Sunteți pe pagina 1din 9

,,ISTORIA BISERICII UNIVERSALE

Nr. TEMATICA SIMESTRU I.


ANUL I.
INTRODUCERE
Definiţia.
Denumirea
Scopul
Metoda
Periodizarea istorie Bisericii Universale
1. Biserica apostolică
2. Biserica prigonită
3. Biserica imperială
4. Biserica medievală
5. Biserica protestantă
6. Biserica modernă
1. IZVOARELE BISERICII UNIVERSALE
Colecţii principale
Actele sinodale
Actele martirice
Vieţile Sfinţilor
Enchiridioane (colecţii de canoane)
Acte papale
Vieţi de papi.
Legi şi canoane
Inscripţii
Istorici bisericeşti
ŞTIINŢELE AUXILIARE
-Filologia - se ocupă cu studiul limbii documentelor
-Paleografia-citirea scrierilor vechi,
-Epigrafia-citirea inscripţiilor,
-Numismatica-cunoaşterea monedelor şi a medaliilor vechi,
-Heraldica-cunoaşterea stemelor
-Diplomatica-tehnica şi citirea documentelor
-Sfragistica-cunoaşterea sigiliilor,
-Arheologia,-descoperirea şi analizarea relicvelor istorice,
-Istoria artei-evoluţia artei în general şi acelei creştine în special,

1
-Geografia istorică-identificarea vechilor aşezări şi evoluţia denumirilor lor în
timp.

STAREA LUMII GRECO-ROMANE LA VENIREA MÂNTUITORULUI


Starea religioasă în Imperiul Roman
Starea morală
Starea socială
Situaţia evreilor
Locaşurile de cult, tagmele religioase şi partidele politice
VIAŢA MÂNTUITORULUI IISUS HRISTOS
2. Învăţătura
„Evanghelia Mântuitorului”
1. mărturii păgâne
2. mărturii ale iudeilor
3. mărturii ale istoricilor romani

ÎNTEMEIEREA BISERICII CREŞTINE


1. Definiţia generală a bisericii
2. Începuturile bisericii: Ziua Rusaliilor, 30 A.D.
3. Darul bisericii: Duhul Sfânt
a. Iluminarea
b. Împuternicirea
c. Locuirea
4. Localizarea bisericii: oraşul Ierusalim
5. Membralitatea bisericii
a. Evrei
b. Evrei greci sau elenişti
c. Prozeliţi

3. ACTIVITATEA APOSTOLILOR ÎN LUMEA PĂGÂNĂ


6. Conducătorii bisericii: Petru şi Ioan
7. Doctrinele bisericii
a. Mesianitatea lui Iisus
b. Învierea lui Iisus
c. Întoarcerea lui Iisus

Viaţa şi activitatea Sf. Ap. Pavel

2
 Date biografice
 Prigoana iniţiată de Saul
 Convertirea lui Saul
 Prima călătorie misionară a lui Pavel
1. Munca în echipă: Pavel şi Barnaba
2. Implicarea lui Ioan Marcu
3. Oraşele mari – câmpuri de misiune
4. Începuturile lucrării în sinagogi

Sinodul Apostolic din Ierusalim


 A doua călătorie misionară: vizitarea Europei
 A treia călătorie misionară: biserica din Efes
A patra călătorie misionară: Pavel ca prizonier

Cultul şi viaţa creştină în epoca apostolilor


4.  Sărbătorile de peste an
 Viaţa creştină
 Organizarea Bisericii din primele patru secole,
 Ierarhia
 Disciplina
 Sinoadele
EREZII DIN PRIMELE VEACURI CREŞTINE
1. Sectele iudaizante
 Nazareii
 Ebioniţii
 Nicolaiţii
2. Erezii iudeo-gnostice
 Erezia lui Cerint
 Elchesaismul
3. Erezii gnostice
 Marcionismul
 Montanismul
Maniheismul

EREZIILE ANTRINITARE ŞI SUBORDINAŢIONALISTE


 Ereziile antitrinitare sau monarhianiste

3
 Controverse şi schisme în Biserica primară
 Schisma preoţilor Novat şi Novaţian
 Controversa baptismală
 Schisma meletiană

PĂRINŢII APOSTOLICI ŞI APOLOGEŢII CREŞTINI


 Apologeţi de limbă greacă
5.  Apologeţi de limba latină
 Dezvoltarea doctrinei şi şcolile teologice
a. Şcoala din Alexandria
b. Şcoala din Asia Mică
c. Şcoala din Africa de Nord

BISERICA PRIGONITĂ, 100-313 A.D.


CAUZELE PERSECUŢIILOR
Cauzele persecuţiilor imperiale
1. Cauze religioase
 Închinarea păgână şi exclusivismul creştin
 Închinarea la idoli
 Recunoaşterea iudaismului
 Recunoaşterea iudaismului
 Întâlnirile secrete ale creştinilor
 Egalitatea în bisericile creştine
2. Cauze politice
 Închinarea înaintea împăratului
 Interesele financiare
3. Cauze moral sociale
 Legislaţia şi procedura de judecată în timpul persecuţiilor
 Procedura de judecată
ETAPELE PERSECUŢIILOR IMPERIALE
6.  Pe vremea împăratului Claudiu (41-54)
 Primul împărat persecutor a fost Nero (54-68)
 Domiţian(81-96)
 Traian (98-117
 Adrian (117-138)
 Antoniu Pius (138-161
 Marc Aurelius (161-180)
 Comodus (180-192)

4
 Septimiu Severus 193- 211
 Eliogobal, 218-222
 Alexandru Severus, 222-235
 MaximinTracul, 235-238
 Filip Arabul 244-249
 Deciu 249-251
 Trebonius Galus 251-253
 Valerian 253-260
 Galienus 260-268
 Aurelian, 270-275
 Diocleţian 284-305
 Încetarea persecuţiilor

BISERICA PE VREMEA ÎMPĂRATULUI CONSTANTIN CEL MARE


 Constantin, primul împărat creştin
 Convertirea şi botezul împăratului Constantin
 Efectele benefice asupra bisericii:
a. Încetarea persecuţiilor
b. Restaurarea bisericilor
c. Încetarea oficială a jertfelor
d. Transformarea templelor păgâne în biserici
e. Sprijinirea financiară a bisericii
f. Acordarea de privilegii clerului
g. Proclamarea duminicii ca zi de odihnă
 Efectele benefice asupra statului:
a. Abolirea crucificării
b. Interzicerea pruncuciderii (infanticidului)
c. Modificarea statutului sclavilor
d. Interzicerea spectacolelor cu gladiatori
ÎNTEMEIEREA CONSTANTINOPOLULUI, ÎMPĂRŢIREA
IMPERIULUI, INTERZICEREA PĂGÂNISMULUI
1. Întemeierea Constantinopolului
 Necesitatea unei noi capitale
 Localizarea noii capitale
 Capitala şi biserica
 Biserica Sfânta Sofia
7.  Împărţirea Imperiului
2. Interzicerea păgânismului
 Toleranţa lui Constantin

5
 Intoleranţa succesorilor săi
 Confiscarea proprietăţilor templelor
 Interzicerea ritualurilor păgâne
 Demolarea templelor
 Distrugerea scrierilor anti-creştine
 Interzicerea închinării păgâne
Politica religioasă a împăraților bizantini din secolul al IV-lea până în secolul al
VIII-lea
RĂSPÂNDIREA CREŞTINISMULUI PÂNĂ LA ÎNCEPUTUL
SECOLUILUI AL IV-LEA
 În Palestina
 În Siria
8.  În Mesopotamia
 În Georgia şi Iviria
 În insulele Creta şi Cipru
 În Egipt
În peninsula Balcanică
PERIOADA SINOADELOR
ECUMENICE
SINODUL I ECUMENIC

 Condamnarea ereziilor subordinaţioniste


9.  Arianismul – Doctrina despre Sfânta Treime
 SINODUL I ECUMENIC
 Urmările Sinodului I Ecumenic
SINODUL II ECUMENIC
Viața bisericească oglindită în schimburile epistolare din veacul
10. de aur al literaturii patristice
SINODUL III ECUMENIC

SINODUL IV ECUMENIC
Tulburări produse de nestorianism şi monofizism
în secolul V. Apariţia Bisericilor eterodoxe
SINODUL V ECUMENIC
11.
CONTOVERSE ORIGENISTE (C-NOPOL 553)
MONOTELISMUL ŞI SINODUL VI ECUMENIC

APARIŢIA ŞI DEZVOLTAREA MAHOMEDANISMULUI


1. Întemeietorul religiei islamice: Mohamed (570-632)

6
12. 2. Religia islamică
3. Răspândirea religiei islamice
4. Consideraţii fundamentale
5. Aspecte pozitive ale religiei islamice
Aspecte negative ale religiei islamice

13. ICONOCLASMUL ŞI SINODUL VII ECUMENIC


CONTROVERSE, EREZII ŞI ÎNVĂŢĂTURI NOI ÎN APUS ÎN
SECOLELE IV-XI
CONSOLIDAREA PUTERII PAPALE: CREŞTEREA PUTERII
14. PAPALE, 590-1073 A.D.
ÎMBOGĂŢIREA CULTULUI CREŞTIN, SĂRBĂTORILE,
PELERINAJELE, ARTA CREŞTINĂ
ŞI LOCASURILE DE CULT

POPOARE ÎNCREŞTINATE DE BIZANT


15. BISERICA ORTODOXĂ ÎN PERIOADA A TREIA
DESPRE BISERICILE NECALCEDONIENE

CULTURA TEOLOGICĂ ÎN BISERICA.


UNIVERSITATEA DIN BIZANT. TEOLOGI DE SEAMĂ.
MAREA SCHISMĂ
16.

 Dosarul documentar al Marii Schisme: context, cauze, etape,


personalități, documente
 Cauze politice
 Cauze religioase
 Schisma propriu-zisă

Bibliografie

 Justo L Gonzales, Ghid pentru studiul Istoriei Bisericeşti, traducere de Cezar


Login şi Gabriel-Viorel Gârdan, ediţie, studiu introductiv şi bibliografie de
Gabriel-Viorel Gârdan, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2010.
 Ioan Rămureanu, Milan Şesan, Teodor Bodogae, Istoria Bisericească Universală,
vol. I (1-1054), Ediţia a II-a, EIBMBOR, Bucureşti, 1975.
 Ioan Rămureanu, Istorie Bisericească Universală, ediţia a II-a, EIBMBOR,
Bucureşti, 2004.
Vasile Muntean Istoria creştină generală, vol. I, EIBMBOR, Bucureşti, 2008.

7
 Nicolae Chifăr, Istoria creştinismului, vol. 1, Editura Universităţii „Lucian
Blaga”, Sibiu, 2007
 Emil Dumea, Teme de istorie a Bisericii, Editura Sapienţia, Iaşi, 2002
 Ludwig Hertling S.J., Istoria Bisericii, trad. de Emil Dumea, Editura Ars Longa,
2001
 Jean Comby, Să citim istoria Bisericii, trad. Mihaela Voicu, Editura
Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, vol. I, 1999
 August Franzen, Mică istorie a Bisericii, trad. Marius Ivaşcu, Editura Galaxia
Gutenberg, 2009
 Teodoret al Cirului, Istoria bisericească, traducere de Pr. Prof. Vasile Sibiescu, în
colecţia „Părinţi şi Scriitori bisericeşti”, vol. 44, Editura Institutului Biblic şi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1995.
 Tachiaos, Anthony-Emil N., Sfinţii Chiril şi Metodie şi culturalizarea slavilor,
traducere de Constantin Făgeţan, Bucureşti, Editura Sofia, 2002.
 Ioan Rămureanu, Rolul elementului românesc în creștinarea ungurilor, în
Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2/1980, pp. 173-196.
 Ioan Rămureanu, Începuturile creștinărilor sârbilor sub împăratul Vasile I
Macedoneanu, în Studii Teologice, nr. 1-2/1960, pp. 3-28.
 Dvornik, Francis, Slavii în istoria şi civilizaţia europeană, traducere de Diana
Stanciu, Editura All, Bucureşti, 2001.
 A.P. Vlasto, The entry of the Slavs into Christendom, Cambridge University Press,
1970
 Critian Ștefan, Misiunea creștină în Apus și Răsărit (secolele V-X), Cluj-Napoca,
2002
 Riché, Pierre, Europa barbară din 476 până în 774, traducere de Irina Cristea,
prefaţă de Ecaterina Lung, Editura Corint, Bucureşti, 2003.
 Brown, Peter, Întemeierea creştinismului occidental: triumf şi diversitate (200-
1000 d.Ch.), traducere de Hans Neumann, Editura Polirom, Iaşi, 2002.
 Psellos, Mihail, Cronografia. Un veac de istorie bizantină (976 – 1077), traducere
în limba română de Radu Alexandrescu, Editura Polirom, Iaşi, 1998.
 Ioan Ică, 950 de ani de la marea schismă- interpretări şi documente, în „Revista
teologică”, seria nouă, an XIV, Nr. 3, 2006, p. 8-41.
 Ioan Ică, 950 de ani de la marea schismă- interpretări şi documente, în „Revista
teologică”, seria nouă, an XIV, Nr. 3, 2006, p. 79-98
 Ioan Ică, 950 de ani de la marea schismă- interpretări şi documente, în „Revista
teologică”, seria nouă, an XIV, Nr. 3, 2006, p. 98-113.
 T.M. Popescu, Geneza și evoluția schismei, în Ortodoxia, nr. 2-3/1954, pp. 163-
217
 Casiodor, Istoria bisericească tripartită, traducere de Liana şi Anca Manolache,
introducere şi note de Pr. Prof. Dr. Ştefan Alexe, în colecţia „Părinţi şi Scriitori
bisericeşti”, vol. 75, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucureşti, 1998.
 Eusebiu Popovici, Istoria bisericească universală şi statistica bisericească,
traducere de Atanasie Mironescu, ed. a II-a, vol. I – IV, Bucureşti, 1925

8
 Leo Donald Davis, The First Seven Ecumenical Councils (3254-787), their
history and theology, Collegeville, 1990
 Alexander Schmemann, The Historical Road of Eastern Orthodoxy, Holt,
Rinehart and Winston, New York, Chicago, San Francisco, 1963
 Everett Ferguson, Church History, vol. 1: From Christ to Pre-Reformation,
Zondervan, Grand Rapids, 2005
 Francesco Paolo Rizzo, Biserica în primele secole, linieri istorice, traducere de
Antonel-Aurel Ilieş, Editura Serafica, Roman, 2002
 George Remete, Contribuţii la studiul Istoriei Bisericeşti Universale, vol. I,
Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2001
 Gheorghe G. Stănescu, Studii de Istorie Bisericească Universală şi Patristică,
ediţie, studiu introductiv, bibliografie suplimentară, indice de nume şi locuri de pr.
conf. dr. Ioan-Vasile Leb, Editura Arhidiecezana, Cluj-Napoca, 1998
 Jonathan Hill, Zondervan Handbook to the History of Christianity, Grand Rapids,
Mi., 2006
 Dr. Tim Dowley (ed.), Introduction to the History of Christianity, Fortress Press,
Minneapolis, 2002
 Justo L. Gonzalez, The Story of Christianity, vol. 1 şi 2, Harper San Francisco,
1984-1985
 Ivor J. Davidson, The Birth of the Church, Baker Books, Grand Rapids, Mi, 2004
 Harry R. Boer, A Short History of the Early Church, Grand Rapids, Mi, 1976
 Adrian Gabor, Studia Ecclesiastica, Editura Bizantină, Bucureşti, 2003
 Mark A. Noll, Momente cruciale în istoria Bisericii, traducere Corneliu Simuţ,
Editura Logos, Cluj-Napoca, 2008
 Jonathan Hill, Ghid al istoriei creştinismului, trad. Alexandru Nădăban, Editura
Casa Cărţii, Oradea, 2008
 Henry Chadwick, The Early Church, revised edition, 1993
 Idem, The Church in Ancient Society, Oxford University Press, 2008
 Susan Ashbrook Harvey, David G. Hunter (editori) The Oxford Handbook of
Early Christian Studies, Oxford University Press, 2008
 Timoty Paul Jones, Christian History Made Easy, Rose Publishing, 2009
 Bruce L. Shelley, Church History in plain language, third edition, Thomas
Nelson, Nashville, 2008
 Diarmaid MacCulloch, Istoria Creştinismului, Editura Polirom, 2011
 Zenovie Pâclișanu, Istoria creștinismului antic, Galaxia Gutemberg, 2009
 Giovanni Filoramo (coordonator), Istoria religiilor, vol. II, Iudaismul și
creștinismul, Editura Polirom, 2008.
 Warren H. Carroll, A History of Christendom, vol. I, The Founding of
Christendom, Christendom Press, Front Royal, 1993
 Viorel Ioniță (coordonator), Teologia ortodoxă în secolul al XX-lea și la începutul
secolului al XXI-lea, Editura Basilica, București, 2011
 A.A. Vasiliev, Istoria Imperiului Bizantin, Editura Polirom, Iași, 2010