Sunteți pe pagina 1din 31

60. Doreste cineva sa '''.~l ran~as:ca sau poaie chiar s.Ei vA umoare?

~ _

61. V -ati adresat poluiei pentru aj uror? ~ ~ ~ ~~ __

62. Vi se intampHl. sa luaji IJ:W;uri deprecautie sau chiar sa facet! ceva impotriva celor care ar

putea silt v~ faca rfiu? ~ ~ ~ __ . _

DAC.4. N I), TFfJceJi .In illCt~blilrea (,4. DACA DA, continull!ti!.

63. Ce ati intreprins? ~ ~ ~ ~ __

D'at·, p"'ind ((Acawitat.e halucfnatllrie-D(P3·) ,I idei deU'nnte aSDeiate'

64. Vl se !rmimpla din cand in cfmd ~a tr5.:ilii experiente neobisnuite? ~ _

65. Oamenii imi povestesc uneori c~. <Hid zgomote sau vocl in capul lor pe care ceilalti nu le aud, Dvs. vi

~HI il1JHmpiat af}a ccva?'_ ~~ ~~ ~ _

66. Vi se tran:smiil uneori mesaje personate prin inrermediul radioului sau al televiziunii? _

067.. D~d nUl:: Oar din partes Diavolnlui sm.l a lui Durnnczeuf: ~ ~ ~ _

~}ACA NID, Treeetl Ia intl'chal'ea 83. OACA DA, conti.map.

68. Ce auziti?

69.. Suntaceste voci la fel de clare 1;ii puterniee C~. ~ vocea mea? _~ ~ ~_

70. Cat de des am::iji aceste voci(zgomot.e> rnesaje, etc.)? __ ~ ~ _

71. Auz;ili voeile munai in anunntc momente ale zilei sau tot limpul? ~ __

DACA AUDE UOAR ZGOl\U)TE~ trece,i .13 lntrebarea 80. DACA AUnE VOCI, eontinua,i.

72. Recunoastet. cui apaf1~i:1l vocile? ~ _

73. Ce spun vocile? ~ ~_

74. Vocile sunt bune sau sun! rele?

-~--

7S. PI:iiJ.cuw i:mu nepla·cu~.e,,? _~ ~ ~_~ __ ~ __

76. Vocile va lntrerup gdmimiltl sau activjla~iie? ~ __ ~ __ ~ _

77. Va dau uneori online sau instructiuni? ~ _

DACi\ ~U, Treeeti Ia intrebarea 80. DACA DA, continuati. 7H. De exemplu?

79. Urrnati aceste ordine(instrLu::tiuni)? _~ _

80.. Cc crcdcti dcspre acestevoci/sau zgomote): de unde yin ele? ~~ _

81. De ceo avetiaceste experiente? _

82.. Sunt ele niste experiente normale? __ ~ _

83. Vi se pare uneori ca lucrurile obisnuite sunt ciudate !iDU distorsionate? _

84. Vi se int~hnplfl uneori sa aveti «viziuni» san sf\. vedeti hscruri pe care alt,ii nu lc vW:l? _

UACA NU" Trec:efi, la intreb;u"e,a 88. DACA DA. continulliti.

X5, De exemplu? _

86. Aceste viziuni vi se pal' foarte realc sau adevarate?

87. Cit de des vi se tntdmpHi sa aveti aceste experientc? _

.88. Vi se mtamp'l~ uneori sa simji,i mirosuri neobisnuite sau pe care ccilalli nule simt? _

DACA ~U~ Treeeti la intrebarea '9.0. DACA IJ.A, continuati.

89. Explicati-mi VH mg.

90. Vi sc ]utii.:mpl~. s~. simliti senzatii ciudate sau neobisnuite in corpul Dvs.? _

IlACA NIl, Treeeti 101. Intrebaeea 92. DACA DA~ eentiauatl,

91. Povestiti-mi vi ji',og despre aceste senzati i. _

92. Cum v-ati simlit din punet de vedere al samitii,t1i i. Dvs, '! _

EtA C.\ AL TeE v A D ECA T U BUN .:\'/! trc.c.cti In in Irch area 94. DA cA I, BIJNA, It '!,;QnU.nua!l.

93. Di:u::a «bin~». Considerati ca sunteti foarte sanatos? ~~ _

DACA DA, treCleti la intn~b~U"ea95. DACA NU,cont.nua~i.

94. Ce v-a prcocupat? _

95. Aveti vrco boala scmatica? ~ ~

9,(;. F.xisHi Vl'CO parte a corpului Dvs, care vt1 nelini~te~te"!

DA.Cl. nA~ treeeu In intrt'bare~'I. 98. DACA.N II" cOllUnuafi.

97. Cu capul stati bine? Dar cu inima? Stomacul? Resrul corpului? .. _

9:-:'. Putcli sa-m:i explicati? ~ _

99. Corpul san capul DV8. ~imau schimbar forma san dimensiunilc? _

DACA .NU" 'rn~c:efi hi ilurebllittllt J02, DACA OA. eO~itinua·fi.

100. Esplicati-mi '11/,[1 rog, ~ _

101. Ce prQvoac~ aceste schimbari? _

late despre«Depresie»(G6)

102, Care a fost dispozitia Dvs, ln timpul :l;japt1'unfirtii trecute: aproape tot timpul bund sau aprcape tot

timpul n~a?~ ~~ ~ ~ _

]J)AcA "'iN GENE.RAL REA.'ttrecC'~illli intreba,rea Uil4. DACA "iN GE~I.I£RA~, RUNA,'~ oontinua,i.

103, Au fost rnornente de-a ]ungul !:liiipt~m5nii trecute in care v-ati

simtit trist SilU neferielt? ~ ....... ~ ...... ~ ~~ _

104. Avetj vreun ruotiv dcoscbit ca 8& va simtiti trist? ~ _

lOS. Cat de des vi!. simli~i trist? _

106. Cat de trist v-afi simlit?' ._~ __ ~ ~

107. Vi 8-01 'intamphlt ,sa phingeIi 111 ultima vreme? _

1. OK Dispozitia Dvs, v-a afectat somnul? ....... _

l09. V-a afeetat pofta de m§m;are? _

110. Din cauza di~po7.i~~d D\'8. participaji mai putin in. diverse acl:ivitari? __

A A 1. V mati gt\l1dit sa v.a faeeti raliJ?. ~~ _

112. Va-ti gandit sn vri puneti capat vjctH?~~ ~ ~ _

IlAcA NL" Tr~ceti la Jntn!barea 114. DACA UA~ conttnuatt,

In. Often da: A~i f1cuJ vrw tentativiii de sinucidere? ~_~~ ~

Date privindi «Senlimente de cu~pabilitatelJ{G3) §i ",Idel deliranle de grallldaaren{P5,)

114. Dadi ar fi sf! va comparati ell un om obisnuit crcdcii c:a bilaruul ar fi: putin mai bun, pu!in mai cilLl saa

la feE? _

][)ACA ~!l\IAI BUNA, "jrecen la in,tl'cbat"tD 117. DACA !'CA.'\1 LA FEL/' trece~i la in:trebOirea lUI. Oncii "mai 1'C'a, II con tllma ti .

.115 .. Mat rau in ce fel? _

116. D~ fapt ce credeti despre I)v8.'1, _

117. D 3Id'i m iii bine: Mai bine in. ce fe I?

-------

118. Sunteti mild apartc intr-un fel anume? _

DACA NU" Treeeti b i.litr~bHrea 120.IDACA DA, enndnuatt,

i 19. In ce fel?

----

120. Va considerati lnzestrat .. !_~ _

121. Aveti talente sau abilit~ti pe care rnejoritatca oamenilor IH~ le au? ~ _

DACA NU~ TreceU la intrebarea 1.23" IlAC4. nA, 'Clon'lil~llOtti.

] 22 .. Explicap-mi va mg. _

123. Aveti anumite putcri speeiale?

124. Care sun! acestea? _

125_ De unde aveti aceste pllteri?_~ _

127. Sunltlli Ioarte bogat? ~ ~ _

DACA NU, Tr,ece1'Ji hi iutrebarea 129. DACA .IlA, >conUnuati.

128. Explicatl-mi vA mg.

'J 29. Se ponte eonsidera di suutcti foartc intcligcnt? _

DACl NIJ. Treceti 121. Intrebarea 131. DACA DA., eentinuatl,

• '11 ~ '\II

130. De ce ali spune asta? _

1J L V-.ali descrie ca fiind 0 persoana faimoas;ii'" _

132. V-ar putea recunoaste lurnea de la TV, radio san din ziare? _

Di\:cA NU, Treeetl la mtrebarea 134 .. DAC.~ DA; continunti.

]34. Sunteti credincios? _

UACA ~IJ, Trecetila intrebal"ca 140. DACA DA,cuntinuafi.

135. Sunteti apropiat de Dumnezeu? _

DAC..\ NU, Trece~i la iill.trebarea 140. DACllJ . .\, ,continuati.

136, Dumnezeu v-a ales pentru 0 misiune speciala sao. vi!. foloseste intr-un _

137. A~i putca Ii DVI:l" unul dintre mesagerii san ingerii lui Dumnezeu? _

131'1. Ce puteri speciale aveti en mcsagerfingcr) al lui Dumnezeu?

139. Credeti poate C:~ sunteti Dumnezeu? ~

140. Ave~i 0 misiune speciala in viata? _

DA.:C.i ~Ut Treeeti la 'intreharea 143. DAcl DA, contimmji.

141. Care este misiunea Dvs.?

142. Cine v-a dati aCC~8l11 misiune?

. -

143. Ali facut vrcodata ccva diu, eeva fa[a de care va simliti rau ~mu vinovat? ~~ __

HACi NIJ, Treeetl la 'Ulihreba.rea.149. DACI DA~ I;untinunfi.

1M. Cilt de tare va ,~ta!~jene~te aceasta? _

145, Credeti ca trebuie s~ fl1;i pcdepsit pentru aceasta? _~~ ~_

DACA NlI, Trece!!i la inb',ebaren 149. DACA D.-\., continuati"

146. Cc reI de pedeapsa ali merita? ~ ~ __

147" V"'Iali !;::[lndit vreodata sa va pedepsiti Dvs. in~hrf{! ~ ~ _

DACA NUt Trecc,j I a iQtrebarca 149. ,DACA IlA, cQntinua~t

]48. Afi mCllt eeva pentru a vapedepsi singur? ~- ~

149. Puteti sa-mi spunetidatade azi (~,dica ziua, !1LJIia, anum _~ _

DACi DA~ b-eCleli la hrtreharea 151. DACA NU; conti:nll,~!j.

~ 50. Puteji sa-mi spuneti ce zi a saptiin'1ilnii este? . ~_

151. Care cste numele locului in care v,a aflati acum? _

DACA ~'NESPITAt,IZAT;" TRECETI LA iNT'RF:BAREA 154,. "ACt\. "SFI"J'ALIZAT,!,"" CONTINUi\TI.

152, In ce serviciu ya aflari? ~~ __ . ~ ~ _

] 53. Care este adrcsa la carelocui]i in prezent?

DACA '·CAPABIL SA SPlJNA/' treceti la inlr~bar,elll '155. DACA xu 1;-; CA . .PABIL SA SPUN.'\', contjn ua,i.

154. Putcji sa-mi s:pnneti adresadumneavoastra de aC8I.sa? ~ _

DAcl "NESPITAlLIZAT/' treecti 11 i!l1!trebnrca 156. DACA ~~SPITALIZA'r,u cont.inuati.

155. Da(;ii cincva trebuie sa va sune iatelefon, ee uumar va forma acea persoana? ~

156. DacJi cineva ar trebui s.a v,a ccntacteze fiCa'3~ care arf numarul la care fir suna? _

157, Cum n cheama pe doctorul care v~ mgr1je~te? ~ ~~ __ , __ ~~ _

DACA Oo![\.~SPITALIZAl',~ TRECETl LA iNTREBARF,A 159. DACl. "'gPITALIZAT,u CONTINUAlI.

1.5!i Pureti sat-mi nurniti al~i membrii ai nersonalului ~i cu ce se oeupa?

1 :59. Stili cine este presedintelc (primul mi nistru) in prezent? -------- _

160, Cine cstc guvcrnatorul (prernierul) nostru? _

.61. Cine este primarul acestui oras?

A:PENIDECE A

EXEM PLAREILE. ORIGINA'!..&: !..EG:ALIE; MHS

SUNT SeRES! CU CIEIRNEALA ALJBASTRA IPE HARTlE ALI-AStRA

V'ersiurlea legala ~~pect8I1nd oopyr~ghttd a acestei salle ~e rorisa CU o€!mea~ti(lJH)astra pe harille t'J,llbCi<Stra. Toate c~le~alll1i \l@rS'iur'!i S1U nt copl i i leg a le,

Dale pri'Wind «DificullAt:i, la niv,elul gindiri;, abstracle~(H5)

Va VOU SPLJ!'l@ acum 0 pereche de ceJvinte ~i va rag s;a-mi SlPUlne~i In ce fel se ase~manal. Sa lncepem de exemplu cu Quvilntel€! «ll1ah"~' ~i «bana,i"'l[]». Pr~rJ af! se aseam~lI"Iiii Gili~, 00 au Ulil comun?

DACA «AMBELE SUiNli IFRUCTI!!»: Sine. Ge spurileti despre ... ?

(Akgeti trei ?lite ~i d~ a/~4nte ill gradf:! vari~re de difiruftate de pe lisla de Similitudini din Apendicele

A)

ltemi pElntful Simim:udini fo'losi~i pentrul EMiluarea (4!Dificultca~illor la nivellul g iii ndlrll abs,trach»

1. In ce fel se a5!;'1:1 m~r1~ 0 m i n:ge CI,l 0 pDrtocala?

2. Marui ~i banena? 3, Tocu I ~i crelonu 11 4 .. Nichel ~i ban?

5. Masa ~i ~lIn?

6. Tigtu ~Ij !!!~~al'lt?

7. Palarie ~icam6~?

8. Autobul ~i "IT,en?

9 .. Brat §I pidior?

HI. 1I1l1l1dafi r ;;i la lea!? H. llnehl ~i \lar?

13. PiotUira ~i poezie? H. DG!,al §i v,al.;''?

15. Aer ~I alp~?

16. Pac-e ~i prosperii1tate?' incercuiti itBml1 ale5i

Note prMnd ApendiC€!le AI: Similitudil'illile sunt in genel'alll evaluate ;;JiIlegand patru iltemi U! grad dlferilt de dificultate(de e~l<, lin item :5~lectat dill fiecarn grup de pabru ,al i'ntrf;gului set). C~nd IPANSS-ul ssts 'folOS!it longitudinal litemi brebuuE! schimba~i de la oevailluare la allta fna~ fEll In(li)t sal se fil5igur~ grade direrire de difi(ultab3 ~i sal se evite, pe dt poslbll r,ep~titii'e.

Atl auzit pfobabil expresia «ij svea o stea in frunrlMl». Ce inseamna illC€!dSt3 expresle? Existi'li un proverb car'e spune «sa m.! judecii omul dupal l1ainih·. Care este ilntelesull adanc al acastul prov,erb?

(A.Ji dr:xti a1te pro'V~fbe cu grade <ilferite, de dfficoitare din flsta pe cam o ga..siti 1/1 Apemlicele- B,)

.AIPEND.l!:CE B,

ltemi pen~ru IINT1EIRPRETAREA PROVERBEIbOR folo5i~ pentr.u evaluarea «Dificuit~~I.or ta nivelul £lind i rii a b5tr,acte»

Ce in!;el'es are proverbul: 1, dar ca bun~-ziu~

2, A av,~a 0 stea in fn.mte.

]" Doua cepete su nit rna i bll.Jlne ea UInU I.

4 .. CQpllul Cli mal Illl,11lte h110a~ ram§ulE~ eu burlcul ndaiat.

5. N u judeca omul du~ hal n~.

5. PG!ntru unul o1urn~. pel1tn,1 altul murna,

7. N u rot Oil Ilu,~te este aur,

8. NI.! zi hop! pal1~ I'IU sari groap8i.

9,

HI. IMI§ncal'€la vecim..uh.Jli 135m irl'totd~l!na mai blJJn~,

11. NUl pune toate oLl!~He in acel!:'!:;;i cos.

12. eLI Q floare nu se face pnimSivara.

13. Gille nu dlrp~~ spartu ra ITIdca 0 :sa=i fiE gre!J sa dreag~ borta mare.

14. Piatr~ care se IiOStogole~oo nu prlnde tllLl"chi. 15. A~chiiJ! nIL! Mire departe de porn.

16.

incercult/proverbele folosite.

Not! prMnd Apendiceie B: lnterprel:area provelibe!or este inl general eva,ILJalt~1 aleg€md pstru iteml cu lin grad difer de difH:ultate(se aleg.L';! un irlEm dinFioc:ar-e gr;up de patru din intl'@gu'll set) .. Atlmci rnfld PANLSS-ul este mloG longitudinal, it~mii ar trebul schllmbalti de If! Lin interviu I~flltlllli fo.losind proverbe cu un grad diiferit alii! cliifiirultate ~ ,wil:and pe cat posibil r'!!!petitia.

Note privind r~spun$uril:e: 'a Proverbe

162. De cart timp sl.lrrt@~ la spital(clinic'~r etc .. )? _

]63. De ceati \lifilt1it la spit.al(dinidii, etc.)? _

164. Av~~i n:evoie:sa fI~i la spital(dink;3, etc.)? ~ _

DACA. NU, Trecetl In tntrebarca 169. DACA DA, contlnuatl,

168. Pultetl ~-mi vorbltl dsspre sceasta ~i in ·ce r.;0I15ista? _

169, Dup5 parerea nvs, este necesar 5a luatl mecllcarnente?

~--=---------------

DA,CA DA" treeetl la mrrebarea 171.

DACi NU ,i ne.ratat eu mcdicamente1 tre.cep: I .. Intrebarea 172. DACA ~T[J ~,.~ trabd cu med:icanl,euh~, continds,i.

170. Atul1Id de ce iuati l11ediUlmente'?' _~ =- _

Trectlti, la iutrcbarea 172.

171. De ce? .. V.\J ~ju~ m€diCi;lmentele la ,ceva? ~ ~ _

173. De ee mal :Si.mte~r in spJt,al(cHnic, etc.) ·rn~:c;eti la 'intrehare:a 175',

174. 8q;Ilicatl-mJ v~ lIog =- ~ _

DACA '~l'I1ESPI'T A.LIZAT1" treeetl la i'ntreharea 178. DACA "S.lIT A I,IZA T;" conflin .. !tlli.

178., Caire sunt pl~nurile Dvs. de viitor7' ~ _

179. Care sunt plan1iJr.ile DIIS. pe rermf!!r"liung? _~ ~ ~ =-_

Ei blne, cam aceasta este ceea ceam dorlt sa v~ lntreb, A~ti Inbrebari d-espre mine pe' care al1Ji dorl s~ mi Ie punet'i:

MulWrnesc mUll!: pentru ajutoFlil [)'Vs.

CopydghuE! 1992, 1999. Multi-Health Systems Inc, AJl dghl~. reserved. In the U.S,A., P.O .. Box 950, North Tnnawanda, NY 14120-0950. HWCI-456-3003. In Canada, 3710 Victoua ParkAve., TOWnL!). ON I\.12H lM6, 1- 800~268-6011. Irucrnationally, +1-4Hi-492-2627. Fax, +] -"1\]6-492-3J43 or 1-88:::1-540-4484.

IQ PANSS

Chestionarul pentru informator pentru Scala Sindroamelor Pozitiv si Negativ (IQ-PANSS)

de

Lewis A .. Opler, M.D., Ph.D. & Paul Michael Ramirez, Ph.D. Tradus in limba rornana de Dr. Radu TEODORESCU

Numele pacientului:

Pacient #:

Datele observatlilor comportamentale De ta (Iunalzi/an):

La (Iunalzi/an):

I nformator:

Cotator PANSS:

Medicatia actuala ~i doze:

INSTRUCTIUNI

.

Va ruqarn sa Indicaji, punand un semn in spatiul potrivit, care a fost comportamentul pacientului pentru urrnatorii itemi ai PANSS-ului. l.imitafi-va observafllle la comportamentul pacientului din ultima saptarnana dinaintea interviului PANSS (cu sxcsptia sltuattltor in care se specltlca 0 alta perioada de timp). Va ruqarn sa fiti atenf la cuvintele si/sau frazele care sunt Tngro~ate. Speciticati comportamentul observat pentru fiecare simptom care este cotat ca fiind prezent. De exemplu, daca un pacient a prezentat idei delirante In ultima saptarnana sau in alta perioada ceruta, notan ideile delirante specifice pacientului. Daca a prezentat mai multe idei delirante notati-le pe fiecare in parte. Putef documenta aceste comportamente la capatut tiecarui item, in spatiul marcat pentru acest scop. Daca aveti nevoie de spatiu suplimentar pentru comentarii, ele pot fi scrise la capatul brosurii, Veriticati daca ati notat nurnarul itemului PANSS la care va referiti (de ex. P1, N5, G3).

Atunci cand aleqeti optiunea care descrie cel mai bine comportamentul pacientului din ultima saptarnana (daca nu a fast speciticata 0 alta perioada), retineti ca aleqand .Patoloqie incerta" lnseamna ca, desl simptomul a fast prezent (i.e. corespunde definitlei simptomului), nu era prezent cu 0 intensitate care sa perrnita sa fie cotat cu "Da".

Pentru cotatorul PANSS

IQ-PANSS ? fost concsput pentru a ghida procesul prin care sunt obtinute inforrnatiile de la informator. In IQ-PANSS sunt lnclusi doar cei 14 itemi PANSS care necesita intorrnatll de la un informator.

Daca doi iitemi PANSS, Retragerea soclala de tip pasiv/apatic(N4) !?i Evitarea social a activa (G16) sunt cotati exclusiv pe baza inforrnatiilor obtinute de la personal sau/sl de la alte persoane semnificative, intorrnatiile oferite privind cellalti itemi lnclusi in IQ-PANSS vor fi utilizate lrnpreuna cu datele obtinute Tn timpul folosirii Interviului structurat pentru PANSS (SCI-PANSS) pentru a-i putea cota. Trebuie sa putaf contacta informatorullQ-PANSS de fiecare data cano veti avea nevoie de noi detalii si/sau clarificari privind orice lnformatie care va este necesara,

SCALA P'OZlJiJLV AJf1

P11" IDEI DIEURANTE

CcmvingJeril ne'fondate, nereallsta :~i idiosil1lcr,etlc€I.

1. Sirnptomul ests absent __

2. Patologie mcerta; pot fi la llmlta superioara a normatului __

3. Sunt prezsnts ulna sau doua id,ei dellrante vagi, necrlstallzatesl care nu sunt slLJstinute cu tenacltate?

Da. __

Nu __

ldeile delirartte ~rntsrrfera cu ganclirea, rela~iile socials sau cu comoortsmsnnn su biectu Ilu i?

Da INu __

4. s.unt prezsnte 0 multitudine caleldoscopica de ideli dellirante imprecise ~i instabile ~ Gate'va idel deUrante precis conturats care uneo.rl intenera cu gAndir,ea, rellatiil,e soclale sau cu comportamentul sublectulur?

Da Nu __

5. Sunt prszents tusmeroes« idei deliranta bine formate, pe care suolectel le sustlne cu

tsnacltate ~i care lntertera uneorl CUI 'gandirea, rela~iilIe sociale sau cu 00 rnpa rta menttl~ subiectu lui?

IDa Nu __

6-. Este prezant un set srabil de ldel delirante bine cristalizate, eventual slstsmatlzate

susnnuts cu tenaonate !il carelnterlerii In mod evident cu gandirea, relal~ile scelale §i ell comportamentu: suolecnnur?

Da Nu __

7. IlE:st@ prezent unset stabil de idei dell iirante ca re S unt fie foarte slstem atl za te, fie 'rna l1e

numeroass ~,i care domina asp ecte ie, malore 8.1e viietii sulbie{;tulu~? D,aca Cia, conduc aceste ldel dellirante frecvent Ia acts nepotrivite iji iresponsabil,e care pot pune ill pericol eecurltatsa paclentunn seu a altora?

Da NU~I _

Comporta,ment€le observate:

PS,. AGTIIVIT A IE HALUCJNAIOBlE

Rela1rare varbala sau comportement indicEind prezenta unor perceptll care nu sunt genera,te de stimuli externt Poate aparea ill domeniul audi'tiv, vizual, olfacUv sau somatic.

1. Simptomul este absent.___~

2. Pat,o'logie i1m:::ioi'e!nJica" poate fi '1,81 Ilim~ta, superloara a lI1ormalului _

3. Su nt prezs nte una. S8JJ dou a halueln a~ili d i stinc'te, dar cafe spar rer. sau un anu m ~t nu mar de peroap~iiI anormate, vagi, care nu due I,a dlist.o rsiona rea. gandiril sau at com po rternentu lui?

D8. __ . Nu __

4. Halucinatiile au sorvenit jrecvern, dar nu eonnnuu, jar 'gal1direa ,i eomportarnentul pacientului aUI fost alectate minim?

De. Nu __

5. Au test ha,lUC'inatiile frecvente il a fost gandirea dlstoraionata si/ss:u a test campo rtam e ntul distructiv?

Da Nu __

Hlalucinatiil@ au lrnplicat mai mulie domenii senzorlale?

Da Nu __

A oat pac I entu I 0 interpretare deliranta acestor ha!ucinatii ~ le-a raspuns emotJionaJ(de ex. rasp furls) il unsorl, verbal?

Da Nu~_

6. Au fost tnallucina'ti~~e prezents Spf.O.Bpe tor tlmpul~ derermiriland 0 d8zorgalltzare majora a g~tndirili il. a comportamentulluii?

Da__ NIJ __

Oonsid,er~ pacientul aceste halucinatil ca fiind perceJ:r~ii reals ~i modul S8U de funqionare este swnjienit de frecvente raspuneuri de tip emotionel !li verba! la acests pe.rceptii?'

Da Nu __

7 . .A fost pacientul aarr:t8ne in intregime preocupat de haluelnatii, care domina 'gandirea!li com portamentu I sa u?

Da __ NIlJ, __

Interpreteaza paclentul haJucina~iile intr-o man~,~ua delliranta IriigidB, care provcaea raspuns.I!.lrIi 'I/·arbaile il comportamentale, inclusiv obedienta fa.~a oe ha~ucina~ma cu caractsr de comands?

Da Nu _

Comporl'.ame nte observate:

P4. IEXGJTAllE

Hiperactivitatea, a~,a cum sa ogillinde~te sa ln accelerarsa cornportamentulul motor, respcnsfvltate crescuta 1181 stimuli, hipervigilen1a sau labllltate dispozi~ional~. excesiiva ..

1. SimlptomlU~ ssw absent __

:2. Patoio>gi,e indio'llelnica; poata fi la limita suparioara a normalului_~ 3 .. A test fluxull verbal u~,oracoellerat ca ~,i cum ar f sub prssiune?

Da NlI __

4. A prszentat paelentul crii.z€l spcractce d€lftUrie,?

Ds__ Nlu

5. AVi observat la pacient 0 h~perac!tiv'i'tate s,emnifica:tiva sau~reC"\I',ei1'te i'zbucniri de hlperactlvltate rnotorie?

Da Nu __

III este greu paciemulu: s~ stea linji~tit mal mult de ca.teva. minute?

IDa NUl

' __

6. Pre-zinta paelentul 0 excltatls lmoortanta care H ecadeatsntla ~ atecteaza Intr-o oarecars m asu rafl.Jnc:~ifllle in d ivid uhui, cu m ar '~~ SQl1i1 nul ~i mancatu I?

Da NILI

'_~

7. P r,ezifllta paclentu I 0 exc iita~ie at& t de maroa tfi incat ilnt8 rfe rilii sever GU scm nul ii i mancatull ~i face aproape imposibUe ijntera:clil.llniille lnterpersonale?

Da Nu

__

~. Duee accelerarea yorbirili §i aactiivitalii motorll 1161 inC09ren~a §i epuizare?' Da..__ Nu __

CompOlrtam ~r't€ obse rvate:

P5. IDELUELIBANJDE DE.J.=tR.ANDQARE

Paclentul exprima idle!i 8xagerate asupra lui insu~~ ~iconv~ngeri n€!r€la'iiste de superlontats, inclusiv idei delirante de poseSi€l a unor capacita1i extraordlnare, de boga'~i'e" cLDno~tinle, f,aima, putere ~i de crsptate rnorala.

1. Simptomul ests absent __

2. Pa:tollogie ~mjQi,elnica;, sublsctut poate f 181 lirnita superioara a normalulol __

3. Un anurrst grad de expansivitate sau de laudaro~enie a fost prezsnt, dar fara idei delirante de grcmdoare evidente.

Da Nu~_

4. Pacienful se crede lin mod evilo,ent §i nereasst superior celorlalti.

Da Nu~_

Pr,ezil'llta pacientul cateva ide~ dalirante fra.QlmerrtaJ'e despre unstatut special sau; capacita~i parneulare?

Da __ Nu __

A aC\ionat paclentul conform acestor ldel deUrante?

Da NU __

5. A €lxprimat paclenful idei dellrants net delimitate dsspre rsmarcabtlels sale caliti!i'ti. staturt &aU putere, care i-au influen1at atitudil1ea, dar nu ~i comportamennn?

D8 __ Nu~_

B. A D rszentat paclentul idei de Ii rants elar expli"il mate i mpUcand 0 su perioritale exceplionala, in mai mult dec~t un silngur domenill {ooga.tie, cuno~tinte, fa.ima, atc.)?

Da Nu __

Au infrluenlataceste idei relaliile interpersonale §jLSiUl a ,ac~l,onat pacientul pe baza lor?

IDa Nu,,-_

7. Au test gal'lldurile, rella1i~~e §i ccrnportamentul paelentulul dominate de numemase idei dalirante pnivind calliUilille" 'bagaUa., cuno~tiI11ele, faima, puterea Si/S8U statura rnorala?

Da Nu __

Daca da., au avut ele 0 lliluanta bizara?

D8 __ Nu __

Cornportarneme observate (daca sa aplice, enumerali ideile de ,grandoare)

Ip6. SJJSFICIUNEfP~RSECUII E

Idei nerealiste sau exaaerate de persecutie, asa dupa cum se poate vedlea din atitudinea reze rv.ata , banuitoare a paclentulul din neincrecerea fii hipervigilenla sa susplcloasa sau din lidei dleli rante clare, I eg ate de i ntenli i Ie r~ uvoltoa re ale oalorl a ItL

1; SimptolTIul este absent, __

2. Patolloglie indoiellnic:.a; sublectul poate fi 1.8 limita superloara a normatulul __

S. Prezinta pacientul ,0 atitudine clrcumspseta sau ceschls neTncr,ezatoare?

Da Nu __

Dace da, pute,ti spuns ca stat gandrurile', relatille cat if cornportarnentul paclerrtului sunt atectate dear foarte pu ~i n?

IDa Nu __

4. A foot netncredersa paclentulul evildenta !l a lnterterat cu cempcrtamsntul pac~'entulu~?

D.3. __ Nu __

Au exlstat dovszl prlvltor 161 prszsnta unor ldel dellrante de persecutie?

Da __ Nu, __

AU sxlstat dovezl privind prezenta unor idei delirante de persecutia va)gi ~i care nu au inf~ue'nt:at afitudinea sau relatiile interpewsonale ale paclernulul?

Da Nu __

5. A exprlmat pacienrul 0 netncrenere evlclenta cars Eli dus la 0 perturbate majora a relatiilor interpersonale?

Da __ Nu, __

Au exlstat ldel eellrante de, persecute clar formula.te, dar CIU un impact Ilimitat asupra rella,ji~or interperscnalesi asupra cornportamentulul pacisntulul?

Da_ NI..JI, __

6. A exprimat paclentul idei deurante d,e psrsecuna ,dlistil1ct,e ~i invadante, care pot fli slsternatlzate Jl care au lnterterat semnlricatlv CIU relatiUe interpersonale?

008__ Nu,I _

7,Ati observat daca paelsntul a prezentat 0 retea sisternatlzata de ldei dellira.lI'1ItB' de perseeune care ,'-au domlnatgandirea, relaflile socials Ecomportamentul?

D.a Nu

--

Ccmportarnerne observate (daca se apliica; enumera~l ideile de parsecutie)

P'7. OSTIILli.ATE

Subiectul i§i $xprima verbal 51 nonverbal tuna ~,i resentimemele, tnclus'v prln exprima ri sarcesucs, comoortamente paslv - agresive, liniurii verbale §i aqreslvitate,

1, S~mptom ull ssts absent...,___

2. Pato,loglle lndoielnica; subiectul poate fli la urntta suoerloara a normalului __

3. i~i manifesta pacientul tuna in mod indirect §ml repnut de exernptu prln sarcasme, !ipsa de respect, exprasil ostile sau ,iritabnita:te ccazlcnala?

Da~ Nu __

4. A aratat pac I entu I " atitudi n e 051iilal fali~a ~ prezentand i ri tabli litate frecvs ota i1 sxp resli 'h~~i~e de fllrie, sau resentimem?

Da_ Nu~_

5. A tost paeiennrl foarts iritabil i!. unsort a ihjJli~] ,sau amenlint,at verbal?

D8,__ Nu __

6. Lipsa de cooperate ii injlUdile sa'u amenintari.le verbals au lnterferat cu relaliiie soctale 8.I'e pacientului?

D

A. fast paelemul violent iidistructiv fara insa sa-l aqresezs fizie pe c€lila~~i?

Da Nu __

7, A dus furia pacientujul la 0, llipsa de cooperare extrem~, care fie a Impiedicat alts relatll sau a gene rat eplisoade de aqreslvltate tizica fa~a de ceila1ti?

Do3.__ Nu, __

Com portarnente 0 bs e rvate:

-

N2. IIMPUCARE AfECTIVA SCAZUTA

upsa de lnterss, llpsa irnplicerii ~i lipsa ,8l11gajarii atectve 'In raport cu evenimen'tele vielii.

11. Simptomul esta absent __

2. Patoloqie indoielnica; sub,iectul poats fi la ftmlta superioara a norrnalutui __ 3, ii lipse~'te paeiantului de obicel ini~iativa?

Da__ Nu __

Plrezilnta pacrentul un deficlit in iinteresUlI fata de evertlmentete dill jurul sau?

Da Nu, __ .

4. Din punct de, vedere emononat ssta paclsntul in general distant vati§i de rnediu ~i doe solicitarille acestuia?

Da Nu_~

1!J'Bes este ~ncurajelt pcate paclentul s,a se angajeze in activitaf?

Da __

INu_

.5. Este pactsntu I in mod ev i dent dstasat emotional fa ~ de alta persoane § i fala de evenimentele din mediu! rezistand ortcarul efort facut cu seopul de a-II incuraja s~ se ilmpllice?

Da __ Nu~~

Par,e pacie II1tull sa fie distant, doc i I §? i '~'~Ira scop, dar pea te fi vacut sa se I m pi i ee in comuniCari eel punn pontru 0 duratai seurta?

Da INlu __

P08.te pac i e n tu I sa -§ i satis~aca proprrme n avol, c h jar dace un eorl are rII evoie de ajuto r? O'a__ Nu,!-_

6. Ati observer dac.a paciennn prezinta un defricU marcat €II intereslJllIi ~i al limplicarii ernononale, care a dus la limitarea conversaullor cu oailalti 's; '~ecvent la negliijla_r,ea n€lVOHOf personate, pentru care pacientul necesita supraveghsre?

D8__ NU __

7. A fast paclernul Bproape in Intreglme repllat asupra lui lnsusl, fara sa cornunice §j sl-a neg~ijat cornplet nevoUe parsonale,ool1:;ecln1a a unei profunds llpse die lnteres ~.~ de lrnpllcare emolionaJa?

Da __ Nu. __

Comportarnsnts observate:

N4*. REPLIERE SOCJALA DE TIIP APATIG/PASIVReducerea lnteresului ~~ a ini~iativei in 'Int9ractiun~ soctale dln cauza pas,ivitatl~. apane], anargiel sau avolliliell sublectului, Aceasta due€! la 0- lrnpllcare interp6llrsonala scazuta ~i la negiijlan:!a activita~ijllor vllelU de zi cu zi.

1" 8im ptom ul este abse t1t....___

2. Pat,alogla indolehlica;, suhiectul poate 'fi la limits, auperloara a normanuut __

3,_ PrezirIJra pacisntul un lnteres ocazlonal pentru actirvita,i socials, oar are foarts pu~llna ini~ilat~va? De ax, stablle~te reialiicul aJ~lli, dar nurnal cand acestia fae prirnul pas.

Da Nu __

4, Se peate spume (;8 paelentul IndeDline~t€llPaslv eels mai multe actMta1i soclala, dar lntrun mod daz lnteresat sau rnecan lc avand ten d i n1a die a sa, retrage, ps u itl mull p I Eli n? Da__ Nu, __

5. Sa, poets spuns ca pacientul participa paslv la un numar redus die actiivitali sociale E nu mani'festa aproaps delQC lnterss ~i nlcl initiative,?

CIa Nu~~

In general pacientul petraea putijn Ump Tmpr$UnS cu a.llili?

D9 __ Nu __

6. TIMe paelentul sa fie apatlc.!l lzolat, participand toarte rar la activitati social€l;?

Da Nu __

i;;i neg!ijeaz8 uneorl proprllls nevoi persana'le7 Da_~ Nu __

Are paeientul fcarte pu,in,e contacte socials spontane?

Da Nu __

7. A tost paclennn profund apatlc, izolat social §i s-a. neglija.t personal (de ex, foeti€! puline aetivitalli cotidlene, cum ar flifaclJtul patului, spalatul din~illoor, spalatul)?

lDa_ Nu __

Comportam e nte observate:

-NoM :' Acesta est.e U II1IIU I d lntre eel doi lte mi PAN SiS care so nt cota~i exc Ius Iv pe baza inforrnB!~iUor ob~lnute de la personal :jilsau de 'Ia aha peli'soana semnifiieativa, asdel im;al nive~ u I de severitate preelzat a lei v,a fi eel care va fi utmzat la eeta rea item ulu i oorespunz:iitolf' din PANISS.

PSIHOPAJOJ.:.oGL~E GENERALA G5" IMANIERISME $1 POSLUB8

--

M il$ca ri sau pcstu ra ne natu rate, creand 'i m p res i a un ei aparente st#in gace, riglide, dezorqanlzate sau blzare.

1. Simptomul este absel1.__ __

2. Patologie tndoielnlca; su'biectul peate fi la limita superloara a normalclul _

3. A prezsntat pacientul 0 stangacie u,oara in mi~cari sau 0 rig1idiit;ate discretai ,9 posturiil?

Da Nu. __

4. A~ observat (Jaca mh;c8lr1ile pacientului sum evident'stangace sau dezorpanizate, .!!m d.ace pacientu] msnt1ne 0 postma mmaturala pentru perioade sC.fUlrlra?

Da Nu~_

5. A prezentat pacientullocazional ritualuri bizare?

Da Nu~~

Ali observat dlac~ pacientul a prszsntat rpostuld contorslonate sau) poate, a mentnut 0 poziti e an ormala p entru m u It tilrT1 p?

Da Nu __

tt A repstat paciennn Ir(f}cvent unele ritl!Jaluri blzars, man i.i!!! risme , mi~c,ari stereo't1ipate ,saul coats, a poz.i~ie comorsiona ta a fost me n~i n uta p entru mal m ult ti m p?

Da Nu~_

7. A test existe nta pacientu lui 9'S rl os alterate de prezema cvasl-permanenta a m i$c.6miior rltualizate, 8tereotipate sau a manlansmelor cle mi~care aau prln mentinerea., in cea mail mare parte a. tlmpulul, a unei poz.i~iil namlscats nsnaturale?

Da Nu~_

Comportamente observats:

G6.DEPAESIIE

Sentimente de triste~e, de descuraiare, cia l1epI.Jtinta ~i de pesimism.

1. Simptom ul este absent __

2. Pa'tologie indQ'iellnic~; suolectul poatef la llrntta super~oara a normallululi __

3, A exprlmat pacientul un anumit grad de triste~ sau de deecuraiare numai a.tliJnci ca.nd a test In~rebat d lreet §1 n WI exist:a dovezi clare de clap resie II OJ n~vellu I a tltudl ni i gls n ~ rale sau ail comportementelui?

Da Nu_

4. A exprimat paclentul spontan sentmente distincte detrista~e ~c_l:tH de ~iDsa, de speran~a?

Da Nu __

Da:ca este asa, se poate spune Ga dlispozi~ia depresiva .nu are un impact major asupra comportamentuluissLi' afunctionir~i socials §l ca, de obicsl, pacientull poatef fnveselit?

Da Nlu __

5. Este d ispozi~ila depr9siva a, pac i e ntu lui asoclata CU 0 tristete €lN~d ent:§, pas ~m ism j pi erd e rea inte res ul Uli social, inC€iti n i rs psi h omotorls §i a ~ nterferat cu porta de maneare §i i CUI so mm.J~ '?

lDa_

g" A fest dispoz.il~ia depresiva8Sociata CUI sentsnente Sllls~inUit:e' de n9fericire~ p~ans oCBzicmal, sentiments dE! lipsa de speran~a ~i de iinutil~ta~e?

Da __ INu __

Ainterferat fn mod semnlflcarlv depresta paelentului eu apetnull §i!sa,ul cu sornnut, CIU fu nction.arBS. motons if soc~a!a j TnsiQ~ite, de pes i b i ~e sem ne de negl ijen~ personals?

IDa Nu,l.....-_

7,. A lnte rte ra t serios dlisp ozitia de pres iva CILI cele mal m ulte fu nc~i il majora? Man ife'sta ri!e pat include p~ans frecvent, simptome scmatlce prculUln~ate. concertrare diminua.t~, incetll1lllffi pslnomotorle, dezinteres soclat, neglijel"il~a persona~a, posibli~e iideid~liirante depJreeiiv·a sau 111 ~h i Iliste ~ilsal!l posibil e ilde~ sau cornportam ente suic~clare.

Da Nl!J __

Compo ria mente cbse rvate:

<37, iNCETINIRE: PSIHOMOTQ,RJE

-

Reducerea activlitatii pslhomoteril, a~a dupa cum se poate observe prin incetinirea. sau dimilluarea mlscsruor sau a. vorbiril; scaderea responsivltatll 161. stimuli ,i un tonus corporal redus,

'1. Simptcmul es'te ebsent., __

2. Patollogie Tndoielnica; subieclull poateft ta urnna supencara a. norrnalului __

3. E exlstat 0 scadere ~o8rc1, darobservabila' a frscventel mi~carilor.1i vorbirii? (de ex. pacientul pare oarecum neprcductlv la nuvel gestual§il conversanonal.)

Da INlu __

4 .. A fost paclentul in mod evident rncetinitin mil~c~.rl?

Da __ NUll-_

A test vorbirsa pacientului caracterizata printr-o produc:tivil!ate scazuta, lnelusfv latenta marcata intra lntrebari ~i raspunsuri, pauze prelungite ~ un ritm verbal lent?

De Nu __

5. A~i rsmarcat 0 reducere impo.rtanta a activita~ii motorii, facand comuniceree extrem die neprodlUctiiV8 !ml" poate, Ilimiitand flJnc~ionarea in s~tua·~il soclale sau ocupanonale?

Da Nu __

Este pacientu: gasi't eel mal adesea stand asezat sauintil"'ls? Da__ Nu,\..--_

6. AUI fast mi~c8mille paclernulul toarte lents, ,ducAndl la un minimum de aetivitate ~il de exprirnare verbala, pacientull petr,ec{undul-l}i csa mai mare parte a. zilel sUind inert .§!!:! zacand intlns?

Da __ Nu __

7. A fost paclentul aproape complet imobU §i praenc nu a raspuns la nlel un stimul extem?

Da Nu __

Comportement€! obsarvate:

G8,. LI psA DE COOPERARIE

-

Ref LIZ activ de a respeeta do ri nle I e perscanelor sem nificaJt~ve, i nidl.l s~v pe ce I e a I e intervi.evatolriUllui, ~de personalulul s~aalicesc sau ale famil~,ei, refuz care SB poateasocia cu ne lnoreds reja titudlhi i defen.S; ive" incapata n are, In egativism, respm g€lrea a.ultorit~~i i, ostl I itate sau atitu din i be! i cease.

11. Simptomu~ este absen~._. __

2. Patologie 'hlaoiellnilca; 811ibijec~ul poats fi la.llimita. siuperioara a normalulul __

3. Se conformleaz8 pacientrul cerin1elor CUI 0 atituClin€l nerabdlstoare, ms€;ntimenitara sau sarcasti;ca?

Da Nu

--

4. Pacii,entul refiuz.a uneorl ·trn mod categoric sa se contorrneze unor ,exigenl;e soclale firel§~ir cum ar fi faeuulLIl patului, respectarea pmgramlUlll.lli, etc.?

Da Nu __

.A P rezentat pacientul 0 atiltu d.i ne ostila I defe nsiv~ sau Ii! eg ativista?

De. NUI _

De abieeil, poate Ii pacienrt'ul convtns sa-~i modrrfijc~ atitudfrnea? Da__ NLlI- __

6. A ffost paelentul freevent non-compliant fatade oarerile proprlulul antUlraj?

Da Nu~=

n priveso ceilal~i pe pacient ca oe un ".marginal~' sau ca av~nd "probleme serloase de afitu elii n e" '{

Oa_ _ Nu __

6. AfQiSt paclentul foarte nscooperant, a avut 0 atltudine nega[iv~sta sau uneerl belieoase?

Da __ Nu __

A. r~fuzat pacientulsa I~.spund~ celor rnaJ .,nune exlgente soclale? Da __ Nu __

7. A ~nfluenlat ser/os rezistenta activ~ a pacilentulluil aproape toate domeniille rnajcre de functionara? De exemp~u, paciisll1tW peats retuza once impllicar€l tntr-o aclivitate sociala, refuza sa aiba grija de igiena persenala, sa voraeasca cu familia sau cu pereonalul §ii sa pa rtlci pe c&t de pu~i n I a. Uri i n terv~u.

D8. __ Nu

oorn po rtarnsnte nbs€! rvate:

G 14. CONTROLUt IPUlSIONAL ID~M~NUAT

IR eg Ullariz8.r€l ~i eontrol pe rtu rbat a.l ac~i u n i'l a r §~ al i m pulsu rna r i nte ri Clare, d ueand I a die sea rGa ri tsnslonale §i emolionale subi~e, nernodulate, arbitrate sau prost orientate §i fara nk:i un interes 'fa~a de conssclnte.

1. S ~m ptom ull ests absent.,_,' __

2. Patologie Tndoielnica; sUlbiiectul Doa~e f~ lie limita, superloara a norrnannul __

3. A avut paclentul ~el1ldinta sa eEl eneNeZ€ relativ u~or~i ssse simta frustrat atuncl cand este suesat £i8~tJ oano i sa rafuza ograJiifica\ie, dar actioneaza rar de 0 manlara i m pu Ils~va?

Da Nu __

4. A d even it pacientu l fu rios §il ag resiv ve rbal dlupa 0 provoca re minima?

Da __ Nlu~_

Ocaziona.l s-a intamplat G8. paclentul sa fie arnenlntator sau distructiv?

Da Nu __

Atoet pacientu I iim p I icat il1ltr -0 contro ntare fi zlc~ sau 0 b~;taie m iliJ.C r.a~?

Da Nu __

5. A prezantat pa:cilentul splseade repeta.te de impulsivirtat€l ilmp1licelino injurii varbale, d istrugeri de bu nuri £at~ amen ~nta ril fi zi:oa?

Da_ Nu __

Au sxlstat eplsoade implloand violenta marcata pentru care pacientul a necesnat ~2oll.are, contente fizica sau adrninistrarea unul tratament sedativ?

Da __ Nu __

6. A f()51 paclentul in mod 'recvenf lrnpulslv, agresiv, amenin1ator, revendica:tiv ~i distrugator" far~ sa la in niei un fel TIn consider"~llie cons,ecirillele posibile?

De. Nu __

A avut pa.ci.enw! un comportement fie agresiv sau a comis otense sexuale?

Da Nu __

A raspu ns paeientel, p e plan corm portamental unor Ih 811 uci n a:tn de ti p im peratlv?

Dta Nu, __

7. A prezentat paeientul a aqresivltete C8Je poate duce la cmucldere, agre,siviltata sexuala" acte brutal I e reJ:l(~tat€ ~ com portarn ente de auto-distruqe re?

Da Nu __

A nscesltat paci€lntl!.J~ 0, StU P ra:veg here per:manenM sau rnasu ri de cQlntenlie fuzlici3" data rita illcapa:c~t.a~~ i' sal e de a·,~ i centrola impu~:s'u rUe oe riculloase, ?

Da Nlu_~

Comportam ents ObS,9 Nate:

1. SimptomiLIll este absent __

2. Patoiogie Vndolle~nica;; sublectul poate vi la llmita superioara a normalullui __

S. A parut paclenns stangaci in prezenta altora §i a preterat singuratatea, de~i a particlpat la indatoriri socials anmcl c8"nd a test solicltat?

lOa Nu __

4. A participat pacientul " in sila" la toate sau aproape la toate actiJvita,ile sociale,?

Da INLI

__

G 16""0 EVITARE SOCIALAACTIVA

Partlclpare socials dlminuata~ aseclats cu tearna, ostllitate sau neincredere nelustlflcate.

A trebuit ca paclentul sa fie Tt1iduplecat ca sa partlelpa la activi'~a1ile sociale?

Da Nu, __

A fost n€lvoit pacientul sa ebandoneze subit activltatsa din cauza anxieta~H, sUSp~c~iQzita~i seu ostU i'taW?

Da __ Nu __

5. S~a inrtAmpllat ca paclentul sa, evite rnulte interac~~uni socials, in cuoa etorturtor ce~orlal1i cia a -I taee sa partici pe, fie di n h~ca 5a'U din fu rie?

Da INu __

Are paci,entu'l tendint,a s8-~i petreacEl sillgur tilmpul Iliber din .cauza fricll, ostimatiisau ne in Grederii?

Oa __ Nu __

6. A participat pacientul la fO'arte p'utine activ~ta~ii soctals din motirve de frica, ostilliitate sau n e in credere?

Da __ Nu __

Cand a tost anordat, a avut pacientul {)I tendinta puternica sa intre1rupa orice intera.cliune §J sa S9 i zolez.e die eel I a I~l?

Da Nu __

7. Se peats sp'une ca paclentul nu a putut fil convlns saseanqaieze in activita1i soctets din cauza unor sentiments putsrnlee de frica, ostiliitat,e sau a unor ldei delilrante de persecutie B pe cat pos i b ii,s evitat aries contact il s~a Ii zolat die ce illallil?

Da Nu __

Com portam ante 0'10519 rvate:

"'N"ta~ Acesta este unul dlntre eel dol Item I PANSS caire SUint c()t9~iexclusiV pe baza i'nformatlUor o'b,l;nute de 19 personal !;ii/sau de 18 alta persoalila. semnif~cativa!, astfel inca.t nivelul de severltate precitzat aiel va fi eel care va fi utiUzallaJ cotarea itemllllui oOlrespunzilitor d~1iI PANSS.

lnterviiul d~nic sUuoturat pentru b1a sirulfOmuluii pDzitiv §iii.ilI siru:ll'0111Ului negative

SC1-l'ANSS

LA. Opler, M.D.,. Ph.D., KR. Kay, Ph.D .• 1.1'. Lindenmayer, M,D .. , & A, Fiszbein, M,D.

f'!Jlumele paci:entu.llui S!:l~ rJuma, die identinca,r€l: _

ExQmil1latal': ----------

!

/

Date aSllpra aUpsei de sponianeilah §I de flul cenversationaiht,(NG) «'Raparblri inte:rper.sonale alierate!»,(N3) !i((lezurganizare cmnceptualiJJ(P.2)

BUll.] iilU a, ma nu rnesc .. " vom petrece 1m preu na urmaroarel'e 30 sal:.! 'W' de minute VQrbi rid d~spre DIIS, §'i rnotlvele car€!: v-au n'icll't: s:!i ven~~i a ic!. Poote c~ ~Iti Pl!te~ ir1l~':epe PQvestil1d u· mi cate ceva d~spli'e Dvs. ~i moo i Ul~ pvs,

{Instmctiuni pentm examlnalot; AcoJdali eel PUP" cind minute pent1V (J etapii lWt1-t1iredivfi aJ $CO'puJ stablllril umll ccwtact in contextuJ .utmi l:reCeri in rews-fij generate In;allJm de a trece fa mtrceJ.J.jrile $pedfice enul.lteFate 111.a1 jos.)

1. V~il~i sirntit lligrijora.t sau ne:!:'V01S in. cursul ultimei ~~.phlm§ni? _

DACA. DA, treeeti la tntrebarea J. IlACA NtJ, oonHnufi~i.

2. 1J'8!CA. nu: Ati putea spune c~ sunteti de obicei calm si relaxat? __

DACA DA" trete~i hl intrebarea 8. HACA NU, c;ontinua~i.

3., Da.cll dOl: Ce vil face slt vA simtiti nervos (ingr~iQr;;lt. lipsit die calm, "incord<ttj?

4, edt de nerves (ingrijorat, ete.) v-ati slmtit? ~~~~ _

5. Vi s-a lL1!tfi:mplat f.la tremuraji uneori san inima si! va bata foarte repede? _

7" SOll111UI. pof'hlJ. die ITlflll1Care sau participarea la ac:tJ!vit~t] v-au fost afeetate? _

8. Lucrurile au men! bine pentru Dvs.? _

9. V -a SU!pamt ceva in ultima vreme?

10. Puteti S3~mi spuneti d~e ceva asupra g&ndmilor Dvs, despre viata ~i scopurile ei? ~~~~

1 L Aderati la [) anumita filozofie?

12, Uneleperseane lmi spun ca. de C['OO tn Diavol; ce credeti Dvs.?

DACA NU (adica, nuerede in Dlavol), Trf!,t~0~i la intrebll!1"lI!,a H. DACA DA (llidIci:t •. erede), conHn III a~t

'13. PiJ)te~i sa-m~ spunetl mai mult dcspre asta? __

14. Pure'~i citi gandurile alter oameni? ~~ _

HAC! NU, Treceti b. intrebarea 16 .• DACA DAt contillua,L

l5. Cum faeeji asta? ~~ _

16. Pot altii :sa v,~, citeasca giindm:ile?

------------------------~----

IlAcl N IJ,. "1'I'cccfi .la.intl·,f:h:ar(l:a19. DACi DA" conllim~ll"U.

17. Cum pol ei face asta?

18. Ex~.~ta vreun mctiv pentru cacineva sa lnccrcc sA v';: c].~.e<lsd gitn.d~ril~7

19. Cine va comroleeza gandmile? . ~ _

2.0. Cum v-ati petrecut timpulin ultimele zile? ~_~ _

21. Prefcrati sA :lip singur? _

22. Vol al~'dum~~ altora in diverse activitati? ~~ _

DACA DA, treeetl Ja :intreb~na 25 .. DACA Ntr, contlnuntt

23. De ce nu? .. Va. este fr~ca decameni san rm va plac? _

DACA xu, Treeetlla intrebar,ea. 26. DAC.4. DA, continuatL

24. Ila~i d:l!: PuwU sa-mi explicati? _

Treic,eli la 'inrrebarea 26.

25. Povcstiti-mi d.CS:PI'I:: aceasta?

2:6. Ave1i multi prieteni '?

DACl DA, tr~'~tj l1l, int~eb~u.·e~.30. DACI NU ~ coulin.~~ali.

27. Doar dt;.iva'!

DACA DA~ trece,i Ia l:ntrebarea 29 .. DAC • .\ NtT, CQntimlliJI!i. 2:( Vreunul? .... De ce?

T receti la in tre barea 32.

29. De CI;J doerputiniprictcni? ~==~~ ~ ~

30. Sunt prieteniapropiati?

HAC..\. DA. tr-ecep ~a int-rebarea.19. DAcCA NU,.continm'!ti. :n. Dece?

32. Credcticaputetl avea lneredere in cei n1.a~.l1ilU~~~ eameni? ------------

DAC.;\ IDA" tn7C!etJ Ia intrebarea 34. DACA NU, oontinua,l.

33. De ce nu?

34. Exi.s:tll! anumiji oameni in care nu ~lveli incredere in mod special? _

IlACA NU ~a tntreberea 34,1 DA hli intf'1ebarea 32, treceti la illtreb~rea 41.

DACA N'U la gtt'ebal"l;,~a 34 ~i NIJ 'Io.intr,cbarcn 32. treeetl 1a intreb.a:rea 36.

DACA OA b iutrtba.rea. 34, eeurlnuad,

35. Puteti ~a-mi spuneti cine sunt accstioameni? =~== _

36.. De ce nu aveti incredere in eameni (1$~U spuneti numele unci pcrsoanc anume)? _

DACA "'NlT STIUj1 SAU "NlT VREAU 51 SPUNt eenunuau, AUfel, treeetl la inh'·ebare~. 41. 37, A veri un motiv mtemeiat ca sa no aveti incredere "in .. "

3!'L ... v-afacut CeVEli:U1Ui111e'? ~

39. Poatc ccva cc (numele persoane i) s-arputea sa va facaacu.lIl'I.? ~~~ __ ----------DACA DA,trec~~i lilittt!l"eJM~rea. 41. HAC! NU~ eonli~HHlU.

40. lmi puteti explica? _

41. Va intdcgqi bine cuceilalti? _

42.. Di n ce cauza?

43, Va pierdeti repede firea? _

44, V~, hH'l.ti la b~lah:;'!

DACA DA. trCoCfti In jntnbarca 44. DACA NU~ oon.tjtlUa~i.

45. Cum Inccp accste b!tlii? _

416. Povestiti-mi despre acestebstai, ~~~ _

47. C;lt de des se tntampl&? ~

48. Va pierdeti controlul usor? ~~~ _

DACA NU, Treeetl la iD.trebarea sa, DACA UAt continua,i.

49. Ce se Itlitimpln eand va pi en:lep controlul flsupra dumneavoastra? _

50. V&i plac cei mal multi dintre oameni? ~

Ji)ACA DA, tl'eCle{ki la tntreha,rea. 52. DACA NU,ti(lnlliulla~'i.

51. De ce nu?

---

:52. Exisl.a oameni d.rora UL! le suntetl poe plac? _

53. Din ce cau za?

54. Sunt oameni care vill vorbesc pe la spare? ~

Df\;C~\ NU~ Trect.\~i la intl"~b~.f1!;'a 57. DoACA D'A~ CQ'Htinua~i.

55. Ce spun. despre Dvs.? ~ ~_~_~~~ _

56. Die ce?

----------------------------------------------------------------------

57. Existii oarnen i care va spilon.ea7.a sal] care comploteaza lmpotrlva Dvs.? _

58. Vil simp:~] uneori in pericol? _

DoACI ~:U~ Trecetl la iln:.r~ba.rel~ 6~. UAcil nA~ conllnuutt

:59., At,~ spune d't viata va este tn pericol? ~ ~