Sunteți pe pagina 1din 214

REGULAMENT PRIVIND PROTECTIA SI IGIENA MUNCII N CONSTRUCTII

Cuprins * Scopul si necesitatea lucrarii * Cap ! O"li#atiile si raspun$erile a$%inistratiei * Cap & ! Responsa"ilitatile %aistrilor si ale altor con$ucatori ai punctelor $e lucru * Cap ' ! Responsa"ilitatile se(ilor (or%atiunilor $e lucru si ale personalului %uncitor * Cap ) ! Responsa"ilitatile proiectantilor * Cap * ! Responsa"ilitatile in+estitorului * Cap , ! Raspun$erile pro$ucatorilor $e %asini- utila.e si instalatii pentru constructii * Cap / ! Or#ani0area acti+itatii $e protectie a %uncii * Cap 1 ! Controlul %e$ical al personalului * Cap 2 ! Instructa.ul $e protectie si i#iena a %uncii * Cap 3 ! Reparti0area personalului la locurile $e %unca * Cap ! Propa#an$a $e protectie si i#iena a %uncii * Cap & ! Re#uli $e i#iena a %uncii4 Acor$area pri%ului a.utor4 * Cap ' ! Riscurile pro(esionale 5n constructii * Cap ) ! Mi.loace in$i+i$uale $e protectie * Cap * ! Dispo0iti+e $e securitate a %uncii * Cap , ! Lucrari e6ecutate pe ti%p (ri#uros * Cap / ! ncarcarea- $escarcarea si $epo0itarea %aterialelor * Cap 1 ! Electrosecuritate * Cap 2 ! Lucrari $e terasa%ente * Cap &3 ! Consoli$ari $e teren * Cap & ! Prepararea si transportul "etoanelor si %ortarelor * Cap && ! Turnarea si co%pactarea "etonului * Cap &' ! 7asonarea si %ontarea ar%aturilor $e otel ! "eton * Cap &) ! Lucrari $e 0i$arie si tencuieli * Cap &* ! Constructii inalte * Cap &, ! Constructii $in le%n * Cap &/ ! Sc8ele- esa(o$a.e si scari * Cap &1 ! Co(ra.e * Cap &2 ! 7inisa.e * Cap '3 ! De%olari- reparatii- consoli$ari * Cap ' ! Montarea pre(a"ricatelor si utila.elor te8nolo#ice * Cap '& ! Su$ura * Cap '' ! Ali%entare cu apa si canali0are * Cap ') ! E6ecutarea instalatiilor te8nico!sanitare si $e incal0ire * Cap '* ! Lucrari cu %ase plastice * Cap ', ! I0olatii si protectii anticoro0i+e * Cap '/ ! Lucrari in %e$iu ra$ioacti+ * Cap '1 ! Instalatii si %asini $e ri$icat * Cap '2 ! Utila.e- %asini si instalatii- constructii * Cap )3 ! Dispo0iti+e- scule si unelte $e %ana * Cap ) ! Utila.e (olosite in ateliere Scopul si necesitatea lucrarii
Menirea protectiei muncii este sa apere viata si sanatatea oamenilor mpotriva riscurilor profesionale inerente oricarei activitati umane. Pentru realizarea acestui deziderat este necesar sa fie formulate un ansamblu de reguli de tehnica a securitatii si de igiena a muncii, avnd drept scop asigurarea celor mai bune conditii de munca, reducerea efortului fizic si prevenirea accidentelor si mbolnavirilor profesionale.

Necesitatea ntocmirii unui "Regulament privind protectia si igiena muncii n constructii" a fost determinata de transformarile produse n economia tarii, precum si de lipsurile existente n "Normele de protectie a muncii n activitatea de constructii monta!" elaborate n anul "#$%. Prevederile regulamentului sunt obligatorii la executarea lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente lor, la monta!ul utila!elor tehnologice, la folosirea, utila!elor pentru constructii, precum si la lucrari de reparatii si consolidari de constructii, att n sectorul de stat, ct si n cel particular. Meseria de constructor presupune, prin natura ei, un potential ridicat al riscurilor de accidentare, si de aceea este necesar ca fiecare om care practica aceasta meserie sa si nsuseasca foarte bine regulile de protectie a muncii si sa faca efortul necesar de adaptare la acestea, folosind toate mi!loacele pentru prevenirea accidententelor de munca si a mbolnavirilor profesionale. &bligatiile si raspunderile privind securitatea muncii din prezentul regulament vor fi cuprinse, dupa caz, n "Regulamentul de ordine si functionare" al agentilor economici si, n mod obligatoriu, n fisa postului. 'n cazul aparitiei unor categorii noi de lucrari, sau al unor procese tehnologice ce au procedee noi de lucru, este obligatoriu sa se completeze acest regulament cu instructiuni noi, corespunzatoare, de protectie a muncii, astfel ca pericolul de accidentare a muncitorilor sa fie evitat. 'n situatia n care, unele articole din regulament nu pot fi respectate din motive bine !ustificate, se vor ntocmi instructiuni de lucru, n care se vor arata cauzele care fac ca aplicarea sa nu fie posibila, stabilindu se totodata masuri adecvate pentru evitarea riscului de accidentare. (nstructiunile de lucru vor fi ntocmite de catre proiectantii de specialitate si nsusite de executanti. Pentru lucrarile care nu se regasesc n prezentul regulament agentii economici vor ntocmi instructiuni proprii de lucru si de protectie a muncii, pe baza proiectelor de executie, sau n cazul masinilor si utila!elor, pe baza cartii tehnice a acestora, facnd propuneri pentru completarea regulamentului la )epartamentul *onstructiilor si +ucrarilor Publice. )e asemenea, vor fi retinute masuri de protectie a muncii rezultate din cercetarea accidentelor de munca, precum si din experienta dobndita n timpul executarii lucrarilor de constructii, pentru a face propuneri de completare a regulamentului. ,top-

CAPITOLUL O"li#atiile si raspun$erile a$%inistratiei


4 *onsiliile de administratie ale agentilor economici din ramura constructiilor au obligatia sa organizeze procesul de munca si activitatea de protectie a muncii la un nivel corespunzator, care sa satisfaca exigentele de securitate a personalului anga!at. &4 Pentru realizarea obligatiilor privind protectia muncii, consiliilor de administratie le revin urmatoarele raspunderi. a4 /a primeasca pentru executie numai proiecte n care sunt evidentiati factorii de risc pe faze de executie, masuri pentru prevenirea accidentelor de munca, precum si dispozitivele de protectie necesare0 proiectele de executie vor avea prevazute fondurile necesare realizarii masurilor de protectie a muncii. "4 /a interzica executarea lucrarilor n cazul n care proiectele de executie nu ntrunesc conditiile prevazute la articolul 1.a. c4 /a organizeze buna desfasurare a proceselor de munca prin respectarea proiectelor de executie a tehnologiilor de lucru precum si a celorlaltor dispozitii legale privind securitatea muncii. $4 /a execute toate lucrarile prevazute n documentatia tehnico economica, astfel ca dupa receptie sa poata fi asigurata exploatarea n conditii de securitate a muncii. e4 /a nu modifice solutiile tehnice din proiectele de executie privind rezistenta, stabilitatea, functionalitatea, arhitectura sau masurile de protectie a muncii, dect cu acordul proiectantului si al investitorului.

(4 /a ceara proiectantului sa acorde asistenta tehnica la executarea lucrarilor cu grad mare de dificultate, a lucrarilor de neprevazute n proiecte sau cu riscuri deosebite de accidentare. #4 /a organizeze urmarirea si controlul privind aplicarea legislatiei n vigoare a regulamentului de protectie a muncii si a prescriptiilor tehnice la executarea lucrarilor conform specificatiilor din proiecte. 84 /a organizeze lunar analiza activitatii de protectie a muncii si a situatiei accidentelor de munca, stabilind masuri pentru mbunatatirea continua a conditiior de munca si prevenirea accidentelor. i4 /a organizeze anual testarea personalului muncitor si a personalului tehnic privind cunostiintele de protectie a muncii 2regulament si legislatie3. .4 /a asigure asistenta tehnica competenta si sa ncredin teze executarea lucrarilor salariatilor cu calificarea si experienta profesionala corespunzatoare complexitatii tehnologice. 94 /a obtina de la organele de stat autorizatia de functionare a obiectivelor din organizarea de santier, a instalatiilor, utila!elor, masinilor si aparatelor care snt supuse autorizarii 2instalatii si masini de ridicat, aparate de masura si control, recipiente sub presiune etc3. l4 /a autorizeze la organele de stat perosonalul care lucreaza cu utila!e 2macaragii, soferi pe auto macarale, podari de pe podurile rulante, sefi de gara!, sefi de coloana auto, siguranta circulatiei etc. precum si autorizarea interna a legatorilor de sarcina, pistolarilor, sudorilor, manevrantilor pentru schele autoridicatoare, ascensoare de materiale, a conducatorilor de electocare, autoncarcatoare etc3. %4 /a obtina de la organele n drept autorizatie pentru folosirea si depozitarea capselor si a materialelor explozive, atunci cnd se lucreaza cu astfel de materiale. n4 /a asigure exploatarea corecta, precum si ntretinerea, revizia si repararea instalatiilor, utila!elor, aparatelor si dispozitivelor de protectie a muncii conform cartii tehnice a acestora sau instructiunilor de folosire stabilite de fabricant. o4 /a asigure buna functionare a instalatiilor electrice de lumina si forta, a instalatiilor de ncalzire si ventilatie, a instalatiilor sanitare si de alimentare cu apa. p4 /a asigure ntretinerea, revizia si reparatia instalatiilor de legare la pamnt, a instalatiilor de paratraznet, a instalatiilor cu tensiune redusa si a iluminatului de siguranta si avarie. :4 /a amena!eze, sa ntretina si sa repare drumurile interioare si caile de acces n conditii de siguranta deplina, att pentru pietoni ct si pentru vehicule. r4 /a ia masuri pentru ngradirea si avertizarea locurilor periculoase, sa planteze semne de circulatie si de interdictie acolo unde este cazul. s4 /a afiseze instructiuni de lucru si protectie a muncii la fiecare loc de munca si la utila!e. t4 /a elaboreze documentatia pentru instruire si sa asigure propaganda vizuala pentru protectia muncii. u4 /a faca determinari de noxe prin laboratoarele de specialitate, acolo unde acestea se produc, si sa faca amena!arile necesare pentru reducerea concentratiilor sub nivelurile maxime admise. '4 )aca se executa lucrari n zona unor instalatii n functiune, se vor ncheia conventii scrise cu investitorii, stabilindu se obligatiile partilor privind asigurarea conditiilor de lucru, masurile de protectie a muncii, precum si mentionarea expresa privind nregistrarea accidentelor de munca de catre unitatea din vina careia s a produs accidentul. )4 Pentru realizarea obligatiilor privind igiena muncii, consiliilor de administratie le revin urmatoarele raspunderi. a4 /a puna la dispozitia muncitorilor echipamentul de protectie necesar, conform conditiilor de lucru n care se desfasoara activitatea0 echipamentul trebuie sa fie de buna calitate, sa satisfaca cerintele de protectie a muncii, precum si starea de confort. "4 /a asigure controlul medical periodic 2anual sau trimestrial3 prin policlinica de ntreprindere sau prin afilierea la o policlinica teritoriala.

c4 /a asigure materialele igienico sanitare, alimentatia de protectie si trusele cu medicamente de prim a!utor conform reglementarilor legale. *4 4ste necesar sa se mpre!muiasca santierul si lucrarile n curs de constructie de a lungul drumurilor, sapaturile pentru fundatii, santurile, gropile etc, atragnd atentia prin placute avertizoare vizibile att ziua, ct si noaptea, asupra pericolului de accidentare. ,4 +a lucrarile executate de a lungul drumurilor, la o distanta mai mica de "% m de acestea si naltimea mai mare de "1 m, se vor prevedea viziere late de " m cu bordura de "5 cm. /4 Proiectele de executie, fisele tehnologice si masurile de protectie a muncii vor fi prelucrate cu intregul personal muncitor, si numai dupa nsusirea lor se vor ncepe lucrarile. 14 +a anga!are, administratia va aduce la cunostinta personalului muncitor drepturile privind protectia muncii, pe care acesta le are potrivit legislatiei n vigoare. 24 6dministratia are obligatia sa doteze locurile de munca cu dispozitivele de protectie prevazute n proiectele de executie, acestea vor fi tipizate, folosindu se n acest scop cele cuprinse n catalogul elaborat de "(nstitutul de proiectare pentru constructii7 sau alte institute de proiectare atestate0 de asemenea, se pot folosi elemente de protectie executate dupa un proiect aprobat, improvizatiile fiind cu desavrsire interzise. 34 *onsiliile de administratie vor prevedea, n bugetul anual de venituri si cheltuieli, sumele necesare pentru realizarea masurilor de protectie si igiena a muncii, care le revin conform legislatiei n vigoare. 4 /e vor numi prin decizie scrisa sefii formatiilor de lucru, nscriind n decizie responsabilitatile de protectie a muncii. ,top-

CAPITOLUL & Responsa"ilitatile %aistrilor si ale altor con$ucatori ai punctelor $e lucru


&4 Maistrii si ceilalti conducatori ai punctelor de lucru 2ingineri, tehnicieni3 au obligatia sa organizeze desfasurarea activitatii n deplina siguranta pentru muncitorii pe care i conduc, fiind raspunzatori pentru aplicarea regulilor de protectie a muncii, avnd n acest scop urmatoarele obligatii. a4 /a respecte prevederile proiectelor de executie, pres criptiile tehnice, fisele tehnologice sau instructiunile de lucru, instructiunile de folosire si ntretinere a utila!elor, instalatiilor si masinilor de la punctul de lucru, precum si regulile de protectie si igiena a muncii, n vederea prevenirii accidentelor de munca. "4 /a organizeze locurile de munca si sa pregatesca conditiile de lucru pentru fiecare echipa, sa supravegheze si sa ndrume muncitorii din subordine pentru formarea deprinderilor de munca corecte si aplicarea corecta a regulilor de protectie a muncii. c4 /a nu primeasca spre executie proiecte care nu au prevazute detaliile de executie, masurile si dispozitivele de protectie a muncii. $4 /a execute toate lucrarile din proiecte pentru a asigura exploatarea obiectivului construit n conditii depline de securitate si igiena a muncii. e4 /a urmareasca mentinerea disciplinei, a ordinii si curateniei la locul de munca, precum si mentinerea cailor de acces libere. (4 /a nu modifice solutiile tehnice si prevederile de protectie a muncii din proiectele de executie fara acordul proiectului si al investitorului. #4 /a solicite chemarea proiectantului pentru acordarea de asistenta tehnica la executia lucrarilor cu grad ridicat de dificultate, pentru solutionarea problemelor de protectie a muncii si evitarea accidentelor.

84 /a instruiasca, conform prevederilor regulamentului mun citorii pentru lucrarile pe care acestea urmeaza sa le execute. i4 /a verifice dupa fiecare instruire daca muncitorii si au nsusit regulile de protectie si de igiena a muncii predate la instructa!ul periodic, consemnnd acest fapt n fisa de instructa!. .4 /a verifice zilnic, nainte de nceperea lucrului, daca sunt asigurate dispozitivele de protectie a muncii, daca ele snt n buna stare, daca sunt amena!ate corespunzator caile de acces, daca snt afisate la locul de munca instructiunile de lucru si de protectie a muncii si daca snt avertizate locurile periculoase. 94 /a nu primeasca la lucru muncitorii fara instructa! efectuat la zi, fara echipament de protectie si de lucru corespunzator meseriei, muncitori bolnavi, n stare avansata de oboseala sau n stare de ebrietate. l4 /a nu dea dispozitii muncitorilor pe care i conduc sa execute lucrari pentru care acestia nu au calificarea si experienta necesara, nu snt instruiti, sau care depasesc capacitatea lor fizica. %4 /a instruiasca personalul muncitor asupra modului de folosire a echipamentului de protectie si a dispozitivelor de protectie a muncii. n4 /a nu trimita sa lucreze la naltime muncitori care nu au aviz medical care sa certifice aptitudinea lor pentru astfel de lucrari, tineri fara experienta de cel putin doi ani n constructii, sau oameni care au depasit vrsta de 5% de ani. o4 'nainte de nceperea programului de lucru, maistrul va discuta cu formatiile de muncitori pe care le coordoneaza, procesul pe faze de executie, stabillind masurile pentru evitarea accidentelor de munca. p4 /a controleze n permanenta daca se respecta tehnologiile de lucru si regulile de protectie a muncii prevazute n proiecte. :4 *nd lucreaza n incinta lucrarilor n functiune ale unui investitor, sa ceara acestuia sa faca instructa!ul de protectie a muncii pentru personalul muncitor si sa respecte regulile de protectie a muncii stabilite prin conventie ntre parti. r4 /a raspunda de propaganda de protectie a muncii la lucrarile pe care le conduc. s4 /a supravegheze functionarea utila!elor si instalatiilor la lucrarile pe care le conduc, urmarind sa nu se produca accidentarea muncitorilor din cauza lor, si sa nu permita interventia muncitorilor neautorizati sa execute reparatii la ele. t4 'n cazul producerii unui accident de munca, sa organizeze imediat primul a!utor si sa anunte administratia, lund masuri sa nu fie modificata starea de fapt pna la cercetarea accidentului. ,top-

CAPITOLUL ' Responsa"ilitatile se(ilor (or%atiunilor $e lucru si ale personalului %uncitor


'4 /eful de echipa, precum si loctiitorul acestuia numiti prin decizie de catre consiliul de administratie, raspund de realizarea masurilor de protectie a muncii prevaute n proiectele de executie si de prevenirea accidentelor de munca la lucrarile pe care le conduc, avnd n acest scop urmatoarele obligatii. a4 /a execute numai lucrarile ncredintate de maistru, respectnd prevederile proiectelor, prescriptiile tehnice si regulile de protectie a muncii. /a discute cu maistru( si cu formatia pe care o conduc, nainte de nceperea lucrarilor, modul de organizare, tehnologia de executie si masurile de protectie a muncii. "4 /a nu execute nici un fel de lucrari pentru care nu s au prevazut masuri de protectie a muncii, s au prevazut masuri, insuficiente sau s au facut improvizatii. c4 4ste obligatoriu sa anunte maistrul si sa i ceara completarea masurilor de protectie a muncii ori de cte ori constata ca acestea sunt insuficiente si pun n pericol securitatea muncitorilor din subordine.

$4 /a nu admita la lucru muncitori fara control medical efectuat la anga!are sau control medical periodic, oameni, bolnavi, oameni obositi, n stare de ebrietate sau fara instructa! corespunzator lucarilor pe care urmeaza sa le execute. e4 *nd lucreaza n incinta investitorului, sunt obligati sa respecte regulile de protectie a muncii stabilite de acesta si sa solicite acestuia instruirea lor si a echipei, potrivit cu cerintele locului de munca. (4 /a nu execute lucrari la o naltime mai mare de ".5 m fara a avea asigurate masurile de protectie necesare, respectiv schele, platforme de protectie a muncii. #4 /a verifice nainte de nceperea lucrului daca muncitorii din subordine au echipamentul de lucru si de protectie corespunzator0 sa verifice daca dispozitivele de protectie sunt n buna stare de functionare si daca sunt bine amena!ate caile de acces. 84 /a discute zilnic cu muncitorii din formatia lor tehnologia pe faze de lucru si masurile de protectie a muncii si de prevenire a accidentelor, insistnd n mod deosebit asupra fazelor de lucru periculoase. i4 /a supravegheze muncitorii din formatie sa nu para seasca locul de munca, sa nu execute alte lucrari dect cele ncredintate, sa nu practice procedee de lucru periculoase si sa nu si formeze deprinderi de munca riscante. )4 Personalul muncitor executa lucrarile pe care maistrul si seful de formatie i le ncredinteaza, avnd obligatia sa respecte prevederile proiectelor de executie, prescriptiile tehnice si normele de protectie a muncii dupa cum urmeaza. a4 /a se prezinte la program, odihnit, mbracat corect, cu echipamentul de protectie adecvat. "4 /a nu se prezinte la lucru n stare de ebrietate si sa nu consume bauturi alcoolice n timpul programului. c4 /a participe n mod regulat la instructa!ul de protectie a muncii si sa si nsuseasca regulile de protectie potrivit meseriei pe care o practica. $4 /a nu execute lucrari pentru care nu este calificat si instruit, precum si lucrari de o tehnicitate sau de o periculozitate care depasesc nivelul sau de calificare si experienta n munca. e4 /a nu execute alte lucrari dect cele stabilite de maistru si seful de echipa, sa nu intervina la instalatii sau utila!e n functiune si sa nu paraseasca locul de munca fara stirea sefului de echipa. *4 Pentru prevenirea accidentelor de munca se vor respecta urmatoarele reguli. nainte de nceperea lucrului se va verifica daca uneltele de lucru, utila!ele, masinile, instalatiile, dispozitivele de protectie si echipamentul individual de protectie snt n buna stare0 se va pastra curatenia la locul de munca, precum si ntretinerea cailor de acces0 se va folosi echipamentul de protectie si dispozitivele de protectie conform instructiunilor stabilite de producator0 se va evita folosirea mi!loacelor de protectie improvizate0 ,top-

CAPITOLUL ) Responsa"ilitatile proiectantilor


,4 Proiectantii snt obligati sa aplice la elaborarea studiilor si proiectelor, normele de protectie a muncii. /4 Proiectantii care elaboreaza documentatii tehnologice pentru lucrari de constructii, instalatii si monta! vor prevedea n proiecte toate elementele necesare executarii, si apoi exploatarii constructiilor si utila!elor tehnologice aferente lor, n conditii depline de securitate si igiena a muncii.

Proiectele vor contine n scris un memoriu de prezentare, garantia ca au fost respectate si aplicate toate prevederile regulamentului de protectie a muncii n vigoare, si vor garanta eficienta masurilor de protectie a muncii cuprinse n proiecte, asigurnd conditii normale de lucru si prevenirea accidentelor de munca. 14 Problemele de protectie si igiena a muncii vor fi discutate la alegerea variantei tehnologice, ele avnd aceeasi importanta ca si aspectele tehnice si economice la argumentarea alegerii. 24 )in punct de vedere al protectiei muncii, documentatia de executie va cuprinde urmatoarele documente. masuri de protectie si igiena a muncii, care vor fi stabilite n functie de gradul de periculozitate, detaliat pe faze de lucru, acordndu se o importanta deosebita executiei lucrarilor la naltime0 devizele pe obiecte, care vor avea cuprinse fondurile necesare realizarii masurilor de protectie a muncii0 lista de dispozitive, instalatiile si aparatele necesare asigurarii securitatii muncii n perioada de executie a lucrarilor, precum si cele necesare exploatarii0 &34 Proiectele de executie prin care se promoveaza tehnologii noi de executie vor fi nsotite de urmatoarele documente. fise tehnologice n care vor fi descrise lucrarile n ordine succesiva si factorii de risc pe fiecare faza de lucru0 masurile de protectie a muncii 2tehnice, organizatorice3 care trebuie sa satisfaca conditiile de lucru cerute de noile tehnologii0 dispozitivele de protectie necesare pentru prevenirea accidentelor de munca0 echipamentul de protectie a muncii si de lucru necesar0 regulile de protectie a muncii care nu se gasesc n regulamentul n vigoare si care trebuie aplicate, ele constituind propuneri de completare a regulamentului. & 4 +a cererea constructorului si a investitorului, proiectantul va prezenta toate elementele privind dimensionarea si proiectarea constructiei, precum si alte informatii privind asigurarea masurilor pentru evitarea accidentelor de munca. &&4 /e va face completarea proiectelor cu recomandarile rezultate din avizare, precum si cu masurile stabilite de autoritatile de stat nsarcinate cu protectia muncii, ca urmare a controalelor efectuate n timpul executarii constructiei. &'4 Proiectantul va acorda asistenta tehnica constructorului si investitorului ori de cte ori va fi solicitat de catre acestia, pentru solutionarea dificultatilor de executie ivite, care nu au fost suficient detaliate prin proiect. &)4 +a cererea beneficiarului, n cadrul unui contract de asistenta tehnica proiectantul va urmari modul n care constructorul respecta regulile de protectie a muncii prevazute n proiect, oprind continuarea lucrarilor atunci cnd constata abateri de la prevederile proiectului, apoi va cere prin dispozitie de santier completarile necesare continuarii lucrului. &*4 /e vor ntocmi la cererea investitorului, instructiuni de ntretinere si exploatare a constructiei dupa punerea n functiune, inclusiv de protectie a muncii. &,4 +a receptia lucrarilor proiectantul va verifica daca au fost executate pravederile de protectie a muncii cuprinse n proiect, care sunt necesare exploatarii n deplina siguranta a constructiei. &/4 8nitatile de proiectare raspund, n cadrul obligatiilor pe care le au, de asigurarea calitatii solutiilor constructive si functionale prevazute n proiecte si de prevederile de protectie si de igiena a muncii, n acest scop avnd urmatoarele obligatii. a4 /a ncredinteze ntocmirea proiectelor acelor proiectanti care au cunostintele si experienta corespunzatoare specificului si gradului de complexitate a lucrarilor care se proiecteaza.

"4 /a asigure documentarea si informarea tehnica de specialitate a proiectantilor, inclusiv din punct de vedere al protectiei si igienii muncii, prin dotare cu prescriptii tehnice, cataloage de utila!e, carti de specialitate etc., ct si informarea privind metode si solutii noi de protectie si igiena a muncii din tara si din strainatate. c4 /a organizeze urmarirea exploatarii lucrarilor proiectate, n scopul perfectionarii solutiilor tehnice si a masurilor de protectie a muncii. $4 /a includa n obligatiile ce revin comisiilor de avizare a proiectelor si pe aceea de a verifica includerea masurilor de protectie a muncii si garantarea eficientei lor n timpul executiei, ct si n timpul exploatarii lucrarilor proiectate. *omisiile de avizare vor mentiona n scris ca s au asigurat masurile de protectie a muncii conform regulamentului si legislatiei n vigoare. &14 'n perioada probelor tehnologice si mecanice, pna la receptia definitiva, proiectantul va asigura la cerere asistenta tehnica necesara si din punct de vedere al protectiei muncii, pna la realizarea parametrilor proiectati, n vederea remedierii eventualelor deficiente ce apar pe parcurs. &24 Proiectantii de masini, utila!e si instalatii pentru constructii trebuie sa prevada n proiecte toate masurile de protectie si igiena a muncii, astfel nct la exploatarea acestora sa nu existe vreun pericol de accidentare sau de mbolnaviri profesionale. '34 9oate proiectele de masini, utila!e si instalatii pentru constructii vor fi nsotite de urmatoarele documente. instructiuni referitoare la monta!, exploatare, ntretinere si reparatii0 instructiuni de protectie si igiena a muncii0 liste cu echipament de protectie si de lucru pentru personalul de exp(oatare0 dispozitivele de protectie necesare, care sa asigure functionarea n conditii de securitate optima. ' 4 *omisiile de omologare a masinilor, utila!elor si instalatiilor pentru constructii vor verifica daca acestea corespund si din punct de vedere al protectiei muncii si vor omologa numai pe acelea care n timpul functionarii nu prezinta pericole de accidentare sau mbolnaviri profesionale. '&. Proiectantii de masini, utila!e si instalatii pentru constructii vor acorda aceeasi importanta asigurarii conditiilor de securitate a muncii, ca si perametrilor tehnici si economici. :a fi adoptata ntotdeauna solutia care prezinta securitatea deplina a muncii. ''4 Proiectantii de masini, utila!e si instalatii pentru constructii sunt obligati sa prevada n proiecte masuri pentru reducerea zgomotului, trepidatillor, poluarii atmosferice sub limitele maxime admise de legislatia n vigoare. ,top-

CAPITOLUL * Responsa"ilitatile in+estitorului


')4 (nvestitorii pentru lucrarile de constructii raspund de stabilirea cerintelor tehnice si functionale ale lucrarilor de constructii monta! contractate, de realizarea si preluarea n exploatare a acestora n conditii care sa asigure protectia si igiena muncii, avnd n acest scop urmatoarele obligatii. a4 /a ceara n mod expres prin tema de proiectare data, solutii constructive si tehnologice care sa asigure respectarea riguroasa a regulilor de protectie si igiena a muncii, "4 *omisiile tehnice ale investitorului, care au sarcina sa verifice si sa avizeze documentatiile de executie sunt obligate sa le accepte numai n cazul n care sunt respectate prevederile regulamentului de protectie si igiena a muncii si celelalte reglementari legale privind securitatea muncii, precum si sa garanteze eficienta masurilor de protectie a muncii, att n timpul executiei lucrarilor de constructii monta!, ct si n timpul exploatarii, dupa receptionarea lor, n aviz se va face mentiunea expresa ca s au asigurat prin proiect masuri eficiente de protectie si igiena a muncii, sau se vor respinge proiectele necorespunzatoare din acest punct de vedere, cerndu se completarea lor.

c4 /a asigure mi!loacele tehnice si financiare necesare pentru executarea lucrarilor, inclusiv aplicarea masurilor de protectie si igiena a muncii . $4 /a urmareasca executarea corecta a lucrarilor de constructii monta!, conform documentatiei tehnice si sa nu permita abateri sau omisiuni de la aceasta. e4 /a colaboreze cu proiectantul lucrarii la cuprinderea n documentatia prin care se promoveaza tehnologii noi de executie, a instructiunilor de lucru si de protectie a muncii, precum si a listelor cu dispozitivele si echipamentul de protectie necesar. (4 /a ceara proiectantului sa acorde asistenta tehnica constructorului pentru solutionarea problemelor de pro tectie a muncii la lucrarile neprevazute n proiect, sau (a cele cu grad ridicat de periculozitate. '*4 'n cazul lucrarilor executate n incinta investitorului, n spatii cu instalatii n functiune, se va ncheia o conventie ntre investitor si constructor privind conditiile de lucru care trebuie asigurate pentru prevenirea accidentelor de munca, conventia trebuind sa prevada obligatiile partilor dupa cum urmeaza. delimitarea suprafetei n care se executa lucrarile si unde raspunderea pentru asigurarea masurilor de protectie a muncii revine constructorului0 stabilirea drumurilor si a cailor de acces0 masurile de protectie a muncii, dispozitivele si echi pamentul de protectie pe care investitorul trebuie sa ( puna la dispozitie constructorului, n cazul executarii lucrarilor paralel cu desfasurarea procesului de productie0 instruirea personalului constructor de catre investitor, cu regulile proprii de protectie a muncii masuri de protectie a muncii pe care trebuie sa le asigure investitorul, n cazul n care solicita interventia constructorului, pentru a face fata unor situatii care pericliteaza functionarea instalatiilor sale0 ',4 'nainte de nceperea lucrarilor, se va preda constructorului amplasamentul, cu documente din care sa rezulte ca pe terenul pe care urmeaza sa se execute constructia nu exista n subsol instalatii n functiune 2fundatii, cabluri electrice, conducte, canale etc.3. 'n cazul n care nu este cunoscut subsolul, se va comanda executarea de sapaturi manuale n poligon nchis. '/4 +a receptia lucrarilor de investitii, reparatii capitale sau consolidari, completari sau modificari de orice fel, se va consemna n procesul verbal ca snt respectate si ndeplinite toate masurile de protectie a muncii prevazute n regulamente si legislatia n vigoare. *onditiile ca o receptie sa fie admisa din punctul de vedere al protectiei muncii snt urmatoarele. sa fie realizate de constructor toate masurile de protectie a muncii prevazute n proiect0 sa fie montate corect si n buna stare de functionare toate dispozitivele, aparatele si instalatiile de protectie a muncii0 sa fie prezentate autorizatiile prealabile cerute de legislatie si actele normative n vigoare, pentru a se verifica daca au fost adaugate clauze si daca aceste clauze au fost realizate0 sa fie depuse autorizatiile de functionare pentru recipientele sub presiune si pentru instalatiile de ridicat, conform prevederilor regulamentului si legislatiei n vigoare0 sa fie prezentate buletinele de determinari n timpul probelor tehnologice0 sa fie prezentate buletinele de masuratori cerute pentru instalatiile energetice0 sa fie prezentate certificatele de garantie cerute n mod expres de legislatie si regulamentele n vigoare. ;ara prezentarea acestor documente sau n cazul n care determinarile si masuratorile nu corespund normativelor si legislatiei n vigoare, receptia se amna.

'14 'n timpul probelor mecanice si tehnologice trebuie sa fie luate cele mai stricte masuri de prevenire a accidentelor de munca. 'n acest sens, daca este cazul, investitorul va comanda proiectantului sau va ntocmi cu forte proprii instructiuni de protectie a muncii dupa punerea investitiei n functiune, pentru exploatarea fiecarui utila! si fiecarei instalatii tehnologice. '24 (nvestitorul este obligat sa exploateze constructiile si instalatiile aferente n conformitate cu prevederile din documentatia tehnico economica si n ceea ce priveste regulile de protectie a muncii, sa nu efectueze nici o modificare care ar putea influenta respectarea acestora. ,top-

CAPITOLUL , Raspun$erile pro$ucatorilor $e %asini- utila.e si instalatii pentru constructii


)34 9oate masinile, utila!ele si instalatiile pentru constructii produse n tara vor fi livrate cu dispozitivele de protectie necesare, precum si cu o carte tehnica n care vor fi cuprinse n mod obligatoriu. dimensiunile, caracteristicle tehnice, instructiuni de monta! 2pentru cele fixe3, instructiuni de ntretinere, exploatare, reparatii si protectie si igiena a muncii. ) 4 +a stabilirea amplasamentului pentru masini, utila!e si instalatii se vor prevedea distante fata de spatiile carosabile si passa!e, ntre utilla!e si elementele cladirii, precum si intervale ntre utila!e, n functie de caracteristicile activitatii. )istantele se vor calcula n functie de dimensiunile maxime sau raza maxima de actiune, ct si de exploatarea comoda fara pericole de accidentare. )&4 /patiul stabilit 2prin constructie3 muncitorilor deserventi ai masinilor, utila!elor si instalatiilor trebuie sa asigure securitatea muncitorilor respectivi att n timpul lucrului, ct si la interventii. )'4 Prghiile, manetele de comanda, butoanele de pornire si oprire vor fi astfel amplasate, nct sa poata fi urmarite si manevrate cu usurinta, fara a necesita parasirea locului de munca de catre deservent, asigurndu se pozitii de lucru corecte si comode. ))4 4lementele de comanda si pozitiile lor functionale vor fi marcate n culori distincte, pentru a se elimina confuziile n timpul lucrului. *onstructia si amplasarea elementelor de comanda trebuie sa excluda posibilitatea de accidentare a deserventului. Pentru a se nlatura posibilitatea actionarii involuntare, elementele de comanda vor fi prevazute cu bloca!e n pozitii de lucru si repaus. )*4 4lementele de comanda vor fi inscriptionate clar, indicndu se clar felul comenzii. /ensul de miscare a elementelor de comanda manuala trebuie sa corespunda cu sensul miscarii 2mecanismului comandat. ),4 +a masinile, utila!ele si instalatiile unde manevrele se fac seznd, elementele de comanda vor fi astfel amplasate, nct sa permita o manevrare comoda din aceasta pozitie. 6mplasarea si constructia prghiilor, manetelor de comanda, butoanelor de pornire si oprire, va exclude posiblitatea manevrarii involuntare, iar constructia comenzilor de orice fel va fi astfel facuta, nct sa se distinga pozitia "nchis" sau "deschis" n cazul comenzii duble, ct si deosebirea ntre comanda de pornire si cea de oprire, n cazul comenzii simple. /tantarea, etichetarea, ct si vopsirea diferita a celor doua actionari este obligatorie, chiar pe comanda. )14 &rganele exterioare, n miscare 2transmisii cu curele, cu lant, cu roti dintate, cupla!e etc.3 situate sub naltimea de 1,5 m de la nivelul de circulatie a personalului vor fi prevazute cu aparatori vopsite n exterior cu culoarea utila!elor, iar n interior cu o culoare de avertizare. )24 )ispozitivele si aparatorile de protectie si siguranta vor fi astfel construite, nct sa asigure functionarea lor fara pericol de accidentare, ele trebuind sa ndeplineasca urmatoarele conditii. a4 /a asigure o protectie efectiva pe toate partile expuse, sa previna accidentele si sa nu constituie ele nsele o sursa de pericol 2colturi, muchii taioase30 "4 /a mpiedice orice acces n zona periculoasa pe tot timpul lucrului0 c4 /a permita desfasurarea procesului tehnologic n bune conditii, fara sa stinghereasca sau sa ngreuneze munca operatorului0

$4 /a functioneze automat sau sa poata fi mnuite cu efort minim0 e4 /a corespunda att masinii pe care au fost instalata, ct si procesului de munca respectiv0 (4 /a faca parte integranta din masina, utila!ul sau instalatia pentru care au fost realizate, constituind un element tehnologic unitar0 #4 /a fie durabile, rezistente la solicitari normale, la socuri, si sa nu fie usor scoase din functiune0 84 /a poata fi nlocuite usor n caz de defectare0 i4 /a permita accesul pentru ungere, verificare, reglare si reparare fara pericole de accidentare0 *34 Pentru prevenirea situatiilor deosebit de periculoase se vor monta dispozitive de protectie duble sau chiar triple, marindu se astfel gradul de siguranta n exploatare. ,top-

CAPITOLUL / Or#ani0area acti+itatii $e protectie a %uncii


* 4 &rganizarea activitatii de protectie si igiena a muncii se realizeaza la nivelul agentilor economici de catre consiliile de administratie si de catre conducatorii locurilor de munca, conform atributiilor stabilite prin legislatia n vigoare, regulamentul de organizare si functionare si fisa postului. 'n scopul realizarii acestei activitati la nivelul cerintelor de securitate a muncii, se vor organiza compartimente de protectie a muncii sau se vor numi prin decizie persoane care vor ndeplini sarcinile privind aceasta activitate. *&4 *ompartimentul de protectie a muncii sau persoana care ndeplineste sarcinile de protectie si igiena a muncii, snt subordonate direct consiliului de administratie, pe care l a!uta la ndeplinirea atributiilor privind protectia si igiena muncii. *'4 Persoanele care ndeplinesc atributiile de protectie si igiena a muncii vor fi atestate din punct de vedere profesional de catre Ministerul +ucrarilor Publice si 6mena!arii 9eritoriului. *onditiile minime pe care trebuie sa le ndeplineasca o persoana pentru a fi atestata ca sa presteze activitatea de protectie si igiena a muncii sunt urmatoarele. sa fie ncadrata ca tehnician, maistru, subinginer sau inginer ntr una din meseriile care se practica n cadrul activitatii de constructii monta!0 sa aiba minimum 5 ani practica n activitatea de constructii monta!0 sa cunoasca bine legislatia de protectie a muncii si regulamentul privind aceasta activitate0 sa stapneasca foarte bine metodologia de instruire a personalului muncitor, conform tematicii prevazute n regulamentul de protectie a muncii0 sa cunoasca foarte bine sarcinile care i revin privind modul de efectuare a controlului la locurile de munca0 sa fie sanatoasa, pentru a se putea deplasa fara dificultati la locurile de munca din santiere. *)4 'n functie de marimea, de importanta, specificul de activitate sau complexitatea atributiilor si gradul de dispersare, se organizeaza cabinete de protectie a muncii si compartimente de protectie si igiena a muncii, sau se numeste o persoana pentru a tndeplini obligatiile ce revin agentilor economici conform legislatiei n vigoare pentru aceasta activitate. 6ctivitatea de protectie a muncii are drept obiect, controlul si urmarirea realizarii tuturor obligatiilor prevazute n proiectele de executie, n regulamentul si legislatia de protectie a muncii, n scopul prevenirii accidentelor de munca si a mbolnavirilor profesionale si al asigurarii unor conditii normale de munca.

**4 +a stabilirea sarcinilor, atributiilor, a obligatiilor si raspunderilor compartimentelor si ale persoanelor care se ocupa cu protectia si igiena muncii, se vor respecta cu strictete prevederile din legislatie, prevederile prezentului regulament, precum si alte acte normative care reglementeaza activitatea de protectie si igiena a muncii. *,4 6ctivitatea compartimentului de protectie si igiena a muncii se va desfasura pe baza de program trimestrial aprobat de consiliile de administratie, fata de care ramne direct raspunzator n cazul nendeplinirii sarcinilor stabilite. */4 4ste interzisa nendeplinirea sarcinilor de protectie si igiena a muncii, asa cum snt prevazute n legislatie, n prezentul regulament sau alte acte normative sub pretextul ca, n structura organizatorica a agentilor economici nu este cuprins un compartiment de protectie a muncii. *14 'ncardarea n compartimentul de protectie a muncii se va face n functie de marimea unitatii, dispersarea santierelor, complexitatea lucrarilor etc., regula fiind de "<5%% de muncitori. 'n cazul unitatilor mai mici, o persoana cu pregatire tehnica si experienta prevazuta la art. 5= poate primi, pe lnga activitatea de protectie si igiena a muncii 2care ramne prioritara3, si alte sarcini de serviciu, fara sa poata motiva nendeplinirea obligatiilor de serviciu privind protectia si igiena munncii din aceasta cauza. *24 'n institutele de proiectare se va numi prin decizie, la nivelul fiecarei sectii sau filiale, o persoana care va ndeplini obligatiile privind activitatea de protectie si igiena a muncii, avnd si sarcina de a verifica si aviza documentatiile n cadrul *94, daca s au prevazut masuri de protectie si igiena a muncii, si daca aceste masuri garanteaza seuritatea muncii n timpul executarii lucrarilor de constructii. ,34 'n scolile de calificare, profesionale, licee sau scolile de maistri din sistemul de constructii se va prevedea programul instruire a elevilor de catre persoane atestate profesional, cu privire la protectia si igiena muncii, acordndu se maximum de atentie formarii elevilor cu cunostinte adecvate privind securitatea muncii si cu deprinderea procedeelor de lucru corecte, care sa i prote!eze mpotriva riscurilor profesionale. 'n aceste scoli se vor organiza cabinete de instructa! pentru protectia muncii si poligoane demonstrative, solicitndu se n acest scop spri!inul specialistilor n domeniul protectiei muncii din cadrul agentiilor economice de constructii. , 4 Persoana care este numita prin decizie sa ndeplineasca sarcinile de protectie a muncii va participa la sedintele consiliului de administratie n care se discuta activitatea sau problemele de protectie si igiena a muncii. ,&4 +unar se vor analiza n consiliul de administratie situatia accidentelor de munca si a mbolnavirii profesionale, activitatea de instruire, precum si eficienta acesteia, controalele efectuate privind respectarea regulilor de protectie si igiena a muncii, abaterile constatate, conditiile de munca, precum si ntreaga activitate de protectie si igiena a muncii, stabilindu se masuri pentru eliminarea deficientelor. ,'4 Personalul ncadrat n compartimente de protectie si igiena a muncii va trebui sa urmeze cursuri de perfectionare la intervale de cel mult = ani si sa obtina calificative corespunzatoare la examenul final, pentru a fi mentinut pe post. Persoanele care nu obtin calificativele corespunzatoare vor fi scoase imediat din aceasta activitate, primind alte sarcini . ,)4 *onsiliile de administratie ale agentilor economici vor stabili prin regulamentul de ordine si functionare si prin fisa postului, atributiile si raspunderile privind protectia si igiena muncii pentru toti salariatii care trebuie sa contribuie la realizarea acestei activitati. ,*4 Prin decizia consiliului de administratie se vor numi salariatii care au obligatia de serviciu sa efectueze instructa!ul de protectie si igiena a muncii pentru toate fazele de instruire prevazute de legislasia n vigoare. ,,4 *ompartimentul de protectie si igiena a muncii va desfasura n mod obligatoriu o activitate de control pe teren al locurilor de munca, afectnd n acest scop minimum 5%> din timpul de lucru. ,/4 *ontrolul locurilor de munca se va desfasura pe baza de grafic lunar aprobat de consiliul de administratie. 'n timpul controlului se vor urmari urmatoarele aspecte. a4 :erificarea modului de respectare a legislatiei, a regulilor de protectie si igiena a muncii, alte dispozitii legale, organizarea locului de munca, conditiile de lucru, supravegherea tehnica, ordinea si disciplina0 "4 :erificarea modului cum snt respectate tehnologia de lucru sau instructiunile de lucru, organizarea n conditii de securitate a activitatii0

c4 (dentificarea factorilor de risc, a pericolelor de accidentare, pe fiecare faza a procesului tehnologic, la utila!e si instalatii si, n mod deosebit, la lucrarile cu nivel ridicat de tehnicitate si grad marit de periculozitate0 $4 :erificarea modului cum se efectueaza instructa!ul periodic la locul de munca, precum si eficienta lui0 e4 :erificarea dotarii si utilizarii dispozitivelor de protectie tipizate, interzicnd provizoratele si improvizatiile. 'n acest scop se va consulta "*atalogul de dispozitive si elemente tipizate de protectia muncii" editat de (P* /.6.0 (. :erificarea existentei dispozitivelor si aparatelor de protectie a muncii de pe utila!e si instalatii 2limitatoare de cursa, (imitatoare de sarcina, semnalizatoare de oprire, semnalizatoare optice si acustice de avertizare aparatori etc.30 #4 :erificarea modului cum snt respectate regulile de electrosecuritate si existenta mi!loacelor de protectie individuale si generale0 84 :erificarea cu deosebita atentie a asigurarii tuturor mi!loacelor pentru prevenirea accidentelor prin cadere de la naltime si prin caderea de obiecte, dupa cum urmeaza. scule, conform prevederilor din regulament0 cai de acces amena!ate corespunzator0 balustrade de protectie0 goluri n plansee acoperite sau mpre!muite0 platforme de lucru0 avertizarea locurilor periculoase0 copertine0 precum si alte amena!ari prevazute n regulament si n proiectele de executie. i4 :erificarea existentei autorizatiilor (/*(R pentru utila!ele care snt supuse acestor verificari conform legislatiei si a autorizatiilor interne pentru personalul care trebuie autorizat conform prevederilor regulamentului. ,14 )upa terminarea controlului se va ntocmi o nota de constatare care va cuprinde concluzii privind verificarea aspectelor mentionate la punctele a!i, propunndu se masuri de remediere si sanctionare a vinovatilor pentru deficientele constatate. ,24 )eficientele constatate se vor remedia de regula n timpul controlului, iar n cazul cnd remedierea nu este posibila imediat, se va stabili pentru acest lucru un termen care va fi urmarit de catre persoana care a facut controlul. /34 'n cazul n care se constata n timpul controlului lipsa unor amena!ari sau dispozitive care ar prezenta pericole potentiale de accidentare, persoana care exercita atributiile de protectie si igiena a muncii va opri lucrul prin dispozitie scrisa, cernd completarea locului de munca cu amena!arile sau dispozitivele care lipsesc. / 4 'n afara atributiilor de control al locurilor de munca, personalul care se ocupa cu activitatea de protectie si igiena a muncii mai are urmatoarele atributii. efectueaza instructa!ul introductiv general de protectie si igiena a muncii0 . ntocmeste lista de dotari necesare locurilor de munca cu dispozitivele de protectie prevazute n proiectele de executie, precum si cu cele a caror lipsa de pe santiere o constata cu ocazia controalelor efectuate0 asista la pregatirea si executia lucrarilor cu grad ridicat de periculozitate0 verifica din punct de vedere al protectiei muncii documentatia de executie, cernd completarea sau respingerea ei, n cazul n care nu cuprinde masurile si dispozitivele necesare executiei n conditii de securitate a muncii0

participa, n calitate de consultant de specialitate, la activitatea comisiilor de asigurare a proiectelor de executie0 tine evidenta accidentelor de munca si a mbolnavirilor profesionale, ct si a datelor statistice n legatura cu ele, analiznd cauzele care au condus la producerea lor, iar pe baza acestor date trage concluziile necesare prevenirii altor accidente similare0 vizeaza pentru legalitate documentele privind acordarea echipamentului de protectie si de lucru0 rezolva problemele legate de asigurarea drepturilor muncitorilor prevazute n legislatia n vigoare0 participa la ntocmirea contractului colectiv de munca, urmarind sa fie cuprinse n el toate drepturile prevazute n legislatia pentru muncitori0 face propuneri pentru completarea regulamentului de protectie si igiena a muncii si pentru instructiunile de lucru0 urmareste realizarea propagandei de protectie si igiena a muncii. Ca"inetul $e protectie si i#iena a %uncii /&4 *abinetul de protectie si igiena a muncii este o unitate specializata pentru realizarea instruirii, testarii si propagandei, n scopul de a actiona asupra comportamentului de munca al muncitorilor din activitatea de constructii monta! si de a le asigura securitatea n timpul lucrului. /'4 *abinetele de protectie si igiena a muncii se vor organiza n toate unitatile care au mai mult de "%% de muncitori anga!ati, de asemenea n liceele industriale, scolile profesionale si scolile de calificare. /)4 *abinetele de protectie si igiena a muncii vor fi dotate cu materiale demonstrative si documentare 2planse, pliante, ilustrate, albume3 si cu mi!loace moderne de tehnica audio vizuala, utile activitatii de instruire si de testare, prin care se realizeaza demonstrarea temelor predate, transmiterea cunostintelor de formare si educare a muncitorilor. /*4 Mi!loacele tehnice audio vizuale vor fi integrate totdeauna n lectiile de instructa!, pentru a pune n evidenta si a favoriza ntelegerea de catre muncitori a fenomenelor, proceselor si obiectelor care snt explicate la instruire. /,4 8nitatile de constructii monta! snt obligate sa asigure spatiul, dotarea cu mobilier si cu aparatura necesara, precum si ncadrarea cu personalul necesar acoperirii cerintelor, n functie de volumul de activitate, numarul de muncitori, gradul de dispersare, etc. //4 Pe lnga cabinetele de protectie si igiena a muncii se vor asigura si poligoane demonstrative, dotate cu dispozitive de protectie si mi!loace de aparare, n scopul sustinerii demonstratiilor practice n cadrul lectiilor de instruire. /14 'n cadrul cabinetelor de protectie si igiena a muncii se vor organiza testari periodice privind cunostintele de protectie a muncii ale ntregului personal, conform prevederilor prezentului regulament. /24 *abinetele de protectie si igiena a muncii vor organiza sisteme de instruire, concepute dupa principii pedagogice, capabile sa satisfaca cerintele de securitate reclamate de conditiile de munca n constructii si sa formeze indivizi cu deprinderi de munca corespunzatoare regulilor de protectie si igiena a muncii. 134 4ste strict interzisa practicarea metodei de instruire n cadrul cabinetelor de protectie si igiena a muncii, care consta n punerea la dispozitia muncitorilor a unor materiale de informare, ca. regulamente, legi, instructiuni, etc., fiind lasati apoi sa se descurce singuri, iar la sfrsitul duratei de $ ore prevazute de regulament fiind pusi sa semneze fisa de instructa!. 1 4 /istemele de instruire vor fi concepute pe baza factorilor de risc reprezentati de. lipsa cunostintelor profesionale necesare, lipsa unor deprinderi de munca formate corect, lipsa unor aptitudini de munca corespunzatoare meseriei si indisciplina.

,top-

CAPITOLUL 1 Controlul %e$ical al personalului


1&4 9oti lucratorii din constructii vor fi supusi la anga!are unui control medical, iar n timpul desfasurarii activitatii, la controale medicale periodice. (ntervalul de timp ntre doua controale medicale nu va depasi un an. 1'4 Muncitorii care presteaza lucrari la naltime nu vor fi admisi la astfel de lucrari daca nu au controlul medical efectuat si mentiunea medicului specialist pe fisa de instructa! "apt pentru lucrul la naltime. 1)4 Mecanicii de utila!e, soferii si pistolarii vor avea certificate de aptitudine pentru meseriile respective din partea medicilor specialisti n psihiatrie, iar controlul medical pentru aceste meserii se va face trimestrial. 1*4 4levii si studenti alfati n perioada de practica nu vor fi admisi la lucru fara efectuarea vizitei medicale. 1,4 'n scopul prote!arii sanatatii, persoanele anga!ate pentru organizarea controalelor medicale prevazute n articolele precedente, consiliile de administratie din unitatile de constructii monta! si conducatorii scolilor care pregatesc meseriasii pentru constructii au urmatoarele obligatii. sa se afilieze la o policlinica medicala la care sa se faca controlul medical al personalului0 sa ceara tuturor muncitorilor sa se prezinte la controlul medical la termenele stabilite de regulamentul de protectie si igiena a muncii0 sa nu admita nici unui anga!at schimbarea locului de munca sau a meseriei fara aviz medical0 sa spri!ine persoanele care, ca urmare a recomandarilor medicale, trebuie sa si schimbe locul de munca0 sa urmareasca aplicarea masurilor curativ profilactice stabilite de catre personalul medical, ca urmare a controalelor medicale efectuate. *oncluziile controlului medical la anga!are vor fi consemnate pe fisa de anga!are, iar la controlul medical periodic, pe instructa! pentru protectia muncii. 8nitatile de constructii snt obligate sa completeze fisa de anga!are si fisa de protectie a muncii, cu toate datele privind meseria, locul de munca si specificul activitatii celor trimisi la control medical. 4levii si studentii n practica vor fi trimisi la control medical n aceleasi conditii ca si restul anga!atilor. ,top-

CAPITOLUL 2 Instructa.ul $e protectie si i#iena a %uncii


124 (nstructa!ul de protectie a muncii are drept scop formarea deprinderilor de munca corecte si formarea unui comportament adecvat cerintelor de securitate a muncii. (nstruirea este obligatorie si trebuie sa aiba caracter permanent, att la locul de munca, ct si n toate formele de scolarizare si nvatamnt. 234 Muncitorii care lucreaza n constructii trebuie sa fie instruiti si sa cunoasca specificul lucrarilor care se executa pe santiere, regulile generale de protectie si igiena a muncii care rezulta din tehnologiile de executie, precum si cele specifice locului de munca unde si executa meseria. 2 4 4ste strict interzis ca un muncitor sa fie admis la lucru fara sa fie instruit, indiferent ca este anga!at permanent, temporar sau sezonier0 de asemenea, vor fi instruiti studentii, elevii sau ucenicii care fac practica n unitati de constructii si persoanele nensotite care fac vizite n santiere. 2&4 *onsiliile de administratie ale unitatilor de constructii sunt obligate sa asigure conditiile organizatorice pentru efectuarea unei instruiri eficace a tuturor anga!atilor si n mod deosebit a celor care conduc puncte de lucru sau procese tehnologice.

2'4 (nstructa!ul specific de protectie si igiena a muncii trebuie sa fie un proces continuu si se va realiza n etape esalonate n timp, n scopul formarii reflexelor de securitate fata de riscurile profesionale. 2)4 (nstructa!ul de protectie a muncii va cuprinde urmatoarele faze. instructa!ul introductiv general0 instructa!ul la locul de munca0 instructa!ul periodic. 2*4 (nstructa!ul introductiv, general se face la cabinetul de protectie muncii de catre personalul compartimentului de protectie si igiena a muncii numit prin decizii ale consiliilor de administratie, si se preda urmatoarelor categorii de personal. muncitorilor noi anga!ati0 muncitorilor transferati de la o unitate la alta0 muncitorilor veniti n unitate prin detasare0 studentilor, elevilor, ucenicilor care si fac practica profesionala0 oricarei persoane nensotite careia i se permite accesul n unitate. 2,4 )urata instructa!ului introductiv general pentru toate meseriile practicate n activitatea de constructii monta! este de minimum $ ore, durata fiind conditionata de capacitatea de nsusire a cunostintelor de catre persoana instruita, dar nu mai mult de 1? ore. 2/4 +a repartizarea n, munca a muncitorilor se vor mentiona, scris, meseria si locul de munca, pentru ca instruirea se se faca n functie de specificul acestora. 214 /copul instructa!ului introductiv general este ca muncitorii noi anga!ati sa cunoasca specificul activitatii de constructii monta! si regulile generale de protectie si igiena a muncii pe care trebuie sa le respecte n timpul lucrului. 224 (nstructa!ul introductiv general se va face n cadrul cabinetului de protectie si igiena a muncii, ntocmindu se n acest scop o tematica de instruire n care vor fi tratate detaliat urmatoarele puncte. a4 importanta nsusirii regulilor de tehnica a securitatii muncii n constructii monta!0 "4 importanta respectarii disciplinei n munca, a prevederilor regulamentului de organizare si functionare, a codului muncii, a legislatiei si a altor reglementari referitoare la protectia si igiena muncii0 c4 drepturi pe care le are personalul muncitor conform legilor n vigoare0 $4 reguli de circulatie care trebuie respectate pe teritoriul santierelor, insistnd asupra locurilor de trecere pericu loase 2treceri peste cai ferate, uzinale sau prin instalatii n functiune3, de asemenea asupra folosirii numai a cailor de acces amana!ate0 e4 respectarea semnelor conventionale si a placutelor avertizoare0 (4 interzicerea stationarii sau a trecerii prin raza de actiune a macaralelor, podurilor rulante si a utila!elor n functiune0 pericolul pe care l reprezinta fumatul sau existenta focului deschis n unele locuri0 #4 pericolul pe care l reprezinta fumatul sau existenta focului deschis n unele locuri0 84 reguli privind transportul si depozitarea materialelor, indicndu se limitele greutatilor admise0 i4 reguli privind manipularea si depozitare a materialelor inflamabile, explozibile si toxice0

.4 necesitatea purtarii si folosirii corecte n timpul lucrului a echipamentului de protectie si de lucru prevazut n normativul republican0 94 obligativitatea folosirii la locul de munca a dispozitivelor de tehnica a securitatii si interzicerea improvizatiilor0 l4 interdictia pentru muncitori de a lucra n alt loc de munca dect n acela n care a fost repartizat sa lucreze0 se interzic n mod deosebit interventiile la instalatiile electrice, lucrarile de sudura, manevrarea utila!elor si a!utatul la repararea utila!elor0 %4 interzicerea executarii de reparatii sau lucrari de ntretinere a utila!elor n timpul functionarii lor 2ungere, curatire30 n4 notiuni generale de electrosecuritate, ventilatie si iluminat0 o4 interzicerea aglomerarii de materiale pe cai de acces, schele si platforme de lucru0 p4 notiuni generale de igiena a muncii, insistndu se asupra igienei individuale0 :4 acordarea primului a!utor n caz de accidentare si n mod deosebit n caz de electrocutare0 r4 notiuni asupra modului de efectuare a respiratiei artificiale. 334 +a terminarea instructa!ului general, muncitorii vor fi supusi unei verificari riguroase a cunostintelor dobndite n timpul celor $ ore de instruire, si numai daca se constata ca si au nsusit cunostintele necesare se va completa fisa de instructa! cu datele prevazute n imprimat, apoi se va semna de catre instructor si muncitorul instruit care va fi repartizat (a locul de munca. 'n cazul n care, la verificarea cunostintelor lor, se constata ca muncitorii nu snt suficient de instruiti, se repeta instructa!ul pna la asimilarea cunostintelor necesare. 3 4 +a prezentarea muncitorului la locul de munca, conducatorul acestuia 2maistru, tehnician, inginer3 va verifica fisa de instructa! la rubrica @instructa! general70 daca fisa este corect ntocmita, contine toate datele cerute de aceasta rubrica si este semnata de catre persoana care a facut instructa!ul si de catre muncitorul instruit, se va trece la efectuarea instructa!ului la locul de munca. 'n cazul n care datele din rubrica @instructa! introductiv general7, lipsesc, sunt incomplete sau incorect ntocmite, conducatorul locului de munca va trimite muncitorul napoi (a cabinetul de protectie a muncii, cernd printr o nota scrisa completarea datelor care lipsesc. 3&4 4ste strict interzisa admiterea muncitorilor la instructa!ul de la locul de munca, daca nu a fost efectuat instructa!ul introductiv general, sau daca acesta nu a fost corect efectuat. *onducatorii locurilor de munca snt direct raspunzatori de ncalcarea acestei prevederi. 3'4 (nstructa!ul la locul de munca se face tuturor muncitorilor prevazuti la art. #5, mai putin persoanelor carora li se permite accesul n unitate nensotite. 3)4 (nstructa!ul de la locul de munca se face de catre conducatotul acestuia, durata lui depinznd de complexitatea si gradul de dificultate a lucrarilor ce urmeaza sa fie executate, dar nefiind mai mica de $ ore. 3*4 (nstructa!ul de la locul de munca se efectueaza pe baza regulilor de protectie si igiena a muncii si a instructiunilor speciale elaborate pentru locul de munca la care va lucra muncitorul anga!at. 3,4 Pentru instruirea muncitorilor la locul de munca se va ntocmi o tematica incluznd urmatoarele puncte. a4 cunostinte despre riscurile de accidentare si mbolnavirile profesionale specifice meseriei si locului de munca0 "4 cunostinte despre mi!loacele 2dispozitivele3 metodele de prevenire a accidentelor de munca si a mbolnavirilor profesionale specifice meseriei si locului de munca0 c4 descrierea mi!loacelor tehnice de protectie a muncii cu care este dotat locul de munca, obligativitatea folosirii si pastrarii lor0

$4 descrierea echipamentului de protectie a muncii si de lucru specific meseriei, a mi!loacelor individuale de protectie si a modului corect de utilizare a lor, precum si obligativitatea folosirii acestora n timpul muncii0 e4 organizarea ergonomica a locului de munca, pastrarea ordinei, curateniei si a disciplinei n timpul lucrului0 (4 corectitudinea executarii operatiunilor la principalele faze ale lucrarilor si ordinea executarii lor pentru asigurarea deplinei securitati a muncitoriior n timpul procesului de munca, insistndu se asupra celor dificile si periculoase si, n mod special, a celor executate la naltime0 #4 evidentierea zonelor cu risc de accidentare sau mbolnaviri profesionale si indicarea metodelor de prevenire a riscurilor existente0 84 obligativitatea folosirii cailor de acces amena!ate, a pastrarii lor libere, interzicndu se depozitarea materialelor pe aceste cai0 i4 interdictia de a executa alte lucrari dect cele pentru care muncitorul este calificat si are instructa!ul facut0 .4 interdictia de a lucra cu scule defecte, improvizate, sau alte scule dect cele cu care este dotat locul sau de munca si pentru care este instruit0 94 necesitatea verificarii sculelor, utila!elor si a mi!loacelor de protectie nainte de nceperea lucrului, aratndu se pericolul pe care l reprezinta pentru securitatea muncitorilor, a sculelor, utila!elor, a dispozitivelor de protectie a muncii defecte0 l4 modul de efectuare a transportului n interiorul santierului n conditii de securitate si mi!loacele de transport care pot fi utilizate0 %4 folosirea instalatiilor electrice n conditii de deplina securitate si interdictia de a interveni la instalatii electrice defecte pentru muncitorii de alta profesie dect cea de electrician de ntretinere0 n4 mi!loace de prim a!utor n caz de accidentare, cu care este dotat punctul de lucru, locul unde snt amplasate acestea si accesul la ele0 o4 reguli de lucru stabilite prin proiectele de executie, care nu se gasesc n prezentul regulament. 3/4 )upa terminarea timpului de instructa! la locul de munca, acesta fiind de minimum $ ore, se va face verificarea riguroasa a cunostintelor nsusite de muncitori la acest instructa!, completndu se rubrica de fisa prevazuta pentru aceasta instruire, si se va semna de catre persoana care a facut instructa!ul si de catre persoana instruita. 'n cazul n care muncitorul instruit nu a asimilat cunostintele necesare, instruirea se va repeta pna la nsusirea completa a acestuia. 314 )upa terminarea instructa!ului introductiv general si a instructa!ului la locul de munca, muncitorul va fi testat de catre seful ierarhic al sefului punctului de lucru, care va semna fisa de instructa! la rubrica respectiva. 324 4ste strict interzis ca un muncitor sa fie admis (a lucru fara sa aiba efectuate instructa!ul introductiv general si cel la locul de munca, precum si testarea cunostintelor de catre seful ierarhic al conducatorului locului de munca. 34 (nstructa!ul periodic n activitatea de constructii monta! se face la locul de munca dupa =% de zile de la anga!are si se repeta mereu la acest interval de timp. (nstructa!ul periodic se face naintea nceperii lucrului si are drept scop sa reaminteasca muncitorilor regulile de protectie si igiena a muncii si sa fie discutate reguli(e de protectie a muncii care trebuie respectate la lucrarile care urmeaza sa fie executate n perioada urmatoare. 4 (nstructa!ul periodic se face n mod obligatoriu n urmatoarele cazuri.

cnd un muncitor a lipsit mai mult de =% de zile de la lucru0 cnd s au modificat tehnologiile de lucru, s au schimbat utila!ele sau sculele0 cnd muncitorul a fost mutat la alt loc de munca0 cnd au aparut modificari ale regulilor de protectie a muncii0 la revenirea muncitorilor din concediu pentru incapacitate temporara de munca, n urma unui accident sau a unei boli. &4 ;isele de instructa! pentru protectia si igiena muncii se vor pastra de catre conducatorul locului de munca si snt valabile numai n unitatea care le a ntocmit. '4 Pentru vizitatori n grup ai santierului, pentru lucratori temporari sau zilieri, ct si pentru echipe de proiectanti, se pot ntocmi fise colective de instructa! conform formularului tipizat. )4 'n functie de complexitatea lucrarilor si de gradul de periculozitate al lucrarilor se vor face instructa!e bilunare, saptamnale si chiar zilnice. *4 'nainte de nceperea fiecarei zile de munca, se va face un mic instructa! privind lucrarile care urmeaza sa fie executate, descriindu se fazele de lucru, factorii de risc si masurile necesare de protectie a muncii. 6cest instructa! se va face de catre maistru, sau n cazul n care maistrul are mai multe lucrari care snt dispersate, el va fi nlocuit de seful de echipa la instruirea zilnica. ;isele de instructa! pentru protectia muncii se vor completa fara corecturi n toate rubricile, si fara omisiuni. )atele personale, semnaturile pentru instructa!ul introductiv general, instructa!ul la locul de munca si testarea sefului ierarhic al conducatorului locului de munca trebuie sa fie pastrate si sa nsoteasca fisele completate pe toata durata activitatii n unitatea titularului. ,4 ;isele de instructa! care nu contin semnaturile n original, duplicatele, copiile dupa fise sau fisele care au mentiunea ss indescifrabil sunt lipsite de valabilitate. /4 +a instructa!ul de protectie si igiena a muncii, n toate fazele, nu se instruiesc mai mult de 1% de persoane odata si nu se instruiesc muncitori de profesii diferite. 14 4ste interzisa instruirea muncitorilor n stare de oboseala, bolnavi sau n stare de ebrietate. 24 Persoanele care, potrivit legii si regulamentului de protectie si igiena a muncii, au sarcina sa efectueze instructa!ul de protectie a muncii, sunt obligate sa efectueze aceste instructa!e cu foarte multa constiinciozitate si cu respectarea prevederilor regulamentului prezent, fiind raspunzatoare, din punct de vedere legal, n cazul n care se constata accidentarea unui muncitor care n a fost instruit corespunzator regulamentului. &34 (nstructa!ul zilnic se va face n urmatoarele conditii. a4 'nainte de nceperea programului, conducatorul punctului de lucru va efectua n fiecare zi un instructa! privind lucrarile care urmeaza a se executa n ziua respectiva. /e vor discuta tehnologiile de lucru, insistndu se asupra fazelor de lucru periculoase, a dispozitivelor de protectie necesare si a mi!loacelor de prevenire a accidentelor de munca. +a acest instructa! vor participa sefii formatiilor de lucru si toti muncitorii prezenti. "4 )urata instructa!ului zilnic nu va fi mai mare de "5 minute, exceptie facnd lucrarile foarte periculoase, unde durata poate fi ma!orata pna la stabilirea detaliata a procedeelor de lucru0 c4 +a lucrarile cu grad ridicat de periculozitate, la care, potrivit regulamentului, trebuie sa acorde asistenta tehnica compartimentul de protectie a muncii, acesta va participa si la instructa!ul zilnic si, mpreuna cu maistru si seful formatiei, vor stabili metodologia de lucru si procedeele de prevenire a accidentelor de munca.

,top-

CAPITOLUL 3 Reparti0area personalului la locurile $e %unca


& 4 9oate procesele de munca vor fi conduse si supravegheate de persoane care au pregatirea profesionala corespunzatoare functiei si care au fost numite n acest scop . &&4 Repartizarea muncitorilor la locurile de munca se va face n functie de urmatoarele criterii. a4 calificarea profesionala pe care o impune gradul de tehnicitate a lucrarilor care li se ncredinteaza0 "4 conditiile n care se desfasoara munca, factorii de risc si mbolnavirile profesionale0 c4 aptitudinile pentru meserie, experienta, capacitatea fizica si psihica0 $4 starea de sanatate, respectndu se cu strictete avizele medicale0 e4 conditiile speciale de munca care trebuie asigurate femeilor si tinerilor. &'4 +a repartizarea persoanelor cu infirmitati se vor avea n vedere urmatoarele conditii. a4 recomandarea medicala privind capacitatea de munca, respectndu se cu strictete interdictiile stabilite de medici0 "4 nivelul la care a scazut capacitatea fizica sau psihica de munca prevazuta n certificatul medical de stabilire a infirmitatii0 c4 specificul locului de munca sa permita munca n echipa si posibilitatea ca persoanele cu infirmitati sa poata fi supravegheate permanent0 $4 exigentele cerute de locul de munca sau de meserie, astfel ca acestea sa nu poata cauza riscuri de accidentare sau de mbolnavire pentru persoanele infirme sau pentru cei care lucreaza mpreuna cu ele n echipa. &)4 +a locurile de munca cu potential ridicat de accidentare vor fi repartizati numai muncitorii cu nzestrare fizica deosebita, aptitudini certe pentru meseria si lucrarea n executie, precum si multa experienta n munca. &*4 +a lucrarile care se executa la naltime se vor repartiza numai muncitori care ntrunesc conditiile de vrsta, sanatate, calificare si experienta prevazute n prezentul regulament. &,4 9inerii sub "$ ani nu vor fi admisi sa lucreze n locuri de munca grele sau periculoase si nu li se vor ncredinta munci pe care sa le execute singuri, ci numai n cadrul unei echipe. &/4 ;emeile gravide vor fi repartizate la munci usoare, care sa nu le dauneze sanatatii si care sa asigure ntocmai cerintele starii fiziologice n care se afla, fiind interzisa repartizarea lor la munci care se executa n poztie ghemuita sau n ghenunchi. &14 4ste interzisa ncadrarea n munca a tinerilor sub "A ani. 9inerii ntre "A si "$ ani vor fi admisi la anga!are numai cu consimtamntul scris al partilor sau al tutorilor si vor presta munci nepericuloase, potrivite cu nzestrarea lor fizica, aptitudinile si cunostintele lor. &24 +a repartizarea tinerilor sub "$ ani se vor avea n vedere urmatoarele interdictii. a4 repartizarea lor la munci grele, vatamatoare sau periculoase0 "4 depasirea timpului normal de lucru de $ ore0 c4 lucrul n timpul noptii.

+a repartizarea muncitorilor la lucru se vor respecta cu strictete toate prevederile si interdictiile prevazute n prezentul regulament privind meseriile si operatiile care se executa n activitatea de constructii monta!. ,top-

CAPITOLUL Propa#an$a $e protectie si i#iena a %uncii


'34 Propaganda de protectie si igiena a muncii are drept scop sa formeze n constiinta muncitorilor convingerea ca respectarea regulilor de protectie a muncii si comportamentului corect n timpul lucrului contribuie la prevenirea accidentelor de munca si a mbolnavirilor profesionale. 'nlaturarea cauzelor care contribuie la producerea accidentelor si mbolnavirilor profesionale se poate face numai printr o munca de educare permanenta si intensa. ' 4 Mi!loacele de propaganda trebuie sa corespunda scopului urmarit, textul si imaginile trebuie sa fie sugestive si clare, sa aiba calitati instructive, astfel nct privindu (e, muncitorii sa nteleaga cum trebuie sa lucreze pentru a se feri de accidente. '&4 Propaganda de protectie si igiena a muncii se realizeaza prin urmatoarele mi!loace. a4 cabinetul de protectie si igiena a muncii0 "4 instructiuni scrise de protectie si igiena a muncii0 c4 afise de protectie a muncii, placarde, placi avertizoare, panouri, caricaturi tematice de protectie a muncii, schi!e, semne conventionale de comanda0 $4 filme, diafilme, diapozitive. ''4 *onducatorul punctului de lucru va ntocmi, n colaborare cu compartimentul de protectie a muncii, instructiunile proprii de lucru, care vor fi aprobate de consiliul de administratie. *ompartimentul de protectie si igiena a muncii va pastra la cabinet un exemplar din aceste instructiuni. ')4 (nstructiunile proprii de protectie si igiena a muncii trebuie sa corespunda cu instructiunile de lucru si tehnologiile de executie, detaliindu le si explicndu le pe acestea, privind modul corect si nepericulos de executie, astel nct sa fie prevenite accidentele si bolile profesionale. '*4 (nstructiunile proprii de protectie si igiena a muncii vor fi revizuite periodic, la cel mult = ani, si ori de cte ori se schimba utila!ele, se modifica tehnologiile de lucru, sau se fac modernizari. ',4 (nstructiunile de protectie a muncii trebuie sa fie formulate clar si concis pentru a fi usor memorate, iar termenii n care sunt redactate trebuie sa fie cei folositi n tehnologiile de lucru. '/4 *onsiliile de administratie, mpreuna cu compartimentul de protectie si igiena a muncii 2sau persoana nsarcinata cu aceasta activitate3, vor ntocmi si afisa la toate locurile de munca 2utila!e, instalatii, lucru la naltime, locuri periculoase, faze, operatii3 instructiuni proprii cuprinznd urmatoarele prevederi. a4 reguli de protectie si igiena a muncii cu caracter general si reguli specifice locului de munca0 "4 reguli suplimentare de protectie a muncii, necesare prevenirii accidentelor0 c4 reguli de protectie si igiena a muncii privind ntretinerea, interventiile si repararea utila!elor sau instalatiilor0 $4 reguli de protectie privind electrosecuritatea, specifice locului de munca 2daca este cazul30 e4 dispozitivele de protectie necesare, precum si modul lor de folosire0 (4 echipamentul de protectie individual0 #4 avertizarea asupra pericolelor care pot aparea n timpul lucrului0

84 modul de a actiona al muncitorilor n caz de pericol0 i4 masuri de prim a!utor care trebuie luate n diferite situatii0 '14 6fisul se va folosi pentru a influenta comportamentul muncitorilor, avnd drept scop eliminarea comportarilor periculoase care pot provoca accidente. Pentru a fi eficace, afisul trebuie sa contina sfaturi concrete specifice locului de munca unde este amplasat. Redactarea textelor trebuie facuta astfel. texte care contin indicatii0 texte care contin interdictii0 texte combinate 2indicatii si interdictii30 texte de prevenire a pericolului0 '24 Placarda este un mi!loc de propaganda care trebuie sa contina sfaturi scurte sau instructiuni privitoare la. modul cum trebuie sa lucreze si sa se comporte muncitorii, ndeplinind n general rolul de a atrage atentia si a avertiza despre un loc periculos. )34 Panoul va fi asezat ntr un loc vizibil si va contine materiale documentare privind noutati n domeniul protectiei muncii descrieri de accidente care au avut loc si masuri de prevenire. ) 4 ;ilmul va fi folosit ca mi!loc de propaganda foarte eficace prin puterea de sugestie si patrundere. 4( stimuleaza dorinta de cunoastere si interesul muncitorilor, contribuind la a(egerea corecta a fenomenelor, actiunilor sau a procedeelor de munca, !ustificnd cerintele privitoare la securitatea muncii. ;olosit pentru reconstituirea accidentelor de munca, el creeaza emotii si sentimente puternice, influentnd atitudinea muncitorilor fata de pericolul pe care l reprezinta nerespectarea regulilor de protectie a muncii, precum si executie lucrarilor n conditii de insecuritate. ,top-

CAPITOLUL & REGULI DE IGIENA A MUNCll4 ACORDAREA PRIMULUI A;UTO R4


Re#uli $e i#iena a %uncii pri+in$ e(ortul (i0ic )&4 Muncitorii nu vor executa transporturi manuale si nu vor presta activitati permanente care necesita ridicari de materiale a caror greutate depaseste valorile din tabelul de mai !os. )istantele, pe care se executa transportul manual al greutatilor nu va depasi A% m, diferenta de nivel va fi de maximum ? m pe schele sau scari, iar naltimea maxima la care se pot ridica manual pe verticala sarcinile admise fi de ",5 m. Breutati maxime admise de purtat sau de ridicat n raport grupele de vrsta. ;emei Carbati Brupa de vrsta Breutate Brupa de vrsta Breutate Dg "A "$ ani "$ 1" ani 1" ?% ani ?% 5% ani peste 5% ani 5 $ "1 "% $ "A "$ ani "$ 1" ani 1" ?5 ani ?5 55 ani peste 55 ani Dg "1 15 5% =% 1%

)'4 +a ncarcarea si descarcarea materialelor a caror greutate depaseste valoarea din tabel, sau n cazul n care diferenta de nivel este mai mare de ? m, se vor folosi utila!e sau se va lucra n echipa, astfel ca efortul repartizat pe fiecare muncitor sa nu depaseasca (imitele admise. ))4 *nd muncitorii lucreaza cu ntreruperi, reprezentnd mai mult de A5 > din programul de lucru, la ridicarea sarcinilor nu se vor putea depasi urmatoarele greutati. a4 (a adulti. femei 1% Eg, barbati 5%Eg0 "4 la adolescenti. fete "1 Eg, baieti 1% Eg. 9ransportarea sarcinilor manual, pe plan nclinat, se va limita pentru barbati la 15 Eg fara ntreruperi si la =% Eg cu ntreruperi, iar la femei "1 Eg, lucrnd cu ntreruperi. )*4 9ransportarea greutatilor pe plan nclinat cu roaba sau caruciorul se va face n limitele tabelului urmator. Mi!loace de transport Breutatea n Eg 'nclinarea terenului >F

femei cu roaba, pe teren consolidat sau pe scnduri.... cu carucior avnd = sau ? roti, pe teren neted.... cu carucior avnd 1 roti, pe teren neted cu carucior avnd roti, pe teren accidentatH cu vagonete, pe linie... cu vagonete suspendate, pe sine..... ?%%
A%% A% ""5 "%%

barbati

5%

G5

1% >F

"=%

"% >F

"5%

1% >F

$%

"% >F

A%%
$%%

"% >F
"% >F

),4 Breutatile transportate, conform prevederilor acestui capitol se reduc cu 5% > pentru femeile gravide pna n luna a 5 a 4ste strict interzisa repartizarea femeilor gravide sa execute transporturi de sarcini care implica efort fizic dupa luna a 5 a. Acor$area pri%ului a.utor 5n ca0 $e acci$entare )/4 6gentii economici au obligatia sa organizeze posturi de prim a!utor si sa asigure cu truse sanitare locurile de munca care prezinta pericole de accidentare sau de mbolnavire profesionala. )14 Posturile si trusele de prim a!utor vor fi dotate cu materialele si medicamentele necesare, conform baremurilor sanitare.

)24 Persoanele care acorda primul a!utor vor fi instruite de personal medico sanitar asupra modului si conditiilor n care se acorda primul a!utor si a modului n care se transporta accidentatii la spital. *34 'n posturile de prim a!utor se vor afisa regulile privind acordarea primului a!utor, numele persoanelor care fac parte din echipa de prim a!utor si locul unde pot fi gasite. Mi!loacele de asigurare a primului a!utor, medicamentele, instrumentele si un caiet de evidenta a utilizarii acestor mi!loace se vor pastra n trusele sanitare. * 4 Postul de prim a!utor sau trusele sanitare vor fi date n gri!a unui salariat al unitatii, cu locul de munca permanent, bine plasat, care va avea sarcina de serviciu de a urmari si completa postul sau trusa cu mi!loacele necesare. *&4 Medicul la care este afiliata unitatea va controla modul de functionare a posturilor de prim a!utor, dotarea, modul de utilizare a truselor si a medicamentelor si va da ndrumarile necesare, testnd persoanele care acorda primul a!utor asupra cunostintelor n domeniu. 7racturi si lu6atii *'4 /e aseaza accidentatul astfel ca partea vatamata sa nu se miste n timpul transportului, pentru a nu se risca transformarea fracturii ntr o rana deschisa care ar putea proveni din taierea unei vene sau artere de catre vreun segment de os ascutit, precum si pentru a atenua durerile n timpul transportului spre sp(tal. Nu se va intervenii pentru ndepartarea luxatiei de catre muncitorul care acorda primul a!utor, aceasta obligatie revenind medicului chirurg. *)4 +a fracturile craniene, provocate de lovituri la cap sau de caderea n cap, se vor aplica imediat comprese reci. *nd se presupune ca s a produs o fractura a coloane vertebrale, prin cadere de la naltime sau alte cauze accidentatul va fi ridicat de !os cu mare atentie, cu a!utorul unei scnduri introduse cu gri!a deosebita sub corpul sau. 'n timpul acordarii primului a!utor n astfel de cazuri, este cu desavrsire interzisa ndoirea corpului persoanei accidentate, deoarece n astfel de cazuri se poate sectiona maduva spinarii, fapt care provoaca paralizia membrelor sau chiar moartea. **4 +a fracturarea sau luxatia claviculei, se va pune sub brat un sul sau ghemotoc din vata sau crpe, se va banda!a bratul dupa ce va fi ndoit din cot n forma de unghi drept, cu banda!ul aplicat dinspre partea vatamata spre spate, apoi se va lega mna de gt cu o legatura prinsa de antebrat sau cot si se va aplica o compresa rece pe fractura sau luxatie. *,4 +a fractura sau luxatia oaselor bratelor se vor aplica atele 2scndurele3 pe ambele parti ale bratului fracturat, apoi se va lega bratul de gt, la fel ca la fractura claviculei, dar fara a mai baga ghemotoace sub brat, si n acest caz se vor aplica comprese reci pe partea vatamata. */4 +a fracturarea oaselor palmei se va pune n palma putina vata, apoi se va banda!a pe o scndura (ata ct palma minii, dupa care se vor aplica comprese reci. *14 +a fracturi sau luxatii ale picioarelor se va imobiliza partea vatamata prin spri!inirea cu o scndura, un bat, un carton gros etc, astfel ca un capat sa fie la subsuoara, iar celalalt pna la talpa 2sau glezna3. *24 +a fracturile de coaste se va banda!a strans pieptul sau se va strnge cu un prosop n timpul expiratiei. ,34 +a contuziile produse n regiunea abdominala, nsotite de lesin, sau la contuziile pe alte parti ale corpului, produse n cadere, va fi chemata imediat salvarea pentru transportarea accidentatului la spital, ntruct exista pericolul unei rupturi de organ si al hemoragiei interne.

, 4 'n cazul unui corp strain patruns sub piele sau sub unghii, acesta va fi extras ntreg, iar locul va fi dezinfectat cu tinctura de iod si banda!at.
,&4 'n cazul unei ntinderi sau luxatii a tendoanelor, se vor ap(ica cormprese reci, un banda! strns si repaus. Raniri ,'4 'n cazul ranirilor, este posibila infectarea cu microbi aflati pe pielea ranii, n aerul din mediul ncon!urator, n pamnt, minile salvatorului sau pe un pansament nesterilizat.

/unt n mod deosebit periculoase ranile acoperite cu pamnt, n astfel de cazuri fiind obligatoriu ca unitatea sanitara la care se prezinta ranitul sa faca in!ectii antitetanos. ,)4 Pentru a se evita formarea puroiului la aplicarea pansamentului, se vor respecta urmatoarele reguli. a4 persoana care executa pansamentul trebuie sa se spele bine pe mini cu sapun sau, daca sunt conditii, sa si unga degetele cu tinctura de iod, n aceste conditii evitnd sa atinga rana cu degetul0 "4 este interzisa spalarea ranilor cu apa sau cu orice medicament, de asemenea acoperirea ei cu prafuri sau unsori0 c4 nu este permisa curatirea ranii cu nisip sau pamnt0 $4 nu este permisa nlaturarea de pe rana a cheagurilor0 e4 pe rana se vor aplica numai pansamente sterilizate din trusa de prim a!utor. ,*4 Materialul pentru pansament va fi despachetat astfel, nct sa nu se atinga cu minile partea care urmeaza a fi aplicata pe rana. ,,4 'n cazul lipsei unor pansamente sterile, se va ntrebuinta o batista curata, de preferinta ca(cata proaspat, sau o fsie pnza curata. <e%ora#ii ,/4 Iemoragiile pot fi venoase, arteriale sau capilare. Iemoragiile venoase se caracterizeaza prin curgere continua de snge rosu nchis, iar cele arteriale prin curgere de snge rosu clar, n !et sacadat. ,14 +a acordarea primului a!utor se va urmari oprirea imediata a hemoragiei, procedndu se astfel. a4 partea ranita va fi ridicata n sus0 "4 rana care sngereaza va fi acoperita cu pansamente sterile luate din pachet, facute ghemotoc si presate usor pe rana, fara atingerea ranii cu degetele0 deasupra se aplica un strat de pansamente sau vata si se banda!eaza strns. 6cest pansament compresiv nu se aplica atunci cnd pe rana snt corpuri straine 2schi!e, bucati de sticla, etc3 sau cnd este vorba de o fractura cu fragmente de os n plaga0 c4 daca hemoragia nu se opreste cu pansamentul com presiv, se apasa vasele sanguine care alimenteaza regiunea ranita, prin ndoirea extremitatiior la ncheietura, de deasupra hemoragiei, legnd extremitatile, apoi se trimite urgent accidentatul la medic sau se aduce medicul. ,24 &prirea hemoragiei arteriale prin apasarea cu degetul a vasului sanguin pe osul apropiat, se face cu eficacitate n urmatoarele cazuri. a4 hemoragiile de la gt si cap, apasnd artera carotida la nivelul gtului spre vertebre0 "4 hemoragiile din palme si degete, masnd artera humerala la ncheietura bratului0 c4 hemoragiile de la subsoara si de la umar, apasnd asupra arterei de sub brat 2artera axilara al carei puls se simte batnd subsuoara0 $4 hemoragiile de pe obraz, buze, barbie, apasnd artera faciala pe maxilarul inferior0 e4 hemoragiile de la extremitatile inferioare, apasnd arterele femurale pe oasele bazinului la plica inghinala de la baza coapsei si a arterei poplitee, n spatiul din spatele genunchiului0 6pasarea vasului sanguin pe osul respectiv trebuie sa fie facuta cu putere. /34 &prirea hemoragiilor prin ndoirea extremitatilor inferioare se face apasnd la ncheieturi cu a!utorul unui ghemotoc sau sul, din orice material, care se aseaza n cavitatea formata din ndoirea ncheieturii situate mai sus

de rana, apoi ndoind ncheietura pna la refuz peste ghemotoc sau sul. 'n aceasta pozitie, piciorul sau mna se leaga de corp. / 4 *nd ndoirea ncheieturii nu este posibila din cauza unor fracturi concomitente, pentru oprirea hemoragiilor puternice se va proceda la legarea ranii cu un cordon de !ur mpre!urul membrului respectiv, deasupra hemoragiei. )rept cordon poate fi ntrebuintata orice tesatura elastica, un tub de cauciuc, o !artiera, o bretea. 'nainte de a se aplica cordonul, membrul respectiv va fi ridicat ct mai sus, iar cordonul va fi pus ct mai aproape de umar sau sold. +ocul unde se leaga cordonul va fi nfasurat n prealabil cu o tesatura moale. /&4 +egatura facuta pentru a opri hemoragia nu poate fi mentinuta mai mult de #% de minute, pentru a nu produce moartea tesuturilor din cauza lipsei sngelui. 6ccidentatul va fi, transportat imediat la spital, avnd fixat pe haina un bilet indicnd ora cnd a fost facuta legatura. /'4 'n cazul hemoragiei nazale, accidentatul va fi culcat sau asezat cu capul pe spate, i se va desface camasa la gt, se vor pune prisnite cu apa rece, i se vor strnge narile cu degetele, apoi se va introduce n nas un tampon de vata cu tifon steril, mbibat cu apa oxigenata. Electrocutari /)4 'n primul rnd se scoate accidentatu( de sub actiunea curentului electric, deconectnd instalatia care este n contact cu accidentatul. /*4 'n cazul n care accidentatul este n contact cu instalatia electrica la naltime si este posibil ca la ntreruperea curentului electric acesta sa cada, se vor lua masuri pentru prevenirea caderii. /,4 )aca ntreruperea curentului nu este posibila imediat, la curentul de !oasa tensiune 2sub 5%% :3 se va actiona pentru scoaterea accidentatului, asigurnd salvatorul cu echipament electroizolant la mini si la picioare. //4 +a curentul de nalta tensiune 2peste 5%% :3, accidentatul nu va fi atins dect dupa ntreruperea curentului electric. /14 )upa ntreruperea curentului electric se procedeaza imediat la acordarea primului a!utor, care consta n descheierea hainelor, ncalzirea picioarelor si a corpului si nceperea imediata a efectuarii respiratiei artificiale. /ansele de revenire, ale accidentatului depind n totalitate de executarea n termenul cel mai scurt posibil a respiratiei artificiale, orice secunda de ntrziere n astfel de cazuri putnd fi fatala . /24 Primul a!utor se acorda chiar la locul accidentului0 transportarea accidentatului se va face numai cnd pe locul respectiv pericolul de electrocutare continua sa ameninte pe accidentat si pe salvator, sau cnd exista alte pericole 2producerea de explozii sau intoxicatii3. Respiratia artificiala se face tot timpul transportului fara ntrerupere, pna la spital. Arsuri 134 6rsurile pot fi provocate din diverse cauze ca. substante lichide si solide fierbinti, aburi, arc electric etc. +a acordarea primului a!utor n cazul arsurilor se procedeaza n urmatoarea ordine. se scoate cu gri!a deosebita mbracamintea, se panseaza locul arsurii cu comprese sterilizate sau pnza curata, arsura nu se atinge cu minile si nu se unge cu alifii, uleiuri, vaselina sau cu alte solutii. 1 4 /unt interzise urmatoarele interventii. a4 spargerea basiciior formate de arsuri0 "4 nlaturarea eventualelor materiale lipite de rana0 c4 smulgerea partilor de haine arse, lipite de corp0 +a arsurile prvocate de arcul electric la ochi, se vor aplica prisnite cu acid boric.

1&4 6rsurile provocate de substante chimice 2acide sau alcaline3 se vor spala imediat cu apa multa sau ntr un curent repede de apa curgatoare. )upa spalare se va aplica o prisnita cu solutie de soda 21 > bicarbonat de sodiu3 n cazul arsurilor cu acizi, cu solutie slaba de otet sau acid boric 2",5 > acid boric3 n cazul arsurilor cu alcaline. Lesin- insolatie- soc caloric 1'4 'n cazul aparitiei unei tendinte de lesin 2ameteala, accese de voma, ntunecarea vederii, lipsa de aer3, sau de lesin efectiv, accidentatul va fi culcat cu capul n !os si picioarele putin ridicate si i se va da sa miroasa o solutie de amoniac. /e va stropi fata cu apa rece. *nd s au produs insolatii sau soc caloric cu simptome de slabiciune sau dureri de cap, mers nesigur, puls slabit, etc., accidentatul va fi scos imediat la aer si umbra, dezbracat, culcat, apoi va fi stropit cu apa rece pe fata si piept. )aca este constient, i se va da apa sa bea. +a ntreruperea brusca a respiratiei, i se va face respiratie artificiala. Respiratia arti(iciala Proce$ee $e reani%are prin respiratie arti(iciala4 1*4 Reanimarea prin respiratie artificiala se practica n cazurile de accidentare prin electrocutare, cazurile de asfixiere sau de nec. Metoda respiratiei artificiale este singura procedura de salvare a accideritatilor care nu mai respira. /uccesul metodei depinde, de promptitudinea cu care se ncepe acordarea a!utorului, fiecare secunda fiind hotartoare pentru prevenirea stopului cardiac. )upa 5 "% secunde se produc leziuni foarte grave ale organelor vitale, care fac imposibila supravietuirea. Masa!ul extern al inimii se practica pentru salvarea accidentatilor a caror inima a ncetat sa bata. 1,4 Metodele de efectuat respiratia artificiala snt urmatoarele. a4 metoda gura la gura, sau gura la nas prin insuflarea aerului de la salvator la accidentat0 "4 metoda cu aparate medicale de reanimare aflate n dotarea statiilor de salvare0 c4 metode manuale de respiratie artificiala dupa procedeele. /chalffer, /Jlvester, /Jlvester Crasch, Ielger Nielson, (nJ0 $4 procedee complementare de reanimare prin inhalarea oxigenului. 1/4 /copul respiratiei artificiale este de a suplini lipsa schimburilor gazoase n organism, cauzate de oprirea respiratiei. Metoda cea mai eficace consta n insuflarea aerului din plamnii salvatorului n plamnii accidentatului prin respiratie gura la gura. Metoda este foarte avanta!oasa si practica,datorita faptului ca nu necesita echipament special pentru salvare, sau manevre obositoare. &rdinea manevrelor este urmatoarea. 6ccidentatul va fi culcat ntins pe spate, cu fata n sus si se va controla daca sunt libere caile respiratorii. 'n cazul n care caile respiratorii snt blocate cu snge, noroi, secretii sau corpuri straine, acestea vor fi ndepartate. /alvatorul se va aseza n genunchi lnga capul victimei si, cu mna stnga bagata sub ceafa accidentatului, i va mpinge capul pe spate. Prin aceasta manevra se elibereaza caile respiratorii astupate de limba, care este cazuta n faringe, n cazul n care accidentatul si a pierdut cunostinta. 4liberarea aparatului respirator se mai poate realiza si procednd la mpingerea mandibulei maxilarului inferior nainte. )upa efectuarea acestor pregatiri preliminarii, salvatorul va trage puternic aer n plamni, apoi, apasnd buzele sale pe ale victimei, i va insufla aer n piept. Refularea aerului pe nasul victimei va fi mpiedicata prinzndu i narile ca ntr un cleste cu doua degete de la mna dreapta. 'n timpul insuflarii aerului, toracele victimei

va fi urmarit, pentru a se observa daca aerul a patruns n plamni sau nu, controlndu se astfel eficacitatea manevrelor. )upa fiecare insuflare se (asa gura si nasul accidentatului libere, evacuarea aerului producndu se datorita elasticitatii toracelui si a plamniior care si reiau pozitia normala. (nsuflarile se repeta la interval de ? A secunde, realizdu se astfel un ritm de "% "5 proceduri pe minut, pna la aparitia miscarilor respiratorii normale. 'n cazurile n care accidentatul are gura nclestata, se va proceda la insuflari prin metoda gura la nas, fixndu se buzele salvatorului pe narile victimei. +a accidentatii cu fracturi ale coastelor, sau cu leziuni ale organelor interne, aplicarea altor metode de respiratie artificiala este periculoasa. Masa!ul cardiac extern se practica pentru a se stimula revenirea batailor inimii, care si a ncetat functionarea, ca urmare a unui accident prin electrocutare. Metoda se realizeaza prin executarea unor compresiuni ritmice asupra inimii prin intermediul peretelui toracic, procedndu se astfel. se culca accidentatul cu fata n sus, pe un plan tare, cu capul mai !os dect trunchiul0 salvatorul si aseaza palmele suprapuse, localiznd exact pozitia inimii n cutia toracica0 se ncepe exercitarea de compresiuni ritmica cu palmele asupra toracelui, asigurndu se o apasare a acestuia de = ? cm, ntr un ritm de o apasare pe secunda. Procednd astfel, se imprima inimii compresiunea si decompresiunea ritmica, suplinind contractia si decontractia muschiului inimii si mentinerea functiei de aspirare si pompare a sngelui n reteaua sanguina, pna cnd inima si reia bataile, reapare pulsul si se coloreaza tegumentele si mucoasele. Cataile inimii se pot auzi punnd urechea pe toracele accidentatului, apoi victima si recapata cunostinta, pupilele reactionnd la lumina, iar miscarile respiratorii si reiau functionarea spontan. 124 /topul cardiac are drept urmare stopul respirator. 'n aceste cazuri, este necesar sa se execute concomitent respiratia gura la gura si masa!ul cardiac extern. 4ste bine ca atunci cnd este posibil, cele doua proceduri sa fie executate de doi salvatori, unul care va face respiratia artificiala, iar altul masa!ul cardiac extern. Procedurile vor fi facute alternativ si ritmic, dupa patru apasari pe torace se va face o insuflare cu aer. *nd este un singur salvator, acesta va executa ritmic patru apasari pe torace, apoi o insuflare puternica, pastrnd acest ritm si folosind timpul necesar compresiilor pentru o aspirare puternica a aerului, n vederea unei noi insuflari. Pentru a favoriza a!ungerea sngelui la nivelul inimii si al aerului, este necesar ca al doilea salvator 2cnd snt doi3 sa i ridice picioarele victimei. 234 Procedurile de masa! cardiac si de respiratie artificiala se vor executa cu multa perseverenta, accidentatul nu va fi abandonat cu usurinta, deoarece se pot pierde ultimele sanse de supravietuire. 'n timpul executarii masa!ului cardiac se vor respecta cu strictete urmatoarele reguli, pentru a nu compromite sansele de salvare. a4 se vor respecta ritmul corect si frecventa apasarilor0 "4 apasarile nu vor fi brutale, deoarece se pot produce fracturi de coaste si leziuni ale organelor interne 2inima, ficat, plamni30 Respiratia artificiala va fi executata dupa procedeul aratat n acest capitol, pna la deplasarea accidentatului la spital, unde se continua cu aparatura mecanica de reanimare. Alte acci$ente 2 4 *orpurile straine patrunse n ochi vor fi eliminate printr un curent de apa curata cu acid boric, turnata dintr un ceainic, sau cu a!utorul unei bucati de vata al unui tampon sau al unei comprese mbibate n solutie de acid boric ? >. Transportul ranitilor

2&4 +a ridicarea si transportarea accidentatilor se vor lua masuri pentru a nu li se cauza acestora dureri, sau zguduiri, precum si pentru a nu i aseza ntr o pozitie incomoda sau periculoasa. 2'4 Ridicarea accidentatului si asezarea lui pe targa, confectionata dintr un material potrivit, se va face cu atentie si coordonat, eventual dupa o comanda sau numaratoare. &peratorii stnd pe acelasi genunchi si n partea sanatoasa a corpului accidentatului, vor baga concomitent minile sub spate si sezut, astfel ca degetele sa apese n partea cealalta. 2)4 /e recomanda ca accidentatul sa nu fie transportat la brancarda, ci aceasta sa fie mpinsa sub corpul ridicat de catre ceilalti oameni care acorda a!utorul. 2*4 'n cazul fracturilor coloanei vertebrale sau a oaselor maxilarului inferior, daca brancarda este moale, accidentatul va fi asezat cu fata n !os. 2,4 9ransportul accidentatului cu brancarda pe loc plan se face cu picioarele nainte, la urcarea unei scari sau pante, cu capul nainte. Crancarda va fi mentinuta tot timpul n pozitie orizontala. 2/4 Pentru a preveni clatinarea brancardei, persoanele care transporta accidentatul vor merge cu genunchii putin ndoiti si nu vor ridica prea mult picioarele. 214 *oborrea accidentatului de pe brancarda se va face n acelasi mod ca si ridicarea lui pe brancarda. 224 +a transportul cu brancarda pe distanta mai mare, purtatorii trebuie sa se a!ute cu chingi legate de capetele brancardei si trecute pe dupa gtul lor. ,top-

CAPITOLUL ' Riscurile pro(esionale 5n constructii


&334 9oate locurile de munca, de asemenea toate meseriile, prin natura lor, implica un anumit risc de accidentare sau mbolnaviri profesionale, din cauza interventiilor imprudente sau riscante ale oamenilor. 6ceste riscuri profesionale trebuie cunoscute de muncitori si conducatorii proceselor de munca, la fel cum trebuie cunoscute si mi!loacele de combatere a lor. &3 4 Riscurile profesionale vor fi evidentiate pe faze de lucru n proiectele tehnologice, care vor contine mi!loacele de prevenire a lor, cum ar fi. dispozitive de protectie, metode de lucru, instructa!, recomandari speciale. &3&4 ;abricantii de utila!e, de instalatii si de materale trebuie sa faca cunoscut prin cartea tehnica sau prin instructiuni de utilizare, factorii de risc pe care i implica folosirea produsului lor, precum si mi!loacele de combatere a acestor riscuri. &3'4 Prezentul regulament contine descrierea riscurilor posibile la urmatoarele lucrari. manipularea materialelor si a utila!elor de ridicat0 repararea instalatiilor si a utila!elor0 folosirea uneltelor de mna0 Manipularea %aterialelor si utila.elor &3)4 4vitarea accidentelor de munca ce ar putea fi provocate n timpul destivuirii manuale a materialelor, se va face respectndu se urmatoarele reguli. a4 nainte de nceperea destivuirii se va verifica stabilitatea stivei0 "4 desfacerea stivei se va face de sus n !os, pe rnduri complete, smulgerea materialelor din stiva sau rasturnarea acesteia fiind interzisa.

&3*4 Prevenirea accidentelor n timpul descarcarii si ncarcarii din mi!loace de transport, se va face respectndu se urmatoarele reguli. a4 se vor folosi grinzi sau sine nclinate de dimensiuni care sa poata sustine sarcina manipulata0 "4 grinzile sau sinele vor fi bine fixate la partea inferioara, iar la partea superioara nu vor depasi nivelul platformei din care se descarca0 c4 distanta dintre grinzi sau sine nu va fi mai mare de ",5 m0 $4 urcarea sau coborrea materialelor pe sine sau grinzi se va face concomitent cu doua frnghii sau cabluri, sub comanda sefului formatiei de lucru0 e. este interzisa rostogolirea libera a materialelor, precum si descarcarea lor simultana pe acelasi plan nclinat. &3,4 6ccidentele posibile n timpul transportului manual al materialelor, pot fi evitate respectnd urmatoarele reguli. a4 se vor folosi unelte adecvate si rezistente pentru sustinerea greutatii0 "4 (a transportul sarcinii pe umar, muncitorii vor folosi acelasi umar, vor avea aceeasi naltime si se vor deplasa n pas cadentat0 &3/4 6ccidentele posibile n timpul stivuirii materialelor vor fi evitate respectndu se urmatoarele reguli. a4 stivele vor fi asigurate mpotriva rasturnarii, sau a rostogolirii materialelor0 "4 naltimea stivei materialelor cu forme geometrice regulate, fara stlpi de sustinere laterali, trebuie sa fie de ",5 m pe latura mica a bazei0 c4 nu se vor stivui dect materialele care au aceleasi forme geometrice regulate0 $4 materialele ambalate nu vor fi stivuite cnd ambala!ele snt deteriorate. &314 6ccidentele care ar putea fi produse n timpul destivuirii cu mi!loace mecanice de ridicat vor fi evitate, respectndu se urmatoarele reguli. a4 destivuirea se va face numai de sus n !os0 "4 este interzis sa se smulga profilurile din stiva0 c4 se va verifica stabilitatea stivei nainte de formarea sarcinei0 $4 seful de echipa va alege numai metode de lucru nepericuloase0 e4 n cazul n care lipsesc intervalele pentru introdus sufa sau lantul, se va ridica cu macaraua un capat al sarcinii, att ct este necesar pentru a introduce un obiect, apoi se va repeta operatia la celalalt capat al stivei. Manevrele se vor executa numai la semanalizarea legatorului de sarcina instruit si autorizat. &324 6ccidentele n timpul transportarii sarcinilor pot fi evitate astfel. a4 nainte de a ncepe transportul, sarcina va fi ridicata pna la naltimea de "% cm de sol sau de pe stiva, pentru ca sufa sa fie ntinsa si sa se echilibreze sarcina0 "4 n cazul n care materialele din sarcina sunt prinse ntre cele din stiva, se vor desface fara a fi smulse prin socuri0 c4 legatorul de sarcina se va retrage din zona de manevra si va interveni numai dupa ce va semnaliza macaragiul si cnd sarcina este n stare de repaus.

& 34 6ccidentele n timpul transportului auto vor putea fi evitate, respectnd urmatoarele reguli. a4 materialele nu vor fi rezemate de obloane, atunci cnd sunt transportate cu mi!loace auto0 "4 n spatele cabinei soferului va fi montat un scut de protectie, pentru a se evita accidentele n cazul opririlor bruste0 c4 n cazul materialelor lungi, acestea nu vor depasi cu mai mult de "<= lungimea platformei0 $4 este interzis ca materialele lungi sa fie trte, n cazul transportului auto0 e4 greutatea materialelor transportate nu va depasi capacitatea de transport a autovehiculului (4 este interzis sa fie transportate persoane pe platforma autovehiculelor, atunci cnd se transporta materiale care se pot deplasa n timpul mersului. & 4 6ccidentele care se pot produce n timpul descarcarii profilurilor din mi!loacele de transport pot fi evitate respectndu se urmatoarele reguli. a4 descarcarea se va face de regula cu mi!loace mecanice de ridicat0 "4 dupa formarea si legarea sarcinii, legatorul de sarcini se va ndeparta de (nga sarcina n afara razei de actiune a macaralei0 c4 pentru legat sarcina se vor folosi numai sufe n buna stare, improvizatiile fiind interzise0 $4 mi!locul de transport va fi asigurat mpotriva deplasarii0 e4 sarcinile lungi vor fi legate n doua locuri ct mai aproape de capete0 (4 soferul sau alte persoane vor parasi cabina sau zona de manevra a macaralei0 & &4 6ccidentele produse n timpul transportarii si asezarii sarcinii la locul destinat pot fi evitate, respectnd urmatoarele reguli. a4 sufele alese pentru ridicarea sarcinii vor fi confectionate de unitati autorizate, vor avea marcate sarcina maxima admisa si data verificarii0 "4 starea sufelor va fi verificata vizual0 c4 pentru manevre va fi folosit codul de semnalizare0 $4 dupa fixarea sufei si legarea n crligul macaralei se verifica siguranta crligului, apoi se leaga sarcina0 e4 dupa fixare, sarcina se ridica "% cm de la sol, pentru echilibrare si pentru nlaturarea materialelor care au ramas n stiva, dupa aceea se deplaseaza sarcina la locul dorit, fara ca deplasarea sa se faca pe deasupra oamenilor sau a utila!elor0 (4 locul unde se aseaza sarcina este amena!at n prealabil, se pun suporturi daca este cazul, se verifica stabilitatea sarcinii, apoi se dezleaga. & '4 6ccidentele provocate de caderea sarcinii din crligul macaralei, ca urmare a ruperii sufei sau desprinderii sarcinii, pot fi prevenite respectnd urmatoarele reguli. a4 crligele macaralelor trebuie sa fie prevazute cu siguranta0 "4 nu se va depasi sarcina admisa a macaralei0 c4 sufele vor fi n buna stare, avnd marcata sarcina maxima pe placa de timbru0

$4 cnd nu se cunoaste greutatea sarcinii, este interzisa ridicarea0 e4 se echilibreaza sarcina la "% cm de sol, nainte de a fi deplasata0 (4 sarcina nu va fi deplasata pe deasupra oamenilor si utila!elor. & )4 6ccidentele provocate de manevrarea incorecta a sarcinii vor fi prevenite respectnd urmatoarele reguli. a4 sarcinile se deplaseaza att pe verticala, ct si pe orizontala, lin si fara socuri0 "4 se interzice cu desavrsire transportul sarcinilor cu cablurile n pozitie oblica0 c4 materialele din stiva nu se vor smulge si nu se vor tr pe !os0 $4 sarcina se deplaseaza numai la comanda legatorului de sarcina, care va folosi codul de semnalizare0 e4 nu sunt admise mai multe manevre simultan 2ex. ridicare, translatie30 (4 sarcina va fi diri!ata cu o frnghie sau o bara lunga, si numai mergnd n urma ei0 #4 n timpul deplasarii sarcinii, macaragiul va folosi sem nalizarea acustica0 84 cnd vizibilitatea este redusa, transmiterea comenzilor prin cod se va face de catre o a treia persoana, plasata ntr un loc din care poate sa observe sarcina si crligul macaralei. & *4 6ccidentele provocate de existenta unor conditii necores punzatoare 2lumina, spatiu etc3, vor fi prevenite respectnd urmatoarele reguli. a4 n depozite vor fi asigurate conditii de luminozitate corespunzatoare, fara umbre0 "4 caile de acces vor fi n permanenta libere, depozitarea materialelor fiind interzisa0 de asemenea se vor amena!a locuri de refugiu0 c4 zona de manevrare va fi luminata n permanenta, astfel ca macaragiul sa poata observa manevrele si sa poata receptiona semnalizarea legatorilor de sarcina. & ,4 6ccidentele provocate de aparitia unor defectiuni la macarale pot fi prevenite prin respectarea urmatoarelor reguli. a4 n cazul defectarii macaralei, cnd sarcina ramne suspendata, se va ngradi zona si se vor pune placute avertizoare0 "4 defectiunile macaralei vor fi remediate numai de catre mecanicii de ntretinere, orice interventie a persoanelor neautorizate fiind cu desavrsire interzisa0 c4 macaraua va fi oprita numai n locuri stabilite, care vor fi comunicate sefului punctului de lucru0 $4 este interzis sa se lucreze cu macaraua defecta. Repararea instalatiilor si utila.elor & /4 Pentru prevenirea accidentelor produse n timpul interventiei la utila!e sau instalatii si la repararea lor se vor respecta urmatoarele reguli. a4 (a reparatiile accidentale se va interveni numai dupa ce a fost informat maistrul care are n exploatare utila!ul si maistrul care coordoneaza reparatiile0 "4 n cazul interventiilor la utila!e actionate electric, la reparatie va lua parte si electricianul de ntretinere, care va opri alimentarea cu energie electrica si va afisa pe tabloul de forta placuta avertizoare "Nu cuplati, se lucreaza"0 c4 (a demontarea si montarea pieselor grele se vor folosi instalatii de ridicat0

$4 metodele de lucru si masurile de prevedere vor fi stabilite de maistru si seful de echipa0 e4 (a lucrarile executate la naltime se vor folosi schele sau platforme de lucru cu balustarde si se va purta casca de protectie0 (4 dupa terminarea reparatiei se va verifica instalatia de mpamntare si legaturile electrice, iar cuplarea la reteaua electrica se va face numai dupa asigurarea protectiei oamenilor care exploateaza utila!ul sau instalatia. 7olosirea uneltelor $e %=na & 14 6ccidentele produse prin desprinderea unor aschii metafice de la da(ti, ciocane si alte unelte , precum si din materialul prelucrat, vor fi prevenite respectnd urmatoarele reguli. a4 uneltele de mna vor fi tratate termic, astfel nct la ntrebuintare sa nu sara aschii metafice sau sa nu se produca stirbiri sau fisuri0 "4 uneltele de mna vor fi controlate nainte de ntrebuintare de catre muncitori, sefii de echipa si maistri. *ele care prezinta defectiuni vor fi reparate daca mai este posibil, iar daca nu, vor fi nlocuite0 c4 zona de lucru va fi mpre!muita cu paravane, pentru a nu accidenta persoanele care lucreaza n apropiere. & 24 6ccidentele la ochi din cauza ruperii sculelor sau a aschiilor metalice rezultate din prelucrare vor fi prevenite respectnd urmatoarea regula. se vor prote!a ochii cu ochelari de protectie la toate operatiile unde este posibil sa se desprinda aschii sau particule metalice, deoarece viteza acestora este foarte mare. &&34 6ccidentele cauzate de ruperea cozilor la unelte sau alte defectiuni, precum si de desprinderea din scula , vor fi prevenite respectnd urmatoarele reguli. a4 cozile si mnerele uneltelor de mna vor fi netede, bine fixate si de marime potrivita, ca sa permita o prindere sigura si comoda. *ozile de lemn vor fi din esenta tare, cu fibre axiale drepte, fara noduri si crapaturi0 "4 fixarea cozilor se va face cu pene metalice cores punzatoare, montate n diagonala. && 4 6ccidentele produse n timpul folosirii uneltelor actionate pneumatic 2polizoare, perforatoare, masini de gaurit3 vor fi evitate astfel. a4 se vor utiliza ochelari de protectie0 "4 toate uneltele actionate pneumatic vor fi prevazute cu dispozitive sigure pentru fixarea sculei si cu dispozitive care sa mpidice functionarea lor necomandata. 'nainte de a fi lasate din mna, vor fi oprite0 c4 pornirea se va face numai dupa ce se ia unealta n mna0 $4 dispozitivele de comanda pentru pornire si oprire vor fi mentinute n stare corespunzatoare. &&&4 6ccidentele produse n timpul desprinderii furtunului pentru aer comprimat vor fi prevenite astfel. a4 fixarea furtunurilor pe racordul uneltei va fi asigurata cu coliere metalice0 "4 se racordeaza furtunul la reteaua de aer comprimat, se monteaza scula, apoi se da drumul la aer0 c4 polizoarele cu aer comprimat se (asa din mna numai dupa oprirea lor0 pornirea lor se face dupa ce au fost ridicate si tinute n mna. &&'4 6ccidentele produse prin electrocutare vor fi prevenite lundu se urmatoarele masuri. a4 (a utilizarea sculelor de mna actionate electric se vor folosi covorase electroizolante, manusi si cizme electro izolante0

"4 carcasa sculei va fi legata la pamnt cu conductor de cupru flexibil0 c4 lampile portative se vor alimenta de la reteaua de 1? :, iar n cazul lucrului n medii foarte periculoase cu temperatura peste =%F* si umiditate peste %,G#>, se va folosi pentru iluminat tensiunea de "1 :. &&)4 6ccidentele provocate prin taiere cu scule ascutite vor fi prevenite astfel. a4 uneltele de mna vor fi pastrate n lazi, rasteluri sau suporturi speciale sau dulapuri, asezate cu partea netaioasa spre exterior, pentru a se evita nteparea sau taierea minilor0 "4 uneltele ascutite sau taioase se vor purta n teaca sau tuburi de protectie. 4ste strict interzis a se purta n buzunare, fara sistem de protectie. &&*4 6ccidentele provocate de caderea sculelor de la naltime vor fi prevenite astfel. a4 (a lucrarile pe trepte, scari mobile, schele, tavane, platforme, la naltime, muncitorii vor avea truse pentru pastrat sculele, iar transportul lor se va face n genti rezistente0 "4 urcarea pe scari verticale se va face fara scule, pentru ca ambele mini sa fie libere0 nu se vor purta scule n buzunar. &&,4 6ccidentele provocate de chei fixe la strngerea suruburilor vor fi prevenite astfel. a4 se vor ntrebuinta numai chei calibrate si nu se vor utiliza prelungitoare la chei0 "4 pentru strngerea suruburilor la care este necesara o anumita forta de strngere, se vor utiliza chei dinamo metrice. &&/4 6ccidentele care pot fi cauzate de explozii la folosirea sculelor n medii explozive vor fi prevenite astfel. a4 n cazul lucrarilor executate n locuri cu concentratii de gaze inflamabile, se vor utiliza scule care nu produc scntei 2din bronz sau alama30 "4 n situatia n care nu se cunoaste natura gazelor, lucrarea se ncepe numai cu ncunostiintarea conducatorului procesului de productie, dupa ce s au luat n prealabil masuri corespunzatoare. &&14 6rsurile provocate de lampa de benzina vor fi prevenite astfel. a4 lampa de benzina va fi verificata nainte de nceperea lucrului0 "4 rezervorul de benzina va fi umplut numai la =<? din capacitate0
c4 dopul orificiului de alimentare va fi nsurubat cel putin ? spire, avnd garnitura corespunzatoare0

$4 pentru reducerea presiunii, se interzice desurubarea capacului de alimentare si se va folosi numai supa de siguranta0 e4 se interzice alimentarea lampii de benzina cu arzator aprins sau ncalzit si n apropierea surselor de foc deschis. ,top-

CAPITOLUL ) Mi.loace in$i+i$uale $e protectie


%"raca%intea $e protectie &&24 Masurile de protectie colectiva luate la locurile de munca vor fi completate 2cu echipamente si materiale de protectie individuale, care sunt prevazute n normative.

&'3. ;olosirea echipamentului de protectie individuala se ia n considerare numai atunci cnd se constata ca este imposibila, deficita sau insuficienta aplicarea masurilor de protectie colectiva. &' 4 4chipamentele individuale sunt destinate sa asigure protectia muncitorilor n conditii de munca sau mediu care trebuie aduse la cunostinta si aplicate cu strictete. &'&4 Pe baza prevederilor Normativului cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie n functie de conditiile de lucru, compartimentul de protectie a muncii va ntocmi si supune spre aprobare *onsiliului de administratie lista echipamentului necesar unitatii. &''4 *onducatorii locurilor de munca si sefii de echipa nu vor permite executarea lucrarilor nainte de a verifica daca fiecare muncitor este dotat cu echipamentul de protectie si materialele de protectie necesare, precum si daca muncitorii cunosc modul de utilizare corecta a acestora. &')4 6gentii economici sunt obligati sa nlocuiasca imediat echipamentul de protectie deteriorat sau care nu mai corespunde calitativ. &'*4 Muncitorii snt obligati sa verifice nainte de nceperea lucrului echipamentul de protectie si sa ceara nlocuirea celui degradat, de asemenea sa cunoasca modul de utilizare corecta a echipamentului. &',4 'mbracamintea de protectie va fi aleasa n functie de conditiile de lucru, fiind utilizate acele echipamente care asigura maximum de securitate a muncii si care asigura de asemenea confortul n timpul executiei. &'/4 'n conditiile de lucru care prezinta un pericol de explozie sau de foc este interzisa purtarea la lucru a materialelor confectionate din celuloid sau alte materiale inflamabile, de asemenea este interzisa utilizarea mbacamintii din fibre sintetice. Centura $e si#uranta &'14 *entura de siguranta se va utiliza n mod obligatoriu la locurile de munca unde exista pericolul de cadere de la naltime si numai pentru lucrarile la care nu se poate utiliza schela. &'24 'nlocuirea schelei cu centura de siguranta este strict interzisa. &)34 'nainte de utilizarea centurii de siguranta, se va verifica amanuntit starea cusaturilor, cordonul, partile metalice, frnghia sau lantul si crligele de siguranta. /e interzice utilizarea centurilor care prezinta urmatoarele defectiuni. a4 (a cordonul centurii. cusaturi deteriorate, taieturi, rosaturi, portiuni putrezite, ruperi ale fibrei, pete de mucegai0 se va verifica fiecare nit. "4 (a partile metalice. rupturi, defectiuni de functionare a crligului de siguranta, fisuri. c4 (a frnghiile de siguranta. parti putrezite, mucegaite, rupte, arse, destramate, fise rupte, capete despletite, lipsa de ocheti, rosaturi la ocheti. /e va verifica rezistenta la rupere. &) 4 9oate accesoriile si ntariturile centurilor de siguranta trebuie sa suporte o greutate cel putin egala cu rezistenta de rupere specificata pentru centura respectiva. &)&4 'nainte de utilizare, centura de siguranta si accesoriile sale vor fi verificate de purtator prin solicitarea mecanica la propria greutate. Rezistenta centurilor trebuie sa fie suficienta pentru a suporta o tensiune brusca rezultata din caderea unui lucrator de la naltime. &)'4 *enturile de siguranta, pe lnga caracteristicile lor mecanice 2rezistenta la uzura, la umiditate, la coroziune3 vor fi adaptate astfel, nct sa corespunda ct mai bine conditiilor de munca, oferind si comoditate n timpul lucrului. &))4 )iametrul funiei trebuie sa fie de "? "A mm pentru cnepa, de "% "1 mm pentru nJlon, de $ # mm pentru cablu de otel. &)*4 ;uniile din fibre sintetice au avanta!ul de a fi elastice 2au alungirea de =%>3, deci rezista la o cadere de la naltimi mari. 6ceste funii amortizeaza socul dinamic al opririi corpului, cnd acesta a!unge la capatul cablului n urma caderii, datorita caracteristicilor lor elastice.

;rnghiile din fibre sintetice nu absorb apa si sunt mai rezistente la coroziuni, dar este contraindicat sa fie lasate n apropierea surselor de caldura, ntruct se deterioreaza la temperaturi de peste A% o*. &),4 ;rnghiile din cnepa nu vor avea diametrul mai mic de 1% mm, deoarece acestea pierd adesea pna la 5%> din rezistenta datorita umiditatii. &)/4 +a utilizarea centurilor de siguranta se va tine seama att, de rezistenta centurii, ct si de rezistenta frnghiei si de modul de prindere. /e va acorda toata atentia punctelor de care se prinde frnghia, pentru ca acestea sa fie rezistente. 6legerea punctelor de legare 2sigur si bine plasate3 constituie principala dificultate la utilizarea centurii de siguranta. /efii de echipa si maistrii vor supraveghea cu cea mai mare atentie aceasta operatie. Casca $e protectie &)14 )atorita vulnerabilitatii capului si a urmarilor grave pe care le cauzeaza asupra sa caderile de obiecte si ciocnirile ntmplatoare, casca de protectie este o componenta foarte importanta a echipamentului de protectie pentru constructori. &)24 (mportanta castii de protectie este deosebita si datorita gradului de siguranta pe care ( confera casca de protectie, pentru persoanele care o poarta permanent0 acestea se mpiedica mai putin de obiectele iesite n cale dect celelalte si se deplaseaza mai sigur, idee sustinuta de specialisti n domeniul P.M. &*34 Purtatul castii de protectie este obligatoriu pentru toate persoanele care lucreaza pe santiere de constructii, precum si pentru persoanele care viziteaza ocazional santierele. &* 4 *asca de protectie trebuie sa fie prevazuta cu o captuseala 2capastru3 confetionata din tesatura textitla sau dintr un material plastic care trebuie sa se regleze dupa forma capului si care are rolul de a amortiza socul obiectelor cazute de la naltime sau al caderii muncitoriior de la naltime. /istemul de amortizare trebuie astfel reglat, nct ntre el si fundul calotei sa ramna o distanta de cel putin = cm. &*&4 4ste cu desavrsire interzis sa se poarte casti de protectie fara captuseala de amortizare 2capastru3. *asca de protectie se poarta tot timpul legata sub barbie cu un snur sau o curea bine fixata. *asca de protectie se va verifica zilnic nainte de nceperea (ucrului din punctul de vedere al integritatii si al sitemului de amortizare. )aca se constata fisuri sau defectiuni la sistemul de amortizare, casca va fi scoasa imediat din uz. &*'4 'n anotimpurile friguroase sau n (ocurile de munca cu temperaturi scazute, casca de protectie se va purta peste un capison confectionat din lna. &*)4 Rostul castii de protectie trebuie sa fie foarte bine explicat la instructa!ul de protectie a muncii n toate fazele de instruire si trebuie de asemenea foarte bine nteles de muncitori. &**4 *onstructorii vor face observatii la producatorii de casti de protectie asupra calitatii castilor. Protectia oc8ilor &*,4 /ticlele sau materialele plastice transparente pentru lentilele sau vizierele de protectie vor avea urmatoarele caracteristici. a4 vor avea rezistenta necesara scopului pentru care sunt ntrebuintate0 "4 nu vor avea dungi, bule de aer sau alte defecte0 c4 calitatea optica va fi deosebita. &*/4 &chelarii de protectie care se folosesc pentru sudura vor avea sticla mata. &*14 &chelarii de protectie care au fost ntrebuintati de un lucrator vor fi sterilizati, iar partile care nu pot fi sterilizate 2cum este banda elastica3 vor fi nlocuite.

&*24 &chelarii de protectie si vizierele care nu snt ntrebuintate vor fi pastrate n ambala!e nchise care sa le prote!eze mpotriva vatamarilor mecanice si murdariei. &,34 &chelarii de protectie si vizierele pentru fata vor fi controlate la intervale regulate, toate partiie defecte vor fi imediat remediate sau nlocuite. Protectia au0ului &, 4 +a locurile de munca unde zgomotul depaseste nivelurile maxime admise, este obligatoriu sa fie cautate solutii tehnice pentru reducerea acestuia. 'n cazul n care nu se pot realiza masuri satisfacatoare de reducere a zgomotului, personalul expus va fi dotat obligatoriu cu dispozitive de protectie a auzului, cum ar fi. dopuri din vata parafinata, antifoane interne, casti antifoane. &,&4 'n functie de conditiile de munca si cerintele fiziologice ale activitatii, vor fi alese dispozitivele de protectie a auzului adecvate locului de munca. &,'4 Muncitorii care lucreaza n medii zgomotoase vor fi examinati medical la cel mult "1 luni de la utilizarea unui dispozitiv de protectie a auzului, pentru a se verifica eficacitatea acestuia. &,)4 *nd dispozitivele de protectie a auzului au fost ntrebuintate, ele vor fi bine curatate si sterilizate nainte de a fi acordate altor persoane. Protectia respiratiei &,*4 Muncitorii care lucreaza n conditii de toxicitate vor fi dotati cu masti de protectie. &,,4 6legerea echipamentului pentru protectia respiratiei se va face n functie de urmatoarele conditii. a4 Procesul de munca si conditiile de expunere0 "4 Proprietatile fizice, chimice si toxice ale substantelor contra carora trebuie realizata protectia0 c4 Natura sarcinilor de serviciu pe care le ndeplineste persoana care poarta echipamentul0 Masca de praf va fi aleasa n functie de marimea granulelor de praf din zona de lucru . Protectia %=inilor si a "ratelor &,/4 *nd se aleg manusi pentru lucru, este necesar sa se tina seama de pericolele la care este expus muncitorul care le poarta, precum si de necesitatea de miscare libera a degetelor. &,14 Nu se vor folosi manusi pentru lucru la masini si aparate la care minile ar putea fi apucate de piesele n miscare. &,24 Manusile obisnuite, manusile cu un deget, palmarele, trebuie sa fie confectionate din materiale rezistente si, cnd este cazul, sa fie prevazute cu ntarituri speciale. &/34 Manusile de protectie contra substantelor toxice, iritante sau infectioase trebuie sa ndeplineasca urmatoarele conditii. sa acopere ct mai mult posibil antebratul0 sa fie strns fixate pe mna la partea lor superioara0 sa nu aiba nici o ruptura. *nd se rup datorita uzurii sau din alte cauze, vor fi imediat nlocuite.

&/ 4 Manusile folosite pentru manipularea sau lucrul cu materiale iritante sau corozive vor fi purtate cu manseta introdusa sub mneca hainei 2care va fi strnsa peste manseta3, astfel nct sa mpiedice patrunderea substantelor n interioru manusilor. Protectia picioarelor &/&4 Kambierele de protectie trebuie sa fie astfel confectionate nct sa poata fi scoase rapid n caz de necesitate. &/'4 4chipamentul pentru protectia picioarelor 2cizme, bocanci3 va fi ales n functie de conditiile de lucru si de natura operatiilor executate. &/)4 Pantalonii de protectie si cizmele de protectie vor fi astfel confectionate, nct sa permita purtarea pantalonilor peste cizme, spre a nu se permite patrunderea materialelor iritante sau toxice n cizme. se interzice ndoirea sau taierea carmbilor la cizme, iar daca este necesar, se vor purta cizme scurte0 &/*4 *izmele electroizolante pentru interventii la instalatiile electrice vor fi ncercate conform regulilor stabilite pentru electrosecuritate, iar n caz ca sunt necorespunzatoare pentru interventii la instalatiile electrice, vor fi inscriptionate pe partea exterioara a carmbilor cu mentiunea "Numai pentru apa si noroi", daca nu mai au alte defectiuni care sa le faca inutilizabile. ,top-

CAPITOLUL * Dispo0iti+e $e securitate a %uncii


&/,4 9ehnologiile de executie n constructii impun folosirea multor dispozitive de protectie datorita particularitatilor acestei activitati cu un potential mare de accidentare. Pentru prevenirea accidentelor de munca se vor folosi dispozitivele de protectie pe care proiectantii le vor prevedea n proiectele tehnologice, precum si cele prezentate n, "*atalogul Beneral al mi!loacelor tehnice necesare ramurii constructiilor" cap.5 Mi!loace de protectia muncii, editat periodic de (P* /6 Cucuresti. &//4 )ispozitivele de securitate a muncii trebuie sa ndeplineasca urmatoarele conditii. a4 /a aiba o conceptie, de realizare simpla0 "4 /a fie adaptabile la diferite situatii0 c4 /a aiba greutate ct mai redusa0 $4 /a poata fi montate rapid0 e4 /a poata fi transportate si depozitate sub forma de elemente (iniare sau plane0 (4 /a aiba durata de exploatare mare0 #4 /a poata fi ntretinute usor. &/14 Pentru prevenirea caderilor de la naltime se vor folosi urmatoarele dispozitive. a4 Podete metalice cu parapete peste santurile adnci, pe directia de circulatie0 "4 Parapete din teava sau otel beton pe conturul sapaturii0 c4 Calustrade din teava sau otel beton la casa scarilor, la putul liftului, la balcoane, pe marginea planseelor0 $4 6coperirea golurilor din plansee cu panouri bine fixate sau mpre!muirea lor cu balustrade tipizate0

e4 'mpre!muiri de protectie din materiale de constructie usoare 2tuburi, scnduri, bare, plase3. ,top-

CAPITOLUL , Lucrari e6ecutate pe ti%p (ri#uros


Generalitati &/24 4xecutarea lucrarilor de constructii si instalatii pe timp friguros, reclama luarea unor masuri suplimentare de organizare, n scopul prevenirii accidentelor de munca sil mbolnaviriior profesionale. &134 Proiectul de organizare a lucrarilor pe timp friguros va cuprinde, pe lnga prevederile organizatorice si tehnologice, si pe cele specifice de protectie a muncii. &1 4 Perioada conventionala de timp friguros se, considera intervalul "5 noiembrie "5 martie. Pentru santierele situate la altitudini mai mari de 5%% m, perioada conventionala de timp friguros va putea fi prelungita pe baza de date statistice specifice locului unde se afla amplasat santierul, ct si pe baza aprobarii beneficiarului. &1&4 'n vederea aplicarii masurilor de siguranta sau a metodelor specifice lucrarilor pe timp friguros, se considera zile friguroase, zilele n care temperatura aerului exterior la ora $,%%, n aer liber, la umbra si naltimea de 1 m de la sol si depanare de cel putin 5 m de cladiri ncalzite, coboara sub L5F*. Milele friguroase se iau n considerare numai la lucrarile la care, din motive obiective, nu au fost luate masuri de, protectie corespunzatoare, care sa asigure la locurile de munca o temperatura de peste L 5F*. &1'4 'n vederea executarii lucrarilor pe timp friguros, se vor lua din timp urmatoarele masuri pregatitoare0 a4 6sigurarea posibilitatii de ndepartare a apelor de suprafata de lnga constructii, drumuri si n general de pe teritoriul santierului, prin executarea de santuri de scurgere sau prin curatirea celor existente, prin gropi de colectare, diguri de protectie, etc0 "4 4xecutarea umpluturilor la fundatiile terminate, ame na!ndu se pantele necesare pentru ndepartarea apelor0 c4 Pregatirea cailor de transport din interiorul santierului pentru asigurarea circulatiei pe timp ploios0 $4 *uratirea santierului de resturi de materiale0 e4 (zolarea conductelor 2apa, abur3 existente si montarea de robinete de golire la punctele !oase ale retelelor0 (4 Pregatirea utilia!elor necesare pentru lucrarile pe timp friguros, repararea si adapostirea lor0 #4 6mena!area centralelor de betoane si mortaruri n vederea functionarii pe timp friguros. Montarea instalatiilor pentru ncalzirea apei si agregatelor. 6ceste amena!ari se vor realiza numai la instalatiile la care se vor prepara batoane si pe timp friguros0 84 6mena!area sau revizuirea constructiilor provizorii ce urmeaza a fi folosita n perioada de timp friguros 2baracamente de cazare, social culturale, administrative, ateliere, etc.30 proiectarea si executarea constructiilor si instalatiilor necesare, cu respectarea dispozitiilor legale prevazute n normative. i4 6mena!area cutiilor de protectie a tablourilor electrice de distributie 2nchidere ermetica3 pentru ca sa nu poata patrunde apa sau zapada0 .4 *uratirea de zapada si presararea cu nisip sau zgura a cailor de circulatie, a planurilor nclinate, scarilor si podinelor de lucru0 94 'n timpul executiei lucrarilor se vor lua masurile de prevenire si combatere a incendiilor, prevazute n prescriptiile n vigoare privind paza contra incendiilor, cerute de conditiie lucrului pe timp friguros0

l4 /e va organiza un control riguros al focurilor, n special n timpul noptii0 %4 /e vor instrui paznicii de noapte asupra masurilor imediate de alarma si localizarea n caz de incendiu0 n4 Personalul muncitor al santierului va fi instruit n vederea respectarii conditiilor de lucru, a aplicarii metodelor speciale si a masurilor de tehnica a securitatii pe timp friguros0 o4 'n timp de nghet se vor lua masuri pentru golirea de apa a masinilor si utila!elor de constructii, pe timpul ct acestea nu functioneaza, precum si a conductelor de apa nengropate 2cnd nu sunt folosite3 si se va organiza un sistem de control pentru respectarea acestei dispozitii. &1)4 +a executarea lucrarilor de terasamente se vor avea n vedere masuri de protectie care sa asigure la locurile de lucru o temperatura egala sau mai mare de L 5F*. &1*4 +a executarea lucrarilor de constructii pe timp de iarna se vor lua masuri organizatorice astfel. a4 )aca lucrul se executa n baraci nchise, pentru a nu se da posibilitatea producerii de accidente, din cauza lipsei de spatiu, locurile de circulatie 2caile de acces3, vor fi marcate distinct cu dungi de var0 "4 'ncalzirea se va face cu abur, apa calda, aer cald, prin conducte adaptate n acest sens0 c4 'n cazul ncalzirii cu sobe, acestea vor fi asigurate contra incendiilor0 $4 'ncalzirea sobelor cu carbuni este permisa numai n cazul cnd sobele sunt construite pentru arderea acestui combustibil 2spre a se evita producerea de gaze n ncaperile de lucru30 e4 Nu se vor lasa focuri nesupravegheate0 (4 +ocurile de munca si cele de circulatie vor fi luminate corespunzator spre a nu se produce accidente0 #4 lluminatul de paza, precum si cel de siguranta se va face n conformitate cu regulamentul de paza contra incendiilor. &1,4 +a nceputul perioadelor de dezghet se vor tine sub supraveghere terasamentele, caile de rulare ale macaralelor, precum si schelele si esafoadele la care stabilitatea ar putea fi afectata de tasari. *irculatia pe gheata rurilor, lacurilor, etc. este interzisa. )aca este necesar sa se execute lucrari pe gheata sau sub gheata, se vor lua masuri speciale. Sapaturi &1/4 4xecutarea sapaturilor pe timp friguros se poate face n terenuri pentru care nu s au luat masuri de protectie contra nghetului, n terenuri ncheiate sau n terenuri dezghetate artificial. Nu se recomanda folosirea metodei de lucru prin hidromecanizare la lucrarile de terasamente, pe timp friguros. *nd se executa sapaturi n terenuri nghetate, afnarea manuala a terenului este admisa numai la lucrari de volum redus si n terenuri nghetate, la adncimi mici. a4 +ucrarile n terenul nghetat se vor executa cu atentie, dislocndu se blocuri de marimi potrivite, pentru a nu pune n pericol siguranta personalului muncitor. Nu este admisa saparea sub taluz a terenului dezghetat si dislocarea ulterioara a stratului nghetat de deasupra0 "4 Nu se recomanda folosirea excavatoarelor cu capacitatea cupei sub %,5 mc si nici a screperelor sau buldozerelor la lucrarile de terasamente n terenuri nghetate0 c4 6fnarea cu a!utorul explozivilor a terenurilor nghetate se va aplica numai n cazuri exceptionale, la lucrari de volum mare 2peste 1%%% mc3, pentru terenuri nghetate pe o adncime de %,?m si daca n apropiere nu se afla constructii care ar putea suferi din cauza exploziilor.

6ceasta metoda se va executa pe baza de proiect, ntocmit n colaborare cu specialistii. $4 +a lucrarile de afnare cu explozivi se va folosi numai personal muncitor de specialitate si se vor executa dispozitiile n vigoare privind depozitarea si manipularea explozivilor si executarea operatiilor de lucru cu explozivi, dndu se o atentie deosebita masurilor de siguranta la manipularea explozivilor. +ucrarile de afnare cu explozivi nu se vor desfasura dect dupa prealabila instruire a personalului muncit, de toate categoriile, care ia parte la aceste lucrari, dupa verificarea amanuntita daca, fiecare si a nsusit cunostintele si deprinderile necesare ndeplinirii corecte a sarcinilor ce i revin. >etoane &114 +a prepararea si turnarea betonului pe timp friguros se vor lua urmatoarele masuri. a4 se interzice ncalzirea apei cu a!utorul aburului viu. 6ceasta se va ncalzi numai n rezervoare prevazute cu capace si tevi de preaplin si aerisire. "4 ventilele conductelor de abur pentru ncalzirea apei, agregatelor sau betonului, vor fi amplasate n locuri usor accesibile, pentru a se putea efectua oprirea usoara a aburului. c4 n cazul utilizarii aburului drept agent ncalzitor se va lua masuri pentru prevenirea accidentelor personalului muncitor prin contact direct cu aburul sau prin atingerea conductelor si a altor elemente neizolate. $4 se interzice utilizarea ncalzirii cu cosuri cu carbune cu gaze, fara sa se fi luat n prealabil masuri de ventilare corespunzatoare a spatiului de lucru. e4 se interzice folosirea focului cu flacara libera, precum si aprinderea focurilor cu petrol, benzina sau alte lichide usor inflamabile. (4 n cazul n care se utilizeaza ncalzirea electrica a betonului, capetele libere ale armaturilor betonului armat vor fi legate la pamnt si semnalizate prin indicatoare de avertizare. #4 se interzice udarea betonului ncalzit cu curent electric fara a se ntrerupe curentul electric. 84 personalul muncitor care lucreaza n apropierea sectoarelor ncalzite electric va fi atentionat privind pericolul de electrocutare, prin placi avertizoare. i4 (a ncalzirea cu curent electric a betonului se vor lua masuri n anotimpurile umede si la dezghet ca tensiunea curentului sa nu depaseasca ""% :0 .4 personalul muncitor ce lucreaza la ncalzirea betonului cu curent electric va fi dotat cu manusi si cizme electroizolante, cnd tensiunea curentului electric depa seste ?% :0 94 sectoarele ncalzite cu curent electric vor fi obligatoriu mpre!muite, prevazute cu indicatoare de avertizare privind pericolul electrocutarii, iar n timpul noptii bine iluminate0 )istanta dintre mpre!muire si sectorul ncalzit electric trebuie sa asigure securitatea mpotriva electrocutarii. &124 +a executarea lucrarilor de beton si beton armat se vor avea n vedere urmatoarele masuri. a4 n cazul cnd pe cofra!e sau armaturi exista zapada sau gheata, acestea vor trebui ndepartate. )aca dezghetarea se face cu abur sau apa fierbinte, betonul va trebui turnat imediat, pentru ca sa nu se formeze din nou po!ghita de gheata0 "4 pentru accelerarea ntaririi betonului, se poate folosi, ca accelerator de ntarire, clorura de calciu, conform prescriptiilor n vigoare0 c4 (a prepararea si utilizarea adaosurilor chimice pot fi admise numai persoane verificate din punct de vedere medical si care au cel putin "$ ani0 $4 persoanele care prepara si utilizeaza solutiile clorurate vor fi prevazute cu mbracaminte de protectie n buna stare si cu mi!loace individuale de protectie conform normativului republican0

e4 ncaperile care servesc la pastrareea clorurii de var si la prepararea apei clorurate vor fi ntretinute n stare de curatenie0 (4 este interzisa pastrarea materialelor explozibile si in flamabile, a lubrefiantilor, a pieselor metalice si a recipientelor cu gaze comprimate, ca si a alimentelor n aceeasi ncapere cu clorura de var. &23. )ecofrarea constructiilor executate pe timp friguros se poate face cnd betonul pus n opera a atins rezistentele specificate n normativele n vigoare. ?i$arii si tencuieli &2 4 +a executarea lucrarilor de zidarie se vor avea n vedere urmttoarele mtsuri. a4 nu se vor ntrebuinta mortaruri de var simplu si nisip deoarece, daca ngheata nainte de terminarea prizei, aceste mortaruri se farmiteaza la dezghetare0 "4 pe timp friguros nu se admite stropirea caramizilor cu apa, care ar putea ngheta pe suprafata caramizilor0 c4 executarea zidariei pe timp friguros trebuie sa fie deosebit de ngri!ita, respectndu se legaturile, orizontalitatea, uniformitatea si grosimea rosturilor, verticalitatea, etc., deoarece aceasta contribuie la stabilitatea zidariei n perioada dezghetului0 &2&4 +a executarea tencuielilor se vor respecta urmatoarele masuri. a. se interzice executarea lucrarilor de tencuieli cu folosirea solutiilor clorurate n interiorul ncaperilor, cu exceptia tencuirii niselor pentru radiatoare, care se va face cu usile deschise0 ". se interzice aplicarea tencuielilor pe zidaria acoperita cu gheata0 c4 se interzice executarea lucrarilor de tencuieli cu mortaruri obisnuite, cnd temperatura scade sub L5F*0 $4 la uscarea artificiala a tencuielilor se vor lua masuri de aerisire a gazelor emise de cosurile de cocs0 se interzice uscarea tencuielilor cu a!utorul gratarelor de mangan0 e4 sobele si burlanele din tabla vor fi mpre!muite sau izolate cu panouri de metal termoizolant 2azbest3 n locurile pe unde se poate apropia personalul muncitor0 (4 ncalzitul cu carbuni este permis numai cu sobe special construite pentru combustibilul respectiv si fara dega!ari de gaze0 #4 la ncalzirea spatiilor cu alte surse de caldura sau cu alti combustibili aprobati pentru utilizare, se vor respecta toate masurile de protectie a muncii specifice acestora. n+elitori &2'4 +a executarea nvelitorilor se vor avea n vedere urmatoarele masuri. a4 pe timp de ploaie, ceata densa, vnt puternic, ploaie torentiala sau ninsoare, lucrarile se vor ntrerupe, indiferent de temperatura aerului0 "4 curatenia de zapada si gheata a acoperisurilor se va face fara a periclita pe cei care lucreaza n apropiere0 c4 tigla, placile plane si foile ondulate de azbociment vor fi curatate de zapada si gheata, nainte de punerea lor n opera0 7inisa.e &2). +a lucrarile de zugraveli si vopsitorii se vor urmarii urmatoarele masuri. a4 executarea lucrarilor de spoieli, zugraveli si vopsitorii este permisa pe timp friguros si cu materiale obisnuite numai n ncaperi ncalzite, avnd temperatura de cel putin L 5F*0

"4 executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii interioare cu produse pe baza de polimeri sintetici, se va face la temperatura de minimum L 5F*0 c4 este interzisa ncalzirea uleiurilor, lacurilor, vopselelor de ulei si a solventilor direct la flacara pentru a se evita aprinderea lor0 ncalzirea lor se va face n apa calda sau prin depozitare ndelungata n ncaperi ncalzite. &2*4 +a lucrarile de montare a geamurilor se vor urmarii urmatoarele masuri. a. ncaperile sa fie ncalzite0 "4 cercevelele sa fie curatate de zapada si gheata0 c4 montarea geamurilor n aer liber la temperaturi negative se admite n mod exceptional numai la luminatoare la ferestre fixe, cnd cercevelele lor nu pot fi demontate si aduse ntr o ncpere ncalzita. 7unctionarea utila.elor $e constructii &2,4 Pregatirea utila!elor de constructii pentru lucrul n timp friguros, se efectueaza fie cu ocazia unei ntretineri periodice, fie n cadrul unei revizii tehnice special destinate acestui scop. &2/4 /e interzice efectuarea lucrului cu utila!e de terasamente pe senile n terenuri accidentate si cu aderenta scazuta din cauza nghetului, pe rampe mai mari de 15F si, pante mai mari de =%F, fara a se lua masuri speciale montare a pintenilor antiderapanti la senile 2pentru evitarea deraparii laterale3. &214 /e vor ndeparta depunerile de zapada, de gheata si noroi nghetat de pe calea de rulare a macaralelor, pentru a se evita patinarea rotilor motoare ale acestor utila!e n timpul deplasarii. &224 'n cazul functionarii transportoarelor cu banda pe timp iarna, n afara cladirilor se va proceda la curatirea periodica de zapada si gheata a benzilor de cauciuc. '334 Pe timp de ceata, ninsoare sau alte cauze de vizibilitate redusa, se va suspenda lucrul cu orice tip de macarale. '3 4 /e interzice lucrul cu macarale de orice tip 2pe pneuri, senile, macarale turn, etc3 daca forta vntului depaseste cea corespunzatoare vitezei de "" m<sec3. '3&4 9recerea la exploatarea de iarna 2pe timp friguros3 a utila!elor de constructii va fi precedata de ntocmirea catre conducerile unitatilor detinatoare de utila!e de constructii, a unui program care va cuprinde. a4 instruirea personalului muncitor de deservire a utila!elor de constructie pentru exploatarea acestora pe timp friguros0 "4 pregatirea utila!elor de constructii n vederea exploatarii lor pe timp friguros0 c4 organizarea aprovizionarii unitatilor cu materialele ne cesare 2combustibili, uleiuri, materiale termoizolante3, precum si cu mi!loace specifice n vederea exploatarii utila!elor pe timp friguros 2procurarea si pregatirea mi!loacelor pentru asigurarea pornirii motoarelor pe timp friguros, amena!area surselor de apa calda, de abur si de aer cald pentru pornirea motoarelor3, amena!area platformelor pentru depozitarea si parcarea utila!elor pe timp friguros0 $4 procurarea utila!elor, instalatiilor si dispozitivelor pentru aplicarea metodelor speciale de lucru 2derocarea sau dezghetarea terenului nghetat, lucrari de afnare a terenului, lucrari de curatire a terenului de zapada sau gheata30 '3'4 )in lucrarile de organizare de santier se vor prevedea urmatoarele dotari. a4 ateliere pentru revizii si executarea lucrarilor de amena !are a utila!elor pentru lucrul pe timp friguros0 "4 ncaperi ncalzite pentru depozitarea uleiurilor0 c4 ncaperi pentru depozitarea carburantilor0 $4 baraci amena!ate pentru depozitarea pieselor ce se demonteaza de pe utila!e.

'3)4 8nitatile de mecanizare a lucrarilor de constructii se vor dota cu urmatoarele dispozitive. a4 carucioare cu macara pentru transportul bateriilor de acumulatoare0 "4 truse pentru masuratori la instalatiile hidraulice de actionare0 '3*4 Pentru mbunatatirea conditiilor de munca a mecanicilor deserventi se vor lua umatoarele masuri. a4 nchiderea cabinei mecanicului deservent prin repararea si etansarea usilor, ferestrelor, parbrizului, precum si repararea podinei si acoperisului0 "4 amena!area unui calorifer n interiorul cabinei0 c4 ncalzirea geamurilor cu a!utorul unui curent de aer cald sau a unui ncalzitor electric de parbriz30 $4 nzestrarea utila!elor de constructii autopropulsate echipamente pentru timp de iarna ca. lopata, trnacop cric de 5 "% tf, cablu de remorcare, talpi de lem saculet de nisip, etc. '3,4 Pe timp de iarna se vor respecta prescriptiile de securitate si protectie a muncii indicate si instructiunile de exploat si tntretinere a utila!elor, printre care. a4 circulatia cu viteze reduse pe drumurile alunecoase si acoperite cu zapada si respectarea distantei ntre vehicule0 "4 distanta de frnare pentru oprire va creste de 1 = mai mult pe drumurile alunecoase acoperite cu mzga, zapada sau polei0 c4 pe timp de ceata si ninsoare, utila!ele autopropulsate vor circula cu viteza sub 1% Em<ora, dndu se frecvent semnale sonore, avnd luminile aprinse, inclusiv farul ceata0 $4 iluminarea locului de lucru cu mi!loace proprii ale utila!ul de constructii 2faruri3 sau cu instalatii fixe 2reflectoare30 e4 n timpul circulatiei utila!elor autopropulsate, pe pneuri, pe drum alunecos, nu se admite executarea de vitra!e bruste, marirea sau micsorarea brusca a vitezei utila!ului sau frnarea brusca0 (4 circulatia utila!elor autopropulsate pe pneuri pe drumuri alunecoase, n panta sau rampa, se va face cu mare atentie. /e recomanda mersul cu viteza ( sau a (( a, distanta dintre aceste utila!e trebuind sa fie cea prevazuta n regulamentele de circulatie a autovehiculelor0 #4 evitarea opririi si stationarii utila!elor de constructii pante sau rampe0 84 pe timp de ninsoare se interzice circulatia autopropulsate fara stergator de parbriz. ,top-

CAPITOLUL / ncarcarea- $escarcarea si $epo0itarea %aterialelor


Generalitati '3/4 +ucrarile de ncarcare si descarcare a materialelor de constructii se vor executa, pe ct posibil, numai n locuri special amena!ate si nepericuloase pentru muncitori. Pe santiere, terenurile destinate temporar n acest scop, vor fi nivelate si dotate cu instalatiile prevazute n proiectul de organizare a lucrarilor. '314 )rumurile de acces la fronturile de ncarcare descarcare trebuie sa fie n buna stare de circulatie, libere de orice obstacole, bine iluminate, iar pe timp de iarna, curatate de zapada sau gheata si presarate cu materiale antiderapante 2nisip, cenusa, zgura etc3.

'324 &peratiunile de ncarcare descarcare se vor executa numai sub conducerea unui responsabil al lucrarilor, bine instruit pentru acest scop si bun cunoscator al masurilor de tehnica a securitatii muncii. +a operatiile manuale de ncarcare descarcare si transport se vor folosi anga!ati care ntrunesc conditiile stabilite prin legile n vigoare. ' 34 Responsabilul lucrarilor de ncarcare si descarcare a materialelor este obligat sa dea muncitorilor instructiunile necesare asupra metodelor de lucru, pentru ca operatiunile de ncarcare descarcare sa se execute n perfecta securitate. )e asemenea, este obligat sa puna la dispozitia acestora utila!ele si dispozitivele corespunzatoare acestor operatiuni. ' 4 6legerea mi!loacelor a!utatoare pentru operatiile de ncarcare, descarcare si transport 2unelte, targi, carucioare etc.3 se va face n functie de felul si greutatea materialului ca se manipuleaza, de natura terenului, a caii de comunicatie si a conditiilor de transport. ' &4 Podetele orizontale sau nclinate, destinate circulatiei operatiunilor de transport manual, vor fi rezistente, astfel nct sa nu se arcuiasca vizibil sub greutatea sarcinii. 4le vor fi nealunecoase si prevazute cu dispozitive de prindere si fixare sigure, pentru evitarea deplasarii lor n timp lucrului. Panta podetelor nclinate va fi de maximum 1% iar (atimea minima de " m 2pentru circulatia ntr un singur sens3. Podetele orizontale sau nclinate, situate la naltimi mai mari de %,5 m vor fi prevazute cu balustrade nalte de " m, care vor avea o legatura intermediara si o bordura continua nalta de "%% mm. ' '4 'n cazul cnd operatiile de ncarcare sau descarcare executa manual, fara mi!loace a!utatoare 2roabe, carucioare, etc3 podetele nclinate vor fi prevazute cu sipci transversale fixate la o distanta de =%% ?%% mm ntre ele sau cu alte mi!loace care sa mpiedice alunecarea anga!atilor. +ucrarile de ncarcare si descarcare a materialelor de constructii trebuie n general executate cu mi!loace mecanice 2macarale, autoncarcatoare etc.3, precum si cu a!utor mi!loacelor de mica mecanizare 2scripeti, palane, macarale diferentiale3. 4ste interzis transportul cu bratele al greutatilor mai mari de 5% Eg de catre un muncitor. Pentru ncarcarile si descarcarile greutatilor mai mari de 5% Eg, precum si pentru cazurile cnd naltimea de ridicare este mai mare de = m este obligatoriu a se lucra mecanizat. ' )4 6dultii de ambele sexe si adolescentii nu vor efectua transporturi manuale si munci 2n activitati permanente care necesita ridicari de mase ce depasesc valori din tabelul ". )istantele de transport manual nu vor depasi A% m, iar diferenta de nivel va fi de maximum ? m 2scari, schele3. 'naltimea maxima la care se pot ridica manual pe verticala sarcinile maxime admise este de ",5 m. ' *4 Pentru ncarcarea si descarcarea maselor ce depasesc valorile prevazute n tabel, precum si pentru cazurile cnd naltimea de ridicare este mai mare de ? m, se va lucra mecanizat sau n echipa, astfel ca efortul repartizat pe anga!ati sa nu depaseasca limitele admise. 9abel ". GREUTATI MA@IME ADMISE- DE PURTAT SAU RIDICAT- N RAPORT CU GRUPELE DE VARSTA BPENTRU AM>ELE SE@EC4 ;emei Brupa de vrsta ani "A "$ "$ 1" 1" ?% masa Carbati Brupa de vrsta ani "A "$ "$ 1" 1" ?5 masa

Eg 5 $ "1

ani "1 15 5%

?% 5% peste 5%

"% $

?5 55 peste 55

=% 1%

' ,4 Pentru anga!atii care depun un efort fizic cu ntreruperi 2care reprezinta peste A5 > din timpul efectiv de lucru3, purtarea si ridicarea greutatilor nu va depasi urmatoarele valori. a4 adulti. barbati 5% Eg si femei 1% Eg0 "4 adolescenti 2ntre "A "$ ani3. fete "1 Eg si baieti 1% Eg0 6R9.1A$. 9ransportarea pe plan nclinat 2A% trepte3 se va limita la. a4 pentru barbati. 15 Eg fara ntreruperi si =% Eg ntreruperi0 "4 pentru femei. "5 Eg. ' /4 9ransportarea maselor 2n Eg3 pe planuri nclinate, mi!loace de transport pe roti, se limiteaza conform tabel nr. 1. 9abel 1. TRANS7ORMAREA GREUTATILOR B5n 9#C PE PLANURI NCLINATE CU MI;LOACE DE TRANSPORT PE ROTI Mi!loace de transport ;emei Carbati 'nclinarea terenului pna la.
1%>&

a3 cu roaba pe teren consolidat sau pe sccnduri b3 cu carucioare prevazute cu trei sau patru roti mpinse cu forta bratelor, pe teren neted c3 cu carucioare cu roti pe teren neted d3 cu carucioare cu doua roti pe teren cu denivelari e3 cu vagonete pe linie f3 cu vagonete suspendate pe sine

5%

G5

"%%

"=% "%>&

""5 A%

"5% $%

1%>&

"%>&

?%% A%%

A%% $%%

"%>& "%>&

' 14 a4 'n cazul greutatilor pna la 5% Eg, muncitorii se vor a!uta reciproc la ridicarea si coborrea lor pe spate sau umeri. "4 9ransportul recipientelor se va face cu a!utorul targilor sau al carucioarelor speciale 2damigenele trebuie sa fie asezate n prealabil n cosuri sau lazi speciale protectie30 ridicarea acestor sarcini la naltime se va face numai n containere speciale0 se interizice transportul acestora cu minile sau pe spate 2umeri30 c4 Materialele si piesele cu lungimi si diametre mari 2grinzi, sine, tevi etc.3 se vor prinde cu dispozitive speciale 2clesti etc.3 att la ncarcare, ct si la descarcare. /e interzice manipularea acestor materiale cu a!utorul rangilor, cozilor de lopeti etc. $4 9ransportul materialelor cu a!utorul targilor este permis numai pe teren neaccidentat 2n palier3 pe o distanta de maximum A% m, iar pe scari cu trepte si rampe de acces este interzis.

e4 Ridicarea manuala a greutatilor de pna la $% Eg cu a!utorul planurilor nclinate poate fi facuta numai pna la o diferenta de nivel de = m. 8nghiul planului nclinat fata de orizontala va fi de maximum ".=. 4ste interzisa transportarea manuala a bateriilor de acumulatoare, indiferent de numarul lor. 9ransportarea lor se va face cu carucioare speciale, avnd locase corespunzatoare dimensiunilor bateriilor de acumulatoare. (4 Muncitorii care transporta tevi, profiluri sau tuburi, vor transporta acestea pe acelasi umar si vor respecta cadenta pasilor. #4 *nd manipularea se efectueaza cu mai mult de doi muncitori, sarcina maxima individuala se va micsora cu 1% > . ' 24 /culele folosite la ncarcarea si descarcarea manuala vor fi verificate nainte de ntrebuintare, pentru a nu prezenta defectiuni. '&34 Prinderea cablurilor de materialele care vor fi transportate se va face numai de muncitori instruiti si cu experienta n acest fel de lucrari. '& 4 4ste strict interzisa stationarea sau circulatia sub materialele transportate la naltime, precum si n zona de actiune a utila!elor care executa manevrarea materialelor. '&&4 4ste interzis dormitul pe sau lnga gramezile sau stivele de materiale. '&'4 Pentru operatiunile executate noaptea, locurile de munca vor fi curatite de resturile de materiale, pentru a se evita mpiedicarea muncitorilor si vor fi iluminate astfel, nct sa se asigure o buna vizibilitate. '&)4 +a locul de ncarcare si descarcare se interzice categoric accesul persoanelor care nu au nici o atributiune la aceste operatiuni. ncarcarea si $escarcarea %aterialelor $e constructii 5n $epo0ite '&*4 )escarcarea se va face n mod ordonat, materiale asezndu se dupa specificul lor n gramezi sau stive. '&,4 )epozitarea se va face astfel, nct sa se excluda pericolul de accidentare, incendiu, explozii etc. +a stivuirea materialelor n ncaperi, greutatea stivelor nu va depasi sarcina admisa a planseului. '&/4 )epozitarea materialelor pe rafturi si stela!e se va face astfel, nct sa nu fie posibile nici ruperea rafturilor, si nici caderea materialelor. '&14 Materialele cu forme geometrice regulate, precum si cele ambalate n lazi, saci si baloturi, care nu sunt explozive, inflamabile, caustice sau corozive, se depoziteaza n stive cu rnduri ntretesute. 'naltimea stivei nu va depasi de",5 ori latura mica a bazei. '&24 /tivuirea se va face fara deteriorarea ambala!ului prin manipulare necorespunzatoare sau depasirea rezistentei lui. /tivele vor fi constituite din materiale cu aceleasi forme dimensiuni si cu ambala!e de acelasi tip si dimensiuni. /tivuirea materialelor si ambala!elor cu forme diferite nu este permisa. ''34 /coaterea materialelor din stiva se va face astfel nct se evite prabusirea stivei. ncarcarea si $escarcarea %aterialelor $e constructii 5n +a#oane C474R4- +a#onete C474I4 si auto+e8icule '' 4 'nainte de a se trece la ncarcarea unui vehicul, se va controla starea lui, insistndu se asupra platformei pe care se aseaza sarcina, obloanele, ncuietorile si sigurantele. ''&4 'ncarcarea si descarcarea vagoanelor si autovehiculelor va ncepe numai dupa ce acestea au fost trase la locul de descarcare 2rampa3, oprite si blocate cu saboti 2papuci3 si au fost luate toate masurile de securitate. '''4 'ncarcarea vagoanelor si a autovehiculelor se va face numa pna la tona!ul indicat pentru fiecare vagon si autovehicul n parte, respectndu se nsa gabaritul prescris de legea circulatiei. Materialul va fi ncarcat astfel, nct sarcina sa fie distribuita n mod uniform pe toata suprafata de ncarcare. /e interzice cu desavrsire ncarcarea neechilibrata a vehiculelor.

'')4 +ucrarile de ncarcare si descarcare a vagoanelor de cale ferata normala, de a lungul caii ferate, se fac n locuri anume destinate, materialele fiind asezate la o distanta de cel putin ",5% m de fata exterioara a sinei. +a descarcarea si depozitarea temporara a materialelor lnga linii de cale ferata normala, n alte locuri dect cele anume prevazute pentru asemenea operatiuni, distanta de la sina alaturata si pna la baza stivei sau gramezii va fi de cel putin 1,%% m. )escarcarea materialelor pe drumurile de comunicatie, pe trecerile pentru oameni si vehicule si pe (inia *; este interzisa. ''*4 )aca ncarcatura depaseste n naltime marginile sau se compune din rezervoare, butoaie, utila!e, piese de masini etc., care n timpul transportului se pot deplasa, ncarcatura va trebui sa fie bine fixata si ancorata de caroserie sau platforma. '',4 +a ncarcarea si descarcarea materialelor cu a!utorul macaralelor, se vor respecta normele de tehnica a securitatii prevazute n capitolul privitor la utila!ele de constructii si mecanismele de ridicat. 4ste interzisa stationarea muncitorilor n zona de actiune a utila!ului ce executa ncarcarea sau descarcarea 2macara, dragalina, excavator etc3. ''/4 *nd ncarcarea vehiculului se face cu a!utorul buncarelor, mecanismul de nchidere si deschidere a gurii de descarcare trebuie sa functioneze usor, fara socuri, sa poata fi manevrat de la distanta si lateral, astfel ca lucratorii sa stea n afara drumului de curgere a materialului. ''14 +a descarcarea nisipului, pietrisului etc., trebuie sa organizeze astfel munca, nct muncitorii sa nu se loveasca unii pe altii cu uneltele de lucru sau cu materialul care descarca. ''24 Pentru manipularea ncarcaturii din vagoane se va folosi podina mobila de dulapi cu grosimea de 5 cm, prevazuta pe ambele parti cu parapete avnd naltimea de cel putin " m, si cu scnduri pe margine. +atimea podinei pentru circulatia ntr un sens va fi de cel putin " m, iar pentru circulatia n doua sensuri de cel putin ",5% m. Panta maxima admisa este de "<=, iar lungimea ei de ?,5% A m. ')34 Pentru operatiile de ncarcare descarcare prin rostogolire sau alunecare a marfurilor din autocamioane, vagoane etc. se vor ntrebuinta planuri nclinate sau grinzi suficient rezistente, bine fixate si corespunzatoare greutatii marfurilor respective, lundu se masuri de stapnire si frnare obiectelor manipulate prin. trolii, odgoane etc. si avnd gri!a ca muncitorii sa nu se gaseasca n fata obiectelor sau lateral, pentru a nu fi surprinsi de acestea n cazul caderii accidentale. Brinzile folosite pentru coborrea ncarcaturilor se vor calcula n raport cu greutatile pe care le vor suporta si nu vor avea diametrul mai mic de "5 cm. 4le vor fi prevazute cu crlige de fier pentru prinderea lor de rama vehiculului. Brosimea fierului pentru crlige va fi de minimum "5 mm, iar (atimea lui va fi cel putin !umatate din diametrul grinzii. Nu se admite arcuirea planurilor nclinate sau a grinzilor sub greutatea marfurilor ce se descarca sau se ncarca. ') 4 &dgoanele folosite pentru operatiile de ncarcare descarcare trebuie sa fie bine rasucite, fara defecte si de grosime corespunzatoare sarcinilor respective. ')&4 9argile trebuie confectionate din lemn sanatos, cu grinzile longitudinale din material ntreg. Mnerele lor trebuie sa fie bine netezite si prevazute cu scoabe de protectie. ')'4 *arucioarele pentru transport vor fi ct mai !oase si confectionate din material rezistent. *arucioarele de orice tip trebuie sa fie bine unse si sa functioneze usor, fara eforturi mari din partea muncitorilor, n care scop se recomanda prevederea lor cu rulmenti. Marfurile si materialele transportate pe carucioare vor fi ct mai bine controlate si asigurate contra caderii. '))4 +a efectuarea operatiunilor, de manipulare a marfurilor si materialelor, se interzice muncitorilor sa fie desculti. ')*4 *nd se manevreaza o cantitate mare dintr un material dur ce prezinta parti ascutite, muchii taioase etc., se vor pune la dispozitia muncitorilor manusi de protectie conform normativului.

'),4 )escarcarea materialului rotund din vagoanele platforma 2stlpi, tevi, tuburi etc.3 se va face prin ntarirea preliminara a parilor fixati pe platforma, pentru a preveni prabusirea ntregii stive. Parii se consolideaza pe ambele parti ale vagonului platforma cu contrafise, iar pe partea unde se face descarcarea se aseaza bile pe care se rostogolesc materialele rotunde descarcate. Pe masura ce se descarca materialul rotund, pe partea pe care se face descarcarea se ntaresc contrafisele si taie parii, permitindu se astfel descarcarea materialului rotund. ')24 )eplasarea greutatilor ntre A% si =%% Eg se poate execta cu dispozitive simple 2role, scnduri, carucioare etc.3, iar deplasarea greutatilor peste =%% Eg se va face numai mecanizat, folosind trolii, macarale, autoncarcatoare etc. ')14 8tila!ele, mecanismele si dispozitivele folosite la lucrari de ncarcare, descarcare si depozitare a materialelor constructii vor fi verificate si ncercate nainte de utilizarea lor. ')24 )eplasarea obiectelor grele si voluminoase se poate face si pe role, n care caz trebuie luate urmatoarele masuri. a4 nivelarea terenului0 "4 asezarea obiectului pe o platforma din scnduri, dar terenul nu este perfect0 c4 rolele utilizate vor avea o constructie solida, uniform si vor fi suficient de lungi, iar capetele lor nu vor trebui sa iasa cu mai mult de %,5, m n afara greutatii0 $4 rolele vor fi introduse sub greutati cu a!utorul rangilor0 e4 n cazul deplasarii greutatii pe un plan nclinat se va folosi dispozitive de frnare care sa mpiedice alunecarea nevoita0 (4 nu se admite schimbarea cu mna a unei role de partea din spate n partea din fata, dect dupa ce rola a fost complet eliberata de sub greutate. '*34 Manipularea greutatilor mari se va face cu unelte de apucat ca. tapine 2pentru lemnarie rotunda3, clesti 2pentru sine, grinzi, bare metalice, pachete lungi etc.3, broaste pe role 2pentru lazi cu geamuri si altele3, rangi pe role 2pentru ambala!e grele si voluminoase3, (ise si altele, asigurndu se brate suficiente n acest scop, proportional cu sarcina admisa pentru un muncitor. '* 4 +a manipularea marfurilor ambalate n lazi, fiecare colt trebuie sa fie examinat nainte, pentru a se evita cazurile de ranire la mini. *uiele iesite si capetele fierului balot trebuie ndoite. '*&4 Pentru ca muncitorul sa nu fie accidentat de eventualele materiale ce ar cadea din vagon n timpul deschiderii usii, el trebuie sa se tina de mnerul usii acestuia si sa traga mnerul spre el, fiind adapostit astfel n permanenta de tablia usii vagonului. '*'4 +a stationarea vagoanelor pe trasee n panta, este obligatoriu ca ntre roti si sine sa se puna saboti. '*)4 4ste interzis transportul de persoane peste ncarcatura sau alaturi de ncarcatura, pe platforma. '**4 4ste interzis a se circula pe sub vagoane. '*,4 &rganizarea lucrarilor de ncarcare descarcare a materialelor n vagoane trebuie facuta n asa fel, nct muncitorii sa nu poata fi surprinsi pe linii si ntre linii. '*/4 )aca materialele se descarca din vagoane basculante, stationarea si circulatia persoanelor n raza de basculare a vagoanelor este interzisa. )e asemenea, se interzice stationarea la o distanta mai mica de 5 m n !urul rezervorului mare de aer comprimat si al cilindrilor de basculare. '*14 'n cazul cnd mai ramne material pe fundul vagonului basculant, cnd acesta este n pozitie de basculare, se vor ntrebuinta razatoare cu coada lunga 2",5 ori (atimea vagonului basculant3. )aca materialul nu se poate desprinde cu razatoarele, se aduce cutia de basculare a vagonului n pozitia normala si se face dislocarea

materialului cu trnacopul. )upa terminarea dislocarii materialului, muncitorii parasesc cutia vagonului, care apoi se basculeaza din nou. '*24 +a descarcarea vagonetelor, muncitorii vor sta n partea opusa fata de cea unde se face rasturnarea cupei. ',34 'naltimea autovehiculului ncarcat nu va depasi gabaritul portilor si al podurilor de pe traseu, si n nici un caz ? m. 6utovehiculele ncarcate nu pot depasi n (atime 1,5% m, iar lungimea lor trebuie sa permita efectuarea vira!elor fara a mpiedica circulatia. ;ac exceptie de la aceasta regula autovehiculele dotate cu instalatii speciale 2automacarale3. ', 4 +a ncarcarea materialelor ca. pamnt, nisip, pietris etc. direct din cariera, ncarcatorii se vor plasa n partile laterale ale autovehiculului, fiind interzisa darea napoi a autovehiculului si ncarcarea lui pe la oblonul posterior. ',&4 +a ncarcarea autovehiculului direct din buncare, se va instala indicatoare pentru a preciza pozitia autovehicululu 2astfel nct centrul caroseriei sa se afle exact sub gura de descarcare a buncarului. ','4 +a ncarcarea autovehiculului cu a!utorul macaralei, asezarea ncarcaturii n caroserie se va executa de catre lucratori asezati n exterior si care din aceasta pozitie vor manevra ncarcatura cu a!utorul unor rangi sau cu alte mi!loace, pna ce 'ncarcatura este asezata n pozitie definitiva. ',)4 'n timpul ncarcarii mecanizate a unui autovehicul este interzis conducatorului sau altei persoane sa stea n cabina sau pe caroseria autovehiculului. ',*4 *onducatorul autovehiculului nu trebuie sa a!ute la operatii de ncarcare si descarcare, dar trebuie sa asiste cum executa aceste operatii si cum se asigura ncarcatura mpotriva deplasarii. ',,4 )escarcarea manuala din autovehicule a materialelor grele si n bucati, a ambala!elor mari, a utila!elor, se va face la rampe special amena!ate pentru descarcari, avnd naltime egala cu naltimea platformei autovehiculului. ncarcarea si $escarcarea %aterialelor speciale ',/4 6sezarea pe muchie, respectiv rasturnarea pieselor marii a (azilor cu utila!e etc., se va face numai cu a!utorul rangii speciale cu vrf ntors. ',14 +a transportul recipientelor cu gaze comprimate, a butoaielor cu carbid, precum si a materialelor n ambala! de sticla, trebuie luate masuri mpotriva lovirii prin mpingere, a ciocniroo sau rostogolirii. Recipientele si robinetele lor vor fi prote!ate contra murdaririi cu ulei. Robientele se vor prote!a prin capace de protectie. /e interzice transportul recipientelor cu oxigen mpreuna cu grasimi si uleiuri, precum si cu (ichide combustibile sau usor inflamabile. ',24 9ransportul damigenelor ncarcate cu acizi se face numai cu carucioare speciale. 9ransportul damigenelor de la carucioare la locul de lucru se va face de catre doi muncitori care prind mnerele cosului de protectie al damigenei dupa ce n prealabil, au verificat rezistenta acestora si a fundului cosului. Muncitorii vor fi echipati, n mod obligatoriu, cu materialul de protectie prevazut n normativ pentru aceasta munca si anume. manusi de cauciuc, sort din material plastic sau cauciuc, ochelari de protectie si cizme de cauciuc. '/34 Manipularea produselor corozive sau caustice se va face n magazii sau pe rampe speciale, la acelasi nivel cu podeaua vagonului sau autovehiculului. '/ 4 9ransportul, manipularea si depozitarea materialelor explozive se vor face potrivit prevederilor actelor normative n vigoare care reglementeaza aceste operatii. '/&4 +a locul de manipulare a acizilor si a altor marfuri corozive sau caustice trebuie sa se gaseasca apa n permanenta, pentru a spala imediat locul atins cu aceste produse. '/'4 &peratiile de ncarcare si descarcare trebuie sa fie facute de catre echipe specializate n aceste lucrari. '/)4 'nainte de nceperea lucrului, fiecare colet trebuie examinat cu atentie.

'n cazul cnd se constata stricaciuni ct de mici ale ambala!ului, coletul se manipuleaza cu mare atentie. 'n caz de deteriorare importanta a ambala!ului, la locul de lucru trebuie sa fie chemat conducatorul lucrarilor, care este obligat sa indice metodele nepericuloase de efectuare a lucrului. '/*4 'n cazul cnd se constata damigene sau cutii sparte si acizi sau produse caustice varsate, lucratorii trebuie sa ntrebuinteze materiaalul de protectie corespunzator. '/,4 6cizii varsati se neutralizeaza cu lapte de var, apoi n locul respectiv se pune un strat de nisip sau cenusa. 6mestecul acestora se strnge cu matura si cu (opata si apoi se ngroapa n pamnt. '//4 Manipularea damigenelor goale ce au fost ncarcate cu acizi trebuie facuta cu mare atentie, deoarece n aceste damigene mai pot fi resturi de acizi. /e interzice rasturnarea celor goale. '/14 +ocurile de transportare a acizilor trebuie sa fie iluminate cu lampi electrice de !oasa tensiune, de cel mult 1? :. '/24 Mi!loacele de transportat acizi si alte substante caustice trebuie sa fie curatate si spalate. '134 +ucrarile de ncarcare si descarcare a materialelor pulverulente 2ciment, ipsos etc3 se vor efectua, n general, prin mi!loace mecanizate. 'n cazuri exceptionale de descarcare manuala, lucratorii vor fi echipati cu ochelarii de protectie si masti de protectie contra prafului. '1 4 'n locurile unde se descarca sau se ncarca materiale inflamabile, se interzice fumatul, aprinderea chibriturilor, brichetelor si n general, folosirea focului. 'n aceste locuri se vor afisa placarde pentru prevenirea muncitorilor. '1&4 Muncitorii care lucreaza la ncarcatul si descarcatul vagonului cistema si sunt obligati a intra n interior pentrul control, reparatii sau alte lucrari, vor purta masti izolante si centuri de siguranta legate cu frnghii, al caror capat liber va fi n exterior si tinut de un muncitor care supravegheaza n permanenta pe cel ce lucreaza n interiorul cisternei. '1'4 /e interzice rostogolirea butoaielor goale si fara dopuri, n care a fost benzina sau materiale volatile, inflamabile. 6ceasta interdictie se aplica si n cazul butoaielor de petrol, daca temperatura ambianta este mai mare de L=% *. Cenzina, petrolul, motorina, produsele petroliere negre si uleiurile minerale transportate n cisteme se vor ncarca si descarca numai cu a!utorul pompelor. 1)4 4chipamentul de protectie ntrebuintat si ncaperile unde se depoziteaza produse petroliere trebuie sa fie aerisite. '1*. /e interzice folosirea benzinei sau petrolului pentru spalatul minilor. '1,4 /e interzice intrarea lucratorilor n rezervoarele goale de benzina, petrol si diferite produse volatile0 spalarea acestor rezervoare se face dupa instructiuni speciale si cu amena!ari adecvate. ,top-

CAPITOLUL 1 Electrosecuritate
Generalitati '1/4 )efinitii a4 punct neutru acel punct al nfasurarii generatorului, transformatorului etc, a carui tensiune fata de bornele exterioare este aceeasi, ca valoare absoluta, la functionarea normala0

"4 punct neutru legat direct la pamnt 2punct de nul3 punctul neutru al transformatorului sau generatorului (egat la instalatia de legare la pamnt, direct sau printr o rezistenta de valoare redusa, transformator de curent etc c4 punct neutru izolat punctul neutru care nu este legat la instalatia de legare la pamnt, sau este legat prin aparate cu mare rezistenta electrica. $4 conductor de nul conductorul legat la punctul nul. e4 conductor de pamnt conductorul care face legatura dintre partea metalica ce trebuie legata la pamnt priza de pamnt. (4 priza de pamnt ansamblu de electrozi metalici n contact direct cu pamntul, legati electric ntre ei prin platbande metalice. #4 instalatie de protectie prin legare la pamnt instalatia care stabilieste legatura cu pamntul a partilor metalice ale unei instalatii electrice care n mod normal nu se gaseste sub tensiune, dar care n mod accidental s ar putea afla sub tensiune. 84 tensiune de atingere tensiunea sub care se poate afla omul atunci cnd atinge elementele conducattoare de curent, care n mod normal nu sunt sub tensiune, dar care n mod accidental pot intra sub tensiune datorita unui defect de izolatie. i4 punere la pamnt legatura accidentala a unor parti ale instalatiei electrice, care se gasesc sub tensiune cu pamntul sau cu parti legate cu pamntul. .4 legare la pamnt operatia prin care n mod voit se leaga la pamnt anumite parti ale unei instalatii electrice. (nstalatia de legare la pamnt are o rezistenta compusa din. rezistenta conductorului principal de legare la pamnt a conductoarelor de ramificatie, rezistenta contactelor dintre partile componente ale ntregii retele de legare la pamnt, a contactului dintre electrozi si sol si rezistenta pe care o prezinta solul n apropierea electrozilor la trecerea curentului electric. Rezistenta electrica a solului este determinata de compozitia si rezistenta acestuia si de forma si dimensiunile electrozilor prin care se scurge curentul la pamnt. Rezistivitatea solului este rezistenta electrica a unui cub cu latura de " cm din solul respectiv si se exprima n 15 cm. 'n instalatiile electrice se disting = tipuri de locuri cu grad diferit de pericol de electrocutare. )enumire loc Pardoseala /upr. metalice n legatura cu pamntul Praf bun conducator de electr. 8miditate 9emperatura 6lte carac teristici

+oc cu grad mic de pericol

uscata

loc uscat

rau condu catoare de electricitate

nu are

nu are ncalzit

ventilat

+oc periculos

umeda

peste A%> din suprafa ta zonei de manipulare

G5 #G> 15 =5>

gaze sau lichide care scad re zistenta

corpului da +oc foarte periculos buna conducatoare de electricitate peste #G> da peste =5o* mediu coroziv

Clasi(icarea pri0elor $e pa%=ntD a4 din punct de vedere al folosirii. prize de protectie pentru protectia contra tensiunii accidentale prize de exploatare pentru exploatarea ntr o retea electrica "4 din punct de vedere al constructiei. prize de pamnt naturale construite din partile metalice ce au fost introduse n pamnt pentru alte scopuri dect legatura electrica cu pamntul 2stlpi metalici sau de beton armat ngropati n pamnt, tevi metalice pentru alimentarea cu apa, n cazul cnd nu au fost acoperite cu un strat izolant cu bitum.3 prize de pamnt artificiale instalate special cu scop de protectie, 2tevi metalice, benzi metalice, placi metalice introduse n pamnt. Masuri $e protectie 5%potri+a electrocutarii prin atin#ere $irecta si in$irecta '114 Protectia mpotriva tensiunilor de atingere periculoase a4 8tila!ele electrice portative si lampile electrice portative din ncaperile cu grad mic de pericol, n care nu exista pericol, de atingere simultana a unui utila! si a obiectelor n contact cu pamntul, sau a doua utila!e electrice, pot fi alimentate la tensiuni pna la 11% : inclusiv. "4 'n cazul n care corpurile de iluminat fixe nu se pot monta la o naltime mai mare de 1,5% m de la pardoseala, se vor utiliza tensiuni reduse pentru alimentatea acestora. c4 +ampile de birou, lampile fixe din locuinte si din cladirile social cultural administrative, cele din dependintele aces tora, precum si lampile iluminatului de siguranta, se pot alimenta la tensiunea de 11% :, cu conditia prevederii unor masuri speciale de izolare si protectie. $4 +ampile fluorescente se vor alimenta la tensiunea de 11% :, lundu se urmatoarele masuri de siguranta. $ 4 partile conducatoare de curent sa nu fie accesibile unei atingeri ntmplatoare 2sa fie montate n carcase care sa poata fi deschise numai cu scule speciale si numai de catre personal calificat30 $&4 partile metalice care pot intra accidental sub tensiune se vor lega la o instalatie de protectie 2prin legare la pamnt sau la conductorul de nul30 $'4 daca corpurile de iluminat nu au o pozitie fixa de functionare, pe lnga masurile mai sus mentionate este necesar ca instalatia de iluminat sa fie alimentata printr un transformator de separatie 211%<11% :30 e4 +ampile electrice portative vor avea o constructie speciala care sa nu permita atingerea partilor conducatoare de curent. +ampa trebuie sa aiba glob de sticla si sa fie prote!ata cu o plasa metalica astfel fixata, nct sa nu poata a!unge sub tensiune n cazul defectarii duliei. I0olarea supli%entara $e protectie '124 'n afara de izolarea de lucru se aplica si o izolare suplimentara de protectie, care se realizeaza n mai multe moduri, dupa cum urmeaza.

a4 aplicnd o izolare suplimentara izolarii de lucru, pentru ca partile metalice din instalatie, care nu fac parte din circuitul curentului de lucru, nsa care pot fi atinse, sa nu primeasca tensiune n cazul nefunctionarii izolatiei de lucru0 "4 aplicnd o izolare exterioara pe carcasa utila!ului electric. c4 izolnd amplasamentul. '234 +a aplicarea izolatiei suplimentare de protectie a echipamentului electric, trebuie sa se acopere n mod solid si durabil cu material izolant toate partile metalice accesibile unei atingeri si care n caz de defect pot capata direct sau indirect tensiune. '2 4 Nu se considera izolatie de protectie straturile de lac sau email straturile de oxid, nvelisul de material fibros, chiar mbibat. '2&4 (zolarea de protectie se considera realizata daca se folosesc carcase si accesorii izolante, materiale de instalatii complet izolatoare, aplicarea prin presare a unui material izolant carcasele unor utila!e electrice mici, montari de piese intermediare izolante. '2'4 (zolarea amplasamentului ca masura de protectie este admisa numai n cazul echipamentelor electrice stabile si consta n acoperirea cu material izolant att a pardoselii ct si a tuturor partilor metalice aflate n raza de manipulare si care se gasesc n legatura cu pamntul. /e realizeaza astfel izolarea omului att fata de pamnt, si fata de elementele care se gasesc n legatura cu pamntul n raza de manipulare. 6coperirile cu material izolant trebuie sa fie rezistente, legate fix cu suportul lor si suficient de mari, astfel nct echipamentul electric sa poata fi atins numai stnd pe partea acoperita. '2)4 (zolarea suplimentara de protectie a echipamentului electric trebuie preferata izolarii amplasamentului. Separarea $e protectie '2*4 Prin separarea de protectie se realizeaza un circuit izolat fata de pamnt pentru utila!ul la care trebuie sa se evite pericolul de electrocutare, cu scopul nlaturarii pericolului aparitiei unor tensiuni periculoase. '2,4 /epararea de protectie consta n separarea circuitului electric al unui singur consumator cu o tensiune de max. =$% : de reteaua de alimentare, prin intermediul unui transformator de separatie sau al unui grup motor generator. '2/4 'n instalatia n care se va folosi separarea de protectie, trebuie ndeplinite urmatoarele conditii. a4 reteaua va avea tensiuni de pna la 5%% :, iar tensiunea nominala n partea secundara a transformatorului de separatie sau a grupului motogenerator, poate fi cel mult de =$% :0 "4 nu se va racorda la un transformator de separatie sau grup motogenerator dect un singur consumator, cu o intensitate nominala a curentului de cel mult "5 60 c4 pentru racordarea consumatorului, transformatorul de separatie sau grupul motogenerator va avea o priza montata fix. )aca consumatorul este un utila! mobil, conductoarele de alimentare trebuie sa fie flexibile, n manta de cauciuc0 $4 pe partea secundara, circuitul nu se va lega la pamnt sau la alte elemente din instalatie0 e4 transformatorul de separatie va fi prevazut cel putin pe partea secundara, cu o izolatie suplimentara de protectie0 Protectia prin le#are la pa%=nt '214 Protectia prin legare la pamnt se realizeaza prin legarea partilor instalatiei electrice care trebuie prote!ata contra tensiunilor de atingere cu anumite parti metalice introduse n pamnt pentru acest scop. '224 Protectia prin legare la pamnt trebuie aplicata n retele fara conductor de nul 2cu neutrul izolat3 sau unde nu sunt ndeplinite conditiile pentru protectia prin legare la nul. (nstalatiile electrice n retelele cu neutrul izolat trebuie folosite n cazurile cnd conditiile de securitate speciale 2pericole de electrocutare, incendii, explozii3 impun aceasta.

)334 Rezistenta electrica a instalatiei de legare la pamnt se masoara imediat dupa executare si apoi de doua ori pe an, vara si iarna, cnd se controleaza si calitatea legaturi de la suprafata. )3 4 *onductibilitatea instalatiilor de legare la pamnt fixe trebuie sa fie asigurata n orice anotimp, tinnd seama de starea solului 2uscare, nget3. Protectia prin le#are la nul )3&4 Protectia prin legare la nul are ca scop evitarea mentinerii unor tensiuni de atingere periculoase la elementele din instalatiile electrice care nu fac parte din circuitele curentilor de lucru, dar care n mod accidental s ar putea gasi sub tensiune. )3'4 Protectia prin legare la nul trebuie sa asigure deconectarea sectorului defect prin topirea fuzibilelor sigurantelor sau prin declansarea releelor ntrerupatoarelor automate de protectie, deoarece se stabileste un curent de scurtcircuit. )3)4 Protectia prin legare la nul se va executa n mod obligatoriu cnd punctul neutru al sursei de alimentare este legat direct la o instalatie de legare la pamnt de exploatare si cnd printr o instalatie de legare la pamnt de protectie nu se poate asigura n caz de defect, realizarea unor tensiuni de atingere mai mici de ?% :, ca mi!loace !ustificate tehnico economice. )3*4 Nu este permis ca n retelele sau instalatiile alimentate de aceeasi sursa de energie electrica sa se foloseasca pentru o parte din instalatii protectia prin legarea la nul, iar pentru alte instalatii sau echipamelite electrice, protectia prin legarea la pamnt. )3,4 /e vor lua masuri care sa evite inversarea rolurilor conductoarelor izolate, legndu se un conductor de lucru 2faza3 n locul conductorilor de protectie. 'n acest scop, conductoarele de nul de protectie, bornele sau clemele de nul de protectie vor fi marcate cu culoarea rosie. )3/4 *onductorul de nul de protectie nu poate fi folosit drept conductor de nul de lucru, pe portiunea de la tabloul de distributie legat la instalatia de legare la pamnt si pna la carcasa echipamentelor electrice alimentate de la acest tablou. 6ceasta prevedere se aplica si la retelele de iluminat. )314 'n instalatiile n care se aplica protectia prin legarea la nul sunt interzise legaturile de protectie la alte instalatii de legat la pamnt dect cele care servesc si reteaua de nul de protectie. )324 Reteaua de nul de protectie va fi legata la instalatia de legare la pamnt n urmatoarele puncte. a4 (a capetele liniilor aeriene, la derivatiile din acestea si la tablourile de distributie0 "4 pe portiunea fara ramificatii ale liniilor electrice aeriene, cel putin din Em n Em0 c4 n apropiere de punctele n care liniile aeriene sau cablurile electrice patrund n locuri 2cladiri, instalatii3 unde se foloseste protectia prin legare la nul0 $4 n interiorul cladirii reteaua de nul de protectie se va racorda la instalatia de legare la pamnt si la toate tablourile electrice. ) 34 /ectiunea conductoarelor de nul, ntre sursa de alimentare si consumator trebuie astfel determinata, nct intensitatea curentului de defect sa depaseasca de cel putin trei ori intensitatea nominala a celei mai apropiate sigurante fuzible si de cel putin ",5 ori intensitatea curentului de declansare a ntrerupatorului automat de protectie a echipamentului electric. ) 4 *onductoarele de nul vor fi instalate tot att de ngri!it ca si conductoarele de faza, n ceea ce priveste prote!area lor mpotriva solicitarilor mecanice si izolarea.

) &4 /culele electrice portative, alimentate cu cabluri flexibile de cupru, se vor lega doar la nul prin conductorul de protectie din cablul de alimentare, deoarece ca masuri suplimentare se aplica izolarea de protectie, iar deservirea acestor utila!e se face folosind mi!loace individuale de protectie.

) '4 *orpurile de iluminat din ncaperile industriale foarte periculoase vor fi legate att la reteaua de nul de protectie ct si la instalatia de legare la pamnt care serveste reteaua conductoarelor de nul de protectie. ) )4 'n instalatiile unde se aplica protectia prin legare la nul nu este admis ca pe conductoarele de nul sa se monteze sigurante sau aparata! care pot ntrerupe numai conductorul de nul. ) *4 'n lucrarile industriale se admite utilizarea elementelor metalice ale constructiilor 2stlpi, ferme3 drept conductor nul de protectie, numai daca instalatia este legata la pamnt prin elemente care prezinta o scurgere la pamnt sigura si are n orice conditii o rezistenta de trecere la pamnt mai mica dect ". ) ,4 (ndiferent de durata de functionare a utila!ului, reteaua de nul de protectie va nsoti n permanenta reteaua de alimentare cu energie electrica, astfel nct nainte de legarea utila!ului la reteaua de alimentare cu energie electrica se va lega obligatoriu carcasa acestuia la reteaua de protectie. ) /4 +a executarea legaturilor de nul la utila!ele portative, nu este permis a se folosi prize, fise, cutii de !onctiune si ramificatie, care nu au contact de protectie. Pri0e $e pa%=nt ) 14 Prizele de pamnt constituie parte integranta din instalatia de legare la pamnt care serveste reteaua de nul de protectie. ) 24 Rezistenta prizei de pamnt naturale sau artificiale se va determina prin masurari directe si va corespunde, ca executie si valoare, cu standardele n vigoare. )&34 *a prize de pamnt se vor folosi n primul rnd prizele naturale si anume. a4 *onstructia metalica a cladirii respective, fie ca este constituita din stlpi metalici ncastrati n beton armat, fie ca este construita din stlpi de beton armat n contact cu solul0 "4 *onductele metalice de apa sau canalizare ngropate n pamnt0 c4 9evile metalice pentru tuba!e. )& 4 Reteaua de conducte pentru apa poate fi ntrebuintata drept priza de pamnt numai n cazul cnd tevile metalice sunt nnadite prin legaturi bune conducatoare de electricitate si cnd nu sunt acoperite cu straturi izolante 2bitum etc.3. +egatura la pamnt trebuie facuta nainte de contorul de apa. )aca ea se face dupa contor, trebuie prevazuta suntarea contorului. )&&4 Nu se vor folosi drept prize naturale conductele pentru fluide calde, combustibil sau explozive. )&'4 'n cazul n care rezistenta prizelor naturale indicate n prezentul subcapitol nu prezinta o valoare suficient de mica, se va executa suplimentar o priza de pamnt artificiala. )&)4 Nu se pot utiliza n comun prize de pamnt de protectie pentru instalatia de energie electrica de !.t. si pentru instalatia de paratraznet. )&*4 Priza de pamnt de protectie a instalatiilor electrice de firme sau reclame luminoase poate fi comuna cu priza de pamnt a imobilului respectiv. )&,4 Priza de pamnt de protectie a instalatiilor de receptie cu antene colective, comune pentru radio si televiziune, poate fi aceeasi cu priza de pamnt a imobilului respectiv. Protectia auto%ata 5%potri+a tensiunilor $e atin#ere )&/4 Protectia prin releu de tensiune accidentala se poate ntrebuinta n orice fel de retele, att cu neutrul izolat, ct si n cele cu neutrul legat la pamnt, avnd drept scop nlaturarea aparitiei unei tensiuni de atingere periculoase de o parte metalica care nu apartine circuitului de lucru. )&14 Protectia automata mpotriva tensiunilor de atingere conlsta n deconectarea n timp de %," sec. de la toti polii utila!ului defect, la care s a ivit o tensiune de atingere considerata periculoasa .

)&24 Cobina releului de tensiune se va conecta cu un voltmetru, astfel nct sa se poata controla n permanenta tensiunea dintre carcasa utila!ului si priza de pamnt auxiliara. )'34 Protectia automata mpotriva tensiunilor de atingere nu poate nlocui protectia prin legarea la nul sau protectia prin legarea la pamnt. 6ceasta protectie poate fi folosita ca o masura suplimentara de rezerva n cazurile cnd protectia prin legare la nul sau protectia prin legare la pamnt nu prezinta siguranta realizarii unei tensiuni de atingere suficient de mici n orice situatie. )' 4 Protectia automata mpotriva tensiunilor de atingere trebuie controlata cu a!utorul dispozitivului de control, nainte de a pune utila!ul n functiune si ulterior periodic. Protectia 5%potri+a tensiunilor $e atin#ere pe santierele $e constructii )'&4 /e vor lega la instalatiile de protectie toate partile metalice ale utila!elor electrice de actionare, comanda, protectie, regla!, etc. n felul urmator. a4 *arcasele metalice ale motoarelor electrice, ale macaralelor, betonierelor, malaxoarelor, pompelor, vibratoarelor, ciururilor, masinilor de gaurit si de profilat, circularelor, benzilor transportoare, masinilor de frecat mozaic, masinilor unelte, masinilor de curatat parchet, transformatoarelor sau agregatelor de sudura0 "4 *arcasele metalice ale ntrerupatoarelor manuale si automate de protectie si manevra, reostatelor0 c4 Partile metalice ale tablourilor de distributie, comanda, masura, control, etc.0 $4 *arcasele si miezurile transformatoarelor cobortoare de tensiune pentru alimentarea utila!elor portative0 e4 Partile metalice ale corpurilor de iluminat0 (4 /tlpii metalici ai liniilor de transport si de distributie a energiei electrice. #4 *onstructiile metalice ale instalatiilor de distributie electrica, de tip interior si exterior, precum si mpre!muirile metalice ale elementelor conducatoare de curent0 84 *orpurile mansoanelor de cabluri, prin nvelisurile metalice ale cablurilor electrice izolate cu hrtie, la ambele capete terminale ale acestora, asigurnd astfel continuitatea nvelisurilor metalice pe toata lungimea acestor cabluri. +a cablurile cu astfel de izolatie, nsa nfasurate cu benzi metalice, se va asigura continuitatea nvelisurilor metalice. )''4 +egarea la pamnt a macaralelor cu cale de rulare 2sine3 se face legnd la reteaua generala de protectie a santierului toate instalatiile electrice de pe macarale, inclusiv scheletul metalic. *onductorul de legatura va fi un cablu din cupru izolat cu nvelis de cauciuc, flexibil, cu sectiunea minima de 15 mmp. Masuri $e protectie contra electricitatii statice )')4 'n ncaperile de categoria 6, C si *, cu pericol de explozie si incendiu, trebuie luate masuri obligatorii contra electricitatii statice. )'*4 Procesele tehnologice la care se poate produce electricitatea statica sunt urmatoarele. a4 *oncasarea, sfarmarea si macinarea diferitelor produse0 "4 9recerea aerului prin canale de ventilatie si deplasarea corpurilor n !gheaburi, conducte si furtunuri 2(a transport pneumatic etc.30 c4 ;iltrarea aerului saturat de praf 2(a fabricile de zahar etc.30 $4 9recerea unui lichid sau a unui material fluid cu viteza mare prin !gheab, duza sau sita 2vopsit pneumatic, prelu crarea unor obiecte prin suflare cu nisip sablare etc.30 e4 Pulverizarea lichidelor, n special a celor dielectrice0

(4 6tingerea si stropirea lichidelor n interiorul conductelor, rezervoarelor, cisternelor, vaselor de ncarcare etc. 2n special n timpul transportului30 #4 9recerea unor obiecte sau semifabricate prin masini prelucratoare 2hrtia si fibrele trecute prin masini, musamaua si cauciucul n procesul de fabricatie etc.30 84 &rganele de masini de la instalatiile de transmisie care au viteze foarte mari. )',4 Pentru a nlatura pericolul de incendiu, datorita descarcarii sarcinilor de electricitate statica, acumulate de materiale solide, lichide sau gazoase, manevrate n diferite feluri n procesele tehnologice industriale, se vor lua urmatoarele masuri speciale. a4 /e vor lega la pamnt carcasele masinilor, aparatelor si utila!ului n care se maruntesc substantele producatoare de praf, cu pericol de incendiu sau explozie. "4 /e vor lega la pamnt conductele prin care se deplaseaza amestecuri de aer praf0 c4 ;iltrele de pnza din conductele de aer vor fi captusite cu o plasa metalica bine legata la pamnt, cu scopul neutralizarii sarcinilor electrostatice0 $4 /e va descarca la pamnt electricitatea statica produsa de curelele de transmisie, prin montarea de piepteni metalici de descarcare, sau prin vopsirea curelelor cu vopsele si lacuri speciale pentru marirea conductibilitatii lor electrice. )e asemenea, se pot utiliza curele executate din materiale, conducatoare speciale0 e4 /e vor lega la pamnt toate partiie metalice folosite n instalatiile pentru manipularea combustibililor lichizi, si anume. conducte, rezervoare, pompe, autocisterne, cisterne de cale ferata, sine de cale ferata la rampele de descarcare etc. )'/4 )eoarece electricitatea statica se formeaza pe suprafetele corpurilor care prezinta rezistivitate mare, se vor lua masuri, acolo unde este posibil, de micsorare a rezistivitatii prin umezire cu apa sau prin adaugarea altor corpuri care sunt admise de procesul tehnologic. )'14 Prizele de pamnt pentru electricitate statica se vor executa conform normativelor si standardelor n vigoare. 4(e pot fi comune cu prizele de pamnt ale sistemului de protectie contra atingerilor. )'24 Pentru orice alte lucrari sau probleme necuprinse n prezentul capitol se vor respecta normele de tehnica a securitatii la instalatiile electrice elaborate de ministerele de resort sau factorii interesati. Mi.loace $e protectie (olosite 5n instalatiile electrice $e .oasa tensiune ))34 /e numesc mi!loace de protectie sculele, echipamentele, instrumentele, aparatele si dispozitivele portative, al caror scop este prote!area personalului care munceste n instalatiile electrice, lnga sau n apropierea partilor aflate sub tensiune, mpotriva electrocutarii, a actiunii arcului electric, a efectelor termice ale trecerii curentului, precum si mpotriva altor accidente ce s ar putea produce n timpul lucrului n aceste instalatii. Mi!loacele de protectie se mpart n. a4 Mi!loace de protectie care au ca scop sa prote!eze personalul contra electrocutarii, prin izolarea lui fata de partile aflate sub tensiune, sau fata de pamnt 2pra!ini electroizolante, clesti, scule cu mnere izolante, manusi de cauciuc electroizolante, cizme de cauciuc eleotroizo (ante, galosi electroizolanti, platforme izolante, covorase de cauciuc electroizolante30 "4 (ndicatoare mobile de tensiune, lampi de proba, clesti de masurat0 c4 Barnituri mobile pentru scurtcircuitoare si legare la pamnt, ngradiri mobile si placi avertizoare0 $4 Mi!loace de protectie mpotriva arcului si mpotriva actiunilor chimice ale produselor arderii. ochelari de protectie, manusi din foaie de cort, masti de gaze. )) 4 /e numesc mi!loace principale de protectie acele mi!loace a caror izolatie suporta, n conditii sigure, tensiunea de regim a instalatiei si cu a!utorul carora este permis sa se atinga partile conducatoare de curent aflate sub tensiune.

'n instalatiile electrice de !oasa tensiune exista urmatoarele mi!loace principale de protectie izolante. a4 Pra!ini electroizolante0 "4 *lesti izolanti pentru sigurante0 c4 Manusi electroizolante0 ))&4 /e numesc mi!loace auxiliare, acele mi!loace care singure nu pot garanta securitatea mpotriva electrocutarii la tensiunea respectiva. Mi!loacele auxiliare de protectie servesc la protectia mpotriva tensiunii la atingere si mpotriva arsurilor provocate de arcul electric. ))'4 'n instalatiile de !oasa tensiune se utilizeaza urmatoarele mi!loace auxiliare electroizolante de protectie. a4 *izme electroizolante sau galosi0 "4 *ovorase de cauciuc electroizolante0 c4 Platforme izolante 2podete30 )))4 'n cadrul tuturor instalatiilor de curenti tari, precum si asupra echipelor si personalului care de servesc instalatiile, trebuie sa se afle n permanenta mi!loacele de protectie necesare. ))*4 Pentru pastrarea mi!loacelor de protectie trebuie sa se prevada un loc special cu dispozitive pentru asezarea lor precum. a4 *rlige sau suporturi pentru pra!ini electroizolante0 "4 )ulapuri pentru manusi, cizme, galosi, ochelari de protectie, masti de gaze0 Mi!loacele de protectie aflate asupra echipelor sau pentru folosirea individuala trebuie tinute n lazi sau genti speciale. 4ste interzis ca mi!loacele de protectie sa fie pastrate mpreuna cu sculele. )),4 Mi!loacele de protectie trebuie ncercate. a4 +a receptionarea lor, nainte de a fi date n exploatare0 "4 Periodic, la termenele prescrise pentru fiecare mi!loc n parte0 c4 *nd apare un defect sau semn de deteriorare a unei parti oarecare0 $4 )upa o reparatie si dupa nlocuirea uneia dintre parti0 e4 )aca exista ndoieli asupra bunei lor stari. ))/4 Manusile electroizolante de cauciuc trebuie astfel alese, nct sa permita mbracarea manusilor de bumbac, de lna etc. sub ele, pentru ca personalul sa si poata prote!a minile mpotriva frigului, la deservirea instalatiilor n aer liber. Manusile trebuie sa fie destul de largi pentru ca sa permita tragerea lor peste mnecile mbracamintei. ))14 4ste interzisa folosirea echipamentului electroizolant n alte scopuri dect acelea pentru care acesta a fost confectionat. ))24 )imensiunea minima a covoraselor electroizolante de cauciuc trebuie sa fie de G5xG5 cm, cu tensiunea de strapungere minima de 5 E:. *ovorasele care nu au fost ncercate sau au fost ncercate dar nu au corespuns, nu pot fi folosite ca material izolant de protectie.

)*34 Mnerele sculelor trebuie sa fie confectionate din material izolant, rezistent la umiditate, nefragil si neatacabil de transpiratie, de benzina, de petrol, de acid sulfuric si de acid clorhidric. +ungimea mnerelor izolante trebuie sa fie de cel putin "% cm. /culele trebuie sa fie rezistente, iar mnerele izolante bine fixate n locurile (or. )* 4 +a lucrarile sub tensiune, sculele cu mnere izolante trebuie folosite concomitent cu manusile si galosii izolanti. 4xceptie fac lucrarile la tablourile de comanda din circuitele secundare si de la alte instalatii similare, unde folosirea manusilor nu este obligatorie. )*&4 'n instalatiile electrice de !oasa tensiune se folosesc ca indicatoare de tensiune. a4 +ampa de control0 . "4 (ndicatorul cu neon, care functioneaza pe principiul curentului capacitiv 2tip creion30 c4 (ndicatorul cu neon, care functioneaza pe principiul scurgerii curentului activ. )*'4 4ste interzis a se utiliza pentru determinarea fazelor, lampi de control destinate pentru determinarea lipsei sau prezentei tensiunii. Pentru determinarea fazelor trebuie sa se foloseasca lampi de control, fabricate pentru tensiunea dubla a instalatiei. )*)4 (ndicatoarele cu neon trebuie verificate si ncercate cu tensiune marita, cel putin odata la A luni. 9ensiunea de ncercare este de 5%%% volti, durata de ncercare 1 min. Instalatii electrice $e .oasa tensiune )**4 (nstalatiilor de !oasa tensiune care se gasesc n aceeasi ncapere cu instalatiile de nalta tensiune, li se vor aplica normele de tehnica a securitatii pentru nalta tensiune. )*,4 *ontrolul si supravegherea instalatiilor interioare si exterioare de !oasa tensiune se fac de catre electricianul de serviciu care trebuie sa cunoasca att normele de tehnica a securitatii, ct si masurile de prim a!utor n caz de electrocutare. 'n timpul controlului se vor verifica n special legaturile la instalatia de protectie 2pamnt sau conductor de nul de protectie3. )*/4 4lectricianul care face controlul va fi dotat cu un indicator de !oasa tensiune pe care l va folosi nainte de a atinge cu mna libera partile metalice ale instalatiei sau echipamentului electric. )*14 *nd se descopera un conductor al unei linii de !oasa tensiune rupt, cazut la pamnt sau care atrna, electricianul trebuie sa si puna manusile electroizolante si, cu a!utorul clestelui patent, sa taie acest conductor care prezinta un pericol pentru cei ce lucreaza n mpre!urimi, dupa care trece 2singur sau cu echipa3 la nlaturarea defectului, dupa ce n prealabil a deconectat instalatia de la retea. )*24 Manevrele si nlocuirea sigurantelor la instalatiile electrice de !oasa tensiune se pot executa numai de persoane calificate n meseria de electrician, sau de personal special instruit, si cu respectarea normelor privind lucrul sub tensiune. 'n ncaperile umede sau cu pericol de explozie, aceste operatii 2manevre si nlocuirea sigurantelor3 se pot face numai dupa scoaterea de sub tensiune. ),34 Manevrarea separatoarelor si ntrerupatoareror se face cu minile mbracate n manusi electroizolante, stnd pe un covoras de cauciuc dielectric sau pe un podet izolant. +a manevrarea sigurantelor se vor purta n plus ochelari de protectie. ), 4 'n retelele aeriene si subterane se pot executa nlocuiri de sigurante sau becuri si n timpul noptii, cu conditia ca locul de munca sa fie iluminat, iar la operatie sa participe cel putin doua persoane, din care una sa execute si alta sa supravegheze. ),&4 Pentru lucrarile care se executa cu scoaterea partiala sau totala de sub tensiune a instalatiei, trebuie luate urmatoarele masuri de pregatire a (ocului de munca.

a4 /e executa scoaterile de sub tensiune necesare si se iau masuri care sa mpiedice punerea n functiune a partilor din instalatie prin care s ar putea da tensiune la locul de munca 2bloca!e mecanice etc.30 "4 /e monteaza ngradiri provizorii si se aseaza placi avertizoare 2"Nu nchideti, se lucreaza", "stai, tensiune, pericol de moarte"30 c4 /e leaga la instalatia de protectie 2prin legare la pamnt sau nu3 dispozitivele de scurtcircuitare si legare la pamnt, mobile si se verifica lipsa tensiunii pe partea instalatiei unde urmeaza sa se execute lucrarile . ),'4 +a lucrarile ce se executa fara ntreruperea tensiunii, se verifica starea ngradirilor permanente, sau se monteaza ngradiri provizorii si placi avertizoare si se controleaza ca mi!loacele de protectie si sculele ce vor fi folosite sa fie n buna stare. 'ngradirile provizorii trebuie sa fie montate n asa fel, nct sa nu mpiedice iesirea personalului din ncapere n caz de pericol. ),)4 'n cazul urcarii pe stlp, muncitorul este obligat sa verifice starea acestuia si mi!loacele de protectie 2centura de siguranta, crligele, frnghia de a!utor30 'n timpul urcarii pe stlp, muncitorul trebuie sa se lege cu centura de slguranta ncepnd de la o distanta de cel mult 1 m de sol, pentru a putea fi ferit de accidentare prin alunecarea crligelor. 'n pozitia normala de lucru, muncitorul trebuie sa se fixeze bine pe ambele crlige si sa se spri!ine n centura de siguranta. 8rcarea sau lucrul pe stlpi este admisa numai pe partile laterale, n raport cu directia de ntindere a conductorului, iar n cazul stlpilor de colt pe partea unghiului exterior al liniei. ),*4 4ste interzisa aruncarea sculelor si materialelor de pe stlp !os sau invers. 9ransmiterea lor se va face cu frnghia ghidata de !os de un alt muncitor care trebuie sa stea la cel putin 1 m distanta de baza stlpului. ),,4 +a coborrea de pe stlp, centura de siguranta nu va fi dezlegata nainte de a a!unge muncitorului la o naltime mai mica de 1 m de la sol. ),/4 /e interzice manevrarea scarii 2schimbarea nclinarii pozitiei, ori coborrea ei3 att timp ct se afta o persoana urcata pe aceasta. Mutarea scarii se face numai n pozitia strnsa. ),14 ;olosirea scarii simple se va face de cel putin doua persoane, una care executa lucrari si una care supravegheaza si tine scara. /cara trebuie sa aiba o lungime care sa permita lucrul de pe treapta care se gaseste la o distanta minima de %,$ m fata de capatul superior al scarii. 4xecutarea lucrarilor de pe ultimele doua trepte superioare ale scarilor rezemate sau duble este interzisa. ),24 /carile duble trebuie sa fie prevazute cu un lant de siguranta care sa mpiedice deschiderea accidentala. )/34 'n cazul cnd sunt necesare nlocuirea si repararea conductorilor unei linii de !oasa tensiune, n locul unde aceasta linie intersecteaza conductorii unei alte linii electrice, se vor lua toate masurile pentru evitarea atingerii acestor conductori sub tensiune. )/ 4 )emontarea si montarea unor conductori sub o linie de transport de nalta tensiune trebuie,sa se execute cu linia de nalta tensiune de conectata. )/&4 Mutarea, ndepartarea si deplasarea cablurilor si a mansoanelor trebuie sa se execute numai dupa ntreruperea tensiunii si descarcarea cablului de sarcina lui capacitiva. )/'4 /e considera utila! electronic portativ acel utila! construit special pentru a fi purtat usor de una sau doua persoane si cu care muncitorul n timpul lucrului are un contact bun si ndelungat. )/)4 8tila!ele portative trebuie sa fie alimentate la tensiunea redusa de "1 : si 1? : astfel. tensiunea de 1? : se va folosi la locurile periculoase0 tensiunea de "1 : n locuri foarte periculoase. )/*4 9ensiunile de lucru maxime admise pentru uneltele electrice portative, folosite n locuri de munca periculoase si foarte periculoase n ceea ce priveste electrocutarea, sunt.

a4 =$% : daca se aplica separarea de protectie sau izolarea suplimentara de protectie drept mi!loc principal de protectie, sau daca sunt ndeplinite simultan urmatoarele conditii. reteaua de alimentare este izolata fata de pamnt0 uneltele sunt prevazute cu protectie prin legare la pamnt, care asigura tensiunile de atingere si de pas0 reteaua de alimentare este prevazuta cu un ntrerupator de protectie care se declanseaza la un curent de minimum =% m6 n maximum %,1 sec. 9ensiunea de =$% nu este permisa pentru alimentarea uneltelor electrice portative folosite n subteran 2mine, tuneluri, galerii3 si n alte locuri foarte periculoase0 n aceste locuri, tensiunea de lucru pentru uneltele electrice portative este liminata la "1G :. "4 "1G :, daca sunt ndeplinite simultan urmatoarele conditii. reteaua de alimentare este izolata fata de pamnt0 uneltele sunt prevazute cu protectie prin legare la pamnt, care asigura tensiunile de atingere si de pas0 uneltele sunt prevazute cu izolatie ntarita sau sunt folosite mi!loace electroizolante individuale de protectie, ori este asigurat controlul permanent al rezistentei de izolatie a retelei de alimentare0 c4 ?1 :, daca sunt prevazute cu izolatie ntarita0 $4 1? :, daca uneltele sunt prevazute cu izolatie normala de lucru. )/,4 9ensiunile de lucru maxime admise pentru corpurile de iluminat instalate n locuri periculoase sau foarte periculoase sunt. a4 11% :, pentru corpurile de iluminat fixe, daca sunt amplasate n afara zonelor de manipulare0 "4 11% :, pentru corpurile de iluminat fixe cu lampi incandescente amplasate n zone de manipulare, daca sunt prevazute cu protectie mpotriva electrocutarii prin atingere indirecta, precum si cu una din urmatoarele asigurari. " 4 o blocare care sa permita deschiderea corpului de iluminat numai cu a!utorul unei scule speciale 2de ex. o cheie cu profil triunghiular30 "&4 o blocare care sa permita deschiderea corpului de iluminat numai dupa scoaterea lui de sub tensiune0 "'4 un dispozitiv de expulzare a lampii 2becului3 la scoaterea globului de protectie sau la spargerea acestuia0 ;ac exceptii corpurile de iluminat fixe pentru iluminatul de siguranta care, fiind puse sub tensiune numai n cazul ntreruperii accidentale a iluminatului normal, nu necesita nici una din asigurarile indicate mai sus. c4 11% :, pentru corpurile de iluminat fixe cu lampi fluorescente, cu conditia de a fi prevazute cu protectie mpotriva electrocutarii prin atingere indirecta0 $4 "1G :, pentru corpurile de iluminat fixe si mobile cu lampi incandescente, care se afla n zona de manipulare, daca sunt prevazute cu. $ 4 protectie prin legare la pamnt, care sa (imiteze tensiunile de atingere si de pas0 $&4 alimentarea de la o retea izolata de pamnt0 e4 1? :, pentru corpurile de iluminat portative si pentru corpurile de iluminat mobile si fixe cu lampi incandes cente, care se afla n zona de manipulare, cu conditia verificarii periodice a izolatiei fata de pamnt si a retelei electrice de alimentare. )//4 8tila!ele portative trebuie sa ndeplineasca urmatoarele conditii. a4 Partile conducatoare sa fie inaccesibile unei atingeri ntmplatoare0

"4 izolatia bobina!ului sa reziste att socurilor mecanice, ct si mediului n care functioneaza 2umiditate, caldura, agenti corozivi, etc30 c4 mnerele si reazemele pentru piept sa se faca din material izolant, sau din metal acoperit cu un material izolant. )e asemenea, vor exista inele de aparare sau aparatori care sa mpiedice atingerea partilor metalice ale sculei0 $4 conductorii de alimentare sa fie foarte flexibili, iar fixarea lor sa se faca astfel, nct sa nu se roada la intrarea lor n carcasa sculei si sa se mpiedice pe ct este posibil smulgerea lor de la bornele de legatura0 )/14 )aca scula electrica portativa nu poate fi alimentata la o tensiune redusa, constructia ei fiind pentru o alimentare la reteaua de ""% : sau 11% :, este necesar sa se ia masuri suplimentare, ce trebuie ndeplinite n totalitate pentru a se putea evita accidentele. 6ceste masuri suplimentare 2n afara de cele aratate mai sus3 sunt urmatoarele. a4 legarea carcasei metalice la o buna instalatie de legare la pamnt, care sa prezinte o rezistenta de ? N sau legarea la conductorul de nul. +egarea trebuie sa fie sigura0 "4 se recomanda ca legarea la retea sa se faca prin intermediul unei fise speciale care sa aiba un picior n plus pentru legarea la instalatia de protectie. 'n acest caz si priza va avea un lacas suplimentar legat la instalatia de protectie. )/24 /e interzic. a4 apucarea uneltei electrice de partea sa activa 2piatra de polizor, burghiu, freza etc3 sau de conductorul pentru alimentarea ei cu energie electrica0 "4 punerea sau scoaterea sculei din mandrina nainte de oprirea completa a acesteia. c4 lucrul cu unelte electrice de pe o scara rezemata sau de pe o scara dubla neasigurata. /e permite lucrul de pe schele sau esafoda!e. )134 +egarea conductorilor la transformatoarele cobortoare 2pe partea de "1 : sau de 1? :3 se va face printr o fisa speciala, pentru evitarea posibilitatii alimentarii lampii la o tensiune mai mare de "1 : sau 1? :. )1 4 9ransformatoarele pentru alimentarea (ampilor si uneltelor electrice la tensiune nepericuloasa vor avea nfasurarile primare si secundare pentru coloane diferite, iar miezul si carcasa se vor lega la pamnt0 la fel si bobina!ul de tensiune nepericuloasa. )1&4 +a lucrarile ce se executa n interiorul rezervoarelor metalice, cazanelor etc, transformatoarele mobile trebuie lasate n afara, iar tensiunea maxima utilizata sa fie de "1 :. Utila.e- %ecanis%e $e ri$icat- %acarale )1'4 Masinile, utila!ele si instalatiile vor fi nsotite obligatoriu de instructiuni privind monta!ul, instalarea si deservirea n conditii de securitate. 'n cazul cnd acestea (ipsesc initial, se vor ntocmi de catre mecanicul sef si vor fi puse la dispozitia celor interesati, odata cu darea n exploatare a utila!ului. )1)4 'n cazul macaralelor actionate electric, ntrerupatorul general pentru instalatia electrica a macaralei trebuie sa fie usor accesibil si sa fie prevazut cu un dispozitiv care sa permita nchiderea cu cheie atunci cnd este deconectat. )1*4 'ntrerupatorul montat n cabina maracagiului trebuie sa deconecteze instalatia de actionare a macaralei fara a ntrerupe iluminatul, care va avea un ntrerupator independent. )1,4 (nterventiile pentru reparare, ungere, curatire a utila!elor sunt permise numai cnd utila!ul este scos din functiune, iar comenzile blocate si prevazute cu placute avertizoare de interzicere a punerii n functiune, n timpul cnd se lucreaza. )1/4 8tila!ele de ridicat si transportat pe verticala, actionate electric, nu vor fi puse n functiune nici pentru ncarcari si probe daca nu sunt legate la pamnt sau la conductorul de nul, verificat si gasit n buna stare.

)114 Macaralele si utila!ele de ridicat vor fi prevazute cu instalatii si aparate necesare de iluminat, montate chiar pe corpul si pe bratul lor, astfel ca sa lumineze raza de actiune si sarcina. )124 'n afara de instalatia de iluminat a macaralei, pe timpul noptii, va fi iluminat si locul de munca, pentru ca operatiile de ridicare, descarcare, ncarcare si transportare sa se execute n deplina siguranta. )234 +a conducerea macaralei si mecanismelor de ridicat prevazute cu actionare electrica de orice tip, vor fi admise numai persoane care au reusit la examenul dat n fata comisiei si au obtinut certificatul de calificare. )2 4 'n cabina de actionare a macaralei se va asterne un covor de cauciuc electroizolant, astfel ca sa acopere toate partile metalice pe care se calca. )2&4 'n cazul cnd exista pericolul ca bratul, crligul sau cablul macaralei sa se atinga de conductorii unei retele electrice, se vor lua masuri pentru ndepartarea acestui nea!uns. *nd nu este posibil, nu se va lucra cu macaraua dect dupa scoaterea din functiune a liniei electrice respective. )2'4 (nstalatiile electrice ale utila!ului de ridicat sau ale macaralelor nu se vor verifica sau repara dect dupa ce au fost scoase din functiune prin intermediul ntrerupatorului general care se va ncuia. )2)4 Motoarele electrice, automatele, ntrerupatoarele, precum si bornele lor de legatura vor avea carcase protectoare, astfel nct o atingere ntmplatoare a partilor aflate sub tensiune sa fie posibila. )2*. (nterventiile lucratorilor pentru diferite reparatii n timpul noptii, se vor face numai dupa iluminarea locului de munca cu a!utorul (ampilor portative. )2,4 *alea de rulare a macaralei va fi legata la pamnt pe ambele sine la o priza de pamnt corespunzatoare. )2/4 *ablul electric al macaralei turn va fi prote!at printr un !gheab de lemn ecarisat avnd (atimea de =% cm si naltimea de ?% cm , care se va monta lateral sau n interiorul caii de rulare. )e asemenea, pentru protectie, cablul electric se poate suspenda n inele, pe un cablu de otel. )214 4chipamentul electric pentru forta si lumina va trebui sa corespunda normelor si prescriptiilor n vigoare. )224 'n cabina macaragiului trebuie sa existe o priza cu tensiunea de "1 : pentru conectarea lampii portative. Utila.e si $ispo0iti+e $e constructii actionate electric *334 &rice tip de utila! electric nu va putea fi pus n functiune, nici macar pentru ncercare, nainte de a avea instalatia de legatura la pamnt si la conductorul de nul verificata si gasita n perfecta stare de functionare. *onductorii electrici vor trebui zilnic verificati pentru a nu prezenta deteriorari ale izolatiei. *3 4 'nainte de parasirea masinii se va ntrerupe n mod obligatoriu alimentarea cu energie electrica. *3&4 +a masina electrica de filetat tevi nu se va umbla la fisa prizei de curent n timp ce inversorul se afla n alta pozitie dect cea neutra. *3'4 'n timpul functionarii nu se vor atinge prizele neizolate ale instalaliei electrice. *ontroalele si ncercarile motorului se vor face numai cnd curentul este ntrerupt, adica dupa ce s a decuplat fisa din priza de curent. *3)4 Nu se vor face reparatii la sigurante dect cu sigurantele calibrate, originale. *3*4 +a pompa submersibila, nainte de pornirea motorului electric prin conectarea la retea, se va verifica starea cablului de legatura si daca este etans la intrarea n pompa, pentru a evita intrarea apei. *3,4 )epanarea pompelor electrice se va face numai de catre un electrician. &rice interventie asupra pompei se va face numai dupa deconectarea cablului de legatura de la retea. *3/4 'ncaperile statiilor de pompare trebuie sa fie astfel iluminate, nct sa fie posibila buna si sigura deservire a agregatelor. Nu sunt admise spatii ntunecoase.

*314 (nstalatia electrica 2motoare, tablouri, conducte3 va fi executata tinndu se cont de normele referitoare la executarea instalatiilor electrice de pna la "%%% :. *324 +ampile electrice portative ce se vor folosi n statiile de pompare vor fi alimentate la tensiunea de "1 :. * 34 'ncaperea n care este instalat grupul electrogen va fi prevazuta cu mi!loace de protectie izolanta. Lucrari $e consoli$ari- reparatii si $e%olari * 4 'naintea nceperii lucrarilor de demolare sau consolidare se vor lua urmatoarele masuri.

a4 cercetarea planurilor sau schelelor cladirii, (dentificarea cablurilor de alimentare cu energie electrica, telecomu nicatii etc0 "4 ntreruperea legaturilor de alimentare cu energie electrica, fara a le deteriora, sau a influenta alimentatea altor cladiri0 c4 iluminarea artificiala se va asigura de la o retea electrica provizorie speciala, bine izolata si fara posibilitate de deteriorare n timpul lucrarilor. * &4 Muncitorii care executa sapaturi pe traseul cablurilor electrice vor fi dotati dota cu cizme de cauciuc electroizolant. * '4 Bropile de fundatii si santurile ce se executa pe caile de circulatie vor fi iluminate si vor avea felinare de marca! pentru evitarea accidentelor. * )4 +a executarea lucrarilor cu preparate pe baza de apa, conductorii electrici aflati n ncapere se vor scoate de sub tensiune. * *4 'naintea nceperii lucrarilor de reparatii la instalatiile electrice se vor lua urmatoarele masuri. scoaterea de sub tensiune a partilor de instalatii la care se lucreaza0 montarea ngradirilor provizorii si afisarea placilor avertizoare. "Nu cuplati, se lucreaza"0 legarea instalatiei la pamnt. * ,4 Nu este permisa folosirea conductorilor izolati montati pe role sau izolatori, n poduri sau ncaperi netencuite. * /4 )ozele de derivatie si conectare vor fi ferite de lovituri sau umezire cu apa. * 14 +ampile portative vor avea cos de protectie metalic si vor fi alimentate de la tensiunea de "1 1? :. * 24 Montarea sau, reparatiile la tablourile electrice de distributie se va face dupa scoaterea de sub tensiune. *&34 Pe timpul executarii reparatiilor la instalatiile tehnico sanitare se vor deconecta conductorii electrici aflati la nivelul sau deasupra conductelor respective. E6ecutarea instalatiilor eIectrice pentru santiere *& 4 (nstalatiile electrice se vor executa numai de catre electricieni calificati si autorizati care si au nsusit instructa!ul de protectie a muncii si carora li s a prelucrat, documentatia de executie. , *&&4 (nstalatiile electrice izolate aparent cu conductori izolati si montati pe izolatori se vor executa la o naltime de cel putin 1,5 m deasupra solului si n locuri ferite de deteriorari mecanice. 'naltimea minima de la sol pentru conductorii izolati sau neizolati trebuie sa fie de ? m. +a trecerea peste caile carosabile distanta minima trebuie sa fie de A m.

*&'4 ;olosirea conductorilor neizolati este interzisa n ncaperile unde necesitatile de lucru pot produce atingerea sau agatarea acestora *&)4 'n toate cazurile, ntrerupatoarele vor avea carcase protectoare confectionate din materiale rezistente la foc si izolante. 'ntrerupatoarele cu carcase metalice se vor lega la pamnt sau la reteaua de protectie 2de nul3. *&*4 Nu se admite Omontarea ntrerupatoarelor pe conductori mobili 2pe snururi, cordoane etc3. *&,4 +ocurile de conectare si derivare 2dozele3 vor trebui ferite de eforturi mecanice 2lovituri3. *&/4 +a tablourile de distributie, la cutiile de distributie si la instalatiile principale, lucrarile se vor executa numai pe baza unei dispozitii date de seful exploatarii electrice a santierului sau al ntreprinderii. *&14 9ablourile electrice de distributie care se monteaza n interiorul baracilor pe pereti de scndura, cu pericol de incendiu la desfacerea unui conductor din peretele tabloului, se vor monta pe o placa de azbest de marimea tabloului, fitxata pe peretele, de scndura. 6ceste tablouri vor fi nchise n cutii de lemn, prevazute cu usi si cheie . *&24 9ablourile electrice de distributie amplasate n exterior 2pe stlpi, baraci, imobile etc3 se vor monta tinnd seama de normele de mai sus, iar protectia lor se va face prin cutii metalice cu usa si cheie. *onstructia cutiilor de protectie va fi astfel executata, nct sa permita introducerea conductorilor de !os n sus, pentru ca ploaia sa nu patrunda n interior. 9oate cutiile metalice de protectie a tablourilor electrice vor fi legate la pamnt. *'34 /e interzice legarea directa la tabloul de distributie a diferitelor masini sau lampi portative, electromotoare si alte aparate si dispozitive de consum de energie electrica. *' 4 'n interiorul tabloului de distributie se va executa un ntrerupator cu prghie care va avea mner electroizolant. *'&4 ;olosirea conductorilor electrici cu izolatia deteriorata sau nnadirea lor fara a se completa izolatia cu banda izolant este interzisa. )e asemenea, se interzice folosirea capetelor de conductori n loc de fise la introducerea n prize. *''4 4ste interzis a se pune n exploata instalatii provizorii, indiferent de motivul care ar determina acest provizorat, deoarece ar putea constitui un pericol, pentru muncitori *')4 +a executarea instalatiilor electrice interioare, strapungerile din plansee de beton monolit 2tavane3 se vor executa numai de !os n sus, iar lucratorii vor purta ochelari de protectie contra prafului si sfarmaturilor de beton. *'*4 /e interzice montarea ntrerupatoarelor si prizelor n camerele de spalare. 'ntrerupatoarele se vor monta n anticamera. *',. (nstalatiile electrice de forta vor avea n locurile cu umiditate mare 2peste G5>3 pe pardoseala, n fata motoarelor electrice si a dispozitivelor lor de pornire, platforme de lemn, asezate pe izolatori. ,top-

CAPITOLUL 2 Lucrari $e terasa%ente


REGULI GENERALE *'/4 'nainte de nceperea lucrarilor de terasamente trebuie sa se faca cercetari geologice si hidrogeologice0 pentru a avea indicatii asupra naturii si pozitiei straturilor, precum si asupra existentei apelor subterane, n vederea mpiedicarii unor eventuale pericole de alunecari ale straturilor. *'14 'nainte de nceperea lucrarilor de terasamente este necesar sa se stabileasca precis existenta instalatiilor, subterane, natura lor si felul cum sunt amplasate sub pamnt.

'n cazul cnd exista asemenea instalatii subterane, lucrarile de pamnt trebuie sa se execute lundu se toate masurile de precautie, sub o supraveghere tehnica permanenta, si facndu se un instructa! special muncitorilor care executa aceste lucrari. *'24 4ste permisa nceperea executarii lucrarilor de terasamente, numai pe baza unui acord scris ncheiat cu unitatea care are instalatii subterane, pe teritoriul unde urmeaza sa se execute asemenea lucrari. *)34 'n cazul cnd n timpul lucrului se descopera constructii si instalatii subterane, care nu s au cunoscut dinainte, lucrarile trebuie imediat ntrerupte si personalul evacuat, pna la identificarea instalatiilor descoperite si stabilirea eventualelor pericole ce s ar putea ivi n caz de continuare a lucrarilor. Numai dupa luarea masurilor de protectie, lucrarile pot continua. *) 4 'n apropierea conductelor de apa cu mare presiune si a conductelor de gaz trebuie sa se lucreze cu multa gri!a, sub supravegherea sefului de santier sau a maistrului. *)&4 'n cazul cnd se executa sapaturi n apropierea cablurilor electrice subterane aflate sub tensiune, lucrarile se vor executa numai dupa ce curentul a fost oprit. 'n cazuri deosebite, cnd ntreruperea curentului nu se poate face, lucrarile se vor executa numai lund masuri speciale care sa asigure securitatea lucratorilor. 'n acest caz, se interzice folosirea rangilor, trnacoapelor, lopetilor si a penelor metalice. /aparea pamntului n apropierea cablurilor electrice sub tensiune este permisa numai cu a!utorul cazmalelor de lemn, fara a se executa lovituri bruste, si numai sub supravegherea organului tehnic de santier. *)'4 'n cazul cnd este posibila o eventuala emanatie de gaze toxice sau inflamabile, muncitorii trebuie preveniti asupra pericolului si instruiti n privinta masurilor de protectie, iar santierele respective trebuie sa fie nzestrate cu un numar suficient de aparate detectoare de gaze si cu masti izolante. *))4 *nd se constata n timpul lucrului existenta gazelor periculoase n gropile de sapatura, puturi, santuri etc., lucrarile trebuie oprite imediat, iar lucratorii tebuie evacuati pna la nlaturarea cauzelor ce au provocat apartia acestor gaze. *)*4 'n cazul cnd se ntmpina dificultati la evacuarea completa a gazelor vatamatoare, deoarece acestea sunt n general mai grele dect aerul si ramn la fundul sapaturii, muncitorii care lucreaza n aceste locuri trebuie nzestrati cu masti izolante. *),4 'n cazul n care se constata sau se banuieste ca pe anumite terenuri ar putea exista munitii neexplodate, toate lucrarile de excavatii mecanice sau manuale se vor executa respectnd cu strictete urmatoarele masuri de tehnica a securitatii muncii. a4 se va sista imediat orice lucrare si se va ndeparta din zona tot personalul0 "4 se vor informa imediat organele M6PN, ct si cele locale care conduc, organizeaza si executa lucrarile, asupra existentei, n zonele de lucru, a unor muniti ramase neexplodate0 c4 se va executa lucrari numai n portiunile de teren care au fost cercetate, detectate si asanate de eventualele munitii ramase neexplodate, si numai n baza unui proces verbal ntocmit cu echipa pirotehnica, n care sa se mentioneze n mod expres ca se pot executa lucrari de sapaturi0 $4 se va informa imediat seful echipei pirotehnice despre descoperirea munitiilor sau materialelor explozive0 e4 tot personalul care executa lucrari de sapaturi n astfel de zone va lua parte, n mod obligatoriu, la instructa!ele de protectie a muncii realizate de echipa pirotehnica, si va semna de luare la cunostinta. *)/4 4chipa pirotehnica de asanare si deminare va preda conducerii santierului, pe baza de proces verbal, sub semnatura, fiecare parcela de teren asanat, dupa care lucrarile de sapaturi se vor continua, respectndu se urmatoarele masuri. a4 saparea si ndepartarea pamntului se va executa, n mod obligatoriu pe straturi succesive cu grosimea de maximum "5 1% cm0 "4 dupa ndepartarea fiecarui strat de pamnt, echipa de asanare va executa, n mod obligatoriu, cercetarea stratului urmator, operatiunile repetndu se ca mai sus.

*)14 'nainte de nceperea lucrarilor de sapaturi, trebuie luate masuri pentru ndepartarea de pe amplasamentul lucrarilor respective a apelor de suprafata din vecinatati, deoarece acestea pot provoca inundarea gropilor si prabusirea malurilor. *)24 /aparea gropilor de fundatie si a santurilor cu adncime mica, nedepasind dimensiunile aratate mai !os, n terenuri cu umiditate naturala si n cazul n care nu exista ape freatice, poate fi executata cu pereti verticali, fara consolidari, n urmatoarele tipuri de teren. a4 teren usor 2nisip, umpluturi etc.3, la o adncime maxima de %,G5 m0 "4 teren mi!lociu 2se sapa cu cazmaua si, partial, cu trnacopul, la ",15 m0 c4 teren tare 2se sapa cu sapa, cu trnacopul si cazmaua3, la 1,%% m0 $4 teren foarte tare 2se lucreaza cu ranga, trnacopul, spatiul, barosul etc., nsa fara explozivi3, la o adncime maxima de 1,%% m. **34 'n cazul existentei unor terenuri cu conditii diferite dect cele aratate la articolul anterior din prezentele norme, sapaturile pentru fundatii si santuri se executa cu peretii n taluzuri, fara spri!inire, sau cu peretii verticali spri!initi pe toata naltimea, conform indicatiilor din proiectul de organizare a lucrarilor santierului. ** 4 4ste interzisa instalarea si circulatia vehiculelor sau utila!elor de constructii, pozarea liniilor ferate, amplasarea troliurilor, precum si plantarea stlpilor pentru linii aeriene 2transportul energiei electrice si telecomunicatii3, pentru instalarea iluminatului etc., n apropiere de locurile unde se executa sapaturi pentru fundatii, santuri, gropi etc., n raza prismei de alunecare a terenului. 6mplasarea si circulatia vehiculelor si a utila!elor de constructii n raza prismei de alunecare 2prabusire3 a terenului, n cazul pe retilor spri!initi, este permisa cu conditia verificarii prealabile a rezistentei spri!inirii prin calcul, n care se va tine seama att de marime, ct si de solicitarile dinamice rezultate din sarcinile respective. :iteza de circulatie trebuie sa fie de maximum "% Em<h. **&4 +a executarea lucrarilor de terasamente pe locurile de utilitate publica 2strazi, piete3 sau n zonele de lucru ale santierelor cu circulatie mare, trebuie sa se ia masuri pentru ngradirea acestor locuri cu parapete cu naltimea de cel putin " m, avnd, tabele cu inscriptii de prevenire a accidentelor. 'n timpul noptii, aceste ngradiri trebuie iluminate, pentru a se evita accidentele. **'4 +ucrarile de canalizare subterana care se executa n zone ca rosabile se vor desfasura respectndu se urmatoarele reguli. a4 'nainte de nceperea sapaturilor se vor anunta organele de paza contra incendiilor si politia0 "4 sapaturile pentru traversarea strazilor se vor executa n doua etape, adica de fiecare data cte o !umatate de strada. **)4 'n centre locuite se interzice lasarea santurilor fara ngradiri n timpul noptii. ***4 )istanta ntre marginea sapaturilor si axa caii ferate normale sau de tramvai trebuie sa fie de cel putin 1,5% m, iar n cazul caii nguste, de cel putin 1 m pentru sapaturi adnci pna la %,#% m. )aca adncimea sapaturii este mai mare, distantele pna la axul cailor ferate creste cu cte "5 cm pentru fiecare "% cm adncime de sapatura. **,4 6pa subterana care apare n timpul sapaturilor trebuie evacuata de ndata, pentru a nu nmuia pamntul si produce prabusirea malurilor. 'n momentul cnd se a!unge la pnza de apa, sapaturile de fundatii se opresc si se face spri!inirea malurilor, fiind interzisa continuarea sapaturiior sub apa, fara a se spri!ini n prealabil malurile. **/4 Pamntul provenit din sapatura trebuie asezat la o distanta de cel putin %,5 m de la marginea peretilor sapaturii. +a sapaturile cu peretii n taluz cu un unghi mai mare dect unghiul natural al taluzului, distanta maxima dintre locul de asezare a pamntului aruncat si marginea sapaturii trebuie stabilita n prealabil prin cal cul, nsa trebuie, sa fie de cel putin %,5 m. **14 4ste interzisa asezarea stivelor de materiale de a lungul marginii de sus a gropii sau a santului la o distanta mai mica de %,G5 m de la margine0

**24 /aparea pe cale manuala a pamntului n galerie 2metoda tumbelor3 este interzisa. )aca eventual se formeaza iesinduri n consola sau daca n timpul saparii taluzurilor se descopera pietre mari sau bolovani izolati, muncitorii trebuie evacuati din aceste locuri periculoase, urmnd ca apoi iesindurile n consola, bolovanii si pietrele sa fie coborte cu gri!a la piciorul taluzului, de unde vor fi evacuate. *,34 9rebuie sa se supravegheze zilnic starea terenului, n cazul cnd sunt posibile surpari sau alunecari ale maselor de pamnt. Nu se va ncepe lucrul fara o verificare prealabila a terenului. *nd se constata crapaturi longitudinale, paralele cu marginea sapaturii, se evacueaza muncitorii si utila!ul, se consolideaza terenul si apoi se rencepe lucrul. *, 4 /e vor lua masuri contra surparii peretilor sapaturii. 'n cazul cnd n apropiere se gasesc utila!e si mecanisme care produc vibratii n timpul lucrului. *,&4 'n cazul cnd pe terenul unde se executa lucrari de terasamente se gasesc arbori, nainte de nceperea lucrarilor se va face defrisarea terenului. 9rebuie luate masuri de securitate a muncii la doborrea arborilor sau la scoaterea radacinilor din pamnt. +a scoaterea din pamnt a arborilor pe cale mecanica, trebuie luate masuri de siguranta pentru evitarea ruperii eventuale a ca blului sau a alunecarii lui de pe buturuga. 'nainte de nceperea operatiei de scoatere a arborilor, lucratorii trebuie anuntati printr un semnal acustic, spre a se ndeparta de zona periculoasa. *,'4 )aca n cazul executarii lucrarii de terasament trebuie sa se ntrebuinteze explozivi pentru nlaturarea obstacolelor ntlnite, ca blocuri de piatra sau fundatii vechi de beton etc", sau daca exista straturi care nu pot fi sapate cu alte mi!loace, este necesar ca executarea acestor lucrari sa se faca n conformitate cu dispozitiile legale de utilizare a explozivilor, prevazute n regulamentele miniere n cazul exploatarii la zi a carierelor. *,)4 Pentru coborrea lucratorilor n sapaturile pentru fundatii, santuri late, gropi, etc. trebuie amena!ate rampe de acces 2scari3 cu o latime de cel putin %.G5 m, cu balustrada, iar pentru coborrea lucratorilor n santuri nguste, scari rezemate. /e interzice coborrea pe spraituri sau pe consolidarile peretilor sapaturii. *,*4 'n cazul n care pamntul se arunca din sapaturi n santuri, pe podine situate la diferite niveluri, acestea trebuie sa fie fixate si sa reziste ncarcaturii pe care trebuie sa o suporte. Podinele trebuie sa aiba o latime de cel putin %,G5m si sa fie situate la o naltime de maximum ",5 ntre ele. *,,4 4xecutarea sapaturilor n gropi, santuri largi etc., trebuie sa se faca cu formarea de maluri la unghiul taluzurilor naturale sau cu spri!inirea respectiva a peretilor. Sapaturi 5n teren cu peretii 5n talu0 *,/4 Pentru executarea sapaturilor nespri!inite trebuie sa se cunoasca unghiul taluzului natural sapat. *,14 'nclinarea peretilor sapaturilor de fundatie si a santurilor necon solidate cu adncimi mai mari dect cele indicate n prezentele norme, executate n terenuri cu umiditate naturala, si n cazul n care nu exista ape subterane, este indicata n tabelul nr.". 9abel nr." NCLINAREA MA@IMA ADMISA A TALU?URILOR- SAPATURILOR SI SANTURILOR N TERENURI CU UMIDITATE NATURALA +a o adncime a sapaturii ;elul terenului pna la = m 8nghiul dintre directia taluzului si orizontala, n grade Raportul dintre naltimea taluzului si proiectia orizontala a taluzului mai mare de = m 8nghiul dintre directia taluzului si orizontala, n grade Raportul dintre naltimea taluzului si proiectia orizontala a taluzului

9eren de umplutura, nisip, pietris Nisip argilos 6rgila nisipoasa 6rgile +oess uscat

=#

".", 15

=?

".", 5%

5A 5A

".%, AG ".%, AG

?5 5=

".", %% ".%, G5

A= A=

".%, 5% ".%, 5%

5A 5=

".%, AG ".%, G5

*,24 'nclinarea taluzului sapaurilor pentru fundatii si santuri fara spri!iniri n terenurile argilo nisipoase si argiloase, supraumidificate cu apa provenita din ploi, topirea zapezii etc., trebuie redusi n comparatie cu valorile indicate n tabelul de la articolul anterior. 'nclinarea taluzului n cazurile indicate mai sus trebuie stabilita de la caz (a caz, n limitele valorilor din tabel si corespunzator unghiului taluzului de ?5 grade. *onducatorul tehnic al lucrarilor este obligat sa ntocmeasca un act cu privire la reducerea nclinarii pantei, ca urmare a supraumidificarii terenului. */34 /e interzice saparea terenurilor supraumidificate, nisipoase, nisipo argiloase si a celor constituite din loess, fara spri!iniri. */ 4 *ontinuarea lucrarilor de sapaturi pentru fundatii, santuri, gropi etc., care se executa cu petetii n taluz 2fara spri!iniri, conform tabelului nr."3, dar care au fost supuse umidificarii dupa executarea totala sau partiala a sapaturilor, este permisi cu conditia luarii masurilor de evitare a surparii malurilor, cum ar fi. a4 *ercetarea minutioasa, de catre conducatorul tehnic al lucrarii, a starii terenului nainte de nceperea fiecarei ture si provocarea surparii artificiale a terenului la piciorul taluzului, n locurile unde au fost semnalate iesituri n consoa, care ncarca partea superioara a taluzului0 "4 'ntreruperea temporara a lucrarilor de sapaturi pna la uscarea terenului, n cazul n care exista un pericol evident de desprindere 2alunecare3 de teren0 c4 Reducerea locala a nclinarii pantei, acolo unde executarea sapaturilor cu peretii n taluz nu poate fi amnata0 $4 (nterzicerea deplasarii vehiculelor si utila!elor de constructii n apropiere de marginile superioare ale taluzurilor. *onducatorul tehnic al lucrarii are obligatia sa consemneze, ntr un proces verbal, masurile luate n vederea prevenirii surparii terenului supraumidificat. */&4 +a lucrarile executate n taluzuri cu naltimea mai mare de = m si cu o nclinare mai abrupta de ".", sau n cazul unei suprafete umede a taluzului cu o nclinare mai mare de ".1, lucratorii trebuie sa lucreze avnd centuri de siguranta legate cu frnghie de un reazem solid. */'4 'n tot timpul ct sapaturile ramn descoperite, conducatorul tehnic trebuie sa cerceteze sistematic starea taluzurilor n cazul n care se observa aparitia crapaturilor paralele cu marginea superioara, se vor lua masuri de consolidare si de evitare a surparii. Numai dupa ce consolidarea s a facut si pericolul a fost nlaturat, lucratorii vor putea rencepe operatiunile de sapaturi. Sapaturi 5n teren cu peretii spri.initi */)4 )aca saparea gropilor de fundatie si a santurilor se face cu pereti mai nclinati fata de orizontala dect unghiul taluzului natural si n special cu peretii verticali, trebuie sa se execute spri!inirea peretilor, pentru ca terenul sa nu se surpe. */*4 /pri!inirea sapaturilor pentru fundatii si a santurilor cu o adncime maxima de 5 m, trebuie sa se execute de regula cu elemente de inventar conform cu proiectul. Pentru sapaturi cu o adncime mai mare de 5 m, spri!inirile trebuie facute dupa proiectele special ntocmite a(e caror calcule au fost facute astfel nct sa reziste la eventualele mpingeri ale terenului.

*/,4 /istemul de spri!inire a peretilor sapaturii, n functie de umiditatea terenului si de adncimea gropilor de fundatie sau a santurilor, trebuie executat dupa cum se arata n tabelul nr.1. 9abel nr.1 M49&)4 )4 /PR(K(N(R4 6 P4R49(+&R /6P698R(+&R Natura terenului pna la = m 6dncimea sapaturii de la = 5 m /pri!inire orizontala continua 2fara interspatii3 peste 5 m

9erenuri obisnuite cu umiditate normala

/pri!inire orizontala cu interspatii de o scndura

/pri!inire pe baza de proiecte calculate

9erenuri nfoiate sau terenuri cu umiditate mare 9oate terenurile cu afluenta mare de ape subte rane

/pri!inire verticala sau orizontala continua /pri!inire cu pal planse 2dintari3 care trebuie batute la o adncime de cel putin %,G5 m de la fundul sapaturii

/pri!inire pe baza de proiecte calculate

/pri!inire pe baza de proiecte calculate

*//4 'n cazul cnd nu se dispune de piese de consolidare 2spri!inire3 de inventar, pentru spri!inirea peretilor sapaturii la gropile de fundatii sau santuri cu adncime de pna la 5 m, este necesar sa se respecte urmatoarele conditii. a4 /a se foloseasca dulapi pentru spri!inire cu grosimea de cel putin 5 cm si cu latimea de 1% 15 cm, lipiti de peretele sapaturii si presati la fiecare ",5 1,%m, cu spri!iniri asezate n aceeasi sectiune, att perpendicular, ct si orizontal. /pri!inirile orizontale se confectioneaza din grinzisoare de "= "$ cm, sau din lemn rotund. "4 /cndurile verticale ale spri!inirilor trebuie sa iasa din groapa de fundatie sau din sant cu cel putin "5 cm, pentru a forma un parapet care sa previna caderea materialelor si a muncitorilor n groapa. */14 +a spri!inirile orizontale continue, distanta dintre spri!inirile verticale trebuie sa fie de ",5 1,% m, dupa adncimea sapaturii si dupa natura si gradul de umiditate a terenulu(. )istanta pe verticala ntre spri!inirile orizontale trebuie sa fie de %,A ",% m. */24 /pri!inirea la sapaturi n spatii largi trebuie sa se execute pe baza unui proiect special. *134 /pri!inirile cu palplanse n terenuri umede care aluneca sau n terenuri fara consistenta 2nisipuri3 trebuie sa formeze un perete de spri!in continuu si etans. Palplansele se bat cu cel putin %,G5 cm mai !os, dect fundul sapaturii. *1 4 )aca sapaturile sunt executate n apropierea imediata a unor sapaturi vechi astupate, la care umplutura nu s a tasat complet, peretii acestora trebuie spri!initi puternic, deoarece umpluturile insuficient tasate au o mpingere a pamntului mai mare si pot provoca distrugerea spri!inirilor insuficient de rezistente. *1&4 4xecutarea sapaturilor n terenuri saturate cu apa 2terenuri curgatoare3 trebuie facuta conform proiectelor special calculate, n care se vor prevedea metode de consolidare a peretilor, coborrea artificiala a pnzei freatice, astfel ca lucrarile sa se poata efectua n conditii de securitate.

*1'4 'n cazul cnd n timpul iernii se scot spri!iniriie din sapaturi, ele vor trebui montate din nou primavara. *nd iarna se continua saparea cu aplicarea unui sistem de ncalzire a pamntului, spri!inirile vor trebui mentinute. 6celeasi masuri trebuie luate si pentru executarea sapaturilor n gropi de fundatii sau santuri, prin metoda nghetului. *1). )emontarea si ndepartarea spri!inirilor din gropile de fundatie sau santuri la terminarea lucrarilor trebuie sa se faca de !os n sus, pe masura astuparii acestora cu pamnt sau a executarii fundatiei, si numai sub supravegherea maistrului de executie. Numarul de dulapi care se ndeparteaza simultan pe verticala nu trebuie sa fie mai mare de trei, iar n cazul terenurilor nfoiate sau curgatoare, se ndeparteaza numai cte unul. 'n timpul indepartarii dulapilor, trebuie mutate corespunzator si proptelele verticale si orizontale, cele existente neputnd fi scoase dect dupa ce au fost fixate altele n loc. 'n cazul utilizarii aburului pentru dezghetul pamntului se vor lua masuri pentru evitarea oparirii muncitorilor. /tationarea muncitorilor n santuri, n gropi sub mal sau pe marginea gropii este interzisa. *1*4 'ndepartarea spri!inirilor din gropile de fundatie sau santuri la ter minarea lucrarii trebuie facuta cu deosebita atentie, deoarece se pot prduce prabusiri de pamnt, cu accidente grave. *1,4 )aca demontarea spri!inirilor prezinta vreun pericol pentru muncitori si pentru constructie 2n terenuri nisipoase, pietris, loessuri, n apropierea fundatiilor, constructiilor existente3, atunci acestea se vor lasa n pamnt. *1/4 8mplerea sapaturilor trebuie sa se faca n straturi de 1% cm, iar fiecare strat va fi batut cu maiul si udat, pentru ca tasarea ulterioara sa fie ct mai mica. 'n special acolo unde se fac grosimi mari de umplutura. *114 8mplerea cu pamnt a spatiului dintr o singura parte a zidurilor de spri!in proaspat turnate a fundatiilor si peretilor subsolurilor, este permisa numai dupa ntarirea mortarului zidariei, iar n cazul n care umplutura are o naltime mai mare de ".1 m, numai cu conditia verificarii prealabile, prin calcul, a rezistentei zidului n functie de vechimea mortarului. *124 /e permite executarea lucrarilor de sapaturi n timpul iernii fara spri!inirea peretilor sapaturii, nsa numai pna la adncimea de nghet a pamntului. +a o adncime mai mare se vor lua masuri pentru spri!inirea peretilor sapaturii. Partile nespri!inite ale sapaturilor vor fi continuu supravegheate si, n cazul aparitiei pericolului surparii, se vor ndeparta de ndata muncitorii, (undu se masuri de spri!inire. *234 *nd ntre societatea de constructii, ca antreprenor general al lucrarii si societatea de mecanizare care detine utila!ele pentru lucrari de terasamente exista relatii de beneficiar si respectiv furnizor de utila!e, precizate prin contract, se vor ncheia protocoale care sa cuprinda obligatii si raspunderi reciproce pe linie de protectie a muncii. Saparea %ecani0ata a terenului cu e6ca+atorul *2 4 +a executarea mecanizata a lucrarilor de fundatii, peretii sapaturilor se vor consolida cu panouri dinainte confectionate care se vor introduce de sus, pe masura avansarii lucrarilor. 'n timpul lucrului se vor lua masuri pentru a nu se deteriora spri!inirile. *2&4 /apaturile pentru fundatii si santuri, executate fara consolidari, se vor face n conformitate cu paragraful 5=G din acest capitol. 'n cazul executarii debleurilor prin metoda n trepte, latimea fiecarei trepte va fi de cel putin 1.5% m, n functie de adncimea debleului si caracteristicile utila!ului, iar naltimea treptei nu va trebui sa depaseasca naltimea maxima de taiere a utila!ulul. *2'4 *onducatorul de utila! este obligat sa observe starea abata!ului si, n caz de pericol de surpare, sa ndeparteze utila!ul din zona periculoasa. )e asemenea, este interzisa formarea cozoroacelor si lasarea acestora n suspensie. *2)4 Cucatile mari de roca dislocate vor fi astfel depozitate, nct sa nu mpiedice deplasarea rapida a utila!ului din abata!, n caz de pericol.

*2*4 'n timpul lucrului este interzis accesul oamenilor deasupra frontului de lucru n limitele taluzulul natural. )e asemenea, este interzis a se sta n raza de actiune a utila!elor. 6ceasta trebuie marcata prin placarde indicatoare. *2,4 'n timpul functionarii excavatoarelor si draglinelor nu sunt admise lucrari auxiliare pe partea frontului de lucru. *2/4 +atimea platformei de lucru trebuie sa asigure posibilitatea deplasarii utila!elor si mi!loacelor de transport. )istanta minima ntre cea mai proeminenta parte a mecanismelor si marginea platformei trebuie sa fie de cel putin ",5% m, n functie de natura terenului si greutatea utila!ulul. *214 'nainte de inceperea lucrului se va verifica rezistenta terenului, apoi se va nive(a si compacta terenul daca este cazul. Pe terenuri slabe se aseaza un pat continuu de traverse. *224 Mecanicii si a!utoarele lor care deservesc utila!ele de sapat vor avea vrsta de cel putin "$ ani, permis de conducere si un instructa! amanuntit asupra tehnicii securitatii n, conducerea si deservirea acestor utila!e. ,334 'nainte de a fi puse n functiune, excavatoarele si draglinele trebuie sa fie verificate daca au fost montate corect, daca la partile n miscare ale utila!ului nu s au uitat diferite piese, daca partile asamblate sunt bine fixate si daca sunt puse toate aparatorile de protectie. ,3 4 9recerea sau stationarea sub cupa sau bratul excavatorului si draglinelor este interzisa. 4ste interzisa urcarea pe excavator, n special n timpul lucrului, a persoanelor straine de utila!. Pe lnga faptul ca se expun la accidente ele nsele distrag atentia mecanicului conductor al utila!ului. ,3&4 Personalul de deservire a masinilor este obligat a sta numai pe locurile special destinate, potrivit misiunii sale. 6ceste locuri vor fi prevazute cu dispozitive pentru prevenirea caderii muncitorilor n timpul lucrului. ,3'4 +a descarcarea pamntului excavat direct n autovehicule, conducerea cupei deasupra autovehiculului se va face prin rotirea acesteia dinspre partea de dinapoi a autovehiculului catre partea din fata, oprindu se deasupra platformei de ncarcare, la mi!loc. /e va cobor apoi cupa att ct permite descarcarea. 4ste interzis a se trece cu cupa pe deasupra cabinei de comanda a autovehiculului, a descarca n autovehicul de la naltime si a sta pe autovehicul n momentul descarcarii. 4ste interzisa ramnerea soferului n cabina n timpul ncarcarii autovehiculului. ,3)4 4ste interzisa stationarea persoanelor sub excavator sau lnga excavator, n imediata lui apropiere. ,3*4 +a excavatoarele electrice, separatoarele si sigurantele trebuie sa fie prote!ate si nchise ntr o cutie speciala, care sa se poata ncuia cu lacatul dupa terminarea lucrului, sau atunci cnd se curata sau se repara excavatorul. ,3,4 +a fiecare instalatie si aparat al excavatorului electric trebuie asigurata legatura cu priza de pamnt, care se face de catre un electrician special nsarcinat cu aceasta. Saparea %ecani0ata a terenului cu screperele si "ul$o0erele ,3/4 )istanta ntre doua screpere ce lucreaza n coloana trebuie sa fie de cel putin "% m. ,31. +a lucrul cu mai multe screpere autotractate sau remorcate se va anunta miscarea convoiului prin semnale acustice. ,324 /e interzice apropierea screperelor cu tractorul de panta debleurilor. +a partea superioara a debleurilor, screperele nu au voie sa intre n zona prismei de mpingere care va fi calculata si marcata pe teren prin placute indicatoare. +a partea inferioara a debleurilor, screperele se pot apropia pna la " m de piciorul taluzului. +a rambleurile n curs de executie, la care taluzurile se executa prin varsarea pamntului n mod natural, se interzice apropierea screperelor tractate la o distanta sub " m de marginea superioara a rambleului. , 34 +a folosirea screperelor cu cablu, naltimea frontului nu se limiteaza, nsa unghiul taluzului nu trebuie sa depaseasca =5F.

4 4ste interzis accesul muncitorilor pe traseul screperelor cu cablu, chiar si n timpul opririlor scurte ale screperelor.

, &4 4ste interzis a se lucra cu screperele pe marginile albiilor de ruri, pe margini de sapaturi sau de gropi. Saparea %ecani0ata a terenului cu #re$erul , '4 )aca necesitatea productiei impune ca screperele sa lucreze n terenuri afnate 2slabe3, tractarea acestora se va face cu un tractor cu senile. 4ste interzis a se lucra cu masinile de constructii 2screper, greder, buldozer3 pe marginile albiilor de ruri sau pe marginile de sapaturi sau gropi.

Saparea puturilor sau #ropilor $e son$a. , )4 4ste interzis a se sapa puturi sau gropi de sonda! cu o adncime mai mare de ",5 m, fara spri!inirea peretilor sapaturii. &data cu adncirea sapaturii se aseaza dulapi n contact cu peretii sapaturii, fixati cu cadre separate de lemn sau rame. , *4 +a saparea puturilor sau a gropilor de sonda! trebuie sa se respecte urmatoarele reguli. a4 vrte!ul folosit pentru scoaterea pamntului sapat trebuie sa fie prevazut cu un cablu sau cu frnghie mai lunga dect adncimea maxima de sapat, astfel nct, la desfasurarea maxima, sa ramna nfasurate pe fusul vrte!ului cel putin 1 = spire de. cablu cu ? 5 spire de frnghie0 "4 vrte!ul si cablul sau frnghia trebuie sa reziste la greutatea maxima transportata0 c4 galeata 2recipientul care transporta si evacueaza materialul sapat se fixeaza de cablu sau frnghie cu un crlig de siguranta, cu carabina, pentru a nu se desface din legatura0 $4 nu se va ncarca galeata 2recipientul3 peste marginile ei, pentru a nu cadea bulgarii de pamnt peste muncitorii care lucreaza !os0 e4 pentru prote!area lucratorilor de caderea materialelor, deasupra locului de lucru din fundul putului se monteaza o aparatoare puternica, fixata pe popi rezistenti. 'n lipsa aparatorii, galeata 2recipientu3 trebuie sa circule n cutii acoperite sau sa aiba prevazut un capac nchis etans0 (4 'n timpul ridicarii din put a pietrelor mari, legate bine de frnghie sau de cablu, lucratorii trebuie sa iasa la suprafata, pentru a nu se provoca accidente n cazul eventualei scapari a pietrelor. , ,4 )upa ce se ntrerupe sau se termina lucrarile, puturile sau gropile de sonda! trebuie acoperite cu panouri, sau ngradite. , /4 /e interzice aprinderea de focuri, faclii etc., precum si fumatul n puturi sau gropi de sonda!. , 14 *oborrea muncitorilor n puturi sau gropi de sonda! cu a!utorul platformelor, precum si ridicarea lor, trebuie executata cu troliuri manuale, cu o viteza maxima de " m<s, sub directa supraveghere a conducatorului tehnic al lucrarii. 9roliurile trebuie prevazute cu dispozitive cu clichet si frne automate, si trebuie fixate solid sau legate de stlpi plantati n pamnt la o adncime de cel putin ",5 m. *ablurile care ridica platformele trebuie ncercate n prealabil la o sarcina de # ori mai mare dect sarcina de lucru. /e va controla buna functionare a troliurilor nainte de nceperea lucrului si cel putin de doua ori n timpul fiecarei ture. 'n cazuri speciale de (ucru n puturi sau gropi adnci, nainte de a cobor muncitorii pentru lucru, seful de echipa sau maistrul se vor convinge n prealabil ca nu exista gaze nocive sau explozive. 'n caz ca se constata prezenta gazelor, se va interzice intrarea la lucru pna la eliminarea mecanica a acestora.

<i$ro%ecani0area lucrarilor $e terasa%ente , 24 ;iecare hidromonitor trebuie sa aiba un carnet de bord n care sa se specifice caracteristicile masinii si presiunea de lucru ad misibila, care nu trebuie sa fie depasita n timpul functionarii. ,&34 +a lucrarile de hidromecanizare nu se va admite dect personal instruit n aceasta activitate, cunoscnd toata desfasurarea procesului tehnologic. ,& 4 +a instalarea hidromonitorului, trebuie prevazuta posibilitatea de ntrerupere rapida a legaturii cu conducta sau cu statia de pompare, pentru ca la nevoie sa se poata opri imediat !etul de apa. ,&&4 Iidromonitoarele n functiune nu trebuie lasate fara supraveghere. ,&'4 'n timpul ntreruperii lucrului, teava hridomonitorului legata de conducta de aductiune 2alimentare3 cu apa trebuie sa fie lasata n !os si orientata ntr o directie, unde nu exista pericol de accidente. ,&)4 )istanta ntre hidromonitor 2cu exceptia hidromonitoarelor cu bataie scurta3 si peretele frontului de sapare 2frontul de lucru3 nu trebuie sa fie mai mica dect naltimea acestuia. ,&*4 /e va acorda o atentie deosebita supravegherii conductelor pe tot parcursul, att la ancora!ele coturilor, ct si la mbinarea tronsoanelor, spre a prentmpina eventualele stricaciuni, din cauza presiunii continue a apei. ,&,4 Pompele, electromotoarele, tablourile de distributie vor avea ngradiri de protectie. ,&/4 +a statia de pompare se vor verifica, nainte de folosire, racordurile electrice de la electromotor, si se vor deschide la pompa de apa robinetele de evacuare a aerului din conducta. ,&1. +a amorsarea pompei, legatura ntre pompa de amorsare si conducta de amorsare va fi verificata n permanenta, de asemenea vana de nchidere. ,&24 Iidromonitorul va fi folosit dupa ce se va verifica perfecta functionare a vanei de nchidere. ,'34 /e interzice accesul persoanelor straine la statia de pompare, care va fi pornita numai de personalul respectiv. ,' 4 4ste interzisa circulatia pe conducte, amena!ndu se locuri speciale de trecere. ,'&4 4ste interzis a se face reparatii la electromotoare nainte de oprirea curentului electric. ,''4 9rebuie sa se marcheze zilnic cu parapete vizibile si cu tablite avertizoare linia perimetrului prismei de surpare probabila, pentru a se opri accesul persoanelor n zona respectiva. ,')4 'nlocuirea duzelor, strngerea flanselor si mansoanelor de la conducte 2strngerea buloanelor la legaturile cu flanse si strngerea mansoanelor3, precum si remedierea defectiunilor hidromonitoarelor etc., se admit numai dupa ntreruperea functionarii statiei de pompare. ,'*4 'n timpul noptii, zona de actionare a !etului hidromonitorului, platforma de lucru de lnga hidromonitor si ventilele de nchidere ale conductei trebuie sa fie iluminate puternic. ,',4 +ucratorii trebuie sa dispuna de legaturi prin linia telefonica si prin semnalizare de la punctul de lucru, cu statia de pompare si cu camera dispecerului pentru ca, n caz de accident, sa se poata da dispozitie de oprire. ,'/4 )aca n apropierea locului de lucru sunt linii electrice de nalta tensiune, instalarea hidromonitorului trebuie facuta astfel nct sa se evite ca !etul de apa sa atinga conductele aeriene sau stlpii. Pentru aceasta se limiteaza si miscarea hidromonitorului. ,'1. +iniile electrice de nalta tensiune care trec prin dreptul locului de lucru trebuie mutate cu " 1 zile nainte ca hidromonitorul sa se apropie de locul unde se afla acestea. ,'24 /e interzice montarea conductelor pe estacade n imediata apropiere a liniilor de nalta tensiune. ,)34 )e a lungul !gheaburilor pe care se transporta pamntul sapat amestecat cu apa, sub forma de noroi, pe caprele sau pe estacadele de sustinere, trebuie sa se construiasca podete de serviciu cu (atimea de cel putin

%,G% m, prevazute cu parapete si cu scnduri de margine. *aprele sau estacadele trebuie sa se construiasca pe baza de proiect. 9oate aceste conditii 2capre, estacade, podete3 se vor controla n mod sistematic, pentru ca umezeala permanenta poate produce putrezirea materialelor lemnoase0 trebuie sa se ia masuri din timp pentru evitarea prabusirii constructiei. ,) 4 )emontarea conductelor de pe estacade este permisa numai sub conducerea sefului santierului sau a maistrului. ,)&4 4ste interzisa executarea oricaror lucrari n zona de actiune a !etului de apa sau n directia naintarii ei. ,)'4 4ste interzisa stationarea lucratorilor sub !gheaburile sau conductele instalate pe estacade. ,))4 +ocul de depozitare a pamntului sapat si transportat 2nnoroiat3 se ngradeste cu diguri rezistente sau cu panouri solide. 6ceasta ngradire trebuie sa reziste la mpingerea noroiului si sa nu permita trecerea apei 2care ar inunda terenul ncon!urator3, formnd o bariera n spatele careia se formeaza umplutura de pamnt. ,)*4 /curgerea apei venite odata cu noroiul transportat trebuie sa se faca prin locuri special amena!ate n dig 2traversari3, peste care se executa podete cu parapete pentru circulatie. ,),4 4ste interzisa circulatia pe diguri a persoanelor straine de santier. ,)/4 /tarea digurilor trebuie supravegheata n permanenta, lundu se masuri imediate n cazul cnd exista pericolul de rupere a acestora. ,)14 /e interzice circulatia peste umpluturile proaspete, deoarece exis ta pericolul de afundare n noroi. *irculatia peste aceste umpluturi se poate face numai dupa ce umplutura s a ntarit suficient si numai n urma dispozitiei responsabilului lucrarilor. ,)24 )upa ncetarea lucrului se vor lua masurile urmatoare. se va da semnalul de nchidere a statiei de pompare a apei0 se vor nchide vanele de la hidromonitoare0 statia de pompare a namolului va lucra pna la completa evacuare a ntregii mase de namol. ,*34 +a lucrul n schimburi, seful echipei va avea gri!a ca posturile sa fie preluate cu indicarea eventualelor defectiuni ivite n timpul lucrului. ,* 4 6vnd n vedere multiplele posibilitati de accidentare, toate lucrarile de terasamente cu hidromonitor trebuie sa se execute sub conducerea unui specialist cu experienta. ,*&4 Personalul folosit la acest fel de lucrari trebuie sa aiba cunostinte tehnice suficiente si sa fi trecut neaparat examenul de tehnica a securitatii muncii pentru aceste lucrari. ,*'4 P(acutele indicatoare care marcheaza delimitarea zonei periculoase vor fi mutate pe masura ce nainteaza frontul de lucru. ,top-

CAPITOLUL &3 Consoli$ari $e teren


*onsolidarea schimba principala caracteristica a terenurilor slabe de fundatie, rezistenta structurala la compresiune redusa, ntr o rezistenta structurala la compresiune cu valori ridicate de 1,5 ? daN<cm 1, transformndu (e n terenuri bune de fundatie, pe care se pot construi obiective de mare utilitate si raspndire. civile industriale, agrozootehnice, rutiere, feroviare, portuare etc. *onsolidarea terenului poate fi de suprafata sau de adncime.

*onsolidarea de suprafata se poate face prin. cilindrare cu cilindri compresori cu rulouri netede sau cu crampoane 2picior de oaie3 si compactoare pe pneuri0 batere cu maiul greu sau maiur de forma speciala0 vibrare cu placi vibratoare sau rulouri vibratoare0 vibrontepare cu utila! de tip macara echipat corespunzator. *onsolidarea de adncime se poate face cu. maiul supergreu manevrat de macarale speciale0 coloane de pamnt executate de un utila! special alimentat de o retea electrica 11%<=$% 2numit si utila! tip "Balati"3 sau de un excavator echipat special 2"8ralet"3 0 coloane de balast prin batere 2piloti ;ranEi, prin vibropresare 2cu agregat de vibropresare3 sau prin vibroflotare 2instalatia Deleer30 coloane de beton simplu cu doza! redus de ciment, cu instalatii de tip ;ranEi sau Deleer. Pre+e$eri #enerale ,*)4 Muncitorii admisi la lucrarile de consolidari trebuie sa ndeplineasca urmatoarele conditii. sa aiba vrsta de "$ ani mplinitii sa cunoasca bine normele de tehnica a securitatii generale, ct si pe cele specifice pentru lucrarile de consolidare. ,**. *onducerea santierului este obligata sa verifice cunostintele de N9/M ale personalului tehnico ingineresc n subordine si sa nu aiba n posturile de conducere a proceselor tehnologice persoane care nu si au nsusit temeinic aceste norme. ,*,4 8tila!ele necesare lucrarilor de consolidare vor fi instalate confom proiectului de organizare sau fisei tehnologice. Mona de lucru a utila!elor va fi marcata obligatoriu, montndu se tablite avertizoare de interzicere n acest perimetru. 8tila!ele mobile vor fi amplasate pe terenuri care sa asigure stabilitatea. ,*/4 9oate utila!ele actionate electric vor fi legate la o priza de punere la pamnt sau la instalatia de nul industrial. *ablu electric de alimentare va fi asezat pe capre de lemn, n vederea evitarii deteriorarii acestuia. ,*14 *onducerea santierului este obligata sa elaboreze instructiuni speciale de tehnica a securitatii muncii pentru lucrul cu fiecare nou tip de utila! introdus pe santier folosind n acest scop cartea tehnica a utila!ului respectiv . ,*24 Pe lnga masurile generale de protectie a muncii, obligatorii pe santier pentru lucrarile de consolidare, n timpul lucrulu cu utila!e noi se impune sa se tina seama de urmatoarele. a4 personalul de deservire a utila!ului tehnic va cunoaste bine tehnologia de executie si instructiunile de monta!, exploatare si ntretinere, cuprinse n cartea tehnica a utila!ului0 "4 (a nceputul fiecarui schimb se vor verifica punctele de legatura principale ale utila!ului si functionarea lor, functionarea articulatiilor, etc.0 c4 n acelasi mod se va controla starea cablurilor a troliurilor, a organelor de asamblare, a tuturor mecanismelor aflate n miscare, care trebuie prevazute cu sigurante cores punzatoare. ,,34 Revizia utila!ului se va face numai n timpul stationarii lui, iar periodic se va face o revizie generala.

,, 4 'nainte de nceperea lucrului se va controla daca toate organele aflate n miscare sunt prevazute cu aparatori. ,,&4 /e va controla instalatia electrica a utila!ului numai de catre personal califcat. ,,'4 +ocurile de munca periculoase de pe santier si din zona de lucru a utila!elor se vor pune n evidenta prin placi sau tabliile avertizoare. ,,)4 9ot personalul de deservire va purta n mod obligatoriu cizme de cauciuc, manusi sau palmare si casti de protectie. ,,*4 Personalul de deservire, precum si alte persoane straine nu trebuie sa stationeze n apropierea utila!ului n timpul manevrelor pe care acesta le efectueaza la deplasarea pentru fixare sau orizontalizare. ,,,4 /antierul de lucru va fi mpre!umit n mod corespunzator, pentru a evita accesul unor persoane straine n zona de lucru a utila!elor. ,,/4 (nstructa!ul de protectie a muncii se va tine lunar, cu ntreg personalul echipei, de catre responsabilul cu protectia muncii de pe santier, care va verifica si respectarea normelor tehnice de securitate a muncii pe parcursul executiei lucrarilor. ,,14 )istanta minima ntre punctul cel mai nalt al utila!elor, de consolidare a terenurilor de fundatie si instalatiile electrice de nalta tensiune, pentru a nu exista pericolul de electrocutare, este. a4 =,% m pentru instalatii de pna la =5 E: inclusiv0 "4 ?,% m pentru instalatii de pna la ""% E: inclusiv0 c4 5,% m pentru instalatii de pna la 11% E: inclusiv0 $4 A,% m pentru instalatii de pna la ?%% E: inclusiv0 Pre+e$eri speciale ,,24 /istemul de prindere a cablului macaralei de maiul greu, berbecul sondei ;ranEi, vibrator etc. se va tine permanent sub observatie, refacndu se la primul semn de deteriorare. ,/34 +a executarea coloanelor de pamnt, balast sau beton, n cazul n care umplerea nu se realizeaza imediat dupa turnarea gaurii, aceasta trebuie acoperita cu un capac de lemn sau metal. ,/ 4 Cerbecul sondei ;ranEi nu va fi scos din coloana dect n cazuri exceptionale 2refacerea nodului de prindere al cablului, nlocuirea cu alt berbec etc.3, cazuri n care personalul de deservire nu va sta n apropiere. ,/&4 Personalul de deservire a utila!elor de realizare a pilotilor de pamnt va fi instruit n prealabil asupra tehnologiei de executie si asupra instructiunilor cuprinse n cartea tehnica privind monta!ul, exploatarea, ntretinerea si revizia acestora. 9oate datele vor fi concretizate n fisa de instructa!. ,/'4 +a utilizarea cilindrilor compactori sau a tava(ugilor "picior de oaie". a4 este interzisa cu desavrsire trecerea peste cablurile electrice de suprafata0 "4 sunt interzise trecerea, stationarea sau lucrul n raza de actiune a unui excavator, graifer, a unei dragline sau macarale0 c4 este interzisa remorcarea cu cabluri0 $4 este interzisa pornirea motorului prin remorcare sau pe pante nclinate, prin coborre libera. ,/)4 'nainte de nceperea schimbului, mecanicul utila!ului va face o recunoastere a terenului pe care urmeaza sa realizeze compactarea. ,/*4 +a cilindrii vibratori se va avea n vedere posibilitatea autovibratiilor si, n consecinta, vor fi luate masuri mpotriva alunecarii de teren.

,/,4 'ntruct cilindrii compactori vibratori tractati nu sunt prevazuti cu instalatii de frnare, transportul lor pe drumurile publice se va face prin tractare cu stanga metalica. ,//4 Pentru transportul pe drumurile publice, mecanicul de la cilindrul compactor trebuie sa fie instruit suplimentar, privind regulile de circulatie. ,/14 +a cilindrii compactori cu dubla directie 2doua volane3, nainte de pornirea motorului se va verifica pozitia scaunului daca acesta este bine orientat, fixat si blocat pe directia de circulatie. ,/24 4ste interzisa asezarea cilindrului compactor pe directia transversala a drumului sau n mi!locul acestuia. )e asemenea, este interzisa lasarea utila!ului n timpul noptii pe partea carosabila a drumului, fara lumini de semnalizare sau felinare aprinse. ,134 n cazul n care se face ungerea tamburilor cilindrului compactor, pentru a nu se lipi materiale straine, muncitorul care executa lucrarea se va deplasa n spatele tamburului, cu fata ndreptata spre sensul de mers. 6ceasta operatie se va face numai n conditiile opririi utila!ului si se va realiza cu dispozitive mecanice de ungere sau udare a tamburilor, cu care trebuie sa fie dotate obligatoriu toate utila!ele compactoare. ,1 4 Remorcarea cilindrului compactor se va face numai pentru transport pe distante mici, cu o viteza maxima de ? Em<ora. Pentru transport pe distante mari, cnd uti(a!u( nu poate fi deplasat cu mi!loace proprii, se vor folosi trailere. +a transportul pe trailere, cilindrul compactor va fi obligatoriu bine ancorat. 'n timpul transportului pe remorci, se va respecta n mod obligatoriu naltimea de gabarit indicata pentru drumurile publice. ,1&4 Pentru a putea fi transportat si remorcat cilindrul compactor, este necesar sa se scoata boltul care antreneaza ti!a cilindrului de directie cu prghia fixata pe pivot, dnd astfel posibilitatea osiei din fata sa se roteasca liber n !urul pivotului. ,1'4 'n timpul transportului, mecanicul deservent va nsoti cilindrul compactor, manevrnd volanul de directie. 9ractarea se va face numai cu bare metalice rigide 2stanga3. ,1)4 *oborrea pantelor de catre cilindrii compactori se va executa obligatoriu cu viteza (0 4/94 (N94RM(/6 coborrea pantelor cu maneta de viteza n pozitia necuplat. ,1*4 )upa terminarea lucrului, cilindrul compactor va fi frnat, iar daca oprirea se face n panta, pe lnga frnare se va asigura ruloul cu traversare sub tamburi. ,1,4 +a consolidarea terenului prin piloti de balast realizati cu instalatii de vibropresare tip 6:P " si 6:C ", deservirea utila!elor se face de catre o echipa formata din trei persoane. un mecanic care poseda cunostinte tehnice si de protectie a muncii si care este autorizat de catre unitatea economica la care lucreaza0 un a!utor de mecanic0 un electrician autorizat. ,1/4 Mecanicul si electricianul vor lua n primire utila!ele de realizare a pilotilor de balast numai dupa ce au fost temeinic instruiti, n conformitate cu prevederile cartilor tehnice ale acestora si cu normele de tehnica a securitatii muncii specifice. ,114 'n timpul lucrului cu vibropresele. a4 se interzice urcarea pe scara luminarii0 "4 se interzice punerea n functiune cu capacele cadrului posterior demontate sau deschise0 c4 este interzisa stationarea sub vibroinfigator, atta timp ct acesta este n functiune0

$4 este interzisa corectarea pozitiei luminarii utila!ului. ,124 4ste interzisa deplasarea vibropreselor pe terenuri cu denivelari, care pot duce la rasturnarea acestora. ,234 +a ntreruperea lucrului cu vibropresele, cablurile electrice si de legatura vor fi prote!ate mpotriva deteriorarii. ,top-

CAPITOLUL & Prepararea si transportul "etoanelor si %ortarelor


Prepararea "etoanelor ,2 4 6mplasarea unitatiior pentru prepararea betoanelor si a instalatillor de concasare, sortare si prelucrare a agregatelor, ct si transportul si nsilozarea acestora, trebuie sa corespunda normelor republicane de protectie a muncii si normelor de protectie a mediului ncon!urator. ,2&4 +a locurile de preparare a betoanelor se vor afisa instructiuni specifice privind modul de lucru cu instalatiile de preparare a betoanelor, atragndu se atentia asupra factorilor de risc, afisndu se tablite de avertizare pentru prevenirea accidentelor. ,2'4 'n timpul functionarii, statia se va afla nchisa cu grila!, spre a nu fi posibil accesul la cupa de agregate. 'n grila!, va exista, o usa de acces ce va fi permanent ncuiata, cheia fiind la mecanicul statiei, sau se va realiza un sistem de interblocare electrica. ,2)4 Mecanicul deservent va fi autorizat intern, dupa o examinare riguroasa privind modul de functionare a statiilor si utila!elor pentru prepararea betoanelor si mortarelor. ,2*4 4ste interzis accesul personalului muncitor strain de formatia de lucru, n zona instalatiei de preparare a betonului. *abina de comanda a statiei se va ncuia dupa parasirea ei de catre mecanicul deservent. ,2,4 'n timpul prepararii betonului, ct si al opririi instalatiei de preparare, cupa de ncarcare a betonierei trebuie sa fie lasata n !os si blocata. ,2/4 *uratirea gropilor de ncarcare a cupelor va fi facuta numai dupa blocarea acestora n pozitia ridicata si dupa ntreruperea si scoaterea instalatiei electrice de sub tensiune. Broapa de ncarcare va avea prevazuta pe trei laturi ale sale o balustrada de protectie. ,214 4ste interzis accesul personalului muncitor sub cupa betonierei, atunci cnd aceasta este ridicata si neblocata. ,224 *uratirea tobei de amestec a !gheabului de scurgere a betonului, a buncarului de descarcare si altor elemente componente, executarea unor lucrari de ntretinere sau de reparare, sunt permise numai dupa oprirea instalatiei de preparare si deconectarea acesteia de la sursa de curent electric sau sursa de actionare a motorului termic. /334 Kgheaburile si tobele instalatiei cu mers continuu, pentru prepararea betoanelor, se vor acoperi n timpul functionarii cu un capac sau o plasa de srma manevrata manual sau electric. +a manevrarea electrica se vor monta dispozitive pentru ntreruperea automata a curentului electric (a ridicarea capacului. Pornirea statiei se va face dupa ce n prealabil s a emis semnalul sonor de avertizare. /3 4 /e va asigura n permanenta curatenia n !urul instalatiei de, preparare a betoanelor si dega!area cailor de acces. /3&4 *oborrea personalului muncitor n interiorul buncarelor sau silozurilor este permisa numai cu aprobarea scrisa a sefului instalatiei de preparare a betoanelor si numai dupa ce s au luat urmatoarele masuri. a4 iluminarea interioara cu lampi electrice portative de 1? :0 "4 legarea persoanelor care coboara cu centuri de siguranta si frnghie, diri!ate si supravegheate din exterior0

c4 oprirea completa a instalatiei de preparare a betoanelor0 $4 asigurarea unor podine de lucru demontabile introdusa prin gura superioara a buncarului, de pe care se va face curatirea, ntretinerea sau reparatia necesara. 'n timpul iernii, coborrea se va putea, face numai dupa oprirea sursei de ncalzire si racire a instalatiei. /3'4 'n cazul utilizarii betonierelor mobile, acestea trebuie bine fixata pe locurile de lucru, blocate sau prinse ntre saboti fixati cu buloane. /3)4 /e interzice introducerea minilor personalului deservent n timpul functionarii n toba de amestec sau n cupa malaxorului, apropierea de sinele de ghidare a cupei de ncarcare a betonierei, precum si alimentarea manuala cu apa n timpul rotirii tobei. /e vor afisa indicatoare de avertizare privind aceste interdictii. /3*4 )escarcarea betonului proaspat se va face prin rasturnarea comandata a tobei sau deschiderea orificiului de evacuare din cuva. /e interzice a!utatul la descarcarea instalatiei de amestecat betoane cu lopeti sau cu alte mi!loace. /3,4 Persoanele care manevreaza instalatiile de amestecat betoane actionate electric vor sta pe platforme de lucru prevazute cu covoare de protectie din cauciuc si vor fi dotate cu cizme si manusi electroizolante. /3/4 4ste interzisa circulatia sau stationarea persoanelor sub gurile de descarcare ale instalatiei de preparare a betoanelor. /314 *uratirea si spalarea instalatiei de preparare a betoanelor se va face numai dupa ce aceasta a fost scoasa de sub tensiune prin scoaterea sigurantelor si ncuierea cutiei de protectie a tabloului, sau dupa ce a fost decuplata de la motorul electric. /324 *upele instalatillor de preparare a betoanelor vor fi dotate la urcare si coborre cu (imitatoare de cursa. / 34 (nstalatia electrica a instatatiei de preparare a betoanelor va fi de tip etans, pentru a opri patrunderea pulberilor si umiditatii si se va verifica cel putin o data la = luni. / 4 9abloul de comanda al instalatiei de preparare a betoanelor va fi amplasat n apropierea manetei de manevrare si va fi montat astfel nct sa nu fie supus socurilor si vibratiilor.

/ &4 Burile de ncarcare a buncarelor de beton vor fi acoperite cu gratare din metal cu ochiuri avnd latura 1% cm. / '4 (nstalatia de preparare a betoanelor, actionata cu motoare electrice, va fi verificata zilnic de mecanicul instalatiei n ceea ce priveste existenta si starea legaturii la pamnt, care va trebui sa corespunda prescriptiilor tehnice privind legarea la pamnt a instalatiilor electrice. / )4 *ablurile de tractiune si dispozitivele vor fi verificate n permanenta. 4le vor fi fixate pe tamburi, astfel nct la cursa maxima de desfacere sa mai ramna nfasurate pe tambur cel putin trei spire de cablu. / *4 Ridicarea persoanelor cu troliul instalatiei este interzisa. / ,4 Platformele si scarile ce deservesc instalatia de preparare a betoanelor vor fi prevazute cu balustrade, iar partile instalatiei care pot accidenta prin atingere personalul deservent, cu grila!e de protectie. / /4 'nainte de punerea n functiune a dozatoaretor gavimetrice, care fac parte din componenta instalatiei de preparare a betoanelor, se va verifica legarea la pamnt a acestora, starea cablului de alimentare cu energie electrica a tabloului electric si a celorlalte utila!e componente, precum si existenta aparatoarelor de protectie la partile n miscare. / 14 'n cazul n care snecul de transport al cimentului s a nfundat, pentru depanare se va opri utila!ul, se va deconecta de la retea si se vor scoate sigurantele de la tablou. 'n timpul depanarii se va pune un indicator de avertizare n care se va mentiona. "8tila! n reparatie", "*onectarea la retea este interzisa". / 24 +a statiile de betoane semiautomate de tip *4)&M6+, operatiiie de curatire, ntretinere, reparatii se vor face cu respectarea urmatoarelor conditii.

a4 sa fie ntrerupt curentul electric de la pupitrul de comanda si de la tabloul general, si interzis accesul la acestea0 "4 sa fie prezent seful de echipa al formatiei de lucru si mecanicul conducator al utila!ului. /&34 'n timpul functionarii, statiile de betoane de tip *4)&M6+ vor fi nchise cu grila!, spre a nu se permite accesul la cupa de agregate. *heia de la usa de intrare se va afla permanent la mecanicul statiei de betoane. /& 4 /e interzice. a4 folosirea improvizatiilor la oricare din elementele com ponente ale statiei0 "4 pornirea statiei, n cazul n care ntrerupatorul conectat la tabloul general este defect sau lipseste. /&&4 &rice interventie la instalatia electrica se va face numai de electricieni autorizati, cu calificarea corespunzatoare si desemnati de seful statiei. /&'4 'ncaperile nchise n care se manipuleaza sau se executa lucrari cu (ianti pulveriformi 2ciment, var etc3 vor fi prevazute cu instalatii de ventilatie care sa permita aspirarea prafului. Prepararea %ortarelor /&)4 Prepararea mortarelor se va face mecanizat, cu a!utorul malaxoarelor de mortar sau al betonierelor. /e vor respecta normele de protectie a muncii specificate n subcapitolul @Prepararea betoanelor", precum si cele cu caracter specific prevazute mai !os. /&*4 /tingerea manuala a varului se face n varnite, care nu trebuie umplute cu bulgari de var mai mult dect a treia parte din naltime, pentru ca marirea volumului prin stingere sa nu produca revarsarea din varnite. /&,4 6gitarea bulgarilor de var n timpul stingerii trebuie facuta cu sape speciale prevazute cu cozi de lemn suficient de lungi, pentru ca muncitorii sa nu fie atinsi de stropi de var n timpul stinsului. /&/4 Bropile de var vor fi ngradite cu balustrade solide de cel putin " m naltime sau acoperite, iluminate n timpul noptii si prevazute cu placarde avertizoare. /&14 /coaterea pastei de var din gropi se va face cu a!utorul mecanismelor sau dispozitivelor care sa excluda necesitatea coborrii muncitorilor. /&24 Muncitorii care executa lucrari cu var nestins, macinat, vor fi supusi unui examen medical special, care se va repeta la fiecare A luni. /'34 'ncaperile nchise n care se manipuleaza sau se executa lucrari cu (ianti pulveriformi 2ciment, var3 trebuie sa fie prevazute cu instalatii si ventilatoare. (nstalatiile vor trebui sa permita aspirarea prafului produs prin manipularea acestor (ianti si evacuarea caldurii mari produse de stingerea varului. Utili0area a$iti+ilor Ba$aosurilor3 /' 4 'n cazul utilizarii de aditivi la prepararea betoanelor, seful statiei de betoane este obligat sa ia masuri corespunzatoare de protectie a muncii, n functie de substantele chimice din care sunt alcatuiti aditivii si de instructiunile date de producatorul aditivului. /'&4 6vnd n vedere nocivitatea unor aditivi, folosirea acestora se va face exclusiv de personalul muncitor care a mplinit "$ ani, si care a fost admis medical pentru manipularea aditivilor si dotat cu echipament corespunzator de protectie. /''4 Magaziile pentru depozitarea aditivilor vor fi amplasate ct mai aproape de locurile de utilizare. 4ste interzis accesul la locurile de depozitare a aditivilor, persoanelor care nu lucreaza cu aceste substante. /')4 Prelucrarea aditivilor pentru tratarea betonului se va face cu scule speciale specifice fiecarui aditiv, conform instructiunilor de folosire eleborate de producatorul aditivului. Transportul "etonului

/'*4 9ransportul betonului se poate face cu autobetoniere, autobasculante, pompe de beton, benzi transportoare, buncare, bene, tomberoane, roabe etc. 'nainte de utilizare, starea mi!locului de trasport va fi verificata zilnic. /',4 +a transportul betonului pe verticala si orizontala, stationarea persoanelor sub si n raza utila!ului de ridicat este interzisa. /'/4 'ncarcarea betonului din buncare n mi!locul de transport se va face numai cnd acesta se afla sub gura de descarcare a buncarului. /'14 *irculatia pe cofra!e 2dupa montarea armaturilor pentru transportul betonului se va face pe podine asezate pe capre, cu o (atime de cel putin ",1 m. /'24 'n cazul transportului betonului pe schele si esafoda!e, acesta se va face pe o podina de cel putin ",1 m latime, cu balustrade si o bordura de margine. Bolurile din podina prin care se alimenteaza sau se toarna betonul trebuie acoperite atunci cnd nu se efectueaza operatia de turnare. /)34 *irculatia si stationarea persoanelor n zona de basculare a betonului din mi!locul de transport este interzisa. /tationarea personalului muncitor n timpul bascularii este permisa n partea opusa efectuarii operatiei. /) 4 *uratirea mi!loacelor de transport de batonul aderent se va face numai n pozitia normala a acestora pe sol, n stare de repaus. /)&4 +a transportul si turnarea betoanelor cu a!utorul pompelor de beton, se vor lua urmatoarele masuri. a4 pompa de beton va fi astfel pozitionata 2amplasata3 fata de punctul de turnare, nct mecanicul sa aiba vizibilitate la locul de turnare0 "4 pornirea pompei se va face n urma emiterii semnalului sonor de avertizare0 c4 personalul care deserveste instalatia de pompare va trebui sa poarte ochelari de protectie0 $4 dupa terminarea montarii pompei, conducta pentru transportul betonului va fi ncercata la o presiune hidraulica de cel putin ",5 ori mai mare dect presiunea de regim. Rezultatele ncercarii vor fi consemnate ntr un proces verbal0 e4 nainte de introducerea betonului n conducta se vor verifica de persoane instruite n acest scop toate mbinarile si racordurile tronsoanelor. 'n fata orificiului de evacuare se va monta o aparatoare nclinata0 (4 locul de munca al mecanicului care deserveste pompa de beton va fi legat cu dispozitive de semnalizare acustica sau luminoasa de locul unde se toarna batonul0 #4 demontarea pompei sau conductei pentru transportul betonului se va face numai dupa oprirea functionarii instalatiei0 84 curatirea conductelor pentru transportul betonului cu a!utorul aerului comprimat sau al apei, se va face la o presiune de cel putin "5 atmosfere. 'n timpul curatirii, personalul muncitor va fi ndepartat la o distanta de cel putin "% m de conducta, iar n fata orificiului de evacuare se va monta o aparatoare nclinata0 i4 n fiecare zi, nainte de nceperea lucrului se va controla buna functionare a manometrului de la pompa de beton. Pe manometru se va marca, pe geamul cadranului, presiunea de regim0 .4 n cazul defectarii pompei sau a unui element oarecare al sistemului de pompare, sau n cazul formarii de dopuri de beton n conducta, functionarea pompei va fi oprita imediat. Montarea si demontarea elementelor pompei de beton se va face de persoane instruite n acest scop. /)'4 (mediat dupa turnare, dispozitivele pentru transportul betonului vor fi n mod obligatoriu spalate. /))4 /e va urmari ca durata transportului de la locul de preparare pna la locul de turnare sa nu depaseasca timpul necesar pentru pastrarea compozitiei si mentinerii omogenitatii betonului. /)*4 'n cazul transportarii betonului cu benzi transportoare se vor pastra urmatoarele reguli.

a4 unghiul de nclinare cu benzii transportoare sa fie mai mare dect cel indicat n tabelul urmator. *onsistenta betonului la ridicarea betonului 15F 1%F "5F la coborrea betonului "1F "%F $F

tasarea conului pna la 5 cm... raspndirea pna la ?5 cm... raspndirea de la ?A la 51 cm...

"4 viteza benzii nu trebuie sa fie mai mare de ",1 m<sec0 c4 banda transportoare trebuie sa aiba o fata captusita cu un strat de cauciuc de cel putin = mm grosime0 $4 transbordarea betonului de pe o banda pe alta, precum si ncarcarea de pe o banda pe alt mi!loc de transport, se va face cu a!utorul unor !gheaburi sau al unor plnii de cel putin A% cm naltime, astfel nct operatia sa se faca prin cadere verticala si nu prin aruncare0 e4 caderea libera a betonului de pe banda transportoare direct la locul de turnare este interzisa. Transportul %ortarului /),4 9ransportul mortarului se poate face cu autobetoniere, autobasculante, pompe de mortar, masini de tencuit, buncare, bene, tomberoane, etc. nainte de utilizare, starea mi!locului de transport va fi verificata zilnic. /)/4 'nainte de punerea n functiune, pompele de mortar vor fi ncercate la o presiune de "5 Egf<cm 1, iar rezultatele ncercarii vor fi consemnate n procese verbale. )e asemenea se vor verifica urmatoarele elemente. a4 asigurarea legaturii la pamnt, starea electromotorului, a cablului de alimentare cu energie electrica si a tabloului0 "4 starea supapelor de siguranta, starea si ungerea presetupelor si a celorlalte organe active accesibile0 c4 se va verifica daca exista volum liber n rezervoarele n care se pompeaza materialul si se vor fixa n mod corespunzator ventilele respective. /)14 /e interzice punerea n functiune a pompelor de mortar daca nu contin pasta. /)24 'n timpul lucrului este interzis a se depasi presiunea maxima a pompelor de motar. /*34 'n cazul ivirii n timpul lucrului a unor defectiuni la utila!, la conductele de transport, ca si n cazul formarii de dopuri de mortar n sistemul de transport, se va opri lucrul imediat. /e interzice n timpul functionarii utila!ului repararea, curatirea, strngerea unor piulite sau garnituri. &peratiile respective se vor efectua numai dupa oprirea utila!ului, scoaterea lui de sub tensiune si scaderea presiunii n instalatie la zero. /* 4 Nu este admisa ndoirea n unghi a conductelor 2tuburilor3 si legarea acestora cu srma la stuturile utila!ului. +egarea se va face cu bratari strnse cu buloane. /*&4 Personalul muncitor care lucreaza cu in!ectorul de mortar, trebuie sa poarte obligatoriu ochelari de protectie. /*'4 /e va delimita traseul conductelor de transport pentru mortar, nepermitndu se circulatia pe sub acestea sau n apropierea lor. /*)4 +ocul de munca al mecanicului utila!ului de transport pentru mortar trebuie sa fie n permanenta n legatura cu locurile de munca unde se primeste mortarul, prin semnale acustice sau luminoase, pentru a putea la cerere opri sau porni transportul mortarului. /emnalele sau codul vor fi stabilite anticipat de conducatorul locului de lucru si vor fi afisate.

/**4 'n cazul utilizarii motocompresoarelor echipate cu rezervoare de aer, pentru transportul mortarului prin conducte se vor respecta instructiunile n vigoare privind exploatarea recipientelor sub presiune. /*,4 'nainte de curatirea 2suflarea3 conductelor de mortar cu a!utorul aerului comprimat, personalul muncitor care a lucrat cu in!ectorul de mortar trebuie ndepartat de zona de lucru la o distanta de maximum "% m. *uratirea se va face dupa oprirea utila!ului mai mult de 1% minute. /*/4 Peste conductele de mortar care traverseaza locuri cu circulatie intensa, se vor face podete de trecere. /*14 6mplasarea conductelor de aer comprimat va fi astfel facuta, nct sa se evite traseele care ntlnesc conductele electrice sau trec prin apropierea acestora, pentru ca la o eventuala deplasare sau rupere a conductelor sa nu existe posibilitatea ruperii conductorilor, crendu se astfel pericolul de electrocutare. /*24 4ste interzisa curatirea de ulei a conductelor de aer prin arderea uleiului. /,34 *onducatorul punctului de lucru va controla ca n timpul lucrarilor de montare sau de reparare a conductelor sa nu ramna n ele crpe, bucati de bumbac, scule etc. /, 4 Pe lnga normele specifice prevazute pentru lucrul cu pompa de mortar, se vor respecta si normele de protectie a muncii prevazute pentru lucrul cu pompa de beton. ,top-

CAPITOLUL && Turnarea si co%pactarea "etonului


Generalitati /,&4 /eful de santier, seful de lot, seful de punct de lucru si maistrul au urmatoarele obligatii. a4 sa organizeze instructa!ul de protectie a muncii pentru tot personalul muncitor al santierului si sa verifce prin sonda! modul n care se face acest instructa!0 "4 sa ia masuri pentru expunerea instructiunilor de protectie a muncii si a afiselor de propaganda prin care se exemplifica masurile care trebuie luate, pentru prevenirea accidentelor de munca0 c4 sa urmareasca aplicarea la fiecare loc de munca a masurilor specifice de protectie a muncii. /,'4 Maistrul si seful de echipa au obligatia. a4 sa faca instructa!ul general introductiv de protectie a muncii, cel specific lucrarilor ce le au de executat si cel periodic, ntregului personal muncitor din formatiile de lucru pe care (e conduc, si sa nu permita sa lucreze personal muncitor care nu are facut instructa!ul de protectie a muncii0 "4 sa comunice personalului muncitor din subordine masurile si echipamentele de protectie a muncii privind executarea diferitelor lucrari prevazute n proiectul de executie si fisele tehnologice corespunzatoare lucrarilor care trebuie realizate si sa asigure procurarea si distribuirea materialului respectiv. Turnarea si co%pactarea "etonului /,)4 'nainte de nceperea turnarii batonului, seful punctului de lucru va controla modul de executie a cofra!elor, a schelelor si a podinelor de lucru si rezistenta acestor elemente de constructie, ntocmind un proces verbal de receptie interna. /,*4 'n cazul turnarii betonului la o naltime mai mare de ",5 m, pooinele de lucru vor fi prevazute cu balustrade si scndura 2bordura3 de margine. /,,4 9urnarea betoanelor la adncimi mai mari de ",5 m fata de nivelul podinei de lucru se va face cu a!utorul !gheaburilor, respectiv al burlanelor fixate corespunzator pe elementele de sustinere a cofra!elor.

/,/4 +a turnarea betoanelor pentru executarea unor elemente de constructie cu nclinare mai mare de =% grade acoperisuri, cornise, luminatoare etc personalul muncitor va fi legat cu centuri de siguranta, frnghiile centurilor fiind fixate solid de elementele rezistente. /,14 /e interzice accesul personalului muncitor n zona de turnare, unde este pericol de cadere a betonului. )aca, din punct de vedere tehnologic, acest lucru nu este posibil, se vor amena!a viziere de protectie. /,24 +a compactarea betoanelor cu a!utorul vibratoarelor, se vor lua urmatoarele masuri. a4 vibratoarele vor fi verificate na(nte de nceperea turnarii, cele gasite cu defectiuni fiind eliminate0 "4 n cazul n care vibratoarele se defecteaza n timpul turnarii, ele vor fi imediat deconectate si predate electricianului pentru verificare0 c4 carcasa vibratorului se va lega la pamnt, iar personalul muncitor care lucreaza cu vibratoare va purta cizme de cauciuc si manusi electroizolante pentru !oasa tensiune0 $4 conductorii electrici care alimenteaza vibratoarele vor fi flexibili si izolati n tub de cauciuc0 e4 n timpul deplasarii vibratorului sau la ntreruperile lucrului pentru un timp orict de scurt, acesta se va deconecta obligatoriu de (a reteaua electrica0 (4 instalatiile electrice necesare punerii n functiune a vibratoarelor vor fi executate cu respectarea normelor de protectie a muncii specifice acestor lucrari. //34 Manevrarea vibratoarelor se va face de personal muncitor caruia i s a facut instructa!ul de manipulare, precum si cel specific de protectie a muncii. Turnarea "etonului 5n co(ra. #lisant // 4 +a posturile de lucru vor fi afisate indicatoare care sa specifice ncarcarile maxime de lucru si modul de asezare a materialelor pe podinele de lucru sau pe schelele suspendate. 4ste interzisa ncarcarea podinelor de lucru si a schelelor suspendate peste limita de rezistenta prevazuta n proiectele acestora. //&4 +ocurile de comunicare ntre podinele de lucru si schelele suspendate vor fi ngradite. Muncitorii care lucreaza la naltime vor fi dotati cu centuri de siguranta. //'4 Milnic, seful punctului de lucru este obligat a controla starea cofra!ului glisant, a mpre!urimilor, balustradelor, padurilor, schelelor etc, si a lua masuri de remediere atunci cnd se constata defectiuni. //)4 +a fiecare mutare a cofra!ului glisant, toate obiectele nelegate de cofra! vor fi ndepartate. //*4 Podina de lucru, precum si podinele schelelor suspendate se vor curata permanent de moloz sau alte deseuri. //,4 9oate golurile din podinele de lucru vor fi acoperite. 'n cazul n care este necesar ca unele goluri sa ramna descoperite, acestea vor fi ngradite sau acoperite cu gratare cu ochiuri de cel mult GxG cm, lundu se masuri pentru a evita caderea unor obiecte sau materiale. ///4 Personalul muncitor care lucreaza la turnarea betonului n cofra!e glisante va fi verificat medical pentru lucrul la naltime. //14 *onstructiile la care unele elemente sau toate elementele se executa din beton turnat n cofra!e glisante, vor fi mpre!muite la o anumita distanta, astfel nct sa nu fie posibila erodaerea unor accidente datorita caderii unor obiecte, sau materiale de pe platforma de lucru a cofra!ului sau din crligul macaralei. //24 4lementele cofra!ului glisant 2cadrele, consolele de sustinere, grinzile, podinele de lemn, schelele suspendate si ngradirile3 trebuie executate n stricta conformitate cu proiectul aprobat. /134 )emontarea cofra!ului glisant va fi executata ntr o succesiunea operatiilor stabilita anticipat si sub conducerea directa a sefului punctului de lucru.

/1 4 /coaterea cadrelor ce sustin vinciurile este permisa numai dupa ntarirea betonului. /1&4 Materialele rezultate n urma demontarii cofra!ului glisant vor fi coborte imediat cu a!utorul scripetilor sau al altor mecanisme. 4ste interzisa asezarea acestor materiale pe podina de lucru. /1'4 Cetonistul care manipuleaza pervibratorul va fi echipat cu manusi si cizme de cauciuc electroizolante. /1)4 'n caz de furtuni puternice sau dscarcari electrice se va ntrerupe lucrul, iar ntreg personalul va cobor de pe cofra!. Turnarea "etonului su" noroi $e "entonita /1*4 Prepararea si depozitarea noroiului de bentonita se va face n instalatii acoperite si mpre!muite. /1,4 Pentru evitarea alunecarii personalului muncitor, la toate operatiile de pregatire a noroiului de bentonita vor fi luate masurile de mpiedicare a raspndirii lui pe platforma de lucru sau pe traseele conductelor. /1/4 Panourile de lucru pe care se lucreaza cu noroi de bentonita sau cele pentru traversarea santurilor vor fi prevazute cu gratare metalice si cu balustrade. /114 'n timpul functionarii instalatiilor sub presiune se interzice stationarea personalului muncitor n dreptul mbinarilor de la conducte, precum si desurubarea si lovirea acestora sau a armaturilor. /124 Plnia burlanului de betonare sub noroi de bentonita sau apa va fi legata de crligul macaralei sau al scripetelui, astfel nct, la manevrarea burlanului, Kegatura sa nu se desfaca si sa produca accidente. Turnarea "etoanelor 5n co(ra.e plane %ari- %o$ulate /234 9urnarea betonului n elemente verticale se va face din bena direct n cofra!, prin intermediul unei plnii montate la gura cofra!ului, ori de cte ori situatia tehnica permite acest lucru. /2 4 'n cazul utilizarii benelor cu furtun 2obligatoriu omologate3,se vor respecta instructiunile de utilizare a acestora. 'nainte de nceperea turnarii betonului, se va verifica starea tehnica a benei si a accesoriilor, inclusiv dispozitivul de agiltare la crligul macaralei. /2&4 Manevrarea dispozitivului de nchidere deschidere de la gura furtunului 2benei3 pentru golirea betonufui din bena, se va face tragnd n laturi capatul furtunului, cu a!utorul unor crlige. /tationarea personalului muncitor sub bena este interzisa. /2'4 )esfundarea de beton a benei cu furtun n cazul nfundarii ei este permisa numai cnd bena este asezata pe sol si asigurata contra rasturnarii. ,top-

CAPITOLUL &' 7asonarea si %ontarea ar%aturilor $e otel ! "eton


/2)4 )escolacirea si ndreptarea otelului pentru armarea betonului trebuie facuta pe un teren de lucru destinat numai pentru acest scop si mpre!muit. /2*4 +a ndreptarea otelului beton pentru armaturi cu a!utorul mecanismelor este necesar ca. a4 fixarea capetelor otelului beton n tamburul de ndreptare sa se faca numai dupa oprirea motorului0 "4 nainte de pornirea motorului, tamburul sa se acopere cu aparatoarele de protectie0 c4 portiunea de trecere a otelului beton pe tambur sa fie prevazuta cu un dispozitiv de protectie. /2,4 4ste interzisa tinerea n mna a barelor mai scurte de =% cm la stanta actionata cu motor, pentru a se evita prinderea minii n timpul taierii barelor.

/2/4 'ndoirea manuala a armaturilor de otel beton se va face cu chei speciale, n buna stare, pentru a nu se produce ranirea minilor muncitorului. 8neltele si dispozitivele de ndoire a armaturii vor fi verificate zilnic, nainte de nceperea lucrului. /214 4ste interzisa prezenta oricarei persoane n apropierea personalului muncitor care fasoneaza manual otelul beton n timp ce acesta lucreaza, deoarece exista pericolul ca persoanele respective sa fie lovite n cazul cnd aluneca brusc 2scapa3 cheile cu care se efectueaza astfel de operatii. )in aceleasi motive se vor prevedea distante suficiente ntre posturile de lucru ale personalului muncitor care fasoneaza manual armaturi din otel beton. /224 /e interzice montarea armaturilor n apropierea liniilor electrice aflate sub tensiune. 'n cazul n care linia electrica nu poate fi scoasa de sub tensiune, se vor lua masuri speciale de electrosecuritate, care se vor nscrie n fisa tehnologica de executie a lucrarii. 1334 4ste interzis a se executa de pe fundul cofra!ului montarea armaturii sau a carcaselor sudate n grinzi sau alte elemente izolate. 'n acest caz, trebuie amena!ata o schela de lucru cu o latime de min. G% cm, situata pe partea laterala a cofra!ului. Podina va fi mpre!muita cu o balustrada si o scndura de margine. 13 4 Praful metalic si de rugina ce rezulta n urma prelucrarii armaturii si a fasonarii ei, se va ndeparta numai cu perii sau maturi, n nici un caz ndepartarea acestuia nu se va face cu mna libera. 13&4 4ste interzisa circulatia si montarea armaturilor pe cofra!ul planseului, nainte ca acesta sa fi fost consolidat si verificat. 13'4 4ste interzisa circulatia pe armaturile carcaselor sudate 13)4 /udarea armaturilor si montarea carcaselor de otel beton sudate trebuie facuta n conformitate cu regulile prevazute n prezentele norme. 13*4 /udarea carcaselor pe stlpi, grinzi si piloti trebuie facuta n pozitie orizontala, pe capre sau pe suporturi metalice. ,top-

CAPITOLUL &) Lucrari $e 0i$arie si tencuieli


E6ecutarea (un$atiilor 13,4 'nainte si n timpul executarii lucrarilor de fundatii si de zidarie sub nivelul solului, este necesar sa se controleze rezistenta spri!inirilor peretilor santurilor si sapaturilor. )aca se constata defectiuni, se va ntrerupe lucrul pni la remediere. 13/4 )e a lungul marginilor gropilor pentru fundatii si santuri se va lasa o fsie libera, pe o latime de minimum %,5% m. 1314 *oborrea n santuri si gropi a materialelor necesare executarii zidirillor sub nivelul solului si a fundatiilor, se va face mecanizat sau prin !gheaburi portative, estacade si planuri nclinate. 1324 /e interzice coborrea materialelor pe !gheab, concomitent cu primirea lor la capatul celalalt. 6runcarea, coborrea materialelor, respectiv rasturnarea materialelor se va putea face numai atunci cnd la locul de cadere sau n apropierea acestuia nu se gaseste personal muncitor. *oborrea personalului muncitor se va face numai pe scari sau rampa de acces. 1 34 4xecutarea zidariei de protectie a hidroizolatiei se va face dupa terminarea fundatiei, dupa executarea zidului ce trebuie izolat si a hidroizolatuiei verticale. /apaturile vor fi executate cu taluz. )aca lucrarea impune o altfel de executie, se va ntocmi o fisa tehnologica care sa cuprinda si indicarea masurilor privind mpiedicarea surparii malurilor si a zidului de protectie. +ucrarea se va executa sub supravegherea sefului punctului de lucru. 1 4 /ubzidirea fundatiilor sau a peretilor, cladirilor existente se va executa numai dupa proiecte sau fise tehnologice si sub supravegherea permanenta a conducatorului lucrarii.

1 &4 Pentru urmarirea comportarii lucrarilor de subzidire, pe zidurile subzidite se vor monta nainte de nceperea lucrarilor martori 2repere3, spre a putea fi observate din timp eventualele deplasari ale constructiei. Martorii vor fi montati la crapaturile zidurilor sub care se face subzidirea, precum si pe zidurile apropiate. 1 '4 'n cazul n care n timpul executiei se constata deplasari sau deformari ale constructiei, se vor lua masuri urgente si imediate pentru ndepartarea personalului muncitor din zona. 1 )4 /e interzice continuarea lucrarilor de subzidire atunci cnd se constata deformari ale terenului n zona respectiva. *ontinuarea lucrarilor de subzidire se va face numai dupa ce terenul a fost consolidat. 1 *4 'n terenuri cu apa subterana, nainte de nceperea lucrarilor de subzidire se vor lua masuri pentru epuizarea apei, pe tot timpul exercitarii lucrarilor de subzidire, plus perioada necesara ntaririi mortarului. 1 ,4 Pe masura executarii fundatiilor, spatiul dintre fundatii si peretii sapaturii se va umple cu materiale bine compactate. 1 /4 )emontarea spri!inirilor gropilor si santurilor pentru executarea fundatiilor se va face de !os n sus, pe masura astuparii spatiilor libere cu material, sub supravegherea conducatorului lucrarii. 1 14 Numarul de dulapi care se demonteaza simultan pe verticala, n acelasi plan, nu trebuie sa fie mai mare de =, iar n cazul terenurilor cu coeziune redusa sau curgatoare, se demonteaza numai cte unul. E6ecutarea 0i$urilor 1 24 4xecutarea lucrarilor de zidarie la naltime trebuie sa se faca de pe schele tipizate sau realizate reglementar, ngradite cu parapete de " m naltime si prevazute cu scnduri de margine 2bordura3. 1&34 /e interzice circulatia pe ziduri. Pentru circulatie se vor folosi numai schelele. 1& 4 6ducerea mortarului si caramizilor pe cladirile n curs de executie se va face n dispozitive speciale, asigurate pentru evitarea caderii materialelor. 1&&4 /e interzice executarea zidariei pe o naltime mai mare de doua eta!e, fara legarea acesteia prin plansee sau fara a se monta pe grinzile planseelor o podina provizorie. 1&'4 )epozitarea pe podina de lucru a materialelor pentru zidarie se va face astfel nct sa se lase un spatiu de minimum %,5% m ntre zidul ce se executa si materiale, de a lungul ntregului front de lucru. 1&)4 Podina de lucru va fi cu cel putin "5 cm mai !os dect nivelul zidariei. 'naltimea zidariei nu va depasi ",1% m deasupra nivelului podinei de lucru. Pentru naltimi mai mari se vor monta podine auxiliare. 1&*4 +a zidirea peretilor exteriori de pe schelele interioare se vor monta, obligatoriu, viziere de protectie pe perimetrul exterior al constructiei, pentru oprirea caderii obiectelor de sus. 'n cazul n care naltimea zidariei nu depaseste $,% m, nu este obligatorie montarea vizierelor de protectie. )aca nu este posibil sa se monteze viziere de protectie, se va ngradi locul de lucru unde se executa zidaria, distanta minima de la suprafata zidului ce se executa pna la ngradire fiind de ",5 m. :izierele de protectie vor avea latimea de minimun ",5 m si nclinarea de 1%> fata de orizontala0 vor fi rezistente, avnd console, de preferinta din metal, iar copertina din scnduri de 1,5% grosime, batute una lnga alta. Primul rnd de viziere cel care va ramne pna la terminarea zidariei va fi montat la distanta maxima de A,% m de la pamnt, iar al doilea rnd de viziere, fiind mobil, va fi montat la nivelul imediat inferior celui la care se lucreaza. Personalul muncitor care monteaza sau demonteaza vizierele de protectie va fi asigurat contra caderii prin centuri de siguranta legate de puncte fixe ale cladirii. /e interzice circulatia si depozitarea materialelor pe vizierele de protectie. 1&,4 Bolurile de usi din zidurile exterioare vor fi nchise, pentru a opri trecerea personalului muncitor prin ele. 1&/4 /e interzice lasarea pe ziduri a materialelor de zidarie neintroduse n opera, a molozului sau sculelor la ntreruperea lucrului.

1&14 +a executarea placa!ului peretilor, concomitent cu lucrarile de zidarie se vor lua aceleasi masuri de tehnica a securitatii, ca si la lucrarile la naltime si la cele de nvelitori. 8mplutura dintre placa! si zidarie se va executa concomitent cu placa!ul si va depasi obligatoriu nivelul superior al placii. 1&24 Midaria corniselor de caramida ce ies din planul zidurilor mai mult de =% cm se va executa de pe schele exterioare. 'n cazul n care se folosesc schele n consola, acestea vor fi astfel montate, nct distanta dintre marginea exterioara a cornisei si balustrada podinei de lemn sa fie de minimum A% cm. +a executarea corniselor din zidarie se vor prevedea dispozitive pentru ancorarea lor provizorie, care vor fi demontate dupa executarea tencuielilor si a nvelitorii. 1'34 Midaria din piatra bruta va fi executata, obligatoriu, cu cofra!e spri!inite. Montarea cofra!elor se va face paralel cu executarea zidariei. 1' 4 +a executarea zidariei din blocuri de beton celular autoclavizat, se vor respecta normele de protectie a muncii specifice lucrarilor de zidarie, precum si urmatoarele. a4 manipularea blocurilor umede se va face cu un cleste special0 "4 se vor lua masuri de protectie contra prafului n locurile unde se prelucreaza blocurile, iar personalul muncitor va fi dotat cu echipamentul de protectie corespunzator0 c4 tehnologia de montare a planseelor prefabricate va fi stabilita tinnd seama ca zidaria din blocuri de beton celular autoclavizat nu poate prelua eforturi de ntindere, socuri etc. /e va evita riparea elementelor de plansee prefabricate0 $4 n timpul executarii zidariei, pna la executarea planseelor, se interzice rezemarea scarilor sau a altor obiecte pe ziduri0 se vor utiliza scari duble0 e4 (a terminarea executiei stlpilor de zidarie dintre golurile de usi si ferestre se vor monta buiandrugi, peste care se va aseza cel putin un rnd de blocuri. 'n cazul executarii buiandrugilor din beton armat monolit, rigidizarea stlpilor se va face prin acestia. /e interzice lasarea stlpilor (iberi la partea superioara, existnd pericolul de darmare0 (4 n timpul executiei este interzis a se crea diferente de naltimi mai mari de ",5 m. 1&'4 'ntruct zidurile de beton celular autoclavizat au o stabilitate si o rezistenta redusa pna la ntarirea mortarului, este necesar a se face personalului muncitor care executa asemenea lucrari un instructa! special privind masurile specifice de protectie ce trebuie luate. (nstructa!ul special va fi consemnat n procese verbale. +ucrarile de zidarie din blocuri mici de beton celular autoclavizat se vor executa sub conducerea unei persoane specializate n asemenea lucrari. /e va acorda o atentie speciala pentru asigurarea stabilitatii corniselor prin ancorare, proptire etc. 1''4 +a executarea peretilor din panouri din beton celular autoclavizat se vor respecta normele de protectie a muncii de la montarea efementelor prefabricate. 1')4 'n cazul utilizarii pentru ridicarea materialelor a unor dispozitive si mecanisme de mica mecanizare, personalul muncitor ce le manevreaza va respecta normele de protectie a muncii pentru lucrul de pe schele si la naltime si va fi dotat cu echipamentul de protectie corespunzator. )ispozitivele de ridicat vor fi prevazute cu sigurante cu cabluri, respectndu se, obligatoriu, toate normele prevazute de inspectia pentru controlul instalatiilor de ridicat. Personalul muncitor care le manevreaza va trebui sa fie autorizat n acest sens.

1'*4 Primirea materialelor de zidarie se va face pe podine special amena!ate si dimensionate corespunzator, sau pe plansee, n focuri special indicate de conducatorul locului de lucru. 1',4 9oate golurile periculoase vor fi nchise sau ngradite cu parapete de protectie. 1'/4 /e interzice evacuarea molozului si a deseurilor de materiale prin aruncarea n exteriorul constructiei. 4vacuarea se va face conform normelor generale comune de protectie a muncii privind evacuarea deseurilor. 1'14 +a lucrarile ce se executa n mediu umed, conductorii sub tensiune vor fi deconectati nainte de nceperea lucrului. 1'24 /e interzice utilizarea unor scule cu capete deformate sau n forma de ciuperca, cu muchiile din tabla zdrentuita si ascutite, a unor roabe si tomberoane care nu sunt n perfecta stare de functionare. /culele de mna folosite la zidarie vor fi bine fixate pe mner. 1)34 'n cazul n care este necesar a se taia sau sparge unele zidarii, personalul muncitor va fi dotat cu ochelari de protectie. 1) 4 Mnuirea unor mecanisme actionate electric sau mecanic de alt personal muncitor dect cel de specialitate, se va putea face numai dupa ce acestui personal i se va face de compartimentul de mecanizare un instructa! special, confirmat printr o atestare scrisa. 1)&4 *onducatorul punctului de lucru este obligat n permanenta a controla ca mecanismele si dispozitivele actionate electric, utilizate la lucrarile de zidire, sa fie legate la pamnt. E6ecutia tencuielilor 1)'4 +ucrarile de tencuieli exterioare, tencuieli interioare, precum si ipsosariile se vor executa de pe schele, respectndu se normele de protectie a muncii specificate n capitolul corespunzator. 1))4 +a lucrarile de tencuieli interioare si ipsosarii se vor putea utiliza podine asezate pe capre nedeplasabile. ;olosirea scarilor duble este permisa numai pentru executarea lucrarilor mici de tencuire 2reparatii3 n locuri izolate. 1)*4 'n cazul n care nu exista schele, tencuirea glafurilor exterioare ale ferestrelor trebuie executata de pe podine mpre!muite, asezate pe console 2schele n consola3 trecute n afara, prin golul ferestrei respective sau de pe schelele suspendate n sistem leagan. 1),4 /e interzice utilizarea pigmentilor vatamatori sanatatii oamenilor 2miniu de plumb, galben de crom, oxid sau acetat de cupru3, la prepararea mortarelor colorate necesare lucrarilor de tencuire. 1)/4 Milnic, nainte de nceperea lucrului, la fiecare schimb se va controla starea tehnica a tuturor utila!elor, a pompelor de motor, a masinilor de torcretat etc, utilizate (a executarea mecanizata a lucrarilor de tencuire. /e interzice executarea lucrarilor de tencuire cu instalatii defecte. 1)14 8tilizarea pompelor de mortar si a masinilor de torcretat la o presiune mai mare dect presiunea maxima indicata n fisele tehnologice sau n cartea tehnica a utila!ului este interzisa. 1)24 'n procesul de aplicare a mortarului, in!ectorul trebuie sa se tina la o distanta de " ",5 m de suprafata care se tencuieste si sub un unghi de cca #%F fata de aceasta suprafata. 6plicarea mortarului se va face de sus n !os, n straturi de cel mult A G mm grosime. 1*34 'n cazul opririi pompei de mortar mai mult de 1% minute, conducta trebuie suflata cu aer comprimat, pentru evacuarea dopurilor formate n ea. 6ceasta operatie se va face numai dupa ndepartarea lucratorilor din zona periculoasa. )upa ncetarea lucrulul, tuburile flexibile, conductele si utila!ul se spala bine cu apa. 1* 4 *onductorii electrici adusi la ntrerupatorul de functionare a pompei de mortar vor fi izolati n tub de cauciuc, iar ntrerupatorul se va monta ntr o cutie nchisa 2cu lacat3. 1*&4 6tt pompa de mortar, ct si tuburile metalice, trebuie sa aiba legatura cu pamntul prin prize executate reglementar.

1*'4 +a terminarea lucrului, supapa de aer se va putea demonta numai dupa ce presiunea a scazut la zero. 1*)4 'n cazul uscarii tencuielilor cu instalatii pe baza de raze infrarosii sau sobe cu cocs, personalul muncitor va putea intra n ncaperile respective, dar numai cu masti contra gazelor. 1**4 Personalul muncitor care executa aplicarea mecanizata a tencuielilor si cel ce executa tencuielile manuale la tavane, trebuie sa poarte ochelari de protectie. 1*,4 +a aplicarea tencuielilor torcretate, precum si la prelucrarea uscata a tencuielilor n ncaperi nchise, se vor lua masuri de ventilare permanenta, n scopul evacuarii prafului. ,top-

CAPITOLUL &* Constructii inalte


Generalitati 1*/4 *onstructiile nalte se efectueaza cu respectarea normelor din capitolele respective si a conditiilor suplimentare indicate mai !os. 1*14 +a lucrarile ce se efectueaza n locurile unde nu s a executat zidaria de umplutura a scheletului si la executia cosurilor de fum sau a silozurilor pot fi admisi numai muncitorii care au facut vizita medicala si un instructa! suplimentar cu privire la tehnica securitatii pentru constructii nalte. 1*24 Muncitorii care lucreaza la naltimi, inclusiv montatatorii scheletului metalic, trebuie sa lucreze sub continua supraveghere a conducatorului punctului de lucru.
1,34 Pentru ridicarea muncitorilor la diferite eta!e ale cladirii se vor amena!a scari sau trepte. )eplasarea muncitorilor pe scarile rezemate de capatul de sus este permisa numai la limita unui eta!. 6ceste scari vor avea reazeme la mi!loc.

1, 4 Primirea greutatilor se va face pe podete special amena!ate sau pe portiunile planseelor special indicate n proiectul tehnologic al lucrarilor. 1,&4 'nainte de executarea zidariilor exterioare, golurile din planseele cladirilor vor fi mpre!muite cu balustrade cu naltimea minima de "m, prevazute cu bordura si cu o scndura intermediara. Calustrada si scarile se fixeaza pe partea opusa golului. 1,'4 'n timpul executarii zidurilor exterioare si asezarii ferestrelor n golurile respective, se vor lua masurile necesare pentru evitarea caderii oamenilor, a materialelor, sculelor, etc. n afara perimetrului cladirii, prin executarea de mpre!muiri, viziere de protectie, plase, etc. :izierele de protectie vor avea o latime de cel putin 1 m si vor fi prevazute cu borduri. 1,)4 )easupra trecerilor, care se afla sub golurile provizorii din plansee, se vor amena!a podine de protectie. 1,*4 Pe lnga iluminarea electrica alimentata de la reteaua generala, trecerile si scarile vor fi prevazute cu iluminarea de siguranta legata la o retea separata. 1,,4 /trngerea si ndepartarea molozului si a deseurilor de materiale de constructie de pe planseele dintre eta!e se va realiza prin !gheaburi acoperite sau prin cutii colectoare, coborte cu a!utorul ascensorului. Kgheaburile pentru coborrea molozului vor fi confectionate si instalate n conformitate cu prevederile prezentelor norme. 1,/4 Pentru montarea si verificarea fixarii stlpilor la fiecare nivel al scheletului vor fi prevazute platforme de inventar cu balustrade si scnduri de margine, care sa permita accesul la toate subansamblurile din limitele nivelului respectiv. 1,14 Pentru pregatirea sudarii subansamblurilor de monta! si pentru sudarea acestora, lnga fiecare din ele trebuie sa se instaleze cel putin cte o schela suspendata. 1,24 +a o distanta de cel mult "A m 2adica la naltimea a ? eta!e3 sub nivelul la care se executa lucrarile de monta!, este necesar sa se prevada podine de protectie, iar la o distanta de cel mult $ m de la aceasta n !os,

trebuie suspendate plase de protectie, care sa reziste la o greutate de "%% Eg, care ar cadea de la o naltime egala cu naltimea a doua eta!e. 1/34 Pentru prinderea stlpilor n vederea ridicarii lor se va utiliza un sistem de agatare prevazut cu dispozitive care sa permita desprinderea ochiurilor din crligul macaralei, fara ca montorii sa fie nevoiti sa se urce spre crlig. 1/ 4 'n desenele de executie a constructiilor metalice, a schelelor, se vor prevedea anumite locuri de prindere si fixare a carabinelor centurilor de siguranta ale montorilor. 1/&4 +a eta!ele cladirilor n curs de executie vor fi desemnate locuri pentru fumat, iar n timpul iernii vor fi prevazute si ncaperi pentru ncalzirea muncitorilor, echipate cu rezervoare de apa si extinctoare. 1/'4 9emperatura aerului n ncaperile pentru ncalzirea muncitorilor va fi de cel putin L "$F*. /uprafata acestor ncaperi va fi astfel calculata, spre a adaposti cel putin =%> din numarul total al muncitorilor care lucreaza la doua eta!e alaturate ale cladirii. 'ncaperile pentru ncalzire vor fi prevazute cu apa de baut. 1/)4 P* urile 2permanente si evacuabile3 vor fi instalate separat pentru femei si pentru barbati si vor avea instalatie de apa pentru curatirea lor. Numarul P* urilor se stabileste tinndu se seama ca este necesar un P* la fiecare trei eta!e. 1/*4 :estiarele vor fi situate la parter sau la demisolul cladirii si vor fi amena!ate separat pentru barbati si femei. 'n vestiare vor exista compartimente pentru desprafuirea, uscarea si spalarea mbracamintei. 8scatoarele trebuie sa asigure uscarea mbracamintei n cel mult A ore. 1/,4 Pentru ca muncitorii sa aiba la dispozitie asistenta medicala necesara, vor fi organizate puncte medicale mobile de prim a!utor, nzestrate cu pansamente, medicamente, brancarde. Cosuri $e (u% $in cara%i$a 1//4 +a executarea cosurilor de fum nalte va fi admis numai personalul muncitor care ndeplineste conditiile de lucru la naltime 2apt medical, instruit special, vrsta peste "$ ani3. 1/14 +a cosurile cu naltimea pna la 5% m se va monta o semnalizare acustica ntre locurile de munca ale personalului muncitor zidar si cel care ncarca elevatorul 2sau alt mecanism de ridicat materiale3. +a cosurile cu na(timea mai mare de 5% m se va monta o semnalizare automata acustica si optica. 1/24 +ucrarile la cosurile de caramida se vor executa numai n conditii meteorologice normale. 'n caz de intemperii puternice, furtuni mai mari de gradul A si ploi, lucrarile vor fi ntrerupte, iar muncitorii evacuati de la natime. 1134 /chelele pentru zidaria cosurilor se vor executa conform proiectului de executie si cu respectarea normelor de protectie a muncii prevazute la capitolul @schele7. 11 4 'n !urul cosului care se construieste se va realiza o zona ngradita, accesul n aceasta zona putnd fi permis numai prin locuri dinainte stabilite. )istanta ntre soclul cosului si limitele acestei zone trebuie sa fie de "<"% din naltimea cosului, dar sa nu fie mai mica de "% m. 'n punctele vizibile se vor instala tablite avertizoare, pentru a se opri accesul persoanelor straine de locul de munca respectiv. 11&4 9recerile pentru oameni si caile de acces pentru vehicule, care conduc la cos, ca si locurile de lucru de lnga utila!ele ce se afla n interiorul zonei ngradite vor fi prote!ate prin acoperire cu panouri si ngradiri laterale rezistente. 11'4 Midaria cosului cu diametrul pna la = m se va face de pe o podina construita din panouri demontabile, bine fixata pe grinzile sau tevile spri!inite 2ncastrate3 n zidaria cosului. )upa demontarea panourilor, gaurile n care s au spri!init grinzile sau tevile vor fi astupate. 'n timpul lucrului va exista o a doua podina la ",1 ",5m, mai !os dect prima, pentru a opri caderea eventuala a unor obiecte. /e interzice depozitarea materialelor si sculelor pe podinele de protectie. 11)4 Podinele vor fi dimensionate la sarcina maxima data de personalul muncitor care lucreaza pe ele si de materialele depozitate, nmultita cu coeficientul de siguranta A. /e interzice ncarcarea podinelor cu sarcini mai mari dect cele avute n vedere la dimensionare.

11*4 +a zidaria cosului cu diametrul mai mare de = m, se vor folosi schele suspendate, legate de elevatorul turn sau podine asezate pe grinzi bine spri!inite 2ncastrate3 n zidaria cosului si pe turnul elevator, conform unor proiecte tehnologice aprobate. 11,4 Pe toata circumferinta cosului, la o naltime de 1 5 m, se monteaza o viziera de protectie, avnd o (atime de 1,5 m si o nclinare de 1%F fata de orizontala. :iziera va fi astfel realizata, nct sa suporte sarcina maxima data de greutatile ce eventual ar cadea de la naltime. Pe viziera al carei rol principal este de prote!are a personalului muncitor care executa lucrari la baza cosului este permis accesul personalului muncitor numai dupa ncetarea lucrului la partea de sus si cu aprobarea data de conducatorul lucrarii. 11/4 8rcarea personalului muncitor pe cos, n exterior, se va face pe trepte din otel rotund cu diametrul de cel putin 1% mm, asezate n rnduri verticale alternativ, fixate n zidaria cosului pe cel putin 15 cm si cu capetele ndoite. )istanta pe verticala ntre trepte va fi de maximum =5 cm. 'ncepnd de la naltimea de 1% m se vor prevedea trepte de odihna montate la distanta de "% m una de alta. )e la o naltime de 5 m, pe toata naltimea cosului, treptele vor fi mpre!muite cu un cos de protectie ce se va fixa din doua n doua trepte. 8rcarea personalului muncitor pe ultima treapta este interzisa. +a urcare sau coborre, centurile de siguranta ale personalului muncitor vor fi legate de trepte. Pentru sustinerea personalului muncitor se va folosi o frnghie legata la partea superioara a cosului si prinsa de treptele fixate anterior. 1114 *nd exista un elevator turn, urcarea personalului se va face pe scarile interioare din !urul elevatorului, prevazute cu balustrade, iar elevatorul va fi ngradit pe toate partile cu plasa de srma sau scnduri. 1124 Pentru cosuri mai nalte de 5% m, n interiorul cosului va fi instalat un elevator turn pentru ridicarea personalului muncitor0 elevatorul va corespunde prevederilor de protectie a muncii si instructiunilor (nspectiei pentru *ontrolul (nstalatiilor de ridicat pentru lifturi de persoane. +a nivelul platformei de lucru, al podinei de protectie si al accesului, elevatorul turn va fi ngradit cu plasa metalica. )e asemenea, se vor monta pe podina de lucru scnduri de margine nalte de 1% cm. 1234 Pentru a se ncarca si descarca platforma elevatorului, se vor prevedea goluri n turnul elevatorului, dotate cu usi care sa se poata deschide numai atunci cnd se ncarca sau se descarca platforma. 12 4 Pentru prelungirea n naltime a turnului elevatorului se vor executa schele rezistente. /e interzice personalului muncitor sa execute prelungirea de pe moazele sau contravntuirile elevatorului. 12&4 'n cazul utilizarii macaralei n consola pentru ridicarea materialelor pe platforma de lucru, se va prevedea o deschizatura care sa permita trecerea libera a dispozitivului pentru transportul materialelor. )eschiderea va fi prevazuta cu o usita 2chepeng3, pe balamale, care sa se deschida n sus si sa ramna deschisa numai n timpul trecerii materialelor. Pentru o mai mare siguranta, n !urul deschiderii se vor monta parapete, rezistente. Muncitorul care primeste materialele va fi dotat cu centura de siguranta, ancorata deasupra capului sau de un punct rezistent al constructiei. 'n cazul n care centura de siguranta nu este prevazuta cu un dispozitiv de frnare la caderea n gol, legarea frnghiei centurii de siguranta se va face astfel, nct eventuala cadere n gol sa fie imediat frnata. 'n cazul n care nu se realizeaza un parapet rezistent n !urul gaurii din platforma, prinderea dispozitivului pentru transportul materialelor se va face cu a!utorul unei cangi de fier, cu capatul drept si o lungime convenabila, n asa fel nct personalul muncitor sa nu se apropie la o distanta periculoasa de marginea deschizaturii si sa nu existe pericolul de tragere spre deschizatura n cazul balansarii dispozitivului. 12'4 /e interzice lucrul n interiorul cosului n timpul transportului materialelor cu macaraua n consola, prin interiorul acestuia. /istemul de agatare al dispozitivului pentru ridicarea materialelor va fi prevazut cu o siguranta, care sa excluda desprinderea lui de pe crlig. 12*4 /e interzice. a4 )epozitarea materialului pe zidaria cosului0

"4 6sezarea sculelor pe zidaria cosului0 acestea se strng n lazi si se coboara cu elevatorul0 c4 4vacuarea molozului si a altor materiale prin aruncarea de sus0 $4 /tationarea sau circulatia pe zidurile cosului. 12,4 ;irul de plumb pentru verificarea verticalitatii cosului se va suspenda cu srma de otel. 12/4 Personalul muncitor care face rostuirea zidariei cosului nu se va apleca n afara zidului. 4( va sta rezemat de zidarie, avnd sub piept o perna de paie sau hrtie. 'n tot timpul lucrului, personalul muncitor va fi asigurat contra caderii. 1214 +a darmarea cosului prin explozie sau prin taierea bazei cosului, se va instala paza n !urul lui pe o zona avnd raza egala cu naltimea cosului. Personalul muncitor va fi evacuat din aceasta zona periculoasa. /e va semnaliza nceperea darmarii. Cosuri $e (u% $in "eton ar%at 1224 'n cazul construirii cosurilor de fum din beton armat, se vor respecta normele de tehnica a securitatii corespunzatoare, valabile si pentru cosurile de fum din caramida. 2334 +a executarea glisarii cosului de fum cu a!utorul cofra!elor glisante se vor respecta normele de protectie a muncii prevazute n capitolele cofra!e, schele. esafoda!e si scari. 23 4 4ste interzisa modificarea elementelor cofra!elor 2fata de proiectul aprobat3 fara aprobarea proiectantului0 darea n exploatare a cofra!ului glisant se va face pe baza procesului verbal de receptie. 23&4 Cara superioara a parapetelor platforme lor va fi metalica, interspatiile ntre barele orizontale ale acestora vor fi de maximum =% cm, iar ntre cele verticale, de $% cm. 23'4 4ste interzisa ridicarea materialelor pe platforma cofra!ului glisant cu alte mi!loace de ridicat dect cele prevazute n fisa tehnologica. 23)4 4ste interzis ca personalul muncitor sa alerge pe platforma de lucru. 23*4 )epozitarea materialelor pe platforma superioara se va face astfel, nct sa nu depaseasca "%% "5% Eg ntr un loc. Platforma inferioara va fi tinuta libera, fara a se face pe ea depozitari de materiale. 23,4 6ccesul din lift si n lift al personalului muncitor care urca sau coboara la 2de la3 platforma superioara se va face numai n prezenta unei persoane autorizate, instruite periodic pentru deservirea liftului, numai la semnalul cuvenit si confirmat de nivelul unde se ridica sau se coboara. 23/4 9urnarea betonului n cofra!ul glisant se va face cu a!utorul plniilor mobile sau al !gheaburilor, n asa fel nct betonul sa fie condus pna ntre panouri. Nu se admite umplerea n exces a cofra!ului cu beton. 2314 4ste interzis controlul cablurilor de sarcina sau ghidarea fara palmare de piele sau manusi din pnza groasa, precum si intrarea n casa liftului cnd acesta este n functiune. 2324 8sa cabinei liftului va avea un dispozitiv care sa mpiedice deschiderea n timpul functionarii acestuia. 8sile de la ca!ele inferioare si superioare vor fi nchise pe tot timpul absentei cabinei de la ca!a respectiva. 2 34 'n lift este interzisa. a4 9ransportarea simultana de material si personal muncitor0 "4 8rcarea, respectiv coborrea personalului muncitor din cabina fara prezenta nsotitorului autorizat0 c4 Plasarea oricaror elemente n spatiul de siguranta de deasupra statiei superioare a cabinei de lift.

2 4 +a fiecare schimb, mecanicul de troliu va verifica starea cablului de tractiune si de glisare a liftului, consemnnd cele constatate n registrul de supraveghere. +a maximum $ fire rupte, este obligatorie schimbarea cablului. +a o distanta de cel mult $ m se vor prevedea podine de protectie, capabile sa retina o greutate de "%% Eg care cade de la naltime, precum si alte obiecte marunte. 2 '4 /e va acorda o atentie deosebita monta!ului si ntretinerii corespunzatoare a conductorilor si corpurilor de iluminat, n scopul evitarii electrocutarilor. 2 )4 Pe timpul monta!ului, piesele metalice vor fi asigurate contra rasturnarii. 2 *4 :erificarea mbinarilor de prindere a nacelelor de !uguri si a nacelelor ntre ele este obligatorie att la montarea cofra!ului, ct si n timpul exploatarii cu ocazia reviziilor zilnice, cnd se va verifica si suprapunerea podinei nacelelor, care trebuie sa fie de minimum 1% cm. 2 ,4 +a nclinatia platformei peste ?0 se va opri functionarea liftului. Reluarea circulatiei se va face numai dupa orizontalizarea platformei. 2 /4 /cripetii si axele scripetilor de la cablul de ghidare vor fi verificati cu atentie, pentru a nu prezenta fisuri sau vicii ascunse. 2 14 Montarea scarilor si balcoanelor de baliza! se va face de personal muncitor special instruit. /e va urmari ca legarea centurilor de siguranta ale acestui personal sa fie facuta de elementele metalice ale cofra!ului si nu de scara sau balconul de baliza!. 2 24 +a demontare, n incinta cosului, ct si pe o raza de 1% m, este interzisa circulatia personalului muncitor si a autovehiculelor. /e va semnaliza acest lucru prin indicarea de avertizare. 2&34 +a executarea cosurilor din beton armat cu cofra!e glisante se vor respecta si urmatoarele masuri. a4 *onducatorul lucrarii va verifica dupa fiecare 5% cm de glisare modul de ncarcare a suspensiilor0 "4 /chelele suspendate de cofra!ul glisant, att cele interioare, ct si cele exterioare, vor fi ncercate la o sarcina de = ori mai mare dect sarcina de regim0 c4 4lementele de prindere vor fi reutilizate numai att ct este prevazut n proiect0 naintea fiecarei montari, conducatorul lucrarii va avea gri!a ca elementele de prindere 2bride, ancore, etc.3 si cele de reazem sa nu prezinte defectiuni care sa duca la slabirea lor0 $4 6tunci cnd se muta cofra!ul, ntregul personal muncitor de pe schelele interioare si exterioare va fi anuntat, spre a fi evitate caderea sau alte accidentari0 e4 Carele de distantare vor fi bine legate de grinda inelara portanta, atunci cnd se face demontarea lor si la desfacerea panourilor de cofra!0 scoaterea barelor de distantare se va face cu o cheie levier speciala. Instalatii si utila.e speci(ice constructiilor 5nalte 2& 4 )upa montarea instalatiei de ridicat si nainte de punerea ei n functiune, se va ntocmi 2mpreuna cu (nspectia pentru *ontrolul (nstalatiilor de Ridicat3 "*ertificatul general al instalatiei de ridicat", pe baza unei documentatii tehnice ntocmite n conformitate cu instructiunile n vigoare. 2&&4 (nstalatia de ridicat trebuie sa fie construita pentru un regim de lucru corespunzator procesului tehnologic ce se desfasoara la executia lucrarii. 4a trebuie sa fie completa si sa aiba toate dispozitivele de siguranta si aparata!ul de protectie necesar. 2&'4 +ifturile pentru executia constructiilor nalte vor fi echipate, n mod obligatoriu, cu urmatoarele dispozitive de siguranta. a4 +imitator de cursa care ntrerupe circuitul de alimentare a motorului electric atunci cnd cabina depaseste cu cel mult =% cm pozitia de lucru la nivelul cel mai de sus0

"4 &pritoare speciale cu capetele conice aflate pe glisiere care, n cazul nefunctionarii limitatorului de cursa, opresc cabina la o distanta de cel mult A% cm de la pozitia de lucru de la statia cea mai de sus0 c4 Paracazatoare fixate pe cabina, care sa mpiedice automat caderea cabinei n caz de rupere a cablului de tractiune0 $4 Cloca!e mecanice ale usilor de acces, care sa permita deschiderea acestora numai cnd cabina se afla n dreptul nivelului respectiv0 e4 *ontacte electrice ale usilor, care sa ntrerupa functio narea liftului la deschiderea accidentala a unei usi0 (4 +imitator de sarcina, care sa comande ntreruperea functionarii liftului la ncarcarea acestuia peste sarcina admisa sau n cazul cnd cabina liftului este agatata de un obstacol. 2&)4 +a baza constructiei, ct si pe cofra!e, se vor afisa instructiunile de utilizare a liftului. 2&*4 /e interzice ncarcarea liftului cu o sarcina mai mare dect aceea pentru care a fost dimensionat. 2&,4 'n cazul defectarii (ifturilor, se continua ridicarea cofra!ului glisant n ritm scazut 21 = ridicari pe ora3, pna la dezlipirea completa a acestuia de beton, dupa care glisarea este oprita pna la remedierea defectiunii. 2&/4 /e interzice nnadirea cablurilor. 6cestea trebuie sa aiba lungimea necesara spre a fi folosite pna la atingerea cotei finale a constructiei, plus 2cel putin3 doua spire de cablu de rezerva. 2&14 )esfasurarea cablurilor de ghida! se va face astfel, nct sa fie sub tensiune constanta la partea inferioara, ca sa se mpiedice balansarea cabinei liftului pe timpul deplasarii ei pe verticala. 2&24 9roliul de actionare a liftului se va monta ntr o ncapere nchisa prevazuta cu usa, denumita camera troliului. 6mplasarea camerei troliului se va face astfel, nct sa se asigure trecerea corespunzatoare a cablurilor de tractiune de la troliu spre rotile de conducere si o buna vizibilitate. *amera troliului va fi astfel dimensionata, nct sa ramna n !urul troliului un spatiu liber de acces de "m pentru control, revizie si ntretinere. Pardoseala din camera troliului va fi din scnduri. 6coperisul va trebui executat astfel, nct sa poata suporta si bucati de materiale sau alte obiecte ce ar putea eventual sa cada de pe platforma cofra!ului glisant. *amera troliului va fi prevazuta cu ferestre, pentru a se asigura o vizibilitate corespunzatoare. 8sa se va deschide n afara si se va amplasa n apropierea locului de manevra al troliului. 4a se va ncuia, iar cheia se va pastra la mecanicul pentru troliu sau la seful punctului de lucru. 6ccesul n camera troliului trebuie sa fie usor 2si n afara de orice pericol3, liber si iluminat permanent. 4ste interzis accesul personalului muncitor strain n camera troliului. Pentru lifturile cosurilor de fum este obligatoriu sa se foloseasca troliuri reversibile. /asiul troliului se va fixa la fundatie n minimum ? puncte. 2' 4 Pe troliu se va nscrie cu sageti si inscriptii @sus7 si @!os7 sensul de mers a( cabinei liftului. 2'&4 Montarea cablurilor la punctele fixe trebuie facuta n mod sigur, respectndu se urmatoarele conditii. a4 'n cazul prinderii cu cleme se monteaza cel putin trei cleme strnse cu suruburi pentru fiecare cablu, dupa ce n prealabil cablurile au fost trecute n !urul unor piese speciale de protectie 2ocheti3, rezistenta prinderii trebuind sa fie cel putin egala cu forta de rupere a cablului0 "4 'n cazul prinderii prin cabluri de otel, capetele de cabluri se vor fixa la suspensii sau puncte prin turnarea de cositor, plumb sau compozitie0 legatura astfel realizata va trebui sa aiba o rezistenta cel putin egala cu forta de rupere a cablului0 c4 'n cazul prinderii prin pene cu autostrngere, acestea vor avea un unghi de maximum ?%F si minimum AF.

2''4 +a prinderea cablului de tractiune pe tamburi se vor utiliza minimum trei cleme. 2')4 Rotile de conducere care servesc la ghidarea si conducerea cablurilor de tractiune trebuie sa asigure, prin constructia lor, conducerea corecta si fara uzura a cablurilor de tractiune. 4le trebuie sa fie prote!ate printr o aparatoare, pentru a se evita antrenarea de catre cablul de tractiune a unor materiale de constructie care pot degrada instalatia. 2'*4 9ensiunile maxime admise pentru instalatiile electrice ale (ifturilor sunt urmatoarele. a4 =$% : n sistem trifazic cu nul accesibil, pentru alimentare0 "4 11% : n sistem monofazic 2fara nul3, pentru iluminarea locurilor de acces si a camerei troliului0 c4 1? : pentru lampa portativa, tensiune obtinuta printr un transformator electric de separatie0 $4 "1 : la curent alternativ si A% : la curent continuu, pentru aparata! electric de comanda. 2',4 Proiectul instalatiei electrice va prevedea masurile necesare pentru protectia contra electrocutarii. Pe platforma cofra!ului glisant se va afla un aparat pentru respiratie artificiala. 2'/4 /e interzice folosirea lifturilor si dispozitivelor de siguranta defecte 2'14 Pentru prevenirea unor accidente de munca, se vor monta urmatoarele indicatoare de avertizare. a4 'n camera troliurilor. sarcina maxima ce o poate ridica liftul, perioadele de control tehnic0 pentru mecanic. verifica legaturile utila!ului la reteaua de protectie nainte de pornirea lui0 pe usa camerei troliului. camera troliului intrarea oprita0 "4 Pe usile ca!ei inferioare si superioare si pe usa cabinei. sarcina maxima a liftului0 lift pentru materiale sau persoane0 numar maxim de persoane0 interzis a se transporta simultan materiale si persoane. 2'24 'n camera troliului, lnga usa si la ca!a inferioara pe platforma de lucru a cofra!ului glisant, se vor amplasa stingatoare de incendiu si alt echipament, n conformitate cu normele P/(. 2)34 'nainte de darea n functiune a liftului, se va face simularea de rupere a cablului de sarcina, pentru verificarea modului de blocare a cabinei pe cablurile de ghida!. 2) 4 Piesele din camera troliului, aflate sub tensiune si neizolate electric, vor fi prevazute cu aparatoare de protectie, pentru a nu fi atinse n mod accidental. 6ceste aparatoare vor trebui sa poata suporta 2fara a se deforma3 greutatea unor persoane sau materiale asezate pe ele involuntar. 2)&4 Pentru semnalizarea oricarei manevre a cabinei 2anuntarea de catre mecanicul troliului a trimiterii la platforma a cabinei, anuntarea de catre responsabilul de platforma a trimiterii cabinei la sol, comanda de oprire a troliului n caz de avarie etc.3 se vor prevedea mi!loace acustice, optice sau combinate, corespunzatoare conditiilor de lucru. 2)'4 :erificarea instalatiilor de ridicat se va face n conformitate cu instructiunile (nspectiei pentru *ontrolul (nstalatiilor de ridicat, conditiile de exploatare urmnd sa se ncadreze n aceleasi instructiuni. 2))4 +iftul va fi dat n supraveghere unui responsabil tehnic care va ntocmi instructiuni interne de exploatare, aprobate de conducerea unitatii, care vor fi afisate n camera troliului, pe platformele de lucru si n cabina. 2)*4 Pentru fiecare lift, unitatea detinatoare trebuie sa posede un registru de supraveghere tinut la zi, n care personalul de deservire si de ntretinere a liftului este obligat sa nscrie sub semnatura toate observatiile constatate la instalatie, remedierile ce se executa, precum si descrierea, pe scurt, a acestora. Registrul de supraveghere se va numerota, snurui, viza de conducerea unitatii si pastra cu gri!a n camera troliurilor. 2),4 Mecanicul de troliu are urmatoarele ndatoriri principale.

a4 /a cunoasca prevederile instructiunilor (nspectiei pentru *ontrolul (nstalatiilor de Ridicat, codul de semnalizare intern utilizat pe santier si normele de protectie a muncii specifice locului de lucru0 "4 /a verifice, nainte de pornirea troliului, legaturile acestuia la reteaua de protectie, buna functionare a dispozitivelor de protectie si semnalizare, a celor de blocare a cabinei pe cablul de ghida!, precum si starea cablului de tractiune si modul lui de fixare0 c4 /a controleze, nainte de pornirea troliului, starea ancorelor, modul lor de fixare, legarea troliului, starea fixarii acestuia si a rotilor de conducere0 $4 /a verifice, nainte de nceperea lucrului, buna functionare a troliului si a frnei, dupa ce a verificat sa, nu fie ncarcata cabina liftului0 e4 /a controleze daca iluminatul electric este corespunzator n camera troliului si la locurile de acces n lift0 (4 /a manevreze troliul numai dupa ce a dat semnalul de pornire0 #4 /a respecte semnalizarea data de responsabilii de palier si sa urmareasca permanent pozitia cabinei0 84 /a nu ridice sarcini mai mari dect sarcina nominala0 i4 /a verifice ca sarcina sa nu depaseasca gabaritul, spre a se evita producerea unor avarii prin agatarea materialelor transportate de elementele cofra!ului glisant0 .4 /a nu transporte personal muncitor simultan cu materiale0 94 /a manevreze corespunzator troliul si frna, spre a nu se produce socuri0 l4 /a nu porneasca troliul daca usile cabinei sunt deschise0 %4 /a urmareasca ca liftul sa fie folosit n scopul pentru care a fost autorizat0 n4 /a nu puna n functiune liftul, daca instalatia electrica este defecta, daca nu functioneaza dispozitivele de siguranta 2pentru blocarea pe cablul de ghida!3, sau daca se produce un zgomot anormal la troliu, la rotile de conducere sau la patinele cabinei0 o4 /a nu efectueze manevre ale liftului daca nu sunt ndeplinite conditiile de protectie a muncii pentru locul sau de lucru0 p4 /a opreasca functionarea liftului cnd conditiile meteo rologice mpiedica executarea lucrarilor0 :4 /a nu ridice cu (iftul tuburi de oxigen sau alte materiale inflamabile sau toxice daca pentru transportul acestora nu s au asigurat conditii speciale0 r4 'n cazul ntreruperii curentului electric n timpul lucrului, sa puna elementele de comanda la pozitia "zero" si sa decupleze ntrerupatorul din cabina troliului. +a terminarea lucrului trebuie sa coboare cabina liftului la sol, sa deconecteze ntrerupatorul principal si sa predea liftul mecanicului de troliu din schimbul urmator. 2)/4 'ndatoririle principale ale nsotitorului de lift sunt urmatoarele. a4 /a nchida usile cabinei nainte de pornire0 "4 /a ntretina n stare de curatenie interiorul cabinei0 c4 /a dea alarma n cazul opririi ntre paliere0 $4 /a permita transportul cu (iftul numai al personalului muncitor aprobat de conducerea unitatii0 e4 /a nu transporte simultan materiale si personal muncitor. 2)14 &rice defectiune n functionarea liftului, care duce la oprirea acestuia, va fi consemnata n registrul de supraveghere si va fi adusa de ndata de cel care a

descoperit o la cunostiinta conducatorului punctului de lucru si responsabilului tehnic cu supravegherea functionarii instalatiilor de ridicat. 2)24 )etinatorii lifturilor de santier au obligatia sa anunte imediat la unitatile (nspectiei pentru *ontrolul (nstalatiilor de Ridicat n raza carora se afla santierul 2prin telefon, telegrama, telex, curier. etc.3, avariile si accidentele de munca produse n lift. Pna la sosirea n ancheta a organelor de cercetare, este intezis sa se modifice starea din momentul producerii avariei sau accidentului de munca, cu exceptia cazului cnd exista pericolul producerii de alte avarii si accidente de munca. 2*34 'n caz de necesitate, conducerea santierului va lua masuri pentru stabilirea unor norme de protectie a muncii specifice conditiilor de lucru. 2* 4 /udurile executate la elementele cofra!ului glisant, inclusiv ale liftului de santier, vor fi poansonate si executate numai de sudori autorizati. 2*&4 /e interzice transportul personalului muncitor cu a!utorul platformelor ridicatoare extensibile. 2*'4 Manevrarea instalatiilor de ridicat ale platformelor extensibile autoridicatoare se va face de personal muncitor instruit special pentru aceasta si sub supravegherea sefului punctului de lucru. /e interzice ncarcarea platformei cu o sarcina mai mare dect cea pentru care a fost dimensionata. Platforma autoridicatoare va fi data n supraveghere unui responsabil. 6cesta va elabora instructiuni tehnice de exploatare, aprobate de conducerea unitatii, pe care le va afisa pe platforma si la troliuri, si va urmari sa se aplice si respecte instructiunile (nspectiei pentru *ontrolul (nstalatiilor de Ridicat. )easupra nivelului pe care se gaseste platforma se interzice sa se execute concomitent mai multe operatii. ,top-

CAPITOLUL &, Constructii $in le%n


Montarea constructiilor 2*)4 9oti lucratorii care iau parte la lucrarile de demontare si demontari la naltime, nu pot fi admisi la lucru fara sa cunoasca metodele de siguranta ale lucrarilor si fara sa treaca prin vizita medicala. 4i vor fi echipati cu centura de siguranta cu anexa. +a lucrarile de montare a elementelor de constructii la naltime nu se admit tineri sub "$ ani. 4xecutarea lucrarilor de montare sau demontare a elementelor de constructie se va face sub conducerea directa si permanenta a unui tehnician specializat, desemnat n acest scop. 2**4 'nainte de nceperea lucrarilor de montare, personalul tehnic al santierului trebuie sa aiba un proiect amanuntit de organizare a lucrarilor. 2*,4 +a utilizarea sculelor si uneltelor mecanizate pentru prelucrarea lemnului trebuie sa se respecte prevederile capitolului respectiv din prezentul regulament. 2*/4 Montarea constructiilor din lemn nu trebuie sa se ntrerupa pna ce acestea nu vor fi fixate si rigidizate. 2*14 Montarea grinzilor pentru tavane n golurile lasate n zidarie, se va executa de pe o podina continua, asezata la "m mai !os dect gaurile pentru introducerea grinzilor. )e pe aceste podine, se vor bate si riglele sau sipcile pe care se monteaza astereala ntre grinzi. 6ceste rigle sau sipci nu se vor bate stnd n genunchi pe grinzi. 2*24 Nu este permisa folosirea grinzilor tavanelor pentru fixarea de scripeti si macarale la operatiile de ridicare. 2,34 *irculatia pe grinzi este interzisa. 'n lipsa schelei interioare, se vor amena!a pe grinzi cai de circulatie speciale cu latimea minima de %,G% m, prevazute cu balustrade si cu scnduri de margine. 2, 4 Nu este permis sa se lucreze stnd pe astereala dintre grinzile tavanului.

2,&4 Montarea si fixarea scheletului si a panourilor de lemn pentru pereti se vor face de pe schele interioare prevazute cu balustrade si cu scnduri de margine. /e interzice spri!inirea schelelor de pe care se executa monta!ul constructiilor, pe acestea din urma. 2,'4 +a montarea elementelor de constructii din lemn plane a panourilor pentru pereti, a elementelor de spri!in etc., trebuie luate masuri pentru a se evita rasturnarea acestora din cauza vntului. 2,)4 +a executarea lucrarilor de dulgherie este interzis dulgherilor sa poarte sorturi. 2,*4 Montarea cofra!elor la naltime se va face de pe schele rezistente, avnd podine continue cu (atimea de cel putin "m, prevazute cu balustrade si scnduri de margine. /chelele improvizate sunt interzise. 2,,4 )emontarea cofra!elor la betoanele turnate sub nivelul terenului, se va face inainte de scoaterea consolidarilor sapaturilor. )emontarea cofra!elor oricaror constructii se va face numai sub supravegherea organului tehnic de santier sau a conducatorului lucrarilor respective. 2,/4 +a montarea fermelor, nivelul podinei de lemn a schelei sau esafoda!ului, si pozitia ei fata de reazemele fermelor trebuie sa fie stabilita astfel, nct muncitorii care primesc si monteaza fermele sa poata executa lucrul fara a cobor de pe podina si fara sa stea pe reazemul fermei. 2,14 'n toate cazurile cnd lucrarile de dulgherie se executa la naltimi mari, dulgherii trebuie sa poarte centuri de siguranta legate cu frnghii solide de elementele rezistente si fixe ale constructiei. 2,24 /culele si cuiele trebuie tinute ntr o (adita cu mner, pentru a putea fi mutate n timpul lucrului, mai ales cnd acesta se efectueaza la naltime. 2/34 *oborrea materialului lemnos de la naltime se face cu a!utorul scripetelui si al frnghiei, avnd gri!a ca locul unde se face primirea materialului cobort sa fie ngradit pe o raza de "% m, si sa existe placarde pentru avertizarea muncitorilor. 2/ 4 +a executarea lucrarilor de dulgherie deasupra locurilor de trecere sau de circulatie a vehiculelor, se va amena!a o podina continua de protectie, a carei naltime trebuie sa fie mai mare dect naltimea trecerii. *nd nu se poate executa o astfel de podina de trecere, se va nchide locul respectiv pe tot timpul ct se executa lucrarea. Tratarea %aterialului le%nos cu su"stante antiseptice si i#ni(u#e4 2/&4 +a lucrarile de tratare a materialului lemnos cu substante antiseptice si ignifuge, la prepararea acestor substante, ca si la ncarcarea si scoaterea din ambala! a substantelor chimice, trebuie admisi muncitori care au facut un instructa! special. Nu se admit la asemenea lucrari muncitori care au pe piele !upuituri, arsuri, crapaturi, iritatii, etc. 'n timpul lucrului, muncitorii vor folosi ochelari, cizme, manusi de cauciuc si sort de cauciuc. )upa terminarea lucrului, se vor spala pe mini si se vor unge cu alifie pe baza de lanolina. +ucrarile legate de prelucrarea fungicida si ignifuga a lemnului trebuie executate sub conducerea si supravegherea unui tehnician de specialitate. 2/'4 +ucratorii care lucreaza cu substante antiseptice si ignifuge trebuie sa aiba o ncapere pentru dezbracarea si pastrarea separata a hainelor de lucru si a celor personale. )upa iesirea de la lucru, muncitorii vor fi ndrumati spre baia unitatii. 2/)4 6mbala!ele substantelor chimice pentru tratarea antiseptica si ignifuga a lemnului trebuie ndepartate sau arse. 2/*4 Prepararea substantelor fungicide si ignifuge trebuie executata n aer liber, pe platforme 2locuri3 izolate sau ncaperi separate, prevazute cu instalatii de ventilatie. 4ste interzis accesul persoanelor straine n locurile unde se prepara aceste substante. 'n cursul prepararii amestecurilor, trebuie luate masuri mpotriva mprastierii subsantelor toxice 2prin stropire sau prafuire3.

2/,4 Cazinele 2cazile3 n care se gasesc solutii de substante fungicide, trebuie sa fie acoperite cu capace. 4ste interzisa circulatia pe marginea bazinelor sau pe piesele cufundate pentru impregnare. )upa terminarea operatiei de impregnare a lemnului se va evacua solutia antiseptica din bazin, amplasarea pe teritoriul santierului a locului unde urmeaza sa se amena!eze ncaperile si platformele pentru depozitarea si prepararea substantelor ignifuge si antiseptice, precum si bazinele pentru efectuarea operatiilor de ignifugare si antiseptizare a lemnului, trebuie sa fie stabilita mpreuna cu organele sanitare, de pompieri si cu (nspectia de /tat pentru Protectia Muncii. 2/14 9ratarea lemnului cu substante antiseptice pulverulente 2uscate3 nedizolvate trebuie efectuata de preferinta n zilele fara vnt, n conditii care sa excluda curentii de aer. 2/24 )upa terminarea operatiilor de tratare a lemnului cu substante antiseptice si ignifuge, toate locurile de pastrare si preparare a acestor substante trebuie curatate si neutralizate. 2134 4ste interzis accesul persoanelor straine n locurile unde se pregatesc antisepticele. )upa terminarea lucrarilor, platforma unde s au pregatit antisepticele trebuie bine curatata. 21 4 Materialele pentru pregatirea antisepticelor trebuie sa se pastreze n depozite speciale sub cheie. 8tila!ul si sculele care se ntrebuinteaza la lucrul cu antisepticele trebuie sa se spele bine si sa se pastreze mpreuna cu antisepticele. :asele n care se pastreaza antisepticele trebuie sa se nchida bine cu capace. 21&4 Mi!loacele de transport ale antisepticelor vor fi bine curatate si spalate, iar vasele goale vor fi dezintoxicate sau distruse. 21'4 9ransportarea antisepticelor, precum si a substantelor toxice ce se ntrebuinteaza la pregatirea lor, trebuie sa se faca ntr un ambala! impermeabil si nevatamat. Pe ambala! se va scrie @9oxic7, @Perico( de foc7. 21)4 4ste interzis sa se antiseptizeze obiectele de constructie n timpul executarii lucrarilor sub ele sau deasupra lor. )upa terminarea lucrarilor cu antiseptice, lucratorii sunt obligati sa spele cu sapun si apa calda toate partile nembracate ale corpului. +a semnalarea vreunei boli de piele, lucratorul trebuie sa fie ndrumat la medic, pentru prevenirea unei bo(i profesionale. 21,4 )upa terminarea lucrului, sculele si uneltele utilizate la tratarea lemnului cu substante antiseptice si ignifuge trebuie spalate si pastrate n depozitul special amena!at pentru aceste substante. ,top-

CAPITOLUL &/ Sc8ele- esa(o$a.e si scari


Generalitati 21/4 /chelele si esafoda!ele, precum si elementele lor componente se vor calcula conform ncarcarilor si normelor prevazute n prescriptiile tehnice de ncarcari, n cele de calcul al constructiilor si conform conditiilor specifice de folosire, astfel nct n timpul utilizarii lor sa nu conduca la provocarea unor accidente de munca. 2114 /chelele si esafoda!ele folosite la lucrarile de constructii monta! sunt tipizate. )aca la unele constructii, prin natura lucrarilor, se utilizeaza schele si esafoda!e netipizate, acestea se vor executa pe baza de proiect aprobat. 'n cazuri bine !ustificate, unele schele si esafoda!e se vor executa dupa detaliile ntocmite de santier, daca sunt nsotite de calcule corespunzatoare si aprobate de conducerea santierului. 2124 /uprafata de teren pe care se monteaza schelele va fi nivelata, iar pamntul egalizat si batut cu maiul. &data cu nivelarea se va amena!a si scurgerea apelor.

2234 Pentru a asigura repartizarea uniforma a presiunii asupra terenului, trebuie sa se puna sub stlpii schelei, perpendicular pe fata zidului construit, dulapi de lemn cu grosimea de 5 cm. +a fel se va proceda si la instalarea schelelor pe trotuare. 4ste interzisa asezarea stlpilor pe caramizi, pietre, capete de scnduri etc. 22 4 /chelele sau esafoda!ele se vor contravntui corespunzator n plan orizontal, ct si n plan vertical, pe ambele directii, pentru a se impiedica orice deformare a structuriilor, ca urmare a fortelor rezultate din ncarcari. 22&4 /chelele trebuie bine ancorate pe toata naltimea lor de partile solide ale constructiei. /e interzice ancorarea schelelor de elementele nestabile ale constructiei 2parapete, cornise, cosuri etc.3. /tabilitatea schelelor independente se poate asigura prin proptele sau tiranti, cu conditia ca pozitia acestora sa fie stabilita si detaliata prin proiecte. 22'4 /e interzice asezarea schelelor pe partile cofra!elor pentru turnarea betoanelor, precum si pe alte elemente care nu sunt calculate pentru preluarea acestei sarcini. )e asemenea, este interzisa asezarea schelelor direct pe grinzile planseelor, fara intermediul unor elemente de repartizare. 22)4 Podina schelei va fi distantata de zid cu cel mult 5 cm pentru lucrarile de zidarie si cu cel mult "5 cm la lucrarile de finisa!. (ntervalul dintre pereti si podinele schelei va trebui acoperit cu scnduri demontabile. 22*4 Parapetele de protectie ce se pun pe conturul exterior al podinei schelelor se vor prinde corespunzator de stlpii schelei, pe partea interioara a acesteia. 22,4 +a schelele cu o naltime mai mare de $ m se vor construi obligatoriu cel putin doua podine. una pentru lucru 2cea superioara3 si una de protectie 2cea inferioara3. 22/4 +a constructiile cu naltimea mai mare de "1 m, pentru comunicarea ntre nivelurile podinelor se vor construi scari speciale cu podeste de odihna. /carile vor fi construite n cadrul schelei, n golul special rezervat pentru ele. 'nclinarea scarilor nu trebuie sa fie mai mare de A%%, ele fiind prevazute cu parapete de protectie. /carile cu nclinare mai mare de $%F vor fi prevazute cu aparatoare de tip colivie si cu ntreruperi pentru odihna la maximum ? m. 2214 /e admite urcarea pe schele la constructiile cu naltimea mai mica de "1 m, pe scari independente rezemate, care se vor aseza la fiecare nivel al schelelor, fixndu se bine la partea superioara de traversele schelelor. 2224 +a cladirile situate de a lungul drumurilor publice, podinele de lucru vor avea prevazute o viziera nclinata, cu latimea minima de " m. 3334 +a montarea sau adaugarea la naltime a schelelor si esafoda!elor, personalul muncitor va fi echipat cu centuri de siguranta legate cu frnghii solide de partile fixe si rezistente ale constructiei. 33 4 )eplasarea pe esafoda! a unor elemente de constructii sau utila!e este permisa cu conditia ca, la calculul acestora, sa se fi tinut seama de eforturile ce se nasc datorita acestei deplasari, mentinndu se acest lucru n proiect. Pentru lucrarile de zidarie si tencuieli, (atimea podinei schelelor va fi de 1 m, iar pentru lucrarile de finisa!, de cel putin " m. 'n cazul n care caramizile sunt conteinerizate sau pachetizate, (atimea podinei va fi de 1,5% m. Podina schelei va fi calculata n ipoteza ncarcarilor pachetizate si a buncarelor pline cu mortar. 'naltimea trecerilor pe schele trebuie sa fie de cel putin ",$ m 2ntre doua podine orizontale3. 33&4 /e interzice accesul personalului muncitor pe schela direct din cladire, prin golurile usilor, ferestrelor, sau din logii si invers. 'n acest scop, toate golurile care dau spre schela vor fi barate nainte de montarea schelei si desfacute dupa demontare. 33'4 6tt la scarile de lemn fixe, ct si la cele portative, treptele se vor ncastra cu un prag de minimum de 1 cm n vanguri 2rame logitudinale3. 33)4 'n cazul n care o schela ramne un timp nefolosita, ea trebuie ntretinuta n buna stare. /e va interzice accesul pe schela prin blocarea ei, atunci cnd o parte din podina schelei se demonteaza. 33*4 /chelele se dau n exploatare numai dupa receptia lor tehnica de catre personalul muncitor ce primeste aceasta sarcina.

Sc8ele autori$icatoare 33,4 /chela autoridicatoare nu poate fi data n exploatare dect dupa receptia ei tehnica si eliberarea autorizatiei de functionare de catre comisia tehnica interna pentru instalatii de ridicat a unitatii. Receptia tehnica se va efectua conform prevederilor din cartea tehnica a schelei n procesul verbal se va trece, n mod obligatoriu, numele responsabilului cu manevrarea si intretinerea schelei. 33/4 Montarea schelei se va face pe teren nivelat si acoperit cu un strat de balast compactat, care sa permita scurgerea apei de ploaie. Pentru fiecare pereche de stlpi se va amena!a o platforma orizontala de reazem. 3314 Montarea si demontarea schelei se va face numai de echipe specializate si autorizate n acest scop, carora li s a facut instructa!ul special pentru aceste operatiuni si care au fost dotate cu echipamentul de protectie prevazut pentru asemenea lucrari. 3324 /patiul de lucru al schelelor se va mpre!mui la o distanta egala cu o zecime din naltimea maxima la care se va lucra, mpre!muirea fiind prevazuta cu indicatoare de avertizare. /e interzice depozitarea materialelor sau a altor obiecte sub platforma schelei sau pe suprafata mpre!muita. 3 34 'nainte de a se ncepe montarea schelei autoridicatoare, retelele electrice aflate n apropierea zonei respective vor fi ndepartate. 3 4 Platforma de lucru a schelei va fi podita pe toata suprafata si va avea o suprafata neteda, fara suprapuneri. :a fi mpre!muita pe cele = laturi exterioare cu parapete si scnduri de brad. 3 &4 /chela se va manevra numai de o persoana numita n aceasta functie, care va primi autorizatie dupa verificarea cunostintelor. 9abloul de comanda a schelei va fi ncuiat. 3 '4 +a receptia schelei, comisia va verifica si cunostintele manipulantului autorizat al sohelei. 3 )4 Manipulantul autorizat al schelei nu va parasi schela dect cnd aceasta se afla la sol si numai dupa ce motoarele au fost scoase de sub tensiune si a fost ncuiat tabloul de comanda. 3 *4 'n timpul montarii si demontarii schelei, se interzice lucrul pe schela sau pe constructie n dreptul schelei. 3 ,4 /chela autoridicatoare va fi ancorata de peretele constructiei si legata la pamnt conform detaliilor din cartea tehnica a schelei. Rezistenta electrica a prizei de pamnt va fi de cel mult ? ohmi si se va masura periodic si la fiecare mutare a schelei. 3 /4 'n cazul cnd de pe schela nu este posibil accesul, la toate nivelurile, n cladirea de care aceasta e ancorata, se va monta pe una din structurile verticale o scara de fuga pe care personalul muncitor care lucreaza pe schela sa poata cobor, dupa necesitati. 3 14 /e interzice a se descompleta podina platformei de lucru si a se umbla la ancora!ele care ar putea slabi ancorarea. 3 24 +a nceperea lucrului, manipulantul autorizat al schelei va verifica starea tuturor elementelor schelei, inclusiv a motoarelor si legaturii la pamnt, neadmitndu se sa se nceapa lucrul daca se sesizeaza vreo defectiune si daca aceasta nu a fost ndepartata de personalul autorizat a o efectua. 3&34 )upa controlul starii tehnice, se va ncerca functionarea n gol, executnd cteva ridicari si coborri pentru ncercarea frnelor si a restului mecanismelor. 3& 4 /e interzice folosirea schelei autoridicaoare ca ascensor de materiale. Materialele folosite de personalul muncitor ce lucreaza pe schela se vor transporta cu mi!loacele de ridicat prevazute n proiectul de organizare tehnologica 3&&4 /arcina maxima admisa pe podina schelei 2n stare de repaus sau n timpul ridicarii3 este specifica n cartea tehnica. /e interzice ncarcarea platformei cu greutati 2inclusiv cea a personalului muncitor si manipulantului schelei3 peste limitele admise. 3&'4 Pe schela, la un loc vizibil, se va aseza un indicator privind sarcina maxima admisiblia a schelei, care nu poate fi depasita.

3&)4 Personalul muncitor de pe console va trece deasupra grinzilor dintre castele nainte de nceperea coborrii schelei, si va reveni pe console numai dupa terminarea ridicarii. 'n timpul ridicarii si coborrii podinei de lucru, personalul muncitor al schelei va sta la cel putin " m distanta fata de castele, pentru a nu fi lovit de semiautomatele de ancorare a stlpilor exteriori. 'nainte de ridicare coborre, se va controla daca nu exista obstacole n calea deplasarii schelei. 3&*4 'n timpul urcarii si coborrii schelei se va pastra o buna orizontalitate a platformei. Motoarele schelei vor fi actionate simultan, astfel nct sa nu se produca o nclinare a pozitiei mai mare de " >. 3&,4 'n cazurile cnd bratele dispozitivelor semiautomate de ancorare nu revin n pozitia de ancorare completa, aceasta va fi realizata de manipulantul schelei de pe platforma de lucru, care va avea gri!a sa le aduca manual n pozitia corecta de ancorare 2n cazul coborrii platformelor3 sau cu o bara de fier 2n cazul urcarii3. 'n timpul acestor operatiuni, schela va fi oprita. 3&/4 *(ichetii de siguranta de pe blocurile motoare se vor ridica nainte de a comanda coborrea schelei. 'n timpul urcarii si stationarii, clichetii de siguranta de pe blocurile motoare vor fi pusi, obligatoriu, n pozitia de functionare. 3&14 'n timpul manevrarii schelei, personalul muncitor nu va sta concentrat ntr un singur punct. 3&24 Personalul muncitor ce lucreaza pe schele autoridicatoare se va lega cu centurile de siguranta de puncte fixe. :a lucra tot timpul pe platforma, fiind interzisa urcarea pe lazi, capre, parapete, etc. 3'34 )eplasarea personalului muncitor pe platforma de lucru se va face la pas. /e interzic alergarea si !ocurile pe platforma. 3' 4 +a fiecare oprire mai ndelungata a platformei ntr o anumita pozitie de lucru, aceasta se va asigura si prin legarea, cu a!utorul unor cabluri bine ntinse, de structura verticala a schelei n dreptul celor doua pinioane ce se angreneaza pe cremaliera. +a oprirea platformei n pozitie de lucru, se va proceda la blocarea ei cu a!utorul manetelor de fixare. 3'&4 )upa terminarea montarii, vrful fiecarui castel se va nchide prin montarea capului terminal special prevazut pentru acest scop. 3''4 )istanta maxima ntre podetul puntii si peretele constructiei este de 1% cm. /cndurile ce formeaza podina trebuie sa aiba cel putin ? cm grosime. 3')4 Macaralele si mi!loacele de ridicat pentru deservirea schelelor autoridicatoare vor fi montate conform proiectului de organizare tehnologica. 4lementele de sustinere a mi!locului de ridicat si ncarcatura ce se ridica nu vor fi plasate deasupra personalului muncitor de pe schela. 3'*4 /patiul ocupat de materiale pe puntea schelei trebuie sa permita miscarile si manevrele necesare unei bune functionari. 3',4 Platforma va fi ridicata la nceputul lucrului si coborta la sol la terminarea lucrului. 3'/4 +a sfrsitul programului, dupa coborrea platformei la sol, aceasta va fi curatata complet de materiale, scule, deseuri etc. 3'14 +a lucrul n schimburi, manipulantul responsabil care pleaca nu va parasi schela nainte de venirea schimbului, informndu l asupra starii schelei. 'n cazul n care schimburile nu se ntlnesc, cel care pleaca va lasa n registrul de supraveghere a schelei, observatiile asupra schelei. 3'24 'n cazul unor defectiuni ivite la partea mecanica sau electrica, acestea se vor remedia exclusiv de personalul de specialitate. 3)34 9ransportarea, montarea, manevrarea, intretinerea si demontarea schelei se face de personalul muncitor al unitatii ce o are n exploatare. +a lucrul pe schele autoridicatoare va fi admis numai personalul muncitor care a fost instruit sa lucreze pe aceste schele.

3) 4 +a ridicarea materialelor necesare pe platforma schelei cu a!utorul macaralelor, ncarcatura se va ridica cu cea mai mare atentie, spre a se nlatura lovirea schelei. 3)&4 'nainte de pornire si la perioadele specificate n cartea tehnica a utila!ului, se va efectua gresarea locului de ungere, conform schemei de ungere. 3)'4 (nstructa!ul de protectie a muncii privind spatiile de montare demontare si manevrare a schelei autoridicatoare priveste unitatea ce o are n administratie. Masurile de protectie a muncii specifice locurilor de munca unde se monteaza schela autoridicatoare vor fi luate de unitatea care o foloseste, care va organiza efectuarea instructa!ului specific al ntregului personal muncitor care monteaza, demonteaza, ntretine, manevreaza si lucreaza pe schela. Sc8ele suspen$ate 5n siste% lea#an!nacela 3))4 /chelele nacela se compun din caruciorul cu contragreutati si nacela suspendata. *aruciorul cu contragreutati are doi scripeti montati n consola n afara zidului exterior al cladirii, care servesc la prinderea nacelei suspendate. *adrul caruciorului are prevazut un postament pe care se aseaza si se fixeaza solid contragreutatile 2dale de beton, corpuri de fonta etc3, astfel nct sa nu se deplaseze si sa cada 2eventual o cutie metalica3. Breutatile vor fi calculate pentru a contrabalansa greutatea proprie a nacelei si a sarcinii utile maxime existente pe nacela. *alculul se face cu un coeficient de siguranta egal cu ?. +egatura ntre carucior si nacela este din cablu de otel flexibil. *oeficientul de siguranta al cablului va fi cuprins ntre A si "%. 3)*4 /chelele nacela vor avea marcata pe carucior valoarea contragreutatilor si a ncarcarii. Marcarea se va face pe bucati de tabla de 1%x1% cm, sudate si asezate la un loc vizibil. 3),4 Ridicarea si coborrea nacelei cu a!utorul troliului ce este instalat pe ea se admite numai n cazul n care troliul este nzestrat cu un dispozitiv de siguranta, prin care nacela se opreste n momentu( cnd persoana ridica minile de pe mnerul troliului. 3)/4 /chelele suspendate vor fi admise n exploatare numai dupa ncercarea lor printr o ncarcare statica, de doua ori mai mare dect sarcina maxima nscrisa pe placuta, si o ncarcare dinamica efectuata prin ridicarea si coborrea nacelei ncarcate cu o sarcina mai mare cu 15 > dect sarcina maxima. 3)14 'ncercarea statica si dinamica se va ncepe numai dupa ce comisia formata de conducerea santierului va constata ca schela nacela este corect montata si are contragreutatile asezate pe postament, fara pericol de rasturnare, si ca s a asigurat interdictia accesului n zona periculoasa. )upa terminarea ncercarilor si verificarea starii cablurilor, scripetilor, legaturilor etc, se va ncheia procesul verbal de receptie privind darea n exploatare a schelei nace(a. 'ncercarea statica si dinamica, precum si verificarea schelei nacela, este obligatorie la fiecare montare de la un obiect la altul, precum si la un nterval de maximum =% zile de la verificarea anterioara. 3)24 *onducerea santierului va numi prin decizie un mecanic de exploatare care va verifica zilnic starea elementelor componente 2cabluri, troliuri, legaturi, podine, scripeti, greutati etc.3 ale schelelor nacela existente n santier. 'n cazul n care se constata defectiuni, acesta va anunta imediat personalul muncitor care lucreaza pe schela nacela si seful punctului de lucru, lund mpreuna masuri de remediere a defectiunilor. )aca se constata defectiuni grave 2cabluri cu fire rupte, troliuri defecte, greutati incomplete etc3, mecanicul va opri utilizarea schelei nacela si va anunta conducerea santierului. Mecanicul de exploatare va raporta conducerii santierului rezultatul verificarilor din ziua precedenta, ramnnd raspunzator de eventualele accidente tehnice care s ar produce din cauza neverificarii zilnice sau a unei verificari superficiale. 'n mod special se vor verifica legaturile dintre cablu si nacela, care trebuie sa fie duble 2una normala plus una de siguranta3. 3*34 'n fiecare zi, nainte de nceperea lucrului, seful echipei care executa lucrarile de pe schela nacela va verifica existenta si stabilitatea contragreutatilor si starea platformei de lucru.

3* 4 Mutarea schelei nace(a n cadrul aceluiasi obiect se va face prin mpingerea caruciorului, fara descarcarea contragreutatilor. 'n timpul mutarii, nacela suspendata trebuie sa se afle la sol, cu cablurile slabite, pentru a permite deplasarea caruciorului. Mutarea se va face n prezenta sefului punctului de lucru si a mecanicului de exploatare. 3*&4 /e interzice coborrea si ridicarea pe schela suspendata, fara a!utorul troliurilor mecanice. 3*'4 9roliurile pentru ridicarea si coborrea nacelei trebuie sa corespunda ncarcarilor pentru care au fost calculate. 3*)4 Miscarea cablului de otel la ridicarea si coborrea nacelei trebuie sa fie libera. Nu se admite frecarea cablurilor de zidurile cladirii sau de alte elemente ale constructiei n curs de executie. 3**4 'n timpul ridicarii si coborrii nacelei, n afara personalului muncitor ce executa lucrarea, se interzice prezenta n nacela a altui personal. )e asemenea, se interzice prezenta si lucrul personalului muncitor sub nacela sau pe o distanta de " 1 m n timpul manevrarii sau lucrului n aceasta, precum si lasarea materialelor, sculelor si deseurilor pe podina nacelei. +ocul de lucru al schelei nacela va fi ngradit. 3*,4 *ablurile de prindere a podinei schelei nacela trebuie sa se prinda de crlige n mod sigur, pentru a exclude orice posibilitate de alunecare. Pentru siguranaa, crligele vor fi consolidate cu bride. 'nainte de darea n exploatare a schelei suspendate, crligele vor fi verificate. 3*/4 Ridicarea nacelei se va asigura prin montarea unui limitator de cursa n apropierea scripetelui de ghida! al cablului de ridicare. 3*14 Nacelele vor fi prevazute pe toate cele ? laturi cu balustrade captusite cu plasa de srma sau cu trei scnduri si cu o scndura de margine, bine fixate pe podina nacelei. 3*24 /e interzice a se lega ntre ele doua nacele vecine prin instalarea de podine auxiliare intermediare. 3,34 *onsolele la care se fixeaza schela suspendata se vor fixa n zid sau de plansee, si nu de cornisa. 3, 4 Pentru a evita leganarea nacelelor, din cauza vntului, acestea se vor fixa cu a!utorul unor tiranti de srma sau al unor cabluri, respectiv frnghii, prinse de partile fixe ale cladirii. Nu se va lucra fara a se asigura mentinerea distantei de "% cm ntre nacela si perete. *a o masura de siguranta suplimentara, se vor prevedea dispozitive de prindere prin blocare de cablul de ghida! al nacelei, n cazul caderii bruste a acesteia. 3,&4 *ablurile de otel care leaga nacela trebuie sa aiba o pozitie perfect verticala, sa nu aiba ochiuri de ncolacire sau fire lipsa, rupte, mustati sau alte semne de uzura. *ablurile ce prezinta astfel de defectiuni vor fi imediat nlocuite, n mod obligatoriu. 3,'4 ;ixarea cablurilor si ancora!elor schelelor suspendate si cea a nacelei se va face de personal specializat si cu experienta n lucrari la naitime, care va fi asigurat cu centuri de siguranta. 3,)4 9roliurile pentru ridicarea si coborrea schelei suspendate asezate pe pamnt sau pe plansee, vor fi fixate bine de un cadru rezistent ncarcat cu o contragreutate. Breutate, troliului plus cea a contragreutatii va fi de doua ori greutatea schelei nacela plus ncarcarea ce se ridica. 3,*4 Personalul muncitor ce lucreaza pe schela suspendati va purta echipamentul de protectie prevazut si va fi asigurat prin legarea de un element rezistent al nacelei. Nu va fi admis la lucru, n schela nacela, personal muncitor sub "$ ani, precum si cel ce nu are aviz medical pentru lucrul la naltime. 3,,4 )upa terminarea lucrului, nacela va fi obligatoriu cobort la pamnt. 3,/4 /chela nacela se executa dupa proiecte avizate de conducerile unitatilor. &rice modificare la aceste schele se va face numai cu avizul conducerii unitatii. Sc8ele suspen$ate- $e tip lant

3,14 6gatarea schelelor de tip lant se va face de ancore speciale ce se vor realiza odata cu executia constructiei la ultima placa din beton armat. )iametrul ancorei va fi de cel putin "A mm. +a colturile claririi se va aseza cte o ancora pe fiecare fatada, la =% cm distanta fata de muchia celor doua fatade. 3,24 Prinderea lanturilor schelei n ancore se va face cu a!utor unui bulon prevazut cu doua piulite 2a doua pentru siguranta3. ;iecare din cele doua lanturi din aceea sectiune transversala se va prinde printr un bulon separat de aceeasi ancora. 3/34 Montarea traversei de distanta a lanturilor, care este prin traversa de la partea superioara a schelei, se face de la fereastra, balcon sau loggia. 9raversa de distanta este o piesa de lemn rotund, cu diametrul de "5 "$ cm, lunga de ",G ",$ m, si se introduce prin ochiurile superioare ale celor doua lanturi. ;ixarea traverselor de lanturi se va face cu a!utorul unor scoabe metalice, care se bat n traversa de lemn, mbratisnd lantul sau bucla. /e folosesc cele doua scoabe pentru fiecare bucla de lant. )upa montarea traverselor de distanta, cte una din fiecare pereche de lanturi, se monteaza traversele curente 2pe care se aseaza podinele din otel beton, avnd ) Q 15 mm3. 3/ 4 Podina schelei lant poate fi din dulapi sau panouri de podina rezistente, cu rama metalica, special construite pentru schela lant. Podinele se prind cu cele patru crlige ale lor n cele doua traverse corespunzatoare. 3/&4 Pentru prinderea traverselor podinei de lucru si a parapetelor de protectie pe lanturile verticale de suport ale schelei, se vor fixa de lanturile schelei bucle din otel prin care, obligatoriu, se introduc traversele si parapetele podinei. 3/'4 Numarul podinelor ce se pot instala simultan pe aceeasi verticala la executarea tencuielilor este de maximum cinci, pentru a se evita suprancarcarea lanturilor. 3/)4 Pentru a evita leganarea schelei lant din cauza vntului sau a circulatiei personalului muncitor pe schela, aceasta va fi fixata cu a!utorul unor tiranti de srma prinsi de partile fixe ale cladirii. 3/*4 Podinele schelelor lant se monteaza de sus n !os, cnd schela serveste (a executarea tencuielilor, si de !os n sus, cnd schela serveste la montarea placa!elor de fatada. 3/,4 /cndurile de brad vor fi montate pe cele trei margini exterioare ale podinei, rezemndu se cu muchia pe podina si fiind fixate de tiranti cu cuie si scoabe. 3//4 6ccesul pe schela se va face numai pe scari. /cara de circulatie ntre doua niveluri ale schelei se va monta pe !umatatea dinspre pereti a schelei si va fi fixata avnd gri!a ca parapetul sa fie spre fata exterioara a schelei. 3/14 Milnic, si nainte de nceperea lucrului, seful punctului de lucru va verifica modul cum a fost executata schela, si n special felul n care s a facut prinderea tirantilor de ancorele de otel beton. Nu se va admite nici un buton fara piulita si contrapiulita. 3/24 'n cazul n care constructia ultimului nivel se prezinta n alt mod dect cel obisnuit, se va face o ancorare specifica pe baza unui proiect nsusit de conducerea santierului si sub supravegherea unui inginer. 3134 )emontarea sau montarea la un nivel a podinei se va face numai dupa ce aceasta a fost curatita de materiale si deseuri. 31 4 )emontarea schelei lant se executa prin aceleasi operatii ca si montarea, executate nsa n ordine inversa si cu asistenta tehnica a mecanicului sef al santierului. )upa coborrea la sol a lanturilor, acestea se curata bine de mortar, se pliaza fiecare lant, alcatuind un pachet de ? m lungime, care se leaga la capete cu srma neagra. )epozitarea pachetelor se face la sol, acestea fiind alaturate si suprapuse, si asezate pe reazeme din bile puse la ",5 m distanta. 31&4 Personalul muncitor care lucreaza la montarea si demontarea schelei (ant, precum si cel ce lucreaza pe schela, va fi instruit special si dotat cu echipament de protectie, avndu se gri!a sa fie legate centurile de siguranta de puncte fixe ale constructiei.

31'4 'n timpul montarii si demontarii schelei lant, precum si n timpul lucrului, zona va fi ngradita. Pe schela vor fi afisate indicatoare privind ncarcarile admise. 31)4 'n timpul prinderii ncarcatuurii din mi!locul de ridicat, personalul muncitor nu se va apleca peste balustrada. 'ncarcatura va fi ridicata la nivelul balustradei, iar personalul muncitor o va prinde dupa ce aceasta s a oprit si nu se mai balanseaza, semnaliznd macaragiului sa deruleze cablul de tractiune, pentru a o putea trage peste balustrada. Sc8ele si esa(o$a.e %etalice $e in+entar 31*4 /chelele si esafoda!ele metalice vor fi nsotite de o fisa ntocmita de producator, n care se vor nregistra calitatea si caracteristicile de folosire 2lucrarile la care se folosesc, sarcinile admisible, nomenclatorul si caracteristicile pieselor etc3. 31,4 +a sosirea pe santier, schelele si esafoda!ele metalice vor fi receptionate de persoana care se ocupa cu conducerea lucrarilor de monta!. Receptia se va face prin controlarea existentei tuturor pieselor cuprinse n nomenclatorul de elemente, ct si prin controlul calitatii pieselor, n sensul sa nu prezinte fisuri, turtiri, ndoituri, defecte la punctele de sudura, n sensul regularitatii filtrelor la piulite si a capetelor de buloane etc. 31/4 +a fiecare montare a schelelor si esafoda!elor se va executa verificarea calitativa a elementelor, nlocuindu se cele ndoite, turtite sau cu crapaturi. ;olosirea suruburilor ndoite sau cu filet uzat este interzisa. 3114 /tlpii tubulari se vor monta perfect vertical n sabotii metalici de spri!in si cu asezarea acestora pe elemente plate care sa asigure o repartizare uniforma a presiunilor pe teren. 3124 'mbinarile si nodurile schelelor si esafoda!elor metalice vor fi solide si sigure, iar elementele respective se vor monta n asa fel, nct sa nu prezinte denivelari sau deplasari fata de pozitia corecta. 3234 'n timpul montarii sau demontarii, precum si n timpul folosirii schelelor si esafoda!elor metalice, conductorii electrici din apropierea lor vor fi ndepartati si scosi de sub tensiune0 la transportul sau manipularea elementelor lungi ale schelelor si esafoda!elor metalice, se va avea gri!a ca acestea sa nu se atinga de conductorii electrici aflati pe parcurs. 32 4 /chelele metalice vor fi legate la pamnt si, acolo unde este cazul, se vor monta paratraznete. +a montare, vor fi ancorate rigid de peretii cladirii, conform prevederilor din proiect. 32&4 Montarea si demontarea elementelor schelei sau esafoda!ului se va face ntr o succesiune stricta pe niveluri, respectndu se prevederile din cartea tehnica a scheli. Pe santierele unde nu exista macarale turn, piesele montate si demontate vor fi ridicate sau coborte cu a!utorul scripetelui si al cablului. Nu sunt admise greutati mai mari de 5% Eg la ridicare sau coborre. 32'4 Piesele marunte, necesare pentru rigidizarea nodurilor vor fi ridicate si coborte n lazi speciale. Breutatea (azilor ncarcate nu trebuie sa depaseasca 1% Eg. /e interzice aruncarea pieselor direct de la naltime. Sc8ele- esa(o$a.e si po$ine au6iliare $in le%n 32)4 *alitatea materialului lemnos ntrebuintat la confectionarea elementelor componente ale schelelor, esafoda!elor, podinelor trebuie sa corespunda prevederilor din proiect si prescriptiilor tehnice. 'nainte de montarea schelelor esafoda!elor si podinelor din lemn, seful punctului de lucru va avea gri!a ca materialul sa nu prezinte crapaturi periculoase, sparturi, putregaiuri sau alte defecte ce ar face improprie utilizarea lui. *onstatarile facute vor fi consemnate ntr un proces verbal. 32*4 'n cadrul receptiei tehnice a lucrarii, seful punctului de lucru va controla soliditatea schelelor, esafoda!elor, podinelor din lemn, verificnd daca dimensiunile elemetelor componente corespund proiectului, si daca executia a fost realizata n bune conditii. 32,4 Prinderea va fi executata cu un numar suficient de scoabe, spre a se asigura o buna rigidizare. /coabele ce vor crapa lemnul se vor scoate si se vor rebate n lemn sanatos. 4le servesc numai ca element de prindere pentru rigidizare si vor fi reverificate dupa fiecare ploaie. Prin exceptie, la schelele unde popii verticali se nnadesc n prelungire prin scoabe, acestea trebuie sa lucreze la tensiune.

32/4 +a schelele, esafoda!ele si podinele din lemn care nu sunt de inventar, se va face o ncercare statica, nainte de utilizare, consemnndu se cele constatate n procesul verbal. Sc8ele si esa(o$a.e %o"ile 3214 /chelele si esafoda!ele mobile se vor executa numai pe baza de proiect aprobat si nsusit de conducerea unitatii. 4xecutia acestor schele si esafoda!e, precum si caile de deplasare 2rulare3 pe care se face montarea, vor fi verificate si receptionate pe baza de proces verbal de seful punctului de lucru si de mecanicul sef al santierului. 3224 /chelele si esafoda!ele mobile vor trebui sa aiba rigiditatea si stabilitatea necesara, ca n timpul deplasariilor sa nu se deformeze sau sa se rastoarne. Platformele mobile vor fi bine fixate pe roti, care trebuie sa permita o miscare usoara. 334 9erenul pe care ruleaza schelele sau esafoda!ele mobile trebuie sa fie nivelat si rezistent, verificarea facndu se odata cu receptia monta!ului acestora. 3 4 Montarea schelei sau esafoda!ului trebuie sa se faca fara miscari bruste, sau smucituri, cu a!utorul unor mecanisme 2troliuri etc.3 si sub supravegherea continua a sefului punctului de lucru. 'n timpul mutarii nu se admite prezenta pe schela sau esafoda! a persoanelor sau materialelor. 3&4 )upa montarea sau mutarea schelei sau esafoda!ului mobil se vor fixa rotile cu saboti, iar schela, respectiv esafoda!ul, se vor ancora cu a!utorul cablurilor de elemente fixe, rezistente. 3'4 +ocul unde se lucreaza va fi ngradit, pentru a opri circulatia personalului muncitor n apropierea schelei mobile. 3)4 Nu se admite executarea schelelor mobile pe doua sau mai multe platforme cu roti 2remorci, vagonete, carucioare,. etc3 independente. Sc8ele 5n consola 3*4 *onstructia si montarea schelelor n consola se va face pe baza proiectelor aprobate si nsusite de conducerea unitatii. Materialele din care se executa schelele n consola vor fi de cea mai buna calitate. 3,4 *apatul interior al consolelor se fixeaza bine de partile rezistente ale constructiei, cu a!utorul bridelor si buloanelor, astfel nct sa se excluda orice posibilitate de deplasare sau rasturnare a schelei n consola. 3/4 /coaterea elementelor schelei n consola se poate face cu cel mult "<= din lungimea grinzilor si numai daca s a verificat prin calcul rezistenta grinzii folosite. Pe schela se va monta un indicator de avertizare asupra ncarcarii admise. Nu se admite nnadirea grinzilor ce ies n consola. 314 'mbinarile si nodurile sche(elor n consola vor fi solide, iar rigiditatea va fi asigurata prin contrafisee, gusee, buloane etc. 324 Proptelele schelei n consola trebuie sa fie bine prinse de elementele de spri!in, capetele superioare ale parapetelor trebuie sa se mbine cu grinzile n consola n prag si sa fie prinse cu buloane si scoabe. 34 'n timpul prinderii ncarcaturii, personalul muncitor nu se va apleca peste balustrada. 'ncarcatura va fi ridicata la nivelul balustradei, iar personalul muncitor o va prinde dupa ce s a oprit din balansare, semnaliznd macaragiului sa deruleze cablul de tractiune, pentru a o trage peste balustrada. /e interzice ramnerea personalului muncitor pe platforma de lucru n timpul manevrarii ncarcaturii, aceasta operatie revenind legatorului de sarcina. 4 Montarea si demontarea schelei n consola va fi executata de personal muncitor cu experienta, dotat cu echipamentul de protectie corespunzator, avnd centurile de siguranta bine legate de puncte fixe. &4 Receptia schelelor n consola se va face, n prezenta sefului punctului de lucru, care le va prelua cu proces verbal. Sc8ele interioare

'4 *aprele pe care se monteaza schelele interioare vor fi de o constructie solida, bine contravntuite 2pentru a fi ct mai rigide3 si legate prin diagonale n sensul longitudinal al podinei de lucru. 6sezarea podinelor pe capre trebuie realizata n asa fel, nct sa fie exclusa posibilitatea deplasarii, ridicarii sau alunecarii lor. *apetele podinei se vor spri!ini pe reazeme. /e interzice lasarea lor n consola sau spri!inirea pe reazeme improvizate 2caramizi, blocuri de beton, radiatoare, instalatii sanitare etc3, respectiv asezarea pe capre suprapuse. )4 Podinele de la schelele interioare executate din elemente de inventar trebuie bine fixate, astfel nct sa se excluda posibilitatea alunecarii lor de pe reazem. *4 8rcarea si coborrea pe schelele interioare se va face pe rampe de acces si scari bine fixate. Ra%pe si scari $e acces ,. Rampele de acces vor avea o (atime de cel putin " m, daca se circula pe o singura directie, si de cel putin ",5 m, daca se circula concomitent n ambele directii. Rampele de acces pentru executarea lucrarilor pe acoperisuri, luminatoare etc trebuie sa aiba o (atime minima de %,A m. /4 Rampele de urcare vor fi executate cu o nclinare de cel mult ".=. Pe toata lungimea rampelor de urcare, la fiecare =% ?% cm, trebuie batute, pe toata (atimea lor, sipci transversale cu sectiunea de ? x A cm. 14 4lementele componente ale rampelor de acces se vor determina prin calcul. Pentru evitarea deplasarilor longitudinale si transversale, rampele de acces vor fi bine fixate pe reazeme. 'n cazul utilizarii rampelor de acces la lucrari pe acoperisuri, luminatoare etc, se vor lua masuri contra alunecarii acestora. Rampele de acces vor avea parapete solide, bine fixate pe podina. 24 Brosimea dulapilor din care se confectioneaza podina va fi de cel putin 5 cm, iar n cazul transportului de materiale grele, grosimea se va determina prin calcul. &34 +ungimea scarilor va fi astfel aleasa, nct sa nu depaseasca nivelul podinei cu mai mult de " m. 'n acelasi timp, naltimea 2lungimea3 totala a scarii portative trebuie sa dea posibilitatea persoanei sa lucreze stnd pe o treapta care se afla la o distanta de cel putin " m de la capatul superior al scarii. & 4 +ungimea maxima a scarilor mobile utilizate n exterior nu va depasi naltimea a doua eta!e, iar pentru interior va avea cel mult naltimea unui eta!. &&4 :angurile longitudinale ale scarilor trebuie astfel dimensionate, nct n timpul urcarii sa se excluda posibilitatea oricarei balansari sau ndoiri. &'4 /carile mobile de pereti vor avea (atimea de cel putin 5% cm, pentru realizarea unei bune stabilitati. &)4 9reptele scarilor portative 2spri!inite3 din lemn vor fi ncastrate n vang, prin prag, pe o adncime minima de 1% mm. 4ste interzisa folosirea scarilor batute n cuie fara ncastrarea treptelor n vangurile longitudinale si fara fixarea vangurilor cu tiranti de strngere la fiecare 1 m lungime. 9reptele vor fi asezate la o distanta de =% =5 cm una de alta. &*4 'nclinarea scarilor nu trebuie sa fie mai mare de $%F. 4le vor fi prevazute cu aparatoare de tip colivie, si cu ncaperi pentru odihna la maximum ? m.0 &,4 /e interzice nnadirea ntre ele a mai mult de doua scari. 'nnadirea se face n lungime, cu a!utorul unei platbande rezistente, fixate cu bride si buloane. Nu se admite nnadirea cu a!utorul cuielor. &/4 /carile se vor asigura contra rasturnarii sau alunecarii, n cazul n care conditiile de lucru permit, scara se va fixa cu crlige la capatul superior al vangurilor. +a capetele inferioare, ale vangurilor se vor aplica saboti metalici cu capetele ascutite sau saboti de cauciuc, care sa impiedice alunecarea.

&14 /carile duble care se desfac, vor avea prevazute dispozitive care sa nu permita desfacerea lor singura n timpul lucrului. &24 /e interzice lucrul pe scari n situatii care reprezinta un pericol deosebit de accidentare, si anume deasupra utila!elor n functiune, n apropierea unor conductori electrici neizolati si sub tensiune, n locuri unde exista surse de trepidatii. '34 *nd se lucreaza la o naltime mai mare de 1,5 m, n locurile cu circulatie imensa sau pe pardoselii alunecoase, la baza scarii va sta de paza un muncitor. ,top-

CAPITOLUL &1 Co(ra.e


Re#uli #enerale ' 4 9oate elementele componente ale cofra!elor netipizate vor fi stabilite prin fise tehnologice aprobate de conducerea organizatiei de constructii monta!, pe baza unui calcul static si de rezistenta, care sa tina seama de toate sarcinile statice si dinamice, la care vor fi supuse n timpul utilizarii. *alculele statice si de rezistenta vor fi efectuate conform prescriptiilor tehnice n vigoare. '&4 +a lucrarile de montare si demontare la naltime a cofra!elor, va fi admis personalul muncitor care. a4 este apt din punct de vedere medical pentru lucrul la naltime0 "4 are vrsta minima de "$ ani0 c4 are calificarea corespunzatoare0 $4 este instruit cu privire la normele de protectie a muncii la acest gen de lucrari0 e4 are o experienta de lucru la naltime de cel putin doi ani. ''4 Maistrii si sefii formatiilor de lucru care executa cofra!e la naltime sunt obligati sa verifice zilnic ca personalul muncitor din formatie sa fie dotat cu echipamentul de protectie specific, sa aiba castile de protectie legate cu cordelute sub barbie si sa stabileasca punctele fixe pentru prinderea centurilor de siguranta, n lipsa unor puncte fixe de prindere apropiate, se vor putea ntinde cabluri sau frnghii de grosimea si rezistenta necesara, ntre puncte fixe mai ndepartate. 6cestea vor avea o intindere suficienta si o lungime maxima prin care sa se asigure limitarea balansului n caz de cadere. ')4 +a utilizarea sculelor si dispozitivelor actionate mecanic si electric, fixe sau portabile, vor fi respectate normele de protectie a muncii specifice, prevazute n cartile tehnice ale acestora. /e va face instructa!ul specific personalului muncitor ce le actioneaza. Maistrii si sefii formatiilor de lucru sunt obligati sa verifice zilnic, nainte de nceperea lucrului, daca sculele sunt n stare de functionare corecta si daca legarea la pamnt n cazul celor actionate electric e facuta corespunzator. /e interzice utilizarea sculelor si dispozitivelor actionate mecanic sau electric ce au defectiuni. '*4 Montarea si demontarea cofra!elor se va executa de personalul muncitor instruit, sub supravegherea tehnica a maistrului lucrarii si a sefului formatiei de lucru. +a montare, dupa terminare, lucrarile vor fi receptionate inclusiv din punctul de vedere al respectarii normelor de protectie a muncii de catre seful de santier sau mputernicitul sau. +a receptie vor participa att maistru(, ct si seful formatiei de lucru ce a condus lucrarea, si se va ntocmi un proces verbal de receptie. ',4 Milnic, nainte de nceperea lucrului, maistrul si sefii formatiilor de lucru vor controla starea cofra!elor si, n mod deosebit rezemarile,

ancorarile, contravntuirile, mbinarile, podinele si elementele de protectie. &rice defectiune constatata va fi urgent remediata, nainte de a se permite accesul personalului muncitor. '/4 )aca ramne un timp nefolosit 2(a constructii unde lucrarile se opresc sau se ntrerup provizoriu3, cofra!ul trebuie ntretinut n buna stare. &rice descompletare, n special a elementelor de protectie, trebuie marcata prin indicatoare avertizoare, si trebuie oprit accesul personalului muncitor. +a reluarea lucrului, se vor face completarile necesare si o noua receptie a cofra!ului. '14 )epozitarea elementelor componente ale cofra!elor se va face pe un teren nivelat si compact, cu respectarea normelor privind realizarea stabilitatii elementelor si stivelor, a celor P/( si cu asigurarea zonelor de acces spre locul de depozitare. )epozitarea se va face n locuri unde nu exista conductori electrici aerieni sub tensiune, care ar putea fi atinsi de bratul macaralei n timpul manipularii acestor elemente, respectndu se si celelalte norme de depozitare. /pri!inirea popilor si stlpilor cofra!elor pe teren se va face prin intermediul unor elemente plate, de grosime si rezistenta suficienta pentru a asigura o repartizare uniforma a sarcinilor si presiunilor pe teren, n limita capacitatii lor portante. 'n lungul fundatiilor si peretilor, elementele de repartizare pe teren a sarcinilor se vor aseza perpendicular pe fata fundatiilor si peretilor si vor cuprinde doi stlpi transversali. 4ste interzisa asezarea stlpilor pe caramizi, pietre etc. '24 Mona unde se depoziteaza cofra!ele va fi mpre!muita pe o distanta de "% m de la baza lucrarii si se vor lua masuri de mpiedicare a accesului n zona de demontare si executare, iar daca e cazul, se vor executa copertine de protectie. *aile de acces din interiorul sau exteriorul constructiei, n zona de demontare, vor fi nchise. )34 Platformele de lucru vor avea (atimea necesara care sa asigure un spatiu pentru circulatia personalului muncitor de cel putin %,G5 m latime si ",$ m naltime libera, si n care nu se va depozita nici un fel de material. 'n cazul n care transportul materialelor si elementelor de constructii se face pachetizat n unitati de ncarcatura, latimea platformei de lucru va fi astfel dimensionata, nct sa ramna un spatiu liber de circulatie pentru personalul muncitor de minimum %,G5 m. ) 4 Podinele de lucru si rampele de acces vor avea o suprafata continua. Rosturile ntre panourile sau dulapii podinei nu trebuie sa fie mai mari de "% mm. Pentru circulatia pe podine n curba sau n panta, se vor fixa, pe suprafata podinelor, sipci mpotriva alunecarii. )&4 6sezarea podinei pe reazeme va fi astfel facuta, nct sa fie exclusa posibilitatea deplasarii sau alunecarii ei. /e interzice asezarea acesteia n consola. )'4 Pentru a preveni caderea personalului muncitor, a sculelor sau a meterialelor, rampele de acces si podinele de lucru ale cofra!elor, situate mai sus de " m de la nivelul solului sau planseului, trebuie mpre!muite pe conturul exterior cu parapete solide de protectie, alcatuite dintr o mina curenta neteda 2geluita n cazul utilizarii lemnului3, o bara intermediara orizontala 2montata la !umatatea naltimii parapetului3 si o bordura de minimum "5 cm naltime. Parapetul va trebui sa fie astfel construit, nct sa reziste la o forta orizontala de $% Egf, aplicata la !umatatea distantei dintre doua spri!iniri consecutive sau la o forta dinamica de 5% Egf, aplicata n acelasi punct 2fara ca sageata sa depaseasca = cm3. ))4 'n timpul realizarii rampelor de acces si a podinelor de lucru si pna la executarea lor definitiva 2inclusiv montarea parapetelor3, personalul muncitor va fi nzestrat cu centuri de siguranta legate de partile fixe si rezistente ale constructiei. )*4 8rcarea si coborrea la si de la podinele de lucru ale cofra!elor se va realiza numai prin intermediul rampelor si scarilor de acces executate conform prescriptiilor tehnice. /e interzic. urcarea si coborrea pe elementele cofra!elor0 alergarea, sariturile si !ocul pe platformele de lucru ),4 8tila!ele pentru ridicarea materialelor si platformelor de descarcare nu trebuie sa transmita cofra!elor ncarcari suplimentare, neprevazute la dimensionarea lor. *oborrea ncarcaturii pe podine se va face usor, astfel nct sa nu intervina descarcari dinamice.

)/4 4lementele componente ale cofra!elor trebuie sa fie aparate de eventualele lovituri provocate de mi!loacele de transport n trecere, de materialele transportate, respectiv de ncarcaturile care se ridica. )14 )emontarea cofra!elor se va face numai pe baza dispozitiei sefului de punct de lucru si numai dupa ce s au luat toate masurile de protectie a muncii. 4fectuarea operatiunilor de demontare se va face n ordinea inversa a celor de montare. /e interzice demontarea prin darmare, precum si depozitarea pe podinele de lucru a materialelor provenite din demontare. 9oate elementele componente ale cofra!elor se vor cobor pe masura demontarii lor prin mi!loace mecanizate sau cu a!utorul frnghiilor si scripetilor. Nu este permisa aruncarea de la naltime a elementelor. )24 )upa fiecare demontare se va verifica calitatea si gradul de uzura a elementelor componente ale cofra!elor, lundu se masuri de curatire 2de beton, mortar, cuie, scoabe etc3, ungere, vopsire si reconditionare a acelor defecte sau cu un grad ridicat de uzura. *34 +a executarea lucrarilor se interzice personalului muncitor sa poarte sorturi sau halate ce s ar putea agata. * 4 'n functie de procesul tehnologic adaptat, care cuprinde si alte lucrari dect utilizarea cofra!elor, conducerea santierului va indica prin indicatoare de avertizare si n scris conducatorului punctului de lucru, pericolele posibile de accidentare si masurile ce trebuie luate pentru nlaturarea lor. *&4 4xecutarea altor lucrari, la niveluri inferioare celor n care se monteaza cofra!ele, este permisa numai daca deasupra sunt turnate 2montate3 cel putin 1 plansee. *'4 'n locurile unde exista o discontinuitate a parapetelor de protectie mai mare de %,15 m, se vor monta, obligatoriu, bare de protectie care sa asigure continuitatea parapetelor. 'n cazul cnd nu se pot monta n unele locuri parapete de protectie, este obligatoriu ca personalul muncitor sa fie dotat cu centuri de siguranta. *)4 /e interzice ridicarea simultana n crligul macaralei a mai multor elemente de cofra!. **4 'n timpul transportului la sol, elementele de cofra! se vor ancora la mi!locul de transport. *,4 )esfacerea crligului mecanismului de ridicare se poate efectua numai dupa ce s a asigurat stabilitatea elementului de cofra! sub actiunea sarcinilor orizontale, prin manevrarea suruburilor de calare, ancorare etc. */4 Primirea elementelor de cofra! se va face de catre personalul muncitor numai dupa oprirea completa a mi!locului de ridicat. /e interzice aplecarea n afara constructiei pentru desprinderea sarcinii din crligul macaralei. *14 +a asamblarea elementelor de cofra! cu buloane, bolturi cu pana sau suruburi, verificarea coincidentei orificiilor se va face cu dornuri speciale. /e interzice efectuarea verificarii prin introducerea degetelor n orificiile respective. *24 +ucrul se considera terminat numai dupa montarea elementelor de cofra!, n pozitie definitiva, cu toate legaturile facute, sau dupa depozitarea acestora. ,34 /e interzice demontarea cofra!elor prin tractiune, nainte de desfacerea tuturor legaturilor. , 4 &rice modificare adusa elementelor de cofra!, fata de normele obisnuite de montare, respectiv demontare, va putea fi facuta cu conditia sa nu genereze accidente de munca n timpul utilizarii. ,&4 *onducatorul punctului de lucru va verifica nainte de utilizare calitatea materialului ntrebuintat si a partilor componente, numarul de refolosiri, precum si daca partile metalice ale cofra!elor sunt legate la pamnt 2mai ales cele care pot a!unge sub tensiune n mod accidental3. Periodic se va verifica rezistenta prizelor de pamnt 2sa nu depaseasca ? ohmi3. ,'4 Personalul muncitor care lucreaza cu materiale lemnoase, va fi dotat cu ochelari de protectie, n cazul prelucrarii acestor materiale. 'ndepartarea aschiilor si a rumegusulul se face cu perii. ,)4 /e interzice, la fel ca la orice lucrare la naltime, lucrul pe cofra!e, precum si montarea si demontarea acestora n cazul furtunilor sau vntului cu o intensitate mai mare de A grade 2"" m<sec3 sau pe ntuneric, si cnd locurile de lucru nu sunt luminate artificial.

,*4 +a lucrarile cu materiale lemnoase se interzice fumatul. ,,4 Calotarea si dezbalotarea pachetelor se va face n spatii delimitate. Calotarea cu benzi de otel se va face cu multa atentie, acordndu se o gri!a deosebita taierii benzilor, tinnd seama de starea de tensiune n care se gasesc. ,/4 8tilizarea diferitelor tipuri decofra!e se va face cu respectarea normelor de paza contra incendiilor. Montarea- e6ploatarea si $e%ontarea co(ra.elor ,14 *omponentele care alcatuiesc cofra!ele pentru turnarea elementelor de beton si beton armat trebuie asamblate perfect si bine consolidate ntre ele. ,24 *ofra!ele industrializate din grupa /4*&M 2schele, esafoda!e, cofra!e metalice3 vor fi montate strict n conformitate cu indicatiile din proiectele echipamentelor sau fisele de utilizare. &rice abatere 2(a montare si demontare3 fata de prevederile proiectelor, respectiv fiselor de utilizare, va fi facuta pe raspunderea organelor tehnice ale santierelor si va trebui sa previna orice accident de munca. /34 +ucrarile cu cofra!e speciale, unicate, sau cu o tehnologie complexa, se vor executa pe baza unui proiect aprobat, cuprinznd instructiuni de lucru si norme de protectie a muncii. / 4 *ofra!ul pentru turnarea elementelor din beton, respectiv din beton armat, inclusiv spri!inirile si sustinerile, precum si podinele de lucru, se vor executa cu respectarea prescriptiilor tehnice si, dupa caz, dupa proiect. /&4 Montarea si demontarea cofra!elor la naltime trebuie facuta de pe podine de lucru asezate pe schele de sustinere, prevazute cu parapete reglementare. Pentru naltimea de cofrare mai mare de $ m de la sol sau de la planseu, podinele de lucru se vor executa pe baza de detalii de executie prevazute n proiect. /'4 +a montarea si demontarea cofra!elor pentru elementele de constructii cu naltime mare, se vor asigura podine de lemn la fiecare ",$ m, de regula podinele de lucru executndu se pe toate fetele ce se cofreaza. /)4 Montarea, exploatarea si demontarea cofra!elor se va putea face si de pe schele mobile, platforme fixe, extensibile sau telescopice, rigide si stabile. Platformele schelelor vor trebui sa se deplaseze si sa se ridice n conditii usoare si simple, si sa fie prevazute cu scari de acces si podine de lucru cu parapete de protectie. /*4 Pentru cofra!ele montate pna la o naltime de 5 m, se admite si montarea lor de pe scari asigurate contra alunecarii sau rasturnarii, personalul muncitor fiind echipat cu centuri de siguranta care se vor lega de puncte fixe si stabile, de!a existente sau care se vor crea. /e interzice decofrarea cofra!elor de pe scari, indiferent de naltimea la care se lucreaza. /,4 Pentru montarea cofra!elor la unele elemente n exteriorul constructiei, se vor executa schele n consola, prevazute cu balustrada si bordura de margine. //4 Podinete de lucru pentru cofra!ele boltilor si a paletelor din beton armat se vor monta pe moaze orizontale fixate pe stlpii schelelor de sustinere, la distante care sa permita lucrul n conditii normale. /14 'n cazul unui cofra! nclinat, podinele de lucru pe care se monteaza cofra!ul se vor construi n trepte, cu (atimea de cel putin %,? m. /24 *ofra!ele suspendate pentru planseele de beton armat, la cladirile cu schelet metalic, se vor aseza numai dupa fixarea definitiva a pieselor ce constituie scheletul metalic, si vor trebui sa excluda posibilitatea deplasarii sau balansarii lor. Montarea cofra!ului suspendat pentru plansee din beton armat la cladirile cu schelet metalic, se va efectua de pe o podina provizorie pusa pe grinzile scheletului metalic si asigurata pe contur cu parapete de protectie. 134 *onturul exterior al planseului cofrat si al golurilor lasate n planseu se vor asigura cu parapete de protectie, care se vor pastra si dupa demontarea cofra!ului.

1 4 *onducatorul tehnic al lucrarii este obligat ca, naintea nceperii decofrarii cofra!elor, sa ia masuri de prevenire a caderii neprevazute a elementelor cofra!elor. 1&4 )ecofrarea constructiilor din beton armat este admisa numai dupa ntarirea suficienta a betonului si n urmatoarea ordine. partile laterale ale elementului de constructie0 celelalte elemente de beton cofrate. 9impul de ntarire va fi determinat n functie de marca cimentului, temperatura medie exterioara si deschiderea elementului de constructie, precum si pe baza rezultatelor ncercarilor cuburilor de proba sau a unor ncercari nedestructive. 1'4 /e interzice utilizarea rangilor si trnacoapelor la decofrare, precum si fortarea sau izbirea sustinerilor. 1)4 *intrele trebuie coborte ncet, prin slabirea penselor, a preselor, curgerea nisipului etc. *oborrea lor se va face treptat, n doua sau trei reprize, cu cte o !umatate sau cu cte o treime din sageata calculata, nct constructia sa poata prelua sarcina n mod treptat. 1*4 'naltimile cu care se coboara cintrele se micsoreaza de la cheie spre nastere si, pentru fiecare punct, vor fi proportionale cu sageata respectiva provenita din greutatea proprie si din ncercarile existente n momentul decofrarii. 114 )ecofrarea constructiilor cu placi autoportante, cilindrice, avnd lungimea n sensul generatoarei mai mari de 5 m, se va face pe fsii transversale, decofrarea incluznd si elementele de consolidare. )ecofrarea va ncepe cu fsia de la mi!locul axei longitudinale a boltei si se va continua simetric cu fsii n ambele parti, spre capetele boltii. 1/4 +a boltile cu tiranti, nainte de decofrare, se va face ntinderea tirantilor. 114 +a constructiile importante la care cofra!ele se proiecteaza, proiectantul este obligat sa dea si indicatii asupra, modului de decofrare. 124 +a decofrare se vor lasa spri!iniri 2popi, esafoda!e3 n conformitate cu prevederile normativelor n vigoare. 234 'ncarcarea constructiei decofrate cu ncarcarile totale prevazute n calcule, se admite numai dupa ce betonul a atins marca prescrisa. 2 4 9oate operatiile de cofrare si decofrare vor fi facute sub directa supraveghere si raspundere a maistrului si sefului de echipa, care vor urmari desfasurarea operatiilor, n ordinea lor tehnologica. Co(ra.e #lisante 2&4 *ofra!ele glisante se vor executa si utiliza numai pe baza unui proiect aprobat, cuprinznd instructiuni de lucru. 2'4 /e va acorda o atentie deosebita realizarii corecte a parapetelor de protectie, tirantilor, lanturilor podinei, schelei suspendate si scarilor de acces. Mona de (a marginea platformei cofra!ului, unde sta semnalizatorul, va fi prevazuta cu balustrade ntarite. 2)4 /e interzice personalului muncitor care se afla pe platformele cofra!ului glisant sa se rezeme sau sa se urce pe parapetele de protectie ale platformelor. /e vor afisa n acest sens indicatoare de avertizare, a pericolului. 2*4 6ccesul personalului muncitor pe platforma de lucru se va realiza pe scari de acces, asezate pe schelele de sustinere, executate n afara perimetrului platformei de lucru si prevazute cu balustrada si bordura. 'nclinarea scarilor nu va fi mai mare de A%F si se vor prevedea podeste de odihna, de pe care se va asigura trecerea comoda pe platforma cofra!ului prin intermediul unor podete de trecere mobile, prevazute cu parapete de protectie. /tabilitatea schelei de sustinere si a scarilor de acces va fi asigurata prin tiranti, conform prevederilor din proiect. /chelele de sustinere metalice vor fi legate la pamnt, instalndu se si paratraznete.

2,4 +ocurile de comunicare ntre podinele de lucru 2care au interspatii de maximum 1 cm3 si schelele suspendate vor fi ngradite. Pentru circulatia ntre platforma superioara si cea inferioara, se vor utiliza scari care sa permita urcarea si coborrea n conditii de deplina securitate. 8rcarea pe platforma superioara sau coborrea pe cea inferioara, prin agatarea de tiranti, cabluri etc. este interzisa. 2/4 Personalul muncitor care se afla pe schelele suspendate va fi asigurat permanent, suplimentar, prin legare cu centuri de siguranta de !ugurile de sustinere a dispozitivelor de ridicare a cofra!ului glisant, prin intermediul unui cablu ce se va ntinde, n acest scop, n lungul schelelor suspendate. 214 Pentru lucrarile la care e necesara asigurarea unei iluminari suplimentare, se vor folosi lampi portative avnd tensiunea de 1? :. 224 /eful de schimb, nainte de nceperea schimbului, este obligat sa controleze starea cofra!ului si, n mod deosebit, a podinei de lucru, a schelelor suspendate, a parapetelor de protectie si a scarilor de acces, precum si a instalatiilor de glisare, lund masuri pentru remedierea defectiunilor constatate. &334 Molozul si deseurile rezultate din curatirea zilnica a podinei de lucru si schelelor suspendate vor fi evacuate printr o bena sau tub nchis. &3 4 'ntre platforma superioara si platforma inferioara suspendata se va pune o plasa de srma, cu ochiuri de maximum 1%x1% mm, la o naltime de minimum 1 m de la platforma interioara. Plasa va fi bine fixata ntre lanturile 2cablurile3 de care este suspendata platforma superioara. &3&4 Bolurile din podina de lucru vor fi acoperite. 6tunci cnd trebuie sa ramna descoperite, se va aseza peste ele o plasa metalica sau un gratar de lucru cu ochiuri de cel mult GxG mm. &3'4 )emontarea cofra!ului glisant va fi executata ntr o succesiune a operatiilor, stabilita anticipat, si sub conducerea sefului punctului de lucru si a maistrului. Personalului muncitor care executa demontarea cofra!ului i se va face, naintea nceperii demontarii, un instructa! detaliat asupra felului n care se va exeuta demontarea, asupra sarcinilor individuale si a modului de asigurare a fiecarui om al muncii contra caderii de la naltime. &3)4 )epozitarea elementelor cofra!ului glisant, nainte de nceperea executiei si dupa terminarea ei, se va face pe teren nivelat si n ordine, pentru a se evita accidentele ce se pot produce ca urmare a unei depozitari necorespunzatoare. /e vor amena!a cai de acces corespunzatoare spre locul de depozitare a cofra!ului glisant. 'n zona de depozitare a cofra!ului glisant nu vor exista conductori electrici sub tensiune, care ar putea fi atinsi n timpul manevrarii elementelor cofra!ului. &3*4 Personalul muncitor care deserveste pompele, cel pentru semnalizare si legatorii de sarcini vor fi autorizati. Personalul muncitor 2(a fiecare schimb3 ce deserveste utila!ul de glisare este, obligat sa verifice, nainte de nceperea lucrului pe schimb, ca acesta sa fie legat la pamnt. *nd se constata defectiuni n functionarea instalatiei de glisare, va ramne la punctul de lucru numai personalul muncitor pentru remedierea defectiunilor, iar celalalt personal muncitor va trebui sa coboare. &3,4 Pentru lucrul de noapte se va prevedea iluminatul artificial, att pe platformele de lucru, ct si pe caile de acces. (nstalatia electrica de lumina si forta trebuie sa fie verificata de electricianul de serviciu, la nceputul fiecarui schimb si cel putin odata n timpul schimbului, n ceea ce priveste legarea ei la pamnt si starea ei de functionare corespunzatoare. &3/4 'nainte de turnare, conducatorul de schimb va lua masuri pentru verificarea tehnica a utila!elor si dispozitivelor anexe acestora, a cailor de rulare, a tuturor instalatiilor si pentru respectarea masurilor prevazute n normativul pentru executarea si folosirea cofra!ului glisant, a normelor P/(, precum si pentru dotarea personalului muncitor cu echipament de protectie, ce va trebui purtat n tot timpul lucrului. Nu se va ncepe turnarea cu utila!e sau dispozitive defecte sau improvizate. &314 )upa demontarea cofra!ului glisant se va face revizia tehnica a tuturor elementelor componente ale cofra!ului glisant, lundu se masuri de ntretinere, de reparare sau schimbare a celor defecte. &324 *aile de acces situate sub platformele cofra!ului glisant vor fi delimitate strict si prote!ate cu un planseu de dulapi si o plasa de protectie.

& 34 +a ridicarea sau coborrea materialelor, usile rabatabile ale liftului, la fiecare podest, se vor nchide imediat dupa ridicare respectiv coborre. /e va avea gri!a ca benele sa nu atinga cofra!ul la ridicarea lor cu macaralele turn. & 4 'ncarcarea cofra!ului se va face n limita de " tona pe verina pna n momentul smulgerii si se va putea continua, dupa smulgerea cofra!ului, pna la ",5 t pe o verina.

& &4 +a executarea planseelor din interiorul unei constructii executate cu cofra!e glisante, se interzice spri!inirea cofra!ului de la un nivel superior pe cel de la nivelul inferior, 'nainte ca acesta sa fi atins rezistentele necesare unei astfel de operatii. ;iecare cofra! de planseu va fi sustinut n mod independent. )e asemenea, nu este permisa primirea betonului direct pe cofra!ul unui planseu. & '4 /e interzice prezenta personalului muncitor la nivelurile unde nu s au turnat planseele, cu exceptia personalul muncitor care cofreaza si care va lucra sub supravegherea sefului de echipa. & )4 +a demontare, scoaterea cadrelor ce sustin verinele este permisa numai dupa ntarirea betonului. & *4 (nstalatiile cofra!ului glisant vor fi deservite de personalul muncitor de specialitate, instruit n acest scop. /e interzice ca alt personal muncitor sa manevreze instalatiile, fie ca sunt n stare de functionare, fie ca sunt defecte. & 14 *ofra!ul va fi prevazut cu o instalatie de paratraznet, legata la pamnt printr un cablu electric cu setiunea corespunzatoare si prote!at n manta de cauciuc. & /4 Pe platforma cofra!ului glisant, lnga pompa centrala de ulei, se va amplasa o trusa de prim a!utor0 se va instrui un responsabil pentru acordarea primului a!utor si sesizarea organelor medicale. & 14 +a nceperea lucrarii se va numi un dulgher de serviciu pe fiecare schimb, care sa verifice zilnic starea podinelor de serviciu pe fiecare platforma si sa ia masuri de nlaturare a defectiunilor. & 24 )upa verificarea instalatiei de glisare si de ridicat, tot personalul muncitor din schimbul de lucru care s a terminat va cobor sub conducerea sefului de echipa, pe platforma cofra!ului ramnnd seful de schimb, care mpreuna cu seful din schimbul urmator vor controla ntreaga instalatie, consemnnd cele predate primite. 'n condica de glisare. )upa aceea, va urca pe platforma personalul muncitor din schimbul urmator. Co(ra.e pasitoare &&34 *ofra!ele pasitoare netipizate se vor executa si utiliza numai pe baza unui proiect aprobat si completat cu instructiuni de lucru. && 4 +a executarea constructiilor cu cofra! pasitor va fi admis numai personalul muncitor care cunoaste sistemul respectiv de cofra!, normele si mi!loacele prin care se asigura securitatea muncii n cadrul fiecarei faze de lucru, si care va lucra sub conducerea unui maistru. &&&4 *enturile de siguranta cu care va fi dotat personalul muncitor se vor agata de tevile de aliniere sau de montantii superiori nivelului de lucru. &&'4 'naltimea maxima de monta! la care se pot utiliza scari extensibile nu va depasi 5,5 m. /carile vor fi asigurate prin ancorare contra rasturnarii si alunecarii. 'n timpul lucrului pe scara extensibila, personalul muncitor va fi n mod obligatoriu asigurat, prin legarea centurilor de siguranta de partile fixe si stabile ale cofra!ului. &&)4 Pentru naltimi peste 5,5 m si pna la naltimea de $ m, se vor folosi pentru monta! si acces schele extensibile sau telescopice. 'n lipsa acestui tip de schela si pentru naltimi peste $ m, se vor folosi schele executate din ",$ m n ",$ m. 6ccesul pe podinele de lucru ale schelelor se va realiza printr o scara de acces, care se va ridica odata cu ridicarea cofra!ului. &&*4 'nainte de turnarea betonului, cofra!ul pasitor va fi luat n primire si receptionat, verificndu se. a4 pozitionarea corecta a cofra!ului si montarea lui pe aliniament0 "4 asamblarea si montarea corecta a cala!elor si montantilor0 se interzice improvizarea de reazeme din caramizi, bca, etc0

c4 montarea corecta a elementelor cofra!ului, folosindu se dispozitivele de inventar pentru fixarea si alinierea elementelor cofra!ului0 $4 ancorarea cofra!ului numai cu tiranti de inventar sau srma de $ mm diametru cu bloca!e de inventar0 e4 montarea corecta a schelei cofra!ului, interzicndu se balustrade incomplete sau goluri n podina0 (4 verticalitatea si orizontalitatea cofra!ului0 #4 existenta indicatoarelor de avertizare. &&14 )emontarea schelelor cofra!ului pasitor se va face prin retragere. Personalul muncitor care participa la aceasta operatie, se va afla n permanenta pe podina de lucru si va fi asigurat tot timpul cu centuri de siguranta legate de tevile de aliniere. /e interzice iesirea personalului muncitor de pe podina de lucru a schelelor, precum si coborrea sau urcarea pe elementele acestora naintea nceperii demontarii, podina schelei se va curata de moloz si deseuri. &&/4 /e interzice folosirea podinelor de lucru ale schelei cofra!ului pasitor pentru transportul si depozitarea materialelor. Materialele rezultate din demontari se vor folosi imediat sau se vor cobor la sol. 9urnarea betonului se va face cu pompe sau cu a!utorul benelor papuc cu basculare laterala sau cu furtun. )aca nu se dispune de mi!loace mecanice pentru turnarea betonului, batonul se va turna de pe podine de lucru speciale. &&14 'nainte de montare se va face o verificare a elementelor componente ale cofra!ului si o montare de proba, neadmitndu se elemente ce nu se ncadreaza n tolerantele admisibile. &&24 )ecofrarea panourilor se va face dupa ce betonul atinge rezistenta la compresiune prevazuta de normativul pentru betoane. &'34 )upa fiecare folosinta, elementele cofra!ului se vor curata de resturile de beton. 'naintea montarii sau remontarii, elementele componente ale cofra!ului se verifica si se nlatura cele ce prezinta degradari, deformari, suduri desfasurate etc. &' 4 +a cofra!ul de tip canadian se va asigura. a4 'nchiderea perfecta a panourilor verticale si asigurarea ansamblului cu cheile respective0 "4 verticalitatea perfecta a stlpilor centrali si montarea barelor de contravntuiri din 1 m n 1 m0 c4 montarea barelor radiale pe care se spri!ina podina de lucru va fi facuta cu gri!a, pentru ca ambele capete sa se spri!ine fix n piesa radiala si pe romanata cercului interior, deoarece cedarea unui reazem nseamna prabusirea podinei de lucru. Co(ra.e uni(icate $e in+entar &'&4 8tilizarea cofra!elor unificate de inventar se va realiza pe baza prevederilor din proiectele acestora si a celor din fisele de utilizare, sau pe baza unui proiect tehnologic de cofrare si monta!, nsotit de instructiuni. &''4 Personalul muncitor folosit la operatiile de montare si demontare a cofra!elor unificate de inventar trebuie sa cunoasca, n detaliu, sistemul respectiv de cofra!, trebuind sa fie instruit n acest scop. ;ormatia de lucru minima va fi cea prevazuta n instructiunile de monta! ale cofra!ului tiplzat. &')4 'nainte de nceperea montarii se va verifica existenta elementelor componente, precum si a dispozitivelor de manipulare si a sculelor necesare. /e va verifica, de asemenea, ca toate elementele componente ale cofra!ului conform nomenclatorului, sa nu prezinte defectiuni si sa fie curate. &'*4 )upa montarea cofra!elor se va verifica.

a4 respectarea integrala a instructiunilor de montare0 "4 modul lor de consolidare si spri!inire0 c4 existenta si modul de executie a podinelor de lucru, a parapetelor de protectie si a scarilor de acces. &',4 Manipularea elementelor de cofra! cu mi!locul de ridicat se va executa prin folosirea unor dispozitive de prindere conforme cu prevederile normelor de protectie a muncii specifice acestor mi!loace. &'/4 'n timpul ridicarii sau coborrii ansamblului de cofra! se interzice stationarea pe sau sub acesta. )e asemenea, n timpul deplasarii acestuia, la urmatoarea pozitie de montare, se va urmari ca n fata lui sa nu se afle personal muncitor. )esfacerea din crligul macaralei se va face numai dupa ce s a asigurat stabilitatea sau fixarea elementului. &'14 Personalul muncitor care participa la primirea sau evacuarea elementelor componente ale cofra!ulul pe la marginea planseelor cladirilor va fi legat cu centuri de siguranta de elementele fixe ale cladirii, n timpul efectuarii acestor operatiuni. &'24 4lementele de cofra! aflate la marginea planseelor cladirilor, n momentul primirii (or sau pentru a fi evacuate, vor fi asigurate mpotriva unei eventuale dezechilibrari sau rasturnari spre exteriorul cladirii, pe toata durata operatiunii de primire sau de evacuare. &)34 /e interzice aruncarea elementelor componente ale cofra!elor, att la ncarcarea si descarcarea din mi!loacele de transport, ct si n timpul montarii si demontariilor. &) 4 6ccesul la nivelul de lucru se va face de pe schele, platforme rulante sau fixe prevazute cu scari de acces, sau prin interiorul turnurilor de esafoda! prevazute cu panouri, cu trepte si balustrade. /olutia de acces, daca nu este prevazuta n fisele de utilizate, va fi tratata si detaliata prin proiectul tehnologic. Co(ra.e %o"ile &)&4 *ofra!ele mobile se vor executa si utiliza numai pe baza unui proiect aprobat cuprinznd instructiunile de lucru. &)'4 Nu se admite suprancarcarea cofra!elor cu persanal muncitor si materiale, n timpul operatiunilor de armare si betonare, pentru a nu se produce deformari n structura acestora. &))4 'nainte de nceperea deplasarii cofra!ului mobil, se va contrala cofra!ul si se vor nlatura toate defectele constatate. &)*4 'n timpul deplasarii cofra!elar mobile si a sistemului (or de sustinere, maistrul conducator al procesului de lucru va supraveghea ca structura sa nu se deformeze. &),4 )ecofrarea elementelor de constructii executate cu cofra!e mobile se va face atunci cnd betonul va atinge marca prevazuta n normativul pentru betonare. Co(ra.e %etalice spatiale Btip tunelC &)/4 +a cofra!ele metalice spatiale de tip tunel, ancorarea cailor de rulare de planseu, cu a!utorul buloanelor prevazute n acest scop, este abligatorie. 6ncorarea se va executa imediat dupa asezarea caii pe planseu. &)14 6propierea contrafiselor, pentru a fi fixate n pozitia de spri!in, se face cu a!utorul unor crlige din otel beton, suficient de lungi, avnd capatul tinut drept, de personal muncitor, pentru a putea scapa liber. &)24 Platformele de circulatie n consola ale cailor de rulare vor fi prevazute cu podina continua din dulapi de lemn cu grosimea de 5 cm. &*34 +a montarea pasarelelor de circulatie intermediare se va verifica asezarea corecta a ghearelor de prindere pentru elementele de reazem. &* 4 )emontarea cofra!elor de sustinere a partii n consola, a cailor de rulare, precum si a buloanelor de ancora!, se va face dupa prinderea caii de rulare n crligul macaralei.

&*&4 Ridicarea n macara si transportul cailor de rulare se vor face n pozitie orizontala, cu contrafisele sustinute prin agatare n lanturile prevazute n acest scop. &*'4 Prinderea celulelor n crligul macaralei se va face numai prin intermediul dispozitivului corespunzator de ridicat celule, care va trebui montat corect si cu bolturi de prindere asigurate0 la ridicarea si transportul celulelor, toate buloanele de blocare ale scheletului si ale tirantului vor fi blocate si asigurate. &*)4 Panourile de fronton de la casa scarii vor fi montate dupa verificarea si asigurarea orizontalitatii acestora. &**4 )epozitarea panourilor, ntre utilizari, se va face astfel, nct sa nu se permita rasturnarea. &*,4 Panourile de la casa scarii, la montare, vor fi tinute n macara pna la introducerea si strngerea buloanelar de ancora! la celule, iar la demontare vor fi prinse si sustinute n crligul macaralei, nainte de a se desface suruburile de ancora!. &*/4 Manevrarea stlpilor pentru completare se va face, de pe platformele cailor de rulare, att la montare, ct si la demontare, iar montarea si demontarea balustradelor de protectie de la partea superioara a cofra!elor care sunt prinse de stlpi, se vor face de personalul muncitor echipat cu centuri de siguranta. &*14 +a montare, cofra!ele pentru grinzi si balcoane vor fi tinute n crligul macaralei, pna cnd toate suruburile de ancorare vor fi desfacute. &*24 Ridicarea si rotirea partii mobile a cofra!elor grinzii, precum si decofrarea, se fac de catre doua persoane, cu a!utorul unor leviere de teava. &,34 +a decofrarea balconului, se va urmari desprinderea lenta de beton a cofra!ului prin slabirea partiala si progresiva a popilor de sustinere, pna la aducerea partii mobile a cofra!ului n pozitia de echilibru. &, 4 Montarea si demontarea cailor de rulare ale platformelor intermediare se vor face tinndu se caile n crligul de fixare al macaralei pna se strng la montare buloanele de ancorare la planseu, iar la demontare pna se desfac acestea. Montarea lateralelor acestor platforme se face nainte de aducerea (or la pozitie. ,top-

CAPITOLUL &2 7inisa.e


?u#ra+eli si +opsitorii &,&4 +ucrarile exterioare de vopsitorie si zugraveli se vor executa de pe schele sau leagane reglementare. /e interzice utilizarea scarilor suspendate sau a altor mi!loace improvizate. &,'4 +ucrarile de zugraveli si vopsitorii interioare se vor executa de pe schele interioare sau scari duble. 8tilizarea scarilor este permisa numai n cazul vopsirii sau zugravirii unor suprafete mici si la inaltimi de cel mult = m de la sol, podea sau podina de lucru. &,)4 +a vopsirea luminatoarelor este necesar sa se utilizeze rampe de acces, iar muncitorii vor fi inzestrati cu centuri de siguranta. /e interzice circulatia muncitorilor pe elementele scheletului luminatoarelor. &,*4 6paratele pentru vopsit si zugravit, ct si furtunurile, trebuie controlate nainte de nceperea lucrului. 4le vor fi probate saptamnal, fiind supuse unei presiuni de ",5 ori mai mare dect presiunea de regim. Rezultatele verificarilor vor fi consemnate ntr un proces verbal. &,,4 'n cursul lucrarilor de vopsitorie interioara cu mi!loace mecanizate si n cazul utilizarii lacurilor si vopselelor cu uscare rapida, care contin solventi toxici, muncitorii vor purta masti cu filtre adecvate sau izolante, sau ochelari de protectie 2n cazul cnd se poarta o semimasca3. &,/4 +ucrarile de vopsire interioara, la care se folosesc materiale ce produc vapori toxici daunatori sanatatii oamenilor, se vor executa sub ventilatie intensa, care sa asigure schimbarea continua a aerului din ntreaga ncapere. 'n cazul utilizarii lacurilor preparate cu nitroderivati, trebuiesa se asigure o aerisire continua si ct mai completa n ntreaga ncapere.

&,14 'n locurile n care se utilizeaza nitrolacurile si alte materiale care formeaza vapori usor inflamabile, se interzice fumatul si executarea lucrarilor care necesita folosirea focului, sau care produc scntei etc. &,24 )aca n ncaperile n care se executa vopsirea cu vopsele pe baza de apa se gasesc conductori electrici sub tensiune, acestia vor fi deconectati nainte de nceperea lucrului. &/34 /e interzice prezenta oamenilor n ncaperile proaspat vopsite cu vopsea pe baza de ulei sau cu alte nitrolacuri, nainte ca acestea sa se fi uscat. &/ 4 6telierele de santier n care se prepara vopselele trebuie sa fie prevazute cu instalatii de ventilatie care sa asigure schimbarea continua a aerului. &/&4 +a prepararea materialelor de vopsitorie 2lacuri si vopsele3 care contin substantle toxice si inflamabile se admit numai muncitori pregatiti n aceasta directie. +ucrarile cu acizi si substante inflamabile vor fi ncredintate unor muncitori cu multa experienta. &/'4 +a fierberea sau ncalzirea uleiului de in fiert, a colofoniului, cerii etc. este necesar sa se ia masuri mpotriva mprastierii prin stropire si mpotriva incendierii materialului. 4ste interzisa umplerea cazanului cu ulei de in fiert la mai mult de =<? din capacitatea lui, ridicarea temperaturii diluantului pna la punctul de fierbere si adaugarea de diluanti volatili n cazanul care se afla pe foc. ;ierberea uleiului de in, a colofoniului, cerii, rasinii etc. se va face n locuri specializate, izolate, respectndu se regulile de prevenire a incendiilor. &/)4 /e interzic folosirea pigmentilor albi pe baza de plumb, drept componenti ai vopselelor, precum si utilizarea benzenului si a benzinei etilate ca diluant. &/*4 'n timpul arderii vopselelor vechi cu a!utorul (ampilor cu benzina n ncaperi nchise, se va asigura aerisirea acestora pentru ndepartarea fumului si a vaporilor ce se dega!a. &/,4 +a ndepartarea vopselelor vechi pe cale chimica, reziduurile rezultate din aceasta operatie se vor strnge cu gri!a ntr o (ada si se vor arde sau ngropa la cel putin 5% cm adncime. &//4 )upa vopsirea instalatiilor de ncalzire centrala si n timpul functionarii acestora, ncaperile trebuie aerisite. &/14 Muncitorii care efectueaza lucrari cu substante toxice vor fi supusi controlului medical la fiecare trei luni. Montarea #ea%urilor & 24 9ransportul geamurilor se va face n lazi. 6tt n timpul transportului, ct si n timpul depozitarii n magazie, (azile cu geamuri vor fi asezate n pozitie verticala. &134 9aierea geamurilor trebuie sa se faca n ncaperi speciale. )eseurile si geamurile sparte vor fi adunate si ndepartate de la locul de lucru. &1 4 'n cursul montarii geamurilor la luminatoare si oberlihturi, locurile deasupra carora se executa astfel de lucrari vor fi ngradite sau pazite, interzicndu se accesul. &1&4 'n cazul punerii sau stergerii geamurilor n exteriorul unei cladiri, muncitorii trebuie sa poarte centura de siguranta, legata bine de partile solide ale constructiei. &1'4 /e interzice spri!inirea scarilor mobile de geamurile vitrinelor sau de marginea cercevelelor. &1)4 Montarea geamurilor pe tmplarie, schelete metalice sau de beton armat prefabricat, trebuie sa se faca de pe schele solide, interzicndu se lucrul de pe schele improvizate. &1*4 'n cursul lucrarilor de matuire a geamurilor si al executarii de desene sau inscriptii cu a!utorul aparatelor cu !et de nisip, prin presiune sau cu a!utorul acizilor, se vor lua masuri de prote!are a ochilor, a cailor respiratorii si a minilor. Lucrari $e placare

&1,4 Prelucrarea pietrelor pe santier se va face n locuri special ngradite, n care se interzice accesul persoanelor straine. &1/4 +ocurile de munca ale cioplitorilor de piatra vor fi amplasate la o distanta de cel putin = m unul fata de celalalt. 'n caz contrar, se vor aseza ntre acestia ecrane de protectie. /e interzice asezarea pietrarilor unul n fata celuilalt. &114 'n timpul prelucrarii, pietrele grele si de dimensiuni mari 2placa!ele de marmura, piatra de constructie etc3 trebuie bine asezate, pentru a nu se produce caderea lor si accidentarea muncitorilor. &124 +a locul de taiere a blocurilor cu ferastraul se va amena!a o podina din scnduri cu santuri pentru scurgerea apei. Podina va fi permanent curatata, pentru a se evita alunecarea si accidentarea muncitorilor. &234 +a prelucrarea uscata n ncaperi speciale, acestea vor fi n permanenta ventilate, pentru evacuarea prafului. &2 4 Masinile electrice de slefuit vor avea mnerele izolate, conductorii electrici izolati n tuburi de cauciuc si ntrerupatoarele nchise n cutii. )e asemenea, vor fi prevazute cu un al patrulea fir pentru legarea la pamnt a corpului masinii. &2&4 )epozitarea placilor va fi facuta n conditii conforme cu normele de tehnica a securitatii la depozitarea materialelor0 aceasta se va face n stive de maximum " m naltime. Pentru a se evita rasturnarea lor, placile vor fi asezate pe lat si cu sipci ntre ele. &2'4 9ransportul placilor, att pe orizontala, ct si pe verticala, la locul de montare, se va face cu mi!loace mecanizate, pentru a se evita pericolul de accidentare a muncitorilor. &2)4 Placile si piesele sculptate, proaspat montate, nu pot fi (asate fara a fi bine consolidate. &2*4 Montarea placilor se face ncepnd de !os n sus, pentru ca fiecare placa sa se rezema pe placa inferioara. &2,4 +a locurile de spargere si de prelucrare a pietrei, muncitorii sunt obligati sa poarte ochelari de protectie pentru pietrari, iar n cazul cnd concentratia de praf a aerului la nivelul muncitorilor depaseste limitele admise, se vor purta masti contra prafului, cu filtru pentru praful fin. &2/4 )aca dimensiunile sau greutatea placilor pentru placa!e nu permit ca ele sa poata fi manipulate cu usurinta de doi oameni, miscarea lor se va face mecanizat. n+elitori &214 'nainte de a se ncepe executarea sau repararea nvelitorilor acoperisului constructiilor, trebuie sa se verifice rezistenta si starea buna a sarpantei si a asterelei, precum si siguranta scarilor de acces la nvelitoare. &224 Milnic, dupa terminarea lucrului, acoperisul trebuie sa se curete de resturile de materiale. '334 'n timpul executarii lucrarilor de nvelitori, acoperisul cu o panta de pna la "AF trebuie sa fie impre!muit cu balustrade rezistente si cu scnduri de margine. 'n cazul n care acoperisul este prevazut cu parapete permanente 2grila!e3, rezistenta si starea buna a acestora trebuie sa fie verificata de conducatorul lucrarii nainte de nceperea lucrului. '3 4 'n cazul executarii lucrarilor de nvelitori pe acoperisuri cu panta mai mare de "AF sau pe marginile acoperisului, indiferent de panta, muncitorii trebuie sa fie inzestrati cu centuri de siguranta si sa poarte ncaltaminte care sa mpiedice alunecarea lor. '3&4 *nd se executa lucrari pe acoperisuri abrupte, cu o panta mai mare de 15F, sau pe nvelitori umede sau acoperite cu bruma, trebuie sa se foloseasca n mod obligatoriu scari mobile, podine cu latimea de cel putin 15 cm, cu sipci batute pe ele, sau scari fixate astfel, nct sa fie exclusa orice posibilitate de deplasare a lor pe suprafata nclinata. /carile se vor fixa bine pe creasta acoperisului. '3'4 +a lucrarile pe acoperisuri de orice nclinare se interzice depozitatea materialelor pe astereala fara suporturi orizontale, pentru a preveni alunecarea sau smulgerea lor de catre vnt.

'3)4 'n lipsa de schela exterioara, montarea paziilor, a sorturilor, a !gheaburilor, a colturilor burlanelor trebuie sa se faca de pe schela n consola, instalata n zidul constructiei, sau de pe schele suspendate, ancorate bine de partiie solide ale constructiei, cu respectarea normelor de tehnica a securitatii, prevazute la capitolul 1G din prezentele norme. '3*4 Pentru trecerea pe nvelitorile din placi de azbociment, tigle, olane sau din placi din beton celular armat, trebuie sa se amena!eze podine din cel putin doua rnduri de dulapi. 'n caz ca acestea sunt nclinate, se vor bate sipci pe suprafata de circulatie a podinei. '3,4 /e interzice circulatia muncitorilor pe sarpante sau pe grinzi la naltime. )aca este necesar sa se asigure o trecere, se va construi o schela de minimum %,G5 m latime, prevazuta cu balustrada la naltimea de " m. '3/4 9erenul de lnga constructie trebuie ngradit pe o latime de 1 m n dreptul locului de lucru al invelitorii, pentru a se opri accesul muncitorilor n zona n care este posibila caderea de sus a materialelor, sculelor etc. '314 4ste interzisa executarea lucrarilor de nvelitori pe timp de polei, ceata deasa, vnt cu o intensitate mai mare de AF, ploaie torentiala si ninsoare. '324 8tilizarea scarilor rezemate este permisa numai pe nvelitori plane. ' 34 4ste interzisa montarea caciulilor deasupra cosurilor de fum, fara schela sau podina de lemn. ' 4 Milnic, dupa terminarea lucrului, acoperisul trebuie sa se curete de resturile de materiale si de scule0 acestea vor fi coborte de pe acoperis. /e interzice aruncarea de pe acoperis a materialelor si sculelor. Par$oseli ' &4 +a executarea pardoselilor cocovoare din P:*., lucrarile de lipire cu adezivi se vor executa numai dupa asigurarea unei ventilatii naturale 2usi si ferestre deschise3, sau a unei ventilatii artificiala mecanice n ncapeirile n care se lucreaza. ' '4 'n timpul lucrului cu adezivi sau solventi sunt interzise categoric. a4 fumatul0 "4 lucrarile la care se foloseste focul0 c4 ncalzirea cu flacara0 $4 orice fel de aparate care pot provoca incendii . ' )4 )upa terminarea lucrului, minile si partile de corp murdarite cu masa de spaclu vor fi spalate cu apa calda si sapun si unse cu o vaselina speciala. ' *4 +a executarea pardoselilor din parchet fara dusumea oarba, adezivul de baza de acetat de po(ivinii nu este toxic si nu dega!a nocivitati n timpul aplicarii, si nici n timpul exploatarii. 'n mod exceptional, cnd adezivul lipseste, amorsarea se poate face cu un amestec de cauciuc si bitum la cald. 'n timpul amorsarii, se vor respecta cu strictete normele privind lucrul cu materiale inflamabile si toxice. ' ,4 9opirea si mentinerea temperaturii necesare pentru adezivul bitumLcauciuc se va face n ncaperi fara materiale inflamabile si sub continua supraveghere. ' /4 Montarea parchetului cu adeziv bitumLcauciuc se va ncepe dupa ce ncaperea a fost bine aerisita timp de A G ore de la aplicarea amorsei cu materiale volatile si usor inflamabile. Montarea %=inii curente $in PVC ' 14 Mna curenta din P:* se monteaza pe balustradele metalice ale scari+or si parapetelor interioare. Montarea profilului din P:* trebuie sa se faca la o temperatura minima de "A "$F* si la o umiditate relativa de A5 G%>.

' 24 'ncalzirea profilului minii curente se face cu lampa de benzina, care trebuie sa fie prevazuta cu o sita 2ecran cu doua site metalice cu ochiuri avnd dQ" mm3, pentru a se evita atingerea flacarii de profilul minii curente. *nd aceasta devine elastica, aripile ei se strng n pozitia finala pe platbanda suport. '&34 Pentru lucrul cu lampa de benzina se vor respecta instructiunile de prevenire a incendiilor n spatii nchise. ,top-

CAPITOLUL '3 De%olari- reparatii- consoli$ari


Generalitati '& 4 'nainte de nceperea lucrarilor, obiectele propuse pentru darmare vor fi verificate amanuntit, dupa care se ntocmeste un proces verbal n care se descrie situatia de fapt a cladirii si partile care vor fi demolate, sau masurile de consolidare provizorie sau definitiva. Pe baza procesului verbal, se ntocmeste proiectul de organizare a (ucrarilor de demolare a constructiei care va fi aprobat de conducerea tehnica a santierului. '&&4 *onducerea lucrarilor de demolare va fi incredintata unui tehnician cu experienta n astfel de lucrari, care va raspunde de executia corecta a lor. '&'4 *onducatorul responsabil va aduce la cunostinta muncitorilor planul de demolare, metodele de executare a lucrarilor, locurile cele mai periculoase si masurile de prevenire a accidentelor. '&)4 'nainte de nceperea lucrarilor de demolare, conducatorul lucrarii va lua urmatoarele masuri. a4 va mpre!mui constructia ce urmeaza a fi demolata, iar la punctele de acces spre locul de demolare va pune placarde de avertizare0 "4 va afisa placarde de interzicere a accesului persoanelor straine pe teritoriul santierului0 c4 va ntrerupe legaturile conductelor retelelor de apa, gaze, electricitate, termicitate si canalizare, lund masuri pentru a nu fi deteriorate0 $4 va lua masurile indicate contra prabusirii posibile a diferitelor parti ale constructiei ce se demoleaza. '&*4 )emolarea partior componente ale cladirilor trebuie astfel executata, nct demolarea unei parti din cladire sau a unui element de constructie sa nu atraga prabusirea neprevazuta a altei parti sau altui element. '&,4 /e interzice. a4 demolarea concomitenta a elementelor de constructii si a constructiilor pe mai multe eta!e0 "4 utilizarea retelei electrice a cladirii sau constructiei demolate. Pentru iluminarea locului de lucru, nainte de demolare se va amena!a o retea electrica separata, care sa nu aiba nici un fel de legatura cu constructia care se demoleaza. '&/4 'n cursul lucrarilor de demolare se vor lua masuri pentru a se evita praful 2de ex. prin stropirea cu apa a portiunilor de cladire care se demoleaza3. '&14 Bropile ramase dupa demolare vor fi astupate sau inpre!muite. Materialele ramase dupa demolare vor fi depozitate, pentru a nu constitui un pericol pentru trecatori. '&24 'n cazul unui front mic de lucru sau al unei rezistente si stabilitati insuficiente a elementelor ce se demoleaza, muncitorii vor fi legati cu centuri de siguranta de elementele fixe si rezistente ale constructiei, elemente care nu se demoleaza. De%olarea cla$irilor si constructiilor

''34 4ste interzisa suprancarcarea planseelor, precum si retezarea si prabusirea coloanelor sau stlpilor pe plansee. ' 4 4ste interzisa darmarea cosurilor de soba pe cladiri a stlpilor de zidarie sau a zidurilor despartitoare prin darmare 2taiere la baza3 si lasarea lor sa cada pe plansee. ''&4 +a demolarea peretilor, stlpii portantii vor fi lasati neatinsi pna la demolarea constructiei sustinute de ei. '''4 /obele care se reazema pe grinzi vor fi n prealabil demolate si apoi ndepartate grinzile. '')4 ;ermele si elementele planseelor, precum si alte elemente grele vor fi desfacute cu prudenta si coborta pe pamnt cu a!utorul frnghiilor si scripetilor. ''*4 Peretii sapaturilor care ramn liberi dupa demolarea fundatiilor vor fi spri!initi n cazul cnd groapa de fundatie nu se umple cu pamnt. '',4 +a darmarea umpluturii ntre grinzile tavanului si ale boltilor de caramida, sau a placilor care constituie umplutura ntre grinzi, este interzisa stationarea oamenilor pe aceste umpluturi, ct si pe cele vecine. )armarea se va face de podine asezate pe grinzile metalice sau de pe pe alte grinzi de reazem. /e interzice deplasarea laterala a grinzilor n scopul de a produce prabusirea umpluturii respective. ''/4 +a demolarea boltior la care exista prime!dia unei prabusiri, trebuie executate n prealabil esafoda!e rezistente sub aceste bolti. ''14 )emolarea boltilor se face pe portiuni si anume dinspre chei spre nastere, muncitorii trebuind sa stea pe portiunea nedemolata si sa fie legati prin centuri de siguranta de partea rezistenta a constructiei. ''24 )armarea boltilor de caramida se face cu ncepere de la cheie spre nasterea boltii, astfel. boltile cilindrice pe portiuni cu o lungime de cel mult 5 m, boltile sub forma de cupola, boltile n cruce 2ncrucisate3 etc, n cercuri . ')34 'n cazul cnd darmarea boltior si a zidariei este obligatoriu sa nceapa de (a baza, a carei stablitate este ndolelnica, trebuie sa se instaleze sub bolti, spri!iniri sau sustineri corespunzatoare. ') 4 Muncitorii care executa darmarea boltior trebuie sa se gaseasca pe portiunea de bolta care nu se darma, iar n timpul lucrului trebuie sa se (ege cu centuri de siguranta de elementele rezistente si stabile ale cladirii. ')&4 4ste interzisa. a4 asezarea muncitorilor pe bolti de zidarie ntre grinzi metalice, cnd aceste bolti urmeaza a fi demolate0 "4 ndepartarea grinzilor metalice n scopul prabusirii boltilor. ')'4 Parapetele si scarile nu se vor demola dintr o data, ci treptat, pe paliere, odata cu demolarea cladirilor. '))4 +a desfacerea corniselor sau a elementelor n consola, este interzis muncitorilor sa stea pe ziduri, daca n prealabil nu au fost luate masuri de securitate corespunzatoare, stabilite, de catre conducatorul lucrarilor, n functie de conditiile de lucru. ')*4 Planseele dintre eta!ele de pe care se executa lucrarile de demolare a constructiei nu trebuie sa aiba deschizaturi neacoperite si nengradite. 'n caz ca golurile din plansee sunt prea mari si nu pot fi acoperite cu panouri solide, accesul n ncaperile situate mai !os este interzis. '),4 *ladirile cu schelet se vor darma ncepnd cu zidurile de umplutura. ')/4 +a darmarea cladirilor prin metoda "doborrii", se vor respecta urmatoarele instructiuni. a4 suprafata pe care este posibila caderea masivulul va fi curatata si ngradita, iar accesul oamenilor interzis0 "4 (a scoaterea, taierea sau demolarea grinzilor situate la naltime, lucratorii trebuie sa poarte centuri de siguranta legate de partile fixe ale, constructiei0 c4 (a folosirea metodei de doborre a zidului prin "taiere", se desparte zidul de elementele vecine, se cresteaza partile de !os a zidului pe "<= din grosimea lui si se executa darmarea, cu a!utorul troliolui sau al tractorului,

aceasta folosindu se la tras cabluri dimensionate n acest scop, a caror lungime trebuie sa fie de cel putin 1 ori ct inaltimea zidului care se darma0 $4 este interzisa taierea zidului mai subtire de 1,5 caramizi0 e4 pentru prevenirea caderii neasteptate a zidului care se darma, mai ales n timpul operatiilor de "taiere", zidul trebuie spri!init provizoriu cu cabluri sau cu proptele corespunzatoare. ')14 Prabusirea unor masive izolate se va face cu cabluri sau frnghii, (ungimea fiecarui cablu fiind minimum ct dublul naltimii masivului. ')24 +a demolarea cosurilor de fabrici prin retezarea zidariei dintr o singura parte, se vor lua urmatoarele masuri0 a4 'n !urul cosului se va ngradi zona periculoasa pe o raza egala cu ",5 din naltimea cosului si se va institui paza0 "4 cosul va fi consolidat prin spri!iniri din partea opusa celei din care se face retezarea0 c4 retezarea se va face pe portiuni. Reparatii si consoli$ari '*34 9eritoriul pe care se executa lucrarile de reparatii si consolidari, pasa!ele si locurile de trecere, nu trebuie aglomerate cu materiale de constructii, moloz si pamnt scos din sapaturi. '* 4 +ocurile de trecere vor fi curatate de noroi, moloz, zapada si gheata, iar iarna se vor presara cu nisip si zgura. '*&4 9erenul de lucru va fi prevazut cu rigole pentru scurgerea apelor de suprafata, care nsa nu vor fi amplasate dea lungul zidurilor, sapaturilor si gropilor de fundatii, pentru a se evita eventualele prabusiri. '*'4 /e interzice executarea lucrarilor pe aceeasi verticala la doua niveluri diferite, deasupra sau dedesubtul unui agregat n functiune, daca n prealabil ntre ele nu a fost executata, o podina cu parapet de " m naltime si cu bordura, care sa previna caderea oamenilor si a obiectelor. '*)4 +ucrul la naltimea de peste = m, unde exista pericol de cadere si unde nu se poate executa parapet, se va efectua numai cu utilizarea centurilor de siguranta, verificate si legate de elementele solide ale constructiei. '**4 'n ncaperile din care se scoate podina, usile vor fi imediat ncuiate. )aca podina se scoate partial, golurile vor fi mpre!muite cu parapete. '*,4 +a lucrarile ce se executa deasupra pasa!elor, se vor amena!a plase de protectie, pentru a se preveni caderea materialelor sau uneltelor peste trecatori. 6ceste pasa!e nu vor putea fi folosite pentru depozitarea materialelor. '*/4 9recerile peste santuri, gropi sau agregate se vor face cu a!utorul unor punti late de minimum G% cm, cu parapet rezistent, nalt de " m si cu bordura. '*14 9oate !ocurile de munca si de circulatie vor fi bine iluminate. '*24 Reteaua aeriana provizorie de apa va fi montata la 1 m naltime (nga ziduri sau garduri, si la = m naltime deasupra coloanelor si pasa!elor. ',34 +a montarea armaturii n apropierea conductorilor sub tensiune se vor lua toate masurile de prevenire a electrocutarii 2izolarea, ngradirea etc.3 ', 4 Molozul va fi cobort prin !gheaburi nchise, capatul inferior al acestora fiind la cel mult " m de la pamnt sau pardoseala. 'n caz contrar, pentru evitarea prafului, se va monta un buncar de primire. Nu se admite aruncarea molozului pe scari si blocarea acestora, si nici suprancarcarea planseelor cu materiale provenite din darmaturi.

',&4 Brinzile, bilele, scndurile, dulapii etc. vor fi coborti de la naltime cu a!utorul cablurilor, funiilor, scripetilor si acest lucru se va face cu deosebita atentie, pentru a nu se provoca accidente. ','4 *oborrea lucratorilor n gropi de fundatie si sapaturi se va face cu a!utorul scarilor provizorii, care trebuie sa fie suficient de rezistente. Bropile de fundatie vor fi ngradite, iar noaptea vor fi bine luminate. ,top-

CAPITOLUL ' Montarea pre(a"ricatelor si utila.elor te8nolo#ice


Generalitatii ',)4 Personalul muncitor care monteaza elemente prefabricate si utila!e tehnologice trebuie sa aiba "$ ani mpliniti si sa fie apt medical pentru lucrul la naltime. Rezultatul avizului medical se va consemna n fisa de instructa!. '1*4 Montarea elmentelor prefabricate si a utila!elor tehnologice se va face dupa fise tehnologice care vor contine si masurile specifice de protectie a muncii, precum si echipamentul de protectie necesar. *ontinutul fiselor tehnologice va fi prelucrat cu ntregul personal muncitor ce lucreaza la montare de catre conducatorul tehnic 2inginer tehnician, maistru, sef de echipa3 al montarii, care este obligat a asigura si echipamentul de protectie prevazut si a urmari utilizarea acestuia. *onducatorul tehnic este obligat sa verifice cunostintele de tehnica a securitatii ale personalului si sa nu admita n posturile de conducere a procesului de montare persoane care nu au cunostinte tehnice n acest domeniu. ;isele tehnologice vor cuprinde si instructiuni pentru manipularea, transportul si depozitarea elementelor, precum si dispozitivele necesare. 'n cazul n care dispozitivele prevazute a fi folosite nu sunt de fabricatie curenta proiectantul elementului prefabricat sau al fisei tehnologice va da detalii de executie. )ispozitivele vor trebui omologate n conformitate cu prevederile inspectiei pentru *ontrolul (nstalatiilor de Ridicat. ',,4 Pentru montarea elementelor prefabricate si a utila!elor tehnologice si pentru lucrul la naltime cu unelte pneumatice si electrice se vor utiliza schele, esafoda!e scari de acces etc. respectndu se normele de protectie a muncii specifice acestora. 6colo unde din diferite motive, nu se pot utiliza schele, conducatorul tehnic al lucrarii va da n scris indicatii detaliate privind modul de lucru si de prevenire a accidentelor de munca si va supraveghea tot timpul modul n care se lucreaza. /e interzice executarea lucrarilor de monta! de pe scari mobile la naltimi de peste ",5 m. ',/4 'n zona de monta! se vor respecta ntocmai normele de protectie a muncii comune, tuturor lucrarilor, adica se va ngradi zona pentru a se opri intrarea altui personal muncitor, care nu lucreaza la montare, iar pentru legarea si ridicarea elementelor se vor respecta normele de protectie a muncii privind legarea, ridicarea si desfacerea ncarcaturilor cu mi!loace de ridicat. +egatorii de sarcina vor trebui examinati si atestati pentru aceasta activitate. ',14 6sezarea de materiale, scule sau alte piese peste elementele prefabricate sau utila!e care nu sunt montate definitiv este interzisa. ',24 9oate elementele care se ridica trebuie sa fie curatite n prealabil de noroi, gheata etc. '/34 4ste interzisa executarea lucrarilor de constructii monta!, ca si stationarea oamenilor sub elementele de constructie sau sub utila!ele care se monteaza, fara amena!area prealabila a unor podine solide de protectie. 6ceste podine trebuie sa reziste la socurile pe care le ar primi n cazul caderii celor mai grele elemente n timpul montarii. Nu se admite asezarea podinelor, chiar si a celor provizorii, pe elementele constructiei, daca acestea nu sunt definitiv montate. '/ 4 'nainte de nceperea ridicarii, elementul de constructie sau utila!ul pregatit trebuie

verificat n ceea ce priveste eventualele deformari n timpul ridicarii, din cauza sarcinilor pentru care nu a fost calculat, apoi se determina locurile de aplicare a dispozitivelor de prindere, dupa ce n prealabil s a facut si verificarea acestora. /e va verifica, de asemenea, daca mecanicul care deserveste mecanismul de ridicat are o buna vizibilitate de la locul de lucru pe tot timpul efectuarii operatiilor de prindere, ridicare, coborre si montare a elementului de constructie. '/&4 /unt interzise lucrarile de ridicare la naltime n aer liber, pe timp de vnt puternic, de peste gradul A 2"" m<sec3 pe polei, ninsoare sau ploaie puternica. '/'4 Pentru a se evita eforturi suplimentare n piese n timpul ridicarii trebuie prevazute ntariri provizorii ale elementelor care se monteaza cu a!utorul placilor, scndurilor, riglelor, pieselor metalice. /e vor ntari n special talpile, montantii si diagonalele. '/)4 Pentru agatarea elementelor trebuie folosite urmatoarele dispozitive. a4 urechi sau ochiuri de otel beton care se nglobeaza n elementele prefabricate de beton armat n timpul betonarii lor0 "4 bride de inventar0 c4 ochiuri din cablu de otel sau lant0 $4 dispozitive de prindere metalice speciale. '/*4 9oate dispozitivele de agatare si de legare la crligul mi!locului de ridicat se vor alege n functie de forma elementului de constructie sau utila!ului ce se ridica, de greutatea lui si de posibilitatea de scoatere sigura a dispozitivelor, dupa montarea acestuia. '/,4 Nu se admite efectuarea ridicarii unui element mai greu dect capacitatea de ridicare a macaralei pentru pozitia respectiva a bratului. '//4 ;ixarea ochiurilor cablurilor metalice trebuie facuta astfel, nct sa se excluda posibilitatea desprinderii sau a deplasarii elementului n timpul ridicarii, iar desfacerea lor pe locul unde se monteaza trebuie sa se faca n modul cel mai simplu si fara eforturi prea mari. '/14 )upa ce dispozitivele de agatare si de prindere la crligul macaralei au fost verificate, controlul definitiv se face n momentul n care elementul de constructie sau utila!ul este ridicat la "% =% cm, cnd cablurile si frnghiile sunt complet ntinse. '/24 )aca la verificare se constata defecte, ca de exemplu alunecarea cablurilor, a frnghiilor sau a dispozitivelor de agatare etc., piesele care se monteaza se vor cobori imediat n pozitia initiala. )upa nlaturarea defectelor constatate, se rencepe ridicarea cu foarte multa atentie si fara smucituri. '134 Pentru diri!area elementelor de constructie sau a utila!elor n timpul ridicarii se vor utiliza ancora!e din frnghii de cnepa sau cablu subtire de otel. 4ste interzis sa se lase elementele de constructie sau utila!ele n timpul ridicarii, n pozitie suspendata, sau sa se circule sub acestea. '1 4 /e interzice ridicarea muncitorilor pe elementele de constructie sau pe utila!ele care se ridica sau se deplaseaza. 'n timpul suspendarii nu se fac reparatii la obiectul care se ridica si nici la dispozitivele de ridicare. '1&4 Pentru muncitorii care primesc obiectele la naltime si le aseaza pe reazeme, se vor executa schele sau platforme speciale, prevazute cu balustrade. Muncitorii montori vor purta centura de siguranta legata solid de un element stabil si rigid al constructiei.

'1'4 'n cazul cnd pe elementele prefabricate din beton sau metal ale cladirilor industriale, civile, sau pe monta!ele de instalatii tehnologice sunt nedesare schele pentru a se executa n conditii de siguranta mbinarea, finisarea sau vopsirea elementelor sau ansamblurilor, acestea vor fi construite si montate pe elementul prefabricat, nainte ca acesta sa fie ridicat la naltime. '1)4 )aca metoda de mai sus nu se poate aplica eficient, atunci se vor folosi turnuri sau scari mobile la care platformele superioare trebuie sa fie prevazute cu mpre!muire si scndura de margine si cu scari de acces, construite n conformitate cu normele de tehnica a securitatii. '1*4 Platformele de lucru pentru monta! vor fi executate dupa detaliile prevazute n proiecte sau fise tehnologice. '1,4 'n cazul cnd lucrarile de sudura sau monolitizare se executa de pe schele suspendate, sudorii vor purta centura de siguranta cu un capat fixat de un element rezistent al constructiei. '1/4 )esfacerea crligului mecanismului de ridicat de pe obiectele ridicate se poate efectua numai dupa ce s a verificat stabilitatea, sigura a acestor obiecte. /tabilitatea se asigura fie prin lucrari definitive prevazute n proiectul lucrarilor, fie prin lucrari provizorii prevazute n fisele tehnologice de monta! 2tiranti, pene, contravntuiri, reazeme, spri!iniri etc3. /e admite asezarea provizorie, nsa sigura a obiectelor ce se monteaza numai pe alte elemente de constructii de!a montate si consolidate definitiv, conform proiectului. '114 9irantii care fixeaza elementele ce se monteaza vor trebui sa fie prinsi de ancore solide, verificate, si vor trebui sa fie cel putin n numar de trei. '124 Prinderea scripetilor, palanelor, de elementele de constructii definitiv montate anterior este permisa numai dupa verificarea prealabila prin calcul a acestor elemente la sarcinile suplimentare ce apar. '234 +ucrul nu poate fi terminat pna cnd elementul de constructie nu va fi fixat n pozitie definitiva, conform proiectului. '2 4 )aca n unele cazuri obiectul nu poate fi fixat, el va fi cobort, se va nlatura cauza care mpiedica fixarea lui si apoi se va ridica din nou. 'n nici un caz obiectul nu trebuie sa ramna agatat n crlig sau pe dispozitivul de ridicare. '2&4 /e vor ndeparta toti conductorii electrici din apropierea locului unde se ridica elementele de constructie sau utila!ele, pentru ca n timpul operatiilor de ridicare, acestea sa nu se agate si sa se produca puneri sub tensiune. '2'4 Pentru verificarea coincidentei gaurilor de bolturi sau nituri, montorii vor folosi dornuri metalice, n nici un caz coincidenta gaurilor mbinarilor nu va fi verificata cu degetele. '2)4 ;ixarea urechilor de agatare 2confectionate din otel moale avnd un coeficient de siguranta de minimum = si verificate n prealabil ca sa nu prezinte defectiuni3 pe elementele prefabricate se va face conform detaliilor de executie. Prinderea elementelor prefabricate se va face numai n locurile stabilite de proiectant. /e vor utiliza exclusiv cabluri confectionate industrial. Lucrari $e 5ncarcare- $escarcare- transport si $epo0itare a ele%entelor pre(a"ricate '2*4 Producatorul de elemente prefabricate va ntocmi o fisa tehnologica pentru operatiile de manipulare, transport si depozitare pentru fiecare element, care va fi transmisa la santier odata cu furnizarea acestuia 6sezarea elementelor prefabricate n mi!locul de transport, transportul si descarcarea acestora n locuri special amena!ate se va face conform prescriptiilor din fisele tehnologice si normelor generale de manipulare a ncarcaturilor. '2,4 )epozitarea prefabricatelor cu forma regulata se face n stive, cu sipci sau !uguri ntre rnduri, astfel nct sa nu fie posibila rasturnarea acestora sau alunecarea prefabricatelor. la nevoie, depozitarea se va asigura 'mpotriva alunecarii, rasturnarii sau rostogolirii, cu asezarea unor sustineri speciale la marginea stivei sau pieselor formate din stlpi, cu contrafise sau pene.

Prefabricatele de forme neregulate si fara stabilitate se vor manipula si depozita numai pe baza de fise tehnologice. )epozitarea elementelor prefabricate mari se va face pe rastele speciale care sa permita o asezare usoara a elementelor n dispozitivul de prindere, stabilitatea pe tot timpul depozitarii si nedeteriorarea marginilor elementului. *alculul rastelului va fi facut n ipostazele cele mai defavorabile, lundu se coeficient de siguranta A. Rezemarea de rastel a elementelor prefabricate din beton armat chiar temporar este interzisa. '2/4 +a locul de munca se vor depozita numai cantitatile de prefabricate care intra n executie. )epozitarea se va face astfel, nct sa nu se blocheze calea de rulare sau zona de manevrare a mi!loacelor de ridicat, drumurile de circulatie si trecerile pentru personalul muncitor. +a depozitare se va urmari ca piesele de distantare ntre rnduri sa fie asezate astfel, nct pentru introducerea dispozitivelor de agatare sa nu fie necesare operatiuni suplimentare 2rasturnare, asezare pe muchie etc3. '214 'ntre stivele de elemente prefabricate se vor asigura spatii de circulatie pentru mi!loacele de transport si de ridicare, precum si pentru personalul muncitor 2ce vor avea cel putin " m (atime3. '224 'n cazul descarcarii si asezarii prefabricatelor lnga calea ferata, n vederea ncarcarii lor ulterioare n vagoane, ntre marginea stivei si sina cea mai apropiata se va lasa un spatiu liber de cel putin 1 m. )334 Prefabricatele asezate pe mi!locul de transport vor fi asigurate mpotriva deplasarii cu dispozitivele prevazute n fisa tehnologica a producatorului. )3 4 'n timpul operatiilor de ncarcare descarcare n mi!loace de transport auto, conducatorul va cobor din cabina si va asista la asigurarea stabilitatii prefabricatelor. Montarea ele%entelor pre(a"ricate $in "eton ar%at )3&4 4lementele de beton armat, cu parti ce pot fi confundate n timpul montarii 2placi, grinzi dreptunghiulare3, vor fi marcate n asa fel, nct sa se asigure prinderea si asezarea lor corecta. )3'4 Ridicarea elementelor lungi, care se monteaza n pozitie orizontala, se va face prin cel putin doua urechi de prindere. )3)4 4lementele prefabricate la care n timpul monta!ului pot aparea sarcini suplimentare neprevazute prin calcule de rezistenta, vor fi consolidate n prealabil prin moaze si tiranti. )3*4 Ridicarea n vederea montarii a elementelor prefabricate mari si grele se va face sub supravegherea conducatorului punctului de lucru. )3,4 'n cazul ridicarii elementelor prefabricate, concomitent cu doua mi!loace de ridicat, acestea vor trebui astfel alese, nct viteza lor de ridicare sa corespunda. *onducatorul lucrarilor va coordona personal miscarea celor doua mi!loace de ridicat, pentru a nu se produce diferente de nivel la ridicare. )3/4 4lementele prefabricate care, dupa desprinderea din crligul mi!locului de ridicat si asezare, nu prezinta suficienta siguranta, vor fi consolidate cu cabluri de ntindere, prinse de partile solide ale cladirii sau cu spri!iniri suplimentare. )314 Montarea elementelor prefabricate la fiecare nivel superior este permisa dupa asezarea planseului nivelului inferior. Bolurile ramase n plansee cu o suprafata mai mare de #%% cm 1 se vor acoperi cu podine provizorii bine fixate. )324 /coaterea dispozitivelor de prindere, precum si lucrarile de monolitizare, se vor executa de pe schele fixe, mobile sau suspendate. 6ccesul la schele se va face numai cu a!utorul unor scari prevazute cu mna curenta, iar n cazul scarilor metalice, cu inele de siguranta. /e interzice accesul pe schele altfel dect pe scari.

) 34 4xecutarea lucrarilor interioare la constructiile prefabricate este permisa numai daca deasupra locului de munca sunt montate si, solidarizate cel putin doua plansee. ) 4 Nu este permisa decofrarea cu minile a monolitizarilor elementelor prefabricate. /e vor folosi dispozitive si unelte speciale.

) &4 Montarea elementelor prefabricate de dimensiuni mari 2ex. chesoane3 care se reazema pe alte elemente 2ferme, grinzi etc3 se poate face si fara schele, dupa ce s a montat primul element cu a!utorul unei schele. Montarea elementului urmator se face de pe elementul montat, personalul muncitor fiind asigurat contra caderii conform prevederilor din fisele tehnologice si din normele pentru lucrul la naltime si n locurile periculoase. 'n toate cazurile n care nu se poate face montarea fara pericol a elementelor prefabricate de pe elementele montate, se vor executa pentru montare schele si esafoda!e cu scarile aferente de acces. +a montarea elementelor prefabricate pe stlpi prefabricati se vor utiliza scarile metalice, fixate pe stlpi. /carile vor fi scoase numai dupa terminarea monta!ului. ) '4 /e interzic fixari provizorii ale elementelor prefabricate 2puncte de sudura, ancore, pene etc3 daca tehnologia de montare stabilita prin proiect nu prevede anumite piese de fixare provizorie. )upa monta!, fixarile provizorii se vor definitiva prin sudura si monolitizare. Prinderile prin sudura ale elementelor prefabricate si monolitizarilor se vor executa numai la temperatura permisa prin prescriptiile tehnice sau cnd prin luarea de masuri se asigura aceasta temperatura. ) )4 'n timpul montarii elementelor prefabricate, pentru trecerea de (a un element la altul, se vor executa podete de trecere prevazute cu parapete de protectie. ) *4 /e interzice mersul pe talpa superioara a fermelor grinzilor si a altor elemente similare, precum si pe elementele de legatura, contravntuiri, pene etc. 9recerea se va putea face numai daca de a lungul elementului prefabricat exista posibilitatea ntinderii unui cablu de otel rezistent si bine tensionat de elementele definitive ale constructiei, de care sa se prinda capatul frnghiilor centurilor de siguranta ale personalului muncitor montor. Montarea "locurilor %ari $e 0i$arie sau "eton- a panourilor %ari si a altor ele%ente %ari pre(a"ricate $in "eton ) ,4 'nainte de nceperea lucrarilor de montare, conducatorul punctului de lucru este obligat sa verifice. a4 respectarea conditiilor prevazute n fisa tehnologica0 "4 starea tehnica a mecanismelor si dispozitivelor de ridicare, precum si amplasarea lor corespunzatoare, spre a se evita loviri ale elementului de alte parti ale constructiei sau de alte elemente0 c4 starea calitativa a elementelor prefabricate care trebuie montate. $4 instruirea personalului muncitor din punct de vedere tehnic al operatiunilor de montare si al normelor de protectie a muncii si consemnarea corespunzatoare n fisele de instructa!0 e4 avizul medical al personalului muncitor pentru lucrul la naltime si eventual si cel pentru lucrul de noapte0 (4 existenta elementelor a!utatoare pentru diri!area elemen tului spre locul de monta!0 #4 capacitatea de ridicare a mi!loacelor de ridicat n functie de masa elementelor de ridicat. ) /4 Ridicarea blocurilor mari de beton se executa prin intermediul urechilor de agatare fixate n corpul acestora. /e interzice ridicarea blocurilor prin apucare cu dispozitive sistem cleste. ) 14 +a ridicarea blocurilor de pe vagone, de pe autocamioane sau alte mi!loace de transport, pozitia cablului de ridicare trebuie sa fie verticala0 sub rotile vagonetului se vor introduce saboti de frnare, iar autocamionul trebuie sa fie frnat. Ridicarea blocurilor se va face ncet, fara smucituri si loviri n timpul ridicarii blocului, nici o persoana nu trebuie sa se afle n zona periculoasa.

) 24 'n timpul transportului pe orizontala cu a!utorul mi!locului de ridicat, blocurile vor fi ridicate cu cel putin %,5 m deasupra obiectelor si constructiilor care sunt ntlnite n drum sau fata de nivelul zidariei (a care se lucreaza la locul de punere n opera. Nu se va trece cu blocul suspendat deasupra muncitorilor care lucreaza. )&34 Nu se admite balansarea blocului n timpul ridicarii. Ridicarea se va face pe verticala, fara miscari bruste. )& 4 'n cazul ruperii mecanismelor mi!locului de ridicat sau a defectarii instalatiei electrice, blocul nu trebuie sa ramna suspendat. )aca nu este posibil ca ncarcatura sa fie coborta, atunci locul deasupra caruia se gaseste ncarcatura va fi imediat ngradit, asezndu se placarde avertizoare, dupa care se vor lua masuri pentru repararea macaralei. )&&4 Pentru elementele prefabricate a caror masa depaseste capacitatea de ridicare a mi!locului de ridicat avut la dispozitie, se vor putea utiliza doua mi!loace de ridicat care sa lucreze simultan, cu conditia ca fisa tehnologica sa fie ntocmita de proiecte. )&'4 Muncitorii care lucreaza la asezarea blocurilor mari vor sta la distanta de locul unde urmeaza sa fie lasat blocul0 primirea blocului se va face de pe schele special construite sau de pe planseu. 9ot de aici se face fixarea definitiva a blocului. ;ixarea blocurilor stnd pe blocurile vecine sau aplecarea montorilor n afara zidului pentru a prinde blocul sau cablul macaralei este interzisa. )&)4 )esprinderea blocului de crligul macaralei se face numai dupa asezarea lui definitiva pe zid, dupa controlarea pozitiei verticale si numai de pe schele mobile special construite. )&*4 /e interzice circulatia personalului muncitor pe blocurile proaspat zidite sau elementele prefabricate nerigidizate, precum si ncarcarea lor cu materiale si alte sarcini. )&14 /patiile de trecere obligatorii ale elementelor prefabricate spre locul de monta! trebuie sa permita manevraea lor normala, fara pericol de atingere de alte constructii existente sau de retele electrice. 9raseul pe care l urmeaza elementul n miscare va fi stabilit cu precizie, nainte de nceperea transportului si monta!ului, si amena!at n consecinta. )&/. 'n functie de procesul tehnologic de monta! adaptat la utila!ele fo(osite, de locul de depozitare a panourilor mari, de modul de transport al panourilor n depozit, din depozit la depozitul de santier, din depozitul de lnga obiect la locul de monta!, seful de santier va studia si indica n scris conducatorului punctului de lucru, pericolele posibile de accidentare si masurile ce trebuie luate pentru evitarea lor. Pericolele se pot datora, de exemplu, unei executii gresite a dispozitivelor din fabricatie, unor defecte ascunse ale dispozitivelor de prindere, defectiunilor n executia panourilor mari, defectiunilor dispozitivelor de ridicare cu care este dotat mi!locul de ridicare, suprasolicitarii utila!ului de ridicat, lovirii n timpul transportului a panoului de alte elemente, defectiunilor sau neluarii masurilor de asigurare contra deplasarii mi!loacelor de transport n timpul prinderii panoului, depozitarii incorecte sau prabusirii rastelelor de depozitare etc. )&14 )ispozitivele de agatare a elementelor prefabricate de dimensiuni mari pot fi cabluri legate direct la crligul macaralei sau grinzi si cabluri care sa asigure echilibrarea elementului n momentul ridicarii. )ispozitivele vor fi verificate zilnic de seful punctului de lucru, iar cele defecte vor fi nlocuite imediat cu altele noi. Periodic cablurile si crligele de prindere vor fi nlocuite, pentru a preveni ruperea lor datorita obosirii materialului. )&24 *rligul macaralei va avea o siguranta pentru a mpiedica iesirea necomandata a dispozitivlui de prindere. )'34 /e va urmari ca pe piesele ce se monteaza sa nu existe corpuri straine care n timpul transportului ar putea cadea si provoca accidente. )' 4 *onductorii electrici af(ati n apropierea locului de monta! al elementelor vor fi deviati provizoriu, iar n timpul monta!ului se va ntrerupe curentul. )'&4 Pentru montarea elementelor prefabricate spatiale si a altor elemente prefabricate cu suprafete mari, pe lnga normele de protectie a muncii prevazute n normele comune din celelalte capitole, vor trebui respectate normele specifice de protectie a muncii, pe care proiectantul elementelor e obligat sa le ntocmeasca. )''4 9oate armaturile, ancorele care nu mai au de ndeplinit nici o functie dupa montarea elementelor prefabricate, vor fi taiate sau ndoite, astfel ca sa nu constituie piedici n drumul personalului muncitor.

)')4 9oate operatiile auxiliare ca. vopsitorii, unele imbinari etc. care se pot efectua nainte de montare, se vor executa la sol, pentru a se evita lucrul la naltime. Montarea utila.elor te8nolo#ice )'*4 Pe timpul ridicarii si montarii, elementele n miscare ale utila!elor tehnologice se blocheaza. )',4 8tila!ele si sculele electrice folosite la monta!, precum si scheletul utila!elor tehnologice pe care se lucreaza cu acestea, vor fi conectate la centura de mpamntare. )'/4 /chelele si scarile necesare pentru a fi montate pe utila!ele tehnologice, n scopul executarii unor lucrari de mbinari sau finisa!, se vor monta naintea ridicarii lor . )aca aceasta nu se poate face din considerente tehnologice, se vor folosi schele suspendate, conform detaliilor date prin proiect. Personalul muncitor care lucreaza pe acestea este obligat sa foloseasca centuri de siguranta legate de elementele solide ale constructiei sau instalatiei. )'14 4ste intezisa spri!inirea schelelor si podestelor pe utila!ele tehnologice n curs de montare. )'24 'n cazul n care este necesar sa se execute lucrari de monta! cu a!utorul unor scule mecanice, sub utila!ele tehnologice n curs de montare sau pe acestea, se vor lua masuri de spri!inire a utila!elor tehnologice, astfel nct sa se evite posibilitatea producerii unor accidente de munca. ))34 *anatele si golurile subterane executate pentru montarea utila!elor tehnologice si care ramn deschise se vor ngradi si acoperi cu podete rezistente. )) 4 :erificarea coincidentei gaurilor de bolturi sau nituri se va efectua numai cu domuri metalice. /e interzice efectuarea verificarii cu mna libera. ))&4 +a executarea lucrarilor de gaurire, personalul muncitor va folosi perii mataliee sau crlige, pentru dega!area spanului rezultat. ))'4 Pentru ncercarea utila!elor tehnologice la mers n gol sau sub sarcina, n mod obligatoriu se vor asigura urmatoarele conditii. a4 iluminatul corespunzator0 "4 ndepartarea personalului muncitor din zona periculoasa0 c4 asigurarea dispozitivelor de protectie0 $4 ndepartarea obiectelor straine de pe suprafata sau din interiorul utila!ului0 e4 ungerea si reglarea pieselor mobile ale utila!elor tehnologice0 (4 existenta si buna stare de functionare a tuturor aparatelor de siguranta, control si masura, prevazute n proiecte0 #4 avertizarea zonelor de lucru periculoase si organizarea corespunzatoare a pazei la efectuarea probelor teh nologice. )))4 Personalul muncitor care ia parte la ncercarea utila!elor tehnologice va fi instruit asupra modului lor de functionare. ))*4 'nainte de revizia sau reparatia ce se excuta, dupa prima proba, utila!ul tehnologic trebuie deconectat de la reteaua electrica sau alta sursa de energie. Pe utila! se va afisa. "8tila! n revizie. /e interzice punerea n functiune". Montarea constructiilor %etalice )),4 *on/tructiile metalice cu naltime foarte mare, asezate n pozitie verticala, vor fi imediat consolidate cu ancore, care vor fi ndepartate numai dupa fixarea definitiva n conformitate cu proiectul acestor constructii.

))/4 +ucrarile de fixare, nituire si sudare a constructiilor de otel la naltime se vor executa de pe schele fixate solid de constructiile respective sau suspendate de ele. Pentru trecerea de la o ferma la alta se vor amena!a podete ngradite. /e interzice mersul pe talpa superioara a fermelor si a grinzilor caii podurilor rulante, ca si pe elemente de legatura 2contravntuiri, diagonale, pene3 ale fermelor. 9recerea pe talpile inferioare ale fermelor si ale grinzilor caii podurilor rulante este permisa numai n cazul n care exista un cablu rezistent si bine ntins de a lungul fermei sau grinzii respective, de care sa se prinda capatul frnghiei centurii de siguranta pe care o poarta muncitorul. ))14 +ucrarile de montare a luminatoarelor, care se executa separat de lucrarile de montare a fermelor de acoperis, se vor executa de pe podine, asezate pe penele fermelor, sau de pe podetele de trecere dintre ferme. 'n cazul n care nu se pot aran!a podine de lucru si schele, aceste lucrari vor fi ncredintate unor muncitori specializati n efectuarea lucrarilor la naltime, echipati cu centuri de siguranta. 'n acest caz, efectuarea lucrarilor se va face numai n conformitate cu proiectul de organizare a acestor lucrari. ))24 4ste interzisa lasarea n stare suspendata a elementelor de constructie n curs de ridicare. )esprinderea dupa montare a elementelor se admite numai dupa controlul stabilitatii lor, realizata dupa cum urmeaza. a4 pentru stlpi, numai dupa ce acestia au fost fixati cu cel putin patru buloane de ancorare0 "4 pentru ferme de acoperis, numai dupa ce acestea au fost fixate cu pene si contravntuiri de fermele montate si fixate anterior0 c4 pentru grinzile caii padurilor rulante si a fermelor, numai dupa ce au fost fixate de stlpi cu un numar egal cu cel putin 5%> din numarul gaurilor pentru nituri sau buloane prevazute n proiect0 $4 pentru elementele fixate prin sudura, numai dupa ce au fost fixate cu toate buloanele de monta! prevazute n proiect. )*34 +ucrarile de montare a constructiilor din tole 2rezervoare, recipiente pentru gaze, prencalzitoare de aer etc.3, ca si a conductelor de gaze la o naltime mai mare de 1 m, trebuie executate de pe podine de lemn asezate pe schele confectionate n conformitate cu prevederile din prezentele norme. 'n cazul naltimilor mai mici de 1 m, se admite lucrul pe podine asezate pe capre. )* 4 )esprinderea dispozitivului de ridicare pentru lucrarile indicate la punctele anterioare este admisa numai dupa ce elementele au fost fixate dupa cum urmeaza. a4 (a constructii solidarizate prin nituri cu un numar de buloane reprezentnd cel putin 1% > din numarul total de gauri prevazute n proiect, repartizate uniform de a lungul ntregului contur0 "4 (a constructii sudate, prin buloane de monta! n toate punctele fixate prin proiect0 c4 (a conducte, cu a!utorul buloanelor la toate locurile de fixare sau prin cusaturi sudate pe o portiune de cel putin 1% > din lungimea totala a cusaturii prevazute n proiect0 $4 executarea nvelisurilor la constructiile metalice se va realiza n conformitate cu prevederile din prezentele norme. )*&4 +a montarea constructiilor metalice, muncitorii vor avea, pe lnga centura de siguranta, frnghii si ncaltaminte nealunecoasa 2cu talpa subtire3. )*'4 4ste interzisa stationarea sub obiectele ce se monteaza, pna la fixarea buloanelor, a dornurilor si a penelor. )*)4 &ri de cte ori muncitorii se gasesc n situatii periculoase sau grele de echilibru 2naltimi mari etc.3, dispozitiile de serviciu se vor da cu tot calmul si fara semne stridente care le ar putea produce vreo emotie sau le ar distrage atentia de la mentinerea echilibrului, n scopul prevenirii oricarui fel de accident de munca. )**4 Planurile nclinate pentru ridicarea de confectii mari sau echipamente grele, vor fi executate solid si verificate des. 4le vor avea (atimea de peste " m, cu parapet si sipci transversale pentru usurarea urcarii muncitorilor. 6ceste sipci vor fi batute numai la marginea planului nclinat, lasnd mi!locul neted, pentru a permite trecerea greutatilor n sus.

'nclinarea maxima a planului va fi de cel mult "<=. ,top-

CAPITOLUL '& Su$ura


Re#uli #enerale )*,4 +a lucrarile de sudura nu sunt admisi dect muncitori calificati care au absolvit cursuri de specialitate, au facut un instructa! special de tehnica a securitatii si au vrsta de peste "$ ani. )*/4 ;iecare sudor va fi supus cel putin o data pe trimestru unei examinari privind executarea sudurilor si controlului cunostintelor de tehnica a securitatii. 'n cazul ntreruperii lucrului mai mult de trei luni, sudorii vor fi reexaminati nainte de a intra n productie. )*14 Persoanele care executa lucrari de sudura trebuie sa fie dotate cu echipamentul de lucru si protectie prevazut n normative, n functie de procedeul de sudura aplicat, avnd obligatia sa foloseasca acest echipament n timpul lucrului. )*24 +a sudura oxiacetilenica n recipiente si rezervoare nchise, se va verifica minutios etanseitatea furtunurilor. +a aparitia celei mai mici scapari de gaze se va ntrerupe imediat lucrul. ),34 /udarea si taierea rezervoarelor si vaselor n care au fost (ichide inflamabile si chimicale este permisa numai dupa spalarea acestora cu apa calda sau abur. 'nainte de nceperea lucrarilor de sudura la recipientele respective dupa spalare acestea se vor umple cu apa pna aproape de zona de sudare, iar spatiul neacoperit cu apa va trebui sa comunice cu atmosfera. 6ceste lucrari se vor executa numai sub supravegherea sefului de santier sau a unui tehnician de specialitate. ), 4 *nd se executa lucrari n vase nchise n pozitie culcata sau n genunchi, sudorii trebuie sa se aseze pe un covor de cauciuc captusit cu psla mpregnata n material ignifug. /udorul va purta o centura de siguranta de care se va lega o funie al carei capat va fi tinut de muncitorul care se gaseste n afara vasului. ),&4 +a lucrarile n puturi, se va controla daca n interior nu se afla amestec explozibil sau dioxid de carbon n proportie periculoasa. ),'4 /e interzice executarea lucrarilor de sudura sub cerul liber pe timp de ploaie. ),)4 +a executarea lucrarilor de sudura pe schele sau platforme la naltime, se vor lua masuri de securitate, att pentru sudor, ct si pentru utila!, pentru a nu cadea, iar schelaria din lemn se va prote!a cu foi de tabla sau azbest contra unui eventual incendiu. ),*4 /udorii care lucreaza la naltime vor fi dotati cu centuri de siguranta, ale caror cordite trebuie sa fie din cnepa sau piele, si cu cutii speciale pentru pastarea electrozilor. ),,4 'n spatiile unde exista gaze infalmabile sau n apropierea rezervoarelor cu materiale usor inflamabile sau explozive nu este permisa sudarea 2electrica sau autogena3, si nici lucrul cu foc deschis sau corpuri incandescente. )e asemenea, nu este permisa sudarea n ncaperi unde sunt depozitate produse inflamabile ca. petrol, benzina, vopsele nitro, diluanti etc. Su$ura electrica ),/4 +a sudarea electrica se vor respecta masurile prevazute n normele de tehnica a securitatii la instalatiile electrice de !oasa tensiune, elaborate de Ministerul 4nergiei 4lectrice, si n standardele de stat n vigoare privind transformatoarele de sudura. ),14 +a punctele de sudura, ntreaga instalatie electrica va fi conectata la retea printr un ntrerupator de protectie si va fi legata la priza de pamnt, pentru prevenirea electrocutarii.

),24 9oate elementele metalice care nu fac parte din circuitele curentilor de lucru 2carcasa, miezul transformatorului etc.3 si masa de lucru, se vor lega la instalatia de productie prin legare la pamnt sau la nul. (nstalatia de legare la pamnt va avea o rezistenta mai mica de ? ohmi. )/34 Mesele de lucru vor fi instalate n cabine separate cte o masa de fiecare cabina sau despartite prin paravane, si vor fi legate la centura de mpamntare. )/ 4 *nd necesitatile impun ca mesele de lucru sau instalatiile de sudura electrica sa fie miscate si n incinta atelierelor sau pe santier, trebuie sa se respecte urmatoarele masuri. a4 izolarea conductorilor0 "4 legarea la pamnt a transformatorului, a mesei de lucru si a piesei0 c4 locul de lucru sa fie nchis prin paravane de protectie de cel putin ",5 m naltime. )/&4 (nstalatiile de sudura electrica vor fi prevazute cu scheme si instructiuni, explicnd rostul fiecarei piese si modul de functionare. )/'4 (nstructiunile scrise privind protectia muncii la lucrarile de sudura electrica vor fi predate celor interesati si afisate vizibil la locurile de munca. )/)4 'n cazul transformatoarelor de sudura, se vor indica vizibil bornele pentru tensiunea din primar 2!oasa tensiune3, precum si bornele din secundar pentru conectarea cablurilor, a clestelui de sudura si a piesei de sudat 2aceasta pentru a se evita schimbarea legaturii care ar putea duce la tensiuni foarte mari la clestele de sudura3. )/*4 9ensiunea la bornele transformatoarelor si generatoarelor de sudura, la mersul n gol, n(u va depasi G% : n curent alternativ si ""% : n curent continuu. )/,4 Placile de borne de la aparatele de sudura vor fi bine prote!ate contra atingerilor accidentale, iar bornele vor fi bine fixate pe o placa izolanta. /e vor controla buloanele si piulitele de fixare. )//4 (zolatia cablurilor de sudura va fi controlata cu atentie si se va opri functionarea instalatiei care are cablurile defecte. )/14 +ungimea cablului de (a tabloul de distributie la masina de sudat va fi de cel putin 1 m, iar de la masina la piesa de sudat va fi de cel putin "% m. )/24 9abloul de distributie va fi prevazut cu sigurante calibrate pentru instensitatea ceruta de bobina!ului primar al masinii de sudat. Cusoanele cu fuziibile ce se ard se vor nlocui numai cu altele calibrate, si n nici un caz cu un numar de fire de srma 2(ita3 ,(a apreciere. )134 (nstalatiile de sudura electrica vor fi prevazute cu aparate de pornire si regla!, precum si cu aparate de, masura si control, pentru a se putea supraveghea n permanenta functionarea instalatiei. )1 4 'nainte de nceperea lucrului, electricianul de ntretinere va revizui starea izolatiei grupului electrogen sau transformatorului de sudura, att n ceea ce priveste izolatia bobinelor fata de carcasa 2masa si pamnt3, ct si n ceea ce priveste izolatia ntre nfasurarea primara si cea secundara de la transformatoare. )1&4 'n ncaperile unde exista o instalatie de legare la pamnt reglementara, agregatele de sudura folosite temporar n aceste ncaperi pot fi conectate la instalatia existenta de legare la pamnt a utila!elor din instalatia existenta. )1'4 +a nceputul lucrului se vor instala paravane protectoare, pe care se vor afisa placarde avertizoare cu urmatorul continut @Nu te apropia. Nu privi flacara cu ochii neaparati7. )1)4 6!utorii sudorilor si lucratorii care lucreaza n interiorul locului de sudura mpre!muit cu paravane, trebuie sa aiba aceleasi dispozitive de protectie ca si sudorii. )1*4 'n timpul lucrului, sudorii si vor acoperi fata cu masca de sudura prevazuta cu filtre (entile de sticla speciale contra radiatiilor arcului voltaic. 4ste interzis a se folosi sticla afumata sau vopsita n locul filtrelor de sticla.

'nainte de aprinderea arcului voltaic, sudorul este obligat sa previna persoanele din apropiere. )1,4 Mastile de protectie trebuie sa acopere toata fata sudorului si sa fie confectionate din materiale usoare si rau conducatoare de caldura. )1/4 +a terminarea lucrului sau la o parasire temporara se va opri curentul electric si se vor scoate aparatele de sub tensiune. )114 /e interzice sudorului sa mbrace salopetele umede, murdare, mbcsite de praf metalic sau materiale inflamabile ca ulei, grasimi, petrol, etc. )14 /udorul va purta pe cap o casca de protectie cu capison, care l va prote!a mpotriva stropilor de metal topit ce sar n timpul sudarii. 'n cazul lucrului n afara atelierului de sudura 2pe santier3, este obligatorie purtarea castii de protectie. )234 *orpurile motoarelor generatoare 2agregatelor de sudura3, ale transformatoarelor si ale regulatoarelor, si bancurile instalate att cele stabile, ct si cele provizorii trebuie sa fie legate la instalatia de protectie prin legare la pmnt sau legare la conductorul de nul al instalatiei de protectie din unitatea respectiva. +egarea la pamnt se va face cu cabluri electrice de cupru sau otel galvanizat, prevazute cu papuci, pentru realizarea unui contact sigur. /ectiunea conductorilor de legare la instalatia de protectie a conductorilor, precum si instalatia de protectie nsasi, trebuie sa satisfaca conditiile din normele si instructiunile n vigoare 2diametrul minim. "A mm 1.3 )2 4 )aca obiectul de sudat nu are contact metalic cu bancul de sudare legat la pamnt, nsusi obiectul supus sudarii va fi legat la pamnt. )2&4 )aca lucrarile se executa n mod ocazional, legarea la pamnt trebuie executata nainte de nceperea lucrului, iar contactul cu pamntul va fi scos dupa terminarea operatiei de sudare. 'n acest caz, legarea la pamnt se realizeaza cu a!utorul conductorilor flexibili nzestrati cu cleme cu surub de fixare, care sa asigure un contact perfect cu locul de legatura. *onductorul pentru legarea la pamnt trebuie sa fie legat la priza de pamnt la o distanta ct mai mici posibil de locul n care se afla instalatia de sudare. )2'4 (nstalatia legata la retea, care alimenteaza transformatoarele sau agregatele de sudura, trebuie sa ndeplineasca prescriptiile generale cerute instalatiilor electrice din ncaperile de productie. 4ste interzisa asezarea cablurilor n santuri comune cu conductele si furtunurile pentru sudarea cu gaze, precum si n imediata apropiere a lor. *ablurile mobile servind la alimentarea cu curent electric a locurilor de sudare trebuie sa fie flexibile si izolate. *ablurile mobile vor fi prote!ate contra stropilor de metal topit si a deteriorarii lor mecanice. )2)4 6gregatele de sudura (a fel ca si orice instalatie electrica trebuie sa fie n permanenta sub supravegherea specialistilor n materie, iar montarea si repararea lor trebuie facuta numai de catre electricieni specializati. )2*4 Mnerele port electrozilor trebuie sa fie construite astfel, nct sa asigure strngerea puternica si nlocuirea rapida a electrozilor. Mnerul port electrodului trebuie sa fie confectionat dintr un material rezistent la caldura, izolant electric si rau conducator de caldura. )2,4 4ste interzisa folosirea port electrozilor (a care izolatia este deteriorata. )2/4 +a transformatoare de sudura folosite n locuri periculoase si foarte pericu(oase se vor prevedea mi!loace pentru ntreruperea tensiunii n vederea nlocuirii electrodului de sudura. )214 Nu se permite executarea lucrarilor de sudura cu mnecile scurte sau suflecate, cu gulerul descheiat etc.

)224 +a curatirea zgurei fierbinti a cusaturilor de sudura 2care se face cu ciocanul si cu dalta3, sudorii vor folosi n mod obligatoriu masca de sudura cu geamuri de sticla incolora 2transparenta3. *334 'n timpul executarii lucrarilor de sudura electrica n ncaperi umede, sudorul trebuie sa stea pe o platforma izolanta sau pe un covoras de cauciuc, iar schimbarea electrodului sa se faca numai cu intreruperea tensiunii. *3 4 /e permite sudorilor, n mod execeptional, folosirea scarilor spri!inite sau atrnate, cu conditia ca acestea sa satisfaca toate conditiile de tehnica a securitatii. /carile vor fi fixate de elemente imobile si nu vor fi folosite dect pentru executarea unor lucrari mici, de scurta durata. /udorul nu va sta pe ultima treapta si va purta centura de siguranta. *3&4 *nd lucrarile se executa la o naltime mai mare de ",5 m, sudorul este obligat sa poarte centura de siguranta, fixata de un element imobil si rezistent, numit punct fix. *3'4 )aca se lucreaza pe o platforma suspendata, cablurile de sustinere trebuie sa aiba rezistenta suficienta si platforma sa fie bine fixata pe reazeme sigure0 n !urul platformei trebuie sa existe balustrada de protectie. *3)4 'n timpul executarii lucrarilor de sudura, n interiorul rezervoarelor, pe lnga cele enumerate mai sus, sudorii vor folosi n plus. un covoras de cauciuc electroizolant, de dimensiuni suficiente, si cizme de cauciuc electroizolante. *3*4 Rezervoarele n care se executa sudura electrica trebuie ventilate n vederea evacuarii gazelor, fumului si caldurii, provenite din procesul de sudare. 'n cazul cnd ventilatia nu asigura conditii satisfacatoare n ceea ce priveste absenta substantelor nocive si continutul de minimum "G> oxigen n aer, se va folosi o masca izolanta cu furtun flexibil, al carui capat liber va fi lasat n exterior, ntr un loc cu aer curat si fara posibilitati de viciere. *3,4 l(uminarea locului de sudura din interiorul cazanelor etc. poate fi naturala sau artificiala, cu a!utorul luminii difuzate sau reflectate de o sursa, aflata n afara cazanului sau rezervorului. *nd nu este posibila realizarea unui astfel de iluminat, se permite iluminarea arificiala cu a!utorul (ampii electrice portative cu tensiunea de "1 :. *3/4 /udorul care lucreaza n rezervor va purta o centura de siguranta, legata cu o frnghie al carei capat liber se va afla n exterior, sub supravegherea unui muncitor special nsarcinat. 6cesta din urma trebuie sa stea n asa fel, nct sa l vada si sa l auda pe sudor si sa aiba la ndemna ntrerupatorul pentru cazul cnd ar fi necesara ntreruperea tensiunii sau scoaterea sudorului afara. *314 Pentru executarea lucrarilor de sudura n interiorul rezervorului, n functie de conditiile de lucru, se fac ntreruperi periodice ale lucrului prin iesirea muncitorului din rezervor. *324 /e vor respecta ntocmai masurile generale de tehnica a securitatii, prevazute n paragrafele anterioare. * 34 Radiatiile electrice de sudura cu gaz protector inert fiind mai reduse si mai putin bogate n raze ultraviolete si luminoase, sudorii vor purta ochelari de protectie avnd sticle cu o coloratie mai slaba. * 4 Cuteliile pentru pastrarea argoriului tehnic vor fi vopsite n culoare neagra, avnd o banda alba la partea superioara, acolo unde ncepe calota tubului. Pe calota se va afla inscriptia. "6rgon tehnic".

* &4 Cuteliile pentru pastrarea argonului pur se recunosc prin faptul ca !umatatea superioara este vopsita n alb, iar cea inferioara n negru, pe calota se afla scris "6rgon pur". * '4 Cuteliile pentru pastratea heliului se vopsesc n culoarea maron si poarta inscriptia "Ieliu", scrisa cu vopsea alba. * )4 'ndepartarea apei condensate din butelie se va executa numai de catre doi oameni, care vor scoate mai nti capacul si busonul si apoi vor rasturna butelia, care va fi spri!inita n partea de reazem a colectorului. Robinetul se deschide prin rotirea buteliei n !urul axei sale, pna ce ncepe sa curga apa. 'n momentul cnd nu mai curge apa, se nchide robinetul prin nvrtirea buteliei spre dreapta )upa aceasta, se ndreapta butelia cu robinetul n sus si se fixeaza n pozitie verticala. Su$ura auto#ena

Generatorul $e acetilena * *4 Beneratorul de acetiiena va fi construit din tabla de otel cu o grosime corespunzatoare presiunii la care lucreaza, dar nu mai subtire de " mm. 4( va avea aplicata o placa de timbru conform normelor stabilite de (nspectia pentru *ontrolul (nstalatiilor de Ridicat, si va fi prevazut cu dispozitive care sa nu permita depasirea presiunii prescrise, o supapa hidraulica si un epurator de gaz. Beneratorul de acetilena se executa de catre o unitate specializata n acest scop. * ,4 &rice tip de generator de acetilena trebuie sa asigure reglarea automata a productiei de acetilena n functie de consum. * /4 /e interzice depozitarea carbidului n apropierea generatoarelor. * 14 +a ncarcarea si descarcarea generatoarelor se vor respecta urmatoarele. a4 se vor ndeplini ntocmai instructiunile prescrise de fabrica constructoare0 "4 dupa fiecare descarcare a sertarelor si a cosurilor, acestea vor fi bine spalate si uscate0 c4 ncarcatura de carbid si granulatia vor trebui sa corespunda indicatiei de pe generator0 $4 spargerea carbidului se va face sub prelata, sau lucratorul care face operatia va purta ochelari de protectie0 e4 (a generatoarele la care apa de racire este folosita si la descompunerea carbidului, apa trebuie schimbata cel putin o data pe schimb0 daca apa de racire nu ia parte la reactie, se va schimba cel putin o data pe luna, complendu se periodic cantitatile evaporate0 (4 dupa ncarcare, se va verifica nivelul de apa din generator si n sigurantele hidraulice cu a!utorul plutitorului gradat si al robinetului de control0 #4 nainte de utilizare, eventualele amestecuri de gaze si aer se vor evacua n atmosfera astfel. n cazul instalatiilor fixe, printr o conducta instalata n acest scop, care sa depseasca acoperisul cu cel putin 1 m0 n cazul generatoarelor transportabile, pe locul de munca, la o distanta de cel putin "% m, se vor interzice orice flacara sau corpuri incandescente. * 24 Namolul de carbid scos din aparat va fi ndepartat si depozitat n aer liber, la cel putin 15 m distanta, ntr un loc anume destinat. Namolul nu se va evacua n canale. Broapa de namol va fi mpre!muita cu un parapet nalt de " m si se vor monta pe parapet placute avertizoare. *&34 'ncalzirea apei de racire la generatoarele sistem "apa peste carbid" nu trebuie sa treaca de A% o*. *& 4 Presiunea din generatoare nu va depasi ",5 Egf<cm 1, pentru a se evita formarea criblurii de calciu si explozia prin autoaprindere. *&&4 Beneratoarele vor fi tinute n perfecta stare de curatenie si functionare. /e interzice folosirea generatoarelor care prezinta defecte. /igurantele hidraulice si supapele de siguranta vor fi controlate chiar n timpul lucrului. 4ste interzis a se nlocui robinetele defecte prin depuri de lemn, capace nsurubate etc. *&'4 Nu este permis sa se foloseasca generatoare tip balon, care prezinta pericol de explozie prin autoaprindere. *&)4 +a ncalzirea din orice cauza a generatorului si la ridicarea presiunii, el va fi racit cu apa sub forma de ploaie, iar daca a nghetat, se va dezgheta numai cu apa calda. *&*4 +a oprirea temporara a generatorului de acetilena, se vor nchide robinetele conductelor de apa si robinetul de admisie a acetilenei n supapa de siguranta.

*&,4 6limentarea cu carbid a generatorului se va face numai dupa descompunerea completa a ancarcaturii anterioare. *&/4 *uratirea si spalarea generatorului se va face numai la lumina zilei si dupa evacuarea gazelor din generator si din anexe, prin umplerea cu apa. *&14 4ste interzis a se apropia de generator cu tigari aprinse, corpuri incandescente etc. (a o distanta mai mica de "% m, si a se spri!ini cablurile electrice si arzatoarele 2brenerele3 pe corpul generatorului. Beneratorul de acetilena va fi mpre!muit cu un gard din panouri metalice, pe care se vor monta tablite avertizoare. *&24 'n caz de aprindere, pentru stingerea generatorului se va folosi nisip, pmnt, ori stingatoare speciale cu praf si spuma, n nici un caz nu se va folosi apa. *'34 9oate generatoarele din exploatare vor avea supape hidraullce. *' 4 Nu se va (asa fara supraveghere un generator ncarcat. *'&. +a terminarea lucrului, generatorul va fi golit de gaz si de reziduuri. *''4 Beneratoarele se vor transporta numai demontate, si dupa ce au fost bine curatate. *')4 /copul supapei hidraulice de siguranta este de a nu permite patrunderea suflului exploziei, a flacarii si a oxigenului n generator sau n instalatia de gaze combustibile, la ntoarcerea flacarii. *'*4 & supapa de siguranta nu poate servi dect un singur aparat de sudura sau generator. *',4 /upapele de siguranta vor corespunde presiunii si debitului la care urmeaza sa fie folosite. *'/4 /upapa de siguranta va fi tinuta n perfecta stare de curatenie, iar nivelul apei n supapa trebuie verificat la nceperea lucrului si n timpul lucrului. )e asemenea se va verifica dupa fiecare ntoarcere de flacara. *ontrolul nivelului apei n supapa de siguranta se va face cu robinetul dintre supapa si generator inchis, pentru ca presiunea gazului din generator sa nu influenteze, nivelul apei din supapa de siguranta. *'14 /upapa hidraulica de siguranta trebuie examinata, curatata si spalata n interior cel putin o data pe luna. 4tanseitatea supapei trebuie controlata cei putin o data pe luna, cu apa cu sapun. *'24 Pe timp de iarna, la lucrarile de sudura n aer liber sau n ncaperi nencalzite, dupa terminarea lucrului se va evacua apa din supapa. +a temperatura aerului sub %F*, daca se lucreaza, se va nlocui apa cu o solutie apoasa de clorura de sodiu sau clorura de calciu. Re$uctoarele $e presiune *)34 'nainte de punerea n functiune, reductoarele vor fi verificate sub presiune si n cazul cnd nu sunt etanse nu vor fi folosite. )e asemenea, se nlatura reductoarele la care suruburile, filetele si manometrele sunt defecte. *) 4 'nainte de montare, reductoarete vor fi suflate cu o cantitate mica de gaz sub presiune, pentru ndepartarea pulberei interioare n timpul deschiderii robinetului de gaz al recipientului, lucratorul nu va sta n dreptul reductorului, nainte de deschidere, resortul de regla! al reductorului va fi desfacut complet, si numai dupa deschiderea robinetului recipientului se va regla presiunea necesara, prin suruburi de regla!. *)&4 )upa o folosire mai ndelungata, membrana de cauciuc trebuie nlocuita, deoarece devine rigida n timp. *)'4 Reductoarele de presiune vor fi ferite de lovituri. *))4 Reductoarele de oxigen vor fi ferite de grasimi. 'n cazul cnd se constata urme de grasimi, ele vor fi nlaturate cu alcool dicloretan sau tetraclorura de carbon. *)*4 )aca ngheata, reductorul va fi dezghetat cu apa calda curata sau prin aplicare de crpe curate, nmuiate n apa ncalzita la G% $%F*. *),4 Reductoarele vor fi vopsite cu aceeasi culoare cu care este vopsit recipientul gazului respectiv. Ro"inetele cu +entil ale recipientelor transporta"ile pentru #a0e su" presiune4

*)/4 /e interzice atingerea robinetelor si conductelor de oxigen cu unsori, uleiuri sau alte substante grase. *)14 /e interzice folosirea miniului de plumb sau a altor vopsele pentru etansarea robinetelor sau capacelor protectoare. *)24 /uprafetele de contact a(e robinetelor si filtrelor de nsurubare se vor tine curate0 gamiturile de etansare vor fi confectionate numai din fibra. **34 Robinetele vor fi prote!ate cu capace contra loviturilor, manipularea lor va fi numai manuala sau cu chei ce se aplica pe rozeta. ** 4 'ncercarea etanseitatii robinetelor de gaze combustibile se face numai cu apa sapunita. **&4 )emontarea si repararea robinetului cu ventil al recipientului de gaz, nu poate fi facuta dect numai de personal autorizat n mod special 2chiar si n scopul nlocuirii garniturilor3. Aparatul $e su$uri Bar0atorulC **'4 +a aprinderea arzatorului pentru sudura se va deschide nti robinetul de oxigen, apoi robinetul de gaze, combustibile 2acetilena, hidrogen etc.3 si se va aprinde imediat dupa care, se regleaza, dupa necesitate. +a stingere se procedeaza invers. **)4 'n cazuln n care arzatorul se ncalzeste n timpul lucrului, se nchide robinetul gazului cormbilstibil si, cu robinetul de oxigen putin deschis, se va introduce arzatorul ntr o galeata cu apa pentru a se raci. ***4 'nainte de nceperea lucrului, sudorul va controla daca instalatia este n buna stare. **,4 )aca n timpul lucrului se constata ca instalatia nu fun.ctioneaza normal 2sunt scapari de gaze, ntreruperi, pocnituri etc.3 se nchid robinetele de gaze, se verifica instalatia, se pune n ordine, si R numai dupa aceea se va relua lucrul. **/4 )aca flacara se ntoarce n arzator, cu tendinta de a se duce spre generator sau spre conductele de gaze combustibile 2fara flacara3, ceea ce se constata prin pocnituri n arzatorul de sudat si o ncalzire rapida, se nchid imediat toate robinete. 'n asemenea cazuri se va controla si nivelul apei n supapa de siguranta, si numai dupa completarea apei, dupa racirea si verificarea arzatorului, se va relua lucrul. 7urtunurile $e cauciuc **14 ;urtunurile nefolosite se pastreaza n locuri uscate, racoroase si ntunecoase. **24 ;urtunurile de cauciuc folosite la aparatele de sudura vor avea lungimea necesara, dar de minimum "% m. *,34 ;ixarea capetelor furtunurilor la aparatele respective se va face numai prin co(iere metalice bine strnse, pentru a nu se desprinde sau a nu produce scapari de gaze. *, 4 +a furtunurile pentru acetilena, controlul etanseitatii se va face cu apa sapunita. *,&4 'n timpul lucrului, furtunurile trebuie sa nu fie calcate, ndoite sau arse n timpul sudurii de particule de metal topit. *,'4 /e interzice asezarea furtunurilor lnga corpuri fierbinti, foc, diverse surse de caldura sau instalatii electrice sub tensiune. *,)4 ;urtunurile pentru acetilena se vor spala din timp n timp, n raport cu intensitatea de ntrebuintare, folosindu se apa si sapun. *,*4 'nainte de punerea n functiune, furtunurile vor fi suflate cu aer sub presiune, pentru curatirea de eventuale impuritati, si apoi spalate cu apa sapunita. *,,4 Nu este permis a se folosi furtunuri pentru acetilena n locul celor pentru oxigen. *,/4 'n cazul ca furtunul de cauciuc pentru oxigen se aprinde, se va nchide imediat robinetul ventil al buteliei de oxigen.

*,14 ;urtunurile folosite vor corespunde standardelor n vigoare. Recipiente transportabile pentru gaze sub presiune *,24 Recipientele date n folosinta trebuie sa aiba imprimate pe ele, prin poansonare, data ultimei verificari si data viitoarei verificari. Nu se vor folosi recipiente al caror termen de verificare a fost depasit. */34 Recipientele vor fi vopsite n culorile indicate n standardele de stat pentru a nu se face confuzii ntre recipientele destinate pentru oxigen si cele pentru alte gaze . Manipularea recipientelor cu gaze comprimate se va face cu atentie, evitndu se lovirea lor, iar transportul pe distante mici se va face cu carucioare speciale, anume destinate, si nu prin rostogolire. */&4 9ransportul pe distante mari se face pe vehicule cu arcuri, lundu se masuri ca sa se evite rostogolirea sau ciocnirea recipientelor, prin folosirea de stela!e cu !uguri din lemn sau alte sisteme. */'4 *apacele protectoare ale robinetelor de la recipiente vor fi nsurubate la locul lor, ori de cte ori recipientele nu sunt folosite sau cnd acestea sunt goale. )e asemenea, se va avea gri!a ca robinetul recipientului sa aiba montata rozeta 2rotita3 de manevrare a robinetului, fiind interzisa se actiona direct asupra patratului ti!ei cu clestele sau cu alte scule. */)4 Nu se admite exploatarea recipientelor la care. a4 expirat termenul revizie periodice sau lipsesc poansoanele legale0 "4 se constata deran!amente la ventil0 c4 se constata deteriorari vizibile, pe corp. turtiri, fisuri, umflaturi, coroziuni pronuntate etc.0 $4 lipseste vopsirea cu inscriptiile legale0 e4 lipsesc sau sunt deteriorate suporturile de baza. */*4 Recipientele care se folosesc n pozitie verticala vor fi asigurate mpotriva rasturnarii. Recipientele pentru gaze dizolvate 2acetiiena3 se folosesc numai n pozitie verticala. */,4 &xigenul din recipient se va folosi pna ce presiunea din recipient a!unge la circa 1 Egf<cm 1 , dupa care se va preda la magazie cu ventilul bine nchis, cu capul pentru racord si capul de protectie montate. *//4 4ste interzis a se transporta recipientele de oxigen cu reductorul montat. )e asemenea, este interzisa stergerea si curatirea ventilelor cu crpe sau alte materiale de sters are contin grasimi. */14 /e va evita ncalzirea recipientelor cu gaze comprimate. Recipientele vor fi plasate la distante mai mari de " m fata de radiatoarele de ncalzire, si mai mari de "% m fata de sursele de caldura cu foc deschis. */24 Robinetele recipentelor se vor deschide progresiv, si nu brusc. Nu se va consuma mai mult de 1%% litri pe minut dintr un recipient cu oxigen si 1% litri pe minut dintr un recipient cu gaze dizolvate. *134 /e interzice ncalzirea recipientelor de acetilena dizolvata, pentru a se folosi ultimele resturi. 'n aceste recipiente dupa descarcare trebuie sa mai existe o presiune restanta de %,5 Egf<m 1, la temperatura de L15 L=5F*. *1 4 /e interzice folosirea oxigenului din recipiente pentru aerisirea echipamentului de protectie a muncitorilor, deoarece acesta poate fi mbibat cu ulei si se poate aprinde. *1&4 8tilizarea si repararea recipientelor transportabile se poate face numai de personal calificat si atestat de organele n drept. ,top-

CAPITOLUL '' Ali%entare cu apa si canali0are

Re#uli #enerale *1'4 4laborarea proiectelor de organizare a lucrarilor, a regulilor si a fiselor tehnologice, a instructiunilor tehnice, si a altor documente privind lucrarile de alimentare cu apa si canalizare se va face cu respectarea normelor de tehnica a securitatii muncii. *1)4 /e interzice executarea lucrarilor pentru constructii de acest gen, n cazul cnd n proiectul de organizare a santierului nu s au prevazut principalele masuri de tehnica a securitatii muncii, ct si de igiena industriala. *1*4 'n timpul executarii lucrarilor, cnd se constata factori nocivi, emanatii de gaze sau mirosuri provenite din putrefactie, lucrul se va putea continua numai dupa ce organele de specialitate vor constata natura lor si vor indica masurile pentru prevenirea accidentelor. *1,4 Masurile de tehnica a securitatii muncii privind executarea diferitelor lucrari de constructii hidrotehnice si fora!e, cuprinse n proiectele de organizare a santierului, n regulile si n fisele tehnologice, vor fi comunicate de conducerea santierului direct celor care conduc si supravegheaza. maistri, ingineri, subingineri, tehnicieni, mecanici, care deservesc masinile si utila!ele proprii sau nchiriate. *1/4 Masurile de tehnica a securitatii se vor prelucra periodic cu ntreg colectivul de munca, tinndu se o evidenta n legatura cu instructa!ul facut, cu data la care s a facut, precum si cu persoanele care au fost instruite. *114 +a locurile de munca unde se pot produce accidente se vor prevedea, n mod obligatoriu, dispozitivele individuale si dispozitivele de securitate necesare, inclusiv mpre!muirea cu ngradiri de protectie rezistente, pentru a se evita accesul persoanelor straine pe santier si accidentarea acestora, att n timpul zilei, ct si noaptea. *124 Pe arterele de circulatie intensa, n timpul executarii lucrarilor, vor fi amplasate indicatoare avertizoare pentru pietoni si vehicule, iar pe timpul noptii se vor asigura semne luminoase la toate punctele periculoase. *234 Pasa!ele de trecere a pietonilor, fixate pe arterele principale, acolo unde se executa lucrari de canalizare, alimentare cu apa sau termoficare, vor fi amplasate pe traseu n numar suficient0 pentru a nu crea aglomeratii, acestea vor fi dimensionate n functie de sarcinile la care vor fi solicitate si de deschiderea santului0 de asemenea, ele vor fi prevazute, n mod obligatoriu, cu balustrade, nalte de " m pe ambele parti si bine rigidizate, pentru a se evita caderile n gol. *2 4 9oate masinile, utila!ele, sculele, mecanismele si obiectele de inventar care sunt folosite la lucrarile de constructii hidrotehnice si fora!e vor fi n buna stare de functionare. (mprovizatiile n aceasta privinta sunt interzise. *2&4 'n cazul n care pe un santier de constructii monta! se executa canalizari si alimentari cu apa, concomitent cu celelalte lucrari, deschiderea santurilor nu va fi permisa dect n urma elaborarii graficului de executie de catre executant, cu avizul antreprenorului general. *2'4 Pentru contractele ce se ncheie la executarea unor lucrari n subantrepriza, se va stabili, n mod obligatoriu, unitatea careia i revine sarcina de a lua toate masurile de protectie a muncii la lucrarile ce se executa. *2)4 *onducerea unitatii este obligata sa puna la dispozitia muncitorilor mbracaminte si ncaltaminte de protectie, precum si dispozitive individuale de protectie, n conformitate cu normativele n vigoare, precum si cu specificul muncii prestate. *2*4 *onducatorului unitatii, sefilor de brigada, maistrilor, le revine obligatia sa controleze, sistematic si continuu, respectarea prezentelor norme si a instructiunilor de tehnica a securitatii, elaborate pe baza acestor norme. *2,4 &rganizarea oricarui santier se va face astfel, nct sa satisfaca toate cerintele tehnice si sanitare. 6mplasamentul pe teritoriul unitatii, constructiile auxiliare, depozitele, locurile de trecere, drumurile de acces, instalatiile sanitare si baracamentele pentru lucratori vor corespunde cu proiectul aprobat pentru organizarea lucrarilor ce se executa pentru alimentari cu apa, canalizari si termoficari, si vor avea prevazute toate lucrarile pentru asigurarea protectiei muncii la fiecare loc de munca. *2/4 +a toate lucrarile periculoase, att la locurile de munca, ct si acolo unde este o circulatie mare, se vor semnaliza pericolele de accidentare, prin semne speciale si placarde, foarte vizibile, att ziua ct si noaptea.

*214 Pasa!ele de nivel vor fi nzestrate cu semne vizibile si bine iluminate n timpul noptii. *224 )rumurile pentru circulatia vehiculelor si trecerile pentru pietoni vor fi libere, neblocate cu pamnt, materiale sau utila!e. 6cestea vor fi curatate de moloz, gheata si zapada. ,334 9recerile pentru muncitori, situate pe terenurile n trepte, pe taluzuri cu o nclinare mai mare de 1%F, vor fi prevazute cu rampe de acces sau scari cu balustrade. ,3 4 Bropile si puturile de fora! de pe teritoriul santierului se vor acoperi sau mpre!mui. ,3&4 /e interzice depozitare a materialelor, utila!elor, a elementelor prefabricate pe locurile de trecere pentru oameni, pe drumurile de circulatie a vehiculelor, pe vizierele de protectie sau pe platformele de lucru. ,3'4 Podetele peste gropi si santuri vor fi astfel executate, nct sa asigure circulatia nepericuloasa a oamenilor, concomitent cu circulatia vehiculelor. ,3)4 +ocurile de trecere pentru oameni peste gropi si santuri se amena!eaza cu podete, avnd o (atime de cel putin %,$ m, cu balustrade cu naltimea de " m pe ambele parti si cu scnduri pe margine de cel putin "% cm latime. ,3*4 *onductele retelelor temporare de alimentare cu apa sau ale altor instalatii vor fi obligatoriu ngropate n locurile de ncrucisare, cu caile de acces pentru vehicule sau la trecerile pentru persoane. ,3,4 /e vor stabili dinainte vitezele admisibile pentru circulatia autovehiculelor sau a altor mi!loace de transport pe caile de transport ale santierului, n special pe cele din imediata apropiere a sapaturilor n functie de categoria drumului, de intensitatea traficului, de starea drumului, de natura straturilor de teren n care se sapa sau n functie de alte conditii loca(e. Monele n care se limiteaza viteza de circulatie, precum si locurile de stationare a mi!loacelor de transport vor fi marcate cu tablite si semne de avertizare,usor vizibile de conducatorii vehiculelor. ,3/4 Noaptea vor fi luminate drumurile, trecerile pentru persoane, scarile de acces si depozitele, precum si toate locurile de munca de pe santier. /e interzice lucrul n locurile neiluminate si accesul oamenilor spre aceste locuri. ,314 8tila!ele si dispozitivele folosite vor fi astfel instalate, nct sa se asigure stabilitatea acestora si imposibilitatea unor deplasari necomandate. 9oate utila!ele ce sunt alimentate cu energie electrica, att n timpul pauzei de masa, ct si dupa lasarea lucrului, la terminarea programului, vor fi deconectate de la retea si asigurate, pentru ca nici o persoana neautorizata sa nu le poata pune n functiune. ,324 Bropile de fundatii si santurile, situate n zone umede, unde se efectueaza epuizmente de apa, vor fi aparate de infiltrarea acesteia, n vederea evitarii eroziunii la baza taluzurilor si a crearii unor goluri interioare, ce pot produce surpari. , 34 'n zonele de lucru unde au fost montate palplanse de lemn sau metalice si unde se face evacuarea apelor cu mi!loace mecanice, periodic se va verifica de catre sefii de brigada si de maistri, stabilitatea acestor palplanse, pentru evitarea pericolului de rasturnare, prin erodarea stratului de ncastrare a palplanselor. Sapaturi pentru e6ecutarea retelelor e6terioare $e ali%entare cu apa si canali0are 1 4 'nainte de nceperea lucrarilor de sapatura se vor analiza studiile geo(ogice si hidrologice ntocmite la elaborarea proiectului, pentru a se cunoaste natura si stratificatia terenului, posibilitatile de alunecare a straturilor, existenta si nivelul apelor subterane. 'n functie de aceste elemente se va stabili organizarea executarii lucrarilor de sapatura, utila!ele ce se vor folosi, felul spri!inirilor si al consolidarii lor. 1 &4 'nainte de nceperea sapaturilor se vor stabili existenta lucrarilor de gospodarie subterana, ct si natura lor 2apa, canalizare, cabluri electrice sub tensiune, cabluri de telefoane, conducte de gaze etc.3, daca sunt n functiune, si traseul exact pe care l urmeaza sub pamnt. 1 '4 'n cazul existentei unor instalatii subterane, muncitorii vor fi instruiti asupra metodelor ce se vor folosi, pentru a fi feriti de accidente, iar lucrarile se vor desfasura sub supraveghere tehnica, permanenta.

1 )4 'nceperea sapaturilor se va permite numai n baza unei ntelegeri scrise cu unitatile care exploateaza instalatiile, acestea fiind obligate a indica toate masurile de siguranta. 1 *4 'n amplasamentele cablurilor electrice, ale conductelor principale de apa cu presiune ridicata, ale conductelor de gaze, nu este permisa ntrebuintarea rangilor, a penelor metalice si a altor unelte complet metalice. +ucrarile se vor executa cu cea mai mare atentie si numai sub supravegherea directa a sefului de brigada sau a conducatorului punctului de lucru. 1 14 )aca n sectorul de lucru se descopera existenta unor instalatii subterane de care nu s a stiut nainte, lucrarile vor fi imediat ntrerupte, iar personalul evacuat, pna la identificarea instalatiilor descoperite. 4ste interzisa continuarea lucrului nainte de a se lua masurile de protectien ce se impun. , /4 'n apropierea cablurilor electrice subterane, lucrarile de sapatura se vor putea continua numai dupa ce cablurile au fost scoase de sub tensiune. 'n cazuri deosebite, cnd ntreruperea curentului nu este posibila, saparea pamntului se va face numai cu cazmale de lemn, evitndu se loviturile bruste, si numai sub supravegherea sefului de brigada sau a a!utorului acestuia. , 14 +a lucrarile executate n apropierea conductelor de gaze sau a canalizarii unor fabrici, unde sunt posibile emanatii de gaze toxice sau inflamabile, muncitorii vor fi preveniti asupra pericolului si instruiti asupra metodelor de protectie, iar santierul va fi nzestrat cu un numar suficient de aparate pentru detectarea gazelor si cu masti izolante. , 24 )aca n timpul lucrului se constata aparitia unor gaze periculoase, lucrarile vor fi imediat oprite si muncitorii evacuati pna la nlaturarea pericolului 2repararea conductelor de gaze defecte, evacuarea gazelor prin pompare de aer curat etc.3. ,&34 'n cazul cnd nu se pot ndeparta complet gazele toxice, acestea fiind mai grele dect aerul, muncitorii care lucreaza n aceste locuri vor purta obligatoriu masti izolante. ,& 4 'nainte de nceperea sapaturilor se vor lua masuri de ndepartare a apelor de suprafata, asigurndu se scurgerea lor de pe amplasamentul sapaturii, pentru ca se evita eventuala prabusire a malurilor. ,&&4 6pa subterana care apare n timpul executarii lucrarilor va fi evacuata imediat, prin curgere libera sau pompare, pentru a nu produce nmuierea pamintului 2ceea ce ar conduce la tasari si prabusiri de maluri3. ,&'4 )aca pe amplasamentul sapaturilor vor fi facute defrisari, la doborrea arborilor si scoaterea radacinilor se vor lua masurile de tehnica a securitatii necesare pentru executarea acestei operatii. +a scoaterea din pamnt a arborilor pe cale mecanica vor fi luate masuri de siguranta, pentru evitarea ruperii eventuale a cablurilor sau a alunecarii lor de pe buturuga. 'nainte de nceperea operatiei de scoatere a arborilor, lucratorii vor fi avertizati printr un semnal acustic, pentru a se ndeparta de zona periculoasa. ,&)4 'n cazul folosirii de explozivi pentru nlaturarea obstacolelor de pe amplasamentul sapaturii, cum ar fi blocuri de piatra, fundatii vechi de beton, sau pentru nlaturarea straturilor care nu pot fi sapate cu alte mi!loace, executarea acestor lucrari se va face cu respectarea normelor de tehnica a securitatii privind regulamentele miniere de exploatare (a zi a carierelor. ,&*4 +ucrarile de sapaturi ce se executa n locuri de utilitate publica 2strazi, piete, bulevarde etc.3 sau n zone de lucru ale santierelor cu circulatie mare, se vor ngradi cu parapete de cel putin "m naltime si se vor monta panouri cu inscriptii avertizoare. 6ceste ngradiri vor fi iluminate n timpul noptii. ,&,4 +a subtraversari de cai publice, strazi, linii de cale ferata si tramvaie, spri!inirile peretilor si starea padurilor vor fi controlate zilnic de conducatorii lucrarilor respective. Pentru pietoni se vor asigura pasarele de trecere ngradite cu parapete de ambele parti. /e vor pune placarde avertizoare, cu inscriptii de prevenire a accidentelor si restrictii de viteza a autovehiculelor si tramvaielor. Mona de circulatie va fi diri!ata de muncitori special instruiti n acest scop, iar noaptea aceste locuri vor fi iluminate. ,&/4 )istanta dintre marginea sapaturii si axa caii ferate normale sau a liniei de tramvai va fi de cel putin 1,5 m, iar n cazul liniilor nguste, de cel putin 1 m. Peretii sapaturii vor fi bine spri!initi n aceste zone, iar starea spri!inirilor va fi controlata zilnic. ,&14 Pentru a se evita accidentele provocate de surparea peretilor sapaturii, se vor respecta urmatoarele prescriptii privind depozitarea pamntului si a materialelor, precum si instalarea si circulatia autovehiculelor si utila!elor pe marginea santurilor spri!inite.

a4 pamntul rezultat din sapaturi va fi depozitat la o distanta de cel putin %,G m de la marginea sapaturii0 "4 (a sapaturile n taluz, cu un unghi mai mare dect unghiul taluzului natural, distanta maxima ntre locul de asezare a pamntului si marginea sapaturii va fi stabilita prin calcul, nsa va fi de cel putin %,G m0 c4 depozitarea materialelor n lungul sapaturii se poate face la o distanta de cel putin %,G5 m de la marginea santului0 $4 este interzisa amplasarea stlpilor pentru retele aeriene 2energie electrica, telecomunicatii etc.3 n raza prismei de alunecare a terenului0 e4 n cazuri deosebite, la sapaturile cu peretii spri!initi, se poate permite circulatia vehiculelor cu o viteza maxima "% Em<ora, ct si amplasarea utila!elor n raza prismei de alunecare a terenului, cu conditia verificarii prealabile prin calcul a rezistentei spri!inirilor. ,&24 /e va verifica si supraveghea zilnic starea terenului, n cazul cnd sunt posibile surpari sau alunecari ale pamntului. +a aparitia de crapaturi longitudinale, paralele cu marginea sapaturii, muncitorii si utila!ele vor fi evacuati imediat si se vor lua masuri de consolidare, dupa care se va putea rencepe lucrul. ,'34 4ste interzisa executarea sapaturilor manuale, pe dedesubt, n galerie 2metoda n tumba3. ,' 4 )aca n peretii sapaturii se formeaza eventuale iesinduri n consola sau apar pietre mari, bolovani, blocuri izolate, muncitorii vor fi ndepartati, lundu se masuri pentru saparea si coborrea cu gri!a a acestora la piciorul taluzulul, de unde se vor evacua. ,'&4 Pentru coborrea muncitorilor n santuri se vor folosi scari mobile rezemate. 4ste interzisa coborrea pe spraituri sau pe consolidarile sapaturii. ,''4 Podinele pentru scoaterea pamntului din santuri, situata la diferite niveluri n interiorul sapaturii, vor fi rezistente si bine fixate, ca sa suporte pamntul aruncat. Podinele vor fi situate la o naltime maxima de ",5 m ntre ele si vor avea o (atime de cel putin %,G5 m. ,')4 )epozitarea pamntului din santurile amplasate pe strazi se va face astfel, nct sa nu se astupe rigolele, spre a avea n permanenta asigurata scurgerea apelor meteorice. ,'*4 )esfacerea pava!ului, n cazul executarii sapaturilor n santuri pe strazi pavate, se va face pe o latime mai mare dect sapatura de fiecare parte a santului, de %,?% m la alimentari si de %,A% m la canalizari, pentru a se evita pericolul de cadere a pietrelor n capul muncitorilor care lucreaza n sant. ,',4 Pietrele se vor stivui n figuri regulate pe marginea trotuarelor sau pe una din parti, cnd nu exista trotuar. ,'/4 Pietrele provenite din desfacerea pava!elor nu se vor lasa n dezordine pe partea carosabila, pentru a nu fi aruncate de rotile vehiculelor si a nu accidenta muncitorii sau pietonii din apropiere. ,'14 4ste interzisa aruncarea materialelor n santuri. 4le se vor manipula cu gri!a, pentru a nu fi deteriorate, ct si pentru a nu se da nastere la accidente prin lovire. ,'24 /e interzice cu desavrsire stationarea muncitorilor n santuri sau pe marginea sapaturilor n timpul executarii lucrarilor, ct si n timpul pauzei pentru masa. ,)34 4xecutarea sapaturilor n apropierea fundatiilor constructiilor existente se va face numai cu peretii spri!initi, care se vor controla zilnic. ,) 4 /apaturile executate n terenurile slabe 2nisip, pietris, loess etc3 cu umiditate ridicata, sau n imediata apropiere a unor umpluturi, care nu s au tasat complet, se vor face numai cu peretii spri!initi, iar spri!inirile si starea terenului se vor controla n permanenta. ,)&4 /aparea manuala se va folosi numai n cazul santurilor nguste, al existentei unei numeroase retele de gospodarie subterana, la finisarea santurilor 2nlaturarea ultimului strat de =% ?% cm pna la cota3 si la lucrarile izolate, cu volum mic. 'n general, lucrarile de sapatura vor fi executate cu mi!loace mecanice.

,)'4 4xecutarea sapaturilor nespri!inite se va face cu formarea de maluri nclinate la unghiul taluzului natural al pamntului, pentru a avea stabilitate. 6cest unghi este n functie de natura terenului. ,))4 /aparea santurilor cu perereti verticali sau cu un taluz mai nclinat dect unghiul taluzului natural se va executa numai cu spri!inirea malurilor, pentru ca terenul sa nu se surpe. ,)*4 /pri!inirea santurilor se va face n functie de natura si umiditatea terenului, precum si de adncimea sapaturii, dupa indicatiile prevazute n fisa tehnologica a lucrarilor. ,),4 Pentru a se evita caderea pamntului, a muncitorilor sau a materialelor, scndurile verticale ale spri!inirilor vor depasi cu cel putin "5 cm marginea superioara a santurilor. ,)/4 'n cazul ntreruperii temporare a sapaturilor, acestea vor fi ngradite pe ntreaga lungime. +a reluarea lucrului, marginile sapaturii, si spri!inirile vor fi n mod obligatoriu verificate. ,)14 'n timpul pauzei de masa si la terminarea programului de lucru, platformele intermediare pentru aruncarea succesiva a pamntului vor fi eliberate de pamnt sau de alte materiale. ,)24 /eful de brigada si conducatorul punctului de lucru vor verifica n permanenta starea platformelor si vor urmari ca aceste platforme sa nu fie suprancarcate. ,*34 'n timpul iernii se permite executarea lucrarilor de sapaturi fara spri!inire, numai pna la adncimea de nghet a terenului. +a adncimi mai mari, peretii sapaturii vor fi spri!initi, pe toata naltimea sapaturii. ,* 4 4xecutarea mecanizata a sapaturiior se poate face cu excavatorul cu o singura cupa, cu echipament cu lingura dreapta, lingura ntoarsa 2draglina, graifer3 sau cu mai multe cupe. ,*&4 4xcavatorul cu lingura dreapta se aseaza la baza sapaturii si sapa printr o deplasare periodica, formnd un sant. 4xcavatorul cu lingura ntoarsa, folosit la saparea santurilor lungi, se aseaza pe aliniamentul sapaturii, executnd saparea n fata pozitiei de stationare. 'n acelasi mod se lucreaza si cu excavatorul cu echipament de draglina. ,*'4 4xcavatorul cu lingura, dreapta va stationa n sapatura, n afara limitei taluzului natural. 4xcavatorul cu lingura ntoarsa, dragalina si graiferul vor stationa n afara limitei de surpare a malurilor, respectiv a taluzului natural. ,*)4 'n cazul amplasarii benzilor transportoare n santuri, se va asigura loc suficient pentru treceri si pentru executarea lucrarilor 2latimea minima a santului. 1,5 m3. Mutarea benzii transportoare se va face dupa terminarea completa a sapaturii pe o parte a santului, dupa care se va muta n aceasta parte sapata si se va continua saparea pe (atimea pe care a stat nainte. Nu este permis a se sapa sub banda transportoare si a se lasa picioare din pamnt pentru sustinerea benzii. 6cestea, prin surpare, pot duce la rasturnarea benzii si la eventuale accidente. ,**4 +a folosirea macaralelor @Pionier" pentru scoaterea pamntului din santuri, se va verifica nainte de punerea n functiune a acestora. a4 daca agatarea de cablu, a cutiei pentru scos pamnt este corect facuta0 "4 daca nu este agatat cablul de vreun obstacol. ,*,4 *ablul cu care se ridica cutiile va fi prins cu bride sau cu crlige de siguranta. ,*/4 +a ridicarea cutiilor se vor monta dulapi verticali pentru ghida! si pentru a mpiedica lovirea sau agatarea spraiturilor. ,*14 Macaralele @Pionier7 vor fi bine ancorate, iar rotile fixate prin saboti. ,*24 +ungimea cablului va fi astfel aleasa, nct la desfasurarea lui, pentru pozitia cutiei la adncimea maxima, sa ramna pe tambur cel putin trei spire nedesfasurate. ,,34 Prinderea si tragerea cutiei ncarcate cu pamnt pe mal nu se va face cu mna, ci cu a!utorul unor crlige speciale pentru a se mpiedica eventuala cadere a muncitorului n sant.

,, 4 'ntre muncitorii care sapa si cei care evacueaza pamntu se va asigura un sistem de semnalizare acustica, cunoscut de toti muncitorii, pentru anuntarea urcarii ncarcaturii sau coborrii cutiei. Epui0%ente ,,&4 'n cazul evacuarii apei din sapaturi prin pompare, se vor respecta, n mod obligatoriu, urmatoarele reguli. a4 pompele vor fi montate pe postamente bine fixate, fara posibilitate de rasturnare n timpul exploatarii si vor fi amplasate la o distanta suficienta de marginea sapaturii0 "4 locul unde se afla amplasata pompa, va fi ngradit cu balustrade metalice sau din lemn0 c4 furtunul de aspiratie al pompei va fi bine ancorat si sustinut, spre a nu da pompei posibilitatea de rasturnare n timpul exploatarii. /orbul pompei va fi montat ntr un put colector, care va fi executat cu peretii din dulapi batuti sub cota putului. 'n interiorul putului se va executa un strat filtrant din pietris. ,,'4 Puturile colectoare se vor aseza n partea cea mai de !os a gropii 2santului3, catre care se vor executa santuri de scurgere sau drenuri din tuburi de beton gaurite. ,,)4 4xploatarea pompelor se va face numai de personal calificat pentru aceasta activitate. ,,*4 'n cazul folosirii pompelor electrice, se vor respecta toale masurile tehnice de securitate a muncii prevazute pentru astfel de utila!e 2tablouri de distributie, legare (a pamnt, conductori izolati etc.3. ,,,4 'ndepartarea apei din epuizmente va fi facuta prin !gheaburi, furtunuri sau conducte, la distanta mare de marginea santului sau a gropii de fundatie, la reteaua de canalizare n exploatare sau n locuri !oase, acolo unde situatia locala permite, astfel nct apa provenita din epuizmente sa nu produca pagube sau calamitati. ,,/4 /chimbarea locului de munca al pompei va fi facuta numai sub supravegherea mecanicului sau a maistrului mecanic, iar legarea la reteaua de alimentare cu energie electrica va fi facuta numai de catre electricianul autorizat. ,,14 'n timpul functionarii pompelor nu este permis a se face lucrari de reparatii sau de ntretinere a acestora. +ucrarile de reparatii sau de ntretinere la o pompa se vor face numai cu pompa n stare de repaus si numai de catre mecanicul respectiv, dupa ce aceasta a fost deconectata de la reteaua electrica. ,,24 'n timpul functionarii acestor pompe n cursul noptii, se vor lua masurile necesare ca zona de lucru deservita de aceste utila!e sa fie iluminata corespunzator. Con$ucte pentru retelele $e ali%entare cu apa ,/34 'nainte de nceperea lucrului, conducatorul punctului de lucru va lua masuri spre a crea conditii normale si sigure pentru executarea lucrarilor. +a lucrarile din exterior se vor lua masuri de protectie contra ploilor si vnturilor. ,/ 4 +ocul de munca va fi bine iluminat. ,/&4 Nici un muncitor nu va executa alte operatii dect cele care i s au ncredintat. ,/'4 +a executarea lucrarilor se vor folosi numai scule si masini unelte care sunt n buna stare de functionare. ,/)4 +a mbinarea tevilor prin flanse se interzice a se face controlul manual al coincidentei orificiilor suruburilor. 6cest control se va face cu a!utorul dornurilor sau chiar al suruburilor. ,/*4 +ampile electrice portative care se folosesc pentru iluminarea locului de munca vor fi alimentate la o retea de 1? :. ,/,4 6paratele electrice fixe sau portative vor fi legate la instalatia de punere la pamnt, ale carei rezistente nu vor depasi ? ohmi.

,//4 +a lucrarile de instalatii care se executa n apropierea unor mase metalice sau retele electrice, se vor lua masuri contra descarcarilor electrice. 'n timpul ploilor nsotite de descarcari electrice se va ntrerupe lucrul, iar muncitorii se vor adaposti n locuri prote!ate contra eventualelor descarcari elelectrice. ,/14 'ncarcarea conductelor sau a tuburilor n mi!loacele de transport se va face, fie cu mi!loace mecanizate 2auto macara, trolii etc.3,fie pe planuri nclinate, lund masuri de frnare, avnd gri!a ca rostogolirea sa nu se faca pe mufe. ,/24 4ste interzisa descarcarea conductelor sau tuburilor prin cadere libera pe planul nclinat din crligul macaralei sau prin aruncare de la naltime. +a manipulare, tuburile se vor prinde cu chingi, speciale, fiind interzisa folosirea cablurilor sau lanturilor. ,134 4ste interzisa trrea tuburilor pe pamnt cu tractorul sau cu alt mi!loc de tractiune. ,1 4 +a transportul n autovehicule, tuburile se vor aseza pe suporturi de lemn, att n plan vertical, ct si orizontal. ,1&4 9uburile de azbociment se vor imobiliza pe timpul transportului n rnduri strnse si bine fixate cu sipci pe marginea vehiculului. Pe fundul vehiculului se va asterne un strat protector de paie, rumegus sau talas. Mufele se vor aseza vertical, fiind prote!ate de paie, rumegus sau ta(as. ,1'4 4ste interzisa descarcarea tuburilor de azbociment prin aruncare sau prin rostogolire pe grinzi. ,1)4 9uburile cu diametre de pna la "5% mm si piesele de mbinare respective se transporta de la locul de depozitare de pe santier pna la locul de monta!, fara dispozitive speciale, si se coboara n sant cu a!utorul frnghiilor. ,1*4 9uburile cu diametre ntre "5% =%% mm, se coboara n santuri cu a!utorul chingilor. *nd adncimea santurilor depaseste =m, tuburile, indiferent de diametru, se coboara n santuri cu a!utorul chingilor sau al funiilor trecute prin tuburi, folosindu se trepiede cu scripeti. ,1,4 9uburile cu diametre mai mari de "5% mm se vor depozita ct mai aproape de marginea gropii, fara a depasi nsa distantele impuse de N9/ pentru depozitarea materialelor. ,1/4 Montarea definitiva a conductelor si instalatiilor se va face conform proiectului ntocmit pentru lucrarea respectiva. ,114 +a executarea lucrarilor se vor lua toate masurile necesare pentru evitarea electrocutarilor prin atingerea conductorilor electrici si anume. scoaterea de sub tensiune a instalatiei electrice, ngradirea si izolarea conductorilor etc. ,124 )aca se lucreaza n spatii unde instalatiile de gaze, abur sau apa fierbinte sunt n functiune, se vor lua masuri speciale de protectie, prin blocarea robinetelor din sectorul respectiv de lucru, fixarea flanselor oarbe, montarea de robinete de nchidere, placi avertizoare, ngradiri etc. ,234 /anturile pentru instalarea conductelor se vor executa si asigura contra surparii, respectnd instructiunile prevazute n prezentele norme "+ucrari de sapatura" si "+ucrari de spri!iniri de maluri". ,2 4 6sezarea conductelor subterane pe sub sosele se va realiza, pe ct posibil, nainte de executarea mbracamintei drumului. 'n cazul n care se vor face traversari pe sub drumuri si sosele, cu mbracamintea executata, aceasta va fi desfacuta pe o (atime de cel putin %,5% m n ambele parti ale santului sapat, pentru asezarea conductei. ,2&4 4ste interzisa asezarea tevilor la o distanta mai mica de G% cm de marginea santului. 'n caz de depozitare a tevilor pe marginea santului, se vor lua masuri contea rostogolirii lor. ,2'4 *obonea tevilor n santuri nu se face de pe partea unde s a depozitat pamntul. ,2)4 Nu se permite coborrea n sant a tevilor, tuburilor sau armaturilor prin aruncare. ,2*4 *oborrea n santuri a tevilor cu mufe se va executa cu mufa n sus.

,2,4 *oborrea n sant a tevilor sau armaturilor avnd greutate, pna la 5%Eg, se va face prin trecerea lor din mna n mna. ,2/4 *oborrea n santuri, ca si ridicarea conductelor armaturilor mai grele de 5% Eg, se va face cu a!utorul unor macarale care se misca de a lungul santului sau cu a!utorul unol scripeti fixati pe trepiede. ,214 9repiedele vor fi asezate pe podine din dulapi, iar picioarele legate ntre ele pentru a se limita deschiderea. ,224 /uspendarea palanelor si a macaralelor diferentiale de trepiede, pentru coborrea tevilor n santuri, se va realiza cu a!utorul unui inel special. /e interzice suspendarea palanelor si macaralelor diferentiale direct de bulonul din vrful trepiedului. /334 /e interzice folosirea elementelor de spri!inire a peretilor santurilor, ca suport pentru tuburile ce se instaleaza n sant. /3 . 'nainte de coborre, conducta va fi adusa pna la marginea santului si plasata de a curmezisul santului. *oborrea va fi facuta pe toata lungimea, evitndu se nclinarea. /3&4 *oborrea tevilor ntr un sant spri!init va fi executata fara scoaterea elementelor spri!inirii. 'n cazuri exceptionale, se permite scoaterea unei parti din piesele spri!inirii n timpul coborrii tevilor, pe baza unui proiect nsusit de conducatorul punctului de lucru si sub supravegherea directa a acestuia sau a unui tehnician competent, lundu se totodata masuri corespunzatoare de siguranta. /3'4 4ste intezisa prezenta muncitorilor n puturi sau n santuri la coborrea pieselor si conductelor. /3)4 'nainte de coborrea muncitorilor n puturi, acestea vor fi cercetate daca nu contin gaze vatamatoare sau explozive. Pentru a se constata existenta gazelor n put, este interzis a se folosi o lumnare aprinsa, chibrituri, sau a se arunca hrtie aprinsa. /e va folosi numai detectorul de gaze. /3*4 /e interzice fierberea si ncalzirea masticurilor izolante, ca si prepararea acestora n interiorul puturilor sau santurilor si al altor spatii nguste. / 34 +a coborrea n sant a cazanului cu plumb topit este interzis a se lua n primire cazanul de la o naltime ce trece de mi!locul muncitorului. / 4 'nainte de umplerea capetelor tevilor cu plumb. ele vor fi uscate, pentru evitarea stropilor de plumb.

/ &4 'n timpul turnarii plumbului se va lucra cu ochelari ferindu se fata, corpul si picioarele de eventualii stropi de plumb sau de varsarea acestuia. )e asemene muncitorii vor folosi n mod obligatoriu manusi de protectie. / '4 Muncitorii care executa curatirea conductelor vor avea manusi de cauciuc si ochelari de protectie. / )4 )aca se lucreaza cu mastic de asfalt topit, se vor respecta aceleasi reguli ca si la plumb 2nu se ncalzeste pna la fierbere, se fereste de apa, iar muncitorii si vor unge minile cu o alifie protectoare3. / *4 6sezarea conductelor pe sant se va face pe traversa de lemn rezistente, late de cel putin "% cm, cu o lungime care sa depaseasca latura santului cu minimum %,G5 m de fiecare parte si cu o distanta ntre ele de pna la 1 m. / ,4 'n timpul ct se face asezarea conductelor pe sant muncitorii vor fi ndepartati din sant sau de pe conducta. / /4 Pregatirea utila!elor de ridicat, verificarea lor si a chingilor de sustinere a conductei se vor face nainte de terminare asamblarii tronsonului. / 14 4ste interzisa suspendarea ntmplatoare a conductei cu sisteme improvizate 2frnghii, lanturi, cabluri etc3. Punctele de suspendare a conductei se vor calcula astfel, nct sa se realizeze o curba de deformare elastica a conductei prin care sa nu se depaseasca rezistentele admisibile n conducta. / 24 'n timpul operatiunii de lansare vor ramne numai muncitori echipei care executa aceasta lucrare, acestia fiind special instruiti asupra acestei operatiuni. /&34 +ansarea conductei va fi condusa si supravegheata n permanenta de seful de brigada sau un tehnician specialist n acest gen de lucrari.

/& 4 'nainte de nceperea lansarii, dupa ce conducta a fost ridicata si adusa, la pozitia suspendata deasupra santului si dupa o verificare suplimentara a legaturilor la punctele de sustinere, muncitorii de pe traseul conductei vor ridica bilele de deasupra santului, se vor ndeparta la 1 m de sant si apoi se va da comanda pentru nceperea coborrii conductei n sant. /&&4 )upa ce conducta a fost pozata pe fundul santului pe toata lungimea acestuia, se va permite accesul muncitorilor n sant, pentru desfacerea si scoaterea chingilor din !urul conductei. /&'4 Pentru stemuirea mufelor se vor efectua gropi de pozitii, suficient de mari pentru a permite baterea cu ciocanul. /&)4 'n cazul cnd traseele conductelor de alimentare cu apa se intersecteaza cu traseele altor conducte, conductele cu apa potabila se vor aseza deasupra celorlalte, pentru a se evita infectarea apei n cazul unor eventuale avarii. /&*4 'ncercarea conductelor instalatiilor de apa va fi efectuata sub supravegherea sefului de brigada sau a unui tehnician de specialitate. /e interzice accesul persoanelor straine la sectoarele instalatiei care se ncearca. /&,4 'n general, conductele se ncearca la presiunea hidraulica. 'ncercarea cu aer comprimat este admisa numai pentru conducte de otel si numai n cazuri exceptionale 2iarna, sau n lipsa de apa3 si va fi executata dupa instructiunile special prevazute cu semne distincte. /&/4 *onductele de alimentare prin care vine apa de la pompa la instalatia care se ncearca vor fi verificate hidraulic n prealabil. /&14 Muncitorilor care participa la ncercarile de presiune a conductelor li se va face nainte un instructa! n legatura cu. a4 asezarea armaturilor 2robinetelor3 si a flanselor oarbe0 "4 metodele de evacuare a aerului din instalatii0 c4 modul de marire si miscarea treptata a presiunii din instalatii0 $4 interzicerea executarii de reparatii ntr o instalatie care se gaseste sub presiune0 e4 presiunea maxima admisa de normele tehnice0 (4 interzicerea ciocnirii conductelor care se afla sub presiune, n locurile mbinate prin ambutisare0 #4 procedeele de verificare a sudurilor de pe conductele aflate sub presiune. /&24 Piesele fasonate 2fitingaria3 si armaturile 2robinetaria3 pentru conductele din otel, precum si portiunile acestora care se afla sub cai sau drumuri si n locuri unde accesul la conducta este 'ngreunat, vor fi ncercate n prealabil. /'34 'ncercarea cu aer comprimat a conductelor va fi executata numai dupa asezarea elementelor profilate si a armaturiior care au fost n prealabil ncarcate hidraulic. /e interzice ncercarea cu aer comprimat a conductelor pe care sunt montate elemente profilate si armaturi, lnga marginea santului. /' 4 *ompresorul, anexele lui si aparatele de masura utilizate la ncercarea cu aer comprimat a conductelor se vor amplasa la o distanta de cel putin "% m de conducta care se ncearca. /'&4 *onductele de legatura dintre compresor si conducta care se ncearca vor trebui verificate n prealabil prin presiunea hidraulica. /''4 'n tot timpul ncercarii cu aer comprimat, sectoarele respective de conducta vor fi supravegheate de seful de brigada sau de catre un tehnician de specialitate. /')4 /e interzice examinarea conductei care se ncearca cu aer comprimat, n timpul introducerii aerului comprimat. 4xaminarea conductei este permisa numai dupa instalarea presiunii de regim.

/'*4 8rmarirea conductei n timpul ncercarii cu aer comprimat este permisa numai de la o distanta de cel putin 5 m. /e interzice coborrea muncitorilor n santuri sau puturi, precum si ciocnirea conductelor. /',4 'nlaturarea defectelor observate n timpul ncercarii cu aer comprimat se va face, dupa reducerea presiunii, la presiunea normala. /'/4 'n timpul ncercarilor este interzisa ngramadirea muncitorilor sau a altor persoane n apropierea conductelor n curs de ncercare si a instalatiei de aer comprimat n functiune. /'14 Retelele exterioare de alimentare cu apa vor fi supuse ncercarilor hidraulice, la rezistenta si la etanseitate, nainte de astuparea santurilor. /'24 )urata mentinerii presiunii este de la !umatate de pna la o ora pentru conducte metalice si de " 1 pentru conducte din alte materiale. /)34 Presiunile de ncercare vor fi. a4 de 1 ori presiunea de regim, pentru presiunea de regim sub 5 atm0 "4 presiunea de regim L 5 atm, pentru presiuni de regim de 5 atm si mai mari. /) 4 ;lansele de la capete se spri!ina si se mpaneaza pe masive de beton rezemate pe teren viu. 'ntre tronsoanele supuse la ncercari se (asa o portiune de sant nesapat, care va constitui punctul de spri!in n timpul ncercarilor la presiune a conductelor. Proba se poate efectua la "? zile de la turnarea masivelor de ancora!, n functie de anotimpul n care se face turnarea betonului. /)&4 Presiunea de regim a tuburilor este de la %,5 la " atm. /arcina maxima de rupere a tuburilor la presiune pe lungimea tubului 2generatoare3 este n functie de diametrul si de presiunea de regim si trebuie sa corespunda normativelor n vigoare0 /)'4 Proba de presiune hidraulica 2presiune interioara3 se va face astupnd capetele tubului cu flanse si pompnd n interior apa cu a!utorul unei pompe. /))4 Pentru "% > din tuburile lotului, proba de presiune interioara se va face marindu se presiunea din interior, n trepte de %,5 atm., din "5 n "5 minute, pna la presiunea de ncercare, care se va mentine cte "5 minute pentru fiecare centimetru din grosimea peretelui tubului. /)*4 Pentru restul tuburilor din lot, proba de presiune interioara se va face marindu se presiunea din interior, n trepte de %,5 atm, din 5 n 5 minute, pna la presiunea de ncercare, care se va mentine timp de o ora. /),4 9uburile din beton armat precomprimat servesc pentru conducte sub presiune de regim L lovitura de berbec de ? atm, G atm si "% atm. /)/4 'ncercarea tuburilor la presiune pentru impermeabilitate si fisurare, se face cu dispozitive speciale de catre furnizor. 9uburile vor avea obligatoriu viza controlului de calitate. /)14 'ncercarea la presiunea hidraulica se va face n etape si anume. a4 ncercarea pe tronsoane a conductelor0 "4 ncercarea generala a conductelor. /)24 'ncercarea pe tronsoane se va face fara armaturi montate, cu capetele nchise prin flanse oarbe, iar ncercarea generala se va face avnd armaturile montate. /*34 'nainte de a se ncepe ncercarea conductei, aceasta va fi acoperita cu pamnt pe portiunea dintre mbinarea tuburilor, si va fi verificata n mod special la curbe, ramificatii si capete. /* 4 Manometrele utilizate la ncercarile de presiune hidraulica vor avea cadranul cu gradatii de %," Egf<cmp.

/*&4 )upa umplerea cu apa a conductelor, se procedeaza la ridicarea lenta a presiunii, pna la presiunea de regim. 9ronsonul supus ncercarii de presiune se mentine sub presiunea de regim timp de 1? de ore, pentru absorbtia aerului din apa si mbibarea tuburilor. /*'4 )aca n timpul ncercarilor de presiune apar defectiuni, se goleste conducta, iar dupa remedierea defectelor se umple din nou si se mentine la presiunea de regim pe timpul necesar, pentru a completa cele 1? de ore. /*)4 )upa prima etapa, se procedeaza la ridicarea presiunii pna la presiunea de ncercare prescrisa 2",5 ori presiunea de regim3. 9impul de mentinere sub presiunea de ncercare va fi de cel putin o !umatate ora pentru fiecare "%% m de tronson ncercat. /**4 )upa efectuarea incercarii tronsonului, se scade presiunea n conducte pna la presiunea de regim si se acopera mbinariie cu minimum =% cm pamnt. /*,4 'ncercarea generala se face nainte de darea n exploatare a conductelor, acestea avnd toate armaturiie montate. 'ncercarea generala dureaza minimum 1 ore la presiunea de regim a conductei. /*/4 Pe tot timpul efectuarii ncercariior de presiune conductelor, este interzisa executarea altor lucrari santurile respective. /*14 Proba hidraulica nu se va face pe timp friguros 2sub L 5F*3. Canali0ari e6ecutate $in ele%ente pre(a"ricate /*24 )epozitarea tuburilor n lungul santurilor se va face la distanta de minimum %,G% m de la marginea santurilor, n mod obligatoriu se vor lua masuri pentru a mpiedica rostogolirea tuburilor n sant, prin prelungirea spri!inirii peste marginea superioara a santurilor. /,34 Nici un muncitor nu va avea voie sa execute alte operatiuni dect acelea ce i s au fixat de catre conducatorul tehnic al lucrarii. /, 4 /e interzice folosirea, la lansarea tuburilor, a muncitorilor necalificati. /,&4 /e intezice lansarea tuburilor n sant prin cadere libera. /e interzice transmiterea tuburilor prin purtare directa, atunci cnd depasesc greutatea de 5% Eg<buc. Pentru greutati mai mari se vor folosi frnghii, scripeti, electropalane, automacarale, n functie de greutatea tuburilor, respectndu se normele de protectie a muncii la aceste dispozitive. /,'4 /anturile se vor arma 2spri!ini3 respectnd instructiunile de protectie a muncii prevazute la capitolul @+ucrari de terasamente7, /,)4 4ste interzisa folosirea spraiturilor pentru spri!inirea podinelor sau a platformelor pe care se instaleaza dispozitivele de lansare a tuburilor. /,*4 /e interzice cu desavrsire demontarea partiala sau totala a spri!inirilor, n vederea lansarii tuburilor, daca marimea lor impune acest lucru. )emontarea lor se va face dupa un proiect aprobat de seful de brigada, respectndu se indicatiile capitolului @+ucrari de terasamente7. /,,4 +a lansarea cu frnghii a tuburilor de beton, este interzis ca frnghia sa se frece pe marginea santului sau pe elementele spri!inirii. 4a va fi petrecuta, obligatoriu, pe canelura unui scripete. /,/4 Muncitorii vor fi evacuati din santuri n zona de lansare. /,14 4ste interzisa balansarea tuburilor prinse n cablul macaralelor, n vederea trecerii lor prin spri!iniri. /,24 )iri!area tuburilor si oprirea balansului se va face numai cu a!utorul unei cangi speciale. //34 Prinderea tuburilor n crligul macaralelor se va face permanent de acelasi muncitor, instruit n mod special pentru efectuarea acestei operatii n bune conditii.

// 4 'n cazul montarii a doua sau mai multe canale n aceeasi sapatura, la cote diferite, se va executa n primul rnd montarea celui de la adncimea cea mai mare. Numai dupa ce s a executat umplutura pna la cota radierului celui de al doilea canal, este permisa montarea acestuia //&4 4ste strict interzisa depozitarea tuburilor pe taluzul pamntului rezultat din sapatura. //'4 *oborrea tuburilor n santuri se va face de pe partea unde nu s a depozitat pamnt. //)4 )iri!area tuburilor pe locul de montare prevazut de proiect se va face de muncitorii din sant, care se vor apropia de tubul respectiv numai dupa ce acesta a a!uns la maximum %,=% m deasupra cotei de fundare. //*4 6sezarea tuburilor la cota din proiect se va face prin scoaterea sau adaugarea unei anumite cantitati de nisip. 4ste interzis ca aceasta operatie sa se faca prin introducerea bratului sub tubul de beton tinut n cablul macaralei. //,4 +ansarea tuburilor printre cabluri electrice, conducte de gaze sau apa etc. se va face fara atingerea acestora si numai dupa ce acestea au fost prote!ate prin masuri speciale. ///4 4ste interzis accesul altor persoane n zona de lucru. 6ceasta va fi marcata cu placute avertizoare vizibile si n numar suficient. //14 4ste interzis accesul muncitorilor n santuri n care se simte miros de gaze. Prezenta gazelor nu se va determina prin aprinderea flacarii deschise, ci prin folosirea detectorului de gaze. //24 'n cazul lucrului pe timpul noptii, locul de munca va trebui sa fie bine iluminat. /134 +ampile electrice portative care se folosesc n santuri vor fi alimentate cu tensiune !oasa, de 1? :. /1 4 /culele devenite disponibile nu vor fi lasate pe marginea santurilor sau pe platforme, ci vor fi depozitate cu gri!a la o distanta de minimum ",5% m de marginea sapaturii. /1&4 /pargerile canalelor n functiune n vederea montarii unor tuburi de racord se vor face de catre muncitori prote!ati cu ochelari de protectie. /1'4 4ste interzis a se executa partea inferioara a mansonului 2care n final va fi sub tuburi3 n momentul n care tubul se afla de!a deasupra mansonului n cablul macaralei. 6ceasta operatiune se va executa nainte de lansarea tubului. /1)4 Partile laterale ale mansoanelor se vor executa n cofra!e special confectionate, astfel nct sa nu necesite introducerea minii muncitorului, sub tuburi. /1*4 'n dreptul mansoanelor, saparea se va supralargi, astfel ca ntre tub si sapatura sa existe minimum %,A% m. /1,4 +ansarea n santuri a mortarului de ciment necesar confectionarii mansoanelor, se va face n galeti, de pe platforme solide, executate pe santuri, prevazute cu parapete si scnduri pe margine de cel putin "5 cm (atime. /1/4 Muncitorii care executa mansoane la partea superioara a tuburilor ovoide, cu naltimi mai mari de ",A% m, vor lucra pe platforme special amena!ate, astfel nct sa se mpiedice alunecarea lor n spatiul dintre tub si sapatura. /114 *hituirea interioara a resturilor dintre tuburi se va face la lumina artificiala, folosind lampi portative alimentate la tensiunea de 1? :. /124 *irculatia muncitorilor n interiorul canalului se face dupa curatirea, n prealabil, a resturilor de mortar sau a altor materiale si scule ce mpiedica circulatia prin acesta. /234 Montarea de bolti prefabricate de beton se face prin lansarea acestora cu a!utorul diferitelor utila!e de transportat pe verticala, respectndu se normele de protectie a muncii pentru acestea. /2 4 Montarea de bolti prefabricate de beton pe o cu neta 2partea inferioara3 veche se va face numai dupa ce n prealabil s a verificat rezistenta si stabilitatea acesteia.

/2&4 /uprafata de contact dintre peretii canalului si bolta prefabricata va fi tratata astfel, nct sa asigure rezemarea perfecta a acesteia, si sa nu fie posibile deplasari ulterioare. /2'4 +a lansarea si montarea boltilor prefabricate, precum si la executarea mansoanelor si chituirea interioara a acestora, se vor respecta toate indicatiile prevazute la tuburile de beton. /2)4 ;iind elemente semicirculare, prinderea lor n cablul macaralei se va face n crligele speciale prevazute la confectionarea lor. 'n caz ca acestea lipsesc, cablul va fi petrecut pe linia de cheie a boltii 2linia centrelor de greutate3. /2*4 /apatura caminelor de vizitare a canalelor va avea minimum 15 cm ntre marginea sapaturii si partea exterioara a zidariei, pe toate laturile. /2,4 Brosimea zidurilor va fi de 15 cm pna la adncimea de = m, si de =G,5 cm la adncimi mai mari. /2/4 *oborrea materialelor n groapa se va face cu mi!loace mecanizate sau prin !gheaburi portative. /214 Podina de lucru se va face n interiorul caminului si se va ridica pe masura ridicarii zidului, astfel ca zidul sa nu depaseasca nivelul podinei cu mai mult de ",1% m. /224 Montarea treptelor de acces n caminul de vizitare se va face astfel, nct sa nu fie posibila smulgerea lor din perete pe timpul exploatarii lucrarii de canalizare. 1334 Rostuirea interioara a zidariei se va face avnd caminului deschis. 13 4 *nd se lucreaza n caminul de vizitare si capacul este ndepartat, se vor plasa placute avertizoare cu indicatia "camin n lucru", amplasate n toate directiile de deplasare, la o distanta de ",5% m de centrul caminului. 13&4 6ccesul n camin se va face numai dupa ce n prealabil s a constatat ca nu exista gaze vatamatoare sau explozive, cu a!utorul detectorului de gaze. 13'4 *aminele din elemente prefabricate se monteaza cu a!utorul macaralelor trepied sau al automacaralelor. 13)4 Prinderea tuburilor poate fi facuta cu a!utorul unor crlige montate pe conturul lor de fabricatie, sau prin petrecerea unei chingi cu dispozitiv de strngere pe circumferinta tubului, prevazute cu ? inele n care sunt introduse crligele cablului. 13*4 4ste interzisa folosirea chingilor defecte, la care dispozitivul de strngere nu are o frna care sa mpiedice slabirea chingii si scaparea elementului. 13,4 4ste interzisa prinderea elementului prin gauri executate n tub pe santier, care pot fisura tubul. 13/4 /e vor verifica tuburile nainte de prinderea lor n cablul macaralei. 1314 Muncitorii vor iesi din sapatura pe timpul lansarii. Montarea n pozitia finala se va face numai dupa ce tubul a a!uns la 5 cm deasupra radierului sau a tubului precedent. Reparatii la canali0arile 5n e6ploatare 1324 Pentru acest gen de lucrari, instruirea muncitorilor utilizati se va face pe baza lucrarilor prevazute n caietul de sarcini, dat de catre proiectant, si pe baza conditiilor n care se executa lucrarile respective. 1 34 *onstructorul nu va ncepe executarea lucrarilor dect dupa ce proiectantul determina si indica prin procesul de executie. a4 natura terenului din afara canalului0 "4 tipul de canal0 c4 starea de degradare a canalului. 1 4 'n functie de prevederile caietului de sarcini, se vor stabili de catre conducatorul tehnic al lucrarii zonele n care vor fi efectuate spri!iniri, nainte de executarea lucrarilor, si natura lor.

1 &4 6ccesul muncitorilor n canal nu va fi permis dect numai n urma avizarii acestuia de catre conducatorul tehnic al lucrarii, care va stabili sarcinile fiecarui muncitor si locul sau de munca, precum si masurile de protectie ce vor fi luate. 1 '4 Muncitorilor folositi la acest gen de lucrari li se va face un instructa! pe formatii de muncitori nainte de nceperea fiecarei lucrari, insistndu se asupra masurilor specifice. 1 )4 6ccesul n canalele fisurate nu va fi permis dect cu casca de protectie, lundu se masura ca, la gura de acces, sa stea n permanenta un muncitor care va avertiza circulatia de pe strada si va tine legatura cu cei ce lucreaza n canal, prin diferite semnale acustice sau luminoase. 1 *4 'nainte de atacarea lucrarilor, se va cere organelor sanitare teritoriale determinarea gradului de toxicitate respectiv. 'nceperea lucrarilor se poate face numai dupa ce s au luat toate masurile pentru nlaturarea pericolului de mbolnaviri sau de accidente. 1 ,4 +a orice canal n functiune sau n legatura cu alte canalizari, constructorul este obligat sa ia legatura cu unitatea de gospodarie comunala locala, care va preciza, n scris, daca aceste canale nu conduc si ape industriale, prin ele nsele sau prin gazele toxice pe care le dega!a. 1 /4 8nitatile de gospodarie comunala locala vor fi obligate sa precizeze natura nocivitatii respective, orele n care aceasta se manifesta, pentru a se putea stabili, pe baza acestora, masurile de protectie a muncii. 1 14 Nu se vor introduce la lucru n interiorul canalelor dect muncitorii a caror sanatate, stabilita prin control medical, poate suporta conditiile de lucru la care vor fi supusi muncitorii respectivi, dotati cu echipamentul de protectie aferent. 1 24 Pe tot timpul activitatii n canal, echipa respectiva va fi supravegheata de conducatorul ei 2sef de brigada, maistru, sef lot etc,3, care va da indicatiile potrivite, n functie de lucrarea ce se executa si conditiile concrete. 1&34 4xecutarea lucrarilor de reparatii capitale la canale au un specific deosebit, ele executndu se pe strazi, bulevarde, piete n circulatie, pe trasee care au n imediata lor apropiere lucrari subterane n functiune 2conducte de apa, gaze, cabluri electrice si telefonice etc3. +ucrarile care se executa pot fi. dublarea, nlocuirea sau repararea canalului existent. 1& 4 Muncitorii folositi la acest gen de lucrari se vor dota cu masti de protectie si echipamentul necesar. 1&&4 (luminarea canalului va fi asigurata la tensiunea de 1? :. 1&'4 Racordurile de la imobile sau de la canalele secundare n functiune se vor suspenda temporar, lundu se masurile necesare pentru aceasta suspendare. 1&)4 /e va busona canalul n amonte, pentru evitarea scurgerii unui debit de apa care eventual ar mpiedica circulatia normala a muncitorilor n canal, sau care poate sa degradeze lucrarile executate 2remedieri de betoane si tencuieli. 1&*4 'n timpul executarii lucrarilor, n canal se vor deschide toate capacele de pe traseu, pentru a se asigura ventilatia n canal sau, n cazuri speciale, se va folosi instalatia pentru ventilarea fortata a aerului n canal. 1&,4 /e va obtine restrictia de viteza pentru circulatie atta timp ct muncitorii sunt n canal si, daca este cazul, nchiderea circulatiei pe tronsoane. 1&/4 +a executarea lucrarilor n canale fisurate, nainte de intrarea n canal se va nchide circulatia pe tronsoanele respective. 1&14 +a canalele fisurate se va nainta lundu se masuri de spri!inire a botlii si a peretilor, n vederea evitarii surparii canalului. 1&24 /pargerea betoanelor se va efectua lucrndu se numai pe deasupra canalului fisurat. 1'34 /e va evita amplasarea utila!elor ce produc vibratii n apropierea canalelor fisurate. 1' 4 /e va cauta evitarea distrugerii lucrarilor subterane existente 2cabluri electrice, telefonice, conducte etc3, iar la terminarea lucrarilor se vor lua masuri de refacere a acestora, n cazul degradarii.

1'&4 'n cazul n care conductele de apa magistrale sunt n imediata apropiere a lucrarii, se vor lua masuri de scoatere a acestora din functiune, daca este posibil, iar n cazul cnd aceasta ntrerupere nu se poate face, se vor lua masurile necesare pentru evitarea ruperii acestor conducte datorita presiunii de mpingere a pamntului, dintr o singura directie, n zona n care conducta a fost descoperita lateral. ,top-

CAPITOLUL ') E6ecutarea instalatiilor te8nico!sanitare si $e incal0ire


Con$itii #enerale 1''4 +a executarea lucrarilor se vor folosi numai scule si masini unelte n buna stare si care nu pot provoca accidente. 1')4 Nici un muncitor nu va executa alte operatii dect ceea ce i s a ncredintat. 1'*4 +a mbinarea tevilor prin flanse se interzice a se face controlul cu mna a coincidentei orificiilor suruburilor. 6cest control se va face cu a!utorul dornurilor sau chiar al suruburilor. 1',4 6sezarea materialelor lungi spri!inite de pereti sau schelarie este complet interzisa. 1'/4 Pentru executarea lucrarilor la naltime, se vor folosi schele, podine etc, special construite si rezistente, prevazute cu balustrade de cel putin " m naltime si scnduri de bordura de cel putin "5 cm latime. *'14 9aierea si ndoirea tevilor, precum si alte lucrari de prelucrare a acestora, nu se vor executa pe schelele care servesc la montarea conductelor respective. Pe aceste schele este permisa numai a!ustarea racordurilor ntre conducte. 1'24 Muncitorii care lucreaza pe acoperisuri sau n pozitii cu echilibrul nestabil, vor purta n mod obligatoriu centuri de siguranta legate prin intermediul unor frnghii rezistente de elemente de constructie rezistente la sarcinile la care ar putea fi accidental solicitate. 1)34 Mona de lucru va fi mpre!muita si avertizata corespunzator, fiind interzisa circulatia altor persoane n afara formatiei de lucru. 1) 4 Muncitorii ce lucreaza la naltime pe platforme, schele, scari etc. vor pastra sculele necesare ntr o (adita special executata. 1)&4 +a spargerea si gaurirea peretilor, planseelor si platformelor, muncitorii vor purta ochelari de protectie. 1)'4 9oate materialele si sculele disponibile, mai ales cele de pe schela sau din sapaturile adnci, nu vor fi aruncate !os sau afara, ci vor fi coborte sau ndepartate cu gri!a. 1))4 +ampile electrice portative ce se folosesc pentru iluminarea locului de munca vor fi alimentate la 1? : atunci cnd se lucreaza n conditii normale, sau la "1 : cnd se lucreaza n locuri cu umezeala excesiva, pe mase metalice 2cazane, platforme, rezervoare etc.3, n locuri cu dega!ari de aburi, emanatii de acizi etc. 1)*4 +a executarea lucrarilor de sudura se vor respecta instructiunile cuprinse n prezentele norme la capitolul "/udura". 1),4 'n cazul sudarii conductelor care se afla pe plafonul unei ncaperi, sudorii vor trebui sa fie nzestrati si cu mneci de azbest sau pnza de cort, strnse la ncheietura minii. 1)/4 6paratele electrice fixe sau portative vor fi legate la instalatia de punere la pamnt, ale carei rezistente nu trebuie sa depaseasca ? ohmi. 1)14 +a lucrarile de instalatii, care se executa n apropierea unor mase metalice sau retele electrice, se vor lua masuri de electrosecuritate. Lucrari $e %onta. la con$ucte si accesorii

1)24 +a executarea lucrarilor se vor lua toate masurile necesare pentru evitarea electrocutarilor prin atingerea conductorilor electrici 2scoaterea de sub tensiune a instalatiei electrice, ngradirea si izolarea conductorilor etc3. 1*34 )aca se lucreaza n spatii unde instalatiile de gaze aburi sau apa fierbinte sunt n functiune, se vor lua masuri speciale de protectie, prin blocarea robinetelor din sectorul respectiv de lucru, prin fixarea flanselor oarbe, robinete de nchidere, placi avertizoare, ngradiri etc. Pentru cazuri de protectie se vor lua masuri pentru ventilarea permanenta a acestor ncaperi. 1* 4 /anturile pentru instalarea conductelor se vor executa si asigura contra surparii, respectnd instructiunile prevazute n prezentele norme la capitolul @+ucrari de terasamente7. 1*&4 6sezarea conductelor subterane pe sub sosele se va realiza, pe ct posibil, nainte de executarea mbracamintei drumului. 'n cazul n care se vor face traversari pe sub drumuri si sosele cu mbracamintea executata, aceasta va fi desfasurata pe o latime de cel putin %,5% m n ambele parti ale santului sapat pentru asezarea conductei. 1*'4 4ste interzisa asezarea tevilor la o distanta mai mica de G% cm de marginea santului. 'n caz de depozitare a tevilor pe marginea santului, se vor lua masuri contra rostogolirii lor. 1*)4 *oborrea tevilor n santuri nu se face de pe partea unde s a depozitat pamntul. 1**4 Nu se permite coborrea n sant a tevilor, tuburilor si armaturilor prin aruncare. 1*,4 *oborrea n santuri a tevilor cu mufe se va executa cu mufa n sus. 1*/4 *oborrea n sant a tevilor sau armaturilor avnd greutatea pna la 5% Eg se va face prin trecerea lor din mna n mna. 1*14 *oborrea n santuri, ca si ridicarea conductelor sau a armaturilor mai grele de 5% Eg, se vor face cu a!utorul unor macarale care se pot misca de a lungul santului, sau cu a!utorul unor scripeti fixati pe trepiede. 1*24 9repiedele trebuie asezate pe podine din dulapi, iar picioarele legate ntre ele, pentru a le limita deschiderea. 1,34 /uspendarea palanelor si a macaralelor diferentiale de trepiede, pentru coborrea tevilor n santuri, se va realiza cu a!utorul unui inel special. /e interzice suspendarea palanelor si macaralelor diferentiale direct de bulonul din vrful trepiedului. 1, 4 /e interzice folosirea elementelor de spri!inire a peretilor santurilor ca suport pentru conductele care se instaleaza n sant. 1,&4 *oborrea tevilor ntr un sant spri!init trebuie executata fara scoaterea elementelor spri!inirii. 'n cazuri exceptionale, se permite scoaterea unei parti din piesele spri!inirii n timpul coborrii tevilor, pe baza unui proiect aprobat de seful de santier si sub supravegherea directa a sefului de santier sau a unui tehnician competent. 1,'4 4ste interzisa prezenta muncitorilor n puturi sau santuri la coborrea pieselor si conductelor. 1,)4 'nainte de coborrea muncitorilor, putul trebuie cercetat daca nu contine gaze vatamatoare sau explozive. Pentru a se constata existenta gazelor n put, este interzis a se folosi o lumnare aprinsa, chibrituri, sau a se arunca hrtie aprinsa0 se va folosi numai detectorul de gaze. 1,*4 Pentru revizuirea si curatirea puturilbr trebuie utilizati cel putin trei muncitori, special instruiti pentru aceasta. )intre acestia, doi ramn la supafata pentru a ( supraveghea pe cel ce lucreaza si a ( scoate imediat n caz de nevoie. 1,,4 8mplerea tevilor n vederea ndoirii se va face numai cu nisip uscat. 1,/4 4ste interzis a se ntrebuinta pentru ndoire tevi cu suprafata interioara umeda, iar n timpul iernii, cu suprafata acoperita cu zapada sau gheata. )e asemenea, tevile trebuie uscate bine nainte de a fi umplute cu nisip bine uscat.

1,14 4ste interzis a se ridica cu mna capacele de fonta ale caminelor0 pentru aceasta se vor utiliza crlige speciale sau rangi de fier. 1,24 /e interzice fierberea si ncalzirea masticurilor izolante, ca si prepararea acestora n interiorul puturilor sau santurilor si n alte spatii nguste. 1/34 Plumbul se va topi n cazane asezate pe for!e sau pe sobe speciale si se va turna n tevi cu o lingura cu cioc. Plumbul se va tapi la o distanta suficient de mare de sant, nct sa nu prezinte nici un pericol pentru cei ce lucreaza n sant. 1/&4 Nu se admite ca la plumbul topit sa fie adaugat plumb varsat care a stat pe pamnt, fara ca acesta sa fi fost n prealabil curatat si uscat. 1/'4 (ntroducerea bucatilor de plumb rece n cazanul cu plumb topit se poate face numai cu a!utorul unor clesti metalici. 1/)4 'nainte de umplerea capetelor tevilor cu plumb, ele trebuie sa fie uscate, pentru evitarea stropilor de plumb. 1/*4 'n timpul turnarii se va lucra cu ochelari, ferindu se fata, corpul si picioarele de eventualii stropi de plumb sau de varsarea acestuia. )e asemenea, muncitorii vor folosi n mod obligatoriu manusi de protectie. 1/,4 )aca se lucreaza cu mastic de asfalt topit, se vor respecta aceleasi reguli ca si la plumb 2nu se ncalzeste pna la fierbere, se fereste de apa, iar muncitorii trebuie sa si unga minile cu o alifie protectoare3. 1//4 Muncitorii care executa curatirea conductoarelor cu peria de srma trebuie sa aiba manusi de cauciuc si ochelari de protectie. 1/14 +a curatirea chimica a tevilor cu diferiti acizi se va tine seama ca temperatura acestora sa nu depaseasca ?%o*. Muncitorii care executa aceasta operatie vor fi dotati cu echipament de protectie individual, conform normativului, si vor purta obligatoriu manusi de cauciuc si masti de gaze cu filtru pentru vapori sau acizi. 1/24 9ransportarea cazanelor de ncalzire pe santier, coborrea lor n hala de cazane si ridicarea pentru montare pe postament se va face sub supravegherea directa a conducatorului tehnic. 1134 +a coborrea pe plan nclinat, frnarea trebuie sa se faca cu a!utorul troliului. ;rnarea numai cu a!utorul penelor este interzisa. 11 4 4ste interzis sa se lase cazanul pe plan nclinat, fara sa se ntareasca frna troliului si fara sa se instaleze sub cazan suporturi sau opritoare rezistente. 11&4 *oborrea cazanelor este permisa numai daca, pe lnga troliul de tragere, este ntrebuintat si troliul de frnare. Montarea troliurilor trebuie sa fie controlata cu atentie. 11'4 *azanele se vor ridica cu a!utorul dispozitivelor speciale de ridicare 2vinciuri, scripeti etc.3 a caror buna functionare se va verifica de catre personalul tehnic. 11)4 Pe masura ridicarii cazanului, se vor aseza sub el capre sau stive de traverse suficient de rezistente, pentru ca n caz de rupere a dispozitivelor de ridicare, sa reziste la greutatea cazanului. 11*4 *aprele pentru ridicarea cazanelor se vor calcula si construi pentru sarcinile ce urmeaza a le suporta. 11,4 6celeasi reguli trebuie sa fie respectate si la ridicarea motoarelor grele, a ventilatoarelor sau a altor utila!e. 11/4 +a ridicarea cazanelor si a altor greutati se interzice sa se agate dispozitivele de ridicat de grinzi, ferme sau de alte elemente de constructii ale cladirii, necalculate pentru asemenea greutati. 1114 +a montarea conductelor aeriene se vor prevedea suporturi de sustinere suficient de rezistente pentru greutatea conductei de apa acoperite cu izolatie. 1124 *onductele vor fi fixate pe dispozitive si suporturi incombustibile.

1234 +a trecerea conductelor prin peretii combustibili, conductele vor fi izolate pe portiunea de trecere cu un strat de izolatie ignifuga. 12 4 'n cazul cnd conductele sunt instalate suspendate peste drumuri, strazi sau sosele, naltimea de la suprafata terenului pna la nivelul inferior al izolatiei va fi de cel putin 5 metri. 'n toate celelalte cazuri, naltimea de asezare a conductelor si a tuburilor de la nivelul terenului si pna la nivelul inferior va fi de cel putin 1 m0 n caz contrar, conducta sau tubul va fi ngradit astfel, nct sa excluda posibilitatea de acces a persoanelor straine. 12&4 +a instalarea conductelor de abur si apa calda n canale, se interzice asezarea lor mpreuna cu conducte pentru substante volatile usor inflamabila sau cu cabluri electrice. 12'4 'n cazul cnd n canal sunt instalate mai multe conducte, asezarea lor va trebui sa asigure posibilitatea efectuarii reparatiei si nlocuirii pieselor defecte. 12)4 *analele pentru conducte vor fi acoperite pe toata suprafata lor. 12*4 'n sala cazanelor si n atelierele n care exista conducte n exploatare se vor afisa la locuri vizibile schemele instalatiilor 2conductelor3, precum si instructiunile de deservire a acestora. 12,4 Pe ventilele de nchidere si subere vor fi marcate n mod vizibil semne care sa arate sensul de rotatie al dispozitivului de nchidere si sensul de miscare al fluidului din conducta. Instalatii $e #a0e 12/4 4xecutarea lucrarilor la instalatiile de gaze se va face de catre personal calificat, special autorizat pentru aceasta, si care a facut instructa!ul de tehnica a securitatii, n baza unui proiect avizat de unitatea de distributie a gazelor. 1214 +ucrarile de instalatii de gaze se vor executa numai n baza unui proiect aprobat de ntreprinderea distribuitoare de gaze. 1224 /e interzice trecerea conductelor prin cosuri de sobe, canale de ventilatie, camine de aerisire, depozite de carbuni, zgura, gunoi. 2334 9recerea conductelor prin pereti sau plansee betonate se prote!eaza cu mansoane de tevi cu diametrul mai mare. 23 4 Reparatia unei conducte se face numai dupa nchiderea robinetului principal al instalatiei de gaze si refularea conductei, inclusiv aerarea ncaperii. 23&4 )upa executarea lucrarilor la instalatiile de gaze se va face controlul etanseitatii acestora cu spuma de sapun. 4ste cu totul interzis controlul cu flacara. 23'4 4ste interzisa acoperirea sau vopsirea conductelor instalatiei interioare, nainte de a se fi facut verificarea acestora 23)4 &rice reparatii la instalatiile existente sunt urmate, n mod obligatoriu, de verificarea ntregii instalatii. &rice instalatie oprita din functiune un timp mai lung de A luni se supune unei verificari cu aer comprimat. 23*4 (nstalatiile noi sau cele reparate nu se pot pune n functiune dect dupa se s a scurs aerul din conducte si s a lasat sa treaca prin ele o cantitate de gaz de 1 = ori mai mare dect capacitatea conductelor. *ontrolul cantitatii scurse se face prin citirea contorului. 'n timpul acestei operatiuni ncaperile vor fi bine aerisite. 23,4 +a executarea lucrarilor pentru conducte ngropate se vor respecta articolele din prezentele norme privind sapaturiie si instalatiile de apa si canal. 23/4 +a intersectlile cu alte conducte subterana, cum sunt de exemplu cablurile telefonice, electrice, conductele de apa, pe distante de ",5 m, de o parte si de alta a intersectiei, conductele de gaze se prote!eaza introducndu se tuburi de protectie, bine ventilate prin rasuflatori la ambele capete. 'n toate cazurile aratate mai sus, detaliile de monta! sunt cuprinse n planurile si desenele de executie a lucrarii.

2314 )aca pe acelasi traseu, paralel si alaturi cu conducta de gaze se afla si conducta de apa, conducta de gaze trebuie sa se monteze deasupra conductei de apa. ncercarea con$uctelor 2324 'ncercarea conductelor instalatiilor de apa, ncalzire si gaze vor fi executate sub supravegherea sefului de santier sau a unui tehnician de specialitate. /e interzice accesul persoanelor straine la sectoarele instalatiei care se ncearca. 2 34 'n general, conductele se ncearca la presiune hidraulica. 'ncercarea cu aer comprimat este admisa numai pentru conductele de otel si numai n cazuri exceptionale 2iarna sau n lipsa de apa3 si trebuie executata dupa instructiunile (nspectiei pentru controlul instalatiilor de Ridicat. 2 4 Muncitorii care participa la ncercarile de presiune a conductelor vor trebui sa faca nainte un instructa! n legatura cu. a4 asezarea armaturilor 2robinetelor3 si flanselor oarbe0 "4 metodele de evacuare a aerului din instalatii0 c4 modul de marire si micsorare treptata a presiunii din instalatii0 $4 interzicerea executarii de reparatii ntr o instalatie care se gaseste sub presiune0 e4 presiunea maxima admisa de normele tehnice0 (4 procedeele de ciocanire a sudurilor de pe conductele af(ate sub presiune0 #4 interzicerea ciocanirii conductelor n locurile mbinate prin ambutisare, care se afla sub presiune. Piesele fasonate 2fitingaria3 si armaturile 2robinetaria3 conductelor de otel, precum si portiunile acestora, care se afla sub cai sau drumuri si n locuri, unde accesul este ngreunat, trebuie sa fie ncercate n prealabil. 2 &4 +ungimea portiunilor conductelor care se ncearca n prealabil prin aer comprimat nu trebuie sa fie mai mare de ",5 Em n cazul n care sunt ncercate lnga marginea santului, si 5 Em n cazul n care ncercarea se face n sant. )imensiunile specificate mai sus se pot mari numai daca exista o !ustificare corespunzatoare n proiect. 'n cazul conductelor de otel asezate n santuri si acoperite cu un strat de pamnt de cel putin %,= m, lungimea portiunilor care se ncearca prin metoda cu aer comprimat, nu este limitata. 2 '4 'ncercarea cu aer comprimat a conductelor va fi executata numai dupa asezarea elementelor profilate si armaturilor care au fost n prealabil ncercate hidraulic. /e interzice ncercarea cu aer, comprimat a conductelor pe care sunt montate elemente profilate si armaturi, lnga marginea santului. 2 )4 *ompresorul, anexele lui si aparatele de masura utilizate la ncercarea cu aer comprimat a conductelor se vor amplasa la o distanta de cel putin "% m de la conducta care se ncearca. 2 *4 *onductele de legatura dintre compresor si conducta care se ncearca vor trebui verificate n prealabil prin presiunea hidraulica. 2 ,4 'n tot timpul ncercarii cu aer comprimat, sectoarele respective de conducta vor fi supravegheate de seful de lot sau al formatiei de lucru. 2 /4 /e interzice examinarea conductei care se ncearca cu aer comprimat, n timpul introducerii aerului comprimat. 4xaminarea conductei este permisa numai dupa stabi(izarea presiunii de regim. 2 14 8rmarirea conductei n timpul ncercarii cu aer comprimat este permisa numai la o distanta de cel putin 5 m. /e interzice coborrea n santuri sau puturi, precum si ciocanirea conductelor. 'nlaturarea defectelor observate n timpul ncercarii cu aer comprimat se va face dupa reducerea presiunii.

2 24 'nainte de ncercarea cu aer comprimat se va controla si verifica att aparata!ul 2regulatoare, manometre3 ct si etanseitatea conductelor si armaturilor. 2&34 'n timpul ncercarilor este interzisa aglomerarea muncitorilor sau a altor persoane n apropierea conductelor n curs de ncercare si a instalatiei de aer comprimat n functiune. ,top-

CAPITOLUL '* Lucrari cu %ase plastice


Generalitati 2& 4 *ovoarele din P:* 2policlorura de vinil cu sau fara suport textil, se vor transporta numai cu mi!loace de transport 2auto sau *;R3 nchise. 9ransportul adezivilor 2prenadez3 si solventilor 2neofalina3 se va face numai n bidoane metalice nchise cu respectarea stricta a masurilor, privind transportul materialelor inflamabile. 2&&4 )epozitarea acestor materiale se face n ncaperi nchise avnd temperatura cuprinsa ntre L5F* si L=5F*. /ulurile de covoare P:* se depoziteaza n pozitie verticala, n locuri ferite de umiditate si de actiunea directa a razelor solare. ;oliile de P.:.*. plastifiat, semiplastifiat si replastifiat 2dur3 se depoziteaza n pozitie orizontala, n locuri ferite de umiditate si de actiunea directa a razelor solare. Nu vor fi amplasate n imediata apropiere a surselor de caldura 2foc deschis, sobe, calorifere, radiatoare etc3. /e vor evita variatiile mari de temperatura, pentru a nu influenta negativ asupra calitatii maselor plastice. 2&'4 )epozitarea bidoanelor sau butoaielor cu adezivi sau solventi se va face n depozite speciale pentru produse inflamabile, ferite de orice sursa de caldura si respectndu se cu strictete normele de paza contra incendiilor. 2&)4 4mulsia de acetat de polivinil 2vinacet 43, precum si masa de spaclu pe baza de vinacet 4 se livreaza, se transporta si se depoziteaza numai n butoaie de tabla galvanizata sau lacuita ermetic nchise. Cidoanele sau butoaiele cu aceste materiale se vor depozita n magazii nchise, la temperatura de "A "$F*. Pe durata scurta, temperatura poate fi mai mica sau mai mare, dar n nici un caz sub L5 %*. 2&*4 :inacetul 4 si masa de spaclu rigida din bidoane vor fi acoperite cu un strat de apa de 1 = cm. +a o depozitare mai ndelungata se va controla periodic interiorul bidoanelor, iar daca se constata ca apa s a evaporat, se va completa din nou stratul, fara a se amesteca nainte de folosire, apa de pe suprafata materialului din bidoane va fi bine scursa. 2&,4 Nisipul fin 2%," %,5 mm3 se transporta acoperit cu o prelata. Pe santier nisipul trebuie sa fie depozitat separat, pentru a fi ferit de amestecarea sa cu diferite impuritati. 2&/4 )epozitarea materialelor necesare efectuarii pardoselilor din parchet fara dusumea oarba se va face astfel. a4 cele greu inflamabile vor fi depozitate conform proiectului de organizare, n soproane, magazii sau la parterul cladirii0 "4 cele usor inflamabile 2benzina, bitum, cauciuc si derivatele lor, precum si pudreta de cauciuc3 se vor depozita cu respectarea stricta a prescriptiilor privind manipularea, transportarea si depozitarea materialelor usor inflamabile. 2&14 Manipularea si transportarea materialelor din P:* rigid se vor face cu gri!a si atentie, pentru a le feri de zgrieturi si lovituri. +a ncarcari, descarcari si diverse alte manipulari n depozite sau pe santiere, materialele din P:* rigid nu vor fi aruncate, si nu se vor depozita sau arunca deasupra altor materiale.

2&24 9evile vor fi asezate pentru transport numai orizontal pe suprafete drepte si netede, spri!inite continuu pe toata lungimea lor, n stive care sa nu depaseasca %,G5 naltime. +a transportul auto al tevilor din P:* cu lungimi de peste ? m, autocamionul respectiv va fi prevazut cu periodic. Placile se vor transporta de asemenea n pozitie orizontala si spri!inite pe toata suprafata lor. Materialele vor fi bine spri!inite lateral, pentru a nu se rasturna unele peste altele n timpul transportului. Nu se vor executa transporturi cu alte materiale asezate deasupra materialelor din P:*. 2'34 9ransportul materialelor din P:* n timpul verii trebuie astfel efectuat, nct sa nu fie posibila ncalzirea si nmuierea tubulaturilor, a fitingurilor si pieselor fasonate sub actiunea razelor solare. 2' 4 Materialele dn P:* rigid devenind casante la temperaturi scazute, transportul si manipularea lor pe timp friguros necesita masuri speciale de asigurare contra loviturilor si zgrieturilor. 2'&4 )epozitarea si conservarea materialelor din P:* se va face astfel. a4 locul de depozitare sa fie curat si distantat la cca. 1 m de orice sursa de caldura0 "4 temperatura maxima sa nu depaseasca L?%%*, iar cea minima L5F*0 c4 sa fie spri!inite continuu pe toata suprafata0 $4 ntruct materialul P:* sub L5F* nu permite prelucrarea sa imediat ce a fost luat din stiva, acesta va trebui tinut mai nti 1? ore la temperatura aerului sau a ncaperii de lucru0 e4 tevile, fitingurile si piesele fasonate din P:* se vor aran!a n rastele orizontale, pe sortimente si dimensiuni. 2''4 6dezivul si solventii se vor pastra n locuri racoroase, n recipiente etanse din tabla galvanizata sau sticla, etichetate si nchise cu dop de pluta si nu de sticla, deoarece acesta se poate lipi si desface greu. Recipientele din tabla neagra nu se vor folosi. 2')4 6dezivul si solventii fiind toxici, acestia nu trebuie tinuti n sticle de format obisnuit, deoarece pot fi confundati din greseala cu (ichide bune de baut. /ticlele vor purta obligatoriu o eticheta colorata care sa indice continutul. 2'*4 )aca adezivul s a ngrosat din cauza evaporarii (ichidului sau chimic, astfel nct nu mai poate fi folosit la lipit, se va dilua cu solventul corespunzator 2dicloretan3. 2',4 )ezghetarea tevilor se va executa prin nvelirea cu crpe calde sau apa calda pna la maximum ?% %*. 2'/4 )esfundarea tevilor se va executa cu o vergea sau srma de otel avnd n cap o bila rotunda de otel. &biectele metalice ascutite se vor evita . 2'14 Prelucrarea materialelor plastice este nsotita de anumite nocivitati profesionale, generate fie de nsusi materialul n sine, sau de catre materialele auxiliare, solventi si adezivi. 'ntrebuintati la operatia de lipire, printre cele mai ntrebuintate fiind si dicloretanul. Materialul plastic 2P:*3 ncalzit la temperatura de scurgere elibereaza acid clorhidric si fosfogen, care pot provoca grave mbolnaviri pulmonare. 6cest material continnd plumb sub forma de stelati, inhalat n cantitati mici timp ndelungat, provoaca colite, hipertensiune sau boala denumita @saturnism7. )e aceea, pentru prevenirea actiunilor vatamatoare asupra acelora care manipuleaza sau prelucreaza materiale plastice, se vor lua urmatoarele masuri. a4 manipularea materialelor plastice se va face numai cu manusi0 "4 consumul de alimente si bauturi n timpul lucrului va fi interzis0 c4 (a terminarea (ucrului si n pauza se vor spala imediat minile cu apa si sapun0 $4 muncitorii vor purta ca material de protectie n timpul lucrului halate si manusi.

4chipamentul de protectie va fi spalat si curatat ct mai des, iar dupa terminarea programului va fi pastrat n camera bine aerisita pentru a se elimina vaporii toxici absorbiti. 2'24 Prelucrarea materialelor din P:* rigid se va executa numai n ateliere bine aerisite, concentratia de dicloretan nefiind mai mare de %,%5, mg. 2)34 )eoarece solveritii si adezivii folositi la (ipirea maselor plastice sunt foarte volatili si explozivi, maistrul si seful echipa care executa lucrari cu adezivi, solventi si solutii, naintea nceperii lucrului sunt datori sa organizeze paza contra incendiului n raionul n care lucreaza, facnd cunoscut n scris conducerii santierului sau unitatii unde se executa lucrarea pericolul de incendiu, pentru a lua masuri de organizare a locului de munca cu materiale pompieristice conform normelor. 2) 4 Maistrul, mpreuna cu conducerea santierului, vor delimita n scris sectorul n care exista pericolul de incendiu. 6cest sector se va estima sferic pe o raza cuprinsa ntre =% 5% m, n functie de cantitatile de solventi intratate n evaporare. 'n interiorul acestui sector sunt strict interzise lucrul cu foc, lucrarile mecanice care pot produce scntei lucrarile de instalatii sau reparatii electrice. 2)&4 'n interiorul acestui sector este strict interzis fumatul. /eful de echipa va veghea si va controla permanent ca membrii componenti ai echipei sa nu patrunda cu tigari, chibrituri sau brichete asupra lor n interiorul acestui sector. 6cestea se vor pastra n locul special amena!at n vestiar. Periodic, se vor acorda pauze de "% minute, n care fumatorii se duc la vestiar, si iau tigarile si, n afara sectorului marcat, pot fuma. 6celeasi masuri se vor respecta cu strictete si n magazia de santier sau n apropierea depozitului de solventi si adezivi. 2)'4 Manipularea adezivilor si solventilor se va face n cantitati mici, pentru a se evita acumularile mari de gaze. )aca manipularea nu se va putea face n vase mai mici, se va face n galeti care vor fi acoperite cu capace confectionate din P:*, carton sau lemn. 2))4 /e va asigura un riguros afisa! de interdictie a fumatului si a lucrului cu foc n toate punctele de acces ale sectorului n care se lucreaza, precum si la magazia de santier. 2)*4 'n functie de conditiile locale, seful de echipa va raporta maistrului sau conducerii santierului orice fapt, care l face sa creada ca este pus n pericol de incendiu sectorul sau de lucru. 2),4 /eful de echipa este obligat sa raspunda n fata conducerii unitatii de respectarea dispozitivelor de mai sus. 'n cazul n care seful santierului nu ia masuri operative de organizare a pazei contra incendiilor n sectorul de lucru, el poate sista nceperea lucrarilor si raporta ntreprinderii acest lucru. 2)/4 /efii de santier si maistrii vor preda obligatoriu sub semnatura, instructiunire de tehnica a securitatii muncii celor care executa (ipiri de mase plastice folosind adezivi si solventi. Prelucrarea %ecanica a %aselor plastice 2)14 *lorura de vinil se obtine din acetilena la care se adauga acid clorhidric n stare gazoasa. 'n urma procesului de polimerizare, rezulta prafut de P:*, care se prelucreaza n diferite forme 2conducte, foi, etc3. *nd materialul nu contine plastifianti, se obtine un P:* dur, iar cnd contine si indiferenti ce plastifianti, se obtine un P:* moale. 6ceste produse nu sunt toxice. )aca se foloseste drept plastifiant fosfatul de tricrezil, produsul contine un compus foarte toxic fosfatul de orto tricrezi care, datorita solubilitatii sale, poate trece din P:* moale n grasimi sau alcool si, patrunznd n organism poate produce tulburari nervoase. 2)24 +a prelucrarea mecanica a P:* ului se dega!a urme de acid clorhidric sub forma gazoasa. *nd la prelucrare se foloseste lichid de racire, aceste gaze nu mai patrund n atmosfera, ci sunt absorbite de lichid care, devenind slab acidulat, face ca sculele de otel si masina unealta sa rugineasca. 6vnd o conductibilitate termica redusa, P:* ul va absorbi putina caldura n timpul prelucrarii, determinnd n acest caz ncalzirea puternica a sculelor si masinilor, ceea ce poate da nastere la accidente.

2*34 6telierul va fi echipat cu un sistem potrivit de ventilatie generala, mecanica si naturala. 2* 4 ;iecare masina de prelucrat cu turatie mare va fi echipata cu un sistem de ventilatie locala n scopul absorbtiei prafului, a vaporilor toxici, precum si pentru evitarea amestecurilor explozive cu aerul. 2*&4 Manipularea materialelor plastice prenca(zite se va face numai cu a!utorul clestilor de lemn. 2*'4 'ncalzirea maselor plastice cu flacara directa, n vederea mularii pe diverse forme ale placarii, ale confectiilor de fitinguri etc., se va face numai dupa ndepartaream tuturor cantitatilor de adezivi si solventi, dat fiind caracterul inflamabil si exploziv al acestora. Lipirea %aterialelor plastice 2*)4 +ipirea materialelor plastice se executa de regula cu substante adezive si solventi foarte volatili si toxici ca dicloretanul, cloroformul, acidul formic, mitrometanul etc. 6cestia patrund n organism pe cale respiratorie, cutanata 2prin piele3 si digestiva, provocnd intoxicatii cronice sau acute. 6ctioneaza n special asupra ficatului si rinichiului. &peratiunea de (ipire va fi facuta numai n nise special construite n acest scop, prevazute cu ventilatie mecanica sau naturala. 6telierul va fi nzestrat de asemeni cu o buna ventilatie generala, mecanica si naturala. 2*,4 +ipirea cu adeziv a partilor componente, n cazul placarii suprafetelor mari 2aparate, rezervoare etc.3 se va face numai dupa ce folia din P:* a luat forma suprafetei de placat 2prin mulare cu a!utorul ncalzirii cu flacara directa3. 2*/4 /olventul se va pastra n sticle speciale, bine nchise si etichetate. 4ticheta va purta specificatia @pericol de moarte7. 2*14 4ste strict interzis a se pastra n atelierul de (ipire vase sau sticle cu solventi. 6cestea se scot de la magazie numai n cantitati minime, care se pot ntrebuinta n scurt timp. 2*24 'n timpul operatiilor de (ipire se interzice fumatul. 'n acest scop se vor instala placi avertizoare, atragnd atentia asupra pericolului de inflamabilitate si explozie. 2,34 /e interzice pastrarea si consumarea alimentelor n incinta atelierului. 2, 4 /e interzice pastrarea echipamentului de protectie n dulapuri asezate n atelier. 6cestea se vor pastra n vestiare, situate la distanta de atelier si prevazute cu o buna aerisire, capabila sa elimine vaporii de dicloretan etc. care sunt absorbiti usor de tesaturiie de lna si bumbac. 2,&4 Prin volatizare, adezivii produc vapori de toluen si acetona, care sunt foarte inflamabili. 6cetona poate patrunde n organism, fie prin inspiratie, fie prin epiderma, si poate produce tulburari organice. (ndicii de intoxicatie incipienta sunt iritatia faringelui, a mucoasei nazale si a con!unctivelor. /e recomanda ncetarea lucrului si iesirea din mediul nociv. 9oluenul poate patrunde n organism prin inhalarea vaporilor respectivi, provocnd tulburari organice ca. dureri de cap, greturi, varsaturi, tulburari de echilibru. /e recomanda iesirea imediata din mediul nociv si administrarea vitaminei * si a preparatelor hepatice, a fierului si a unui regim bogat n calorii. Su$area %aselor plastice 2,'4 /udarea maselor plastice se executa prin mai multe procedee si anume. a4 sudura cu aer nca(zit cu gaz si cu electrod de sudura0 "4 sudura cu aer 'ncalzit electric si cu electrod de sudura0 c4 sudura cap la cap prin ncalzire electrica0 $4 sudura cap la cap prin frecare0

e4 cusatura sudata. Pentru fiecare procedeu se vor lua masuri de tahnica a securitatii muncii. 2,)4 +a sudarea maselor plastice se vor lua masuri de ventilare corespunzatoare a ncaperii unde se executa lucrul, de exhaustare n cazul placarii si sudarii vaselor nchise. 'n cazul executiei operatiilor de sudare la rezervoare nalte se vor lua masuri de asigurare a muncitorilor cu masti contra gazelor si centuri de siguranta. +a un numar maximum cinci oameni, unul trebuie sa stea sus, pentru supraveghere si interventie, n cazul cnd se observa o comportare anormala la cei ce lucreaza !os, deoarece P:* ul ncalzit la temperatura de nmuiere elibereaza vapori toxici de acid clorhidric si fosfogen. Prima masura care se ia n acest caz este scoaterea acestor oameni din atmosfera viciata. 2,*4 6ceste masuri trebuie luate si n cazul (ipirii placilor P:* dur sau plastifiat cu diversi adezivi si solventi ca. toluen, acetona, cloretan, cloroform, nitrometan, acid formic etc., care provoaca tulburari de echilibru, dureri de cap, greturi, varsaturi, intoxicatii cronice sau acute. Su$ura cu aer 5ncal0it cu #a0 2,,4 *oncomitent cu respectarea normelor de tehnica a securitatii pentru sudurile obisnuite, se vor respecta cu strictete si masurile cu privire la utilizarea gazului. 6erul comprimat va trebui sa fie lipsit de apa si ulei. 2,/4 'nainte de nceperea lucrului, se va verifica etanseitatea robinetelor, furtunurilor si pistolului de sudat. )e asemenea se va controla buna functionare a ventilatiei generale si locale. 2,14 'n scopul folosirii corecte a pistolului de sudat se procedeaza astfel. a4 se deschide mai nti robinetul general de gaze0 "4 se apropie nti flacara de becul pistolului si apoi se deschide robinetul, pentru a se evita iesirea gazelor si amestecarea lor cu aerul0 c4 (a oprire se va proceda mai nti (a nchiderea robinetului general si dupa aceea a robinetului pistolului0 $4 nchiderea si deschiderea robinetelor se va face treptat, de la minimum la maximum. 2,24 6telierul va fi dotat cu mi!loace de stingere a incendiilor ca extinctoare cu spuma, nisip, (opeti si galeti. 2/34 l(uminatul artificial va fi cu lampi antiexplozive. 'n timpul prelucrarii materialului P:* dur, nu se produc vapori toxici, deoarece acesta nu contine plastifianti. Su$ura cu aer 5ncal0it electric 2/ 4 Pe lnga respectarea normelor obisnuite de tehnica a securitatii (a sudura electrica, se va proceda n prealabil si la asigurarea legaturii la pamnt a pistolului de sudat, atunci cnd nu se foloseste o tensiune redusa. /imilar se va proceda si n cazul cnd se sudeaza cap la cap prin ncalzire electrica. Prelucrarea %aterialelor plastice $in PVC 2/&4 +a prelucrarea prin aschiere se va lucra cu viteze mari. )aca este necesara o racire a piesei, se va folosi aerul comprimat. 'n cursul prelucrarii, piesa se va fixa rigid pe strung. 2/'4 *nd materialul se taie cu ferastraul circular, se va apasa bine masa ce se debiteaza. )e asemenea, lucratorul si va feri minile de dintii pnzei n miscare sau de o eventuala rupere a ei. 2/)4 +a gaurire nu se va utiliza o scula ascutita. Curghiul nu este necesar sa taie, ci sa razuiasca, caci altfel se va rupe singur.

2/*4 *herneruirea trebuie sa fie ct mai adinca, pentru a nu produce devieri ale burghiului. 2/,4 +a polizarea pieselor din P:* se va avea gri!a sa nu se preseze prea tare pe discul abraziv, sa se foloseasca ochelari de protectie si sa se asigure o buna ventiia, deoarece vaporii din plastifianti sunt toxici. 2//4 +a prelucrarea materialului, metodele de ncalzire sunt multiple. /e atrage n mod deosebit atentia ca atunci cnd ncaizirea se face cu a!utorul unei bai de ulei fierbinte, ncalzit la "?% o*, sa nu se produca rasturnarea acestuia, sau picaturile de ulei ce se scurg de pe material sa nu stropeasca lucratorul. ,top-

CAPITOLUL ', I0olatii si protectii anticoro0i+e


Generalitati 2/14 Proiectele de izolatie trebuie sa contina masuri de protectie a muncii specifice lucrarilor respective si conditiilor n care urmeaza sa se desfasoare aceste lucrari. 'n cazul introducerii unor tehnologii si produse noi, se vor elabora de catre proiectanti instructiuni de protectie a muncii specifice. 2/24 Nu este permis a se lucra n aer liber la lucrari de izolatii, pe timp de vnt puternic, pe timp de ploaie, ceata sau polei. 2134 +a executarea lucrarilor de izolatie n interiorul constructiilor, se va asigura iluminarea corespunzatoare a locurilor de munca. 21 4 +a nceperea lucrarilor de izolatii la invelitori, constructiile trebuie sa fie prevazute cu scari de incendiu sau alte scari de acces corespunzatoare, ancorate de constructie si la o distanta a treptei fata de perete de minimum "5 cm. 'nainte de nceperea lucrarilor este obligatoriu sa se verifice siguranta scarilor de acces. 21&4 /e interzice fumatul la locul de munca n zonele n care se lucreaza cu materiale inflamabile. 21'4 +ocul pentru odihna si servire a mesei n timpul pauzelor legale se stabileste de catre seful punctului de lucru. 21)4 /e interzice sa se poarte halate, sorturi, mbracaminte cu poale libere si mansete largi si nencheiate, la locurile de munca unde exista posibilitatea agatarii acestora de schele sau de alte elemente de constructii. Personalul muncitor care executa lucrari de izolatii la acoperisuri, precum si cel care executa lucrari de nvelitori, vor purta n mod obligatoriu ncaltaminte care sa mpiedice alunecarea. 21*4 'n fisa medicala ce se va ntocmi anual pentru personalul muncitor izolator, care lucreaza pe acoperisuri, nvelitori si schele se va consemna, n baza controlului medical mentiunea. @6P9 P4N9R8 +8*R6R( )4 (M&+69(( /( +8*R8 +6 'N6+9(M47. Mentiunea va fi consemnata si n fisa de instructa! individual. 21,4 Personalul muncitor tnar, avnd vrsta sub "$ ani, nu va fi admis la lucrari de izolatii la acoperisuri si nvelitori, nici la transportul bitumului fierbinte. 21/4 Manipularea macaralelor si a celorlalte utila!e actionate electric, folosite la lucrari de izolatii, se va face numai de personal muncitor autorizat si instruit pentru tipul respectiv de utila! si care raspunde de functionaea acestuia pe toata durata programului de lucru. 'n timpul pauzei de masa si dupa terminarea programului se va scoate de sub tensiune utila!ul folosit. 2114 /e interzice personalului muncitor sa efectueze racorduri electrice pentru iluminat. 2124 +a lucrarile cu bitum fierbinte se interzice a se lucra noaptea sau n conditii de vizibilitate redusa.

2234 *onstructiile provizorii de pe santier n care se executa prepararea materialelor si produselor care contin bitum si alte substante vatamatoare sanatatii personalului muncitor, trebuie sa fie bine aerisite sau prevazute cu instalatii de ventilare. *ernerea materialelor prafoase trebuie executata n ncaperi separate. Topirea "itu%ului si prepararea %aterialelor "itu% 22 4 9opirea bitumului si prepararea masticurilor cu bitum se va realiza numai cu utila!e construite n acest scop 2topitoare de bitum, cazane de bitum, masini, de topit si pompat bitum, cazane electrice mici3. 6mplasarea utila!elor de topit bitum se va stabili cu respectarea normelor P*( si la cel putin 5% m de constructiile din lemn sau depozite. +ocul unde se efectueaza topirea bitumului va fi ngradit cu indicatoare de avertizare. /e interzice amplasarea utila!elor de topit bitum n locuri unde exista posibilitatea dega!arii vaporilor de substante inflamabile sau unde sunt depozitate materiale inflamabile sau combustibile. 22&4 'n incinta unitatilor de productie, utila!ele pentru topit bitum vor fi amplasate n locuri stabilite mpreuna cu seful formatiei P*( din unitatea respectiva. 22'4 +ocurile n care se efecctueaza topirea bitumului vor fi pastrate ntr o curatenie perfecta si marcate cu indicatoare de avertizare pentru interzicerea accesului persoanelor straine si pentru a se atrage atentia privind pericolul de incendiu si accidentare0 22)4 ;iecare gospodarie de bitum trebuie sa fie prevazuta cu materiale, scule si dispozitive pentru stingerea unui eventual incendiu 2extinctoare, lazi cu nisip,lopeti etc3. 22*4 /e interzice a se arunca apa n cazanul cu bitum fierbinte 2din cauza vaporilor ce se produc si care antreneaza stropi de bitum fierbinte ce se mprastie n mediul ncon!urator3. 'n cazul n care se produce aprinderea bitumului, focul se va stinge cu praf de piatra sau cu extinctoare cu spuma. 22,4 +a lucrarile cu bitum fierbinte nu este admis personal muncitor cu boli de piele, boli respiratorii, con!unctivite, afectiuni gastrointestinale, precum si femei care alapteaza. 22/4 /upravegherea topirii bitumului se va face de personal muncitor instruit n acest sens si avnd pantalonii trecuti peste cizme. 2214 /e interzice a se lasa utila!ele de topit bitum nesupravegheate n timpul topirii bitumului, precum si utilizarea lor n alte scopuri. 2224 +a topirea bitumului se vor utiliza numai sistemul ardere si combustibilii prevazuti n cartea tehnica a utila!ului de topit. &3334 +a utila!ele de topit actionate cu combustibil lichid, rezervorul de combustibil va fi amplasat numai n locul stabilit n cartea tehnica a utila!ului, si va fi bine fixat izolat termic. Cutoiul cu combustibil lichid pentru aliment va fi amplasat la cel putin "% m de orice sursa de foc. &33 4 8tila!ele pentru topit bitum vor fi prevazute cu capace etanse rezistente la foc. +a topirea bitumului utila!ele vor fi umplute la cel mult =<? din capacitate. &33&4 Masa de bitum ce se introduce n utila!ele pentru topit bitum va fi sparta n prealabil si se va verifica sa nu fie uda. Pentru aceasta vor fi luate masuri pentru scurgerea apei patrunse n butoaie, spargndu se gura butoiului, gaurind masa bitumului cu o ranga de fier de 1% 15 mm diametru, ascutita, ncalzita, si prevazuta cu mner izolant. Pentru scurgerea apei patrunse, butoaiele vor fi rasturnate cu gura n !os. &33'4 Pornirea arzatoarelor se va face exclusiv de mecanici instruiti pentru lucrul cu utila!e de topit bitum. &33)4 'ncarcarea utila!elor de topit bitum care sunt n functiune se va face cu gri!a deosebita, astfel nct la introducerea masei de bitum, n bucati nu prea mari, sa nu se antreneze stropi de bitum fierbinte ce pot accidenta personalul muncitor. Pentru ncarcare, se deschide capacul utila!ului introducndu se masa de bitum. 9ot prin capacul deschis se face amestecarea liantului si se masoara temperatura. &33*4 Personalul muncitor ce lucreaza la prepararea, ncalzirea si topirea bitumului va fi instruit n prealabil cu privire metodele nepericuloase de lucru si referitor la respectarea urmatoarelor reguli.

a4 (a ncarcarea utila!ului pentru topit bitum, materialul se introduce pentru obtinerea bitumului topit, se pune n utila! astfel, nct sa nu sara stropi fierbinti peste cel ce executa ncarcarea0 n cazul retopirii asfaltului, ncarcarea utila!ului se va face,e,numai dupa ce tot lichidul din utila! a fost n prealabil golit0 "4 (a nceperea lucrului, sa fie dotat cu materialul de protectie prevazut n normativul de dotare si cu alifie pentru ungerea minilor0 c4 sa nu adauge bitum umed peste masticul ncalzit0 $4 sa verifice ca la descarea bitumului topit, vasul n care se descarca acesta sa nu contina apa0 e4 sa evacueze bitumul topit numai prin vanele cu care este prevazut utila!ul, iar din cazanele de topit bitum numai cu cancioace speciale, prevazute cu mner lung. /e interzice utilizarea, galetilor la scoaterea bitumului topit direct din cuvele utila!elor de topire. &33,4 +a terminarea lucrulu, focul la utila!ele pentru topit bitum va fi stins, astfel. a4 (a utila!ele cu combustibil lichid sau gaz, se va nchide robinetul prin care se alimenteaza arzatorul0 "4 (a utila!ele ce se ncalzesc cu combustibil solid, focul va fi stins cu apa0 c4 (a utila!ele actionate electric, prin ntreruperea curentului electric. Prepararea a%orsa.ului "itu%!"en0ina &33/4 +ocul de preparare se va amplasa la minimum 5% m de utila!ele pentru topit bitum sau de orice sursa de foc. &3314 'n timpul prepararii amorsa!ului, se va evita posibilitatea ca vntul sa duca vaporii de benzina la utila!ele pentru topit bitum sau la alte surse de foc deschis. &3324 &peratiunea se va face ntr un loc adapostit, de catre personal muncitor special instruit. &3 34 6mestecul pentru amorsa! se va realiza prin turnarea bitumului fierbinte peste benzina si nu invers, deoarece altfel, aceasta se aprinde. Transportul "itu%ului topit pe ori0ontala si +erticala &3 4 9ransportul bitumului topit de la utila!ul pentru topit la locul de utilizare se face n vase speciale, prevazute cu capace si umplute (a =<? din capacitate. /e interzice transportul bitumului n butoaie, galeti vase improvizate. &3 &4 Ridicarea vaselor cu bitum pe cladirile n curs de constructie si coborrea acestora se va face cu mi!loace mecanizate, respectndu se normele de protectie a muncii specifice mi!loacelor de ridicat. /e interzice folosirea caprelor improvizate pentru ridicarea sau coborrea bitumului topit. &3 '4 Mona de ncarcare si descarcare a bitumului topit se va delimita si atentiona cu indicatoare, astfel nct sa prezinte pericol pentru personalul muncitor. 'n aceasta zona este interzisa stationarea sau circulatia personalului muncitor n perioadele n care se fac operatiuni de ncarcare, ridicare si coborre. &3 )4 9ransportul manual al vaselor speciale de transportat bitum este permis numai n cazul imposibilitatii utilizarii mi!loacelor mecanice si numai cu dispozitive de prindere speciala n mna. Nu se permite transportul bitumului topit pe scari sau rampe de acces. *oborrea vaselor cu bitum n sapaturile pentru fundatie, cuve, rezervoare, santuri, puturi etc. se va face nu mecanizat. &3 *4 +a lucrarile cu bitum fierbinte, efectuate pe acoperis, vor lua masuri pentru a prentmpina scurgerea acestuia peste personalul muncitor. &3 ,4 &peratiile de ncarcare, transport si descarcare a bitumului topit se vor face sub conducerea unui sef de echipa bine instruit n ceea ce priveste normele de protectie a muncii, de catre personalul muncitor apt medical pe asemenea operatii.

E6ecutarea i0olatiilor la cu+e- "a0ine- re0er+oare &3 /4 4xecutarea amorsa!ulu! la cuve se va executa cu emulsii bituminoase neinflamabile. &3 14 /e interzice fumatul n interiorul bazinelor si rezervoarelor, iar n timpul executarii amorsa!ului, de asemenea n cuvele deschise. &3 24 l(uminatul n bazine si rezervoare se face cu lampi alimentate cu curent electric, la tensiunea de "1 sau 1? volti. &3&34 'n cazul n care ritmul de desfasurare a procesului de productie impune sa se lucreze pe mai multe niveluri, se vor lua masuri corespunzatoare pentru prevenirea accidentelor. &3& 4 /e interzice aruncarea materialelor de la naltime, acestea trebuind coborte cu mi!loace mecanice sau !gheaburi si dispozitive special amena!ate. &3&&4 Pentru executarea hidroizolatiilor la peretii cu o naltime de pna la 5 m se vor utiliza platforme fixe sau mobile, iar la peretii de peste 5 m naltime se va executa o schela speciala, conform unui proiect facut n acest sens. &3&'4 +a izolatiile ce se executa la peretii exteriori se va asigura un spatiu de lucru de cel putin " m latime, iar malurile de pamnt se vor spri!ini, pentru evitarea alunecarii lor sau a prabusirilor. &3&)4 *onturul cuvelor va fi mpre!muit provizoriu si se vor monta indicatoare avertizoare. &3&*4 /e interzice topirea bitumului n interiorul puturilor, santurilor sau al altor spatii nguste. &3&,4 +a izolarea caminelor sau a cuvelor cu suprafete mici, bitumul se va introduce numai cu dispozitive speciale, care sa asigure protectia personalului muncitor din spatiul de lucru. &3&/4 'n timpul executarii lucrarilor de izolatie cu mastic fierbinte, personalul muncitor si va unge minile cu alifii speciale, pentru a fi ferit de iritarea pielii. I0olatii la acoperisuri &3&14 'nainte de nceperea lucrarilor de izolatie la acoperisuri, se va verifica sa fie mpre!muite sau acoperite cu plase de protectie toate golurile din acoperis. &3&24 'n !urul locurilor de lucru, pe o latime de 1 m, se va interzice, prin indicatoare de avertizare, accesul personalului muncitor care nu lucreaza la izolatii . &3'34 /e interzice lucrul, sub schelele altor constructii, n cazul n care acestea nu asigura protectia necesara pentru prevenirea accidentelor. &3' 4 'nainte de nceperea lucrului, se va verifica starea tehnica a sapei. &3'&4 Nu se vor depozita pe acoperis dect cantitatile de materiale care sa nu depaseasca sarcina utila pentru care acesta a fost calculat. &3''4 /e interzice aruncarea de pe acoperis a materialelor sau sculelor. &3')4 4ste interzisa circulatia pe placile ondulate din azbociment 2sau P6/3, care trebuie sa fie montate n conformitate cu prescriptiile tehnice ce se refera la materialele respective. &3'*4 'n cazul n care procesul tehnologic solicita a se lucra suprapus pe mai multe niveluri, se vor coordona masurile corespunzatoare de protectie a muncii pentru prevenirea, unor eventuale accidente. &3',4 +a lucrarile la care se utilizeaza cu materiale inflamabile sau toxice, sefii de echipa sunt obligati sa aminteasca zilnic personalului muncitor principalele masuri de protectie a muncii specifice lucrului cu asemenea materiale. I0olatii ter%ice la con$ucte

&3'/4 'n timpul confectionarii si montarii saltelelor si rogo!inilor din vata minerala sau de sticla, ori din alte materiale asemanatoare, personalul muncitor trebuie sa foloseasca ochelari de protectie, manusi de protectie si masti contra prafului. Iainele de protectie trebuie sa fie bine strnse la mneci si guler, pentru a evita patrunderea particulelor fine de material n piele. &3'14 'n timpul asezarii vatei de sticla pentru izolatia elementelor de constructie n apropierea conductorilor electrici, tensiunea va fi ntrerupta. &3'24 'n locurile unde se confectioneazla saltele sau se lucreaza cu vata de sticla sau minerala, se interzice depozitarea alimentelor si servirea mesei de catre personalul muncitor. &3)34 'n santuri, nu se va lucra la izolarea conductelor, dect dupa ce se va verifica daca spri!inirea malurilor este facuta corespunzator. &3) 4 /e interzice circulatia pe conducte. +a folosirea schelelor, se va avea gri!a ca acestea sa corespunda prescriptiilor tehnice de montare, iar personalul muncitor sa fie instruit pentru utilizarea lor. &3)&4 'n timpul probelor care se fac la conducte, este interzisa stationarea personalului muncitor n apropierea conductelor. I0olatii (ri#ori(ice &3)'4 /e interzice executia izolatiilor frigorifice n ncaperile n care nu s au terminat toate lucrarile de sudura. &3))4 Pentru a se prentmpina pericolul de explozii si incendii, amorsa!ele se vor executa numai cu emulsii confectionate fara substante inflamabile. &3)*4 Personalul muncitor ce executa lucrari de izolatii frigorifice va fi instruit asupra modului de utilizare a bitumului fierbinte. &3),4 'n spatiile n care se executa izolatii frigorifice, se interzice accesul personalului muncitor care nu participa la executarea lucrarilor. &3)/4 n ncaperile n care se executa izolatii frigorifice cu polistiren, sunt interzise fumatul, folosirea lampilor cu benzina si realizarea oricarui proces tehnologic n care se utilizeaza focul deschis. Pre#atirea supra(etelor si protectia anticoro0i+a prin $ia"a0 &3)14 'nainte de nceperea lucrului, muncitorii se vor unge, acolo unde pielea vine n contact cu aerul, cu unsori speciale 2glicerina, ulei de caseina uscat L amoniac L apa3, iar nainte de masa, se vor spala cu apa si sapun. &3)24 Muncitorii care efectueaza decaparea si captusirea suprafetelor cu materiale anticorozive sau antiacide, vor purta, obligatoriu, echipamentul de protectie adecvat. &3*34 *nd decaparea se face cu acid sulfuric, se vor lua masuri ca amestecul acidului cu apa sa se faca numai prin trecerea acidului sulfuric prin !et subtire de apa. Nu se va turna, niciodata apa peste acidul sulfuric, deoarece se pot produce grave accidente. &3* . &peratiunea de curatire a suprafetelor metalice cu flacara oxiacetilenica nu se executa ntr un mediu ce prezinta pericol de explozie sau de incendiu. &3*&4 +a (ocul de munca unde se decapeaza cu acizi, se gasi n permanenta o solutie de "% > soda calcinata, cu care sa se poata neutraliza eventualele stropiri cu acid ale corpului. &3*'4 +a oxidari si manipulari cu diabaz n interiorul rezervoarelor si recipientelor, folosind adezivi care de regula sunt toxici, muncitorii vor purta n plus, ca material de protectie, si costume usoare de cauciuc cu gluga. &3*)4 Rezervoarele si recipientele n care se lucreaza vor fi amena!ate n prealabil cu o buna ventilatie naturala sau artificiala.

&3**4 'ntruct fluosilicatul de sodiu este un toxic foarte puternic, muncitorii se vor spala pe mini, obligatoriu, cu apa calda si sapun naintea meselor. 'n timpul lucrului se interzice fumatul, consumul de alimente si bauturi. &3*14 'n locurile de oxidare cu diabaz, se va afla la loc accesibil o solutie de $ "%> acid baric pentru neutralizarea actiunii prafului de diabaz asupra corpului. Protectia anticoro0i+a cu (olii Bopanol- r8epanol- "utaro% etc4C &3*/4 Pastrarea opanolului se va face astfel. a4 cel n forma de placi va fi asezat suprapus n lazi, cu hrtie si talc ntre placi0 "4 cel n forma de foi se va pastra n suluri, avnd deasemenea hrtie si talc, pentru a nu se lipi. &panolul nu este toxic. 9oxici si explozivi sunt numai adezivii folositi la lipirea sa. &3*14 /patiile n care se lucreaza cu opanol trebuie sa ndeplineasca urmatoarele conditii. a4 sa fie ncalzite astfel, nct temperatura sa nu depaseasca "5F*0 "4 sa fie prevazute cu ventilatie naturala sau artificiala n executie antideflagranta0 c4 iluminatul artificial sa fie prote!at antiexploziv0 $4 ntrerupatoarele sa fie prote!ate, sau scoase n afara ncaperilor0 e4 caile de acces sa fie libere la intrari. &3*24 Cenzina de extractie 2neofalina3 trebuie depozitata separat, iar cantitatea adusa la locul de munca, sa nu depaseasca necesarul unei zile de lucru. 4a trebuie ambalata n bidoane de metal nchise ermetic. &3,34 /e interzic categoric orice manipulari cu scule metalice din otel care prin cadere sau lovire pat produce scntei n spatiile unde se lucreaza cu solutii de adezivi sau se fac spa(ari cu neofalina. &3, 4 Muncitorii care au asupra lor tigari, chibrituri sau brichete nu au acces la punctul de lucru. /e va interzice, deasemenea, pe o raza de =% 5% m, accesul persoanelor strai ne cu foc deschis. &3,&4 'mbracamintea muncitorilor trebuie sa nu fie prevazuta cu placheuri sau cuie si sa fie de preferinta din cauciuc. &3,'4 (luminatul va fi asigurat la tensiunea de A "1 : cu becuri prote!ate cu globuri de sticla groase de A $ m. &3,)4 *nd se lucreaza n vase nchise, muncitorii vor purta obligatoriu, masti cu aductiune de aer curat pe furtun. +a fiecare =% de minute, ei vor face pauze de "% minute deplasndu se n zona cu aer curat si lundu si mastile de pe fata. 8nul dintre muncitori va supraveghea n permanenta muncitorul aflat n spatiul nchis cu scopul de a interveni la timp n caz de sufocare sau asfixiere. &31*4 Muncitorii care lucreaza n spatiu nchis vor primi antidot, n conformitate cu legislatia n vigoare. Protectia anticoro0i+a prin cara%i0i antiaci$e si placi $e #resie po0ate sau rostuite cu c8ituri or#anice &3114 )eoarece chiturile organice utilizate n lucrarile de protectie anticoroziva sunt n general toxice, si deoarece din cauza solventilor organici prezinta si pericolul de incendiu, se vor lua n afara de masurile de protectie contra toxicitatii 2echipament adecvat, masca, alimentatie de protectie etc.3 si masuri de protectie pentru prevenirea incendiilor. &3,/4 Muncitorii vor fi admisi la lucrari antiacide numai dupa efectuarea vizitei medicale de catre un medic dermatolog. *ei care au suferit de boli de piele, nu se admit la lucru.

&3,14 :entilarea mecanica va fi asigurata prin refulare si absorbtie. Mastile folosite vor fi cele pentru gaze, cu capsula si cu furtun de aductiune de aer proaspat. &3,24 Prepararea chitului se va face n afara vasului sau rezervorului n care se lucreaza. &3/34 Nu vor fi admisi la lucru muncitorii care au consumat alcool cu cel putin 1? ore nainte de lucru. &3/ 4 'ntruct chiturile organice sunt toxice si inflamabile n timpul lucrului, se vor lua urmatoarele masuri. a4 se va realiza ventilarea atificiala a incintei0 "4 temperatura incintei va trebui sa fie sub "A 1%F*0 c4 instalatia electrica va trebui sa fie antiexploziva si la o tensiune de "1 "? :0 $4 materialul adus se va pune n opera n maximum A ore0 e4 se interzic flacari sau scntei la o distanta sub 15 m fata de obiectiv0 n acest scop, se vor monta placi avertizoare la locul de munca si pe o raza de 15 m, semnalnd pericolul de explozie0 (4 chiturile organice se vor aduce n ambala!e, iar pastrarea lor nu se va face la punctul de lucru0 #4 materialele utilizate pentru stergere se vor strnge ntr o (ada metalica cu capac si se vor depozita la locuri ferite de incendiu0 84 curatirea sculelor nu se va face la punctul de lucru, ci ntr un loc indicat de conducatorul lucrarii0 i4 la punctul de lucru se vor instala extinctoare corespunzatoare si lazi cu nisip0 .4 caile de acces vor fi libere si curate0 94 este obligatorie supravegherea din afara a muncitorilor ce lucreaza n tumuri sau rezervoare, pentru a li se putea da de urgenta primul a!utor. 'n acest scop, vasele trebuie prevazute cu guri de vizitare si scari de acces corespunzatoare0 l4 muncitorii care lucreaza n turnuri sau rezervoare nalte vor respecta, n plus, si normele prevazute pentru lucrul la naltime0 %4 n cazul lucrului n spatiu nchis, se vor alterna "<1 ora de lucru cu "% minute pauza pentru aerisire. Protectia anticoro0i+a prin lacuri si +opsele pe "a0a $e rasini si sol+enti or#anici &3/&4 )eoarece lacurile si vopselele pe baza de rasini au n compozitia lor solventi organici care sunt toxici, inflamabili si explozivi, n timpul lucrului se vor lua urmatoarele masuri. a4 se va asigura o buna ventilatie artificiala, pusa n miscare nainte de nceperea lucrului0 "4 temperatura camerei unde se executa vopsirea va fi sub "A 1% o*0 c4 se va asigura o buna ventilatie de absorbtie locala0 $4 instalatia electrica va fi ermetica, antiexploziva si la o tensiune de "1 "? :0 e4 se vor aduce la locul de munca numai cantitatile de materiale care vor fi puse n opera n cel mult A ore0 (4 se va interzice apropierea cu flacara sau cu obiecte care produc scntei la o distanta mai mica de 15m0 #4 lacurile si vopselele se vor aduce n ambala!e bune, iar pastrarea lor nu se va face la punctul de lucru0 84 materialele utilizate pentru stergere se vor strnge ntr o (ada metalica cu capac si vor fi depozitate n locuri ferite de incendiu0

i4 curatirea uneltelor de vopsit nu se va face la punctul de lucru, ci ntr un loc indicat de conducatorul lucrarii0 .4 aparatele de vopsit vor trebui sa fie asigurate cu manometre si supape de siguranta reglate la presiunea de regim si verificate periodic0 94 se vor instala extinctoare cu con si spuma chimica uscata si o lada cu nisip la punctul de lucru0 l4 caile de acces vor fi libere si curate. &3/'4 :opsitorii care sufera de boli de inima nu vor fi admisi la asemenea lucrari. )easemenea nu vor fi admisi la lucru muncitorii fara vizita medicala periodica 2lunara3 efectuata si fara instructa!ul necesar de protectie a muncii. &3/)4 'nainte de nceperea lucrului, muncitorii care lucreaza cu lacuri de bachelita se vor unge pe mini cu o vaselina speciala. +a terminarea lucrului si vor curata urmele de material cu o crpa nmuiata n solventi, dupa care se vor spala cu apa calda si sapun. &3/*4 'n timpul efectuarii lucrarilor cu lacuri si vopsele pe baza de solventi volatili, se vor respecta masurile de prevenire si stingere a incendiilor. Protectia anticoro0i+a cu %ase $e spaclu "itu%inoase &3/,4 +ucrarile de protectie antiacida, care se executa cu mase de spaclu bituminoase, sunt precedate de un amorsa! att pe stratul suport, ct si pe caramizile antiacide, cu bitum taiat, preparat prin dizolvarea la cald a bitumului cu benzina. &3//4 'ntruct operatia de amorsa! efectuata n spatiu nchis, creeaza un mediu exploziv si inflamabil, se vor lua urmatoarele masuri. a4 asigurarea unei ventilatii artificiale eficiente0 "4 folosirea iluminatului antiexploziv si sub tensiunea de "1 :0 c4 aprovizionarea locului de munca cu cantitatea de amorsa! necesara numai pentru doua ore de lucru0 $4 interzicerea accesului cu flacara si cu obiecte ce produc scntei pe o distanta mai mica de 15 m. 9otodata se vor instala placute avertizoare la locul de munca, pe o raza de 15 m, atragnd atentia asupra pericolului de explozie0 e4 ndepartarea materialului folosit la stergere 2crpe, deseuri etc.3 si depozitarea lui ntr o (ada metalica, n locuri ferite de incendiu0 (4 asigurarea locului de munca cu extinctoare si lazi de nisip0 #4 mentinerea n stare libera a scarilor de acces0 84 supravegherea din afara a muncitorilor ce lucreaza n turnuri si rezervoare, pentru a li se putea da de urgenta primul a!utor. 'n acest caz, vasele vor fi prevazute cu guri de vizitare si scari de acces. &3)14 Muncitorii ce executa operatia de amorsa! cu bitum vor purta echipament de protectie conform normativului n vigoare. +a lucrul n spatiu nchis, muncitorii vor primi un antidot, n conformitate cu legislatia n vigoare. &3/24 +a terminarea lucrului, dupa ce si vor curati minile cu o crpa nmuiata n solventi si apoi cu apa calda si sapun, muncitorii si vor unge minile cu vaselina. Cuptoare in$ustriale &3134 Midirea cuptorelor nalte, a coSperelor si a desprafuitoarelor 2pulvo cuptoarelor3 trebuie executata de pe platforme sau schele suspendate, construite n strnsa conformitate cu proiectul aprobat.

&31 4 +a executarea. platformelor sau schelelor suspendate, se vor respecta ntocmai normele de tehnica a securitatii prevazute la capitolul privind executarea schelelor. &31&4 9ransportul pe verticala al materialelor pentru zidirea cuptorului nalt trebuie realizat, de regula, cu a!utorul utila!elor de ridicat care vor fi situate n afara cuptorului./e admite, n mod exceptional, instalarea unui dispozitiv de ridicat n interiorul cuptorului nalt, n cazul lipsei unui ascensor permanent prevazut n proiectul cuptorului. &31'4 /e admite instalarea utila!ului de ridicat n camerele de combustie, numai n cazul repararii coSperelor. &31)4 4ste interzisa functionarea utila!elor de ridicat materiale n interiorul cuptoarelor, concomitent cu deplasarea platformelor suspendate. &31*4 4levatoarele cu platforme pot fi folosite numai pentru ridicarea si coborrea caramizii. Ridicarea si coborrea altor materiale si scule pot fi executate numai n cutii nchise, asezate pe platforme. /e interzice utilizarea elevatorului cu platforme pentru ridicarea oamenilor si a materialelor cu lungimi mari. &31,4 +ocul unde se afla montat elevatorul trebuie sa fie ngradit. 6tt instalatia elevatorului, ct si locurile de ncarcare si descarcare trebuie sa fie preazute cu semnalizatoare acustice sau luminoase, pentru a se putea ntrerupe imediat functionarea elevatorului n caz de accident sau defectare a instalatiei de ridicare. &31/4 +ocurile n care se lucreaza la umplerea si completarea vetrei creuzetului furnalului cu materiale care contin bitum trebuie prevazute cu instalatii de ventilatie pentru aspirare si refulare, care sa asigure ndepartarea gazelor ce se dega!a n zona de lucru. &3114 +a repararea captuselii conductelor de gaze, nainte de nceperea lucrarilor trebuie sa se controleze daca s au ntrerupt gazele si daca nu exista infiltratii de gaz din conducta care se repara0 n caz contrar, se opreste lucrul. &3124 'n cazul n care zgura sau fonta ntarita din cuptoarele existente se dizloca cu a!utorul explozibililor, nainte de explozie toti muncitorii trebuie ndepartati din zona periculoasa. Rentoarcerea lor este permisa numai dupa ce s a dat semnalul de @ncetare7. &3234 /e interzice intrarea persoanelor straine n spatiul coSperelor. &32 4 'n cursul executarii bateriilor pentru cocs, stela!ele trebuie sa fie ngradite cu balustrade si scnduri de margine. n locurile de trecere spre baterie se vor amena!a podete cu balustrade. &32&4 *amerele regeneratoarelor unde nu se executa lucrari vor fi acoperite cu panouri din dulapi. &32'4 +a executarea lucrarilor de finisare a materiei de cocsificare, care se fac n timpul ncalzirii ei, muncitorii care se afla la partea superioara a cuptoarelor trebuie sa fie nzestrati cu ncaltaminte care sa le apere picioarelecontra cadurii, precum si cu masti de protectie contra gazelor sau cu masti izolante, daca este cazul. &32)4 Muncitorii care executa curatirea prin suflare a canalelor, trebuie sa fie dotati, cu ochelari de protectie si masti izolante. &32*4 'ncarcarea stela!elor, datorita greutatii materialelor n cursul zidirii cuptoarelor, nu trebuie sa fie mai mare dect cea prevazuta prin calcul. 'naltimea stivelor de caramida de pe peretii intermediari nu trebuie sa fie mai mare de " metru. &32,4 )iferenta ntre naltimile peretilor intermediari alaturati, trebuie sa fie mai mare de ",1 m0 &32/4 'ndepartarea popilor de sub cintre si scoaterea buloanelor, piulitelor, penelor etc. n timpul zidirii cuptoarelor este permisa numai sub directa supraveghere a maistru(ui. +a cuptoarele care au boltile consolidate prin legaturi elastice nu se permite ndepartarea cofra!elor boltilor, nainte de strngerea legaturilor. &3214 6ducerea caramizii n interiorul cuptoarelor care se zidesc, prin deschideri de lucru, trebuie efectuata numai dupa ce s a realizat consolidarea ramelor 2tocurilor3 si a registrelor deschiderilor. &3224 )emontarea boltilor cuptoarelor industriale trebuie executata de pe schele. 'n timpul demontarii boltilor este interzisa prezenta oamenilor deasupra lor.

& 334 )emontarea cuptoarelor industriale care au fost oprite n vederea repararii, este permisa numai dupa izolaea elementelor 2partilor de cuptor3 ce urmeaza a fi demontate de focare, gazogen si de alte surse de caldura, precum si dupa demontarea conductelor de alimentare combustibil lichid sau gazos. & 3 4 'n cazul demontarii capacelor de control ale cuptoarelor si ale usilor, ca si n cazul demontarii ferestrelor false se vor lua masuri mpotriva accesului aerului fierbinte la locul de munca. & 3&4 4ste permisa executarea lucrarilor n locurile unde se pot produce gaze nocive, n apropierea cuptoarelor nalte epuratoarelor de gaze, la repararea conductelor de gaze,etc, numai n prezenta salariatului de serviciu care se ocupa cu salvarea celor gazati. /e interzice deschiderea ferestrelor 2gurilor3 de protectie, a suberelor, a registrelor si obturatoarelor, fara a se primi dispozitie speciala din partea maistrului. & 3'4 /e permite intrarea muncitorilor pentru executarea lucrarilor n camerele interioare ale cuptoarelor si canalelor de fum, cu conditia ca aerul din camera sa nu aiba temperatura mai mare de ?% %* si sa nu contina gaze toxice. 'n cazul n care temperatura din aceasta camera este mai mare de ?% o*, locurile de munca vor fi prevazute cu ventilatoare actionate prin suflare, iar muncitorii vor lucra n mbracaminte termoizolanta, facnd pauze de "% minute la fiecare =%, de minute, pentru a se odihni n ncaperi speciale cu temperatura normala. Masurarea temperaturii aerului n camere se va efectua cu termometre neprote!ate. & 3)4 +ucrarile de reparare a cuptoarelor industriale n stare calda pot fi executate numai de muncitori care au fost admisi la vizita medicala n acest scop. & 3*4 Muncitorii care executa cioplirea, taierea sau slefuirea caramizii refractare, curatirea camerelor coSperelor, spargerea sau topirea smoalei, curatirea prin suflare a zidariei cosurilor de fum care au fost n exploatare, ct si revizia acestora, vor fi echipati cu ochelari si masti de protectie. ,top-

CAPITOLUL '/ Lucrari in %e$iu ra$ioacti+


Generalitati & 3,4 Masurile prevazute n prezentul regulament se refera la lucrarile de radiografie industriala ce se efectueaza n cadrul antreprizelor de constructii monta!. 8nitatile, care ntreprind lucrari de radiografie industriala sunt obligate sa posede, pe lnga autorizatiile (nspectiei /anitare de /tat pentru (giena si Protectia Muncii, si avizele prevazute n reglementarile *omitetului pentru 4nergie Nucleara. & 3/4 Masurile prevazute n aceste norme au scopul de a mbunatati conditiile de lucru, a preveni accidentele de munca si mbolnavirile profesionale n lucrarile de radiografie industriala prin. a4 reducerea la minimum a nivelului de iradiere externa a personalului care lucreaza cu surse de radiatii nucleare si a personalului din !ur0 "4 prevenirea contaminarii cu substante radioactive a personalului, a mbracamintei, a obiectelor sau a substantelor de lucru0 & 314 *unoasterea, nsusirea si respectarea prezentului regulament au caracter obligatoriu pentru ntreg personalul care lucreaza n domeniul radiografiei industriale n cadrul antreprizelor de constructii monta!. & 324 +ucrarile cu surse de radiatii nucleare vor fi conduse efectiv de personalul de specialitate din unitatile nucleare, care poseda certificatul de lucru cu surse de radiatii. & 34 +a antreprizele n care functioneaza unitati nucleare, organizarea si sustinerea actiunilor de protectie contra radiatiilor revine ca sarcina directa conducerii antreprizei si sefului unitatii nucleare. 4 'n toate unitatile nucleare, conditiile generale de lucru surse de radiatii nucleare sunt stabilite de catre seful unitatii nucleare respective, mpreuna cu responsabilul cu protectia contra radiatiilor.

&

&

&4 Pentru lucrarile ntmplatoare, deosebite, este necesar avizul *omitetului pentru 4nergie Nucleara, precum avizul celorlalte organe n drept.

&

'4 *onducerea unitatilor nucleare si sefii sectiilor n care se executa lucrari de radiografie industriala poarta raspunderea asigurarii masurilor de protectie contra radiatiilor n sectoarele pe care le conduc. 8nitatile nucleare vor trimite anual la verificare toate dozimetrele si debitmetrele din dotare la (nstitutul de Metrologie.

& )4 /eful unitatii nucleare propune conducerii administratiei de care depinde unitatea nucleara sau n subordinea careia revin locurile unde urmeaza sa se desfasoare lucrari de radiografie industriala, toate masurile necesare asigurarii conditiilor de desfasurare normala a lucrarilor respective. 'n caz de nerealizare, a conditiilor de lucru impuse de normele de tehnica a securitatii, nu este permisa executarea lucrarii. Raspunde conducerea administrativa. & *4 ;iecare anga!at din cadrul unitatii nucleare este obligat sa comunice imediat sefului sau direct si responsabilului cu protectia contra radiatiilor toate abaterile de la regulile de lucru cu surse de radiatii nucleare observate de el, aparitia unei zone de suprairadiere sau contaminare, precum si defectiunile constatate la dispozitivele si instalatiile de protectie etc, care pot prezenta pericol de iradiere. & ,4 4xecutarea dispozitrvelor de protectie mpotriva radiatiilor nucleare se va face numai dupa proiecte sau fise tehnologice avizate de catre seful unitatii nucleare.

& /4 +ucrarile de radiografie industriala trebuie sa fie organizate astfel, nct doza primita de personalul care efectueaza lucrari n aceste conditii 2ct si de restul personalului3 sa fie sub doza admisibila si ct mai redusa posibil. Raspunde conducatorul lucrarii. & 14 )oza maxima admisa n caz de iradiere profesionala reprezinta suma dozelor biologice acumulate prin iradiere cronica succesiva sau simultana, la unul sau mai multe tipuri de radiatii provenite de la orice fel de sursa interna sau externa, care nu produce efecte daunatoare adultului normal 2n cazul zonelor controlate3. 'n consecinta, doza maxima permisa n zonele controlate, si acumulata pna la o etate data, la nivelul gonadelor, organelor hematopoetice ale cristalinului, sau al ntregului corp, se va calcula dupa formula. ) Q "2N "$3 n care. ) Q doza maxima permisa, acumulata n tesut, exprimata n remi0 N Q vrsta n ani0 *onform acestei formule, doza maxima permisa nu poate depasi "%% m remi pe saptamna, respectiv 5 remi<an, iar doza acumulata pna (a vrsta de =% ani va fi mai mica de 5% remi. (radierea n aceste zone trebuie sa fie controlata si nregistrata de catre responsabilul cu protectia contra radiatiilor n registrul de evidenta a dozelor ncasate. Pentru personalul din zonele controlate se stabilesc urmatoarele niveluri de iradiatiile limitate, profesionale si neprofesionale, ale unor parti ale corpului. a4 (radierea profesionala limitata a unor parti ale corpului. pentru orice organ sau tesut, cu exceptia gonadelor, organelor hematopoetice, cristalinului, oaselor, tiroidei si pielii, doza maxima admisa este de ? remi pentru fiecare perioada de "= saptamni consecutiv, si "5 remi<an0 pentru mini antebrate, picioare si glezne,doza maxima admisa, pentru "= saptamni consecutiv este de 1% remi, repectiv G5 remi<an. "4 (radierea neprofesionala a unor parti ale corpului. pentru organismul ntreg, gonade, organe hematopoetice si cristalinul ochiului doza maxima permisa este de ",5 remi<an0 pentru oase, tiroida si piele doza maxima admisa este de = remi<an0

pentru mini, antrebrate, picioare, glezne, doza maxima este de G,5 remi<an. & 24 'n zonele supravegheate, care cuprind teritoriile invecinate cu unitatile nucleare spatiile aflate sub actiunea radiatiilor emise de sursele de radiatii folosite n instalatii sau aparate de masura si control, precum si suprafetele pe care se executa lucrari cu surse de radiatii nucleare n exterioul unitatilor nucleare, valorile dozelor de radiatii, maxime permise sunt urmatoarele. a4 (radierea profesionala, 2cu exceptia personalului unitatilor nucleare3. organismul ntreg, gonade, organe hematopoetice, cristalinul ochiului. ",5 remi<an0 oase, tiroida, piele. = remi<an0 mini, antrebrate, picioare, glezne. G,5 remi<an. "4 (radierea neprofesionala. organismul ntreg, gonade, organe hematopoetice, cristalinul ochiului. ,%,5 remi<an0 oase, tiroida, piele. = remi<an. & &34 'n cazuri exceptionale, accidente, avarii sau pentru prevenirea contaminarilor n masa, suprairadierile admisibile prevad urmatoarele doze maxime de radiatii. a4 Pentru lucrarile la care nivelul maxim de iradiere depaseste valoarea de "%% m rem<sptamna, se admite o doza maxima de = remi, pentru orice perioada de "= saptamni consecutiva, cu conditia ca n restul de =# saptamni ale anului, doza anuala sa nu depaseasca 1 remi0 "4 (radierea accidentala unica n cursul vietii este de 15 remi. (radierile ulterioare sunt interzise0 c4 n cazul iradierilor accide se admite o doza anuala de "1 remi, cu conditia ,ca n anii imediati urmatori, nivelul de iradiere sa fie redus pna la nivelul impus de relatia. ) Q 52N "$3 N&96. pentru radiatiile electromagnetice 2radiatii Roentgen si gamma3 de energii cuprinse ntre %,G si = Mev., valoarea dozei exprimate n Roentgen este egala cu valoarea dozei 2biologice3 exprimate n remi. & & 4 6mena!arile instalatiilor si ecranelor de protectie trebuie sa fie proiectate astfel, nct personalul care lucreaza n afara zonelor controlate sa primeasca pe ntreg organismul o doza maxima de ",5 remi<an. & &&4 Responsabilul cu protectia contra radiatiilor are urmatoarele obligatii. a4 sa controleze n mod sistematic nivelul intensitatii cmpului de radiatii, att n zona controlata, ct si n cea supravegheata0 "4 sa asigure starea de functionare perfecta a ntregului sau aparata! dozimetric si sa execute verificarea periodica a acestui aparata!, sa ia parte la receptia lucrarilor si dispozitivelor de protectie, precum si a aparatelor dozimetrice, dupa reparatii si verificari0 c4 sa execute verificarea periodica a aparaturii dozimetrice la (nstitutul de Metrologie0 $4 sa programeze, mpreuna cu seful unitatii nucleare si n colaborare cu cabinetul medical de care depinde unitatea nucleara respectiva, examinarile medicale periodice si dispensarizarile necesare pentru personalul schema unitatii nucleare0 e4 sa vegheze n permanenta ca normele si instructiunile privind lucrul cu substante radioactive si n conditii de iradiere sa fie respectate de ntreg personalul0 (4 sa urmareasca organizarea efectuarii sistematice controlului dozimetric individual al personalului0 #4 sa tina evidenta dozelor biologice primite de personalul care lucreaza cu surse de radiatii Roentgen sau gamma0

84 n cazul constatarii unor abateri sau nereguli, responsabilul cu protectia mpotriva radiatiilor va lua masuri de oprire a lucrarii prin sigilarea provizorie a ncaperilor de lucru, informnd conducerea unitatii nucleare asupra acestor masuri0 i4 n cazul contaminarii sau suprairadierilor grave, cu protectia contra radiatiilor are dreptul sa interzica, pe raspunderea personala, continuarea lucrului si sa ceara evacuarea personalului din zona periculoasa, cu sigilarea ncaperii, anuntnd apoi sefului unitatii decizia sa0 masurile pentru lichidarea pericolului vor fi luate de seful unitatii, de responsabilul cu protectia contra radiatiilor sau de conducatorul lucrarii respective, acesta trebuind sa asiste, obligatoriu, la luarea lucrarilor de nlaturare a pericolului creat0 .4 responsabilul cu protectia contra radiatiilor, n cazul suprairadierii unei persoane, este obligat sa prezinte date privitoare la doza de radiatie ncasata si mpre!urarile n care s a produs iradierea0 responsabilul cu protectia cortra radiatiilor trebuie, de asemenea, sa aiba gri!a ca persoana suprairadiata sa fie luata n evidenta unitatii medicale indicate pentru aplicarea tratamentului, raspunznd pe parcurs, la nivelul unitatii sale, de ndeplinirea masuri(or de protectie care se cer aplicate n aceste cazuri. 94 responsabilul cu protectia contra radiatiilor este subordonat sefului unitatii nucleare. & &'4 ;iecare unitate nucleara va intocmi extrase cuprinznd instructiuni de lucru, pe specific de activitate, prelucrate, afisate. 'n incinta unitatii nucleare afisarea se va face numai n locuri vizibile, stabilite numai de seful unitati nucleare, cu respectarea instructiunilor *omitetului pentru 4nergie Nucleara. & &)4 'n vederea tinerii unor evidente ale surselor de radiatii gamma pentru defectoscopie, unitatile nucleare specializate sunt obligate sa comunice imediat la *omitetul pentru 4nergie Nucleara toate achizitionarile de surse radioactive, precum si orice schimbare survenita n legatura cu stocul de surse gammaradioactive de care dispune unitatea nucleara. Re#uli #enerale pri+in$ lucrul 5n c=%puri $e ra$iatii nucleare & &*4 Personalul care lucreaza n cmpuri de radiatie trebuie sa poarte echipamentul de protectie n conformitate cu normativul si legislatia n vigoare. 'nceperea lucrului fara echipament de protectie la domicilui este interzisa. /palarea echipamentului de protectie la domiciliu este interzisa, aceasta operatiune executndu se, n mod obligatoriu, la nivelul unitatii, conform instructiunilor n vigoare. Raspunde seful unitatii nucleare. & ,&4 'n locurile n care se lucreaza cu surse de radiatii nucleare este interzis accesul oricarei persoane, fara respectarea masurilor de protectie 2echipament de protectie, dispozitive de protectie, instructa! etc.3. & &/4 /tationarea n locurile unde se efectueaza lucrari cu surse de radiatii va fi redusa la minium posibil, pentru supravegherea lucrarii fixndu se personalul indicat de seful unitatii nucleare. 'n timpul lucrului, n zona respectiva nu pot sta dect persoanele ce iau parte la executarea lucrarii. Raspunde seful lucrarii. &rice lucrare de radiografie industriala trebuie n prealabil amanuntit planificata din punct de vedere al protectiei contra radiatiilor. /e vor prevedea n scris. a4 natura sursei de radiatii utilizate si distanta minima la care operatorul se poate apropia de sursa0 "4 doza debit a sursei la distanta de lucru0 c4 cauzele posibile de contaminare 2avarii3 si masurile ce se vor lua n cazul acesta0 $4 timpul de (ucru permis. 'n functie de aceste conditii, se elaboreaza metoda de lucru optima si se stabilesc masurile necesare pentru protectie si lucru 2ecran de protectie, aparata! de control dozimetric, echipament de protectie, instrumente etc3. 6ceste masuri se vor lua naintea nceperii lucrarii. Raspunde seful unitatii nucleare, sau conducatorul lucrii pentru lucrarile din afara unitatii nucleare. & &14 Pe usile ncaperilor si la locurile de munca unde se lucreaza cu surse de radiatii nucleare se fixeaza tabla avertizoare cu inscriptia. "6tentieT /e lucreaza cu surse de radiatii nucleare".

Pe peretii ncaperiior unitatilor nucleare nu se vor prinde instructiuni, afise, sau tablouri batute n cuie sau pioneze care produc gauri n zid, ceea ce ar facilita depunerea de fascicule radioactive. *irculatia persoanelor straine n aceste ncaperi trebuie redusa la minimum. Raspunde seful unitatii nucleare. & &24 'n orice loc de munca n care se lucreaza cu surse de radiatii Roentgen sau gamma, se va verifica zilnic, nainte de nceperea lucrului si la orice schimbare a instalatiei de lucru, debitul dozei n diferite portiuni din ncapere. 'n cazul constatarii unei doze ce o depaseste cea permisa, nu se va ncepe lucrul pna nu se va face ecranarea sau decontaminarea necesara. )e executarea si organizarea lucrarilor de control raspunde seful unitatii nucleare. & '34 'n cazul transferarii unei persoane care a lucrat cu substante radioactive, de la o sectie la alta, persoana respectiva este obligata sa predea imediat sursele cu care a lucrat depozitului, depozitului de substante radioactive. Predarea surselor radioactive unei alte persoane pentru continuarea lucrarilor nu se va face dect cu nstiintarea responsabilului depozitului cu substante radioactive, mpreuna cu care se vor ntocmi formele legale necesare de evidenta. & ' 4 'n scopul protectiei sanatatii personalului care lucreaza n cmpuri de radiatii, se va executa un control al nivelului de iradiere, de catre o persoana anume instruita si desemnata de conducerea unitatii interesate. *ontrolarea iradierii externe se va efectua prin. a4 masurarea dozelor primite de persoanele expuse la radiatii cu a!utorul dozimetriei individuale0 "4 masurarea cmpurilor de radiatii n !urul surselor. & '&4 *ontrolul iradierii externe cu a!utorul mi!loacelor individuale de dozimetrie este obligatoriu pentru toate persoanele care lucreaza n cmpuri de radiatii si se executa cu foto si stilodozimetre individuale. & ''4 Masurarea dozelor nregistrate de stilodozimetrele individuale se va face zilnic numai de catre persoanele stabilite de fiecare laborator, acest lucru constituind mi!locul oficial de nregistrare a dozelor de iradiere primite de personalul expus profesional. Pentru fotodozimetre, operatiunea de masurare a dozelor ncasate se va organiza de una dintre institutiile specializate 2(;6, Ministerul Muncii etc.3. /tilodozimetrele si fotodozimetrele trebuie ferite de umezeala,de variatia brusca a temperaturii sau de socuri mecanice. +a terminarea zilei de lucru, dozimetrele se vor depune la panoul dozimetric din sectorul respectiv. Rezultatele masuratorilor se nregistreaza n fisele dozimetrice individuale si colective, care se pastreaza n aceste sectoare. 'n cazul unei persoane care a primit o doza peste limita maxima permisa, sectorul dozimetric are datoria sa i aduca la cunostinta acest lucru si sa l nstiinteze pe seful unitatii nucleare, pentru ca persoana sa nu mai lucreze n cmpuri de radiatii pe un interval de timp corespunzator dozei ncasate. & ')4 /e interzice scoaterea dozimetrelor din buzunar si apropierea lor intentionata de sursele de radiatii, precum si demontarea lor 2scoaterea capacelor dozimetrelor sau scoaterea filmelor din casetele dozimetrice3. 'n caz de deteriorare accidentala a dozimetrului, trebuie anuntat imediat sectorul dozimetric, pentru a fi nlocuit cu un altul corespunzator. )ozimetrele individuale se ridica zilnic de la panoul dozimetric si se vor lasa n acelasi loc la terminarea zilei de lucru. & '*4 +ucrul n cmpuri de radiatii nu este permis dect dupa ecranarea lor corespunzatoare, astfel ca la distanta de lucru sa nu se depaseasca doza maxima permisa. 4ficacitatea protectiei se va verifica obligatoriu cu a!utorul unui debitmetru sau al unei instalatii corespunzatoare. /ursele de raze gamma se vor ecrana din toate partile pentru a feri operatorul de radiatii difuzate. +a intrarea n laborator sau n instalatii, unde se lucreaza cu surse de radiatii fixe, trebuie sa fie afisat n mod vizibil un tabel cu dozele debitate de sursa, n unitatea de timp la diferite distante de sursa. & ',4 4ste strict interzisa depozitarea surselor radioactive laborator. (mediat ce lucrarea s a terminat, sursele vor fi duse la depozitul de substante radioactive. Instructa.ul special pri+in$ lucrul cu surse $e ra$iatii nucleare

& '/4 9oate persoanele care vor lucra temporar sau permanent n cmpuri de radiatii, trebuie n prealabil sa fie supuse unui instructa! introductiv asupra protectiei, organizat de conducerea unitatii nucleare. & '14 6dmiterea la lucru se va face n urma unei examinari efectuate de atre o comisie formata din seful sectiei n care va lucra persoana examinata, seful unitatii nucleare si responsabilul cu protectia contra radiatiilor. Rezultatul examenului se va trece n fisa individuala de instructa! pentru protectia mpotriva radiatiilor. & '24 ;isele personale pentru protectia mpotriva radiatiilor vor fi tinute de responsabilul cu protectia contra radiatiilor. (nstructa!ul periodic se va efectua cel putin o data pe luna sau ori de cte ori este necesar. )ata la care se efectueaza instructa!ul periodic se va consemna n fisa de instructa! individual. & )34 +a interval de A luni, seful unitatii nucleare, mpreuna cu responsabilul cu protectia contra radiatiilor, si cu un reprezentant din partea conducerii sectiei vor verifica cunostintele privind masurile ce trebuie luate n timpul lucrului n cmpuri de radiatii. 4xaminarea bianuala se va consemna n fisa de instructa!. 'n cazul n care persoana examinata nu cunoaste normele de tehnica a securitatii, ea va fi retrasa de la locul de munca, interzicndu i se lucrul cu surse de radiatii pna la nsusirea normelor. & ) 4 'n cazul n care persoane din afara unitatii nucleare lucreaza n cmpuri de radiatii datorita procesului tehnologic al lucrarii respective, ele vor fi instruite asupra specificului acestei lucrari. (nstructa!ul efectuat va fi consemant n fisa de instructa! individual a acestora. Raspunde conducatorul lucrarii cu surse de radiatii si seful sectiei sau sectorului unde se executa lucrarea. Supra+e#8erea %e$icala a personalului care lucrea0a cu surse $e ra$iatii nucleare & )&4 Personalul care urmeaza sa lucreze n unitatile nucleare va fi supus obligatoriu unui examen medical. :rsta minima pentru admiterea la lucru cu surse de radiatii nucleare este de "$ ani. 9oate persoanele care vor lucra cu substante radioactive vor fi examinate conform instructiunilor speciale n vigoare elaborate de organele sanitare n drept, pentru a se depista eventualele stari patologice care pot sa predispuna la mbolnaviri profesionale. 4xamenul medical la anga!are este obligatoriu si va consta din. a4 4xamen clinic general0 "4 4xamen de specialitate. neuropsihiatrie, endocrinologie, oftalmologie, dermatovenerice. &ri de cte ori este cazul, se vor efectua si alte examene sau teste functionale suplimentare, a caror necesitate ar rezulta din anamneza sau n urma examenului initial. c4 4xamene de laborator. reactia serologica C.P., probe functionale hepatice, analiza urinei, radiografia toracica standard sau eventual MR;, hemoleucograma 2numara toarea leucocitelor, formula leucocitelor si numaratoarea trombocitelor3, timp de sngerare si coagulare, viteza de sedimentare a eritrocitelor. Pe baza examenului clinic de laborator, se va ntocmi fisa medicala personala, n ale carei concluzii medicul unitatii care anga!eaza va specifica daca cel anga!at este apt sau inapt sa lucreze n cmpuri de radiatii nucleare. &data cu examenul medical de anga!are, medicul va ntocmi pentru fiecare persoana expusa profesional la, radiatii nucleare, un dosar medical, conform normelor stabilite de Ministerul /anatatii. 'n acest dosar, medicul trebuie sa pastreze, alaturi de fisa individuala si de evidenta a celorlalte examene medicale, si o copie a evidentei dozelor primite de persoana respectiva si a analizelor privind contaminarea interna. )osarul medical va urmari persoana expusa profesional, la trecerea acesteia de la o unitate la alta. & )'4 +a examenul medical de anga!are, preventiv, conform legislatiei sanitare n vigoare la noi n tara, trebuie sa se tina seama ca, urmatoarele boli constituie contraindicatii pentru munca cu izotopi radioactivi.

a4 9oate bolile de snge si a repetate 2hemoglobina A% >, leucocite 5%%%30 "4 9oate starile de diateza hemoragica0 c4 Coli ale pielii indiferent de etiologie, sau boli cronice ale pielii nevindecabile, alte rani cutanate profunde 2dermite, plagi etc.30 $4 Nefrite, nevroze, nefroscleroze0 e4 9C* pulmonar sau al altor organe0 (4 Coli cardiovasculare cu tulburari de circulatie sanguina0 #4 Coli de oase si articulatii 2osteomielita3, deformatii poliartrite0 84 Coli ale aparatului respirator 2astmbronsic, pneumo scleroza30 i4 Coli ale sistemului nervos central si periferic cu caracter infectios, toxic sau traumatic, starile reziduale ale acestor mbolnaviri, nbolnavirile acute si cronice psihice sau existenta acestora n anamneza celui cercetat0 .4 Modificari profunde n tonusul sistemului nervos vegetativ si n functiile sistemului nervos endocrin0 94 /tari accentuate de astenie sau iritabilitate0 l4 *ancerul pielii, indiferent de localizare, sau stari precanceroase0 %4 mbolnavirile acute sau cronice, hepatita cronica, o stare de slabire profunda a organismului, defecte de vedere necorectabile etc0 n4 4xistenta n antecedente a unor iradieri interne 2terape utice, profesionale sau accidentale3 ale ntregului or ganism, sau ale organelor n mod special radiosensibile, n doza totala ce depaseste limita admisibila a dozei cumulative pentru vrsta respectiva0 idem pentru afecti unile susceptibile la tratamente prelungite si repetate cu radiatii ionizate0 o4 Prezenta n organism, a substantelor radioactive cu timp de n!umatatire lung 2ncorporate terapeutic, profesional sau accidental3, n cantitati, depasind limitele admisibile pentru nuclizii respectivi0 p4 *ontraindicatiile relative care sunt constituite de bolile acute ale pie(ii, pna la completa lor vindecare0 r4 Pentru femei trebuie socotite contraindicate urmatoarele stari fiziologice sau patologice, sau cele n legatura cu vrsta. graviditatea0 alaptarea0 infantilismul starii genitale, independent de dezvoltarea fizica generala si starea functiei menstruale0 tulburari menstruale0 tumori n sfera genitala0 procese inflamatorii acute si cronice ale sferei genitale 2metrite, anexite, salpingite30 tulburari climacterice si tulburari importante ale centrilor vasomotorii, dureri musculare, articulare, osoase, spasme vasculare, variatii de tensiune arteriala, valuri de calduri, tulburari gastrointestinale, articulare etc. Raspund medicul si directorul societatii. & ))4 Medicul trebuie sa supravegheze atent personalul ce lucreaza cu surse de radiatii nucleare, pentru a descoperi primele semne ale efectelor radiatiilor nucleare si a lua masurile corespunzatoare n vederea pastrarii

starii de sanatate si a capacitatii de munca. )in acest motiv, acest personal trebuie sa se prezinte la intervalele stabilite la examenul medical periodic, si cu att mai mult la primele semne de boala. Raspund medicul si directorul societatii. & )*4 Programarea examenelor medicale se face la intervale de timp de A luni. 4xamenul va fi facut de o comisie a carei componenta trebuie sa cuprinda n mod obligatoriu un internist, un oftalmolog, un dermatolog si un ginecolog iar facultativ si un neurolog. 4xamenul de laborator care trebuie efectuat n aceste cazuri n mod obligatoriu este. hemograma completa 2numaratoarea de hematii, leucocite, formula leucocitara, reticulocite3. Rezultatul examenului se va trece n fisa medicala personala, care se pastreaza la dosarul medical. 6cest rezultat se analizeaza mpreuna cu fisa medicala dozimetrica 2individuala3, pentru stabilirea concluziilor complete ale examenului periodic. Raspund medicul si directorul societatii. & )14 4xamenul medical periodic consta din. a4 4xamen clinic general si de specialitate. /e vor examina sistematic diversele aparate si n mod special, aparatul cardiovascular, tubul digestiv, dintii, amigdalele si curba greutatii0 "4 )eterminarea activitatii excretelor. 'n primul rnd se va masura activitatea urinei, intruct urina, n mod normal, contine potasiu radioactiv, acesta va fi separat de urina si apoi va fi determinata activitatea reziduala. 'n cazul cnd se lucreaza cu un singur izotop, acesta va fi izolat de urina pe cale chimica. c4 4xamenul materiilor fecale este indicat 2eliminarea principala are loc pe cale digestiva3. )aca are loc o inhalare de praf radioactiv, este necesar sa se masoare activitatea secretiilor recoltate prin fosele nazale si expectoratie. 4xamenul minilor. 6cest examen necesita o atentie speciala, observndu se starea tegumentelor, ct si a unghiilor. Pentru persoanele care prin natura lucrului pe care il efectueaza au o expunere repetata a minilor la cmpuri de radiatii sau fluxuri de particule, examenul medical va cuprinde si nregistrarea amprentelor digitale. 6ceasta nregistrare se va face pe un mula! din material adecvat. Mula!ele individuale se vor pastra alaturat fasei, pentru a oferi comparatia n timp cu mula!ul obtinut la intrarea la locul de munca respectiv. $4 4xamenele de laborator n cazul sngelui se considera patologice daca se gaseste. leucopenie persistenta inferioara, n numar de ?%%% leucocite pe mm =0 hiperleucocitoza persistenta n numar de peste "5%%% leucocite<mm = cu (imfocitoza relativa0 limfocitoza relativa cu usoara leucopenie 2?%%% A%%%%<mm=3 si care dispare daca persoana nu mai lucreaza cu surse de radiatii nucleare0 marirea numarului mediu al hematiilor, devierea la dreapta a curbei Price Kones0 reticulocitota peste 1%>0 hiperglobulie cu un numar de hematii peste 5.$ mil<mm =, iar concentratia de hemoglobina "$ g<"%% ml. Pentru a afirma daca modificarile sanguine sunt datorita radiatiilor, se procedeaza n mai, multe moduri. se sustrage persoana de la actiunea radiatiilor nucleare si se observa evolutia modificarilor0 se masoara activitatea excretelor, a materialului recoltat din fosele nazale, a aerului expirat, pentru a determina intensitatea radiatiilor interne0

se efectueaza examenul hematologic saptamnal si se compara cu rezultatul efectuat nainte de iradiere0 se elimina alti factori care ar putea cauza modificari asemanatoare 2infectii, intoxicatii cu berizen etc.30 4xamenele clinice si de laborator vor putea fi completate si cu alte probe de la caz la caz. Rezultatele examenelor facute vor fi tinute de medicul societatii n fisa personala ntocmita cu ocazia anga!arii. +a examenul medical periodic, sectorul de dozimetrie al unitatii va prezenta obligatoriu medicului ce ntocmeste concluziile, fisele dozimetrice la zi 2fisele de iradiere profesionala3 a personalului examinat. ;isa medicala personala, mpreuna cu fisa dozimetrica 2de iradiere profesionala3 si alte documente medicale provenite din diferite situatii vor forma dosarul personal medical al salariatilor din unitatea nucleara. 6ceste dosare vor fi pastrate de medicul unitatii respective. & )/4 'n caz de suprairadiere constanta0 prin indicatiile dozimetrelor individuale sau ale dozimetriei locurilor de munca, ca si n urma unor defectiuni accidentale ale aparaturii de lucru care ar putea produce iradierea acuta, persoanele afectate se vor supune fara ntrziere unui examen medical special. 'n aceste cazuri de suprairadieri sau iradieri exceptionale, sectoarele dozimetrice din unitatile nucleare sunt obligate a informa imediat si a prezenta fisa dozimetrica medicului unitatii respective, pentru fiecare caz n parte. 'n cazul depasirii datei maxime admisibile sau la indicatiile medicului ce efectueaza supravegherea medicala a personalului expus profesional la radiatii nucleare, personalul va fi retras temporar, pna la mplinirea timpului pentru care a primit doza sau pna la reducerea contaminarii interne la valorile admise sau daca este necesar la indicatia organelor medicale va fi retras definitiv din munca cu radiatii ionizante. & )14 *onstatarile de suprairadiere vor fi aduse ntotdeauna la cunostinta serviciului medical, medicul societatii, odata cu fisa dozimetrica ntocmita, urmnd a hotari asupra masurilor ce trebuie luate de la caz la caz, mpreuna cu seful unitatii nucleare, si responsabilul protectiei contra radiatiilor. & )24 'n scopul limitarii iradierii medicale a personalului expus ,la radiatii nucleare, aceste prescrieri nu se vor executa dect cu avizul medicului unitatii nucleare. 9oate iradierile medicale 2radiodiagnostic, radioterapie, diagnostic si tratament cu izotopi radioactivi vor fi nscrise n fisa de iradiere medicala. (radierile medicale vor fi (imitate la maximum, iar n cazurile strict necesare se va recurge la procedeele radiologice care determina iradierea cea mai redusa. & *34 &rganizarea controlului medical si supravegherea medicala a personalului care lucreaza cu surse sau cmpuri de radiatii nucleare, constituie o sarcina obligatorie a conducerii unitatii nucleare si a medicului care asigura asistenta medicala a unitatii. 6colo unde unitatea nucleara nu are posibilitati proprii de organizare si efectuare a controlului medical, se va apela la o policlinica teritoriala care va efectua controlul medical la anga!are si controlul medical periodic. Medicul unitatii nucleare va pastra o evidenta clara a acestui personal, va ntocmi dosarele medicale personale, conform instructiunilor si va raporta orice boala de iradiere ca boala profesionala, cu respectarea formelor legale. Manipularea si transportul su"stantelor ra$ioacti+e & * 4 4ste interzisa manipularea directa a surselor de radiatii. 'n mod obligatoriu, se vor folosi dispozitive mecanice de manipulare 2clesti, ti!e, manipulatoare3. & *&4 Persoanele ce manipuleaza surse de radiatii vor purta n mod obligatoriu echipamentul de protectie prevazut n normativ si vor avea asupra lor dozimetre individuale. & *'4 9ransportul substantelor radioactive trebuie efectuat cu toate masurile de protectie, respectndu se regulile de securitate personala si colectiva. /ubstantele radioactive nu se transporta dect n containere care sa asigure o buna protectie, astfel nct n timpul transportului, persoanele respective sa ncaseze o doza de radiatii ct mai mica sub limita admisa. Pe timpul transportului, cu debitmetrul portativ se va controla doza ncasata de personalul nsotitor.

& *)4 *ontainerele care servesc la transportul substantelor radioactive vor fi etichetate cu semne radioactive, si numerotate n mod vizibil. & **4 9ransportul cu trenul este permis astfel. MESAGERII Cat. de transport Starea fizica Activ. maxima a exped. n curei #0 C timea coletelor ntr!un vagon # Expedieri coletarie Activ. maxima a exped. n curei #0 C timea coletelor ntr!un vagon nelim. Expedieri vagoane Activ. maxima a exped. n curei nelim. C timea coletelor ntr!un vagon nelim.

Surse nc"ise Surse desc"ise

idem

idem

idem

II

Surse nc"ise Surse desc"ise

#0

%0

idem

idem

%0

idem

idem

III

Surse nc"ise Surse desc"ise

#0

idem

idem

idem

idem

& *,4 9ransportul cu avionul. 6ctivitatea maxima transportata nu trebuie sa depaseasca 1 curie. /ubstantele radioactive transportate cu avionul trebuie sa fie nsotite de un delegat al beneficiarului. Numarul de containere admis este limitat de debitul dozei la " m distanta de la locul de depozitare care trebuie sa fie mai mic de "% mR<h. +ocul de depozitare a containerelor trebuie sa se gaseasca la cel putin = m distanta de pasagerii avionului. & */4 9ransportul cu autovehiculele. Numarul de containere transportate trebuie astfel ales, nct doza biologica existenta n cabina soferului sa nu depaseasca 1 mR<h. )oza biologica masurata pe conturul exterior al autovehiculului nu trebuie sa depaseasca 5% mR<h. :ehiculul trebuie sa fie marcat pentru transport cu semnul indicator de radiatii. Pe marca! se va indica numarul de telefon si adresa unde trebuie sa se anunte n caz de accident. 6utove hiculele laboratoare vor avea amena!ate spatii ecranate, ce vor oferi deplina securitate a transportului, sau vor fi nsotite de remorci amena!ate. /tationarea autovehiculelor care transporta surse de radiatii n locuri cu aglomerari de persoane este interzisa. & *14 9ransportul persoanelor mpreuna cu sursele de radiatii este interzis. 4xceptie fac nsotitorii desemnati de conducatorul unitatii, avnd delegatie pentru transportul respectiv. & *24 Predarea substantelor radioactive se va face numai persoanelor autorizate, operatiunea fiind nregistrata n evidentele speciale, conform modelelor legale n vigoare. & ,34 /ubstantele radioactive nu se vor ncarca mpreuna cu substantele inflamabile, explozive, oxidante sau corozive. & , 4 Persoana responsabila cu transportul trebuie sa fie avertizata asupra naturii si activitatii sursei transportate, indicndu se conditiile n care trebuie sa se faca transportul.

& ,&4 )e crearea conditiilor de transport a substantelor radioactive raspunde conducerea ntreprinderii sau institutului, iar pe timpul transportului, raspunde nsotitorul. Depo0itarea su"stantelor ra$ioacti+e & ,'4 +ocul de pastrare a substantelor radioactive este depozitul de radioizotopi cu care trebuie sa fie dotate unitatile nucleare.&rice sursa ce intra n institutie va trece mai nti prin acest depozit, unde se dezambaleaza n prezenta responsabilului de depozit, care o trece n evidenta. Restituirea containerelor pentru izotopi radioactivi catre furnizori se face pe baza unui certificat de stare, n care se consemneaza daca containerul are sau nu deteriorari mecanice si daca este curat sau contaminat cu substante radioactive. 6variile mecanice si contaminarile radioactive exterioare vor fi eliminate la maximum posibil, prin gri!a responsabilului de depozit care va raspunde de acest lucru. & ,)4 ;iecare container din depozit va avea n permanenta un numar al sau, scris vizibil cu vopsea. *ontainerele se aseaza n depozit n ordinea numerelor si la distante ct mai mari posibil, permise de spatiul depozitului. Raspunde responsabilul depozitului. & ,*4 )epozitul trebuie tinut ncuiat. 6ccesul n depozitul de substante radioactive este permis numai responsabilului depozitului si persoanelor n interes strict de serviciu, n prezenta responsabilului. & ,,4 6ccesul n depozit este permis numai dupa ventilarea prealabila a aerului. Persoanele care intra n depozit vor avea asupra lor debitmetrul si dozimetrul individual. 'n depozit se va stationa un timp ct mai scurt posibil. & ,/4 'n toate operatiile cu radioizotopi din depozit, nu se va pune mna pe surse, iar la miscarea surselor din containere, se va lucra numai cu manusi de cauciuc si cu dispozitive de manipulare de la distanta. & ,14 'n mod obligatoriu, se pastreaza evidenta substantelor ce intra si ies din depozit, n ceea ce priveste natura substantelor si activitatea lor. & ,24 &rice pierdere de substante radioactive n timpul depozitarii se va aduce imediat la cunostinta sefului unitatii, pentru ca sa se poata lua de urgenta masurile ce se cuvin n asemenea situatii. E+i$enta su"stantelor ra$iocti+e & /34 Responsabilul depozitului va tine o evidenta centralizata a tuturor surselor radioactive din cadrul unitatii. 4videnta izotopilor radioactivi trebuie sa indice prezenta efectiva a acestora n unitatea nucleara, ct si a eventualelor surse de radiatii repartizate n alte locuri de munca, si sa asigure controlul zilnic, al utilizarii lor. ;iecare unitate nucleara 2laborator de cercetare, sectie de productie sau echipa3 trebuie sa tina evidenta riguroasa a miscarii surselor radioactive. 'n acest scop, n fiecare unitate se va desemna de catre seful institutiei 2director, inginer sef3, de comun acord cu seful unitatii nucleare, o persoana responsabila pentru evidenta substantelor radioactive utilizate n cadrul unitatii respective, care va ntocmi si va tine la zi evidenta substantelor radioactive. & / 4 Periodic, conducerea institutiei, mpreuna cu seful unitatii nucleare, vor verifica fisele de evidenta, comparnd datele scriptice cu situatia reala, att sub aspectul cantitativ, ct si din punct de vedere al activitatii. Rezultatele verificarii vor fi consemnate, sub semnatura n scriptele respective. 'n cazul stabilirii pierderilor sau consumului ne!ustificat de izotopi radioactivi, se va clarifica situatia, iar cei vinovati vor fi trasi la raspundere. & /&4 /ursele radioactive trebuie ntotdeauna utilizate corect, astfel nct sa se evite posibilitatea pierderii sau fragmentarii si dispersiei lor. )aca se constata ca s a pierdut o sursa radioactiva, se va anunta unitatea nucleara din cadrul institutiei respective. /e vor cerceta n detaliu, prin intermediul unui aparata! de detectie adecvat, toate locurile n care ar putea fi sursa radioactiva. 'n ipoteza ca totusi sursa radioactiva n a putut fi gasita, unitatea nucleara va lua toate masurile necesare n functie de cazul respectiv. & /'4 9ransferarea substantelor radioactive de la o unitate nucleara la alta se poate face numai cu aprobarea sefilor ambelor unitati si cu obtinerea aprobarii *omitetului pentru 4nergie Nucleara. *u aceasta ocazie, fisa de

evidenta de la unitatea care preda se nchide, iar la unitatea care preia substanta respectiva, se deschide o noua fisa. 4ste interzisa transferarea izotopilor radioactivi la alte unitati, fara avizul sefului unitatii nucleare si aprobarea conducerii unitatii. & /)4 (zotopii procuarti fie din import, fie din depozitul (.;.6. fie prin transfer de la alte unitati nucleare, se iau n evidenta n registrul de miscare a sursei. Registrul trebuie sa indice exact tipul sursei, natura, cantitatea si activitatea continutului sau. (nventarul surselor radioactive din depozit se va face o data la = luni sau ori de cte ori este necesar. Re#uli $e lucru cu sursele $e ra$iatii nucleare pentru $e(ectoscopie & /*4 +ucrariel de gammadefectoscopie se executa de catre unitatile nucleare specializate n aceste lucrari, organizate ca laboratoare de gammadefectoscopie si care poseda autorizatie de functionare eliberata de *omitetul pentru 4nergie Nucleara. & /,4 8nitatile nucleare organizate ca laboratoare de gammadefectoscopie sunt subordonate direct conducatorului ntreprinderii n cadrul careia sunt constituite. & //4 Prin surse de radiatii gamma pentru defectoscopie se nteleg sursele gammaradioactive n stare solida, compacta, nchise n capsule protectoare sau n alte materiale, care nu permit raspndirea lor sub nici o forma. & /14 'n vederea tinerii unor evidente a surselor de radiatii gamma pentru defectoscopie, unitatile nucleare specializate sunt obligate sa comunice imediat la *omitetul pentru 4enrgie Nucleara toate achizitionarile de surse gammaradioactive de care dispune unitatea nucleara. & /24 Pentru sursele de radiatii gamma achizitionate, se va considera drept act legal pentru nrtegistrare avizul de exepditie si buletinul de calitate emis de catre furnizor. & 134 6mena!area unitatilor nucleare de gammadefectoscopie se face n functie de specificul lucrarilor. & 1 4 )epozitele de surse gammaradioactive se vor construi astfel, nct pentru un anumit numar de surse care au o activitate totala cunoscuta, doza debit de radiatii la suprafata lor sa nu depaseasca %,1 mR<h. )epozitul va fi ncon!urat de o zona interzisa accesului persoanelor straine prin placi avertizoare. & 1&4 'n cazul unitatilor nucleare care folosesc surse de mare activitate, depozitul va avea un loc subteran special amena!at pentru depozitarea acestor surse. 6mplasarea depozitului se va face n functie de specificul lucrarilor care se vor executa. & 1'4 Pentru semnalarea, urmarirea, nregistrarea si evidenta dozelor de radiatii, unitatile nucleare de gammadefectoscopie vor fi dotate cu urmatoarele mi!loace dozimetrice. a4 radiodebitmetre pentru fiecare instalatie de gammadefectoscopie0 "4 dozimetre individuale0 stilodozimetre si fotodozimetre0 c4 sisteme de delimitare a zonelor interzise n timpul iradierilor, acestea fiind. vizuale, realizate din placute din tabla care au desenate semnul conventional al cmpurilor de radiatii nucleare, pe fond galben0 sonore, realizate prin semnale sonore emise de operatorii care supravegheaza zona interzisa cu a!utorul unor fluiere. & 1)4 9ransportul instalatiilor de gammadefectoscopie n exteriorul unitatii nucleare nu se poate face dect cu aprobarea sefului unitatii nucleare si n conformitate cu normele de protectie contra radiatiilor elaborate de *omitetul pentru 4nergie Nucleara. Lucrul cu surse $e ra0e Roent#en

& 1*4 Persoanele care lucreaza n laboratoarele unde sunt utilizate instalatii de raze Roentgen, mobile sau fixe, precum si pe teren, sunt obligate a respecta toate regulile de protectie prevazute n prezentele norme. 'ntruct instalatiile Roentgen prezinta, pe (nga riscul de iradiere din exterior, si pe acela de electrocutare, instructa!ul personalului ce lucreaza n aceste sectoare, va cuprinde n mod obligatoriu si normele de electrosecuritate. Personalul ce deserveste sursele de radiatii Roentgen va fi supus trimestrial instructa!ului si examinarii periodice asupra cunostintelor privind masurile de protectie. &rice modificare, dare n functiune de noi surse sau mi!loace de protectie vor fi precedate de un instructa! si de un control al cunostintelor de protectie si manipulare ale personalului. & 1,4 'nainte de nceperea lucrului, laboratoarele n care se lucreaza cu instalatii Roentgen vor fi aerisite. 6erisirea va fi facuta prin intermediul instalatiilor de ventilatie prevazute obligatoriu. & 1/4 'n timpul lucrului cu radiatii Roentgen, laboratorul n care se lucreaza va fi prevazut cu semnalizatoare prin care sa se anunte oprirea persoanelor straine de a intra n laborator. 4ste interzis ca n timpul functionarii instalatiilor Roentgen n incinta laboratorului, sa stationeze persoane straine de laborator. & 114 'n timpul functionarii instalatiilor Roentgen, personalul manipulant va fi dotat cu dozimetre individuale. Responsabilul cu protectia contra radiatiilor sau, n lipsa acestuia, personalul specializat, va asigura prin aparate de dozimetrie controlul, astfel nct doza de radiatii sa nu depaseasca "%% mR<saptamna . & 124 4ste strict interzisa folosirea camerei unde sunt montate aparatele de raze Rontgen pentru executarea altor lucrari, care nu sunt legate de specificul laboratorului de radiatii. & 234 +a terminarea lucrului, instalatiile Roentgen vor fi deblocate, asigurndu se imposibilitatea manipulariilor de catre persoane care nu au legatura cu laboratorul. & 2 4 'n cazul lucrului cu instalatii de raze Roentgen pe santier sau n ateliere, n afara de marcarea cu table de avertizare, se va proceda si (a mpre!muirea si delimitarea zonei n care se gaseste sursa de radiatii. Re#uli $e lucru la unitatile nucleare $e #a%%a$e(ectoscopie 5n puncte (i6e $e control & 2&4 4xpunerile executate n cadrul acestor unitati nucleare nu se pot executa dect n camere de iradiere special amena!ate. 'nainte de nceperea lucrului, toate ncaperile laboratorului de defectoscopie vor fi bine aerisite prin intermediul instalatiei de ventilatie, apoi se va verifica daca sursa de radiatii este n containerul de lucru si scoasa din functiune, daca usile de la camera de iradiere sunt nchise, si numai dupa aceste operatii se va admite intrarea personalului n salile de lucru. +a parasirea laboratorului se fac aceleasi operatiuni de verificare. & 2)4 6ccesul n camera de iradiere este permis numai daca sistemul de semnalizare arata ca nu e pericol de iradiere. )aca sistemul de semnalizare nu functioneaza, intrarea este permisa numai cu avizul sefului unitatii nucleare, sau a responsabilului cu protectia contra radiatiilor. & 2*4 *omanda deblocarii usilor de la camera de iradiere se face numai de catre conducatorul lucrarii cu surse de radiatii, dupa ce n prealabil se anunta acest lucru si se controleaza daca n camera de iradiere nu a ramas cineva. & 2,4 'n cazuri exceptionale, cnd se blocheaza sursele de radiatii, este permisa intrarea n camera de iradiere a persoanelor de interventie, numai pe baza dispozitiei scrise a sefului unitatii nucleare, care are obligatia sa stabireasca conditiile de lucru de interventie 2folosirea ecranelor si limitarea timpului de lucru3, n scopul evitarii suprairadierii persoanelor de interventie, iar dupa ncetarea lucrului, persoanele de interventie trebuie sa fie ndepartate de zona cu surse de radiatii, pe o perioada corespun zatoare dozei de radiatii ncasate. )ispozitia de interventie se va prelucra cu persoanele ce vor actiona n interventie, care au obligatia sa semneze de luare la cunostinta a instructiunilor de lucru prevazute n dispozitia de interventie. Re#uli $e lucru la unitatile nucleare $e #a%%a$e(ectoscopie care se $eplasea0a pe santiere sau con$ucte %a#istrale

& 2/4 +ucrarile preliminare de pregatire a piesei n vederea iradierii trebuie executate nainte de punerea n functiune a instalatiilor de gammadefectoscopie. & 214 Mona n care se vor desfasura expunerile va fi delimitata cu placute avertizoare, astfel nct doza de radiatii n limita zonei interzise accesului sa nu depaseasca valoarea de %,1 mR<h. P(acutele avertizoare vor purta semnul coventional al cmpurilor de radiatii si inscriptia "Pericol de radiatii". & 224 )aca nu este posibila delimitarea acestei zone, lucrarile de gammadefectoscopie nu se vor efectua dect n afara programului de lucru. &&334 +a lucrarile de expunere cu instalatii care au fascicul diri!at, n vederea micsorarii razei zonei interzise si pentru nestingherirea altor locuri de munca se va realiza o delimitare corespunzatoare. &&3 4 'n timpul lucrului cu surse de radiatii n functiune se va controla zona delimitata. &&3&4 'n timpul pauzelor, instalatiile de gammadefectoscopie vor fi permanent supravegheate, pentru evitarea accidentelor. &&3'4 Pentru locurile aglomerate, se va proceda n plus, si la mpre!muirea cu sfoara sau srma a zonei n care vor avea loc expunerile. &&3)4 8niatile nucleare de gammadefectoscopie sunt obligate sa tina evidenta miscarii zilnice a instalatiilor de defectoscopie cu surse de radiatii gamma n incinta unitatii nucleare. &&3*4 8nitatea nucleara de defectoscopie cu radiatii gamma este obligata sa execute un control continuu si eficient al dozelor de radiatii primite de personalul operator pe ntreaga sa activitate n cmpurile de radiatii. &&3,4 *ontrolul dozimetric se realizeaza prin. a4 controlul stilodozimetric individual zilnic, care permite determinarea imediata a dozei de radiatii primite. "4 controlul fotodozimetric individual, care permite deter minarea cu ntrzierea dozelor primite pe o perioada de o luna. c4 determinari de doze debit cu a!utorul radiodebitmetrului, care se efectueaza n vederea stabilirii conditiilor n care trebuie sa se desfasoare o lucrare noua, cu caracter special, etc. &&3/4 'ncercarea periodica a stilodozimetrelor, ct si schimbarea filmelor fotodozimetrice, se executa de catre responsabilul cu protectia contra radiatiilor. &&314 )ozele de radiatie se vor calcula cu a!utorul relatiei.

'n care DJ este constanta integrala de ionizare care caracterizeaza natura sursei de radiatii gamma, ale carei valori sunt exprimate n r<h pentru " curie la distanta de " m. &&324 Pentru nregistrarea continua a dozelor de radiatii primite de personalul operator, unitatea nucleara completeaza periodic fise de evidenta. && 34 'ntreg personalul unitatii nucleare de defectoscopie cu radiatii gamma este obligat sa poarte stilodozimetre sau fotodozimetre individuale, pe ntreaga perioada de lucru n cmpurile de radiatii. && 4 &data cu aducerea unor noi surse de radiatii gamma n cadrul unitatii nucleare, seful unitatii respective va efectua determinari debitmetrice pentru diverse pozitii ocupate de sursa de radiatii cu activitate maxima, la diverse distante. Rezultatele acestor masuratori se vor inscrie n fise de evidenta care se vor afisa n diverse puncte de lucru. 8nitatea nucleara tine evidenta controalelor medicale periodice n fisa de sanatate individuala, completata pe baza rezultatelor comunicate oficial de unitatea nucleara care face controlul. && '4 /eful unitatii nucleare va executa un control periodic al instalatiilor de defectoscopie, va stabili daca instalatia respectiva poate continua sa fie utilizata mai departe sau trebuie sa fie introdusa n reparatie.

&& )4 :erificarea se extinde asupra partilor componente ale instalatiilor, n functie de natura si tipul instalatiei de defectoscopie. && *4 'n cazul pierderii unei surse de radiatii gamma, unitatea nucleara va lua urmatoarele masuri. a4 stabilirea, cu a!utorul radiodebitmetrului, a perimetrului n interiorul caruia se gaseste sursa de radiatii gamma0 "4 ngradirea acestui perimetru si interzicerea accesului oricarei persoane0 c4 comunicarea de urgenta la *omisia pentru 4nergie Nucleara a pierderii sursei de radiatii, specificndu se natura si activitatea sursei. && ,4 &peratiunile de asigurare a sursei de radiatii gamma se vor executa, cu avizul sefului unitatii nucleare, de catre acesta, sau sub supravegherea acestuia, lundu se toate masurile de protectie contra radiatiilor, comunicndu se *omisiei pentru 4nergie Nucleara rezultatul acestei actiuni. && /4 )aca sursa de radiatii gamma nu a fost gasita, sau perimetrul nu a fost identificat, se asteapta sosirea organelor de specialitate de la (nstitutul de ;izica 6tomica. && 14 (ndependent de rezultatul acestei actiuni, se va ntocmi de catre seful unitatii nucleare un dosar de constatare care sa cuprinda. a4 procesul verbal de constatare a pierderii sursei de radiatii gamma0 "4 schita locului n care s a pierdut sursa de radiatii gamma0 c4 declaratiile operatorului0 $4 observatiile sefului unitatii nucleare. && 24 )istrugerea unei surse de radiatii gamma poate avea loc n doua feluri. a4 distrugerea voluntara, executata numai de (nstitutul de ;izica 6tomica, la cererea oficiala si motivata a unitatii nucleare0 "4 distrugerea involuntara a sursei de radiatii gamma, n urma unui accident tehnic, care poate avea loc n interiorul sau n exteriorul unitatii nucleare0 n acest caz, se vor lua masurile prevazute la art. 11"5. &&&34 &rice persoana nou anga!ata nu poate presta munci n cmpul de radiatii pna nu are instructa!ul efectuat si pna nu primeste mi!loace dozimetrice individuale. &&& 4 Prin accident de iradiere se nteleg toate suprairadierile survenite asupra personalului operator din cadrul unitatii nucleare n timpul procesului tehnologic, al transportului instalatiei de defectoscopie din alte cauze 2defectiuni tehnice, pierderea sursei de radiatii gamma, nerespectarea zonelor interzise etc3. &&&&4 'n cazul n care a avut loc un accident de iradiere, seful unitatii nucleare va ntocmi un dosar care sa cuprinda urmatoarele date. a4 procesul verbal de constatare, n care se vor specifica. cauzele care au provocat accidentul0 dozele aproximative primite de personalul suprairadiat determinate prin calcul, sau cu a!utorul radiodebitmetrului0 "4 masurile care s au luat pentru accidentati si instalatiile de defectoscopie0 c4 declaratiile martorilor0 $4 concluziile sefului unitatii nucleare0 e4 schita locului si a modului n care a survenit accidentul0

(4 filmele fotodozimetrice purtate de personalul suprairadiat. &&&'4 Persoanele suprairadiate vor fi scoase imediat din cmpul de radiatii, pna se vor stabili de forurile competente dozele, primite si masurile ce trebuie luate pe viitor. &&&)4 Persoanele suprairadiate vor fi supuse unui control si supravegherii medicale, de acest lucru fiind raspunzator seful unitatii nucleare si medicul unitatii. Dispo0itii (inale &&&*4 /eful unitatii nucleare sau persoanele autorizate de la punctele de lucru, responsabilul cu protectia contra radiatiilor si conducerea societatii n cadrul careia se efectueaza lucrarea respectiva, poarta raspunderea per sonala n cazul pornirii lucrarilor la care nu au fost asigurate conditiile impuse de tehnica securitatii privind lucrarile cu surse de radiatii nucleare. &&&,4 'n cazul ncalcarii regulilor de tehnica a securitatii lucrului n prezenta radiatiilor, precum si a instructiunilor de lucru elaborate pe baza acestor reguli, responsabilitatea o poarta persoana care a ncalcat regulile si instructiunile. &&&/4 Persoanele care ncalca prezentele reguli, precum si instructiunile si dispozitiile emise pe baza acestor reguli, sunt pasibile de sanctiunile prevazute de legislatia n vigoare. /anctiunile se stabilesc de catre conducerea unitatii nucleare, la propunerea sefului unitatii nucleare, n functie de gradul de vinovatie, de recidiva etc. /anctiunile aplicate se vor afisa si prelucra n cadrul colectivului de munca al unitatii nucleare. &&&14 *onducerea unitatii de care apartine unitatea nucleara, mpreuna cu seful unitatii nucleare, vor realiza conform normelor legale si regulamentului n vigoare conditiile de lucru si vor asigura echipamentul de protectie pentru persoanele care lucreazla cu surse de radiatii nucleare0 de asemenea, conducerile unitatilor unde se lucreaza cu surse de radiatii nucleare, sunt obligate sa aplice prevederile legale n vigoare cu privire la timpul de lucru, concediile de odihna, antidoturi si sporuri de periclitate, n functie de specificul fiecarui loc de muncii. &&&24 /ocietatile n care functioneaza unitatile nucleare sunt obligate sa ntocmeasca documentatia necesara n vederea obtinerii sau prelungirii autorizatiei de functionare, n conformitate cu instructiunile n vigoare. ,top-

CAPITOLUL '1 Instalatii si %asini $e ri$icat


Re#uli #enerale &&'34 Prin instalatii si masini de ridicat se nte(eg macaralele de toate tipurile, scripetii, palanele, vinciurile, cricurile, tro(iurile, carucioarele monorai, padurile rulante, excavatoarele sau draglinele care functioneaza ca macara(e. )ispozitivele auxiliare pentru mecanismele de ridicat sunt. lanturile si cablurile de legare, crligele, inelele, ochiurie si alte dispozitivele destinate prinderii si mentinerii sarcinitor. Macarale si po$uri rulante &&' 4 &bligatiile macaragiului a4 Personalul de deservire a instalatiilor de ridicat va fi instruit cu privire la. *aracteristicile macaralelor, modul de functionare si de actionare, normele de intretinere si ungere0 Procesele de lucru, ordinea executarii lor si operatiile interzise0 /arcinile ce ii revin la exploatarea si ntretinerea macaralelor0

*odul de semnale. "4 Macaragiii care deservesc macaralele vor poseda autorizatii conform legislatiei n vigoare. c4 'n timpul lucrului, macaragiul va fi complet sanatos si odihnit. 4ste interzis lucrul n stare de ebrietate. 4ste interzisa desfasurarea altor activitati n timpul lucrului. $4 Macaragiul trebuie sa ia parte activa la revizii, lucrarile de ntretinere si reparatii si la toate controalele care se fac pe macaraua pe care o deserveste. e4 'nainte de nceperea (ucrului, macaragiul trebuie sa verifice. /tarea caii de rulare si opritoarele de la capetele de linii0 (nstalatiile de semnalizare, iluminat, ncalzit. starea cablurilor de legatura0 )ispozitivele de siguranta 2limitatoare de cursa si de sarcini si frne0 )ispozitivele de legare 2cabluri, inele, crlige etc.3. (4 Macaragiul va executa manevre cu sarcini numai dupa semnalizarea legatorului sau a celui care conduce operatiunea de ridicare, cu exceptia semnalului de oprire pe care trebuie sa l respecte, indiferent de cine e dat. #4 Macaragiul va opri din functiune macaraua daca se suprancalzesc motoarele, lagarele sau angrena!ele, daca se aud zgomote anormale sau daca (imitatoarele si frnele nu functioneaza n bune conditii. Macaragiul va nota ntr un registru de supraveghere defectele constatate si pe cele care au fost remediate n timpul lucrului. &&'&4 &bligatiile legatorului de sarcina si ale macaragiului a4 sa cunoasc si sa utilizeze codul de semnale pentru manevrele necesare fixarii, ridicarii, deplasarii si coborrii sarcinii. "4 sa asigure legarea sarcinilor astfel, nct acestea sa nu se poata deplasa, aluneca, roti sau cadea n timpul ridicarii si deplasarii. c. sa controleze n permanenta cablurile si lanturile de legare. $4 sa nu foloseasca organele de legare pentru sarcini mai mari dect cele marcate. e4 sa nu nnoade lanturile sau cablurile, si nici sa nu le mbine prin folosirea de suruburi cu piulite. (4 sa nu foloseasca lanturi cu zale rasucite sau alungite din cauza suprasolicitarilor. #4 +egarea sarcinilor sa se execute astfel, nct sa nu se formeze ochiuri sau noduri, urmarind ca ramurile de prindere sa fie uniform ncarcate. 84 )iri!area sarcinii se executa cu frnghii. 4ste interzisa contrabalansarea sarcinii prin agatare cu mna sau urcarea pe sarcina. i4 /e va urmari transportul sarcinii suspendate mergnd n urma ei si ndepartnd persoanele din !ur. .4 /e va da semnalul, de oprire atunci cnd se observa un defect sau se aud zgomote anormale n timpul mersului. 4ste interzis legatorului sa intervina asupra sarcinii cnd aceasta este suspendata. 94 +a legarea sarcinilor se va tine cont de capacitatea de ridicare a macaralei, n functie de nclinarea bratului. l4 *nd se lucreaza n conditii nefavorabile, socuri sau temperaturi sub %F*, se va reduce sarcina cu 5%> fata de cea normala. %4 /arcinile care nu se pot lega sau prinde corespunzator se vor ridica n vase.

n4 Punctele de suspendare a sarcinilor vor fi deasupra centrului de greutate. o4 +anturile se scot din functiune cnd se constata zale nnadite sau deformate. Nu se permite o alungire mai mare de 5 > din lungimea initiala a lantului. p4 Nu se admite utilizarea crligelor fara marca sau certificate de calitate. Nu se admite utilizarea crligelor si ochiurilor turnate. r4 *onstructia platformelor, benelor, cupelor basculante sau cu fundul mobil, graiferelor, containerelor, trebuie sa includa si un mecanism de zavorre care sa mpiedice deschiderea accidentala si caderea materialelor n timpul ridicarii si transportarii. &&''4 Masuri de siguranta, protectie si semnalizare a4 'ntre fetele ascutite ale elementelor de ridicat si cabluri sau lanturi, se vor aseza captuseli pentru protectia lanturilor sau cablurilor contra rosaturilor si ncovoierilor sub un unghi prea ascutit. "4 +a macaralele care transporta metal incandescent sau topit, mecanismele de ridicat vor fi nzestrate cu doua frne actionate independent si amplasate astfel, nct manevrarea lor sa fie comoda. c4 +a masinile de ridicat care au att actionare manuala, ct si mecanica, actionarea manuala va fi scoasa din functiune cnd se trece pe actionarea mecanica si invers. $4 +a actionarea manuala prin lant, lantul trebuie asigurat contra scaparii de pe roata de lant. e4 +a desfasurarea cablului de pe tambur, n pozitia cea mai de !os a crligului, vor ramne pe tambur cel putin 1 spire complete de cablu. (4 Masinile de ridicat actionate manual vor fi prevazute cu un dispozitiv de blocare 2clichet3 pentru mentinerea sarcinii n pozitie ridicata. Pentru coborrea sarcinii trebuie sa existe o frna separata. #4 Masinile de ridicat care lucreaza sub cerul liber si se deplaseaza pe sine vor fi prevazute cu dispozitive de fixare, pentru a nu fi antrenate de vnt. 84 (nstalarea macaralelor fixe, se va face tinndu se cont de momentul de rasturnare, asigurndu se stabilitatea att n stare de repaus, ct si n timpul functionarii, prin contragreutati si ancorare. i4 +a macaralele care circula pe cale, n sarcina sau fara sarcina, se va avea n vedere ca fundatia si calea de rulare sa fie executate conform instructiunilor de monta! ale fabricilor furnizoare. .4 Rolele de ghidare care se afla la o naltime mai mica de 1,5 m deasupra locului de munca trebuie sa fie ngradite. 94 /arcina maxima admisa se va afisa la locul de munca pe o tabla pe care se scrie cu litere si cifre de tipar, avnd o naltime de minimum "% cm si o latime de minimum 5 cm, scrise cu vopsea neagra pe fond alb. l4 +a ridicarile cu sarcina de peste 5 tone inclusiv, se va ntocmi n prealabil o fisa tehnica cu indicatia dimen siunilor cablurilor, palane(or,cu numarul de faze, role si diferentiale care se pot folosi (a ridicarea respectiva ct si numarul de troliuri, stlpi de ridicat si cleme de lagare. )e asemenea, schema masivelor de ancorare si fisa tehnica trebuie sa fie semnate de catre seful de santier. %4 :erificarea si respectarea indicatiilor din fisele tehnice de pregatire a lucrarii se vor face obligatoriu de catre seful de lot sau de inginerul specialist cu ridicarile, n cazul cnd acesta exista. Numai dupa aceste verificari se va permite ridicarea. n4 'n cazuri nesigure 'n ceea ce priveste greutatea sarcinii de ridicat, se vor cere precizarile necesare de la organele administrative respective. o4 *ontragreutatile mobile ale macaralelor, vor fi aran!ate l precis, dupa pozitia respectiva, n functie de unghiul de nclinare al bratului si de greutatea sarcinii de ridicat.

p4 4ste strict interzisa suplimentarea sau reducerea contragreutatilor macaralelor, stabilite pentru fiecare tip de macara n instructiunile respective de functionare. r4 *ontragreutatile macaralelor se vor fixa n cutie pentru a nu cadea. s4 9oate operatiunile de ridicare sau frnare ale macaralelor se vor executa foarte lin, fara smucituri si cu mare atentie. t4 )eplasarile crligelor 2graiferelor3, carucioarelor si macaralelor se vor executa numai n limitele permise de (imitatoarele de cursa nct sa nu fie nevoie de utilizarea acestora dect ca mi!loc de siguranta n situatii speciale. u4 9oate macaralele mobile vor fi prevazute cu dispozitive acustice de semnalizare, actionate electric sau mecanic, n perfecta stare de functionare si vor corespunde conditiilor speciale de lucru. 'n cabina de comanda se vor prevedea doua sisteme de semnalizare 2claxon si clopot3, unul pentru semnalizarea manevrelor obisnuite, si altul pentru pericole iminente. +4 ;iecare manevra va fi anuntata prin semnalizarea respectiva. 64 4xecutarea miscarilor mecanismelor respective de la cursele dintr un sens la cele n sens invers se va face lin si cu oprire (a pozitia zero. &&')4 'n timpul executarii deplasarii sarcinilor n plan orizontal cu a!utorul macaralelor si mecanismelor de ridicat acestea vor fi ridicate la o naltime de cel putin %,5m deasupra eventualelor obstacole ntlnite n raza de actiune a macaralei. &&'*4 'n zona de lucru si n cabinele macaralelor este interzis accesul persoanelor straine care nu au atributii n legatura cu exploatarea. &&',4 Ridicarea unei sarcini n acelasi timp cu a!utorul a doua macarale se admite numai cu aprobarea scrisa data de seful de santier. +ucrarea se va executa sub conducerea si supravegherea responsabilului cu instalatiile de ridicat. &&'/4 +a utilizarea crligelor duble, sarcina se va agata uniform de ambele crlige. &&'14 /e interzice categoric transportul persoanelor cu macaralele de ridicat. &&'24 /e interzice categoric trrea ncarcaturilor cu a!utorul crligului mecanismului de ridicat. )e asemenea, se interzice folosirea macaralelor pentru deplasarea vagoanelor. &&)34 /e interzice desprinderea de pe teren cu a!utorul macaralelor a unor obiecte ancorate, plantate sau prinse de teren prin nghet. &&) 4 +a terminarea sau ntreruperea operatiunilor de lucru nu se admite ca sarcina sa ramna n pozitia suspendata. &&)&4 /e interzice cu desavrsire ungerea manuala a macaralelor si mecanismelor de ridicat n timpul functionarii lor. 8rcarea sau coborrea din cabina de comanda a macaralei se va face numai pe scara de acces. /cara, ncepnd de la naltimea de = m, va fi prevazuta cu mpre!muiri n forma de inele, cu intervale de cel mult $%% mm ntre ele, si cu cel putin trei legaturi longitudinale 2platbande3 care sa formeze un canal continuu cu o distanta (ibera maxima, ntre scara si inele, de cel putinG%% mm si de cel mult $%% mm, raza inelului fiind de =5% ?%% mm, nauntrul careia sa poata trece liber un muncitor. &&)'4 +a macaralele prevazute a executa mai multe miscari 2deplasare, rotatie, ridicare etc.3 se interzice executarea concomitenta a doua sau mai multe miscari. &&))4 +ocul de munca va fi bine iluminat n timpul noptii, pentru ca operatiile de ncarcare, descarcare, ridicare si transportare sa se execute n bune conditii. )e asemenea, fiecare macara va fi echipata cu instalatiile, aparatele necesare de iluminat, avnd intensitatea luminoasa corespunzatoare 2faruri prevazute cu becuri puternice, montate chiar pe macarale si pe bratul lor3. l(uminatul interiorului cabinei se va face la o tensiune de "1 :.

&&)*4 4chipamentul electric al macaralelor si mecanismelor de ridicat, montarea si exploatarea instalatiilor electrice trebuie sa corespunda prescriptiilor n vigoare. &&),4 9oate partile metalice ale utila!ului electric care nu se afla sub tensiune 2corpurile motoarelor electrice, ale controlerelor, ale carcaselor aparata!ului electric, ale reostatelor etc.3 precum si ale constructiilor mecanice, caile de rulare ale macaralelor si caile suspendate, trebuie sa fie legate de o instalatie de punere la pamnt, a carei rezistenta sa fie mai mica sau cel mult egala cu ? ohmi, conform normativului privind protectia prin legarea la pamnt si protectia prin legarea la conductorul de nul la utila!ele electrice pe santierete3 de constructii, tensiunea de lucru fiind de pna la "%%% :. &&)/4 'ntrerupatorul principal pentru instalatia electrica a macaralei trebuie sa fie usor accesibil si sa fie prevazut cu un dispozitiv, astfel ca atunci cnd este deconectat, sa poata fi nchis cu cheia. &&)14 'ntrerupatorul montat n cabina mecanicului macaralei trebuie sa deconecteze instalatia electrica a macaralei fara a ntrerupe iluminatul. &&)24 +a capetele cailor de rulare ale macaralelor, carucioarelor de macara, precum si ale carucioarelor care functioneaza independent, trebuie prevazute opritoare calculate sa reziste la socul macaralei. 6stfel de opritoare se prevad si pentru macaralele turnante, daca acestea nu fac o rotatie completa. &&*34 Macaralele electrice vor fi prevazute cu un transformator reductor de tensiune de "1 : pentru lampile portative ce se folosesc la controlul, ntretinerea si repararea instalatiei n timpul noptii si pentru iluminatul, din interiorul cabinei. &&* 4 *abina macaralei va fi prevazuta cu un covor de cauciuc gros de "% "5mm. &&*&4 Pentru stingerea incendiilor, n cabina se va gasi un extinctor cu spuma si o (ada cu nisip0 n caz de incendiu, nu se va actiona dect dupa ce s a ntrerupt curentul electric. &&*'4 /e interzice depozitarea n cabina a materialelor inflamabile 2benzina, motorina, petrol, ulei, crpe, scnduri etc.3. &&*)4 /culele, piesele si materialele de rezerva se vor pastra ntr o (ada sau ntr un dulap metalic. &&**4 4ste interzisa blocarea caii de rulare cu materiale de constructii etc. &&*,4 'n cazul cnd se executa lucrari n locuri ce nu pot fi vazute de mecanicul macaralei, se va pune un semnalizator intermediar, special instruit pentru aceasta, care va diri!a sarcina. &&*/4 4ste interzis a se lucra cu macaralele n zonele unde exista pericolul de atingere a bratului si cablului macaralei cu conductorii retelelor electrice. )istanta minima a oricarui punct al macaralei fata de o retea electrica trebuie sa fie de 1 m. &&*14 :erificarea instalatiilor se va face dupa ce s a scos instalatia electrica a macaralei de sub tensiune. &&*24 /e interzice aruncarea ncarcaturilor de la naltime. &&,34 'n caz de furtuna, instalatiile de ridicat ce functioneaza afara vor fi oprite si ancorate, iar pozitia bratului macaralei se va diri!a si fixa pe directia n care bate vntul. &&, 4 4ste strict interzis a se lucra cu macarale sau dispozitive anexe defecte. &&,&4 *ablurile si lanturile se fixeaza de mecanismul de ridicare si de organele sale n mod sigur, prin mi!loace care sa mpiedice desprinderea acestora. )aca la capatul cablului este prevazut un ochi, fixarea trebuie realizata prin nfasurarea capatului liber al cablulu pe o lungime de =%%% mm, sau prin fixarea cu cel putin = cleme. +ungimea cablurilor mecanismelor de ridicat trebuie sa fie calculata n asa fel, nct la pozitia cea mai de !os a crligului sa ramna nfasurate pe tambur = spire de cablu sau lant.

'nfasurarea cablurilor pe tambur n mai multe straturi trebuie sa fie facuta corect 2fara ncrucisare3, n rnduri continue. Marginile tamburului pe care se nfasoara cablul trebuie sa depaseasca stratul superior nfasurat cu cel putin un diametru de cablu, iar pentru lanturi, cu cel putin latimea unei zale, a lantului. &&,'4 'n cazul cnd se ntrerupe curentul electric, macaragiul este obligat sa decupleze imediat ntrerupatorul principal si sa puna toate comenzile la pozitia zero. &&,)4 Macaragiul este obligat sa opreasca imediat macaraua din functiune cnd observa ca se suprancalzesc electromotoarele, lagarele, sau se aud zgomote anormale. &&,*4 'n cazul cnd cmpurile de deservire a mai multor macarale cu brat care lucreaza concomitent se ntretaie, macaragiii trebuie sa aibla gri!a sa nu se produca suprapunerea bratelor. &&,,4 /e interzice urcarea persoanelor straine pe calea de rulare sau n cabina de comanda. &&,/4 4ste interzisa blocarea, prin orice mi!loace, a ntrerupatoarelor simple sau automate. /igurantele arse se nlocuiesc numai cu sigurante calibrate corespunzator, care trebuie sa se gaseasca n permanenta n cabina macaralei. &&,14 9roliuri, scripeti, palane, vinciuri si cricuri a4 9roliurile mecanice si de mna, vor fi prevazute cu clicheti de retinere, aplicati pe rotile dintate respective. /e interzice cu desavrsire scoaterea din functiune a acestor clicheti. "4 9roliurile electrice vor avea n mod obligatoriu ntrerupatorul general de curent instalat n cofret nchis cu cheie. c4 9roliul, ct si cofretul metalic se vor lega la pamnt. $4 'n perioadele de stationare, pentru cele actionate electric, se va scoate troliul de sub tensiune, iar tabloul electric se va ncuia. e4 4ste intrzisa ntretaierea cablului troliului cu cablurile de la aparatele de sudat. (4 'n tot timpul lucrului trebuie supravegheata starea lor de fixare, ct si modul de nfasurare cablului pe tambur. +ungimea cablului troliului trebuie astfel calculata, nct la desfasurarea maxima a cablului sa mai ramna pe tamburii troliului cel putin = ? spire. #4 'nainte de a pune n functiune troliul, se va verifica. daca agatarea sarcinii este corect facuta0 daca sarcina nu depaseste capacitatea troliului0 daca nu este agatat cablul de vreun obstacol. 84 /e interzice stationarea sau trecerea peste cablul troliului cnd acesta este n sarcina. i4 /e interzice schimbarea brusca a sensului de rotatie a troliului. .4 /e interzice a se tracta cu troliul alte obiecte dect acelea pentru care a fost destinat. )easemenea, se interzice ndepartarea aparatorilor de protectie. 94 9roliurile actionate manual vor fi dotate cu doua dispozitive de frnare cu clichet si cu banda de frictiune l4 9roliurile ce se folosesc la ridicarea pieselor grele n constructii se vor fixa pe cadre metalice solide, care (a rndul lor vor fi bine fixate n ancora!e, corespunzator eforturilor transmise la functionare troliurile. /tabilitatea si rezistenta ancora!ului se va verifica la sarcina maxima %4 Maistrul lucrarii va verifica zilnic starea troliurilor.

n4 /cripetii si palanele cu cablu si lant vor fi construite n asa fel, nct sa nu fie posibila caderea de la sine a cablului sau a lantului de pe scripeti sau de pe palane sau ntepenirea lor ntre scripeti sau roata de lant si carcasa respectiva. o4 +a palanul dublu se vor monta role de egalare sau un balansier de echilibrare, si se vor fixa n mod sigur capetele ambelor cabluri de acestea. Rotile de egalare sau balansierul se vor roti liber si vor fi prevazute cu sisteme de ungere. p4 /cripetii vor fi prevazuti cu dispozitive de autofrnare. r4 /uporturile fixe si mobile 2crlige, traverse etc.3 de care se suspenda scripetii sau de care se fixeaza capetele cablurilor sau ale lanturilor, vor avea o rezistenta care sa corespunda fortei maxime care actioneaza asupra lor. s4 *ricurile manuale cu prghii si cricurile cu cremalier trebuie sa fie prevazute cu dispozitive de siguranta care sa mpiedice coborrea de la sine a sarcinii (a ncetarea actionarii prghiei sau manivelei. *ricurile cu cremaliera si angrena! dintat trebuie sa fie prevazute cu o manivela cu dispozitiv de siguranta. 9oate cricurile manuale cu surub vor fi prevazute cu dispozitiv de siguranta. t4 *ricurile cu surub trebuie sa aiba paharul nedeteriorat si boraciul n buna stare. u4 +a ridicarea sarcinilor cu a!utorul mecanismelor actionate manual, se va pune clichetul n pozitie de lucru. +a coborre nu se va da drumul manivelei. Nu se permite rotirea libera a manivelelor. +4 *ricurile cu surub si cu cremaliera vor fi revizuite periodic si, daca se constata ca filetul surubului sau al piulitei s a uzat mai mult de 1%>, cricul trebuie scos din functiune. 64 *ricurile hidraulice vor trebui sa aiba mbinari etanse, care sa nu permita curgerea lichidului din cilindrii de lucru n timpul ridicarii sarcinilor. 4le vor fi prevazute cu dispozitive speciale, care sa mpiedice coborrea fortata a pistonului, n cazul deteriorarii tevilor de alimentare si de evacuare a (ichidului. 6ceste dispozitive trebuie sa asigure coborrea lenta a pistonului sau ntreruperea 2blocarea3 miscarii. E4 *ricurile trebuie sa aiba dispozitive care sa mpiedice iesirea completa a surubului sau a cremalierei. 04 /uprafata de reazem a capetelor tuturor cricurilor trebuie sa aiba o forma care sa mpiedice alunecarea de pe vinci sau cric a sarcinii ridicate. &&,24 Coburi si ascensoare de materiale. a4 +a constructia, ntretinerea si exploatarea boburilor, pentru problemele referitoare la troliuri se va tine seama de articolele din subcapitolul "troliuri". "4 4xecutia bobului se va face sub supravegherea directa a inginerului sef de santier. Materiatul utilizat va fi de buna calitate si corespunzator proiectului. c4 *ei patru stlpi verticali de sustinere vor fi bine contravntuiti si se vor ancora cu cabluri prevazute cu suruburi de ntindere, pentru asigurarea rigiditatii si stabilitatii. 'n !urul locului de fixare a ancorelor de care sunt prinse cablurile, n partea de !os, se va amena!a o ngradire de protectie. 6ncorarea n partea cladirii se va face de scheletul constructiei. $4 *ablul de tractiune va fi verificat nainte de monta!, pentru a nu prezenta noduri sau deteriorari. /ectiunea cablului se va stabili prin calcul, n functie de sarcina de ridicare. e4 /e va asigura ca accesul la platforma bobului sa se faca pe un plan orizontal fara denivelari, ntre planseul constructiei si platforma. (4 +a fiecare eta!, locurile de ncarcare si descarcare vor fi nchise cu usi automate ce nu se vor deschide dect n timpul ct platforma se afla oprita la eta!ul respectiv.

#4 'ncarcarea si descarcarea platformei se va face numai de muncitori instruti, care nu vor patrunde pe platforma n nici un caz. 84 6tunci cnd platforma transporta vagonete sau tom beroane, rotile se vor fixa prin opritoare speciale, pentru ca n timpul ridicarii sau coborrii sa nu se poata deplasa vagonetul sau tomberonul. Pentru tragerea ncarcaturii de pe platforma, se va folosi un crlig de otel, avnd la capat un mner neted si fara ndoitura. i4 Cobul va fi prevazut cu un limitator de naltime care va opri platforma automata la o distanta de un metru de vrf, prin ntreruperea directa a circuitului electric de alimentare a motorului electric. .4 *omenzile transmise mecanicului de la diferite eta!e vor fi efectuate prin semnalizari optice, si nu acustice etc. 94 'n !urul casei bobului se va asigura o zona unde nu se va permite trecerea persoanelor. 6ceasta zona va fi marcata cu placarde avertizoare. l4 6paratorile de la angrena!e nu se vor scoate n timpul functionarii troliului. %4 +a ntreruperea si terminarea lucrului, platforma de urcare a materialului va fi coborta pe sol. 'ntrerupatorul tripolar 2heblul3 va fi decuplat si sigurantele vor fi scoase, iar cutia acestuia se va ncuia cu cheia. n4 /eful de santier va supraveghea permanent ntinderea uniforma a cablurilor de ancorare si mbinarile scheletului. o4 /eful de santier va avea gri!a se afiseze incriptii de tehnica a securitatii (a locurile de functionare a boburilor. &&/34 9ransportoare cu banda a4 (nstalarea transportoarelor cu banda trebuie sa se faca astfel, nct pe ambele parti sa ramna spatii libere de trecere de cel putin un metru (atime. "4 9ransportoarele cu banda mobila avnd o stabilitate mica, deplasarea lor trebuie facuta cu cea mai mare atentie. 8rcarea si coborrea lor pe rampe,estacade, schele etc., trebuie sa se faca cu a!utorul troliurilor sau cu planuri nclinate, cu cea mai mare atentie. 'n cursul acestor operatii, dupa fiecare miscare, sub rotile transportoarelor cu banda trebuie puse pene, care sa mpiedice rostogolirea rotilor sau alunecarea transpor toarelor. 6ceste operatii se vor face numai sub conducerea mecanicului sef sau a sefului de santier. c4 /e va evita montarea contragreutatilor deasupra drumu rilor sau trecerilor. 'n zona contragreutatilor se vor monta turnuri si plase de protectie. $4 8tila!ul folosit pentru transportul materialelor purverulente va fi nchis n carcase, puse n legatura cu o instalatie de desprafuire. +a nclinarea transportoarelor cu banda se va avea n vedere coeficientul de frecare dintre banda si materialul ce trebuie transportat, astfel ca materialul sa nu alunece pe banda n sens invers fata de miscarea benzii. e4 /e interzice modificarea unghiului de nclinare al transportului cu banda n timpul functionarii acestuia. (4 9ransportoarele nclinate vor fi prevazute cu un sistem de frnare, care sa mpiedice miscarea benzii n sens invers celui de lucru 2napoi3, atunci cnd se opresc si sunt ncarcate cu materiale. #4 9recerile peste transportoare se vor face numai pe pasarele cu scari fixe sau demontabile si cu balustrade de " m naltime. 84 *irculatia pe sub transportoarele cu banda, fie fixe fi mobile, este permisa numai n cazurile cnd acestea au panouri, sau placi de protectie contra caderii materialelor i4 /e interzice urcarea mucitorilor pe banda, pentru a o ntinde.

.4 'n timpul functionarii transportorului cu banda, este interzisa curatirea transportului, a rolelor, sau a rotii dintate, de resturile de materiale. 94 'n timpul functionarii transportorului cu banda, se interzic nvrtirea rolelor care s au oprit, tragerea benzii, ndreptarea curelei, ungerea etc. l4 4ste interzis transportul persoanelor pe transportoare cu banda. %4 4ste interzis lucratorilor a se odihni sau a se culca pe banda transportorului, cnd acesta nu functioneaza. ,top-

CAPITOLUL '2 Utila.e- %asini si instalatii- constructii


Re#uli #enerale &&/ 4 Masinile si utila!ele vor fi nsotite la livrare de instructiuni privind monta!ul si deservirea n conditii de securitate. &&/&4 Partile proeminente ale elementelor n miscare. arborii, transmisiile prin curele, lanturi, roti dintate sau de frictiune, mansoanele, scripetii de ghidare, rolele, suruburile, piulitele, penele, etc., ct si toate piesele n miscare ale utila!elor situate pna la naltimea de 1,5 m de la nivelul de circulatie al muncitorilor vor fi prevazute cu aparatori executate si montate n asa fel, nct sa nu permita introducerea degetelor n zona periculoasa. 6cestea vor fi asigurate cu sisteme de zavorre, care sa nu permita deschiderea sau demontarea n timpul functionarii utila!ului. &&/'4 9oate masinile de lucru trebuie sa fie prevazute cu dispozitive de frnare, care sa asigure oprirea rapida a acestora. &&/)4 9oate utila!ele vor fi prevazute cu o piedica de blocare a dispozitvului de pornire si de oprire, pentru a se preveni cuplarea sau decuplarea adica pornirea sau oprirea accidentala. &&/*4 +ocurile periculoase de la utila!e si instalatii, care nu pot fi prote!ate prin aparatori, vor fi ngradite cu balustrade sau paravane de protectie, montate la distante corespunzatoare. 6ceste locuri vor fi semnalizate prin placi indicatoare de securitate. 6semenea placi indicatoare se vor monta si n cazul cnd se efectueaza reparatii, pentru a se preveni cuplarea si punerea n functiune a masinilor si instalatiilor respective. &&/,4 )eplasarea utila!elor mobile de constructii se va face numai pe terenuri care sa le permita stabilitatea si sa nu dea loc la rasturnari sau scufundari. 'n terenuri slabe, circulatia se va face pe un pat de traverse. &&//4 +a instalarea si exploatarea utiia!elor de constructii se va tine seama de actiunea sarcinilor accidentale si se vor lua masuri pentru prevenirea rasturnarii si deplasarii lor. &&/14 8tila!ele a caror pornire, functionare sau deplasare pot fi periculoase pentru cei din !ur, vor fi prevazute cu semnalizare acustica sau luminoasa. Mona periculoasa din !urul utila!elor va fi ngradita, iar pe utila!e sau n zona periculoasa se vor afisa panouri vizibile de avertizare. &&/24 4ste interzis sa se puna n functiune si sa se lucreze cu utila!e defecte. &&134 9oate utila!ele care sunt n exploatare pe santiere vor fi verificate periodic 2lunar, bilunar, dupa un program stabilit3, din punct de vedere al starii tehnice, punndu se accentul n special pe instalatia electrica, mecanismele de frnare, de oprire etc., iar constatarile facute se vor nscrie n carnetele de bord respective. &&1 4 4ste interzis a se face curatirea, ungerea manuala si orice fel de reparatii la elementele n miscare n timpul functionarii utila!ului. 6ceste operatii se pot executa numai atunci cnd utila!ul este scos din functiune, iar comenzile sunt blocate si prevazute cu placarde de avertizare si interzicere a punerii n functiune.

&&1&4 Pentru deservirea utila!elor de constructii si instalatiilor de ridicat sunt admisi numai lucratori n vrsta de cel putin "$ ani, calificati profesional pentru utila!ul respectiv si care cunosc perfect normele de tehnica a securitatii la utila!ul pe care il deservesc. &&1'4 +ucratorii de toate categoriile care lucreaza cu utila!e de constructii, sau n salile cu masini sau instalatii de orice fel, sunt obligati sa poarte mbracamintea bine strnsa pe corp. /e interzice purtarea sorturilor, salurilor basmalelor cu ciucuri, sau a parului despletit. &&1)4 'nainte de nceperea lucrului, mecanicul va verifica daca utila!ul este n buna stare de lucru, iar comenzile de pornire oprire si frnare, n perfecta stare de functionare. &&1*4 *nd la acelasi utila! se lucreaza n doua sau trei schimburi, lucratorul va lua n primire de la schimbul anterior att masina, ct si carnetul de bord, n care trebuie sa fie nscrise eventualele observatii asupra comportarii masinii, defectele ivite si eventualele reparatii. &&1,4 *onducatorul utila!ului nu are voie sa lase fara supraveghere utila!ul n functiune. )aca este necesar sa paraseasca masina pentru un timp orict de scurt, el va opri utila!ul si ( va bloca. &&1/4 'nainte de parasirea utila!ului, se vor pune toate comenzile n pozitia zero, se vor cupla toate frnele, se va ntrerupe curentul electric, se vor nchide robinetele de la rezervoare si se va asigura utila!ul mpotriva oricarei posibilitati de rasturnare, alunecare sau pornire accidentala n timpul repausului. &&114 /e interzice alimentarea cu combustibil lichid a rezervoarelor utila!elor n timpul functionarii lor. &&124 9oate utila!ele de constructii actionate electric si constructiile, scheletele metalice etc. ce vin n contact cu aceste utila!e, vor fi prevazute cu instalatii de punere la pamnt sau la conductorul de nul al retelei. &&234 Rezistenta ohmica maxima a prizei de punere la pamnt nu trebuie sa depaseasca ? ohmi pentru instalatiile cu tensiunea sub "%%% :. Statii pentru prepararea "etoanelor B>etoniere si %ala6oareC &&2 4 Cetonierele si malaxoarele mobile trebuie sa fie bine fixate pe locurile de lucru. 'n acest scop, ele se vor instala pe podine, iar rotile lor vor fi prinse ntre saboti fixati cu buloane. &&2&4 4ste interzisa apropierea de sinele de ghidare ale cupei de ncarcare, precum si alimentarea manuala cu apa n timpul rotirii tobei. &&2'4 Nu este permis a se introduce minile n toba de amestec sau n cupa malaxorului n timpul functionarii utila!ulur. &&2)4 +ucratorii care manevreaza betoniere sau malaxoare actionate electric, vor sta pe platforme de lemn prevazute cu covoare de protectie din cauciuc. &&2*4 *nd betoniera sau malaxorul functioneaza, se interzice stationarea sau circulatia persoanelor pe sub cupa ridicata. &&2,4 'n cazul statiilor de preparare montate pe esafoda!, cu descarcare directa n autocamioane sau n buncare, se vor lua masuri speciale pentru a se mpiedica circulatia muncitorilor sub gurile de descarcare. &&2/4 /e interzice muncitorilor sederea pe capacul malaxorului sau functionarea malaxorului cu capacul ridicat. &&214 'n timpul repausului, cupa betonierei va sta n pozitia de !os. &&224 *uratirea si spalarea cuvei malaxorului sau a tobei de amestec se va ncepe numai dupa ce s a deconectat motorul de la reteaua electrica de alimentare, s au scos sigurantele si s a ncuiat cutia de protectie a tabloului. &'334 Platformele si scarile care deservesc betonierele vor fi prevazute cu parapete si balustrade, pentru ca muncitorii sa lucreze n siguranta.

&'3 4 Pentru reparatii la sageata sau la cabina draglinei, mecanicul care lucreaza la naltime va fi echipat cu centura de siguranta. &'3&4 'n cazul cnd snecul de transport al cimentului s a nfundat, pentru depanare se va opri utila!ul, se va deconecta de (a retea, se vor scoate sigurantele de la tablou si numai dupa aceea se va face depanarea. Po%pe pentru %ortar si "eton &'3'4 'n timpul lucrului este interzis a se depasi presiunea maxima a pompelor de mortar si beton. &'3)4 4ste interzis a se lucra fara manometru, cu manometrul defect sau la care s a depasit termenul de verificare. &'3*4 'n timpul functionarii pompelor de mortar sau beton, este interzis a se a!usta stuturile sau a se ndoi furtunul. &'3,4 +a locurile de trecere a muncitorilor sau a mi!loacelor de transport, furtunurile vor fi prote!ate prin acoperire cu podine de scnduri. &'3/4 )upa terminarea lucrului, lucratorul nu va demonta supapa de aer nainte de a se convinge ca suprapresiunea a scazut la zero. &'314 +ucratorii care manipuleaza pompe de mortar sau beton trebuie sa fie echipati cu ochelari de protectie. &'324 Punctele de lucru trebuie sa fie n legatura cu punctele n care sunt instalate pompele, printr un sistem de semnalizare. &' 34 Manipulantul pompei este obligat a urmari cu atentie toate semnalele ce i se dau, att pentru punerea ei n functiune, ct si pentru oprirea ei. >ul$o0ere si "ul$oe6ca+atoare &' 4 4ste interzisa stationarea cu lama echipamentului de buldozer ridicata, daca acasta nu este rezemata pe pene n mod corect.

&' &4 /e interzice executarea de regla!e, reparatii, ungeri sau operatii de ntretinere n timpul functionarii masinii. &' '4 +a exploatarea buldozerelor se vor respecta si normele indicate la exploatarea tractoarelor. 'n plus, se vor mai respecta urmatoarele norme. a4 4ste interzis a se lucra cu buldozerul pe o panta mai mare de 15F sau pe o rampa cu nclinarea mai mare de =5F. )e asemenea, este interzis a se circula si a se lucra cu buldozerul pe un teren, cu nclinarea, transversala mai mare de =%F. "4 Nu este permisa urcarea si coborrea de pe masina n timp ce aceasta se deplaseaza. )e asemenea, nu este permis a se sta pe lama buldozerului, pe rama sau pe mpingatoare. c4 4ste interzisa deplasarea cu buldozerul cu viteza a : a cu lama ridicata. $4 4ste interzis a se lucra cu buldozerul pe marginile albiilor de ruri sau pe marginea sapaturilor sau a gropilor. Cilin$ri co%presori si co%pactoare electrice &' )4 +a conducerea cilindrilor compresori se admit numai mecanici calificati si instruiti, care cunosc functionarea si manevrarea utila!ului si instructiunile de protectie a muncii. &' *4 +ucrul pe timp de noapte este permis numai daca locul de munca este iluminat n bune conditii si instalatia electrica a utila!ului este n stare de functionare, avnd n functiune farurile din fata, si luminile de semnalizare din spate. &' ,4 Mecanicul nu se va cobor de pe cilindrul compresor n timpul functionarii. 'n cazul cnd pe masina lucreaza cu a!utorul de mecanic, mecanicul titular va sta n apropiere si va urmari mersul masinii.

&' /4 4ste interzis a se urca sau a se cobor de pe utila! n timpul mersului. &' 14 &peratiile de ungere, curatire, ntretinere, remedierea defectiunilor si alimentarea cu combustibil, se fac numai n timpul cnd motorul este oprit. &' 24 4ste interzis a se lasa cilindrul compresor de a curmezisul drumului sau n mi!locul drumului. &'&34 )aca este necesar ca mecanicul sa intre sub cilindrul compresor pentru reparatii, mai nainte se va opri motorul si se va frna cilindrul. &'& 4 )upa terminarea lucrului, cilindrul compresor va fi frnat, iar daca oprirea se face n panta, pe lnga frnare se va asigura ruloul cu traverse sub tamburi. &'&&4 'nainte de nceperea lucrului cu compactorul electric, se va verifica. daca este facuta legatura la pamnt0 starea cablului de alimentare cu energie electrica a motorului si izolatia la mnere0 daca suruburile placii de compactare sunt bine strnse si daca priza este n buna stare. &'&'4 'n timpul lucrului, mecanicul va avea gri!a sa nu si apropie picioarele de compactor, pentru a nu fi lovit de placa de compactare. &'&)4 +a ntreruperea lucrului, se va deconecta utila!ul de la retea si se va curata. E6ca+atoare &'&*4 9oate excavatoarele si dispozitivele mecanice care se folosesc la lucrari de pamnt, trebuie sa fie n perfecta stare de functionare si sa aiba montate toate dispozitivele de protectie prevazute n constructia masinii. &'&,4 6limentarea cu carburanti si lubrefianti se va face numai cu motorul oprit. &'&/4 /e interzice curatirea sau repararea masinilor de excavat n timpul functionarii lor. &'&14 ;iecare utila! de sapat trebuie sa fie prevazut cu semnalizare acustica 2claxon3, iar semnificatia semnalizarii trebuie sa fie cunoscuta de toti muncitorii de pe santier. &'&24 )eplasarea excavatorului pe o distanta mai mare se va face cu cupa goala asezata n axul excavatorului. *upa va fi orientata strict n directia deplasarii, la o naltime de %,5 % ,# m deasupra solului. )eplasarea excavatorului cu cupa ncarcata este interzisa. &''34 9recerea sau stationarea sub cupa sau bratul excavatorului si a draglinelor este interzisa. &'' 4 /e vor revizui continuu cablurile si se va interzice utilizarea cablurilor nnadite. &''&4 /e vor revizui si nlocui garniturile defecte ale instatatiilor hidraulice. &'''4 ;iecare excavator va fi prevazut cu un stingator de incendiu. &'')4 'n timpul ntreruperii lucrului excavatorului, bratul va fi deplasat lateral fata de frontul de lucru, iar cupa se va cobor pe pamnt. &''*4 +a excavatoarele electrice, separatoarele si sigurantele trebuie sa fie prote!ate si nchise ntr o cutie speciala, care sa se poata ncuia dupa terminarea lucrului sau cnd se curata sau se repara excavatorul. &'',4 +a fiecare instalatie si aparat al excavatorului electric, trebuie asigurata legatura cu priza de pamnt, care se face de catre un electrician special nsarcinat ce aceasta. Vi"ratoare pentru "eton

&''/4 +a folosirea vibratoarelor se vor respecta urmatoarele reguli. muncitorii care le folosesc vor purta cizme din cauciuc si manusi din cauciuc0 vibratoarele actionate de electromotor vor fi alimentate cu energie electrica la tensiunea de 1? :, printr un transformator intercalat ntre reteaua de alimentare si vibrator, iar n acest caz se vor respecta prescriptiile de verificare a legaturii la pamnt a cablului si a utila!ului , nainte de nceperea lucrului0 muncitorii deserventi vor fi calificati si instruiti din punct de vedere al protectiei muncii. Mi.loace $e transport auto &''14 /oferii trebuie sa controleze starea tehnica a vehiculului si sa refuze plecarea n cursa cu un vehicul necorespunzator din punct de vedere tehnic, acest lucru constituind un pericol pentru circulatie. &''24 'n autovehiculele basculante, n cele cu platforma ori remorca, nu pot fi transportate alte persoane dect cele din cabina. 'n caroseria autocamioanelor, mpreuna cu ncarcatura, se pot transporta numai ncarcatorii masinilor, cu conditia ca acestia sa nu calatoreasca pe ncarcatura sau n picioare. 'n acest caz, se vor lua masuri de asigurare mpotriva deplasarii marfii n timpul parcursului. &')34 /e interzic cu desavrsire. a4 remedierile sau regla!ele n timpul mersului, din pozitia asezat pe aripile sau capota masinii0 "4 folosirea luminii cu flacara deschisa0 c4 alimentarea motorului prin caderea sau prin turnarea directa a benzinei n carburator. &') 4 +a statiile de alimentare, soferii autovehiculelor sunt obligati sa opreasca functionarea motorului. &')&4 6utovehiculele ramase n pana si remorcate pot fi trase numai cu o bara metalica lunga de cel mult ? m si prevazuta cu un ochi de mperechere. 4ste interzisa remorcarea cu cabluri, lanturi, frnghii etc. &')'4 4ste strict interzisa transportarea lichidelor inflamabile. &'))4 4ste interzis transportul n cabina autocamioanelor, n autobuze, microbuze si autoturisme, a persoanelor care depasesc numarul de locuri prevazut n permisul de circulatie, precum si a ncarcaturilor ce depasesc tona!ul si capacitatea autovehiculelor. Tractoare &')*4 'nainte de nceperea lucrului, conducatorului tractorului este obligat sa verifice minutios starea tractorului, precum si utila!ull tractat, pentru a se convinge de buna lor stare. &'),4 Nu se va trece peste poduri a caror sarcina admisibila este mai mica dect greutatea utila!ului. &')/4 4ste interzis a se stationa sub tractoare n timp ce motorul functioneaza si daca nu este asigurat contra deplasarii, atunci cnd se afla pe un loc nclinat 2chiar daca motorul e oprit3. &')14 8rcarea sau coborrea de pe tractor n timpul mersului sunt interzise. &')24 4ste interzis dormitul pe tractor sau pe teren n zona de lucru a tractorului. &'*34 4ste interzis conducatorului sa paraseasca tractorul n mers sau stationat cu motorul n functiune. Utila.e pentru lucrari $e (un$atii speciale si piloti

&'* 4 'nainte de nceperea lucrului, se va verifica daca pe platforma instalatiei sunt scule sau piese care ar putea sa cada. 9oate crligele si toti clestii vor trebui sa fie bine agatati. &'*&4 4ste interzis a se manevra caruciorul cu personal platforma. )e asemenea, este interzisa manevrarea caruciorului cu hammergrab ul deschis. &'*'4 +a intreruperea lucrului, chiar pentru un timp scurt, este interzis a se lasa caruciorul n pozitie intermediara. ,top-

CAPITOLUL )3 Dispo0iti+e- scule si unelte $e %ana


Pistolul $e 5%pl=ntat "olturi &'*)4 Pistolul de mplntat bolturi se va folosi numai de muncitori n vrsta de cel putin "$ ani si care poseda autorizatie speciala, eliberata de societatea respectiva n urma unui instructa! si semnata de conducatorul societatii. &'*,4 (nstructa!ul va fi facut de personal specializat si va cuprinde. constructia, functionarea, manipularea, ntretinerea si masurile de securitate si protectie, dupa instructiunile livrate n mod obligatoriu de furnizor odata cu pistolul de mplntat bolturi si cu taloanele de control. &'*,4 ;iecare pistol de mplntat bolturi va fi nsotit de un talon de control eliberat de furnizor, precum si de "(nstructiunile de utilizare, ntretinere si protectie a muncii pentru pistolul de mplntat bolturi". &'*/4 ;iecare pistol de mplntat bolturi va purta emblema furnizorului. &'*14 'nainte de folosirea pistolului, se vor monta aparatorile de protectie de la gura tevii si teava se va mpinge pna la refuz n vederea armarii. &'*24 /e vor folosi numai tuburi cu grosimea gulerului normala 2max. ",15 mm3. )upa introducerea tubului cartus, nchiderea pistolului se va face ncet, pentru a se evita autopercutia. &',34 Nu se vor folosi bolturi fara inelul de masa plastica. &', 4 6paratoarea pistolului se va apasa cu putere de perete, pentru a se evita ricosarea n afara a bolturilor nemplntate sau a aschiilor. &',&4 Pentru bolturi cu diametrul de A mm, nu se vor folosi ncarcaturi de culoare a(ba 2foarte tari3. &','4 /e vor folosi numai cartuse si bolturi fabricate n tara si nsotite de certificatul de calitate al furnizorului. *ele din import se vor folosi numai cu avizul uzinei furnizoare a pistolului. &',)4 Marimea ncarcaturii tubului cartus se va face n functie de duritatea peretelui, conform normativelor. &',*4 *uratirea si ungerea pistolului se vor face zilnic, dupa terminarea lucrului. 'n cazul cnd ntr un schimb se trag mai mult de "%% de bolturi, curatirea se va face dupa fiecare lot de tratare. 8ngerea se va face cu un ulei special pentru acest pistol. &',,4 'n cazul cnd percutia nu s a produs, se va repeta tragerea si, n caz de recidiva, se va lasa cteva secunde pistolul, dupa care se va schimba pozitia cartusului sau chiar ncarcatura. &',/4 Pastrarea pistolului se va face n cutii metalice tinute n camere uscate. &',14 Reparatiile se vor face numai de specialisti autorizati, folosindu se numai piese de schimb originale. &',24 /e vor folosi numai cartuse din ambala! original. &'/34 4ste interzis a se pastra bolturile si cartusele n buzunar. 4le se vor pastra numai n cutia pistolului.

&'/ 4 'nainte de ntrebuintarea pistolului, se va verifica daca n zona de tragere nu sunt persoane care ar putea fi periclitate de eventualele defectiuni. &'/&4 (ntroducerea tubului cartus n pistol se va face numai la locul de mplntare. &'/'4 Pistolul ncarcat nu se va lasa din mna, iar descarcarea se va face numai cu teava ridicata n sus. &'/)4 9ragatorul va purta n mod obligatoriu ochelari de protectie cu geam incasabil, iar pe cap cascheta de protectie. &'/*4 /e interzice mplntarea bolturilor n. a4 materiale perforabile de catre bolt0 "4 materiale care formeaza aschii mari0 c4 piese cu posibilitati de arcuire 2care resping boltul30 $4 (a o distanta mai mica de 5 cm de muchia zidului0 e4 prin gauri care ar putea provoca o deviere a boltului0 (4 ateliere sau ncaperi cu pericol de explozie sau incendiu. Scule si unelte $e %=na &'/,4 8neltele de mna vor fi confectionate din materiale corespunzatoare operatiilor ce se executa. &'//4 /culele si uneltele de orice categorie si pentru orice ntrebuintare trebuie sa fie n perfecta stare si sa corespunda caracterului lucrarilor care sunt executate. &'/14 4ste interzisa cu desavrsire folosirea sculelor si uneltelor defecte. 9oate uneltele de mna vor fi verificate cu atentie la nceputul schimbului. Periodic, n functie de frecventa de utilizare, uneltele de mina vor fi controlate sistematic. 8neltele de mna, care nu corespund conditiilor normale de lucru, vor fi nlocuite cu altele corespunzatoare. &'/24 *ozile si mnerele uneltelor de mna vor fi netede, bine fixate si vor avea dimensiuni care sa permita prinderea lor sigura si comoda. 'n cazul folosirii cozilor si mnerelor de lemn, se va alege lemn de esenta tare, cu fibrele axiale drepte, fara noduri, crapaturi si aschii desprinse. &'134 ;iecare scula trebuie sa fie bine fixata n mner0 pensulele, surubelnitele si celelalte scule asemanatoare, trebuie sa aiba inele metalice pentru strngerea mnerului pe capatul sculei introduse n mner. 4ste interzisa folosirea acestor scule fara mner. Pentru fixarea cozilor si mnerelor la scule se vor folosi pene metalice corespunzatoare. 8tilizarea aceluiasi mner la mai multe unelte de mna se admite numai pentru trusele de scule construite n mod special cu mner detasabil. &'1 4 )imensiunile mnerelor trebuie sa fie corespunzatoare, pentru a rezista eforturilor mari si continui la care sunt supuse, dar sa nu fie supradimensionate, deoarece maresc efortul fizic al lucratorului. &'1&4 /culele pentru lovire trebuie sa aiba minerele cu sectiunea ovala si montate cu partea mai groasa la capatul liber al partii metalice a sculei. &'1'4 8neltele de percutie din otel, ciocanele, daltile, foarfecele, dornurile, capuitoarele si toate uneltele de mna similare vor fi executate conform standardelor n vigoare, n asa fel nct, sub actiunea eforturilor la care sunt supuse n timpul lucrului, sa nu permita deformari permanente, fisuri sau desprinderi de aschii 2stirbituri3.

;olosirea uneltelor de mna cu suprafete de percutie deformate, nflorite sau stirbite, si a uneltelor de mna improvizate, este interzisa. 6ceste deformatii vor fi rectificate zilnic la sculele si uneltele de mna0 partea unde se bate cu ciocanul nu trebuie calita. &'1)4 4ste interzisa folosirea ciocanelor de orice greutate, neprevazute cu pana de fixare, care sa aiba lungimea ct "<= din naltimea orificiului ciocanului. &'1*4 +a ntrebuintarea penelor metalice pentru spargeri, se vor folosi dispozitive pentru tinerea lor 2cleste, coada etc.3, iar la lucrarile cu dalta dreapta sau n cruce, lucratorii trebuie sa utilizeze ochelari pentru prote!area ochilor contra aschiilor ce ar putea sari. &'1,4 /culele si uneltele de taiat se vor verifica daca sunt bine ascutite si daca au profilul corect n raport cu operatiunea de executat. Pnzele de ferastrau si !oagar nu se vor utiliza daca au trei dinti lipsa pe metru, sau doi dinti lipsa alaturati. /culele pentru taiat metale vor trebui sa ndeplineasca urmatoarele conditii. a4 nu trebuie sa fie degradate, cu crapaturi sau ruginite0 "4 muchiile laterale nu trebuie sa prezinte margini taioase, n locurile unde acestea se strng cu mna0 c4 (a foarfecele pentru taiat tabla, lamele se vor strnge n asa fel, nct sa preseze una pe alta, fara !oc n axul de fixare0 $4 capatul daltilor unde muncitorul loveste cu ciocanul trebuie sa fie neted si sa nu aiba fisuri si oblicitati, iar lungimea lor sa fie de cel putin "5% mm. &'1/4 +a folosirea ferastraului pentru metale, pentru a mpiedica alunecarea lui se recomanda pilirea n prealabil a unei adncituri cu o pila triunghiulara n piesa care se taie. &'114 *lestii vor avea falcile complet suprapuse si fara stirbituri. *lestele de fierarie va corespunde dimensiunilor pieselor for!ate, iar mnerele (ui vor avea inele de protectie. &'124 8neltele de mna prevazute cu articulatii ca foarfecele, clestii, etc., vor avea o constructie robusta, care sa nu prezinte frecari mari sau !oc n articulatie, fapt care ar duce la eforturi suplimentare pentru actionare si, n acelasi timp, la nesiguranta n timpul lucrului. Cratele de actionare ale acestor unelte vor fi astfel executate, nct la nchidere sa ramna un spatiu suficient ntre ele, pentru a se preveni prinderea degetelor. &'234 ;alcile de prindere vor avea forme si dimensiuni corespunzatoare operatiilor de lucru 2plane, paralele, striate, cu muchii de prindere etc.3. *heile mecanice vor fi calibrate, corespunznd exact, dimensiunilor piulitelor. /uprafetele de lucru ale acestora nu vor fi crapate sau rupte, iar (acasurile de prindere nu vor fi deformate. /unt interzise nsurubarea si desurubarea piulitelor prin interpunerea unor placute metalice ntre piulite si cheie, precum si lungirea cheilor cu alte chei. &'2 4 8neltele de mna folosite n mediu de gaze si vapori explozivi vor fi confectionate din materiale care sa nu produca scntei prin lovire sau frecare, sau care, n contact cu atmosfera respectiva, sa nu prinda compusi care ar putea initia explozii. &'2&4 'n timpul gauririi, cnd burghiul ncepe sa strapunga metalul, se micsoreaza avansul, pentru a se evita ntepenirea si ruperea burghiului. *nd se gauresc piese mici, acestea nu trebuie tinute n mna, ci se prind ntr o menghina sau se folosesc dispozitive de prindere. 'ndepartarea aschiilor se face cu peria, nu cu mna. &'2'4 +a ascutirea sculelor pe discul de polizor, muncitorii si vor prote!a ochii cu ochelari de protectie, sau polizoarele vor fi prevazute cu aparatori. &'2)4 'nainte de darea n folosinta, polizoarele vor fi ncercate la o turatie superioara celei de regim, timp de "5 minute, n care timp nimeni nu are voie sa ramna n zona periculoasa.

&'2*4 +a viteze periferice mai mari de "%m<sec, polizoarele vor fi prevazute cu carcase de protectie rigide0 carcasa de protectie va permite accesul numai la acea parte a discului necesara pentru lucru. &'2,4 Polizoarele vor fi prevazute cu reazeme reglabile. /uportul lor va fi astfel fixat, nct distanta pna la disc sa fie mai mica, pentru a se evita antrenarea piesei de polizor. &'2/4 /e interzice polizarea din mna fara rezemarea piesei0 reazemul nu trebuie deplasat n timpul rotirii discului. /cula care se ascute trebuie sustinuta cu o aparatoare moderata. ;olosirea prghiilor pentru marirea presiunii este periculoasa. 'n timpul ascutirii, scula trebuie racita, pentru a se evita decalirea. Pietrele de polizor vor corespunde, prin granulatie si duritate, felului operatiei de executat. &'214 Pietrele de polizor, care prin uzura au capatat asperitati sau si au pierdut forma, trebuie reconditionate la timp. )iscurile vor fi ferite de umezeala, ger sau caldura excesiva, si vor fi controlate periodic, pentru a se vedea daca nu prezinta fisuri. &'224 'n cazul executarii lucrarilor la naltime, sculele nu trebuie sa fie aruncate de pe sol la o pozitie de lucru, sau de (a pozitia de lucru la sol. 'n acest scop vor fi utilizati ntotdeauna saci de pnza pentru scule, sau alte conteinere izolate, trase de funii de a!utor. &)334 +a punctul de lucru, sculele marunte vor fi pastrate n genti, saci ori truse de scule, prinse la centura sau la umar. &)3 4 /culele mari nu trebuie sa fie depozitate la punctul de lucru, ci la nevoie, ridicate cu funia de a!utor, si coborte imediat dupa ntrebuintare. &)3&4 Menghinele si nicovalele trebuie sa fie fixate pe bancul de lucru si montate astfel, nct lucratorii care le utilizeaza sa poata avea n timpul lucrului o pozitie corecta, normala si neobositoare. +a menghine se va verifica paralelismul dintre falci, continuitatea surubului spiral, si daca piesele sunt bine strnse n toate pozitiile de fixare. &)3'4 'n timpul lucrului cu dalti sau pene tinute de a!utori, la baterea cu barosul se vor folosi clesti cu lungimea de cel putin %,G m. &)3)4 4ste interzisa efectuarea lucrarilor cu scule si unelte mecanizate, de pe scari rezemate. &)3*4 *apetele rangilor si dornurilor nu trebuie sa fie tocite. &)3,4 +a executarea lucrarilor la naltime, uneltele de mna vor fi pastrate n genti rezistente si vor fi fixate n mod corespunzator, pentru a fi asigurate mpotriva caderii. &)3/4 'n timpul lucrului cu uneltele de mna, (a operatiile la care se pot produce scntei, aschii metalice etc., anga!atii vor purta ochelari de protectie, iar zona de munca va fi prote!ata, pentru a se mpiedica accidentarea din apropiere. &)314 Pentru uneltele si sculele care prin forma lor devin periculoase n timpul transportului 2ferastraie, topoare, trnacoape etc.3, se vor lua masuri de acoperire a partilor taioase, cu teci, genti etc, iar partile taioase, n cazul transportului cu autovehicule, se vor aseza n aceeasi directie si numai nauntru. &)324 8neltele de mna vor fi pastrate, dupa caz, n dulapuri, lazi, rastele sau pe suporturi speciale, n apropierea locurilor de munca, si vor fi astfel asezate, nct sa aiba spre exterior partea de prindere, pentru a exclude contactul cu partile ascutite sau taioase. &) 34 9oate sculele de pe santier vor fi controlate periodic la cel mult "5 zile de o persoana calificata, iar cele gasite defecte,vor fi imediat reparate sau scoase din serviciu. &) 4 +a lucrul cu lampa de benzina se vor respecta urmatoarele conditii.

a4 +ampa de benzina trebuie sa fie controlata nainte de nceperea lucrului0 ea se va umple numai la =<? din capacitatea rezervorului0 "4 )opul orificiului de alimentare trebuie sa fie bine nsurubat 2pe cel putin ? spire ale filetului si cu garnitura corespunzatoare0

c4 /e interzice reducerea presiunii prin surubul de aer sau prin desurubarea capacului de la orificiul de alimentare, n timp ce lampa este aprinsa0 aceasta reducere de presiune, cnd este necesar, se va putea face numai dupa ce lampa a fost stinsa0 $4 /e interzice alimentarea (ampii cu benzina, pna ce arzatorul nu s a racit, sau n apropierea unei surse de foc0 e4 +ampile de benzina vor fi prevazute cu supape de siguranta reglate la presiunea de lucru, iar cele de peste = l capacitate vor avea si manometru0 (4 4ste interzis sa se lucreze cu o lampa de benzina care prezinta defecte0 #4 Nu se va utiliza dect lichidul pentru care a fost construita lampa0 84 +a preluarea unei lampi din magazie se va verifica elasticitatea arcului care preseaza pastila pe orificiul de siguranta pentru a nu se fi blocat0 i4 /e interzice ridicarea presiunii aerului din lampa prin pomparea peste masura, pentru a se evita explozia0 .4 'n cazul cnd se constata defectarea lampii 2curgerea rezervorului, scurgerea combustibilului pulverizat prin filtrul becului etc.3, lampa va fi data imediat la reparat. &) &4 8neltele de mna actionate electric sau pneumatic vor fi prevazute cu dispozitive sigure pentru fixarea sculei, precum si cu dispozitive care sa mpiedice functionarea (or necomandata. )ispozitivul de comanda va fi astfel conceput nct, dupa ncetarea actionarii lui, functionarea uneltei de mna sa se opreasca imediat. &) '4 )aca uneltele de mna cu actionare electrica sau pneumatica sunt dotate cu scule ce prezinta pericol de accidentare, cum ar fi pietrele de polizor, pnza de ferastrau etc., acestea vor fi prote!ate mpotriva atingerii. &) )4 9uburile flexibile de aer comprimat trebuie sa corespunda debitului si presiunii de lucru. ;ixarea lor pe racordul uneltei va fi asigurata cu coliere metalice. &) *4 8neltele de mna rotative, cu actionare pneumatica vor fi dotate cu dispozitive de reglare si limitare a presiunii si a debitului, n vederea (imitarii turatiei. Unelte actionate pneu%atic &) ,4 *u uneltele si masinile pneumatice trebuie sa lucreze numai muncitori n vrsta de peste "$ ani, scolarizati pe aceasta linie si prevazuti cu echipamnetul de protectie conform normelor. &) /4 (nstalarea si exploatarea compresoarelor si a uneltelor pneumatice se va face conform instructiunilor tehnice n vigoare. &) 14 Racordarea uneltelor pneumatice la furtun nu va fi facuta pna nu s a curatat furtunul prin insuflare cu aer comprimat0 la spalarea cu aer a furtunului, personalul de deservire trebuie sa se departeze. &) 24 Nu este permisa tinerea ciocanului pneumatic de furtun sau de scula, si nici scoaterea furtunului sau schimbarea sculei nainte de oprirea ciocanului. &)&34 4ste interzis mersul n gol al sculei, n timpul ntreruperilor de scurta durata, sculele, trebuie scoase din ciocane, iar la terminarea lucrului, se nchide robinetul de aer comprimat si se scoate furtunul. Pornirea, exploatarea si oprirea compresorului se vor face n urmatoarele conditii. a4 6pa si uleiul din racitoarele intermediare si din separatoare trebuie sa fie evacuate nainte de punerea n functiune0 daca apa nu poate fi evacuata, pornirea se va face foarte lent, iar compresorul trebuie sa lucreze cu esapament0 "4 ;unctionarea normala a ventilatorului de siguranta din spatele compresorului trebuie sa fie controlata cel putin o data pe zi prin strngerea prghiei. &)& 4 Reparatiile vor fi executate numai de un muncitor experimentat, instruit special pentru aceasta.

&)&&4 Repararea, ungerea, reglarea uneltelor pneumatice sau nlocuirea lor n timpul functionarii este interzisa. 8neltele si masinile pneumatice vor fi controlate dupa fiecare oprire a lor si nainte de punerea din nou n functiune. /e va verifica starea tuturor pieselor, dndu se atentie deosebita dispozitivelor de siguranta. &)&'4 /culele si uneltele care lucreaza cu aer comprimat vor fi astfel construite, nct piesele care sunt n functiune, n timpul lucrului sa nu sara din manson. &)&)4 +egatura recipientelor de aer comprimat, a sculelor si a diferitelor piese si conducte ntre ele trebuie sa se faca etans prin flanse, garnituri, suruburi si cleme. /e interzice consolidarea legaturilor 2mbinarilor3 cu srma. &)&*4 /upapele sculelor cu aer comprimat vor fi controlate si reglate, pentru a se deschide usor si repede. +a ntreruperea apasarii pe mnerul de comanda, ele trebuie sa nu mai permita trecerea aerului comprimat. &)&14 'n timpul lucrului cu unelte de aer comprimat se va tine seama de urmatoarele conditii. a4 +egarea si dezlegarea conductelor si uneltelor la recipientul compresorulul este permisa numai dupa ntreruperea admisiei aerului0 "4 'nainte de legarea conductelor, acestea vor fi curatate prin suflare0 c4 6dmisia aerului se va face numai dupa ce se va aseza unealta n pozitia de lucru0 $4 Mersul n gol al uneltelor este permis numai n vederea verificarii lor, n vederea nceperii lucrului sau n cursul reparatiilor. e4 'n timpul lucrului, muncitorii vor purta ochelari si manusi de protectie. Unelte actionate electric &)&/4 Pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare, uneltele de mna actionate electric trebuie sa corespunda standardelor si normelor n vigoare, si vor fi verificate periodic de catre personalul de specialitate. &)&14 /culele si uneltele electrice se vor folosi numai de lucratorii care cunosc bine metodele de lucru si masurile de protectie contra electrocutarilor, precum si masurile de prim a!utor ce trebuie luate n caz de electrocutari. &)&24 8neltele si sculele electrice trebuie pastrate n magazii si verificate n fiecare luna si dupa fiecare defectare. )aca n timpul lucrului muncitorul simte chiar si cea mai usoara actiune a curentului electric, el este obligat sa ntrerupa imediat lucrul si sa predea scula defecta la magazia de scule, pentru verificare. &)'34 'nainte de nceperea lucrului, se vor verifica toate sculele, n special cele care servesc la urcatul muncitorilor pe stlpi 2scari, crlige, centuri etc.3, precum si cele pentru ridicatul stlpilor 2capre, frnghii etc.3 sau pentru probe sub tensiune electrica. &)' 4 /culele electrice care se predau lucratorilor trebuie sa fie n perfecta stare de functionare si sa aiba o izolatie sigura. )upa terminarea lucrului, toate sculele electrice se predau persoanei care este responsabila pentru pastrarea lor n stare perfecta de functionare si care are obligatia sa verifice zilnic starea sculelor. &)'&4 ;olosirea sculelor electrice ca masini de gaurit, polizoare etc., fara legatura cu priza electrica de pamnt printr un conductor special si fara echipamentul de protectie 2manusi si cizme de cauciuc electroizolante3, este cu desavrsire interzisa. &)''4 (zolatia electrica (a cablurile si sculele electrice se va controla de catre electricianul de specialitate nainte de nceperea lucrului. *ablurile electrice utilizate la sculele electrice vor fi de tip flexibil 2multifilare3, pentru a se putea manevra usor. 'n timpul lucrului, cablurile electrice de la sculele portative se vor prote!a prin !gheaburi, tevi, sau prin suspendare la naltimi inaccesibile muncitorilor. &)')4 'n cazul ntreruperii curentului electric sau a lucrului, sculele electrice vor fi deconectate de la reteaua electrica de alimentare 2prize sau tablouri de distributie3.

&)'*4 'n locurile cu umiditate mare, sapaturi, santuri, statii de pompare, rezervoare, sali de cazane etc., precum si la lucrul pe piese mari metalice 2schele metalice, stlpi metalici, poduri metalice3, se vor utiliza numai tensiuni reduse, de "1 :. &)',4 4ste interzis lucrul cu masini unelte electrice portative sau mecanizate, de pe scari rezemate liber. &)'/4 'ntrebuintarea sculelor cu mnere izolate nu exclude folosirea manusilor de cauciuc, oriunde acestea sunt prescrise. La%pi electrice portati+e &)'14 *ordoanele lampilor portabile trebuie pastrate n cele mai bune conditii. *ele dezizolate sau rupte vor fi nlocuite si reizolate, cele care nu pot fi reparate corespunzator, vor fi nlocuite. &)'24 +ampile de ncercare vor fi prevazute cu aparatori nemetalice. /culele prinse pe centuri trebuie astfel asigurate, nct sa nu poata cadea din prinzatorile lor. &)) 4 +a executarea lucrarilor de linii electrice, un linior trebuie sa poarte n centura sa de scule numai clesti, surubelnite si cleme. 9oate celelalte scule vor fi pastrate n lada cu scule, sau pe camion, si ridicate numai la nevoie pe stlp, cu a!utorul sacului si al funiei de a!utor. Mi.loace $e urcat pe st=lpi &))&4 Muncitorii care sunt obligati ca n decursul tuturor fazelor tehnologice ale montarii liniilor electrice aeriene sa se urce de repetate ori pe stilpi, vor folosi n acest scop dispozitive portative de urcat sau scari speciale. &))'4 )ispozitivele portative de urcat pe stlpi trebuie sa fie usor de transportat, simplu de ntrebuintat si sa dea o deplina siguranta muncitorilor, att la urcare, ct si n timpul lucrului. &)))4 8rcarea pe stlpi de lemn se face cu a!utorul crligelor pentru urcat pe stlpi, prevazute cu vrfuri bine ascutite, care sa se nfinga usor n lemn. *rligele se fixeaza cu a!utorul curelelor, de laba si glezna piciorului. &))*4 +a urcarea pe stlp, muncitorul trebuie sa aplice crlig ele numai pe lemn sanatos, evitnd nodurile, aschiile desprinse, crapaturile, locurile putrede, cuiele, conductorii de punere la pamnt etc. &)),4 +a coborrea de pe stlp, (iniorul trebuie sa foloseasca ntotdeauna crligele0 nu este permis sa sara sau sa se lase sa alunece pe stlp. &))/4 )aca pe un acelasi, stlp lucreaza mai multi muncitori, crligele trebuie folosite cu atentie, pentru a nu rani pe cei ce lucreaza n apropiere. &))14 Pentru stlpii de beton centrifugati, tronconici, cu diametrul pna la cca. =5% mm, se vor folosi crlige de tipul celor de urcat pe stlpi de lemn, la care coltii au fost nlocuiti cu tampoane de cauciuc de diferite forme si dimensiuni. &))24 8rcarea pe stlpi, de beton uzi sau acoperiti cu polei, cu a!utorul dispozitivelor cu tampoane de cauciuc, nu este permisa. ,top-

CAPITOLUL ) Utila.e (olosite in ateliere


Re#uli #enerale &)*34 Piesele prelucrate si cele de prelucrat se vor aseza n ordine n locurile stabilite, alese astfel, nct sa nu mpiedice circulatia pe caile de acces si functionarea masinii. &)* 4 'n mod ob(igatoriu, se va opri masina n urmatoarele cazuri.

a4 (a fixarea si scoaterea piesei din dispozitivele de prindere0 "4 (a masurarea manuala a pieselor ce se prelucreaza0 c4 (a schimbarea sculelor si a dispozitivelor. &)*&4 'n mod obligatoriu se va deconecta motorul electric de la reteaua de alimentare, n urmatoarele cazuri. a4 (a parasirea locului de munca, chiar pentru un timp scurt0 "4 (a ntreruperea curentului electric0 c4 (a curatirea de span si ungerea masinii. &)*'4 +a masinile la care nu este posibil a se monta ecrane de protectie si este posibila accidentarea prin patrunderea aschiilor n ochi, se vor folosi ochelari de protectie cu vizoare din sticla incasabila si cu aparatori laterale sau se pot folosi scuturi, viziere din materiale plastice incolore si transparente. &)*)4 'n cazul cnd n timpul lucrului se produc vibratii puternice, se va opri masina si se vor lua masuri de nlaturare a acestora &)**4 *uratirea masinii de span se va face cu a!utorul periilor sau al crligelor. 4ste interzisa curatirea cu mna. &)*,4 4ste interzisa frnarea manuala a organelor de miscare pentru oprirea masinii. ;rnarea se va face cu a!utorul dispozitivelor speciale de frnare. &)*/4 +a montarea si demontarea pieselor de prelucrat, se vor utiliza chei speciale fara prelungitoare din tevi sau alte prghii. &)*14 4ste interzisa masurarea piesei si verificarea calitatii suprafetei n timpul rotirii acesteia . &)*24 'n fata masinii, pe pardoseala, trebuie sa existe un gratar de lemn pe care va sta muncitorul n timpul lucrului. Masini pentru prelucrari %etalice &),34 )upa fixarea piesei n universal se scoate cheia nainte de pornirea masinii. Pe masa masinii nu trebuie sa ramna nici o scula sau alte obiecte care ar putea da nastere la accidente. &)1 4 6vansarea cutitului spre material se va face treptat si numai dupa nceperea miscarii de rotatie a piesei. &),&4 /trungul va fi nzestrat cu un dispozitiv de protectie prevazut cu ecran, pentru a prote!a muncitorul de aschiile care se detaseaza n timpul strun!irii. &)1'4 +a strungurile destinate prelucrarii pieselor mari si lungi, protectia se va face cu a!utorul unor aparatori din tabla de forma cilindrica, fixate pe suporturi. &)1)4 /ensul de rotatie a frezei trebuie sa corespunda cu pozitia reazemelor dispozitivelor, n asa fel nct acestea sa preia eforturile care iau nastere n piesa datorita aschierii. &),*4 Piesele de prelucrat se vor fixa rigid pe masa masinii, n menghina sau cu a!utorul dispozitivelor de prindere. &)114 ;ixarea pieselor pe masa masinii se va face cu dispozitive speciale sau cu menghina, la o distanta ct mai mare de freza )ispozitivele de prindere trebuie sa asigure fixarea rigida a pieselor. &),/4 +a seping, pentru captarea aschiilor proiectate de cutit, masa se va ngradi cu o aparatoare circulara culisanta sau sa va monta o cutie n fata mesei. &)114 /patiul dintre ghida!ele rabotezei trebuie acoperit. 4ste interzis a se folosi acest spatiu pentru pastrarea ungatoarelor sau sculelor. &),24 +a amplasarea rabotezelor si sepingurilor n apropierea peretilor, se va prevedea un spatiu de trecere ntre cursa maxima a masinii si perete, de minimum G%% mm.

&)/34 /e interzice folosirea burghielor cu defecte 2rupte, crapate3. 'nainte de a fi montate n mandrina, burghiele se verifica din punctul de vedere al starii tehnice, al ascutirii si al compatibilitatii cu materialul de gaurit si cu regimul de lucru stabilit. &)/ 4 4ste interzisa frnarea cu mna a axului portmandrina sau a burghiului, la oprirea masinii. &)/&4 Pentru gaurirea pieselor mici si de serie mare, fixarea pieselor pe masa masinii se va face cu dispozitive speciale. &)/'4 +a asezarea si fixarea piesei pe masa masinii se vor curata masa si santurile ei de aschii, folosind perii sau vergele de otel n forma de crlig, sau cu un !et de aer. Masini pentru $e"itat %etale &)/)4 ;oarfecele si ferastraiele pentru metale vor fi montate pe postamente rigide. 4le vor fi prevazute cu dispozitive de protectie, pentru a mpiedica caderea accidentala a sculei taietoare. &)/*4 ;oarfecele pentru taierea tablelor vor fi prevazute cu o masa si rigla de protectie fixate astfel, nct locul de prelucrare sa poata fi urmarit de muncitor. &)/14 *ontragreutatile foarfecelor trebuie dimensionate n asa fel, nct sa nlature coborrea accidentala a cutitului. &)//4 ;oarfecele vor fi prevazute cu dispozitive de protectie, pentru a se mpiedica accidentarea muncitorilor prin prinderea degetelor. &)/14 4ste interzis a se taia cu foarfeca table de dimensiuni si duritati mai mari dect cele admise prin constructia foarfecii. &)/24 ;oarfecele vor fi dotate cu dispozitive de fixare a materialului si aparatori la pedala de actionare, pentru a se preveni pornirea accidentala a masinii. &)134 ;erastraiele circulare vor fi prevazute cu aparatori la partea superioara si cea inferioara, lasnd libera numai portiunea necesara pentru taiere. &)1 4 /e interzice lucrul cu discuri de ferastrau care au crapaturi sau dinti lipsa, si anume doi dinti alaturati sau trei dinti pe ntreaga circumferinta. &)1&4 ;erastraiele circulare vor fi bine centrate, pentru a nu avea batai radiale sau axiale. 4le vor fi prevazute cu suporturi si dispozitive pentru prinderea si fixarea materialului. &)1'4 'n timpul functionarii masinii, este interzis a se face ungerea si curatirea masinii sau strngerea aschiilor. Poli0oare si %asini $e recti(icat &)1)4 Pietrele de polizor vor fi prote!ate n timpul exploatarii cu carcase de protectie. 4le vor fi confectionate din material rezistent, fixate solid pe postamentul masinii, acoperind aproximativ =<? din suprafata pietrei att muchia, ct si partile ei laterale. &)1*4 *arcasele de protectie pentru masinile de rectificat trebuie sa retina particulele lichidului de racire, pentru a nu stropi muncitorii. &)1,4 Pentru evitarea accidentarii muncitorilor la ochi, polizoarele vor fi prevazute cu ecrane de protectie din sticla securit, sau se vor folosi ochelari cu vizoare de sticla securit. 'n cazul ecranelor de protectie, actionarea masinii nu trebuie sa fie posibila dect daca ecranul se afla n pozitie de lucru. &)1/4 Polizoarele vor fi prevazute cu suporturi pentru sustinerea pieselor n timpul polizarii. /uporturile vor fi bine fixate, usor reglabile, si montate astfel, nct suprafata de contact cu piesa sa fie n dreptul axului pietrei, iar distanta dintre piatra si suport sa nu depaseasca $ mm. &)114 Mesele masinilor de rectificat plan, cu masa magnetica, vor fi prevazute cu ngradiri pentru retinerea pieselor n cazul spargerii sau desprinderii lor de pe masa. Masinile cu masa electromagnetica vor fi prevazute

cu dispozitive care sa opreasca miscarea mesei n momentul ntreruperii curentului electric de alimentare a electromagnetului. &)124 +a lucrarile fara lichid de racire, masinile de rectificat si polizat vor fi prevazute cu dispozitive de absorbtie locala a prafului. &)234 )upa fiecare noua fixare a pietrei pe ax, piatra se va roti n gol timp de 5 minute. /e interzice utilizarea pietrelor la o masina a carei turatie este mai mare dect turatia indicata de firma furnizoare pentru piatra respectiva. &)2 4 4ste interzis sa se polizeze pe partile laterale ale pietrei. )e asemenea, este interzis a se utiliza pietre de polizor care prin uzare au a!uns pna la diametrul plansei de fixare. &)2&4 Nu se vor folosi lichide de racire care au o influenta daunatoare. asupra sanatatii muncitorilor sau asupra (iantului corpului abraziv.

S-ar putea să vă placă și