Sunteți pe pagina 1din 42

UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANA

FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE


SPECIALIZAREA: CONTABILITATEA I AUDITUL AFACERILOR
FORMA DE NVTMNT: ZI
ANUL: I
PROIECT DE AUDIT REALIZAT LA PRIMRIA GENERAL
A MUNICIPIULUI BUCURETI
MANAGEMENTUL ACHIZIIILOR PUBLICE
COORDONATOR TIINIFIC: Mas!"a#$%:
P"&'()#%*(+"( M%"!a Ma"%&a"a Ma"%#
C"%s%a#a
M!,! A+%a
M&%s! Ma"%a Ma-+a.!#a
V/#) Oa#a F.&"!#%#aCUPRINS

Ca0%&.). I - Prezentarea general a misiunii de audit intern la
Primria General a Municipiului Bucureti
Ca0%&.). II Caz practic de audit intern realizat la Primria General
a Municipiului Bucureti
Ordinul de serviciu
Declaraia de independen
Notiicarea declanrii misiunii de audit
Colectarea i prelucrarea inormaiilor preliminare
!naliza riscurilor
"la#orarea programului de audit intern
$edina de desc%idere
Colectarea dovezilor
&evizuirea documentelor de lucru
$edina de 'nc%idere
"la#orarea proiectului de raport de audit pu#lic intern
&euniunea de conciliere
(rmrirea recomandrilor
)upervizarea

Ca0%&.). I
P"!$!#a"!a -!#!"a.1 a ,%s%)#%% +! a)+% %#!"# .a P"%,1"%a
G!#!"a.1 a M)#%2%0%).)% B)2)"!34%
A"( 5 Direcia !udit Pu#lic *ntern este o structur de specialitate organizat ca direcie 'n
structura organizatoric a Primriei Municipiului Bucureti+ condus de un director e,ecutiv
i su#ordonat direct Primarului General-
A"( 6 )tructura organizatoric a Direciei !udit Pu#lic *ntern este prezentat 'n ane,a nr- .-/
la 0-C-G-M-B- nr- .1234225 privind apro#area organigramei+ a numrului de posturi i a
statului de uncii ale Primriei Municipiului Bucureti-
A"( 7 Direcia !udit Pu#lic *ntern rspunde pentru activitatea de audit intern+ activitate
uncional independent i o#iectiv+ care d asigurri i consiliere conducerii pentru #una
administrare a veniturilor i c%eltuielilor pu#lice+ perection6nd activitile la nivelul Primriei
Municipiului Bucureti- !7ut direciile din cadrul Primriei Municipiului Bucureti i
entitile pu#lice su#ordonate CGMB s-i indeplineasc o#iectivele printr-o a#ordare
sistematic i metodic+ care evalueaz i im#unteste eiciena i eicacitatea sistemului de
conducere #azat pe gestiunea riscului+ a controlului i a proceselor de administrare-
A"( 8 !uditul pu#lic intern la nivelul Primriei Municipiului Bucureti cuprinde8
a9 activitile inanciare sau cu implicaii inanciare desurate la nivelul P-M-B din
momentul constituirii anga7amentelor p6n la utilizarea ondurilor de ctre #eneiciarii inali+
inclusiv a ondurilor provenite din asistena e,tern:
#9 constituirea veniturilor pu#lice+ respectiv autorizarea i sta#ilirea titlurilor de crean+
precum i a acilitilor acordate la 'ncasarea acestora:
c9 administrarea patrimoniului pu#lic+ precum i v6nzarea+ ga7area+ concesionarea sau
'nc%irierea de #unuri din domeniul privat3pu#lic al Primriei Municipiului Bucureti:
d9 sistemele de management inanciar i control+ inclusiv conta#ilitatea i sistemele
inormatice aerente:
e9 evaluarea activitii de audit intern i auditarea unitilor su#ordonate CGMB 'n
conormitate cu legislatia 'n vigoare-
A"( 9 ;a nivelul PMB+ Direcia !udit Pu#lic *ntern e,ercit urmatoarele tipuri de audit8
- audit de sistem care reprezint o evaluare de prounzime a sistemelor de conducere i
control intern+ cu scopul de a sta#ili dac acestea uncioneaz economic+ eicace i eicient+
pentru identiicarea deicienelor i ormularea de recomandari pentru corectarea acestora:
- audit de perorman care e,amineaz dac criteriile sta#ilite pentru implementarea
o#iectivelor i sarcinilor entitii pu#lice+ sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor i
apreciaz dac rezultatele sunt conorme cu o#iectivele:
- audit de regularitate care reprezint e,aminarea aciunilor asupra eectelor inanciare pe
seama ondurilor pu#lice sau a patrimoniului pu#lic+ su# aspectul respectrii ansam#lului
principiilor+ regulilor procedurale i metodologice+ conorm normelor legale-
A"( : Direcia !udit Pu#lic *ntern e,ercit urmtoarele atri#uii8
"la#oreaz norme metodologice speciice Primriei Municipiului Bucureti avizate de
(nitatea central de !rmonizare a !uditului Pu#lic *ntern <(C!!P*9:
"la#oreaz proiectul planului anual de audit pu#lic intern:
"la#oreaz programul de asigurare i 'm#untire a calitii su# toate aspectele
activitii de audit pu#lic intern:
"ectueaz activiti de audit pu#lic intern pentru a evalua dac sistemele de
management inanciar i control ale P-M-B- i ale unitilor su#ordonate CGMB+ sunt
transparente i sunt conorme cu normele de legalitate+ regularitate+ economicitate+
eicien i eicacitate: Pentru aceasta se va audita cel putin o dat la 1 ani+ ra a se
limita la urmtoarele8
anga7amente #ugetare i legale din care deriv direct sau indirect o#ligaii
de plat+ inclusiv ondurile comunitare:
plile asumate prin anga7amente #ugetare i legale+ inclusiv din ondurile
comunitare:
v6nzarea+ ga7area+ concesionarea sau 'nc%irierea de #unuri din domeniul
privat al statului sau al unitilor administrativ teritoriale:
concesionarea sau 'nc%irierea de #unuri din domeniul pu#lic al statului
sau al unitilor administrativ teritoriale:
constituirea veniturilor pu#lice+ respectiv modul de autorizare i sta#ilire a
titlurilor de crean+ precum i a acilitilor acordate la 'ncasarea
acestora:
alocarea creditelor #ugetare:
sistemul conta#il i ia#ilitatea acestuia:
sistemul de luare a deciziilor:
sistemele de conducere i control precum i riscurile asociate unor astel
de sisteme:
sistemele inormatice-
*normeaz (-C-!-!-P-*- despre recomandrile ne'nsuite de ctre Primarul General
i3sau conductorii entitilor pu#lice su#ordonate CGMB+ auditate+ precum i despre
consecinele acestora-
Direcia !udit Pu#lic *ntern transmite la structura teritorial a (C!!P*+ sinteze ale
recomandrilor ne'nsuite de ctre Primarul General i3sau conductorul entitii pu#lice
su#ordonate auditate i consecinele neimplementrii acestora+ 'nsotite de documentaia
relevant+ conorm prevederilor din Normele de e,ercitare a activitaii de audit intern la
nivelul P-M-B8
Centralizeaz raportarile trimestriale rezultate din activitile de audit+ e,ercitate de
entitile su#ordonate CGMB-
=ransmite (C!!P*+ la cererea acesteia+ rapoarte periodice privind constatrile+
concluziile i recomandrile rezultate din activitile de audit-
"la#oreaz raportul anual al activitii de audit pu#lic intern la nivelul P-M-B inclusiv
unitile su#ordonate C-G-M-B-
>n cazul identiicrii unor iregulariti sau posi#ile pre7udicii+ raporteaz imediat
Primarului General i3 sau conductorului entitii pu#lice su#ordonate CGMB+ dup
caz i structurii de control intern a#ilitate-
>n cazul identiicrii unor iregulariti ma7ore auditorii interni pot suspenda misiunea
cu acordul Primarului General+ dac din rezultatele preliminare ale veriicrii se
estimeaz c prin continuarea acesteia nu se ating o#iectivele sta#ilite <limitarea
accesului+ inormii insuiciente+ etc-9-
!vizeaz numirea3destituirea eilor structurii de audit intern ai unitilor su#ordonate
CGMB-

A"(; !uditorii interni din cadrul Direciei !udit Pu#lic *ntern pot 'nc%eia conorm ;egii
nr-/?434224 Procese @er#ale de constatare a contraveniei-
A"(< *n realizarea misiunilor de audit+ auditorii interni 'i desoar activitatea pe #aza de
ordin de serviciu emis de directorul Direciei !udit Pu#lic *ntern+ 'n conormitate cu planul
anual de audit intern apro#at de Primarul General-
!uditorii interni pot desura audituri ad-%oc+ respectiv misiuni de audit intern cu caracter
e,cepional necuprinse 'n planul de audit pu#lic intern+ din Dispoziia Primarului General-
A"(= !uditorii interni 'i desaoar activitatea conorm Normelor proprii privind e,ercitarea
activitii de audit pu#lic intern la nivelul Primriei Municipiului Bucureti-
A"(5> !uditorii interni din cadrul Primriei Municipiului Bucureti sunt responsa#ili de
protecia documentelor reeritoare la auditul pu#lic intern-
A"(55 Direcia !udit Pu#lic *ntern 'ndruma i spri7in asociaiile de proprietari pentru
'ndeplinirea o#ligaiilor legale conorm legislaiei 'n vigoare-
Ca0%&.). II
Ca$ 0"a2%2 +! a)+% %#!"# "!a.%$a .a P"%,1"%a G!#!"a.1
a M)#%2%0%).)% B)2)"!3%
A#!?a #"( 5
P"&2!+)"a @ P>5: I#%4%!"!a a)+%).)%
ENTITATEA PUBLIC PRIMARIA GENERALA A MUNICPIULUI BUCURESTI
S!"*%2%). A)+% P)A.%2 I#!"#
N"( 86>9;9 +%# 6>(>5(6>5>
ORDIN DE SERVICIU
*n conormitate cu prevederile ;egii nr- /?434224 privind auditul pu#lic intern+ a
O-M-A-P- nr- 1B34221 de apro#are a normelor metodologice generale privind e,ercitarea
activitii de audit intern+ a Ordinului managerului general nr- .413422? prin care s-au apro#at
Normele proprii de e,ercitare a auditului intern 'n cadrul entitii pu#lice i a planului de audit
intern pentru anul 42.1+ se va eectua misiunea de audit intern la departamentul de ac%izitii
pu#lice in perioada C-24-42.1 - .2-21-42.1-
)copul misiunii de audit este de a da asigurri asupra modului corect de atri#uire a
contractelor de ac%izitie pu#lica+a contractelor de concesiune de lucrari pu#lice si a
contractelor de concesiune de servicii i a conormitii cu cadrul legislativ i normativ
aplica#il+ iind structurate pe urmtoarele domenii audita#ile8
Pu#licarea anunturilor si sta#ilirea criteriilor de atri#uire
.- pu#licarea anunturilor privind ac%izitiile pu#lice
4- criteriile de atri#uire a contractelor de ac%izitii pu#lice
Procesul de ac%izitie pu#lica
.- proceduri de atri#uire
4- licitatia
1- etapele procesului de ac%izitie pu#lica
Menionm c se va eectua un audit de conormitate al modului de organizare al
licitatiilor si atri#uire a contractelor de ac%izitie pu#lica+ a contractelor de concesiune de
lucrari pu#lice si a contractelor de concesiune de servicii din entitatea pu#lic-
"c%ipa de auditori interni este ormat din urmtorii8
.- Popescu Mircea
4- Georgescu Ga#riel
$e )erviciu !udit Pu#lic *ntern+
*onescu Daniel
A#!?a #"( 6
P"&2!+)"a B P>6: I#%4%!"!a a)+%).)%
ENTITATEA PUBLIC PRIMARIA GENERALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
S!"*%2%). A)+% P)A.%2 I#!"#
DECLARAIA DE INDEPENDEN
N),! 3% 0"!#),!8 Popescu Mircea
M%s%)#!a +! a)+%8Managementul ac%izitiilor pu#lice Daa8 42-2.-42.1
*ncompati#iliti 'n legtur cu entitatea3structura auditat
Da Nu
!i avut3avei vreo relaie oicial+ inanciar sau personal cu cineva care ar putea s
v limiteze msura 'n care putei s v interesai+ s descoperii sau s constatai
sl#iciuni de audit 'n orice elD
- E
!vei idei preconcepute a de persoane+ grupuri+ organizaii sau o#iective care ar
putea s v inlueneze 'n misiunea de auditD
- E
!i avut3avei uncii sau ai ost3suntei implicat<9 'n ultimii 1 ani 'ntr-un alt mod 'n
activitatea entitii3structurii ce va i auditatD
- E
!vei responsa#iliti 'n derularea programelor i proiectelor privind gestiunea
resurselor umaneD
- E
!i ost implicat 'n ela#orarea i implementarea sistemelor de control ale
entitii3structurii ce urmeaz a i auditatD
- E
)untei so3soie+ rud sau ain p6n la gradul al patrulea inclusiv cu conductorul
entitii3structurii ce va i auditat sau cu mem#rii organului de conducere colectivD
- E
!vei vreo legtur politic+ social care ar rezulta dintr-o ost anga7are sau primirea
de redevene de la vreun grup anume+ sau organizaie sau nivel guvernamentalD
- E
!i apro#at 'nainte acturi+ ordine de plat i alte instrumente de plat pentru
entitatea3structura ce va i auditatD
- E
!i inut anterior conta#ilitatea la entitatea3structura ce va i auditatD - E
!vei vreun interes direct sau unul de ond inanciar indirect la entitatea3structura ce
va i auditatD
- E
Dac 'n timpul misiunii de audit+ apare orice incompati#ilitate personal+ e,tern sau
organizaional care ar putea s v aecteze a#ilitatea dvs- de a lucra i a ace rapoartele
de audit impariale+ notiicai eul )erviciului !udit Pu#lic *ntern de urgenD
E -
Auditor, ef serviciu,
Popescu Mircea *onescu Daniel

PRIMARIA GENERALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
S!"*%2%). A)+% P)A.%2 I#!"#
DECLARAIA DE INDEPENDEN
N),! 3% 0"!#),!: Georgescu Ga#riel
M%s%)#!a +! a)+%8 Managementul ac%izitiilor pu#lice Daa842-2.-42.1
*ncompati#iliti 'n legtur cu entitatea3structura auditat
Da Nu
!i avut3avei vreo relaie oicial+ inanciar sau personal cu cineva care ar putea s
v limiteze msura 'n care putei s v interesai+ s descoperii sau s constatai
sl#iciuni de audit 'n orice elD
- E
!vei idei preconcepute a de persoane+ grupuri+ organizaii sau o#iective care ar
putea s v inlueneze 'n misiunea de auditD
- E
!i avut3avei uncii sau ai ost3suntei implicat<9 'n ultimii 1 ani 'ntr-un alt mod 'n
activitatea entitii3structurii ce va i auditatD
- E
!vei responsa#iliti 'n derularea programelor i proiectelor privind gestiunea
resurselor umaneD
- E
!i ost implicat 'n ela#orarea i implementarea sistemelor de control ale
entitii3structurii ce urmeaz a i auditatD
E
)untei so3soie+ rud sau ain p6n la gradul al patrulea inclusiv cu conductorul
entitii3structurii ce va i auditat sau cu mem#rii organului de conducere colectivD
- E
!vei vreo legtur politic+ social care ar rezulta dintr-o ost anga7are sau primirea
de redevene de la vreun grup anume+ sau organizaie sau nivel guvernamentalD
- E
!i apro#at 'nainte acturi+ ordine de plat i alte instrumente de plat pentru
entitatea3structura ce va i auditatD
- E
!i inut anterior conta#ilitatea la entitatea3structura ce va i auditatD - E
!vei vreun interes direct sau unul de ond inanciar indirect la entitatea3structura ce
va i auditatD
- E
Dac 'n timpul misiunii de audit+ apare orice incompati#ilitate personal+ e,tern sau
organizaional care ar putea s v aecteze a#ilitatea dvs- de a lucra i a ace rapoartele
de audit impariale+ notiicai eul )erviciului !udit Pu#lic *ntern de urgenD
E -
Auditor, ef serviciu,
Georgescu Ga#riel *onescu Daniel
1. *ncompati#iliti personale8 -

4- Pot i eliminate incompati#ilitile8 -
Dac da+ e,plicai cum anume8 -
Data8 42-2.-42.1 )emntura8
*onescu Daniel
A#!?a #"( 7
P"&2!+)"a @ P>7: I#%4%!"!a A)+%).)%
ENTITATEA PUBLIC
S!"*%2%). A)+% P)A.%2 I#!"#
N"( 86>9;= +%# 6>(>5(6>57
NOTIFICAREA PRIVIND DECLANAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN
Ctre8 Direcia &esurse (mane
De la8 $e )erviciu !udit Pu#lic *ntern
&eeritor la misiunea de audit intern FModul corect de atri#uire a contractelor de
ac%izitie pu#lica+ a contractelor de concesiune de lucrari pu#lice si a
contractelor de concesiune de serviciiG-
)timate domnule &dulescu @asile
>n conormitate cu Planul de audit intern pe anul 42.1+ urmeaz ca 'n perioada
2C-24-42.1-.2-21-42.1 s eectum o misiune de audit intern cu tema Managementul
achizitiilor publice.
@ vom contacta ulterior pentru a sta#ili de comun acord edina de desc%idere 'n
vederea discutrii diverselor aspecte ale misiunii de audit+ cuprinz6nd8
- prezentarea auditorilor:
- scopul misiunii de audit intern:
- prezentarea principalelor o#iective ale misiunii de audit intern:
- programul interveniei la aa locului:
- alte aspecte-

Pentru o mai #un 'nelegere a activitii dumneavoastr+ v rugm sa ne punei la
dispoziie urmtoarea documentaie necesar privind activitatea de gestiune a resurselor
umane8 legile i reglementrile ce se aplica activitilor dumneavoastr+ organigrama direciei
dumneavoastr+ &egulamentul de organizare i uncionare+ iele posturilor+ procedurile
scrise care descriu sarcinile ce tre#uie realizate pe linia organizrii activitii+ un e,emplar al
rapoartelor de activitate+ notelor+ misiunilor de audit anterioare care se reer la aceasta tem-
Dac avei unele 'ntre#ri privind desurarea misiunii+ v rugm s-l contactai pe
domnul Georgescu Ga#riel - auditor+ coordonatorul misiunii sau pe eul structurii de audit
intern-
Cu stim+
$e )erviciu !udit Pu#lic *ntern Data8 42-2.-42.1
*onescu Daniel
A#!?a #"(8
P"&2!+)"a @ P>8: C&.!2a"!a 3% 0"!.)2"a"!a %#'&",a4%%.&"
ENTITATEA PUBLIC PRIMARIA GENERALA A MUNICIPILUI BUCURESTI
S!"*%2%). A)+% P)A.%2 I#!"#
COLECTAREA INFORMAIILOR

Misiunea de audit: Ma#a-!,!#). a2C%$%%%.&" 0)A.%2!
Perioada auditat8 >5(5>(6>56B 75(56(6>56
>ntocmit8 G!&"-!s2) GaA"%!. Daa: 6>(>5(6>57
!vizat8 I&#!s2) M%"2!a Daa: 6>(>5(6>57

COLECTAREA INFORMAIILOR
DIRECIA RESURSE UMANE DA NU OAs!"*a4%%
*dentiicarea legilor i regulamentelor aplica#ile
structurii auditate
E -
O#inerea organigramei E -
O#inerea &egulamentului de organizare i
uncionare
E -
O#inerea procedurilor scrise - E
",ist doar
parial
*dentiicarea personalului responsa#il E -
O#inerea e,emplarului de &aport de audit intern
anterior
E -

A#!?a #"( 9
P"&2!+)"a B P>9 : A#a.%$a "%s2)"%.&"
E#%a!a P)A.%21 PRIMARIA GENERALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
S!"*%2%). A)+% P)A.%2 I#!"#
LISTA CENTRALIZATOARE A OBIECTELOR AUDITABILE
M%s%)#!a +! a)+%:Managementul ac%izitiilor pu#lice
P!"%&a+a a)+%a18 2.-.2-42.4- 1.-.4-42.4
#&2,%:Georgescu Ga#riel3Popescu Mircea Daa: 42-2.-42.1
A*%$a: *onescu Daniel Daa: 42-2.-42.1

Nr-crt DOM"N(*( OB*"C=" !(D*=!B*;" OB)-
.- Pu#licarea
anunturilor si
sta#ilirea
criteriilor de
atri#uire
.- Pu#licarea
anunturilor
privind ac%izitiile
pu#lice
Pentru a asigura transparena
atri#uirii contractelor de
ac%iziii pu#lice autoritatea
contractant are o#ligaia de a
transmite spre pu#licare
anunurile de intenie + de
participare i de atri#uire a
contractelor de ac%izitie
pu#lica-
!nunul de intenie se
transmite spre pu#licare c6t
mai cur6nd posi#il dup
apro#area programului anual
de ac%iziii+ program 'n care
este prevzut contractul
respectiv de urnizare servicii
sau lucrri -
Pu#licarea se ace 'n Hurnalul
Oicial al (niunii "urapene +
'n )istemul electronic de
ac%iziii pu#lice <)"!P9 i 'n
Monitorul Oicial-
Dup inalizarea procedurii de
atri#uire i sta#ilirea
g6tigtorului licitaiei +
autoritatea contractant are
o#ligaia de a transmite spre
pu#licare un anun de atri#uire
'n cel mult 5B de zile de la
ad7udecare-
4-Criterii de
atri#uire a
contractelor de
ac%izitie pu#lica
!utoritatea contractant are
o#ligaia de a preciza 'n
anunul de participare criteriul
de atri#uire a contractului de
ac%iziie pu#lic+ care odat
sta#ilit nu poate i sc%im#at
pe toat durata de aplicare a
procedurii de atri#uire-
Nr-crt DOM"N(*( OB*"C=" !(D*=!B*;"
OB)-
Criteriile de atri#uire a
contractelor de ac%iziii
pu#lice sunt8
preul cel mai sczut
oerta cea mai
avanta7oas din punct
de vedere economic
Aactorii de evaluare ai oertei
pot i alturi de pre 8
caracteristici privind
nivelul calitativ +
te%nic sau uncional
caracteristici de
mediu
costuri de uncionare
raportul cost
eicien
servicii post- v6nzare
termen de livrare sau
de e,ecuie
Aactorii de evaluare a oertei
precum i ponderea relativ a
acestora sau a algoritmului de
calcul tre#uie s ie deinite
clar 'n documentaia de
atri#uire i s ai# legtur
concret cu speciicul
contractului-
4- Procesul de
ac%izitie pu#lica
1-Proceduri de
atri#uire
Procedurile de atri#uire a
contractului de ac%iziie
pu#lic sunt 8
-licitaia desc%is :
-licitaia restr6ns :
-dialogul competitiv:
-negocierea :
-cererea de oerte :
-concursul de soluii :
-cumprarea direct -
5-"tapele
procesului de
atri#uire
Procesul de ac%iziie pu#lic
reprezint o succesiune de
etape + dup parcurgerea
crora se o#ine produsul sau
dreptul de utilizare al
acestuia + serviciul sau
lucrarea ca urmare a atri#uirii
unui contract de ac%iziie
pu#lic-
Prima etap este ntocmirea
programului anual al
achiziiei publice-
Nr-crt DOM"N(*( OB*"C=" !(D*=!B*;"
OB)-
"tapa urmtoare este
elaborarea documentaiei de
atribuire /de selectare + 'n
cadrul creia autoritatea
contractant structureaz 8
-caietul de sarcini
sau + dup caz documentaia
descriptiv +
-clauzele contractuale
o#ligatorii +
-ia de date a
ac%iziiei +
-ormulare i modele+
-alte inormaii cu
privire la impozitare +protecia
mediului + protecia muncii-
(rmeaz chemarea la
competiie + care consta 'n
pu#licarea anunului de
participare + punerea la
dispoziia operatorilor
economici a documentaiei de
atri#uire + rspuns la
solicitrile de clariicri +
sta#ilirea regulilor de
participare i de evitare a
conlictului de interese -
"tapa cea mai relevant 'n
cadrul procesului de ac%iziie
pu#lic este derularea
procedurilor de atribuire a
contractelor 'n cadrul creia se
primesc oertele + se desc%id
se e,amineaz i se
evalueaz + se sta#ilete oerta
c6tigtoare i se poate anula
procedura + dac este cazul -
(rmtoarea etap este
atribuirea contractului de
achiziie public care
presupune notiicarea oertei
c6tigtoare + soluionarea
contestaiilor dac este cazul +
semnarea contractului i
transmiterea spre pu#licare a
anunului spre atri#uire -
(rmeaz 'nc%eierea dosarului
de ac%iziie pu#lic derularea
i 'nc%eierea+ contractului -

A#!?a #"( :
P"&2!+)"a B P>9 : A#a.%$a "%s2)"%.&"
E#%a!a P)A.%21 P&*M!&*! G"N"&!;! ! M(N*C*P*(;(* B(C(&")=*
S!"*%2%). A)+% P)A.%2 I#!"#
IDENTIFICAREA RISCURILOR
M%s%)#!a +! a)+%:Mnagemantul ac%izitiilor pu#lice
P!"%&a+a a)+%a18 2.-.2-42.4- 1.-.4-42.4
#&2,%: Georgescu Ga#riel3Popescu Mircea Daa: 42-2.-42.1
A*%$a: *onescu Daniel Daa: 42-2.-42.1
Nr- Crt- DOM"N*( OB*"C=" !(D*=!B*;" &*)C(&* )"MN*A*C!=*@" OB)
. ;ipsa transparentei
Nr- Crt- DOM"N*( OB*"C=" !(D*=!B*;" &*)C(&* )"MN*A*C!=*@" OB)
Pu#licarea
anunturilor si
sta#ilirea
criteriilor de
acrodare
.- Pu#licarea
anunturilor
privind
ac%izitiile
pu#lice
.- Pentru a asigura
transparena atri#uirii
contractelor de ac%iziii
pu#lice autoritatea
contractant are o#ligaia de a
transmite spre pu#licare
anunurile de intenie + de
participare i de atri#uire a
contractelor de ac%izitie
pu#lica

Netransmiterea spre pu#licare a
anunturilor
;ipsa participantilor
4- !nunul de intenie se
transmite spre pu#licare c6t
mai cur6nd posi#il dup
apro#area programului anual
de ac%iziii+ program 'n care
este prevzut contractul
respectiv de urnizare servicii
sau lucrri -
;ipsa unui program de ac%izitii

!nuntul nu este pu#licat la timp
pentru a putea i consultat de
licitatori
1- Pu#licarea se ace 'n
Hurnalul Oicial al (niunii
"urapene + 'n )istemul
electronic de ac%iziii pu#lice
<)"!P9 i 'n Monitorul
Oicial-
Nepu#licarea anunturilor in
Monitorul Oicial+ in )"!P si in
Hurnalul Oicial al (niunii
"uropene

!nuntul de concurs nu
indeplineste conditiile de
conormitate
Neconcordana 'ntre coninutul
anunului de concurs sta#ilit de
comisie i cel pu#licat
5- Dup inalizarea procedurii
de atri#uire i sta#ilirea
g6tigtorului licitaiei +
autoritatea contractant are
o#ligaia de a transmite spre
pu#licare un anun de
atri#uire 'n cel mult 5B de zile
de la ad7udecare-
;ipsa licitatiei

;ipsa unui castigator al licitatiei


4--Criterii de
atri#uire a
contractelor
de ac%izitie
pu#lica
C- !utoritatea contractant are
o#ligaia de a preciza 'n
anunul de participare criteriul
de atri#uire a contractului de
ac%iziie pu#lic+ care odat
sta#ilit nu poate i sc%im#at
pe toat durata de aplicare a
procedurii de atri#uire-
;ipsa unor precizari clare in
anuntul de participare

/- Criteriile de atri#uire a
contractelor de ac%iziii
pu#lice sunt8
;ipsa unor oerte avanta7oase cu
niste preturi scazute

preul cel mai sczut
!cceptarea unor cereri
incomplete
oerta cea mai avanta7oas
din punct de vedere economic

?- Aactorii de evaluare ai
oertei pot i alturi de pre 8
Netransparenta oertei
Nr- Crt- DOM"N*( OB*"C=" !(D*=!B*;" &*)C(&* )"MN*A*C!=*@" OB)
caracteristici privind nivelul
calitativ + te%nic sau
uncional
caracteristici de mediu
costuri de uncionare
raportul cost eicien
servicii post- v6nzare
termen de livrare sau de
e,ecuie
B- - Aactorii de evaluare a
oertei precum i ponderea
relativ a acestora sau a
algoritmului de calcul tre#uie
s ie deinite clar 'n
documentaia de atri#uire i
s ai# legtur concret cu
speciicul contractului-
;ipsa documentatiei de atri#uire
Nerespectarea actorilor de
avaluare a oertei
4-
Procesul de
ac%izitie pu#lica
1-Procedura
de atri#uire
I- Procedurile de atri#uire a
contractului de ac%iziie
pu#lic sunt 8
;icitatia nu s-a organizat in mod
corespunzator

-licitaia desc%is : Negocierea nu a avut loc
-licitaia restr6ns : ;ipsa mai multor oerte
-dialogul
competitiv:
Contractul a ost atri#uit unui
participant la licitatie care a
supralicitat
-negocierea :
-cererea de oerte :
-concursul de soluii
-cumprarea direct -

5-"tapele
procesului de
atri#uire
.2- Procesul de ac%iziie
pu#lic reprezint o
succesiune de etape + dup
parcurgerea crora se o#ine
produsul sau dreptul de
utilizare al acestuia + serviciul
sau lucrarea ca urmare a
atri#uirii unui contract de
ac%iziie pu#lic-
Nerespectarea unor etape din
procesul de ac%izitii pu#lice

..- Prima etap este
ntocmirea programului
anual al achiziiei publice
;ipsa unui program annual de
ac%izitii pu#lice

.4- "tapa urmtoare este
elaborarea documentaiei de
atribuire /de selectare + 'n
cadrul creia autoritatea
contractant structureaz 8
Caietul de sarcini lipsasete cu
desavarsire

-caietul de sarcini sau + dup caz
documentaia descriptiv +
Clauzaele contractuale nu sunt
concludente
-clauzele contractuale
o#ligatorii
Aisa de date a ac%izitiei lipseste
-ia de date a ac%iziiei +
Nr- Crt- DOM"N*( OB*"C=" !(D*=!B*;" &*)C(&* )"MN*A*C!=*@" OB)
-ormulare i modele+
alte inormaii cu privire la
impozitare+ protecia mediului
+ protecia muncii-


.1- (rmeaz chemarea la
competiie + care consta 'n
pu#licarea anunului de
participare + punerea la
dispoziia operatorilor
economici a documentaiei de
atri#uire + rspuns la
solicitrile de clariicri +
sta#ilirea regulilor de
participare i de evitare a
conlictului de interese -
Nepunerea la dispozitia
oertantului a documentatiei de
atri#uire

;ipsa unor raspunsuri clare
asupra caliicarilor
Nesta#ilirea regulilor de
participare
.5- "tapa cea mai relevant 'n
cadrul procesului de ac%iziie
pu#lic este derularea
procedurilor de atribuire a
contractelor 'n cadrul creia
se primesc oertele + se
desc%id se e,amineaz i se
evalueaz + se sta#ilete oerta
c6tigtoare i se poate anula
procedura + dac este cazul -
Nerespectarea procedurilor de
atri#uire

)ta#ilirea unei oerte
castigatoare supralicitata
.C- (rmtoarea etap este
atribuirea contractului de
achiziie public care
presupune notiicarea oertei
c6tigtoare + soluionarea
contestaiilor dac este cazul +
semnarea contractului i
transmiterea spre pu#licare a
anunului spre atri#uire -
Castigarea licitatiei de catre o
oerta supralicitata

Nepu#licarea anuntului asupra
castigatorului licitatiei

./- (rmeaz 'nc%eierea
dosarului de ac%iziie pu#lic
derularea i 'nc%eierea+
contractului -
-
A#!?a #"( ;
P"&2!+)"a B P>9: A#a.%$a "%s2)"%.&"
ENTITATEA PUBLIC PRIMARIA GENERALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
S!"*%2%). A)+% P)A.%2 I#!"#
STABILIREA FACTORILOR DE RISCD PONDERILE ACESTORA
I APRECIEREA NIVELURILOR RISCURILOR
M%s%)#!a +! a)+%8 Managementul ac%izitiilor pu#lice
P!"%&a+a a)+%a18 2.-.2-42.4- 1.-.4-42.4
#&2,%8 Georgescu Ga#riel3 Popescu Mircea Daa8 42-2.-42.1
A*%$a8 *onescu Daniel Daa8 42-2.-42.1
Fa2&"% +! "%s2
EF
%
F
P&#+!"!a
'a2&"%.&" +! "%s2
EP
%
F
N%*!.). +! a0"!2%!"! a. "%s2).)% EN
%
F
N
5
N
6
N
7
A0"!2%!"!a
2&#"&.).)%
%#!"# F5
P5 @ 9>G
",ist
proceduri i se
aplic
",ist
proceduri+ sunt
cunoscute+ dar
nu se aplic
Nu e,ist
proceduri
A0"!2%!"!a
2a#%a%*1
F6
P6 @ 7>G
*mpact
inanciar
sczut
*mpact inanciar
mediu
*mpact
inanciar
ridicat
A0"!2%!"!a
2a.%a%*1
F7
P7 @ 6>G
@ulnera#ilitat
e mic
@ulnera#ilitate
medie
@ulnera#ilitat
e mare
A#!?a #"( <
P"&2!+)"a B P>9 : A#a.%$a "%s2)"%.&"
ENTITATEA PUBLIC
S!"*%2%). A)+% P)A.%2 I#!"#
STABILIREA NIVELULUI RISCULUI I A PUNCTAHULUI TOTAL AL RISCULUI
M%s%)#!a +! a)+%:Gestiunea resurselor umane
P!"%&a+a a)+%a18 2.-2.-42..- 1.-.4-42..
#&2,%: Georgescu *on3Dumitrescu Nicolae Daa8 .C-21-42.4
A*%$a: *onescu Mircea Daa8 .C-21-42.4
N-
crt-
DOM"N*(;
OB*"C="
!(D*=!B*;"
&*)C(&*
)"MN*A*C!=*@
"
C"%!"%% +! a#a.%$a a "%s2)"%.&"
P)#2
aI
&a.
A0"!2%!"!a
2&#"&.).)%
%#!"# EF5F
A0"!2%!"!a
2a#%a%*1
EF6F
A0"!2%!"!a
2a.%a%*1
EF7F
P5
9>
G
N%
P6
7>G
N%
P7
6>
G
N%
*- Pu#licarea
anunturilo
r si
sta#ilirea
criteriilor
de
acrodare
.-
Pu#licarea
anunturilo
r privind
ac%izitiile
pu#lice
.- Pentru a asigura
transparena atri#uirii
contractelor de ac%iziii
pu#lice autoritatea
contractant are
o#ligaia de a transmite
spre pu#licare
anunurile de intenie +
de participare i de
atri#uire a contractelor
de ac%izitie pu#lica
;ipsa
transparentei
2+C 1 2+1 4 2+4 4 4+C
Netransmiterea
spre pu#licare a
anunturilor
2+C 4 2+1 4 2+4 4 4+2
;ipsa
participantilor
2+C 4 2+1 4 2+4 1 4+2
4- !nunul de intenie
se transmite spre
pu#licare c6t mai
cur6nd posi#il dup
apro#area programului
anual de ac%iziii+
program 'n care este
prevzut contractul
respectiv de urnizare
servicii sau lucrri-
;ipsa unui
program de
ac%izitii
2+C 4 2+1 4 2+4 . .+B
!nuntul nu este
pu#licat la timp
pentru a putea i
consultat de
licitatori
2+C 4 2+1 4 2+1 . 4+2
1- Pu#licarea se ace 'n
Hurnalul Oicial al
(niunii "urapene + 'n
)istemul electronic de
ac%iziii pu#lice
<)"!P9 i 'n
Monitorul Oicial-
Nepu#licarea
anunturilor in
Monitorul
Oicial + in
)"!P si in
Hurnalul Oicial
al (niunii
"uropene
2+C 4 2+1 . 2+4 . .+C
!nuntul de
concurs nu
indeplineste
conditiile de
conormitate
2+C 4 2+1 4 2+4 4 4+2
Neconcordana
'ntre coninutul
anunului de
concurs sta#ilit
de comisie i cel
pu#licat
2+C 4 2+1 . 2+4 . .+C
5- Dup inalizarea
procedurii de atri#uire
i sta#ilirea
g6tigtorului licitaiei +
autoritatea contractant
are o#ligaia de a
transmite spre
pu#licare un anun de
atri#uire 'n cel mult 5B
de zile de la
ad7udecare-
;ipsa licitatiei 2+C 4 2+1 . 2+4 . .+C
;ipsa unui
castigator al
licitatiei
2+C 4 2+1 . 2+4 . .+C
N-
crt-
DOM"N*(;
OB*"C="
!(D*=!B*;"
&*)C(&*
)"MN*A*C!=*@
"
C"%!"%% +! a#a.%$a a "%s2)"%.&"
P)#2
aI
&a.
A0"!2%!"!a
2&#"&.).)%
%#!"# EF5F
A0"!2%!"!a
2a#%a%*1
EF6F
A0"!2%!"!a
2a.%a%*1
EF7F
P5
9>
G
N%
P6
7>G
N%
P7
6>
G
N%
4--Criterii
de
atri#uire a
contractel
or de
ac%izitie
pu#lica
C-!utoritatea
contractant are
o#ligaia de a preciza 'n
anunul de participare
criteriul de atri#uire a
contractului de
ac%iziie pu#lic+ care
odat sta#ilit nu poate
i sc%im#at pe toat
durata de aplicare a
procedurii de atri#uire-
;ipsa unor
precizari clare in
anuntul de
participare
2+C 4 2+1 . 2+4 . .+C
/- Criteriile de atri#uire
a contractelor de
ac%iziii pu#lice sunt8
preul cel mai
sczut
oerta cea mai
avanta7oas din
punct de vedere
economic
;ipsa unor oerte
avanta7oase cu
niste preturi
scazute
2+C 4 2+1 . 2+4 . .+C
!cceptarea unor
cereri incomplete
2+C 4 2+1 4 2+4 . .+B
?- Aactorii de evaluare
ai oertei pot i alturi
de pre 8
caracteristici
privind nivelul
calitativ + te%nic
sau uncional
caracteristici de
mediu
costuri de
uncionare
raportul cost
eicien
servicii post-
v6nzare
termen de livrare sau
de e,ecuie
Netransparenta
oertei
2+C 1 2+1 4 2+4 4 4+C
B- - Aactorii de
evaluare a oertei
precum i ponderea
relativ a acestora sau a
algoritmului de calcul
tre#uie s ie deinite
clar 'n documentaia de
atri#uire i s ai#
legtur concret cu
speciicul contractului-
;ipsa
documentatiei de
atri#uire
2+C 4 2+1 4 2+4 4 4+2
Nerespectarea
actorilor de
avaluare a oertei
2+C 1 2+1 4 2+4 1 4+?
4- Procesul
de
ac%izitie
pu#lica
1-Procedu
ra de
atri#uire
I- - Procedurile de
atri#uire a contractului
de ac%iziie pu#lic
sunt 8
-licitaia
desc%is :
;icitatia nu s-a
organizat in mod
corespunzator
2+C 1 2+1 4 2+4 1 4+?
Negocierea nu a
avut loc
2+C 4 2+1 . 2+4 1 .+I
;ipsa mai multor
oerte
2+C 4 2+1 . 2+4 4 .+?
N-
crt-
DOM"N*(;
OB*"C="
!(D*=!B*;"
&*)C(&*
)"MN*A*C!=*@
"
C"%!"%% +! a#a.%$a a "%s2)"%.&"
P)#2
aI
&a.
A0"!2%!"!a
2&#"&.).)%
%#!"# EF5F
A0"!2%!"!a
2a#%a%*1
EF6F
A0"!2%!"!a
2a.%a%*1
EF7F
P5
9>
G
N%
P6
7>G
N%
P7
6>
G
N%
-licitaia
restr6ns :
-dialogul
competitiv:
-negocierea :
-cererea de
oerte :
-concursul de
soluii :
-cumprarea
direct -
Contractul a ost
atri#uit unui
participant la
licitatie care a
supralicitat
2+C 4 2+1 4 2+4 1 4+4
5-"tapele
procesului
de
atri#uire
.2- Procesul de
ac%iziie pu#lic
reprezint o succesiune
de etape + dup
parcurgerea crora se
o#ine produsul sau
dreptul de utilizare al
acestuia + serviciul sau
lucrarea ca urmare a
atri#uirii unui contract
de ac%iziie pu#lic-
Nerespectarea
unor etape din
procesul de
ac%izitii pu#lice
2+C 4 2+1 . 2+4 . .+C
..- Prima etap este
ntocmirea
programului anual al
achiziiei publice
;ipsa unui
program annual
de ac%izitii
pu#lice
2+C 4 2+1 . 2+4 4 .+?
.4- "tapa urmtoare
este elaborarea
documentaiei de
atribuire /de selectare +
'n cadrul creia
autoritatea contractant
structureaz 8
-caietul de sarcini sau +
dup caz documentaia
descriptiv +
-clauzele contractuale
o#ligatorii
-ia de date a ac%iziiei
-ormulare i modele+
-alte inormaii cu
privire la impozitare
+protecia mediului +
protecia muncii-
Caietul de
sarcini lipsasete
cu desavarsire
2+C 1 2+1 4 2+4 1 4+?
Clauzaele
contractuale nu
sunt concludente
2+C 1 2+1 4 2+4 4 4+C
Aisa de date a
ac%izitiei lipseste
2+C 1 2+1 4 2+4 4 4+C
.1- (rmeaz chemarea
la competiie + care
consta 'n pu#licarea
anunului de participare
+ punerea la dispoziia
operatorilor economici
a documentaiei de
atri#uire + rspuns la
solicitrile de clariicri
+ sta#ilirea regulilor de
participare i de evitare
a conlictului de
interese -
Nepunerea la
dispozitia
oertantului a
documentatiei de
atri#uire
2+C 1 2+1 4 2+4 1 4+?
;ipsa unor
raspunsuri clare
asupra
caliicarilor
2+C 4 2+1 . 2+4 4 .+?
Nesta#ilirea
regulilor de
participare
2+C 4 2+1 4 2+4 1 4+4
N-
crt-
DOM"N*(;
OB*"C="
!(D*=!B*;"
&*)C(&*
)"MN*A*C!=*@
"
C"%!"%% +! a#a.%$a a "%s2)"%.&"
P)#2
aI
&a.
A0"!2%!"!a
2&#"&.).)%
%#!"# EF5F
A0"!2%!"!a
2a#%a%*1
EF6F
A0"!2%!"!a
2a.%a%*1
EF7F
P5
9>
G
N%
P6
7>G
N%
P7
6>
G
N%
.5- "tapa cea mai
relevant 'n cadrul
procesului de ac%iziie
pu#lic este derularea
procedurilor de
atribuire a contractelor
'n cadrul creia se
primesc oertele + se
desc%id se e,amineaz
i se evalueaz + se
sta#ilete oerta
c6tigtoare i se poate
anula procedura + dac
este cazul -
Nerespectarea
procedurilor de
atri#uire
2+C 4 2+1 4 2+4 . .+B
)ta#ilirea unei
oerte
castigatoare
supralicitata
2+C 4 2+1 4 2+4 1 4+4
.C- (rmtoarea etap
este atribuirea
contractului de
achiziie public care
presupune notiicarea
oertei c6tigtoare +
soluionarea
contestaiilor dac este
cazul + semnarea
contractului i
transmiterea spre
pu#licare a anunului
spre atri#uire -
Castigarea
licitatiei de catre
o oerta
supralicitata
2+C 4 2+1 4 2+4 . .+B
Nepu#licarea
anuntului asupra
castigatorului
licitatiei
2+C 4 2+1 1 2+4 4 4+1
./- (rmeaz 'nc%eierea
dosarului de ac%iziie
pu#lic derularea i
'nc%eierea+ contractului
-
- - - - - - - -
NOTA:
!uditorii interni au sta#ilit puncta7ul total pentru iecare risc identiicat pe #aza analizei riscurilor+ dar i 'n
uncie de resursele alocate misiunii <numr de persoane+ timpul aerent -a-9 i pentru continuarea analizei+ au
'mprit riscurile+ 'n urmtoarele trei categorii-
&iscuri mici .+2 - .+?
&iscuri medii .+B - 4+4
&iscuri mari 4+1 - 1+2
"la#orarea acestui document au un oarecare grad de su#iectivitate i din aceste motive auditorii interni aduc
'm#untiri acestei lucrri pe toat durata misiunii de audit pe toat perioada interveniei la aa locului 'n
uncie de inormaiile privind activitile auditate i a riscurilor ataate acestora+ pe care le constat-
A#!?a #"( =
P"&2!+)"a B P>9 : A#a.%$a "%s2)"%.&"
PRIMARIA GENERALA AMUNICIPIULUI BUCURESTI
S!"*%2%). A)+% I#!"#
TEMATICA IN DETALIU A OPERAIILOR AUDITABILE
M%s%)#!a +! a)+%: Managementul ac%izitiilor pu#lice
P!"%&a+a a)+%a1: 2.-.2-42.4- 1.-.4-42.4
#&2,%:Georgescu Ga#riel 3 Popescu Mircea Daa8 42-2.-42.1
A*%$a: *onescu Daniel Daa8 42-2.-42.1
Nr-
crt-
DOM"N*(; OB*"C=" !(D*=!B*;"
N"( 2"( +%#
L%sa
2!#"a.%$a&
a"!
.-
Pu#licarea
anunturilor
si sta#ilirea
criteriilor de
acrodare
.- Pu#licarea
anunturilor privind
ac%izitiile pu#lice
.-Corectitudinea anunturilor privind
ac%izitiilor pu#lice
.
4--Criterii de atri#uire a
contractelor de
ac%izitie pu#lica
4-!tri#uirea corecta a contractelor 4
1-Modalitatile de evaluare a oertelor
1
4-
Procesul de
ac%izitie
pu#lica
1-Procedura de
atri#uire
5-Corectitudinea licitatiilor
5
5-"tapele procesului de
atri#uire
C-*nc%eierea dosarului de ac%izitie pu#lica +
derularea si inc%eierea contractului
C
A#!?a #"( 5>
P"&2!+)"a B P>:: E.aA&"a"!a 0"&-"a,).)% +! a)+% %#!"#
PRIMARIA GENERALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
S!"*%2%). A)+% I#!"#
PROGRAMUL DE AUDIT INTERN
M%s%)#!a +! a)+%: Managementul ac%izitiilor pu#lice
P!"%&a+a a)+%a1: 2.-.2-42.4-1.-.4-42.4
#&2,%: Popescu Mircea 3 Georgescu Ga#riel Daa8 2C-24-42.1
A*%$a: *onescu Daniel Daa8 2C-24-42.1
A#!?a #"( 55
PRIMARIA GENERALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
S!"*%2%). A)+% P)A.%2 I#!"#
PROGRAMUL INTERVENIEI LA FAA LOCULUI
M%s%)#!a +! a)+%: Managementul ac%izitiilor pu#lice
P!"%&a+a a)+%a1: 2.-.2-42.4-1.-.4-42.4
#&2,%: Georgescu Ga#riel3Popescu Mirce Data8 2C-24-42.1
A*%$a: *onescu Daniel Data8 2C-24-42.1
O#iectivul *- Pu#licarea anunturilor si sta#ilirea criteriilor de acrodare
Nr
-
crt
-
OB*"C=" !(D*=!B*;" =*P(; =")=J&** ;ocul
Durata
<%9
Nr-
test
Nr-
lista
!uditori
.- Pu#licarea anunturilor
privind ac%izitiile pu#lice
B veriicarea in totalitate
a anunturilor
- veriicarea prin esantion
DAP B = . ;@ .
*onescu
Daniel
4- Criterii de atri#uire a
contractelor de ac%izitie
pu#lica
- vriicarea legalizrii sau
certiicrii copiilor
documentelor:
- analiza respectrii
modului de organizare al
concursurilor:
DAP 5 = 4 ;@ 4
Georges
cu
Ga#riel
O#iectivul ** Procesul de ac%izitie pu#lica
1- Procedura de atri#uire - veriicarea dosarului
de ac%izitie
- intervievarea privind
e,aminarea manu-
alului de utilizare
DAP B = 1 ;@ 1
Georges
cu
Ga#riel3
Popescu
Mircea
5- "tapele procesului de
atri#uire
DAP C = 5 ;@ 5
*onescu
Daniel
A#!?a #"( 56
P"&2!+)"a B P>:: E.aA&"a"!a 0"&-"a,).)% +! a)+% 0)A.%2 %#!"#
P"&2!+)"a @ P>;: !+%#4a +! +!s2C%+!"!
P&*M!&*! G"N"&!;! ! M(N*C*P*(;(* B(C(&")=*
S!"*%2%). A)+% P)A.%2 I#!"#
MINUTA EDINEI DE DESCHIDERE
M%s%)#!a +! a)+%: Managementul ac%izitiilor pu#lice
P!"%&a+a a)+%a1: 2.-.2-42.4 - 1.-.4-42.4
#&2,%:Georgescu Ga#riel 3 Popescu Mircea Daa: 2C-24-42.1
A*%$a:*onescu Daniel Daa: 2C-24-42.1
A( L%sa 0a"%2%0a#4%.&"
N),!.! F)#24%a
D%"!24%aJ
S!"*%2%).
N"(
!.!'&#
EB,a%. S!,#1)"a
*onescu Daniel !uditor $e )!P*
Georgescu Ga#riel !uditor )!P*
Popescu Mircea !uditor )!P*
&dulescu Dumitru Director
Direcia !c%izitii
Pu#lice
@oinescu ;ucica *nspector
Direcia !c%izitii
Pu#lice
Bar#u @asile *nspector
Direcia !c%izitii
Pu#lice
)troescu =udora *nspector
Direcia !c%izitii
Pu#lice
B( S!#&-"a,a 3!+%#4!%
>n cadrul edinei de desc%idere s-a procedat la8
Prezentarea ec%ipei de auditori care urmeaz s eectueze misiunea de audit:
Prezentarea unciei de audit intern de ctre eul )erviciului !udit Pu#lic *ntern+ 'n
special a o#iectivelor generale ale auditului intern+ semniicaia auditului intern:
Prezentarea Programului interveniei la aa locului+ o#iectivele audita#ile care se
intenioneaz a i realizate+ dup analizele de risc eectuate-
>n urma discuiilor care au avut loc cu privire la o#iectivele misiunii de audit reprezentanii
structurii auditate au prezentat o parte din pro#lemele cu care se conrunt i anume8
Comple,itatea activitii Direcia !c%izitii Pu#lice:
Neacoperirea pe perioade mari de timp a posturilor+ ceea ce a dus la supra'ncrcarea
personalului e,istent:
De asemenea+ s-au sta#ilit8
persoanele pe care auditorii le pot contacta 'n vederea colectrii inormaiilor+
eecturii de teste asupra muncii lor i pentru a lua interviuri+ programul 'nt6lnirilor i
timpul necesar pentru realizarea acestor proceduri:
condiiile minime pe care auditatul tre#uie s le asigure 'n vederea realizrii misiunii
de audit <spaiu de lucru+ calculatoare+ posi#ilitate de editare etc-9
aspectele procedurale+ respectiv eventualitatea unor edine intermediare 'n cursul
misiunii+ inormarea sistematic asupra constatrilor:
data edinei de 'nc%idere+ inclusiv a participanilor:
modalitatea redactrii &aportului de audit intern <c6nd+ cum i cui va i distri#uit9-
&ecomandrile ormulate+ ca urmare a eventualelor disuncionaliti constatate+ vor i
discutate i analizate cu structura auditat+ inclusiv a Planului de aciune i a calendarului
implementrii i persoanelor rspunztoare cu implementarea recomandrilor-
A)+%&"%D A)+%a4%D
A#!?a #"( 57
P"&2!+)"a P><: C&.!2a"!a +&*!$%.&"
PRIMARIA GENERALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
S!"*%2%). A)+% P)A.%2 I#!"#
TEST NR( 5
M%s%)#!a +! a)+%8 Managementul ac%izitiilor pu#lice
P!"%&a+a a)+%a18 2.-.2-42.4-1.-.4-42.4
OA%!2). !s).)%
Aundamentarea proiectului Planului de ac%izitie pu#lica
OA%!2%*!.! !s).)%
!naliza notelor de undamentare privind propunerile pentru ac%izitia de #unuri de interes
pu#lic-
D!s2"%!"!a !s).)%
! ost aplicat c%estionarul din ane,a . tuturor persoanelor responsa#ile in mod direct de
eectuarea ac%izitiilor- C%estionarul a constat in puncte din care sa rezulte modul de intocmire
a ac%izitiilor + e,aminandu-se urmatoarele elemente8
modul de respectare al prevederilor procedurale cu privire la termenele de ac%izitie-:
veriicarea respectarii planului de ac%izitie pu#lica pentru anul 42.4
Ca si criterii de evaluare a planului de ac%izitii s-au tinut cont de8
Procedurile de constituire a planului
Bugetul alocat ac%izitiilor
Cerintele actualizate ale pietei
=estarea a constat 'n analiza notelor de undamentare+ e,amin6ndu-se urmtoarele elemente
sta#ilite prin ;ista de veriicare nr- .+ poz- .-C- i .-/-+ i anume8
!naliza Notelor de undamentare privind propunerile transmise de structurile din
su#ordine8
modul de respectare al prevederilor procedurale cu privire la modelele de ormulare+
coninutul acestora+ termene -a-:
@eriicarea avizrii Planului de ctre persoanele autorizate
C&#sa1"%
Din analiza ;istei de control rezultate+ s-a constatat c direciile 7udeene 'n notele de
undamentare transmise nu au prevzut un numr de uncii pu#lice rezervate a#solvenilor
programelor de ormare specializat+ organizate de *N! sau de instituii similare din
strintate+ dei aveau aceast o#ligaie conorm cadrului legal-
C&#2.)$%%
>n #aza acestui test s-a ela#orat A*!P nr- .-
Data8 .2-24-42.1
!uditor intern+ )upervizor+
Georgescu Ga#riel *onescu Daniel
A#!?a 58
P"&2!+)"a B P><: C&.!2a"!a +&*!$%.&"
PRIMARIA GENERALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
S!"*%2%). A)+% I#!"#
FI DE IDENTIFICARE I ANALIZ A PROBLEMEI NR(5
M%s%)#!a +! a)+%: Mangementul ac%izitiilor pi#lice
P!"%&a+a a)+%a18 2.-.2-42.4-1.-.4-42.4
PROBLEMA
*n urma c%estionarului aplicat am o#servat ca nu s-a tinut cont in totalitate de cerintele
actuale ale pietei si nu s-a acut o evaluare aproundata a oertei.
CONSTATARE
Din analiza aproundata a planului de ac%izitii+ am constatat ca ac%izitiile nu au ost
acute conorm prevederilor legale+deoarece s-au pierdut #ani in urma ac%izitiilor acute ara a
avea o evaloare a oertei+ iar unele ac%izitii s-au acut ara a se tine cont de cerintele planului
de ac%izitii-
CAUZE
- ;ipsa comunicarii dintre persoana responsa#ila de ac%izitii si evaluatorul de oerte:
- ;ipsa cola#orarii departamentelor de ac%izitii:
- Nerespectarea procedurilor de ac%izitie a marurilor:
CONSECINE
- *mposi#ilitatea de a utiliza unele produse ac%izitionate:
- Pierderea unor sume de #ani pt ac%izitionarea unor produse mai scumpe in detrimentul
altora mai ietine si apro,imativ la el calitativ-
RECOMANDRI
- &ezolvarea pro#lemelor de comunicare din cadrul irmei:
- )ta#ilirea de atri#uii i responsa#iliti+ 'n acest sens+ prin iele posturilor pentru
persoana care se ocupa de ac%izitii si evaluatorul de oerte:
- &espectarea procedurilor de ac%izitie a marurilor
- *normarea mai #una reeritoare la produsele de pe piata si inclusiv instruirea
evaluatorului-
- Pregtirea proesional a personalului implicat 'n activitatea de organizare i gestionare
a ac%izitiilor din cadrul entitii i evaluarea sistematic a acestuia
- *mplementarea unui nivel suplimentar de control intern ierar%ic pentru operaiile
speciice activitilor privind organizarea i gestiunea ac%izitiilor din cadrul entitii
#&2,%D S)0!"*%$aD P!#") 2&#'&",%a!D
Popescu Mircea *onescu Daniel Georgescu Ga#riel
A#!?a #"( 59
P"&2!+)"a @ P5>: R!*%$)%"!a +&2),!#!.&" +! .)2")
PRIMARIA GENERALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
S!"*%2%). A)+% I#!"#
NOTA CENTRALIZATOARE A DOCUMENTELOR DE LUCRU
E#%a!a: P&*M!&*! G"N"&!;! ! M(N*C*P*(;(* B(C(&")=*
M%s%)#!a +! a)+% %#!"#: Managementul ac%izitiilor pu#lice
N),!.! a)+%&").)%: I&#!s2) Da#%!. J G!&"-!s2) GaA"%!.
Daa "!a.%$1"%%: 59(>6(6>57

CONSTATAREA DOCUMENT HUSTIFICATIV
EKIST
AUDITORI
DA NU
. !c%izitiile nu au ost
acute conorm
prevederilor
legale+deoarece sau pierdut
#ani in urma ac%izitiilor
acute ara a avea o
evaloare a oertei
- Planul de ac%izitie pu#lica pe
anul 42.4
- Note de undamentare a
planului de ac%izitii pe anul
42.4-
E
E
4 (nele ac%izitii s-au acut
ara a se tine cont de
cerintele planului de
ac%izitii-
- Caietul de sarcini-
E
A)+%&"%D
A#!?a #"( 5:
PLANUL DE ACIUNE I CALENDARUL
IMPLEMENTRII RECOMANDRILOR
Nr-
crt-
&ecomandarea Plan de aciune
Calendarul
implementarii
&esponsa#il cu
implementarea
.-
&ezolvarea pro#lemelor
de comunicare din
cadrul irmei:
- Constituirea prin decizia
managerului a unei
comisii pentru ela#orarea
procedurilor de planiicare
- >ntocmirea procedurilor
speciice de undamentare
a Planului de ac%izitii
.?-24-42.1 Director D!P
4-
)ta#ilirea de atri#uii i
responsa#iliti+ 'n acest
sens+ prin iele
posturilor pentru
persoana care se ocupa
de ac%izitii si
evaluatorul de oerte:
- Organizarea cursurilor
de pregtire pentru
personalul responsa#il cu
ela#orarea Planului de
ac%izitii
- Completarea atri#uiilor
i responsa#ilitilor 'n
iele de post
.?-24-42.1 Director D!P
1-
&espectarea
procedurilor de ac%izitie
a marurilor
- )anctionarea drastica a
persoanelor care nu
respecta procedurile de
ac%izitie
.?-24-42.1 Director D!P
5-
*normarea mai #una
reeritoare la produsele
de pe piata si inclusiv
instruirea evaluatorului
- Organizarea cursurilor
de pregtire pentru
personalul responsa#il cu
ela#orarea Planului de
ac%izitii
.?-24-42.1 Director D!P
A)+%&"%D D%"!2&" DAPD
Georgescu Ga#riel + Popescu Mircea &adulescu Dumitru
*onescu Daniel
A#!?a 5;
P"&2!+)"a @ P55: !+%#4a +! /#2C%+!"!
PRIMARIA GENERALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
S!"*%2%). +! A)+% I#!"#

MINUTA EDINEI DE NCHIDERE
A( M!#4%)#% -!#!"a.!:
M%s%)#!a +! a)+%: Managementul ac%izitiilor pu#lice
P!"%&a+a a)+%a1: 2.-.2-42.4-1.-.4-42.4
#&2,%:Georgescu Ga#riel Daa: .I-24-42.1
A*%$a: *onescu Daniel Daa: .I-24-42.1
L%sa 0a"%2%0a#4%.&":
N),!.! F)#24%a
D%"!24%aJ
S!"*%2%).
N"(
!.!'&#
EB,a%. S!,#1)"a
*onescu Daniel !uditor $e )!P*
Georgescu Ga#riel !uditor )!P*
Popescu Mircea !uditor )!P*
&dulescu Dumitru Director
Direcia !c%izitii
Pu#lice
@oinescu ;ucica *nspector
Direcia !c%izitii
Pu#lice
Bar#u @asile *nspector
Direcia !c%izitii
Pu#lice
)troescu =udora *nspector
Direcia !c%izitii
Pu#lice
B( C&#2.)$%%:
>n cadrul edinei au ost prezentate o#iectivele auditate i constatrile pentru iecare o#iect
auditat- De asemenea+ au ost discutate deicienele+ au ost analizate cauzele care au contri#uit la
realizarea disuncionalitilor i au ost comentate recomandrile care urmeaz a i
implementate pentru eliminarea deicienelor constatate-
Pentru constatrile3deicienele prezentate nu au ost ormulate o#iecii+ iind 'nsuite 'n
totalitate-
>n inal+ s-au desemnat persoanele responsa#ile cu implementarea recomandrilor i datele
de realizare ale acestora-
A#!?a 5<
PRIMARIA GENERALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
S!"*%2%). A)+% I#!"#

RAPORT DE AUDIT INTERN
B PROIECT B

STRUCTURA AUDITAT8 D*&"CK*! !C0*L*=** P(B;*C" D*N C!D&(;
P&*M!&*! G"N"&!;! ! M(N*C*P*(;(* B(C(&")=*
MISIUNEA DE AUDIT8 M!N!G"M"N=(; !C0*L*K**;O& P(B;*C"


B)2)"!3%
6>57
INTRODUCERE
E2C%0a +! a)+%a"! a '&s '&",a1 +%#:
*onescu Daniel - auditor coordonator al misiunii:
Georgescu Ga#riel auditor
Popescu Mircea - audiror
O"+%#). +! !'!2)a"! a ,%s%)#%% +! a)+%t8 Ordinul de serviciu Nr- 4. din .4-..-42.1
Ba$a .!-a.1 a a24%)#%% +! a)+%a"!8
Planul de audit intern pe anul 42.1 apro#at de conducerea instituiei:
Normele proprii de e,ercitare a auditului intern 'n cadrul entitii
D)"aa a24%)#%% +! a)+%a"!8 2C-24-42.1-4C-24-42.1
P!"%&a+a s)0)s1 a)+%1"%%8 2.-.2-42.4-1.-.4-42.4
OA%!2%*!.! ,%s%)#%% +! a)+%8
planul de ac%izitii pu#lice
caietul de sarcini sau + dup caz documentaia descriptiv
clauzele contractuale o#ligatorii
ia de date a ac%iziiei
T%0). +! a)+%a"!8 !udit de conormitate3regularitate-
T!C#%2% )%.%$a!8
a9 interviul pentru lmurirea unor aspecte legate de organizarea i desurarea activitilor:
#9 o#servarea izic 'n vederea ormrii unei preri proprii privind modul de primire si
transmitere al documentelor-
I#s"),!#! +! a)+%:
c%estionare:
liste de veriicare pentru a sta#ili condiiile pe care tre#uie sa le 'ndeplineasc iecare
o#iectiv audita#il-
D&2),!#! 3% ,a!"%a.! !?a,%#a! /# 2a+"). D%"!24%!% +! A2C%$%%% P)A.%2!8
@eriicarea la aa locului a vizat urmtoarele documente care au stat la #aza
gestionrii documentelor de ac%izitie pentru perioada 2.-2.-42.1 - 1.-.2-42.1
proceduri proprii irmei
proceduri speciice departamentului reeritoarea la lu,ul documentelor
&egulamentul de Organizare i Auncionare:
alte documente-
Ma!"%a.! /#&2,%! 0! %,0). a)+%1"%%:
oi de lucru privind descrierea activitilor auditate:
liste de veriicare pe o#iective <;@9:
ie de identiicare i analiz a pro#lemelor constatate <A*!P9:
documente de lucru:
=a#el puncte tari i puncte sla#e+ =ematica 'n detaliu :
programul de audit+ programul interveniei la aa locului:
rapoarte preliminare de audit+ minutele edinelor de desc%idere+ de 'nc%idere etc-
Organizarea !c%izitiilor pu#lice- Direcia a uncionat 'n perioada supus auditrii cu un
numr de 4? caiete de sarcina - Organizarea i uncionarea direciei a ost 'n conormitate cu
organigrama i &egulamentul de organizare i uncionare-
II( CONSTATRI I RECOMANDRI
>n conte,tul anga7amentelor asumate de &om'nia privind li#era circulaie a mrurilor 'n
"uropa i al recomandrilor Comisiei "uropene a ost necesar ela#orarea i promovarea unei
noi legislaii 'n domeniul ac%iMiiilor pu#lice-
!v6ndu-se 'n vedere intrarea &om6niei 'n (niunea "uropean la 2. ianuarie 422? s-a adoptat
O-(-G- 153422/ privind atri#uirea contractelor de ac%iziii pu#lic+ a contractelor de
concesiune de lucrri pu#lice i a contractelor de concesiune de servicii+ care regementeaz
procedurile de atri#uire a contractelor de ac%iziii pu#lice-
Punerea de accord a legislaiei privind ac%iziiile pu#lice din ara noastr cu legislaia din
tile mem#er (-"- a dus la8
desc%iderea i dezvoltarea pieei de ac%iziii pu#lice:
instituirea unui cadru #azat pe 'ncredere+ corectitudine i imparialitate:
eliminarea elementelor de natur su#iectiv care ar inluena deciziile 'n procesul de
ac%iziie pu#lic:
asigurarea ++vizi#ilitiiG regulilor+ oportunitilor+ procedurilor i a rezultatelor:
o#inerea celei mai #une valori pentru ondurile pu#lice+ 'ntotdeauna considerate
insuiciente 'n raport cu necesitile:
supraveg%erea costurilor procesului de ac%iziie pu#lic+ 'neleg6nd prin aceasta+ at6t
costurile aerente administraie c6t i costurile aerente oertantului:
limitarea apariiei erorilor pe parcursul procesului de ac%iziie pu#lic:
reducerea raudei i corupiei-
Pentru luidizarea procesului de atri#uire a acontractelor de ac%iziie pu#lic propun
ela#orarea unor norme de derulare a licitaiilor 'n totalitate prin mi7loaceelectronice+ astel va
i redus suspiciunea de raud i corupie-
O alt propunere ar i reducerea termenelor licitaiei de la pu#licarea anunurilor i p6n la
desc%iderea oertelor care 'n prezent este destul de mare <C4 zile9 + dac nu s-a pu#licat anun
de intenie-
>n vederea eliminrii unor disuncionaliti 'n aplicarea prevederilor legislative privind
ac%iziiile pu#lice propunem ca autoritile de reglementare i supraveg%ere a sistemului de
ac%iziii pu#lice s organizeze sesiuni de prezentare a legislaiei 'n domeniul ac%iziiilor
pu#lice 'n teritoriu + pentru a aduce la cunotin autoritilor contractante c6t i operatorilor
economici noutile aprute 'n acest domeniu+ av6nd 'n vedere c legislaia este oarte
stuoas-
III( CONCLUZII
"c%ipa de auditori pe #aza testrilor i analizelor eectuate evalueaz !ctivitatea
privind ac%izitia de stocuri din entitatea auditat conorm grilei8
N&-
C&=-
OB*"C=*@(;
!P&"C*"&"
A(NCK*ON!;
D"
>MB(NJ=JK*=
C&*=*C
.- Aundamentarea planului de
ac%izitii
E
4- Conormitatea acturilor cu
planul de ac%izitii
E
1- Corectitudinea acturilor E
5- *nstruirea evaluatorilor E
C- Modalitati de evaluare E
/- Procedura de plata E
?- Conormitatea dintre E
Precizm+ aptul c constatrile prezentate au la #az pro#e de audit o#inute pe #aza testelor
eectuate consemnate 'n documentele de lucru 'ntocmite de ctre ec%ipa de auditori i 'nsuite
de ctre actorii de management ai entitii-
!ceste evaluri au la #az discuiile care au avut loc cu privire la recomandrile auditorilor 'n
edinele de 'nc%idere i conciliere ale misiunii+ apreciate de ctre participanii la aceste
edine+ ca iind realiste i eza#ile+ i materializate 'n minutele edinelor de 'nc%idere i
conciliere-
Considerm c rezultatele evalurii auditorilor interni privind !ctivitatea de ac%izitii pu#lice
c se 'nscrie 'n parametri normali pentru aceast perioad de introducere a auditului intern 'n
entiti-
!uditorii+
*onescu Daniel3 Popescu Mircea3 Georgescu Ga#riel
A#!?a 5=
P"&2!+)"a P58: F%#a.%$a"!a ,%s%)#%% +! a)+% 0)A.%2 %#!"#
PRIMARIA GENERALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
S!"*%2%). A)+% I#!"#
MINUTA EDINEI DE CONCILIERE
M%s%)#!a +! a)+%: Managementul ac%izitiilor pu#lice
P!"%&a+a a)+%a1: 2.-.2-42.4-1.-.4-42.4
#&2,%: Georgescu Ga#riel 3 Popescu Mircea Daa: .I-24-42.1
A*%$a: *onescu Daniel Daa: .I-24-42.1
A( L%sa 0a"%2%0a#4%.&"
N),!.! F)#24%a
D%"!24%aJ
S!"*%2%).
N"(
!.!'&#
EB
,a%.
S!,#1
)"a
*onescu Daniel !uditor $e )!P*
Georgescu Ga#riel !uditor )!P*
Popescu Mircea !uditor )!P*
&dulescu Dumitru Director
Direcia !c%izitii
Pu#lice
@oinescu ;ucica *nspector
Direcia !c%izitii
Pu#lice
Bar#u @asile *nspector
Direcia !c%izitii
Pu#lice
)troescu =udora *nspector
Direcia !c%izitii
Pu#lice
B( S!#&-"a,a 3!+%#4!%
>n cadrul edinei de conciliere s-a discutat asupra constatrilor i recomandrilor cuprinse 'n
proiectul &aportului de audit+ iar reprezentanii structurii auditate au reiterat o parte din pro#lemele
cu care se conrunt i anume8
activitatea privind gestiunea ac%izitiilor pu#lice reprezint o zon cu risc:
comple,itatea activitii Direciei !cc%izitiilor Pu#lice:
neacoperirea pe perioade mari de timp a ac%izitiilor+ ceea ce a dus la supra'ncrcarea
ac%izitiilor intr-o perioada limitata de timp:
Pentru implementarea recomandrilor i remedierea pro#lemelor constatate+ structura auditat a
'ntocmit Planul de aciune i calendarul implementrii+ prin care s-au sta#ilit persoanele
responsa#ile pentru implementare i termenele3etapele de realizare+ 'nm6n6nd un e,emplar i
auditorilor-
Pentru toate celelalte constatri+ structura auditat nu a ormulat o#iecii iind de acord cu
acestea+ recunosc6nd deicienele din activitatea speciic-
Not8Menionm c 'n situaia acceptrii integrale a constatrilor i recomandrilor ec%ipei de
auditori conirmat 'n cadrul edinei de conciliere de managementul structurii auditate+
proiectul &aportului de audit intern va rm6ne nemodiicat+ constituind+ 'n acelai timp+ i
&aport de audit intern inal-
A#!?a #"( 6>
P"&2!+)"a: U",1"%"!a "!2&,a#+1"%.&"
PRIMARIA GENERALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
S!"*%2%). +! A)+% I#!"#
FIA DE URMRIRE A RECOMANDRILOR
P&*M!&*! G"N"&!;! !
M(N*C*P*(;(* B(C(&")=*
S!"*%2%). +! a)+% %#!"#
Daa:
69(>6(6>57
D%"!24%a A2C%$%%%
M%s%)#!a +! a)+% %#!"#:
Managemtul ac%izitiilor pu#lice
&aport de
audit
R!2
N&(
R!2&,a#+a"!a
*mplem
entat
Parial
implem
entat
Neimpl
ementat
Data
planiicat3
Data
implement
rii
.-
&ezolvarea pro#lemelor de comunicare
din cadrul irmei
E 12-24-42.1
4-
)ta#ilirea de atri#uii i responsa#iliti+
'n acest sens+ prin iele posturilor
pentru persoana care se ocupa de
ac%izitii si evaluatorul de oerte
E
.2-24-42.1
1- &espectarea procedurilor de ac%izitie
pu#lica
E 12-24-42.1
5-
*normarea mai #una reeritoare la
produsele de pe piata si inclusiv
instruirea evaluatorului
E .C-24-42.1
C- Pregtirea proesional a personalului
implicat 'n activitatea de organizare i
gestionare a ac%izitiilor din cadrul
entitii i evaluarea sistematic a
acestuia
E 12-24-42.1
/-
*mplementarea unui nivel suplimentar
de control intern ierar%ic pentru
operaiile speciice activitilor privind
organizarea i gestiunea ac%izitiilor din
cadrul entitii
E .C-24-42.1
Instruciuni
1. Introducei recomandrile de audit dup cum sunt
prezentate n aportul de audit
!. "eri#icai coloana corespunztoare: implementat$
parial implementat$ neimplementat
%ntitatea&structura auditat:
Departament Achizitii Publice
'ata (i semntura conductorului:
Radulescu Dumitru
Auditor:
). Introduceri data plani#icat pentru implementare
n aportul de audit (i data implementrii
'ata (i semntura:
A#!?a #"( 65
P"&2!+)"a @ P5<: S)0!"*%$a"!a
PRIMARIA GENERALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
S!"*%2%). A)+% I#!"#
FIA DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN
M%s%)#!a +! a)+%8 Managematul ac%izitiilor pu#lice
P!"%&a+a a)+%a1: 2.-.2-42.4-1.-.4-42.4
P!"%&a+a ,%s%)#%%: 2C-24-42.1-4C-24-42.1
A)+%&" !*a.)a: Popescu Mircea
#&2,%8 *onescu Daniel
Daa: 4C-24-42.1
B)-!). +! %,0 !'!2%*: =8 &"!
B)-!). +! %,0 0.a#%'%2a: =8
5 6 7 8 9 OAs!"*a4%%
>n etapa de pregtire a misiunii+ auditorul a identiicat
riscurile i controalele prevzute pentru procesele legate
de o#iectivele de audit i a estimat corespunztor
riscurile activitii
E
Programele de audit au ost ela#orate 'n vederea
'ndeplinirii o#iectivelor misiunii 'n cadrul #ugetului de
timp alocat
E
! ost necesar s
se lucreze peste
orele de program
O#iectivul auditului+ scopul+ procedurile i #ugetul au
ost reanalizate 'n mod constant pentru a asigura o
eicient olosire a resurselor de audit
E
! e,istat o #un comunicare 'ntre auditor i auditat i
'ntre auditor i conducerea structurii de audit intern:
E
! e,istat o #un comunicare 'ntre auditor i conducerea
structurii de audit intern
E
!u ost luate 'n considerare perspectivele i nevoile
auditailor 'n procesul de audit
E
!u ost atinse o#iectivele de audit 'ntr-o manier
eicient i la timp
E
!uditaii au avut posi#ilitatea s revad constatrile i
recomandrile c6nd au ost identiicate pro#lemele
E
Normele de audit intern+ au ost respectate E
Constatrile de audit demonstreaz analize prounde i
concluzii+ respectiv sunt ormulate recomandri practice
pentru pro#leme identiicate
E
Comunicrile scrise au ost clare+ concise+ o#iective i
corecte
E
",ist pro#e de audit care s susin concluziile
auditorului
E
Procedurile de audit utilizate au avut ca rezultat dovezi
suiciente+ competente+ relevante i olositoare
E
Documentele au ost completate 'n mod corespunztor i E
B)-!). +! %,0 !'!2%*: =8 &"!
B)-!). +! %,0 0.a#%'%2a: =8
5 6 7 8 9 OAs!"*a4%%
'n conormitate cu normele de audit intern
Bugetul de timp a ost respectat E
Nivel de productivitate personal al auditorului intern- E