Sunteți pe pagina 1din 18

1. Teoria generală a dreptului în sistemul ştiinţelor.

Identifcaţi ştiinţa şi trăsăturile distinctive ale ştiinţelor în general şi ale ştiinţelor juridice în special.

Generalizaţi criteriile de clasificare a ştiinţelor, în general, şi a celor juridice în special.

Argumentaţi necesitatea studierii teoriei generale a dreptului pentru un viitor jurist şi rolul acesteia în
studiul celorlalte ştiinţe juridice.

2.Scop ideal şi funcţii în drept.

2.1. Caracterizaţi scopul dreptului la diferite etape de dezvoltare istorică.

2.2.Determinaţi idealul şi valorile în drept.

2.3.Estimaţi funcţiile dreptului Republicii Moldova.

1. Norma juridică.

Caracterizaţi norma juridică şi trăsăturile ei.

Argumentaţi elementele constitutive ale normei juridice.

Descrieţi modalităţile de expunere a elementelor normelor juridice în articolele actului normativ.

2.Abrogarea legii.

2.1.Distingeţi abrogarea şi efectele juridice ale abrogării legii.

2.2.Argumentaţi formele de abrogare a legii.

2.3.Formulaţi cauzele şi condiţiile căderii legii în desuetudine.

1. Originea statului şi dreptului.

1.1.Caracterizaţi puterea şi normele sociale ale societăţii prestatale.

1.2.Analizaţi premisele apariţiei statului şi dreptului.

1.3.Formulaţi principalele concepţii (teorii)de apariţie a statului şi dreptului.

2.Normele juridice şi normele obişnuielnice

1.Caracterizaţi conceptul şi trăsăturile normelor sociale.

2.Determinaţi locul obiceiului în sistemul general al normelor sociale.

3.Estimaţi tangenţele şi deosebirile normelor juridice şi a normelor obişnuielnice.

1.Formele şi tipurile istorice ale statului.

1.1.Caracterizaţi forma statului şi elementele constitutive ale acesteia.

1.2Argumentaţi legăturile formelor cu tipurile istorice ale statului.


1.3.Formulaţi probleme actuale ale formei statului în Republica Moldova.

2.Actul de aplicare a dreptului (actul aplicativ)

1.Identificaţi actul aplicativ şi trăsăturile acestuia.

2.Determinaţi coraportul actului normativ juridic cu actul aplicativ.

3.Estimaţi actele aplicative ale autorităţilor publice ale Republicii Moldova.

1.Scopul, sarcinile şi funcţiile statului.

1.1.Interpretaţi scopul statului la diferite etape de dezvoltare istorică.

1.2.Demonstraţi legătura scopului cu sarcinile şi funcţiile statului.

1.3.Evaluaţi scopul, sarcinile şi funcţiile statului Republica Moldova la etapa contemporană.

2.Limbaj şi stil în elaborarea actelor normativ-juridice

1. Interpretaţi rolul limbajului şi stilului în elaborarea actelor normativ-juridice.

2. Determinaţi regulile de tehnică legislativă în formularea limbajului legilor.

3. Estimaţi importanţa determinării literei şi spiritului legii în aplicarea corectă a normelor juridice.

1. Ştiinţele juridice.

1.1. Distingeţi specificul şi trăsăturile ştiinţelor juridice.

1.2. Stabiliiţi categoriile şi criteriile de clasificare a ştiinţelor juridice.

1.3. Estimaţi coraportul teoriei generale a dreptului şi statului cu alte ştiinţe juridice.

2.Compartimente ale sistemului de drept.

2.1. Distingeţi noţiunea de ramură de drept şi criteriile de divizare a sistemului de drept în ramuri
de drept.

2.2. Argumentaţi legătura dreptului naţional şi dreptului internaţional.

2.3. Formulaţi necesitatea compartimentizării dreptului în drept public şi drept privat.


1.Caracteristica generală a dreptului

1.1.Caracteriz aţi conceptul dreptului şi trăsăturile acestuia.

1.2. Argumentaţi utilitatea principiilor dreptului şi rolul acestora.

1.3.Estimaţi funcţiile dreptului în Republica Moldova.

2.Tipurile istorice de stat şi drept.

2.1.Caracterizaţi conceptul şi trăsăturile distinctive ale tipului istoric de stat şi drept.

2.2.Determinaţi principalele tipuri istorice de stat şi drept şi criteriile de tipizare.

2.3.Formulaţi tipurile istorice contemporane de stat şi drept.

1. Baza metodologică a teoriei generale a dreptului.

Definiţi baza metodologică a teoriei generale a dreptului şi rolul acesteia în procesul de cercetare a
fenomenelor juridice.

Determinaţi metodele fundamentale ale teoriei generale a dreptului şi interacţiunea acestora .

Estimaţi esenţa metodei comparative în procesul investigaţional.

2.Lacunele în drept

2.1. Identificaţi conceptul şi cauzele lacunelor în drept.

2.2. Argumentaţ utilitatea aplicării analogiei legii şi analogiei dreptului.

2.3. Formulaţi necesitatea completării lacunelor în drept şi modalităţile de completare a lor.

1.Sistemul dreptului

1.1.Identificaţi conceptul sistemului de drept şi factorii care determină unicitatea normelor juridice
în cadrul acestuia.

1.2.Stabiliţi legătura şi interacţiunea categoriilor: ,,sistemul dreptului", ,,sistemul legislativ",


,,sistemul juridic".

1.3.Formulaţi problemele constituirii sistemului dreptului şi ramurilor de drept în Republica


Moldova.

2.Factorii de configurare a dreptului.

2.1. Definiţi conceptul factorilor de configurare a dreptului şi rolul lor în procesul de constituire a
dreptului.
2.2.Stabiliţi legătura societăţii civile şi a dreptului.

2.3.Estimaţi factorii de configurare a dreptului în condiţiile Republicii Moldova.

1.Izvoarele dreptului

1.1.Distingeţi conceptul şi criteriile de clasificare a izvoarelor de drept.

1.2.Determinaţi particularităţile generale ale principalelor izvoare formale de drept.

1.3.Evaluaţi izvoarele dreptului Republicii Moldova la etapa contemporană.

2 .Principiile dreptului.

2.1.Distingeţi principiilor dreptului şi delimitarea acestora de alte categorii juridice.

2.2.Generalizaţi principalele categorii de principii ale dreptului în dependenţă de criteriile de


clasificare ale acestora.

2.3.Formulaţi rolulul principiilor dreptului în procesul de legiferare şi de aplicare a dreptului.

1.Ştiinţele juridice.

1.Distingeţi specificul şi trăsăturile ştiinţelor juridice.

2.Stabiliiţi categoriile şi criteriile de clasificare a ştiinţelor juridice.

3.Estimaţi coraportul teoriei generale a dreptului şi statului cu alte ştiinţe juridice.

2.Actul normativ juridic

2.1. Distingeţi conceptul şi trăsăturile actului normativ juridic.

2.2.Argumentaţi necesitatea clasificării actelor normativ juridice în dependenţă de diferite criterii


de clasificare.

2.3.Estimaţi conceptul Constituţiei Republicii Moldova şi rolul acesteia în determinarea


conceptului celorlalte acte normativ juridice.

1.Tehnica elaborării actelor normativ juridice.

1.1.Interpretaţi legiferarea şi principiile ei.

1.2. Argumentaţi necesitatea succesivităţii etapelor procesului de legiferare.

1.3.Estimaţi părţile constitutive şi elementele de structură ale actului normativ juridic.

2.Scop ideal şi funcţii în drept.


2.1. Caracterizaţi scopul dreptului la diferite etape de dezvoltare istorică.

2.2.Determinaţi idealul şi valorile în drept.

2.3.Estimaţi funcţiile dreptului Republicii Moldova.

1.Concepţii (teorii) privind originea statului şi dreptului.

1.1.Identificaţi teoriile principale ale originii statului şi dreptului.

1.2.Determinaţi tangenţele şi deosebirile principalelor teorii de apariţie a statului şi dreptului.

1.3.Formulaţi propriile viziuni asupra procesului de apariţie a statului şi dreptului.

2.Actul normativ juridic

2.1. Distingeţi conceptul şi trăsăturile actului normativ juridic.

2.2.Argumentaţi necesitatea clasificării actelor normativ juridice în dependenţă de diferite criterii


de clasificare.

2.3.Estimaţi conceptul Constituţiei Republicii Moldova şi rolul acesteia în determinarea conceptului


celorlalte acte normativ juridice.

1.Teoria generală a dreptului în sistemul ştiinţelor.

1.Identifcaţi ştiinţa şi trăsăturile distinctive ale ştiinţelor în general şi ale ştiinţelor juridice în special.

2.Generalizaţi criteriile de clasificare a ştiinţelor, în general, şi a celor juridice în special.

3.Argumentaţi necesitatea studierii teoriei generale a dreptului pentru un viitor jurist şi rolul acesteia în
studiul celorlalte ştiinţe juridice.

2.Compartimente ale sistemului de drept.

2.1. Distingeţi noţiunea de ramură de drept şi criteriile de divizare a sistemului de drept în ramuri
de drept.

2.2. Argumentaţi legătura dreptului naţional şi dreptului internaţional.

2.3. Formulaţi necesitatea compartimentizării dreptului în drept public şi drept privat.

1.Norma juridică.

1.Caracterizaţi norma juridică şi trăsăturile ei.

2.Argumentaţi elementele constitutive ale normei juridice.


3.Descrieţi modalităţile de expunere a elementelor normelor juridice în articolele actului normativ.

2.Autorităţile publice din Republica Moldova.

2.1.Identificaţi conceptul şi categoriile de autorităţi publice ale Republicii Moldova.

2.2.Determinaţi interdependenţa şi interacţiunea autorităţilor publice centrale din Republica Moldova.

2.3.Formulaţi problemele perfecţionării autorităţilor publice din Republica Moldova la etapa


contemporană.

1.Scopul, sarcinile şi funcţiile statului.

1.1.Interpretaţi scopul statului la diferite etape de dezvoltare istorică.

1.2.Demonstraţi legătura scopului cu sarcinile şi funcţiile statului.

1.3.Evaluaţi scopul, sarcinile şi funcţiile statului Republica Moldova la etapa contemporană.

2.Acţiunea normelor juridice în timp, spaţiu şi asupra persoanelor.

2.1. Caracterizaţi coordonatele acţiunii normelor juridice.

2.2.Generalizaţi legătura principalele momente de acţiune a legii în timp.

2.3.Evaluaţi acţiunea legilor în spaţiu şi asupra persoanelor.

1.Baza metodologică a teoriei generale a dreptului.

1.Destingeţi baza metodologică a ştiinţei juridice şi categoriile ei.

2.Determinaţi metodele de cercetare a fenomenului juridic.

3.Estimaţi metodele specifice de cercetare ale teoriei generale a dreptului.

2.Dreptul în sistemul normativ social.

2.1. Caracterizaţi reglementarea socială şi formele ei.

2.2.Generalizaţi legătura dreptului cu alte categorii de norme sociale.

2.3.Estimaţi interacţiunea dreptului cu morala şi religia.

1Forma şi regimul de guvernămînt.

1.Identificaţi forma şi regimul de guvernămînt.


2.Determinaţi formele şi deosebirile formelor de guvernămînt la etapa contemporană.

3.Formulaţi problemele formei regimului de guvernămînt în Republica Moldova.

2.Norma juridică şi articolul actului normativ.

1.Definiţi norma juridică şi elementele de structură ale acesteia.

2.Determinaţi modalităţile de expunere a elementelor normelor juridice în articolele actelor normative.

3.Formulaţi exemple de norme juridice elementele cărora sunt expuse în unul sau cîteva articole ale
actului normativ juridic..

1.Probleme actuale ale consolidării statalităţii Republicii Moldova.

1.1.Caracterizaţi Declaraţia Suveranităţii şi Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova.

1.2.Determinaţi factorii care întîrzie dobîndirea Suveranităţii diferendului transnistrean cu care se


confruntă Republica Moldova.

1.3.Formulaţi opinia Dumneavoastră în vederea soluţionării diferendului transnistrean cu care se


confruntă Republica Moldova.

2.Dreptul naţional şi dreptul internaţional

2.1.Distingeţi factorii ce condiţionează divizarea dreptului în ,,drept naţional" şi ,,drept


internaţional".

2.2.Stabiliţi legătura dreptului naţional şi dreptului internaţional la diferite etape de dezvoltare


istorică.

2.3.Formulaţi necesitatea respectării standardelor internaţionale ce se referă la drept în condiţiile


cursului integrării europene a Republicii Moldova.

1.Principiile organizării şi funcţionării aparatului de stat.

1.1.Definiţi principiile de organizare şi funcţionare ale aparatului de stat şi rolul acestora.

1.2.Determinaţi principiile fundamentale de organizare şi funcţionare ale aparatului de stat.

1.3.Estimaţi realizarea practică a principiilor de organizare şi funcţionare ale aparatului de Stat în


condiţiile Republicii Moldova.

2.Categoriile normelor juridice.

2.1. Distingeţi norma juridică şi trăsăturile ei.


2.2. Determinaţi criteriile de clasificare a normelor juridice şi modalităţile acestora.

2.3. Estimaţi însemnătatea practică a clasificării normelor juridice.

1.Puterea publică exclusivă, sau suverană (suveranitatea).

1.1.Interpretaţi suveranitatea şi rolul acesteia pentru stat.

1.2.Demonstraţi tangenţele şi deosebirile categoriilor:,,suveranitatea statului", ,,suveranitatea


naţiunii", ,,suveranitatea poporului"

1.3.Formulaţi problemele consolidării suveranităţii Republicii Moldova la etapa contemporană.

2. Interpretarea dreptului.

Caracterizaţi conceptul şi importanţa practică a interpretării dreptului.

Generalizaţi formele de interpretare a dreptului.

Estimaţi rolul Curţii Constituţionale, al Parlamentului Republicii Moldova şi a Curţii


Supreme de Justiţie în procesul interpretării dreptului.

1.Accepţiunile dreptului.

1.Distingeţi accepţiunile principale ale dreptului.

2.Determinaţi coraportul categoriilor ,,drept obiectiv" , ,,drept pozitiv" şi ,,drept subiectiv".

3.Estimaţi legăturile dreptului naţional al Republicii Moldova cu dreptul străin şi cu dreptul


internaţional.

2.Categoriile normelor juridice.

1.Distingeţi norma juridică şi trăsăturile ei.

2.Determinaţi criteriile de clasificare a normelor juridice şi modalităţile acestora.

3.Estimaţi însemnătatea practică a clasificării normelor juridice.

1. Originea statului şi dreptului.

1.2.Caracterizaţi puterea şi normele sociale ale societăţii prestatale.

1.2.Analizaţi premisele apariţiei statului şi dreptului.

1.3.Formulaţi principalele concepţii (teorii)de apariţie a statului şi dreptului.


2.Principiile organizării şi funcţionării aparatului de stat.

2.1.Caracterizaţi conceptul principiilor şi rolul acestora în organizarea şi funcţionarea aparatului de


stat.

2.2.Generalizaţi principalele principii de organizare şi funcţionare ale aparatului de stat.

2.3.Estimaţi aplicarea şi utilizarea principiilor de organizare şi funcţionare ale aparatului de stat în


condiţiile Republicii Moldova.

1.Forma organizării de stat.

1.1. Interpretaţi forma organizării de stat şi modalităţile acesteia.

1.2.Generalizaţi caracteristicile şi deosebirile statului unitar şi statului federativ.

1.3.Evaluaţi problemele actuale ale formei de organizare statală a Republicii Moldova.

2.Metoda logică de interpretare a dreptului.

1.Descrieţi rolul metodei logice de interpretare a dreptului în sistemul metodologic.

2.Determinaţi regulile şi argumentele logice de interpretare a dreptului.

3.Estimaţi legătura metodei logice cu alte metode de interpretare a dreptului

1.Raportul juridic

1.1.Caracteriz aţi conceptul şi trăsăturile raportului juridic.

1.2.Generalizaţi elementele de structură ale raportului juridic.

1.3.Formulaţi criteriile de clasificare şi modalităţile (categoriile) raporturilor juridice.

2 .Principiile dreptului.

2.1.Distingeţi principiilor dreptului şi delimitarea acestora de alte categorii juridice.

2.2.Generalizaţi principalele categorii de principii ale dreptului în dependenţă de criteriile de


clasificare ale acestora.

2.3.Formulaţi rolulul principiilor dreptului în procesul de legiferare şi de aplicare a dreptului.

1.Organizarea politico-etatică a Republicii Moldova.

1.1. Distingeţi dimensiunile Republicii Moldova ca stat.

1.2.Determinaţi scopul, sarcinile şi funcţiile statului Republicii Moldova.


1.3.Formulaţi elementele constitutive ale formei statului şi coraportarea acestora la realităţile
Republicii Moldova.

2.Supremaţia legii - exigenţă a statului de drept.

1.Definiţi statul de drept, exigenţele şi principiile acesteia.

2. Determinaţi natura juridică a Supremaţiei Constituţiei şi legii în statul de drept.

3. Estimaţi realizarea practică a principiului Supremaţiei legii în Republica Moldova.

1.Populaţia (naţiunea) ca dimensiune a statului.

1.1.Definiţi rolul şi esenţa populaţiei în contextul dimensional al statului.

1.2.Stabiliţi legătura, interdependenţei şi interacţiunea categoriilor ,,naţiune", ,,minoritatea


naţională" , ,,grup etnic".

1.3.Estimaţi conţinutul etnic al Republicii Moldova.

2.Supremaţia legii - exigenţă a statului de drept.

1.Definiţi statul de drept, exigenţele şi principiile acesteia.

2. Determinaţi natura juridică a Supremaţiei Constituţiei şi legii în statul de drept.

3. Estimaţi realizarea practică a principiului Supremaţiei legii în Republica Moldova.

1.Drepturile şi libertăţile omului în condiţiile statului de drept

1.1. Identificaţi drepturile şi libertăţile omului şi principiile acestora .

1.2.Determinaţi modalităţile (categoriile) drepturilor şi libertăţile omului conform Constituţiei


Republicii Moldova.

1.3.Estimaţi problemele garantării drepturilor şi libertăţilor omului în contextul constituirii statului de


drept în Republica Moldova.

2.Constituţia- legea supremă a statului şi societăţii

2.1.Identificaţi Constituţia şi trăsăturile acesteia ca lege supremă a statului.

2.2.Determinaţi etapele dezvoltării constituţionale a Republicii Moldova.

2.3.Estimaţi conceptele principale ale Constituţiei Republicii Moldova din 29 iulie 1994.
1.Ideologia apariţiei statului.

1.1.Caracterizaţi premisele apariţiei statului.

1.2.Determinaţi teoriile ( conceptuale) principale de apariţie a statului şi cauzele multiplicităţii lor.

1.3.Estimaţi teoria contractualistă ( contractului social) de apariţie a statului.

2Elementle de structură ale rapotului juridic.

1.Definiţi conceptul şi elementele de structură ale raportului juridic.

2.Stabiliţi legătura dintre elementele de structură ale raportului juridic.

3.Estimaţi natura şi importanţa obiectului raportului juridic.

1.Dreptul obiectiv şi dreptul subiectiv.

1.1.Caracterizaţi dreptul ca fenomen social şi juridic.

1.2.Determinaţi accepţiunile dreptului.

1.3.Estimaţi interacţiunea şi interdependenţa dreptului obiectiv şi dreptului subiectiv .

2.Funcţiile teoriei generale a dreptului şi statului ca ştiinţă şi ca disciplină de studiu.

2.1.Caracterizaţi teoria generală a dreptului şi statului ca ştiinţă şi ca disciplină de studiu.

2.2.Determinaţi funcţiile teoriei generală a dreptului şi statului .

2.3.Estimaţi funcţia metodologică a teoriei generală a dreptului şi statului faţă de ştiinţele juridice
de ramură.

1.Consideraţii privind sistemul ştiinţelor juridice.

1.1.Identificaţi ştiinţa dreptului şi trăsăturile generale şi speciale ale acesteia.

1.2.Generalizaţi criteriile de clasificare a ştiinţelor juridice şi particularităţile categoriilor principale


de ştiinţe juridice.

1.3.argumentaţi necesitatea studierii ştiinţelor juridice de ramură pentru un viitorjurist.

2.Constituirea statalităţii Republicii Moldova.


2.1.Caracterizaţi Declaraţia de suveranitatea din 23 iunie 1990 şi rolul acesteia pentru constituirea
statului nostru

2.2.Generalizaţi sarcinile Republicii Moldova prin prisma declaraţiei de Independenţă din 27 august
1991.

2.3.Estimaţi importanţa teoretică şi practică a Constituţiei republicii Moldova prin consolidarea


statului Repulica Moldova

1Limbaj şi stil în elaborarea actelor normativ-juridice

1Interpretaţi rolul limbajului şi stilului în elaborarea actelor normativ-juridice.

2.Generalizaţi specificul prezumţiilor în drept.

3.Estimaţi ficţiunile ca procedee de tehnică legislativă.

2.Structura normei juridice

1.Interpretaţi norma juridică şi trăsăturile esenţiale ale acesteia

2. Analizaţi elementele de structură ale normei juridice şi legătura indisolubilă a acestora.

3. Estimaţi sancţiunile şi categoriile lor

1.Organizarea politico-etatică a Republicii Moldova.

1.1. Identificaţi dimensiunile statului Republicii Moldova ca stat.

1.2.Determinaţi scopul, sarcinile şi funcţiile statului Republicii Moldova.

1.3.Formulaţi elementele constitutive ale formei statului şi coraportarea acestora la realităţile


Republicii Moldova.

2.Litera şi spiritul legii

1.Interpretaţi rolul spiritului şi literii legii penztru interpretarea corectă a conţinutului normelor
juridice.

2. Determinaţi abuzul de drept şi frauda la lege.

3. Estimaţi rolul Parlamentului Republicii Moldova pentru înlăturarea cazurilor de abuz de drept şi
frauda la lege.

1.Normele sociale

1.Caracterizaţi conceptul şi trăsăturile normelor sociale.


2.Determinaţi categoriile principale de norme sociale şi criteriile de clasificare a normelor sociale.

3.Formulaţi corelaţia normelor juridice cu alte categorii de norme sociale.

2.Dreptu public şi dreptul privat.

1.Distingeţi diviziunile generale ale dreptului.

2.Determinaţi factorii ce condiţionează divizarea dreptului în ,,drept public" şi ,,drept privat".

3.Estimaţi ramurile dreptului ce se atribuie la ,, drept public" şi la ,,drept privat".

1.Doctrina(ştiinţa dreptului) ca izvor de drept

1.Caracterizaţi doctrina ca izvor de drept la diferite etape de dezvoltare istorică.

2.Determinaţi coraportul doctrinei cu alte izvoare de drept.

3.Estimaţi rolul doctrinei juridice în Republicii Moldova la etapa contemporană

2.Metoda istorică de cercetare a fenomenului ,, stat", ,,drept".

3.1.Interpretaţi metoda istorică şi importanţa acesteia în procesul investigaţional al fenomenelor


juridice.

3.2.Determinaţi interacţiunea metodei istorice cu alte metode de cercetare juridică.

3.3.Formulaţi exemple de utilizare a metodei istorice în procesul de cercetare a statului şi dreptului


Republicii Moldova.

1Contractul normativ juridic.

1. Interpretaţi conceptul şi rolul contractului normativ juricic.

2.Determinaţi legătura contractului normativ juridic cu alte izvoare ale dreptului.

3.Estimaţi importanţa contractului normativ juridic ca izvor de drept în Republica Moldova.

2.Sistematizarea legislaţiei.

1. Identificaţi sistematizarea legislaţiei şi formele ei.

2.Determinaţi deosebirile dintre incorporarea şi codificarea legislaţiei.

3.Formulaţi probleme actuale ale sistematizării legislaţiei Republicii Moldova


1Sistemul şi ramurile dreptului Republicii Moldova.

1.Caracterizaţi etapele procesului de constituire a sistemului dreptului Republicii Moldova.

2.Determinaţi criteriile de diferenţiere a normelor juridice pe ramuri şi principalele ramuri ale


dreptului în Republica Moldova.

3.Estimaţi rolul dreptului constituţional asupra altor ramuri de drept în Republica Moldova.

2.Legităţile dezvoltării istorice a dreptului.

1.Caracterizaţi legităţile dezvoltării istorice.

2.Generalizaţi constantele dreptului.

3.Estimaţi direcţiile principale de dezvoltare a dreptului în Republica Moldova la etapa


contemporană.

1Răspunderea juridică

1.Caracterizaţi conceptul răspunderii juridice şi principiile ei.

2.Generalizaţi condiţiile răspunderii juridice.

3.Estimaţi formele şi subiecţii răspunderii juridice.

2.Mari sisteme contemporane de drept

1. Distingeţi conceptul marelui sistem (familiei) de drept contemporan şi trăsăturile acestuia.

2.Generalizaţi marele sisteme contemporane de drept.

3.Estimaţi încadrarea sistemului dreptului Republicii Moldova în marele sisteme contemporane de


drept.

1Legităţile dezvoltării istorice a statului şi dreptului.

1.Relataţi despre rolul legităţilor în procesul de dezvoltare a fenomenului social.

2.Stabiliţi legităţile dezvoltării istorice a statului şi dreptului.

3.Estimaţi tipurile istorice de stat şi drept cunoscute pe parcursul dezvoltării istorice .

2.Normele sociale

1.Caracterizaţi conceptul şi trăsăturile normelor sociale.


2.Determinaţi categoriile principale de norme sociale şi criteriile de clasificare a normelor sociale.

3.Formulaţi corelaţia normelor juridice cu alte categorii de norme sociale.

1.Importanţa teoretică şi practică a principiilor dreptului

1.Distingeţi principiile dreptului şi importanţa lor.

2.Determinaţi categoriile principale ale principiilor dreptului şi interacţiunea acestora .

3.Estimaţi rolul principiilor dreptului în cazul aplicării dreptului şi soluţionării problemelor în cazul
depistării unor lacune în drept.

2.Împrejurări care exclud şi împrejurări care liberează de răspundere juridică.

1.Caracterizaţi şi interpretaţi condiţiile răspunderii juridice.

2.Generalizaţi împrejurările care exclud răspunderea juridică.

3.Estimaţi împrejurările care liberează de răspundere juridică.

1.Mari sisteme (familii )contemporane de drept

1. Identificaţi conceptul şi trăsăturile marelui sistem (familiei) de drept contemporan.

2.Generalizaţi principalele familii de drept contemporan.

3.Estimaţi locul sistemului de drept al Republicii Moldova în marile sisteme de drept contemporan.

2.Legităţile dezvoltării istorice a statului şi dreptului.

1.Relataţi despre rolul legităţilor în procesul de dezvoltare a fenomenului social.

2.Stabiliţi legităţile dezvoltării istorice a statului şi dreptului.

3.Estimaţi tipurile istorice de stat şi drept cunoscute pe parcursul dezvoltării istorice

1.Sistemul de drept al Republicii Moldova.

1. Interpretaţi categoriile:,,sistem", ,,sistem de drept", ,,sistem legislativ", ,,sistem juridic" .

2.Determinaţi sistemul dreptului şi ramurile de drept ale Republicii Moldova.

3.Formulaţi problemele şi etapele de constituire a sistemului de drept în Republica Moldova.

2.Ieşirea din vigoare a legii.


1.Caracterizaţiacţiunea efectivă a legii.

2.Determinaţi modalităţile prin care o lege iese din vigoare.

3.Estimaţi abrogarea şi nulitatea legii.

1.Modalităţile, scopuri şi utilităţi ale tehnicii juridice.

1.Caracterizaţi conceptul tehnicii juridice.

2.Determinaţi regulile de care urmează să se călăuzească legiuitorul.

3.Estimaţi pincipiile legiferării.

2.Sistemul de drept al Republicii Moldova.

1. Interpretaţi categoriile:,,sistem", ,,sistem de drept", ,,sistem legislativ", ,,sistem juridic" .

2.Determinaţi sistemul dreptului şi ramurile de drept ale Republicii Moldova.

3.Formulaţi problemele şi etapele de constituire a sistemului de drept în Republica Moldova.

1.Părţi constitutive şi elemente de structură ale legii.

1.Caracterizaţi legea ca act normativ juridic.

2.Determinaţi părţile constitutive ale legii şi interacţiunea acestora.

3.Estimaţi elementele de structură ale legii.

2.Formele interpretării dreptului.

1.Definiţi interpretarea dreptului şi rolul acesteia în procesul aplicativ.

2.Determinaţi particularităţile interpretării oficiale şi interpretării neoficiale a dreptului.

3.Estimaţi efectele juridice ale interpretării legilor de către Curtea Constituţională, Parlamentului şi
Guvernul Republicii Moldova.

1.Sistemul dreptului

1.Identificaţi conceptul sistemului de drept şi factorii care determină unicitatea normelor juridice în
cadrul acestuia.

2.Stabiliţi legătura şi interacţiunea categoriilor: ,,sistemul dreptului", ,,sistemul legislativ",


,,sistemul juridic".

3.Formulaţi problemele constituirii sistemului dreptului şi ramurilor de drept în Republica


Moldova.

2.Separarea şi colaborarea puterilor în condiţiile statului de drept.


1.Distingeţi evoluţia conceptul de separare a puterilor în stat.

2.Determinaţi utilitatea separării şi colaborării puterilor în statul de drept.

3.Estimaţi realizarea practică a principiului separării şi colaborării puterilor în statul nostru la etapa
contemporană.

1.Vinovăţia- temei al răspunderii juridice

1.Distingeţi condiţiile (temeiurile) răspunderii juridice.

2.Determinaţi natura vinovăţiei şi modalităţile acesteia.

3.Estimaţi legătura vinovăţiei cu alte condiţii ale răspunderii juridice.

2.Importanţa teoretică şi practică a principiilor dreptului

3.1.Distingeţi principiile dreptului şi importanţa lor.

3.2.Determinaţi categoriile principale ale principiilor dreptului şi interacţiunea acestora .

3.3.Estimaţi rolul principiilor dreptului în cazul aplicării dreptului şi soluţionării problemelor în


cazul depistării unor lacune în drept.

1.Ideologia (principiile) aplicarii dreptului

1. Definiţi aplicarea ca formă specială de realizare a dreptului.

2.Determinaţi principiile ce caracterizează aplicarea dreptului.

3.Estimaţi interacţiunea actelor aplicative ale autorităţilor publice ale Republicii Moldova cu actele
normativ juridice.

2Tipuri istorice de stat şi drept

1.Identificaţi necesitatea determinării tipurilor istorice de stat şi drept

2.Determinaţi criteriile de tipizare a statelor şi sistemelor de drept şi principalele tipuri istorice de


stat şi drept.

3.Estimaţi conceptul marxist (conceptul formaţiunii social - economice) privind tipurile istorice de
stat şi drept.

1.Dreptul şi morala.

1. Distingeţi trăsăturile comune şi deosebirile dreptului şi moralei.

2.Determinaţi coraportul dreptului şi moralei şi conceptele ce s-au conturat pe problema dată.

3.Estimaţi influenţa reciprocă a dreptului şi moralei la etapa contemporană.

2.Probleme teoretice şi practice ale legiferării.


1.Definiţi legiferarea şi principiile ei.

2.Determinaţi etapele procesului de legiferare.

3.Estimaţi rolul Preşedintelui Republicii Moldova în procesul legiferării.

3.Probleme esenţiale ale răspunderii juridice.

3.1.Destingeţi responsabilitatea şi răspunderea juridică.

3.2.Analizaţi principiile răspunderii juridice.

3.3.Estimaţi formele răspunderii juridice.

3.Puterea şi normele sociale din societatea prestatală (primitivă)

1.Caracterizaţi puterea din societatea prestatală şi specificul ei.

2. Generalizaţi normele sociale din societatea prestatală.

3. Estimaţi transformările calitative din cadrul societăţii prestatale care au determinat apariţia societăţii ce
cunoaşte statul şi dreptul.

3.Formele răspunderii juridice.

1. Identificaţi răspunderea juridicăşi principiile ei

2. Caracterizaţi formele răspunderii juridice.

3. Estimaţi subiecţii răspunderii juridice