P. 1
alexandru lapusneanu cartea

alexandru lapusneanu cartea

|Views: 970|Likes:
Published by Ionela Georgiana

More info:

Published by: Ionela Georgiana on Oct 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2013

pdf

text

original

Sections

  • 1.Dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreu…
  • 2. Ai să dai samă, Doamnă!
  • 3 Capul lui Moţoc vrem
  • 4.De mă voi scula, pre mulţi am să popesc şi eu

Alexandru Lapusneanu

1.Dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreu…

Iacov Eraclid, poreclit Despotul, perise ucis de buzduganul lui Ştefan Tomşa, care acum cîrmuia ţara, dar Alexandru Lăpuşneanul, după înfrîngerea sa în două rînduri, de oştile Despotului, fugind la Constantinopol, izbutise a lua oşti turceşti şi se înturna acum sa izgonească pre răpitorul Tomşa şi să-şi ia scaunul, pre care nu lar fi perdut, de n-ar fi fost vîndut de boieri. Intrase în Moldavia,

Alexandru Lapusneanu
întovărăşit de şepte mii spahii şi de vreo trei mii oaste de strînsură. Însă pe lîngă aceste, avea porunciîmpărăteşti cătră hanul tatarilor Nogai, ca să-i deie oricît ajutor de oaste va cere. Lăpuşneanul mergea alăturea cu vornicul Bogdan, amîndoi călări pe armasari turceşti şi înarmaţidin cap pănă în picioare. — Ce socoţi, Bogdane, zise după puţină tăcere, izbîndivom oare?

Alexandru Lapusneanu
Să nu te îndoieşti, măriata, răspunse curtezanul, ţara geme subt asuprirea Tomşei. Oastea toată se va supune cum i se va făgădui mai mare simbrie. Boierii, cîţi i-au mai lăsat vii, numai frica morţiiîi mai ţine, dar cum vor vedea că măria-ta vii cu putere, îndată vor alerga şi-l vor lăsa. — Să deie Dumnezeu să naibi nevoie a face ceea ce au făcut Mircea-vodă la munteni; dar ţi-am mai spus, eu îi cunosc pre

Curînd intrară sub cortul unde el şedea încungiurat de . unde poposiră la o dumbravă.Alexandru Lapusneanu boierii noştri.Vorbind aşa. — Vie. nişte boieri sosind acum cer voie să se înfăţişeze la maria-ta. au ajuns aproape de Tecuci. răspunse Alexandru. Doamne. căci am trăit cu dînşii — Aceasta rămîne la înaltă înţelepciunea mărieitale. zise un aprod apropiindu-se. — .

Apropiindu-se de Alexandruvodă. din care doi mai bătrîni. Aceştii erau vornicul Moţoc. fără a-i săruta poala după obicei. — Să fii maria ta sănătos. răspunseră boierii. se închinară pînă la pămînt. — Bine-aţi venit. boieri! zise acesta silindu-se a zîmbi. postelnicul Veveriţă. iar doi juni.Alexandru Lapusneanu boierii şi căpitanii săi. spatarul Spancioc şi Stroici. urmă Alexandru. de bîntuirile ţării şi am venit . patru boieri. — Am auzit.

ţara este liniştită şi poate că măria-ta ai auzit lucrurile precum nu sînt. zise Moţoc. — Să nu bănuieşti. Pentru aceea obştia ne-au trimis pre noi săţi spunem că norodul nu te vrea. ştiu că ţara maşteaptă cu bucurie. să facă din ţînţar armăsar. nici te iubeşte şi nu vrea să te întorci înapoi ca… .Alexandru Lapusneanu s-o mîntui. căci aşa este obiceiul norodului nostru. măria-ta.

eu vă vreau. zise Spancioc. a căruia ochi scîntieră ca un fulger.Alexandru Lapusneanu — Dacă voi nu mă vreţi. eu vă iubesc pre voi şi voi merge ori cu voia. . cum înţăleg? — Solului nu i se taie capul. noi sîntem datori a-ţi spune adevărul. ori fără voia voastră. A! Nu mă vrea ţara? Nu mă vreţi voi. Boierii sînt hotărîţi a pribegi la unguri. răspunse Lăpuşneanul. la leşi şi la munteni. şi dacă voi nu mă iubiţi.ntorc? Mai degrabă-şi va întoarce Dunărea cursul îndărăpt. Să mă.

Vor veni cu oşti streine şi vai de biata ţară cînd vom avea războaie între noi şi poate şi măriei-tale nu-i va fi bine. zise Veveriţă.Alexandru Lapusneanu pe unde au toţi rude şi prieteni. — Au doar nu sînt şi eu unsul lui Dumnezeu? au doar nu mi-aţi jurat şi mie credinţă. pentru că domnul Tomşa… — Ticălos nu poate fi acel ce s-au învrednicit a se numi unsul lui Dumnezeu. cînd eram numai stolnicul Petre? Nu maţi ales voi? Cum au fost .

nu mă iubiţi? Ha! ha! ha! Rîdea. vedem că moşia noastră a să cadă de isnoavă în călcareapăgînilor. zise Stroici. — Cu voia măriei-tale.Alexandru Lapusneanu oblăduirea mea? Ce sînge am vărsat? Care sau întors de la uşa mea. acum nu mă vreţi. fără să cîştige dreptate şi mîngîiere? Şi însă. Cînd astă negură de turci va . muşchii i se suceau în rîsul acesta şi ochii lui hojma clipeau.

— Cu averile voastre. pe ce vei domni măria-ta? — Şi cu ce vei sătura lăcomia acestor cete de păgîni ce aduci cu măriata? adăogi Spancioc. Destul. nu cu banii ţăranilor pre care-i jupiţi voi. de nu vrea să fac din ciolanile lui surle . dar au venit vremea să vă mulg şi eu pre voi. Voi mulgeţi laptele ţării. boieri! Întoarceţi-vă şi spuneţi celui ce v-au trimis ca să se ferească să nu dau peste el.Alexandru Lapusneanu prăda şi va pustii ţara.

nu ne pedepsiţi pre noi după fărădelegile naostre! Adă-ţi aminte că eşti pămîntean . Boierii ieşiră mîhniţi.Alexandru Lapusneanu şi din pelea lui căptuşeală dobelor mele. căzînd în genunchi. — Ce-ai rămas? întrebă Lăpuşneanul. — Doamne! Doamne! zise Moţoc. Doamne! sloboade oştile aceste de păgîni. Moţoc rămase. adă-ţi aminte de zisa scripturei şi iartă greşiţilor tăi! Cruţă pre biata ţară. vină .

şi de-ţi vor trebui oşti. Pesemne gîndeşti că eu ştiu zicătoarea moldovenească: „Lupul părul schimbă. ne vom înarma noi cu femei şi copii. Încredi-te în noi! — Să mă-ncred în voi? zise Lăpuşneanul înţelegînd planul lui. vom rădica slugile şi vecinii noştri. vom rădica ţara în picioare.Alexandru Lapusneanu numai cu cîţi moldoveni ai pe lîngă măria-ta şi noi chizeşluim că un fir de păr nu se va clăti din capul înălţimei-tale. iar .

Spancioc este încă tînăr. în inima lui este iubire de moşie. pre care nu se sileşte a o tăinui. cum ai văzut că m-au biruit. că fiind mai mare peste oştile mele. Îmi place a privi sumeţia lui. nu ştie ce este îmbunarea şi minciuna. dar încăi niciodată nu s-au ascuns.Alexandru Lapusneanu năravul ba“? Pesemne nu vă cunosc eu şi pre tine mai vîrtos? Nu ştiu. care nu cunoaşte încă pre oameni. Stroici este un copil. lui i se par că . m-ai lăsat? Veveriţă îmi este vechi duşman.

te voi cruţa. Dar tu. căci îmi eşti trebuitor. deprins a te ciocoi la toţi domnii. ai vîndut pre Despot. Moţoace? învechit în zile rele. n-aş fi nătărău de frunte. şi îţi făgăduiesc că sabia mea nu se va mînji în sîngele tău. . vei vinde şi pre Tomşa.Alexandru Lapusneanu toate paserile ce zboară se mănîncă. c-ai îndrăznit a crede că iar mă vei putea înşela. m-ai vîndut şi pre mine. spune-mi. cănd m-aş încrede în tine? Eu te iert însă.

El era mulţămit de făgăduinţa ce cîştigase. să-şi urmezedrumul la . în loc să muşce.Alexandru Lapusneanu ca să mă uşurezi de blăstemurile norodului. Sînt alţi trîntori de care trebuie curăţit stupul. linge mîna care-l bate. asemenea cînelui care. ca neputînd înturna pre Lăpuşneanul din cale. Moţoc îi sărută mîna. Deputaţii erau porunciţi de Tomşa. ştia că Alexandruvodă a să aibă nevoie de un intrigant precum el.

Ai să dai samă. prin jalobe şi dare de bani. Acesta era planul lui Moţoc ca să se poată lipi de Lăpuşneanul. unde. nesimţindu-se în stare a se împotrivi. Doamnă! …Tomşa. sfiindu-se a se întoarce fără nici o ispravă la Tomşacerură voie să rămîie a-l întovărăşi.Alexandru Lapusneanu Constantinopol. Voia li se dete. pe de alta. fugise în . să mijlocească mazilia lui. 2. Dar văzînd căel venea cu însuşi învoirea Porţii.

aducîndu-şi aminte de întăia lui domnie.Alexandru Lapusneanu Valahia şi Lăpuşneanul nu întîlnise nici o împiedicare în drumul său. Norodul pretutindene îl întîmpina cu bucurie şi nădejde. în care el nu avusese vreme a-şi dezvălui urîtul caracter. şi pre domn că nu-i iubeşte. Boierii însă tremurau. Ei aveau două mari cuvinte a fi îngrijiţi: ştiau că norodul îi urăşte. Lăpuşneanul porunci să împle cu lemne toate cetăţile .Îndată ce sosise.

vrînd să strice prin aceasta azilul nemulţămiţilor. Dar nesocotind de ajuns planul .Alexandru Lapusneanu Moldaviei. îi despoia de averi sub feluri de pretexte. Ca să sece influinţa boierilor şi să stîrpească scuiburile feudalităţii. subt adăpostul zidurilor acestora. urzeau comploturi şi aţîţau revolte. carii de multe ori. lipsindu-i cu chipul acesta de singurul mijloc cu care puteau ademeni şi corumpe pre norod. afară de Hotinşi le arse.

la cea mai mică plîngere ce i s-arăta. îşi aflaseră . O gvardie numeroasă de lefecii albanezi. capul vinovatului se spînzura în poarta curţii.Alexandru Lapusneanu acesta. adevărate sau plăsmuite şi el nu apuca să putrezească. unguri. îi omorea din cînd în cînd. cînd alt cap îi lua locul. izgoniţi pentru relele lor fapte. serbi. cu cît mai vîrtos a lucra ceva.cu o ţidulă vestitoare greşalei lui. Nime nu îndrăznea a grăi împotriva lui. La cea mai mică greşeală dregătorească.

Întru o zi el se primbla singur prin sala palatului domnesc. plătindu-i bine. le ţinea pe margeni. slobozînd însă pre ostaşi pe la casele lor. după ce îi înfăţoşăse planul unei nouă contribuţii. Avusese o lungă vorbă cu Moţoc. sub căpitani creature a lui.Alexandru Lapusneanu scăpare lîngă Alexandru. Se părea . iar oştile moldovene. care intrase iar în favor şi care ieşea. le mărginise în puţin număr. îi avea hărăziţi. care.

sub tuturatul a doi fraţi mai mari. Ruxandra rămăsese în fragedă vîrstă. vorbea singur şi se cunoştea că meditează vreo nouă moarte. lăsă să intre doamna Ruxandra.Alexandru Lapusneanu neastîmpărat. zidită de el. care — zice hronica — cu multă jale şi mîhniciune a tuturor s-au îngropat în sf. Iliaş. vreo nouă daună. cînd o uşă laturalnică deschizîndu-se. . Iliaş şi Ştefan. La moartea părintelui ei. monastirea Probota. bunului Petre Rareş.

aducînd sărăcie pămîntului şi cădere negoţului. cei mai mulţi. şi . Boierii care. era încuscriţi cu polonii şi cu ungurii. Acesta fu mai rău decît fratele său.Alexandru Lapusneanu urmînd în tronul părintelui său. se duce la Constantinopol. unde îmbrăţoşă mahometismul şi în locul lui se sui pe tron Ştefan. şi multe familii bogate ce se locuiseră în ţară pribegiră din pricina aceasta. începu a sili pre străini şi pre catolici a-şi lepăda relegea. se supărară. după o scurtă şi desfrînată domnie.

. zice hronicarul în naivitatea sa. Într-o zi.“. nemaiaşteptînd sosirea boierilor pribegi. l-au ucis.Alexandru Lapusneanu corăspunzîndu-se cu boierii pribegi. boierii ce erau cu dînsul. Poate ar fi mai întîrziat a-şi pune în lucrare planul. dacă era frumoasă. „Nu hălăduia de răul lui nici o jupîneasă. hotărîră pieirea lui. au tăiat frînghiile cortului sub carele el şedea şi. cînd se afla la Ţuţora. dînd năvală. ca să nu-l scape. dacă desfrînarea lui nu l-ar fi grăbit.

Alexandru Lapusneanu Acum numai Ruxandra rămăsese din familia lui Petru Rareş şi pre dînsa boierii ucigaşi o hotărîseră a fi soţie un oarecărui numit Jolde. întîmpinînd pre Joldea. pre care ei îl alesesără de domn. îl birui şi prinzîndu-l îi tăie nasul şi-l dete la călugărie. Dar Lăpuşneanul. şi ca să tragă inimile norodului în care via încă pomenirea lui Rareş. . ales de boierii pribegi. se însură şi luă el pre fiica lui.

Alexandru Lapusneanu Astfel gingaşa Ruxandra ajunsesă a fi parte biruitorului. ea era îmbrăcată cu toată pompa cuvenită unii soţii. iar pe grumazii . împregiurate cu petre scumpe. Cînd intră în sală. era încinsă cu un colan de aur. fiice şi surori de domn. Peste zobonul de stofă aurită. a căruia mînice atîrnau dinapoi. ce se închia cu mari paftale de matostat. purta un benişel de felendreş albastru blănit cu samur.

Figura ei avea acea frumuseţă care făcea odinioară vestite pre femeile României şi care se găseşte rar acum. . Părul ei. se împărţea despletit pe umerii şi spatele sale. era împodobit cu un surguci alb şi sprijinit cu o floare mare de smaragde.Alexandru Lapusneanu ei atîrna o salbă de multe şiruri de margaritar. după moda de atuncea. Şlicul de samur. degenerînd cu amestecul naţiilor străine. pus cam într-o parte.

ca floarea expusă arşiţii soarelui. şi mai întăi hotărîtă de obştie a fi soţia lui Jolde (pre care nici îl ştia). a da mîna lui Alexandru-vodă. Ea văzuse murind pre părinţii săi. care dipoza de inima ei făr-a o mai întreba. ce nu are nimică s-o umbrească. pre care cinstindu-l şi supuindu-i- . acum fusese silită de aceeaşi obştie.Alexandru Lapusneanu Ea însă era tristă şi tînjitoare. privise pre un frate lepădîndu-şi relegea şi pre celălalt ucis.

a-ţi lăsa fusele? Cine te-au trezit aşa de dimineaţă? — Lacrimilor jupîneselor văduve care se varsă la . ar fi voit să-l iubească. ce pricină te face astăzi. frumoasa mea doamnă? zise el sărutîndo pre frunte.Alexandru Lapusneanu se ca unui bărbat. dacă ar fi aflat în el cît de puţină simţire omenească. — Ce veste. Apropiindu-se. o puse pe genunchii săi. Lăpuşneanul o apucă de mijloc. cînd nu-i sărbătoare. se plecă şi-i sărută mîna. şi rădicînd-o ca pre o pană.

atîte văduvii. destul! Ajungă atîta sînge vărsat. posomorîndu-se. bunul meu domn! viteazul meu soţ! urmă ea. — O. atîţa sărimani ! Gîndeşte că măria-ta eşti prea puternic şi că nişte săraci boieri nu-ţi . Lăpuşneanul. desfăcu braţele. Ruxandra căzu la picioarele lui. pentru sîngele care verşi.Alexandru Lapusneanu uşa mea şi care strigă răsplătire la domnul Hristos şi la sfînta născătoare.

Judecă că după viaţă este şi moarte şi că măria-ta eşti muritor şi ai să dai seamă! Pentru că. ţara este liniştită şi supusă. ci mai ales ispiteşti şi înfrunţi pre Dumnezeu. şi… . Dumnezeu ştie! cît te iubesc! şi copiii măriei-tale sînt frumoşi şi tineri. Eu. socotind că făcînd biserci îl poţi împăca. Ce-ţi lipseşte măriei-tale! N-ai cu nime război. cu monăstirile nu se răscumpără sîngele.Alexandru Lapusneanu pot strica.

că. să nuţi mai scape din gură astfel de vorbe nebune. stăpînindu-se. dar îndată. se răzăma pe junghiul din cingătoarea sa. prin deprindere. Mulţămeşte sfîntului mare mucenic .Alexandru Lapusneanu — Muiere nesocotită! strigă Lăpuşneanul sărind drept în picioare şi mîna lui. rădicînd pre Ruxandra de jos: — Doamna mea! îi zise. nu ştiu ce se poate întîmpla. se plecă şi. zău.

Ieri.Alexandru Lapusneanu Dimitrie izvorîtorul de mir. aducîndu-ne aminte că eşti mama copiilor noştri. nu pot să tac. că neau oprit de a face un păcat. a cărui hram se prăznuieşte la biserica ce noi i-am făcut la Pîngăraţi. . o jupîneasă cu cinci copii s-au aruncat înaintea rădvanului meu şi m-au oprit arătîndu-mi un cap ţintuit în poartea curţii. — De aş şti că mă vei şi omorî. cînd voiam să intru.

Alexandru Lapusneanu „Ai să dai seamă. — Şi ce vrei? întrebă Lăpuşneanul zîmbind. doamnă! îmi zise. doamnă. bărbaţii şi fraţii… Uită-te. tatăl copiilor acestora. . care au rămas săraci! Uită-te!“ şi îmiarăta capul sîngeros şi capul se uita la mine grozav! Ah! Stăpîne! de atunci neîncetat văd capul acelaşi mi-e tot frică! Nu pot să mă odihnesc. acesta-i bărbatul meu. că laşi pre bărbatul tău să ne taie părinţii.

şi mîne îţi voi da un leac de frică. — Îţi făgăduiesc că de poimîne nu vei mai vedea. — Cum? ce vrei să zici? — Mîne vei vedea. răspunse Alexandruvodă. să încetezi cu omorul. Acum. să nu mai văd capete tăiete. . să sare inima din mine.Alexandru Lapusneanu — Vreau să nu mai verşi sînge. dragă doamnă. du-te de-ţi vezi copiii şi caută de casă cum se cuvine unei bune gospodine şi pune la cale să ne gătească un ospăţ.

— Ei! pus-ai toate la cale? întrebă el. Bărbatul său o pitrecu pînă la uşă. Dar oare vor veni? — Vor veni. — Tot este gata. care intrase atunce. viind grabnic cătră armaşul său. 3 Capul lui Moţoc vrem .Alexandru Lapusneanu căci mîne dau masă mare boierilor. Doamna Ruxandra ieşi după ce iarăşi îi sărută mîna.

sfînta slujbă începuse şi boierii erau toţi adunaţi. ca să asculte liturghia şi apoi să vie să prînzească la curte. Cînd sosi Alexandru-vodă. fiind sărbătoare.Alexandru Lapusneanu … De cu seară se făcuse de ştire tuturor boierilor să se adune a doua zi. la mitropolie. era îmbrăcat cu toată pompa domnească. unde era să fie şi domnul. Purta corona Paleologilor şi . Lăpuşneanul. în ziua aceea. Împotriva obiceiului său.

Alexandru Lapusneanu peste dulama poloneză de catifea roşie. s-a închinat pe la icoane şi. Nici o armă nu avea alta decît un mic junghi cu plăselele de aur. După ce a ascultat sf. slujbă. Ioan cel nou. apropiindu-se de racla sf. iar printre bumbii dulămii se zărea o zea de sîrmă. Spun că in minutul acela el era foarte . s-a coborît din strană. avea cabaniţa turcească. s-a plecat cu mare smerenie şi a sărutat moaştele sfîntului.

suindu-se iarăşi în strană. După aceasta. vărsînd sîngele multora. se înturnă către boieri şi zise: „Boieri dumneavoastră! De la venirea mea cu a doua domnie şi pînă astăzi. rău.Alexandru Lapusneanu galben la faţă şi că racla sfîntului ar fi tresărit. am arătat asprime către mulţi. dar dumneavoastră ştiţi că m-a silit numai dorinţa dea vedea contenind gîlcevirile şi . Unul Dumnezeu ştie de nu mi-a părut rău şi de nu mă căiesc de aceasta. m-am arătat cumplit.

Boieri dumneavoastră! Să trăim de acum în pace. Astăzi sînt altfel trebile.Alexandru Lapusneanu vînzările unora şi altora. au văzut că turma nu poate fi fără păstor. Boierii şi-au venit în cunoştiinţă. „Bate-voi păstorul. şi se vor împrăştia oile“.pentru că zice mîntuitorul. iubindu-ne ca nişte fraţi. pentru că aceasta este una din cele zece porunci: „Să iubeşti pre aproapele tău ca însuţi pre tine şi să ne iertăm . care ţinteau la răsipa ţării şi la peirea mea.

după ce se închină iarăşi.Alexandru Lapusneanu unii pre alţii. merse în mijlocul bisăricii şi. oameni buni şi boieri dumneavoastră! — Dumnezeu să te ierte.“. rugîndu-ne Domnului nostru Iisus Hristos — îşi făcu cruce — să ne ierte nouă greşalele. măria- . pentru că sîntem muritori. zicînd: — Iertaţi-mă. în dreapta şi în stînga. Sfîrşind această deşănţată cuvîntare. se înturnă spre norod în faţă. precum iertăm şi noi greşiţilor noştri.

răspunse celălalt. — Te sfătuiesc să nu te duci astăzi la dînsul la masă. şi încălecînd. afară de doi juni ce sta gînditori. se înturnă la palat. însă nime nu le-a luat seama. poftind pre boieri să vie ca să ospăteze împreună. Lăpuşneanul ieşi din biserică. .Alexandru Lapusneanu ta! răspunseră toţi. — Cum îţi pare? zise unul din boierii care i-am văzut că nu iertase pre Alexandru-vodă. răzămaţi de un mormînt lîngă uşă. Toţi se împrăştiară.

Cît pentru norod. el din împăcarea aceasta nu aştepta . Aceşti erau Spancioc şi Stroici. Vestea se împrăştiase că domnul se împăcase cu boierii şi boierii se bucurau de o schimbare ce le da nădejde că vor putea ocupa iarăşi posturi.Alexandru Lapusneanu şi se amestecară în norod. el era indiferent. La curte se făcuse mare gătire pentru ospăţul acesta. ca să adune nouă avuţii din sudoarea ţăranului.

întovărăşiţi fieştecare de cîte două-trei slugi. cîrtea numai asupra ministrului său Moţoc. Luau seamă însă că curtea era plină . Căci. care întrebuinţa creditul ce-l avea la domn. deşi era necontenite jalobele obştiei pentru jăfuirile lui Moţoc. Ceasul prînzului apropiindu-se. Lăpuşneanul sau nu răspundea. nici prepunea vreun rău.Alexandru Lapusneanu vreun bine. sau nu le asculta.boierii începură a veni călări. spre împilarea gloatei. Norodul se învoia cu oblăduirea lui Alexandru-vodă.

Lăpuşneanul se puse în capul mesii. nu se mai putea înturna: căci porţile erau străjuite şi păzitorii porunciţi a nu lăsa să iasă nime. avînd în dreapta pre .Alexandru Lapusneanu de lefecii înarmaţi şi că patru tunuri sta îndreptate spre poartă. după obicei. boierii. dar odată intrînd. Unii poate că şi prepuneau vreo cursă. ceremonia prin salve. Adunîndu-se. dar socoteau că sînt puse pentru a serba. 47 la număr.

Alexandru Lapusneanu logofătul Trotuşan şi în stînga pre vornicul Moţoc. pe vremea aceea. După borşul polonez. veneau mîncări greceşti ferte cu verdeţuri. nu se introdusese încă moda mîncărilor alese. Tipsiile pe care aduceau . care pluteau în unt. Cel mai mare ospăţ se cuprindea în cîteva feluri de bucate. fripturile cosmopolite. Pînza mesii şi şervetele erau de filaliu ţesute în casă. apoi pilaful turcesc. în sfîrşit. şi. În Moldavia. Începură a zice din surle: şi bucatele se aduseră pe masă.

erau trei poloboace desfundate.talgerile şi păharele erau de argint. boierii mîncau şi beau. În curte. slujitorii mîncau şi beau. care dregea . pe lîngă două junci şi patru berbeci fripţi. Pe lîngă părete sta aşezate în rînd mai multe ulcioare pîntecoase. vinul îşi făcea lucrare. Boierii închinau şi . pline de vin.Alexandru Lapusneanu bucatele. Acum capetele începuseră a se înfierbînta. Toate aceste slugi erau înarmate. pline de vin de Odobeşti şi de Cotnar şi la spatele fieştecăruia boier dvorea cîte o slugă.

Acum era aproape a se scula de la masă. cînd Veveriţă ridică paharul şi închinînd zise: — Să trăieşti întru mulţi ani. măria-ta! să stăpîneşti ţara în pace şi milostivul Dumnezeu să te întărească în gîndul ce ai pus de a nu mai strica pre boieri şi a bîntui norodul… N-apucă să . la care răspundeau lefeciii prin chiote şi tunurile prin bubuit.Alexandru Lapusneanu urau pre domn cu vivate zgomotoase.

toţi slujitorii de pe la spatele boierilor. la ei. îi loviră. flăcăi! În minut. lovind-l drept în frunte. aduşi de căpitanul de lefecii. scoţînd junghiurile. şi alţi ostaşi. intrară şi năpustiră cu sabiile în ei. căci buzduganul armaşului.Alexandru Lapusneanu sfîrşească. Cît pentru Lăpuşneanul el luasă pre Moţoc de mînă şi se trăsesă lîngă o . — A! voi ocărîţi pre domnul vostru! strigă acesta. îl oborî la pămînt.

călăi şi osîndiţi. simţea părul zburlindu-i-se pe cap şi dinţii săi clănţănind. Şi cu adevărat era groază a privi această scenă sîngeroasă. unii cu . silindu-se a rîde ca să placă stăpînului. o sută şi mai mulţi oameni ucigaşi şi hotărîţi spre ucidere. iar Moţoc. El rîdea. Închipuiască-şi cineva într-o sală de cinci stînjeni lungă şi de patru lată.Alexandru Lapusneanu fereastră deschisă. de unde privea măcelăria ce începuse. luptîndu-se.

cădeau făr-a se mai împotrivi. unii. talgerele. nesocotind rănele ce priimeau. se încleştau cu furie de gîtul ucigaşilor şi. mulţi însă din cei mai juni se apărau cu turbare. deşi răniţi. surprinşi mişăleşte pe din dos.Alexandru Lapusneanu furia deznădejdei. îi strîngeau . Cei mai bătrîni mureau făcîndu-şi cruce. neavînd nici o grijă. scaunele. tacîmurile mesii se făceau arme în mîna lor. şi alţii cu aprinderea beţiei. Boierii. fără arme.

masa se răsturnase. văzîndu-se . îşi vindea scump viaţa. Patruzeci şi şepte de trupuri zăceau pe parchet! În lupta şi trînta aceasta. dar în sfîrşit nu mai rămasă nici un boier viu. Slugile boierilor. începuse uciderea şi în curte. ulcioarele se spărseseră şi vinul amestecat cu sînge făcuse o baltă pe lespezile salei. Dacă vreunul apuca vreo sabie. Mulţi lefecii periră.Alexandru Lapusneanu pîn-îi înăduşeau. Odată cu omorul de sus.

apucînd a sări peste ziduri. Lăpuşneanul. Puţini care scăpară cu viaţă. plecară de fugă. pre care îl înştiinţase de pornirea norodului. trimise pre armaşul să-i întrebe ce vor şi ce cer? Armaşul ieşi. burzuluiseră norodul şi tot oraşul alergase la poarta curţii. Gloata se întărîta din mult mai mult.Alexandru Lapusneanu lovite fără veste de soldaţi. . dasă larmă pe la casele boierilor. pre care începuse a o tăia cu protivire. şi invitînd pre alte slugi şi oameni boiereşti.

Alexandru Lapusneanu — Ei. ai urmat cu mare înţelepciune. n-am făcut bine că m-am mîntuit de răii aceştii şi am scăpat ţara de o aşa rîie? — Măria-ta. răspunse mîrşavul curtezan. zise apoi înturnîndu-se spre acesta. vornice Moţoace. spune. eu de mult aveam de gînd să sfătuiesc pre m.ta la aceasta. dar văd că înţelepciunea măriei-tale au apucat .

pentru că… fiindcă… era să… —— — Văd că armaşul întîrzie.Alexandru Lapusneanu mai nainte şi ai făcut bine că i-ai tăiat. nu-i vreo pagubă c-or muri cîteva sute de . aşa. Îmi vine să poruncesc să deie cu tunurile în prostimea acea. zise Lăpuşneanul curmînd pre Moţoc. cum socoţi şi dumneata? — Aşa. Ha. să-i împuşte cu tunurile. care se învălmăşea în vorbă.

săi omare de istov. — M-aşteptam s-aud asemene răspuns. Ea nu se aştepta la . În vremea aceasta. dar să vedem întăi ce vror. făcînd semn. strigă: — Oameni buni! Măria-sa vodă întreabă ce vreţi şi ce ceriţi? si pentru ce aţi venit aşa cu zurba? Prostimea rămasă cu gura căscată. de vreme ce au perit atîţa boieri. zise cu oţărîre Lăpuşneanul. armaşul se suise pe poarta curţii şi. Da.Alexandru Lapusneanu mojici.

Venise fără să ştie pentru ce au venit şi ce vrea. În sfîrşit începură a striga: — Să micşureze dăjdiile! — Să nu ne zapciască! — Să nu ne mai împlinească! — Să nu ne mai jăfuiască! — Am rămas săraci! .Alexandru Lapusneanu asemenea întrebare. cete.Ne i-au luat toţi Moţoc! — Moţoc! Moţoc! — El ne beleşte şi ne pradă! — El . Începu a se strînge în cete. şi a se întreba unii pe alţii ce să ceară.N-avem bani! — .

— Capul vornicului Moţoc. răspunse. . găsind un eho în toate inimile. văzînd pre armaşul intrînd. fu ca o schinteie electrică. — Ce cer? întrebă Lăpuşneanul.Moţoc să moară! — .Capul lui Moţoc vrem! Acest din urmă cuvînt. Toate glasurile se făcură un glas şi acest glas striga: „Capul lui Moţoc vrem“.Alexandru Lapusneanu sfătuieşte pre vodă! Să moară! .

Ce vorbe sînt aceste? Ce să facă cu capul meu? îţi spun că eşti surd. norodul începuse a se căţăra pe ziduri. n-ai auzit bine. fîrtate! vrei să şuguieşti. Într-adevăr. Strigările lor se aud de aici. dar nu-i vreme de şagă.Alexandru Lapusneanu — Cum? Ce? strigă acesta sărind ca un om ce calcă pe un şărpe. ascultă singur. ostaşii nemaiîmpotrivindu-se. n-ai auzit bine! — Ba foarte bine. de unde striga în gura . zise Alexandru-vodă.

Alexandru Lapusneanu mare: „Să ne deie pe Moţoc! Capul lui Moţoc vrem!“ — Oh! păcătosul de mine! strigă ticălosul. nu-i asculta pre . să postesc cît voi mai ave zile. nu mă lăsa să mă prăpădesc!… Dar ce le-am făcut oamenilor acestora? Născătoare de Dumnezeu. milostive doamne. scapă-mă de primejdia aceasta şi mă jur să fac o biserică. să ferec cu argint icoana ta cea făcătoare de minuni de la monăstirea Neamţului!… Dar. Maică preacurată fecioară.

Sînt bucuros că-ţi răsplăteşte norodul pentru . pre nişte mojici. Pune să deie cu tunurile întrînşii… Să moară toţi! Eu sînt boier mare. dar mulţi.Alexandru Lapusneanu nişte proşti. Dute de mori pentru binele moşiei dumitale. nici nu mă iubeşte ţara. nu ar fi păcat? Judecă dumneata singur. să omor o mulţime de oameni pentru un om.ei sînt nişte proşti! — Proşti. cum ziceai însuţi cînd îmi spuneai că nu mă vrea. răspunse Lăpuşneanul cu sînge rece.

. căci de pe vorbele tiranului înţelegea că nu mai este scăpare pentru el. — Oh! nenorocitul de mine! strigă Moţoc smulgîndu-şi barba. vînzîndu-mi oastea lui Anton Sechele şi mai pe urmă lăsîndu-mă si trecînd în partea Tomşii.Alexandru Lapusneanu slujba ce mi-ai făcut. şi suspina. şi ţipa. Încai lăsaţi-mă să mă duc să-mi pun casa la cale! fie-vă milă de jupîneasa şi de copilaşii mei! lăsaţi-mă să mă spoveduiesc! Şi plîngea.

Ticăitul boier răcnea cît putea. Îndată armaşul şi căpitanul de lefecii începură a-l tîrî. vrînd să se . Ce să te mai spoveduieşti? Ce-i să spui duhovnicului? că eşti un tîlhar şi un vînzător? Asta o ştie toată Moldova. nu te mai boci ca o muiere! fii român verde. Haide! luaţi-l de-l daţi norodului şi-i spuneţi că acest fel plăteşte Alexandru-vodă celor ce pradă ţara.Alexandru Lapusneanu — Destul! strigă Lăpuşneanul.

Alexandru Lapusneanu
împotrivească; dar ce puteau bătrînile lui mîni împotriva acelor patru braţe zdravane care-l trăgeau! Vrea să se sprijinească în picioare, dar se împedeca de trupurile confraţilor săi şi luneca pe sîngele ce se închegase pe lespezi. În sfîrşit puterile îi slăbiră, şi sateliţii tiranului, ducîndu-l pe poarta curţii mai mult mort decît viu, îl îmbrînciră în mulţime. Ticălosul boier căzu în braţele idrei acestei cu

Alexandru Lapusneanu
multe capete, care întru o clipală îl făcu bucăţi. — Iată cum plăteşte Alexandru-vodă la cei ce pradă ţara! ziseră trimişii tiranului. — Să trăiască măria-sa vodă! răspunse gloata. Şi mulţămindu-se de astă jertfă, se împrăştii. În vreme ce nenorocitul Moţoc perea acest fel, Lăpuşneanul porunci să rădice masa şi să strîngă tacîmurile; apoi pusă să răteze capetele ucişilor şi

Alexandru Lapusneanu
trupurile le aruncă pe fereastră. După aceea, luînd capetele, le aşăză în mijlocul mesii pe încet şi cu rînduială, puind pe ale celor mai mici boieri dedesubt şi pe a celor mai mari deasupra, după neam şi după ranguri, pînă ce făcu o piramidă de patruzeci şi şepte căpăţîne, vîrful căria se închia prin capul unui logofăt mare. Apoi, spălîndu-se pe mîni, merse la o uşă lăturalnică, trase zăvorul şi

. femeile nu ieşeau din apartamentul lor şi slujnicele nu puteau risca în mijlocul unei oştimi ce nu cunoştea ce este disciplina.Alexandru Lapusneanu drugul de lemn care o închidea şi intră în apartamentul doamnei. neştiind nimic de cele ce se petrecea. De la începutul tragediei acestia. doamna Ruxandra. Una din ele. era îngrijită. mai îndrăzneaţă. căci. Ea nu putea afla pricina zgomotului ce auzise. după obiceiul vremii de atunci.

Buna doamnă.Alexandru Lapusneanu ieşind. era spăriată. slavă Maicei Domnului că te văd! Mi-au fost tare frică. avînd copiii pe lîngă dînsa. — A! strigă ea. precum ţi-am făgăduit. — Pentru aceea. a găsit-o rugînduse dinaintea icoanei. temîndu-se de furia norodului. ţi-am gătit un leac . şi cînd a intrat Alexandru. auzise vorbă că este zurba asupra lui vodă şi adusese această veste stăpînei sale.

Alexandru Lapusneanu de frică. doamnă. în loc să se bucure. zise Lăpuşneanul zîmbind. Întru vederea grozavii privelişti. Slujitorii s-au fost luat la sfadă. ea se sparie. — Dar ce ţipete. luă pre Ruxandra de mînă şi o aduse în sală. Zicînd aceste. — Femeia tot femeie. Şi luînd-o în braţe. ea slobozi un ţipet straşnic şi leşină. Vină cu mine. dar s-au liniştit. o duse în . ce strigări se auzeau? — Nimic.

— Tu pune să arunce peste zid hoiturile cînilor acestora. să-mi pui mîna pe Spancioc şi pe Stroici. Iar tu. Însă Stroici şi Spancioc erau acum aproape de Nistru. găsi pre căpitanul de lefecii şi pre armaşul aşteptîndu-l. adresînduse către armaş. zise lefeciului. iar titvele să le înşire pre zid. Gonaşii îi ajunseră tocmai cînd treceau hotarul: . Apoi înturnîndu-se iarăşi în sală.Alexandru Lapusneanu apartamenturile ei.

pre mulţi am să popesc şi eu — … Patru ani trecuseră de la scena aceasta. . credincios făgăduinţei ce dase doamnei Ruxandrei. nu mai tăiese nici un boier. strigă cătră ei Spancioc. că ne vom vedea pîn-a nu muri! [ 4. născoci feluri de schingiuiri. Dar pentru ca să nu uite dorul lui cel tiranic de a vedea suferiri omeneşti. în vremea cărora Alexandru-vodă.Alexandru Lapusneanu Spuneţi celui ce v-au trimis.De mă voi scula.

era îngrijit de aceşti doi boieri. însă presupusurile lui erau părelnice. căci nime nu mai cuteza a cîrti cît de puţin. era neliniştit. să nu învite pre poloni. Deşi avea doi gineri grafi cu mare influinţă la Curtea Polonei. aşteptînd şi pîndind vreme. căci nu putuse pune mîna pe Spancioc şi pe Stroici. spre a întra în Moldavia. care şedeau la Cameniţă. ciuntea şi seca pe care avea prepus.Alexandru Lapusneanu Scotea ochi. tăia mîni. Cu toate aceste. dar aceşti doi . care nu căutau decît pretexte.

Alexandru Lapusneanu români erau prea buni patrioţi ca să nu judece că războiul şi venirea oştilor străine ar fi fost peirea patriei. Boala făcu răpezi înaintiri şi în curînd . pre care o întări mai cu osăbire. Ca să-i privigheze mai de aproape. Lăpuşneanul le scrisese în mai multe rînduri ca să vie. însă aici se bolnăvi de lîngoare. dar ei ştiau cît preţuieşte jurămîntul lui. legîndu-se prin cele mai mari jurăminte că nu le va face nimică. se mută în cetatea Hotinului.

Chemînd pe mitropolitul Teofan. fioroase şi ameninţătoare. pre episcopi şi pre boieri şi spuindu-le că se simte sosit la . În deşert se învîrtea în patul durerii. În delirul frigurilor. îngrozindu-l şi chemîndu-l la judecata Dumnezeului dreptăţii. căci nu putea afla ragaz.Alexandru Lapusneanu tiranul se văzu la uşa mormîntului. i se părea că vede toate jertfele cruziei sale.

de nu va fi unire între boieri şi de nu vor ave dragoste şi supunere cătră domn. — Cît pentru mine. nu se va pute apăra nici pre sine. nici pre ţară. urmă a zice. încungiurat de puternici vrăjmaşi. de mă voi şi ridica din . umilindu-se. fiind în fragedă vîrstă.Alexandru Lapusneanu sfîrşitul vieţii. pre care îl lasă moştean scaunului şi să-l ajute căci. îşi ceru iertare de la toţi. pe urmă îi rugă să le fie milă de fiul său Bogdan.

Alexandru Lapusneanu boala aceasta. vă rog. puindu-i nume . unde să mă spăsesc. îl călugăriră. crezînd că se sfărşeşte. încît mitropolitul şi episcopii. părinţi arhierei. Deci. sînt hotărît a mă duce la călugărire în monăstirea Slatina. Convulsiile îl apucară şi un leşin grozav ca moartea îi îngheţă trupul. cîte zile îmi va mai lăsa Dumnezeu. să mă tundeţi călugăr… Nu putu vorbi mai mult. de mă veţi vedea aproape de moarte.

Abia amurgise cînd Stroici şi Spancioc sosiră.Alexandru Lapusneanu Paisie. dupre numele Petru. salutînd pre doamna Ruxandra de regentă în vremea minorităţei fiului ei. Cetatea era mută şi pustie ca un mormînt de urieş. proclamară pre Bogdan de domn. alergară cu pripă la cetate. Nu se auzea deciţ murmura . Descălecînd pe la gazde. ce avea păn-a nu se face domn. După aceasta. Apoi îndată porniră stafete pe la boierii din ţară şi emigraţi şi pe la capitanii oştilor.

o slugă le arătă camera bolnavului. Voind să intre. în sfîrşit. neclintiţi ca două statuie de bronz. Suindu-se în palat. auziră un mare zgomot şi se opriră ca să asculte. sure şi goale şi strigătul monoton a ostaşilor pe lungile lor lance. Lăpuşneanul se trezise din letargia sa. ce izbea regulat stîncoasele ei coaste.Alexandru Lapusneanu valurilor Nistrului. Deschizînd ochii. văzu doi călugări stînd unul la cap şi altul la picioarele sale. îi cuprinse nu puţină mirare neîntîlnind pre nime. se uită pe dînsul şi se .

frate Paisie? îl întrebă unul din monahi. Sîngele într-însul începu a . călugării. văzîndu-l că nu doarme. I se păru că visează şi iarăşi închise ochii. pe căpătîiul său sta un potcap.Alexandru Lapusneanu văzu coperit cu o rasă. dar redeschizîndu-i peste puţin. văzu aceleşi lucruri. metaniile. Vru să rădice mîna şi se împedecă în nişte metanii de lînă. Numele acesta îi aduse aminte de toate cele ce se petrecuseră. — Cum te mai simţi. potcapul.

doamna cu fiul ei. sculîndu-se pe jumătate: — Ce pocitănii sînt aceste? strigă. mitropolitul. boaite! Ieşiţi! că pre toţi vă omor! Şi căuta o armă pe lîngă el. . boierii. slugile întrară toţi în odaie.Alexandru Lapusneanu ferbe şi. Chiar atunci cei doi boieri veniseră şi sta ascultînd la uşă. dar negăsind decît potcapul îl azvîrli. cu mînie în capul unui călugăr. A! voi vă jucaţi cu mine! Afară. Întru auzul strigărilor lui.

că eşti monah. şi… — Nenorocite. striga Lăpuşneanul cu glas răguşat şi spărios. păcătosule. nu huli! îl curmă mitropolitul. nu mai eşti domn! Gîndeşte că prin hulele şi strigările tale sparii pre astă femeie .Alexandru Lapusneanu — A! voi m-aţi călugărit. uiţi că eşti în ceasul morţii! Gîndeşte. gîndiţi că veţi scăpa de mine? Dar să vă iasă din minte! Dumnezeu sau dracul mă va însănătoşa.

dar de mă voi îndrepta. zbuciumîndu-se a se scula din pat. pre mulţi am să popesc şi eu! Iar pre căţeaua asta voi s-o tai în patru bucăţi împreună cu ţîncul ei. tacă-ţi gura.Alexandru Lapusneanu nevinovată şi pre acest copil în care razemă nădejdea Moldaviei… — Boaită făţarnică! adăogă bolnavul. M-aţi popit voi. că eu. ca să nu mai . eu te dezmitropolesc. care te-am făcut mitropolit.

flăcăi! Unde-s voinicii mei?… Daţi! daţi de tot! Eu vă poruncesc. … A! mă-năduş!… Apă! apă! apă! — şi căzu răsturnat pe spate. Ucideţi-i pre toţi… Nici unul să nu scape. . sînt domn! Sînt Alexandru-vodă!… Săriţi.Alexandru Lapusneanu asculte sfătuirile boaitelor şi a duşmanilor mei… Minte acela ce zice că sînt călugăr! Eu nu sînt călugăr. hîrcîind de turbare şi de mînie.

omul acesta trebuie să moară numaidecît. urmă Spancioc. viaţa măriei-tale şi a copilului acestui este în primejdie. La uşă îi întîmpinară Stroici şi Spancioc. înfiorîndu-se. De nu va muri îndată omul acesta. Destul a trăit tatăl şi destule .Alexandru Lapusneanu Doamna şi mitropolitul ieşiră. pune-l în băutura lui… — Otravă! strigă ea. Iată un praf. — Doamnă! zise Spancioc apucînd de mînă pe Ruxandra. — Otravă.

O slugă ieşi. doamnă. Moară tatăl ca să scape fiul. — Bolnavul s-a trezit şi cere apă şi pre fiul său.Alexandru Lapusneanu a făcut. adăogi Spancioc. răcni diuoasa mumă. Mi-au zis să nu mă duc fără el. — Ce este? întrebă doamna. . Adă-ţi aminte de doamna lui Ştefăniţă-vodă şi alege între bărbat şi între fiiu. — Oh! vrea să-l omoare. — Nu-i vreme de stat în gînduri. strîngînd cu furie copilul la sîn.

Dumnezeu să-l ierte şi să te ierte şi pre tine. Iar eu mă duc să gătesc tot pentru purcederea noastră cu noul nostru domn. Domnul Dumnezeu să te povăţuiască. — Crud şi cumplit este omul acesta. Ruxandra luă un pahar de argint plin de apă. şi pre cel vechi. Zicînd aceste. înturnînduse cu ochi lăcrîmători spre mitropolitul. părinte! zise sărmana femeie.Alexandru Lapusneanu — Ce zici. cuviosul Teofan se depărtă. fiica mea. .

Alexandru Lapusneanu
pre care-l aducea sluga; şi apoi, mahinaliceşte şi silită mai mult de boieri, lăsă să cadă otrava în el. Boierii o împinseră în camera bolnavului. — Ce face? întrebă Spancioc pre Stroici, care crăpase uşa şi se uita. — Întreabă de fiul său — zice că vrea să-l vadă — cere de băut — doamna tremură — îi dă paharul — nu vre să-l iaie!… Spancioc sări şi scoase junghiul din cingătoare.

Alexandru Lapusneanu
— Ba, îl ia, bea… Să-ţi fie de bine, măria-ta! Ruxandra ieşi tremurîndă şi galbănă şi, răzemîndu-se de părete: — Voi să daţi seamă înaintea lui Dumnezeu, zise suspinînd, că voi m-aţi făcut să fac acest păcat. Mitropolitul veni. — Să mergem, zise doamnei. — Dar cine va căuta de nenorocitul acesta? — Noi, răspunseră boierii. — Oh! părinte, ce mă făcuşi să fac! zise doamna cătră

Alexandru Lapusneanu
mitropolitul şi se duse cu el plîngînd. Amîndoi boierii intrară la bolnav. Otrava încă nu începuse a-şi face lucrarea. Lăpuşneanul sta întins cu faţa în sus, liniştit, dar foarte slab. Cînd întrară boierii, el îi privi îndelung şi necunoscîndui, îi întrebă cine sînt şi ce voiesc? — Eu sînt Stroici, răspunse acesta. — Şi eu Spancioc, adăogi celalalt; şi aceea ce voim este

strigă bolnavul. lăsîndu-i femeia şi copiii să cerşătorească pe la uşile creştinilor.Alexandru Lapusneanu să te vedem pîn-a nu muri. urmă acesta. — Ah! ce foc simt că mă arde. a cărui avere ai jăfuit-o. — Eu sînt Spancioc. apucîndu-se cu mînile de pîntece. — Oh! vrăjmaşii mei! suspină Alexandru. . cînd ai ucis 47 de boieri şi care a scăpat din ghearile tale! Spancioc. cum ţi-am făgăduit. Spancioc pre care ai vrut să-l tai.

nelegiuiţilor! Doamne! fie-ţi milă de sufletul meu! O. — Oh! m-aţi otrăvit. fie-ţi milă! scapă-mă de durerile ce . să scap de durere! Oh! înjunghe-mă tu.Alexandru Lapusneanu — Zi Acum slobozeşte. tu eşti mai tînăr. căci ai să mori. — S-au dus şi m-au lăsat! mau lăsat cu voi! Oh! omorîţimă. Otrava lucrează. ce foc! Unde-i doamna? Unde-i copilul meu? — S-au dus şi te-au lăsat cu noi.

Alexandru Lapusneanu mă sfîşie! înjunghe-mă! zise. — Nu-mi voi spurca vitejescul junghi în sîngele cel pîngărit a unui tiran ca tine. — Oh! strigă. zise Stroici. au rămas drojdiile otrăvii. înturnîndu-se spre Stroici. Bea şi te răcoreşte. . Otrăvitul se zbuciuma în convulsii. îmi arde sufletul! oh! daţi-mi apă… daţi-mi ceva să beau! — Iată. Durerile creşteau. luînd paharul de argint de pe masă.

voi a se-nturna cu faţa spre părete. — Ce. nu. se cade spre osînda ta să ne priveşti. ba. mugind ca un taur ce vede trunchiul şi securea ce a să-l lovească. nu vreu. Ba. . iar Spancioc. vrei să nu ne mai vezi? ziseră boierii. Atunci Stroici îl apucă şi-l ţinu neclintit.Alexandru Lapusneanu — Ba. zise bolnavul strîngînd dinţii. scoţînd cuţitul din teacă. îi descleştă cu vîrful lui dinţii şi îi turnă pe gît otrava ce mai era în fundul păharului. Lăpuşneanul.

ieşea ca nişte nasturi pe obrazul lui. tu care ştiai numai a omorî. îl ţineau nemişcat. tristă a morţii prevestitoare. dinţii îi scrîşneau şi ochii săi sîngeraţi se holbaseră. . o sudoare îngheţată. Nenorocitul domn se zvîrcolea în spasmele agoniei.Alexandru Lapusneanu învaţă a muri. îşi dete duhul în mînile călăilor săi. în sfîrşit. uitîndu-se la el cu o bucurie infernală şi mustrîndu-l. spume făcea la gură. După un chin de jumătate ceas. Şi apucîndu-l amîndoi.

se vede şi astăzi portretul lui şi a familiei sale. La monastirea Slatina. care lăsă o pată de sînge în istoria Moldaviei. .Alexandru Lapusneanu Acest fel fu sfîrşitul lui Alexandru Lăpuşneanul. unde e îngropat. zidită de el.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->