Sunteți pe pagina 1din 38

COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI

$I
DRUIV]URI NATIONALE DIN ROI\,'IANIA
BUTETIN
TEI{NIC RUTIER
ISSN: 1583-B2OX SFRIE NOI.JA
Publicatie lunar5 editatS de C.N.A.D.N.R.
AnulVII,nr.S/2011
SUMAR
Normativ privind execulla la cald
a imbdcSmintilor bituminoase
pentru calea pe pod. ........ .... pag t4 - 70
Anex;...........,.,....., .............. , pa9.-72
COMPANIA NATJONALA DEAI]TOSTRAZI SI DRI] MI] RI NATIONA LE DIN ROMANIA S^
DEC]ZIA
Di.eclorului ceneal al
Conpaniei Narionale de Autostroisi
Drumuri Natiomte din Boneia S.A.
N, +lJ'
D", 1E. t4 . t J,
In contunnihte cu O.U.G. nr. 84/2003 privind infiinlarea Companiei NaLionalc de
AutostEzi si Dtuduri Nationale din Robania SA. prin EorslniaEa Resi.i Autononre
Ad- r .\lm .a Nrlonsltr s Dtumdrilu,. aorobatd p.,n Legeo nr 4/ 00!
lr b@ Ordinului Minisrerului Trdspodu.ilor si Intrantucruii nr 255/11.0t2009.
Directotul Gcncral al CNADNR SA cmite prcanta:
DECIZIE
An.l Se aprob. nodificaa
,Nomadvului
privind xeculia la catd a
jnrbraoanrinrilor
bitL,minoase pentru calea pe pod', indicariv AND 546/2009.
A(.1 .,Nomarivul privind exccutia la cald a inbreanidrilor biruoinoase pentu calea pe
lod-.
indicaliv AND 546/2009 a fosl aviat in CTE
-
CNADNR cu alizul nr 1424/0 i 09 r00r)
An.i De la data plc7,cntci Declzii inceraa apliabililalea prevedelitor,, Nomr.lilutui pliviid
exccuria la cald a imbEcaminlilor bituminoe penlfu calea pc pod
. indi.aLi! AND
546/t002.
Arl.4 DRDP I -7. CESTRIN si Dirccliile din cadrul CNADNR
,
Ccnlrat vor ducc ta indeplnrtc
pr.ved le prezenrei DECIZIL
DIRECTOR Gf,Nf,RAL
ins. DorinflRoN
lt
.t/+q/
COMPANIA
I\ATIO\ALA
DE AUTOSTR,IZI
NA
I
IONALE
DIN ROMANIA
CONSIIUL
TEHNICO _ECONOMIC
Nr.3424l01.09.2009
2. P.@ertareaEodific.rilorrdusi
Umde a thnolosiilor noi de execulie la cald a idb6cd' ilor bitminoase. cee se
c scteriEe prin rezisrenre la defomarii pernanente si a evaludii cohpofiarii in
exploalare pe autos!@i si druhuri nario.ale, a acestor nixturi $faldce aplicare pentu
calea
!e
poduri, se
!rcpD
urDatodele nodificdi:
l. Capitolul 2 - Tab.l tL I
2, CapitolulJ, A icotat 29
Bilum nodincatclasele 3 (25155).4 (45/80). conlom SR EN l4 023
Bitun pu, clsele 20,!0. 35/50. 40/50, 50t0, cdnfom SRIN 12.591.
t. Alege! tipului de biru se !a face in tunciie de zona climalica in confomnare cu
SR l74J-invig@.-
2. Bilumul ncpdafinos pentru drumuri si bilumul modii.a! care nu prezinta o
adezivide de ninitu 80% deredinata p.in netoda cdtiiatjlA confom SR 10696,
1269?-ll reusditiva.urdil!v enci.,.rivide,nreii.r:r..2.1e?ivii2rii
$I
DRUMUR]
PREStrDINTE
C.T.E.
DIRf,CTOR D.I-A.
rns. norlr D^setLU7
*/-r-L<,/4-<,
DOCUMENT DE AvIZdItr
r. DATE
GENERALE
Denumirea
Iucrdriir
Modilicare Normativ privind
executia la csld
imbracamintilor
bituminoase
pent'ru cala pe pod, indicsfiv
AND 546/2002
Actualizrre- complcrar
Dirctia
Rgionat, de
Drumuri !i Poduri Ctuj
Companis Nationata de
Aotosfrazi si Drunuri
Nationaledin
Romania SA
Fazal
Elaborator:
Bneficirr;
Nr. Tipul
BAP]6 I.IV
2
3 MASI]6
MASFI2,5
MASF8
t-v Itv
MASFl6n
MASfl2,5m
MASF8m
I-V I.IV
5 ATD I6 I-V I.IV
6 I-IV
7 MAT 8 I-V IIV
8 BA8 tv I-IV
3- conpoziris si caE rrisricil. mirluilo. MASF si MAsFm wr rcsp..la
DEvededlc confom sR I?4-l- in \ r8oa!.. rrb.lLlnr. l)
4. ln c@l mixluild BAP si BAPn drcldisricile Mshdl vor Gspecta
prcltdeilc din .omativ AND 54G2002. r! aesrca se adduga obtigatodu c 6clcrisricile
dl.miMt. prin leste diD ice BAP l.bel 9 si BAPn t bel i0. onfom SR l7+l-it
vig@. S. vor.vB in \dd @racle.isticil. Deia! stdlul .lc llzM in .dl stratuhi
supsio. $ pe rusr.arulde leSsl@ in ceul sud ului inferior.
5. C!|actdi3ticile $!tn{ui vo.6pt p@cd.rilc din tab.luld. 13,sR l7,l-l-in
visoarc (sbe.btic
si
s.ad
de.ompact6e)-
6. Orosinilc c.ld dou sraturi vo! fi prcv3zute in proiec! Crostme $rarului
infdior va fi sub 4 cm in c1zul io caE nu sc .xecuc. sfal de prolccti. ! hidrcizolatici.
7. Abaleilc admisibile vor ll confom obclului nr. I4, SR I74- l - ir !igoar..
E. Cd.leri3dcilc $pt?feei vor rcspeda prcvcderile di! tabclul m. | 5, ditr SR I 74-
9. vdifi(,E cafulcris 6ilor (dp{l si flecvotr ir@ilor) sc va cfeb. confom
tabcblui nr. l6din SR 174-l,invisolre.
ln uma analizdlii doclnienlati.i prznlate, Coreiliul TelDico- Ecolodic al CNADNR,
AVIZEAZ"i FAVORABIL
Docuolllia pcntru obietivulr'ModlfioE Norurliv
prtvrld.xauth h oE
! imbmc.ni ilor biiuniDo$e p0nln crl.. pe pod, lndicrtlv AND 546/2002" irr
red&la@ pierntala cu acuuli4.Ea r.gl.mcnbnlor tehnice.
DTR.ECTIA TEHNICA
DIRECTOR
o,,,""_Thtry
'l
DINTCTIA C.P.M.
SECRETAR C.T.E.,
lu- FldiEGHIZ0LU
f
ffsP-
3.
Capitolul 1
Secliunea 1
Secliunea 2
SecttLtnea 3
Sectiunea 4
Capitolul 2
Capatolul3
Subcapitotut
3.1
Sectiunea 1
Secliunea 2
Secti!nea 3
Secliunea 4
Subcapitolul
3.2
Secliunea 1
Sectiunea 2
Sectiunea 3
SubcapitolUl 3.3
Sectiune6 1
Sectiunea 2
Secliunea 3
4. Capitolul 4
Subcapitolul 4,1
Secliunea 1
Secliunea 2
Secll!nea 3
S!bcapitolul 4,2
Secliunea 1
Sectiunea 2
Seqiunea 3
Subcapitolul 4.3
Sectiunea 1
Secliunea 2
Secliunea 3
Secljr.rnea 4
NORMATIV
PRIVIND EXECUTIA LA CALD
A IMBRACAMINTILOR
BITUMINOASE
PENTRU CALEA PE POD
imbriciminte bituminoas; cilindratd
executatd la cald din beton asfaltic ilindrat
cu bitum modificat tip BAmP..,.,.,.................... 38
Condilii tehnice.........................,.................... 38
Elemente geometrice
9i
abateri limtS admise........38
Materiale.. ..-....................-.....................,,,.,,,.,38
Compozilia
Si
caracieristic e fizico-mecanice
ale betoanelor asfaltice cilindrate cu
bitum modificat tip BAmP..-...........................-.....40
Prescriptii generale de execulie,,,,..--.,,,.,,,.,,,..42
Utilaj
9i
echipamente...............................,,.......42
PregSllrea stratului suport..................................42
Prepararea
9i
punerea in oper6
a mixtLrrior asfa tice cilindrate tip BAmP................42
Controlul calit;lii 1ucreri1or.............................44
Controlul fabricatiei bitumului modificat
cu polimeri,,.,,,..-.,,,..,,,.,,........-.,.,,,,,,,.,.,,..,,,.,,,. 44
Controlul calitEl i malerialelor
ina nle de Lrlilizare...-..............................,..........45
Controlul fabricaliei
ti
puneriiin operS
a mixturjlor asfalUce BAmP .................................46
contro ul calit6lii imbr:cSminlii
bit!minoaseexecutate,..,,.,,,,,,,.,,.... .. .,,,.,,..,,.46
imbr;ciminte bituminoas; turnatd executatd
la cald din asfalt turnat dur (ATD)..................47
Conditii tehnice.........,......-..-.......................... 4l
Elemenle geometrice,-. -... -. -.. -. - -....,... -. - -.....,....... 47
Abateri la elemenlele geometrice.,,,.,,.,,,,,,.,,,...-..,47
Nlateriale-....,.,,.............,............................,......48
Compozilia
5i
caracteristici fizico-mecanlce
ale asfaltului turnat dur....,,.-.....,.,,..,.....,,...,.-....,49
Prescriptii geneiale de execulie,.....................50
Ulilaje
Si
echipamnte.......................................-50
Pregetirea straiului suport.................................. 51
Prepararea
9i
punerea in operS
a asfaltului turnat dur...... - ....-. .. ........ - 51
Controlul calitdtii lucririlor............-.......,.-..-...52
Conirolul calit;lii materia1e1or..............................52
Controlul fabricaliei
Sj
pufl erii in oper;................. 53
CUPRINS
P.evederi genera|e ......................................
14
Ob ecl s. ooTeniu de ur ttzdra....,,.,......,,,,,,.,,,,,..,
14
Prescriplii qeneraIe...................................,........
15
Definitii si termino1o9ie.......................................16
Referinle........-..............-..........._...........,.._.....
17
Tipuri de mixtuiiasfaltice.......................
_ .22
imbr:cimint bituminoasd citindrat;
executaH la cald din beton asfaltic cilindrat
cu bitum tip 8AP....................,........................24
Conditii tehnice..............................................
24
Elemente geornetrice...
, , ... . ... .... .., ....... - - -............24
Abateri de la eleTer te e geo I Frr
ce,,.....,,,,,.,,.,,.. 24
l4ateriale.................,............._.........................2S
Compozitia si caracteristicile fizico-mecanice ale
betoanelor asfaltice cilindrate tip 8Ap........,,......... 26
Prescriptii general de executie............,.._......29
Utilaje
9i
ech]pamente........................................29
Pregatirea stratului suport.._...............................
29
Prepararea si punerea in opera a
mixlurilor asfalt ce cilindrate tip BAp........._...........30
Controlul calitAFi 1ucriritor....................
.. .. 33
Controlul calit;lii materia1e1or..............................33
Conlrolul fabricaliei
Si
punerii
in oper;
a rr')tJ i ds'arrce........,,,.,,,....,,.,,,,,...,,....,,.,......
J4
Controlul calit6lii
imbr5c6ninlii
bituminoase executate............._...... j6
5. Capitolul 5
Subcapitolul 5.1
Sectiunea 1
Sec[iunea 2
Secliunea 3
Secliunea 4
Subcapitolul 5,2
Secliunea 1
Sectriunea 2
Secliunea 3
Subcapitolul 5.3
Sectiunea 1
Sectiunea 2
6.
Sectiunea 3
Capitolul 6
Subcapitolul 6.1
Sectiunea 1
Secliunea 2
Secliunea 3
Subcapitolul6.2
Sectiunea 1
Sediunea 2
Secliunea 3
Subcapitolul
6.3
Capitolul 7
Subcapitolul 7.1
Seeiunea 1
Sectiunea 2
Sectiunea 3
Subcapitolul 7.2
Subcapitolul 7.3
Capitolul S
Subcapitolul 8.1
Sedjunea 1
Secliunea 2
Sectiunea 3
Subcapitolul 8.2
Subcapitolul 8.3
Capitolul 9
Sectiunea 1
Secliunea 2
Controlul calitdtii imbrEcEmin!ji
b(Jminoase execJtate.,,,,,,.......,.,.,,.,,,,,...,,,.,,,.., 54
imbrScdmlnte bltuminoasli executatd la aald
din rnixturi asfaltici cu fibre (MASF)..............55
Condilii tehnice,.......,,.,......,........,.................. 55
Elefiente geometrice
Si
abateri limitd admise........55
Matenaje..........................................................55
Compozi!ia
9i
caracterisUcile fizico-mecanice
ale mixturllor asfa|tice........................................57
Prescriplii gnerale
de executie......................60
utilaje
Si
echipamente..,.....................................60
PregEtirea stratuirJi suport...,..........-........,.........- 61
Prepararea
Si
punerea
in oDerS
a mixturilor asfa|tice.......................................... 61
Controlul calit5Sii 1ucr5ri1or.............................61
I{ortar asfaltic tlrnat ca strat de protectie
sau de egalizaie pentru
calea pe pod (MAT)...62
Conditii tehnice..........,................................... 62
Elemente geometrice.,,..,..,..,,...,......,.,,..,,.,,,,,..,,
62
l4arer ale.............,.........,.,....,,,,......,,.,......,,......62
Compozilia
9i
caracteristicile fizico-mecanice
ale mortarului asfaltic turnat......,,......,,.,....,,,,...-. 63
Prescriplil generale de executie....,,..-.........-...64
Controlul calitelii 1ucreri1or.............................64
Asfalt turnat pentru
executia
imbricEminlii pe trotuare la cala
pe pod,.,....66
Condilii tehnice..,,........,,......,.,......,................ 66
Elemente
9eometrice...................,..............,...-.. 66
l4ateriaie,,,,,,..,,..,,.,,...,.,,,,.,,........,..,,,.,....,.,,.....66
Compozalia
9i
caracteristicile fi zico-mecanice
ale asfaltului turna|.,........,.....,.,.,........,.....,,,,.....67
Prescriptii generale de xecutie..-...................68
Controlul calititii 1ucriii1or.............................68
Receptia 1ucrdri1or........,................................. 70
Receplia preliminarE........,,......,.,.....,.,,,.....,,......
70
Receplia fina|d............ .....................,...... ..,,.... 70
7.
a.
9.
NORMATIV
]NDICATIV
PRIVIND EXECUTIA LA CALD
I AND 54bl2009
A IMBRACAMINIILOR BITUMINOASE
I
PENTRU CALEA PE POD
CAPITOLUL 1
PREVEDERI GENERALE
SECTIUNEA 1
Obiect
Si
domeniu de utilizare
Art. 1. Prezentul normativ se refer6 la condiliile de realizare
9i
receplie
al imbrScbminliior bituminoase executate la cald pe partea carosabilS
Si
pe
trotuarele podurilor
rutiere,
Art, 2. Tipurile de imbr:c5minli bitunrinoase ce se exec!15
pe partea
carosabil; a podurilor rutiere sunt:
a) imbr:c;minte bituminoas5 cilindraLE executaG la cald cu bitum
neParafinos pentru drumuri;
b) imbr6c;minte bituminoasd cilindrat; executat5 la cald cu bitum
modificat cu polimeri;
c) imbr6c6minte bituminoase turnaG executate la cald;
d) imbrEcEminte bituminoasd executatd la caLd din mixturiasfaltice cu
adaos de fibre,
Art,3. imbrSc6mintea biturninoasd cilindrat; realizat6 cu bjtum nepa
rafinos sau cu bitum modificat cu polimeri se executd conform prescriptiilor
prezenlului
normattV.
BULETIN TEHNIC RUTIER
Fiaborat de:
S.C INCERTRANS S.R.L
Aprobat de:
C.N.A.D.N.R.
cu Decizia nr. 785/14.09.2009
Art.4. (1) imbrbcSmintea biturninoas5 turnatS se execut5 conform
p.evederilot SIAS 11348, SIAS t75 ri
prescnp! lor oreTenLulur normalrv'
(21 imbrecamintea
b,luminoasa cL addos de frbre este consirruii; c 1
2 straluri: stratul de uzur5 din lvlASF care se executi conform Normativ AND
ind. 539, SR 174-1
5i
prescripliilor prezentului normativ
ti
stratul suport al
acestuia execLltat din BAP conform
prescripllior
prezenlul!i normativ'
Art. 5. imbr;cdmintea bituminoas5
pe trotuare se executS din asfa t
turnat, conform STAS 11348, STAS 175 sau
prescriptriilor prezentLlul normativ'
Art. 6. A egerea tipu ui de imbrEcEminte bltLrminoasE
pentru execulia
pirlii carosabile a podurilor rutiere
9i
a tipului stratului de proteclie a hidro'zo_
intier se sraoile,te
p-in p
o eclJ de e^'cLtle,
pe oazd oeno-Ta1(elor
l_rdro lo-
t"i,e
s,
a stuoiu',-'i
leL''co-ecoronrc, dv;ndu-se in vedere'i
p'evede'le Art
l8
5r
respecl,v An, / dln
prezenlu' Normaliv.
SECTIUNEA 2
PrescriPtii
generale
Art.7. (1) imbr;c5mintea bituminoas6
pe partea carosabil; a podului
se aplic; de regulS
pe stralul de proteclie a hidrolzolallel care se poate execula
astfel:
a) onform STAS 50a8, cu respectarea
prevederilor NormativuluiAND
ind.577i
b) din mortar asfaltic turnat, conform
prevederilor STAS 11348
9i
ale
prezentului norrnat v;
;) din mortar asfaltic cilindrat realizat conform NorrYraliv AND ind CD
16:2ooo; aceastS solulie se aplid numai cu acordul proiectantului
9i
a administrator! ui drumu u!
(2) Cu acordul proiectantului
5i
al administratorului
drumului, imbr5c6-
minrea tituminoasi se
poaLe
aplica 5i
direct pe hidroizolalie, dac; performan-
tele
acesteia o permit,
Art.8, imbrbcSmintea bituminoas6 cilindratS realizat6 cu bitum nepa'
rafinos,
precum
9i
cea cu adaos de fibre prev;zutE in prezentul normativ' se
execut; in perioada rnal - octornbrie, cu condilja ca lemperat!ra atmosterica
RULETIN TEHNIC RUTIER
14
AnulVII,nr.S/2011
Anulvll,nr.8/2011
15
s: fie minimum +1OoC, iarimbrEdmintea bltuminoas6 cilindrat6 realizat6 cu Art. 14. in intelesul prezentului normatv, bltumulneparafinos
pentru
bitum rnodifcat cu polimri, prev;zulb in prezenlll normativ, se executS in drumuridenumit
gibitum pursausimplu bitum, bitumuladitivat, bitumul mo-
perioada mai - septembrae, cu conditia ca temperatura atmosferid $ fie mi djficat cu polimeri
Sj
mixturile asfaltice
preparate cu acesti lianli, vor fi notate
n mum +15oC. in ambele cazuri, lemperatura minim; prescris6 trebuie s5 aib; pe scLlrt astfel:
tendinla de cregtere.
Ba
Art, f. imbr5c;mintea bituminoa* turnati la cald se poate executa in Bm
tot timpul anului cu condilia ca stratu supot sa fie uscat, iar ternperatura at- B,A.p.
mosferic5 s; lie minimum +soc
ai
$ aib; tendinle de creStere.
Art. 10. La controlul ca it6lii lucrSrilor, pentnr toaie tipurile de mixiuri
asfaltice prescrise
in prezentul
Normativ se vor aplica prevederile normelor eu, A,T.D-
ropene preluate
ca SR EN"uri, dup; cum urmeazEi
a) SR EN 12697 27 pentru prelevarea probelor de mixturj asfaltice sau M.A.S.F.
bitum
pur;
bitum aditivat;
bitum modificat cu
Polimeri;
beton asfaltic cillndrat pentru irnbrbcEmin!l la calea
pe pod
preparat cu bitum
pur (sau aditivat);
beton asfa tic cilindrat
pentru imbr6c;minli la calea
pe pod
preparat cu bitum modificat;
asfalt turnat dur pentnr imbrEcArninll Ia poduri cu placE
din beton;
mixtura asfaltica cu adaos de fibre;
mortar asfa tic turnat pentru strat de prolectle sau de ega-
lazare;
asfa t turnat
pentr! imbrSc6minti a trot!are
M, A, T,
carote;
b) SR EN 12697 28 pentru preg;tirea probelor (mixtur6 asfaltac; sau
carote) destinate determin;rii compoziliei;
c) SR EN 12697-13 penLru
verificarea temperaturia mixturii asfaltice
(la preparare
sau la punere in oper;). Art. 15. Termino ogia Lrtilizat; in prezentu normat v este conform SR
SECTIUNEA 4
Referinte
403U1.
SECT]UNEA 3
Definiiii
9i
te.minologie
Art. 11, Bitumul pur este biturnul neparafinos pentru drumuri, prove
nil djn
qileiuri
neparafinoase, folosit la execLJlia slraturilor bituminoase, con Art. 16. PrescripliiLe tehnice la care se fac refeririin cuprinsul
prezen
form prescripliilor
tehnice in viqoare.
tutui normativ sunt urm;toarete:
a) STAS 42-68*) BitumLrri. Determinarea
penetraliei
Art. 12. Bitumul modificat cu polimeri este liantul cu caracteristici fiza,
co_chimice spcifice oblinLrt prin tratarea bitumL ui pur tip D 80/100 cu polt- 5) STAS 60-69*) Bitumur. Delerm narea
punctulul de inmuiere.
meri de tipul elastomerilor termoplastici liniari in instalalii speciate.
6) SR 61:1997 Bitumuri. Determinarea dLctilit6tii
Art. 13. Eitumul aditivat este liantul oblinut prin tratarea cu produse
tensio_aclive (aditivi) a bitumuluiin scopul ameliordrii adezivitSlii acestuia fa!5 b) STAS 113 74 Bilumuri. Determ narea
punclulul de rupere
de aqreqatele naturale. Fraass.
BULETIN TEHNIC RUTIER
16
AnulVIl,nr.S/2011
AULETIN TEHNIC RUTIER
Anul Vll, nr I / 2011
c) SR 174 1:2002
d) SR 774 211997
e) STAS 17s-87
n) SR 4032-1:2001
o) STAS 5088-7s
p) STAS 8099-74
q) STAS 8622-88
r) STAS 8877-72
s) STAS 10969/1-83
Lucr;ri de drumuri. imbr6c;minli bitumnoase
cilindrate executate la cald. Conditii tehnice de
calitate.
LucrSri de drumuri. imbr;cbmtnli bituminoase
cilindrate executate la cald. Condiliitehnice pen-
tru prepararea
Si
punerea in opera a mixturilor
asfaltice
5i
receplia imbracamintilor executate.
Lucrdri de drumuri, imbrec:rn nli bituminoase
turnate, executate la catd. Condilii tehnice ge,
nerale de calitate.
Filer de calcar, filer de cretd
Si
Filer de var siins
in pulbere.
Chit de bilum filerizat cu var hidratat
9i
fibre
de celuloza (Celachit).
Lucr;ri de drumuri. Agregate naturate de ba-
lastierS. Condilii tehnice de calitate.
Agregate naturale
9i
piatrE prelucratS pertru
dr!muri. Condilii tehnice de calitate-
Aqregate naturale pentru lLcr5ri de c;i ferate
Si
dr!muri, Metode de incercare,
Bitum neparafinos pentru drumuri_
Lucr;ri de drumuri. Elemente geometrice ale
traseelor. Prescriptii de proiectare.
lucriri de drumun. Iqryturi dstattrce
ti
imbrb-
cEminli bltuminoase executate a cald.
prepa-
rarea rnlxturilor, preqdtirea probe or
Si
confec,
qionarea
epruvetelor,
LucrS'ide drumuri. Mr\tu asfatr;ce
Sr
imb-6-
cEminli bituminoase executate a catd. Iyetode
de determinare
Si
incercare,
Lucr;ri de drumuri. Terminologie.
LucrSri de artb. Hidroizolalii. Prescriplii de pro-
iectare
9i
executie,
Bilum. DeLerr'narea prerden de nas5 prin 1-
calzire.
Chituri de etansare a rosturilor in construclii.
Conditii lehfiice generale de calitate,
Emulsii bituminoase cationice cu rlrpere rapidE
pentru lucrSri de drumuri.
Lucr:ri de drumuri. Adezivitatea bitumurilor
pentru drumuri la agregate natura e. f4etoda
de determinare calitativ;.
Lucr;ri de drumuri. Adezivitatea bitunrurilor
pentru dr!muri la agregale naturale, l4etoda
de determinare cantitalivE.
Lucdri de drumuri. imbrSdminti bilumanoase
pentru calea pe pod. Condiliitehnice
generale
de calitate,
Normativ
privind condiliile de execulie a im-
br;c;min!ilor bituminoase !soare.
Instrucli!rni
pentru util zarea chiturilor tiocoli-
ce la etangarea rosturilor in construclii.
Normauv privlnd caracteristicjle tehnice ale bi-
turnului neparafinos pentru drurnurl,
l4etodologae de determinare a caracteristacalor
birunLlu' rodrlrLdl uL,lizat
rd
execulia l-L_5-
rilor de drumurl.
f) STAS 539-79
g) STAS 66r-71
h) sR 662:2002
i) SR 667:2000
D
STAS 730-89
j)
SR 754:1999
k) sTAs 863-8s
D
STAS 1338/1 84
9)
STAS 10969/3-83
t) STAS 11348 87
m) STAS 1J38/2 87
!)
Normativ AND
ind- CD16:2000
!) Normatlv
ind. C197-88
v) Normaliv AND
ind.537-2003
x) Normativ AND
ind.538-1998
BUIfIIN TEHNIC RI'TIER
BULETIN TEHNIC RUTIER
1B
Anul Vll, nr. 8 / 2011
Anul VU, nr. I / 20r1
19
y) Normativ AND
ind. 539-2002
z) Normativ AND
ind.542-1998
aa) Normativ AND
ind.543-1998
bb) Normauv AND
ind.548-1999
cc) Normativ AND
ind. 549 1999
dd) Normativ AND
ind,552i1999
ee) Normativ AND
ind. 571 :2002
ff) sR EN
12697 -1:2OO2
sq)
sR EN
12697 -13i20O2
hh)sR EN
72697-21i2OO2
9s)
sR EN
12697 -2a i2OO2
BULETIN TEHNIC RUTIER
Normativ privind realizarea mixturilor bit!mi-
noase stabilizate cu fibre de celuloz;, destinate
executErii imbrEcEminlilor bitumjnoase rutiere.
Instru4iuni tehnlce privind determinarea mo-
dulului de elastlcitate dlnamic al mixt!rllor as"
Insirucliuni tehnice privind determinarea tlu-
ajului static
Si
dinamic al mixturilor asfaltice.
Instrucliu n i tehnice privind determinarea com-
portdrii
la oboseald a mlxturilor asfaltice cu
echipamentul ELLE-MATTA
Normativ privind
executla imbrAcdmintilor bi-
tuminoase cilindrate la cald realizate cu bitum
modificat cu pollmeri.
Normativ privind conditiile tehnice impuse
em!lsiilor bituminoase cationice,
Normativ privind
exec!lia
Si
controlul caljt5lii
hldroizolatiilor la pod!ri,
Mixturi asfaltice, Ivletode de incercare pental
fiixturi asfaltice prcparate la cald- Partea 1:
Continutul de bitum solubil.
Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru
mixturile asfultice preparate la cald. Partea 13:
M;surarea temperaturii,
I\4ixturi asfaltice. IYetode de incercare pentru
mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 27:
Prelevarea probelor.
14ixturi asfaltice. I\4etode de incercare pentru
mixturiasfaltice preparate Ia cald. Partea 281
PregEtirea
probelor pentru determinarea com-
pozitiei
Si
a conlinutului de aPE.
NOTA:
*)
Dupe preluarea EN 1426
ti
EN 1427 ca sREN_uri se vor aplica
aceste Norme
pentru determinarea
penetratiei
9i
respectiv a punctului de in'
mLllere,
BULETIN IEHN1C RUTIER
20
Anul VII, nr. 8 / 2011 Anul Vil, nr. 8 / 2011
21
CAPITOLUL 2
TIPURI DE MIXTURI ASFALTICE
Art, 17. Tipurile de mixturi asfaltice cuprinse in
sunt prezentate in tabelul 1.
Art. 19. l,lortarul asfaltic turnat se poate utiliza ca strat de proteclie a
hidroizolaliei sau de egalizare a cEii podului, funclie de
prevederlle proiectu ui
de executie.
lrt. zO. A.fu t, tllrnat se utilizeaze in general la execulla imbr5cE_
minlii pe trotuarele c6ii
podului.
RiJTET1N TEHNIC RIJTIER
prezentul
normati'r
Tabelul I
Nr.
crt,
Tipul mixturii
asfaltice
slmbol Dimensiunea
maximi a
granuiel
Domeniul de
aplicare
1 Eeton asfaltic cilindrat,
cu bltum pur
B.A.P. 16 lmbr5dminte pe
partea
carosabilS a
podului
2 Beton asfaltic cilindrat,
cu bltum modificat
8.A...P. 16
3 14ixturd asfalticd
cu adaos de fibre
t4.A.S.F. 16
Asfail iurnat dur A.T.O. ImbrSdminlila
poduri
cu placE de
5 8 Imbr;cEminte pe
6 Mortar asfallic turnat M.A.T, Strat de prote4ie i
hidroizolaliei de pe
calea pe pod
Art. 18. Tip!rl de mixt!ra asfaltic5 pentru irrlbr:cSmintea bituminoasl
pe partea carosabilS a poduluise
stabile'te prin proiectul de execulie.
linAnd
seama de urmStoarele recomandSrii
a) imbr;c6mintea bituminoas; pe calea podurilor rutiere se executi
de regul: din mixturi asfaltice de tipul betonului asfallic cilindrat sau asfalt tur
nat dur preparate
cu bitum neparafinos pentru drumuri;
b) imbr6c;mintea bituminoasE din beton asfaltic cilindrat preparat cu
blium modiFicat cu polimeri precum
9i
cea cu adaos de fibre se execLrte in cazul
podurilor
situate pe drumuri publice cu trafic foarte intens
ti
greu, in scopul
cresterii rezistenlei la deformalii permanente la temperaturi ridicate
Si
a rezis-
tenlei la fisurare la temperaturi sc;zute.
9ULETIN TEHNIC RUTIER
22
Anul VU, nr. 8 / 2011
AnuLVII,nr.S/2011
23
CAPITOLUL 3
iMBRicAMU{TE BrruMrNoAsi cTLTNDRATi
EXECUTATA LA CALD DIN
BETON ASFALTIC CILINDRAT CU BITUM tip BAP
SUACAPITOLUL 3.T.
CONDTTII TEHNICE
SECTIUNEA 1
Elemente geomet
ce
Art. 21. Grosimea minimS a imbr5c6mintji din beton asfaftic citindrat
este de 6 cm
Sise execut5 intr-un strat sau in douS straturi, funclie de condilii-
le de execulie (performanie !U aje, corditii atmosferice etc
).
Se recomand;
ca imbr;c6mintea
bituminoad din beton asfattic s; se execute in 2 stratun
av6nd grosimea
de 3 cm - 4 cm fiecare (grosjme total6 7 cm).
Art. 22. (1) Profilul transversat, in aliniament, se executS ln form6 de
acoperis cu dou; pante
racordate in treimea mijtocie.
(2) Profilul transversal in curbe se execud conform STAS aG3.
(3) Pantele profilu ui transversal, in aliniament sunt de 2%. Aceste
panle se pot reduce la 1,5olo sau 1,0olo dac6 dectivitatea in profit longitudinat
este de 2,5olo...4,0o/o
5a
respectiv mai mare de 4,0olo.
Art.23. Profalul longitudinal al traseului drumului
9i
al podutui sunt
conform doctimentatiei
tehnice de
proiectare,
SECTIUNEA 2
Abateri limita la elementele geometrice
Art. 24. Abaterile limitd locale admise fat6 de qrosimea straturitor pre
v;zut5 r proreL
! por I de rra..mun -L 1Ooo,
Art.25. Abaterile llmit; la
Panta
+2,5 mm/m.
Art, 26. Denlvel;rile maxirne admise
tarul de 3 m sunt de lmm.
profi !L!i transversal sunt de
in lungul cEll pe pod, sub drep-
SECTIUNEA 3
ilateriale
Art.27. (1) agreqatele naturale care se utilizeazE sunt urm5toarele:
a) Cribluri sori 4-8 si 8'16. conform SR 667;
b) Nisip de concasare sort 0_4, conform SR 667;
c) Nisip naiural sort 0_4, conforrn SR 662.
(2) Fiecare tip
9i
sort de agregate trebuie sE fle depozitate separat, in
silozuri
propria, pe platForme betonate, amenajate cu
pereli desp6titori
pen-
tru evitarea amestec:rl 5i
impurific;ril.
Art. 2a.
(1) Filerul trebuie sE fie din calcar sau cret5 mEcinat;, con
form STAS 539.
(2) Filerul se depozateaz; in silozurisau in incSperi acoperite ferile de
umezealE. Nu se admile folosirea fileru ul aglomerai
Art.29.
(1) Tipurile de bitum care se utilizeaz6 la prepardrea be
tonului astaltic cilindral tlp BAP suntl
a) Tip D 60/80, conform SR 754, pentru zond climaticS cald;;
b) Tip D 80/100, conform SR 754,
pentru zonS cllmatic; rece
(2) Zonele climaiice sunt delirniiate conform SR 174_1
(3) Caracteristicile bitumului sunt
prezentate in anexa 1.
(4) Adezivitatea bitumulLi fald de agregatul nat!ral utilizat, determi
natS prin metoda danamid conform STAS 10969/1 sau 10969/3, trebuie s5 fie
de min. 80 %. in caz contrar, se utilizead bitum aditivat
(5) Transpoftul bitumului se face in vagoane cistrn; speciale sau au_
totransportoare termoizolate, curate, in condi!ii in care s6 se evite impurifica-
rea sau amestecarea c! alte sorturi de bitum.
(5) Stocarea bitumului se face in rezervoare metalice
prevSzule cu
sistem de incdlzire cu ulei, pompe de recirculare,
quri de aerisire, sistem de in_
reqistrare
5i
afigare a lemperaturii.
BIJLETTN TEHNIC RIJTTER
BULETIN TENNIC RUTIER
24
Anul VlI, nr. 8 / 2011
Anul vll, nr. 8 / 2011
25
Art. 30, Alte matedale utalizate:
a) Emulsie bituminoas6 cationlcS cu rupere rapidd conform STAS 8877
sau Normativ AND 552 Ltiizau la amorsarea stratului suport,
b) Aditivi tensioactivj pentrLl imbunEtE!irea adezivit;!ii bitumului ta
agregate naturale care trebuie sd fie agrementati tehnic
Si $ indeptineasci
urm;toarele
condi!ii:
si lie compatibili cu bitltmut,
sb fie stabi itrnric p6n5
ta minimum 2O0oC;
si amelioreze adezivitatea bitumutui laF de aqreqatete naturate (mini-
mum
80o/o) ld un adaoc de ma\rmum 1o,o ddrrrv in bitL-n, fErE d E.ecta ce etdt-
te caractrlstici ale acestuia. Tipui de aditiv
9i
procentut
acestuia in btum s
stabilesc prin incercbri preliminare
de cdtre produc5torlrt mixturii asfaliice prin-
tr_un labordtor autorizat astfetincat sE fie realizat6 conditia de adezivitate pres-
crisd la Art. 29 al. (4).
c) Cordon de etangare pe bazb de chit tiocolic, conform STAS 8622,
pentru
colmatarea rosturilor in zonete de contact ale gapei hidrofuge
9i
imbr6-
ciminlii bituminoase cu elementele de construcJie (borduri, rosturi de dilatalie,
guri
de scu-oerp, etc.), Lon.orrr Nor-rativ C 197. i'r aceteagi scop se poare fo.
losicelochitul,
conform STAS 661 sau alte materiate acremenlate tehnic.
SECTIUNEA 4
Compozitia
si caracteristicile fizico-mecanice
ale betoanetor asfaltice cltindrate
tip BAP
Art. 31, Compozitia mixturii asfaltice se stabileste p baza unui studiu
preliminar
de laborator,
tin6ndu-se seama de respectarea conditailor tehnice
impuse
de prezentul
normativ.
Art, 32. Limiiele procentelor
sorturilor de agregate naturale din agre
gatul
total. pentru
betoanete asfattice calandrate tip BAp sunt conform Tabet 2.
Nr.
crt,
Agregate naturale,
o/o
din agregatul total Condilii de
ad mlsibilitate
1 Criblur5 peste 4 mm 30...50
2 Filer
Si
fractllni sub 0,1 mm
10...13
3 Filer
9i
nisip 0,1... 4 mfil resl pAnE la 100'
' Propottia de nisip natural din amestecul
qt
nisip de concasare este cle
max.20o/o.
Art. 33. Granulozitatea agregatulua natural
bitum pentr! betoanele asfa uce cilindrate tip BAP
tabelu 3.
total precum
9i
continutul de
sunt cuprinse in llmllee din
Tabel 2
Tabelul3
Art. 34. Conlinutul optim de bitum in betonul asfaltac cilindrat tip BAP
se stabilegte prin studii prejiminare de laborator conforrn STAS 1338/1/2.
Art, 35- Caracteristicile fizico-mecanice ale betoanelor asfaltice cilin
drate tip BAP trebuie s6 indeplineasca condiliile din tabelul 4.
BULETIN TEHNIC RUTIER
BULETIN TEHNIC RUT1ER
Nr.
crt-
Specificalii Condi!ii de
admisibilitate
1.
Granulozitatea aqregatelor naturale:
- trec prin silts de 16 mm,o/o 95...100
- trece prin
sita de 8 mm,
o/o
68...85
- trece sita de 4 rnm,
o/o
50...70
- trece sita de 2 mm,
d/o
40...56
- lrece prin sita de 0,63 mm.
o/o
25...40
taece pfln sita de 0,20 mm,
o/o
74,..25
trece prin sita de 0,1 mm,
o/o
10...11
2. Con!inutul de bitum,
o/o
in mixtur; 6,O...7
,O
26
AnulVlI,nr.S/2011
AnulVII, nr.8 / 20rr
27
Tabelul4
Nr,
Beton asfaltic cilindrat tip BAp
Caracteristici
D 80/100
Ca racteristici pe
epr!vete tqarshalt
Tipul bitumulu
j
D 60/80
Densitate aparentS, kqlmr, min.
Absorb!
e de apa,
o/D
!o, mar,
Stabilitaie (S) a 60oC, kN, min.
Iid.-e-oe.rsp,e
r1rd
,
J
f
r-...a,.
]
rs.
q,s
la 60oC, mm
Cardcte-flst,.i pe probe
inta(te (carore)
prelevate di1
rmDracaminte
la l0 zile oe la excurie
Densjlatea
aparentd kq/mr, min.
Absorblia de ap;,
d/D
vot. max.
Grad de compactaf,
o/o
m n.
l.
Art.36. Corpurite de prob;
Nlarsha l
1,33a/7,2.
BULETIN TEHN]C RUTIER
se confeclioneaz; conform STAS
SUBCAPITOLUL 3,2
PRESCRIPTII GENERALE DE EXECUTIE
SECTIUNEA 1
Utilaje si echipamente
Art.38, La execulia irnbr;c6mintitor biluminoase din beton asfattic
cilindrat preparat cu bitum pLr (tip BAp) se folosesc, conforrn SR 174 2, urm;,
toarele utllaje
Si
echipamente principate:
a) Instalalie automatizat; de preparare a rntxtLrji asfaltice, doiat; cu
echipamenl de allmenlare
ti
dozare a componenlitor. S recomand; ca ins-
talatia sA fie prev:zut5
cu usc;tor de fiier
Si
sE fie dotat5 cu bunc6r de siocare
a mixturii termoizolat sau cu slstem de incEtzire a acesteia.
b) Rezervoare de stocare a bitumului, magazie sau stoz pentru filer,
padocuri pentru aqreqate naturale;
c) Repartizaior fjnisor dotat cu patpator
Si
sjstem de inc;lzire a
qr
nzii
vibratoare care asigur; asternerea uniforrnS, la grosimea prescris6
9i
precorn
paclarea rnixl!rii asfaltice;
d) Atelier de compactare compus dintr-un compacior cu pneurj de 120
160 kN, un compactor cu rtr ouri netede de 100 120 kN sau un compactor
mixl
ti
un cornpactor de 1,2 kN pentru compact;ri marginate;
e) Autocamioane basculante cu benE termoizolant; sau cu bend acope,
rit: cu prelat6;
D
Autordspenditor sau dispozitiv mecanic pentru
executia amorsdrti cu
emulsi bituminoasd cationic;.
SECTIUNEA 2
Pregatirea stratului suport
Art. 39. inainte de execulta lucr;ritor, se efectueaz; verifcarea cotetor
stratu ui suport conform proiectului de execulie.
Art.40. Preg6tirea stratul!ri suport se eFectueaz6 diferit in funclie de
natura acestuia, dup6 cum !rmeaz;:
a) in cazul in care imbr;cdmintea bituminoas; se aplid pe suprofala
Art. 37. (1)
Caractersticjle fjztco-mecanice
ale mixturilor asfaitice s
d.fern rno conto m \t
A< I rl8
oe nr.
-urr orep.."-e rn tdborato pe_rru
sta-
D
.ed
doz"jCo, De prood d6 nr
.
r,rra pre,ev".p
d. td
.ratd.or
sar dF td
">re, nere pe parcursLrt
execLr!tei, precum
9i
din imbrdc6mjntea qata
executar:
,
(2)
brad. o-co-npa.tarpat
nr.t r.r drn
(.rdf .F
lete_m ,a,oniorm
art.69 at. (2).
28
AnLr/Vli, nr.8
/ 2011
AnLrl VII, .r. 8 / 2011
29
BULETIN TEHNIC RUTIER
lli^r^",.":- l'-"."
.F
/p,ri a p d reilarea d, esleia rn.orrorr
rdre cr prore(.
ru oe.dyp.Jt
p
r 9e ad-rrLe -au regpir qe,o
rtir r"rea .Jcr;r o., ra"u.i" t..,0
ld d d.f' n rdnra \-o-a
"!a
d"t.el ve., i(atd, dupd,s,
",e,
se .Lrdla s;,;
"Tor
.-a.;
L er.- sre b,rL r
.od.d
.arron(j
Lr ,";"r"."p;;
b) In cazui in care irnbrEc5mintea
bitLminoas6 se aplj;d pe stratut de
::-:-",:i",
rrrnar \a-
c ira o. 5-praf..d *"_,iu * *,ut"-r, r"
""".'
sPa_c
'
L
6
n( tcie brrul
,1o"r".atio
ca,rrLpa,e dpdd ru-ra a rnci c"rO
executia imbr6c;minlii
se efectueaz; la un interval de peste
24 h de ta turna:
rea mortarului asfa tic sau acesta a lost supus circLt aljei;
c) h cazu in care imbr;dminiea
bituminoasise
aplicS pe un strat bi
tuminos rezuttat ca urmare a frez6rii imbrd.;rinlii
Oitu_,nouru""".li,lrp*-
lala acesteia
se cur:!;
Si
se amorseaz; clr emutsje bituminoas6
cationic: cu
rupere rapid;.
d) in cazu in care imbr5c;mintea
se apticE direcr pe hidroizotalie, se
va-d/pa; rpoer-
co e,dr.d < dbitit;r r.rT.,
e a hidro.. ota!.er , , . p",
";
_.;-
tLrrd rt ,/ar )i
.p
va d!toura doetet
!a d, es, ra,
Art. 41. Amorsared
se execut; rnecanizat cu emutsie biturninoas;
cationic; cu rupere rapid;, reatizend!_se
o pblicu16
orrlogu";, p";ui;;r;
fata stratului
suport. Dozajui debitumre?iduatvartdea,Z,. gi,a
Ug1;l
""
_^_
Art. 42, A rorrat -a re
fd. e 1,dra repa.ltldto,LlL peot,tan!d
ntnrTd
-a'e
9d asgLIe timp. ln-ce dr.-perii.onpic.e
"
err-,
"
s ru1,,166s.,
6a, ..
mai mL t de 100 m
,
Art. 43.slrptdtalo c.rar, L, supoT pe
ca,p \e e\ec-ta
an o_sa,Fa tte-
Dure sa ne us.ata
5l curaL;.
SECTIUNEA
3
prepararea
Si
punrea
in operj a
mixturitor
asfattice citindrate tip BAp
Art.44.
prepararea
mixtLrrjiasfattice
cu bjtum la cald se realizeazd in
instalali aLrtornatizate,
conform SR 174_2
9i
Aft.38 din prezentut
Normativ
BULETIN TEHNIC RUTIER
Art. 45. lYixtura asfalticA cilindratS se prepar; in conlorm tate cu
prevederile
SR 174-2, ct) paecizarca
cb temperatura aqreqatelor naturale,
bilurnului
Si
a mixturii asfa tice la iesirea din mataior va fi conform tabelului S.
Tabelul 5
Tipul
bitumu lu i
Temperaturile componentelor la
prepararea
mixturii asfaltice,
oC
mixturilor la
ie5ire din
Agregate n atu ra le
la iesire din u scdtor
Bitum la intrare
in malaxor
Tip D 60/80 180... 190 160 ... 170 165... 175
Tp D 80/ 100 175 .. 185 150... 170 160... 170
Art. 46, (1) Transportut mixturii asfattice ta punctu de lucru se reali
zeaza in autocamioane basculante cu bene curate, termo zo ante sau acopertte
cu prelat;.
(2)
Se interzice transportul mixturii asfattice cu autobascutante cu
benE neacoperit;, intruc6t pierderea de tempera!ur; sub timitele stabitite prin
prezentu
normativ conduce la nerespectarea temperaturior de a$ternere
Si
compaclare
Si
deci la o imbr;c;minte bitumjnoas; neetanS6, improprie pentrL
cala pe podurile
rutiere.
Art.47. (1) Asternerea mixturii asfattjc se face ta temperaturi atmos_
ferice de peste
10"C. Execulia se intrerupe pe timp de pioaie salr vant puter-
'ri. sr
.e
re.a num" dL,p; Js.drea
.uportrtur.
(2)
Asternerea
Si
compactarea mixturii asfattice se face conform SR
174-2
9i
prevederilor
art. 48-56 din prezentut
normativ.
Art.4a, (1) ASternerea mixturjj asfaLtice cilindrate se execLti numai
mecanizat, cu repartizator finisor, care sb asjgure precompactarea mixturii as_
(2) Reparlizatorul trebuie s; fie capabil de a asterne mixtLra asfaltic;
ftr; s; se prod!rcE
segregarea acesteia, respect6nd profitete
5j
qrosimile fixate
prin prolectul
de execulie.
Art.49. (1) f4ixtura asfatticb trebuie agternut; continuu, in mod uni-
form aiat dln punct de vedere at grosimii c6t
Si
a afan;rii.
(2) Viteza de asternere cu repartzatorut rrebuie sE fie adaptaib
30
Anll VIl, fr. 8
/ 2011
Anul VlI, nr. 8
/
2011
:11
BULET]N TEI,]NIC RUTIER
condiliei de sosre a mixturii asfattice de a instatalia de preparare,
si c6t se
oodted6cot <ra, d oa ..u d evrtd toEal tue ocflle ttn oJ
a,e,uitet
5r.d.
t!lui bil!minos in ziua respectiv:.
(3) in bunc:rut reparrizaiorutui rrebuie s6 exisre in permanent5
sufi
cient; mlxt!r: pentru a se evita o r;sp6ndire neun forme a materiatului.
Art. 50. imbrbc;mintea bituminoas; pe catea podutui
se execut; prin
aSternerea rnixturii asfattice pe ceie o band: de circu ai e, pe straturi.
Art. 51. Operatia de compactare a mixturii asfa tice se execut: tme
diat dup: aSternere, astfel incat s5 se oblin: vatorite optime aie caracteris|cior
nzrco-mecantce
9i
de sLpraf;lare.
Art. 52. Ate ierui de compactare va fi constituii conform art. 38. Nu_
m:ru
9i
iipu compactoaretor va fi stabilitin funcli de can|tatea de mixtur;
ce se aSterne
Si
de timput necesar de compactare pentru inscrierea in limtta rni-
nimb a temperaturii
de compactare.
.
Art. 53. Num;r! optim de treceri at fiecErui compactor se stabileste
prin incerc;ri pe un sector de drum, inainte de a se trece la exec!tia imbrdd,
_rinl
b rurr, roasF D6 .aldd podut-
,
dd- nt ?ar,ndt mcdell.
.
Art.54.Te'l De,atu dn \Lt t loatt6rnet-rt o con pd, .are Ueoutp so
se n.adreze n irrn tete din iabe ut 6
Art. s6. Peniru ca suprafala stratului s; fie unjform;, dentvet;rt
maxime admisibile sub dreptarul de 3 rn, ln prof longjtudinal trebu e s6 fie de
max.3 mm sau conform SR 174 1, lunclie de clasa tehnicS a drumutli pe care
este situat podul.
Art.57. Rosturile de lucru longitudinale
Si
transversate se rea izaz;
conform prescrlplii or SR 774-2, iat rosturile care separb mjxiura asfalt c5
a9ternut; de la o zi la alta trebuie se fle astfe realizate
jnc6t
sE astoLre o tran-
zilie intre suprafelele vechi
5i
noi.
SUBCAPITOLUL 3.3
CONTROLUL CiL]T ATU LUCRARILOR
Art. 58. Contro ul ca lt;l i lucr;rilor de execulie a imbrSdmin!ii bitu-
minoase cilindrate pe calea podurilor ruttere, d n beton asfa tic c|tndrat se exe-
cutE pe Faze, astfel:
a) Controlul calit5lii materialelor inainte de utitizare;
b) Controlul stratuLuisLport ca faz; dererm nantS;
c) Contro u fabricaliei
Si
puneriiin oper; a mixturii asfa tice;
d) Controlu calitSlii imbrEcEmintii bttumtnoase execLrtate.
SECTIUNEA 1
Controlul calitatii materiatetor
Art. 59. l4aterialele dest;nate fabricaliei mixtur lor asfaltice vor fi veri-
ficate in conformilate cu prescrlp!lie
dln standardele respective in condilijie
ardtale la aft.27-30 din prezentul normativ, a e/aborarea dozajelor, de cStre
un laborator autorizai.
Tabelul 6
lN;
Nr,
I
Tipul bitumului
Temperatura mixturii,
"C
m in,
la aSternere la inceputu I
compacti rii
la sfA rsitu I
co m pa ct; rii
1. B tum lip D 60/80 150 145 120
2. Brtlm rpD80/100
110
Art.55. Compactarea se exec!i; l,r
'D e a . Sup dfal" .f-a I lu, sp vd Lo-f,ord
.d
p
apar pe -.o.a d ; s" , o--.tea_d dupd
toald ;tinrea benzii.
lungul dii podLrlui, de la margine
in pernranen!5,
micile denivel;i
prirna trecere a compactor! ui pe
BULETIN TEHNIC RUTiER
BULETIN TEHNIC RUT1ER 32
Anu VII, nr.8
/ 2011
AnulVU,n..8/20r1
33
Art. 50. Verificbrile
9i
determin;rile ce se execut6 pe parcursul exe-
cLrliei de cStre un laboralor autorizai pe iicare lot de materiale aprovizionat
constau in urm;toarele:
Bitum:
.
Penetralie la 25oC, STAS 42;
.
Punct de inmuiere IB, STAS 60;
.
DLrctilitate la 250c, sR61,
b) Criblu16:
.
NaturE mineralogic6 (examinare vizualS);
.
Granulozitate, STAS 730;
.
Coeficie'rt de formE, STAS 730;
.
Con!inutul de fraqiuni sub 0,1 mm, STAS 730;
c) Nisip de concasare:
.
Granulozitale, STAS 730;
.
coeficient de activiiate, STAS 730.
d) Nisip natural:
.
Granulozitate, STAS 4606;
.
Echivalent de nisip, STAS 730;
.
Corpuristrbine
9i
mEtrii orqanice, STAS 4606.
e) Fileri
.
Finele, STAS 539;
.
Umiditate, STAS 539.
a) Determinarea
granulozit;lii
Si
umiditElii amestecului de agregate
natlrrale;
b) Reglarea
predozatoarelor conform reletel adaptate;
ci co;trolul ;istemelor de dozare a materialelor la lnstalalia de
prepa_
rare a mixturii asfaltice.
ajveriflcarea
t mperatu rilor tehnologice a agregatelor naturale' a lian-
iului. a mixturiiasfaltice
la iesirea din malaxor, la a9ternere 9i
compactare;
e) Veriflcarea cornpozitiei mixturij asfaltice: conlinLt de bitum
9i
granu-
rolrraiea;o.eqatulut totar, conforrr sRl-N 12697-1 Si
resoect'v STAS 1338/2:
tl irerificarea calit:!rr mixturii asfaltice in timpul execufiei
imbrdca-
min!ii, di; mixturi
prelevate de la inslalalia de preparare sau de la a9ternere
Art 52' (1) Pentru verificarea compozitiei mixtudlor asfaltice se.de
ermina
grantrtozitaiea agregatelor naturale 5i
dozajul de bitum' care trebuie
s6 cores;und;
dozajelor stabilite
prin studiul
preliminar de laborator'
lz;
materite aamise fa!5 de compozilia
prescris5 sunt conform
iabelu-
lui 7, cL incadrd-e" cLrbe ir /ora
pres' ris;
sEcuuNEA 2
controlul fabricatiei
9i
punerii in oper5 a mixturii astaltlc
Art. 61. (l) t,lixturile asfaltice de tipul betonului asfaltic cilindrat pen-
tru calea pe pod sunt supuse incerc6rilor preliminare pentru elaborarea doza-
jelor
5i
efectuarea conirolului in timpul fabricaliei, in conformitate cu condiliile
de la art. 31-37 din prezeflul normativ
9i
conform SR 174-2,
(2) Verific;rile
Sj
determinErile se executd de laboratorul anlrepreno-
rului sau de un alt laborator autorizat
Si
constau in urm5toarelei
Ad. 63. Frecvenla verific6rilor 5i
determ n;ri or efectuate
pentru con_
trolul calit;tii fabricatiei este dat; in tabelul 8-
BULETIN TEHNIC RUTIER
BULETIN TEHNIC RUTIER
Tabelul 7
caracteristlca
Abateri maxime admise
(o/o)
Dozajul de liant
compozltia
granulometricS:
fradiunea8_16mrn
fracliunea4_8mm
fracliunea2-4mm
fracliunea0,63-1mm
fracliunea 0,2 - 0.63 mm
fracliunea 0,1 - 0,2 mm
fracliunea
< 0,1 rnm
34
AnulVII, nr.8/ 2011
AnulVIl,nr.S/2011
35
Tabelul 8
Nr.
:i!
1.
Natura incercirii
sau verificdrai
Frecventa
5rudru pretrminar
de Jaborator
pentr!
elaborarea dozaielor m
jxhrri
asfaltice
La inceperea tucrjritor cu
-
adaplarea reletei ta schimbarea
sursei saU caliUtii materialtor
2.
Controlul regtarutuj
instatafrei de
Preparare d mixturii asfattice
lnaanted inceperji fabric5rii
fiedrui tip de mixturd cu
consemnare
scrisd
3.
srdIu ozrrarea amestecului
de
agre9ate naturate
Sr Ftter (saria
albS) sau f;r5 f'ter (de pe
ba;da de
dlimentare a uscAlorutur),
functie de
hp!l /nstalatiei
Zilnlc, inainte de inceperea
labricaljei
compozjlja mtxrurij asi;ttL;
Zilnic
5.
6.
te m p
eratura a g re9 atEiil-liintu
r u,-
Sia
mixturii la ietirea din malaxor
rem-p ei-iLr ra mxrurit ti aiiern.*-
5i
la compactare
Permanent, minim la o or;
G fleca re auGbasc!iantb-
7.
Controlul caiit;!ii mixturti asfattice
(compozilie
Si
caracteristici
fizico_
mecanice pe epruvete Marshal
)
r
ProDa/400 t mtxtur; fabricat;
sau pe lucrare pntru
cantit6ti de
Fi:rlnn
Art, 66, Gradul de cornpactare se verific;, de r9u A, prin incerc;rj ne-
distructive (cu gamadensimetru) conform instructiunilor aprobate.
Art. 67, Verificarea elementelor geomelrice, respediv verificarea pro
filuluitransversalsi longiiudinalgia uniformit5liiin profil lonqitudlnal se efec-
t!eaz5 cu echlpamenle adecvate omologate conform prevederile SR 17412.
Art.68. in cazul in care nu pot fl aplicate metode nedistructive de ve-
rificare a gradului de compactare sau apar neconformit5li, la cererea scris; a
comisiei de receptle a lucr6rilor
pot fi pre
evate carote, Acestea vor fi investi-
gaie conform STAS 1338/2 in ceea ce privegte:
a) grosimea stratului;
b) densitatea aparenti
Si
absorblia de ap; conform tabel 4 pe probe in
tacte;
c) gradul de compactare;
d) compozilia mixturii (conlinut de bitum
Si
cr/rba granulometric6);
e) alte incerc;rifizico rnecanice, solicitate de comisia de receplie, efec-
tLrate direct pe carote (ex. stab italea l4arshallsau incercEri dlnarnice) sau pe
corp!ri de prob; confeclionate in laborator din mixturE reinc;lzit;.
Art. 69. (1) Carotele vor Fi astfel prelevate incat sE nu fie afecia6 hi-
droizo alja
Si
stratul de proteclie a acesteia, iar locuri e de unde au fost prele
vate carotele vor fi acoperite imediat cu mixllr; asfa licd de ace asi tip cu cel
de realizare a c;ii.
(2) Gradul de compactare se calculeaz6 prin raportarea procentual; a
densitSlii aparente a m xturii din strat (deterfiinatb cu gamadensimetflrl saL pe
carote in laborator) la densitatea aparent; a epruvetelor l4arshall confeclionate
din aceeaSi rnjxturS (la elaborarea dozajelor, la verificarea execuliei sau din
carotele reincSlzjte in laborator; in caz de litiqiu se aplicA ultjma variantS).
.
Art, 64. Catitatea mixturitor asfattice preparate
va fi atestat6 prin
de_
claralia de conrormirate
ti
prin
butetinut de inceicdri
"/"bor"i;;;;:
i;;_
cErilor
Si
analizelor de laborator.
SECTIUNEA 3
Controlutcalititii
imbr:cimintii
bituminoase
execurar.
Art. 65. t.nb-;jcen
.r'ea
oiturr noasa
mSLoarelor veflfi.;n.
a) Veflfrcarea gradutui
de compacta.ej
b) Verif icarea elementelor geometnce,
BULETIN TEHNIC RUTIER
36
AnulVlI, nr. 8 / 2011
gata executatS
va fi supusd ur_
Anul VII, nr. 8 / 2011
37
BULETIN TEHNIC RUTIER
CAPITOLUL 4
ir'r BR-ACAr.{r NTE BrluMrNoAsA cTLTNDRATi
EXECUTATi LA CALD DIN
BETON ASFALIIC CILINDRAT
CU BITUM MODIFICAT tip B.Ad.P.
SUBCAPITOLUL 4.1
CONDITII TEHNICE
SECTIUNEA 1
Elemente geometrice
Si
abateri limiti admise
Art. 70. Elementele geometrlce
Si
abaterite timit; admise ta ete-
mentele geometrice sunt conform aft. 21-26 din prezenlLlJ normativ,
SECTIUNEA 2
Materiale
Art. 71. Agregate naturale:
a) Cribluri sort 4-8 gi 8 16, conform SR 667j
b) Nisjp de concasare sort 0-3, conform SR 667;
c) Nisip natural sort 0-4, conform SR 662.
Art, 72. Filerul dan calcar sau creta macinata conform STAS 539.
Art.73. (1) Bitumulcare se utilizead la prepararea bitumului modifi-
cat (tip Bm) pentru
betonul asfattic cilindrat tip BAnp este tip D 80/100 cu ca
racteristicitehnice coniorm SR 754
Si
cu indice de insLabjlitate colojdalS conform
Nomativ AND ind.537. Caracleristicile acestuja sLnt prezenlate
in Anexa 1.
BULETIN TEHNlC RUNER
(2) Temperatura
bjtumului la descircarea
din mijlocul de transport in
rezervo;e ;e ;tocare ale insta aliei de
preparare a bitumului modificat
tre-
buie sE fie de min 140"C.
Not6: Agregatele
naturale, filerulgi bitunul
pur' inainte de modificarc
se sLocheaze conform
at-t. 27'29 din
prezentul Normativ'
Art.74.
(1) Polimerii ulilizali
peniru modificarea bit!mulLlifolosit
a
ere.ufd rn br5.i;111;lllor
bilum noase oentru calea oe ood d'r
prezertul ro--
r",i"'.r", J",io"f","rtomerrlor
Lermoplaslicr
lnrarr' care lreDUre s; fie dgre-
menlati rennic, ;ar ca_acteristicile
dLes ora sLnL conform specif ca!i:lor lehriLe'
,.....rn-f" ipn"i si'etrrrcatu-rr
ae cor'orr'Late
a
'ali'a!
i F'F s
potnvit re-
oiementinlor in vrqoare
''
'
ijl
ootuirr o"
po, mer esle oe 4,o9o din g eu dtea b LJn' u
'
procent
."." s" Jt"'uilgi"'in
irn;!ie de tjpul po lmerului, bitumul utilizat' zona c imatic;
Ae aoticare:itipul
luc'5nr, in cond'!irle Iespect5nr condrlrrlor lehnrce oenuu brtu-
tnt lr""'i.i",
it p"r'."ri t,p B.
p;ev6/ure
'd
a( 75 o'n
prezentL normativ'
'''- -iJiiior'0"
pollmer gidozajul acestuia in bitum se stabilesc
pe baza
',nu
stuOiu
pietimrnar ae catre un laboralor auto'rzat' !rn;ndu-<e
sea.Fd de
;specErea condilrrlor
lehnrce precrzate in prerenr'rl normatrv
Art.75.
(1) Condilille
pe care trebuie s; le indeplineasc;
bilumul
modificat tlp Bm sunt conform tabelulu' 9'
''''' -lzi
pr"p"-r"u, transportul 9i
dpozitarea bitumului
modlficat c! poli-
meri se ;fectuead conform Normativ AND ind 549
Tabelul9
Nr,
crt
Caracteristica
Condilii de
admisibilitate
l'letoda de
verificare
1 Penetralra ta 25oC, U10
mrn
55-70
STAS 42
55 STAS 60
2 Punct de inmuiere IB,
"C,
min
3
Ductilita!e:
la ll'C cm, min,
40
sR 61
la 25"C crn, min,
lo0
4
5
Punct de rupere Fraass,
"C,
max.
Revenlre elastld la 13oC, %, min
15
60
STAS 113
Metodoloqie
AND nd.s38
BULET]N TEHNIC RUTIER
Anul V[, nr. I / 2011
AnulVIl,nr.8/2011
39
6
Siab l/tate ta inc;tz re in srrai sLrhhrp
ra 16:oc (meroda
TFOT)
'
-
Prerdere dc mas;,
oo,
rna\.
- penetraqje
fezrduala, o/0,
mrn.
cr5terea pu,rctLlrx
aein rerq
.--,
.?,.
.br r"-C" .-A
GEGll.c,
.m.
revenirea
eldstic6
ta 13oC,
d/o,
min.
aa""GGp""q6;;;;t;
omoqen'tate (
mrcroscoplulumrnb
Iruorescent:).
D spers e foarte frna _
ga!!gl9!9ll{b
s
r,
o/o,
m
jn.
stao t tare riitiiaEJ:GEG
ternp.at!ra
de 163oC: Drferenta inrrp
PLrnciele de inmu e,e,
oC,
mar.
0,8
AS 8099-74
metoda
II
50
9
40
75
!letodotogie
AND ind.538
7
85
sTAS r0969/:
80
[4etodotogie
AND ind.538
9
5
Art. 76. Atte materiale
utiiizate
-...,
a) fnurs,e
o,ru,n nod>a (at
ioni, E Lu rlrperp -apida
cor,orm S.t AS 88/7 sau r\orn
atrv A\D ird
552, pe rtru amo.sarea
srratuiut ,"p.n.
" --
",,,
- _ .
b) Coroo.r
de -ransdre
o,r ,
nir trocol:c.
cejoLhit sau aJtl ma,"r
",e
con rorm Art. l0 lit. c din prezentuj
Normariv
SECTIUNEA
3
Compozj!ia
9i
caracteristicite
fizico_mecanice
ale betoanelor
asfattice
citindrate
cu bitum modificat
tip BAmp
, .,,..
O:,. TT. crar itoz,tarea
dgreqa,Jrui
ndrLrraJ
totdl precLT,r
LontrrrL-t
o60rLn.pentruoeronJtasla,,rc,.tind:d."pBA.prr"r.r,p'-;;_;t;rr,:;li.:;
., ldberL, l, A11, tr
d 1 D.e7en'ul
normafiv.
zuLETIN
TEHNIC
RUTIER
40
Aiul VIr, nf. 8 7j011-
Anul VII, nr. 8
/
2011
4I
Art, 78. Continutut optim de bitum se stabiteste prin studii preJiminare
de laborator conform STAS 1338/1,2.
Art, 79. Caracteristicile fizico-mecanice ate betoanelor asfattice cilin_
drate tip BAhP trebuie s5 indeptineascE condiliite din tabtLJ 10.
Tabelul 1O
Nr.
crt.
Caracteristici
Beton asfa ltic cilindrat
iip BA_P
Caracteristici pe probe
tyarsha
1 Densitaie aparent;, kg/fiJ, rnin.
23 50
2 Absorbti de ap6,
o/o
voi, max.
1,5
3 Stabrlitate (S) la 60oC, kN, min.
10,0
Indice de curgere (fluaj) (r) ta 60.C, mm 2,O...3,5
B
Caracceristici pe probe
intacLe (carote) prelevate
din
imbraicEminte la 30 zile de ta e/ecu!ie
Denstaleaao".elralg/r,mn.
I zz:a
2 Absorbt'a de ap5,9o voi, max.
2,O
3 Grad de cornpactare,
o/o,
min.
97
Art. 80- Corpuriie de probd tqarshall se confeclioneazA contorm STAS
1338/1,2 cu rnenliunea c: temperatura mixturii asfattice
9i
a tiparelor trebu_
ie sE fie majorat; cu 10oC fa!; de STAS, iar compactarea sd se efectueze cu
75 x 75 lovituri/epruvetS.
Art. 81. Caracteristici e fizico-mecanice ale mixturior asfaltice se de_
termin6 pe mixturi preparate
in laborator pentru
elaborarea dozajelor, pe probe
de mixturE prelevate
de ta malaxor sau de ta asternere pe parcursut execuliei.
precum
Si
din imbrdc;mintea gata
executatS_
BULE]'lN TEHN1C RUT]ER
SUBCAPITOLUL
PRESCRIPTII GENERALE
4.2
DE EXECUTIE
SECTIUNEA 1
Utilajele
Si echipamentele
Art. a2. Utitajete
ti
echipamentele utitizate la execulia imbr;c6_
minlii bituminoase din beton asfaltic cilindrat cu bitum modjficat sunt conforrn
art. 38 djn prezentul
normatjv plus instatalia special5 pentru prepararea
bitu
muiui modiiicat cu polimri
9i
rezervor vertical de stocare a bitumutuj modifF
cat, conform Normaiiv A.N.D. ind. 549.
SECTIUNEA 2
pregltirea
stratolui suport
Art. 83, PregStirea stratului suport se reatizeazd conform art. 39_
43 din prezentul
formativ si SR 174-2_
SECJIUNEA 3
prepararea
Fi
punrea
in opere
a mixturitor asfattice citindrate tip BAnp
Art. 84. (1) Prepararea bitumutui modificat se reatizeaz; in rafi-
ndrie sau pe
Santier,
ta locul de preparare
a mixturii asfaltice.
(2) Prepararea bitumutui modificat, transpo(ut
sidepozitarea se reali_
zeaz; conform Normativ AND ind.549.
Art. 85. Mixtura asfattici tip BAmp se prepar5 in conformitate cu
prevederile
SR 174 2, cu precizarea
c; temperaturile agregatelor naturate, ate
bitumului modjficat
9t
ale mixturji asfaltice la iesirea djn malaxor vor fi con_
form tabelului I1.
8I]LETIN TEHNIC RUTIFR
42
AnulVII,nr.E/2011
AnLrlVll,nr.S/2011
43
Tabelul 11
ie-m
f
E-r a tu ra co m
p o e n t-t o rli p relFr a rea
mixturii asfaltice,
oC
Temperatura
mixturii la iesirea
dln malaxor,
oC
Amestec de agregate naturale Eitum modificat
1ao'190 r65 - 175 170 - 180
Art.86.
(1) Transporiul mixturii asfaltice tip BAdP se realizeaza in
artocamioane basculante cu benE termoizolantE sau acoperite cu
paelat6,
(2) Se Interzice transportarea mixturiidsfaltace in autotransportoare cu
benE neacoperitd, inlrucAt pierderea de temperat!r; sub imltele stabilite
prin
prezentut normativ conduce la transformarea acesteia intr_un material rigid,
neutilizabiL
(3) Necesarul mijloacelor de transport pentru mixtura asfalticS se sta-
bllegte in functie de distanla de transport prin realizarea unei corelatii cores-
puni;toare intre capacitatea acestora
9i
cea a repartizatorului de mixturE,
astfelincet sE se realizeze asternerea mixturii fir6 intrerupere.
Art. 87, (l) Agternerea mixturii asfaltice tip BAnP se face la tem-
peraturi atmosferice de peste 15oC. Executia se intrerup pe timp de ploaie sa!
vant,
Si
se reia numai dup6 uscarea stratului suport
(2) ASternerea mixturiiasfaltice se realizeazS numai mecanizat, cu re-
partizor: iinisor, care sE asigure precompactarea mixturii asfaluce,
prevEzut
cu palpator
9i
sistem de incSlzire a grinzii vibratoare.
(3) Aslemerea mixturii asfaitice se execut; conform
prevederior sR
174-2 cu respectarea totoda6 a condatiilor de la Art 50 si Art 89 din prezen_
tul normativ,
Art, 88. Compactarea mixturii asfaltice tip BAmP se executS con-
forrn prevederilor de la art, 51-56 din prezentul normativ cu urm;toarele
pre-
cizirii
a) Atelierul de compactare va fi constituit dintr_un corapactor cu
pneuri
de 120 - 160 kN
9i
unul cu rulouri netede de 120 kN;
b) Numirul minim de trecrial fiec6rui compacior va fi de 13'
Art. 89. Temperatura mixturii la agternere 9i
la compactare trebuie s6
se incadreze in limitele prevdzute in tabelul 12
RULEIIN TEHNIC RUT1ER
Temperatura mixturii.
oc,
min.
la aSternere la inceputul compact;rii la sfargitul compact;rii
ftin. 160 min. 155 min. 130
:\ \/Frifi.drea indicelui de
instabllltale cololdal;
al brtumului
pur' con_
rortll rtroi-"t,u
nnO
'n0
53/
5i
metodorogrci
AND ind 571 R;
'""
fi v"rln.or."u
temperaLurii
de orepa'are
a bitumului modrfrcal;
.i U,t;t't"u
respectArii
doTaju'ur de oolirnerl
ii i"''1."*6
"maen'r5$r,
la nlc-oscooul
cu lumi15 fruolescenlts'
con-
fo.m Metodoloq
er AND rnd 538'
'" "
-iai
oi"o",ur"u t turn-'ui modifrcaL
cu DorirFen
se va efectua.sub
dire'ta
* .,uu"if!." u
"Oor"torJtu,
autoflzal
corf^rm
r-olemeltarrlor rr vrgoare
"" "'-i;;
;; ;;"-; tumJ'Ji
modrrlat cr po'imeri va rr dLestdtd
prin blr'e-
tine oe li,c!rca e elaborale
pe bara in(er'E1lor ti
anal zelor de
rabo-ator'
longitudinale
Sitransversale
se executa conform art
Si
prescripliilor sR 174-2.
operb a mixturii asfaltice;
bituminoase executate-
Tabelul 12
Art,90. Rost!rile
57 din prezentul normativ
SUBCAPITOLUL 4.3
CONTROLUL CALITATII LUCRiRILOR
Art. 91, Controlul calit;!ii lucr;rilor de executae a imbrScdmintij bitu-
nrinoase cilindrate pe caLea
podurilor rutiere, din beton asfaltic tip BAmP se
executS pe Faze, astfel:
a) Controlul fabricatiei bjtumului modlficat cu polimeri;
b) Controlul calit5tii materialelor;
c) Conirolul stratului suport ca fazA determinantS;
SECTIUNEA
2
Controlul
calitSlii materialelor
inainte
de utilizare
Art. 93'
(1) Materialele destinate
fabricaliel
mixturilor
asfaltice-crln
ate cu
brescripliile
din standardele
drate tip BAmP vor fi verificate tn conformit
:.:;:;i";;l;'';
G u' ;tut"'u
""
7 t' 7 )' 7 s si 7 6-di^ v
elenr-'
norn-a
lt,",l
","LJ'"*"
o*"ielor
de cstre.un
laborat:i
::::i'1"^'
exedltd Pe Parcursul
execuliei
(2) Verif'cAr'le 5r
oetermrn5rrle
Le se e^ecu(a
pe
Parcur5ur
c's\ev.
a. .a,*\]i
r"llr"i"i
.r'rlonzar,
pe fiecare rot oe materral aproviz'onat
conslaL
in Lrrmetoarele:
a) Bituml
. Penelralie
la 25oC, STAS 42;
. Punct de inmuiere lB. STAS 60;
. Ductilitate
Ia 25"C, SR61'
bl Bitum modificat cu
Polimeri'
. Penetralie la 2soc, STAS 42;
. Punct de inmuiere lB, STAS 60;
. Ductilitate
la 130c, sR61'
. neueni..
aastit; ta 13"C, f4etodologie
AND nr'538'
c) CriblurZl
-'
. r'luture mine,atoqic5
(exarninare vizual;);
. Granulozitate,
STAS 730;
. Coeficient
de form;,5TAS
730;
.
aonlinutul
de fracliuni sub 0'1 mm' sTAs 730;
d) Controlul fabricaliei
Si
puneriiin
e) Controlul calitelii imbr6c6mintii
SECTIUNEA 1
Co.trolul fabricatiei bitumului moditicat cu polimeri
art.92. (1) Bitumul pur, polimerul
9i
bitumul modificat se verific: la
elaborarea dozajului optim de polimer de c;tre un laborator autorizat, in con-
formatate cu prevederile
art. 73-75 din
prezentul normativ.
(2)
in timpul preparerii bitumului modificat, verificSrile constau in
urmEtoarele:
BUIETIN TEHNlC RUTIER
BULENN TEHNIC RUT1ER
44
Anul Vll, nr. 8 / 2011
Anulvll,nr.S/2011
45
cJ) Nisip de concasaji
.
Granutozitate,
STAS 730;
.
Coelicient de activitate, STAS 730.
.
Gmnulozitate,
STAS 4606;
.
Echivatent de nisip, STAS 730;
.
Corp rr: stra,re
S:
rfidter,r o-ga^i.e, STAS 4600.
f) Filcr:
.
Finete, STAS 539;
.
umiditate,
STAS 539.
SECTIUNEA
3
Controtul
fabricatiei
9i
punerii
in operi
a mixturitor asfaltice BAdp
_
Art. 94. Contro,ul rabricat,e;
Sr
punerii
in operd a mrxtuntor astali(e de
hp BAnP se efe.tueaz6
conro,- a.t. i i_oq o,n preTentut
normatrv.
SECTIUNEA
4
Controtut
calititii imbrEc:imintll
bituminoase executate
*^^" 1T.
95. Cortro,,r
calirS!,r imbr;c;mrr!:i
b.tuminoa-e executare se
crecrueaT.
co.,o m art. 65. 6q o;- p.ez-nrJl
notmahv
si SR 1,/4_2.
BULETIN
TEHNlC RUTIER
46
AnulVII,nr.B/2011
AnulVII,nr.S/2011
4f
CAPITOLUL 5
iMBR-AciMrNTE BrruMrNoasi TURNATA
EXECUTATA LA CALD DIN ASFALT TURNAT DUR (ATD)
SUBCAPITOLUL 5.1
CONDITII TEHNICE
SECTIUNEA 1
Elemente geometrice
Art.96. Grosimea minim6 a imbr;c5minlii din asfalt turnat dur, sta
bilit5 construdiv. este de 5 cm
9i
se execute intr-un strat in cazul turn;rii
mecanizate
Si
in 2 stratura in cazul turnarii manuale- Se recomandE ca
irrbr5cSminlea din ATD s5 se execLte in doud straturi avend grosimea de
3 cm...4 cm flecare (grosime totalS 7 cm).
Art. 97. (1) Profilul transversal, in aliniament, se executS in formA de
acoperls cu douE pante racordate in trimea rnljlocie,
(2) Profil!ltransversalin curbe se execut: conform STAS 863.
(3) Pantele profilului transversal, in alaniament sunt de 2olo. Aceste
pante se pot reduce la 1,5olo sau 1,0olo) dac6 declivitatea in profil longitudinal
este de 2,5%...4,0%
Sl
respectiv mai mare de 4,0ol0.
Art. 98, Profilul longitudinal al traseului drumului
Si
al podului sunt
conform documenlaiiei tehnice de proiectare.
SECTIUNEA 2
Abateri la elementele geometdce
Art.99. Abaterile limitd admise la grosimea straturilor, falS de valo
rile prev6zute in proiect,
sunt de
+10o/o.
BULETIN TEHNIC RUTIER
*r,a,j;;;.
roo.
Abarerite
timitd ta panta profitutLri
transversal
sunl de
Art. 101. Denivetdrite
maxrme add
La,L de
.
r.r
"u.r
""
r ,n;
"'.:;l
;j":i"ll:u
;" r""0't
'",'
p"
ooo, su' d cp
,
"2u
rrr.ldrii
mdnuatF
rll mecallzate
sl respeclrv
5 nlr ;n
SECTIUNEA
3
Materiate
Art. 1O2. (1) Agregatete
natural
",
c.,0," ;,,in i s-,i.;rt,;.
#;:.j;;::il,edl6
sunt
jrm;,od-e,e:
u' r'\,rsrD de Lon.asdre
so.( 0.4 nm, {onrorn
SR 66,/.
(2)
Fiecdre
i p
5i
soft de aoreoarF
\,,o-ur. p-op,ii.
pF p,atrorme
oeronaLe. d.
t ebLie s; frF deDo-:late
'epar"!,
in
rrl e!,tared
a,nesceLj,r
Jdre
J pe'eti
aespii-rito_ pFn-
Art. 1O3. Fiterut trebuie
* fre din
s, AS
ro,, se s o.h;;;
;;;,";
;liiii ;::l;,i=T,X.;::;:::::::
Art. lO4. (1)
Tip!nte
de brrum.a
LL.J, tL,nat
dur sLn ,
," se Lh|reaz;
td prepdra-ea
asfdl
a) Te D 2S/4A,
conform
SR 754. r
b
r
p D ao;so,
.".:";;;;;;;;
i:::i:::::1[:l;;:::::,
(2)
Cd,aLter,sr.c:,p
d(e,.ora:,nt
p,eTeniaLe
in Ane\d 1.
Art, lO5. Atte materiaie
utitizate:
a) Emulsre
brtumrnoas:
cationi.;.,
.",
^o
".,,,"-o*,n
a ss)
;:"
",::;T;:."
j:ii"ii'"1:;0";,.',
* *,,
D/ r ordo' de
pfarscre
din chti t:., .liL,
cetocntt s"u
"ie
-nar.nat"
con rorm Art. 30 l/t. c dtn prezentul
Norr|aLtv.
AULEIIN
TEHNiC
RUTIER
4B
Anll VII, nr. 8
/-at
AfulVll, nr.8
/ 201r
49
SECTIUNEA 4
Compozitia
Si
caracteristicite fizico-mecanice
ale asfaltului turnat dur
Art. 1O6. Compozitia mixturii asfattice respectjv limitele procentetor
sorturilor de agregate naturale din agregatul total, pentru
asfaltul turnat dLrr
sunt conform STAS 175
Si adaptate in tabetLrl 13.
Tabelul 13
*
in cazul turn;rii in doua straturi;
**
in cazul turn6rii intr-un strat;
asternere manUalS;
****
asternere mecanizatd.
Nr. crt Specificalii
Condilii de admisibititate
Criblur5 peste 8 mm,
o/o
max.20
2 Criblur; peste 4 mm,
o/o
20...30*
25...45**
3
Filer
Si
fracliuni din nisipurisub
0,1 mrn/ %
21...3 r
Filer
5i
nislp 0,1 ...4 mm,
ok
re$ pen; ta 1o0o/o
5 Conlinut de bitum,
o/o
Art. 107. Conlinutut optim de bitum in mixturite asfaltice de tipuJATD
se stabilegte prin studit pretjminare
de taborator, efectuate conform STAS
1338/1,2.
Art, 108. Caracteristicile fizico-rnecanice ate asfaltLlui turnat dur, se
determinE pe epruvete cubice, confeclionate confornr STAS 1338/1,2
Sjtrebuie
s5 indeplineasc6 condi[iite din tabelut 14.
BULEITN TEHNTC RUT]ER
Tabelul 14
Caracteristici
Conditii de
aclmisibilttate
Bitum
D2sl40
Bitum
D40/50
Densilate
aparent;,
tglmr min.
Absorbtia
de ap;,
o/o
vol
Rezistenla la compresjune
ta 22oC N/mm, min.
pi
rru n,a erea li.o=r
iio o=ro=iElEj75l\L
aplcata hmp
de 30 rnin. cu atutorul Unul
oodnson
tsvand
r",,,-,n"u o" fOO .",
,
-r,n
Notd: in cazutin
care nu se disDut
t,undet-;
se.va oeti,i,,;;;,,;1,,"";!"";:';;;r:,:::::i.,:;::,:::i::;:,i"'::i_
a- mtn r,5 N mm, tn cdzut utri2arn
bitumutui o zVqo
si
a".ln. i,6 nii.)
ln cazut utitizerit bitumutui
D 40/50.
,
Art. 109. Caraclensl,c F
.i,/ico-mecantce
ale aslaltului
Lurndt dur se
d.telmrl; pe
r.ircLri p.eparaEe
in taboraror pentru
"t"b"r",;"';;;;jrt;;
;. probe
oe ni\tur, p. etevote
de la "r-ald\or
Ft de lu *t.rn"r", pr"*,n
n ;;;;;J; pree!a,e
din I'nb,;rbrnrntea
eyFcutatd
{.n.ar ae titigru, ta Lererea ,cns5 a
beneftciaru/u
sau a cornrsjei de receptie).
SUBCAPITOLUL
5.2
PRESCRIPTII
GENERALE
DE EXECUTIE
SECTIUNEA
1
Utitaje
Si echipamente
,.- 1*.t.t9.pent
L preparare,
contorm S.tAS t75, se poare
JL;J,za una
orn urmatoarele
instalaht:
a) instalalie
specialE (malaxoare
mecanice sau statii fixe) cu inc;jzire
BULETIN TEHNIC
RUT]FR
50
Anur vrr, nr. 8
/-all
Anll Vll, nr. I / 2011
51
prealabi16 a materialelor, dotalS cu echipamente de dozare a componenlitor
(dispozitive de c6nt6rire sau dozare votumet.ic;);
b) instalatie pentru prepararea la cald a mixturilor asfaltice ciltndrate
prevdzute
cu malaxor cu sistem de incSlzire
9i
mentinere a temperaturii
Si
us-
cdtoare - inc;lzitoare pentru filer.
Art, 111" Pentru transport
9i
aslernere, conform STAS 175.
a) autotransportatoare de asfalt turnat prevSzute cu dispozitive de
amestecare
Si
de incAlzire sau malaxoare mecanice mobile;
b) repartizatoare prev;zute cu vibratoare in cazul agternerii mecani-
zate a mixturii;
c) dispozitiv mecanic pentru execulia amorsSrii stratului suport;
d) rulouri ugoare de 40 ... 50 kg
Si
100 kg (veziart. 114)
SECTIUNFA 2
Pregitirea stratului suport
Art. 112. Pregdtirea stratului suport se realizeazS, conform art. 39-43
din prezentul normativ sau STAS 11348
Si
constituie faza determinaniS pen-
tru continuarea lucr;rilor.
Art. 113. Amorsarea straluluisuport se executE mecanjzat cu emulsie
bituminoas; cationid cu rupere rapidb in condiliile prezentate ta art. 41 43
din prezentul normativ.
SECTIUNEA 3
Prepararea
9i
punerea
in opere a asfaltului turnat dur
Art. 114, Prepararea, transportulgi punerea in operd a asfaltuluitur-
nat dLrr se efectueazS conform STAS 175, cu urmEtoarele preciz6ri:
a) Transportul se face cu utilaje speciale, conform Art. 111 tit.a.
BLJLETIN TEHNlC RUTIER
b) Stratu/ supod trebuje s5 fie perfect
uscat pentru a evjta aparjlia de-
grad;rilor
specifice;
c) Temperaturd la aSternere a asfaltuluj turnat dur este de man_ 180oC,
fErE s5 dep6seascd 210oC.
d) Agternerea se execuu mecanizat c! repartizatoare prevdzute cu vi_
bratoare sau manualcu dritcS-
e) Suprafala proasp6t
turnat6 se trateazJ cu 2-3 kglm, nistp sort O_4
9i
se compacteazd cu rulouri ugoare de 40-50 kg_
f) Pentru sporirea rltgozit;ltiin zonele periculoase
suprafaia se.luteazd
cu 6 8 kg/m'zde criblur; 8-16 mm bitumatE
Si
se compacteaza cu un rulou de
aproximativ 100 k9. Tratarea suprafelei se efectueaz; c6nd mixtura are o tem-
peratur;
cuprin$ in intervalul 13OoC... 14OoC.
SUBCAPITOLUL 5"3
CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR
Art. 115. Conlrolul calitdlii lucririlor cte executie a imbr;cdminlii bitumi-
noase pe
calea podurilor rltiere, din asfalt turnat dur se execL]t; pe fazer astfeJl
a) Controlul calitdlii materiatetor;
b) Controlul stratutui suport ca faz6 determinantb;
c) Controlul fabricaliei
Si
puneriiin
operS a asfaitului turnat dur;
d) Controlul calitdlii imbr;cSmintii bituminoase executate.
SECTIUNEA 1
Controlut catitdlii materiatetor
Art. 116. IYateriatete destinate fabricaliei mixturilor asfaltice tip ATD
vor fi verificate in conformitate cu prescriptiile
din standardele respective
Si
in
condlliile ar6late la aft. 102-105 din prezentut
normativ, la elaborarea doza-
jelor,
de cStre un laborator autorizat.
BULETIN TEHNlC RUTIER
52
Anur VII, nr. 8
/
2011 anu vII, nr. 8 / 2011
53
art. 117. Verificarile si determinErile ce se execud
pe parcursul exe-
cutiei de c;tre un laborator aulorizat
pe fiecare ot de materiale aprovizionat
constau in urm5toarele:
at Bitumi
.
Peletralre la 25'C, STAS 42;
.
Punct de inmuiere lB, STAS 60;
b) Cribture:
.
NaturE mineralogic;
(examlnare v zual;);
.
Granulozitate, STAS 730;
.
Coeiicient de formE, STAS 730;
.
Conlinutul de fracliuni sub 0,1 mm, STAS 730;
c) Nisip de concasare:
.
Granulozitate, STAS 730;
. Coeficient de activitate, STAS 730
.
Finele, STAS 539;
.
Umiditate. STAS 539.
SECJIUNEA 2
Controlul fabricaliei
9i
punrii in operi
ArL 11a. Controlulin timpul
preparbriiATD vizeaz;:
a) respectarea lemperaturilor tehno ogice a e agregatelor natura e
9i
ale bitumului la fiecare
Sarje;
b) respectarea succesiunii de introducer a materialelorin
procesul de
prcparare, la fiecare
9arja;
c) respectarea duratei de malaxare in conformitate cu prescripti'le
STAS 175, la fiecare Sarj;.
Art. 119. Verificarea compozitiei mixturilor asfaltice de tipul aslaltului
tlrrnat dur in timpul
preparSrii pe probe prelevate de la malaxor (2 x 10 kg
pentru fiecare 200 tone de mixtur; fabricat5 sau /lucrare
cAnd cantitatea este
mai mic; de 200 t) prin:
a) verificarea conlinutului de bitum conform SR EN 12697-1;
BUTEIIN TEHNIC RUTIER
b) verificarea granutozit;lii
agregatutui natural, confom STAS 1338/2;
c) veraficarea caracterisflcitor
fizico-mecanice, conform STAS 1338/2-
SECJIUNEA 3
Controtut catite!ii lmbric6mintii
bitumlnoase
executate
_ trt.
12O. Controlut calit6lii imbr;dminlii bituminoase
executate se
face dupd minim 20 zile de ta darea in circutalie prin
metode nedistructive s;;
pe carote, in caz de litigiu, la cererea scrjsa a beneficiarului sau a comjsiei d;
receplie
Si
const5 in verific6rile
menlionate la art. 119.
_
Art. 121. Verificarea
respect;rii elementelor geometrice
se face in
co1lo.T,'"re cu prevederile
SR 174 2.
BULETIN TEHNIC RUTIER
54
AnulvII,nr.8/2011
Anul VII, nr. 8
/
2011
55
CAPTTOLUL 6
ti{enAcAur re erruMr oAsA crLrr{DRATA
EXECUTATA LA CALD
CU ADAOS DE FIBRE (I,IASF)
SUBCAPITOLUL 6.1
CONDITII TEHNICE
sEcJrut{EA 1
Elemente
geometrice
Sl
abateri limite admise
Art. 122. Grosimea minima a imbr6cdmintii bituminoase este de 6 cm
Si
se execut6 in 2 straturi, stratul inferior din BAP
Si
stratul de uzure din I\4ASF.
se recomandi ca grosimea fiec;rui strat s5 fie de 3-4 cm (grosime totaE 7 cm).
Art. 123. Celelalte elemente geometrice precum giabaterile limita ad-
mise la elementele geometrice sunt confom art. 21 26 din prezentul normativ.
SECTIUNEA
Materiale
Art. 124. IVaterialele utilizate la execulia stratului de BAP s!nt con-
form art. 27-30 din prezentul normativ.
Art. 125. lqaterialele utillzate la execulia stratului de rulare din I\4ASF
(conform Normativ AND ind. 539) sunt urmStoarele:
a) Agregate naturale: constituite din nisip de concasare sort 0-4
Si
criblur5 sort 4-8
9i
8-16, conform SR 667. Agregatele respective brebuie s;
provini din rocide clasa A sau B, iar criblurile sort4- 8
9i8-16
trebuie d cores-
pundl
condiliilor tehnlce prev5zute in tabelul 15.
BULEIIN TEHNIC RUTTER
Tabelut 15
N.
l
crt,
- pentru
trafic intens 5o/o;
-
Pentru trafic mediu
ga/o.
-
Dozajele
definitive se vor baza inse pe
rezuttatete la inghe!-dezghet,
conform sR 667.
NOTi
-.
1) Se recamand;
ca medja ttecerjlor prin
ciutul superiot
Sj
jnferior
sd
tie cu intb^in i.ntervatut
0,3J... 0,b6, rcspectiv
0.66
>
IeD
r
ei/2 > 0,33.
/'
pchtru
opetdfir'itate.
ta elaborarFd dozdjetat pretimi;ate,
campar-
::P.a-.ti,;n_?:c: .dezsiet
se padrc
Jatttti prin
deternin"rea rez,stentii ta
"ctir,- ned srJttdtLttui
de sodtu
tS
cialun), valoritp ma\tme admise ftnd:
BULEfIN
TEHNIC RUTIER
NT
crt
Caracteristici
Limite admisibile
ribluri sort
4-A
CriblurS sort
8-16
1
l:on!in!t
de
sranule'
L9oeficient
de formd, %, max.
igr"td"rry_5]i_
corpu.i str5ine,
o/0,
ma r.
i
-
conlrnur de rraclirrni
sub 0,1 mrn,
o/o.
L
MEY.
I
Uzura cu magina Los Angeles,
o/o,
mar.
- clasa A
- clasa B
Pezrsten!a
la inghe!-dezghe! l
- coeficient
de gelivltate,
o/o,
max.
- .enrtbiitt"
ra t"-rr1et-dershE
%,
- r;mase pe
ciurut supenor,
yo,
md\
lrecefl pfin
crurut tnfeflor,
o,t,
max,
5 5
10 10
2
t-
I
i,
t
I
4
l_
1
l'i
25
2s
Nu se admit Nu se admit
1,5
1,0
18
18
20 20
l
j
25 2S
6 Absorblia
de ap;,
o/o,
max.
1,6
56
Anul VIl, nr. I
/ 2011
anulVII, nr.8
/ 2011
s7
b) Filer de calcar sau crete mecinatE, conform STAS 539.
c) (1) Bitum iip D 60/80, conform SR 754, c! caraclerislicie
prezen-
tate in Anexa 1.
(2) Adezivitatea bitumului fa!; de agregatul natural utilizaL trebuie si
fie de min. 8oo/o. in caz contrar. se va utiliza bitum aditivat.
d) Fibrele uu izaie
pot fi celulozice, sub formS de granule blturnale
sau nebitumate
9i
trebuie sd fie agremeniate tehnic. Se pot Lrtiliza
Si
alte tipurl
de fibre, eu condilia s5 fre dgrementdle lehnic.
e) Alte materiale, conforrn art. 30 din prezentul normativ.
nare de laboraror;
c) conlinuti.rl optim de llant se stabile9te prin incerc;ri preliminare de
laboraior, astfel inc6t mixtura asfaliic; s5 indeplineascS condiliile din tabl!l
17; dozajul recomandat de bilum esie de 6,5....7,solo, fal; de agregatul na-
tural uscat; in cazuri
iustificate
prin studii de laborator, valoarea minama de
SECJIUNEA 3
Compozi!ia
5i
caracteristicile fi zico-mecanice
ale mixturilor asfaltice
Art. 126. Compozitia 9i
caracteristicile fizico-mecanice ale betonului
asfaltic cilindrat tip BAP trebuie sE indeplineasc; condiliie prevbz!te in Ari.
31-37 din prezentul normativ.
A.t. 127.(1) Compozilia
Si
caracteristicile fizico-mecanice ale MASF
trebuie s; indepllneasc6 urm6toarele condil I
a) zona qranulometric; a agregatr.rlui natural tota din mlxlurS, con-
form tabel 16;
b) conlinutul de fibre variaz5 in lirnllele 0,3... 1,07d din masa mixtu-
rii asfaltice, Funclie de tlpul fibrei utilizatei de regul; s aplicd un dozaj de
A,4.,.O,5ok fibre activ;, conlinut!l optim stabilindu se prin incerc;ri preliml-
SULETIN TEHNIC RUTIER
6,5%-podte fi.reduse in vederea
asrguririi stabitrt5!
ti
rezistenler
td ornteral
oaca acesle vatori nu oot fi respectate prir
cresterea cor!ir-rulul
de ltDre;
e) caracteristicile
fizico-mecanice
ale carotelor prelevate
din
exec!lat din-MASF
trebuie sE se incadreze in timitete din tabetui fe.
d) caracteristicite
fizico-mecanice
ale MASF trebuie s; se iincadreze in
limitele
din tabetut 17.
Tabelul 16
BULETIN TEHNIC RUTIER
(2) incerc5rile din tabelut l7 se efectueaz: ta etaOorar.a Joza;.tor;
pdrcursulerecrtie.
n
,iDsa
allor dispozr!
j,
se vor face ve.;ficiiri,e
de J; nr.
r
rr
2 (teslut
Sche enoerg
Si
:ncerc5ri pe epruvere I\4drsha
).
crt,
Curba granulometric;
Trece prin
sita de 16 mm.
o/d
Llmite admisi;[a
95-100
Trece prin
sita de 8 rnm,
o/o
44-50
Trece prin
sita de 4 mm,
yo
Trece prin
sita de Z mm,
yo
25-37
20-2a
Trece pfln
srta de t mm,
o/o
76-23
rrce prin sita de 0,63 mm,
o/o
13-20
Trece pfln
srta de O,20 mm, %
10- 15
Trece prin
sita de 0,1 mm,
o/o
10-14
58
AnulVII,nr.8/2011
AnLrlVII,ir.S/2011
59
Tabelul 17
Nr.
crt.
Caracteristica
Limite
admisibile
Metoda de
incercare
I Test Schellenberg,
o/o,
max. 0.2 sR 174-1
2
Cardcleristici pe epluvete cilind(ce tip
^4arsharr
- Stabilitate (S) la 60'C, min. 7.0
STAS
1338/z')
- Indice de curgere (I) la 60oC, rnm 1.5...3.5
- Densitate aparent;. kglm3, min. 2100
Volum de
qoluri, 9o
3...4 (cAt mai
aproape de
3.5)
3
Rezistenta la deformalii permanente:
- Flual dinamic la 40"C
Si
1800 pulsuri,
10000
Normatav
AND ind. 543
- Vlteza de deformatie la ornieraj
(VDOP), mm/h, pentru un numSr mediu
IYetodologie
CESTRIN
450C
t
600c
{,
.
<1500, max 6,0 8,0
.
1500...3000, max. 4,0 6,0
.3000...6000,max, 2,0 3,5
. >6000 <2.O <3.5
-
Ad6ncimea f;gasului, mm, pentru un
num;r mediu de vehicule'l):
. <1500, max 6,0 9.0
.1500...3000.
max. 5,0 8.0
.3000...6000.
max. 4,4 7.O
. >6000 <4.0 <7.O
4
lYodulul de elasticitate la 15'C, !lPa,
min,
4000
Normativ
AND ind.542
5
Deforrnalia permanqnt5 la oboseal;
(3600 impulsuri) la 15oc, 1o
4,
max.
1000
Normativ
AND ind.548
BULETIN TEHNIC RUT1ER
NOTE:
_^^,..-:.-_rl!r,rri
Mdrsha se conreclionea,/;
contorm st4s tj38/t cu
'S
lot tluti pp hecare parte.
. .'
vehicutF
de udnsport marf;9i aulobu/e, in 24 h. cdtcutdt pentru
traficul
de perspectiva,
^,zon;
cttmdtetr d rcc1 oehmilat.; confotm
sR I /4-1,
'
.ona crtmdter ic'
catdd detimtzta
cantot m SR 174- I
tabelul 1a
Nr.
crt,
Caracteristici
Limite admlsibite
1
,_
3
Densitate
aparentd, kq/mr min.
2250
Absorblie de ap:, %, vot,
2...6
Grad de compactare, ofo,
min.
97
xezrsrenla
a detorrnatii permanente
(VDOP
sau ad;ncimea i;qasutur)
Conform
tabet 17, nr. crt. 3
SUBCAPITOLUL
5.2
PRESCRIPIII
GENERALE
DE EXECUTIE
BULETIN TEHNIC RUTIFR
SECTIUNEA
1
Utitajete
9j
echipamentete
"^"
-
_1.a.
12a. Ur.tdje'e
Si
e(nipam.nrete necesare
e)Fcu!iF, srratutu; din
oAr sunr conrotm art. 3g d,n pre,/Fntul
no.rndtiv, tar cete neie.are erecutier
FAsl- slrnl contorn \orn_o.t,/ AND,rd.
539 s. SR 1/z 2, cL l-r;n
liunea c; la compactarea
acestuia se vor aptaca .ornp"ato"rut"
.pu.tn.uiJin
agrementul
tehnic al tjpuluj respectiv
de fibre.
sEcrruNEA 2
Pregatirea stratului suport
Art. 129. (1) Pregitirea stratului suport pe care se aplice BAp
se realizeaz; conform art- 39- 43 din prezentul normativ si SR 174-2.
(2) Stratul suport din BAP pe care se aplic5 stratul de uzure din
MASF se curS!5
Si
se amorseazd cu emulsie bituminoas; cationict cu rupere
rapidE numai atunci cand execulia stratului de uzur; se efectueaz; la un in-
terval de peste 24 h de la execulia straiului din BAP sau cend acesta din urm:
a fost supus circu atiei.
SECTIUNEA 3
Prepararea
Si
punerea in oper; a mixturilor asfaltice
Art. 13O. (1) Mixtura asfaltici tip 8AP se prepar;, se lransport;
Si
se pune in operS in conformitate cu prevederile art. 44 57 din prezentul nor-
mafiv.
(2) l4ixtura asfaltid tip MASF se preparS, se transpor6
9i
se pune in
oper5 conforrn Normativ AND ind. 539
9i
SR 774 2, avenfu se in vedere
5i
prevederile agremenlelor tehnice pentru fibrele respective-
(3) Suprafala stratului de uzurS din I\4ASF s poate trata pentru spo-
rirea rlrgozitatii conform prevederilor NormativuluiAND ind. 539.
SUBCAPITOLUL 5.3
CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR
Art. 131. Contro ul calitSlii lLrcrErlor de executle a imbr6c;mintii bi'
tuminoase cilindrate din BAP
Si
din MASF se efectueaz6 conform art. 58-69 din
prezentul normativ cu menli!nea cE in cazul IYASF, la controlul calitElii mixturii
asfaltice, conform tabel 8, nr. crt. 7 se va efectua
9i
testul Schellenberg, iar
valoriie pentru MASF (drixturE sau carote) trebuie sd se incadreze in Iimitele dln
tabelul 17, nr. crt. 19i 2. respectiv din iabelul 18.
BIIIFTiN TEHNIC RUIIFR
60
AnulVlI,nr.S/2011
AnilVII nr F/2f11
CAPITOLUL
7
MORTAR ASFALTIC
TURNAT CA STRTAT OE PROTECTIE
SAU DE
EGALIZARE
PENTRU CALEA PE POD (MAT)
SUBCAPITOUL
7.1.
CO1{DITII TEHNICE
SECIIUNEA 2
Materiale
Art. 134. Agregatul naturat utilizat la prepararea
t4AT este njsiput
concasare sort 0-4 mm, conform sR 667.
Art. 135, Fiterul trebuie sE fie din calcar sau
STAS s39.
Art. 135. Bitum lip D 60/80, co4torm SR /54, cu caractenstic;le pre_
zentate in Ane^a 1.
^_
_ Irt.
137. Alte materiale, conform aft. 30 din prezentul
normativ sau
STAS 11348.
SECTIUNEA 3
compozitia
9i
caracteristicile fizico-mecanice
ale mortarului asfaltic turnat
Art. 139. Compozitaa
este prezentat; in iabelul 19
mortarului asfaltic turnat, conform STAS 11348,
prin adaptare a noile seluri de site.
Tabelul 19
SECTIUNEA
1
Elemente geometrice
Art. 132. Grosimea stratutui de mortar asfaltic turnat se stabitegte
constructiv
si are vatoarea
de 2 cm,
jar
abaterile fimitb tocate aamise falJiJ
grosimea prev6zutd
in proiect pot fi de maximum + 1oolo.
Art. 133- La turnarea mortarului asfattac se vor respeda conditiite im_
ouse de.proiectul
de execut;e pentru protjtu,rransve.sat
si
to"g,t"din;;
, ;;_
torm STAS 1r 34R
Specificalii ondilll de admisibilitate
1 Conlinut de agregale peste 4 mm,
o/d
mar. 10
2
Filer
9i
fraqiuni din nisipuri sub
0,1 mm,
o/o
25...35
3 Filer Si njsip 0,1 ...4 mm,
a/o
rest
pen6 la 1000/0
4
Contlnut de bitum, Vo din masa
tL...l2
Art. 139. Caracieristicile fizico-mecanice ale mortarului asfaltic turnat
se determinA pe epruvete cubice
9i
sunt conlorm tabe ului 20.
Tabelul20
Nr.
crt.
Caracteristici
Conditii de
admlsibilitate
Densitate aparentS, kglmr, min.
2150
2
Absorblia de ap;,
o/o
vol.
0... I
3
Patrunderea la 40oC sub o io4a de 525 N,
apllcat; limp de 30 mln. cL un poanson cu
sectiunea de 500 mm'?, mm
1..- 15
cret; mbcinatS, conform
BI]LETIN TEHN]C RUTIFR BTJLFTIN TEHNTC RI'IIFR
62
Anul VlI, nr. 8 / 2O1l Anul VII, nr. I /
2011
63
SUBCAPITOLUL
PRESCRIPTIT GENERALE
7.2
DE EXECUTI
Art. 14O. Utilaje si echipam6nt6 conform art. 38
mativ sau STAS 175.
Art, 141. Preg5tirea stratului suport conform
prezentul
normativ sau STAS 11348.
Art. 142. Prpararea, transportul
5i
punerea in oper6 a mix-
turilor asfaltice turnate de tip MAT se efectuead conform STAS 175.
Art. 143. Mortarul asfaltic tumat, ca strdt de proteclie
a hidroizolatiei
sau ca strat de egalizare se aplici de regul; dupi amorsarea acesteia cu emul-
sie bitum'noas6 cationic6 cu rupere rapidi. in cazul tipurilor noi de hidroizolalii,
agrementate tehnic, se vor respecta prevederile agrementelor tehnjce privind
amorsarea acestora-
SUBCAPITOLUL 7.3
CONTROLUL CALITATII LUCRARTLOR
Art. 144. Verificarea materialelor, conform prevederilor
standardelor
de materiale la elaborarea dozajelor
Si
conform aft. 117 ljt. (a), (c), (d) din
prezentul
normativr pe parcursul executiei.
Art. 145, Controlul procesului
de preparare a mortarului asfaltic
turnat, conform STAS 175
9i
art. 118 din prezentul normativ.
Art. 146. Verificarea compoziliei si a caracte.isticllor fizico-me-
canice pe probe luate de la malaxor sau de la agternere, conform art. 119 din
Prezentul normativ prin:
- verificarea conlinutului de bitum, conform SREN 12697-1;
- verificarea g ranulozit6tii agregatului total din mixtur:, conform STAS
1338/2;
BULEIIN TEI]NIC RUTIER
din prezentul
nor-
art. 112-113 din
64
AnulVIl,nr.S/2011
Anul vll, nr. 8
/
2011
65
- veriflcarea caracteristicilor
flzico-mecanice,
conform STAS 1338/2'
Art. 147. verlficarea stratului supoit ca fazi determinantd'
Art. 148. Controlul calltSlii imbrScdminlii
executate
prin verifi-
carea resp;derii elementelor
geometrice pe parcursulexeculiei' conform STAS
17412.
BULMN TEHNIC RUT1ER
CAPITOLUL A
ASFALT TURNAT PENTRU EXECUTIA iMBRAAMINTII
PE TROTUARE LA CALEA PE POD (AT)
BIJLETIN TEHNIC RUNFR
SECTIUNEA 3
Compozi!ia ti
caractristicile
fizico-meca'ice
ale asfaltului turnat
Art. 154. Compozitia asfaltului turnat
ddaptatA la norle seturl de srte in tabelul 21
este conform STAS 175 9i
este
SECTIUNEA I
Elemente geometrice
Art. 149. Grosirnea imbrbc6minlii pe trotuare se stabileste construc-
tiv
5i
are valori cuprinse in intervalul 2...3 cm.
SUBCAPITOLUL 4.1
COI{DITII TEHNICE
Art. 153, Cordon de eiansate din chit tiocolic, celochit sau alte mate-
riale conform Art. 30lit. c din
prezentul
Normativ.
Tablul 21
Art. 155. Caracteristicile
fizico mecanlce ale asfaltului turnat deter-
minate
pe epruvete cubice sunt prezentate in tabelul 22'
Tabelul 22
sEqlrut{EA 2
Materiale
Art. 15O. Agregatele naturale:
a) Nisip natural sori 0'4 mm, conrorm 5R 662;
b) CriblurE sau pietriS sort 4-8 mm, conform SR 667, respectiv SR 662,
Art. 151. Filerul trebuie s5 fie din calcar sau cret; m6cinatS,conform
STAS 539.
Art. 152. Bitum, tip D 40150 conform SR 754, cu caracteristjcile
prezentste in Anexa 1,
Nr, crt.
caracteristici
sfalt turnat
Densilate aParentE, kq/mr min
2300
1
2 Absorblia de aPE, % vol
o.1
3 Rezistenla la compresiune la 22'C, N/mm'z, min 3,0
4
Futrl.rna".ua tu +o"C .ub o fo4e de 525 N, aplicat6
timp de 30 min. cu ajutorul unui poanson av6nd
seLtiLnea de 500 n'r'', n r'
NotE: ln cazut in care nu se dispune de aparat
pentnt incercarea la
petunatere, se va determina rezisbnla la compresiune
Ia 5oo c care
trebuie se fie de min O,8 N/fitn'
BULETJN TEI]NIC RUTIER
Nr, crt.
Specificatii
condi!ii de admisibllitate
Pietrig sau criblur;4 8 mm,
o/o
20...30
20...30
2
Filer
9i
fracliun din nisiPuri sub
3 Filer
ti
nisip 0,1 ...4 mm.
o/o rest pana la 100qo
4 Conlinut de brtum,
o/o
din mas6
7,5...9,5
66
Anul ViI, nr. 8 / 2011
Anulvll,nr'8/2011
6-7
SUBCAPITOLUL 4.2
PRESCRIPTII GENERALE DE EXECUTIE
Art, 156. PrepaErea asfaltului turnat, conform STAS 175
5i
con-
form sub.dpltolrl 5.2. d'n p'ezentul normal,v.
Art. 157. Transportul asfaltului turnat se face in transportoare de
asfalt turnat (TAT) previzute
cu dispozitive de amestecare
9i
de incalzire sau
in malaxoare mecanice mobile
prevazute
cu slsteme de lndlzire.
Art. 158- Pune.ea in operS a asfaltului turnat se efectueaz5 manual.
- verificarea
granulozititii agregatului
natural, conform STAS 133a/2;
- verificarea iaracteristi;ilor
fizico-mecanice, conform STAS 1338/2'
Art, 161. vrificarea stratului suport Ga faz6 determinanti
Art. 162. Verlficarea imbrdc6mintilor
executate, ln caz de litigiu'
SUBCAPITOLUL 8.3
CONTROLUL CALITATII LUCRiRILOR
Art. 159- Verificarea materlalelor se efectueazb in conformitate cu
standardele de materiale prevtzute la art. 150-152 din
prezentul Normativ la
elaborarea dozaielor
Si
conform art. 117, lit. (a), (b), (d) pe parcursul exe-
cutiei lucrdrilor, cu menliunea cE in cazul utilizErii pietrisului sort 4-8
9i
a nisi-
p!Iui natural se va verifica:
a) Pietrig saft 4-8:
- granulozitale, conform STAS 730;
- pdrli levigabile, conform STAS 4606;
b) Nisip natural:
- granulozilate,
confo.m STAS 730;
- continut de corpu.i str;ine, conform STAS 4606;
- p5rli levigabile, conform STAS 4606 sau echivalentul de nisip, con-
form STAS 730.
Art. 15O, Vriflcarea compozltiel
Si
caracteristlcilor fizico-meca-
nice, ale AT conform STAS 175
9i
art. 119 din prezentul normativ,
pentru
mix-
turile prelevate
de la preparare sau de la agternere prin:
- verificarea continutuluide bitum, conform SR EN 12697-1;
BIJLETIN TEHNIC RUTIER
BULETIN TEHNIC RUTIER
68
AnulVlI,nr.8/2011
AnulVII.nr.S/2011
69
CAPITOLUL 9
RECEPTIA LUCRiRILOR
SECTIUNEA 1
Receptia prelimina.l
Art. 163. Receplia preliminar;
se face la cel putin o lund de la darea
lucr;rii iq circula!ie, conform reglenentErilor in vigoare.
Art. 154. Comisla de receplie va examina lucrarea executatd conform
documentaliei tehnice aprobate
9i
documentaliei de control intocmite in tim'
pul
executirii.
Art. 165. Documentele tuturor verificErilor stabilite conform acestui
normativ fac parte
din documentaJia recepliei prclimlnare
Si
se predau
bene-
Iiciarului lucrSrii pentru a fi gestionate
in cartea podului.
Art. 165. Eventualele degrad6ri ce apar in termenul de garanlie
a lli-
cririi executate, precum
9i
propunerile
f6cute de comisia de receplie prelimina-
re vor fi remediate de construdor. pe
cheltuiala acestuiar in mod corespunzitor
9i
la termenele stabilite,
SECTIUNEA 2
Receptia final5
Art. 157. Receplia finalS se va face la un an de la data efectu;rii re-
cepliei preliminare,
timp in care se va urmEri comportarea in exploatare a tu-
cr5rii execlrtate, Remedierea eventualelor deficiente ap;rute se va face pe
intreaga perioad; de garantie, stabilit5 contractual.
BI]LETIN TEHNIC RUTIER
70
AnulVII,nr.S/2011
(normativ;)
Caracteristicite
bitumuritor utitizate ta pre_
para fea mixturitor asfaltice destinate executiei
ifi brec'mintii
bituminoase pe pa rtea carosabi-
l;
Si
trotuarcte poduritor
rutiere
BULETIN TEHNiC RIJTIER
*
DupA preluarea EN7426
Si
EN 1427 ca SR EN-uri se vor aplica aceste
No',''e pentru determinarca penetratiei
9i
respectiv a
punctului
de innuiere IB
BULETIN TEHNIC RUTIER
cond!rde admrsb rtate
o25/44
Domeniu de utrlizare
2
2.t 40...100
2.2.
50
Punct de ruFer Fraass,
15
P!nct de inflam:biitale
260 260
2.6 _
stabilitate a incEzire in
9
2. a. 2,0 2,0 2,0
2.9. 0,992
10,
10969/3 al
72
Anll VII, nr. 8
/
2011
Anul vll, .r. B
/
2011
73