Sunteți pe pagina 1din 6

Experti contabiliVarianta 1 (V1)

A1 Entitatea Alfa detine la 31.12.N urmatoarele active:


- un teren evaluat la costul de 200.000 lei;
- o cladire evaluata la costul de 500.000 lei, amortizare cumulata de 420.000 lei, durata de utilitate ramasa de 8
ani;
- un echipament tehnologic evaluat la costul evaluat la costul de 1.000.000 lei, amortizare cumulata de 700.000
lei, durata de utilitate ramasa de 5 ani.
La data de 31.12.N au fost posibile urmatoarele estimari:
- pretul la care s-ar obtine daca s-ar vinde terenul impreuna cu cladirea este de 150.000 lei;
- nu se poate estima credibil un pret de vanzare al terenului fara a lua in calcul si valoarea cladirii construita pe
acesta;
- pretul care s-ar obtine daca s-ar vinde impreuna intreaga afacere (terenul, cladirea si echipamentul) este de
430.000 lei, iar costurile ocazionate de vanzare ar fi de 10.000 lei;
- pretul care s-ar obtine daca s-ar vinde echipamentul separat este de 50.000 lei;
- valoarea actualizata a fluxurilor de numerar ce se asteapta a fi obtinute din utilizarea echipamentului pe restul
de ani ramasi si eventual din vanzarea acestuia la sfarsitul perioadei de utilizare este estimata la 400.000 lei.
Se cere:
a) Sa se prezinte care sunt prevederile OMFP 3055 / 2009 privind evaluarea imobilizarilor corporale la inventar
si sa se identifice daca la 31.12.N exista deprecieri ale acestor trei active si la cat se ridica valoarea acestor
deprecieri. (4p)
b) Sa se prezinte prevederile IAS 36 "Deprecierea activelor" privind determinarea deprecierii elementelor de
imobilizari corporale si sa se identifice daca la 31.12.N exista deprecieri ale acestor trei active si la cat se ridica
valoarea acestor deprecieri. (4p)
c) De ce o entitate trebuie sa recunoasca deprecieri aferente imobilizarilor corporale atunci cand exista indicii de
depreciere? Nu ar putea fi neglijate aceste deprecieri pentru a simplifica evaluarea activelor la data de raportare?
Argumentati. (2p)

1/6

Experti contabiliVarianta 1 (V1)


A1 Rezolvare
a) OMFP 3055 / 2009 face urmatoarele precizari (8.1.2 - Evaluarea la inventar si prezentarea elementelor in
bilant):
55.(3): La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se va aplica principiul prudentei, potrivit caruia se va tine
seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare.
Pentru elementele de natura activelor nregistrate la cost, diferentele constatate n minus ntre valoarea de
inventar si valoarea contabila se evidentiaza distinct n contabilitate, n conturi de ajustari, aceste elemente
mentinndu-se la valoarea lor de intrare.
56.(1): Evaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea de
inventar, stabilita n functie de utilitatea bunului, starea acestuia si pretul pietei. Fac obiectul evaluarii si
imobilizarile n curs de execuaie.
Corectarea valorii imobilizarilor necorporale si corporale si aducerea lor la nivelul valorii de inventar se
efectueaza, n functie de tipul de depreciere existenta, fie prin nregistrarea unei amortizari suplimentare, n
cazul n care se constata o depreciere ireversibila, fie prin constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru
depreciere, n cazul n care se constata o depreciere reversibila a acestora.

n cazul imobilizarilor corporale si necorporale, la determinarea pierderilor din depreciere pot fi avute n
vedere, de catre evaluatori independenti sau personalul entitatii, si alte metode de evaluare (de exemplu:
metode bazate pe fluxuri de numerar).
Pentru a stabili daca exista deprecieri ale imobilizarilor corporale si necorporale, in afara constatarii faptice
cu ocazia inventarierii, pot fi luate n considerare surse externe si interne de informatii.
Ecuatia considerata = min (cost amortizat ; val. inventar). Val. inventar = max (val. utilitate; va. realiz. neta)
Activ
Teren
Cladire
Echipament

Cost
200.000
80.000
300.000

V. Ut.
0
0
400.000

V. Vz.
107.143
42.857
50.000

Valoare
107.143
42.857
300.000

V. realiz. (p. prudentei)


150.000
T+C
420.000
T+C+E
50.000
E
Prudent

T
107.143
144.828
0
107.143

C
42.857
57.931
0
42.857

E
0
217.241
50.000
50.000

Depr.
92.857
37.143
0

2/6

Experti contabiliVarianta 1 (V1)


A1 Rezolvare
Spre deosebire de OMFP 3055/2009 care face precizari doar pentru deprecierea activelor individuale, 'IAS 36
permite deprecierea unitatilor generatoare de numerar (in sensul ca activele componente raman separate si se
amortizeaza separat, dar deprecierea nu se inregistreaza pentru activele individuale si cumulat pentru unitatea
generatoare de numerar).
Activele complexe reprezinta active ale caror componente se amortizeaza si depreciaza separat, dar nu pot fi
recunoscute separat ca active deoarece nu pot genera beneficii economice fara a face parte din ansamblu.
Unitatile generatoare de numerar (mai multe active individuale) nu trebuie confundate cu activele complexe (un
activ cu mai multe componente).
Astfel, daca se considera ca unitate generatoare de numerar doar terenul si cladirea, atunci deprecierea va fi
astfel:
Activ
Teren
Cladire
Echipament

Cost
200.000
80.000
300.000

V. Ut.
0
0
400.000

V. Vz.

Valoare

Depr.

150.000

150.000

130.000

50.000

300.000

Daca se considera ca unitatea generatoare de numerar este formata din ansamblul celor trei active, situatia
deprecierii este urmatoarea:
Activ
Teren
Cladire
Echipament

Cost
200.000
80.000
300.000

V. Ut.
0
0
400.000

V. Vz.

Valoare

Depr.

420.000

420.000

160.000

Daca activele se considera individual, tratamentul este acelasi ca si pe OMFP 3055/2009 (cu diferenta ca dupa
inregistrarea deprecierilor, pe OMFP 3055/2009 se va continua cu aceeasi cota de amortizare, iar conform IAS
36 amortizarea se va recalcula la valoarea fara depreciere.
d) O entitate trebuie sa inregistreze toate deprecierile in ceea ce priveste valoarea imobilizarilor - atat cele
permanente, pe seama amortizarii, dar si cele reversibile pe seama ajustarilor pentru depreciere.
In acest mod, imobilizarile sunt prezentate la data bilantului fara a fi supraevaluate, conform principiului
prudentei, chiar daca tratamentul contabil este putin mai complicat (cu inregisrtarea si reluarea la venituri a
ajustarilor pentru depreciere, dupa caz.

3/6

Experti contabiliVarianta 1 (V1)


A2 La 31.12.N, despre societarea Alfa se cunosc urmatoarele informatii privind exercitiul financiar curent:
Incasari de la clienti
512 = 411
Plati din rambursarea de credite bancare
162 = 512
Incasari de onorarii si comisioane
512 = 411
Incasari de subventii din exploatare
512 = 445
Cifra de afaceri
xxx = 70x
Plati de TVA
4423 = 512
Incasari din emisiuni de actiuni
512 = 456
Incasari din vanzarea de investitii financiare pe termen scurt
512 = 508
Plati de salarii
421 = 512
Plati de chirii aferente contractelor de leasing financiar
404 = 512
Plati de impozit pe profit
441 = 512
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale
512 = 461
Cresterile de stocuri
301 = 401
Cheltuieli cu salariile personalului
641 = 421
Plati de dobanzi
dat priv dob = 512
Venituri din diferente de curs valutar
xxx = 765
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile
60x = 30x
Venituri din subventii pentru investitii
475 = 758

4.600.000
820.000
100.000
350.000
5.800.000
430.000
2.200.000
90.000
1.900.000
430.000
330.000
600.000
900.000
2.000.000
400.000
230.000
380.000
130.000

Se cere:
a) Sa se precizeze in ce consta utilitatea "Contului de profit si pierdere" pentru utilizatorii situatiilor financiare
ale intreprinderii ; (2p)
b) Sa se intocmeasca contul de profit si pierdere conform OMFP 3055 / 2009; (3p)
c) Sa se precizeze care sunt politicile contabile prevazute de OMFP 3055 / 2009 in legatura cu: (3p)
- recunoasterea si prezentarea veniturilor din subventii;
- recunoasterea si prezentarea cheltuielilor cu amortizarea imobilizarilor.
d) Cum afecteaza cheltuielile de cercetare si cele de dezvoltare contul de pofit si pierdere? Argumentati. (2p)

4/6

Experti contabiliVarianta 1 (V1)


A2 Rezolvare
a) Contul de profit si pierdere prezinta performanta financiara a unei entitati pe parcursul unui exercitiu
financiar.
Aceasta performanta reprezinta veniturile si cheltuielile realizate in cursul perioadei curente, conform
contabilitatii de angajamente. Astfel, utilizatorii situatiilor financiare pot obtine o intelegere corecta a
performantei entitatii, prin prisma faptului ca veniturile si cheltuielile sunt recunoscute in perioada in care au loc
evenimentele generatoare si nu la momentul incasarii sau platii.
De asemenea, informatiile privind performanta financiara sunt separate in doua categorii: operational si
financiar, fapt ce duce la o mai buna viziune asupra modului in care entitatea a fost gestionata in cursul
perioadei.
Similar, utilizatorii situatiilor financiare trebuie sa inteleaga faptul ca existenta profitului contabil nu este
echivalenta cu existenta unor resurse de numerar generate aditional. Dimpotriva, daca nu exista o urmarire a
creantelor, vor exista venituri dar nu si intrari de numerar; similar, daca entitatea investeste sume importante in
achizitia de active imobilizate, poate sa existe situatii in care soldul conturilor de numerar sa scada, desi entitatea
are profit.
Din acest punct de vedere, informatiile din contul de profit si pierdere (performanta financiara) trebuie corelate
cu informatiile din bilant (pozitia financiara) si in special cu cele din contul de profit si pierdere (modificarea
pozitiei financiare).
b) Contul de profit si pierdere, in conformitate cu OMFP 3055 / 2009:
Cifra de afaceri
productia vanduta
Alte venituri din exploatare
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile
Cheltuieli cu personalul
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL
PROFITUL DIN EXPLOATARE
Venituri din dif de curs valutar
VENITURI FINANCIARE - TOTAL
Cheltuieli cu dobanzile
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL
PIERDEREA FINANCIARA
PROFITUL BRUT
Impozitul pe profit
PROFITUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR

5.800.000
5.800.000
130.000
5.930.000
380.000
2.000.000
2.380.000
3.550.000
230.000
230.000
0
0
230.000
3.780.000
0
3.780.000

5/6

Experti contabiliVarianta 1 (V1)


A2 Rezolvare - continuare
c) Legat de veniturile din subventii, OMFP 3055 / 2009 face urmatoarele precizari (8.8 - Subventii): 237. (2)
Subventiile pentru active, inclusiv subventiile nemonetare la valoarea justa, se nregistreaza n contabilitate ca
subventii pentru investitii si se recunosc n bilant ca venit amanat (contul 475 "Subventii pentru investitii").
Venitul amanat se inregistreaza in contul de profit si pierdere pe masura inregistrarii cheltuielilor cu
amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.

Legat de cheltuielile cu amortizarea, OMFP 3055 / 2009 face urmatoarele precizari (8.2.3 - Imobilizari
corporale): 112.(1) Entitatile amortizeaza imobilizarile corporale utiliznd unul din urmatoarele regimuri de
amortizare:
a) amortizarea liniara realizata prin includerea uniforma n cheltuielile de exploatare a unor sume fixe,
stabilite proportional cu numarul de ani ai duratei de utilizare economica a acestora;
b) amortizarea degresiva, care consta n multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu un anumit coeficient,
caz n care poate fi avuta n vedere legislatia n vigoare;
c) amortizarea accelerata, care consta n includerea, n primul an de functionare, n cheltuielile de exploatare a
unei amortizari de pna la 50% din valoarea de intrare a imobilizarii. Amortizarile anuale pentru exercitiile
financiare urmatoare sunt calculate la valoarea ramasa de amortizat, dupa regimul liniar, prin raportare la
numarul de ani de utilizare ramasi. Deoarece amortizarea calculata trebuie sa fie corelata cu modul de
utilizare a activului si, ntruct n cazuri rare o imobilizare corporala se consuma n primul an n procent de
pna la 50%, rezulta ca metoda de amortizare accelerata este mai putin utilizata n scopuri contabile;
d) amortizare calculata pe unitate de produs sau serviciu, atunci cnd natura imobilizarii justifica utilizarea
unei asemenea metode de amortizare.
(2) Metoda de amortizare folosita trebuie sa reflecte modul n care beneficiile economice viitoare ale unui activ
se asteapta sa fie consumate de entitate.
(3) Metoda de amortizare se aplica de o maniera consecventa pentru toate activele de aceeasi natura si avnd
conditii de utilizare identice, n functie de politica contabila adoptata.
(4) Metoda de amortizare se poate modifica doar atunci cnd aceasta este determinata de o eroare n estimarea
modului de consumare a beneficiilor aferente respectivei imobilizari corporale.
(5) Amortizarea aferenta imobilizarilor corporale se nregistreaza n contabilitate ca o cheltuiala.

d) Cheltuielile de dezvoltare pot fi capitalizate (recunoscute ca si imobilizari necorporale) conform OMFP


3055/2009, presupunand ca entitatea poate demonstra anumite conditii - afectand astfel indirect contul de profit
si pierdere, prin cheltuiala cu amortizarea.
Cheltuielile de cercetare afecteaza direct contul de profit si pierere in perioada in care acestea apar.

6/6

S-ar putea să vă placă și