu acoperire redusã (sub 60%) ºi înãlþimi de 10–12 m. oligobazice. superficiale–mijlociu profunde. acoperã aproape în întregime suprafaþa ºi este constituit mai ales din jneapãn (Pinus mugo).2. scoruº (Sorbus aucuparia). arbori în grupe de câteva exemplare. Calamagrostis villosa.35 Carpathian larch and arolla forests CORINE: – PAL. Pãduri temperate de conifere (42) din ce în ce mai mici (pânã la 1 m) spre altitudini mari. foarte acide.4. Luzula sylvatica.HAB: 42.1B62 Eastern Carpathian subalpine spruce forest Asociaþii vegetale: Bruckenthalio-Piceetum Borhidi 1969 Tipuri de ecosisteme: – Rãspândire: În Carpaþii Meridionali (Munþii Parâng. Pãduri (4) 2.2. cu participarea speciilor V. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor.

Relief: 239 . Viola declinata º. Doniþã. V. P = 1100–1200 mm. frecvent arbori în grupe de câteva exemplare. Redactat: N. Larix decidua (local). Fragaria vesca. Oxalis acetosella. Stratul arborilor. Biriº. Pinus cembra. Soluri de tip podzol. Mititelu et al. Staþiuni: Altitudini: 1600–1850 m. Specii caracteristice: Rhododendron myrtifollium. frecvent scheletice. Coldea et Pop 1988. glaciare. I. Luzula sylvatica. R4202 Rariºti sud-est carpatice de molid (Picea abies) ºi zâmbru (Pinus cembra) cu Rhododendron myrtifollium Corespondenþe: NATURA 2000: 9420 Alpine Larix decidua and/or Pinus cembra forests EMERALD: !42. Pinus mugo. ienupãr pitic (Juniperus sibirica).a. prepodzol. Melampyrum sylvaticum. Calamagrostis villosa. Juniperus sibirica. Suhard. Festuca nigrescens. foarte acide. scoruº (Sorbus aucuparia). Luzula luzuloides. Homogyne alpina. Campanula abietina. umede. mezofite.2.4. Literaturã selectivã: Coldea et. Alte specii importante: Anthenaria dioica. în partea inferioarã a etajului subalpin. Stratul arbuºtilor acoperã aproape în întregime suprafaþa ºi este constituit mai ales din jneapãn (Pinus mugo). Literaturã selectivã: Borhidi 1971. I. oligotrofe. Potentilla chrysocraspeda etc. Luzula luzuloides. Alnus viridis (pe versanþi umezi). oligobazice. oligoterme. Coldea 1991. Roca: ºisturi cristaline. la altitudini de 1600–1700 m ºi din ce în ce mai mici (pânã la 1 m) spre altitudini mari. cu acoperire redusã (sub 60%) ºi înãlþimi. Biriº. Suprafeþe: reduse. Doniþã.21621 Carpathian subalpine Rhododendron spruce forest EUNIS: G3. vãi largi. vitis-idaea. V. Rubus idaeus º. Juniperus sibirica. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor constituit mai ales din Vaccinium myrtillus. mai rar zâmbru (Pinus cembra).35 Carpathian larch and arolla forests CORINE: – PAL. Salix silesiaca. versanþi puternic–mediu înclinaþi. Coldea 1991. Deschampsia flexuosa. Dryopteris expansa. Valoare conservativã: foarte mare. de la 10–12 m. reprezentat prin rariºti de arbori de molid (Picea abies). Melampyrum sylvaticum. Pinus cembra. gaultherioides. Oxalis acetosella. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Picea abies. Alte specii importante: Athyrium distentifolium. Saxifraga cuneifolia.a. Redactat: N. Pânzaru 1986. Pãduri (4) Valoare conservativã: foarte mare. de ordinul sutelor de ha.HAB: 42. Lonicera caerulea. Compoziþie floristicã: specii edificatoare: Picea abies. andezite. Soldanella hungarica. Clima: T = 3–10C. Ribes petraeum. culmi.1B62 Eastern Carpathian subalpine spruce forest Asociaþii vegetale: Rhododendro myrtifolii– Piceetum Coldea et Pânzaru 1986 Tipuri de ecosisteme: – Rãspândire: În Carpaþii Orientali (Munþii Rodnei. Structura: Fitocenoze edificate de specii boreale ºi carpato-balcanice. Pinus mugo. 1986. cu participarea speciilor Rhododendron myrtifollium. Cãlimani). superficiale-mijlociu profunde. Huperzia sellago. Specii caracteristice: Bruckenthalia spiculifolia.

umede. Cãpãþãnii.50C. foarte acide. poate avea acoperire de 100% dar spre golul alpin ºi de 60–80%. Cindrel. mezofite. andosol. Rãspândire: Munþii Þibleº. Staþiuni: Altitudini: 1500–1850 m. Parâng. Þarcu. Clima: T = 3. Stratul ierburilor ºi subarbustiv este dominat de Oxalis acetosella ºi Vaccinium sp.HAB: 42.000 în Carpaþii Meridionali. în etajul boreal.a.0–1. Roci: silicioase ºi calcaroase. Vlãdeasa. Ceahlãu. oligoterme.000 în Carpaþii Occidentali). Structura: Fitocenoze edificate de specii boreale ºi carpato-balcanice.1B62 Eastern Carpathian subalpine spruce forest Asociaþii vegetale: Soldanello majoriPiceetum Coldea et Wagner 1998 Tipuri de ecosisteme: Tipuri de ecosisteme: 1136 Molidiº cu Oxalis-Soldanella. Rubus idaeus.).000 în 240 . sau cu puþin amestec de scoruº (Sorbus aucuparia). Lotrului. Stratul arbuºtilor lipseºte sau este slab dezvoltat (Sorbus aucuparia arbustiv.21626 Carpathian subalpine Soldanella spruce forest EUNIS: G3. Pãduri (4) Rariºte presubalpinã de molid ºi zâmbru cu Rhododendron myrtifollium R4203 Pãduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) cu Soldanella hungarica Corespondenþe: NATURA 2000: 9410 Acidophilous Picea forests of the montane to alpine levels (Vaccinio-Piceetea) EMERALD: !42. oligobazice. Ciucaº.21 Alpine and Carpathian subalpine spruce forest CORINE: – PAL. culmi. Rodnei. Godeanu. superficiale-mijlociu profunde. ªurianu. Soluri: prepodzol.000 ha (25. Fãgãraº. Rosa pendulina º. Carpaþii Orientali.4. Harghitei. P = 900–1400 mm. atinge înãlþimi de 15–20 m la 100 de ani. Cãlimani. Relief: creste. oligotrofe. versanþi puternic înclinaþi. 11. situaþie în care se pot gãsi tufe de jneapãn (Pinus mugo) sau ienupãr (Juniperus communis). Lonicera nigra.2. Stratul arborilor. cu diferite expoziþii. 7. compus exclusiv din molid (Picea abies). Bucegi. Stratul muºchilor bine dezvoltat cu Polytrichum sp. Penteleu. Retezat. podzol. 1157 Molidiº cu Vaccinium-Hylocomium. criptopodzol. Suprafaþa ocupatã: 43.

stâncãrii. major. mai rar Pinus mugo. 1990.a. Sorbus aucuparia. 1656 Laricet presubalpin cu Vaccinium. acoperire de 70–90% (pãdure) la altitudini pânã la 1600–1750 m. mijlociu profunde. compus din larice (Larix decidua) exclusiv sau cu amestec de molid (Picea abies). brad (Abies alba). paltin de munte (Acer pseudoplatanus). Wagner 1998. zâmbru (Pinus cembra). mezofile. Meridionali (masivele Ciucaº. Climã: T = 2. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor. Stratul arbuºtilor. Suprafeþe: de ordinul câtorva mii de ha. Specii caracteristice: Soldanella hungarica ssp. compus din amestec de specii acidofile (Vaccinium myrtillus. Alte specii importante: Athyrtium distentifolium. Rãspândire: în Carpaþii Orientali (masivul Ceahlãu). Ribes petraeum. fag (Fagus sylvatica). de 40–60% (rariºte) la altitudini mari peste 1750 m sau pe stâncãrii. creste. Lamium galeobdolon). Calamagrostis villosa. mediu-slab acide. Doniþã 1988. Viola declinata º. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Picea abies. oligoterme. Rubus idaeus. Bândiu. Gymnocarpium dryopteris. sylvatica. Biriº.HAB: 42. Redactat: N.2. superficiale – Pãdure de larice (Larix decidua) ºi molid (Picea abies) cu Saxifraga cuneifolia 241 . Soluri: de tip litosol. Relief: versanþi înclinaþi – foarte înclinaþi cu expoziþii diverse. dezvoltat variabil. arborii au înãlþimi de 20–28 m la 100 de ani. Pãduri (4) Valoare conservativã: mare. R4204 Pãduri ºi rariºti de larice (Larix decidua) cu Saxifraga cuneifolia Corespondenþe: NATURA 2000: 9420 Alpine Larix decidua and/or Pinus cembra forest EMERALD: !42. Dryopteris expansa. calcare.5–1. Luzula luzuloides. Stratul arborilor. I. compus din Juniperus sibirica. bine dezvoltat. Lotrului) ºi Ocidentali (Vidolm). Homogyne alpina. sau micã. dar ºi specii de buruieniºuri montane (Adenostyles orientalis) ºi chiar specii de mull (Asperula odorata. Senecio nemorensis. scheletice.4. Structura: Fitocenoze edificate de specii boreale montane. Deschampsia caespitosa. Doniþã et al.3531 Eastern Carpathian larch forest EUNIS: – Asociaþii vegetale: Saxifrago cuneifolii – Laricetum (Beldie 1967) Coldea 1991 Tipuri de ecosisteme: 1454 Lariceto – molidiº cu Calamagrostis – Luzula. P = 900– 1200 mm. oligotrofe. vitis-idaea. Rumex alpinus. L. Deschampsia flexuosa). Staþiuni: Altitudini: 1350–1850 m (Vidolm 800 m). Valoare conservativã: foarte mare. Roci: conglomerate calcaroase. rar.35 Carpathian larch and arolla forest CORINE: – PAL. Bucegi. Salix silesiaca. Doniþã.50C. Literaturã selectivã: Coldea. V.

Alte specii importante: Aquilegia transsilvanica. andezite. umede.2. Fragaria vesca.a. Dryopteris carthusianorum.000 în Carpaþii Orientali. mezobazice. Poa nemoralis.21627 Carpathian Oxalis spruce forest EUNIS: – Asociaþii vegetale: Hieracio rotundati – Piceetum oxalidosum Pawl et Br. cu expoziþii diferite. Valeriana montana º. compus exclusiv din molid (Picea abies).000 ha. Rubus idaeus. 242 . Staþiuni: Altitudini: 1000–1300 m în Carpaþi Orientali. ulm de munte (Ulmus glabra). 1400–1600 m în Carpaþii Meridionali. Ranunculus carpaticus. Redactat: N. Moneses uniflora. P = 900–950 mm în nord ºi 1000–1200 mm în sud. slab dezvoltat – exemplare rare de scoruº (Sorbus aucuparia). sylvatica. Structura: Fitocenoze edificate de specii boreale ºi carpatice. Plagiochila asplenioides. Stratul muºchilor bine dezvoltat sub masiv. Doniþã.000 în Carpaþii Occidentali. profunde. Rhitidiadelphus triquetrus º.00C. Athyrium distentifolium. coame. Luvisol (brun luvic). oligoterme.000 în Carpaþii Meridionali ºi 25. Melampyrum sylvaticum. gresii calcaroase. paltin de munte (Acer pseudoplatanus). Specii caracteristice: Saxifraga cuneifolia. Coldea 1991.a. din care 220. Relief: versanþi cu înclinãri slabemoderate pânã la puternice. cu Dicranum scoparium. Soluri: districambisol (brun acid). acide-slab acide. Climã: T = 3. Homogyne alpina. Phleum alpinum. Roci: fliº marno-gresos. mezofite. Stratul arbuºtilor. fag (Fagus sylvatica). Hylocomium splendens. are acoperire mare (80–100%) ºi înãlþimi de 25–40 m. Chrysanthemum rotundifolium. L.0–5. în etajul boreal. Pãduri (4) Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Larix decidua. andosol. Pãdure de molid (Picea abies) ºi brad (Abies alba) cu Oxalis acetosella R4205 Pãduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) cu Oxalis acetosella Corespondenþe: NATURA 2000: 9410 Acidophilous Picea forests of the montane to alpine levels (Vaccinio-Piceetea) EMERALD: – CORINE: – PAL. Soldanella hungarica. Bl. Literaturã selectivã: Beldie 1967. sau cu rare exemplare de brad (Abies alba). Luzula luzuloides. Oxalis acetosella. Stratul arborilor. Campanula abietina. Suprafeþe: circa 285. 40. conglomerate. mezo-eutrofe. tufuri andezitice. 1939 Tipuri de ecosisteme: 1226 Molidiº cu Oxalis-Dentaria-Asperula. Carduus personata. Calamagrostis arundinacea. Biriº.4. I.HAB: 42. Rãspândire: în toþi Carpaþii româneºti. Sambucus racemosa. mai rar ºisturi silicioase.

Biriº. Bl. Silene heuffeli). R4206 Pãduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) ºi brad (Abies alba) cu Hieracium rotundatum Corespondenþe: NATURA 2000: 9410 Acidophilous Picea forests of the montane to alpine levels (Vaccinio-Piceetea) EMERALD: – CORINE: – PAL. Doniþã. Pãduri (4) Ribes petraeum. Soluri: prepodzol. Rubus idaeus. Stellaria nemorum. 3256 Molideto–brãdet cu Calamagrostis – Luzula. cu amestec de brad (Abies alba). Soldanella hungarica. Dryopteris filix-mas. C. oligoterme. la altitudini mai mici. Campanula abietina. Huperzia sellago. 243 . Fragaria vesca. criptopodzol. culmi. Lycopodium annotinum. cu Oxalis acetosella. mezofite. Lonicera nigra. puternic acide. oligobazice.HAB: 42.000 ha). Stratul arbuºtilor lipseºte sau este slab dezvoltat (exemplare rare de Sambucus racemosa. Deschampsia flexuosa.2. Valoare conservativã: moderatã. Gentiana asclepiadea. 1939 Tipuri de ecosisteme: 1234 Molidiº cu Calmagrostis – Luzula. scheletice. Relief: creste.50C. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene boreale ºi carpatice. în etajul boreal.000 ha). versanþi puternic înclinaþi. scoruº (Sorbus aucuparia). Lonicera nigra.4. Dentaria glandulosa. L. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Picea abies. 1200–1400 mm în sud. Stratul arborilor. Senecio nemorensis. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor. Mercurialis perennis. et Br. Homogyne alpina. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor. Doniþã et al. Roci: silicioase. 1990. compus exclusiv din molid (Picea abies) sau. Climã: T = 4. neuniform. Fragaria vesca. major. oligotrofe. Daphne mezereum. Homogyne alpina.1B1 Bilberry spruce forest Asociaþii vegetale: Hieracio rotundato – Piceetum Pawl. I. Dryopteris filix-mas. podzol. mai ales în golurile din arboret. dominat de specii de Calamagrostis. umede. Specii caracteristice: Hieracium rotundatum. Valoare conservativã: moderatã. suprafeþe mai reduse în Carpaþii Occidentali (15. Spiraea chamaedrifolia etc. are acoperire mai redusã (50–80%). local cu Galium odoratum sau Calamagrostis arundinacea. Rubus hirtus. Stratul muºchilor cu dezvoltare variabilã este de tip Polytrichum. Literaturã selectivã: Coldea 1991. Alte specii importante: Athyrium filixfemina. mai frecvent în Carpaþii Meridionali (42. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Picea abies ºi Albies alba.5–1. arundinacea. 1256 Molidiº cu Vaccinium. Rãspândire: în toþi Carpaþii româneºti. Redactat: N.). P = 900–1000 mm în nord.000 ha. Gentiana asclepiadea. Polygonatum verticillatum.21623 Carpathian high montane Hieracium spruce forest EUNIS: G3. Moneses uniflora. superficiale. Spiraea chamaedrifolia etc. Luzula luzuloides. Luzula luzuloides. Campanula abietina. Oxalis acetosella. Vaccinium myrtillus (local poate deveni dominantã). Specii caracteristice: Hieracium rotundatum ºi speciile subalianþei Soldanello–Picenion (Soldanella hungarica ssp. dezvoltat în pete. puternic dezvoltat. înãlþimi de 22–30 m la 100 de ani. Alte specii: Athyrium filix-femina. Staþiuni: Altitudini: 1200–1600 m.000 ha) ºi Orientali (31. Suprafeþe: circa 88. cu expoziþii diferite. sylvatica. Lamium galeobdolon. Calamagrostis villosa.

Doniþã.50C. 1400–1800 m în sud. Staþiuni: Altitudini: 1000–1300 m în nord. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene boreale. mezo-oligobazice. Climã: T = 4. 32.1B1 Bilberry spruce forest Asociaþii vegetale: Hieracio rotundati – Piceetum hylocomiosum Pawl. umede. et Br. 1.000 ha în Carpaþii Meridionali. mai frecvent umbriþi. Soluri: prepodzoluri ºi podzoluri cu moder. în etajul boreal. oligotrofe. mezofilehigrofile. slab pânã la semischeletice. 1939 Tipuri de ecosisteme: 1247 Molidiº cu Hylocomium.000 ha din care 39. uºoare.21627 Carpathian Hylocomium spruce forest EUNIS: G3. Pãduri (4) Literaturã selectivã: Coldea 1991. 1990. Bl. Rãspândire: În toþi Carpaþii româneºti. Suprafeþe: circa 72.HAB: 42.000 ha în Carpaþii Occidentali.000 în Carpaþii Orientali. mai putin frecvent în ceilalþi munþi.4–3. oligoterme. P = 900–950 mm în nord. 1000–1200 m în sud. Biriº. Pãdure de molid (Picea abies) cu muºchi verzi 244 . Redactat: N. R4207 Pãduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) ºi brad (Abies alba) cu Hylocomium splendens Corespondenþe: NATURA 2000: 9410 Acidophilous Picea forests of the montane to alpine levels (Vaccinio – Piceetea) EMERALD: – CORINE: – PAL. în partea inferioarã ºi mijlocie a etajului. Roci: ºiºturi cristaline. 2247 Molideto – brãdet cu Hylocomium. mai frecvent în Carpaþii Orientali. mai rar fliº. I. roci euptive acide ºi intermediare. gresii silicioase. Relief: versanþi slab – mediu înclinaþi.4. în partea mijlocie ºi superioarã a etajului.2. profunde – mijlociu profunde. Stratul arborilor. Doniþã et al.

cu moder fin. et Br. mai frecvent în Carpaþii Meridionali.00C. Climã: T = 4.2. Mnium punctatum. Vaccinium myrtillus. Rosa pendulina. Polytrichum commune. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Picea abies.000 în Carpaþii Occidentali. Relief: versanþi slab – moderat înclinaþi cu expoziþii diverse. Biriº. 1000–1200 m în sud. oligoterme. Soluri: prepodzoluri. permanent umede dar drenate. mijlociu – submijlociu profunde. Structura: Fitocenoze edificate de specii boreale. scoruº (Sorbus aucuparia). Rãspândire: în toþi Carpaþii româneºti. sau cu amestec de brad (Abies alba) ºi rare exemplare de fag (Fagus sylvatica).000 în Carpaþii Orientali. Ptilium crista – castrensis.4. granite). Oxalis acetosella. Pãduri (4) compus exclusiv din molid (Picea abies). oligobazice. 12. 1000–1200 mm în sud. Doniþã et al. Alte specii importante: Lycopodium annotinum. gros (10 cm) acoperã în întregime solul dominat de Hylocomium sp. sau cu amestec de brad (Abies alba). are acoperire relativ mare (70–80%) ºi înãlþimi de 20–30 m la 100 de ani. Staþiuni: Altitudini: 1300–1600 m în nord. Literaturã selectivã: Coldea 1991.000 în Carpaþii Meridionali. 1990. slab dezvoltat. Thuidium tamariscinum. Stratul arborilor. Redactat: N. Doniþã. Bl. P = 900–1000 mm în nord. 2237 Molideto-brãdet cu Luzula silvatica. gnaisuri.21628 Carpathian Luzula sylvatica spruce forest EUNIS: G3. Eurynchium striatum. Valoare conservativã: moderatã.HAB: 42. Soldanella hungarica. scheletice. 17. mesteacãn (Betula pendula).000 ha din care 10. Stratul arbuºtilor lipseºte sub arborete dese ºi parþial dezvoltat sub cele mai puþin dese (Spiraea chamaedrifolia. Roci: roci acide (ºisturi silicioase. R4208 Pãduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) ºi brad (Abies alba) cu Luzula sylvatica Corespondenþe: NATURA 2000: 9410 Acidophilous Picea forests of the montane to alpine levels (Vaccinio – Piceetea) EMERALD: – CORINE: – PAL. Hylocomium splendens (dominant). în etajul boreal. Luzula sylvatica. Stratul arbuºtilor lipseºte sau este slab dezvoltat cu exemplare rare de Sambucus racemosa. 245 . oligotrofe. podzoluri. luzuloides. Majanthemum bifolium. uºoare.0–2.1B1 Bilberry spruce forest Asociaþii vegetale: Hieracio rotundati – Piceetum Pawl. Specii de muºchi: Dicranum scoparium. Lonicera nigra. L. mezofite. 1939 (Luzulo sylvaticae – Piceetum Wraber 1953) Tipuri de ecosisteme: 1237 Molidiº cu Luzula sylvatica. reprezentat prin exemplare rare de Luzula sylvatica. Specii caracteristice: – . acide. are o acoperire de 70–100% ºi înãlþimi de 24–32 m la 200 de ani. Stratul muºchilor. I. bine dezvoltat. Suprafeþe: circa 49. compus exclusiv din molid (Picea abies). Sorbus aucuparia): Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor.

stagnosol. Valoare conservativã: mare. Specii caracteristice: Luzula sylvatica (dominantã).HAB: 42. Oxalis acetosella. Boºcaiu 1971. Dryopteris dilatata. Veronica urticaefolia.2.0–1. commune. filix-femina. P. Literaturã selectivã: Coldea 1991. Senecio nemorensis.21625 Carpathian Leucanthemum high mountaine spruce forest EUNIS: – Asociaþii vegetale: Leucanthemo waldsteinii – Piceetum Krajna 1933 Tipuri de ecosisteme: 1218 Molidiº cu Myosotis. 1227 Molidiº cu Chrysanthemum rotundifolium. Deschampsia flexuosa. Coldea 1991. Doniþã et al. Campanula abietina. Doniþã. Vaccinium myrtillus º. Luzula luzuloides. I. Rãspândire: în toþi Carpaþii româneºti. carpatice. Redactat: N. Stratul arborilor compus exclusiv din molid (Picea abies). Rhitidiadelphus triquetrus. Paris quadrifolia. filix-femina. P = 1000–1300 mm. Specii caracteristice: Leucanthemum waldsteinii. slab dezvoltat (Sambucus racemosa). Biriº. Raþiu 1967. mezobazice. Chrysosplenium alternifolium. Sorbus aucuparia.50C. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Picea abies.4. Roci: mai ales roci silicioase. pe vâlcele umede. Suprafeþe: mici. Stratul muºchilor: variabil. acide-slab acide.a. pe lângã izvoare. Athyrium distentifolium. Biriº. Moneses uniflora. A. Campanula abietina. Homogyne alpina. puternic dezvoltat de tip Leucanthemum waldsteinii. Valoare conservativã: foarte mare. Stellaria nemorum. Doniþã et al. R4209 Pãduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) cu Leucanthemum waldsteinii Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL. Stratul arbuºtilor. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Picea abies (Picea abies ºi Fagus sylvatica ssp. sylvatica). higrofite. Literaturã selectivã: Wraber 1962. Doniþã. Soluri: de tip gleisol. Hieracium rotundatum. Symphytum cordatum. Vaccinium myrtillus. Soldanella hungarica. Oxalis acetosella. brad (Abies alba). nu acoperã complet solul. Doronicum austriacum. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor. Clima: T = 3. 1990. în etajul boreal. Valeriana tripteris. cu rare exemplare de anin alb (Alnus incana). Adenostyles kerneri. Alte specii importante: Aconitum toxicum. A. în petece de mãrimi diferite. Ranunculus carpaticus. Staþiuni: Altitudini: 1300–1750 m. mezotrofe. paltin de munte (Acer pseudoplatanus). 246 . D. Hylocomium splendens. de tip Hylocomiun. Polytrichum juniperinum. Rubus idaeus. Pleurozium schreberi. Muºchi: Dicranum scoparium. sylvatica). 1990. I. Redactat: N. Relief: denivelãri din care ies izvoare ºi micile vâlcele umezite de apa izvoarelor. Myosotis sylvatica. de regulã bine dezvoltat. Pãduri (4) Rubus idaeus. Dryopteris dilatata. Alte specii: Athyrium distentifolium. ude (înmlãºtinate). sau în amestec cu fag (Fagus sylvatica ssp. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene boreale ºi nemorale. are acoperire mai redusã (70%) ºi înãlþimi de 21–32 m la 100 de ani. oligoterme. filix-mas. Senecio nemorensis. dominat de Luzula sylvatica.

compus din molid (Picea abies) ºi uneori din pin silvestru (Pinus sylvestris) ºi rare exemplare de anin alb (Alnus incana). Structura: Fitocenoze edificate de specii europene boreale.2131 Carpathian peat moss spruce forest EUNIS: – Asociaþii vegetale: Sphagno-Piceetum Hartm. S. terase. culmi late. P = 800–1200 mm. eu-mezobazice. relativ dezvoltat. Staþiuni: Altitudine: 800–1300 m.HAB: 42.00C. Roci: variate. higrofite. Deschampsia flexuosa. oligoterme. Equisetum sylva- Rãspândire: în toþi Carpaþii româneºti. recurvum. de tip Vaccinium. puþin în Carpaþii Occidentali (6. în etajul boreal. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor. Polytrichum.2.000 ha). russowii. Vaccinium myrtillus. Oxycoccus microcarpus. Rãspândire: în toþi Carpaþii româneºti. P = 800–1300 mm. Staþiuni: Altitudini: 800–1500 m. pubescens). squarrosum. majoritatea în Carpaþii Orientali (88. Corespondenþe: NATURA 2000: 9410 Acidophilous Picea forests of the montane to alpine levels (Vaccinio – Piceetea) EMERALD: – CORINE: – PAL. ticum. în parte scheletice. S. mesteacãn (Betula pendula. P.0–4. V. 1990. oligotrofe. Stratul arbuºtilor lipseºte. Melampyrum sylvaticum. Pãduri (4) R4210 Pãduri sud-est carpatice de molid cu Sphagnum sp.4. S. are acoperire redusã.8–2. Stratul arborilor. Relief: versanþi cu înclinare mijlocie-slabã. slabmoderat acide. vitis-idaea. Doniþã. Biriº. Valoare conservativã: foarte mare. I. umede. Eriophorum vaginatum. eu-mezotrofice. Clima T = 6. B. foarte acide. ºi înãlþimi de 6–12 m la 100 de ani. de 40–70%.000 de ha. mai frecvent în Carpaþii Orientali (4. Redactat: N. Soluri: de tip eutricambosol. Suprafeþe: circa 100. Compoziþie floristicã: Bazania triloba. S. R4211 Pãduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) ºi brad (Abies alba) cu Pulmonaria rubra Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL.60C. 247 . restul în Munþii Apuseni. Relief: versanþi cu pante medii-mici. Literaturã selectivã: Coldea 1991. Soluri: turbosoluri. Polytrichum comune. wulfianum. S.000 ha) ºi Carpaþii Meridionali (6. cu expoziþii în general umbrite. subetajul pãdurilor de fag ºi de amestec cu fag. Stratul muºchilor este gros. depresiuni.000). profundemijlociu profunde. umede-ude (înmlãºtinate).1124 Dacian neutrophile fir-spruce forest EUNIS: – Asociaþii vegetale: Pulmonario rubraeFagetum ( Soó 1964) Täuber 1987 Tipuri de ecosisteme: 2216 Molidetobrãdet cu Oxalis-Dentaria-Asperula.HAB: 42. districambosol. Doniþã et al. palustre. acoperã complet solul. Suprafeþe: circa 6. cu specii de Sphagnum.000 ha.000 de ha). în general acide. în etajul nemoral. Sphagnum girgensohnii. Roci: în mare parte fliº. 1942 Tipuri de ecosisteme: 1268 Molidiº cu Polytrichum. strictum. Climã: T = 5. extrem oligobazice. platouri.

Mercurialis perenis. Stratul arbuºtilor. Dryopteris filix-mas. ulm de munte (Ulmus glabra). în proporþii diferite. Stratul arborilor. Lamium galeobdolon. Milium effusum. Sanicula europaea. rar în Carpaþii Meridionali (Poiana Þapului). Athyrium filix-femina. Rosa pendulina. Rãspândire: în toþi Carpaþii româneºti. Dentaria glandulosa. fag (Fagus sylvatica). acoperirea de 80–100%. Symphytum cordatum. I. R4212 Pãduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) ºi brad (Abies alba) cu Pleurozium schreberi Pãdure de molid ºi brad cu Pulmonaria rubra Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL. Senecio nemorensis. Biriº.HAB: 42. Specii caracteristice: Pulmonaria rubra Alte specii importante: Actaea spicata. Galium odoratum. în etajul nemoral. Suprafeþe: restrânse. Borhidi 1971. Rubus hirtus. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene boreale ºi nemorale. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor. de ordinul 7. Coldea 1991.000 ha. dezvoltat variabil în funcþie de luminã. Doniþã.21624 Carpathian high mountain Bazzania spruce forest EUNIS: – Asociaþii vegetale: – Tipuri de ecosisteme: 2228 Molideto brãdet cu Oxalis-Pleurozium. paltin de munte (Acer pesudoplatanus). 1990. compus din brad (Abies alba) ºi molid (Picea abies). Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Abies alba.a. Lonicera xylosteum. Literaturã selectivã: Soó 1964. Picea abies.000 ha). Pãduri (4) Valoare conservativã: foarte mare.4. Viola reichenbachiana º. Euphorbia amygdaloides. lipseºte sau este reprezentat prin puþine exemplare de Sambucus racemosa. în majoritate în Carpaþii Orientali (6. Täuber 1987. Doniþã et al. în amestec.2. iar. 248 . înãlþimea arborilor de 25–35 m la 100 de ani. 2118 Brãdet cu Oxalis-Pleurozium. Carex sylvatica. dominat de Oxalis acetosella ºi numeroase specii de florã de mull. Geranium robertianum. Salvia glutinosa. Redactat: N.

Ciucaº. Stratul arborilor.50C. P = 950–1300.0–4. Staþiuni: 1200–1600 m. prepodzol. puternic pseudogleizate sau gleizate din cauza drenajului imperfect sau apelor freatice. Myosotis sylvatica. Retezat. Doniþã. Alte specii: Carex remota. Valoare conservativã: foarte mare. Stachys sylvatica º. platouri adesea cu rocã la suprafaþã (uneori sub formã de stânci). Structura: Fitocenoze edificate de specii europene boreale ºi nemorale. Stratul muºchilor este bine dezvoltat. Clima: T = 4. Oxalis acetosella. mezofile. luvosol. partea inferioarã a versanþilor cu înclinare micã. Sambucus nigra. Relief: versanþi cu diferite înclinãri ºi expoziþii..a. moderat – puternic acide. are o acoperire de 50–70% ºi înãlþimi de 15–29 m la 100 de ani. sylvatica). Apuseni). uneori ºi fag (Fagus sylvatica ssp. Sorbus dacica. rar paltin de munte (Acer pseudoplatanus). Roci: calcaroase. slab dezvoltat compus din Daphne mezereum. mezofite. compus din molid (Picea abies) ºi brad (Abies alba) sau numai brad. Salix silesiaca. rar fag (Fagus sylvatica ssp.4. oligo-mezotrofe. oligomezobazice. Stratul arbuºtilor este slab dezvoltat. Dentaria glandulosa). în etajul boreal. Rosa pendulina. superficiale-mijlociu profunde. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor. Pãduri (4) Staþiuni: Altitudini: 600–1000 m. terase. soluri de tip redzinic.HAB: – EUNIS: – Asociaþii vegetale: Doronico columnaePiceetum Coldea 2002. fãrã schelet sau slab scheletice. scheletice. neutre în orizonturile cu schelet. Suprafeþe: reduse. Specii caracteristice: Ranunculus carpaticus. Lotrului. moderat-slab acide în orizontul superior. compus din molid (Picea abies). cu puþin amestec de anin alb (Alnus incana). Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Picea abies. S. Salvia glutinosa. hidric echilibrate. Redactat: N. Lonicera nigra. Chrysosplenium alternifolium. Rãspândire: în toþi Carpaþii româneºti. Literaturã selectivã: Doniþã et al. Roci: depozite ºi coluvii de luturi argiloase. 26–33 pentru brad la 100 de ani. scoruº (Sorbus aucuparia). are acoperire de 90–100% ºi înãlþimi de 30–35 pentru molid. gresii. Piatra Craiului. I. greu permeabile. coame. format din ierburi higrofile ca Myosotis sylvatica ºi de mull (Galium odoratum. profunde. dominat de Pleurozium schreberi asociat cu alþi muºchi. Climã: T = 7. mesteacãn (Betula pendula).2. Petasites hybridus. 1990. racemosa.50C. ude. Biriº. brad (Abies alba). format din Corylus avellana. R4213 Pãduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) cu Doronicum columnae Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL. sylvatica). Symphytum cordatum. P = 700–900 mm. Tipuri de ecosisteme: 1274 Molidiº cu Mercurialis-Dentaria. Soluri de tip eutricambiosol. Relief: platouri. uneori larice (Larix decidua). pe calcare (Ceahlãu. culmi late. oligo-mezoterme. oligo ºi mezotrofe dar ºi eutrofe. oligomezoterme.5– 1. marne. Stratul arbuºtilor. mezo-eubazice. 249 . Stratul arborilor. Structura: Fitocenoze edificate de specii boreale ºi nemorale. Equisetum sp. Abies alba. de ordinul câtorva zeci de mii de ha.

P = 900–1200 mm.1F43 Dacian beech-spruce forest Asociaþii vegetale: Hieracio rotundatoFagetum (Soó 1962) Täuber 1987 Tipuri de ecosisteme: 3244 Molidetofãget cu Calamagrostis-Luzula. Alte specii importante: Polystichum aculeatum.4. Valoarea conservativã: moderatã. Stratul arbuºtilor lipseºte. prepodzol. 250 . oligotrofice.500 în Carpaþii Occidentali. Oxalis acetosella. acide. Polytrichum formosum. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor. Vaccinium myrtillus. 3256 Molideto-fãget cu Vaccinium. rar culmi. la altitudini mari ºi Pinus mugo. Mercurialis perennis. Fragaria vesca. Viola biflora. la contactul etajului nemoral cu etajul boreal. platouri. Cortusa matthioli. din care 6.5–3. 2. Carex sylvatica. compus din molid (Picea abies) ºi fag (Fagus sylvatica) în proporþii diferite. scoruº (Sorbus aucuparia). Stellaria nemorum. Relief: versanþi cu înclinãri. R4214 Pãduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) ºi fag (Fagus sylvatica) cu Hieracium rotundatum Corespondenþe: NATURA 2000: 9410 Acidophilous Picea forests of the montane to alpine levels (Vaccinio-Piceetea) EMERALD: – CORINE: – PAL.2. mijlociu profundesuperficiale. Geranium robertianum. Specii caracteristice: Doronicum columnae. Lamium galeobdolon.50C.a. Soluri: de tip podzol. umede. Homogyne alpina. Thalictrum aquilegiifolium.25432 Acido-neutrophile Dacian beech – spruce forest EUNIS: G3.500 de ha în Carpaþii Meridionali. Suprafeþe: circa 15. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene boreale ºi nemorale. Saxifraga rotundifolia. etc. Redactat: N. Campanula abietina. Dentaria glandulosa. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor dominat de Calamagrostis. Galium album º. dar ºi numeroase specii ale florei de mull (Symphytum cordatum. iar în amestec brad (Abies alba). Dicranum scoparium. Doniþã. oligobazice. Asplenium viride. Rãspândire: în toþi Carpaþii româneºti. Cystopteris fragilis. Astrantia major.HAB: 42. mari ºi expoziþii diferite. are acoperire de 70–80% ºi înãlþimi de 18–25 m la molid ºi 16–22 la fag la 100 de ani. Vaccinium myrtilus. local bine dezvoltat compus din Ctenidium molluscum. Doniþã et al. Stratul muºchilor.a. Stratul arborilor. Clima: T = 4. 6000 în Carpaþii Orientali. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Picea abies.000 de ha. Primula leucophylla. º. Pãduri (4) Spiraea chamaedrifolia. Tortella tortuosa. Anemone rannunculoides. Mnium undulatum. Staþiuni: Altitudini 1000–1450 m. Roci: ºisturi cristaline ºi alte roci acide. Literaturã selectivã: Coldea 2002. Euphorbia amygdaloides. dezvoltat variabil cuprinde atât specii acidofile ca Luzula sylvatica. 1990. în general. Luzula luzuloides. Huperzia selago.).

HAB: 42. Biriº.4. 1990. Rubus hirtus. Fagus sylvatica.5C South-eastern European Scots pine forests CORINE: – PAL. Melampyrum sylvaticum. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Picea abies. Hieracium rotundatum. 1988 Tipuri de ecosisteme: – Rãspândire: în masivele calcaroase din Carpaþii Orientali (munþii Hãºmaº). Senecio nemorensis. 251 . Coldea 1991. filix-mas. Literaturã selectivã: Borhidi 1971. Fragaria vesca. villosa. Lycopodium annotinum. Dryopteris dilatata. Pãduri (4) Pãdure de molid (Picea abies) ºi fag (Fagus sylvatica) cu Hieracium rotundatum Valoare conservativã: mare. Stellaria nemorum. R4215 Pãduri sud-est carpatice de pin silvestru (Pinus sylvestris) cu Sesleria rigida Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: !42. D.4C8 East Carpathian Sesleria Scots pine forest Asociaþii vegetale: Seslerio rigidae-Pinetum sylvestris Csürös et al. Calamagrostis arundinacea. Alte specii importante: Athyrium filix-femina.5C8 East Carpathian Sesleria Scots pine forest EUNIS: G3. Gentiana asclepiadea. I. A.2. Specii caracteristice. Lamium galeobdolon. Oxalis acetosella. Epilobium montanum. Polygonatum verticillatum. Doniþã et al. Doniþã. distentifolia. C. Redactat: N. Huperzia selago. Veronica urticifolia.

Roci: gresii silicioase. 3534 Pinet de pin silvestru cu Luzula luzuloides. Alte specii importante: Arctostaphyllos uva-ursi. Euphorbia salisburgensis. Cotoneaster integerima. P = 900–1000 mm. Structura: Fitocenoze edificate de specii eurasiatice boreale. Structura: Fitocenoze edificate de specii eurasiatice boreale ºi europene. în etajul nemoral. Doniþã. Saxifraga paniculata. exclusiv. puternic acide. Vaccinium myrtillus. Euphorbia amygdaloides. mesteacãn (Betula pendula). Bupleurum falcatum. Rãspândire: în Carpaþii Orientali (mai ales în bazinul Trotuºului). eubazice hidric echilibrate. hidric echilibrate. R4216 Pãduri sud-est carpatice de pin silvestru (Pinus sylvestris) cu Leucobryum glaucum Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: !42. subetajul pãdurilor de fag ºi amestec cu fag. Soluri: de tip rendzinã. expoziþii însorite. oligobazice. Roci: calcare. din pin silvestru (Pinus 252 . Stratul arborilor. Literaturã selectivã: Csürös et Spârchez 1963. în etajele nemoral ºi boreal. Biriº. exclusiv sau cu puþin amestec de fag (Fagus sylvatica). compus. Spiraea chamedrifolia. carthusianorum. Orthilia secunda.5C South-eastern European Scots pine forests CORINE: – PAL. Tanacetum vulgare. P = 800–1000 mm.4. Stratul arborilor. Poa nemoralis. Valoare conservativã: foarte mare. Staþiuni: Altitudini: 800–1200 m. criptopodzol. Campanula persicifolia. Helictotrichon decorum. Fragaria vesca. Rosa pendulina.a. cu posibile deficite temporare. Dianthus spiculifolius. compus. Relief: versanþi cu înclinãri diferite. Specii caracteristice: Sesleria rigida. scoruº (Sorbus aucuparia). I. Calamagrostis arundinacea. Veronica chamaedris. izolat. Melampyrum sylvaticum. în mai multe masive din Carpaþii Meridionali. Soluri: de tip podzol. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor. Corylus avellana. superficiale– mijlociu profunde. în Carpaþii de Curburã (Munþii Vrancei) ºi.4C9 East Carphathian bilbery Scots pine forest Asociaþii vegetale: Leucobryo – Pinetum Matusz 1962 Tipuri de ecosisteme: 3554 Pinet de pin silvestru cu Vaccinium-Calluna. Hieracium bifidum. în etajul superior. dominat de Sesleria rigida. Scabiosa columbaria.HAB: 42. Clima: T = 7–40C. D. V.000 ha (mai ales în bazinul Trotuºului). frecvent scheletice. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Pinus sylvestris. Hepatica nobilis. Staþiuni: Altitudini: 750–1200 m. Stratul arbuºtilor de regulã lipseºte sau reprezentat prin puþine exemplare de Juniperus communis. Thymus comosus. are acoperire 60–70% ºi înãlþimi de 20–25 m la 100 de ani. culmi. Lonicera xylosteum. Coldea 1991. oligotrofice. neutre. Redactat: N. Clima: T = 7–50C. Relief: versanþi puternic înclinaþi. din pin silvestru (Pinus sylvestris).2. Suprafeþe: câteva sute de ha. Rhamnus cathartica. profunde-mijlociu profunde. vitis-idaea º. Asperula capitata. Pãduri (4) Meridionali (Leaota) ºi Occidentali (Trascãu).5C9 East Carpathian bilbery Scots pine forest EUNIS: G3. însoriþi. Suprafeþe: circa 9. Knautia dipsacifolia. gorun (Quercus petraea). în special în habitatele unde este prezentã specia Arctostaphyllos uva-ursi (DH4). frecvent cu stânci la suprafaþã. eutrofice. alte roci acide.

molid (Picea abies). Dryopteris filix-mas. Staþiuni: Altitudine 1200–1400 m. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor. Leucobrium glaucum. Veronica urticaefolia. în etajul nemoral. oligotrofice. dominat de Vaccinium myrtillus.5C South-eastern European Scots pine forests CORINE: – PAL. Soluri: de tip podzol. Biriº. Structura: Fitocenoze edificate de specii eurasiatice. vitis idaea º. I. Calamagrostis arundinacea. Stratul 253 . Cladonia sp. Calluna vulgaris. Pinet de pin silvestru (Pinus sylvestris) cu Daphne blagayana R4217 Pãduri sud-est carpatice de pin silvestru (Pinus sylvestris) cu Daphne blagayana Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: !42.a. Gentiana asclepiadea. Oxalis acetosella. Stratul de muºchi ºi licheni. câteva zeci de ha. Valoare conservativã: foarte mare.4CA East Carpathian Daphne blagayana Scots pine forest Asociaþii vegetale: Daphno blagayanaePinetum sylvestris Coldea et A. Stratul arbuºtilor lipseºte sau este reprezentat de rare exemplare de Juniperus communis. subetajul pãdurilor de fag ºi amestec cu fag. P = 1000–1100 mm. Pãduri (4) sylvestris). Poa nemoralis. Suprafeþe: foarte reduse. scheletice. Doniþã et al.5CA East Carpathian Daphne blagayana Scots pine forest EUNIS: G3. brad (Abies alba). Coldea 1991. Monotropa hypopitys.2. foarte acide. Pop 1988 Tipuri de ecosisteme: – Rãspândire: Carpaþii Meridionali (Muntele Cozia). Calluna vulgaris. Literaturã selectivã: Diaconescu 1973. Luzula luzuloides. hidric optimale.4. superficiale. Compoziþie floristicã: Alte specii importante: Asplenium trichomanes. Deschampsia flexuosa. Hypnum cupresiforme. Anthennaria dioica. are acoperire 30–60% ºi înãlþimi de 15–20 m la 100 de ani. boreale ºi balcanice. cu Leucodon sciuroides. Vaccinium myrtillus. criptopodzol. oligobazice. sau cu puþin amestec de scoruº (Sorbus aucuparia). 1990. Polypodium vulgare. ºisturi. Roci: gneise. Doniþã. Relief: versanþi cu înclinãri ºi expoziþii diferite.HAB: 42. Clima: T = 5–30C. Athyrium filix-femina. Redactat: N. Campanula abietina. V. mesteacãn (Betula pendula).

banatica) cu Genista radiata Corespondenþe: NATURA 2000: 9530*Sub-mediterranean pine forest with endemic black pines EMERALD: !42. local Syringa vulgaris. Suprafeþe: de ordinul a 1000–1500 ha. eutrofice. hidric echilibrate. Specii caracteristice: Daphne blagayana.4. C. Staþiuni: Altitudini: 500–900 m. Asperula capitata. borbasii. banatica) care nu formeazã un strat încheiat. iar în etajul inferior mojdrean (Fraxinus ornus). V. cu puþin amestec de fag (Fagus sylvatica). brad (Abies alba). eubazice.2. Cytisus hirsutus. Luzula luzuloides. Deschampsia flexuosa. Stratul arborilor. 254 . compus. molid (Picea abies). Genista janensis. în etajul nemoral. Biriº. banatica. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Pinus sylvestris. Doniþã. Festuca xanthina. Hieracium bifidum. Alte specii importante: Arabis hirsuta. din arbori de pin negru (Pinus nigra ssp. superficiale. Cotinus coggygria. are acoperire 40–80% ºi înãlþimi de 20–25 m la 100 de ani. divergens. Pop 1988. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale ºi submediteraneene. slab dezvoltat. Digitalis grandiflora. Sesleria rigida.a. în etajul superior. compus din pin (Pinus sylvestris) ºi mesteacãn (Betula pendula). Ceterach officinarum. alun turcesc (Corylus colurna). vitis idaea º. Cornus mas. Alte specii: Achillea distans. P = 900–1100 mm.HAB: 42. I. tei (Tilia platyphyllos). Iris ruthenica. Roci: calcare. slab dezvoltat. Stratul arbuºtilor lipseºte sau este slab dezvoltat. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Pinus nigra ssp. Relief: versanþi abrupþi. Calamagrostis arundinacea. tomentosa.662 Banat pine forest EUNIS: G3. S. gorun (Quercus petraea). Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor. Redactat: N. Betula pendula. cu posibile deficite vara. Juniperus communis. Clima: T = 9–70C. Rhamnus saxatilis. Stratul arbuºtilor. dominat de Carex humilis. Specii caracteristice: Genista radiata. compus din Cotoneaster integerrima. C. Sorbus cretica. Valoare conservativã: foarte mare. conþine specia caracteristicã Daphne blagayana. format din specii acidofile. Literaturã selectivã: Coldea et A. Bruckenthalia spiculifolia. Valoare conservativã: foarte mare. Pãduri (4) arborilor.562 Banat pine forest Asociaþii vegetale: Genisto radiataePinetum nigrae Resmeriþã 1972 Tipuri de ecosisteme: 4871 Pinet de pin negru cu Sesleria. Coldea 1991. Soluri: de tip rendzinã. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor. scheltice. Biscutella laevigata. cãrpiniþã (Carpinus orientalis). Campanula kladniana. Rãspândire: în Munþii Cernei. stâncãrii.66 Banat and Pallas pine forest CORINE: – PAL. Dianthus petraeus. are acoperire 60–80% ºi înãlþimi de 15–20 m la 100 de ani. R4218 Pãduri-rariºti sud-est carpatice de pin negru (Pinus nigra ssp. Vaccinium myrtillus. Anthemis carpatica. Brachypodium pinnatum. însoriþi.

a. Seseli gracile. Scabiosa banatica. Libanotis montana. S.4. Viola hirta º. Doniþã et al. 1990.2. I. rigiditum. Rariºte de pin negru de Banat pe stâncãrii calcaroase 255 . Teucrium montanum. Literaturã selectivã: Resmeriþã 1972. Coldea 1991. Doniþã. Redactat: N. Biriº. Pãduri (4) Hypericum rochelii.

1990.4. dominat de Petasites albus ºi Telekia speciosa. Pãduri ºi tufãriºuri de luncã ºi de mlaºtinã (44) la altitudini mai mici anin negru (Alnus glutinosa) º. Soluri: de tip litosol. Myosotis sylvatica. Festuca gigantea. acide. calcaroase ºi silicioase. superficiale.3. Valoare conservativã: foarte mare.5–20C. Dryopteris filix-mas. Tussilago farfara º.a. Carex remota. Doniþã et al.. Alte specii importante: Angelica sylvestris. Cirsium oleraceum.2. mezobazice. Chaerophyllum hirsutum. Corylus avellana. Literaturã selectivã: Coldea 1991.a. nisipuri grosiere. Glechoma hederacea. Petasites hybridus. mai puþin frecvent în Carpaþii Occidentali. obiºnuit puternic dezvoltat. permanent umede-ude. are acoperire de 80–100% ºi înãlþimi de 15–25 m la 50 de ani. Biriº. în etajul boreal. kablikianus. Specii caracteristice: Telekia speciosa. R4401 Pãduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana) cu Telekia speciosa Corespondenþe: NATURA 2000: 91E0*Alluvial forest with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (AlnoPadion. Prunus padus. mai frecvent în Carpaþii Meridionali ºi Orientali. Mentha longifolia. Athyrium filix-femina. mezotrofice. Impatiens noli-tangere. scheletice. Rãspândire: în luncile montane din toþi Carpaþii României. fag (Fagus sylvatica). Matteuccia struthiopteris. Climã: T = 7. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Alnus incana. Salvia glutinosa. versanþi umeziþi de izvoare. Aegopodium podagraria. Stratul arborilor. Roci: variate. 256 .1214 Eastern Carpathian grey alder galleries Asociaþii vegetale: Telekio speciosaeAlnetum incanae Coldea (1986) 1991 Tipuri de ecosisteme: 9117 Zãvoi de anin alb cu Petasites-Telekia. Relief: lunci montane înguste. Suprafeþe: circa 4. Geranium phaeum. Alnion incanae. brad (Abies alba). Oxalis acetosella.4. Redactat: N. Staþiuni: Altitudini 700–1700 m. P. Ranunculus repens. boreale.000 ha. Stratul arbuºtilor lipseºte sau este slab dezvoltat.214 Eastern Carpathian grey alder galleries EUNIS: G1. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor. gleiosol. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene. sub formã de pietriºuri. Lonicera xylosteum. Circaea lutetiana. Doniþã.HAB: 44. Salicion albae) EMERALD: – CORINE: – PAL. compus din Salix triandra. Stellaria nemorum. compus exclusiv din anin alb (Alnus incana) sau cu puþin amestec de molid (Picea abies). Stachys sylvatica. Cardamine impatiens. P = 800–1200 mm. I. Pãduri (4) 2.

plop negru ºi alb (Populus nigra. Pãduri (4) R4402 Pãduri daco-getice de lunci colinare de anin negru (Alnus glutinosa) cu Stellaria nemorum Corespondenþe: NATURA 2000: 91E0*Alluvial forest with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (AlnoPadion.50C. Cornus R4403 Pãduri danubian-panonice de anin negru (Alnus glutinosa) cu Iris pseudacorus Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: !44. Staþiuni: Altitudini 200–700 m. S. Carex remota. compus din anin negru (Alnus glutinosa). alba). Tussilago farfara º. jugastru (Acer campestre). Corylus avellana. Doniþã. Crataegus monogyna. Biriº.2. 1990. Alte specii importante: Agrostis stolonifera. ulm (Ulmus laevis). frecvent liana Humulus lupulus. sãlcii (Salix fragilis. P. umed-ude. Impatiens noli-tangere. Galium aparine. 257 . Bidens tripartita. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale ºi boreale.91151 Pre-Carpathian alder swamp woods EUNIS: G1. superficiale-mijlociu profunde.4115 Eastern Carpathian Alnus glutinosa swamp woods Asociaþii vegetale: Carici acutiformiAlnetum (Dostal 1933) Soó 1963 Tipuri de ecosisteme: 9310 Zãvoi de anin negru cu Carex-Iris pseudacorus. alba).HAB: 44. Sambucus nigra. din care 2. Mentha longifolia. Clima: T = 10–7. Literaturã selectivã: Coste 1980. Viburnum opulus. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor. compus din Frangula alnus.HAB: 44. Matteucia struthiopteris. Glecoma hederacea. în etajul nemoral. Specii caracteristice: Alnus glutinosa. eu-mezobazice. exclusiv sau cu amestec redus de frasin (Fraxinus angustifolia). Roci: aluviuni grosiere de pietriºuri-nisipuri.9115 Eastern Carpathian alder swamp woods CORINE: – PAL. Salicion albae) EMERALD: – CORINE: – PAL. Stellaria nemorum. dezvoltat variabil. Brachypodium sylvaticum. Soluri: de tip aluviosol. Salvia glutinosa. subetajul pãdurilor de gorun ºi de amestec cu gorun. Doniþã et al. Valoare conservativã: foarte mare.4. Relief: terase joase ºi maluri de râuri. are acoperire variabilã 70–80% ºi înãlþimi de 20–25 m la 100 de ani. sanguinea.323 Pre-Carpathian stream ash – alder woods EUNIS: G1.000 ha. Alnion incanae. Ranunculus repens. Lamium galebdolon. 1957 Tipuri de ecosisteme: 9317 Zãvoi de anin de negru cu Rubus caesius-Aegopodium podagraria. Stratul arbuºtilor. Geranium robertianum.ºi intracarpatice. Sambucus ebulus.500 ha în sudul ºi câte 750 ha în vestul ºi estul României. Suprafeþe: circa 4. frecvent scheletice. Ficaria verna.2123 Pre-Carpathian stream ash – alder woods Asociaþii vegetale: Stellario nemori-Alnetum glutinosae (Kästner 1938) Lohm. eutrofice. Circaea lutetiana. Redactat: N. Petasites albus. Stratul arborilor. Myosotis palustris. P = 600–900 mm. Rãspândire: în luncile râurilor. Solanum dulcamara. format din specii higrofile de tip Rubus caesiusAegopodium podagraria. Eupatorium canabinum.a. I. din toate regiunile de dealuri peri. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Alnus glutinosa.

Relief: terase înalte plane.) cu Festuca gigantea Corespondenþe: NATURA 2000: 91F0 Riparian mixed forests of Quercus robur Ulmus laevis. elongata. Stellaria aquatica.000 ha în vestul României. Argeº. are acoperire variabilã (60– 80%) ºi înãlþimi ale arborilor. Redactat: N. Olt.43. Iris pseudacorus ºi Thelypteris palustris º. mai rar inundabile din 258 . 6517 Frãsineto-(ulmeto)-stejãret de pedunculat cu Rubus caesius-Galium aparine. Solanum dulcamara. Staþiuni: Altitudini 50–150 m. P = 500–700 mm. rar. South-east European ash-oak-alder forest CORINE: – PAL. R4404 Pãduri danubian-panonice mixte cu stejar pedunculat (Quercus robur). pe locuri mai uscate Galium apa- rine.4. de 20–22 m la 100 de ani.000 în sud. Valoare conservativã: foarte mare. 6617 Stejãret de pedunculat cu Rubus-Aegopodium. în mlaºtini din lunci ºi câmpii joase. ce coboarã din Carpaþi (Prut. în mlaºtini din lunci (Jiu.a. Ranunculus repens.000 ha din care 1. Rãspândire: în toatã România. angustifolia along the great rivers (Ulmenion minoris) EMERALD: !44.000 ha în sudul ºi câte 500 ha în estul ºi vestul României. Criºuri) în zona pãdurilor de stejar. Cornus sanguinea. C. Doniþã et al.000 ha din care 24. C. Pãduri (4) Rãspândire: Apariþii rare.2. 6617 Plopiº-stejãret de pedunculat cu Rubus caesius-Galium aparine.434. riparia.HAB: 44.0–9. P. mite. Clima: T = 11. U. Suprafeþe: circa 40.000 ha în est ºi 8. Mureº. în zona pãdurilor de stejar. Specii caracteristice: Carex elongata. Staþiuni: Altitudini 15–150 m. Salix cinerea. º. Evonymus europaeus). Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Alnus glutinosa. Biriº. În trecut. Siret. minor. în locuri umede cu specii de Carex (C. Timiº. paniculata. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale ºi boreale. Relief: depresiuni pe câmpii sau în lunci continuu aprovizionate cu apã din râuri sau izvoare. eutrofice.50C.a. Viburnum opulus. Literaturã selectivã: Soó 1963. în ambele subzone. foarte rãspânditã în mlaºtinile din Câmpiile vestice.a). Suprafeþe: circa 2. Stratul arbuºtilor slab dezvoltat cu arbuºti fixaþi pe ridicãturile mai uscate din jurul arborilor (Frangula alnus. arborii pe rãdãcini înãlþate deasupra nivelului apei („picioroange”). Symphytum officinalis. Stratul arborilor. Alte specii importante: în locurile mlãºtinoase Alisma plantago. Hottonia palustris. exclusiv sau rare exemplare de frasin (Fraxinus angustifolia). Polygonum hydropiper. ambele subzone. compus din anin negru (Alnus glutinosa). Peucedanum palustre. P = 500-700 mm. Galeopsis speciosa. C. În sud ºi est. Soluri: de tip gleiosol. Getic oak-elm-ash forest Asociaþii vegetale: Fraxino danubialisUlmetum Sanda et Popescu 1999 Tipuri de ecosisteme: 6514 Frãsineto(ulmeto)-stejãret de pedunculat cu GlechomaGeum. Jiu. Doniþã. 1990. în luncile râurilor mari. Climã: T = 11–9. Câlniºtea etc.) ºi ulmi (Ulmus sp.). Fraxinus excelsior or F. C. Sambucus nigra. permanent ude.2234. eubazice. paniculata º.50C. acutiformis. profunde. Corylus avellana. I. Roci: argile aluviale. Galium palustre. Getic oak-elm-ash forest EUNIS: G1. 8. Caltha palustris. Someº. frasini (Fraxinus sp.

Viola odorata. umede. ulm (Ulmus laevis). I. mezobazice. Stratul arborilor. Pyrus pyraster. Redactat: N. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Quercus robur. Roci: aluviuni nisipoase (la dealuri ºi cu pietriº). ambele subzone ºi.a. Prunus spinosa. în zona pãdurilor de stejari. pallisae). U. Biriº. Physalis alkekengi. toate în sudul României. compus din plop negru (Populus nigra) cu amestec rar de plop alb (Populus alba). minor). în parte. nemorale. G. cordata). hirsuta. 1990. Literaturã selectivã: Sanda et Popescu 1999.365 Central European poplar galleries Asociaþii vegetale: Salicetum albae-fragilis Issler 1926 em Soó 1957 Tipuri de ecosisteme: 9317 Zãvoi de plop negru cu Rubus caesius-Galium aparine. umede. Doniþã et al. frasini (în general Fraxinus angustifolia iar în sudul þãrii ºi F. Lygustrum vulgare º. nemorale. nisipoase. Carex pilosa. Stratul arbuºtilor. mezotrofice. profunde. uneori scheletice. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene. Geranium phaeum. Relief: grinduri nisipoase din preajma albiei râurilor. R4405 Pãduri daco-getice de plop negru (Populus nigra) cu Rubus caesius Corespondenþe: NATURA 2000: 91E0*Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (AlnoPadion. Fraxinus angustifolia. fragilis). Geum urbanum. Coryllus avellana. stejar pedunculat (Quercus robur). în luncile râurilor afluente Dunãrii ºi puþin în Lunca Dunãrii. eutrofice. Salvia glutinosa. Malus sylvestris. Doniþã. are acoperire de 80– 100% ºi înãlþimi de 25–35 m la 100 de ani. Salicion albae) EMERALD: – CORINE: – PAL. mijlociu-profunde. Polygonatum latifolium. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor. Suprafeþe: circa 5. Valoare conservativã: moderatã. Frangula alnus. Roci: aluviuni diverse. P = 450–600 mm. Sambucus nigra. Eupatorium canabinum. sãlcii (Salix alba. Soluri: de tip aluviosol. pe locuri mai înalte tei (Tilia tomentosa. eubazice. compus din Cornus 259 . Ulmus laevis (Populus alba). aluviosol.4. Alnion incanae. ulmi (Ulmus laevis. cu dominarea speciilor Rubus caesius. din stejar pedunculat (Quercus robur). carpen (Carpinus betulus). anin negru (Alnus glutinosa). Aegopodium podagraria. Dactylis polygama. pietriºuri. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene. Populus nigra). Lysimachia nummularia. reichenbachiana º. Stratul arbuºtilor. Soluri: de tip cambosol tânãr de luncã. V.2. rar Acer tataricum. are o acoperire variabilã (70–90%) ºi înãlþimi de 25–35 m la 100 de ani.000 ha. mai rar plopi (Populus alba. lutos argiloase. dezvoltat variabil. iar în etajul inferior Acer campestre. Stratul arborilor. mai rar în Lunca Dunãrii. Specii caracteristice: – . Rãspândire: frecvent în luncile de deal ºi de câmpie din toatã þara. de regulã bine dezvoltat compus din Cornus sanguinea. în etajul superior. gleizate în adâncime. Glechoma hederacea. Impatiens noli-tangere. Galium aparine. Alte specii: Brachypodium sylvaticum. în etajul nemoral.6612 Western Pontic white – black poplar galleries EUNIS: G1. S. Pãduri (4) luncile marilor râuri. Staþiuni: Altitudini 50–300 m. Crataegus monogyna. Circaea lutetiana. Clima: T = 11–100C. T. Solanum dulcamara. compus.a.HAB: 44. Festuca gigantea.

compus din Cornus sanguinea. Ranunculus repens. Biriº. Lysimachia nummularia. Crataegus monogyna. Rosa canina. Doniþã et al. Lycopus europaeus. Clematis vitalba. Sanda et al.66 Ponto-Sarmatic mixed poplar riverine forest CORINE: – PAL. Evonymus europaeus. Valoare conservativã: foarte mare. Soó 1957 Tipuri de ecosisteme: 9617 Zãvoi de plop alb cu Rubus caesius-Galium aparine. Doniþã. salcie (Salix alba). 2001. Melandrium album.a. 1990. º.a. Aegopodium podagraria. Literaturã selectivã: Doniþã et al. profunde. Redactat: N.HAB: 44. Cicuta virosa. nigra). exclusiv sau cu amestec de plop negru (P. Sambucus nigra. Doniþã I. ambele subzone.2.. în zona pãdurilor de stejar. Sanda et al. L. º. nisipoase. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Populus nigra. umede. dud (Morus alba) º. Rãspândire: frecvent în luncile de câmpie ºi în luncile Dunãrii. Agrostis stolonifera. frasin (Fraxinus angustifolia). Glechoma hederacea. Ranunculus repens. Stratul arbuºtilor. stejar pedunculat (Quercus robur). Sambucus nigra. Galium aparine. mezotrofice-eutrofice. Evonymus europaeus. Redactat: N. Rorippa sylvestris. Scutellaria galericulata. compus din plop alb (Populus alba). Specii caracteristice: – . Alte specii importante: Althaea officinalis. de regulã puternic dezvoltat dominat de Rubus caesius. Suprafeþe: circa 48. Stratul arborilor. 1990.a. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor dominat de Rubus caesius.a. Clima: T = 11. Valoare conservativã: foarte mare. Relief: grinduri de mal din luncile mari.6611 Western Pontic white poplar galleries EUNIS: G1. Lycopus europaeus. Viburnum opulus. Biriº. rar. ulm (Ulmus laevis). º. Liane: Clematis vitalba. Solanum dulcamara. Pãduri (4) sanguinea. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale. Lysimachia nummularia. Staþiuni: Altitudini 0–200 m. Eupatorium canabinum. 260 . Calystegia sepium. mezobazice.000 ha. 2001.5–100C. Vitis sylvestris. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Populus alba. Galium aparine. Liane prezente Vitis sylvestris. Soluri: de tip aluviosol. Specii caracteristice: – . Symphytum officinalis. P = 400–600 mm. Humulus lupulus. R4406 Pãduri danubian-panonice de plop alb (Populus alba) cu Rubus caesius Corespondenþe: NATURA 2000: 92A0 Salix alba and Populus alba galleries EMERALD: !44. Physalis alkekengi. I. în zona de silvostepã ºi de stepã. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor.365 Central European poplar galleries Asociaþii vegetale: Salicetum albae-fragilis Issler 1926 em. Prunus spinosa. Alte specii importante: Agrostis stolonifera. de regulã foarte dezvoltat. Amorpha fruticosa. Althaea officinalis. Roci: aluviuni nisipoase ºi stratificate. are acoperire de (40) 70-90% ºi înãlþimi de 25-30 m la 100 de ani. în majoritate în lunca Dunãrii ºi a afluenþilor mari ai acesteia. vulgaris.4. Literaturã selectivã: Soó 1957.

compus exclusiv din salcie (Salix alba). mai ales în Lunca Dunãrii. Relief: suprafeþe slab înclinate din lunci care fac legãtura dintre grindurile de mal cu locurile joase de sub terasã. care se reduce la 60–80% în arborete de vârste mai mari. sau cu amestec de salcie plesnitoare (Salix fragilis). 261 . P = 400–600 mm.1142 Ponto-sarmatic steppe willow galleries Asociaþii vegetale: Salicetum albaefragilis Issler 1926 em.2. Suprafeþe: circa 12. Stratul arborilor. Clima: T = 11. Rãspândire: în toate luncile din România. mai ales în lunca Dunãrii ºi a râurilor mari. plopi (Populus alba. afluente. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale ºi boreale. Soó 1957 Tipuri de ecosisteme: 9817 Zãvoi de salcie cu Rubus caesius-Galium aparine. zona de silvostepã ºi zona de stepã. lutosargiloase.4. aproape toate în sudul României.5–100C. relativ argiloase. Roci: aluviuni.000 ha. are acoperire de 100% în tinereþe. mezotrofice. în special în cele de câmpie ºi în Lunca ºi Delta Dunãrii. mai rar Populus nigra). Pãduri (4) Pãdure de luncã de plop alb (Populus alba) cu Rubus caesius R4407 Pãduri danubiene de salcie albã (Salix alba) cu Rubus caesius Corespondenþe: NATURA 2000: 92A0 Salix alba and Populus alba galleries EMERALD: !44. umede-ude.66 Ponto-Sarmatic mixed poplar riverine forest CORINE: – PAL. Staþiuni: Altitudini 0–200 m. în zona pãdurilor de stejar.HAB: 44162 Pontic willow galleries EUNIS: G1. eumezobazice. profunde. rar anin negru (Alnus glutinosa). Soluri: de tip aluviosol.

compus exclusiv din salcie (Salix alba) în Lunca ºi Delta Dunãrii. 1990. se dezvoltã slab ºi târziu dupã retragerea apelor. 1966 Doniþã et al. Iris pseudacorus. Calystegia sepium. mijlociu profunde. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Salix alba.4. Bidens tripartita. Doniþã.5–100C. Roci: aluviuni argiloase. iar.a.2.66 Ponto-Sarmatic mixed poplar riverine forest CORINE: – PAL. P = 350–550 mm. Ivan et al. Suprafeþe: circa 23. Jiu. nigra). pe râurile interioare. are acoperire de 100% la vârste tinere. I. Rãspândire: foarte frecvent în Lunca ºi Delta Dunãrii. Lythrum salicaria. L. Doniþã et al. Soluri: de tip aluviosol. Stratul arborilor. Valoare conservativã: mare. Redactat: N. Lycopus exaltatus.a. Redactat: N. Bidens tripartitus. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor. Specii caracteristice: – . Structura: Fitocenoze edificate de specii eurasiatice cu largã rãspândire.HAB: 44. Siret. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Salix alba. gleizate. Stachys palustris. Alte specii importante: Agrostis stolonifera. Literaturã selectivã: Soó 1957. Eupatorium cannabinum. permanent ude-umede. Solanum dulcamara. neutre.000 ha. dominat de Rubus caesius care poate acoperi uneori complet solul împreunã cu Galium aparine. Literaturã selectivã: Doniþã et al.1621 Lower Danube willow galleries EUNIS: – Asociaþii vegetale: Salicetum albae-fragilis Issler 1926 em. Staþiuni: Altitudini 0–100 m. Lycopus europaeus. vulgaris. Stellaria aquatica º. Valoare conservativã: mare. dominat de Polygonum hidropiper. apare ºi în luncile de câmpie a marilor râuri (Prut. Solanum dulcamara. aproape toate în Lunca ºi Delta Dunãrii. Mureº. Sium latifolium. R4408 Pãduri danubiene de salcie albã (Salix alba) cu Lycopus exaltatus Corespondenþe: NATURA 2000: 92A0 Salix alba and Populus alba galleries EMERALD: !44. Climã: T = 12. Galium palustre. Pãduri (4) înãlþimi de 20–25 m la 100 de ani. 1990. scãzând la 30–40% la vârste mari ºi înãlþimi de 15–25 m la 100 de ani. Alte specii importante: Agrostis stolonifera. Polygonum hydropiper. Specii caracteristice: – . Relief: în porþiunile cele mai joase din marile lunci în care apa din inundaþii stagneazã timp îndelungat. Scutellaria galericulata º. Mentha aquatica. mezotrofice. 262 . Lycopus europaeus. Equisetum arvense. Viburnum opulus. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor. P. Olt. Biriº. Doniþã. Stratul arbuºtilor lipseºte din cauza inundaþiilor prelungite. Biriº. Frangula alnus. Equisetum palustre. Lysimachia nummularia. cu puþin amestec de salcie plesnitoare (Salix fragilis). 1992.a. în zona de silvostepã ºi zona de stepã. Myosotis scorpioides. mezobazice. Glechoma hederacea. Stratul arbuºtilor lipseºte în arborete tinere. mai rar anin negru (Alnus glutinosa). plopi (Populus alba. Soó 1957 Tipuri de ecosisteme: 9818 Zãvoi de salcie cu Polygonum-Lycopus. I. º. în zona pãdurilor de stejar. Someº). dar foarte dezvoltat la vârste mari: Cornus sanguinea.

Staþiuni: Altitudini 5–100 m. laevis).6613 Western Pontic Fraxinus pallisae woods EUNIS: – Asociaþii vegetale: Quercetum roboripedunculiflorae Simon 1960 Tipuri de ecosisteme: 8417 Frãsineto(ulmeto)-stejãret de pedunculat ºi brumãriu cu Rubus caesius-Galium aparine. Stratul arborilor. Roci: aluviuni luto-argiloase. corcoduº (Prunus cerasifera). compus. Malus sylvestris).4. Rãspândire: în luncile din Câmpia Românã (în special lunca Ialomiþei) ºi din Moldova de sud (lunca Bârladului). pãr ºi mãr pãdureþ (Pyrus pyraster. eubazice. slab acidneutre. pedunculiflora). Clima: T = 11.66 Ponto-Sarmatic mixed poplar riverine forest CORINE: – PAL. dud (Morus alba). P = 400–500 mm. are acoperire de 70–90% ºi înãlþimi de 22–30 m la 100 de ani. ulmi (Ulmus minor. U. Pãduri (4) Pãdure de luncã joasã de salcie albã (Salix alba) cu Lycopus exaltatus R4409 Pãduri danubiene de stejar pedunculat (Quercus robur) ºi brumãriu (Q. hidric echilibrate. Salix alba. Relief: terase. eutrofice. gleizate în profunzime. din stejar pedunculat (Quercus robur) ºi brumãriu (Q.2. jugastru (Acer campestre). profunde. iar în etajul inferior – arþar tãtãrãsc (Acer tataricum). în zona de silvostepã ºi zona de stepã. rar inundabile. pedunculiflora) cu Fraxinus pallisae Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: !44. Suprafeþe: reduse. pallisae). 263 . în etajul superior. F. din luncã. Stratul arbuºtilor. cu posibile deficite în timpul verii. câteva mii de ha. frasin (Fraxinus angustifolia. rar Populus alba. aluviosol. Soluri: de tip eutricambosol. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale ºi submediteraneene.HAB: 44.5–100C. luto-argiloase.

Glechoma hederaceea. eubazice. Clematis vitalba. dominat de speciile Rubus caesius ºi Galium aparine. Ligustrum vulgare. E. Clima: T = 11.) cu Galium rubioides Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: !44. în zona de stepã. R4410 Pãduri danubiene deltaice mixte de stejari (Quercus sp. tomentosa. pedunculiflora. Symphytum officinalis. Relief: depresiuni înguste ºi mai largi. Dactylis polygama. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor. tremula. compus din Crataegus monogyna. tenuifolius.a. Soluri: de tip psamosol.HAB: 44. Evonymus europaeus. Rhamnus cathartica. profunde. Alte specii importante: Althaea officinalis. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene ºi caucaziene. Staþiuni: Altitudini 3–5 m. pallisae. Berberis vulgaris. Redactat: N. Iris pseudacorus. Hedera helix. Carex michelii. Suprafeþe: circa 1600 de ha. Brachypodium sylvaticum. Roci: nisip cochilifer. Rãspândire: în insulele nisipoase Letea ºi Caraorman din Delta Dunãrii. pallisae. Leonurus cardiaca. 1990. Q. Doniþã et al. pedunculiflora). iar în etajul inferior din Malus sylvestris. Valoare conservativã: foarte mare. Doniþã. Brachypodium sylvaticum. Convallaria majalis. Geum urbanum. între dunele de nisip. frasini (Fraxinus angustifolia.2. Humulus lupulus. Vitis sylvestris. I. Stratul arborilor. Clematis vitalba. în locuri joase Carex acutiformis. Stratul arbuºtilor. F. Cornus sanguinea. A. Glechoma hederacea.2 m. F. Symphytum officinalis º. Q. Ligustrum vulgare. Asparagus officinalis. 1990. Lysimachia vulgaris. Phragmites australis º. compus din Crataegus monogyna. verrucosus. Populus alba. Doniþã et al. P. P. slab humifere. Calystegia. Krausch 1965. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Quercus robur. P = 350–450 mm.4. 264 . pedunculiflora. Alte specii importante: Asparagus tenuifolius. eutrofice. umed-reavãne. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor. C. din stejar pedunculat ºi brumãriu (Quercus robur.6–1. Pãduri (4) bine dezvoltat. Prunus spinosa. Biriº. cu apa freaticã la 0. Biriº.6621 Danube Delta Periplocapoplar-oak-ash galleries EUNIS: G1. în etajul superior. are acoperire de 60–70% ºi înãlþimi de 20–25 m la 100 de ani. canescens). Fraxinus angustifolia. Fraxinus angustifolia. F. compus. sepium. puþin adânci (1–2 m). Solanum dulcamara. Literaturã selectivã: Simon 1960.3621 Danube Delta Periplocapoplar-oak-ash galleries Asociaþii vegetale: Fraxinetum pallisae (Simon 1960) Krausch 1965 Tipuri de ecosisteme: 8437 Frãsinetostejãret deltaic cu Rubus caesius-Galium rubioides. Pyrus pyraster. Specii caracteristice: – . I. Polygonatum latifolium. dominat de Rubus caesius. Redactat: N.5– 110C. Literaturã selectivã: Simon 1960. Vincetoxicum hirundinaria. Galium rubioides.a. Eupatorium cannabinum. Rhamnus catharticus. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Quercus robur.66 Ponto-Sarmatic mixed poplar riverine forest CORINE: – PAL.) ºi frasini (Fraxinus sp. Frangula alnus. Doniþã. puternic dezvoltat. plopi (Populus alba. pallisae). Liane: Periploca graeca. Q. Valoare conservativã: foarte mare. Specii caracteristice: – . liane: Vitis sylvestris.

anin negru (Alnus glutinosa). Soluri: de tip psamosol.3621 Danube Delta Periplocapoplar-oak-ash galleries Asociaþii vegetale: Fraxinetum pallisae (Simon 1960). Staþiuni: Altitudini 0–5 m. Roci: nisip cochilifer. 265 . localizat pe fundul depresiunii. umed-ude.66 Ponto–Sarmatic mixed poplar riverine forest CORINE: – PAL. cu participarea Fraxinus pallisae. frasin de luncã (Fraxinus angustifolia).) ºi anin negru (Alnus glutinosa) cu Galium rubioides Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: !44.5– 110C.). Suprafeþe: circa 250 ha. P. în zona de stepã. frasini (Fraxinus sp. profunde. Stratul arbuºtilor este de regulã bine dezvoltat.2. P = 350–450 mm. Climã: T = 11. bogate în humus. Quercus penduculiflora. plopi (Populus alba. Relief: depresiuni largi (100–200 m) ºi relativ adânci (2–3 m) între dunele de nisip cu apa freaticã aproape de suprafaþã. Krausch 1965 Tipuri de ecosisteme: 8537 Plopiº-frãsinetstejãret deltaic cu Rubus caesius-Galium rubioides. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale ºi caucaziene. din Delta Dunãrii. Pãduri (4) Pãdure danubianã deltaicã de stejari ºi frasini cu Galium rubioides R4411 Pãduri danubiene deltaice mixte de stejari (Quercus sp. eubazice. are acoperire de 80–90% ºi înãlþimi de pânã la 30 m la 100 de ani. Stratul arborilor. eutrofice. compus din Sambu- Rãspândire: În insulele nisipoase Letea ºi Caraorman. compus din stejar pedunculat (Quercus robur).HAB: 446623 Danube Delta Periplocapoplar-oak-ash-alder galleries EUNIS: G1.4. pe margini. mai rar. tremula).

HAB: 44. russowii. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor de tip Rubus caesius. S.a. pentru tinov: S. Staþiuni: Altitudini: 900–1600 m. Suprafeþe: reduse. oligoterme. Crataegus monogyna. Fraxinus angustifolia. Alte specii importante: Orthilia secunda. Lysimachia nummularia. Alnus glutinosa. Carex canescens. Coldea 1991. Poa trivialis. Redactat: N. S. pe alocuri ºi cu pin silvestru (Pinus sylvestris). Lycopodium annotinum. Convallaria majalis. P = 950–1200 mm. echinata. S. russowii. 1942 Tipuri de ecosisteme: – Rãspândire: în tinoavele din Moldova de Nord (Poiana Stampei. Liane: Vitis sylvestris. S. reprezentat prin puþine exemplare de Salix aurita. Literaturã selectivã: Simon 1960. ªtefureac 1977. capillifolium).a. Specii caracteristice: – . Stratul arbuºtilor. Carex acutiformis. recurvum. Humulus lupulus. Populus alba. Literaturã selectivã: I. Pinus sylvestris. Doniþã et al. Heracleum sphondylium. Redactat: N. Myosotis sylvatica. wulfianum. C. Doniþã. Huperzia sellago. I. S. Symphytum officinale. dominat de specii de Sphagnum (S. oligotrofe. nana).00C. alãturi de care frecvent apare V. higrofite. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor. în locurile cele mai joase. Stratul arborilor. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: pentru rariºte: Picea abies. Krausch 1965. Pleurozium schreberi.A Birch and conifer mire woods CORINE: – PAL. Polytrichum commune. Oxycoccus microcarpus. vitis-idaea. S. squarrosum. Doronicum austriacum. gros. Birch and conifer mire woods EUNIS: – Asociaþii vegetale: Sphagno – Piceetum Hartm. din Munþii Apuseni ºi alte masive. quinquefolium. din Munþii Parâng. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Quercus robur.a. strictum. Pop 1960. Galium rubioides. Specii caracteristice: S. dominat de Vaccinium myrtillus. rossowii. Structura: Fitocenoze edificate de specii boreale. palustre. S. uneori mai mult. Alte specii importante: Brachypodium sylvaticum. câteva mii de ha. R4412 Rariºti sud-est carpatice de molid (Picea abies) ºi/sau pin silvestru (Pinus sylvestris) de tinoave Corespondenþe: NATURA 2000: 91D0*Bog woodland EMERALD: !44. Cornus sanguinea. palustre.A. Biriº. compus din rariºti de molid (Picea abies). S. I. B. 266 . ºi înãlþimi de pânã la 8–10 m la 100 de ani. platouri. Substrat: turbã acidã. Soluri: histosoluri. cu rare exemplare de mesteacãn (Betula pendula) ºi mesteceni pitici (Betula pubescens. Valoarea de conservare: foarte ridicatã. Scutellaria galericulata º.5–3. wulfianum. Calamagrostis arundinacea º. Crepis paludosa. Glechoma hederacea. squarrosum. Frangula alnus º. Valoare conservativã: foarte mare. Stratul muºchilor. Doniþã. P.a. Calystegia sepium. Relief: depresiuni. Biriº.4. Periploca graeca. Calispogea sphagnicola º. Stachys palustris. Coronilla varia. Pãduri (4) cus nigra. mai rar versanþi slab înclinaþi. Climã: T = 5. bine dezvoltat. Lucina etc. S. au acoperire de 10–20%.).2. 1990.

Suprafeþe: restrânse (circa 100 ha).50C. 267 . Staþiuni: Altitudine: 490–830 m. 1953). în vãi. habitatul edificat de aceastã specie a fost consemnat pe Valea Iadului ºi Valea Aleului.8–7.HAB 1999: 31. Stratul arbuºtilor este bine dezvoltat. Dipsacus pilosus. 1938 em. Cu toate acestea. menþionãm Syringa josikaea ºi Alnus incana. endemit carpatic. Angelica sylvestris.4. Relief: vãi montane înguste. Soluri: districambosoluri umede. Temperate heath and scrub CORINE: 31 Heath and scrub PAL. 1984 (inclus la Carici brizoidisAlnetum Horvat I. Pãduri (4) Turbãrie cu rariºte de pin silvestru (Pinus sylvestris) R4413 Tufãriºuri sud-est carpatice cu Syringa josikaea Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 31. Stratul ierbos: sunt prezente speciile caracteristice alianþei Alno-Ulmion: Aconitum callibotryon. Fiind situat la limita fãgetelor.0–5. Carex brizoides.8B325 Apuseni Syringa josikaea thickets EUNIS: F1 Arctic and temperate scrub habitats Asociaþii vegetale: Alno incanaeSyringetum josikaeae (Borza 1965) Raþiu et al. Oberd. Structura: Syringa josikaea. este menþionatã în Flora României în mai multe staþiuni din Munþii Apuseni.5. în acest habitat se întâlnesc specii ca: Athyrium Rãspândire: Carpaþii Occidentali: Munþii Apuseni (Valea Iadului. ajungând la o acoperire de pânã la 75%.2. P = 800–900 mm. Clima: T = 7. cu pH = 5. Substrat: acid. Valea Aleului). Stellaria nemorum.

Pãduri (4) filix-femina. unde turba este subþire. Specia este mai larg rãspânditã în toþi Carpaþii. silicioase sau calcaroase. Specii caracteristice: Syringa josikaea. Luzula sylvatica). dar apare permanent Pinus sylvestris în numãr mai mare ºi Picea abies. Raþiu et al. variazã între 6–9 m iar coroanele arborilor au o închidere micã. P = 600–1050 mm. 1984. Lamium galeobdolon. R4414 Rariºti sud-est carpatice de mesteacãn pufos (Betula pubescens) de mlaºtini Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL. Valoare conservativã: mare. dar ºi pe cele drenate. compacte. cu multe relicte. Geranium robertianum. Clima: T = 7. oligoterme. Relief: zone montane depresionare. în marginea turbãriilor (zonele de lagg). dar însoþeste numai alte dominante. Luci). Roci: diverse. cu exces de umiditate. Sanda et al. Cardamine impatiens. Este o fitocenozã edificatã de specii lemnoase în care Betula pubescens este cel mai bine reprezentatã. habitat endemic în Munþii Apuseni. prezentã specia Syringa josikaea (DH2). Are o înãlþime redusã. Literaturã selectivã: Coldea 1994. Vaccinium vitisidaea. Alnus incana. Suprafeþe: < 10 ha. specii de graminee. în pâlcuri. Galeobdolon luteum. Galium schultesii. Rãspândire: Carpaþii Orientali. Specii endemice carpatice: Syringa josikaea. de 10–20 cm.50C. de 50–70%. unde ea este dominanta. 30–40 cm ºi o acoperire de Tufãriº cu Syringa josikaea 268 . Alte specii: Salvia glutinosa. ciperacee ºi juncacee (Carex canescens. Agrostis canina. 2005 (ined. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Syringa josikaea. Mai sunt prezente. mezo ºi higrofile.HAB: – EUNIS: – Asociaþii vegetale: Vaccinio-Betuletum pubescentis Libbert 1933.5–4. Soluri: histosoluri. Stratul arborilor este scund. Carex rostrata. Juncus effusus. Dryopteris filix-mas. Eriophorum vaginatum.2. Staþiuni: Altitudine: 550–1200. Redactat: Simona Mihãilescu. 2001. Structura: Fitocenoza este edificatã de specii boreale. numai sporadic.4. Munþii Harghitei (turbãria Mohoº. Mihãilescu S. Stratul subarbustiv ºi ierbos este dominat de Vaccinium myrtillus.).

Specii caracteristice: Betula pubescens (Betula alba ssp. Pleurozium schreberi. Structura: Fitocenoza este instalatã primar. Sphagnum centrale. 1997. Sphagnum capillifolium.4. Eriophorum vaginatum. în special dupã revãrsãri. argile. Polytrichum strictum. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Betula pubescens. Climã: T = 8–60C. Subcarpaþii Moldovei. în Carpaþii Orientali. Sphagnum capillifolium. P = 750–850 mm. Luzula sylvatica. cu specii relictare. Carpaþii Occidentali. Pohlia nutans. R4415 Tufãriºuri dacice de cãtinã micã (Myricaria germanica) Corespondenþe: NATURA 2000: 3230 Alpine rivers and their ligneous vegetation with Myricaria germanica EMERALD: !44. Picea abies. Sanda. Dryopteris carthusiana. glutinosa). determinat de frecvenþa ºi intensitatea inundaþiilor (eu-mezotrof dupã depunerile de mâl bogat). în etajul nemoral al gorunului ºi fagului. Sphagnum centrale. Carex canescens. Soluri: protosoluri aluviale ºi aluviosoluri. Riparian willow formations CORINE: 44. cu regim trofic ºi hidric alternant. habitate rare. Cystopteris montana. Sphagnum russowii. Polytrichum strictum.: MyricarioEpilobietum Ardelean 1981 non Aichinger.HAB 1999: 44. Agrostis canina. Se înalþã pânã la 10–15 cm ºi are o acoperire foarte diferitã. Sphagnum magellanicum. Peucedanum palustre. ca o grupare pionierã ºi este edificatã de specii mezoterme. Vacinium myrtillus.111 Pre-Alpine willowtamarisk brush EUNIS: F9. Empetrum nigrum. Juncus effusus. de la 10–75%.111 Pre-Alpine willow-tamarisk brush Asociaþii vegetale: Salici purpureae – Myricarietum Moor 1958 Syn. Alte specii importante: Pinus sylvestris. Vaccinium vitis-idaea.2. Staþiuni: Altitudini: 400–850 m. Suprafeþe: 10–100 ha. Valoare conservativã: foarte mare. mezo-higrofile ºi higrofile în proporþie mare. iar speciile ierboase pot fi ºi eutrofe. Carpaþii Meridionali. Tetraphis pellucida. Sphagnum magellanicum. ªtefãnuþ 2004. Pãduri (4) 30–65%. Roci: aluviuni grosiere. Stratul arbustiv este dominat de Myricaria germanica în proporþii dife- Tufãriºuri sud-est carpatice de mlaºtini de mesteacãn pufos (Betula pubescens) 269 . Oxalis acetosella. Polytrichum commune. nisipuri. Lepidozia reptans. Literaturã selectivã: Coldea et al. Rãspândire: intrazonal pe vãi. Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu. Relief: albia majorã a râurilor de munte. Carex rostrata.111 Willow-tamarisk brush PAL. Dicranum scoparium. Stratul de muºchi este dominat de Polytrichum commune.

Calystegia sepium. 1987. Sporadic. Glechoma hederacea. Trifolium pratense. N. Fink 1977. Festuca pratensis.20 cm. cu înþelenire redusã. Fagus sylvatica. Cirsium oleraceum.75 m. împreunã cu Trifolium pratense. Aegopodium podagraria. de aceea are o acoperire variabilã de 20–50%. Literaturã selectivã: Coldea 1990.4. Drãgulescu 1995. existând un al doilea strat. Stratul ierburilor are o dinamicã foarte activã. Valoare conservativã: mare. Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu. D. Acoperirea stratului este de 40–75%. Ranunculus repens. Dihoru 1975. 270 . Salix triandra.50 m. Mititelu. la 0. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Myricaria germanica. Aegopodium podagraria. Humulus lupulus. Raþiu et al. Mititelu et col. ªuteu 1972. iar înãlþimea variazã între 0. 1970. Agrostis stolonifera. ªtefan et al. Alnus incana. D. Salix fragilis. Saponaria officinalis. fiind frecvent distrus de viituri. Mentha longifolia. inferior. Pázmány 1969. Lysimachia nummularia. 1977. Specii caracteristice: Salix purpurea. Sanda et al. Myricaria germanica. Festuca pratensis ºi Dactylis glomerata sunt cele mai abundente graminee. Salix elaeagnos. 1997. încã bine reprezentate în România. Calamagrostis pseudophragmites. Ardelean 1981.2. Tussilago farfara. Alnus incana. apar exemplare juvenile de Alnus glutinosa. habitate protejate Emerald. Barabaº 1975. Glechoma hederacea ºi Ranunculus repens. Alnus glutinosa. Înãlþimea stratului de graminee ajunge la 0. Tussilago farfara. Epilobium dodonaei. Lycopus europaeus.50–2. 1984.50–0. Agrostis stolonifera. Paucã-Comãnescu 2004. Lycopus europaeus. fiind asociat cu Salix purpurea. Dactylis glomerata. Fagus sylvatica. Alte specii importante: Lysimachia nummularia. Pãduri (4) Tufãriº de cãtinã micã (Myricaria germanica) rite.

în special în habitatele unde este prezentã specia Angelica palustris (DH2). Existenþa fitocenozei este legatã de prezenþa speciilor de Salix. Morus alba. Staþiuni: Altitudine 100–800 m.1 Riparian willow formations CORINE: 44. Înãlþimea acestora este mare. Viiturile dese ºi rapide creeazã o mare instabilitate în timp ºi spaþiu a acestora. 1970. P = 550–850 mm.121 Almond willowosier scrub EUNIS: F9. 1931) Lohm 1952. Angelica sylvestris. apar pâlcuri dominate de Calamagrostis pseudophragmites dar ºi de Myosoton aquaticum. în Lunca Dunãrii (Orºova – Eºelniþa. Arctium tomentosum. încã bine reprezentate în România. Echinocystis lobata. Angelica palustris. Valea Bahlui. Înãlþimea stratului variazã cu altitudinea. de obicei peste loess. de tipul prundiºului. Relief: vãi largi. Angelica sylvestris. Helianthus decapetalus. Chaerophyllum bulbosum. speciile de Alnus (incana sau glutinosa) nu apar. argilei.121 Almond willow-osier scrub PAL. 1987. Dihoru 1975.8–6. Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu. 1993. Salicetum triandroviminalis (Tx. 1973. dar ele acoperã un alt strat. Mititelu et al. Pojejena). Bârlad. habitate protejate Emerald.4. 1968. Mititelu et al. Populus nigra. Câmpia Românã ºi Olteniei.121 Almond willow-osier scrub Asociaþii vegetale: Salicetum triandrae Malcuit 1929. Doniþã ºi col. Urtica dioica. Moldova Veche. foarte aproape de cursul apelor. Todor et al. Subcarpaþii ºi Câmpia Transilvaniei (Valea Gurghiului. Rubus caesius. Valoare conservativã: mare. Roci: sedimentare. Diversitatea este mult mai mare ºi sunt prezente specii ºi din pãdurile de foioase (Fagetalia) dar ºi din alþi fitocenotaxoni. Calamagrostis pseudophragmites. de regulã de cca 1 m. Aniþei 2001. Mititelu et al. este totdeauna primarã ºi pionierã. în funcþie de depunerile postinundare. Pãduri (4) R4416 Tufãriºuri de salcie (Salix triandra) Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: !44.2. cu umiditate excesivã dar fãrã capacitate de retenþie a apei dupã inundaþii. Mititelu et al. Cirsium arvense. pornind de la 2–3 m. Saponaria officinalis. Subcarpaþii sudici (Valea Sadului – Olt. 271 . În Moldova. Buzãu. Dihoru et al. Eupatorium cannabinum. Rudbekia laciniata. Petasites hybridus. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Salix triandra. Valea Argeºului). Cucubalus baccifer. Salix alba sau Alnus incana. dar ºi Salix fragilis. Climã: T = 9. Drãgulescu 1995. dominantã fiind Salix triandra. Myosoton aquaticum. în câmpie este codominantã Salix viminalis. 1971. Troficitate variabilã. Csürös et al. Humulus lupulus. Syn. Suprafeþe: > 100 ha. Alnus incana. Specii caracteristice: Salix triandra.: Salicetum triandraepurpureae Malcuit. Urtica dioica. Siret). Salix fragilis. Structura: Speciile acestei fitocenoze sunt higrofile. Galeopsis speciosa. Salix viminalis. Prahova. Dubova. Reynoutria japonica. Artemisia vulgaris. Cirsium arvense. Alte specii importante: Salix alba. Artemisia vulgaris. mezoterme. cel puþin în aceste fitocenoze. Heracleum sphondylium. Rãspândire: intrazonal. cu terasele inferioare late.HAB 1999: 44. la altitudine mai mare intrând în compoziþia stratului în proporþie mai mare. Cirsium oleraceum. nisipului. în special Salix purpurea. Alnus glutinosa. Calystegia sepium. Stratul ierburilor este dominat de specii cu habitus mare ºi iubitoare de apã. de-a lungul râurilor în Câmpia ºi Podiºurile Moldovei (Valea Bistriþei. 1992. Artemisia absinthium. Valea Someºului). Amorpha fruticosa. ca ºiruri de tufe. Distribuþia fitocenozei.50C. Soluri: protosol aluvionar ºi aluviosol. Sãmãrghiþan 2001. mai mare pe versanþii sudici ai Carpaþilor. Arctium tomentosum. Artemisia absinthium. Literaturã selectivã: Pázmány 1966. 1992. eu-mezotrofe. Salix purpurea.

Câmpia Moldovei ºi Munteniei. 1986 Hippophaë – Berberidetum auct.6-7. Structura: Fitocenoza este edificatã de specii eurasiatice europene. slab hidrofile. Pãduri (4) Tufãriº de salcie (Salix triandra) R4417 Tufãriºuri danubiene de cãtinã albã (Hippophaë rhamnoides) ºi rãchitã albã (Salix eleagnos) Corespondenþe: NATURA 2000: 3240 Alpine rivers and their ligneous vegetation with Salix eleagnos 3. 272 . Exigenþele ecologice ale speciilor le încadreazã în mezo-termofile. Rãspândire: Subcarpaþii. de-a lungul râurilor. 2160 Dunes with Hippopäe rhamnoides 4 EMERALD: !44. Relief: lunca – albia majorã – a râurilor. Stratul arbuºtilor 3 4 în România la altitudine mai joasã.Hippophaëtum rhamnoides Popescu et al. argile nisipoase. mezo-higrofite (capabile sã suporte ºi uscarea temporarã a substratului).HAB 1999: 44. Viburno – Crataegetum berberidetosum Mititelu et Barabaº 1970.2. cu tendinþe oligotrofe. P = 500-800 mm anual. Staþiuni: Altitudine: 20-650-(800) m. cu o succesiune de marne. Delta Dunãrii. Climã: T = 10. nisipuri. argile.: Calamagrostio epigei.112 Pre-Alpine willow and seabuckthorn brush Asociaþii vegetale: Hippophaë – Salicetum elaeagni Br. rom. Suprafeþe: > 100 ha. Moor. prundiºuri. et Volk 1940 Syn. Non.1 Riparian willow formations CORINE: 44.112 Pre-Alpine willow brush EUNIS: F9. central europene dar ºi de numeroase specii cosmopolite ºi adventive. în Delta Dunãrii. dune marine. Soluri: aluviosoluri (protosoluri ºi soluri aluviale). Roci: psamito-pelitice.112 Willow and sea-buckthorn brush PAL.-Bl.00C.4. euritrofe. nisipuri sãrace. uneori salinizate.

Dihorul et Negrean 1969. et Mititelu D.. Bupleurum falcatum.4.2.1971. Carpinus betulus (juv. Salvia nemorosa. Teucrium scordium. Sanguisorba minor. Înãlþimea stratului ajunge la 3–4 m iar acoperirea este variabilã. Este dominat de: Carex digitata. Tamarix ramosissima o însoþeºte în bunã proporþie. Bupleurum falcatum. Thymus pulegioides. Dianthus polymorphus. Rosa canina. incana) Salix purpurea. ajungând la 30 cm. Asperula cynanchica. et al. Convolvulus persicus. 1986. Carex digitata. Alte specii importante: Ligustrum vulgare. În perioadele umede ale anului. Pimpinella saxifraga. Danciu 1975. În Delta Dunãrii. Teucrium scordium. ajungând pânã la 80%. uneori la mai mult de 50 cm. Stratul ierburilor se dezvoltã între pâlcurile de tufe. Fraxinus excelsior (juv. Convolvulus persicus. în timp ce. Cornus sanguinea. în Delta Dunãrii. Burduja et al. 1994. Berberis vulgaris. Agrimonia eupatoria. Dianthus polymorphus. Campanula sibirica. încã bine reprezentate în România. apar elemente floristice frecvente sau specifice zonei: Euphorbia seguieriana. Costicã M.). Clematis vitalba. Cãlin G. Pãduri (4) Tufãriº de cãtinã albã (Hippophaë rhamnoides) este edificat de Hippophaë rhamnoides. Salix purpurea. Valoare conservativã: mare. 273 . Teucrium chamaedrys. ierburile cresc înalte. unde poate înþeleni bine terenul nisipos. Euphorbia seguieriana. habitate protejate Emerald. Sanguisorba minor. Gypsophila trichotoma. iar Salix eleagnos devine codominantã în zonele aluviale de dealuri.). Specii caracteristice: Hippophaë rhamnoi- des. Teucrium chamaedrys. Agrostis solonifera. Agrostis solonifera. Literaturã selectivã: Mititelu et Barabaº 1971. ªtefan N. 1994. Rubus caesius. Asperula cynachica. Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu. Parascan. între 30–80%. Salix eleagnos (S. Crataegus monogyna. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Hippophaë rhamnoides. Gypsophila trichotoma. Galium verum. Chamaenerion dodonei.

50–70 cm. Relief – vãi montane. Se întâlnesc ºi speciile de arin (Alnus incana. dar cel mai mult variazã acoperirea. Agrostis stolonifera. în zonele lor mai largi. Salix alba. Salix eleagnos. Equisetum arvense.123 Balkan willow scrub (Saponario off–Salicetum purpureae) EUNIS: F9. Salix triandra.2. Specii caracteristice: Salix purpurea. în Carpaþii Orientali ºi Subcarpaþii Moldovei. Staþiuni: Altitudine: 800–400 m.1 Riparian willow formations CORINE: 44. Alnus incana. Poa nemoralis. Saponaria officinalis.12 Lowland and collinar riverine (Salix) scrub Asociaþii vegetale: Saponario – Salicetum purpureae ( Br. Mentha longifolia. în etajul nemoral (al fagului / gorunului). Clima: T = 9–60C. Cel mai abundent apare Calamagrostis pseudophragmites. între 10–70%. Eºelniþa. Salix caprea. mai ales ssp. Eupatorium cannabinum. Myosoton aquaticum. prundiºuri-nisipuri. Lycopus europaeus. aluviosoluri cu troficitate variabilã. 1930) Tschou 1946 Syn.4. diseminate. alba. Carpaþii Occidentali. Carpaþii Meridionali. Wendelbg. Symphytum officinale. Rãspândire: intrazonal. Salix viminalis. mezoterme. Structura: Fitocenoza este alcãtuitã din specii higrofile. Ranunculus repens. mezoterme ºi eu-mezotrofe. Ranunculus repens. Alnus glutinosa. Potentilla anserina. Soluri: protosoluri. fragilis) participã în proporþii mai mici. Înãlþimea stratului veriazã între 2–4 m. specii. uneori chiar fãrã alte Tufãriº de rãchitã roºie (Salix purpurea) 274 .HAB 1999: 44. Stratul arbuºtilor este alcãtuit din Salix purpurea. Salicetum incanae-purpureae Sillinger 1933. de-a lungul cursurilor de apã. Celelalte specii de Salix (viminalis. Valea Dunãrii la Orºova. Agrostis stolonifera.-Bl. Salicetum purpureae Soó 1934. localizatã pe cursurile de apã la altitudini mai mari. Alte specii importante: Salix fragilis. Lunca Oltului. triandra. Calamagrostis pseudophragmites. înguste. mai ales datoritã viiturilor frecvente ºi puternice. Suprafeþe: > 100 ha.122 Mediterranean purple willow scrub PAL. umede. Pãduri (4) R4418 Tufãriºuri de rãchitã roºie (Salix purpurea) Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: !44. Mentha longifolia. Aegopodium podagraria. purpurea. P = 750–850 mm. Galium rivale. Valea Sadului. Roci: sedimentare din material grosier. Symphytum officinale. Stratul ierburilor este în general sãrac. înãlþimea variazã. cel puþin temporar. Potentilla anserina. Rubus caesius. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Salix purpurea. Alnus glutinosa). – Zelinka 1952. Lycopus europaeus. Aegopodium podagraria. Cirsium oleraceum. cu puþine. Humulus lupulus.

Ranunculus repens. dupã speciile dominante. ca în salicetele tipice de zãlog. Lathyrus pratensis) nu depãºeºte 30 cm. Betula pubescens. Evonymus nanus. Temperate riverine and swamp forests and brush CORINE: 44. Raþiu et al. Telekia speciosa. Zólyomi 1931. Relief: depresiuni.: Salix cinerea ass. Iris pseudacorus. Lysimachia vulgaris. Salix cinerea. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Salix cinerea. Csürös et al. Filipendula ulmaria.50C. bordura alcãtuitã din acest tufiº cuprinde cele mai numeroase exemplare ale speciilor relictare (Spiraea salicifolia. Rãspândire: Depresiuni intramontane ºi vãi din Carpaþii Orientali ºi Occidentali. Thalictrum aquilegifolium. Spiraea salicifolia. Viburnum opulus. Evonymus nanus. Salicetum cinereae Zólyomi 1934. Filipendula ulmaria. Semnalãm prezenþa lui Polemonium caeruleum. Viburnum opulus. acidofile. sectorul N. Suprafeþe: > 100 ha.5–6. Evonymus nanus). R4419 Tufãriºuri sud-est carpatice de zãlog (Salix cinerea) cu Calamagrostis canescens Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 44. Valoare conservativã: mare. Impatines nolitangere. Stratul ierburilor este alcãtuit din specii de graminee – Deschampsia caespitosa. 1987. Lupu 1979. Solanum dulcamara. Mititelu 1970. Roci: depozite sedimentare. P = 700–825 mm. 1974. mezotermofile.9213 Intra-Carpathian grey wilow-carrs EUNIS: F9.2. între 2-4 m. Padus racemosa. Deschampsia caespitosa.HAB 1999: 44. Staþiuni: Altitudine 600–650 m. 1968. În mlaºtinile din depresiunea Ciuc. Betula pubescens. vãi montane. Galium palustre. Viburnum opulus. în stadiu de nuieliº. Poa trivialis dar ºi diverse alte specii cu port înalt. Doniþã et al. Lonicera nigra. apare Alnus incana. Evonymus nanus. Spiraea salicifolia. Stratul al doilea al ierburilor (Ajuga reptans. cu umiditate mai redusã. Frangula alnus. Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu. 1984. Soó 1955 subass spiraeetosum salicifoliae Raþiu 1968 Syn. Juniperus communis. Myosotis palustris. Aconitum toxicum. Ionescu et al. habitatul include specii relictare (Spiraea salicifolia. Lycopus europaeus. Angelica sylvestris. Lonicera nigra. Pãduri (4) Valoare conservativã: mare. Poa trivialis. Stratul arbuºtilor este alcãtuit din 275 . Urtica dioica sau Scirpus sylvaticus. Ribes nigrum. Structura: Fitocenoza este edificatã de specii higrofile. similarã celei din Delta Dunãrii (unde nu apare însã Calamagrostis canescens). Alnus incana. Alte specii importante: Lysimachia vulgaris. Equisetum sylvaticum. Ajuga reptans. încã bine reprezentate în România. Scirpus sylvaticus. Polemonium caeruleum. Înãlþimea stratului este diferenþiatã. Frangula alnus. Polemonium caeruleum).213 Intra-Carpathian grey wilow-carrs Asociaþii vegetale: Calamagrostio – Salicetum cinereae Soó et Zólyomi 1934.921 Grey willow scrub PAL. specie rarã cu areal restrâns în nordul þãrii. mezotrofe. Mititelu et al. Myosotis palustris. Soluri: aluvial turboase. Drãgulescu 1995. Angelica sylvestris. Urtica dioica. se întâlneºte o variantã cu specii hidrofile. Lythrum salicaria. habitate protejate Emerald. Între dunele din Câmpia Nirului. Literaturã selectivã: Dihoru 1975.4. 1992. Lathyrus pratensis. Juniperus communis. Specii caracteristice: Salix cinerea. Dryopteris filix-mas. Climã: T = 7. ajungând la 1 m înãlþime. Ribes nigrum. Calamagrostis canescens.

oak. în etajul nemoral. gresii calcaroase de Siriu. 1984. Pãduri (4) Tufãriº de zãlog (Salix cinerea) cu Calamagrostis canescens Literaturã selectivã: Raþiu Fl. Lupaºcu Angela 1999. Ularu et Parascan 1970. Dihoru 1965. de 90%. Structura: Fitocenoza este edificatã de Salix cinerea ºi Calamagrostis canescens dar este individualizatã de prezenþa speciilor de Sphagnum (S. mezoterme. Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu. terasa râului Sadu. Picea abies. Carex elongata.92(2)-1 Sphagnum willow scrub EUNIS: F9. Suprafeþe: reduse. Acoperirea asociaþiei. squarrosum. Sãmãrghiþan 2001. în depresiuni intramontane în Carpaþii Orientali ºi Meridionali (Câmpia Nirului.HAB 1999: 44. Rãspândire: intrazonal. cu o structurã bine diferenþiatã vertical ºi orizontal. Dihoru 1975. Dobrescu 1981.50C. Poa trivialis. Staþiuni: Altitudine 500–800 m. dã un aspect compact. Aniþei Liliana.9 Alder.0–6. Molinia caerulea. mlaºtini eu-mezotrofe. P = 800–900 mm. flexuosum). În stratul arbustiv mai sunt prezente ºi Salix triandra. Sanda et al 1980. Voºlobeni). acide. În stratul ierburilor sunt dominante.22 Sphagnum willow-carrs Asociaþii vegetale: Salici cinereae – Sphagnetum recurvi (Zólyomi 1931) Soó 1954. 2001. R4420 Tufãriºuri de zãlog (Salix cinerea) cu muºchi de turbã Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 44. total < 10 ha. alãturi de edificator. swamp wood CORINE: 44. Raþiu et al. aspen. 276 . Relief: depresiuni pe vãi montane. Înãlþimea stratului este de 2–3 m. acidofile.92(2)-1 Sphagnum willow scrub PAL. willow.4. S. Populus tremula. Majoritatea speciilor sunt higrofile. 1968. Salix fragilis. Siriu.2. Climã: T = 8. Gergely et al. Myosotis palustris. Roci: diferite ºisturi. 1989. Karácsonyi 1980. Galium palustre. Soluri: turboase.

5 (3–4 m). de-a lungul apelor în Nordul þãrii (Oaº). Hydrocharis morsus-ranae. Ophioglossum vulgatum. cu un desiº greu de pãtruns al tufelor. Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu. iar acoperirea ajunge la 80–90%. Prin desecarea terenurilor. cuprinde speciile de hidrofite plutitoare ºi submerse. Prezenþã ºi abundenþã mare au Rubus caesius. Myosotis palustris. Peucedanum palustre. Eriophorum gracile. Galium palustre. Specii R4421 Tufãriºuri de zãlog (Salix cinerea) cu mur (Rubus caesius) Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: 44. Sphagnum warnstorfii. de-a lungul canalelor. Rãspândire: intrazonal. Populus tremula. Thelypteris palustris. Prunus spinosa. Carex pseudocyperus. Carex elongata. Specii caracteristice: Salix cinerea. Molinia caerulea. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Salix cinerea.921 Grey willow scrub) EUNIS: F9. Literaturã selectivã: Karácsonyi 1992. Sphagnum squarrosum. Înãlþimea stratului este de 3–3. diverse ferigi. dupã loc. loessuri acoperite de nisipuri ºi argile. Poa trivialis. tendinþa acestui strat este de a evolua spre asociaþia Rubo caesii – Prunetum spinosae. Câmpia Românã (Neajlov). Relief: în câmpie. pe canale naturale sau sãpate. soluri aluviale cu apa freaticã. Climã: T = 11.5 m. Berula erecta. Chamaenerion dodonei.4. Rorippa amphibia. alãturi de care se pot dezvolta. cu tendinþã de extindere ºi mare diversitate taxonomicã. areale restrânse. Brachythecium rutabulum. Athyrium filix-femina. P = 550–750 mm. Listera ovata. Compoziþia stratului ierburilor este foarte diversã. Staþiuni: Altitudine 10–400 m.HAB 1999: (44. Speciile componente sunt higrofite-mezohigrofite. Carex acutiformis. Cornus sanguinea. cu o compoziþie a speciilor mult mai adaptatã la uscãciune. Drãgulescu 1995. Valoare conservativã: moderatã. Galium mollugo la altitudinea inferioarã. Alno – Salicetum cinereae (Kobenza 1950) Pass. frecvent pânã la suprafaþã. Alte specii importante: Dryopteris carthusiana. Soluri: protosoluri aluviale. mezoterme ºi moderat acidofile. Raþiu Fl. speciile de Sphagnum formând „cuiburi”. cu excepþia deltei. Plagiothecium ruthei. Varianta deltaicã a habitatului. Roci: sedimentare.8–1. Stratul arbuºtilor este edificat de Salix cinerea. Crataegus monogyna. Salix fragilis. Salix triandra. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Salix cinerea. Equisetum fluviatile. Structura: Fitocenoza se diferenþiazã ca insule de 100–200 mp în perimetrul vegetaþiei ierboase. Mnium undulatum. 1956. ^ 277 . Angelica sylvestris la limita altitudinalã superioarã ºi Phragmites australis.50C. Carex contigua. Chamaenerion dodonei. Lysimachia nummularia. Stratiotes aloides. Equisetum fluviatile. Coldea 1991.0–8. Calamagrostis canescens. cu înãlþime mare a stratului superior 0. Leptodyctium riparium. 1968. Stratul muscinal este bine dezvoltat cantitativ. pânã la suprafaþa apei. în anii cu exces hidric. Amblystegium juratzkanum. Carex riparia. Filipendula ulmaria. Sphagnum fallax. Dihoru 1975. Crataegus rhipidophylla.: Rubi – Salicetum cinereae Somsak 1963. Ceratophyllum demersum. Suprafeþe: 10–100 ha. Picea abies. Poa palustris.2.21 Grey willow carrs Asociaþii vegetale: Rubo caesii – Salicetum cinereae Raþiu et Gergely 1979 Syn. Sphagnum flexuosum.921 PAL. în lunca unor râuri sau Delta Dunãrii. Rubus caesius. Pãduri (4) Eriophorum gracile. Delta Dunãrii.

Carex contigua. P = 400–500 mm. ce formeazã desiºuri de nepãtruns. Carex acutiformis. Crataegus rhipidophylla. sunt mezoterme. mezo-higrofile. Delta Dunãrii. braþe moarte sau în apropierea lacurilor de câmpie.3141 Pontic tamarisk stands Asociaþii vegetale: Calamagrostio – Tamaricetum ramosissimae Simon et Dihoru (1962) 1963. Solanum dulcamara. Este dispus pe fâºii ce se pot extinde în lungime pe sute de metri dar nu mai late de 20–50 m. pionier. Cornus sanguinea ºi specii de arbori. Rubus caesius. în timp ce în fitocenozele sub protecþie (ne tãiate) sunt în medie de 4. 1997. acolo unde este periodic recoltat lemnul fiind de 0. Phragmites australis.8 Southern riparian galleries and thickets CORINE: 44. cu dominanþã R4422 Tufãriºuri danubiene de cãtinã roºie (Tamarix ramosissima) Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: !44.5 m–1 m. Paucã-Comãnescu et al. Rorippa amphibia. Covurluiului. odatã cu vârsta asociaþiei ºi cu gradul de folosinþã antropicã a terenului. mai ales Populus alba. În condiþiile fitocenozelor neprotejate împotriva tãierilor. sãrace. Valoare conservativã: redusã. Pãduri (4) caracteristice: Salix cinerea. 2004. Berula erecta. ºi este edificatã de specii eurasiatice. Stratiotes aloides. Symphytum officinale. canalelor. Lunca Buzãului.5 m.2. intrazonal. Productivitatea este de 6–9 t / ha/ an. Hydrocharis morsus-ranae. în condiþii protejate.4. Cornus sanguinea. tufele variind între 273–16 kg. marginea canalelor. acoperirea poate fi de 70–80%. Crataegus monogyna. pe aluviuni. Lythrum salicaria. Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu. Filipendula ulmaria. Înãlþimea stratului este de asemenea influenþatã de antropizare. Cele de vârstã avansatã (25–30 ani) pot ajunge la densitãþi mari. iar în tufãriºurile rare. Câmpia Siretului. Suprafeþe: > 1000 ha. biomasa este de 14–18 kg / ha. de-a lungul apelor.5 m ºi pot ajunge la 6–6. Acoperirea stratului creºte de la 50% la 90% ºi 100%. 278 . Stratul ierburilor este extrem de redus sub desiºul arbuºtilor. Angelica sylvestris. Thelypteris palustris. Lysimachia vulgaris. Roci: depozite aluvionare. litoralul mãrii Negre. de-a lungul râurilor. cu texturã nisipoasã ºi apa freaticã la micã adâncime. Structura: Fitocenoza este instalatã primar.50C. Literaturã selectivã: Raþiu et Gergely 1979. Alte specii importante: Veronica longifolia. Popescu et al. Thalictrum lucidum. troficitate redusã sau nitrofile ºi slab hidrofile. Ranunculus repens.8141 Western Pontic tamarisk stands EUNIS: F9. Carex riparia. Prunus spinosa. Ceratophyllum demersum. Relief: lunca Dunãrii ºi a râurilor interioare. uºor salinizate. Humulus lupulus. cu o biomasã ce poate ajunge în mod excepþional la 197 t / ha. Soluri: aluviuni ºi aluviosoluri puþin evoluate. Câmpia Românã. Urtica dioica fiind cea mai abundent dezvoltatã. Stratul arbustiv are o dominanþã majorã a speciei Tamarix ramosissima (90%). Climã: T = 10–10.HAB 1999: 44. Galium mollugo. europene dar ºi de foarte numeroase specii cosmopolite ºi adventive. Rosa canina. alcaline. Staþiuni: Altitudine 0–150 m. Pod. Rãspândire: Câmpia Olteniei.813 Tamarisk thickets PAL. alãturi de care sporadic participã Hippophaë rhamnoides.

dar în lunca Dunãrii ºi în Delta Dunãrii specia apare numai uneori ºi cu participare redusã în componenþa stratului ierburilor. Polygonum aviculare. habitate protejate Emerald. Althea officinalis. Cynodon dactylon. Agrostis stolonifera ºi Elymus repens. încã bine reprezentate în þarã. Trifolium fragiferum. Rhamnus cathartica. Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu. Stellaria palustris. Calamagrostis epigeios este totdeauna prezentã. cu excepþia gramineelor amintite. Polygonum aviculare. Solanum dulcamara. 279 . Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Tamarix ramosissima. pe râurile interioare.5 m (Althea officinalis). Hippophaë rhamnoides. Paucã-Comãnescu et al 1997. Calystegia sepium. Înãlþimea stratului ierburilor ajunge curent la 50 cm. dar unele exemplare se ridicã la 1. de obicei ºi abundentã. Mentha longifolia. Pãduri (4) Tufãriº de cãtinã roºie (Tamarix ramosissima) mare a gramineelor – Cynodon dactylon. se întâlnesc constant. De remarcat este faptul cã.2. Diversitatea stratului ierbos este foarte mare ºi variabilã de la un an la altul. Lotus tenuis. Alte specii importante: Agrostis stolonifera. Populus alba. Lappula squarrosa. Solanum dulcamara. Althea officinalis. Elymus repens.4. Mentha longifolia. Cornus sanguinea. Calamagrostis epigeios. Potentilla reptans. Specii caracteristice: Tamarix ramosissima. Melilotus officinalis. Stellaria palustris. Literaturã selectivã: Simon et Dihoru 1963. Rosa canina. Lappula squarrosa. Cynanchum acutum. Valoare conservativã: mare.

Oltenia. Soluri: aluviosoluri. dar codominante rãmân speciile asociaþiei pe care o înlocuieºte. în extindere invazivã. în raport cu depunerile apelor mari. troficitate variabilã. ca mai în toate cenozele de lunci. Polygonum lapathifolium. cu ape temporare. mezoterme eu-mezotrofe. cu bogãþie mare de specii însoþitoare. dominã specii higrofile. de-a lungul Dunãrii pânã în Deltã ºi. alãturi ºi apoi în locul lui Salix triandra. Stachys sylvatica. Roman N.4.HAB 1999: – EUNIS: F9. Climã: T = 10.50C. Rãspândire: intrazonal. Pãduri (4) R4423 Tufãriºuri de salcâm pitic (Amorpha fruticosa) Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL. Redactat: Mihaela Paucã-Comãnescu.2. cu umiditate excesivã dar suportã ºi perioade de umiditate scãzutã. Suprafeþe: > 50 ha. Polygonum lapathifolium. Structura: Speciile acestei fitocenoze sunt mai ales eurasiatice. protosol aluvionar.6–7. Valoare conservativã: redusã. cu heterogenitate mare iar elementul adventiv imprimã un nou conþinut fitogeografic. Stachys sylvatica. Transilvania. 1968. din câmpie. de-a lungul râurilor ºi pâraielor din Câmpia Românã. 1974. terase inferioare. Alte specii importante: Rubus caesius. Relief: vãi largi. Salix triandra. Saponaria officinalis. Cucubalus baccifer. Cirsium arvense. amorphosum fruticosae Borza 1954. Stratul ierburilor ºi subarbuºtilor este alcãtuit din Rubus caesius. Saponaria officinalis. 280 . Symphytum officinale.1 Riverine scrub Asociaþii vegetale: Salicetum triandrae Malcuit 1929. Ecologic. Cucubalus baccifer. sau chiar albia minorã a pâraielor. Lithrum salicaria. subas. Salix purpurea. Literaturã selectivã: Csürös et al. Lithrum salicaria. Salix purpurea. Stratul are înãlþime variabilã (1–3 m. Specii caracteristice: Amorpha fruticosa. P = 500–800 mm. Staþiuni: Altitudine 20–500 m. fragmentarã pe 200–400 mp. excepþional 6 m) ºi acoperire de 60–70%. chiar negativã fiind un stadiu invaziv. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Amorpha fruticosa. Stratul arbuºtilor este dominat de Amorpha fruticosa. Salix triandra.

menþionãm: Polytrichum strictum. Pinus mugo. Puzdra Micã. Soluri: histosoluri bogate în materie organicã (95–97%). Sphagnum capillifolium. Andromeda polifolia. Relief: terenuri plane. Muntele Siriu.: Eriophoro-Sphagnetum auct. 1972 ºi grupãrile alianþei Caricion nigrae. a speciei Pinus mugo. Sphagnum fallax. Oxycoccus microcarpus. Aceastã subasociaþie face legãtura între fitocenozele turbicole mezotrofe ale asociaþiei Carici dacicum – Plantaginetum gentianoidis Boºcaiu et al. caracterizate prin prezenþa speciilor diferenþiale: Carex nigra ssp. Valoare conservativã: foarte mare. Fitocenozele etajului montan. Stratul muºchilor este foarte bine reprezentat. Plantago gentianoides ºi Sphagnum subsecundum au fost raportate subasociaþiei Caricetum dacicae Coldea 1989. Lacul Negru (jud. Sphagnum angustifolium. Munþii ÞarcuGodeanu. fitocenozele acidofile realizate de Eriophorum vaginatum împreunã cu diverse specii de Sphagnum: Sphagnum fallax ºi Sphagnum magellanicum.5– -3. în care menþionãm prezenþa. Plantago gentianoides. Specii caracteristice: Sphagnum fallax.1 Raised bogs Asociaþii vegetale: Eriophoro vaginati – Sphagnetum recurvi Hueck 1925 (Syn. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Eriophorum vaginatum. Aulacomnium palustre.2. Valea Sadului. Carex 281 . MLAºTINI ºI TERENURI ÎNMLúTINATE (5) 2. iar cele din etajul subalpin ºi alpin. Sphagnum subsecundum. mai bogate în specii oligotrofe au fost grupate în subasociaþia typicum Coldea 1989. Sphagnum rubellum. Drosera rotundifolia.11 Bog hummocks. acide cu Eriophorum vaginatum ºi Sphagnum recurvum Corespondenþe: NATURA 2000: *7110 Active raised bogs EMERALD: !51. Munþii Retezat. Munþii Harghitei.50C. Oxycoccus palustris. Mlaºtini de turbã înalte (tinoave) (51) R5101 Turbãrii sud-est carpatice. Piciorul Galaþiului. Neagra Broºtenilor. puþine substanþe minerale (3–5%) ºi o reacþie puternic acidã (pH = 4. Empetrum nigrum. Cãldarea Galaþiu – Izvorul Fântânii).5. Alte specii importante: Carex nigra ssp. Stratul arborescent. Stratul ierbos: caracterul de mezo-oligotrofie al grupãrii este dat de prezenþa în structura cenozelor a unor specii caracteristice ordinului Caricetalia nigrae. dacica. Carpaþii Occidentali: Blãjoaia. Structura: Sunt raportate acestui habitat mezo-oligotrof. în porþiunile marginale mai umede ale turbãriilor. Staþiuni: Altitudini: 950–2050 m. dacica. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Rodnei (Puzdra Mare.HAB 1999: 51. Carex pauciflora. Lacul Frumos – Mosoroasa. în unele staþiuni. habitat prioritar. în porþiunile centrale ale turbãriilor carpatice (de ordinul 500 ha). în regiunea montanã ºi în etajul subalpin. ridges and lawns PAL. Comandãu. Clima: T = 5. mezooligotrofe. Stâna de Vale. Vrancea). Substrat: turbã de 1–3 m. ridges and lawns EUNIS: D1. Sphagnum magellanicum.1.2–5).5. Bodoc.11 Bog hummocks. Carpaþii Meridionali: Munþii Parâng. Sphagnum fuscum.1 Near-natural raised bogs CORINE: 51. Suprafeþe: zeci de ha. roman). P = 950–1400 mm.

Bodoc. Izbucul Mare. Redactat: Simona Mihãilescu. a speciei Pinus sylvestris. Stratul ierbos ajunge pânã la 30 cm. Bihor. 1986. Staþiuni: Altitudini: 900–1600 m. ªtefureac 1969.8). Coldea 1990. Mohoº. et al. Coldea et al. Stratul muºchilor este foarte bine reprezentat. 1977. Pop I.2.1 Near-natural raised bogs CORINE: 51.5–4. Empetrum nigrum. Comandãu. Dihoru 1975. Substrat: turbã de 3–6 m. 2001. Drãgulescu 1995. Drosera rotundifolia. Harghita.00C. molhaºul Cãpãþâna. Luci. Boºcaiu 1971. Structura: Stratul arborilor – în care menþionãm prezenþa. Munþii Bistriþei.1 Raised bogs Asociaþii vegetale: Sphagnetum magellanici (Malcuit 1929) Kästner et Flösner 1933 (Syn. ridges and lawns PAL.400 ha). 1965. în regiunea montanã. Coldea et Plãmadã 1989. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Gutâi. Lunca Neagra-Broºtenilor. Sârbu I.11 Bog hummocks. menþionãm urmãtoarele specii rare prezente în habitat: Andromeda polifolia. 1997. Munþii Vrancei. cu conþinut foarte ridicat în materie organicã (98. 1991. Sanda 2002. Lungu L.5. conþinut redus de substanþe minerale (1–1. Clima: T = 5. Spre deosebire de R5102 Turbãrii sud-est carpatice. Soluri: histosoluri. Carpaþii Occidentali: Munþii Apuseni: Gilãu. Carex rostrata. 1972.5–2. ridges and lawns EUNIS: D1. 1997.HAB 1999: 51. Juncus filiformis. Poiana Stampei. Raþiu O.5%). Din cauza condiþiilor ecologice extreme. 1968). Habitatul oligotrof este edificat de Sphagnum magellanicum ºi Sphagnum fuscum.: Eriophoro vaginati – Sphagnetum Pop et al. în unele staþiuni. Relief: terenuri plane. Mlaºtini ºi terenuri înmlãºtinate (5) Drosera rotundifolia în turbãrie oligotrofã acidã echinata. oligotrofe cu Sphagnum magellanicum Corespondenþe: NATURA 2000: *7110 Active raised bogs EMERALD: !51. et al. Carex canescens. structura asociaþiei se caracterizeazã prin prezenþa speciilor mezotrofe caracteristice clasei Scheuchzerio – Caricetea nigrae. Boºcaiu et al. Sanda et al. mlaºtina Izvoarele. Luzula sudetica.11 Bog hummocks. Suprafeþe: zeci de ha în porþiunile centrale ale turbãriilor carpatice (circa 1.5%) ºi o reacþie puternic acidã (pH = 4. 1997. Danciu et Kovács A. Literaturã selectivã: Borza 1934. P = 950–1300 mm. 1979. 282 .

et Moldovan 1972.2. Pinus sylvestris. inexistente în Carpaþii României. grupãrile cu Sphagnum magellanicum din mlaºtinile oligotrofe ale etajului montan carpatic au fost încadrate în subasociaþia sphagnetosum fusci Dierssen 1977. Sphagnum rubellum. 2001. Specii caracteristice: Sphagnum fuscum. 1979. Danciu et Kovács A. Mlaºtinã oligotrofã cu Sphagnum recurvum Mlaºtinã oligotrofã cu Eriophorum vaginatum 283 . Coldea et al. care sunt caracterizate prin prezenþa speciilor Sphagnum rubellum ºi Sphagnum papillosum. Carex pauciflora. Sphagnum fuscum. Redactat: Simona Mihãilescu. Mlaºtini ºi terenuri înmlãºtinate (5) habitatele din Europa centralã. Sphagnum angustifolium. Lungu 1977. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Shagnum magellanicum. Coldea et Plãmadã 1989. Aulacomnium palustre. Literaturã selectivã: Raþiu O. Carex echinata. Polytrichum strictum. cele descrise din România sunt caracterizate prin prezenþa speciei Sphagnum fuscum. 1997.5. habitat prioritar. Valoare conservativã: foarte mare. Pop I. Oxycoccus microcarpus. Sanda 2002. Sphagnum fallax. et al. 1987. Coldea 1991. Sanda et al. Oxycoccus palustris. 1997. Sphagnum capilifolium. Spre deosebire de cenozele din Germania. Alte specii importante: Eriophorum vaginatum.

Suprafeþe: Ocupã suprafeþe restrânse (100-500 m2) în microdepresiuni. Soluri: aluviosoluri. Catabrosa aquatica. Stachys Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Glyceria fluitans. bine reprezentat de speciile: Catabrosa aquatica.5.2. Dobrescu 1981. Veronica beccabunga. riparia. Clima: T = 10. L. Etajul mijlociu este. Rumex crispus. Poa palustris. T. Alisma plantago-aquatica. Schoenoplectus lacustris. Eleocharis palustris. trisulca etc. malul apelor. pietriºuri. Sparganium neglectum. Catabrosa aquatica ºi Leersia oryzoides Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: 53. Leersia oryzoides. Redactat: A. Lycopus europaeus. Specii caracteristice: Glyceria fluitans. însorite. Potentilla reptans. La realizarea etajului superior participã speciile: Glyceria fluitans.16 Reed canary grass (Phalaris arundinacea) beds PAL. Berula erecta. Dobrogea ºi Delta Dunãrii. Leersia oryzoides. nisipuri. ªtefan 1995. Mlaºtini ºi terenuri înmlãºtinate (5) 2.16 Reed canary grass beds EUNIS: C3. Phalaris arundinacea. Banat. neglectum. Lemna minor. Mentha aquatica. Ranunculus flammula. Alte specii importante: Alisma plantago-aquatica. plicata.2. crovuri. Veronica anagalisaquatica. Gergely. Trifolium repens. angustifolia.5–60C. Lythrum salicaria. Catabrosetum aquaticae Rübel 1912. Carex acutiformis. Koch) Libbert 1931. gleiosoluri.5. realizeazã o acoperire de 70–85%. Vegetaþie de margini de ape (53) palustris. G. P = 350–700. Sanda. Stachys palustris. Catabrosa aquatica. Popescu 1973. Staþiuni: Altitudine: 100–900 m. Lysimachia nummularia. Literaturã selectivã: Coldea 1971. Prezenþa unor specii de talie micã duce la constituirea unui etaj inferior.26 Phalaris arundinacea beds Asociaþii vegetale: Glycerietum fluitantis Eggler 1933. Oenanthe aquatica. Typha latifolia. Substrat: depozite aluviale. uneori bine reprezentat de speciile: Galium palustre. Relief: terenuri plane ºi locuri foarte slab înclinate. Phalaridetum arundinaceae (W. Ranunculus repens. Phalaris arundinacea. Muntenia. Mentha aquatica. Berula erecta. Lycopus europaeus. Iris pseudacorus. Agrostis stolonifera. Sparganium erectum ssp. Juncus articulatus. Phalaris arundinacea. Leersia oryzoides. Galium palustre. Carex vulpina. Leersia oryzoides. Raþiu 1973. Ranunculus repens. Popescu. Moldova. Eleocharis palustris. plicata. înalte de 80–110 cm. Valoare conservativã: moderatã. acolo unde apa este în exces tot timpul anului. C. 284 . Nedelcu 1972. Juncus effusus. Schoenoplectus tabernaemontani. G. R5301 Comunitãþi palustre cu Glyceria fluitans. Structura: Speciile dominante. Rãspândire: Zona de câmpie ºi colinarã din Transilvania.HAB: 53. Phragmites australis. de asemenea. Bidens tripartipa. Phragmites australis.

511 Freshwater dwarf (Eleocharis) communities Asociaþii vegetale: Eleocharitetum palustris Schennicov 1919. Butomus umbellatus. Galium palustre. microdepresiuni unde apa bãlteºte tot timpul anului. care participã în cadrul etajului inferior. A. Poa trivialis. Dintre plantele scunde. Substrat: depozite aluviale. Alisma plantago-aquatica. Nedelcu 1972. fragiferum. Veronica beccabunga. Alopecurus aequalis. P = 350–700 mm. Lythrum salicaria. Mentha aquatica. Glyceria fluitans. Typha angustifolia. Medicago lupulina. în compoziþia fitocenozelor apar în cantitate mare Agrostis stolonifera. Scutellaria galericulata.HAB: 53.5. Mlaºtini ºi terenuri înmlãºtinate (5) R5302 Comunitãþi danubiene mezohigrofile cu Eleocharis palustris Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 22. Literaturã selectivã: Grigore 1971. Phragmites australis. în zona de câmpie din Transilvania. Popescu. lanceolatum. Potentilla reptans. Structura: Specia caracteristicã este de talie mijlocie ºi realizeazã. împreunã cu numeroase alte plante cum sunt: Equisetum palustre. Myosotis scorpioides. Specii caracteristice: Eleocharis palustris. Mititelu 1973.31 Euro-Siberian perennial amphibious communities CORINE: 53. periodic inundate. T. Soluri: nisipuri ºi luturi aluvionare. Rãspândire: Câmpia Criºurilor. Alisma plantago-aquatica. În perioadele secetoase. plicata. Phragmites australis. 1971. Oenanthe silaifolia. Alopecurus pratensis. Muntenia. Lysimachia nummularia.HAB: 53. vulpina. Etajul superior al vegetaþiei este realizat de specii de talie mare cum sunt: Phalaris arundinacea. Carex hirta. Trifolium repens.14A Common spikerrush beds EUNIS: C3. Phalaris arundinacea. Staþiuni: Altitudine: 5–600 m. Alte specii importante: Carex riparia. Oenanthe silaifolia. Câmpia Românã (în bazi- 285 . menþionãm: Potentilla reptans.146 Water Oenanthe-Rorippa communites PAL. Lysimachia nummularia. etajul mijlociu al fitocenozelor. Valoare conservativã: moderatã. de regulã. Lythrum salicaria. luvosoluri. Phleum pratense. Rumex hydrolapathum. R5303 Comunitãþi danubiene cu Oenanthe aquatica ºi Rorippa amphibia Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: 53. Berula erecta. Banat. Bolboschoenus maritimus. Myosotis scorpioides. Relief: teren plan. Moldova. Galium palustre. Carex riparia. Poa palustris.146 Water drapword-great yelloweress communites EUNIS: C3. Dobrogea ºi Delta Dunãrii. Ranunculus sceleratus. Bolboschoenus maritimus. interfluviul Timiº – Bega. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Eleocharis palustris. când terenurile se zvântã. C.14A Common spikerrush (Eleocharis palustris) beds PAL. Alopecurus aequalis precum ºi alte specii caracteristice ordinului Agrostion stoloniferae. Sârbu 1978. plante care indicã evoluþia acestor fitocenoze în cazul în care apa în exces dispare.246 Water drapword-great yelloweress communites Asociaþii vegetale: Oenantho-Rorippetum Lohmeyer 1950. Redactat: A. Ranunculus repens. 1973. Popescu et al. Clima: T = 11–70C. Oltenia. G.2. Rãspândire: Luncile râurilor. Lycopus europaeus. Suprafeþe: De la 50 m2 pânã la 2–3 ha în lunca ºi Delta Dunãrii.

Rorippa amphibia. Lythrum salicaria. P = 350–600 mm. Bolboschoenus maritimus. 1995. Mlaºtini ºi terenuri înmlãºtinate (5) nele cu apã permanentã). Lycopus europaeus. Relief: microdepresiuni. bazine acvatice permanente. Phragmites australis. Lunca ºi Delta Dunãrii. Bolboschoenus maritimus. Structura: Fitocenozele de Sparganium erectum se dezvoltã la marginea bazinelor acvatice. Iris pseudacorus. Etajul mijlociu este format din puþine specii ºi cu densitate redusã. Mihai 1971.. Lycopus europaeus. Berula erecta ºi Sium latifolium Corespondenþe: NATURA 2000: 3150 Natural eutrophic lakes with Magnopotamition or Hydrocharition – type vegetation EMERALD: – CORINE: 53. Redactat: A. Lythrum salicaria.HAB: 53. Toate acestea realizeazã etajul superior al vege- 286 . Sanda. Specia dominantã este Sparganium erectum care acoperã terenul în proporþie de 75–80%. R5304 Comunitãþi danubiene cu Sparganium erectum. Berula erecta. Myosotis scorpioides. Substrat: depozite aluviale. Suprafeþe: De la 500 m2 la 1–2 ha în Delta Dunãrii.50C. Schoenoplectus lacustris. Literaturã selectivã: Grigore 1971. Bolboschoenus maritimus.000 m. Câmpia Munteniei. Sparganium erectum. 1984. Polygonum amphibium. Typha angustifolia.5.143 Erect bur-reed (Sparganium erectum) communities PAL. Stancu 2001. Agrostis stolonifera. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Oenanthe aquatica. Rãspândire: Banat în luncile râurilor. Clima: T = 11–9. Alisma plantago-aquatica. Staþiuni: Altitudine: 80–200 m. Delta Dunãrii. Substrat: depozite aluviale ºi sapropelice. Valoare conservativã: moderatã. Eleocharis palustris. Moldova (bazinul Baºeului). Oenanthe aquatica. Ranunculus lingua. Typha angustifolia. Solanum dulcamara. dintre care mai frecvente sunt: Rorippa amphibia. P = 350–700 mm. Soluri: luvosoluri.50C. Stachys palustris. Pop 1968. Alte specii importante: Schoenoplectus lacustris.143 Erect bur-reed communities EUNIS: C3. Mentha aquatica. Popescu.2. Suprafeþe: Ocupã terenuri restrânse de 200 m pânã la 8. Mentho aquaticae-Beruletum erecti (Nedelcu 1971) Sanda et Popescu 2001.243 Erect bur-reed communities Asociaþii vegetale: Sparganietum erecti Roll 1938. Alisma plantago-aquatica. Popescu et al. Relief: teren plan sau foarte uºor înclinat. Galium palustre. Bolboschoenus maritimus. Polygonum amphibium. ªtefan et al. Structura: Speciile dominante sunt plante de talie mare (circa 1 m înãlþime) care realizeazã o acoperire de 70–80%. Rorippa amphibia. acolo unde apa nu depãºeºte 25–40 cm. Galium palustre. Popescu. Stachys palustris. în regiunile menþionate. Specii caracteristice: Oenanthe aquatica. Principalele plante componenete ale etajului superior sunt: Oenanthe aquatica. Sparganium erectum. Carex vulpina. Stachys palustris. Clima: T = 11–10. Staþiuni: Altitudine: 5–250 m. dintre care au fost identificate: Sium latifolium. Alisma plantago aquatica. Densitatea mare a speciei dominante limiteazã instalarea altor specii palustre. Lycopus europaeus. Eleocharis palustris. gleiosoluri. Glyceria maxima.

Myriophyllum spicatum. Substrat: depozite aluviale. Sanda. cantonate la marginea bazinelor acvatice. Redactat: A. Sium latifolium. speciile semnalate sunt: Galium palustre. latifolia Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 22. 1973. Bolboschoenus maritimus.HAB: 53. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Typha angustifolia. Popescu. E. Valoare conservativã: redusã. Alisma plantago-aquatica. Veronica beccabunga. latifolia.8–7. T. Solanum dulcamara. uºor alcalinã (pH = 6. Lythrum salicaria. Iris pseudacorus.13 Reedmace beds EUNIS: C3. Galium palustre. Epilobium hirsutum. ªtefan 1995. Rãspândire: Lunca ºi Delta Dunãrii. Specii caracteristice: Typha angustifolia. angustifolia beds Asociaþii vegetale: Typhetum angustifoliae Piggnati 1953. Pop 1962. Scutellaria galericulata.8 m) fiind 287 . Berula erecta. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Sparganium erectum.231/232 Typha latifolia/T. parviflorum. Ocupã ape cu adâncime micã (0. râurile interioare din toatã þara. Iris pseudodacorus. Valoare conservativã: moderatã. Glyceria maxima. Lycopus europaeus.2. Literaturã selectivã: Coldea et al. Structura: Fitocenozele sunt edificate de Typha angustifolia. Mentha aquatica. Stachys palustris. latifolia însoþite de Schoenoplectus lacustris. Lang. Galium palustre. Alisma plantago-aquatica. Nasturtium officinale. 1984. Ceratophyllum demersum.5. Myosotis scorpioides. Specii caracteristice: Sparganium erectum. Roman. Butomus umbellatus. Lycopus europaeus. Literaturã selectivã: Boºcaiu 1966. Najas marina. Popescu. Alte specii importante: Phragmites australis. Sparganium erectum. Stachys palustris.13 Reedmace (Typha) beds PAL.31 Euro-Siberian perennial amphibians communities CORINE: 53. Ranunculus lingua. Glyceria fluitans. Stancu 2001. Etajul inferior este slab reprezentat. Typhetum latifoliae G. Schoenoplectus lacustris. Lysimachia vulgaris. Mentha aquatica.5–9. Berula erecta. cu densitate ºi acoperire mare. Redactat: A. Dintre speciile hidrofile natante sau submerse. Glyceria maxima. Alisma plantago-aquatica. în lungul braþelor colmatate sau a canalelor de drenaj cu apã permanentã.50C. Popescu et al. Nedelcu 1984. Mlaºtini ºi terenuri înmlãºtinate (5) taþiei. Clima: T = 10. Altitudine: 0–250 m. T. P = 350–600 mm. Doltu. Polygonum hydropiper.2). Oenanthe aquatica. latifolia. Blanchard 1994. T.5–0. Symphytum officinale. Marsilea quadrifolia. 1997. Alte specii importante: Epilobium hirsutum. Gehu. Myosotis scorpioides. Popescu. Suprafeþe: 500 ha. Popescu. Soluri: aluviosoluri argiloase uneori bogate în sãruri (uºor salinizate) ºi cu reacþie neutrã. C. R5305 Comunitãþi danubiene cu Typha angustifolia ºi T. riparia. Agrostis stolonifera. Spirodela polyrhiza. Mentha aquatica. Lysimachia nummularia. Rumex hydrolapathum. Vallisneria spiralis. Carex acutiformis. pãtrund în pãpuriºuri urmãtoarele: Lemna minor. Sanda.

5.2. Mlaºtini ºi terenuri înmlãºtinate (5) Comunitate danubianã cu Thypha latifolia 288 .

Relief: ºanþuri. Valoare conservativã: moderatã. Typha angustifolia. Alisma plantago-aquatica. Myriophyllum spicatum. Popescu.31 Euro-Siberian perennial amphibous communities CORINE: 53. Suprafeþe: 50–60 ha. alãturi de care participã speciile caracteristice: Typha angustifolia. Suprafeþe: Formeazã benzi de dimensiuni variabile la periferia fitocenozelor de stuf. Moldova.251 Swetgrass beds Asociaþii vegetale: Glycerietum maximae Hueck 1931. Sparganium erectum.133 Laxmann’s reedmace beds EUNIS: – Asociaþii vegetale: Typhetum laxmannii Nedelcu 1967. Schoenoplectus tabernaemontani. Banat.2. Eleocharis palustris. Bolboschoenus maritimus. Staþiuni: Altitudine: 50–200 m. Staþiuni: Altitudine: 2 m (în Delta Dunãrii) – 250 m (în Transilvania ºi Moldova). Literaturã selectivã: Coldea et al. Juncus gerardi. Clima: T = 10. Soluri: aluviosoluri argiloase cu pH neutru pânã la foarte slab alcalin (pH = 7. P = 550–600 mm.15 Reed Sweetgrass (Glyceria maxima) communites PAL. Alisma plantago-aquatica. P = 350–700 mm. Muntenia. Rorippa amphibia.5. Lycopus europaeus. Dobrogea. Rãspândire: Transilvania. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Typha laxmannii. loessoide. În Delta Dunãrii ocupã suprafeþe de zeci de ha.151 Reed Sweetgrass EUNIS: C3. canale. 1984. specia caracteristicã fiind în expansiune. Specii caracteristice: Typha laxmannii. Mlaºtini ºi terenuri înmlãºtinate (5) R5306 Comunitãþi danubiene cu Typha laxmannii ºi Epilobium hirsutum Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 22. Structura: Fitocenozele sunt alcãtuite din Typha laxmannii cu densitatea indivizilor mare. Bolboschoenus maritimus.5–9. luturi. E. Dobrogea ºi Delta Dunãrii. Oenanthe aquatica. Clima: T = 11–90C. Galium palustre. 1997. Nedelcu 1967. Ocupã suprafeþe relativ mici. Beckmannia eruciformis.5–8). 1997.. cu tendinþa de a ocupa suprafeþe din ce în ce mai mari. Epilobium hirsutum. Alte specii importante: Ceratophyllum demersus. Eleocharis palustris. Myosotis scorpioides. Oenanthe aquatica. Relief: terenuri plane sau foarte slab înclinate. Rãspândire: Câmpia Românã. puternic încãlzite în timpul verii. parviflorum. 289 . Typha angustifolia. Epilo- R5307 Comunitãþi daco-danubiene cu Glyceria maxima ºi Schoenoplectus palustris Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: 53. Popescu et al. Lythrum salicaria. Oltenia.HAB: 53. Redactat: A. Phalaris arundinacea.13 Reedmace Typha beds PAL. crovuri cu apã stãtãtoare sau foarte lin curgãtoare.50C. bium hirsutum.HAB: 53. Agrostis pontica. Substrat: depozite aluviale. Substrat: depozite aluviale. Moldova. nisipuri.

luto-argiloase. Lemna minor. Cicuta virosa. Irirs pseudacorus. Mentha aquatica. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Glyceria maxima. Lycopus europaeus.5–2 m. Symphytum officinale. Popescu.5. Dobrescu 1970. în puþine exemplare. Phalaris arundinacea.5 m). specii care alcãtuiesc etajul mijlociu al vegetaþiei. În etajul mijlociu. Mititelu et Barabaº 1971. Relief: teren plan.5–3. Stachys palustris.: Phragmitetum natans Borza 1960.HAB: 53. Polygonum lapathifolium. Galium palustre. Alãturi de acesta au mai fost notate: Schoenoplectus lacustris. Carex elata. Rorippa amphibia. latifolia. Typha angustifolia. sunt: 290 . Staþiuni: Altitudine: 5–100 m. Schoenoplectus lacustris. Alte specii importante: Schoenoplectus lacustris.111 Flooted Phragmites beds EUNIS: C3. Oenanthe aquatica. Eleocharis palustris. Stachys palustris. Bolboschoenus maritimus. P = 350–550 mm. Nedelcu 1972. T. sunt puþine plante dintre care menþionãm: Phalaris arundinacea. pânã la 50–100 ha în Delta Dunãrii. Popescu et Sanda 1974. a speciilor: Schoenoplectus lacustris. Butomus umbellatus. Pop 1968.211 Flooted Phragmites beds Asociaþii vegetale: Thelypterido – Phragmitetum Kuiper 1958 (Syn. Lythrum salicaria. Glyceria maxima. Insulele plutitoare au dimensiuni de 1. Lysimachia vulgaris. Delta Dunãrii. Redactat: A. Mlaºtini ºi terenuri înmlãºtinate (5) Soluri: aluviale nisipoase. Spirodela polyrhiza. Pe suprafaþa apei plutesc câteva specii natante cum sunt: Nymphoides peltata. Sium latifolium. latifolia. Alisma plantago-aquatica. din resturi de plante ºi rizomi de stuf. Clima: T = 11–10. Stuful este dominant ºi este singur în etajul superior (înãlþime de peste 2. Marsilea quadrifolia. Valoare conservativã: moderatã.50C. Ranunculus lingua. Poa palustris. Rumex hydrolapathum. Speciile de talie micã. Lycopus europaeus. Stachys palustris. Typha latifolia. Cicuta virosa. lãcoviºti. realizeazã aproape singurã etajul superior al vegetaþiei sau cu participarea. Gergely et Raþiu 1973. Carex acutiformis.2. care alcãtuiesc etajul inferior. Cladium mariscus. Oenanthe aquatica. Suprafeþe: de la 500–1000 m2 în judeþul Ilfov.5 m2. Thelyptero – Phragmitetum ªtefan et al. Phragmites australis. Glyceria fluitans. Phragmites australis. Rumex hydrolapathum. Carex riparia. Rorippa amphibia. 1995). de 1. R5308 Comunitãþi danubiene plutitoare cu Phragmites australis ºi Thelypteris palustris Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: 53. Sparganium erectum. Rãspândire: Lacurile din jurul Bucureºtiului. Bolboschoenus maritimus. Structura: Insulele plutitoare sunt formate din rizomi de stuf printre care s-au acumulat substanþe organice în curs de descompunere ºi aluviuni depuse în timpul viiturilor din timpul primãverii. Substrat: organic. Butomus umbellatus. Wolffia arrhiza etc.111 Flooted Phragmites beds PAL. Speciile care intrã în componenþa acestor formaþiuni sunt plante de talie mare. T. Structura: Glyceria maxima prin portul sãu înalt. Myosotis scorpioides. Thypha angustifolia. Ranunculus lingua. Specii caracteristice: Glyceria maxima. Literaturã selectivã: Boºcaiu 1966.

cu indivizi viguroºi. Marsilea quadrifolia. Relief: microdepresiuni de dimensiuni variabile din Câmpia de Sud ºi Vest. Alisma plantago-aquatica. Scutellaria galericulata. Thelypteris palustris. Mentha aquatica. Salvinia natans. latifolia. Soluri: aluviosoluri lutoargiloase sau luto-nisipoase. Koch 1926. Galium palustre. Glyceria maxima. Sium latifolium. Carex riparia. realizând adevãrate „pãduri” în miniaturã. Delta Dunãrii ºi de-a lungul râurilor interioare. Popescu. Grigore 1971. Nymphaea candida.21 Phragmites australis beds Asociaþii vegetale: Scirpo – Phragmitetum W. Stachys palustris.31 Euro-Siberian perennial amphibius communities CORINE: 53. Rumex hydrolapathum. Substrat: depozite aluviale. latifolia. P = 350–550 mm. 291 . Thelypteris palustris. Ranunculus lingua. Valoare conservativã: moderatã.50C. Rãspândire: Lunca Dunãrii ºi a râurilor interioare din câmpie. R5309 Comunitãþi danubiene cu Phragmites australis ºi Schoenoplectus lacustris Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 22. Specii caracteristice: Phragmites australis. Iris pseudacorus. Rorippa amphibia. Stachys palustris. ªtefan 1995. 1995. bogate în materii organice ºi cu reacþie slab acidã (pH = 5. Alte specii importante: Typha angustifolia. Rumex hydrolapathum.113 Gigant Phragmites beds EUNIS: C3. Mentha aquatica. Alte specii importante: Phalaris arundinacea. Lycopus europaeus. Oenanthe aquatica. dintre care mai frecvente sunt: Spirodela polyrhiza. cu înãlþime de pânã la 3 m. Sanda. Carex elata. Iris pseudacorus. Hydrocharis morsus-ranae. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Phragmites australis. Oenanthe aquatica. Ranunculus lingua. Oenanthe aquatica.000 ha. Stachys palustris. Schoenoplectus lacustris. Rumex hydrolapathum. Mlaºtini ºi terenuri înmlãºtinate (5) Thelypteris palustris. Literaturã selectivã: Coldea et al. Redactat: A.8). Lemna trisulca. Butomus umbellatus. Typha angustifolia. Carex acutiformis. Glyceria maxima. Typha angustifolia. T. Popescu et Sanda 1974. Valoare conservativã: moderatã. Lemna minor. Popescu. Carex riparia. Delta Dunãrii.2. Fitocenozele sunt compacte.5–9. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Phragmites australis. Acorus calamus. Popescu. Literaturã selectivã: Dobrescu 1970. Eleocharis palustris. Polygonum hydropiper. Staþiuni: Altitudine: 0–200 m. de plante natante sunt cantonate lângã aceste insule plutitoare. Bolboschoenus maritimus. Ranunculus lingua. Nedelcu 1984.5. Spirodela polyrhiza. în stufãriºuri se intercaleazã: Cladium mariscus.11 Common reed (Phragmites australis) bed PAL. Redactat: A.HAB: 53. Clima: T = 10. T. 1997. Specii caracteristice: Phragmites australis. Structura: Fitocenozele dominate de Phragmites australis. au ca specii însoþitoare: Schoenoplectus lacustris. Suprafeþe: 4. Lemna minor.5–5. 1997. În fitocenozele din cotul Dunãrii (Calafat) precum ºi în Delta Dunãrii. ªtefan et al. Nedelcu 1967. Schoenoplectus lacustris. Un numãr relativ mare.

Mlaºtini ºi terenuri înmlãºtinate (5) Comunitãte danubianã cu Phragmites australis R5310 Comunitãþi daco-danubiene cu Carex elata. alãturi de aceste specii se mai gãsesc ºi: Ranunculus lingua.5–60C. Soluri: gleiosoluri. Clima: T = 10. C. Muntenia. Galium palustre. Alisma lanceolatum. Peucedanum palustre. Moldova.21 Large Carex beds PAL.5. Speciile care realizeazã acest tip de vegetaþie sunt: Carex riparia. rostrata. C.HAB: 53. Epilobium hirsutum. C. Relief: teren plan. Lysimachia vulgaris. Caricetum acutiformis Eggler 1933. riparia ºi C. Structura: Rogozurile înalte realizeazã fitocenoze dense. uneori. Lycopus europaeus.21 Large Carex beds EUNIS: – Asociaþii vegetale: Caricetum elatae Koch 1926. Rãspândire: Zona de câmpie ºi de deal din Transilvania. C. Acestea sunt principalele componente ale etajului superior dar. C. nisipuri. iar înãlþimea vegetaþiei depãºeºte 100 cm. pante uºor înclinate. rostrata. aluviale. C. Substrat: depozite 292 . Etajul inferior este alcãtuit din numeroase specii de talie mijlocie 20–40 cm. Senecio paludosa.2. elata. P = 350–750 mm. dintre care mai reprezentative sunt: Carex flava. soluri gleice cu exces de umiditate. Delta Dunãrii. gracilis. depresiuni cu exces de umiditate. acoperirea poate atinge 95–100%. acutiformis. Banat. argile. Staþiuni: Altitudine: 10–900 m. Caricetum ripariae Knapp et Stoffer 1962. cu reacþie slab acidã. acutiformis Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: 53. Equisetum palustre. C. Lathyrus palustris. Eleocharis palustris. paniculata. Caricetum rostratae Rübel 1912. Lythrum salicaria. Mentha aquatica. Oltenia. Alisma plantagoaquatica. Rorippa sylvestris.

Carex distans. Staþiuni: Altitudine: 5–100 m. Siret. Specii caracteristice: Carex elata. Câmpul Chiliei. Aster tripolium. Morariu 1964. riparia.112 Dry Phragmites beds PAL. Spergularia maritima. Lythrum virgatum. C. Ranunculus lingua. Phragmites asutralis ssp. Butomus umbellatus. Scutellaria galericulata. Galium palustre. Spergularia maritima.3–1. Popescu. R5311 Comunitãþi vest-pontice cu Phragmites australis ssp. rostrata. C. Lathyrus palustris. L. virgatum. Literaturã selectivã: Dobrescu 1981. Buzãu. Eleocharis palustris. Delta Dunãrii pe grindurile Letea. P = 350–550 mm. humilis ºi Aster tripolium Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: 53. Clima: T = 11–100C. Sanda. C. Alãturi de Phragmites se mai dezvoltã: Schoenoplectus tabernaemontani.2.1122 Dry freshwater Phragmites beds EUNIS: – Asociaþii vegetale: Aster tripolii – Phragmitetum humilis Krisch (1972) 1974. Lycopus exaltatus. Grigore 1971. Gergely et Raþiu 1973. Phragmites australis.5. Relief: terenuri plane sau foarte uºor înclinate. Popescu. nisipuri. cum sunt: Suaeda maritima. Structura: Specia dominantã. Popescu et al. Neajlov. C. Cicuta virosa. Valoare conservativã: moderatã. humilis. Poa palustris. Aster tripolium. Substrat: depozite aluviale. Literaturã selectivã: Coldea 1997. Prezenþa a numeroase specii halofile. C. Caraorman. Sãrãturile. în Deltã. Oenanthe silaifolia. C. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Carex elata. Mlaºtini ºi terenuri înmlãºtinate (5) Valoare conservativã: moderatã. 1984. Crypsis aculeata. riparia. Peucedanum palustre. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Phragmites australis ssp. toate acestea din urmã realizând etajul mijlociu al comunitãþii. Alte specii importante: Juncus gerardi.5). Stachys palustris. având abundenþa-dominanþa mare ºi acoperirea de 80–95%. splendens. Lythrum salicaria. Aster tripolium. Stachys palustris. Popescu. Lysimachia vulgaris.HAB: 53. Alte specii importante: Phalaris arundinacea. alcãtuieºte etajul superior înalt. indicã o sãrãturare medie a solului unde se dezvoltã fitocenozele de stuf pitic. Alisma plantago-aquatica. Aeluropus littoralis. Redactat: A. precum ºi în luncile râurilor Jiu. Rãspândire: Litoralul Mãrii Negre. Specii caracteristice: Phragmites australis ssp.5 mm. Raþiu 1971. Rorippa sylvestris. pe terenurile sãrãturoase ale fostelor bãlþi. în lunca Dunãrii. humilis. splendens. Butomus umbellatus. humilis. acutiformis. Soluri: soluri saline cu reacþie bazicã (pH = 8–8. Crypsis aculeata. Senecio paludosus. Suprafeþe: Ocupã terenuri de dimensiuni reduse de la 300 m2 pânã la 2–3 ha. Stancu 2001. Equisetum palustre. Aeluropus littoralis. Alopecurus arundinaceus. S. acutiformis. gracilis. S. Lycopus exaltatus. Mentha aquatica. Etajul inferior este relativ slab dezvoltat ºi este format din plante de talie micã cum sunt: Suaeda maritima. Carex distans. Lycopus europaeus. luturi. 293 . Redactat: A. Schoenoplectus tabernaemontani. de 1.

2. Câmpia Dunãrii. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Polygonum lapathifolium. Chlorocyperus glomeratus. Polygono lapathifolio – Bidentetum Klika 1935. Staþiuni: Altitudine pânã la 350(450) m. Ranunculus sceleratus.52 Bidens communities Asociaþii vegetale: Bidenti-Polygonetum hydropiperis Lohm in R. frondosa.52 Euro-Siberian annual river mud communities PAL. Specii caracteristice: Bidens tripartita. Chenopodium polyspermum.52. Chlorocyperus glomeratus. Polygonum lapathifolium. Ranunculus sceleratus realizeazã etajul inferior. dintre care cele mai reprezentative sunt: Echinochloa crus-gallis. Popescu. care este mai slab reprezentat. Suprafeþe: De la câteva sute de metri pãtraþi pânã la 2–3 ha în zonele menþionate. Oroian 1997. B. Bidens frondosa. Rãspândire: Malul bazinelor acvatice cu acumulãri de material organic. 294 . Echinochloo – Polygonetum lapathifolii Soó et Csürös 1974. hydropiper. din Banat. P. Echinochloa crusgalli ºi Polygonum hydropiper Corespondenþe: NATURA 2000: 3270 Rivers with muddy banks with Chenopodium rubri pp and Bidention vegetation EMERALD: – CORINE: 24. Rumex palustris. Chenopodium botrys. Mlaºtini ºi terenuri înmlãºtinate (5) R5312 Comunitãþi ponto-danubiene cu Bidens tripartita.HAB: 24. aluviosoluri. Clima: T = 11– -80C. Veronica anagalis-aquatica. Redactat: A. Rumex palustris. Sanda. P. Literaturã selectivã: Grigore 1971. Tx 1950.5. Mentha arvensis. Substrat: depozite aluviale. hydropiper. Chenopodium polyspermum. Echinochloa crus-galli. Symphytum officinale. Pop 1968. nisipuri ºi luturi. cum sunt: Alopecurus aequalis. Dobrogea ºi Delta Dunãrii. Relief: teren plan sau foarte slab înclinat. Transilvania. Rorippa austriaca. Bidens cernua. Bidens tripartita. Polygonum hydropiper. P = 350–650 mm. Bidens tripartita. Alte specii importante: Rorippa austriaca. Soluri: gleiosoluri. Plantele mai scunde. Acestea ajung la 45–50 cm înãlþime ºi realizeazã etajul superior al vegetaþiei. P. lapathifolium. Valoare conservativã: redusã. Alopecurus aequalis. Popescu. Structura: Majoritatea plantelor dominante ºi caracteristice sunt cunoscute ºi sub denumirea de buruieni de mlaºtinã. în jurul izvoarelor ce servesc pentru adãpatul animalelor în timpul pãºunatului. Euro-Siberian annual river mud communities EUNIS: C3.

Redactat: Simona Mihãilescu. Munþii Retezat.3. Calliergon stramineum. Sphagnum recurvum. Staþiuni: Altitudini: 1800–2300 m. Munþii Godeanu. ªtiol. Relief: terenurile înmlãºtinite. Specii caracteristice: Carex nigra ssp. 1997. Plantago gentianoides. Literaturã selectivã: Borza 1934. Stratul muºchilor: datoritã umiditãþii ridicate. Aulacomnium palustre. pe lângã speciile edificatoare ºi caracteristice. 1972 (Syn.: Carici dacicae – Drepanocladetum Boºcaiu et al. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Carex nigra ssp. Munþii Þarcu.5. Pseudorchis frivaldii. Coldea 1990.22 Carex nigra. Mlaºtini ºi terenuri înmlãºtinate (5) 2. Carex canescens. Clima: T = 1.42 Black-white-star sedge fens PAL. izvoare ºi pâraie (54) • typicum Coldea 1981 ºi • drepanocladetosum Coldea 1981 (Syn. Sunt cunoscute urmãtoarele subasociaþii: 295 . Eriophorum scheuchzeri. 1962).2.4261 Carpathian black-white-star sedge acidic fens EUNIS: D2. Comarum palustre. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Rodnei (Cãldarea Buhãescu. Boºcaiu et al. 1997. Sanda et al.0– -20C. Munþii Fãgãraº. având ca specii diferenþiale pe Drepanocladus exannulatus ºi Drepanocladus fluitans. Substrat: acid. este favorizatã uneori dezvoltarea unui strat muscinal bine închegat. Carex canescens.5. Valoare conservativã: mare. turbãrii. Soluri: histosoluri ºi histosoluri gleice.HAB 1999: 1999: 54. Juncus filiformis. 1972.: Caricetum dacicae Buia et al. bogat în material organic pânã la 87. acide. habitatul se formeazã adeseori în urma evoluþiei în direcþia higrofilã a asociaþiei chionohidrofile Soldanello pusillae-Plantaginetum gentianoides. dacica. Coldea et Plãmadã 1980. Carpaþii Meridionali: Munþii Bucegi. Eriophorum angustifolium. Tarniþa la Cruce). Suprafeþe: de ordinul a 100 ha. Polytrichum strictum. Sanda 2002. 1977. R5401 Turbãrii sud-est carpatice. habitat endemic în Carpaþii Sud-Estici.8. Mlaºtini. în etajul subalpin ºi alpin. în care. dacica. Coldea et al. Alte specii importante: Agrostis canina.7%. 2001. din care menþionãm: Drepanocladus exannulatus. Carex echinata. 1972. Plantago gentianoides. Dactylorhiza maculata. Carici fuscae – Drepanocladetum Resmeriþã 1973). 1991. Resmeriþã 1973. Carex echinata fens Asociaþii vegetale: Carici dacicae – Plantaginetum gentianoidis Boºcaiu et al. Sphagnum subsecundum. Munþii Parâng. dacica ºi Plantago gentianoides Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 54. Sphagnum teres. Polytrichum commune. Carex rostrata. Drepanocladus fluitans. Stratul ierbos este înalt de 10–20 cm. P= 1300–1450 mm. Structura: Sub aspect sindinamic. având o umiditate ridicatã cu pH = 5–5. se pot menþiona: Eriophorum vaginatum. cu Carex nigra ssp. Dactylorhiza cordigera. eu-mezotrofe.42 Black-white-star sedge fens CORINE: 54.

80C. 1977. Menþionãm: Drepanocladus exannulatus ºi Philonotis fontana. Sanda et al. Valoare conservativã: mare.: Sphagno – Eriophoretum scheuchzeri Soó 1944). Sanda 2002. cu acoperire pânã la 30%. Tarniþa la Cruce. dacica. Cãldarea Buhãiescu Mare. Speciile dominante sunt: Eriophorum scheuchzeri Mlaºtinã eu-mezotrofã cu Eriophorum scheuchzeri 296 .HAB 1999: 54.4112 Carpathian cottonsedge lake girdles EUNIS: D2. caracterizat prin lipsa speciilor de Sphagnum.4 Acidic fens CORINE: 54. Sub aspect microclimatic. 2001.41 Alpide cottonsedge lake girdles PAL. 1997. ca o componentã constantã a mlaºtinilor alpine. Epilobium palustre. eu-mezotrofe cu Eriophorum scheuchzeri Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 54. Carex nigra ssp.7– -0. fapt ce dovedeºte cã acestea populeazã staþiuni mezotrofe a cãror strat turbos este superficial. Carex canescens. Juncus triglumis. Relief: terenuri plane sau slab înclinate. în etajele subalpin ºi alpin. bogate în materie organicã care provine îndeosebi din sinuzia muscinalã ºi cu un conþinut ridicat de cationi mobili ca Ca. Cãldarea glaciarã Gropi). Compoziþie floristicã: Specie edificatoare: Eriophorum scheuchzeri. 2005 (ined. Campylium stellatum. puternic acide (pH = 5–5.). Clima: T = 0. cât ºi reþelei de izvoare alpine care alimenteazã permanent aceste terenuri înmlãºtinite. P = 1300–1400 mm. Redactat: Simona Mihãilescu. 1991. Alte specii importante: Drepanocladus exannulatus.5. Cu toate cã specia Eriophorum scheuchzeri este citatã din mai multe masive ale Carpaþilor româneºti. Carex canescens ºi Epilobium palustre.2. se caracterizeazã prin temperaturi scãzute în toatã perioada de vegetaþie. Substrat: turbã. Coldea 1990. Mlaºtini ºi terenuri înmlãºtinate (5) R5402 Mlaºtini sud-est carpatice. Philonotis fontana.3). Lacul Lala. habitat endemic în Carpaþii Sud-Estici. Mihãilescu S. Structura: Stratul ierbos este înalt de 10–30 cm. Literaturã selectivã: Coldea et al. la noi în þarã nu existã pânã în prezent date fitocenotice concrete decât cele semnalate din Munþii Rodnei. K ºi Na. atât datoritã zãpezii pe aceste staþiuni pânã vara târziu. Juncus castaneus. Suprafeþe: restrânse (< 10 ha). Specii caracteristice: Eriophorum scheuchzeri. Este favorizatã uneori dezvoltarea unui strat muscinal bine închegat. Staþiuni: Altitudini: 1850–2100 m. Soluri: histosoluri.211 Alpide cottonsedge lake girdles Asociaþii vegetale: Eriophoretum scheuchzeri Rübel 1912 (Syn. Coldea et Plãmadã 1980. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Rodnei (Iezerul Pietrosul.

Rotunda-Preluc. Resmeriþã 1973. foarte asemãnãtoare cu cele descrise din Europa centralã. Soluri: histosoluri. Veronica scutellata. Boºcaiu et al. Carpaþii Meridionali: Dumbrãviþa. Depresiunea Trascãului. Vf. Carex echinata fens Asociaþii vegetale: Sphagno – Caricetum rostratae Steffen 1931 (Syn. Izbuc).9–5. Sphagnum subsecundum. Sub aspect sindinamic. 1973) Coldea 1981 (Syn. et Boºcaiu 1967. situate la diferite altitudini. Lungu 1971. Specii caracteristice: Carex rostrata. 1998. Carex canescens. Lacul Negru (Jud.3 Arctoalpine riverine swards EUNIS: D2. Depresiunea Giurgeului. Munþii Bistriþei. K ºi Na. mezo-oligotrofe cu Carex rostrata ºi Sphagnum recurvum Corespondenþe: NATURA 2000: 7240*Alpine pioneer formations of Caricion bicoloris – atrofuscae EMERALD: – CORINE: – PAL. Substrat: turbã. Structura: Habitatul cu Carex rostrata populeazã staþiuni aflate în diferite stadii de înmlãºtinire. 1972.p. Suprafeþe: de ordinul a 200–500 ha. Menyanthes trifoliata. Literaturã selectivã: Raþiu 1966. Calla palustris. Munþii Gurghiu. Sunt cunoscute urmãtoarele subasociaþii: • typicum Rybnicek 1974. cu un conþinut ridicat în materie organicã ºi unul scãzut în cationi mobili de Ca. P = 825–1400 mm. Juncus alpinus. acide (pH = 4. dintre care Sphanum recurvum poate ajunge la o acoperire de 75%. Eriophorum angustifolium.5. 1977. Staþiuni: Altitudini: 650–2100 m. 1997. Camptothecium nitens. în regiunea montanã ºi etajul subalpin. 1997. Fitocenozele din staþiunile înmlãºtinite din etajul montan ºi subalpin din România.80C. Carex canescens. Vrancea). ªtiol). Carex echinata.: Carici rostratae – Sphagnetum Raþiu O. Stratul ierbos: Carex rostrata poate ajunge la o acoperire de 297 . Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Rodnei (Piciorul Galaþiului. 75%.2 – -0. Juncus articulatus. Juncus filiformis. Triglochin palustre.22 Carex nigra. Raþiu F. Coldea et al. Pedicularis palustris. 1971. • drepanocladetosum (Resm. et al. Ularu 1971.). dacica. Gergely I. Raþiu F.: Carici rostratae – Drepanocladetum Resmeriþã 1973. Coldea 1973. Valea Ieduþului. Redactat: Simona Mihãilescu. Alte specii importante: Pedicularis limnogena. Sphagnum teres. Comarum palustre. Dicranum bonjeanii. 1987. Rebra. Clima: T = 7. Raclaru 1970. Eriophoro vaginati – Sphagnetum compacti ªtefureac 1969 p.2. Mlaºtini ºi terenuri înmlãºtinate (5) R5403 Turbãrii sud-est carpatice. Relief: terenuri plane. Sârbu et al. Carpaþii Occidentali: Munþii Bihor (Stâna de Vale. Sphagnum recurvum. Pop I. 1966. Agrostis canina. ªaua GalaþiulGãrgãlãu. 1965 non Zólyomi 1931). Munþii Cãlimani. Munþii Godeanu. Calliergon stramineum. Pedicularis sceptrum-carolinum. Stellaria uliginosa. Valoare conservativã: foarte mare în habitatele unde este prezentã specia Ligularia sibirica (DH2). Se remarcã dezvoltarea unui strat muscinal bine reprezentat de specii de Sphanum. Carex magellanica. Oroian S. • pedicularietosum limnogenae Raþiu 1965. Munþii Þarcu. la care se adaugã diferite alte specii cu prezenþã ridicatã: Aulacomnium palustre. Stellaria palustris. Ligularia sibirica.6). Carex nigra ssp.HAB 1999: 54. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Carex rostrata. Defileul Mureºului. Drepanocladus fluitans. 1937. Cardamine amara. Munþii Rarãu. prezintã o compoziþie floristicã unitarã. Munþii Retezat. Sphagnum warnstorfii. habitatul poate evolua spre grupãrile mezotrofe ale asociaþiei Carici canescenti-Agrostidetum Tx.

Valea Sadului.5. Carex chordorrhiza ºi Swertia perennis ºi Allium schoenoprasum ssp. slab înclinat.00C. Suprafeþe: mari. Vf. Prezenþa speciilor carpatice: Valeriana simplicifolia. Depresiunea Bilbor. Perºani. în permanenþã umede ºi cu o reacþie slab acidã pânã la neutrã (pH = 6. Sanda 2002. sibiricum. Redactat: Simona Mihãilescu. Puzdra Mare – Izvorul Fântânii). Soluri: histosoluri profunde. Munþii Piatra Craiului.552 Carpathian string sedge swards EUNIS: D2. Swertia perennis.5 Transition mires CORINE: 54. Coldea et al. Valea Gurghiului. Mânãstireni. Relief: fund de vale. Buhãiescu. sibiricum. Carex dioica. Suprafeþe: circa 1 ha. Staþiuni: Altitudini: 1750–1770 m. Valea Remeþului. 1991. Feneº. Mlaºtini ºi terenuri înmlãºtinate (5) R5404 Mlaºtini sud-est carpatice. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Rodnei – circul glaciar Gãrgãlãu.2 Rich fens CORINE: 54. Bistriþa Aurie. Menyanthes trifoliata. Vâlcelele.35 Carex chordorrhiza swards Asociaþii vegetale: Swertio perennis – Caricetum chordorrhizae Coldea (1986) 1990. Carex nigra ssp.5 Transition mires PAL. Valea Morii. Piatra Rea-Dealul Prisãcii.HAB 1999: 54. endemic în Carpaþii Sud-Estici. înalt de 10–30 cm. Defileul Mureºului. Târnava Mare.2. Munþii Bistriþei. P = 1300 mm. Sanda et al. Comarum palustre. Munþii Plopiº. În circ glaciar. Carex rostrata. în etajul subalpin.7–7). Carex limosa. Valoare conservativã: foarte mare. Munþii Baraolt. în regiunea montanã ºi colinarã. mezo-oligotrofe cu Carex chordorrhiza ºi Swertia punctata Corespondenþe: NATURA 2000: 7140 Transition mires and quaking bogs EMERALD: !54. Speciile edificatoare. Alte specii importante: Carex echinata. 2001. Carpaþii Meridionali: Muntele Leaota. Depresiunea Trascãu. Parnassia palustris. Depresiunea Giurgeului. Stratul muºchilor este bine reprezentat de Cratoneuron comutatum. Valea Rebra. eutrofe cu Carex flava ºi Eriophorum latifolium Corespondenþe: NATURA 2000: 7230 Alcaline fens EMERALD: !54. de ordinul 500–1000 ha. habitat prioritar EMERALD. dacica. 1997. 298 . Literaturã selectivã: Coldea 1990. Substrat: bazic. Valea Iadului.253 Middle European yellow sedge fens EUNIS: D4. pot realiza o acoperire de pânã la 65%. Eriophorum angustifolium. Munþii Gilãu (Valea Runcului). Muntele Plopiº.153 Middle European yellow sedge fens Asociaþii vegetale: Carici flavae – Eriophoretum latifolii Soó 1944. ssp. Clima: T = 1. Munþii Þarcu-Godeanu. Structura: Stratul ierbos este dezvoltat.HAB 1999: 54. Allium schoenoprasum R5405 Mlaºtini sud-est carpatice.2 Rich fens PAL. Munþii Rarãu. Specii caracteristice: Carex chordorrhiza. Carpaþii Occidentali: Întregalde. Swertia perennis. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Carex chordorrhiza. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Rodnei (Muntele Bãtrâna. Luzula sudetica. Munþii Ceahlãu. conferã caracterul regional al vegetaþiei.

Csürös-Káptalan M. care indicã direcþia de evoluþie a habitatului. et al. • caricetosum nigrae Soó 1957 ºi • menthetosum longifolii Raþiu 1972. Coldea 1978. Dintre speciile diferenþiale menþionãm: Mentha longifolia. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Carex flava. Valea Jiului. Valeriana simplicifolia. s-a putut constata cã stabilitatea acestor habitate este adeseori îndelungatã.2%) ºi în carbonat de calciu ºi care prezintã o reacþie puþin acidã sau neutrã (pH = 5. Alte specii importante: Carex nigra ssp. Ularu 1972.00C. Sanda 2002. 1997. Mlaºtini ºi terenuri înmlãºtinate (5) Staþiuni: Altitudini: 460–1750 m. Succisa pratensis. Zanoschi 1971. 1978.2F Middle European flat sedge fens EUNIS: D4. Bistriþa Aurie. Acestea sunt grupate în funcþie de factori pedoclimatici ºi de structura floristicã. Lungu 1971. 1960. 299 . P = 750–1000 mm. 2001.5. Carex distans.8). Mihãilescu S. Raþiu O. Gymnadenia conopsea. 2001. Juncus inflexus.2F Middle European flat sedge fens PAL. în regiunea montanã ºi etajul subalpin. Coldea 1977. Campylium stellatum. Carpaþii Meridionali: Munþii Bucegi. Carex gracilis.). Kovács et Coldea 1967. Mihãilescu S. R5406 Mlaºtini sud-est carpatice. Sanda et al. Raþiu F. Coldea 1973. Coldea 1991. et al. Munþii Cãlimani. Stratul muºchilor este bine reprezentat. 1965. Redactat: Simona Mihãilescu. ªuteu 1973. Depresiunea Bilbor. Blysmus compressus. Substrat: În unele situaþii.6–70. Specii caracteristice: Eriophorum latifolium. Juncus compressus. habitatul poate fi prezent ºi în condiþiile neutrofile ale unui substrat argilos. Structura: Pe baza analizei microstratigrafice a substratului. 1962. Carex panicea. 1972. sunt bine reprezentate speciile caracteristice. 1997. Lychnis floscuculi). Depresiunea Bârsei. Au fost identificate subasociaþiile: • typicum Coldea 1977. Clima: T = 7. 2005 (ined. menþionãm: Bryum pseudotriquetrum.1F Middle European flat sedge Blysmus compressus fens Asociaþii vegetale: Carici flavae – Blysmetum compressi Coldea 1997.2. Relief: locuri plane. Carex lepidocarpa. 1998. Boºcaiu 1971. bogate în substanþe organice (58. în apropierea izvoarelor ºi pe terenurile care se înmlãºtinesc din cauza nivelului freatic ridicat. Camptothecium nitens. Valea Runcu. Raclaru 1970. Diaconescu F. Epipactis palustris. Gergely 1966. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Ceahlãu. Soluri: histosoluri gleice. Pascal 1973. nigra. Munþii Rarãu. Parnassia palustris. Juncus effusus. Deschampsia caespitosa. Oroian S. Schoenus nigricans. Molinia caerulea. 2001. Dactylorhiza maculata. Swertia perennis. Sãmãrgiþan M. Páll 1965. Coldea et al. Drãgulescu 1995. Pinguicula vulgaris. Literaturã selectivã: Pop E. Salix rosmarinifolia. habitat prioritar EMERALD. Danciu 1974. Hodiºan 1966. Tofiledia calyculata. 1983. 1973. îndeosebi în etajul inferior (Munþii Þarcu-Godeanu). Trebuie remarcatã prezenþa speciilor ordinului Molinietalia (Equisetum palustre. eutrofe cu Carex flava ºi Blysmus compressus Corespondenþe: NATURA 2000: 7230 Alcaline fens EMERALD: !54.2 Rich fens CORINE: 54.8–6.HAB 1999: 54. Eriophorum latifolium. Carex appropinquata. Dactylorhiza incarnata. Valoare conservativã: mare. • caricetosum gracilis (Gergely 1966). Carex davalliana. Stratul ierbos este înalt de pânã la 35 cm.0–1.

2001. Structura: Stratul ierbos: habitat turbicol edificat de Blysmus compressus ºi câteva specii de Carex (Carex lepidocarpa. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Carex lasiocarpa. Alte specii importante: Juncus compressus. Soluri: gleice. Valoare conservativã: foarte mare în habitatele unde este prezentã Ligularia sibirica (DH2). Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Carex flava. Sunt separate urmãtoarele subasociaþii: • typicum Coldea 1977 ºi • juncetosum compressi Coldea 1977. Substrat: bazic. Staþiuni: Altitudini: 650–1700 m. Literaturã selectivã: Zanoschi 1971. Carex serotina). Specia caracteristicã ºi edificatoare pentru asociaþie este Carex lasiocarpa. habitat prioritar EMERALD.2). Epipactis palustris. Carex diandra. Relief: terenuri plane în depresiuni. Coldea et al. Stratul muºchilor este reprezentat de: Bryum pseudotriquetrum. Vrancea).5 %). Swertia perennis.5 %) ºi în carbonat de calciu (7. 300 . Ligularia sibirica. Carex nigra ssp. Carpaþii Meridionali: Munþii Bucegi. Suprafeþe: de ordinul a 100–200 ha. Clima: T = 3.31 Carex lasiocarpa swards Asociaþii vegetale: Caricetum lasiocarpae Koch 1926. Carex echinata. Coldea 1991. Eriophorum angustifolium.0–1. Stratul muºchilor dominant.5–1. Specii caracteristice: Blysmus compressus. Substrat: acid. specificã mlaºtinilor de mare altitudine. P = 750–1100 mm. în regiunea montanã ºi etajul subalpin. 1956. Pascal 1973. Puºcaru et al. Redactat: Simona Mihãilescu. Blysmus compressus. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Cãlimani. P= 1200–1300 mm. Gymnadenia conopsea.HAB 1999: 54. Coldea et Plãmadã 1980.5 Transition mires PAL.5. Carex panicea. nisipoase. Lacul Negru (Jud. bogate în substanþe organice (18–44. Structura: Stratul ierbos este dezvoltat.5 Transition mires CORINE: 54. Se remarcã. Sphagnum warnstorfii. R5407 Mlaºtini sud-est carpatice. înalt de 10–20 cm în locuri cu exces de umiditate. Carex flava. mezotrofe cu Carex lasiocarpa Corespondenþe: NATURA 2000: 7140 Transition mires and quaking bogs EMERALD: !54.5). uneori cu acoperiri mari.00C. Mlaºtini ºi terenuri înmlãºtinate (5) Suprafeþe: mici în mlaºtini din depresiuni intramontane (de ordinul 100–500 ha). Reacþia stratului turbos al orizontului de suprafaþã este mediu acidã (pH = 5–5. Valeriana simplicifolia. Drepanocladus revolvens. Relief: terenuri plane. Sphagnum warnstorfii. Pinguicula vulgaris. Soluri: histosoluri.00C. Juncus inflexus.51 Slender-sedge swards EUNIS: D2. Dactylorhiza maculata. Clima: T = 7. Valoare conservativã: foarte mare. Staþiuni: Altitudini: 1500–1700 m. Raclaru 1970. cu o reacþie bazicã (pH = 7. Juncus articulatus. Coldea 1973. Specii caracteristice: Carex lasiocarpa.2.5–8. Philonotis calcarea. Pedicularis sceptrum-carolinum. printr-o prezenþã ºi constanþã ridicatã. habitat prioritar EMERALD. Juncus effusus. Sanda 2002. Carpaþii Occidentali: Valea Iadului. Carex distans. Sanda et al. Pedicularis palustris. Defileul Mureºului. Triglochin palustre. nigra. 1997.

R5408 Mlaºtini sud-est carpatice. Carex lepidocarpa. Redactat: Simona Mihãilescu. 1987. Sphagnum contortum. care trãdeazã evoluþia sindinamicã a acestor grupãrii cãtre asociaþiile alianþei Sphagnion. Este prezentã în proporþie mare specia Sphagnum magellanicum. oligotrofe cu Carex limosa Corespondenþe: NATURA 2000: 7140 Transition mires and quaking bogs EMERALD: !54. Literaturã selectivã: Pop E. Rhynchospora alba. Munþii Gilãu. Sanda 2002. în porþiunile unde apa nu depãºeºte 15 cm. Pop I. 2001. Stratul ierbos este slab dezvoltat. 301 . Menyanthes trifoliata. Carex chordorrhyza. Suprafeþe: de ordinul a 100–200 ha. Substrat: acid. Bodoc). Alte specii importante: Sphagnum cuspidatum.54 Mud sedge swards PAL. 1997. Carex rostrata. Specii caracteristice: Carex limosa. Staþiuni: Habitat oligotrof. Mlaºtini ºi terenuri înmlãºtinate (5) Alte specii importante: Carex limosa. Coldea et Plãmadã 1980. Raþiu O. Eriophorum angustifolium. înalt de 12–30 cm. uneori cu acoperiri mari. Clima: T = 6. 1997. Relief: terenuri plane.5 Transition mires CORINE: 54. Scheuchzeria palustris. Carex canescens.5–4. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Carex limosa. Lycopodiella inundata (= Lepidotis inundata). 2001. et al. habitat prioritar EMERALD. Comarum palustre. 1998.5. Calliergon straminaeum. Coldea et al. 1997. Coldea et Plãmadã 1970. aparþinând alianþei Sphagnion magellanici. Oxycoccus microcarpus.: Carici limosae – Sphagnetum Resmeriþã 1973). Carex serotina. Agrostis canina. Speciile Scheuchzeria palustris. Sphagnum cuspidatum este dominant. Andromeda polifolia. Sanda et al. 1997. Munþii Rodnei (ªtiol). iezere. Coldea 1990. ocupând suprafeþe mici în tinoave. 1997. în zona molidului. cristalin. Sârbu I. Mohoº. gresie. et Moldovan 1972. Empetrum nigrum. Carex pauciflora. Redactat: Simona Mihãilescu. Coldea et Marchievici 1978. 1991.HAB 1999: 54. Harghita (Vlaschinez. a cãrei acoperire variazã între 30–75 %. Carpaþii Occidentali: Munþii Bihor (Izbuc).54 Mud sedge swards EUNIS: D2. 1921 (Syn. Izvoarele. Coldea et al. Stratul muºchilor este dominant. Munþii Maramureºului. Eriophorum gracile. Literaturã selectivã: Coldea 1973. Rhynchospora alba pot avea o acoperire de pânã la 5%. paralel cu cenozele descrise din Europa Centralã.0–4. Structura: Prezenþa câtorva specii oligotrofe. 1977. Sanda et al. Valoare conservativã: foarte mare.34 Mud sedge (Carex limosa) swards Asociaþii vegetale: Caricetum limosae Br. Altitudini: 800–1100 (1580) m. depresiuni montane. et al. Drosera rotundifolia. Oroian S.-Bl. andezite. Soluri: histosoluri cu pH = 3. Polytrichum strictum. 1991.2. et al. 1982.4. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Gutâi. 1960. Raþiu O. Eriophorum vaginatum. Sanda et al. P = 925–1100 mm.80C. Oxycoccus palustris. în regiunea montanã. Specia caracteristicã ºi edificatoare Carex limosa are o acoperire medie de 40% (Rodnei).

Mlaºtini ºi terenuri înmlãºtinate (5) Mlaºtinã oligotrofã cu Carex limosa R5409 Mlaºtini sud-est carpatice. semnalatã din bazinul Fãgãraº ºi având Rãspândire: Carpaþii Meridionali: bazinul Fãgãraº (Mlaca Tãtarilor). • caricetosum echinatae Coldea 1981. Staþiuni: Altitudini: 520–1050 m. with Rhynchospora alba and Drosera Asociaþii vegetale: Sphagno cuspidatiRhynchosporetum albae Osvald 1923 em. Compoziþia floristicã a habitatului se remarcã printr-o serie de specii ce prezintã o acoperire ºi frecvenþã ridicatã. Au fost menþionate douã subasociaþii: • typicum (Osvald. 302 . Cãlãþele). Stratul ierbos este dezvoltat. acid peat and sands. care cuprinde fitocenozele din Munþii Bihor sãrace în specii caracteristice clasei Scheuchzerio-Caricetea nigrae.6 White beak-sedge and mud bottom communities CORINE: 54.3H Wet. oligotrofe cu Rhynchospora alba ºi Sphagnum cuspidatum Corespondenþe: NATURA 2000: 7150 Depressions of peat substrates of the Rhynchosporion EMERALD: !54. Suprafeþe: de ordinul a 10–50 ha. Carex limosa. Soluri: histosoluri. Structura: Habitat tipic oligotrof.6 Beak-sedge quaking bogs PAL. Solul acestor staþiuni este o turbã mezo-oligotrofã. Koch 1926. înalt de 10–20 cm. Relief: terenuri plane în depresiuni montane.2–5.2) ºi conþinut ridicat în azot total.6 White beak-sedge and mud bottom communities EUNIS: D2.5.2. caracterizatã printr-un pH puternic acid (4. Clima: T = 7–50C. P = 700–1050 mm. open. menþionãm: Drosera rotundifolia.HAB 1999: 54. de pe terenurile negative unde apa bãlteºte în lunile ploioase. Carpaþii Occidentali: Munþii Bihor (Molhaºul Mare de la Izbuc. Rhynchospora alba. dar care sunt în acelaºi timp foarte bogate în specii oligotrofe caracteristice ordinului Sphagnetalia. Substrat: acid. 1923) Dierssen et Reichelt 1988.

Mai sunt semnalate douã faciesuri: sphagnosum nemoreum Raþiu et Gergely 1976 ºi festucosum rubrae Lungu 1971. Din cauza aciditãþii ridicate a mediului. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Gutâi. Sanda 2002.5. Izbucul Mare. Sanda et al. Valea Ieduþului). Carex canescens. Sphagnum cuspidatum. Comandãu. Carex diandra. Sphagnum contortum. Redactat: Simona Mihãilescu. ph-ul variind de la foarte acid pânã la acid (pH = 5–5. Scheuchzeria palustris. • pedicularietosum limnogenae Coldea 1973. mezotrofe cu Carex echinata ºi Sphagnum recurvum Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 54. Oxycoccus microcarpus. Carex lepidocarpa. Eriophorum vaginatum. Munþii Þarcu. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Rhynchospora alba.22 Carex nigra. Menþionãm cã. Depresiunea Dornelor. • sphagnetosum (magellanici) Coldea 1981. 1977. speciile sunt bine reprezentate de elementele oligotrofe tipice. Coldea et al. Conþinutul în materie organicã este variabil (35.42 Black-white-star sedge fens EUNIS: D2. P = 850–1200 mm. Carex echinata fens Asociaþii vegetale: Carici echinatae – Sphagnetum Soó (1934) 1954 (Syn. 1980. Valoare conservativã: foarte mare în habitatele unde este prezentã specia Ligularia sibirica (DH2). Luzula sudetica ºi Leontodon autumnalis. Se deosebesc urmãtoarele subasociaþii: • typicum Soó (1934) 1954 (Syn. Suprafeþe: de ordinul a 200–500 ha. Carex lepidocarpa. Mlaºtini ºi terenuri înmlãºtinate (5) ca specii diferenþiale pe Carex echinata. în regiunea montanã ºi subalpinã. 1956. Stratul muºchilor este dominant. menþionãm: Spagnum cuspidatum. Munþii Bistriþei.00C. Sanda et al. Lacul Negru (Jud. Carpaþii Occidentali: Munþii Bihor (Valea Iadului. depresiuni montane. Literaturã selectivã: Coldea et Plãmadã 1970.4 Acidic fens PAL. având ca specii diferenþiale pe Pedicularis limogena.2). Andromeda polifolia. 1991. Relief: terenuri plane sau slab înclinate.0–3. Eriophorum gracile. Polytrichum strictum. Carpaþii Meridionali: Munþii Godeanu. R5410 Mlaºtini sud-est carpatice. Munþii Gilãu. caracteristice ordinului Sphagnetalia fusci.4 Acidic fens CORINE: 54. Carex fusca ºi Agrostis canina. Clima: T = 7. Depresiunea Giurgeului. Substrat: acid. 303 . Staþiuni: Altitudini: 700–1500 m. Valoare conservativã: foarte mare. Carex limosa. 2001. Specie relict glaciar: Rhynchospora alba. spre a cãror grupãri evolueazã.2. Sphagnum recurvum ajunge la o acoperire de pânã la 60%. Specii caracteristice: Rhynchospora alba. Structura: Habitat oligo-mezotrof prezent în pâlcuri mici sau pe suprafeþe mai mari din tinoavele ºi mlaºtinile de trecere din întreg lanþul carpatic.5%). habitat prioritar. Coldea 1981. speciile edificatoare realizeazã acoperirea cea mai mare ºi în stratul muºchilor. uneori cu acoperiri mari. Empetrum nigrum. • nardetosum strictae Lupºa 1971. Soluri: histosoluri. Menyanthes trifoliata.HAB 1999: 54. 1997. Alte specii importante: Carex nigra. Vrancea).: Caricetum stellulatae Csürös et al. • carici stellulatae-sphagnetosum (recurvi) palustris Coldea 1981. Sphagnum magellanicum. Valea Sebeºului. mlaºtina Blejoaia. Munþii Harghitei. Munþii Cãlimani. în stratul ierbos.: Caricetum echinatae sphagnosum Balázs 1942). Carici echinatae – Sphagnetum (Balázs 1942) Soó 1955).4–82. Juncus alpinus.

Staþiuni: Altitudini: 580–1200 m. 1915). bine dezvoltat. Dactylorhiza maculata. Calliergon stramineum. Sphagnum teres. nigra (= C. Coldea et al. Mlaºtini ºi terenuri înmlãºtinate (5) Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Carex echinata. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Maramureº. Carex magellanica. Munþii Rarãu. 1972. 1982. Juncus R5411 Mlaºtini sud-est carpatice. Stratul muºchilor: datoritã umiditãþii ridicate. Sârbu et al. Specii caracteristice: Carex nigra ssp. Agrostis canina. Juncus glaucus ºi Juncus effusus Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 54. P= 750–1025 mm. 1970. Pedicularis limnogena. având o umiditate ridicatã. Valeriana simplicifolia.: Caricetum fuscae F. Munþii Þarcu.-Bl. fusca). Munþii Bistriþei 304 . Trifolium hybridum). Boºcaiu 1971. Coldea et Plãmadã 1970. Juncus effusus. Carpaþii Occidentali: Vlãdeasa. Raþiu F. Eriophorum angustifolium. et Boºcaiu 1967. Suprafeþe: de ordinul a 200–500 ha. Carex canescens. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Carex nigra ssp. Clima: T = 7. Defileul Mureºului. Depresiunea Giurgeului. Stratul ierbos. este favorizatã uneori dezvoltarea unui strat muscinal bine închegat. Depresiunea Ciucului. Structura: Pajiºtile higrofile. Carex echinata fens Asociaþii vegetale: Junco-Caricetum fuscae Tx. Carex stellulata. depresiuni montane. Drepanocladus revolvens. având ca specii diferenþiale pe Calamagrostis neglecta ºi Thalictrum lucidum (au fost semnalate faciesuri cu: Carex fusca. Soluri: histosoluri ºi histosoluri gleice. Pedicularis palustris. Carpaþii Meridionali: Munþii Retezat. Pedicularis sceptrum-carolinum.42 Black-white-star sedge fens EUNIS: D2. 1997. Comandãu.5–4. 1986. Drepanocladus fluitans.4 Acidic fens PAL. este înalt de 10–20 cm. Juncus effusus. • subas. 1997.22 Carex nigra.4 Acidic fens CORINE: 54. Redactat: Simona Mihãilescu. 1987. Munþii Gurghiu. Sphagnum warnstorfii. Carex nigra ssp. Eriophorum scheuchzeri. Munþii Harghitei. fusca).2. Au fost separate urmãtoarele subasociaþii: • typicum Rybnicek 1974. Juncus conglomeratus. nigra. et al. Carex rostrata. Valoare conservativã: foarte mare în habitatele unde este prezentã Ligularia sibirica (DH2). Drepanocladus vernicosus. Relief: terenuri plane sau slab înclinate. Alte specii importante: Carex canescens. creazã condiþiile prielnice dezvoltãrii habitatului cu Carex nigra ssp. nigra. în care predominã Sphagnum apiculatum ºi Sphagnum nemorum (S. Carex rostrata. printr-un proces continuu de înmlãºtinire. Alte specii importante: Drepanocladus exannulatus. Aulacomnium palustre. Coldea 1973. et al. Carex canescens. • subas. acutifolium). bazinul Gheorghieni. cariceto-sphagnosum Resmeriþã 1969. Sphagnum subsecundum. Raþiu 1972 non Br. Agrostis canina.HAB 1999: 54. Carex echinata.5. Substrat: acid. Specii caracteristice: Carex echinata. nigra. eu-mezotrofe cu Carex nigra ssp.50C. bazinul Bistriþei Aurii. calamagrostetosum neglectae Coldea 1981 (Syn. (1937) 1952 (Syn. nigra (C. Sphagnum recurvum. (Cristiºor). Aulacomnium palustre. Ligularia sibirica.2). Raþiu O. Pop I. Danciu et Kovács 1979. Juncus alpinus. Literaturã selectivã: Borza 1959. Menyanthes trifoliata. Lungu 1971. în regiunea montanã. acide (pH = 6– 6. Raþiu F.: Calamagrostetum neglectae Raþiu ºi Gergely 1971 non Tengwall 1920).

Lungu 1971. Drepanocladus revolvens. înalt de 10-30 cm. Bilbor.2. Bryum pseudotriquetrum. Dactylorhiza incarnata. Clima: T = 7. terenuri cu exces de umiditate. Sanda 2002. Danciu 1972. 305 .HAB 1999: 54. Raþiu F. non Soó 1963). Valeriana simplicifolia. Redactat: Simona Mihãilescu.52 Carex diandra quaking mires EUNIS: D2. Eriophorum latifolium. Campylium stellulatum ºi Cratoneurum filicinum. Mlaºtina Joseni.: Equisetetum limosi Raþiu 1971 p.p. et Gergely 1979. Reacþia stratului turbos al orizontului de suprafaþã este bazicã (pH = 7. Carex dioica. Coldea et al. Oroian S. Pascal 1973. 1977. 1998. Juncus articulatus. Valeriana simplicifolia. Specii caracteristice: Carex diandra. Sanda et al. 1977. 1970. 1997. Ozunca. Substrat: bazic. Dicranum bonjeanii. Gergely et Raþiu F. Literaturã selectivã: Resmeriþã 1969. Ligularia sibirica. Staþiuni: Altitudini: 600–910 m. Gergely et al. Literaturã selectivã: Raþiu F. Menyanthes trifoliata. 1972. Kovacs A. 1973. Remetea.32 Carex diandra quaking mires Asociaþii vegetale: Caricetum diandrae Jon. Structura: Habitat mezotrof. 1972. Ligularia sibirica. Redactat: Simona Mihãilescu. R5412 Mlaºtini sud-est carpatice. Oberd. 2001. Carex serotina. Soluri: histosoluri. Eriophorum angustifolium.5 Transition mires CORINE: 54. habitat prioritar EMERALD. Comarum palustre.5. Sphagnum angustifolium. 1974. Suprafeþe: de ordinul a 100–200 ha. Eriophorum angustifolium. Pedicularis palustris. P= 8250–1075 mm. Valoare conservativã: foarte mare în habitatele unde sunt prezente specii endemice ºi/sau Ligularia sibirica ºi Saxifraga hirculus (DH2).1–7. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Carex diandra. 1957 (Syn. 1991. Coldea et al. Coldea 1990.9). uneori cu acoperiri mari. Galium palustre. non Soó 1927) ºi • caricetosum nigrae Coldea 1981 (syn. Relief: depresiuni intramontane. 1977. 1988.p. Drepanocladus ventricosus. Sphagnum subsecundum. Pedicularis sceptrum-carolinum ºi a relictului glaciar Saxifraga hirculus. mezotrofe cu Carex diandra Corespondenþe: NATURA 2000: 7140 Transition mires and quaking bogs EMERALD: !54. CariciMenyanthetum caricetosum diandrae Raþiu 1972). Pedicularis sceptrum-carolinum.5 Transition mires PAL. Camptothecium nitens. Raclaru 1970. Equisetum fluviatile. în regiunea montanã. Carex rostrata. Comarum palustre. Trighlochin palustre. Dactylorhiza maculata. Alte specii importante: Carex nigra. Sanda 2002. Sanda et al. Pedicularis palustris. Stratul ierbos este dezvoltat. 2001. Mlaºtini ºi terenuri înmlãºtinate (5) filiformis.80C. Coldea et Plãmadã 1970. 1973. Stratul muºchilor este dominant. Carex dioica. Mlaºtina Racu. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Depresiunea Dornelor. având ca specii diferenþiale pe Carex nigra. Stellaria palustris. 1932 em. Veronica scutellata. Sphagnum recurvum.1973. Coldea et al. Danciu et Kovács 1979. 1997. Calliergon stramineum. Menyanthes trifoliata. Menþionãm prezenþa unor specii rare: Drosera anglica. uneori cu un conþinut ridicat de substanþe organice (27%) ºi o prezenþã mare a ionilor de calciu (160 mg/100 g sol). Sâncrãieni).5–5. Saxifraga hirculus. Munþii Baraoltului ºi Munþii Harghitei (Voºlobeni. 1997. Gergely et Raþiu F. Au fost separate douã subasociaþii: • typicum Gors1968 (syn. Coldea 1981. Sphagnum warnstorfii. 1991. Sphagnum teres.: Carici-Menyanthetum caricetosum diandrae Raþiu 1972 p. Carex diandra poate realiza o acoperire de pânã la 35%.

2. bogate în carbonat de calciu. Literaturã selectivã: Ularu 1971. Festuca pratensis. 1957 (Syn. cu un conþinut redus în materii organice. Epipactis palustris. Eriophorum latifolium. Carex distans. Dumbrãviþa. mezo-eutrofe cu Carex davalliana Corespondenþe: NATURA 2000: 7230 Alcaline fens EMERALD: !54. Valoare conservativã: foarte mare.: Schoenetum nigricantis Pop et al. prezentând astfel o reacþie bazicã (pH = 7.5. Carex dioica. Carpaþii Meridionali: judeþul Braºov: (Stupini unde.HAB 1999: 54.HAB 1999: 54.11 Schoenus nigricans fens Asociaþii vegetale: Orchido – Schoenetum nigricantis Oberd. Liparis loeselii. Specii caracteristice: Carex davalliana. Alte specii importante: Carex flava. Schoenus nigricans. Gergely et Raþiu F. Gergely et al. ca: Briza media.2 Rich fens CORINE: 54.2 Rich fens PAL. Staþiuni: Altitudini: 500–650 m. Carpaþii Occidentali: depresiunea Iara.21 Black bog-rush fens PAL. Depresiunea Runcu. Pedicularis palustris. În cadrul habitatului se întâlnesc frecvent Sesleria uliginosa. Primula farinosa. Au fost descrise subasociaþiile: • typicum Smarda 1961 ºi ^ R5414 Mlaºtini sud-est carpatice. Coldea et al. Soluri: mlãºtinoase. precum ºi multe alte specii mezofile provenite din pãºuni reavene. 2001. habitat prioritar EMERALD. SchoenetoArmerietum barcensis Morariu 1967). • molinietosum caeruleae (Morariu 1967) Coldea 1977. Suprafeþe: mici de ordinul a 10–100 ha.216 Intra-Carpathian black bogrush fens EUNIS: D4. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Carex davalliana. Trifolium pratense. în mlaºtini din depresiuni intramontane ale lanþului carpatic. Redactat: Simona Mihãilescu.70C. în habitatele unde este prezentã specia Liparis loeselii (DH2). Trifolium repens. pe suprafeþe periferice. Eriophorum angustifolium. în prezent. 1962. Sanda et al. Carex hostiana. Mlaºtini ºi terenuri înmlãºtinate (5) R5413 Mlaºtini sud-est carpatice. 1997. Valea Gârcinului). 1997. Polygala amarella. Dactylorhiza maculata. în depresiuni intramontane. Acrocladium cuspidatum. Codlea. Stratul muºchilor în care se remarcã speciile Amblystegium saxatile.1). Sesleria uliginosa. Pedicularis sceptrum-carolinum. Parnassia palustris. Valeriana simplicifolia. 1974.234 Carpathian Davall sedge fens EUNIS: D4. Coldea 1991.3–6. 1988. Lotus corniculatus.8–8. P = 825–850 mm. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Gilãu: Valea Morii. Carex panicea. mai ridicate faþã de nivelul apelor de izvoare ºi al pârâiaºelor de scurgere. Structura: Habitatul mezo-eutrof solicitã condiþii staþionale particulare. Agrostis stolonifera. Sântimbru). Rãspândire: Carpaþii Orientali: judeþul Harghita (Depresiunea Ciucului. Dactylorhiza incarnata. Lotus siliquosus. Carpaþii Meridionali: judeþul Braºov (Noua. 1977.134 Carpathian Davall sedge fens Asociaþii vegetale: Caricetum davallianae Dutoit 1924. Relief: terenuri plane consolidate. Molinia caerulea. Sanda 2002. Clima: T = 7. mici depresiuni. gleiosoluri. 306 . Primula farinosa. Stratul ierbos este înalt de 15–30 cm. eu-mezotrofe cu Schoenus nigricans Corespondenþe: NATURA 2000: 7230 Alkaline fens EMERALD: !54. Medicago lupulina.2 Rich fens CORINE: 54.

50C. Mlaºtini ºi terenuri înmlãºtinate (5) Mlaºtinã eu-mezotrofã cu Schoenus nigricans biotopul a suferit modificãri profunde care au alterat habitatul. Coldea 1991. Parnassia palustris. precum ºi prin apariþia unor diferenþiale regionale. barcensis. Literaturã selectivã: Pop I. Eriophorum latifolium. Coldea et al. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Schoenus nigricans. Bryum pseudotriquetrum. 307 . Carex appropinquata. Euphrasia hirtella. Carex hostiana. Morariu 1964.2. acest habitat se caracterizeazã printr-un numãr mare de specii de diagnosticare pentru alianþã ºi ordin. Drosera anglica. Structura: Din punct de vedere floristic.1).0–6. înalt de 15–30 cm. uneori cu acoperire foarte mare. Eriophorum angustifolium. Juncus articulatus. se remarcã un numãr semnificativ de orhidee ºi specii rare: Dactylorhiza maculata. Valoare conservativã: foarte mare în habitatele unde sunt prezente speciile Liparis loeselii ºi Ligularia sibirica (DH2). Epipactys palustris. cum sunt Campylium stellatum. bogate în carbonat de calciu (1–42 %). prezentând astfel o reacþie bazicã (pH = 7. Valeriana simplicifolia. care le diferenþiazã de habitatele din Germania. în depresiuni intramontane. Sesleria uliginosa. Eleocharis quinqueflora. P = 750–900 mm. Salix rosmarinifolia. gleiosoluri cu un conþinut redus în materii organice (13. Substrat: bazic. Triglochin palustre. Carpaþii Occidentali: Vâlcelele. Swertia perennis. Specie endemicã: Armeria maritima ssp. Stratul ierbos este dominant. Specii caracteristice: Schoenus nigricans. Clima: T = 7. Gymnadenia conopsea. Csürös-Káptalan 1965. Alte specii importante: Molinia caerulea. Liparis loeselii. Carex flava. în care pe lângã speciile caracteristice ºi edificatoare. Staþiuni: Altitudini: 550–620 m. Pinguicula vulgaris.1–31. Drepanocladus intermedium. Relief: terenuri plane sau slab înclinate. Ligularia sibirica. Carex davalliana.4 %). Hãrman.5–8. Ularu et Danciu 1968. Suprafeþe: de ordinul a 10–100 ha. Prejmer). Carex lepidocarpa. Soluri: mlãºtinoase. Stratul muºchilor este bine reprezentat. 1962.5. Parascan et Danciu 1976. et al. Polygala amarella. Tofieldia calyculata. Carex panicea. Pâlcuri mici sau pe suprafeþe mai mari în tinoavele ºi mlaºtinile de trecere din întreg lanþul carpatic. Primula farinosa.

Hãrman. et Walas 1949 (Syn.11 Soft water springs PAL. 2003-2004 (ined. 308 . Coldea et al. Valoare conservativã: foarte mare. Stratul muºchilor este prezent sub formã de pâlcuri mai dense sau cu acoperire redusã (Campylium stellatum). 2001. în depresiuni intramontane (în prezent biotopul a suferit modificãri profunde care au alterat habitatul). Epilobio anagallidifoliiSaxifragetum alpini Rejmánek et Rejmánková 1979) Swertio punctate – Saxifragetum stellaris Coldea (1995– 1996) 1997. Carex davalliana. R5415 Mlaºtini sud-est carpatice.5. Curcubãta Mare. Substrat: molhaºe. Suprafeþe: mici de ordinul a 10–100 ha.HAB 1999: 54. Relief: terenuri plane. 1997. habitat prioritar EMERALD. Pinguicula vulgaris. Structura: Stratul ierbos este înalt de 15–30 cm. Parnassia palustris. Eriophorum latifolium. Primula farinosa. Phragmites australis. 2003-2004 (ined.2 Rich fens CORINE: 54. În cadrul habitatului se întâlneºte dominant Sesleria uliginosa. în etajele alpin inferior ºi subalpin.). Redactat: Simona Mihãilescu. Carex distans. mezo-eutrofe cu Sesleria uliginosa Corespondenþe: NATURA 2000: 7120 Degraded raised bogs still capable of natural regeneration EMERALD: !54. Parascan et Danciu 1976. Ularu et Cardaºol 1979. Redactat: Simona Mihãilescu. P= 700–750 mm. Coldea et Plãmadã 1977. Schoenus nigricans. Mlaºtini ºi terenuri înmlãºtinate (5) 1997. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Sesleria caerulea (= S.2 Rich fens PAL. Mihãilescu S. Gymnadenia conopsea. Chrysosplenium alpinum ºi Philonotis seriata Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 54. Munþii Cindrelului. Clima: T = 70C. Bod. Rãspândire: Carpaþii Meridionali: judeþul Braºov (Prejmer. Carpaþii Meridionali: Munþii IezerPãpuºa. Valeriana simplicifolia. Munþii Þarcu.2).). Carex hostiana.11 Soft water springs Asociaþii vegetale: Chrysosplenio alpini – Saxifragetum stellaris Pawl. Soluri: mlãºtinoase. Munþii Retezat. cu un conþinut variat în materii organice (9.2.11124 Alpine PhilonotisSaxifraga stellaris springs EUNIS: C2. 2001. Mihãilescu S.9%). turboase. 1997. Sanda 2002.2–64. Alte specii importante: Molinia caerulaea. Carpaþii Occidentali: Munþii Bihor. caracteristice: Sesleria uliginosa. Specii R5416 Comunitãþi sud-est carpatice de izvoare ºi pâraie cu Saxifraga stellaris. specie caracteristicã care prezintã o acoperire între 35–65%.HAB 1999: 54. Coldea 1991. Literaturã selectivã: Morariu 1967.8–8.1K Sesleria caerulea fens Asociaþii vegetale: Seslerietum uliginosae (Palmgren 1916) Soó 1941. Epipactis palustris. Munþii Godeanu.: Philonotido-Saxifragetum stellaris Boºcaiu 1971.1 Springs CORINE: 54. Carex flava. Sanda et al. Salix rosmarinifolia. prezentând o reacþie neutrã pânã la moderat bazicã (pH = 6. Sanda 2002. Polygala amarella.2K Blue moorgrass fens EUNIS: D4. uliginosa). Munþii Fãgãraº. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Rodnei. Staþiuni: Altitudini: 500–510 m. Stupini). Sanda et al.

Stellaria nemorum. 1997. Chaerophyllum hirsutum. înalt de 12–15 cm. Deschampsia caespitosa. P = 1100–1450 mm.5. Substrat: acid sau bazic. Coldea et al. Sanda et al. 54. Stratul muºchilor.: Cratoneurum commutatum Puºcaru et al. Scapania undulata. Specii caracteristice: Saxifraga stellaris. pânã la 50%. Aconitum tauricum. Epilobium alsinifolium. Brachythecium rivulare. Redactat: Simona Mihãilescu. Clima: T = 3. Chrysosplenium alpinum. 309 . dominante fiind Chrysosplenium alpinum ºi Saxifraga stellaris. care realizeazã o acoperire medie de 35– 50%.0–6. Saxifraga heucherifolia. Sanda 2002. 1957) Th. Hulm et al. jilav umede pânã la ude. 2001. Prezenþa apreciabilã a speciei Philonotis seriata în fitocenozele din Carpaþi a condus la raportarea acestora la asociaþia Philonotido-Saxifragetum Horv.HAB 1999: 54. Mlaºtini ºi terenuri înmlãºtinate (5) Suprafeþe: restrânse în jurul apelor (< 100 ha). 1967) Cochleario pyrenaicae – Cratoneuretum commutati (Oberd. 1998. Epilobium nutans. Alte specii importante: Caltha laeta. Stratul ierbos este bine dezvoltat.1221 Hard water bryophyte springs. Alexiu 1998. 1949. 1979. Coldea 1990. Plãmadã 1974. Boºcaiu et al. Relief: vãi subalpine. Veratrum album. Valoare conservativã: redusã. Swertia punctata.12 Hard water springs Asociaþii vegetale: Cratoneuretum filicino – commutati (Kuhn 1937) Oberd. pe versanþi slab înclinaþi. Bryum pseudotriquetrum. Silene pusilla.2.). Literaturã selectivã: Boºcaiu 1971. Chrysosplenium alternifolium. 1972.12 Hard water springs CORINE: 54. Puºcaru-Soroceanu 1981.8).: Carici flavaeCratoneuretum cochlearietosum pyrenaicae ªtefureac 1972). Cardamine amara.12241 Cochlearia pyrenaica calcareous springs EUNIS: C2.12 Hard water springs PAL. însã acest lucru nu se justificã din punct de vedere floristic. Structura: Habitat fontinal (în lungul izvoarelor ºi pâraielor). cu caracter hidrohigrofil. Voik 1976. Staþiuni: Altitudini: 1400–2200 m.30C. 2005 (ined. 1996.6– -1. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Saxifraga stellaris. 1991. Müller 1961 (Syn. Cardamine opizii. Juncus triglumis. Comunitãþi de izvoare ºi pâraie montane cu Saxifraga stellaris R5417 Comunitãþi sud-est carpatice fontinale cu Cratoneuron commutatum ºi Cratoneuron filicinum Corespondenþe: NATURA 2000: *7220 Petrifying springs with tufa formations (Cratoneurion) EMERALD: !54. Saxifraga aizoides. Mihãilescu S. 1977 (Syn. Soluri: hidrisoluri acide pânã la slab acide (pH = 5. uneori cu acoperiri mari. Drãgulescu 1995. Viola biflora. Chrysosplenium alpinum.

Valoare conservativã: foarte mare. Sanda 2002. habitat prioritar. pH = 7–7. uneori cu acoperiri mari de pânã la 80%. 1991. Stellaria nemorum. Valea Gãºeþel-Valea Rebra. în care specia caracteristicã ºi edificatoare Cratoneuron commutatum realizeazã o acoperire medie de 40%. Chaerophyllum hirsutum. Substrat: bazic. Structura: Habitat hidrofil ºi pronunþat heliofil. 2001. Epilobium nutans. Suprafeþe: restrânse în jurul apelor (<100 ha). Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Cratoneuron commutatum. Sanda et al. BãtrânaFundul Râpilor. Dintre speciile care contribuie la diferenþierea geograficã a fitocenozelor din Carpaþii româneºti menþionãm: Chrysoplenium alpinum. Saxifraga aizoides. Stratul muºchilor este dominant. în lungul pâraielor ºi al izvoarelor. et al.5.2. Literaturã selectivã: Puºcaru D. Clima: T = 3. Rebra. Cratoneuron filicinum. Obcinile Mestecãniºului (Rãchitiºul Mare). 1997. Cardamine amara.5– -1. Munþii Rodnei (Piatra Rea. hidrisoluri eu-mezobazice. Cochlearia pyrenaica. 1956. Bryum pseudotriquetrum. Specii caracteristice: Cratoneuron commutatum. Crepis paludosa. Comunitãþi fontinale cu Cratoneuron sp. Pinguicula vulgaris. Carpaþii Meridionali: Munþii Bucegi. Relief: vãi montane ºi subalpine. Cratoneuron filicinum. Munþii Bistriþei (Neagra Broºtenilor la Cristiºor). Coldea 1990. Silene pusilla. calcare. 310 . Izvorul Fântânii. Beldie 1967. Achillea schurii.). Stratul ierbos este slab dezvoltat. Redactat: Simona Mihãilescu. P = 950–1425 mm. Viola biflora. Caltha laeta. Bryum pseudotriquetrum.50C. Philonotis calcarea. Epilobium alsinifolium. înalt de 12–30 cm. ªtefureac 1972. Saxifraga stellaris. Corongiºul Mare. Chrysosplenium alpinum. borzeana) realizeazã o acoperire medie de 40–60%. Vf. Lungu 1981. Alte specii importante: Silene pusilla. În grupãrile în care este prezentã specia caracteristicã Cochlearia pyrenaica (var. Soluri: eutricambosoluri. Valea Lala). Mlaºtini ºi terenuri înmlãºtinate (5) Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Maramureºului (Sâlhoi). 1997.3. 1977. Sanda et al. 2005 (ined. Staþiuni: Altitudini: 900–2100 m. în regiunea montanã ºi etajul subalpin. Chrysosplenium alternifolium. Deschampsia caespitosa. Specii endemice: Achillea schurii. Mihãilescu S. Coldea et al.

Mihãilescu S. Stratul muºchilor prezintã uneori acoperiri mari. slab accidentate.n. 1981. bine aprovizionate în apã. Viola biflora. Literaturã selectivã: Boºcaiu 1971. Puºcaru-Soroceanu et al. în etajul subalpin. Epilobium nutans. Sanda 2002. menþionãm în special pe Philonotis seriata. Alte specii importante: Saxifraga stellaris. Cardamine opizii. 2005 (ined. Substrat: acid. Munþii Cindrelului. Cardamine amara. 1977. Staþiuni: Altitudini: 1300–2000 m. Glyceria nemoralis. 1972. 1991. Carpaþii Meridionali: Munþii Bucegi. cu profil scurt (15–25 cm).1112 PhilonotisSaxifraga stellaris springs EUNIS: C2. pânã la 70%.5. Coldea 1990. P = 1100–1400 mm. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Caltha laeta. Angelica sylvestris. 1997. pH = 4. Aconitum tauricum. Deschampsia caespitosa. Scapania undulata. Philonotis seriata. Clima: T = 4. Crepis paludosa. speciile caracteristice Philonotis seriata ºi Caltha laeta realizeazã o acoperire de 50%. Carex echinata. Chaerophyllum hirsutum. Soluri: hidrisoluri. Munþii Þarcu. Munþii Retezat. Mlaºtini ºi terenuri înmlãºtinate (5) R5418 Comunitãþi sud-est carpatice fontinale cu Philonotis seriata ºi Caltha laeta Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 54. 1997. Boºcaiu et al.11 Soft water springs Asociaþii vegetale: Philonotido – Calthetum laetae (Krajina 1933) Coldea 1991 (Syn. Stellaria nemorum. 2001. Munþii Fãgãraº. pe terenuri înclinate.). Valoare conservativã: redusã. Silene pusilla. Mihãilescu S. Relief: vãi subalpine.: Calthetum laetae Krajina 1933. Redactat: Simona Mihãilescu. Sanda et Popescu A. Sanda et al.1 Springs CORINE: 54. Drãgulescu 1995.3–5. Epilobium alsinifolium. Coldea et al. Veronica beccabunga. Munþii Godeanu. Stellaria uliginosa.1. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Rodnei. Suprafeþe: restrânse în jurul apelor (circa 100 ha). indicã evoluþia sindinamicã a acestora cãtre grupãrile vegetale ale ordinului Caricetalia nigrae pe mãsura accentuãri procesului de turbificare.00C. În fitocenoze.HAB 1999: 54. Cetãþile Rãdesei). Structura: Habitat fontinal. Comunitãþi fontinale cu Caltha laeta 311 . în care prezenþa câtorva specii turbicole precum: Carex nigra ssp. Specii caracteristice: Philonotis seriata. 2001.2. Veratrum album. Juncus filiformis ºi Valeriana simplicifolia. Stratul ierbos este înalt de 10–20 cm. Chrysosplenium alternifolium. Resmeriþã 1970.0–0.11 Soft water springs PAL.). ºisturi cristaline. Munþii Piatra Craiului. 1976. dacica. Philonotis fontana. Calthetum palustris Borza 1963 n. Carpaþii Occidentali: Munþii Apuseni (Vlãdeasa.

12 Hard water springs PAL. Specii caracteristice: Saxifraga aizoides. Sanda 2002. Doronicum carpaticum. rom. înalt de 15–30 cm. Staþiuni: Altitudini: 980–1900 m. Chrysosplenium alternifolium. Saxifragetum moschataeaizoidis Boºcaiu 1971).HAB 1999: 54. Munþii Retezat. Specii endemice: Achillea schurii. Clima: T = 5. Substrat: calcare. Cãldarea Anieºul Mare. Stellaria nemorum. P = 1000–1350 mm.12 Hard water springs CORINE: 54. Cabana Puzdrele. Cardamine amara. Alte specii importante: Saxifraga stellaris. în jurul apelor (circa 100 ha). habitat prioritar. Extinsa dijuncþie arcto-alpinã a arealului speciei Saxifraga aizoides constituie un argument în favoarea originii preglaciare a acestor grupãri vegetale. Pinguicula vulgaris. Stratul muºchilor este destul de divers fiind reprezentat prin: Cratoneuron commutatum.8–7. Chrysosplenium alpinum ºi Achillea schurii Corespondenþe: NATURA 2000: *7220 Petrifying springs with tufa formations (Cratoneurion) EMERALD: !54.: Saxifragetum aizoidis auct. 1993. Silene pusilla. endemic în Carpaþii sud-estici. Philonotis calcarea.). Literaturã selectivã: Boºcaiu 1971. Corongiºul Mare. Muntele Cailor). Chaerophyllum hirsutum. Cratoneuron filicinum. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Rodnei (Piatra Rea. Speciile edificatoare ºi caracteristice Saxifraga aizoides ºi Doronicum carpaticum 312 . se înfiripeazã stadii de tranziþie determinate de intensificarea drenajului substratului acestor comunitãþi fontinale ºi cel al asociaþiei Saxifragetum moschataeaizoidis Boºcaiu 1971 de pe grohotiºuri.2. Sanda et al. Carpaþii Meridionali: Munþii Fãgãraº. Mlaºtini ºi terenuri înmlãºtinate (5) R5419 Comunitãþi sud-est carpatice de izvoare ºi pâraie cu Doronicum carpaticum. un rol important îl are specia carpato-balcanicã Saxifraga heucherifolia. Saxifragetum aizoidis Boºcaiu 1971 non Horvat 1935. pârâul Pintu MicPuzdrele. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Saxifraga aizoides. Deschampsia caespitosa. Soluri: eutricambosoluri.5–1. Olos 1982. Coldea 1990. Valea Cobãºel. Munþii Þarcu (Vf. Doronicum carpaticum. în regiunea montanã. Chrysosplenium alpinum (subendemicã). Mihãilescu S. 2001. Munþii Godeanu (Curmãtura Paltina). Valoare conservativã: foarte mare. Cãldarea Galaþiul. Suprafeþe: restrânse. Stratul ierbos este dominant. Doronicum carpaticum. Crepis paludosa. cu pH = 6. 1977. Epilobium nutans. 1991. Groapa Bistrei.1. Viola biflora. Epilobium alsinifolium. Vf. Caltha laeta. Adeseori. Redactat: Simona Mihãilescu.12 Hard water springs Asociaþii vegetale: Doronico carpatici – Saxifragetum aizoidis Coldea (1986) 1990 (Syn.00C. Cormaia. realizeazã o acoperire între 35–55%. În Retezat. Bryum pseudotriquetrum. Sadoveanu. Relief: vãi montane. Structura: Habitat higro-heliofil situat pe marginea pâraielor care se scurg prin grohotiºurile ºi lespezile de calcar.5. Saxifraga aizoides. umede. Sanda et al. Obârºia Hidegului). 2004 (ined.1226 Carpathian oriental leopardsbane communities EUNIS: C2.

Epilobium nutans. Saxifraga heucherifolia. Întrepãtrunderea populaþiilor de Cardamine opizii cu cele de Cardamine amara ridicã dificultãþii în privinþa distingerii acestei asociaþii de Cardaminetum amarae (Rubel 1913) Br. Carpaþii Meridionali: Munþii Fãgãraº. acoperire mare de pânã la 60%. înalt de 10–30 cm. Doronicum carpaticum. Alte specii importante: Saxifraga stellaris. Coldea et al. Munþii Retezat. ajungând uneori în contact cu cenozele edificate de Saxifraga stellaris.0–1.HAB 1999: 54. Caltha laeta. Munþii Þarcu. Staþiuni: în apropierea izvoarelor din etajul subalpin. Ulterior a fost semnalatã de A. 1997. 1976. menþionãm speciile: Philonotis seriata. Cratoneuron commutatum. în etajul subalpin. Redactat: Simona Mihãilescu. Stellaria nemorum. Epilobium alsinifolium. Sanda et al. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Rodnei. Clima: T = 3. Relief: vãi montane. Doronicum carpaticum. Sanda 2002. Valoare conservativã: redusã. Sanda et al. Literaturã selectivã: Boºcaiu 1971. care i-a stabilit poziþia cenotaxonomicã în raport cu celelalte asociaþii din alianþã. ºisturi cristaline sau bazic. Specie caracteristicã: Cardamine opizi.11124 Alpine PhilonotisSaxifraga stellaris springs EUNIS: C2. Soluri: hidrisoluri mezobazice.-Bl. Munþii Godeanu. 1923.11 Soft water springs Asociaþii vegetale: Cardaminetum opizii Szafer et al. cu Comunitãþi sud-est carpatice fontinale 313 . Deschampsia caespitosa. Stratul ierbos este bine reprezentat. 2005 (ined.5–7. pH = 5. Chaerophyllum hirsutum. Borza (1934) din Retezat. 2001. 1991. Chrysosplenium alternifolium. Suprafeþe: restrânse în jurul apelor (circa 100 ha). Mihãilescu S. P = 1200–1350 mm. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Cardamine opizii.1 Springs CORINE: 54. Substrat: acid. Specie endemicã: Doronicum carpaticum. Structura: Habitat neutrofil sau slab acidofil.2.50C.11 Soft water springs PAL. Viola biflora. cu profil scurt (15–25 cm).). 1997. Philonotis seriata.5. Stratul muºchilor este dominant. studiatã amãnunþit de Krajina (1933). Comunitatea vegetalã higrofilã a fost descrisã din Tatra. Chrysosplenium alpinum. Altitudini: 1440–1860 m. Aconitum tauricum.1926 descrisã din Alpi. în locuri adãpostite de vânturi. Silene pusilla. unde are o largã rãspândire. Brachythecium rivulare. Coldea 1990. Mlaºtini ºi terenuri înmlãºtinate (5) R5420 Comunitãþi sud-est carpatice fontinale cu Cardamine opizii Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 54. 1977. bine aprovizionate în apã. prezente cel mai frecvent fiind speciile: Chrysosplenium alpinum. Voik W.

Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Rodnei. geogr. 2001. Epilobium nutans. Boºcaiu 1967. Valea Sebiºelului). Muntele Vlãdeasa.HAB 1999: 54. Literaturã selectivã: Borza 1959. 1998.11124 Alpine PhilonotisSaxifraga stellaris springs EUNIS: C2. Muntele Postãvaru. Munþii Retezat. Sanda et al. Stratul muºchilor este prezent uneori cu acoperiri mari. Carpaþii Meridionali: Muntele Zãnoaga. Munþii Parângului. 2001. Glyceria nemoralis. Carex remota. în regiunea montanã. Lunca Berhinii. Mititelu 1971. 2001 (syn. Sanda 2002. pânã la 40%. Pascal.). Sanda et al. Stellaria uliginosa. Inclusiv subasociaþiile: stellarietosum uliginosae Sanda et al. specie diferenþialã este Chaerophyllum hirsutum. Epilobium palustre. Valea Gurghiului). Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Chrysosplenium alternifolium. Redactat: Simona Mihãilescu. Oroian S. Popescu G. Valea Ieduþului. Munþii Bistriþei. Mlaºtini ºi terenuri înmlãºtinate (5) R5421 Comunitãþi sud-est carpatice de izvoare ºi pâraie cu Chrysosplenium alternifolium ºi Cardamine amara Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 54. stellarietosum alsini Raþiu et Gergely 1975).1 Springs CORINE: 54. Muntele Govora. Munþii Harghitei. Stratul ierbos este bine dezvoltat. atât din etajul fãgetelor cât ºi în cel al molidiºurilor. Valoare conservativã: moderatã. Staþiuni: frecventã în jurul izvoarelor din cursul vãilor montane. Cardamine amara. înalt de 12–15 cm. et Sãlãgeanu 1971. Coldea 1978. Suprafeþe: restrânse în jurul apelor (circa 10 ha). Specii caracteristice: Chrysosplenium alternifolium. Bistriþa Aurie. Mihãilescu S. menþionãm: Philonotis seriata. Drãgulescu 1995c. tot mai mult de speciile provenite din ordinul Adenostyletalia.. Brachythecium rivulare. Odatã cu creºterea altitudinii. Philonotis seriata. Impatiens noli-tangere. 2005 (ined. Munþii Godeanu. Sãmãrghiþan M. Munþii Plopiº. 2001. Altitudini: 500–1550 m. Epilobium alsinifolium. În etajul montan inferior se distinge o subasociaþie cu specia diferenþialã Impatiens noli-tangere iar în etajul montan superior. Defileul Mureºului (Valea Sãlardului). 1991. Structura: Habitat sciafil fontinal. 1976. Munþii Cibinului. Beldie.0–6. 1998. compoziþia acestor comunitãþi este contaminatã.8). Muntele Siriu. Raþiu O. Stellaria nemorum.10C.2. Raþiu O.11 Soft water springs PAL. Boºcaiu 1971. Mihãilescu S. Valea Drãganului). Munþii Sebeºului (Valea Sebeºului. (Valea Iadului.11 Soft water springs Asociaþii vegetale: Chrysosplenio – Cardaminetum amarae Maas 1959. Raþiu O. Substrat: acid sau bazic. Tozzia alpina. jilav umede pânã la ude. Chaerophyllum hirsutum. Dihoru 1975. Raþiu O. circaeetosum lutetianae Mass 1959.0–3. 314 .. Munþii Þarcu. 1981. Munþii Piatra Craiului. Specie endemicã: Barbarea lepuznica. P = 800–1200 mm. Resmeriþã 1970. Philonotis fontana. Deschampsia caespitosa. Puºcaru-Soroceanu et al. 1977. Dihoru 1967. var. Gergely I. Caltha laeta.5. et al. 1983. Munþii Cãlimani (Vârful Rãchitiº. 1981. Saxifraga heucherifolia. chrysosplenio-cardaminetosum Lungu 1971 ºi plantaginetosum gentianoides (Borza 1959) Drãgulescu 1986 (syn. Carpaþii Occidentali: Munþii Meseºului. Soluri: hidrisoluri moderat pânã la slab acide (pH = 5. Munþii Fãgãraº. Fink 1977. dacicaplantaginetosa gentianoidis Borza 1959. Alte specii importante: Saxifraga stellaris. Munþii Cindrelului. dominat de Cardamine amara ºi Chrysosplenium alternifolium. Clima: T = 8. Crepis paludosa. Chrysosplenium alpinum.

Rãspândire: Carpaþii Orientali: Muntele Siriu (Izvorul Bradului). Stratul ierbos este dominant. Clima: 315 . Substrat: acid.11 Soft water springs PAL. Altitudini: 500–950 m. Mlaºtini ºi terenuri înmlãºtinate (5) R5422 Comunitãþi sud-est carpatice de izvoare ºi pâraie cu Glyceria nemoralis Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 54. Stellaria nemorum. Redactat: Simona Mihãilescu. Popescu A.11 Soft water springs PAL. Silene pusilla. Stratul muºchilor mai puþin reprezentat. Suprafeþe: restrânse în jurul apelor (circa 1 ha). et Raþiu 1978). Rumex sanguineus. Valea Gurghiului. Glyceria nemoralis. Sanda 2002. ºisturi cristaline.11 Soft water springs Asociaþii vegetale: Alchemillo mollis – Glycerietum nemoralis Popescu et Sanda 1998 (Syn. Literaturã selectivã: Dihoru 1975. Structura: Habitat crio-hidrofil situat în etajul brãdeto-fãgetelor. Suprafeþe: restrânse în jurul apelor (circa 10 ha). Veronica beccabunga. Poa trivialis. Valoare conservativã: redusã. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Alchemilla mollis. Relief: vãi montane. în microdepresiunile de la marginea drumurilor forestiere. Cursul permanent al pâraielor montane determinã instalarea a numeroase elemente mezohigrofile dintre care: Veronica beccabunga. Coldea 1991.1 Springs CORINE: 54. 2001. Sanda et al. în regiunea montanã. Sanda et al.: Glycerietum nemoralis Sanda et al. Cardamine pratensis. Carpaþii Meridionali: Munþii Bucegi (Buºteni. Carex sylvatica. Epilobium nutans. P = 950–1000 mm.11 Soft water springs EUNIS: C2. Defileul Mureºului. Epilobium palustre. Stellaria nemorum. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Maramureºului. Carpaþii Occidentali: Munþii Plopiº. Glyceria nemoralis.2.HAB 1999: 54. Clima: T = 6–5. et al. în microdepresiuni. Valea Azuga). 1971) Resm. 1977. pH = 6. R5423 Comunitãþi sud-est carpatice de izvoare ºi pâraie cu Carex remota ºi Caltha laeta Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 54. Specii caracteristice: Alchemilla mollis. Alte specii importante: Deschampsia caespitosa.31 Soft water springs Asociaþii vegetale: Carici remotae – Calthetum laetae Coldea (1972) 1978 (Syn.: Carici remotae – Cardaminetum amarae Dihoru 1964. Staþiuni din etajul montan inferior ºi mijlociu. cu umiditate ridicatã. Caltheto – Ranunculetum (Resm. Muntele Siriu. în regiunea montanã. Calthetum palustris Borza 1934. 1997. 1994). Soluri: hidrisoluri. Cheile Dâmbovicioarei – Brusturet. Crepis paludosa. în care abundã speciile de AlnoPadion ºi Fagetalia precum: Carex remota.5. Ranunculus repens. Epilobium palustre. Mysotis scorpioides. Carpaþii Meridionali: Valea Azuga. Rumex obtusifolius.111 Soft water bryophyte springs EUNIS: C2. et Sanda 1993. 15–30 cm înãlþime.HAB 1999: 54.50C.1 Springs CORINE: 54. Staþiuni: Altitudini: 900–1000 m.

Stellaria uliginosa. Dihoru 1975.0–5.5. Crepis paludosa. Redactat: Simona Mihãilescu. Stratul ierbos este dominant. Alte specii importante: Ligularia sibirica. Caltha laeta. Sanda et al. Stratul muºchilor este bine reprezentat de Cratoneuron commutatum. 1997. 1991. pe mãsurã ce procesul de solificare avanseazã. P = 800–925 mm. 2001. Coldea 1978. Doronicum austriacum. Coldea et al. Specii caracteristice: Carex remota. sunt prezente câteva specii higrofile ale alianþei GlycerioSparganion ºi ordinului Molinietalia. bine diferenþiat din punct de vedere floristic. 1998. 1997. Substrat: acid. pH = 5–6. Sanda 2002. Relief: vãi montane. Soluri: hidrisoluri mezobazice. Lupaºcu 1999. Glyceria nemoralis. Literaturã selectivã: Resmeriþã et Raþiu O. 2001. înalt de 10–20 cm. Chaerophyllum hirsutum. Brachythecium rivulare. ºisturi cristaline sau slab bazic. Epilobium palustre. Chrysosplenium alternifolium. 1974. Oroian S. 316 . bine aprovizionate cu apã.2. Structura: Habitat din lungul pâraielor. Sãmãrghiþan M. cu profil scurt. Specia caracteristicã ºi de diagnosticare Carex remota.60C. indicã un proces de gleizare a solului. Cardamine amara. În aceste staþiuni grupãrile cu Caltha laeta ºi Carex remota evolueazã cãtre alianþa Calthion. Valoare conservativã: moderatã ºi mare în habitatele unde este prezentã specia Lingularia sibirica (DH2). Cratoneuron commutatum. 1977. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Carex remota. Mlaºtini ºi terenuri înmlãºtinate (5) T = 8. Sanda et al.

Clima: T = -2. Redactat: Simona Mihãilescu.1. Campanula alpina. Minuartia sedoides.: Festucetum glacialis Prodan 1939. Potentilla crantzii. Dianthus glacialis. Potentilla ternata. Suprafeþe: mici (de ordinul a 100 ha). 1956. Soluri: litosoluri cu deficit de umiditate ºi sãrace în humus. Literaturã selectivã: Puºcaru et al. Minuartia sedoides. Beldie 1967. cu expoziþie nordesticã ºi nord-vesticã. E4. plantele acoperind neuniform substratul. în dauna altor specii care lipsesc din cadrul subasociaþiei sau au o constanþã micã. care se prezintã sub forma unor „perniþe” sau rozete. structurã floristicã alcãtuitã din plante scunde (5–10 cm). Carex curvula. Minuartia sedoides.I. Rãspândire: Carpaþii Meridionali: Munþii Bucegi (vârfurile Caraiman. Obârºia. Arenaria ciliata. habitat endemic ºi în habitatele unde este prezentã specia Poa grantica ssp. Juncus trifidus. Sanda 2002. P = 800 mm. Armeria alpina. Substrat: silicios. Bucºoiu.34 Alpigenous acidophilous grasslands EUNIS: H2. Scara.HAB 1999: 61. Nyár1964).6. 2001. Ligusticum mutellinoides.00C. Speciile dominante sunt: Silene acaulis. Erigeron uniflorus. 36. Omu. Hieracium alpinum. Festuca glacialis – Minuartia sedoides ass. Carex fuliginosa. Acoperirea vegetalã este de 40–60%. Structura: Habitat particular. Specii caracteristice: Silene acaulis. în care se remarcã dominanþa speciei Festuca glacialis. disparilis. Valoare conservativã: mare. Primula minima. 1956. Luzula spicata. pe pietriºuri (încadrarea lui este dificilã). STÂNCÃRII ºI NISIPURI CONTINENTALE (6) 2. Festuca glacialis. GROHOTIºURI. Dryas octopetala. Euphrasia minima. Grohotiºuri (61) R6101 Comunitãþi sud-est carpatice de pietriºuri silicioase cu Silene acaulis ºi Minuartia sedoides Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL. Elyna myosuroides.2. Stratul ierbos: se caracterizeazã printr-o 317 .31 Alpine siliceous screes. Beldie 1967). 1997. Veronica bellidioides. Puºcaru et al.425 Carpathian naked-rush swards Asociaþii vegetale: Sileno acaulis – Minuartietum sedoidis Puºcaru et al. Nyár. Minuartia gerardii. Sanda et al. gresii conglomeratice. Morarul. în etajul alpin inferior. Specii endemice: Festuca bucegiensis. Puºcaru et al. 1956. Coldea 1991.: Silene acaulis-Minuartia sedoides ass. A fost menþionatã subasociaþia festucetosum glacialis Beldie 1967 (Syn. Cerastium alpinum ssp. Alte specii importante: Poa granitica ssp. Munþii Fãgãraº. Þigãneºti).11 Alpine siliceous screes. Relief: pietriºuri ºi terenuri schelete. Androsace chamaejasme. Festuca supina. lanatum. disparilis (DH2).6. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Silene acaulis. et A. Staþiuni: Altitudine: 2300–2500 m. 1956 (Syn. Coºtila. Festucetum glacialis carpaticum E. Coldea et al.

P = 1300–1450 mm. pH = 4.31 Alpine siliceous screes Asociaþii vegetale: Festucetum pictae Krajina 1933 (Syn.6. Doronicum carpaticum. Munþii BuilaVãnturariþa (Vf. Poa nyárádyana.HAB 1999: 61. în etajele subalpin ºi alpin. Csürös I. Specii caracteristice: Festuca picta. Speciile chionofile prezente indicã durata prelungitã de staþionare a zãpezii. grisebachii. Capra). Soluri: litosoluri slab evoluate.2. Sanda 2002. Vf. Sanda et al. pe terenuri unde este prezent habitatul. Specii endemice: Achillea schurii. Suprafeþe: mari (100–500 ha). Oslea. Vf. Coldea et al. semifixate de pe versanþi umbriþi ai circurilor glaciare. Senecio carniolicus. 1991. 1934. Buia et al. Saxifraga carpathica. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Rodnei (Zãnoaga Mare-Pietrosul. Relief: versanþi cu înclinare diferitã. Staþiuni: Altitudine: 1750–2500 m. Valoare conservativã: mare prin speciile endemice. Galaþiul). Clima: T = 1. grohotiºuri silicioase. cu reacþie puternic acidã. Poa laxa.3–4. Stratul ierbos este înalt de 25–30 cm. În compoziþia floristicã sunt bine reprezentate speciile caracteristice pentru Festucion picta ºi Androsacetalia alpinae. Silene (Lychnis) nivalis. 2001. Pietrosul Mare. Arabis alpina. Doronicum clusii. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) Anieºul Mic. Grohotiºuri. Gãrgãlãu. Leontodon croceus. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Festuca picta. Munþii Retezat. bogate în pietriº detritic.5– -2. Alte specii importante: Veronica baumgarteni. et al. Vânturariþa). Coldea 1990. Redactat: Simona Mihãilescu. Habitat de grohotiº silicios cu Silene acaulis R6102 Comunitãþi sud-est carpatice de grohotiºuri silicioase semifixate cu Festuca picta ºi Senecio carniolicus Corespondenþe: NATURA 2000: 8110 Siliceous screes of the montane to snow level (Androsacetalia alpinae and Galeopsetalia ladani) EMERALD: 61 Screes CORINE: 61 Screes PAL. Puzdra. 1981.6. vârfurile Piatra Albã. Cãlþun. Rebra. Poa delyii. dintre care menþionãm: Trisetum fuscum. Puºcaru-Soroceanu et al.116 Painted fescue screes EUNIS: H2. 1997. 1964. Vioreanu.50C. Literaturã selectivã: Borza et al. Carpaþii Meridionali: Munþii Fãgãraº (Scara.: Festuco pictae – Senecionetum carniolicae Lungu et Boºcaiu 1981). Hypericum richeri ssp. 318 . Specia caracteristicã ºi edificatoare Festuca picta prezintã o acoperire generalã de 35–60%. Structura: Habitat crio-nival în care vegetaþia este în condiþii extreme. 1959.

cymosa ºi Saxifraga carpathica Corespondenþe: NATURA 2000: 8110 Siliceous screes of the montane to snow level (Androsacetalia alpinae and Galeopsetalia ladani) EMERALD: 61 Screes CORINE: 61 Screes PAL. Grohotiºuri. Coldea et al. Specii caracteristice: Saxifraga carpathica. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Rodnei (vârfurile: Pietrosul Mare. justificã apartenenþa acestor grupãri la habitatul menþionat: Saxifraga bryoides. Poa deylii. habitat endemic. borbásii. P = 1450 mm. Clima: T = -1. în etajul alpin. Oxyria dygina.6.31 Alpine siliceous screes Asociaþii vegetale: Saxifragetum carpathicae-cymosae Coldea (1986)1990. Piatra Albã. Saxifraga moschata. 2001. Veronica baumgartenii. Sanda 2002. Staþiuni: Altitudine: 2050–2300 m.HAB 1999: 61. Suprafeþe: foarte mici (circa 10 ha). Saxifraga pedemontana ssp. Cardamine resedifolia. Doronicum clusii. Poa laxa. grohotiºuri ºi bolovãniºuri semifixate de la baza stâncilor umbrite din etajul alpin. realizeazã o acoperire medie a terenului de 20–25%. Anieºul Mic. cymosa ºi Saxifraga carpathica. Prezenþa nucleului de specii chionofile în alcãtuirea grupãrii relevã condiþiile microclimatice aparte în care vegeteazã astfel de habitate. Stratul ierbos: speciile edificatoare. 1997. Redactat: Simona Mihãilescu.11521 Eastern Carpathian saxifrage-speedwell screes EUNIS: H2. Alte specii: Saxifraga ascendens. Structura: Habitat sciafil. Luzula spicata. Anieºul Mare). 319 . Valoare conservativã: mare. cymosa.0– -20C. Saxifraga oppositifolia. 1991. Sanda et al. Literaturã selectivã: Coldea 1990. Silene nivalis în habitat de grohotiº silicios semifixat cu Festuca picta ºi Senecio carniolicus R6103 Comunitãþi sud-est carpatice de grohotiºuri silicioase semifixate cu Saxifraga pedemontana ssp. Cardaminopsis arenosa ssp. Numãrul ridicat de specii din Androsacion alpinae ºi Androsacetalia alpinae. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Saxifraga pedemontana ssp. Saxifraga carpathica. Substrat: silicios.2. Puzdra.

1926).: Oxyrietum dyginae auct. Poa cenisia ssp. cymosa. Capra). et al. et Wall.. Sokol. Culmea Ciºa.31 Alpine siliceous screes Asociaþii vegetale: Saxifrago carpathicae – Oxyrietum dyginae Pawl. Valoare conservativã: mare. Structura: Habitat chionofil.-Bl. Substrat: ºisturi cristaline. Veronica baumgarteni. împreunã cu alte specii. Pentru gruparea Poo contractae – Oxyrietum dyginae Horv. Munþii Þarcu. cymosa. contracta. precum ºi cu Geum reptans – Oxyria digyna Puºcaru et al. Suprafeþe: restrânse. Arabis alpina. Br. în proporþie de 30–60% (de ordinul 10–100 ha). Gruparea a fost descrisã din Peninsula Balcanicã (Munþii Rila) dar fitocenozele din Retezat. specia caracteristicã Oxyria digyna. Omul.. rezultat al colonizãrii primare.: Oxyria dygina – Geum (Sieversia) reptans Puºcaru et al. separã gruparea Saxifrago carpathicae-Oxyrietum Pawl. cu toate cã le lipsesc unele specii balcanice. 1956 Oxyria digyna – Poa nyárádyana (Simon n. 1937 (Syn. Poo contractae – Oxyrietum dyginae Horv. speciile: Saxifraga bryoides. Pietrosul. Alchemilla hybrida.111522 Southern Carpathian meadowgrass mountain sorrel screes EUNIS: H2. Cerastium cerastioides. care devine codominantã alãturi de Oxyria digyna. grohotiºuri silicioase. Munþii Cernei. Soluri: litosoluri. cu frecvenþã mare. de grupãrile vicariante din Alpi ºi Balcani. populeazã. sunt asemãnãtoare cu cele din locul clasic. 61. Clima: T = -0. În stratul ierbos. Piatra Albã). apoi grohotiºurile mobile sau slab fixate. Staþiuni: Altitudine: 1830–2250 m. Aceastã afinitate floristicã este expresia unor legãturi sinergetice ale vegetaþiei preglaciare din Carpaþii Meridionali ºi masivele muntoase din Balcani. Sokol. pe versanþii circurilor glaciare. Grohotiºuri. Poëto contractae – Oxyrietum digynae prezintã asemãnare din punct de vedere floristic cu asociaþia Saxifrago carpathiacae – Oxyrietum Pawl. et Wall. rom. Munþii Godeanu. prezenþa speciei carpato-balcanice Saxifraga carpathica precum ºi a speciilor daco-balcanice: Saxifraga pedemontana ssp.2. 1937.111521 Eastern Carpathian saxifrage mountain sorrel screes.. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Oxyria dygina. sub pereþii stâncoºi.n. În compoziþia floristicã se semnaleazã.50C. 1928. Cãlþun. în etajele subalpin ºi alpin. Relief: versanþi înclinaþi. habitat endemic. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Rodnei (Ineu. Munþii Retezat (Muntele Custura). Varianta regionalã cu Doronicum carpaticum Voik et Schneider-Binder 1978 este descrisã din Munþii Fãgãraº ºi se caracterizeazã prin prezenþa mare a acestei specii. Sokol. Specii caracte- 320 . P= 1300–1450 mm. Saxifraga pedemontana ssp.) Csürös 1957). 1928 (Syn.. grohotiºurile mobile deosebit de sãrace ºi improprii pentru dezvoltarea plantelor. Carpaþii Meridionali: Munþii Fãgãraº (Scara. în jgheaburi alimentate permanent cu roci dezagregate.6. et al. grohotiºurile mobile. În Carpaþi. Momaia. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) R6104 Comunitãþi sud-est carpatice de grohotiºuri silicioase mobile sau slab fixate cu Oxyria dygina Corespondenþe: NATURA 2000: 8110 Siliceous screes of the montane to snow level (Androsacetalia alpinae and Galeopsetalia ladani) EMERALD: 61 Screes CORINE: 61 Screes PAL.0– -0.HAB 1999: 61. Achillea schurii. Et Wall. 1928. 1956 cunoscutã din Bucegi. Sunt prezente specii chionofile din clasa Salicetea herbaceae. acoperã terenul neuniform. Saxifraga carpathica. non. speciile caracteristice ºi edificatoare realizeazã o acoperire medie de 25%. Saxifraga oppositifolia.

Judele. Taraxacum alpinum. Chrysanthemum alpinum. habitat endemic. Cele mai frecvente specii însoþitoare sunt: Saxifraga pedemontana ssp. în compoziþia lor apar uneori numeroase specii caracteristice cum sunt: Luzula alpino-pilosa. Arabis alpina. 1978. taxoni caracteristici ordinului Androsacetalia alpinae. Literaturã selectivã: Voik et SchneiderBinder E. Valoare conservativã: mare. Substrat: micaºisturi. Cystopteris regia. 1991. 1993. Poa psychrophila. Gruiul. Pietrele). 1997. 1978. Habitatul poate prezenta asemãnãri floristice cu cel menþionat în Munþii Bucegi. Doronicum clusii. Literaturã selectivã: Boºcaiu et al. Soldanella pusilla. Saxifraga carpatica. Rãspândire: Carpaþii Meridionali: Munþii Retezat (vârfurile: Custura. Pãpuºa. 2001. Saxifraga moschata. Staþiuni: Altitudine: 2000–2200 m. cymosa. contracta. Redactat: Simona Mihãilescu. 1993. Boºcaiu 1971. Peleaga. 1997. Soldanella pusilla. Luzula spicata. Geum reptans. Silene (Lychnis) nivalis.31 Alpine siliceous screes Asociaþii vegetale: Saxifrago bryoides – Silenetum acaulis Boºcaiu et al. Alchemilla hybrida. Gnaphalium supinum. Pe de altã parte. Senecio carniolicus. cymosa. P = 1350–1450 mm.50C. Luzula alpino-pilosa.6.2. Alte specii importante: Poa laxa. Poa laxa. Saxifraga ascendens. Ranunculus crenatus. Doronicum carpaticum. Specii caracteristice: Silene acaulis. Saxifraga androsacea. Sanda et al. borbásii. Luzula spicata. Saxifraga bryoides. Gentiana frigida. Stratul ierbos: speciile edificatoare Saxifraga bryoides ºi Silene acaulis realizeazã o acoperire medie de 35%. sub denumirile Silene acaulis – Minuartia sedoides ºi Geum reptans – Oxyria digyna. Suprafeþe: foarte mici (aproximativ 10 ha). Veronica baumgarteni. Coldea 1990. Doronicum carpaticum. Cardaminopsis arenosa ssp. Silene acaulis ºi Veronica baumgarteni Corespondenþe: NATURA 2000: 8110 Siliceous screes of the montane to snow level (Androsacetalia alpinae and Galeopsetalia ladani) EMERALD: 61 Screes CORINE: 61 Screes PAL. 1977. R6105 Comunitãþi sud-est carpatice de grohotiºuri silicioase semifixate cu Saxifraga bryoides. Saxifraga hieraciifolia. granite. Coldea 1991. în etajul alpin. Specii endemice: Doronicum carpaticum. Trisetum fuscum. cele douã specii caracteristice: Saxifraga bryoides ºi Veronica baumgartenii formeazã fitocenoze neîncheiate. Silene acaulis. Oxyria dygina. Fiind la contactul cu grupãrile alianþei Salicion herbaceae. 321 . Festuca picta. Relief: grohotiºuri ºi sfãrâmãturi de roci. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) ristice: Saxifraga carpathica. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Saxifraga bryoides.11522 Southern Carpathian saxifrage-speedwell screes EUNIS: H2. Veronica baumgarteni. Poa cenisia ssp. 2001. Muchia Ascuþitã. Poa deylii. Structura: Habitat crio-nival. ce vegeteazã în condiþii extreme. Bucura. Sedum alpestre. Soldanella pusilla. Redactat: Simona Mihãilescu.HAB 1999: 61. Sanda 2002. Clima: T = -0. Soluri: litosoluri scheletice.5– -1. Cardamine resedifolia. Coldea et al. Specii endemice: Achillea schurii. Chrysanthemum alpinum. Coldea et al. Sanda 2002. Alte specii importante: Saxifraga pedemontana ssp. contracta. 1977 Veronico baumgarteni – Saxifragetum bryoidis Boºcaiu et al. 1977. Veronica baumgarteni. Poa cenisia ssp. Grohotiºuri. în locuri cu acumulãri mari de zãpadã în timpul iernii. Sanda et al.

Grohotiºuri.2. Anieº. 322 . cu un numãr redus de specii în compoziþia floristicã. Munþii Þarcu.50C. Relief: bolovãniºuri ºi grohotiºuri semifixate însorite din etajul alpin inferior. Suprafeþe: restrânse (circa 100 ha).44 Carpathian calcareous screes Asociaþii vegetale: Cerastio calcicolae – Saxifragetum moschatae Coldea (1986) 1990. Substrat: bazic. pH = 5. precum ºi elemente acidofile caracteristice ordinului Androsacetalia alpinae. pe deoparte de lipsa speciei higrofile Saxifraga aizoides. calcicolum. Saxifragetum moschatae – aizoidis Boºcaiu 1971. Staþiuni: Altitudini: 2000–2200 m.6. Soluri: scheletice. calcaros. alãturi de Saxifraga moschata. caracteristice ordinului Thlaspietalia rotundifolii. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) Habitat de grohotiº silicios semifixat cu Saxifraga bryoides R6106 Comunitãþi sud-est carpatice de grohotiºuri ºi bolovãniºuri calcaroase semi-fixate cu Cerastium arvense ssp. Clima: T = 0. Structura: Habitat pionier.0– -1. Munþii Godeanu. Saxifraga moschata ºi Saxifraga aizoides Corespondenþe: NATURA 2000: 8120 Calcareous and calchist screes of the montane to alpine levels (Thlaspietea rotundifolii) EMERALD: 61 Screes CORINE: 61 Screes PAL. În stratul ierbos. P = 1300 mm.2425 East Carpathian calcareous saxifrage screes EUNIS: H2. apare constant specia arenicolã alpinã Cerastium arvense ssp. conglomerate calcaroase. Gãrgãlãu. iar pe de altã parte de numãrul mai redus al speciilor caracteristice ordinului Salicetalia herbeceae. care constituie o bunã diferenþialã ecologicã pentru asociaþie. Carpaþii Meridionali: Munþii Fãgãraº.8–7. fapt relevat. Habitatul grupeazã deopotrivã specii bazofile. deschis. Habitatul din Munþii Rodnei are un caracter mai metofil. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Rodnei (vârfurile Ineu.2. alcãtuite din fragmente de calcar jurasic. Pietrosul).HAB 1999: 61. amfibolite ºi ºisturi sericitoase. rendzine. calcicolum.

Carpaþii Meridionali: Munþii Bucegi. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) Habitat de grohotiº calcaros semifixat cu Saxifraga moschata Habitatul din Munþii Þarcu-Godeanu prezintã un numãr de specii higrofile: Silene pusilla. Grohotiºuri. 323 . Arabis alpina. Poa laxa (P. Sanda 2002. brevicaulis. tremula). Viola biflora. Sanda et al. în etajul subalpin ºi alpin. Saxifraga carpatica.2. Saxifraga ascendens. Coldea et al. Veronica baumgartenii. Saxifraga hieraciifolia. Papavero – Festucetum violacea Beldie 1967). Saxifraga stellaris. 1997. calcicolum.HAB 1999: 61. Beldie 1967. Papaver corona-sanctistephani ºi Doronicum carpaticum Corespondenþe: NATURA 2000: 8120 Calcareous and calchist screes of the montane to alpine levels (Thlaspietea rotundifolii) EMERALD: 61 Screes CORINE: 61 Screes PAL. Alte specii importante: Galium anisophyllon. Cardaminopsiss arenosa.2422 East Carpathian sciaphile poppy screes EUNIS: H2. Parnassia palustris. Specii caracteristice: Cerastium arvense ssp. Literaturã selectivã: Boºcaiu 1971. Saxifraga moschata. Rhodiola rosea. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Rodnei (Vf. calcicolum. Redactat: Simona Mihãilescu. Saxifraga aizoides.44 Carpathian calcareous screes Asociaþii vegetale: Cardaminopsio neglectae – Papaveretum Coldea et Pânzaru 1986 (Syn. habitat endemic. Munþii Fãgãraº. Ineu). R6107 Comunitãþi sud-est carpatice de grohotiºuri calcaroase mobile ºi semi-mobile cu Cardaminopsis neglecta.: Papaver pyrenaicum – Festuca violacea ass. Hutchinsia alpina ssp. 2001. 1997.1991. Saxifraga bryoides. Doronicum carpaticum. Oxyria dygina. Valoare conservativã: mare. Saxifraga androsacea. Specii endemice: Doronicum carpaticum. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Cerastium arvense ssp.6. Luzula spicata. Coldea 1990.

Luzula spicata. În stratul ierbos. sãracã în specii. Oxyria dygina. 2001.1997. Redactat: Simona Mihãilescu. situate pe fundul cãldãrilor glaciare precum ºi pe brânele de la baza pereþilor stâncoºi. Papver coronasancti-stephani. Doronicum carpaticum. uneori abundentã. Soluri: scheletice. Galium anisophyllon. Valoare conservativã: mare. Staþiuni: Altitudini: 1900–2200 m. Sanda et al. Coldea 1990. Coldea et Pânzaru 1986. cele douã specii edificatoare Papaver corona-santi-stephani ºi Cardaminopsis neglecta realizeazã în medie o acoperire de 15%. Substrat: calcare cristaline. Poa laxa (P. 1997.50C. amfibolite. Sanda 2002. Festuca nitida ssp. Structura: Habitat pionier. Specii endemice: Achillea schurii. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Cardaminopsis neglecta. uneori rezultate din dezagregarea calcarelor ºi amfibolitelor. Dianthus glacialis. tremula). Literaturã selectivã: Beldie 1967. Clima: T = 0. Se întâlnesc numeroase specii caracteristice alianþei Papavero-Thymion pulcherrimi printre care: Thymus pulcherrimus.2. Doronicum carpaticum. Compoziþie floristicã. Thymus pulcherrimus. Veronica baumagrtenii.6. Papaver coronasancti-stephani. flaccida. Poa alpina. pH = 6–7. Alte specii importante: Arabis alpina. Saxifraga bryoides. se remarcã prin prezenþa. Saxifraga ascendens. Coldea et al. Habitat de grohotiº calcaros mobil ºi semi-mobil cu Papaver corona-sancti-stephani 324 . P = 1300–1450 mm. realizatã de specii care s-au adaptat acestor condiþii dificile. localizate în circuri glaciare. Relief: bolovãniºuri ºi grohotiºuri de calcar. habitat endemic. Grohotiºuri. Artemisia eriantha. Doronicum carpaticum. Saxifraga aizoides.0– -1. Silene acaulis. Saxifraga moschata. 1991. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) Suprafeþe: restrânse (circa 10 ha). sciafil. rendzine.5. Rhodiola rosea. mezofil care prezintã o acoperire redusã. Specii caracteristice: Cardaminopsis neglecta. a speciei saxicole sciafilchinofilã Festuca violacea.

Saxifraga moschata. precum ºi pe ºisturi amfibolice ºi calcar cristalin.: Rumicetum scutati auct. Munþii Þarcu. apar un numãr apreciabil de specii higro- Habitat de grohotiº calcaros cu Saxifraga aizoides 325 . 1977 (Syn. rezultat din acumulãrile mari de zãpadã. conglomerate. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Rodnei (Negoiescu Mare). stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) R6108 Comunitãþi sud-carpatice de grohotiºuri calcaroase cu mobilitate redusã ºi umiditate ridicatã cu Rumex scutatus. În stratul ierbos.). Munþii Retezat. 61. Carpaþii Meridionali: Munþii Fãgãraº. Structura: Habitat cu caracter mezohigrofil.242 East Carpathian calcareous screes.50C.HAB 1999: 61.2. P = 1300–1450 mm.7– -1. în etajul subalpin ºi alpin inferior. aizoides ºi Doronicum columnae Corespondenþe: NATURA 2000: 8120 Calcareous and calchist screes of the montane to alpine levels (Thlaspietea rotundifolii) EMERALD: 61 Screes CORINE: 61 Screes PAL. S. Relief: grohotiºuri cu mobilitate redusã ºi cu un spor de umiditate. Saxifrageto aizoidis – Rumicetum scutati Boºcaiu 1971) Doronico columnae – Rumicetum scutati Boºcaiu et al. Staþiuni: Altitudini: 1850–2170 m.2424 East Carpathian dock screes EUNIS: H2. Suprafeþe: restrânse (circa 100 ha). Clima: T = 0.44 Carpathian calcareous screes Asociaþii vegetale: Saxifragetum moschatae – aizoidis Boºcaiu 1971 (incl. Substrat: bazic pânã la slab acide. Vânturariþa). Munþii Cãpãþânei (Buila. litosoluri. Munþii Godeanu. alãturi de Saxifraga moschata ºi Saxifraga aizoides.6. alcãtuite din fragmente de calcar ºi din ºisturi cristaline. Grohotiºuri. Soluri: scheletice. rom.

calcicolum. apare în cadrul fitocenozelor de Saxifraga aizoides pe ºisturi amfibolice ºi calcar cristalin. Poa cenisia ssp. Galium anisophyllon. Poa laxa (= P. Redactat: Simona Mihãilescu. contracta. 1978. Veronica baumgartenii. Ranunculus oreophilus. 1977. Epilobium anagallidifolium. Specii caracteristice: Saxifraga moschata. Saxifraga moschata are prezenþa foarte micã. Doronicum columnae poate avea ºi semnificaþia unei diferenþiale regionale ce caracterizeazã aceste fitocenoze. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) file cum sunt: Silene pusilla. Viola alpina. Specii endemice: Cerastium lerchenfeldianum. Parnassia palustris. Galium album. etc. în stratul ierbos. Boºcaiu et al. Saxifraga androsacea. Poa molinerii. sunt prezente ºi speciile ce aparþin alianþei Androsacion alpinae ca: Oxyria digyna. Coldea et al. Saxifraga stellaris. Cenozele de pe grohotiºuri. ovirensis.. tremula).6. habitat endemic. Doronicum carpaticum. Chrysanthemum alpinum. Thymus pulcherrimus. Sanda 2002. Saxifraga carpatica. Alte specii importante: Acinos alpinus. Saxifraga bryoides. Prin coluvionarea grohotiºurilor. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Rumex scutatus. Soldanella pusilla. Hutchinsia alpina ssp. 2001. 1993. Cystopteris regia. Pãun et Popescu G. Dianthus glacialis. Gnaphalium supinum. Înfiriparea unor specii. descrisã din Munþii Fãgãraº pe baza prezenþei speciei Dianthus glacialis. 1997.1997. Viola biflora. Luzula spicata. Saxifraga paniculata. Polystichum lonchitis. Cerastium arvense ssp. alãturi de speciile caracteristice alianþei Papavero-Thymion pulcherrimi. Cerastium lerchenfeldianum. asociaþia evolueazã uneori spre asociaþii chionofile.. Speciile cu constanþã ridicatã sunt: Arabis alpina. Poa alpina. caracteristice clasei Elyno – Seslerietea. Voik et Schneider E. iar dintre speciile chinofile Soldanella pusilla. 1990. Rumex scutatus în comunitãþi de grohotiºuri calcaroase 326 . Voik 1976. Alyssum repens. Arabis alpina. Senecio rupestris. 1979. brevicaulis. În unele grupãri. Subasociaþia dianthetosum glacialis Voik et Erika Schneider – Binder 1978. Saxifraga ascendes. În cadrul acestei subasociaþii. Oxyria dygina. etc.2. Literaturã selectivã: Boºcaiu 1971. Doronicum carpaticum. 1991. Saxifraga bryoides. Valoare conservativã: mare. Coldea G. Polystichum lonchitis. Sanda et al. Cardaminopsis halleri ssp. speciile edificatoare Rumex scutatus ºi Doronicum columnae au optimul de dezvoltare. indicã direcþia de evoluþie a asociaþiei în urma coluvionãrii ºi acumulãrii de material organic. Senecio rupestris. Myosotis alpestris. Grohotiºuri.

Subasociaþia cystopteridetosum regiae Voik et Erika Schneider-Binder 1978 descrisã din Fãgãraº fitocenoze edificate de Cystopteris regia pe care le încadreazã într-o asociaþie nouã – Cystopteridetum regiae – având ca specii diferenþiale pe: 327 . 1981) Cerastio transsilvanici – Galietum lucidi Boºcaiu M. Cystopteris regia ºi Papaver pyrenaicum ssp. a fost descrisã gruparea Cerastio transsilvanici – Galietum lucidi Boºcaiu M. 1956. contribuie la îmbogãþirea grohotiºului în substanþe nutritive. în etajul subalpin. rendzine. Festuca saxatilis. et al. Soluri scheletice. 1996. Puºcaru et al. cu o acoperire slabã. Asociaþia a fost descrisã de pe grohotiºurile calcaroase din vecinãtatea sudicã a Munþilor Retezat. vegetaþia devine mai bogatã prin apariþia altor specii cum sunt: Cerastium lerchenfeldianum.80C. 1956. Senecio rupestris. 1956. Galium album etc. Umerii Pietrei Craiului. dar cu un rol în începutul de înþelenire ºi fixare al grohotiºurilor calcaroase mobile. Piatra Craiului Micã). Papaver corona sanctistephani (P.2421 East Carpathian xerophile poppy screes EUNIS: H2. speciile caracteristice Linaria alpina. Staþiuni: Altitudini: 1820–2100 m. Aceste specii pioniere. Ranunculus oreophylus. Habitatul are o acoperire micã. Galium anisophyllum. prin resturile organice descompuse. Marele Grohotiº. 1996. Padina Popii. Relief: grohotiºuri calcaroase mobile ºi semimobile.44 Carpathian calcareous screes Asociaþii vegetale: Cerastio lerchenfeldiani – Papaveretum Boºcaiu. Doronicum columnae.HAB 1999: 61. Poa alpina. fiind prezente în compoziþia lui floristicã specii caracteristice pentru alianþa Papavero-Thymion pulcherrimi. cuprinzând specii adaptate acestor condiþii. cele mai frecvente specii întâlnite în cadrul asociaþiei sunt: Arabis alpina. Androsace lactea. Senecio rupester.5– -0. Papavero – Linarietum alpinae Puºcaru et al. Valea Arpãºelului). Padina Lãncii. Myosotis alpestris. Rumex scutatus sunt strict adaptate grohotiºurilor nefixate. P = 1300–1400 mm. alpinum ssp. Puºcaru et al.5. La Zaplaz. Rãspândire: Carpaþii Meridionali: Munþii Piatra Craiului (Vf. Saxifraga heucherifolia. Grohotiºuri.2. Munþii Fãgãraº (Valea Doamnei. et al. de pânã la 25 %. fãrã o întindere prea mare.6. de ordinul a 10–100 ha. Pe grohotiºurile alcãtuite din fragmente mai mãrunte ºi cu acumulãri de material organic. Ascuþit. din care menþionãm: Galium anisophyllon ºi Thymus comosus. Aconitum hosteanum. Structura: Habitat pionier. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) R6109 Comunitãþi sud-est carpatice de grohotiºuri calcaroase mobile ºi semi-mobile cu Papaver coronasancti-stephani. Papaver pyrenaicum – Viola alpina ass. conglomerate calcaroase. Primula elatior. În stratul ierbos. În Piatra Craiului Micã. corona sanctistephani). Täuber et Coldea 1977 (Syn. Polygonum viviparum etc. Anthemis carpatica. Munþii Retezat (Piule-Piatra Iorgovanului). Clima: T = 1. Suprafeþe: mici. Substrat: calcaros. Vf. vegetaþia evolueazã spre cea de pajiºti cu Festuca rubra. pH = 6–7. Pe mãsurã ce se acumuleazã substanþe organice în substrat. corona sanctistephani. Saxifraga oppositifolia.: Papavereto-Cystopteridetum Csürös et al. Papaver pyrenaicum – Linaria alpina ass. Cerastium lerchenfeldianum ºi Cerastium transsilvanicum Corespondenþe: NATURA 2000: 8120 Calcareous and calchist screes of the montane to alpine levels (Thlaspietea rotundifolii) EMERALD: 61 Screes CORINE: 61 Screes PAL. În afara celor douã caracteristici. pregãtind condiþiile pentru instalarea speciilor mai pretenþioase faþã de substrat cum sunt: Sesleria rigida. E.

Saxifraga aizoides pe grohotiºuri calcaroase R6110 Comunitãþi sud-est carpatice de grohotiºuri calcaroase mobile ºi semi-mobile cu Acinos alpinus ºi Galium anisophyllon Corespondenþe: NATURA 2000: 8120 Calcareous and calchist screes of the montane to alpine levels (Thlaspietea rotundifolii) EMERALD: 61 Screes CORINE: 61 Screes PAL. Poa alpina. Androsace obtusifolia. Doronicum columnae. Dianthus spiculifolius. Thymus comosus.: Calamintha baumgarteni – Galium anisophyllum Beldie 1967). et al. Sedum alpestre. 328 . Cerastium lerchenfeldianum (subendemicã). Onobrychis transsilvanica. Viola biflora. Poa molinerii. Redactat: Simona Mihãilescu. Literaturã selectivã: Csürös I. Galium lucidum. 1981. Sedum atratum. Boºcaiu M. habitat endemic. Cerastium transsilvanicum. Saxifraga ascendens. baumgarteni. Sanda et al. Coldea 1991. 1977.6.HAB 1999: 61. compoziþia floristicã a celor doi cenotaxoni este foarte asemãnãtoare. Mihãilescu S. Galium anisophyllum. brevicaulis. 1997-1998. Sanda 2002. Dianthus callizonus. Draba lasiocarpa. Arabis alpina. Coldea et al. Saxifraga aizoides.2423 East Carpathian calamint screes EUNIS: H2. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) Doronicum carpaticum. taxon caracteristic al asociaþiei. Acinos alpinus. Papver corona-sancti-stephani. 1997. falcata. Alte specii importante: Galium lucidum. Myosotis alpestris. Myosotis alpestris. Valoare conservativã: mare. Puºcaru-Soroceanu et al. 2001. Specii caracteristice: Cerastium lerchenfeldianum. Alyssum repens. Linaria alpina. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Papaver corona-sancti-stephani. 2004 (ined. Ligusticum mutellina. 2001. Deºi lipseºte specia Papaver corona sancti-stephani. ce indicã un caracter mai higrofil al fitocenozelor acesteia faþã de cele de Rumex scutatus. Calamintha alpina ssp. Senecio rupestris. Thymus pulcherrimus. Cerastium transsilvanicum. 1997. Hutchinsia alpina ssp. Viola alpina. 1956. Silene acaulis. Specii endemice: Aubrieta intermedia ssp. et al. Rumex scutatus. Grohotiºuri. Doronicum carpaticum. Boºcaiu et al. Mihãilescu S. Saxigraga moschata.). fapt pentru care considerãm cã fitocenozele de Cystopteria regia se pot încadra ca subasociaþie la Papavero-Cystopteridetum Csûrös 1956.44 Carpathian calcareous screes Asociaþii vegetale: Acino – Galietum anisophylii Beldie 1967 (Syn.2.

Cerastium arvense ssp. Ranunculus oreophilus. 2001. Substrat: bazic. în regiunea montanã ºi etajul subalpin.5–1. tremula). Rhodiola rosea. Persistenþa zãpezii. Relief: grohotiºuri mãrunte de la baza stâncãriilor. Sanda 2002. Valoare conservativã: mare.00C. 1997. Cheile Bicazului. Munþii Godeanu. Redactat: Simona Mihãilescu. calcaros. în afara celor douã specii caracteristice Acinos alpinus (Calamintha baumgarteni) ºi Galium anisophyllon sunt aproape nelipsite speciile endemice. conglomerate calcaroase. Suprafeþe: restrânse (aproximativ 10 ha). Mititelu et al. Silene acaulis. Poa laxa (P. Papaver corona-sancti-stephani. Staþiuni: Altitudini: 1250–1900 m. P = 1100–1350 mm. Poa alpina. Munþii Þarcu. Acumulãrile de zãpadã. Coldea 1990.1997. Alte specii importante: Saxifraga moschata. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Acinos alpinus. Poa alpina. Comunitãþi calcaroase pe grohotiºuri semimobile 329 . Arabis alpina. Clima: T = 3. Nechita et Mititelu 1996. Poa molinerii. Poa tremula. Senecio rupestris. rendzine. Structura: Habitat reprezentativ al grohotiºurilor calcaroase. creeazã condiþii pentru instalarea unor specii chionofile cum sunt: Hutchinsia brevicaulis. Fitocenozele evolueazã cãtre edificarea asociaþiei Seslerietum bielzii trassilvanicum. Saxifraga paniculata. Saxifraga ascendens. Sanda et al. Senecio rupestris. calcicolum. Moehringia pendula. Munþii Bucegi. 1991. asigurã în sezonul de vegetaþie un spor de umiditate. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Rodnei. Thymus pulcherrimus. Specii caracteristice: Acinos alpinus. Soluri scheletice. Cardaminopsis arenosa. Cerastium cerastoides. Galium lucidum. Alyssum repens. Literaturã selectivã: Beldie 1967. cãldãri glaciare bine luminate. Munþii Hãºmaº. Munþii Rarãu. 1987. Specii endemice: Achillea schurii. Relief: coaste însorite. Boºcaiu 1971. Rhodiola rosea. ce se realizeazã în timpul iernii. Galium anisophyllon. În stratul ierbos. Mihãilescu S. 2001. dar ºi brânele acestora.2. habitat endemic. Carpaþii Meridionali: Munþii Piatra Craiului. Polystichum lonchitis. Coldea et al. pânã primãvara târziu. Grohotiºuri.6.

Geranium robertianum. Munþii Godeanu. Structura: Habitat saxicol. Substrat: calcaros. Asplenium viride. Pe mãsurã ce bolovãniºurile sunt populate cu specii forestiere.HAB 1999: 61 Screes EUNIS: H2 Screes Asociaþii vegetale: Sedo fabariae – Geranietum macrorrhizi Boºcaiu et Täber 1977 (incl. Alte specii importante: Senecio rupestris. Moehringia pendula. Origanum vulgare. vechi. Specii caracteristice: Geranium macrrorhizum. Cardaminopsis arenosa ssp.). Sedum fabaria ºi Geranium lucidum Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 61 Screes CORINE: 61 Screes PAL.50C. Aceste fitocenoze au suferit unele modificãri în compoziþia floristicã.1997. fixate. Sanda et al. Sanda et al. Vicetoxicetum officinalis Schwick 1944 p. 1977. Geranium lucidum. Sedum fabaria. speciile edificatoare ºi caracteristice sunt Geranium macrorrhizum ºi Sedum fabaria. pe pante abrupte semi-umbrite. Optimul ecologic este pe bolovãniºurile de calcar. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Geranium macrrorhizum. Galium lucidum. Melica ciliata.8–7. habitat endemic. Valoare conservativã: mare. mai ales datoritã factorului antropic. Coldea G. Cystopteris fragilis. 1977. asociaþia evolueazã spre Geranio macrorrhizo – Fagetum (Borza 1933) Soó 1964. Soluri: scheletice. Relief: fundul vãilor intramontane. P = 750–1200 mm. Parietaria officinalis. Galium album (= G.6. Sanda 2002. Vincetoxicum hirundinaria. Staþiuni: Altitudine: 380–1650 m. în ultimii 20 de ani. pH = 5. În stratul ierbos. Speciile ce au o semnificaþie diferenþialã sunt: Moehringia pendula ºi Arabis procurrens. bolovãniºuri masive. Literaturã selectivã: Boºcaiu 1971. Asplenium ruta-muraria. Redactat: Simona Mihãilescu. 330 . Munþii Cernei. erectum). Asplenium trichomanes. Valea Seacã). Munþii Þarcu. 2001. Saxifraga paniculata.HAB: 61 Screes EUNIS: H2 Screes Asociaþii vegetale: Thymo comosi – Galietum albi Sanda. Grohotiºuri. Thymetum comosi Pop et Hodiºan 1963 Galietum erecti Pop et Hodiºan 1964 Teucrietum montani Csürös 1958) GalioHirundarietum Dihoru 1975 (Syn. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) R6111 Comunitãþi sud-est carpatice de bolovãniºuri fixate cu Geranium macrrorhizum. Boºcaiu et Täuber F. Geranietum macrorrhizi Boºcaiu 1971). Gymnocarpium robertianum. Coldea et al. Popescu 1999 (Syn. dar poate exista ºi pe substrat cristalin sau pe granite. Poa nemoralis. Lamium garganicum. foarte bogate în humus. Mihãilescu S. 1991. Polystichum lonchitis.p. Clima: T = 9–2. Arabis alpina. Suprafeþe: restrânse (de ordinul 10– 100 ha). Sedum fabaria. 2001. Galium album ºi Teucrium montanum Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 61 Screes CORINE: 61 Screes PAL. populeazã abundent bolovãniºurile acumulate în Crãpãtura Pietrii Craiului. Rãspândire: Carpaþii Meridionali: Munþii Piatra Craiului (Valea Crãpãturii.2. Cenozele descrise din Piatra Craiului. Moehringia muscosa. R6112 Comunitãþi montane sud-est carpatice pioniere de grohotiºuri mobile sau semifixate cu Thymus comosus. borbásii. Galium album.

Masivul Leaota (Cheile Rudãriþei. Sanguisorba minor. Festuca cinerea. (4) Galio – Hirundinarietum Dihoru 1975. Aceasta din urmã indicã evoluþia asociaþiei spre pajiºti xerofile. pH = 5. fiind o grupare pionierã. Suprafeþe: restrânse (de ordinul 100– 500 ha). dintre cele mai frecvente amintim: Teucrium chamaedrys. de pãdure ºi chiar de pajiºti. Este cunoscutã din vestul Carpaþilor Meridionali ºi din Munþii Apuseni. Salvia verticillata. Stratul ierbos cuprinde un numãr mare de specii. Geranium robertianum. saxatilis. majoranifolius. Cardaminopsis arenosa. Poa nemoralis. Thymus comosus. Valoare conservativã: mare. Cheile Dâmboviþei). Valea Iadului. 331 . mai rar fiind întâlnite pe cele fixate (3) sau se dezvoltã pe acumulãrile de pietriº rezultat din sfãrâmarea rocilor. În afarã de specia caracteristicã. Soluri: litosoluri. Fragaria vesca. Structura: (1) Thymetum comosi Pop et Hodiºan 1963. Staþiuni: Altitudine: 310–1400 m Clima: T = 9. Cystopteris fragilis.2. la altitudine de peste 1000 m (4). Tãlmaciu-Podul Olt. În grupãrile de Vicetoxicum officinale ºi Galium album mai participã: Geranium robertianum. Grohotiºuri. Râmeþ. Gymnocarpium robertianum. Hieracium pilosella. Sedum hispanicum. Verbascum lychnitis. Carpaþii Meridionali: Munþii Bucegi. Stachys recta ºi în unele staþiuni Ceterach officinarum. Teucrium montanum. Relief: versanþi cu înclinãri mari spre medii. Sedum telephium ssp. Cnidium silaifolium. (2) Teucrietum montani Csûrös 1958. Cytisus nigricans. Cheile Runcului). Festuca rupicola var. Speciile ce intrã în componenþa fitocenozelor sunt foarte heterogene. Masivul Grohot. Geranium robertianum. Luzula luzuloides. Crãciuneºti. etc. iar dintre speciile caracteristice clasei notãm: Scutellaria altissima. Origanum vulgare.0–3. Habitat termofil. pe grohotiºurile mãrunte. se instaleazã primele pe grohotiºurile mobile. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Thymus comosus. Carpaþii Occidentali: Munþii Apuseni (Cheile Bulzeºti. Acinos alpinus. P = 700–1100 mm. (3) Galietum erecti Pop et Hodiºan 1964. Specii endemice: Campanula carpatica. Asplenium trichomanes. cu procent avansat de solificare (1). dubia. Cardaminopsis arenosa ssp. de la poalele stâncilor (2). Minuartia verna. la baza stâncilor. Stratul ierbos – în care acoperirea realizatã de Galium album este relativ mare (60–70%) deºi compoziþia floristicã nu este bine conturatã. Cheile Cheii. pe mãsurã ce substratul se îmbogãþeºte în material organic. Habitat pionier. Alte specii importante: Erysimum odoratum. Lamium maculatum. creeazã condiþii pentru instalarea speciilor cu cerinþe ecologice mai mari. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) Rãspândire: Carpaþii Orientali: Muntele Siriu. Specii caracteristice: Thymus comosus. Viola jóoi. Phyllitis scolopendrium. borbásii. Substrat: grohotiºuri mãrunte. în fitocenozele de Galium album. Origanum vulgare. semifixate.8–7.5. din alianþa Teucrion montani mai cresc: Acinos alpinus ssp. Prezenþa.6.50C. Valea Sighiºtelului. Silene heuffelii. Moehringia muscosa. Melica ciliata. Viola jóoi. Galium album. maximum. Gruparea a fost descrisã din Munþii Apuseni (Cheile Bulzeºti ºi Cheile Runcului). Vadu Criºului. Poa nemoralis. habitat endemic. Senecio rupestris. Muntele Scãriþa-Belioara. Valea Ascunsã. a unor specii caracteristice pajiºtilor uscate (Festuco-Brometea) ºi pãdurilor (Querco-Fagetea) este explicatã prin vecinãtatea acestora ºi care. Sedum album. Orlaya grandiflora. Habitat termofil. Vincetoxicum hirundinaria. cuprinzând plante de stâncãrii. prezintã elemente sudice printre care mai reprezentetive sunt: Achillea crithmifolia. Silene nutans ssp.

ªuteu ªt. Sanda 2002. 1967. Coldea et al. Parietaria officinalis. Raþiu O. Masivul Grohot. 332 . Geranium robertianum. Asplenium trichomanes. Galium album. fixate din locurile umbrite. 1970. Soluri: litosoluri. 1958. Grohotiºuri. 2001. 1977. specia dominantã Geranium lucidum are o perioadã scurtã de vegetaþie ºi în fitocenozele sale. 1996. R6113 Comunitãþi sud-est carpatice de grohotiºuri fixate cu Parietaria officinalis. 2001. grosiere ºi. Origanum vulgare. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Parietaria officinalis. Cardamine bulbifera. Valea Iadului. Clima: T = 9. 1973. precum ºi terenuri cu roca la zi sau terenuri schelete cu acumulãri de sol reavãn sau pe grohotiºurile mobile.1997. Lamium maculatum. et al. 1984. et al. Vincetoxicum hirundinaria. Substrat: grohotiºuri grosiere fixate. Valoare conservativã: mare. 1968. Pop I. 1984. 1997. În sens evolutiv. Munþii Apuseni (Defileul Criºului Repede). 1973. Redactat: Simona Mihãilescu. în a cãrui compoziþie floristicã sunt semnalate specii de nuanþã nitrofilã. Specia caracteristicã. Boºcaiu et al. 1966. Sanda et al. Mycelis muralis. 1969. 1971. habitat endemic. Schneider-Binder E. Dihoru 1975. Stratul ierbos. Moehringia muscosa. Rãspândire: Carpaþii Occidentali: Cazanele Dunãrii. Poa nemoralis. 1966 Parietarieto – Galietum lucidi Boºcaiu et al. Vadu Criºului. Dihoru et al. 1964. Geranium lucidum. 1966). Raþiu O. 1968. et al. Alte specii importante: Cardaminopsis arenosa ssp. et Hodiºan I. Phyllitis scolopendrium. Muntele ScãriþaBelioara. ªuteu ªt. Munþii Gilãului. Galium lucidum.0–4. Staþiuni: Altitudine: 300–1300 m. Feneº. Parietarieto – Geranietum lucidi Gergely et al.2. Milium effusum etc. Coldea G. Literaturã selectivã: Csürös ªt. Geum urbanum. Suprafeþe: restrânse (de ordinul 100– 500 ha). et Hodiºan 1963. slab închegate. Senecio rupestris. Specii caracteristice: Parietaria officinalis.00C. Râmeþ. 1964. speciile sciafile ce aparþin alianþelor Parietarion officinalis ºi Seslerio – Festucion pallentis.6. Parietarieto – Geranietum lucidi precede pe Parietarietum officinalis. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) Literaturã selectivã: Csürös 1958. P = 750–1100 mm. 1969. 1966. Coldea et al. Circaea lutetiana. Pop I. Sanda et al. Cucubalus baccifer.HAB 1999: 61 Screes EUNIS: H2 Screes Asociaþii vegetale: Parietarietum officinalis Csürös 1958 (Syn. Melica ciliata. 1991. 1971. realizeazã grupãri compacte cu acoperire de 60–90%. Relief: versanþi înclinaþi. ªuteu ªt. Sambucus nigra. Munþii Bihor. et Faur N. Sanda 2002. rãmâne în restul sezonului vegetal numai Parietaria officinalis. Galium lucidum ºi Geranium lucidum Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 61 Screes CORINE: 61 Screes PAL. 1971. Alexiu 1998. Lunaria rediviva. Structura: Habitat heterogen. ªuteu et Faur 1977. Pop I. borbásii. dar ºi specii de pãdure: Asarum europaeum. Pop I. Valea Ascunsã. Coldea 1991. De remarcat în compoziþia floristicã. cum sunt: Urtica dioica. Diaconescu F. mai rar. Boºcaiu et al. Hodiºan I. Gymnocarpium robertianum. În unele grupãri. Redactat: Simona Mihãilescu. Sanda et al. Pop I.

Munþii Scãriþa-Belioara. 1937. apar unele mezofile cum sunt: Eupatorium cannabinum. Valoare conservativã: redusã. provenit din resturile vegetale ce se acumuleazã de pe terenurile învecinate precum ºi de la plantele ce cresc pe acest substrat. Substrat: grohotiºuri mãrunte sau grosiere nefixate. 1966. Valeriana officinalis. Teucrium montanum. Suprafeþe: mici (10–100 ha). Phegopteridetum robertianae (Kuhn 1937) Tx. Moehringia muscosa. Structura: Habitat cu compoziþie floristicã heterogenã. 6123 Limestone fern sceees Asociaþii vegetale: Gymnocarpietum robertianae Kuhn 1937. Alexiu 1998. Tx. Tussilago farfara etc. et al. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Gymnocarpium robertianum. Carpaþii Occidentali: Vidra-Avram Iancu. Origanum vulgare. Grohotiºuri.312 Sub-montane calcareous screes EUNIS: H2. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) R6114 Comunitãþi sud-est carpatice de grohotiºuri mãrunte sau grosiere nefixate cu Gymnocarpium robertianum ºi Thymus comosus Corespondenþe: NATURA 2000: 8160*Medio-European calcareous scree of hill and montane levels EMERALD: 61 Screes CORINE: 61 Screes PAL. Munþii Godeanu.1997. Redactat: Simona Mihãilescu. incl. Alte specii importante: Geranium robertianum. Literaturã selectivã: Diaconescu 1973. Vincetoxicum hirundinaria.2. Thymus comosus. Specii endemice: Thymus comosus. Specii caracteristice: Gymnocarpium robertianum. Senecio rupestris. Cheile Cheii). Galeopsis ladanum. Silene vulgaris. pe terenurile puternic luminate. Munþii Cernei. Munþii Þarcu. H2. Cardaminopsis arenosa ssp. apar un numãr însemnat de specii de pajiºti cum sunt: Agrostis tenuis. Rãspândire: Carpaþii Meridionali: Masivul Leaota (Cheile Ghimbavului. Pe mãsurã ce se acumuleazã substanþe organice în substrat ºi grohotiºul devine mai stabil.6. Sanda et al. în regiunea montanã. Raþiu O. Sanda 2002. thymetosum bihorensis (marginatae) Popescu et Sanda 1990. Arabis alpina. Csürös 1958. Pe lângã speciile caracte- 333 . 1984. Melica ciliata. dar umede ºi care au o cantitate apreciabilã de material organic. 1937. Boºcaiu 1971. Relief: versanþi însoriþi cu înclinare mare spre medie. Káptalan 1966). Galium album. Csürös et Csürös-Káptalan M.HAB 1999: 61.61 Peri-Alpine thermophilous screes. borbasii. Coldea 1991. Thymus bihorensis (marginatus) apar uneori în cantitate mai mare putând alcãtui o subasociaþie aparte. Valea Iadului. 1937 (Syn.: Dryopteridetum robertianae (Kuhn 1937) Tx. Clima: T = 7–50C. Festuca rubra. Coldea et al. ristice grohotiºurilor. Parietria officinalis. aceasta indicând sensul de evoluþie al cenozelor. Stratul ierbos: speciile caracteristice pot realiza o acoperire de la 15% pânã la 60%. P = 850–1100 mm. Salvia glutinosa. Thymo marginati – Phegoteridetum robertianae Csûrös et Cs. 2001. Achnatherum calamagrostis. Staþiuni: Altitudine: 800–1000 m. Cheile Dâmboviþei.

Varianta regionalã banaticum Boºcaiu 1971 a fost diferenþiatã pe baza constanþei lui Alyssum petraeum în fitocenozele de Achnatherum calamagrostis. Sanda et al. Valoare conservativã: redusã. Suprafeþe: foarte mici (circa 1 ha). 1918. Arabis procurrens. Lamium bithynicum. Redactat: Simona Mihãilescu. Soluri: litosoluri.311 Rough-grass screes EUNIS: H2.-Bl. Galium album. borbásii. P = 800 mm. Alyssum petraeum. Origanum vulgare. Literaturã selectivã: Boºcaiu 1971.6. Geranium robertianum. Thymus comosus. descris din Alpi.80C. Asplenium trichomanes. Grohotiºuri. dubia. Rãspândire: Carpaþii Meridionali: Munþii Cernei (Valea Cernei).HAB 1999: 61. Clima: T = 7. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) R6115 Comunitãþi daco-balcanice pioniere pe grohotiºuri mobile cu Achnatherum calamagrostis Corespondenþe: NATURA 2000: 8160*Medio-European calcareous screes of hill and montane levels EMERALD: 61 Screes CORINE: 61 Screes PAL. Coldea 1991. Specii caracteristice: Achnatherum calamagrostis. cu înclinare de 35–400. Pe mãsurã ce substratul se fixeazã ºi se îmbogãþeºte în substanþe organice. Galium purpureum. Staþiuni: Altitudine: 300–450 m. Thymus comosus.2. Lamium garganicum. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Achnatherum calamagrostis. Sanda 2002.61 Peri-Alpine thermophilous screes Asociaþii vegetale: Achnatheretum calamagrostis Br. Melica ciliata var. Poa nemoralis. Cardaminopsis arenosa. a fost identificat ºi menþionat în partea de sud-vest a þãrii. Structura: Habitat termofil. Melica ciliata. Alte specii importante: Cardaminopsis arenosa ssp. Coldea et al. Parietaria officinalis.1997. Balcani unde au un areal optim. Fitocenozele asociaþiei se dezvoltã fragmentar pe terenurile foarte uscate din aceastã parte a þãrii ºi prezintã asemãnãri cu cele din 334 . Relief: grohotiºuri calcaroase de pe versanþii abrupþi. flavescens. în regiunea colinarã. 2001. asociaþia evolueazã în direcþia edificãrii unor grupãri din alianþa AlyssoSedion. Specii endemice: Silene nutans ssp. Teucrium montanum. Festuca xanthina. Substrat: calcaros. Parietaria erecta.

00C.8. Clima: T = 3. Soluri: superficiale cu pH = 5. Stratul ierbos este bine dezvoltat. 2001. Suprafeþe: mici (circa 10 ha).2511 Fãgãraº campion siliceous cliffs EUNIS: H3. Relief: fisuri de stânci.6. în etajele subalpin ºi alpin. Primula minima. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Rodnei. R6202 Comunitãþi sud-est carpatice pe stânci calcaroase cu Artemisia eriantha ºi Gypsophila petraea Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: 62.: Artemisia petrosa – Trisetum alpestre Beldie 1967). 335 .6. screes and sands CORINE: 62. Voik 1976.00C.0– -1.15 Alpine and subMediterranean calcareous cliffs PAL. R6201 Comunitãþi sud-est carpatice pe stânci silicioase cu Silene dinarica Corespondenþe: NATURA 2000: 8220 Siliceous rocky slope with chasmophytic vegetation EMERALD: 6 Inland rocks. Rãspândire: Carpaþii Meridionali: Munþii Fãgãraº (Valea ªerbota). Grimmnia apocarpa. Valeriana tripteris. Grohotiºuri. Staþiuni: Altitudine: 1520–2350 m. Juncus trifidus. cu pereþi aproape verticali (80–900).HAB 1999: 62. Sanda et al. P = 800 mm. Coldea et al. Suprafeþe: (aproximativ 10 ha). moderat umede. Specie endemicã: Silene dinarica. et Voik 1976. Festuca supina.151 Southern Carpathian campion siliceous cliffs Asociaþii vegetale: Silenetum dinaricae Schneider-Binder et Voik 1976. Coldea 1991. Carpaþii Meridionali: Munþii Bucegi. Valoare conservativã: mare.15322 Eastern Carpathian wormwood-gypsophila cliff communities EUNIS: H3. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) 2. P = 1350–1450 mm. Soluri: Clima: T = 2. Staþiuni: Altitudine: 1650–2130 m. Campanula alpina.HAB 1999: 62. Sanda 2002. Juncus trifidus.5–5.25 Alpine and subMediterranean calcareous cliffs Asociaþii vegetale: Artemisio petrosae – Gypsophiletum petraeae Puºcaru et al. Specii caracteristice: Silene lerchenfeldiana. Speciile însoþitoare mai frecvent sunt: Huperzia selago. Alte specii importante: Veronica baumgartenii. Literaturã selectivã: Schneider E. în etajele subalpin ºi alpin inferior.2. Substrat: silicios.2. Stratul muºchilor ºi lichenilor este reprezentat de: Polytrichum formosum. 1997. 1956 (Syn. unde Silene dinarica alcãtuieºte de regulã grupãri vegetale monodominante sau împreunã cu Silene lerchenfeldiana. Structura: Habitatul rupicol. Munþii Hãºmaº. habitat endemic carpatic. Masivul Ceahlãu.5– -2. Festuca supina. Munþii Piatra Craiului. Stânci continentale ºi roci la zi (62) Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Silene dinarica. Alectoria ochroleuca ºi Thamnolia vermiculari. Redactat: Simona Mihãilescu.2 Vegetated siliceous inland cliffs PAL.

Redactat: Simona Mihãilescu. În porþiunea inferioarã a zonei alpine ºi în staþiuni adãpostite. Asplenium trichomanes. transsilvanicum. Erysimum witmannii ssp. Coldea 1977. intervin oligotermele Saxifraga moschata. Galium album de pe stâncile înierbate subalpine. Kernera saxtilis. Saxifraga paniculata. Sanda et al. Dianthus spiculifolius. În stratul ierbos. habitat endemic. demissa. Silene zawadzkii. Habitatul prezintã un numãr remarcabil de specii endemice. Pe culmile mai înalte. 2001.HAB 1999: 62.2. Silene nutans ssp. arachnoidea. 1997. Campanula cochleariifolia.2 Vegetated siliceous inland cliffs PAL. habitatul se îmbogãþeºte uneori cu specii din Seslerieto-Festucetum saxatilis ca: Dianthus spiculifolius. Erysimum witmannii ssp. Laserpitium latifolium. Beldie 1967. Draba kotschyi. Nechita et Mititelu 1996. Androsace lactaea. jankae. Poa nemoralis. 336 . 1991. Eritrichium nanum ssp. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Artemisia eriantha. Cystopteris regia.151 Southern Carpathian campion siliceous cliffs Asociaþii vegetale: Senecio glaberrimi – Silenetum lerchenfeldianae Boºcaiu. Sanda 2002. pe lângã mai apar ºi Jurinea mollis. Specii endemice: Androsace villosa ssp. Gypsophila petraea. jankae ºi Viola alpina. lipsind speciile saxicole mezoterme. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) Relief: stâncãrii abrupte. numai în abruptul Jepilor Mici. Täuber. În schimb. în etajul alpin superior. grupãrile sunt sãrãcite. Trisetum alpestre. Coldea et al. Alte specii importante: Saxifraga luteoviridis. Coldea 1990. Grohotiºuri. dubia. Comunitãþi sud-est carpatice pe stânci calcaroase R6203 Comunitãþi sud-est carpatice pe stânci silicioase cu Silene lerchenfeldiana ºi Senecio glaberrimus Corespondenþe: NATURA 2000: 8220 Silicious rocky slopes with chasmophytic vegetation EMERALD: 6 Inland rocks. screes and sands CORINE: 62. Literaturã selectivã: Borhidi 1958. Asplenium ruta-muraria. Substrat: conglomerate. Eritrichium nanum ssp. cu expoziþie sudicã sau esticã.6. 2001. Specii caracteristice: Artemisia eriantha. Alyssum repens. Mihãilescu S. Campanula carpatica.2512 Retezat campion siliceous cliffs EUNIS: H3. calcare jurasice. Saxifraga moschata. Valoare conservativã: mare. Campanula kladniana. Lloydia serotina. se remarcã prezenþa constantã a unor specii saxicole heliofile ºi a câtorva ierburi din pajiºtele de pe brâne. transsilvanicum. Cardaminopsis arenosa. Saxifraga mutata ssp. Structura: Habitat xero-heliofil.

Suprafeþe: mici (aproximativ 10 ha). Substrat: granite. Structura: Habitat rupicol. în etajul subalpin. Relief: pereþii abrupþi ai unui substrat petrografic rezistent la acþiunea agenþilor externi. Dintre însoþitoarele mai frecvente. Faþa Retezatului). Clima: T = 1. care deþin o constanþã ridicatã. Relief: stâncãrii umbrite sau semiumbrite ºi relativ umede. habitat endemic carpatic. Literaturã selectivã: Boºcaiu et al. Draba 337 . 1977. Valoare conservativã: mare.8.0– -0.00C. 1997. Agrostis rupestris. Pawl. Structura: Habitat casmofit.6. Valea Judelui.. Juncus trifidus.15 Alpine and subMediterranean calcareous cliffs PAL.HAB 1999: 62. P = 1300–1400 mm. Valoare conservativã: mare. Muchia Ascuþitã. Specia edificatoare este Silene lerchenfeldiana cu o acoperire medie de 5% ºi o prezenþã maximã. Coldea 1991. Soluri: proto-rendzine. în etajul subalpin. Redactat: Simona Mihãilescu. cu expoziþii nordice. în stratul ierbos se menþioneazã prezenþa casmofitelor sciafile Draba kotschyi ºi Lloydia serotina. 1935. Se considerã cã acest habitat reprezintã un omolog de altitudini mai mari al asociaþiei Asplenio septentrionalis-Silenetum lerchenfeldianae Horv.15323 Eastern Carpathian saxifrage-whitlowgrass cliff communities EUNIS: H3. P = 1300–1425 mm. minuta. Suprafeþe: mici (circa 10 ha). Lacul Ana. R6204 Comunitãþi sud-est carpatice pe stânci calcaroase cu Saxifraga moschata ºi Draba kotschyi Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: 62.00C. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Masivul Ceahlãu.2. xero-heliofil. Grohotiºuri. unde condiþiile vitrege au împiedicat instalarea ºi concurenþa altor casmofile. relictar. Carpaþii Meridionali: Munþii Bucegi.5–5. habitat endemic. la care se adaugã de regulã Saxifraga oppositifolia.25 Alpine and sub-Mediterranean calcareous cliffs Asociaþii vegetale: Saxifrago moschatae – Drabetum kotschyi Puºcaru et al. diferenþialã. Coldea et al. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Saxifraga moschata. Sanda 2002. Specii caracteristice: Senecio glaberrimus. amintim pe Achillea schurii ºi Saxifraga moschata. 1956 (Syn. Staþiuni: Altitudine: 1850–2050 m. Solidago virgaurea ssp. 2001. Staþiuni: Altitudine: 1750–2000 m. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Silene lerchenfeldiana. Alte specii importante: Campanula kladniana.: Draba kotschyi – Lloydia serotina Beldie 1967). Este o grupare deschisã. Festuca supina. caracteristicã ºi Juncus trifidus. Draba kotschyi.5– -0. Stratul ierbos este caracterizat printr-un numãr restrâns de specii. Specii caracteristice: Silene zawadzkii. Clima: T = 1. et Wal. apoi specia carpato-balcanicã Senecio glaberrimus. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) Rãspândire: Carpaþii Meridionali: Munþii Retezat (Gemenele. Soluri: superficiale cu pH = 5. Sanda et al.

Pawl. Saxifraga luteoviridis. cymosa. Staþiuni: Altitudine: 1750–1950 m.0–0. Gypsophila petraea. Alte specii importante: Symphyandra wanneri. Silenion lerchenfeldianae este o alianþã daco-balcanicã cu exigenþe intens acidofile. Rãspândire: Carpaþii Meridionali: Munþii Parâng. Rhabdoweisia fugas. Coldea et al. Redactat: Simona Mihãilescu. Saxifraga mutata ssp. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) kotschyi.252 Carpatho-BalkanoRhodopide campion siliceous cliffs EUNIS: H3. screes and sands CORINE: 62. Bisericile din Bulz). de unde lipseºte specia caracteristicã Potentilla haynaldiana. cymosa ºi Silene lerchenfeldiana.2. 1977. demissa. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Silene lerchenfeldiana. Kernera saxatilis. 1997. Valoare conservativã: redusã.5–5. 338 . Festuca supina. Specii endemice: Achillea schurii. Saxifraga paniculata.6. Literaturã selectivã: Simon 1958. Vf. Sanda et al. 2001. care prezintã o constanþã ridicatã. Coldea 1991. Doronicum carpaticum. Custura Mãtaniei. Structura: În Parâng. Saxifraga pedemontana ssp. Sanda et al. 2001. Literaturã selectivã: Borhidi 1958. Sanda 2002. Boºcaiu et al. Poa nemoralis. Relief: stâncãrii abrupte. Alyssum repens Trisetum alpestre. unde se aflã o enclavã a arealului disjunct al asociaþiei. Androsace lactaea. P = 1250–1350 mm. Munþii Þarcu-Godeanu (Muntele Zeicu la Obârºia Corciovei. Grimmia ovalis. Fragmente disparate au fost menþionate în Munþii Þarcu-Godeanu. Campanula carpatica. 1997. pH = 5. Potentilla haynaldiana se gãseºte cu totul sporadic. Suprafeþe: mici (circa 10 ha). în compoziþia cãreia se remarcã prezenþa speciilor caracteristice: Symphyandra wanneri. Coldea 1991. Alte specii importante: Asplenium ruta-muraria.8.152 Carpatho-BalkanoRhodopide campion siliceous cliffs Asociaþii vegetale: Sileno lerchenfeldianae – Potentilletum haynaldianae (Horvat.2 Vegetated siliceous inland cliffs PAL. Saxifraga pedemontana ssp. Dianthus tenuifolius. Grohotiºuri. et Walas 1937) Simon 1958. Beldie 1967. Substrat: acid. R6205 Comunitãþi daco-balcanice pe stânci silicioase cu Silene lerchenfeldiana ºi Potentilla haynaldiana Corespondenþe: NATURA 2000: 8220 Silicious rocky slopes with chasmophytic vegetation EMERALD: 6 Inland rocks. pe roci dure. Juncus trifidus. Polypodium vulgare. Cea mai reprezentativã staþiune pentru aceastã alianþã rãmâne cea din Masivul Parâng. în stratul ierbos.HAB 1999: 62. Piga din Baicu. în etajul subalpin. Dianthus henteri.50C. Specii caracteristice: Potentilla haynaldiana. descrisã din Rila Planina ºi identificatã ulterior ºi în Munþii Pirin. Coldea et al. Redactat: Simona Mihãilescu. Sanda 2002. Clima: T = 2. Stratul muscinal – au fost semnalate speciile: Didymodon ferrugineus.

50C. Relief: pereþi abrupþi cu fisuri ºi poliþe cu un grad accentuat de umiditate. Munþii Rarãu. Carpaþii Meridionali: Munþii Leaota. Munþii Cernei. Campanula carpatica pe pereþi stâncoºi 339 . speciile diferenþiale pentru aceastã alianþã au un caracter mezo-higrofil sau higrofil. Substrat: calcare. Structura: Habitat sciafil. astfel s-a încadrat în alianþa Cystopteridion. Structura asociaþiei este minuþios analizatã pe baza speciilor caracteristice. Beldie 1967. Munþii Hãºmaºul Mic. screes and sands CORINE: 62 Inland cliffs and exposed rocks PAL.: Valeriana sambucifolia – Poa nemoralis ass. Saxifraga cuneifolia ºi Valeriana sambucifolia Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 6 Inland rocks. P = 800–1300 mm. Soluri: superficiale. Popescu et Doltu 1977. în regiunea montanã.HAB 1999: 62 Inland cliffs and exposed rocks EUNIS: H3 Inland cliffs and exposed rocks habitats Asociaþii vegetale: Asplenio-Cystopteridetum fragilis Oberd. Suprafeþe: mici (circa 100 ha).6. Munþii Godeanu. datoritã apelor de infiltraþie. (1936) 1949 (Syn. calcaroºi cu Cystopteris fragilis. Cortusa matthioli. Munþii Suhard. Valeriana montana. Valeriano montanae – Cortusetum matthioli Boºcaiu et Täber 1978). A fost menþionatã subasociaþia campanuletosum carpaticae Sanda. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Hãºmaºu Mare.2. Zólyomi 1931. Saxifraga cuneifolia – Campanula carpatica Soz. Campanula carpatica. În stratul ierbos. Clima: T = 7. Munþii Piatra Craiului. Munþii Þarcu. Grohotiºuri. Munþii Iezer-Pãpuºa. în care se remarcã prezenþa unor specii diferenþiale: Campanula carpatica. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) R6206 Comunitãþi sud-est carpatice ale fisurilor pereþilor stâncoºi.5–0. Staþiuni: Altitudini: 600–1890 m. Saxifraga cuneifolia.

HAB 1999: 62 Inland cliffs and exposed rocks EUNIS: H3 Inland cliffs and exposed rocks habitats Asociaþii vegetale: Thymo pulcherrimi – Poëtum rehmanii Coldea (1986) 1990. Ctenidium molluscum. 1977. menþionãm Ctenidium molluscum. Gypsophila petraea. brâne. Cystopteris fragilis.2. Carex brachystachys. Soluri: rendzine.5–0. habitat endemic. 2001. Redactat: Simona Mihãilescu. 1997. Sanda et al. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Thymus pulcherrimus. Asplenium ruta-muraria. Alte specii importante: Saxifraga cuneifolia. în regiunea montanã ºi etajul subalpin. 1991. Specii endemice: Aconitum moldavicum. Asplenium trichomanes. speciile caracteristice ºi edificatoare pentru asociaþie sunt: Poa rehmannii ºi Thymus pulcherrimus. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) Stratul muºchilor este reprezentat de diferite specii. Pietrosul. Moehringia muscosa.70C. Saxifraga paniculata. Grohotiºuri. Valeriana montana. Suprafeþe: mici (circa 10 ha). mai slab înclinate dar însorite. Boºcaiu 1971. Pe mãsura dezvoltãrii ºi acumulãrii solului din aceste biotopuri. habitat endemic. Moehringia muscosa. Polypodium vulgare. Relief: creste. Sanda et al. 2001.6. Alexiu 1998. Poa rehmanii. P = 1250–1350 mm. Specii endemice: Silene nutans ssp. Mihãilescu S. Substrat: calcaros. Clima: T = 4. Asplenium ruta-muraria. Nechita et Mititelu 1996. Polypodium vulgare. 340 . Coldea et al. screes and sands CORINE: 62 Inland cliffs and exposed rocks PAL. speciile de pajiºti de stâncãrie vor deveni dominante. Sedum maximum. Alte specii importante: Asplenium viride. Sanda 2002. R6207 Comunitãþi sud-est carpatice pe stânci calcaroase cu Thymus pulcherrimus ºi Poa rehmanii Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 6 Inland rocks. Cortusa matthioli. Sedum maximum. Prezenþa unor specii caracteristice ordinului Seslerietalia se datoreazã contactului cu unele grupãri din acest ordin. Corongiº). 1997. Staþiuni: Altitudini: 1200–1850. Valeriana tripteris. 1997. Campanula kladniana. Asplenium trichomanes. Hepatica transsilvanica. Redactat: Simona Mihãilescu. dubia. Saxifraga paniculata. Specii caracteristice: Asplenium viride. Valoare conservativã: mare. Silene dubia. Literaturã selectivã: Diaconescu F. Thymus comosus. În stratul ierbos. Poa rehmanii. 2001. Sanda 2002. Cardaminopsis arenosa. Specii caracteristice: Thymus pulcherrimus. Gymnocarpium robertianum. Cystopteris regia. Campanula carpatica. Valeriana tripteris. Cystopteris fragilis. Poa nemoralis. Literaturã selectivã: Coldea 1990. Sedum hispanicum. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Asplenium viride. Sanda et al. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Rodnei (Piatra Rea. Valoare conservativã: mare. Saxifraga corymbosa. Coldea 1991. 1973. stânci calcaroase. Structura: Habitat rupicol din Masivului Rodnei.

Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Achillea schurii.5–0. Androsace lactaea. P = 1375 mm. Asplenium trichomanes. screes and sands CORINE: 62. Saxifraga mutata ssp. Staþiuni: Altitudine: 1700–1800 m. În compoziþia floristicã sunt prezente numeroase specii endemice. Alte specii importante: Saxifraga paniculata. Campanula cochleriifolia.25 Alpine and subMediterranean calcareous cliffs Asociaþii vegetale: Achilleo schurii – Campanuletum cochleariifoliae Fink 1977. Suprafeþe: mici (circa 10 ha).HAB 1999: 62.70C. Saxifraga luteoviridis. Grohotiºuri. Kernera saxatilis. Cystopteris fragilis. Asplenium viride. Poa nemoralis. Habitatul este în directã legãturã cu grupãri vegetale din Seslerietalia. Galium Rãspândire: Carpaþii Meridionali: Muntele Postãvaru. Androsace lactaea. Clima: T = 1. speciile caracteristice Achillea schurii ºi Campanula cocheariifolia au o acoperire de 20–30%. Valoare conservativã: mare. înclinate (75–850). Structura: Habitat rupicol. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) R6208 Comunitãþi sud-est carpatice pe stânci calcaroase cu Achillea schurii ºi Campanula cochleariifolia Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 6 Inland rocks. Munþii Piatra Craiului.15 Alpine and subMediterranean calcareous cliffs PAL. Relief: stânci Campanula cochleariifolia pe stânci calcaroase 341 .6. abrupte. higro-ombrogen care se întinde pe suprafeþe foarte mici de 2–4 m2.2. Carex sempervirens. În stratul ierbos. Gypsophila petraea. Substrat: calcaros. demissa. habitat endemic. Soluri: rendzine.1532 Eastern Carpathian calcareous cliff xeroheliophile communities EUNIS: H3. ombrogene ºi umede. Specii caracteristice: Campanula cochleriifolia.

P = 700–1300 mm. Ceterach officinarum. trichomanes (bivalens)) ºi a celei tetraploide (ssp. versanþi cu pietriºuri. 2001. Erysimum witmannii ssp. Cheile Cibului.6. Asperula capitata. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) anisophyllon. Cheile Ordâncuºei. dubia. Sesleria rigida ssp. Speciile dominante ale grupãrii sunt: Poa nemoralis (var. 1966 (Syn. Achillea crithmifolia ºi Carduus candicans. Boºcaiu (1970) adoptã denumirea de AsplenioPoaetum nemoralis ºi pentru asociaþiile de pe substrat silicios. quadrivalens). Coldea et al. Carpaþii Occidentali: Masivul Scãriºoara-Belioara. Sedo hispanici – Poëtum nemoralis (Soó 1944) Pop et Hodiºan 1985). Munþii Cãpãþâniei (Buila. Alte specii importante: Asplenium trichomanes. Thymus pulcherrimus. Ctenidium molluscum prezintã o acoperire de pânã la 20%. Cystopteris R6209 Comunitãþi sud-est carpatice pe stânci calcaroase cu Asplenium trichomanes ssp. Cheile Feneºului. Masivul Curãturi. Galium purpureum. Melica ciliata. Sanda 2002. Ctenidium molluscum. Redactat: Simona Mihãilescu. Structura: Stratul ierbos: specia Poa nemoralis (var. Carpaþii Meridionali: Munþii IezerPãpuºa. Munþii Bihor. Asplenium ruta-muraria. Specii endemice: Dianthus spiculifolius. Specii caracteristice: Asplenium quadrivalens. 1997. quadrivalens ºi Poa nemoralis Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 6 Inland rocks. screes and sands CORINE: 62 Inland cliffs and exposed rocks PAL. Coldea 1991. Saxifraga paniculata. Valoare conservativã: mare. Gradul de acoperire al speciilor este variabil. în mod analog cu grupãrile de Asplenio-Poaetum nemoralis Soó 1944. Leontopodium alpinum. departajând cenozele pe criteriul biosistematic al subspeciei diploide (ssp. 2001. cea diploidã fiind proprie substratului silicios. Asplenio – Poëtum nemoralis Soó 1944. Teucrium montanum. în regiunea colinarã pânã în montan superioarã. Moehringia muscosa. Substrat: calcare. Melica ciliata. Festuca versicolor. Literaturã selectivã: Fink 1977. Cardaminopsis arenosa. habitat endemic. Vânturariþa). Rãspândire: Carpaþii Orientali: Cheile Tiºiþei. Phyteuma orbiculare. N. Valea Iadului. Stratul muscinal este bine reprezentat. Grohotiºuri. Din Cheile Feneºului a fost descrisã subasociaþia cu Secale montana-secalinetosum montani ºi un facies cu Galium album Hodiºan 1967. Poa nemoralis. Suprafeþe: mici (circa 100 ha). proprii substratului calcaros.00C.2. Soluri: rendzine. Clima: T = 9. Sanda et al. Teucrium chamaedrys. Vadu Criºului.: Poëtum nemoralis calcicolum Csürös 1958. Biscutella laevigata. coarctata) vegeteazã alãturi de numeroase specii calcofile.HAB 1999: 62 Inland cliffs and exposed rocks EUNIS: H3 Inland cliffs and exposed rocks habitats Asociaþii vegetale: Asplenio quadrivalenti – Poëtum nemoralis Soó ex Gergely et al. Sedum hispanicum. Asplenium viride. Bãcâia. demissa Silene nutans ssp. Saxifraga cuneifolia. Staþiuni: Altitudini: 280–1800 m. Sighiºtel. Masivul Cetãþuia (Cheile Mada). Mihãilescu S. Erysimum odoratum care uneori întocmeºte un facies caracteristic cu Galium album. Arenaria serpyllifolia.0–1. Haynaldiana. Munþii Leaota. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Asplenium quadrivalens. transsilvanicum. Munþii Piatra Craiului. Aster alpinus. Saxifraga mutata ssp. Relief: stânci. coarctata). 342 . fiind cuprins între 50–90%.

Sanda et al. 1963. 2001. et Hodiºan 1959. Boºcaiu (1970) adoptã denumirea de AsplenioPoëtum nemoralis ºi pentru asociaþiile de pe substrat silicios. Alexiu 1998. Pentru subasociaþia veronicetosum bachofenii speciile diferenþiale sunt: Arabis procurrens. Valoare conservativã: mare. Seseli rigidum. Coldea et al. Thymus comosus. Relief: stânci supuse unei alterãri mai puternice. fragmentat. în regiunea montanã. Din Defileul Oltului (Valea Cãlimãneºti). Substrat: ºisturi cristaline.1 Acid siliceous inland cliffs Asociaþii vegetale: Asplenio trichomani – Poëtum nemoralis Boºcaiu 1971 (Syn. Festuca rupicola (var. Sebiºelului. Poa nemoralis. Structura: Habitat rupicol.2. ªtefan et al. N. Valea Sebeºului).: Asplenio (trichomanes-bivalens) – Poëtum nemoralis Boºcaiu (1970) 1971 Poëtum nemoralis semenicensis Borza 1946) Asplenio – Poëtum nemoralis veronicetosum bachofenii. pH = 5. Saxifraga cuneifolia. Silene nutans ssp. Munþii Apuseni (Defileul Criºului Repede. în mod analog cu grupãrile de Asplenio-Poëtum nemoralis Soó 1944 proprii substratului calcaros. Galium kitaibelianum. Knautia dumetorum. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Cheile Nãrujei (Jud. bailloni). Valea Iadului. Raþiu O. 1997. Valeriana tripteris. Specii endemice: Campanula carpatica. P = 1250 mm. Valea Râmeþului. dubia. Dianthus trifasciculatus ºi Dianthus henteri. Alte specii importante: R6210 Comunitãþi sud-est carpatice pe stânci silicioase cu Asplenium trichomanes ssp. Valea Drãganului. a fost descrisã o variantã regionalã cu urmãtoarele diferenþiale locale: Galium valantioides (var. În stratul ierbos. 1997. et al. Hieracium pavichii. Valea OltuluiTurnu Roºu. Campanula grossekii ºi Achillea crithmifolia. Mihãilescu S. Cheile Miniºului).6. 2001.50C. (Borza 1959) Boºcaiu 1971. Staþiuni: Altitudine: 1640–1680 m. 1966. coziane). Valea Sadului. Sempervivum zeleborii. Coldea 1991. Vrancea). Specii caracteristice: Jovibarba heuffelii. Epilobium collinum. Sedum maximum. Carpaþii Occidentali: Munþii Aninei (Beuºniþa-Cheile Nerei. Literaturã selectivã: Csürös 1958. trichomanes ºi Poa nemoralis Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: 62.2 Vegetated siliceous inland cliffs PAL. Symphyandra wanneri. Valea 343 . 1984. Redactat: Simona Mihãilescu. Munþii Retezat.2141 Carpathian fern siliceous cliffs EUNIS: H3.HAB 1999: 62. 1967. Grohotiºuri.5. trichomanes. Suprafeþe: restrânse (circa 10 ha). bivalens) au un rol preponderent. Jovibarba heuffelii. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) fragilis. prin speciile endemice ºi în habitatele unde este prezentã specia Asplenium adulterinum (DH2). Silene flavescens. 1997. Valea Cãlimãneºti. trichomanes (bivalens)) ºi a celei tetraploide (ssp. quadrivalens). Pop I. cea diploidã fiind proprie substratului silicios. Asplenium trichomanes ssp. departajând cenozele pe criteriul biosistematic al subspeciei diploide (ssp. Diaconescu 1973. Carpaþii Meridionali: Muntele Leaota. Boºcaiu 1970.8–7. Hodiºan 1965. Cisnãdioara. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Poa nemoralis. Polypodium vulgare. Boºcaiu et al. speciile Poa nemoralis ºi Asplenium trichomanes (ssp. Stratul muscinal: în care sunt prezente speciile Rhytidium rugosum ºi Rhytidiadelphus triquetrus. Clima: T = 2. Sanda 2002. Geranium macrorrhizum.

6.2. în unica staþiune în Munþii Retezat la Piciorul Colþului 344 . Grohotiºuri. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) Draba dorneri în comunitãþi sud-est carpatice pe stânci silicioase.

Epilobium collinum. Neckera complanata. Relief: crãpãturile ºi poliþele stâncilor umbrite pânã la grohotiºuri semifixate. Ctenidium molluscum. Sârbu et al. În Cheile Miniºului.50C. Soluri: superficiale cu pH = 5. 2001. Specii caracteristice: Polypodium vulgare. Cystopteris fragilis. Sanda et al. în acest habitat sunt semnalate: Ctenidium molluscum. Schneider-Binder E. Veronica bachofenii. Borza et Boºcaiu 1967. Substrat: ºisturi cristaline. Raþiu O. 2001. Dianthus henteri. Mnium longirostre Isothecium myurum var. P = 800 mm. Polypodium vulgare. Peia P. datoritã unui microtopoclimat cu umiditatea aerului mai ridicatã. Boºcaiu 1970. Cystopteris fragilis. Moehringia muscosa. În Cazanele Dunãrii se remarcã faptul cã Polypodium vulgare ºi Hypnum cupressiforme se asociazã frecvent cu Mnium longirostre. scabridum. R6211 Comunitãþi daco-balcanice pe stânci silicioase cu Polypodium vulgare. 1977. Sanda et Popescu A.8–7. stâncile cu expoziþie nordicã sau vesticã. Sârbu et al. Sempervivum schlehanii. Neckera besseri. Ceterach officinarum. Asplenium septentrionale. et al. Alte specii importante: Poa nemoralis. Staþiuni: Altitudine: 1640–1680 m. 1999. Asplenium ruta-muraria. Structura: Habitat rupicol. 1976. În stratul ierbos sunt prezente numeroase specii de ferigi de talie micã: Polypodium vulgare. ªuteu 1968. 1984. Sanda et al. sunt prezente numeroase briofite. Thymus comosus.5. Defileul Criºului Repede. Specii endemice: Campanula carpatica. În Defileul Criºului Repede. Literaturã selectivã: Borza 1959. fragmentat. Diaconescu 1973. Clima: T = 2. Asplenium viride. Literaturã selectivã: Raþiu O. Ctenidium molluscum ºi Hypnum cupressiforme Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: 62. dubia. Asplenium trichomanes. Redactat: Simona Mihãilescu. Sedum maximum. 1995.2 Vegetated siliceous inland cliffs PAL. Sanda 2002. Suprafeþe: foarte mici (circa 1 ha).6.HAB 1999: 62. Dicranum scoparium. prezenþa speciilor Ceterach officinarum ºi Hedera helix conferã habitatului un pronunþat caracter atlantico-mediteranean. Sedum maximum. Specii endemice: Silene nutans ssp. 1978. scabridum ºi Asplenium trichomanes. pionier. 345 . Grohotiºuri. Valeriana tripteris. Moehringia muscosa. Hypnum cupressiforme. Redactat: Simona Mihãilescu. Cheile Miniºului. et al. 1966. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) Asplenium adulterinum. Schneider-Binder E. Rãspândire: Carpaþii Occidentali: Mraconia. Isothecium myurum var. în regiunea montanã ºi etajul subalpin. Eºelniþa. Sanda et al. Valoare conservativã: redusã. 1997. iar temperatura în timpul verii mai scãzutã. Galium kitaibelianum. 1976. Coldea et al. Stratul muscinal: În general. dubia. Silene nutans ssp. Sanda 2002. 1970. Drãgulescu 1988. Valeriana tripteris. Ciurchea 1970.2 Vegetated siliceous inland cliffs EUNIS: H3. Geranium lucidum.2. sciafil. Asplenium viride. Sedum hispanicum. Coldea 1991. Asplenium ruta-muraria. 1972.1 Acid siliceous inland cliffs Asociaþii vegetale: Ctenidio – Polypodietum Jurko et Peciar 1963 Hypno – Polypodietum vulgare Jurko et Peciar 1963. 1997. Saxifraga paniculata. Geranium robertianum. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Polypodium vulgare. tot timpul anului.

de asemenea se remarcã un numãr apreciabil de specii transgresive 346 . a speciilor endemice.50C. Relief: stânci cu pereþi verticali.5. Staþiuni: Altitudine: 1580–1780 m.15325 Eastern Carpathian orange saxifrage cliff communities EUNIS: H3.8–7. Ctenidium molluscum ºi Hypnum cupressiforme R6212 Comunitãþi sud-est carpatice pe stânci calcaroase cu Saxifraga mutata spp. Clima: T = 3. Substrat: calcare moderat umede.0–1.HAB 1999: 62. în numãr mare. ªaua Crãpãturii). P = 1200–1300 mm. Prin specia edificatoare Gypsophila petraea. Structura: Habitat rupicol deschis.25 Alpine and sub-Mediterranean calcareous cliffs Asociaþii vegetale: Saxifrago demissae – Gypsophiletum petraeae Boºcaiu et Täber 1977. în etajul subalpin. Suprafeþe: mici (circa 10 ha). 1956 din Munþii Bucegi. screes and sands CORINE: 62. pH = 6. Grohotiºuri. Rãspândire: Carpaþii Meridionali: Munþii Piatra Craiului (Piatra Craiului Micã. subliniem prezenþa.6. demissa ºi Gypsophila petraea Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 6 Inland rocks. În stratul ierbos. gruparea reprezintã un omolog al asociaþiei Artemisio baumgarteni-Gypsophiletum descrisã de Puºcaru et al. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) Asplenium viride pe stânci silicioase cu Polypodium vulgare.15 Alpine and subMediterranean calcareous cliffs PAL.2.

et Walas 1949) Sileno zawadzkii – Caricetum rupestris Täuber 1987. habitat endemic carpatic.15321 Eastern Carpathian saxifrage-campion cliff communities EUNIS: H3. Eritrichium nanum ssp.0–2. În stratul ierbos. Saxifraga paniculata.15 Alpine and subMediterranean calcareous cliffs PAL.HAB 1999: 62. Munþii Rodnei. arachnoidea. Gypsophila petraea. diferitã de asociaþia descrisã de B. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) din ordinul Seslerietalia. Campanula kladniana. Structura: Habitat rupicol. jankae.00C. Specii endemice: Achillea schurii. Androsace lactaea. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Saxifraga mutata ssp. P = 1000–1250 mm. Helianthemum alpestre.: Lino extraaxilaris – Silenetum zawadzkii Olos 1982. 1997. Munþii Hãºmaº. Cu certitudine. Munþii Rarãu. Valoare conservativã: mare. Rarãu. xero-heliofil. specia caracteristicã ºi uneori edificatoare. pentru Masivul Fãgãraº ºi apoi în lucrarea de sintezã (1977) asupra vegetaþiei de pe stâncãrii din Carpaþii României. Soluri: proto-rendzinic. Saxifragetum luteoviridis (Pawl. Hãºmaº. Specii caracteristice: Saxifraga mutata ssp.25 Alpine and subMediterranean calcareous cliffs Asociaþii vegetale: Saxifrago luteoviridis – Silenetum zawadzkii Pawl. Androsace villosa ssp. haynaldiana. Borhidi (1958) din Masivul Ceahlãu. Asplenium ruta-muraria. Redactat: Simona Mihãilescu. Este amintitã. O cercetare mai atentã a grupãrilor din Carpaþii României ar duce la identificarea unei variante geografice. Sanda et al. Rodnei. R6213 Comunitãþi sud-est carpatice pe stânci cu Saxifraga luteoviridis ºi Silene zawadzkii Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 6 Inland rocks. Carex sempervirens. Masivul Ceahlãu (?). Clima: T = 5. Staþiuni: Altitudine: 1120–1750 m. Alte specii: Saxifraga luteoviridis. Grohotiºuri. Coldea 1991. Mihãilescu S. Pawlowschi 1937 din Tatra. Carpaþii Meridionali: Munþii Fãgãraº. dintre care menþionãm: Sesleria rigida ssp. ulterior. Draba haynaldii. 2001. Relief: stânci însorite. Silene zawadzkii. demissa. Literaturã selectivã: Boºcaiu et Täuber F. Suprafeþe: mici (aproximativ 10 ha). 1937) Pawl. Poa nemoralis. demissa. screes and sands CORINE: 62. et Walas 1949 (Syn. demissa. Sanda 2002. realizeazã 347 . 1977. Kernera saxatilis pe stânci calcaroase Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Maramureºului. în regiunea montanã. Saxifraga mutata ssp. 2001. este prezentã în celelalte masive muntoase: Maramureº.6. Grupãrile Saxifragetum luteo-viridis au fost semnalate pentru prima datã la noi de A. Substrat: calcare.2. Coldea et al.

al asociaþiei Artemiso baumgarteniGypsophiletum petraeae Puºcaru et al.HAB 1999: 62. Trisetum alpestre. jankae. R6214 Comunitãþi sud-est carpatice pe stânci calcaroase cu Saxifraga marginata ssp. Kernera saxatilis. Relief: pereþii abrupþi ai hornurilor. pe lângã speciile edificatoare Saxifraga marginata ssp. Alte specii importante: Gypsophila petraea. 2001. Reprezintã un omolog. Cystopteris fragilis.50C. Coldea et Pânzaru 1987. 1956 descrisã din Munþii Bucegi. Pe mãsurã ce solul se dezvoltã. Puºcaru-Soroceanu et al. Coldea 1990. Substrat: calcaros. Crepis jacquinii. Thymus comosus. Carex sempervirens ºi Helianthemum alpestre.15324 Eastern Carpathian musky saxifrage cliff communities EUNIS: H3. rocheliana ºi Gypsophila petraea. Gypsophila petraea pe stânci calcaroase cu Saxifraga luteoviridis Valoare conservativã: mare. Grohotiºuri. Sanda et al. Asplenium trichomanes. Silene nutans ssp. screes and sands CORINE: 62. Specii caracteristice: Silene zawadzkii.0–2. Redactat: Simona Mihãilescu. xero-heliofil. Nechita et Mititelu 1996. Saxifraga paniculata. Soluri: superficiale. habitat endemic. Eritrichium nanum ssp. Valoare conservativã: mare. Specii endemice: Campanula carpatica. Campanula kladniana. Asplenium rutamuraria.2. rocheliana ºi Gypsophila petraea Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 6 Inland rocks. Suprafeþe: foarte mici (circa 1 ha). Coldea et al. habitat endemic. stâncãrii.15 Alpine and subMediterranean calcareous cliffs PAL. 1987. Leontopodium alpinum. Täuber. Asplenium viride. et Voik 1977. În compoziþia floristicã sunt numeroase specii transgresive din ordinul Seslerietalia dintre care se remarcã Sesleria rigida ssp. Coldea 1991.6. P = 1325 mm. Cardaminopsis arenosa. 348 . dubia.25 Alpine and subMediterranean calcareous cliffs Asociaþii vegetale: Saxifrago rochelianae – Gypsophiletum petraeae Boºcaiu. SchneiderBinder E. Thymus pulcherrimus. menþionãm prezenþa speciilor daco-balcanice Edraianthus graminifolium ºi Asperula capitata. Staþiuni: Altitudine: 1640–1720 m. considerat balcanic. Silene zawadzkii. Rãspândire: Carpaþii Meridionali: Munþii Retezat (Piatra Iorgovanului). Poa nemoralis. 1997. Erigeron uniflorus. Artemisia eriantha. În stratul ierbos. Clima: T = 3. Structura: Habitat saxicol. Alyssum repens. Literaturã selectivã: Borhidi 1958. Mititelu et al. 1977. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) acoperiri de 5–15%. haynaldiana. Sanda 2002. Poa laxa. habitatul evolueazã spre pajiºti bazifile de pe corniºe. Coldea 1977. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Saxifraga luteoviridis.

Asplenium septentrionale. 1993. Saxifraga paniculata. În stratul ierbos. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Woodsia ilvensis. speciile caracteristice Woodsia ilvensis ºi Asplenium septentrionale realizeazã împreunã o acoperire de pânã la 20%. Poa nemoralis. bazalte. jankae. Hedwigia ciliata. rocheliana. Sanda 2002. Alte specii importante: Sedum maximum. Relief: fisuri de stânci acide. dubia. rocheliana. Kernera saxatilis. P = 850– 349 . Literaturã selectivã: Boºcaiu et al. 1997. Specii caracteristice: Saxifraga marginata ssp. Campanula kladniana. Jovibarba heuffelii. Eritrichium nanum ssp. arachnoidea. Polypodium vulgare. 1250 mm. 1997. Substrat: ºisturi cristaline. 1937 Woodsio ilvensis-Asplenietum dianthetosum henteri (Schneider-Binder 1972) Drãgulescu 1988. 1977. Tx. Oligotrichum hercynicum. Redactat: Simona Mihãilescu. Saxifraga paniculata. diferenþiindu-l de cel similar. Menþionãm prezenþa speciilor: Dianthus henteri ºi Veronica bachofenii care dau caracterul regional al habitatului. Specii endemice: Silene nutans ssp.6. Suprafeþe: restrânse (aproximativ 10 ha). Thymus comosus.2 Vegetated siliceous inland cliffs PAL. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Saxifraga marginata ssp. Coldea et al. Structura: Habitat sciafil.1 Acid siliceous inland cliffs Asociaþii vegetale: Woodsio ilvensisAsplenietum septentrionalis T. Asplenium viride. Munþii Cibinului. 1975. Schistidium apocarpum ºi Madotheca platyphylla. cu pH = 4. Valoare conservativã: redusã. Specia Woodsia ilvensis este rarã în flora României. Stratul muscinal – în care sunt prezente speciile: Rhytidium rugosum. cu pereþi aproape verticali (50–900). Carpaþii Occidentali: Detunata Goalã. Gypsophila petraea. cu expoziþie sudicã ºi sud-esticã.5–5.2. Carpaþii Meridionali: Valea Sadului. andezite. Androsace lactea.8. granite.2141 Carpathian fern siliceous cliffs EUNIS: H3. Coldea et al. 2001. Cystopteris fragilis. Coldea 1991. 2001. Grohotiºuri. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Gutâi. Sanda 2002. R6215 Comunitãþi sud-est carpatice pe stânci silicioase cu Asplenium septentrionale ºi Woodsia ilvense Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: 62. Staþiuni: Altitudine: 650–750 m ºi 1250– 1400 m. Alte specii importante: Asplenium ruta-muraria. Soluri: litosoluri. Coldea 1991. Clima: T = 6. Sanda et al.HAB 1999: 62. Specii endemice: Androsace villosa ssp. Sanda et al.00C. Literaturã selectivã: Schenider-Binder E. Asplenium trichomanes. în regiunea montanã. Drãgulescu 1988. prezent în Europa Centralã. Specii caracteristice: Woodsia ilvensis. Redactat: Simona Mihãilescu.5–3. Cardaminopsis arenosa. Munþii Cãlimani.

P = 750–1200 mm. Relief: pereþii stâncoºi.1A22 Banat collinar calcareous cliffs EUNIS: H3.0–4. Cazanele Dunãrii. Grohotiºuri. Drabo lasiocarpae – Ceterachetum (Schneider-Binder 1969) Peia 1978.6. Rãspândire: Carpaþii Occidentali: Valea Cernei.2 Basic and ultra-basic inland cliffs Asociaþii vegetale: Asplenio – Ceterachetum Vives 1964. Soluri: rendzine superficiale. Achillea schurii pe stânci calcaroase cu Ceterach officinarum 350 . Structura: Habitat calcifil. Clima: T = 11. în etajul colinar. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) R6216 Comunitãþi daco-balcanice pe stânci calcaroase cu Ceterach officinarum ºi Draba lasiocarpa Corespondenþe: NATURA 2000: 8210 Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation EMERALD: 6 Inland rocks. termofil. Staþiuni: Altitudini: 200–1200 m. Suprafeþe: mici (circa 1 ha). screes and sands CORINE: 62 Inland cliffs and exposed rocks PAL. Substrat: calcaros.90C. abrubþi ºi umbriþi. Valea Þesnei.HAB 1999: 62. Piatra Cloºani. stânci calcaroase.2. Stratul ierbos: Fitocenozele cu Ceterach officinarum sunt localizate în sudul Banatului ºi sunt bogate în specii cu origine dacicã ºi carpato-balcanicã: Draba lasiocarpa. Cleanþul Ilovei.

Athamantha turbith ssp. Specii caracteristice: Ceterach officinarum. petraea. Stratul ierbos: se remarcã prezenþa unui numãr apreciabil de elemente de legãturã cu cenotaxonii alianþei Seslerion rigidae Zóly. care conferã caracterul regional al habitatului. Ciuceava Frasinului). petraea. Grohotiºuri. Alte specii importante: Asplenium ruta-muraria. Sedum album. Valoare conservativã: mare. Stratul arbuºtilor: colonizãrile cu Syringa vulgaris ºi Cotinus coggygria care apar frecvent pe stâncãriile supuse eroziunii. quadrivalens. Poa nemoralis. 1931. Coldea et al. Coldea 1991. Cardaminopsis arenosa. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Silene saxifraga ssp. Asplenium ruta-muraria ºi Asplenium trichomanes ssp. Redactat: Simona Mihãilescu. habitat endemic. Literaturã selectivã: Boºcaiu 1971. Sanda 2002. 1970.2 Basic and ultra-basic inland cliffs Asociaþii vegetale: Asplenio-Silenetum petraeae Boºcaiu 1971. Relief: stânci verticale cu expoziþii sudice. Valoare conservativã: mare. R6217 Comunitãþi daco-balcanice pe stânci calcaroase cu Silene saxifraga ssp. respectiv Asplenio-Silenetum hayekianae Horv. Ciucevelor (Cheia Bedinei. Schneider-Binder E. Saxifraga paniculata.6. ca unitãþii intraspecifice ale speciei Silene saxifraga. Cheia Prisãcinei. Maloº 1973. hungarica. Structura: Reprezintã un omolog al habitatului descris din Munþii Croaþiei. 1997. 2001. Asplenium trichomanes. totuºi deosebirea dintre alcãtuirea floristicã a celor douã asociaþii este evidentã. Soluri: superficiale. Edraianthus graminifolius. Redactat: Simona Mihãilescu. Sanda et al. Deºi separarea taxonomicã între Silene hayekiana ºi Silene petraea este anevoioasã. SchneiderBinder E. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Ceterach officinarum. Suprafeþe: mici (1 ha). 1969. Clima: T = 9. Sedum hispanicum.HAB 1999: 62. Draba lasiocarpa. quadrivalens Corespondenþe: NATURA 2000: 8210 Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation EMERALD: 6 Inland rocks.5–4. Asplenium ruta-muraria. denotã tendinþe de evoluþie a asociaþiei spre AsplenioSyringetum vulgaris Jakucs et Vida 1959. P = 800–1150 mm.2. între Bãile Herculane ºi Crestele 351 . Moehringia muscosa. Polypodium vulgare. petraea. Cystopteris fragilis. Substrat: calcaros. et al. Micromeria pulegium. adeseori. 1997. Sanda et al. Sedum maximum. Dianthus kitaibelii. Sanda 2002. Este consideratã o grupare vicariantã celei din Serbia (Ceterachi-Ramondetum serbicae JavanovicDunjic 1952). Coldea et al. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) Alyssum petraeum. Staþiuni: Altitudini: 340–1050 m. Rãspândire: Carpaþii Occidentali: Valea Cernei. Ceterach officinarum. Poa nemoralis. în etajul montan. Coldea 1991. Saxifraga paniculata. 2001.50C. Asplenium trichomanes ssp. Specii caracteristice: Silene saxifraga ssp. Dianthus petraeus. habitat endemic.1A22 Banat collinar calcareous cliffs EUNIS: H3. 1939. screes and sands CORINE: 62 Inland cliffs and exposed rocks PAL. Sedum maximum. ambele fiind considerate. Alte specii importante: Micromeria pulegium. Literaturã selectivã: Boºcaiu 1971.

Suprafeþe: mici (circa 50 ha). Piatra Singuraticã. în condiþiile climatului de influenþã sub-mediteraneeanã. Stratul muºchilor este bine reprezentat. Substrat: calcare.50C. 1969. Sanda et al.5–6. mai sunt semnalate urmãtoarele faciesuri cu: Asplenium trichomanes. Cystopteris fragilis. 2001. 2001. În cadrul asociaþiei. dubia. Valoare conservativã: redusã. Munþii Cibinului. Munþii Piatra Craiului. Carpaþii Meridionali: Cisnãdioara-Sibiu. Moehringia muscosa. Sedum maximum. înruditã cu Cymbalarietum muralis Görs 1966. Mãgura-Tg. 1937 (Syn. Ocna. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Asplenium ruta-muraria.2141 Carpathian fern siliceous cliffs EUNIS: H3. screes and sands CORINE: 62 Inland cliffs and exposed rocks PAL. 1937). Literaturã selectivã: Pascal et Mititelu 1971. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Valea Bistriþa Aurie. Resmeriþã (1969) 1970. Mihãilescu S. Cardaminopsis arenosa. Carpaþii Meridionali: Munþii ÞarcuGodeanu. a fost semnalatã varianta nitrofilã cu Cymbalaria muralis.6. Festuca rupicola ssp. Ctenidium molluscum. în regiunea montanã. Asplenietum septemtrionalis Schwick 1944. în regiunea montanã. Piatra Bulzului. Asplenium trichomanes. Silene nutans ssp. P = 900 mm. Paucã A. Carpaþii Occidentali: Munþii Codru-Moma. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Nemira.2. Munþii Gilãu. Bicãjel.2 Basic and ultra-basic inland cliffs Asociaþii vegetale: Asplenietum trichomano-rutae-murariae Kuhn 1937. Soluri: superficiale.: Tortulo-Asplenietum Tx. R6219 Comunitãþi dacice din fisuri de stânci silicioase cu Asplenium adiantum-nigrum. În sudul þãrii. Fitocenoze fragmentare ale acestei asociaþii au fost semnalate din Munþii Codru-Moma. Tx. Saxifraga paniculata. Tortula muralis poate avea o acoperire între 15–20%.HAB 1999: 62. Apar frecvent ºi în staþiuni secundare. Valeriana tripteris. Alte specii importante: Poa nemoralis. unde sunt legate de crãpãturi de ziduri cu mortar (Transilvania) ºi în sudul þãrii. Nechita et Mititelu 1996.2 Vegetated siliceous inland cliffs PAL. Schneider-Binder E.1 Acid siliceous inland cliffs Asociaþii vegetale: Asplenietum septentrionali – adianti-nigri Oberd. Coldea 1991.HAB 1999: 62. Polypodium vulgare. 1997. Alyssum saxatile. Redactat: Simona Mihãilescu. Munþii Trascãu. Relief: pereþi abrupþi cu fisuril. Specii endemice: Campanula carpatica. saxatilis. Transilvania. Asplenium septentrionale ºi Cystopteris fragilis. Specii caracteristice: Tortula muralis. Structura: Habitat heliofil. dubia Corespondenþe: NATURA 2000: 8220 Silicious rocky slopes with chasmophytic vegetation EMERALD: – CORINE: 62. 1941. Staþiuni: Altitudini: 380–700 m. Asplenium x adulterinum. Sanda 2002. Clima: T = 8. 352 . Carpaþii Occidentali: Munþii Codru-Moma. 1938. Sedum hispanicum.153 Carpathian calcareous cliff heliophile communities EUNIS: H3. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) R6218 Comunitãþi sud-est carpatice din fisuri de stânci calcaroase cu Asplenium trichomanes ºi Asplenium ruta-muraria Corespondenþe: NATURA 2000: 8210 Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation EMERALD: 6 Inland rocks. Grohotiºuri. Asplenium septentrionale ºi Silene nutans ssp.

P = 750–850 mm. Fitocenozele. Cazanele Dunãrii (Sanda et al. de dimensiuni mai mult sau mai puþin variabile. Poa nemoralis. 1977). Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Asplenium adiantum-nigrum.2142 Southern Carpathian Jovibarba heuffelii communities EUNIS: H3. Asplenium x adulterinum. Thymus comosus ºi speciile daco-balcanice: Genista janensis.1 Acid siliceous inland cliffs Asociaþii vegetale: Sempervivetum heuffelii Schneider-Binder 1969. În locuri cu înclinaþie mai micã. Grohotiºuri. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) Suprafeþe: mici (circa 10 ha). Sanda et al. Stratul ierbos: sunt prezente speciile balcanice. specific Carpaþilor româneºti. 1941. Asplenium cuneifolium. Speciile care disting habitatul dându-i caracterul regional.50C. Suprafeþe: mici (circa 10 ha). Stratul muscinal – în care este prezent Ctenidium molluscum cu o aco- 353 . Coldea et al. Specii endemice: Silene nutans ssp. Staþiuni: Altitudine: 450–650 m. Stratul ierbos. în fisuri de stânci cu expoziþie sudicã ºi sud-esticã. Cystopteris fragilis. Sanda 2002. Clima: T = 8. rãspânditã pe brânele stâncoase din Defileul Turnu Roºu. Asplenium trichomanes. unde procesele de bioacumulare organogenã sunt mai active a fost semnalatã legãtura spre Poëtum nemoralis veronicetosum bachofeni Borza 1959. Sedum maximum. Popescu.HAB 1999: 62. Redactat: Simona Mihãilescu. pereþi stâncoºi foarte înclinaþi (60–900). 1968.6. Specii caracteristice: Asplenium adiantum-nigrum. 2001. fragmentat. Genista janensis ºi Veronica bachofenii. Substrat: roci silicioase. Valea Sadului. sunt speciile dacice: Silene dubia. P = 770 mm. Jovibarba heuffelii. Solul: litosol superficial cu pH = 4. Relief: zone piemontane. Asplenium septentrionale. Staþiuni: Altitudine: 280–700 m. Mititelu et Barabaº 1972. Alte specii: Veronica bachofenii.4–6. considerate diferenþiale geografice: Thymus comosus. 1980) precum ºi cele din Defileul Oltului (Valea Cãlineºti.20C.2 Vegetated siliceous inland cliffs PAL.2. Substrat: acid. dubia. Structura: Habitat rupicol. Epilobium collinum. 1972. 1997. Thymus comosus. 1970 completeazã structura floristicã a acestor cenoze rupicole. Relief: fisuri de stânci din vãi intramontane. Doltu. Munþii Piatra Craiului (Cheile Dâmbovicioarei. Schneider-Binder E. Solul: litosol superficial. habitat endemic. Cardaminopsis arenosa. cu pH = 4. Rãspândire: Carpaþii Meridionali: Munþii Cibinului. Silene nutans ssp. Polypodium vulagre. Jovibarba heuffelii. Literaturã selectivã: Paucã A. Coldea 1991. Structura: Habitat sciafil.75–5. fragmentat. în regiunea colinarã.0–6. R6220 Comunitãþi sud-est carpatice pe stânci silicioase cu Jovibarba heuffelii ºi Veronica bachofenii Corespondenþe: NATURA 2000: 8220 Silicious rocky slopes with chasmophytic vegetation EMERALD: – CORINE: 62. Asplenium ruta-muraria.75–5. În aceste locuri s-a observat stadii cu Genista janensis ºi Thymus comosus. dubia. Maria Ciuchea. Cheile Prãpãstiile Zãrneºtiului). Valoare conservativã: mare. Clima: T = 8. identificate de noi în (Sanda.

Literaturã selectivã: Schneider-Binder E. în regiunea colinarã. Cheile Miniºului. Rãspândire: Carpaþii Occidentali: Mraconia. Clima: T = 10. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) Jovibarba heuffelii pe stânci silicioase perire de pânã la 10%.9–6. P = 600–770 mm. Specii caracteristice: Jovibarba heuffelii. Sanda et al. Staþiuni: Altitudine: 150–680 m.1 Acid siliceous inland cliffs Asociaþii vegetale: Ctenidio – Polypodietum Jurko et Peciar 1963 Hypno – Polypodietum vulgare Jurko et Peciar 1963. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Jovibarba heuffelii. Veronica bachofenii.2. Eºelniþa. 1977. 1995.2 Vegetated siliceous inland cliffs PAL. Ctenidium molluscum ºi Hypnum cupressiforme Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: 62.2 Vegetated siliceous inland cliffs EUNIS: H3. Grohotiºuri. apoi. Rhytidium rugosum ºi Hedwigia ciliata. dubia. Mihãilescu S. R6221 Comunitãþi dacice din fisuri de stânci silicioase cu Polypodium vulgare.HAB 1999: 62. Relief: 354 . 2001. 2001.70C. Defileul Criºului Repede. Redactat: Simona Mihãilescu. Asplenium rutamuraria. Sanda et al. Coldea 1991. Asplenium trichomanes. Drãgulescu 1988. Sedum hispanicum. Coldea et al. Sanda 2002.6. 1969. Poa nemoralis. habitat endemic. Alte specii importante: Asplenium septentrionale. Specii endemice: Silene nutans ssp. 1997. Sedum maximum. Thymus comosus. Valoare conservativã: mare. Suprafeþe: foarte mici (aproximativ 1 ha).

Erysimum comatum. Rãspândire: Carpaþii Occidentali: Cazanele Dunãrii. În Cheile Miniºului. fragmentat. Structura: Habitatul are aspectul de tufe rãzleþe. sciafil. Asplenium rutamuraria ºi Sedum hispanicum.00C. mai scãzutã. cu puþine specii în compoziþia floristicã. Asplenium ruta-muraria. Specii endemice: 355 . Redactat: Simona Mihãilescu. Specii endemice: Silene nutans ssp. În Defileul Criºului Repede. Schneider-Binder E. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) crãpãturile ºi poliþele stâncilor. Stratul muscinal: în general. sunt prezente numeroase briofite. 2001. P = 750 mm. Relief: pereþii stâncoºi. 1970. Alte specii cu prezenþã ridicatã: Asplenium trichomanes.HAB 1999: 62. datoritã unui microtopoclimat cu umiditatea aerului mai ridicatã tot timpul anului. Seseli rigidum. Structura: Habitat rupicol.8–7. Grohotiºuri. Valoare conservativã: redusã. 1966. în acest habitat sunt semnalate: Ctenidium molluscum.5. Sesleria filifolia. pionier. Sârbu I. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Polypodium vulgare. Isothecium myurum var. 1978. Ctenidium molluscu. Asplenium viride. Compoziþie floristicã: Specie edificatoare: Campanula crassipes. în care sunt prezente numeroase specii de ferigi de talie micã: Polypodium vulgare. umbrite pânã la grohotiºuri semifixate. Cystopteris fragilis. Valoare conservativã: mare. R6222 Comunitãþi daco-balcanice pe stânci calcaroase cu Campanula crassipes Corespondenþe: NATURA 2000: 8210 Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation EMERALD: 6 Inland rocks. Substrat: calcaros. Alte specii importante: Alyssym petraeum.2. Stratul ierbos. scabridum ºi Asplenium trichomanes. Valeriana tripteris. pH = 5. Specii caracteristice: Polypodium vulgare. În Cazanele Dunãrii. Sempervivum schlehanii. Stratul ierbos. în zona premontanã a Munþilor Almãjului. Geranium lucidum. habitat endemic. Sedum maximum. Geranium robertianum. prezenþa speciilor Ceterach officinarum ºi Hedera helix conferã habitatului un pronunþat caracter atlantico-mediteranean. Specia edificatoare ºi caracteristicã Campanula crassipes realizeazã o acoperire de 5–15%.1A22 Banat collinar calcareous cliffs EUNIS: H3. Clima: T = 11. Sanda et al. stâncile cu expoziþie nordicã sau vesticã. Gruparea se învecineazã cu Seslerietum filiforme. Staþiuni: Altitudini: 200–250 m. abrupþi ºi însoriþi. condiþii pedo-ecologice precare. Moehringia muscosa.2 Basic and ultra-basic inland cliffs Asociaþii vegetale: Campanuletum crassipedis Borza ex Schneider-Binder et al. Peia P. Alte specii importante: Poa nemoralis. Dicranum scoparium.6. scabridum. dubia. Asplenium trichomanes. Specii caracteristice: Campanula crassipes. Hypnum cupressiforme. et al. screes and sands CORINE: 62 Inland cliffs and exposed rocks PAL. iar temperatura. Sanda 2002. 1997. pendente. sub bolþile sãpate în stâncã. Neckera besseri. et al. în timpul verii. 1970. Literaturã selectivã: Raþiu O. Suprafeþe: mici (aproximativ 1 ha). Ceterach officinarum. Mnium longirostre Isothecium myurum var. se remarcã faptul cã Polypodium vulgare ºi Hypnum cupressiforme se asociazã frecvent cu Mnium longirostre. Neckera complanata. Ceterach officinarum.

Sanda et al. Speciile componente ale habitatului îl situeazã lângã cenotaxoni Asplenietum trichomano rutae-murariae Tx. xerofil. Asplenium trichomanes. Clima: T = 9. au o acoperire de 25–45%. Sanda 2002. Schiverekia podolica (Bess. Linum uninerve. Alte specii importante: Alyssum saxatile. screes and sands CORINE: 62 Inland cliffs and exposed rocks PAL. Sanda et al. 1937 ºi Asplenio septentrionali-Milicetum ciliatae Soó 1940. Cardaminopsis arenosa. ca specii edificatoare. Soluri: litosoluri. Valoare conservativã: mare. Stratul ierbos. Rãspândire: Moldova: Stânca-ªtefãneºti (jud. 1972. în 1978. Coldea et al. 1–12 m2 (circa 1 ha). Relief: versanþi cu înclinare mare. Formeazã pâlcuri discontinue pe versantul nord-estic al stâncãriei Casa Doamnei (Stânca-ªtefãneºti). 1971. Substrat: calcaros. Cystopteris fragilis. habitat endemic. Structura: Habitat pionier. Horeanu 1978. Coldea et al. Sempervivum zelebori. care colonizeazã roci calcaroase. 1971. Staþiuni: Altitudini: 50–100 m.) Andrz. 1997. Poa nemoralis. Grohotiºuri. Redactat: Simona Mihãilescu. Sedum maximum. Silene nutans ssp. Literaturã selectivã: Mititelu et al. s-a propus. Polypodium vulgare. transplantarea în staþiunea Ripiceni.HAB 1999: 62 Inland cliffs and exposed rocks EUNIS: H3 Inland cliffs and exposed rocks habitats Asociaþii vegetale: Asplenio – Schivereckietum Mititelu et al. Pânzaru 1997. Sanda 2002.2. În ultimii ani a fost semnalatã ºi pe Valea Prutului. Asplenium rutamuraria. ca mãsuri de salvare. Schivereckia podolica ºi Sempervivum zelebori. Redactat: Simona Mihãilescu. 356 . Valeriana tripteris. Specii caracteristice: Schivereckia podolica. Botoºani). Coldea 1991. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) Campanula crassipes (subendemicã). 2001. 1997. Literaturã selectivã: Schneider-Binder E.50C. et al. dar constanþa mai mare a unor plante xero-calcifile stepice îi conferã o poziþie foarte apropiatã de ordinul Festucetalia valesiacae. Suprafeþe: mici. R6223 Comunitãþi sarmatice pe stânci calcaroase cu Asplenium rutamuraria ºi Schivereckia podolica Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: 6 Inland rocks. recifale. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Schivereckia podolica.6. dubia. P = 500 mm. este cunoscutã de la Stâncaªtefãneºti ºi. 1997. 1997. Valea Prutului. 1969.

Staþiuni: Altitudine: 1650–2500 m. 357 . în etajele subalpin ºi alpin. Valoare conservativã: redusã.HAB 1999: 36. Luzula alpino-pilosa.50C. Poa alpina. Ranunculus crenatus. Ciortea ºi Negoiu).6. pe suprefeþe puternic înclinate (25–600). Suru. R6302 Comunitãþi sud-est carpatice chionofile cu Polytricum sexangularis Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL.11 Boreo-alpine acidocline snow-patch grassland and herb habitats Asociaþii vegetale: Arenarietum biflorae Voik 1976.3. P = 1200–1450 mm. 1997.HAB 1999: 36. Suprafeþe: mici (1–4 m2). pe lângã Arenaria biflora. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Arenaria biflora. provenit din dezagregarea ºisturilor cristaline. Luzula alpino-pilosa. Soldanella pusilla. Vegetaþie chionofilã (63)* supini Bartsch 1940. Coldea 1991. Veronica alpina. de ordinul a 1 ha. R6301 Comunitãþi sud-est carpatice chionofile cu Arenaria biflora Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL.111 Alpic acid moss snowpatch communities Asociaþii vegetale: Polytrichetum sexangularis Br.1111 Alpic acid moss snow-patch communities EUNIS: E4. se observã prezenþa briofitelor cu o acoperire mare: Polytrichum sexangulare. Specii caracteristice: Arenaria biflora. Sanda et al. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Rodnei (Vârful Gãrgãlãu. Cãldarea Sãratã. care se dezvoltã în locuri unde zãpada persistã timp mai îndelungat. Substrat: silicios. Soluri: litosoluri superficiale (0–5 cm). Sedum alpestre. În stratul ierbos. Saxifraga stellaris. Coldea et al. Literaturã selectivã: Voik 1976. se remarcã: Gnaphalium supinum. ca edificatori principali ai acestor cenoze. Poa alpina. Munþii Þarcu – Godeanu. Relief: bolovãniºuri.2. ªaua Ciºa-Omul. Grohotiºuri.3).-Bl. Redactat: Simona Mihãilescu.1113 Alpic acid cudweed snow-patch communities EUNIS: E4. acide (pH = 5. Alte specii importante: Gnaphalium supinum. Structura: Habitat pionier. Rãspândire: Carpaþii Meridionali: Munþii Fãgãraº (Valea ªerbotei. 1926.6. argilonisipos. Stratul muscinal – în cenozele de altitudini mai mici de pe substrat argilo-nisipos. Sanda 2002. denotã tendinþa de evoluþie cãtre Nardo – Gnapahalietum * Încadrarea tipurilor de habitate nu este conformã cu semnificaþia clasei 63 din Clasificarea Palearcticã a Habitatelor. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) 2. Specii endemice: Achillea schurii. 2001. Nardus stricta. Prezenþa speciei Nardus stricta în grupãrile cu Arenaria biflora. Clima: T = 3– -2.

Suprafeþe: mici. Munþii Þarcu – Godeanu. 1956. Literaturã selectivã: Puºcaru et al. Oligotrichum hercynicum. Substrat: silicios. lipsite de sporogoane.1114 Luzula spadicea snow patch communities EUNIS: E4. Suprafeþe: mici (1–4 m2).2. Stratul ierbos: prezenþa speciilor caracteristice: Ranunculus crenatus ºi Soldanella pusilla. au scos în evidenþã cã grupãrile asemãnãtoare sunt rãspândite în etajul alpin. cu urmãtoarele briofite: Kiaeria starkei. Pãpuºa. Pholia commutata. Grohotiºuri. Stratul muscinal se caracterizeazã prin specia silicicolã Polytrichum sexangulare. 2001. Alte specii importante: Salix herbacea. Luzula alpino-pilosa.0– -2. în Bucegi. Poa deylii. Buhãescu Mic. de ordinul la 1 ha. de ordinul a 1 ha. Plantago gentianoides.: Luzuletum spadicae Br. Valoare conservativã: redusã. Gnaphalium supinum ºi Arenaria biflora. Staþiuni: în care zãpada stagneazã timp îndelungat.-Bl. Substrat: silicios.6. Specii caracteristice: Polytrichum sexangulare. Soldanella hungarica ssp. Relief: vãi glaciare umede ºi umbroase.00C. Veronica alpine.00C. Carpaþii Meridionali: Munþii Bucegi. Sanda 2002. Structura: Habitat pionier chiono-petrofil. Coldea et al. Structura: Habitat pionier. grohotiºuri semifixate. Stratul ierbos: asociaþia reprezintã una din grupãrile alpine sãrace în specii. Relief: pante moderate. Pholia cuccullata. Puºcaru-Soroceanu et al. care se dezvoltã pe pietriºuri. din locuri continuu erodate de ºiroirea apelor ºi îndelungat acoperite de zãpadã. Poa deylii ºi 358 . Valea Sadului. Sanda et al. Sedum alpestre.8). Kiaeria falcata. Munþii Fãgãraº.6– -2. Altitudine: 1900–2270 m. Gnaphalium supinum. Carex pyrenaica. hungarica. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Polytrichum sexangulare. Specia Polytrichum sexangulare alcãtuieºte o grupare pionierã ºi care cu greu evolueazã spre pâlcurile cu Salix herbacea. datoritã solului care. P = 1450 mm. are totuºi un conþinut humic bogat. 1926 (Syn. Cãldarea Bila). Carpaþii Meridionali: Munþii Retezat (vârfurile Custura. R6303 Comunitãþi sud-est carpatice chionofile cu Luzula alpino-pilosa Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL. fapt ce permite existenþa speciilor de poacee: Poa alpina. Soldanella pusilla. instalat pe terenuri unde staþioneazã mai mult timp zãpada (zãcãtori de zãpadã). P = 1300–1450 mm. acide. Pe unele suprafeþe se dezvoltã pajiºti încheiate. creºte în exemplare mici ºi rãzleþe. Polytrichum juniperinum.-Bl. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) Piatra Albã. Cercetãrile. deºi este superficial. Soluri: litosoluri superficiale. Staþiuni: Altitudine: 2150–2350 m. acide (pH = 4. Redactat: Simona Mihãilescu. 1926 retezaticum Borza 1934). Drãgulescu 1995. frecvent. în etajul subalpin. Clima: T = -0. Coldea 1990. Clima: T = 0. grohotiºuri silicioase înclinate.113 Luzula spadicea snow patch communities Asociaþii vegetale: Luzuletum alpino-pilosae Br. Primula minima sau Carex curvula. Ranunculus crenatus. 1981. 1991. Festuca picta. au condus la desemnarea variantei regionale retezaticum. Momaia. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Rodnei (vârfurile Pietrosul Mare. Valea Sadului. Soluri: litosoluri superficiale (0–5 cm). Piatra Albã). 1997. în etajul alpin. Peleaga. Bucura). Gruniu. efectuate în alte masive muntoase ale lanþului carpatic. Se asociazã.HAB 1999: 36. în majoritatea masivelor. menþionãm: Salix herbacea. Cerastium cerastoides. care. Anthelia juratzkana.

Soldanella hungarica ssp. Literaturã selectivã: Borza 1934. Agrostetum alpinae – Gnaphalietum supini Resmeriþã 1975) Soldanello hungaricae – Ranunculetum crenati Coldea 1985. Epilobium anagallidifolium. Obârºia Radeºului. Relief: terenuri microdepresionare. fiind reprezentat de cenoze cu caracter mezofil. Gãrgãlãu). P = 1300–1450 mm.HAB 1999: 36. Nardus stricta. Veronica alpina. Anieº.3). Kiaeria falcata. Veronica alpina. Valoare conservativã: redusã. grupãrile au un caracter local dat de prezenþa speciei Soldanella hungarica ssp. Coldea et al. Kiaeria starkei. Gnaphalium supinum. 1997. Ineu. Plantago gentianoides. Staþiuni: Altitudine: 1850–2250 m. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) Festuca supina. Lacul Zãnoaga.: Soldanello pusillae – Plantaginetum gentianoides Resmeriþã 1976. Valea Pietrele.2. Sedum alpestre. Carpaþii Meridionali: Munþii Iezer-Pãpuºa. Coldea 1990. Suprafeþe: de ordinul a 1–10 ha. Redactat: Simona Mihãilescu.7– -1. specia Ranunculus crenatus este dominantã. Plantago gentianoides. acide (pH = 5. Soldanella pusilla. Sanda et al. hungarica. Sedum alpestre. chiono-petrofil. În Munþii Rodnei. versanþii adãpostiþi de vânturi. Soldanella pusilla este absentã. Clima: T = 0. Rebra. înzãpezite timp îndelungat. Bucura. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Luzula alpino-pilosa (L. în etajele subalpin ºi alpin. Saxifraga stellaris. 359 . Alte specii importante: Salix herbacea. circuri glaciare. În stratul muscinal menþionãm prezenþa speciilor: Polytrichum sexangulare. bogate în pietriº fin ºi cu un conþinut redus de materie organicã. Soldanella pusilla. având o acoperire de pânã la 40%. 2001. Cerastium cerastoides. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Ranunculus crenatus. Dintre speciile diferenþiate. Sanda 2002. Kiaeria falcata. Munþii Retezat (Lacul Galeº. dominã Soldanella pusilla ºi Plantago gentianoides. (Syn. Chrysanthemum alpinum. ce se dezvoltã pe suprafeþe nu foarte întinse (1–4 m2). menþionãm: Geum montanum. Grohotiºuri.: Agrosteto alpinae – Ranunculetum crenati Resmeriþã 1975). Structura: Habitat pionier. Poa deylii. Ranunculus crenatus. spadicea). prezente în unele grupãri. Ligusticum mutellina.50C. Specii endemice: Lychnis nivalis. Anthelia juratzkana. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Rodnei (vârfurile Pietrosul. în timp ce în Carpaþii Meridionali.1113 Alpic acid cudweed snow-patch communities EUNIS: – Asociaþii vegetale: Soldanello pusillae – Ranunculetum crenati (Borza 1931) Boºcaiu 1971 (Syn. Valoare conservativã: redusã. hungarica. Resmeriþã 1976.6. Mt. Soluri: litosoluri superficiale (0–5 cm). Carex pyrenaica. Buta. R6304 Comunitãþi sud-est carpatice chionofile cu Ranunculus crenatus ºi Soldanella pusilla Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL. În stratul ierbos. Drãgulescu 1995. Stratul muscinal: menþionãm prezenþa speciilor: Polytrichum sexangulare. Zãnoaga). Specii caracteristice: Luzula alpino-pilosa. Valea Slãveiului. care formeazã mozaicuri ºi complexe cu cenozele petrofile din ordinul Androsacetalia alpinae. Munþii Fãgãraº (Valea ªerbotei). Substrat: acid. Munþii Þarcu – Godeanu.

Specii caracteristice: Soldanella pusilla. Alexiu 1998. Carex pyrenaica. 2005 (ined. Polytrichum sexangulare. Literaturã selectivã: Boºcaiu 1971.2. Cerastium cerastoides. Voik 1976. Arenaria biflora. Redactat: Simona Mihãilescu. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) Soldanella hungarica ssp. Sanda et al.6. Luzula alpino-pilosa. Alte specii importante: Salix herbacea. Nardus stricta. 1997. Primula minima. 2001.). Comunitate chionofilã cu Ranunculus crenatus ºi Primula minima Vegetaþie chionofilã carpaticã cu Ranunculus crenatus 360 . Sedum alpestre. Coldea et al. Chrysanthemum alpinum. Sanda 2002. hungarica. Mihãilescu S. hungarica. Resmeriþã 1976. Grohotiºuri. Soldanella hungarica ssp. Geum montanum. Chrysosplenium alpinum. Gnaphalium supinum.

de ordinul 1–10 ha. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) R6305 Comunitãþi sud-est carpatice chionofile cu Gnaphalium supinum ºi Nardus stricta Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL. Poa supina. Cerastium cerastoides. Anthelia juratzkana. Staþiuni: Altitudine: 1660–2100 m. Galaþiul. Carpaþii Meridionali: Munþii Retezat (Zãnoaga. 361 . Literaturã selectivã: Boºcaiu 1970. Veronica alpina. R6306 Comunitãþi sud-est carpatice chionofile cu Poa supina ºi Cerastium cerastoides Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL. vârfurile Anieº. hungarica.50C. Resmeriþã 1976. vârfurile Ineu.HAB 1999: 36. Redactat: Simona Mihãilescu. Suprafeþe: mici. Munþii Retezat (Albele. Specii caracteristice: Nardus stricta. Suprafeþe: mici. în etajul subalpin. Sanda 2002. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Rodnei (ªaua Anieºului.5– -0. 1997. Clima: T = 1. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Nardus stricta. Corongiº. specia Nardus stricta se înmulþeºte vertiginos ºi reconstituie nardetele iniþiale. Ranunculus crenatus. Tãul Negru). 2001. Relief: cãldãri glaciare. menþionãm prezenþa speciei diferenþiale daco-balcanice Potentilla ternata care duce la deosebirea dintre cenozele din Alpi ºi a celor din Carpaþii româneºti (Munþii Rodnei. Rebra). Cãldarea Gãrgãlãului.HAB 1999: 36. Substrat: silicios.112 Alpic acid cudweed snowpatch communities Asociaþii vegetale: Nardo – Gnaphalietum supini Bartsch 1940 (Syn. Grohotiºuri. argilonisipos.1113 Alpic acid cudweed snow-patch communities EUNIS: – Asociaþii vegetale: Poo supinae – Cerastietum cerastoides (Söry 1954) Oberd. Coldea et al. Staþiuni: Altitudine: 1730–2050 m. Munþii Þarcu-Godeanu. Plantago gentianoides. Cãldarea Bila. În stratul muscinal menþionãm prezenþa speciilor: Polytrichum sexangulare. 1957. Drãgãºanu. în primele faze ale colonizãrii.1113 Alpic acid cudweed snow-patch communities EUNIS: E4. Kiaeria starkei. Soldanella hungarica ssp. rolul principal îl deþine Gnaphalium supinum.6. Poo supinae – Cerastietum cerastoides chrysosplenietosum alpinae Coldea 1985. în etajele subalpin ºi alpin inferior. Corongiº). P = 1250–1425 mm. Deºi. P = 1200–1400 mm.0– -0.60C. Sanda et al. Soluri: litosoluri superficiale. În stratul ierbos. Munþii Retezat). Carpaþii Meridionali: Munþii Iezer-Pãpuºa. Relief: microdepresiuni. Rãspândire: Carpaþii Orientali: Munþii Rodnei (Piciorul Galaþiului. niºe de nivaþie cu mãciniºuri de roci. Clima: T = 2. Alte specii importante: Soldanella pusilla.: Nardo-Geetum montani Boºcaiu 1970). Soluri: litosoluri superficiale. Gnaphalium supinum. Bucura. de ordinul a 10 ha. Sedum alpestre.2. Gnaphalium supinum. Valoare conservativã: redusã. Luzula alpinopilosa. Structura: Habitat chionofil. Substrat: diferit. Coldea 1990. Piule). îndepãrtate prin denudarea solului.

Sunt bine reprezentate speciile caracteristice pentru Salicion ºi Salicetea herbacea. 1993. Valoare conservativã: moderatã. Geum montanum. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) Structura: Habitat pionier chiono-petrofil. 362 . Alexiu 1998. Epilobium anagallidifolium. Alchemilla glaucescens. În stratul ierbos. Sedum alpestre. Cerastium cerastoides. hungarica. 2001. Luzula alpino-pilosa. Primula minima. Resmeriþã 1976. menþionãm prezenþa speciilor: Polytrichum sexangulare. Sanda et al. Coldea et al. pot realiza acoperiri de la 30 pânã la 75%. Nardus stricta. Sedum alpestre. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Poa supina. Coldea 1985. Gnaphalium supinum. Soldanella pusilla. Specii caracteristice: Poa supina. Specii endemice: Silene nivalis. Kiaeria starkei. Veronica alpina. În stratul muscinal. 1997.2. Chrysanthemum alpinum. Nardus stricta. Redactat: Simona Mihãilescu. Grohotiºuri. Salix herbacea. Plantago gentianoides. speciile caracteristice ºi edificatoare Cerastium cerastoides ºi Poa supina. Sanda 2002. Oligotrichum hercynicum. Cerastium cerastoides. Literaturã selectivã: Boºcaiu 1971. Carex pyrenaica. Taraxacum alpinum. Saxifraga stellaris. Alte specii importante: Chrysosplenium alpinum. Soldanella hungarica ssp. cu caracter mezo-higrofil. respectiv: Gnaphalium supinum.6.

Clima: T = 11–9. Erysimum diffusum.715 Pannonic dune closed grosslands EUNIS: E1.2F22 Pannonic acidophile sand fescue steppes Asociaþii vegetale: Festuco vaginatae – Corynephoretum Soó 1935. Stancu 2001.HAB: 64. Specii caracteristice: Festuca vaginata. Popescu.2. Corynephorus canescens. Hieracium echioides. Relief: teren plan sau cu denivelãri.: Festucetum vaginatae subas. Euphorbia seguerana. spulberate de vânt. dune nisipoase. Scabiosa argentea. au în structura lor specia Colchicum arenarium (DH2). P = 600–700 mm. Suprafeþe: 15–50 ha în împrejurimile localitãþii Carei. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) 2. Popescu.50C. Scabiosa argentea. Staþiuni: Altitudine: 100–250 m. Anthemis ruthenica. Structura: Vegetaþia este slab încheiatã datoritã faptului cã nisipurile sunt. Banat. Corynephorus canescens. Alte specii importante: Colchicum arenarium. iar pe Ostrovul Moldova Veche nisipuri aluviale. Koeleria glauca.6. gmelini. Onosma arenarium. Spergula pentandra. Alyssum montanum ssp. Rãspândire: Nisipurile continentale din vestul þãrii: Criºana. periodic. Sanda.6. Din Banat a fost semnalatã de pe Ostrovul Moldova Veche (Morariu et Danciu 1973). 363 . Onosma arenarium. Dune de nisip continentale (64) supina.11 Inland dune pioneer grassland PAL. Doltu 1980.4. Festuca vaginata. Dianthus pontederae. cu slabe acumulãri de material organic ºi neutre pânã la slab acide. Valoare conservativã: foarte mare. Carex supina. Redactat: A. arenicolum Popescu et Sanda (1976) 1979).2G Ponto-sarmatic sand steppes Asociaþii vegetale: Festucetum beckeri Popescu et Sanda (1976) 1997 (Syn. Mollugo cerviana. Popescu. Sanda. din punct de vedere chimic. R6401 Pajiºti panonice de Corynephorum canescens ºi Festuca vaginata Corespondenþe: NATURA 2000: 6260*Pannonic sand steppes EMERALD: – CORINE: 64. Speciile cele mai frecvente sunt: Corynephorus canescens. Specii rare: Pulsatilla pratensis ssp. fitocenozele. Solul: nisipuri nefixate sau în curs de fixare. Alyssum montanum. din Banat (Ostrovul Moldova Veche) ºi Oltenia. Carex R6402 Pajiºti ponto-sarmatice de Festuca beckeri ºi Dianthus polymorphus Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL. Koeleria glauca. Koeleria glauca. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Festuca vaginata. Grohotiºuri. Roci: nisipuri continentale. hungarica. Dianthus pontederae.725 Pontic dune closed grasslands EUNIS: E1. Literaturã selectivã: Karacsonyi 1979.HAB: 64.

Astragalus virgatus. Fumana procumbens. Delta Dunãrii 10–15 ha. cu mici denivelãri realizate de dunele de nisip. Helichrysum arenarium. din punct de vedere chimic. Astragalus virgatus. Structura: Vegetaþia este slab încheiatã.5–90C. cu acumulãri de material organic. R6403 Pajiºti ponto-sarmatice pe dune continentale nefixate cu Mollugo cerviana Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: 64. pânã la nisipuri fixate. Mollugo cerviana.723 Pontic dune pioneer grasslands EUNIS: E1. Fumana procumbens. Balta Verde. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Festuca beckeri ssp. Relief: teren plan sau cu denivelãri.2G Ponto-sarmatic sand steppes Asociaþii vegetale: Mollugietum cervianae Borza 1963. Achillea ochroleuca. Euphorbia seguierana. P = 600–700 mm. Gypsophila perfoliata. din sudul ºi estul þãrii: Din Oltenia: Pisculeþ. Roci: nisipuri pe substrat de pietriº ºi de terenuri aluviale. Anthemis ruthenica. Valoare conservativã: moderatã. cu slabe acumulãri de material organic ºi neutre pânã la slab acide.50C. Relief: teren plan. Veronica praecox. Syrenia montana. dune nisipoase. (Hanu Suprafeþe: Judeþul Galaþi 5–6 ha. Structura: Densitatea micã a plantelor face ca acoperirea pe dunele în curs de fixare sã fie de circa 50%. Plantago arenaria. Staþiuni: Altitudine: 80–100 m. Syrenia cana.6. arenicola. Kochia laniflora. Delta Dunãrii (Letea). Popescu. Speciile caracteristice: Festuca beckeri ssp. Polygonum arenarium. Bromus tectorum. Valoare conservativã: mare. Scabiosa argentea. Galaþi).12 Inland dune siliceous grassland PAL. Stipa botrysthenica. Astragalus virgatus. Grohotiºuri. Kochia laniflora. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) Rãspândire: Judeþul Galaþi Conachi). Soluri: nisipuri nefixate. Dianthus polymorphus. Redactat: A. sunt reprezentate prin: Kochia laniflora. Apera maritima. Festuca beckeri. Staþiuni: Altitudine: 10–250 m. Asperula setulosa. Thymelaea passerina. Clima: T = 11. Rãspândire: Nisipurile continentale. Syrenia montana. Medicago falcata. Onobrychis arenaria. Hanu Conachi (jud. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Mollugo cerviana. ce alcãtuiesc al doilea etaj. Izvoarele. Helichrysum arenarium. Scabiosa argentea.HAB: 64. Roci: dune nisipoase continentale. Silene thymifolia. În 364 . Literaturã selectivã: Mititelu et al. Specii caracteristice: Mollugo cerviana. Specii rare: Ephedra distachya. P = 350–600 mm. Polygonum arenarium. Ephedra distachya. Speciile cele mai frecvente sunt: Silene conica. Clima: T = 11–9. datoritã faptului cã nisipurile sunt periodic spulberate de vânt. Solul: nisipuri nefixate sau în curs de fixare. Silene conica. Alte specii importante: Silene conica. Popescu. Carex colchica. Koeleria glauca. Centaurea arenaria. 1973. Tribulus terrestis. Viola hymetia. arenicola. Polygonum arenarium. Syrenia cana. Tragopogon floccosus.2. Specii mai reprezentative sunt: Secale sylvestris. Alte specii importante: Gypsophila paniculata. Toate aceste specii realizeazã etajul superior care atinge 30–35 cm. Stachys patula. Sanda 1976. Koeleria glauca. Speciile mai scunde. Suprafeþe: 15–50 ha. Medicago falcata.

Popescu. Redactat: A. Sanda. Corispermum nitidum. Bromus tectorum.HAB: 64. Gypsophila perfoliata. Secale sylvestre. Popescu. Doltu 1980. Sanda. parviflora.2G Ponto-sarmatic sand steppes Asociaþii vegetale: Plantaginetum arenariae (Buia et al. Silene borysthenica. Stancu 2001. Sanda. R6405 Pajiºti ponto-panonice pe dune continentale nefixate cu Bromus tectorum Corespondenþe: NATURA 2000: 6260*Pannonic sand steppes EMERALD: – CORINE: – PAL. neutre pânã la slab acide. 365 . 34. 34. Carex liparocarpos. datoritã faptului cã nisipurile sunt. Achillea ochroleuca. Polygonum arenarium. Rãspândire: Pe toate nisipurile continentale (Oltenia. Rãspândire: Pe toate nisipurile continentale: Oltenia (Dãbuleni. Popescu. Valoare conservativã: foarte mare. Achillea ochroleuca. Peucedanum arenarium. Habitatul este prezent la partea inferioarã a dunelor ºi în interdunele semifixate.2F22 Pannonic acidophile sand fescue steppes Asociaþii vegetale: Brometum tectorum Bojko 1934. Grohotiºuri. Doltu 1980. Solul: nisipuri nefixate sau în curs de fixare. Tragopogon floccosus. Sanda 1987. Chondrilla juncea.HAB: 64. Structura: Vegetaþia este slab încheiatã. periodic. Calafat). Centaurea arenaria. Literaturã selectivã: Popescu. Kochia laniflora. Scabiosa argentea. Euphorbia seguierana. Suprafeþe: 30-40 ha.A2111 Western Pontic sand pioneer grass swards EUNIS: E1. Speciile cele mai frecvente sunt: Plantago arenaria. Clima: T = 110C. Staþiuni: Altitudine: 5–80 m. Apera maritima. Erigeron canadensis. Moldova de sud – Hanul Conachi) ºi maritime. Popescu. Literaturã selectivã: Borza 1963. Bromus tectorum. Astragalus onobrychis.6. Centaurea arenaria. Polygonum arenarium. R6404 Pajiºti ponto-sarmatice pe dune continentale nefixate cu Plantago arenaria Corespondenþe: NATURA 2000: 6260*Pannonic sand steppes EMERALD: – CORINE: – PAL. Substrat: nisipuri continentale ºi maritime. Specii caracteristice: Plantago arenaria.715 Pannonic dune closed grasslands. Redactat: A. 1960) Popescu. Viola kitaibeliana. Stancu 2001.2.A2112 Western Pontic sand pioneer forb swards EUNIS: E1. Silene otites ssp. Corispermum marschallii. Plantago arenaria. spulberate de vânt. Viola kitaibeliana.715 Pannonic dune closed grasslands. Tribulus terrestris. Relief: teren plan cu dune nisipoase. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) curbura Dunãrii (Calafat) sunt semnalate speciile: Corispermum nitidum. Sanda. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Plantago arenaria. Alte specii importante: Tragus racemosus. Erysimum diffusum. P = 450–600 mm. Popescu. Achillea ochroleuca.

Redactat: A. Corispermum nitidum. Specii caracteristice: Bromus tectorum Secale sylvestre. Viola hymettia. Scabiosa ochroleuca.5–110C. vernale. 1997. Corispermum nitidum. Sanda. Literaturã selectivã: Popescu. Relief: teren plan cu dune nisipoase. Plantago arenaria. Kochia laniflora. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) Moldova (Hanul Conachi) ºi Dobrogea (Delta Dunãrii). Secale sylvestre. Popescu. Doltu 1980. Polygonum arenarium. Substrat: nisipuri continentale. în cea mai mare parte. Scabiosa ochroleuca. P = 400–550 mm. Stancu 2001. Valoare conservativã: mare. Suprafeþe: aproximativ 40–50 ha. Corispermum marschallii. care folosesc umiditatea nisipului din timpul primãverii. Popescu et al. Popescu. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Bromus tectorum. din specii anuale. Silene conica. Staþiuni: Altitudine: 5–150 m.2. Tragus racemosus. Structura: Fitocenoze alcãtuite. Tragus racemosus. Silene conica.6. Grohotiºuri. Sanda. Alte specii importante: Gypsophila paniculata. neutre pânã la slab acide. Solul: nisipuri nefixate sau în curs de fixare. Polygonum arenarium. Principalele specii componente sunt: Bromus tectorum. 366 . Clima: T = 9. Secale sylvestre.

Carpaþii Occidentale. Algele: au fost menþionate 50 de specii de alge cavernicole. cu arealul redus la câteva peºteri. R6501 Peºteri Corespondenþe: NATURA 2000: 8310 Caves not open to the public EMERALD: !65 Caves CORINE: 65 Caves PAL. a fost Portal de intrare în peºterã 367 . Se cunosc circa 250 de specii troglobionte. Menþionãm: studiul microbiologic al Peºterii Topolniþa. Grohotiºuri. 1989. 1994. Peºteri (65) studiatã flora Laboulbeniale (Ascomycete) din peºterile din România. Protista (reprezentat de alge) ºi Plantae (reprezentat de muºchi) sunt incomparabil mai puþin diversificate decât eucariotele din regnul Animalia. Sârbu et Popa.4411 Dobrogean hydro-thermal sulphur caves) EUNIS: – Asociaþii vegetale: – Rãspândire: Carpaþii Orientali. Negrea et al. uneori la una singurã. stâncãrii ºi nisipuri continentale (6) 2. în special prin speciile de lilieci menþionate în DH2. Fauna subteranã. Muºchii: prezenþi la intrarea în mai multe peºteri.HAB 1999: 65 Caves (inclusiv 65. în special din Banat ºi specii de alge cavernicole din Oltenia.6.5. 2004. Cristea 1983. Compoziþie floristicã ºi faunisticã: Bacterii: existã puþine lucrãri publicate. Valoare conservativã: foarte mare. Ciupercile: existã puþine studii efectuate. procariotele din regnul Monera (reprezentat de bacterii) ºi eucariotele din regnurile: Fungi (reprezentat de ciuperci). Literaturã selectivã: Cristea et Nagy-Toth 1983. datoritã absenþei luminii. de la 5–1500 m. Carpaþii Meridionali. Substrat: predominant calcaros. tiobacteriile chemosintetizante din Peºtera de la Movile. 1992.2.6. majoritatea endemice. bacteriile nitrificante din Gheþarul de la Scãriºoara. Lascu. Lascu &. Dobrogea (Movile). Structura: „Flora” subteranã. 1993. Staþiuni: Altitudini: diferite. Decu and Juberthie.

Cardaria draba. peste 50–60 cm ºi realizeazã o acoperire de 70–80%.7. Verbena officinalis. Valoare conservativã: redusã. Comunitãþi ruderale (87) R8701 Comunitãþi antropice din lungul cãilor de comunicaþie cu Cephalaria transsilvanica. Daucus carota. P = 450–1000 mm. Moldova). în lungul cãilor de comunicaþii. nisipuri. TERENURI AGRICOLE ºI PEISAJE ARTIFICIALE (8) 2. Ballota nigra. Agropyron repens. taluzurile din lungul cãilor de comunicaþii. dar mai ales în sudul ºi estul þãrii (Banat. E. Cynodon dactylon. fiind alcãtuit din speciile. Speciile mai frecvent întâlnite sunt: Artemisia vulgaris. Dobrogea. et Ana. Taraxacum officinale. Agropyron repens.7.2 Ruderal communities EUNIS: – Asociaþii vegetale: Dauco – Cephalarietum transsilvanicae M. Specii caracteristice: Cephalaria transsilvanica. Sanda. Cynodon dactylon Leonurus cardiaca. Literaturã selectivã: Coroi et Coroi 1998. Capsella bursa pastoris. Geum urbanum. Redactat: A. Etajul inferior este mai slab reprezentat. Conium maculatum. Maria Coroi 1998.0–5. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Cephalaria transsilvanica. Nepeta cataria ºi Marrubium vulgare Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL. Cardaria draba.2. Glechoma hederacea. Suprafeþe: Ocupã fâºii relativ înguste dar pe lungimi de zeci sau sute de km. Roci: pietriºuri. Nepeta cataria. Eragrostis minor. Structura: Majoritatea plantelor caracteristice acestor fitocenoze sunt înalte de 368 . Staþiuni: Altitudine: de la nivelul mãrii pânã în zona montanã. Conium maculatum. Carduus acanthoides. Muntenia. Clima: T = 11. Oltenia.HAB: 87. Verbena officinalis. Popescu. Stancu 2001. Relief: teren plan. Popescu. Alte specii importante: Convolvulus arvensis. Leonurus marrubiastrum. Rãspândire: În lungul drumurilor ºi al cãilor ferate din toatã þara. Convolvulo – Agropyretum repentis Felföldy 1943. materiale care au servit la construcþia drumurilor ºi terasamentului cãilor ferate. pilosa.1. Cirsium arvense. Leonurus cardiaca.00C.

Balloto – Malvetum sylvestris Gutté 1966. tauricum.2. Alte specii importante: Arctium lappa. tauricum. Stancu 2001. Rãspândire: Islazurile din toatã þara dar. 1936. Staþiuni: terenuri plane. Structura: Onopordon acanthium. nisipuri aluviale. de aceea sunt puþine specii în stratul inferior dintre care mai reprezentative sunt: Malva sylvestris. Descurania sophia. Carduus nutans ºi Centaurea calcitrapa Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL. Dobrogea ºi Moldova.Bl. Verbascum thapsus. Sanda. realizeazã etajul superior ce depãºeºte 1. pante uºor înclinate la altitudine de la 50–350 (450) m.HAB: 87. Artemisietum annuae Morariu 1943. Arctium lappa. în Oltenia. Verbena officinalis. deficitare în umiditate. P = 450–650 mm. cum. Carduetum hamulosi Floriþa Diaconescu 1978.5–90C.5–4 ha. Suprafeþe: Toate terenurile rãmase nelucrate (zeci de ha).50C. 1927. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Carduus nutans. Agropyron repens.5–9. Rãspândire: Pe terenurile nelucrate din toatã þara dar mai ales în regiunile din sud ºi est. Centaurea calcitrapa.7. C. Soluri: cernoziomuri. Descurania sophia. P = 450–600 mm. et al. cu acumulãri de materiale organice în descompunere. Clima: T = 10. cu precãdere. Valoare conservativã: redusã. hamulosus. Roci: depozite lutoase. O. uneori slab sãrãturate. Stellaria media. Arctium lappa. Carduus nutans. Lolium perenne.2 Ruderal communities EUNIS: – Asociaþii vegetale: Onopordetum acanthii Br. Chenopodium album. Cirsium lanceolatum. Cirsium lanceolatum. Redactat: A. Marrubium praecox. Densitatea mare a acestor plante face dificilã instalarea speciilor de talie micã. Popescu.HAB: 87. Carduetum nutantis Sãvul. Terenuri agricole ºi peisaje artificiale (8) R8702 Comunitãþi antropice cu Onopordum acanthium. Muntenia. Literaturã selectivã: Drãgulescu 1995. O. solstitialis. Artemisia vulgaris. loessuri.2. Ballota nigra. Staþiuni: Altitudine: 80–350 m. Artemisia absinthium. Carduus nutans. C. Popescu. Artemisia annua ºi Ballota nigra Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL. tauri- R8703 Comunitãþi antropice cu Agropyron repens. Structura: Speciile nitrofile mai frecvent întâlnite sunt: Sisymbrium loeselii. Morariu 1967. Onopordum acanthium. Ruderal communities EUNIS: – Asociaþii vegetale: Arctio – Ballotetum nigrae (Felföldy 1942) Morariu 1943. acanthoides. Clima: T = 10. Chamomilla recutita. Specii caracteristice: Onopordum acanthium. Datura 369 . Verbascum thapsus. Roci: depozite loessoide. Suprafeþe: de la 0.5 m înãlþime ºi acoperirea de 70–80%. Agropyron repens. O. C. soluri nisipo-lutoase. Soluri: cernoziomuri. Morariu 1943.

2.7. Terenuri agricole ºi peisaje artificiale (8)

stramonium, Artemisia annua, Capsella bursa pastoris, Malva sylvestris, Ballota nigra, Geum urbanum, Cirsium lanceolatum, C. arvense, Conium maculatum, Leonurus cardiaca, Chelidonium majus. Aceste plante de 30–40 cm înãlþime realizeazã o acoperire de 75–80% împiedicând instalarea plantelor mai scunde cum sunt: Poa annua, Lepidium ruderale, Polygonum aviculare, Atriplex tatrica, Amaranthus crispus, Geranium pusillum. Valoare conservativã: redusã. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Malva sylvestris, Artemisia annua, Ballota nigra, Arctium lappa, Conium maculatum. Specii caracteristice: Malva sylvestris, Ballota nigra, Artemisia annua, Arctium lappa. Alte specii importante: Descurainia sophia, Datura stramonium, Solanum nigrum, Chenopodium album, Solidago canadensis, Amaranthus retroflexus, Agropyron repens, Leonurus cardiaca, Verbena officinalis. Literaturã selectivã: Morariu 1943. Redactat: A. Popescu.

Rãspândire: Terenuri virane, margini de drum, cãrãri, curþi, în toatã þara. Suprafeþe: 500–600 ha. Staþiuni: Altitudine de la nivelul mãrii pânã la 500–600 m, în zona colinarã; Clima: T = 11–8,50C; P = 500–800 mm; Relief: terenuri plane, pante uºor înclinate cu expoziþie sudicã, esticã ºi vesticã. Soluri: nisipoase ºi luto-nisipoase bogate în substanþe organice în descompunere, deficitare în umiditate în timpul verii. Structura: Majoritatea plantelor componente sunt de talie micã, dar se pot separa douã straturi: cel superior este realizat de speciile: Lolium perenne, Lepidium ruderale, Matricaria perforata, Chamomilla recutita, Hordeum murinum, Malva pusilla, Centaurea calcitrapa, Eragrostis minor. Etajul inferior este alcãtuit din specii repente sau cu tulpina foarte redusã cum sunt: Amaranthus crispus, Euclidium syriacum, Poa annua, Polygonum aviculare, Sagina procumbens. În cadrul acestor fitocenoze pot fi semnalate ºi specii de briofite ruderale ca: Bryum argenteum ºi Syntrichia ruralis. Valoare conservativã: redusã.

R8704 Comunitãþi antropice cu Polygonum aviculare, Lolium perenne, Sclerochloa dura ºi Plantago major
Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL.HAB: 87.2 Ruderal communities EUNIS: – Asociaþii vegetale: Lolio – Plantaginetum najoris (Linkola 1921) Berger 1950, Sclerochloo – Polygonetum avicularis (Gams 1927) Soó 1940.

Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Poa annua, Polygonum aviculare, Plantago major, Sclerochloa dura, Lolium perenne. Specii caracteristice: Plantago major, Polygonum aviculare, Euclidium syriacum, Sclerochloa dura. Alte specii importante: Trifolium repens, Taraxacum officinale, Hordeum murinum, Matricaria perforata, Chamomilla recutita, Malva pusilla, Eragrostis minor. Literaturã selectivã: Morariu 1967; Sanda, Popescu, Stancu 2001. Redactat: A. Popescu.

370

2.7. Terenuri agricole ºi peisaje artificiale (8)

R8705 Comunitãþi vest-pontice cu Petunia parviflora ºi Solanum retroflexus
Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL.HAB: 87.2 Ruderal communities EUNIS: – Asociaþii vegetale: Heliotropio curassavicae – Petunietum parviflorae Dihoru et Negrean 1975 emend. Popescu et Sanda 2001; Lepidietum latifolii Floriþa Diaconescu 1978.

(neofite) cu rãspândire micã în flora þãrii, care dau nota caracteristicã acestui tip de vegetaþie, sunt: Heliotropium curassavicum, Petunia parviflora, Solanum triflorum, Coronopus didymus. Alte specii importante: Chenopodium glaucum, Atriplex hastata, Cynodon dactylon, Artemisia annua, Trifolium fragiferum. Literaturã selectivã: Dihoru, Negrean 1975; Dihoru, Negrean 1976; Popescu, Sanda 1976; Sanda, Popescu, Stancu 2001. Redactat: A. Popescu.

Rãspândire: Delta Dunãrii Caraorman, Sf. Gheorghe).
2

(Letea,

Suprafeþe: Între 500 m ºi 4–5 ha. Staþiuni: Altitudine: 2–5 m; Clima: T = 11– 10,50C; P = 400–500 mm. Relief: teren plan, cu foarte mici denivelãri (microdepresiuni ºi ridicãturi de teren), puternic însorite. Roci: nisipuri maritime. Soluri: nisipuri fixate sau în curs de fixare, bãtãtorite, ºi sãrãturate, periodic bãltite dar uscate în timpul verii. Structura: Vegetaþia este unistratificatã ºi este compusã din: Heliotropium curassavicum, Petunia parviflora, Polygonum rurivagum, Amaranthus deflexus, Amaranthus crispus, Chenopodium ambrosioides, Solanum retroflexus, Atriplex hastata, Lepidium latifolium, Chamomilla recutita. Valoare conservativã: mare. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Petunia parviflora, Heliotropium curassavicum, Coronopus didymus, Lepidium latifolium. Specii caracteristice adventive

R8706 Comunitãþi sud-est carpatice cu Calamagrostis arundinacea, Epilobium angustifolium ºi Atropa belladonna
Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL.HAB: – EUNIS: – Asociaþii vegetale: Digitalo-Calamagrostietum arundinaceae Oberd. 1957, Epilobietum angustifolii Rübel 1930 emend. Oberd. 1973, Atropetum bella-donnae (Br.-Bl. 1930) Tx. 1950.

Rãspândire: Carpaþii Meridionali (Bucegi, Bârsei, Piatra Craiului, Sebeºului, Siriu), Munþii Apuseni, Carpaþii Orientali (Cãlimani, Hãºmaº). Suprafeþe: Zeci de ha, în parchete. Staþiuni: Altitudine: 650–850 m; Clima: T = 7–60C; P = 800–900 mm. Relief:

371

2.7. Terenuri agricole ºi peisaje artificiale (8)

versanþi slab pânã la mediu înclinaþi, cu expoziþie sudicã ºi sud-esticã. Roci: ºisturi cristaline, roci vulcanice (în Cãlimani). Soluri: districambosoluri, superficiale ºi cu reacþie acidã. Structura: Speciile edificatoare sunt plante de talie mare, care ocupã rapid terenurile despãdurite. Dintre cele mai reprezentative, menþionãm: Calamagrostis arundinacea, Epilobium angustifolium, Epilobium collinum, Aruncus dioicus, Snecio fuchsii, Digitalis grandiflora, Doronicum austriacum. De asemenea, sunt prezente speciile de talie micã ºi mijlocie, dintre care cele mai frecvente sunt: Leucanthemum waldsteinii, Silene heuffelii, Luzula sylvatica, L. forsteri, Gnaphalium sylvaticum. Valoare conservativã: redusã. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Calamagrostis arundinacea, Epilobium angustifolium, Atropa belladonna, Digitalis grandiflora, Senecio fuchsii. Specii caracteristice: Calamagrostis arundimacea, Epilobium angustifolium, Atropa belladonna, Digitalis grandiflora. Alte specii importante: Gnaphalium sylvaticum, Viola canina ssp. montana, Hypericum hirsutum, Stachys sylvatica, Eupatorium cannabinum, Solidago virgaurea, Fragaria vesca, Luzula luzuloides, Achillea distans, Campanula persicifolia, Galeopsis speciosa. Literaturã selectivã: Morariu, Spiridon 1975; Oroian 1998; Sanda, Popescu, Stancu 2001. Redactat: A. Popescu.

R8707 Comunitãþi sud-est carpatice cu Poa supina
Corespondenþe: NATURA 2000: – EMERALD: – CORINE: – PAL.HAB: – EUNIS: – Asociaþii vegetale: Poëtum supinae (Oberd. 1957) Brun-Holl 1962 emend. Gutte 1969.

Rãspândire: Etajele montan inferior ºi mijlociu al Carpaþilor Orientali, Meridionali ºi Munþii Apuseni. Suprafeþe: Sub formã de vetre, de la 500–1000 m² pânã la 2–3 ha. Staþiuni: Altitudine: 600–1000 m. Climã: T = 7–50C; P = 800–1000 mm. Relief: vãi montane, versanþi moderat înclinaþi, platouri. Roci: grohotiºuri, bolovãniºuri. Soluri: coluvionale în formare, umede ºi fertile, foarte bogate în substanþe organice, în descompunere. Structura: Etajul superior este alcãtuit din specii înalte de peste 1 m, dintre care menþionãm: Veratrum album, Urtica dioica, Rumesx alpinus, R. arifolius, Chaerophyllum aromaticum, Aconitum toxicum, Heracleum palmatum, Scrophularia nodosa, Polygonum bistorta, Doronicum austriacum. Etajul inferior este realizat de plante scunde, cum sunt: Poa supina, Stellaria nemorum, S. media, Alchemilla hybrida, Trifolium pratense, T. repens, Geranium sylvaticum. În locurile mai uscate apar: Capsella bursa-pastoris, Sagina procumbens precum ºi plante

372

2.7. Terenuri agricole ºi peisaje artificiale (8)

caracteristice pajiºtilor din împrejurimi cu: Festuca rubra, Taraxacum officinale, Phleum alpinum, Deschampsia caespitosa. Valoare conservativã: redusã. Compoziþie floristicã: Specii edificatoare: Rumex alpinus, Poa supina, Veratrum album. Speciile caracteristice: Poa supina, Polygonum bistorta. Alte specii importante: Geranium sylvaticum, Stellaria media, Heracleum palmatum,

Astrantia major, Chaerophyllum hirsutum, Doronicum austriacum, Achillea distans, Solidago virgaurea, Prunella vulgaris, Veronica serpyllifolia, Rumex acetosa, Capsella bursa-pastoris, Geum montanum. Literaturã selectivã: Buia et al. 1962; Beldie 1967; Drãgulescu 1995; Morariu 1967; Puºcaru-Soroceanu et al. 1963; Sanda, Popescu, Barabaº 1997. Redactat: A. Popescu.

Rumex alpinus în comunitãþi antropice

373

Bibliografie generalã
ALEXIU V., 1996, Aconitetum taurici Borza 1934 în Masivul Iezer-Pãpuºa. Naturalia. Stud. ºi Cerc. Piteºti, 1: 115–118. ALEXIU V., 1998, Vegetaþia Masivului IezerPãpuºa. Studiu fitocenologic. Ed. Cultura, Piteºti, 362 p. ANDREI M., 1963, Asociaþia de Festuca amethystina din Munþii Ciucului. Comunic. Acad. R.P.R. 13(6): 541–550. ANDREI M., POPESCU A., 1967, Aspecte din vegetaþia Culmii Pricopan ºi împrejurimi. Stud. ºi Cerc. Biol., Seria Bot. Bucureºti, 19 (3): 247–263. ANDREI M., ªERBÃNESCU G., 1965, Contribuþii la cunoaºterea florei ºi vegetaþiei de la Lacul Sãrat-Brãila. Analele Univ. Bucureºti, Seria ªti. Nat. 14: 65-80. ANIÞEI L., 2001, Flora ºi vegetaþia bazinului Bahlui (Jud. Iaºi). Tezã de doctorat. Universitatea „Al.I. Cuza” Iaºi. ARCUº M. 1998, Flora vascularã ºi vegetaþia rezervaþiilor forestiere din sudul Dobrogei: Esechioi, Canaraua Fetii, Dumbrãveni ºi Hagieni. Rezumatul tezei de doctorat. Universitatea „Al.I. Cuza” Iaºi. ARDELEAN A., 1981, Myricario-Epilobietum Aich. 33 în valea Criºului Alb. Contrib. Bot., Cluj-Napoca, 111–115. BELDIE A., DIHORU G., 1967, Asociaþiile vegetale din Carpaþii României. Comunic. de Bot., Soc. ªti. Nat. Geogr. 6: 133–238. BELDIE A.. 1956, Rezervaþia naturalã „Bucegi”. Ocrot. Nat. Med. Înconj., Bucureºti, 2: 31–63. BELDIE A.., 1967, Flora ºi vegetaþia munþilor Bucegi, Ed. Acad. R.S.R. Bucureºti. BORHIDI A., 1958, Gypsophilion petraeae Foed. nova et contribution á la végétation du mont Ceahlãu (Carpathes Orientales). Acta Bot. Hung., Budapest, 4 (3–4): 211–231. BORHIDI A., 1971, Die Zönologie der Fichtenwälder von Ost-und Südcarpaten. Acta Bot. Hung., Budapest, 17 (3–4): 287–319. BORZA A., 1934, Studii fitosociologice în Munþii Retezatului. Bul. Grãd. Bot ºi al Muz. Bot. Cluj, Cluj-Napoca, 14 (1–2): 1–84. BORZA A., 1959, Flora ºi vegetaþia vãii Sebeºului. Ed. Acad. R.P.R., Bucureºti, 326 p. BORZA A., 1966, Cercetãri asupra florei ºi vegetaþiei din Câmpia Românã. I. Contrib. Bot., Cluj-Napoca, 2: 141–162. BORZA A., 1946, Vegetaþia muntelui Semenic din Banat. Bul. Grãd. Bot ºi al Muz. Bot. Cluj, Cluj-Napoca, 26 (1–2): 24–53. BORZA A., 1958, Contribuþii la flora ºi vegetaþia din rãsãritul României. Contrib. Bot., ClujNapoca, 127–158. BORZA A., 1963, Fitocenoze specifice pentru þara noastrã. Acta Bot. Horti Buc., Bucureºti, 1961–1962, Fasc. 2, 779–784. BORZA A., RAÞIU F., 1974, Zönosen mit Betula humilis Schrank. Acta Bot. Horti Buc., Bucureºti, 289–293. BOªCAIU M., BOªCAIU N., EHRENDORFER F., 1997–1998, The Cerastium alpinum group (Caryophyllaceae) in the SouthEastern Carpathians. Contrib. Bot., Cluj-Napoca, II: 1–37. BOªCAIU N., 1965, Cercetãri fitocenologice asupra asociaþiei Peucedano (rocheliani) – Molinietum coerulae din Banat ºi Þara Haþegului. Contrib. Bot., Cluj-Napoca, 164–251. BOªCAIU N., 1966, Vegetaþia acvaticã ºi palustrã din împrejurimile oraºului Lugoj. Contrib. Bot., Cluj-Napoca, 2: 69–80. BOªCAIU N., 1970, Pajiºti din alianþa Cynosurion din munþii Banatului. Stud. ºi Cerc. Biol., Seria Bot. Bucureºti, 22 (5): 363–370. BOªCAIU N., 1971, Flora ºi vegetaþia munþilor Þarcu, Godeanu ºi Cernei. Ed. Acad.R.S.R. Bucureºti, 494 p. BOªCAIU N., 1971, Vegetaþia fontinalã din munþii Þarcu, Godeanu ºi Cernei. Stud. ºi Comunic. ªti. Nat. Muz. Brukenthal, Sibiu, 123–133. BOªCAIU N., 1972, Pajiºti xerice (FestucoBrometea Br.-Bl. 1943) din depresiunea Caransebeº-Mehadia. Acta Bot. Horti Buc., Bucureºti, 1970–1971: 449–468. BOªCAIU N., 1975, Aspecte de vegetaþie din rezervaþia dunelor maritime de la Agigea. Stud. ºi Comunic. ªti. Nat. Muz. Brukenthal, Sibiu, 18: 81–93. BOªCAIU N., GERGELY I., CODREANU V., RAÞIU O., MICLE F., 1966, Flora ºi vegetaþia rezervaþiei naturale Defileul Criºului Repede. Contrib. Bot., Cluj-Napoca, 1: 167–258. BOªCAIU N., LUNGU L., SEGHEDIN T., 1978, Cercetãri sintaxonomice în rezervaþia botanicã Ponoare-Bosani (jud. Suceava). Variaþiile ariei minime ºi indicatori informaþionali într-o serie de asociaþii imbricate. Stud. ºi Comunic. de Ocrot. Nat., Suceava, 4: 375–393. BOªCAIU N., LUPªA V., RESMERIÞÃ I., COLDEA G., SCHNEIDER-BINDER E. 1971, Vegetaþia lemnoasã mezo-xerotermã (Orno-Cotinetalia) din Defileul Dunãrii. Ocrot. Nat. Med. Înconj., Bucureºti, 15 (1): 49–55. BOªCAIU N., MIHÃILESCU S., 1997, Reconsideration of sintaxonomical position for Delphinion elati alliance in the Romanian Vegetation. Proceeding of the Institute of Biology, Bucharest, I:37–40.

477

Bibliografie
BOªCAIU N., PÉTERFI L.ª., 1974, Aspecte de vegetaþie din Cheile Crivadiei (jud. Hunedoara). Sargetia. Acta Musei Devensis. Seria ªti. Nat. Deva, 10: 223–229. BOªCAIU N., PÉTERFI L.ª., CERNELEA E., 1974, Vegetaþia stâncãriilor de la Vârful Poienii de lângã Ohaba de sub Piatrã (valea Streiului). Sargetia. Acta Musei Devensis. Seria ªti. Nat. Deva, 10: 239–241. BOªCAIU N., PÉTERFI L.ª., CERNELEA E., 1975–1976, Pajiºti higrofile ºi mezohigrofile din depresiunea Haþegului. Sargetia. Acta Musei Devensis. Seria ªti. Nat. Deva, 11–12: 201–219. BOªCAIU N., PLÃMADà E., PÉTERFI L., 1972, Studii fitocenologice asupra complexului de mlaºtini alpine ºi subalpine din Valea Judele – Parcul Naþional Retezat. Ocrot. Nat. Med. Înconj., Bucureºti, 15 (2): 175–185. BOªCAIU N., RESMERIÞà I., 1969, Vegetaþia ierboasã xerofilã de aluviuni din sectorul valea Eºelniþa-valea Mraconiei al Defileului Dunãrii. Stud. ºi Cerc. Biol., Seria Bot. Bucureºti, 21 (3): 209–216. BOªCAIU N., SORAN V., DIACONEASA B., 1964, Contribuþii la cunoaºterea molinietelor din regiunea Oaº-Maramureº. Contrib. Bot., Cluj-Napoca, 241–248. BOªCAIU N., TÄUBER F., 1980, Die Zönogenetische Rolle der Hochstandenflusen in den Rumänischen Karpaten. Phytocoenologia, 7: 166–173. BOªCAIU N., TÄUBER F., COLDEA G., 1978, Asociaþii vegetale rupicole ºi petrofile din munþii Retezatului. Stud. ºi Comunic. de Ocrot. Nat., Suceava, 4: 253–264. BUCUR N., DOBRESCU C., 1957, Sur les complexes stationaux á Bassia sedoides (Pall.) Aschers. de la dépresion Jijia-Bahlui. Analele ªti. ale Univ. „Al.I. Cuza”, Iaºi, 3(1–2): 326–335. BUCUR N., TURCU G., 1966, Asociaþia de Puccinellia distans din depresiunea JijiaBahlui. Stud. ºi Cerc. Biol., Seria Bot. Bucureºti, 18(2): 137–142. BUIA A., 1943, Contribuþiuni la studiul fitocenologic al pãºinilor din munþii Carpaþi. Bul. Fac. de Agron. Cluj, 10: 143–168. BUIA A., 1963, Les associations a Nardus stricta L. de la R.P.R. Revue Roum. de Biol. Sér. Biol. végét., Bucureºti, 8 (2): 119–137. BUIA A., PÃUN M., MALOª C., 1960, Pajiºtile naturale din regiunea Craiova ºi îmbunãtãþirea lor (I). Probleme agricole, XII, 11: 46–53. BUIA A., PÃUN M., MALOª C., 1960, Pajiºtile naturale din regiunea Craiova ºi îmbunãtãþirea lor (II). Probleme agricole, XII, 12: 31–40. BUIA A., PÃUN M., PAVEL C., 1962, Cap. VIII. Studiu geobotanic al pajiºtilor. În „Pajiºtile din masivul Parâng ºi îmbunãtãþirea lor” Inst. Agron. „T. Vladimirescu”, Craiova, Ed. AgroSilvicã, Bucureºti, 143–274. BUICULESCU I., 1972, Asociaþii de tufãriºuri subalpine din masivul Piatra Mare. Stud. ºi Cerc. Biol., Seria Bot. Bucureºti, 24(6): 483–506. BUICULESCU I., 1972, Nardeto-Festucetum tenuifoliae (Klika et Smarda 1943) com. nov. o nouã asociaþie în vegetaþia tãrii noastre. Stud. ºi Cerc. Biol., Seria Bot. Bucureºti, 24(4): 261–272. BUICULESCU I., 1975, Asociaþiile de pãdure din masivul Piatra Mare. Stud. ºi Comunic. ªti. Nat. Muz. Brukenthal, Sibiu, 19: 145–177. BURDUJA C., 1968, Observation sur l’association á Convolvulus persicus et sur celle a Alyssum borzaeanum de la réserve du dunes d’Agigea et du Delta du Danube. Lucr. Ses. ªti. a Staþ. de Cerc. marine „Prof. I. Borcea”, Agigea (1969), 151–157. BURDUJA C., DOBRESCU C., GRÂNEANU A., RÃVÃRUÞ M., CÃZÃCEANU I., BÂRCà C., RACLARU P., TURENSCHI E., 1956, Contribuþii la cunoaºterea pajiºtilor naturale din Moldova sub raport geobotanic ºi agroproductiv. Stud. ºi Cerc. de Biol. ºi ªti. Agric., Iaºi, 7(1): 83–119. BURDUJA C., HOREANU C., 1969, Observation sur les associations: a) Cynodon dactylonStipa capillata-Festuca valesiaca et b) Pruno spinosae-Crataegetum Huck de Dobrogea. Lucr. Ses. ªti. a Staþ. de Cerc. marine „Prof. I. Borcea”, Agigea, 3: 175–185. BURDUJA C., MIHAI G., SÂRBU I., 1973, Flora ºi vegetaþia masivului Mãrgineni (jud. Neamþ). Lucr. Staþ. Stejarul, Pângãraþi, Ecologie terestrã ºi geneticã, 53–56. BURESCU P., DONIÞà N., 1999, Vegetaþia lemnoasã palustrã din nord-vestul României: ariniºurile de mlaºtinã, asociaþia Carici paniculatae – Alnetum glutinosae ass. nova. Analele Univ. Oradea, fasc. Silvic., 4: 91–106. CÂRÞU D., 1971, Aspecte din vegetaþia ierboasã de luncã ºi locuri depresionare dintre Craiova-Jiu-Desnãþui-Dunãre. Subcomisia OMN, filiala Olteniei, Studii ºi Cerc., Craiova, 99–108. CÂRÞU D., 1971, Vegetaþia lemnoasã dintre JiuDesnãþui-Craiova ºi Dunãre. Univ. Craiova. Studii ºi Cerc. Subcomisia OMN, filiala Olteniei, Gorj, 2: 213–222. CÂRÞU D., 1971, Vegetaþia ruderalã de pajiºti, cãi de comunicaþie ºi terenuri bãtãtorite din interfluviu Jiu-Desnãþui. Studii ºi Cerc. Subcomisia OMN, filiala Olteniei, Gorj, 2: 223–228. CÂRÞU D., 1972, Vegetaþia acvaticã ºi palustrã dintre Jiu ºi Desnãþui. Stud. ºi Comunic. Muz. ªti. Nat. Bacãu, 177–184. CÂRÞU D., 1973, Vegetaþia ruderalã de locuri bogate în materie organicã din interfluviu JiuDesnãþui. Analele Univ. Craiova, Seria III.a, 5(15): 44–50. CÂRÞU D., 1973, Vegetaþia terenurilor nisipoase din interfluviul Jiu-Desnãþui. Analele Univ. Craiova, Seria III.a, 5: 36–43.

478

Bibliografie
CÂRÞU M. 1973, Vegetaþia pajiºtilor de deal din bazinul Amaradiei. Analele Univ. Craiova, Seria III-a, 5(15): 51–58. CÃLIN G., MITITELU D., GURÃU M., 1994, Contribuþii la cunoaºterea vegetaþiei din depresiunea Oneºti. Stud. ºi Comunic. Muz. ªti. Nat. Bacãu, 1980–1993, 13: 49–54. CÃZÃCEANU I., TURENSCHI E., 1959, Contribuþii la studiul pãºunilor ºi fâneþelor naturale din platforma Covurluiului. Lucr. ªti. Inst. Agron. „Ion Ionescu de la Brad”, Iaºi, 209–224. CHIFU T., 1995, Contribuþii la sintaxonomia vegetaþiei pajiºtilor din clasele MontioArrhenatheretea Tx. 37 ºi Agrostietea stoloniferae Oberd. et al. 67 de pe teritoriul Moldovei. Bul. Grãd. Bot. Iaºi, 5: 125–132. CHIFU T., ANTOHE A., BORCEA M., BULIMAR F., CÃLUGÃR M., DAVIDESCU G., FILIPESCU G., HOREANU C., HUÞU M., ION I., LUPAªCU A., MANOLIU A., MIHAI G., MITITELU D., MOÞIU T., MURARIU A., NIÞà M., PISICÃ-DONOSE A., RUSAN M., SIMIONESCU V., SOLOMON L., ªTEFAN N., TOMA C., VIÞALARIU C., VIÞALARIU G., 1989, Cercetãri ecologice în pãdurile de limitã ºi tufãriºurile subalpine din munþii Cãlimani. Analele ªti. Univ. „Al.I. Cuza” Iaºi, Seria II.a. Supliment, 65–112. CHIFU T., ªTEFAN N., 1992, Contribution to the spruce fir forest study in the Cãlimani mountains. Analele ªti. Univ. „Al.I. Cuza” Iaºi, Seria II.a. Biol. veget. 38: 45–51. CHYTRY M., KUCERA T., KOCI M., 2004, Katalog biotopu Ceské republiky. CIOCÂRLAN V., 1968, Flora ºi vegetaþia bazinului subcarpatic al Slãnicului de Buzãu. Rezumatul tezei de doctorat. Bucureºti. CIOCÂRLAN V., 2000, Flora Ilustratã a României. Pteridophyta et Spermatophyta. Ed. Ceres, Bucureºti, 1138 p. CIUCà M., 1973, Observaþii asupra vegetaþiei ºi ecologiei asociaþiei de Poa violacea din munþii Ciucaº. Acta Bot. Horti Buc., Bucureºti, 1972–1973: 501–510. CIUCà M., BOªCAIU N., SCHNEIDER-BINDER E., 1977, Vegetaþia pietriºurilor, bolovãniºurilor ºi grohotiºurilor din Carpaþii R.S.R. Comunic. de Bot., 199–204. CIURCHEA M., 1965, Aspecte de vegetaþie din împrejurimile oraºului Râmnicu-Vâlcea. Contrib. Bot., Cluj-Napoca, 265–277. CIURCHEA M., 1966, Aspecte de vegetaþie de pe valea Oltului între Gura Vãii ºi Cornetu (raionul Râmnicu-Vâlcea). Contrib. Bot., Cluj-Napoca, 2: 127–140. CIURCHEA M., 1970, Vegetaþia de stâncãrii de pe valea Cãlineºti (jud. Vâlcea). Contrib. Bot., Cluj-Napoca, 145–165. COLDEA G., 1970, Cercetãri fitocenologice asupra pãdurilor din munþii Plopiº. (I). Stud. ºi Cerc. Biol., Seria Bot. Bucureºti, 22(1): 17–22.
^ ^ ^
o

COLDEA G., 1971, Cercetãri fitocenologice asupra pãdurilor din munþii Plopiº (II). Stud. ºi Cerc. Biol., Seria Bot. Bucureºti, 23(4): 337–345. COLDEA G., 1973, Contribuþii la studiul clasei Scheuchzerio-Caricetea fuscae Nordh. 36 din România (II). Hidrobiologia, 14: 161–175. COLDEA G., 1973, Pajiºtile mezo-xerofile din munþii Plopiº. Stud. ºi Cerc. Biol., Seria Bot. Bucureºti, 25(6): 487–496. COLDEA G., 1974, Aspecte din vegetaþia masivelor calcaroase situate în bazinul superior al vãii Geoagiului. Acta Musei Devensis. Sargetia. Seria ªti. Nat., 231–237. COLDEA G., 1975, Étude phytosociologique concernant les hêtraies des monts Plopiº. Revue Roum. de Biol. Sér. Biol. végét., Bucureºti, 20(1): 33–41. COLDEA G., 1975, Geobotanisches studium der hainbuchenwälder des rumänischen Westgebirges. Feddes Repert. 86(1–2): 99–112. COLDEA G., 1977, Untersuchungen der basiphilen Flachmoorgesselschaften aus Rumänien (Tofieldietalia Prsg. apud Oberd. 1949). Phytocoenologia, Stuttgart, 4(3): 219–241. COLDEA G., 1978, Vegetaþia fontinalã ºi palustrã din munþii Plopiº. Stud. ºi Cerc. de Biol., Seria Biol. veget., Bucureºti, 30(2): 125–134. COLDEA G., 1981, Pajiºtile mezofile din munþii Plopiº. Stud. ºi Cerc. de Biol., Seria Biol. veget., Bucureºti, 23(1): 45–54. COLDEA G., 1981, Untersuchngen der azidophilen Flachmoorgessellschaften aus Rumänien (Scheuchzeretalia palustris Nordh. 1937 und Caricetalia fuscae Koch 1926 em. Nordh. 1937). Phytocoenologia, 9(4): 499–531. COLDEA G., 1983, Precizãri sintaxonomice asupra cenozelor cu Deschampsia caespitosa. Stud. ºi Cerc. de Biol., Seria Biol. veget., Bucureºti, 35(2): 96–100. COLDEA G., 1984, L’étude des pâturages basiphyles sousalpins des monts Rodnei (Les Carpates Orientales). Contrib. Bot., Cluj-Napoca, 137–154. COLDEA G., 1985, Phytözonologisches Studium der Krummholzgebüsche in den Südostkarpaten. Feddes Repert. 96(5–6): 397–405. COLDEA G., 1990, Munþii Rodnei. Studiu geobotanic. Ed. Acad. Bucureºti. 183 p. COLDEA G., 1991, Prodrome des associations vegetales des Carpates du sud-est (Carpates Roumaines). Documents Phytosociologiques, Camerino, 13: 317–359. COLDEA G., 1993, Cormofite. Sintaxonomia ºi descrierea asociaþiilor vegetale. In: Parcul Naþional Retezat. Studii ecologice. Editor: I. Popovici, Braºov, 1992: 31–48. COLDEA G., 1995–1996, Contribuþii la studiul vegetaþiei României (I). Contrib. Bot., ClujNapoca, 1–8.

479

Bibliografie
COLDEA G., BÃDÃRÃU A., PENDEA F., 1998, Centaurea ruthenica Lam. has not disappeard from the transylvanian flora. Contrib. Bot., Cluj-Napoca, II: 51–62. COLDEA G., BOªCAIU N., LUPªA V., PLÃMADÃ E., RESMERIÞÃ I., 1970, Vegetaþia fãgetelor din sectorul Valea Eºelniþa – Valea Mraconiei al Defileului Dunãrii. Stud. ºi Cerc. de Biol., Seria Biol. veget., Bucureºti, 22(6): 467–474. COLDEA G., CHIFU T., 1994, Étude phytocenologique sur les forêts de charme (Carpinus betulus L.) de Roumanie. Phytocoenologia, 24: 311–336. COLDEA G., CRISTEA V., 1998, Floristic and community diversity of sub-alpine and alpine grasslands and grazed dwarf-shrub heaths in the Romanian Carpathians. Pirineos, 151–152: 73–82. COLDEA G., KOVÁCS A., 1969, Cercetãri fitocenologice în munþii Nemirei. Stud. ºi Cerc. de Biol., Seria Biol. veget., Bucureºti, 21(2): 94–104. COLDEA G., MARCHIEVICI F., 1978, Chemical composition of three raised peat bog waters from Romania, Revue Roum. de Biol. Sér. Biol. végét., Bucureºti, 23(1): 95–99. COLDEA G., PÂNZARU G., 1986, La végétation de la réserve Bila-Lala des Monts Rodnei. Contrib. Bot., Cluj-Napoca, 153–169. COLDEA G., PÂNZARU G., 1987, Aspecte floristice ºi fitocenologice din rezervaþiile botanice Piatra Þibãului ºi stâncãriile SâlhoiZimbroslavele (munþii Maramureºului). Ocrot. Nat. Med. Înconj., Bucureºti, 31(2): 141–145. COLDEA G., PLÃMADÃ E., 1970, Contribuþii la studiul clasei Scheuchzerio-Caricetea fuscae Nordh. 1936, din România. Hidrobiologia, 11: 105–116. COLDEA G., PLÃMADÃ E., 1977, Conspectul principalelor asociaþii fontinale ºi turficole din Carpaþii României. Comunic. Bot. Univ. Buc., 189–197. COLDEA G., PLÃMADÃ E., 1980, Contribuþii la studiul clasei Scheuchzerio-Caricetea fuscae Nordh. 1936 din România (III). Hidrobiologia, 16: 109–117. COLDEA G., PLÃMADÃ E., 1989, Vegetaþia mlaºtinilor oligotrofe din Carpaþii româneºti (Cl. Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. et Tx. 1943). Contrib. Bot., Cluj-Napoca, 37–43. COLDEA G., PLÃMADÃ E., BARTÓK E., 1977, Contribuþii la studiul clasei ScheuchzerioCaricetea fuscae Nordh. 1936, din România (IV). Contrib. Bot., Cluj-Napoca, 69–78. COLDEA G., PLÃMADÃ E., WAGNER I., 1997a, Contribuþii la studiul vegetaþiei României (II). Marisia, Studia Scientiarum Naturae, Tg. Mureº, XXV: 83–100. COLDEA G., POP A., 1988, Cercetãri fitocenologice în muntele Cozia. Contrib. Bot., ClujNapoca, 51–65. COLDEA G., POP A., 1992, New data on the vegetation in the class Trifolio-Geranietea from Transylvania. Contrib. Bot., ClujNapoca, 1991–1992: 3–14. COLDEA G., SANDA V., POPESCU A., ªTEFAN N., 1997b, Les associations végétales de Roumanie. Tome 1. Les associations herbacées naturalles. Presses Universitaires de Cluj, 261 p. COLDEA G., TÄUBER F., PÂNZARU G., 1981, Asociaþii vegetale din rezervaþia naturalã Pietrosul Mare. Stud. ºi Comunic. de Ocrot. Nat. Suceava, 5: 424–452. COLDEA G., WAGNER I., 1994, Cercetãri simfenologice asupra vegetaþiei din bazinul superior al vãii Huzii (muntele Sãcel). Contrib. Bot., Cluj-Napoca, 23–28. COLDEA G., WAGNER I., 1998, Beiträge zum Stadium der Vegetation Rumäniens (III). Contrib. Bot., Cluj-Napoca, II: 81–87. COLDEA, G., PÂNZARU, G., 1986, La végétation de la réserve Bila – Lala des Monts Rodnei. Contrib. Bot., Cluj-Napoca, 153–169. COROI A. 1999, Vegetaþia palustrã din bazinul râului Milcov. Bul. Grãd. Bot. Iaºi, 8: 115–122. COROI A., 1995, Contribuþii la studiul vegetaþiei mezo-higrofile ºi higrofile de la limita esticã a subcarpaþilor Neamþului. Bul. Grãd. Bot. Iaºi, 5: 241–250. COROI M., 1999, Vegetaþia clasei Stellarietea mediae Tx. et al. ex von Rochow 51 din bazinul râului ºuºiþa. Bul. Grãd. Bot. Iaºi, 8: 103–114. COROI M., COROI A., 1998, Associations messicoles et rudérales à caractére thermophile du sud de la Moldavie (Roumanie). Colloques Phytosociologiques, Camerino, 28, (apãrut 2004). COSTE I., 1975, Contribution à l’étude de la végétation antropogene dans les monts de Locva. Documents Phytosociologiques, Lille, 9–14: 63–73. COSTE I., 1975, Flora ºi vegetaþia munþilor Locvei. Rezumatul tezei de doctorat. Cluj-Napoca. COSTE I., 1976, Cercetãri asupra clasei SedoScleranthetea (Br.-Bl. 1955) Th. Müller 1961 în munþii Locvei (Banat). Tibiscus, Muz. Banatului, ªti. Nat., Timiºoara, 27–47. COSTE I., 1979, Beiträge zum Studium der Molinio-Arrhenatheretea Tx. (1937) 1970 im Locva-Gebirge (Südvesten Rumäniens). Revue Roum. de Biol. Sér. Biol. végét., Bucureºti, 24(1): 17–26. COSTE I., 1980, Contribution à l’étude de l’association Stellario nemori-Alnetum glutinosae (Kästner 1938) Lohm. 1957 en Roumanie. Les forets alluviales. Colloques Phytosociologiques, Strassburg, IX: 65–74. COSTE I., 1984, Vorschläge zur Schaaffung eines Naturschulz-gebietes bei Baziaº-Divici im Donau-Engpass (Defileul Dunãrii). Acta Bot. Horti Buc., Bucureºti, 1983–1984: 323–327.

480

de Biol. Nat. Bucureºti.. CSÜRÖS ª. Cercetãri privind fitocenologia speciei Chrysopogon gryllus (L. CSÜRÖS ª.. 28(2): 87–91. 1983. ºi Cerc. COSTE I.. 4(3): 145–151. ºi Comunic. Biol. Bul. CRISTEA V. Horti Buc... ºi Cerc.. 7(1–4): 57–77. ºi Cerc. NAGY F. ºi Comunic. 1972. XVII: 203–212. 481 . Vegetaþia pãºunilor ºi fânaþelor din bazinul inferior al Bistriþei (jud... Biol. Roumanie).. CSÜRÖS ª.. 2000. Bucureºti. Oradea: 727–733. Bot.. Revue Roum. 1958... Bot. Bucureºti. Stud. Cluj. CRISTEA V. 1993. veget. Nat. var. HODIªAN I. 1956. Contribuþii la cunoaºterea productivitãþii pajiºtilor din Podiºul Secaºelor. Seria Biol. CRISTEA V. Stud.... CRISTEA V. Studii comparative asupra unor pajiºti montane ºi subalpine din munþii Apuseni.. Biol. Cluj-Napoca. 1970. Kozl. Contribuþii la studiul ecologic al unor fitocenoze din Transilvania. CSÜRÖS-KÁPTALAN M.. de ªti. Roumanie). Contrib.. Bucureºti.. Bot. 1999. Bucureºti. Bot... 1977.. Seria Biol.. 1957. Brukenthal. Archiv für Naturschultz. GOIA I. 1975–1976: 289–296.. Bot.. Bot. 1968. Contrib. végét. Consideraþii asupra algelor din ecosistemele subterane. IONESCU-ÞECULESCU V. NAGY-TOTH F... Bot. ClujNapoca.. CRISTEA V. Stud. AVRÃMUÞ O. în sud-vestul României.. Contrib. Cercetãri de vegetaþie în împrejurimile Cabanei Bãiºoara. CSÜRÖS ª.. 2(1–2): 127–143. Stud.. 1947. 1980–1993. 1956. Cluj-Napoca.. CRISTEA V. CRISTEA V. Cluj-Napoca. 137–143. 1963. POP I. COSTE I.. CRISTUREAN I. Bot.. POP A. Über die „Nardo-Callunetum” aus Siebenbürgen (Rumänien). Studia Univ. ªti. 1974. Adatok a Fogarasi havasok kõzponti része alpin vegetacio-janak ismeretéhez. Contrib. CSÜRÖS ª. MITITELU D. Cluj-Napoca. La Réserve „Fânaþele Clujului” (Département de Cluj. CSÜRÖS ª. 1998. Contribuþii la studiul vegetaþiei alpine a regiunii centrale a munþilor Retezat. 1968: 245–279. veget. Contrib. CSÜRÖS ª. Contribuþii la studiul vegetaþiei alpine din munþii Fãgãraºului. Sibiu).. Secþ. 15(1): 71–90. de Biol.. CRISTEA V. Contrib.. Nat.) Trin. 1953. AVRÃMUÞ O. 313–325. Contrib. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. Centenar Muzeal Orãdean. CRISTEA V.. ªti. 1994. PREDA M.. Sibiu. GROZA G. Cercetãri geobotanice pe muntele Pietrele Albe (masivul Vlãdeasa). Acta Bot. CSÜRÖS-KÁPTALAN M. Cluj.. ClujNapoca. ºi Cerc. CSÜRÖS ª. I.. Berlin. Dezvoltarea vegetaþiei spontane. GÃLAN P.. Acta Bolyaiana. Cluj-Napoca. Bot.. Horti Buc. Studiul fitocenologic al pajiºtilor din partea superioarã a interfluviului Secaºelor (jud.. Bistriþa-Nãsãud). Cercetãri floristice ºi de vegetaþie în munþii Cãlimani. ARSENE G. 47(2): 119–135. Stud.. 1990. CSÜRÖS ª. Contrib.G. veget. Cluj-Napoca.. FURDUI E. COSTICà M... Consideraþii geobotanice asupra asocierii speciei Prunus spinosa în douã tipuri de staþiuni din vestul României. COSTE L. 1991–1992: 31–36.. CRISTEA V. Muz. 1956. -var Babes és Bolyai. CSÜRÖS ª. Acta Bot. 17–23. Contribuþii la studiul fitocenologic al pãdurilor din Podiºul Secaºelor. Seria Biol. Aspecte de vegetaþie din tãieturile de pãduri de gorun de pe dealul Hederiº (Bistriþa-Nãsãud). Contribuþii la cunoaºterea pajiºtilor de pe dealul „Bãtrânu” – comuna Vadu Criºului (jud. 1979.. Stud. GROZA G. BabaºBolyai. Contribuþii la studiul vegetaþiei zonei de calcar din vecinãtatea sudicã a munþilor Retezat.. Cluj-Napoca. de Biol.. Cluj-Napoca. 105–114. Contributions a l’étude du complex-mosaiques de l’Arrhenatheretum elatioris et Festucetum pseudovinae dans la vallée du Somes. 1976. K.. 13: 55–60. 117–123.. Bot. BECHIª EMILIA. în a doua staþiune din þarã. 2: 105–128. Aspecte din vegetaþia pantelor erodate ale Podiºului Secaºelor. Contrib.. CRISTEA V. 79–80. Horti Buc. 1976. ºi Geograf. 23: 161–187.. ªti..Bibliografie COSTE I. II(1–2): 303–328... 1951. Agron. 1976. La croissance et la multiplication des algues Nostoc sp. 1968. 1992. 1995. CRISTUREAN I. Sér. 1983.. Asociaþii vegetale din rezervaþia naturalã „Pãdurea Hagieni”. CSÜRÖ-KÁPTALAN M. Bacãu.. 79–80. La Réserve botanique de Suatu (Departement de Cluj.. CRISTEA V. GOIA I.. 1983. Muz. Seria ªti.. Ocrot.. 1964. ºi Cerc. CSÜRÖS-KÁPTALAN M. Cercetãri de vegetaþie pe masivul Scãriºoara-Belioara. ºi Cerc. Bucureºti. albiflorum Ser. ªti. Acta Bot. Fitocenoze cu Juncus trifidus din vegetaþia muntelui Giumalãu (Carpaþii Orientali). de Biol.... de Biol. Vegetaþia din împrejurimile localitãþii Spring (jud. 7(1–4): 29–32. Contribuþii la cunoaºterea florei ºi vegetaþiei de pe culmea Pietricica (jud. Contrib. Bucureºti.. Bot. Vegetaþia mezoxerofilã de pe solurile sãrãturate din sud-vestul României (Banat).. CSÜRÖS ª. CSÜRÖS ª.. Egyet. 33–37. CRISTUREAN I. Stud. dobrogene.. de Biol. Cluj-Napoca. de Biol. Alba). Universitá degli studi di Camerino. Bucureºti.. Universitá degli studi di Camerino. Stud.. 133–140. Bihor).. 1981. DRÃGULESCU C... Analele Univ.. Cluj-Napoca. Trifolium lupinaster L.. 45(2): 207–217.. ºi Cerc. CSÜRÖS ª. RUSU I.. 7(1–4): 33–56. Cluj-Napoca.. 133–157. 28: 171–176.. CRISTUREAN I. Reconstrucþia ecologicã a haldelor de steril minier. PAP S. Termeszéttud. 1(2): 138–146. CRISTUREAN I. GROZA G. Seria Biol. Bacãu).. Geol. Et Scenedesmus acutus meyen dans la milieu cavernicole. Starea actualã a florei ºi vegetaþiei din rezervaþia „Pãdurea Hagieni”. 1994. 5(2): 219–235. Nat.. Contrib. 1976. Stud.

Serie nouã. 17(1): 35–44. Braºov. Inst.. 1999. DIHORU G.. Acta Bot.. GERGELY I. 2000.. R.a. Flora ºi vegetaþia rezervaþiei „Fântâniþa” din Dobrogea. Polit.. 15: 123–131.. 1971. Muz. Acad. Inst. 131–150. CSÜRÖS-KÁPTALAN M. Contrib. 12: 117–120. Cuza” Iaºi. Bucureºti. Braºov. Seria Bot. Acta Bot. Înconj.). Cluj-Napoca.. DANCIU M.S.. Contrib. 1997. Bot. „Al. Secþ. DOBRESCU C. Seria Bot. Bucureºti. ºi Cerc. 1968. Analele ªti.. DIACONESCU F. Secþ. II. PAP S.. 1968: 207–214. Cenotaxoni noi pentru alianþa Polygonion avicularis. 28: 161–163. Flora ºi vegetaþia Podiºului Babadag. Horti Buc.. 1965. ClujNapoca. 1965.. DOBRESCU C. Biol... I. Tulcea. 1966. Bucureºti.. Seria Bot.. Bucureºti.. Biol... B. Analele ªti. Bucureºti. 14: 129–134. 1970. Despre AgrostetoFestucetum sulcatae ºi încadrarea ei taxonomicã. 1971. Covasna). Bot. Serie nouã..R. 149–173. o insulã de vegetaþie pontic-balcanicã. DIHORU G.. CRISTUREAN I.. 9(2): 167–184. Bot. 5: 101–118. DIHORU G. Iaºi. ºi Cerc.. DONIÞà N. Cuza” Iaºi. 223–232. DIHORU G. Bot. Bul.S. 1975. 1970. 193–201. NIEDERMAIER K. Nat. ODANGIU A. DAMIAN I.Bibliografie CSÜRÖS ª. Bul. Contrib. Stud. Ocrot. CSÜRÖS-KÁPTALAN M. Bot. Bucureºti. RESMERIÞà I. 1969.. NEGREAN G.. Contrib. Contrib..... 2: 423–424. CSÜRÖS-KÁPTALAN M. Contribuþii la cunoaºterea asociaþiilor vegetale ierboase din lunca Bârladului superior ºi a afluenþilor sãi Analele ªti. 1976. DIHORU G. Stud. no.. 482 .. Stud... Bucureºti. 1973.. Acad. 14(1): 147–158. Studia Univ. Lucr.S. ANDREI M. II-a. Cluj-Napoca.. 16(2): 333–345.. 1972. DIHORU G.. cu privire specialã asupra asociaþiei de Calamagrostis lanceolata.. CSÜRÖS-KÁPTALAN M. Aspecte din vegetaþia masivului Leaota. Contrib. 1975... Analele ªti. Contrib. DIHORU G. „Al. din Transilvania. 1973. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. DEVILLERS P. Matematicã-Fizicã-Chimie-ªti. Bucureºti.. CSÜRÖS ª. Bot. Beauv. Ed. II. Med...S. Date preliminare despre flora ºi vegetaþia ierboasã dintre valea Mraconiei ºi Cazanele Mari ale Dunãrii.a. Cluj-Napoca.R. Univ.I. Secþ. 19(2): 407–410. Cluj-Napoca.. ÞUCRA I. Contribuþii la studiul asociaþiilor alianþei Filipendulo-Petasition din sudul munþilor Baraolt. Univ.R.. 78. CSÜRÖS ª.R.. II. DANCIU M. Braºov. 13(6): 301–318. Acta Bot.. Contribuþii la studiul vegetaþiei forestiere din jurul oraºului Sighiºoara. Biol. Contribuþii floristice ºi geobotanice referitoare la pãdurea Bãlteni (Vaslui). Univ.. 1962. DIHORU G. HODIªAN I. 1968. Ser. DANCIU M.-Forest. 19(2): 465–474. 1961–1962 (2): 949–961. CRISTUREAN I.. Bucureºti.I. DIHORU G. Deltei Dunãrii. Serie nouã. DOBRESCU C. DANCIU M. Biol. Bucureºti. Polit. 1973. Horti Buc.. 27(1): 3–8... Econ. Vaslui). Cuza” Iaºi. „Al.. CSÜRÖS ª. Peuce. Bucureºti... Biol. Amygdaletum nanae Soó 1947 în sudul munþilor Baraolt. 1972. Med. Cuza” Iaºi. Bot.. Ed.... DANCIU M. Studii asupra pajiºtilor de Festuca rubra L. Iaºi. Nat. CSÜRÖS ª. 1973. din R. DEVILLERS-TERSCHUREN. 141–159. 1979. Bul.. R.. 277–312. DOBRESCU C. Biol. Asociaþia Typhetum laxmanii (Ubriszy 1961) Nedelcu 1968 în vegetaþia Moldovei.I. BAVARU A. Iaºi. 1969. 1972–1973: 353–423.. Contribuþii la studiul fitocenologic al pãdurilor din bazinul Vãii Turului. Aspecte floristice din gorunetele munþilor Baraolt. Univ. KOVÁCS A. Tipificaþia sintaxonilor din alianþa Pimpinello-Thymion zygoidi. Horti Buc.) P. ºi Cerc... 24(2): 83–94. 1969. Biol. 2: 7–15... Iaºi. Sintaxoni specifici Deltei Dunãrii. 13(1): 19–30. Secþ. Seria Bot. 1963. 1970. J... DIHORU G. Contrib. Materiale pentru flora munþilor Piule – Piatra Iorgovanului. DIHORU G. Ser. Secþ. Analele ªti.. Ocrot. 3: 19–55. Polit. ANDREI M. Cuza” Iaºi. 1962. Cercetãri floristice ºi geobotanice în Rezervaþia naturalã Pãdurea Hârboanca-Brãhãºoaia (jud.. A classification of Palearctic habitats. DOBRESCU C. Iaºi. ªti. Strasbourg.a. Înconj. Vegetaþia din valea Mraconiei – depresiunea Dubova din Defileul Dunãrii. Bucureºti. Flora ºi vegetaþia mlaºtinilor de la Comandãu (jud. Seria C. Cercetãri floristice ºi de vegetaþie între Orºova ºi Eºelniþa.. Babeº-Bolyai. CSÜRÖSKÁPTALAN-M. Inst. Phytozönologische Unterschungen über die Târnava-Hochlandes (R. Braºov. 175–189. NEGREAN G. 1970. 21(3): 197–203. Biol.. POP I. Cercetãri fitocenologice în pãdurile de pe muntele Scãriºoara-Belioara (munþii Apuseni). Nature and Environment. Înveliºul vegetal din muntele Siriu. Studii fitocenologice asupra pajiºtilor de Deschampsia caespitosa (L. Contribuþii la studiul pajiºtilor xerofile din bazinul superior al Bârladului. Vegetaþia „Lacului dintre pietre” din munþii Buzãului. Asociaþiile de rogoz din mlaºtina de la Ozunca. 1985.. Cluj-Napoca. Acta Bot. GERGELY I.. Stud.. Serie nouã. Cluj-Napoca.. CSÜRÖS ª. Contribuþii la studiul florei ºi vegetaþie Lacului Sec din masivul Siriu.I. Seria B. Biol. Braºov. Univ. Horti Buc. Vegetatio. Dealurile Tohani. ºi Cerc. Serie nouã.I..a. Council of Europe. 1957. „Al.. 249–262. NEGREAN G. 1960. Bot. Biol.. „Al. SPÂRCHEZ Z. II.. Vegetaþia din valea Arieºului între comuna Cheia ºi pârâul Hãºdate. Univ. 1963.. Nat.

. ªti. DOBRESCU C. Übersicht der höheren Pflanzenge-sellschaften Ostrumäniens (Moldau-Gebit). 1990. Înconj. Analele ªti. X. veget. Seria Biol. 6(1): 11–20. Biol.. Bucureºti. ºi Cerc. Contrib. Bot... 1981. 30: 52–54.. II. DOLTU M... DONIÞÃ N. Iaºi... 6(4): 383–390. Suceava. Tehnicã Agricolã. EFTIMIE E. Szolnok-Szeged-Târgu Mureº. 1990. ale Inst. 1990. Iaºi. ºi Cerc. ªti. ªti. Biol. Univ. Fac. 1981. Secþ. N.. Contribuþii la fitocenologia pãdurilor de „Fagion” din Podiºul Central Moldovenesc. Bucureºti.. VIÞALARIU G. 483 .. Vegetaþia României. KOVÁCS ATT.-M. Stud. Bacãu. Serie nouã. Pajiºtile din Carpaþii României.. . Univ. GHENCIU V. Pãd. DONIÞÃ N.. SANDA V. 1979. 1973. 1972. 1961. Nat.I.. Stud. 1985..a.. Univ. Piteºti.O. The Maros/Mureº River Valley. DRÃGULESCU C. 24: 315–362.. Biol.. DRÃGULESCU C.a. Flora ºi vegetaþia Cheilor Cibinului.. PASCAL P. Secþ. Serie nouã. Vegetaþia alpinã (98–108 p. 390 p.. „Al. Secþ. 24–26. Stud. „Al.. Biol.. Muz. Constant. II. ºtiinþificã. PAUCÃCOMÃNESCU M. DRÃGULESCU C. Sér. 20(1):145–154. Cuza” Iaºi.I. DOBRESCU C. în R. Analele ªti. Muz.I.. Caracterizarea ecologicã ºi fitocenologicã a florei terenurilor nisipoase din România. Biol. CHIFU T.. Vegetaþia dealurilor ºi podiºurilor. Analele ªti.. 1977. Muz. ICPDD Tulcea. Rev. VIÞALARIU G. Univ. Wooden Vegetation. 34(1–2): 39–43.. DRÃGULESCU C. „Al. Cuza” Iaºi.. de Biol. II.. DOBRESCU C. 407 p. DOBRESCU C. Cãlinescu. în sudul Transilvaniei..... DOBRESCU C. Vol. Studii ºi Comunic. 38(1): 28–37. Contributions à la connaisance de l’alliance „Agrostion stoloniferae” Soó (33) 71 du Plateau Central Moldave. MITITELU D.. 37–88.a