Sunteți pe pagina 1din 10

INGER, INGERil$

ing*r, ingeraqul meu Cemi te-adat Dumnezeul Totdeauna fii cu mine $i m5-nva$ si fac bine. Eu suntmic, tu f[-m[ mare. Eu suntslab,tu f5-mI tare. In tot locul mi-nsoteqte $i de relemI pizeqte. Amin.

# s
ry
w
\ffr
6

ffi
$

r&t

ffi

.&.
*

gUPRINS
..........3 Tatllnostru.....:. ..........4 Crezul . . . . . . . . .6 . porunci zece Cele 6 ........ p f a tb r 1 n . r r ..... B lnger,Ingeraq copiilorpentrupirinti ... 9 Rug[ciunea fraf qisurori.-.---L2 pentru Rug[ciune .......13 dediminea$ Ruglciunea ......14 desear[ Ruglciunea in clasi.....'. f 5 la intrarea Ruglciunea din clasi.......16 la ieqirea Ruglciunea

T{T.ilt NOSTRU
Tatil nostru Careeqti in ceruri! Sfinteasc5-se numele Tlu Vieimpirltia Ta Fac5-se VoiaTa Precum in cer,aga qipreplmAnt; Piineanoastrlceadetoate zilele, D5-ne-o noul astlzi; noastre, $i neiart[ noui plcatele Preeum iertim ginoigreqiFlor noqtri pre noiin ispit[ $i nu neduce Ci neizb[vegte decelrlu. Ci a ta este implr[fla gi slava $i puterea In numele Tatilui, Al Fiului ' $i al Sfintului Duh, Acumgipururea giin veciivecilor. Amin.

gRgzur
Tatil Credintru unulDumnezeu, Atot-tiitorul, F[citorul cerului qi al plmAntului;' vlzutelortuturorgi nevizutelor. IisusHristos, $i intru unulDomnul Fiul lui Dumnezeu, UnulN[scut, Carele din Tat[l S-aniscutmai inaintedetoli vecii.Lumin[ din lumini, Dumnezeu din adevXrat Dumnezeu adevirat, n[scutiar[ nu ficut; Celceeste deo fiint[ cu Tatll, prin Carele Toate s-au f5cut. pentrunoi oamenii qipentru Carele a noastr[mAntuire S-apogorAt din intrupatdelaDuhul cerurigi S-a SfAnt qi din MariaFecioara, qi S-a flcut om. $i S-arlstignitpentrunoiin zilele lui Pilat din Pont,gi a p[timit, gi

S-a ingropat. $i a inviata treiazi, dup[ Scripturi. de-a $i S-asuitla ceruriqigade dreapta Tatllui. $i iarigi va si viecu slav[,sI judece viii gimortii,a C[rui implrife nu va avea sfArqit. Domnul de $i intru DuhulSfAnt, viafdflcitorul, Carele din Tatil purcede. Cela ceimpreunicu

Mlrturisesc un Botez, intru iertarea p[catelor. Aqtept invierea mortilor. ceya si fie.Amin. $i vialaveacului

tr s
t*/

**

,qp.

&i#' lii
s s

r. , qffP

gErE zEeg
PORUNgI

s
7. SI nu preacurvegti. 8. SI nu furi. 9. Sn nu mdrturisegtiasupra aproapeluit[u mirturie mincinoasi. 10. Sn nu pofteqtinimic din ce este al aproapeluitiu.

tl

1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tiu; sI nu ai al{i dumnezeiafari de Mine. 2. Sn nu-fi faci chip cioplit, nici alt[ aseminare; si nu te inchini gi si nu slujegtilor. 3. S[ nu iei numele Domnului Dumnezeuluitiu in deEert. 4. Adu-{i aminte de ziua Domnului, ca s[ o sfin{egtipe ea. $asezile si lucrezi Ei si faci intru aceleatoate Iucrurile tale. Iar a papteazi este ziua Dumnezeuluitiu. pe Tatll tiu gi pe 5. Cinstegte Mama ta, ca bine si-{i fie gi mul{i ani sI triiegti pe pimAnt. 6. SI nu ucizi.

Totdeauna lucrul tIu SI-l incepi cu Dumnezeu; Unde-i El cu darul Siu Nici un lucru nu e greu. Copile!... line minte acestsfat bun qi fi ce te inva{i el. Cici numai aqa po{i creqtevoinic gi cuminte.

SFilTBUN

,*. o*, ,,fr, 4ry.:e 1,ffi eiF s$s

'":llr'

W* 'l;'
$i

w
r a i .

,,iil
#
:*

rnger, mgeraqul meu Cemi te-adat Dumnezeu; Totdeauna fii cu mine $i m[-nvat[ si fac bine.

fAr

.,d?r ffi .oii\

s
p *
3

*s
s
,.*,

Eu suntmic,tu f5-mi mare. Eu suntslab,tu f5-mi tare. In tot loculm[-nsoteqte $i derelemi plzegte. Amin.

,.*,

ffi

_*ll\

tr
.*. & .*m ,
s

s
:i

**F$ ./ll\

&

*#*f##r

s f # + s s
s
4

ffi

s f s

## ff# RUG.ilgIUNg.il
s
rft/

g0prrt0R

PENTRU P.ilRINTI
c

Do"r.rr, Dumnezeule, rugindu-m[ Tie pentru tatll meu qi pentru mamamea,," imi indeplinesc una dintre celemai sfinteindatoriri, pe careTu le-aipus asupramea,care * este:si-i cinstesc qi si-i iubesc din tot sufletulmeuqi din toat[ inima mea.Ceamai dintii indatorire a meafa[[ de ei esteaceea de a mi ruga !ie, intotdeauna,pentru s[nltatea qi fericirealor, dup[ care * vine aceea de a mi supune lor qi de a-i ajuta din toateputerile mele. O, Dumnezeuleindurate si

# # #

t f+* f

s sfs

r{?v w 's\

&
4

Puternice,carebinecuvintezi pe copii pentru p[rinlii lor qi idese", in dreaptaTa minie, ii

# s
d

w
neincetatasupralor. Trimite-le. Preabunule,qiin viitor binecuvf,nt[rile Tale qi le iart[ lor pe care, ca nigteoameni, gregelile le vor fi f[cut. in ei Tu-mi porunce$tis[ respect putereaTa gi s[ le fiu recunoscltor qi mulpmitor pentru viata Pecare mi-ai dat-oprin ei qi pentru toate ingrijirile qi putereade griji Pe care au avut-ogi o au pentru mine. AjutX-mi, dar, s[ urmezporuncile Tale celesfinte;s[ le fiu supus? ascultltor qi s[ nu fac nimic care

w s

w
#
$

sd-iamlrascl qi s[-i intristeze. Rlspllteqte-le, Preabunule, cu facerileTale de bine pentru qi ingrijirea neadormiti **v dragostea din totdeauna ceau pentrumine. e Aplrd-i de toatenenorocirile '&/ qiintristlrile. D[le viat[ indelungatl, fericit[, linigtiti qi cu buni intelegere. Fi-i pe ei p SrtaqibunecuvAntiriisfintilor rffr Tii. inmulleqteroadeleostenelilor lor. Fi s[ prisoseasc[ peste ei Tale qi si sporeasci in . # , binefacerile virtuti giintru indestulare,ca sl Te binecuvAntXm in toatezilele ? vielii noastre. Amin.

# n:l\

,&,

ss

s
&

w*s

RUG.{gI

RUG.ilgruNE.il
DEDIMINE.ilT.il
Do.*rr., noaptea a trecut avutl $i noi liniqte-am N T[u ingerpreaiubit Cu-ngrijire ne-apizit. Ajutl-neDoamne iarl S[ lucrim pini desear[; VoiaTa s-oimplinim, Fiii TIi iubili-si fim.

s[nltate deplini qiimp5rtiqeqte-le lor darul Tiu celsfAnt,ca si umble intotdeauna pe clrlrile Taleqi sl fac[ intotdeauna celepl[cute !ie. D[-ne Doamne, ca, de acumqipAni la cap[tul vie[ii nostre,s[ ne iubim qi s[ ne cinstimunii pe allii; clci ce este mai bun qimai frumosdecAt a

qiFiului qi Sff,ntului Duh, acum qi pururea qiin veciivecilor. Amin.

fs

s
I s I
*

# RUG.ilgruNE.il 'll\ DgsE.flR.il +


Dor*nr , ziuas-asfArqit. iar[gi a venit, Noaptea Peste zi ne-aiajutat, invilat. De-am lucratgi-am sfinte AjutI-ne,Doamne inainte, $i de-acuma Zi dezi s[ tot sporim, buni cu toti s[ fim. Oameni

*ss##

s s s

14

s s s t s f s s f t ss T

s
#

Tat[, Ceresc f)o"*ttt, Doamne Noi peTineTe ruglm; Lumineazil-a noastr[minte,Lucruri bune si-nvi1im.C[ Tu eqtiSt[PAnul * lumii $i al nostruTat[ egti bune $i pr toatecele NumaiTu le implineqti. Mirire Tatitui qiFiului qi SfAntului Duh, qi acumqipurureagiin vecii vecilor,Anin.

s s s s

s #
# t
*

t.il rqUG.ilgIUNE DIN IE$tRg.il gt.ils.il

s s s
#

Toli cuinimacurat[, Tie Doamne-fimulpmim. Tu, cu darulT[u PreaSfinte, buni si fim. oameni Ne-aju1i sI neferim, De gregeli Taranoastrls-oiubim;fie, fii iubigisi-f fim fie Doamne-li multumim.Mlrire Tatilui qi Fiului qipururea Duh gi acum qi Sff,ntului qiin veciivecilor,Amin.

f f f

+ +

16

tf

s s