Sunteți pe pagina 1din 82

Fdciianu CintiaMariana

Hlrtuu0fiit
^n _rrr
i ll^., .ln ^^l-^- ^...!Y fige maiematicfi gr$pa preduritou** de pentru mare

F. f c r - =

5-7ani

# ffi

Fdcdianu Cintia Mariana

Rifd Codif Ft
fi$edematematicd pentru grup mare a pregdtitoare
Edilia aII-arevintitd qi adlugitd

5-7 anr

DescriereaCIP a Bibliotecii Nafionale a Rominiei FACAIANU, CINTIAMARIA Riin-Codifi : figede matematici pentru grupa mare pregititoare / Cintia MarianaFicbianu.- Ed. a 2-a, rev. Bucureqti:Aramis Print, 2005. rsBN 973-679-264-1 371.3:51:373.2 372.47

Alice Nichita, MihaelaVasiliu Redactori: CorinaTdbdrag, DTP: Tudor Stinic6, ElenaMarin rsBN 973-679-264-l Copynght@2008Aramis Print s.r.l. toatedrepturilerezewate Aramis Print s.r.l.'Redacfia 9i sediulsocial: ,/ 4, m. B-dulMetalurgiei 46-56,cod 041833'sector O.P. Bucuregti, 82 - C.P.38 fax !el:(021)461.08.10114/15; (021)461.08'09/19. office@megapress.ro E-mail:offrce@edituraanmis.ro; 12/ I tel: Departamentuldesfacere: (02I ) 46l. 08.08.1 13 16; @ 1 faxi (02I ) 461.08.09/ 9; E-mait desfacere edituraaramis.ro
Tipdrit la MEGApress holdings s.a.

pregcolard VArsta prezinti o importanfd deosebitd, at6t pentrudezvoltarea pfurivalentd viitoarei a personalitdli, gi cdt pentru pregdtirea psihic complexului necesar integrdrii copilului in gcoali.

Materialul didactic oferit sprerucru conline gamd o variatd de valenleformative, vizdnddezvoltarea principalelor trisitu6 psihice specifi pregcolarului. ce Realizarea figelor matematice implicd succesiune o de opera$i mentale pe bazate cunogtinlele anterioare. Avdnd continut un matematic, aceste se adres fige eazdin rnod gdndirii, direct implicit procese celorlalte psihice antrenate.

in se cerinlelor urmdregte, primulrdnd, Prin diversitatea (flexibilitate' acesteia gi gAndirii a calitdlilor operaliilor dezvoltarea etc')' abstractizare comparare, de capacitdlile sintezd,analizd, pentru se a gdndirii copilului stimularea Estevizat|,inmoddirect, spre de putea realizatrecerea la stadiulconcret-operational cel abstract. fundamental cu legdturd acestprocescognitiv in str6nsd logicd)' sunt vizate: dezvoltareamemoriei (preponderent unor prin vocabularului introducerea gi imbogdlirea activizarea imaginadezvoltarea matematice, terminologiei specifice noliuni spiritului dezvoltarea dar liei (reproductivd, mai ales creatoare), de unortrdsdturi educarea atenliei, gi de observalie a calitalilor pozitive spirit 9i voinld(perseverenld, competitiv) a unoratitudini interesului a (prin 9i de fali de activitatea tip intelectual stimularea curiozitdlii). cdt educatorului, atdt pot Figele fi utilizate subindrumarea a de un ceeace constituie mijloceficient formare gi individual, pentru a de gi deprinderilor priceperilor, stimulare interesului le activitdli matematice. unor 9i in aceeagimdsurd,se urmdregte consolidarea pe cu motrice, accent celegrafice' deprinderi permite dupd gradulde dificultate cerinlelor Ordonarea educatorului, de treptatd ajutorul desprinderea copilului fdicarea optimizarea Tn de nivelului incredere sine gi, de asemenea, procesu deautoevaluare. Iui oferd la gradat, la un capitol altul, de sarcinilor Formularea la de situalii la celemaisimple posibilitatea a rezolva de copilului maicomPlicate. cele

:i

fi

T tr ;

In paralelcu aspectul formativ, figeleprezintdun bogat confinut informativ menit, primul in rdnd,sd familia rizeze copilul cu notiunileelementare matematicd de necesareasimildrii cunogtintelor clasa din l. Avdndlabazdnoliunea grupd, de figele propun tipurile de activititiadecvate: serectare, constituire, comparare, corespon_ dentd.

Materialul este structurat noud capitole care sunt pe in atinsetoateaspectele informative metodologice preddriigi ale invdtdriimatematicii ale evaludrii nivelulinvdtdmdntului gi la pregcolar. in acestefige, copilulare de rezolvat anumitesarcini, precum: gdsirea obiectelor acelagi a obiectelor de fel, care au aceleagi proprietdli. Fiecare obiect careformeazdgrupa (numit element unei al grupe) fostdesenat ataresau a fostinlocuit a ca printr-un simbol convenlional nct,liniutd, (pu cerc, nghi). triu Pentru evidentia aceste a cd obiecte-elemente constituie o grupd,ele sunt delimitate printr-un contur, formdndo unitate numitd grup5.

doud de Pentrua formanoliunea cantitate,se compard globald, apoiprincorespondenta grupe,maiintdiprincomparare grupecu mai multe,cu dintreceledoudgrupe,specificfindu-se: mai pulinesaucu tot atitea obiecte' doua se de a Pentru ajungela conceptul numSr compard obiecte' grupe totatdtea cu saumaimulte prin se de conceptului numdr va realiza atagainlelegerea cdteo liniufdsau un alt rea uneieticheteincarese deseneazd ideeacd accentuandu-se al element grupei, fiecare semnpentru unulin un ii din element grupd corespunde semn9inumai fiecdrui etichetS. din a etichetd elementelor grupese face9i afeaTn simboliz acelei de prin numere,ceea ce reprezintd, fapt, proprietatea de grupe a aveaunnumdr elemente' ' de grupecu tot sd s-a in acestSenS, cerutcopiilor deseneze atateaobiectec6te liniulesunt in eticheta9i cu tot atdteaelenumdrul. mentecdterePrezinti pe ridicarea o treaptdsuperioaria Aceastapresupune cifrelor implicd asocierea procesuluigdndirii: recunoagterea ale de cu reprezentat numdrul elemente uneigrupe' numirului uneigrupecu un anume Unelefigeau ca scopformarea astfelincdt ele s5 fie cifrelor, num6rde obiectecorespunzStor re. re in agezate ordinecrescdtoa sau descrescdtoa evaluSrii Primul capitol are drept obiectiv realizarea dobancunogtinlelor prin reactualizarea consolidarea 9i iniliale, la anul ditede c6trepregcolariin anterior, grupamijlocie. in cel de-al doilea capitol sunt vizate: operatiade grupe ce a selectare obiectelor pot devenielementeale unei a gioperalia constituiregrupei. de (dupd criteriidate)

Al treileacapitoladuce atenlia in copilului modalitdlile de realizare compardrii a gr.upelor punctde vederecantitativ. din El este familiarizat sintagmelespecifice:grupe cu tot atitea cu elemente 9i ...;grupa mai murteelemente ca cu grupa dec6t...; cu maiputineelemente dec6t.... Pregcolarul invaldsd realizeze compararea doui grupe a prin stabilirea corespondenlelor elementele doud grupe intre a date. Jocul cu grupe aduce in capitolul al patrulea, posibilitatea a formala pregcolar de anumite noliuni de a dezvolta 9i capacitdti orientare spaliu reprezentare de in gi dimensionald. capitolul al cincilea are drept scop ridicarea gdndirii copiluluipe o treaptdsuperioard prin introducerea noliunilor de cifri, respectiv numir. Aceastase realizeazd prin operaliicu tot grupe,in specialprin realizarea corespondenfelor (grupd-grupd; grupi -numdr). intr-unmodatractiv suntintroduse, capitolulal gaselea, in jocuri logico-matematice, multiplevarenle cu formativ-i nformative. Al gapteleacapitol are in vedereun aspectimportant al grupei vdrstd de cdruia esteadresat: ii nivelul dezvoltare de diferit de la un individ altul(capacitate asimilare, de lucru la de ritm etc). Figelepropuseaici sunt structurate baza ordondrii pe gradatea dificultdlii sarciniror, permildnd copilului s6-giatingd propriul nivelal posibilitdfilor totodatd, gi-ldepdgeasci gi, sd cu sprijin partea din educatorului. in al optutea capitol se are in atenlieevaluarea. acest in stadiu, educatorului oferdposibilitatea i se realizdrii celortreitipuride activitdti ndamentale: fu reactualizarea, consolidarea, aprofundarea.

de figecu un gradmai ridicat difiUltimul capitol conline cultate. Acestea sunt construite pe ideea sistematizdrii clasalrealepentru asimilate a pregStirii 9i cunogtinlelor cu cdt copilulva folosi mai mult acestefige, cu atat l. clasei sale rezultatele vorfimaibunepeparcursul

ca esteconceput modelde lucrupentru material Prezentul dar matematice, nunumai' activitdlile structura, conlinutul 9i valenlele acestor fige ofera prin a de o educatoarelor posibilitate manifestare creativitdlii prezentate de la oferit altedomenii activitate modelului extinderea Iui invdldmdntu pregcolar' de programa de sarcinileau un grad progresiv dificultate, Deoarece Iu pregcolar' ale uri la pot figele fi utilizate nivel diferite invdldmantu i ' ' de o ele mdsurd, deschid gamdvariatd posibiliin aceeagi interdiscimatematic, altor conceperea figecu specific tdli pentru plinarg.a.

Formeazi grupa florilor.

ffiffiww ffi
'?

ffi#ww ffi
.p

Formeazd grupe cu elementede acelagifel.

.,.:,:=:""trJi;F;+.EA:*4.i VerfficareacanoStinlelor

tnsusite la grupu mijtocie

:51-:ir

ffi

Formeazigrupede brazidupi mirime.

# fs.se
t

# #gs#,
p

celordoui grupe. Unegteelementele

ffi/
f #*'pdS*S**$

Vefficarea cunoStinlelorinsu;ite la grupa miilocie

Formeazdgrupe cu legume de acelagifel.

ffssm #
*

ffssm #
p

Grupeazi buburuzeledupd culoareaaripilor. Cdte grupe ai format?

**p,#*#w# {

VerificareacunogtinlelortnsusiteIa grupa mijlocie

trtr

grupacu mai multeobiecte. Tncercuiegte

ffss* F
.F

ffs-#w #
"F

Deseneazd diagramaliberi cu un elementmai in putin decdt numirul florilor.

g,

(,s ,&/
[/

e, g,
\

,#{

#mp$#*SruS d

Verfficurea cunostinlelor tnsusite grupamijtocie la

2
#ssm tr#
_p

Formeazdgrupe de flori dupd culoare.StaOileSte corespondentaintre grupele cu acelagi numir Oenori.

Capi**6*aE

veriJicareacunostinlelor tnsusitela grupu mijlocie

tr#

pitrate Deseneazialituri o grupi cu tot atitea ---$iunghiurisunt in grupadati' "ai"

Fi,e*7f
I

/A\

l-\a

AFt* *

F&SF
t-

^a
{#

Deseneazialituri o grupi cu un cerc mai mult decit in gruPadati.

,Od
\ro
w
8*,pitefixi{
VerilicareacunoStinlelorinsusitela grupa miilocie

n\

t4

Unegtefiecare grupi cu cifra corespunzdtoare numdrului de elemente.

ffssm tr#

A
ffiffiffi
ooo
OO

1
VeriJicarea canoStinlelor tnsusite la grupa mijlocie

tr#

Deseneazd alituri o grupd care si aibi cu doui elemente mai mult decdtin grupa dati.

ffi&ww ffi@ F

4fi# Numird c6te funde 9i cdte flori sunt in cele doui grupe. Traseazi in chenarul de sub fiecare grupi tot atitea liniufe cite elementeare.

&:#* ,.4%

#*,p;#w{;w# F

VeriJicarea cunoStinlelor tnsuSite la grupa mijlocie

Formeazi grupa perelorgi grupa ghindelor.

Fiso I

r wr ....... . Y
^i'l
nYl"

rcre M ffi

Fiso2

Formeazi grupa frunzelorgi grupa pdsdrilor.

Copdtolulll

Recunoustereusi constituirea grupelor de obiecte

l7

FisoE
Coloreazi cu galben Puigorii. Formeazi grupe de obiecte de acelagifel'
,

Fiso4
,

r 9i ;u rogu' g Goloreazi lalelelecu rogu, garoafelecu roz gi freziile cu acelagifel. rzi galben. Formeazi grupe de obiecte de act n#3-^-

I
@

td#
ffi,
-\i

1r-r*\\

A$

*Wr a'
\\t/

f f i\
ll Copatulul

\1

Recunoasterea constituirea grupelor de obiecte Si

-x - .ll"

.- \J=

Formeazi grupa fructelor care nu sunt mere.

Fiso 5

Fiso 6

Formeazdgrupa umbrelelordeschise. Cdte umbrele au rimas?

Capdtolulll

Recunoagtereagi constituirea grupelor de obiecte

l9

Formeazi grupe de fructe de aceeagiculoare.

Fiso I

Coloreazijuciriile. maginilecu rogu 9i mingile cu verde. incercuiegte Ge ai obtinut?

ll CopiColul

RecunoastereaSi constitaireu grupelor de obiecte

Formeazd grupe de obiectedupi culoare.ce culori aiintdlnit?

Fiso 9

ffi ffi
ffi @

M
Coloreazigiincercuiegte verde cu gruqa broagtelor cu galbengrupapuilor. 9i Caregrupi are mai multeelemente?

Fiso t0
,

?.- )

r
9 -) r

Copitolul ll

Recunoastereugi constituirea grupelor de obiecte

2l

cu forrneatacu verdegrupaanimalelor, galbengrupa cu albastrugryp?copacilor' r - --. legumelor 9i numir de elemente' cu Scrieun X ii dreptulgrupelor acelagi

Fisoll

Fiso 12

FormeaziGurosu grupaPisirilor' cu galbengrupafrunzelorgicu albastrupe ceaa fluturilor.

Copitolul ll

RecunoustereuSi constituirea grupelor de obiecte

22

.._

e.^ -.t/:
_\J

_ Formeazi grupa formelor geometricerogii. Formeazi grupa formelor geometricegalb-ene.

Fiso fEo

,,ail

Fisa lEb

Formeazdgrupa cercurilor rogii. Taiecu o linie triunghiurile.

ffi

Capitolul ll

RecunoustereaSi constituirea grupelor de obiecte

2E

verzi' grupaformelorgeometrice Formeazd mov? are Careformi geometricd culoarea

fiso l4o
,

Fiso t4b
,

Formeazdgrupa pitratelor mici 9i verzi'

COpitOCUl ll

grupelor de obiecte Recunoustereu constituirea Si

"'x
'.!/"

._

- .\y
'1-

---\\

-'

Formeazd grupa cu mai multe elementefolosind culoareaalbastrd. Numird ralelegi formeazi o grupi cu ele.

Fiso I

Formeazdgrupe de obiecte de acelagifel. Traseazio linie sub grupa cu mai puline elemente.

CapitOlwl

lll

Observurea ruporturilor cantitutivedintre d;;id grupe

26

grupa pdliriilor mici gi Formeazd grupa piliriilor mari.

fiso E

?*E
(f)/J ? \-r* -]

'i,,t,i'ii;
/,--t,

Y t-' _ a-'r= -i:'t,

i',o'-,o;i,?'f

-"^.,;&T=;I

*'v
,,F

fiso 4

cu Formeazicu ro$ugrupacaietelor, albastrugrupa stilourilorgi cu mov grupacreioanelor. cdteo steluti in dreptulgrupelorcare Deseneazi
au acelaginumdr de elemente.

w d
Copitolul lll
Obsewarea ruporturilor cantitative dintre doud grupe

i*"7'

; -t4 --\f
' ll

1q):i -\.....\J

\l ._Y

^r

Deseneaziin diagramaaldturatdmai multe stegulele decdt stelufe.

Fiso 5
,

Fisa 6

Formeazd grupd o ffir. ",,"i decdtpereledin grupadatd.

Copitolul lll

ru

Observurea roportoit

27

Fiso7
Deseneazi in spatiul dat tot atdteafrunze cite flori sunt in grupa din dreapta.

,ffi\
. @,

e e

fiso 8
,

in Traseazd eticheti tot atitea linii verticale cdte alune sunt in imagine.

CopiColullll

Obsewarea raporturilor cantitutive dintre doud grupe

28

Deseneaziin chenar tot atdteastelule c6te fetile sunt.

Traseazd fiecare eticheti tot atdtea linii c6te elementesunt. in

CapitOlUl

lll

Observures raporturilor cuntitativedintrt d""d gr"W

29

Fisall
Traseazi in fiecare etichetd cu o linie verticali incercuite. mai putin decdt numirul elementelor

/h _ \

trR
\/

"%m'
\/

Kffim

\%u
Fiso12
Deseneaziin chenar cdte un mir pentru fiecare cipguni.

CopiColullll

Observurea raporturilor cantitutive dintre doud grupe

30

'{fu
rr-Lc
.j- ' ,j

M=

-_, _-

lr

Deseneazd spatiulliberc6teun cerculefrogu in pentrufiecarepuigor.

Fiso lE

Formeazdperechi cu elementelecelor trei grupe.

'4h
Juuu tu tt# ry-.

J]

g=u

ffi{ h"rrry--\ flri H# trl M X ! lt r

MY

Mryr

}Wtr

FP Mr#
EI

Copitolut lll

Observures raporturilor cuntitutive dintre doud grape

tot Deseneazi atitea frunzecdteflori sunt,apoitot atdtia corespondenta Stabilegte copacicite frunzeai desenat. grupelor. intre elementele

Fisa15
,

Fiso16
,

Formeazi grupe cu obiecte de acelagifel. Stabilegtecorespondentaintre grupele cu tot atdteaobiecte.

$? 6 WV
ffififfi
COpitOlUl lll dintredoudgrupe raporturilorcantitstive Observsrea E2

i.1r;

/x t*.^

'*af
\--

Deseneazd spaliullibero grupi cu un etement in mai muttdec6tare grupJOaia. Stabilegie corespondenta ?ntre elementele grupe[or.

108a^ (o f
-t)

Fp

Fiso l7b

Deseneaziin spaliullibero grupdcu un element mai putindec6t:re grupi Aita. Stabitegte


corespondenlaintre elementelegrupelor.

TT TT
CopiColullll
observsrea orturilor rap "ootttitnimot ffiop"

3E

Fisof7c
folosind alte figuri, o grupi cu tot atitea Deseneazi, grupelor. intre elementele corespondenla Stabilegte elemente.

Fisol7d Getrebuiesi faci ca si fie tot atitea cerculetecite


sunt in grupadati? umbrelute

@n*rvarea

dintredoudgrupe raport"iitor cantitative

E4

- ' 11

-*j

Stabilegte corespondenta intre mingilede aceeasi mirime. Coloreazi.felaiel.

Fisa I

oooo
Fisa2

SrysfofulfY orie
v

Goloreazdpensula cea mai lungi, mirul cel mai mic, ciuperca mijlocie.

Fos* E
t

)/aX\ /D.-oo

/r:,
Uo

/0\ / A"o / " t-J a-',


o

Fi's*$
t

Goloreazi frunza cea mai lati gi cartea cea mai groasi.

spaliusiformureareprezentdrilor dimensionule $*pi,tO{Wt tlf Orientareatn &6

i .1l:'
t{

/Y l*r^

'*\s:
Coloreazi: merelemici; g creioanele A suOiiri C cdrlitegroase;D bir;ufe;t!'mari.

fssp #

(-'t)
\*e/

() \./ \--sZ

F=+u

ft
\-y
I

r#1

B
/-r\

\J

w TT,D

a4 &

e?

w
p

q
t
t "Sl.-"trin iozitie verticaJ
l:f

#*s* #

incercuieste ooiectere agezat" offi tn Coloreazd


obiecte le

ffir/r \"W

ruru

Fisa cepeunerexi.:l:iii=::^l.#?Ji""3.:i:5:Hilin 7 jos; rilugtete inoreptate ai."iii.

N
' (rfUt4
R \l \eJ

2
-

\.\ \ )--v
-z\

v\l

$
,

H
/eI 4rr \

"p-r"

/et $fUr4 +\ +\ 0t^iu (/tru$ IsJ etlud

fe]

h
@ !a
.t-4 \

&

FieoI

Xex
Coloreazi:rochitefedin st6nq: pisicitor;piiniteli [;:F:'

din dreaPti

6-wD 6wS 6Wb d.wb 6wb 6wD

nn n n n n
w Vr)
J/,NJ

u;

aN)

/-N)

tr ffiW
AV \4\l (o
/'->--

\----l

O'N)

\_______--

w
.---=-/

(7\

Copicotuili

E8

Goloreazi: oala thare din dreapta; butoiul mic din stinga gi cana mare din mijloc.

Fiso 9

7 Goloreazi:clegteleagezatorizontaldin stinga; pinguinul maiinalt din stdngagi foarfeca miflocincliniti spre dreapta. din

n*

qffi nn
Eg

ufu hh ffiffi A#A A\A


dimeniioini, ll/ orientareatn spafiusiformareareprezentdrilor

Coloreazidrumulcel mai scurl de Ia fetiti la corn.

fisgl,7E

Coforeazidrumulcel mai lung de labarzdla broscuti.

A*p*tal*

dimensionale ;y On;;iaiea in spaliugiformureareprezentdrilor

40

,11

\\?
LL.9

Traseazi etichete atdtealiniufec6teelemente in tot suntin fiecaregrupd.unegte-le cifra corespunzdtoare cu numdrului elemente. de

Fdsa I

,fr\wffi
@e
pf f i

ffi s@ffi @,
RG

FiEaI

re cu clfra care corespun numirului de elemente.

Capitoilwd {

cu numere

concentru

4l

fiso E
in Traseaza fiecareeticheti tot atitea liniute cite.flori sunt apoi cu numirul Gorespunzitor' in vaze.Unegte

Fisa4

Ce trebuiesi faci ca si fie tot atitea cerculete cite ili indici numirul?

OO
Capitoiul lf
umeratia (as0ectcr ' 'I:I0si cu numere

42

fiso 5

od n n r
Fiso 6
lncercuiegte cifra care corespundenumirului de
clovni din imagine.

a liniulecite obiectesunt in fiecaregrup6.lrage o linie de la grupdla cifra care


corespundenumdruluide elemente.

7 ffdsee

2D D):
bP
fiea,8

,WM wffi
YffiE ;g" NlD4z
^#

*^rr- W

'.gD, w#,

pe Deseneazd fiecare crenguld tot atitea frunze cite ili indici numirul de ios.

Deseneazd atdteacercurefe tot cdteriniule in fi"""r" cdsuli. Rearizeazi corespondenfa "rnt inire etem"nl"r"
celor doud grupe.

fisa, I

l tl tll

lltlll

Fisa' l0

Deseneazd atdtea tot frori cdte?!iindicdnumirurscris ?ncisufi.

CopiColull/

Numeralia (dtO,i I - I A Si operulrt cu numere

in Deseneazi fiecarechenartot atltea cercuricite ili arati numerele.

Fiso ll

Fisa f?a

Deseneaziin cisute, pe verticall, tot atitea cercuri cite iti indict numerele maijos. de

Deseneaziin cisulgr pe verticari, tot atitea cercuri c6te ili indici numerele.

Fisolzb
,

Fiso fEo
,

Deseneazd interioruldiagrameitot atdteaflori sau fructe in cate liniutesunt in cdsufi. Verificddaci esie corecti corespondenla numirul din cisuli. cu

t llllllil l

datetot at6teacerculetecite in Deseneazd diagramele elementele ili indici cifreledin cisute. Unegte celordoui grupe.Geobservi?

Fieo lEb

Fisa 14

de Deseneazd, la stinga la dreapta,tot atdteabuline cdte iti indici numereledin stdnga.

1 2 3 4 5 6 7
Capitolul ll
'umerstia (aspectcr

'

1--10si

concentrul ordin cu numefe

coloreazd tot atdteaobiecte cdte ili indici numerere.

Fisa, 16
,

q Q98
Fisa t6
,

qq
Unegtefiecare ."r "

flflfl flflfl flflflfl

desenate.

Li '1 .....1 1. . . 1

I. .l I

l..- .l

r l. . . l

trtr
g

Ca,pdt;i

rcalk

Fiso17
Goloreazi a doua 9i a cincea ciuperci. incercuiegteal treilea 9i al gaseleaursule!.
,

ffiffiffiffiffiffi
Etan g Yf w
u*

f$t

de biluleverzicdteifi indici numerele jos. D.""neazi tot atdtea

"

'

1 2 3 4 5 6 7 8910
0

Deseneaziin fiecarediagrami tot atdtea buline cdte?fiindici numerele dreptullor. din

Fiso 19
,

Fiso20
,

Scrienumerele "" "or""O ordinecrescitoare. e -gi unegte-le3poiin

-a

A_

n
-/oito\

ACapdColul , l

tot Deseneazd atdteatriunghiuri cdte ili indici numerele din cisute.

2l Fds*

AA A AA

Completeazidesenulde maijos, unind cifrele in ordine crescitoare.

,ft .6e
as0ect ct

M e/O^-g
concentru

{ 8*pital,e*$

1: 10si

cu numere

62

Ajutd-l p.eiepurags.dajungi la morcovi,mergdnJ ?nordineacrescdtoare numerelor. c6ie a Fe drumuripoatesd ajungi la morcovi?

Fisa22

gQ

t"J\,&"7

ffi
7

'g

Copitolul ll

um

aspect cr

1 - 1 0si

fE

cdte au in Deseneazi spaliile liberetot atdteaelemente trasdndo linie corespondenta grupeledate.StaUilegte numirului de elemente. intfu giupi gi cifra corespunzitoare

2Ea Fisa

**

nil
.fl ,/
ra
{}

m
fl\
cdte au in Deseneazi fiecarespaliu tot atdteaelemente trasdndo-liniede corespondenta grupeledate.stabilegte
la grupi la cifra numirului de elemente.

Fisa2&&
**!
r*!

rT LJ

YmU
OO \ O./

trm

oc cC
Capitolul ll
'aspect ct

1-10si

cu numere

concentru

64

Deseneazi fiecarespaliu tot atitea eremente in cite au grupere date.stabiregte iorespondenla traiano o iini"

Fiso 2Ec

/nn nnn
Fieo24

e:8 $& \
Deseneazd spaliurribertot atdtea in frunzec6teomizisunt.

6o

;;;;ilti?l

"i",li"

Copitolnl (

umeraliafEpe,clcaiffi

r _ ru St operalii cu numere

66

Unadintrebrosculepleaci. Traseaziin spatiuldat tot atdtealiniutecdtebroscuterimdn.

&# f,dsa

#ssffi'##

in Adaugi sau taie cerculele, aga felincdt si fie tot atdteacite indicd cifrele din coloana din stinga'

7 oooooo 5 oo o o o 3 ooooo 6 oo o o o 2 ooo 8 oooooooo I oo o o o o o o o o 1 oo 4 ooo 10 Oocooooooooo


W &wp&'#*&w&

Goloreazdfigurile mari. Denumegte-le.

Fiso I

fiso 2

Goloreazdfigurile cu contur ingrogat.

COpitOlUl W

Fisefolosite tn cadruliocurilor logico-matemstice

57

Traseazilinii de culori diferitede la figurilegeometrice din la descoperite semnele caseti. Goloreazitriunghiurile pitratelecu rogu gi cercurile galben. cu cu verde,

fiso Eo

n n
il il il il il il il il

ilano

FisoEb

Traseazi linii de la figurile geometricedescoperite la semnele din caseti. Goloreazi dreptunghiurilecu rogiu, pitratele cu albastru gi cercurile cu galben.

NAL]O

Copitolul lll

F iSefo lo site in cadr uI j ocuril or Iogic o-m atemati ce

Goloreazicercurile rogu,iar pitratelecu albastru. cu

Fiso 4
,

Capitolul (l

F igefolo site tn cadruI j ocurilor togico-,iitemetic e

69

cu cu Coloreazitriunghiurile rogugi dreptunghiu'rile galben.

Fiso6

W CopiCoCul

F iSefo lo site tn cadrul j ocurilor logico-matem atice

60

Incercuiegtecu albastru figurile geometrice care nu sunt triunghiuri.

Fiso 6

re
Fiso 7
Formeazigrupafigurilorcarenu sunt verzi.

CapiColullll

FiSefolosite tn cadrul jocurilor logico-mutemutice

6l

de din cercurile casetarogiecu triunghiurile Unegte culoaredin casetaalbastrd. aceeagi

fiso I

*l
Fiso9

-ffi) **.l'
{\

triunghiuri, in Deseneazi pitratelealbastre iar in cele rogiicercuri.

CopiColullll

FiSe folosite tn cadrul jocurilor logico'matematice

62

@snr obiectere ' p uneste ceror doudgrupe functie mirimea in de ror.

Fiso l0
,

^*'

Fiso ll
,

Formeazd pieseror grupa 'Jffi

il O
Capitolul (l
Fisefolosite tn ;

if
jr
.* ar* * * _r

i-f$
I,
I

-...I
".__.J
g

,f

"'". i=- "*g i" '\l l


1".**.**"*

5j

Goloreazitriunghiurilecare formeazi drumul ce o duce pe Scufita-Rogie casa bunicii. la

Fiso12

aVt

n\n
N
A

nn#

fi
W CopiColul

Fiqe folosite tn cadrul jocurilor logico-mutematice

64

Y:^= numirului de elementedin Une$tecifrelecorespunzdtoare ..- \, !, fiecare grupi. Coloreazdgdinugelecu aceeagi N; culoareca cea a cifrei.

{&** 7
3

4
I
at'\

3
A

fF\

-a/ ,(ti"',

S
f..;=

c*"-:}

Y;^" dr'<S
d'tl ht

'{wh n"l V \-.'{

# \-4"

#(ts

gh#tr d/<s
ffi q t

..tl s

}id

f\

d*1

-"$L% "il$ {*, }1F --Lt,4


\--,/ X,^-{

4r'{S

\)-'

dF*s

%tr#v
#{S *\-f
FI dP(F S "q,'/ fF $*',
'{.*l*

.q/S

#{s

ffi ffi&wwrUnegtenumerelecu grupelecorespunzdtoare acestora'

2
1
I I

fi
li

ffdd #wpd#wdwd

Figecu ssrcini gradute ca nivel de dificultate

##

in Procedeazd agafelinc6t grupaciupercilor mai mult decdtgrupaflorilor. si aibi cu un element Ge poli faceastfelincdtgrupamerelorsi aibi tot atdteaelementecite are grupa perelor?

fiso E

G ffi

%
sd

#_ ,k
tuffi
%

ffi

Fiso 4

Taie cu o linie albastri grupa.cu.doui.mingi 9i cu verde pe cea GuGlnclmlngl.

88d
\ -Q 6&

Rd6,
{ffi
,<'7-\

&6 &&

\v

tfT-) \*Y

lir\ {.4(-1

,(r\

\v

TN

--.N

ffi %eW,
q6\

#dd #mpd#m#a*d

FiSe cu sarcini gradate ca nivel de diiicaltate

Formeazigrupapisicilorgi grupaciteilor.

&wwffw
F

tr# &ww s

grupei.Unegte ff, care nu apartine Taiec" o linie elementul cu fiecaredintreacesteelemente grupacireia ii apartine. Ik i ' :

ffi ffi ffi

w @ ffi

&A
:Tj

F-F

!-F

e-#fu \f
ffi
Testede veriJicare u cunogtinlelor

l' J J J

ffiffiffi
ffid #wsdswdw#

o apoiformeazd grupdcu ele' Coloreazicercurile,

&wwF+=
.g

&ww&
F

Unegtecu o linie firul de ati liber cu cel care are zece mirgele.

#WSd #*pd#wdwd

Testede veriJicure a cunoStinlelor

Stabilegtecorespondentaintre elementele celor doud grupe.

tr##ffi##
g

OY XO
,es*. Fe
Traseazio linie sub grupa cu mai multe mingi.

O r(l

qffi qffi
ffiffi
#wp$#w$wd ffidS

' ry' ffix


ffiffi

6?

Tbstede veriticare a cunoStinlelor

#w

Traseaziin fiecarecisuld tot atdtealiniute cdte sunt in gruPi. elemente


/ /frd&'la, :t\ ' If,r*;V,.\iA

Se ffwww

,/ttr::\

\
f* ->

&m#ry *{-%

a*{:*\A

" . Kw
-ffi

wffi$
v

/sf\

w@
1l

ffiffi
W.sffi
_-"{.4;iL /f/r.\{fiA, n\ l{,-*rQ.^tl{

wB@ 1t

,r:^r

ftJS
\s" /

r'6n4,\

/:"

w@
W
;

wpo-#il ew./ i
## ffpww

incercuiegtecifrele corespunzitoare numirului de obiecte din fiecare grupi.

'#,& tffi lfl#


t

T,# ddhr I \W#* \Wr#{* \g,Z \g,Z


1dfurt
A Att:../
hA

tt

nn.ts.A1

&W @p wr J46*
\ w#"-,
i trdsd #wpd#wdwd
Testede verilicare s cunoStinlelor

VK

}J 1,4,,r+g

V#

ltl;9:,!5

J/F {iiF,n

70

Deseneazd interioruldiagramelor atitea cerculele, in tot respectivtot atitea pitrilele, cite liniutesunt in cdsule.

ffa**'.Sg

il1ilililt ilililil1

Deseneazi diagrametot atdteafiguri in geometrice cite iti indicdnumerele cisute. din

6a,p&*a#ed# Y#{

Teste veriftcare a cunogtinlelor de

ffmsg
de un Deseneazd triunghiin dreptulbalonului culoarerogie din gir este' gi sPuneal c*telea

# ffi-ww

in Unegtenumerele ordinedescrescitoare. Ce ai descoPerit?

trddd #wg$#wdwd

de Teste veriftcare a cunostin(elor

72

Coloreazi al gaseleagi al nouilea vagon.

&sm,#'

,,*,, tr

incercuiegtedoirea at animar. animare t" a"ffi] c6te sunt


Al cdteleaanimal este pisica? 't_ {r

$*ag$#wsw"d #?Hf

Tbste verijicare s canogtintrelo,i de

ffitr

Gineesteios? Ce animalestesus?incercuiegte-|. in ce partemergecalul?

ffwww W

tr### w

#&qs

ffi

de Cineestemai aproape tine, giina sau porcul? in ce partemergei? Undese afli vaca?Darcalul?Dar muntii? animalulcarese afli cel mai departe. incercuiegte

ffidd #m,g$Sw$ee'S

Teste verilicare a cunostinlelor de

7if

1(T **7'

Deseneazi in diagramd tot atdtea flori cite inimi sunt in total in cele doud etichete.

Fiso I

Traseazd eticheti tot atdtealiniule cdtesunt ?ntotal in in celedoui diagrame.

???
Fiso2

mm
ffi
*

Desparte dupi cum doregtielementeie gr.rpele ain datein coloanadin stinga tabelului, agafel, ?nJ6t oUgipe in ia
celelaltecoloane acelagi numdr de figuri geometrice existentein diagrameleinifiale.

llt*

***

,& =' #fu,&a

&
.,*&..

# d F tt

***r*
FiSe ca grad ridicat de dificaltate

Capitolul lX

76

Deseneaziin diagramdcu o stea mai mult decdt numirul in pisicilor din cele doui etichete.Traseazd etichetd cu doui liniule mai putin decit sunt in total in cele doui diagrame.

FisoE

%
Fiso4

W
1

@m
2 3
4 5

Marcheazi cu X cdsuta care corespunde grupei din stinga rindului.

ffiffiffiffi
?

?
FiSe cu grad ridicut de dijicultate

Copitolut lX

76

lncercuiegte numerelecare aratdcdte bulinesunt in total


pe piesa de domino.

Fiso 6
I

lf lt

I
5

o
I
6

I
5 7

ooo oo oo o

la I at

ll

tl

Fiso 6
oa a oa

Completeazi bulinespaliulliberastfelinc6t cu si oblii numirul indicatin etichetd.

ll ll

la
It

Copitolul lX

Fige cu grad ridicat de dijicultate

77

careiti indicfi gregitcite buline Corecteazinumerele sunt pe fiecarepiesdde domino.

Fisa7
o o

oo O oo

oo oa

oo o oo

oo oo

J a"tw

Fia'. vCompleteazi Je_

in cisufele mici numirul de bulinecarelipsegte. in incercuiegte girul de dedesubtnumirul careiti aratl c6te bulins sunt in total.

OO

o oo

58106
Sopitol*l lX
Fige ca grud ridicat de diJicultate

ti?.v,b{

w
rff

i \ ,.n
\\
L\,/

ry

Rezotviexercifiite. rezuttatut Taie gregit.

FigO I ,

@@
f+

@
f= ff

? ?3
*^#

ee %w
fE ff

Y#q.#

^YY r* f= ff \bblu bb Z/DL


f rf=ff

^Y

Copitolul tX

#wpr*r*s
#*pi$#*de*Sd Veriftcorcocunogtinlelorinsugitelogrupomiihcic. .... ....,.

dmgidtuSm'$df dcobhsCe Recunoos,tercagiconstituircogrupelor

....

....

....17

#e'pd**$e*ddf$ 0bscruorcoroporturihrcontitotiucdinCrcdoungr.0Pc-. . . . . . . . dff #rydse$e$ 0riontoreoin spoliu gi formorea reprczcntd,rihr dinoeneionoh

. . . 25

. . tt

ff #wpd#*d**d . lUumcrogio(ospectcordinol gi ordinol) in conccntrul l-10 Si opcrolii cu nunucrc . . 4l fff #egd#*d*d . FiscfohsiteCncodruljocurilorlogioo'moCcmothc . . ffdd #egd*sdsd cu Filge sorcini gradote co nivcl dc difCcultotc . . &?SS #*gd#*S*'d l e stcd e w ri ftc oreoc uno$ti nl e h r . . . . . . . . #epid$*Sc*,Sdff dc Fi g e cu g r odri dhot di fr'c utC o t e . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . 57

. . . 66

....

.....67

..,.

. .7 6

Activitali maternatice grupa micd, ani 3-4 gtefaniaAntonavici, c-i caietpentru ii ii i[ Ji ta2, Md la vasiIiu riu ActivitSfi matematice - caietpentru srupamijrocie, ani 4-5 FlaricaMdgurd
Activitdri matematice caiet gtefaniaAntonovici, c-o, i pentrugrupamarepregdtitoare, ani 5_6 i, iiJ Ji't&,

Luminila voIinir u

Activitdti matematice caietpentru. gtefaniaAntonovici,corr,riiiJi]oZ, grlrpamarepregdtitoare, ani 6_7 Mariu[aVasitii ,A

Greieragul albastru Alice Nichita,MihaelaVasifiu

L-'

q= o 'i

?f l + 'tq@1
\ tril
*"\

n*

:Lt[ultili{lrrtm'

(u
"t

7,$U

"+