Sunteți pe pagina 1din 215

R E P U B L I C A M O L D O V A

N O R M AT I V Î N C O N S T R U C Ţ I I

B.01.00
URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Urbanism. Sistematizarea şi amenajarea localităţilor


urbane şi rurale

EDIŢIE OFICIALĂ

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI CONSTRUCŢIILOR


CHIŞINĂU 2016
NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII NCM B.01.00:2016
CSM 01.120
Urbanism şi amenajarea teritoriului
Urbanism. Sistematizarea şi amenajarea localităţilor urbane şi rurale

CZU

Cuvinte cheie: Instrucţiuni, conţinut metodologic, avizare, aprobare a documentaţiei

Preambul

1 ELABORAT de către "Institutul Naţional de Cercetări și Proiectări „Urbanproiect”.

2 ACCEPTAT de către Comitetul Tehnic pentru Normare Tehnică şi Standardizare


în Construcţii Comitetul Tehnic CT-C 04 "Urbanism şi amenajarea teritoriului"
procesul-verbal nr. din .2016..

3 APROBAT ŞI PUS ÎN APLICARE prin ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi


Construcţiilor nr. din (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.
, art. ), cu aplicare din 2016.

4 ÎNLOCUIEŞTE СНиП 2.07.01-89*.

MDRC, 2016 EDIŢIE OFICIALĂ

II
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Cuprins

Întroducere IV
1 Domeniul de aplicare 1
2 Referinţe normative 1
3 Termeni şi definiţii 2
4 Concepţia de dezvoltare şi organizare generală a teritoriilor din
localităţile urbane şi rurale 4
5 Zone rezidenţiale 9
6 Zone civile şi de afaceri 12
7 Parametrii amplasării construcţiilor în zonele rezidenţiale civile şi de
afaceri 13
8 Zonele construcţiilor industriale, de transport şi ale infrastructurii tehnico- edilitare 16
9 Zone funcţionale de recreere. Zonele teritoriilor cu regim special de protecţie 23
10 Instituţiile şi întreprinderile de prestări servicii 30
11 Transportul şi reţeaua de drumuri şi străzi 33
12 Asigurarea edilitară. Alimentarea cu apă şi canalizare 44
13 Consolidarea tehnică şi protecţia teritoriilor 52
14 Protecţia mediului înconjurător, monumente de istorie şi cultură 54
15 Exigenţele antiincendiare 61
ANEXA 1 Indici normativi pentru zonele cu construcţii multietajate 69
ANEXA 2 Indici normativi de densitate a construcţiilor pe terenuri de pământ din
zonele teritoriale 70
ANEXA 3 Dimensiunile terenurilor de pământ aferente caselor tip „vilă” şi
apartamentelor 72
ANEXA 4 Suprafeţele şi dimensiunile terenurilor de pământ pentru depozite 73
ANEXA 5 Normele de calcul al numărului de instituţii şi întreprinderi prestări
servicii şi dimensiunile terenurilor pentru acestea 75
ANEXA 6 Categoriile şi parametrii drumurilor auto în reţeaua de localităţi 94
ANEXA 7 Normele de calcul pentru parcări auto 95
ANEXA 8 Normele terenurilor de pământ pentru garaje şi parcări ale mijloacelor
de transport auto 97
ANEXA 9 Normele de stocare a deşeurilor menajere 98
ANEXA 10 Indicii generalizatori pentru consumul de energie electrică 99
Bibliografia 100
Traducerea autentică a documentului normativ în limba rusă 101

III
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Introducere:

Prezentul document normativ, care este o adaptare la condiţiile naţionale a documentului


interstatal similar, face parte din sistemul reglementărilor tehnice pentru domeniul
urbanismului şi amenajării teritoriului, ocupând poziţia de frunte în scara ierarhică a acestuia.
Necesitatea apariţiei documentului dat a fost dictată de o serie de factori geopolitici şi
tehnico-economici, cum ar fi:

- apariţia şi dezvoltarea noilor forme de proprietate asupra terenurilor, construcţiilor şi


amenajărilor;

- diversificarea formelor de organizare juridică a beneficiarilor şi elaboratorilor lucrărilor de


proiectare şi construcţiilor;

- tendinţa de simplificare a procedurilor de emitere a actelor permisive pentru proiectări şi


construcţii, de tranziţie treptată la standardele şi reglementările europene în domeniu;

- aplicarea prevederilor normative concret pentru teritoriul Republicii Moldova, care este mult
mai mic şi mai bine identificat în comparație cu spaţiul imens ex-sovietic;

- modernizarea mijloacelor de transport, comunicaţii, utilajelor şi echipamentelor, care


asigură actualmente viabilitatea localităţilor, infrastructurilor edilitare, reţelelor rutiere,
pietonale, precum şi securitatea umană.

Conţinutul şi structura documentului normativ corespunde exigenţelor stabilite prin NCM


A.01.04-96 "Principiile şi metodologia reglementării în construcţii. Reguli de redactare a
documentelor normative" şi este compartimentat, vizănd capitolele reglementărilor şi
anexelor, analogic documentului interstatal.

Documentul normativ actual va substitui existentul СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство.


Планировка и застройка городских и сельских поселений" cu toate modificările şi
completările ulterioare, operate în conţinutul acestuia.

În comparaţie cu redacţiile şi ediţiile anterioare, documentul normativ dat propune viziuni şi


soluţii moderne pentru densităţile populaţiei şi costrucțiilor, rapoartele şi distanţele între
vecinătăţi de terenuri şi destinaţii, prevederi concrete pentru sistemele de circulaţii, transport,
comunicaţii, infrastructurile sociale, edilitare, comunale, zonele funcţionale, precum şi măsuri
de diminuare a impactului antropogen asupra mediului de abitaţie, fondului construit,
patrimoniului istorico-cultural şi natural.

Versiunea actuală a documentului normativ oferă o categorizare modernizată a localităţilor


urbane şi rurale din ţara noastră, care poate diferă de standardele altor ţări, dar în schimb
reflectă rapoartele reale dintre numărul de populaţie, nivelul de dotare socială, tehnică şi
poziţia ierarhică a oraşelor şi satelor, specifice reţelei de localităţi din Republica Moldova.

Documentul normativ dat, fiind conformat, în linii generale, reglementărilor tehnice


internaţionale, are destinaţia de a detalia prevederile multor acte legislative şi normative,
spre exemplu:

- Legii privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului;

- Legii privind autorizarea lucrărilor de construcţie;

- Regulamentului general de urbanism;

IV
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

- Regulamentului privind zonele protejate naturale şi construite, etc.


Conţinutul anexelor concretizează şi precizează prevederile din textul documentului normativ
dat şi reflectă suprafeţele, densităţile, distanţele, alţi parametri de capacităţi, care se referă la
amplasarea şi autorizarea funcţiunilor, construcţiilor, instalaţiilor, infrastructurilor şi
amenajărilor sau desfăşurarea altor activităţi urbane.

V
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

N O R M A T I V Î N C O N S T R U C Ţ I I
Urbanism și amenajarea teritoriului
Urbanism. Sistematizarea şi amenajarea localităţilor urbane şi rurale

Градостроительство и благоустройство территории


Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

Town Plannig.
Layout and development of town and country settlements
Data punerii în aplicare: 2016-00-00

1 Domeniu de aplicare

Prezentul document normativ se aplica pentru localităţi urbane şi rurale - noi sau reconstruite
şi conţine exigenţele principale pentru sistematizarea şi amenajarea acestora.

Cerinţele către obiectele activităţilor urbanistice, expuse în prezentul normativ se utilizează


pentru elaborarea, verificarea şi realizarea planurilor urbanistice şi a documentaţiei de
proiect, precum şi se vor aplica pentru luarea deciziilor de către autorităţile publice centrale şi
locale, instituţiile abilitate cu funcţii de monitorizare şi control, organele de drept.

Exigenţele documentului normativ prezent se extind asupra planurilor urbanistice şi


documentaţiei de proiect, elaborate recent dupa intrarea în vigoare a acestuia, precum şi
pentru alte activităţi, în rezultatul cărora se va modifica starea existentă a teritoriilor,
imobilelor şi a mediului de abitaţie.

Pentru localităţile urbane şi rurale se vor prevedea în documentaţia de urbanism măsuri de


protecţie civilă în conformitate cu cerinţele documentelor normative speciale.

2 Referinţe normative

În textul prezentului document normativ se fac referinţe la următoarele documente normative:

NCM C.01.06-2014 „Cerințe generale de securitate pentru obiectele de construcție la


folosirea și accesibilitatea lor pentru persoanele cu dezabilităţi.”

CP C.01.02-2014 Proiectarea clădirilor și construcțiilor cu asigurarea accesibilității


pentru personae cu dizabilități. Prevederi generale

NCM C.01.00:2016 Construcţii publice

NCM C.04.02:2016 Iluminatul natural şi artificial în construcţii

NCM D.04.01-2005 Aerodromuri


NCM E.03.01-2013 “Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi construcţiilor”

NCM E.03.02:2014 Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi instalaţiilor

1
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

NCM E.04.02-2014 Protecţia contra zgomotului

NCM G.04.07:2014 Reţele termice

СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика.

СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги

СНиП 2.08.01-89 Жилые здания

ГОСТ 17.1.5.02 80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к


зонам рекреации водных объектов

ГОСТ 2761 84* Источники централизованного хозяйственно-питьевого


водоснабжения. Гигиенические требования и правила выбора.

ГОСТ 22283 88 Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории


жилой застройки и методы его измерения

3 Termeni şi definiţii

În textul prezentului document normativ, următoarele noţiuni principale semnifică:

1. case de locuit înşiruite- case de locuit individuale cu număr maxim de etaje -


trei, compuse din câteva tronsoane, numărul cărora nu depaşeşte zece şi fiecare
din care este destinat pentru locuirea unei familii, are un perete comun (pereţi
comuni) fără goluri cu tronsonul vecin sau tronsoanele vecine, fiind amplasat pe un
teren de pamînt separat şi are acces de pe teren spre teritoriul de uz comun;

2. construcţii rezidenţiale individuale- case de locuit separate sau înşiruite cu


număr maxim de etaje - trei, destinate pentru locuirea unei familii, amplasate pe
terenuri de pamînt aparte;

3. construcţii cu multe apartamente - ansamblu de clădiri cu amplasarea de


apartamente la etaje şi cu teren de pamînt, care este patrimoniul comun al
construcţiei cu multe apartamente;

4. construcţii cu multe apartamente cu număr redus de nivele- ansamblu de


clădiri pînă la 4 etaje inclusiv (cu considerarea etajului mansardă);

5. construcţii cu multe apartamente cu număr mediu de nivele- ansamblu de


clădiri pînă la 8 etaje inclusiv (cu considerarea etajului de mansardă);

6. construcţii cu multe apartamente cu număr mare de nivele - ansamblu de


clădiri de la 9 etaje inclusiv;

7. cvartal- element de bază al structurii planimetrice a localităţii, delimitat prin liniile


roşii ale străzilor şi acceselor rutiere magistrale sau locale, precum şi prin alte linii
de reglementare urbanistică, de alte elemente ale structurii planimetrice din
localitate;

2
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

8. garaje- construcţii, destinate pentru păstrarea, parcarea îndelungată şi


deservirea tehnică a automobilelor.

9. garaje - parcări - construcţii şi amenajări, destinate pentru păstrarea şi parcarea


automobilelor, care nu au utilaje şi echipamente pentru deservirea tehnică a
acestora, cu excepţia dispozitivelor simple - spălătorii, estacade şi gropi pentru
examinarea automobilelor. Garajele - parcări pot avea îngrădire exterioară
completă sau incompletă;

10. Intravilanul localităţii urbane, rurale- hotarul exterior, care delimitează


teritoriile localităţilor urbane sau rurale de la alte categorii de terenuri;

11. locuri deschise pentru staţionarea automobilelor - terenuri deschise,


destinate pentru păstrarea şi parcarea automobilelor. Locurile pentru staţionarea
automobilelor pot fi amenajate cu copertine uşoare, bariere pentru îngrădire şi
estacade pentru examinarea automobilelor. Locurile pentru staţionarea
automobilelor se pot situa în afara străzii (inclusiv în forma unor buzunare pe о
porţiune extinsă a părţii carosabile) sau în stradă (pe partea carosabilă, indicată
prin marcaj);

12. microraion - element al structurii planimetrice din localitate, care include unul
sau mai multe cvartale cu funcţie preponderent rezidenţială, în hotarele căruia în
temeiul normativelor de proiectare urbanistică se va desfăşura asigurarea
complexă a locuitorilor de pe teritoriul respectiv sau altor persoane cu servicii
sociale şi comunale;

13. parcare- aflarea provizorie pe locuri de staţionare a mijloacelor de transport


auto, care aparţin vizitatorilor construcţiilor cu diverse destinaţii funcţionale;

14. parcare pentru oaspeţi - terenuri deschise, destinate pentru parcarea


autoturismelor vizitatorilor zonelor rezidenţiale;

15. raion rezidenţial- un grup de microraioane sau cvartale, care au un centru


unic, calculat pentru deservirea periodică a populaţiei acestora;

16. reţea de drumuri şi străzi- un sistem intercorelat de obiecte teritoriale de


comunicaţii (pieţe, străzi, accese rutiere, chei, bulevarde) teritoriile cărora sunt, de
regulă, teritorii de uz comun;

17. stradă, piaţă- teritoriu de uz comun, delimitat prin linii roşii ale reţelei de
drumuri şi străzi din localităţi;

18. subzona zonei teritoriale (sau subzona) - o parte a zonei teritoriale, pentru
care se vor determina dimensiunile limită (minime sau maxime) a terenurilor de
pamînt şi/sau parametrii limită a construcţiilor permise, clădirilor reconstruite, care
diferă de la dimensiunile şi parametrii respectivi ale altor subzone din aceeaşi
zonă;

19. teren de pămînt – o parte a suprafeţei solului, care are hotare fixe, suprafaţa,
amplasament, statut juridic şi alte caracteristici, reflectate în cadastrul funciar şi actele
înregistrării de stat;

3
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

20. teritorii de uz comun - teritorii, care pot fi folosite fără dificultăţi de un cerc
nelimitat de persoane, inclusiv pieţe, străzi, bulevarde, chei amplasate în afara
teritoriilor cvartalelor (microraioanelor) şi accese rutiere, scuaruri de pe teritoriul
cvartalelor (microraioanelor);

21. teritorii înverzite- o parte din teritoriul complexului natural, pe care se


amplasează obiecte şi complexe horticole, create atrificial - parcuri, scuaruri,
bulevarde; teritoriile zonelor rezidenţiale, publice, de afaceri şi altor, în care minim
70% din suprafaţă este ocupată de plantaţii verzi;

22. zona construcţiilor tip "conac"- teritorii, ocupate preferenţial de construcţii rezidenţiale
individuale cu dreptul de a întreţine animale şi păsări domestice;

23. zona construcţiilor tip "vilă"- teritorii, ocupate preferenţial de construcţii


rezidenţiale individuale fără dreptul de a întreţine animale şi păsări domestice;

24. zone funcţionale - zone, pentru care în documentaţia de planificare teritorială


(planuri urbanistice şi de amenajare a teritoriului) se vor determina hotarele,
destinaţia funcţională predominantă, parametrii planificaţi de dezvoltare a
construcţiilor în aceste zone;

25. zone teritoriale - zone, pentru care în actele zonării urbanistice (regulamentul
local de urbanism) se stabilesc hotare şi reglementări urbanistice, care determină
tipurile de utilizare legală a terenurilor de pamînt, parametrii limită a terenurilor de
pamînt şi a construcţiilor, amplasate pe aceste terenuri;

26. zone cu condiţii speciale de utilizare a teritoriilor - zone de protecţie,


protecţie sanitară, zone de protecţie a obiectelor patrimoniului cultural (monumente
de istorie şi cultură), zone de protecţie ale suprafeţelor acvatice, zone de protecţie
sanitară a surselor de apă potabilă, zone ale obiectelor cu regim special de
protecţie, stabilit prin legislaţie;

27. zonare urbană- zonificarea teritoriilor în localităţi în scopul stabilirii hotarelor


zonelor teritoriale, regulamentelor de utilizare a terenurilor şi a construcţiilor în
hotarele acestor zone;

28. zonă pietonală - teritoriul, destinat circulaţiei pietonilor, pe care se va interzice


circulaţia transportului, cu excepţia celui special, care deserveşte teritoriul dat;

4 Concepţia de dezvoltare şi organizare generală a teritoriilor din


localităţile urbane şi rurale

4.1 Localităţile urbane şi rurale se vor proiecta în temeiul documentelor de


urbanism, amenajare a teritoriului, legislaţiei în vigoare, actelor normative ale
autorităţilor publice centrale de specialitate şi reglementărilor tehnice în domeniu.

4.2 Localităţile urbane şi rurale se vor proiecta ca elemente ale reţelei de localităţi.
Concomitent, planificarea teritorială se va orienta spre determinarea în
documentele de planificare teritorială a destinaţiei teritoriilor, reieşind din
integritatea factorilor sociali, economici, ecologici şi altor, în scopul respectării
intereselor cetăţenilor sau grupurilor acestora.

4
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

4.3 În proiectele de planificare a localităţilor urbane şi rurale se va prevedea


etapizarea raţională de dezvoltare a acestora. În acelaşi context se vor determina
opţiunile de dezvoltare a localităţilor peste termenul de calcul, inclusiv soluţiile
principiale privind dezvoltarea teritorială, zonarea funcţională, structura
planimetrică, infrastructura tehnico-edilitară, de transport şi comunicaţii, utilizarea
raţională a resurselor naturale şi protecţia mediului înconjurător.
De regulă, termenul de calcul va constitui 10-15 ani, iar prognoza urbanistică poate
acoperi o perioadă de 30-40 ani.

4.4 Localităţile urbane şi rurale, în dependenţă de numărul proiectat al populaţiei


pentru perioada de calcul, se vor distribui pe grupuri în conformitate cu tabelul nr. 1

Tabelul 1

Localităţi Populaţie, mii locuitori


Oraşe Localităţi rurale
Mari 300 până la 1000 Peste 5
100 până la 300 3 până la 5
Medii 20 până la 100 1 până la 3
Mici 10 până la 20 0,5 până la 1
Până la 10 Până la 0,5

4.5 Numărul populaţiei pentru perioada de calcul se va determina pe baza datelor


despre perspectivele dezvoltării localităţilor în cadrul reţelei de localităţi cu
considerarea prognozei demografice privind sporul natural şi forţat al populaţiei şi
navetism. Perspectivele dezvoltării localităţilor rurale se vor stabili în temeiul
documentaţiei de planificare teritorială în corelare cu constituirea complexului
agroindustrial, precum şi cu condiţia amplasării întreprinderilor şi instituţiilor cu profil
agricol.

4.6 Teritoriile pentru dezvoltarea localităţilor urbane şi rurale se vor selecta din
considerentele utilizării funcţionale raţionale a acestora, fiind comparate varianteler
de soluţii arhitectural-planimetrice, indicii tehnico-economici, sanitaro-igienici,
resursele energetice, acvatice, teritoriale şi naturale, starea mediului înconjurător,
cu considerarea posibilităţii de modificare în perspectivă a condiţiilor naturale sau
altor.
Concomitent, se vor lua în calcul sarcinile maxim admisibile peste mediul natural
înconjurător în temeiul determinării posibilităţilor potenţiale ale acestuia, regimului
de utilizare raţională a resurselor teritoriale şi naturale în scopul asigurării celor mai
favorabile condiţii de abitaţie pentru populaţie, eeliminarea riscurilor de distrugere
ale sistemelor şi modificare ireversibilă în mediul înconjurator natural.

4.7 În procesul de elaborare a planurilor urbanistice generale ale localităţilor


urbane şi rurale se va reieşi din evaluarea potenţialului economico -geografic,
social, industrial, istorico-cultural şi natural al acestora. Concomitent va fi necesar
de:

- a lua în calcul statutul administrativ al localităţilor, numărul prognozat al


populaţiei, aşezarea geografică şi rolul în reţeaua de localităţi, precum şi specificul
natural, climateric, social, demografic, naţional, etnic, local, etc;
- a reieşi din evaluarea complexă şi zonarea teritoriului oraşelor şi a zonelor
periurbane, utilizarea raţională a acestora, resursele existente (naturale, acvatice,
energetice, de muncă şi recreere), prognozele de modificare a potenţialului

5
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

economic, stării mediului înconjurător şi impactul acestora asupra condiţiilor de


abitaţie şi sănătate a populaţiei, situaţiei sociale şi demografice, inclusiv migraţiei
interregionale şi interstatale;

- a prevedea ameliorarea situaţiei ecologice şi sanitaro-igienice, starea mediului


înconjurător în localităţi şi teritoriile adiacente, protejarea patrimoniului istorico -
cultural;
- a identifica opţiunile raţionale de dezvoltare a localităţilor cu evidenţierea
problemelor sociale, economice şi ecologice primordiale şi de perspectivă,
pronosticului de dezvoltare a pieţei imobiliare, posibilităţii de valorificare a
teritoriilor prin atragerea investiţiilor nestatale şi vânzarea către persoanele fizice şi
juridice a terenurilor de pământ, amplasate pe teritoriul localităţilor urbane şi rurale
sau dreptului de arendă a acestora.

4.8 În procesul de elaborare a planurilor urbanistice generale ale localităţilor


urbane şi rurale se va efectua zonarea teritoriilor acestora conform destinaţiei
funcţionale primordiale, cu fixarea hotarelor planificate ale zonelor funcţionale,
parametrilor dezvoltării planificate a acestor zone, precum şi altor interdicţii de
utilizare a teritoriilor pentru realizarea activităţilor urbanistice.

4.9 Lista zonelor funcţionale în actele de planificare teritorială va include


preferenţial zone rezidenţiale, zone mixte rezidenţiale şi de afaceri, zone de
afaceri, zone de infrastructură edilitară şi transport, zone de plantaţii verzi de uz
comun sau limitat, zone de plantaţii verzi cu destinaţie specială, zone cu utilizare
industrială sau agricolă, zone de construcţii cu regim strict de pază, zone cu
destinaţie specială, zone de amplasare a obiectelor militare şi altele.

4.10 Lista zonelor teritoriale, pentru care prin documentaţia de planificare teritorială
se vor stabili tipurile de utilizări permise ale terenurilor de pământ, se va determina
în condiţiile prevăzute de legislaţie. Componenţa zonelor teritoriale şi tipurile
utilizarii permise ale terenurilor de pământ în hotarele acestor zone se va
determina prin documentaţia de planificare teritorială a localităţilor cu considerarea
situaţiei urbanistice.

4.11 Parametrii teritoriilor se vor stabili în hotarele zonelor funcţionale, determinate


în documentaţia de urbanism, iar parametrii sectoarelor şi construcţiilor capitale pe
acestea se vor fixa în hotarele zonei teritoriale, determinate în documentaţia de
planificare teritorială.

4.12 Parametrii dezvoltării planificate pentru teritoriile fiecărei zone funcţionale se


vor determina prin planurile urbanistice generale ale localităţilor şi în conformitate
cu normele prezente.

4.13 În procesul de evidenţiere a zonelor funcţionale se vor lua în considerare şi


restricţiile pentru activităţile urbanistice, condiţionate de zonele de reglementare
specială. În lista acestora: zonele siturilor istorice, rezervaţiile istorico-culturale,
zonele de protecţie a monumentelor de istorie şi cultură, zonele de protecţie strictă
a teritoriilor naturale, zonele de protecţie sanitară, zonele sanitare de protecţie,
zonele de protecţie ale bazinelor acvatice şi fâşiile riverane de protecţie, zonele de
protecţie ale obiectelor cu regim special, zonele zăcămintelor subterane, zonele cu
interdicţii în legătură cu acţiunea nefavorabilă ale riscurilor cu caracter natural sau
tehnogen (seism, alunecări de teren, inundaţii şi subinundaţii, soluri tasabile,
teritorii escavate ş.a.).

6
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

4.14 Zonele sanitare de protecţie a întreprinderilor şi altor construcţii, care exercită


funcţii de protecţie a mediului se vor considera teritorii cu destinaţie specială,
inclusiv spaţii verzi cu destinaţie specială, care separă partea rezidenţiala a
oraşelor de întreprinderi şi alte construcţii, pentru care în legislaţie se va solicita
stabilirea zonei sanitare de protecţie şi organizarea căreia depinde de caracterul şi
impactul negativ al construcţiei asupra mediului înconjurător.

Regimul permis de utilizare şi valorificare sub construcţii a zonelor sanitare de


protecţie se va stabili în conformitate cu legislaţia în vigoare, normele prezente,
regulile sanitare, ecologice, precum şi prin coordonare cu organele locale de
sănătate publică.

Pentru raioanele, supuse influenţei periculoase ale factorilor naturali şi tehnogeni,


în zonarea teritoriilor se vor lua în considerare în interdicţiile pentru amplasarea
construcţiilor, care vor concentra un număr mare de oameni în perioade
îndelungate de timp.

În raioanele cu seismicitatea 7, 8 şi 9 grade zonarea teritoriilor se va prevedea cu


considerarea microraionării seismice. Concomitent, pentru zonele rezidenţiale se
vor utiliza terenuri de pământ cu seismicitatea minimă.

4.15 Pe parcursul întocmirii balanţei teritoriilor existente şi planificate din localitate


se va aplica zonarea teritoriului, determinată conform p. 4.9. al prezentului
document normativ.

În componenţa balanţei teritoriilor existente şi planificate din localitate se vor


evidenţia teritorii cu diverse forme de proprietate.

4.16 Structura planimetrică din localităţile urbane şi rurale se va constitui prin


prevederea:

- amplasării compacte şi interacţiunii zonelor funcţionale cu condiţionarea


compatibilităţii permise ale acestora;

- zonării şi divizării structural a teritoriilor în corelare cu sistemul centrelor civice,


infrastructurile edilitare, de transport şi comunicaţii;

- utilizării eficiente a teritoriilor în dependenţă de evaluarea urbanistică a acestora,


densitatea permisă a construcţiilor, dimensiunile terenurilor de pământ;
evidenţei complexe a tradiţiilor arhitectural-urbanistice, specificului local natural,
climateric, istorico-cultural, etnografic s.a.;

- funcţionării eficiente şi dezvoltării sistemelor vitale, economiei resurselor


energetice şi acvatice;

- protecţiei mediului încojurător, monumentelor de natură, istorie şi cultură;

- protecţia subsolurilor şi utilizarea eficientă a resurselor natural;

- condiţiilor pentru accesul liber a invalizilor în construcţiile infrastructurilor sociale,


edilitare şi de transport în conformitate cu exigenţele documentelor normative.

În raioanele cu seismicitatea 7, 8 şi 9 grade se va prevedea o structură planimetrică divizată

7
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

a oraşelor, precum şi amplasarea dispersată a obiectelor cu concentraţie mare de populaţiei


şi cu risc sporit de incendiu şi explozii.

În localităţile istorice se va asigura păstrarea structurii planimetrice istorice şi


aspectului arhitectonic propriu, prevăzând elaborarea şi realizarea programelor şi
proiectelor de reconstrucţie complexă şi regenerare a zonelor istorice conform
exigenţelor cap. 14.

Organizarea teritoriilor localităţii rurale se va prevedea în corelare cu organizarea


funcţională şi planimetrică a teritoriilor din elementele structurale ale formaţiunilor
comunale rurale.

4.17 În oraşele mari se va prevedea utilizarea complexă a spaţiului subteran


pentru amplasarea în acesta a obiectelor infrastructurii de transport, întreprinderilor
de comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii, construcţiilor pentru diverse
festivităţi şi sport, încăperilor auxiliare, construcţiilor industriale, comunale şi de
depozitare de diverse destinaţii.

Amplasarea obiectelor în spaţiul subteran se permite în toate zonele teritoriale cu


condiţia realizării exigenţelor sanitaro-igienice, ecologice şi antiincendiare,
înaintate pentru aceste obiecte.

4.18 Pentru raioanele, supuse acţiunilor fenomenelor naturale periculoase şi


catastrofale (cutremure şi alunecări de pământ, inundaţii), zonarea teritoriilor în
localităţi se va prevedea cu diminuarea gradului de risc şi asigurarea durabilităţii
funcţionării. În zonele cu cel mai înalt grad de risc se vor amplasa parcuri, scuaruri,
terenuri sportive deschise şi alte elemente libere de construcţii.

Pentru raioanele seismice zonarea funcţională se va prevedea în temeiul


microraionării seismice. Concomitent, sub construcţii se vor utiliza terenuri cu
seismicitatea minimă în conformitate cu exigenţele normative.

În raioanele cu condiţii geotehnice complicate sub construcţii se vor folosi


sectoare, care necesită cheltuieli minime pentru consolidarea terenurilor,
construirea şi exploatarea construcţiilor.

4.19 Sectoarele întovărăşirilor pomicole se vor amplasa în mod separat şi/sau


anexate cu considerarea dezvoltării teritoriale a localităţilor urbane şi rurale şi după
hotarele teritoriilor de rezervă, care se vor prevedea pentru construcţii rezidenţiale
tip "vilă" la o distanţă de accesibilitate pentru transport public de la locuri de
abitaţie, de regulă, maxim 0,5 ore, iar pentru oraşele mari - maxim1 oră.

Notă: La sistematizarea şi construirea localităţilor urbane şi rurale se vor asigura condiţii


pentru accesibilitatea persoanelor cu dezabilităţi şi altor persoane cu mobilitate redusă, în
conformitate cu exigenţele NCM C.01.06.

5 Zone rezidenţiale

5.1 Zonele rezidenţiale se vor prevedea în scopul creării pentru populaţie a unui
mediu de abitaţie confortabil, sănătos şi inofensiv. În zonele rezidenţiale se va
interzice amplasarea construcţiilor şi categoriilor de activităţi, incompatibile cu
exigenţele normelor prezente.

8
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

În zonele funcţionale ale teritoriilor rezidenţiale se vor situa case de locuit de


diferite tipuri (cu multe apartamente şi regim de înălţimi - înalte, medii- şi
minietajate, inclusiv case individuale de locuit separate şi/sau înşiruite); construcţii
cu destinaţie socio-culturală şi de prestări servicii separate, încorporate şi/sau
anexate în conformitate cu capitolul 10 al normelor prezente; garaje şi parcări auto
pentru autoturisme, care aparţin cetăţenilor; construcţii de cult.

Se permite amplasarea construcţiilor separate cu profil de afaceri, civil şi comunal


cu suprafaţa terenului, de regulă, maxim 0,5 ha, precum şi constucţiilor cu
tehnologii de miniproduceri, care nu vor avea impact negativ asupra mediului
înconjurător (inclusiv zgomot, vibraţie, câmpuri magnetice, influenţă radioactivă,
impurificarea solurilor, aerului, apelor şi alte influenţe negative) în afara hotarelor
stabilite pentru terenurile acestor construcţii. Dimensiunile zonelor de protecţie
sanitară pentru costrucţiile, care nu servesc surse de nocivităţi vor fi minim 25 m.

Notă - La zone rezidenţiale se referă şi terenurile întovărăşirilor pomicole, situate în


hotarele (intravilanul) localităţilor. Dezvoltarea infrastructurilor sociale, edilitare şi de
transport pentru aceste terenuri se va prevedea în volumele, care vor asigura în viitor
posibilitatea abitaţiei permanente.

5.2 Structura planimetrică a zonelor rezidenţiale propuse se va forma în conexiune


cu zonarea şi structura planimetrică a localităţii, în general, cu considerarea
specificului urbanistic şi natural al teritoriului. Concomitent se va prevedea
amplasarea corelată a caselor de locuit, construcţiilor civile, reţelei de drumuri şi
străzi, teritoriilor înverzite de uz comun, precum şi altor construcţii, situarea cărora
se permite în hotarele zonelor rezidenţiale conform normelor sanitaro-igienice şi
exigenţelor securităţii.

5.3 Pentru determinarea preliminară a dimensiunilor generale ale zonelor


rezidenţiale se permite de a aplica indici generalizatori în raport la 1000 loc.

La determinarea dimensiunilor teritoriului zonelor rezidenţiale se va promova pe etape


implementarea programului de asigurare cu locuinţe.

Volumul şi structura fondului locativ se va determina în temeiul analizei datelor


actuale şi pronosticurilor privind componenţa familiară a populaţiei, nivelul
veniturilor, dotării actuale şi în perspectivă cu locuinţe, reieşind din necesitatea
asigurării fiecărei familii cu apartament separat sau casă, precum şi privind nivelul
presupus de automobilizare. Pentru fondul social sau alte fonduri locative - cu
considerarea normelor suprafeţelor de locuinţe, stabilite prin legislaţie.

NOTĂ: - Indicii generalizatori se prezintă reieşind din asigurarea medie de calcul cu


locuinţe – 20 m.p./loc.Normele de calcul ale asigurării cu locuinţe se va permite de a se
preciza în documentaţia de planificare teritorială sau alte normative urbanistice naţionale.

5.4 Teritoriul zonei rezidenţiale se va organiza sub forma următoarelor elemente


structurale funcţional-planimetrice:

- cvartal (microraion) – unde pot fi alocate terenuri de pământ pentru construcţii


de locuinţe pentru case separate (proprietăţi imobiliare) sau grupuri de case de
locuit în confomitate cu planurile urbanistice;

9
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

- raion rezidenţial – se va constitui de regulă, în hotarele teritoriului, limitat de


magistrale urbane, linii de cale ferată, obstacole naturale (râu, pădure).

NOTE:

1. Raionul, cvartalul (microraionul) sunt componente ale documentaţiei de urbanism.

2. Pe parcursul elaborãrii documentaţiei de planificare teritorială pentru un teren separat,


care ocupă un segment din teritoriul cvartalului sau microraionului, se va asigura
compatibilitatea construcţiilor amplasate cu mediul construit adiacent şi nivelul solicitat d e
deservire socio-culturală şi comercială a populaţiei pentru cvartal (microraion), în întregime.

3. În cvartalele şi microraioanele zonelor rezidenţiale nu se va permite amplasarea


construcţiilor de importanţă orăşenească, precum şi amenajarea acceselor tranzit pe
teritoriul grupului de case de locuit, reunite prin spaţiu unic (curte). Teritoriul grupului de
case de locuit, de regulă, nu va depăşi 5 ha.

5.5 În procesul de organizare planimetrică a teritoriilor rezidenţiale se va prevedea


diferenţierea acestora după tipurile construcţiilor, regimul de înalţimi şi densitatea
lor, situarea în contextul specificului istorico-cultural, natural, climateric şi altor
trăsături caracteristice locale. Tipul şi regimul de înălţimi se vor determina în
conformitate cu exigenţele socio-demografice, etnice, arhitectural-compoziţionale,
sanitaro-igienice şi altele, stabilite pentru constituirea mediului ambiental, precum
şi sub aspectul posibilităţii de dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare şi
asigurării securităţii antiincendiare.

În componenţa zonelor rezidenţiale se vor include:

- zona construcţiilor de locuit tip „tronson” cu multe etaje (9 etaje şi mai mult);

- zona construcţiilor de locuit tip "tronson" cu număr mediu de etaje (5 -8 etaje,


inclusiv etajul mansardă);

- zona construcţiilor de locuit tip „tronson” cu număr redus de etaje (până la 4 etaje,
inclusiv etajul mansardă), posibil cu terenuri de pământ pe lângă apartamente;

- zona caselor individuale de locuit (separate şi/sau înşiruite).

NOTĂ: - În normativele naţionale, regulamentele de utilizare a terenurilor şi construcţiilor,


iar în lipsa acestora în documentaţia de urbanism se va permite de a preciza tipologia
construcţiilor locative, precum şi a prevedea interdicţii suplimentare privind amplasarea
unor clădiri în zonele rezidenţiale.

5.6 Indicii de calcul al volumelor şi tipurilor de locuinţe se vor determina cu


considerarea situaţiei socio-demografice actuale şi prognozate, precum şi a
veniturilor populaţiei. Concomitent, se recomandă de a prevedea diferite tipuri de
locuinţe, diferenţiate după nivelul de confort în corespundere cu tabelul nr.2.
Indicele mediu de calcul al asigurării cu lociunţă va depinde de raportul între case
de locuit şi apartamente de diverse nivele de confort şi se stabileşte prin studiu. În
cazul lipsei datelor necesare se va aplica pentru case şi apartamente de tipurile 1
şi 2 conform nivelului de confort - 20-30 m.p. din suprafaţa casei sau pentru o
persoană, iar pentru tipurile 3 şi 4 după nivelul de confort - 50 m.p.

10
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Tabelul nr. 2

Tipul casei de locuit şi a Norma de Formula ocupării Cota în


apartamentului după nivelul de suprafaţă a casei casei de locuit şi volumul total
confort de locuit şi a a apartamentului al construcţiei
apartamentului în locative, %
calcul la 1
persoană
1 De elită 60 şi mai mult k=n+2 3
k>(n+2) 5
2 Clasă Bussines 40 k=n+1 10
k=n+2 15
3 Clasă econom 30 k=n 25
k=n+1 50
4 Social (locuinţă municipală) 20 k=n-1 60
k=n 30
5 Special - k=n-2 7
k=n-1 5

NOTE:

1. Numărul total al camerelor de locuit în apartament sau casă (k) şi numărul locuitorilor (n).

2. Tipurile speciale de locuinţe – case tip hotelier, complexe locative specializate.

3. În numărător – pentru I etapă, în numitor – pentru perioada de calcul.

5.7 În procesul de determinare a dimensiunilor terenurilor de pământ pentru casele


individuale se vor lua în considerare particularităţile urbanistice concrete în localităţi de
diferite categorii, tipurile de locuinţe, caracterul construcţiilor rezidenţiale în curs de formare,
exigenţele de amplasare în reţeaua de localităţi, cu condiţia că suprafeţele calculate nu vor
depăşi limitele prevăzute de legislaţie.

În alte normative naţionale pot fi precizate tipurile de bază a construcţiilor cu număr redus de
etaje şi pentru fiecare din ele se vor stabili exigenţele urbanistice respective. În mod
particular, construcţiile individuale în oraşe se recomandă de a se prevedea cu utilizarea
limitată a terenurilor de pământ în scopuri gospodăreşti. În raioanele periferice ale oraşelor
mici se permite construcţia caselor de locuit tip "vilă", pe teritoriul terenurilor cărora va fi
posibilă întreţinerea unui număr redus de animale şi păsări domestice.

5.8 Pe parcursul reconstruirii zonelor rezidenţiale, de regulă, se va păstra şi moderniza


fondul locativ şi civil construit existent. Se va permite construcţia de noi clădiri, modificarea
destinaţiei funcţionale ale etajelor inferioare în construcţiile locative şi civile, supraetajarea
clădirilor, executarea etajelor mansardă, utilizarea spaţiului supra- şi subteran, cu condiţia
respectării exigenţelor sanitaro-igienice, antiincendiare şi altor din normele prezente, precum
şi a legislaţiei în domeniul protecţiei monumentelor de istorie şi cultură. Concomitent, se va
asigura nivelul normativ de deservire a populaţiei în conformitate cu cap.10 al acestor norme,
precum şi modernizarea infrastructurilor tehnico-edilitare şi de transport.

5.9 Hotarele, dimensiunile terenurilor de pământ aferente caselor de locuit tip "tronson" se
vor determina în documentaţia de urbanism cu considerarea legislaţiei şi actelor şi
documentelor normative.

5.10 Organizarea planimetrică a zonelor rezidenţiale în localităţile rurale se va determina în


corelare cu amplasarea construcţiilor de producere, cu respectarea exigenţelor sanitaro-
igienice şi ecologice.

11
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Zonele rezidenţiale în sate nu se vor intersecta de drumuri categoria 1,2 şi 3, precum şi de


drumuri, destinate circulaţiei maşinilor agricole.

5.11 În localităţile rurale se vor prevedea prefenţial case de locuit tip "vilă", se va permite
amplasarea caselor tip "tronson" cu 2-3 etaje sau case înşiruite cu terenuri de pământ.

Dimensiunile terenului de pământ aferent casei (apartamentului) se vor determina de actele


legislative, normative, normele urbanistice, precum şi de deciziile autorităţilor publice locale
cu considerarea structurii demografice a populaţiei.

Pentru locuitorii caselor de locuit tip "tronson" terenurile pentru anexele gospodăreşti,
necesare întreţinerii animalelor şi păsărilor domestice pot fi alocate în afara zonei
rezidenţiale; aferent acestor case se permite amenajarea subsolurilor colective anexate sau
separate, necesare pentru păstrarea produselor agricole, suprafaţa cărora se va determina
de normative, iar în lipsa acestora prin caietul de sarcini.

6 Zone civile şi de afaceri

6.1 Zonele funcţionale civile şi de afaceri se va destina pentru amplasarea construcţiilor de


ocrotire a sănătăţii, cultură, comerţ, alimentaţie publică, menire socială, comunală, prestări
servicii, activitate de întreprinzător, învătământ profesional mediu şi superior, administrare,
instituţiilor de cercetări ştiinţifice, clădirilor de cult, parcărilor pentru transportul auto, edificiilor
de afaceri, finanţe, altor construcţii, legate de asigurarea activităţilor vitale umane. În zonele
civile şi de afaceri se va permite amplasarea hotelurilor şi altor clădiri similare, destinate
pentru abitaţia provizorie a cetăţenilor; garsonierelor pentru locuirea persoanelor, care îşi fac
studiile în instituţiile de învăţământ, amplasate pe teritoriul zonei, precum şi a garajelor
multietajate sub- sau supraterane. În zona polifuncţională civilă şi de afaceri se va permite
amplasarea construcţiilor multietajate locative tip "tronson" în volumele, care nu vor împedică
realizarea funcţiilor civile şi de afaceri.

6.2 Zonele civile şi de afaceri se vor constitui ca poli ale activităţilor de afaceri, finanţe şi
publice în sectoarele centrale ale oraşelor, pe teritorii, adiacente străzilor magistrale, nodurilor
publice rutiere, întreprinderilor industriale şi altor construcţii cu frecventare masivă.

După tipul construcţiilor şi componenţa clădirilor amplasate zonele civile şi de afaceri în


oraşe se vor diviza în zone polifuncţionale (urbane de uz comun şi raionale) şi zone de
construcţii publice specializate.

6.3 În zonele polifuncţionale (urbane de uz comun şi raionale), destinate pentru formarea


sistemului de centre civice cu un spectru mai larg de funcţii, densitate sporită a construcţiilor
în raport la dimensiunile minimale ale terenurilor de pământ, preferenţial se vor amplasa
întreprinderi de comerţ şi alimentaţie publică, instituţiile de administrare, bussines, ştiinţă,
cultură şi alte construcţii de importanţă urbană sau raională, case de locuit cu complexul
necesar de deservire, precum şi construcţii, care vor asigura locuri de muncă şi altele, care
nu vor necesita terenuri mari de pământ (de regulă, maxim 1,0 ha) şi amenajări de zone
sanitare de protecţie cu lăţimea peste 25 m.

6.4 În componenţa zonei polifuncţionale urbane de uz comun pot fi evidenţiate: nucleul


centrului urban de uz comun, zona istorică ş.a.

12
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

În oraşele istorice nucleul centrului urban de uz comun se va permite de a fi constituit


complet sau parţial în hotarele zonei istorice cu condiţia asigurării integrităţii mediului istoric
format.

Concomitent, va fi necesar de a păstra, revitaliza şi dezvolta, în paralel cu construcţiile


istorice publice, complexe locative, asigurând completitudinea funcţionării mediului
ambiental.

Tipul şi regimul de înălţimi ale construcţiilor rezidenţiale în zonele istorice se va determina în


documentaţia de urbanism în temeiul cercetărilor istorico-urbanistice, care vor evidenţia
particularităţile funcţionale şi arhitecturale ale dezvoltării localităţii istorice, tradiţiile istorico-
culturale ale acesteia şi vor fixa condiţiile şi recomandările pentru reconstruirea clădirilor
existente, inclusiv reglementările de utilizare a spaţiului sub- şi suprateran.

6.5 Zonele construcţiilor publice specializate se vor constitui ca centre specializate de


importanţă urbană - administrative, medicale, ştiinţifice, educaţionale, comerciale (inclusiv
iarmaroace), expoziţionale, sportive şi altele, care se amplasează cât în hotarele (intravilanul)
oraşului, atât şi în afara acestuia. În procesul de amplasare a acestor zone se vor lua în
considerare particularităţile funcţionării acestora, necesarul de teritorii, necesitatea amenajării
parcărilor auto de capacitate mare, crearea infrastructurii tehnico-edilitare şi de transport
dezvoltate, precum şi impactul integral asupra mediului înconjurător şi construcţiilor
adiacente.

6.6 Zonele polifuncţionale mixte se vor forma în segmentele existente ale oraşelor, de
regulă, din teritorii cu construcţii civile, de afaceri şi industriale. În componenţa acestor zone
se va permite de a amplasa: clădiri locative şi civile, instituţii ştiinţifice, sciento-industriale, de
învăţământ, construcţii pentru bussines, întreprinderi de producere şi alte complexe
industriale (suprafaţa terenului, de regulă, maxim 5 ha) cu procese tehnologice, care nu
provoacă incendii şi explozii, nu generează zgomot, vibraţie, emanări electromagnetice şi
ionizate, poluări ale aerului atmosferic, apelor freatice şi de suprafaţă, care depăşesc normele
stabilite pentru construcţii locative şi civile, nu necesită amenajarea zonelor sanitare de
protecţie peste 50 m în lăţime, căi ferate de acces, precum şi nu solicită un trafic intens
automarfar (maxim 50 automobile pe zi într-o direcţie).

Pe parcursul reconstruirii clădirilor locative şi industriale în zonele mixte se vor prevedea


măsuri de diminuare a impactului negativ al întreprinderilor asupra mediului înconjurător
(retehnologizare cu tranziţia la procese inofensive, micşorarea capacităţii, reprofilare sau
reamplasare în afara hotarelor zonei mixte în zona industrială).

7 Parametrii amplasării construcţiilor în zonele rezidenţiale civile şi de


afaceri

7.1 Distanţele între clădirile de locuit, clădirile de locuit şi civile, precum şi industriale se vor
aplica în temeiul calculelor de insolare şi însorire în corespundere cu exigenţele, listate în
capitolul 14 al normelor prezente, precum şi în conformitate cu condiţiile antiincendiare,
expuse în capitolul 15 al normelor actuale.

Între laturile longitudinale ale caselor de locuit tip "tronson" se va aplica distanţa (reieşind din
condiţiile invizibilităţii reciproce a încăperilor):
a) pentru clădiri de locuit cu înălţimea:- 2-3 etaje - minim 15 m;- 4 etaje - minim 20 m;

13
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

b) între laturile longitudinale şi transversale ale aceloraşi tipuri de construcţii cu ferestre


din încăperi locative - minim 10 m.

În condiţiile recostrucţiei şi altor situaţii urbanistice complicate distanţele indicate por fi


micşorate cu respectarea normelor de insolare, însorire, exigenţelor antiincediare, precum şi
cu asigurarea invizibilităţii reciproce a încăperilor locative din fereastrâ în fereastră.

Pentru terenurile cu seismicitatea 8 grade şi mai mult distanţele între laturile longitudinale a
clădirilor de locuit va fi minim 2/3 din înălţimea clădirii mai înalte.

Pe teritoriile construcţiilor individuale tip "vilă" şi caselor de vacanţă distanţele de la ferestrele


încăperilor locative (camere, bucătării şi verande) până la pereţii caselor şi anexelor
gospodăreşti (şure, garaje, băi), amplasate pe loturile de pământ vecine, vor fi minim 6,0 m
(cu respectarea exigenţelor invizibilităţii reciproce, precum şi de umbrire a terenurilor
limitrofe), iar distanţele până la şurele pentru întreţinerea animalelor şi păsărilor domestice -
în conformitate cu punctul 8.6. ale normelor prezente. Distanţele de la hotarele lotului vor fi
minim: 3 m - până la peretele casei de locuit; 1 m - până la anexele gospodăreşti. În lipsa
sistemului centralizat de canalizare distanţa între toaleta şi pereţii casei vecine va fi minim 12
m, până la sursa de apă potabilă (fântână arteziană) - minim 25m.
NOTĂ: - Se permite înşiruirea caselor de locuit, precum şi a anexelor gospodăreşti pe terenurile de
pământ limitrofe cu acordul reciproc al proprietarilor de imobile, cu conformarea exigenţelor
antiincendiare, expuse în capitolul 15.

7.2 Distanţele de la hotarele terenurilor pentru construcţii industriale, amplasate în zonele


civile, de afaceri şi mixte, pâna la clădiri locative şi civile, precum şi până la terenurile
instituţiilor preşcolare, de învătământ mediu, sănătate şi odihnă vor fi minim 50 m.

7.3 În localităţile rurale şi pe teritoriile construcţiilor tip "vilă" în oraşe, grupurile de şuri,
amplasate în zona rezidenţială, se vor compune din maxim 30 unităţi fiecare. Şurile pentru
întreţinerea animalelor şi păsărilor domestice se vor situa la distanţele de la ferestrele
încăperilor de locuit cu considerarea exigenţelor sanitaro-igienice, dar nu mai puţin, m: din
una sau două unităţi - minim 10, până la 8 unităţi - minim 25, peste 8 până la 30 unităţi -
minim 50.

Suprafaţa construită a şurilor înşiruite nu va depăşi 600 m.p. Distanţele între grupurile de şuri
se va aplica conform capitolului 16 al normelor prezente.

Distanţele de la şurile pentru întreţinerea animalelor şi păsărilor domestice până la fântânile


arteziene va fi minim 20 m.
NOTĂ: - Se va permite anexarea şurei gospodăreşti (inclusiv pentru întreţinerea animalelor şi
păsărilor domestice), garajului, băii, serei la construcţia tip "vilă" cu respectarea normelor sanitare şi
antiincendiare.

7.4 Suprafaţa teritoriului înverzit din cvartal (microraion) în zonele rezidenţiale tip "tronson"
(fără considerarea terenurilor şcolilor şi instituţiilor preşcolare) va constitui, de regulă, minim
25% din suprafaţa cvartalului.
NOTĂ: - În suprafaţa terenurilor separate din teritoriul înverzit se vor include sectoarele pentru odihnă,
jocul copiilor, aleele pietonale, dacă ele nu ocupă mai mult de 30% din suprafaţa totală a terenului.

7.5 În cvartalele (microraioanele) construcţiilor de locuit multietajate tip "tronson" se vor


prevedea terenuri de uz comun de diferite destinaţii cu considerarea compoziţiei demografice
a populaţiei, tipurilor clădirilor, condiţiilor naturale, climaterice şi locale.

14
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Conţinutul terenurilor şi dimensiunile teritoriilor pentru acestea se vor determina prin norme
sau caietul de sarcini. Concomitent, suprafaţa totală a teritoriului, ocupat de terenurile pentru
jocul copiilor, odihna maturilor şi ocupaţiile sportive va fi minim 10% din suprafaţa totală a
cvartalului (microraionului) din zona rezidenţială.

Amplasarea terenurilor se va efectua la distanţele minime de la ferestrele construcţiilor


locative şi civile, m:

- jocul copiilor de vârstă preşcolara şi şcolară mică - 12;

- pentru odihna maturilor - 10;

- pentru ocupaţii sportive (în dependenţă de caracteristicile zgomotului produs *) - 10-40;

- pentru scopuri gospodăreşti - 20;

- pentru promenada câinilor - 40;

- pentru parcarea automobilelor - conform tabelului nr.7.

*) Cele mai mari distanţe se vor aplica pentru terenurile de fotbal, minime pentru terenurile tenis de
masă.

Distanţele de la terenurile pentru uscarea rufelor nu se reglementează, distanţele de la


terenurile pentru containere de gunoi până la terenurile sportive, terenurile pentru jocul
copiilor şi odihna maturilor, precum şi până la hotarele instituţiilor preşcolare, medicale şi de
alimentaţie publică va fi minim 20 m, iar de la terenurile pentru scopurile gospodăreşti până
la cea mai îndepărtată intrare în casa de locuit -maxim 100m (pentru case cu tuburi de
gunoi) şi 50m (pentru casele fără tuburi de gunoi).
NOTĂ: - Se va permite de a micşora cu maxim 50% suprafaţa teritoriului, ocupată de terenurile:
pentru jocul copiilor, odihna maturilor şi ocupaţii sportive ìn cazul costrucţiilor locative cu 9 etaje şi mai
sus sau crearea unui complex sportiv şi de agrement unic pentru şcolari şi populaţie.

7.6 Densitatea construcţiilor în zonele rezidenţiale, civile, de afaceri şi mixte se va calcula în


conformitate cu normele urbanistice, cu considerarea zonării stabilite a teritoriului, tipului şi
regimului de înălţimi a clădirilor, diferenţierii teritoriului conform importanţei urbanistice, stării
mediului înconjurător, condiţiilor naturale, climaterice şi locale.

Valorile limită recomandate pentru coeficienţii de ocupare şi de utilizare a teritoriilor din


cvartale (microraioane) sunt expuse în anexa nr.5. În alte normative naţionale, în temeiul
argumentărilor respective se va permite precizarea (mărirea sau micşorarea) valorilor limite
admisibile pentru densitatea construcţiilor în diferite zone, precum şi stabilirea indicilor
diferenţiaţi de densităţi în dependenţă de mărimea oraşului şi tipurilor construcţiilor.

Densitatea de calcul a populaţiei microraionului (bruto) în cazul construcţiilor complexe


multietajate şi asigurării medii cu locuinţe 20 m.p. pentru 1 loc. nu va depăşi 600 loc./ha.

7.7 În procesul de reconstruire complexă a clădirilor existente şi în alte condiţii urbanistice


complicate se va permite, în temeiul argumentărilor respective, de a preciza exigenţele
normative prezente prin caietul de sarcini, coordonat cu organele locale arhitectură şi
urbanism, instituţiile sănătăţii publice, antiincendiare şi de protecţie a mediului înconjurător.
Concomitent, se va solicita ameliorarea condiţiilor sanitaro-igienice şi ecologice de abitaţie a
populaţiei, precum şi sporirea securităţii antiincendiare a construcţiilor.

În perioada reconstruirii clădirilor locative şi civile cu supraetajări, inclusiv etaje mansardă,


dimensiunile şi configuraţia acestora se va determina în dependenţă de durata normativă a
insolării şi însoririi în conformitate cu capitolul 14 al normelor prezente.

15
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

În procesul de reconstruire a clădirilor locative cu 5 etaje în zonele valorificării masive


conform condiţiilor de insolare şi însorire se va permite supraetajarea cu 2 nivele, fără a se
lua în calcul etajul mansardă, în caz dacă distanţa între laturile longitudinale este de minim
30 m şi 15 m între laturile longitudinale şi transversale ale clădirilor de locuit, amplasate sub
unghi drept, deschis spre partea de sud a orizontului.

În zonele istorice supraetajarea cu mansarde se va permite cu respectarea unităţii stilistice a


mediului istoric, cu păstrarea specificului vizual-landşaftologic constituite istoric a
monumentelor de istorie şi cultură.

7.8 În zonele situaţiilor ecologoce excepţionale şi zonele dezastrelor naturale şi ecologice,


determinate în coresrundere cu criteriile stării ecologice a teritoriilor, nu se va permite
mărirea densităţii existente a construcţiilor rezidenţiale fără a se realiza măsurile necesare
pentru protecţia mediului înconjurător.

8 Zonele construcţiilor industriale, de transport şi ale infrastructurii tehnico-


edilitare

8.1 În componenţa zonelor funcţionale industriale, ale infrastructurilor tehnico-edilitare şi de


transport se va include:

- zonele comunale - zonele de amplasare ale construcţiilor comunale, de depozitare, ale


gospodariei locativ-comunale, de transport, de comerţ "angro";

- zonele industriale - zonele de amplasare a construcţiilor industriale cu diverse normative de


impact asupra mediului înconjurător, care, de regulă, necesită stabilirea zonei sanitare de
protecţie cu laţimea peste 50 m, precum şi căi feroviare de acces;

- alte tipuri de infrastructuri industriale (zone sciento-industriale, parcuri tehnologice),


tehnico-edilitare şi de transport.

În zonele construcţiilor industriale se va permite amplasarea clădirilor si instalaţiilor pentru


serviciile de avarii şi salvare, care deservesc întreprinderile din zonă, construcţiilor
infrastructurilor tehnico-edilitare, care vor asigura funcţionalitatea obiectelor situate în
teritoriul dat, construcţiilor de prestări servicii către personalul de producere si alte clădiri de
acet gen.
NOTE:

1. În procesul de amplasare şi reconstruire a întreprinderilor şi altor construcţii pe teritoriul zonelor


industriale se vor prevedea măsuri de asigurare a securităţii acestora în perioada exploatării, precum
şi se va prevedea, în caz de avarii, la una din întreprinderi protecţia populaţiei din zonele rezidenţiale
adiacente de la acţiunile periculoase şi măsurile de asigurare a funcţionalităţii altor întreprinderi.
Gradul de pericol al construcţiilor industriale şi altor clădiri se va determina în ordinea prevăzută de
legislaţie şi reglementările tehnice.

2. Pe parcursul reconstruirii construcţiilor în zonele industriale existente, care sunt monumente de


istorie şi cultură, se vor prevedea măsuri de protejare a patrimoniului istoric.

8.2 În hotarele zonelor funcţionale de construcţii industriale şi zonelor sanitare de protecţie


ale întreprinderilor nu se va permite amplasarea caselor de locuit, întovărăşirilor pomicole,
instituţiilor preşcolare şi de învăţământ mediu, de sănătate şi odihnă, edificiilor sportive, altor
clădiri publice, care nu au tangenţă cu deservirea producerii.

Teritoriul zonei sanitare de protecţie nu se va utiliza în scopuri de recreere şi creştere a


culturilor agricole.

16
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

NOTĂ: - Sectoarele zonelor sanitare de protecţie nu se vor include în componenţa teritoriului


întreprinderii şi pot fi utilizate pentru amplasarea construcţiilor, edificarea cărora se permite pe teritoriul
acestor zone. Măsurile de reabilitare, sanitaro-igienice, de construcţii, care se referă la protecţia
mediului înconjurător pe teritoriul poluat adiacent întreprinderii, inclusiv amenajarea zonelor sanitare
de protecţie, se vor executa din contul întreprinderii, care generează poluări.

8.3 În componenţa zonelor industriale ale oraşelor se pot constitui zone de producere,
destinate pentru amplasarea preferenţială a întreprinderilor industriale în dependenţă de
clasificatorul sanitar al producerilor, zone sciento-industriale, zone comunale şi de
depozitare.

Întreprinderile cu profil alimentar, medical, farmaceutic şi alte cu zona sanitară de protecţie


pâna la 100 m nu se vor amplasa pe teritoriul zonei industriale cu întreprinderi metalurgice,
chimice, petro-chimice si ale altor sectoare industriale, cu tehnologii nocive şi periculoase,
precum şi în hotarele zonelor de protecţie sanitară a acestora.

8.4 Organizarea funcţional-planimetrică a zonelor industriale se va prevedea în forma


cvartalelor (în hotarele liniilor roşii), în limitele cărora se vor amplasa producerile de bază şi
auxiliare ale întreprinderilor cu considerarea exigenţelor sanitaro-igienice şi antiincendiare
pentru amplasarea acestora, traficului marfar, tipurilor de transport, precum şi etapizării
construcţiilor.

Teritoriul, ocupat de terenurile întreprinderilor industriale şi altor construcţii de producere,


intreprinderilor de prestări servicii va constitui, de regulă, nu mai puţin de 60% din teritoriul
zonei industriale.

NOTE:

1. Ocuparea teritoriului zonei industriale se va determina în procente, ca raportul sumei suprafeţelor


terenurilor întreprinderilor industriale şi construcţiilor conexe acestora în limita îngrădirilor (sau în lipsa
îngrădirilor - în hotarele convenţionale respective zonei), precum şi instituţiilor de prestări servicii cu
includerea suprafeţelor, ocupate de staţiile de cale ferate, către suprafaţa totală a zonei industriale,
determinată prin planul urbanistic general al localităţii. Teritoriile ocupate vor include terenuri de
rezervă pe sectoarele întreprinderilor şi altor construcţii, presupuse în conformitate cu caietul de
sarcini pentru amplasarea pe ele a clădirilor şi instalaţiilor.

2. Densitatea construcţiilor în cvartale, ocupate de întreprinderile industriale şi alte edificii, de regulă,


nu va depăşi indicii, expuşi în anexa nr.5.

8.5 La amplasarea întreprinderilor şi altor construcţii se vor prevedea măsuri privind


excluderea poluării solurilor, apelor freatice, de suprafaţă şi aerului atmosferic cu respectarea
exigenţelor capitolului 15 al normelor prezente, precum şi legislaţiei despre protecţia apelor
subterane.

8.6 Dimensiunile zonelor sanitare de protecţie se vor stabili cu respectarea clasificării


sanitare a întreprinderilor, instalaţiilor şi altor construcţii. Suficienţa lăţimii zonei sanitare de
protecţie se va dovedi prin calculele dispersărilor de substanţe nocive în aerul atmosferic,
care se conţin în emanările întreprinderilor industriale, precum şi prin conformarea la
exigenţele capitolului 1 al normelor prezente.

Suprafaţa minimă de înverzire a zonelor sanitare de protecţie se va aplica în dependenţă de


lăţimea acestora,%:

- până la 300 m - 60;

- peste 300 până la 1000 m - 50;

17
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

- este 1000 până la 3000 m - 40;

- este 3000 m - 20.

În zonele sanitare de protecţie din partea zonelor rezidenţiale, civile şi de afaceri se va


prevedea o fâşie de plantaţii arbori-arbuşti cu lăţimea minimă 50 m, iar pentru lăţimea zonei
până la 100 m - minim 20 m.

8.7 Pentru construcţiile destinate confecţionării şi păstrării materialelor şi articolelor


explozive pe baza acestora (instituţii, arsenale, baze, depozite de explozive) se vor prevedea
zone interzise (periculoase). Dimensiunile acestor zone se vor determina prin documente
normative speciale. Amplasarea construcţiilor locative, civile şi industriale în zone interzise
(periculoase) nu se va permite.

8.8 În zonele sciento-industriale se vor amplasa instituţii de ştiinţă, cele conexe ştiinţei,
produceri experimentale şi alte construcţii, legate de ele: instituţii de învăţământ superior şi
mediu, hoteluri, ìntreprinderi prestări servicii, precum şi edificii ale infrastructurilor de
transport şi tehnico-edilitare.

Componenţa zonelor sciento-industriale şi condiţiile de amplasare a instituţiilor de cercetări


ştiinţifice şi producerilor experimentale se vor determina în dependenţă de factorii, care
acţionează asupra mediului înconjurator.

În cazul amplasării producerilor experimentale, care nu necesită zone sanitare de protecţie


peste 50 m, în zonele sciento-industriale se permite amplasarea edificiilor rezidenţiale, care
se va constitui după modelul construcţiilor mixte.

8.9 Dimensiunile terenurilor pentru instituţiile ştiinţifice se vor aplica (pentru 1000 m.p. a
suprafeţei totale pe toate nivelele), ha, dar nu va depăşi:

- ştiinţe tehnice şi naturale - 0,12 - 0,17;

- ştiinţe publice - 0,08 – 0,1.

NOTE:

1. Indicii din tabel nu se răspândesc pentru construcţiile, care necesită condiţii speciale şi regim de
lucru specializat (grădini botanice, observatorii, etc).
2. În norma expusă nu se încadrează terenurile experimentale, poligoanele, teritoriile de rezervă,
zonele de protecţie sanitară.
3. Valori mai mici se vor aplica pentru oraşe mari şi condiţii de reconstrucţie.

8.10 În limitele sectoarelor instituţiilor publice se vor aloca terenuri, ocupate de: construcţii,
terenuri şi spaţii înverzite, drumuri, accese şi parcări auto. Concomitent, clădirile nu vor
ocupa mai mult de 50% suprafaţă teren, terenurile sportive şi teritoriile înverzite - minim 10%,
drumurile şi accesele - de la 15 la 25%. Calculul necesarului în parcări auto se va efectua din
considerentele 1 automobil pentru 25 m.p. a suprafeţei totale a clădirilor instituţiilor ştiintifice,
suprafaţa terenului pentru 1 automobil se va aplica 25 m.p.

8.11 Pe teritoriile zonelor comunale şi de depozitare (la nivel de raion) se vor amplasa
întreprinderi de produse alimentare (alimente, carne şi lactate), depozite universale de
mărfuri (alimentare sau industriale), depozite specializate (frigidere, magazii de păstrare a

18
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

cartofilor, legumelor şi fructelor), întreprinderi de utilităţi comunale, prestări servicii, baze de


transport pentru deservirea populaţiei oraşului.

Sistemul de complexe de depozitare, care nu au tangenţă cu deservirea cotidiană directă a


populaţiei se vor constitui în extravilanul oraşelor mari, apropiindu-le de nodurile transportului
exterior, preferenţial al celui feroviar.

În afara oraşelor, în zonele de depozitare, situate separat, cu respectarea normelor sanitare,


antiincendiare, ecologice şi speciale, se va prevedea amplasarea depozirelor rezervelor de
stat, depozitelor de produse petroliere, gaze lichefiate, substanţe explozibile şi nocive foatre
puternice, depozitelor de alimente, furaj, materie primă industrială şi materiale de construcţie.

8.12 În procesul de amplasare a depozitelor este necesar de a se utiliza maxim spaţiile


subterane. Se va permite, în cazul escavărilor de zăcăminte, posibile pentru amplasarea în
ele a încăperilor, de a efectua construcţia depozitelor de mărfuri alimentare şi industriale,
documente preţioase, camerelor frigorifice de distribuţie şi altor funcţii, care solicită
asigurarea rezistenţei la intervenţii din exterior şi siguranţei în funcţionare. Amplasarea
construcţiilor se va executa în conformitate cu exigenţele normative, care reglementează
utilizarea spaţiului subteran în alte scopuri, decât extracţia resurselor minerale.

8.13 Dimensiunile terenurilor de pământ, suprafaţa clădirilor şi capacitatea depozitelor,


destinate deservirii localităţilor, se vor determina prin calcule. Normele recomandate sunt
expuse în anexa nr. 6. Dimensiunile zonelor de protecţie sanitară pentru magaziile de
păstrare a cartofilor, legumelor şi fructelor se va aplica 50 m.

8.14 În procesul de organizare a producerilor agricole se vor prevedea măsuri de protecţie


a zonelor rezidenţiale, publice şi de afaceri de influenţă negativă a complexelor industriale,
precum şi a complexelor propriu-zise, dacă ele sunt destinate fabricării alimentelor, de
poluări şi impactul negativ al altor produceri, nodurilor de transport şi instalaţiilor edilitare.

Măsurile de excludere a impurificării solurilor, apelor freatice şi de suprafaţă, spaţiilor


acvatice şi aerului atmosferic vor corespunde normelor sanitare, precum şi exigenţelor
capitolului 14.

8.15 Pe parcursul constituirii zonelor industriale în localităţile rurale, distanţele între


întreprinderile agricole şi construcţii se vor prevedea minim admisibile, reieşind din
exigenţele sanitare, veterinare, antiincendiare şi normele proiectărilor tehnologice.

Pe teritoriul complexelor şi fermelor animaliere şi în zonele de protecţie a acestora nu se va


permite amplasarea întreprinderilor de prelucrare a producţiei agricole, construcţiilor cu profil
de alimentaţie şi alte echivalate cu acestea.

Construcţiile cu dimensiunile zonei de protecţie sanitară peste 300 m se vor amplasa pe


terenuri retrase sau izolate.

8.16 Liniile de transportare a curentului electric, de comunicaţii şi alte construcţii liniare de


importanţă locală se vor amplasa pe hotarele câmpurilor agricole de-a lungul drumurilor,
fâşiilor forestiere, traseelor existente, reieşind din considerentele accesului liber spre reţele
de pe teritoriile, libere de plantaţii agrare.

19
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

8.17 Zonele industriale ale localităţilor rurale, de regulă, nu se vor separa în terenuri izolate
de căile ferate sau rutiere ale reţelei comune.

La amplasarea întreprinderilor agricole şi altor construcţii se vor prevedea măsuri de


excludere a poluării solurilor, apelor subterane şi de suprafaţă, spaţiilor acvatice şi aerului
atmosferic cu considerarea exigenţelor p.8.6 şi capitolului 14 al prezentelor norme.

8.18 Zonele infrastructurilor edilitare şi de transport se vor prevedea pentru amplasarea


construcţiilor şi instalaţiilor feroviare, rutiere, de comunicaţii, echipamentelor tehnice cu
respectarea perspectivelor de dezvoltare a acestora.

În scopul asigurării exploatării optime a instalaţiilor, amenajării altor construcţii ale


transportului exterior, se va permite stabilirea zonelor de protecţie.

Alocarea terenurilor pentru instalaţii şi amenajări ale transportului exterior se va efectua în


modul stabilit. Regimul de utilizare a acestor terenuri se va determina prin documentaţia de
urbanism în conformitate cu legislaţia în vigoare.

8.19 Amplasarea instalaţiilor, comunicaţiilor şi altor construcţii de transport pe teritoriul


localităţilor va corespunde exigenţelor, expuse în capitolul 14.

Pentru evitarea acţiunilor nefavorabile în perioada exploatarii construcţiilor de transport,


comunicaţii, reţele edilitare se vor stabili zone de protecţie sanitară de la aceste obiecte până
la hotarele zonelor rezidenţiale, civile, de afaceri şi recreere.

Teritoriile în hotarele alocărilor pentru edificii şi instalaţii de transport, comunicaţii, echipări


edilitare se vor amenaja şi înverzi cu respectarea caracteristicilor tehnice si exploataţionale
ale acestor construcţii.

Edificiile şi instalaţiile de transport, comunicaţii, echipări edilitare, exploatarea cărora


influenţează în direct sau tangenţial securitatea populaţiei, se vor amplasa în afara
localităţilor.

8.20 Staţiile noi de sortare ale căilor din reţeaua feroviară comună se vor amplasa în afara
localităţilor. Distanţele de la staţiile de sortare pănă la clădiri locative şi civile se vor aplica în
temeiul calculului cu considerarea volumului de trafic marfar, pericolului incendiar şi de
explozie a mărfurilor transportate, precum şi nivelului admisibil de zgomot şi vibraţii, dar nu
vor fi mai mici de 150 m.

8.21 Intersecţiile liniilor feroviare între ele în nivele diferite se vor prevedea pentru linii de
categoria: l - ll - în afara teritoriului localităţii; lll - lV- în afara teritoriilor zonelor rezidenţiale,
publice si de afaceri.

8.22 Zona rezidenţială se va separa de căile ferate prin zonă de protecţie sanitară cu
lăţimea minimă 100 m, calculată de la ultima şenilă a căii ferate. La amplasarea căilor ferate
în vale sau în rezultatul realizării unor măsuri speciale fonoprotectoare lăţimea zonei de
protecţie sanitară poate fi micşorată, dar nu mai mult de 50 m. Lăţimea zonei de protecţie
sanitară de la hotarele terenurilor pomicole se va aplica minim 50 m.

În zonele de protecţie sanitară, în afara terenului alocat căilor ferate, se va permite


amplasarea drumurilor auto, garajelor, parcărilor pentru automobile, depozite, instituţii

20
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

comunale şi prestări servicii. Minim 50% a suprafeţei zonei de protecţie sanitară se va


înverzi.

8.23 Drumurile auto din reţeaua generală de categoriile l, ll, lll de regulă, se vor proiecta
ocolind localităţile în conformitate cu documentele normative în vigoare. Distanţele de la
muchia terasamentului de pământ a drumurilor menţionate până la construcţii se vor aplica
în conformitate cu documentele normative şi exigenţele capitolului 16, dar vor fi nu mai puţin
de: clădiri de locuit – 100 m, întovărăşiri pomicole – 50 m, pentru drumurile de categoria lV -
respectiv 50 şi 25 m. Din partea construcţiilor locative şi civile din localităţi, întovărăşirilor
pomicole se va prevedea de-a lungul drumului o fâşie de plantaţii verzi cu lăţimea minim 10
m.

În cazul circulaţiei tranzit pe drumuri auto din reţeaua generală prin teritoriul localităţii se vor
prevedea măsuri de asigurare a securităţii circulaţiei pentru pietoni şi transportul local,
precum şi de realizare a exigenţelor ecologice şi sanitaro-igienice stabilite pentru construcţii.

8.24 Aerodromurile se vor amplasa în conformitate cu exigenţele documentelor normative la


distanţe de la hotarele zonelor rezidenţiale, civile, de afaceri, mixte şi recreere, care vor
asigura securitatea zborurilor, nivelul admisibil al zgomotului aviatic şi emanărilor
electromagnetice, stabilite prin norme sanitare pentru aceste zone teritoriale.

Exigenţele listate se vor respecta inclusiv la formarea noilor şi reconstruirea existentelor


zone rezidenţiale, civile, de afaceri şi recreere în raioanele aeroporturilor, care funcţionează.

8.25 Amplasarea în adiacenţa aeroporturilor a clădirilor, liniilor electrice de tensiune înaltă,


instalaţiilor electrotehnice şi altor, care pot ameninţa securitatea zborurilor navelor aeriene
sau pot crea obstacole pentru funcţionarea normală a mijloacelor de navigaţie din
aeroporturi, se vor coordona cu întreprinderile şi instituţiile, în gestiunea cărora se afla
aerodromurile.

Lista întreprinderilor şi instituţiilor, cu care se va efectua coordonarea, se va determina de


autoritatea publica centrală a aviaţiei civile.

Se vor coordona amplasamentele pentru:

- toate construcţiile în hotarele fâşiilor acceselor aeriene spre aerodromuri, precum şi în afara
acestor hotare în raza 10 km de la punctul de control al aerodromului (PCA);

- construcţiile în raza 30 km de la PCA, înălţimea cărora în raport la cota aerodrumului este


de 50 m şi mai mult; indiferent de locul situării:

- construcţiile cu înalţimea 50 m şi mai mult de la suprafaţa solului, linii de comunicaţii, elec-


trotransmisie, precum si altor edificii cu emanări radio şi electromagnetice, care pot crea
obstacole pentru fucţionarea normală a mijloacelor radiotehnice;

- construcţiile cu pericol de explozie;

- întreprinderile industriale, alte instalaţii, activitatea cărora pot provoca diminuarea vizibilităţii
în zonele aerodromurilor.

21
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Se interzice amplasarea la o distanţă mai mică de 15 km de la PCA a locurilor de depozitare


a reziduurilor alimentare, fermelor animaliere, abatoarelor şi altor construcţii, care se
specifică prin atragerea şi aglomeraţia masivă de păsări.

Note:

1. Coordonările menţionate îşi pierd actualitatea, în caz dacă pe parcursul a trei ani edificarea
construcţiilor respective nu s-a început.

2. Punctul de control al aerodromurilor se situează în apropierea centrului geometric al aeroportului:

- pentru o pistă de zbor-decolare (PZD) - în centrul acesteia;

- pentru două PZD paralele - în mijlocul dreptei, care uneşte centrele acestora;

- pentru doua PZD neparalele - în locul de intersecţie a liniilor perpendiculare, care sunt trasate din
centrele PZD.

3. În actele, înaintate spre coordonarea construcţiilor înalte, în toate cazurile se vor marca
coordonatele situării construcţiilor proiectate.

8.26 Amplasarea noilor şi reconstruirea existentelor clădiri şi instalaţii în zona acţiunii


mijloacelor stării navigaţionale a căilor fluviale se va efectua prin coordonarea cu autoritatea
publică centrală corespunzătoare.

8.27 Porturile fluviale se vor amplasa la o distanţă de minim 100 m de la construcţiile


rezidenţiale.

Distanţele de la hotarele raioanelor specializate a noilor porturi fluviale până la construcţiile


rezidenţiale se va aplica, m, dar nu mai puţin:

- de la hotarele raioanelor, destinate pentru amplasarea depozitelor de substanţe lichide uşor


inflamabile (la amplasarea depozitelor mai jos de cursul apei)* - 500;

- de la hotarele zonelor de transbordare şi păstrare a mărfurilor, care generează prafuri -


300;

- de la rezevoarele şi instalaţiile de umplere-vărsare în zonele de transbordare a substanţelor


lichide uşor inflamabile în depozite de categoria:

I - 200;

II şi III - 100.

* Distanţa indicată se va aplica inclusiv de la locurile de odihnă masivă, debarcadere, gări


fluviale, staţii hidroelectrice, întreprinderi industriale şi poduri.

La amplasarea depozitelor mai sus pe cursul apei distanţele de la construcţiile menţionate


vor fi, de minim, m:

pentru depozite de categoria:

l - 5000;

ll - lll - 3000.

22
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Note:

1 Pe teritoriul porturilor fluviale se vor prevedea accese la apă şi terenuri pentru extragerea apei de
către maşinile de pompieri.

2. În porturile cu trafic mic de mărfuri, zonele de pasageri şi mărfuri se pot unifica în una mixtă.

8.28 Bazele de litoral şi locurile de staţionare a navelor mici, care aparţin cluburilor sportive
şi unor cetăţeni, se vor amplasa în afara localităţilor, iar în hotarele acestora - în afara
zonelor rezidenţiale, civile, de afaceri şi recreere.

Dimensiunea terenului pentru păstrarea într-un singur nivel se va calcula din considerentele
(pentru un loc), m.p.: pentru nave de promenadă - 27, pentru nave sportive - 75.

NOTĂ: - Exigenţele listate nu se reflectă asupra staţiilor de bărci şi alte instalaţii ale sporturilor
acvatice, care deservesc zonele de odihnă pentru populaţie.

9 Zone funcţionale de recreere. Zonele teritoriilor cu regim special de protecţie

9.1 În componenţa zonelor funcţionale cu destinaţie de recreere pot fi incluse teritorii,


ocupate de păduri, scuaruri, parcuri, grădini publice, râuri, iazuri, lacuri, bazine acvatice
(rezervoare de apă), plaje, pentru odihnă, turism, practicarea sportului .

În limitele localităţilor urbane şi rurale se vor evidenţia zone cu regim special de protecţie:
terenuri de importanţă deosebită pentru natură, ştiinţă, istorie, cultură, estetică, de recreere,
sănătate sau de altă importanţă majoră.

Pe teritoriul zonelor funcţionale de recreere şi celor cu regim special de protecţie se va


interzice edificarea şi extinderea construcţiilor şi a instalaţiilor existente industriale,
comunale, depozite şi de altă natură care nu sunt direct legate de exploatarea construcţiilor
cu destinaţie de recreere, de sănătate şi de protecţie a mediului. Regimul de utilizare a
terenurilor în staţiuni balneare se va stabili conform normelor în vigoare.

9.2 Raza accesibilităţii transportului public în comun spre parcuri orăşeneşti sau raionale
(fără a se ţine cont de timpul de aşteptare a transportului) va fi maxim 20 min.

Amplasarea grădinilor zoologice se va prevedea în componenţa zonelor cu funcţii de


recreere.

Distanţa de la hotarele terenului grădinii zoologice pînă la construcţiile publice şi rezidenţiale


se va stabili cu avizul autorităţilor locale de sănătate publică, dar nu va fi mai mică de 50 m.

9.3 La amplasarea parcurilor şi grădinilor se va păstra maxim zonele verzi şi bazinele


acvatice existente.

Suprafaţa parcurilor, grădinilor şi scuarurilor se va aplica, ha minim: parcuri publice


(orăşeneşti) -15; parcuri în raioanele planificate – 10; grădini în zone rezidenţiale -3; scuaruri
-0,5.

Suprafaţa menţionată se va micşora în condiţii de reconstruire.

23
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

9.4 Amplasarea edificiilor de odihnă în masă de scurtă durată pentru populaţie, situate în
zonele funcţionale de recreere se va aplica, având în vedere raza accesibilităţii transportului
public, de regulă, maxim 1,5 ore.

Dimensiunile terenului edificiilor de odihnă în masă, de scurtă durată (în continuare zone de
odihnă) se vor aplica minim 500 m2 pentru 1 vizitator, inclusiv pentru odihna activă – minim
100 m2 pentru 1 vizitator. Suprafaţa terenului unei zone separate, ha odihnă în masă de
scurtă durată se va aplica minim 50 ha.

9.5 În componenţa zonelor naturale cu regim special de protecţie se vor evidenţia sectoare
pentru staţiuni balneare situate pe terenuri cu factori naturali curativi, microclimatici,
landşaftologici şi sanitaro-igienici favorabili. În staţiunile balneare se vor amplasa instituţii:
sanatoriale, balneologice, medicale, de recreere, agenţii de turism, instituţii şi întreprinderi
prestări servicii pentru pacienţi şi vizitatori, parcuri şi alte teritorii verzi de uz comun, plaje,
formând zone balneare.

Dimensiunile teritoriilor plantate de uz comun în zonele balneare se vor aplica:

- 100 m2 pentru 1 loc în instituţiile balneologice şi curative.

NOTĂ: - În zonele balneare de stepă teritoriile plantate de uz comun se vor micşora maxim cu 50%.

9.6 Amplasarea instituţiilor de odihnă şi balneare în zona riverană se va prevedea cu


considerarea capitolului 14, dar la distanţa minim 50 m – în cazul amplasării pe malul rîurilor
şi bazinelor acvatice.

9.7 Dimensiunile teritoriilor plajelor, situate în zonele balneare şi de recreere, se va aplica,


m2 pentru 1 vizitator, minim:

- rîuri şi lacuri – 8;

- rîuri şi lacuri (pentru copii) - 4.

Dimensiunile plajelor pe litoralul rîurilor şi lacurilor, amplasate în extravilanul zonelor


balneare, pe terenuri agricole, se vor aplica din calculul 5 m2 pentru 1 vizitator.

Dimensiunile teritoriilor specializate ale plajelor curative speciale pentru pacienţi cu mobilitate
redusă se vor aplica din calculul 8-12 m2 pentru 1 vizitator.

9.8 Distanţele de la hotarele terenurilor proiectate din nou a instituţiilor balneare şi de


sănătate se vor aplica, m minim:

pînă la construcţii locative şi publice (care nu se referă la deservirea zonelor de recreere


balneare), clădirilor gospodăriei comunale şi depozitelor (în condiţiile de reconstruire minim
100 m) – 500;

- pînă la căile feroviare reţea generală -500;

- pînă la drumuri categoria:

- I, II, III - 500;

- IV - 200;

24
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

pînă la case de vacanţă – 300.

9.9 Categoriile teritoriilor protejate de stat, locale şi altele se vor stabili în conformitate cu
legislaţia în vigoare.

9.10 Dimensiunile şi modul de utilizare a zonelor cu regim special de protecţie se vor stabili
în conformitate cu legislaţia în vigoare, precum şi luând în considerare prevederile capitolului
14.

9.11 Numărul estimat de vizitatori simultani în parcuri, parcuri forestiere păduri urbane, se
va aplica, pers/ha, maxim pentru:

- parcuri urbane – 100;

- parcuri zone de recreere – 70;

-parcuri staţiuni balneare – 50;

- parcuri forestiere (parcuri fîneţe, parcuri acvatice) – 10;

- păduri urbane - 1-3.

La numărul vizitatorilor simultani 10-15 pers/ha este necesar de a prevedea reţeaua de


drumuri şi alei pentru organizarea deplasării acestora, iar la marginea poienilor (lizieră) -
plantaţii pentru conservarea solului;

iar la numărul de vizitatori simultani 50 pers/ha şi mai mult - acţiuni pentru transformarea
landşaftului forestier în parc.

9.12 În localităţile urbane şi rurale se va prevedea, de regulă, sistemul de plantare continuă


a terenului şi altor spaţii deschise. Ponderea teritoriilor plantate în diverse scopuri, în cadrul
construcţiilor urbane (nivelul de înverzire) se va prevedea minim 40%, iar în limitele unei
zone rezidenţiale minim 25% (inclusiv suprafaţa totală plantată a microraionului)

NOTĂ: - În oraşe cu întreprinderi, ce necesită crearea zonelor de protecţie sanitară, cu lăţimea


depăşind 1 km, nivelul de plantare a terenului se va majora minim cu 15 %.

9.13 Suprafaţa teritoriilor plantate de uz comun – parcuri, grădini, scuaruri, bulevarde,


situate în intravilanul localităţilor urbane şi rurale, se va aplica conform tabelului 3.

În oraşele mari, masivele existente de păduri urbane se vor reorganiza în parcuri forestiere şi
li se vor atribui suplimentar la cele expuse în tabelul 3, teritorii plantate de uz comun, reieşind
din calculul maxim 5 m2/pers.

Tabelul nr. 3

Teritorii plantate de Suprafaţa teritorii plantate m²/loc.


uz comun Oraşe mari Oraşe medii Oraşe mici
Orăşeneşti comune 10 7 8 (10*)
Zone rezidenţiale 6 6 -

În paranteze sunt prezentate dimensiunile pentru oraşele mici cu populaţia până la 20 mii
locuitori

25
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

NOTE:

1. Pentru oraşe balneoclimaterice norma de teritorii plantate de uz comun se va mări, maxim cu 50%

2. Suprafeţele teritoriilor plantate de uz comun în localităţi, amplasate în păduri, în fâşiile riverane ale
râurilor şi lacurilor mari se pot micşora maxim cu 20%.

9.14 Parcurile mari şi cele forestiere cu lăţimea 0,5 km şi peste vor ocupa minim 10% în
structura teritoriilor plantate de uz comun.

Raza accesibilităţii parcurilor orăşeneşti nu va depăşi 20 min, iar a parcurilor din raioanele
planimetrice – maxim 15 min.

NOTĂ: - În zonele seismice se va asigura accesul liber către parcuri, grădini şi alte teritorii plantate
de uz comun, cu interzicerea instalării împrejmuirii (gardului) din partea raionului rezidenţial.

9.15 Numărul estimat de vizitatori simultani în parcuri, parcuri forestiere păduri, zone verzi
se va aplica, pers/ha, maxim pentru:

- parcuri urbane – 1000;

- parcuri zone de recreere – 70;

- parcuri staţiuni balneare – 50;

- parcuri forestiere (parcuri fîneţe, parcuri acvatice) – 10;

- păduri - 1-3.

NOTĂ: - La numărul vizitatorilor simultani 10-50 pers/ha se va prevedea reţeaua de drumuri şi alei
pentru organizarea deplasării acestora, iar la marginea poienilor (lizieră) - plantaţii pentru conservarea
solului; iar la numărul de vizitatori simultani 50 pers/ha şi mai mult - acţiuni pentru transformarea
landşaftului forestier în parc.

9.16 În oraşele mari, de rînd cu parcurile de importanţă orăşenească şi raională, se vor


prevedea parcuri specializate – pentru copii, sportive, de expoziţii, zoologice şi altele, grădini
botanice, dimensiunile cărora se vor aplica conform caietului de sarcini.

Dimensiunile estimative ale parcurilor pentru copii se vor aplica reieşind din calculul 0,5
m/pers., inclusiv terenurile şi amenajările sportive, norma recomandată de calcul a cărora
este indicată în capitolul 7.

9.17 Pe terenurile cu grad sporit de integritate a landşafturilor naturale, cu valoare estetică


şi cognitivă, se vor forma parcuri naturale naţionale.

În organizarea arhitectural-spaţială a parcurilor naţionale şi naturale se va prevedea


utilizarea acestora în scopuri ştiinţifice, culturale, educative şi recreative cu delimitarea de
regulă, a zonelor rezervare, recreere şi gospodărire.

9.18 La amplasarea parcurilor şi grădinilor se vor proteja la maxim sectoarele cu terenuri


plantate şi bazine acvatice existente.

Suprafaţa parcurilor, grădinilor şi scuarurilor se va aplica, ha, minim:

- parcuri orăşeneşti – 15;

26
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

- parcuri raioane planimetrice – 10;

- grădini raion rezidenţial – 10;:

- scuaruri – 0,5;

- în condiţiile de reconstruire suprafaţa scuarurilor poate avea dimensiuni mai mici.

Suprafaţa terenurilor plantate se va aplica minim 70% din totalul bilanţului de terenuri a
parcurilor şi grădinilor.

9.19 La construcţia parcurilor în lunca inundabilă, se vor respecta cerinţele capitolului 8 al


prezentelor norme şi cerinţele consolidării tehnice şi protecţiei teritoriului de inundaţii şi
subinundaţii.

9.20 Bulevardurile şi aleele pietonale se vor prevedea în direcţia fluxurilor circulaţiei


pietonale în masă. Amplasarea bulevardelor, lungimea, lăţimea, precum şi poziţionarea în
profilul transversal al străzii se vor stabili luând în calcul soluţiile arhitectural-planimetrice ale
străzii şi construcţiilor. Pe bulevarde şi alei pietonale se vor prevedea spaţii pentru odihnă de
scurtă durată.

Lăţimea bulevardelor cu o alee pietonală longitudinală a se aplica minim, m amplasate:

Pe axa străzii 18
Pe o parte a străzii între partea carosabilă şi construcţii 10

9.21 Teritoriile plantate de uz comun se vor amenaja şi dota cu mobilier urban: havuzuri şi
piscine, scări, rampe, ziduri de sprijin, chioşcuri, corpuri de iluminat, etc. Numărul de corpuri
de iluminat se va stabili în conformitate cu normele de iluminare.

9.22 Reţeaua de drumuri cu funcţii de recreere (drumuri, alei, cărări) se vor trasa cu pante
minime posibile, în corespundere cu direcţiile principale de circulaţie a pietonilor şi cu
considerarea distanţei minime pînă la punctele de oprire, terenurile de joacă şi sportive.
Lăţimea benzii va fi divizibilă - 0,75 m (lăţimea benzii de circulaţie a unei persoane) luând în
calcul posibilitatea trecerii căruciorului pentru copii şi scaunului rulant pentru persoanele cu
dizabilităţi în ambele sensuri.

9.23 Distanţa de la construcţii, edificii până la axa arborilor şi arbuştilor se va aplica


сonform tabelului 4.

Tabelul nr. 4

Construcţie, obiectul Distanţa, m de la construcţie, edificiu până la axă


amenajării tehnico-edilitare Tulpină arbore Tulipină arbust
Perete exterior construcţie 5,0 1,5
Margine trotuar 0,7 .0,5
Margine parte carosabilă, 2,0 1,0
muchia fâşiei consolidate a
drumului sau creastă
acostament
Pilon reţea de iluminare, pilon 4,0 -
pod, estacadă
Talpa taluzului, terasei 1,0 0,5

27
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Tabelul nr. 4 (continuarea)

Talpa sau muchia internă a 3,0 1


peretelui de sprijin
Reţele subterane:
Gazoduct, canalizare 1,5 -
Reţea termoficare (perete canal, 2,0 1
tunel sau 28embrane pozării
fără canal)
Apeduct, drenaj 2 -
Cablu electric, cablu comunicaţii 2,0 0,7
Sanatorii 06-0,8
Instituţii odihnă şi turism 0,7-0,9
Tabere pentru odihna copiilor şi tineretului 0,5-1,0
De uz comun pentru populaţia locală 0,2
Turişti fără foi de odihnă 0,5

NOTE:

1. Normele prezentate se referă la copaci cu diametrul coroanei maxim 5 m şi se vor mări pentru
arbori cu coroana de diametru mai mare.

2. Distanţa de la liniile electrice aeriene până la copaci se va stabili în conformitate cu regulile de


instalare a echipamentelor electrice.

3. Arborii plantaţi lângă construcţii nu vor crea obstacole pentru insolare şi iluminare a încăperilor de
locuit în limitele exigenţelor, prevăzute în capitolul 9 al normelor prezente.

9.24 În scopul asigurării localităţilor urbane şi rurale cu material săditor, se vor prevedea
pepiniere de arbori şi arbuşti, sere pentru creşterea florilor în oraşe. Suprafaţa pepinierelor
va fi minim 80 hectare.

Suprafaţa pepinierelor se va aplica din calculul 3-5 m2/pers. în dependenţă de nivelul de


asigurare a populaţiei cu terenuri plantate de uz comun, dimensiunile zonelor de protecţie
sanitară, dezvoltarea întovărăşirilor pomicole, particularităţile naturale, climaterice şi alte
condiţii locale. Suprafaţa totală a gospodăriilor de creştere a florilor (serelor) se va aplica din
calculul 0,4 m2/pers.

Zonele de odihnă şi balneologice

9.25 Amplasarea zonelor de recreere de scurtă durată se va prevedea luând în considerare


raza accesibilităţii transportului public, de regulă, maxim 1,5 ore.

Dimensiunile terenurilor zonelor de recreere se vor aplica din calculul 500-1000 m2 pentru 1
vizitator, inclusiv celor de utilizare frecventă pentru sporturile active – minim 100 m2 pentru 1
vizitator. Suprafaţa sectorului zonei de recreere în masă pentru o perioadă scurtă de timp, se
va aplica minim 50 ha.

Zonele de recreere de scurtă durată se vor amplasa la o distanţă minim 500 m, de la staţiuni
balneare, tabere pentru odihna copiilor şi tineretului, întovărăşiri pomicole, drumuri rutiere ale
reţelei generale şi căi ferate, iar de la casele de odihnă – minim 300 m.

28
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

9.26 Dimensiunile locurilor deschise pentru staţionarea automobilelor situate la hotarele


parcurilor forestiere, zonelor de recreere şi balneologice, se va stabili prin caietul de sarcini,
iar în lipsa datelor – conform anexei nr. 9.

9.27 Zona balneologică se va amplasa pe terenuri, cu factori naturali curativi, cu condiţii


favorabile microclimatice, landşaftologice, sanitaro-igienice. În limitele acesteia se vor
amplasa instituţii balneologice şi de sănătate, instituţii de odihnă şi turism, instituţii şi
întreprinderi prestări servicii pentru pacienţi, formând centre civice, inclusiv centrul
balneologic comun, parcuri balneologice de uz comun, plaje.

9.28 Pentru zonele balneologice se vor prevedea:

- amplasarea instituţiilor balneologice de lungă durată pe terenurile cu nivel admis de


zgomot;

- instituţii balneologice, recuperare şi medicale pentru copii, izolate de instituţiile pentru adulţi
cu separarea prin fâşii verzi cu lăţimea minim 100 m;
- reamplasarea construcţiilor industriale, comunale şi de depozitare, clădirilor locative şi
publice, care nu au tangenţă cu prestarea serviciilor pentru pacienţi şi vizitatori;

- reducerea circulaţiei transportului şi excluderea totală a fluxurilor de tranzit.

Amplasarea construcţiilor locative pentru personalul de deservire a instituţiilor balneologice,


se va prevedea în afara zonei balneare cu condiţia asigurării pierderilor de timp în deplasare
spre locul de muncă - în limita 30 min.

9.29 Distanţele de la hotarele terenurilor instituţiilor balneologice proiectate din nou, se va


aplica, m, minim:

- pînă la construcţii locative, instituţii gospodărie comunală şi depozite (în condiţiile de


reconstruire) minim 100 m;

- pînă la autostrăzi de categoria:


- IА, IБ – 500;
- IB, II,III – 300;

- IV – 200;

- V – 50.

- pînă la întovărăşirile pomicole – 300.

9.30 Dimensiunile terenurilor de uz comun ale zonelor balneologice se vor stabili, reieşind
din calculul, m² pentru 1 loc, în instituţiile balneologice: centre balneare comune -10, cu spaţii
plantate -100.
NOTE: – În zonele balneare constituite dimensiunile teritoriilor înverzite de uz comun se vor micşora,
dar nu mai mult de 50%.

9.31 Dimensiunile terenurilor plajelor, amplasate în zonele balneologice şi de recreere, m²


pentru 1 vizitator, minim:

- rîuri şi lacuri – 8;

- rîuri şi lacuri pentru copii – 4.

29
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Dimensiunile plajelor rîurilor şi lacurilor amplasate pe terenuri agricole, se vor aplica din
calculul 5 m² pentru 1 vizitator.

Dimensiunile terenurilor specializate ale plajelor curative pentru pacienţii cu dizabilităţi


locomotorii se vor aplica din calculul 8-12 m² pentru 1 vizitator.

Lungimea minimă a fâşiei de ţărm pentru 1 vizitator se va aplica, m, minim pentru plajele
rîurilor şi lacurilor - 0,25 m.

Numărul vizitatorilor simultani pe plaje se va estima conform coeficienţilor de ocupare


simultană (concomitentă) a plajelor.

Sanatorii 0,6-0,8
Instituţii de odihnă 0,7-0,9
Tabere pentru odihna copiilor şi tineretului 0,5-1,0
De uz comun pentru populaţia locală 0,2
Turişti fără foi de odihnă 0,5

10 Instituţiile şi întreprinderile de prestări servicii

10.1 Instituţiile şi întreprinderile de prestări servicii se vor amplasa în localităţile urbane şi


rurale, aducându-le mai aproape de locurile de abitaţie şi de muncă, generând, de regulă,
formarea de centre civice în proximitate cu reţeaua de transport public de călători.

La calculul de instituţii şi întreprinderi de prestări servicii se va ţine cont de regulamentele


sociale de asigurare, elaborate în modul stabilit. Pentru calcularea aproximativă a numărului
de instituţii şi întreprinderi de prestări servicii şi a dimensiunii terenurilor lor a se vedea
anexele recomandate.
NOTĂ: - Amplasarea, capacitatea şi dimensiunea terenurilor instituţiilor şi întreprinderilor de prestări
servicii, care nu sunt enumerate în acest capitol şi în Anexa 7, se vor lua în considerare în caietul de
sarcini

10.2 Pentru determinarea numărului, conţinutului şi capacităţii instituţiilor şi întreprinderilor


de prestări servicii în oraşele - centre în reţeaua de localităţi se va lua suplimentar în
considerare, populaţia ce soseşte din alte localităţi urbane şi rurale situate în zonă, cu
consum de timp limitat pentru a se deplasa în oraşe mari, sau medii nu mai mult de 2 ore, în
oraşe - centre mici – nu mai mult de 1 oră, în oraşele istorice se vor lua în considerare şi
turiştii.

10.3 Instituţiile şi întreprinderile de prestări servicii în zonele rurale se vor amplasa ţinând
cont de nivelul de asigurare a fiecărei localităţi cu servicii de primă necesitate în limita de
accesibilitate pietonală maxim 30 de minute. Asigurarea cu obiective de un nivel sporit de
deservire se va prevedea pentru un grup de localităţi rurale.

Pentru organizarea deservirii se vor prevedea pe lângă clădirile staţionare, surse şi facilităţi
sezoniere, oferindu-le terenuri corespunzătoare.

10.4 Raza de deservire a populaţiei de către instituţiile şi întreprinderile prestări servicii,


amplasate în zone rezidenţiale, de regulă, nu va depăşi indicii prezentaţi în tabelul 5.

30
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Tabelul nr. 5

Instituţii şi întreprinderi de prestări servicii Raza de deservire, m


Instituţii preşcolare 1*
localităţi urbane 300
localităţi rurale şi oraşe mici pentru zonele cu construcţii 500
individuale
Şcoli generale 750 (500 pentru şcoli primare)
Săli pentru activităţi fizice şi sportive 500
Centre de sport în zonele rezidenţiale 1500
Policlinici şi filialele lor în oraşe² 2000
Staţii de distribuire produse lactate 1000
Analogic pentru construcţii cu 1-2 nivele 2000
Oficii poştale şi sucursale ale băncilor în oraşe 500
În localităţi rurale şi oraşe pentru construcţii individuale, 800
număr de nivele redus, cu multe apartamente

1. Raza de deservire specificată nu se referă la instituţiile preşcolare specializate şi de sănătate,


precum şi la grădiniţe-creşe de tip general şi şcoli generale (cu studierea limbilor, matematică, sport,
etc). Raza de deservire a şcolilor în zonele rurale se va aplica din regulamentele locale de urbanism
şi, în lipsa acestora, din caietul de sarcini pentru proiectare .

2. Accesibilitatea către policlinici, ambulatorii, centre de sănătate, farmacii din mediul rural se va aplica
- în limita 30 de minute (deplasare cu transport) .

NOTĂ: - Căile de acces a elevilor spre şcolile generale cu clase primare, nu vor traversa carosabilul
străzilor principale cu un nivel.

10.5 Raza de deservire a instituţiilor din învăţământul general în localităţile urbane se va


aplica conform tabelului:

Zonă rezidenţială Categorie elevi (nivel Raza accesibilităţii pietonale,


învăţământ) instituţii învăţământ general
Zona cu multe apartamente Toate nivelele Nu mai mult de 0,5
midietajate I şi II nivel Nu mai mult de 0,3
III nivel Nu mai mult de 0,4
Zona cu construcţii individuale Toate nivelele Nu mai mult de 0,8
şi multietajate I şi II nivel Nu mai mult de 0,8
III nivel Nu mai mult de 0,8

NOTE:

1. Amplasarea instituţiilor de învăţământ general se permite în raza accesibilităţii transportului: pentru


elevii din nivelul I de studiu – 15 min (într-o direcţie), pentru elevii nivelului II-III – nu mai mult de 50
min (într-o direcţie).

2. În mediul rural amplasarea instituţiilor învăţământului general va corespunde următoarelor cerinţe:

Nivel de studiu Raza accesibilităţii pietonale, Raza accesibilităţii


km transportului
I nivel Nu mai mult de 2 Nu mai mult de 15
II şi III nivel Nu mai mult de 4 Nu mai mult de 30

Raza limită de deservire a elevilor nivelului II-III nu va depăşi 15 km.

31
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

3. Servicii de transport se vor prevedea pentru elevii instituţiilor de învăţământ din mediul rural, care
locuiesc la o distanţă peste1 km. Transportarea elevilor se va efectua cu unităţi de transport
predestinate transportării copiilor .

Accesul pietonal până la staţia de autobuz nu va depăşi 500 de metri.

Staţiile de autobuse se vor echipa cu acoperiş, împrejmuite pe trei laturi, protejate de o barieră de la
carosabil, pavate şi cu vizibilitate de cel puţin 250 m de drum.

10.6 Distanţele de la clădiri şi hotarele terenurilor instituţiilor şi întreprinderilor prestări


servicii vor fi minim faţă de cele indicate în tabelul 6*.

Tabelul nr. 6

Clădiri (teren) instituţii şi Distanţa de la clădire (hotare teren) instituţii şi întreprinderi de


întreprinderi de prestări prestări servicii, m
servicii
Până la liniile roşii şi Până la pereţii Până la pereţii
drumuri clădirilor clădirilor
Oraşe Localităţi locative instituţiilor
rurale preşcolare, şcoli,
Instituţii preşcolare, învăţă- 25 10 Conform normelor de insolare şi
mânt general pereţii clădirilor) iluminare

Puncte de colectare a materiei - - 20* 50


reciclabile
Remiză de pompieri 10 10 - -
Cimitir înmormântare 6 6 300 300
tradiţională, crematoriu
Cimitir înmormântare după 6 6 100 100
incinerare

* Cu intrări şi geamuri

NOTE:

1. Terenurile instituţiilor preşcolare, a spitalelor amplasate recent nu se vor racorda direct la străzile
principale.

2. Peste 25 ani de la ultima înmormântare şi închiderea cimitirului cu înmormântare tradiţională,


distanţa de zonele rezidenţiale poate fi redusă la 100 m.

În zonele rurale şi zonele urbane constituite, ce urmează a fi reconstruite, distanţa de la cimitir până la
zidurile clădirilor locative, a instituţiilor preşcolare şi spitalelor se vor micşora de comun acord cu
instituţiile supravegherii sanitare locale, minim 100 m.

3. Puncte de colectare a materiei reciclabile se vor izola prin spaţii verzi şi se vor prevedea căi de
acces pentru autombile.

4. Pe terenul spitalului se vor prevedea intrări separate pentru zonele de gospodărire şi blocuri: de
tratament - pentru pacienţii cu maladii infecţioase şi neinfecţioase (separat) şi patologoanatomie.

32
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

11 Transportul şi reţeaua de drumuri şi străzi

11.1 Pentru localităţile urbane şi rurale se va prevedea un sistem unic de transport şi reţea
de străzi şi drumuri în corelare cu structura planimetrică a localităţii şi terenurile adiacente,
oferind conexiuni rutiere comode, rapide şi sigure cu toate zonele funcţionale, cu alte
localităţi, obiecte amplasate în zone periurbane, edificii ale transportului extern şi drumuri
auto.

11.2 Timpul pentru deplasare în oraşe de la locul de abitaţie pînă la serviciu pentru 90% din
angajaţi (într-o direcţie) nu va depăşi, min, pentru oraşe cu populaţia, mii locuitori:

- 10000 -40;

- 500 -37;

- 250 -35;

- 100 şi mai puţin - 30.

Pentru navetişti, care se vor deplasa cotidian din oraşul-centru din alte localităţi, normele
indicate se vor majora, maxim de 2 ori.

Pentru locuitorii din mediul rural timpul pentru deplasarea la muncă (pietonal sau cu tranport)
în hotarele întreprinderii agricole, de regulă, nu vor depăşi 30 min.

NOTĂ: - Pentru valorile intermediare ale numărului de calcul a populaţiei normele indicate a
consumului de timp se vor determina prin metoda interpolării.

11.3 Capacitatea reţelei de străzi şi drumuri, intersecţiilor, numărul de parcare a


automobilelor se va stabili reieşind din nivelul estimat al automobilizării pentru perioada de
calcul, automobile pentru 1 mie locuitori:

200-250 autoturisme, inclusiv 3-4 taxi şi 2-3 automobile de serviciu,

25-40 camioane în dependenţă de componenţa parcului auto.

Numărul motocicletelor pentru 1 mie locuitori se va aplica:

50-100 unităţi pentru oraşe cu populaţia ce depăşeşte 100 mii locuitori şi 100-150 unităţi
pentru alte localităţi.

Numărul automobilelor, care vor sosi în oraş din alte localităţi şi cele de tranzit se va stabili în
urma unui calcul special.

În documentaţia de urbanism nivelul de automobilizare se va concretiza (micşorare sau


majorare) în dependenţă de condiţiile locale.

Reţeaua de străzi şi drumuri

11.4 Reţeaua de străzi şi drumuri a localităţilor se va prevedea sub formă unui sistem
continuu cu considerarea destinaţiei funcţionale a străzilor şi drumurilor, intensității circulaţiei
rutiere, ciclistice, pietonale, organizării arhitectural-planimetrice a teritoriului şi caracterului
construcţiilor.

33
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

În componenţa reţelei de străzi şi drumuri se vor evidenţia străzi şi drumuri de importanţă


magistrală şi locală, precum şi străzi principale. Categoria străzilor şi drumurilor oraşelor se
va aplica în conformitate cu clasificarea, indicată în tabelul 7.

Tabelul nr. 7

Categoria străzilor şi drumurilor Destinaţia principală a drumurilor şi străzilor


Autostrăzi
Traficul de mare viteză Conexiunea rutieră rapidă între zonele industriale
şi rezidenţiale ale oraşelor mari, accesele spre
drumurile externe, aeroporturi, zone importante
de recreere şi localităţi. Intersecţii denivelate cu
străzi şi drumuri principale
Trafic reglementat Conexiunile rutiere între zonele rezidenţiale şi
industriale din centrul oraşului, centrele raioanelor
planimetrice, accese la străzile şi drumurile
principale, drumurile externe. Intersecţia cu
străzile şi drumurile principale vor fi, de regulă, la
acelaşi nivel.
Străzi magistrale
Importanţă urbană
Mişcare continuă Conexiunile rutiere între zonele rezidenţiale şi
industriale ale centrelor comunitare în oraşe, mari
şi cele mijlocii, precum şi cu alte străzi principale,
drumuri urbane şi externe. Asigurarea circulaţiei
transportului pe principalele direcţii în diferite
niveluri.
Trafic reglementat Conexiunile rutiere între zonele rezidenţiale şi
industriale din centrul oraşului, centrele raioanelor
planimetrice, accese la străzile şi drumurile
principale, drumurile externe. Intersecţia cu
străzile şi drumurile principale vor fi, de regulă, la
acelaşi nivel.
Importanţă raională
Rutiere şi pietonale Conexiunile rutiere şi pietonale între zonele
rezidenţiale, între zonele rezidenţiale şi
industriale, centre civice, ieşirile către alte străzi
principale.
Pietonale-transport Conexiunile rutiere şi pietonale (preferenţial
transport public de pasageri ) în cadrul raionului
planimetric.
Străzi şi drumuri de importanţă locală:
Străzi în zone rezidenţiale Rutiere (fără accesul transportului și marfar),
precum şi conexiuni pietonale în zonele
rezidenţiale, ieşiri către străzile şi drumurile
principale, străzile cu trafic reglementat
Străzi şi drumuri în zonele de depozitare, sciento- Conexiuni rutiere, în special, pentru autoturisme
industriale, comerciale şi comunale (zone) şi camioane în cadrul zonelor (cartierelor), ieşiri
către străzile şi drumurile principale ale oraşului.
Intersecţiile cu străzile şi drumurile se vor
prevedea într-un singur nivel
Pietonale-transport Conexiunile rutiere şi pietonale (preferenţial
transport public de pasageri ) în cadrul raionului
planimetric.
Străzi şi drumuri de importanţă locală:

34
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Tabel 7 (continuare)

Străzi în zone rezidenţiale Rutiere (fără accesul transportului și marfar),


precum şi conexiuni pietonale în zonele
rezidenţiale, ieşiri către străzile şi drumurile
principale, străzile cu trafic reglementat
Străzi şi drumuri în zonele de depozitare, sciento- Conexiuni rutiere, în special, pentru autoturisme
industriale, comerciale şi comunale (zone) şi camioane în cadrul zonelor (cartierelor), ieşiri
către străzile şi drumurile principale ale oraşului.
Intersecţiile cu străzile şi drumurile se vor
prevedea într-un singur nivel
Străzi şi drumuri pietonale Conexiunea pietonală cu locurile de muncă,
instituţiile şi întreprinderile de prestări servicii,
inclusiv în limitele centrelor civice, locurile de
recreere şi staţiile transportului public.
Categoria străzilor şi drumurilor: Destinaţia principală a drumurilor şi străzilor
Alei pentru circulația transportului Conexiunile rutiere în limitele terenurilor parcurilor
şi parcurilor forestiere preponderent pentru
deplasarea autoturismelor
Accese rutiere Accesul mijloacelor de transport spre clădiri
locative, publice, instituţii, întreprinderi şi alte
obiective urbane, zone construite în interiorul
raioanelor, cartierelor, microraionelor rezidenţiale.
Piste pentru biciclişti Pentru călătorii cu bicicleta libere de circulaţia
altor tipuri de transport spre locurile
de agrement, centre civice, iar în oraşe mari şi
comunicaţiile în limitele raioanelor planimetrice

NOTE:

1. Străzile principale, de regulă, se vor evidenţia din conţinutul reţeaua de drumuri şi străzi rutiere şi
pietonale şi vor servi temei pentru structura arhitectural-planimetrică a centrului urban.

2. În funcţie de mărimea şi structura de planificare urbană, volumele de trafic indicate, principalele


categorii de străzi şi drumuri se vor suplini sau se va aplica structura necompletă a acestora.

3. În cazul reconstrucţiei, precum şi pentru străzile de importanţă raională se va permite amenajarea


magistralelor şi segmentelor acestora, destinate pentru tranziţia mijloacelor de transport public urban
cu organizarea circulaţiei pietonale, troleibuselor, autobuselor sau mixtă.

4. În oraşele istorice se va prevedea eliminarea sau reducerea volumului de trafic prin nucleul istoric al
centrului oraşului: amenajarea centurilor de ocolire, străzilor cu trafic limitat, străzilor şi zonelor
pietonale, amplasarea locurilor de parcare pentru autoturisme primordial în perimetrul acestui nucleu.

11.5 Parametrii de calcul ai străzilor şi drumurilor localităţilor urbane se vor aplica conform
tabelului 8, localităţilor rurale – conform tabelului 9.

35
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Tabelul nr. 8

Categoria străzilor şi Viteza de Lăţimea Numărul Raza Pantă Lăţimea


drumurilor calcul de benzii benzi minimă, m longitudinal de
deplasare circulaţie circulaţi ă maximă+ pasarelă
, km e pietonală,
m
Autostrăzi Trafic de 120 3,75 4-8 600 30
mare viteză
Trafic reglementat 80 3,5 2-6 400 50 -
Străzi magistrale
Importanţă urbană
Mişcare continuă 100 3,75 4-8 500 40 4,5
Trafic reglementat 80 3,5 4-8 400 50 3,0
Importanţă raională
Rutiere şi pietonale 70 3,5 2-4 250 60 2,25
Pietonale şi rutiere 50 4,00 2 125 40 3,0
Străzi şi drumuri de
importanţă locală:
Străzi în zone 40 3,00 2-3* 90 70 1,5
rezidenţiale
Străzi şi drumuri în 50 3,5 2-4 90 60 1,5
zonele de depozitare 40 3,5 2-4 90 60 1,5
sciento-industriale,
comerciale şi comunale
(zone)
Alei pentru circulaţia 40 3,00 2 75 80 -
transportului
Accese
Principale 40 2,75 2 50 70 1,0
Secundare 30 3,5 1 25 80 0,75
Străzi pietonale
Principale - 1,00 Conform - 40 Conform
calculelor proiectului
Secundare - 0,75 Analogic - 60 Analogic
Piste pentru biciclişti
Separate 20 1,50 1-2 30 40 -
Izolate 30 1,5 2-4 50 30 -

*Având în vedere utilizarea unei singure benzi pentru parcarea autoturismelor.

NOTE * 1. Lăţimea străzilor şi drumurilor se va calcula în funcţie de intensitatea traficului de transport


şi pietoni, conţinutul elementelor amplasate în secţiune transversală (carosabil, benzi tehnice de
pozare utilităţi subterane, trotuare, spaţii verzi, etc), ţinând cont de cerinţele sanitaro-igienice şi

36
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

protecţiei civile. De regulă, lăţimea străzilor şi a drumurilor în linii roşii, va fi, m: străzi magistrale - 40 -
80, străzi şi drumuri de importanţă locală – 15 - 25 .

2.* În condiţiile reliefului dificil sau reconstrucţiei, precum şi în zonele urbane valoroase se va reduce
viteza de calcul a circulaţiei pentru străzile cu viteză mare şi cele cu trafic continuu cu 10 km/h, cu
micşorarea razei curbelor în plan şi majorarea pantei longitudinale.

Tabelul nr.9

Categoria străzilor Destinaţia principală Viteza de Lăţimea Numărul Lăţimea


şi drumurilor rurale calcul benzii benzi pasarelei
circulaţie, circulaţie circulaţie pietonale,
km m
Drum rural Conexiunea localităţii 60 3,5 2 -
rurale cu drumurile reţelei
externe

Stradă principală Conexiunea teritoriilor 40 3,5 2-3 1,5-2,5


rezidenţiale cu centrul
civic
Stradă zonă
rezidenţială
Principală Conexiunea teritoriilor 40 3,0 2 1.0-1.5
rezidenţiale cu strada
principală în direcţia cu
circulaţie intensă
Secundară Conexiunea cu străzile 30 2,75 2 1,0
(stradelă) principale rezidenţiale
Acces Conexiunea clădiri lor 20 2,75-3 1 0-1,0
locative, amplasate în
interiorul cartierului cu
stradă
Acces de Trecerea animalelor, pa- 30 4,5 1 -
gospodărire, sajul transportului marfar
trecerea animalelor spre loturile de grădină

11.6 Distanţa de la marginea părţii carosabile principale ale autostrăzilor pînă la


aliniamentul amplasamentelor construcţiei locative se va aplica minim 50 m, iar în condiţiile
realizării măsurilor de reducere a zgomotului minim 25 m.

Distanţele de la marginea carosabilului străzilor principale, acceselor locale şi laterale pînă


la linia amplasamentelor se va aplica minim 25 m. În cazul majorării distanţei menţionate, se
va prevedea la distanţa de minim 5 m o bandă cu lăţimea de 6 m, pentru accesul
autospecialelor serviciului de pompieri.

La sfîrşitul părţilor carosabile ale străzilor şi drumurilor ”tupeu” se vor amenaja terenuri cu
diametrul minim 16 m pentru virajele automobilelor și minim 30 m la organizarea punctului
terminus pentru virajele mijloacelor transportului public de pasageri. Utilizarea acestor
terenuri pentru staţionarea automobilelor se va interzice.

În cartierele locative şi microraioane cu regim de înălţimi 5 nivele şi mai mult se vor prevedea
drumuri de acces cu 2 benzi de circulaţie, iar în cartierele locative cu regim de înălţimi până
la 4 nivele inclusiv, de regulă, - cu o singură bandă.

37
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Pe drumurile de acces cu o singură bandă se vor prevedea platforme de distribuţie cu


lăţimea 6 m şi lungimea 15 m la o distanţă maxim 75 m una de la alta.

În zonele cu construcţii individuale în cazul organizării străzilor magistrale de importanţă


raională a circulaţiei transportului public, se vor prevedea de-a lungul acestor drumuri căi de
acces local către terenurile construcţiilor individuale la distanţa de maxim 5 m de la liniile
roşii ale străzilor. Distanţa de la carosabilul principal pînă la calea de acces local va fi minim
10 m.

11.7 Pe străzile magistrale cu trafic reglementat se vor prevedea piste pentru biciclişti
delimitate prin benzi. În zonele de recreere a populaţiei şi alte terenuri plantate se vor
prevedea piste pentru bicicllişti, izolate de străzi, drumuri şi circulaţia pietonală. Pistele
pentru biciclişti se vor organiza cu circulaţie în sens unic sau dublu cu distanţa minimă de
securitate de la marginea pistei pentru biciclişti, m pînă la:

- partea carosabilă, arbori,

- trotuare.

- de la parcări automobile şi staţii transport public

NOTĂ: - Se va admite amenajarea pistelor pentru biciclişti pe marginea părții carosabile şi drumurilor
cu evidenţierea prin marcare cu linie dublă. Lăţimea pistei va fi minim 1,2 m în cazul circulaţiei în
direcţia fluxului de transport şi minim 1,5 m la circulaţia în contrasens. Lăţimea pistei pentru biciclişti,
amenajată de-a lungul trotuarului va fi de minim 1 m.

11.8 Razele curbelor părţii carosabile a străzilor şi drumurilor pe marginea trotuarelor şi


benzilor de separare se va aplica minim, m:

- Străzi magistrale şi drumuri trafic reglementat 8;

- Importanţă locală 5;

- suprafeţe de transport 12.

În condiţii limitate şi de reconstrucţie razele curbelor străzilor magistrale şi drumurilor cu trafic


reglementat se va micşora, dar minim 6 m, pe pieţele rutiere – 8 m.

În cazul lipsei bordurei, precum şi în cazurile aplicării razelor minime ale curbelor lăţimea
părţii carosabile ale străzilor şi drumurilor se va majora cu 1 m pentru fiecare bandă de
circulaţie din contul benzilor laterale de separare sau extindere din partea exterioară.
NOTĂ: - Pentru transport public (troleibus, autobus) razele curbelor se vor stabili în conformitate cu
exigenţele tehnice de exploatare a acestor tipuri de transport.

11.9 În intersecţiile nereglementate şi joncţiuni de străzi şi drumuri, precum şi pasaje


pietonale se vor prevedea triunghiuri de vizibilitate. Dimensiunile laturilor triunghiului isoscel
pentru condiţiile ”transport-transport” la viteza de circulaţie 40 şi 60 km/oră vor fi respectiv
minim, m: 25 şi 40. În condiţiile ”pieton-transport” dimensiunile triunghiului de vizibilitate la
viteza de circulaţie a transportului 25 şi 40 km/oră vor corespunde respectiv 8x40 şi
10x50 m.

38
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

În limitele triunghiurilor de vizibilitate nu se va admite amplasarea clădirilor, construcţiilor,


obiectelor mobile (chioşcuri, furgonete, publicitate, mobilier urban etc), arbori şi arbuşti cu
înălţimea peste 0,5 m.

NOTĂ: - În condiţiile construcţiilor capitale existente, care nu permit de a organiza triunghiuri de


vizibilitate, siguranța circulaţiei transportului şi pietonilor se va asigura prin mijloace de reglare şi
echipamente tehnice speciale.

11.10 În zonele rezidenţiale, în locurile de amplasare a caselor pentru persoane în etate şi


invalizi, instituţii medicale şi alte instituţii de vizite numeroase ale populaţiei se vor prevedea
accese pietonale cu posibilitatea circulaţiei cărucioarelor mecanice pe rotile pentru
persoanele cu dizabilităţi și cărucioarelor pentru copii. În acest caz înălţimea obstacolelor
verticale (pietre de bordură mari şi mici) pe calea de circulaţie nu va depăşi 5 cm, nu se vor
admite pante abrupte scurte (peste 100‰), precum şi declivităţi longitudinale ale trotuarelor
şi drumurilor pietonale peste 50‰. Pe căile cu declivitate 30-60+ se vor amenaja sectoare
orizontale cu lungimea minimă 5 m cu intervalul minim 100 m.

11.11 Pe magistrale şi străzi principale cu circulaţia rutieră reglementată în hotarele


teritoriului construit se vor prevedea pasaje pietonale într-un singur nivel cu intervalul de 200-
300 m.

Pasajele pietonale cu multe nivele, dotate cu scări şi rampe, se vor prevedea cu intervalul:

- 400-800 m pe străzile traficului de mare viteză şi căile ferate;

- 300-400 m pe magistrale cu circulaţie continuă.

NOTE:

1 Se va admite instalarea pasajelor pietonale în diverse nivele pe străzile principale cu circulaţia


rutieră controlată în cazul fluxului de pietoni peste partea carosabilă mai mult de 3000 pers/oră.

2 Căile pietonale (trotuare, terenuri, scări) în preajma clădirilor administrative şi comerciale, hoteluri,
teatre, expoziţii şi pieţe se vor proiecta reieşind din condiţiile asigurării densităţii fluxurilor pietonale în
orele „de vîrf” maxim 0,3 pers/m²; pe pieţele din faţa uzinelor, instituţiilor sportive, de concerte,
cinematografe, gări – 0,8 pers/m².

Reţeaua transportului public de pasageri şi circulaţiei pietonale

11.12 Tipul transportului public de pasageri se va selecta în baza calculelor fluxurilor de


pasageri şi distanţa de călătorie. Capacitatea de traficare a diverselor tipuri de transport,
parametrii construcţiilor şi instalaţiilor (platforme, piste de așteptare) se va stabili după norma
de capacitatea unităţii de transport pentru perioada de calcul 4 pers/m² spaţiu liber în salonul
de pasageri al transportului obişnuit şi 3 pers/m² pentru transportul rapid.

11.13 Liniile transportului public de pasageri se va prevedea pe magistrale şi străzi, cu


organizarea circulaţiei mijloacelor de transport în flux comun, pe bandă o evidenţiată a
carosabilului sau pe o bandă separată.

NOTE:

1. În nucleul istoric al centrului urban, în cazul imposibilităţii asigurării accesibilităţii pietonale


normative către staţiile de aşteptare a transportului public de pasageri, se va permite amenajarea unui
sistem local de transport specializat.

39
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

2. Prin teritoriile intermagistrale cu suprafaţa peste 100 ha, în condiţiile reconstrucţiei pe terenuri peste
50 ha se va permite pozarea liniilor de transport public de pasageri pe străzile mixte rutiere-pietonale.
Intensitatea circulaţiei mijloacelor de transport public nu va depăşi 30 unităţi/oră în ambele direcţii, iar
viteza de calcul – 40 km/oră.

11.14 Densitatea reţelei de linii a transportului public pe teritoriile construite se va aplica în


dependenţă de utilizarea funcţională şi intensitatea fluxurilor de pasageri, de regulă, în
limitele 1,5-2,5 km/km² .

În zonele centrale ale oraşelor mari densitatea acestei reţele se va majora pînă la 4,5
km/km².

11.15 Raza accesibilităţii pentru căile pietonale spre staţiile transportului public de pasageri
se va aplica maxim 500 m.

În zona centrală a oraşului raza accesibilităţii pentru căile pietonale către staţia transportului
public de pasageri de la construcţiile cu flux mare de vizitatori se va aplica maxim 250 m, în
zonele de producere, comunale şi de depozitare – maxim 400 m de la recepţiile
întreprinderilor; în zonele de recreere şi sport – maxim 800 m de la intrarea principală.

În condiţiile reliefului complicat distanţele indicate se vor micşora cu 50 m pentru fiecare 10


m diferenţă de relief.

NOTĂ: - În zona construcţiilor rezidenţiale tip „vilă” distanţa de la căile pietonale pînă la staţiile de
transport public în oraşele mari poate fi majorată pînă la 600 m, în cele medii şi mici – pînă la 800 m.

11.16 Distanţele între staţiile transportului public de pasageri în intravilanul localităţii se vor
aplica: pentru autobuse, troleibuse - 400-600 m, autobuse-expres -800-1200 m.

11.17 În nodurile de transbordare, indiferent de mărimea fluxurilor de pasageri, timpul de


deplasare pentru transbordare a pasagerilor nu va depăşi 3 min fără considerarea timpului
de aşteptare a transportului. Elementele de comunicaţii ale nodurilor de transbordare, se vor
proiecta din condiţiile asigurării densităţii de calcul a circulaţiei fluxurilor pers/m², dar nu mai
mult:

Construcţii şi amenajări pentru păstrarea şi deservirea mijloacelor de transport

11.18 În zonele rezidenţiale şi pe teritoriile de producere adiacente acestora se vor prevedea


parcări pentru automobile pe termen lung minim 90% din numărul de calcul al locurilor de
maşini, în raza accesibiliăţii pietonale maxim 800 m, iar în raioanele de reconstrucţie sau cu
condiţii hidrogeologice nefavorabile – maxim 1500 m.

Numărul de calcul pentru locuri de maşini în dependenţă de categoria fondului locativ după
nivelul de confort.

Tipul casei de locuit şi a Păstrare permanentă a Păstrare temporară a


apartamentului după nivelul de confort autoturismelor, maşină- autoturismelor, maşină-
loc/ apartament loc/ apartament
1 De elită 3 0,75
2 Clasă Bussines 2,5 0,63

40
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Continuare tabelului
3 Clasă econom 1,2 0,24
4 Social (locuinţă municipală) 0,8 0,16
5 Special 1 0,25

Locurile deschise pentru staţionarea automobilelor de scurtă durată se vor prevedea în raza
accesibilității pietonale conform p.11.20 al prezentelor norme.

NOTE:

1. Se va admite păstrarea sezonieră a 10% din parcul automobilelor în garaje amplasate în afara
zonelor rezidenţiale ale localităţii.

2. La stabilirea numărului total necesar pentru păstrare se vor lua în calcul şi alte mijloace de transport
individuale (motociclete, scutere, motociclete cu ataş, motorete) cu considerarea lor drept tip de calcul
(automobil) şi aplicarea următorilor coeficienţi:

- Motociclete şi scutere cu ataş, motociclete cu ataş - 0,5;

- Motociclete şi scutere fără ataş - 0,25;

- Motorete şi biciclete – 0,1.

3. Se admite de a se prevedea pentru păstrare temporară 0,5% din numărul de calcul al locurilor
parcării de tip deschis în hotarele unei străzi de importanţă locală, în adiacenţa raioanelor rezidenţiale
şi microraioanelor.

11.19 Pe terenurile zonelor rezidenţiale şi microraioanelor în oraşele mari se vor prevedea


locuri pentru păstrarea automobilelor în parcări subterane din calculul minim 0,5 locuri pentru
1 apartament.

În condiţiile reconstrucţiei, în cazul amplasării clădirilor locative noi în zonele construite


existente, locurile pentru păstrarea automobilelor se vor prevedea în hotarele terenurilor de
pământ a caselor de locuit din considerentele 0,5 maşini/loc pentru 1 apartament.

În normativele urbanistice naţionale şi regulamentele locale de urbanism se pot prevedea


norme privind amplasarea locurilor pentru păstrarea provizorie a automobilelor mai
superioare decît cele indicate anterior cu considerarea particularităţilor urbanistice locale şi
nivelului de automobilizare a populaţiei.

Autoparcările pentru autoturisme tip „închis”, anexate, incorporate sau incorporat-anexate la


clădirile civile şi locative (cu excepţia şcolilor, instituţiilor preşcolare şi celor medicale cu
staţionar), se vor prevedea în conformitate cu reglementările tehnice naţionale respective.

Autoparcările pentru staţionarea permanentă a autoturismelor şi altor mijloace motorizate de


transport, aflate în proprietatea invalizilor, se vor prevedea în raza accesibilității pietonale
maxim 200 m de la intrările în casele de locuit. Numărul de locuri se va stabili în caietul
caietul de sarcini pentru proiectare.

NOTĂ: - În zonele situaţiei hidrogeologice nefavorabile, care limitează sau exclud posibilitatea
amenajării parcărilor subterane, cerinţele primului alineat al punctului prezent se vor asigura prin
construcţii terestre sau terestre - subterane cu umplerea ulterioară cu pămînt şi folosirea învelitorii din
pămînt pentru terenuri sportive şi gospodăreşti.

41
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

11.20 Distanţa acceselor pietonale de la parcări pentru păstrarea temporară a automobilelor


se va aplica, m, maxim pînă la:

- intrări în blocuri locative – 100;

- la încăperile gărilor destinate pasagerilor, intrările în instituţii mari de comerţ şi alimentaţie


publică – 50;

- alte instituţii şi întreprinderi prestări servicii şi clădiri administrative – 250;

- intrări în parcuri, expoziţii şi stadioane – 400;

Normele de calcul a parcărilor pentru automobile în zonele de afaceri, industriale şi de


recreere se vor aplica conform anexei 9.

11.21 Dimensiunile terenurilor garajelor şi parcărilor automobilelor în dependenţă de


numărul nivelelor se vor aplica, m² pentru 1 loc automobil pentru garaje cu:

- un nivel – 30;

-două nivele – 20;

- trei nivele – 14;

- patru nivele – 12;

- cinci nivele – 10;

- parcări – 25.

NOTĂ: - În parcări mecanizate, dimensiunile terenului se determină individual în dependenţă de tipul


instalaţiei mecanizate.

11.22 Distanţele minime pînă la intrările în parcări auto şi ieșirile se vor aplica: de la
intersecţia străzilor de importanţă locală – 20 m, de la staţiile transportului public de pasageri
– 30 m.

Intrările în parcări subterane de toate tipurile şi ieşirile din ele se vor îndepărta de la
ferestrele blocurilor, încăperilor de serviciu ale bocurilor sociale minim cu 15 m.

Canalele de aerisire ale parcărilor subterane se vor prevedea în conformitate cu exigenţele


faţă de întreprinderile de deservire a automobilelor.

11.23 Garajele automobilelor şi automobilelor de destinaţie specială, camioane, taxiuri şi


automobile închiriate, parcuri de autobuse şi troleibuse, precum şi baze de deservire tehnică
centralizate şi păstrare sezonieră a automobilelor, punctele de închiriere a automobilelor se
vor amplasa în afara zonelor rezidenţiale. Dimensiunile acestora se vor aplica conform
anexei 10.

Se va admite incorporarea şi anexarea parcărilor auto, inclusiv celor mecanizate, la încăperi


locative şi nelocative, cu excepţia instituţiilor preşcolare, de învățămînt şi medicale, cu
condiţia respectării normelor sanitare şi antiincendiare.

42
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

11.24 Distanţele de la intrările şi ieşirile situate separat în parcări de tip „închis”, destinate
pentru păstrarea temporară sau permanentă a automobilelor şi staţiilor de deservire tehnică
pînă la terenul şcolilor, instituţiilor preşcolare şi medicale de tip staţionar, amplasate în zone
rezidenţiale, se vor aplica minim indicilor din tabelul 10.

Tabelul nr. 10

Clădirile până la care se determină Distanţa, m


distanţa
De la intrarea în garaje şi parcări în De la staţiile de deser-
dependenţă de numărul vere tehnică în depen-
automobilelor denţă de numărul de
automobile
10 şi mai 11-50 51-100 101-300 10 şi mai puţin .11-.30
puţin
Blocuri locative 10** 15 25 35 15 25
Inclusiv de la lateralele blocurilor 6** 10 15 25 15 25
locative, geamuri
Clădiri sociale 6** 10 15 25 15 20
Instituţii de învăţămînt general şi 15 25 25 50 50 *
preşcolar
Instituţii medicale (spitale) cu staţionar 25 50 * * 50 *

х) dar nu mai puţin de 6 m pentru accesul autospecialelor pentru stingerea incendiilor.

*Se va determina după avizarea de către organele supravegherii sanitaro-epidemiologice de stat.

** Pentru clădiri şi garaje distanţa antiincendiară va fi minim 12 m.

NOTE *:

1. Distanţa se va determina de la geamurile clădirilor locative şi publice, de la hotarele terenurilor


instituţiilor de învăţământ general, preşcolar, spitale cu staţionar până la pereţii garajului sau hotarele
parcării deschise .

2. Distanţa de la casele tip ”tronson” până la terenurile deschise pentru parcarea a 101 maşini,
amplasate de-a lungul faţadelor longitudinale va fi minim 50 m.

3. Pentru garajele de gradul I-II rezistenţă la foc, specificate în tabelul 10 *, se va permite reducerea
distanţei cu 25 %, în cazul inexistenţei în garaje a geamurilor cu deschidere, precum şi intrărilor
orientate spre clădiri locative şi civile.

4. Garajele auto şi parcările în aer liber pentru autoturisme cu capacitate mai mare de 300 de locuri de
parcare şi staţii de deservire tehnică pentru un număr de reparare mai mare de 300 , trebuie să fie
plasate în afara zonelor rezidenţiale, în zona industrială, la o distanţă minim de 50 de metri de la case
de locuit. Distanţele se vor determina conform avizului organelor supravegherii sanitaro-
epidemiologice de stat.

5. Pentru garaje cu o capacitate mai mare de 10 de vehicule indicate în tabelul 10 *, se va permite


distanţa calculată după metoda interpolară.

6. În garajele tip ”boxe”, deţinute de cetăţeni, se va permite amenajarea subsolurilor.

43
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

11.25 Staţiile de deservire tehnică a automobilelor se vor proiecta din considerentele 1 post
la 200 de automobile, cu dimensiunea terenului, ha, pentru staţiile de:

Pentru 10 posturi de reparare 1,0

“15” 1,5
“25” 2
“40” 3,5

11.26 Staţiile de alimentare (SAC) se vor proiecta, reieşind din calculul 1 coloană la 1.200
de autoturisme, cu dimensiunea terenurilor, ha, pentru staţiile de:

Pentru 2 posturi de alimentare 0,1

“5” 0,2
“7” 0,3
“9” 0,35
“11” 0,4

11.27 Distanţa de la staţia de alimentare cu carburanţi cu rezervoare subterane de stocare


a combustibilului lichid până la hotarele terenurilor instituţiilor preşcolare, şcolilor, şcolilor -
internat şi spitalelor cu staţionar sau până la pereţii caselor de locuit şi clădirilor publice se va
prevedea minim 50 m. Distanţă specificată se va stabili de la distribuitoarele de combustibil
şi rezervoarele subterane pentru combustibili lichizi.

Distanţa de la staţia de gaze pentru alimentarea până la 500 automobile pe zi, până la
obiectele indicate poate fi micşorată, dar va fi minim 25 m.

12 Asigurarea edilitară. Alimentarea cu apă şi canalizare

12.1 Instalarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă şi tehnică şi de canalizare ale


oraşelor şi altor localităţi se va executa în conformitate cu exigenţele faţă de reţelele
exterioare şi instalaţii de alimentare cu apă şi canalizare, ţinînd cont de siguranţa sanitară şi
igienică de obţinere a apei potabile, exigențele ecologice şi de conservare a resurselor.

Construcţiile locative şi sociale ale localităţilor, inclusiv construcţiile locative înşiruite cu unul-
două nivele cu terenuri pe lîngă casă, precum şi construcţiile industriale se vor asigura cu
sisteme de alimentare cu apă şi canalizare centralizate sau locale. În cartierele rezidenţiale,
neasigurate cu sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi alimentare cu energie termică
centralizate, amplasarea blocurilor locative multietajate nu se admite.

12.2 Selectarea surselor de alimentare cu apă potabilă şi tehnică se va efectua cu avizul


pozitiv al autorităţilor sănătate publică ţînînd cont de normele de siguranţă contra radiaţiei.

12.3 Dimensiunile terenurilor pentru staţiile de epurare a apei în dependenţă de capacitate,


mii m³/zi, se vor aplica conform proeictului, maxim, ha:

- pînă la 0,8-1;

- de la 0,8 pînă la 12 - 2;

-de la 12 pînă la 32 – 3

44
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

- de la 32 pînă la 80 – 4;

- de la 80 pînă la 125 – 6;

- de la 125 pînă la 250 – 12;

- de la 250 pînă la 400 – 8;

- de la 400 pînă la 800 – 24.

12.4 Dimensiunile terenurilor pentru instalaţiile de tratare a apelor reziduale se vor aplica
conform tabelului 11*.

Tabelul nr. 11

Capacitatea instalaţiilor Dimensiunea terenurilor pentru, ha


de epurare a apelor
Instalaţii de epurare Paturi de uscare a Procesele biologice de
reziduale, m³/zi
nămolului epurare profundă a
apelor reziduale
Până la 0,7 0,5 0,2 -
De la 0,7 până la 17 4 3 3
De la 17 până la 40 6 9 6
De la 40 până la 130 12 25 20
De la 130 până la 175 14 30 30
De la 175 până la 280 18 55 -

12.5 Dimensiunile terenurilor instalaţiilor de epurare a apelor reziduale locale şi zonele de


protecţie sanitară se vor aplica în dependenţă de condiţiile solului şi cantitatea apelor, maxim
0,25 ha.

12.6 În lipsa sistemului de canalizare centralizat se vor prevedea cu avizul serviciului


sanitar-epidemiologic local staţii de deversare. Dimensiunile terenurilor, alocate staţiilor de
deversare şi zonelor de protecţie sanitară, se vor aplica conform tabelului 12 şi în
corespundere cu exigenţele pentru reţele şi instalaţii exterioare de canalizare.

12.7 Zonele de protecţie sanitară de la instalaţiile de canalizare pînă la hotarele clădirilor


locative, sectoarele clădirilor sociale şi întreprinderilor industriale, luînd în considerare
exigenţele faţă de reţelele de canalizare exterioare şi instalaţii de epurare, staţii de pompare
a canalizării industriale, care nu sunt situate pe teritoriul întreprinderilor industriale, atât în
cazul epurării de sine stătătoare a apelor reziduale indusrtiale, cât şi în cazul epurării
acestora împreună cu cele comunale, se vor aplica ca şi în cazul celor industriale, care
deversează ape reziduale, dar nu mai puţin decît cele prevăzute în anexa 7, p.3.

12.8 Dimensiunile terenurilor instalaţiilor de epurare a apelor reziduale a sistemelor locale


de canalizare şi a zonelor de protecţie sanitară se vor aplica în dependenţă de condiţiile
solului şi cantităţii apelor reziduale, maxim 0,25 ha, în corespundere cu exigenţele faţă de
reţele şi instalaţii exterioare de canalizare.

45
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Dimensiunile terenurilor pentru staţiile de epurare a apei în dependență de capacitate, mii


m³/zi, se vor aplica conform proiectului, dar maxim, ha:

- pînă la 0,8-1;

- de la 0,8 pînă la 12 - 2;

- de la 12 pînă la 32 – 3;

- de la 32 pînă la 80 – 4;

- de la 80 pînă la 125 – 6;

- de la 125 pînă la 250 – 12;

- de la 250 pînă la 400 – 18;

- de la 400 pînă la 800 – 24.

12.9 În lipsa sistemului de canalizare centralizat se vor prevedea staţii de deversare cu


avizul autorităţilor sănătăţii publice.

Dimensiunile terenurilor, alocate pentru staţii de deversare şi zonele de protecţie sanitară a


acestora, se vor aplica conform tabelului 14 şi în conformitate cu exigenţele faţă de
amenajarea reţelelor şi instalaţiilor exterioare de canalizare.

Canalizarea pluvială

12.10 La instalarea canalizării pluviale se vor respecta exigenţele faţă de instalarea reţelelor
şi instalaţiilor exterioare de canalizare şi exigenţele igienice faţă de protecţia apelor de
suprafaţă.

12.11 Se evidenţiază sistemele de canalizare unitare (împreună cu cele menajere) şi


divizorii. Prioritate se va acorda sistemului de canalizare divizor. Evacuarea apelor de
suprafaţă se va efectua de pe întreg bazinul de scurgere a teritoriului oraşelor şi localităţilor
rurale cu deversarea din reţeaua de canalizare pluvială, preponderent după epurare în
cursuri de apă şi bazine acvatice. Nu se va admite scurgerea apelor de suprafaţă în bazine
acvatice cu apă stătătoare, în rîpe erodabile, în depresiuni de teren, teritorii înmlăştinite, în
intravilanul localităților, I linie a zonelor de protecţie sanitară şi în conformitate cu exigenţele
de protecţie a apelor de suprafaţă.

NOTĂ: - Deversarea apelor reziduale în bazinele acvatice, prevăzute pentru scăldat, va fi posibilă
doar după tratarea lor profundă.

12.12 Pentru determinarea dimensiunilor ţevilor de evacuare şi canalelor de scurgere a


apelor se va ţine cont de consumul maxim de calcul al apelor pluviale care vin în reţea. Acest
consum depinde de intensitatea de calcul a ploilor, durata acestora, coeficientul de scurgere
şi suprafaţa bazinului de recepţie.

*Pe teritoriul oraşelor, de regulă, se va aplica sistemul închis de evacuare a apelor. Aplicarea
instalațiilor de evacuare a apelor de tip deschis se va admite în localităţi rurale, parcuri cu

46
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

instalarea podeţurilor şi ţevilor la intersectarea cu drumurile. Diametrul minim al gurilor de


scurgere al apelor se stabileşte 400 mm. Se va recomanda aplicarea instalaţiilor de
evacuare a apelor de tip deschis, sub forma rigolelor, cuvetelor, paralele cu autostrăzile, şi în
zonele cu construcţii minietajate.

Canalizarea pluvială de tip deschis constă din rigole şi canale de diverse dimensiuni cu
îmbrăcăminte artificială sau naturală şi instalaţii de evacuare. În acest caz sifoane pentru apa
de ploaie nu se vor instala.

12.13 Sistemul de evacuare a apelor de suprafaţă va lua în calcul posibilitatea de recepţie a


apelor drenate din drenajele conexe, reţelele de alimentare cu energie termică şi canalele
comunicaţiilor subterane. Se va admite de a nu considera accesul în puţurile de captare a
apelor de ploaie a volumului nesemnificativ al apelor provenite de la stropirea teritoriilor
pavate şi spaţiilor verzi.

În cazul posibilităţii tehnice şi avizului autorităţilor de protecţie a mediului este posibilă


utilizarea acestor ape pentru completarea pînă la normalităţile a bazinelor acvatice
decorative cu alimentarea prin conductă instalată separat.

12.14 Calculul reţelei de scurgere a apei se va efectua pentru apele pluviale, luînd în
considerare exigenţele faţă de instalarea reţelelor şi instalaţiilor de canalizare. Perioada
limită a depăşirii unice a intensităţii de calcul, cînd colectorul canalizării pluviale va permite
trecerea unei părţi a cantității apelor pluviale, cealaltă parte temporar inundează partea
carosabilă a străzilor şi, în existenţa pantei, se va scurge prin rigole (jgheaburi, canale de
scurgere). Înălţimea inundării străzilor va fi inferioară cotei inundării încăperilor de la subsol
şi demisol.

Perioada de încărcare unică peste limită a reţelei de canalizare pluvială se stabileşte în


dependenţă de caracterul terenului, suprafaţa terenului şi valoarea intensităţii ploilor.

Tabelul nr. 12 Volumul apelor de suprafaţă pe zi

Teritoriu oraş Volumul apelor de suprafaţă, pentru tratare m.


cub./zi
Unitate /nod urbanistic în oraş Peste 60
Teritoriu adiacent magistralei 50-60
Teritorii intermagistrale, cu dimensiunea
cvartalului
Până la 5 ha 45-50
De la 5 ha până la 10 ha 40-45
De la 10 ha până la 50 ha 35-40

12.15 Calitatea epurării apelor reziduale de suprafaţă, deversate în obiectele acvatice, se


va conforma exigenţelor igienice pentru protecţia apelor de suprafaţă şi categoriei de utilizare
a bazinului de apă.

*Zona sanitară de protecţie de la instalaţiile de epurare a apelor reziduale de tip deschis pînă la
teritoriul rezidenţial se va aplica 100 m, de tip închis – 50.

47
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Salubrizarea

12.16 Salubrizarea teritoriilor localităţilor urbane şi rurale se va asigura în interconexiune cu


sistemul de canalizare, colectarea şi utilizarea (îndepărtarea, neutralizarea) deşeurilor
menajere şi industriale, ţinînd cont de exigenţele ecologice şi de conservare a energiei.

Cantitatea deşeurilor menajere se va stabili conform calculului. Normele de stocare a


deşeurilor menajere se vor aplica conform tabelului 8.

Dimensiunile terenurilor şi zonelor sanitare de protecţie a întreprinderilor şi instalaţiilor de


neutralizare, transportare şi prelucrare a deşeurilor menajere se vor aplica conform tabelului
13.

Tabelul nr. 13

Întreprinderi şi instalaţii Suprafaţa de teren pentru 1000 Dimensiuni zone de protecţie


tone de deşeuri menajere, ha sanitară
Întreprinderi de prelucrare a
deşeurilor şi instalaţii de ardere
(prelucrare), capacitatea tone
pe an:
-până la 100 0,05 300
-peste 100 0,50 500
Depozite compost 0,04 300
Poligoane 0,02-0,05 500
Terenuri de compostare 0,5-1 500
Staţii de încărcare-descărcare 0,04 100
a deşeurilor
Staţii de scurgere 0,02 300
Câmp depozitare şi înhumare a 0,3 1000
precipitaţiilor neutralizate
(substanţe uscate)

NOTE:

1. Cele mai mici poligoane se vor referi la instalaţiile amplasate pe soluri nisipoase.

2. Pentru întreprinderile de prelucrare şi ardere a deşeurilor, în cazul emisiilor nocive în atmosferă


dimensiunea zonei de protecţie sanitară se va concretiza în urma calculelor de dispersie a poluanţilor,
ţinând cont de cerinţele p.8, 6.

Alimentarea cu energie electrică şi comunicaţiile

12.17 Consumul de energie şi necesitatea unei surse de energie se va stabili:

- pentru întreprinderile industriale şi agricole la cererea întreprinderilor ce-şi desfăşoară


activitatea, proiectele întreprinderilor noi, în reconstrucţie sau analogice, precum şi conform
indicilor sectoriali, luând în calcul particularităţile locale;

- în scopuri de gospodărie şi comunale în corespundere cu normele sectoriale în vigoare


pentru alimentarea cu energie electrică, energie termică şi gaze naturale.

Se va admite aplicarea indicilor comasaţi de consum al energiei electrice în conformitate cu


anexa 12.

48
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

La colecatarea datelor privind necesarul de energie (auditul energetic), ale obiectelor în


reconstrucţie sau preconizate pentru construcţie se va reieşi din oportunitatea satisfacerii
necesităţilor de energie din contul metodelor cogenerative de producere comună a energiei
electrice şi termice cât la obiectele „mari” – CET-uri cu reţele termice ramificate şi extinse
(termoficare), atât pentru obiecte energetice „mici” (distribuită), inclusiv pentru surse
energetice autonome. La această categorie se vor referi, de asemenea şi sursele
regenerabile de energie şi noile tehnologii energetice.

Determinarea indicilor de calcul la stabilirea capacităţii utilizate conexe şi a consumului de


energie electrică de către consumatorii conectaţi se va efectua în conformitate cu
documentele normative pentru proiectarea reţelelor electrice.

12.18 Alimentarea cu energie electrică a localităţilor urbane şi rurale se va prevedea de la


sistemul energetic raional. În cazul imposibilităţii sau caracterului iraţional de conectare la
sistemul energetic raional, alimentarea cu energie electrică se va prevedea de la staţii
electrice individuale.

Alimentarea cu energie electrică a localităţilor urbane, de regulă, se va efectua minim de la


două surse de energie electrică independente.

12.19 Centralele electro-termice se vor amplasa în apropierea centrului de sarcini termice şi


electrice în direcția expunerii vîntului în raport cu zonele locative, de afaceri şi de recreere.

Dimensiunile zonelor de protecţie sanitară de la centralele electro-termice pînă la hotarele


construcţiilor locative şi sociale se vor stabili luând în calcul cerinţele p.8.6. al prezentelor
norme.

12.20 Liniile de transportare a energiei electrice aeriene cu tensiunea 110 kV şi peste se vor
amplasa doar în extravilanul zonelor rezidențiale şi de afaceri. Liniile tranzit de transportare a
energiei electrice cu tensiunea pînă la 220 kV şi peste nu se vor amplasa în intravilanul
localităţii, cu excepţia rezervelor teritoriale. Lăţimea coridorului pentru liniile de înaltă
tensiune şi regimul admisibil de utilizare a acestuia, inclusiv pentru obţinerea produselor
agricole, se va stabili prin reglementări sanitaro-igienice.

12.21 Pozarea reţelelor electrice cu tensiuinea 110 kV şi peste către substaţiile de coborîre
a tensiunii cu racord adînc în intravilanul zonelor rezidenţiale şi de afaceri, precum şi zonelor
balneologice se va prevedea prin cablu.

12.22 La reconstrucţia oraşelor se va prevedea repozarea liniilor de transportare a energiei


electrice aeriene existente cu tensiunea 35-110 kV şi peste din intravilanul zonelor
rezidenţiale şi de afaceri sau înlocuirea acestora cu linii prin cablu.

12.23 În toate zonele funcţionale ale oraşelor şi altor localităţi la construcţia blocurilor cu 4
nivele şi mai mult, reţelele electrice cu tensiunea pînă la 35 kV inclusiv (pe terenul zonei
balneologice reţelele de orice tensiune) se vor prevedea prin cablu.

12.24 La amplasarea punctelor de distribuţie şi substaţiilor de transformare cu tensiunea 10


(6) - 20 kV la numărul transformatoarelor minim 2 cu capacitatea fiecăruia maxim 1000 kVA
distanţa pînă la ferestrele blocurilor locative şi clădirilor publice se va aplica, luând în calcul
nivelul admisibil de zgomot şi vibrare, minim 10 m, iar pînă la clădirile instituţiilor curativ –
balneologice - minim 15 m.

49
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

12.25 Alimentarea cu energie termică a localităţilor se va prevedea în conformitate cu


schema de alimentare cu energie termică aprobată în modul stabilit, ţinând cont de sursele
de energie termică argumentate din punct de vedere economic în combinare optimă şi
decentralizate.
Staţiile termice, prevăzute pentru alimentarea cu energie termică a întreprinderilor
industriale, precum şi a construcţiilor locative şi publice, se vor amplasa pe teritoriul zonelor
industriale.

În zonele rezidențiale cu multe apartamente şi cu număr redus de etaje, precum şi construcţii


locative cu număr redus de apartamente cu terenuri, alimentarea cu energie termică se va
prevedea de la staţii termice pentru un grup de clădiri locative şi publice sau de la surse de
energie termică individuale, cu respectarea reglementărilor tehnice, ecologice, sanitare
igienice, precum şi a cerinţelor antiincendiare. Dimensiunile terenurilor pentru staţii termice
amplasate separat în zonele rezidenţiale se vor aplica conform tabelului 14.

Tabelul nr. 14

Capacitate de producere a Dimensiunile terenutilor, hectare, staţii termice, lucrători


agentului termic, staţie Combustibil solid Combustibil gazos sau
termică Gcal / h (MW) păcură
Până la 5 0,7 0,7
De la 5 până la 10 (de la 6 până 1,0 1,0
la12)
De la 10 până la 50 ( de la 12 2,0 1,5
până la 58)
De la 50 până la 100 (de la 58 3,0 2,5
până la 116)
De la 100 până la 200 (de la 3,7 3
116 până la 233)
De la 200 până la 400 (de la 4,3 3,5
233 până la 466)

NOTE:

1. Dimensiunea terenurilor staţiilor termice, care furnizează apă caldă consumatorilor direct de la
sursă, precum şi a staţiilor termice, care va primi combustibil transportat pe cale ferată, se va majora
cu 20 % .

2. Terenurile de depozitare a cenuşii şi zgurei se vor amplasa în afara teritoriilor zonelor rezidenţiale,
civile, de afaceri şi recreere. Condiţiile de amplasare ale acestor terenuri şi dimensiunile lor se vor
determina conform documentelor normative în vigoare.

3. Dimensiunile zonelor de protecţie sanitară de la staţia termică se vor determina în conformitate cu


normele sanitare şi ecologice în vigoare.

12.26 Staţiile de distribuţie ale gazoductelor magistrale se vor amplasa în extravilanul


localităţilor în conformitate cu exigenţele faţă de gazoductele magistrale.

12.27 Distanţele de la staţiile şi punctele de distribuţie a gazelor, depozitele intermediare


pentru butelii pînă la clădirile şi construcţiile de diverse tipuri se vor aplica conform
reglementărilor tehnice.

50
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

12.28 Amplasarea întreprinderilor, clădirilor şi construcţiilor de comunicaţii, radiodifuzare şi


televiziune, semnalizare antiincendiu şi de securitate, dispecerizarea sistemelor
echipamentului edilitar se va efectua conform exigenţelor normelor sectoriale
(departamentale), aprobate în modul stabilit.

Pozarea reţelelor edilitare

12.29 Reţelele edilitare subterane se vor poza preponderent în hotarele profilurilor


transversale ale străzilor şi drumurilor sub trotuare sau benzi de separare în tranşee sau
tuneluri. În făşia între linia roşie şi aliniamentul construcţiilor se vor amplasa reţele de
alimentare cu gaze de presiune joasă şi medie şi reţele prin cablu (electrice, de comunicaţii,
semnalizare, dispecerizare, etc.)

Pentru lăţimea părţii carosabile peste 22 m se va prevedea pozarea reţelelor de alimentare


cu apă pe ambele părţi ale străzii.

În condiţiile de reconstrucţie a părţilor carosabile ale străzilor şi drumurilor, sub care sunt
pozate reţelele edilitare subterane, se va prevedea reamplasarea acestora sub benzile de
separare şi trotuare. Se va admite păstrarea reţelelor existente şi pozarea noilor reţele sub
partea carosabilă în cazul construcţiei de tuneluri.

Se va admite pozarea reţelelor noi în canale cu argumentarea corespunzătoare. În caz de


necesitate tehnică se va admite pozarea gazoconductelor sub partea carosabilă a străzilor.

12.30 Pozarea reţelelor edilitare subterane în tuneluri se va prevedea, de regulă, în caz de


necesitate a amplasării concomitente a reţelelor termice cu diametrul 500 – 1000 mm,
apeduct - maxim 500 mm, cablu (de comunicaţii şi electrice cu tensiunea maximă 10kV) –
peste 10, precum şi la intersecţia străzilor magistrale cu căile feroviare.

Nu se va admite pozarea concomitentă a gazoductelor şi conductelor destinate transportării


substanţelor inflamabile cu liniile prin cablu.

În zonele de reconstrucţie, zonele de protecţie a siturilor istorice (centrelor istorice) sau în


cazul lăţimei insuficiente a străzilor, se va admite amplasarea tunelurilor cu diametrul
reţelelor termice de la 200 mm.

Pe sectoarele construcţiilor cu condiţii dificile ale terenului (de loess, tasabile) se va


prevedea pozarea reţelelor edilitare, de regulă, în tuneluri conform cerinţelor pentru
amenajarea reţelelor termice, reţelelor exterioare şi construcţiilor de alimentare cu apă şi
canalizare.

NOTĂ: - Pozarea reţelelor termice supraterestre se va admite ca excepţie în cazul imposibilităţii


trasării subterane sau ca soluţie temporară în zonele de reglementare specifică a activităţilor
urbanistice.

12.31 Distanţa pe orizontală de la reţelele edilitare subterane până la clădiri şi construcţii,


se va aplica conform tabelelor 15 şi 16.

NOTĂ: - Se va admite pozarea reţelelor edilitare subterane în hotarele fundaţiilor pilonilor şi


estacadelor conductelor, reţelei de contact cu condiţia realizării măsurilor, care vor exclude
posibilitatea deteriorării reţelelor în caz de tasare a fundaţiilor sau acţiunii factorilor patogeni, precum
şi deteriorării fundaţiilor în caz de avarie la aceste reţele. La amplasarea reţelelor edilitare, care

51
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

urmează a fi pozate cu aplicarea epuismentului în construcţii, distanţa acestora pînă la clădiri şi


construcţii se va stabili, luând în considerare zonei posibilelor diminuări a rezistenţei terenului de
fundaţie.

12.32 Distanţa pe orizontală (în lumină) de la reţelele edilitare subterane până la clădiri şi
construcţii se va aplica conform tabelului 15.

La intersecţia reţelelor edilitare între ele, distanţele pe verticală (în lumină) se vor aplica în
conformitate cu cerinţele faţă de planurile generale ale întreprinderilor industriale.

Distanţele indicate în tabelele 15 şi 16, se vor micşora, executându-se măsurile tehnice


corespunzătoare, care vor asigura respectarea cerinţelor de securitate şi fiabilitate.

12.33 Dimensiunile terenurilor staţiilor de alimentare cu gaz (SAG) în dependenţă de


capacitatea acestora se va aplica conform proiectului, maxim, ha, pentru staţii cu
capacitatea:

- 10 mii t/an – 6;

- 20 mii t/an – 7;

- 40 mii t/an – 8.

12.34 Dimensiunile terenurilor staţiilor de alimentare cu gaz (SAG) şi depozitelor


intermediare de butelii de gaz se vor aplica maxim 0,6 ha. Distanţele pînă la clădiri şi
construcţii de orice destinaţie se va aplica conform regulamentelor tehnice.

12.35 Amplasarea întreprinderilor, clădirilor şi construcţiilor de comunicaţii, radiodifuzare şi


televiziune, semnalizare antiincendiu şi de pază, dispecerizarea sistemelor construcţiilor
edilitare se va efectua în conformitate cu cerinţele documentelor normative, aprobate.

12.36 La intersecţia reţelelor edilitare subterane cu pasajele pietonale se va prevedea


pozarea conductelor sub tuneluri, iar a cablurilor electrice şi de comunicaţii – peste tuneluri.

12.37 Nu se va admite pozarea conductelor cu lichide uşor inflamabile şi combustibile,


precum şi cu gaze lichefiate pentru aprovizionarea întreprinderilor industriale şi depozitelor
pe terenuri destinate zonelor rezidenţiale.

Conducetele magistrale se vor poza în extravilan. Pozarea conductelor de produse petroliere


în intravilan, se va conforma normelor de pozare a acestora.

13 Consolidarea tehnică şi protecţia teritoriilor

13.1 Măsurile de consolidare tehnică se vor stabili reieşind din pronosticul modificării
condiţiilor geotehnice, caracterul utizălării şi sistematizării teritoriilor.

La elaborarea proiectelor de planificare şi teritorială ale localităţilor urbane şi rurale se va


prevedea în caz de necesitate consolidarea tehnică de la inundaţii, subinundaţii, cursuri de
apă torenţială, alunecări de teren şi surpări.

13.2 La executarea sistematizării pe verticală cotele proiectate ale terenului se vor indica
reieşind din condiţiile de păstrare maximă a reliefului natural, stratului fertil al solului şi

52
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

plantațiilor de arbori existente, de evacuare a apelor de suprafață cu viteze, care vor exclude
posibilitatea erodării solului, volumului maxim de lucrări de terasament luînd în calcul
folosirea solurilor excavate pe terenul construcției.

13.3 Evacuarea apelor de suprafaţă se va efectua de pe tot bazinul (deversările în bazinele


acvatice, canale de scurgere a apei, rîpe, etc) în conformitate cu exigenţele de instalare a
reţelelor şi instalaţiilor de canalizare exterioare, prevăzând în oraşe, de regulă, canalizare
pluvială de tip închis cu epurarea preventivă a apei.

Aplicarea instalaţiilor de evacuare a apei de tip deschis - cuvete, rigole se va admite în


cartierele cu construcţii cu 1-2 nivele şi în localităţile rurale, precum şi pe terenurile parcurilor
cu amenajarea podeţurilor sau ţevilor la intersecţia cu străzile, drumurile, accesele şi
trotuarele.

13.4 Pe terenurile localităţilor cu nivel sporit de ape freatice se va prevedea micşorarea


nivelului apelor freatice în zona construcţiilor capitale cu instalarea drenajelor de tip închis.
Pe terenul zonelor cu construcţii tip ”vilă” ale oraşelor, în localităţile rurale şi pe terenurile
stadioanelor, parcurilor şi altor teritorii înverzite de uz comun se va admite reţeaua de drenaj
de tip deschis.

Măsurile indicate se vor asigura în conformitate cu exigenţele pentru consolidarea tehnică a


terenurilor contra inundării și subinundării, micșorarea nivelului apelor freatice pe terenul
construcțiilor capitale – minim 2 m de la cota proiectată a terenului, stadioanelor, parcurilor,
scuarurilor și altor spații verzi – minim 1 m.

13.5 Pe terenurile microraioanelor grosimea minimă a stratului solurilor minerale se va


aplica 1 m, pe părțile carosabile ale străzilor grosimea stratului solurilor minerale se va stabili
în dependență de intensitatea circulaţiei transportului.

13.6 Terenurile localităţilor, amplasate pe malurile râurilor, se vor proteja de viituri, de


ridicarea nivelului apelor sub influenţa vîntului şi de subinundare cu ape freatice formarea
digurilor. Cota crestei terenului compactat se va aplica cu minim 0,5 m mai sus de orizontul
calculat al apelor ridicate luând în considerare înălțimea valului în cazul creșterii nivelului
apelor sub influența vîntului. Depăşirea crestei digului peste nivelul calculat se va stabili în
dependență de clasa construcţiilor conform exigenţelor faţă de consolidarea terenurilor de
inundare şi subinundare.

În calitate de orizont de calcul al apelor ridicate se va aplica cota maximă a nivelului apei cu
repetarea: o dată la 100 ani – pentru terenuri, construite sau ce urmează a fi construite cu
clădiri locative şi sociale; o dată la 10 ani – pentru terenurile parcurilor şi construcţiilor
sportive plate.

13.7 Pentru protecţia construcţiilor existente în zona pericol de scurgeri noroi se va


prevedea păstrarea maximă a pădurii, plantarea arborilor şi arbuștilor, terasarea versanţilor,
consolidarea malurilor râurilor purtătoare de noroi, ridicarea barajelor în zona formării
noroiului, construcţia digurilor de direcţionare a curenţilor de noroi şi canalelor de evacuare.

13.8 Pe sectoarele supuse acţiunii proceselor de erodare cu formarea râpelor se vor


prevedea: reglarea apelor de suprafaţă, consolidarea albiei râpelor, terasarea şi împădurirea

53
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

versanților. În unele cazuri se va admite lichidarea totală sau parţială a râpelor prin umplerea
lor cu pozarea colectoarelor de evacuare a apelor atmosferice şi drenate.

Teritoriile râpelor se vor folosi pentru amplasarea construcţiilor de transport, garaje, depozite
şi edificii comunale, precum şi pentru amenajarea parcurilor.

13.9 În localităţile urbane şi rurale, amplasate pe terenuri supuse proceselor de alunecare,


se va prevedea reglarea cursului apelor de suprafaţă, captarea torenţilor de ape subterane,
protecţia contrafortului natural al masivului curgător contra deteriorării, consolidarea
stabilităţii pantei prin metode tehnice şi fizico-mecanice, terasarea versantelor, plantarea
zonelor verzi. Măsurile contra alunecărilor de teren se vor efectua după prospectarea
complexă a condiţiilor geologice şi hidrologice ale zonei.

14 Protecţia mediului înconjurător, monumente de istorie şi cultură.

14.1 La sistematizarea şi construcţia localităţilor, amplasarea obiectelor, care au un impact


direct sau indirect asupra stării mediului ambiant, se vor realiza măsuri de asigurare a
securităţii ecologice şi de protecţie a sănătăţii populaţiei, se vor prevedea acţiuni de protecţie
a naturii, utilizare raţională şi regenerare a resurselor naturale şi ameliorare a mediului
înconjurător. Pe teritoriul localităţilor se va asigura atingerea exigenţelor normative şi
standardelor, care vor determina calitatea aerului atmosferic, apelor, solurilor, precum şi
indicilor admisibili de zgomot, emanărilor electro-magnetice, radiaţie şi altor factori de origine
naturală sau tehnogenă.

Utilizarea raţională şi protecţia resurselor naturale

14.2 Selectarea terenului pentru construcţia sau dezvoltarea localităţilor urbane şi rurale
existente se va prevedea conform documentaţiei de urbanism și de amenajare a teritoriului
aprobată în modul stabilit, în conformitate cu legislaţia în domeniile urbanismului, funciar,
sanitar, ecologic etc.

14.3 Se va interzice proiectarea şi construcţia localităţilor şi complexelor industriale până la


obţinerea de la instituţia geologică naţională a datelor despre inexistenţa zăcămintelor
minerale folositoare în subsolurile terenului planificat sub valorificare.

Construcţia pe suprafeţele situate peste zăcămintele naturale, precum şi amplasarea în


locurile de situare a acestora, a construcţiilor subterane se va permite cu avizul autorităţii
publice centrale pentru protecţia subsolurilor, emis în modul stabilit de aceasta, numai cu
condiţia asigurării accesului pentru extragerea zăcămintelor utile sau cu argumentarea
oportunităţii economice a construcţiei.

În cazurile necesităţii de extragere a zăcămintelor utile din subsolurile situate sub suprafeţe
construite, măsurile de asigurare a extragerii maxime a rezervelor de zăcăminte utile se vor
stabili în conformitate cu exigențele securităţii construcţiilor situate peste excavări sau pe
soluri tasabile, precum şi cu documentele normative, care reglementează modul de
valorificare a ariilor zăcămintelor utile.

14.4 La sistematizare şi construirea localităţilor urbane şi rurale se va asigura respectarea


exigenţelor riguroase, stabilite prin legislaţie faţă de ariile naturale, protejate de stat, inclusiv

54
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

faţă de parcurile naţionale, rezervaţiile naturale naţionale, monumente ale naturii, parcurile
dendrologice, grădinile botanice, precum şi de staţiunile balneoclimaterice.

În scopul protecţiei teritoriilor protejate importante de impactul antropogen pe terenuri


adiacente acestora se vor prevedea zone de protecţie. Pe teritoriile protejate importante, în
hotarele cărora există arealele de abitaţie, înmulţire şi migrare a animalelor, păsărilor şi
peştilor, în special, a speciilor rare sau pe cale de dispariţie de plante şi animale, introduse în
cartea roşie, se vor prevedea zone de protecţie cu interzicerea în limitele acestor zone a
oricăror activităţi, care influenţează negativ complexele naturale.

Pe perimetrul teritoriilor protejate importante se vor crea zone de protecţie cu un regim limitat
de utilizare a naturii cu lăţimea, km, nu mai mică: la conexiunea cu:

- zonele industriale – 5;

- zonele rezidenţiale, publice şi de afaceri în oraşe – 3.

14.5 Amplasarea construcţiilor şi comunicaţiilor ale infrastructurii edilitare şi de transport se


va interzice:

Conform exigenţelor ecologice:

- pe terenurile rezervaţiilor, parcurilor naturale naţionale, grădinilor botanice, parcurilor


dendrologice şi fâşiilor de protecţie a apelor (zonelor), dacă obiectele proiectate nu
corespund destinaţiei acestor teritorii;

- pe terenurile pădurilor orăşeneşti, dacă obiectele proiectate nu sunt destinate în scopuri de


odihnă, sport, agrement sau pentru deservirea gospodăriei silvice;

- în prima zonă de protecţie sanitară a surselor de alimentare cu apă şi terenurilor


construcţiilor aferente apeductelor, dacă obiectele proiectate nu au tangenţă cu exploatarea
surselor;

- pe terenurile de pământ, nivelul de poluare a solurilor cărora depăşeşte normele stabilite,


fără realizarea exigenţelor, indicate în p.4.14.

Conform exigenţelor securităţii şi eventualelor consecinţe ecologice:

- în zonele de protecţie a staţiilor hidrometeorologice;

- în zonele periculoase de activizare a alunecărilor de pământ şi cursurilor noroioase de ape


torenţiale;

- în zonele eventualelor inundaţii (pentru adâncimea inundării 1,5 şi mai mult), care nu
dispun de instalaţii corespunzătoare ale protecţiei civile;

- în zonele de protecţie a magistralelor de gaze naturale şi petrol;

- În componenţa localităţilor şi staţiunilor balenologice se vor identifica zone cu regimuri


diferite de protecţie:

55
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

prima zonă, pe teritoriul căreia se vor interzice toate tipurile de activităţi, cu excepţia
lucrărilor de cercetare şi utilizare a resurselor naturale curative în scopuri balneologice, cu
condiţia aplicării tehnologiilor ecologice raţionale.

zona a doua, pe teritoriul căreia se va interzice amplasarea construcţiilor, care în direct nu


corespund scopurilor de creare şi dezvoltare a sectorului balneologic, precum şi realizarea
lucrărilor, care vor genera impurităţi în mediul natural înconjurător, în resursele naturale
curative şi care vor aduce la epuizarea acestora;

zona a treia, pe teritoriul căreia se vor introduce limitări pentru amplasarea întreprinderilor şi
construcţiilor industriale şi agrare, precum şi pentru realizarea activităţii de gospodărire,
urmate de degradarea mediului natural înconjurător, resurselor naturale curative şi de
epuizarea acestora.

NOTE:

1.Amplasarea clădirilor şi construcţiilor în zonele protejate ale rezervaţiilor naturale şi altor teritorii
protejate se va admite, dacă construcţia sau exploatarea acestora nu va atenta la siguranţa zonelor.
Condiţiile de amplasare se vor stabili la delimitarea hotarelor zonelor de protecţie şi regimul de
utilizare.

2.Amplasarea clădirilor în zonele de protecţie a apei se reglementează prin legea privind zonele de
protecţie a apei şi fâşiilor riverane de protecţie a bazinelor acvatice.

3.Amplasarea obiectelor în hotarele zonei a doua şi a treia de protecţie sanitară a surselor de apă
potabilă se va realiza conform prescripţiilor zonei de protecţie sanitară.

14.6 În jurul localităţilor urbane şi rurale, amplasate în raioane fără păduri şi slab
împădurite, se va prevedea crearea fâşiilor de protecţie contra vîntului şi de consolidare a
malurilor, înverzirea versanților, văilor şi ravenelor.

Lăţimea fâşiilor forestiere de protecţie se va aplica minim, m: pentru oraşele mari – 500,
medii – 100, mici şi localităţi rurale – 50.

14.7 Zonele forestiere de protecţie sanitară, ale staţiunilor balneologice, care fac parte din
păduri de categoria I, se vor utiliza în scopuri de recreere, sanitaro-igienice şi curative.

Alocarea terenurilor fondului forestier de stat (modificarea destinaţiei terenului) se va admite


doar în cazuri de excepţie conform legislaţiei.

Protecţia aerului atmosferic, apelor freatice şi de suprafaţă şi solurilor de poluare

14.8 La sistematizarea şi construcţia localităţilor este necesar de a asigura exigenţele faţă


de aerul atmosferic în conformitate cu normele sanitare în vigoare. În zonele locative şi de
afaceri, precum şi în cele mixte nu se va admite depăşirea concentraţiilor limite admisibile de
poluare (CLA) stabilite în normele sanitare, iar în zonele de recreere – 0,8 CLA. În cazul
depăşirii nivelului de concentraţii limite admisibile ale substanţelor nocive în aerul atmosferic
în zonele construite locative şi de afaceri se vor prevedea măsuri necesare tehnologice şi
urbanisitce pentru diminuarea nivelului poluării, inclusiv amenajarea zonelor de protecţie
sanitară.

56
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Zonele locative, de afaceri şi de recreere se vor amplasa în direcţia predominantă a vîntului


în raport cu întreprinderile industriale, care sunt surse de poluare ale aerului atmosferic,
precum şi care prezintă pericol sporit de incendiu.

Întreprinderile, care vor necesita puritate specifică a aerului atmosferic, nu se vor amplasa în
direcția predominantă a vîntului în raport cu întreprinderile adiacente cu surse de poluare a
aerului atmosferic.

Întreprinderile zootehnice, avicole, depozitele pentru păstrarea substanţelor chimice,


biopreparatelor, îngrăşămintelor, precum şi depozitele şi întreprinderile cu pericol de
explozie, întreprinderile veterinare, obiectele şi întreprinderile pentru arderea deşeurilor,
stațiile termice, instalaţiile de epurare, depozitele de gunoi de grajd de tip deschis se vor
amplasa în direcţia predominantă a vîntului în raport cu zonele locative, de afaceri şi de
recreere, alte întreprinderi şi obiecte ale zonei industriale în conformitate cu actele normative
în vigoare.

NOTE:

1.Întreprinderile industriale cu surse de poluare ale aerului atmosferic cu substanţe nocive, care
necesită amenajarea zonelor de protecţie sanitară cu lăţimea peste 500 m, după efectuarea măsurilor
tehnologice, nu se vor amplasa în raioane cu vînturi predominante cu viteza pînă la 1 m/sec.

2.Calculul poluării aerului atmosferic se va efectua în conformitate cu p.9.7. al prezentelor norme,


ţinând cont de emanarea substanţelor nocive de la transportul auto.

14.9 Măsurile de protecţie a bazinelor acvatice şi cursurilor de apă se vor prevedea în


conformitate cu legislaţia, normele sanitare şi ecologice, excluzînd posibilitatea poluării
apelor de suprafaţă cu respectarea concentraţiei limite admisibile (CLA) ale substanţelor
nocive în bazinele acvatice, folosite pentru alimentarea cu apă menajeră, recreerea
populaţiei, piscicultură, precum şi amplasate în intravilanul localităţii.

Zonele locative, de afaceri şi de recreere se vor amplasa superior cursurilor de apă şi


bazinelor acvatice în raport cu toate categoriile de ape reziduale, inclusiv apele de suprafaţă
de pe teritoriul localităţii. Amplasarea acestora în interior gurilor de scurgere se va admite cu
condiţia conformării la exigenţele de instalare a reţelelor de canalizare exterioare, normelor
de protecţie a apelor de suprafaţă, aprobate şi avizate în modul stabilit.

Întreprinderile industriale, care necesită amenajarea danelor marfare, debarcaderelor şi altor


instalaţii portuare se vor amplasa în aval (interior) zonelor locative, de afaceri şi de recreere
la distanţa minim 200 m.

14.10 La sistematizarea şi construcţia localităţilor şi zonelor periurbane se va prevedea


organizarea zonelor de protecţie a apelor şi fîşiilor riverane de protecţie la obiectele acvatice
naturale, dimensiunile şi regimul de utilizare a acestora se va aplica în conformitate cu
legislaţia privind zonele acvatice protejate şi fâşiile riverane de protecţie ale obiectelor
acvatice.

Exploatarea bazinelor acvatice şi biefelor în aval ale acestora, folosite sau preconizate a fi
folosite în calitate de surse de utilizare a apei în scopuri de gospodărie, potabile, culturale şi
comunale, se vor efectua luând în considerare exigenţele sanitare pentru proiectarea,
construcţia şi exploatarea bazinelor acvatice.

57
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

În zonele existente şi în curs de proiectare, amplasate pe malul bazinelor acvatice şi


cursurilor de apă, măsurile de protecţie a apelor se vor conforma exigenţelor standardelor în
vigoare.

14.11 Amplasarea întreprinderilor industriale în fâşiile riverane de protecţie ale bazinelor


acvatice se va admite cu avizul autorităţilor pentru protecţia apelor în conformitate cu
legislaţia în vigoare, numai în cazul necesității tehnologice de adiacență nemijlocită a
terenului întreprinderii cu bazinele acvatice. Numărul şi lungimea racordurilor suprafeţelor
întreprinderilor industriale la bazinele acvatice vor fi minime.

La amplasarea întreprinderilor agricole pe terenurile riverane şi în lipsa legăturii acestora înte


ele se vor prevedea fâşii riverane neconstruite cu lăţimea minim 40 m.

La amplasarea depozitelor îngrăşămintelor minerale şi substanţelor chimice pentru protecţia


plantelor, întreprinderilor zootehnice şi avicole se vor prevedea măsuri necesare pentru
excluderea deversării substanţelor menţionate, dejecţiilor animaliere în bazinele acvatice.

14.12 În bazinele acvatice decorative şi în cele închise, amplasate în intravilanul localităţii şi


folosite pentru scăldat, se va prevedea schimbarea periodică a apei în perioada toamnă-vară
în dependenţă de suprafaţa apei. În bazinele acvatice decorative cu suprafaţa apei de la 3
ha - de 2 ori, iar peste 3 ha – 1 dată; în bazinele acvatice închise pentru scăldat – respectiv 4
şi 3 ori, iar în cazul suprafeţei mai mari – 2 ori.

În bazinele acvatice închise, amplasate în intravilanul localităţilor, adîncimea apei în perioada


primăvară-vară va fi de minim 1,5 m, iar în zona riverană, cu condiţia îndepărtării periodice a
vegetaţiei acvatice minim 1 m.

14.13 Măsurile de protecţie a solurilor contra poluării şi sanarea acestora se vor prevedea
în conformitate cu exigenţele normelor sanitare privind concentraţiile chimice admisibile în
sol. Se va interzice amplasarea construcţiilor locative şi sociale pe terenurile, poluate cu
substanţe radioactive-periculoase, metale grele şi pesticide. Amplasarea construcţiilor
locative şi sociale se va permite numai după efectuarea măsurilor de asanare şi neutralizare
a terenului, care vor asigura nivelul admisibil de poluare conform normelor sanitare, cu avizul
centrelor sănătate publică.

Măsurile pentru protecţia apelor subterane se vor prevedea conform exigenţelor sanitare şi
ecologice de protecţie a apelor subterane.

La sistematizarea şi construcţia localităţilor şi zonelor periurbane, este necesar de a se


prevedea organizarea zonelor de protecţie a apei şi fâşiilor de protecţie riverane la obiectele
acvatice naturale. Dimensiunile şi regimul de utilizare a acestora se va aplica în conformitate
cu normele privind zonele acvatice protejate şi fâşiile riverane de protecţie a obiectelor
acvatice.

Exploatarea bazinelor de acumulare a apei şi bieful aval al acestora, folosite sau preconizate
pentru a fi folosite în calitate de surse de utilizare a apei în scopuri menajere, potabile şi
cultural-comunale, se va efectua reieşind din normele sanitare pentru proiectarea,
construcţia şi exploatarea bazinelor de acumulare a apelor.

58
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

În zonele de recreere existente şi în curs de proiectare, amplasate pe malurile bazinelor


acvatice şi cursurilor de apă, măsurile de protecţie a apelor se vor conforma exigenţelor
standardelor în vigoare.

Protecţia de la zgomot, vibrare, câmpuri electrice şi magnetice, radiaţie şi iradiere

14.14 Condiţiile admisibile de zgomot pentru clădirile locative şi sociale şi terenurile


adiacente, caracteristicile zgomotului surselor principale exterioare, ordinea stabilirii nivelului
de zgomot estimate şi necesitatea reducerii acestora în punctele de calcul a se stabili în
conformitate cu documentele normative în vigoare.

14.15 Nivelul admisibil de vibrare în încăperile clădirilor locative şi sociale va corespunde


normelor vibrării. Pentru respectarea acestor exigenţe se vor prevedea distanţele necesare
între clădirile locative, sociale şi sursele de vibrare, aplicarea la aceste surse a materialelor şi
construcţiilor de amortizare a vibrării.

14.16 La amplasarea obiectelor radiotehnice (radiolocatori meteorologici, telecentre şi


retranslatoare, staţii radio, turnuri sau piloni cu antene, LAP, generatoare industriale şi alte
obiecte, care iradiază energie electromagnetică) se vor respecta normele sanitare şi
protecţiei populaţiei contra influenţei (acţiunii) câmpurilor magnetice, create de obiectele
radiotehnice, influenţei câmpului electric, generat de liniile de energie electrică aeriene
curenţi variabili cu frecvenţe industriale şi regulile de instalare a echipamentelor electrice.

14.17 Asigurarea securităţii de radiaţii la executarea, prelucrarea, transformarea, aplicarea,


păstrarea, transportarea, neutralizarea şi înhumarea substanţelor radioactive şi altor surse
de radiaţii ionizante se va efectua în conformitate cu normele de securitate de radiaţii şi
regulile sanitare de comportare cu substanţele radioactive şi alte surse de radiaţii ionizante.

Ameliorarea microclimei

14.18 La sistematizarea şi construcţia localităţilor urbane şi rurale se vor prevedea măsuri


de ameliorare a condiţiilor microclimatice ale localităţilor (protecţia contra vîntului, asigurarea
ventilării teritoriului, optimizarea regimului de temperatură şi umeditate prin înverzire,
plantare a spaţiilor verzi şi irigaţie, utilizarea radiaţiei solare, etc. În documentele normative
urbanistice se vor stabili exigenţele concrete şi parametrii construcţiei luând în considerare
condiţiile locale naturale şi climaterice.

14.19 Amplasarea şi orientarea clădirilor locative şi sociale vor asigura durata insolării
încăperilor clădirilor şi a teritoriului în corespundere cu exigenţele igienice faţă de insolarea
clădirilor locative, sociale şi a teritoriului.

În aceste condiţii durata insolării se va aplica minim 2,5 ore pe zi pentru perioada 22 martie -
22 septembrie.

NOTE:

1.În condiţiile construcţiilor cu 9 etaje şi peste se admite o singură întrerupere a insolării încăperilor
locative cu condiţia majorării duratei totale a insolării în timpul zilei cu 0,5 ore.

2.În casele locative individuale, în blocurile cu multe apartamente de tip meridional, unde sunt insolate
toate odăile apartamentului, precum şi în caz de reconstrucţie sau amplasare a construcţiilor în

59
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

condiţii urbanistice complicate (mediul urban cu valoare istorică, consolidări tehnice compacte, zone
publice şi de afaceri), se admite reducerea duratei de insolare cu 0,5 ore.

Protecţia monumentelor de istorie şi cultură

14.20 În planurile urbanistice generale şi proiectele de sistematizare ale localităţilor urbane


şi rurale se vor respecta exigenţele legislaţiei cu privire la protejarea şi folosirea
monumentelor de istorie şi cultură.

În acest context se vor stabili zonele de protecţie ale monumentelor de istorie şi cultură,
zonele de reglare a construcţiilor şi zonele de protecţie a landşaftului natural.

Zonele de protecţie ale monumentelor de istorie şi cultură se vor prevedea pentru clădiri şi
instalaţii, ansamblurile şi complexele acestora, precum şi pentru alte elemente urbanistice de
valoare istorico-culturală.

NOTĂ: * - Exigenţele regimurilor speciale de protecţie şi folosire, stabilite prin regulamentele pentru
fiecare rezervaţie concretă (teren protejat), se vor extinde asupra ansamblurilor şi complexelor
monumentelor de istorie şi cultură, centre istorice, cvartale, pieţe, străzi, locuri memorabile, straturi
culturale ale oraşelor antice, landşafturi naturale şi artificiale, monumente ale artei peisajere care
prezintă valoare istorică, arheologică şi arhitecturală şi care au obţinut în modul stabilit, statut de arii
istorico-culturale protejate de stat sau teritorii (locuri, spaţii) istorico-culturale protejate de stat.

Proiectele de sistematizare ale localităţilor urbane şi rurale nu vor prevedea desfiinţarea,


reamplasarea sau alte modificări ale stării monumentelor de istorie şi cultură.

În cazuri excepţionale, propunerile de modificare a stării monumentelor se va prezenta în


conformitate cu legislația în vigoare.

Protejarea mediului de valoare istorică a zonelor de construcţii existente se va asigura prin


metode de reconstrucţie complexă, prevăzînd şi efectuînd concomitent lucrări de restaurare
a clădirilor de valoare arhitecturală şi culturală, de reconstrcuţie, modernizare şi construcţie
capitală a clădirilor existente, construcţie nouă selectivă, care nu va afecta caracterul
mediului, dezvoltare a sistemelor de echipare edilitară şi amenajare a teritoriului.

14.21 Distanţele de la monumentele de istorie şi cultură pînă la comunicaţiile de transport şi


edilitare se va aplica, m, minim:

Pînă la partea carosabilă a magistralelor de circulaţie cu viteză mare sau circulație continuă

În condiţii de relief complicat – 100;

Pe relief plat – 50

Pînă la reţelele de apeduct, canalizare, alimentare cu energie termică, electrică (cu excepția
celor de distribuție) – 15.

În condiţiile de reconstrucţie, distanţele indicate pînă la rețelele edilitare se vor admite de a


se micşora, dar a se aplica, m. În acest caz se vor asigura măsuri tehnice speciale la
executarea lucrărilor de construcţii.

60
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

15 Exigenţele antiincendiare

15.1 Sistematizarea şi construcţia teritoriilor localităţilor urbane şi rurale se va efectua ţinând


cont de exigenţele faţă de securitatea antiincendiară şi prezentele norme.

15.1.1 Distanţa minimă antiincendiu de la clădirile locative şi sociale până la clădirile


industriale şi de depozitare de categoria D şi G se va aplica conform tabelului 16.1, până la
clădirile de categoria A, B şi C, inclusiv până la parcări se va majora cu 50%.

Distanţa pe orizontală (în lumină) între reţelele edilitare subterane la pozarea paralelă a
acestora se va aplica conform tabelului 16, iar la racordarea reţelelor edilitare în clădirile din
localităţile rurale – minim 0,5 m. În cazul diferenţei de adîncime la pozarea conductelor
adiacente peste 0,4 m, distanţele indicate în tabelul 16, se vor majora pe contul pantei
taluzului tranşeii, dar nu mai puţin de adîncimea tranşeii pînă la talpa rambleului şi creasta
debleului.

61
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Tabelul 15

Reţele edilitare Distanţa, m, pe orizontală de la reţelele subterane până la


Fundaţii Fundaţii Axa căii marginale Piatra de bordură a străzii, drumului Creasta Fundații piloni linii aeriene de energie
clădiri şi îngrădiri (margine carosabil, bandă consolidată exterioară electrică sub tensiune
construcţii întreprinderi, acostament) a șanțului
estacade, piloni Ecartament cale ferată Ecartament cale ferată sau talpa Pînă la 1 kV De la De la 35
reţele şi 1520 mm, minim 750 mm rambleulu iluminare exterioară, 1pînă la pînă la
comunicaţii, căi adîncimea şanţului pînă i drumului reţea de contact 35 kV 110 kV
ferate la talpa rambleului şi pentru troleibus și peste
creasta debleului
Apeduct şi 5 3 4 2,8 2 1 1 2 3
canalizare
sub presiune
Canalizare 3 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3
evacuare
gravitaţională
(menajeră şi
pluvială)
Drenaj 3 1 4 2,8 1,5 1 1 2 3
Drenaj concomitent 0,4 0,4 0,4 0 0,4
Conducte de gaz
inflamabil,
presiunea (kgs/cm2):
Joasă pînă la 0,005 2 1 3,8 2,8 1,5 1 1 5 10
(0,05)
Medie de la 0,005 4 1 4,8 2,8 1,5 1 1 5 10
(0,05) pînă la 0,3 (3)
Înaltă:
Peste 0,3 (3) 7 1 7,8 3,8 2,5 1 1 5 10
Pînă la 0,6 (6)
De la 0,6 (6) 10 1 10,8 3,8 2,5 2 1 5 10
pînă la 1,2 (12)
Reţele termice
De la peretele 2 (a se 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3
exterior al canalului, vedea
tunelului nota 3)
De la membrana 5 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3

62
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Reţele edilitare Distanţa, m, pe orizontală de la reţelele subterane până la


Fundaţii Fundaţii Axa căii marginale Piatra de bordură a străzii, drumului Creasta Fundații piloni linii aeriene de energie
clădiri şi îngrădiri (margine carosabil, bandă consolidată exterioară electrică sub tensiune
construcţii întreprinderi, acostament) a șanțului
estacade, piloni Ecartament cale ferată Ecartament cale ferată sau talpa Pînă la 1 kV De la De la 35
reţele şi 1520 mm, minim 750 mm rambleulu iluminare exterioară, 1pînă la pînă la
comunicaţii, căi adîncimea şanţului pînă i drumului reţea de contact 35 kV 110 kV
ferate la talpa rambleului şi pentru troleibus și peste
creasta debleului
pozării fără canal
Cabluri electrice de 0,6 0,5 3,2 2,8 1,5 1 0,5* 5* 10*
toate tensiunile şi
cabluri de
comunicaţii
Canale, tunele de 2 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3*
comunicații
Cabluri exterioare 2 1 3,8 2,8 1,5 1 1 3 5
conducte
pneumatice
de deşeuri

* Se referă numai la distanţa de la cablurile electrice


Note*
1 Se admite de a se prevedea pozarea reţelelor edilitare subterane în hotarele fundaţiilor suporturilor (pilonilor) şi estacadelor conductelor, reţelei de contact cu condiţia executării măsurilor,
care vor exclude posibilitatea deteriorării reţelelor în cazul tasării fundaţiilor, precum şi a deteriorării fundaţiilor în caz de avarie pe aceste reţele. La amplasarea reţelelor edilitare ce urmează
a fi pozate cu aplicarea epuismentului (scăderii nivelului apei subterane), distanţa pînă la clădiri şi construcţii se va stabili ţinînd cont de zona posibilelor diminuări a capacităţilor portante a
fundaţiilor.
2 Distanţa de la reţelele termice la pozarea fără canal pînă la clădiri şi construcţii se va aplica ca şi în cazul apeductului.
3 Distanţa de la cablurile electrice cu tensiunea 110-220 kV pînă la fundaţiile îngrădirilor întreprinderilor, estacadelor, suporturilor reţelei de contact şi liniilor de comunicaţii se va aplica 1,5 m.
4 În raioanele irigate cu soluri tasabile distanţa de la reţelele edilitare subterane pînă la canalele de irigare se va aplica (pînă la creasta canalului), m: 1 – de la gazoductul de presiune joasă şi
medie, precum şi de la apeducte, canalizare, canale pentru scurgerea apei şi conducte cu lichide inflamabile, 2 – de la gazoducte de presiune înaltă pînă la 0,6 MPa, conducte termice, canalizare
menajer-menajeră şi pluvială; 1,5 – de la cablurile electrice şi cablurile de comunicaţii; distanţa de la canalele de irigare a reţelei stradale pînă la fundaţiile clădirilor şi construcţiilor
– 5 m.
5 În tabelul 15 sunt indicate distanţele pînă la gazoductele din oţel. Amplasarea gazoductelor din ţevi non-metalice se va aplica conform regulamentului tehnic respectiv.

63
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

15.1.2 Distanţa pe orizontală (deschidere) între reţelele edilitare subterane la pozarea paralelă se va aplica conform tabelului 16, iar la
racordarea reţelelor edilitare în clădirile localităţilor rurale – minim 0,5 m. La diferenţa de adîncime a pozării conductelor adiacente peste 0,4
m, distanţele indicate în tabelul 16, se vor majora ţinînd cont de panta taluzului tranşeii, dar nu mai puţin de adîncimea tranşeii pînă la talpa
rambleului şi creasta debleului.

Tabelul 16

Reţele edilitare Distanţa, m, pe orizontală (deschidere) pînă la


Gazoduct sub presiune Mpa Reţele termice
Înaltă
Apeduct Canalizare Drenaj şi Joasă Medie de De la De la Cabluri Cabluri Perete Membra Canale, Conducte
menajeră canalizare pînă la la 0,005 0,3 0,6 pînă electrice de exterior na tuneluri pneumatic
pluvială 0,005 pînă al 0,3 pînă la 1,2 de toate comunic al pozării e
la 0,6 tensiunie aţii canalulu fără exterioare
i, canal de
tunelului evacuare
a
deşeurilor
Apeduct A se A se 1,5 1 1 1,5 2 0,5* 0,5 1,5 1,5 1,5 1
vedea vedea
Anexa 1 Anexa 2
Canalizare menajeră 0,4 0,4 1 1,5 2 5 0,5* 0,5 1 1 1 1
Canalizare pluvială 1,5 0,4 0,4 1 1,5 2 5 0,5* 0,5 1 1 1 1
Gazoducte sub presiune,
Mpa
2
(kgf/cm ):
Joasă pînă la 0,005 (0,05) 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 1 2 1

Medie de la 0,005 (0,05) 1 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 1 2 1,5
pînă
la 0,3:
Înaltă

De la 0,3 (3) pînă la 0,6 (6) 1,5 2 2 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 1,5 2 2

De la 0,6 (6) pînă la 1,2 2 5 5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 1 4 2 4 2

64
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Reţele edilitare Distanţa, m, pe orizontală (deschidere) pînă la


Gazoduct sub presiune Mpa Reţele termice
Înaltă
Apeduct Canalizare Drenaj şi Joasă Medie de De la De la Cabluri Cabluri Perete Membra Canale, Conducte
menajeră canalizare pînă la la 0,005 0,3 0,6 pînă electrice de exterior na tuneluri pneumatic
pluvială 0,005 pînă al 0,3 pînă la 1,2 de toate comunic al pozării e
la 0,6 tensiunie aţii canalulu fără exterioare
i, canal de
tunelului evacuare
a
deşeurilor
Cabluri electrice de orice 0,5* 0,5* 0,5* 1 1 1 2 0,1- 0,5* 0,5 2 2 2 1,5
tip de tensiune

Cabluri de comunicaţii 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1

Reţele termice: 1,5 1 1 2 2 2 4 2 1 2 1


de la peretele exterior al
canalului, tunelului

De la membrana pozării 1,5 1 1 1 1 1,5 2 2 1 - - 2 1


fără canal
Canaluri, tuneluri 1,5 1 1 2 2 2 4 2 1 2 2 - 1
Conducte exterioare 1 1 1 1 1,5 2 2 1,5 1 1 1 1 -
pneumatice pentru
evacuarea deşeurilor

* În conformitate cu cerinţele regulilor de instalare a instalaţiilor electrice.

NOTE :
1. La pozarea în paralel a cîtorva linii de apeduct distanţa între ele se va aplica în dependenţă de condiţiile tehnice şi tehnice.

2. Distanţa de la canalizarea menajeră pînă la apeductul comunal de aprovizionare cu apă potabilă se va aplica, m: pînă la apeductul din ţevi din beton armat sau
asbociment -5;
pînă la apeductul din ţevi de fontă cu diametrul pînă la 200 mm -1,5; cu diametrul peste 200 mm -3; pînă la apeductul din ţevi de plastic -1,5.

3. La pozarea paralelă a gazoductelor pentru ţevi cu diametrul pînă la 300 mm distanţa între ele (deschidere) se admite de a aplica 0,4 m şi peste 300 mm -0,5 m la
amplasarea comună a 1 sau mai multe gazoducte într-o singură tranşee.
* В соответствии с требованиями правил устройства электроустановок.

65
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Tabelul nr. 16.1

Clasa de clădiri Distanţa minimă, m pericol de incendiu structural al clădirii


pericol de incendiu
СО С1 С2 и С3
СО 6 8 10
С1 8 10 12
С2, С3 10 12 15

NOTE:

1.1.Distanţa între clădiri şi construcţii se va considera distanţa în lumină între pereţii exteriori. În
prezenţa elementelor proeminente ale construcţiilor peste 1 m ale clădirilor şi construcţiilor se va
aplica distanţa între aceste construcţii.

1.2. Distanţele indicate în tabel sunt prezentate pentru clădirile clasei funcţionale pericol de incendiu
F1.3, F1.4, F2, F3, F4.

Distanţele antiincendiu pentru clădiri clasa F 1.1, F 1.2, se vor majora cu 25%.

Distanţele între clădirile clasei pericol de incendiu conform structurii C2 şi C3 se vor majora cu 50%.

1.3. Pentru clădirile cu două etaje construcţii carcasă şi panouri prefabricate clasa structurală de
pericol de incendiu C3, precum şi clădiri cu învelitori din materiale din categoria de inflamabilitate G3
şi G4 distanţele antiincendiu se vor majora cu 20%.

1.4. Distanţele între clădirile clasei structurale pericol de incendiu CO şi C1 se va admite de a micșora
cu 25%, dacă peretele clădirii celei mai înalte, amplasate vis-a-vis de altă clădire este antiincendiară.

1.5. Distanţele între casa de locuit şi construcţiile de gospodărie în hotarele aceluiaşi teren (indiferent
de suprafaţa totală a construcţiilor) nu se normează.

1.6. Distanţa între clădirile locative, precum şi clădiri locative şi construcţii de gospodărie (şure, garaje,
băi) pe terenurile învecinate nu se normează când suprafaţa totală a construcţiilor, inclusiv suprafaţa
ne construită situată între acestea, egală cu suprafaţa maxim admisibilă a etajului (nivelului) unei
clădiri cu acelaşi grad de rezistenţă la foc fără pereţi antiincendiu.

1.7. Distanţele între construcţiile de gospodărire (şure, garaje, băi), amplasate în extravilanul terenului
vilei nu se normează cu condiţia, ca suprafaţa construcţiilor de gospodărie înşiruite nu va depăşi 600
m². Distanţa între grupurile de construcţii de gospodărie înşiruite se va aplica conform tabelului 16.1.

1.8.Distanţa de la clădirile şi construcţiile locative şi sociale pînă la depozitele de petrol şi produse


petroliere se va aplica în conformitate cu exigenţele normelor antiincendiare pentru depozite de petrol
şi produse petroliere, iar pînă la depozitele lichide inflamabile, prevăzute în componența staţiilor
termice şi electrice diesel şi alte obiecte energetice se va aplica minim celor indicate în tabelul 16.2.

Tabelul nr. 16.2

Depozite lichide inflamabile м³ Clasa de clădiri pericol de incendiu conform structurii


acestora, blocuri locative şi publice
СО С1 С2 и С3
Peste de 800 până la 1000 40 45 50
Peste de 100 până la 800 30 35 40
Până la 100 inclusiv 20 25 30

66
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

NOTE:

1. Distanţa de la clădirile clasei funcţionale pericol de incendiu F1.1, F1.2, F2.1 şi F2.2 până la
depozitele cu capacitatea de până la 100 м³ se va aplica în conformitate cu cerinţele normelor
antiincendiare pentru depozitele de petrol şi produse petroliere.

2. La sistematizarea şi construcţia localităţilor este necesar de a asigura posibilitatea trecerii maşinilor


de pompieri spre clădiri locative şi sociale, inclusiv cu încăperi incorporate-anexate şi accesul
autoscărilor şi turnurilor auto ale pompierilor.

3. Pentru unele clădiri ale clasei funcţionale pericol de incendiu F1.2, amplasate în masivele forestiere
şi prevăzute pentru utilizare pe parcursul anului, distanţa de la clădirile clasei constructive de pericol
de incendiu CO-C1 pînă la masivele forestiere va fi minim 25 m, de la clădirile clasei C2 şi C3 – 35 m.

Obiectele mobile pentru recreere de uz sezonier (căsuţe de vară, trailere, corturi ş.a.) se pot amplasa
la hotarele masivelor forestiere sau la lizierele pădurii cu avizul autorităţilor locale ale Serviciului
Pompieri şi Salvatori.

4. Amplasarea remizelor de pompieri în localităţi, se va prevedea luînd în calcul raza maximă de


deservire 3 km. Numărul remizelor de pompieri în localitate, suprafaţa construcţiilor acestora, precum
şi numărul automobilelor se va aplica conform normelor pentru proiectarea obiectelor protecţiei
antiincendare.

5. Spre bazinele acvatice şi rîuri se vor prevedea accese şi suprafeţe (chei, debarcadere) pentru
extragerea apei de maşinile de pompieri. Locul amplasării şi numărul suprafeţelor (cheiurilor,
debarcaderelor) se va aplica cu avizul autorităților publice locale din calculul asigurării consumului de
apă pentru stingerea exterioară a incendiilor, amplasate în raza pînă la 500 m de la bazinele acvatice.

15.2 Distanţele minime de la clădiri locative, sociale şi auxiliare cu gradul de rezistenţă la


foc I și II pînă la clădirile industriale şi garaje cu gradul de rezistenţă la foc I şi II a se aplica
minim 9 m, iar pînă la clădirile, cu învelitori cu hidroizolare din materiale polimerice sau
inflamabile, - 15 m.

15.3 La amplasarea acceselor şi căilor pietonale se va asigura posibilitatea trecerii


maşinilor de pompieri spre clădirile locative şi sociale, inclusiv cu încăperi incorporate –
anexate, şi accesul maşinilor de pompieri cu autoscări sau turn mobil în orice apartament
sau încăpere.

Distanţa de la marginea accesului pînă la peretele clădirii, de regulă, a se aplica 5-8 m


pentru clădiri pînă la 10 etaje inclusiv şi 8-10 m pentru clădiri peste 10 etaje. În această zonă
nu se admite amplasarea îngrădirilor, linii aeriene de electricitate şi plantarea arborilor.

De-a lungul faţadelor clădirilor, care nu au intrări, se admite de a se prevedea benzi cu


lăţimea 6 m, pentru trecerea maşinilor de pompieri luînd în considerare sarcina admisibilă pe
acoperire sau sol.

15.4 Distanţa de la clădirile locative și sociale pînă la depozitele de categoria I pentru


păstrarea petrolului şi produselor petroliere, pînă la depozitele de combustibile de categoria
II, prevăzute în componența staţiilor termice şi electrice diesel şi alte obiecte energetice, care
deservesc clădirile locative şi sociale, se va aplica în conformitate cu exigenţele protecţiei
antiincendiare (a se vedea tabelul 16.3).

67
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Tabelul 16.3

Capacitatea depozitului, m³ Gradul de rezistenţă la foc clădiri locative şi publice


I,II III IIIa, III b, IV, IVa, V
De la 800 până la 2000 40 45 50
De la 100 până la 800 30 35 40
Până la 100 20 25 30

NOTĂ: – Distanţele de la clădirile instituţiilor preşcolare, învăţâmînt general, şcoli -internat, instituţii
din domeniul sănătăţii, de recreere, centre de agrement şi sportive până la depozitele cu capacitatea
de 100 m³ – urmează a fi majorate de 2 ori, depozite cu capacitatea de peste 100 m³ – se vor aplica
de comun acord cu organele protecţiei antiincendiare.

15.5 Distanţele de la hotarele construcţiilor localităţilor urbane pînă la masivele forestiere -


minim 50 m, iar de la construcţiile localităţilor rurale şi sectoarele întovărăşirilor pomicole -
minim 15 m.

În localităţile urbane pentru cartierele cu construcţii individuale cu 1-2 nivele şi loturi de


teren, distanţa de la loturile de teren pînă la masivele forestiere se permite de a reduce, dar
a se aplica minim 15 m.

68
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

ANEXA 1
Indici normativi pentru zonele cu construcţii multietajate

Raportul normativ al teritoriilor cu diverse funcţii în componenţa zonelor cu construcţii cu


număr redus de nivele, %.

Tipul formaţunii Construcţii Clădiri publice Spaţii verzi Străzi, accese,


rezideníale rezidenţiale parcări
individuale

Raion construcţii Max 75 3,0-8,0 Min 3,0 14,0-16,0


tip "vilă"

Cvartal Max 85 3,0-5,0 Min 3,0 5,0-7,0


(microraion)
construcţii tip
"vilă"

69
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

ANEXA 2
Indici normativi de densitate a construcţiilor pe terenuri de pământ din
zonele teritoriale

1 Pentru localităţile urbane densitatea construcţiilor pe terenuri de pământ din zonele


teritoriale nu va depăşi valorile indicate în tabelul nr.1.

Indicii principali ai densităţii construcţiilor sunt:

coeficientul de ocupare al terenului - raportul dintre aria ocupată de clădiri şi aria


sectorului (cvartalului)

coeficientul de utilizare a terenului - raportul dintre aria tuturor etajelor mai sus de cota
0.000 clădirilor la aria sectorului (cvartalului)

În reglementările urbanistice locale pentru orașe și formaţiunile municipale se vor stabili


coeficientul de ocupare şi coeficientul de utilizare a terenului, indicii suplimentari ce
caracterizează volumul maxim admisibil al construcţiilor în raport cu suprafaţa terenului,
numărul de etaje depline şi înălţimea permisă a clădirilor din zone concrete, precum şi alte
restricţii, ţinând cont de caracteristicile locale de urbanism (imaginea localităţii, mediul istoric,
peisaj) .

Tabelul 1 – Indicii de densitate a construcţiilor pe terenuri de pămînt din zonele


teritoriale

Zone teritoriale Coeficient ocupare teren Coeficient utilizare teren


Zona rezidenţială 0,4 1,2
Construcţii cu multe apartamente cu 0,6 3-5
număr mare de nivele
Analogic- reconstruită
Construcţii cu multe apartamente cu 0,6 2-3
număr redus şi mediu de nivele
Case de locuit înşiruite cu lot de 0,4 1,2
teren pe lângă casă
Zona construcţiilor individuale tip 0,3 0,8
„vilă”
Zona construcţiilor individuale tip 0,2 0,4
„conac”
Zona publică şi de afaceri 1,0 3,0
Zona polifuncţională
Zona publică specializată 0,8 2,4
Zona de producere
Industrială 0,8 2,4
Scianto-industrială 0,6 1,0
Comunală şi depozitare 0,6 1,8

*) fără a lua în calcul câmpurile experimentale şi depozitele de deşeuri, zone de rezervă şi de protecţie
sanitară.

NOTE:

1.Pentru zonele rezidenţiale şi de afaceri procentele de ocupare şi coeficienţii de utilizare a terenurilor


se vor prezenta pentru teritoriul cvartalului (bruto) cu considerarea normei de asigurare cu instituţii şi
întreprinderi prestări servicii, garaje , locuri de parcare, spaţii verzi, locuri de joacă şi alte facilităţi
necesare.

70
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Pentru zonele industriale aceşti coeficienţi sunt prezentaţi pentru cvartalele construcţiilor de
producere, industriale cu unul sau mai multe obiecte.

2. Coeficienţii de utilizare a teritoriilor se vor determina conform suprafeţelor interioare pe etaje ale
clădirii. Se vor lua în considerare numai etajele de la suprafaţa solului, inclusiv mansardele. Etajele
subterane ale clădirii nu sunt luate în considerare. Construcțiile subterane nu sunt luate în
considerare, dacă suprafaţa supraterestră a solului este folosită pentru spaţii verzi, organizarea
terenurilor, parcărilor şi alte tipuri de amenajare a teritoriului

3. Hotarele cvartalului sunt liniile roşii sau aliniamentele stradale.

4. La reconstruirea cartierelor locative existente, zonelor de afaceri (inclusiv supraetajare, mansarde)


se vor prevedea capacitățile necesare de instituţii şi întreprinderi prestări servicii pentru populaţia
rezidentă în aceste cartiere. Se va permite de a lua în considerare instituţiile existente în cartierele
vecine – cu respectarea razei normative de accesibilitate (cu excepţia instituţiilor preşcolare şi
primare). În cazul reconstrucţiei clădirilor existente, se va permite majorarea coeficientului de utilizare
a terenului, dar nu mai mult de 30 %, cu respectarea normelor sanitaro-igienice şi antiincendiare,
luându-se în considerare cap.15.

71
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

ANEXA 3
Dimensiunile terenurilor de pământ aferente caselor tip „vilă” şi apartamentelor

Se vor recomanda următoarele dimensiuni ale terenurilor alocate pentru case de locuit
individuale (separate şi/sau înşiruite), case de locuit sau apartamente în casa cu număr
redus de nivele, în funcţie de tipurile de locuinţe, caracterul construcţiilor (mediul),
amplasarea acestora în structura oraşelor de diferite dimensiuni:

400-600 m² sau mai mult ( inclusiv suprafaţa construită) - construcţii rezidenţiale individuale
cu unul, două sa trei nivele cu case individuale în zona construcţiilor tip „vilă” în zone noi
periferice sau zone reconstruite individuale tip „vilă” ale oraşelor mici, pe teritoriile de rezervă
ale oraşelor mici şi mijlocii din zonele agricole;

200-400 m² (inclusiv suprafaţa construită) – construcţii individuale rezidenţiale (separate/ sau


înşiruite), case într- un singur sau două nivele în zona construcţiilor tip „conac” pe zone noi
periferice ale oraşelor mici , medii şi mari, pe terenurile de rezervă ale oraşelor mari, cu
reconstrucţia zonelor cu construcţii tip „vilă” existente;

60-200 m² (fără suprafaţa construită) - construcţii înşiruite cu multe apartamente cu 1, 2, 3


nivele pe teritorii noi periferice ale oraşelor mici, medii şi mari, pe teritoriile de rezervă ale
oraşelor mari şi în condiţiile reconstrucţiei zonelor rezidenţiale individuale în oraşele de orice
dimensiuni.

În alte norme naţionale de urbanism se pot stabili alte recomandări ale dimensiunilor
terenului de pământ, luând în considerare particularităţile urbanistice locale (aspectul
localităţii, mediul istoric, peisajul).

72
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

ANEXA 4
Suprafeţele şi dimensiunile terenurilor de pământ pentru depozite

Tabelul 1 – Suprafeţele şi terenurile de pămînt pentru depozitare universale mărfuri


pentru 1 mie locuitori

Depozite Suprafaţa depozite, m² Dimensiunile terenurilor de pământ,


universale m²
mărfuri
Pentru oraşe Pentru localităţii Pentru oraşe Pentru localităţii
rurale rurale

Produse 77 18 310* 60
alimentare
210

Produse 217 193 740* 580


nealimentare
490

La numărător – norme pentru depozite cu un singur nivel, la numitor – cu multe nivele


(înălţimea medie nivel 6 m).

NOTE:

1 La amplasarea depozitelor de mărfuri în componenţa grupurilor specializate dimensiunile terenurilor


de pământ se vor micşora pînă la 30%.

2 În zonele aprovizionării rapide a mărfurilor dimensiunile terenurilor de pământ se vor majora cu


40%.

3 La păstrarea preponderentă a stocurilor de mărfuri în localităţile rurale, suprafaţa depozitelor şi


mărimea terenurilor de pământ pot fi majorate cu micşorarea concomitentă a acestor indici în oraşe.

73
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Ta b e l u l 2 – Capacitatea şi mărimea terenurilor de pământ a depozitelor


specializate pentru 1 mie locuitori.

Depozite specializate Capacitate depozit, t Dimensiunea terenurilor de


pământ, m²

Pentru Pentru localităţii Pentru Pentru localităţi


oraşe rurale oraşe rurale

Frigidere de distribuire (pentru 27 10 190*/70 25


păstrarea cărnii şi
produselor din carne, peştelui
şi produselor din peşte,
untului, uleiului, grăsimi,
grăsimi animaliere, produselor
lactate şi ouălor)
Depozit pentru păstrare fructe 17 90 1300*/610 380
Depozit pentru păstrare 54
legume

*La numărător – norme pentru depozite cu un singur nivel, la numitor – cu multe nivele.

NOTE:

1. În zonele de cultivare şi colectare a legumelor şi fructelor capacitatea depozitelor şi respectiv


dimensiunea suprafeţei terenurilor se calculă cu coeficientul 0,6.

2. Capacitatea depozitelor pentru păstrarea legumelor şi fructelor şi dimensiunile terenurilor în oraşe


se va micşora din contul organizării păstrării în extravilanul oraşului.

Ta b e l u l 3 – Dimensiunea terenurilor depozitelor pentru materiale de construcţii şi


combustibil solid pentru 1 mie locuitori

Depozite Dimensiuni teren, m²

Depozite materiale de construcţie 300

Depozite combustibil solid cu utilizarea


preponderentă:

Cărbunelui 300

Lemnelor 300

74
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

ANEXA 5
Normele de calcul al numărului de instituţii şi întreprinderi prestări servicii şi
dimensiunile terenurilor pentru acestea

Instituţii şi între- Număr * Dimensiuni terenuri Note


prinderi, unitate
de măsură
Instituţii învăţămînt
Instituţii Se va stabili în dependenţă de La capacitatea grădiniţelor-creşe, Suprafaţa zonei
preşcolare, structura demografică a m² pentru 1 loc: pînă la 100 locuri jocuri de grup
locuri localităţii, luând în calcul -40, mai mult de 100-35, în pentru copii de
nivelul de asigurare al copiilor complexul creşe-grădiniţe peste creşă se va
cu instituţii preşcolare în limita 100 locuri - 30. Dimensiunile aplica 7,5 m²
85%, inclusiv de tip general – terenurilor pot fi micşorate cu pentru 1 loc.
70%, specializate – 3%, 25% - în condiţiile de
medicale – 12%. În localităţile reconstruire; 15% - la Terenurile de joc
noi în cazul inexistenţei datelor amplasarea pe relief cu panta pentru copii de
demografice se vor aplica 180 maxim 20%, cu 10% - în localităţi vîrstă preşcolară
locuri pentru 1 mie locuitori; pe noi (din contul reducerii se vor amplasa în
teritoriul cartierului locativ suprafeţei pentru înverzire) afara spaţiului
maxim 100 locuri pentru 1 mie instituţiilor
locuitori. preşcolare de tip
general.
Bazine acoperite Conform caietului de sarcini pentru proiectare
pentru preşcolari,
construcţie
Şcoli generale, Se va aplica cu condiţia La capacitatea şcolilor de Dimensiunile
elevi şcolarizării 100% a copiilor în învăţămînt general, elevi**: terenurilor şcolilor
instituţiile de învăţămînt mai mult de 40 pînă la 400 50 pot fi: micşorate
2
gimnazial (clasele I-IX) şi pînă m pentru 1 elev cu 20% în
2
la 75% a copiilor – clasele - 400 - 500 - 60 m pentru 1 elev condiţiile de
2
liceale X-XII cu ţinerea orelor - 500 - 600 - 50 m pentru 1 elev reconstruire;
2
într-un singur schimb. În - 600 - 800 - 40 m pentru 1 elev majorate: cu 30%
2
localităţile noi se va aplica - 800 -1100 - 33 m pentru 1 elev - în localităţile
2
minim 180 locuri pentru 1 mie -1100 -1500 - 21 m pentru 1 elev rurale, dacă
locuitori pentru
organizarea
lucrărilor
experimentale nu
sunt prevăzute
loturi speciale.
Zona sportivă a
şcolii poate fi
comasată cu
complexul
sportiv-curativ al
zonei
rezidenţiale.
* Normele de calcul ale instituţiilor şi întreprinderilor prestări servicii nu se vor reflecta asupra celor
amplasate pe teritoriul întreprinderilor industriale, instituţiilor de învăţămînt superior şi alte locuri de
muncă. Normele indicate sunt preliminare pentru perioada de calcul şi se vor concretiza conform
normelor sociale, elaborate şi aprobate în modul stabilit. Structura şi capacitatea specifică a instituţiilor şi
întreprinderilor prestări servicii se vor stabili în caietul de sarcini, ţinînd cont de rolul localităţii proiectate în
sistemul de localităţi.
** Numărul elevilor în clasă - 20, având în vedere dimensiunea zonei de sport şi edificiului şcolii.
Şcoli-internat, elevi Conform caietului de sarcini Capacitatea şcolii – internat, elevi: La
2
pentru proiectare De la 200 pînă la 300 - 70 m amplasarea
pentru 1 elev clădirii

75
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Anexa 5 (continuare)
2
-300 – 500 – 65 m internatului
2
-500 - şi mai mult – 45 m pe teritoriul
şcolii,
suprafaţa
terenului se
va majora cu
0,2ha
Instituţii 10% din numărul total de elevi, Conform caietului de sarcini pentru
extraşcolare, inclusiv după tipul clădirii: proiectare
locuri* Centru pentru copii şi tineret –
3,3 %; centrul tineri tehnicieni -
0, 9%; staţia tinerilor naturalişti
– 0,4%; staţia tinerilor turişti –
0,4%; şcoală sportivă pentru
copii şi tineret- 2,3%; şcoala de
arte pentru copii sau de
muzică, pictură, coregrafie -
2,7%
În oraşe instituţiile extraşcolare se vor amplasa în zone rezidenţiale, având în considerare raza
accesibilităţii transportului maxim 30 min. În localităţile rurale instituţiile extraşcolare se vor amplasa în
clădirile şcolilor generale.

Instituţii de Conform caietului de sarcini, Capacitatea şcolilor profesionale, Dimensiunile


învăţământ mediu luând în considerare populaţia tehnice şi medii de specialitate, terenurilor se vor
de specialitate, oraşelor-centre şi altor elevi: micşora în
2
profesionale, localităţi situate în zona de Pînă la 300 - 75 m pentru 1 elev; condiţiile de
tehnice, colegii, influenţă reconstruire cu
elevi De la 300 pînă la 900 - 50-65 30% - pentru
2
m instituţiile de
2
- 900 - 1600 - 30-40 m învăţămînt cu
profil umanitar;
se vor majora cu
50% - pentru
instituţiile de
învăţămînt cu
profil agricol,
situate în
localităţile rurale.
La comasarea
instituţiilor de
învăţămînt şi
crearea centrelor
de învăţămînt
dimensiunile
terenurilor se vor
micşora în
dependenţă de
capacitatea
centrelor de
învăţământ, elevi:
De la 1500 pînă
la 2000 cu 10
%;
De la 2000 -
3000 – 20%;
3000 - 30 %.
Dimensiunile

76
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Anexa 5 (continuare)

zonei
rezidenţiale,
gospodăriilor de
învăţământ şi
auxiliare,
poligoanelor şi
autotractodromuri
lor nu fac obiectul
celor menţionate
anterior.
Instituţii de Conform caietului de sarcini Zonele instituţiilor de învăţământ Dimensiunile
învăţământ pentru proiectare superior (zona de studiu), ha terenului
superior, studenţi pentru 1 mie studenţi: tehnice - 4 instituţiei
-7; agricole -5-7; medicină, superioare de
farmaceutică – 35-5; economice, învăţămînt se vor
pedagogice, cultură, arte, micşora pînă la
arhitectură -2-4; instituţii de 40% în condiţiile
perfecţionare a cadrelor şi de reconstruire.
instituţii cu frecvenţă redusă – în La amplasarea
conformitate cu profilul lor cu cooperată a mai
coeficientul -0,5; zona multor instituţii de
specializată – conform caietului învăţămînt
de sarcini; zona sportivă -1-2; superior pe un
zona campusului universitar -1,5- sector, suprafaţa
3- Instituţiile de cultură fizică şi teritoriului total a
sport se proiectează în terenurilor
conformitate cu caietul de sarcini. instituţiilor de
învăţămînt se va
reduce cu 20%.

Instituţii de sănătate, asistenţă socială, sportive şi curative, fitness.


Case -internat

Case – internat Conform caietului de sarcini Normele de


(aziluri) pentru pentru proiectare calcul ale
oameni în etate, instituţiilor de
organizate de asistenţă socială
către unităţile de se vor concretiza
producere Idem în conformitate
(întreprinderi), 28 cu particularităţile
pensiuni cu plată, socio-
loc pentru 1 mie demografice ale
locuitori (de la teritoriului.
vîrsta de 60 ani)
Case-internate
pentru invalizi
adulţi cu disfuncţii
locomotorii, loc
pentru 1 mie
locuitori (de la
vîrsta de 18 ani)
Orfelinate – 3 Idem
internate, loc
pentru 1 mie
locuitori (de la 4
pînă la 17 ani)

Internate 3 Capacitatea internatelor, locuri:

77
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Anexa 5 (continuare)
2
psihoneurologice, 3 pînă la 200 – 125 m pentru 1 loc;
2
loc pentru 1 mie de la 200 pînă la 400 – 100 m
2
locuitori (de la 400 -600 – 80 m
vîrsta de 18 ani)

Case de locuit 60
speciale şi grupuri
de apartamente
pentru vîrstnici
singuratici,
persoane la 1 mie
locuitori (de la
vârsta de 60 ani)
Case de locuit 0,5 -
speciale şi grupuri
de apartamente
pentru invalizi în
cărucioare cu rotile
şi familiile
acestora,
persoane pentru 1
mie locuitori,
populaţie totală
Instituţii de 2 pentru 1000 persoane grupul Conform caietului de sarcini Este posibilă
asistenţă socio - de vârstă înaintată pentru proiectare amplasarea în
medicale (hospis, afara hotarelor
centru oraşelor pe
gerontologic, terenuri cu
centru geriatric) 1 destinaţiune de
pat recreere

Instituţii medicale
şi curative

Spitaluri de tip Capacitatea şi structura La capacitatea spitalului tip Pentru un pat


staţionar pentru necesară a instituţiilor curative staţionar, paturi: copii se va
adulţi cu clădiri şi şi reabilitare se vor determina pînă la 50 – 300 m2 pentru 1 pat; aplica norma tip
instalaţii conexe, de autorităţile de sănătate şi peste 50 pînă la 100 – 300-200 staţionar cu
paturi se va reflecta în caietul de m2 pentru 1 pat; coeficientul 1,5.
sarcini pentru proiectare -100 – 200 -200-140 m2 pentru 1 În cazul
pat; amplasării a
-200-400-140-100 m2 pentru 1 două sau mai
pat; multe spitaluri
-400-800 – 100-80 m2 pentru 1 tip staţionar pe
pat; un teren,
-peste 800 – 80-60 m2 pentru 1 suprafaţa totală
pat; se va aplica
-100-60 m2 pentru 1 pat. conform normei
sumare a
staţionarelor.
În condiţiile
reconstrucţiei în
oraşe mari
terenurile de
pământ pentru
spitaluri se pot
micşora cu
25%.

78
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Anexa 5 (continuare)

Dimensiunile
terenurilor
pentru
spitaluri,
amplasate în
zona
periurbană se
vor majora:
infecţioniste şi
oncologice –
cu 15%, de
tuberculoză şi
psihiatrice –cu
25%, de
reabilitare
maturi – cu
20%, copii –
cu 40%.
Suprafaţa
terenurilor
pentru
maternităţi se
va aplica
conform
normativelor
pentru
staţionare cu
coeficientul
0,7.
Policlinici, 0,1 ha pentru 100 vizite pe Dimensiunile
ambulatorii, schimb, dar nu mai puţin de 0,3 terenurilor de
dispensare fără ha pământ pentru
staţionar, vizită pe staţionar şi
schimb. policlinică
(dispensar),
comasate într-
o instituţie
curativ-
preventoare,
se vor
determina
separat
conform
normelor
respective,
după care se
vor suma.
Staţii (substaţii) 1 pentru 10 mii populaţie în 0,05 ha pentru 1 automobil, dar
medicina de limita accesibilităţii 15 min cu nu mai puţin de 0,1 ha
urgenţă, automobil automobil special
Puncte mobile 1 pentru 5 mii populaţie rurală Idem
pentru medicina de în limita accesibilităţii 30 min
urgenţă, cu automobil special
automobile
Centre sănătate Conform caietului de sarcini 0,2 ha
pentru familie, pentru proiectare
construcţie

79
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Anexa 5 (continuare)

Farmacii, categoria: Conform caietului de sarcini


pentru proiectare

I-II 0,3 ha sau incorporate


III-V 0,25 ha sau incorporate
VI-VIII 0,2 ha sau incorporate

Bucătării 4 0,015 ha pentru 1 mie raţii/zi,


specializate de minim 0,15 ha
alimente lactate,
raţie pentru 1
copil/zi (pînă la
vîrsta de 1 an)

Puncte distribuţie 0,3 Incorporate


bucătării
specializate de
alimente lactate, m²
suprafaţă totală
pentru 1 copil
(pînă la vîrsta de 1
an)

Instituţii Valorile
balneologice, concrete ale
curative, turism şi normelor
agrement terenurilor în
hotarele
menţionate se
vor stabili
conform
condiţiilor
locale.
Dimensiunile
terenurilor sunt
prezentate fără
a ţine cont de
suprafaţa
zonelor de
gospodărie,
stabilite
conform p.3.15
al prezentelor
norme.
Complex Conform caietului de sarcini 125-150 m² pentru 1 loc În complexele
balneologic (cu pentru proiectare balneologice
excepţia profilului deja existente şi
de tuberculoză), loc în condiţiile de
reconstrucţie,
precum şi
bazele de
odihnă în zone
periurbane ale
oraşelor mari,
dimensiunile
terenurilor se

80
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Anexa 5 (continuare)

vor micşora cu
maxim 25%.
Complexe Idem 145-170 m² pentru 1 loc
balneologice pentru
părinţi cu copii şi
copii (cu excepţia
profilului de
tuberculoză), loc
Complex Idem 70-100 m² pentru 1 loc În complexe
balneologic sau balneologice –
prevenitor, loc prevenitorii,
amplasate în
intravilanul
localităţii, se vor
micşora
dimensiunile
terenurilor,
maxim cu 10%
Tabere pentru copii Idem 200 m² pentru 1 loc
de tip sanatorial,loc

Case de odihnă Idem 120-130 m² pentru 1 loc


(pensiuni), loc

Case de odihnă Idem 140-150 m² pentru 1 loc


(pensiuni) pentru
familii cu copii, loc

Baze de odihnă a Conform caietului de sarcini 140-160 m² pentru 1 loc


întreprinderilor şi pentru proiectare
instituţiilor, tabere
pentru tineret, loc
Hoteluri în staţiuni Idem 65-75 m² pentru 1 loc
balneare, loc

Tabere pentru Idem 150-200 m² pentru 1 loc


odihna copiilor, loc

Tabere de Idem 175-200 m² pentru 1 loc


recuperare pentru
adolescenţi, loc

Vilele instiutţiilor Idem 120-140 m² pentru 1 loc


preşcolare, loc

Hoteluri pentru Idem 50-75 m² pentru 1 loc Pentru


turişti, loc hotelurile
turistice
amplasate în
oraşele mari,
centrele
publice,
dimensiunile
terenurilor se
vor aplica
conform
normelor

81
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Anexa 5 (continuare)

stabilite pentru
alte tipuri de
hoteluri.
Baze turistice, loc Idem 65-80 m² pentru 1 loc
Туристские базы,
место
Baze turistice Idem 95-120 m² pentru 1 loc
pentru familii cu
copii, loc

Moteluri, loc Idem 75-100 m² pentru 1 loc

Kempinguri, loc Idem 135-150 m² pentru 1 loc

Orfelinate, loc Idem 35-50 m² pentru 1 loc

Instituţii de cult Obiect de cult Conform caietului de sarcini Amplasarea cu


pentru proiectare avizul confesiei
respective
Construcţii de
cultură sportivă

Teritoriul 0,7-0,9 ha Complexele de


pentru 1 mie cultură fizică şi
locuitori sport de uz
comun, de
regulă, se vor
comasa cu
construcţiile
sportive ale
instituţiilor de
învăţămînt,
construcţiile de
agrement,
cultură, cu
posibila
micşorare a
teritoriului.
Pentru
localităţile mici
normele de
calcul a sălilor
şi bazinelor se
va aplica din
considerentele
capacităţii
minime a
construcţiilor
conform
exigenţelor
tehnologice.
Complexele
terenurilor de
cultură fizică şi
sport se vor
prevedea în
fiecare

82
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Anexa 5 (continuare)

- localitate.
Accesibilitatea
spre
construcţiile şi
terenurile de
cultură fizică şi
sport de nivel
urban nu va
depăşi 30 min.
Partea de
complexe de
cultură fizică şi
sport ,
amplasate în
zona
rezidenţială, se
va aplica în
dependenţă de
norma
generală, %:
Teritorii – 35,
săli sportive –
50, bazine – 45
Încăperi pentru 70-80
practicarea
activităţilor fizice şi
de recuperare în
microraion, m²
suprafaţă totală
pentru 1 mie
locuitori
Încăperi pentru 70-80
practicarea
activităţilor fizice şi
de recuperare în
microraion, m²
suprafaţă totală
pentru 1 mie
locuitori
Săli sportive de uz 60-80
general, m²,
suprafaţa pardoselii
pentru 1 mie
locuitori
Bazine acoperite şi 20-25
deschise, m², de uz
general, oglinda
apei pentru 1 mie
locuitori
Săli sportive şi Conform caietului de sarcini În localităţile cu
bazine acoperite, pentru proiectare numărul
m², suprafaţa locuitorilor de la
pardoselii, oglinda 2 pînă la 5 mii
apei pentru 1 mie se va prevedea
locuitori o sală sportivă
Pentru localităţi, mii cu suprafaţa
locuitori 540 m²

83
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Anexa 5 (continuare)

Peste 100 Sală sportivă Bazin

De la 50 pînă la 120 50
100

De la 25 pînă la 50 130 55

De la 12 pînă la 25 150 65

De la 5 pînă la 12 175 80

200 100
Instituţii de cultură şi artă
Încăperi pentru 50-60 Conform Se vor forma
activităţi cultural - caietului de complexe unice
educaţionale, sarcini pentru
recreative şi de organizarea
2
amatori, m activităţilor
suprafaţă pentru 1 culturale, de
mie locuitori cultură fizică,
sport,
educaţionale
pentru utilizare
de către elevi şi
populaţie (cu
sumarea
respectivă a
normelor) în
limitele
accesibilităţii
pietonale max
500 m.

Încăperi pentru 50-60 Conform Cota parte a


activităţi cultural - caietului de sălilor de dans,
educaţionale, sarcini cinematografelo
recreative şi de r şi caselor de
2
amatori, m cultură de
suprafaţă pentru 1 destinaţie
mie locuitori raională se va
recomanda –
40-50%.
Numărul minim
de locuri
instituţii de
cultură şi arte
se va aplica
pentru oraşe
mari.
Amplasarea,
capacitatea şi
dimensiunile
terenurilor de
pămînt ale
planetariilor,
sălilor de
expoziţii şi

84
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Anexa 5 (continuare)

muzee se va
stabili în caietul
de sarcini
pentru
proiectare.
Circurile, sălile
de concerte,
teatrele şi
planetariile se
vor prevedea,
de regulă, în
oraşe cu
populaţia 150
mii loc. și mai
mult, iar
cinematografele
– în localităţi cu
numărul
locuitorilor
minim 10 mii
loc.
Sălile
universale
sportiv-culturale
cu gheaţă
artificială se vor
prevedea, de
regulă, în
oraşele-poli ale
reţelei de
localităţi cu
populația peste
100 mii loc.
Săli de dans, loc 6 Idem
pentru 1 mie
locuitori

Cluburi, loc vizitator 80 Idem


pentru 1 mie
locuitori

Cinematografe, loc 25-35 Idem


pentru 1 mie
locuitori

Teatre, loc pentru 1 5-8 Idem


mie locuitori

Săli de concerte, 3,5-5 Idem


loc pentru 1 mie
locuitori

Circ, loc pentru 1 3,5-5 Idem


mie locuitori

85
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Anexa 5 (continuare)

Aule pentru 2 Idem


prelegeri, loc
pentru 1 mie
locuitori

Săli jocuri de 3 Idem


noroc, m suprafaţă
pentru 1 mie
locuitori

Săli sportive, 6-9 Idem


inclusiv cu gheaţă
artificială, loc
pentru 1 mie
locuitori

Biblioteci urbane Idem


pentru 1 mie
locuitori din zonele
de deservire la
populaţia oraşului,
mii locuitori*:

Peste 50 4 mii unităţi păstrare Idem


2 loc cititor

" 10 pînă la 50 4-4,5 2-3 " Idem


________________
* Normele prezentate nu se referă la bibliotecile ştiinţifice, universale şi specializate, capacitatea cărora
se va stabili în caietul de sarcini
Suplimentar în
biblioteca centrală
urbană pentru 1
mie locuitori, la
populaţia oraşului,
mii locuitori:

500 şi mai mult 0,1 mii unităţi păstrare


0,1 читательское место
250 0,2
0,2 "
100 0,3
0,3 "
50 şi mai puţin 0,5
0,3 "
Cluburi şi biblioteci
în localităţi rurale

Cluburi loc vizitator Pentru


pentru 1 mie localităţile mari
locuitori, în se va aplica
localităţile rurale, capacitate
mii locuitori redusă pentru
cluburi şi
biblioteci.

86
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Anexa 5 (continuare)

De la 0,2 pînă la 1 500-300


" 1 " 2 300-230
" 2 " 5 230-190
" 5 " 10 190-140
Biblioteci rurale
pentru 1 mie
locuitori zonele de
deservire (din
calculul de
accesibilitate 30
min) în localităţi
rurale, mii locuitori:
De la 1 pînă la 2 6-7,5 mii unităţi păstrare
5-6 loc cititor
" 2 " 5 5-6
4-5 "
" 5 " 10 4,5-5
3-4 "
Suplimentar în 4,5-5
biblioteca centrală 3-4 "
a reţelei locale de
localităţi (raion
administrativ)
pentru 1 mie
locuitori din reţea
locală
Întreprinderi de comerţ, alimentaţie publică, deservire socială
Normele de
calcul includ
toată gama de
întreprinderi de
deservire
(comerţ şi
servicii de
consum),
indiferent de
apartenenţa
ramurală și se
vor concretiza
în modul
stabilit. În cazul
asigurării
întreprinderii cu
sisteme
autonome
edilitare şi
comunicaţii,
precum şi
amplasarea pe
teritoriul lor a
construcţiilor
auxiliare
suprafaţă
terenului poate
fi majorată la
50%.
Localităţi Localităţi
urbane* rurale

87
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Anexa 5 (continuare)

Magazine, m2 280 (100) 300 Centre comerciale de importanţă În întovărăşirile


spaţiu comercial locală cu numărul populaţiei pomicole
pentru 1 mie deservite, mii loc. magazinele
locuitori alimentare se
vor prevedea
din
considerentele
80 m² suprafaţă
comercială
pentru 1000
persoane.
Inclusiv De la 4 pînă 0,4-0,6 ha pentru
la 6 obiect

Produse alimentare 100 (70) 100 De la 6 pînă 0,6-0,8 ha pentru


la 10 construcţie
Peste 10-15 0,8-1,1 ha pentru
construcţie
Peste 15-20 1,1-1,3 ha pentru
construcţie
Produse 180 (30) 200 Centre comerciale în oraşe mici
nealimentare, şi localităţi rurale cu numărul de
construcţie locuitori, mii loc.
Pînă la1 0,1-0,2 ha

De la 1 pînă la 3 0,2-0,4 ha

De la 3 pînă la 4 0,4-0,6 ha

De la 5 pînă la 6 0,6-1,0 га "

De la 7 pînă la 1 1,0-1,2 ha
2,
Întreprinderi de comerţ, m La
spaţiu comercial: întreprinderile
industriale şi
Pînă la 250 - 0,08 ha pentru 100 alte
2
m spaţiu comercial întreprinderi se
vor prevedea
de la 250 pînă la 650 0,08-0,06 puncte de
2
m spaţiu comercial eliberare a
comenzilor
de la 650 pînă la 1500 -0,06-0,04 alimentare din
2
ha pentru 100 m spaţiu calculul, m²
comercial pentru 1000
angajaţi: 60 – la
de la 1500 pînă la 3500 – 0,04- amplasarea la
2
0,02 ha pentru 100 m spaţiu distanţă a
comercial întreprinderilor
industriale de la
Peste 3500 - 0,2 ha pentru 100 zona
2
m spaţiu comercial rezidenţială; 36
– la amplasarea
întreprinderilor
industriale la
hotarul zonei
rezidenţiale; 24
– la amplasarea

88
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Anexa 5 (continuare)

în hotarele
zonei
rezidenţiale (pe
teritoriul
magazinelor şi
obiectelor
separate).
* În paranteze sunt indicate normele de calcul a întreprinderilor de importanţă locală, ce corespund
organizării sistemului de deservire în microraion şi cartier locativ.
2 2
Complexe piaţe 24-40* _ De la 7 pînă la 14 m pentru 1 m Pentru
2
agroalimentare, m spaţiu comercial, în dependenţă complexe de
spaţiu comercial de capacitate: piaţă 1 loc – 6
2
pentru 1 mie m spaţiu
2
locuitori 14 m – suprafaţa comercială comercial
2
maxim 600 m ,
2 2
7 m – de la 3000 m
* Se va aplica conform condiţiilor climaterice şi particularităţilor locale. Raportul suprafeţei pentru
comerţul pe tot parcursul anului şi cel sezonier conform caietului de sarcini.
Întreprinderi 40 (8) 40 La numărul de locuri, ha pentru În oraşele
alimentaţie publică, 100 locuri: balneologice şi
loc pentru 1 mie centrele
locuitori Pînă la 50 0,2- turistice calculul
0,25 ha reţelei de
întreprinderi ale
De la 50 înă la 150 0,2- alimentaţiei
0,15 ha publice se va
aplica ţinînd
Peste 150 - 0,1 ha cont de
populaţia
provizorie: în
complexele
balneologice
pînă la 90
locuri,
complexe
balneologice
climaterice pînă
la 120 locuri
pentru 1000 loc.
Necesarul de
întreprinderi
alimentaţie
publică la
întreprinderi
industriale,
instituţii, şi
instituţii de
învătămînt se
va calcula
conform
normelor de
profil pentru
1000 angajaţi
(elevi).
În zonele
industriale ale
localităţilor

89
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Anexa 5 (continuare)

rurale pentru
deservirea
angajaţilor se
vor prevedea
întreprinderi de
alimentaţie
publică din
calculul 220
locuri pentru
1000 angajaţi.
Întreprinderile
de achiziţionare
alimentaţie
publică se vor
calcula – 300
kg/zi pentru
1000 pers.
Pentru zonele
urbane de
recreere în
oraşele mari se
va ţine cont de
normativele
întreprinderilor
de alimentaţie
publică 1,1-1,8
locuri pentru
1000 pers.
Magazine, culinarii, 6 (3) - Pentru
m2 spaţiu întreprinderile
comercial pentru 1 de producţie şi
mie locuitori alte locuri de
muncă, indicele
de calcul a
întreprinderilor
prestări servicii
se va aplica în
mărime de 5-
10% din rata
totală.
Întreprinderi 9 (2,0) 7
prestări servicii, loc
de muncă pentru 1
mie locuitori
Inclusiv:
deservirea 5 (2) 4 Pentru 10 locuri de muncă,
nemijlocită a întreprinderi cu capacitatea,
populaţiei locuri de muncă:

0,1-0,2 ha 10-50
0,05-0,08 " 50-150
0,03-0,04 " peste 150
Întreprinderi de 4 3 0,5-1,2 ha
producere
executare
centralizată a
comenzilor, obiect

90
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Anexa 5 (continuare)

Întreprinderi
deservire
comunală
Curăţătorii, kg 120 (10) 60
lenjerie/ schimb
pentru 1 mie
locuitori
Inclusiv: 10 (10) 20 0,1-0,2 ha pentru construcţie
Spălătorii
autodeservire,
construcţie
Fabrici - spălătorii, 110 40 0,5-1,0 ha pentru construcţie Indice de calcul
obiect fabrici-spălătorii
- pentru
deservirea
sectorului public
pînă la 40 kg/
schimb
Curăţătorii chimice, 11,4 (4,0) 3,5
kg lucruri/ schimb
pentru 1 mie
locuitori
Inclusiv curăţătorii
autodeservire 4,0 (4,0) 1,2 0,1-0,2 ha pentru construcţie
Fabrici-curăţătorii, 7,4 2,3 0,5-1,0 ha pentru construcţie
construcţie

Băi, loc pentru 1 5 7 0,2-0,4 ha pentru construcţie În localităţile


mie locuitori asigurate cu
fond locativ
amenajat
normele de
calcul a
capacităţii băilor
şi complexelor
SPA pentru 1
mie locuitori se
va micşora pînă
la 3 locuri
pentru oraşe;
iar pentru
localităţi noi –
de a majora
pînă la 10
locuri.
Instituţii ale administraţiei publice, instituţii de proiectare, creditar - financiare şi oficii poştale
Oficii poştale, Amplasarea oficiilor poştale, Oficii poştale ale microraionului,
obiect agenţiilor de ştiri, telegraf, staţii cartierului locativ, ha, deservirea
telefonice urbane şi rurale, populaţiei, grupe:
obiecte de radio difuziune, de IV-V (pînă la 9 mii. loc.)
televiziune, precum şi grupul, 0,07-0,08
capacitatea şi dimensiunile III-IV (9-18 mii. loc)
terenurilor necesare se va 0,09-0,1
aplica conform normelor II-III (20-25 mii. loc) 0,11-
stabilite. 0,12
Oficii poştale rurale pentru
deservirea populaţiei:

91
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Anexa 5 (continuare)

V-VI (0,5-2 mii. loc.) 0,3-0,35

III-IV (2-6 -) 0,4-0,45

Sucursale bănci, Ghişeu operator ha pentru construcţie:


ghişeu operator pentru 10-30 mii locuitori 0,2 - cu 2 ghişee operaţionale

0,5 - cu 7 ghişee operaţionale


ha pentru obiect:
Sucursale şi filiale
ale băncilor, loc
operator

Localităţi urbane 1 loc operator la 2-3 mii 0,05 - cu 3-locuri operatori


locuitori 0,4 - cu 20 locuri operatori
Localităţi rurale 1 loc operator la 1-2 mii
locuitori
Instituţii de Conform caietului de sarcini În dependenţă de numărul
administrare, pentru proiectare nivelelor, m² pentru 1 angajat:
construcţie 44-18,5 m² număr de nivele 3-5
13,5-11 m² număr de nivele 9-12
10,5 m² număr de nivele 16 şi
mai mult
Autorităţi locale, orăşeneşti,
raionale,m² pentru 1 angajat:
54-30 m² număr de nivele 3-5

13-12 m² număr de nivele 9-12

11 m² număr de nivele 16
şi mai mult
Autorităţi publice săteşti, m²
pentru 1 angajat:
60-40 m² număr de nivele 2-3
Instituţii şi birouri Conform caietului de sarcini În dependenţă de numărul
de proiectare, pentru proiectare nivelelor, m² pentru 1 angajat:
obiect
30-15 m² număr de nivele 2 – 5

9,5-8,5 m² număr de nivele 9-


12

7 m² număr de nivele 16 şi mai


mult
Judecătorii raionale 1 judecător la 30 mii loc 0,15 ha la construcţie – 1
(orăşeneşti), loc de judecător;
muncă 0,4 ha la construcţie – 5
judecători;
0,3 ha la construcţie 10 membri
ai judecătoriei;
0,5 ha la construcţie 25 membri
ai judecătoriei.
Birou consilier 1 jurist – avocat la 10 mii loc.
juridic, loc de
muncă
Birou notarial, loc 1 notar la 30 mii loc.
de muncă

92
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Anexa 5 (sfîrşit)

Instituţii gospodărie locativ - comunală


Instituţii de
întreţiere şi
exploatare a
locuinţelor
Pentru microraion 1 construcţie pentru microraion 0,3 ha la construcţie
cu populaţia pînă la 20 mii loc
Pentru raion 1 construcţie pentru raion 1 ha la construcţie
rezidenţial rezidenţial cu populaţia pînă la
80 mii loc
.
Hotel, loc pentru 6 Numărul de locuri, m² pe 1 loc:
1000 pers

De la 25 pînă la 100-55

Peste 100 pînă la 500 -30

- 500 - 1000 -20


- 1000 - 2000 -15
WC publice 1 echipament la 1 mie pers
Birou servicii
funerare
Casă de doliu
1 construcţie la 0,5-1
mln.pers.

Cimitire înhumare - 0,24 ha pentru 1 mie locuitori Dimensiunile


tradiţională terenurilor,
alocate pentru
înhumare, se
vor concretiza
în dependenţă
de raportul
cimitirelor
înmormîntare
tradiţională şi
celor de
înmormîntare
după cremare,
stabilite
conform
condiţiilor
locale.

Cimitire înhumare - 0,02 ha pentru 1 mie locuitori


după incinerare

93
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

ANEXA 6

Categoriile şi parametrii drumurilor auto în reţeaua de localităţi

Categorie Viteza de Lăţimea Număr Raza Panta Lăţimea


drum calcul benzii benzi minimă a maximă maximă a
deplasare, circulaţie circulaţie curbelor în longitudi- terasamen
km/h ,m plan, m nală,+ tului din
sol, m
Magistrale 150 3,75 .4-8 1000 30 65
Trafic de mare 120 3,75 .4-6 600 50 50
viteză
Sectoariale 100 3,75 .2-4 400 60 40
principale trafic
continuu şi
controlat
Zonale 70 4 2 250 70 20
principale trafic
controlat
Importanţă
locală
Transport mărfar 70 4 2 250 70 20
Alei 50 3 2 175 80 15

NOTE:
În condiţii topografice şi naturale complicate se permite micşorarea vitezei de calcul până la valoarea
categoriei succesive de drum cu actualizarea corespunzătoare a parametrilor curbelor orizontale şi
pantelor longitudinale.

În cazul neuniformităţii fluxurilor de trafic în orele "de vârf" pe direcţii se permite organizarea părţii
carosabile centrale separate pentru mişcarea reversivă a autoturismelor şi autobuzelor.

Pe drumurile principale cu circulaţia predominantă a camioanelor se va majora lăţimea benzii de


circulaţie până la 4,0, iar pentru vehiculele de mare tonaj în fluxul de trafic mai mult de 20%, până la
4,5 m

94
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

ANEXA 7
Normele de calcul pentru parcări auto

Teritorii de recreere şi Unitate de măsură Număr locuri automobile pe


construcţii pentru odihnă unitate de măsură
Teritorii de recreere şi construcţii pentru odihnă
Plaje şi parcuri în zone de 100 vizitatori simultan 15-20
odihnă
Parcuri forestiere şi rezervaţii Idem 7-10
naturale
Baze de odihnă de scurtă Idem 10-15
Baze de odihnă de scurtă
durată (sportive, pescuit,
vînătoare, etc)
Baze de coastă pentru flota de Idem 10-15
mic tonaj
Case de odihnă şi staţiuni 100 turişti şi personalul de 3-5
balneare, staţiuni balneare – serviciu
preventorii, baze de odihnă a
întreprinderilor şi baze turistice
Hoteluri (turistice şi balneare) Idem 5-7
Moteluri şi kempinguri Idem După capacitatea de calcul
Întreprinderi alimentaţia 100 locuri în săli sau vizitatori 7-10
publică, comerţ şi utilităţi publice simultan şi personalul
în zonele de odihnă
Întovărăşiri pomicole 10 participanţi 7-10
Clădiri
Instituţii administratice, credirar-
financiare, juridice:
De stat 100 angajaţi 10-20
Nivel local Idem 5-7
Instituţii cercetări-ştiinţifice, Idem 10-15
proiectare, de învăţământ
superior şi medii de specialitate
Întreprinderi industriale 100 muncitori în 2 schimburi 7-10
Spitale 100 paturi 3-5
Policlinici 100 vizitatori 2-3
Clădiri şi facilităţi sportive, cu 100 locuri 3-5
tribune de capacitatea mai mult
de 500 spectatori
Teatre, circ, cinematografe, săli 100 locuri sau vizitatori simultan 10-15
de concerte, muzee, expoziţii
Parc de odihnă şi agrement 100 locuri sau vizitatori simultan 5-7
Centre comerciale, magazine cu 100 m² spaţii comerciale 5-7
suprafaţa peste 200 m²
Pieţe 50 locuri 20-25
Restaurante, cafenele 100 locuri 10-15
importanţă orăşenească
Hoteluri categorie superioară Idem 10-15
Alte hoteluri Idem 6-8
Teritorii de recreere şi Unitate de măsură Număr locuri automobile pe
construcţii pentru odihnă unitate de măsură
Gări pentru orice tip de 100 pasageri rute îndepărtate şi 10-15
transport locale, ce sosesc în ore de
„vârf”
Staţii terminus (periferice) şi 100 în ora de „vârf” 5-10
staţii zonale transport de mare
viteză

95
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

NOTE:

1. Lungimea acceselor pietonale de la parcări auto până la obiectivele din zonele de recreere nu va
depăşi 1000 m.

2. În capitală, oraşe balneologice şi oraşe- centre turism se vor prevedea parcări pentru autobuse şi
automobile, aparţinând turiştilor, numărul cărora se va determina în urma calculului. Parcările
menţionate se vor amplasa ţinând cont de asigurarea acceselor către obiectivele turistice, la o
distanţă de cel mult de 500 m şi nu vor perturba caracterul uniczt al mediului istoric.

3. Numărul locurilor pentru maşini se va aplica reieşind din nivelul automobilizării; determinat pentru
perioada de calcul

96
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

ANEXA 8
Normele terenurilor de pământ pentru garaje şi parcări ale mijloacelor de
transport auto

Construcţii Unitate de măsură Capacitatea Suprafaţa terenului,


ha
Garaje multietajate Taxi, închiriere auto 100 0,5
pentru automobile, taxi
şi baze pentru închirieri
auto
Garaje auto camioane Automobil 100 2
200 3,5
300 4,5
500 6,0
Parc troleibuse fără Maşină 100 3,5
ateliere reparaţie
Analogic cu atelierele Maşină 200 6,0
reparaţie 100 5,0
Parc autobuse Maşină 100 2,3
(garaje) 200 3,5
300 4,5
500 6,5

NOTĂ – pentru condiţiile de reconstruire dimensiunile terenurilor de pământ, având argumentarea


corespunzătoare se vor micşora, dar cu maxim 20%.

97
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

ANEXA 9
Normele de stocare a deşeurilor menajere

Deşeuri menajere Cantitatea deşeuri menahere 1 persoană /


an
Kg l
Solide
De la clădiri locative, dotate cu apeduct, canalizare, 190-225 900-1000
încălzire centralizată şi gaze
De la alte clădiri locative 300-450 1100-1500
Număr total în oraş ţinând cont de clădiri publice 280-300 1400-1500
Lichide din hazna (în lipsa canalizării) - 2000-3500
Deşeuri de măturare 1m² suprafeţe dure de străzi, 5-15 .8-20
pieţe şi parcuri

NOTE:

1. Normele maxime de stocare a deşeurilor menajere se vor aplica pentru oraşele mari şi medii.

2. Normele de stocare a deşeurilor menajere voluminoase se vor aplica în mărime de 5% în


componenţa indicilor prezentaţi ale deşeurilor menajere solide.

98
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

ANEXA 10
Indicii generalizatori pentru consumul de energie electrică

Gradul de amenajare al Consum de energie electrică Folosirea maximă a sarcinei


localităţii kWt ore/an pentru 1 persoană electrice ore/an
Gradul de amenajare al Consum de energie electrică Folosirea maximă a sarcinei
localităţii kWt ore/an pentru 1 persoană electrice ore/an
Oraşe ne echipate cu plite
electrice staţionare
Fără climatizoare 1700 5200
Cu climatizoare 2000 5700
Oraşe echipate cu plite electrice
staţionare (100% acoperire)
Fără climatizoare 2100 5300
Cu climatizoare 2400 5800
Localităţi rurale (fără
climatizoare)
ne echipate cu plite electrice 950 4100
staţionare
echipate cu plite electrice 1350 4400
staţionare (100% acoperire)

NOTE:

1. Indicii generalizatori pentru consumul de energie electrică sunt prezentate pentru oraşele mari.
Ei se vor aplica cu coeficienţi pentru grupuri de oraşe:

- medii 0,9

- mici 0.8

Aceşti indici generalizatori prevăd consumul de energie electrică din clădiri locative şi publice,
întreprinderi, utilităţi publice, iluminat exterior, transportul electric urban, sisteme de alimentare cu apă,
canalizare şi sisteme de încălzire.

2. Condiţiile de aplicare a plitelor electrice staţionare în construcţii de locuit, precum şi zonele de


folosire de către populaţie a aerului condiţionat se va aplica în conformitate cu normele în vigoare.

99
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Bibliografie:

[1]. Legea nr. 721-XIII din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii

[2]. Legea nr. 835- XIII din 17.05.1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului

[3]. Legea nr. 851-XIII din 29.05.1996 privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului
asupra mediului inconjurător

[4]. Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea lucrărilor de construcţie

[5]. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 5 din 05.01.1998 cu privire la aprobarea
Regulamentului general de urbanism

[6]. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1009 din 05.10.2000 despre aprobarea
Regulamentului privind zonele protejate naturale şi construite.

100
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Traducerea autentică a documentului în limba rusă


Начало перевода

Введение:

Настоящий нормативный документ является адаптацией межгосударственного


нормативного документа к национальным условиям, входит в единую государственную
систему технических регламентов в области градостроительства и обустройства
территории, занимая ведущую позицию в ее иерархической структуре.
Необходимость данного нормативного документа была продиктована рядом
геополитических и технико-экономических факторов:

- появление и развитие новых форм собственности на участки, строения и


обустройства;

- разнообразие форм юридической организации заказчиков и разработчиков проектных


работ и строительства;

- тенденция к упрощению процедур выдачи разрешений для проектирования и


строительства, поэтапного перехода к европейским стандартам и нормам в данной
области;

- применение положений нормативных актов конкретно для территории Республики


Молдова, которая намного меньше и требует более детального определения по
сравнению с огромным постсоветским пространством;

- модернизация транспортных средств, коммуникаций, машин и оборудования, которые


обеспечивают на данный момент жизнеспособность населенных пунктов, инженерно-
технических инфраструктур, транспортных и пешеходных сетей, а также безопасность
населения.

Состав и структура нормативного документа соответствует установленным


требованиям NCMA.01.04-96 "Principiile şi metodologia reglementării în construcţii. Reguli
de redactare a documentelor normative" и разделен на главы и приложения аналогично
межгосударственному документу.

Данный нормативный документ заменит настоящий СНиП 2.07.01-89*


"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" со
всеми последующими внесенными изменениями и дополнениями.

В сравнении с предыдущими редакциями и изданиями, данный нормативный документ


предлагает современные подходы и решения по вопросам плотности населения и
строительства, соотношения и расстояния между соседними участками и функциями,
конкретные положения для организации движения транспорта, коммуникаций,
социальной инфраструктуры, инженерных сетей, коммунальной инфраструктуры,
функциональных зон, а также меры по уменьшению антропогенного влияния на среду
обитания, застройку, памятники истории, культуры и природы.

Настоящая редакция нормативного документа представляет модернизированную


классификацию городских и сельских населенных пунктов нашей страны, которая даже
и отличается от стандартов других стран, но вместе с тем отражает фактические
соотношения численности населения, уровень технического и социального

101
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

обеспечения, иерархическую позицию городов и сел, специфичную для сети


населенных пунктов Республики Молдова.

Данный нормативный документ, соответствует, в целом, международным техническим


регламентам, подробно описывает положения многих законодательных и нормативных
актов, например:

- Закона об основах градостроительства и обустройстве территории;

- Закона о разрешении выполнения строительных работ;

- Генерального Градостроительного Регламента;

- Положения о природных и застроенных охранных зонах.

Состав приложений уточняет и определяет положения данного нормативного


документа и отражает площади, плотность, расстояния, другие параметры мощностей,
которые относятся к расположению и разрешению функций, строений, сооружений,
инфраструктур и обустройств или проведение других градостроительных мероприятий.

102
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

1 Область применения

Настоящие нормы распространяются на новые и реконструируемые городские и


сельские поселения и включают основные требования к их планировке и застройке.

Приведенные в настоящих нормах требования к объектам градостроительной


деятельности применяются при разработке, проверке и реализации градостроительной
и проектной документации, а также используются для принятия решений органами
центрального и местного публичного управления, органами контроля и надзора,
правоохранительными органами по вопросам, определенным законодательством.

Требования настоящих норм с момента их ввода в действие предъявляются в вновь


разрабатываемой градостроительной и проектной документации, а также иным видам
деятельности, приводящих к изменению сложившегося состояния территории,
недвижимости и среды проживания.

Для городских и сельских поселений следует предусматривать в градостроительной


документации мероприятия по гражданской защите в соответствии с требованиями
специальных норм.

2 Нормативные ссылки

В тексте настоящих норм имеются ссылки на следующие нормативные документы:

NCM C.01.06-2014 Общие требования по безопасности строительных объектов при их


использовании и доступности для маломобильных групп населения

CP C.01.02-2014 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для


маломобильных групп населения. Общие положения.

NCM C. 01.00:2016 Общественные здания и сооружения

NCM C.04.02:2016 Естественное и искусственное освещение

NCM D.04.01-2005 Аэродромы

NCM E.03.01-2014 “Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi construcţiilor”

NCM E.04.02:2014 Защита от шума

NCM E.03.02-2014 Пожарная безопасность зданий и сооружений

NCM G.04.07:2014 Тепловые сети

СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика.

СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги

СНиП 2.08.01-89 Жилые здания

ГОСТ 17.1.5.02 80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам


рекреации водных объектов

ГОСТ 2761 84* Источники централизованного хозяйственно-питьевого


водоснабжения. Гигиенические требования и правила выбора.

ГОСТ 22283 88 Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой

103
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

застройки и методы его измерения

3 Понятия и определения

В тексте настоящего нормативного документа используются следующие основные


понятия и их определения:

1. блокированные жилые дома- индивидуальные жилые дома с количеством этажей


не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает
десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую
стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками,
расположен на отдельном земельном участке и имеет выход с участка на территорию
общего пользования;

2. объекты индивидуального жилищного - отдельно стоящие и/или блокированные


жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для
проживания одной семьи, расположенные на отдельном участке;

3. многоквартирная застройка - застройка домами с поэтажным размещением


квартир и земельным участком, являющимся общим имуществом многоквартирного
жилого дома;

4. малоэтажная многоквартирная застройка- застройка домами до 4 этажей


включительно (включая мансардный);

5. среднеэтажная многоквартирная застройка- застройка домами до 8 этажей


включительно (включая мансардный);

6. многоэтажная многоквартирная застройка- застройка домами от 9 этажей


включительно;

7. квартал- основной элемент планировочной структуры населенного пункта,


ограниченный красными линиями магистральных или местных улиц и проездов, а
также иными линиями градостроительного регулирования, от иных элементов.

8. гаражи - здания, предназначенные для длительного хранения, парковки,


технического обслуживания автомобилей.

9. гаражи-стоянки - здания и сооружения, предназначенные для хранения или


парковки автомобилей, не имеющие оборудования для технического обслуживания
автомобилей, за исключением простейших устройств - моек, смотровых ям, эстакад.
Гаражи-стоянки могут иметь полное или неполное ограждение;

10. черта городского, сельского населенного пункта - внешняя граница,


отделяющая земли городского или сельского населенного пункта от иных категорий
земель;

11. автостоянки- открытые площадки, предназначенные для хранения или парковки


автомобилей. Автостоянки для хранения могут быть оборудованы навесами, легкими
ограждениями боксов, смотровыми эстакадами. Автостоянки могут устраиваться

104
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

внеуличными (в том числе в виде карманов при расширении проезжей части), либо
уличными (на проезжей части, обозначенными разметкой);

12. микрорайон- элемент планировочной структуры населенного пункта, включающий


один или несколько кварталов преимущественно жилого назначения, в границах
которого на основе нормативов градостроительного проектирования осуществляется
комплексное обеспечение проживающего и иного населения соответствующей
территории социальными и коммунальными услугами;

13. парковка - временное пребывание на стоянках автотранспортных средств,


принадлежащих посетителям объектов различного функционального назначения;

14. гостевые стоянки- открытые площадки, предназначенные для парковки легковых


автомобилей посетителей жилых зон;

15. жилой район- группа микрорайонов или кварталов, имеющая общий центр,
расчитанный на периодическое обслуживание населения;

16. улично - дорожная сеть- система взаимосвязанных территориальных


коммуникационных объектов (площадей, улиц, проездов, набережных, бульваров),
территории которых являются, как правило, территориями общего пользования;

17. улица, площадь - территория общего пользования, ограниченная красными


линиями улично-дорожной сети населенного пункта;

18. подзона территориальной зоны (или подзона)- часть территориальной зоны


для которой должны определяться предельные (минимальные или максимальные)
размеры земельных участков и/или предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов строительства, отличные от соответствующих
предельных размеров и параметров иных подзон той же зоны;

19. земельный участок - часть поверхности земли, имеющая фиксированные


границы, площадь, местоположение, правовой статус и другие характеристики,
отражаемые в земельном кадастре и документах государственной регистрации;

20. территории общего пользования- территории, которыми беспрепятственно


пользуется неограниченный круг лиц, в том числе расположенные вне территории
кварталов (микрорайонов) - площади, улицы, набережные, бульвары и на территории
кварталов (микрорайонов) - проезды и скверы;

21. озелененные территории- часть территории природного комплекса, на которой


располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк,
сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других
территориальных зон, менее 70% поверхности, которых занято зелеными
насаждениями;

22. зона усадебной застройки- территория, занятая преимущественно


индивидуальными жилыми домами с правом содержания скота и птицы;

23. зона коттеджной застройки- территория, занятая преимущественно


индивидуальными жилыми домами без права содержания скота и птицы;

105
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

24. функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального


планирования (генеральные планы и планы обустройства территории) должны
определяться границы, преимущественное функциональное назначение территории,
параметры планируемого развития застройки таких зон;

25. территориальные зоны - зоны, для которых в документах градостроительного


зонирования (местном градостроительном регламенте) устанавливаются границы и
градостроительные регламенты, определяющие виды разрешенного использования
земельных участков, предельные параметры земельных участков и объектов
строительства, расположенных на этих участках;

26. зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-


защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в
соответствии с законодательством;

27. градостроительное зонирование - зонирование территорий поселений в целях


установления границ территориальных зон и градостроительных регламентов
использования земельных участков и объектов строительства в пределах таких зон;

28. пешеходная зона- территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на


ней не допускается движение транспорта за исключением специального,
обслуживающего эту территорию;

4 Концепция развития и общая организация территории городских и


сельских поселений

4.1 При планировке и застройке городских и сельских поселений необходимо


руководствоваться действующим законодательством и нормативными актами
государственных органов исполнительной власти.

4.2 Городские и сельские поселения следует проектировать как элементы расселения.


При этом территориальное планирование должно быть направлено на определение в
документах территориального планирования назначения территорий исходя из
совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

4.3 В проектах планировки городских и сельских поселений необходимо


предусматривать рациональную очередность их развития. При этом необходимо
определять перспективы развития поселений за пределами расчетного срока, включая
принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному
зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструктуре,
рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.
Как правило, расчетный срок должен быть 10-15 лет, а градостроительный прогноз
может охватывать 30-40 лет.

106
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

4.4 Городские и сельские поселения в зависимости от проектной численности


населения на расчетный срок должны подразделяться на группы в соответствии с
таблицей 1.

Таблица 1

Населенные пункты Население, тыс.чел.


Города Сельские населенные
пункты
Большие от 300 до 1000 Свыше 5
от 100 до 300 от 3 до 5
Средние от 20 до 100 от 1 до 3
Малые от 10 до 20 от 0,5 до 1
до 10 до 0,5

4.5 Численность населения на расчетный срок следует определять на основе данных


о перспективах развития поселения в системе расселения с учетом демографического
прогноза естественного и механического прироста населения и маятниковых миграций.
Перспективы развития сельских поселений должны быть определены на основе схем
территориального планирования в увязке с формированием агропромышленного
комплекса, а также с учетом размещения предприятий, организаций и учреждений
сельскохозяйственного назначения

4.6 Территорию для развития городских и сельских поселений необходимо выбирать с


учетом ее рационального функционального использования на основе сравнения
вариантов архитектурно-планировочных решений, технико-экономических,санитарно-
гигиенических показателей, топливно-энергетических, водных, территориальных и
природных ресурсов, состояния окружающей среды, с учетом прогноза изменения на
перспективу природных и других условий.

При этом необходимо учитывать предельно допустимые нагрузки на окружающую


природную среду на основе определения ее потенциальных возможностей, режима
рационального использования территориальных и природных ресурсов с целью
обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населению, недопущения
разрушения экологических систем и необратимых изменений в окружающей природной
среде.

4.7 При разработке генеральных планов городских и сельских поселений необходимо


исходить из оценки их экономико-географического, социального, производственного,
историко-культурного и природного потенциала. При этом следует:

- учитывать административный статус поселений, прогнозируемую численность


населения, экономическую базу, местоположение и роль в системе расселения
(агломерации), а также природно-климатические, социально-демографические,
национально-бытовые и другие местные особенности;

- исходить из комплексной оценки и зонирования территории города, пригородной


зоны, их рационального использования, имеющихся ресурсов (природных, водных,
энергетических, трудовых, рекреационных), прогнозов изменения экономической базы,
состояния окружающей среды и ее влияния на условия жизни и здоровья населения,

107
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

социально-демографической ситуации, включая межгосударственную и


межрегиональную миграцию населения;

- предусматривать улучшение экологического и санитарно-гигиенического состояния


окружающей среды поселений и прилегающих к ним территорий, сохранение историко-
культурного наследия;

- определять рациональные пути развития поселений с выделением первоочередных


(приоритетных) и перспективных социальных, экономических и экологических проблем;
учитывать перспективы развития рынка недвижимости, возможность освоения
территорий через привлечение негосударственных инвестиций и продажу гражданам и
юридическим лицам земельных участков, расположенных на территории городских и
сельских поселений или права их аренды.

4.8 При разработке генеральных планов городов и сельских поселений необходимо


зонировать их территорию по преимущественному функциональному назначению, с
установлением планируемых границ фунциональных зон и параметров планируемого
развития таких зон, а также других ограничений на использование территории для
осуществления градостроительной деятельности.

4.9 Перечень функциональных зон документов территориального планирования может


включать зоны преимущественно жилой застройки, смешанной жилой и общественно-
деловой застройки, общественно-деловой застройки, инженерной и транспортной
инфраструктур, зоны зеленых насаждений общего и ограниченного пользования,
зеленых насаждений специального назначения, зоны промышленного или
сельскохозяйственного использования, зоны особо охраняемых объектов, зоны
специального назначения, зоны размещения военных объектов и т.д.

4.10 Перечень территориальных зон, для которых документами пространственного


планирования устанавливаются виды разрешенного использования земельных
участков, определяется в соответствии с установленным законом порядке. Состав
территориальных зон и виды разрешенного использования земельных участков в
границах этих зон определяется документами пространственного планирования
поселений с учетом особенностей градостроительной ситуации.

4.11 Параметры территории устанавливаются в границах фунциональных зон,


определяемых в градостроительной документации, а параметры участков и объектов
капитального строительства на этих участках устанавливаются в границах
территориальной зоны, определяемых в документах правового градостроительного
зонирования.

4.12 Параметры планируемого развития территорий для каждой функциональной


зоны определяются генеральными планами поселений и в соответствии с настоящими
нормами

4.13 При выделении функциональных зон необходимо учитывать также ограничения


на градостроительную деятельность, обусловленными зонами особого регулирования.
В их числе: зоны исторической застройки, историко-культурных заповедников, зоны
охраны памятников истории и культуры, зоны особоохраняемых природных
территорий, санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны, водоохранные зоны и
прибрежные защитные полосы, охранные зоны режимных объектов, зоны залегания

108
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

полезных ископаемых, зоны, имеющие ограничения застройки в связи с


неблагоприятным воздействием природного и техногенного характера (сейсмика,
оползни, затопление и подтопление, просадочные грунты, подрабатываемые
территории и др.).

4.14 Санитарно-защитные зоны производственных и других объектов, выполняющие


средозащитные функции - территория особого назначения, включая зеленые
насаждения специального назначения, отделяющая селитебную часть города от
промышленного предприятия и иного объекта, для которого в соответствии с
действующим законодательством требуется установление санитарно-защитной зоны и
организация которой зависит от характера и степени вредного влияния объекта на
окружающую среду.

Допустимый режим использования и застройки санитарно-защитных зон необходимо


принимать в соответствии с действующим законодательством, настоящими нормами,
санитарными и экологическими правилами, а также по согласованию с местными
органами санитарно-эпидемиологического надзора.

В районах, подверженных опасному воздействию природных и техногенных факторов,


при зонировании территории поселений необходимо учитывать ограничения на
размещение зданий и сооружений, связанных с длительным пребыванием большого
количества людей.

В районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов зонирование территории поселений следует


предусматривать с учетом сейсмического микрорайонирования. При этом под зоны
жилой застройки следует использовать земельные участки с меньшей сейсмичностью.

4.15 При составлении баланса существующего и проектного использования


территории поселения необходимо принимать зонирование территории, определяемое
в п. 4.9. настоящих норм и правил.

В составе баланса существующего и проектного использования земель поселений


необходимо выделять земли разных форм собственности.

4.16 Планировочную структуру городских и сельских поселений следует формировать,


предусматривая:

- компактное размещение и взаимосвязь функциональных зон с учетом их допустимой


совместимости;

- зонирование и структурное членение территории в увязке с системой общественных


центров, транспортной и инженерной инфраструктурой;

- эффективное использование территорий в зависимости отее градостроительной


ценности, допустимой плотности застройки, размеров земельных участков;

- комплексный учет архитектурно-градостроительных традиций, природно-


климатических, историко-культурных, этнографических и других местных особенностей;

- эффективное функционирование и развитие систем жизнеобеспечения, экономию


топливо-энергетических и водных ресурсов;

109
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

- охрану окружающей среды, памятников истории и культуры;

- охрану недр и рациональное использование природных ресурсов;

- условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной,


транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями
нормативных документов.

В районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов необходимо предусматривать расчлененную


планировочную структуру городов, а также рассредоточенное размещение объектов с
большой концентрацией населения и имеющих повышенную пожарную и взрывопожар-
ную опасность.

В исторических поселениях следует обеспечивать сохранение их исторической


планировочной структуры и архитектурного облика, предусматривая разработку и
осуществление программ и проектов комплексной реконструкции и регенерации
исторических зон с учетом требований разд.14.

Организацию территории сельского поселения необходимо предусматривать в увязке с


функциональной и планировочной организацией территории структурных элементов
сельских коммунальных образований.

4.17 В крупных городах необходимо предусматривать комплексное использование


подземного пространства для размещения в нем объектов транспортной
инфраструктуры, предприятий торговли, общественного питания и коммунально-
бытового обслуживания, зрелищных и спортивных сооружений, подсобно-
вспомогательных помещений, сооружений инженерного оборудования,
производственных и коммунально-складских объектов различного назначения.

Размещение объектов в подземном пространстве допускается во всех


территориальных зонах при выполнении санитарно-гигиенических, экологических и
противопожарных требований, предъявляемых к данным объектам.

4.18 В районах, подверженных действию опасных и катастрофических природных


явлений (землетрясения, наводнения, оползни), зонирование территории поселений
следует предусматривать с учетом уменьшения степени риска и обеспечение
устойчивости функционирования. В зонах с наибольшей степенью риска следует
размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и другие свободные от
застройки элементы.

В сейсмических районах функциональное зонирование территории следует


предусматривать на основе микрорайонирования по условиям сейсмичности. При этом
под застройку следует использовать участки с меньшей сейсмичностью в соответствии
с действующими нормами.

В районах со сложными инженерно-геологическими условиями под застройку


необходимо использоватьучастки, требующие меньших затрат на инженерную
подготовку, строительство и эксплуатацию зданий и сооружений.

110
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

4.19 Участки садоводческих товариществ необходимо размещать как отдель-


ностоящие и/или блокированные с учетом перспективного развития городских и
сельских поселений за пределами резервных территорий, предусматриваемых для
индивидуального жилищного строительства на расстоянии доступности на
общественном транспорте от мест проживания, как правило, не более 0,5 ч, а для
крупных городов - не более 1ч.

Примечание:

При планировке и застройке городских и сельских поселений, необходимо обеспечивать


условия для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп
населения в соответствии с требованиями NCM C.01.06-2014.

5 Жилые зоны

5.1 Зоны жилой застройки необходимо предусматривать в целях создания для


населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды
деятельности, несовместимые с требованиями настоящих норм, не допускается
размещать в жилых зонах.

В функциональных зонах жилой застройки размещаются жилые дома разных типов


(многоквартирные многоэтажные, средней и малой этажности, включая
индивидуальные жилые дома отдельностоящие и/или блокированные); отдельно
стоящие, встроенные или пристроенные объекты социально-культурного и культурно-
бытового обслуживания населения с учетом требований раздела 10 настоящих норм;
гаражи и автостоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам;
культовые объекты.

Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального


назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также
минипроизводства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду
(включая шум, вибрацию, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение
почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия) за пределами установленных границ
участков этих объектов. Размер санитарно-защитных зон для объектов, неявляющихся
источником загрязнения окружающей среды, должен быть не менее 25

Примечание - К зонам жилой застройки относятся также территории садово-дачной застройки,


расположенной в пределах границ (черты) поселений. Развитие социальной, транспортной и
инженерной инфраструктур в отношении этих зон необходимо предусматривать в объемах,
обеспечивающих на перспективу возможность постоянного проживания.

5.2 Планировочную структуру зон предлагаемой жилой застройки следует


формировать в увязке с зонированием и планировочной структурой поселения в целом
с учетом градостроительных и природных особенностей территории. При этом
необходимо предусматривать взаимоувязанное размещение жилых домов,
общественных зданий и сооружений, улично-дорожной сети, озелененных территорий
общего пользования, а также других объектов, размещение которых допускается на
территории жилых зон по санитарно-гигиеническим нормам и требованиям
безопасности.

111
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

5.3 Для предварительного определения общих размеров зон жилой застройки


допускается принимать укрупненные показатели в расчете на 1000 чел.

При определении размера территории зон жилой застройки следует исходить из


необходимости поэтапной реализации жилищной программы.

Объем жилищного фонда и его структура определяются на основе анализа


фактических и прогнозных данных о семейном составе населения, уровнях его дохода,
существующей и перспективной жилищной обеспеченности, исходя из необходимости
обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или домом, а также прогнозируемого
уровня автомобилизации. Для социального и иного жилищного фонда - с учетом нормы
площади жилья, установленной законодательством.

Примечание - Укрупненные показатели приведены при средней расчетной жилищной


обеспеченности 20 кв.м/чел. Расчетные нормативы жилищной обеспеченности допускается
уточнять в планировочной документации или других национальных градостроительных
нормативах.

5.4 Территории жилой зоны организуются в виде следующих функционально-


планировочных жилых образований:

-квартал (микрорайон), в котором могут выделятся земельные участки жилой застрой-


ки для отдельных домов (домовладений) или групп жилых домов в соответствии с
градостроительным планом;

- жилой район – формируется, как правило, в пределах территории, ограниченной


городскими магистралями, линиями железных дорог, естественными рубежами (река,
лес и др.) .

Примечания:

1. Район, квартал (микрорайон) являются объектами градостроительных документов.

2. При разработке документов по планировке территории на отдельный участок территории,


занимающий часть территории квартала или микрорайона, необходимо обеспечить
совместимость размещаемых объектов с окружающей застройкой и требуемый уровень
социального и культурно-бытового обслуживания населения для квартала (микрорайона) в
целом.

3. В кварталах и микрорайонах жилых зон не допускается размещение объектов городского


значения, а также устройство транзитных проездов на территории групп жилых домов,
объединенных общим пространством (двором). Территория групп жилых домов, как правило, не
должна превышать 5 га.

5.5 При планировочной организации жилой застройки следует предусматривать их


дифференциацию по типам застройки, ее этажности и плотности, местоположению с
учетом историко-культурных, природно-климатических и других местных особенностей.
Тип и этажность жилой застройки определяются в соответствии с социально-
демографическими, национально-бытовыми, архитектурно-композиционными,
санитарно-гигиеническими и другими требованиями, предъявляемыми к
формированию жилой среды, а также возможностью развития инженерной
инфраструктуры и обеспечения противопожарной безопасности.

112
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

В состав жилых зон могут включаться:

- зона застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами (9 этажей и


выше);

- зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами (5-8 этажей,


включая мансардный);

- зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей,


включая мансардный) возможно с приквартирными земельными участками;

- зона застройки индивидуальными жилыми домами (отдельно стоящими и/или


блокированными).

Примечание - В национальных нормативах, правилах землепользования и застройки, а при их


отсутствии в градостроительной документации допускается уточнять типологию жилой
застройки, а также предусматривать дополнительные ограничения по размещению отдельных
объектов в зонах жилой застройки.

5.6 Расчетные показатели объемов и типов жилой застойки должны определяться с


учетом сложившейся и прогнозируемой социально-демографической ситуации и
доходов населения. При этом рекомендуется предусматривать разнообразные типы
жилых домов, дифференцированных по уровню комфорта в соответствии с таблицей 2.
Средний расчетный показатель жилищной обеспеченности зависит от соотношения
жилых домов и квартир различного уровня комфорта и определяется исследованиями.
В случае отсутствия необходимых данных принимается для жилых домов и квартир 1-
го и 2-го типов по уровню комфортности - 20-30 кв.м площади дома или на человека, а
3-го и 4-го типов по уровню комфортности - 50 кв.м.

Таблица 2

Тип жилого дома и квартиры Норма площади Формула Доля в общем


по уровню комфорта жилого дома м заселения жилого объеме
квартиры на дома и квартиры жилищного
одного строительства
человека ,%
1 Высококомфортный (Элитный) 60 и более k=n+2 3
k>(n+2) 5
2 Престижный (Бизнесскласс) 40 k=n+1 10
k=n+2 15
3 Массовый (Эконо м-класс) 30 k=n 25
k=n+1 50
4 Социальный (муниципальное 20 k=n-1 60
жилище) k=n 30
5 Специализированный - k=n-2 7
k=n-1 5
Примечания:

1. Общее количество жилых комнат в квартире или доме (k) и количество проживающих
человек (n).
2. Специализированные типы жилища — дома гостничного типа, специализированные жилые
комплексы.
3. В числителе — на первую очередь, в знаменателе — на расчетный срок.
4. Указанные нормативные показатели не являются основанием для установления нормы
реального заселения.

113
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

5.7 При определении размеров земельных участков индивидуальной жилой застройки


необходимо учитывать особенности градостроительных ситуаций в населенных
пунктах разной величины, типы жилых домов, характер формирующейся жилой
застройки (среды), требования к ее размещению в структуре поселений, условия ее
размещения в структуре города, руководствуясь приложением 4.

В других национальных нормативах могут быть уточнены основные типы малоэтажной


застройки и для каждого из них установлены соответствующие градостроительные
требования. В частности индивидуальную жилую застройку в городах рекомендуется
предусматривать с ограниченным использованием земельных участков под
хозяйственные цели. В периферийных районах малых городов допускается
индивидуальная застройка усадебного типа, на территории которой разрешается
содержание ограниченного количества скота и птицы.

5.8 При реконструкции жилой застройки должен быть, как правило, сохранен и
модернизирован существующий капитальный жилой и общественный построенный
фонд. Допускается строительство новых зданий и сооружений, изменение
функционального назначения нижних этажей существующих жилых и общественных
зданий, надстройка зданий, устройство мансардных этажей, использование надземного
и подземного пространства при соблюдении санитарно-гигиенических,
противопожарных и других требований настоящих норм, а также законодательства в
области охраны памятников истории и культуры. При этом необходимо также
обеспечивать нормативный уровень обслуживания населения в соответствии с
требованиями разд.10 настоящих норм, а также модернизацию инженерной и
транспортной инфраструктур.

5.9 Границы, размеры земельных участков при многоквартирных жилых домах


определяются в градостроительной документации с учетом законодательства и
нормативно-правовых актов.

5.10 Планировочная организация зон жилой застройки сельских поселений должна


определяться в увязке с размещением производственных объектов, при соблюдении
санитарно-гигиенических и экологических требований.

Зоны жилой застройки не должны пересекаться дорогами I, II и III категории, а также


дорогами, предназначенными для движения сельскохозяйственных машин.

5.11 В сельских поселениях следует предусматривать преимущественно жилые дома


усадебного типа, допускаются многоквартирные 2-3 этажные жилые дома или
блокированные жилые дома с земельными участками.

Размер земельного участка при доме (квартире) определяется законодательными,


нормативными актами, градостроительными нормативами, а также решениями органов
местной публичной администрации с учетом демографической структуры населения.

Для жителей многоквартирных домов участки под хозяйственные постройки для скота и
птицы могут выделяться за пределами жилой зоны; при многоквартирных домах
допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных подземных
хранилищ сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется
нормативами, а в их отсутствии заданием на проектирование.

114
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

6 Зоны общественно-деловой застройки

6.1 Функциональные зоны общественно-деловой застройки предназначены для


размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания,
социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской
деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального
образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых
зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового
назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В
зонах общественно-деловой застройки допускается размещение гостиниц и иных
подобных объектов, предназначенных для временного проживания граждан;
общежитий, предназначенных для проживания лиц, обучающихся в учебных
заведениях, расположенных на территории зоны, а также подземных или многоэтажных
гаражей. В зоне многофункциональной общественно-деловой застройки также
допускается размещение многоквартирной жилой застройки в объемах, не
препятствующих реализации общественно-деловой функции.

6.2 Зоны общественно-деловой застройки следует формировать как центры деловой,


финансовой и общественной активности в центральных частях городов, на
территориях, прилегающих к магистральным улицам, общественно-транспортным
узлам, промышленным предприятиям и другим объектам массового посещения.

По типу застройки и составу размещаемых объектов общественно-деловые зоны


городов могут подразделяться на многофункциональные (общегородские и районные)
зоны и зоны специализированной общественной застройки.

6.3 В многофункциональных (общегородских и районных) зонах, предназначенных для


формирования системы общественных центров с наиболее широким составом
функций, высокой плотностью застройки при минимальных размерах земельных
участков, преимущественно размещаются предприятия торговли и общественного
питания, учреждения управления, бизнеса, науки, культуры и другие объекты
городского и районного значения, жилые здания с необходимыми учреждениями
обслуживания, а также места приложения труда и другие объекты, не требующие
больших земельных участков (как правило, не более 1,0 га) и устройства санитарно-
защитных разрывов шириной более 25 м.

6.4 В составе общегородской многофункциональной зоны могут быть выделены ядро


общегородского центра, зона исторической застройки и другие.

В исторических городах ядро общегородского центра допускается формировать


полностью или частично в пределах зоны исторической застройки при условии
обеспечения целостности сложившейся исторической среды.

При этом необходимо сохранять, восстанавливать и развивать наряду с общественной


исторической застройкой жилую застройку, обеспечивая комплексность
функционирования.

Тип и этажность жилой застройки в исторических зонах определяются в


градостроительной документации на базе историко-градостроительных исследований,
выявляющих функциональные и архитектурные особенности развития исторического
города, его историко-культурные традиции и устанавливающих требования и
рекомендации к реконструкции существующей застройки, в том числе регламенты по
использованию надземного и подземного пространства.

6.5 Зоны специализированной общественной застройки формируются как


специализированные центры городского значения - административные, медицинские,

115
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

научные, учебные, торговые (в том числе ярмарки), выставочные, спортивные и другие,


которые размещаются как в пределах городской черты, так и за ее пределами. При
размещении указанных зон следует учитывать особенности их функционирования,
потребность в территории, необходимость устройства автостоянок большой
вместимости, создание развитой транспортной и инженерной инфраструктур, а также
степень воздействия на окружающую среду и прилегающую застройку.

6.6 Смешанные многофункциональные зоны формируются в сложившихся частях


городов, как правило, из кварталов с преобладанием общественно-деловой и
производственной застройки. В составе этих зон допускается размещать: жилые и
общественные здания, учреждения науки и научного обслуживания, учебные
заведения, объекты бизнеса, промышленные предприятия и другие производственные
объекты (площадь участка, как правило, не более 5 га) с непожароопасными и
невзрывоопасными производственными процессами, не создающие шума, вибрации,
электромагнитных и ионизирующих излучений, загрязнения атмосферного воздуха,
поверхностных и подземных вод, превышающих установленных для жилой и
общественной застройки норм, не требующие устройства санитарно-защитных зон
более 50 м, подъездных железнодорожных путей, а также не требующие большого
потока грузовых автомобилей (не более 50 автомобилей в сутки в одном направлении).

При реконструкции сложившейся жилой и производственной застройки в смешанных


зонах следует предусматривать мероприятия по устранению вредного влияния
предприятия на окружающую среду (изменение технологии с переходом на безвредные
процессы, уменьшение мощности, перепрофилирование предприятия или его
перебазирование за пределы смешанной зоны в производственную зону).

7 Параметры застройки жилых и общественно-деловых зон


7.1 Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями, а
также производственными зданиями, следует принимать на основе расчетов
инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе
14 настоящих норм, а также в соответствии с противопожарными требованиями,
приведенными в разд. 15 настоящих норм.

Между длинными сторонами многоквартирных жилых зданий следует принимать


расстояния (исходя из требования непросматриваемости помещений):

а) для жилых зданий высотой:- 2 – 3 этажа – не менее 15 м;- 4 этажа – не менее 20 м;


b) между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не
менее 10 м.

В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные


расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и
противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых
помещений (комнат) из окна в окно.

На площадках сейсмичностью 8 баллов и выше расстояния между длинными


cторонами жилых зданий должны быть не менее 2/3 высоты наиболее высокого
здания.

В районах индивидуальной жилой застройки и садово-дачной застройки расстояния от


окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных
построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках,
должно быть не менее 6 м (при соблюдении требования непросматриваемости, а

116
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

также затеняемости соседних земельных участков), а расстояния до сарая для


содержания скота и птицы – в соответствии с п. 8.6. настоящих норм и правил.
Расстояние от границы участка должно быть не менее: 3 м – до стены жилого дома;
1 м – до хозяйственных построек. При отсутствии централизованной канализации
расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м,
до источника – водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.

Примечание - Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на


смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом
противопожарных требований, приведенных в разделе 15.

7.2 Расстояние от границ участков производственных объектов, размещае`-мых в


общественно-деловых и смешанных зонах, до жилых и общественных зданий, а также
до границ участков дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений
здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м.

7.3 В сельских поселениях и в районах индивидуальной жилой застройки городов


размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30
блоков каждая. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от
окон жилых помещений дома с учетом санитарно-гигиенических требований, но не
менее, м: одиночные или двойные – не менее 10, до 8 блоков – не менее 25 , свыше 8
до 30 блоков – не менее 50.

Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 600 кв. м.


Расстояния между группами сараев следует принимать в соответствии с разделом 16
настоящих норм и правил.

Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее
20 м.
Примечание - Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы),
гаража, бани, теплицы к индивидуальному дому с соблюдением требований санитарных и
противопожарных норм.

7.4 Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) многоквартирной


застройки жилой зоны (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений)
должна составлять, как правило, не менее 25 % от площади территории квартала.
Примечание - В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки
для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30 % общей
площади участка.

7.5 В кварталах (микрорайонах) многоквартирной жилой застройки необходимо


предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения с
учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических
и других местных условий.

Состав площадок и размеры их территории должны определяться территориальными


нормами или правилами застройки. При этом общая площадь территории, занимаемой
площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой,
должна быть не менее 10 % общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны.

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и


общественных зданий, не менее, м:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - 12;

117
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

- для отдыха взрослого населения - 10;

- занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик *) - 10 - 40;

- для хозяйственных целей - 20;

- для выгула собак - 40;

- для стоянки автомашин – по таблице 7.

*) Наибольшие значения принимать для футбольных площадок, наименьшие –

для площадок для настольного тенниса.

Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются; расстояния от площадок


для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха
взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений и
учреждений питания следует принимать не менее 20 м, а от площадок для
хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание – не более 100 м
(для домов с мусоропроводами) и 50 м (для домов без мусоропроводов).
Примечание - Допускается уменьшать, но не более чем на 50% площадь территории,
занимаемой под площадки: для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой,
при застройке зданиями 9 этажей и выше или при формировании единого физкультурно-
оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

7.6 Плотность застройки жилых, общественно-деловых и смешанных зон следует


принимать в соответствии с градостроительными нормативами с учетом
установленного зонирования территории, типа и этажности застройки,
дифференциации территории по градостроительной ценности, состояния окружающей
среды, природно-климатических и других местных условий.

Рекомендуемые предельные значения коэффициентов застройки и коэффициентов


плотности застройки территории кварталов (микрорайонов), приведены в приложении
5. В других национальных нормативах при соответствующих обоснованиях допускается
уточнение (увеличение или уменьшение) предельно допустимых значений плотности
застройки различных зон, а также установление более дифференцированных
показателей плотности с учетом величины города и типа застройки.

Расчетная плотность населения микрорайона (брутто) при многоэтажной комплексной


застройке и средней жилищной обеспеченности 20 кв. м на 1 чел. не должна
превышать 600 чел./га.

7.7 При комплексной реконструкции сложившейся застройки и в других сложных


градостроительных условиях допускается при соответствующем обосновании уточнять
настоящие нормативные требования заданием на проектирование по согласованию с
местными органами архитектуры и градостроительства, органами государственного
санитарно-эпидемиологического и природоохранного надзора и государственной
противопожарной службы. При этом необходимо обеспечивать улучшение санитарно-
гигиенических и экологических условий проживания населения, а также снижение
пожарной опасности застройки.

При реконструкции жилой и общественной застройки с надстройкой этажей, включая


мансардные этажи, их размеры и конфигурацию необходимо определять с учетом
нормативной продолжительности инсоляции и освещенности в соответствии с разд. 14
настоящих норм.

118
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

При реконструкции 5-ти этажной жилой застройки в районах массового строительства


по условиям инсоляции и освещенности допускается надстройка до 2-х этажей, не
считая мансардного, если расстояния между длинными сторонами зданий не менее 30
м и 15 м между длинными сторонами и торцами жилых зданий, расположенных под
прямым углом, раскрытым на южную сторону горизонта.

В исторических зонах надстройка мансардных этажей допускается при соблюдении


общего стилевого единства исторической среды, сохранении исторически
сложившегося визуально-ландшафтного восприятия памятников истории и культуры.

7.8 В зонах чрезвычайной экологической ситуации и зонах экологического бедствия,


определенных в соответствии с критериями оценки экологической обстановки
территорий, не допускается увеличение существующей плотности жилой застройки без
проведения необходимых мероприятий по охране окружающей среды.

8 Зоны производственной застройки, транспортной и инженерной


инфраструктур

8.1 В состав функциональных зон производственной застройки, зон инженерной и


транспортной инфраструктур могут включаться:

- коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов,


объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой
торговли;

- промышленные зоны – зоны размещения промышленных объектов с различными


нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства
санитарно-защитных зон шириной более 50 м, а также железнодорожных подъездных
путей;

- иные виды производственной (научно-производственные зоны, технопарки),


инженерной и транспортной инфраструктур

В зонах производственной застройки допускается размещать сооружения и помещения


объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в
производственной зоне предприятия, объекты инженерной и транспортной
инфраструктуры, связанные с обеспечением деятельности расположенных на
территории зоны объектов, объекты обслуживания промышленно-производственного
персонала и другие объекты данного рода.
Примечания:

1. При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на территории зон


производственной застройки следует предусматривать меры по обеспечению их безопасности
в процессе эксплуатации, а также предусматривать, в случае аварии, на одном из предприятий
защиту населения прилегающих районов от опасных воздействий и меры по обеспечению
безопасности функционирования других предприятий. Степень опасности производственных и
других объектов определяется в установленном законодательством порядке в соответствии с
техническими регламентами.

2. При реконструкции объектов сложившейся производственной застройки, являющихся


памятниками истории и культуры, необходимо предусматривать меры по сохранению
исторического наследия.

119
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

8.2 В пределах функциональных зон производственной застройки и санитарно-


защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, садово-дачную
застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения
здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не
связанные с обслуживанием производства.

Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных


целей и производства ельскохозяйственной продукции.
Примечание - Участки санитарно-защитных зон предприятий не включаются в состав
территории предприятий и могут быть предоставлены для размещения объектов, строительство
которых допускается на территории этих зон. Оздоровительные, санитарно-гигиенические,
строительные и другие мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на прилегающей
к предприятию загрязненной территории, включая благоустройство санитарно-защитных зон,
осуществляется за счет предприятия, имеющего вредные выбросы.

8.3 В составе производственных зон городов могут формироваться промышленные


зоны, предназначенные для размещения преимущественно промышленных
предприятий в зависимости от санитарной классификации производств, научно-
производственные зоны, коммунально-складские зоны.

Предприятия пищевой, медицинской, фармацевтической и других отраслей


промышленности с санитарно-защитной зоной до 100 м не следует размещать на
территории промышленных зон с предприятиями металлургической, химической,
нефтехимической и других отраслей промышленности с вредными производствами, а
также в пределах их санитарно-защитных зон.

8.4 Функционально-планировочную организацию промышленных зон необходимо


предусматривать в виде кварталов (в границах красных линий), в пределах которых
размещаются основные и вспомогательные производства предприятий с учетом
санитарно-гигиенических и противопожарных требований к их размещению,
грузооборота и видов транспорта, а также очередности строительства.

Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других


производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна
составлять, как правило, не менее 60 % всей территории промышленной зоны.

Примечания:

1. Занятость территории промышленной зоны определяется в процентах как отношение суммы


площадок промышленных предприятий и связанных с ними объектов в пределах ограждения
(или при отсутствии ограждения – в соответствующих ей условных границах), а также
учреждений обслуживания с включением площади, занятой железнодорожными станциями, к
общей территории промышленной зоны, определенной генеральным планом населенного
пункта. Занятые территории могут включать резервные участки на площадках предприятий и
других объектов, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения
на них зданий и сооружений.

2. Плотность застройки кварталов, занимаемых промышленными предприятиями и другими


объектами, как правило, не должна превышать показателей, приведенном в приложении 5.

8.5 При размещении предприятий и других объектов необходимо предусматривать


меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод и
атмосферного воздуха с учетом требований разд. 15 настоящих норм и правил, а также
законодательства об охране подземных вод.

120
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

8.6 Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом санитарной


классификации предприятий, сооружений и иных объектов. Достаточность ширины
санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в
атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных
предприятий, а также с учетом требований раздела 1 настоящих норм.

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в


зависимость от ширины зоны, %:

- до 300 м - 60;

- св. 300 до 1000 м - 50;

- св. 1000 до 3000 м - 40;

- св. 3000 - 20.

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон


необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.

8.7 Для объектов по изготовлению и хранению взрывчатых материалов и изделий на


их основе (организаций, арсеналов, баз, складов ВМ) следует предусматривать
запретные (опасные) зоны. Размеры этих зон определяются специальными
нормативными документами. Застройка запретных (опасных) зон жилыми,
общественными и производственными зданиями и сооружениями не допускается.

8.8 В составе научно-производственных зон следует размещать учреждения науки и


научного обслуживания, опытные производства и связанные с ними высшие и средние
учебные заведения, гостиницы, учреждения и предприятия обслуживания, а также
инженерные и транспортные коммуникации и сооружения.

Состав научно-производственных зон и условия размещения отдельных НИИ и


опытных производств, следует определять с учетом факторов влияния на окружающую
среду.

При размещении опытных производств, не требующих санитарно-защитных зон


шириной более 50 м, в научно-производственных зонах допускается размещать жилую
застройку, формируя их по типу зон смешанной застройки.

8.9 Размеры земельных участков научных учреждений следует принимать (на 1000
м2 суммарной поэтажной площади зданий), га, не более:

- естественных и технических наук – 0,12 - 0,17

- общественных наук - 0,08 – 0,1

Примечания:

1. Показатели таблицы не распространяются на объекты, требующие особых условий и


режимов работы (ботанические сады, обсерватории, и др.).

2. В приведенную норму не входят опытные поля, полигоны, резервные территории, санитарно-


защитные зоны.

121
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

3. Меньшие значения показателей следует принимать для крупных городов и для условий
реконструкции.

8.10 В пределах участков научных учреждений выделяются территории, занимаемые:


зданиями, площадками и озеленением, дорогами, проездами и автостоянками. При
этом, здания должны занимать не более 50 % площади участка, спортивные площадки
и озелененные территории не менее 10 %, дороги и проезды – от 15 до 25 %. Расчет
потребности в автостоянках ведется исходя из нормы 1 автомобиль на 25 м2 общей
площади зданий научных учреждений, площадь участка для одного автомобиля
принимается равной 25 м².

8.11 На территориях коммунально-складских зон (районов) следует размещать


предприятия пищевой (пищевкусовой, мясной и молочной) промышленности,
общетоварные (продовольственные и непродовольственные), специализированные
склады (холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохранилища), предприятия
коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения города

Систему складских комплексов, не связанных с непосредственным повседневным


обслуживанием населения, следует формировать за пределами крупных и крупнейших
городов, приближая их к узлам внешнего, преимущественно железнодорожного
транспорта.

За пределами территории городов, в обособленных складских зонах с соблюдением


санитарных, противопожарных и специальных норм следует предусматривать
размещение складов государственных резервов, складов нефтепродуктов, сжиженных
газов, взрывчатых материалов и сильнодействующих ядовитых веществ, складов
продовольствия, фуража и промышленного сырья и строительных материалов.

8.12 При размещении складов необходимо максимально использовать подземное


пространство. Допускается при наличии отработанных участков недр, пригодных для
размещения в них объектов, осуществлять строительство хранилищ
продовольственных и промышленных товаров, ценной документации,
распределительных холодильников и других объектов, требующих обеспечения
устойчивости к внешним воздействиям и надежности функционирования. Размещение
объектов следует осуществлять в соответствии с требованиями нормативных
документов, регламентирующих использование подземного пространства в целях, не
связанных с добычей полезных ископаемых.

8.13 Размеры земельных участков, площадь зданий и вместимость складов,


предназначенных для обслуживания поселений, определяются на основе расчета.
Рекомендуемые нормативы приведены в приложении 6. Размеры санитарно-защитных
зон для картофеле-, овоще- и фруктохранилищ следует принимать не менее 50 м.

8.14 При организации сельскохозяйственного производства необходимо


предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от
неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих
комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и
вредных воздействий иных производств, транспортных и коммунальных сооружений.

122
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, водоемов и


атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам, а также
требованиям разд. 14.

8.15 При формировании производственных зон сельских поселений расстояния между


сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует
предусматривать минимально допустимые, исходя из санитарных, ветеринарных,
противопожарных требований и норм технологического проектирования.

На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-защитных зонах


не допускается размещать предприятия по переработке сельскохозяйственной
продукции, объекты питания и объекты, к ним приравненные.

Объекты с размерами санитарно-защитной зоны свыше 300 м следует размещать на


обособленных земельных участках.

8.16 Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений местного значения


следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос,
существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к
коммуникациям с территорий, не занятых сельскохозяйственными угодьями.

8.17 Производственные зоны сельских поселений, как правило, не должны быть


разделены на обособленные участки железными и автомобильными дорогами общей
сети.

При размещении сельскохозяйственных предприятий и других объектов необходимо


предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных
вод, водоемов и атмосферного воздуха с учетом требований п.8.6 и разд.14 настоящих
норм.

8.18 Зоны транспортной и инженерной инфраструктур следует предусматривать для


размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного
транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройства других


объектов внешнего транспорта допускается устанавливать охранные зоны.

Отвод земель для сооружений и устройств внешнего транспорта осуществляется в


установленном порядке. Режим использования этих земель определяется
градостроительной документацией в соответствии с действующим законодательством

8.19 Размещение сооружений, коммуникаций и других объектов транспорта на


территории поселений должно соответствовать требованиям, приведенным в разд. 14

Для предотвращения неблагоприятных воздействий при эксплуатации объектов


транспорта, связи, инженерных коммуникаций устанавливаются санитарно-защитные
зоны от этих объектов до границ территорий жилых, общественно-деловых и
рекреационных зон.

Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций транспорта, связи,


инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству и
озеленению с учетом технических и эксплуатационных характеристик этих объектов

123
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Сооружения и коммуникации транспорта, связи, инженерного оборудования,


эксплуатация которых оказывает прямое или косвенное воздействие на безопасность
населения, размещаются за пределами поселений.

8.20 Новые сортировочные станции железных дорог общей сети следует размещать
за пределами поселений. Расстояния от сортировочных станций до жилых и
общественных зданий принимаются на основе расчета с учетом величины
грузооборота, пожаровзрывоопасности перевозимых грузов, а также допустимых
уровней шума и вибраций, но не менее 150 м.

8.21 Пересечения железнодорожных линий между собой в разных уровнях следует


предусматривать для линий категорий: I, II – за пределами территории поселений; III, IV
– за пределами территории жилых и общественно-деловых зон.

8.22 Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной


зоной шириной не менее 100 м, считая от крайней рельсы железнодорожного пути. При
размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных
шумозащитных мероприятий ширина санитарно-защитной зоны может быть
уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину санитарно-защитной зоны до границ
садовых участков следует принимать не менее 50 м.

В санитарно-защитных зонах, вне полосы отвода железной дороги, допускается


размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения
коммунально-бытового назначения. Не менее 50 % площади санитарно-защитной
зоны должно быть озеленено.

8.23 Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий, как правило, следует
проектировать в обход поселений в соответствии с нормативными документами.
Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо
принимать в соответствии с нормативными документами и требований разд. 16, но не
менее: до жилой застройки – 100 м, садово-дачной застройки – 50 м; для дорог IV
категории – соответственно 50 и 25 м. Со стороны жилой и общественной застройки
поселений, садоводческих товариществ следует предусматривать вдоль дороги полосу
зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

В случае транзитного прохождения автомобильных дорог общей сети по территории


поселения необходимо предусматривать мероприятия по обеспечению безопасности
движения пешеходов и местного транспорта, а также по выполнению экологических и
санитарно-гигиенических требований к застройке.

8.24 Аэродромы и вертодромы следует размещать в соответствии с требованиями


нормативных документов на расстоянии от границ жилых, общественно-деловых,
смешанных и рекреационных зон, обеспечивающем безопасность полетов и
допустимые уровни авиационного шума и электромагнитного излучения,
установленные для этих территориальных зон санитарными нормами.

Указанные требования должны соблюдаться также при реконструкции существующих и


формировании новых жилых, общественно-деловых и рекреационных зон поселений в
районах действующих аэродромов

124
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

8.25 Размещение в районах аэродромов зданий, высоковольтных линий


электропередачи, радиотехнических и других сооружений, которые могут угрожать
безопасности полетов воздушных судов или создавать помехи для нормальной работы
навигационных средств аэродромов, должно быть согласовано с предприятиями и
организациями, в ведении которых находятся аэродромы.

Предприятия и организации, с которыми необходимо согласование, определяет


центральный орган публичной власти в области гражданской авиации.

Согласованию подлежит размещение:

1) всех объектов в границах полос воздушных подходов к аэродромам, а также вне этих
границ в радиусе 10 км от контрольной точки аэродрома (КТА);

2) объектов в радиусе 30 км от КТА, высота которых относительно уровня аэродрома


50 м и более; независимо от места размещения:

3) объектов высотой от поверхности земли 50 м и более; линий связи,


электропередачи, а также других объектов радио- и электромагнитных излучений,
которые могут создавать помехи для нормальной работы радиотехнических средств;

4) взрывоопасных объектов;

5) промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может


привести к ухудшению видимости в районах аэродромов.

Запрещается размещение на расстоянии ближе 15 км от КТА мест выброса пищевых


отходов, звероферм, скотобоен и других объектов, отличающихся привлечением и
массовым скоплением птиц.

Примечания:
1. Указанные согласования утрачивают силу, если в течение трех лет возведение соответствую-
щих объектов не начато.

2. Контрольная точка аэродромов располагается вблизи геометрического центра аэродрома:

- при одной взлетно-посадочной полосе (ВПП) – в её центре;

- при двух параллельных ВПП – в середине прямой, соединяющей их центры;

- при двух непараллельных ВПП – в точке пересечения перпендикуляров, восстановленных из


центров ВПП.

3. В документах, представляемых на согласование размещения высотных сооружений, во всех


случаях необходимо указывать координаты расположения проектируемых сооружений органами
исполнительной власти.

8.26 Размещение новых и реконструкцию существующих зданий и сооружений в зоне


действия средств навигационной обстановки речных путей следует производить по
согласованию с центральными органами соответствующей публичной власти.

8.27 Речные порты следует размещать на расстоянии не менее 100 м от жилой


застройки.

125
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Расстояния от границ специализированных районов новых речных портов до жилой


застройки следует принимать, м, не менее:

- от границ районов, предназначенных для размещения складов легковоспламеняю-


щихся и горючих жидкостей (при размещении складов ниже по течению реки) * - 500;

- от границ районов перегрузки и хранения пылящих грузов - 300;

- от резервуаров и сливно-наливных устройств в районах перегрузки легковоспламе-


няющихся и горючих жидкостей на складах категории:

I - 200;

II и III - 100.

* Указанное расстояние следует принимать также от мест массового отдыха, пристаней, речных
вокзалов, рейдов отстоя судов, гидроэлектростанций, промышленных предприятий и мостов.

При размещении складов выше по течению реки расстояние от перечисленных


объектов должно быть, м, не менее:

для складов категорий:

I - 5000;

II и III - 3000.

Примечания:

1. На территории речных портов следует предусматривать съезды к воде и площадки для


забора воды пожарными машинами.

2. В портах с малым грузооборотом, пассажирский и грузовой районы допускается объединять в


один грузопассажирский.

8.28 Береговые базы и места стоянки маломерных судов, принадлежащих


спортивным клубам и отдельным гражданам, следует размещать за пределами
городов, а в пределах городов – вне жилых, общественно-деловых и рекреационных
зон.

Размер участка при одноярусном хранении судов следует принимать (на одно место),
м²; для прогулочного флота – 27, спортивного – 75.

Примечание - Указанные требования не распространяются на лодочные станции и другие


сооружения водного спорта, обслуживающие зоны массового отдыха населения.

9 Зоны рекреационного назначения. Зоны особо охраняемых территорий

9.1 В состав функциональных зон рекреационного назначения могут включаться


территории, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами,
реками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, предназначенные для отдыха,
туризма, занятий физической культурой и спортом.

126
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

В пределах черты городских, сельских поселений могут выделяться зоны особо


охраняемых природных территорий, в которые включаются земельные участки,
имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое,
рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

На территории рекреационных зон и зон особо охраняемых природных территорий не


допускается строительство новых и расширение действующих промышленных,
коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с
эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного
назначения. Режим использования территорий курортов определяется специальным
законодательством.

9.2 Время доступности городских и районных парков на общественном транспорте (без


учета времени ожидания транспорта) должно быть не более 20 минут.

Размещение зоопарков следует предусматривать в составе зон рекреационного


назначения.

Расстояние от границ зоопарка до жилой и общественной застройки устанавливается


по согласованию с местными органами здравоохранения, но не менее 50 м.

9.3 При размещении парков и садов следует максимально сохранять участки с


существующими насаждениями и водоемами.

Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать, га, не менее:


городских парков – 15, парков планировочных районов – 10, садов жилых районов – 3,
скверов – 0,5.

Для условий реконструкции площадь указанных элементов допускается уменьшать.

9.4 Размещение объектов массового кратковременного отдыха населения,


расположенных в зонах рекреационного назначения следует предусматривать с учетом
доступности этих зон на общественном транспорте, как правило, не более 1,5 ч.

Размеры территории объектов массового кратковременного отдыха (далее зон отдыха)


следует принимать из расчета не менее 500 м2 на 1 посетителя, в том числе интенсивно
используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м2
на одного посетителя. Площадь участка отдельной зоны га.массового кратковременного
отдыха следует принимать не менее 50 га.

9.5 В составе зон особо охраняемых природных территорий могут выделяться участки
лечебно-оздоровительных местностей (курортов) на землях, обладающих природными
лечебными факторами, наиболее благоприятными микроклиматическими, ландшаф-
тными и санитарно-гигиеническими условиями.

На территории курортов следует размещать санаторно-курортные и оздоровительные


учреждения, учреждения отдыха и туризма, учреждения и предприятия обслуживания
лечащихся и отдыхающих, курортные парки и другие озелененные территории общего
пользования, пляжи, формируя курортные зоны.

127
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Размеры озелененных территорий общего пользования курортных зон следует


станавливать из расчета 100 м2 на одно место в санитарно-курортных и
оздоровительных учреждениях.

П р и м е ч а н и е - В курортных зонах степных районов участки озелененных территорий


общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 50 %.

9.6 Размещение учреждений отдыха и санаторно-курортных в прибрежной полосе зон


отдыха и курортных зон необходимо предусматривать с учетом раздела 14, но на
расстоянии не менее 50 м – при размещении на берегу рек и водохранилищ.

9.7 Размеры территорий пляжей, размещаемых в курортных зонах и зонах отдыха,


следует принимать, м2 на одного посетителя, не менее:

- речных и озерных - 8;

- речных и озерных (для детей) – 4.

Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых вне курортных зон на землях,


пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 5
м2 на одного посетителя.

Размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с


ограниченной подвижностью следует принимать из расчета 8 – 12 м2 на одного
посетителя.

9.8 Расстояния от границ земельных участков вновь проектируемых санаторно-


курортных и оздоровительных учреждений следует принимать, м, не менее:

- до жилой и общественной застройки (не относящейся к обслуживанию курортных и


зон отдыха);

- объектов коммунального хозяйства и складов (в условиях реконструкции не менее


100 м) – 500;

- до железных дорог общей сети – 500;

- до автомобильных дорог категории:

- I, II, III - 500;

- IV - 200;

- до садово-дачной застройки – 300.

9.9 Категории особо охраняемых природных территорий государственного, местного и


иного значения определяются законодательством.

9.10 Размеры и режим использования особо охраняемых природных территорий


устанавливаются законодательством, а также с учетом раздела 14.

9.11 Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков,


городских лесов следует принимать, чел./га, не более:

128
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

- для городских парков – 100;

- для парков зон отдыха – 70;

- для парков курортов - 50;

- для лесопарков (лугопарков,гидропарков) – 10;

- для городских лесов - 1-3.

При числе единовременных посетителей 10 – 15 чел/га необходимо предусматривать


дорожно-тропиночную сеть для организации их движения, а на опушках полян –
почвозащитные посадки; при числе единовременных посетителей 50 чел/га и более –
мероприятия по преобразованию лесного ландшафта в парковой.

9.12 В городских и сельских поселениях необходимо предусматривать, как правило,


непрерывную систему озелененных территорий и других открытых пространств.
Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки
городов (уровень озелененности территории застройки) должен быть не менее 40 %, а в
границах территории жилого района не менее 25 % (включая суммарную площадь
озелененной территории микрорайона).

Примечание:

В городах с предприятиями, требующими устройства санитарно-защитных зон шириной более 1


км, уровень озелененности территории застройки следует увеличивать не менее чем на 15 %.

9.13 Площадь озелененных территорий общего пользования – парков, садов, скверов,


бульваров, размещаемых на территории городских и сельских поселений, следует
принимать по таблице 3.

В крупных городах существующие массивы городских лесов следует преобразовывать

в городские лесопарки и относить их дополнительно к указанным в таблице 3


озелененным территориям общего пользования исходя из расчета не более 5 м2/чел.

Таблица 3

Озелененные Площадь озелененных территорий, м²/чел.


территории общего Крупных и больших Средних городов Малых городов
пользования городов
Общегородские 10 7 8 (108)
Жилых районов 6 6 -

* В скобках приведены размеры для малых городов с численностью населения до 20


тыс. Чел.

Примечания:

1. Для городов-курортов приведенные нормы общегородских озелененных территорий общего


пользования следует увеличивать, но не более чем на 50 %.

2.Площадь озелененных территорий общего пользования в поселениях допускается уменьшать


для степи и лесостепи на 20%.

129
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

9.14 В структуре озелененных территорий общего пользования крупные парки и


лесопарки шириной 0,5 км и более должны составлять не менее 10 %.

Время доступности городских парков должно быть не более 20 мин, а парков


планировочных районов - не более 15 мин.

П р и м е ч а н и е - В сейсмических районах необходимо обеспечивать свободный доступ парков,


садов и других озелененных территорий общего пользования, не допуская устройства оград со
стороны жилых районов.

9.15 Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков,


лесов, зеленых зон следует принимать, чел./га, не более:

- для городских парков – 1000;

- парков зон отдыха – 70;

- парков курортов - 50;

- лесопарков (лугопарков, гидропарков) - 10;

- лесов - 1-3.

Примечаниe:

При числе единовременных посетителей 10-15 чел/га необходимо предусматривать дорожно –


тропиночную сеть для организации их движения, а на опушках полян – почвозащитные посадки,
при числе единовременных посетителей 50 чел/га и более – мероприятия по преобразованию
лесного ландшафта в парковый.

9.16 В крупных городах наряду с парками городского и районного значения необходимо


предусматривать специализированные - детские, спортивные, выставочные,
зоологические и другие парки, ботанические сады, размеры которых следует принимать
по заданию на проектирование.

Ориентировочные размеры детских парков допускается принимать из расчета 0,5


м2/чел., включая площадки и спортивные сооружения, нормы расчета которых
приведены в рекомендуемом разделе 7.

9.17 На территориях с высокой степенью сохранности естественных ландшафтов,


имеющих эстетическую и познавательную ценность, следует формировать
национальные и природные парки.

Архитектурно-пространственная рганизация национальных и природных парков должна


предусматривать использование их территории в научных, культурно-просветительных и
рекреационных целях с выделением, как правило, заповедной, заповедно-
рекреационной, рекреационной и хозяйственной зон.

9.18 При размещении парков и садов следует максимально сохранять участки с


существующими насаждениями и водоемами.

Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать, га, не менее:

130
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

- городских парков – 15,

- парков планировочных районов - 10,

- садов жилых районов – 3,

- скверов - 0,5;

- для условий реконструкции площадь скверов может быть меньших размеров.

В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий


следует принимать не менее 70 %.

9.19 При строительстве парков на пойменных территориях необходимо соблюдать


требования разд.8 настоящих норм и установленные требования к инженерной защите
территорий от затопления и подтопления.

9.20 Бульвары и пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении


массовых потоков пешеходного движения. Размещение бульвара, его протяженность и
ширину, а также место в поперечном профиле улицы следует определять с учетом
архитектурно-планирово-чного решения улицы и ее застройки. На бульварах и
пешеходных аллеях следует предусматривать площадки для кратковременного отдыха.

Ширину бульваров с одной продольной пешеходной аллеей следует принимать, м, не


менее, размещаемых:

По оси улиц 18
С одной стороны улицы между проезжей частью застройки 10

9.21 Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и


оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами,
лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др. Число
светильников следует определять по нормам освещенности территорий.

9.22 Дорожную сеть территорий рекреационного назначения (дороги, аллеи, тропы)


следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с
направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения
кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам.
Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного
человека) с учетом возможности проезда детской и инвалидной коляски в обоих
направлениях.

9.23 Расстояния от зданий, сооружений, а также объектов инженерного благоустройства


до деревьев и кустарников следует принимать по таблице 4.

Таблица 4

Здание, сооружение, объект инженерного Расстояния, м, от здания, сооружения,


благоустройства объекта до оси
Ствола дерева Ствола кустарника
Наружная стена здания и сооружения 5,0 1,5
Край тротуара и садовой дорожки 0,7 .0,5

131
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Таблица 4 (продолжение)

Край проезжей части улиц, кромка 2,0 1,0


укрепленной полосы, обочины дороги или
бровка канавы
Мачта и опора осветительной сети, трамвая, 4,0 -
мостовая и эстакада
Подошва откоса, террасы и др. 1,0 0,5
Подошва или внутренняя грань подпорной 3,0 1
стенки
Подземные сети:
Газопровод, канализация 1,5 -
Тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или 2,0 1
оболочка бесканальной прокладке)
Водопровод, дренаж 2 -
Силовой кабель и кабель связи 2,0 0,7

Санатории 0,6-0,8
Учреждении отдыха и туризма 0,7-0,9
Лагери отдыха для детей и юношества 0,5-1,0
Общего пользования для местного 0,2
населения
Отдыхающие без путевок 0,5

Примечания:

1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть


увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.

2. Расстояния от воздушных линий электропередачи до деревьев следует принимать по


правилам устройства электроустановок.

3. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности


жилых и общественных помещений в пределах требований, изложенных в разд.9 настоящих
норм.

9.24 Для городов следует предусматривать питомники древесных и кустарниковых


растений и цветочно-оранжерейные хозяйства с учетом обеспечения посадочным
материалом группы городских и сельских поселений. Площадь питомников должна
быть не менее 80 га.

Площадь питомников следует принимать из расчета 3-5 м2/чел. в зависимости от


уровня обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования,
размеров санитарно-защитных зон, развития садоводческих товариществ,
особенностей природно-климатических и других местных условий. Общую площадь
цветочно-оранжерейных хозяйств следует принимать из расчета 0,4 м2/чел.

Зоны отдыха и курортные

9.25 Размещение зон массового кратковременного отдыха следует предусматривать с


учетом доступности этих зон на общественном транспорте, как правило, не более 1,5 ч.

Размеры территорий зон отдыха следует принимать из расчета 500-1000 м2 на одного


посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха

132
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

должна составлять не менее 100 м2 на одного посетителя. Площадь участка зоны


массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га.

Зоны массового кратковременного отдыха следует размещать на расстоянии от


санаториев, лагерей отдыха для детей и юношества, дошкольных санаторно-
оздоровительных учреждений, садоводческих товариществ, автомобильных дорог
общей сети и железных дорог не менее 500 м, а от домов отдыха - не менее 300 м.

9.26 Размеры стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и


курортных зон, следует пределять по заданию на проектирование, а при отсутствии
данных - по приложению 9.

9.27 Курортная зона должна быть размещена на территориях, обладающих природными


лечебными факторами, наиболее благоприятными микроклиматическими,
ландшафтными и санитарно-гигиеническими условиями. В ее пределах следует
размещать санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, учреждения отдыха и
туризма, учреждения и предприятия обслуживания; лечащихся и отдыхающих,
формирующие общественные центры, включая общекурортный центр, курортные парки
и другие озелененные территории общего пользования, пляжи.

9.28 Для курортных зон следует предусматривать:

- размещение санаторно-курортных учреждений длительного отдыха на территориях с


допустимыми уровнями шума;

- детских санаторно-курортных и оздоровительных учреждений изолированно от


учреждений для взрослых с отделением их полосой зеленых насаждений шириной не
менее 100 м;

- вынос промышленных и коммунально-складских объектов, жилой застройки и


общественных зданий, не связанных с обслуживанием лечащихся и отдыхающих;

- ограничение движения транспорта и полное исключение транзитных транспортных


потоков.

Размещение жилой застройки для расселения обслуживающего персонала санаторно-


курортных и оздоровительных учреждений следует предусматривать вне курортной
зоны, при условии обеспечения затрат времени на передвижение до мест работы в
пределах 30 мин.

9.29 Расстояние от границ земельных участков вновь проектируемых санаторно-


курортных и оздоровительных учреждений следует принимать, м, не менее:

- до автомобильных дорог категорий:

- IА, IБ - 500;

- IB, II,III – 300;

- IV – 200;

- V – 50.

133
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

- до садоводческих товариществ -300.

9.30 Размеры территорий общего пользования курортных зон следует устанавливать


из расчета, м2 на одно место, в санаторно- курортных и оздоровительных
учреждениях: общекурортных центров - 10, озелененных - 100.

Примечание - В курортных зонах сложившихся размеры озелененных территорий общего


пользования допускается уменьшать, но не более чем на 50 %.

9.31 Размеры территорий пляжей, размещаемых в курортных зонах и зонах отдыха,


следует принимать, м2 на одного посетителя, не менее:

- речных и озерных – 8;

- речных и озерных для детей - 4.

Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для


сельскохозяйственногоиспользования, следует принимать из расчета 5 м2 на одного
посетителя.

Размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с


ограниченной подвижностью следует принимать из расчета 8-12 м2 на одного
посетителя.

Минимальную протяженность береговой полосы пляжа на одного посетителя следует


принимать, не менее: для речных и озерных зон – 0,25 м.

Рассчитывать число единовременных посетителей на пляжах следует с учетом


коэффициентов одновременной загрузки пляжей.

Санатории 0,6-0,8
Учреждении отдыха и туризма 0,7-0,9
Лагери отдыха для детей и юношества 0,5-1,0
Общего пользования для местного населения 0,2
Отдыхающие без путевок 0,5

10 Учреждения и предприятия обслуживания

10.1 Учреждения и предприятия обслуживания следует размещать на территории


городских и сельских поселений, приближая их к местам жительства и работы,
предусматривая, как правило, формирование общественных центров в увязке с сетью
общественного пассажирского транспорта.

При расчете учреждений и предприятий обслуживания следует принимать социальные


нормативы обеспеченности, разрабатываемые в установленном порядке. Для
ориентировочных расчетов число учреждений и предприятий обслуживания и размеры
их земельных участков допускается принимать в соответствии с рекомендуемым
приложением.
Примечание – Размещение, вместимость и размеры земельных участков учреждений и
предприятий обслуживания, не указанных в настоящем разделе и в приложении 7, следует
принимать по заданию на проектирование.

134
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

10.2 При определении числа, состава и вместимости учреждений и предприятий


обслуживания в городах-центрах систем расселения следует дополнительно учитывать
приезжающее население из других городских и сельских поселений, расположенных в
зоне, ограниченной затратами времени на передвижения в большой и средний город-
центр не более 2 ч, в малые города - не более 1ч, в исторических городах необходимо
учитывать также туристов.

10.3 Учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует


размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой
необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение
объектами более высокого уровня обслуживания следует предусматривать на группу
сельских поселений.

Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных


зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них
соответствующие площадки.

10.4 Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещенными


в жилой застройке, как правило, следует принимать не более указанного в таблице 5.

Таблица 5

Учреждения и предприятия обслуживания Радиус обслуживания, м


Детские дошкольные учреждения 1*
a) в городах 300
b) в сельских поселениях и малых городах для зон 500
индивидуальной застройки
Общеобразовательные школы²* 750 (500 для начальных
классов)
Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий 500
Физкультурно-оздоровительные центры жилых районов 1500
Поликлиники и их филиалы в городах² 2000
Раздаточные пункты молочной кухни 1000
То же, при одно-двухэтажной застройке 2000
Отделения связи и филиалы банковв городах 500
В сельских поселениях и в городах для индивидуальной и 800
малоэтажной многоквартирной жилой застройки

1*. Указанный радиус обслуживания не расспространяется на специализированные и


оздоровительные детские дошкольные учреждения, а также на специальные детские ясли-сады
общего типа и общеобразовательные школы (языковые, математические, спортивные и т.д.).
Радиусы обслуживания общеобразовательных школ в сельской местности, допускается
принимать по градостроительным документам, а при их отсутствии по заданию на
проектирование.

2*. Доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек в сельской


местности принимается в пределах 30 мин (с использованием транспорта).

135
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Примечания:

Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны


пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне.

10.5 Радиус обслуживания общеобразовательных учреждений в городских поселениях


следует принимать согласно нижеследующей таблицы:

Зоны жилой застройки Категория Радиус пещехолной


обучающихся доступности
(степень обучения) общеобразовательного
учреждения, км
Многоквартирной и среднеэтажной Все ступени Не более 0,5
застройки I-я и II-я ступени Не более 0,3
III-я ступень Не более 0,4
Индивидуальной и многоэтажной застройки Все ступени Не более 0,8
I-я и II-я ступени Не более 0,8
III-я ступень Не более 0,8

Примечания:

1. Размещение общеобразовательных учреждений допускается на расстоянии транспортной


доступности: для учащихся I ступени обучения – 15 минут( в одну сторону) : для учащихся II-III
ступени–не более 50 минут( в одну сторону).

2.В сельской местности, размещение общеобразовательных учреждений должно


соответствовать нижеследующим требованиям:

Степень обучения Радиус пешеходной Радиус транспортной


доступности, км доступности, км
I-я ступень Не более 2 Не более 15
II-я и III-я ступени Не более 4 Не более 30

Предельный радиус обслуживания обучающихся II-III ступени не должен превышать 15 км.

3. Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных


учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся
осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей.

Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не


более 500 м.

Остановка транспорта оборудуется навесом, огражденным с трех сторон, защищена


барьером от проезжей части дороги, имеет твердое покрытие и обзорность не менее
250 м со стороны дороги.

10.6 Расстояния от зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий


обслуживания следует принимать не менее приведенных в таблице 6*.

136
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Таблица 6

Здания (земельные Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и


участки) учреждений и предприятий обслуживания, м
предприятий До красных линий и дорог До стен До зданий
обслуживания В городах В сельских жилых домов общеобразоват
поселениях ельных
школ,детских
дошкольных
учебных
учреждений
Детские дошкольные 25 10 По нормам инсоляции и
учреждения и освещенности
общеобразовательные
школы (стены здания)
Приемные пункты - - 20* 50
вторичного сырья
Пожарное депо 10 10 - -
Кладбища 6 6 300 300
традиционного
захоронения,
крематории
Кладбища для захоро- 6 6 100 100
нения после кремации

*С входами и окнами

Примечания:

1. Участки детских дошкольных учреждений, вновь размещаемых больниц не должны


примыкать непосредственно к магистральным улицам.

2. После закрытия кладбища традиционного захоронения, по истечении 25 лет после


последнего захоронения расстояния до жилой застройки могут быть сокращены до 100 м.

В сельских поселениях и сложившихся районах городов, подлежащих реконструкции,


расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и лечебных учреждений
допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарного надзора, но
принимать не менее 100 м.

3. Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и


предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта.

4. На земельном участке больницы необходимо предусматривать отдельные въезды в зоны


хозяйственных и корпусов: лечебных – для инфекционных и неинфекционных больных
(отдельно) и патологоанатомического.

11 Транспорт и улично-дорожная сеть

11.1 Для городских и сельских поселений следует предусматривать единую систему


транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и
прилегающей к нему территории, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные
транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями
системы расселения, объектами, расположенными в пригородной зоне, объектами
внешнего транспорта и автомобильными дорогами

137
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

11.2 Затраты времени в городах на передвижение от мест проживания до мест работы


для 90 % трудящихся (в один конец) не должны превышать, мин, для городов с
населением, тыс. чел.:

- 10000 - 40;

- 500 – 37;

- 250 – 35;

- 100 и менее -30.

Для ежедневно приезжающих на работу в город-центр из других поселений указанные


нормы затрат времени допускается увеличивать, но не более чем в два раза.

Для жителей сельских поселений затраты времени на трудовые передвижения


(пешеходные или с использованием транспорта) в пределах сельскохозяйственного
предприятия, как правило, не должны превышать 30 мин.

Примечание: Для промежуточных значений расчетной численности населения городов


указанные нормы затрат времени следует интерполировать.

11.3 Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число


мест хранения автомобилей следует определять исходя из прогнозируемого уровня
автомобилизации на расчетный срок , автомобилей на 1000 чел.:

200-250 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля,

25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка.

Число мотоциклов и мопедов на 1000 чел. следует принимать:

50-100 единиц для городов с населением свыше 100 тыс. чел. и 100-150 единиц для
остальных поселений.

Число автомобилей, прибывающих в город-центр из других поселений системы


расселения, и транзитных определяется специальным расчетом.

В региональных градостроительных нормативах указанный уровень автомобилизации


допускается уточнять (уменьшать или увеличивать) в зависимости от местных условий.

Сеть улиц и дорог

11.4 Улично-дорожную сеть населенных пунктов следует предусматривать в виде


непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог,
интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-
планировочной организации территории и характера застройки.

В составе улично-дорожной сети следует выделять улицы и дороги магистрального и


местного значения, а также главные улицы. Категории улиц и дорог городов следует
назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице 7.

138
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Таблица 7

Категория дорог и улиц Основное назначение дорог и улиц


Магистральные дороги:
Скоростного движения Скоростная транспортная связь между
промышленными и планировочными районами
в крупных городах, выходы на внешние
автомобильные дороги, к аэропортам,
крупным зонам массового отдыха и
поселениям в системе расселения.
Пересечения с магистральными улицами и
дорогами в разных уровнях
Регилируемого движения Транспортная связь между районами города
на отдельных направлениях и участках
преимущественно грузового движения
осуществляемого вне жилой застройки,
выходы на внешние автомобильные дороги,
пересечения с улицами и дорогами как
правило, в одном
уровне.
Магистральные улицы:
Общегородского значения
Непрерывного движения
Регилируемого движения Транспортная связь между жилыми
промышленными районами и общественными
центрами в крупнейших, крупных и больших
городах, а также с другими магистральными
улицами, городскими и внешними
автомобильными дорогами. Обеспечение
движения транспорта по основным
направлениям в разных уровнях.
Районного значения:
Транспортно-пешеходные Транспортная и пешеходная связи между
жилыми районами, а также между жилыми и
промышленными районами, общественными
центрами, выходы на другие магистральные
улицы.
Пешеходно – транспортные Пешеходная и транспортная и связи
(преимущественно общественный
пассажирский транспорт) в пределах
планировочного района
Улицы и дороги местного значения:
Улицы в жилой застройке Транспортная (без пропуска грузового и
общественного транспорта) и пешеходная
связи на территории жилых районов , выходы
на магистральные улицы и дороги
регулируемого движения
Улицы и дороги в научно-производственных, Транспортная связь преимущественно
промышленных и коммунально, складских легкового и грузового транспорта в пределах
зонах (районах) зон (районов), выходы на магистральные
городские дороги. Пересечения с улицами и
дорогами устраиваются в одном уровне.
Пешеходные улицы и дороги Пешеходная связь с местами приложения
труда, учреждениями и предприятиями
обслуживания, в том числе в пределах
общественных центров, местами отдыха и
остановочными пунктами общественного
транспорта.

139
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Таблица 7 (продолжение)

Парковые дороги Транспортная связь в пределах территории


парков и лесопарков преимущественно для
движения легковых автомобилей
Проезды Подъезд транспорных средств к жилым и
общественным зданиям, учреждениям,
предприятиям и другим объектам города,
застройки внутри районов, микрорайонов,
кварталов
Велосипедные дорожки Проезд на велосипедах по свободным от
других видов транспортного движения трассам
к местам отдыха, общественным центрам, а в
крупных городах связь в пределах
планировочных районов

Примечания:

1. Главные улицы, как правило, выделяются из состава транспортно-пешеходных, пешеходно-


транспортных и пешеходных улиц и являются основой архитектурно- планировочного
построения общегородского центра.

2. В зависимости от величины и планировочной структуры городов, объемов движения


указанные основные категории улиц и дорог допускается дополнять или применять их неполный
состав.

3. В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство


магистралей их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного
транспорта с организацией пешеходного, троллейбусного, автобусного или смешанного
движений.

4. В исторических городах, следует предусматривать исключение или сокращение объемов


движения транспорта через территорию исторического ядра общегородского центра; устройство
обходных магистральных улиц, улиц с ограниченным движением транспорта, пешеходных улиц
и зон, размещение стоянок для автомобилей преимущественно по периметру этого ядра.

11.5 Расчетные параметры улиц и дорог городов следует принимать по таблице 8,


сельских поселений – по таблице 9.

Таблица 8

Категория улиц Расчетная Ширина Число Наимень- Наиболь- Ширина


и дорог скорость полосы полос ший радиус ший пешеход-
движения, движе- движе- в плане, м продоль- ной части
км ния ния ный тротуара,
уклон,+ м
Магистральные 120 3,75 4-8 600 30 -
дороги:
Скоростного
Движения
Регулируемого 80 3,5 2-6 400 50 -
движения
Магистральные
улицы:
Общегородского
значения

140
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Таблица 8 (продолжение)

Непрерывного 100 3,75 4-8 500 40 4,5


движения
Регулируемого 80 3,5 4-8 400 50 3,0
движения
Районного
значения
Транспортно- 70 3,5 2-4 250 60 2,25
пешеходные
Пешеходно- 50 4,00 2 125 40 3,0
транспортные
Улицы и дороги
местного
значения:
Улицы в жилой 40 3,00 2-3* 90 70 1,5
застройке
Улицы и дороги 50 3,5 2-4 90 60 1,5
в научно-произ- 40 3,5 2-4 90 60 1,5
водственных,
промышленных
и коммунально,
складских зонах,
(районах)
Парковые 40 3,00 2 75 80 -
дороги
Проезды
Основные 40 2,75 2 50 70 1,0
Второстепенные 30 3,5 1 25 80 0,75
Пешеходные
улицы
Основные - 1,00 По - 40 По проекту
расчету
Второстепенные - 0,75 То же - 60 То же
Велосипедные
дорожки
Обособленные 20 1,50 1-2 30 40 -
Изолируемые 30 1,5 2-4 50 30 -

*С учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей.

Примечания*

1. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения


транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов
(проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров,
зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований
гражданской обороны. Как правило, ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м:
магистральных улиц – 40 - 80, улиц и дорог местного значения - 15 - 25.

2.* В условиях сложного рельефа или реконструкции, а также в зонах с высокой


градостроительной ценностью территории допускается снижать расчетную скорость движения
для дорог скоростного и улиц непрерывного движения на 10 км/ч с уменьшением радиусов
кривых в плане и увеличением продольных уклонов.

141
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Таблица 9

Категория Основное Расчетная Ширина Число Ширина


сельских улиц назначение скорость полосы полос пешеходной
и дорог движения, движения движения части
км тротуара, м
Поселковая Связь сельского 60 3,5 2 -
дорога поселения с
внешними
дорогами
общей сети
Главаная улица Связь жилых 40 3,5 2-3 1,5-2,5
территорий с
общественным
центром
Улица в жилой
застройке
Основная Связь внутри 40 3,0 2 1.0-1.5
жилых
территорий и с
главной улицей
по направлению
интенсивным
движением
Второстепенная Связь между 30 2,75 2 1,0
(переулок) основными
жилыми
улицами
Проезд Связь жилых 20 2,75-3 1 0-1,0
домов,
положенных в
глубине
квартала, с
улицей
Хозяйственный Прогон личного 30 4,5 1 -
проезд скота, проезд
скотопрогон грузового
транспорта к
приусадебным
участкам

11.6 Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии


жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения
шумозащитных мероприятий не менее 25 м.

Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до
линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного
расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки
полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с


островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при
организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского
транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не
допускается.

142
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

В жилых кварталах и микрорайонах с застройкой от 5 этажей и выше


предусматривается обслуживание двухполосными, а с застройкой до 4 этажей
включительно, как правило, - однополосными проездами.

На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной 6


м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м одна от другой.

В зонах индивидуальной жилой застройки в случаях организации на магистральных


улицах районного значения движения общественного транспорта необходимо
предусматривать вдоль этих улиц местные проезды для подъезда к участкам
индивидуальных жилых домов на расстоянии не более 5 м от красных линий улиц.
Расстояние от основной проезжей части до местного проезда должно быть не менее 10
м.

11.7 На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать


велосипедные дорожки, выделенные разделительными полосами. В зонах массового
отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать
велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения.
Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения
при наименьшем расстоянии безопасности от края велодорожки, м:

- до проезжей части, опор, деревьев

- до тротуаров

- от стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта

Примечание - Допускается устраивать велосипедные полосы по краю проезжей части улиц и


дорог с выделением их маркировкой двойной линией. Ширина полосы должна быть не менее
1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном
движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее
1 м.

11.8 Радиусы закругления проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и


разделительных полос следует принимать не менее, м:

- для магистральных улиц и дорог регулируемого движения 8;

- местного значения 5;

- на транспортных площадях 12.

В стесненных условиях и при реконструкции радиусы закругления магистральных улиц


и дорог регулируемого движения допускается уменьшать, но принимать не менее 6 м,
на транспортных площадях - 8 м.

При отсутствии бордюрного ограждения, а также в случае применения минимальных


радиусов закругления ширину проезжей части улиц и дорог следует увеличивать на 1 м
на каждую полосу движения за счет боковых разделительных полос или уширения с
внешней стороны.

143
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Примечание - Для общественного транспорта (троллейбус, автобус) радиусы закругления


устанавливаются в соответствии с техническими требованиями эксплуатации этих видов
транспорта.

11.9 На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также


пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости.
Размеры сторон равнобедренного треугольника для условий "транспорт-транспорт" при
скорости движения 40 и 60 км/ч должны быть соответственно не менее, м: 25 и40. Для
условий "пешеход-транспорт" размеры прямоугольного треугольника видимости
должны быть при скорости движения транспорта 25 и 40 км/ч соответственно 8х40 и
10х50 м.

В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений,


передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и
др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.

Примечание - В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать


необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует
обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования.

11.10 В жилых районах, в местах размещения домов для престарелых и инвалидов,


учреждений здравоохранения и других учреждений массового посещения населением
следует предусматривать пешеходные пути с возможностью проезда механических
инвалидных колясок (детских колясок). При этом высота вертикальных препятствий
(бортовые камни, поребрики) на пути следования не должна превышать 5 см; не
допускаю-тся крутые (более 100 ‰) короткие рампы, а также продольные уклоны
тротуаров и пешеходных дорог более 50‰. На путях с уклонами 30-60+ необходимо не
реже чем через 100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м.

11.11 На магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах


застроенной территории следует предусматривать пешеходные переходы в одном
уровне с интервалом 200-300 м.

Пешеходные переходы в разных уровнях, оборудованные лестницами и пандусами,


следует предусматривать с интервалом:

- 400-800 м на дорогах скоростного движения, линиях скоростного трамвая и железных


дорогах;

- 300-400 м на магистральных улицах непрерывного движения.

Примечания:

1 Допускается устройство пешеходных переходов в разных уровнях на магистральных улицах


регулируемого движения при пешеходном потоке через проезжую часть более 3000 чел/ч.

2 Пешеходные пути (тротуары, площадки, лестницы) у административных и торговых центров,


гостиниц, театров, выставок и рынков следует проектировать из условий обеспечения плотности
2
пешеходных потоков в час "пик" не более 0,3 чел./м ; на предзаводских площадях, у спортивно-
2
зре-лищных учреждений, кинотеатров, вокзалов - 0,8 чел./м .

144
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Сеть общественного пассажирского транспорта и пешеходного движения

11.12 Вид общественного пассажирского транспорта следует выбирать на основании


расчетных пассажиропотоков и дальностей поездок пассажиров. Провозная
способность различных видов транспорта, параметры устройств и сооружений
(платформы, посадочные площадки) определяются при норме наполнения подвижного
состава на расчетный срок 4 чел./м2 свободной площади пассажирского салона для
обычных видов наземного транспорта и 3 чел./м2 - для скоростного транспорта.

11.13 Линии наземного общественного пассажирского транспорта следует


предусматривать на магистральных улицах и дорогах с организацией движения
транспортных средств в общем потоке, по выделенной полосе проезжей части или на
обособленном полотне.

Примечания:

1. В историческом ядре общегородского центра, в случае невозможности обеспечения


нормативной пешеходной доступности остановок общественного пассажирского транспорта
допускается устройство местной системы специализированных видов транспорта.

2. Через межмагистральные территории площадью свыше 100 га, в условиях реконструкции


свыше 50 га, допускается прокладывать линии общественного пассажирского транспорта по
пешеходно-транспортным улицам. Интенсивность движения средств общественного транспорта
не должна превышать 30 ед./ч в двух направлениях, а расчетная скорость движения - 40 км/ч.

11.14 Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на


застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального
использования и интенсивности пассажиропотоков, как правило, в пределах 1,5-2,5
км/км2.

В центральных районах крупных городов плотность этой сети допускается увеличивать


до 4,5 км/км2.

11.15 Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного


пассажирского транспорта следует принимать не более 500 м.

В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки


общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна
быть не более 250 м; в производственных и коммунально-складских зонах - не более
400 м от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта - не более 800 м
от главного входа.

В условиях сложного рельефа указанные расстояния следует уменьшать на 50 м на


каждые 10 м преодолеваемого перепада рельефа.

Примечание - В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных


подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена в крупных
городах до 600 м, в малых и средних - до 800 м.

11.16 Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного


пассажирского транспорта в пределах территории поселений следует принимать: для
автобусов, троллейбусов и трамваев - 400-600 м, экспресс-автобусов - 800-1200 м.

145
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

11.17 В пересадочных узлах независимо от величины расчетных пассажиропотоков


время передвижения на пересадку пассажиров не должно превышать 3 мин без учета
времени ожидания транспорта. Коммуникационные элементы пересадочных узлов,
разгрузочные площадки перед станциями метрополитена и другими объектами
массового посещения следует проектировать из условий обеспечения расчетной
плотности движения потоков, чел./м2, не более:

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

11.18 В зонах жилой застройки и на прилегающих к ним производственных


территориях следует предусматривать автостоянки для постоянного хранения не менее
90 % расчетного числа машино-мест, при пешеходной доступности не более 800 м, а в
районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не
более 1500 м.

Расчетное число машино-мест в зависимости от категории жилого фонда по уровню


комфорта.

Тип жилого дома и квартиры по Постоянное хранение Временное


уровню комфорта автотранспорта хранение
машино-мест на автотранспорта
квартиру машино-мест на
квартиру
1 Высококомфортный (Элитный) 2 0,75
2 Престижный (Бизнесскласс) 2,5 0,63
3 Массовый (Эконом-класс) 1,2 0,24
4 Социальный (муниципальное жилище) 0,8 0,16
5 Специализированный 1 0,25

Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей следует


предусматривать при пешеходной доступности согласно п.11.20. настоящих норм.

Примечания:

1. Допускается предусматривать сезонное хранение 10 % парка легковых автомобилей в


гаражах расположенных за пределами селитебных территорий поселения.

2. При определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать другие
индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды) с
приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих
коэффициентов:

- мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски - 0,5;

- мотоциклы и мотороллеры без колясок - 0,25;

- мопеды и велосипеды - 0,1;

3. Допускается предусматривать для временного хранения 0,5 % от расчетного числа машино-


мест автостоянки открытого типа в пределах улиц местного значения, граничащих с жилыми
районами и микрорайонами.

146
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

11.19 На территории жилых районов в больших городах следует предусматривать


места для хранения автомобилей в подземных автостоянках из расчета не менее 0,5
машино-мест на 1 квартиру.

В условиях реконструкции, при размещении новой жилой застройки в кварталах


сложившейся застройки места для хранения автомобилей должны быть предусмотрены
в границах земельных участков жилых домов из расчета не менее 0,5 машино-мест на 1
квартиру.

В национальных градостроительных нормативах и местных градостроительных


регламентах могут быть установлены нормы размещения мест для временного
хранения автомобилей выше указанных с учетом местных градостроительных
особенностей и уровня автомобилизации населения.

Автостоянки для легковых автомобилей закрытого типа, встроенные или встроенно-


пристроенные к жилым и общественным зданиям (за исключением школ, детских
дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром), необходимо
предусматривать согласно соответствующих национальных норм.

Автостоянки для постоянного хранения автомобилей и других мототранспортных


средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной
доступности не более 200 м от входов в жилые дома. Число мест устанавливается
региональными нормативами или принимается по заданию на проектирование.

Примечание:

В районах с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой, ограничивающей или


исключающей возможность устройства подземных автостоянок, требование первого абзаца
данного пункта следует обеспечивать путем строительства наземных или наземно-подземных
сооружений с последующейобсыпкой грунтом и использованием земляной кровли для
спортивных и хозяйственных площадок.

11.20 Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения


легковых автомобилей следует принимать, м, не более:

- до входов в жилые дома – 100;

- до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли


и общественного питания – 50;

- до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных


зданий – 250;

- до входов в парки, на выставки и стадионы – 400.

Нормы расчета стоянок легковых автомобилей в общественно-деловых,


производственных зонах и зонах рекреационного назначения допускается принимать в
соответствии с приложением 9.

11.21 Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в


зависимости от их этажности следует принимать, м2 на одно машино-место:для
гаражей:

147
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

- одноэтажных – 30;

- двухэтажных – 20;

- Трехэтажных – 14;

- четырехэтажных – 12;

- пятиэтажных – 10;

- наземных стоянок – 25.

Примечание - В механизированных автостоянках, размер земельного участка определяется


индивидуально в зависимости от типа механизированного устройства.

11.22 Наименьшие расстояния до въездов в автостоянки и выездов из них следует


принимать: от перекрестков улиц местного значения – 20 м, от остановочных пунктов
общественного пассажирского транспорта – 30 м.

Въезды в подземные автостоянки всех типов и выезды из них должны быть удалены от
окон жилых домов, рабочих помещений общественных зданий не менее чем на 15 м.

Вентиляционные шахты подземных автостоянок должны редусматриваться в


соответствии с требованиями к предприятиям по обслуживанию автомобилей.

11.23 Гаражи ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального


назначения, грузовых автомобилей, такси и проката, автобусные и троллейбусные
парки, а также базы централизованного технического обслуживания и сезонного
хранения автомобилей и пункты проката автомобилей следует размещать за
пределами жилых зон городов, принимая размеры их земельных участков согласно
приложению 10.

Допускается встройка и пристройка автостоянок, в том числе и механизированных к


жилым и не жилым помещениям, за исключением детских, образовательных и
лечебных заведений, при условии соблюдения действующих санитарных и
противопожарных норм.

11.24 Расстояния от въездов и выездов в отдельно стоящие автостоянки закрытого


типа,автостоянки открытого типа, предназначенные для постоянного и временного
хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до участков
школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых
на селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 10.

Таблица 10
Здания, до которых Расстояние, м
определяется стояние От въездов в гаражи и открытых стоянок От станций
при числе легковых автомобилей техничес-кого
обслуживания при
числе постов
10 и 11-50 51-100 101-300 10 и 11-.30
менее менее
Жилые дома 10** 15 25 35 15 25

148
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Таблица 10 (продолжение)
В том числе торцы 6** 10 15 25 15 25
жилых домов окон
Общественные хдания 6** 10 15 25 15 20
Общеобразовательные 15 25 25 50 50 *
школы и детские
дошкольные
учреждения
Лечебные учреждения 25 50 * * 50 *
со стационаром
х) но не менее 6 м для проезда пожарных машин

*Определяется по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического


надзора.

** Для зданий гаражей и степеней огнестойкости расстояния следует принимать менее 12 м.

Примечания *:

1. Расстояния следует определять от окон жилых и общественных зданий и от границ


земельных участков общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений и лечебных
учреждений со стационаром до стен гаража или границ открытой стоянки.

2. Расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок вместимостью 101 машин,


размещаемых вдоль продольных фасадов, следует применять не менее 50 м.

3. Для гаражей степеней огнестойкости указанные в таблице 10* расстояния допускается


сокращать на 25% при отсутствии в гаражах открывающихся окон, а также въездов
ориентированных в сторону жилых и общественных зданий.

4. Гаражи и открытые стоянки для хранения легковых автомобилей вместимостью более 300
машино-мест и станции технического обслуживания при числе постов более 300 следует
размещать вне жилых районов на производственной территории на расстоянии менее 50 м от
жилых домов. Расстояния определяются по согласованию с органами государственного
санитарно-эпидемиологического надзора.

5. Для гаражей вместимостью более10 машин указанные в таблице10* расстояние допускается


принимать по интерполяции.

6. в одноэтажных гаражах боксового типа, принадлежащих гражданам, допускается устройство


погребов.

11.25 Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из


расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных
участков, га, для станций:

На 10 постов 1,0
“15” 1,5
“25” 2
“40” 3,5

11.26 Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна колонка


на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га, для
станций:

149
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

На 2 колонки 0,1
“5” 0,2
“7” 0,3
“9” 0,35
“11” 0,4

11.27 Расстояния от АЗС с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива


до границ земельных участков детских дошкольных учреждений, бщеобразовательных
школ, школ-интернатов, лечебных учреждений со стационаром или до стен жилых и
других общественных зданий и сооружений следует принимать не менее 50 м.
Указанное расстояние следует определять от топливораздаточных колонок и
подземных резервуаров для хранения жидкого топлива.

Расстояния от АЗС, предназначенных для заправки только легковых автомобилей в


количестве не более 500 машин в сутки, до указанных объектов допускается
уменьшать, но принимать не менее 25 м.

12 Инженерное оборудование. Водоснабжение и канализация

12.1 Устройство систем хозяйственно - питьевого водоснабжения и канализации


городов и других поселений следует производить в соответствии с требованиями к
наружным сетям и сооружениям водоснабжения и канализации с учетом санитарно -
гигиенической надежности получения питьевой воды, экологических и
ресурсосберегающих требований.

Жилая и общественная застройка поселений, включая одно-двухквартирную и


блокированную жилую застройку с приусадебными (приквартирными) земельными
участками, а также производственные объекты должны быть обеспечены
централизованными или локальными системами водоснабжения и канализации. В
жилых зонах, не обеспеченных централизованным водоснабжением, канализацией и
теплоснабжением, размещение многоэтажных жилых домов не допускается.

12.2 Выбор источников хозяйственно - питьевого водоснабжения необхо-димо


осуществлять при положи-тельном заключении органов государственного санитарно-
эпидемиологического надзора по выбору площадки. с учетом норм радиационной
безопасности.

12.3 Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их


производительности,тыс.м3/сут, следует принимать по проекту, но не более, га:

- до 0,8 -1;

- св. 0,8 до 12 – 2;

- " 12 " 32 – 3;

- " 32 " 80 – 4;

- " 80 " 125 -6;

150
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

- " 125 " 250 – 12;

- " 250 " 400 – 8;

- " 400 " 800 -24.

12.4 Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует


принимать не более указанных в таблице 11*.

Таблица 11

Производительность Размеры земельных участков,га


очистных сооружений
канализации, м3/сут Очистных Иловых площадок Биологических
сооружений процессов глубокой
очистки сточных вод
До 0,7 0,5 0,2 -
От 0,7 до 17 4 3 3
От 17 до 40 6 9 6
От 40 до 130 12 25 20
От 130 до 175 14 30 30
От 175 до 280 18 55 -

12.5 Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем


канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от
грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га.

12.6 Санитарно - защитные зоны от сооружений канализации до границ зданий жилой


застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с
учетом их перспективного расширения следует принимать в соответствии с
требованиями к устройству канализационных наружных сетей и сооружений от
очистных сооружений и насосных станций промышленной канализации, не
расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной
очистке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми,
принимать такими же, как от производств, от которых поступают сточные воды, но не
менее приведенных в приложении 7, п.3.

12.7 При отсутствии централизованной системы канализации следует предус-


матривать по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической
службы сливные станции. Размеры земельных участков, отводимых под сливные
станции и их санитарно-защитные зоны, следует принимать по таблице 12 и в
соответствии с требованиями к устройству канализационных наружных сетей и
сооружений.

12.8 Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем


канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от
грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га, в соответствии с
требованиями к устройству канализационных наружных сетей и сооружений.

151
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их


производительности, тыс. м3/сут, следует принимать по проекту, но неболее, га:

- до 0,8 ..1;

- св. 0,8 до 12 – 2;

- св. 12 " 32 – 3;

- св. 32 " 80 – 4;

- св. 80 " 125 – 6;

- св. 125" 250 – 12;

- св. 250" 400 – 18;

- св. 400" 800 – 24.

12.9 При отсутствии централизованной системы канализации следует предус-


матривать сливные станции по согласованию с органами публичного здовровья.

Размеры земельных участков, отводимых под сливные станции и их санитарно-


защитные зоны, следует принимать по таблице 14 и в соответствии с требованиями к
устройству канализационных наружных сетей и сооружений.

Дождевая канализация

12.10 При устройстве дождевой канализации следует соблюдать требования к


устройству канализационных наружных сетей и сооружений и гигиенические
требования к охране поверхностных вод.

12.11 Различают общесплавную (совместно с хозбытовой) и раздельную системы


канализации. Предпочтение следует отдавать раздельной системе. Отвод
поверхностных вод должен осуществляться со всего бассейна стока территории
городов и сельских населённых пунктов со сбросом из сети дождевой канализации
преимущественно после очистки в водотоки и водоёмы. Не допускается выпуск
поверхностного стока в непроточные водоёмы, в размываемые овраги, в замкнутые
ложбины, заболоченные территории, в черте населённых пунктов, I пояса зон
санитарной охраны и в соответствии с требованиями к охране поверхностных вод.

Примечание - В водоёмы, предназначенные для купания, возможен сброс поверхностных


сточных вод только при условии их глубокой очистки.

12.12 Для определения размеров отводящих труб и водосточных каналов необходимо


учитывать расчётный максимальный расход дождевой воды, поступающей в сеть. Этот
расход зависит от принятой расчётной интенсивности дождя, его продолжительности,
коэффициента стока и площади водосбора.

* На территории городов следует, как правило, применять закрытую систему водоотвода.


Применение открытых водоотводящих устройств допускается в сельских населённых пунктах,
на парковых территориях с устройством мостков или труб на пересечении с дорогами.
Минимальный диаметр водостоков принимается равным 400 мм. Рекомендуется применение

152
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

открытых водоотводящих устройств в виде кюветных лотков, сопутствующих автомагистралям,


и в районах малоэтажного строительства.

Открытая дождевая канализация состоит из лотков и канав разного размера с


искусственной или естественной одеждой и выпусков упрощённых конструкций.
Дождеприёмники при этом не устраивают.

12.13 Система водоотвода поверхностных вод должна учитывать возможность приёма


дренажных вод из сопутствующих дренажей, теплосетей и общих коллекторов
подземных коммуникаций. Поступление в дождеприёмные колодцы незначительных по
объёму вод от полива замощённых территорий и зелёных насаждений в расчёт можно
не принимать.

При технической возможности и согласовании с природоохранными органами,


возможно использовать эти воды для подпитки декоративных водоёмов с подачей по
отдельно прокладываемому трубопроводу.

12.14 Расчёт водосточной сети следует производить на дождевой сток с учетом


требований к устройству канализационных наружных сетей и сооружений. Предельный
период однократного превышения расчётной интенсивности, при которой коллектор
дождевой канализации должен пропускать лишь часть расхода дождевого стока,
остальная его часть временно затопляет проезжую часть улиц и при наличии уклона
стекает по её лоткам. Высота затопления улиц при этом должна быть меньше высоты
затопления подвальных и полуподвальных помещений.

Период однократного переполнения сети дождевой канализации принимается в


зависимости от характера территории, площади территории и величины интенсивности
дождя.

Таблица 12 Суточный объем поверхностного стока

Территории города Объем поверхностных вод.ю поступающих


на очистку, куб.м/сут. с 1 га территории
Городской градостроительный узел Более 60
Примагистральные территории 50-60
Межмагистральные территории размером
квартала,
До 5 га 45-50
От 5 га до 10 га 40-45
От 10 га до 50 га 35-40

12.15 Качество очистки поверхностных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты,


должно отвечать гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод и категории
водопользования водоёма.

*Санитарно-защитную зону (СЗЗ) от очистных сооружений поверхностного стока


открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа – 50 м.

Санитарная очистка

12.16 Санитарная очистка территории городских и сельских поселений должна


обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление,

153
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

обезвреживание) бытовых и производственных отходов с учетом экологических и


ресурсосберегающих требований. Количество бытовых отходов определяется по
расчету. Допускается принимать нормы накопления бытовых отходов в соответствии с
приложением 8.

Размеры земельных участков и санитарно - защитных зон предприятий и сооружений


по обезвреживанию, транспортировке и переработке быто-вых отходов следует
принимать по таблице 13.

Таблица 13

Предприятия и сооружения Площади земельных уча- Размеры санитарно-


стков на 1000 т бытовых защитных зон,
отходов, га
Мусороперерабатывающие и
мусоросжигательные предпри-
ятия, мощностью, тыс. т в год
до 100 0,05 300
свыше 100 0,50 500
Склады компоста 0,04 300
Полигоны 0,02-0,05 500
Поля компостирования 0,5-1 500
Мусороперегрузочныестанции 0,04 100
Сливные станции 0,02 300
Поля складирования и захоро- 0,3 1000
нения обезвреженных осадков
(по сухому веществу)
Примечания:

1. Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на


песчаных грунтах.

2. Для мусороперерабатывающих и мусоросжигательных предприятий в случае выбросов в


атмосферный воздух вредных веществ размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен
расчетами рассеивания загрязнений с учетом требований п.8,6.

Энергоснабжение и средства связи

12.17 Расход энергоносителей и потребность в мощности источников следует


определять:

- для промышленных и сельскохозяйственных предприятий по заявкам действующих


предприятий, проектам новых, реконструируемых или аналогичных предприятий, а
также по укрупненным отраслевым показателям с учетом местных особенностей;

- для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд в соответствии с действующими


отраслевыми нормами по электро-, тепло- и газоснабжению.

Допускается принимать укрупненные показатели электропотребления в соответствии с


приложением 12.

При сборе данных об энергопотребнос-тях существующих (энергоаудит),


реконструируемых и намеченных к строительству объектов следует исходить из
целесообразности покры-тия энергетических потребностей за счет когенерационных
способов совместного производства электрической и тепловой энергии как на объектах

154
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

«большой» энергетики - ТЭЦ с разветвлёнными и протяженными тепловыми сетями


(теплофикация), так и на объектах «малой» (распределенной) энергетики, включая
автономные энергоисточники. Сюда же можно отнести и использование
возобновляемых источников энергии и новых энерготехнологий.

Определение расчётных показателей при определении потребляемой присоединённой


мощности и расходов электроэнергии присоединёнными потребителями
осуществляется в соответствии с нормативными документами по проектированию
электрических сетей.

12.18 Электроснабжение городов и сельских населенных пунктов следует


предусматривать от районной энергетической системы. В случае невозможности или
нецелесообразности присоединения к районной энергосистеме, электроснабжение
предусматривается от отдельных электростанций.

Электроснабжение городов, как прави-ло, должно осуществляться не менее чем от


двух независимых источников электроэнергии.

12.19 Тепловые электростанции следует размещать вблизи центра тепловых и


электрических нагрузок с подветренной стороны по отношению к жилым, общественно-
деловым зонам и рекреационным зонам.

Размеры санитарно-защитных зон от тепловых электростанций до границ жилой и


общественной застройки следует определять с учетом требований п. 8.6.

12.20 Воздушные линии электропередачи (ВЛ) напряжением 110 кВ и выше


допускается размещать только за пределами жилых и общественно-деловых
зон.Транзитные линии электропередачи напряжением до 220 кВ и выше не допускается
размещать в пределах границ поселений, за исключением резервных терри-торий.
Ширина коридора высоковоль-тных линий и допускаемый режим его использования, в
том числе для получения сельскохозяйственной продукции, определяются
санитарными правилами и нормами.

12.21 Прокладку электрических сетей напряжением 110 кВ и выше к понизительным


подстанциям глубокого ввода в пределах жилых и обществен-но-деловых зон, а также
курортных зон следует предусматривать кабельными линиями.

12.22 При реконструкции городов следует предусматривать вынос за пределы жилых


и общественно-деловых зон существующих ВЛ электропередачи напряжением 35 – 110
кВ и выше или замену ВЛ кабельными.

12.23 Во всех функциональных зонах городов и других поселений при застройке


зданиями в 4 этажа и выше электрические сети напряжением до 35 кВ включительно
(на территории курортных зон сети всех напряжений) следует предусматривать кабель-
ными линиями.

12.24 При размещении отдельностоящих распределительных пунктов и


трансформаторных подстанций напряжением 10 (6) - 20 кВ при числе
трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до
окон жилых домов и общественных зданий следует прини-мать с учетом допустимых

155
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

уровней шума и вибрации, но не менее 10 м, а до зданий лечебно – профилактических


учреждений - не менее 15 м.

12.25 Теплоснабжение поселений следует предусматривать в соответствии с


утвержденной в установленном порядке схемой теплоснабжения с учетом
экономически обоснованной по энергосбережению при оптимальном сочетании и
децентрализованных источников теплоснабжения.

Котельные, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а


также жилой и общественной застройки, следует размещать на территории
производственных зон.

В районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-двух-


квартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными
участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу
жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюде-
нии технических регламентов, экологических, санитарно – гигиенических, а также
противопожарных требований. Размеры земельных участков для отдельно стоящих
отопительных котельных, располагаемых в жилых зонах, следует принимать по
таблице 14.

Таблица 14

Теплопроизводительность Размеры земельных участков, га, котельных, работающих


котельной Гкал/ч (МВт) На твердом топливе На газомазутном топливе
До 5 0,7 0,7
От 5 до 10 (от 6 до 12) 1,0 1,0
От 10 до 50 (от 12 до 58) 2,0 1,5
От 50 до 100 (от 58 до 116) 3,0 2,5
От 100 до 200 (от 116 до 233) 3,7 3
От 200 до 400 (от 233 до 466) 4,3 3,5

Примечания:

1. Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей


горячей водой с непосредственным водозабором, а также котольных, доставка топлива которым
предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20%.

2. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне территорий жмлых


общественно-деловых и рекреационных зон. Условия размещения золошлакоотвалов
определение размеров площадок для них необходимо предусматривать по действующим
нормативным документам.

3. Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяется в соответствии с


существующими санитарными нормами.

12.26 Газораспределительные станции магистральных газопроводов следует


размещать за пределами поселений в соответствии с требованиями к магистральным
трубопроводам.

156
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

12.27 Расстояние от газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов и


промежуточных складов баллонов до зданий и сооружений различного назначения
следует принимать согласно требованиям технических регламентов.

12.28 Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и


телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем
инженерного оборудования следует осуществлять в соответствии с требованиями
отраслевых норм, утвержденных в установленном порядке.

Размещение инженерных сетей

12.29 Подземные инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах


поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами или разделительными полосами в
траншеях или тоннелях. В полосе между красной линией и линией застройки следует
размещать газовые сети низкого и среднего давления и кабельные сети (силовые,
связи, сигнализации, диспетчеризации и др.).

При ширине проезжей части более 22 м следует предусматривать размещение сетей


водопровода по обеим сторонам улиц.

В условиях реконструкции проезжих частей улиц и дорог, под которыми расположены


подземные инженерные сети, следует предусматривать их вынос под разделительные
полосы и тротуары. Допускается сохранение существующих и прокладка новых сетей
под проезжей частью при устройстве тоннелей.

При соответствующем обосновании допускается прокладка новых сетей в каналах. При


технической необходимости допускается прокладка газопроводов под проезжими
частями улиц.

12.30 Прокладку подземных инженерных сетей в тоннелях следует предусматривать,


как правило, при необходимости одновременного размещения тепловых сетей ди-
аметром 500 - 1000 мм, водопровода до 500 мм, кабелей (связи и силовых,
напряжением до 10 кВ) - свыше 10, а также на пересечениях с магистральными
улицами и железнодорожными путями.

Совместная прокладка газо - и трубопроводов, транспортирующих


легковоспламеняющиеся и горючие вещества, с кабельными линиями не допускается.

В зонах реконструкции, в охранных зонах исторической застройки или при


недостаточной ширине улиц устройство тоннелей допускается при диаметре тепловых
сетей от 200 мм.

На участках застройки в сложных грунтовых условиях (лессовые, просадочные)


необходимо предусматривать прокладку инженерных сетей, как правило, в тоннелях в
соответствии с требованиями к устройству тепловых сетей, наружных сетей и
сооружений водоснабжения и канализации.

Примечание - Прокладка наземных тепловых сетей допускается в виде исключения при


невозможности подземного их размещения или как временное решение в зонах особого
регулирования градостроительной деятельности.

157
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

12.31 Расстояние по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных


сетей до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с табл.15 и табл.16.

Примечание - Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в


пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии
выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов
или действия патогенных факторов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих
сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением
строительного водопонижения, расстояние их до зданий и сооружений следует устанавливать с
учетом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований.

12.32 Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных


сетей до зданий и сооружений следует принимать по таблице 15*.

При пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вертикали (в свету)


следует принимать в соответствии с требованиями к генеральным планам
промышленных предприятий.

Указанные в таблицах 15 и 16 расстояния допускается уменьшать при выполнении


соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования
безопасности и надежности.

12.33 Размеры земельных участков газонаполнительных станций (ГНС) в зависимости


от их производительности следует принимать по проекту, но не более, га, для станций
производительностью:

- 10 тыс. т/год – 6;

- 20 тыс. т/год – 7;

- 40 тыс. т/год – 8.

12.34 Размеры земельных участков газонаполнительных пунктов (ГНП) и


промежуточных складов баллонов (ПСБ) следует принимать не более 0,6 га.
Расстояния от них до зданий и сооружений различного назначения следует принимать
согласно техническим регламентам.

12.35 Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и


телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем
инженерного оборудования следует осуществлять в соответствии с требованиями
нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

12.36 При пересечении подземных инженерных сетей с пешеходными переходами


следует предусматривать прокладку трубопроводов под тоннелями, а кабелей силовых
и связи - над тоннелями.

12.37 Прокладка трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями,


а также со сжиженными газами для снабжения промышленных предприятий и складов
по селитебной территории не допускается.

158
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Магистральные трубопроводы следует прокладывать за пределами территории


поселений. Для нефтепродуктопроводов, прокладываемых на территории поселения,
следует руководствоваться нормами на их прокладку.

13 Инженерная подготовка и защита территории

13.1 Мероприятия по инженерной подготовке следует устанавливать с учетом прогноза


изменения инженерно-геологических условий, характера использования и
планировочной организации территории.

При разработке проектов планировки и застройки городских и сельских поселе-ний


следует предусматривать при необходимости инженерную защиту от затопления,
подтопления, селевых потоков, оползней и обвалов.

13.2 При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории


следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного
рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода
поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы,
минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов
на площадке строительства.

13.3 Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всего бассейна (стоки в


водоемы, водостоки, овраги и т.п.) в соответствии с требованиями к устройству
канализационных наружных сетей и сооружений, предусматривая в городах, как
правило, дождевую канализацию закрытого типа с предварительной очисткой стока.

Применение открытых водоотводящих устройств - кюветов, лотков допускается в


районах одно-, двухэтажной застройки и в сельских поселениях, а также на территории
парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами,
проездами и тротуарами.

13.4 На территории поселений с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных


участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне
капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории
усадебной застройки городов, в сельских поселениях и на территориях стадионов,
парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая
осушительная сеть.

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии с требованиями к


инженерной защите территорий от затопления и подтопления понижение уровня
грунтовых вод на территории: капитальной застройки - не менее 2 м от проектной
отметки поверхности; стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не
менее 1 м.

13.5 На территории микрорайонов мини-мальную толщину слоя минеральных грунтов


следует принимать равной 1 м; на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных
грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения
транспорта.

159
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

13.6 Территории поселений, расположенных на прибрежных участках, должны быть


защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления
грунтовыми водами обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует
принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом
высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над
расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений
согласно требованиям к инженерной защите территорий от затопления и подтопления.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня


воды повторяемостью: один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или
подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет - для
территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

13.7 Для защиты существующей застройки в селеопасной зоне необходимо


предусматривать максимальное сохранение леса, посадку древесно-кустарниковой
растительности, террасирование склонов, укрепление берегов селеносных рек,
сооружение плотин и запруд в зоне формирования селя, строительство
селенаправляющих дамб и отводящих каналов.

13.8 На участках действия эрозионных процессов с оврагообразованием следует


предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов,
террасирование и облесение склонов. В отдельных случаях допускается полная или
частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и
дренажных коллекторов.

Территории оврагов могут быть использованы для размещения транспортных


сооружений, гаражей, складов и коммунальных объектов, а также устройства парков.

13.9 В городских и сельских поселениях, расположенных на территориях,


подверженных оползне-вым процессам, необходимо предусматривать упорядочение
поверхностного стока, перехват потоков грунтовых вод, предохранение естественного
контрфорса оползневого массива от разрушения, повышение устойчивости откоса
механическими и физико-химическими средствами, террасирование склонов, посадку
зеле-ных насаждений. Противооползневые мероприятия следует осуществлять на
основе комплексного изучения геологических и гидрогеологических условий районов.

14 Охрана окружающей среды, памятников истории и культуры

14.1 При планировке и застройке поселений, размещении отдельных объектов,


оказывающих прямое или косвенное влияние на состояние окружающей среды,
следует выполнять требования по обеспечению экологической безопасности и охраны
здоровья населения, предусматривать мероприятия по охране природы, рацио-
нальному использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению
окружающей среды. На территории поселений необходимо обеспечивать достижение
нормативных требований и стандартов, определяющих качество атмосферного
воздуха, воды, почв, а также допустимых уровней шума, вибрации, электромагнитных
излучений, радиации и других факторов природного и техногенного происхождения.

160
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Рациональное использование и охрана природных ресурсов

14.2 Выбор территории для строи-тельства новых и развития существующих городских


и сельских поселений следует предусматривать на основе утвержденной в
установленном порядке документации по градостроительству и о территориальном
планировании в соответствии с градостроительным, земельным, санитарным,
природоохранным и другим законодательством.

14.3 Запрещается проектирование и строительство поселений, промышлен-ных


комплексов и других объектов до получения от соответствующей национальной
геологической организации данных об отсутствии полезных ископаемых в недрах под
земельным участком намечаемой застройки. Застройка площадей залегания полезных
ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений
допускается с разрешения органов управления государственным фондом недр в
установленном им порядке только при условии обеспечения возможности извлечения
полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При необходимости извлечения полезных ископаемых из недр под ранее


застроенными площадями, меры по обеспечению наиболее полного извлечения
запасов полезных ископаемых и безопасности подрабатываемых объектов должны
устанавливаться в соответствии с требованиями к зданиям и сооружениямна
подрабатываемых территориях и просадочных грунтах, а также нормативных
документов, регламентирующих порядок застройки площадей полезных ископаемых.

14.4 При планировке и застройке городов и сельских поселений следует обеспечивать


соблюдение установлен-ных законодательством режимных требований особо
охраняемых территорий - государственных природных заповедников, в том числе
национальных парков, государственных природных заказников, памятников природы,
дендрологических парков и ботанических садов, а также лечебно-оздоровительных
местностей и курортов.

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных


антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках следует
предусматривать охранные зоны. На особо охраняемых природных территориях, в
пределах которых находятся места обитания, размножения, и миграции животных, птиц
и рыб, особенно редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в
красные книги, следует предусматривать охранные зоны с запрещением в пределах
этих зон любой деятельности, отрицательно влияющей на природные комплексы.

Вокруг особо охраняемых природных территорий необходимо создание охранных зон с


ограниченным режимом природопользования шириной, км, не менее: при примыкании:

- к производственным зонам – 5;

- к жилым и общественно-деловым зонам городских поселений - 3.

14.5 Размещение зданий,сооружений и коммуникаций инженерной и транспортной


инфраструктуры запрещается:

161
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

По экологическим требованиям:

на землях заповедников, природных национальных парков, ботанических садов,


дендрологических парков и водоохранных полос (зон), если проектируемые объекты не
связаны с целевым назначением этих территорий;

на землях городских лесов, если проектируемые объекты не предназначены для целей


отдыха, спорта или для обслуживания лесного хозяйства;

в первой зоне санитарной охраны источников водоснабжения и площадок


водопроводных сооружений, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией
источников;

По требованиям безопасности и возможных экологических последствий

в зонах охраны гидрометеорологических станций;

в опасных зонах возможного проявления оползней, селевых потоков;

в зонах возможного затопления (при глубине затопления 1,5 м и более), не имеющих


соответствующих сооружений инженерной защиты;

в охранных зонах магистральных газо- и нефтепроводов.

В составе лечебно-оздоровительных местностей и курортов выделяются зоны с


различным режимом охраны:

первая зона, на территории которой запрещается все виды хозяйственной


деятельности, за исключением работ, связанных с исследованиями и использованием
природных лечебных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии
применения экологически чистых и рациональных технологий;

вторая зона, на территории которой запрещается размещение объектов и сооружений,


не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и
отдыха, а также проведение работ, загрязняющих окружающую природную среду,
природные лечебные ресурсы и приводящих их к истощению;

третья зона, на территории которой вводятся ограничения на размещение


промышленных и сельскохозяйственных организаций и сооружений, а также на
осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением
окружающей природной среды, природных лечебных ресурсов и их истощением.

Примечания:

1. Размещение зданий и сооружений в охранных зонах (округах) заповедников и других


особоохраняемых территорий допускается, если строительство указанных объектов или их
эксплуатация не будут угрожать их сохранности. Условия размещения таких объектов
устанавливаются при назначении границ охранных зон (округов) и режима их хозяйственного
использования.

2. Размещение объектов в пределах водоохранных зон регламентируется законодательством о


водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов.

162
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

3. Размещение объектов в пределах второго и третьего поясов зон санитарной охраны


источников питьевого водоснабжения следует осуществлять в соответствии с требованиями
правил устройства зон санитарной охраны.

14.6 Вокруг городских и сельских поселений, расположенных в безлесных и


малолесных районах, следует предусматривать создание ветрозащитных и
берегоукрепительных лесных полос, озеленение склонов холмов, оврагов и балок.

Ширину защитных лесных полос следует принимать не менее, м: для крупных городов
– 500, средних городов – 100, малых городов и сельских поселений – 50.

14.7 Леса округов санитарной и горно-санитарной охраны, леса курортов, относящиеся


к лесам первой группы, должны быть использованы в рекреационных, санитарно -
гигиенических и оздоровительных целях.

Изъятие под застройку земель гослесфонда (перевод лесных земель в не лесные)


допускается только в исключительных случаях в соответствии с законодательством.

Защита атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод и почв

14.8 При планировке и застройке поселений необходимо обеспечивать требования к


качеству атмосферного воздуха в соответствии с действующими санитарными
нормами. При этом в жилых общественно-деловых и смешанных зонах поселений не
допускается превышение установленных санитарными нормами предельно
допустимых концентраций (ПДК) загрязнений, а в рекреационных зонах - 0,8 ПДК. В
случае превышения допустимых уровней концентрации вредных веществ в
атмосферном воздухе в застроенных жилых и общественно-деловых зонах следует
предусматривать необходимые технологические и градостроительные мероприятия по
снижению уровня загрязнения, включая устройство санитарно-защитных зон.

Зоны жилой, общественно-деловой застройки и рекреационные зоны следует


размещать с наветренной стороны (или ветров преобладающего направления) по
отношению к производственным предприятиям, являющимся источниками загрязнения
атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность.

Предприятия, требующие особой чистоты атмосферного воздуха, не следует


размещать с подветренной стороны ветров преобладающего по отношению к соседним
предприятиям с источниками загрязнения атмосферного воздуха.

Животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, склады по


хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений, а также пожаровзрывоопасные
склады и производства, ветеринарные учреждения, объекты и предприятия по
утилизации отходов, котельные, очистные сооружения, навозохранилища открыто-го
типа следует располагать с подветренной стороны (для ветров преобладающего
направления) по отношению к жилым, общественно-деловым и рекреационным зонам
и другим предприятиям и объектам производственной зоны в соответствии с
действующими нормативными документами.

Примечания:

1. Производственные предприятия с источниками загрязнения атмосферного воздуха вредными


веществами, требующими после проведения технологических мероприятий устройства

163
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

санитарно-защитных зон шириной более 500 м, не следует размещать в районах с преоблада-


ющими ветрами скоростью до 1 м/с.

2. Расчет загрязненности атмосферного воздуха следует проводить в соответствии с


требованиями п. 9.7. настоящих норм и правил, с учетом выделения вредных веществ
автомобильным транспортом.

14.9 Мероприятия по защите водоемов и водотоков необходимо предусматри-вать в


соответствии с требованиями законодательства, санитарных и экологических норм,
обеспечивая предупреждение загрязнения поверхностных вод с соблюдением
предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в водных объектах,
используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, отдыха населения, в
рыбохозяйственных целях, а также расположенных в черте поселений.

Зоны жилой, общественно-деловой застройки и зоны рекреационного назначения


следует размещать выше по течению водотоков и водоемов относительно выпусков
всех категорий сточных вод, включая поверхностный сток с территории поселений.
Размещение их ниже указанных выпусков допускается при соблюдении требований к
устройству канализационных наружных сетей и сооружений, правил охраны
поверхностных вод, утвержденных и согласованных в установленном порядке.

Производственные предприятия, требующие устройства грузовых причалов, пристаней


и других портовых сооружений, следует размещать по течению реки ниже жилых,
общественно-деловых и рекреационных зон на расстоянии не менее 200 м.

14.10 При планировке и застройке поселений и пригородных зон необходимо


предусматривать организацию водоохранных зон и прибрежных защитных полос на
природных водных объектах, размеры и режим использова-ния которых следует
принимать в соответствии с законодательством о водоохранных зонах и прибрежных
защитных полосах водных объектов.

Эксплуатацию водохранилищ и их нижних бьефов, используемых или намечаемых к


использованию в качестве источников хозяйственно - питьевого и культурно-бытового
водопользования, следует осуществлять с учетом санитарных правил проектирования,
строительства и эксплуатации водохранилищ.

В сложившихся и проектируемых зонах отдыха, расположенных на берегах водоемов и


водотоков водоохранные мероприятия должны отвечать требованиям действующих
стандартов.

14.11 Размещение производственных предприятий в прибрежных защитных полосах


водоемов допускается по согласованию с органами по регулированию использования и
охране вод в соответствии с законодательством только при необходимости по
технологическим условиям непосредственного примыкания площадки предприятия к
водоемам. Число и протяженность примыканий площадок производственных
предприятий к водоемам должны быть минимальными.

При размещении сельскохозяйственных предприятий на прибрежных участках


водоемов и при отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следует
предусматривать незастроенную прибрежную полосу шириной не менее 40 м.

164
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

При размещении складов минеральных удобрений и химических средств защиты


растений, животноводческих и птицеводческих предприятий должны быть
предусмотрены необходимые меры, исключающие попадание указанных веществ,
навозных стоков и помета в водоемы.

14.13 В декоративных водоемах и в замкнутых водоемах, расположенных на


территории поселений и использу-емых для купания, следует предусматривать
периодический обмен воды за осенне - летний период в зависимости от площади их
зеркала. В декоративных водоемах при площади зеркала до 3 га - 2 раза, а более 3 га -
1 раз; в замкнутых водоемах для купания - соответственно 4 и 3 раза, а при площади
более га - 2 раза.

В замкнутых водоемах, расположенных на территории поселений, глубина воды в


весенне-летний период должна быть не менее 1,5 м, а в прибрежной зоне, при условии
периодического удаления водной растительности не менее 1 м.

14.14 Мероприятия по защите почв от загрязнения и их санирование следует


предусматривать в соответствии с требованиями санитарных норм допустимых
концентраций химических веществ в почве. Не допускается размещать жилую и
общественную застройку на земельных участках, загрязненных радиационно-опасными
веществами, тяжелыми металлами и пестицидами. Размещение жилой и
общественной застройки допускается только после проведения мероприятий по
очистке и обеззараживанию территории, обеспечивающих допустимые по санитарным
нормам уровни загрязнения, по согласованию с органами санитарно-
эпидемиологического надзора.

Мероприятия по защите подземных вод следует предусматривать в соответствии с


санитарными и экологическими требованиями по охране подземных вод.

При планировке и застройке поселений и пригородных зон необходимо


предусматривать организацию водоохранных зон и прибрежных защитных полос на
природных водных объектах, размеры и режим использования которых следует
принимать в соответствии с нормами о водоохран-ных зонах и прибрежных защитных
полосах водных объектов.

Эксплуатацию водохранилищ и их нижних бьефов, используемых или намечаемых к


использованию в качестве источников хозяйственно - питьевого и культурно-бытового
водопользования, следует осуществлять с учетом санитарных правил проектирования,
строительства и эксплуатации водохранилищ.

В сложившихся и проектируемых зонах отдыха, расположенных на берегах водоемов и


водотоков водоохранные мероприятия должны отвечать требованиям действующих
стандартов.

Защита от шума, вибрации, электрических и магнитных полей, излучений и


облучений

14.15 Допустимые условия шума для жилых и общественных зданий и прилегающих к


ним территорий, шумовые характеристики основных источников внешнего шума,
порядок определения ожидаемых уровней шума и требуемого их снижения в расчетных

165
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

точках следует принимать в соответствии с действующими нормативными


документами.

14.16 Допустимые уровни вибрации в помещениях жилых и общественных зданий


должны соответствовать нормам вибраций. Для выполнения этих требований следует
предусматривать необходимые расстояния между жилыми, общественными зданиями
и источниками вибрации, применение на этих источниках эффективных виброгасящих
материалов и конструкций.

14.17 При размещении радиотехнических объектов (метеорологических радио-


локаторов, телецентров и ретрансляторов, радиостанций, башен или мачт с
установленными на них антеннами, ЛЭП, промышленных генераторов и других
объектов, излучающих электромагнитную энергию) следует руководствоваться
санитарными нормами и правилами защиты населения от воздействия магнитных
полей, создаваемых радиотехническими объектами, от воздействия электрического
поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока
промышленной частоты, и правилами устройства электроуста-новок.

14.18 Обеспечение радиационной безопасности при производстве,обработке,


переработке, применении, хранении, транспортировании, обезвреживании и
захоронении радиоактивных веществ и других источников ионизирующих излучений
осуществляется в соответствии с нормами радиационной безопасности и санитарными
правилами работы с радиоактивными веществами и другими источниками
ионизирующих излучений.

Улучшение микроклимата

14.19 При планировке и застройке городских и сельских поселенийследует


предусматривать мероприятия по улучшению микроклиматических условий поселений
(защита от ветра, обеспечение проветривания территорий, оптимизация температурно-
влажностного режима путем озеленения и обводнения, рациональное использование
солнечной радиации и др.). В градостроительных нормативах устанавливаются
конкретные требования и параметры застройки с учетом местных природно-
климатических условий.

14.20 Размещение и ориентация жилых и общественных зданий должны обеспечивать


продолжительность инсоляции помещений и территорий в соответствии с
гигиеническими требованиями к инсоляции жилых и общественных зданий и
территорий.

При этом продолжительность инсоляции следует принимать не менее 2,5 ч в день на


период с 22 марта по 22 сентября.

Примечания:

1. В условиях застройки зданиями 9 этажей и более допускается одноразовая прерывность


инсоляции жилых помещений при условии увеличения суммарной продолжительности
инсоляции в течение дня на 0.5 часов.

2. В индивидуальных жилых домах, в многоквартирных жилых домах меридионального типа, где


инсолируются все комнаты квартиры, а также при реконструкции или размещении застройки в
особо сложных градостроительных условиях (исторически ценная городская среда,

166
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

дорогостоящая инженерная подготовка, общественно-деловые зоны), допускается сокращение


продолжительности инсоляции на 0.5 ч.

Охрана памятников истории и культуры

14.21 В генеральных планах и проектах планировки городских и сельских поселений


следует соблюдать требования законодательства об охране и использовании
памятников истории и культуры.

При этом следует устанавливать зоны охраны памятников истории и культуры, зоны
регулирования застройки и зоны охраняемого природного ландшафта.

Зоны охраны памятников истории и культуры предусматриваются для отдельных


зданий и сооружений, их ансамблей и комплексов, а также других ценных историко-
культурных градостроительных элементов.

Примечание* - Требования специальных режимов охраны и использования, установленные


положениями о каждом конкретном заповеднике (заповедной территории), должны
распространяться на ансамбли и комплексы памятников истории и культуры, исторические
центры, кварталы, площади, улицы, памятные места, культурные слои древних городов,
природные и искусственные ландшафты, памятники садово-паркового искусства,
представляющие особую историческую, археологическую и архитектурную ценность и
объявленные в установленном порядке государственными историко-архитектурными
заповедниками или историко-культурными заповедными территориями (местами).

Проекты планировки городских и сельских поселений не должны предусматривать


снос, перемещение или другие изменения состояния памятников истории и культуры.

В исключительных случаях предложения по изменению состояния памятников следует


представлять в соответствии с действующим законодательством.

Охрану ценной исторической среды районов сложившейся застройки следует


обеспечивать методами комплексной реконструкции, предусматривая и проводя
одновременно работы по реставрации зданий, имеющих архитектурную и культурную
ценность, по реконструкции, модернизации и капитальному строительству
существующих зданий, выборочному новому строительству, не нарушающему характер
среды, развитию систем инженерного оборудования и благоустройству территории.

14.22 Расстояния от памятниковистории и культуры до транспортных и инженерных


коммуникаций следует принимать, м, не менее:

до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения:

- в условиях сложного рельефа – 100;

- на плоском рельефе – 50;

- до сетей водопровода, канализации электро- и теплоснабжения (кроме разводящих) -


15.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается


сокращать. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических
мероприятий при производстве строительных работ.

167
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

15 Противопожарные требования

15.1 Планировка и застройка территорий городских и сельских поселений должна


осуществляться с учетом требований пожарной безопасности и настоящих норм.

15.1.1 Минимальные противопожарные расстояния от жилых и общественных зданий


до производственных и складских зданий категорий D и E следует принимать по
таблице 16.1, до зданий категорий А, B и C, в том числе до стоянок автомобилей
следует увеличивать на 50 %.

Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными


сетями при их параллельном размещении следует принимать по таблице 16, а на
вводах инженерных сетей в зданиях сельских поселений - не менее 0,5 м. При разнице
в глубине заложения смежных трубопроводов свыше 0,4 м расстояния, указанные в
таблице 16, следует увеличивать с учетом крутизны откосов траншей, но не менее
глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки.

168
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Tabelul 15

Инженерные сети Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до


фунда- фундаментов оси крайнего пути бортового камня улицы, дороги (кромки наружной фундаментов опор воздушных линий
ментов ограждений проезжей части, укрепленной полосы бровки электропередачи напряжением
зданий и предприятий, обочины) кювета
соору- эстакад, опор железных дорог колеи железных дорог колеи 750 или подо до 1 кВ наружного 1св. 1 до св. 35
жений контактной сети 1520 мм, но не менее мм швы освещения, 35 кВ до 110
и связи, глубины траншеи до насыпи контакт ной сети кВ и
железных дорог подошвы насыпи и дороги троллейбусов выше
бровки выемки
Водопровод и 5 3 4 2,8 2 1 1 2 3
напорная
канализация
Самотечная 3 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3
канализация
(бытовая и
дождевая)
Дренаж 3 1 4 2,8 1,5 1 1 2 3
Сопутствующий 0,4 0,4 0,4 0 0,4
дренаж
Газопроводы
горючих
газов давления,
МПа (кгс/см): 2
Низкого 2 1 3,8 2,8 1,5 1 1 5 10
до 0,005 (0,05)
среднего св. 0,005 4 1 4,8 2,8 1,5 1 1 5 10
(0,05)
до 0,3 (3)
высокого:
св. 0,3 (3) 7 1 7,8 3,8 2,5 1 1 5 10
до 0,6 (6)
св. 0,6 (6) 10 1 10,8 3,8 2,5 2 1 5 10
до 1,2 (12)
Тепловые сети:
от наружной стенки 2 (см. 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3
канала, тоннеля прим.3)

169
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Инженерные сети Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до


фунда- фундаментов оси крайнего пути бортового камня улицы, дороги (кромки наружной фундаментов опор воздушных линий
ментов ограждений проезжей части, укрепленной полосы бровки электропередачи напряжением
зданий и предприятий, обочины) кювета
соору- эстакад, опор железных дорог колеи железных дорог колеи 750 или подо до 1 кВ наружного 1св. 1 до св. 35
жений контактной сети 1520 мм, но не менее мм швы освещения, 35 кВ до 110
и связи, глубины траншеи до насыпи контакт ной сети кВ и
железных дорог подошвы насыпи и дороги троллейбусов выше
бровки выемки
от оболочки беска- 5 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3
нальной прокладки
Кабели силовые 0,6 0,5 3,2 2,8 1,5 1 0,5* 5* 10*
всех напряжений и
кабели связи
Каналы, коммуника- 2 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3*
ционные тоннели
Наружные 2 1 3,8 2,8 1,5 1 1 3 5
пневмому-
соропроводы

* Относится только к расстояниям от силовых кабелей


Примечания*
1 Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии выполнения мер,
исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. При размещении инженерных сетей,
подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, расстояние их до зданий и сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения
прочности грунтов оснований.
2 Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать как для водопровода.
3 Расстояния от силовых кабелей напряжением 110-220 кВ до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и линий связи следует принимать 1,5 м.
4 В орошаемых районах при непросадочных грунтах расстояние от подземных инженерных сетей до оросительных каналов следует принимать (до бровки каналов), м: 1 - от
газопровода низкого и среднего давления, а также от водопроводов, канализации, водостоков и трубопроводов горючих жидкостей; 2 - от газопроводов высокого давления до 0,6
МПа, теплопроводов, хозяйственно-бытовой и дождевой канализации; 1,5 - от силовых кабелей и кабелей связи; расстояние от оросительных каналов уличной сети до фундаментов
зданий и сооружений - 5 м.
5 В таблице 15 указаны расстояния до стальных газопроводов. Размещение газопроводов из неметаллических труб следует предусматривать согласно техническим регламентам.

15.1.2 Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении
следует принимать по таблице 16, а на вводах инженерных сетей в зданиях сельских поселений - не менее 0,5 м. При разнице в
глубине заложения смежных трубопроводов свыше 0,4 м расстояния, указанные в таблице 16, следует увеличивать с учетом
крутизны откосов траншей, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки.

170
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Tabelul 16

Инженерные Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до


сети газопроводов давления, МПа тепловых сетей
высокого
водо- кана дренажа среднего св. 0,3 св. 0,6 кабелей кабе- наруж- оболо- кана- наружны
про лиза- ции и низкого св. 0,005 до 0,6 до 1,2 силовых лей ная сте- чка лов, х
вода быто- дождевой до до всех связи нка бескана тон- пневмо-
вой канализац 0,005 0,3 напряже кана ла, ль ной нелей мусоро-
ии ний тон- про- проводов
неля кладки

Водопровод См. См. 1,5 1 1 1,5 2 0,5* 0,5 1,5 1,5 1,5 1
прим. прим.
1 2
Канализация бытовая 0,4 0,4 1 1,5 2 5 0,5* 0,5 1 1 1 1
Дождевая канализация 1,5 0,4 0,4 1 1,5 2 5 0,5* 0,5 1 1 1 1
Газопроводы давления,
2
МПа (кгс/см ):
низкого до 0,005 (0,05) 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 1 2 1
среднего св. 0,005 (0,05) 1 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 1 2 1,5
до 0,3 (3)
высокого:
св. 0,3 (3) до 0,6 (6) 1,5 2 2 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 1,5 2 2
до 1,2 (12) 2 5 5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 1 4 2 4 2
Кабели силовые всех 0,5* 0,5* 0,5* 1 1 1 2 0,1- 0,5* 0,5 2 2 2 1,5
напряжений
Кабели связи 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
Тепловые сети:
от наружной стенки 1,5 1 1 2 2 2 4 2 1 2 1
канала, тоннеля
от оболочки 1,5 1 1 1 1 1,5 2 2 1 - - 2 1
бесканальной прокладки
Каналы, тоннели 1,5 1 1 2 2 2 4 2 1 2 2 - 1
Наружные пневмо- 1 1 1 1 1,5 2 2 1,5 1 1 1 1 -
мусоропроводы

171
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

* В соответствии с требованиями правил устройства электроустановок.


Примечания
1 При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от
технических и инженерно-геологических условий.
2 Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м: до водопровода из
железобетонных и асбестоцементных труб
- 5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм - 1,5, диаметром свыше 200 мм - 3; до водопровода из пластмассовых
труб - 1,5.
Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от
номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.
3 При параллельной прокладке газопроводов для труб диаметром до 300 мм расстояние между ними (в свету) допускается принимать
0,4 м и более 300 мм -
0,5 м при совместном размещении в одной траншее двух и более газопроводов.

172
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Таблица 16.1

Класс Минимальные расстояние, м при конструктивной пожарной


конструктивной опасности здания
пожарной опасности СО С1 С2 и С3
здания
СО 6 8 10
С1 8 10 12
С2,С3 10 12 15

Примечания:

1.1. Расстояние между зданиями и сооружения ми считается расстояние в свету между


наружными стенами. При наличии выступающих более чем 1м элементов конструкций зданий
или сооружений принимается расстояние между этими конструкциями.

1.2. Указанные в таблице расстояния приведены для зданий классов функциональной пожарной
опасности Ф 1.3, Ф1.4, Ф2, Ф3, Ф4.

Противопожарные расстояния для зданий классов Ф1.1, Ф1.2 следует увеличивать на 25 %.

Расстояния между зданиями класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3 в


климатических районах 1А, 1Б, 1Г, 1 Д и IIА следует увеличивать на 50 %.

1.3. Для двухэтажных зданий каркасной и панельной конструкции класса конструктивной


пожарной опасности С3, а также зданий с кровлями из материалов групп горючести Г3 и Г4
противопожарные расстояния следует увеличивать на 20 %

1.4. Расстояния между зданиями класса конструктивной пожарной опасности СО и С1


допускается уменьшать на 25 %, если стена более высокого здания, расположенная напротив
другого здания является противопожарной.

1.5. Расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками в пределах одного


земельного участка (независимо от суммарной площади застройки) не нормируется.

1.6. Расстояния между жилыми зданиями, а также жилыми зданиями и хозяйственными


постройками (сараями, гаражами, банями) на соседних земельных участках не нормируется
при суммарной площади застройки, включая незастроенную площадь между ними, равной
наибольшей допустимой площади этажа одного здания той же степени огнестойкости без
противопожарных стен.

1.7. Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами, банями),


расположенными вне территории усадебного участка не нормируются при условии, если
площадь застройки сблокированных хозяйственных построек не превышает 600 кв.м.
Расстояния между группами сблокированных хозяйственных построек принимают по таблице
16.1.

2. Расстояние от жилых и общественных зданий и сооружений до складов нефти и


нефтепродуктов следует принимать в соответствии с требованиями противопожарных норм для
складов нефти и нефтепродуктов, а до складов горючих жидкостей, предусмотренных в составе
котельных, дизельных электростанций и других энергообъектов следует принимать не менее
установленных в таблице 16.2.

173
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Таблица 16.2

Склады горючих жидкостей, Класс конструктивной огнестойкости жилых и


ёмкостью м³ общественных зданий
СО С1 С2 и С3
Свыше 800 до 1000 40 45 50
Свыше 100 до 800 30 35 40
До 100 включительно 20 25 30

Примечания:

1. Расстояние от зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 , Ф 1.2,Ф2.1 и Ф2.2


до складов ёмкостью до 100 м³ принимать в соответствии с требованиями противопожарных
норм для складов нефти и нефтепродуктов.

2. При планировке и застройке поселе-ний необходимо обеспечивать возможность проезда


пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-
пристроеннными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или подъемников.

3. Для отдельных зданий класса Ф1.2 по функциональной пожарной опасности, размещаемых


лесных массивах и предназначенных для круглогодичного использования, расстояние от зданий
класса конструктивной пожарной опасности СО-С1 до лесных массивов должны быть не менее
25 м, от зданий класса С2 и С3 – 35 м.

Передвижные объекты отдыха сезонного пользования (летние домики, трейлеры, палатки и т.п.)
допускается размещать у границ лесных массивов или на опушках леса по согласованию с
местными органами Государственной противопожарной службы.

4. Размещение пожарных депо в поселениях необходимо предусматривать с учетом радиуса их


обслуживания не более 3 км. Количество пожарных депов поселении, площадь их застройки, а
также количество автомобилей принимается по нормам проектирования объектов пожарной
охраны.

5. К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды и площадки (пирсы) для забора


воды пожарными машинами. Места расположения и количество площадок (пирсов)
принимается по согласованию с местными органами власти из расчета обеспечения расхода
воды на наружное пожаротушение объектов, расположенных в радиусе до 500 м от водоемов.

15.2 Минимальные расстояния отжилых, общественных и вспомогатель-ных зданий I


и II степеней огнестойкости до производственных зданий и гаражей I и II степеней
огнестойкости следует принимать не менее 9 м, а до производственных зданий,
имеющих покрытие с применением утеплителя из полимерных или горючих
материалов, - 15 м.

15.3 При устройстве проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать


возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе
со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или
автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5-8 м
для зданий до 10 этажей включительно и 8-10 м для зданий свыше 10 этажей. В этой
зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и
осуществлять рядовую посадку деревьев.

174
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы


шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой
нагрузки на покрытие или грунт.

15.4 Расстояния от жилых и общественных зданий до складов I группы для хранения


нефтии нефтепродуктов, до складов горючей жидкости II группы, предусматриваемых в
составе котельных,дизельных электростанций и других энергообъектов,
обслуживающих жилые и общественные здания, следуетпринимать в соответствие с
требованиями пожарной безопасности (см. таблицу 16.3).

Таблица 16.3

Вместимость Степень огнестойкости жилых и общественных зданий


склада, м³
I,II III IIIa, III b, IV, IVa, V
Свыше 800 до 2000 40 45 50
Свыше 100 до 800 30 35 40
До 100 20 25 30

Примечание — Расстояния от зданий детских дошкольных учреждений, общеобразовательных


школ, школ-интернатов, учреждений здравоохранения и отдыха, зрелищных учреждений и
спортивных сооружений до складов вместимостью до 100 м³ следует увеличивать в два раза,
складов вместимостью св. 100 м³ - принимать по согласованию с органами пожарной охраны.

15.5 Расстояния от границ застройки городских поселений до лесных масси-вов


должны быть не менее 50 м, а от застройки сельских поселений и участков
садоводческих товариществ не менее 15 м.

В городских поселениях для районов одно-, двухэтажной индивидуальной застройки с


приусадебными участками расстояние от границ приусадебных участков до лесных
массивов допускается уменьшать, но принимать не менее 15 м.

175
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Нормативные показатели малоэтажной жилой застройки

Нормативное соотношение территорий различного функционального назначения в


составе жилых образований коттеджной застройки, %.

Вид жилого Участки жилой Участки Территории Улицы,


образования застройки общественной зелёных проезды,
застройки насаждений стоянки

Жилой квартал Не более 75 3,0-8,0 Не менее 3,0 14,0-16,0


коттеджной
застройки

Квартал Не более 85 3,0-5,0 Не менее 3,0 5,0-7,0


(микрорайон)
коттеджной
застройки

176
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Нормативные показатели плотности застройки земельных участков
территориальных зон

1 Для городских поселений плотность застройки участков территориальных


рекомендуется принимать не более приведенной в таблице 1.

Основными показателями плотности застройки являются:

коэффициент застройки земельного участка — отношение площади, занятой под


зданиями и сооружениями к площади участка (квартала),

коэффициент плотности застройки земельного участка — отношение площади


всех этажей ( выше отметки 0.000) зданий и сооружений к площади участка (квартала),

В местных градостроительных регламентах городов и муниципальных образований


могут быть установлены коэффициент застройки и коэффициент плотности земельного
участка, дополнительные показатели, характеризующие предельно допустимый
строительный объем зданий и сооружений по отношению к площади земельного
участка, число полных этажей и допустимую высоту зданий и сооружений в конкретных
зонах, а также другие ограничения, учитывающие местные градостроительные
особенности (облик поселения, историческая среда, ландшафт).

Т а б л и ц а 1 - Показатели плотности застройки участков территориальных зон

Территориальные зоны Коэффициент застройки Коэффициент


использования участка
Жилая зона: 0,4 1,2
Застройка многоквартирными 0,6 3-5
многоэтажными жилыми
домами
Тоже – реконструируемая 0,6 2-3
Застройка многоквартирными 0,4 1,2
жилыми домами малой и
средней этажности
Застройка блокированными 0,3 0,8
жилыми домами с приквартир-
ными земельными участками
Застройка индивидуальными 0,2 0,4
жилыми домами с земельны-
ми участками коттеджного
типа
Застройка индивидуальными 0,2 0,4
жилыми домами с земельны-
ми участками усадебного типа
Общественно-деловая зона:
Многофункциональная 1,0 3,0
застройка
Специализированная 0,8 2,4
общественная застройка
Производственная зона 0,8 2,4
Промышленная 0,6 1,0
Научно-производственная* 0,6 1,8
Коммунально-складская

177
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

*) без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-защитных зон.

Примечания

1.Для жилых, общественно-деловых зон проценты застройки и коэффициенты плотности


застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету
учреждений и предприятий обслуживания, гаражей, стоянок для автомобилей, зеленых
насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

Для производственных зон указанные коэффициенты приведены для кварталов


производственной застройки , включающей один или несколько объектов.

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки плотность этажей определяется по


внутренним площадям этажей здания. Учитываются только надземные этажи, включая
мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение
не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под
озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.

3. Границами кварталов являются красные линии и линии застройки.

4. При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно- деловых зон (включая


надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемый по расчету объем
учреждений и предприятий обслуживания для проживающего в этих кварталах населения.
Допускается учитывать имеющиеся в соседних кварталах учреждения обслуживания – при
соблюдении нормативных радиусов их доступности (кроме дошкольных учреждений и
начальных школ). В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки
допускается повышать, но не более, чем на 30% при соблюдении санитарно-гигиенических и
противопожарных норм, с учетом разд.15.

178
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Размеры приусадебных и приквартирных земельных участков

Размеры земельных участков, выделяемых на индивидуальный (отдельно стоящий


и/или блокированный) жилой дом или квартиру в малоэтажной многоквартирной
застройке, в зависимости от применяемых типов жилых домов, характера
формирующейся застройки (среды), ее размещения в структуре городов разной
величины, рекомендуется следующее:

400-600 м² и более (включая площадь застройки) – при отдельно стоящих


индивидуальных одно- двух или трехэтажных домах в застройке усадебного типа на
новых периферийных территориях или при реконструкции существующей
индивидуальной усадебной застройки малых городов, на резервных территориях
малых и средних городов в сельскохозяйственных районах;

200-400 м² (включая площадь застройки) – при индивидуальных жилых (отдельно


стоящих и/или блокированных) одно- двухэтажных домах в домах в застройке
коттеджного типа на новых периферийных территориях малых, средних и больших
городов, на резервных территориях больших городов, при реконструкции
существующей индивидуальной усадебной застройки;

60-200 м² (без площади застройки) – при многоквартирных одно-двух-, трехэтажных


домах в застройке блокированного типа на новых периферийных территориях малых,
средних и больших городов, на резервных территориях больших и крупных городов и
в условиях реконструкции существующей индивидуальной жилой застройки городов
любой величины,

В других национальных градостроительных нормативах могут быть установлены иные


рекомендуемые размеры земельного участка, учитывающие местные
градостроительные особенности (облик поселений, историческая среда, ландшафт).

179
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Площади и размеры земельных участков складов

Т а б л и ц а 1 – Площади и размеры земельных участков для общетоварных


складов на 1 тыс.чел.

Склады Площадь складов, м² Размеры земельных участков,


общетоварные м²
Для городов Для сельских Для городов поселений
поселений
Продовольственных 77 19 310* 60
товаров 210
Непродовольственных 217 193 740* 580
товаров 490

*В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе – для многоэтажных


(при средней высоте этажей 6 м).

Примечания

1. При размещении товарных складов в составе специализированных групп размеры земельных


участков рекомендуется сокращать до 30 %.

2. В зонах срочного завоза товаров размеры земельных участков следует увеличивать на 40%.

3. При преимущественном хранении товарных запасов в сельских поселениях площадь складов


и размеры земельных участков в них могут быть увеличены с одновременным уменьшением
этих показателей в городах.

Т а б л и ц а 2 – Вместимость и размеры земельных участков специализированных


складов на 1 тыс.чел.

Склады Вместимость складов,т Размеры земельных учпстков,


специализированные м²
Для городов Для Для городов Для
сельских сельских
поселений поселений
Холодильники 27 10 190*/70 25
распределительные (для
хранения мяса и мясных
продуктов, рыбы и
рыбыпродуктов, масла,
жира, животного жира,
молочных продуктов и
яиц)
Фруктохранилища 17 90 1300*/610 380
Овощехранилища 54

*В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе – для многоэтажных .

Примечания:

1. В районах выращивания и заготовок картофеля, овощей и фруктов вместимость складов и


соответственно размеры площади земельных участков принимаются с коэффициентом 0,6.

180
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

2. Вместимость хранилищ картофеля и фруктов и размеры земельных участков для хранилищ в


городах следует уменьшить за счет организации вне городского хранения.

Т а б л и ц а 3 – Размеры земельных участков складов строительных материалов и


твердого топлива на 1 тыс.чел.

Склады Размеры земельных участков, м²


Склады строительных материалов 300
Склады твердого топлива с
преимущественным использованием:
Угля 300
Дров 300

181
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Нормы расчета числа учреждений и предприятий обслуживания и
размеры земельных участков

Учреждения, Число* Размеры земельных Примечания


предприятия, участков
сооружения,
единица
измерения
Учреждения народного образования
Детские Устанавливается в При вместимости яслей- Площадь
2
дошкольные зависимости от садов, м на 1 место: до 100 групповой
учреждения, демографической структуры мест - 40, св. 100 - 35; в площадки для
место поселения, принимая комплексе яслей-садов св. детей ясельного
расчетный уровень 200 мест - 30. Размеры возраста следует
2
обеспеченности детей земельных участков могут принимать 7,5 м
дошкольными учреждениями быть уменьшены на 25% - в на 1 место.
в пределах 85 %, в том условиях реконструкции; на
числе общего типа – 70 %, 15 % - при размещении на Игровые
специализированного – 3 %, рельефе с уклоном более 20 площадки для
оздоровительного – 12 %. В %; на 10 % - в поселениях- детей
поселениях-новостройках новостройках (за счет дошкольного
при отсутствии данных по сокращения площади возраста
демографии следует озеленения) допускается
принимать до 180 мест на 1 размещать за
тыс. чел.; при этом на пределами
территории жилой застройки участка детских
размещать из расчета не дошкольных
более 100 мест на 1 тыс. учреждений
чел. общего типа
Крытые бассей- По заданию на проектирование
ны для
дошкольников,
объект
Общеобразо- Следует принимать с учетом При вместимости Размеры
вательные 100 %-ного охвата детей общеобразовательной школы, земельных
школы, учащиеся неполным средним учащихся**: участков школ
образованием (I - IХ классы) могут быть
2
и до 75 % детей - средним св. 40 до 400 - 50 м на 1 уменьшены на 20
образованием (X-XII классы) учащегося %-в
2
при обучении в одну смену. св. 400 до 500 - 60 м условиях
2
св. 500 до 600 - 50 м реконструкции;
2
св. 600 до 800 - 40 м увеличены на 30
2
св. 800 до 1100 - 33 м % - в сельских
2
св. 1100 до 1500 - 21 м поселениях, если
для организации
учебно-опытной
работы не
предусмотрены
В поселениях-новостройках специальные
необходимо принимать не участки.
менее 180 мест на 1 тыс. Спортивная зона
чел. школы может
быть объединена
с физкультурно-
оздоровительным
комплексом
жилой зоны.

182
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Приложение 5 (продолжение)

* Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания не распространяются на учреждения


и предприятия обслуживания, расположенные на территориях промышленных предприятий,
вузов и других мест приложения труда. Указанные нормы являются примерными на расчетный
срок для предварительных расчетов и должны уточняться согласно социальным нормам,
разработанным и утвержденным в установленном порядке. Структура и удельная вместимость
учреждений и предприятий обслуживания межселенного значения устанавливаются в задании на
проектирование с учетом роли проектируемого поселения в системе расселения.
** При наполняемости классов 40 учащимися с учетом площади спортивной зоны и здания
школы.
Школы- По заданию на При вместимости При размещении
интернаты, проектирование общеобразовательной на земельном
учащиеся школы-интерната, участке школы
учащихся: здания интерната
2
св. 200 до 300 - 70 м на 1 (спального
учащегося; корпуса) площадь
2
- 300 - 500 - 65 м земельного
2
- 500 и более - 45 м участка следует
увеличивать на
0,2 га
Внешкольные 10 % общего числа По заданию на
учреждения, школьников, в том числе проектирование
место* по видам зданий: Дворец
детей и молодежи - 3,3 %;
станция юных техников -
0,9 %; станция юных
натуралистов - 0,4 %;
станция юных туристов -
0,4 %; детско- юношеская
спортивная школа - 2,3 %;
детская школа искусств
или музыкальная,
художественная,
хореографическая
школа - 2,7 %
В городах межшкольные учебно-производственные комбинаты и внешкольные учреждения
размещаются на селитебной территории с учетом транспортной доступности не более 30 мин. В
сельских поселениях места для внешкольных учреждений рекомендуется предусматривать в
зданиях общеобразовательных школ.
Средние специ- По заданию на При вместимости Размеры земель-
альные и проектирование с учетом профессионально- ных участков
профессионально- населения города-центра технических училищ и могут быть умень-
технические и других поселений в зоне средних специальных шены в условиях
учебные его влияния учебных заведений, реконструкции, на
заведения, учащихся: 30 % - для учеб-
колледжы, ных заведений
2
учащиеся до 300 - 75 м на 1 гуманитарного
учащегося; профиля;
увеличены на 50
2
св. 300 до 900 - 50-65 м % - для учебных
заведений
2
- 900 - 1600 - 30-40 м сельскохозяйст-
венного профиля,
размещаемых в
сельских поселе-
ниях. При коопе-
рировании учеб-
ных заведений и
создании учебных

183
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Приложение 5 (продолжение)

центров размеры
земельных участков
рекомендуется умень-
шать в зависимости от
вместимости учебных
центров, учащихся:
от 1500 до 2000 на 10
%;
св. 2000 - 3000 - 20 %;"
- 3000 - 30 %.
Размеры жилой зоны,
учебных и вспомогатель-
ных хозяйств, полигонов
и автотрактородромов в
указанные размеры не
входят
Высшие учебные По заданию на Зоны высших учебных Размер земельного
заведения, проектирование заведений (учебная участка вуза может быть
студенты зона), га на 1 тыс. уменьшен на 40 % и в
студентов: условиях реконструкции.
университеты, вузы При кооперированном
технические - 4-7; размещении нескольких
сельскохозяйственные - вузов на одном участке
5-7; медицинские, суммарную территорию
фармацевтические - 3-5; земельных участков
экономические, учебных заведений
педагогические, рекомендуется сокращать
культуры, искусства, на 20 %.
архитектуры - 2-4;
институты повышения
квалификации и
заочные вузы -
соответственно их
профилю с коэффици-
ентом - 0,5;
специализированная
зона - по заданию на
проектирование;
спортивная зона - 1-2;
зона студенческих
общежитий - 1,5-3. Вузы
физической культуры
проектируются по зада-
нию на проектирование
Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-
оздоровительные сооружения
Дома-интернаты
Дома-интернаты 28 По заданию на Нормы расчета
для престарелых, проектирование учреждений социального
организуемые обеспечения следует
производственными уточнять в зависимости
объединениями от социально-
(предприятиями), демографических
платные пансиона- особенностей
ты, место на 1 тыс. территорий.
чел. (с 60 лет)
Дома-интернаты
для взрослых То же

184
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Приложение 5 (продолжение)

инвалидов с
физическими
нарушениями, место
на 1 тыс. чел. (с 18
лет)
Детские дома- 3 То же
интернаты, место на
1 тыс. чел. (от 4 до 17
лет)
Психоневроло- 3 При вместимости
гические интернаты, интернатов, мест:
место на 1 тыс. чел.
2
(с 18 лет) до 200 - 125 м на 1
2
место м
2
св. 200 до 400 - 100 м
2
- 400 - 600 - 80 м
Специальные жилые 60
дома и группы
квартир для одиноких
престарелых, чел. на
1 тыс. чел. (с 60 лет)
Специальные жилые 0,5 -
дома и группы
квартир для
инвалидов на
креслах-колясках и их
семей, чел. на 1 тыс.
чел. всего населения
Учреждения медико- 2 на 1000 лиц По заданию на Возможно
социального старшей проектирование размещение за
обслуживания(хоспис, возрастной группы пределами границ
геронтологический (ЛСВГ) города на землях
центр, рекреационного
гериатрический назначения
центр, 1 койка
Учреждения
здравоохранения
Стационары всех Необходимые При мощности На одну койку для
типов для взрослых с вместимость и стационаров, коек: детей следует
вспомогательными структура лечебно- принимать норму
2
зданиями и профилактических до 50 - 300 м на 1 койку всего стационара с
сооружениями, койка учреждений коэффициентом 1,5.
определяются св. 50 до 100 - 300-200 При размещении двух
2
органами м на 1 койку и более стационаров
здравоохранения и на одном земельном
указываются в св. 100 до 200 - 200-140 участке общую его
2
задании на м на 1 койку " участке общую его
проектирование площадь следует
св. 200 до 400 - 140-100 принимать по норме
2
м на 1 койку " суммарной
вместимости
св. 400 до 800 - 100-80 стационаров. В
2
м на 1 койку " условиях
реконструкции в
св. 800 до 1000 - 80-60 крупных городах
2
м на 1 койку " земельные участки
больниц допускается
уменьшать на 25 %.

185
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Приложение 5 (продолжение)

Размеры земельных
участков больниц,
размещаемых в
пригородной зоне,
следует
увеличивать:
инфекционных и
онкологических - на
15 %, туберкулезных
и психиатрических -
на 25 %,
восстановительного
лечения для
взрослых - на 20 %,
для детей - на 40 %.
Площадь
земельного участка
родильных домов
следует принимать
по нормативам
стационаров с
коэффициентом 0,7.
Поликлиники, 0,1 га на 100 Размеры земельных
амбулатории, посещений в смену, но участков стационара
диспансеры без не менее 0,3 га и поликлиники
стационара, посещение (диспансера),
в смену объединенных в
одно лечебно-
профилактическое
учреждение,
определяются
раздельно по
соответствующим
нормам и затем
суммируются
Станции (подстанции) 1 на 10 тыс. чел. в 0,05 га на 1
скорой медицинской пределах зоны 15- автомобиль, но не
помощи, автомобиль минутной менее 0,1 га
доступности на
специальном
автомобиле
Выдвижные пункты 1 на 5 тыс. чел. То же
скорой медицинской сельского
помощи, автомобиль населения в
пределах зоны 30-
минутной
доступности на
специальном
автомобиле
Центры здоровья По заданию на 0,2 га
семьи, объект проектирование
Аптеки групп: По заданию на
проектирование
I-II 0,3 га или встроенные

186
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Приложение 5 (продолжение)

III-V 0,25 га или


встроенные
VI-VIII 0,2 га или встроенные
Молочные кухни, 4 0,015 га на 1 тыс.
порция в сутки на 1 порций в сутки, но не
ребенка (до 1 года) менее 0,15 га
Раздаточные пункты 0,3 встроенные
2
молочных кухонь, м
общей площади на 1
ребенка (до 1 года)
Учреждения Конкретные значения
санаторно- курортные нормативов
и оздоровительные, земельных участков в
отдыха и туризма указанных пределах
принимаются по
местным условиям.
Размеры земельных
участков даны без
учета площади
хозяйственных зон,
принимаемых
согласно п.3.15
настоящих норм.
2
Санатории (без По заданию на 125-150 м на 1 В сложившихся
туберкулезных), проектирование место приморских, горных
место курортах и в условиях
их реконструкции, а
также для баз отдыха
в пригородных зонах
крупных городов
размеры земельных
участков допускается
уменьшать, но не
более чем на 25 %
2
Санатории для То же 145-170 м на 1
родителей с детьми и место
детские санатории
(без туберку-
лезных), место
2
Санатории- То же 70-100 м на 1 В санаториях-
место профилакториях,
профилактории, размещаемых в
место пределах городской
черты, допускается
уменьшать размеры
земельных участков,
но не более чем на 10
%
2
Санаторные детские То же 200 м на 1
лагеря, место место
2
Дома отдыха То же 120-130 м на 1
(пансионаты), место место
2
Дома отдыха То же 140-150 м на 1
(пансионаты) для место
семей с детьми,
место

187
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Приложение 5 (продолжение)
2
Базы отдыха По заданию на 140-160 м на 1
предприятий и проектирование место
организаций,
молодежные лагеря,
место
2
Курортные гостиницы, То же 65-75 м на 1
место место
2
Пионерские лагеря, То же 150-200 м на 1
место место
2
Оздорови- То же 175-200 м на 1
тельные лагеря место
старшекласс-сников,
место
2
Дачи дошкольных То же 120-140 м на 1
учреждений, место место
2
Туристские То же 50-75 м на 1 Для туристских
гостиницы, место место гостиниц,
размещаемых в
крупных городах,
общественных
центрах, размеры
земельных участков
допускается
принимать по нормам,
установленным для
других типов
гостиниц.
2
Туристские базы для То же 95-120 м на 1
семей с детьми, место
место
2
Мотели, место То же 75-100 м на 1
место
2
Кемпинги, место То же 135-150 м на 1
место
2
Приюты, место То же 35-50 м на 1
место

Институты культового Культовый объект По заданию на Размещение по


назначения проектирование согласованию с
соответствующей
конфессией
Физкультурно-
спортивные
сооружения
Территории 0,7-0,9 га на 1 тыс. Физкультурно-
чел. спортив-ные
сооружения сети
общего пользования
следует, как правило,
объединять со
спортивными
объектами
образовательных
школ и других
учебных заведений,

188
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Приложение 5 (продолжение)

учреждений отдыха и
культуры с
возможным
сокращением
территории.
Для малых поселений
нормы расчета залов
и бассейнов
необходимо
принимать с учетом
минимальной
вместимости
объектов по
технологическим
требованиям
Комплексы
физкультурно-
оздоровительных
площадок
предусматриваются в
каждом поселении.
Доступность
физкультурно-
спортивных
сооружений
городского значения
не должна
превышать -30 мин.
Долю физкультурно-
спортивных
сооружений,
размещаемых в
жилом районе,
следует принимать от
общей нормы, %:

территории - 35,
спортивные залы -
50, бассейны - 45
Помещения для 70-80
физкультурно-
оздоровительных
занятий в
2
микрорайоне, м
общей площади на 1
тыс. чел.
Спортивные залы 60-80
общего пользования,
2
м площади пола на
1 тыс. чел.
Бассейны крытые и 20-25
открытые общего
2
пользования, м
зеркала воды на 1
тыс. чел.

189
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Приложение 5 (продолжение)

Спортивные залы и По заданию на В поселениях с


2
крытые бассейны, м проектирование числом жителей от 2
площади пола, до 5 тыс. следует
зеркала воды на 1 предусматривать
тыс. чел. один спортивный зал
2
Для поселений, тыс. площадью 540 м
чел.:
св. 100 Спортивный бассейн
зал
св. 50 до 100 120 50
св. 25 до 50 130 55
св. 12 до 25 150 65
св. 5 до 12 175 80
200 100
Учреждения культуры и искусства
Помещения для 50-60 Рекомендуется
культурно- формировать единые
воспитательной комплексы для
работы с организации
населением, досуга и культурно - массовой,
любительской физкультурно -
2
деятельности, м оздоровительной и
площади пола на 1 политико-
тыс. чел. воспитательной
работы для
использования
учащимися и
населением (с
соответствующим
суммированием
нормативов) в
пределах
пешеходной
доступности не более
500 м.
Удельный вес
танцевальных залов,
кинотеатров и клубов
районного значения
рекомендуется в
размере - 40-50 %.
Минимальное число
мест учреждений
культуры и искусства
принимать крупных
городов.
Размещение,
вместимость и
размеры земельных
участков
планетариев,
выставочных залов и
музеев определяются
заданием на
проектирование.

190
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Приложение 5 (продолжение)

Цирки, концертные
залы, театры и
планетарии
предусматривать, как
правило, в городах с
населением 150 тыс.
чел. и более, а
кинотеатры – в
поселениях с числом
жителей не менее 10
тыс. чел.
Универсальные
спортивно-
зрелищные залы с
искусственным льдом
предусматривать, как
правило, в городах-
центрах систем
расселения с числом
жителей свыше 100
тыс. чел.

Танцевальные залы, 6 То же
место на 1 тыс. чел.
Клубы, посети- 80 То же
тельское место
на 1 тыс. чел.
Кинотеатры, место 25-35 То же
на 1 тыс. чел.
Театры, место на 1 5-8 То же
тыс. чел.
Концертные залы, 3,5-5 То же
место на 1 тыс. чел.
Цирки, место на 1 3,5-5 То же
тыс. чел.
Лектории, место 2 То же
на 1 тыс. чел.
Залы аттракционов и 3 То же
игровых автоматов,
2
м площади пола на
1 тыс. чел.
Универсальные 6-9 То же
спортивно-
зрелищные залы, в
том числе с
искусствен-
ным льдом, место на
1 тыс. чел.
Городские То же
библиотеки на 1 тыс.
чел. зоны
обслуживания при
населении города,
тыс. чел.*:
св. 50 4 тыс. ед. хранения То же
2 читательское место

191
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Приложение 5 (продолжение)

" 10 до 50 4-4,5 То же
2-3
_________________
* Приведенные нормы не распространяются на научные, универсальные и
специализированные библиотеки, вместимость которых определяется заданием на
проектирование.
Дополнительно в
центральной
городской
библиотеке на 1 тыс.
чел. при населении
города, тыс. чел.:
500 и более 0,1 читательское место
0,1 тыс. ед. хранения
250 0,2
0,2 "
100 0,3
0,3 "
Клубы и библиотеки
сельских поселений
Клубы, Меньшую
посетительское вместимость клубов и
место на 1 тыс. чел. библиотек следует
для сельских принимать для
поселений или их больших поселений.
групп, тыс. чел.:
св. 0,2 до 1 500-300
" 1 " 2 300-230
" 2 " 5 230-190
" 5 " 10 190-140
Сельские библиотеки
на 1 тыс. чел. зоны
обслуживания (из
расчета 30-минутной
доступности) для
сельских поселений
или их групп, тыс.
чел.:
св. 1 до 2 6-7,5 тыс. ед. хранения
5-6 читательское место
" 2 " 5 5-6
4-5 "
" 5 " 10 4,5-5
3-4 "
Дополнительно в
центральной
библиотеке местной
системы расселения
(административный
район)
на 1 тыс. чел.
системы

192
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Приложение 5 (продолжение)

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания


Нормы расчета
включают всю сеть
предприятий торгово-
бытового
обслуживания
независимо от их
ведомственной
принадлежности и
подлежат уточнению
в установленном
порядке с учетом
особенностей
союзных республик и
регионов. В случае
автономного
обеспечения
предприятий
инженерными
системами и
коммуникациями, а
также размещения на
их территории
подсобных зданий и
сооружений площадь
участка может быть
увеличена до 50 %.
Городские Сельские
поселения* поселения*
2
Магазины, м 280 (100) 300 Торговые центры В поселках
торговой площади местного значения садоводческих
на 1 тыс. чел. с числом товариществ
обслуживаемого продовольственные
населения, тыс. магазины
чел.: предусматривать из
2
расчета 80 м
торговой площади
на 1 тыс. чел.

В том числе: от 4 до 6 0,4-0,6 га


на
объект
Продовольствен 100 (70) 100 св.6-10 0,6-0,8 га
ных товаров, объект на
объект
св.10-15 0,8-1,1 га
на
объект
св.15-20 1,1-1,3 га
на
объект
Непродовольствен 180 (30) 200 Торговые центры
ных товаров, объект малых городов и
сельских поселений с
числом жителей,
тыс.чел.:

193
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Приложение 5 (продолжение)

до 1 0,1-0,2 га
св.1 до 3 0,2-0,4 га
св.3 до 4 0,4-0,6 га
св.5 до 6 0,6-1,0 га
св.7 до 1,0-1,2 га
11
Предприятия На промышленных
2
торговли, м торговой предприятиях и в
площади: других местах
приложения труда
до 250 - 0,08 га на предусматривать
2
100 м торговой пункты выдачи
площади продовольственных
св. 250 до 650 - 0,08- заказов из расчета,
2 2
0,06 га на 100 м м нормируемой
торговой площади площади на 1 тыс.
работающих: 60 - при
св.650 до 1500 - 0,06- удаленном
2
0,04 га на 100 м размещении
торговой площади промпредприятий от
св. 1500 до 3500 - селитебной зоны; 36 -
2
0,04-0,02 га на 100 м - при размещении
торговой площади промпредприятий у
границ селитебной
зоны; 24 - при
размещении мест
приложения
св. 3500 - 0,02 га на труда в пределах
2
100 м торговой селитебной
площади территории (на
площади магазинов и
в отдельных
объектах)
* В скобках приведены нормы расчета предприятий местного значения, которые соответствуют
организации систем обслуживания в микрорайоне и жилом районе.
2 2
Рыночные 24-40* - От 7 до 14 м на 1 м Для рыночного
2
комплексы, м торговой площади комплекса на 1
торговой площади на рыночного комплекса торговое место
1 тыс. чел. в зависимости от следует принимать 6
2
вместимости: м торговой площади
2
14 м - при торговой
2
площади до 600 м ,
2 2
7 м - св. 3000 м
* Принимать в зависимости от климатических условий и местных особенностей. Наибольшие
значения принимать для IV климатического района. Соотношение площади для круглогодичной
и сезонной торговли устанавливается заданием на проектирование.
Предприятия 40 (8) 40 При числе мест, га на В городах-курортах и
общественного 100 мест: городах - центрах
питания, место на 1 туризма расчет сети
тыс. чел. до 50 - 0,2-0,25 га предприятий
общественного
св. 50 до 150 - 0,2- питания следует
0,15 га принимать с учетом
временного
св.150 - 0,1 га населения: на
бальнеологических
курортах до 90 мест,

194
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Приложение 5 (продолжение)

на климатических
курортах до 120 мест
на 1 тыс. чел.
Потребность в
предприятиях
общественного
питания на
производственных
предприятиях, в
учреждениях,
организациях и
учебных В
заведениях
рассчитывается по
ведомственным
нормативам на 1 тыс.
работающих
(учащихся) в
максимальную смену.
производственных
зонах сельских
поселений для
обслуживания
работающих должны
предусматриваться
предприятия
общественного
питания из расчета
220 мест на 1 тыс.
работающих в
максимальную смену.
Заготовочные
предприятия
общественного
питания
рассчитываются по
норме - 300 кг в сутки
на 1 тыс. чел. Для
городских зон
массового отдыха
населения в крупных
городах следует
учитывать нормы
предприятий
общественного
питания: 1,1-1,8
места на 1 тыс. чел.
Магазины кулинарии, 6 (3) - - Для
2
м торговой площади производственных
на 1 тыс. чел. предприятий и других
мест приложения
труда показатель
расчета предприятий
бытового
обслуживания
следует принимать в
размере 5-10% в счет
общей нормы.

195
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Приложение 5 (продолжение)

Предприятия 9 (2,0) 7
бытового
обслуживания,
рабочее место на 1
тыс.чел.
В том числе:
непосредствен- 5 (2) 4 На 10 рабочих мест
ного обслужива ния для предприятий
населения мощностью, рабочих
мест:
0,1-0,2 га 10-50
0,05-0,08 50-150
0,03-0,04 св. 150
производственные 4 3 0,5-1,2 га
предприятия
централизованного
выполнения заказов,
объект
Предприятия
коммунального
обслуживания
Прачечные, кг белья 120 (10) 60
в смену на 1 тыс.
чел.
В том числе: 10 (10) 20 0,1-0,2 га на объект
прачечные
самообслуживания,
объект
фабрики- 110 40 0,5-1,0 га на объект Показатель расчета
прачечные, объект фабрик-прачечных
дан с учетом
обслуживания
общественного
сектора до 40 кг
белья в смену
Химчистки, кг вещей 11,4 (4,0) 3,5
в смену на 1 тыс.чел.
В том числе: 4,0 (4,0) 1,2 0,1-0,2 га на объект
химчистки
самообслуживания,
объект
Фабрики -химчистки, 7,4 2,3 0,5-1,0 га на объект
объект
Бани, место на 1 тыс. 5 7 0,2-0,4 га на объект В поселениях,
Чел обеспеченных
благоустроенным
жилым фондом,
нормы расчета
вместимости бань и
банно-
оздоровительных
комплексов на 1 тыс.
чел. допускается
уменьшать до 3 мест;
для городов, а для
поселений- новос-
троек - до 10 мест

196
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Приложение 5 (продолжение)

Организации и учреждения управления, проектные организации,


кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи
Отделения связи, Размещение отделений Отделения связи
объект связи, укрупненных микрорайона, жилого
доставочных района, га, для
отделений связи обслуживаемого
(УДОС), узлов связи, населения, групп:
почтамтов, агенств
печати, телеграфов, IV-V (до 9 тыс. чел.)
междугородних, 0,07-0,08
городских и сельских
телефонных станций, III-IV (9-18 тыс. чел)
станций проводного 0,09-0,1
вещания объектов
радиовещания и II-III (20-25 тыс. чел)
телевидения, их 0,11-0,12
группы, мощность
(вместимость) и
размеры необходимых
для них земельных
участков следует
принимать по
установленным
нормам.
Отделения связи
поселка, сельского
поселения для
обслуживаемого
населения групп
V-VI 0,3-0,35
(0,5-2
тыс. чел.)
III-IV (2-6 0,4-0,45
-)
Отделения банков, Операционная касса на га на объект
операционная касса 10-30 тыс. чел. 0,2 – с 2
операционными
кассами
0,5 - с 7
операционными
кассами
Отделения и
филиалы банков,
операционное место:
в городах 1 операционное место 0,05 — c 3
(окно) на 2-3 тыс. чел. операционное место
0,4 - при 20
операционное место
в сельских 1 операционное место
поселениях (окно) на 1-2 тыс. чел.
Организации и По заданию на В зависимости от
2
учреждения проектирование этажности здания, м
управления, объект на 1 сотрудника:
2
44-18,5 м при
этажности 3-5
2
13,5-11 м при
этажности 9-12
2
10,5 м при этажности

197
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Приложение 5 (продолжение)

16 и более.
Городских, районных
2
органов власти, м на 1
сотрудника:
2
54-30 м при этажности 3-5
2
13-12 м при этажности
9-12
2
11 м при этажности 16 и
более
Сельских органов власти,
2
м на 1 сотрудника:
2
60-40 м при этажности 2-3
Проектные По заданию на В зависимости от
2
организации и проектирование этажности здания, м на 1
конструкторские сотрудника:
2
бюро, объект 30-15 м при этажности 2-5
2
9,5-8,5 м при этажности
9-12
2
7 м при этажности 16 и
более
Районные 1 судья на 30 тыс. чел. 0,15 га на объект - при 1
(городские судье;
народные суды), 0,4 га на объект - при 5
рабочее место судьях;
0,3 га на объект - при - 10
членах суда;
0,5 га на объект - при 25
членах суда;
Юридические 1 юрист-адвокат на 10
консультации, тыс. чел.
рабочее место
Нотариальная 1 нотариус на 30
контора, рабочее тыс. чел.
место
Учреждения жилищно-коммунального хозяйства
Жилищно-
эксплуатацион-ные
организации,
объект:
Микрорайона 1 объект на 0,3 га на объект
микрорайон с
населением до 20 тыс.
чел
Жилого района 1 объект на жилой 1 га на объект
район с населением
до 80 тыс. чел.
Гостиницы, место 6 При числе мест гостиницы,
2
на 1 тыс. чел. м на 1 место:
от 25 до 100-55
св. 100 - 500 -30
- 500 - 1000 -20
- 1000 - 2000 -15
Общественные 1 прибор на 1 тыс. Чел
уборные

198
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Приложение 5 (окончание)

Бюро похорон-ного 1 объект на 0,5-1


обслужи-вания млн. чел.
Дом траурных
обрядов

Кладбище 0,24 га на 1 тыс. чел. Размеры


традиционного земельных
захоронения участков,
отводимых для
захоронения,
допускается
уточнять в
зависимости от
соотношения
кладбищ
традиционного
захоронения и
кладбищ для
погребения после
кремации,
устанавливаемых
по местным
условиям
Кладбище урновых 0,02 га на 1 тыс. чел.
захоронений после
кремации

199
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Приложение 6
Категории и параметры автомобильных дорог систем расселения

Категирии дорог Расчет- Ширина Число Наимень Нибольший Наиболь


ная полосы полос ший продоль- шая
скорость движе- движе- радиус ный уклон+ ширина
движени ния, м ния кривых земляно
я, км/ч в плане, го
м полотна,
м
Магистральные: 150 3,75 .4-8 1000 30 65
Скоростного 120 3,75 .4-6 600 50 50
движения
Основные 100 3,75 .2-4 400 60 40
секториальные
непрерывного и
регулируемого
движения
Основные 70 4 2 250 70 20
зональные
непрерывного и
регулируемого
движения
Местного значения
Грузового 70 4 2 250 70 20
движения
Парковые 50 3 2 175 80 15

Примечания:

1. В сложных топографических и природных условиях допускается снижать расчетную скорость


движения до величины последующей категории дороги с соответствующей корректировкой
параметров горизонтальных кривых и продольного уклона.

2. При высокой неравномерности автомобильных потоков в часы «пик» по направлениям


допускается устройство обособленной центральной проезжей части для реверсивного движения
легковых автомобилей и автобусов.

3. На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует


увеличивать ширину полосы движения до 4,0, а при большегрузных автомобилей в
транспортном потоке более 20% до 4,5 м.

200
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Нормы расчетов стоянок автомобилей

Рекреационные террит, Расчетная единица Число машино-мест на


ории, объекты отдыха, расчетную единицу
здания и сооружения
Рекреационные территории и объекты отдыха
Пляжи и парки в зонах отдыха 100 единовременных 15-20
посетителей
Лесопарки и заповедники То же 7-10
Базы кратковременного То же 10-15
отдыха (спортивные,
рыболовные, охотничьи и др.)
Береговые базы маломерного То же 10-15
флота
Дома отдыха и санатории, 100 отдыхающих и 3-5
санатории-профилактории, обслуживающего персонала
базы отдыха предприятий и
туристические базы
Гостиницы (туристские и То же 5-7
курортные
Мотели и кемпинги То же По расчетной вместимости
Предприятия общественного 100 мест в залах или 7-10
питания, торговли и единовременных посетителей
коммунально-бытового и персонала
обслуживания
Садоводческие товарищества 10 участников 7-10
Здания и сооружения
Учреждения управления,
кредитно-финансовые и
юридические учреждения,
значений:
Государственного 100 работающих 10-20
Местного То же 5-7
Научные и проектные То же 10-15
организации, высшие и
средние специальные
учебные заведения
Промышленные предприятия 100 работающих в двух 7-10
смежных сменах
Больницы 100 коек 3-5
Поликлиники 100 посещений 2-3
сооружения с трибунами 100 мест 3-5
вместимостью более 500
зрителей
Театры, цирки, кинотеатры, 100 мест или 10-15
концертные залы, музеи, единовременных посетителей
выставки
Парки культуры и отдыха 100 единовременных 5-7
посетителей
Торговые центры, 100 м² торговой площади 5-7
универмаги, магазины с
площадью торговых залов
более 200 м²
Рынки 50 торговых мест 20-25
Рестораны и кафе 100 мест 10-15
общегородского значения

201
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Приложение 7 (продолжение)

Гостиницы высшего разряда То же 10-15


Прочие гостиницы То же 6-8
Вокзалы всех видов 100 пассажиров дальнего и 10-15
транспорта местного сообщений,
прибывающих в час «пик»
Конечные (периферийные) и 100 пассажиров в час «пик» 5-10
зонные станции скоростного
пассажирского транспорта

Примечания:

1. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до


объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м.

2. В городах – столицах, городах-курортах и городах – центрах туризма следует


предусматривать стоянки для автобусов и легковых автомобилей, принадлежавших туристам,
число которых определяется расчетом. Указанные стоянки должны быть размещены с учетом
обеспечения удобных подходов к объектам туристического осмотра, но не далее 500 м от них и
не нарушать целостный характер исторической среды.

3. Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на


расчетный срок.

202
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Нормы участков гаражей и парков транспортных средств

Объекты Расчетная единица Вместимость Площадь участка на


объекта объект, га
Многоэтажные гаражи Таксомотор, 100 0,5
для легковых автомобиль проката 300 1,2
таксомоторов и базы 500 1,6
проката легковых 800 2,1
автомобилей 1000 2,3
Гаражи грузовых Автомобиль 100 2
автомобилей 200 3,5
300 4,5
500 6
Троллейбусные парки Машина 100 3,5
без ремонтных
мастерских
То же, с ремонтными Машина 100 5,0
Мастерскими
Автобусные парки Машина 100 2,3
(гаражи) 200 3,5
300 4,5
500 6,5

Примечание – для условий реконструкции размеры земельных участков при соответствующем


обосновании допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

203
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Нормы накопления бытовых отходов

Бытовые отходы Количество бытовых отходов


на 1 чел. В год
Твердые л
От жилых зданий, оборудованных водопроводом, 190-225 900-1000
канализацией, центральным отоплением и газом
От прочих жилых зданий 300-450 1100-1500
Общее количество по городу с учетом общественных 280-300 1400-1500
зданий
Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) - 2000-3500
Смет с 1м² твердых покрытий улиц, площадей и парков 5-15 8-20

Примечания

1.Большие значения норм накопления отходов следует принимать для крупнейших и крупных
городов.

2. Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в


составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

204
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Укрупненные показатели электропотребления

Степень благоустройства Электропотребление, кВт Использование максимума


поселений ч/год на 1 чел. электрической нагрузки,
ч/год
Города не оборудованные
стационарными
электроплитами
Без кондиционеров 1700 5200
С кондиционерами 2000 5700
Города оборудованные
стационарными
электроплитами (100%
охвата)
Без кондиционеров 2100 5300
С кондиционерами 2400 5800

Сельские поселения (без


кондиционеров)
Не оборудованные 950 4100
стационарными
электроплитами
Оборудованные 1350 4400
стационарными
электроплитами (100%
охвата)

Примечания:

1. Укрупненные показатели электропотребления приводятся для больших городов. Их следует


принимать с коэффициентами для групп городов:

Средних 0,9

Малых 0,8

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и


общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным
освещением, городским электротранспортом, системами водоснабжения, водоотведения и
теплоснабжения.

2. Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы


применения населением бытовых кондиционеров принимать в соответствии с действующими
нормами.

205
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Библиография

[1]. Legea nr. 721-XIII din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii

[2]. Legea nr. 835- XIII din 17.05.1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului

[3]. Legea nr. 851-XIII din 29.05.1996 privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului
asupra mediului inconjurător

[4]. Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea lucrărilor de construcţie

[5]. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 5 din 05.01.1998 cu privire la aprobarea
Regulamentului general de urbanism

[6]. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1009 din 05.10.2000 despre aprobarea
Regulamentului privind zonele protejate naturale şi construite

206
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Содержание

Предисловие 101
1 Область применения 103
2 Нормативные ссылки 103
3 Понятия и определения 104
4 Концепция развития и общая организация территории городских и
сельских поселений 106
5 Жилые зоны 111
6 Зоны общественно – деловой застройки 115
7 Параметры застройки жилых и общественно-деловых зон 116
8 Зоны производственной застройки, траспортной и инженерной
инфраструктур 119
9 Зоны рекреационного назначения. Зоны особо охраняемых территорий 126
10 Учреждения и предприятия обслуживания 134
11 Транспорт и улично-дорожная сеть 137
12 Инженерное оборудование. Водоснабжение и канализация 150
13 Инженерная подготовка и защита территории 158
14 Охрана окружающей среды, памятников истории и культуры 160
15 Противопожарные требования 168
Приложение 1 Нормативные показатели малоэтажной жилой застройки 176
Приложение 2 Нормативные показатели плотности застройки земельных
участков территориальных зон 177
Приложение 3 Размеры приусадебных и приквартирных земельных участков 179
Приложение 4 Площади и размеры земельных участков складов 180
Приложение 5 Нормы расчета числа учреждений и предприятий
обслуживания и размеры земельных участков 182
Приложение 6 Категории и параметры автомобильных дорог систем
расселения 200
Приложение 7 Нормы расчетов стоянок автомобилей 201
Приложение 8 Нормы участков гаражей и парков транспортных средств 203
Приложение 9 Нормы накопления бытовых отходов 204
Приложение 10 Укрупненные показатели электропотребления 205
Библиография 206

207
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Membrii Comitetului tehnic în construcţii CT-C 04 "Urbanism şi amenajarea


teritoriului" care au acceptat proiectul documentului normativ:

Preşedinte:

Povar Iurie Institutul Naţional de Cercetări şi Proiectări


„URBANPROIECT”

Secretar:

Serbinos Olga Direcţia arhitectură, proiectări, urbanism şi amenajarea


teritoriului MDRC al RM

Membrii:

Boldesco Alexandru Direcţia generală arhitectură,urbanism şi relaţii funciare,


Consiliul Municipal Chişinău

Viniciuc Anatol Direcţia salvatori şi pompieri. Serviciul PC şi SE.

Bocacev Vladimir Institutul Naţional de Cercetări şi Proiectări


„URBANPROIECT”

Sireţeanu Dumitru Sănătatea Mediului. Centrul Naţional de Sănătate Publică.

Borozan Sergiu UTM, lector-superior, conf.univ. Catedra ”Arhitectura”

Eremciuc Vasile Serviciul de Stat privind Verificarea şi Expertizarea


Proiectelor şi Construcţiilor

Grozavu Nistor Viceprimar, mun. Chişinău

Isac Vasile ÎI “AC-Isac”

Pascal Ion Uniunea arhitecţilor

Cuculescu Andrei MTşi ID. Direcţia Dezvoltarea drumurilor.

Damaschin Igor Director-manajer SRL „Imoprоiect”.

Modîrca Vlad Architect emerit. SRL “Marhitrav”.

Gîncu Alexei MDRC. Secţia resurse umane.

208
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Utilizatorii documentului normativ sînt responsabili de aplicarea corectă a acestuia. Este


important ca utilizatorii documentelor normative să se asigure că sînt în posesia ultimei ediţii
şi a tuturor amendamentelor.

Informaţiile referitoare la documentele normative (data aplicării, modificării, anulării etc.) sînt
publicate în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova", Catalogul documentelor normative în
construcţii, în publicaţii periodice ale organului central de specialitate al administraţiei publice
în domeniul construcţiilor, pe Portalul Naţional "e-Documente normative în construcţii"
(www.ednc.gov.md), precum şi în alte publicaţii periodice specializate (numai după publicare
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu prezentarea referinţelor la acesta).

Amendamente după publicare:

Indicativul
Publicat Punctele modificate
amendamentului

209
NCM B.01.00:2016 (МСН 3.01-01-2012)

Ediţie oficială
NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII
NCM B.01.00:2016 ” Urbanism. Sistematizarea şi amenajarea localităţilor urbane şi
rurale.”
Responsabil de ediţie ing.
Tiraj ex. Comanda nr.

Tipărit ICŞC ”INCERCOM” Î.S.


Str. Independenţei 6/1
www.incercom.md

210