Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu

Birou Social

CERERE
obtinere bursa sociala

Subsemnatul(a) .. Nr. matricol.


student(a)/masterand(a) inmatriculat pe loc subventionat in anul univ. 2017/2018
la Faculatea ...in anul de studiu 1, 2, 3, 4, 5, 6 posesor BI/CI
seria... nr.. CNP,domiciliat in...str.
..,nr..,Blocap,sector/judet..
telefon .....,va rog sa-mi aprobati cererea
pentru obtinerea unei burse sociale, in an univ. 2017/2018.

Solicit aceasta bursa avand in vedere urmatoarele motive :


1.Venitul mediu net lunar pe membru de familie este mai mic decat cuantumul
venitului minim net pe economie ;
Mentionez ca familia mea este formata din..persoane, iar venitul mediu lunar net
pe persoana - este de..lei/luna/pers. (calculat pe ultimele 3 luni )

2.Sunt orfan de unul/ambii parinti, respectiv pentru care s-a dispus ca masura de
protectie plasamentul si care nu realizeaza venituri peste plafonul pentru acordarea bursei
sociale;

3.Sunt bolnav(ma incadrez in diagnosticele pt. care pot beneficia de bursa de ajutor social
medical).
(se va bifa una din situatiile care corespund situatiei dv.)

Anexez documentele justificative, conform legislatie in vigoare, pt. acordarea de burse


sociale(Ordin 3392/20017 emis de Ministerul Educatiei Nationale).

Am luat la cunostinta ca UAUIM vireaza bursele numai pe card

Bursa doresc sa mi se acorde in contul :


Nr.cont : RO..BRDESV
RO..PIRB

Declar pe propria raspundere ca datele inscrise mai sus sunt reale(in conformitate cu
documentele atasate) si cunosc faptul ca nedeclararea veniturilor sau declararea falsa
a acestora atrage restituirea bursei incasate si suportarea consecintelor legale.
Am luat la cunostinta ca prezentarea unui dosar incomplet, va duce la respingerea
dosarului.
Anexex actele solicitate(in dosar).

Semnatura student, Data.