Sunteți pe pagina 1din 4

Model Decizie numire comisie cercetare disciplinara

Antet
Hotararea/Decizia nr. ____________
din data de ________________
Ca urmare a referatului/notei/adresei inregistrate cu nr. _____ de sesizare a
conducerii __________, de catre ________, cu privire la savarsirea de catre
salariatul/a ______________ a urmatoarei abateri disciplinare
________________________________________________________________
___,
In temeiul dispozitiilor art. 26 si art. 26! din "egea nr. #/2$$ % Codul muncii
si potrivit prevederilor &egulamentului intern al ______________'
(resedintele/&ectorul/Directorul )eneral/Directorul ______________, numit prin
_________________ nr. ____/____ a __________________'
D*CID*+
Art. ,. % -,. /e constituie comisia de cercetare disciplinara prealabila, cu
urmatoarea componenta+ (resedinte+ __________________, avand functia
de __________________'
0embrii+ __________________, avand functia de __________________'
__________________, avand functia de __________________.
-2. Din comisie va face parte fara drept de vot, in calitate de observator, si un
reprezentant al organizatiei sindicale al carei membru este salariatul cercetat, si
anume+ ______________.
Art. 2. % -,. /e numesc ca membri de rezerva pentru membrii comisiei de
cercetare disciplinara prealabila urmatorii+
a. pentru (resedinte+ _______________, avand functia de _________'
b. pentru oricare dintre membrii comisiei de evaluare+
% __________________, avand functia de __________________'
% __________________, avand functia de __________________.
-2. Inlocuirea unui membru al comisiei de cercetare disciplinara prealabila cu un
membru de rezerva se poate realiza numai daca persoana care urmeaza sa fie
inlocuita nu are posibilitatea, din motive obiective, de a1si indeplini atributiile
care rezulta din calitatea de membru al comisiei.
-. In cazul aplicarii inlocuirii, calitatea de membru al comisiei de cercetare
disciplinara prealabila este preluata de catre membrul de rezerva, care isi va
e2ercita atributiile aferente pana la finalizarea procedurii de cercetare
disciplinara.

Art. . % -,. Comisia de cercetare disciplinara prealabila isi va desfasura
activitatea cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare -"egea nr. #/2$$ %
Codul muncii., precum si a contractelor colective de munca aplicabile si
&egulamentului intern, raspunzand pentru activitatea desfasurata.
-2. Comisia de cercetare disciplinara prealabila are drepturile si obligatiile
stabilite de dispozitiile legale in vigoare, de contractele colective de munca
aplicabile si de &egulamentul intern, precum si prin prezenta decizie.
-. Comisia isi va desfasura activitatea in perioada _________1__________.
Art. 3. % -,. In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va
fi convocat in scris de persoana/comisia imputernicita de catre anga4ator sa
realizeze cercetarea disciplinara prealabila, precizandu1se obiectul, data, ora si
locul intrevederii. Comisia il va convoca in scris pe salariatul cercetat pentru
abatere disciplinara, cu cel putin # zile lucratoare inainte.
-2. In cursul cercetarii disciplinare prealabile, salariatul are dreptul sa formuleze
si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa
realizeze cercetarea disciplinara prealabila toate probele si motivatiile pe care le
considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre un
reprezentant al sindicatului al carui membru este.
-2. /alariatul are dreptul sa cunoasca toate actele si faptele cercetarii si sa
solicite in aparare probele pe care le considera necesare.
-. Comisia numita pentru efectuarea cercetarii disciplinare prealabile are
obligatia de a lua o nota scrisa de la salariatul ascultat, nota in care se va preciza
pozitia salariatului fata de fapta pe care a comis1o si impre4urarile invocate in
apararea sa.
Art. #. % -,. Cercetarea disciplinara prealabila impune stabilirea urmatoarelor
aspecte+
1 impre4urarile in care fapta a fost savarsita'
1 gradul de vinovatie a salariatului'
1 consecintele abaterii disciplinare'
1 comportarea generala in serviciu a salariatului'
1 eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.
-2. "a finalizarea cercetarii disciplinare prealabile, comisia numita in acest sens
va intocmi un proces1verbal de constatare, care trebuie sa cuprinda+ indicare
subiect abatere disciplinara, descriere fapta -abatere disciplinara., descriere mod
in care s1a desfasurat cercetarea disciplinara prealabila si ascultarea salariatului,
prezentare conditii si impre4urari in care fapta a fost savarsita, prezentare
consecinte abatere disciplinara, prezentare comportare generala in serviciu a
salariatului si eventuale sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre salariat,
stabilire grad de vinovatie salariat, probe administrate si propunerile
persoanei/comisiei imputernicite de catre anga4ator sa realizeze cercetare
disciplinara prealabila de clasare a cauzei sau de sanctionare disciplinara a
salariatului.
-. "ucrarile comisiei de disciplina se consemneaza intr1un registru de procese1
verbale. -3. In baza propunerii comisiei de disciplina, anga4atorul va emite
decizia de sanctionare.
Art. 6. % -,. Atributiile stabilite prin prezenta decizie constituie sarcini de
serviciu, completeaza in mod corespunzator fisa postului si au caracter
obligatoriu.
-2. In cazul neindeplinirii sarcinilor de serviciu stabilite prin prezenta decizie,
persoanele numite in componenta comisiei de cercetare disciplinara prealabila
raspund disciplinar sau patrimonial, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
Art. !. % -,. Compartimentul &esurse 5mane, precum si persoanele nominalizate
prin prezenta decizie de numire comisie de cercetare disciplinara prealabila vor
duce la indeplinire prevederile acesteia.
-2. (rezenta decizie de numire comisie de cercetare disciplinara prealabila isi
produce efectele de la data comunicarii sale.
&*(&*6*78A78I "*)A"I A7)A9A8:&,
Data comunicarii+ ______________
/emnaturi de luare la cunostinta+
(resedinte+ _____________________ ________________________
0embri+ _____________________ _________________________
_____________________ _________________________

S-ar putea să vă placă și