Sunteți pe pagina 1din 82

Fdciianu CintiaMariana

Hlrtuu0fiit

F.fcr-=

^n

_rrr

i

figedemaiematicfipentrugr$pa marepreduritou**

ll^., .ln ^^l-^-

^

!-

Y

5-7ani

#

ffi

Fdcdianu Cintia Mariana

Rifd

Codif

Ft

fi$edematematicdpentrugrupa marepregdtitoare

t

Edilia aII-arevintitd qi adlugitd

5-7 anr

DescriereaCIP a Bibliotecii Nafionale a Rominiei FACAIANU, CINTIAMARIA Riin-Codifi : figedematematici pentru grupa mare pregititoare / Cintia MarianaFicbianu.- Ed.a 2-a,rev.- Bucureqti:AramisPrint, 2005. rsBN 973-679-264-1

371.3:51:373.2

372.47

Redactori: CorinaTdbdrag,Alice Nichita, MihaelaVasiliu DTP: TudorStinic6, ElenaMarin rsBN 973-679-264-l

Copynght@2008Aramis

Aramis Print s.r.l.'Redacfia 9i sediulsocial:

Print s.r.l. toatedrepturilerezewate

,/

B-dulMetalurgieim. 46-56,cod041833'sector4,

Bucuregti,O.P.82- C.P.38

!el:(021)461.08.10114/15;fax (021)461.08'09/19.

E-mail:offrce@edituraanmis.ro; office@megapress.ro

46l. 08.08.112/13I16;

faxi (02I )

Departamentul desfacere:tel: (02I )

461.08.09/19 ; E-mait desfacere@edituraaramis.ro

Tipdrit la MEGApress holdings s.a.

VArstapregcolardprezinti o importanfddeosebitd,at6t

pentru dezvoltareapfurivalentd a viitoareipersonalitdli, cdt gi

pentrupregdtirea complexuluipsihic necesarintegrdriicopiluluiin gcoali.

Materialuldidacticoferitsprerucruconlineogamdvariatd

de valenleformative,vizdnddezvoltareaprincipalelor trisitu6

psihice specificepregcolarului. Realizareafigelormatematiceimplicdo succesiunede opera$imentalebazatepecunogtinleleanterioare. Avdnduncontinutmatematic,acestefigeseadreseazdin rnoddirectgdndirii, implicitcelorlalteprocesepsihice antrenate.

E

Prindiversitateacerinlelorse urmdregte,in primulrdnd, dezvoltareaoperaliilor gAndiriigiacalitdliloracesteia (flexibilitate' capacitdlilede sintezd,analizd,comparare,abstractizareetc')' Estevizat|,inmoddirect,stimularea gdndiriicopilului pentrua se

putearealizatrecereade la stadiulconcret-operational sprecel

abstract. in str6nsdlegdturdcu acest procescognitivfundamental

sunt vizate:dezvoltareamemoriei (preponderentlogicd)'

imbogdlirea gi activizareavocabularului prinintroducereaunor

:i

fi T
t

noliunispecificeterminologieimatematice,dezvoltareaimagina-

liei (reproductivd,darmaialescreatoare),dezvoltareaspiritului de observalie gi a calitaliloratenliei,educareaunortrdsdturide voinld(perseverenld,spiritcompetitiv) 9i a unoratitudini pozitive fali deactivitateadetipintelectual (prinstimulareainteresului9i a curiozitdlii). Figelepotfi utilizateatdtsubindrumareaeducatorului,cdt gi individual,ceeace constituieun mijloceficientde formarea deprinderilor gi priceperilor,de stimularea interesului pentru

activitdlilematematice. in aceeagimdsurd,se urmdregte 9i consolidareaunor

deprinderimotrice,cuaccent pecelegrafice' Ordonareacerinlelordupd gradulde dificultate permite

copiluluidesprindereatreptatddeajutoruleducatorului, fdicarea

niveluluide incredereTnsine gi, de asemenea,optimizarea

procesuIuideautoevaluare. Formulareasarcinilor gradat,delauncapitollaaltul,oferd copilului posibilitateadea rezolvasitualiidelacelemaisimplela celemaicomPlicate.

In paralel cu aspectulformativ,figeleprezintd un

bogat

confinutinformativmenit,in primulrdnd,sdfamiliarizezecopilul cu notiunileelementarede matematicd necesareasimildrii cunogtintelordinclasal. Avdndlabazdnoliuneadegrupd, figelepropun tipurilede activititiadecvate:serectare,constituire,comparare, corespon_

dentd.

Materialulestestructuratpe noudcapitolein caresunt atinsetoateaspecteleinformativegi metodologice ale preddrii-

invdtdriimatematiciigi ale evaludrii la nivelulinvdtdmdntului pregcolar.

in acestefige,copilulare de

rezolvatanumitesarcini,

precum:gdsirea obiectelorde acelagi fel,a obiectelorcareau

aceleagiproprietdli. Fiecareobiectcareformeazdgrupa(numit elementalunei grupe)a fostdesenatcaataresaua fostinlocuitprintr-un simbol convenlional(punct,liniutd,cerc,triunghi). Pentrua evidentiacdacesteobiecte-elemente constituieo grupd, ele suntdelimitateprintr-un contur,formdndo unitate

numitdgrup5.

#

Pentrua formanoliuneade cantitate,se comparddoud grupe,maiintdi princomparare globald,apoi princorespondenta

dintreceledoudgrupe,specificfindu-se: grupecu mai multe,cu

maipulinesaucutot

Pentrua

atitea obiecte'

ajungela conceptulde numSrsecomparddoua

saumaimultegrupecutotatdteaobiecte'

inlelegereaconceptuluidenumdrseva

realiza prinataga-

deseneazdcdteo liniufdsauun alt

reauneieticheteincarese

semn pentrufiecareelementalgrupei,accentuandu-se ideeacd

fiecdruielementdingrupdii corespundeunsemn 9i numaiunulin etichetS. simbolizafeaTnetichetda elementelordingrupeseface 9i prin numere,ceea ce reprezintd,de fapt, proprietateaacelei

grupedeaaveaunnumdrdeelemente' in acestSenS,s-acerutcopiilorsddeseneze grupecutot atateaobiectec6te liniulesuntin eticheta 9i cu tot atdteaele- mentecdterePrezintinumdrul. Aceasta presupuneridicarea pe o treaptdsuperioari a procesuluigdndirii:recunoagtereacifrelorimplicdasocierea numiruluireprezentatcunumdruldeelementealeuneigrupe'

'

Unelefigeau

ca scopformareauneigrupecu un anume

obiectecorespunzStor cifrelor,astfelincdtele s5 fie

num6rde

agezatein ordinecrescdtoaresaudescrescdtoa re. Primul capitol are drept obiectivrealizareaevaluSrii

iniliale, prinreactualizarea9i consolidarea cunogtinlelor doban- ditedec6tre pregcolariinanulanterior,lagrupamijlocie.

in cel de-al doilea capitol sunt

vizate:operatiade

selectarea obiectelorce pot devenielementeale uneigrupe

(dupdcriteriidate) gioperaliadeconstituirea grupei.

Al treileacapitoladucein atenliacopiluluimodalitdlilede

realizarea compardriigr.upelor din punct de vederecantitativ.El este familiarizatcu sintagmelespecifice:grupecu tot atitea

elementeca 9i

cumaiputine elementedec6t Pregcolarulinvaldsdrealizezecomparareaa doui grupe prinstabilireacorespondenlelorintreelementelea doudgrupe

date.

Jocul cu grupe aducein capitolul al patrulea,posi- bilitateade a formala pregcolar anumitenoliuni 9i dea dezvolta

capacitdtideorientareinspaliugireprezentare dimensionald.

;grupacumaimurteelementedec6t

;grupa

capitolul al cincilea are drept scop ridicareagdndirii copiluluipe o treaptdsuperioardprin introducereanoliunilorde cifri, respectivnumir. Aceastase realizeazdtot prinoperaliicu grupe,in specialprinrealizareacorespondenfelor(grupd-grupd; grupi -numdr). intr-unmodatractivsuntintroduse,in capitolulal gaselea, jocu rilogico-matematice,cumultiplevarenleformativ-informative.

Al gaptelea capitolarein vedereunaspectimportantal grupeidevdrstdcdruiaii esteadresat:niveluldedezvoltarediferit delaunindividlaaltul(capacitate deasimilare,ritmdelucruetc).

Figelepropuse aici sunt structuratepe bazaordondrii gradatea dificultdliisarciniror,permildnd copiluluis6-giatingd propriul nivelal posibilitdfilorgi,totodatd,sd gi-ldepdgeascicu sprijindinpartea educatorului. in al optuteacapitol se are in atenlieevaluarea.in acest stadiu,educatoruluii seoferdposibilitatea realizdriicelortreitipuride activitdtifundamentale:reactualizarea,consolidarea,aprofundarea.

Ultimulcapitolconlinefigecuungradmairidicatdedifi-

cultate. Acestea sunt construite pe ideea sistematizdrii

cunogtinlelor asimilate9i apregStiriirealepentruclasal-

copilulva folosi mai mult acestefige, cu atat

cu cdt

rezultatelesalevorfimaibune peparcursulclaseil.

Prezentulmaterialesteconceputcamodeldelucru pentru activitdlilematematice,darnunumai'

valenlele acestor fige ofera

structura, educatoarelor o

extinderea modeluluioferitlaaltedomeniideactivitate prezentate

deprogramainvdldmdntuIuipregcolar' Deoarecesarcinileau un grad

progresivde dificultate,

figele potfiutilizatelaniveluridiferitealeinvdldmantuIuipregcolar'

posibili-

tdlipentruconcepereaaltorfigecuspecificmatematic,interdisci-

conlinutul9i

posibilitatede manifestare a creativitdlii prin

'

'

in aceeagimdsurd,eledeschido

gamdvariatdde

plinarg.a.

Formeazi grupa florilor.

ffiffiwwffi

'?

ffi#wwffi

.p

s

Formeazdgrupe cu elemente de acelagifel.

?

.,.:,:=:""trJi;F;+.EA:*4.i

Verfficarea canoStinlelor tnsusitela grupu mijtocie

ffi

:51-:ir

#gs#,#

p

#*'pdS*S**$f

Formeazigrupede brazidupi mirime.

fs.se#

t

Unegteelementelecelordoui grupe.

@

ffi/

Vefficarea cunoStinlelorinsu;ite la grupa miilocie

ffssm#

p

**p€,#*#w# {

Formeazdgrupe cu legume de acelagifel.

Grupeazi buburuzele dupd

culoarea aripilor.

Cdtegrupe ai format?

ffssm#

*

Verificarea cunogtinlelor tnsusiteIa grupa mijlocie

trtr

Tncercuiegtegrupacu maimulteobiecte.

ffss*F

.F

ffs-#w#

"F

Deseneazdin diagramaliberi cu un elementmai putindecdtnumirul florilor.

g, (,s ,&/

,#{

e, g,

\

#mp$#*SruSd

[/

Verfficureacunostinlelortnsusitela grupamijtocie

#ssmtr#

_p

Capi**6*aE€

2

3

4

5

Formeazdgrupe de flori

dupd culoare.StaOileSte

corespondenta intre grupele cu acelaginumir Oenori.

veriJicareacunostinlelortnsusitela grupu mijlocie

tr#

Deseneazi ---- alituri o grupi

"ai" $iunghiuri

cu tot atitea pitrate

suntin grupadati'

/A\

l-\a

A-

Fi,e*7f

I

Ft**

F&SF

t-

^a

{#

Deseneazialituri o grupi cu un cercmaimult

decit in gruPadati.

,Od

n\

\ro

8*,pitefixi {

w

Verilicarea cunoStinlelor insusitela grupa miilocie

t4

Unegtefiecaregrupi cu cifra corespunzdtoare numdruluide elemente.

A

ffiffiffi

ooo

OO

ffssmtr#

5

3

2

1

VeriJicareacanoStinlelor tnsusite la grupa mijlocie

tr#

ffi&wwffi@

F

Deseneazdalituri o grupdcaresi aibi cu doui elemente mai mult decdtin grupadati.

&:#* ,.4%

4f i#

Numird c6tefunde 9i cdteflori sunt in cele doui grupe. Traseaziin chenarulde sub fiecaregrupi tot atitea liniufe cite elementeare.

#*,p;#w{;w#F

VeriJicareacunoStinlelor tnsuSitela grupa mijlocie

t

Formeazigrupaperelorgi grupaghindelor.

rcffi

re

^i'l

rwr

nYl"

Y

M

.

Fiso2

Formeazigrupa frunzelorgi grupapdsdrilor.

Fiso I

Copdtolulll

Recunoustereu si constituireagrupelor de obiecte

l7

Fiso4

,

Copatululll

Coloreazi cu galben Puigorii. Formeazi grupe de obiectede acelagifel'

FisoE

,

Goloreazi lalelelecu rogu'

g

;u rogu,garoafelecu roz 9i

r gi freziilecu

galben. Formeazi grupe

rzi grupe de obiectede act

acelagifel.

J

I

n#3-^-

1r-r*\\

td#

A$

-\i

ffi,

@

*Wr

a'

\\t/

e

ffi\

\1

Recunoasterea Si constituirea grupelor de obiecte

-

-x

.ll"

.- \J=

Fiso6

Capdtolulll

Formeazi grupa fructelor care nu sunt mere.

Fiso5

Formeazdgrupa umbrelelor deschise. Cdteumbrele au rimas?

Recunoagtereagi constituirea grupelor de obiecte

l9

Formeazi grupe de fructe de aceeagiculoare.

FisoI

CopiColulll

Coloreazi juciriile. incercuiegtemaginilecu rogu 9i mingilecu verde. Geai obtinut?

Recunoasterea Si constitaireugrupelor de obiecte

Fiso9

Formeazdgrupe de obiectedupi culoare.ce culoriaiintdlnit?

ffi

ffi

@

ffi M

Fiso

,

t0

Copitolul ll

Coloreazigiincercuiegte cu verde

gruqa

broagtelor 9i cu galbengrupapuilor.

Caregrupi aremaimulteelemente?

9

r

-)

Recunoastereugi constituirea grupelor de obiecte

?.

r

-)

2l

forrneatacu verdegrupaanimalelor,cu

galbengrupa

legumelor9i cu albastru gryp?copacilor' - r

dreptul grupelorcuacelaginumir

ScrieunXii

deelemente'

---.

Fisoll

Fiso12

FormeaziGurosugrupa Pisirilor'

cu galbengrupafrunzelor gicu

albastru peceaa fluturilor.

Copitolul ll

RecunoustereuSi constituirea grupelor de obiecte

22

e.^

-.t/:

_\J

FisalEb

Capitolul ll

Formeazi grupa formelorgeometrice

rogii.

_ Formeazi grupaformelor geometricegalb-ene.

,,ail

Fiso fEo

Formeazdgrupa

cercurilorrogii.

Taiecu o linietriunghiurile.

ffi

Recunousterea Si constituireagrupelor de obiecte

2E

Fiso

,

t4b

COpitOCUl ll

Formeazd grupaformelor geometriceverzi'

Careformi

geometricdareculoareamov?

fiso l4o

,

Formeazd grupa pitratelor mici 9i verzi'

RecunoustereuSi constituirea grupelordeobiecte

t

"'x

'.!/"

-

.\y

'1-

---\\

-'

CapitOlwl

lll

Formeazdgrupa cu mai multeelementefolosind culoareaalbastrd. Numird ralelegi formeazi o grupi cu ele.

Formeazdgrupe de obiectede

acelagifel.

Traseazio liniesub grupa cu mai puline elemente.

Fiso I

Observurearuporturilor cantitutivedintre d;;id grupe

26

fiso 4

Copitolul lll

fiso E

Formeazdgrupapdliriilor mici gi grupapiliriilor mari.

'i,,t,i'ii;

?*E

(f)/J

\-r* ?

-

-]

Yt-'_

/,---

a-'r= -i:'t,

t,

i',o'-,o;i,?'f

,;&T=;I -"^.- ,,F

*'v

Formeazicu ro$ugrupacaietelor,cu albastrugrupa stilourilorgi cu movgrupacreioanelor. Deseneazicdteo steluti in dreptulgrupelorcare

au acelaginumdrde elemente.

w

d

Obsewarearuporturilor cantitative dintre doudgrupe

i*"7'

; -t4

--\f

1q):i

-\

\J

\l

Y

'll

^r

Deseneazi in diagrama aldturatd stegulele decdtstelufe.

mai multe

Fisa6

Formeazd o grupd

ffir.

decdtperele din

",,"i

grupa datd.

ru

Copitolul lll

Observurea roportoit

Fiso5

,

27

fiso 8

,

CopiColullll

Fiso7

Deseneaziin spatiul dat tot atdteafrunze

cite flori sunt in grupa din dreapta.

,ffi\

e

e

.

@,

Traseazdin eticheti tot atitea linii verticalecdte alunesuntin imagine.

Obsewarearaporturilor cantitutive dintre doud grupe

28

Deseneaziin chenartot atdteastelule c6tefetile sunt.

Traseazdin fiecareeticheti tot atdtealinii c6teelementesunt.

CapitOlUl

lll

Observuresraporturilor cuntitativedintrt d""d gr"W

29

Fisall

Traseaziin fiecareetichetdcu o linieverticali mai putindecdtnumirul elementelorincercuite.

Fiso12

/h_\

trR

\/

Kffim

"%m'

\/

\%u

Deseneaziin chenarcdte un mir pentrufiecarecipguni.

CopiColullll

Observurearaporturilor

cantitutive dintre doud grupe

30

M=

'{fu

rr-Lc

.j-

-',j

-_, _-

lr

Deseneazdin spatiulliberc6teun pentrufiecarepuigor.

cerculefrogu

Fiso lE

Formeazdperechi cu elementelecelor trei grupe.

'4h

h"rrry--\

M

trl

MY

tu

tt#

Juuu

ry-.

Mryr

.

}Wtr

J]

g =u

ffi{

flri

X

H#

!ltr

FP

Mr#

Copitolutlll

Observures raporturilor

cuntitutive dintre doud grape

EI

Deseneazitot atiteafrunzecdteflorisunt,apoitot atdtia copacicite frunzeai desenat.Stabilegtecorespondenta intreelementelegrupelor.

Fiso16

Formeazi grupe cu obiectede acelagifel.

Fisa15

,

, Stabilegtecorespondentaintre grupelecu tot atdteaobiecte.

-

6 $?

WV

COpitOlUl lll

ffififfi

Observsrearaporturilorcantitstivedintredoudgrupe

E2

n

t*.^ /x

i.1r;

'*af

Deseneazd in

spaliullibero grupi

cu un etement

\-- maimuttdec6taregrupJOaia. Stabilegie corespondenta ?ntreelementelegrupe[or.

-

Fiso l7b

Deseneaziin spaliullibero grupd cu unelement

maiputin dec6t:re grupi

Aita.Stabitegte

corespondenla intre elementelegrupelor.

TT

TT

CopiColullll

observsrearaporturilor "ootttitnimot

ffiop"

Fp

108a^f

-

-t)

3E

(o

Fisof7c

Deseneazi,folosindaltefiguri,o

grupi cu tot atitea

elemente.Stabilegtecorespondenlaintreelementele grupelor.

Fisol7d Getrebuiesi faci ca si fie tot atitea cerculetecite umbrelutesuntin grupadati?

@n*rvarea

raport"iitor cantitativedintredoudgrupe

E4

-'11

-*j

Stabilegte corespondenta intre

mingile de aceeasi

mirime. Coloreazi.fe laiel.

Fisa I

oooo

Fisa2

Srysfoful fY orie

L

v g

Goloreazdpensulacea mai lungi, mirul cel mai mic, ciupercamijlocie.

-

o

)/aX\

/D.-oo

/0\

/ A"o

/

/r:,

Uo

"

a-',

t-J

o

Fos*E

t

Fi's*$

t

Goloreazifrunzacea mai lati gi carteacea mai groasi.

$*pi,tO{Wt tlf

Orientareatnspaliu siformurea reprezentdrilordimensionule &6

i

/Y

i l*r^

.1l:'

t{ '*\s:

A

B

(-'t)

\*e/

Coloreazi:

A

merele mici; g creioanele suOiiri

Dbir;ufe;t!'mari.

C cdrlitegroase;

F=+u

()

\./ \--sZ

ft

\-y

/-r\

D w w

a4

I &

#*s*#

p

incercuieste

ooiectere

agezat" tn

offi

Coloreazd obiecte le "Sl.-"trin iozitie vertica tJ

TT,-

ruru

fssp #

r#1

\J

e?

q

l:f t

ffir/r \"W

'

Fisa7

cepeunerexi.:l:iii=::^l.#?Ji""3.:i:5:Hilin

- \

rilugtete inoreptate "p-r" ai."iii.

2

-

)- -v

t

H

jos;

h

fe]

o

/eI

(/tru$ $fUr4

\

IsJ

4rr

&

/et

N \.\

$

(rfUt4

R\l \eJ

-z\

v\l

+\

+\ etlud

0t^iu

@

!a

Xex

u;

.t-4

\

FieoI

,

Coloreazi: rochitefe din

st6nq:

dindreaPti

pisicitor; piiniteli

[;:F:'

6-wD6Wb

nn

6wSd.wb

nn

6wD6wb

nn

w

Vr)

J/,NJ

ffiW tr

AV

\4\l

aN)

N

\----l

/-N)

O

O'N)

\

--

(o /'->--

w

.---=-/

(7\

Copicotuili

E8

Goloreazi: oala thare din dreapta; butoiul mic din stinga gi canamaredin mijloc.

Fiso9

7 Goloreazi:clegteleagezatorizontaldin stinga; pinguinul

maiinaltdinstdngagifoarfecadin

miflocincliniti spredreapta.

n*

qffi nn

ufu

hh

ffiffi

A#A A\A

ll/

orientareatn spafiu siformarea reprezentdrilordimeniioini,

Eg

Coloreazidrumulcelmaiscurlde Iafetiti lacorn.

fisgl,7E

A*p*tal*

;y

Coforeazidrumulcelmailungde labarzdla broscuti.

On;;iaiea in spaliugi formurea reprezentdrilordimensionale 40

\\?

LL.9

,11

Traseaziin etichetetot atdtealiniufec6teelemente

suntin fiecaregrupd.unegte-lecu

cifracorespunzdtoare

numdruluideelemente.

,fr\

ffi

@,

@e

wffi

pffi

RG s@

@

ffi

FiEaI

re

cu clfra care corespun

numirului de elemente.

FdsaI

Capitoilwd{

cu numere concentru

4l

Traseazain

fiecareeticheti tot atitea liniutecite.flori sunt

in vaze.Unegteapoicu numirul Gorespunzitor'

Fisa4

Cetrebuiesi faci ca si fie tot atitea cerculete cite ili indici numirul?

OO

Capitoiul lf

umeratia (as0ectcr

'

'I:I0si

cu numere

fiso E

42

fiso 5

od

nnr

Fiso6

lncercuiegte cifracarecorespunde numirului de

clovni din imagine.

3

5

a liniulecite obiectesunt in fiecare grup6.lrageo liniede lagrupdlacifracare

corespundenumdruluide

,WM

elemente.

wffi

*^rr- W

YffiE ;g"

NlD4z

^#

w#,

2D

D):

bP

'.gD,

ffdsee7

fiea,8

Deseneazd pe fiecarecrenguldtot atitea frunzecite ili indici numirul de ios.

Deseneazd tot

atdteacercurefecdteriniule

cdsuli. Rearizeazi corespondenfa inireetem"nl"r" "rnt

in fi"""r"

celordoudgrupe.

ltltll

Fisa'l0

fisa, I

lltlll

Deseneazd tot atdteafroricdte?!iindicdnumirurscris ?ncisufi.

CopiColull/

Numeralia (dtO,i

I - I A Si operulrt cu numere

Fiso ll

Deseneaziin fiecarechenartot atltea cercuricite ili arati numerele.

Fisa f?a

Deseneaziin cisute, pe verticall, tot atitea cercuri cite iti indict numereledemaijos.

Deseneaziin cisulgr pe verticari,tot

atitea cercuric6te

ili indici numerele.

Fisolzb

,

Fiso fEo

,

Deseneazdin interiorul

diagramei tot

atdteaflori saufructe

esiecorecti

cateliniutesuntin cdsufi. Verificddaci

corespondenla cu numirul dincisuli.

tllllllill

FieolEb

Deseneazdin diagrameledatetot at6teacerculetecite ili indici cifreledincisute. Unegteelementele celordoui grupe.Geobservi?

Fisa14

Capitolul ll

Deseneazd,de la stinga la dreapta,tot atdteabulinecdte iti indici numereledin stdnga.

1

2

3

4

5

6

7

'umerstia (aspectcr

'

1--10 si

ordin

cu

numefe concentrul

q

Fisat6

,

Ca,pdt;i

coloreazd tot atdteaobiectecdteili indici numerere.

flflfl

Q98

qq

Unegtefiecare."r "

rcalk

1

I

I

.

Li

.l

- .l

11

rl

I

'-

1 l

flflfl

flflflfl

desenate.

trtr

Fisa,16

,

g

Goloreazi a doua 9i a cinceaciuperci. incercuiegteal treilea 9i al gaseleaursule!.

Fiso17

,

ffiffiffiffiffiffi

Etan

g Yf

w

f$t

u*

"

'

D.""neazitotatdteabiluleverzicdteifi indici numerelede jos.

12345678910

Fiso20

,

-a

CapdColul,

Deseneazi in

fiecarediagrami tot

atdteabuline

cdte?fiindici

numerele din dreptullor.

Fiso 19

,

5

Scrienumerele

gi

unegte-le3poiin "" "or""O ordinecrescitoare. e --

A

A_

A -

n

-/oito\

A-

A

l

Fds*2l

Deseneazdtot atdteatriunghiuri cdteili indici numerele din cisute.

A

AA

AA

1 4

3

2

5

7

6

Completeazidesenulde maijos, unindcifrele in ordine crescitoare.

I

K

8*pital,e*${

,ft

.6e

5

M

e/O^-g

a

as0ect ct

1: 10 si

cu numere concentru

62

Ajutd-lp.eiepurags.dajungi la

?nordineacrescdtoarea

morcovi,mergdnJ

numerelor.Fec6ie

drumuripoate sd ajungi la morcovi?

gQ

t"J\,&"7

'g

ffi

7

Copitolul ll

um

aspect cr

1-10si

Fisa22

fE

Deseneaziin spaliileliberetot atdteaelementecdteau

linie

grupeledate.StaUilegtecorespondentatrasdndo

intfugiupi gi cifracorespunzitoarenumiruluideelemente.

Fisa2Ea

**

nil

.fl

,/

ra

{}

m

fl\

Fisa2&&

Deseneaziin fiecarespaliutot atdteaelementecdteau grupeledate.stabilegtecorespondentatrasdndo-liniede

la grupi la cifra

numirului de elemente.

**!

r*!

rT

LJ

YmU

trm

OO

\O./

o

c

c

C

Capitolul ll

'aspect ct

1-10si

cu numere concentru

64

I

Deseneazi in

grupere date.stabiregte iorespondenla traianoo iini"

fiecarespaliutot

atitea eremente cite

;;;;ilti?l

au

"i",li"

6o

e:8

Fiso2Ec

$&

/nn

\

nnn

Fieo24

Deseneazd in spaliurribertot atdteafrunzec6teomizisunt.

Copitolnl (

umeralia fEpe,clcaiffi

r

_ ru St operalii cu numere

66

Unadintrebroscule pleaci.Traseaziin spatiuldattot atdtealiniutecdtebroscuterimdn.

f,dsa&#

#ssffi'##

Adaugi

sau taiecerculele,in agafelincdt si fie

tot atdteacite indicdcifreledin coloanadin stinga'

7

5

3

oooooo ooooo

ooooo

2 6 ooooo ooo

8 oooooooo

I 1 oooooooooo oo

4 ooo

10 Oocooooooooo

&wp&'#*&w&W

Fiso I

Goloreazdfigurile mari.Denumegte-le.

fiso 2

COpitOlUl W

Goloreazdfigurile cu contur ingrogat.

Fise folosite tn cadrul iocurilor logico-matemstice

57

fiso Eo

Traseaziliniideculoridiferitede lafigurilegeometrice descoperitelasemneledin caseti.Goloreazitriunghiurile cuverde,pitratelecu rogu gi cercurilecu galben.

n

n

il

il

il

il

il

il

il

il

ilano

FisoEb

Traseazi linii de la figurile geometricedescoperite la semneledin caseti. Goloreazi dreptunghiurilecu rogiu, pitratele cu albastrugi cercurilecu galben.

NAL]O

Copitolul lll

F iSe fo losite in cadruI j ocuril or Iogic o-matematice

Goloreazicercurilecu rogu,iarpitratele cu albastru.

Fiso4

,

Capitolul (l

F ige folo sitetn cadruI j ocurilor togico-,iitemetic e

69

Fiso6

Coloreazitriunghiurilecu rogugi dreptunghiu'rilecu galben.

CopiCoCulW

F iSe fo losite tn cadrul j ocurilor logico-matematice

60

re

Fiso7

CapiColullll

Incercuiegtecu albastrufigurile geometrice carenu sunt triunghiuri.

Fiso6

Formeazigrupafigurilorcarenusuntverzi.

FiSe folosite tn cadrul jocurilor

logico-mutemutice

6l

fiso I

Unegtecercuriledin

casetarogiecu triunghiurilede

aceeagiculoaredin casetaalbastrd.

*l

**.l' -ffi)

Fiso9

{\

Deseneaziin pitratelealbastretriunghiuri, iarin celerogiicercuri.

CopiColullll

FiSe folosite tn cadrul jocurilor logico'matematice

62

' p uneste obiectere cerordoudgrupe in functie demirimea ror.

@snr

Fiso l0

,

Fisoll

,

Capitolul (l

^*'

Formeazdgrupapieseror 'Jffi

il

O

Fisefolosite tn ;

i"

jr

.*ar***_r ,f

i-- -

I,

f$

I

if

"

"'". i=-

'\l

"*

J

l

g

I

1".**.**"*

g

I

3

5j

Goloreazitriunghiurilecareformeazi drumulce o duce pe Scufita-Rogiela casabunicii.

Fiso12

n\n

N

fi

A

{

aVt

nn#

n

O

CopiColulW

Fiqe folosite tn cadrul jocurilor logico-mutematice

64

t

0

1

I

I

fi

li

Y:^=

-

\,

N;

!,

Une$tecifrelecorespunzdtoare numirului de elementedin

fiecaregrupi.

Coloreazd gdinugelecu aceeagi

culoareca ceaa cifrei.

{&** 7

3

at'\

S

f

-a/

,(ti"',

Y;^"

dr'<S

;=

d'tl

ht

{*,

"il$

}1F

\--,/ X,^-{

4r'{S

4

I

fF\

# \-4"

c*"-:}

n"l

'{wh

V

\-.'{

#(ts

f\

-"$L%

--Lt,4

\)-' dF*s

3

d*1

A

%tr#v

#{S

*\-f

FI

S

$*',

"q,'/

fF

dP(F

.q/S

A

4

tl

gh#tr

s

d/<s

ffiqt

}id

'{.*l*

#{s

ffi&wwrffi

Unegtenumerelecu grupelecorespunzdtoareacestora'

2

#wpd#wdwdffdd

Figecu ssrcini gradute ca nivel de dificultate

##

Procedeazdin agafelinc6tgrupaciupercilor

si aibi cu unelementmaimultdecdtgrupaflorilor.

Gepolifaceastfelincdtgrupamerelorsi

aibi

tot atdteaelementecite aregrupaperelor?

fiso E

G

% ffi

ffi

sd

#_ ,k

tuffi

Fiso4

%

Taiecu o linie albastri grupa.cu.doui.mingi 9i cu verde pe ceaGuGlnclmlngl.

88d

\-Q 6&

Rd6,

tfT-)

\*Y

,(r\

,<'7-\

{ffi

\v

\ lir\

{.4(-1

\v

--.N

TN

&6

&&

ffi

W,

q6\

%e

#mpd#m#a*d#dd

FiSe cu sarcini gradate ca nivel de diiicaltate

Formeazi grupapisicilorgi grupaciteilor.

&wwffw

F

&wwtr#

s

Taiec" o linieelementulcarenuapartine grupei.Unegte ff,

fiecaredintreacesteelementecu

grupacireiaii apartine.

I

ki'

ffiffiffi

w@ffi

&A

:Tj F-F

!-F

e-#fu

l'

J

J

J

\f

#wsdswdw#ffid

ffiffiffi

ffi

Testede veriJicare u cunogtinlelor

:

Coloreazicercurile,apoiformeazdo grupdcu ele'

&ww&

F

Unegtecu o liniefirul de ati liber cu cel careare zecemirgele.

#*pd#wdwd#WSd

Testede veriJicure a cunoStinlelor

&wwF+=

.g

Stabilegtecorespondentaintre elementele celordoudgrupe.

tr##ffi##

g

Or (l

OY

XO

,€es*. Fe

Traseazio liniesub grupa cu

' mai multemingi.

qffi

qffi

ffiffi

ry'

ffix

6?

ffiffi

#wp$#w$wdffidS

Tbstede veriticare a cunoStinlelor

#w

ffwwwSe

Traseaziin fiecarecisuld tot atdtealiniutecdte elementesuntin gruPi.

/

'

,/ttr::\

/frd&'la,

\

wffi$

If,r*;V,.\iA

f*

->

".Kw

a€*{:*\A

-ffi

&m#ry *{-%

:t\

ffiffi

,r:^r

/f/r.\{fiA, n\

l{,-*rQ.^tl{

W.sffi

K

_-"{.4;iL

\

v

r'6n4,\

ftJS

\s"

/

/:"

}

wpo-#il

i

ew./

/sf\

w@

1l

wB@

1t

w@

;

W

ffpww##

incercuiegtecifrelecorespunzitoarenumirului de obiecte din fiecaregrupi.

'#,&

t

T,#

1dfurt

AAtt:

/

tt

t

I

tffi

lfl#

ddhr

nn.ts.A1

\W#* \Wr#{*

\g,Z

\g,Z

hA

}J

1,4,,r+g

VK

ltl;9:,!5

V#

&W@p

wr

J46*

J/F

\

{iiF,n

w#" -,

#wpd#wdwd

i trdsd

Testede verilicare s cunoStinlelor

70

Deseneazdin interioruldiagramelortot atitea

respectivtot atitea pitrilele, cite liniutesuntin cdsule.

cerculele,

ilililil1

il1ilililt

ffa**'.Sg

Deseneaziin diagrametot atdteafiguri geometricecite iti indicdnumereledincisute.

6a,p&*a#ed#Y#{

Testedeveriftcarea cunogtinlelor

Deseneazduntriunghiindreptulbalonuluideculoarerogie

gi sPuneal c*teleadin gireste'

ffi-ww#

Unegtenumerelein

ordinedescrescitoare.

Ceai descoPerit?

#wg$#wdwdtrddd

Testedeveriftcarea cunostin(elor

ffmsg€

72

Coloreazi al gaseleagi al nouilea vagon.

,,*,, tr

&sm,#'

incercuiegte atdoireaanimar.c6teanimaresuntt" a"ffi]

$*ag$#wsw"d #?Hf

Al cdteleaanimaleste pisica?

Tbstede verijicare s canogtintrelo,i

't_ {r

ffitr

ffwwwW

Ceanimalestesus?incercuiegte-|.Gineeste ios? in cepartemergecalul?

tr### w

#&qs

ffi

Cineestemaiaproapedetine,giina sauporcul? in ce partemergei?Undeseafli vaca?Darcalul?Darmuntii? incercuiegteanimalulcareseafli celmaideparte.

#m,g$Sw$ee'Sffidd

Testede verilicare a cunostinlelor

7if

1(T

**7'

Deseneazi in diagramdtot atdteaflori cite inimi sunt in total in celedoud etichete.

Traseazdin eticheti tot atdtealiniulecdtesunt?ntotal in celedoui diagrame.

Fiso I

Fiso2

llt*

???

m m

Despartedupi

cumdoregtielementeieain gr.rpele datein

tabelului,in agafel,?nJ6tia oUgipe

de figuri geometrice

coloanadinstinga

celelaltecoloaneacelaginumdr

existentein diagrameleinifiale.

*

***

ffi

*

,&

='

#fu,&a

#dFtt

***r*

&

.,*&

Capitolul lX

FiSe ca grad ridicat de dificaltate

76

FisoE

Deseneaziin diagramdcu o stea mai mult decdtnumirul pisicilor din celedoui etichete.Traseazdin etichetdcu doui liniulemai putindecit suntin totalin celedoui diagrame.

%

Fiso4

W @m

Marcheazicu X cdsutacarecorespunde grupei din stinga rindului.

1

2

3

4

ffiffiffiffi

?

?

CopitolutlX

FiSe cu grad ridicut de dijicultate

5

76

t

lf I

lt

lncercuiegte numerelecarearatdcdtebulinesuntin total

pe piesa de domino.

5

o

6

I

I

O

5

I

7

ooo oo

ooo

la

I

at

ll

tl

Fiso6

oa

a

oa

Completeazicu

bulinespaliulliberastfelinc6t

si oblii numirul indicatin etichetd.

ll

ll

Copitolul lX

la

It

Fige cu grad ridicat de dijicultate

Fiso6

I

77

Fisa7

Corecteazinumerelecareiti indicfigregitcite buline sunt pefiecarepiesdde domino.

oo

oo

o

O

oo

oa

o

oo

oo

o

oo

oo

Fia'. Je _

J a"tw

-

vCompleteazi in cisufelemicinumirul de bulinecarelipsegte. incercuiegtein girulde dedesubtnumirul careiti aratl c6tebulinssuntin total.

Sopitol*l lX

OO

o

oo

58106

Fige ca grud ridicat dediJicultate

ti?.v-

,b{

w

rff

i

\\

\ ,.n

L\,/

ry

Rezotvi exercifiite. Taierezuttatut gregit.

@@

@

f+

f=ff

??3

%w ee

*^#

Y#q.#

^YY

r*

\bblu

Z/DL

frf=ff

fEff

^Y #

f=ff

bb

Copitolul tX

FigO I

,

#*pi$#*de*Sd

#wpr*r*s

Veriftcorcocunogtinlelorinsugitelogrupomiihcic.

dmgidtuSm'$df Recunoos,tercagiconstituircogrupelor dcobhsCe

#e'pd**$e*ddf$

#rydse$e$dff 0riontoreoin spoliu gi formoreareprczcntd,rihrdinoeneionoh

#wpd#*d**dff lUumcrogio (ospect cordinol gi ordinol) in conccntrul l-10 Si opcrolii cu

#egd#*d*dfff FiscfohsiteCncodruljocurilorlogioo'moCcmothc .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

#egd*sdsdffdd Filgecusorcini gradote co nivcl dc difCcultotc

#*gd#*S*'d&?SS

lestcdewriftcoreocuno$tinlehr

#epid$*Sc*,Sdff

Figecugrodridhotdcdifr'cutCote

.

.

.

,.

,.

.

.

.

.

17

. 25

.

. tt

4l

.

.

. 57

. 66

67

76

Activitali maternatice -

caietpentru grupa micd,

g

tefaniaAntonavici, c i ii ii i[ Ji ta2, Mdriu la vasiIiu

3-4ani

ActivitSfi matematice - Flarica Mdgurd

caietpentru srupamijrocie, 4-5ani

Activitdri matematice -

caietpentru grupa

Lumini

g tefaniaAntonovici, co,i, i iiJ Ji't&,

marepregdtitoare, 5_6ani

la voIinir u

Activitdti matematice -

gtefaniaAntonovici, corr,riiiJi]oZ,

caietpentru. grlrpa marepregdtitoare, 6_7ani

Mariu[aVasitii

,A

Greieragul albastru

AliceNichita, Mihaela Vasifiu

:Lt[ultili{lrrtm'

L-'

q=

o

'i

\

?fl+

'tq@1

tril

(u 7,$U

"t

n*

*"\

"+