Sunteți pe pagina 1din 107

Lucrareeditatdsub egida ROMANE AUTORITAII NAVALE gi coordonatd de DINCONSTANTA UNIVERSITATEA MARITIMA

TESTE DE EVALUARE MA$ INI, IN STALATI t, AttrOM ATIZARI MATTCE MECANTCE It HTDROPNEU
Ofileri mecanici maritimi Nivel operalional

gi hidr opneum at ice m M agini, inst alalii, aut om at izdr i ecanice

Ediliecoordonatd de P ro f. U n i v . D r. l n g . D umi tru D IN U Controlgtiin(ific: P r of . Univ . D r. l n g . D u m i tru D IN U Conf. Univ. Dr,ing. lordan NOVAC gef Lucr5ri Adrian SABAU Autori: Dan BODOLAN, Dumitru DINU, lordan NOVAC, l l i e P A TR IC H I, Anastase PRUIU.Adrian SABAU

Editura IrF(|TtcF, 2004 Str.Mircea cel Betran nr.104 900663, Constanta, Romdnia +40-241 tel.: .40 -66.47 fax: +40-241-61.72.60 e-mai[. nautica@imc. ro

c.

D.

CIP a BiblioteciiNationalea Romdniei: Descrierea Teste de evaluare. Magini, instala{ii, automatiziri mecanice gi hidropneumatice. Ofiferi mecanici maritimi: nivel operational / Dan Bodolan,DumitruDinu, lordan Novac,llie Patrichi,AnastasePruiu, Adrian Sabiu - Constanfa: Nautica, 2004 Bibliogr. tsBN973-87008-6-8 l. Bodolan, Dan ll. Dinu,Dumitru lll. Novac, lordan 629.5.064.5 :621 .3066(075.8)

F.

G.

gi hidropneumatice Magini,instalalii, automatizdri mecanice

A. INSTALATilNAVALE

1. GAnd aerul confine umiditate dar nu este saturat , temperatura punctului de roul este : a) intretemperatura aeruluiumed gi uscat; b) egaldcu cdlduratotalSa aerului; c) mai mare decdttemperatura aeruluiumed; (Q mai micd decdt temperaturaaerului uscat . 2. Dacd persoaneledintr-o incapere cu aer conditionat se plAngcd este prea rece problema ar putea fi : a) preincalzitorul nu s -a oprit; b) vitezaaeruluieste prea micd; c) umiditatearelativdeste mare; (d*)umiditatearelativdeste prea scdzutd 3. GAnd aerul este la punctul de roui 9i nu se produce nici o schimbare a temperaturii sau presiunii, aerul : a) are o umiditate absolutdredusi; b) are cea mai joasd umiditate relativd; c) nu ar e um idit at e; suplimentard f,d)nu va obtineumiditate 4. Pentru a preveni incircarea inutilE a unui sistem de condilionare a aerului, in timp ce se menline temperatura indicati de termometrul uscat gi umiditatea relativi stabiliti la un sistem de condifionare a aerului,trebuie : Q sd se permitdintrareanumai a unei cantitdtide aer proaspdtdin pentrua asiguraventilafia exterior corect5; b) sd se reducdsarcinasistemului de incdlzire a aerului; c) sd se reducdpresiunea compresorului; d) s6 se ac{ioneze continuu sistemulde purjare. 5. Pentru a adduga agent frigorific (de ricire), la partea de jos a unui sistem de condifionare a aerului,trebuie introdus prin :

Testede evaluare Ofiferimecanici maritimi Niveloperational. a) valvulade aspira{ie sub formd de vapori; b) v a l v u l a d e a s p i ra { i e s u b fo rm dd e l i chi d; c) valvulade refulare sub formd de vapori; id) valvulade admisie/evacuare sub formd de lichid 6. Care din urmitoarele metode este de obicei folositi oentru a regla temperatura aerului distribuit de serpentinele de rdcire ale unui sistem de condilionare a aerului, cu circuit secundar de ricire cu api : a) cdnd este necesarun termostatde camerd,comanddun incalzitor electric la fiecareiegirea aeruluirece; b) variindnumdrulde recirculdri ale aeruluipesteserpentinele reci; c) variindtemperatura apei prin serpentine; ,'d)variindcantitatea de apd ce curgeprin serpentine. 7. Temperatura efectivi relativi; ll-vitezaaerului : a) n u m a il , b) n u ma il l ; 'C)atat I cat gi ll; d) n i c i | 9 i n i c i l l . 8. Daci umiditatea relativi inalti, se menfine intr-o magazie de marfi apare posibilitatea ca: I si aparr acumulare de electricitate staticr; ll mucegaiul se va extinde 9i va contamina marfa : a) n u ma il : b) n u m a il l : c) atat I cdt 9i ll; d) n i c i | 9 i n i c i l l L Pentru a realizao desumidificare mai mare vefi regta instalalia de condi{ionare a aerului prin : l-reducerea debitului de api rece prin serpentina de ricire; ll +regterea temperaturii preincilzitorului : a) n u m a il ; b) n u m a il l ; c ) a ta t I c a t g i l l ; d) n i c i I s i n i c i I 10. Care sunt cauzele care duc la necesitatea schimbirii parametrilor aerului in inciperile navale ? a) procesele de shimb de cdldurdsi corectarea umiditdfii; b) degajdri de gaze nocive9i radiafia solard; a aerului depinde de : l-umiditatea

Magini,instalalii, gi hidropneumatice automatizirimecanice {Jtoate de mai sus. 11. Care din urmatoarele afirmatii exprima cel mai bine rolul instalatieide conditionare a aerului din incaperile navei ? a aeruluipentruimbundtSlirea parametrilor acestuia in @) de prelucrare limiteleparametrilor de confort; b) de ventilare a aeruluiin compartimentele de locuit; c) de incdlzire sau rdcirea aeruluidin compartimentele de locuit; d) de uscar esau um idif icar a e aer ului din com par t im ent ele de locuii 12. Care sunt cerinfele impuse unei instalalii de condifionare a aerul ui? a) sd func{ioneze sigur, eficient gi sd nu provoacezgomot peste niveluladmis, sd nu fie periculoasein privinfa incendiilorgi sd fie executatedin elementetipizate; b) sd f unct ioneze cu r egim econom icde pr elucr ar e gi dist r ibuir e a aerului,s6 permitdreglarea necesard a parametrilor aeruluiin diverse situa{ii de exploatare; c) sd inlatureposibilitatea imbolniviriiprin raceald a oamenilor datoritd acfiuniiaeruluirefulatin incdperegi sd elimineposibilitatea formdriiin de aer viciat in incdpere; lncdperi a zonelorstafionare ,'d) toate de mai sus. \'-,i 13. Care sunt parametrii de calcul pentru o instalalie de conditionare a aerului ? a) temperatura t gi umiditatea relativd a aerului; b) conlinutul de vaporide apd d gi entalpial; c) conlinutul de gaze nociveb gi vitezade deplasare a aerului; enumerafi mai sus (f tofi parametrii 14. Care din urmltoarele instrumente pot fi folosite pentru a mdsura viteza fluxului de aer ?

a) termometru: f6)anemometru; c) psihrometru; d) anemometru. 15.CAndaeruleste la punctulde rou5are : a) ceamairedusd umiditate absolutd; b) ceamairedusiumiditate relativd; g) ceamaiinaltd umiditate absolutS; umiditate relativd. {-$ ceamaiinaltd

Testpde evaluare. Ofiferimecanici maritimi.Niveloperafional 16. Care din procesele indicate va fi cea mai bun6 metodi de folosit pentru a reduce umiditatea aerului care circulS intr-o instalatie de condilionare a aerului ? a) rd c i re a a e ru l u d i e a s u p ra p u n c tul ui de condensare; b) T n c d l z i re a a e ru l u p i d n di n tr-u np uncti n careumi di tatea se va el i mi na pr i nv a p o ri z a re ,p o i rd c i re a a d i n nou a aerul ui ; .' ,r{6\ apoi f r d c i .re a a e ru l u ip 6 n d l a u n p u nct sub punctulde condensare, r e tn c a tz tre al tu d) i n c d l z i re a a e ru l u ig i a p o i rd c i r ea l ui pdndi ntr-unpunctsub, punctul de c o n d e n s a re . 17. La o instalatie frigorificd pentru un sistem de conditionare a aerului cu ventilator centrifugal, agentul frigorific trece prin condensator direct la : a) vaporizator; b) rdcitor: rfli economizor; d) v a l v u l dd e l a mi n a re 18. Cantitili mari de floro-carbon halogenat eliminate din instalatiilefrigorifice vor contribui la reducereaozonului din: a) batosferd ; b) i o n o s fe rd : c| tratosferd: d) troposferd 19. Care din substanlelechimice indicate vor atinge stratosferasi va reacliona nefavorabiicu ozonul ?

gi hidr opneum at ice m aut om at izdr i ecanice M agini, inst alalii, pentrudepistarea folosind neetangeitdlilor a) ciind testdm o instalalie R -22 si azot : minimd ; esteconsideratd {b) cdnd degajarea frigorific 6) cdnd se adaugdulei la un compresor ; d) in t im pulinlocuir ii unuicom pr esor; 22. Una din misurile principale pentru a ajuta o persoani care s-a intoxicat cu vapori de amoniac este: a) sd se im br dcdm int ea, sd f ie com od; b) sd se dea victimeisd miroasdsdruri' c) sa se spelecu apa recezona afectatd ; ,.sJ pa"ientrl sd fie scos din zona contaminatdpentru a respiraaer proaspal; 23. CAndfolosim dispozitivul de testare prezentatin fig.A.1 pentru a descoperi o scurgere la serpentina vaporizatorului,este important sd ne ami ntim cd:

g'gr; 'w c ) n a to g e n
; d) c a rb o n 20. Interzicerea eliminirii in atmosferd a agen{ilor frigorifici halogenaticu flor gi carbon presupuneca agentul frigorific sd fie: rfl recuperat ; b) reclamat: c) reciclat: d) d i s tru s 21. In ce condi{ii, normele de poluare permit ca agentul friEorific sd fie degajat in atmosferd ?

ft

a) fl u o r:

Fis. A. 1 agentului frigorific; a) flacdrava devenialbastrdin prezenta decato flacdrdmicd; b) o flacdrdmare este mai sensibild Q agentulfrigorificeste mai greu decdt aerul gi va fi detectatS U D conductd; d) t oat ecelede m ai sus ; 24 .Caredin valvulele indicate este prezentatl in fig.A.2 ?

10

ll

Testede evaluare Ofilerimecanici maritimi Niveloperational

gi hidr opneum at ice aut om at izdr m i ecanice M aqini, inst alaf ii,

Fig.A.2 a) v a l v u l ad e l a m i n a re ma n u a l i p e ntruR -22 ; b) valvulade reglare(regulator) pentruR-22 ; de presiune c) valvula d e l a mi n a re a c l i o n a ta cu membrand (burduf) armoni cd ; d) valvulaKingstone aclionatd cu burduf 25. Valvula indicati in fig.A-.2 este folositi pentru: fu n c l i o n a rec ao mp resorul ui fdrd sarci nd; _ a) a a s i g u ra b) a re g l a d e b i tu la g e n tu l u ifri gori fi ci n evaporator pri n reacl i unea directdla presiunea evaporatorului: c ) a m e n l i n e p re s i u n e a(u n e ori se numegte contrapresi une) in serpentinele evaporatorului unei camere frigorificemai mare decdt restulserpentinelor, intr-oinstalalie cu mai multe camerefrigorifice; d) re g l a re a a p e ic o n d e n s a to ru l ui , 26. Care din urmatoarele actiuni va apare daca elementul de putere al unei valvule de laminare termostatica se defecteazain fig. A.3 ?

Fig.A3 , h) vent ilul se va deplasa spr einchider e , b) vent ilulva incepe sd se inchidd,dar conduct ade com pensar e exterioard va ajutaca ventilulsd rdmdndneagezat; pent r ua c) vent ilulnu se va deschidedupd cum a f ost pr oiect at d asigur a r acir ea cont inud; gi se va mdri capacitatea de rdcire d) valvulanu se va deschide 27. Scopul principal al valvulei de laminare termostatice din fig.A.3 este pentru: constantala iesirea i. J) menlinerea unei temperaturi de supraincdlzire agent ului f r igor if ic din vapor izat or ; vitezeide condensare a agentului frigorific; b) reglarea cant it dlii lichidcar e iesedin ser pent ind; c) r eglar ea de agentf r igor if ic i valvu lei electromag netice. d ) control uI funcliondri 28. Car e din af ir m aliile indicat e se aplica la valvula de lam inar e termostaticd din fig.A.3? a) regleazd cantitatea de supracdldurala valvulaelectromagneticd; b) regleazd temperatura spaliuluirdcit; pe ser pent ina de iegir e a sensibil est eam plasat G t r Uut O ut Vapor izat or ulu i: de lichid este legatdla rezervorul d) conductade compensare externe

t2

13

Testede evaluare Ofi[erimecanici maritimi Niveloperalional 29. Valvula instalafiei frigorifice indicatS in fig.A.3 este folositi pentru a regla: c o mP a rti me n tel or; a) te m Pe ra tu ra in serPentine; b) contraPresiunea a l c o mpresorul ui ; c ) c i c l u ld e p o rn i re /o p ri re a vaporilor agentuluifrigorific la dj temperaturade supraincdlzire din serPentine iegirea 30. Care din urmdtoarele afirmafii descrie cel mai funclionarea regulatoruluide temperaturi indicat in fig'A'? bine

gi hidr opneum at ice M agini, inst alalii, aut om at izirm i ecanice gazului. a pr esiunii de r educer e d) valvula 32. Daci este necesar sd miriti presiunea nominald de condensare in func!ionarea instala{iei frigorifice folosind regulatorul (dispozitivul)din fig.A.4 componenta: i'd) "A' trebuiesa fie rotiti pentrua comprimaarcul ; arcului; tenslunea b) "A" trebuierotitdpentrua reduce c) "D" trebuierotitdpentrua comprimasifonulcapsulat; al spir eim ai t r ansver sal schim bat cu unulcu un diam et r u d) "G " t r ebuie m ar e . 33. Care din materialele indicate pot fi folosite ca agent deshidratant i ntr-o instalalie frigorificil a) silicagel ; ( oxidde alum iniu) act ivat ; b) alum ind (uscat); .{) sulfatde calciudeshidratat i d) t oat ede m ai sus . 34. Compartimentelepentru depozitareaalimentelorcongelatepot fi echipate cu ventilatoare de aer cu tura[ie medie pentru a imbunitdli (miri) conveclia cSldurii gi pentru: depozitate a) a prevenicontractarea ; 9i uscareaalimentelor aer r ecein t oat ezonelecom par t im ent ului ; b) a asigur a c) a prevenirdcireaaeruluisub punctulde roud ; ) com par t im ent aer ulviciat( ur dtm ir osit ordin d) a elim ina 35. La o instalaliefrigorificS,dacd apa de ricire a condensatorului lipsegte: se va inchide; a) valvulaelectromagneticd se va inchide; de lam inar e b) vent ilul frigorific se va opri; c) compresorul se va deschide d) valvulaKingst one ; 36. Reglareadebitului unui compresor frigorific centrifugal poate fi real izatpr in: t ur aliei com pr esor ulut ; a) var ialia de aspira{ie b) varia{iapresiunii ; c) variafiavitezeide curgerea apei in condensator ; de aspirafie. d) varialiaturalieigi a presiunii 37. O valvuld electromagneticdeste ac{ionatl prin cAmpul creat de:

(6 ) i n sens i nversacel orde ceas' cum se l e re g l a re a ) ro ti n dg u ru b u d vaporizatorul jos, supraincSlzeste se , vede in parteade schi mbE ride temperaturaa b ) b u l b u l s e n z o ru l u i(7 ) d e te cteazd de regul atorul de tubul atura

31. Dispozitivul indicat in fig.A.4 este folosit ca:

Fig.A.4 a) valvuld de reglare cu termostat pentru agentul frigorific al v a p o ri z a to ru l ; ui b) valvulS de reglare cu termostat pentru apa de rdcire a mantalei m o to ru l ud i i e s e l; ui l a de reci rea condensatorulde i a p re s i u n iapei c) v a l v u l ad e re g l a re presiune; de ac{ionatd frigorificd, instalafia

l5

Testede evaluare Ofilerimecanici maritimi Niveloperalionat


Fr.

gi hidr opneum at ice M agini, inst ala{ii, aut om at izirm i ecanice c) valvulade um pler e sub f or m dde lichid ; d) valvulade pur jar e a condensor ului sub f or m dde vapor i 43. Daca o instalalie frigorifici are o cantitate redusl de agent frigorific va rezulta: a) f uncf ionar ea cont inud a com pr esor ului; b) pr esiune inalt dde aspir at ie ; c) pr esiune inalt ade evacuar e; pe apa d) oprireacompresorului la conectarea sistemului de proteclie de rdcire ; 44. GAnd complet6m ulei la o instalatie frigorificH trebuie sI fim si guri c d: a) t otaer ulest eelim inat din pom pi gi f it ingur i; pom peinu est eblocat ; b) sor bul c)presiunea la evacuarea compresorului nu este prea ridicat5; d)condensorul estefixat pe postament 45. lmediat inainte de inceperea procesului de incircare conductele uleiului frigorific trebuiesc slab conectate gi: a) spalat e cu uleif r igor if ic cur at ; b) suflatecu agentfrigorific; c) spdlat e cu o solut ie de am oniacsi alcool; d) conectate la compresor 46. GAnd o instalalie frigorificd urmeaz5 sI fie incircatd prin parteade joasi presiune: a) agent ul f r igor if ic t r ebuieint r odus sub f or m dde vapor i; pe par t eadin spat e ; b) supapa de aspir alie t r ebuie sd se spr ijine c)supapade evacuare trebuiesd se sprijinepe parteadin fa!5; d)rezervoru I agentu Iui frigorific rnat trebu ie rdstu 47. Care din urmdtoarele afirmalii este corecti referitor la testarea instalatieifrigorifice cu agent R-22 pentru neetangeit5li? cea m ai a) pent r u a sesizascur ger ile m inim et r ebuiesd se f oioseasch m ar ef lacdr dposibild d azdt or uluicu halogen; b)flacdra arzdtorului cu halogen va deveni albastrd in prezenla agentului frigorific R -22 , de scur ger ilor c) ar zdt oar ele cu halogensunt ut ile pent r ulocalizar ea agentfrigorific R-22 foartemici ; d) t est ar ea r apidd a scur ger ilor de agent f r igor if icest e posibilScu int r e azdt or ul de haloqen. deoar ece nu exist dun t im p de int dr zier e

$.'

a c o mpresorul ui ; d e a s p i ra l i e a ) p re s i u n e a e l e c tri c ; b ) o b o b i n da l i m e n ta td di n vapori zator; l a evacuarea ba o b i n ea i m p l asate c ) s u p ra i n c d l z i re de vi d ; esteacl i onat (b u rd u fuo l n d u l a t) d ) c An ds i fo n u l 38. GAndcompartimenteleinstalalieifrigorifice menlin temperaturi individuale (in funclie de produsul depozitat) gi sunt alimentate de un singur compresor frigorific, temperaturile individuale din compartimente sunt reglate de: d e a s p i ra ti e a) supapele ; electromagnetice b) valvulele ; d e l a m i n a re, c ) v e n ti l e l e d ) tu ra l i ac o m p re s o ru l u i 39. CAnd un compresor frigorific este oprit (nu func{ioneaza-OFF) v ent ilul d e l a mi n a re : estereporni;t p d n acdndcompresorul a ) v a fi m e re ul a rg d e s c h i s ar fi i n funcl i onare; c a g i c u m si stemul sa aclioneze b ) c o n ti n u d vapori zatorul se ui egal i zeazd, p d n dc d n d p resi unea c) rd m d n ed e s c h i s p d n dc ri n dc o m p resorul estereporni t; a p o is e i n c h i d e estereporni t i n c h i sp 6 ndc6ndcompresorul d ) v a fi m e re uc o mp l e t 40. GAndcoinpresorul frigorific este oprit ventiltll de laminare: a rg d e s c h i s a ) e s tei n to td e a u nla ; d e schi s, b ) e s tei n to td e a u nc ao m p l e t se c ) e s i e d e s c h i s n u m a i p d n d c6nd presi uneaevaporatorul ui egalizeazd ; s-ar afl a i n funcl i une d ) a c ti o n e a z c da q i c u m s i s te mul 41. Pierderea agentului frigorific in timpul procesului de purjare poat e f i m e n l i n u t l a m i n i m p ri n : a d e s h i d ratorul ; ui a ) a c ti o n a re c ao n ttn u d p ri ns u p a p ad e e v a cuare; b ) p u rj a re a de a val vul ei a maneteide acl i onare s c u rtd(l o v i re ) c ) p ri n a c fi o n a re a p u rJ a re ; apeide ri ci re de l a conducta i n g s to n e d ) i n c h i d e re v aa l v u l eKi 42. Pentru a cornpleta agentul frigorific la partea de inaltd presiune a unei instala{ii de condilionare a aerului, trebuie si introduceli agent ulfri g o ri fi c p ri n : s u b fo rm dde vapori ; a ) s u p a p ad e e v a c u a re s u b fo rmdde l i chi d ; b ) s u p a p ad e a s p i ra { i e l6

t7

Testede evaluare. Ofi(erimecanici maritimi Nivelopera{ional m o m e n tu lc d n d a e ru l i n trd i n tubul de controlal arderi i .odnd c6nd placa lovegte 48. In timpul scaderii temperaturilor din camerele unei instalatii frigorifice care din dispozitivele indicate se foloseste pentru a preveni presiuneaexcesiva a gazului la aspiratia compresorului? i conducta a ) o s u p a p dd e l i mi ta re de aspi rafi e; a p re si unipe t e i n a l ti p re s i u n e; b ) p re s o s tad c) valvulS electromagnetici ; d) presostat de joasd presiune 49. Conductele de cupru sunt preferate la instalaliile frigorifice deoarece: joase; a) sunt rezistente la fluaj la temperaturi e stri bui te b ) a u ru g o z i ta te m i c d l a i n te ri o qi r pi erderi l di sunt mi ci ; c) fieruleste corodatde R -22', d) neetangeita{ile sunt detectate mai ugorla cupru 50. Dispozitivul folosit pentru limitarea umiditSlii intr-o instalafie frigorifici este: a ) u m i d i fi c a to r, b) aerator; c ) d e h i d ra to:r d) separator. 51. Dupi ce instalalia frigorificd a fost deschisd pentru reparalii se recomandi purjarea (evacuarea)aerului din sistem prin: a )d e s c h i d e rere a dusd a s u p a p ei de purj are de pe condensor; b )d e s c h i d e re a d u s da c a p a cul ui re venti l ul ui de l ami nare; c )ro ti re av e n ti l u l u i c o mp re s o rul ui cu supapa conducteide aspi ral i e deschisd ; d )s l d b i re a i m b i n d rid i e p u rj a re de l a rezervorul agentul ui fri gori fi c 52. CAnd pornim un compresor frigorific cu migcare alternativi care a fost oprit o perioaddde timp trebuie s5 reglali manual: a ) v a l v u l ad e rd c i rec u a p d d e m are ; b ) v a l v u l aK i n g s to n e ; c ) v e n ti l ud l e a s p i ra fi e ; d ) v a l v u l ad e l a mi n a re . 53. Purjareaeste procesul pentru: P fl n:

gi hidr opneum at ice m M agini, inst alalii, aut om at izdr i ecanice f r igor if icd a) elim inar ea um idit d( din ii inst alalia ; de ulei; agent ului f r igor if ic b) separ ar ea gazelor f r igor if icd; necondensabile din inst alalia c) elim inar ea din instalalie . d) reducerea cantitdlii totaiede agentfrigorific 54. Un racord de purjare montat pe partea agentului frigorific al unui condensor ricit cu apd este folosit pentru: pe t ubulat ur;i depuner ilor acum ulat e a) evacuar ea cu agentfrigorific ; b) incdrcarea instalaliei gazelor necondensabile; c) elim inar ea pozit ive a aer ului d) asigur ar ea uneicir culalii 55. Daci doui compresoare frigorifice trgbuie si fie puse in functiune, in paralel, pentru a menline temperatura coborAti in compartimentelefrigorifice, trebuie si se urmireasci atent: ambelorcompresoare; a) manometrele de pe evacuarea com pr esoar ; e de pe aspir alia am belor b) m anom et r ele evapor at or ului c) vent ilele de lam inar e ale ser pent inelor ; frigorifice de ulei din carterele celordoud compresoare d) nivelele 56. CAnd un compartiment frigorific, dintr-o instalaliefrigorifici cu mai multe compartimente deservite de un compresor, atinge temperatura corecti , reglareatemperaturii in acel compartiment este realizatl de: a) vent ilul de lam inar e; a cont r apr esiunii; b) supapade r eglar e c) valvulaelectromagnetice ; dejoasd pr esiune. d) pr esost at ul 57. incSrcarea instala{iei frigorifice trebuie si fie realizati prin adi ugar ea: numai in rezervor; a) vaporilorde agentfrigorific a rezer-vorului b) agentfrigorific lichidnumai la parteainferioard ; c) agentfrigorific lichidnumai la parteade sus a rezervorului ; sau la parteasuperioard lichidsau la parleainferioard d) agentfrigorific 58. imbindrile nedemontabileale instalafieifrigorifice vor fi ficute a) lipir ecu f lacdr a ; b) sudar e ; c) lipir ecu elect r od de ar gint ; d) t oat ecelede m ai sus .

t8

t9

Te s ted e e v a l u a reOfi l e rim e c a ni cimari ti mi N . i velopera{i onal 59. Care din dispozitivele indicate este folosit pentru a limita inghelarea serpentinelor evaporatorului la o instalalie frigorifici cu mai multe compartimente deservite de un compresor? din vaporizator a) valvulade reglarea presiunri ; b) valvulade laminare;
n\ frrh nanilar

m aut om at izdr i ecanice inst alalii, M aginl, 9i hidr opneum at ice in starelichidd' numai agentulfrigorific b) se recupereazA lichidgi in starede vapori ; agentulfrigorific c) se recupereazd agentulfrigorific d) nu se recupereazd 65. CAnd descoperim o scurgere micd a agentului frigorific cu un arzdtorcu halogen, culoarea flScirii arzitorului va fi: a) por t ocalie , b) albastrd. c) albd ; d) ver de 66. Un sistem de recuperare la purjare de la o instalalie de condifionare a aerului sau frigorifici este folosit pentrul lichid; f r igor if ic din agent ul uleiului de unger e a) pur jar ea apei purjatedin sistem; b)recuperarea din rezervor; gazelor toxice(nocive) c)separarea i frigorific agentulu le fdrd pierderea densabi d )purjarea gazelornecon 67.Caredin urmdtoareteafirmalii este adevarati privind folosirea dehidratorilor in instalaliile frigorifice? pe conduct a de gaz 9i suntf olosili am plasa{i a) dehidr at orsunt ii cont t nuu , pe conduct a de lichid; am plasat e de obicei b) dehidr at orsunt ii inst alalii in sist em ; agent ului f olosili la pom par ea c) dehidr at orsunt ii sist em ului la pur iar ea f olosili d) dehidr at orsunt ii 68. CAnd spaliul de congelare atinge temperatura dorit5, intr-o instalalie frigorifici cu mai multe compartimente, care din ac{iunile imediate va apare prima: se va inchide a) valvulaelect r om agnet icd , se va deschide; b) valvulade lam inar e va opri compresorul; de joasd presiune (intrerupdtorul) c) presostatul inalt dva opr i com pr esor ul de pr esiune ( int r er upit or ul) d) pr esost at ul 69. Care din conditiile indicate vor produce deschidereavalvulei de l am inar e? de r aclr e, din ser pent inele f r igor if ic ului t em per at uragent ii a) cr est er ea com pr esor ului; b) deconect ar ea compresorului; c) cuplarea de r dcir e a t em per at urdin ii ser pent t nele d) o cdder e

. d) valvulaelectromagnetici 60. C6nd temperatura dintr-un spatiu de congelare cregte peste valoarea normald, care din acliunile indicate trebuie si aparl prima ? d e l a mi n a re s e v a i n c hi de; a) valvula vla p o rn i ; b ) c o m p re s o ru se deschide ; c) valvulaelectromagneticd . d) se va activaceasulautomatde decongelare 61. Cu excepfia cazului cAnd sunt proiectate pentru o astfel de funcfionare, doud compresoare frigorifice nu trebuie si funclioneze in paralel intr-o instalalie deoarece: a) funclionareaa doud compresoareva supraincdrcavalvula de l a m i n a re ; l ui ; defectarea r a fi preamare producand b ) p re s i u n e a i n c o n d e n s ov Ia altul ; de la un compresor c) uleiulde ungerepoatefi transferat reduse se va defectadatoritdpresiunii de aspiralie d) evaporatorul 62. Valvula de laminare montati intr-o instalalie frigorifici este reglatd de: a) bobina v a l v u l ee i l e c tro ma g neti ce; v a l v u l eK i i n g s to ne; b )p ri nre g l a re a evaporatorului; sensibil) montatpe serpentina c)de un bulb (element electric. ac(ionat d) de un regulator 63. Gare este culoarea fl5cirii produs6 de un arzitor cu halogen cind nu este prezent agentul frigorific:
a\
u /

nnrfnnalio' \v v s ,,v
ts v ,

b ) a l b a s trd; c) ro q i e; d ) v e rd e 64. Daci descoperifi cE presiuneala care funclioneazi o instala{ie frigorifici cu R-22 este 0 [KPa]: in starede vapori; numaiagentulfrigorific a) se recupereaze

2t)

2l

Testede evaluare Ofiterimecanici maritimi Niveloperafional 70. La instalaliile frigorifice cu evaporatoare multiple dozarea agentului frigorific din fiecare serpentind a spaliului de congelare este realizati de: a ) v a l v u l ad e l a mi n a re K i n g s t one; b) valvulele d e l a mi n a re a l e s e rpenti nel or i ndi vi dual; e c ) v a l v u l ae l e c tro m a g n e ti c de l i chi d; dd e pe conducta d) valvulele de reglare a presiunii de vaporizare din toate compartimentele cu exceptia celuimai rece 71. Pe lAngi presiune majoritatea aparatelor de misuri (indicatoarelor)pentru agentul frigorific sunt prevazute cu o scalS care indic l: a ) te m p e ra tu ra g a z u l u (a i g e n tul ui fri gori fi c) saturat ; b) temperatura gazuluisupraincdlzit; c) temperatura absolutd ; d ) p re s i u n e a b s o l u td 72. Caredin afirmafiile urmitoare este corecti privind un detector de scurgere cu halogen? a ) s o n d a (c a p u l d e m d s u rd)trebui e depl asatdrapi d pe suprafal a c o n d u c teiin z o n a u n e is c u rg e ri presupuse; b) arzdtorul este eficientnumai pentrulocalizarea scurgerilor mari ; c) flacdrava deveniverde in prezenla R -i2', agentului d ) l a fo l o s i re a a rz d to ru l u i b ui epurtatd tre o mascdde gaze 73. Care din pozi[iile indicate este cel mai obignuit loc pentru montarea unui uscitor intr-o instalalie frigorific{ ? a ) i n trec o mp re s o g r i c o n d e n sor; b) intrevalvulade laminaregi evaporator; c ) p e c o n d u c ta d e a s p i ra l i e; d ) p e c o n d u c ta de lichid 74. Funclia principali a unui regulator de presiune montat in instalafia frigorificd este: a ) p e n tru l i m i ta re a p re s i u n imi i ni mei n evaporator pentru a nu se ati nge temperaturi excesivde reduse(cobor6te) in compartimente; b) pentrua mentineo presiune de aspiralie a compresorului, constantd i n d i fe re n d t e s a rc i n d ; c ) p e n trua me n l i n e o p re s i unei n serpenti nel evaporatorul ui care e asigurdtemperaturi excesivde reci in serpentine;

M agini, gi hidr opneum at ice inst alalii, aut om at izdr i ecanice m pr esiunii d) pent r ur eglar ea de aspir at ie a com pr esor ului la dif er it e sarctnl 75. Scopul pr incipal al f ilt r ului f olosit pe conduct a de lichid la o instalatie frigorifci este de a impiedica impuritSlile 9i depunerile si intre In: a) valvulele elect r om agnet ice gi de lam inar e ; nnmnrocnr c -*-, :it rezervor; gi conduct a c) condensor de lichid , d) conducta serpentinelor evaporatorului
h\

76. DacE flacira unui arzitor cu halogen, pentru detectarea scurgerilor de agent frigorific, este galbenS, care este cauza din cele indicate? a) t ubulde alim ent ar e ( exploat ar e) ( gt r angulat ) ; est epar lial inf undat b) o scur ger e a agent ului f r igor if ic; c) placar eact or ului def ect d; d) func[ionare normald 77. O flacird albi sau galbeni produsi de un arzitor cu halogen care va fi folosit pentru testarea scurgerilor de agent frigorific indici: a) nici o scurgere de agentfrigorific R -22 , b) sondaar zdt or ului est eposibil blocat d ; c) placade reacliea arzdtorului estedefectd; d) o cantitate micd de agentfrigorific R-22 se scurge 78. Tot agentul frigorific recuperat de la o instalalie frigorificd micd trebuie si fie: a) t r im iscdt r eo inst alalie pent r upr elucr ar e ; b) t r im isin but elia de r ecuper ar( e t am pon) , c) dist r us, ca f iindinut ilizabil ; d) folositpentruspdlarea depunerilor, 79. intr-o instalalie frigorifici cantitatea de cSlduri absorbiti de agentul frigorific este reglati la: a) com pr esor ; b) condensat or ; c) ser pent ina evapor at or ului; d) valvulade lam inar e

22

23

rl r' (i v ,rl u i l o ()frl e rr n ' l e cani ci mari ti mi N i velopera{i onal I o r,l rr 8 0 . ts u l b u l u n e i v a l v u l e d e l a mi nareampl asat l a i egi reaagentul ui dln oerpcntinBvaporizatoruluitrebuie sd fie: a) montatpe parteainferioard de aspiralie; a conductei gi compresor b ) mo n ta ti n trefi l tru ld e a s p i ra ti e ; q urubul ui c ) i z o l a t, i n a i n te d e re g l a re a de suprai ncbl zi re; d ) i z o l a td u p d mo n ta re 81. Un separator de ulei, din instalalia frigorificd, este un dis poz i ti vfo l o s i t p e n tru e l i m i n a re aul ei ul uidi n: a ) v e n ti l ud l e l a mi n a re ; b ) a g e n tufri l g o ri fi c lichid; c) rezervor; gazos d ) a g e n tufri l g o ri fi c 82. Daci un compresor frigorific dintr-o instalaliede ricire cu nnai multe compartimente functioneazi continuu, cauza ar putea fi: a ) c o m u ta to ru l e i n a l tdp re s iune i nchi s; d estebl ocati n pozi {i e b) inchizdtorul mecaniceste ancrasat; c) cantitate insuficientd de agentfrigorific ; d) bulbultermic este defect 83. Gare din urmdtoarele acliuni va apare dacl elementul de ac{ionareal unei valvule termostatice de expansiunes-ar defecta fig.A.3? " i nchi s" ; a ) v e n ti l u s l e va deplasa s p repozi (i a b ) v a l v u l av a i n c e p es d s e i nchi dd, dar l i ni a externd de egal i zare va ajuta la menlinerea intredeschisd a ei ; c) valvula nu se va deschidecum a fost prevazuldpentrua produce rdcireacontinud; gi capacitatea d) valvulanu se va deschide de rdcireva cregte 84.Caredin urmdoarele motive reprezinti cauza primari a cdderii de presiune intre punctele A si A" dupH cum se vede in fig.A.S?

M agini, inst alalii, gi hidr opneum at ice aut om at izSr i ecanice m

l:r,ll{i

,i]-

fr. i9,titr

sl

firrr+ rti$lrl frytltf {F}


Fig.A.5 a) reducereapresiuniise producedatoritdscdderiivitezeiagentului frigorific lichidla ieqirea din receptor; b) condensarea rapidda gazuluicauzeazd scdderea volumuluigi deci a pr est unil ; c) expansiunea adiabat icd cauzeazd lichidului un ef ectizent r opic; prin frecarea d) cddereade presiuneeste un rezultatal pierderilor gi t ubulat ur d debit ului de lichidpr in r ecept or 85. Funclia unui schimbitor de cilduri intr-un sistem frigorific este de a: a) cobor it em per at ur a agent ului f r igor if ic inaint ea int r dr ii in valvulade expandare: b) r educeposibilit at ea agent ului f r igor if ic sd se int oar cd la com pr esor ; c) m inim alizeazd t r anspir ar ea conduct ei de aspir alie; d) t oat er dspunsur ile 86. lntre punctele B* si C* din fig.A.S este indicati o cidere de grresiune. Care dintre urmitoarele afirmatii descriu fenomenul?

24

25

Testede evaluare Ofilerimecanici maritimi Niveloperational a ) l a tre c e re a presi unea l i c h i d u l up i ri nv a l vul ade expandare i i scaoe n u m a ic a u rma rea fre c d ri ; i b) evident,elementul filtrattrebuieschimbatdatoritasaturatiei sale gi e s tefa c to ruc l o n tri b u a nl t presi unilii chi dul ui a s c dderea i n conductd; c) curgerea restrictionatd a gazuluiprin serpentina evaporatorului este la originea acestui fenomen gi este o caracteristicd universalda c u rg e rilii c h i d u l up i ri n ma j o ritatea schi mbdtoarel or de cal durd d ) p ri n c i p i u l te rmo d i n a m ic" cdl durd i ntratd= cdl durd i egi i a, este re s p o n s a b id l e c d d e re ad e presi unei ndi catdde di stantel e verti cal e e g a l ed i n treB s i 8 " , C s i C * . 87. Obstruclionareaunei valvule de expandarepoate fi indicatdde un evaporator insuficient de ricit gi; a ) o p re s i u n e d e d e s c d rc a re mai maredecdtcea normal d; b) inghefla intrarea in evaporator; c ) o s c d d e re a i n g h e l u l up i e uscdtor; d) inghe! l a p a rl e ad e a s p i ra ti e a compresorul ur 88. Gare din urm5toarele afirmafii descriu schimbdrile termodinamice ale agentului frigorific ce au loc intre punctele c" si c"* aritate in fig.A.5 a ) s c d d e re a v o l u mu l us i p e c i fi c, ca rezul tat al uneireduceri aparente a p re s i u n id i e z v o l ta td d e v o l u muldezl ocuial t compresorul ui b ) c re g te re v ao l u mu l us t pecific presi unirezul i odat6cu scdderea tat di n c u rg e re a p ri nconducta a g e n tu l ufri i g o ri fi c de aspi rati e c) intregulproces poate fi exprimatmatematicde sistemulpASS de p ro c e d u ri te rmo d i n a m i ca en a l i ti ce d ) n i c i u n u ld i n trerd s p u n s u rnu i descri e schi mbdri l petrecute e 89. Dacd o valvulS de expandareeste reglati la o temperaturd de supraincSlzireprea joasS: a ) ra n d a m e n tu ul n i td tiv i a c regte; b ) p re am u l t l i c h i ds e v a i n to a rce l a compresor: c ) te mp e ra tu ra c o mp a rti m e n tulva ui cregteproduc6nd o expansi une a v o l u mu l ud i e a e r; d) efectulde rdcireva cregte,ducand la temperaturi necontrolate ale compa rti me n tu l ur 90. Care din urmdtoarelecomponente listate, prezentatein fig.A.6 are rolul de a opri compresorul cdnd presiunea agentului frigorific depige g te l i m i ta s u p e ri o a rda p re s i u ni inormal e?

gi hidr opneur nat ice aut om at izdr m i ecanice M agini, inst ala{ii,

Fig. A. 6 a) J, b) E; c) F; d) | 91. O m icd gt r angular e la int r ar ea in valvula de expandar eva provoca: ale pr esiunii de aspir at ie a) f luct uat ii , slabeale pr esiunii de r ef ular e; b) oscila{ii c) valvulele de expandare sunt concepute sd permitd trecerea i sist em ului; ale par liculelor m ici,decinu vor apar eper t ur bdr d) gheala est e singur a cauzd, qi se va t opi cur dnd dat or it d nu vor fi efectenedorite supraincdlzirii; 92" Car e din ur m it oar ele af ir m alii,despr e r eglar eaunei valvulede larninaretermici. este corectS?

26

z7

Testede evaluare. Ofiferimecanici maritimi Nivelopera{ional a) procedura cereo cheiede refrigerare gi un termometru digitalpentru m As u ra re te a mp e ra tu ri ciu ti e i ; b ) n u s u n t n e c e s a re u n e l tes peci al e cdtd vreme panoulci rcui tul ui de controlfunctioneazd corespunzetor; c) operatiunea esteexecutatd la fabricd,utiliz6nd sculenedisponibile la b o rd u ln a v e i; d ) u n te rmo me tru p re c i sg i u n manometru pe tubul atura de aspi rati e sunt esentiale in acestproces. 93. in ti mpul funcf ioniri i sistemului frigorific multicompartimentat, ut iliz d n du n c o m p re s o r c u d e b i t fi x , numai doui di n ci nci comparti mente sunt ricite. Daci doui compartimente adilionale ar trebui aduse simultan in procesul de ricire, atunci: a ) p re s i u n e a d e re fu l a re a r s cddeacu 25 psi l a i nceputul peri oadei de ractre ; b ) v o l u mu ld e s u b rd c i re a c ondensorul ui ar cregtecu aproxi mati rr 5 g ra d eF ; .l c) presiunea de aspiralie ar cregtetemporarcu cel pulin psi; d ) p re s i u n e a d e a s p i ra l i e a r r dm6nel a fel ca i nai nte de a fi addugate c o mp a rti m e n te l e 94. Dacd un sistem frigorific este supraincircat cu agent frigorific, unul din rezultatear fi: a ) p re s i u n e m i c d d e a s p i ra ti e; b ) p re s i u n e ad e re fu l a re a compresorul ui mai mare dec6t cea n o rm a l S; c) cregterea eficienlei de functionare a sistemului ; presostaticd d) ciclizarea scurti la inchiderea 95. Ofilerul mecanic de cart observi cd garnitura de etangare a arborelui compresorului frigorific s-a deteriorat.In aceastdsituatie trebuie s d: a ) o p re a s c d i me d i a tc o mp re sorul val vul ade aspi ral i e 9i sd i nchi dd 9i re fu l a re ; b ) s d g o l e a s c is i s te mug l i s d izol eze scurgerea ; c ) s d i n c h i d av a l v u l a d e a s pi ral i e, qi sd sd opreascdcompresorul i n l o c u i a s cg da rn i tu ra ; d ) s d re d u c d tu ra l i ac o m p re sorul ui gi sd i nl ocui ascd rapi dsi stemul de e ta n g a re 96. Una dintre funcliile valvulei de expandaretermicS este: a) de a ac{iona ca pilot in valvulaelectromagnetica ; b ) s d re g l e z e d e b i tu d l e a g e n tf ri gori fi c di n vapori zator ;

inst ala( ii, aut om at izirm i ecanice M agini, 9i hidr opneum at ice apei : debit ul c) sd r egleze qi sd por neascd com pr esor ul d) sd opr easca 97. Valvula de reglare a debitului apei de rlcire a condensorului in sistemelefrigorifice este comandati de citre: de com pr esor r ef ulat agent ului a) t er nper at r . r ra ; r ef ulat de com pr esor f r igor if ic agent ului b) pr esiunea ; c) bcbind, de capdt. d) liniade sensdin ser pent ina 98. Daci serpentina vaporizatorului unui frigider ricit cu aer acumuleazagheali, compresorul acestuia va: cont inuu; a) f uncliona m inim d, de pr esiune b) avea un cicluscur topr itde pr esost at ul r naxim d de pr esiune c) avea un cicluscur t ,opr itde pr esost at ul ; d) incet asd m ai por neascd 99. Daci compresorul unui agregat trigorific funclioneazd firi a scade temperatura in camera frigorific5, cauza este: uleiin com pr esor a) insuf icient ; calde ; b) pr ovizii c) excesde apd de rdcirein condensor, agentf r igor if ic d) insuf icient 100.Care din urmitorii termeni descriu forrna de cilduri elirninati clintr-unagent de ricire in condensorul unei instalafii frigorifice? , lat ent d de vapor izar e a) cSldur a de com pr im ar e; b) cdldur a c) supr aincdlziea , d) t oat ede m ai sus 101. Cildur aelim inat i din agent ul de r dcir e in condensor ul unei rrrstalaliifrigorifice este: de det ent d; a) cdldur alat ent d de condensar e sensibild b) cdldur a ; c) cildur a de com pr im ar e , d) t oat ede m ai sus 102. lntr-o instalalie frigorifici agentul de ricire absoarbecdldura lrrtenti de vaporizarein: a) com pr esor ;

28

29

Testede evaluare Ofi{erimecanici maritimi Niveloperational b ) c o n d e n s o;r c) rezervorul de lichid; d )v a p o ri z a to r 1 0 3 . Si n g u ru l mo d d e e l i m i nare a ci l duri i l atentede condensare dintr-un agent frigorific intr-un ciclu normat de ricire este prin: a ) tre c e re a a g e n tu l ud i e rd c i repri nval vul ade l ami nare , b ) c o n d e n s a rea ag e n tu l ud i e ri ci re i n condensorul i nstal ati ei : c) trecereaagentuluide rdcire in stare gazoasdprin schimbdtorr.rl de c d l d u ri d e p e p a rte a d e a s p i rafi e a compresorul ui ; d) menlinerea unei presiuni pe rezervorul de lichidal instalatiei . 104. Personalul ce lucreazi cu instalalii frigorifice gi cei supugi expunerii la agenli frigorifici ar trebui sd poarte: a) un ecranprotector al fetei: b ) u n a p a ra td e re s p i ra t; c ) m d n u g id e c a u c i u c ; d) o mascd de gaze universalS 1 0 5 . P e n tru o d e p o z i ta rei n condi l i i de si guranl i a butel i i l or cu agent frigorific temperatura maximd admisi la care pot fi expuse este: a ) 1 0 0 g ra d e F ; b ) ' 1 2 5 g ra d e F ; c ) ' l 5 0 g ra d e F ; d ) 1 7 5 g ra d e F 106. Persoanelefamiliarizatecu instalaliile frigorifice cu amoniac se obignuiesc cu mirosul specific ai pot uita ci vaporii de amoniac: a) in concentrafii mici pot cauzamoartea; b) se dizolvd i n tra n s p i ra l iq ei cauzeaz\arsuricausti ce, c ) v o r a rd es a u e x p l o d a; d ) to a tec e l ed e ma i s u s l rrgi i ? 107. Amoniacul este valoros cdnd este folosit ca agent frigorific datoriti randamentuluisdu inalt, cu toate acesteaeste: a) toxic ; b ) i n fl a m a b i;l c) exploziv ; d ) to a ted e m a i s u s

M agini, inst alalii, gi hidr opneum at ice aut om at izdr i ecanice m 108. Care din agenlii frigorifici enumera!i se descompun producand fosgen gaz atunci cdnd sunt supugi unei temperaturi ridicate provenite de la o flacdrS deschisd sau de la un element de incdlzire electric? a) CO e; b) Clor ur a de m et il; c) R-22 ; d) bioxid de sulf 109. Unii din agenfii frigorifici formali din fluorocarburi clorurate se pot descompune in gaze toxice iritante daci: a) suntdepozit at la e o t em per at ur d m ai m icd de 60gr adeF; b) sunt incdr cat e in inst alalii ce au t ubulat urdin i cupr u, c) se per m it e am est ecar ea lor cu uleiulcom pr esor ului: d) sunt expuseuneifldcdrideschise sau uneisuprafefe fierbin(i. 110. intr-o instalalie frigorifici de tipul cu expansiune directi, <;omandade pornire-oprire a compresorului pentru a-gi face ciclul de frrnctionare este dati de: a) termostat: b) presostatul de inaltdpresiune, c) vent ilul elect r om agnet,ic d) presostatul diferential de presrune 111.Apa de mare este asigurati instalaliilor frigorifice pentru a: a) r dcivalvulade lam inar e; b) pr eveni supr aincdlzir ea agent ului f r igor if ic ; c) asigur a condensar ea agent ului f r igor if ic ; d) pr eveni supr aincdlzir ea m ot or ului 112. Cum se numesc elementele care contribuie la inclinarea a) par dm avinciului de balansind, t am bur ulde balansind , t am pur ul hiper boloidal al vinciuluigi balansina ; b) balansina de balansind , par dm ele9i t am bur ul ; c) balansina , palanulgi cheiade t achelaj; d) par dm avinciului de balansind , balansinasi par dm a 113.Ce elem ent eint r i in com ponenlapar Am eide sar cini? a) cont r agr eut at ea de sar cind gi gaiul; , cdr ligul

30

3l

Testede evaluare Ofiterimecanici maritimi Niveloperational b) contragreutatea , zaua vdrtej 9i cdrligulde sarcind; c) cdrligulde sarcind, rola de deviere gi contragreutatea ; d) contragreutatea . , zaua vdrtej 9i balansina 114. Macaralele hidraulice trebuie incSlzite adecvat inainte de operare deoarece: a ) p i e s e l e i n m i s c a re re l ati vdtrebui e sd se di l ate corespunzdtor te m o e ra tu ri di e l u c ru : pentrua fi testateadecvat; supapelor b) pbrmiteincdlzirea de siguran{d c) filtrelehidraulice opereazi numai pe timpul incdlzirii; adecvatd d) fluidulhidraulic trebuiesd aibavdscozitate 1 1 5 . Su p ra i n c 5 l z i re a u nui l i chi d electrohidraulicse poate datora unui/unei: hi draul i c i ntr-un vi nci

aut om at izdr i ecanice M agini, inst alaf ii, m 9i hidr opneum at ice a) 2% si 10% din volum ; b) 3olo si 8% din volum, c) 4olo si 5% din volum; d) 5% si 21o/o din volum. 120. Drept gaz inert mai poate fi folosit: a) hidr ogenul sulf ur at , b) bioxidul de car bon; c) bioxidul de sulf; d) nitrogenul 121.Scr uber ular e r olul de a: a) rdci gazelearse; b) spdlagazelearse, c) usca gazelearse; d) toate cele de mai sus. 122. lntrucAt apa de ricire ()vacuarea ei se face: a) directpestebord; b) printr-un separator; c) printr-un filtru; d) printr-un epurator. 123. Dupi ce pirlsesc scruberul gazele arse sunt preluate de c[tre: a) compresoare; b) ventilatoare; c) pom pede vid; d) ejectoare. 124.lnchiziftorulhidraulic are rolul de a: sd pdtrunddin cargotancuri, a) nu permitegazelorde hidrocarburi in cargotancuri; b) permitegazelorde hidrocarburi sd pdtrundd in gazelorde hidrocarburi din cargotancuri c) nu permitepdtrunderea C. M . ; de a unui gaz cu o concentralie d) nu permitetrecerea citre cargotanc oxigenmai mare de So/a. 125. Pentru producereagazului inert in generatorul de gaz inert se a scruberului este foarte acidi

a ) s u p ra s a rc i n ai mo to ru l up i o mpei ; b) nivelscdzutal lichidului hidraulic in rezervor; c) vdscozitate scazutda fluiduluiin jurul garniturii axuluimotorului; d ) n i v e lri d i c a t a l u l e i u l ui n c o l ector. 116. Daci tancul de alimentare cu ulei al unei macarale de punte se contamineazdcu impuritdfi, care din urmitoarele probleme vor apare? a) toate garniturile de etansare vor fi deteriorate, b) capacitatea de ridicare va fi redusacuTOo/o', i i n i n s ta l a ti a c ) c i l i n d rid h i d ra ul i ca vor fi sparti , i n te rn e hi draul i c se vor uza excesi v. d ) p a rti i e a l e p o m p e isi motorul ui 117. Limita de inflamabilitatea petrolului este cuprinsi intre: a) 1,5o/o si 99% din volumulatmosferei; b) 10% si 90o/o din volumulatmosferei; c) 1% si 10o/o din volumulatmosferei; d ) 1 % s i 1 5 % d i n v o l u m u la tm osferei . 118. Aerul atnrosferic existent in cargotancuri are o compozilie volumici formati din: a) 79olo azot,21o/r' oxigen; b) 79Vo azot,8o/o oxigen,13% bioxidde carbon; c) 79o/o azot,8o/o bioxidde carbon, 13% oxigen; d) 21o/o azot,5o/o oxigen,70% bioxidde carbon. 1'!9. ln mod uzual concentrafia de oxigen din gazul inert obtinut din gazelede ardere de la cSldiri este menlinut la valori cuprinse intre:

)L

-') _-t

Testede evaluare Ofi{erimecanici maritimi Niveloperalional a ) b e n z i n S: b) gaz petrolier lichefiat: c) motorind, d ) to a tec e l ed e m a i sus 126.Supapelede aerisire se deschid atunci cAnd:

gi hidr opneum at ice m aut om at izdr i ecanice inst alalii, M agini,

131. Care din materialele indicate este folosit pentru etangarca dinamic5 la sistemele mecanice utilizate la pompele centrifugc ce vehiculeazi apa? a) cupr u; b) cuprugi grafit; c) grafit; d) br onz

132. Caredin urmStoareleafirma(ii reprezintddiferenla principalfi dintre o presetup5 gi o etangare mecanici utilizate la axul unei pompc centrifuge?

127.ln mod normal instalafiade gaz inert este prevazuti cu: a ) d o u 6v e n ti l a to a re montate i n seri e; b ) d o u dv e n ti l a to a re montate i n paral el c ) u n v e n ti l a tog r i u n compresor; d ) d o u dc o mp re s o a re montate i n seri e 128. Fiecareventiratordin instata{iade gaz inert are o capacitate: a) egalacu capacitatea pompelorde marfd; b) cu 25o/o mai mica dec6tcapacitatea pompelorde marfd; c) cu 25o/o mai mare decdtcapacitatea pompelorde marfd; d) cu 50o/o mai mare decdtcapacitatea pompelorde marfd.

nu sunt ; m ecanice suntsupuseuzur iiiar et angdr ile a) pr eset upele trebuiesd fie rdcite din lichidulcare este pompat,tat bi presetupele nu; m ecanice et angir ile funcfionatc pompa i9i poatecontinua este defectS, c) daci garnitura dar dacd o etangaremeoanlci presetupei prin strangerea temporar pentrua opri scurgerile; trebuieinlocuitd estedeterioratd, cu axt t l est epar aleld a unuisist emm ecanic de et angar e d) supr af af a pc'ax este perpendiculard a unei presetupe de etangare iar suprafala 133. Garnitura din cAlli (in sau cAnepi) este buni pentru a fi : joase; la temPeraturi a) utilizatd inalte; la temperaturi b) utilizatd estecriticd, undecentrarea c) utilizatd cu tija canelatdnecorespunzdtor' la supapele d) utilizatd pom pe 134.Dupi inlocuir eagnur uluigar nit ur iim oi din pr eset upa centrifuge, se ageazdpresetupa9i piulifa presetupei:

129. ln cazul unei garnituri de etangare care implici migcare (translatie sau rotatie) trebuie sd fim atenti si prevenim: a) frecareaexcesivda garniturii la suprafetele de contact(rugozitatea suprafe{ei si fie cdt mai micd); b) uzurapdrtilormobile; c) deteriorarea garniturii datoriti strdngerii excesive; d ) to a ted e m a i s u s . 1 3 0 . Pe n tru d e c d l i reaunei garni turi de cupru, trebui e si i nci l zi ti g a rn i tu ra : a ) 9 i s d o c d l i l ip ri n i n troducerea ei i n ul ei ; b) 9i sd o lasa{s i d s e rdceascd i n aer; in apd; 9i sd o introduceli !) nana se inrogegte d) 9i carbonizati -o. .

iniliald; a) se lasdin Pozilia gi presetupd' b) sldbitdp6nd cdnd apareun joc' intregarnitura c) str6nsdla maxim pentrua fixa garnitura; d) se sldbegte 9i apoi strdnsdpdnd cdnd nu se mai poatestrarlgect m 6na

135. La inlocuir ea gar nit ur ii de la axul pom pei cent r if uge prevazuti cu o sursi de etangarelichid6, trebuie:

lln ; 1t t : ; l axul int r - un st r ungpent r ua se asigur a a) sd se def or m eze alunecat or ; cu or i[ it ; t de unger edin pr eset upd inelului b) sa se asigur ealinier ea cu lichid; de et anqar e sur sei cu cadratl, cu un comparator presetupei c) sd se verificerugozitatea

34

35

Ir ",l,

r ll

r ' \/,ilu.lr .

( ) ll{ r :1 1t( ,o,11( ;t

l ti l l tl tT l

N r Vel O pefattO nal


-

m aut om at izdr i ecanice 9t hidr opneum at t ce inst alat ii, M aqini, e b) caim pur it dt iI esubf or m ddepar t icuI esdint r eincont act cusupr af ala foartefin Prelucratd; de etangare c) cape|icr . r ladet ef |onsZnuf iedet er ior at ddeef ect uldecor ozt unea| m aniPuldrexcesive; ii a sculelorde d) zgariereaaxului datoritSfolosiriinecorespunzdtoare in truselede etanqare' montareprevdzute 141.Car edin ur m it oar ele af ir m aliiexpr im i cel m ai bine pr incpiul de etangareal unei etangiri rnoi, prezentati in fig' A'7?

.'(r) r',r :,{,v{rilrr(:o pozrlra cutiei de etangare sefieagezate mereu la baza


l) t{ .s( ) lill) c} l

136.Care din urmitoarele afirmatii este adevarati privind sistemele de etangaremecanice? a) ere pot fi fol^osrte in ripsa presetuperor conventionare pentru orice me d i ua l tu ld e c d ta p a s d ra td : b) ele nu sunt potrivitepentru a fi forositera pomperede transfer c o mb u s ti b i l ; c ) d e o b i c e ie res u n t ru b ri fi a te g i ri ci te de ri chi dur careestepompat; d) odati puse in func{iune, scurgereadintre suprafe{ele de etangare d i n a mi c e p o t fi re d u s e p ri n re g rarea runard a tensi uniiiesortul ur 137. care din tipurire de etangiri indicate se forosegte eficient ra pompele care vehiculeazi lichide inflamabile sau toxice 9i care nu trebuie si scape in atmosfer5? a ) s i s te md e e ta n g a re moale; b) sistemde etanqare mecanicdexternd; c ) s i s te md e e ta n g a re me c a n ic dubl u; d ) s i s te md e e ta n q a re me c a n ic cu burdufde cauci uc 138.care din urmitoarere afirmatii descrie avantajursistemului de etangare mecanic ar axurui fal5 de sistemur moare lcu garnituri gi presetupd)pentru arborii port elice? a ) e l i m i n dre p a ra re a s a u i n l o c ui rea bucqei axul ui ; b) etangeazd automat, c) permitescoatereagi remontarea tuturor pieselorfdrd demontarea axufllor; d) toate sunt corecte. 1 3 9 . In e l u r d i n g ra fi t a r u n ui si stem de etangare mecani c al arborelui cotit al compresorului frigorific este presaf pe un inel fix folosind; a ) u n a rc c i l i n d ri c ; b ) u n mi j l o cd e fi x a ree l i p ti c ; c ) u n a rc tro n c o n i c , d ) 9 a i b 5d e p re s i u n e 140' cand montim un sistem de etangaremecanic ra un arbore al compresorului frigorific trebuie avut grijl si se previni: a) ca lubrifiantur sd intre in contact cu suprafalade grafit care va proouceevacuarea peliculei de teflonsaturat; .l (;

FigAT a) unine|conf ect ionat dingnur deseclt unepdt r at d, dinazbest gr af it at ' dat or it d sau cdnepd,est e def or m atin locagulpr eset upei, Dum Dac com pr im dr ii, pr eseazdsupr af alaar obr elui, im piedicAndscur ger ea in ext er ior , lichidului b) un rneldin gnur de secliunepdtratddeformatcu ajutorulpresetupei etanqarea; axul 9i se realizeazb pieseazdfoarteputernic c) ospir a|ddint r - unqnur desect iunepdt r at ddinlr - unm at er ] a|m oa|e sa nu pAndiesef unrast f elincdtlichidul pr esat d in locag, est eir it r odusd prezinte scurgeriin exterior: d) unm at er ia|m oaI e( azbest , bum bac, canepd) seint r oduceinlocaguI piesetupei, se strdnge cu a.lutorulguruburilor 9i se realizeaza etanqarea 142'For t adepr esar eaine|uI uigar nit r . lr iim oi, pozilia3dinf ig, A. 7' se regleazi astfel incAt: a) cdldur adega. lat dpr inf r ecar esdnuapr inddine! ulm oalealgar nit ur ii;

31

automatizdri Magini,instala[ii, @
i, ' r r , r r r r ' t ' , t , r t . r l, r l) r nlr ec ar e s d n u p r o v o a c e d e g r a d a r e a g a r n i t u r i i q i
, ,,1,t r l, l, t,t\ltlut,

, ) r. rr,t.rx L rl u erta n q i i ris i d fi e mi ni md; perfect {l) 1,.irilsafum fiind astfelconvingi cd etangeazd 1 4 3 . C a re s u n t d i m e n s i u n i l e caracteri sti ce pentru un i nel de garniture moale pentru dispozitivul prezentatin fig.A.7: pdtratului gi materralul a) laturaS a sec(iunii din care esteconfectionat inelul; di ametrul ui b ) l u n g i me ac e rc u l u i n e l u l u i d e etangare sa corespundd a x u l u ip o m p e i ; gi l ungi meacercul uisd corespundd c ) l a tu raS a s e c ti u n i p t d tra t ul ui d i a m e tru l u ai x u l u i ; d ) n u a u i m p o rl a n !5 d i me n s iuni l deoarece e se mul eazddupd l oculi n c a retre b u i e i n tro d u s d 144.Sectionareainelelor de etangareale etangSriimoi se poate face dupS: a) poate fi facutd oricum pentru c6 intre capetetrebutesd existeo d i s ta n fd de 2 mm; pre a x a g a rn i turi(tdi i etura b ) p e rp e n d i c u l a dreapta); c) inclinatd oblicd); la 45 grd (tdietura d ) rd s p u n s u ri ld ee l a p u n c te l e B gi C sunt corecte 1 4 5 .C a re d i n u rmd to a re l e a fi rma{i iexpri mi cel mai bi ne pri ncpi ul de etangareal dispozitivului prezentatin fig. A.8 ?
t:

A '1 3 sunt in cont act pe supr af ala 9i a ) inelul r ot or "i 'n"t 't R* radial6; etanSarea r ealizeazd

;lif":3ii"iiX?',":TJ#;l:it""9i':-",:3.:r,-::l:"? are8'reatizeazd riIeiner itu iYi;:':iJ' $ ;: ;;ilJt *'i ring; rn


llJ,li

etangarea realizeazd prin garniturile realizeazd ta ax 9i la capaculcarcaseise d) etangarea inelare8 9i arcul3 ce le Preseaza suprafetele de contact 146. Ce conditii trebuie sd indeplineasci ? fig'A'8 ale elemenielor 1 9i z Jin oispozitivuldin e lnlm a; a) Plane 9i cu r ugozt t atm e edle; b) Plane 9i cu r ugozit at m t'gotii;iea realizata c) planeqi |:tyo"' e lnlm a ugor9i cu r ugozit at m e di ondulat"u

fix1 et peinerur 2, preseazd :l"llx!TxlTil'li..'T'Ti'"i,ii*n"t pe suprafalaA'


frontalPesuPrafa[a,A; LtunEut"u

aqchierii;

admit de etangSri mecanice 'nu 147. Firmele constructoare sunt: | piciturile cuu.'"t"-""*-qe'nereazd scurgeri sub formi o" ii*i"ti' -un montai defectuos; ll alegerea etansarrr deteriorarea -;J;;;t;Pul'"1:-"i:*-,:i montdrii care provoaci manipulare neatenra in timpul suprafelelorde alunecare; a) num ail; b) num aill; c) at 6t I c6t 9i ll; d) nici I 9i nici ll A'8 necesitd mecanicd prezentatd in FlS ^ ore de 148. Etangarea 'i"" la fiEcare 2-00 i"i'"ti""t".t r. o"*"nt"t" 500 urmaioarele lucriri fiecare la otmontare oe et"ngart;'il funclionare 9i ung""i-t'pix'"t"i ore de funclionare; a) num ail; b) num aill; c) atdt I cdt 9i ll; d) nici | 9i nici ll din fig' C din A'9 realizeazi 149' Gare suprafali a comPonentei i" ituinetit" dintre levi 9i mufe: etangarea9i elimindTc"tgltiL

F i gA S 38

39

i,.= .r , ,t- ;.

rrI rr,

r r lt( r .il t) tr :( i al trct mari ti mi

N i vel opera{i onal

M"r i. i, i"t t "l"ll a) A; b ) B;


a\ t''.

d ) D.
$tANf*#*rE# itl dSi:TE*.r,

repetat 153. Garnitura de etangare a presetupei a fost in mod jos' Gare din operaliile parteade in presetupa aijuns pdni cdnd etransi, urmStoaretrebuie efectuatedaci scurgrereacontinuS si fie excesivS: mal mare' cu secltunea cu o garniturd a) inlocuirea ar m at dcu sAr m 6; gar nit ur d o cu gar nit ur ii bj inlocuir ea lor; de garnituri addugarea 9i strdngerea ci se continuE gar nit ur ii d) inlocuir ea pompe 154. Scurgerile de api de la etangarea mecanicd a unei de: rulmentului carcasa in intre sd sunt impiedicate axului; a ) cuzine[ ii b ) inelulde et angar e; r ulm ent ului; c) sem er ingul cu aPd; d) et angar ea

F i g A.9 a ) t, b ) l l ; c ) ttt; d ) tv 150. Daci sisternurhidrautic forosegtera imbinarea leviror, modul prezentatin fig. C din Fig.A.9,incepe sd aibd scurgeri, ar trebui si : a) aplicimai murtdbanddizoratoare pe firetgi restrdngi partearV; b ) a p l i c im a i mu l tdb a n d ai z o l a toare i n j urul fi l trel or i ni repdrti l e l l 9i l V , a p o i re a s a mb l e z qii s tr6 n g i ; c ) i n l o c u i e qp tia rte al l l ; d ) i n l o c u i e gp tia rte aI 1 5 1 .c a re s u n t c o m p o n e n te l e forosi tera cuprarea l evi ror hi drauri ce cdnd se strdnge mufa prezentatdin fig. C din A.9 ? a ) l 9 i ttt, ht)| 9i il; c ) tt 9 i i l t; d ) l l l q i tV 1 5 2 . In c i rc u i tu l h i d ra u l i c a ri tat i n Frg. A .9 i mbi nareacare i ndi ci mufa utilizati pentru presiune rnareeste indiclti de:

pompe 155. Factorii ce determind durata de viafd a garniturii unei condifii: urmitoarele din vor include una a) t iPulPom Pel, b) st ar eaaxului, c) duratade lucru; d) toate de mal sus in gener al 156. Sem er ingur ileG u ar c pent r u et angSr ide ulei sunt montate cu buza de etangareprivind inspre: a) par t eadinspr ecar eV|nepr esiuneadeu|eicet r ebuieet ansat S: a r ulm enului; pr ealabild bi cdt r egaibade st r dnger e et ansat d; de uleice t r ebuie opu, [ a4ii oinr pr " clr e vine pr esiunea lagdr ului "j car casa din cir cular O )opus canalului pentru 157. Regulile RNR solicitd montarea pe navl a boilerelor cu"' abur cu sau electric apd fierbinte , incilzite de m anual,m ont at dla un llm it at or com andat d a) o supapdde r eglar e grd C); reglatdla212 grd.F(100 temperaturd de temperatura ; b) regulator -preslune; temperaturd c) supapdde siguranld Oi afirma sonoia pentrunivelulmaxim (inalt)al apei

.+0

4t

r ,l, r /r ,,,i l rr(


i ir t i..lliitil( lilVl( , pr ltr tfU

| i l t,Ji l [[nt

N i vel operati onal

m aut om at izdr i ecanice inst ala{ii, l\ 4aqini, 9i hidr opneum at ice

._ r . r , i , ;.,,tr, tt.rr< .r;t,rrt)i l ti te id e temperaturi pentru... l rn ' r) ' r p re v e n rc a v o ru mu rd e 75 0/ode apd di n vorumur , r i. l)r:.,()a , " " rur sa nu sc od te m p e ra tL trd m a i m a rede gg grd C QIO grJ f t, b ) tra d u c to a re l ed e te mperatrri .u se regl eze automat c6nd t em p e ra tu ra s c a d es u b 9 0 g rd C f rSa qrJ fJ, ' c) sd se deschidd o s u rs dd e-ari mentare ei ectri cd secundard numarra et em e n te lie n c a l z i to ru l u ;i d ) p e n trua i m p i e d i c a c a a p a sd ati ngdo temperaturd mai mare de g0 gr d C ( 1 9 4g rc JF ) . 1 5 9 ' o p ri re a d e b i ti ri i d e combusti bi r ri chi d ra arzi torur di n dispozitivul prezentatin fig.A.10, f;;;._:' ""

Fig A 11 pom peicu elect r om ot or est ul er upt ; a) cuplajul nu se inchide; b) supapade sigur ant d in t im p ce est e in poziliegr eEit d c) valvut ade I a pom pa pr incipald por npaf Llnct ioneaza c6nd J est e in pozit iade de la E nu a f ost pr r r jat a d) pr esiunea f unct ionar e '161. La inst alalia de ancor ar e hidr aulicd din f ig' A. 11, daci motorul electric este conectat dar barbotina nu se rotegte 9i nu se dezvolti presiune pe oricare parte a instalaliei,cauza probabild este . . . est er upt ; pom peicu inst ala! ia a) cLr plajul b) supapade sigur an{inu se inchide; cdnd pom pa pr incipald c) valvulacle t r ansf erest e t n pozi{iagr egr t d f unct ioneazd , jt3

F i g .A .10 a ) c d n d a rz d to run l u s e a fl 6 i n p ozi fi a de tucru; b ) In l i p s afl d c a rrr; c ) In l i p s aa e ru l u d i e a l i m e n ta re; d ) In to a tec a z u ri l e d e ma i s u s . 1 6 0 . L a i n s ta l a { i a h i d ra u l i c f i vi nci ul ui de ancorj l di n fi g. A .11, motorut etectric esre pornit, cu sarcina pe .1, o"r ;;;;;i;;i; se rotesc inc et s a u d e ro c ,c h i a r fi ri s r fi e a p l i catS 0 sarci ni gi se i ndi ci presi unea de ufei dupi pompd; cauzaprobabili e;; ;

r' ' r" r"

-re c ani cimari ti mi N Ji ver v ,rrr.r(' (-)rr(em operal i onat

m aut om at izdr i ecanice 9i hidr opneum at ice inst alalii, f '/ iagini,

' l ) l ' r tt r , ,,,, ,,t, ,

1 6 2 ' L a s i s te mu l h i d ra u ti c al vi nci urui de ancord prezentat in I r g. A . 1 1 s u p a p a d e ri mi ta rea p re s i u n i i se deschi de presi uri ea cregte 9i i n sistem. Cauzaprobabili este : a ) s u p a p e red e re ti n e rep e refurareapompei de ari meni are sunr deschise ; b ) s e rta ru rd i s tri b u i to ru ru d ie contact ar supapeide si gurantas -a d e p l a s a itn p o z i ti e g re g i td i n ti m pulfuncti ondri i nci ul ui vi o" urr" oi a;" c ) d i s tri b u i to ru r nuar ma d e tra n sfer estei n pozi ti e gregi ta gi pompaeste i n fu n c ti u n e, r e re g ra re d ) p u n c tu d a r c u rs e iarcuri ror estepreari di catpentrusarcrnl n o rm a l e 163. Care d.in afirmaliile urmitoare exprimd cel mai bine denum ire ai n d i c a to ru l u is i n te ti c N a ? . .. a) caracteristica de dotare ce exprimddotareaminimd a elementelor de ancorare, legaregi remorcare: b ) c a ra c te ri s ti c a d e s mu l g e re a ancorei ce ti necontde masa naver; c ) c a ra c te ri s ti c a d e s m u rg e r ece !i ne cont de di mensi unrecare contribuie ra formarea suprafeleror expuseforteror eferioare; d ) c a ra c te ri s ti cd ae ri d i c a re c e expri mdputerea necesard vi nci urui de anco16 1 6 4 ' c a re d i n ,a fi rma l i i re u rmi toare expri mi ci t mai bi ne rorul instala{ieide ancorare? a ) d e a a s rg u ra l e g a tu ra n a v e icu navel e di n i ur: b ) d e a a s i g r.rra l e g d tu ra n a v e icu el ementel cheul e ui : c ) d e a a s rg u ra l e g d tu ra d i ntre nava qi fundul apei i n l ocuri neamenaJa; te d ) d e a a s i g u ran a v ai mp o tri v a d epl asdriei i pe ti mp frumos 165. Pentru a permite fixarea siguri a navei ancorate gi desprindereaancorei forla de fixare trebuie si fie conform tig. A.iZ : in fig' 166. Care este funclia principali a comPonentei 4 indicati

,
{n f

{,
1 i

F'
Fig A 12

A13
551

14

T es t e de ev Alr r ar c ( ) lr l( , 1 | nt ooar r i c r r n a r i t i m i N i v e l o p e r a t i o n a l . r ) r lr , , ; r , ' r lr v r ll , lllt ( l, l( , , r l; r nlr r l r rlra s c h i m b a r e a d i r e c t i e i d e a c r t u n e a


Lr r r lr ' l r r

l, ) r l1 1, , , , r t r r r;l, , lr lor : ; 1r r , tlan! r r - r l rd -r ei a n c o r d f a ! 6 d e c o r p u l n a v e i p e n i r u


' r lr .r lttl, r lr ' tll,il:,, :,ilt.l anCOfafe,

, trl r l ,r).' l tt\/ (I(l d c u n g e re a l a n tr-rlde ui ancord; ,t)rtr,,l ,o .,rl drv e s p a l a re a l a n tul ui de ancori 1 6 7 ' c a re d i n a fi rm a fi i l e u rmi toare i ndepri nesc cer mai bi ne ccnntele unei ancore : a) rezistenta mecanici mare qi forta nrinimdde fixare, b ) re z i s te n ta mecanica m i c d g i f or{ade smutgere mare; c) rezistenla mecaniciimare , comoditate in manevrare gi fortamaximd de fixare; d ) re z i s te n ta mecanicd n ri c d9 i s d se poatdpri nde de fund rmpi edi cand s mu l g e re a . A . 13? 168. Gare este funclia principard a componentei 1 indicati in fig. a ) d e fi x a rea n a v e id e c h e u; b) de fixarea naveide o navd avariatd ; c ) d e fi x a rea n a v e id e p e fu n d u lapei ; d ) d e fi x a re a n a v e i d e fu n d u l apei , pri n i ntermedi ul l anl uri l or sau p a rd m e l o r 1 6 9 . c a re e s te fu n c l i a p ri n c i pari a componentei 10 i ndi cati i n f ig. A . 13? a ) d e p ri n d e re a l a n fu l ud i e a n c ordde corpulnavei ; b ) d e s p Sl a re a l a n l u l ud i e a n c ord; c) d e s p d l a re a l a n { u l uq i i s u fl a re cu aer pentruuscare; d ) d e p ri n d e re a Ia n tu l ud i e a n c o rdde punteanavei 1 7 0 .D i s p o z i ti v u l l 0p re z e n ta ti n fi g.A .13este uti l i zatpentru ; a ) d e s p ri n d e rera a p rd d a l a n tu l ui de ancordde corpulnavei; b ) d e s p ri n d e rela a n tu l ud r e p e b arboti n6, c ) d e s p ri n d e rela a n tu l ud i e n a v dl a i egi rea drn narade borda.l ; d ) d e s p ri n d e rela a n fu l ud i i n fd l c il e stoper; 1 7 1 .D i s p o z i ti v u lp re z e n ta ti n fi g.A .13 trebui e si asi gure.... a ) o p ri n d e re g i o d e s p ri n d e re l a o forfdmaxi mdprestabi l i td i n l antul de a n c o ra; b ) o d e s p ri n d e re u g o a rdc d n d l ungi mea l antul ui depdgegte addnci mea m a x j m6d e a n c o ra re;

172'Car edinaf ir m aliileur m St oar edescr iece|m aibinepr ocesuI rl c vi rare?

cel m ai bine r olul 173. Car e din af ir m aliile ur m dt oar epr ecizeazi ? instalalieide acostare/legare cu m alulsau par am elor de cont actcu , ajut or ul legdt ur a a) de a asigur a sau in m ar E; cu alt enavest alionat e num aicu m alulam enaiat; legdt ur a b) de a asigur a num aicu m alulneam enalat legdt ur a O " u asigur a ' in deplasar e "j num aicu navele t elet ur ade cont act O i O ea asigur a ancor i est e 174. Dacir Pom Pa pent r u vinciul hidr aulic de : fi supraincilzitd cauza Poate tura\ieiPomPel ; a) cregterea de r ef ular e; excesivd b) Pr esr une pom pel' cilindr ilor a blocului pr eam ic de inclinar e cj unghiul a m icd t ur at ie d) Pom pel t r ebuie 175. I n t im pul st alionir ii la ancor i' lan{ul de ancor i asi guratde. . . de ancor S: a) num aide f r dnavinciului cu r ot l ir ii inver sea cabest anulut b) opr it or ulde lan! sau opr it or r "t castanetele; de oPr ir e ; c) gur ubul d) cheia( de r m Pr eunar e) de lan! a 176. Ce culoar e est e f olosit d si indice ult im a cheie l anl ul u i de ancor i? a) r ogu ; b) alb , c) albast r u; d) galben
.l'1

-t6

l , . r , lr ,r ir , c v ir lu; lr e O f it er i m ec an i c i m a r i t i m i N i v e l o o e r a t i o n a l 177 P ri rrc i p a l u ro l l a l o p ri to rul ui l anful ui vi nci ul ui de ancori este


sil

uutotuti=eti t""un'"" t Magini,instalafii,

a) desfacdcapetele indoiteale pardmei; g o c u ld e trd n a re b ) a b s o a rb d a l vi nci ul ui de ancord; c) !i n d l a n l u ld e a n c o rdi n ti m p u lsta{ i ondri la i ancord, d) blocheze a rb o re l e i n te rm e d i ar al barboti nei 178. Ge probleme pot apare daci cuzinetul frAnei unei barbotine se uzeazd? a) motorulde aclionare va avea o turatieprea mare ; b) ancorava cadeanecontrolat; c ) c u p l a j us l e v a s u p ra i n c d l z i ; d) eficacitatea frdneiva fi redusa 179. Uleiul din reductorul unui vinci de ancori trebuie analizat periodic pentru : a) a preveni scurgerile din reductor; i a u l e i u ls a d e v i n i infl amabi;l b ) a p re v e nc c ) a fi s i g u ric d u l e i u ln u a fo s t c o ntami nat ; d ) a fi s i g u rid e u n g e re a c u z i n e l i l or motorul ui 180. Rolile dinlate ale unui vinci de ancord trebuie mentinute aliniat ep e n tru a p re v e n i ... a ) s u p ra i n c d l z i re ua l e i u l ud i e l u b refi ere b) supraturarea motorului ; c ) u z u ras i s te mu l ud i e frd n a re ; d ) d i s tru g e rec ao ro a n ed i i n ta te 181. Pe baza regulilor societSlii de clasificare (RNR) trebuie si avem un sistem de guvernare care sd asigure deplasareac6rmei : a ) d e o i n s ta l a l re d e g u v e rn a re a uxi l i ard necesard i n condi [ide i urgenl d c6nd sunt prevazute sistemede puterepentruguvernare duble; jumdtatevitezi inapoifdrd avarie, pentru b) prin proiectarea sistemului c) d e l a 3 5 g ra d e d i n tr-u nb o rd l a 30 grade i n cel al al tbord sub 28 se c u n o e ; d ) d e l a ' l5 g ra d e In tr-u nb o rd l a 15 grade i n cel al al tbord, i n 30 se c u n d el a v i te z ad e 7 n o d u risau lumdtate din viteza de deplasare m a x rm d a navei 1 8 2 . R e fe ri to rl a c d rm a d i n fi g u ra A.14, componenta "8" este :

Fig A'14 a) axul cdrmet; de botareal cArmei; [i tacrretut elicei; cj coafa . cdr m ei( Pint enul) di balam aua pivotare st din figura A'14 punctul de 183 Referitor la cirma de : legdtura la navi este asigurati a) axul cdrmei; b) et am oou; c) etrava; d) Pivot9i balama rolul afirmalii exprimd cel mai bine 184. Care din urmitoarele instalafieide guvernare ?

nefavorabile

48

-t9

| , .1 , , l, , ,\/.r lil.lr r , ( ) ltlo t I n lcscani ci r lltfr ( jlr r c

gi hidr opneum at ice M aqini, r nst alalii, aut om at izdr i ecanice m a) pom pd ner ever sibild cu debit f ix ce int r oduce uleiulin m aginade cdrm6,', b) pom pa r ever sibildcu debit var iabil car e r ealizeazdunger ea dispozit ivului; c) pompa de ulei ce se rotegte parghiade atdtatimp cdt esteactionatd com anda "c" d) pom par ever sibild cu debitvar iabil ce int r oduce/ evacueazd uleiul din camerele servomotorului 2 pentrurotireac6rmei. 189. Precizali denumirea corecti a elementului 5 9i funclia acestuia in dispozitivul prezentatin figura A. 15 : a) pom pa r ever sibild cu debit f ix ce aspir d lichidde lucr u dint r - un gi il r ef uleazd cilindr u in celdlalt cr lindr u, b) pom par ever sibild ce aspir dlichidde lucr udint r - un cu debitvar iabil cilindr u9i il r ef uleazd in celalaltcilindr uin f unct iede excent r icit at ea pom per ; c) pom pa ce aspir duleiuldin cilindr ul din Tb 9i il int r oduce in cilindr u din Bb, r ot indc6r m ain sensulacelorde ceas; d) pom pace aspir duleiuldin cilindr ul din Bb 9i il int r oduce in cilindr ul din Tb, r ot indcdr m ain sensinver sacelor de ceas 190. Precizali denumirea corecti a elementelor 1 Ei 2 din di spozit ivulpr ezent atin f ig. A. 16 :

r r r t ' r s (: rrrs ta l a ti e i e g u v e rn a re d ?

O,"

are expri mi condi l i i l e general e

sd existe at unghiutui de oandd "onl'-otrl"'p;;man"nt al runctionare sd si existe o actionare deavarie; ;l ,nn';.'#i:::' '" :lrfi:l''carmei ;:ut;.t?t" din urmdtoareleafirma{ii exprimi cet mai bine definirea

a) asigurS for{alaterard necesard girafieinSye] ce trebuieobirnutd un timp impus 9i posibiritatea intr_ rim-itEri, acesteiforte,

197. precizati pdrghiei de comandi variabit atdispozitivdl,.ry:1tJ" a pompei cu debit ul prezentatin fig.A. 1c :

I
t. f;

f$ il,i, r.-l
sj

7'u
j I c'
lt

lii gf

F i g A 15 a) 7 , b)1 1 ; c) 10; d)3 1B g .p re c i z a tid e n u m i re a 9 i fu n cl i a el ementul ui"5" din dispozitivul prezentatin figura A.1S :

' a'no,u

'j

a) hidr om ot or oscilant cu debitvar iabil; 9i pom pdr ever sibild qi pom pdcu debitf ix; b) hidr om ot or oscilant c) hidr om ot or r ot at iv cu debitvar iabil; 9i pom pdr ever sibild d) hidr om ot or r ot at iv Ei pom pdcu debitf ix 191. Precizati denumirea corecti a elementelor 3 gi 4 din dispozitivul prezentatin fig.A.16 : 5l

50

r i, r ,

' t r l, , ililt ( , o, i l ) r c rI n a r i t i m i N i v e l o p e r a {i o n a l

--:

,,r Irrrt,' .i | , r I ,,,rrr1 dL. c o n ta n d d de comandd 9 i hi dromotor a pompet; , rl ,,,rrt,{ li rrrra ra d e re a c ti e g i p o tnpal i ni ard de comanJi ; ' ,l ) [ro rrrp Ii de comande a n ra rd g i pompapri nci pal e Majoritatea sistemeror de guvernare hidraurice sunt - .192. prevdzute cu supape de siguranli care : a ) fu n c { i o n e a zc dd dc a rm ae s tei n pl anotametral ; b ) e ri mi n d e x c e s ud r e p re s i u n e di n si stemur hi drauri c; d n s a mb l ud c) p ro te j e a z a l e c o nducte l a l ovi tura cdrmei ; d ) e l i mi n ap re s i u n e a i n e x c e sd in tel emotor. 193' La un sistem de guvernare electrohidrauric, fr,narea c'rmei la capdt de cursi este timitatd-de: a) un mecanism d i fe re n ti a l : b ) a rc u ri l e d e ra p e l ; c ) u n a c u mu l a toh r i d ra u l i c ; d ) s i s te m ud l e frd n a re gi supapele de si guranl d 194. La un sistem de guvernare electrohidrauric, deteriorarea produsi de lovirea c6rmei este iripiedicati de : a ) a rc u ri l e d e a m o rti z a re . b) supapele d e s i g u ra n td ; c ) c u rg e re a u l e i u l up i ri n p o mp e , d ) a m o rti z a re p n e u m a ti c d . 195. pozilia cdrmei este indicati pe puntea de comandi de : a ) a x to m e tru ; b ) s i s te m ud l e u rmd ri re ; c) p o z ti a te l e m o to ru l u i : d ) p o z i ti a d i s tri b u i to ru lp uri i n c i p al 196, pompete hidraurice forosite in mod curent in instaratiirede guv er nares u n t d e ti p u l : a) c u l o b i ; b) c u g u ru b ; c ) c u p i s to n a g e axiale; d) c u ro { id i n fa te 19 7 . P e m i s u ri c e u n g h i u l d e c6rmi stabi l i t este ob[i nut ca rezultat al comenzii iniliare, m6canismui de urmirire ar insiaraliei de guvernare este: de:

r 1.,,r ,,1 r lr r r r .r l.t,,,.,,,r a

m Ei hidr opneum at t ce aut om at izdr i ecanice inst alalii, M agini, nul6 o m ir im e de int r ar e asigr r r dnd a) in m iqcar e nulA; m dr im ede int r ar e o ast f el asigur dnd in m ig6ar e, ni nu "tigcar 1* eaiigur anO ast f elinc6tsd pozilioneze im dr im e- de int r ar e c) in m pom paPr lnciPala Pe cur sam axlm a; pom pa de int r ar e9i pozilioneaza m dr im ea. asigur dnd d) in m igcar e, zer o' unghl sau pe excent r icit at e pr incipald

198. I ncecondit iideI ucr unor m alecAr m aest ehidr aulicb|ocat Sin afari de cazul cand : pent r um anevr a; est eclr plat d a) t im onam anuald zer o; ar e excent r icit at ea Ui pom pacu debitvar iabil de com and6; c0r m eiest edat dde sist em ul cj com ancla de guver nar e d) ar e loc o pandde cur entla inst alat ia cregterea 199. Rotirea timonei din comanda de navigatie initiazd pr in : presi un iide ulei pe pist oaneleinst alalieide guver nar e distribuitor; nivelulde ulei printr-un a) regleazd aut om at e; dif er enliale valvulei b) m igcar ea c) m lgcar eat e|em ot or uI uir ecept or car er egleazddist r ibuit or uI cudoud sau a excent r icr t St ii. de inclinar e m ecanism ului unghr ului ii m odif icar ea sist em de 200. CAnd unghiul de c6r m a dor it est e oblinut de un : guvernar et ipic cu doui pist oaneelect r ohidr aulice pent r ua opr i m igcar ea a uleiului' valvulaby- pass oeschide a) pist onul cAm ei; neulr a; cu gasec6i se m ut 6 int r- o pozt lt e b) dist r ibuit or ul de un cj m ot or ul elect r ii al por npei est e scos de sub t ensiune com ut at or ; din f unct iune scoat epom pahidr aulicd de ur m dr ir e d) sist em ul de cAr m a 201. Cind apar e aer in sist em ul hidr aulical unei m agini atunci : gr eu; a) c6r m ava r dsPunde f oar t em ar e' vor aveao vit ezd hidr aulice b) pist oanele de lichid; va ar dlabalonage c) vizor ul d) sevadeclangavalvule|ededescdr car eapist oane|or hidr aulice. f i indicat 202. Aer ul dint r - o inst alalie hidr aulici de guver nar eva al cdr m ei; neadecvat a) un r hspuns i ciocanin insialat ie b) lovit urde 5,1

i2

r, lr ' ( ' v , r luar e O f it er i m ec anic i m a n t i m i N i v e l o p e r a t i o n a l 1, , . , 1r


( :) ,,( lo tllo te ;

m Ei hidr opneum at lce aut om at izdr i ecanice inst alat ii, M agini, de sigur ant d; per m anent a d supapelor c) t est ar ea apel a frecventd d) Purjarea trebuie sA asigure: 208. lnstalalia de aer comprimat a navei auxiliare; ll pornirea gi motoarelor I pornirea si irweisareatuturor inversareamotoarelor principale ; a ) num ai| ; b) num aill ; c) atdt I cdt Ei ll ; d) nici | 9l nici ll pistreazd rezerva de aer 209. Nurnirul de butelii in care se este ' ' ' principale comprimat pentru pornirea motoarelor a ) o but elie ; ; b) doudbut elit c) t r ei but elii ; but elt t d) Pat r u cele doul butelii destinate 210. Cantitateade aer comprimat din sd asigure: pornirii motoarelor reversibile principaletrebuie

ri ) l o a ted e s c ri s e a n te ri o r 203. Purjarea aerului dintr-o instalalie electrohidraulici de guvernareeste necesari c6nd : a ) s e s c h i mb dp e a c fi o n a re m a n ual d, b) se cupleaza ti mo n a ; c ) s i s te mua l fo s t u m p l u tc u u l e i n ou: d ) i n d i c a to ru pl o z i ti ec i 6 rm e in u se potri veste cu pozi ti a ti moner 204. C6nd se inspecteazi magina cArmei gi sistemul de comandi aferent,trebuie verificat : a) dacdnu se vede aer la vizor; b ) d a c ds i s te mu p l i e rd e ulei, c ) o a b a te re p e s tel i mi tda i n d i c atorul ui de pozi ti e a cdrmei ; d ) p i e rd e re a m i g c d riiin c i l i n d rihi i draul i ci 2 0 5 . M e c a n i s mu l d e u rm i ri re l a un si stem de guvernare este pentru a asigura o pozitie carmei pentru fiecare pozilie corespunzdtoarea timonei. De aceea,mecanismul de urmirire trebuie : a ) s 6 re a d u c d ra p i dd i s p o z i ti v u dle regl are a curseivari abi l e a pompei p ri n c i p a l el a c u rs a z e ro , to c mai cdnd cdrma real i zeazdunqhi ul co ma n d a t; b ) s a m e n l i n du n g h i u ld e c u rs dvari abi l al pompeipri nci pal e dupd ce c 1 rmaa re a l i z au t n g h i ud l e b a n dare; c) s d m d re a s c d tre p ta tu n g h i u ld e cursi vari abi lal pompeipri nci pai e c d n dc d rm aa ti n g eu n g h i u c l o mandat, d) s d re a d u c dd i s p o z i ti v ud l e c ursd vari abi l dal pompei pri nci pal e treptatla cursazero cdnd cdrmarealizeaziunghiulcomandat 2 0 6 . C 6 n d b u te l i a d e a e r c o mpri mat este ampl asati i n l i ni e cu compresorul de aer si este folositl ca ricitor final. butelia de aer comprimat trebuie sE fie : a) prevdzuta cu capacde vizitd : b) purjatdfrecvent de apa condensatd, c ) p re v a z u td c u u n tra d u c to d r e u mi di tate l a i ntrare : d) prevdzuta cu un vizor 207. Care din urmitoarele procedee de intre{inerefrecventi este necesarSla rezervoarele de aer comprimat ? a) o u rmd ri re a te n tda te m p e ra tu ri:i p e rm a n e n td b) c u rd ta re a p e n tru el i mi narea ul ei ul ui E i i mpuri tdti l or ,

r
cu motorulPregdtit sist em ul de com andi 211. But eliile de aer pr evlzut e a alim ent a automatd : incircare o manuald; automatdtrebuie se ;ibe I o incdrcare a) num al| ; b) num aill ; c) at dt I c6t 9i ll ' d) nici I Ei nici ll 212, Num ir uI m inim decom pr esoar epr incipa|epent r unave|eca fie"' zoni de navigalie limitata trebuie sI a) unu; b) doua ; c) t r ei; d) patru f ie "' 213. Debit ulcom pr esor uluit r ebuie si
)f

5+

,i,, i,.

r r r t. | | r , i ilil{ I nt(l i l t[nt

N tvel operati onal

r r lrr r r r r u1, l, r { ' ,I r lne r b u t e l i i a l e m o t o r u l u i p r i n c i p a l i n t i m p r r , t r t ( . t , r lr r c s iune a m i n i m d l a c a r e e s t e p o s i b i l d u l t i m a

9i hidr opneum at lce aut om at izirm i ecanice inst alalii, Maqini, '. auxiliar e m ot oar elor lansar ea pent r u special d) de la com pr esor ul de clasificare ' tubulaturile de 219. Conform normelor societS-tilor trebuie sd aibl o mica principal motorului aer comprimat pentru i;;;;;"; panti catre... de aer ; a) but eliile de lansar e bj valvulaPr inciPald ' de aer; c) distribuitorul d ) valvulaPilot fig A.17 sunt marcate cu
I

r' ) ,rrr rr' rrl )e r)tru u mp l e re a u n e ibutel i al i e motorul ui pri nci pal i n ti mp r t r:t) ()t.td e l a p re s i u n e a tmo s f eri cd; r ' ) s u frc re n pte n tru pri nci pal ie u m p l e re a b u te l i i l or motoarel or n ti mp de o o rd d e l a p re s i u n e a tm o s fe ri c d ; d) s u fi c i e np t e n tru u m p l e re a b u te l i i l or pri nci pal ie motoarel or n ti mp de o ora d e l a p re s i u n e a m i n i m dl a c areesteposi bi l d ul ti mamanevrd. 214. Supapa de siguranli montati pe fiecare trepti a corrlpresoruluinu permite cregterea presiunii in treapta respectivi peste P r es lune a d e l u c ru m a i mu l t d e ... a)l 0 6 ; b) 1 1 ; c)12, d) l 2 5 21 5 . B u te l i i l e p ri n c i p a l e d e a er compri mat sunt montate cu o . inc linar ed e .... a) 3 g rd ; b) 9 g rd ; c ) 1 5 g rd , d) 4 5 g rd 21 6 . P u rj a re ab u te l i i l o rd e a e r s e face... a) prin ambeleextrernitdti: b) m a n u a l : c ) a u to m a t : d) to a tec e l ed e m a t s u s 217.Butelia pentru lansareamotoarelor auxiliare poate fi umpluti: a) d e l a o ri c a re d i n b u te l i i l e p ri n c ipal e ; b) d o a rd e l a u n a d i n b u te l i i l e p ri n ci pal e ; c ) d e l a b u te l i a d e a e r s e rv i c i ; d) to a tec e l ed e m a i s u s 218. Buteliile pentru lansarea motoarelor auxiliare poate fi um plut d. . . a) d e l a o ri c a re c o m p re s o p r ri n c i pal; D) n u ma id e l a u n c o trl p re s op r ri nci pal ; c.1 d e l a c o mp re s o ru dl e a v a ri ed a cdare doudtreptede compri mare; 56

i'tl

a) 13 qi '14 ; b) 11 Ei 12 ; c) 119i13; d) 12 9i 14 f ig' A.17 este marcat cu rePerul"' 221.Com pr esor ulde avar iedin a) 1, b) 2, c) 3; d) 4

i1

rl
T e s ted e e v a ru a reo fi te rim e c a ni cimari ti mrN i ver operal i onal 222. supapere de siguranli ate buteriirorde aer ransare motoare aux iliar ed i n fi g . A.1 7 . Su n t ma rc a tecu reperel e. .. a ) ' 1 79 i 1 8 ; b )9 9 i 1 0 , c )1 0 q i 1 7 ; d )9 9 i 1 8 223. Care sunt instalaliile specifice navelor petroliere? a ) d e s c i rc a re a /i n c d rc a re ma d rfi igi mi i surarea ni vel ul ui i n tancurr; b ) e v a c u a re a gazelor d rn ta n c u r i l e de marfd9i pdstrarea uneipresi uni manometrice in tancr_rrile de marfd ; c) c u rd l a re a q i s p 6 ra re a ta n c u ri ror, i ncdrzi rea mdrfuri ror vdscoase: d ) to a ted e ma i s u s 224' care din condiliire specificate sunt impuse instaraliiror caracteristicenavelor petroliere? a) p re v e n i re ia n c e n d i i l og r i a p o l udriapei r de mare ; b) verificarea rapidda mdrfiila incdrcare/descdrcare; c) p reven irea degraddri i mdrfiitransportate; d) to a ted e ma i s u s 225' care din afirmaliire urmitoare exprimi cer mai bine rorul instalatieide marf5 gi a instalaliei de curilire? a) instalalia de marfd evacueazd cea mai mare parlea mdrfiiiar cea oe curdtire evacueazdultimul strat de petrol amestecat cu reziduuri u9 o a re ; b) instalatia de marfd evacueazd in totalrtate marfa iar cea de curdtire as i g u rd e v a c u a re a re z i d u ri l o g rre leastfeli nc6ttanculsd ri m6nd cui at; c ) i n s ta l a ti a d e ma rfde v a c u e a zjd umdtate di n marfi i ar cea de curdti re j u md ta te , c e a l a l td d) instalatia de marfd asigurdevacuarea intregiicantitdfi de rnarfdiar c e a d e c u rd { i re a s i g u rd s p d ra re a generard a tancuri ror de marfd 226' care din afirmaliire urmdtoare exprimi cer mai bine rorul instalatieide incdrcare/descircaremarfi? Fig A 17 de marfd 9i filtre ; a) PomPe I de cur d{ar e b; f ilt r e9r Pom Pe ,- , - , hidr ault c ; cu ser t arcom andat e lt t r " 9rvalvule cur dlir e de ' pom pe "j m ar f d oe por npe 9i d) elementului 5 din instalatia 228' Precizali denumirea 9i rolul preze nt at i in f ig. A. 17: solide a le care reline rmpuritSlile a) frltru pentru produsepetroliere elem ent ulul g"or "t iice sunt m ai m ar i dec6tochiur ile car ordr m ens, r ni geom et t t ce at e ciir ordim ensiuni I ir l, il car e r elineim pur it at ile. solide f ilt r ant ' elem ent ului iunt nr ai m ici decdtochiur ile lichide din produsele petroliere c) filtru "or"'"r"Jr-""'impurrtalire veht culat e; de pe in t ubulat ur ile pet r olier e pr odusele d) pom pa car e vehiculeazd Punteanavel
{i l+ F ^ h+ .

M asini, inst alalii, aut om at izdr im ecaniceqihidr opneum at t ce pet r olier ein por lul de dest inat iecu d ) de a debar ca pr odusele bor dulul mijloacele elementelor 2 9i 3 din instalalia 227 ' Precizali denumirea prezentati in fig. A.18 :

't

'l^..1

l'

j-'

59

5n

l llt

Ofiterimecanicrrnaritimi Nrvelopera(ional

z2r .iir"-",: (f(.f r()1rr;r rnstatatia prezentatd i" f,S.h-.iil" un transport de


a )1 , b \2 : c)3 ; d)4

Magini,

r inecanr ce aut om at izdr si hidr opneum at ice

marfd ?

a) 1, 2, 4, 9i9 deschise. .3, . 5 6 9i 10 inchise; b) 1, 4, 10deschise 2 inchisd ; c) 1, 2,5 qi 10 deschise 3 9i 4 inchise; gr avit alional. d) t oat evalvulele deschise 232. Fe r.lnpetrolier cu valvulele instalatieide nnarfdaclionate de la distanli auton'rat, acesteasunt acfionate: a) hidr aulic; b) elect r ic: c) cu abur ; d) diesel ; 233. La pet r olier e car e din ur m dt oar ele t ipur i de valvule funcl i ona cu com andi hidr aulicd: a) valvulacu vent ilde inchider e; b) valvulacu bild; c) valvulat ip f lut ur e ; d) valvur la cu un singursens 234. Pompele de strip sutrt pompe folosite la ; de m ar f d ; a) golir ea ult im ilor r est ur de i m ar f ddin t ancur ile de balastsepar at b) golir - ea cant it dtde i balastdin t ancur ile ult ir nilor ; de r eziduur i c) balast ar ea iancr r r r lor d) t oat ecelede m ai sus 235. Pompele de marfH sunt antrenatede : a) t ur binecu abur ; b) m ot oar e elect r ice; c) compresoare de marfd ; d) aqib 236. Ponrpelede strip in general sunt aclionate de: pom pelor; in car ner a a) m aginialt er nat ive cit abur m ont at e m a$ini ; in com par t im ent ul b) m aginialt er nat ive cu abur t nont at e c) motoareelectrice ; d) t ur binecu abur 237. La petrolierele noi compartimentul pompelor de marfi este ampl asa tin:

230. lnstala{iade marfd prezentati in fig. A.17 se numegte :

cumasistrard inerard lll::131"!i" 9: T"'.i3 ; 0,1 rnstaralie o: nru[i.ir"iJ iin,uru I'rli , c)instatalie ", il"di#"ia" o: comninata; 9y d) instatatie de T"rl3 marfd tara
,""girir_r". terminal?.,rt.J"rll, descircarea corectd a.mirfii

+::;:il._#ffi,:::"Tt[:,siil#]:"1?J3?,1",l1ii3i.ffi ;:,ll,i
%.r

ta instata{iade ta

!i
:r

tl+**iyr8 i+**iH8

*"';sa-4
-----..

{*i

r!"eni:#*

',"{;e

,'

li',h s, p r {$f
dl

{.r,fr
* '*".*i ; i Fitr: \ Eis;/.' Fl iisr?

.--"r;*-':#

i .i 1 ..

l]

rl::

jj

:: :G., *.
*.:;1."j,:-"_ I
cs

i'l-:'l;-

$:E ;8.1ii -{ trs

-J '{:r:-*

i SEiH i:ai:i-nr .#r.d , r:,::+ i:i

*:*;+-.--... *l
i}.*.rj..... pj_

ie :;r "- - "1 ' I

F i gA 1 8 6 ()

a) pr ovacom par t im ent ului m agini b) pupacom par t im ent ului m agini
()l

r, r , Lt , , , r l|. r r r , ( ) lt leI t - nec ant c t maritimi Nivel operational


r I,t r ( ) lltl) ,1t,,,, ,l ) Lt r ( :illiltl navei

m 9t hidr opneum at t ce aut om at izdr i ecant ce inst alat ii, M agini, a ) num ai| ; b) num aill ; c) atdt I cat gi d) nici | 9i nici 2 44. Pet r asee|edevent iI a! ie, conf or m pr eveder i|or societ it ilor de peretelui de clasificare se previd clpeli contra incendiului in apropierea trecere ce vor fi Prevazuticu ". de act ionar e; aut om at d a ) com andd din am belepa( i ale m anevr abile m anualede act ionar e b ) dispozit ive sau Punt ii: Per et elui qi inchis; deschis c) sist emde indicar e d ) t oat ede m ai sus 245. Ventilarea posturilor de comandd compart im ent ulde m aginit r ebuie pr evizut "' amplasate in

23 8 . T u rb i n e l " .d u j l y , s u n t a mpl asate i n comportamentutmagi ni deoareceaburur supraincdrzit ;i;;eratura ridicati cuprinsi intre: "; a) 2 2 0 g rd C _ 4 5 0g rd C , b) 5 4 0 g rd . C _ 2 5 0g ro c j c) .150 g rd C _ 1 7 0g rd C , d) 4 7 0 g rd C _ 5 SO g rd C 239. La petroliere pompele de marfi sunt folosite pentru : a) d e s c d rc a remd a rfi i ; b) i n c d rc a re a md rfi i , c ) b a l a s ta re a ,.d e b a l a s tata re a n c u ri l or de bal astseparat; d) t o a tec e l ed e ma i s u s 240. Daci o are-un hublou ( gritar de refulare)de 1S0x300 c are a e ru tc 9abi15 i rc u tdc u 3 ' m /m i n , c " re e" t" votumut de al r ce i ntr' i n a) 1 m3 /mi n ; b) 1 ,3 5m,/mi n ; c ; 2 ,0 m 3 /m rn d) 2,B m ' ' /m i n 241' Dacd o cabinS are un hubrou de 125 mmx300mm prin care aer urc ir c ur dc u 3 0 m /m i n , c a re e s te de aer i ntrat i n cabi na? " " i " -r r a) 1,1 2 5 m 3 /m i n ; b; 1,3 m 3 /m i n c j 1, 4 q ./;i ; ; d) 1, 8 m ' ' /m i n 242' canarerede ventiralie destinate pentru evacuarea vaporiror gi/sau gazeror cu risc oe exptozie prezintd pericor de incendiu trebuie si fie : ";;;;;

gT , #i

a) un m ijlocde vent ilalie; independent e ; de vent ilalie b) doud m ijloace e ont at e ; cu doudvent ilat oarm cj un t r aseude vent ilalie vent llar e de m r jloc un dj nu est enecesar de m agini t r ebuie si asigur e"' 246.Vent ilaliacom par t im ent elor pe m ar elint Et it d; de exploat ar e a) t oat econdi{ir le pe f ur t und; exploat ar e de condr liile bj t oat e m aQ inilor 9i c) alim ent ar eaadecvat Scu aer pent r u f unct t onar ea m axim e ; la caPacit at e cdlddr ilor m aqinilor9t f unct ionar ea eaadecvat d) alim ent ar 'capacit at ed cu aer pent r u . pent r u sigur ant a 9i conf or t ul m axim d 9i cdlddr ilort a ser viciu de oer sonalului de m agini t r ebuie sd asigur e"' 247.Vent ilaliacom par t im ent elor in pdrtile a) evacuarea gazelormai grele decdt aerul , acumulate inf er ioar ale e incdper ii 9i sub paiol; zona dieselb) evacuarea gazeto( mai grele acumttlate in gener at oar elor ; de in zona separ at oar elor gazelorm ai gr eleacum ulat e i; "uu. r "r "u ulei; com bust ibil 9i e la WC - ur t ur Atm ir osit oar de d) evacuar eigazelor 248. Aerisiri trebuiesc previzute la"' pent r r com - t bust ibil 9i m ar f d; a) t ancur ile

l a i eqrre ; c ) et a n g e l .ag a z eg i n u v o r fi ra c o rd ate ta c" n" Lte al tori ncdperi d) et a n g e l a g a z e9 i p o t fi ra c o rd a te fa uftori ncdperi " unafef" 243. Materialeledin care . t r ebuie s i f ie... I n e c o mb u s ti b i l i ._seconfeclioneazi canalele de ventilatie ll rezistentela coroziune 62

up? de rnchidere raiesrre; :l:l:::: ll ..u -dispozitive o) et a n 9 e ta a p d fd ra d i s p o z i ti vd ee t nchi dere

()l

Testede evaruareofileri mecanici maritimr Niveropera{ional b) ta n c u ri p e n tru ri c h i d eg i c h e soane pentru pri zerede fund gi c of e rd a m u ri c a res e u mo l uc u l i c h i d: c ) t a n c u ri l e p e n tru a p a d e b a l a s tg i apa tehni cd; d) n u s u n tn e c e s a re a e rrs i ri l e 249 ' T u b u ri red e a e ri s i rea reta n curi rortrebui escscoase pri n... a) p u n c te l e c e l em a i j o a s e; b) p u n c te l e d e mi j l o c ; c ) p u n c te l e c e l em a i i n a l te ; d) p u n c te l e c e l ema i a p ro p i a te d e tu bul atura de umpl ere.

cargotancuri ; d) t oat ecelede m ai sus sisteme de 254' La petroliere sunt folosite de obicei urmitoarele aeri si ri .. . indePendent ; a ) sist emde aer isir e com un; b ) sist emde aer isir e de tiP gruPat; c) sistemde aerisire d) t oat ecelede m al sus la o valoar ea 255.Supapade aer isir e( pr esiunevacuum )deschide de: suprapresiunii de aPd; a ) 1450m m coloanb de aPa; b ) 750 m m coloand de aPd; c) 2000 m m coloand de aP- ' d ) 200 m m coloand 256. Supapa de aerisire (presiune vacum) deschide vacumu lui de: de aPa; a) 700 m m coloand de aPd; b) 1500m m coloand de aPd' c) 2000 m m coloand de aP6' d) 200 m m coloand 257. OPritoarelede flacdrl sunt: pentru a care se monteazdpe tubulaturade ventilatie a) dispozitive or evenI t r ecer eaf |dcdr iI or spr ecar got ancdar nur est r ic( ioneaza la o valoare a

a) n u m a iI : b) n u m a il l . c) atat I c6t gi il ; d) ni c i | 9 i n i c i tl 251 . T u b u l a tu ri l ed e e v a c u a rea g azel or di n cargotancuritretrui e s d aibi lega tu rr c u .... l tu b u l a tu ri l e d e a 6 ri si re;l t tubul ai urade venti l ati e a altor incaperi a) nu m a i| : b) nu m a il l . c ) atd t I c i t 9 i l t ; d) ni c i I q i n i c i l l 252. sistemul de aerisire a cargotancurilor are rolul de a controla gi asigura dispersia gazelor de petrol formate in ... a) t a n c u ri l e d e ma rfd ; b) t an c u ri l e d e b a l a s t; c ) t an c u ri l e d e c o mb u s ti b i l ; d) s p a { ri l e de locuit 253. $istemele cle aerisire a cargotancurilor trebuie si satisfaci urrndtoarelecerin!e... a) s d a s i g u ree v a c u a re a p re s i u n i excesi r ve a vaporrl or de petroldi n c ar go ta n c u n ; 6-l

sunt reglate sii 258. Supapele de aerisire(presiune vacuum) deschiddat unci cAnd:

(r5

m aut om at izdr i ecanice 9i ht dr opneum at t ce inst alalii, M agini, <


,

de aer isir e , a ) suPaPe de f lacar d . b) oPr it or hidr aulic c) inchizdt or ; de Pr esiune d) r educt or 261" Scopul unui dr osel var iabil f olosit la un sist em hidr aulic, d) pre s i u n e a i n ta n c u ric re q tec u a proxi mati v 0,750 pestepresrunea at m o s fe ri c dg i a tu n c i c d n d p re s i uneascade cu 0,0g50 bar suo prestunea atmosfericd. 259. In situalia cind presiuneagazetordin cargotanc cregte: de la m ecanism ele cur ger eaI napola a) pent r ua im piedica act lonar e: pom peihidr aulice; supr aincdlzir ea b ) pent r ua im piedica 'pent r u m igcar e a capacelorde m agazii la de vit eza a r egla cj ider i ider i/ desch i n ch d ) pent r u a lim it a alim ent ar eacu ulei de capacelede m agazle neactionate 262'Car edinaf ir m aliileur m dt oar eexpr im Sce|m aibinecondilii|e pe care trebuie sd le indeplineascicapacelegur ilor de m agazii? 260. I n fi g .A .1 9e s te p re z e n ta t m o d u l de funcl i onareal unui /unei ... in t im pulnavigaliei ; et anqla apd 9i asigur at e a ) sd f ie inchise pr in de ap6 am bar cat e m asele pr ovenit e din t ensiunile b) sd supor t e v alur l; sau a cheresteleidaca se c) sd suporte greutatea containerelor i m bar cdPe capac; d) t oat ede m al sus, de r nai sus expr im Scel m ai bine condiliile 263.Car edin af ir r naliile instalaliile de aclionare mecanici a indeplineasci ce trebuie s5 le capacel orgur ilor de m agazii? facilda acestora ; a) sd asiguremanevrarea sd f ie r apidd9i sigur d; b ) inchider ea pent r u ea se f acd in deplind secur it at e cj inchider ea/ deschidersd o0eralorl; d ) t oat ede m al sLls 2 64. Capacelegur ilor de m agazii f or m at e din una sau r nai m ult e perechi de panouri sunl caracterizatede migcarea pe care o executd in Dupa acest criteriu distingem"" vederea inciriclerii/deschiderii.
r+}r*q

tircr,.:,r r
I :atF..t!4

rr.i,.,.
rrirr ftsj.:+ r ii

cu sim pldt r ager e; de t r anslalie a ) m igcar e ( r abat er e) de r ot af ie b ) m igcar e ; ( de Plier e); com binat d c) m igcar e d) t oat ede m al sus 265'Car eest edenum ir eagir o|u|elem ent u|ui4dinschem a prezentatdin fig. A. 20 67

F i g .A1 9 66

T es t ed e e v a l u a reO fi l e rim e c a n i c imari ti mi N i velopera[ronal

m 9t aut om at izdr i ecanice Ma g i n i inst alalii,

hidr opneum at t ce

r*^..-l

-irp&e

il

ii

'

i,;l'..,,Ii1::i i I .--": "' { L ; Li

tr ti
tl ii

!i l'i,,..: ______' --*;!:..*


i'-' Yl l;l :t\

,' ,i

i;

F i gA 2 0 a) c al e d e d e p o z i ta re p e c a re s u n ttra segi sti vui te gunrorde capacel e m aga z | , b) c al e d e d e p o z i ta re p e c a re s u n t a ngrenate rol el ede depozi tare are c apacu l ure i alizdnd rd s tu rn a re la ui ; c ) c aled e ma n e v rd p e c a res u n ttra s ecapacel e guri l or de magazrr ; d) c aled e m a n e v rd p e n trurd s tu rn a rea guri ror capaceror de magazi i 266. C a re e s te d e n u mi re a 9 i ro l ul el ementul ui 7 di n scherna prezentati in fig. A.20 ? a) v inc id e i n c d rc a rec , u c a res e a s i g u rd fortade tragere gi depozi tarea par am e d i e a c ti o n a re a c a p a c e l og r u r i l or de magazi e; b) vinci de incdrcarecare realizeazd lorta de ridicarepe verticalda c apac e l og r u ri l o r d e ma g a z i e ., c ) v in c i d e i n c d rc a re c a re re a l i z e a zd numai forl a ori zontal d pentru oept a s a re c aa p a c e l o r; d) v in c i u l d e i n c d rc a rec a re n u a re ni ci un rol ra deschi derea si r nc hid e rec aa p a c e l og r u ri l o r d e m a g a ztl 267^ c a re e s te d e n u mi re a 9 i ro rur el ementurui 14 di n cadrul schemei prezentatein fig. A.21? a) c ili n d ru h i d ra u l i c p e n tru d e p l a sareape verti cal 6a panouri l or c apace to.r b) c ili n d ruh i d ra u l i cc e c re a z d fo rl a necesardacti onari i panourrl or c apace to r; c ) dr s tri b u i to p e n trud rri .l a re hri d ra u l i c a ei ul ui ul ; d) dis tri b u i to ri d ra u l i c p e n trui n tre ru p erea h ci rcul ati ei ul ei ul ui 68 Fig A21 r olul elem ent ului 6 din cadr ul 268. Car e est e denum ir ea 9i in fig' A'21 ? schemei Prezentate la'l40bar : din inst alalie pr esiunea ce lim it eazE de sigur ant a a) supapa 13 dist r ibuit or ului ; pent r upr ot e1ar ea b) supapar : esigur an[ d pr esiunea lim it eazd sigur ant d) ( de pr esiunii c) supapa de lim t t ar ea ; la o valoar epr escr r sa -a m axim hdin inst alat ie necesar pent r ua asigur apr eslunea pr esr unir ; li; il; ; d" d) supapa 5 unger rPom i Pei 269' Car eest e denum ir ea9i r olul prezentatein fig' A'21 ? elem ent ului5 din cadr ul schem ei

*+iil

capace: de m anevr d inst alalia a) pom pade uleice r idicdpr esiunea. in inst alalie ; in uleiul venicut eazd b) pom pa i"oiiuut iuLitt e uleiul in "u cu debit uuiiuUitce vehiculeazd ner ever sibild c) pom pa inst alat ie;

69

Itr:;tc d e ev aluar e O f iler i m ec anr c i m a r i t t m i N i v e l o p e r a {i o n a l

mecanice 9i hidropneumattce automattz6ri instalatii, Magini, RASPUNSURI


NAVALE A. INSTALATII
lntrebare Raspuns
d d d

d) po mp a n e re v e rs i b i lc i u d e b i t c o nstantce rea| zeaza vehi cul area guri l or uleiirl r,ri i n i n s ta l a ti e l a p re s i u n e a n e c esard deschi deri capacel i or de m a g a z i i , 270. C a re e s te d e n u m i re a 9 i ro lul el ementul ui 13 di n cadrul schemei prezentatein fig. A.21 ? ' 14i n a) dis tri b u i to3 r 1 4c e re a l i z e a z a d i s tri bu!l a ul ei ul ui cdtreci l i ndru! f unc fi e d e m a n e v ra d e i n c h i d e re s a u d eschi dere; b) dis tri b u i toc r e re a l i z e a z d cdtre i n c h i d e rea sau deschi derea ul ei ul ui c ilind ru1 l 4: c ) dis tri b u i to 3 r/3 p e n trud i ri j a re a u l e i ul ui; ai l i n drul ui d) f ilt rud e u l e ip e n trup ro te j a re c hi draul i c 14 271. C a re e s te d e n u mi re a g i rol ul el ementul ui 2 di n cadrul schemei prezentatein fig. A.21 a) filtrude ulei pentrurelinerea aperexistente in ulei ; pompei b) f iltruc a re re ti n e i m p u ri td ti ls eo l i d edi n ul eipentruprotej area 5 gr a c e l o rl a te e l e me n te d i n i n s ta l a f i e , c ) f iltrud e u l e ic u e l e me n fi t l tra n t d i n si td cu porozi tatea de 1 mm ; ul ei uli n i nstal ati e l a o anumi td d) r ici to r d e u l e i p e n trua i n tro d u ce temperaturd

lntrebare

Raspuns
b b cl
c

lntrebare

Raspuns
a

2 3
4

3B 39 40
A1

a
d

5
6 7 B I

42 43
4)

c
a

75 76 77 7B 79 BO
B1

a b b
d

c b
d 0 a

d
C

82
B3
64

47

a c a lr c
c

10
1',I

a d
d
C

a
d d

4B 50
)l

B5
B6

12 13
11,

b 0 c c
c

5
6 11 B 19

52 53
55

c
C

B7 BB B9 90
9'1

b b o
d
d

b
c
C

s2
93 94
95 96

b a b
d c D
D

20 21 ?2 23 24
25

56 57 5B
59

c b
a

d
a

26 27 28
2"q

a
a

60 61 62 63
o4

97
c c

b
b

9B 99

b d d
c d
D

b d d
d b a a

100
101

c
d a c a

65
66

102 103
104

30 31 32 33 34 35 36 37 7(\

67
6B 69

105
106

o o d o
d

d b
c

70
71

b a
C

107
108 109 110
111

d b

72 13
l4

1l

T
T es t ed e e v a l u a reO fi te ri m e c a n i c im ari ti mi N i velopera{ i onal aut om at izdr i ecanice M agini, inst ala( ii, m 9i hidr opneum at ice

Intrebare

Raspuns
a
b d

Intrebare

Raspuns
a
d c

112 13
14

Intrebare

Raspuns
b b
d

150
151

,1BB 189

186 187

Intrebare

Raspuns
d
d

lntrebare

Raspuns
D

lntrebare

Raspuns
a a a a c

223 224 225 226 227 228 225 230 231 232 233 234 235 236 231 238 239

240
1t4

257
258

a
c

15
6

b d
c D c

152 153
1Fn

b
d

b a
C

a
C

242 243 744 245 246


247 248 249

259 260
la

7
1B
I

190
19'1 192 193
1AA

c d b
0 a

c a a
c

'15s
Jtb

d a c
d a

b b b b
C

262 263
264 265 266
/ot

o
O

120
1? 1

d
d a D c

157

158
159 160
d

122
t lJ

195
196
b b
d

d b
a

b c c

124
laF

197
198 199

a
C

161
tot toJ

a c a d
a

c
a b c

0 d

250 251 252 253 254 255


256

o c
d a

tl o

a c
d

127 128

164 '165
lbf)

b c

130
131
IJ1 IJJ

c
C

167 168 169

o
a

a
d

170
171

a
c

134

135
136

b c
c d a D a b

172 173
17 A

a a
b

r37
13 8 1 39 140
144

200 201 202 243 '244 245 206 247 208 209 210
211

268
a d d a
a

a o c b
d
f)

269

270 271

a a
a

d c b a c 0 d b
a d

175
ln

b a c
d

143
144 d
D

1/ 7 178 179 180 181


4 A')

212 213 214 215


lt5

c
d

?17
218
I )J

a
a

c o
d a d

145
1tR

a
a d a

147 148

c
c1

183 184 185

224
Lll

222

72

I :',)

/
Ir-'ste d e e v a l u a reo fi l e ri me c a n i c imari ti mi N i ver operati onal M aqini, t nst alat ii, aut om at izirm i ecanice 1; iht dr opneum at t ce

B, TUBULATURI SI ARMATURI

prezentata in fig. 8.1 va fi in a9afel construitiinc6t... 1.Valvula

Fig. 8. 1 a) pdr ghr ade m anevr dest e par aleldcu axa conduct eic6nd est e pe d axa conduct ei cdndest edeschisE . r 1- r L; hisa Ei per pendicular cdnd a valvuleise poat e r ot i suplim ent ar b) gar nit ur ade et angar e pr esiune pe or icar e par t ea dt scului valvulet exr st a ; c6nd est e cu sensulde cur ger e c) par ghiade m anevr aest e par aleld pe gi per pendr cular d sensulde cur ger e cdnd est einchisi ; deschisd poat ef i r ect if icat valvulei d) scaunul in fig. 8.1 este : 2. Valvula prezentatS p6r ghiei de m anevr a una sau a) deschisd sau inchisdpr in deplasar ea com plet e m ai m ult er ot at ii : p6r ghiei in sus inver s acelorde de m anevr a b) inchisapr in deplasar ea ceasor nlc , o r ot at ie com plet a; de m anevr a execut e c) deschisd cand pdr ghia pdr ghiei un sf er tde r ot at e de r nanevr d d) deschisd r apidpr inm igcar ea 3. Care din urmatoareleafirmati referitoarela dispozitivul din fig.

8.2 adevaratS?

71

75

|.:,lt' rJ r r ir v ir r uir r er of i[ er i m ec anic i m a r i t i m i N i v e r o p e r a f i o n a l

gi hidr opneum at ice aut om at izdr m i ecanice M agini, inst alalii, a) valvuldcu bildsi t ijd car ese r idici ; b) valvuldcu sertargi tijd care se ridicd; c) valvuldcu bilSgi disccar ese r idicd; pr inint er m ediul t ijei d) valvuldcu ser t arcar ese r idicS 6. Cet ip de valvulSest e indicat Sgn f ig. B. 3 ? a) valvuldsfericdde inchidere; b) valvuldcu ser t arde inchider e; c) valvuldde relinere cu ventil; de inchider e d) valvuld f lut ur e

F i g . B .2 a) dac dd i s c u l v a l v u l ee i s ted e te ri o ra it n treaga val vul a trebui e i nl ocui ti ; b) obturatorur aqezatin parteastdngdsus poatefi scos pentrua monta o conducta de sens inver.s daca supapava fi folositddreptclapetpilot; c ) c apa c u d l e te rmi n d i n a l ti m e a d e ri d i care a cl apetul ui : d) numa i d i s c u r c ro p o tu rup i o a te fi scos pentru a fi i nrocurtsau r ec ond i !i o n a t. 4. Deplasarea conductei de abur, ca urmare a schimbariror , de temperaturS,este cel rnai bine preluatdde: a) r ac ord u ri d e c u p l a re ; b) c om p e n s a to d rie d i l a ta ti e : c ) gar ni tu ri m e ta l i c e e l a s ti c e ; d) s upo rti ri g i z i 5. Ce tip de valvulS este indicatd in fig. 8,3 ?

cu un sistem este prezentatd T.Valvulacu sertar indicati in fig. El.3 de etangarela tija formata din : r ot at ivd din doua piese; a) gar nit ur d m ecanicd i b) gar nit urinelar e din cauciuc ; externd; c) conductdde etanqare pr inst r 6nger e i oi, inelar e, ce et angeazd d) gar nit urm 8. Valvula A din f ig. 8. 4 pr ezint dscur ger i de f luid pe lAngavent il. Pentru reparareadefectiunii trebuie sd:

Fig. B. 4 capacAit ijd; int r egul ansam blu a) inlocuim 4 si 5, a p o l b) scoatemroata de manevrd,sd scoatemcomponentele in or dineinver sd; com ponent 6 a gi sd r easam bldm sd inlocuim gi si inlocuim scaunul valvula c) dem ont dm ; gi cu cor pulvalvulei gi sd inlocuimscaunul valvula d) dem ont dm 9. Secliunea flangei indicati cu D in fig. B.5 reprezintS: F i g . 8 .3 76 77

Y
r . s t . d e e v a ru a re o fi fe rim e c a n i c imari ti mi N i ver opera{ i onal gi hidr opneum at ice aut om at izdr m i ecanice M agini, inst ala{ii, b ) cupr u; c) f ier ; d ) t oat ede m ai sus 14. Gauza avarierii prin coroziune a levilor unui schimbator de calduri poate fi : inalta ; a) temperatura b) murdarirea levilorpe parteade apd ; c) vitezaexcesivd a apei de racire; de caldur d r edus d ) t r ansf er F i g .B.S a) f lan g dc u i z o l a l i e d e p o rte l a n ; b) f lan 9 5 c u mu fa 9 i s u d u rac i rc u l a rd ; c ) f lan g dd e l a mi n a re ; d) flangdfiletatd. 10. O s a g e a tdi mp ri m a td p e c o rp u l unei val vul e,i ndi cd : a) dir e c l i a d e d e p l a s a re a o rg a n u l ud i e i nchi dere ; b) pozitiainchis; c ) poz i l i a deschis; d) direcliade curgere 11. Ot u b u l a tu rH s e i d e n ti fi c l p rrn : a) diam e trun l o mi n a l 9 i g ro s i m e ; b) diam e true l x te ri oq r i l u n g i me ; c) diametrul interior gi diametrul exterior ; d) diame trun l o mi n a 9 l i lungime. 12' Din punct de vedere functlonar o conductd poate fi studiat func{ie de : a) pr es i u n e a nominald ; b) debitu n l o mi n a l ; c ) t em p e ra tu ra nominald , d) v olum u ln o mi n a l 13. Care din materialele enumerate au fost folosite pentru fabricarea levilor cu greutate standard cu pereli ingrogati gi dubl u ingroga!i? a) plas ti c ; Fig. 8. 6 15. O muf5 de leavi este folositi intr-un sistern hidraulic ai are scurgeri. Pentru a opri scurgerile ar trebui sI : piulilam uf ei; e sd st r dngem a ) t inemsist em ul in f unct ionar gl b) inlocuim am dndoua levilespar t e9i s6 le ajust am; piulila gi sd f olosimnum aio cheiepent r ua st r dnge c) opr im inst ala[ ia mufei : gi sd f olosimdoua chei pent r ua evit adet er ior ar ea d) opr im inst alalia levilorcand strdngem. 16. f evile unui sist em hidr aulic'vor f i f ixat e la f iecar e 1. . . 't , 5m pentru a preveni : a) cavitafia excesiva ; si contraclia b) dilatarea levilor; gi pr esiunilor pulsat or li pe la m uf edat or at e vibr af iilor c) scur ger ile ; pr esiunii f luidului cur bur ilor d) indr ept ar ea levilorla aplicar ea 17. Gare din urmatoarelefiguri prezentatein Fig. 8.6 aratd metoda incorectd pentru montajul unei tubulaturi hidraulice?

tr

i_o

fr-fl-

fi=::.::rff
B

78

a) A; b) B; c) C; d) D t9

T es t ed e e v a l u a reOfi te ri m e c a n i c im a ri ti mi N i veloperati onal 18. Un v e n ti l d e i n c h i d e rei n s ta l a tp e o tubul aturi trebui e si : a ) fi e fo l o s i ti n p o z i fi e maxi md; d e i n c h i dere sau deschi dere t s tu rn a,t b ) i n s ta l a rd c ) fo l o s i tn u m a ii n i n s ta l a l i i ld ee abur ; d ) fo l o s i tp e n trum o d i fi c a re sau a regl area debi tul ui . gi a tubul aturi l or hi dnaul i ce 19. I n p ro i e c ta re ae c h i p a m e n te l o r se c ont de m i n i m i z a re a tu rb u l e n l e l o r fl ui dul ui hi draul i c, acestea ! ine c auz ind : a ) v i b ra fi a m o l e c u l a ra a l i c h i dul ui ; b ) p i e rd e ri d e e n e rg i e ; c ) v a ri a l i in ra ria l e p re s i u n i;i d ) d i s tru g e ri mecanice a l e v a l vul el or de comandd 20. Ca re d i n m a ri mi l ed e te v i e n u m e ratenu sunt fol osi te i n mod curent? a ) 3 ,8 l o l i ; b ) 1 1 2 l o l i ; c ) 5 /8 lol i ; d) 3/4 l ol i 21. Mirirnea secliunii transversale a tevilor cu diametru de peste 300mrn este data de : a) dia me tru li n te ri o r;b ) g ro s i me aperel i l or;c) di ametrulnomi nal ; d) diame trufi l l e ta t 22. M a ri m e a s e c l i u n i i tra n s v e rs a l ea l evi l or cu di ametru cupri ns intre 4mm si 300mrn este data : p e re l i l o r; b ) d i a me tru lnomi nal ; c) di ametrul a) r ez i s te n l a exteri or; d) diame trufi l l e ta t 23. Scipirile excesive gi distrugerea prematurl a garniturii de etangarea tijei unei valvule au loc ca urmare a : a) desc h i d e ri i p i d ea v a l v u l e ; ra i b) inle p e n i ri via l v u l e i n p o z i l i e i n c h i s d; c ) f luid u l uc i e c u rg ec u p re s i u n e re d u s apri ntubul aturi ; prea mari sau a zgdrieturilor pe tijd d) rugozita{ii existente 24. O valvuli cu sertar intoarsi (tija valvulei orientatd in jos) se poate uza mai rapid decAt o valvuli similari instalati in pozitie normald (tija valvulei orientata in sus) deoarece : g re u ta te a) int r e a g a a s e rta ru l ua i c l i o n eaza asupra ti j eival vul e ,

m aut om at izdr i ecanice inst alalii, M agini, 9i hidr opneum at ice a ce sus{in bucaa im pingat oar e b) asupr a piulilelorpr ezoanelor mai mare ; o presiune presetupei aclioneaza valvulei depunerin i capacul ; c) se acum uleaza nu va aderain mod corectla tija valvulei. d) garnitura 25. La petrolierele unde se folosesc valvule actionate manual indicatorul de pe tija valvulei ne arati : vent ilul t ot alaa cur seisalea par cur s , din lungim ea a) ce pr ocent de oxigendin tanc ; b) con[inutul valvula; c) cdteture a fost deschisa de uleidin t anc. d) nivelul 26. fevile gi tuburile noi ce urmeaza a fi instalate intr-un sistem pot fi degresatein siguranta folosind : a) benzind ; b) apd cu detergent ; de carbon; c) tetraclorurd d) un solvent 27. Tubulaturile instalaliilor de api potabil5 montate la bordul navelortrebuie sa fie : lunarcu un compusclorurat; a) dezinfectate instalalii de toate celelalte b) independente ; interioare coroziunii , cu cadmiu pentruprevenirea c) cdptugite d) spdlatede fiecaredatd cdnd se ia apd potabildla bord' 28. Fittingurile folosite pentru a inchide capetele levilor se numesc : a) capace; b) coturi; c) teuri ; d) inchizatoare.

29. Tubing is sized bY : a) allowedworkingPressure; b) cross sectlonarea; c) lenght; diam et er . d) nom inal 30. The size of flexible hose use in a hydraulic system is indicated by:
a) b) c)

of t he t ub; t he insidediam et er f oundon t he "skin"of t he hose; desibnat ion t he num er ical a coloron t he ar m or ; 81

80

r
Testede evaluare Ofiterimecanici maritimi Niveloperational d) t he th i c k n e s s o f th e tu b ew a l l 31. Gate valves should not be used for throttling as: a) b) c) d) the pressure drop will be exessive; air b u i l d i n g willdevelop; t he i n s ta l l a ti oo nf a n e q u a l i z i n l g i new i l l be necessary; wire drivingof the disc will result. m aut om at izdr i ecanice inst ala{ii, M agini, 9i hidr opneum at ice

RAspulrtsuRt B. TUBULATURI 9l ARMATURI


lntrebare Rispuns
q

lntrebare
1
t+ ,|4

Rispuns

lntrebare

Raspuns
a

32. Which of the listed materials have been used to manufacture piping available in standard weight, extra strong, and double extra strong wall thickness? a) plastic; b) c o p p e r; c ) ir o n ; d) all th e a b o v e 33. Which the following statements is correct regarding grades of pipes? a) stainless in four generalgrades; steelpipe is manufactureted b) br a s sp i p ei s m a n u fa c tu ra te in d th reecommongrades; c) copperpipe is manufactureted in two common grades; d) the term "extra strong"is normallyassociated with schedule160 steelpipe 34. Which of the pipe materials listed has the best resistanceto internal and external corrosion? a) b) c) d) cast iron pipe; cast steelpipe; s p i ra lw e l d e dp i p e ; c e n tri fu g a cla s t p i p e

1
z

25
to
q

d
p
o

4
q

to

27 28
ZY

17
b d b

o
a h

d
n
f,

7 8
I

18 19
lv

30 31 32
2?

10 11 12

o
a
L

21 22
1'r.

b
d

34

24

82

tt3

Testede evaluare. Ofilerimecanici maritimi Niveloperafional

qi hidr opneum at ice M aqini, inst alalii, aut om at izdr m i ecanice

c.

PoM PE9r CO M PRESO ARE

1. The name of the component no.2 (fig.C.1)is: a. cr own;b) r ing;c) blade; d) st at or .

5
6 Fig Cl 2. The specific rotation of the centrifugal pump with normal rotor
ls:

a) higher t hent he specif ic r ot at ion of t he axialpum p; b) equalwith the specificrotation of the axialpump; c) lowerthen the specificrotationof the axialpump; d) higheror lowert hent he specif ic r ot at ion of t he axialpum p 3. The other name of the specific rotation is: a) characteristic rotation; b) kinem at ic r apidit y; c) dynam icr apidit y; d) char act er ist num ic ber 4. u{ is:

a) t he r elat ive inletvelocit ie; b) the relative outletvelocitie, c) t he per ipher al velocit ie due t o t he r ot at ion on t he cir cle wit h r adius R, . d) the peripheral velocitie due to the rotationon the circlewith radius Rz. 84

tt5

. l e rim e c a n i c imari ti mi N rveloperal i onal ' T es t ed e e v a l u a reOfi 5. wr is: lnletvelocitie; a) the relative outletvelocitie; b) the relative circlewith tn" p"iipn"ral velocitiedue to the rotationon the "1 ra d i u sR r, on the ci rcl ew i th d u e to the rotati on l e l o c i ti e d ) th e p e ri p h e rav ra d i u sR z can be The fundamental equation of turbo machine 6. written in the form:
a) H u, ' = l' l 2v u, - I llv r t i
xr F/- i- v )rrrl

M agini, inst alalii, aut om at izdr i ecanice m gi hidr opneum at ice 10. In series-conectionof centrifugal pumps we,ll have:

a) Q" =O. + Qz; b) H" = H, c) H" d) H,


- If - L r11.
--l

+ H ,;

11. The expression of the instantaneousflow for a piston pump is:

11,;-rll
29

tr._ tti,
29

"t-t';.
29

r \ a ) o = P"( r u 4 [ "* z.sjnzr);

c) H,", = KY,,,,i /\ dl ll , , = .9t/: l',. - tt l',,t) ' can be writtenin of turbo machine equation 7. The fundamental
the form:
a) H, " = ll1v r . - I t r v r t l

b)C -+"

y + Lr;n zy), sin


)ri"zr),

c) e =d'r'rr("in,n

a) e='l G^r.L,^r4
12. Pumps with sprocket wheels are classified by the profile of sprockets:
a) st r aight or slant ing; b) evolvent ic or cycloidal; c) external or internal; d) low,m ediumor high gear; 13. Pumps with sprocket wheels are classified by the type of a) st r ar ght or slant ing; b) evolvent ic or cycloidal; c) external or internal; d) low,m ediumor high 1 4. Pumps with sprocket wheels are classified by the sprocket posi ti on: a) b) st r aight or slant ing; evolvent ic or cycloidal;

t'l - v'' r,'; - rn'; | + rr- - rrl + -; r,rH -- ; v t" .


Zg Zg /\ c )H ,, = g (l r.u ' ,,. -tttt' u ,l i Zg

d) Y,,, = lt21) u. -- ll J u) ' of network The term Hs founded in the expression c har ac t er i s ti c ,H = H .' K ,Q t, i s : 8. a)staticPressure; b) staticenergy; c) staticload; e n e rg Y' d ) s P e c i fi c 9. We prefer centrifugal pumps with:

a) fr:.>900; b)Fz=90": c )F z < 9 0 ' ' ; il F . = 7 2 0 "


86

tt7

T es t ed e e v a l u a reO fi te ri me c a n i c im ari ti mi N i veloperati onal c) d) external or internal; l o w ,m e d i u mo r h i g h

M agini, inst ala[ ii, aut om at lzdr i ecanice gi hidr opneum at ice m c) pasulelicei t; d) coar dapr of ilului paleieliceiI 23. La legareain paralel a unor pompe centrifuge vom avea: a) Q , =Q r +Q . iq H"=H1+H"; c) H, =H, ; H, =Ht ' 24. Din punct de vedere al pulsaliei debitului: a) sunt m ai convenabile pom pele cu num drpar de pist oane; b) sunt m ai convenabile pom pele cu num drim parde pist oane; c) nu ar e im por t anld num dr ul de pist oane; d) sunt m ai convenabile pom pele cu pist oane axialedecdtcelecu pist oane r adiale 25. I n5lt im eade aspir af iea pom pelorcent r if ugenu est e dim inuat i de cregterea: a) alt it udinii; b) t em per at ur ii f lr - r idului; c) t ungim iiconduct ei de aspir af ie; d) pr esiunii at m osf er ice

15. Pumps with screw are classified by the shape of the thread: a) b) c) d) cycl re c ta n g u l a r,tra p e z o i dal , oi dal ; s tra i g h t, s l a n ti n g ; external, internal; l o w ,h i g h o)

16. Pumps with screw are classified by the number of rotors: a) one,two or more; b) two or more; c ) s i n g l eo r mu l ti p l e ; d) single, o d d ,e v e n , 17. The theoretical maximum suction height of centrifugal pumps is for water: a) 1 b a r; b ) 7 6 0 mm; c ) 10,33m, d) 105N /m:

18. The suction height of centrifugal pumps cannot be: a) ; more then 1m; d) more then n e g a ti v e ; b ) p o s i ti v e c) 1 0 ,3 3 m

26. Momentul total de torsiune al unei pompe cu pistoane radiale nu depindede: a) excent r icit at ea pom pei;b) unghiulde pozit ie ; al pist oanelor c) vit ezaunghiular d;d) f or t at angen( iali T 27. Pulsaliadebit ului unei pom pe cu pist oane r adialeavAnd un numdr de 2k+1 pist oane: a) est em ai m ar eat uncicdndavem k pist oane r ef ulant e; b) est em ai m ar eat uncicAndavem k+'l pist oane r ef ulant e; c) nu depinde par sau im parde pist oane de num dr ul r ef ulant e; d) depinde de vit ezaunghiular d 28. Pulsalia debit ului unei pom pe cu pist oane r adiale depinde de: a) num dr ul de pist oane; b) vit eza unghiular d;c) diam et r ul pistoanelor; d) unghiul)r dintrepistoane

19. Th e n a me o f th e c o m p o n e n t no.4 (fi g. C .1) i s: d) stator a ) c ro w n ;b ) ri n g ,c ) b l a d e ; 20. The name of the component no.9 (fig. C.1) is: d) stator a )c ro w n b ; ) ri n g ;c ) d i ffu s e r;

21. In the relation A, =

ru {t+.
o'
1I

e ).,s1n {), , used to calculate the

instantaneousflow of a pumps with radial pistons, is missing: a ) r/J; b )v , c )2 , d ) p 22. Energia specificd a pr opor lionali c u : a) b) unei pompe axiale este invers

I
Ittt

vitezamediela infinittl'.. ; vitezaperifericiu;

29. I n f ig. C. 2, r eper ul1 r epr ezint d: a) apar at ul r edr esorb) ; apar at ul dir ect orc) ; elicea; d) pr eset upa. lt9

Testede evaluare Ofilerimecanici maritimi Niveloperalional 30. In fig. C.2, reperul 3 reprezintd: a)aparatul redresor; b) aparatuldirector; c) elicea;d) presetupa.

-_

qi hidr opneum at ice m aut om at izdr i ecanice inst alalii, M agini, a) 0, b) z; c) ( p, d) p

34. Una din urmatoarelepompe nu este volumici: a) b) c) d) cu gur ub; Pom Pa pom Pacu m em br and; cu roti dinlate; PomPa pom PaaxialS reprezintS:

35. La pompele centrifuge unghiul p,

vz 9i uz ; dint r e a) unghiul wz 9i uz; dint r e b) unghiul v2Eiu2; dint r e unghiului c) suplem ent ul wz 9i uz dint r e unghiului d) suplem ent ul 36. Deosebireadintre suflante gi compresoare consta in faptul c5: a) b) c) d) Fig C2 31. in i l l i m e a ma x i mi d e a s p i ra tie a unei pompe centri fuge nu depindede: a ) p re s i u n e a b a ro me tri c S ; b ) p re s i u n e a d e v a p o ri z a r e a fl ui dul ui vehi cul at; p o mp e i ; c ) p u te re a e i d ra u l i c e p e conductd d ) p i e rd e ri l h 32. TurbotransmisaaFotinger este un sistem hidropneumatic de t ip: a) b) c) d) h i d ro s ta ti c ; h i d ro d i n a m i c ; s o ni c ; manual de com pr esie; int r et r ept ele nu au r dcir e suf lant ele incom pr esibil; gazulpoat ef i consider at la suf lant e f luidugor ; gazulest econsider at la suf lant e r naim ar e decit1'1 au gr adulde com pr esie suf lant ele

37. Yu. reprezinS: t eor et icd; a) sar cina b) pr esiuneat eor et icd; teoreticd; c) energiasPecificd d) putereateoreticS, fundamentalSintre ventilatoarelecentrifuge gi cele 38. Deosebirea axiale consti in faptul ci: a) b) c) pr <900; la cele centrifuge F, ,90't , iar la celeaxiale la cele centrifuge 1,1 , = llr', 2 > ttr, iar la cele axiale11 la cele cent r if ugev\ =7t t +wl t 1 * u1+wl'' , iar la cele axiale

33. Termenul care lipsegte in re l a{ i a debi tul ui pompel or cu pistoane radiale lzlt ^ U n ,,r :--2 e tl ^ ,e s te :

cl) la cele centrifuge Qt = 90" , iar la cele axiale a1 +90( ' 9l

460

90

T es t ed e e v a l u a reOfi te ri me c a n i c imari ti mi N i veloperati onal 39. P ri n c i p i u lp o mp e i d e v i d c u i n e l l i chi d este cel al unei pompe: a) a x i a l e ; b ) c e n tri fu g e ; c ) c u c a n a ll a te ra l ; d) volumice 40. in e c u a l i a c a re d e s c ri e c o m p o r tareadi nami ci a unui ci l i ndru pneum at ic
(Jt termenul Fao reprezintd:

m aut om at izdr i ecanice inst alalii, M agini, 9i hidr opneum at t ce


I.l?v u"

45. Sarcina teoretici a unei turbopompe -11.-,

cdnd:

a) ilt =900, n) a2 =90t ', c) dt = 0; d) d. - 0 46. Prin ajutajut 1 al ejectorului din fig. C.3 intrS: aer a) f luidulde pom pat ;b) f luidulm ot or ; c) am est ecul abur - aPe api; d) am est ecul

nr =

, lt x

= 1) rJr - /),S , -1),,.9, -(F',,,, + k x l_ (' , , :

,tw
dt

- lt , -T , lr, ,

a)sumaforlelorde frecare; b ) fo rtai n i l i a l d d i n a rc ; c) forla de presiune; d) for[ade rezistenld 41. La maginile pneumatice !! = corts tan / caracter izeazi

t
?) lt,, =

Fig C3

proces: a )i z o te rm; b ) a d i a b a t, c ) p o l i trop; d) i zobar 42. Lucrul mecanic specific total este egal cu lucrul mecanic al c om pr im dr ii la c o m p re s o ru lc u p i s to n i d e a t a cdrui compri mareeste: a)izolerm6; b) adiabatS; c) politropd; d) izobard 43. C i l i n d ru lfi n a l a l u n u i c o mp re sorvol umi c cu mai mul tetrepte de c om pr es ie a re , fa !5 d e p ri mu l c i l i n d ru (i n care se face admi si a), un v olum : a )ma rma re ;b ) m a i m i c ; c ) egal ;d) mai maresau mai mi c 44. La o pompi cu pistoane axiale se noteaz6: rt - t?za cercului pe c ar e s unt d i s p u s e a rti c u l a l i i l e s fe ri c ea l e bi el el orpe di scul i ncl i nabi l ;rz - r az a c er c ulu i p e c a re s u n t d i s p u g i c i l i n dri i i n bl oc: a - unghi ul de inc linar eal dis c u l u i . C u rs a p i s to a n e l o rv a fi : a )h = rl Si n a ;

47. Put er eaut ilSa eject or uluise obline din r ela! ia( f ig. C. 4) :

n)ll, =
c) I),, d) [',,, =

dQ,

b) h- /'"sina; c) h=2rrsina; d1h= 2r" sina


92
L)3

:f
Testede evaluare Ofilerimecanici maritimi Niveloperational

gi hidr opneum at ice inst alalii, aut om at izdr i ecanice m

t
Qo

F i g .C .4 48. Fig. C.5 reprezinti o: a ) p o m p da x i a l S ; b ) p o m p i c u p i s to a n e a xi al e; c ) p o m p dc u p i s to a n e ra di al e cu aspi rati e exteri oard; d ) p o mp dc u p i s to a n e ra di al e cu aspi ral i e i nteri oard.

Fig CG 50. La o pompi cu roli dinfate, aspiralia se creazi la: a) int r ar ea dinlilor in angr anar e; b) iegir ea dinlilor din angr enar e; c) depinde de t ipul angr endr ( iiext er ioarsau d int er ioar d) ; d) depinde de pr of ilul dant ur ii 51. Care din urmatoarele condilii va impiedica o pornp6, de la bordul navei, sa realizeze inallimea maxima de aspiralie? a) scurgerile existente la conducta de aspiralie; pr in f r ecar eca ur m ar ea unei pom pe cu dim ensiuni b) pier der ile necorespu nzatoare; de c) gazele sau vapor iidegaja{i din lichidca ur m ar ea unorcader i pr esiune m ai m ar i decdtnor m al; d) t oat ede m ai sus 5 2. CAndcom ut im aspir aliade la un t anc de api dulce la alt ul,daci pompa se dezamorseaza trebuie: a) sa sl6bimgar nit ur a m ecanica; pom pei, b) sa aer isim car casa c) sa verificam filtrele de pe refulare; d ) t oat e. de m ai sus 53. Rotorul indicat in fig. C.7 este un exemplu de:

Fig C5 49. Momentul rezistent al unui piston dintr-o pompd axiali este dat de expresia (fig. C.6):

a) F sinarr sinrp. fi Trr; c.) //ri , q Fp

94

95

r
me c a n i c imari ti mi N i veloperal i onal T es t ed e e v a l u a reOfi te ri m 9i hidr opneum at t ce aut om at izdr i ecanice inst alat ii, M aqini, -

Fig C7 a) r ot orcu p i s to na x i a l ; b) r ot orvo l u m e tri c ; c) rotorcentrifugal; d) r ot ord e In a l tap re s i u n e 54. Gare din urmatoarele afirmalii este adevaratH referitor la refulareaunei pompe volumice rotative: i, c; ma xi maa prestuni teoreti v a l o a re a a) nu ex i s tal i mi tdp e n tru a , o re ti c : b) es t ea u to a mo rs a b i l te printr-o supapd excesive la presiuni pornpei trebuieprotejatd c) refularea de s igu ra n [a ; d) t oat ec e l ed e m a i s u s 55. BucAa axului, pentru pornpa prezentata in fig' C.8, este identificatade componenta notata cu: a) 1a; b ) 1 7 ' ,c )2 7 ' , d )6 8 56. Componenta B a pompei prezentatain fig' C'9 este:

\r

a) pr eset uPa, b) bucgade et angar e; 96

()7

_-T
qi hidr opneum at ice M agini, inst alalii, aut om at izdr m i ecanice 62. Care este dispozitivul indicat a fi folosit pentru a menline un ajustaj alunecator intre inelul de etangarerotativ si fix? a) dint esi canalde pani: b) arc; c) bur duf ; d) inelde et anqar e. 63. Rulm ent iipom pei din f ig. C. 9 sunt lubr ef iat ide: pr esur izat a) un m ic sist emde unger e aut onom ; b) gr esor ; c) pr in r ot ir ea inelelor in baiade ulei; pr inpicdt ur i d) unger e 64. Cdnd se demonteazdun rulment cu role de pe axul pompei fo{a extractorului trebuie aplicata pe: a) inelulext er ior : b) caleade r ular e; c) inelulint er ior ; d) coliviar ulm ent ului 65. Car e din ur m at or ii t er m eni sunt ut ilizat i pent r u a indica presi u nealichidului la int r ar e in pom pi: a) inalt lm e de aspir at ie; b) pr esiune de pom par e; c) pr esiune de r ef ular e; d) pr esiunea hidr ost at ica t ot ald 66. Daca pom pa unui sist em hidr aulic pr oduce un zgornot slab in timpul functionarii aceasta reprezintS: a) o scur ger e de lichidin t im pulf unclionar ii; b) aer car et r ecepr in pom pa; c) lichidhidr aulic cu im pur it d{i; d) o alunecare interna in exces 67. Verificarea la cavitalie a unei pompe cu angrenaje (ce va fi indicata de o uzura specifica) se va face: pom pei, a) in lungulpar liide aspir alie a cor pului pom pei; a cor pului b) in lungulpar liide r ef ular e pom pei; c) la per if er ia super ioar gi d inf er ioar a cor pului pom pei angr enaje sim ilar e cor pului cdndsuntf olosit e d) pe t oat aper if er ia
nr r nala nrininala

Testede evaluare Ofiterimecanici maritimi Niveloperational c ) buc g aa x u l u i ; d) ineld e c o m p e n s a re a u z u ri i . 57. inaltimea statica de aspiralie a unei pompe este diferenla de inal!ime intre: a) plan u l d e re fe ri n l d a l p o m p e iq i n ivel ulsuprafel ei l i berea l i chi dul ui c dnd su p ra fa { a pompei ; l i c h i d u l ue i s ted e a s u p ra b) plan u ld e re fe ri n l ia l p o mp e i9 i n i v el ul suprafel ei l i berea l i chi dul ui ?n t anc uld e a s p i ra l i ec , 6 n d l i c h i d us l e a fla sub ni vel ul pompei ; c ) plan u ld e re fe ri n l d a l p o m p e ig i n i v e l ul de reful are a pompei ; d) niv e l u d l e l i c h i di n tres e c l i u n e a d e a spi ra{i e si secl unea de reful are 58. Gare din componentele urmatoare sunt comune tuturor tipr.rrilor de pom pe: a) c ar ca s a i n fo rm a d e s p i ra l d s i ro to rul ; b) pr op u l s o ru l s e ij e c to ru l ; g i fl u i d u lre fu l at; c ) m oto ru d l e a n tre n a re d) t ur b i n as i p i s to n u l 59. Care sunt avantajele principale ale pompelor centrifuge comparativ cu pompele cu piston? a) pr es i u n e a m a re d e re fu l a re a p o m p el or permi te centri fuge o mdri rea v olum u l ud i e fl u i dp e u n i ta te a d e ti mp c omparati v cu o pompacu pi ston, b) pom p e l ec e n tri fu g e sunt capabile s d pompezemai mul t fl ui d dec6t pompelecu pistoncu aceeasigreutate; c ) pom p e l ec e n tri fu g e e l i mi n dp i e rd e ri l e de l i chi dpompati n ti mp ce l a pom pe l e c u p i s to nn u s e i n ta m p l a a c e stl ucru; d) pom p e l e c e n tri fu g e pe conductel de a u p i e rd e ri h i d rul i ce e reful are mai m ic i de c d tc e l ev o l u m i c e 60. Care din urmatoarele afirmalii, privind cuzinetii cu metal antifrictiune montali pe pompe, sunt adevarate? a) inelu li n te ri otre pe ax; r buie s a fi e l i b e rs d s e roteasca b) inelulexterior trebuiesa fie libersa se roteasca in carcasd; c) centra.lul nu este un factorcriticla montarealor; p e a x u lp o m p e i n m o d u zual . d) s untp re s a ti 61. Flansa de refulare a pompei din fig. G.9 este indicata de litera: a) A ; b )B ; c )C ;d )D

9tt

99

r
T es t ed e e v a l u a reOfi te ri me c a n i c imari ti mi N i veloperati onal 68. Debitul unei pompe centrifuge, cAnd funclioneazS la vitezi constantS,va descregtedaci vom mari: a) v olu m u ld e re fu l a re a l p o mp e i ; b) pr e s i u n e a d e a s p i ra ti e a pompei; c ) t ur a ti ap a s c u p a s a p o mp e i ; d) joc u l ro to ru l up i ompei 69. O mlrire a toleranlelor rotorului intro pompa rotativi va avea ca efect: p re s i u n id i e re fu l a re ; a) m a ri re a b) m icg o ra re d a e b i tu l up i o mp e i ; c ) m r cg o ra rec aa v i ta ti ep i ompei; o c u l u is e g me n tu l u d) m ic g o ra reja di e contrapresi une 70. Care dintre urmatoarele operalii trebuie urmate pentru prevenirea supraincalzirii si zg6rierea arborelui dupa inlocuirea etangirilor? a) s t r 6 n g e re u a g o a ra a g a rn i tu riiin ti m p ce pompafuncti oneazS ; b) ung e re a inelulud i e e ta n g a re c u u lei de ci l i ndri i nai ntede i nstal area uneig a rn i tu ri n o r, c ) s t r d n g e re g a m a x i m u msi apoi sl dbi rea l or ugor; a a rn i tu ri l ol r d) invdrtireapompei ugor qi aplicareade ulei pe arbore pdna cdnd gar nitu ri l s ee a g e a z d 71. O pompi este definiti ca un dispozitiv care: p re s i u n e ; a) pr o d u c e A la b) intro d u c e e n e rg re u n u i fl u i d p e n trua se depl asade l a nrvel ul niv elu B l , a deplasa l i chi dul c) creeaza v a c u u mp e n tru i n toatei nstal al i l e; d) dezvoltd energiepotentiald 72. Caredin urmatoarelecondilii va impiedica o pompi de la bordul navei sa realizezeinallimea maximd de aspiratie? a) scurgerile dezvoltate in conducta de aspiratre; b) pierderile prin frecare ca urmare a alegerii unui traseu necorespu nzalor. c ) gaz e l es a u v a p o ri i d e g a j a tid i n l ichi d ca urmare a unor cdderi de pr es i u n e ma i ma ri d e c a tn o rm a l ; d) t oa tec e l ed e ma i s u s 73. Care din urmatoarele afirma{ii ne arata avantajul pompelor centrifuge asupra pompelor cu piston? 100 74. Apa ce scapa de la presetupa unei pompe este impiedicatd si pdtrundd in carcasa cuzinetului prin folosirea: a) bucgelor de ax;
h \ i v/ ,n , ,o vl,o vl,n vr , rl * *o r{ i c l -, -i a n t a re ,

gi hidr opneum at ice M agini, inst alalii, aut om at r zdr m i ecanice per m it e a) pr esiunea de r ef ular e m ar e a pom pelor cent r if uge vehicular ea unui volum de f luid m ai m ar e in unit at eade t im p decdt pom pelecu pr slon; b) pom pelecent r if uge sunt capabile uneicant it atde i f luid de pom par ea gr eut at e; m ai m ar e decatpom pele cu pist oncu aceeagi c) pom pele cent r if uge ocupd num ai jum at at e din spaliul ocupat de pom pele cu pist on; d) pom pele cent r if uge elim indpier der ile de debitpr inf r ecar e, ceeace nu pentrupompelecu piston este adevarat

c) def lect oar elor de ap5; d) et angdr ilor de apa. 75. Cuzineliipom pei din f ig. C. 9 sunt lubr ef ialicu: a) un m ic sist emde unger e cu cir culalia lubr ef iant ului sub pr esiune; b) unsoar e consist ent d, c) inelede unger e ce se r ot esc int r - obaiede ulei; pr inpicur ar e d) un ungat or ce r ealizeaza unger ea 76. Garnitura instalatd i presetupa unei pompe este lubrefiati cu: pr in picur ar e; a) ungdt oar e b) por npe de gr esat ; c) ungdt or cu palr ar ; d) scapdr ale i pr eset upei 77. Dupa instalarea unei pompe hidraulice noi intr-un sistem hidraulic trebuie acordati o atentie speciala urmatoarelor: a) supapele de sigur anld din sist emar t r ebuir ecalibr at e; b) filtrelegi elementele filtrante caretrebuieverificate mai des; c) t ot sist em ul de pr esiune ar t r ebuir eglat din nou; d) sist em ul ar t r ebui golit , iar f luidul de lucr u inlocuit cu alt ul cu caracteristici de funcfionare diferite; 78. Care din urmatorii termeni este folosit pentru a identifica presiuneacu care un lichid intri intr-o pompa? de aspir alie; a) inalt im e b) cap de pom pa; c) inalt im e de r ef ular e, d) inalt im e t ot ala l0l

r
Testede evaluare. Ofi{erimecanici maritimi.Nivelopera{iona. c a la: rr9.Ne putem referi la presiuneaunui richid care parasegteo pompS a) na l l i m e to ta l a ; b) ina l fi m e (p re s i u n ed ) e re fu l a re ; c) presiune de aspira{ie pozitivd neti; d) inaltime de aspirafie. 80. Aspiralia fo(ati este o caracteristici tipici de lucru a: a) pompelor centrifuge; b) ejectoarelor; r licoidale; c ) po mp e l o e d) pompelor cu piston 81. Daca utirizali o pompi centrifugi cu iner de compensare a uzurii deteriorat: a) pompava fi foartezgomotoasd; b) pompava vibra excesiv; c) pompava refulaun debitinsuficient: d) presetupa va avea scurgeriexcesive 82. U n u l d i n ro ru ri l ep ri n c i p a rea re i nerul ui' de compensarea uzuri i folosit in pompele centrifuge este: a) mentlnecentrajul radialintre rotorgi carcasd; b) amortizeazd for(eleaxialedin axul rotorului; c) previne scurgerea de apd in exterior; d) pr e v i n e u z u rac a rc a s ep i o m p e ig i /saua rotorul ui . 83. o pompa centrifugi poate avea probremecu pomparea richidului - . este pornita prima data daci: cAnd a) etangarea tubulaturii este"asiguratd,'; b) pom p an u e s tea mo rs a t6 ; c ) ine l u ld e e ta n g a re e s tei n c o re cm t o ntat, d) r ot o ru e l s tei n u n d a t Da_ca o pompi centrifugd vibreazi gi are zgomote in funcfionare, .84. cauzele pot fi: a) uz u raa x u l u i n z o n a e ta n g d ri i ; b) uz u rai n e l u l uc i o m p e n s a tod r e u z u rd: c) ax incovoiat; d) inversarea sensului de rotalieal pompei 102 Magini,instala{ii, qi hidropneumatice automatizdri mecanice 85. Daci debitul de refulare al unei pompe centrifuge scade gradat lntr-o perioada mare de timp, trebuie inlocuit(5): a) pr eset upa; b) et angar ea m ecanicd; c) inelul de et angar e; d) inelulcom pensat or de uzur d. 86. Daci o pompi centrifugi este antrenati de un motor electric cu turalie constanta gi realizeazi o presiune mai scazuta decat cea normald, cauzeleprobabile pot fi: a) turaliaexcesivd a pompei; b) o inalt im e pr eam ar e; de aspir alie c) uzur ainelului com pensat or de uzur d, d) centrare incorecta a pompei 87. Un lichid este pompat cu o pompa centrifugi: la trecerea l i chi duluipr in spir alacar caseivit eza ii scade gi: a) presiunea va cregte; b) presiunea sa descregte; c) energiapotentiald descregte; d) energiacineticd cregte 88. Care din urmatoarele afirmalii reprezintl diferenla principali dintre o presetupl 9i o etangaremecanici a axului unei pompe centrifuge? a) pr eset upele suntsupuseuzur iidar gar nit ur ile m ecanice nu sunt ; b) pr eset upele t r ebuiesa f ie r acit e de lichidulcar e est e pom pat iar etangdrile mecanicenu trebuie; c) dac6 pr eset upa pr ezint a scur ger i, pom pa iSi poat e cont inua funclionar ea t em por arpr in st r dnger ea pr eset upei, dar daca o et angar e mecanicdestedeterioratd, trebuieinlocuitd pentrua opri scurgerile; d) suprafata de etangare a uneigarnituri mecanice este paralela cu axul, iar suprafala de etangare a unei presetupe pe ax este perpendiculara 89. Rotorul indicat in fig. C.7 este un exemplu de: a ) r ot orcu pist onaxial; b) rotorde refulare volumetric; c) rotorcentrifugal; d ) r ot orde inalt dpr esiune. 90. Daci o pompi centrifug6 dezvolta o presiune de refulare insuficient de mare, ca urmare a uzurii inelului compensator de uzura,care din urmatoarelemasuri de remediereeste necesard?

t03

T e s ted e e v a ru a re o fi fe rime c a n i cimari ti mi N i ver operafi onal a) in l o c u rreia n e l e l o lra b i ri n t; b) r e g l a re a s u p a p ed i e e v a c u a re ; c ) in l o c u i re a i n e l u l uc i o mp e n s a tod r e uzurd, d) r e g l a re a s u p a p ed i e a s p i ra l i e 91. O pompi centrifugi dezvoltia gradual o presiune de refulare . -_ insuficienta. Ga masuri corectivi se impu-ne? a) in l o c u i re g a a rn i tu ri l ou r z a te ; b) de s c h i d e rem a rn rm a a v a l v u l ed i e reful are, c ) in l o c u i re g a a rn i tu ri l ou r z a tea l e a rborel ui gi el i cei ; d) de s c h i d e remi a n i maa v a l v u l ed i e aspi rati e 92. Folosind o pompi centrifugi la o turafie mai mare decat cea proiectatd poate cauza: a) ml c g o ra re to a l e ra n te l o dri n trep a rfi l e i n mi gcare; b) mi c g o ra re a l u n e c 6 rip i e p a rte a d e aspi rati e a pompei ; c ) c o ro d a re a ; d) cavita{re si uzuraexcesiva 93. D i s p o z i ti v u d r i n fi g . c .1 0 p o a te fi cer mai bi ne descri s ca pompl c ent r if ugS :

M agini, inst alalii, aut om at izdr i ecanice gi hidr opneum at ice m a) m ult iet ajatcu d o singur d aspir alie 9i r ot orinchis, b) m onoet ajat cu d o singur d qi r ot orinchis; aspir a{ie c) m ult iet ajatcu d douaaspir at ii gi r ot orinchis; d) m onoet ajatcu d o singur i aspir at ie gi r ot ordeschis, 94. Care din urmatoarele afirmatii este adevaratd pentru pompa centri f ugl din f ig. C. 7 ? gi douadir eclii a) o singur dint r ar e de r ot alie, b) o singur dint r ar e gi o singur d dir eclie de r ot at ie; c) dubldint r ar e si douddir eclii de r ot alie, d) dublaint r ar e si o singur d dir ec{ie de r ot alie 95. Pompa centrifugi multietajata poate fi cel mai bine descrisd ca avdnd: a) doud sau m ai m ult er ot oar e gr m ont at e in aceeagi car casd pe acelagi ax, b) un singurr ot orin t r ept em ont atint r - ocar casd cu m ai m ult et r ept e; c ) un joc r adial m ar e int r e r ot or gi car casd pent r u a pr eveni supraincalzirea cauzatdde frecare; d ) o cr egt er e a vit ezei lichidului cu o scader e pr esiunii cor espunzat oar ae in trepte. 96. Componenta pompei centrifuge responsabild pentru conversia cnergi e im ecanicea lichiduluide pom pat in ener giecinet ic5est e: a ) m ot or ul elect r ic; b ) car casa in f or m bde spir ald; c ) r ot or ul cu pale; d ) ajut ajele din dif uzor

,.rrtt J:r -..

.;';..

97. Funclia de bazd a rotorului unei pompe centrifuge este de a: a ) cr egt e pr esiunea pom pat , lichidului b ) cr eEt e pom pat , vit ezalichidului c ) t r ansf or m d pot enliale ener gia a lichidului in ener gr e cinet icd; d ) separ daer uldin lichidul pom pat

Ffiir'

tt':il'
Fig C 10 104

98. Cea mai simplS metodi de determinare a functionirii corecte a pompei centrifuge este : a ) sd se obser ve de apr oape pom pei; t em per at ur a b ) sd se inchidavalvula de r ef ular egi sd se ur m ar eascd cr egt er ea p r esr unil; c ) sd se inchr dapent r uo per ioada scur t avalvulade aspir at ie 9i sa se pr esiunii, obser ve cr egt er ea 105

Testede evaluare Ofiferimecanici maritimi Niveloperalionat d) se se foroseasca o.cremade ampermetr,gi ra * rezurtatere cu inregistrarile anterioare "orpzE 99' care din urmatoarere componente are unei pompe centrifuge convertegteenergia cinetica a richiduiui in energie potentiati i a ) t u rb i n a : b) motorulelectric; c ) c a rc a s a i n fo rmad e s p i ra l d . d) ajutajulde intrare. 100.care din urmatoareremdsuri trebuie ruate in timpur ,nui control de rutind a unei pornpe centrifuge, in cazur in care se detecteazafisuri ra cuzinetul axului pompei? a) detectarea cauzeiaparifiei fisurrr cuzinetului $rrepararea sau Inlocuirea c u un u ln o u , b) r e a s a mb ra rep ao mp e ig i i n tro d u cerea unei canti tati de apd mar mare pent ruo l u b re fi e re mai buna; c ) v e ri fi c a re a p a ra re ri s mu ru i l e ro rradi areare cuzi neturui fe cu gduri re c uz in e tu l u i ; d) r ea s a m b l a rep ao mp e i9 i o m i c g o r are a turafi ei . 101.Garedin materiarere indicate este forosit la etangdriremecanice montate la pompele centrifuge pentru ap5? a) c up ru ; b) c up rus i c a rb o n , c ) c ar b o n ; d) bronz 102' La inrocuireagarniturii de ra axur pompei centrifuge prevazute cu o sursa de etangarelichidl, trebuie: a) sd se inconvoaieaxur intr-unstrung pentru a se asiguraun alustaj alune c a to r; b) s 5 s e a s i g u rec o re s p o n d e n lia n e rurui de etangare di n presetupa cu or if ic i us l u rs e id e e ta n g a re cu lichid; c) sd se verificepresetupa de nereguraritdfi cu un comparator cu caoran; d) sd se verificecutiade etangare ia sa fie mereura nlru pi"Jup",. 103' Capacitatea redusi impreuna cu vibratiire si zgomotur ra aspiralia unei pompe centrifuge rezurti din cavitalia fruidurui pompat. Cavitalia descrie foimarea: a) de p u n g id e v a p o rr, b) c ic lo n u l u ie apd: d

M "r i. i, it t t "l" a f luidului; de f r ecar e c) f enom enului abur ului d) lovit ur ilor care din 104. Din punct de vedere al rotoarelor pompelor.centrifug-e' centrifuge? pompelor a o clasificare reprezint5 afirmalii urmatoarele t r eapt dsau cu m ai m ult et r ept e; a) cu o singur d b ) de inalt dsaujoasd Pr esiune; inchissau deschis; c ) cu cuPlaj sau verticald d) orizontald pompe 105. Scdpirile de aer dintre ax si garnitura presetupei unei centrifuge sunt PrevenitePrin: gar nit ur ii; a) com Pr im ar ea b) ineledist anlier e; cu lichid; c) et angar e d) cut iade et anqar e 106.Pom pelecu pale{isunt ut ilizat ein: hidr aulice; a) act iondr ile b ) acliondr ile Pneum at lce; de balast; c) inst alat iile navale a m ot oar elor de r dcir e d i inst alat iile 1 07.Par am et r iiunei pom pe cu paleli sunt : =0, 65; a ) pm ax=500bar ; Q =10- 600 l/ m in;r andam 77 = b) p m ax= 140 bar ;Q = 4- 360 l/ m in;r andam r l 0, 95 ' = c) p m ax=50 bar ;Q = 0- 50 lim in;r andam 17 0, 75; = d) p m ax=75bar , Q = 0- 100 l/ m in;r andam r / 0, 85 se 108.in tirnpul funclionlrii unei pompe cu paleteglisante' paletele in canaledat or it i: depl aseaza al a) ener gieicinet icesi r dm dn m er eu in cont actcu pereteleinterlor carcasel ; al b) fortei centrifugesi rdmdn mereu in contact cu pereteleexterior carcasel, si rdmdn mereu in contact cu pereteleinterior al c) fortei centrifuEe carcasel; al d) fortei tangenlialesi rdmdn mereu in contact cu pereteleinterior carcasel 109. Pom pelecu m em br ani sunt ut ilizat e: 107

106

T e s ted e e v a l u a reO fi l e rim e c a n i cimari ti mi N i veloperal i onal a) p e n trup o m p a re al i c h i d e l o c r a re nu trebui esd vi nd i n contactcu elem ent e l ie n s ta l a l i e di e p o m p a re ; b) i n i n s ta l a { i i l i e n c a re l i c h i d u lp ompat sd nu fi e al teratde ul ei ulde
I t nd61 6

qi hidr opneum at ice m aut om at izdr i ecanice inst alat ii, M agini,
_ _ i l 1 n |'l
t1l

d) a, -l--

c ) I n i n s ta l a l i i l e i n c a re fl u i d u lp o mpats6 nu se prel i ngd i n cavi tatea de t uc ru; d) t o a tec e l ed e m a i s u s 110 ' In fi g . c .1 1 e l e m e n tu lc a re modi fi ci vorumulcamereide l ucru gi in final pomparea,este marcat cu reperul:

eOL '_l

112.Pom pelecu inel de lichid sunt ut ilizat e: pom pelor cu pist on, a) pent r uam or sar ea pom pelor cent r if uge am or sar ea b) pent r u , de m ar f d 9i la t ancr - r r ile c) pent r u am or sar eapom pelorsum er sibile chir nice ta ncur ile ; ejectoarelor d) pentruamorsarea 113.Pom pelecu inel de lichid sunt ut ilizat e: pr ocese t ehnologice; diver selor viduluinecesar a) pent r ucr ear ea pom pelor de com bust ibil am or sar ea b ) pent r u ; ulei; pom pelor de t r ansf er c) pent r u am or sar ea axiale pom pelor cu pist oane am or sar ea d) pent r u 1 14. I n f ig. C. 12 or if iciile de aspir alie 9i r ef ular e sunt m ar cat e de rr:Jrerele :

F i g . c 11 a) 4; b )6 ,c )1 ;d )5 111 . D a c a n V [l z ' l * " t* v a ri a l i a de vol um i ntre cel e doua pozi l i i extreme ale membranei pompei din fig. G11,atunci debitul teoretic refulat de pompS pentru n rot/min. (n - turatia motorului de antrenare) va fi :

a)A,'Llry- l; ur^r'lLl!-l 301 s.l 60[sI


l 0 ti

,- f,,,.;l

rl

r-1 Fig. C. 12 a) 2 9i 4; b) 3 qi4; c) 2 9i 3 ; d) 4 9i 5 109

"r At-JLly-l tzof.s]'

t e s ted c ()v .tl L ta re O frte n me c a nrcr mari ti mi N . i veloperal i onar li" hid, 11 5 . i n a i n i e d e p ri m a Cun" ro auxi l i ar , :h i dauxi l i ar : i e sctri sap6nd se amorseaza, dupa c61g obrigat sd : "51s a) formezeun inerconcentric cu carcasadatoritdforferor centrifuge b) formezeun rnelconcentric ; forfelor q"tg.rjtg tangenliale c) formezeun inerconcentric ", rotorrr "ur...uoutoritd forleror . , centrifuqe pe tubutatura ", i"iri"ru o" 116' Dupa pornirea pompei cu iner de richid, lichidur M "qi. i, i"t t "l"t i a) dr ePt ; b) oblic; c) in treaPtS; d) in diagonald. turalie 121. G6nd o pompa cu mlgcare alternativd funcfioneazi la sa fie: trebuie rnaximi, supapele elastice de amortizare a) lar gdeschise; b). lum at at deschise: e t r ei sf er t ur i: c) deschise inchise com Plet d) aPr oaPe piston '122. Cand exista pericolul de inghe!' toate pomqele cu fie: sa punte trebuie pe de echipamentele actionatede abur 9i cel Pulino dat a Pezi; a ) balansat e cel pulino dat a la 4 zile; b) balansat e o dat a Pe sdPt dm dna c) balansat e at e entla por nir e' d) supr avegheat 123'Car edindispozit ive|eenum er at eest ef o|osit pent r uacom anda admi si aabur uluiin cilindr ul unei pom pe cu pist on ? a pom pelor ; de aclionar e a ) dif er enlialul de cr uce; b ) br at ulcaPulul c ) t ija de Pom par e; de distribulie 9i tija de aclionare d) sertarul cu simpli 124. Daca aveli o pompl cu migcare alternativi, simplex = 1?9 [mm' ]; = diametrul /min' 17O n turalia ]; are: [rot' acliune care 9 92 [%]' cuisa S = 100 [mm. ] gi care lucreiza cu un randament volumetric pompei? (capacitatea) care este debitul m ulr '; o; 11, 695m 3/ h a) 12, 000 m t / h; b; 11, 895m 3/ h; c; 11, 7g5 simpld 125. Daca aveli o pompi cu miScare alternativi' duplex' cu = 126. [ m m ' ] qi S = 150 b. = 1b9[ r ot '/ m in] ; n [ m m '] ; ar e: car e acti un e, = 98 [%], care este debitul lucreazi cu un randament volumetric (capacitatea) acestei PomPe? a) 47, 20gm 3lh;b\ '47, 109m 3/ h; c) 47, 019m t / h; d) 47'009m 3/ h

:llflrr,i:i",
"" ,"",tJl,?;ff,"""

o"t"i,ta'-"n"rgi"i'"fi;n,,.,"

necesariobtinerea unui vid mai avansat ta pornpete

pompecu doua etaje,i ar l i chi dul :l se :: l:ul"u"zd auxi l i ar va fi rdci l. o.,) real,izeazA pompecu doua etaje,i ar l i chi dul auxi l i ar va fi i nci r,i , c,1 se realizeazd pompe cu doua sau trei etaje, iar lichidulauxitiaiv" c on g e ta ; t d) s e v a u ti l i z a u n l i c h i d ua l uxiliar m ai vdscos

"",

n.';tltj"r".:H:r!".11"cvati

a uneipompe de santinicu piston qs1.

a) clapetul de aspiralie defect; b) filtrude aspiratie infundat: i i l i n d ru l u c ) pe re tic ciu ri z u ri : d) valvulade purjareinfundatd drpr"JJ:; i#j:'" excesive din mecanismul supapei pompei cu Fiston

:Lilit":ilxTl

cursei pompel in mod continuu la arnbete capete psn1r,

b) op ri re a p i s to a n e l ol r a mi j l o c uc l u rsei : c ) r ed u c e re a d e b i tu l up i o mIe i ; o) uzurasupapelor de amortizare.

delapresetupa unei pompe cupiston ""0","1"'?n3,:[trT:??ilTsarniturile


Il 0

o pompi cu migcare alternativi' duplex cu dubli 126. Daca aveli j = 35p. . [ m m ] ' li t zdlr ot . / m in. ] ; b = 150 [ m nr ' ] ; s n ar e: car e acfi une, mediu = debitul este care 89 f/o], lucreazi cu un randameni volumetric efectiv al acestei PomPe?

llr

Testede evaluare Ofi{erim ec an l c t m a r i t i m i . N i v e l o p e r a t i o n a l a) 224,576m3thib) 224

gi hidr opneum at ice inst alalii, aut om at izdr m i ecanice M aqini, ca pr oducvar ialiide volum car e det er m ina dispozit ivului f unclionar ea pom pa; de var iat t a se r ealizeazd al discului c) in f uncliede unghiulde inclinar e pr esiune ca pom pd, f uncf ionar ea angr egat ului car edet er m ina pist onage - disc est e pus in m t gcar ede r ot aliese d) cand ansam blul produc6nd astfeldebitulpompei realizeazd cursa h a pistonagului 130. Care este parametrul ce conduce la modificarea debitului p<-rnrpei cu pistonageaxiale in timpul funclionarii?

127' Dispozitivulprezentatin fig. c.13 va fi cer mai bine forosit ca :

{ fi Di0f

pe disc ; cuplat e bielele a) diam et r ul la car esLr nt b) d - diam et r ul unuipist onag ; f ald de disc ; c) alf a- unghiul al cor pului de inclinar e d) n - num ar ul de pist onaqe al pom pei 131. La un motor hidraulic cu pistonage axiale, cu capacitate (vol um)cilindr ici f ixi, t ur alia var iazi pr in :

alF,ll

S*{i:{S

IBI! ri It ar{tq tit tx

rr+r I

( cuplu)9i t ur aliepr in de t or siune a) r eglar ea r apor t ului dint r em om ent ul al m ot or ului l rmit at or ul de t or siune ; conduct a din m ot orpr t nt r - o b) pr indir ecf ionar ea debit ului de la evacuar e de ocolir e , c) m ent iner ea uneiint r ar const i ant e a debit ului ; 9i pr esiunii debit ului) ( m odif icar ea de int r ar e a ulelului d) r eglar ea vit ezei 132.La pompa cu pistoane radiale indicata in fig. C.14 uleiul va intra rrr< ;i l i n drc6nd i pist onul se deplaseazi :

F i g .C . 13 a) p o m p dc u c a p a c i ta te v a ri a b i l d ; b) m o to rc u tu ra l i ec o n s ta n ta i s a u vari abi l 6 ; c ) p o mp dd e u l e i .d e u n g e re a c l i o n atd de l a pri zade forl d; d) p o mp i h i d ra u i l c d e a c l i o n a re a capacel or guri l or de magazi e. 128. Dacd uleiul sub presiune de la o pompa cu debit variabil este int r odus in d i s p o z i ti v u lO i n i i g . C .1 3 :

;*

ayilr.rlE?

Bj-tlcts

129. c a re d i n u rm a to a re re a fi rma{i iexpri mi cer mai bi ne pri nci pi ul de funclionare al pompei cu pistonage axiale? ee d e p l a s e a z , a) pi s to n a g e ls d b) c a n da n s a mb l ub r ro cc i ri n d ri -p i stonage estei ncri nat cu unghi ur arfafata de d i s c g i e s te a n tre n a ti n m i g c a r ea de rotattei n ci l i ndri de i l ucru se 112

Fig C 14 a) de la pozi\ia1 la pozi\ia2; 3; b) de la pozit ia2lapozilia 4; c) de la pozilia 3 la pozilia

1t3

Testede evaluare Ofilerimecanici maritimi Niveloperalional d) de la pozilia 4la pozifia.1. 133. uleiul se intoarce la pistonul (pistoanele) pompei hidraulicecu pis t onag era d i a l ed i n fi g . G .1 5c u n u marul
Fg{gTrOI$stNc,,

m 9i hidr opneum at t ce aut om at izdr i ecanice inst alalii, M aEini, de , ax; b) paralelunulfa(i de altul si fa[d q. ;- , - de daril.ll{l:"tt

o" artu.r tuia ;i ;;;;i;i un,r t9

fatd Sltut eiI?l?-d^"^"^* unul oi in ungnr inmiecare antrenat este

se produc: de rotatje incilindrii motorului

iil ut# T,iiilffi;d;";i;i;";#isc

Or.lTt-FI

ftuto

pr5ToN ?

maqiniica pompa; functionarea a) varialiide volum care determind motor; maEinii functionarea b) varialiioe votuml'i" J"t"tm'nd maginiica pompa; funclionarea c)varia(iio" p'"'iu*""u'lO"t"ir.nina maginiica pompa functionarea d) varialiio" t"rni"tutuil ""t" J"t"ttind de sunt prevazute cu orificiu 138. Pompele cu pistonage axiale drenare in carcasa Pentru a: de aer in inst ala[ ie ' a ) aer isiin caz de acum ular e ei ; inaintede pornirea pompa in upu drena b) inainte din insta|alie hidrauIic ""ul.'l;i"tt uteiuiui a c) ajuta ru inoupu|-tut-!;;;;pi"i" ; de anvergura unor repara[ii de inceperea uleiului tulouLnta 9i suprai'"":lt.i5? d) preveni m lnor e' int er ne scapar i unor cor pulpom peica ur m ar ea in """i'r""[]"?'te-Je acum ulat radiale schimbarea de sens 9t 139. La o pompa cu pistonage : modificAnd ,ugt"r";'l.biiur,i'0" iiiia se rLalizeaza cent r al ;. a) dist r ibuit or ul r adlal; b) Pist onul Plun. ler rotorului ; ci excentricitatea di cor pulcilindr ului de radiale igi micEoreazadebitul 140. Daca o pompd cu pistonage de : refulare, aceasta poate fi cauzati ' a) f luidulpom patcar eest econt am inat axiali; segr nenlilor b) cor oziunea i ,--.,^ Pgm Pel c) uzur alagdr ului de asptratte sectiunii di obturarea la pompele radiale 141.Cursa maxtmi a pistonagelor ; a) excentricitatea ; b) dublulexcentricitdlii ; c) triPlulexcentricite!i i O)luinatateaexcentricitd!i se poate ,|42' In cazul pompelor cu debit variabil excentricitea mod if ica de la: este egald cu :

tr r r i^ Yvtva

4E

a)

1 ;b )2 ,

c )3 ;d )2 s i 3

134. Atet direclia de curgere cat si viteza de curgere a fluidului la o pompa cu pistonage radiale cu debit variabil sunt determinatede poziliile relative pe care le au : a) a rb o re l e (a x up l) o m p e i9 i d i s tri b ui torul (supapa) central ; b) a x u lp o mp e ig i o ri fi c i i l e o ri z o n ta l e ; c ) in e l u lo s c i l a n (fl t o ta n t) 9 i a x u lp o mpei, d) in e l u l o s c i l a ng t i blocul c i l i n d ri l or. 135. cand discur oscilant al unei pornpe cu pistonage axiare este perpendicular pe axul pompei care din urmatoarele conditii trebuie sa existe ? a) pistonagele executa o migcare alternativd; b) axu ls i c o rp u lc i l i n d ri l os re ro te s c; 'c) pompa nu refuleaza ; d) pu te re a e s tetra n s m i s ih i d ra u l i c 136. O pompi cu pistonage axiale diferi de o pompa cu pistonage . radiale dupa modul cum sunt pozitionate pistonagele, la pompa cu pistonase axiale, a) radialfata de ax ; ll4

115

Testede evaluare Ofiferimecanici maritimi Niveloperalional 3)-"= 0 (debitzero) la e= e max. (debitmax) ; b) e= 0 (debitzero) e= e maV2ldebrt max; ; fa c) e= 1 (debitzero) la e= 2 {debitmax) d) e= 1 (debitzero) la e= e max (OeOii inaxl. 143. pentru a miri procedeazi astfel : debitul pompei cu pistonage radiale se

u't o inst alalii' M aqini, I am or t izar ea la refularea aerului dtn im pulsur ilorde pr esiune

intermediarsi este previzut cu un racitor 149. Un compresor de aer urr racitor final Pentru : in-aerul.comprlmat; d.* vaporilor a) introducerea ".Pa din orimuletal; suPaPelor ttl-pt;i;";lzirii pied icar* im b) lui in but eliela ct t r im it er ea caldur iiaer uluicom pr im at ! i c) evacuar ea sub 90 grd C ; temPeratura comprimat o"niituill de sarcinaa aerului d) reducerea nave' nu de aer de la bordul unei 150. Daca un Gompresor refuleaza:

comprimat a aerului complete expansiunii iiT$'g"t??i;"

a ) p e a c e e a $a i x d s e p o t m o n tai n paral el 2_3rdnduri de ci l i ndri ; b) pe aceeagi axd se pot monta in serie2-3 rdndurio" c ) p e a c e e a ga i x d s e m d re g te d i ametrul ci l i ndri l or; "irr,rii,' d) pe aceeaQi axd se mdregte diametrul pistonagelor 144. CAi .o,l9r"te de aspira{ie obstruclionate la pompa o cu ""u pistonage radiale vor cauza : a ) s c d d e re a c o n tra p re s i u n i m pei; pio b) egalizarea presiun.ii de aspiratje scu cea de refulare ; c) re d u c e re a v o l u m u l ud i e fl u i dpompat; d) reducerea la zero a debitului de refulare al pompei 145. Viteza ventiratoruruiaclionat cu o curea de transmisie poate fi maritd fdrd schimbarea vitezei moiorului folosind : a ) v e n ti l a toc r u d i a m e tru ma i mi c . b) roatdconducatoare cu diametrumai mrc ; c) ventilator cu diametrul mai mare ; d) roatdconducatoare cu diametrumat mare 146' cilindrii gi racitoarereintermediareare . compresoarerorde aer ra presiunejoasd sunt racite cu : a) a p d ; b ) u te i; c ) a e r, d ) C O 2 ..1.47. Neetangietateaclapelilor unui compresor de aer poate fi rezultatul: a) presiunii de evacuare excesive: b) fre c i ri i ,to v i ri ip , ra fu l ug i i i mp u i i tati tor; c) tura{iei excesive a compresorului :' d) s i s te m u l ud i e u n g e re d e fe c t. 148' R'citoarere finaresunt forosite ra compresoarere de aer pentru : a) reducerea temperaturii aeruluicomprimat trimis c6trebuterie ; b) re d u c e re a d e n s i td { a i i e ru l u c i o m pri mat ,

eioasd ; ivd 3)'"' I i:::1l^f ?.'ill?il^;". ot n J,H,#: bl Pr esiunea


la por nlr e pot aluneca ' cj cur elele pom pauleide unger e' va d) com pr esor ul ( o reducere brusca a apare o cSdere brusca a capacitdlii 151. Dac5r trebuie sa de aer t' tig""'"'aliernativS' debitului ) unui "o'ipi*' verificim : sunt defecte(fisurate'rupte compresorului a) dacd lameleleclapelilor

uzalt sunt cilindrilor ' pistonului :iY,:T:e" iti;l;. sesmenlii ; este^excestva cbmpresorului turilia ;i J;;

d) dacauupupupnJ, m at icasauser t ar r - r I dist r ibuit or u|uipi|ot sunt def ec cu migcare de un compreson de aer 152. Un sunet asculit generat : alternativbin funcliune va indica ; de t r ansm t st e cur elelor a) sldbir ea neet angeit ut lt : : l^^, ,, , cu bi suPaPe cj s"urgeriintretreptelecompresoJulul; de t r ansr nt st e cur elelor di st r dnger ea de aer' cu migcare alternativa' 153. Funclionarea unui compresor : va produce flri un filtru de aer Pe aspirafie p? r calam ind a) depunerde : |3! : l pistoanelor; : lpist oane; clapetilor 9i a b) uzura de-admlsie; "^u.g";a c) blocarea 1'nit'nu"t"";'orificiilor compresorului la evacuarea d) presiune """"iiua

r16

t0

Testede evaluare Ofilerimecanici maritimi Niveloperafional 154. Func{ia dispozitivului prezentatin fig. G.16este :
- . ': . . - . '*'E
ilBr.RiuE rNFttrsstrldsfi {+&i}qi brs

M "r it i, i. t t "l"t l din buteliade incdrcare; condensului b) pierderea de pe rdcitor; a supapeide siguranld frecventd cj deschiderea anormalde mica in r6citor d) o presiune 157. Daci guruburile de fixare pe postament ale unui compresor de aer se sldbesc, care sunt efectele care vor aPare? se vor roti cu zgomot; de antrenare a) curelele se va bloca; compresorului b) descdrcarea va vibr a; c) com Pr esor ul va avea neetandietali d) rdcitorul 158. Scopul unui dispozitiv de purjare a unui compresor de aer este sd: de aer ; aPadin but eliile a ) dr eneze aPadin cilindr i; b ) dr eneze t ur aliam ot or ului; pdndcr eqt e pr ocesul de com pr im ar e c i int ar zie centrajul d) controleaze PomPei 159. Funclionarea compresorului de aer cu piston cu vibralii excesive indici urmltoarele: in supr asar cinS; f unclioneaz5 a) com pr esor ul in suprasarcinS; funclioneazd b) motorulde aclionare suntsldbit e de post am ent ; de pr inder e c) gur ubur ile suntpr eat ensionat e. de t r ansm isie d) cur ele 160. Una din cauzele scipirilor la clapetul din treapta de joasl presi u neaunuicom pr esor deaer cupist onpoat ef icauzat lde: a ) f unct ionar eacuunf i|t r udeaer dif er it decer in! e|eim pUsede constructor; de intrelinere; lucrdrilor fd16efectuarea de func[ionare b) ore excesive are turalieprea ridicate c) compresorul excesivS' de refulare d) presiunea l6l. Com pr esoar elepot f icar act er izat epr indouim dr im ipr incipa|e: volum ic; si debit ul de com pr im ar e a) r apor t ul si turatia, b) raportulde comprimare de refulare; c) turatia gi presiunea de aspir alie volum icai pr esiunea d) debit ul 162. Daci un compresor de aer funclioneazi cu zgomote in concordan!5 cu turalia compresorului cauza posibild este : ll9

ff tul$lujJrt.4*if

rd\li

Fi s C 16 a) evacuarea aerurui comprimat din rdcitorur intermediardupa ce compresorul s_aoorit: b ) e v a c u a re a a e ru ru .i c o mp ri m a tdi rectdi n ci ri ndrur de j oasa presi une oupa ce compresorul s_aoprit; c ) a s rg u ra reu an u id e b i td e a e r v ari abi ra r un si stemde aer comprmarce de p i n d e d e s a rc i n a s i s te m u l u i d) conducerea aerurui comprimat de ra receptorur de aer directra cirindrul de joasd presiune care nu esteincdrcat. 155' Functia dispozitivurui indicat in fig. c.16, dupa pornirea compresorului, este a) e v a c u a re aa e ru ru ic o mp ri m at di n rdci torur i ntermedi ar i n trmpul f u n c l i o n a ri ni o rm a l e ; b) evacuareaaeruruicomprimatdirect din cirindrur de joasa presiune qupa ce compresorul s-a oprit: c ) a s i g u ra re a u n u id e b i td e a e r v a ri abi ra r un srstem de aer compri mat ce de p i n d e d e s a rc i n a s i s te m u l u:i d) i n c h i d e re a s u g a g g i B g i me n{i nerea presi uni iaeruruidi n rdci torul int e rm e d i ap r i s trd n di n s a rc i n a " o rp* orr,. 156. Daca purja gjT treapta de joasd presiune a unui compresor de aer cu piston nu poate fi inchisi .ornpl.t va rezulta: a) suprasarcind pe clapetii de refulare:

r lti

Testede evaluare Ofilerimecanici maritimi Niveloperational a),abaterea de la coaxialitate ori uzuracuzinelilor principali ; b) i n s u fi c i e n ta u n g e re a c i l i n d ri l o r; c ) o d e fe c tu o a su an g e re a c i l i n d ril or ; d) to a tec e l ee n u me ra te m a i s u s. 163. Purja este montatd la un compresor de aer pentru : a) by- pass intretreaptade inalta gi treaptade joasa presiune la sarcrna de ' l0 0 % a c o m p re s o ru l u i ; b) prevenirea unei presiuni excesive intre cele doua trepte de c om p n m a re . c ) re g l a re a p re s i u n id i e re fu l a re ; d) p o rn i re a c o mp re s o ru l u i rd s a rci nd fd 164 . Vo l u m u l d e s i g u ra n ti p e n tru un compresor cu o si ngura treapti de comprimare este definit de spatiul dintre : a) c a p u lp i s to n u l u si i p a d e ad e j o s a pi stonul ui i n pMl ; b) pistonulafiat in PIVS9i parteasuperioara a camereiincluzand spaliul din j u ru l p i s to n u l uiin p a d e a s u p e ri oara a segmentul ui gi sub superi or c lap e l i ; c) parteainferioara a pistonului qi parteade jos in pMS; d) p a rte a s u p e ri o a ra i i partea g a p i s to n u l u de j os i n pMS 165. La cornpresorurcu piston proceselede aspiralie,compresie si refulare au loc pe parcursul: a) u n e iro ta fi c i o m p l e te ; b) doua rotaliicomplete; c) trei rotaliicomplete; d) patrurotaliicomplete 1_66.Dispozitivur de descarcare a sarcinii unui compresor va det er m ina : a) variatiavitezeiin raportcu temperatura si sarcina, b) po rn i re a g i c re q te re v ai te z e i n a i nte de compri marea aerul ui ; c) schimbarea vitezeiin raportcu criteriile de suprasolicitare: d) r e d u c e re a d e n s i td ti i e ru l u c a i o m p ri mat . 167. Daca supapa de siguranti a racitorurui intermediar se ridic5 cand compresorul de aer funclioneazdsub sarcini trebuie sd se verifice: a) d a c d i n tre ru p d to ru pln e u ma ti c pi l ot sunt sau sertaruldi stri bui torul ui defecte; b) da c ds u n ts c d p d ril a c o n d u c ta ra ci torul ui i ntermedi ar;

qi hidr opneum at ice m aut om at izdr i ecanice inst alalii, Magini, de Ai^r(a^n1' control a dispozitivului de cc c) dacd existi scurgeri prin diafragma

o!."ai"ut" -

dejoasapreslune' dintreapta .. de inaltapresrune dintreaptd ciapetii la scap'ari ;il;;;-itia

aer in maxim' compresoarele de 168. Pentru a da un randament trePte sunt de obicei: <loua a) montateorizontal' b)n uauniciooat am ont at ef i|t r epepar t eadeaspir alie; intermediare; dot"t" cu racitoare "i tot timpul neincarcate' Oi tunctioneazd gradului de joasi presiune scHderea 169.intr-un comPresor de.aer a: de umPlere,este urmarea normala r ul int er m ediar ; ; ilindr ii; t im P; I a sf dr git ul nt r eplst on 9i capulcilindr ului considerare atunci cAnd se 170. Un aspect important de.luat.in de pe partea de'aspiralie a unui compresor schimba un filtru de tip uscat aer este de a se: in tip de ulei ca 9i uleiulfolosit filtruluiacelaqi a) folosi pentruumezirea de ungerea comPresoru]u1, rristalatia' ^ mici pentru a permitedilatarea mai b) instala un filtru cu dimensiuni tratata; sd nu astfelincdt curgereaaerului d) alegeun f ilt r ude m ar t m eootrivitd fie stdnjenita la compresoarelede aer pentru: 171. Ricitoarele finale sunt folosite aeruluicolrprlmar; temperaturii a) reducerea com pr im at ; aer o i t "Ju. *t "" densit dlil ului presiunelaaerulde evacuare; de imputsuritor lj urnorti=utua com pr im at a aer ului com plet e d ) asigur ar ea "*pint lunii de aer cu miscare 172. Scdpirile de aer la clapelii .unui.compresor pot rezultl de la: atternaiive9i piesiune joasa a compresorului; de evacuare excesivd a) presiunea turatje-excesiva; la, ui presorul com b) funcilonarea la compresor' a pistonulul c) cursa nereguratd

hdrtie din rormat este rirtrant erementur racare :fil#:'T,llllllih rirtru

120

l2r

7
II1d"

d)abraziuniproffi

uuuluare ofiterirnecanici rnaritirni

Niveloperafional

M agini, inst alat ii, aut om at izdr i ecanice m gi hidr opneum at ice c) controleazd presiunea de refulare a compresorului; d) elim in6, la por nir e, t oat esar cinile, m ai pu{incelede f r ecar e 179. Dispozitivuldin fig. C.17 este folosit pentru:

presoru Iui deae fl:lll(::ffi ,:?Tilcorn r cu m "',",";llut; isca re """::1 ll ::j1ll ' ;l .:1r ::,:, [l"i'"-,j"lu ;,# ili;fr ",r",nlrlli;:1Tl?'ffij:n#i,,'
a) abaterea de la

are crapetiror compresorutui; ;i ;:Tf,il ou u n."t;

unui compresor de aercu miecare

i?ii;F" ;"".:!1ilxn[,?ilJIii1".,lil; :t j,Hil jJt'.hTI: ;"";;;; " " ;"J1"


;,'l;
mB x . re v e f s c snglo

oruncf ionar"";;;ilif::TJrlilfl ronare neresuf ati' ce cauzeaze rx?,::l,"lior'*:fl"_are o bdtaie ". ""J :";: ""i"i',".t:,il:"X,r?ffi a) centra,;ul sau
i I toate fl:l""rl:,:o:ti _sa d) Oemaisus

c) permite necesar, rdi"r,,i,',,'i."^lollui sa roteasca d) reduce compresorul sarcina fdrdl iiun"""'" carea compresorului porn"gl". "ano 176. Dacd un compres(

;l tTil5,T,""1; ] !l f J:'# f

175.Sistemul de purjare a unui compresor de aer: aj cregtepresiunea de r la r ap pornire; ornlre: o,1 b )c creste r egt etrr,fia t ur alia c ohor ' v ' s ' qr c ^^*^--efula.re dacdeste

\N
I

u, ld rd s a rc in a d ; ",. "TiE:I:i,",","::h,

ts{ I Ling

bax

contrdl

iEm

Fig.C 17 a ) scoat er ea de sub sar cinS a cilindr ir or unuicom pr esor de aer . b ) a r educe pr esiunea int r _o inst alalie de aer de ser viciu; c) a m ecinagunoiul inaint e de a int r ain inst alalia de epur ar e; d ) a m ent ine int inder eacor ect a a cur er er or de ant r enar ein t im pul funclionarcom ii pr esor ului. 180. The maximun suction height of centrifugal pump does not depend on: a) bar om et r icpr essur e; b) vaporizatlon pressure of the circulailng fluio; c) t he pum p power ; d) hydr aulic losses on t he conduit 181. The Fotinger turbotransmission is a ahydraulic system of a: a) hydr ost at ic; b) hydr odynam ic; c) sonic; d) m anual

ril",ii 1Tl i;:i, i"?l ll ::::l::lL;; ujJterio rali ;

uzuralag a re l o r p a l i ere; uJu n o e re a i n c rrri ^ ;^ -.:

rix a re pe posta "," "",lll;,iil: i,ft ""S':f m ent iff ;:ili:ffii5 de


o; racitorui intermediaivaincepe sd aibe neetangietd(i.

"J";i;il :i ;"liil:I[' 1;:1,, i:'ff fl*f ij *j/# Jrlii lil^":f*::,rr""


un sunet strident;

a) curelele de antrenare u7orspozrtivete oe pr.i",l1i":i:?1:

:: ""10.113; "l';ffiiljv
a/ pune

de scoarere de subsarcind esre instarat pe un

in legatura tr joa pres iune nJI"ro?.::??,f iu cu treaptade inalta 1"9: sa pres "a o1previne crearea ,ooz' ,n",ll1ll'ngtioneazair";;;1" presiuni

182. Which t er m is m issing in the relation below for the flow of pumps with radial pistons? ( ) - . - , =dt =m ed rt ,o - 60

r22

i",iJffi"f" """"-.-,.i1

123

Testede evaluare Ofi{erimecanici maritimi


a) {0 , b) 2.,

Niveloperational 189.Through the tip 1 of the ejector in fig' C'3: a) b) c) d) f luid; t he Pum Ped f luid; t he dr iving mixture, the water-air mi*ure goes In the steam-water

c)(p; d)p

193' Which of the pumps berow is not a vorumic one? a ) th e s c re wp u m p ; b ) th e m e m b ra n e pump; c ) th e w h e e lp u m p ; d ) th e a x i a lp u mp . 184' The difference between browers and compressors resides in the fact that: a) blowersdo not have coolingbetween the compression phases; b) the gas can be considered ion_"orprrsible for blowers; c) the gas is considered a lightfluid foi blowers; d) blowershavethe compreisiondegree higherthan 1 1 185. The principle.thet applies to a vaccuum pump with a liquid r ing is t h e s a me a s fo r a (n ); a) a x i a lp u mp ;b )c e n tri fu g a p lu mp;c) l ateral chanelpump;d) vol umi c pump

190. For a pumP with wheels, the suction: of wheelsin the gearing; a) takes placeat the entrance in t he gear ing; vr heels of exit t he place at t akes bi or internal); (external type .) dependson the gearing wheel t he on Pr of ile d) dePends centrifugal pumps: 191. For parallel-connected

4Q" =Q,+Q..;
b) H"=Ht - lHz' c\ H"=Ht i d) H, =H,

p 1 8 6 . F o r p n e u m a ti c ma c h i n es L= charactesesa(n): a)

constanl

is a relation that

is not decreasing by 192.The suction height of centrifugal pumps the increase of: a) height , of the fluid; b) the temPerature ci the lengthof the suctionconduit; d) at m osPher ic Pr essur e' pistons depends on: 193.The flow pulsation of a pump with radial a) t he num berof Pist ons: sPeed; b) angular diam et er ' c) t he pist ons d) the stroke 194.ln f ig. C. 2, Par t 1 is: a) b) c) d) devise' the rectifYing devise; the directing t he hub wit h blade; the stuffingbox.

isothermal; b) adiabatic; c) polytroprc; d) isobaricprocess

187' compared to the first cyllinder which is used for admission, the final cytinder of a vorumi" ;"-p;"sor with severar stages of compression has a: a) b i g g e r; b ) s m a l l e r; c) equal; d) bi ggeror smal l er.

188. For a puTq with axial pistons: _ rr the radius of the circle on which the spherical ioints of *re piJton ioJs.are disposeo on irre sranting disk; 12- the radius of the circte'on-inrtri"t ir.," cyrinders are disposed in the bfock; q -the sranting angre of til;i;L. The piston,s stroke wirt be:

a) h=/isinrz;

b) h=r"sjna., c ) h=2rrsina, d)h = 2r. sina.


124

195. I n f ig. C. 2, Par t 3 is:

t25

Testede evaluare Ofiterimecanici maritimi.Niveloperational a) b) c) d) the rectifying devise; the directing devise, th e h u bw i th b l a d e ; the stuffingbox.

gi hr dr opneum at ice inst alalii, aut om at izdr i ecanice M agini, m

RASPUNSURI c. ntrebare 1 PoM PE 9t CO M PRESO ARE RSspuns


q

1 9 6 .C o mp o n e n tn o .9 ,fi g .C.1,l S : a) b) c) d) a crown: a ri n g ; a diffuser: a stator. o

Rispuns lntrebare Risouns lntrebare


38 75
d
h

39
4 5 6 7 8
v

to

c
a

40 41

a
d

77 7B
70

197. A reciprocating air compressor is running roughly and vibrating exessively,indicating that the: a) b) c) d) c o m p re s s oirs o v e rl o adi ng; motor rs overloading; foundation boltsare loose; beltsare too tight.

b o
c
U

42 43
44 45
z+o

b
d

80 81 82

c o
o c a c

h
d

83
84
uc

10
11

198.An unloader is installed on an air compressor to: a) b) c) d) stageon 100% bypass th e h rg hp re s sure stageto the l ow pressure of the air compressors in service; preventexcessive pressure interstage buildup, pressure; discharge controlcomptrssor duri ngstarti ng re mo v ea l l b u t th e fri cti onal l oad

12
13 14
tc

47 48 49

86
6/

50
3l

o
cl

U6 6V

52
c
o a
a a

b
a

to

90
91
d

17 18

54 55 56 58 59
OU

o
d

92
VJ

d b a
a
h

199. To obtain maximum efficiency, two stage air compressors are us u a l l y ; y o u n te d ; a ) h o ri z o n ta l lm b) neverfittedwith intakefilters; c) fittedwith intercoolers; i n u n u n l o a ded condi ti on at al l ti me d ) o p e ra te d 200. A knocking sound from one cylinder of an operating air compressor indicatesr a) b) c) d) or brokenhigh pressure unloader; a defective a loosevalve plate; exessive overload: n o c o mp re s s i o n .

20 21
ZL

94

c
h

95
97 98 99 100 101 102

a
z+
h

61
ot

26 27
28

o5

64 65
oo

b a c

29
30
a
p p

b
d

103
104

67
ou

31
32

o
D

33
34 35
JO
JI

70
71 72 74
o

o
A

105 '106 107 108


109

c
.l

110 111

c b

126

t21

t7
T e s ted e e v a ru a reo fi l e ri me c a ni cimari ti mi N i ver operati onal m aut om at izdr i ecanice Magini, inst alalii, 9i hidr opneum at ice

112
ttJ

o
a
U
h

114 115
tto

149 150 151 152 154 '155 156 157 158 159 160 161
tol

c a
f,

117 118 119 120 121


122
tzJ

186 187 188 189 190 191 193 194 195


tYo

D. o o o
a

GARNITURI $IZOLATII

f . in cazul unei gar nit ur i de et anqar e car e im plica m igcar e (lrlnslatie sau rotatie)trebuie sa fim atenli si prevenim: de contact(rugozitatea la suprafelele a garniturii a) frecareaexcesivd si fie cdt mai mica); suprafetei m obile; b) uzur apdr t ilor excesive; garniturii datoritastrdngerii c) deteriorarea d) t oat ede m ai sus 2. Pentru decdlirea unei garnituri de cupru, trebuie sd incalzili r;:rrni tu ra: ei in ulei; a ) gi si o calilipr in int r oducer ea t n aer ; b) gi sd o lasalisa se r eceasca in i apa; c) pind se inr oqegt e 9i sd o int r oducef d) 9i sa o car bonizaf i 3. Care din materialele indicate este folosit pentru etangarea clinamicl la sistemele mecanice utilizate la pompele centrifuge ce vehiculeaza ap5? a) cupr u; b) cuprusi grafit; c) grafit; d) br onz 4. Care din urmatoarele afirmatii reprezintl diferenla principali dintre o presetupa gi o etangare mecanici utilizate la axul unei pompe centrifuge? nu sunt , m ecanice suntsupuseuzur iiiar et anqdr ile a) pr eset upele trebuiesa fie rdcite din lichidulcare este pompat, iar b) presetupele nu; m ecanice e t anEdr ile f unc{ionar ea pom paigi poat econt inua est edef ect d, c ) daca gar nit ur a m ecanlca pr eset upei, dar daca o et anqar e tem por arpr in st r dnger ea trebuieinlocuiti pentrua opri scurgerile; estedeterioratd, cu axLll, est epar alela a unui sist emm ecanic de et angar e d ) supr af af a pe a ax est eper pendicular a une!pr eset upe de et angar e i ar supr af at a 5. est e bund pent r u a f i : G ar nit ur adin c6l! i ( in sau cAnepa)

o c d
a

o
e

o
n

o
d

o
d

tz+ tzc

197 198 199

o
c
p

tzo

to J
D

A D
a

127 128
tzJ

200

164
t oc t oo

130 13'1 132


IJJ

loI

o
D

134 135
tJo
tJl

o c
D

168 169 170 171

d
q

172
17a

o
d
o

138 139 140 141


l Aa

174 175
t/o

o o
2
d

177
tI6 ttY

144 145 146


4 Aa t+l

c a
h

148

180 181 182 183 184 185

o
h

a A

t28

joase; i la t em per at ur a ) ut ilizat d 129

Testede evaluare Ofiferimecanici maritimi Nivelopera{ional b) utilizatd la temperaturi inalte: c) utilizatd unde centrarea estecritica; d) utilizatd la supapele cu tija canelati necorespunzator 6' La inrocuireagarniturii de la axur pompei centrifuge prevazuti c u o s u rs d d e e ta n g a rel i c h i d i , tre b ui e: a) sa se deformeze axurintr -un strungpentrua se asiguraun a.1usta1 alunecator; b ) s e s e a s i g u rea ri n i e re a i n erurui de ungereorn presetup6 cu ori fi ci ul s u rs e id e e ta n g a re cu lichid; c) sd se verificerugozitatea presetuper cu un comparator cu caoran; d) sd se verificepozitiacutieide etangare care trebuiesd fie asezata mereuta baza presetupei 7. Care din urmatoarele afirmalii este adevarati privind sistemele de etangaremecanici? a ) e re p o t fi fo ro s i te i n ri p s apresetuperor convenl i onare pentruori ce rn e d i u a l tu ld e c a ta p a s a ra ti : b ) e l e n u s u n t p o tri v i tep e ntru a fi forosi tera pompere de transfer c o m b u s ti b i l ; c ) d e o b i c e ie res u n t ru b ri fi a te gi racrte de ri chi dur careestepompat; d ) o d a td p u s e i n .fu n c ti u n e, scurgerea di ntresuprafetere i e etan$are d i n a mi c e p o t fi re d u s e p ri n re grarelrunara a tensi uniresorturur i 8' care din tipurire de etangiri indicate se forosedte eficient ra pompele care vehiculeazalichide inflamabire sau toxice gi care nu trebuie sd scape in atmosfera? a ) s i s te md e e ta n g a re moale: b ) s i s te md e e ta n g a re me c a n i cd externa; c ) s i s te md e e ta n g a re me c a n i cd dubl u; d ) s i s te md e e ta n g a re mecanid cu burdufde caucruc 9. care din urmatoarereafirmatii descrie avantajur sistemuruide etangare mecanic ar axurui fald de sistemul moale gainituri si icu presetupd)pentru arborii port elice? a ) e l i mi n are p a ra re a s a u i n l o c ui rea bucgei axul ui ; b ) e ta n q e a z a u to ma t, c) permitescoatereaqi remontarea tuturor pieselorfara demontarea a x u ri l o r, d) toate sunt corecte

m at t ce m aut om at izdr i ecanice 9i hidr clpneu inst alalii, M agini,


__r4E

al 10. I nelul din gr af it al unui sist em de et angar e m ecanicl fix inel pe un presat este frigorific ,rlrorelui cotit al "o.fr""otului l , rl osi ndi a) un ar c cilindr ic; b) un m ijlocde f ixar eeliPt ic; c) un ar c t r oncont c; d) qaibdde Pr est une ll. C6ndm ont im unsist em deet anqar em ecaniclaunar bor eal (:()nrp r esor ului f r igor if ict r ebuie avut gr iji sd se pr evina: a) ca|ubr if iant t r |sSint r eincont act cusupr af at adegr af it car eVa de teflonsaturat; peliculei produceevacuarea sd intrein contactcu suprafata sub fclrmade particule b) ca inrpuritdtile fin foarle etangare de Prelucratd; al de efectulde coroziune c) ca peliculade teflon sd nu fie deterioratd excesive; m aniPular ii d) zgdr ier eaaxu|uicJat or it af o|osir iinecor espunzat oar eascu|e|or de de et angar e pr evazut e in t r usele rnontar e 12'Car edinur m at oar e|eaf ir m aliiexpr im Sce|m aibinepr incpiu| cleetangareal unei etangari moi, prezentatain fig' D'1 ?

Fig Dl gr af it at din azbest pdt r at d, din gnurde sect iune a) un inelconf eclionat bum bacsaucanepa, est edef or m at inlocagulpr eset upei'dat or it a

130

l3l

Testede evaluare Ofilerimecanici maritimi Niveloperalional c o m p n m a n r,p re s e a z as u p rafal aaroboreruii,mpi edi cand scurgerea l i c h i d u l ui in e x te ri o r; b) un inel din gnur de sectiune pdtratddeformatcu ajutorur presetupei preseaza foarteputernic axul gi se realrzeaza etansarba: c ) o s p i ra l ad i n tr-u n g n u r d e s ecti une pdtratddi ntr-un materi ar moal e esteintrodusa in locag,presatdpana iesefum astfelincatlichidul sd nu preztnte scurgeriin exterior; d ) u n m a te ri a m l o a re(a z b e s t, bumbac, cdnepa) se i ntroduce i n rocagul presetuper,se strange cu ajutorul guruburilor qi se realizeaza e ta n g a re a . . 1 3 . F o (a d e p re s a rea i n e l u l u igarni turi i moi , pozi l i a 3 di n fi g. D .1, se regleazaastfel inc6t: a ) c a rd u ra d e g a j a td p ri nfre c a re sd nu apri ndd i nerur moare ar garni turi i ; b) cSlduradegajatad prin frecaresd nu provoace degradarea garniturii gi a suprafelei axului; c ) u z u raa x u l u ie ta n 9 6 ris i d fi e mi ni ma; d) sd iasa fum fiind astfelconvingi ca etangeaza perfect 14' care sunt dimensiunire caracteristice pentru un inel de garnituri moale pentru dispozitivul prezentatin fig. D.1: a ) l a tu raS a s e c ti u n ip i d tra tu l usi i materi al ul di n careesteconfecti onat inelul; b ) l u n g i me ac e rc u l u i n e l u l u i d e etangare sd corespundd di ametrul ui a x u l u ip o n rp e i ; c ) l a tu ras a s e c l i u n i p i d tra tul ui si l ungi meacercul uisi corespundd d i a me tru l u ai x u l u i , d ) n u a u i m p o rta n td d i m e n s i u ni l i e nel ul ui deoarece se mul eazaduoa l o c u li n c a retre b u i e i n tro d u s . 1 5 ' c a re d i n u rm a to a re re a fi rmati i expri mi cer mai bi ne pri ncpi ul de etangareal dispozitivului prezentatin fig. D.2 ? a ) i n e l u l ro to r 1 s i rn e l u lfi x 3 sunt i n contact pe suprafal aA gi realizeazd etangarea radiala;

qi hidr opneum at t ce aut om at izirm i ecanice inst alat ii,

Fig D2 suprafe{elede contact 16. ce condilii trebuie si indeplineasci 1 9i 2 dln dispozit ivuldin f ig' D'2: cl erne nt elor e inim a: a) Plane 9i cu r ugozit at m m edle' r ugozit at e cu plane b) 9i , . r.,dotitulearea.lizala-1**Ip"' aqchierii' c) planeqi m lnlm a' ugor9i cu r ugozlt at e e d) ondulat", mecanice nu admit scurgerl 17. Firmele constructoarede etangari piciturile sunt: l genereazi ---alegerea sub forma de picituri' Gauzelecare un' t^111aj defectuos; ll - m-anipularea necorespunzatoare . .t""ietii ii neatent iint im pulm ont Sr iicar epr ovoacidet er ior ar easupr af elelor de al une car e. a) num ail; b) nur naill, c) at dt I c6t Si ll; d) nici I si nici ll C din fig' D'3- realizeazd 18. Care suprafald a componentei dintre levi si mufe ? ra im'uinarire etangarea9i etimina 5c"tfit[ are

t32

t33

Testede evaluare Ofilerimecanici maritimi Niveloperalional

matlce-. mecanice 9i hidropneu automatizdri ni, instalalii, Magi alar e; cu sec{iunea- m m cu o gar nit ur d gar nit ur ii a) inlocuir ea sArma; cu armatd garniturd cu o garniturii bi inlocuirea tor; de garnituri 9i strAngerea cj se continuaadaugarea gar nit ur ii d) inlocuir ea a unei pomPe sunt 23. Scurgerile de apd de la etangarea,mecanicd oe: rulmentulul irilpiedicatesd intre in carcasa axului' a) cuzinelii b) inelulde et anqar e; r ulm ent ului; ci sem er ingul cu apa d) et anEar ea 24 . Fact or iicedet er m inadur at adevialdagar nit ur iiuneipom pe riu nt: a) t iPulPom pel; b) stareaaxulut; c) dur at ade lucr u; d) t oat ede m al sus

Fig D3 a) l ; b ) l l ; c ) ti l ; d ) tV 19. Daci sistemur hidrauric care forosegte ra imbinarea feviror sistemul prezentatin fig. D.3,G,incepe si aibi scurgeri, ar trebui sE: a) a p l i c im a i m u rtab a n d di z o ra to are pe fi retsi restrdngi partearV ; b) aplici mai murta bandd izoratoare in jururfirtreror intre par1ile il si rV, ap o is d re a s a mb l e z gii s trd n g i ; c ) i n l o c u i e g ti p a rte al l l ; d) inlocuiegti parteaI 20. care sunt componentere forosite la cuprarea leviror hidraurice c6nd se str6nge mufa prezentatdin fig. D.3,C? a)l s i l tt; b ) ts i i l ; c ) i l s i i l t; d ) i lt si tV 21 . i n c i rc u i tu l h i d ra u l i c a ra tat i n Fi g. D .3, i mbi narea care i ndi ca mufa utilizatd pentru presiune mare este indicata de: a) A; b )B; c )C ; d )D 22. Garniturade etangarea presetupeia fost in mod repetatstrdnsi, pAnS.cAnd. p.resetupa. a gjgns in partea de jos. Care Jin operaliite urmatoaretrebuie efectuati dacr scurgrereacontinui sa fie excesiva: 1 34

de ulei sunt in gener al 25. Semeringurile cu arc pentru etanglri : rnontatecu buza de etangare et anEat a; de uleice t r ebuie din car evine pr esiunea a) inspr epar t ea r-u[::ului' a prealabild str6ngere o" ;i i;;F;; iuiou et angat d; ce t r ebuie de. ulei vine pr esiunea c"ar e c ) opusdpdr iiidinspr e lagar ulut car casa din cir cular d ) opusdcanalului

135

Testede evaiuare ofiferi mecanici maritimr Niveropera{ional

gi hidr opneum at ice M agini, inst alalii, aut om at izdr i ecanice m

RASPUNSURI gt tzolATll D. GARN|TURI 1. Intrebare R d s p u n s Intrebare R aspuns Intrebare Respuns I p o 21 ql a c 1Z d 42


J

gt FTLTRE E. SEPARATOARE Filtrele automate utilizatein instalatiile MP sunt: a) b) c) d) f ilt r evolum ice; filtrede suprafa{5; filtremagnetice; filtremixte

4 5
o
tJ

c c
h

23 24 25
zo

43
44 45
40

d
d

2. Care este principalul avantaj oferit de filtrele de suprafa!5 in r.r,nl par at ie CUCelede VO I Um : a) b) ' c) d) 3. suntief t ine; au cea mai mare finelede filtrare; sunt total regenerabile; se intrelinugor

27

28
o
d

47 48

ZY

10 11
tz

30 3'1
32
AA

49 50
51 52

Rolul filtrelor in instalatii este de a: a) b) c) d) inldt ur a apa; inldt ur aim pur it dlilem ecanice; inldt ur a com pugii chim icicor ozivi; toate cele menlionate anterior

13
t1

c
D

53 54
55

35
JO

to

17 1B 19 20

56
q7

37

38
o
c

39 40

58 59
n tl

4. Finelea filtririi pentru filtrele de suprafali se poate aprecia tunctie de:


a) b) c) d) t ipulelem ent ului f ilt r ant ; m dr im eaochiului de r e[ ea; merimeaparticuleor retinute, atdt b cdt 9i c

5. Finelea absolutd a unui filtru de suprafali este dat6 de :


' a) b) c) d) m dr im ea ochiului r elelei; mdrimeasuprafefei filtrante; m dr im ea sect iunii de int r ar e in f ilt r u; m dr im ea secliunii de iegir e din f ilt r u

6.

Finelea nominali a filtrelor de suprafali este: a) m dr im ea ochiului r elelei de f ilt r ar e;

136

1r7

Testede evaluare Ofiterimecanici maritimi Niveloperalional b) c) d) m d ri rn e ac e l o r mai mi ci parti cul e ce pot fi reti nute de elementul filtrant, m d ri me a c e l o r mar marl parti cul ecare pot trece prrn o c h i u ri l e re fe l ei ; dimensiunea celormai mio particule careau fost retinute in procentde gS_90% pentruo fineleabsolutd datd

m aut om at izar i ecanice 9i hidr opneum at t ce inst alaf ii, M agini, : ' -* .-- - . l2. Dispuner eaf i|t r e|or ininst alaliif uncliedef ineleaf ilt r ir iise
l ;rcc:

7- stabilirea gradurui de imb6csire a unui filtru se apreciazi in f unc li o n a red u p i : a) b) c) d) cantitatea de materialcolectat de acesta: p re s i u n e a l a i e g i rea di n fi l tru; presiunea la intrarea in filtru; c d d re ad e p re si une pe fi l tru

a) incep6ndcuce|em aif inepent r uanuper m it eim pur it dliI or sSint r e in inst alalie; m at . b) incep6ndcu cele m ai put inf ine 9i dupd aceeadi. nce in ce deserv|te; componente|or aIe funclion|e cerin(e|e fine,funcliede c) incepdndcu cele de f inet em ediedupd car e f uncliede necesit dli sdu f ine; se Punf ilt r egr osier e pentru a putea proteja cdt mai bine fine filtre pun doai se d) com Ponent ele 13. Giderea de presiune acceptatdpe filtrele utilizatein motoarelor navale este: rrrstalatiile a) 1- 2 bar , b) 2- 3 bar , c) Nu se accePt d, d) 02- 05bar 14. in figura E.1 sunt prezentateelemente de filtrare specifice
l i l t r e l o r:

8 . Care este metoda de cur5lire cea mai des intdlniti la filtrele automate: a) b) . c) d) s u fl a re a c u a e r, s u fl a re a c u a b ur; c u rg e re a i n v e rsd, s p d l a re a c u m o tori nd

9. care este cer mai frecvent mod de utirizare ar firtreror aut oma tec u a u to c u rSl i re i n i n s ta l a l i i l ede ungerea Mp: , a) b) c) d) s u n t u ti l i z a te c a fi l trepri nci pal e; s u n t u ti l i z a te c a fi l trei ndi catoare; sunt utilizate ca filtreby_pass, s u n t u ti l i z a te c a fi l tremaoneuce
l

+)11,ffi {ililb;tt

aijiffi trl'cir ++;*:i

1 0 . Filtrele magnetice se utilizeazi in instalaliile: a) b) c) d) d e rd c i rec u a p d ; d e tra n s fe r; d e s e p a ra re ; d e u n g e re

1 1 . Filtrele magnetice relin: a) b) c) d) to a tep a rti c u l e le metal i ce; e to a tep a rti c u l e lnemetal i ce; p a rti c u l e ld ee materi al anti fri cl i une provenide t Ia l agdrel e motoarelor; particulele feromagnetice

FId

l3tt

r39

Testede evaluare Ofiterimecanici maritimi

Niveloperationar

gi hidr opneum at ice inst alaf ii, M agini, aut om at izdr m i ecanice
b) ., c)

1 5 . i n fi g u ru E ...? .a g i b s unt prezentate vari ante de montaj i n instatatia de ungere a fittretrcr & Kirch Tip 6.46. Si se precizezerorul acestuia.in istalafi" "ut;;;;-Bo' pr"."nt"te in rigura e.'ialc:a"zur unui motor principat semirapid) O 9i lr,inotoi-au*ili"a,
' BOL L g KIR C h Tip S.4O Filtu{ lrttrni

0)

gi par t iculelor d cdm p separ ar ea f luidelor f uncliede t er nper at urin centrifugal de for{e; gi par t iculelor in f uncliede m asa lor specif icd separ ar ea f luidelor cdmp centrifugal de forle; qi par t iculelor f unc. t ie de m asa lor specif icd in separ ar ea f luidelor cdmp gravitalional de forle

17. Reglarea poziliei interfelei de separare apd fluid de separat (, c,rnbustibil, ulei) se poate realiza la separatoarele centrifugale prrrrficatoare cu ajutorul discului gravitalional. In acest context care dintre .rlrrmatiileurmitoare este adevdrati: . a) spre exteriorul cregterea diametrului interfata disculuideplaseazd bolului; b) m icgor ar ea diam et r ului discului deplaseazd int er f ala spr e exteriorul bolt-rlui; c) cr egt er ea discului deplaseazd int er f ala spr e int er ior ul diar net r ului bolului; pur if icat oarnu e au discgr avit af ional d) separ at oar ele 18. Care este pozilia corect5 a suprafelei de separare: pachet ului a) in int er ior ul de discuirde i separ ar e, ( t opdisk) ; b) in ext er ior ul super ior dr sculur gi m uchia c) int r edisculsuper ior ext er ioara d pachet ului de discur de i separ ar e: d) int r em uchiaext er ioar gi d cea int er ioar a d pachet ului de discur de i separare; 19. Separatoarele centrifugale utilizatesunt: a) . b) c) d) gr osier e gi f ine; purificatoare gi clarificatoare; pr ecizat e de t oat et ipur ile la punct ele a 9i b; gi clar if icat oar e gr osier e

Fi gE 2 a) b) .c) d) bazd: fi l trup ri n c i p a9 l i fi l trub y _ p ass; T l rrup n n c j p a g l i fi l trui n d i c a tor. fi l trui n d i c a tog r i fi l trup ri n ci pal j filtruprincipal 9i filtruprincipal. centrifugal are la

20. Dach sunt montate in serie doui separatoare,de ce tip sunt ele gi in ce ordine sunt agezate? a) am beleclar if icat oar e; b) am belepur if icat oar e; c) pr im ulclar if icat or iar al doileapur if icat or ; iar cel de al doileaclar if icat or " d) pr im ulpur if icat or 21. in funclie de debitul de fluid ce trece printr-un separator calitatea separdrii:

1 6 . Principiul de funclionare al separatorului


a)

s e p a ra re a fl u i d e l og r i p a rti cul el or functi e de ti pulacestora i n camp centrifugal de forte:

140

l.+1

Testede evaluare Ofiterimecanici maritimi Niveloperational a) b) c) " d) cregtecu cregterea debitului; rdmdneconstanti indiferent de debit, scadecu cregterea debitului, p o a tes d c re a s c d s a u s d scaddfuncti e de ti pulfl ui dul ui de l ucru

m aut om at izdr i ecanice 9i hidr opneum at t ce inst ala[ ii, M agini, 25. Ce reprezinti reperul numirul 4 din figura E' 3: de debit; a) Controler de Pr est une; b) Cont r oler de t em Per at ur S; , c) Cont r oler de vdscozitate d) Controler

22. Care dintre afirmaliile urmitoare este adevlrati referitor la deosebireadintre un separator purificator gi unul clarificator; pentru alre c a l es e partd el i mi narea excesul ui de apd; ' a ) p u ri fi c a to ru pentru b ) c l a ri fi c a to ru a lre c a l es e p aratd el i mi narea excesul ui de ap6, l d e s c d rc are c ) p u ri fi c a to ru la el i mi nddoar i mpuri tdlfdri i apd; d ) c l a ri fi c a to ru e l i mi n i l a d e scdrcare numaiapd; 23. Alegerea discului gravitalional se face funcfie de: a) " b) c) d) p re s i u n e d e l u c rua i n s tal ati ei ; g re u ta te a s p e c i fi c d a fl u i dul ui l a temperatura de separare; te mp e ra tu ra fu i d u l ud i e l u cru, v d s c o z i ta tefl au i d u l u i .

24. in figura E. 3 este prezentati instalalia unui separator pur if ic a to r d e c o m b u s ti b i l d i n i n s tal al i a MP i n care ci frel e 1,2 9i 3 reprezinti in ordine:

;,
DE:rfls r'g Dilds.Jr'D

iior"rt i Bi r i r l \

lo uou,r r"t ) tr p ,) r {tD f

'\ i) (1 i :l r .-.t.t.i:1r

3 ' 'i"" liil;f.* *


ts._-__.____._++...1itl:

ri

Ed 0 t* kr d i .b l n

Tr i i d s( i D r c.\+xtr r d si c U ,: r sd Pl ".\!!It

i i'r,ii 4

F i gE 3 a) b) c) d) incdlzitor, tanc de serviciu, intrarecombustibil; tanc de stocare; inc5lzitor, intrarea abur; tanc de decantare, incdlzitor, intrareabur; ta n c d e ma rfd ,i n c i l z i to r,i ntrare combusti bi l 142 1, t 3

Testede evaluare Ofilerimecanici maritimi Niveloperalional

qi hidr opneum at ice m inst alalii, aut om at izdr i ecanice M aqini,

RASPUNSURT LA INTREBARI gt FTLTRE E. SEPARATOARE Intrebare R d s p u n s Intrebare R i spuns 1 b 10 d z c 11


b
1
IL

gl REPARATII F. irurneltruenE

Intrebare R aspuns 19 o 20 d
zl

'1. Dim ensiunea liniar i sau unghiular i est e car act er ist ica rlcometrici care poate determina: a) b) c) , d) unerpr ese; m dr r m ea poziliaunei suprafele fald de alta; pozilia uneipiesef ali de alt a int r - unansam blu; t oat ede m ai sus

c
d

IJ
d

7 I
t

d
n
d

14 15 16
17

o
n
U o

ZJ z+

D
n n

25

18

2. Car e dint r e ur m it oar ele af ir m alii expr im d cel m ai bine, din punct de vedere tehnologic Ai funclional, valorile caracteristice ale unei di mensiuni: a) , b) c) d) efectivd; valoareanominaldgi valoarea lim it d; valoar ea nom inalS ef ect ivd, valoar ea 9i abat er ile gi abat er ea I im it a( m in sau m ax ) ; ef ect ivd valoar ea ef ect iva. nom inalS valoar ea 9i abat er ea cilindrice, suprafala

suprafele ansambllrile cu 3. in cupri nz it oar egi cupr insi se num esc: , a) b) c) d)

alezajgi arbore; alezajgi diametru gi diametruexterior; diametruinterior gi ar bor e diam et r u int er ior

4. Dimensiunea caracteristicd a suprafelelor cilindrice este diametrul. Alezajelegi arborii care se asambleazi impreuni au: a) b) . c) d) acelagi diametruefectiv; dif er it e; au diam et r e nom inale diam et r u nom inal; acelagi toleranld. aceeagi

5. Care dintre urmitoarele afirmalii exprimi cel mai bine o asamblar ecu joc: , a\ cdnd diametrulefectival arboreluieste mal mtc dec6t efectival alezajului; diametrul est eegalcu diam et r ul ef ect iv al ar bor elui b) cdnddiam et r ul al alezaiului. ef ect iv

I -t-t

t 45

Testede evaluare Ofiterimecanici maritimi. Niveloperalional c) d) cdnd diametrur efectiv orbor"rui*FilrG]re decat "r ul ui : d i a me true l fe c ti v al al ezai nu exista nici o reratieintre cere doud diametre are arborelui gi aleza.lului.

gi hidr opneum at ice inst alalii, aut om at izdr m i ecanice M aqini, ,. b) est e oper aliasau pr ocesulpr in car e, cu ajut or ulunui gi in anum it econdi{ii, m ijlocde m dsur ar e se det er m ind valoareaunei mdrtmi date, exprimatdprintr-ounitatede m dsur d; est e oper a{ia pr in car e, cu ajut or ul unui calibr u det er m indm o m dr r m em axim dsau m inim 6a uneipiese im por t ant e dint r - un ut ilaj; este operatiaprin care cu a1utorul metrului determinam lungim ea uneipiesenecesar e m ont ajului unuidispozit iv

6. Care dintre urmitoarele afirmatii exprimi cel mai bine st16ngerea efectivd: este egaracu diferen(a pozitivd dintrediametrur efectival alezalului9i diametrul efectiv al arboretui inainte de a s a m b l a re ; b) este egaracu drferenfa negativddintre diametrur efectiv a l a l e z a j u l ug i i di ametrul efecti val arborel ui i nai ntede a s a mb l a re ; c) este egaldcu un milimetrurezultat ca diferenla intre cele doua diametre efective ale arborelui gi alezalului; d) diferenta dintrecele doud diametre trLOuie sa fie de 1,5 mm a te z a .;u fi li n dcel mai mare 7. Care dintre urmltoarele afirmafii exprimi cel mai bine abaterea de la formag@rnefricd:
a)

c)

d)

a)

10. Care dintre urmitoarele afirmatii definegte cel rnai bine rrotiuneade control:
a)

o)

d)

h\

este operafia sau procesul de determinarea valorii m dr im ii de conr ol, ur m at d de o apr ecier evizuald a aspect ului ext er ior al uneipiese; est e oper alia de m dsur ar e gi acoper ir ecu un st r at protector pe impotrivacoroziunii, urmatd de o verificare standulde probe; este operalia de mdsurare urmatd de compararea pr escr ise, r ezult at elor cu valor ile cu scopulde a se st abili dacd piesacor espunde condit iilor im puse, este operaliade mdsurarecu ajutorula doui sau nrai multe aparatede mdsurd pentru a determinaabaterea dim ensionala a piesei r espect ive

11. Ce r epr ezint i pent r u dum neavoast r dun apar at de m dsur i


d)

etal on:
a)
D)

L Care dintre urmitoarele afirmalii exprimd cel mai bine rugozitateasuprafetelor: t a) a n s a mb ru r n e regurari tdti ror ce formeazd reri efui suprafefelor realegi al cdrorpas esteref ativ mL in raport c u a d 6 n c i me a l o r: b) striatiiregi rizurirece apar datoriti uzuri suprafeteror p te s e t; c ) s mu l g e ri l e d e m a te ri al 9i urmede prel ucrare; d ) g o l u ri s a u p o ri c e i n ,rrn" pr" i r" rJi i i ' r" " uni ." u p te s e l o r " pui

c)
d)

aparatede mdsura model, care reproducunitatea de m dsur dcu cea m ai inalt dpr ecizie m et r ologica; aparate de mdsurd model care sunt depozitate in gi se f olosesc labor at oar ele m et r ologice ale inst it u! iei o dat ape an; aparate de misurd utilizate in laboratoarepentru a efectuamdsurdtori de precizie; apar at e de m dsur d, f r xat e pe t abloul pr incipal de pent r u dist r ibut ie a ver if ica f unct ionar ea celor lalt apar e at e de m dsur d.
I

9. Care dintre urmitoarele afirmafii definegte cel mai bine nof iunead e m i s u ra re : a) e s teo p e ra ti a s a u p rocesur pri ncarese obti ne o varoare a u n e imd ri m id a tel a temperatura medi ul ui de 20 gradeC ; l:16

12. Misurarea sau verificarea distantelor mici dintre doui suprafe{eplane gi paralele(jocul) se executa cu ajutorul: a) ' b) c) d) planpar alele; calelor de int er st ilii( sonde) ; calibr elor de int er ior ; com par at oar elcr nu est enecesar sd se m dsoar ejocul

r17

Testede evaluare Ofilerimecanici maritimi Nivelopera{ional. 1 3 . Va l o a re ai n d i c a tad e s c a ra mi crometrul ui di n fi gura F. 1:

....-

mecanice automatiziri 9i hidropneurnattce instalafii, Magini, un: 16. in figuraF. 4 estereprezentat

ffi d**T
ffi F i g F. 1 a) b) c) d) 5 ,3 4 m m ; 6 ,3 4 m m ; 7 ,3 4 mm; 8 ,3 4 a) ' b) c) d) FigF4 cu Par ghii; m icr om et r u ; Planim et rPolar u de viteza, indicator tahometru

ffi;g

+*
t4

14. Valoareaindicata de scara mi crometrul ui di n fi gura F. 2:

17. in figura F. 5 este reprezentatun:

FigF2 a) b) , c) d) 7 ,8 Sm m , 6 ,7 4 m m ; 6 ,8 4 mm; 5 ,8 4m m

15. in figura F. 3 este reprezentatun: Fig. F 5


al

o) c)
,d)

pentrufilet; micrometru pentruroti dinlate; micrometru de int er ior ; m icr om et r u pentrutevi; micrometru

un: 18. I n figura F. 6 este rePrezentat F i g F3 ?l . b) c) d) micrometru pentruroli dinfate; micrometru de interior penirualeza.le; micrometru cu falcr; micrometru de exrenor 148 . a) b) c) d) pentruroli dinlate; micrometru de int er ior ; m icr om et r u filet; micrometru Pentru micrometru levi Pentru 149

Testede evaluare Ofiferimecanici maritimi Niveloperalional.

qi hidr opneum at ice aut om at izdr m i ecanice M agini, inst alat ii, 20. I ndicat or ulm ar e al ceasuluicom par at ordin f igur a F. I indicd: 'a) b) c) d) sut im ide m ilim et r u; m ilim et r iint r egi; cent im et r i; zecim ide m ilim et r u

F i g F6 19. in figura F. 7 este reprezentatun:

,.ffi
FigFs 21. I ndicat or ulm ic a ceasuluicom par at ordin f igur a F. 8 indicd: a) . b) c) d) de m ilim et r u; sut im ea m ilim et rint i r egi; zecimeade milimetru; cent im et r i

22. Dacd tamburul unui micrometru a fost rotit o turi completS, micrometrul se deplaseazi pe distanla liniarAde: a) b) c) d) I mm; 0, 5 m m ; 0 25, 0, 75m m

23. I ndicaliade pe ver nier ulgubler uluidin f igur a F. 9 est e: 'r a) b) c) d) 'l5, 4 m m ; 15, 45m m , 19, 45m m 19, 5m m l5t

T e s ted e e v a l u a reO fi l e rim e c ani cimanti mi N i veloperati onal

m aut om at izdr i ecant ce inst alalii, 9i hidr opneum at ice M agini, a) b) 'c) d) 42, 5 m m ; 45, 5 m m ; 43, 2m m , 45, 4m m

26. Cu ajut or ulgubler uluidin f igur a F' 13, se pot m dsur a:

0
F i g F. 9

f0
Ir
,

ir
| -

rt. fl
I .

r'^

14*-t *aa

2 4 . In d i c a l i ad e p e v e rn i e ru lgubl erul uidi n fi gura F.10este:

eF/"
fs
Fig F 13 a) b) c) . d) diam et r eint er ioar e; diametreexterioare; gdur ilor , addncim ea t oat ecelede m ai sus

Yernftr
F i g F 10 a) . b) c) d) 1 0 ,9m m ; 8 ,9 mm; 1 3 ,5m m ; 8 ,5 mm

fiI

27. lnst r um ent ulde m lsur i din f igur a F. 14 est e:

2 5 . In d i c a l i ad e p e v e rn i e ru lg ubl erul uidi n fi gura F. 11 este:

ftrytd
45 5S

Ysrnrf,r
tr i^ tty tr 4a I t-

Fig F '14 153

152

Testede evaluare Ofi{erimecanici maritimi Niveloperalional . a) b) c) d) gublerpentruroli dinlate; p l a n i m e tru , qubler d e a d d n c i m e; qublerpentrutable

qi hidr opneum at t ce m aut om at izdr i ecanice inst alalii, M aqini, din figura F' 15 se numegte: 34. Componenta notata cu "C"

28. Comparatoarele in cele mai multe cazuri au o preciziede:] a) , b) c) d) 'll10m; 1 /1 0 0m m ; 1 /5 0m m ; 1 /1 0 0 0 mm

29. Un tarod marcat M 6x1,0 va realizaun filet:


' a) b) c) d) de 1,0 mm; c u d i a me trud l e 6 mm gi un pas al fi l etul ui l u n gd e 6 m m a v dnd1 fi l et; u n n u m d rd e 6 fi l e tecu un pas de 6 mm; de 6 mm l u n gd e 1 2 m m g i cu di ametrul Fig F 15 a) b) c) di inelde Pr eslune; inelext er t or ; inel interior; bile( colivie) suPor t

30. CAnd se folosegte un fieristr5u de mAn5,trebuie sd se aplice o apds a re(p re s i u n e )n u m a i l a c u rs a l n ai nte: a) b) g) .':d) n u m a rc d n d s e ta i e o l eavasub(i re, n u m a ic d n ds e ta i e otelcarbon; n u m a ic A n ds e ta i e o feavd; tot timpul

3 1 . N u mi ru l " 8 " d i n n o ta l i a u nui tarod M 8xl , i ndi cd; ), b) c) d) diametrul filetului; lungimea m a x i m da fi l etul ui , lungimea ta ro d u l ui ; ori fi ci ul ui d i m e n s i u n e a to l erantei

in figura F' 16 este: 35. Gursa moarta a mecanismului indicat

32. O gauri executatl cu burghiul se rectificl pe o magind de giurit cu:


a) b) c) iil'I a) b) c) ,:fI b u rg h i ud l e c e n trare; b u rg h i ud l e fi n i s a re; b ro g a ; alezorul u l e i u ld i n g rd s i m ia ni mal e; u l e i u ls o l u b i l ; k e ro s e n u l : n i c i u n u ld i n c e ted e mai sus 154 Fig. F 16
a) b) G; M;

33. Pentru giurire, care este agentul ricire folosit:

l5i

Testede evaruare. ofiteri mecanici maritimi Niveroperationar. c) d) "N"; "o"

-__-

mecanice automatizdri 9t hidropneutrlatlce Magini,instala{ii, a) dgua-lay mai multe prin careeste operatiatehnologicd incdtsd se asigur e ast f el cuplat e sunt or ganede m aqini, acestora; coaxialitatea se b) est e oper at ia t ehnologica pr in car e doua axe al5turat, monteazd In pr incar eun ax se m ont eaza t ehnologica c) est eoper alia lagdr ul; pr in car e se asigur aspr lJlnlr ea t ehnologica o) est e oper at ia ale acest or a' pe r adiale lagdr ele unorar bor i

36' Raza cercurui de rostogorire a mecanismurui prezentat in f igur a F . 1 6 e s te : a) b) c) d) "D"; "E", "1", "P"

37. Razade baza a rotii dinfate din figura F. 16 este: a) b) "D"; " E" ;

pentru 42. Care dintre condifiile urmitoare trebuiesc indeplinite axe: de liniei al bun centraj unui realizarea a) de spr ijin pe lagdr ele unif or m aa sar cinilor dist r ibuir ea ast f e|incdt sdseincadr ezeinvaI or iI epr escr isede de exploat ar e; de condit iile indif er ent f ur nizor b) incdrcarea lagdrelorsd se facd astfel incdt' in orice de ulei sd se f or m eze9i sd se m ent indpelicula condit ii unger ll; necesar a c) asigur ar eau"neif |exibi|it 5liadecvat easist em uI uiavdndin vibratorii; vederecaracteristicile d) t oat ede m al sus

-c.) .d ) ' P" .38. F. 16 este; inSllimea de rucru a dinliror roliror dinlate prevdzutein figura a) b)
n\

"A"; "8";
"4"

d)

"D"

43. Car esunt f act or iicar einf luenf eazicent r ar east at icaa|iniei de arbori: a|e ar bor i|or ; de execulie de m ont aj9i er or i|e t o|er ant e|e naveiin diverse de elasticitatea cauzate deformaliile termicelocalecare condiliide incdrcare 9i efectele in lagdr e; r eacliunilor valor ile r f luent eazd de temperaturidintreaer (diferenlele c) factoriiatmosferici 9i aPaet c ) ; i. d)' toatede mai sus a) b) 44. Gompresoruldin figura F' 17,dacd i se perrnitesi funclioneze in condiliile Prezentate: a) bi volum et r t c; igi va pier der andam ent ul gi s-" vor deterioralagdrelemotoruluide antrenare ale pflma jocul

39. care dintre tipurire de unsoare consistenta, indicate, oferd rezistenli gi stabilitate chimica maximi ra temperaturire de funclionare c upr ins ein tre 1 2 0 .Cg i 1 5 0 " C : a) b) q) d) u n s o a re c o n s i s te n ta pe bazade oxi dde cal ci u, u n s o a re c o n s i s te n ta pe bazade sapunde cal ci u; unsoareconsistenta pebaza de sodiu, unsoareconsistenta pe bazade oxid de litiu.

40. Ungerea unui lagir de turafie mare este dependenti de un sistem care furnizeazi: a) b) c) ,.d ) u re ic u c o n l i n u m t a r e de detergent cu adi ti vide presrune; ungerecu ulei cu vdscclzitate constantd, o p re s i u n e mi n i md de 1,034 bar l a toate pi esel e s i s te mu l u i : u l e i l a o p re s i u n eadecvata,funcl i e de sol i ci tdri l e gi g e o m e tri a l a g d ru l u i

41. care dintre afirmaliire ce urmeazi definegte cer mai bine centraju l: 156 151

Testede evaluare Ofilerimecanici maritimi Niveloperational

aut om at izirm i ecanice inst alalii, 9i hidr opneum at ice M agini, 48. Gare dintre urmdtoarele afirmalii exprimd cel mai bine ce se efectueazl cu rigla 9i lera pentru efectuareacentrajului nrdsuratorile in conformitate cu schema din figura F.18:

':1

F i g F 17 45. Curelelede transmisie str6nse excesiv pot cauza:


4)

s u p ra i n c d l z i re l a gdrel or; i n c E rc a re i a n u ti l d a motorul ui ; funclionarea cu zgomotexcesiv; to a ted e ma i s u s **j.;3* Fig F 18

")
46. Ce mdsurltori se fac pentru a putea realiza centrajul a doi arbori: a) b) c) d) determlnarea deplasdrii (dezaxlni),ce reprezintidistanla d i n tre d o u a a x e geometri ceal e arbori l or paral el i qi necolii n a ri ; d e te rmi n a refrd a n geri ice , reprezi nti unghi ul formati ntre e e arbori l or a x e l eg e o m e tri c al gi neparal el i necol i ni ari ; d e te rmi n a red ae p l asdri l or 9i frdngeri l or; d e te rmi n a rela u n gi micel i ordoi arbori

c) '

47. Pentru centraj este necesar ca motorul principal 9i arborii intermediari sI fie montali pe: a) b) c) d) dispozitrve care sd poatd modifica pozi{ia lor atdt pe verticala cdt gi pe orizontala; d i s p o z i ti v e c a re s d poatd modi fi capozi l i al or numai pe verticald; dispozitive care sd poatd modificapozifialor numai pe o ri z o n ta l i ; n u s u n t n e c e s a re di spozi ti ve care sd modi fi cepozi l i aci dispozitive care sd le roteascd l5tt

f r dnger ea t abelul 9i deplasar ea; 9i se calculeazd in patrupozilii(sus,jos' flangelor, se ageazdriglape generatoarea dint r ef lanqein dr ept ulr iglei9i se Tb, Bb) Si s6 m dsoar ddist anla f r 6nger ea; calculeazd d) sem dsoar dcuajut or u|9ub|er uI uidist ant adint r egener at oar ea f r dnger ea 9i deplasar ea' f langei 9i r iglagi se det er m ind

4g. G um senum escelem ent ele"l"gi"2"dindispozit ivul prezentatin figura F. 19 9i care este rolul lor:

159

m e c a ni cimari ti mi N i veloperati onal T e s ted e e v a l u a reO fi te ri

m aut om at izdr i ecanice 9i hidr opneum at ice inst alalii, M aEini, 52. Fisurile pot fi impiedicate si se dezvolte la collurile plicilor p r in: t,udate a) b) c) d) sub f or m dde unghidr epta collur ilor ; t dier ea collurilor; rotunjirea de nit ur ila collur i; sudar ea (cu crestaturi)' sudareacu ganturi

,' i .' +
ni ih1.(

f,

i.,J

53. Fonta turnati in cochiIii meta|ice, datoriti unei rSciri rapide, creeazi la suprafa!5 un strat de: a) b) ft) d) fonti de turnare; fontd maleabilS; fontd albd,durd; fontd brutd.

54. Otelul turnat se obline Prtn: a) q) ii d) de f ier m iner eului t oPt r ea pur ; plast icd a olelului pr elucr ar ea vechi; topireafonteibrute9i a fierului topirea minereului de fier cu proprietdli magnetlce deosebite

Fig F a)
b)

d)

strela interioardgi strela exterioardpentru sustinerea "r 3 " 9 i " 4" ; g u ru b u ri l o pentrua fixaflangaarborelui ce strelainterioard necesard s e mo n te a z li n ti mpulcentraj ul ui ; necesardpentrua fixa arboriiin timpul strela exterioard c e n tra j u l u i ; cu ajutorulcdrorase strelainterioard 9r strelaexterioard jocuri l or a, b, c A i d i n patrupozi l i i md s o a rd v a l o a re a

55. in urma operaliunilor de trefilare, laminare sau presarela rece mult duritatea fiind necesar un tratament de: foarte cregte a) b) i) d) cementare; cdlire; recoacere; coacer e

50. Probabilitatea fisurdrii la efort, in prezenta hidrogenului sulfurat, este mai mare pentru: a) b) c) d) redusd; otelulcu rezisten!6 inalt6; olelulcu rezistenld di n d e e ta n g are(garni turi ) cauci uc, e l e m e n te aluminiu

56. CSlirease face Pentru: a) bi c) d) fonteicenugiiprin rdcirebruscd; rezistenlei cregterea oleluluiprin rdcirebruscd; rezlstentei creqterea prin rdcirelent6intr-obaiede ofelului rezistenlei scd-derea ut et ; unor piesede in scopulobt iner ii olelului m aleabilizar ea supertoara. calitate

51. Otelurile daci sunt cdlite devin: a ) ma i p u ti nc a s a n te ; b ) ma i p u l i nd u re , 6 ) ma i d u re ; d) mai plastice

57. Reparaliile majore sau modificirile care afecteazi siguranla navelor: a) bi nu vor fi realizateldrd avizul societaliide clasificare; navaledin port; autorit6lii vor fi permisefdri aprobarea

160

l6r

I
Testede evaluare Ofiterimecanici maritrmi Niveloperational c) d) vor li realizate oricdndii convinearmatorului navei fdrd l rc r o a p ro b a re ; v o r fi re a l i z a te n umaicu aprobarea autori tati i naval edi n )ort m aut om at izdr i ecanice inst alalii, M agini, 9i hidr opneum at ice 61. in practica de exploatare a navelor se intAlnesc urmitoarele lrpuri de reparalii - | reparalii planificate;-ll- reparalii neplani-ficate: num ail; num aill; atdt I cdt 9i ll; 'ali d) nici | 9i nici ll. a) b) 62. Piesele ce intri in componenla unui utilaj diferi substanfial din punct de vedere al duratei de uzuri. Durata de funclionare normal5 a runuiutilaj este determinati de: a) b) c) d) timpul in care piesa cea mai solicitatd se uzeaze, int er venliiasupr a ut ilajuluila per ioade det er r nindnd de aceastdPiesd; determinate timpul in care axul utilajului se uzeazd 9i trebuie schim bat ; din nou; vopsit d t r ebuie ut ilajului t im pulin car ecar casa i ulei t im pulint r edouZschim bdrde

58. Care dintre urmitoarele afirmalii definegte cel mai bine noliunea de repararea unui utilaj? ,e) activitateacare se organizeazd cu scopulde a-l repunein stare de funcfionare gi de a obtineparametrii functionali p e c a rei -a a v u t i ni ti al ; activitatea ce se organizeazd pentrudemontarea utilajului g i d e s c h i m b a re a unorpi esecu uzuremare; activitatea ce se organizeazd periodic pentru d e m o n ta re am , a surarea uzuri ipi esel or cel or 9i i nl ocui re defecte, urmatdde remontare, activitatea ce se organizeazd anualinainte de inspec{ia naveide cdtresocletatea de clasificare.

b) c)

d)

59. Ce principiu trebuie avut in vedere la reparareaunui utilaj? este preferabil ca o piesduzatdsE fie inlocuitdcu o piesd d e s c h i mbn o u d ,c onsti tui nd o garanti e cd reparati a este bund; b) este preferabil ca o piesauzatdsd fie inlocuitd cu o pies6 noud confeclionatd din oricematerial; "c) este preferabil ca o piesauzati sd fie inlocuitd cu o piesd d e s c h i m b o ri g i n al d, aceastaconsti tui nd o garanti ecd m a te ri a l ug l i d i m e nsi uni lsunt e corecte; d) este preferabil ca piesa uzatd s6 se reconditioneze si sd se remonteze constituind o garan{ie cd piesa. reconditionatd va putea fi utilizatd o perioada indelungatd 60' Pentru scurtarea timputui de inactivitate al utilajurui este recomandabilca atelierul de reparalii si posede: a) b) c) d) c e l p u l i n u n s e t d e scul egi di spozi ti ve pentrudemontare g t re mo n ta re a u ti l aj ul ui ; un stoc ra{ionalde piese de schimb,din categoria celor c u ra td ma red e i n l ocui re; u n s to c d e ru l m e n l gi i vasel i nd pentrua i ncepel ucrarea d e re p a ra ti i , u n n u m d r m i n i m de uti l aj ede prel ucrare a metal ul ui pentru a putea confeclionaorice piesd se cere pentru utilaj a)

63. in vederea asiguririi stirii tehnice normale a navelor pe toatl durata de serviciu se apticd un ciclu de reparalii planificatecare prevede;I controale 9i revizii periodice planificate; ll reparalii periodice la termene stabilite: a) b) c) d) num ail: num aill, at dt I cdt 9i ll; nici | 9i nici ll

64. Care dintre urmitoarele afirmatii descrie cel mai bine revizia tehni cd ( RT) : a) b) la un an de r egulS ce se execut d de oper a{iuni ansanr blul gi executarea mat scude pentrudemontare sau intervale de intre{inere; lucrdrilor la un an de r eguld ce se execut d de oper aliuni ansam blul in scopul det er m inir ii st dr ii t ehnice a navei, lucr dr ice m ecanism elor 9r a pr incipalelor 9i inst alaliilor urmeazA a se efectua cu ocazia primei reparalii planificate: ansamblulde operaliunice se executdperiodicpentru pieselor cu uzur dr apida, schim bar ea per iodic cu scopul ce se execut d de oper aliuni ansam blul ce pot sd apard defectelor inldturdrii

c) d)

162

l(r3

d -:" " | * re O fi te rime c a n i cimari ti mi ' " r," N i veloperati onal 6 5 . C a re d i r epar a{ ia c u re n ti d e g ra d u l 1 (R c -1 ),-' - " " '
a)

gi hidr opneum at ice M aEini, inst alat ii, aut om at izdr m i ecanr ce d) interventia ce se executdin mod neplanificat reprezintd r epar at iile or i de c6t e or i est e nevoie r ealizandu- se necesare

D)

peri odi ci n scopuli nl dturdri i rea, recondi ti onareasau uzate; ceri odi ci n scopuli nl i turdri i I unorsubansambl uzate, e > eri odi c i n ganti erere naval e :atiei de lucrdriintocmitdin i n te rv e n ti i l c ee s e e xecutd peri odi c dupd expi rarea unul c tc tud e fu n c ti o n a r e de 1t ant

68. Piesele care alcituiesc pompa se uzeaza in tirnp. Natura rrzuri iest e: I uzur a m ecanicS. ll uzur achim icd: a) b) c) d) num arl; num aill; nici | 9i nici ll at at I cat 9i ll;

d)

69. Uzura mecanicSla pompe poate fi ameliorati (incetiniti) prin: a) b) c) d) asigur ar ea unuialust aj cdt m ai cor ect ; un gr adspor itde f inisar e al supr af et elor in cont act unger ea supt af elelor de lucr uin lagar epent r u elim inar ea frecariiuscate; t oat ede m ai sus

66' care dintre urm.toarere q" ' afirmatii descrie cer mai bine r epar aliacu re n td d e g ra d u l ' 2 tR C t:-' a) reprezintd reparatia ce se executdo - data la ctor ani 9i pe p a rc u rs u l c d re i a se i nl ocui ei c ;;;i " uzate ate a g re g a tu l u i ;

D)

reparatia ce se executa o datdta patruani cu ::ll:_=,iltd uzate9i er"ctuai"a l:]]^".y]*" de piesete l! rucrdri de
Inlrett nere: <ecuta in fiecarean odatd cu specti e gi se i nl ocui esc toate

70. Uzur a m ecanici pr in abr aziuneest e r ezult at ulacf iunii unor particule dure aflate in lichidul vehiculat. Aceasta se manifestd prin: a) b) c) d) er oziunea m at er ialului; cor oziunea m at er ialului; t opir ea m et alulur , sublim ar ea m et alului

d)

s u b a n s a m b l e lu e z a te

i,1, 5ffi ::'5:'jul"u u rma to a re a re p a ra t i e curent6

f,"'JT -# ::?,,i;, :i,T:l I functiondrii "?1";J;'oo:ir.":5


de gradul2, Je i ntocui esc

,"p"r"1i"uluffi (filiit"
a)

urrnatoarele afirma{ii descrie cel mai bine

reprezintdrnterventia ce se executdo datd la doi ani cu i n l o c u i re a pieselor uzate gi efecruarealucrdrjlor de intre{inere

71. Indiferentde natura uzurii pompei aceastaare ca efect: pieselor pr inaddugar e a) m odif icar ea de m at er r al; f or m elor pieselor b) nr odif icar ea f or m elor car act er ului Ei schim bar ea ajust ajului de r nat er ial; dat or it i pier der ii pr eselor pr int opir ea c) m odif icar ea f or m elor m at er ialului; gi nu se schr m bd pieselor d) nu se m odif icdlor m a car act er ul ajust ajului 72. in mod practic nu existi pompi care si funclioneze fari uzuri, dar cerinla este ca aceasta si se produci intr-un tirnp c6t mai indelungat.Acest lucru se obtine prin I alegerecorespunzatoare a pornpei; ll intrelinere permanenta; a) num arr ; b) num aiil; c) at at I cAt qi ll; d) nici I qi nici ll 73. l-a pompele centrifuge piesele cele mai expuse la uzuri sunt: t 65

b)

,praniiicat c) *1:i "',,,,?#H" ir=rni"l -- """"",,a ffi''Ti^i:j3llunl,cicruiu ,; ;; ;"];'"nl""Tnt'ill;ll

ce se executd o data rapatru ani :"Ji:t,*?,.5??.i1lil" *ipa ir-J j

.'i,-# * i,T,i,J#i:: i: :i ljl:i_"t::lu iff:::1 1 _,t a n o,_,! q i'i,;;; "' # o

"i,,"ii,n"""??il 0,'' iiiili,*Sl"?::. schimbarea :fl uzate -,?"i['. unor utitlje fiztc sau moral:
l,.*fl,^S1larea
164

Testede evaluare. Ofiferimecantctmantimi Nivel operafional


a) b)

gi hidr opneum at ice Magini, inst alaiii, aut om at izdr m i ecanice 76. Care dintre dispozitivele din figura F. 20 este proiectat at6t pcntru misuritori interioare cAt gi pentru cele exterioare? a) A; b) B c) c, d) D 77. FiguraF.21 este desenati la scara 1:1. Care este dimensiunea l ui X dacl lungim ilesunt : E=16m m , F=33m m , G =53 m m , H=142m m a) b) ,qt d) 22mm; 32 m m , 4o mm, 50 m m .

c) d)

sistemulde etangare; arborele cu lagarele sale gi bucsa de protectie a arborelui; rotorul; toate de mai sus

74' Qare dintre dispozitivele aritate in imagine ar trebui folosite pentru verificareajocutui unri,i"t", (fig. F. 20): "r.jp"p"f"r" a) A' b) B:
l\. ^\

d)

D.

1
g
!

["*

F .* t-** lr---""""+ t

Fig F 21 Fig F 20 75. Partea rotativi a unui micrometru este cunoscutd ca: a) b) c) d) nicovald; ta m b u r; c a d ru ; manson 78. Figur aF. 21est e desenat ala scar a 1: 5. Car eest e dim ensiunea real a a l u i X daci lungim ile la scar l sunt : E=16 m r n, F=33 m m gi H=142 mm? a) b) 9) d) 40 m m , 400 m m ; 8m m , 200 m m .

166

t67

Testede evaluare Ofi{erimecanici maritimi Niveloperational 79. Figura F. 21 este desenati fa scara 1:10. Gare este dim ens iu n e are a l d a l u i X d a c d c o te l e s unt: E = 16 mm, F= 33 mm 9i H = 142 mm?

m aut om at iz6r i ecanice Magini, inst alalii, 9i hidr opneum at ice b) c) d) de mdnd; cu ragcheta cdndse curdli vopseaua un ciocangi dalt a; cdndse f olosest e in toate cazurilede mai sus

il 'b)r c) d) de:

4mm; 40 mm; 400mm; 200mm .

83. CAnd se foloseste un dispozitiv de iluminat portabil' intotdeaunatrebuie sd vi asigurali cd:


a) b)

80' Diametrur maxim al dispozitivului indicatin figura F. 22 este


a) b) c) d) 38 66 mm; 34 6 mm; 402mm, 4 4 4 2 mm

c) d)

din sdrmd; beculeste protejat de o carcasdde protectie galben 9i marcat este intotdeauna cablul de alimentare "NUM AI PENTRU UTI LI ZARELA DI SPO ZI TI VEDE I LUM I NAT''; putereabeculuinu depdgegte 75W, t oat ede m ai sus.

84. Unele din pericolele provocate de dispozitivele pneumatice aclionate electric pot fi evitate dacd operatorul va: a) b) c)
d)

de fisurisau alte defecfiuni; verifica furtunele va schimba imbracdmintea lejer6 9i igi va scoate bijuteriile; va pur ja aer ul din conduct e inaint e de a desf ace conexiunile; toate cele de mai sus

85. Toate aparatele electrice portabile trebuie si fie dotate cu o impimAntare, pentru a preveni: a) b) c) d) goculelectric dacd aparatulintrdin scurtcircuit; m ot or ului din cauzasupr asar cinii; ar der ea motorului la un scurtcircuit; supraincdrcarea topireacarcasei de plasticdatoritdscurtcircuitdrii.

4r

,N1i9W

*:+!

s-r's,?ili$,:r'. -_ $xru
$-a

Fig F 22 81. ce misuri trebuie luate de fiecare dati c6nd se foroseste un poliz or ( m a g i n ad e g l e fu i t):
d)

86. Care dintre misurile de precaulie indicate trebuie respectate cind se lucreazdcu echipamentul de suduri cu acetileni:
a) b) c) d)

d)

pudareaochelarilor de proteclie sau a mdgtiide protectie piesatrebuiesd se sprijinesau sd fie fixatdde cadrulde s p r| J rn ; operatorultrebuie sd fie pregdtitcorespunzdtor pentru utilizarea acesteimagini, to a tec e l ed e m a i s u s

pentruaer gi gaz; trebuieetichetate buteliile deparlede zonelecu temperaturi buteliile sd depoziteze m t ct ; acoperite de oxigen9i valvulele regulatoarele sd pastreze cu o pelicula de ulei: in aga fel incdt sa nu se sa !in6 buteliile cu gaz sprijinite ooatardsturna

82. Ochelarii de protectie trebuie purtali cAnd:


a) s e fo l o s e g te portabi l ; u n p o l i z or 168

87. $urubelnilele pentru uz electric trebuie si fie dotate cu: a) b) m anerm ai lungdecdtcel nor m al; m anerm ai gr osdec6tcel nor m al, 169

T e s ted e e v a l u a reO fi te ri m e c a ni cimari ti mi N i veloperati onal c) d) m a n e rm a i s c u rtd ecdtcel normal ; ma n e ri z o l a t

tutot'qati ryry instalalir, Magini,


d)

explozibile' gazelor existentei verrflcarea sus m al de t oat e

8 8 . O g u ru b e l n i l i n u tre b u i e fo l osi ti ca: a) b) c) d) p A rg h i e ; d a l tS; d o rnd e g d u ri t; to a tec e l ed e m a i s u s

89. Care dintre urrnitoarele presiuni indicate este presiunea maximi a acetileneiutilizatd la lipire pentru a fi folositi in sigurantS? a) b) c) d) 0 ,6 8 9 4 b a(1 r 0 p s i ); 1 ,O4 2 b a r(1 5 p s i ); 1 ,7 2 3 5 b a 'r, 2 .4 1 3 b a r

cazul cer care preia cartul in 94. cum trebuie se procedeze constatirii unor nereguli: gef ului pr im ir edecdt cu apr obar ea a) nu va lua car t ul in va remediaimediatneregulile b) T""i'?i'l;n"' in primire9i constatate prtmire dec6t cu aprobarea c) ni"'-iT"'i'u cartul in com andant ulut ; ur m dnclca dupd t er m inar ea d) uu t u" car t ul in pr im ir e'

'""lni"' de neresurire j"t"r mecanic

mllnll;'
cu avarii in funclionarea instala{iilor 95. Pentru remediereaunor abur: al b) c) p6na la o valoar e din inst alat ie pr esiun'ea se va m icaor a def eclt unt t' r em edier ea sa per m it d intervenlia 9l se va pur1a loc are ""t " unde locul se izoleaz-a t-'e-'zorcLza ot alde Pr eslt lne, . ^- r , ^ 5i r va puqa se -i . locul unde are loc intervenlia

9 0 . L a s u d u re ac u fl a c a rd ,p re si uneade l ucru a aceti l eitrebui e si f ie m enlin u ti s u b 1 ,0 4 2 b a r (1 S p s i )p e n tru a prevenio posi bi l S : a) b) c) d) explozie; a u to a p n n d refl ad c dri i ; fl d c d ri i ; s ti n g e re a a p ri n d e re a a c e ti l enei

intimpLrl cuabur ffi|-5ii;i#illlii"'"nrii rainstaratiire


vo l a Ju l u l

91 . L a s u d a re a c u a rc e l e c tri c putem reduce riscul producerii unui goc electric periculos pentru sudor: a) b) c) d) fo l o s i n d u n c l e g te d e sudurdi zol at; p u rtd n d md n u q r d e sudurduscate; e v i t6 n d z o n e l eu m e depe ti mpul fol osi riechi i parnentul ui d e s u d u rdc u a rc to a ted e ma i s u s de:

fi efectuat navale ult im ul control va 96. La inchider eacildSr ilor de cart; a) ofiterul b) sef ulm ecanic de car t ; c) m ot or ist ul cafi de fochistt-tl d)

92 . i n a i n te d e a p e rm i te s u d a reaunui tanc de combusti bi l acesta trebuie certificat sau declarat: a ) s i g u rp e n trup e rs o nal ; b) sigur pentrulucrucu flacard(certifrcat de gas free); p e n trup e rsonal , c) nesigur p e n tru d) nesigur Iu c rul cu fl acare 93 . Su d u ra i n s i g u ra n l i p re s u pune: a) b) verificarea zonei pentruindepdftarea obiectelor care se p o t a p ri n d e . s u p ra v e g h e re a fl d c dri i ; 170

abur de balansar ea t ur binei cu 97" Por nir ea, opr ir ea' sau proPulsiese va face: t i m ecanic ai sub dir ect a m ecanlc ui I m ecanic Ei sub dir ect a le cart; de car t ; r dcu m ot or ist ul a sub dir ect a suPr avegher e

l7l

Testede evaluare Ofi{erimecanici maritimi Niveloperational 98. In locurile de instalare a bdrcilor de salvare, marginea exterioari a punlii se va prevedeacu:
a) b) c)

_-

m 9i hidr opneum at t ce aut om at izdr i ecanice inst alat ii, M agini,

LA INTREBARI RASPUNSURI F.
1
z

d)

o ra md c a re s d i mpi edi ce al unecarea pi ci oarel or o a me n i l o c r a red e servesc grui el e gi bdrci l e de sal vare; o platformdpentrua asigurao inaltimecorespunzdtoare oamenilor gruielegi bdrcilede salvare; care deservesc o scard metalici pentru a asigura o pozilie corespunzdtoare oamenilor care deservescgruiele gi barcilede salvare; un cdrlig pentrudegajarearapidda bircii de salvarein caz de urgen[d

irurnrltrurnE 9l REPARATII
Rispuns
a

intrebare I RisPuns lntrebare


o

38

lntrebare 75
/o

Rispuns
h

b
d

3 4
6

39 40
41

d
a

77
-7p'

o
p

a
p

42
43

79
80 81

cl

o
d

99. Se interzice personaluluide deservire a motoarelor sd poarte: a) b) c) d) h a l a te ; g o (u ri ; papuci; toate cele de mai sus

7
d

c
4

44
45 46
AA

82
64
h

o
c b b b b
d

'10
11

,{
a

4.J 4v

85
60

12
4e

d
D

1 0 0 .D a c i i n ti mp u l d e mo n ti ri i unui motor i n comparti mentul respectiv se imprigtie combustibili gi lubrefianli se vor lua urmitoarele m as uf l:
a) b) c) d)

50
51 52
CJ

o o
.i

s e o p re g te l u c ru lg i se curd{a spal i ulde l ucru, se lucreazd in continuare cu o mai mare atentie se va evitafolosirea surselorde aorindere: v a fi u ti l i z a t u n echi pament el ectri c cu si guranl d intrinsecd

14 '15 16 17 18 19

66

o c
c b
d

54 55 57

89 90 91

b d
n

92
94
95

a
h

20
zl

d a

o
a o
d

101. Dupi efectuarea unei decarbonizaria unui motor acesta se v a por ni n u m a i d u p S: a) b) c) Al u n c o n tro i l n te ri o g r i exteri or al motorul ui ; v i ra re a mo to ru l u i ; i n d e p d rta res ac u l el oruti l i zate; toate cele de mai sus

zz

b
d

59
OU

c
D

vo

24
25
zo

61
oz

97 98 99

100
64 b
d

27
28 o
d a

oc

101 102

29
102.in timpul vizitelor efectuatein carterul motoarelorse interzice folosirea; a) c i o c a n e l ome r ta l i ce; b) l a mp i l o r e l e c tri c e cu o tensi une de al i mentare mai mare d e 1 2 Y, c ) l a mp i l o re l e c tri c e f ari apdrdtoare metal i cdgi gl ob de s ti c l d ; d) toate cele de mai sus.
?n

oo
OI

68
ov

5Z

33

o
d

34
JC

70 71 72 74

d c a d a b

c
a

b
q

t72

t'73

Testede evaluare Ofilerimecanici maritimi Niveloperational

gi hidr opneum at ice m inst alalii, aut om at izdr i ecanice M agini,

G. AUTOMATIZARI MECANICE SI HIDROPNEUMATICE prezentat in fig. G.1este: 1. Dispozitivul

l,i-

Fig. G . 1 a) f ilt r ude aer ; h:)reductor de aer : de aer ; c) am plif icat or d) ungdt or de aer 2. Care este rolul functional al ungatorului de aer prezentat in fig. G.1? o pneum at ice in aclionar ile a) de a f ilt r aaer ul ut ilizat 9i de a int r oduce de apd sub f or m dde picdt ur,i anum it d cant it at e ut ilizat in aut om at izir ile de alim ent ar e in m asa aer ului b ) de a int r oduce cant it at e de uleilichid; o anum it a i rneum at ice o pneum at ice, in aut om at izdr ile in m asa de aer ut ilizat c ) de a pulver iza, de ulei; cant it at e a num r t 5 171 t 75

Testede evaluare Ofilerimecanici maritimi Nivelopera{ional d) d e a fi l traa e ru lu ti l i z a itn a c l i o ndri l e pneumati ce apa sub 9i de a rel i ne f o rmad e p i c b tu ri 3. Care din urmatoareleafirmalii definegtecel mai bine functionarea dis poz iti v u l u id i n fi g . G . 1 ? a) i a tre c e re a a e ru l u ip ri n s e c l i unea d se creazdpresi une l a suprafata lib e rda u l e i u l u g i i a c e s tae s tetri mi s i n i nstal ati e sub formd de pi caturi
m a il ;

gi hidr opneum at ice m aut om at izdr i ecanice M agini, inst alalii, staticdqi dinamlci ; c) caracteristica d) t oat ede m ai sus 7. Amplificatorul pneumatic de tip ajutaj-clapeti servegte la : oblinandla ieqir eun sem nalului de int r ar epneum at ic, a 1 ar nplif icar ea de acest a; s einnaldependent liniar; sem nal pr eiucr ar ea int de int r ar e, t r ansf or m dndul r - un sem nalul br) unei deplasar im ecanicein sem nal pneum at icde c ) t r ansf or m ar ea e om andd ; sem nalelect r ic int r - un unuisem nalpneum at ic d ) t i'ansf or m ar ea 8. La amplificatorul pneumatic prezentat in fig. G. 2 presiunea din camera acestuia variaza datoritl:

trl la trecerea aeruluiprin sectiunea d, la cap6tulconductei c se creazdo c le p re s i u nq ei u l e i u ld i n p a h a ru lu ngdtorul ui se ri di cdi n zona d si este pulverizat c ) l a tre c e re aa e ru l u ip ri n s e c ti u nea d se absoarbeul ei uldi n paharul gii a c e s ta un g a to ru l u e s tetri m i ss ub formade pi caturi de 0.5 mm cu aerul in i n s ta l a l i e ; d) i n i n s ta l a l i i ld ee a u to m a ti z a re pneumati ce nu se fol oseste di spozi ti vul . 4. Stalia de preparare a aerului utilizata intro automatizarepneumatici trebuie si realizeze: instalatie de

&F.-

o) o fi l tra re ; b) o re d u c e re i i s 6 a si gureo protecl i e a p re s i u n i g pe fi ecareni vel de pr e s l u n e ; q i u n e o rio u n g e re c ) o rJ s c a re ; d) to a i ed e ma i s u s 5^ Care din urmatoarele afirmalii definegte cel am pl ifieatoruI sistemu Iu i de reglare automati? mai bine
Yt
I

a) d i s p o z i ti p v ri n i n te rm e d i u cla ru i ase mdregte ampl i tudi nea unuisemnal ap l i c a t e l e m e n tu l u die c o m a n d d ; p ri n i n te rm e d i uc b) d i s p o z i ti v l d r ui a semnal ulde i ntrarese suprapune pe s tes e mn a l ud l e z g o m o tre z u l td nd un semnalde ampl i fi care mare ; ' 0) d i s p o z i ti v p ri n i n te rm e d i uc l d r ui a un semnal de i ntrarecomanddo s u rs dd e p u te rep ro d u c d n d l a i e q i reun semnalde i ntensi tate mat mare ce este o funcfiede mdrimeade intrare; d) d i s p o z i ti v p ri n i n te rme d i uc l a rui ase rrdregtefrecventa unui semnal ap l i c a t e l e me n tu l u die c o ma n d d . 6. Care din urmatoareleafirrnatiicaracterizeaziparametrii prlncipali ai unui am p l i fi c a to r? a) a m p l i fi c a re s a e e x p ri m dp ri n raportul di ntremi ri mea de i egrre gi cea de i n tra re g i s u b d e n umi rea de cdgti g; ; e s tei n ta l n i ta b) d i s to rs i L rn i-l e re p re z i n td m o d i fi carea semnal ul ui de i egi re fattdde cel de i n tra re(e fe c t p e rtu rb a to r) g i zgomotulce constd di n apari { i aunui re i e g i re s emn a lp e rtu rb a to d ;
l7 ( t

Fig. G . 2 R1; a) rezistenlei de legat ur d cu sar cina conduct ei b) lungim ii ; h dintrepaletdqi ajutaj; c) distanlei clapetei dintreajutajgi articulalia d) ciistan!ei 9. Purjareaaerului dintr-un sistem hidraulic este necesarl cdnd: cant it adli m ici de ulei; a) se adaugd b) sistemula fost supraincdlzit ; a f ost golitgi apotum plutcu uleinou ; c) sist em ul o per ioadd lungdde t im p nu a f unclionat d ) sist em ul 1 0. Conduct elede r et ur al unui sist em hidr aulic t r ebuie si int r e in rezervorsub nivelul supr af e{eiliber e a lichidului pent r u: t7"7

Testede evaruareofiteri mecanici maritimi Niveroperalional iat a preveni formareaspumei: b ) a p re v e na i c u m u l a re a d e u m i di tate; c) a preveni formareavidului, d) a preveni dilatarea termicd 1t, un dispozitiv care cuprinde un droser variabir agezatin serie cu o supapi de sens la un sistem hidraulic este folosit pentru: a) a p e rmi te c i rc u l a ti a l i b e rda l i c hi dul ui hi draul i c i n ambel esensun: b ) a p e rmi te c u rg e re a l i c h i d u l un i umaii ntr_unsens; ic ) a p e rm i te c u rg e re a re d u s a a l i c hi dul ui numaii ntr_un sens; d) a l i m i tac u rg e re a l i c h i d u l uh i i d raul i c i n ambel esensuri 12. supapa de sens cu orificiu calibrat ( cu droset) de ra un sistem hidraulic este folositS pentru: j d i n o ri cesens; a) re g l a re a d e b i tu l ud i e lich b) l i mi ta re a c i rc u l a ti e l iic h i d u l u i i d raul i c h i ntr-un sensdar permi te ci rcul ati a liberdin celdlaltsens ; c ) a p e rm i te c i rc u l a l i a ri b e rd a ri chi dul ui hi drauri i cn ambel esensuri , d) a p e rmi te o c u rg e re l i mi ta td a l i chi dul ui numaii ntr_un sens 13 . L a o c re g te rea te mp e ra tu ri ivorumuragenturuihi draul i c: a) se contractd ; b) rd ma n e a c e l a g; i c ) rd m d n ec o n s ta n d t a c d p re s i u nea scaoe; ,'d)cregte. de: 14. supraincalztreauleiului dintr-un sistem hidraulic poate fi cauzati a) presiunea de refulare excesivd a pompet; b) o c re g te re i tra tu l ud a g ro s i mi s i e ul eihi draul i c ; c ) a l u n e c a re i n s u fi c i e n ta a ro to ru l ui magi ni el i ectri ce de antrenare ; fluctuafia presiunii de refulare pompei a ca reacfie a variafiiror normare -d) de s a rc i n S. 15.:Ce intelegeti prin noliunea de fluid (agent motor), in contextul .. acfionarii gi automatizariihidro- pneumatice? a) u n a g e n td e ru c ruc e c i rc u l a p ri n condr-rcte de ra un el ement ra artul; b) u n a g e n td e l u c rup u rta to d r e i nformati e gi energi e , c ) u n a g e n td e l u c ruv e h i c u l ad t e p ompe i ntr_o i nstl l afi e ; d) t o a ted e ma i s u s .

aut om at izirm i ecanice r nst alat ii, 9i ht dr opneum at ice 16. Ce fluicte de lucru pot fi utilizate in sistemele de aclionare 9i automatizare? m ai ugorpr inconduct e; cd cir culd aer ulpent r u in special a ) gazele, deschigt pent r u e r ecipienli , ca pot f i depozit at in b ) lichidele gi lichidelepent r u inst ala! iile pneum at ice c) gazele pent r u inst alat iile h idr aulice : d ) solidele sub f or m d de gr anule a car or m dr im e geom et r icanu 3 mm d epasest e 1 7. Condiliile la car e est e supus f luidul ( agent ul m ot or ) in t im pul sunt : funcl i o nir ii sist em uluide aut om at izar e int r - undom eniular g 9i m enf iner ea a ) var iat iat em per at ur ii 9i pr esiunii gi m ecanice indelungat ; d o per ioadd p r opr iet alilor f izico- chim ice pr opr iet alile f izico- chim ice 9i b ) var iat iavit ezeide lucr u m ent inandu- gi indelungat ; d mecanice o per ioadd c) atdt A cat si B ; le sat isf ac t oat ef luidele deoar ece d ) nu sunt im pusecondilii 18. Fluidele de lucru utilizate in sistemele de acliondri 9i automatiziri trebuie sd indeplineascaurmatoarelecerinle: sa f ie bund, m ecanicda peliculei r ezist enla a ) sd asigur elubr if ier ea, st abilit atte er m icdgi chim icabund; vapor l a f ie m inim i 9i sd nu dega; e cu t em per at ur sd viscozit Slii b) var ia{ia e de f unclionar ; obiqnuit e la t em per at ur i de congelar e ; de inf lam abilit at e cdt m ai scdzut c) si aibepunctr idicat 9i d) t oat e de m ai sus 19, Aerul de alimentare in instalaliile de automatizareeste impirlit in patru clase de impurificare in funclie de: dim ensiunea solt decu celedoua com ponent e: de par t icule a) conlinut ul gi concent r at ia acest or a m axim da par t iculelor ; in st ar elichidd de um idit at e b) cont inut ul 9i de vapor i, de uleiin st ar ellchida c) conlinut ul 9i de vapor i, d) t oat ede m ai sus 20. DupI cAt timp trebuie ficuti verificarea calitailii aerului comprimat utilizat in acliondrile pneumatice? e ; clasade im pur if icar"D" a) cel put inodat ala 3 luni pent r u e 3 9t 4 ; clasade im pur if icar2, b) cel pulinodat ala 6 luni pent r u sau inlocuir eaunor elem ent eale dupa r epar at ii c) in t oat e cazur ile, de alinr ent arcu e aer ; t nst alat iei d) t oat ede m ai sus
17L)

l T ft

F
Testede evaluare Ofiterimecanici maritimi Niveloperational 2 1 . Ae ru l c o m p ri ma t p e n tru l ansareamotorul ui se pl streaza i n:

F
miecarr)cegr hidr opneut nat ice f u1agini, inst alaf ii, aLr t om at izbr 27. Car e est e r olul r ezer vor uluiin sist em ele hidr aulice in cir cuit deschis Ei sem ideschis? in t im pulincalzir ii a) sd depozit eze uleiulp6ndcandiest ot ivapor it , pom pele b) sd alir nent eze ce vehiculeazd lichidul ; c) sd depozr t eze uleiul sub pr esiune . d) sd decant eze uleiulinaint ede int r ar e in ponr pd 9i sd f ilt r eze una din condit iilecar e 28. Car edin af ir m at iilece ur m eazi r epr ezint d trebu ie sd le indeplineasci un r ezer vorde ulei ? de c6t evaor i cant it at ea de ulei a) sd ar bb capacit at ea sa depaqeascd debit at d de pom paint r - unr ninut; b) sa aibd capacit at ea de a depozit a uleiuldin inst alalie; de a com plet a uleiulin c) sa aibd capacit at ea de 0, 5 m 'cLr posibilit at ea t im pulf unct iondr;ii suf icient spat iu d) sa aibdcapacit at ea de m ininr1 m 'ast f elinc6tsd exist e pent r uspum ade ulei 29. Car e din af ir m at iileur m at oar er epr ezint 5una din condit iilecar e trebuie sii le indeplineascaun rezervorde ulei ? pr inper et ii r ezer vor ului m enlindnd a) sa poat aevacua caldur a acum ulat a - o in jur ul valor iide 80 "C ; ivelor , b) sd poat aevacua cdldur a acur nulatin il t im pulf unct ioniirdispozit ii m en( in6nd t em per at ur a uleiului sub 55- 60''C , pr esiunea uleiului m ar r nar edecatpr esilt nea at r nosf er t ca c) s6 r nent ind d) sb aiba capacit at ea de m inim 1m " pent r u a depozit auleiul dt n int r eaga inst alat ie 30. in cazul in car e r ezer vor ulde ulei nu poat e elir nina int r caga cantit at ede c5ldur i pr in per eli,ce m isur i suplim ent ar esi se ia ? gi un vent ilat or trrrrr lanclar a) s6 se int r oduca un t er m om et r u in r ezer vor ,: pent r ur dcir ea t anculr -,r r b) sd se m ont eze o inst alaf ie f r igor if icd pr inint r oducer ea de r ir r : r r , , r r r c) sd se f aca r acir ea f or t at d uneiser pent ine int er ior ul t anculLr .r nu: ; r '; . r lr r 11, ' d) nu est e necesar sd se ia m dsur isuplim ent ardeoar e ece punct ul de inf lam abilit at e 31. La un sist er nhidr aulict ipic est e m ont at do diaf r agnn6 in r ezer vor pentr u: l- a asigur a o r educer e a ef ect ului de supr af ali liber la por np. l hi draulicd;ll - a ajut a la r eliner eaim pur it dlilor9i linigt ir eauleiuiuihidr aulr c pentr u a asigur aelim inar eacaldur ii;
a ) n u m a i i ; b ) n u m a i l l ; c) a ta t l ca t g i l l , d ) n i ci l , n i ci l l

a ) o b u te l i e de aer , b ) d o u ab u te l i d i e aer; c) tre i b u te l i d i e aer. d ) n u e s te n e c e s a r s d s e pdstreze aerul compri mat oeoarece c o mp re s o a re ls e a ti s fa c n e c e s arul de aer 22. Numirul de butelii de aer existent pe navi este: a ) o b u te l i e p e n trul a n s a re a Mp : b ) d o u ab u te l i i u , n a p e n trul a n s area Mp gr al ta pentrul ansarea MA , c ) tre i b u te ri id ' o u a p e n trura n s area Mp gi o bLrteripentru e ransarea MA ; d ) p a trub u te l i id , o u ap e n trul a n sarea Mp, o butel i e MA gi i r" nt' funr" rea p e n tru o b u te l i e ti fo n 23. Fiecare butelie de aer trebuie si fie prevazut5 cu o supape de siguranti care si indeplineascaurmatoaiea conditie: a ) n u e s te n e c e s a rd s u p a p ad e si guran{ d pentruca este prevazutd una p e c o mp re s o ru dl e a e r ; b) sd se deschidd Ia 1 0 o k d i n p resi unea normal d de l ucru; c) s a s e d e s c h j d d l a 1 1 p n 9 i s d se i nchi dal a O,85pn ; d) sd se deschidd la 0 gSpn 24. Gare din urmatoarereafirmatii reprezinti o conditie obrigatorie pentru fiecare butelie ? a) s d fi e p re v a z u l \c u u n d rs p o z i trv de pLtrj are ; b) s a fi e p re v a z u tic u o g u rd d e vi zi i a ce std permanentd rn cJeschrsd pe n tru a v e ri fi c a g ra d u ld e c o ro z iune di n rnterror , c ) s a fi e p re v a z u ta c u u n v tz o r; d) s a fi e p re v a z u td c u u n s rs te m d e al armaIa ni velmaxi m 25 . Pre s i u n e a d e p ro b d h i d ra u r i ci a unei buteri ide aer va fi de: a) 1 ,2 5 p n ,b ) 1 ,S p n c ; ) .1T Sp n ;d)2pn 26. Fiecarebutelie va avea un postament care va asigura: a) p o z i ti a o ri z o n ta rd c u u n -s trad t e pastdi ntrebuteri e Qipostament; b) o i n c l i n a re ro n g rtu c i i n a drd e 1 ,5 grcar un stratoe pasta pei upi atata ( oe r---* rv vvF/' s p rrl i n a b u te l i ep i e p o s ta m e n t: c ) o i n c l i n a re ro n g rtu d i n a c ra u 3 9 r d gi un si stern de fi xarestrperi oara cu pla tb a n d d : q) n u e s te n e c e s a rdn i c i i n c ri narea gi ni ci fi xarea cJeoarece sta pe po s ta m e nd t a to ri ta g re u td tip i ro p r i i

Iu0

llJt

T e s ted e e v a l u a reO fi te ri me c a n icimari trmiN i velopera{ i onal 32. Care este rolul acumulatoarelor hidraulice in sistemele de ac!ionare? a) d e a rd c i u l e i u ld u p d p o m p d ,i n a i ntede a ci rcul a pri n i nstal afi e; g i fi l trau l e i u l b) d e a d e c a n ta i n a i n t ede el ementel de e acl i onare, c ) d e a s u p l i m e n ta d e b i tu d l e u l e ia l pompei e ul ui i n peri oadelcrcl de l ucru int e n s s a u d e a a s i g u ra fu n c ti o narea i nstal ati ei i n ti mpul stati onari i pom p e r ; d) d e a s u p l i me n ta p re s i u n e a e x i s tentd l a pompa 33. C a re s u n t s i tu a fi i l ei n c a re s e i mpune uti l i zarea acumul atoarel or hidr aulic e ? a) nu sunt necesarein rnstalalie deoarecepompa satisfacedebitulde ulei ; b) p e n trure a l i z a re a u n u i c i c l u d e l ucruce necesi td debi tede ul ei mul t dif e ri te c a md ri m ei n ti mp ; c ) pe n trure a l i z a re u a n u iv o l u md e u l eisub presi une pentru a fi consumat de u ti l i z a to rii n p e ri o a d a i n c a re pompa de ul ei nu funcl i oneaza ( f un c { i o n e a z cd u i n te rm i te n { i ); d) atat b c6t si c 34. Distribuitoareleintr-un circuit de aclionare au rolul: a) d e a c o n tro l a e n e rg i afl u i d u l u p i ri n debi t,fdrd a -i modi fi ca val oarea p e d i v e rs ec i rc u i te dis tri b u i n d -o p ri n ori fi ci i n functi e de pozi ti a de l ucru "totulsau nimic"; dupa o caracteristicd b) d e a c o n tro l a e n e rg i a fl u i d u l us i a u regl area presi uni idi , stri bui nd-o pe p ri n o ri fi c i ii n fu n cti ede pozi ti adi strrbui torul dupa div e rs ec rrc u i te ui o " to c ar a c te ri s trc d tu ls a u n i m i c " ; c ) d e a c o n tro l ae n e rg i afl u i d u l u iat6t pri n debi t cat 9i pri n presi une, p e d i fe ri te o rc u i te pri n ori fi ci i i n functi e de pozi ti a dis tri b u i n d -o dis tri b u i to ru l u i , d) d e a d i ri .l a fl u x u l d e fl u i d p ri n toate ci rcui tel e necesare acti onari l or automatede la distanlri 35. Care este rolul functional al supapelor de sens dintro instalatie de aclionare sau automatizare? a) a u ro l u ld e a p e rmi te c u rg e re a f l ui dul uipe , crrcui tel ce e se stabi l esc, int reo ri frc iiin a mb e l es e n s u ri ; b) a u ro l u ld e a p e rmi te c u rg e re a f l ui dul uipe , ci rcurtel ce e se stabi l esc, int r eo ri fi c in i u m a ii n tr-u n s i n g u rs e ns, c ) are ro l u ld e a i n tre ru p e c u rg e re a fl ui dul uipe , ci rcui tel e ce se stabi l esc, int r eo ri fi c i n i u m a ii n tr-u ns i n o u rs e ns: gi automati zare d) n u s u n tn e c e s a re ee acti onare i n i n s ta l a ti i ld

aut om at t zdr m i ecanice inst alalii, M agini, 9i hidr opneum at ice 36 . Pe ce sens al f luidului in conduct i supapele de sens opun o rezistenfi minimi? a) pe sensuladm isde cur ger e, de cur ger e; b) pe sensulinver s i cur ger e; c) pe am belesensur de de acestt ip de r ezist ent m d inim dnu ar e sensla supapele d) noliunea 37. Supapele cu scaun conic montate pe sistemele hidraulice sunt corespunzatoarepentru a fi folosite ca: pe conduct a de t ur ; a debit ului a) supape de r eglar e a debit ului var iabil; de r eglar e b) supape a debit ului bipozilionale; c) supape de r eglar e de sigur an{d d) supape 38. Car e est e r olul f unclional al unui cilindr u dint r - un sist em de actionare si automatizare? af latin sdu m obilt ijd- pist on, subansam blului la nivelul a) de a dezvolt a ut ilela t i. 1ir ; pr inint er m ediul f or {ei un lucr um ecanic mi gcare d et r anslalie, t t nuiut ilal, pent r udeplasar ea t i. 1ei o im pinger e la nivelul b) de a dezvolt a de t r anslaf ie; o m iqcar e c) de a execut a o miscarede rotatie d) de a executa 39. Fo(a de aclionare a pistonului pneumatic este asigurati de : a) pr esiuneauleiului din cam er elede lucr u unif or m dist r ibuit dpe acestora; suprafetele b) pr esiuneaaer ului din cam er ele de lucr u unif or m dist r ibuit dpe acestora; suprafetele gi dist r ibuit al pist onului car eest evar iabild ciin cilindr ul aer ului c) pr esiunea du pao legeoar ecar e; dt t pao pist onului car e est e dist r ibuit d uleiului din cilindr ul d) pr esiunea l e geliniar a 40. Care din parametriienumera{i sunt necesari a fi cunoscu{i la tija pi stonu lui? gi cur sat i; eipist onului, a) f or lanom inald a pist onului; de deplasar e b) vit ezagi acceler a{ia a pist onului, c) t im pulde deplasar e d) t oat ede m ai sus 41. Gare din pararnetrii enumerali sunt necesari a fi cunoscuti pentru un cilindr u de aclionar e?
l

1t\2

r83

T e s ted e e v a l u a reO fi fe ri m e c a n i cimari ti mi N i veloperal i onal a) p re s i u n e n o mi n a l S a fl u i d u l ud i e l ucru: b) d e b i tu n l ominal i e l u cru; a l fl u i d u l ud c ) p re s i u n e a l u i d u l ud i e l u cru; 9 i d e b i tu fl d) n u e s ten e c e s a r n rc iu n p a ra me tru 42' c a re d i n p a ra me tri ic o n s tru c ti vienumeral i ai unui ci l i ndru sunt necesari a fi cunoscu{i ? a) d i a me trup i (m m ); l i s to n u l uD b) d i a me truti l j e ip i s to n u l u i (m m ); d c ) di a m e tr-u n lo mi n a l a l o ri fi c i i l od r e al i mentare si evacuare D n(mm); d) t o a ted e ma r s u s 43. care din urmatoareleafirmatii definegtecel mai bine elementele ( m ec anis m e l e d ) e e x e c u ti e? a) d i s p o z i ti v d e a u to m a ti z a re c d ru i ai se apl i cd l a i ntrarenrdrrmea oe g i fu rn i z e a z d c oma n d d l a i e g i re u n semnalde executi e; b) d i s p o z i ti v d e a u to rn a ti z a re c a recompardmdri mea < i ei eqi re cu cea oe Inlrare; c ) di s p o z i ti v d e a u to m a ti z a re c a re modi fi ca pozi ti a unr-ri cl apeti n func(i e de n e c e s i td l i lp ero c e s u l u i ; d) di s p o z i tid v e a u to m a ti z a re c a rem odi fi cd pozi ti a unurventi l i n functi e de nece s i ta ti lp ero c e s u l u r 44. Elementul de executie este constituit din urmatoareleelemente pr inc ipale: a) el e me n tud l e c o m p a ra re q ro rg a nul de regl are; b) el e me n tud l e a c l i o n a re q i o rg a n ul de regl are; c ) el e m e n tud l e a c ti o n a re s i re g u l a t orul ; d) t r a d u c to ru q l i o rg a n u d l e re g l a re 45. C a re d i n a fi rm a { i i l e u rm atoare expri md cel caracteristicilefunctionale ale elementului de executie ? mai bi ne

M agini, inst alalii, aut om at izdr m i ecanice Si hidr opneum at ice dist r ibuit oar elor ; b) per f or m an{ele c) p er f or m an[ ele supapelor , et c ) elem ent elor auxilr ar ( ef ilt r e, ungdt oar e d) pef or m ant ele 47. Cum se num esc dispozit ivele car e t r ansf or m d ener gia pneuma t ici/ hidr aulicd pr in m odif icar i per m anent eale volum ului de lucr u cupri ns i n t r e pir lile m obile 9i par t ilef ixe ale acest uia? a) m ot oar e hidr o- pneum odinam ice sau t ur bine; hidr o- pneum ost at ice b) m ot oar e sauvolum ice; c) mot oar e cu pr esiune int egr ald d) m ot oar e cu expansiune 48. Montajul pieselor cu ajustaje cu joc dintr-un cilindru pneumatic pentru a asigura coaxialitatea necesari gi strdngerea elementelor de prindere ale capacelor se face : m igcdr ii; in cr uce,cu ver if icarper i iodice asupr acalit alii a) pr ogr esiv, la r dnd,cu ver if icar e f inalS asupr am igcdr ii, b) pr ogr esiv, einali asupr at nigcr ii; c) def init iv, la r dnd,cu ver if icar f d) def init iv, f dr a ver if icar e f inaldasupr am idcdr ii 49. Pierdereacapacitdlii de funclionare a cilindrilor pneumatici se constati prin :
r\ n o ro rl i z a ro . fOflei;

vit ezei, b) ner ealizar ea forleigi vitezei; c) nerealizarea d) ner ealizar ea cur sei 50. Def ecliunileuzualeale cilindr ilor pneum at icisunt : u t ijd- capac; sau capacit dlii de et angar e dint r epist on- cilindr a) pier der ea st abilit d{ir t ijeide act ionar e, b) pier der ea c) ovalizar ea cilindr ului, d) t oat ede m ai sus 51 . De ce un m ecanismhidr aulicde aclionar eliniarest e pr evizut cu un dispozitiv de frAnare? pe t oat a lungim ea de aclionar e a) pent r ua r eglavit ezam ecanism ului cu r set ; gocul vit ezapist onului la cap de cur sdcar e im piedicd b) pent r ua r educe gi deteriorarea datoritdefectelor de lovire; de 10o/ o pom peisd aclioneze la o pr esiune t em por ar c) pent r ua per m t t e acest eia, f ar a deschider ea r eglir iisupapet de sigur ant d de asupr a d) t oat ecelede m ai sus

a) s ig u ra n ta i n fu n c ti o n a re p,re c i z i a si vrteza de raspuns; b) c a ra c te ri s ti c is le ta ti c e $ i d i n a mrce; c ) do m e n i u d i e l i n i a ri ta te g i c o re l a !i a di ntreputerea dezvol tata 9i puterea nec e s a rd e l e m e n tu l u di e a c ti o n a re : d) t o a ted e m a i s u s 46. Performanleleunui sistem automat in ansamblul siu, in ceea ce priveste viteza de raspuns gi preciziade pozilionare,depind intr-o misuri hotirdtoare de ; e o to a re l od a) pe rfo rm a n i e lm r e a c ti onare,

I tt-t

I tt5

T e s ted e e v a l u a reo fi l e ri me c a ni cimari ti mi N i ver operati onar 52. care din urmatoareledispozitive nu este considerat a fi un vas de pr es i u n e? a) d rs ti l a tod r e j o a s a p re s i u n e ; b) i n c a l z l tod r e a l i m e n ta re $ i d e z a erare; c ) c i l i n d ru d e p u te re ; d) i n c d l z i tod r e c o mb u s ti b i l 53. Daca viteza de deplasarea ureiului,ra un mecanism de aclionare liniar este redusd la jumatate din valoarea ini{iali : a) p re s ru n e a d e e v a c u a rea p o mpeiva fi redusacu o val oaredrrect pr o p o rl i o n a l d ; b) v i te z ame c a n i s m u l u die a c ti o n are va fi redusa; c ) v i te z am e c a n i s mu l u die a c fi o n are va fi mdri ta; d) m e c a n i s mu l e a c (i o n a re d v a fu nc{ i ona neregul at. 54. care este rorur functionar ar camereror pneumatice cu mernbrani? a) d e a tra n s fo rm a e n e rg i a p n e u mati cd di n camerapneumati cd i n l ucru mecanic l a ti j a d e i e g i re ; b) de a transforma energiapneumaticd intr-o miscarede rotatie: c ) d e a tra n s fo rm a p n e u m ati cd e n e rg i a i ntr_o mi gcare osci l antd; d) d e a tra n s fo rma e n e rg i a h i d ra u l i cd i ntr_o depl asare. 55. camerele pneumatice cu membrane sunt utilizate in actionarile care necesitd : a) cursemici gi fortefoartemari; b) cursemici gi forterelativmedii; c) cursemari gi forterelativmedii; d) cursemari gi fortefoartemari 56' care sunt avantajele func{ionale ale camerelor pneurnaticecu m em br an d? a) asiguretangdri perfecte teoretice intre camerele de lucru; b) e l i m i n a fre c a re a d e c o n ta ct di ntre el ementel ede etansare si suprafelele etange; c ) co n tri b u i e p o z i ti v l a g h i d a re a ti j e i ; d) t o a ted e m a i s u s 57. Momentul de rotalie ar motorului pneumatic cu paleti este direct proportional cu : a) p re s i u n e a fl u i d u l ud i e l u c rua s u p rapal etei ; I8 6

.-:

M aEinr , inst ala{ii, aut om at t zdr im ecaniceqihidr opneum at t ce

m axlm aa Pom pel; b ) Pr esiunea m aximal Pom pel; c) debit ul ce int r ain m ot or f luidului d ) debit ul 58. Care din afirmaliile urmatoaredefinegtecel mai bine noliunea de durabi lit at ein f unct ionar e( t im p de f unct ionar e)a unui agr egat ? e valor iiunei per f or m ant nu in car e degr adar ea a) dur at ade f unct ionar e depdgeEt eoanum it d|im it daccept abr lddinpunct deveder et ehnics| econom lc; pr lm aplesa e unui ut ilajpdna cdnd se scht m bd b) dur at ade f unct t onara uzatd , i ulei , e r edouaschim burde c) dur at ade f unclionar int capit ale e r edouar epar alii d ) dur at ade f unclionarint 5 g. car edinur m at oar e|eaf ir m aliidef inegt ecelm aibinenoliuneade medi u Poluat( cont am inat ): m ai m ar ede 10 solidecu dim ensiunea in car eexist dpar t icule a ) m e<iiul m ediului pr opr iet dlile ; p m 9r car enu m odif icd b ) m ediuI incar eexist ipar t icuI esoI ide, I ichidesaupoluan! |gazosI car e m ediuluisau car e ar e un ef ect cor ozivchim ic m odif ica pr opr iet dlile inst alaliei din lnt er ior ul ; asLr pr supr a 'in af elelor f or m dndo in am est ec solide9i lichide c) m edr ul car e exist dpar t icule m ediulut ale m odif icat e ; cu pr opr iet d{i em ulst e de25o/ o lichidin pr opor t ie un poluant in car eest eam est ecat d) m edr ul 60. M ediul hidr aulic cont am inat dint r - o inst alalie hidr aulicS afecteazi: inst alaliei di f iabilit at ea ; a elem ent elor f unclionalS a) dur abilit at ea ( m aEinii) inst alat iei ale 9i f r ecven! ade f unct ionale b i per f or m ant ele a instalaliet reparalie ; a inst alaliei econom icd oper alionald c) sigur anla Ei ef icienla ' sus m ai de t oat e d) 6 1. Par t iculelecont am inant e ale m ediului hidr aulic din inst alalii sunt: l. preexistente in instalalie sau mediu; ll. generate in instalalie in procesul de funclionare : a ) num ail; b) num aill ; c) at dt lcAt 9i ll , d) nici I , nici ll 62. Modificareadebitului Pompe{cu pistonageradlale prin modificarca excentricffiii este o reglarcde tiP : nici 9i volum ic, d) nr ci r ezist iv, a) r ezist iv, b) volum ic; c) r ezist iv volum r c

I tt7

T e s ted e e v a l u a reO fi fe ri me cani cimari ti mi -_ us ual a ) p o mp ec e n tri fu g e , b ) p o mp ec u p i s to n ; c ) p o mp ea x i a l e ; d) ejectoare

N i velopera{i onat

m aut om at izdr i ecanice inst alat ii, M aqini, Ei hidr opneum at t ce t er m or egulat oar e, a)valvula de apd t ehnicd; b) gener at or ul de f lux; c) t r aduct or ul cu debitvar iabil d) pom pade cir culalie 69. Avantajelesubsistemelor de rdcire cu api a pistoanelorsunt: a) costr edus; simplda aqet, b) tratai-ea m ar e a aPei; specif icd c) cdldur a d) t oat ecelede m ai sus subsistemelor de ricire cu api a pistoanelor 70. Dezavantajele sunt: de r dcir e; cr ust ei in spaliile a) f or m ar ea a aPei, cor ozivd b) act iunea de unger e; cont am inaruleiului ii c) posioilit at ea d) t oat ecelede m ai sus 71. Lichidele utitizate pentru ricirea injectoarelor motoarelor naval esunt : a) apa, gr eu; b) com bust ibilul c) m ot or ina; d) t oat ecelede m ai sus 72. Ce opera{ii trebuie si execute comanda motorului principal al navet : gi opr ir ea, a) por nir ea qi decelerare); turaliei(accelerarea b) modificarea de m ar s; sensului c) inver sar ea d) t oat ede m ai sus 73. Operalia de inversare este specifici motoarelor principale care se cupleaz5: a) directcu o eltcecu Pasfix; b) cu o elicecu Pasr eglabil; gi o elicecu pas fix; inversor c) cu un reductor d) t oat ede m ai sus 74. La care sistem de propulsie nu este necesar ca motorul pri ncipalsi t ie r ever sibil: 189

64' pompere de ap' in sistemur de r5cire Mp sunt dimensionate astfel incdt debitut nominaj de apd reiuiat'asigura: a ) rd c i re a m o to ru l uiin re g i mde avane; b ) rd c i re a mo to ru l ulia re g i mn omi nal de i ncdrcare; c) rdcireamotoruluj la regim maxim de incdrcare; d) rdcireamotorului la ori-ce regimde incdrcare. 66 La sistemele de ricire Mp in general reglarea temperaturii fluidului de rdcire se face prin: modificarea, cantitdliide apd ce intrS in rdcitoarepdstrandu-se constantdebitulde fluid care strabatemotorul; b) modificarea. cantitilii de apri aarestrabatemotorurmentindndu_se - i c o n s ta n d t e b i tu d l e fl u i dc e i ntr6i n rdci toare; c) rnodificarea cantitd{ii de apd care intrdin rdcitoare, d) modificarea cantiti{iide apd care tesedrn rdcitoare 6 6 ' i n s i s te mu r d e rd c i re a ci ri ndri l or Mp pompere ss I ci rcurati e Fv"'r's's de sunt Prevdzutecu; a) ff" i p " b) s ta n d _ b y d e s u p raveghere presi uni imi ni me a apei de a)

stand-byde supraveghere a presiuniimaxime a apei de :jr"1::" c) sisteme s11n{-fV de supraveghere a fluxulr.ri 9i temperatunl l n a x i mea a p e id e rd c i re : d ) s i s te m e rl T ^ q g I d e s u p raveghere a temperaturi E i r presruni i ma x i mea a p e id e rd c i re 6 7 ' Ev a c u a re a a p e i i n s i s te murde rS ci rea ci ri ndri rorMp se face: a l p e l a p a rte a s u p e ri o a rd a b l ocul ui ci l i ndrrl or; b ) p e l a p a rte a s u p e ri o a 1a 6fi ecarei chtul ase; c f p e l a p a rte ai n fe ri o a ra a b l o cul ur de ci l i ndri ; d ) to a tec e l ed e ma i s u s 68' Regrarea debiturui de api tehnicS ce trece prin rdcitoarele . din subsistemut de ricire clindri Mp esie ,"lii."ta 0", I8 8

rTestede evaluare Ofilerimecanici maritimi Niveloperalional a)formatdin motor lent cuplatdirectcu o elicecu pas fix; b) fo rma t d i n m o to rs e m i ra p i d c u p rat cu un reductor-i nversor gi eri ce cu pas fix; c ) fo rma t d i n m o to r s e m i ra p i d c u pl at cu magi ndpas gi el i ce cu pas re g ta b i l d)a td tb c a t q i c gi hidr opneum at ice inst alalii, auiom at izdr i ecanice M aqini, m a) o pr esiune suf icient d dupd ce pom pa ser vom ot or ului a dezvolt at ser vom ot or ul va asigur a sem nalul ini{ial pent r u declanQ ar ea valvulei de blocar e a com bust ibilului; b) servomotorul estefolositpentrua ridicacamelepompeide injectie inaint ede r ot ir ea m ot or ului in t im pulpor nir ii; pilotdin dist r ibuit or ul de por nir e c) com ponent r aot egt e cam asupapei de aer pent r u por nir epr ecum qi cam ele pom pei de inlecliein gi pozilia dir eclia de f unclionar necesar e d; este acestuidispoziliv d) presiunea uleiuluidezvoltatd intre paletele direct proporfional6 cu energia mecanicd necesard pentru act ionar ea asociat e axulr .cu r i cam eqi a com ponent elor

75. Ce agent f-olosit pentru a roti g.i apoi a menline pozitia .esrepaletifor dispozilivurui 423 in timiur iunclionirii motorurui prezentat in figura G. 3?

78. Dispozilivul reprezentatde simbolul "B" din blocul functional prezentatin figura G. 4 este folosit pentru:

s
{TIN F-n '-T I l
[:!

i|uQ'li =iiiir
ae, i i:

I i. --l t1

fl t

"+d'-'

,f -'1 'l.+! * T"

tl ['':1'o*
F

r t

FigG3
a)

FigG a a) elim inar ea um idit dlii din sist em ; b) unger ea sur sei de alim ent ar e cu aer ; c) reducerea temperaturii sursei de aer ca r ezult atal com pr im ar ii aer ului, pr ezent e cu aer d) elim inar ea im pur it alilor in sur sade alim ent ar e 79. Componenta notata cu "E" din blocul funclional prezentatin figura G. 4 se numegte: a) b) c) d) com ut at or cu doui pozilii, supapacu dublusens; supapade inchider e dubld( supapa de select ar e) ; robinetrestrictor inversor

b)

d)

a e ru l c o m p ri ma te s te fo l o s rtp entrudepl asarea di spozi ti vul ui in p o z i { i ec o re c ta ,a p o i s ^ ea p l i ca presi unea hi draul i cdp" ntru u a c e a s ta pozi{ie i n ti m p ulmanevrel or; Tenlin: urerut de ungerepentrumotor estefolositpentru rotireapaletilor gi me n ti n e re c ao n ta c tu ru dii n trep arel gi i erementi i opri rei n ti mp,i i de ro ti ri a i x u l u ic u c a m eq i a me c a ni smul ui de i nversare; u l e i u ld e u n g e reg i a e ru lc g m p ri mat acti oneazj stmuttan pe pal eti g t me n l i n e p o z i ti a i n ti m p u li n v e rsdri i , u l e i u l a o p re s i u n e d e 6 b a ria cti oneazd gi menl i ne di spozi l i vul

76. In dispozilivur indicat in figura G. 3 . erementur notat 423 se num es t e: a) valvuidde reglarela inversare; b) dispozitiv de siguran{d pentrudirecgra de functionare, p o m p ad e u l e ia s i s te mu l ud i e comanoa; 9) d) se rv o m o tod r e i n v e rs a re 77. care este. funclia principali a servomotorului de inversare indicat in figura G. 3 9i notai cu 423? l90

80 . G ar e din poziliile de f unclionar e pent r u dist r ibuit or ul "A" i ndi cati n blocul f unclionaldin f igur a G . 4 t r ebuie aleasdpent r u a m ent ine circuitul in flux continuu indiferent de deteriorarea componentelor ce urmeaze:
l9l

T e s ted e e v a l u a reO fi fe ri me c a ni cimari ti mrN i veloperati onal a) "1" b) c) '3" d) "4" 8 1 . C i rc u i tu ld i n b l o c u l fu n cl i onal i ndi cati n fi gura G. 4 reprezi ntd: u n d i s p o z i l i vp n e u m a ti cde comanda cu di stri bui tor cu pozi ti i m u l ti p l e ; b ) u n d i s p o z i ti h v i d ra u l i c d e comanda i cu pozi ti mul ti pl e; c ) u n d i s p o z i ti d v e c o ma n d a pneumati c cu pozi l i i nfi ni te; d) un dispozilid v e c u p l a re /d ecupl are qi reducere cu fi l trare a presi uni i a e ru lui 82. Care dintre urmdtoarele afirmalii descrie functionarea elem en tu l u i" C " d i n b l o c u l fu n c l i o n a l prezentat i n fi gura G. 4? re g u l a to ru lre d u c e p re s iuneaaerul ui de al i mentarepentru a a s i g u ra fu n c { i o n a red ai s p o zi ti vel auxi or l i are pri nci pal ; al e motorul ui b ) d i s p o z rl i v u els teo s u p a p ade si guranl d cu reacl i e pentrua i nversd preveni ca presiunea in exces sd deteriorezecomponentele s l s te mu l u i ; c ) p re s i u n e a c o n s ta n td e s tem enti nutd de el ementul " B ' ,i ar el ementul " C " e s tefo l o s i tn u ma ip e n trumodi fi carea semnal ul ui de i egl re; d ) re g u l a to ru ls a u re d u c to rulde presi une reduce presi uneade a l i m e n ta re l a n i v e l ud l o ri tde functi onare 83. Componenta "F" din blocul funclional prezentatin figura G. 4 se numegte: a ) c l i s p o z i ti ve l i mi ta re d a d e b i tul ui (fl r-rxul ui ); b ) s u p a p dd e s i g u ra n l d ; c ) re d u c to d r e p re s i u n e ; d) supapa ci u c o ma n d a s e c v e nti al d este: 84. Componenta "A" din blocul funclional prezentatin figura G. 4 a) b) c) d) (4 c a i9 i 4 p o zi ti iacti d i s tri b u i to4 r1 4 ) onat cu cremal i erd; d i s tri b u i to p o zi ti i nfi ni te, cru 4 c a i , c r.r acl i onat de manetd; d i s tri b u i to 4r1 4(4 c a i 9 i 4 p o zi [i iacti ) onat manual , cu bl ocare; v a l v u l dd e re c !u c e re c u p o zi ti i nfi ni te, pneunrati c acti onatd a) a)

m aut om at izdr i ecanice inst alalii, M agini, 9i hidr opneum at ice

iril L,sli t"!*t*tI ,t:,i .<?i i:l :ill.i ,.,',,t0, t riritrii;:ri,-r:

FigG S a) de hidr auluic sem nalul est ef olositpent r ua int r er upe dispozit ivul de unger e; al pom Pei com ande de inver sar e; al m ecanism ului de blocar e b) dispozilivul de lansar e c) t oat e sem nalele de la m anet a dist r ibuit or ului de ef ect ului dat or it d la jum at at e sunt ( inchider e/ deschider e) r eduse blocar e a dist r ibuit or ului; cad de lansar e aer ului est ef olositpent r uint r er uper ea d) dispozit ivul virorulestecuolat 86. Conducta notatd cu "1" in figura G. este folositd pentru: lnject or ului; a) alim ent ar ea de evacuar e; pent r uaclionar ea supapei uleiului b) asigur ar ea supapei act uat or ului gi a vapor ilor gazelor din cilindr ul c) evacuar ea de evacLrare; de a supapei de aclionar e apeide r dcir ela dispozit ivul d) asigur ar ea evacuare

85. Reperul notat cu ,,ee" din blocul funclional prezentatin figura G . 5 es t e d i s tri b u i to rd e b l o c a re .c a re di ntre urmi toarel e afi rmati idescri u f unc f ia lu i i n c i rc u i tu l d e c o ma n d i p neumati cal rnotorul uidi esel l ent?

lv2

193

Testede evaluare ofileri mecanici maritimi Niveroperational

m aut om at izdr i ecanice inst alalii, 9i hidr opneum at t ce M agini, .90. care dintre urmStoareleverificiri trebuiesc efectuatecand s-a scos axul port-elice a unei nave care are lagdrul din tubul etambou lubrificat gi etangat cu ulei in cazul unei andocdri de rutinS? a) b) cl d) lagdr ulut ; a supr af e{elor cu at enlie exam inar ea gi t est at ala et ansar e lagdr ului st dr iibucAei ver if icar ea penet r ant e m et odalichidelor ut ilizdnd t ubuluiet am bou ver if icar ea t oat ecelede m ai sus

91. G aiacul din bucaa t ubului et am bou est e de obicei lubr if iat 9i rdci t cu: a) b) c) d) unsoar econsist ent d; ulei; apa; gr asim e anim alS;

92. Scopul examindrii elicei navei este de:

ii .' ...;--" *
F i gG6 87. Supapa de evacuare prezentati in figura G. 6 este deschisi de forla asiguratade: a ) p re s i u n e a p n e u ma ti c d ; b ) p re s i u n e a rc u l u i ; c ) p re s ru n e a e ru l u d i e baleai: d ) p re s i u n e a h i d ra u l i c d 88. Supapa de evacuare prezentati in figura G. 6 este inchisi de _ forta asiguratdde:
^ \ rrrr,

a) aasigur aar m at or uI gisociet dliI edec|asif icar egiasigur ar eca astfel prevenindu-se srarea generalda elicii este satisfSc5toare, sau avar ll; accident e event uale nu elicilor ca palele de asigur ar e qi societ at ile ar m at or ul b) a asr gur a sau f isur at e; sunt indoit e cd eliceanu ar e f isur i9i est e de clasif icar e c) a asigur asociet at ea uneipale; r uper ii posibilit at ea elim inat d e eliceanu a de clasif icar c6 qt societ at ea d) de a asigur aar m at or ul producerii accidente' de riscul existd nu lovitd fost si 93" Elicelenavelorm ar it im e sunt execut at edin: a) aliajede cuPr u( Cu NiAl) ; i b) ot elur inoxidabile; ar m at ecu f ibr ede st icli; c) m aseplast ice c6t cupr r t 9i din ot el inoxidabil de aliaje din at 6t d) 94. La inspeclie (verificare) defectele elicei vor fi analizate in funclie de: de zonain car ese af ld; indif er ent def ect ului a) m dr t m ea in care se afld defectul 9i mdrimeaacestula; b) zonelede severitate elicei; suprafala de fatd defectul afld se la care adiincimea cj ci doarzona in car ese af ld def ect ului m dr im ea di nu ar e im por t anld 95. Care este intervalul de timp la care se face inspeclia elicelor:

b) "F": c) "1J". d) "J" 89. cind frecvenfa unui arbore in miscarea de rotafie frecvenla 9i de vibralie naturala se sincronizeaza(suprapun) ra o anumiia furatie acea t ur at ie es te c u n o s c u ti s u b n u me l e d e : a) b) c) d) tu ra l re d e ru p e re ; tu ra l i e c ri ti c S , tu ra fi e s i n c ro n d ; tu ra ti e n o mi n a l d

r9-1

195

Te s ted e e v a l u a reOfi l e rime c a n i cimari ti mi N i veloperati onal a) n u m a i a tu n c i c d n d c o m a n dantul cd si seful mecani cconsi derd este necesar; b ) i n fi e c a re an; c) l a d o i a n i c d n ds e fa c ea n d o carea; d) la trei ani pentrucd andocarea este foartescumpd 96. La elicele cu pas fix se vor controla defecliuni cum sunt: a )i n d o i tu ri , fi s u ri , d i s l o c d rid e materi alde pe suprafatapal el orca u rm a re a l o v i ri s i a u fu n c ti o n d ri i cavi tal i e; in i a u c d d e rea pal el or b )mo d i fi c a rep aa s u l u s c ) s ta re a te h n i c a a s u p ra fe te l or i nteri oare a conul ui el i cei ; d )to a ted e ma i s u s 9 7 . C a re d i n a fi rma l i i l eu rm d t oaredefi negtecel mai bi ne zona de severitate"A" a elicei turnate din aliaj de cupru prezentati in figura G. 7? p a l e ip e p a rte ad e presi une s u p ra fa l a gi de l dngdbutuci ncl uz6nd pdnd Ia 0,4 R 9i limitatdde fiecarepartede liniileaflate racordarea l a o d i s ta n td d e 0 ,1 5 C rfa td de muchi ade atac ai 0,20 C rfa{d de mu c h i ad e fu g d( R - ra z ae l rceiC , r l ungi mea corzi iel i ceil a razar)' , b ) s u p ra fa l ap a l e i p e p a rte a de presi unep6na l a 0,7 R i ncl usi v racordarea cu butucul c) suprafafa totald a palei pe parteade presiune inclusivracordarea c u b u tu c u l ; d ) s u p ra fa l ap e p a rte ad e p resi une a pal ei pdnd l a 0,4 R i ncl usi v suprafata butucului unde pala este incastrati. a) cel maj-bine zona 99. care dintre urmatoarele afirmalii definegte in figura prezentatd tupru' de aliaj iuin"te din de severitate "C" a "irc"i G.7?

cel maj bine zona 100. Care dintre urmitoarele afirmalii definegte ,,A,,a inoxidabil, prezentatdin figura olel din de severitate "it"iirr""t" G.8a,b , c, d?

iit

d*;rf*I:iil$R

'lsfrclf. d( t{Y*nfstF l;a |fS* .F{+i [inr. fhg i:!h

$ h t' d e ' ' Jtt F a r tg o g q lr e siu n e cl

Fntttro rje urcc!i+ne

F i g GT 98. Care dintre urmitoarele afirmafii definegtecel mai bine zona de severitate "B" a elicei turnate din aliaj de cupru prezentati in figura G . 7? t9 6

Fr gG B

Testede evaluare Ofilerimecanici maritimi.Nivelopera{ional suprafa{ade la butuc pdnd la 0,7 R pe patei qi racordarea "rn-"f"Effi cu butucul; b ) s u p ra fa l a d e -p efa { a d e p r esi une a pal eide l a butuc i ncl uzdnd gi racordarea p6nd la 0,7 R gi limitatdpe fiecarebord de o linieaflatd ra d i s ta n ta d e 0 ,1 5 c r d e ra bordur de atacai 0,2 cr de ra bordur de fu g i ; suprafa{a pe fala de presiune q) a paleigi suprafata butuculur; d) suprafala pe fafa de depresiune a palei9i supratala Ortr"rru, 101. Care dintre urmStoarere afirmalii definegtecer mai bine zona de severitate "8" a ericei turnate oler inoxidabir, -pr"."nt"it 1n rigur" G . 8. a, b , c , d ? suprafa(a clprlnsd pe fala de presiune de la O,TR pdnd la v.rful p a te ig i p e fa l a d e d e p re s i une p6nd l a 0,4 R , b ) s u p ra fa l a c u p ri n s d p e a m b el efel e al e pal eidi ncol o de 0,7 R pdnd la vArfulpalei; c ) s u p ra fa ta c u p ri n s d . e fa l a de presi une p de ra 0,7 R pdnd ra varful p a l e ig i s u p ra fa l a d e d e p resi une de l a butucpdnd fa b,Z n; d) suprafala totalda paleipe parteade depresiune 102' Gare din urmHtoareleafirma{ii definegtecer mai bine zona de severitate "c" a ericei turnate din ofet inoxidabil, in rigura c. a frezentate a, b, c , d ? s u p ra fa l a a m p l a s a t.d i n c o l ode 0,7 R pe ambel efete al e pal ei Si s u p ra fa fa b u tu c u l u i ; b ) s u p ra fa fa a mp l a s a td d i n c ol o de 0,4 R pe ambel efel e al e pater; 'R c ) s u p ra fa taa m p ra s a td d i n corode 0,7 pe fata i L pi " r' un" 9i dincolo d e 0 ,4 R p e s u p ra fa{ a de depresi une: d ) s u p ra fa (a a m p l a s a td d i n c ol o de 0,7 R pe fata de presi une $t toata suprafa{a paleipe parteade depresiune. 103. Ericeaeste un organ supus unor soricitiri cicrice foarte mari; acestea sunt: a ) te n s i u n id e i n c o v o i e re g i t ensi uniaxi al e proveni te di n forl a de i mp i n g e re q i fo rl ad e i n e rl i e al e pal el or; b ) c o ro z i u n e i n fi s u ri l e a p d ru t e datori td obosel iiin anumi te zone al e eliceicu efectaccelerat; c) atdt 1 c6t 9i 2; d ) s o l i c i td ri ln eu s u n t ma ri q i n u trebui e l uatei n consi derare 104.Repararea elicilor poate fi f5cut5 prin: a) metalizare; b ) s u d a re q i p o l i z a re ; 198 a) a) a)

qi hidr opneum at t ce m aut om at izdr i ecanice inst alalii, M agini, c) d) sau suPraturnare; indrePtare atdt b cdt gi c

l05. Repar af iileadm iseinzonadesever it at e||cl|ae|icei prezentate in figura G' I sunt: a) inclusivsudur af dr d incdlzir e sunt per m iseor ice f el de r epar at ii Pr ealabild a evit a m asur ipent r u pr in sudur d9i supr at ur narludnd e b) iepar aliile int er ne; de t ensiunile f isur ile Pr oduse c) sunt per m isenum air epar alii|epr inpo|izar epent r udef ecliunicenu localda palei) ; sunt m al adancide s/ 50 ( s - gr osim ea d) sunt per m isenum air epar aliiI epr inpolizar epent r udef ecliunicenu sunt m ai adancide S/ 30

106. indreptarea palelor elicei se face cu fo(e aplicate static sau di namic: a) bi ci in or icecondilii, cu ciocanul m inor ela vdr f ulpalei; la r ecenum aipent r ur epar alii zoneide m in 500 m m de f iecar epar t ela la cald,dupd incdlzir ea .c in funclie de material, cuprinseintre 500 gi 950 temperaturi o r dcir elent d; asigur dnd d) atdt 2 cdt gi 3

l0T. car edint r econdiliileenum er at et r ebuier espect at epent r ua executa o reparalie a elicelor prin supraturnare? a) cu chim icd com pozille sd aibaaceeaEi ce se t oar nb t r ebuie aliajul elicei, a m at er ialului de 260-320'C; eliceila temperatura b) preincalzlrea sd se facd in forma plasatape topit trebiue materialului turnarea cj o det ensionar e paleevit dnd im pur it dlilor int r oducer ea 9i ef ect udnd t ur nar e: dupd d) t oat ede m ai sus 108. Executareareparalieielicei prin polizaretrebuie facuti: a) bi t noder at a; . spor it d f ind,cu t ur alie 9i apdsar e cu o piat r dde polizor m edie,cu o t ur aliem ar e 9i cu o piat r dde polizorcu gr anulalie m oder at d; apdsar e m ar e,cu t ur a{iet r icd 9i cu c) cu o piat r dde polizorcu o gr anulalie aDa" turaliaprescrisd 9i granulalia, trebuierespectatd d) nu are importanfd m edie apdsar ea

199

T e s ted e e v a l u a reOfi fe ri me cani cimari ti mi N i veloperal i onal 109. Reparaliire minore prin sudare in zona de severitate ',c" a elicei prezentatein figura G. g. pot fi facute cu elicea demontatd care dintre operaliile menlionate sunt necesarepentru aceasti reparatie? p re l u c ra re a m a rg i n i roirn X sau V gi prei nc6rzi ea cu o vi tezdde creQtere a temperaturii de S0"C/ora; b ) a l e g e re a m a te ri a ru ru die adaos i n functi ede materi arur eri ceigi a l e g e re au n u i p ro c e d e ude sudurd acceptatde soci etati re de clasifica re. c ) d e te n s i o n a red au p d re p a rafi e stabi ri nd temperatura si ti mpuroe d e te n s i o n a re i n fu n c l i e d e naturamateri al ul ui . d ) to a ted e m a i s u s a) 110' Dupi executareareparafieiericei se face controlul in scopur depistirii eventualelordefecte ai;rut'e sau rimase. Tipul ue conirot ce se executi este: c o n tro rv i z u a r,c e r p u ti n pentruzonere reparate, cu o rupa ce maregte de 4_8ori; b) controinedistructiv, dupd prerucrarea finardcu ilchidepenetrante s a u m e to d ema o n e ti c e : c) at6t cel specificit la 'l c6t gi cel specific a|a 2 in functiede cererire fo rmu l a te d e i n s p e c to ru sloci etdti i cl asi fi care. de d) nu sunt necesare controalere deoarece intotdeauna reparatra este buna 1 1 1 ' Ga re d i n tre a fi rma l i i re ce urmeazi expri mi cer mai bi ne scopul verificirii arborilor la intervalele prevdzute de societatile de clasificare? a )d e a a s i g u ra a rma to ru r c d t gi soci etati l e de asi gurdricd starea g e n e ra l da a rb o ri l o re s te s a ti sfdcdtoare gi se previ n defecti uni re provocate de uzurdsau avarii; b)de a asiguraarmatorulcd arboriinu prezintd defecte; c )d e a c o n v i n g es o c i e ta te a d e asi gurarecd ri ni a de axe este i n perfectdstare; d)nu este necesarsd se executeo verificare amanuntita deoarece au u n c o e fi c i e nd t e s i g u ra n ta fo a rtemare. 112.Veriticareaarborilor liniei de axe se face cAnd nava este: a ) i n p l u ti re l a v e igoal e; l a p e s c a l un b ) b a l a s ta td s p e c i ac l a elicea s d fi e scoasddi n apa. c) pe doc sau pe cald: d ) i n p l u ti re l x i m; l a p e s c a j uma a)

m 9i hidr opneum at lG e aut om at izdr i ecanice inst alat M aqini, ' ii, pa(iale a a-rborilor'.port-elice 113.inainte de a incepe verificirile trebuie s5 consulte jurnalul clasificaie de inspectorulteritorial "o"i.titii "i de magini 9i de bor d cu Pr ivir ela: de f unct t onar e; anom alii a) event uale in perioadade functionare b) avarii suteiite de arboreleport-elice sau t em per at ur t ale buloanelor ( vibr at ii, f o"ui' in1t " cuple) ,sldbir i localeexcesive, c) atdt a cat 9i b; qef ul m ecanlc societ dliide. clasif icar ediscut d cu d) inspect or ui m agina com padim ent ul din avar iile despr e port-elice inspectorul 114. Pentru u"iiti""'"" pa(ial5 a arboreiui solicitA: teritorial al societ5lii de clasificare jocur ilor in lagdr elet ubulut a) m dsur dt or iin veder ea det er m indr ii defectiunilor determinarii vedeiea in hidraulicd proOa etamDou9, de et angar e; disPozilivului port-eltce; a arlrorelui vi;;a ai;;td a pdrtiiaccesibile b)veriflcare de la a 9l b; c) oPer aliunile in tubul etambou port-elice rotiriiarbbrelui dlverificarea port-eliceverificarease 115. Dupa o curifare perfectd a arborelui face prin: de ( t dier ede epr uvet e 9i incer cdr ipe m aqr nr le a) m et odedist r uct ive f luxur t lichidepenet r ant e' ll, ciocanir e, cAt Ei la 45"C pent r Lt I at dt longit udinal t or slune; d) obser var ecuochiu||iber adef or m aliilor m ecanicecar eauapalL||. ||l t im Pulf unct iondr ii 116'Car edint r edispozit iveleenum er at eim piedicip5t r undcr ca apei in corpul navei pe la arborele port-elice: t ubuluiet am bou' a) Pr eset uPa 9i t ubulde dr enal; biineluldef lect or por t lice; ale ar bor elui de spr ijin ci lagdr ele unger e de d) inelele de elice nu are nevoie de llT.Caredintre urmitoarele materiale indreptiri ale vArfurilor minore' tratament oe oetensio""" J'pa reparalii palelor: sau prelucrareamuchiilor a) br onz- m angan; m angan; b)br onz- nichel

2(X)

201

Testede evaluare Ofiferimecanici maritimi Nivelopera{ionat. c ) b ro n z _ ma n g a n _ n i c h e l _ a l umi ni u, d ) b ro n z -n i c h e l _ a l u m i n i u . 118. Scopul cofei hidrodinamice ale elicei de propulsie este: a )b l o c a re a p i u l i teiin p o z i l i a s tra ns; b )mi n i mi z a retu a rb u l e n te liniilor de curent; c ) e l i m i n a re a i mp i n g e ria i xiale; d )e l i m i n a re a c a v i ta l i e i . . 1 1 9 ' l m p u ri ti l i re c o n ta mi n e a z i ul ei ur de ungere 9i nu trebui e permise deoarece: a)lagdrele vor prezenta scurgere excesivd de ulel; b )i m p u ri td l i lv eo r p ro d u c e c o ro z i unea l agarul ui ; c ) l u b ri fi a n tu vla d e v e n i n fl a ma bi l ; d) rm p u ri td l i ls eu n ta b ra z i v e . 120. care din ureiurirede baza nu pot fi rafinatefird o schimbare a compozitiei chimice: a)a n i ma l e ; b)vegetale; c ) m i n e ra l e ; d)a ta ta c 6 t g i b 121. Regrajurtemperaturii ureiuruiin instara{iade ungere Mp din figura G. 9 se realizeazi in conformitate cu comenzile date de: a) indicatorultermostatic 24 9i presostatul diferential; b) termostatul 20 gi valvulatermoregulatoare g; c ) fi l tru la u to ma ti l g i s e m n a l i zatorul de presi une 22; d) te rm o s ta tu l 0 q i b y p a s u l1 9 . 2 12 2 .F i l tra re a u re i u ru i n a i n ted e a i ntra i n rampa de ungere a M. p din figura G. 9 se realizeazl intr+ primd treaptd in: a) b) c) d) fi l tru li n d i c a to.1 r 2; fi l trum a g n e trc 5, filtruautomat1.1 ; rdcitorul 7

mecanice 9i hidropneumattce automatlzdri


itrt1.. i.;;1 *.;

i'!.d............i....:,:
i

" -"1u,".*, "t:.. *i,a'


..-. ...-SF.}....--

i'*'

.+
-+I$*'l

FigG 9 MP uleiul din instalalia de ungere 123.inainte de a intra in motor din figura G. 9 stribate: diferenfial; d^" 12 supraveg,h:?,t a)filtruIindicator lt"tottatuI diferenlial; de'presostatul b)filtrulautomJtt i supraueineat a| ; I diferenli J'-i'*"dnuut, de termometru c) f iltrul rnugn aI n re i f e d I et ru !i o m rm de te "it'5 h t"iz-t tiprave"g d ) f iltruI i noi "at "uto de gi turbosufranti din instalalia r24. rnrrareaureiului in motor prin: ungere vtF oin figura G' 9 se face 27; 26 qi racordul a)conducta lr ; 3 9i f ilt r ulindlc- at or bi conduct a 27;racordu,l 4 ciconOucta 9i zr ' 14 9i r acor out d) conduct a 125'insubsist em u|deunger ealagSr elor M Pdinf igur aG . 9 prevdzutecu: tuoulatuiile de aspiralie sunt 5; a)filtrelemagnetice 7; b) r dcit oar ele f ine B; c) f ilt r ele 14 d)Preincdlzitorul

203

Testede evaluare Ofilerimecanici maritimi Niveloperalional 126.in subsistemul d;;;g;;i;indritor Mp, uteiut este trimis in punctete de ungere prin aispoiitive denumite: "p"Ji"l" a) ungatoare; b) pulverizatoare; c)diuze; d) injectoare de: 12 7 . U l e i u ri l ep e n tru ungerea cilindrilor a)te m p e ra tu ra c o m b u s ti b i l u l u i : b)ti p u li n s ta l a l i e die u n g e re ; c )ti p u lc o mb u s ti b i l u l u i ; d)ti m p i im o to ru l u i 128. Care dintre pompete de combustibil refuleazi direct in tancurile de decantatrera o insiaraliede piopursie cu motor dieser: a) p o mp ad e c i rc u l a !i e ; b) p o mp ad e tra n s fe r, c ) p o mp aa u x i l i a rd d e s a n ti n d ; d) p o m p ad e i n j e c ti e 12 9 .c o mb u s ti b i ru l g re u v e h i c ul at i n si stemur de al i rnentareva avea cea mai redusi vdscozitate: a) la refularea pompeide transfer; b) i n ta n c u ld e d e c a n ta re : c) la valvula c u tre i c a i ; d) l a i e g i re a d i n i n c d l z i to ru fil n a lde combusti bi l . 130. care este rorul sitemurui supraveghere de ra bordur naveror: Mp sunt alese in functie

m 9i hidr opneum at ice aut om at izdr i ecanice

rui; ru oto m onarea sr surdfuncli rir' i9:r ilY ggb ;l t'1i,1"*i,1t'r";' :T:^" funclionare; oeservesimotorulin q'
c) debitul nvJiuiiru'o"toice d) t oat ede m ai sus' se face cu ajutorul 132. Urmdrirea parametrilor -funclionali lndicafia acestora parametru' ;'*"irui aparatelor oe mesuri =;#;i; poate fi: a ) num ailocal6; . la dist an! 6; b ) num allr ansm isb ;i locald9l transmisdla distanld m asur a de apar at e ; i nu suni necesar e electronice automate realizeazd 133. Sistemele de supraveghere urmatoarelefunclii:

il il:i}?;

t#ffi|"Ji? are momentane a varoriror testare sauprin

aleparametrilor; timitd cuvatorile rezuttatete c) ffi:[?y iilompard


d) t oat ede m al sus enumerate care sunt 134. Dintre sistemele de supraveghere intilnite la bordul navelor: f iecdr ui par am et r ucu car e asigur a supr avegher ea a) individuale e t r aduct oar 9i e lndicat oar individuale; de parametrilor tupravegf'erea ut19^ui" cu b) in mat multe puncte "", aparat' singur un multe tiaductoare 9i acelagtii;';"";-"i

tip tordeacelaei paramelri herea c) ::T$ffi"T""!ii3,nffu r*raves cu masura un" singur aparat de
cu mal multe traductoare' automatd; comuta!ie d) t oat ede m al sus

automati permit: 135. Sistemele de supraveghere de la distantd; a) lansarea de comandd' intre-posturile b) .otutui"" "omenztor c) indicar eacont inudsaupr t nt est ar eavaI or iI or par am et r iI or suPraveghea!; com enzilor $i Pr lm lr ea d) t r ansm it er ea apet gi depistali cregterea temperaturii 136' CAnd sunteli in cart cauzele din una m ot or , ia i. Eir ea'din de rScire, Peste limita normalS' fil posibile Poate 205

d)

d e p i s ta re az g o mo te ro ra n o rm areare mecani smeror i n trmpul fu n c l i o n a ri gi i a n u n ta re a s e fu l u mecani i c

131. Gare sunt parametrii funclionali supusi supravegheriipentru motoarele navale:

201

Testede evaluare Ofi{erimecanici maritimi

Niveloperafiona,

qi hidr opneum at ice m aut om at izdr i ecanice inst alalii, M agini, a) b) c) d) in baie, nivelscdzutal uleiului in baie; nivelridicatal uleiului a cuzinelilor; uzuraexageratd filtru de uleiinfundat.

a) injectoare.murdare sau defecte, b) s u p ra s a rc i nm a o to ru l u i : c ) u l e ii n c a me rad e a rd e re : d) c a l i ta te a c o mb u s ti b i l u l n uu i e stecea corespunzdtoare. 132. GAnd sunteli de cart gi constata{i cregterea temperaturii

fl::i:T,0"

evacuare' pestelimitan;r;;i;, una dinriecauzere posibire

presiunii 143. CAnd sunteli de cart 9i constatali o cregtere a poate tl: posibile cauzele dintre uleiului peste valoarea maxim5 una a) termometrudefect; uleiului b) temPeratura Preamare; gr iPali' c) cuzineli pe traseulde conducte' di valvuldintredeschisd de ricire 144. CAnd sunteli de cart 9i constatali ci presiuneaapei poate fi: posibile cauzele din ,n" minim6, limita sub scade din motor a) pompade rdcireare sens Inversat; b) pompade rdciredefecti sau cu uzurlexagerate; de rdcirecu apd de mare; c) aer in instalalia de aer m ur dar d) r dcit or apei 145.CAndsunteli in cart 9i constatali o scddere a presiunii cauzele din una m inim S, lim it a sirate in circuitulJ"i"t t l" de r dcir e, sub posibilePoatefi: a) recitormurdar; la injector; b) avansdereglat c) Prizdde fund infundatd; d) rdcitorulei sPart presiunii apei 146. CAnd sunteli in cart 9i constatali o scidere a cauzele dintre una minimd, sdrate in circuitul oeschis de rScire,sub limita posibile poate fi: la pompade apd dulce; a) uzurdexageratd murdare; b) injectoare la pompade apd sdratd; cj uiuri exageratd m ur dar r dcit or d) pe cog 147. Observali cd in timpul funcliondrii motorului principal iese fum negru. Cauza posibili poate fi? infundat; a) filtrude combustibil m inim dde incdlzir e sub valoar ea bust ibilului a bi t em per at ur com suficient; combustibil debiteaza nu cj injectoarele Tnchis pe pozilia est eblocat d d) supapade sigur anld

crustadepusdpe instalalia de rdcire, 3) b) temperatura ulei.u.l.ui de ungeremecantsme prea ridicatd; c ) a p d i n c o rn b u s ti b i l ; d) injectoare murdaresau defecte 138. C6nd sunteti de cart gi constatali ci motorul nu dezvoltd puterea gi turatia nominali, una din tauzete posibile poate fi:
b)

InJectoare murdaresau defecte: l i p s i c o m b u s ti b i n l ta n c ; ulei insuficient in baie; prestunea apei de r6cireestenecorespunzdtoare

139' C6nd sunteli de cart gi constatali scdderea presiunii ureiurui de ungere sub varoareaminime ,n" oinii*'"auzele posibite poate fi: a) c u z i n e fi g ri p a ti ; b) manometru defect; c) pompade combustibil defectd, d) cealdde ulei in carter; 140' cdnd suntefi de cart gi constatali sciderea presiunii ureiurui de ungere sub valoarea minimd una Oin posibile poate fi: ""rr"lu a) c u z i n e ti g ri p a l i ; b) injectoare murdare; c ) p o mp ad e u l e ra re u z u rie x a g erate; d) nu trebuiesd ne ingri.lordm fentru aceasra 141' CAnd suntefi de cart gi constatali scdderea presiunii ureiurui de ungere sub valoarea minim; ,n" Oinir" posibile poate fi: a) s o rb u li n s ta l a ti e "auzele die u n g e re i n fundat; b) ceafade ulei in carter: c) injectoare murdaresau defecte; d) t o a ted e ma i s u s . 142. CAnd sunteli de cart gi constatati o cregtere a presiunii uleiului peste varoareamaxima un" din posibire poate fi: "iri"l"

206

201

Testede evaluare Ofiterimecanici maritimi

Niveloperalional.

148. observali ca i1 ljlprr rrn"lion;rii rno@ri*-rpat iesefumnegru. Cauza posibitd i""t" rii''
a)debitulinsta_latiei de rdciecu apd de mare este insuficient D )p o m p a d e rd c i rea mo to ru l ua i i e cl ebi mi t c; c)termometru defect: d) orificii le d uzei injectoa relordecal ibrate

qi hidr opneum at t ce m aut om at izdr i ecanice inst alalii, M agini, b) c) d) motor neincdlzit; decatest e m ai m ult com bust ibil debit eazd pom pa de com bust ibil
na^acar'

pecos

de turaliedefect regulator

154. in timpul cartului, deplasAndu-vi prin compartimentulmagini sesizali cI motorul funclioneazacu bdtai. Cauza posibilS poate fi: a m ot or ului; def ect uoasd a) unger e defect; b) regulator a motorului; c) rdciredefectuoasd m obileale m ot or ului d) jocur im ar i in elem ent ele 155. Analizoarelede ceald de tip Graviner servesc la: a) b) c) di pr incipal; m ot or ului din car t er ul at m osf er ei supr avegher ea de vaporide ulei; concentra[iei determinarea de ulei; a vapor ilor chim ice analizei ef ect uar ea pr int ubulde m dsur d, a aer ului de deplasar e vit ezei det er m inar ea

149. Observatj, cn^intim pu I fu nc{ionirii este evacuat un fum alb. Cauzaposibidfoate .motoruIu i pri ncipal pe cog fi: p o m p a d e c o m b u s ti b i d r e b i teazS mai murt decdt este necesar pentrumotor; b) a p d i n c o m b u s ti b i l , c ) m o to rs u p ra i n c d l z i t: d) mo to rn e i n c d l z i t, a) 15 0 .O b s e rv a l ic i i n ti mp u l fu n cti ondri i .motorul ui pri nci palpe cog este evacuat un fum alb. Cauza posibili flate ti: a) fi l trud e c o mb u s ti b c rlo l m a ta t: b) fi l trud e u l e ic o h n a ta t: c) serpentina spartd(fisuratd) ra cardarina recuperatoare; o) p o m p ad e c o m b u s ti b d i re b i te azd mai murtdec6testenecesar. 15f in timpur supravegherii funclionirii motorurui observati ci fumuleste albastru. Cauzap""itiH p""t"Ji, u z u ras e g m e n ti l og r i a c d m d g i de i ci l i ndru; 3) b) filtrude ulei irrfundit; c ) p o mp ad e u l e iu z a t6 : d) temperatura uleiului necorespunzatoare. 152' in timpul supravegherii funclionSrii motorurui constatati ci

156. Analizoarelede cea!5 de tip Graviner funclioneazd pe baza pri nci piului: m ediuluipe lum inii,cu var ialiat r anspar ent ei a) var ialieiint ensit dlii care-lparcurge; al vapor ilor ; specif ic volum ulut b) var ialiei c) efectulventurii, difetrenliate. d) dilatdrii 157. Punctele de captare a celii de ulei de cStre analizoarelede cea!5 sunt in mod obignuit instalate in: m anivele, f iecar ei a) cam er a b) camerade ardere; cilindr u; f iecdr ui c) int er ior ul d) t oat ecelede m ai sus. 158. Selectareapunctelor de captare a celii de ulei la analizoarelor de ceali de tip Graviner se realizeazacu ajutorul: a) b) c) d) celuleif ot oelect r ice, rotitor; bra.tului de r ef er inld, t ubului t ubuluide m dsur ar e

l*T;lt"'

indici o tuncfionar-e ;;."s"i;L

a motoruiui. bJu-za posiuiu

a) vdscozimetru defect; b) rnjectoare murdaresau defecte; c ) mo to rs u p ra i n c d l z i t; d) motor neincdlzit 153' in timput. supravegherii funclionirii motorurui constatafi cd indica

l*:ffft"'
a)

o tunciionarl a motorurui. ca*a po"ioire ";r"s"i;i;

m o to rs u p ra i n c d l z i t;

208

209

Testede evaluare Niveloperational M agini, inst alalii, aut om at izdr m i ecanice Ei hr dr olr nor r r nat r c; e

nAspulrtsuRt LAINTREBARI G. AUTOMATIZARI MECANICE SI HIDROPN tr] MA'I'I(' I.] TJ


lntrebare Risouns 1
z

lntrebare 38 39

Rispuns
d

lntrebare 75
/o

o
d

o o
a

40
A1

5
o

42

a b d
h

77 78 79

Respuns b o c o b
d d

43
44
40

80
81 82 84 85 86 87 88 B9
qn

7 8
o

10
11

12
4a IJ

47 48 49
CU

.{
b
D b
a

14 15
to

51
b c o
u

o b

5t

17 18
19

20 21 22
z+

d o

25
lo

h
f

54 55 56 57 58 59 60 61 62
OJ

91 o o
a

c
a

93
94 95
vo

.l h

2 a

c
0

u n

27
28

oz+

65 67 b
o6

o a
a b

30 31
34
JO

c
a
n

ov

o
q

70
71

72
73 74 211

d
d

37 210

97 9B 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

a
b c
n

c:
a

(
d D d

d d c
a

_
Testede evaluare Ofiteri rnecanicimaritimr Nivel operafional 11 2 128 144 11 3 c 129 d .1 114
11E

M a g i n i , i n sta l a ti i ,a u to m a ti zd r i m e ca n r cr ,'/rl r r r lr

F= "t'r ,,r r r .i tr ,

130
tJz
J5

116 117 118 119

131

140

CI

o
o
q

134
r Jo

147 148 149 150


oz

o
a

BIBL IOGR AFIE

120
t21
tzz

b
c o
d

l -8 7
138 139
14n
+

123
tzq

154

o
.l

1. Dinu, D 2. lonescu,D. gi allii

125 127

! n
o

a n d H yd r a u l i c M a ch i n e :s", I tl l ,r r Ir 'r ,,H yd r a u l i cs '1 9 9 9

142 143
.Ll

157 158

"M ecanica f luidelor si m asinihidr aulice", Ed Didact ica si Pedagogica, BucLr r est1( r , , lt : t

i ' t:-5 ' t" ' ,tt

\ 4o c fc ;c ' r

gi Apost olache, J. "lnst alat ii 3. loni! 5, 1. navalede bor d",Ed lehnr r : . , , Bucur est i, 1986 4. Sabiu, A. , Buzbuchi, N. , Dinescu, C. , , Exploat ar ea, ir r lr r : t r nr Jr'. ( '. ,1 r r, r epar ar ea m ot oar elornavar le", lt r l I i. r r r t t,r 2404 ",l 5. Uzunov, G . 9i allii "lndr um at clr ul of it er ulirde i t t , , r v; r lr Bucur est i, 1983 lr r lr r r r r , r

e''t '-'
tr\.,
,-'- '- t - -

'ftt
fi *

\,

\', .

6 . Uzunov,G h. , Pr uiu,A. , , M anualul r( r r , r r r lr rV, r r ,'l I of lber ului r no( ) ir nr 2, Edit ur a Tehnicd, 1997- ?( \ ( \ o 7. Wharton. A.J.
,,D i es el E ngi nes "- M;l ttttr' I l l { l l rtl tl r l rr(1' .,,r r,"' B utterw oth & H ei nemann, M;rrrr l rr,' ,l r,r I!rrl l

8. "*n M AN B&W r uL- G I nst r uct ion Book O per alr or r M , AIilt r . lW 1r r , , , , , . r 'l!.)B:l A/S, Copenhagen, r rr r , l ( , r r , lr , , l 9. **" Code of Pr ocedur ef or M ar ine I nst r ut t t r : r r l, r lr , or ll'l Equipm ent ,Wiliam Clowt 'r , , Li,i, r r 11'. London, 1976 1 0. *** The M C EnginesSer viceExper ience, M AN t l, \ iW I ) r , t,' , 1/ \ / '' Copenhagen, 1998

212 213

nonnAuA NAVAUn AUToRITATEA NAARIIMA UNTVERSITATEN

TESTE DE EVALT,IARE

IZARI MAT I, AUTQ t VSfAt-ATtr nrtA$Ifr,f, MEGAN,CE $I ryWROFNEUMATIGE


' Ofileri rnecanicirnaritirni Nivel oPera[iona!

g"ilfrttTlcc

Editura