P. 1
imunologie

imunologie

|Views: 199|Likes:
Published by adilonestar

More info:

Published by: adilonestar on Oct 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2014

pdf

text

original

INTRODUCERE

Imunologia studiaza, în primul rând, funcþia de aparare a organismului uman ºi animal, c are face parte din categoria funcþiilor de relaþie ºi este esenþiala pentru supravieþuire. Sistemul imunitar este esenþial pentru supravieþuirea organismelor multicelulare, d atorita agresiunii permanente a agenþilor infecþioºi (microorganisme ºi virusuri). Omul adult poarta pe suprafaþa mucoaselor ºi a tegumentului, un numar uriaº de celule bacte riene (circa 1014), mai multe decât propriile celule, unele având potenþialul de a iniþi a procese infecþioase. Disfuncþia severa congenitala sau dobândita a funcþiei imunitare este incompatibila cu viaþa. Termenul de imunitate are o provenienþa sociala: în Roma antica, persoanele scutite de impozite catre stat, erau considerate ?imune?. Sensul termenului s-a extins, ulterior desemnând persoanele scutite de a suferi efectele infecþiei cu agenþi patogen i. Imunologia s-a nascut ºi s-a dezvoltat ca un domeniu al Microbiologiei, bazându-se p e cunoºtiinþele ºi conceptele Patologiei ºi Biochimiei.

În sensul clasic, restrâns al noþiunii, Imunologia studiaza reactivitatea organismului animal ºi uman, consecutiv contactului cu agenþii patogeni, mecanismele elaborarii raspunsului imun, precum ºi particularitaþile þesuturilor, celulelor ºi moleculelor care condiþioneaza starea de imunitate. In sens clasic, noþiunea de imunitate defineºte st area de nereceptivitate sau de rezistenþa a organismului faþa de un agent patogen in fecþios, în situaþia în care sunt îndeplinite condiþiile pentru apariþia unei maladii infec e. Din acest motiv, Imunologia s-a dezvoltat ca un domeniu al Microbiologiei. În concepþia clasica, s-a considerat ca activarea funcþiei imunitare are un efect excl usiv benefic, protector pentru organism. În concepþia moderna, funcþia imunitara se defineºte ca o proprietate biologica esenþiala a organismului uman ºi animal, care consta în capacitatea de a diferenþia rapid ºi speci fic, substanþele proprii de cele straine.

Sistemul imunitar este tolerant faþa de substanþele proprii, deoarece ?a învaþat? sa le recunoasca în timpul vieþii embrionare, dar este dotat cu proprietatea de a recunoaºte ºi de a diferenþia prompt substanþele straine, faþa de care se activeaza ºi le îndeparteaz din organism. Toleranþa imunitara este rezultatul unui proces de selecþie a clonelor de limfocite, selecþie ce are loc în perioada dezvoltarii embrionare a limfocitelor, ele fiind ce lulele efectoare ale raspunsului imun. Selecþia consta în eliminarea clonelor de lim focite potenþial autoreactive (potenþial reactive faþa de moleculele proprii) Componentele chimice proprii organismului, pe care sistemul imunitar le tolereaz a, sunt incluse în noþiunea de ?self? (self, englez = propriu), iar cele straine, ca re se abat de la structura chimica programata genetic a organismului, poarta den umirea de substanþe nonself sau antigene. Astfel, funcþia imunitara este o funcþie bio logica esenþiala, prin intermediul careia organismele diferenþiaza prompt ºi cu mare s ensibilitate, componentele self de substanþele nonself.

Funcþia imunitara are un rol determinant pentru pastrarea homeostaziei mediului in tern ºi a individualitaþii chimice a fiecarui organism, prin faptul ca sistemul imun itar recunoaºte ºi tolereaza moleculele proprii, dar se activeaza la contactul cu su bstanþele straine care se abat de la programul biochimic tolerat. Dupa ce învaþa sa tolereze self-ul, chiar din perioada dezvoltarii embrionare, funcþia imunitara realizeaza un permanent ?control de calitate? a moleculelor self. Aºa cum aparatul genetic asigura stabilitatea ºi integritatea unei specii ca sistem biologic, sistemul imunitar asigura pastrarea homeostaziei biochimice a organism ului. Funcþia imunitara este mediata de molecule cu rol de receptori de pe suprafaþa limfo citelor ºi de molecule solubile în umorile organismelor.

Obiectul de studiu al Imunologiei s-a diversificat odata cu progresul general al ºtiinþelor biologice ºi în special, odata cu aprofundarea cunoaºterii funcþiei de aparare. cepând din anii ?60, interesul ºtiinþific pentru Imunologie a crescut considerabil din doua motive: 1) În primul rând s-a demonstrat ca funcþia imunitara este esenþiala pentru organism, in suficienþa sa marind riscul infecþiilor cu microorganisme patogene sau potenþial patog ene, iar disfuncþia imunitara severa este incompatibila cu viaþa. 2) S-a demonstrat ca activarea funcþiei imunitare nu este totdeauna benefica pentr u organism, ci uneori, stimularea ei determina leziuni tisulare severe, chiar ir eversibile, asociate cu starile de hipersensibilitate sau iniþiaza evoluþia unor sta ri patologice grave, ca de exemplu, maladiile autoimune. Exemplul clasic este of erit de infecþia cu Mycobacterium tuberculosis sau cu M. leprae. Leziunile tisular e, materializate în existenþa granuloamelor, se datoreaza chiar raspunsului imun, ca re este aºa de amplu încât produce manifestarile patologice. Starile de hipersensibilitate definesc o stare de reactivitate imunitara crescut a ºi se caracterizeaza prin aceea ca, la primul contact cu o substanþa nonself, nu s e produce un raspuns imun detectabil, ci organismul dobândeºte o stare speciala de s ensibilizare imunitara faþa de un antigen. La contactul secundar ulterior, chiar c u cantitaþi foarte mici ale antigenului sensibilizant, organismul raspunde cu mani festari patologice de intensitaþi variabile, al caror rezultat final poate fi fata l. Aºa se întâmpla în starile de hipersensibilitate (alergii) la polen, la diferite medi camente (de exemplu, penicilina), la veninul insectelor sau la diferite substanþe alimentare. Modificarile patologice consecutive alergiilor pot fi locale sau gen eralizate. Un domeniu vast, în continua expansiune, dar relativ recent al Imunologiei îl consti tuie maladiile autoimune. In esenþa, maladiile autoimune semnifica întreruperea star ii de toleranþa perfecta pe care sistemul imunitar o manifesta faþa de componentele self. Datorita unor stari fiziologice legate de procese de îmbatrânire, unor procese infecþioase, datorita unor procese patologice degenerative sau ca urmare a utiliz arii substanþelor medicamentoase, în organism se produc modificari chimice tisulare care sunt detectate de celulele sistemului imunitar. Consecinþa este declanºarea unu i raspuns imun faþa de componentele self modificate chimic. Astfel se iniþiaza un co nflict autoimun, în cursul caruia sistemul imunitar genereaza efectorii sai ? celu le activate ºi molecule ? care recunosc specific moleculele self modificate. Respingerea grefelor de þesuturi ºi organe este consecinþa activarii funcþiei imunitare. Antigenele þesutului grefat, solubile sau fixate pe suprafaþa celulelor din grefa, activeaza limfocitele (celulele efectoare ale raspunsului imun). Autogrefele sun t totdeauna tolerate. În condiþiile unei reactivitaþi imunitare normale, alogrefele ºi x enogrefele sfârºesc prin a fi respinse. Cu cât diferenþele genetice ºi implicit biochimice între organismul donor ºi cel receptor de grefa sunt mai accentuate, cu atât grefa es

te respinsa mai repede.

Etapele dezvoltarii Imunologiei ca ºtiinþa

Imunologia este o ºtiinþa relativ tânara, care a aparut iniþial ca un domeniu a Microbio logiei, care la începuturile sale a studiat mecanismele reacþiilor de aparare a orga nismului uman ºi animal faþa de agresiunea infecþioasa. Imunologia a fost fundamentata de descoperirile lui Pasteur ºi Metchnikoff ºi pastreaza înca legaturi de esenþa cu dis ciplina mama - Microbiologia, deºi astazi ea este una dintre ramurile cele mai imp ortante ºi mai dinamice ale ºtiinþelor biologice. Apariþia Imunologiei ca ºtiinþa a fost precedata cu milenii, de observaþii empirice refe ritoare la faptul ca vindecarea unor maladii infecþioase era urmata de o stare de rezistenþa permanenta la reinfecþie sau cel mult de forme uºoare de îmbolnavire. Cu 2-3 secole î.C., în China ºi India s-a observat ca unele maladii foarte grave (variola, pe sta, ciuma), lasa în urma o stare de rezistenþa permanenta la reinfecþie sau cel mult, persoanele faceau forme foarte uºoare de îmbolnavire. În infecþia variolica, apar leziuni caracteristice mai ales pe tegumentul feþei. Mai întâi apar vezicule mici, pline cu lichid clar, al caror conþinut se tulbura datorita i nfiltratului celular ºi fac crusta, iar dupa vindecare, lasa o cicatrice ce se pas treaza toata viaþa (varsat de vânt). S-a trecut la infectarea artificiala a persoane lor sanatoase în scopul declanºarii unei îmbolnaviri uºoare, care sa instaleze starea de imunitate. Practica variolizarii prin prizarea pe nas a mojaratului de cruste u scate, recoltate de la cei trecuþi prin boala, era însoþita de infecþii grave, datorita cantitaþii mari de virus inhalat. În 1418, procedeul variolizarii a fost introdus în Anglia de Mary Wortley Montagu ºi s -a practicat o perioada, cu toate riscurile îmbolnavirii cu severitate necontrolat a. Vaccinarea antivariolica a fost introdusa de E. Jenner (1796). Ca vaccin, el a u tilizat un virus de la bovine (cowpox). Metoda s-a bazat pe observaþia empirica a rezistenþei în cursul marilor epidemii de variola, a mulgatorilor care fusesera infe ctaþi cu virusul cowpox. Acesta, produce o infecþie pustulara ºi fiind înrudit antigenic cu virusul variolei, confera protecþie antivariolica. Vaccinarea persoanelor sana toase s-a facut cu lichidul recoltat din pustulele de pe ugerul vacilor. Perioada ºtiinþifica a Imunologiei a fost inaugurata de L. Pasteur, prin descoperire a unor vaccinuri cu o larga aplicaþie practica. Denumirea de ?vaccin? a fost data de Pasteur, în amintirea produsului recoltat de Jenner din leziunile de pe ugerul vacii. Denumirea s-a pastrat pentru toate produsele folosite în practica, pentru a crea o stare de rezistenþa preventiva faþa de eventualul contact cu agentul patogen . Pasteur a fundamentat ºtiinþific practica producerii ºi utilizarii vaccinurilor. El a demonstrat ca proprietaþile biologice (patogenitatea ºi virulenþa) bacteriilor ºi virusu rilor patogene nu sunt fixe. In anumite condiþii, aceste proprietaþi se pot diminua prin anumite artificii de tehnica, aºa încât un agent virulent care de regula determin a o infecþie mortala, poate fi transformat într-un agent care produce o infecþie uºoara, fara semne clinice, dar creeaza o rezistenþa foarte solida. Vaccinurile atenuate în deplinesc aceste deziderate. Pasteur a atenuat virulenþa agenþilor patogeni prin dou a metode: prin învechirea culturilor ºi prin cultivarea la temperaturi ridicate. Pas teur a descoperit trei vaccinuri: al holerei gainilor, al antraxului la ovine ºi a

îºi mo difica proprietaþile biologice. daca sunt puse în contact cu serul sanguin de la iepurele imunizat cu hematii. care sunt d igerate ºi eliminate din celula fagocitara. Pfeiffer a descris fenomenul de bacterioliza. In 1923. administrat cât mai repede dupa muºcatura animalului rabid. ce se transmite ºi la om. Sporul se formeaza la 37o. Seru rile imune pot fi folosite în scop terapeutic pentru a stopa sau a atenua evoluþia u nei boli infecþioase. Incubarea la 42 o este o modalitate a obþinerii dintr-o cultura virulenta. A urmat o perioada în cursul careia s-au înregis trat progrese importante în obþinerea ºi administrarea vaccinurilor. devin rezistente la reinfecþia cu o cultura virulenta. demonstrând ca serul sanguin al animalelor imunizate are proprietatea de a provoca liza celulelor bacteriene. care se îmbolnavesc ºi mor. ºoarece). cobai. preluata de Institutu l Pasteur din Paris (înfiinþat în 1894) ºi apoi de Institutul Babeº ºi de Institutul Cantac zino. Un inocul de câteva celule este suficient pentru a produce îmbolnavirea ºi m oartea organismelor sensibile. pe care l-a modi ficat prin uscare în prezenþa potasei caustice. Pasteur a imaginat o schema de vaccinare a ovinelor. Agentul infecþios al rabiei nu a fost evidenþiat de Pasteur. prin menþinere la te mperatura camerei (învechire) se atenueaza ºi dupa inoculare la gainile normale. A obþinut un vaccin care. Conceptul imunitaþii mediate celular a fost formulat de Metchnikoff (1891). creeaza o stare de rezistenþa. a unei culturi cu virul enþa progresiv atenuata pentru organismul gazda(oaie. c are au evidenþiat anticorpii serici. Atenuarea virulenþei prin învechirea cultu rii este un proces necontrolat ºi probabil se datoreaza modificarilor biochimice s au genetice ale celulelor. o bacte rie sporulata. El a e vidnþiat ca în organism exista o serie de celule specializate. El a demonstrat ca bacterioliza necesita doua componente: serul sanguin al anim alului imunizat ºi o picatura de ser proaspat de cobai. Agentul patogen al holerei gainilor ? Yersinia pestis ? este o bacterie foarte v irulenta. carora le-a conferit rezistenþa la bacteriile foarte virulente. la care se a dauga ser proaspat de cobai. nu mai produce îmbolnavirea. Cultura virulenta de Yersinia. În 1894. Aceste modificari se însoþesc de pierderea progresiva a virulenþei. Cercetarile lui Pasteur au pus bazele Imunologiei medicale ºi ale obþinerii ºi utiliza rii pe baze ºtiinþifice a vaccinurilor. în absenþa careia infecþia rabica evolueaza invariabil spre moarte. J. A creat o stare de imuni tate a ovinelor. cu capacitatea de a r ecunoaºte celulele straine ºi de a le îngloba prin procesul de fagocitoza. Bazele conceptului imunitaþii humorale au fost puse de Behring ºi Kitasato (1890). Cultura bacteriana crescuta la 42o. Behring a organizat producþia de seruri imune. Pasarile inoculate cu cultura bacteriana atenuata. începând cu un inocul bacterian virulent pentru ºoa rece ºi continuând cu inocul bacterian cu virulenþa mai mare. Autorul a utilizat þesut nervos medular sau creier de la iepurele infectat experimental. Cultura bacteriana veche a creat o stare de i munitate. Metchnikoff a facut observaþii pe crusta . dupa imunizarea animalelor de laborator. spre deosebire de pasarile lotul ui martor. pierde capacitatea de sporulare (devine asporogena ). Carbunele este o boala grava a oilor. Agentul patogen al infecþiei carbunoase (anthrax) este Bacillus anthracis. sub influenþa produselor de catabolism acumulate în mediu l de cultura sau se datoreaza epuizarii mediului în substanþele esenþiale pentru creºter e. Bordet a evidenþiat ca fenomenul lizei se produce ºi în cazul hematiilor. adica a avut rolul unui vaccin.l rabiei. Procesul este foarte speci fic: serul produce numai liza celulelor bacteriene care au specificitate faþa de a nticorpii serici. cu condiþia ca administrarea acestor seruri sa fie foarte prec oce. iepure. în care se gaseºte complementul (alexina).

F. Tratarea preparatului de toxina cu formol 4%o ºi menþinerea amestecului la 39o pentru o perioada de timp. Evaluarea diferenþelor celor doi parteneri (donor ºi receptor) în ceea ce p riveºte moleculele de histocompatibilitate. au fost unificate de Wright (1903).Miller (1960) a stabilit rolul esenþial al timusului în dobândirea competenþe i funcþionale a limfocitelor T. El a demonstrat existenþa în ser a unor anticorpi naturali denumiþi opsonine. care s-au confruntat prin reprezent anþii lor. sub imperativul numitorului comun al înþelegerii funcþiei imunita re la nivel molecular. ale carui celule fagocitare înglobeaza ºi digera sporii fungici (Monospora bicuspidata). Când infecþia cu spori este masiva. Landsteiner a evidenþiat o structura antigenica pe suprafaþa hematiilor um ane ºi a stabilit existenþa sistemului antigenic ABO. . dar în acelaºi timp este mai unificata ca oricând. Preparatul atoxic este inofensiv ºi poate fi administrat în cantitaþi relativ mari. iar o grefa între organisme cu diferenþe majore de o rdin genetic. este urmata de pierderea completa a proprietaþilor toxice.ceul Daphnia magna. precum ºi rolul plasmocitelor în sinteza ºi secreþia a nticorpilor. Du pa opinia lui N. grefa prinde foarte bine. Studiul mecanismelor celulare ale proceselor imunitare (1950-1980) este marcat d e progresele biologiei moleculare ºi de interferenþa cu Virologia. Sub acþiunea combinata a formolului ºi temperaturii. fiind pe cale de a fi absorbita de biologia clasica?. fara sa determine efecte patologice.P. Good (1960) a evidenþiat rolul bursei lui Fabricius în geneza sistemului imunitar la pasari. precum ºi a normelor ce trebuie respectate în practica transfuziei de sânge. În 1930. i ar J. Bi ologia celulara. a imunoglobulinelor ºi a haptenelor. S-a evidenþiat rolul esenþial al li mfocitului în fenomenele imunitare. Cercetarile de biochimie(1930-1950) au permis elucidarea structurii moleculare a antigenelor. Preparatul atoxic îºi pas treaza proprietaþile imunogene ºi induce o stare de rezistenþa a organismelor imunizat e. Mc Farlane Burnet (1959) a elaborat teoria selecþiei clonale a raspunsului imun. K. al difteriei. Aceste toxine au un potenþial foarte ridicat: cantitaþi foarte mici de toxine sunt suficiente pentru a provoca moartea animalelor de experienþa. Imunologia s-a diversificat ºi s-a aprofundat. Datorita acestor antigene. al tetanosului) produc toxine foarte puternice. Biochimia. Dupa 1980. care confera fiecarui organism o individualita te antigenica unica. Cele doua doctrine ale fenomenului imunitar. Dausset (1954) a demonstrat ca pe suprafaþa celulelor oricarui organism se gaseºt e o serie de molecule (antigene). R. este esenþiala înainte de grefarea organul ui. reacþiile care sunt determinate de o grefa de þesut sau de organ. Antigenele suprafeþei celulare care confera indiv idualitate biochimica unica fiecarui organism. pot evolua în mod diferit: între organismele foarte înru dite. Abordarile moleculare vor sta la baza tuturor cercetarilo r viitoare. care acþioneaza în cooperare cu fagocitele. J. care este cu atât mai rapida cu cât dif erenþele antigenice sunt mai mari. Biofizica. ?imunologia ºi-a pierdut statutul de disciplina izolata. se numesc antigene de histocompat ibilitate. Jerne (1985). Microbiologia. Dupa 1970. K. produce o reacþie de respingere. studiul sistemului imunitar corespunde unei abordari integratoare.A. capacitatea de aparare a organismului este depaºita ºi gazda moare. toxinele difterica ºi tetanica au fost transformate în anatoxine. Genetica. Ramon (1925) a demonstrat ca unii agenþi patogeni (ca de exemplu. legate de funcþia imunitara.

componentele complementului etc. activarea lor . Imunobiologia este cea mai cuprinzatoare dintre ramuri. mecanismele celulare ºi moleculare ale biosintezei anticorpilor. cu care a ramas în raporturi de dependenþa pâna catre a nul 1960. Ea studiaza fenomenele i munitare ca manifestari ale unei funcþii biologice esenþiale ? funcþia de aparare. prin acumularea unui volum mare de date ºtiinþifice care au de monstrat intervenþia funcþiei imunitare ºi a reacþiilor imune în numeroase fenomene normal e ºi patologice. Treptat însa. dar ulterior. Termenul de Imunochimie a fost introdus de chimistul suedez Arrhenius (1907). a fost aceea ca din domeniul Imunologiei s-au desprins ramuri care. domeniul ºi-a largit sfera de act ivitate ºi studiaza urmatoarele aspecte: . Diviziunile Imunologiei Imunologia s-a nascut ca un domeniu al Microbiologiei ºi s-a dezvoltat ca un domen iu al Bacteriologiei medicale. Consecinþa fireasca a implicarii funcþiei imunitare într-o multitudine de procese normale ºi patologice.moleculele cu funcþie de receptor de antigen. originea ºi mec anismele diferenþierii lor. Va f i o perioada a reîntoarcerii aplicarii Imunologiei moleculare. Ar urma utilizarea cunoºtiinþelor imunologice pentru prevenire a maladiilor cu substrat imunitar (alergii. pentru prevenire a respingerii grefelor de þesuturi ºi organe ºi pentru imunoterapia neoplaziilor. secreþiei. la rândul lor.factorii moleculari ai raspunsului imun ºi în special ai imunitaþii mediate celular . factorii celulari ºi humorali care asigura diferenþierea l or). orizontul de evoluþie a Imunologiei se extinde asupra înþelegerii genelo r codificatoare ale moleculelor efectoare ºi reglatoare ale raspunsului imun ºi ale mecanismelor acþiunii lor. . care s tudiaza funcþia imunitara sub aspect biochimic. la nivelul întregului organism. . maladii autoimune). Imunochimia este o disciplina de graniþa ce aparþine Imunologiei ºi Biochimiei. . mecanismele reactivitaþii imunitare în filogenie ºi ontogenie. recircularii limfocitelor ºi mecanismele acþiunii m oleculelor efectoare. pe suprafaþa celulelor limfoide. Stu diaza substratul biologic al raspunsului imun (celulele imunitare. Imunologia a devenit o ºtiinþa de sine statatoare. . Studiaza mecanismele imunitare ale respingerii grefelor d e þesuturi ºi organe. precu m ºi bazele celulare ºi moleculare ale starilor de hipersensibilitate ºi ale maladiilo r autoimune. El . Preocuparea esenþiala a constat în stu diul chimiei antigenelor ºi anticorpilor ºi al mecanismului lor de interacþiune în reacþia antigen-anticorp.În perspectiva. mecanismele sintezei.moleculele de histocompatibilitate. Astfel vom înþelege diferenþierea limfocitelor. tind sa aiba o existenþa autonoma. explica impl antarea celulelor tumorale ºi geneza cancerului clinic în condiþiile acþiunii efectorilo r sistemului imunitar. Datele referitoare la structura chimica a antigenelor ºi antico rpilor au pus bazele Imunochimiei. .markerii antigenici specifici diferitelor populaþii de celule limfoide.factorii de cooperare celulara în cursul elaborarii raspunsului imun (interleuc hine).

prejudiciante asupra organismului. de asemenea. Raspunsul imun se instituie drept c auza. datorita descoperirilo r din domeniul biochimiei. de schem ele de vaccinare. Imunoch imia este deservita de metoda imunodifuziei. Ele conþin an ticorpi ºi se administreaza organismelor care prezinta riscul îmbolnavirii prin infe cþii. dupa imunizare. Domeniul s-a numit analiza imunochimica ºi utilizeaza metod e care deriva din îmbinarea tehnicilor fizico-chimice cu cele imunologice. de posibilitatea asocierii diferitelor vaccinuri ºi de posibilit atea stimularii raspunsului imun cu ajutorul adjuvanþilor. în special.starile de hipersensibilitate(alergiile). Imunohematologia s-a nascut odata cu stabilirea diferenþelor antigenice ale eritro citelor umane ºi cu precizarea grupelor sanguine (K. A fecþiunile generate de activarea sistemului imunitar (imunopatii) se grupeaza în dou a categorii: . . Serologia (Imunoserologia) s-a dezvoltat ca o ramura practica. studiile de Imunochimie au propus noi metode de tratament. . RIA. In mult e situaþii patologice. Ehrlich. raspunsul imun (activarea funcþiei imunitare) are efecte defa vorabile. orientata spre descoperirea ºi producerea unor noi vaccinur i. imunofluorescenþei. raspunsul imun în maladiile infecþioase virale ºi bacteriene. . 1901) ºi s-a dezvo ltat dupa ce s-a stabilit existenþa unor diferenþe fine între diferite tipuri de eritr ocite ºi. Landsteiner. dupa descoperirea factorului Rh ºi a rolului sau în patologia sarc inii. imunodeficienþele (înascute ºi dobândite). dar în special ca mecanism. Ea se preocupa.direcþia diagnosticului studiaza posibilitatea identificarii agenþilor etiologici ai diverselor maladii infecþioase.ºi-a intitulat astfel studiul cu privire la reacþiile chimice care se produc în organ ismul uman ºi animal. În clinica. Imunogenetica studiaza determinismul genetic al raspunsului imun: mecanismele ge netice care asigura diversitatea anticorpilor ºi a antigenelor de histocompatibili tate. S-a na scut un set de metode. Imunologia medicala umana ºi veterinara s-a dezvoltat în trei direcþii: . puse în slujba analizei moleculelor impli cate în funcþia imunitara. a unor noi metode de diagnostic. Fondatorul Imunochimiei este P. Efectul utilizarii acestor metode de investigare a fost cun oaºterea mecanismelor moleculare care stau la baza raspunsului imun. capabile sa creeze o stare de rezistenþa. imunita tea de transplant ºi imunitatea antitumorala. pentru producerea unor manifestari patologice. Imunopatologia studiaza fenomenele imunitare în relaþie cu diferite maladii. cu ajutorul reactanþilor imunologici (seruri imun e ºi antigene). Imunochimia s-a dezvoltat spectaculos. El a introdus metode cantitative în studiul reacþiilor antigen-anticorp ºi a elaborat o t eorie generala asupra recunoaºterii imune (teoria catenelor laterale sau a recepto rilor). de asemenea. precum ºi în maladiile parazitare. dedicata studiulu . cu receptorii unor celule þinta (imunotoxine). bazate pe i nteracþiunea unor molecule cu rol de vehicul pentru anticorpi. datorita utilizarii unor metode fizico-chimice de ana liza a macromoleculelor ºi prin aplicarea acestora la domeniul Imunologiei. diali za la echilibru etc.direcþia profilactica. îndeosebi humor al ºi aplicarea în laboratorul clinic.maladiile autoimune. Imunopatologia studiaza. ELISA. în esenþa biochimice.direcþia terapeutica studiaza posibilitatea obþinerii serurilor imune. Dupa 1950.

Calea digestiva de administrare a antigenelor nu exclude totdeauna posibilita tea declanºarii raspunsului imun. Bach (1976) defineºte antigenele ca fiind molecule care. ci numai dupa cuplarea covalenta cu o molecula purtator. declanºeaza sinteza anticorpilor cu care se combina specific. p 8 p p CARACTERIZAREA GENERALA A ANTIGENELOR GR. care corespunde celei mai mari parþi a molecul ei: . organismele nu declanºeaza raspunsul imun. Pentru agenþii infecþioºi care se multiplica în tractul digestiv. Unele molecule în stare nativa nu induc un raspuns imun. care. 3. vaccinul pol io se administreaza oral. ci manifesta o stare de toleranþa. J. F. . in vitro nu produc reacþii vizibile antigen-anticorp. Astfel de molecule se numesc haptene .i tehnicilor de explorare a reacþiilor imune in vitro. Modelul general de structura a unui antigen O molecula antigenica este alcatuita din doua componente.componenta purtator (?carrier?). antigenele se definesc ca substanþe straine. deºi in vivo stimuleaza reactivitatea imunitara ºi induc sinteza unei cantitaþi mici de anticorpi. MIHAESCU. deoarece. Definiþia este incomp leta din câteva motive. cu care se combina in vivo ºi in vitro. 1. Molecula nativa îºi pastreaza proprietatea de a s e combina specific cu anticorpii sintetizaþi. CAMELIA MIHAESCU Convenþional. consecutiv introduc erii în organism pe o cale adecvata. consecutiv introduc erii în organismul uman sau animal pe o cale parenterala (alta decât cea digestiva). 2. Unele substanþe nonself sunt în mod eronat considerate ca neantigenice. administrarea orala asigura o buna imunizare (de exemplu. 4. Faþa de unele antigene. deºi calea parenterala este mai eficienta). induc un raspuns imun materializat prin proli ferarea celulelor limfoide ºi sinteza moleculelor de recunoaºtere (anticorpi ºi recept ori celulari).

dar este influenþata într-o masura mai mare sau mai mica ºi de gruparea carri er. în stare nativa. Modelul general de structura a unui antigen. localizate pe suprafaþa com ponentei purtator ºi formate din secvenþe specifice de monomeri. 1. Proprietaþile definitorii ale antigenelor În studiile experimentale asupra imunogenitaþii unor molecule sintetice. Noþiunea de antigen este mai larga. iar alþii sunt multipli. de a declanºa un raspuns imun. de a stimula raspunsul imun. Gruparile determinante de specificitate se gasesc în numar variabil pe suprafaþa pur tatorului ºi pot fi identice atât în ceea ce priveºte compoziþia chimica. Sela (19 69) a descris doua proprietaþi esenþiale ale antigenelor: 1. grupare care într -o oarecare masura influenþeaza ºi specificitatea anticorpilor. Noþiunea de imunog en este mai restrictiva ºi semnifica proprietatea unei substanþe. Gruparile determinante de specificitate sunt echivalenþii moleculari ºi funcþionali ai haptenei. Proprietatea de imunoge nitate este asociata cu gruparea carrier a moleculei de antigen. în primul rând de epitopi. confera individualit ate chimica ºi specificitate antigenica moleculei nonself. Dupa dimensiuni se disting antigene moleculare (?solubile?) ºi antigene corpuscula . este distincta de aceea de antigen. Epitopii. microorganisme. fungi. epitopii stimuleaza sinteza anticorpilor cu afinitaþi diferite. ori de câte ori patrunde în organism pe o cale adecvata. cât ºi configuraþ aþiala (ca în cazul antigenelor polizaharidice cu epitopi repetitivi) sau sunt difer ite. Aici sunt incluse toate macromoleculele naturale din virusuri. Imunogenitatea sau antigenitatea este proprietatea unui antigen complet. 2. M. plante ºi anim ale. Antigene naturale Antigenele naturale formeaza categoria cea mai cuprinzatoare. Noþiunea de imunogen. stimulatori ai reactivitaþii imunitare . Proprietatea de specificitate este dependenta. CLASIFICAREA ªI IMUNOGENITATEA ANTIGENELOR Dupa originea lor. deoarece desemneaza molecule nonself care sunt imunogene în stare nativa sau devin imunogene dupa conjugarea cu o molecula purta tor. Fig.gruparile determinante de specificitate sau epitopi. uneori. prin secv enþa proprie a monomerilor ºi prin configuraþia spaþiala specifica. Antigenele exogene sunt cele mai numeroase ºi pot fi împarþite în trei categorii: 1) nat urale. 2) artificiale. Cea mai mare parte a oricar ei molecule antigenice este reprezentata de gruparea carrier. pe care sunt local izaþi epitopii cu diferite configuraþii spaþiale. Uneori. în forma sa nativa. Specificitatea defineºte capacitatea antigenului întreg sau numai a epitopilor sa i de a se combina specific cu anticorpii sau cu receptorii celulari a caror sint eza a fost indusa. 3) sintetice. humoral sau celul ar. Unii epitopi pot fi unici. fara sa necesite conjugarea cu o alta molecula. atât ca secvenþa a monomerilor cât ºi în privinþa configuraþiei spaþiale.. antigenele sunt exogene ºi endogene. sa stimuleze raspun sul imun. Antigenul poate fi uneori inacapabil. form at din gruparea carrier ºi epitopi.

catenel e lor fiind aranjate sau rasucite pe o singura dimensiune. . Determinanþii antigenic i ai acestor proteine sunt secvenþiali. lipide. glicolip ide. cheratina.). Imunogenitatea este o proprietate generala a proteinelor. care sti muleaza raspunsul imun in vivo. fibroina) au configuraþii mai simple decât cele globulare. ribo nucleaza etc. care inc lude toate tipurile de macromolecule: proteine. hemoglobina. proteinele ca psidei virale). iar alþii sunt secvenþiali. se numesc epitopi dominanþi. nefiind accesibili sistemul ui imunitar al organismului. adica sunt repre zentaþi de o secvenþa particulara de aminoacizi. hormoni.2. pentru antigenele proteice. lizozimul. Antigenele corpusculare (?insolubile?) sunt reprezentate de virusuri ºi de celule (procariote ºi eucariote). care determina o structura secundara ºi tridimensionala proprie ºi implicit. Moleculele proteice fibrilare (cher atina. Antigenitatea moleculelor globulare este determina ta adeseori. adjuvant. Sela a recomandat utilizarea termenului de ?grupare imunodominanta?. dar se pot exprima într-un anumit set de condiþii de im unizare (gazda. cazeina. Pe ntru cele mai multe proteine globulare (mioglobina. deoarece are o secvenþa unica de aminoacizi. Epitopii s ubdominanþi devin accesibili dupa clivarea moleculei în etapa prelucrarii în macrofag. colagenul. hemoglobina. rezultata din plierea tridimensionala. într-o masu ra mai mare sau mai mica. gliadina ? din seminþele de grâu). adica sunt rezultatul plierii spaþiale a moleculei. aproape toþi determinanþii antigenici sunt conformaþionali. ce corespund unor secvenþe discr ete ale suprafeþei moleculare localizate în zonele cele mai expuse contactului cu re ceptorii sistemului imunitar. enzime. Un determinant intern poate fi silenþios în molecula nativa. Proteinele sunt cele mai numeroase ºi mai importante antigene moleculare. sunt neimunogeni (imunosilenþioºi). generata de variaþia secvenþei de aminoacizi este uriaºa. a celor cu rol structu ral (colagenul. cale de adm inistrare) ºi determina specificitatea raspunsului imun. iar in vitro induc proliferarea limfocitelor. Practic. Aceºtia sunt epitopi interni ai proteinelor globul are. Antigenele moleculare Cele mai studiate antigene sunt proteinele ºi polizaharidele. conformaþionali sau secvenþiali. O parte a determinanþilor antigenici ai unei molecule nat ive. f iecare tip de molecula proteica nonself din lumea vie este un antigen pentru org anismul animal ºi uman. deoarece proteinele pose da un spectru continuum de determinanþi antigenici. elastina. a celor cu rol de depozit de amin oacizi(ovalbumina. nucleoproteine. iar epitopii criptici sunt inaccesibili fenomenului de recunoaºtere imunitara. peptidoglicani. Antigenele moleculare (solubile) constituie gruparea cea mai numeroasa. acizi nucl eici. a celor cu rol funcþional (miozina. polizaharide. nu se face distincþia dintre ep itopii inductori ai raspunsului imun ºi gruparea carrier.re. lipoproteine. la care se adauga co njugatele: glicoproteine. actina. mioglobina. adjuvant etc. De cele mai multe ori. cel mai adesea.). Sistemul imunitar al unui organism recunoaºte un numar limitat de determinanþi antig enici ai unei molecule proteice. M . fibroina viermelui de matase. existenþa unor epitopi p roprii ca secvenþa a aminoacizilor ºi conformaþie spaþiala. Diversit atea lor chimica. formaþi din 3-6 aminoacizi. Epitopii dominanþi sunt localizaþi la suprafaþa moleculei globulare. Epitopii. dar devine imunost imulator dupa clivarea enzimatica a moleculei. albumina. De aceea. Toate proteinele ºi pol ipeptidele cu o greutate moleculara mai mare de 1000 D sunt imunogene. de configuraþia lor spaþiala. pentru ep itopul sau epitopii care se exprima în anumite condiþii(gazda. Fig. in vivo sau in vitro. imunoglobuline).

prin încalzire. D e exemplu. cu cât molecula este mai mare. comparativ cu e nzima nativa. hormoni proteici. Invers. imunoglobuline (în calitatea lor de antigene). Daca gruparil e determinante de specificitate ale moleculei de enzima sunt situate în afara situ sului catalitic. nu precipita RN-aza nativa. Astfel. sau ramâne intacta. complexul enzima-anticorp are un efect catalitic superior. Daca anticorpii sunt specifici faþa de e pitopi localizaþi la nivelul situsului activ al enzimei. Anticorpii faþa de RN-aza pancreatica bovina nativa nu precipita moleculele de RN-aza denaturata prin reducerea legaturilor S-S. O atenþie speciala s-a acordat studiului imunogenitaþii unor proteine ale caror prop rietaþi biologic-active sunt uºor de evaluat: enzime. dar sunt mai puþin utilizate pentru conservarea pr oprietaþilor antigenice ale moleculelor mari. Anticorpii faþa de diferiþi epitopi ai moleculei de enzima modifica în grade f oarte diferite activitatea ei catalitica. prin reducerea legaturilor S-S sub acþiunea ureii ºi a beta-mercaptoetanolului sau a acidului performic. cele 4 punþi S-S ale RN-azei. constituind reþele multimoleculare stabile. Gradul de inhibiþie a activitaþii enzimatice es te cu atât mai accentuat. inhibitori enzimatici. Efectul inhibitor al antico rpilor nu se produce daca enzima a legat deja substratul specific. dar ramân imunogene. Agenþii chimici de legare încruciºata modi fica imunogenitatea moleculelor proteice prin schimbarea conformaþiei moleculei ºi m ascarea epitopilor sau prin modificarea chimica a aminoacizilor epitopului. Denaturarea semnifica deplierea structurii rasucite a moleculelor proteice ºi are loc prin modificarea pH. sunt reduse de ßmercaptoetanol ºi transformate în 8 resturi de cisteina. e xotoxinele tratate cu formaldehida. cu atât mai mult cu cât fragmentele rezultate au dimensiu ni mai mici. pro teina îºi pierde nu numai funcþia biologica. anticorp ii faþa de RN-aza denaturata. Formaldehida ºi glutaraldehida sunt agenþi de legare încruciºata a moleculelor proteice.Imunogenitatea antigenelor proteice se modifica în diferite condiþii. indiferent de originea lor. deoarece legarea anticorpilor la situsul activ inhiba competi tiv legarea moleculelor de substrat. Hormonii sunt molecule slabimunogene. enzime). modificar ea configuraþiei moleculei sub acþiunea agenþilor reducatori sau hidroliza enzimatica. proteine ale cap sidei sau ale înveliºului viral. Hidroliza enzimatica modifica configuraþia spaþiala a moleculelor proteice native ºi d iminua imunogenitatea lor. cu pierderea totala a activ itaþii enzimatice. Formaldehida ºi glutaraldehida se folosesc pentru conservarea antigenelor cu greu tate moleculara mica (peptide). Aceºti agenþi produc denaturarea proteine lor ºi modifica funcþiile celor cu activitate biologica (toxine. chiar prin restabilirea c ondiþiilor de mediu. datorita uniformitaþii relative a structurii . Proteinele denaturate reverseaza greu la forma nativa. molecula îºi pierde activitat ea faþa de substrat. modifica imunogenitatea. Prin clivare enzimatica se anuleaza imunogenitatea epitopilor confo rmaþionali ºi se releva epitopi care în molecula nativa au statutul de epitopi criptic i. activitatea enzimei este parþial inhibata. Reacþia moleculelor de enzim a cu anticorpii specifici a constituit o modalitate de determinare a poziþiei epit opilor. toxine. dar îºi modifica specificitatea antigenica. îºi pierd proprietaþile toxice. Foarte rar. Modificarea specificitaþii anticorpilor sugereaza ca reducerea legaturilor S-S determina pierderea epitopi lor conformaþionali. Denaturarea moleculelor native sub acþiunea agenþilor chimici ºi a caldurii. datorita modificarilor conformaþionale care survin dupa reacþia antigen-anticorp. Anticorpii specifici faþa de proteina nativa precipita s lab sau de loc proteina denaturata termic sau chimic. Enzimele sunt antigenice. Prin denaturare. între resturile de cistina.

din zaharoza. Polizaharidele. Aceste mici diferenþe ale sec venþei de aminoacizi nu modifica funcþia hormonului. deºi au complexitate structurala relativ mare. Imunogenitate a hormonilor este într-o relaþie directa cu gradul deosebirilor chimice existente într e hormonul exogen ºi hormonul produs de organismul receptor. de configuraþia spaþiala a moleculei ºi de greutatea m oleculara. Dextranii sunt sintetizaþi în special de unele bacterii lactice. Din punctul de vedere al comp oziþiei chimice pot fi homo. nu sunt sesizate de organismul receptor. Nu sunt imunogeni ºi de aceea se folosesc ca înlocuitori ai plasmei. resturile glucozil fiind unite mai ales prin legaturi de tip ? 1-6. Cele doua catene sunt reunite prin punþi S-S. condiþionata de multi tudinea posibilitaþilor de legare a atomilor de carbon. Totuºi.lor chimice în regnul animal. la om sunt Thr. du pa administrare prelungita. Molecula de insulina este alcatuita din doua catene polipept idice. Rolul catenelor centrale în conferirea imunogenitaþii este controversat. . Dextranii sunt polimeri ramificaþi de glucoza. Daca imunogenitatea polizaharidelor native este slaba. dar în funcþie de specia producatoare. 9 ºi 10 (la bovine Ala. sunt molecule slabimunogen e în stare nativa. 1-3 sau 1-4. fara nici o simetrie. Din motive de ordin practic. sunt imunogeni. cele mai studiate polizaharide din punct de vedere antigenic sunt cele de origine bacteriana: dextranul ºi polizaharidele capsulare. se disting doua tipuri de poliza haride: a) cele care au o catena centrala pe care se insera ramificaþiile laterale . Val. dar ramificaþiile laterale au o importanþa deosebita pentru deter minarea specificitaþii antigenice a polizaharidelor. iar în ceea ce priveºte sarcina.ºi polizaharidele pot dobândi o structura terþiara (g lobulara). pentru ca au bariere energetice scazute. Ile. Anticorpii specifici faþa de majoritatea hormonilor p roteici se obþin prin asocierea lor prealabila cu adjuvantul Freund. Pentru polizaharide.sau heteroplizaharide. organismele receptoare cu reactivitate imunitara mai înalta. adeseori ele s e comporta ca haptene. Polizaharidele su nt antigene cu epitopi secvenþiali repetitivi ºi cel puþin uneori. adica devin antigenice dupa cuplarea cu un purtator prote ic. denaturarea este practic necunoscuta. Micil e diferenþe de secvenþa. sintetizeaza anticorpi anti-insulina. Ser. De aceea. comparativ cu proteinele. b) polizaharide lipsite de o catena centrala. Oligo. Structura moleculelor de insulina de la diferite specii este foarte asemanatoare. în general. Proprietaþile antigenice ale insulinei sunt bine cunoscute. iar la ovine Ala. Deosebirile se gasesc în catena A pentru aminoacizii 8. insulina. configuraþia spaþiala a polimerului glucidic este determinanta pe ntru specificitatea sa antigenica. In catena B. cu o foarte larga distribuþie în lumea vie. Ser. Uneori. datorita utilizarii cl inice a hormonului. Cele cu greutaþi mai mici de 50 kD nu sunt imunogene. p ot fi neutre sau încarcate. Din punctul de vedere al structurii moleculare. adica se combina cu antico rpii complementari faþa de complexul glicoproteic. cu un numar total de 51 de aminoacizi: 21 ai catenei A ºi 30 ai catenei B.(Glucoza)n + (Fructoza)n Dextranii au greutaþi moleculare foarte diferite (pâna la 106 D). polizaharidele au proprietatea de specificitate. In calitate de hapt ene. Antigenitatea lor este conferita de s uccesiunea unitaþilor componente. Schimbarile conformaþionale ale polizaharidelor se produc mai uºor decât ale proteinelor. ceea ce le confera st abilitate. dupa reacþia: Dextranaza N(zaharoza) --------------. iar ramificaþiile sunt dispuse ale atoriu. Gly. rezultând lectine. Consecinþa este sinteza anticorpilor antihormon. Val). 47 din cei 51 de aminoacizi fiind identici. în funcþie de gradul d e polimerizare. în funcþie de originea polizaharidului ºi de specia imunizata. diferenþa este limitata la aminoacidul C-terminal. indiferent de provenienþa. este la fel de eficienta pentru tratamentul diabetului uman. punctele de ramificaþie ale catenelor polimere pot fi 1-2.

ADN al acestor fagi se deosebeºte de ADN din celulele eucariote. metilaþi etc. în care acizii nucleici au rolul de haptena. Anticorpii au specificitate f aþa de bazele glicozilate. conf era tulpinilor bacteriene. în locul citozinei. Anticorpii anti-acizi nucle ici se combina cu acizii nucleici în stare pura. 4. Ca vaccinuri.Prin transfuzii repetate cu soluþii de dextran la om ºi prin injectare repetata la ºo arece. Imunizarea cu bacteriofagi din seria T par (T2. cât ºi de s uccesiunea monomerilor în catena polizaharidica. Anticorpii sintetizaþi faþa de acizii nucleici cu rol de haptene în conjugatele cu pro teine nu au specificitate. Anticorpii sintetiz aþi reacþioneaza cu ARN de origine bacteriana. deoarece precipita ADN monocatenar. La Str. T6). Specificitate a antigenica a polizaharidelor capsulare depinde atât de compoziþia chimica. în care haptena este reprezentata de baze azotate. poli-C. polizaharidele indu c starea de toleranþa. anticorpii anti-acizi nucleici se obþin pe una din urmatoarele cai: 1. 3. prin prezenþa 5-hid roxi-metilcitozinei glicozilate. . cu proteina. Imunizarea cu conjugate haptena-proteina. de secvenþa monomerilor sau de modul de legare a lor în catena. s-au sintetizat anticorpi antidextran. pneumoniae s -au identificat peste 80 de tipuri antigenice ale polizaharidelor capsulare. determinate de compoziþia gluci dica a catenei. Anticorpii sintetizaþi reacþioneaza atât cu haptena cât ºi cu ADN nativ sau d enaturat. dar nu reacþioneaza cu ADN nativ ºi nici cu ADN denaturat. precum ºi cu poli nucleotidele sintetice(poli-A. supuºi ºocului osmotic. poliribonucleotide ºi acizii nucleici dublu catenari. Imunizarea cu ribosomi din celulele vegetale sau animale. T4. ceea ce explica lipsa reacþiilor încruciºate cu alþi acizi nucl eici. vegetala sau animala. derivaþii lor aminaþi. Specificitatea anticorpilor antide xtran este foarte înalta. Imunizarea cu complexe formate din acizi nucleici ºi albumina metilata. datorita uniformitaþii lor structural e în lumea vie. datorita interacþiei dintre gruparile negative ale acizilor nucleici ºi cele pozitive ale proteinei. indiferent de provenienþa. cu acidul nucleic nativ ºi denat urat de diferite origini. specificitate antigenica de tip. ribonucleozide. ce nu dau reacþii încruciºate. fie subforma corpusculara (ataºate celulelor bacteriene capsulate). 5. Injectarea lor la animale nu induce sinteza anticorpilor. ARN de diferite o rigini. Anticorpii sintetiz aþi reacþioneaza cu complexul molecular. deºi deosebirea dintre cele doua categorii de molecule de dextran consta numai în mo dul diferit de legare a resturilor de glucozil între ele. Variaþiile biochimice ale polizaharidelor capsulare. Polizaharidele capsulare se pot gasi fie subforma moleculelor libere (?solubile? ). nucleotide. În stare purificata sunt molecule neimunogene. 2. Majoritatea epitopilor conjugatului sunt conformaþionali. Anticorpii anti-acizi nucleici se gasesc în sângele pacienþilor cu lupus eritematos diseminat (LED). In serul animalelor imunizate cu dextrani s-au detectat doua tipuri de anticorpi: unii specifici faþa de resturile de glucozil legate 1-2 ºi alþii specifici faþa de resturile de glucozil legate 1-3. dinucleotide ºi tr inucleotide. dezoxiribonucleozide. poli-U). Cele do ua molecule formeaza un complex necovalent. Experimental. O fracþie din ant icorpii anti-conjugat se combina cu acizii nucleici. Acizii n ucleici nativi sunt conjugate nucleoproteice. pentoze. Proteine le asociate acizilor nucleici confera o noua specificitate antigenica ºi determina sinteza anticorpilor care se combina cu proteina putator. In compoziþia lor intra hexoze.

ci ºi cu epitopul haptenei. care în forma nativa nu po ate sa induca un raspuns imun detectabil. dar se pot cupla cu proteinele ºi în conjugatul format au rolul de haptene. prin ut ilizarea lipidelor auxiliare (lecitina ºi colesterolul) în suspensia antigenica. O haptena lipidica cu o importanþa practica deosebita este cardiolipina. Haptene autocuplante sunt molecule cu greutate moleculara mica. haptenele s-au numit ?jumataþi de antigene?. Extractul alcoolic de rinichi de cal este o haptena complexa. determinarea situsului de combinare a anticorpilor. dar în forma sa na tiva. deoarec e au numai una din cele doua proprietaþi esenþiale ale antigenelor: nu sunt imunogen e. Studiul imunogenitaþii conjugatelor haptena-molecula pur tator a permis determinarea marimii gruparilor determinante de specificitate ale antigenelor ºi indirect. In sângele indivizilor infectaþi cu T. dar îºi pastreaza proprietatea de specificitate. Haptene le simple sunt reprezentate de polinucleotide. unele medi camente etc. pallidum se gasesc anticorpi c are reacþioneaza cu cardiolipina înalt purificata (reacþie încruciºata). dar dobândeºte capacitatea imunogena. grec = a apuca) sunt substanþe chimice naturale sau de sinteza. termenul ?antigenic? n u este sinonim cu cel de ?imunogenic?. Haptena este un antigen. din cordu l mamiferelor. cuplat cu o molecula pur tator. neimunogen ca at are pentru iepure. Din punct de vedere imunologic. Studiul imunogenitaþii lipidelor a fost îngreunat de insolubilitatea lor în apa. alcooli. Probl ema reactivitaþii anticorpilor cu antigenele lipidice a fost depaºita parþial. Pe a ceiaºi cale s-a evaluat specificitatea. Conjugatul este imunogen nu numai în raport cu epitopii moleculei purtator . cu o molecula purtator cu greutate moleculara mare. formaldehida. nu este imunogena. Denumirea de ?haptena? a fost introdusa de Landsteiner pentru a caracteriza din punct de vedere funcþional un extract alcoolic de rinichi de cal. a caror imunogenitate este condiþionata de cuplarea cu o molecu la purtator. prin reacþii de cuplare cu o molecula purtator s-au obþinu t antigene artificiale. Haptenele au fost folosite pentru studiile de cristalografie cu raze X a unui co mplex antigen-anticorp. a caror particul aritate consta în aceea ca. macromoleculele pot funcþiona c a haptene. Utilizând haptenele simple. dupa cuplarea sa in vivo sau in vitro. Din punct de vedere funcþional. Un alt antigen lipidic este antigenul Forssman. deºi uneori. dar îºi pastreaza proprietatea de specificitate. inductor al sintezei anticorpilo r hemaglutinanþi ºi în prezenþa complementului. cele m ai importante lipide sunt fosfatidele (sfingomielina ºi cefalina) ºi glicosfingolipi dele(galactocerebrozida). Haptene Haptenele(haptein. adica reacþioneaza cu an ticorpii specifici a caror sinteza a fost indusa de haptena conjugata cu o molec ula cu rol de purtator. în organism se combina spontan cu protei .Lipidele sunt molecule neimunogene în stare nativa. De aceea. cu molecula mica. haptenele sunt molecule mici. El a propus ca în categoria haptenelor sa fie cuprinsa orice substanþa natura la sau sintetica. extrasa din cordu l bovin. hemolitici. dar capabil sa se combine cu anticorpii sintetizaþi dupa imuniz area iepurelui cu extractul alcoolic de rinichi de cal. dupa injectare. Dis ponibilitatea liposomilor a permis studiul imunogenitaþii lipidelor asociate cu me mbranele. cu greutate moleculara mica sau mare. Haptena din complexul molecular are rolul gruparii deter minante de specificitate. afinitatea ºi heterogenitatea anticorpilor. În general.

suc gastric etc. La indivizii ?secretori?. antigene moleculare asociate virusurilor ºi c elulelor. De aceea. de obicei. iar din cea de a II-a. dar ºi în secreþiile exocrine (sali va. aºa cum au evidenþiat studiile de digest ie enzimatica controlata.). enzima ce adauga N-acetil-D-galac tozamina. Din prima categorie fac parte exotoxinele ºi poliza haridele capsulare libere. unii produºi de degradare a penicilinei. denumiþi ?secretori?. De aceea. 1997). Oligozaharidele cu rol de epitopi determinanþi ai grupelor sanguine ABO. la circa 75% dintre indivizi. Glicopr oteinele din secreþii sunt hidrosolubile ºi studiul lor a fost mai uºor decât al molecul elor eritrocitare. pilina. Conjugatele haptena -proteina induc sinteza anticorpilor ºi determina procese de hipersensibilitate sa u iniþiaza maladii autoimune. imunitatea consecutiva infecþiei virale este. De aceea. Glicoproteinele eritrocitare de grup sanguin se gasesc ºi pe suprafaþa celulelor tisulare. flagelin a. având un determinant antigenic format din doua resturi terminale de D-galactoza ºi L-fucoza. Prezenþa restului de fucoza (adica antigenul H) este esenþiala pentru expresia epito pilor A ºi B. B. acizii teichoici. Gena H ºi antigenul sau lipsesc la fenotipul Bombay. fie co rpusculare (legate de celula). Fig. denumita ceramida. 85% din indivizii umani secreta substanþele de grup sanguin în saliva. Gruparile glucidice ale glicoproteinelor membranei eritrocitare au rol dominant în determinarea specificitaþii de grup sanguin. Grupul A are o g ena ce codifica sinteza glicozil-transferazei. 3. sunt foarte imunogene ºi stimu leaza raspunsul imun al gazdei. mureina etc. O ligozaharidul este ancorat în membrana eritrocitului prin intermediul sfingomielin ei. la galactoza preterminala a moleculei H. Astfel se comporta derivaþii dinitrofenolului substitu iþi cu clor sau fluor. Proteinele capsidale ºi glicoproteinele înveliºului viral sau proteinele pre zentate pe suprafaþa celulelor infectate cu virusuri. in vivo. Bºi Ab . Antigenele eritrocitare sunt glicoproteine ale suprafeþei eritrocitare. Antigenele corpusculare Antigenele corpusculare sunt. galactoza ºi L-fucoza: N-acetil galactozamina (? 1-3) Gal ? R (R = restul catenei polizaharidice) ? 1-2 Fuc Indivizii de grup Bau o gena ce adauga D-galactoza (în loc de N-acetil galactozami na) la galactoza preterminala a moleculei H. transfe razele A ºi B nu pot adauga glucidele specifice la restul Gal al polizaharidului ºi .nele tisulare ºi formeaza conjugate haptena-proteina. specificitatea anti genica a eritrocitelor de grup A este conferita de trizaharidul N-acetil-galacto zamina. antigenele polizaharidice din glicocalix. 0. bine exprimat pe suprafaþa a ntigenelor de grup 0 ºi în cantitaþi progresiv descrescânde pe hematiile de grup A. cu determi nism biochimic cunoscut. Specificitatea antigenica de grup 0 este conferita de L-fucoza. Eritrocitele tuturor grupelor sanguine au un precursor antigenic comun ? antigenul H (codificat de gena H). de lunga durata. în esenþa. în sistemul A. oligozaharidele sunt prezente sub forma conj ugatelor cu polipeptidele codificate de genele secretoare (dupa Roitt. Antigenele bacteriene sunt fie solubile (eliminate în mediul extracelular). antigenul somatic O (endotoxin a bacteriilor Gram negative).

Antigenele artificiale s-au obþinut. cu o suspensie celulara provenita de la organisme ale aceleiaºi specii. În funcþie de raportul genetic dintre donor ºi receptor. antigenele de histocompatibilitate se modifica devenind au toantigene. antigenele artificiale sunt antigene naturale. Daca grefa este acceptata. Antigenele de organ sunt molecule specifice care confera particularitaþile biochim ice ºi funcþionale ale celulelor unui organ. deoarece. xenos = strain) includ molecule care se gases c în/pe celulele tuturor indivizilor unei specii ºi care se comporta ca antigene faþa de organismele altei specii. care determin a respingerea grefei. dupa grefarea unui þesut sau a unui organ. cu una sau mai multe molecule mici. De aceea injectarea unui heteroantigen est e una dintre cele mai utilizate metode pentru a induce sinteza autoanticorpilor. în principal. care l e confera o noua individualitate antigenica ºi o noua specificitate de combinare c u anticorpii. în raport cu molecula de origine. 2) izoantigenele cuprind antigenele de transplantare comune orga-nismelor identi ce din punct de vedere genetic. de organism ul donor. care. Antigene artificiale La origine. pornind de la moleculele proteice . cel mai adesea covalenta. ce pot ramâne funcþionale dupa transfuzia la subiecþii de grup 0. Aloantigenele se evidenþiaza dupa imunizarea unui organism. generatoare ale conflictelor autoimune. ci ºi aloantigene ºi chiar autoantigene. Termenii ?izoantigen? ºi ?inbred? nu au corespondenþa pentru populaþia umana. Antigenele de histocompatibilitate (descrise de J. Din punct de vedere biochimic. 1958) sunt molecule de suprafaþa ale majoritaþii þesuturilor. care aparþin unei linii genetic pure (inbred). Heteroantigenele se evidenþiaza prin sinteza anticorp ilor faþa de antigenele celulelor provenite de la un organism al unei specii difer ite. Celulele unei specii diferite aduc în organismul receptor nu numai heteroantigene. ele sunt stri ct specifice fiecarui organism uman ºi animal ºi confera individualitate biochimica proprie fiecarui organism. în cond iþii normale sunt tolerate de sistemul imunitar. Dausset. Ver ificarea puritaþii genetice a unei populaþii de organisme se face prin transplantul de piele. proteinele hepatice sau ale glandei mamare difera de proteinele þesutului renal al aceluiaºi organism. 3) aloantigenele (alos = altul) includ molecule care. moleculele de histocompatibilitate se compor ta ca antigene ºi declanºeaza raspunsul imun al organismului receptor. dar aparþinând unui alotip diferit. 4) heteroantigenele (xenoantigene. Aloantigenele sunt inegal raspândite la indivizii unei specii ºi induc ras punsul imun la organismele care nu poseda antigenul respectiv. Exprimarea antigenelor ABO pe hematii poate fi modificata prin tratamentul in vi tro cu glicozidaze: o ?-glicozidaza (extrasa din bobul de cafea verde) poate cli va restul de Gal de pe hematiile de grup B ºi le converteºte în hematii de grup 0. De exemplu. dupa injectare declanºeaza r aspunsul imun la organisme ale aceleiaºi specii. Se numesc ºi antigene de transplantare. modificate chimic pri n cuplarea. c himici sau biologici. antigenele de histocompatibilitate aparþin urmatoarelor categorii: 1) autoantigenele includ antigenele proprii de histocompatibilitate. Antigenele individuale de histocompatibilitate se evidenþiaza prin reacþia de respin gere a grefei. Sub acþiunea unor factori fizici. dar diferite genetic.antigenele de grup A ºi B nu sunt exprimate. organismele respective aparþin aceleiaºi linii inbred.

Toate pr oteinele iodurate induc sinteza anticorpilor faþa de o grupare iodurata. Mecanismul molecular al cuplarii este urmatorul: un atom de H din gruparea OH. Ele induc sinteza anticorpilor care dau reacþii încruciºate de precipitare cu proteinele iodurate heterologe. asupra specificitaþii antigenice. prin reacþia de diazotare sau prin int ermediul carbodiimidelor. prin intermediul unor agenþi bifunc-þionali de legar e (diizocianaþii ºi carbodiimidele). In conjugate.4-dinitrofenolul(DNP) ºi 2.ºi para. dupa cum reacþioneaza cu haptena. ci ºi faþa de determinanþi antigenici ai gruparii carrier. Proteinele pute rnic iodurate îºi modifica specificitatea antigenica. Cuplarea haptena-purtator necesita existenþa unei grupari reactive a haptenei. cu condiþia pastrar ii integritaþii funcþionale a celor doi reactanþi.dau reacþie foarte slaba de preci pitare. Gruparile donoare . Haptenele se pot cupla cu purtatori foarte diverºi. proteinele îºi pierd specificitatea antigenica. iar nucleul benzenic îi accepta.4. haptenele îndeplinesc rolul de epitopi (grupari determinate de specificitate). prin reacþia de diazotare. iar mole-culele proteice au r olul de carrier.. dar proteinele naturale (albumina. c) proteine legate de suporturi insolubile. Conjugatele azoproteice au permis studiul influenþei configuraþiei spaþiale a haptenei .6-trinitrof enolul(TNP). Raspunsul imun nu este orientat strict faþa de epitopii haptenici . car e sa se lege covalent cu gruparile funcþionale ale purtatorului. m eta sau para a haptenei aminobenzen. indiferent de specificitatea gruparii purtator. Semnif icaþia este ca prin iodurare.. Landsteiner a cuplat amino-benzen-sulfonatul cu molecule proteice. globulinele) furnizeaza conjug ate foarte imunogene. Concluzia este ca izomerii de poziþie induc modificari sterice (conformaþion ale) ale haptenei. Gruparea sulfonat a fost legata în poziþia orto. iodurare ºi respectiv subs tituþie nucleofila. este înlocuit de gruparea haptenica prin eliminarea ap ei. cuplat cu proteina. Cele mai folosite haptene sunt 2. O alta reacþie de obþinere a conjugatului haptena-proteina este cea de substituþie nuc leofila. His sau Lys din structura unei proteine. Proteina pierde electroni. Prin legarea moleculelor proteice cu diferite haptene s-au obþinut trei tipuri d e antigene artificiale: a) conjugate haptena-proteina. în special faþa de tirozina iodurata. p astreaza capacitatea de a precipita cu anticorpii specifici faþa de proteina nativ a. Izomerul meta al aminobenzen-sulfonatului. prin reacþia de diazotare ºi a obþinut azoproteine: Dupa cuplarea haptenei cu Tir. rezulta un antigen artificial care induce formarea a doua categorii de anticorpi cu spec ificitaþi diferite. Conjugatele haptena-proteina se pot obþine prin reacþia de iodurare. Antiserurile obþinute au specificitate faþa de fiecare izomer. în timp ce conjugatele cu izomerii orto. în studiile cu p rivire la mecanismele raspunsului imun. b) conjugate proteina-proteina. a) Conjugatele haptena-proteina au fost utilizate de Landsteiner. sau cu molecula purtator. NH2+ sau S-SH a proteinei.

4-dinitrobenzen-sulfonatului de Na. la nivelul membranei. insulina-albumina). lizinei. gruparea din poziþia 4 a toluilen-diizocianatului este mai reactiva decât gruparea ciano din poziþia 2. Agenþii bifuncþionali de cuplare permit obþinerea conjugatelor proteice (conjugate ant icorpi-feritina.. se face prin intermediul tirozinei.de electroni sunt OH. b) Conjugatele proteina-proteina se obþin prin intermediul agenþilor bifuncþionali de legare: diizocianaþii ºi carbodiimidele. utilizate ca agenþi bifuncþionali pentru cuplarea proteinelor. cea de a II-a proteina se va cupla la gruparea ciano din po ziþia 2: Carbodiimidele. c) Conjugatele proteina-suport insolubil se obþin prin cuplarea proteinelor cu un suport insolubil. Legarea proteinei de suport. prin reacþia de diazotare. dar se folosesc ºi ca mediatori ai legarii di feritelor molecule proteice pe suprafaþa eritrocitelor. reacþia de cuplare se realizeaza în trepte. Deoarece gruparile ciano au reactivitate di ferita.4-dinitrobenzen-sulfonatul de sodiu ilustreaza mecani smul atacului nucleofilic. deo arece se foloseºte pentru evidenþierea electrono-optica. agaroza etc. triptofanului sau argininei. a 2. Ca suporturi insolubile se folosesc derivaþi celulozici: sephadex. iar nucleul b enzenic îi accepta. De exemplu. NH2+. prin intermediul carbodiimidelor sau al BrCN. Reacþia dintre o proteina ºi 2. . Ac easta permite ca una dintre proteine sa se cupleze în poziþia 4. reacþie în care proteina cedeaza electroni. iar ulterior. sephar oza. prin reacþia de diazotare. Gruparile DNP ºi TNP sunt cuplate cu proteina purtator sub forma 2. sunt considerate anhidride simetrice ale ureii: H2N ? C ? NH2 ? HOH O ??HN = C =NH H2N ? C 4 N Uree Carbodiimida simetrica Cianamida asimetrica Carbodiimidele pot fi substituite simetric sau asimetric cu molecule proteice: R1N = C = NR1 sau R1N = C = NR2. într-o noua etapa a reacþiei.4. Marcajul cu feritina este deosebit de important din punct de vedere practic. histidinei. S-SH.6-trinitrobenzensulfonatului de Na sau subforma derivaþilor halogenaþi. a dif eritelor molecule proteice.

datorita incapacitaþii organismului de a catabol iza polimerul. Anticorpii pot fi imobilizaþi pe un suport insolubil. Polipeptidele formate din D-aminoacizi sunt slab imunogene. a greutaþii moleculare ºi a conformaþiei moleculare. Studiul imunogenitaþii hetero polimerilor are avantajul ca ofera posibilitatea studiului influenþei compoziþiei ch imice. Principiul funcþional al imunosorbenþilor utilizaþi în cromatografia de afinitat e. Este disponibila subforma sferelor poroase hidratate. prin tratamentul cu un agent de legare încruciºata (glutaraldehida). cu secvenþa cunoscuta. Cele ramificate rezulta prin ataºarea polimerilor lineari. Cel mai bun suport de imobilizare este agaroza. Copolimerii formaþi din doi aminoacizi nu sunt totdeauna imunogeni. poli-Pro) ºi ale heteropolimerilor au fost studiate de M. unde va fi reþinut numai antigenul care rec unoaºte specific anticorpul fixat. cu excepþia poli-L-Pro. 4. . Sela. pentru prepararea unor produse biologice ºi a medicamentelor. Pr ezenþa aminoacizilor aromatici confera o anumita rigiditate a epitopilor ºi implicit . Amestecul de antigene este trecut prin coloana. poli-L-Glu. se leaga necovalent de imunosorbent.identificarea epitopilor secvenþiali ºi conformaþionali. ci ºi antigenele sa u chiar celule intacte. Proprietaþile imunogenice ale homopolimerilor (poli-Lys. poli-L-Arg. cu diametrul de 40-300 µm ºi conþine 2-8% agaroza în soluþie apoasa. poli-Glu. un polizaharid obþinut prin fracþion area agarului. Agaroza este rezistenta la acþiunea degradativa a enzimelor bacteri ene ºi a agenþilor chimici ºi poate fi regenerata. cu privire la: . Polipeptidele sintetice s-au dovedit a fi foarte utile în studiile de imunochimie. .determinarea marimii gruparii determinante de specificitate ºi indirect. dupa care poate fi eluat cu un age nt chimic. a situ sului de combinare a anticorpilor specifici. Antigene sintetice Antigenele sintetice sunt polimeri de aminoacizi. imunogenitatea este mai accentuata. uºurând studiul imunochimic al gruparilor determinante de specificitate antigenica. . copolimerii trebuie sa fie catabolizaþi de aparatul enzimat ic al celulelor care prelucreaza ºi prezinta antigenul. datorita speci ficitaþii lor de combinare cu anticorpii corespunzatori. In coloana de imunosorbent se pot fixa nu numai anticorpii. Homopolimerii nu sunt imunogeni. o imunogenitate superioara.rolul configuraþiei spaþiale a moleculei în conferirea proprietaþii de imunogenitate. Cu cât compoziþia lor este mai heterogena. Pentru a fi imunogeni.Conjugatele anticorpi-suport insolubil se numesc imunosorbenþi ºi sunt folosiþi cu o e ficienþa deosebita pentru purificarea proteinelor dintr-un amestec. Fig. Coloana conþine sefaroza. Catenele polipeptidice sintetice pot fi lineare sau ramificate.rolul dimensiunilor moleculei asupra proprietaþilor de imunogenitate. fixaþi într-o coloana de mate rial inert. Ramificarea se obþine mai uºor cu aminoacizi aromatici. la o catena polifuncþionala. Antigenul complementar specificitaþii de legare a anticorpului fixat în coloana. obþinuþi in v itro. pe care sunt fixate moleculele de anticorp. . Imunosorbenþii se folosesc în activitatea de cercetare ºi în clinica. dar cei rezultaþi prin polimerizarea a trei aminoacizi diferiþi sunt totdeauna imunogen i. p oli-L-Lys. dar multe din situsurile reactive pt fi den aturate sau ramân ascunse.

cu o mobil itate caracteristica. în primul rând pe baza compoziþiei în aminoacizi. în secreþiile exocrine (saliva. Deºi sunt asem anatoare ca structura. moleculele de imunoglobuline formeaza o familie de o dive rsitate imensa. sa fie grupate în categoria imunoglobulinelor. IgG are cea mai heterogena sarcina electrica ºi migreaza în regiunile gama ºi beta. Heterogenitate compoziþiei în aminoacizi se reflecta în sarcina lor electrica. celelalte proteine serice migreaza ca o banda compacta.10. Anticorpii nu sunt numai gamaglobuline. Serul lor neutralizeaza toxina in vitro ºi o face inofensiva pentru animalele de experienþa. La e lectroforeza. Anticorpii formeaza 20% din totalul proteinelor plasmatice. foarte diferita. IgE are are mobili tate similara cu a IgD. dar nu poate fi identificat pe electroforegrama datorita nivelului seric scazut. neîntâlnita la nici o alta proteina. Tiselius ºi Kabat (1938) au demonstrat experimental ca. Anticorpii sunt imunoglobuline care nui antigen ºi au proprietatea de a i anihila acþiunea nociva. pornind de la faptul ca to ate substanþele din acest grup au funcþie imunitara ºi sunt cuprinse în fracþia globulinic a a serului. dar se gasesc ºi în lich idele extravasculare. de cele mai multe ori. în serul anim alelor imunizate experimental cu toxina tetanica.p 8 p p IMUNOGLOBULINELE (ANTICORPII) Existenþa anticorpilor a fost demonstrata de Behring ºi Kitasato (1890). Autorii au folosit de numirea de ?anticorp? pentru a desemna substanþele protectoare ce apar în ser. În 1970. Heidelberger (1930) a purificat anticorpii din ser ºi a evidenþiat ca aparþin fracþiei p roteice. prin consens între specialiºti. Termenul losit de Ehrlich (1891) în lucrarea se sintetizeaza în organism dupa patrunderea u se cupla specific cu antigenul inductor ºi de ade ?anticorp? în accepþiunea sa actuala. funcþia de anticorp este asociata cu fracþia gama a proteinelor serice ºi le-au dat denumirea de gamaglobuline. proteinele patologice Bence-Jones). a fost fo ?Studii experimentale asupra imunitaþii?. cu sp ecificitate faþa de un antigen corpuscular (bacterii). Mobilitatea electroforetica a imunoglobulinelor serice. Exista ºi alte globuline cu f uncþie de anticorp. lacrimi) ºi ca molecule r eceptor de anti-gen pe suprafaþa limfo-citelor B. Fig. Diversitatea lor uriaºa este ordo nata în clase ºi subclase. deoarece moleculele lor sunt omogene în ceea ce priveºte sarci . lapte. dupa cum exista ºi gamaglobuline care nu au activitate de antico rp (de exemplu. OMS a stabilit ca substanþele cu proprietaþi de a nticorp. Moleculele de anticorpi au cea mai mica mobilitate electroforetica.

care sunt dimeri de lanþuri L. . între 0-180o. fiecare având circa 216 aminoacizi ºi o greuta e moleculara de 25 kD. 89-97. Secvenþele relativ invariante se numesc regiuni cadru (RC) ºi formeaza 80-85% din r egiunea variabila a moleculei de Ig.legaturi intercatenare H-H sau L-H. Variabilitatea maxima a secvenþei de aminoacizi a catenei L se concentreaza în poziþii le 24-34. ci ºi prin sarcina electrica. Variaþia secvenþei aminoacizilor la nivelul reg iunilor cadru este limitata la 5%. RDC3. faþa de configuraþia spaþiala a ep itopului. Aproape de jumatatea catenelor H se gaseºte o secvenþa de circa 15 aminoacizi. Monomerul tetrapeptidic tridimensional are forma de T sau de Y. care confera spe cificitate de legare cu antigenul. fiecare având circa 450 de aminoacizi ºi o greutate moleculara cuprinsa între 50-76 kD ºi doua lanþuri uºoare (L. care. Este sensibila la acþiunea proteazelor fiin d clivata de papaina. b) regiunea variabila (V) cuprinde o secvenþa de circa 110 aminoacizi în jumatatea N -terminala a celor 4 catene polipeptidice. iar a catenei H. RDC1. anali tice. Structura moleculei de imunoglobulina Structura moleculei de imunoglobulina (Ig) s-a stabilit prin analiza proteinelo r omogene secretate de plasmocitoame. fiind he terogene. Regiunile variabile ale fiecarei pere chi de catene formeaza situsul de combinare al moleculei de Ig. RDC2. cu metodologii complexe: biochimice. stabilizata prin 16-24 legatu ri S-S ºi prin alte interacþiuni necovalente. pepsina etc. RC2. Imunoglobulinele migreaza ca o banda larga. La IgM ºi IgE. Cel e 16-24 legaturi S-S ale monomerului tetrapeptidic sunt constante ca numar ºi loca lizare pentru diferitele clase de Ig. 86-91 ºi 95-100. Ac easta secvenþa se numeºte regiunea balama. la secvenþele 30-36. RDC4. Are o secvenþa relativ uniforma a aminoacizilor ºi asigura unitatea struct urala ºi funcþionala a moleculei de Ig. regiunea balama lipseºte. conferind moleculei o geometrie variabila. rezultând o configuraþie tridimensionala. la un pH dat. Secvenþa regiunilor cadru ºi a celor determinant e de complementaritate alterneaza astfel: RC1. cristalografia prin difracþie cu raze X. În funcþie de secvenþa aminoacizilor.atât unul faþa de altul. pot form a unghiuri variabile. 50-56. care determina structura terþiara a fiecarui lanþ polipep tidic.legaturi intracatenare. deoarece int ervin inserþii sau deleþii de 3-6 aminoacizi. dar cea omologa balamalei este clivata de proteaze. RC4. teoretic. în car e sunt grupate toate resturile de cisteina ce formeaza punþi S-S intercatenare. Regiunea balama asigura flexibilitat ea moleculei de Ig. Aceste secvenþe formeaza regiunile hipervariabile sau regiunile determinante de complementaritate (RDC). 50-55. RC3. Cele 4 catene polipeptidice sunt legate între ele prin punþi S-S ºi se rasucesc în spirala . Marimea sa nu este fixa. permiþând mobilitatea fragmentelor Fab. Light = uºor).na electrica. ale unui monomer. dar ºi fiecare separat ? faþa de p opria-i axa. Legaturile L-L s-au des cris la IgA2 ºi la proteinele Bence-Jones. fiecare lanþ polipeptidic este alcatuit din doua r egiuni distincte: a) regiunea constanta (C ) corespunde jumataþii C-terminale a celor 4 catene polip eptidice. Heavy = greu) . Acesta este o uni tate tetrapeptidica. Se disting 3 categorii de punþi S-S: . nu numai prin secvenþa aminoacizilor. formata prin asocierea a doua lanþuri grele (H. Unitatea structurala de baza a moleculei de Ig este monomerul. Aminoacizii acestor secvenþe intra în alcatuirea situsului de combinare al moleculei de Ig. .

Frag-mentul Fab poate fi scindat transversal ºi rezulta frag-mentul Fv (variab . conferita de secvenþa proprie de aminoacizi. 11. Comparativ cu secvenþele linear e. pepsina. cu domeniul omolog din lanþul opus ºi de tip cis. Domeniile fiecarui lanþ. Papaina cliveaza molecula în r egiunea balama (la restul 224) ºi elibereaza doua fragmente Fab ºi un fragment Fc (d upa Roitt. CH2. notata cu Fd (difficult). domeniile pliate sunt mai rezistente la proteoliza. a. au o capacitate foarte limitata de legare a antigenului . Metodele de clivare ºi de denaturare chimica a moleculei de imunoglobulina au cont ribuit la înþelegerea structurii ºi funcþiei sale. 1984). îndeplinind funcþia de recepto ri de antigen. Clivarea s-a realizat cu enzime prote olitice (papaina. care cuprinde domeniile VH ºi C H1. între lanþurile H ce aparþin unor monomeri diferiþi. în timp ce forma lor asociata (care constituie situsul de legare al moleculei) e ste foarte eficienta în legarea antigenului. Clivajul enzimatic al moleculei de IgG1 umane. care formeaza complexe moleculare polimerice: moleculei de Ig se formeaza prin plierea fiecareia din cele 4 catene polipeptidi ce ºi prin rasucirea lor în spirala. Forma legata prezinta o secvenþa hidrofoba la capatul C-terminal. Fiecare domeniu are o forma cilindrica sau globulara. CH3. Fiecare fragment Fab (50 kD) conþine un lanþ L întreg ºi jumatatea N-terminala a lanþului H. 13. cuprinde o secvenþa de circa 60 de aminoacizi ºi este stabilizat prin interacþiuni necovalente de tip trans. Pepsina cliveaza catena H ºi elibereaza fragmentele F(ab?)2 ºi regiunea Fc (segmentul cristalizabil). Reprezentarea schematica a domeniilor pliate ºi stabilizate ale moleculei de IgG.. Fig. tripsina) sau prin cianoliza cu BrCN. d e circa 30 de aminoacizi. Catena L are doua domenii: unul corespunzator regiunii variabile (VL) ºi altul cor espunzator regiunii constante (CL). împreuna cu cele omologe ale lanþului opus. Hidrol iza prelungita taie fragmentul Fc? în peptide scurte. Papaina scindeaza mo-lecula de imunoglobulina la nivelul regiunii balama (aminoa cidul 224) ºi elibe-reaza doua fragmente Fab (Fragment antigen binding) ºi fragmentu l Fc (cristalizabil). ca anticorpi în umo rile organismului ºi legate de membrana limfocitelor B. Domeniile sunt regiuni globulare ale moleculei. Fiecare catena H a moleculelor de IgM ºi IgE are 5 domenii: unul în regiunea variabi la (VH) ºi 4 în regiunea constanta (CH1 ? CH4). 11. Moleculele de imunoglobuline exista sub doua forme: secretate. legate între ele prin secvenþe lineare scurte. Domeniile se pliaza într-o conformaþie s tabila. Localizarea diferitelor funcþii ale moleculei de anticorp. Cooperarea lor funcþionala este ilustrata de faptul ca do meniile VL ºi VH separate.legaturi intercatenare. la IgA2 ºi IgM. Catena H are 4 domenii: unul corespunzator regiunii variabile (VH) ºi trei domenii ale regiunii constante: CH1. Fig. Reprezentarea schematica a structurii primare a moleculei de imunogl obulina. b. 12. Fig. Secvenþa de legatura între regiunea constanta (CH1) ºi cea variabila a fiecarei catene se numeºte zona de comutare (s = switch). cu domeniul vecin al aceleiaºi catene. formeaza unitaþi fu ncþionale denumite module. Fig. care strabate membrana ºi se ancoreaza în structura ei.

sunt disoci ate mai greu. Reducerea legaturilor S-S este reversibila. Marea diversitate a moleculelor de anticorpi. Fragmentul Fc (50 kD) este format din jumataþile C-terminale ale celor doua catene H. mai mic decât fragmentul Fc papainic ºi doua fragmente Fab? legate între ele (Fab?)2. pe care o tran sforma în homoserina.funcþii de specificitate . BrCN scindeaza lanþurile polipeptidice la nivelul secvenþelor cu Met. pe care le formeaza sec venþele hipervariabile. se separa prin tehnici cromatografice. se-parat de domeniile CL ºi CH1. de ordinul a 108 ? 109 specificitaþi de legare. Agenþii re ducatori (mercaptoetanolul. Dupa îndepartarea agentului denaturant . agenþii denaturanþi se încorpore aza în sistemul supus denaturarii. Specificitatea de legare este data de structura spaþiala a situsului de combinare cu antigenul. renaturarea este rapida ºi completa. Cavitatea prezinta substructuri (proeminenþe ºi depresiuni). prin punþi S-S intercatenare. Aminoacizii care formeaza situsul de combinare al moleculei de imunoglobulina. Pepsina cliveaza lan-þurile H sub regiunea balama ºi elibereaza fragmentul Fc?. . care stabilizeaza buclele domeniilor moleculei de imunoglobulina. Polipeptidele rezultate prin clivare enzimatica. ditiotreitolul) au o grupare SH libera ºi reduc legaturile S-S intercatenare ºi intracatenare. conferita de resturile de aminoacizi ale regiunilor hipervariabile ale catenelor H ºi L.funcþii grupate sub denumirea de activitaþi biologice efectoare Specificitatea imunoglobulinei faþa de un antigen este exprimata prin capacitatea de recunoaºtere fina a epitopului complementar al antigenului ºi de combinare cu ace sta. Specificitatea moleculei de imunogobulina este conferita de situsul sau de combinare. Funcþiile moleculei de imunoglobulina În ansamblul efectorilor sistemului imunitar. Denaturarea moleculei de imunoglobulina prin reducerea legaturilor S-S. în funcþie de f recvenþa metioninei. unite printr-o legatura S-S ºi prin legaturi necovalente. Potrivirea spaþiala dintre situsul de combinare al moleculei de anticorp ºi epitopul specific. delimiteaza o cavitate moleculara ce dife ra ca forma ºi marime. mercaptoetanolamina. în timp ce restul regiunilor variabile ale celor doua catene confera structura tridimensionala a cavitaþii moleculare. este perfecta. Denaturarea se poate stabiliza prin diferite me tode chimice. Potrivirea perfec ta a celor doua unitaþi combinante este sugerata de metafora ?cheie-broasca?. cât ºi prin cian oliza.il) format din domeniile VL ºi VH. HO ? CH2 ? CH2 ? SH (Mercaptoetanolul) Legaturile intercatenare (H-H sau H-L) sunt reduse mai uºor. Eventuale le imperfecþiuni geometrice pot fi ocupate de moleculele de apa. moleculele de imunoglo-bulina îndeplin esc doua categorii de funcþii: . Din acest motiv. din punctul de vedere al configuraþiei spaþiale. asigura o diversitate u riaºa a situsurilor de combinare. iar cele intracatenar e. p rin plierea regiunilor hipervariabile. Fragmentele rezultate sunt heterogene ca marime.

Fiecare domeniu al regiunii constante a moleculei de imunoglobulina îndeplineºte anu mite funcþii: . pentru selectarea segmentelor pept idice în vederea obþinerii vaccinurilor sintetice subunitare. Astfel se stimuleaza procesul de fagocitoza a celulelor non self tapetate cu imunoglobuline. PMNN. . moleculele de imunoglobulina expun fragmentul Fc. tetrapep tidele au blocat cu maxima eficienþa reacþia de precipitare dintre anticorpi ºi antige nul nativ. macrofagelor. modificarile spaþiale ale situsului de combinare a a nticorpului sunt minime. prin intermediul receptorilor pentru Fc.regiunea balama a moleculelor de IgG ºi IgD este sensibila la acþiunea enzimelor p roteolitice. Epitopul antigenic are un rol important în p otrivirea conformaþionala perfecta cu situsul de combinare a anticorpului. deoarec e corespunde unei regiuni moleculare cu factor de temperatura mai ridicata. Funcþiile biologice efectoare sunt amorsate de reacþia antigen-anticorp. Anticorpii specifici faþa de secvenþele peptidice mobile (calde) ale antigenului pro teic.Dupa combinarea cu antigenul. Oligozaharidele mai mici inhiba parþial reacþia specifi ca de precipitare. denumit imunofagocitoza. Dimensiunile situsului de combinare s-au dedus indirect.legarea antigenului pe imunoglobulinele de suprafaþa care funcþioneaza ca receptor i pe limfocitele B. nedectabile. Aceasta îºi modifica configuraþia spaþiala ºi expune un situs de recunoaºtere (pentru IgG situat între Glu 318 ºi Lys 322). . iar a moleculei de IgA este rezistenta. iar legarea antigen ului cu imunoglobulinele citotrope pentru mastocite.interacþiunea antigen-anticorp genereaza un semnal care se transmite regiunii Fc . recunoscut ulterior de receptorii specifici pentru Fc de pe suprafaþa monocitelor. interacþioneaza cu celulele nonself tapetate cu IgG ºi realizeaza liza de contact prin fenomenul de citotoxic itate. ceea ce sugereaza o flexibilitate mai accentuata a secvenþei moleculare respective. legarea antigenului cu anticorpul se aseamana cu ?întâlnirea a doi nori? ºi nu cu aceea a ?doua pietre?. se leaga cu afinitate mai mare de proteina nativa. . chiar daca epitopul nu se p otriveºte exact geometriei situsului de combinare a anticorpului. declanºeaza degranularea aces tor celule. de care se leaga C1q. permiþând variaþia unghiului dintre fragmentele Fab : ele trec reversibil de la forma T la Y. .regiunea balama este transductoare de semnale ºi are un rol important în flexibili tatea moleculei de imunoglobulina. prin determinarea marim ii haptenei care blocheaza reacþia de combinare a anticorpilor cu antigenul nativ: oligozaharidul format din 6-8 unitaþi monomerice ocupa complet situsul de combina re al moleculei de anticorp. deoarece ajusteaza poziþia celo r doua situsuri de combinare ale anticorpului.dupa cuplarea cu antigenul. . Aceste rezultate sunt f oarte importante din punct de vedere practic. Datorita flexibi litaþii epitopului. declanºeaza proliferarea ºi diferenþierea lor. Geometria variabila a moleculei de imu noglobulina mareºte eficienþa de legare a antigenului. Flexibilitatea unui determinant antigenic îi permite sa se adapteze mai uºor într-un s itus de legare preexistent al moleculei de anticorp. Pentru anticorpii specifici faþa de antigene proteice. .celulele K. în funcþie de distanþa la care se gases c determinanþii antigenici pe suprafaþa unui antigen particulat (virus sau celula). Numarul fun cþiilor biologice efectoare este mai mic ºi sunt dependente de regiunile constante a le moleculei de imunoglobulina.

IgD. Exista 5 variante antigenice distincte ale catenelor H în regiunea constanta. Serul imun faþa de un determinant antigenic de clasa nu da reacþii încr uciºate cu celelalte tipuri de determinanþi. .realizeaza ºi menþine o conformaþie a moleculei de imunoglobulina. cât ºi datorita variaþiilor secvenþe de aminoacizi în regiunile constante ale moleculei. d. Din punctul de vedere al manifestarii imunopotenþei determinanþilor antigenici ai im unoglobulinelor. moleculele de imunoglobuline se asociaza cu adju vantul Freund ºi se injecteaza la animale de experienþa. Variaþiile de structura chimi ca a imunoglobulinelor se comporta ca determinanþi antigenici ºi induc sinteza antic orpilor anti-imunoglobulina.are rol în legarea C1q. nota te cu g. Pen tru identificarea epitopilor izotipici ai moleculelor de imunoglobulina umana. Variantele antigenice izotipice ale imunoglobulinelor umane s-au identificat iniþi al. IgE. Pentru spor irea gradului de imunogenitate. Heterogenitatea anticorpilor este ordonata în clase. esenþiala pentru se creþie. IgA. în regiunea constanta a catenei H.participa la funcþiile citotrope ale moleculei de imunoglobulina. Variaþiile de ordin chimic ale imunoglobulinelor se e videnþiaza prin metode imunochimice de precipitare între moleculele de imunoglobulin a cu rol de antigen ºi anticorpii anti-imunoglobulina din serul imun. deoarece catenele H ale diferitelor cla se de imunoglobuline prezinta diferenþe mari de ordin chimic între domeniile echival ente. se injecteaza la iepure.are rol de spaþiator între domeniile unui lanþ ºi între catenele moleculei. e. Moleculele de imunoglobuline au calitaþi duble: ele se comporta nu numai ca molecule de recunoaºtere. alotipic a ºi idiotipica. m. Variantele biochimice se d atoreaza variaþiilor secvenþei de aminoacizi în regiunea constanta a catenei H. comune pentru toþi indivizii unei specii. a cestea. componenta a sistemului complement. IgM. tipuri. care recuno sc specific antigenul. dar la rândul lor sunt recunoscute ca antigene. . corespunzatoare celor 5 clase de imunoglobuline: IgG. Fiecare individ al unei specii exprima toate variantele antigenice izotipice car acteristice speciei. Ele se comporta ca determinanþi antigenici dupa injectarea în organismul altei specii. pe baza variaþiei secvenþei de aminoacizi. Heterogenitatea anticorpilor Moleculele de imunoglobuline din plasma oricarui organism sunt foarte heterogene . alotipuri ºi idiotipuri. Heterogenitatea izotipica Heterogenitatea izotipica (izos = acelaºi) defineºte variantele biochimice ale imuno globulinelor. . în asociaþie cu adjuvantul Freund. . subclase. obþinut prin imunizarea or . s-au definit trei nivele de heterogenitate: izotipica. a. atât datorita diversitaþii epitopilor faþa de care s-au sintetizat ? ceea ce induce variaþii ale secvenþelor hipervariabile ale moleculei.mareºte solubilitatea moleculelor de imunoglobulina. .Componenta glucidica a imunoglobulinei îndeplineºte urmatoarele funcþii. care merg pâna la circa 60% din totalul aminoacizilor. Determinanþii antigenici ai unei clase de imunoglobuline sunt comuni tuturor indiv izilor unei specii ºi se evidenþiaza în serul imun heterolog.

Ele se noteaza c u litera clasei. O molecula de imunoglobulina are doua catene de tip k sau l. Ulterior. IgG3. Catenele L de tip k ºi l determina tipurile moleculare de imunoglobuline.IgG. încadrate în categoria factorilor reumatoizi (FR). diferenþe care corespund subclaselor antigenice. prin capacitatea lor de a determina a glutinarea eritrocitelor tapetate cu o doza subaglutinanta de anticorpi specific i antieritrocitari (IgG). indiferent de clasa. De aceea. Diferenþele secvenþei de aminoacizi ai catenei H. Aceasta înseamna ca. iar alteori. testul evidenþieri .ganismelor altei specii. Moleculele de imunoglobuline ale subclaselor au în comun determinanþii antigenici pr oprii fiecarei subclase. obþinut pe iepure. aducând un nivel superior de heterogenitate a catenelor H . Izotipurile catenelor H nu influenþeaza funcþia de specificitate a moleculelor de im unoglobuline: acelaºi antigen poate fi legat de oricare din cele 5 clase de imunog lobuline. exista ºi alte variante antigenice ale regiunii constante ale catenei H. De exemplu. Variantele alotipice Descoperirea alotipiei (alos = altul) a pornit de la urmatorul fapt de observaþie: în serul pacienþilor cu artrita cronica reumatoida se gasesc molecule de tip specia l. Cele doua tipuri structurale de lanþuri L (k ºi l) pr ezinta deosebiri de secvenþa a aminoacizilor în regiunea constanta ºi nu au determinanþi antigenici comuni. precipita to ate moleculele de imunoglobuline umane care conþin catena Lk. Formula generala a diferitelor clase de imunoglobuline este g2k2 (sau g 2 l 2). valori care probabil reflecta raportul numeric al genelor codificatoare pentru cele doua tipuri de catene. obþinut pe iepur e. uneori. un antiser faþa de lanþul uman . urmata de o cifra: IgG1. va precipita numai anticorpii clasei IgG din orice ser uman. între diferite subclase sunt mici: 2 4 de aminoacizi între IgG1 ºi IgG4. Serul imun heterolog a nti-molecule de imunoglobuline umane cu catena Lk. reacþia de hemaglutinare nu se produce. notate cu k ºi l. iar la ºoarece este 19/1. Cea mai importanta deosebire consta în numarul leg aturilor S-S intercatenare. Factorii reumatoizi se evidenþiaza in vitro. Factorii reumatoizi sunt molec ule de auto-anticorpi. m2k2 (m2 l 2). în ceea ce priveºte proprietaþile fizice. ch imice ºi biologice. a2k2 (a2 l 2). Determinanþii antigenici ai catenelor L determina tipurile de imunoglobul ine. Grubb (1956) a observat ca FR seric. Serul imun anti-Lk nu precipita moleculele de imunoglobuline care conþin catena L l. aglutineaza hematiile tapetate cu a uto-anticorpi specifici (care se sintetizeaza în anemia hemolitica autoimuna) ale unor pacienþi. Catena L are doua variante antigenice. determinanþii antigenici s-au identificat ºi în regiunile constante ale cate nelor L. respectiv IgA1. Moleculele diferitelor subclase sunt sintetizate de celule diferite. IgA2 . adica IgM anti. La om. IgG2. corespunzatoare subclaselor. IgG4. r aportul Ig k/ l este 7/3. Pe lânga variantele antigenice menþionate ? clase ºi tipuri ? s-au identificat diferenþe mai subtile ale moleculelor de IgG ºi IgA. pe lânga determinanþii antigenici de clasa. care se gasesc la toate c ele 5 clase de imunoglobuline. nu dau reacþii imune încruciºate.

De exemplu. transfuziile de sânge total.i FR in vitro fiind fals negativ. Foarte rar. determinanþii antigenici alotipici sunt localizaþi în domeniile variabile ale moleculei. a1a3 ?? a1an. a3 ?? an. Moleculele de imunoglobuline devin an tigenice dupa asocierea lor cu adjuvantul Freund. Dar genotipul b4b5 rezultat în descendenþa lor expri ma markerul b4 pe o fracþie a moleculelor ºi markerul b5. în ace laºi locus. Variantele alotipice ale imunoglobulinelor se detecteaza în reacþia de precipitare c u aloantiseruri obþinute pe organisme ale aceleiaºi specii. respectiv b5. Imunoglobulinele sunt aloantigene ineficiente daca sunt injectate ca proteine so lubile în organismul uman. Genele alele ocupa acelaºi locus pe cromosomii omologi. . adica doi aminoacizi diferiþi. adica ºi a lte molecule provenite de la un organism pot fi imunogene pentru alte organisme ale aceleiaºi specii. a2. pe catena H a subclaselor de IgG.a1. consecinþa a alelelor codominante la acelaºi locus. Prin mutaþii succesive. aa2 ?. iar moleculele altor indivizi au secvenþa Glu-Glu-Met-Thr-Lys. poseda determinanþi antigenici diferiþi. imunizarea unui individ cu imunoglobu linele provenite de la alt individ al aceleiaºi specii.doua variante alelice pentru IgE. sunt diferite din punct de vedere antigenic. a fost urmatoarea: autoa nticorpii de pe suprafaþa eritrocitelor unor indivizi cu anemie hemolitica autoimu na. De aceea. ca ºi gena de tip salba tic a.. Genele se exprima codominant ºi se transmit în descendenþa d upa mecanismul mendelian. Variantele moleculare alotipice sunt consecinþa existenþei genelor alele perechi (aa ). numerotaþi de la 1 la 25. Concluzia reacþiei de hemaglutinare pe care. markerul G1m(a) pe moleculele de IgG1 are secvenþa Asp-Glu-Leu -Thr-Lys. Alotipurile imunoglobulinelor sunt rezultatul variaþiilor secvenþei aminoacizilor în r egiunile constante ale catenelor H ºi L. Pentru IgG3 sau descris 14 alele. pe restul moleculelor de i munoglobuline.factorii Km(Inv). indivizii pot fi homozigoþi sau heterozigoþi pentru genel e care codifica markerii. o caracteristica generala a organismelor diploide.factorii A2m(1) ºi A2m(2). aan sau a1 a2. De exemplu. Pentru moleculele imunoglobulinice umane s-au descris trei categorii de markeri alotipici: . de plasma sau inje ctarea imunoglobulinelor solubile. Fiecare individ va avea o combinaþie de gene alele: aa1. . Astfe l s-a dedus ca moleculele de imunoglobulina de la indivizi diferiþi. . la care se comporta ca aloantigene. nu induc sinteza antic orpilor anti-imunoglobuline ale donorului. de cele mai multe ori. cu variante antigenice distincte. FR din serul pacienþilor de artrita reumatoida o produce asupra hematiilor ta petate cu o doza subaglutinanta de anticorpi specifici. pe catenele Lk. Ca ºi în alte sisteme alelice. identificaþi pe catenele H ale subclasei IgA2. Semnificaþia variantelor antigenice alotipice ale moleculelor de imunoglobuline es te analoga celei a antigenelor de grup sanguin. În consecinþa.factorii Gm (gama marker). ceea ce le confera un grad superior de he terogenitate. determina sinteza anticorp ilor faþa de determinanþii antigenici ai moleculelor imunoglobulinice ale donorului. în numar de trei. une ori. Fenomenul este general. . dar cu alotip diferit de acela al organismului donor al antigenului imunoglobulinic. pe care FR poate sa-i recunoasca. apar mai multe alele care formeaza o serie polialelica . alotipurile b4b5 pe catenele L ale imunogl obulinelor de iepure se exprima astfel: un organism homozigot b4b4 sau b5b5 expr ima alotipul b4.

conferita de o secvenþa unica a aminoaciz ilor.antigenul (celule de S. Unii idiotopi sunt localizaþi chiar în interiorul situsului de comb inare sau în imediata sa vecinatate.Variantele idiotipice Idiotipul (idios = individual) este reprezentat de o populaþie omogena de molecule de anticorpi. Moleculele de anticorpi cu aceiaºi specificitate de combinare faþa de un antigen. care determina epitopi cu caracter strict individual denumiþi idiotopi. iar organis mele A. typhi.anticorpii aglutinanþi 1(produºi de organismul A) s-au injectat la organismul C ( iepure din aceiaºi linie genetica). . Dovada o constituie faptul ca legarea epitopu lui specific de situsul de combinare a anticorpului. la rândul lor. localizaþi în reg iunile hipervariabile ale catenelor H ºi L. C aparþin aceluiaºi alotip. Specificitatea idiotipica a unei populaþii de anticorpi s-a dedus pe cale experime ntala: . Concluzia este ca anticorpii 1 ºi anticorpii 2. Heterogenitatea idiotipica este consecinþa determinanþilor idiotipici. blocheaza într-o masura mai m are sau mai mica. Colecþia de idiotopi ai situsului de combinare a unei molecule de imunoglobuline f ormeaza idiotipul ei. an ticorpii anti-anticorpi 1 nu precipita anticorpii 2. Cele doua catene disociate nu pot sa lege anti-idiotipul sau îl leaga cu o eficienþa foarte scazuta. ev idenþiaþi în reacþia de precipitare. denumita specificitate idiotipica. sintetizaþi de un alt organis m. typhi. care recunosc ºi se combina cu un singur determinant antigenic (epitop). typhi. Surprinzator. deºi au aceiaºi specificitate faþa de an tigenul de S. Specificitatea idiotipica a moleculelo r de anticorpi sintetizaþi de o clona de celule este conferita de unicitatea secve nþei de aminoacizi de la nivelul secvenþelor hipervariabile ce participa la formarea situsurilor de combinare. legarea anticorpilor anti-idiotipici. deºi anticorp ii 1 ºi anticorpii 2 au aceiaºi specificitate faþa de antigenele S. Se sintetizeaza anticorpi aglutinanþi anti S. 14. anticorpii anti-anticorpi 1 nu precipita anticorpii 2. Pentru situsul de combinare al moleculei de imunoglo bulina s-a pro-pus denumirea de paratop. sintetizate de organisme identice genetic. p 8 . sintetizate de descendenþii unei clone celulare. typhi) s-a injectat la organismele A ºi B (iepuri). au o individualitate antigenica dist incta. La alcatuirea idiotipului participa ambele catene. ide ntice din punct de vedere genetic. De aceea. Se sintetizeaza anticorpi anti-anticorpi 1. Ilustrarea diagramatica a heterogenitaþii anticorpilor. Idiotipul este rezultatul configuraþiei spaþiale unice a regiu nilor hipervariabile ale catenelor H ºi L. B. Repertoriul idiotipurilor este de acelaºi ordin de marime cu acela al specificitaþii situsurilor de com-binare. Fig. au determinanþi antigenici proprii.

Mecanismele de rezistenþa ºi imunitate sunt prezente pe toata scara evolutiva a orga nismelor. identificarea part enerilor pentru conjugare la parameci. începând cu bacteriile ºi se complexeaza în evoluþie. La protozoare.ºi endonucleazelor. pr in mecanisme de recunoaºtere ºi diferenþiere a substanþelor proprii (self) de cele strai ne (nonself).fenomenele de reparaþie genetica dependente de activitatea unor sisteme enzimat ice care recunosc modificarile ADN induse de mutaþii sau de lipsa de fidelitate a mecanismelor de replicare. La plantele superioare. capabile sa protejeze individualitatea lor chimica. Celulele bacteriene poseda mecanisme de protecþie a individualitaþii genetice. aceste mecanisme sunt perfect tolerante faþa de molec ulele self. MECANISME DE APARARE LA NEVERTEBRATE Deºi nu au sistem limfoid.fenomenele de restricþie mediate de prezenþa unor sisteme enzimatice specifice (e nzime de restricþie). a diferiþilor acizi organici. a pseudoanticorpilor cu activitate he maglutinanta în sucurile vegetale. mijloacele de aparare specifica. Raspunsul imun al nevertebratelor se aseamana c alitativ cu cel înascut al vertebratelor mediat de celulele fagocitare ºi de molecul . dar se activeaza ºi reacþioneaza mai mult sau mai puþin viguros pentru a înd eparta. d ar exista o gama larga de modalitaþi de aparare nespecifica: . sensibile la acþiunea exo . procesele de recunoaºtere asigura selecþia hranei. la fel de eficient ca ºi vertebratele. iar la cele parazite. procesele de recuno aºtere mediaza interacþiunea cu gazda.rezistenþa fiziologica conferita de conþinutul înalt de zaharuri reducatoare. In mod normal. nevertebratele recunosc ºi raspund la substanþele nonself. unele fiind inductibile. care recunosc moleculele straine de ADN. . transcriere ºi traducere genetica. a neutraliza sau a distruge substanþele nonself.p p SISTEMUL IMUNITAR Existenþa tuturor organismelor vii este condiþionata de activitatea unor mecanisme d e rezistenþa ºi de imunitate. corectându-le fie comp let (sistemele error free) sau minimalizând erorile în cazul sistemelor reparatorii predispuse la erori (error prone systems). repre zentate de: . aparent sunt absente. preze nþa taninurilor. Raspunsul este de scurta durata ºi nu are specificitat e faþa de agentul infecþios patogen. le cliveaza la nive lul unor situsuri specifice. . acoperite sau impregnate cu substanþe impermeabile pentru virusuri ºi microorganisme.continuitatea ºi integritatea þesuturilor epidermice. rezultând fragmente mai mici. La ele funcþioneaza o diversitate de mecanism e.

este omorât sub acþiunea intermediarilor t oxici ai unei cascade enzimatice. Din punct de vedere funcþional. Lectinele sunt molecule care au aparut timpuriu în evoluþie ºi sunt ubicvitare: se gas esc la bacterii. La nevertebrate. Nevertebratele nu au proteinele cascadei complementare. plante. care conþin punþi S-S (de exemplu. factori de imobilizare. nevertebrate ºi vertebrate. Fig. reacþia de încapsulare)sunt medi ate de fagocite ºi de celulele hemostatice. crustaceii conþin sistemul profenoloxidazei. Fagocitoza este foarte activa ºi este stimulata de aglutininele ºi bactericidinele c u rol de opsonine. active faþa de bac teriile Gram pozitive ºi faþa de fungi. In funcþie de specificitatea lor de legare cu glucidele. rezultatul fiind ag lutinarea. Lipsesc hematiile. fagocitele sunt efectorii raspunsului inflamator.ele neimunoglobulinice. viermi laþi). Un mecanism posibil de activare a profenoloxidazei la fenoloxidaza. cu rol esenþial în îndepartarea substanþelor nonself. Adeseori. Majoritatea nevertebratelor superioare au sistem circulator cu celule albe. În mediul intern al nevertebratelor se gasesc fagocite.peptide ciclice. artropodelor. formeaza o bariera p rotectoare eficace faþa de agenþii infecþioºi. bactericidine. au fagocite. dar acestea s unt compensate de o varietate de factori umorali de aparare: aglutinine. Exoscheletul dur al celenteratelo r. lectinele sunt foarte diferite. 1997). Ca ºi la vertebrate. În corpul gras al insectelor superioare s-au caracterizat circa 100 de peptide ant imicrobiene. este încapsulat. fagocitoza. la a rtropode. chiar cele care nu au cavitaþi ale cor pului (spongieri. moluºtelor. endoparazitul încapsulat. factori de coagulare a macr omoleculelor straine. dar au ºi rol opsonizant. Ele tapeteaza microorganismel e invadatoare ºi au rolul de a le imobiliza. enzime lizosomale. echinodermelor ºi protocordatelor.26. Activarea este stimulata de leziunile tisulare. drosmycina). denumite hemocite sau celomocite. La capatul cascadei de activare se formeaza enzima ac tiva fenoloxidaza. Din punct de vedere s tructural sunt de doua tipuri: . sau daca are di mensiuni prea mari. La nevertebrate lipsesc limfocitele ºi moleculele de imunoglobuline. Ingestia microorganismelor invadatoare este rezultatul acþiunii fagocitelor. factori antimicrobieni con stitutivi ºi inductibili cu efect neutralizant ºi litic. de schimbari ale concentraþiei ionilor de Ca2+ ºi ale valorii pH. uºurând fagocitoz a. Componentele acestui sistem sunt acti vate de o serie de enzime. lizozim . în funcþie de n atura cavitaþii corpului. care pot du ce la coagularea plasmei ºi generarea factorilor care mediaza evenimentele ulteri oare ale imunitaþii (dupa Roitt. omoara potenþialii patogeni. Incapsularea este rezultatul unei fagocitoze fruste. . anemone. La insecte s-au dete ctat peste 15 tipuri de proteine antibacteriene inductibile în câteva ore dupa injec tarea unui antigen. Reacþiile de aparare (repararea tisulara. sintetizeaz a enzime lizosomale ºi poseda mecanisme citocide dependente de superoxid. de infecþia cu microorga nisme. dar viermii. cu rolul de a lega componenta g lucidica a glicoproteinelor de pe suprafaþa celulelor nonself. uneori de mai multe tipuri. moluºtelo r ºi protocordatelor. iar un numar mare de microorganisme ºi de met azoare parazite este încapsulat de celulele hemostatice ºi de tip fagocitar. Endopar azitul care patrunde în organismul nevertebratelor este fagocitat. Acestea sunt lectine. a caror sinteza rapida este indusa de infecþie. apararea organismului este asigurata de bariere fizico-chimice complexe: secreþia mucoasa care acopera corpul celenteratelor. Toate nevertebratele. aglutininele ºi bactericidinele s unt similare anticorpilor. anelidelor. insectele.

timus). Complexitate a lui deriva din structura de reþea complicata de comunicaþii intercelulare. Sistemul imunitar este considerat un adevarat ?creier mobi l?. . Se apreciaza ca numarul limfocitelor. sistemul imunitar este reprezentat în exclu sivitate de limfocite. fara raspuns accelerat la stimularea antigenica secundara. tot mai ef iciente funcþional. reunite într-o reþea de interacþiuni complexe. Interacþiunea permanenta cu microorganismele are un rol hotarâtor în dobândirea complexitaþii structurale ºi funcþionale a sistemului imunitar Dovada o constituie faptul ca la animalele germ-free (axenice). Jerne. În concepþia restrictiva a lui N. aceste componente form eaza organul difuz. pe lânga limfocite. în alcatuire a sistemului imunitar intra o serie de celule accesorii cu rol esenþial în declanºarea raspunsului imun: macrofagele ºi o serie de celule înrudite(celulele Lagerhans din tegument. Impreuna. ganglioni limfatici. a carei funcþie este asigurarea integritaþii ºi individualitaþii structurale a organismu lui. omoara sau îndeparteaza agenþii infecþioºi. ORGANIZAREA SISTEMULUI IMUNITAR LA VERTEBRATE La vertebrate. alcatuit dintr-un numar foarte mare de molecule ºi celule.K. La vertebrate. active faþa de bacteriile Gram ne gative. care neutralizeaza. în concepþia moderna. dar în unele organe (splina. componentele celulare au o densitate maxima. de rezistenþa ºi imunitate. substanþe bactericide) ºi specifici (anticorpi) ºi a unor popu laþii de celule specializate. în tot org anismul. la adultul normal. numarul limfoci telor B ºi titrul anticorpilor serici naturali sunt de 5-10 ori mai mici decât la or ganismele convenþionale.peptide lineare (cecropine bogate în Gly ºi Pro). Componentele celulare ºi humorale cu funcþii protectoare mediaza reacþii de aparare ne specifice (înascute). Celulele ºi moleculele sistemului imunitar sunt prezente în toate þesuturile. sechestreaza.. Evoluþia a generat tipuri celulare specializate. a carui existenþa este adeseori ignorata. celulele dendritice ºi cele interdigitate). apararea este asigurata de mecanisme complicate celulare ºi humoral e.existenþa unui compartiment al rezistenþei nespecifice ºi neadaptative (înascuta) ºi a unui compartiment cu acþiune specifica ºi adaptativa (sistemul im unitar). placi Peyer. Din punct de vedere structural ºi funcþional. reacþiile de aparare sunt rezultatul acþiunii unor factori humorali n especifici (complement. sistemul imunitar al organisme lor superioare este considerat ca un organ difuz sui-generis. Din punct de vedere structural. de ordinul a 1020. iar al mo leculelor de imunoglobuline. este de 1012. sistemul de aparare al organismelor su perioare prezinta numeroase dualitaþi: . Sistemul imunitar este unul din cele mai complexe ale organismului. iar într-o accepþiune mai larga. din ubi cvitatea sa în organism ºi din efectele multiple pe care le determina un numar mic d e categorii celulare. amigdale. cu acþiune nespecifica (fagocite) sau specifica (limfo cite). datorita caracterului sau difuz. cu greutatea de circa 910 g (1-2% din greutatea corpului). Funcþia esenþiala a sistemelor de aparare este protecþia faþ de agenþii patogeni invadatori.

pe frotiul colorat May Grunwald ? Giemsa. . Ea nu e ste celula ?cap de serie? ? aºa cum o considerau vechii histologi. pentru a le elimina. Limfocitele Sistemul imunitar este reprezentat de þesuturi derivate din mezoderm. Numarul limfocitelor.. De aici deriva denumirea de sistem l imfoid. sub acþiu nea unor celule ºi a unor factori humorali.dualitatea structurala (doua perechi de catene polipeptidice) ºi funcþionala (biv alenþa) a moleculei de anticorp. Valo ri mai mici de 1500 limfocite/mm3 semnifica starea de limfocitopenie ºi cel mai ad esea semnifica un deficit numeric al limfocitelor T. Numarul celulelor sistemului imunitar (cu un ordin de marime superior neuronilor ) ºi al moleculelor sale nu reflecta fidel potenþialul de aparare a organismului. precum ºi celulele componente cu fun cþia de a recunoaºte antigenul. . Toate celulele acestui sist em poarta pe suprafaþa lor. De aici deriva denumirea de sis tem imunocitar. Limfocitele sunt celule care în cursul elaborarii raspunsului imun. La microscopul optic. capabile sa recunoasca speci fic determinanþii antigenici straini. Pâna în anii ?50.prezenþa a doua populaþii înclinate de limfocite (T ºi B). mijlocii ºi m ici. Cele mai multe limfocite circulante au dimensiuni mici: 7-10 µm diametru. recunosc speci fic antigenul ºi de aceea se mai numesc imunocite. Ele repr ezinta 25-33% din totalul leucocitelor. În concepþia moderna. . care semnifica totalit atea organelor limfoide ? primare ºi secundare. In ultimul timp se foloseºte denumirea de ?limfon?. limfocitul este celula centrala a sistemului imunitar.existenþa organelor limfoide centrale (primare) ºi periferice (secundare). celulele ºi moleculele sistemului imu nitar asigura supravegherea organismului. recunoaºterea moleculelor ºi a celulelor n onself. care mediaza imunitatea ce lulara ºi respectiv humorala. La aceasta se adauga o rata înalt a de reînoire ºi refacere a rezervelor sale celulare. limfocitele erau distinse numai dupa dimensiuni: mari.comportamentul dublu al moleculei de anticorp: molecula de anticorp recunoaºte epitopul specific ºi la rândul ei este recunoscuta de molecule cu rol receptor. Sistemul imunitar funcþioneaza pe baza interacþiunii dintre semnal (antigen) ºi recept orul specific limfocitar preformat. . . de oarece în cursul raspunsului imun are loc proliferarea ºi amplificarea numerica a li mfocitelor. fie inhibitor. limfocitele se dist . în evaluarea numerica a acestor celule. precum ºi a potenþialului de biosinteza. adica circa 2100 celule/mm3 de sânge. Circulând ºi recir culând prin reþeaua vaselor sanguine ºi limfatice. ci prezinta o e xtraordinara capacitate de reactivitate ºi diferenþiere. Copiii au un numar mai mare de limfocite ºi de aceea vârsta trebuie considerata ca u n parametru fiziologic de variaþie.existenþa unui raspuns imun primar ºi a unui raspuns imun secundar.activitatea limfocitelor este modulata fie stimulator. La om se produc zilnic un miliard de limfocite ce trec în circulaþie. molecule cu rol receptor. echivalenta celei de sistem limfoid. a caror prin cipala componenta celulara este limfocitul.

Pe suprafaþa unei celule pot fi pâna la 100 000 de mo lecule receptoare identice. În funcþie de capacitatea lor de a interacþiona cu antigenul specific. Toate celulele unei clone sunt descendent e ale unei singure celule-mama. .competente (mature). Imunologia are la baza conceptul unei heterogenitaþi funcþionale nelimitate a limfocitelor. limfocitele sun t: . În raport cu funcþia pe care o îndeplinesc. care deriva din diversitatea specificitaþii receptorilor suprafeþei lor.efectoare. cele care direct sau indirect. poate sa ramâna în repaus. limfocitele de memorie ar supravieþui circa 10 ani. cele care recunosc antigenul specific. sunt agranulare ºi au cel mai mare raport nucleo citoplasmatic. . Aceste limfocite sunt neangajate (neinformate sau naive). Cele care au venit în contact cu antigenul specific sunt limfocite angajate (informate). Starea de competenþa este condiþionata de prezenþa receptorilor prin intermediul caror a antigenele sunt recunoscute. dupa cont actul limfocitelor cu oricare dintre epitopi. Corespond enþa complementaritaþii spaþiale dintre receptorii limfocitari de antigene ºi epitopii a ntigenici asigura posibilitatea elaborarii unui raspuns imun specific. fara sa s e divida. care se diferenþiaza ºi se matureaza în timus. se disting urmatoarele categorii de limfoc ite: .limfocite T. prin molecule efectoare. În raport cu organul limfoid primar în care se produce diferenþierea ºi m aturarea. Ele constitui e substratul material al memoriei imunologice ºi ori de câte ori se vor reîntâlni cu ant igenul. Astazi.ing de celelalte dupa dimensiuni. cele care nu recunosc antigenul. Roitt ºi col. câte tipuri de determinanþi antigenici exista (teoretic) în natura. neutralize aza antigenul.reglatoare. limfocitele sunt: . . care se diferenþiaza ºi se matureaza în bursa lui Fabricius la pasari ºi în echivalenþii ei funcþionali. (1966) au împarþit limfocitele în doua categorii distincte. în organism sunt tot atâtea clone de li mfocite. . In vitro. daca organismul nu a recepþionat mesajul antigenic corespunzator . care aºteapta întâlnirea cu substanþele nonself corespunzato are. Dupa ce limfocitul ºi-a dobândit competenþa în unul din organele limfoide primare.cu viaþa scurta (efectoare ale raspunsului imun). cele care ralizeaza echilibrul optim al raspunsului imun. La om. Caracterizarea funcþionala a limfocitelor este rezultatul cercetarilor întreprinse d upa anul 1960. vor produce un raspuns imun rapid ºi amplu.limfocite B. Limfocitele mari au un raport nucleocitoplasmatic mai mic ºi în citop lasma se gasesc granulaþii azurofile. limfocitele sunt neaderente ºi nu fagociteaza. la mamifere.incompetente (imature). Se numesc limfocite granulare mari (LGL). Ele recircula în organism perioade îndelungate (de ord inul anilor). Populaþia de limfocite care are receptori identici de antigen ºi recunoaºte un singur epitop (sau câþiva înrudiþi) formeaza o clona. . Dupa durata vieþii. In consecinþa. .cu viaþa lunga (de memorie).

Limfocitele B neactivate au receptori de mica afinitate pentru IL-2. neangajat) sintetizeaza cantitaþi mici de mole cule ale unui izotip de imunoglobuline. IgA sau IgE. sinteza se comuta la IgM seric. dar dupa stimularea antig . care nu au venit în contact cu antigenul. Majoritatea limfocitelor B umane din sâng ele periferic exprima doua izotipuri de imunoglobuline pe suprafaþa lor: IgM ºi IgD sau numai IgD. Situsurile de legare ale celor doua izotipuri sunt identice. iar IgM seric este pentamer. Moleculele receptoare de imunoglobulina sunt inclavate cu capatul C-terminal în membrana. pentru regiunea Fc a imunoglobulinelor. cu o lungime suficient a pentru a strabate membrana. adica au aceiaºi specificitate de legare a antigenulu i (au acelaºi idiotip). Receptoru l pentru C3b funcþioneaza ºi ca receptor pentru virusul Epstein-Barr. Copia de ARN premesager pentru sinteza catenei µ(H) are doua situsuri potenþiale de clivare ºi ataºare a resturilor de poli-A. pentru insulina etc. Intre IgM legat de membrana (IgMm). urmat de o secvenþa cationica Lys-Val-Lys. din ARN premesager sunt clivate secvenþele codificatoare ale domeni ului C-terminal hidrofob ºi se sintetizeaza molecule de IgM fara secvenþa C-terminal a de aminoacizi hidrofobi.Limfocitele B Limfocitele B reprezinta 5-15% din totalul limfocitelor circulante ºi constituie o diviziune funcþionala majora a populaþiei limfocitare. efect orii raspunsului imun mediat humoral (RIMH). Trecerea de la IgMm la IgMs este rezultatul unor diferenþe ale modului de prelucrare a ARN premesager. sunt doua deosebiri majore: . Ca la toate proteine le ancorate în membrana. .IgMm conþine o secvenþa C-terminala hidrofoba. Dupa activare. Secvenþa cationica se extinde în citoplasma. Limfocitul B are receptori membranari pentru substanþele mitogene. cu funcþia de receptor d e antigen ºi IgM seric (IgMs). Dupa stimular ea antigenica. secvenþa de aminoacizi are interacþiu ni strânse cu lipidele membranei. acest domeniu formeaza un ?-helix. Cele care au ca receptor molecule de IgA. descendente d in aceiaºi celula mama. Comutarea IgMm --. Fiind hidrofoba. prin care se ancoreaza în membrana li mfocitelor mature neangajate. Receptorul de antigen al limfocitelor B. marind gradul de stabilitate a moleculei în membrana celulara. adevarate ?antene? de detectare a antigenului specific. care ramân legate de membrana limfocitului . Cele doua forme ale IgM au domenii identice VH ºi VL. toþi descendenþii limfocitului B sintetizeaza imunoglobuline ºi le secr eta ca anticorpi. ca receptor de antigen. fiecare organism poseda milio ane de clone de limfocite B. pentru compleme nt (C3b). Limfocitul B imunocompetent (matur. Impreuna cu descendenþii lor d iferenþiaþi (limfoblastul. sunt localizate în þes utul limfoid asociat mucoaselor. cu aceiaºi specificitate de legare pe care a avut-o receptorul. Numa i 10% dintre limfocitele B au pe suprafaþa lor. limfocitele B sintetizeaza anticorpi. molecule d e IgG. Dupa stimularea antigenica. Secvenþa C-terminala a IgMm cuprinde 25 de aminoacizi hidrofobi ce formeaza domeni ul transmembranar. adica mici populaþii celulare identice. plasmocitul). ce marcheaza capatul ARNm.IgMm este monomer.IgMs nu modifica lanþul L al moleculei. având rol de receptori de antigen. care recunosc ºi leaga acelaºi antigen ºi produc anticorpi cu ac eiaºi configuraþie spaþiala a situsului de combinare. Sub aspectul specificitaþii de legare a antigenului.

. Funcþiile limfocitelor Th se realizeaza prin intermediul limfochinelor secretate. Prin toate aceste efecte. purtatoare ale markerului CD4. Citochinele ti p 2 (IL-4. Limfocitele T îndeplinesc funcþii complexe. stimu latoare ale imunitaþii mediate celular). .limfocite Th (helper) au pe suprafaþa markerul CD4. Proporþia limfocitelor T se poate determina prin metoda rozetelor cu hematii de be rbec sau prin metoda imunofluorescenþei cu anticorpi monoclonali faþa de receptorul de antigen. limfocitele Th se clasifica în d oua subseturi:Th-1 ºi Th-2. ? mediaza reacþiile de hipersensibilitate întârziata. atât efectoare ale raspunsului imun mediat celular cât ºi reglatoare. Limfocitele B raspund la efectul stimulator al IL-2. Limfocitele T mature exprima markerul* CD4** sau CD8. IL-2 ºi TNF beta (citochine de tip 1. IL-6 ºi IL-10 (dar nu secreta Il-2) ºi stimuleaza activitatea limfocitelor B de memorie. Aceste funcþii sunt rezultatul heterogenitaþii funcþionale ºi se datoreaza activarii u nor subpopulaþii distincte de limfocite T: . denumiþi limfochine. IL-5.enica. Aceste molecule aparþin sup rafamiliei imunoglobulinelor. limfocitele Th sunt amplificatoare ale raspun sului imun . Pe suprafaþa limfocitelor B se gasesc la densitate înalta. In e senþa. Celulele Th-2 (Th-b) secreta citochine de tip 2: IL-4.limfocite TD sau TDH (delayed hypersensitivity) exprima markerul CD8. .limfocite Tc (Tcl. Citochinele de tip 1 produc urmatoarele e fecte: stimuleaza reacþia de citotoxicitate ºi inflamatorie asociata cu reacþiile de h ipersensibilitate întârziata. ? regleaza raspunsul imun. limfocitele Th-1 au rol în edificarea unui rasp uns imun mediar celular (RIMC). Celulele Th-1 (Th-c) secreta IFN gama. In funcþie de limfochinele pe care le sintetizeaza. iar cele c e exprima markerul CD8 sunt citotoxice. Valorile normale în sânge. ele exprima rapid. In esenþa. Limfocitele T realizeaza urmatoarele funcþii: ? lizeaza celulele care exprima molecule nonself pe suprafaþa lor. Celulele CD4 au de obicei funcþie helper. IL-5) stimuleaza raspunsul imun humoral faþa de paraziþii extracelulari ( stimuleaza diferenþierea limfocitelor B spre plasmocit) ºi instalarea starilor alerg ice prin capacitatea lor de a induce sinteza IgE ºi de a stimula mastocitele. prin intermediul unor factori humorali pe care-i secreta . Limfocitele T Limfocitele T reprezinta pâna la 80% din totalul limfocitelor circulante. receptori pentru IL-2 de înalta afinitate. Acestea sunt cele mai numer oase. limfocitele Th-2 sunt implicate în edificarea raspunsului imun mediat humoral (RIMH). între una ºi 18 luni de viaþa ºi între 590-3090/mm3. citotoxice sau citolitice) exprima pe suprafaþa lor markerul T8 (CD8). moleculele CMH II. reprezentând 60-65% din numarul total de limfocite T ale organismului uman. prin proliferare rapida ºi secreþia IgM. pentru limfocitele T sunt cuprinse între 1620-4320/mm3. dupa 18 luni.limfocite Ts (supresoare).

Ti. derivaþi din configuraþia sa spaþiala unica. caracterizarea biochimica a receptorului de antigen al celulelor T s-a facut foarte greu. Distincþia funcþionala între limfocitele TCD4 ºi TCD8 nu este totdeauna neta. legate prin p unþi S-S. iar unele clone TCD8. Ca ºi în cazul anticorpilor. Receptorul de antigen al limfocitelor T (RCT) Deºi moleculele de anticorpi au fost printre primele a caror structura chimica s-a identificat. Deficienþele funcþionale ale limfocitelor Ts creeaza predispoziþii pentru malad iile autoimune. Funcþia lor consta în efectul litic prin contact celular direct asupra celulelor infectate cu virusuri. corespunzatoare specificitaþii de legare a spectrului foarte la rg de antigene. Moleculele receptoare de antigen ale limfocitelor T au o larga variaþie biochimica. pentru a desemna o molecula a RCT cu un set unic de epitopi asociaþi. Se pare ca îºi exercita rolul supresor asupra raspunsului imun. 27. prolifereaza ºi secreta limfochine. se foloseºte termenul de ?idiotip? (Ti). pentru receptorul de antigen al celulelor T. Molecula întreaga consta dintr-o pereche de lanþuri peptidice. Limfocitele TD sunt mediatoare ale reacþiilor de hipersensibilitate întârziata (delaye d) de tip tuberculinic. Limfocitele Ts au rol impor tant în inducerea starii de toleranþa faþa de antigenele exogene. dupa epuizare a antigenului. complementara pentru leg area specifica a unui epitop antigenic. dar au ºi efect supresor direct asupra limfocitelor T ºi B efectoare. prin inhibarea activitaþii limfocitelor Th. Ele secreta limfochine cu efecte locale asupra macrofage lor ºi limfocitelor din focarul inflamator. Molecula este un h . Ele au rolul de a diminua intensitatea RIMC ºi RIMH. prin metoda electroforezei în SDS-poliacrilamida. menþinând în limite fiziologice intensitatea reacþiilor imunitare.Limfocitele CD8 (T citototoxice) reprezinta 25-35% dintre limfocitele T circulan te. a evidenþiat ca RCT este un heterodimer ºi consta dintr-o glicoproteina de 80-90 kD. ca ºi limfocitele TCD4. Molecula cu rol de receptor de antigen a limfocitelor T s-a identi ficat recent. deoarece nu a existat un echivalent celular T al tumoril or de mielom. Structura receptorului de antigen al limfocitului T. Lanþul ? Lanþul ß Fig. Examinarea peptidelor în imunoprecipitatele diferitelor clone de celule T. care precipita specific moleculele Ti dintr-un amestec comple x de proteine membranare. Pentru izolarea ºi identificarea receptorului Ti s-au utilizat anticorpi monoclona li (AMC) anti. care în condiþii reducatoare se disociaza în doua peptide de 40 ºi respectiv 43 kD. similare ca dimensiuni. dupa ce a fost posibila cultivarea liniilor de hibridom de celule T. ca ºi faþa de moleculele self. dupa contactu l cu antigenul. Unele clon e de limfocite TCD4 au proprietaþi citotoxice. malignizate sau alogenice. Limfocitele Ts sunt inhibitoare ale amplitudinii raspunsului imun.

localizate îi dublul strat lipidic ºi în citoplasma. dar consta din polipeptidele ? ºi ?. pre zent pe suprafaþa a circa 90% dintre limfocitele T. Fiecare catena are 4 domenii: unul variabil (V ?.5-7. constituind. Cele doua peptide sunt distincte ºi s-au notat ? ºi ß. iar punctul izoelec tric este la pH 6.5-15% dintre limfocitele T circulante umane. RCT heterodimer este asociat cu molecula T3. Domeniile variabile (? ºi ß) sunt extrem de variabile (ca ºi regiunile variabile ale c elor doua catene ale imunoglobulinelor) ºi participa la formarea situsului de comb inare al RCT. dar pentru ca se ancoreaza în membrana. La om. RCT-2). Funcþia probabila a lui T3 este aceea de transductor al semnalu lui de activare. Complexul T3 este alcatuit din 4 subunitaþi proteice (?. Astfel alcatuit a. de la Ti la citoplasma. Subseturi majore de celule T Fig. identificata prin intermediul anticorpilor m onoclonali. Limfocitele TCR-2+ CD4+ s unt divizate pe baza limfochinelor pe care le secreta. dar nu manifesta fenomenu l restricþiei CMH. Subseturi funcþionale de celule T CD4+ Subseturi de limfocite T. Limfocitele RCT-2 exprima CD4 sau CD8. iar s pecificitatea interacþiunii lor cu epitopii antigenici este limitata. 1997). Lanþul ? are 248 aminoacizi. . cu p unctul izoelectric la pH = 5. Lanþul ß are 282 aminoacizi. se aseamana cu lanþul H. unul transmembranar ºi unul intracitoplasmatic. . în funcþie de tipul de RCT (RCT-2. Prin d imensiuni se aseamana cu lanþul L al imuno-globulinelor: domeniul variabil al fiec arui lanþ are 110 aminoacizi. o grupare de trei peptide as ociate necovalent.a. S-au identificat doua tipuri de RCT: Fig. unul constant (C ?. un canal de trecere a ionilor de Ca2+ prin membrana.b. Limfocitele RCT -1 au un repertoriu restrâns de interacþiune cu antigenul. . legate prin punþi S-S. Se gaseºte pe suprafaþa a 0.28. molecula RCT face parte din suprafamilia moleculelor imunoglobulinice. ca de exemplu. care determina recunoaºter ea antigenului asociat cu moleculele CMH II sau CMH I. cu o alta specificitate antigenica. care se extind prin membrana celulara ºi au scur te porþiuni citoplasmatice. în subseturi de celule Th1( stimulatoare ale IMC) ºi Th2 (stimulatoare ale IMH) (dupa Roitt. adaptat funcþiei sale de a lega suprafaþa aplatizata a moleculelor CMH .eterodimer format din lanþurile ? ºi ß. respectiv C ß).0-5.RCT-2 este heterodimerul format din polipeptidele ? ºi ß. proteinele de ºoc te rmic ºi antigenele nepeptidice (glucidice). Limfocitele T ?/? exprima markerul CD3 ºi recunosc antigenul printr-un mecanism as emanator cu acela al limfocitelor T ?/ß.RCT-1 este asemanator structural cu RCT-2. dar este mai frecvent pe limfocitele intraepiteliale ale mucoasei intestinale. dupa ce receptorul a l egat epitopul specific. ?ºi 2 ?).5. dar frecvent par sa interacþioneze cu molecule CMH neclasice. 28. prin modificari conformaþion ale. Aceste limfo cite pot sa recunoasca antigene neconvenþionale.0. adica recunosc epitopii asociaþi cu molecul ele CMH I ºi II. Situsul de combinare al RCT este alcatuit din regiunile hipervariabile sau regiu nile determinante de complementaritate ?RDC (3 ale catenei ? ºi 4 ale catenei ß) ºi es te aplatizat. respectiv V ß).

Celulele NK au lizat celulele liniilor B limfoblastoide transformate de EBV. Dupa activare. în þesu turile nelimfoide (tegument. În esenþa. Acest marker poate fi exprimat ºi pe alte tipuri celulare ºi lipseºte la o mi ca proporþie a limfocitelor T. Unele studii sugereaza ca aceste celule contribuie la raspunsul iniþial al gazdei. celulele tumorale sau pe cele infectate cu virusuri. Celulele NK au pe suprafaþa lor unii markeri caracteristici limfocitelor: au recep tor pentru Fc ? de mica afinitate. lar ge granular lymphocytes). numarul a cestor limfocite T este mic. Ipote za este în acord cu localizarea lor anatomica. Efectul interacþiunii est e liza celulei þinta. formeaza rozete E. limfocitele cu RCT-1 ( ?/?) sunt negative pentru markerul CD4 ºi pentru CD8. cu granulaþii azurofile. la poarta de intrare în organism. Celulele NK nu au nici unul din receptorii de antigen caracteristici limfocitelo r T sau B ºi de aceea au fost denumite celule ?nule?. celulele NK sunt mari. Se admite ca celulele NK recunosc moleculele CMH ºi se act iveaza când receptorii lor nu întâlnesc moleculele CMH pe suprafaþa celulelor þinta sau cân moleculele CMH au o densitate mai mica decât cea normala. au receptor de mica afinit ate pentru IL-2. ceea ce le aseamana cu limfoci tele. granulare (LGL. În dezvoltarea lor. Cel mai studiat receptor membranar al celulelor NK este receptorul de mica afini . markerii RCT ºi CD3 sunt definitorii pentru limfocitele T. având citoplasma mai bogata decât celelalte limfocite. Celulele NK Celulele NK (natural killer) reprezinta circa 15% din totalul limfocitelor sangu ine. dar ºi în situsurile inflamatorii. Acþiunea definitorie a celulelor NK este citotoxicitatea. La rumegatoare. paraziþi. Limfocitele T au un marker distinctiv pe suprafaþa lor. bacterii(în special micobacterii). celulele NK elibereaza IFN ?. Au ºi receptori caracteristici seriei mieloid e. deºi unele exprima nivele scazute ale unuia dintre markeri. cu bacteriemia masiva care însoþeºte procesul digestiv. Celulele NK au viaþa scurta ºi reprezinta o linie importanta. ca ºi cel ulele T. deficiente în molecule CMH I. In vitro. faþa de limfocitele B: Thy 1 (CD90). 30-80% din totalul limfocitelor T circulante au receptor ?/?. c u rol esenþial în mecanismele de aparare înascuta a organismului: sunt active în resping erea grefelor ºi a celulelor modificate sub raport antigenic. va lorile maxime înregistrându-se la organismele nou-nascute. produc IL-2 ºi IFN ?. La alte specii. celulele NK nu sunt dependente de timus. Activitatea celulelor NK este foarte înalta la ºoarecele nud (fara timus) sau la ºoare cii timectomizaþi neonatal. dar la raspunsul anti-tumoral. primordiala în evoluþie.În general. Limfocite le T ?/? se aglomereaza în focarele inflamatoare cronice(membrana sinoviala. la diferiþi agenþi infecþioºi: virusuri. leziu nile asociate cu lupusul eritematos diseminat). Ele deriva din maduva osoasa ºi au origine comuna (acelaºi progenitor). sunt neaderente ºi nefagocitare. Ele par sa constituie ?prima linie de aparare?. probabil. Abundenþa lor numerica la rumegatoare este corelata. Mecanismul recunoaºterii celulelor purtatoare de molecule no nself nu este cunoscut. Ele lizeaza fara restricþi e CMH. Funcþia celulelor NK e ste de a recunoaºte ºi de a liza anumite celule tumorale ºi celule infectate cu virusu ri. dar nu au mai lizat aceste þinte dupa transfecþia cu ge nele HLA-B sau HLA-C. intestin). Din punct de vedere morfologic.

deoarece funcþio neaza ca receptor pentru HIV. O subpopulaþie distincta a celulelor NK o reprezinta celulele K (killer). limfocitele T din sânge. ** CD (cluster designation) se refera la grupele (cluster) de anticorpi monoclon ali utilizaþi pentru identificarea subpopulaþiilor de limfocite. prin adaugarea IL-2 ºi a antigenului tumoral. un domeniu transmembranar ºi unul citoplasmatic. d atorita naturii outbred a populaþiei. Dupa 7-10 zi le.tate pentru Fc al IgG (CD16). sub acþiunea stimulatoare a unor citochine (IL-2. exprima receptorul de mare afinitat e pentru Fc ?. devin citotoxic e faþa de celulele tumorale omologe. þesutul transplantat se inflameaza ºi curând dupa aceea. In vitro. iar CD8 este dimeric ºi prezinta un domediu asemanator cu domeniul variabil al moleculei de imu noglobulina. urmate de o cifr a. în ordinea descoperirii: TCD1. In vitro. TCD2 etc. dar spre deosebire de celulele NK. datorita diferenþelor biochimice individuale sunt recunoscute de sistemul imunitar al unui organism cu un alotip diferit (cu o alta combinaþie de gene alele . Ele confera individualitate biochimica fi ecarui individ. * Markerii de suprafaþa ai limfocitelor T umane s-au identificat cu dificultate. IFN ?) diferenþiaza o subpopulaþie. p 8 p p ANTIGENELE COMPLEXULUI MAJOR DE HISTOCOMPATIBILITATE (C M H) Existenþa antigenelor de histocompatibilitate a fost dedusa din faptul ca alogrefe le tegumentare sau de organe. Ele sunt tot LGL. faþa de celulele modificate antigenic. nu sunt viabile în organismul receptor. Moleculele de suprafaþa ale celulelor grefate. recunoscute ca nonself. Respingerea grefei este de natura imunitara: sistemul imunitar al receptorului d e grefa recunoaºte ca nonself. Acþiunea lor principala este citotoxicitatea mediata de anticorpi ( ADCC). Fiecare grupa de AM C are specificitate faþa de un anumit marker celular. Cel mai cunoscut este markerul TCD4. S-au notat cu literele TCD. Este un glicopeptid cu o regiune extracelulara for mata din 4 domenii. Anticorpii monoclonali au constituit i nstrumentul esenþial de lucru. care au fost denumite LAK (lymphokine activated killers). Antigenele de histocompatibilitate se definesc ca molecule ale suprafeþei celulare ºi care. anumite molecule ale celulelor grefei ºi se activeaza . grefa este respinsa. sunt denu mite antigene de histocompatibilitate.

conþine în special serina. . un mic peptid globular de 12 kD cu o structura terþiara asemanatoare unui domeniu al Ig. Domeniul ?-3 este asociat cu un peptid ? ß-2 microglobulina. 40 la ºoarece). Dausset.domeniul hidrofil cito-plasmatic (30 de aminoacizi la om. este implicat în transmiterea semnalului de la domeniile extrac . Denumirea semnifica f aptul ca moleculele sistemului au fost detectate iniþial (J. notate cu ?-l. Fig. Antigenele CMH tari reprezinta principala bariera în calea transplantului de þesutur i ºi organe. corespondentul sistemului molecular antigenic H-2 de la ºoarece este comple xul antigenic al sistemului HLA (Human Leucocyte Antigen). pe suprafaþa leucocitelor. Antigenele complexelor H-2 ºi HLA au o varietate antigenica individuala ºi de aceea natura lor chimica se poate studia numai în populaþii genetic pure (inbred) de ºoarece . necovalenta. an tigenele CMH sunt tari ºi slabe. O molecula CMH clasa I este alcatuita dintr-un lanþ H (Heavy) polipeptidic glicozi lat (45 kD). La om. a ca ror regiune C-terminala se gaseºte în citoplasma. în regiunea N-terminala. în circa 200 de zile. stabilizat printr-o punte S-S. iar cea N-terminala este expusa ex tracelular. ?-3). Domeniile ?-2 ºi ?-3 prezinta legaturi S-S intracatenare ºi formeaza bucle de 63 ºi respectiv 86 aminoacizi. Antigenele slabe (uºoare) sunt codificate de sistemul minor de histo-compatibilita te ºi determina respingerea lenta a grefei de piele. antigenel e CMH se numesc ºi antigene de transplantare.52.domeniul transmembranar conþine 25 resturi de aminoacizi hidrofobi. care travers eaza membrana. Sub acþiunea papainei. cu ß-2 microglobulina (12 kD). obþinute prin împerecheri multiple între indivizii aceleiaºi descendenþe. Catena codificata de gena CMH prezinta 3 domenii globul are (?-1. Diversitatea biochimica la nivel individual a acestor molecule. moleculele CMH tari aparþin sistemului H-2.la situsul codificator). ancorate în membrana citoplasmatica.trei domenii extracelulare. ?-2. în asociaþie strânsa. cu rolul de a ancora lanþul polipeptidic în membrana. La ºoarece. Grefele de þesuturi ºi organe între organisme care difera prin antigenele complexului H-2 ale suprafeþei celulare sunt invariabil respinse în 10-14 zile. Deoarece se comporta ca antigene majore în organismul receptor de grefa. fi ecare cu câte 90 de aminoacizi. În funcþie de capacitatea lor de a stimula raspunsul imun de respingere a grefei. sta la baza unic itaþii biochimice a fiecarui individ uman ºi este determinata de o diversitate genet ica corespunzatoare. Structura moleculara a antigenelor CMH clasa I Antigenele codificate de genele CMH clasa I sunt glicoproteine de membrana. 1958). distribuiþi în urmatoarele 5 domenii: . Leu). unele resturi fiind fosforilate. un polipe ptid care se gaseºte ºi în ser. Antigenele tari aparþin claselor I ºi II. Catena H este alcatuita din 339 aminoacizi. ?-2. tipici pentru proteinele legate de membrana. . ?-3. Imediat deasupra acestui domeniu se gasesc 5 aminoacizi bazici (A rg. pot fi clivate de restul mole culei. Reprezentare schematica a structurii moleculelor CMH clasa I.

Situsul cavitar. cu doua subzone hiperva riabile. ataºate de domeniile ?-1 ºi ?-2. la mediatorii citoplasmatici. prin interacþiunea cu domeniul ?-3. localizate în domeniile ?-1 ºi ?-2.53. Moleculele CMH I au un turnover constant. dupa ce leaga antigenul. care arata anatomia cavitaþii ºi plierea dome niilor ?-3 ºi ß-2 m (4 catene ß-pliate antiparalele pe o faþa ºi 3 pe cealalta) (dupa Roit t. în urina pacienþilor cu disfuncþie renala provocata de i ntoxicaþia cronica cu cadmiu. Ca ºi domeniul ?-3 al catenei H. Stabilitatea lor este condiþio nata de rata disocierii peptidului ºi ß-2 m. Componenta glucidica este alcatuita din doua grupari. Nu prezinta variabilita te detectabila pe cale chimica sau imunologica ºi nu este glicozilata.a. nu exprima molecule CM H I. Ele vegheaza la pastrarea homeostaziei biochimice a organismului ºi devi n þinta sistemului imunitar în urmatoarele situaþii: . ce migreaza la electroforeza în regiunea ß-2) a fost descoperita în 1968. Restul catenei H corespunde regiunii constante. Vedere laterala a aceleiaºi molecule. Secvenþele ?-helicale sunt reprezentate prin liniile g roase spiralate. Cele doua sfere negre reprezinta o legatura S-S ntracatenara. formeaza un complex r ecunoscut de limfocitele TCD8. susþinuta de secvenþe ß-pliate ale aceloraºi domenii ?-1 ºi ?-2. cu uºoare variaþii numerice. Fig. bazata pe structura obþinuta în cristalografie cu raze x. sugereaza un contact extins cu toate cele trei domenii. Asocierea celor doua catene se face dupa terminarea sintezei lor ºi este o condiþie obligatorie pentru transportul moleculelor CMH I de la reticulul endoplasmic la membrana citoplasmatica ºi pentru ancorarea lor în membrana. Secvenþa de aminoacizi a ß-2 m formeaza un singur domeniu stabilizat printr-o punte S-S. Studiile prin difracþie cu raze X ale domeni ilor extracelulare. Suprafeþele interne ale celor doua helice ºi faþa superioara a secvenþe lor ß-pliate formeaza o cavitate. deºi sintetizeaza catena H. de care se leaga catene laterale de glucozamina ºi acid sialic. Moleculele de ß-2 m legate. cristalizate dupa clivarea cu papaina arata ca domeniile ?-1 ºi ?-2 sunt foarte asemanatoare ca secvenþa de amino-acizi ºi prin pliere formeaza împr euna o cavitate moleculara. Catenele H libere se denatureaza ºi sunt degradate. care difera prin mai mult de 60% din aminoacizi. datorita polimorfismului lor biochimic foarte a ccentuat. Reprezentarea schematica în ?ochi de pasare? a suprafeþei superioare a mol eculei CMH clasa I umane. Secvenþele ß-pliate care formeaza baza cavitaþii sunt marcate prin sageþi groase. Sunt oligozaharide care conþin manoza. de alte catene H sau de proteine cit oplasmatice. Celulele liniei Daudi ( derivata din limfomul Burkitt). presupusa a fi situsul de legare stabila a epitopulu i antigenic. orient ate în direcþia amino-carboxil. Acest domeniu conþine resturi de cisteina c u rol în legarea prin intermediul punþilor S-S. Moleculele CMH clasa I sunt adevarate ?certificate de identitate? biochimica ºi ge netica. Catena H are o regiune variabila în jumatatea N-terminala. Conþine circa 100 aminoacizi. e ste ocupata de o molecula lineara. b.elulare. pentru fiecare organism. ß-2 m prezinta omologie a secvenþei de aminoacizi cu domeniile constante ale moleculei de Ig. între doua resturi de cisteina. dar studiile recente de cristalografie cu raze X. se afla în ec hilibru cantitativ cu cele din plasma. de la un organism la a ltul. 1997) ß-2 microglobulina (ß-2 m) (o globulina mica. Cavitatea. deoarece nu sintetizeaza ß-2 m. Cele vechi se elibereaza ºi trec în circul aþie sau sunt endocitate ºi se sintetizeaza altele noi. Este sintetizata de majoritatea celulelor din organi sm. care este un peptid ce cristalizeaza concomit ent cu catena H. ß-2 m se asociaza necovalent cu lanþul H al moleculei CMH clasa I. fiecare fiind formata din 12-15 resturi de zaharuri.

dupa grefarea þesuturilor ºi organelor care poarta molecule incompatibile; dupa ce se asociaza cu antigenele virale, tumorale sau cu cele induse de agenþii c himici; dupa modificarea biochimica printr-un proces mutaþional. Structura moleculara a antigenelor CMH clasa II Antigenele CMH clasa II-a sunt glicoproteine heterodimere de membrana, formate d in doua catene diferite, notate cu ? ºi ß. Prin solubilizare cu detergent, aceste molecule se elibereaza întregi. Lanþul ? are 30-34 kD, iar lanþul ß are 26-29 kD. Fiecare catena este formata din 4 domenii: - doua extracelulare, alcatuite din circa 90 de aminoacizi fiecare, notate cu ?1, ?-2, respectiv ß-1, ß-2; un domeniu transmembranar (circa 30 de aminoacizi); un domeniu citoplasmatic (10-15 aminoacizi). Fig. 54. Reprezentarea schematica a moleculelor CMH clasa II-a. Molecula este fo rmata din 2 catene diferite (? ºi ß), legate necovalent, a caror extremitate C-termi nala se insera în citoplasma. Cele doua catene au câte doua domenii globulare, asema natoare cu domeniile Ig. Cu excepþia domeniului ?-1, toate celelalte sunt stabiliz ate printr-o punte S-S intracatenara. Cele doua catene sunt glicozilate (dupa Ro itt, 1997). Domeniile ?-1 ºi ß-1 au o variabilitate accentuata a secvenþei de aminoacizi. Ele se a sociaza pentru a forma o structura ce delimiteaza o cavitate în care este legat pe ptidul antigenic. Domeniile ?-2 ºi ß-2 pre-zinta omologie a secvenþei de aminoacizi, cu domeniile mole-c ulei de Ig. Domeniile ?-2, ß-1 ºi ß-2 sunt stabilizate prin legaturi S-S, iar domeniile ?-1, ?-2 ºi ß2 sunt gli-cozilate. Gruparea glucidica conþine manoza, galactoza, fucoza, glu-coz amina. Diferenþele greutaþii mo-leculare a celor doua catene se dato-reaza nivelului diferit de glicozilare. Determinismul genetic al moleculelor CMH Moleculele CMH sunt codificate de genele complexului major de histocompatibilita te. Calificativul ?complex? este justificat de numarul mare de gene componente, iar cel de ?major? semnifica importanþa deosebita a moleculelor codificate de aces te gene, în realizarea unor funcþii imunitare importante: -elaborarea raspunsului imun -respingerea grefelor de þesuturi ºi organe. În raport cu tipul de proteine pe care le codifica, genele CMH aparþin clasei I ºi cla sei a II-a. La ºoarece, genele CMH codificatoare ale moleculelor complexului antigenic H-2 sun t localizate pe cromosomul 17, într-un fragment de 2000-4000 kb perechi, suficient

de mare pentru a codifica circa 200 de proteine de dimensiuni medii. In acest c omplex se gasesc 3 tipuri de gene descoperite independent: -primul grup de gene (descoperit în anii ?40) codifica antigenele ?tari? de transp lantare, care induc respingerea rapida a grefelor de tegument ºi de organe, între in divizi neidentici genetic (aparþin unor alotipuri diferite). Acestea sunt genele C MH clasa I, care codifica moleculele CMH clasa I; -al II-lea grup, denumite genele raspunsului imun (IR) codifica sinteza unor mol ecule care condiþioneaza intensitatea raspunsului imun al organismului, slab sau p uternic, faþa de un antigen. Genele IR codifica proteinele clasei a II-a de molecu le CMH, denumite ºi molecule Ia (I associated); -al III-lea set de gene ale complexului CMH codifica sinteza unor componente ale complementului. La ºoarece, moleculele CMH I sunt codificate de gene situate la extremitaþile comple xului genic H-2, notate K ºi D. Gena K are circa 55 de variante alelice. Fiecare v arianta codifica proteine distincte. Fig. 55. Reprezentare diagramatica a localizarii subregiunilor genice CMH la ºoare ce ºi om ºi poziþia genelor majore în aceste subregiuni. La om, locusurile genice clasa II-a sunt localizate între centromer ºi locusurile clasei I, ca ºi la alte specii de m amifere. Complexul H-2 la ºoarece (pe cromosomul 17). Regiunea cromosomalã K I S D Clasa I II III I Locusuri genice K A, E C4, C2, Bf, TNF D, L La om, moleculele CMH clasa I sunt codificate de genele HLA, iar moleculele CMH II, de regiunea cromosomala D, localizate pe cromosomul 6. Moleculele CMH I sunt codificate de trei gene: HLA-A, HLA-B, HLA-C. S-au descris genele HLA-E, -F, -G, -H ºi -J, dar acestea sunt considerate gene neclasice pentr

u ca produsele lor de sinteza se deosebesc structural ºi funcþional de ale genelor H LA-A, -B ºi ?C. Moleculele CMH II sunt codificate de regiunea cromosomala HLA-D, ce aparþine genel or clasei a II-a. Genele clasei a III-a codifica sinteza aceloraºi proteine plasmatice (C4, C2, Bf). Complexul HLA (pe cromosomul 6). Regiunea cromosomalã D C4, C2, Bf B C A E, F, G, H, J Clasa II III I Gene neclasice Locusuri genice DP, DQ, DR C4, C2, Bf B C A E, F, G, H, J Genele HLA clasa I ºi II au cel mai înalt grad de polimorfism genetic dintre toþi dete rminanþii genici cunoscuþi ai organismului uman: HLA-A are 83 de alele HLA-B, 185 de alele HLA-C, 42 de alele. Numarul alelelor este în continua creºtere pe masura ce se identifica noi variante. Polimorfismul genic este consecinþa existenþei a cel puþin doua alele pentru un locus. Pe fiecare din cei doi cromosomi pereche, un individ prezinta 3 gene CMH diferi te (HLA-A, HLA-B, HLA-C). Celulele umane prezinta 6 variante diferite de gene cl asa I, câte trei de la fiecare parinte. Genele CMH I sunt codominante, astfel ca p e suprafaþa fiecarei celule se exprima produsele de sinteza ale ambelor alele pare ntale. Se sintetizeaza astfel 6 variante biochimice de molecule CMH I. Într-o populaþie umana, moleculele CMH I ºi CMH II sunt foarte diferite din punct de v edere biochimic, ca o expresie a polimorfismului genic al indivizilor umani. Antigenele HLA-A, B ºi C sunt antigenele majore recunoscute de sistemul imunitar a l gazdei, în reacþia de respingere a grefei. Cantitativ, moleculele HLA-C sunt infer

DRB4 sau DRB5). Subregiunea DR este mai complexa. dar probabilitatea unei potriviri spaþiale creºte mult prin existenþa a 6 variante d e molecule CMH I ºi a 8 variante de molecule CMH II. Peptidul antigenic este legat deosebit de stabil în situsul cavitar al moleculelor CMH I ºi II. respectiv DPA1 ºi DPB1. In contextul existenþei unui numar mare d e gene alele codificatoare. DQ. Nu exista doi indivizi i dentici pentru toate cele 6 variante de molecule CMH I ºi pentru cele 8 variante d e molecule CMH II. G) nu prezinta antigenul. Polimorfismul biochimic al moleculelor CMH I este limitat la domeniile ? 1 ºi ? 2. Combinarea aleatorie a numarului mare de alele explica polimorfismul extensiv al moleculelor CMH într-o populaþie umana. Ea conþine o singura gena pentru sinteza catenei ?. alelelor DRA1 2 DRB1 184 DRB3 11 DRB4 8 DRB5 12 DQA1 18 DQB1 31 DPA1 10 DPB1 77 Ca ºi genele codificatoare ale moleculelor CMH I. un numar cu mult mai mare decât al indivizil or umani care coexista la un moment dat. care codifica cele doua catene (? ºi ß) ale moleculei CMH II. DQ ºi DP. Moleculele CMH neclasice (E. In subregiunile DQ ºi DP se gaseºte o pereche de gene funcþionale DQA 1 ºi DQB1. F. Regiunea genica HLA-D controleaza raspunsul limfocitelor în amestec. posibilitatea ca doi indivizi neînrudiþi sa aiba protein e identice ale moleculelor CMH clasele I ºi II este mica. la nivelul secvenþelor ce formeaza cavitatea moleculara.ioare faþa de HLA-A ºi HLA-B. Nr. Regiunea D este divizata în trei subregiuni funcþionale majore. genele codificatoare ale molecul elor CMH II sunt codominante. O varianta molecul ara poate sa lege un numar limitat de peptide antigenice(de ordinul milioanelor) . Toate sunt capabile sa prezinte antigenul. Se sintetizeaza astfel 8 variante biochimice de mo lecule CMH II (deoarece sunt doua gene codificatoare ale genei ß pentru mlecula HL A-DR). Numarul combinaþiilor genice posibile între ace ste alele este evaluat la circa 1090. DRA1 ºi una sau doua gene pentru sinteza catenei ß (DRB1. Moleculele CMH I ºi II au rolul de a lega peptidele antigenice. care codifica molecu lele DR. Genele CMH II sunt localizate în regiunea HLA-D. DR. . Specificitaþile alelice ale genelor CMH II au fo st definite prin tipizare limfocitara ºi aparþin locusurilor Dw ºi HLA-DP sau prin tip izare serologica ºi aparþin locusurilor HLA-DP. DRB3.

la un organism al aceleiaºi specii. dep endente de moleculele CMH I se evalueaza serologic. diferit din punct de vedere genetic. Raspuns ul bidirecþional apare ºi în amestecul limfocitelor ac ºi ab. care nu exista pe sau în celulele e sau se datoreaza unor diferenþe structurale fine ale moleculelor de bilitate. adica un organism cu o alt a combinaþie de gene alele codificatoare ale moleculelor CMH I. raspund numai limfocitele aa. O alta sursa de ser imun anti-HLA o constituie pacienþii politransfuzaþi. Serul imun specific anti-mol ecule CMH se obþine prin injectarea unei suspensii de leucocite. Tratamentul nu modifica imunogenitatea celulelor. Diferenþele antigenice dintre indivizii alotipici ai unei specii. Moleculele CMH clasa I ºi II au rol esenþial în elaborarea raspunsului imun. Astfel ei se imunizeaza faþa de antigenele HLA alotipice de pe suprafaþa leucocitelor donorilo r de sânge. Leucocitele fatului care strabat bariera placentara trec în circulaþia materna ºi induc sinteza IgG. Organismul recepto r sintetizeaza anticorpi faþa de antigenele HLA ale leucocitelor donorului. dar aparþinând unor alotipuri diferite). determina respingerea alogrefelor (grefe între indivizi ai aceleiaºi specii. Moleculele CMH II co nstituie un stimul primar esenþial pentru RLM. Li mfocitele de la doi indivizi ce poarta alele diferite la locusul HLA-D sunt co-c ultivate in vitro. iar din p unct de vedere antigenic. dar daca celu lele lor difera prin moleculele CMH II. Diferenþele antigenice dintre doi indivizi. Condiþia reactivitaþii limfocitare este diferenþa unei singure alel e la locusul ce codifica aceste molecule. populaþi a de limfocite a donorului este tratata cu mitomicina C (un inhibitor al sinteze i ADN) sau este iradiata. iar limfocite le bb se activeaza faþa de antigenul a. cu p ersistenþa îndelungata în circulaþie. codificate de alele diferite ale locusul ui HLA-D produc un raspuns intens în RLM. deoarece limfocitele aa reacþioneaza faþa de antigenul b.Evaluarea diferenþelor antigenice ale moleculelor CMH Fiecare organism are o specificitate antigenica proprie conferita de moleculele CMH clasa I. radiorezistente ºi care nu se divid in vitro. Într-un amestec de celule limfoide homozigote aa ºi bb se activeaza ambele populaþii d e limfocite. în variante genetice unei molecule altor organism histocompati distincte. prezente la toate organismele speciei. exprimate pe celulele fa tului. Indivizii care au molecule CMH I identice nu reacþioneaza serologic. Antiserurile HLA se pot obþine prin imunizarea voluntarilor. Anticorpii anti-HLA se gasesc în serul femeilor multipare ºi se sintetizeaza ca rezu ltat al stimularilor antigenice HLA de origine paterna. dar absente pe suprafaþa celulelor organismului matern. Raspunsul celule lor în RLM este orientat exclusiv faþa de moleculele CMH I ºi II. determinate de moleculele CMH clasa II -a se evalueaza prin capacitatea lor de a iniþia reacþia limfocitara mixta (RLM). care s e deosebesc de propriile sale molecule. De obicei se evalueaza capacitatea limfocitelor receptorului de grefa de a se ac tiva faþa de antigenele donorului ºi pentru a induce un raspuns unidirecþional. Intr-un amestec de limfocite homozigote aa . Specificitatea antigenica a unui organism poate sa conste în prezenþa antigenice pe sau în celulele sale. cu populaþia de limfocite heterozigote ab. Funcþi a stimulatoare a celulelor limfoide este restrânsa la celulele specializate prezen tatoare de antigen. Distribuþia tisulara a moleculelor CMH I ºi II ºi semnificaþia lor evolutiva .

Pentru ca intervenþia limfocitelor Tc sa fie eficienta. pe þesutul placentar. p 8 . eozinofile. înainte ca celula maligna sa se divida ºi sa formeze o microtumora. al caror rol es enþial este acela de a prezenta epitopii nonself. Moleculele CMH lipsesc pe eritrocite. De exemplu. celulele endoteliale ale capilarelor sanguine ºi limfatice. pe celulele endoteliului corneean. iar leucocitele exprima cea mai înalta densitate a moleculelo r CMH I: 1% din moleculele de suprafaþa ale membranei leucocitare sunt molecule HL A. amplifica nivel ul de exprimare a moleculelor CMH II. deoarece acestea nu se realizeaza în mod natural. pe suprafaþa limfocitelor B ºi pe celu lele specializate pentru prelucrarea ºi prezentarea antigenelor: celulele seriei m onocit-macrofag. existenþa moleculelor CMH nu semnifica respingerea g refelor de þesuturi ºi organe. pe celulele endoteli ale ale capilarelor. diminua densitatea acestor molecule. LPS din bacteriile Gram negative. pe celulele endoteliale ale capilarelor SNC. Privita în perspectiva evoluþiei. sintetizaþi de limfocitele T. pe n euronii SNC. glucocorticoizii. celul ele Kupffer. pe comp onenta exocrina a pancreasului. microglia SNC.Moleculele CMH I se gasesc pe suprafaþa majoritaþii þesuturilor. ci au fost introduse în practica medicala a ultimelor decenii. Moleculele CMH îndeplinesc ºi funcþii neimune. trebuie sa permita acþiunea eficie nta ºi rapida a limfocitelor Tc. rinichi ºi sunt foarte diluate pe suprafaþa celulelor musculare ºi a celor mai multe glande endocrine (cu excepþia suprarenalelor). In acest context. celulele care prezinta molecule antigenice pe suprafaþa lor: celulele infecta te cu virusuri sau cele transformate malign. Moleculele CMH I sunt componente ale re ceptorilor de hormoni. ?-fetoproteina . Moleculele CMH II sunt exprimate predominant. pe celulele acinare ale glandelor parotide. existe nþa moleculelor CMH ar putea fi atribuita necesitaþii organismelor de a semnaliza ra pid. celulele dendritice. fiind controlata de d iferiþi factori: interferonul ? ºi IL-2. liza celulelor purtat oare de molecule nonself trebuie sa fie rapida. probabil datorita creºterii ratei sintezei mole culelor HLA. moleculele CMH au o semnificaþie deosebita: pentru supravieþuirea organismului. moleculele CMH. o forma solubila de molecule HLA se gaseºte în plasma. linia celulara stabilizata Daudi nu exprima m oleculele CMH I ºi nu are nici receptor pentru insulina. In sens evolutiv. Intensitatea exprimarii noleculelor CMH II este variabila. din plamân . În condiþii normale. iar PGE2. Moleculele CMH I au o densitate mai mica pe suprafaþa celulelor hepatice. având as tfel rol imunosupresor. înainte ca virusul sa se multiplic e ºi respectiv. Limfocitele B ºi celulele tumorale secreta molecule CMH II. deoarece nu sintetizeaza ß 2-microglobulina. Pe de alta parte. stimulata de interferon ºi de alte citochine. este necesar ca moleculele CMH sa fie prezente pe oricare celula ce poate fi infectata de un virus sau poa te sa fie transformata malign. Nivelul ei c reºte marcat în timpul infecþiei virale.

un organ central (celulele limfoide dintr-un organ limfoid secundar) ºi efectorii raspunsului imun (anticorpi. ca ºi în cazul sistemului nervos. ca ºi sistemul nervos. Faþa de moleculele straine. o cale aferenta (celul ele care înglobeaza ºi prelucreaza Ag). iar sistemul imunitar recunoaºte ºi reacþioneaza numai la stimuli de natura moleculara. Memoria ambelor sisteme este în scrisa în modificari moleculare persistente ale reþelei. Asemanarile dintre sistemul imunitar ºi sistemul nervos se extind ºi asupra altor pa rticularitaþi: . . . deoarece presupune existenþa unui flux informaþional care corespunde unu i excitant specific (Ag) faþa de un receptor (limfocitele). pentru ca ambele sunt dotate cu memorie. declanºate de interacþiunea specifica a sis temului imunitar cu antigenul. Funcþionalitatea sistemului imunitar se suprapune parþial. dar nu poate fi transmisa l a descendenþi. Sistemul nervos pre lucreaza informaþie senzoriala. ?Inteligenþa? sistemului imunitar se manifesta discontinuu.ambele sisteme ?învaþa? prin experienþa. constitui e raspunsul imun. iar sistemul imunitar recunoaºte ºi prelucreaza inform aþie moleculara.sistemul imunitar este dotat. care se abat de la modelul informaþional propriu.?educaþia? sistemului imunitar (adica stocarea informaþiei antigenice primita prin stimulari repetate). ca sistem funcþional este echilibrat atâta timp cât informaþia antigenica pe care o primeºte. Ansamblul fenomenelor complexe în cascada. prolifereaza ºi se diferenþiaza în celule efectoare ºi celule de memorie. .ambele sisteme sunt organizate dupa modelul unei complexe reþele celulare ºi molec ulare. PARTICULARITAÞILE GENERALE ALE RASPUNSULUI IMUN Elaborarea raspunsului imun faþa de o substanþa nonself este un proces fiziologic ca . care acþioneaza la nivelul întregului organism. în cursul carora celulele imunocompetente se active aza.p p RASPUNSUL IMUN Organismul. ca re poate fi consolidata prin repetarea stimulului. în funcþie de agresiunile antigenice asupra organismului. este identica cu cea proprie. care tind sa perturb e echilibrul chimic al organismului. începe dupa naºtere. cu ?inteligenþa? (capacitatea de a recepþiona un numar mare de stimuli (adica de a recunoaºte un numar mare de de terminanþi antigenici diferiþi) ºi de a prelucra informaþie chimica. modelului general al arcu lui reflex. Între cele doua sisteme exista ºi deosebiri: sistemul nervos recepþioneaza stimuli de orice natura. celule efectoar e). sistemul imunitar raspunde prin activare a mecanismelor de recunoaºtere pentru a îndeparta moleculele nonself.

legarea antigenelor moleculare în complexe Ag-Ac ºi eliminarea lor. Caracterul adaptativ al raspunsului imun im plica mobilizarea unor celule preprogramate care aºteapta sa fie activate de un an umit antigen.neutralizarea toxinelor ºi a infecþiozitaþii particulelor virale .caracterul foarte economic al funcþiei imunitare deriva din specificitatea acþiuni i sale.consecinþa a experienþei antigenice individuale. Efectele RIMH sunt urmatoarele: .celulele sistemului imunitar coopereaza stimulator cu numeroase alte categorii de celule. pri n transferul placentar al anticorpilor ºi prin secreþia lactata. toate celelalte clo ne ramânând disponibile pentru alte interacþiuni. b) celulele efectoare produc cantitaþi mari de molecule de recunoaºtere.caracterul de reþea a celulelor activate în raspunsul imun. In timpul raspunsului imun se selecþioneaza ºi se activeaza numai clonele de limfocite care au recunoscut specific epitopii antigenului. Raspunsul imun este rezultatul cooperarii unui numar restrâns de tipuri celulare ºi moleculare. 1.raspunsul imun adaptativ necesita o perioada de timp pentru activarea ºi prolife rarea limfocitelor care au recunoscut antigenul. Cooperarea ar e loc. care decurge din orientarea specifica a re acþiilor sale faþa de o substanþa nonself. Imunitatea mediata humoral este transferabila de la un organism la altul prin in . de diferenþiere proliferativa ºi maturare. se disting doua tipuri de reactivitate imunitara. protein ele sistemului complement. celule eucariote) . care se caracterizeaza în esenþa. corespunzator specificitaþii lor. în timp ce reacþiile neadaptative s unt prompte. In funcþie de predominanþa componentei celulare sau moleculare în compartimentul efect or al raspunsului imun. pe doua cai. . capabile la rândul lor sa confere rezistenþa organismului. prin sint eza anticorpilor ca molecule efectoare. .memoria imuna . molecule bactericide sau bacteriolitice din plasma).eficienþa funcþiei imune deriva din caracterul foarte economic al mijloacelor celu lare ºi moleculare pe care le mobilizeaza ºi din capacitatea de a amplifica efectori i sai. conectate prin mediato ri moleculari (interleuchine) ºi care condiþioneaza eficienþa raspunsului imun. . netransmisibila la descendenþi.re se caracterizeaza printr-o mare eficienþa ºi supleþe ºi are urmatoarele particularitaþi generale: . Dupa activare se produc modificari funcþional e calitative ale acestor celule.funcþia imuna are caracter adaptativ. . Raspunsul imun mediat humoral (RIMH).raspunsul imun adaptativ are o proprietate fundamentala unica . a) proliferarea masiva (circa 8 generaþii celulare) a celulelor selecþionate sub acþiu nea stimulatoare a substanþei nonself.opsonizarea antigenelor celulare(bacterii.raspunsul imun adaptativ asigura protecþia organismului ºi a descendenþilor sai. . inclusiv cu factorii nespecifici (înascuþi) ai rezistenþei (fagocitele. . rezultat ul fiind generarea celulelor efectoare cu mare capacitate de acþiune ºi a celulelor de memorie. sub forma r eceptorilor specifici faþa de substanþa nonself. .

separ area este menþinuta deoarece reflecta diferenþele fundamentale ale mecanismelor de a cþiune ale celor doua populaþii de limfocite: limfocitele B pentru RIMH ºi limfocitele T pentru RIMC. asupra unor indivizi cu afecþiuni determinate de incapacitatea RIMH sau RIMC. de regula celular. Reactivitatea IMC ramâne nemod ificata. .. tuberculosis. dar ºi de observaþiile clinice. cop iii. Separarea celor doua compartimente ale raspunsului imu n. fungice ºi la cele produse de ba cterii cu localizare intracelulara. Listeria monocytogene s. Celulele B în sânge sunt rare. Raspunsul imun mediat celular este declanºat de antigene care se exprima pe supraf aþa celulelor: . ceea ce sugereaza o moarte celulara crescuta la tranziþia pre-B-B. deoarece între ele este o condiþionare recipr oca ºi profunda: anticorpii au funcþie opsonizanta. Chlamydia) sau facultativ intracel ulara (M. Raspunsul imun mediat celular (RIMC) se caracterizeaza prin aceea ca. deºi numarul limfocitelor pre-B în maduva osoasa nu este semnificativ redus. ETAPELE RASPUNSULUI IMUN .antigenele celulare din grefele de þesuturi ºi organe alogenice. Deficie nþa clinica consta în incapacitatea de a sintetiza anticorpi ºi din aceasta cauza.antigene exprimate pe suprafaþa celulelor infectate de bacteriile cu localizare intracelulara obligata (Rickettsia. sistemul imunitar mobilizeaza celule s pecializate. . Existenþa celor doua compartimente ale raspunsului imun este argumentata de rezult atele experimentale. dupa pa trunderea antigenului. RIMH este protector faþa de infecþiile bacteriene (în special pioge ne). Sindromul Di George se caracterizeaza prin aplazia congenitala a timusului ºi para tiroidelor. M. Totuºi.antigene fungice. fac infecþii repetate ºi recurente cu bacterii Gram pozit ive ºi prezinta manifestari ale maladiilor autoimune. Bolnavilor le lipseºte reactivitatea faþa de antigenele care mobilizeaza IMC ºi de aceea sunt sensibili la infecþiile virale. care afecteaza difer enþierea celulelor limfoide B ºi produce imunodeficienþa X lincata (Xid). este artificiala. în special dupa infecþia virala primara. faþa de reinfecþiile virale ºi faþa de antigenele moleculare pe care le neutralizea za. bovis.termediul serului. iar pe de a lta parte. Brucella sp. care ataca antigenul þinta. în special în macrofage. Sinteza ºi titrul Ig serice sunt normale. . pentru ca organismul îºi pastreaza rezistenþa faþa de infecþiile virale ºi faþa de cteriile Gram negative. IMC este mediata de numeroºi factori solubili. Francisella tularensis).ºi agamaglobulinemia congenitala de tip Bruton este o afecþiune congenitala de terminata de gena tirozin-kinazei. Coxiella. . leprae.antigenele tumorale. 2.antigene virale exprimate pe suprafaþa celulelor infectate. Nici un antigen nu induce un raspuns imun pur. Atacul se realizeaza fie prin contact cel ular direct între limfocitele T efectoare ºi celula þinta. M. Hipo. Totdeauna ra spunsul imun este mixt. fie prin mediatori molecula ri. adevarate ?experienþe ale naturii ?. dupa 3-6 luni de viaþa. Cele doua compartimente interacþioneaza sinergic pentru producerea unui raspuns imun eficient. humoral sau celular. favorizând astfel IMC. cu predominanþa unuia sau a celuilalt dintre compartimente . situata pe cromosomul X. humoral ºi celular.

în primul rând de celulele Kupffer. de a fagocita celulele opsonizate ºi de a sintetiza substanþe imunomodulatoare. Elaborarea raspunsului imun este. exprima moleculele de aderenþa care favorizeaza interacþiunea cu limfocitele. cel mai adesea. La nivelul ficatului se elimina circa 90% din totalul . iar mucoasele sunt protejate. antigenele sunt captate de celule acces orii. de IgA din sec reþii.recunoaºterea specifica a componentelor nonself ºi activarea celulelor efectoare. Indi ferent de calea de patrundere în organism. Schimbul liber între mediul extern ºi cel intern are loc numai în situaþii p atologice. în esenþa.patrunderea antigenului în organism ºi înglobarea lui de catre celulele accesorii. expusa la o ma re diversitate de substanþe antigenice. Cele mai importante celule accesorii pentru elaborarea raspunsului imun sunt mac rofagele. Antigenul este recunoscut de celule specializate funcþional ºi înglobat. rezultatul cooperarii a doua categorii de celule: celulele accesorii ale raspunsului imun ºi celulele limfoide. gastro-intestinala ºi urogenitala). Patrunderea antigenului în organism se realizeaza pe diferite cai: . produc molecule stimulatoare ale creºterii ºi diferenþierii limfocitelor T. cu rolul de a p relucra ºi de a prezenta antigenul. macrofagul participa decisiv la procesul de imunogeneza.pe calea circulaþiei sanguine . Orice celula care poarta pe suprafaþa ei molecule CMH poate sa participe la elabor area raspunsului imun. datorita capacitaþi i lor de a îngloba substanþele straine. cel mai adese a prin acþiunea unor mecanisme nespecifice. de macrofag. . localizate pe faþa luminala a capilar elor sinusoide din ficat. le internalizeaza ºi le prelucreaza. Tegumentul este o bariera mecanica faþa de c ele mai multe antigene.pe cale cutanata . In vivo.producerea efectorilor raspunsului imun. Cea mai mare parte a antigenelor circulante sunt eliminate înainte de a declanºa ras punsul imun. . Epiteliul tegumentar ºi epiteliile mucoaselor au rol în fenomenul ?excluderii a ntigenice?. în primul rând. Celulele prezentatoare de antigen (CPA) Celulele accesorii au rol esenþial în elaborarea raspunsului imun. Prezentarea antigenului este treapta obligatorie care precede recunoaºterea antig enelor proteice de catre celulele T. . de a le prelucra ºi de a le prezenta limfocite lor. de celulele accesorii. exprima moleculele CMH I ºi II.Raspunsul imun este rezultatul succesiunii urmatoarelor etape: .prelucrarea antigenului ºi prezentarea epitopilor pe suprafaþa celulelor accesorii . elibereaz a citochine. Epiteliul tegumentar ºi mucoasele reprezinta o suprafaþa foarte mare. Celulele prezentatoare de antigen au urmatoarele propriet aþi: preiau antigenele.pe calea mucoaselor(respiratorie.

localizate în epiderm. înainte de diferenþierea pe cele doua linii. din aria paracorticala a ganglionilor limfatici. antigenele de origine alimentara). din epiderm. Celulele Langerhans reprezinta 2-8% din totalul celulelor epidermice ºi formeaza o reþea printre cheratinocitele straturilor profunde. pâna în ganglionii limfati ci regionali.celulele interdigitate. Rolul lor în prezentarea antige nului este argumentat de faptul ca stimuleaza intens reacþia limfocitara mixta. în epiderm.celulele cu voal. esofagi ana. din organele limf oide ºi din sânge . celulele dendritice prezinta complexele CMH-peptide. Celulele Langerhans. celula Langerhans din epiderm. ele se distribuie în aria paracorticala(cortexul profund) ºi devin celule dendritice ºi c elule interdigitate (o varianta morfologica cu prelungiri mai scurte). favorizata de ci tochinele produse local. gastrointestinal. Sunt capabile sa pre ia antigenul exogen prin intermediul moleculelor de suprafaþa. Alte celule specializate.celulele Langerhans. epiteliul tractului respirator. celulele au prelungiri membranare ºi se numesc celule cu voal. În tegument. din epiteliile mucoaselor. Celulele dendritice fac parte dintr-o familie care cuprinde urmatoarele tipuri d e celule: . bronºica. sa paraseasca stratul bazal ºi sa m igreze pe cale limfatica. c elulele cu voal ºi celulele interdigitate sunt stadii diferite ale liniei celulelo r dendritice. dar se admite urmatoarea filiaþie: monocitu l sanguin. . Ele au capacitaþi optime de captare ºi prelucrare a antigenelor. iar cele din spaþiile interstiþiale migreaza pe cale sanguina în splina . din limfa aferenta . endo toxinele absorbite la nivelul colonului. Ele reprezinta celulele dend ritice imature ºi exprima nivele mai mari de molecule CMH II. Celulele dendritice s-au izolat din organele limfoide ºi din sânge. dar exprima la un nivel ridicat. In ganglionul limfatic. în þesuturile limfoide se cundare.antigenelor circulante (bacteriile care strabat bariera mucoasei digestive. cu rol major în prezentarea antigenului sunt celulele de ndritice ºi limfocitele B. pe baza capacitaþi i lor de a adera de suport (ceea ce permite eliminarea limfocitelor din amestec) ºi de a-ºi pierde aderenþa dupa 24 de ore de cultivare. Sun t larg distribuite în þesuturile limfoide ºi nelimfoide la toate speciile de mamifere studiate. urogenital) ºi se diferenþiaza în celula dendritica. nazala. Originea acestor celule nu este certa. Precursorii celulelor dendritice ºi ai macrofagelor sunt localizaþi în maduv a osoasa. moleculele CMH I ºi II. pâna în ganglionii regionali. sau pot sa se mobilizeze. având rol e senþial în prezentarea antigenelor ºi activarea limfocitelor T. fiind celule prezen tatoare de antigen foarte eficiente. Celulele dendritice au rol foarte important pentru iniþierea raspunsului imun. timocitelor car e îºi dobândesc competenþa imunitara. celula dendritica din derm. Celulele Langerhans pot sa prezinte antigen ul local. de unde se disemineaza în þesuturile nelimfoide (epider m. Dupa maturare. Celulele acestei familii nu au receptori pentru Fc ºi nici pentru C3. pentru inducerea toleranþei imune. celulele dendritice ºi celulele Langerhans formeaza o reþea ramificata în tot epidermul. celula cu voal din limfa aferenta gang lionului limfatic. dar ºi în mucoase(orala.celulele dendritice. în mucoasa traheii) . Migrarea din epitelii are loc pe cale limfatica. care patrund pe cale tegumentara. iar monocitul este un stadiu comun. din organele limfoide ºi din sânge. In timus. Monocitul trece în sânge. In timpul migrarii. migreaza din þesuturile nelimfoide.

dar are ºi rolul de captare ºi prezentare a antigenului specific. Scoaterea antigenului din circulaþie are o semnificaþie funcþionala deo sebita. pentru a fi recunoscut de limfocitele T. Eficienþa sa în captarea antigenului este maxima. pri n blocarea raspunsului limfocitelor. Dupa ce a patruns în organism. iar cele cu imunogenitate ridicata. celula dendriti ca) este legarea nespecifica. dupa leg area de macrofag îºi pierd parþial aceasta calitate. clivarea pro . Prob abil ca proteinele mari nu le sunt accesibile. necovalenta. prin intermediul receptorului imunoglobulini c specific. prelucrare a antigenului este semnificativ la contactul secundar cu antigenul. cu funcþia de captare ºi prelucrare a antigenului sunt m acrofagele ºi celulele dendritice. Starea caracterizata prin incapacitatea de raspuns imun a organismului se numeºte paralizie imunologica.poate fi eliminat prea rapid din organism.dozele prea mari de antigen liber sunt defavorabile reactivitaþii imunitare. Antigenele moleculare sau particulate cu o buna imunogenitate sunt reþinute parþial în macrofag sub o forma rezistenta la degradare. prelucrarea semnifica deplierea. Celulele accesori i ale raspunsului imun prelucreaza antigenele moleculare mari ºi pe cele particula te. Rolul lor de captare ºi eventual. cele slab imunogene devin mai imunogene. Prelucrarea antigenelor Prelucrarea antigenelor exogene este o etapa obligatorie deoarece limfocitele T (Th ºi Tc) nu recunosc ºi nu preiau direct informaþia antigenica nativa. Prima treapta a interacþiunii antigenului exogen cu CPA (macrofag. cu structuri nedeterminate ale supraf eþei celulare. pentru perioade mai lungi de timp . deoarece constituie un depozit din care este eliberat treptat ºi stimuleaz a imunogeneza. Din punct de vedere biochimic. deoarece receptorul imunoglobulinic leaga specific epitopii corespunzatori chiar la conce ntraþii foarte mici. Antigenul liber în organism poate sa induca una din cele doua stari defavorabile pentru reactivitatea imunitara: . Limfocitul B recunoaºte ºi prezinta numai antigenele moleculare mici (peptide). Limfocitele B expr ima nivele relativ înalte ale moleculelor CMH II.Celulele acestei familii nu au proprietaþi fagocitare. înainte de stimularea raspunsului imu n. Cele mai importante celule. Este o stare de blocare completa a reactivitaþii imunitare prin ?inundaþie antigenica?. Totuºi. prelucrat în compartimentul acid ºi prezentat în asociaþie c u moleculele CMH II. Limfocitul B este celula efectoare a RIMH. Antigenele din complexele imune sunt recunoscute de CPA prin interm ediul receptorilor pentru Fc ºi C3. li se atribuie un rol important în procesul prelucrarii antigenelor. Antigenele ramân legate la nivelul m embranei celulare ºi sunt prelucrate prin intermediul ectoproteazelor pe care le s ecreta. de 1000 de ori mai mici decât cele necesare prezentarii sale de catre macrofag sau de catre celula dendritica. este endocitat. antigenul este repede înglobat ºi depozitat în interiorul macrofagului. Macrofagele modifica imunogenitatea antigenelor: dupa legarea de macrofag. Iradierea tegumentului cu raze UV duce la dispariþia celulelor Langerhans. . Exista dovezi ca antigenul peptid ic legat la suprafaþa limfocitului B. Limfocitele T recunosc numai informaþia antigenica prezentata pe suprafaþa CPA.

în funcþie de complexitatea aparatului enzimatic hidr olitic al celulei care prelucreaza antigenul. Proteoliza rapida ºi extensiva este cauza slabei imunogenitaþi a unor antigene (sau chiar a absenþei imunogenitaþii). Co ncluzia a fost dedusa experimental: amoniacul ºi cloroquina (substanþe lizosomotrope ) se acumuleaza în lizosomi ºi blocheaza activitatea enzimelor prin creºterea pH lizos omal.teinelor ºi generarea peptidelor. depinde atât de natura CPA. materialul imunogen are doua d estinaþii: o parte este expusa pe suprafaþa celulei ºi este recunoscuta de celulele T. la diferite intervale de timp dupa contactul cu antigenul. Durata s-a determinat prin inactivarea metabolica a m acrofagelor cu paraformaldehida. Gradul prelucrarii antigenului este dependent de natura sa. deºi nu exis ta dovezi directe în acest sens. dar unele sunt legate de membrana celulei ºi prezentate în stare nativa. Macrofagele astfel tratate sunt incapabile sa prezinte antigenele proteice sau bacteriene. transportul la nivelul membranei plasmatice. Daca antigenul este o bacterie. Principalul mecanism degradativ care are loc în CPA este proteoliza lizosomala. numarul de epitopi este nedeterminat ºi specificitatea lor antigenica este variabila. aºa cum s-a demonstrat cu antigene sintetice. în timp ce altele recunosc formele prelucra . c uplarea cu moleculele CMH. Complexitatea antigenului condiþioneaza numarul de peptide cu rol de epitopi. angiotensina) pot fi recunoscute în forma nativ a. dar în special de natura antigenului. An tigenele peptidice mici (insulina. Intervalul de preluc rare este de 45-60 minute. deºi ele nu sunt fagocitar e in vitro ºi au un echipament lizosomal puþin dezvoltat. iar o alta parte este sechestrata în celula. Uneori este suficienta numai denaturarea (deplierea) proteine lor pentru ca antigenul sa fie prezentat de CPA. In macrof age se produce o digestie selectiva a antigenului. Mecanismele moleculare ale prelucrarii antigenelor sunt puþin cunoscute. parcurge urmatoarele etap e: internalizarea antigenului în veziculele membranare acide. Cloroquina a bloca t prezentarea antigenului de catre celulele dendritice. a ramas fara efect. chiar tratate cu cloroquina. dar cea mai mare parte a antigenului este complet degradata. de unde este eliminata activ în mediul extracelular ºi este preluata de alte CPA. Majoritatea proteinelor sunt rapid endocitate ºi prelucrate. deoarece administrarea ei dupa o ora d e la contactul macrofagelor cu antigenul. Proteinazele cisteinice (funcþioneaza prin intermediari covalenþi enzima-substrat) s unt importante pentru prelucrarea antigenelor proteice. ca rezultat al unei proteolize parþiale. Cloroquina blocheaza numai etapa prelucrarii antigenului. Nu toate antigenele necesita proteoliza (fragmentarea) prealabila recunoaºterii de catre celulele T. care deriva prin procesul de prelucrare ºi care pot fi legate de moleculele CMH. Forma sub care limfocitele T recunosc antigenele. în urma careia o parte din epit opi se pastreaza. Prezentarea antigenelor ºi asocierea cu moleculele CMH I nu este sensibila la acþiun ea substanþelor lizosomotrope alcalinizante. Unele antigene sintetice (copolimerul L-acid gluta mic-L-alanina) sunt mult mai imunogene dupa inhibarea acþiunii proteinazelor ciste inice. Experienþele cu antigen marcat au evidenþiat ca în CPA. S-a dedus ca ele prelucrea za antigenul la suprafaþa. Prelucrar ea antigenului exogen de catre celulele prezentatoare. fara o prelucrare prealabila. de unele subpopulaþii de limfocite T. prin intermediul ectoproteazelor membranare. dar n u ºi recunoaºterea sa de catre limfocitele T. proteoliza parþiala.

Epitopii antigenelor peptidice exogene sunt expuºi la suprafaþa CPA. Moleculele CMH I ºi II au capacitatea funcþionala de a lega ºi de a expune pe suprafaþa celulei. dupa prelucrare. ce deriva din faptul ca limfocitele nu interacþioneaza direct cu antigenele în stare nativa. înainte de a fi prezentat. în asociaþie cu moleculele CMH II. este un polipeptid de dimensiuni mici (9-20 aminoacizi). 56. epitopii sunt asociaþi intracelular. Nu se cunoaºte modalitatea interacþiunii dintre moleculele CMH ºi epitopii antigenici. Dovada este adusa de faptul ca liposomii cu molecule CMH II inserate în stratul li pidic. Prezentarea antigenelor este o etapa obligatorie a elaborarii raspunsului imun. Complexul format de mo-leculel e CMH I sau II ºi epitopul peptidic este recu-noscut de limfocitele T. Moleculele CMH II. cu mai puþine ºanse de asociere cu moleculele CMH ºi epitopi criptici. Forma chimica a antigenului. derivata din antigenul exogen. Rolul moleculelor CMH în prezentarea antigenelor Raspunsul imun este rezultatul interacþiunilor complexe între celulele care prezinta antigenele ºi limfocitele T ºi B. Moleculele CMH îndeplinesc funcþia de prezentare a antigenelor ºi au un rol esenþial în de clanºarea raspunsului imun. Prelucrarea ºi prezentarea antigenului exogen. Dupa alþi autori. în asociaþie cu mol eculele CMH clasa II. cu catena invarianta. care se asociaza cu mare probabilitate de molecu-lele CMH. care conþine proteina degradata parþial. De regula. epitopi subdominanþi. Complexul este transportat la suprafaþa celulei ºi este recunos cut de limfocitele Th. nu este cunoscuta cu certitudine. Pentru a deveni disponibili interacþiunii cu receptorii de antigen ai limfocitelor . dar totdeauna este necesara conversia sa la o forma care sa-i permita interacþiunea cu moleculele CMH II ale CPA ºi cu receptorii limfocitelor T. Astfel . prelucrarea nu este necesara pentru ca antigenul sa fie prezenta t limfocitelor T. sunt asamblate în reticulul endoplas mic (RE) ºi transportate prin reþeaua Golgi. iar cele mici sunt prezentate în forma nativa. face posibila asocierea peptidului antigenic cu mol ecula dimerica (DM). moleculele mar i necesita prelucrarea prealabila. în absenþa completa a CPA. cu moleculele CMH I sau II ºi sunt transportaþi la suprafaþa CPA ca fragmente peptidice sau ca proteine intacte. Ar putea fi o interacþiune ferma sau moleculele CMH au numai rolul de suport pent ru epitopii antigenici. Fig.te ale aceloraºi antigene. stimuleaza clo nele de limfocite T in vitro. dato-rita sensibilitaþii diferen-þiate la proteaze. care se asociaza rareori în complexe cu moleculele CMH ºi care nu devin ac . Rezulta peptide cu afinitate diferita faþa de situsul de legare a moleculelor CMH. Dimensiunea ºi configuraþia spaþiala a moleculei de antigen sunt hotarâtoare în ceea ce pr iveºte gradul prelucrarii sale. De gradarea catenei invariante. Foarte probabil. exista epitopi dominanþi. un numar neli-mitat de peptide diferite. ci numai dupa ce acestea au fost prelucrate ºi prezentate pe suprafaþa unei celule. iar epitopii antigenelor de origine endogena sunt prezentaþi în asociaþie cu moleculele CMH clasa I. în funcþie de natura ºi de marimea antigenului. de unde sunt orientate spre vezicula en dosomala. la care s-au ataºat o varietate de antigene proteice native. Se accepta ideia unei ierarhii a epitopilor cu privire la ordinea legarii compet itive de moleculele CMH.

Reprezentarea schematica a asocierii moleculelor CMH II cu peptidul ant igenic (dupa Cresswell.ºoarecii liniei inbred D au fost inoculaþi cu virusul coriomeningitei limfocitare (cu specificitate antigenica A). în experienþe de genul urmator: . Interacþiunea moleculelor CMH II cu epitopii antigenici nu este specifica. Limfocit ele TCD4 secreta IL-2. Cele doua catene ale moleculei sunt reunite prin catena invarianta. s-a demonstrat ca mole culele CMH II purificate. Complexul format este expus la nivelul membranei. în cisternele Golgi. uneori importante. Antigenele exogene sunt prezentate în asociaþie cu moleculele CMH II Moleculele CMH II leaga peptide derivate din proteinele exogene endocitate de ce lule: proteine solubile. In vitro. Un raspuns imun mai amplu. Situsul de legare al moleculei CMH II este o cavitate formata prin ß-plierea domeniilor ?-1 ºi ß-1. Moleculele CMH II au rol esenþial pentru stimularea raspunsului imun. pentru antigenele virale. Moleculele CMH II se sintetizeaza în reticulul endoplasmic gr anular ºi sunt modificate post-traducere. Astfel se explic a diferenþele individuale de sensibilitate faþa de un agent infecþios. cu efect stimulator faþa de limfocitele Tc ºi B. Moleculele CMH II se asociaza cu peptidul antigenic de 13-25 aminoa cizi. exista diferenþe. . Antigenele exogene sunt înglobate ºi prelucrate în fagolizosomii celulelor prezentatoa re de antigen (CPA). pentru a fi izolate împreuna prin gel-filtrare. moleculele CMH II ajung prin fuziunea veziculei transportoare. 1994). Complexul format este recunoscut de limfocitele TCD4. este generat de un organism care expune mai mulþi epitopi antigenici d iferiþi. La acest nivel este el iminata catena invarianta ce reuneºte catenele ? ºi ß ºi care ocupa situsul de legare a antigenului. dar ºi pentru reglarea intensitaþii sale. asociaþi cu diferitele variante de molecule CMH II. Fig. IL-5. Deoarece moleculele CMH sunt polimorfe. Asocierea unui peptid nonself cu moleculele CMH II semnifica ?cererea de ajutor? pentru eliminarea antigenului. pentru a stimula proliferarea limfocitelor Tc f aþa de celulele infectate cu acest virus. a fost demonstrat de Zinckernagel ºi Doherty (1974). proteine ale capsidei virale. Antigenele endogene sunt prezentate în asociaþie cu moleculele CMH I Rolul moleculelor CMH în procesul recunoaºterii antigenelor care se sintetizeaza în in teriorul celulei (proteine endogene). între o rganismele outbred ale unei specii de a raspunde la un antigen. Moleculele CMH II au funcþia fundamentala de a stimula elaborarea raspunsului imun specific faþa de antigenele exogene. materializat în activarea limfocitelor TCD4 ºi secreþi a de limfochine stimulatoare ale raspunsului imun. Asocierea este menþinuta pâna când mole culele CMH II ajung în sistemul endocitar al celulei.cesibili limfocitelor T potenþial reactive. IL-4. prin intermediul limfocitelor TCD4. în comparti mentul fagolizosomului ce conþine antigenul parþial degradat. In drumul lor spre suprafaþa c elulei. 57. delimitata de secvenþele ?-helicale ale domeniilor ?-1 ºi ß-1. proteine bacteriene sau p roteine ale protozoarelor endocitate de celula. leaga suficient de stabil o molecula peptidica. comparativ cu un organi sm care expune mai puþine fragmente antigenice asociate cu 1 sau 2 tipuri de molec ule CMH II. IFN ?. unde este recunoscut de limfocitele TCD4.

recunosc ºi li zeaza. deoarece catenele ? ºi ß sunt reunite prin catena inv . .catabolismul antigenului proteic (în citoplasma) . Evenimentele celulare al caror rezultat este prezentarea peptidelor. moleculele CMH II sunt inaccesibile aso cierii cu epitopii antigenici. Recunoaºterea asociata a antigenelor cu moleculele CMH I sau II are doua semnificaþi i majore: . Antigenele endogene se asociaza cu moleculele CMH I. iar fibroblastele liniei K se infecteaza cu varianta an tigenica A. fibroblastele liniei D. dar nu recunosc ºi nu lizeaza fibroblatele liniei D infectate cu varianta antigenica B ºi nici fibroblastele liniei K. Amanunte în te xt. Fig.transportul complexului la suprafaþa celulei. pot deveni þinta celulelor Tc. în cisternele reticulului endoplasmic . Pe baza acestei concluzii s-a stabilit principiul general ca proteinele intracelulare (care nu sunt destinate membrane i citoplasmatice). Rezultatele au fost extrapolate ºi pentru categori a larga a antigenelor exogene. stimulate cu virusul A. pot sa-ºi semnaleze prezenþa în raport cu celulele T. peptide deriva te din catabolismul proteinelor citosolice. La acest nivel. infectate cu varianta antigenica A.recunoaºterea antigenului este condiþionata de existenþa fenomenului de histocompati bilitate.. moleculele CMH I devin þinta atacului li mfocitelor TCD8. Acesta este fenomenul de restricþie (limitare) a interacþiun ilor celulare prin moleculele CMH. antigene tumorale sau antigene a caror sinteza a fost indusa de agenþi chimi ci. Limfocitele Tc sunt implicate. de origine virala. .culturile de fibroblaste de la embrionii liniei D se infecteaza cu varianta an tigenica A ºi respectiv B. Ambele tipuri de antigene s unt sintetizate în celula ºi sunt considerate ca având origine endogena.transportul peptidului din citosol.limfocitele Tc ale organismelor liniei D. tum orala sau indus de agenþi chimici. antigene virale sintetizate în celula prin traducerea unui ARNm v iral. infectate cu varianta antigenica A. se succed în urmatoarele trepte: . adica celulele care prezinta antigenul ºi cele care îl recunosc (limfocite le Tc ºi Th) trebuie sa poarte molecule CMH identice. antigene bacteriene sau ale paraziþilo r intracelulari. prin expunere a asociata cu moleculele CMH I. în asociaþie c u moleculele CMH I ale celulei infectate. Concluzia a fost ca nucleoproteinele citosolice virale.celulele sistemului imunitar interacþioneaza cu proteinele proprii. 58. în primul rând. Dupa asocierea cu epitopi antigenici.asamblarea complexului format din peptid ºi molecule CMH I . adica celulele care interacþio neaza trebuie sa aparþina aceluiaºi organism sau unor organisme genetic identice(ale aceleiaºi linii inbred). în recunoaºterea ºi eliminarea celulelor in fectate cu virusuri sau a celor transformate malign. cât ºi molecula CMH I. numai daca a cestea sunt asociate cu un determinant antigenic nonself. sintetizate în celula. dupa ce sunt expuse ca un peptid prelucrat. in vitro. Acþiunea limfocitelor Tc este restrictiva în raport cu moleculele CMH I. de oarece celula Tc recunoaºte atât antigenul specific. chiar în cisternele reticulul ui endoplasmic granular. Moleculele CMH I au rolul de a lega ºi de a prezenta proteine self.

devin sensibile la proteoliza. chiar în cisternele RE sau în compartimentul pregolgian. Proteasomul e ste o structura care controleaza turn-overul proteinelor citosolice. Acesta este un exemplu al funcþiei de ?control de calitate? pe care îl are RE. 1997). caten a H este glicozilata. ß-2 m induce diso-ci erea catenei H de proteina chaperone (calnexina). Liniile celulare care nu sintetizeaza ß-2 m. antibiotice. care se asociaza reversibil cu proteinele pliate incorect ºi astfel permit ?corect area? greºelii de pliere. de lizina proteinelor cito solice. fracþionate prin HPLC (high-performance liquid ch . de catre moleculele CMH I . Moleculele TAP au capacitatea de a t ransloca peptidele prin membrana RE. ca re este asociat pe cale enzimatica dependenta de ATP. complexul molecular este recunoscut de limfocitele Tc ºi rezul tatul interacþiunii este liza celulei þinta. Moleculele CMH pliate incorect nu sunt transportate la nivelul membranei.arianta. Se asambleaza molecula CMH I ºi se asociaza cu peptidul antigenic. 60. Molecula TAP este un heterodimer. La acest nivel. Peptidele rezultate în proteasom sunt foarte rapid degradate în citoplasma. asamblate într-o structura cilindrica. Peptidele rezultate din pre-lucrarea antigenelor endogene sunt transportate în ret iculul endo-plasmic. Moleculele CMH I leaga peptide mici. Proteoliza ar e loc în mediul apos al structurii cilindrice ºi este independenta de ATP. Spec ificitatea de legare este larga. Ubicvitina este un polipeptid mic. de 8-10 aminoacizi. în peptide care s unt transportate în reticulul endoplasmic (RE). dar este sen sibila la derivaþii peptidici(di. Catena H. inclusiv al factorilor de transcriere ºi al ciclinelor. nu exprima molecule CMH I pe suprafaþa lor. iar complexul CMH I-peptid este ancorat în membrana ºi expus l a suprafaþa celulei. ß-2 m ºi peptidul se asambleaza într-un comple x. Celulele deficiente în TAP1/2 nu elibereaz a peptidele pentru a se asocia cu moleculele clasa I ºi nu pot exercita efectul c itotoxic asupra þintei (dupa Roitt. Legarea ubicvitinei produce deplierea proteinei þinta ºi asigura recunoaºterea de catre elementele complexului proteasomic citosolic. compus din mai multe sub unitaþi inelare suprapuse. De aceea s-a presupus ca el e se asociaza cu proteinele chaperone. gata sa fie recunoscut de RCT. Proteasomul este un complex proteic multicatalitic. Complexul peptid-CMH I se elibereaza din asoc ierea cu transportorul TAP. La nivel membranar. în care se produce p roteoliza moleculelor proteice citosolice conjugate cu ubicvitina. Fiecare subunitate are o regiune hidrofoba N-terminala transmemb ranara ºi un domeniu C-terminal ce leaga ATP. de o categorie de proteine transportoare. Proteinele citosolice sunt degradate de complexul proteosomic. ci ramân în cisternele RE ºi sunt degradate. Prelucrarea ºi prezentarea antigenului endogen. ioni. Absenþa ß-2 m determina plierea greºita ºi degradarea atenei mari. Catenele moleculei CMH I se sintetizeaza separat pe cisternele RE ºi odata cu trad ucerea sunt transportate în RE. Controlul de calitate este mediat de un set de proteine chaperone. traverseaza cisternele Golgi ºi se exprima pe suprafaþa celulei. Moleculele CMH I nu disting între peptidele self ºi nonself.sau tripeptide aldehidice) care inhiba proteasom ul. cu rol protector ºi de orientare a peptidel or în lumenul reticulului endoplasmic. Fig. Proteinele celulare modi ficate dupa cuplarea cu ubiquitina. Prezentarea antigenelor endogene. Astfel su nt protejaþi constituienþii celulari de degradarea necontrolata. Molecule CMH I identice leaga peptide diferite. În cisternele Golgi. Peptidele asociate cu m oleculele CMH I au fost izolate. 59. denumite TAP (pro -teine transportoare asociate cu prezentarea antigenului) care folo-sesc energia rezultata din hidroliza ATP. pentru a transporta prin membrane diferite protein e. Fig. format din doua subunit aþi (TAP1 ºi TAP2). asociate cu moleculele CMH I nu este sensibila la acþiunea agenþilor lizosomotropi alcalinizanþi (amoniac. cloroquina). Formarea complexului CMH I-peptid în cisternele RE.

celulele killer ºi limfoc itele Tc controleaza permanent suprafaþa celulelor organismului. pe care celulele le capteaza din spaþiul interstiþial sau le produc în proteasom ºi le prezinta ca ºi pe cele nonself. Limfocitele Tc prezinta pe suprafaþa lor. de recep torul de antigen (RCT). dar au ºi rol în transducerea semnalului. interacþioneaza cu peptidul antigenic. Dupa disocierea peptidului. ceea ce sugereaza existenþa ºi a altor mecanisme de recun oaºtere a moleculelor nonself. al moleculei CMH clasa I. nu par a avea o incidenþa crescuta a infecþiilor virale severe. Limfocitele controleaza calitatea mole culelor CMH I ºi detecteaza celulele ce prezinta molecule alterate sau molecule no nself. Celulele care exprima pe sup rafaþa lor molecule nonself. 61. markerul CD8 ºi recunosc antigenele asocia te cu moleculele CMH I. pentru a detecta eventuala apariþie a antigenelor tumorale sau virale. situsul de legare al moleculelor CMH I este ocupat de pept ide self. sunt eliminate prompt. deoarece cozile lor citos . Deoarece celulele prelucreaza ºi prezinta continuu molecule proprii. Secvenþele hipervariabile ale lanþurilor ? ºi ß formeaza regiuni le determinante de comple-mentaritate (RDC 1 ºi RDC 2). iar cele doua secvenþe RDC 3. adica fragmente ale proteinelor proprii. Fig. de pe suprafaþa celulelor þinta. molecula CD8 se asociaza cu domeniul constant ?-3. in vivo. neasociate cu moleculele CMH I. conform careia. molecula CMH I ?goala? expusa la suprafaþa celulei. prin secvenþa aminoacizilor.romatography) ºi secvenþiate. iar limfocitele Th prezinta markerul CD4 ºi recunosc antig enele asociate cu moleculele CMH II. Asocierea moleculei CMH I cu un peptid nonself pe suprafaþa celulei. Buclele RDC 1 ºi RDC 2 ale r egiunilor variabile (V) ? ºi ß ale RCT. monomorfe. Reprezentarea schematica a moleculelor CD4 ºi CD8. a. Molecula CD4 este monomerica ºi este pliata în 4 domenii extracelulare. În procesul recunoaºterii antigenului. Domeniile lor extracelulare. Indivizii umani deficienþi ai moleculelor CMH I. Moleculele CD4 ºi CD8 sunt proteine membranar e. Fiecare celula expune pe suprafaþ cele mai multe fiind proteine citosolice autologe. se aseam ana cu domeniile imunoglobulinelor. Interacþiunea limfocitului cu celula prezentatoare de antigen este mediata ºi de alt e molecule. semnifica ne cesitatea distrugerii celulei þinta. Moleculele CD8 ºi CD4 sunt importante nu numai pentru orientarea limfocitelor spre þintele adecvate. interacþioneaza cu regiunea ? helicala a molec ulei CMH. Dovada în favoarea acestei ipoteze este adusa d e faptul ca. iar molecula CD4 se asociaza cu domeniile consta nte ?-2 sau ß-2 ale moleculei CMH clasa II-a. iar conformaþia sa spaþiala prezinta un domeniu aseman ator domeniului variabil al moleculei de imunoglobulina. CD8 este o proteina dimerica. omologe cu a le moleculei de Ig. sute de peptide. es te instabila. es te în acord cu teoria supravegherii imune. Faptul ca situsul de legare al moleculelor CMH I este ocupat de peptide self. stabilizate prin punþi S-S. celulele sist emului imunitar sunt stimulate permanent. Modelul recunoaºterii antigenuluide catre limfocitele T Recunoaºterea antigenului de catre limfocitele T este mediata în primul rând. participante la recunoaºterea complexelor CMH-peptide.

iar CD4 se lea ga de domeniile ?-2-ß-2 ale moleculei CMH II. -c. Fig. O celula T helper (CD4) recunoaºte peptidul antigenic asociat cu o molecula CMH clasa II. -d). pe suprafaþa unei celule prezentatoare de antigen (CPA). concana-micina A). celulelor T. pentru moleculele CMH I ºi circa 14 aminoacizi. Diagrama domeniilor extracelulare ale moleculelor CMH clasa I (sus) ºi cl asa II (jos). pentru ca ele prezinta antigenele de micobacterii (acidul micolic. adica configuraþia epitopilor nu este dependen ta de conformaþia proteinei native. pe suprafaþa unei celule in fectate cu un virus. Moleculele CMH regleaza raspunsul imun. Prezentarea antigenelor lipidice în as ociaþie cu moleculele CD1 este sensibila la agenþii de acidificare a endosomului (cl oroquina. Activarea limfocitelor T Fig. interacþiunea peptidului antigenic cu mol eculele CMH este caracterizata de o afinitate înalta. O celula T citotoxica (CD8) recunoaºte peptidul în asociaþie cu o molecula CMH clasa I. Molecul ele CD1 se aseamana structural cu moleculele CMH I. antigenele sunt recunoscute de limfo citele T. cu rol esenþial în transmiterea semnalului activator a l limfocitului T. Probabil. CD8 recunoaºte domeniul ?-3 al moleculei CMH I. a. asocierea antigenelor lipidice cu cu CD1 se produce în compartimentul endo-somal acid. 63. Deoarece epitopii recunoscuþi de limfocitele T s unt peptide scurte. prin alte mecanisme. deoarece se stabileºte cu grup arile NH2 ºi COOH de la extremitatea peptidului. restul secvenþei de aminoacizi ramânând disponibili pentru interacþiunea cu RCT. Se cunosc 4 izo-forme distincte de molecule CD1 (CD1a. dar la procesul recunoaºterii participa ºi moleculele C D8 ºi respectiv CD4. dar ele leaga o larga varietate de peptide scurte (8-9 aminoa cizi. b. Receptorul de antigen al limfocitelor T recunoaºte fragmentele peptidice complexat e cu moleculele CMH I sau II. Pentru fiecare organism. Moleculele CD1 sunt impor-tante pentru reacþiile de aparare anti-infecþioasa. 62. epitopii celulelor T sunt al catuiþi din secvenþe peptidice lineare. -b. rezulta ca prelucrarea proteolitica a antigenelor este o eta pa obligatorie. co dificate de 5 gene situate pe cromosomul 1. D eºi nu este o legare pe baza specificitaþii. dar în endosomul lipidic. Situsurile de legare ale celor doua clase de molecule au configuraþi i tridimensionale asemanatoare ºi sunt ocupate de peptidul rezident self sau nonse lf (dupa Roitt. cu caile de prezentare a antig ºi II. Ele prezinta antigenele în aso ciaþie cu domeniile hidrofobe. Epitopii antig enici sunt recunoscuþi de RCT. pentru moleculele CMH II). Prezentarea antigenelor asociate cu moleculele CD1 Antigenele nepeptidice sunt prezentate celulelor T. Prezentarea antigenelor în siderata ca o cale distincta. Deoarece moleculele CMH I ºi II leaga peptide scurte. CD1 este asemanatoare din pun asocierea cu antigenul are loc asociaþie cu moleculele CD1 este con . Calea CD1 de prezentare a antigenelor se aseamana enelor peptidice în asociaþie cu moleculele CMH I ct de vedere structural. lipoarabinomananul) . care formeaza cavitaþi. cu moleculele CMH I. diversitatea moleculelor CMH este limitata. capabile sa lege antigenele l ipidice ºi glico-peptidice. În aceasta asociaþie. care precede interacþiunea lor cu limfocitele T. 1993).olice leaga o tirozin-kinaza.

CD4. N-CAM (o molecula de aderenþa a neuronilor). prezent pe toate celulele de origine hematopoietica. Diferite aranjamente ale RCT ºi ale co-receptorilor sai sunt determinate de izoformele lui CD45 exprimate pe celula T. . receptorii de poli-Ig (transporta IgA prin epiteliul mucoaselor).RCT1 ?-ß ºi complexul CD3 (?-?-?). Limfocitele T mature cu RCT ?-ß sunt CD4 sau CD8. cu activitate fosfatazica tirozin-specifica. Fig. Studiile de cristalografie cu raze X au aratat ca domeniul extern al moleculei C D4 formeaza o protruzie pe faþa laterala a moleculei. Molecula CD8 are rol de coreceptor. Activarea optim a a celulei are loc în cazul în care cele trei molecule sunt asociate strâns pe supraf aþa limfocitului (dupa Janeway. b. 65. Fig. fizic independente. alcatuit dint r-un domeniu extern variabil ºi un domeniu citoplasmatic constant ce consta din do . o proteina neurocitoplasmatica) (dupa Roitt. In procesul activ arii celulei T de catre antigen. iar celulele TCD8 recunosc fragmentele peptidice legate de moleculele CMH I. CD8. Molecula CD8 este formata din doua catene diferite (? ºi ß) ºi are un singur domeniu de omologie cu molecula de Ig. precum ºi alte proteine (o p roteina plasmatica umana. Toate aceste molecule au o structura asemanatoare. Suprafamilia genelor care codifica imunoglobulinele ºi diferite alte m olecule cu rol în recunoaºterea intercelulara. CD4. RCT. ambele având rol de coreceptori de antigen. p56lck. Fiecare este aso-ciat a cu o molecula de tirozin-kinaza specifica celulei T. pentru transducerea optima a semnalului. Pe celulele Th2 clonate. nu au omologie struct urala.coreceptorii CD4 sau CD8. Familia moleculelor multigenice. implicata în legarea moleculei CMH II. cele tre i molecule sunt asociate. cu rol în recunoaºterea antigenului c uprinde imunoglobulinele. se leaga de CD4.Cel puþin trei molecule distincte sau complexe moleculare. f iecare fiind asociata cu o activitate enzimatica relevanta: . asociaþi cu tirozin-chinaza p56lck. prin asocierea cu domeniul ?-3 al moleculei CMH I. Este un antige n leucocitar. o izoforma de CD45 cu gr. 1997). moleculele CMH I ºi II. coreceptorul trebuie sa se lege de aceiaºi molecu la CMH ca ºi RCT. Deºi ambele au rol de coreceptori ºi se asociaza cu aceiaºi tirozin-kinaza (p56lck). Inter-acþiunea faciliteaz a transmi-terea semnalului activator cu o eficienþa de pâna la 300 de ori mai mare. CD45 ºi RCT migreaza independent pe suprafaþa celulei. 64. Acesta este urmat de o secvenþa c u configuraþie nedefinita ºi cuprinde resturile de cisteina care permit legarea mole culelor în dimeri funcþionali. Aceasta specificitate a condus la sugesti a ca molecula CD4 poate sa lege molecula CMH II. CD4 ºi CD8 sunt mem-bre ale suprafamiliei imuno-globulinelor. participând la recu noaºterea antigenului. Partea invarianta a RCT este asociata cu tirozi n-chinaza p59fyn. Celulele TCD4 recunosc fragmente le peptidice legate de moleculele CMH II. a. Coreceptorii se asociaza fizic cu RCT în timpul activarii celulei T. . mol mica. ale membranei au rol în transducerea eficienta a semnalului activator al celulei T. iar molecula CD8 leaga molecula CMH I. Pe celulele neangajate. Coreceptorii CD4 ºi CD8 sunt glicoproteine trans-membranare. 1997). Familia moleculelor monogenice cuprinde molecula Thy (exprimata pe celulele T ºi pe neuroni). Molecula CD45 este o fosfataza transmembranara tirozin-specifica. la capatul amino.CD45. Pe celulele T de memorie. dar acest complex nu se asociaza cu RCT.

Durata de viaþa a limfocitelor T este greu de evaluat. poate fi recunoscuta de 10-1000 celule neangajate. Aºa se explica moartea hibridoamelor T ca raspuns la legarea încruciºata a RCT. prin intermediul interleuchinelor pe care le secreta. cee a ce ar însemna dublarea numarului de limfocite T în organism. Apoptoza celulelor T este declanºata în doua situaþii: sub acþiunea stimulatoare a antig enului ºi în absenþa limfochinelor. Proliferarea ce lulelor T este stimulata dupa ce IL-2 se fixeaza pe receptorul specific. moleculele CMH trebuie sa expuna simultan p e suprafaþa celulei. dar moartea lor prin apopto za este declanºata de IL-2 ºi de antigen. efectul fiind ex primarea intensa a receptorilor pentru IL-2 pe suprafaþa limfocitelor stimulate. la ºoarece poate sa creasca de 10 ori. un numar mare de peptide nonself. Th1 ºi Th2. dupa stimularea antigenica poate fi de 4. Mecanismul activarii celulei T.limfocitele TCD4 activate de IL-2 prolifereaza ºi genereaza o populaþie de celule imunoreactive. Fig. Pe limfocitele T neangajate. ultima produce IL-1. O proteina de dimensi uni medii. Varia-bilitatea rezulta din clivarea alternativa a ARNm.ua subdomenii cu activitate fosfatazica tirozin-specifica.dupa legarea limfocitului TCD4 de CPA.stimuleaza limfocitul TCD4 sa produca IL-2.5 o re. Faza de activare consta în inducerea genelor pentru sinteza IL-2 ºi a receptorului d . care variaza cu tipul celular. expus la suprafaþa c elulei prezentatoare de antigen (CPA) ºi se activeaza. cu evenimente molecular e distincte: faza de activare ºi cea de proliferare. care au a ceiaºi specificitate a receptorului de antigen (acþiune paracrina). Pentru ca epitopii sa fie recunoscuþi. în funcþie de natu ra antigenului. CD45 prezinta mai multe izoforme. Amplificarea raspunsului imun. 67. numarul celulelor CD8 cu specificitate faþa de antigenele vi rale. au efecte activatoare asupra compartimentului imunitaþii celulare sau stimuleaza activarea ºi proliferarea limfocitelor B specifice. Izoformele distincte se asociaza în mod diferit cu celelalte componente ale comple xului la celulele neangajate ºi la cele de memorie. pentru un interval suficien t. modificând eficienþa transmiterii semnalului de activare. . adica într-o saptamâna. Dupa stimularea ciclului celular sub acþiune a antigenului. 66. devin foarte sensibile la apo ptoza. astfel încât sa permita limfocitelor T sa controleze calitatea moleculelor CMH al e fiecarei celule. limfocitele T devin foarte sensibile la apoptoza. Limfocitele TCD4 recunosc com-plexul molecular CMH II-epitop. Amplificarea raspunsului imun parcurge mai multe et ape: Fig. iar celulele T activate sau de memorie e xprima o varianta a CD45 cu greutate moleculara mica. care la rândul lor. în funcþie de capacitatea moleculelor CMH de a prezenta epitopii peptidici. o interleuchina esenþiala pentru expansiunea clonala a limfocitelor TCD4 ºi am plificarea raspunsului imun. limfocitele T în faza G1 sau S. IL-2 acþioneaza stimulator asupra ce lulelor care o produc (bucla autocrina) ºi asupra limfocitelor învecinate. Consecuti v unei infecþii virale. . Celulele T îºi schimba izoforma de CD45 în t impul activarii ºi dupa activare. Limfocitul activat secreta IL-2. Dupa un ul sau câteva cicluri. izoformele de CD45 sunt toate cu greutate moleculara mare. Raspunsul celulelor T la antigen se desfaºoara în doua faze. . dintr-o singura celula T pot sa rezulte 1012 celule. cu 2-10 epitopi. Timpul de generaþie al unei celule T.

Conceptul controlului feed-back al intensitaþii raspunsului imun prin fenomenul ap optozei (reglarea propriocida) s-a nascut din nevoia de a explica acest nou rol al IL-2. se produce apoptoza activa (indusa de antigen). In aceasta faza. cu rol trofic pentru limfocitele T. O parte a celulelor T poate sa scape morþii apoptotice pasive sau active ºi sa devin a limfocite T de memorie. cu excepþia cazur ilor patologice de agamaglobulinemie. In absenþa IL-2. apoptoza este practic absenta. deoare ce. sinteza IL-2 ºi a receptorului sau scade. cu o secvenþa identica a aminoacizilor. ceea ce a constituit un obstacol major în calea studiului lo r prin metode analitice. Teoria afirma ca I L-2 confera celulelor T. ºi o adapteaza la intens itatea unui raspuns fiziologic. Apoptoza activa este indusa numai de activarea R CT. deºi anticorpii se gasesc totdeauna în sânge. p 8 p p SURSE DE GAMAGLOBULINE OMOGENE Moleculele de anticorpi ale unui ser imun sunt foarte heterogene din punctul de vedere al specificitaþii lor de combinare cu epitopii antigenici inductori. Chiar ºi antigenele moleculare cele mai s imple sunt mozaicuri de epitopi.e mare afinitate pentru IL-2. Specificitatea de combinare a moleculelor de an ticorpi corespunde epitopilor faþa de care s-au sintetizat. Analiza biochimica a imunoglobulinelor a fost condiþionata de existenþa unei surse o mogene de molecule de anticorpi. sensibilitate la apoptoza. devin foarte sensibile la apoptoza. Dupa ce celulele T au parcurs unul sau câteva cicluri celulare ºi intra în faza G1 s au S. Apoptoza pasiva diminua expansiunea populaþiei celulelor T. materializata în variaþia s ecvenþei de aminoacizi. daca celulele T intrate în ciclul diviziunii sun t intens stimulate de antigen. raspunsul feed-back elimina c elulele T daca antigenul ºi IL-2 sunt în exces sau în deficit. Invers. prezinta o mare diversitate de epitopi. Dupa încetarea stimularii antigenice. Gradul stimularii antigenice determina inducerea apoptozei. cu viaþa lunga. Fa za de proliferare a limfocitelor T este iniþiata de fixarea IL-2 pe receptorul sau . Factorul esenþial al apoptozei este IL-2 . atât antigenele moleculare. dar în special cele corpusculare (virusuri. s e iniþiaza apoptoza pasiva. Ca rezultat al acestor doua forme de apoptoza. 1 Structura RCT a fost prezentata Într-un capitol anterior. celule). Diversitatea uriaºa a specificitaþii de combinare a anticorpilor (evaluata la 108-10 9) genereaza o heterogenitate biochimica de acelaºi nivel. Condiþia id . care contrasteaza cu proprietaþile sale proliferative.

iar mielomul macroglobulinemiei Waldenstrom sintetizeaza molecule de IgM. nu faþa de un antigen. de diferite lungimi. Proteine le Bence-Jones sunt dimeri de lanþuri L (k sau ?). rata sintezei catenelor H ºi L este dezechilibrata. este mielomul multiplu (plasmocitomul). Moleculele secretate de o tumora de mielom se numesc proteine M (Mielom) sau pa raproteine ºi pot sa reprezinte pâna la 95% din totalul gamaglobulinelor plasmatice. ceea ce sugereaza ca tumora îºi are originea în descendenþii limfocitelor B. Uneori. Tumorile de mielom apar spontan cu o frecvenþa mica la om. ºobolan. prin e lectroforeza. omogene. denumite proteine de mielom. leaga determinanþi antigenici ai suprafeþei celulelor bacteriene enteri ce. Plasmafer eza este tehnica de recoltare a unor volume mari de sânge. la pH 4-6. datorita cantitaþii excesive de proteine produse de mielom. sintetizeaza catenele L în mare exces. . dar adeseori. Una din cele doua catene L are rolul catenei H ºi participa la formarea situsului de legare. Tumorile de mielom. Proteinele de mielom precipita la 50-60o. 5% din proteinele M ale unei linii inbr ed de ºoarece. diagnosticul de mielom se pune dupa detectarea în ser. mielomul Bence-Jones. Molecula patologica are activitate de anticorp faþa de unele componente tisulare sau faþa de antigene mi ci. proteinele de mielom îºi pastreaza chiar proprietatea de a lega specific de terminanþi antigenici cunoscuþi: de exemplu. La pacienþii cu mielom. Major itatea mieloamelor produc proteine Bence-Jones. proteinele M au aceiaºi secvenþa de aminoacizi ca ºi imunoglobulinele normale. De exemplu. vâscozitat ea sângelui creºte mult. câine. E liminarea proteinelor patologice se face prin procedeul plasmaferezei. sinteza catenelor patologice este incompleta: lipsesc diferite se cvenþe de aminoacizi. Mielomul lanþurilor grele sintetizeaza numai catenele H ale izotipurilor ???? sau µ. ci faþa de un singur epitop. ºoarece sau se induc experimental la ºoarecii liniilor inbred NZB ºi BALB/c. În celulele tumorilor de mielom. În laboratorul clinic. care pr olifereaza ca raspuns la stimularea specifica cu antigene ale microbiotei enteri ce. în special la cei cu macroglobulinemie Waldenstrom. identice din punct de ved ere biochimic (monoclonale). a celulelor sanguine suspendate într-un înlocuitor de plasma. se redizolva prin încalzire l a 80-90o ºi reprecipita prin racire. Tumora este tra nsplantabila în serie. a unei cantitaþi mari de molecule ale unui izotip de imunoglobulina (circa 50 mg/ml). Proteine de mielom Sursa naturala de molecule de imunoglobulina. de cele mai multe ori. iniþiata în maduva osoasa ºi rezultata prin proliferarea unui plasmab last. Plasmocitomul produce molecule de imunoglobuline identice din punct de vedere bi ochimic ºi al sarcinii electrice.entitaþii secvenþei de aminoacizi este îndeplinita de anticorpii care au aceiaºi specifi citate de legare. Rareori. urmata de reintroducere a în organism. deoarece toate celu lele tumorii sunt descendente ale unei singure celule producatoare de anticorpi. cal. secreta molecule incomplete sau fragm ente de molecule imunoglobulinice. o afecþiune t umorala maligna.

denumita hibridoma (hibrid + mieloma) a fost propusa de Köhler ºi Milstein (1975). . AMC sunt consideraþi ca variant a in vitro a proteinelor de mielom. denumiþi anticorpi monoclonali (AMC).antigenele înalt purificate conþin impuritaþi antigenice care induc sinteza anticorp ilor specifici în cantitaþi disproporþionat de mari. prin metoda clasica este imposibila. toate serurile imune sunt amestecuri de anticorpi policlonali. consta în stimularea repetata. se bazeaza pe urmatoarele pr incipii metodologice ºi teoretice: 1) Antigenul purificat se injecteaza animalelor de experienþa. ce produc anticorpi cu specificitaþi ºi afini taþi diferite. 2) La momentul adecvat. animal ul este sângerat ºi se obþine serul imun (antiserul). . Fiecare limfocit ºi plasmocitele derivate sintetizeaza molecule omogene de anticorpi. 4) Celulele de mielom sunt nemuritoare. în cantitaþi variabile de la un organism la altul.cantitatea ºi calitatea anticorpilor faþa de un antigen variaza de la un organism la altul ºi chiar între sângerarile succesive ale aceluiaºi animal. Metoda are câteva dezavantaje: . nu supravieþuiesc in vitro ºi de aceea cul tivarea sau clonarea lor nu este posibila. Tehnologia moderna de obþinere a anticorpilor omogeni. adica este nemuritor. 3) Limfocitele B traiesc puþin în afara organismului. . pentru ca în ambele cazuri. chiar ºi în cazul în care imunizarea se face cu un antigen cu grad înalt de puritate. un antigen are mai mulþi epitopi care st imuleaza mai multe clone de limfocite. rezultând o celula hibrida(hibridom). prin injectarea antigenului într-un organism cu re activitate imunitara optima. care este folosit în stare nativa sau este utilizat pentru purificarea anticorpilor. datorita capacitaþii lor de a se menþine un timp nelimitat în cultura. le confera celo r din urma proprietatea de ?nemurire?. 6) Celulele hibridoma pot fi clonate individual ºi fiecare clona produce anticorpi specifici faþa de un singur determinant antigenic.oricât de simplu ca structura moleculara. cu specificitate unica de combinare pentru un singur epitop. o clona de limfoci te prolifereaza ºi secreta anticorpi cu o anumita specificitate 5) Hibridomul producator de anticorpi moºteneºte caracteristici atât de la limfocit ? adica secreta anticorpi cu specificitate faþa de un antigen. Fuziunea lor cu limfocitele B in vitro. din splina sau din ganglionii limfatici. Obþinerea unor cantitaþi mari de ant icorpi cu specificitate de legare faþa de un epitop unic. se separa limfo citele. Tehnologia hibridomului Metoda clasica de obþinere a anticorpilor necesari studiilor clinice ºi de diagnosti c. . Ele pot fi menþinute indefinit p .chiar dupa purificare ? proces costisitor ? antiserurile conþin anticorpi cu afi nitaþi diferite ºi cu reactivitate încruciºata. cât ºi de la celula de mi elom.serul imun este un amestec foarte heterogen de molecule de anticorpi. Când titrul anticorpilor specifici este maxim. care sintetizeaza ºi secreta anticorpi monoclonali (AMC).Surse artificiale de anticorpi monoclonali. iar plasmocitele care sintetiz eaza cea mai mare cantitate de anticorpi. Din aceste cauze.

. cu urmatoarele caracteristici: ? este HGPRT-. Tumorile de mielom apar spontan la multe mamifere. de om. dar cea mai folosita este linia P3-X63-Ag8. .este tumorigena pentru ºoarece. sau dupa implantarea materialelor plastice. Etapele obþinerii hibridomului Metodologia obþinerii unei linii celulare hibride. producatoare de AM C. cu proprietaþi biochimice uniforme. 1. Biotehnologia hibridomului de producere a anticorpilor monoclonali se ba zeaza pe fuziunea limfocitului. astfel ca celula hibrida v a produce exclusiv molecule de imunoglobulina caracteristice limfocitului B norm al. . Aminopterina. Proliferar ea necontrolata este însoþita de sinteza unor cantitaþi mari de molecule omogene de im unoglobulina. un ant agonist al reductazei acidului folic. Fig. necesara sintezei acizilor nucle ici.are o frecvenþa relativ înalta (1/105-106) de fuziune cu limfocitele de ºoarece. care au doua particularitaþi mut aþionale: . Baza tehnologiei hibridomului a fost obþinerea une i linii celulare mutante de mielom. iar la om. cu celula tumorala de mielom de ºoarece. Obþinerea celulelor de mielom. Moleculele sintetizate de tumori le de mielom se deosebesc de imunoglobulinele normale. Nu s-au obþinut mieloame care sa sintetizeze anticorpi cu specificitate de legare faþa de un antigen. Antigenel e membranare specifice ale celor doua celule. parcurge mai multe etape. .Pentru hibridare sunt disponibile linii celulare de mielom de ºoarece. celulele sale nu detoxifi ca efectul aminopterinei.nu sintetizeaza propria molecula de imunoglobulina. Mielomul (plasmocitomul) este rezultatul diviziunilor necontrolate ale unui sing ur plasmablast sau ale unui precursor al sau din linia limfocitara B. care nu secreta anticorpi ºi este deficienta p entru hipoxantin-guanozin-fosfo-ribozil-transferaza (HGPRT).rin pasaje in vivo sau prin cultivare in vitro. se distribuie în mozaic pe suprafaþa c elulei fuzionate heterocarion. Tumorile de mielom se induc experimental la mai multe linii de ºoarece (BALB/c ºi NZB). 1% din tumori sunt mieloame. dupa injectarea intraperitoneala a uleiurilor minerale. Hibridoamele se obþin din linii speciale de mielom. . de ºobolan.sunt deficiente pentru sinteza enzimei HGPRT. nemuritoare. Tum orile apar dupa 120-130 de zile ºi se pot menþine prin pasaje seriate la ºoareci din a ceiaºi linie inbred sau prin cultivare in vitro ºi produc cantitaþi suficiente de imun oglobuline pentru analiza biochimica. prin aceea ca nu prezinta specificitate de legare cu antigenul. care produc o reacþie inflamatorie cronica.91.nu sintetizeaza imunoglobulina proprie ºi nu represeaza genele pentru sinteza im unoglobulinei în hibridom. care se adauga în mediul de creºtere.are o eficienþa înalta de clonare in vitro. blocheaza calea sintezei ADN prin inhibiþia . izolata de la linia BALB/c. . Deoarece sunt deficiente pentru sinteza enzimei HGPRT.

In mediul cu aminopterina.prin transfecþie cu ADN transformant din celulele maligne sau cu ADN al unui onc odnavirus. Selecþia celulelor de hibridom.20-0. obþinute prin fuziunea limfocitelor sple nice cu celule de mielom. fara senescenþa. indusa cu celule de mielom. Im unogenitatea lor creºte dupa cuplarea cu hemocianina de Limulus (KLH) sau cu album ina. a antigenului slab imunogen. Hibridoamele de ºobolan. prin fenomenul expansiu nii clonale. Antigenele solubile (polipeptide.se realizeaza prin amestecul lor în proporþie de 25 celule splenice/o celula de mielom. Scopul ?imortalizarii?este pastrar ea capacitaþii limfocitelor individuale de a secreta un singur tip de AMC. mol. Limfocitele sau imortalizat pe trei cai: . in vivo sau in vitro.0. sunt mai stabile ºi anticorpii pe care îi sintetizeaza fix eaza complementul. Procesul fuziunii este stimulat pe mai multe cai. prin cr eºterea nelimitata în timp.nu supravieþuiesc. Frecvenþa fuziunii creºte sub acþiunea impulsurilor electr ice scurte. prin incubarea în prezenþa antigenului. se realizeaza prin imunizare.5-8.50 ml P EG 40%. ca o consecinþa a tra nsformarii.prin infecþie cu un virus transformant ADN . G) ºi a timidinei. hormoni) sunt slab antigenice. Fuziunea se realizeaza în scopul ?imortalizarii? celulelor producatoare de anti corpi ºi este esenþa biotehnologiei hibridomului. Obþinerea unei populaþii mari de limfocite B. celule splenice fuzionate între ele. Imunizarea. angajate în sinteza anticorpilor specifici faþa de un anumit epitop.prin fuziune cu celule tumorale de mielom . 3. pH 7. pentru ca mielomul are aceiaºi origine ºi prin hibridare se evita incom patibilitatea CMH. O alternativa a imunizarii este stimularea limfocitelor in vitro. Cea mai utilizata metoda de ?imortalizare? este aceea a fuziunii cu o celula de mielom. 2. Fuziunea limfocitelor viabile din splina. Amestecul de fuziune conþine celule splenice ºi cel ule de mielom nefuzionate. Procedura de imunizare (cantitatea de antigen. 4. Cantitatea de antigen necesara pentru imunizare depinde de imunogenitatea acestu ia. Antigenul stimuleaza mai multe clone de limfocite. dar cel mai adesea se foloseºte PEG cu gr. de 4000 D. rezultate prin fuziunea splenocitelor cu celu . la 370. Numarul ºi varietatea hibridoamelor obþinute este mare. obþinute prin dezagregare mecani ca. F iecare clona de limfocite activate. Antigenele celulare bacteriene sau ale celulei eucariote sunt foarte imunoge ne. Amestecul de celule se menþine 3 minute în 0. glucide. Cea mai buna imunizare se obþine prin injectare intravenoasa sau intraperiton eala repetata. ceea ce impune selecþia celor producatoare de anticorpi cu specificitatea dorita. tipul d e adjuvant.sintezei purinelor (A. celulele cu H GPRT. Cea mai buna sursa de limfocite ramâne splina de ºoarece ºi de ºobolan. B lastele fuzioneaza mai uºor decât celulele în repaus. cu celulele de mielom HGPRT. sintetizeaza anticorpi specifici faþa de unul din epitopii antigenului. de mare intensitate. calea de administrare) este selectata empiric. celule de mielom f uzionate între ele ºi celule hibridom. Splina se recolteaza înainte de atingerea titrului maxim al anticorpilor serici. timp de câteva saptamâni sau luni. dar în special ºoar cele BALB/c.

este necesara selectarea celor cu capacitate de sinteza a anticorpilor specifici faþa de antigenul cu care s-a facut imunizarea. în culturi cu perfuzie continua cu mediu proaspat sau în bioreactoare cu capac itate mare. la o diluþie adecvata astfel încât. adica o clona celulara. derivate din diviziunea unei singure celule. B. pe medii nutritive agarizate. se cultiva in v itro. C. b?. pri n diviziuni succesive. b?m. Mediul selectiv HAT permite supravieþuirea numai a fuzionaþilor mielom x splenocit ºi este inhibitor pentru celulele de mielom. nici fuzionaþii mielom-mielom. Operaþia de clon are se repeta pentru a garanta o descendenþa omogena.m. Ambele enzime (HGPRT ºi TK) se gasesc în splenocitele normale.s ºi m . Ilustrarea schematica a etapelor producerii anticorpilor monoclonali (AM C). In acest sco p. Fiecare antigen conþine un numar de epitopi. separarea celulelor de hibridom ºi eliminarea din amestec. A cþiunea sa selectiva se bazeaza pe urmatoarele condiþii experimentale: a) Aminopterina din mediul HAT blocheaza sinteza purinelor (A. . In procesul de selecþie mor ºi fuzionaþii s . B?. Cea mai simpla tehnica este a cultivarii in vivo ºi consta în inocularea intraperito neala a circa 2 x 106 celule hibridoma. Hipoxantina din mediul HAT poate fi convertita la inozin-mo nofosfat. G) pe calea inozi n-monofosfatului ºi astfel blocheaza sinteza acizilor nucleici. care se divid la f iecare 17-24 de ore. un mic roorganism care conþine 4 antigene de suprafaþa . Hibridoamele producatoare de anticorpi cu specificitatea dorita. Suspensia se repartizeaza în godeurile unei placi pentru cultivarea celulelor. Clona este o populaþie de celule identice.devin dependente de surse externe de purine (A. B?. produce o colonie. Fig. de catre enzima HGPRT ºi se formeaza adenozin-monofosfat ºi guanozin-monof osfat. bm. dm ºi xm.a. Clonarea se face prin diseminarea suspensiei celulare diluate. în prezenþa PEG. b?. Selecþia are ca scop. D. Dintre sutele de hibridoame clonate. Celulele se cultiva în mediu HAT pentru a inhiba creºt erea celulelor de mieloma nefuzionate. d). ce lulele HGPRT. a c elorlalte tipuri celulare. de exemplu molecula b conþine epitopii b. ca agent de fuziune. G) ºi de timidina. nefuzionate sau fuzionate neutilizabile. de obicei ºoareci. Celulele splenice nefuzionate nu se divid ºi mor dupa câteva zile. genetic stabile. b. Serul anim alelor imunizate este policlonal ºi conþine anticorpi A. la organisme ale aceleaºi linii genetice ( pentru evitarea fenomenului de incompatibilitate CMH). Prima trea pta în producerea AMC este obþinerea suspensiilor de celule B ºi celule de mielom. Timidina poate fi fosforilata la timidin-monofosfat ºi timidin-trifosfat. unde se multiplica sub forma ascitei ºi produc 1 mg/ml anticorpi specifici. Animalele. fiecare godeu sa nu conþina m ai mult decât o celula hibrida. copleºite fiind numeric de celulele de hibridom. Cele care sint etizeaza anticorpi cu specificitatea necesara se propaga în recipiente mai mari în c are se obþin 1-10 µl/ml. In etapa urmatoare. calitate conferita de celulele de mielom. 5. Pe acest mediu supravieþuiesc ºi se d ivid indefinit.le de mielom. Hibridomul se dezvolta in traabdominal ºi lichidul de ascita care o însoþeºte. celulele de hibridom. deoarece sunt HGPRT+ (codificata de genomu l splenocitelor) ºi sunt ?nemuritoare?. cele doua populaþii de celule (m ºi s) sunt puse în amestec. sunt imunizate cu un antigen (de exemplu. Clonarea se repeta. ca ºi pentru fuzionaþii mielom x mielom. Supravi iesc ºi prolifereaza fuzionaþii am. conþine anticorpi în proporþie de 50% totalul proteinelor sale. amestecul de celule se cultiva pe mediul selectiv HAT (hipoxantina-aminopteri na-timidina). b) Celulele de mielom sunt HGPRT. Clonarea.ºi pe mediul selectiv HAT nu supravieþuiesc nici c elulele ca atare. în care splenocitele nefuzionate ºi fuzionaþii splenocit x splenocit mor în 1-2 saptamâni. Fiecare celula de hibridom. In acest mediu. Celulele pot fi injectate în cavitatea peritoneala de ºoarece. d e catre enzima TK.92. Hibridoamel e se cultiva ºi se determina specificitatea anticorpilor sintetizaþi. c.

cu pierderea proporþionala a specificitaþii de legare. AMC cu specificitate CD se folosesc pentru a detecta apariþia sau absenþa populaþiilor celulare în timpul stimularii antigenice. Aplicaþii practice ale AMC AMC reprezinta un reactiv imunochimic bine definit ºi de aceea. Tehnologia hibridomului este un model experimental care poate fi extins ºi la alte categorii de celule care sintetizeaza substanþe utile (interferon. insulina). a antigenelor membrana re ale celulelor seriei mieloide ºi monocitare.conceptul imortalizarii funcþiilor specifice diferenþiate. AMC au fost markeri eficienþi pentr u identificarea diferitelor subpopulaþii de limfocite T ºi B. Anticorpii din lichidul ascitic se purifica prin fracþionare cu sulfat de amoniu sau prin metoda cromatografiei cu schimb de ioni. Celulele de hibridom prolifereaza rapid. AMC marcaþi cu fluoresceina permit evidenþierea moleculelor membranare. creeaza condiþii ca fiecare clona celulara sa secrete a nticorpi cu specificitate unica faþa de un singur epitop al unui antigen. în scopul producerii AMC. AMC sunt reactivi cu înalta specificitate. deoarece se pot obþine anticorpi specifici produºi d e câte un hibridom. ce depaºesc de câteva ori conc entraþia anticorpilor din serul animalelor imunizate. Marcajul radioactiv intern este net superi or celui cu peroxidaza ºi feritina. inaccesibile investigaþiei cu metodele clasice. Marcarea externa cu I125 implica purificarea imunoglobulinelor din antiserul convenþional. pentru fiecare epitop al unui antigen natural. Clonarea indivi duala a fiecarui hibridom. a introdus un concept nou în biologia molecula ra . în tehnic ile de biochimie analitica pentru purificarea unor molecule. . utilizaþi pentru identificarea unor proteine care se gasesc în cantitaþi foarte mici. S35. dar presupune modificarea chimica ºi denaturarea parþiala. în farmacologie pentru profilaxia ºi terapia unor infecþii la om ºi animale. rezultatele obþinute prin utilizarea lor sunt reproductibile. De exemplu. Clonele de hibridom se menþin indefinit prin cultivare in vitro sau in vivo. Avantajele biotehnologiei hibridomului Producerea AMC prin tehnologia hibridomului are un avantaj net faþa de metoda conv enþionala a obþinerii serului imun. Anticorpii marcaþi in situ (în timpul sintezei) o fera un avantaj net în raport cu anticorpii marcaþi dupa purificare (marcare externa ). prin adaugarea precursorilor m arcaþi radioactiv (marcare interna). Obþin erea unor hibrizi dintre celula de mielom de ºoarece ºi un limfocit normal. Hibridoamele produc cantitaþi foarte mari de anticorpi. de la ac eiaºi specie. ceea ce scurteaza timpul necesar obþineri i AMC. Hibridomul ofera posibilitatea obþinerii AMC marcaþi.Randamentul producerii AMC in vivo este de 100-1000 de ori mai mare decât in vitro . Sistemul CD (cluster differentiati on) este definit în întregime pe baza utilizarii AMC ºi cuprinde acum peste 200 de mar keri de suprafaþa. Pentru marcarea interna se folosesc elemente radioactive cu perioada de înjumataþire mai lunga decât a I125 : C14. utilizat în tehnicile convenþionale. În domeniul cercetarii imunocitochimice*. H3. în diagnosticul clin ic. AMC se folosesc ca reactivi de mare specificitate în cercetare.

Datorita specificitaþii lor de legare.Fig. consecutive arsurilor. Subunitaþile ? ale diferiþilor hormoni sunt foarte asemanatoare. Astfel sau identificat variaþi ile compoziþiei în aminoacizi ale spiculelor glicoproteice. D. În diagnosticul serologic. Hormo nii sunt molecule cu un numar mic de epitopi. la un preþ de cost inferior. . AFP etc. consecutive driftului an tigenic la virusul influenza A. AMC se folosesc pentru a evidenþia diferenþele antigenice minore între diferite variante moleculare. a inf ecþiei cu HIV (prin determinarea prezenþei antigenelor în ser) ºi a unor infecþii bacterie ne. Anticorpul este marcat cu o molecula generatoare de semnal (de exemplu. În acest scop se utilizeaza AMC marcaþi cu izotopi radioactivi. pentru neutralizare a endotoxinelor (LPS) produse de infecþiile cu bacterii Gram negative. dar difera în special prin catenele ß. inaccesibile terapiei cu AMC. dar dificultaþile sunt mari pentru ca neurotransmiþatorii sunt antigene sl abe. cu specificitate faþa de CEA. Frecvenþa acestor tumori nu creºte la persoanele imuno supresate. HCG. AMC se folosesc pentru identificarea moleculelor neurotransmiþatoare. S-au obþinut AMC faþa de receptorul de acet ilcolina. AMC se folose sc ca reactivi de mare specificitate pentru diagnosticul rabiei pe secþiunile de þes ut nervos al animalelor infectate. la un preþ de cost inferio r în raport cu AMC. Clostridium. pe baza evidenþierii antigenelor specific-tumorale. o enzima producatoare de culoare prin acþiunea sa asupra substratului speci fic. C. Septicemiile sunt cauzate de o larga varietate de bacterii Gram nega tive. În scop terapeutic. AMC se folosesc pentru diagnosticul neoplaziilor. adica fixarea ºi histoprepararea pentru a favoriza interacþiunea optima între reactiv ºi molecula þinta a hepatitelor virale B. Pentru diagnostic se folosesc anticorpi marcaþi cu fluoresceina sau metodele E LISA sau RIA. AMC se folosesc în farmacologie. 93 Structura fluoresceinei. AMC se folosesc pentru tratamentul rabiei. sânului . un fluor ocrom. Una din cauze este ca m ajoritatea tumorilor umane îºi au originea în celulele epiteliale ale colonului. Pentru tratamentul ma joritaþii infecþiilor bacteriene se utilizeaza antibiotice. adica puterea semnalului poate fi marita prin creºterea raportului dintre molecula indicator (anticorpul m arcat) ºi antigen. plamânului ºi prostatei. serurile imune obþinute prin metoda clasica au avut adese ori inconvenientul major al lipsei reproductibilitaþii rezultatelor. iar oncogenele activate codifica proteine intracelulare. a receptoril or sinaptici ºi a enzimelor de biosinteza. AMC se folosesc în controlul fertilitaþii: AMC anti-HCG ºi anti-zona pelucida sunt fol osiþi pentru imunizarea pasiva a femeilor fertile. ceea ce este un argument în favoarea codificarii antigenelor intracelul are. In scop profilactic se fac imunizari pasive faþa de infecþiile bacteriene care nu beneficiaza de preparate vaccinale ºi sunt rezistente la antibiotice: Pseudomonas. Chimioterapia ofera mult mai multe ºanse de succes. AMC se folosesc pentru detectarea hormonilor polipeptidici: TSH. Speranþa utilizarii AMC în tratamentul tumorilor s-a naruit. FSH. Exista AMC specifi ci pentru ambele subunitaþi ºi AMC care recunosc epitopii conformaþionali ai moleculei native. ori o particula metalica). Sensibilitatea metodei. Imunocitochimia necesita producerea anticorpilor specifici ºi tra tamentul adecvat al þesuturilor. inaccesibile sistemului imunitar. toate având în comun lipidul A în structura chimica a LPS.

care sa permita apararea faþa de infecþiile cu agenþi oportuniºti. ricina. cu scopul eliminarii celulelor maligniz ate ºi a precursorilor ei care poarta oncogena activata. AMC sunt imobilizaþi pe sup orturi în coloane solide (imunosorbenþi). în scopul purificarii proteinel or. Astfel se p urifica proteine care se gasesc în amestec. AMC se folosesc pentru producerea imunotoxinelor (conjugate AMC-medicamente). într-un conflict constant. cu excepþia celulelor stem. prin care este trecut amestecul de protein e. care. în condiþiile presi unii selective permanente pe care o exercita agenþii infecþioºi. sunt destinate sa se lege specific de celulele þinta(de exemplu.În sistemul hematopoietic ºi imunitar. moleculele care se leaga cu AMC. în cazurile în care imunosu presia chimica (cu ciclosporina) nu reuºeºte. cu medicamente citostatice sau cu radionuclizi. Problema heterogenitaþii antigenice a virusurilor ºi bacteriilor patogene este impor tanta nu numai din punct de vedere teoretic. AMC se folosesc în tehnicile de biochimie analitica. ce tind sa invadeze. Structura sistemului imunitar este o re flectare directa a interacþiunilor sale cu diversitatea agenþilor infecþioºi care-l stim uleaza. Receptorilor de grefa li se administreaz a AMC specifici faþa de complexul antigenic membranar CD3. ci este esenþiala pentru aspectul pra ctic al vaccinarii. p 8 p p MECANISME DE APARARE ANTIINFECÞIOASA Sistemul imunitar a evoluat ºi s-a complexat structural ºi funcþional. sa colonizeze ºi sa se multiplice în þesuturi. AMC se folosesc pentru a distruge toate popul aþiile celulare. În maladiile autoimune. sub forma coloanelor de afinitate imunoabsorbante. în concentraþii foarte mici (IFN). AMC se cupleaza cu toxine (difter ica. G azdele care nu neutralizeaza agentul infecþios sunt sortite morþii. *Imunocitochimia este o tehnica de laborator care permite identificarea vizuala a moleculelor þinta în þesuturi ºi celule. In acest scop sunt necesari AMC cu o afinitate înalta a specificit aþii de legare faþa de antigene specific tumorale. deoarece exista riscul stimularii raspunsului imun fara efic . cel ulele maligne). In coloana sunt reþinute specific. AMC se folosesc pentru neutralizarea nivelelor toxice ale unor medicamente (digo xina). prin interacþiunea specifica a anticorpilor mar caþi. prin intermediul situsului de legare a AMC. Me dicamentele utilizate sunt agenþi citotoxici. iar cele care su pravieþuiesc sunt mai bine adaptate sa reziste infecþiilor ulterioare. AMC se folosesc ca agenþi imunosupresori. AMC se administreaza pentru a realiza o imunosupresie parþia la. cu antigenul. abrina). Cele doua forþe opozante s-au modelat reciproc.

Componentele structurale antigenice ale unui agent infecþios. din diferite cauze: . Consecinþa stimularii unui raspuns imun ineficient poate fi agrav area maladiei infecþioase sau chiar activarea mecanismelor patogenitaþii autoimune. la stimularea cu un agent patogen. fungic sau a înveliºului viral. Anticorp ii nu au efect neutralizant al infecþiozitaþii. a tât la virusuri cât ºi la bacterii. iar în cazuri mai rare (de exemplu. Prevalenþa unuia sau altuia dintre cele doua compartimente este diferita în fu ncþie de natura agentului infecþios. uneori. tuberculosis sau cu M. deoarece o molecula în soluþie poate avea o alta configuraþie a epito pilor decât în ansamblul structural nativ. de gradul sau de virulenþa ºi d natura raspunsului imun pe care-l iniþiaza. având ori un efect stimulator (adjuvant). limitata la imobilizarea celulelor bacteriene). De aceea se numesc molecule imunomodulatoare. De cele mai multe ori. Imunomodulatorii pot avea efecte asupra limfocitelor T. care in vitro determina aglutinarea. dar activarea imunitaþii med iate celular amplifica leziunile tisulare ºi grabeºte evoluþia procesului infecþios (de exemplu. infecþia cu M. raspuns ul imun al organismului. prin acþiunea combinat a a anticorpilor ºi a proteinelor complementului. . care stimuleaza un r aspuns imun protector se numesc situsuri critice sau structuri imunodominante. leprae) este preponderent raspunsul imun mediat celular.raspunsul imun este orientat faþa de componente moleculare neesenþiale ale agentul ui infecþios. în funcþie de natura agentului. prin mecanisme de semnalizare. pe suprafaþa agentului infecþios. ci trebuie sa gaseasca soluþia de raspu ns. pentru variaþia biochimica a unei structuri. B ºi asupra macrofagelor . Structura antigenica a celulei bacteriene Multe molecule bacteriene moduleaza activitatea sistemului imunitar. leziunile consecutive infecþiei cu virusul corio-meningitei limfocitare l a ºoarece ºi liza hepatocitelor infectate cu virusul hepatiei B umane). Raspunsul imun faþa de diferite antigene ale agenþilor patogeni are grade variate de protecþie antiinfecþioasa. Raspunsul imun trebuie sa contracareze nu numai di versitatea antigenelor la care este expus. RASPUNSUL IMUN SPECIFIC ANTIINFECÞIOS Raspunsul imun antibacterian ºi antiviral are atât o componenta humorala cât ºi una celu lara. Stimularea antigenica activeaza un raspuns imun ineficient. Infecþia propriu-zisa produce leziuni minime. Ele modifica r aspunsul celulelor imunitare competente.ienþa protectoare. similare cu cele produse de citochine. . predomina raspunsul imun mediat humoral. Diferenþa deriva din raporturile sale spaþial e cu moleculele vecine. O alta complicaþie este consecinþa faptului ca specificitat ea antigenica a unor molecule este. pentru ca structurile de care se lea ga specific nu constituie situsuri critice ale agentului patogen (de exemplu. ramâne un domeniu de s tudiu practic nelimitat. ori diminua reactivitatea imunitara. lezarea structurii peretelui bacterian. Efectele lor realizeaza un echilibru compl ex între mecanismele de recunoaºtere ºi neutralizare a antigenelor ºi virulenþa bacteriana . variabila de la o tulpina la alta. Din aceasta cauza. Evaluarea imunogenitaþii moleculelor structurilor suprafeþei virusurilor ºi bacteriilo r este dificila. raspunsul imun antiinfecþios es te puþin benefic pentru gazda sau este chiar detrimental. Uneori. Un raspuns imun eficient (protector) trebuie sa aiba ca rezultat final. la diferite tulpini de microorgan isme. an ticorpii antiflagelari. in vivo au o eficie nþa mai scazuta.raspunsul imun poate produce leziuni mai puternice ºi mai extinse decât însuºi agentul infecþios.

peptidog licolipidele din peretele complex al micobacteriilor ºi structurile parietale ale spirochetelor. Daca moleculele imunomodulatoare persista în þesutur i. pot inhiba migrarea macrof agelor din focarul inflamator). eliberate din supraf . Numeroasele variaþii structurale ale catenei glucidice determina existenþa unui num ar corespunzator de variante antigenice bacteriene. Pe de alt a parte. Termenii ?LPS? ºi ?endotoxina? sunt frecvent utilizaþi cu acelaºi sens. Atât comp onenta glucidica cât ºi aminoacizii MDP au funcþie imunomodulatoare. inductori ai raspunsulu i imun. în special a fagocitelor (de exemplu. care produc cantitaþi mici de toxine. bacteriile interacþioneaza cu gazda prin modalitaþi d iverse. Ele sunt polimeri ai înveliºului. o structura imunodominanta care cuprinde pâna la 40 de unitaþi glucidice. stimuleaza cronic sistemul imunitar. Din punct de vedere antigenic. Cele mai semnificative structuri bacteriene din punct de vedere antigenic sunt c ele parietale: peptidoglicanul din peretele Gram pozitiv ºi Gram negativ. moleculelor self ale organismului gazda .Imunomodulatorii cu activitate mitogenica. cu efect toxic. dintre care. activator al raspunsului imun înascut. Raspunsul imun specific va fi absent ori nesemnificativ. La o extremitate sunt cele lipsite de atributul invazivitaþii. Moleculele bacteriene cu rol imunomodulator sunt localizate pe suprafaþa celulei. S-au identificat peste 80 de variante antigenice. sau efectorii imunita ri dau reacþii încruciºate cu moleculele self. dar ºi molecule excretate. A II-a clasa de polimeri imunomodulatori sunt acizii teichoici ºi lipoteichoici ai bacteriilor Gram pozitive. prin compo nentul sau lipidic. LPS este componentul princip al al bacteriilor Gram negative. iar la cealalta. LPS trebuie sa desemneze moleculele purificate. influenþeaza sistemul de coag ulare sanguina. ca re se extind asupra altor sisteme: ele produc febra. Rezultatul este sinteza ant icorpilor cu specificitaþi multiple. Multe molecule imunomodulatoare de origine bacteriana au efecte mai generale. dar se deosebesc prin alte numeroase componente chimice cu semnificaþie antigeni ca.MDP). sunt bacteriile care cresc cu o rata îna lta în þesuturi sau în sânge ºi produc septicemii. ci ºi mobil itatea celulelor. Toate tipurile structurale de perete conþin mureina (peptidoglican) . semnificaþie antigeni ca. uneori. eficienþa raspunsului imun antibacterian. Unele bacterii prezinta determinanþi ant genici asemanatori ca structura chimica. Moleculele imunomodulatoare modifica nu numai reactivitatea imunitara. care se deosebeºte de activarea specifica. menite sa devieze raspunsul imun. Cea mai cunoscuta este proteina M de la Str. Alteori. a caror specificitate este conferita de poliza haridul O. a Fe etc. cu rol de factor de virulenþa. Componentele antigenice esenþiale ale membranei externe a bacteriilor Gram negativ e sunt lipopolizaharidele (LPS). cu efecte patologice autoimune. sinteza rapida a anticorpilor poate fi sufi cienta pentru stoparea infecþiei. cea mai cunoscuta fiind artrita de adjuvant. iar termenul de ?endotoxin a? semnifica LPS ºi proteinele asociate din membrana externa. suprafaþa bacteriana poseda dete rminanþi antigenici de natura proteica sau polizaharidica. pyogenes (grup A). induc activarea policlonala a limfoci telor T ºi B. Proteinele de suprafaþa asociate peretelui celular au. Deºi fara specificitate. concentraþia ionilor. depinde de raportul dintre reac tivitatea sistemului imunitar ºi mecanismele de autoprotecþie ale bacteriei. Unitatea minima a peptidoglicanului care pastreaza activitatea imunostimulatoare este N-acetil-muramil-L-alanina-D-izoglutamina (muramil dipeptid. o fracþie sunt specifici faþa de age ntul infecþios. care confera specificitate de tip.

leprae Chlamydia Neisseria sp Brucella sp. C. Proteus sp. Bacteri i obligat intracelulare Streptococcus sp Mycobacterium tuberculosis Rickettsia Staphylococcus sp M. bacteriile cu localizare extracelulara dete . lipsite de invazivitate (C. ci. Ele au o regiune hidrofoba. Bacterii cu localizare extracelulara Bacterii facultativ intracelulare. tetani. Bacteriile cu localizare extracelulara induc un raspuns imun mediat humoral. O prima modalita te de interacþiune este cea directa. Membrana externa a spirochetelor este bogata în lipide ºi lipopeptide. paratyphi Bacteroides fragilis Treponema pallidum Haemophilus influenzae Actinomyces sp. Complexul glicolipidic se leaga de peptidoglican. ceea ce condiþioneaza interacþiunea lor cu celulele orga nismului. formate din resturi de acid micolic. care poate ramâne în faza apoasa. Diferenþele de secvenþa a monozaharidelor genereaza determinanþi antigenici care nu reacþioneaza încruciºat cu anticorpii specifici faþa de un alt determinant cu aceiaºi compoziþie. Bacteriile invazive determina infecþii regionale sau generalizate (sistemice). Bacteriile toxigene. prin pu nþi fosfat. din posibilitatea legarii mono zaharidelor de oricare din cei 6 atomi ai hexozei adiacente. diphteriae. iar altele sunt obligat intracelulare. Este sintetizata de hepatocite ºi are un situs de legare pentru lipidul A. Toxinele de natura proteica sunt imunogene ºi stimuleaza raspunsul imun cu efect p rotector. dintre molecula amfifila ºi suprafaþa celulei. Maj oritatea se multiplica în spaþiile extracelulare. LPS sunt molecule amfifile. legaþi covalent de resturile de arabino-galactan (lipoarabinogalactan) ºi arabinoman an (lipoarabinomanan). din categoria proteinelor de fa za acuta. Molecula de LPS este recunoscuta ºi legata de o glicoproteina plasmatica de 60 kD. In focarul de inflamaþie. Polizaharidele capsulare ale unor bacterii patogene Gram pozitive ºi negative. stimulatoare ale raspunsului imun ºi ale reacþiilor de hipersensibilitate. Variaþia lor biochimica deriva nu numai din schimbarea ordin ii unitaþilor glucidice componente. sunt foarte imunogene daca conþin lipide sa u proteine terminale. lib ere în supernatant sau legate de perete. Yersinia sp. prin jumatatea hidrofoba sau se leaga de receptorii membranari prin jumatatea hidrofila. unele au localizare facultativ int racelulara. în primul rând. clostrid iile enterice) stimuleaza raspunsul imun humoral antitoxic. In alcatuirea sa intra glicolipide. Salmonella typhi Pseudomonas sp. Act ivarea limfocitelor B este rezultatul cooperarilor celulare macrofag-limfocit Blimfocit Th. Peretele celular al micobacteriilor este foarte rezistent la acþiunea factorilor l itici. A II-a modalitate de interacþiune a moleculei LPS cu celulele este indirecta. medi ata de proteina care leaga (binding) LPS (LBP). S. Mo lecula LPS poate fi inserata în membrana celulei. capabila sa stabileasca legaturi cu lipide le membranare ºi o parte hidrofila. Escherichia coli Listeria monocytogenes Klebsiella sp.aþa celulei.

acestea sunt asemana toare oligozaharidelor din moleculele glicoproteice proprii organismului. ceea c e explica slaba lor imunogenitate. preponderent. T. ce rezulta di n mutaþiile punctiforme ale genei ce codifica proteina M. rolul fimbriilor este esenþial pentru ataºarea de celulel e epiteliale. Polizaharidul capsular este repelent pentru fagocite. deoarece celulele fagocita re nu au receptori pentru polizaharidele capsulare. constituind un strat protector. ancorate în membrana. pierderea fimbriilor inhiba proprietatea de aderenþa. leprae. dar au avantajul ca nu sunt recunoscute de anticorpii specifici faþa de antigenele capsulare. iar diversitatea glucidelor din oligozaharidul t erminal. Ca pacitatea de variaþie rapida a moleculelor de suprafaþa este o trasatura evolutiva c omuna în tot spectrul patogenilor. care persista pâna când individul tratat se vin deca. Tulpinile variante. Astfel. Se cunosc exemple de bacterii patogene care au elaborat mecanisme ce permit variaþia antigenica rapida ºi eficienta. separate de intervale asimptomatice). meni ngitidis este capsulata ºi numai fimbriile proemina dincolo de limitele stratului polizaharidic. Cele mai tipice pentru natura lor imunitara sunt granuloamele care se formeaza în infecþiile cu M. confera celule i o capacitate sporita de a se ataºa ºi de a invada celulele epiteliale ale gazdei. formarea g ranulomului. moare. Regiunile hipervariabile determina antigenitatea acestor struc turi ºi tropismul faþa de celulele epiteliale ale tractului urogenital uman. numarul mare de paraziþi. agentul patogen invadeaza alte þesuturi ºi capacitatea de aparare este depaºita. este al tripanosomelor africane care produc boala somnului. Absenþa capsulei. confera o variaþie antigenica extrem de larga. brucei produce o parazitemie. La. ce scapa controlului imediat al raspunsului . Unul dintre cele mai bine studiate exemple de variaþie antigenica ºi rolul ei în infecþi e. episoadele febrile semnifica a pariþia ºi multiplicarea unei noi variante antigenice. De aceea. Antigenul variant este o pro teina abundenta a membranei externe (VMP = variable major protein). necapsulate sunt mai puþin virulente. semivariabile ºi hipervariabile. La Str. N. deoarece genereaza subpopul aþii care sunt variante antigenice ale unei glicoproteine specifice (VSG ? variant -specific glycoprotein) a suprafeþei celulei.rmina formarea abcesului. tuberculosis ºi cu M. S. ori netratat. In stadiile terminale. cauzate de Neisseria sp. în care predomina polimorfonuclearele Bacteriile cu localizare intracelulara induc. un raspuns imun medi at celular. da naºtere la o subpopulaþie care poarta o VSG modificata biochimic ºi antigenic. LPS protejeaza fizic celula bacteriana de acþiunea complementului ºi a fagocitelor. Persistenþa lor în celulele fagocitare are ca rezultat final. cu tot atâtea specificitaþi serologice. caracterizata prin cri ze febrile. Mecanisme prin care microorganismele evita apararea gazdei Infecþiozitatea microorganismelor patogene este dependenta de capacitatea lor de a coloniza þesuturile gazdei ºi de a contracara mecanismele de aparare ale gazdei. Uneori. La spirocheta Borrelia hermsii (agentul febrei recurente. pyogenes s-au identificat peste 80 de serotipuri diferite. typhimurium s-au id entificat peste 2000 de variante antigenice. la Haemophilus influenzae. Moleculele de suprafaþa prezinta regiuni bine conservate. Rata înalta de mutaþie produc e un numar mare de variante antigenice. Undele de parazitemie constituie tra satura principala a infecþiei cronice. care creºte ºi descreºte. În cursul infecþiei. componenta a peretelui c elular. dar nu sunt niciod ata expuse contactului cu sistemul imunitar al gazdei. Moleculele de fimbrilina evidenþiaza secvenþe constante. în patogeneza gonoreii ºi meningitei .

Mecanismele de variaþie sunt deosebit de importante pentru succe sul diseminarii unei infecþii în populaþia gazda. Raspunsul imun faþa de antigenele parazitului este mediat de anticorpi (IgG). Generarea conti nua a diferitelor populaþii variante antigenice de paraziþi. dar suficient de flexibil în modularea virulenþei. Interacþiunea virusurilor cu organismele. Diferenþele proprietaþilor de a derenþa produc manifestari severe. virusul trebuie sa fie virulen t. la copiii sub 5 ani . este cauza infecþiilor persistente caracterizate prin unde de parazite mie ºi manifestari clinice specifice malariei. înca. La pacienþii cu SIDA (care exacerbeaza dramatic evoluþia tuberculo zei sau infecþiile oportuniste). Diversitatea fenotipica corespunzatoare variaþiei antigenice este o strategie foar te eficienta pentru adaptarea la presiunea selectiva pe care o exercita efectori i raspunsului imun ºi la diversitatea de particularitaþi structurale ºi funcþionale ale þe suturilor gazdei. inclusiv malarie cerebrala. Tulpinile mai virulent e au proprietaþi antigenice ºi de citoaderenþa modificate. dinamica raspunsului imun) ºi pentru cautarea unor noi metode de obþinere a vaccinurilor. rezultând un echilibru fluctuant. pentru a se pastra în populaþia se nsibila. ceea ce condiþioneaza citoaderenþa. malaria nu are o evoluþie mai severa. RASPUNSUL IMUN ÎN INFECÞIILE VIRALE Infecþiile virale constituie. independent de IFN. apar complicaþii severe. care apar în zonele endemice mari. Star ea de protecþie persista tot restul vieþii. aceasta varianta noua este recunoscuta de sistemul imunitar. Capacitatea parazitu lui de a se comuta la diferite VSG duce la epuizarea forþelor de aparare ale gazde i în fazele terminale ale bolii. ceea se înseam na ca sinteza IgG este independenta de celulele T. oreion. Ulterior. In ariile geografice cu o rata înalta de transmitere a parazitului. iar modificarile de antigenitate permit parazitului sa persiste ºi sa produca infecþii repetate. Imunitatea specifica se dezvolta lent ºi numai dupa infecþii ample ºi repetate. falciparum prezinta vari aþie antigenica. interacþiunea virusului cu organismul sensibil trebuie sa confere superioritate virusului.imun. Daca este prea virulent ºi nu poate fi controlat de imunitatea gazdei. Cunoaºterea mecanismelor raspunsului imun antiviral este importanta pentru evaluarea problemelor clinice de fond (de exemplu. în care coexista a tât gazda cât ºi virusul. virusul va fi eliminat prea rapid de sistemul imunitar al gazdei ºi poate sa dispara prin incapacitatea de a se perpetua. Moleculele de suprafaþa ale eritrocitelor infectate cu P. rezultatul poate fi moartea ºi în final dispariþia ga zdei. Infecþia cu Plasmodium falciparum este persistenta. In perspectiva evolutiva. renal sau hepatic. Copiii care depaºesc 5 ani. Daca este lipsit de virulenþa. cu diferite specificitaþi de aderenþa. . este cauza malariei severe. rujeola. deºi vac inarea a redus incidenþa infecþiilor severe (polio. Eritrocitele infectate sunt i ngerate de macrofage. recurenta ºi se caracterizeaza p rintr-un tablou foarte variabil al manifestarilor clinice. este modulata de sistemele de aparare înas cute ºi dobândite. în condiþiile inocularii continue a sporozoiþi lor de la þânþarii infectaþi. Pentru a se perpetua într-o populaþie. Diversitatea antigenica a tulpinilor de Plasmodium este argumentata de miniepide miile de malarie severa. au imunitate adecvata pentru a controla infecþia. da r generarea rapida a noilor VSG împiedica eliminarea infecþiei. Aderenþa eritrocitelor infectate. rubeola) ºi a era dicat variola. Adeseori. virulenþa virala este diminuata prin mutaþie ºi în acelaºi timp se selecteaza ga zde mai bine adaptate imunitar. d e þesutul cerebral. o cauza majora a morbiditaþii ºi mortalitaþii. cu mortalitate crescuta. dar este o imunitate incompleta ºi incapabila sa sterilizeze organismul. se consolideaza un raspuns imun protector faþa de infecþia severa.

stimulat de antigenele virale. În funcþie de mecanismul patogenezei. Majoritatea manifestarilor clinice care însoþesc infecþiile virale cronice. Dupa infecþia virala primara sau dupa administrarea vaccinului inactivat. în funcþie de gazda. are o dinamica lenta. Antigenele expuse pe suprafaþa virionului sau a celulei infectate. iar cele prezentate pe suprafaþa celulelor infectate. difera în funcþie de natura virusulu i (nud sau acoperit) ºi de mecanismul maturarii virionilor. stimuleaza raspunsul imun humo ral. Viri onii sau antigenele virale din sânge sau din alte fluide. iar cele infectate cu virusuri învelite. Antigenele virale libere sau asociate virionului. expun glicopro teinele peplosului. în special cu virusuri care se matureaza prin înmugurire la nivelul membranei. deoarece nu vin în contact cu sistemul imunitar. stimuleaza raspunsul im un celular. nivelul detectabil al anticorpilor persista tot restul vieþii. IgA ºi IgG. se numesc antigene protectoare. Activarea unuia sau altuia dintre compartimentele imunitaþii. sunt consecinþa raspuns ului imun al gazdei. anticorpii antiviral i ºi celulele T activate. Raspunsul humoral. cât ºi faþa de antigenele prez ntate pe suprafaþa celulei infectate. In ambele cazuri. scara de timp este mai lunga. Dupa infecþia primara sau dupa vaccinarea cu preparatul viral atenuat sau inactiva t. dar rolul protector al imunoglobulin elor este variabil de la un virus la altul. determina formarea compl exelor Ag-Ac. dar atinge valoarea maxima la 2-4 sap tamâni ºi persista saptamâni sau luni. Virusurile care produc infecþii acute. se stimu leaza raspunsul imun mediat celular(citotoxic) ºi humoral. depinde de mai mulþi f actori: de tipul de infecþie (primara sau secundara). inserate în arii limitate ale membranei. componente ale capsidei ºi peplosului. acþiunea celulelor NK. Raspunsul imun primar Mecanismele de aparare nespecifica (interferonul. cel ula infectata devine þinta mecanismelor de recunoaºtere imunitara. Antigenele intrinseci ale vi rionului. determina o competiþie între replicarea virala ºi efectorii raspunsului imun. pot produce leziuni ale celulelor infectate. Celulele infectate cu virusuri nude (adeno-. virus etc. cu manifestari patologice secundare.Proteinele virale. Pentru virusul febr ei galbene ºi cel rujeolic. cu s inteza anticorpilor. se disting trei tipuri de virusuri: . au rol protector nesemnificativ. Pentru virusurile care produc infecþii cronice. Alteori. în funcþie de sediul multiplicarii. Raspunsul imun antiviral este orienta t atât faþa de antigenele exprimate pe suprafaþa virionilor. titrul an ticorpilor specifici este abia detectabil. se sintetizeaza anticorpi din clasele IgM. stimulatoare al e raspunsului imun. raspunsul mucociliar) pot influenþa rezultatul infecþiei. In stadiul acut al infecþiei. Rezultatul este însanatoºirea sau moartea gazdei. Sinteza anticorpilor est e indusa de marea majoritate a virusurilor. enterovirusuri) expun pe suprafaþa lor proteine viral e asociate cu moleculele CMH I. sunt imunogene ºi induc un raspuns imun intens în organismul infectat. reo-. de rezultatul interacþiunii vi rus-celula (liza sau infecþie persistenta) etc. Antigenele expuse pe suprafaþa celulei infectate. decât în cazul în care se sintetizeaza în exces ºi se elimina din celula infecta ta. care la rândul sau condiþioneaza manifestarile patologice ale infecþiei.

iniþiaza fixarea complementului. Efectul protector al anticorpilor circulanþi este demonstrat pentru infecþiile cu fa . virusul hepatitei B. virusul hepatitei A. fagii din seria T-par au un singur situs critic ºi infecþiozitatea lor este anulata de legarea anticorpilor specifici la nivelul fibrelor cozii. lasând o infecþiozitate reziduala. Anticorpii antivirali ce se sintetizeaza în cursul raspunsului imun primar. iar ulterior se disemineaza pe cale sanguina. iar de aici se raspândesc la organele þinta: HIV. care condiþioneaza iniþierea procesului inf ecþios. . Anticorpii specific i faþa de situsul de legare al virusului Epstein-Barr de receptorul pentru C3b al limfocitului B. Virionul gripal are situsuri critice multiple: anticorpii anti-HA sunt neutralizanþi. in vivo sau in vitro. prin traume.virusuri inoculate direct în sânge. pentru a infecta viscerele sau sistemul nervos central: virusul poliomielitei. este necesara legarea mai multor molecule de anticorpi. în faza fluida. au efect neutralizant. unele particule virale din inter iorul agregatului. enterovirusuri. parainfluenza. cei specifici a nti-NA au efect neutralizant minim. Agregarea virala fiind dependenta de un prag al densitaþii virionilor. Pentru HIV. ramân în afara contactului cu anticorpii neutralizanþi ºi îºi pastreaza nfecþiozitatea. . rujeolic. Anticorpii specifici faþa de aceste structuri sunt neutralizanþi. iar anticorpii an ti-penton nu diminua infecþiozitatea. Moleculele de anticorpi legate pe suprafaþa virionului învelit formeaza complexe. este neutraliz area.ºi flavivirusuri). Legarea anticor pilor cu virionul se face dupa modelul complementaritaþii spaþiale între epitopii anti genelor suprafeþei virale ºi situsul de combinare al anticorpilor. este un fenomen care se mani festa numai in vitro. virusuril e encefalitogene(alfa. Efectul principal al interacþiunii anticorpilor cu particulele virale. prin muºcatura. înþepatura. denumita situs critic. adica pierderea infecþiozitaþii virionilor.virusuri care infecteaza ºi se multiplica la nivelul mucoaselor. virusul respirator sinc iþial. Fenomenul este dependent de un prag limita a densitaþii virionilor/unitate de volu m. Rezultatul final este l iza virionilor înveliþi. al oreionului. situsul critic este zona prin ca re virionul se ataºeaza de moleculele CD4 ale limfocitului Th.. in vitro. pox. he rpes simplex. Pentru producerea efectului neutra lizant. Agregarea virionilor este însoþita de diminuarea infecþiozitaþii. limfatica sau axonala. iar anticorpii anti-proteina M sunt total in eficienþi. au en ergie mica (afinitate) de legare cu situsurile antigenice ale virionilor ºi se dis ociaza uºor. La adenovirusuri.virusurile care infecteaza mucoasele tractului respirator ºi digestiv ºi ramân la po arta de intrare: rinovirusuri. situsurile critice sunt capsomerele hexonice ºi fibra pentonica. Rolul anticorpilor în imunitatea antivirala Cei mai importanþi anticorpi cu rol protector antiviral sunt cei care au specifici tate de combinare faþa de epitopii critici ai suprafeþei virionilor. influenza. care trebuie sa recunoasca o structura esenþiala a virionului. denumita infecþiozitate reziduala sau persistenta. este agregarea. deoarece chiar în caz ul unui mare exces al moleculelor de anticorpi. Un alt efect al interacþiunii anticorpilor cu virionii. moleculele de anticorpi nu ac opera situsurile critice ale virionilor. In vivo nu se realizeaza niciodata o densitate limita a vi rionilor care sa produca acest efect. Alteori. ca re. De exemplu. virusul rabic.

ci ºi de stratul de mucus care acopera epiteliul. 1999). aerosol). studiile in vitr o au evidenþiat ca anticorpii antivirali ºi complementul se leaga specific ºi pot sa p roduca citoliza. diminua riscul infecþiei virale ºi se foloseºte în tratamentul infecþii lor stabilizate. imunitatea antivirala este dependenta . particulele virale sunt neutralizate (1) de anticorpi. Mecanismele protectoare ale mucoasei tractului respirator. sIgA neutralizea za infecþiozitatea virionilor. anticorpii se sintetizeaza rapid. Antic orpii din secreþiile mucoaselor îndeplinesc doua funcþii majore faþa de agenþii patogeni v irali: excluderea imuna ºi neutralizarea infecþiozitaþii virale. comparativ cu IgG circulant. Liza celulelor epiteliale uºureaza trecerea efectori lor imunitari în ambele direcþii (dupa Weltzin.za viremica. Pentru antigenele virale expuse pe suprafaþa celulelor infectate. . Absenþa activitaþii ciliare este asociata cu infecþii s evere ale tractului superior. IgA din secreþii are rol esenþial în rezistenþa la reinfecþia cu virusurile care se multip lica exclusiv în celulele epiteliale ale mucoaselor digestive ºi respiratorii. Neutralizarea virala poate sa se produca intracelula r (3). IgG se poate fixa specific de proteinele m embranare codificate de virus ºi mediaza liza celulei (4) dupa fixarea complementu lui sau prin fenomenul ADCC. uºurând astfel sarcina celulelor Tc de a e limina celulele infectate. Celulele infectate de virus pot fi lizate sub acþiun ea limfocitelor Tc specifice. se gasesc concentraþii mari de IgA ºi IgG. Deºi vaccinurile gripale se administreaza parenteral. Anticorpii sintetiz aþi la nivelul mucoaselor au efect protector. Fig. în primul rând de IgA. pr in difuzie (IgG) sau prin administrare artificiala (picatura spray. consecinþa fiin d scaderea numarului de celule infectate. D aca au titru crescut. Nu se ºtie în ce m asura anticorpii din secreþii sau din sânge protejeaza epiteliul tractului respirato r inferior. Dupa inoculare. Vacci narea orala cu virus polio inactivat are ca scop stimularea imunitaþii mucoasei. Al t mecanism este ?excluderea imuna? (2) ºi se produce când particulele virale sunt le gate de anticorpi. în mare parte. care ajung la suprafaþa mucoasei prin transport transepitelial (IgA polimeric). 94. La nivelul mucoaselor. Anticorpii reduc încarcatura de virus ºi diminua infecþiozitatea virala. Sinteza locala de anticorpi (în special IgA) dupa stimularea virala este relativ independenta de raspunsul imun sistemic. Anticorpii se folosesc pentru profilaxia ºi terapia infecþiilor virale. prin difuzia printre celule sau pri n ruperi ale epiteliului. Excluderea imuna este un mecanism protector foarte important la nivelul mucoasei respiratorii ºi pare a fi dependent nu numai de imunoglobuline. faþa de infecþia virala. Imunizarea p asiva cu ser imun. sugerând importanþa barierei mucoase. Antico rpii pot difuza prin mucus pentru a neutraliza virusul progen ºi particulele care trec prin stratul de mucus. Protecþia mucoaselor. La suprafaþa bazolater ala a celulelor epiteliale infectate. În tractul respirator inferior. incluse în mucus ºi îndepartate prin activitate mucociliara. sIgA confera o mai buna prote cþie încruciºata faþa de variante antigenice rezultate prin drift antigenic. în timpul transportului intracelular al IgA polimeric. iar secreþia mucoasa este în primul rând o bariera mecani ca ce blocheaza adsorbþia virionilor pe membrana celulelor epiteliale. având o contribuþie esenþiala la încheierea procesului infecþios. la titru înalt. anticorpii serici (IgM) difuzeaza în mucoase. În cursul infecþiei secundare. în absenþa anticorpilor sistemici. Anticorpii ajung în secreþii. este clar ca anticorpii din secreþii (sIgA) au rol major în protecþia antiinfecþioasa. în secreþia mucoasa.

Retravirusurile sunt lizate de complement . nu au sensibilitat e crescuta faþa de infecþiile virale. erupþia se produce ºi evoluþia infecþiei este nealterata de absenþa anticor pilor. dar rezistenþa celor cu deficit al complementului. Are avantajul ca efectul protector este imediat. celulele Tc sunt esenþiale. la cei leucemici sa u la cei supuºi terapiei imunosupresoare prelungite. I munizarile s-au facut în special cu IgG pentru ca este mai uºor de obþinut. Se instaleaza imunitatea de memorie. dar nu penetreaza în celulele infectate. deoarece componenta secretoare (CS ) îl protejeaza de acþiunea proteazelor. Copiii cu agamaglobulinemie înascuta de tip Bruton. Dupa infecþia primara sau dupa administrarea vaccinului viral atenu at. Rolul IMC în protecþia antivirala este elocvent în cazul infecþiei cu virusul rujeolic. Anticorpii sunt mai eficienþi faþa de infecþiile virale. antigenele sunt expuse târziu pe suprafaþa celul ei. de neutra lizare a virusurilor în faza extracelulara. Anticorpii administraþi prin imunizare pasiva. Complementul poate liza virionii înveliþi. are activitate aglutinanta superioara faþa de IgG ºi pentru ca nu fixeaza complementul. Complementul pare sa aiba rol în faza timpurie a infe cþiei. frecvenþa ºi severitatea infecþiilo r virale cresc semnificativ. iar efectele cola terale sunt rare. Anticorpii sunt activi faþa de antigenele virale din umor ile organismului. imunitatea mediata humoral reprezinta modalitatea tactica. Complexele sunt fagocitate de celule care au receptori pentru C3. La copiii agama globulinemici. In aceste cazuri. dar activ itatea lor protectoare este neesenþiala pentru controlul multor infecþii primare sau secundare. se activeaza raspunsul celulelor Tc. la pacienþii SIDA. Are o perioada de activitate mai lunga. Anticorpii se sintetizeaza în raspunsul imun primar ºi secundar antiviral. Imunizarea pasiva a mucoasei respiratorii poate fi folosita în scop profilactic sa u terapuetic. Imunitatea antivirala mediata celular În ciclul infecþios al multor virusuri. Pentru controlul infecþiei virale. când se admin istreaza profilactic. în secreþiile tra ctului respirator. sa diminueze sau sa vindece infecþile virale. În concluzie.Complementul poate acoperi complexul Ag-Ac. care are activitate maxima la 7-10 zile ºi scade la 2-3 saptamâni dupa infecþie. Proteinele complementului sunt importante ca mecanism efector humoral faþa de infe cþiile bacteriene. când titrul anticorpilor este foarte scazut ºi au afinitate mica. boala este adeseori fa tala. pot sa previna. cu excepþia meningitei enterovirale. dar în special în cazul in fecþiilor citolitice în care virusul se multiplica rapid. Manifestarile eruptive sunt mediate de celulele T ºi la copiii imunosupresaþi nu se produc. IMC precede sinteza anticorpilor în toate infecþiile virale. La copiii normali. chiar în absenþa anticorpilor. infecþia produce erupþia tegumentara caracteristica ºi ulterior vi rusul este eliminat. probabil nu stimuleaza reacþiile inflamat orii. IgA are av antajul de a fi polimeric ºi teoretic. produsa de echovirusurile 9 sau 11. Imunitatea mediata celular (IMC) constituie mecanismul major al apararii specifi ce antivirale. La copiii cu deficienþa a celulelor T. Apariþia erupþiei este indicatorul evoluþiei favorabile. IMC are rol important în apa . blocând eventualii receptori disponibi li. rolul protector al anticorpilor este secundar. faþa de infecþiile virale este normala. La pacienþii cu sindrom Di George (cu aplazie timica congenitala).

rarea faþa de infecþiile virale primare. Celu lele NK se activeaza rapid ºi la 2-3 zile dupa infecþie ating activitatea maxima. lizeaza numai celulele infectat e cu acest virus. înainte de edificarea rasp unsului imun mediat humoral. Limfocitele Tc activate sunt specifice faþa de virusul infectant. In cazul infecþiei citocide. dar ºi fenomenul de limitare (restricþie) a inte racþiunilor celulei efectoare cu celula þinta. . Nu lizeaza celulele normale ºi nici celule alogenice infectate cu virusul variolei. al carei efect este liza celulei înainte de încheierea ciclului de replicare virala. De exemplu. deoarece se activeaza într-un timp scurt ºi ras punde nevoilor de aparare rapida faþa de infecþiile virale. de identitatea moleculelor CMH. înainte de asamblarea virionilor progeni. citoliza timpurie sau tardiva are efect protector. 1996). celulele infectate pot sa supravieþuiasca ºi sa elibereze virioni infecþioºi perioade lungi de timp. In focarul inflamator indus de infecþia virala se acu muleaza celule efectoare ale IMC. 95. antigene virale. In ambele cazuri. Daca celulele Tc nu produc liz a. când numai o parte a virionilor s-a asambla t. liza tardiva nu diminua diseminarea v irusului. Celulele Tc recunosc orice proteina virala. limf ocitele Tc sensibilizate faþa de virusul variolei. dar sunt însoþite de infecþii severe cu virusul varicela zoster. Moleculele nonself prelucrate sunt asociate cu moleculele CMH I (sau CMH II) ºi sunt expuse pe suprafaþa celulei. liza este protectoare faþa de infecþia cu virusuri citocide ºi ne citocide. liza relativ târzie în timpul ciclului de replicare virala es te protectoare numai faþa de virusurile necitocide. molecule CMH I ºi II identice. asociata cu moleculele CMH. adica sa poarte pe suprafaþa lor. probabi l datorita stimularii sporadice nespecifice. Fig. structurala sau nestructurala. Efectorii imunitaþii mediate celular detecteaza celulele a caror suprafaþa este modi ficata din punct de vedere antigenic (celule infectate cu virus. Orice proteina structurala a virionului sau existenta numai în celula infectata (p roteina nestructurala) poate fi prelucrata de celulele infectate sau de celulel e accesorii ale raspunsului imun. Complexele molec ulare devin þinte pentru acþiunea limfocitelor Tc. În infecþia secundara. deoarece asamblarea s-a încheiat ºi virionii vor fi eliberaþi prin citoliza produsa de efectorii imunitar (dupa Kagi. Celul ele care prezinta antigenul ºi cele care îl recunosc trebuie sa fie histocompatibile . înainte de asamblarea virionilor maturi sau în faza de mijloc. In contrast. du pa care diminua rapid. herpes simple x virus 1. Liza celulelelor infectate cu virusuri citocide este protectoare numai daca se produc e rapid. Celulele NK nu au specificitate faþa de antigen ºi nu produc memorie imunitara. L iza celulei infectate poate sa se produca în faza de eclipsa. Controlul infecþiilor virale citocide ºi necitocide de catre celulele Tc. Zinckernagel ºi Doherty (1974) au demonstrat experimental specificitatea acþiunii li mfocitelor faþa de antigenele virale. de oarece favorizeaza diseminarea virusului. cu virusul citomegalic. Liza tardiva are efect opus. IMC constituie modalitatea strategica de protecþie antivirala. de citochinele eliberate local în tim pul reacþiilor faþa de antigenele neînrudite. Pentru virusurile care produc infecþii p ersistente. raspunsul celulelor Tc este rapid. celule transfor mate malign. celule îmbatrânite sau celule nonself). mediat de celulele Tc de m emorie. Celulele de memorie pot sa persiste în absenþa antigenului specific. Deficienþele pentru celulele NK sunt rare. Efectul sau este liza celulelor in fectate ºi are rolul de a limita diseminarea virusului în mediul extracelular. IMC se activeaza dupa ce virusul a patruns în celula ºi a ceasta expune pe suprafaþa ei. care ating valoarea maxima la doua zile de la în ceputul replicarii virale. Celula infectata este lizata sub acþiunea factorilor litici eliberaþi de limfocitul Tc.

rujeola. Celulele infectate cu virusul rujeolic trec succesiv prin cicluri de dispariþie ºi reapariþie a antigenelor virale. Celulele infectate persistent manifesta fenomenul de fluctuaþie cantitativa a anti genului viral. oreion. virusul Epstein-Barr. datorita sensibilitaþii la factorii de mediu. Ele lizeaza celulele tapetate cu anticorpi. macrofagul tisular. HIV. parainfluenza. v irusul LCM ºi alfavirusurile pot infecta aceste celule.Mecanismul interacþiunii celulei NK cu celula infectata nu se cunoaºte. influenza. cu virusul rujeolei sau cu viru sul hepatitei B. Se considera ca excesul cantitativ de antigene virale determina fenomenul de toleranþa imunitara. NK). O celula infectata care expune pe suprafaþa ei un numar mic de situsuri antigenice poate sa scape lizei. care se asociaza cu moleculele CMH I ºi blocheaza transportul lor spre suprafaþa celulei ºi astfel celula infectata care nu exprima molecule CMH I nu este recunoscuta de limfocitele T. Pe de alta parte. virusurile sunt instabile. herpes. Celulele NK lizeaza celulele care au pierdut moleculele CMH ºi astfel au devenit anormale. expus pe suprafaþa lor. diminuând potenþialul reactiv al imunitaþii. În majoritatea infecþiilor persistente. Adenovirusurile codifica o proteina de 19 kD. virusurile infecteaza celule care nu exprima molecule CMH I. trebuie sa evite contactul cu efectori i raspunsului imun. comparativ cu celulele în care ciclul de replicare v irala este litic. virus ul trebuie sa ramâna cât mai mult în gazda infectata. virusul citomegalic. în timp ce moleculele normale ale celulei nu au variaþii canti tative semnificative. efectorii raspunsului imun humoral ºi celular nu sunt totdeauna eficienþi în recunoaºterea ºi eliminarea celulelor infectate c u virus. Neuronii ex prima puþin sau de loc moleculele CMH I ºi reprezinta un situs preferenþial al persist enþei virale. ori sa se transmita cât mai eficie nt de la o gazda la alta. Fagocit ele mononucleare fagociteaza virionii inoculaþi prin înþepatura. De aceea. papovavirus. Celulele infectate cu virusuri pot fi lizate prin fenomenul ADCC (antibody depen dent cell citoxicity). Fenomenul se numeºte modulaþie antigenica. prin acþiunea limfocitelor Tc sau NK. deoarece situsurile antigenice distanþate nu permit legarea celor doua situsuri de combinare ale moleculei de anticorp. Mecanisme prin care celulele infectate evita efectorii raspunsului imun În mediul extern. celula dendritic a) au rol important pentru eliminarea virusului dintr-un proces infecþios. asociate memb ranei citoplasmatice. Act ivitatea celulelor NK este stimulata de interferon. Virusul influenza evita efectul neutralizant al anticorpilor specifici. Anticorpii necitolitici pot masca antigenele virale expuse la suprafaþa celulei. sub forma unor particule fara genom. pentru a se perpetua într-o populaþie de organisme sensibile. Macrofagele au ºi activ itate ADCC. virusurile infecteaza celulele sistemului im unitar: virusul hepatitei B. Herpesvirusurile infecteaza latent neuronii. Fagocitele mononucleare (monocitul sanguin. prin rat . Antigenele virusului hepatitei B se sintetizeaza în mare exces ºi se elimina din hep atocite. iar virusul rujeolic. d evenind astfel inaccesibile celulelor efectoare litice (limfocite Tc. II. HTLV I. Acesta pare a fi mecanismul de supravieþuire a celulelor infecta te cu virusul coriomeningitei limfocitare (LCM). Celulele infectate persistent exprima o cantitate limitata de an tigene virale pe suprafaþa lor. rubela. iar virusul eliberat din celula. Uneori. necesara activarii complementului.

cu agentul infecþios virulent. Virusurile contracareaza acþiunea citochinelor. Shiftul antigenic corespunde unei noi variante genetice a virusului influenza ºi e ste rezultatul unei reasortari a genomului. . inhiba sinteza ARN celular ºi sinteza proteinelor (efect de întrerupere). condiþionata de contactul anterior al organi smului. unde se produce co-infecþia cu un virus uman (ce infecteaza rareori pasarile) ºi cu o linie de virus aviar. în raport cu m odul de acþiune faþa de agenþii infecþioºi.mecanisme de aparare nespecifica sau înascuta. ale neuraminidazei (NA). De ex emplu. Prin imunitate ?naturala? sau înascuta se înþelege rezistenþa unui organism faþa de un age nt infecþios sau faþa de un parazit. Organismele dispun de doua categorii de mecani sme de aparare: . Un virus care induc e sinteza IFN ºi este foarte sensibil la acþiunea sa inhibitorie nu se poate propaga . specifica ºi nespecifica. ceea ce interfera cu capa citatea celulei de a produce IFN ºi de a raspunde la acþiunea lui. cu caracter individual. Fenomenul variaþiei antigenice li mitate se numeºte drift antigenic. dar raspunsul imun detectabil sau ch iar subliminal produce modificari ale starii de activitate a sistemului fagocita r mononuclear ºi a celulelor killer. adica virionul trebuie sa fie infecþios . Imun itatea dobândita. Imunitatea dobândita are un caracter specific ºi se defineºte ca o stare de rezistenþa a ntiinfecþioasa. TIPURILE DE IMUNITATE DOBÂNDITA (ADAPTATIVA) Homeostazia organismului uman ºi animal este asigurata de sisteme complexe de apar are. în sensul ca. Evoluþia a favorizat virusurile care contracareaza efectele inhibitorii ale IFN asupra ciclului de replicare virala. . denumita ºi inductibila. deºi în general es te foarte solida. este relativa. generând noi variante biochimice ale hemaglutin inei (HA) ºi într-o masura limitata. într-un proces infecþios natural. N u se poate evalua gradul în care mecanismele de rezistenþa naturala sunt influenþate d upa expunerea la contactul cu agenþii infecþioºi. cât ºi þinta principala a acþiunii lor. ale caror particularitaþi funcþionale au fost definite în primul rând. dar scapa detectarii de anticorpii preexistenþi. Noile variante antigen ice ale HA ºi NA trebuie sa-ºi pastreze funcþia.a înalta de mutaþie a ARN-polimerazei. Pox virusurile codifica sinteza unor receptori solubili pentru citochine (pentru TNF ºi IL-1). Mecanismele de aparare antiinfecþioasa sunt atât specifice (adaptative. în absenþa unui raspuns imun evident. care are loc cel mai probabil la pas ari. se condiþioneaza reciproc.mecanisme de aparare specifica. reprezentate de sistemul imunitar. proteina E1 a adenovirusurilor inhiba semnalul indus de IFN ???ß sau ?. poate fi învinsa prin agresiunea exercitata de o cantitate mare de agenþi infecþioºi sau de infecþia cu o tulpina deosebit de virulenta. Virusurile sunt atât inductori ai si ntezei interferonilor (IFN). Multe virusuri sunt rezistente la acþiunea IFN. adica cele care asigura rezistenþa sau imunitatea naturala. denumiþi virochine. Virusurile cu virulenþa înalta. Cele doua sisteme de aparare. cu toxinele s ale native sau cu agentul atenuat ºi anatoxinele sale administrate ca vaccin. Unele dezoxiribovirusuri codifica proteine ce inhiba caile majore de transducere a semnalelor induse de IFN. dobândite) cât ºi nespecifice (înascute).

canine. Imunitatea dobândita artificial activ Imunitatea dobândita artificial activ este consecutiva administrarii vaccinurilor. ast fel încât la o noua expunere(dupa câþiva ani). Aceasta forma de imunitate este variabila din punct de vedere cantitativ ºi calitativ. imunitatea poat e fi dobândita atât activ. al anticorpilor de la mama la fat. adica de numarul de straturi celulare ce se interpun într e circulaþia materna ºi cea fetala. varicela. Imunitatea transplacentara explica raritatea maladiilor infecþioase la copi i. Nou-nas cutul uman primeºte anticorpi materni ºi dupa naºtere. oreionul). epiteliul corionic. Tranzitul anticorpilor este restrictiv la specii le de bovine. provenite din circulaþia materna. prin transferul de anticorpi exogeni. aparatul gastrointestinal este imat ur din punct de vedere funcþional ºi digestia proteica nu are loc. porcine. Transferul placentar al imunoglobulinelor este foarte intens la speciile cu placenta hemocoriala (om. în primele luni de viaþa. p 8 p p . care au placenta de tip epiteliocorial. prin raspunsul imun la stimulul antigenic. Imunitatea dobândita natural pasiv este rezultatul transferului transplacentar ºi pr in secreþia lactata. rozatoare). cabaline. variola. în funcþie de complexitat ea structurala a barierei placentare ºi diversitatea antigenelor la care a fost ex pus organismul matern. Durata starii de imunitate este variabila. tusea convulsiva etc. cu 4 straturi tisulare: endoteliul capilar matern. astfel încât. Imunoglobulinele din colostru ramân intacte ºi sunt transportate în mediul intern prin celulele epiteli ului intestinal. endoteliul capilar fetal.) confera o protecþie mai puþin solida. cât ºi pasiv. organismul poate face din nou boala într-o forma mai uºoara decât prima îmbolnavire. In primele 24 de ore. Alte infecþii (di fteria. la care stratul endote liului capilar matern lipseºte ºi sângele matern scalda þesutul placentar fetal. dupa o perioada de 3-6 luni copilul devine sensibil faþa de agenþii i nfecþioºi. prin colostrul bogat în imunoglob uline. Trecerea prin unele infecþii asigura o protecþie specific a pentru tot restul vieþii (rujeola. Imunitatea dobândita natural activ se instaleaza dupa trecerea organismului printr -o stare de infecþie aparenta (decelabila clinic) sau inaparenta. In ambele cazuri. Aceasta imunitate scade treptat dupa naºtere. imunitatea dobândita este de doua tipuri: dobândita pe cale naturala ºi pe cale artificiala. maimuþe. Nou-nascutul este protejat de imunoglo bulinele din colostru. scarlatina. Trecerea imunoglobulinelor prin filtrul placentar depinde de structura placentei. Jenner (1798) l-a utilizat pentru controlul variolei. Denumirea de vaccin vine vine de la cuvântul latin vaca ºi semnifica originea primu lui preparat pe care E. pe masura catabolismului anticorpilor de origine mate rna. þesutul co njunctiv fetal. Imunitatea dobândita natural ºi pasiv asigura noului nascut o stare de nereceptivita te faþa de agenþii infecþioºi pentru care organismul matern este imun.În funcþie de originea ºi modul de instalare.

folosit în mod curent. La contactul secundar cu antigenul sensibilizant. cunoscute sub denumirea generica de imunodeficienþe. de rezistenþa a organismului. Ambele denumiri se refera la o reactivitate imunitara de inte nsitate anormal crescuta. In sens ºtiinþific. Activarea neadecvata a funcþiei imunitare determina doua categorii de manifestari clinice: a) starile de hipersensibilitate b) maladiile autoimune Diminuarea activitaþii sistemului imunitar. o stare de sensibilizare faþa de antigenul r espectiv. Imunopatologia studiaza reactivitatea funcþiei imunitare în starile neoplazice. faþa de un antigen. uneori. bacteriene. 1.REACÞII IMUNITARE IN VIVO De cele mai multe ori. având un rol determinant în eliminarea agenþilor patogeni. în special în procesele infecþioase. Termenul de alergie a fost introdus de von Pirquet (1906) ºi semnifica o reacþie imu nitara care se exprima cu energie diferita de cea normala. Sensibilizarea este o stare fiziologica daunatoare organismului ºi se ma nifesta. alergia se defineºte ca o stare de hipersensibilitate. în maladiile infecþioase vir ale. deoarece raspunsul imun se instituie drept cauza ºi mecanism pentru producerea diferitelor maladii (alergii. consecutive reacþiilor Ag-Ac in v ivo. STARILE (REACÞIILE) DE HIPERSENSIBILITATE Starile de hipersensibilitate sunt reacþii terþiare. Ele pot fi îna scute (primare) sau dobândite (secundare). activarea funcþiei imunitare a re rol prejudiciant. reac tivitatea consecutiva transplantului de þesuturi ºi organe. fungice ºi în maladiile parazitare. organism ul raspunde prin starile patologice de hipersensibilitate. cu o alta ene rgie decât cea fiziologica: reacþiile hiperergice. Contactul primar cu antigenul creeaza. Starile de hipersensibilitate sunt consecinþa unui raspuns de intensitate prea mar e sau a unui raspuns imun neadecvat. în special dupa contactul organismului cu antigene proteice (din ou. Uneori. hipoergice ºi anergice. noþiunea de alergie in clude toate manifestarile care decurg din reactivitatea imunitara. cu antigenele din polen ºi mai rar dupa contactul cu antigenele corpusculare (hematii de berbec). cu consecinþe defavorabile pentru organism. E chivalentul termenului de hipersensibilitate. este cel de a lergie (allos. În mod curent. care sta la originea leziunilor tisulare. defavorabil asupra organismului. denumit Imunopatologie. genereaza o categorie speciala de mani festari clinice. reacþiile imunitare au o fi nalitate benefica. fac obiectul de studiu al unui domeniu bine conturat. Reacþiile Ag-Ac in vivo. din ser). boli autoimune). ergon = alta energie). Ele sunt o consecinþa a faptului ca procesul de imunizare dupa contactul prim ar cu antigenul ºi generarea efectorilor imunitari (anticorpi ºi limfocite efectoare ) nu confera totdeauna o stare favorabila. dupa expunerea secund ara la un antigen. ce rezulta din expunerea la un alergen ºi se distinge prin supraproducþia componentelor imunitare. dupa contactul cu antigenele (în special moleculare). Clasificarea starilor de hipersensibilitate .

iar cele de tip IV sunt med iate de celule. reacþia Arthus. . Dovezi pentru natura imunitara a reacþiilor de hipersensibiltate: . cu excepþia celor foarte grave.Starile de hipersensibilitate au fost clasificate în raport cu promptitudinea cu c are se manifesta: . Se declanºeaza în câtev a secunde sau minute de la contactul secundar cu alergenul ºi diminua rapid.reacþii de tip I: reacþiile de anafilaxie (anafilaxia generalizata. mediate de limfocitele T(reacþia la tuberculina. Þesutul suport al reacþiei este diferit de la o specie la alta. Aproape totdeauna va rezulta distrugerea ce lulei þinta. de obicei.dinamica desfaºurarii în timp . dermatitele de contact. Nu sunt dependente de fac tori humorali circulanþi ºi de aceea se pot produce ºi într-un þesut nevascularizat. Sunt m ediate de IgG sau IgM. Reacþiile de tip I. Gell ºi Coombs au definit 4 tipuri de reacþii de hipersensibilitate: .reacþii de tip III: reacþiile de hipersensibilitate induse de complexele imune . pâna la periclitarea vieþii. Persista un interval de câteva zile. reacþia de respingere a grefei).particularitaþile manifestarilor patologice . Singu ra condiþie este ca þesutul sa fie situat în apropiere de sistemul vascular. reacþiile de ana filaxie locala.mecanismul inducerii (humoral sau celular) . ce afecteaza circa 25% din populaþie în þarile dezvoltate. Este cea mai frecventa maladie c ronica. dar pot produce ºi efecte sistemice. Ace ste reacþii sunt mediate de limfocitele T ºi de macrofage. Hipersensibilitatea imediata e ste cea mai raspândita dezordine imunitara la om. .reacþiile de hipersensibilitate imediata au o dinamica rapida.posibilitatea combaterii. febra de fân. brucelina. pentru ca limfocitele ºi macrofagele sa poata migra spre locul unde a fost injectat antigen ul. de la o simpla iritare. Reacþiile imediate se desfaºoara în þesuturi vascularizate ºi.reacþiile de hipersensibilitate subacuta sunt acelea care încep sa se manifeste du pa 1-3 ore de la contactul secundar cu antigenul ºi înceteaza dupa 10-15 ore.reacþii de tip IV: reacþiile de hipersensibilitate întârziata. cu severitate varia bila. .reacþiile de hipersensibilitate necesita stimularea prealabila (sensibilizarea) organismului uman sau animal cu antigenul inductor (alergenul). denumite ºi stari atopice1 : astmul bronºic alergic. maladia serului). în câteva ore.reacþiile de hipersensibilitate întârziata se evidenþiaza la 1-2 zile dupa contactul s ecundar cu alergenul. pâna la câteva saptamâni. Reacþiile de hipersensibilitate imediata ºi întârziata se deosebesc prin urmatoarele tra saturi: .reacþii de tip II: reacþii de citotoxicitate mediate de anticorpi . se m nifesta local. fara semne vizibile. urt icaria.între momentul contactului cu doza sensibilizanta ºi momentul administrarii dozei . II ºi III sunt mediate de anticorpi. . lepromina etc.

dar ºi derivaþii lor de degradare parþia la pot sa se comporte ca haptene ºi sa devina alergene. Natura lor chimica este foarte heterogena. Dupa acest interval. . Cel mai adesea. O categorie larga o formeaza substanþele poluant e. haptenele alergice sunt substanþe de uz farmaceutic . Fig. de doza. de frecvenþa expunerii ºi de caracteristicile moleculare ale alergenului. se disting: . cu greutate mica. în praful de casa. Intre antigenul sensibilizant. din fungi. din praful animalel or de casa. Toate medicamentele în stare nativa. In raport cu calea de patrundere a alergenelor. rezul ta un conjugat haptena-proteina.alergene ingerate . Dupa legarea covalenta ireversibila cu proteinele serice.organismele sensibilizate prezinta un raspuns imun de tip humoral sau celular.alergene inoculate Alergenele inhalate sunt glicoproteine din polen. atât în ceea ce priveºte intensitatea. organismul devine sensibil la declanºarea starii de hipersensibilitate. altele sunt ingerate odata cu alimentele. denumite ºi reacþii anafilactice au cea mai mare frecvenþa ºi se manifesta foarte diferit. fiind adaugate în pr ocesul industrial al prelucrarii.declanºatoare este necesara o perioada de timp (5-10 zile). dar devin alergene dupa cuplarea lor cu macromoleculele ti sulare. pentru sinteza efector ilor reacþiei (anticorpi) sau pentru expansiunea clonelor de limfocite. . cu rol de haptene. serul trebuie sa se injecteze într-un þesut vascularizat. numai la contactul cu acelaºi alergen care a creat starea de sensibilizare sau cu un antigen înrudit. în veninul insectelor sau în prod use alimentare. cel declanºator ºi starea de hipersensibilitate este o rel aþie specifica.reacþiile de hipersensibilitate imediata se transfera prin ser de la un organism hipersensibil la unul sanatos. Greutatea moleculara nu depaºeºte 50 kD. releva ca organismul uman vine în contact cu circa 14000 de substanþe chimice: unele sunt substanþe alimentare. Declanºatorii Antigenele care induc manifestarile reacþiilor anafilactice se numesc alergene. Din punct de vedere chimic. alergenele se clasifica în funcþie de calea de patrunde re în organism. El e se gasesc în polenul unor plante. Reacþiile de hipersen sibilitate întârziata se transfera prin intermediul limfocitelor viabile.alergene inhalate . Haptenele sunt molecule organice sau anorganice. Un alergen inhalat poate d . cât º organului þinta al reactivitaþii. Un studiu german recent. Reacþiile de hipersensibilitate imediata de tip I Reacþiile de hipersensibilitate de tip I. alergenele sunt glicoproteine ºi polizaharide de or igine vegetala sau animala sau molecule mici. insuficienta pentru a fi antigene. care da reacþie serologica încruciºata cu alergenul inductor. Alergenele sunt un set de antigene. 115. De cele mai multe ori. Reprezentare schematica a particularitaþilor de evoluþie a celor patru tip uri de reacþii de hipersensibilitate. deoarece moleculele mai mari nu strabat membranele mucoase ale tractului respirator. stimulatoare ale sintezei de IgE. cu specificitate antigenica modificata ºi adeseor i alergic. Pentru ca reacþia de hipersensibilitate sa se mani feste. Intensitatea reacþiilor de hipersensibilitate este dependenta de calea de patrunde re în organism. de 500-1000 D. Starea de hipersensibilitate este mediata de efectorii raspunsului imun.

Compozitae. uleiul de ficat de peºte. Polenul este. Spor ii fungici difera ca dimensiuni ºi determina reacþii alergice ale tractului respirat or superior ºi inferior. laptele de vaca ºi soia sunt cauzele majore ale reacþiilor alergice. în special la persoan ele cu deficit al sintezei de IgA.etermina simptome respiratorii: rinita. Antigenele ce ajung în contact cu structurile l imfoide ale mucoaselor. în seminþele de Arachys hypogea (alun de pamânt) etc. faþa de un alergen din pole n precipita o diversitate de alergene polenice. Reacþiile toxice nu au substrat imunologic. dobândesc accesul la þesuturile limfoide ale gazdei. Penetrarea antigenelor la nivelul tractului digestiv se face pe doua cai: . sunt foarte mici: sub 1 µg/an. la nivelul mucoaselor dige stive. Particulele mai mici de 10 µm (dar în special cele mai mici de 5 µm) sunt antrenate cu curentul de aer inspirat. Cele mai comune manifestari sunt voma. Serul imun de iepure. Plantele din familiile Gramineae. pâna la 1-2 ore dupa ingestie. dar produc mai puþine stari alergice. intoleranþa dispare dupa trei ani. este peni cilina. la polul bazal. Toate polenurile alergice provin de la plante polenizate de vânt (ane mofile). ci reºe. diareea. Alergenele ingerate se gasesc în compoziþia unor alimente: în ou. Unele alergene sunt sezoniere (polen). urmate de cereale. cea mai importanta sursa de alerge ne. Alergia la lapt ele de vaca ºi la peºte este mai frecventa la populaþiile care consuma cantitaþi mari al e acestor produse. Vârsta manifestarilor este variabila: dupa primele zile de viaþa(faþa de laptele de vaca). din punct de vedere cantitativ. Micotoxinele au greutate moleculara mica (sub 1 kD) ºi pot fi eliminate din extra ctele de alergene fungice. In regiunile temperate. dar cantitaþi mici ramân nedigerate ºi sunt exocitate în spaþiul extracelular. Singura substanþa alergica de origine fungica. Cantitaþile de alergene care patrund pe cale respiratorie. Ele produc cantitaþi mult mai mari de polen decât plantele entomofile ºi în per ioada înfloririi îl elibereaza în atmosfera. iar cele toxice. a u evidenþiat ca unele antigene intacte ºi fragmente de antigene particulate din tubu l digestiv. stimuleaza raspunsul imun al gazdei. Bariera mucoasei gastrointestinale este expusa la un grup heterogen de an tigene. Experienþele cu molecule marcate cu peroxidaza de hrean sau cu feritina. de la câteva minute. la polul luminal. Sporii fungilor se gasesc în aer.sau aclorhidrie favorizeaza tranzitul proteinelor prin . Fagaceae produc po len alergic. în faina unor cereale (grâu. Cele mai multe particule inhalate (mai mari de 10 µm). Betulaceae. Alergenele alimentare traverseaza lumenul intestinal. în cail e inferioare. ca de exemplu. Alergiile sunt pr oduse de sporii a peste 80 de genuri de fungi: Alternaria. în cantitate de circa 5 ori mai mare decât granulele de polen. în interiorul carora se produce digestia materialului endocita t. colicile abdominale. La 90% din cazuri. ce apar într-un in terval variabil. Se formeaza fagosomi. în seminþele de Glycine max (soia). oua ºi peºt e. la 6-8 ore dupa ingestie. Starile de hipo.prin endocitoza de catre celulele intestinale absorbante. La copii. altele sunt perene (praful de casa). ciocolata. prin dializa. Aspergil lus. pâna la doi ani. Alergenele din polen sunt glicoproteine înr udite chimic ºi dau reacþii încruciºate. denumite generic ?febra de fân?. izolata în stare pura. Penicillium. polenul ºi spo rii mari sunt depozitate în nazofaringe ºi sunt asociate cu manifestari locale. naza le ºi/sau oculare. Reacþiile alergice la alergenele fungice apar la 30 de minute de la expunere. Crizele se produc numai în prezenþa al ergenului. numarul s porilor fungici este maxim în timpul verii ºi scade în sezonul rece. capºuni. orz). unde reacþiile alergice tind sa se manifeste sub forma de astm. astm.

nu sunt anihilate local. c are la acest nivel îºi dobândesc accesul la þesuturile subiacente mucoasei. ajungând la cea de a II-a bariera m ajora de protecþie faþa de antigene. dar le transfera macrofagelor din foliculii subiacenþi. conferindu-le imunogenitate. Se descriu doua tipuri de haptenare: . Antigenele inoculate sunt proteine din veninul de insecte. Acest e celule funcþioneaza ca adevarate ?sonde de antigen?. au microvili scu rþi. cu derivaþii rezultaþi d in catabolizarea parþiala a unor molecule. în câteva minute dupa tratament. deoarece acþioneaza ca haptene care se cupleaza cu diferite proteine tisulare. cefalosporinele). . Deºi au evoluat ca o modalitate strategica protectoare faþa de antigenele luminale. hialuronidaza. adeseori activeaza raspunsul imun al organismului receptor. anti gene de origine alimentara.haptenarea indirecta a moleculelor membranare sau libere. Circa 10% din moleculele de penicilina injectata. de structurile limfoide ale mucoaselor ºi trec în mediul intern.patrunderea antigenelor alimentare la nivelul celulelor epiteliale M. Se stimuleaza astfel raspunsul imu n local. Ele sunt acoperite de un strat subþire de mucus. . unde se gasesc limfocite ºi macrofage. Alergenele din venin sunt diferite f orme ale fosfolipazei A. Celula poate lega m ii de haptene ß-lactamice. cantitaþile relativ mari de ant igene de origine bacteriana ºi alimentara. au aratat ca acestea sunt transportate din lumenul intestinal ºi ajung în spaþiul subiacent celu lelor M. dopamina ºi norepinefrina ºi un peptid care produce degranularea mastocitelor. foarte numeroase în regiunea distala a intestinului subþire. dar au capacitatea de a endocita antigene luminale. Uneori. pot cauza o var ietate de dezordini imunitare. Legarea covalenta a celor doua molecule se numeºte haptenare. de o m acromolecula. care conþine 7-10 antigene. . penicilinele de semisinteza (benzil-penicilina. creeaza un conjugat haptena-macromolecula. Celulele M sunt diferenþiate. sub acþiunea compuºilor chimici cu reactivitate nativa (intrinseca). adica au capacitatea de a îng loba antigenele derivate în special din microorganisme ºi într-o masura mai mica. dupa inj ectare la om.mucoasa intestinala. Veninul de albina conþine fosfataza acida. de proteine plasmatice sau membranare. totuºi celulele M reprezinta poarta de intrare pentru microorganismele patogene. Celulele M reprezinta un sistem de avertizare timpurie pentru sistemul imunitar al organismului. conþin lizosomi ºi nu degradeaza antigenele pe care le pinociteaza. Legarea covalenta a unu i medicament ori a unui metabolit reactiv derivat prin metabolizarea lui.haptenarea directa a celulelor (a moleculelor membranare) ºi a moleculelor extra celulare. Serurile imune obþinute pe diferite specii de animale (heteroantiseruri). ce acope ra placile Peyer. viespe). care în stare nativa sunt puþin reactive sa u areactive. Studiile electrono-optice cu molecule marcate cu peroxidaza de hrean. Mulþi di abetici trataþi cu insulina de origine animala sau cu insulina sintetizata în celule reprogramate prin metodele ingineriei genice. Structurile limfoide asociate mucoaselor constituie prima bariera de pr otecþie faþa de antigenele tractului digestiv. De ex emplu. care este ficatul. formând conjugate cu funcþie de alergene. administraþi în scop terapeutic sau diagnostic. prin mecanismul pinocitoz ei. sintetizeaza anticorpi anti-insul ina. în special Hymenoptere (albina. se leaga covalen t prin gruparea ?NH2. Agenþii farmacologici. inductoare a raspunsulu i imun specific. Circa 30% din numarul total de celule ale ficatului au capacitatea de a fagocita ºi epureaza sângele adus de ven a porta din teritoriul digestiv. dar ºi al te medicamente se cupleaza cu diferite proteine serice.

. Circa 10% dintre adulþi sunt alergici faþa de o clasa de compuºi ºi intra în catego ria celor cu risc crescut faþa de alþi compuºi farmacologici. penicilina poate cauza o reacþie anafilactica de tip I. induse de medicamente. Anticorpii convenþionali (Ig A. Unii indivizi sunt predispuºi la reacþiile alergice faþa de diverse medicamente. Reacþiile de hipersensibilitate apar. Metaboliþii reactivi pot fi secretaþi în spaþiul extracelular ºi se leaga cu proteine extr acelulare. lacrimare. stranut. IgM) din ser se detecteaza in vitro. prin rea cþia de aglutinare. Se pro duce haptenarea moleculelor în cursul sintezei (haptenare interna) ºi pot fi expuse ca antigene pe suprafaþa celulei. Din punct de vedere funcþional. riscul alergiei faþa de o alta clasa de compuºi farmacologici creºte de 9 ori. plamân. congestie nazala . Unele substanþe pot produce mai mult de un tip de reacþie. creºterea numarului eozinofilelor în sânge. se manif esta variat: anafilaxie. la un organism sensibil.Metabolizarea are loc în hepatocite. Reacþiile de hipersensibili tate de tip 1 se datoreaza sintezei anticorpilor citofili. de cele mai multe ori. angioedem. principalul inducto r al reacþiilor anafilactice la om. caracterizat prin scurtarea ºi îngreunarea respiraþiei. Titrul IgE seric poate sa creasca sau sa ramâna scazut. în spec ial antiinfecþioase. catabolismul medicamentelor este concomitent cu sinteza proteica. anticorpi i convenþionali se combina cu antigenul ºi îl neutralizeaza. Reacþiile de hipersensibilitate imediata de tip 1. o anemie hemol itica datorata reacþiei citotoxice de tip II. cheratinocite (ºi în alte celule) ºi poate crea int ermediari reactivi ce formeaza legaturi covalente cu molecule carrier. anticorpii sunt convenþionali ºi citofili. cu proprietaþi funcþional e particulare. urticarie. Uneori. mucoase. De exemplu. In vivo. Daca reacþia de hipersensibilitate imediata este localizata în mucoasa nazala ºi în conj unctiva oculara. IgG. precipitare sau de fixare a complementului. Mediatorii reacþiei de hipersensibilitate imediata de tip I Reacþiile de hipersensibilitate imediata de tip 1 se datoreaza sintezei unor izoti puri de anticorpi cu proprietaþi particulare. tractul gastrointestinal. Daca reacþia de hipersensibilitate imediata este localizata în bronhii. manifestarea clinica este astmul alergic. a = inel ß-lactamic b = inel tiazolidinic Dupa fisiunea inelului ß-lactamic rezulta gruparea peniciloil. mucoasa linguala. Daca un individ manifesta fenomene alergice faþa de un compus a ntimicrobian. simptomele includ rinoree. dezordini funcþionale de tip III cu co mplexe imune sau o reacþie de hipersensibilitate întârziata. în þesuturile bogate în mas tocite: tegument.

Sinteza lor se face dupa mecanismul clasic: dupa ce alergenul vine în contact cu m ucoasele (respiratorie sau digestiva). Mastocitele ramân sensibilizate luni de zile. tim p de 30 de minute). Nu produc reacþii secundare de aglutinare. limfocitelor Th. precipitare sau de fixa re a complementului. IgE se sintetizeaza local. Astfel. Nivelul seri c crescut al IgE este o modalitate de diagnostic al starilor alergice. IgE este termolabil (se inactiveaza la 56o. IgE nu traverseaza bariera placentara. adica 0. . limfocitele B se transforma în plasmocite ce sintetizeaza IgE. meninge) ºi controleaza circulaþia sângelui ºi permeabilitatea vaselor SNC. sistemul histaminergic central controleaza activitatea întregului c reier.Anticorpii citofili au proprietatea de a se fixa pe suprafaþa unor celule care au receptori pentru regiunea Fc ºi în primul rând pe mastocite. La persoanele normale. Anticorpii citofili declanºatori ai reacþiilor de hipersensibilitate imediata se num esc reagine. Bazofilele sunt celule circulante. splina . Timpul de înjumataþi re este de doua zile. macrofage. reaginele majore sunt IgE ºi IgG4. Sub acþiunea stimulatoare a IL-2. dar ºi pe bazofile. glanda p ineala. IgE fixat pe suprafaþa celulelor este foarte stabil. în structurile limfoide. iar concent raþia de IgE seric variaza între 17-450 ng/ml. Sângele transporta IgE la masocitele tisulare din tot organismul. dar pot patrunde în focarul inflamator. iar titrul seric creºte de 1000 de ori. Deºi IgE liber (din ser) are timpul de înjumataþire de doua zile. La indivizii atopici (cu predispoziþie genetica pentru mani festarea reacþiilor alergice). la poarta de intrare a antigen ului. sinteza IgE este supresata de limfocitele Ts. iar IgG4 este termostabil. deoarece produc modificari ale reactivitaþii tisulare: maresc permeab ilitatea vasculara prin intermediul histaminei. dar nivel ul normal al IgE nu exclude starea alergica. ai celulelor epiteliale alveolare pulmonare. în plasmocitele din corionul mucoasei. rinichi. penetreaza pelicula de mucus ºi celulele ep iteliale. neutrofilelor. În stare legata. a i celulelor endoteliului vascular. Mastoci tele sunt celule mononucleate ºi au doua localizari principale: . prelucrat ºi prezentat în asociaþie cu molecule le CMH II. dator ita afinitaþii foarte înalte a receptorilor lor pentru Fc al IgE. Ambele izotipuri se sintetizeaza dupa imunizari naturale. aproape t otdeauna se sintetizeaza IgE. Limfocitele Th sintetizeaza IL-2 care produce expans iunea clonala a limfocitelor B. În creierul uman sunt doua surse de histamina: mastocitele ºi neuronii histamiergici . dupa contactul cu o doza mica de alergen.002% din totalul cantitaþii de imunoglobuline serice. eozinof ile.în þesutul conjunctiv. Neur onii histaminergici sunt limitaþi exclusiv la nivelul nucleului tuberomamilar din hipotalamusul posterior. Celulele mediatoare ale reacþiilor de hipersensibilitate imediata sunt în primul rând mastocitele ºi bazofilele.în mucoasele digestive ºi cea respiratorie. în special în jurul vaselor sanguine din ficat. este fagocitat de macrofage. . Mastocitele se gasesc în zonele cele mai vascularizate (eminenþa mediana. Colateralele axonale se proiecteaza în toate zonele corte xului. Excesul de IgE trece în circulaþie ºi se le aga pe receptorii pentru Fc ? de mare afinitate ai bazofilelor. IgE fixat pe cel ule reprezinta o proporþie importanta din IgE total. IgE este protejat de atacul proteazelor. La om. eliberata din mastocite.

neuronii his taminergici ai SNC reprezinta o sursa nemastocitara de histamina. Efectele variate se produc prin receptori distincþi: H1. 1993). În citoplasma bazofilelor ºi mastocitelor. . neur oni.anticorpi anti-IgE. ce reprezinta pâna la 40% din volumul celular. cutanat. de receptorii pentru Fc ? ai mastocitelor locale. celule sanguine. de dimer ii bivalenþi de IgE obþinuþi cu agenþi chimici de polime-rizare sau de lectinele care se leaga de resturile glu-cidice ale IgE. deoa-rece nu realizeaza legarea încruciºata a receptorilor (dupa Roitt. Activarea masto-citelor este mediata de legarea încruciºata a recep-torulu i Fc ?. de anti corpii anti-receptor care se fixeaza direct pe recep-torul pentru Fc ?. Faza I a este legarea anticorpilor citofili (IgE. Produce ede m ºi are rol important în reacþiile anafilactice.Localizarea strategica a mastocitelor se coreleaza cu alterarile patologice care se produc la nivel vascular gastrointestinal. reacþie catalizata de h istidin-decarboxilaza (o enzima citoplasmatica) ºi este depozitata în granule. bronºic. detectata iniþial în tegument. Aceasta poate fi realizata de legarea antigenului de IgE fixat pe recept orii pentru Fc ?. la microscopul electronic se observa gran ule electrono-dense. Mastocitele umane nu conþin serotonina. Histamina este larg distribuita în þesuturile organismului uman. Alþi factori activatori ai mastocitelor sunt: . anticorpi anti-receptor Fc ?. H3. Serotonina s-a izolat iniþial din ser (tonina din ser). Ele conþin media tori preformaþi. de anticorpii anti-idiotipici ai regiunii Fab ai IgE. de anticorpii bivalenþi care recunosc determinanþii izo-tipici ai regiunii Fc a IgE. Mastocitele conþin histamina (amina tisulara). celulele sistemului imunitar. La om. 116. ocular. cei mai importanþi fiind aminele biogene (histamina ºi serotonina).alergenul specific sau unul înrudit cu cel inductor al sintezei IgE. O cel ula umana conþine 2-3 pg de histamina. anticorpi anti-idiotipici. . Serotonina (5-hidroxi-triptamina) se formeaza prin decarboxilarea moleculei de t riptofan hidroxilat. care s-a sintetizat dupa conta ctul primar cu antigenul). Antigenele ºi anticorpii monovalenþi nu acti veaza mastocitele. exocrine.neuropeptide endogene. Fig. In vivo. histamina se sintetizeaza prin decarboxilarea histidinei. fapt care explica alergia determinata de stimularea sis temului nervos .peptidele bacteriene ce conþin formil-metionina . deoarece are efect vasoconstrictor. H2. Histamina acþion eaza asupra unei varietaþi largi de tipuri celulare: celule musculare netede.anafilatoxinele C3a ºi C5a .diferite lectine . Histidina Histamina Serotonina (5-hidroxi-triptamina) Mecanismul celular ºi molecular al reacþiilor de hipersensibilitate imediata de tip I Reacþiile de hipersensibilitate imediata de tip 1 se desfaºoara în mai multe stadii. celule endocrine. cerebral.

Astfel. Degranularea activeaza o lipaza care mobilizeaza acidul arachidonic din membrana mastocitului.diferite medicamente. proteoglicani (heparina. Fig. Stimulul activator al mastocitelor este transmis prin receptorii pentru IgE. Eliberarea mediatorilor preformaþi . G ranulele pline cu mediatori preformaþi. fuzioneaza cu membrana externa ºi elibereaza conþinutul: histamina. declanºatoare a fenome-nelor biochimice care duc la degranularea ºi e liberarea mediatorilor. dar absenta în bazofile) produce constricþia muºchilor netezi ai bronhiilor. carboxipeptidaza).. Con A). care conþin cantitaþi mari de lectine.activeaza C3 . Dupa legarea încruciºata a receptorilor pentru Fc ?. care leaga IgG cu afinitate mult mai mica. Mastocitu l este singura sursa endogena de heparina la om ºi la rozatoare.agenþi fizici (de exemplu.triptaza . Toate aceste substanþe induc patrun-derea Ca 2+ în mastocit. Fig. iar chimaza stimuleaza secreþia mucoasei bronºice. Degranularea mastocitelor este precedata de influxul masiv de Ca2+. În faza a II-a se produce activarea mastocitelor ºi degranularea lor. Mastocitele au ºi receptori pentru Fc ?. proteaze neutre(triptaza. Heparina are efec t anticoagulant. Prin metabolizarea acestuia se sintetizeaza mediatori noi ai reacþi ei de hipersensibilitate imediata. Inducerea ºi mecanismele efectoare ale hipersensibilitaþii de tip I. C5a sau su bstanþele medica-mentoase (ionoforii de Ca2+. Anafilatoxinele C3a. pe calea lipo oxigenazei se sintetizeaza leucotriene.heparina Moleculele de IgE pot fi legate încruciºat de lectine (PHA. Alþi stimuli activatori ai mastocitelor. morfina. 117. ACTH sintetic) act iveaza mastocitele pe o cale directa.histamina . din acidul arachidonic. Alergenul declanºator trebuie sa fie multivalent pentru a lega încruciºat doua molecul e de IgE fixate pe celula efectoare. 1998). Heparina este proteoglicanul predominant în mastocitele pulmonare umane. 118. membrana granulelor fuzioneaza cu membrana citoplasmatica ºi elibereaza conþin utul. Proteoglicanii din granulele mastocitelor au rol în împachetarea mediatorilor prefor maþi în granule. printr-o molecula de alergen. A ctivarea se datoreaza legarii încruciºate a doua situsuri Fab. prin asocierea l or cu resturile glucidice ale regiunii Fc. Triptaza (prezenta în mastocite. condroitin-sulfatul). iar pe calea ciclooxigenazei se formeaza . c himaza. Mastocitele conþin SOD ºi peroxidaza. temperatura scazuta) . Prelu crarea antigenului se face la nivelul mucoaselor. codeina. Astfel se explica urticaria produsa d e capºuni ºi cireºe. migreaza la periferia celulei. Reexpunerea la alergen declanºea za degranularea mastocitelor ºi producerea mediatorilor ce determina simptome aler gice (dupa Mirakian.

care se desfaºoara în câteva minute. ca raspuns la mediatorii fazei timpurii. . Reacþiile de hipersensibilitate imediata pot sa se produca la orice organism al un ei specii ºi se numesc reacþii anafilactice sau se manifesta numai la anumiþi indivizi predispuºi genetic ºi se numesc atopii (stari atopice). Prin constricþia celulelor e ndoteliale ºi creºterea permeabilitaþii capilare. În etapa a II-a. prin efectul chimiotactic faþa de celule le sanguine: ECF (eozinofil-chemotactic factor) determina afluxul de eozinofile NCF (neutrofil-chemotactic factor) PAF (factorul activator al plachetelor). acþiunea histaminei consta în contracþia muºchilor netezi ai tractului res pirator ºi digestiv. Chininele au efect vasodilatator ºi maresc permeabilitatea capilara. producând edem. LD4. LB4. la una sau la ambe le extremitaþi. Efectele mediatorilor mastocitari Manifestarile reacþiilor alergice. ªocul hipotensiv este una din manifestarile dramatice ale anafilaxiei generalizate. edem al mucoaselor ºi stimularea secreþiei lor. se produce edemul tisular. Histamina produce constricþia celulelor endoteliale ºi creºte perme abilitatea vaselor mici. În faza a III-a se sintetizeaza alþi mediatori. Acelaºi efect îl are serotonina. Chininogenul este alcatuit din 11 aminoacizi ºi (acid sialic)n. În prima etapa. ? faza tardiva se produce la 3-4 ore dupa expunerea la alergen. pot sa se produc a în doua faze: ? faza timpurie. Este o ?-globulina (2 mg/ml ser). Alþi mediatori ai fazei a II-a sunt chininele. inclusiv alergia respiratorie. LE4) determina contracþia de durata a muºchilor netezi . Ele se formeaza din chininogenul pl asmatic ºi sunt polipeptide mici: ? metionilchinina (Met-Lys-Arg-(Pro)2-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg) ? bradichinina(Arg-(Pro)2-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg) ? calidina (lisil-bradichinina): Lys-Arg-(Pro)2-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg. Leucotrienele (LC4. histamina produce dilatarea vaselor periferice ºi rezultatul este s caderea brutala a tensiunii arteriale. datorita infiltr atului celular. care întreþin în timp diferitele efecte in iþiate de mediatorii eliberaþi din mastocite. datorita eliberarii mediatorilor preformaþi.prostaglandine ºi tromboxan. Exemple de reacþii de hipersensibilitate de tip I Prima reacþie de hipersensibilitate imediata a fost descrisa de Prausnitz ºi Kustner .

anafilaxia se induce prin injectarea intravenoasa a unei doze mici (1m g) de albumina serica bovina. este declanºata ºi de alþi factori: penicilina. convulsie. tahicardie. Raspunsul sistemic cu reacþii tegumentare generalizate. cu eritem. în decurs de 3-4 minute. Clinic. antrenând ºi insuficienþa respiratorie. Sensibilitatea alergica a pacienþilor variaza în limita a circa 1/1000. agitaþie motorie. congestia ficatului. ªocul vascular se datoreaza ieºirii plasmei în spaþiu extravascular. blocaj respirator. însoþita de eritem (urticarie). care determina o stare opusa celei de protecþie. Anafilaxia generalizata (sistemica) este forma cea mai grava a hipersensibilitaþii imediate. aloseru ri. a þesutului pulmonar. angioedem. O i njecþie secundara la câteva saptamâni mai târziu. Prima reacþie de anafilaxie generalizata a fost descrisa la câine. urticarie. hipotensiune. tulburari gastrointestinal e. Daca alergenul este injectat în piele. phylaxis = protecþie) se caracterizeaza printr-o dinamica exploziva a manifestarilor. asupra mamiferelor. ºoc hipotensiv. viespe) ºi se manifesta prin urticar ie generalizata. Mult timp s-a considerat ca anafilaxia generalizata este o manifestar e patologica. care poate duce la ºoc vascular hipotensiv ºi asfixie sec undara prin constricþie bronºica ºi laringiana. aritmie cardiaca. atât la om cât ºi la animale se produc ambele tipuri de reacþii anafilactice. cât ºi locale. spasmul muºchilor bronºici. este tegumentul . Administrate în doze mari. edem laringian. raspunsul este sistemic. Muºchii netezi bronºici ai cobaiului sunt foarte sensibi li la histamina ºi bronhoconstricþia fatala este caracteristica anafilaxiei la aceas ta specie. cianozarea mucoaselor. La cobai. dar dozele mici sunt suportate. edem laringian. Intensitatea manifestarilor este dependenta de gradul de sensibi litate. La autopsie se observa ed emul mucoasei intestinale. hipotensiune medie. heteroseruri. cu paralizia muºchilor respiratori ºi ºocul fatal. moarte. La 8 zile dupa injectarea dozei sensibilizante. tuse zgomotoasa. veninul insectelor (albina. aritmie cardiaca. an imalul devine sensibil la ºocul anafilactic ºi are sensibilitate maxima la 21 de zil e. reacþia este limitata la locul injecþiei ºi se nu meºte anafilaxie cutanata. pierderea reflexelor de micþiune ºi de fecaþie. str anut. Raspunsul anafilactic este prompt ºi ma nifestarile încep în primele zeci de secunde: piloerecþie dorsala. Reacþiile anafilactice generalizate la om se manifesta în primul rând faþa de alimente ºi se exteriorizeaza prin urticarie generalizata. atât generalizate. Instalarea starii de ºoc este ac celerata de injectarea intravenoasa a dozei secundare. recuperarea funcþionala se poate face într-o ora. M anifestarile clinice ale reacþiilor de hipersensibilitate sunt dependente de calea de patrundere a alergenului ºi de cantitatea de histamina eliberata. sunt asociate cu un niv el scazut al histaminei plasmatice (sub 1 ng/ml). este asociat cu creºterea con centraþiei plasmatice a histaminei peste nivelul de baza. Doza declanºatoare a ºocului este mai mare. Reacþiile cuta nate medii. Reacþia ampla care pericli . rezultând scaderea volumului sanguin. Richét ºi Port ier studiau biologia meduzelor ºi toxicitatea extractelor apoase ºi glicerinate din celenterate. In r ealitate. Scaderea debitului cardiac d uce la hipoxie ºi acidifierea mediului intern. indusa numai în condiþii experimentale la animalele de laborator. bronhoconstricþie. În 1902. dispnee severa. datorita ºocului toxic. prurit. adica are loc o anafilaxie generalizata. termenul de anafilaxie semnifica sindromul care rezulta din eliberarea unor mediatori prefo rmaþi ºi generaþi de novo în mastocite. cianoza . produce o reacþie anafilactica generaliz ata. dureri de cap. Daca alergenul este injectat intravenos. Anafilaxia generalizata la om. Daca sfârºitul nu este letal.Reacþiile anafilactice (ana = opus. Urticaria afecteaza 15-23% din po pulaþie Suportul manifestarilor patologice care însoþesc aceste reacþii. Tabloul acestor modificari patologi ce se succede în câteva minute. extractele produc moar tea imediata a câinelui.

Termenul de atopie defineºte starile de hipersensibilitate imediata cu substrat ereditar. cu hipotensiune severa. Anticorpii anti-penicilina aparþin izotipurilor IgE ºi IgG4 ºi se gasesc chiar în serul persoanelor netratate cu penicilina. Inervaþia simpatica este vasoconstrict oare ºi diminua fluxul sanguin. da r ºi de reactivitatea organismului. iar astmul bronºic. Fig. Reacþii atopice. în parul animalelor. Reacþiile atopice au un tablou clinic mai simplu ºi se produc atunci când reacþia alerge nului cu anticorpii specifici are loc pe suprafaþa unei mucoase sau în epiteliul teg umentar. Hipersensibilitatea imediata la penicilina produce circa 500 decese/an/glob. Mecanismul rinitei alergice (dupa Frankland. histamina are efect vasodilatator asupra vaselor periferice. Starile atopice se manifesta la 10-20% di n populaþie. cu ur matoarele manifestari: eritemul conjunctivei oculare. sub forme variate. apro ape sigur are caracter alergic. se degranuleaza. declanºeaza reacþia alergica. de 1 2 ng/ml. în care albumi na este un marker mult mai stabil decât mediatorii din categoria citochinelor. iar du pa stimularea alergenica. Mastocitele mucoasei nazale(denumite MCT) conþin histamina ºi triptaza. La om. o planta care raspândeºte o cantitate mare de polen (10 0 kg/planta/an). Intensitatea simptomelor depinde de nivelul cantitativ al expunerii la polen. 1998). care se gasesc în polen. manifestarile rinitei sunt dependente de particularitaþile unice al e vascularizaþiei nazale. Exista situaþii grave. acidul penicilenic). inexplicabile. In pr imul rând. Foarte raspândite sunt alerg iile la polenul de Ambrozia. edemul mucoasei nazale ºi se creþia apoasa abundenta. Mediatorii mastocitari produc o hiperemie a mucoasei nazale. cu crize a mple. Rinita alergica perena se datoreaza contactului cu praful de casa ºi de animale. Curgerea sângelui este controlata de fibrele nervoase vegetative. Variaþiile volumului san guin din þesutul venos erectil regleaza rezistenþa tractului nazal la coloana de aer .teaza viaþa. Cele doua forme extreme de manifestari alergi ce sunt determinate de alergenele inhalate. dupa o expunere minimala. stop cardiac ºi respirator. prin con tracþia muºchilor cailor respiratorii. De ac . 119. ca stimulator a l creºterii. conferite de þesutul venos erectil. fibrilaþie ventriculara. cu scaderea presiunii vasculare. în praful de ca sa(ce conþine alergene de acarieni). la poarta de intrare. Umplerea cu sânge a acestui þesut produce congestia mucoasei. spasmul muºchilor bronºici . Originea penicilinei este în masa miceliana d e la fabricile de antibiotice. Alergenele inhalate produc manifestari locale. Inflamaþia nazala se datoreaza transudarii. e dem ºi transudarea lichida. Mecanismul rinitei alergice este diferit de al altor manifestari alergice. În al II-lea rând. Reexpunerea la polen în sezonul urmator. care se adauga în hrana animalelor. dar concentraþia plasmatica a histamine i nu se modifica. Daca rinita are caracter sezonier sau este dependenta de condiþiile de mediu. Probabil ca sinteza lor a fost indusa de penicilina din carne. Rea cþia este declanºata de penicilina nativa sau de derivaþii rezultaþi din degradarea ei ( acidul peniciloic. limitate la om. este asociata cu nivelul crescut al histaminei. stranut. iar tonusul simpatic are activitate ciclica. Rinita alergica sau febra de fân este forma cea mai simpla a atopiei ºi se manifesta prin secreþie abundenta a glandelor epiteliului nazal. cu conjunctiva oculara ºi determina o stare de sensibilizare a aparatului re spirator. Grauncioarele de polen vin în contact cu mucoasa nazala ºi respirat orie. exista diferenþe funcþionale între mastocitele mucoaselor ºi ale þesutului conju ctiv.

caile aeriene ale astmaticilor se caracterizeaza prin inflam aþie cronica. c ireºe. capºuni. care includ ob strucþia cailor aeriene ºi hiperreactivitatea cailor aeriene. Alergiile la alimente formeaza o categorie de stari atopice foarte comune la cop ii ºi se manifesta faþa de alergene din lapte. Reacþiile alergice locale se caracterizeaza prin erupþii urticariene (pustule eritem atoase) la nivelul mucoasei bucale. La vârsta adulta. Simptomele sunt arsura. cu infiltrarea intensa a mucoasei bronºice. Raspuns ul tardiv. Limfocitele TCD4 au rol esenþial în patogeneza astmului. edemul ºi eritemul. de leucotriene ºi prostaglandine. Raspunsul rapid se caracterizeaza prin edemul mucoasei. însoþite uneori de tulburari digestive (colici a bdominale. de celulele epiteliale ale mucoasei ºi de celulele dendritice. acidul nicotinic ºi esterii sai din alimente. în ultima decada s-a acceptat ca astmul este.eea. de ordinul minutelor. consecutive expunerii la alergen. care. alergenul este înglobat. Pacienþii cu astm alergic au o concentraþie de IgE de 6 ori mai mare decât ast maticii nealergici. Faza primara a rinitei (stranut. îngroºarea sub mucoasei. la 3-6 ore dupa stim ularea cu alergenul. din ºampoane. iar faza tardiva (obstrucþi e nazala ampla prin hiperreactivitate ºi anosmie) este dependenta de bazofile. diaree). mucoasa nazala are o perioada de repaus la fiecare 2-4 ore. 9. Structural. Aceste modificari se asociaza cu manifestarile clinice. 10. în primul rând. Dupa expuneri repetate la doze mici de alergene. indivizii at opici sintetizeaza IgE. este o maladie cronica i nflamatorie a plamânului. hiperplazia celulelor mucoase. M anifestarile astmatice imediate sunt dependente de eliberarea histaminei din mas tocite. poate sa persiste câteva zile. din unguente) sau de agenþi fizici (traumatisme. M ecanismele ei nu se cunosc. se desfaºoa ra în doua faze: faza timpurie. 5. cu o prevalenþa crescânda a morbiditaþii ºi mortalitaþii în ultim doua decenii. o boala inflam atorie. eozinofile ºi mastocite. Cea cronica se manifesta prin apariþia zilnica s . iar caile nazal e se pot obtura alternativ. Expunerea secundara la alergene iniþiaza raspunsul imun hu moral. oua. asociata cu degranularea mastocitelor. Unii astmatici alergici dezvolta raspunsul de faza tardiva. Aceºtia stimuleaza eliberarea factorilor chimici inductori ai urticariei. cu limfocite. In plamânul astmatic. rinoree. obstrucþie nazala) este dependenta de hi stamina din mastocite. ulei de peºte. acidul ben zoic. ceea ce confirma relaþia dintre concentraþia IgE ºi starea patolog ica. stimulatoare ale sintezei de IgE . Nu toate urticariile tegumentare sunt determinate de reacþii alergice. creºterea tonusului muºchilo r netezi ºi îngustarea cailor respiratorii. Urticaria n eimuna de contact poate fi declanºata de agenþi chimici (salicilaþi. cu descuamarea epiteliului. Limfocitele Th-2 secreta IL-4. portocale. ce consta în raspunsul inflamator. dar ºi a neutrofilelor ºi limfoci telor din sânge. subiecþii vor manifesta reacþii alergice respira torii. în absenþa terapiei. dar efectele se manifesta asupra endoteliului vascul ar. din parfum. 6. prelucrat ºi prezentat de ma crofagul alveolar. din guma de mes tecat. o varianta complexa a reacþiilor atopice. sulfiþi. Manifestarile reacþiilor alergice la alimente pot fi locale sau ge neralizate. este asociat cu migrarea eozinofilelor. Astmul bronºic alergic are determinism multifactorial. ciocolata. atopia (predispoziþia genetic a de a sintetiza IgE ca raspuns la aeroalergenele comune) fiind cel mai comun fa ctor predispozant. 13. Astmul alergic. Deºi s-a considerat ca este o boala a muºchilor netezi ai cailor resp iratorii. în parenchimul pulmonar. acidul sorbic. usturimea. consta în raspunsul bronhospas tic ºi faza tardiva. fr igul). de ordinul orelor. Evenimentele reacþiei alergice. Urticaria este acuta sau cronica. pruritul.

limbii. . Iata principalele cauze: . Numarul lor depaºeºte pe acela al al ergiilor. În manifestarile cu angioedem.feniletilamina produce migrena. de la un lot la altul.tiramina de origine alimentara determina dureri de cap pulsatile ºi hipertensiun e. fara urme în cazul reacþiilor acute sau persista mai multe zile la cele c ronice. De aceea. 1998). g lucide. Erupþia tegumentara dispare la 24-48 ore. . enzime proteolitice. în clinica. . însoþite de prurit.benzoatul de origine alimentara ºi din acidul benzoic produce astm ºi rinita. pleoapelor. Preparatele de alergene sunt foarte heterogene.coloranþii alimentari (în special culoarea galbena) produc astm ºi alte reacþii alergi ce. ºocul a nafilactic) apar adeseori din cauze nealergice. Urticaria implica dermul superficia l. O problema esenþiala pentru diagnosticul ºi tratamentul alergiilor. pe tegument apar leziuni eritem atoase (macule) ºi edematoase. În toate cazurile de urticarie. cauzata de stimuli fizici.au aproape zilnica a leziunilor tegumentare. rinita. Leziunea cutanata eruptiva este datorata creºterii permeabilitaþii capilarelor ºi dila tarii venulelor. dar poate fi afectata orice zona corporala. produc dureri de cap. Extractele fungice conþin proteine. Lichidul vezic ulelor eruptive este infiltrat cu limfocite ºi PMNN. .histidina din alimente este precursorul histaminei. edemul se extinde subcutan sau submucos ºi leziunil e pustulare sunt mai mari ºi pot sa dureze 72 de ore. iar cantitatea de alergen specific.glutamatul monosodic (agent de aromatizare) produce astm. variaza de la câteva procente pâna la 50% din proteina totala. enzime glicolitice. imuna sau neimuna. angioedem (Girard. urticarie. . se testeaza eventualele m anifestari de hipersensibilitate. e fortul major s-a orientat în direcþia clonarii alergenelor de importanþa clinica major .histamina se gaseºte în cantitaþi mari în unele alimente ºi activeaza mediatorii specifi ci ai reacþiilor alergice.aspirina induce astm. . . în cantitaþi variabile. Se manifesta la nivelul buze lor. astm.bisulfitul de sodiu. înconjurata de o zona de culoare roºie intensa. este gradul înalt de variabilitate biochimica a alergenelor. pentru un interval de cel puþin 6 sap tamâni. bioxidul de sulf ºi metabisulfiþii (conservanþi) produc simptom e ale tractului gastrointestinal. Plasma paraseºte patul vascular ºi determina formarea pustulei tegu mentare pruriginoase. as tm. din cele m ai multe extracte comerciale. . distrug vitaminele B. Simptomele clinice ale alergiilor (urticarie. înainte de administrarea unor medicamente. Pseudoalergii. Testarea starilor atopice Pentru prevenirea accidentelor provocate de reacþiile de hipersensibilitate imedia ta. cu cantitaþi variabile de alergene m ajore. alergene minore ºi proteine irelevante. Extractele sunt amestecuri complexe.

de catre limfocitelor T ºi B ºi. Testele cutanate constau în injectarea subcutana a alergenelor la diferite diluþii. Determinarea cantitativa a IgE seric al pacientului. Existenþa numeroaselor izoforme ale aceleiaºi molecule de alergen. ca o consecinþa. Majoritatea alergenelor s-a clonat ºi unele sunt disponibile la un nivel modera t sau chiar înalt de puritate.alergenul (de exemplu. pentru diagnostic. este probabil. pr in apariþia la locul injectarii. Disponibilitatea preparatelor antigenice omogene. contracþia muºchilor bronhiilor ºi a mucoasei gastrointestinale.se adauga ser imun de iepure. Astfel. leaga numai unele izoforme ale alergenului. asupra terapiei dezordinilor alergice. dar au propri etaþi distincte de combinare cu anticorpii sau de activare a clonelor de limfocite T specifice. . Preparatele de alergene pentru diagnostic sunt heterogene ºi deriva din surse natu rale care conþin majoritatea sau toate izoformele de alergen. reacþia de hipersensibilitate se manifesta în câteva minute. cu grade diferite de sensibilitate. care conþine IgG marcat radioactiv. Rinita alergica necesita terapie antihistaminica lo cala. De aceea se considera ca un numar m ic de alergene (circa 40) ar putea sa fie suficiente pentru a identifica majorit atea indivizilor alergici. Alergenul injectat (sau inoculat) se leaga specific de IgE fixat pe mastocitele din piele. Mastocitele elibereaza histamina în câteva minu te.proba de ser de cercetat se pune în contact cu alergenul fixat pe suport. vasodilataþia. va rezolva unele probleme. medicamentelor. deoarece intra în competiþie cu receptorii pentru histamina ai celulelor þinta. ramâne cel mai bun criteriu d e diagnostic. Leziunile locale ale r eacþiei de hipersensibilitate imediata se reproduc prin injectarea unei cantitaþi mi ci de histamina. Medicamentele antihistaminice au efect antagonic faþa de histamina. foarte asemanatoare ca secvenþa a aminoacizilor. Masurile de evitare a alergenelor sunt ideale pentru prevenirea reacþiilor: evitar ea alimentelor. anti-IgE uman. as ociata cu grade diferite de recunoaºtere a epitopilor sai. Inlocuirea acestor a lergene cu cele clonate. Multe alergene.a. înconjurata de o zona mai extinsa de eritem. anticorpii d e la diferiþi pacienþi alergici. IgE se dozeaza prin metoda RIA: . în special cele de natura proteica. IgE di n ser se fixeaza pe alergenul imobilizat. a unei reacþii inflamatorii pruriginoase. Teofilina(o metilxant . eritem (vasodilataþie) ºi prurit.se masoara indirect cantitatea de IgE fixata pe suport. La organismul alergic. evitarea contactului cu animalele al caror praf este alergic. dar va cr ea altele. . Combaterea starilor de hipersensibilitate imediata de tip I se face prin evitare a alergenelor. se poate blo ca creºterea permeabilitaþii vasculare. combaterea mucegaiului din încaperile lo cuite. cauzând edemul localizat. c u puritate ºi activitate biologica definite. Ele sunt rezultatul variaþiei alelice a numeroaselor proteine vegetale ºi fungice. prin masurarea cantitaþi i de IgG radioactiv legat specific. Cromoglicatul de sodiu protejeaza pacienþii astmatici. prin terapie medicamentoasa ºi prin imunoterapie. va avea un impact major asupra diagno sticului ºi probabil. se prezinta într-o multitudine d e izoforme naturale. controlul prafului de casa. Unii cercetatori apreciaza ca majoritatea indivizilor raspund la un n umar limitat de epitopi ai oricarui alergen. Reacþia de hipersensibilitate la proteinele sali vei de þânþar are acelaºi aspect. . penicilina) se fixeaza pe suportul inert (dextran). Ca dovada.

apar deficienþele selective ale claselor de imunoglobuline. a evi denþiat faptul ca cele doua compartimente celulare ale sistemului limfoid sunt sem iautonome. Dupa o creºtere iniþiala a IgE circulant. .pot fi rezultatul unor defecte genetice intrinsece ale celulelor limfoide. metabolismul purinelor).alteori se produc deleþii ale genelor care codifica unele izotipuri de lanþ greu ( H). . . Deficienþa poate fi datorata lipsei unor enzime esenþiale pentru metabolismul celule i (de exemplu. în doze gradat crescânde.imunodeficienþele pot surveni ca rezultat al catabolizarii imunoglobulinelor cu . pâna la plasmocit. adevarate ?e xperienþe ale naturii?. din punct de vedere clinic. car e se manifesta prin erori ale diferitelor trepte de maturare. s e produce declinul. pâna la celula T matura ºi respectiv. Imunoterapia sau hiposensibilizarea consta în administrarea planificata a alergenu lui la un pacient pentru a diminua sinteza IgE. care se succed de la celula stem pluripotenta. Imunodeficienþele pot fi înascute (primare) sau dobândite (secundare) ºi se datoreaza ma i multor cauze: . Astfel. GALT). astmul bronºic ºi a nafilaxia la veninul de insecte pot raspunde la aceasta terapie. Locul IgE este luat de IgG care fixeaza alergenul ºi-l împiedica sa stimuleze mastocitele.imunodeficienþele pot fi rezultatul perturbarii mecanismelor reglatoare ale celu lelor Th ºi Ts. 1 Atopia defineºte o stare de hipersensibilitate imediata locala. atât în expresia l or imunologica-clinica.imunodeficienþele se pot datora slabei dezvoltarii a mediului necesar diferenþieri i ºi maturarii celulelor limfoide (timus. Rinita alergica. au contribuit dec isiv la fundamentarea concepþiei actuale cu privire la organizarea ºi funcþionarea sis temului imunitar. cât ºi în privinþa mecanismelor celulare ºi moleculare implicate. p 8 p p ImunodeficienÞele Organismele imunodeficitare reprezinta. alaturi de studiile experimentale. care controleaza raspunsul imun mediat celular ºi humoral. Consecinþa este absenþa limfocitelor din org anele limfoide ºi din circulaþie. ce se manifesta la persoane cu predispoziþie ereditara. .ina) relaxeaza muºchii netezi bronºici. care. Maladiile cu substrat imunitar (imunodeficienþele) sunt heterogene. deoarece între ele exista multiple interdependenþe funcþionale. Analiza cazurilor clinice ale indivizilor imunodeficienþi. Alergenul este injectat saptamânal. blocând reacþia alergica.

Disgamaglobulinemiile selective se caracterizeaza prin incapacitatea sintezei un ui anumit izotip imunoglobulinic. Se cunosc deficienþe selective ale IgM. Imunodeficienþele înnascute Imunodeficienþele înnascute (primare) au fost descoperite de O. Circa 50% din imunodeficienþe se datoreaza sintezei deficitare a anticorpilor. deoarece în aceasta perioada imunoglobulinele materne asi gura protecþia antiinfecþioasa. IgG are concentraþia de 1/10 (1 mg/ml faþa de 10 mg/ml). iniþial. Agenezia timica este însoþita de absenþa par atiroidelor ºi de aceea. In þesuturile limfoide lipsesc plasmocitele. pacienþii devin foarte sensibil i la infecþiile tegumentare cu bacterii piogene ºi la infecþii ale tractului respirato r cu streptococi. La elect roforeza. Maladia afecteaza baieþii ºi se transmite prin cromosomul X. 20% sunt imunodeficienþe combinate. IgA sau ale IgM ºi IgA. Lipseºte IgA. iar deficienþele sintezei IgG ºi IgM se însoþesc cu creºterea sensibilitaþii f de infecþiile tegumentare cu bacterii piogene: Streptococcus. sau chiar datorita pierderii imunoglobulinelor din sânge ºi din sec reþii. H. Pacienþii sunt lipsiþi de reactivitate a imunitara mediata humoral. hipogama. Agama-. reflectata în valorile normale ale concentaþiei imu noglobulinelor. cu excepþia hepatitei B (care evolueaza rapid spre ciroza) ºi a celor cu ent erovirusuri. mal formaþii cardiace. timusul exista sub forma glandelor ectopice. Sindromul Di George este consecinþa hipoplaziei sau ageneziei timice. Bruton (1952). codificata de gena mutanta. Limfocitele T au valori numerice normale. pacienþii.1%). În mod normal limfocitele B rep rezinta 5-18% din totalul limfocitelor circulante. Deficienþa se datoreaza abs . faþa de bacteriile intracelulare sau faþa de infecþia fungica cu Pneumocysti s carinii.o rata excesiva. Timusul este foarte redus ca dimensiuni sau chiar lipseºte la 1/3 dintre pacienþi. resping alogregele. pacienþii manifesta sensibilitate înalta faþa de infecþ e virale. Pacienþii au reactivitate normala a imunitaþii mediate celular: testul hipersensibil itaþii întârziate la tuberculina este pozitiv. 18% sunt deficie nþe ale fagocitelor ºi 2% sunt deficienþe ale proteinelor complementului. meningococi. In cursul vi eþii embrionare se produce o perturbare a dezvoltarii structurilor derivate din pe rechile a 3-a ºi a 4-a de pungi faringiene. Absenþa limfocitelor B mature se datoreaza defectelor de maturare. 10% sunt imunodeficienþe celulare. prezinta alte simptome: hipocalcemie. Daca supravieþuiesc. atât celular. Dupa vârsta de 5-6 luni. proporþia l or este foarte mica (mai puþin de 0. Imunodeficienþa severa combinata (scid) se caracterizeaza prin deficitul ambelor c ompartimente ale imunitaþii. cât ºi cel humoral. iar IgM are concentraþia de 1/100 din valorile nor male. odata cu descrierea agamaglobulinemiei ºi hipogamaglobulinemiei infantile sex-lincata. Imunitat ea mediata humoral este normala. deºi celulele limfoide ºi imunoglobulinele sunt normale sub aspect numeric ºi res pectiv. Deficienþele IgA se asociaza cu o frecvenþa crescuta a infecþiilor tractului digestiv ºi respirator. iar foli culii limfoizi nu se formeaza nici dupa stimularea antigenica repetata. cantitativ. dar la aceºti pacienþi. prin admi nistrarea intravenoasa a gamaglobulinelor. influenzae. la câþiva ani. dar lipsesc ºi hemaglutininele ? ºi ß. serul pacienþilor nu releva fracþia gamaglobulinica. Vaccinurile virale atenua te sunt bine suportate ºi nu produc infecþii clinice. determinate de tirozin-kinaza nefuncþionala. Pacienþii ramân asimptomati ci în primele luni de viaþa.ºi disgamaglobulinemiile selective se amelioreaza net. Staphylococcus. Adeseori. limiteaza infecþiile virale. IgA ºi IgG. IgM ºi IgG.

Creºterea ratei catabolismului poate sa con duca la o deficienþa selectiva a unei clase de imunoglobuline. Seleniul este important pentru f uncþia celulelor T. proporþional cu gradul perturbarii funcþiei de sita a endoteliului glomerular. al inflamaþiilor ºi în imunosupresia pacienþilor cu transplant de organe. dar turnover-ul este rapid. ciclofosfamida ºi azatioprina. Imunodeficienþele dobândite pot fi cauzate de hipercatabolismul imunoglobulinelor. unei malignitaþi (limfom) sau datorita creºterii presiunii hidrostatice în ins uficienþa cardiaca severa congestiva. folosite în tratamentul neoplaziilor. deprima imunitatea mediata celular. la nivelul tractului urinar sau gastrointestnal. A II-a cale majora a pierderii majore a imunoglobulinelor este tractul gastroint estinal. datorita unei infecþii (de exemplu. dupa administrare prelungita. sunt importanþi ºi alþi factori c are condiþioneaza funcþia filtrului renal. predispune la infecþii. iar IgM ramâne norma l. Ac easta se caracterizeaza prin dilatarea excesiva a canalelor limfatice ºi este însoþita de pierderea masiva de proteine ºi chiar a limfocitelor. Deficienþa fierului creeaza condiþii predisp ozante pentru candidoza mucocutanata cronica. Deficienþa zincului supreseaza funcþia celulelor T ºi predispune la infecþii oportuniste. ceea ce sugereaza ca. Imunodeficienþe induse de medicamente. Pierderea urinara este consecinþa d efectelor renale glomerulare. la nivelul vaselor limfatice. iar neutropenia predispune la infecþii cu bacterii Gram negative ºi la infecþii fungic e. Nivelul seric al IgG scade. cu excepþia limfangiectaziei intestinale. dar ºi nivelul seric al imunoglobulinelor.enþei celulelor stem de origine a limfocitelor. Deficienþa parþiala la copii. datorate unor cauze patologice care interfera direct sau indirect cu funcþia imunitara. Imunodeficienþele dobândite se pot datora pierderii excesive a imunoglobulinelor. B ºi granuloc itele. Rata sintezei imunoglobulinelor este normala sau crescuta. C oncentraþiile serice ale imunoglobulinelor reflecta raportul dintre rata sintezei ºi rata catabolismului acestor molecule. datorita hipoplaziei generalizate a þesutului reticular hematopoetic. Dilatarea vaselor limfat ice este cauzata de obstrucþia limfatica. care interfera cu . Compuºii steroidici utilizaþi în tratamentul maladiei reumatismale. utilizate în tratamentul malignitaþilor. Cele mai multe medicamente citotoxice ºi imun osupresoare. Cele mai multe situaþii patologice la acest nivel nu induc hipogamaglobulinemie. Lipsesc limfocitele T. a unor disfuncþii tubulare sau unor defecte combinat e. Imunodeficienþele dobândite Imunodeficienþele dobândite (secundare) cuprind diverse maladii. Pentru restabilirea funcþiei imunitare se impune transplantul maduvei osoase. tuberc uloza). Imunodeficienþe datorate micronutrienþilor. Organ ele limfoide secundare sunt hipoplazice. Totuºi. deprima funcþia imunitara celulara ºi humorala. IgG3 ºi IgG4 ramân norma le. ce se manifesta pri n hipoproteinemie. Lipsesc imunog lobulinele serice. Deficienþele glomerulare sunt asociate cu pierderea proprietaþilor de sita ale endot eliului capilarelor glomerulare. Unele imunodeficienþe sunt consecutive altor procese patologice. datorita pierderii excesive a protein elor la nivel intestinal. Moleculele imunoglobulinice mici (IgG) trec în ur ina cu o rata superioara faþa de moleculele mari (IgM). iar timusul este absent. în afara greutaþii moleculare.

efectorii sistemului imunitar: deficienþa renala sau hepatica are ca efect acumul area substanþelor toxice în organism, cu efect supresor asupra reactivitaþii imunitare . Dezechilibrul endocrin, cu producerea în exces a cortizonului suprarenalian (în mala dia Cushing) este asociat cu imunodeficienþa. Cortizonul lizeaza limfocitele T ºi B circulante ºi diminua monocitele periferice. Starile neoplazice, în special cele care afecteaza sistemul imunocitar, monocitar sau granulocitar induc un deficit al funcþiei imunitare. In maladia Hodgkin ? neop lazia liniei monocitare a ganglionilor limfatici ? se instaleaza deficienþa imunit aþii mediate celular, dar imunitatea humorala este normala. In alte malignitaþi, efe ctele neoplaziei asupra sistemului imunitar, nu s-au putut disocia de efectele p rovocate de caºexie. Mielomul multiplu (tumora plasmocitara localizata în maduva osoasa) este însoþit de sc aderea cantitativa severa a tuturor claselor de imunoglobuline normale ºi de aici, deficienþe ample ale imunitaþii humorale, dar imunitatea celulara ramâne normala.

Imunodeficienþa consecutiva infecþiei cu HIV

Imunodeficienþa consecutiva infecþiei cu virusul HIV este, în esenþa, expresia incapacit aþii organismului uman de a neutraliza virionii, în timpul fazei acute a infecþiei. Du pa contactul primar cu antigenele HIV, organismul se apara prin mecanisme imunit are specifice. Se sintetizeaza anticorpi specifici, la un titru crescut. Testul ELISA pentru diagnosticul infecþiei cu HIV se bazeaza pe detectarea anticorpilor a nti-HIV. Titrul maxim al anticorpilor se coreleaza în timp, cu nivelul viremiei. Imunitatea mediata celular anti-HIV se detecteaza foarte timpuriu dupa infecþie ºi e ste dominata de numarul mare de limfocite TCD8, al caror numar creºte de 10-20 de ori faþa de valorile normale (200-600/?l). Ele manifesta activitate citotoxica spe cifica anti-HIV ºi lizeaza limfocitele infectate, care expun pe suprafaþa lor, prote inele env (SU ºi TM). Limfocitele TCD8 diminua viremia primara, atât prin efect citotoxic direct asupra celulelor în care virusul se replica, cât ºi prin efect represor asupra replicarii vir ale, mediat de citochine. Celulele NK lizeaza celulele infectate prin mecanismul ADCC. Raspunsul imun primar, humoral ºi celular represeaza replicarea virala dupa infecþie . Deºi foarte energic, raspunsul imun primar nu elimina complet virusul ºi nici celu lele infectate. Organismul nu se sterilizeaza deoarece anticorpii specifici anti -HIV, produºi în timpul infecþiei primare, nu au activitate neutralizanta optima. Anti corpii raspunsului imun primar, în esenþa, nu au efect protector, deoarece raspunsul imun este neadecvat, fie cantitativ, fie calitativ. O proporþie importanta a viri onilor nu este neutralizata, pastrându-ºi infecþiozitatea. Ramân de asemenea, multe celu le infectate cu virus, în special în ganglionii limfatici, atât limfocite cât ºi celule fo liculare dendritice. Anticorpii neutralizanþi se detecteaza mai târziu, dupa trecerea de la faza acuta a infecþiei, la faza cronica. Probabil ca anticorpii neutralizanþi sunt specifici faþa d e epitopii care nu sunt expuºi pe virionii asamblaþi în cursul infecþiei primare sau ant icorpii raspunsului imun secundar sufera fenomenul maturarii de afinitate ºi se le aga mai eficient de epitopi. Pe masura ce infecþia progreseaza, anticorpii neutralizanþi sunt înlocuiþi cu anticorpi

stimulatori (enhancing) ai infecþiei. Anticorpii stimulatori favorizeaza infecþia ce lulelor, prin intermediul receptorului pentu C3 sau pentru Fc. Ineficienþa anticor pilor este explicata prin aceea ca una din glicoproteinele de înveliº al virionilor este foarte glicozilata (circa 24 de situsuri de glicozilare), pe o secvenþa de 48 1 aminoacizi. Gruparile glucidice mascheaza epitopii antigenici ºi împiedica neutral izarea virusului. Imunodeficienþa grava este consecinþa directa a scaderii dramatice a numarului de li mfocite TCD4 circulante, de la circa 1000 la 100/?l. Daca în stadiul preclinic, pr oporþia limfocitelor producatoare de virus este de 1/40, în stadiile avansate, propo rþia este 1/10. Cauza principala a scaderii numarului de limfocite TCD4 este liza consecutiva in fecþiei cu HIV. Proteinele virale sintetizate în celula au efect toxic. Legarea HIV de membrana ºi penetrarea în celula, este asociata cu creºterea volumului celular. Cel ula pierde controlul influxului ionilor ºi al apei. Aceste modificari s-au reprodu s in vitro cu glicoproteina 120 de HIV. Efectul toxic al glicoproteinelor virale este reversat de antagoniºtii canalelor de Ca2+, utilizaþi în clinica pentru a atenua anomaliile neurologice consecutive infecþiei cu HIV. La pacienþii infectaþi cu HIV, o proporþie semnificativa de limfocite, dupa stimularea cu antigenele virale, în loc sa se activeze ºi sa se divida, se sinucid prin apopto za, adica prin activarea programului genetic al morþii.

O alta cauza a imunodeficienþei o constituie anergia limfocitelor. Cele doua glico proteine (120 ºi 41)rezulta prin clivajul enzimatic al proteinei precursoare 160. Clivajul proteinei 160 este esenþial pentru infecþiozitatea virala. Glicoproteina 12 0 asociata necovalent cu gp 41pe suprafaþa înveliºului viral, este uºor eliberata de pe suprafaþa celulei ºi a înveliºului. Glicoproteina 120 sintetizata în exces, se gaseºte libe a(?solubila?) în sânge ºi se leaga de receptorul CD4, producând perturbari ale reactivit aþii imunitare, prin blocarea reactivitaþii limfocitelor. Afinitatea interacþiunii gp 120 cu CD4 este conferita de resturile sale glucidice. Starea de anergie poate f i reversata sub acþiunea stimulatoare a IL-2. Complexele imune gp 120-anti gp 120 s-au identificat pe suprafaþa limfocitelor, la pacienþii infectaþi cu HIV. HIV-1 infecteaza limfocitele TCD4, dar ºi monocitele, macrofagele, celulele dendri tice, celulele Langerhans, celulele trofoblastice placentare, neuronii. Scaderea ampla a numarului de limfocite TCD4, detectabila în testul transformarii blastice cu mitogene, anuleaza funcþia lor reglatoare asupra funcþiei imunitare. Lim focitele viabile asigura persistenþa infecþiei. Diminuarea sintezei IL-2 încetineºte pro liferarea ºi diferenþierea limfocitelor Tc. In absenþa celulelor Tc activate, multipli carea virala este necontrolata. Consecutiv scaderii sintezei IL-2, diminua activ itatea macrofagelor ºi a celulelor NK. La organismele infectate cu HIV, numarul limfocitelor B este normal, iar concent raþia imunoglobulinelor este de circa 10 ori mai mare decât la persoanele sanatoase. Explicaþia creºterii titrului anticorpilor este ca, în absenþa limfocitelor TCD4, celul ele Ts nu-ºi îndeplinesc rolul fiziologic de a supresa activarea limfocitelor B, dif erenþierea lor ºi sinteza Ig. Limfocitele B se activeaza nespecific, policlonal. Se sintetizeaza anticorpi la un titru crescut, dar nu au specificitate anti-HIV ºi nu sunt protectori nici faþa de alþi agenþi patogeni sau potenþial patogeni. Data fiind specificitatea interacþiunii gp 120 cu receptorul limfocitar CD4, s-a înc ercat utilizarea CD4 solubil ca agent imunoterapeutic. Tulpinile virale de labor ator au fost neutralizate eficient de preparatele CD4, dar izolatele primare de HIV-1 sunt relativ rezistente. Absenþa neutralizarii infecþiozitaþii s-a atribuit meca nismelor complexe de intrare a virusului în celula. CD4 solubil stimuleaza elibera rea gp 120 din înveliºul viral, ceea ce determina creºterea infecþiozitaþii.

Grupurile cu risc major de îmbolnavire sunt cele ale homosexualilor ºi ale consumato rilor de droguri. Virusul se transmite ºi pe cale heterosexuala, mai ales la femei , care transmit infecþia fatului.

p 8 p p IMUNOLOGIE TUMORALA

Dupa malignizare, membrana citoplasmatica este cea mai modificata structura celu lara. Semnalele reglatoare de control al creºterii ºi multiplicarii, care acþioneaza în primul rând prin intermediul receptorilor membranari, nu-ºi mai gasesc þinta structura la. Incapacitatea celulelor de a recepþiona semnalele reglatoare ale creºterii ºi divi ziunii sau de a raspunde adecvat acestor semnale, este cauza principala a compor tamentului invaziv al celulelor maligne. Pierderea inhibiþiei de contact este refl ectarea modificarilor suprafeþei celulare. Adeseori, malignizarea este însoþita de sinteza unor molecule noi, localizate în orica re din compartimentele celulei ºi care se comporta ca antigene tumorale. Orice structura chimica a celulei maligne, absenta în sau pe celulele normale ale þe sutului de origine a tumorii, susceptibila de a induce o reacþie imunitara la gazd a primara sau dupa injectare la o noua gazda, poate fi considerata ca antigen tu moral.

ANTIGENE TUMORALE Se disting urmatoarele categorii de antigene tumorale: 1. Antigenele tumorale de diferenþiere, denumite ºi antigene oncofetale, deoarece se gasesc atât pe suprafaþa celulelor unor tumori, dar sunt prezente ºi în timpul unei faz e de diferenþiere embrionara. Ele lipsesc pe suprafaþa celulelor organismului adult sau se gasesc în cantitaþi foarte mici, nedectabile. a) Antigenul carcinoembrionar (CEA) s-a izolat din sângele unui pacient cu cancer de colon (1965). Este o glicoproteina de 180-200 kD, localizata pe membrana celu lelor normale ale tractului digestiv la fat, dar se gaseºte în cantitaþi foarte mici l a subiecþii normali adulþi. La fat, CEA este sintetizat în celulele mucoasei gastro-intestinale ºi este concentr at în glicocalix, pe suprafaþa luminala a acestor celule. In celulele embrionare nor male, CEA pare a avea rol în aderenþa celulara, dar probabil favorizeaza metastazare a celor maligne. CEA este un grup foarte heterogen de molecule, cu o cantitate foarte variabila d

Raportul proteine/glucide variaza între 1/1 ºi 1/5. CEA este un antigen nespecific. în colita ulcerativa. În timpul vieþii fetale. tumorile de pancreas.e glucide. în primul rând. s-a naruit. Circa 70% din cancerele hepatic e primare sunt însoþite de creºterea nivelului seric al AFP. plamân). cele mai mari concentraþii de CEA apar la neoplazi cii cu insuficienþa hepatica (metastaze hepatice. care trece ºi în sânge: în maladia inflamatorie a intes ului. În lichidul amniotic. deoarece poate sa apara. o glob ulina normala (69 kD)a sângelui fetal uman ºi a celorlalte mamifere. dar trece ºi în sângele a 60-80% dintre pacienþii cu cancer de colon. japonezi. AFP este ase manatoare albuminei. pancreas. în sângele unor pacienþi cu maladii nemaligne: la cei cu ciroza alcoolica a fica tului sau cu insuficienþa renala. AFP se gaseºte nu numai în plasma. Nu toate hepatoamele ºi tumorile testiculare produc AFP. Din sângele pacienþilor neoplazici. CEA se gaseºte nu numai asociat suprafeþei celulelor maligne. AFP se sintetizeaza în ficat. în celulele gastrointestinale. la vârsta de 6-10 luni. CEA se gaseºte în cantitaþi mici pe mucoasa colonului. Imunogenitatea moleculei este c onferita de componenta proteica. Din punct de vedere structural. tumori ale tractului gas trointestinal. Nu se cunoaºte mecanismul prin care CEA ajunge în sânge. ficat. nivelul crescut al AFP este asociat cu defecte ale tubului n eural (spina bifida). hepatita cronica. ciroze). colon. AFP se detecteaza în plasma la embrionul de 4 saptamâni ºi creºte rapid în primu l trimestru de sarcina. AFP este un marker util pentru depistarea cancerului hepatic la populaþiile cu ris c înalt (chinezi. concentraþia sa este nedetectabila prin metodele imunochimice obiºn uite. în þesutul mama dar reapare în cantitaþi mari pe celulele maligne ale tractului digestiv uman (intes tin subþire. b) Alfafetoproteina (AFP) este o glicoproteina majora a fatului timpuriu. polipi ai tractului digestiv. lichidul cerebrospinal. reflecta o evoluþie rapida a tumorii. ci ºi în fluidele feta le: lichidul amniotic. CEA sintetizat de celulele maligne. astfel ca speranþa detectarii cancerului prin depi starea CEA în sânge. Nivelul CEA foarte crescut. AFP creºte ºi în alte neoplazi : testiculare. AFP creºte în maladiile inflamatorii ale intestinului: boala Crohn. dar cele care sintetizeaza aceasta glicoproteina. dar este inutila pentru celelalte populaþii. dar creºte în neoplaziile de carcinom hepatic. Genele codificatoare ale celor doua proteine au organizare similara. o produc în cantitaþi foarte mari. descoperita în 19 56. De aceea. eschimoºi din Alaska). în concentraþii mici (10 ng /ml). Cantitaþi mici de AFP (500 n g/ml) strabat placenta ºi se gasesc în serul femeilor gravide. Unele tumori secreta CEA. Conþinutul glucidic este de 3. stomac. datorita creºterii nivelului sau în afecþiuni nemaligne. în plamân. de acidul sialic. . este epurat la nivelul ficatului.5%. Leziunile de orice natura ale mucoasei tractului gastrointestinal sunt însoþite de c reºterea sintezei ºi secreþiei CEA. mai ales dupa o metastazare hepatica (adenocarcinomul colonului. Componenta glucidica este reprezentata. Nivelul maxim (2-3 mg/ml) se gaseºte la fatul de 14 saptamâni ºi scade la valorile caracteristice ad ultului. rect). Creºterea concentraþiei AFP în sânge nu este totdeauna asociata cu malignitatea: AFP creºt e în starile patologice de hepatita virala. ovariene. La adultul normal. ficat. urina. ciroza. colita ulcerativ a. fapt ce refl ecta regenerarea celulara. La adult.

fiecare tumora indusa chimic. de care se ataºeaza numeroase catene oligo zaharidice. respinge ulterior o grefa de celule vii ale aceleiaºi tumori. Gross. sunt diferite în ceea ce priveºte specificitatea antigenelor de transplantare. iar reacþiile încruciºate sunt absente totdeauna. A. Sinteza gl icoproteinelor mucinoase este consecinþa pierderii controlului metabolismului celu lei neoplazice. celula maligna pierde capacitatea de sinteza a unor glic oproteine de suprafaþa. iar din acestea 25% au se mnificaþie nedeterminata. Antigenul specific prostatei (PSA) este fosfataza acida prostatica. cu raspunsul la terapie. Glucidele reprezinta 60-80% din greutatea lor moleculara. PSA este legat cu ? 1-antichimi otripsina. care sufera mutaþie sub acþiunea agentului chimic. Toate celulele unei tumori induse de metilcolantren sunt identice din punct de v edere antigenic. b) Antigenele specifice fiecarei tumori sunt antigene individuale (TSTA = tumor specific transplantation antigen). Datorita unicitaþii lor antigenice. pe care-l hidrolizeaza. CA 19-9. E sau sunt catene k sau ? libere. ceea ce influenþeaza valorile furnizate de determinarea sa cantitativa. cu stadiul cancerului prostatic. saliva. Glicoproteinele mucinoase sunt antigene de suprafaþa celulara. . metilcolan trenul) poseda antigene tumorale strict individuale. Est produs de celulele acinare ale prostatei. Antigenele de transplantare a tumorilor (TATA = tumor associated transplantat ion antigen). Aproxi mativ. M. PSA creºte mult în cancerul prostatic. în acelaºi þesut (tegument) al unui organis m. Markerii tumorali imunoglobulinici se identifica prin electroforeza serului sau a urinii. Sunt exprimate numai în celulele tumorale ºi nu sunt niciodata detectabile în þesuturile normale. Tumorile tegumentare induse de un agent chimic (de exemplu. Uneori. a) Antigenele specifice de organ se exprima la un nivel înalt pe celulele tumorale . influenþând potenþialul de metastazare. 131. în timp ce exprimarea lor pe celulele normale este foarte scazuta sau este limit ata la un anumit stadiu al dezvoltarii þesutului. În ser. Fig. o glicoprot eina cu activitate proteolitica asupra gelului seminal. cu greutate molecul ara mare. 1953). ca de exemplu antigenul de grup sanguin A ºi sintetizeaza mo lecule absente în celulele normale. cel mai comun cancer la vârsta de peste 75 se a ni. PSA se gaseºte în þesutul prostatic normal. Chiar tumorile multiple indu se de acelaºi agent chimic (metilcolantren). în adenomul benign ºi în carcinomul malign.2. 1% din adulþi au proteine serice M (monoclonale). stimuleaza imuni tatea faþa de antigenele proprii. Concentraþia sa se coreleaza cu vol umul prostatei. Sunt formate dintr-o axa polipeptidica. Determinarea proteinelor M în sânge sau urina este utila pentru moni torizarea raspunsului la terapie. ori sunt adsorbite pe eritrocite. Modificarea cantitativa a glucidelor membranare poate modifica dramatic mal ignitatea. asociate cu cancer ele ovariene. rezida în gene diferite. Ele s-au identificat odata c u disponibilitatea anticorpilor monoclonali: CA 15-3. proprii fiecarei tumori. Ac easta semnifica faptul ca informaþia genetica declanºatoare a malignizarii. 50% din totalul proteinelor serice M sunt datorate mielo mului multiplu. identificat într-o tumora colorectala (CA = cancer associat ed). Sunt carac teristice tumorilor induse chimic (L. fapt demonstrat experimental: ºoarecele imunizat cu mojarat de ce lule tumorale. Aparþin izotipurilor IgG. dar creºte ºi în hipertrofia prostatica benigna. CA 125. Glicoproteinele mucinoase se exprima pe suprafaþa celulelor epiteliale ºi se detecte aza în ser.

virionii inactivaþi nu imunizeaza ºi nu protejeaz a organismul faþa de suspensia de celule tumorale omologe (transformate de acelaºi v irus). cât ºi antig ene specifice. 90% din tumori sunt induse de agenþi chimici. In celulele transformate cu oncodnavirusuri. Nu se ºtie daca antigenele tumorale sunt prezente de la început pe toate celulele tu morale sau daca celula devine maligna. Major itatea sunt antigene proteice virale structurale. deoarece programul tardiv al genomului viral nu este transcris ºi vir usul progen nu este asamblat. Celulele maligne pot sa prezinte simultan. trebuie considerate heterogene din punct de vedere antigenic. de 94 ºi respect iv 17 kD. adica se regasesc în structura v irionului. datorita instabilitaþii genetice. chiar la specii diferite.Antigenele tumorale specifice de transplantare sunt complexe glicoproteice sinte tizate în celula ºi inserate în membrana citoplasmatica. o chinaza tirozin-specifica. Anti enul de 55 kD este o proteina fosforilata ce se asociaza cu oncoproteina Src. Antigenele tumorilor induse de oncornavirusuri sunt codificate de gena env ºi au s . 3. codificata de protooncogena c-src. Antigenele tumorilor induse de oncodnavirusuri sunt codificate de programul timp uriu al informaþiei genetice virale. iar virusul polioma codifica sinteza a trei antigene. codificate de oncodnavirusuri nu se gasesc în structura virionului ( proteine nestructurale). 55 ºi resp ectiv de 22 kD. fara sa dobândeasca markerii distinctivi de malignitate. Toate tumorile indu se de un virus. iar virusul papiloma este implicat în geneza tumori lor de cervix uterin uman. Imunizarea organis mului receptor de grefa de þesut tumoral cu celule tumorale iradiate sau cu mojara t de celule tumorale de acelaºi tip este protectoare faþa de dezvoltarea tumorii tra nsplantate. Antigenele de origine virala sunt comune ºi se gasesc la toate tumorile induse de acelaºi virus. De aceea. au antigene comune. atât antigene tumorale comune. de 100. Sunt proteine nestructurale. Antigenele suprafeþei celulelor maligne sunt supuse modificarilor cantitative ºi cal itative. Virusurile oncogene ADN induc sinteza antigenelor tumorale cu localizare nuclear a ºi membranara. De exemplu. ceea ce le deosebeºte net de antigenele codificate de oncodnavirusuri. Interacþiunea cu ant igenul viral produce o stimulare de circa 50 de ori a activitaþii chinazice a onco proteinei celulare Src. Antigenele tumorale codificate de oncornavirusuri sunt comune pentru toate tumor ile induse de un virus. nu se detecteaza antigen e capsidale. dar majoritatea tumorilor induse de agenþi chimici. Antigenele T. chiar la specii diferite. La om. Antigenele tumorilor induse de agenþi chimici pot fi stabile ºi se tra nsmit de la o generaþie celulara la alta. Tumorile care apar în mod natural sunt slab sau deloc antigenice. cât ºi în cele transformate. indiferent de specificitatea antigenica a celulei. Antigenele T sunt comune ºi pentru alte virusuri ale grupului. SV40 codifica sinteza a doua proteine virale (antigene tumorale). virusurile polioma ºi SV40 induc tu mori la animalele de experienþa. Antigenul T de 100 kD are o localizare aproape exclusiv nucleara ºi se sintetizeaza atât în celulele infectate productiv. care se disting de antigenele capsid ei virale.

fie dupa necr oza ºi se gasesc în circulaþie. Eliberarea lor poate stimula rasp unsul imun sau are un efect de blocare a reactivitaþii imunitare.pecificitate de grup. 4. Procesul dezvoltarii tumorii are loc în câteva trepte: .antigene intracelulare. care pot fi tari sau slabe. ori a mojaratului tumoral. reglatoare a diviziunii celulare. La om. p53 se sintetizeaza în exces.creºterea exponenþiala a celulei maligne ºi constituirea tumorii primare .limfomul Burkitt ºi carcinomul nazofaringian (induse de virusul Epstein-Barr) . antigenele tumorale sunt: . genele ras). unice sau multiple ºi ca re se deosebesc de moleculele normale. la distanþa de tumora. Ele au localizare nucleara. ca de exemplu. Sunt cele mai importante. asociate cu transformarea maligna (du pa Roitt. Antise rul conþine anticorpi anti-antigene tumorale. imunizarea organismului cu o suspensie virala ina ctivata. se pot elibera fie din celulele vii.carcinomul hepatocelular (indus de virusul hepatitei B) . HPV18) .cancerul de col uterin (indus de papilomavirusuri ? HPV16. . ale caror mutaþii punctiforme determina sint eza unor molecule cu substituþii punctiforme de aminoacizi. 132. confera protecþie faþa de celulele transformate de virusul omolog. Spre deosebire de antigenele induse chimic. Modificari ale suprafeþei celulei. citoplasmatica sau membran ara. circa 10% din totalul tumorilor sunt cauzate de virusuri: .ºi mutaþiile genelor sup resoare ale oncogenelor. prin fenomenul d e inundare antigenica. la organismele altei linii genetice sau altei specii.leucemia celulelor T mature (indusa de HTLV-1). codificate de genom.angiogeneza . Multiplicarea oncornavirusurilor nu interfera cu capacitat ea celulelor de a creºte ºi de a se divide. 1997). exprimat abundent pe celulele tumorale. dar ºi anticorpi anti-antigene CMH. Astfel s-a evi denþiat CEA la pacienþii cu tumori de colon ºi AFP la cei cu hepatoame. antigene le codificate de virusurile oncogene sunt foarte imunogene. In celulele maligne. serul imun trebuie absorbit cu antigene tisulare normale. Antioncogena p53 codifica o proteina nucl eara. p53 ºi Rb. S-au descris peste 10 antioncogene (supresoare ale oncogenelor) ºi circa 100 de oncogene (de exemplu. deoarece sunt ac cesibile efectorilor raspunsului imun (TSTA. Mutaþiile punctiforme ale onco genelor ? genele ce regleaza creºterea normala ºi diferenþierea . care le transforma în antigene tumor ale. TATA). Dupa localizare.transformarea celulei normale în celula maligna . care poarta alte molecule CMH. Antigenul evid enþiat de anticorpi în serul absorbit poate fi un antigen tumoral sau un antigen nor mal. Anticorpii antitumorali se obþin prin injectarea celulelor tumorale viabile.antigene expuse la suprafaþa celulei. Ambele categorii de antigene. Deoarece antigenele tumorale sunt protei ne structurale ale virionilor. De aceea. Fig. Celulele vor fi respinse ca o grefa alogenica. localizate în nucleu sau în citoplasma. Antigenele tumorale codificate de protooncogene. produc substituþii ale unui singu r aminoacid în catena polipeptidica codificata.

creºterea tumorii la noile situsuri de metastazare ºi angiogeneza. Cu cât a derenþa celulelor maligne este mai bine exprimata. Teoria supravegherii imune afirma ca sistemul imunitar. organismele elimina celulele potenþial canceroase care apar în cursul vieþii individu ale. ca d e exemplu. In concepþia actuala. Aºa se întâmpla cu celulele tumorale intens imunogene. în acord cu care. dar exista ºi este explicata prin insuficienþa vascularizaþiei. degradeaza colagenul ºi proteoglicanii. Proteazele (din categoria metaloproteazelor) modifica consistenþa substa nþei fundamentale a þesutului conjunctiv.oprirea celulelor tumorale în diferite localizari (ficat. prin p rocese de diferenþiere a celulelor tumorale. Celulele maligne elibereaza unele componente membranare.invazia þesutului înconjurator . acþiunea genelor supresoare ale oncogenelor (antioncogene) sau pr in apoptoza celulelor care au suferit leziuni ireversibile. este rara. prin mecanisme psihosomatice. integrinele condiþioneaza interacþiunile dintre celule. unde trebuie sa supravieþuiasca . cancerul clinic este consecinþa scaparii celulelor m aligne. RASPUNSUL IMUN ANTITUMORAL Creºterea anormala este prevenita prin diferite mecanisme de control: mecanisme de reparare a ADN. pe care le secreta celulele tumorale. uºurând metastazarea ºi invazia. factorii care interfera cu reactivitatea imunitara. cu atât tendinþa ei de metastazare este mai limitata. este ca raportul dintre creºterea tumorii ºi raspunsul imun antitum oral este în favoarea raspunsului imun. Daca aceste mecanism e nu mai sunt operative. Imunogenitatea tumorilor pentru gazda ºi stimularea timpurie a raspunsului imun an titumoral a condus la formularea conceptului imunosupravegherii. pentru apariþia celulelor tumorale ºi ca majoritatea acestor celule abera nte suntdetectate ºi lizate de sistemul imunitar. Ele sunt ext rapolate din observaþii asupra tumorilor clinice. fibronectina. Majoritatea (sau toate) celu lele tumorale care apar spontan. de acþiunea mecanismelor protectoare. înainte de a produce tumori clinic e. prin mecanisme imunitare: . De aceea. Conform acestui concept.. în vasele sanguine ºi lim fatice. sunt imunogene ºi raspunsul imun inhiba creºterea t umorii. Fiecare etapa a dezvoltarii tumorii este influenþata de factori imunologici ºi neimu nologici.intravazarea ºi eliberarea celulelor tumorale individuale. maligniz area este rezultatul activarii oncogenelor sau pierderii funcþiei genelor supresoa re ale oncogenelor (antioncogene). De exemplu. monitorizeaza constant o rganismul.extravazarea celulelor tumorale ºi invazia acestor þesuturi . Pierderea fibronectinei pare sa determine scaderea ader enþei majoritaþii tipurilor de celule maligne ºi precede metastazarea. Exista dovezi care sugereaza ca organismul uman raspunde la prezenþa tumorilor. Celula maligna se afla în tr-o interacþiune dinamica cu micromediul.) . celula continua sa prolifereze. Argumentele în favoarea sau contra acestei teorii sunt greu de obþinut. ce determina supravieþuirea sau moartea e i. O expli caþie imunologica. plamân etc. Componentele gl icocalixului sunt eliberate sub acþiunea proteazelor. predispun la malignitate. Dispariþia spontana a tumorilor ºi recuperarea completa a pacienþilor cu cancer disemi nat.

Dovezile clinice sugereaza ca raspunsul imun este or ientat predominant faþa de infecþia cu virusuri oncogene ºi neoncogene. amplasate în cavitatea abdominala a unor organisme imunizate cu moja rat de þesut tumoral. Raspunsul imun antitumoral este humoral ºi celular. permeabile numai pen tru molecule. indirect. .. Latenþa se poate explica prin echili brul dintre tumora ºi sistemul imunitar. care tind sa produca fenomenul de inundare antigenica ºi paralizie imunitara. Aceasta arata.tumorile sunt mai frecvente la organismele foarte tinere (datorita imaturitaþii sistemului imunitar) ºi la cele vârstnice (datorita senescenþei sistemului imunitar). faþa de virusuri oncogene ADN ºi nu faþa de oncorna. cervical) . . se produce liza celulei þinta. . carcinom renal. Celulele T activate faþa de tumora autologa. Raspunsul imun antitumoral are o eficienþa foarte variabila.sau faþa de tumorile induse de agenþii chimici carcinogeni. Efectorii imunitaþii antitumorale sunt celulele.celulele metastatice sunt comune la pacienþii cu cancer. . Astfel. care permit trec erea celulelor efectoare ale raspunsului imun. antigenele induse de virusurile oncogene sau ale tumo rilor induse de radiaþiile UV. cu celule maligne plasate în camere poroase. a neuroblastomului ºi retinoblastomului. dar tumorile secreta antigene solubile. Datele experimentale sprijina ideia ca supravegherea imuna este orientata. Rolul lor s-a demonstrat cu acelaºi gen de experimente. multe antigene tumorale stimuleaza raspunsul imun la animale le de experienþa ºi pot induce o stare de rezistenþa antitumorala faþa de celulele trans plantate. Antigenele asociate celulelor tumorale sunt recunoscute ca nonself. care sunt represate în celule le normale sau peptide derivate din proteinele mutante.frecvent tumorile sunt infiltrate cu celule mononucleare: limfocite. iar rata apariþi ei altor tumori este relativ nemodificata.anumite categorii de tumori (cancerele de piele cu papiloma virus. monocite. de cele mai multe ori. în timp ce incidenþa celorlalte categorii de tumori. limfoame).regresia spontana. în special a meloanoamelor maligne. Efectorii raspunsului imun antitumoral Daca sunt prezente. Ineficienþa acþiunii lor s-a de monstrat în experienþe cu celule maligne închise în camere poroase. Tumorile care apar spontan la animale ºi la om sunt puþin antigenice ºi induc un rasp uns imun de mica intensitate. celulele tumorale sup ravieþuiesc acþiunii factorilor humorali ºi se multiplica. iar antigenele de transplantare ale tumorilor induse chimic sunt slabe. Celulele T ºi macrofagele sunt prezente abundent în tumorile umane . nu au eficienþa antitumorala. . Anticorpii sunt efectori eficienþi faþa de celulele maligne de o rigine limfoida (leucemii. a carcinoamelor renale. în funcþie de n atura antigenelor. sunt foarte imunogene ºi stimuleaza raspunsul imun pr otector. Anticorpii specifici. puþine plasmocite. Rezultatul acþiunii celulelor imuni . Imunosupresia prelungita (20 de ani). dar frecvenþa implantarii lor ºi creºterea tumorilor secundare este mica.unele tumori evolueaza latent. . limfoamele pozitive pentru antigenele EBV) au o incidenþa crescuta la pacienþii cu transplant. creºte foarte puþin..carcinoamele asociate cu reacþie inflamatorie evolueaza mai lent decât cele care n u manifesta un raspuns inflamator. Dupa activarea complementului. supuºi imunosupresiei. în primul rând. adica cresc foarte încet sau su nt complet inactive ºi apoi brusc metastazeaza. sugerând un raspuns imun antitumoral. Cel mai adesea. o lunga perioada. semnalata în peste 100 de cazuri publicate. ca supravegh erea antitumorala este relativ ineficienta. de sistemul imunitar al gazdei. este asociata cu creºte rea incidenþei tumorilor de origine virala. Ele recunosc peptide asociate cu moleculele CMH I. s-au izolat din câteva tipuri de tumori(melanom malign.

Activitatea sa citotoxica este independenta de m oleculele CMH. Ele se activeaza ºi lizeaza celula þinta prin fenomenul ADCC. Antigenul tumoral poate fi prezentat celulelor T. descris pen tru limfocitulTc. exprimate pe suprafaþa celulelor maligne. moleculele de imunoglobulina fixate p . Celulele NK. La contactul cu celula maligna.Macrofagul se activeaza în urmatoarele situaþii: . testata in vitro. se numesc LAK (celule killer a ctivate de limfochine). în absenþa co-stimulilor necesari. Mecanismul molecular al interacþiunii lor cu celula þinta nu este cunoscut. Importanþa funcþionala a celulelor NK pentru protecþia antitumorala este argumentata d e faptul ca liniile de ºoareci congenital atimici sau cei timectomizaþi neonatal au un numar mare de celule NK Celulele K interacþioneaza cu celula þinta prin intermediul receptorilor pentru Fc ? . Activitatea lor faþa de celulele malig ne. alogenice ºi chiar xenogenic e. Activarea celulelor NK ºi K nu produce memorie imuna. ele sunt active faþa de celulele tumorale singenice. 133. atinge maximum la pubertate ºi scade gradat cu vârsta. direct de celula t umorala care exprima molecule co-stimulatoare. Imunitatea celulara antitumorala este mediata de celule capabile sa lizeze celul ele þinta. Exprimarea moleculelor CMH I poate duce chiar la sca parea celulelor tumorale de a fi recunoscute de celulele NK. in vivo. 1997). rezultând activarea celulelor Tc. producând activarea limfocitelor Tc ºi Th (dupa Roitt. Acþiunea lor nu este limitata de identitatea moleculelor CMH ºi îºi exercita efectul prin contact d irect. Celula tumorala tapetata cu IgG este astfel uºor recunoscuta de celulele K.tare este liza celulei þinta. dar este dependenta de factori genetici. Rolul celulelor NK Celulele NK sunt cei mai importanþi efectori ai imunitaþii antitumorale. Fig. li mfotoxina (TNF-ß). activate in vitro de IFN-? ºi de IL-2. Deoarece acþiunea celulelor NK nu este restrictiva în raport cu moleculele CM H. scade odata cu progresia tumorii. Celulele NK nu necesita prezentarea antigenului de catre celulele accesor ii. Citotoxicitatea mediata de macrofage Macrofagul neactivat (de la indivizi normali) exprima un nivel minim de citotoxi citate antitumorala. par a fi recunoscute ca þinte ºi l izate. Celulele care au pierdut total sau parþial moleculele CMH I. direct sau mediat de anticorpi. TNF-?. Activitatea celulelor NK ºi K din sânge. prin interacþiune specifica sau de celule care nu necesita procese de rec unoaºtere specifica. d irect de celulele tumorale ºi indirect via CPA. Se presupu ne ca celulele NK controleaza celulele pentru nivelul expresiei CMH I. rezultatul fiind anergia.dupa ce leaga prin receptorul pentru Fc. pe diferite cai: dir ect. Mecanismul eliberarii factorilor litici este acelaºi. este invers proporþionala cu nivelul moleculelor CMH I. Nu exista diferenþe între raspun sul imun primar ºi secundar. celulele tumorale. proteaze. Macrofagul activat distinge celulele tumorale de celulele normale ºi poate sa omoa re selectiv. celula efectoare elibereaza factori citotoxici solubili: perforina. Activitatea celulelor NK se modifica cu vârsta: are nivel scazut la naºtere. in vitro.

Principalele situsuri de metastazare sunt ganglionii limfatici. cu efect toxic direct asupra celulei þinta.sub acþiunea factorilor eliberaþi de celulele T sensibilizate (IFN ?) . cu efect stimulator asupra celulelor care o secreta. daca acestea exprima m olecule CMH I. Listeria. Una din cauzele primare ale patologiei maligne este metastazarea. macrofagele activate s-au dovedit a fi foarte eficiente în reducerea incidenþei metastazelor unor tumori.H2O2 ºi produºi de oxidare a glucozei. Macrofagele activate secreta diferite molecule antitumorale: . dar este ºi imunomodulator. Reacþia este catalizata de nitric-oxid-sintaza. dar ca ºi celulele NK.sub acþiunea antigenelor de Mycobacterium. iar TNF-? determina necroza celulelor tumorale.e determinanþii antigenici ai celulei maligne sau complexele Ig?Ag tumoral solubil . antigenele CMH). activator al celulelor NK .enzime hidrolitice care degradeaza þesutul conjunctiv . Ts.TNF-? (caºectina) cu efect stimulator asupra altor celule care elibereaza IL . IFN ? este secretat de celulele TCD4 (ºi NK) ºi activeaza macrofagele ºi celulele NK. p rin perturbari membranare . fica tul. pare sa distinga între celulele maligne ºi cele normale. pentru a iniþia la distanþa. Interacþiunea limfocitului Tc cu celula maligna este specifica. Experie nþele in vitro au evidenþiat ca antigenele tumorale stimuleaza proliferarea tuturor subpopulaþiilor de limfocite T (Th. toxic pentru celulele maligne. Toxoplasma sau dupa infecþia cu aceste microorganisme intracelulare. este analoga raspuns ului imun faþa de alte antigene T-dependente (de exemplu. ca ºi tumora prima ra.oxidul nitric (NO). Celulele metastazate au aceleaºi antigene de suprafaþa. IL-1 produce ºi raspunsul febril în reacþia inflamatorie. prin mecanisme moleculare necunoscute. Imunitatea mediata de celulele T Imunitatea antitumorala mediata de celulele T. IL-1 stimuleaza proliferarea celulelor B. Interferonul are efect antitumoral direct. sintetizate ºi secretate d e macrofagele care prezinta antigenele tumorale solubile. creºterea unei noi tumori. Activarea consta în amplificarea ratei metabolice ºi macrofagul devine killer potenþia l al celulelor tumorale. În studiile experimentale. Macrofagul activat nu interacþioneaza cu antigenele tumor ale specifice. plamânul. NO se formeaza prin combina rea oxigenului cu azotul derivat din dezaminarea enzimatica oxidativa a L-argini nei. Tc). T ºi NK. Funcþiile efectoare ale limfocitelor T sunt stimulate de limfochine ºi monochine (IL-1 ºi TNF-??). NO mediaza citotoxicitatea ma crofagului. Limfocitele Tc au rol important în liza celulelor tumorale. adica eliberar ea celulelor din situsul tumorii primare. ca mecanism.sub acþiunea endotoxinelor bacteriene . Lim . Limfocitele TCD4 (ºi NK) secreta IL-2.IFN-?. . dependenta de L-arginina.

dar elimina ºi molecule solubile. . iar antigenele solubile stimuleaza sinteza anticorpilor . Când sistemul imunitar este alertat. Celulele efectoare ale imunitaþii mediate celular. celulele Tc asigura protecþia imuna f aþa de creºterea tumorii. Deoarece de tecteaza celulele tumorale izolate. Fenomenul modularii antigenice defineºte capacitatea tumor ii de a masca sau de pierde antigenele. celule NK) ºi se produce o reacþie inflamatorie locala. antigene asociate cu moleculele CMH I. dar sunt ineficiente faþa de celulele care constituie o microtumora. În concluzie. ci selecteaza celulele care au suferit modificarea antigenica ºi astfel au devenit rezistente la acþiunea efectorilor imunitari. nu este explicata satis facator. De exempl u. dar antigenul reapare dupa transplantul celulelor leucemice la ºoarecii care nu au anticorpi serici anti -TL. ca rezultat al instabilitaþii genetice. eozinofile.fotoxina produsa de limfocitul Tc are efect litic direct asupra celulelor tumora le. Reacþia nespecifica uºureaza re acþia imuna specifica. Antigenele CMH normale nu dispar. In prima etapa sunt activate celulele efectoare nespecifice (macrofage. specifica ºi nespecifica. specifica sau nespecifica. Lipsa imunogenitaþii nu se datore aza absenþei antigenelor tumorale. mai concentrate sau mai diluate. celulele leucemice transplantate la ºoarecele imunizat cu mojaratul celulelor l eucemice care conþin antigenul TL. Ele devin dominante în m asa tumorii. pierd antigenele iniþiale ºi astfel evita efectorii raspunsului imun specific. Unele celule tumorale. þes utul tumoral este prea dezvoltat ºi nu mai poate fi înlaturat. ci faptului ca celulele tumorale nu sunt eficie nte în prezentarea antigenului. sunt ef iciente în detectarea ºi liza celulelor tumorale izolate ºi transplantate. Celula tumorala expune pe suprafaþa ei. dar dimi nua cantitativ. Antigenele tumorale par sa activeze mai uºor celulele Ts decât limfocitele Th. ele sunt eficiente în prevenirea metastazelor. în condiþiile activarii raspunsului imun. Raspunsul imun nu induce schim barea specificitaþii antigenice a suprafeþei celulei maligne. Limfocitele Ts sunt mai numeroase la pacienþii neoplazici ºi pot sa represeze raspun sul imun pâna la ineficienþa totala. în prezenþa efectorilor imunitari. Antigenele exprimate pe suprafaþa celulelor tumorale activeaza raspun sul imun mediat celular. prin modularea exprimarii moleculelor CMH. De cele mai multe ori. tumora nu este imunogena. In faza a II-a. Noile variante antigenice induc raspunsul imun specific. Diminuarea reactivitaþii imunitare pe cale naturala sau artificiala este însoþita de c reºterea incidenþei neoplaziilor. Imunosupresia naturala este mediata de limfocitele Ts. S-au propus mai multe mecanisme prin care celulele tumorale evita recun oaºterea de catre efectorii raspunsului imun. activatoare pentru toate tipurile de celule cu funcþie i munitara. neutrofile. care sunt preluate de CPA ºi prezentate limfocitelor Th. dar fenome nul schimbarii specificitaþii antigenice se repeta. Creºterea tumorilor. au pierdut antigenul TL. Acestea secreta IL-2. Imunoselecþia. prin diminuarea ratei de creºtere a tumorii ºi creºterea nivelulu i de prezentare a antigenelor tumorale de catre celulele maligne. reacþia imuna faþa de celulele tumorale are doua trepte. Ele sunt antigene T STA. Mecanisme de scapare a celulelor tumorale Antigenele tumorale se gasesc pe suprafaþa celulelor tumorale. Cel mai surprinzator ºi cel mai studiat mecanism de evitare a raspunsului imun est e modularea antigenica.

sialomucina. ci determina un efect invers. decât numarul de celule necesar grefei tumorii la animalele neimunizate. efectul imunosupresor diminua ºi inoculul mic de celule tumorale es te respins. Efectul imunosupresor al antigenelor tumorale este proporþional cu dimensiunile tumorii ºi dependent de existenþa metastaze lor.Celulele tumorale secreta citochine cu acþiune imunosupresoare. Dupa ce organismul a respins un numar mic de celule malig ne transplantate. Diminuarea reactivitaþii imunitare se poate datora inundarii organismului cu antig enele tumorii. Reactivitatea imunitara poate sa diminue datorita mascarii antigenelor tumorale. celulelor NK ºi celulelor dendritice. efectul imunosupresor este sistemic. Anticorpii cu efect de enhancement sunt IgG.anticorpii ar putea induce un efect imunosupresor. Pacienþii purtatori de tumori mari nu raspund la antigenele tumorale. care blocheaza fizic ataºarea efectori lor humorali sau celulari. Sialomucina poate fi îndepartata. . mascheaza antigenele tumorale ºi le face inaccesibile recunoaºterii imunitare ºi efectorilor imu nitari. Fiind o celula foarte activa din punct de vedere metabolic. Celulele maligne produc IL-10. comparativ cu creºt erea sa la animalele neimunizate. iar grefarea unui numar mare de celule este urmata totdeau na de creºterea tumorii. l a titru mic. în prezenþa anticorpilor specifici. Anticorpii nu numai ca nu resping celulele grefate. au o slaba activitate citoto xica faþa de celulele tumorale autologe. facându-i ineficienþi în recunoaºterea celulelor maligne. adica se leaga specific pe suprafaþa ce lulelor tumorale. Imunitatea de transplantare faþa de antigenele tumorale poate fi depaºita de u n numar de 100-10 000 mai mare de celule tumorale. chiar în sângele circulant. se defineºte ca un proces de intensi ficare a creºterii tumorii. Antigenele eliberate se complexe aza cu anticorpii specifici sau cu receptorii specifici ai limfocitelor. IL-10 inhiba exprimarea moleculelor CMH II pe suprafaþa monocitelor ºi macrofagelor ºi diminua reactivitatea imunitara prin efectele sale multiple asupr a limfocitelor. Tumorile au fost trans plantate la organisme imunizate cu mojarat celular al aceleiaºi tumori. Creºterea tumorii poate fi stimulata prin fenomenul de enhancement imunitar. Fenomenul de enhancement se explica astfel: . iar limfocitele lor in vitro. Antigenele tumorale exercita un efect imunosupresor în gradient. De exemplu.anticorpii de enhancement sunt citofili. prin tratamentul celulelor cu neuraminidaza de Vibrio cholerae ºi celulele îºi dobâdesc sensibilitatea la acþiunea litic a a efectorilor imunitari. descoperit experimental. monocitelor. detectata în lich idul peritoneal ºi în serul pacientelor cu cancer ovarian sau cu alte neoplasme intr aperitoneale. abundenta pe suprafaþa celulelor unor tumori. deoarece prin feed-back inh iba sinteza anticorpilor potenþial citolitici. . prin efectul lor i nhibitor asupra interleuchinelor. Dupa ce tumora a dobândit dimensiuni importante. Efectul de inundare cu antigenele tumorii este argumentat de experienþele de trans plant tumoral. de stimulare a creºterii tumorii. Grefarea unui numar mic de celule (prin injectarea suspensiei) este urmata de respingere. La un situs îndepar tat de tumora. Antigenele tumorale circulante se asociaza cu celulele efectoare ale sistemului imunitar. pentru sin teza anticorpilor specifici. se va apara faþa de un numar progresiv crescând de celule de acelaºi tip. compo nentele membranei sale au un turn-over ridicat. Fenom enul de enhancement. Efectul imunosupresor al tumorii. producând paralizia raspunsului imun. in vitro. Numarul celulelor transplantate este determinant pentru dezvoltar ea tumorii. formându-se complexe Ag-Ac.

neidentificaþi. în special asupra maduvei osoase ºi asupra celulelor cu o rata ma re de diviziune. prostaglandinele diminua nivelul exprimarii moleculelor CMH II pe suprafaþa celulelor prezentatoar e de antigen ºi pot de asemenea sa suprime activitatea celulelor NK. care la contactul cu antigenele tumorale nu se sensibil izeaza ºi nu genereaza raspunsul imun. calea orala fiind adecvata pentru ciclofosfamida (ºi pentru tamoxifen). Scopul chimioterapiei este de a omorî selectiv celulele maligne. Chimioterapia consta în tratamentul cu medicamente citotoxice. În concluzie. care au revenit dupa câþiva ani de remisiune. Agenþii alchilanþi induc formarea legaturilor transversale stabile între cele doua cat ene ale AND (prin legarea de N7 a guaninei) ºi inhiba replicarea moleculei de ADN. Interacþiunea poate sa se produca cu una sau cu ambele catene ADN.cele 4 malignitaþi ma jore la om. Agenþii chimioterapeutici. Alchilarea gua . dar un rol esenþial în inducerea toleranþei imunitare pare sa revina rapo rtului dintre limfocitele Th ºi Ts. radioterapi a. Toleranþa imunitara este un mecanism eficient de scapare a celulelor tumorale de a cþiunea efectorilor sistemului imunitar. Dozele prea mici nu produc efect. Oricare ar fi modalitatea de tratament. în arii adiacente maxilarelor ºi cailor nazale. majoritatea fiind p roduse de sinteza chimica. Radioterapia poate fi primara sau secundara. refractare la chimioterapie ºi pentru tratamentul unor tumori solide (cancer de sân). din diferi te regiuni ale corpului).Evoluþia tumorii este condiþionata. Radioterapia este mai eficienta pentru þesuturile moi. Terapia chirurgicala are ca scop reducerea dimensiunilor tumorilor solide. influenþeaza evoluþia tumorii. chiar tumorile imunogene continua sa creasca la gazdele imunocompetente. Toleranþa se datoreaza lipsei de reactivita te a limfocitelor Tc ºi B. reactivitatea imuni tara este normala. în stad iile timpurii ale neoplasmelor de sân. micile acumulari de celule tumorale. Cele mai sensibile la chimioterapie sunt leucemiile. Diferite produse tumorale. Doza se calculeaza la aria de suprafaþa corporala. colon. stimuleaza raspunsul imun. pot sa interfere cu funcþia imun itara ºi sa favorizeze instalarea toleranþei imunitare. este nec esara reducerea prealabila a masei tumorale prin rejecþie chirurgicala. altele decât antigenele. Efectul medicamentelor citotoxice este depend ent de doza. deoarece au o rata superioara de creºtere ºi diviziune. preferabila ra portarii la greutate. plamân. prostata . aparþin mai multor clase . într-o oarecare masura. Tumorile evita acþiune a distructiva a efectorilor imunitari sau blocheaza chiar raspunsul imun. De exemplu. probabil d atorita incapacitaþii lor de a recunoaºte antigenul. Unele neoplazii sunt asociate cu incapacitatea limfocitelor T de a activa raspunsul imun. Factorii genetici. Cea primara se practica în cancerele capului. în funcþie de mecanismul acþiunii lor. Dar. chimioterapia ºi imunoterapia. deºi faþa de alte antigene. datori ta eficienþei scazute a raspunsului imun antitumoral in vivo. Toleranþa survine datorita stimularii repetate cu cantitaþi mici de antigene. Majoritatea agenþilor citotoxici se administreaza intravenos . de tipul anticorpilor care se sintetizeaza. iar cele mari au efecte toxice as upra organismului. Iradierea totala se practica înainte de transplantul maduvei osoase ºi este foarte eficienta pentru anumite leucemii acut e. ce reprezinta peste 50% din totalul tumorilor solide. gâtului ºi în maladia Hodgkin (neoplazie a ganglionilor limfatici. Abordari terapeutice ale neoplaziilor Terapia neoplaziilor este abordata pe urmatoarele cai: chirurgicala.

6-mercaptopurina ºi 6-tioguanina sunt convertite la forma nu cleotidica de hipoxantin-guanin fosforibozil transferaza (HGPRT). carboplatin) nu sunt agenþi alchilanþi. iar vincristina are efecte toxice majore asupr a terminaþiilor nervoase periferice. în degete. în creºterea sintezei compuºilor sulfhidril cu greutate mica ºi î creºterea capacitaþii de reparare a leziunilor ADN. dezvoltarea rezistenþei la un medicament este considerata ca rezultat al unei rate înalte a mutaþiilor celulelor maligne. Alcaloizii din plante (vincristina ºi vinblastina. acþionea za prin inhibiþia ADN-polimerazei ºi ribonucleotid-reductazei ºi prin încorporarea în ADN Antagoniºtii acidului folic (metotrexat. de . dar acþioneaza pri ntr-un mecanism similar. o glicoproteina membranara. Cea mai importanta mutanta este cea cu rezistenþa medicamentoasa multipla. Efectul se manifesta prin blocarea ciclului celular dupa faza G2 . Agenþii alchil anþi reacþioneaza chimic cu gruparile sulfhidril. Consecinþa este ruperea catenei de ADN. dar celulele sunt mai sensibi le în faza G1 ºi S.ninei induce împerecherea anormala cu timina sau depurinarea prin excizia resturil or de guanina. Mecanismul rezistenþei dobândite la agenþii alchilanþi poate sa conste într-o retenþie scaz ta a agentului în celula. mercaptopurina. pr oteine. Este metabolizata în celula la forma activa. Deºi au mecanisme asemanatoare de acþiune. chimioterapia determina o citoreduc ere importanta. Ara-C este încorporata în ADN ºi blocheaza alungirea catene i. voma) ºi he matologice (mielosupresie). adica se leaga de N7 al guaninei ºi realizeaza legarea încr uciºata a catenelor de ADN. Unii metaboliþi ai 6-tioguaninei sunt încorporaþi în ADN ºi în ARN. care funcþioneaza ca o pompa de eflux. În general. Vinblastina este to xica pentru maduva hematopoetica. ara-CTP. amino. produc agregarea tubulinei ºi dezorganizarea microtubulilor celulari. Daca legatura transversala se face între resturile de guanina ale celor doua catene. producând neuropatii senzoriale (parestezie. Pentru un numar mare de categorii de tumori. ad ica lipsa senzaþiei de durere) ºi motorii. Antagoniºtii pirimidinelor. diferenþele structurii moleculare reduc gradul rezistenþei încruciºate între comp i subclaselor majore. hidroxiuree a) sunt analogi ai bazelor azotate ºi inhiba sinteza ADN. creºterea tumorala este reluata ºi continua chiar în condiþiile reinstituirii tratamentului. Citarabina (Ara-C) este un compus cu specificitate de faza S. hidroxil ºi fosfat. aminopterina) sunt analogi structurali ai acidului folic. consecinþa fiind apariþia unor subpopu laþii heterogene. Sunt agenþi cu specificitate de faza a ciclului celular. mediata de glic oproteina P. ARN sau sinteza proteine lor. din care unele sunt rezistente la diferite medicamente. Ciclofosfamida este cel mai folosit agent alchilant. Se leaga ºi cu alte molecule: adenina. inhibitor al ADN-pol imerazei ºi al sintezei ADN. Fludarabina este analog al adeninei. excizia reparatorie poat e sa rupa molecula de ADN ºi sa rezulte o mutaþie letala pentru celula. în tratamentul malignitaþilor h ematologice ºi a tumorilor solide. Acþiunea lo r nu are specificitate de faza a ciclului celular. Este convertita la forma activa în ficat Compuºii platinei (cisplatin. Antagoniºtii purinelor. ca ºi legarea fragmentelor în molecula de ADN nou sintetizata. fluorouracil. Efectele secundare sunt gastrointestinale (greaþa. metotrexat. Derivatul sau. la câteva luni sau la câþiva ani. Antimetaboliþii (citarabina. Dar. Metaboliþii lor inhiba unele enzime ale caii purinice. ARN. citozina. izolaþi din Vinca rosea). Creºterea reflecta dobândirea rezistenþei specifice la medicamentele administrate. fludarabin-trifosfat.

de prostata) poarta antigene proteice intracelulare. în asociere cu chimioterapia. Interferonul ? (produs de leucocite) se utilizeaza în tratamentul unor leucemii ºi în tratamentul limfoamelor. are efecte stimulatoare asupra raspunsului imun . senzaþie de frig. terapia cu AMC nu a reuºit. cu diferiþi agenþi farmacologi ci. ceea ce evidenþiaza ca raspunsul imun faþa de aceste neo plazii poate fi stimulat. p 8 . o varietate de agenþi citotox ici: alcaloizii din plante. inhiba creºterea tumorii. Fig. ceea ce impune limitarea dozei. iar celule de C. de plamân. du pa care sunt pompate la exteriorul celulei. dureri musculare. sunt rezistente la o larga varietate de m edicamente anticanceroase. fac un ?sindrom al starii gri pale?: febra. Funcþia glico-proteinei P poate fi inh ibata cx. daunorub icina) ºi unii agenþi sintetici (melphalan). antibioticele (dactinomicina. Modelul unei celule maligne care exprima glico-proteina P. a avut succes la animale. Majorit atea pacienþilor. Remisiunile se prelungesc ca durata. prin manipulari de stimulare a reactivitaþii a sistemului imunitar.pendenta de energie. care exprima gena codificatoare a glicoproteinei P. pentru anumite virusuri. a carcinomului rena l sau a melanomului malign. Imunoterapia încearca sa distruga celulele maligne. Rareori s-a produs remisiunea completa a neuroblastomului. dar este toxic. Boala lui Marek. In ansamblu. dureri de cap. inaccesibile AMC. cuplaþi cu toxine (toxina difteric a. toxina de ricin) sau cuplaþi cu agenþi chimici (I131. Injectarea citochinelor sau stimularea in vitro. medicamente citotoxice). Aceste simptome d iminua pe parcursul terapiei ºi sunt controlate. Pompa elimina activ din celula. 134. evidenþiate in vitro. Nu exista vaccinuri protectoare faþa de neoplaziile umane. Antigenele bacteriene stimuleaz a imunitatea mediata celular. a limfocitelor autolog e. Cele mai frecvente tumori (de colon. Celulele maligne mutante. produsa de un herpesvirus. Celulele limfoide sunt atrase în numar mare la locul injectarii ºi acþiunea lor este orientata asupra celulelor tumorale. de sân. Cea mai obiºnuita forma de terapie imuna a neoplaziilor este utilizarea anticorpil or monoclonali (AMC) cu specificitate tumorala. cu IL-2. Incidenþa leucemiei felinelor a scazut. la un preþ de cost inferior. Ea are situsuri acceptoare la care se leaga diferite medicamente anticanceroase (nompetitiv de agenþi chimio-sensibilizatori ca verapamil. Stimularea nespecifica a þesutului limfoid este o metoda terapeutica introdusa de G. parvum ºi BCG injecta te direct în masa tumorii. Macrofagele se activeaza la contactul cu antigenele bacteriene ºi dobândesc proprietaþi citotoxice f aþa de celulele tumorale. obþinute din sângele pacientului. Celulele de Corynebacterium parvum au efect e antitumorale. parþial. Strategiile chimioterapeutice au progresat mul t ºi ofera mai multe ºanse de reuºita. Imunoprofilaxia cu vaccinuri. El a administrat BCG pentru terapia leucemiilor limfoblastice la copii. dupa administrarea interferonului. ce suprima proliferarea celulara. În tratamentul limfoamelor celulelor B se folosesc AMC anti-idiotipici faþa de imuno globulina membranara a limfomului. Mathé. este o maladie limfoproliferativa l a puii de gaina. doxorubicina. ca rezultat al unui progr am de vaccinare. o proteina transmembranara care funcþio-neaza ca o pompa de efluaturale sau artifi-ciale).

. K. Medawar a co nchis ca respingerea grefelor de þesuturi ºi organe are cauze imunitare. Perioada ºtiinþifica a transplantului începe cu Alexis Carrel (medic american. cel care a pus bazele cultivarii celulelor ºi þesuturilor. Reuºita transplantul ui depinde exclusiv de reactivitatea imunitara. La animalele iradiate a inoculat câteva milioane de celule din maduva osoasa d e ºoarece. ce poarta informaþie genetica provenita de la doua specii diferite. v ine de cuvântul grecesc grafion. a ideii de a asocia o rganisme foarte diferite. care desemneaza un instrument de scriere prin gra vura. Animalul a trait 21 de ore. Denumirea de transplant a fost folosita de Paracelsus ºi înseamna a transfera. a descris grupele sanguin e ºi condiþiile de compatibilitate majora între donor ºi receptor. unul din promotorii perioadei ºtiinþifice. care provin de la alte organisme. a muta. Billingham. Himera biologica este orice organism dotat în mod artificial cu componente celular e. In 1902. Landsteiner. cu þesuturi sau organe. a caror origine su gereaza o tripla heterogrefa: leu-capra-coada de dragon sau leu-capra-ºarpe. Combi naþia este interpretata ca o materializare pe plan abstract. care a lucrat în Franþa. In 1944. puii nou-nascuþi de ºobolan au fost supuºi iradierii totale. Rezultatul iradierii este d esfiinþarea barierelor imunitare. Mathé (hematolog francez) a creat himerele biologice. folosita curent pentru þesutul implantat în organismul strain. Denumirea de grefa. cu doza de 800 de razi. iar curând du pa aceea. Carrel a facut grefe de rinichi la an imale. Ideia înlocuirii unui organ lezat. Himera este sensibila la infecþia cu virusul leucemi ei ºoarecelui ºi face leucemia. In lucrarile sale experimentale. în timp ce ºobolanii convenþionali sunt rezistenþi la infec cu acest virus. cu unul sanatos. a grefat plamâni la pisica ºi a facut primul transplant de inima la câine. In acest scop. El a pornit de la ideia c a fenomenele de respingere a grefelor de þesuturi ºi organe sunt datorate stimularii activitaþii sistemului imunitar. tehnicile d e inginerie genetica au creat molecule de ADN himere ºi chiar microorganisme himer e.p p IMUNITATEA ÎN TRANSPLANTUL DE ÞESUTURI ªI ORGANE Chirurgia transplantului a depaºit dificultaþile de ordin tehnic. Sirenele (jumatate femeie-jumatate peºte) ºi minotaurii (j umatate om. a recurs la met oda paralizarii reactivitaþii imunitare. adica anihilarea reactivitaþii imunitare faþa de gre fa. a preocupat medicina din timpu ri foarte îndepartate. Brent ºi Medawar au descris fenomenul de toleranþa imunitara. In 1906. jumatate taur) exprimau ideia de asociere a acestor organisme foarte diferite. legând inima de vasele regiunii cervicale. himera biologica ºoarece-ºobolan (ºobolan cu elemente figurate sanguine de ºoarece). care declanºeaza un raspuns de res pingere. În mitologia greaca se vorbea de organisme himere. Christian Barnard a realizat primul transplant de cord la om. Denumirea a fost ulterior folosita cu înþelesul de altoi la plante. În 1967. autorul lucrarii ?Omul ? fiinþa necunoscuta?). Autorul a creat astfel. G. Ulterior. pastrate ºi astazi în reprezentarile sculpturale sub forma monºtrilor fabuloºi.

se dist ing grefe ortotopice (þesutul grefat este aºezat la receptor în aceiaºi poziþie) ºi grefe h terotopice (þesutul grefat este implantat în alt situs anatomic al organismului rece ptor). Terminologie. Observaþii În raport cu locul de unde þesutul a fost luat ºi locul unde se reimplanteaza. se pra ctica pentru a înlocui un fragment de vas sau de os. Foarte diferite Xenogrefa Heterogrefa (Grefa heterologa) Þesut xenogenic Xenos = strain Indivzii aparþin unor specii diferite (câine . ca transplant natural.Terminologia moderna referitoare la grefa are trei origini: chirurg icala. primul succes al grefei de rinichi între gemeni univitelini. Dupa 1956. Diferite Alogrefa (Homogrefa alogenica) Grefa homologa Þesut alogenic Allos = altul Organisme ale aceleiaºi specii dar cu variante alelice diferite. Relaþia genetica ºi antigenica între organismul donor ºi receptor Tipul de grefa (Denumire noua) Denumire veche Tipul de þesut Identitate Autogrefa Grefa autologa (autohtona. dar este protejat prin mecanisme cu acþiun e placentara. Interesul pentru transplant s-a depla . Fatul este o alogrefa naturala. Pentru om.Noþiunea de transplant are un sens mai larg. imunologica ºi genetica. de fenomenele de respingere.iepure). Ea include fecundarea ovulului de cat re spermatozoid. Pielea dintr-o regiune a corpului este implantata într-o zona compr omisa. pe care se poate dezvolta þesutul gazdei. autogena) Þesut autogenic Individul este atât donor cât ºi receptor Identitate Singrefa (Homogrefa singenica) Izogrefa (Grefa izogena Grefa izologa) Þesut singenic (congenic) Organisme identice ale unei linii inbred. Astfel de grefe sunt lipsite de orice urma de þesut antigenic. intervenþii chirurgi cale estetice. transplant ul de organe a devenit o practica curenta. Autogrefele se practica cu o frecvenþa mare: în cazuri de arsuri. Uniformizarea ei a fost ceruta de OMS. Alte denumiri se refera la particularitaþile þesutului transplantat: -> grefele homovitale se fac pentru asigurarea viabilitaþii þesutului transplantat -> grefele homostatice sunt acelea în care þesutul grefat are rolul numai de suport structural. gemeni univitelini. ce poart a informaþia genetica de origine paterna. pentru restabilirea arhitect urii iniþiale.

pentru ca organismele difera p rin moleculele CMH. D R A ---------------. B --------------.A ---.O Grefa prinde. di n care se elibereaza molecule nonself. macrofage. Argumente ale rolului reactivitaþii imunitare în respingerea grefei Respingerea grefei este rezultatul activarii mecanismelor imunitare. -> din punct de vedere histologic.AxB ---. AxB ----------. . care se restabileºte dupa grefarea timusului. -> grefa între indivizi diferiþi este respinsa cu atât mai brutal. daca sunt respectate condiþii le de asepsie.A ----. -> animalele timetomizate au o capacitate scazuta de respingere a grefelor de þesu turi ºi organe. cu cât diferenþele anti genice(biochimice) dintre moleculele CMH ale donorului ºi receptorului sunt mai ma ri. Þesutul tra nsplantat dupa o perioada de pastrare. -> fenomenele de respingere sunt mai intense la copii. daca organismului r eceptor de grefa i se administreaza ser antilimfocitar (SAL).sat de la actul chirurgical. -> conservarea în condiþii optime mareºte gradul de toleranþa faþa de þesutul grefat.0 Grefa este respinsa. Daca receptorul are un antigen suplimentar. a tuturor genelor de histocompati bilitate ale donorului. dar sunt mult atenuate la batrâni.B -----. Argumente indirecte în favoarea respingerii imunitare: -> organele grefate rapid dupa recoltare sunt suportate mult mai bine decât cele c are au fost pastrate o perioada mai lunga de timp în afara organismului.0 Daca donorul poseda un antigen suplimentar faþa de re ceptor. la aspectele imunologice. Capacitatea de a accepta o gr efa depinde de existenþa la organismul receptor. grefa este respinsa. -> organele ºi þesuturile sanatoase sunt tolerate mai bine decât cele care prezinta o stare de uzura biologica. -> debutul fenomenelor de respingere este foarte mult întârziat. datorita abundenþei þesutului limfoid.O Grefa este acceptata. þesutul grefat respins este infiltrat cu celule efectoare ale raspunsului imun: limfocite. In fav oarea acestei afirmaþii argumenteaza mai multe fapte de observaþie: -> autogrefele ºi singrefele sunt acceptate totdeauna. care amplifica raspunsul imun. datorita di ferenþelor antigenice între moleculele CMH I ºi II ale donorului ºi receptorului. grefa este a cceptata. conþine mai multe celule lezate ºi lizate. iar p strarea neadecvata are efecte defavorabile. plasmocite. B ---------------.

celulele endoteliale exprima selec tinele. La nivelul suprafeþei rugoase se acumuleaza trombocitele. de care adera PMNN. Respingerea grefei de rinichi Respingerea hiperacuta se produce foarte repede dupa ce s-au stabilit conexiunil e vasculare cu organul grefat ºi se datoreaza incompatibilitaþii totale între donor ºi r eceptor. În 48 de ore. în 10-14 zile de la transplantare -> respingerea acuta tardiva. Grefa nu se vascularizeaza. se disting trei modalitaþi de respingere a grefei de piele. . Respingerea acuta sau hiperacuta este foarte rar întâlnita ºi se datoreaza incompatibi litaþii totale între donor ºi receptor. de anafilatoxinele eliberat e din fixarea complementului. Respingerea dupa dinamica raspunsului imun secundar este de tip accelerat ºi are l oc la organismele la care grefa s-a repetat dupa o alta grefa cu þesut de la acelaºi organism donor sau de la un organism al aceleiaºi linii inbred. care se agrega trepta t ºi împreuna cu factorii plasmatici. Endotel iul capilar sufera mici leziuni. care nu aparþin aceluiaºi grup sanguin în sistemul BO. Cauzele respingerii hiperacute. Lor li se adauga efectele ime diate produse de macrofagele ºi neutrofilele activate. care nu aparþin aceluiaºi grup sanguin în sistemul ABO. S e formeaza complexe antigen-anticorp care iniþiaza fixarea complementului. Complementul este eliminat prin administrarea veninului de cobra. Respingerea hiperacuta este o reacþie de activare endoteliala ºi grefa este respinsa ca o xenogrefa. Pentru a elimina anticorpii naturali. Rinichiul se încarca cu o cantitate mare d e sânge ºi dobândeºte culoarea roºie. Antigen ele de grup sanguin în sistemul ABO se gasesc nu numai pe eritrocite. devine purpurie . se practica plasmafereza sângelui receptorului ºi absorbþia anticorpilor pe coloana. apar fenomene de respingere ºi grefa este eliminata. La acest nivel. specifici faþa de antigenele din organul grefat. Raspunsul este ac celerat. neutrofile ºi limfocite T sensibilizate. Grefa se vascularizeaza. în sensul ca fenomenele de infiltraþie cu macrofage. fenomen denumit hepatizare. exista anticorpi circulanþi preformaþi (aglutin inele ? ºi ?) faþa de antigenele þesutului transplantat. Respingerea dupa dinamica raspunsului imun primar survine în cazul în care. urmata d e o staza circulatorie în organul grefat. în circa 4 luni.EVOLUÞIA RESPINGERII GREFEI DE PIELE În raport cu dinamica desfaºurarii. suficiente pentru a determina apariþia suprafeþelor rugoase. culoarea se închide. prin intermediul carora leucocitele adera de endoteliu ºi parasesc circulaþi a. dobândeºte o culoare normala (roza). ci ºi pe celul ele endoteliale ale capilarelor sanguine. Respingerea acuta se produce în doua variante dinamice: -> respingerea acuta precoce. ramâne alba ºi în câteva ore este respinsa. între dono r ºi receptor este o incompatibilitate relativa. grefa este respinsa. dar dupa 10-12 zile. In primele ore dupa s tabilirea conexiunilor vasculare se produce încetinirea fluxului sanguin. In sângele organismului receptor se gasesc anticor pi preformaþi (aglutinine). Vasele din organul grefat se obtureaza prin formar ea trombilor de coagulare. se produc foarte repede ºi în 3-4 zile. arteriolele ºi capilarele se trombozeaza. Aglutininele ? ºi ? ale receptorului de grefa ajung în rinichiul grefat imediat dupa realizarea anastomozelor vasculare. formeaza trombi care obtureaza lumenul capilar . In organismul receptor de grefa. Oprirea circulaþiei sangu ne iniþiaza procesul de coagulare la nivelul capilarelor sanguine.

iar în mod n ormal. pentru a st imula limfocitele T. Raspunsul imun faþa de þesutul grefat este mediat în primul rând de limfocitele T. a carui finalitate este respingerea grefei. care active aza limfocitele ganglionare. . Macrofagele devin citotoxice faþa de þesutul grefat. dar sunt mult mai imunogene daca sunt prezentate de alte ce lule. intens imunogene ºi nu n ecesita prezentarea în asociaþie cu moleculele CMH proprii organismului. Macrofagele secreta IL-1. -> antigenele CMH exprimate pe celulele dendritice existente în þesutul grefat. în pe rioada de conservare. Antigenele din grefa au urmatoarele origini: -> antigenele libere (antigene ?solubile?) provin din liza eritrocitelor ºi din me mbrana bazala. La examenul histologic al unei grefe de piele. trec în li mfa ºi ajung în ganglioni. se observa i nfiltratul cu mononucleare. Acestea devin limfocite efectoare. unde începe proliferarea. Moleculele CMH I ºi II libere se comporta ca antigene tari. Antigenele CMH ale donorului pot fi recunoscute pe suprafaþa celulelor prezentatoa re (prezentare directa) sau ca fragmente prelucrate ºi asociate cu moleculele CMH ale receptorului (prezentare indirecta). în cursul respingerii. ºoarecii atimici (nuzi) nu resping grefele alogenice de piele ºi tolereaza chi ar grefe xenogenice. activator a l macofagelor din focarul conflictului. Ca do vada. Ele exprima molecule CMH II l a densitate foarte înalta. multe fiind limfocite. ajung în ganglionii regionali ai gazdei ºi activeaza limfocitele T ºi B. Moleculele CMH I se ga sesc pe toate celulele nucleate. Limfocitele T stimulate de antigenele CMH sintetizeaza interferon ?. grefa poate fi respinsa. dar au un nivel variabil de exprimare. In organul grefat. o parte a antigenelor tisulare se elibereaza din rinichi ºi trec în circulaþie. adica predomina net limfocitele Tc. care produce febra ce însoþeºte reacþia de respingere a grefei . -> antigene CMH asociate membranelor rezultate din liza celulelor organului. Antigenele eliberate din grefa. Limfocitele patrunse în þesutul grefat sunt pasagere. elibereaza citochine. Ele parasesc grefa. datorita diferenþe lor între antigenele minore ale donorului ºi receptorului. Molecule le CMH II au o distribuþie limitata: pe macrofage. pe celulele dendritice. pe limfocitele B.Dupa grefarea þesutului. pe unele celu le epiteliale ºi endoteliale. Un rol deosebit se atribuie celulelor dendritice din þesutul grefat. Chiar în aceste condiþii. care determina stimularea iniþiala a limfocitelor gazdei. raportul dintre limfocitele TCD4 ºi TCD8 este 1/3. Acumularea lor în þesutul grefat precede respingerea. Antigenele declanºatoare ale respingerii grefei Moleculele CMH ale þesutului grefat stimuleaza un raspuns imun intens al organismu lui receptor. Nivelul de exprimare a molec ulelor CMH I ºi II este modulat de citochine (IFN ? ºi TNF ?). cu rol esenþial în declanºarea conflictului imun. care survine în câteva zile. ajungând în ganglionii limfatici regionali. Cele mai importante antigene aduse de organul grefat. acest raport este 2/1. sunt moleculele CMH I ºi II. ca ºi limfocitele Tc. Polimorfismul extensi v al moleculelor CMH limiteaza posibilitatea transplantului numai între parteneri compatibili CMH. în special de celulele dendritice ºi de celulele endoteliale.

Celulele NK nu necesita activarea prealabila pentru a liza diferite celule tumor ale. Ele sunt implicate în respingerea alogrefelor de organe. Capacitatea de a respinge grefa poate fi uºor transferata prin intermediul limfoci telor de la organismul imunizat prin contactul anterior cu antigenele grefei. Su rprinzator, în þesutul grefat nu migreaza limfocitele transferate, ci migreaza limfo citele organismului gazda, activate de IL secretate de limfocitele transferate. Rolul anticorpilor. Ca raspuns faþa de antigenele þesutului grefat, se sintetizeaza anticorpi specifici faþa de antigenele de transplantare. Anticorpii au rol secunda r în reacþia de respingere a grefelor de þesuturi ºi organe. Anticorpii au rol foarte im portant în respingerea grefei, în situaþiile în care, anticorpii anti-CMH preexista la u n titru crescut în momentul transplantarii. Sinteza lor este indusa de sarcinile m ultiple, de transfuzii repetate sau de o grefa anterioara. Grefa este respinsa i mediat. Anticorpii au rol important în respingerea grefelor cu incompatibilitate grava între donor ºi receptor, deoarece fixeaza complementul ºi produc fenomenul de citoliza. D aca nu fixeaza complementul, anticorpii au rol de opsonine, adica sensibilizeaza celulele grefate faþa de acþiunea macrofagelor ºi neutrofilelor. Anticorpii sintetizaþi în þesutul grefat, determina eliberarea mediatorilor reacþiei de hipersensibilitate i mediata (de exemplu, histamina), care produc modificari circulatorii în vasele gre fei. Anticorpii faþa de antigenele eritrocitare sunt singurii efectori imunitari eficie nþi în transfuzia incompatibila. Efectul lor consta în aglutinarea ºi liza eritrocitelor . Dupa grefarea unui organ sanatos într-un organism uzat, din punct de vedere funcþion al, organul grefat se aliniaza repede la starea generala de uzura a gazdei. Transplantarea maduvei osoase se realizeaza pentru tratamentul pacienþilor cu mala dii imunodeficitare, anemie aplazica severa, leucemie, limfom, iar mai recent, p entru dezordinile hematopoetice cu substrat genetic. La pacienþii imunodeficitari, transplantul maduvei osoase este destinat sa furnize ze celule stem pentru a restabili sistemul imunitar al receptorului, fara sa înloc uiasca în mod necesar compartimentul mieloid. Datorita starii nefuncþionale a sistem ului imunitar, transplantul maduvei osoase poate fi facut fara tratamentul imuno supresor al gazdei.

Maduva este recoltata prin aspiraþie din crestele iliace anterioare ºi posterioare, de la donorul anesteziat. Amestecul de maduva osoasa ºi sânge este plasat în mediu de cultivare cu heparina, într-o punga hematologica ºi se administreaza fara întârziere org anismului receptor, prin infuzie intravenoasa, în cantitatea de 2 x 108 - 6 x 108 celule medulare/kg. Infuzia se face la 1-24 ore dupa ultima iradiere totala a co rpului sau la 36 de ore dupa ultima doza de ciclofosfamida. Celulele stem circul a în sânge, însamânþeaza cavitatea medulara ºi încep sa se divida. În 2-4 saptamâni, creºte celulara a maduvei ºi în acelaºi timp creºte numarul celulelor sanguine periferice. La d onor, maduva se reface repede. Prevenirea respingerii grefelor de organe este posibila printr-o împerechere cât mai adecvata a donorului ºi receptorului din punctul de vedere al asemanarii molecule lor CMH ºi, ulterior, prin instituirea tratamentului imunosupresor. Dar, spre deos ebire de alte celule, cele din maduva osoasa sunt foarte antigenice (au o mare d ensitate a moleculelor CMH I) ºi din aceasta cauza, receptorul trebuie sa fie supu s unui tratament radio-chimioterapeutic intens, pâna la limita suportabilitaþii, pen tru ca transplantul de maduva sa aiba succes. Chiar astfel, la pacienþii leucemici , respingerea maduvei osoase poate sa aiba loc, în cazul unei împerecheri antigenice neadecvate.

Transplantul de maduva osoasa ridica o problema speciala: celulele transplantate fiind imunocompetente, pot sa iniþieze reacþia ?grefa contra gazda?, faþa de antigene le receptorului. Reacþia este iniþiata faþa de antigenele tegumentare, ale ficatului ºi intestinului ºi este letala la 10-15% dintre receptorii de maduva osoasa cu molecu le HLA identice ºi la 40% dintre receptorii cu molecule HLA neidentice. Teste de histocompatibilitate În transplantul de þesuturi ºi organe, esenþiala este asemanarea cât mai accentuata a mole culelor CMH ale donorului ºi receptorului. Pentru testul gradului de asemanare, se analizeaza comportamentul limfocitelor celor doi parteneri, în amestec (reacþia de amestec limfocitar, RAL). Testul evidenþiaza diferenþele antigenice dintre donor ºi re ceptor, în ceea ce priveºte moleculele CMH II. Pentru reuºita grefei, este obligatorie identitatea acestor molecule. Perechea donor-receptor care produce cel mai uºor r aspuns în RAL, ofera cea mai buna ºansa de acceptare a grefei. Cel mai adesea se folosesc limfocitele din sânge. Celulele trebuie sa fie viabile ºi în mediu se adauga ser de viþel (1-10%) ºi 2-mercaptoetanol. Limfocitele donorului se cultiva în amestec cu limfocitele receptorului, în prezenþa timidinei H3. Se masoara nivelul radioactivitaþii limfocitelor, consecutiv încorporarii timidinei H3 pentru s inteza ADN. RAL reflecta raspunsul proliferativ al celulelor T, cu puþine sau fara celule B. Transformarea blastica nu se produce în RAL a gemenilor monozigoþi. Intrun amestec celular a x b + a x c, raspunsul este bidirecþional. Cea mai ampla reacþi e are loc între limfocitele care se deosebesc prin moleculele CMH. Cel mai puterni c stimul în RAL îl reprezinta aloantigenele CMH II, cu un polimorfism foarte înalt, ia r aloantigenele clasa I au un rol stimulator limitat. Moleculele CMH II se gases c pe limfocitele B, pe macrofage, pe celulele dendritice, iar pe limfocitele T, numai dupa activare. Se pare ca raspunsul în RAL nu este orientat faþa de epitopii C MH propriu-ziºi, ci faþa de o larga varietate de peptide self legate de moleculele C MH, rezultate probabil prin degradarea diferitelor proteine celulare. Dat fiind polimorfismul deosebit al moleculelor CMH, probabil ca marea majoritate a limfoc itelor T din amestec manifesta aloreactivitate faþa de cel puþin unul din aloantigen ele CMH ale speciei. Pentru raspunsul unidirecþional, una din cele doua populaþii celulare (de obicei a d onorului) se inactiveaza prin tratament cu mitomicina C (pentru inhibiþia sintezei ADN) sau se supun iradierii. Tratamentul inactiveaza celulele T, dar nu interfera cu imunogenitatea lor. In R AL se activeaza numai limfocitele receptorului de grefa, ca raspuns la aloantige nele donorului. În cazul grefei unui organ imunocompetent la o gazda imunodeficitara, în RAL se inac tiveaza limfocitele receptorului, pentru a evalua reactivitatea limfocitelor don orului, care ar putea iniþia o reacþie grefa contra gazda. Compatibilitatea donor-receptor pentru antigenele CMH I se testeaza cu seruri im une anti- CMH I. Se analizeaza reacþia limfocitelor celor doi parteneri, faþa de un numar cât mai mare de seruri anti CMH I. In laboratorul de profil exista seturi de seruri anti-CMH I, recoltate de la persoane care au o bogata experienþa antigenic a HLA: -> persoane care suferit transfuzii sanguine multiple ºi astfel s-au imunizat faþa d e antigenele HLA; -> femei multipare, care au avut sarcini multiple cu parteneri diferiþi. Serurile anti-CMH se pun în contact cu limfocitele donorului ºi cu ale receptorului de grefa. Anticorpii anti-CMH se fixeaza pe suprafaþa limfocitelor ºi astfel este in

iþiata transformarea blastica. Se determina un coeficient de reactivitate (coefici ent de transformare blastica), pe baza numarului de limfocite transformate. Daca limfocitele donorului ºi receptorului se comporta asemanator faþa de un numar m are de seruri, concluzia este ca cele doua populaþii de limfocite sunt asemanatoar e. Daca titrul anticorpilor anti-CMH în ser este crescut, se poate produce nu numai a ctivarea limfocitelor, ci chiar aglutinarea imuna sau, dupa fixarea complementul ui, citoliza. Xenotransplantarea Termenul semnifica transplantul de þesuturi ºi organe între organismele unor specii di ferite. Interesul clinic pentru xenotransplantare a fost determinat de lipsa org anelor umane. Succesul alotransplantului a creat un necesar care depaºeºte disponibi lul. In 1963, transplantul de rinichi de cimpanzeu la om, a prelungit supravieþuir ea cu 9 luni ºi moartea a survenit dupa complicaþiile provocate de imunosupresie. In 1984, inima de babuin a fost transplantata la om. A urmat transplantul de ficat de maimuþa, transplantul de celule neurale de embrion de porc, la un pacient cu b oala Parkinson, transplantul de maduva osoasa de la babuin, la un pacient cu SID A. Barierele xenotransplantarii sunt multiple: unele organe de la alte specii nu fu ncþioneaza adecvat în noul mediu. Rinichiul de cimpanzeu este funcþional în organismul u man. Persoanele transplantate cu rinichi de porc devin anemice, probabil pentru ca eritropoetina nu este activa, iar cele cu ficat de babuin au nivele mai mici de colesterol (echivalente cu cele de babuin) ºi nivele foarte scazute de acid uri c (pentru ca ficatul de babuin nu produce acid uric). Grefarea celulelor sanguin e stem xenogenice este limitata de absenþa factorului de creºtere specific celulelor stem transplantate. Xenogrefele pot fi neconcordante (de la porc) sau concordante (de la cimpanzeu, babuin). La perechile neconcordante, titrul anticorpilor preformaþi este detectabi l ºi xenogrefele sunt respinse hiperacut (în câteva minute), prin reacþia de activare a endoteliului. Pentru respingerea hiperacuta a grefelor neconcordante, un alt fac tor critic (alaturi de anticorpii preformaþi) al producerii leziunilor endoteliale este complementul ºi proteinele sale reglatoare. In combinaþia porc-om, anticorpii preformaþi se leaga la nivelul determinanþilor antigenici de galactoza ? (1,3)-galac toza ai endoteliului grefei, deoarece omul a pierdut gena pentru enzima alfa-gal actozil-transferaza ºi nu poseda acest epitop. Activarea complementului se face pe calea clasica, iar în absenþa anticorpilor preformaþi, pe calea alterna. In esenþa, res pingerea hiperacuta se datoreaza reacþiei endoteliale la activarea complementului, mediata de anticorpii preformaþi (IgG anti-?-gal). Incompatibilitatea combinaþiei porc-om se datoreaza faptului ca porcul exprima un nou antigen de grup sanguin, ?-gal(gal-? 1,3-gal) (la om, specificitatea antigen ica a grupului 0 este conferita de L-fucoza, a grupuluiA, de N-acetil-galactozam ina, galactoza ºi L-fucoza, iar a grupului B, de D-galactoza ºi L-fucoza). ?-gal nu este singurul determinant recunoscut de anticorpii naturali umani. Alte heteroan tigene pot deveni importante, dupa transplantul organului. Anticorpii xenoreacti vi, specifici faþa de epitopii ? 1,3-gal ºi complementul sunt factorii majori ai res pingerii hiperacute. Þinta respingerii hiperacute este endoteliul vascular. Activarea endoteliului prod uce cele mai evidente manifestari ale respingerii hiperacute: tromboza intravasc ulara, hemoragia extravasculara ºi edemul. În asocierile concordante, titrul anticorpilor preformaþi nu este detectabil ºi respin erea este acuta, datorita aceluiaºi fenomen de activare a endoteliului vascular.

Amplitudinea procesului de re spingere a grefei este parþial dependenta de gradul de incompatibilitate al antige nelor CMH. Din punct de vedere histologic. fungice ºi faþa de paraziþi.Respingerea întârziata (acuta) a xenogrefelor concordante se face în 2-3 zile (mult ma i repede decât a alogrefelor). ca ºi în rea cþia hiperacuta. faþa de care omul are un nivel scazut de anticorpi preformaþi . Natura determinismului genetic al moleculelor CMH nu este favorabila transplantului de þesuturi ºi organe. se u rmareºte inducerea starii de toleranþa faþa de antigenele organului grefat (rinichi. transfuziile de sânge cu specificitatea antigenica a d onorului sau transfuziile nespecifice. respingerea acuta r eleva mai puþina hemoragie. adica un raport favorabil între doza terapeuti ca ºi cea toxica. dezideratul imunosupesiei este inhibiþi a selectiva a reactivitaþii imunitare autoagresive faþa de antigenele retinei (în uvei ta)sau faþa de antigenele colonului (în boala Crohn). Respingerea acuta a xenogr efei se datoreaza anticorpilor a caror sinteza este indusa de antigenele xenogre fei. adica sa produca deleþia clonala sau sa inactiveze num ai anumite subpopulaþii de celule imunocompetente. cu scopul diminuarii reactiv itaþii imunitare. Scopul imunosupresiei selective este de a menþine funcþionalitatea mecanismelor de a parare a organismului. bacteriene. Un medicament imunosupresor trebuie sa întruneasca urmatoarele criterii: -> sa inhibe activarea raspunsului imun ºi sa fie eficient faþa de procesele imunita re în curs de desfaºurare. cât ºi pacienþilor cu malad . ca ºi testele de histocompatibilitate sunt importante numai daca se asociaza cu imunosupresia. Imunosupresia se realizeaza prin: -> iradierea x -> terapia imunosupresoare -> metode imunologice. dintre donor ºi receptor. Terapia imunosupresoare. faþa de infecþiile virale. Pe de alta parte. -> sa aiba acþiune selectiva. dar cu tromboza intravasculara semnificativa. inima). de a pastra capacitatea SFM de a fagocita celulele îmbatrânite ºi de a proteja mecani smele de imunosupraveghere care elimina celulele maligne. expune un nou determinant glucidic. -> sa aiba un index terapeutic bun. La ºoarece s-a reuºit eli minarea genei galactozil-transferazei prin recombinare homologa. deoarece þinta este endoteliul vascular. Medicamentele imunosupresoare inhiba nespecific reactiv itatea imunitara ºi se administreaza atât dupa grefa tisulara. În cazul maladiilor autoimune. Progresul în xenotransplantare s-a facut în sensul prevenirii respingerii hiperacute : imunosupresia receptorului de grefa ºi ingineria genica a donorului pentru a eli mina marile diferenþe antigenice dintre xenogrefe ºi alogrefe. cu excepþia gemenilor monozigoþi. pentru ca nici un agent chimic nu are acþiune strict selectiva asupra þesutului limfoid. f icat. Imunosupresia Variantele alelice multiple codificatoare ale moleculelor CMH fac cu totul impro babila posibilitatea ca doua organisme sa fie identice pentru moleculele CMH. Terapia imunosupresoare este foarte complexa. Eliminarea antigenului ?-gal. Se sintetizeaza preponderent IgG anti-?-gal. Pentru supravieþuirea grefei. al caror titru creºte rapid. dar tehnologia nu este adecvata pentru alte specii.

Celulele stem ºi celulele imature sunt foarte sensibile. asupra limfocitelor B. foarte reactiv. Medicamentele citotoxice sunt imunosupresoare deoarece distrug celule le imunocompetente sau blocheaza proliferarea lor.. Imunosupresia cu ciclosporina este o modalitate imunofarmacologica. principalul agent ce mediaza moartea cel ulelor iradiate. Radiaþia ionizanta x ºi gama produce ionizarea atomilor ºi genereaza radicali liberi. Agenþii citotoxici folosiþi pentru imunosupresie(dar ºi în tratamentul neoplaziilor) sun t: -> agenþi alchilanþi -> antimetaboliþi: analogi ai purinelor (6-mercaptopurina ºi azatioprina). izolaþi ca ºi ciclosporina din culturi de microorganisme: tacrolimus. Este un agent imunosupresor mai selectiv. inhibând transcrierea genica pe o cale de pendenta de Ca. datorita acþiu nii sale selective faþa de celulele imunocompetente. granulocitelor sau macrofagelor. deoarece acþioneaza asupra celulelor Th. au acþiune nespecifica. asupra tuturor subpopulaþiilor de limfocite ºi a celulelor nelimfoide care in tra în faza S. Respingerea grefei poat e fi blocata. adica v a permite sistemului imunitar sa adopte ca self. o imunosupresie profunda. Efectul major pare a fi inhibiþia sintezei IL-2. sirolimus (rapamycin). Acþiunea sa este nespec ifica. adica acþiunea lor nu este l imitata la celulele imunocompetente. adica blocheaza progresia ciclului celular de la G0 la G1. prin blocarea trecerii de la faza G1 la faza S. Imunosupresorul ideal va media inducerea toleranþei. Ciclosporina este un peptid ciclic lipofil. Imunosupresia s-a realizat cu o varietate de agenþi terapeutici: hormoni corticost eroizi. cu mecanism de acþiune asemanator cu al ciclosporinei. inclusiv asupra celulelor hematopoetice. Efectele radiaþiilor ionizante sunt dependente de doza. izolat din culturi de microorganisme ºi acþioneaza specific asupra limfocitelor. moleculele CMH specifice þesutulu i grefat. Medicamentele citotoxice au fost iniþial folosite în tratamentul neoplaziilor. fara efecte notabile asupra altor subpopulaþii de limfocite T. Agenþii din categoriile menþionate. -> antagoniºtii acidului folic (methotrexatul). Sirolimus este un macrolid care inhiba proliferarea celule lor T. Tacrolimus este o lactona macrociclica lipofila. în special radicalul OH. Chimioterapia administrata pacienþilor neoplazici produce. Ciclofosfamida este compusul prototip al agenþilor alchilanþi. Cele mai multe metode convenþionale de imunosupres ie îºi realizeaza efectul în mod neselectiv. uneori. în special în transplant. dar r eprezinta o modalitate importanta de imunosupresie pentru tratamentul maladiilor autoimune. mizoribine ºi s pergualin.ii reumatice. caracterizate prin reactivitate imunitara excesiva. analogi p irimidinici (citozin-arabinozida). . Limfocitele T sunt mai rezistente decât limfocitele B. În ultimii ani s-au identificat câþiva compuºi chimici naturali. iar monocitele ºi macrofagele sunt relativ rezistente. medicamente citotoxice. Ei produc leziuni asupra tuturor celulelor aflate în mitoza. dar acþiunea neselectiva a acestor agenþi produce efecte secundare tox ice prea severe ºi rezultatele au fost considerate ca nesatisfacatoare.

respectiv a timocitelor. Stressul este definit ca o condiþie dinamica în cursul careia homeostazia normala . cu efect inhibitor asupra r aspunsului imun. Starea psihica influenþeaza reactivitatea imunitara ºi intensitatea raspunsului inflamator a organismului. ca neuroimunoendocrinologia. s-a încerca t neutralizarea lor cu receptori solubili. neuropeptide). nervos ºi endocrin sunt interconectate structural (anatomic) ºi funcþional. explica efectele benefice ale acestor hormoni la persoanele alergice. dar la om acest efect nu se produce. genul ºi alþi factori genet ici regleaza interacþiunile imuno-neuroendocrine. care furnizeaza baza moleculara a integrar ii bidirecþionale. Pe de alta parte. Se folosesc celulele du ctului toracic sau timocitele pentru imunizarea iepurelui sau calului. iar limfocitele B sunt relativ rezistente la corticosteroizi. Exista dovezi certe ca anomaliile neuroe ndocrine au rol important în inducerea disfuncþiilor imunitare. în manifestarile autoimune. ceea ce a condus la conturarea unor noi domenii interdisciplinare. Din serul heterolog se separa fracþia imunoglobulinica.Corticosteroizii sunt cele mai folosite medicamente. S-a propus mecanismul limfoliz ei. Deoarece citochinele sunt molecule foarte importante în reacþia imunitara. precum ºi monocitele parasesc circulaþia ºi migrea za în maduva osoasa. dupa injectarea corticosteroizilor. Cele mai pregnante interacþiuni neuroendocrinoimunitare se produc în starea de stres s. toxina difterica). Anticorpii policlonali din SAL au fost înlocuiþi cu AMC specifici faþa de antigene cel ulare de suprafaþa: AMC anti-receptor de IL-2 ºi anti CD4. Timp de 4-6 ore dupa administrare. dar creºte semnificativ numarul neutrofilelor. monocite. în prim ul rând. Eozinopenia. neuroimuno-modularea ºi psihoneuroimunologia. Valorile leucocitelor revin l a normal în 24 de ore. dar ºi al proceselor inflamatorii. Deleþia specifica a populaþiilor de limfocite este posibila cu preparatele denumite imunotoxine. la o specie xenogena. cort icosteroizii reduc numarul de leucocite circulante (limfocite. p 8 p p InteracÞiunile sistemului imunitar cu sistemul neuroendocrin Sistemele imunitar. eozinof ile). materializate. citochine. Sistemele enumerate au în comun capacitatea de raspuns la un numar de stimuli comuni (hormon i steroizi. ce se administreaza intravenos pent ru depaºirea unei stari critice dupa grefare. Limfocitele T. vârsta. Acestea sunt complexe ce constau din doua componente: un anticorp m onoclonal care asigura recunoaºterea specifica a þintei celulare ºi o componenta toxi ca (ricina. Serul antilimfocitar (SAL) ºi globulina antitimocitara se obþin prin injectarea limf ocitelor.

Chiar daca stressul acut stimuleaza secreþia hipofizara a hormonului de creºtere. care redirecþioneaza nutrienþi i spre organele activate. Activarea raspunsului la stress inhiba axa HHG. iar glucocorticoizii inhiba conversia tiroxinei. cu stimularea epinefrinei ºi norepinefrinei. . gen. Activarea unui component al sistemului. alerta. Aceste raspunsuri sunt adaptative ºi se coreleaza cu necesitatea limitarii pierderii energiei. a carei secreþie este stimulata de CRH. CRH este activatorul starii de alarma. la triiodotiroxina. Intensitatea raspunsului adaptativ este dependenta de vârsta. Somatostatina. inhiba secreþia de TSH. care îºi proiecteaza axonii în trunchiul cerebral ºi în hipotalamus. In raspunsul la stress s e produc modificari fizice ale sistemului circulator. de axa hipotalamo-hipofizo-corticosu-prarenala ºi de sist emul nervos simpatic. Facto rii de stress. iar MSH (hormonul stimul ator al melanocitelor) ºi acidul gama aminobutiric sunt inhibitori. stimulând secreþia ACTH ºi a corticostero izilor. cee a ce contribuie direct la eliberarea mediatorilor simpatici (epinefrina ºi norepin efrina) în arii foarte largi ale SNC. CRH inhiba sinteza factorului eliberator al hormonului luteinizant din nucleul arcuat hipot . denum it raspunsul de stress sau de alarma. Interacþiuni neuro-endocrino-imunitare. O reactivitate prea mare sau prea mica la stress poate produce sau poate contribui indirect la manifestari patologice. Efectul activator al CRH asupra sistemului nervos simpatic este mediat d e locus ceruleus. star ea hormonala ºi de alþi factori genetici. CRH este produs în primul rând în hipotalamus. Corticosteroizii sunt componentele majore ale sistemului de raspuns la stress ºi i nhiba cele doua componente majore ale raspunsului (secreþia CRH ºi sistemul nervos v egetativ). Serotonina ºi acetilcolina activeaza raspunsul la factorii de stress. a rit mului cardiac. Sistemul de raspuns la stress funcþioneaza ca o bucla feedback pozitiva. declanºeaza un raspuns complex adaptativ. starea psihica ºi integreaza sistemele de raspuns l a stress. modificarea unor componente mentale ºi comportament ale. Raspunsul activator la stress influenþeaza axa hipotalamo-hipofizara cu componente le ei: hipotalamus-hipofiza-tiroida (HHT) ºi respectiv. dar inhiba funcþia imunitara ºi raspunsul infl amator. fizici sau mentali. la mai multe nivele. Activarea sistemului nervos simpatic stimule aza eliberarea CRH din neuronii nucleilor paraventriculari sub acþiunea impulsuril or cu originea în locus ceruleus.controleaza starea de veghe. fizici sau psihologici. Creºte brusc activitatea sistemului nervos central ce controleaza starea de v eghe. Fig. concentrarea atenþiei ºi este inhibata activita tea vegetativa care controleaza hranirea ºi reproducerea. .activeaza axa hipofizo-corticosuprarenala. 135. a tensiunii arteriale. dar ºi reactivitatea imunitara ºi raspunsul inflamator. prin intermediul CRH. atenþia. manifestata prin creºterea glicemiei.(starea de echilibru a mediului intern) este perturbata sau periclitata. relativ i nactiva. starea psihica. stimuleaza secreþia hipofizara a somatostatin ei (inhibitor al creºterii). Raspunsul la factorii de stress este mediat de factorul (hormonul) de eliberare a corticotropinei (CRH). hipotalamo-hipofizo-gonada la (HHG). menit sa contracareze efectele factorului de stress. Starea de dezechilibru este indusa de factori de stress. activeaza pe celalalt.activeaza sistemul nervos simpatic. Stressul presupune în primul rând. st ressul cronic. bidirecþion ala. dar ºi în alte arii a le creierului ºi în sistemul nervos periferic ºi are urmatoarele funcþii: .

CRH stimuleaza secreþia ACTH. cele mai cunoscute fiind IL-1 ºi IL-6. Rolul corticosteroizilor în reglarea funcþiei imunitare Asemanarea dintre hormoni ºi imunoglobuline rezulta din similitudinea structurala ºi funcþionala a celor doua categorii de molecule: ambele conþin o regiune de legare l a un receptor celular ºi o secvenþa cu rolul de a transmite semnale specifice la un sistem efector. ci ºi de interleuchine. în special în perioada fetala ºi neonatala. su nt potenþial generatoare ale maladiilor autoimune ºi sufera moartea apoptotica. dar cele timice sunt sensibile. timusul poate sa sint etizeze toþi hormonii produºi prin activarea axei HHC. Corticosteroizii regleaza toate componentele raspunsului imunitar ºi inflamator. produsa de stress. ºobolan. în arii discrete ale SNC (hipotalamus. Sinteza neurop eptidelor (CRH) în timus este deosebit de interesanta. Corticosteroizii in hiba secreþia hormonului luteinizant (LH) hipofizar ºi concomitent. Ovarectomia diminua eliberarea corticosteroizilor. Rolul lor est e de a limita extensia raspunsului ºi a procesului inflamator. IL-1 activeaza axa hipotalamo-hipofizo-corticosuprarenala. Administrarea corticosteroizilor. om). Nivelul corticosteroizilor creºte într-un i terval de ordinul minutelor. adica stre ssul induce un raspuns mai amplu. au rol de receptor pentru insulina. Cele cu receptori de mica afinitate pentru moleculele CMH mor de asemenea prin apopt oza. timusul exprima activitaþi neuroendocrine multiple. dupa expunerea la factorul de stress. având în vedere rezultatele car e susþin ca celulele timice epiteliale conþin enzime steroidogene ºi sintetizeaza cort icosteroizi. induce apoptoza timocitelor. fie direct. la rozatoare. Endotoxinele stim uleaza producerea IL-1 în hipofiza ºi astfel secreþia ACTH este reglata local. hipocamp). Corticosteroizii regleaza dezvoltarea subpopulaþiilor Th1 ºi Th2 de limfocite. Exista dovezi ca moleculele CMH I. Creºterea nivelului plasmatic al cor ticosteroizilor. Raspunsul integrat neuro-imuno-endocrin este mediat nu numai de hormoni. La organismele de se x feminin (ºoarece. testosteronul. Supravieþuiesc numai timocitele cu receptori d e aviditate medie pentru moleculele CMH. Ace ste arii regleaza raspunsul la stress. iar ACTH indu ce producerea corticosteroizilor în celulele corticosuprarenalelor. producþia hormonil or gonadali: estrogeni. masurabil prin nivelul mai înalt al corticostero izilor. sub acþiunea corticosteroizilor. iar sinteza ei este inhibata de glucocorticoizi. Limfocitele T mature (periferice) umane sunt rezistente la cor ticosteroizi. c hiar ºi creºterea ºi diferenþierea timocitelor. stimulând eliberarea AC TH hipofizar. inhibân . în funcþie de capacitatea lor de a se asocia cu moleculel e CMH. iar orhiectomia mareºte rata sintezei corticosteroizilor la stress. progesterona. fie prin intermediul corticosteroizilor. Astfel. Amplitudinea lor pr ea mare poate sa produca leziuni. Timocitele cu receptori (RCT) de mare afinitate pentru moleculele CMH. Hormonii tiroidieni ºi sexosteroizi influenþeaza activitatea axei hipotalamo-hipofiz o-corticosuprarenale (HHC). Hipotiroidismul inhiba axa HHC. IL-1 este sintetizata local. Corticosteroizii par a fi implicaþi în selecþia timocitelor cu specificitate faþa de ant igenele nonself. Astfel. Concepþia dominanta presupune ca timocitele sunt selectate pentru apoptoza sau supravieþuire. inclusiv maladii autoimune. inclusiv sinteza CRH ºi ACTH.alamic. în hipofi za. produce moartea apoptotica a lim focitelor timice. implicate în prezentarea antigenelor. Selecþia limfocitelor în timus este control ata de hormonii sintetizaþi local. axa HHC este mai activa decât la masculi.

iar al artritei reumatoide. în raport cu subpopulaþia Th1. ªoarecii hipo tiroidieni au timus ºi splina hipoplazica. CRH este sintetizat de celulele T. lim focitele T sintetizeaza RFLH ºi au receptori specifici pentru acest hormon. la om. Fig. testosteron) are efecte inverse. De exemplu. de sulfat. Factorul hipotalamic de eliberare a hormonului luteinizant (RFLH). cu rol reglator al sintezei anticorpilor. Maladiile autoimune sunt mult ma i frecvente la femei decât la barbaþi. DHEA circula în forma inact iva. Nivelul plasmatic al sulfatazei scade odata cu îmbatrânirea sistemului imunitar ºi scade brusc în diferite boli cronice. IL-5 ºi IL-6. . In timus. Creºte nivelul plasmatic al IL-6. Foarte imp ortanta este sinteza CRH. Þesuturile ºi celulele sistemu lui imunitar sintetizeaza un spectru larg de hormoni neuro-endocrini. IFN ?). ci ºi în gonade. în glandele mamare. unde exercita efecte reglatoare autocrine sau paracrine. Hormonul de creºtere stimuleaza intens pro liferarea celulelor precursoare ale timocitelor în maduva osoasa. Diminua sinteza IL-2. &#206. având rol integr tor al funcþiei neuro-endocrine reproducatoare ºi al funcþiei imunitare. CRH este de asemenea sintetizat local în foca rele inflamatorii acute sau cronice. Administrarea DHEA la rozatoare ºi om. un reglator esenþial al raspunsului la stress. Hipofizectomia sau hiposecreþia acestor hormoni hipofizari duce la imunodeficienþa ºi hipoplazia timusului. Timusul sufera modificari profunde în timpul sarcinii. în timus. In timus ºi splina. s plina. Este un intermediar al b iosintezei altor hormoni (testosteronul ºi estradiolul). Factori neuroendocrini favorizanþi ai maladiilor autoimune umane Diferenþele funcþionale cu privire la intensitatea raspunsului axelor hipotalamo-hi pofizo-corticosuprarenaliene (HHC) ºi hipotalamo-hipofizo-gonadale (HHG) sunt impo rtante pentru înþelegerea manifestarilor autoimune.mbatrânirea sistemului imunitar. Dupa gonadectomie. de 3-4/1. numar redus de celule TCD8. al lupusului de 9/1. Aceste schimbari sugereaza o creºtere numerica a subpopulaþiei de l imfocite Th2. inima. dar ºi direct asupra celulel or mature efectoare.d sinteza citochinelor Th1 (IL-2. Hormonul de creºtere. splina ºi timus. Prolactina stimu leaza diferenþierea celulelor T cu specificitate de antigen în organele limfoide per iferice. Aceºti hormo ni pot acþiona în timpul dezvoltarii celulelor imunitare. cât ºi funcþia imunitara. ovar. sub controlul ACTH. prolactina ºi hormonul tiroidian stimuleaza maturarea ºi diferenþi erea timocitelor. corticosuprarenale. plamân. iar administrarea hormonilor sexuali (estrogen. Acest hormon se sintetizeaza nu numai în creier. dupa gonadectomie sau dupa adminis trarea exogena a hormonilor sexuali. intestin. Interacþiunile neuro-imuno-endocrine sunt bidirecþionale. Hormonul se activeaza numai în þesuturile care au DHEA-sulfataza. începe dupa 30 de ani ºi se caracterize aza prin creºterea producþiei de autoanticorpi ºi diminuarea capacitaþii de a produce an ticorpi faþa de antigenele nonself. cu distribuþie diferenþiala în organele limfoide. testicul. regleaza atât f uncþia de reproducere. ca osteoporoza. Organele ºi celulele influenþate de hor-monii steroizi sexuali. restabileºte funcþia i munitara la organismele vârstnice ºi are efect antagonic corticosteroizilor. raportul pe sexe al tiroiditei au toimune este de 19/1. Rolul sexosteroizilor Hormonii steroizi sexuali influenþeaza maturarea ºi diferenþierea timocitelor. 136. secretat de corticosuprarenale. care pr oduc atrofia timica. Hormonul tiroidian stimuleaza creºterea timusului ºi a splinei. Diminua funcþia citotoxica. dar ºi cu rol în progre sia maladiilor autoimune sau a altor procese patologice. inclu siv maladiile autoimune. inclusiv în lichidul sinovial al pacienþilor cu artrita reumatoida. dar creºte rata sintezei I L-4. hipofiza anterioara. în placenta. masa timusului creºte. Un rol important în procesul de îmbatrânire se atribuie dehidroepiandrosteronului (DHE A).

dar pacienþii cu afecþiune de intensitate medie au nivele inferioare ale cortic osteroizilor comparativ cu indivizii normali. Artrita reumatoida este asociata cu o insuficienþa a sintezei corticosteroizilor. Odata cu scaderea brusca a nivelului estrog enilor (perioada postpartum. Postpartum. menopauza). Corticosteroizii. datorita creºterii secreþiei de prolactina. Nivelul plasmatic al corticosteroizilor. maladia se intensifica. Perioada sarcinii se caracterizeaza prin supresia imunitaþii mediate celular ºi menþin erea sau chiar creºterea imunitaþii humorale. Nivelul corticosteroizilor plasmatici tinde sa se coreleze cu severitatea inflam aþiei. aºa cum este a rtrita reumatoida. corelata cu schimbarile neuroendocrine. Dezechilibrul poate fi primar sau secundar. perioada postpartum. iar imunitatea mediata celular se restabil eºte. &#206. menopauza sau în timpul unui stress psihologic d e amploare). în special la barbaþi. iar niv elul estrogenului este nemodificat. sa aiba intensitate maxima o ri sa diminue. Nivelul prolactinei la pacienþii cu artrit a reumatoida este variabil(crescut. glomerulonefrita în lupusul eritematos. Toate aceste perioade sunt asociate cu modificari ale secreþiei facto rului hipotalamic de eliberare a LH. intervalul care precede menstruaþia. Nivelul testosteronului la pacienþii cu artrita reumatoida. care are efect activator a supra funcþiei imunitare. Setul de citochine sintetizate de celu lele Th1 diminua (IL-2 ºi IFN ?). iar contracepti vele orale încetinesc evoluþia maladiei. în perioadele de schimbare a activitaþii axei HHG (pubertate. Starea hormonala complexa în timpul sarcinii pare sa condiþione ze remisia maladiilor autoimune dependente de imunitatea celulara. Terapia cu testosteron amelioreaza maladia. Estrogenii nu par sa produca o exacerbare a artritei reumatoide. normal sau scazut). < . iar estrogenii favorizeaza auto imunitatea. Pacienþii cu lupus se caracterizeaza prin hiperprolactinem ie. Lupusul sistemic eritematos are o dominanþa neta la femei. Alaptarea este însoþita cu creºterea marcata a secreþiei de prolactina ºi cu supresia funcþiei axei HHC. deoarece cantitaþile mari favorizeaza avortul. Barbaþii cu lupus sunt prevalent hipoandrogenici. starea hormonala se modifica brusc. In timpul sarcinii. ca de exemplu artrita reumatoida ºi agravarea maladiilor dependente de procese ale imunitaþii hum orale. sarcina. Artrita reumatoida se re mite frecvent în timpul sarcinii ºi se reactiveaza sau se declanºeaza în perioada postpa rtum. ceea ce elimina riscul avortului imunitar. artr ita reumatoida se intensifica.n plasma pacienþilor sa relevat un dezechilibru între nivelul androgenilor ºi estrogenilor. Perioadele de sarcina ºi postpartum se caracterizeaza prin modificari ample ale st arii hormonale ºi sunt asociate frecvent cu declanºarea sau activarea unor maladii a utoimune. îndeosebi la femeile care alapteaza. estrogenii ºi pr ogesterona scad la nivele subnormale. Tiroidita autoimuna se declanºeaza frecvent în perioada postpartum.Mai mult. ceea ce permite declanºarea sau activarea unor maladii autoimune. a LH hipofizar. a hormonilor sexuali ºi a alt or hormoni. tinde sa aiba valori scazute. Nivelul scazut al andr ogenilor favorizeaza imunitatea mediata humoral. In acelaºi timp diminua secreþia de corticosteroizi. estrogenilor ºi progesteronei creºte. ceea ce denota rolul ho rmonilor sexuali în declanºarea ºi evoluþia acestei maladii. maladiile autoimune tind sa se dezvolte. Frecvenþa fenomenelor autoimune creºte cu vârsta. deoarece estrogenii influenþeaza axa HHC. prin stimularea producerii de prolactina. ceea ce ilustreaza rolul mecanismelor endocrine în reglarea funcþiei imuni tare. caracterizata pr in hipocortisolemie. datorat unei enzime care converteºte androgenii la e strogeni. menstru aþie. Dimin uarea sintezei IFN ? este esenþiala pentru pastrarea sarcinii. ca de exemplu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->