Sunteți pe pagina 1din 4

Atribujiile Comisiei de urmrire a frecvenjei elevilor

- consilierea i sprijinirea cadrelor didactice cu mai pu[in experien[ n nv[mnt sau care au cazuri
deosebite n clasa pe care o conduc;
- organizarea unor ac[iuni de prevenire a abandonului colar cu ajutorul poli[istului de proximitate i prin
implicarea consilierului colar de la cabinetul de asisten[ psihopedagogic;
- organizarea unor dezbateri cu familiile din care provin aceti elevi sau rudele/persoanele care i au n grij
i ntre[inere, privind obliga[iile care le revin n calitate de prin[i sau tutori;
- Discu[ii cu elevii n prezen[a dirigintelui, consilierului colar, al printelui pentru cunoaterea anturajului i
preocuprilor elevilor atunci cnd absenteaz de la coal;
- aducerea la cunotin[ a Consiliului clasei (sau doar a unor cadre didactice) a unor situa[ii de elevi cu
tendin[ de absenteism sau care nregistreaz absen[e nemotivate i stabilirea unor msuri pentru
reintegrarea n colectiv, implicare n via[a colectivului precum i pentru recuperarea materiei;
- verificarea documentelor pentru motivarea absen[elor de la ore, orele de educa[ie fizic, negistrarea lor la
cabinetul medical al colii , cu respectarea recomandrilor DSP cu privire la dreptul medicului de familie sau
al celui specialist de a elibera scutire de frecven[ elevilor;
- aducerea la cunotin[a consiliului de administra[ie a situa[iilor ce nu pot fi solu[ionate de comisie;
- solicitarea ajutorului serviciului Eviden[a popula[iei din cadrul Poli[iei n cazul schimbrilor de domiciliu
neanun[ate, imposibilit[ii de a gsi elevul la domiciliu sau lipsei de cooperare a familiei;
- prezentarea unor informri/rapoarte lunare privind situa[ia absen[elor, motivarea lor i situa[ia colar a
elevilor care nregistreaz absen[e i ac[iunile ntreprinse de membrii comisiei.


Atribujiile Comisiei de monitorizare a notrii elevilor
- obliga[ia de a sesiza responsabilul comisiei metodice de specialitate/ directorul n cazul unor abateri de la:
ritmicitatea notrii; folosirea tuturor instrumentelor de evaluare (prevzute la art.56 din R.O.F.); comunicarea,
trecerea n catalog i n carnetul de elev i comentarea notelor/calificativelor cu elevii i prin[ii (conform art.
57, al.3 din R.O.F.); numrul de note acordat fiecrui elev (conform art. 57, al.4,5 din R.O.F.); constituirea
legal a mediei semestriale (conform art. 59 din R.O.F.) i a celei anuale;
- verificarea existen[ei documentelor medicale ale elevilor scuti[i de educa[ie fizic;
- verificarea recomandrilor privind verificarea cunotin[elor elevilor i notarea fcute de ctre SNEE (i n
cazul unor nemul[umiri exprimate de elevi sau prin[i);
- verificarea existen[ei unei concordan[e ntre notele trecute pe lucrrile scrise (teze) i a notelor trecute n
catalog;
- ntocmirea i prezentarea unor informri lunare;
- verificarea situa[iei de promovare, a celei de amnare, a celei de repeten[ie sau abandon colar n cazul
fiecrui elev, nainte de prezentarea acestei situa[ii, spre validare, n edin[e ale consiliului profesoral;
- verificarea modului de completare a catalogului de ctre fiecare diriginte i prezentarea unei informri
scrise,
la sfritul anului colar.
Comisia pentru prevenirea yi combaterea violenjei n mediul ycolar
A8.1 La nivelul unit[ii colare se constituie Comisia pentru prevenirea yi combaterea violen(ei n mediul
ycolar. Comisia este format din:
- directorul unit[ii de nv[mnt, directorul adjunct, coordonatorul de proiecte i programe
educative- eful comisiei dirigin[ilor;
- 4-6 reprezentan[i ai cadrelor didactice, alei de Consiliul Profesoral;
- 1-2 reprezentan[i ai autorit[ii publice locale;
- 2-4 reprezentan[i ai asocia[iei de prin[i alei de Consiliul reprezentativ al prin[ilor;
- 2-4 elevi din clasele a X-a- a X-a/a X-a alei de Consiliul elevilor.
Preedintele Comisiei este directorul unit[ii de nv[mnt.
La edin[ele Comisiei particip fr drept de vot, cu statut de observator/ observatori, liderul sindical/
liderii sindicali din unitatea de nv[mnt. Punctul de vedere al liderului sindical se men[ioneaz n
procesulverbal
al edin[ei.
A8.2 Comisia este responsabil de elaborarea, aplicarea i evaluarea modului de ndeplinire a obiectivelor
incluse n cadrul Planului opera[ional al unit[ii colare privind reducerea fenomenului violen[ei.
Elaborarea planului se realizeaz la nceputul fiecrui an colar, cel mai trziu pn la data de 30
septembrie, pe baza principiilor, ac[iunilor i recomandrilor generale referitoarea la prevenirea i
combaterea
violen[ei n mediul colar, a planului SJ privind reducerea fenomenului violen[ei n mediul colar i al
modelului planului opera[ional minimal al unit[ilor colare privind reducerea fenomenului violen[ei n mediul
colar, parte a Strategiei Ministerului Educa[iei, Cercetrii i Tineretului privind reducerea fenomenului
violen[ei n mediul colar.
Comisia are i responsabilitatea de a monitoriza modul n care la nivelul unit[ii colare se respect,
se promoveaz i se garanteaz drepturile copilului stabilite prin Legea 272 din 21/06/2004.
A8.3 Comisia realizeaz semestrial cte un raport referitor la elaborarea, aplicarea i evaluarea modului de
ndeplinire a obiectivelor incluse n cadrul Planului opera[ional al unit[ii colare privind reducerea
fenomenului violen[ei, fiind prezentat consiliului profesoral. Aceste rapoarte sunt incluse, ntr-o form
sintetic
i n cadrul raportului general privind starea i calitatea nv[mntului din unitatea colar.
n urma unei solicitri exprese, rapoartele semestriale referitoare la elaborarea, aplicarea i evaluarea
modului de ndeplinire a obiectivelor incluse n cadrul Planului opera[ional al unit[ii colare privind
reducerea
fenomenului violen[ei vor fi naintate SJ i MECT.


Comisia pentru S.S.M.
A7.1 Comisia pentru securitate i sntate n munc se constituie conform reglementrilor n vigoare prin
decizie a directorului colii.
Comisia este condus de un preedinte-coordonator (unul dintre directori) i doi vicepreedin[iexecutivi,
de regul, un profesor-inginer cu experien[ i economistul unit[ii. Membrii comisiei sunt
reprezentan[i ai tuturor catedrelor (subcomisiilor) i ai salaria[ilor grupa[i astfel :
5. cadre didactice cte un membru pentru fiecare catedr;
6. pedagogi + secretariat + bibliotec un membru;
7. administrativ un membru;
8. muncitori sunt afilia[i subcomisiilor cu specialitatea cea mai apropiat de specificul muncii lor;
A7.2 Comisia pentru S.S.M. are urmtoarele atribu[ii :
- stabilete obliga[iile membrilor si;
- ntocmete planul general de munc specific- parte a Planului Managerial;
- stabilete periodicitatea controalelor pentru loca[iile (spa[iile) de care rspund membrii si;
- stabilete msurile pentru asigurarea propagandei audio-vizuale la nivelul ntregii coli;
- concepe materiale propagandistice pentru aplicarea noilor reglementri n vigoare;
- particip la conceperea bugetului specific pentru anul urmtor i urmrete derularea dotrilor
stabilite anterior;
- stabilete programul desfurrii instructajelor periodice i persoanele cu responsabilit[i pe care
aceste instructaje le implic;
- propune conducerii colii realizarea unui loc accesibil pentru documentare (biblioteca);
- efectueaz controale pentru stabilirea unor eventuale nereguli sau pentru completarea dotrilor.
- stabilete modul de ac[iune a salaria[ilor n cazul producerii unui accident;
A7. 3. Cadrele didactice i salaria[ii au datoria de a participa la activit[i ca :
- participarea la edin[ele de instruire organizate de Comisia SSM;
- organizarea edin[elor de instruire cu elevii n cadrul orelor special destinate acestui scop (nceputul
anului colar etc.)
- raportarea oricror nereguli privind starea fizic i func[ional a unor instala[ii, aparate din spa[iul
unde i desfoar activitatea;
- ntre[inerea efectiv a materialelor de propagand vizual i a dotrilor specifice din sli de clas
laboratoare, ateliere etc.;
A7.4 Nerespectarea reglementrilor n vigoare i normelor interne constituie nerealizri ale sarcinilor de
serviciu i pot fi pedepsite dup caz.
Eventualele pagube vor fi suportate de persoanele vinovate. n cazul n care nu se poate gsi
vinovatul rspunderea va fi colectiv pentru to[i cei implica[i.
Comisia pentru P.S.I. yi Aprare Civil
A.1 Comisia pentru P.S.. i Aprare Civil se constituie conform reglementrilor n vigoare prin decizie a
directorului colii.
Comisia este condus de un preedinte-coordonator (unul dintre directori) i doi vicepreedin[iexecutivi,
de regul, un profesor-inginer cu experien[ i economistul unit[ii. Membrii comisiei sunt
reprezentan[i ai tuturor catedrelor (subcomisiilor) i ai salaria[ilor grupa[i astfel :
1. cadre didactice cte un membru pentru fiecare catedr;
2. pedagogi + secretariat + bibliotec un membru;
3. administrativ un membru;
4. muncitori sunt afilia[i subcomisiilor cu specialitatea cea mai apropiat de specificul muncii lor;
A.2 Comisia pentru P.S.. i Aprare civil are urmtoarele atribu[ii :
- stabilete obliga[iile membrilor si;
- ntocmete planul general de munc specific - parte a Planului Managerial;
- stabilete periodicitatea controalelor pentru loca[iile (spa[iile) de care rspund membrii si;
- stabilete msurile pentru asigurarea propagandei audio-vizuale la nivelul ntregii coli;
- concepe materiale propagandistice pentru aplicarea noilor reglementri n vigoare;
- particip la conceperea bugetului specific pentru anul urmtor i urmrete derularea dotrilor
stabilite anterior;
- stabilete programul desfurrii instructajelor periodice i persoanele cu responsabilit[i pe care
aceste instructaje le implic;
- propune conducerii colii realizarea unui loc accesibil pentru documentare (biblioteca);
- efectueaz controale pentru stabilirea unor eventuale nereguli sau pentru completarea dotrilor.
- stabilete locurile pentru evacuarea persoanelor i ale bunurilor n caz de incendiu;
A.3. Cadrele didactice i salaria[ii au datoria de a participa la activit[i ca :
- participarea la edin[ele de instruire organizate de Comisia NTS;
- organizarea edin[elor de instruire cu elevii n cadrul orelor special destinate acestui scop (nceputul
anului colar etc.)
- raportarea oricror nereguli privind starea fizic i func[ional a unor instala[ii, aparate din spa[iul
unde i desfoar activitatea;
- ntre[inerea efectiv a materialelor de propagand vizual i a dotrilor specifice din sli de clas
laboraLoare aLellere eLc
evacuarea persoanelor ;l a bunurllor in caz de nevole (lnnd conL de recomandrlle Comlslel penLru
Sl ;l Aprare Clvll
sprl[lnlrea acLlvlL(llor organelor cu aLrlbu(ll speclflce dln cadrul prlmrlel munlclplulul
A.4 nerespecLarea reglemenLrllor in vlgoare ;l normelor lnLerne consLlLule nereallzrl ale sarclnllor de
servlclu ;l poL fl pedepslLe dup caz
LvenLualele pagube vor fl suporLaLe de persoanele vlnovaLe ln cazul in care nu se poaLe gsl
vlnovaLul rspunderea va fl colecLlv penLru Lo(l cel lmpllca(l

Atributii :
men(lne legLura permanenL cu oll(la 8eclean
colaboreaz cu dlrlgln(ll ;l Consllllle profesorllor clasel
elaboreaz un plan de msurl in vederea prevenlrll lnfrac(lonallL(ll [uvenlle
propune Conslllulul de admlnlsLra(le prevederlle penLru 8Cl care s vlzeze imbunL(lrea cllmaLulul de
dlsclplln
verlflc respecLarea prevederllor 8Clul ;l a 8Cl prlvlLoare la comporLamenLul elevllor
verlflc procesele verbale ale profesorllor de servlclu ;l lau msurlle care se lmpun prlvlnd abaLerlle
dlsclpllnare semnalaLe
verlflc apllcarea msurllor dlsclpllnare de cLre profesorll dlrlgln(l

CCMISIA DL VLkIIICAkL A CA1ALCAGLLCk (DCCUMLN1LLCk
]CCLAkL)
Atributii :
verlflc compleLarea corecL a caLaloagelor ;l a follor maLrlcole
verlflc la sfr;lLul semesLrelor caLaloagele (sLarea flzlc compleLarea lor ;l corecLarea gre;elllor)
verlflc medllle semesLrlale anuale generale precum ;l concordan(a inLre numrul de absen(e ;l medla
la purLare
se va lucra pe urmLoarele eLape
verlflcarea medlllor seml
verlflcarea medlllor anuale ale claselor a vlll a
verlflcarea medlllor anuale ale claselor llv vvll
Atribujiile profesorului de serviciu n ycoal


l LsLe subordonaL dlrecLorulul sau inloculLorulul

ll Are in subordlne efecLlvul dln corpul de cldlre in care esLe desemnaL de servlclu

lll Colaboreaz cu profesorll servlclul de secreLarlaL admlnlsLraLorul conLabllul ;ef ;l cu servlclul
de paz

rofesoru| de serv|c|u are urmtoare|e atr|bu||
1 8spunde de bunul mers al acLlvlL(ll dln corpul de cldlre in care esLe desemnaL de servlclu de
respecLarea programulul de evenlmenLele negaLlve
2 8aporLeaz conducerll ;colll ;l la msurl de supllnlre a celor absen(l la acLlvlLaLe
3 verlflc elevll de servlclu
4 8spunde de moblllLaLea personalulul dldacLlc la acLlvlL(lle zllel ;l le aduce la cuno;Lln(
profesorllor comunlcrlle conducerll ;colll
3 urmre;Le ordlnea ;l cur(enla in corpul de cldlre in care esLe desemnaL de servlclu
6 Semnaleaz conducerll ;colll evenLualele neregull prlvlnd normele de proLec(la muncll ;l Sl pe
raza corpulul de cldlre in care esLe desemnaL de servlclu
7 la msurl urgenLe penLru inlLurarea urmrllor accldenLelor
8 Supravegheaz elevll pe duraLa pauzelor
9 ALen(loneaz profesorll cnd pauza a luaL sfr;lL
10 ln cazul deLerlorrll de bunurl propune prln raporL scrls lmpuLarea conLravalorll
11 verlflc numrul de caLaloage ;l lnLegrlLaLea lor la sfr;lLul programulul
12 ln Llmpul servlclulul nu prsesc unlLaLea decL cu aprobarea dlrecLorulul
13 Men(loneaz consLaLrlle fcuLe in Llmpul servlclulul ;l evenLualele sugesLll penLru
imbunL(lrea acLlvlL(ll in caleLul de procese verbale