Sunteți pe pagina 1din 11

Fundaţia Şcoala Portuară

Incinta port , Poarta 2, Camin P2, etaj 4, Constanţa / România


Tel / fax : 00 - 241 - 60. 11.50; 60.25.87
e-mail: scoalaportuara@rdsct.ro

PREZENTAREA FUNDAŢIEI ŞCOALA PORTUARĂ

Fundatia Scoala Portuara Constanta isi are originea intr-o cooperare stransa
intre Federatia Nationala a Sindicatelor Portuare Constanta si Sindicatul Docherilor din
Copenhaga (SID),Centrul Intenational de Instruire a Docherilor din Copenhaga, sprijiniti
fiind de Ministerul de Externe din Danemarca.
Fundaţia Şcoala Portuară Constanţa a fost înfiinţată în anul 1997, prin proiect de
colaborare româno-danez, cu finanţare PHARE. Modelul după care s-a dezvoltat
instituţia este Centrul educaţional din Copenhaga de formare profesională şi sindicală a
lucrătorilor portuari. Şcoala daneză este una dintre cele mai renumite şcoli din Europa.
Premisele valoroase ale proiectului de înfiinţare a Fundaţiei Şcoala Portuară au atras şi
o cofinanţare PHARE constând în mijloace de învăţământ, echipamente şi mobilier
necesare pentru a desfăşura un proces de instruire modern.

Fundatia Scoala Portuara este o institutie de invatamant pentru adulti, care


functioneaza potrivit legii, pe principiul nonprofit.
Membri fondatori:
- Federatia Nationala a Sindicatelor Portuare Constanta
- Organizatia Patronala Operatorul Portuar Constanta
Activitatea Fundatiei este coordonata de Consiliul Director si Comitetul Executiv
formate dintr-o reprezentare tripartita: membri fondatori si Compania Nationala
Administratia Porturilor Maritime Constanta.
Fundaţia Şcoala Portuară Constanţa îşi propune ca prin activitatea sa, să vină în
sprijinul lucrătorilor portuari, şomerilor, membrilor de sindicat, precum şi a altor
solicitanţi, prin organizarea de cursuri de formare profesională permanentă în meseriile
specifice sectorului portuar, cât şi în meseriile fără specific portuar prin selectarea şi

1
plasarea forţei de muncă, cât şi prin alte tipuri de activităţi privind educaţia sindicală şi
managementul educaţional al adulţilor.
Programele de formare profesională şi sindicală a adulţilor se finalizează, în
conformitate cu O.G. nr. 129 / 2000 privind formarea profesionala a adultilor, cu
certificări recunoscute la nivel naţional (Certificat de calificare / Certificat de absolvire
profesională, însoţit de o anexă denumită “Supliment descriptiv al certificatului” în care
sunt precizate competenţele profesionale dobândite), cu certificări tip Fundaţia Scoala
Portuară şi cu autorizaţii ISCIR.

I. DATE DE IDENTIFICARE

1.1 Denumirea furnizorului de formare


FUNDAŢIA ŞCOALA PORTUARĂ CONSTANŢA

1.2 Forma de organizare


FUNDAŢIE – organizaţie non-profit

1.3 Adresa / telefon


Constanţa, Incinta Port, Poarta 2, Cămin Poarta 2, etaj IV; 0241/601150, 0241/602587

1.4 Codul unic de înregistrare/cod fiscal


9915244

1.5 Obiectul principal de activitate conform statutului Fundatiei Scoala Portuara:


- pregătirea profesională, perfecţionare, calificare, policalificare şi plasare a
absolvenţilor cursurilor proprii ofertate, potrivit cerinţelor procesului de schimbare a
porturilor romaneşti în porturi moderne şi în conformitate cu necesităţile manifestate pe
piaţa muncii.
- pregătirea membrilor sindicali prin programe educaţionale în vederea implementării
noilor metode de lucru ale organizaţiilor sindicale conform cerinţelor legislaţiei
româneşti şi a practicii internaţionale.
- pregătirea şi acordarea de consultanţă pentru formarea privind cariera profesională a
tinerei generaţii în vederea racordării rapide a Portului Constanţa la nivelul porturilor

2
moderne internaţionale precum şi a reconversiei profesionale a şomerilor în general şi
în mod special a şomerilor proveniţi din sectorul portuar.
- recunoaşterea Fundaţiei ca instituţie de utilitate publică şi de interes naţional în
domeniul pregătirii profesionale permanente, a perfecţionării, a calificării, a policalificării,
a selectării şi plasării lucrătorilor pe piaţa muncii şi în mod special în sectorul portuar.
- integrarea şi colaborarea cu organisme şi instituţii internaţionale specializate în
pregătirea profesională, perfecţionarea, calificarea, policalificarea, selectarea şi
plasarea lucrătorilor pe piaţa muncii la nivel regional european şi internaţional.

II. ORGANIZAREA FORMĂRII PROFESIONALE A ADULŢILOR

Formarea profesională a adulţilor se organizează pentru iniţiere, calificare,


perfecţionare, specializare, recalificare.
a) iniţierea reprezintă dobândirea unor cunoştinţe, priceperi şi deprinderi minime
necesare pentru desfăşurarea unei activităţi;
b) calificarea reprezintă ansamblul de competenţe profesionale care permit unei
persoane să desfăşoare activităţi specifice unei ocupaţii sau profesii;
c) perfecţionarea constă în dezvoltarea competenţelor profesionale în cadrul aceleiaşi
calificări;
d) specializarea este o formă specifică de formare profesională care urmăreşte
obţinerea de cunoştinţe şi deprinderi într-o arie restrânsă din sfera de cuprindere a unei
ocupaţii;
e) recalificarea constă în obţinerea competenţelor specifice unei alte ocupaţii sau
profesii, diferită de cele dobândite anterior.

Formarea profesională a adulţilor se organizează în mod distinct pe niveluri de


pregătire, profesii, ocupaţii, meserii şi specialităţi, ţinându-se seama de nevoile
angajatorilor, de competenţele de bază ale adulţilor, de cerinţele posturilor pe care
aceştia le ocupă şi de posibilităţile lor de promovare sau de încadrare în muncă,
precum şi de cerinţele de pe piaţa muncii şi aspiraţiile adulţilor.

Programele de formare profesională se organizează de furnizorii de formare


profesională pentru ocupaţii, meserii, specialităţi şi profesii, denumite în continuare

3
ocupaţii, cuprinse în Clasificarea ocupaţiilor din România - C.O.R., precum şi pentru
competenţe profesionale comune mai multor ocupaţii.

Programele de formare profesională asigură dobândirea unor competenţe


profesionale în conformitate cu standardele ocupaţionale recunoscute la nivel naţional,
aprobate în condiţiile reglementărilor legale în vigoare.

Standardul ocupaţional este documentul care precizează unităţile de


competenţă şi nivelul calitativ asociat rezultatelor activităţilor cuprinse într-o ocupaţie.

Cadrul legislativ privind formarea profesională a adulţilor în conformitate cu


care sunt organizate programele de formare profesională de catre Fundatia Scoala
Portuara:
• Ordonanta Guvernului nr. 129 / 2000 (Republicata) - privind formarea
profesionala a adultilor
• Ordonanta Nr. 76 din 19 august 2004 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor
• Legea nr. 375/2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 129 / 2000
• Hotararea Guvernului nr. 522 din 8 mai 2003 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind
formarea profesionala a adultilor
• Hotararea Guvernului nr. 1.829 din 28 octombrie 2004 pentru modificarea si
completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin
Hotararea Guvernului nr. 522/2003
• Ordinul Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al Ministrului
Educatiei, Cercetarii si Tineretului nr. 353/5.202 - pentru aprobarea Metodologiei
de de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor
• 80/3.328 ORDIN al Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al
Ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, pentru modificarea si completarea
Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor
(nr. 353/5.202/2003)
• Ordinul Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al Ministrului
Educatiei, Cercetarii si Tineretului nr. 501 / 5.253 - pentru aprobarea Metodologiei
certificarii formarii profesionale a adultilor

4
• 77/3.327 Ordin al Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al
Ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului pentru modificarea si completarea
Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor (nr. 501/5.253/2003)
• Ordinul Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al Ministrului
Educatiei, Cercetarii si Tineretului nr. 59 / 3.175 - privind aprobarea organizarii de
programe profesionale pentru dobandirea de competente in ocupatiile pentru
care nu exista standarde ocupationale.

• Pentru ocupaţiile care sunt incluse în domeniile de reglementare ISCIR, Fundaţia


Şcoala Portuară a respectat normele impuse de Prescripţiile Tehnice ISCIR:
PT-R1/2003, PT-R3/2003, PT-R6/2002, PT-C1/2003, PT-C9/2003, PT-
CR9/2003, privind pregătirea în vederea autorizării pentru practicarea meseriilor:
macaragiu, stivuitorist, liftier, fochist clasa A, fochist clasa C şi sudor.

Oferta educaţională este adaptată nevoilor de formare exprimate de operatorii


portuari, sindicate şi alţi agenţi economici.

Dezvoltarea cursurilor se realizează în colaborare cu beneficiarii direcţi ai serviciilor


de formare şi are la baza analiza condiţiilor concrete şi a practicii de la locurile de
muncă. Formatorii au o colaborare strânsă cu specialiştii din producţie.

Motivaţia participanţilor la programul de formare este influenţată pozitiv de faptul ca


inserţia socio-profesională este asigurată în societăţi importante din regiune.

Fundatia Scoala Portuara Constanta a avut în vedere diversificarea ofertei


educaţionale ţinându-se seama de cerinţele de moment şi de perspectivă ale pieţei
muncii. Oferta cursurilor organizate de Fundatia Scoala Portuara Constanta este
prezentată în anexa nr. 1.

III. RESURSELE NECESARE DESFĂŞURÃRII


PROGRAMELOR DE FORMARE

3.1. RESURSE UMANE


a) Personal implicat în procesul de instruire:
- Lectori, maiştri instructori - angajaţi ai Şcolii Portuare

5
- colaboratori - ingineri, profesori şi maiştri instructori cu pregătire
psihopedagogică, experienţă în activitatea de exploatare portuară, perfecţionaţi
în ţară şi străinătate .
Fundatia Scoala Portuara asigura implicarea directa a personalului calificat in
determinarea scopului activitatii, cursului sau programului si in proiectarea, planificarea,
desfasurarea si evaluarea fiecarei experiente de invatare. Calitatea activitatii cursului
sau programului de formare si valoarea sa pentru cursant sunt determinate in mare
parte de competenta proiectantilor / planificatorilor si a instructorilor in domeniul
respectiv, precum si de abilitatea acestora de a comunica si de a facilita invatarea.
b) Personal administrativ angajat al Fundatiei Scoala Portuara
c) Cursanţi:
- Angajaţi ai societăţilor de operare portuară şi ai altor societăţi;
- Persoane fizice;
- Şomeri, persoane aflate in cautarea unui loc de munca, cat si alte categorii
prevazute de lege pentru a beneficia de finantare din bugetul asigurarilor pentru
somaj.
Cursantii sunt persoane adulte, cu varste diferite (peste 16 ani), cu nivel de pregatire
de baza diferit .

3.2. RESURSE MATERIALE


3.2.1. Spaţii adecvate (dimensiuni, mod de organizare a spaţiului)
a) pentru pregătirea teoretică
Instruirea teoretică se face la sediul Fundaţia Şcoala Portuară – spatiu inchiriat de la
Administratia Porturilor Maritime Constanta S.A.
Nr. Denumire spaţiu/ facilitate Număr Suprafata
Crt. (m2)
1. Săli de seminarii/consilii/clasă 2 61,00
2. Săli de clasă 6 20,50
3. Laborator de informatică 1 41,00
4. Cabinet de mecanică 1 20,50
5. Bibliotecă (conţine peste 30.000 volume) 1 20,50
6. Birouri 5 72,64
7. Spaţiu acces 1 70,00
8. Grupuri sanitare. 2 40,00

b) pentru pregătirea practică


Instruirea practică a cursanţilor se realizează la agenţi economici, în conformitate cu
Contractele de prestări servicii încheiate între Fundaţia Şcoala Portuară şi aceştia şi
6
conform contractelor de prestări servicii încheiate cu agenţii economici înainte de
începerea cursurilor.
3.2.2 Dotările tehnice:
a) pentru pregătirea teoretică
Dotările specifice instruirii teoretice pe care Fundaţia Şcoala Portuară se angajează să
le utilizeze pentru realizarea programelor şi pe care le are în proprietate sunt:
1. Calculatoare 28
2. Laptop 2
3. Imprimante 5
4. Fax modem 1
5. Copiatoare 2
6. Retroproiector 1
7. Videopreiector 1
8. Proiector 1
9. Flip Chart 1
10. Cameră video 1

11. Cameră foto 1

12. Video recorder 1

13. Televizor 1

14. Centrala telefonica + fax 1

15. Stivuitor 1

16. Microbuz 1

b) pentru pregătirea practică


Dotările utilizate de Fundaţia Şcoala Portuară pentru realizarea programelor sunt:
- dotări pe care beneficiarii se obligă conform contractelor de prestări servicii să le
pună la dispoziţie;
- dotări deţinute de Fundaţia Şcoala Portuară conform tabelului de mai sus.

3.2.3. Alte materiale (caiet de aplicaţii practice, materiale documentare, bibliografie


etc.)
- piese şi subansamble, planşe didactice, folii de retroproiector, schiţe tematice, ilustraţii
din reviste de specialitate, CD-uri, soft-ware specializat, documente listate, etc.
7
IV. REALIZARI

EXEMPLU DE BUNĂ PRACTICĂ

Urmare a întregii activităţi desfăşurate din 1997 până în prezent de Fundaţia


Şcoala Portuară Constanţa şi a realizărilor obţinute până în prezent, Guvernul
României, în Hotărârea de guvern nr. 875 din 28 iulie 2005 privind aprobarea
Strategiei pe termen scurt şi mediu pentru formare profesională continua, 2005-
2010, menţionează: "Pot fi amintite câteva iniţiative ale partenerilor sociali care
constituie exemple de bune practici:

● Fundaţia Şcoala Portuara din Constanta a fost înfiinţată ca urmare a


colaborării dintre Federaţia Naţională a Sindicatelor Portuare din România şi Sindicatul
Docherilor din Danemarca. Iniţial, a beneficiat de susţinere din partea Guvernului
Danez, iar, în prezent, reprezintă un exemplu de cooperare între organizaţiile sindicale
şi patronale de ramura pentru formarea profesională a lucrătorilor portuari;"

SITUAŢIA CURSANŢILOR

În perioada 1997 – 2006, Fundaţia Şcoala Portuară a scolarizat un numar de 3975


cursanti, cu certificare recunoscută la nivel naţional, în conformitate cu legislaţia în
vigoare la momentul organizării cursurilor. In anexa nr. 2 prezentăm situaţia cursanţilor
Fundaţiei Şcoala Portuară Constanţa în perioada 1997 – 2006.

MĂSURI ACTIVE

Fundaţia Şcoala Portuară a prestat Servicii de calificare/recalificare pentru şomeri şi


persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, conform caietelor de sarcini elaborate
de AJOFM Constanţa, în diverse meserii. Beneficiarii serviciilor fiind Banca Mondială şi
AJOFM Constanţa:
- Servicii de calificare/recalificare în meseriile conducător autostivuitor şi
macaragiu adresat persoanelor disponibilizate (şomeri);

8
- Servicii de calificare în meseria de sudor electric adresat persoanelor
şomere;
- Servicii de calificare /recalificare în meseria de cofetar adresat persoanelor
şomere;
- Servicii de calificare/recalificare în meseria de bucătar adresat persoanelor
şomere.
Fundaţia Şcoala Portuară în cadrul acestor programe de măsuri active şi-a
îndeplinit obligaţiile contractuale de a plasa absolvenţii cursurilor, demonstrând rolul
activ pe care îl are în ocuparea forţei de muncă.

ELABORARE DOCUMENTAŢII

Începând cu ianuarie 2004 a intrat în vigoare Legea 375/2002 pentru aprobarea


O.G. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, din acest moment Fundatia
Scoala Portuara nu a mai putut să-şi continue activitatea după metodologia aplicată
până în 2004.
Pentru a organiza cursuri în conformitate cu noua legislaţie, Fundatia Scoala
Portuara a trebuit să-şi autorizeze fiecare program de formare profesională. Pentru
autorizarea programelor, legislaţia impune existenţa standardelor ocupaţionale şi
cuprinderea în Nomenclatorul Calificărilor a ocupaţiilor vizate. La nivelul ocupaţiilor din
domeniul portuar nu au existat standarde ocupaţionale, iar ocupaţiile au fost incluse
parţial în Nomenclatorul Calificărilor.
Având în vedere aceste considerente Fundaţia Şcoala Portuară pe lângă
cursurile de formare profesională a adulţilor organizate s-a implicat în elaborarea
documentaţiilor de bază necesare pentru organizarea programelor de formare
profesională şi sindicală:
- Standarde ocupaţionale;
- Planuri de pregătire;
- Programe şcolare;
- Suporturi de curs.

PROGRAME EUROPENE

9
Fundaţia Şcoala Portuară a dobandit experienţă în derularea programelor cu
finanţare nerambursabilă fiind implicata in urmatoarele proiecte:
- SID Danemarca: “Proiect de înfiinţare a Şcolii Portuare”.
- Blocul Naţional Sindical: ”Includerea seniorilor pe piaţa muncii”.
- Universitatea Maritimă Constanţa: “Proiect Leonardo – Noi forme şi
produse de instruire, bazate pe internet, pentru formare vocaţională, în
activităţile maritime şi portuare”. Fundaţia Şcoala Portuară este partener al
Universităţii Maritime Constanţa în realizarea proiectului Leonardo “Noi forme
de instruire bazate pe internet pentru invatamantul profesional din sectorul
maritim si portuar”. În acest proiect, Fundaţia Şcoala Portuară, în calitate de
partener, va elabora standarde ocupaţionale şi va organiza cursuri în domeniu
maritim si portuar: operator dană, maşinist la maşini pentru terasamente,
tractorist, marinar, motorist, ofiţer fluvial, punte şi masină. Astfel, au fost
identificate şi obţinute fonduri pentru elaborarea şi realizarea documentaţiilor şi
logisticii necesare autorizării unui segment important de cursuri din domeniu
portuar.

V. COLABORĂRI CU REPREZENTANŢII VIEŢII COMUNITARE


LOCALE ŞI NAŢIONALE

Exista o permanentă preocupare a Fundatiei Scoala Portuara de a dezvolta relaţii de


colaborare cu publicurile ţintă:
Intern:
– membrii comitetului executiv si ai consiliului director;
– membrii fondatori;
– formatori si celelalte categorii de angajati;
– cursanţi.
Extern:
– Consiliul de Naţional de Formare Profesională a Adulţilor Bucureşti, – Comisia de
autorizare Constanţa;
– Autorităţi de reglementare – Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat;

10
– potentiali clienti: societăţi de operare portuară, alte societăţi comerciale si
instituţii publice, AJOFM, persoane fizice;
– legislatori, agentii locale si de stat, agentii guvernamentale.
– parteneri nationali si internationali în cadrul proiectelor cu finanţare
nerambursabilă;
– asociaţii profesionale.
Şcoala Portuară a participat la evenimente importante care au creat oportunităţi
pentru câstigarea de noi clienţi, consolidarea poziţiei pe piaţa serviciilor de formare
profesională, precum şi dezvoltatea de colaborări cu autorităţi şi organizaţii implicate
formarea adulţilor atât la nivel naţional cât şi pe plan internaţional.

11