Sunteți pe pagina 1din 11

Corina Ozon

P6nI c6nd mi voi vindeca


de tine

BtoG,N,RoLL
HERC BENET
2016
CupmNs
RENUNTAREA

Soarele era in asfingit, imprigtia culori irizante


peste oamenii veniEi la terasi pentru a se bucura de
ultimele zile aJe verii. Mihai stitea cu o bere in fagi.

;i, din cind in cAnd, schita pe o foaie de hArtie chi-


puri sau scene pe care le vedea ca pe nigte instantanee
de film. Vedea viaga ca pe o peliculi de cinema, in
care contau doar anumite fotograme. Avea intilnire
cu cineva care dorea o grafici pentru coperta unui
album, dar el venise mai devreme, ca si savureze bi-
utura linistit. Cind a ridicat privirea de pe coala de
hi.rtie pe care desenase profilul a doui femei din faEa

lui, a vizut-o cum vine ;i se agazi zi,mbind alituri


de ele. Asta chiar era o ironie! Dintre atatea terase si
atAtea mese, exact acolo s-a gisit si ajungi.!Tot pe o
terasi s-au cunoscut, anul trecut, la lnceputul verii.
CoRINA OZON

El era atunci cu un grup de prieteni la o aniversa-


, rcgizori, actori, a venit si ea, studenti
re, scenografi
la Actorie. A flcut cunogtinl;. cu toati lumea de la
masi si, cAnd a ajuns in dreptul lui, i-a intins mAna
caldi 9i catifelati. ,,Adind", i-a spus ea. Dar el deja
gtia cum o cheami. Era impresionat de frumuseEea
ei naturali si proaspiti, de silueta de balerini, de
pi"rul lung;i negru gi de sinii care tresiltau sub tri-
cou. Avea un aer de adolescenta gi rAdea des. CAt a
stat acolo, ea nu i-a acordat o aten{ie speciali, pirea
nici si nu-l vadi, insi el o privea frri jeni. Dupi un
timp, cAnd sotia lui i-a dat un sms pe telefon, a sPus

ci se retrage. Abia atunci ea s-a uitat la el cu atenlie,


iar Mihai i'a remarcat gura cu buze cirnoase ;i ochii
mari, albagtri. Toati fiinga ei se cerea luati in brale 9i
frimAntati. Mihai aProaPe ci a avut o erecle cAnd a

plecat de acolo.
Casnicia ii era de cAtiva ani un simplu Partene-
riat. Nu mai avea relagii intime cu solia lui de ani
buni, dar au rimas tmpreuni, ca doi camarazi. El a
avut mai multe legaturi de-a lungul timpului, iar ea
nu a dat niciodati de ingeles ci ar ;ti ceva sau ci ar fi
deranjati. ii controla cumva viaga, intr-un mod ticut
gi sigur, iar el nu se impotrivea. De pildi, el pleca des

6
PANA CAND UA VOI VINDECA DE TINE

in delegatii, la diverse intilniri pe teme digitale. Ea ii


frcea bagajul ca unui pqti care se ducea in excursie,
el o suna ci,nd ajungea la destinatie sau cind il durea
ceva. Avea femei cam peste tot unde se ducea. Era un
birbat frumos si afisa un aer misterios gi trist, lucru
care le atrbgea pe femei ca ,,muscd de banda ca clei",

cum spunea un amic de-al lui, cumva mirat si amu-


zat de succesul pe care Mihai il avea tn rAndul sexului
frumos, iar asta frri si faci mari eforturi. CAndva,
gi-a iubit sofia, ;i ea pe el, cel pugin asta gtia, dar ceva
s-a rupt lntre ei cAnd Mihai a avut un accident, iar ea

a trebuit si aibi griji singura de casi gi de el. Dupi


insanitogirea lui, vorbeau tot mai rar gi strictul nece-
sar. Ca gi cum ea si-a consumat intreaga energie pe
perioada bolii lui, iar acum nu mai avea ce si ofere.
Niciunul nu a pronunlat cuvAntul ,,despirgire", i;i
vedeau tn continuare de viegile lor, separat. El nu-gi
putea da seama dacl. ea avea pe cineva ;i nici nuJ
frimAnta gAndul acesta. Cumva ar fi vrut si fie aga,

ca sa aibi" motiv si plece. Dar ceva inci il ginea legat

de casa pe care au ridicat-o impreuni, era acolo o


cilduri la care el revenea dupi fiecare cilitorie presi-
rati cu aventuri. $i de unde nu avea de gAnd si plece
curAnd.
CORINA OZON

ii rlm"r.r. in minte studenta de la Actorie, mli-


dioasi ca o trestie, gi s-a interesat la un amic sceno-
graf despre ea.

Eo fati degteapti, cam pipigl, a;a, dar e buni-


-
ciune, i-a ftcut acesta un rezumat scurt.
I-a dat gi numirul ei de telefon, flri siJ intrebe
la ce ii trebuie. Birbagii nu-;i pun multe intrebiri in
astfel de cazuri.
un proiect de nuduri si vreau si o coop-
-Am
tez, i-a spus Mihai neintrebat.
Amicul a ridicat din umeri nepisitor.
Mihai a inceput si meargi" la terasa la care a cu-
noscut-o pe Adina; acolo veneau studengii in patza
de masi sau seara, dupa spectacole. A treia oari, cind
el stitea asezat cu berea in fagi, a venit si ea cu un
grup giligios, sigur colegi. El a stat gi a privit-o cum
vorbeqte gi gesticuleazd, gi cum, din cAnd in cAnd,

butona cu nasul in telefon, probabil pe internet. I-a


dat un sms ,,Priueste cerul, apoi priue;te in fayd!'. Un
cl\eu care se putea int6.lni atunci scris pe toate zidu-
rile. A vlzut-o cum gi-a ridicat ochii gi s-a uitat la el
mirata. Mihai i-a zdmbit, iar Adina a zimbit qi ea gi

a venit la masa lui. El s-a ridicat in picioare, iar ea l-a


salutat veseli.

8
PANA CAND MA VoI VINDECA DE TINE

Nu voiam si te deranjez, ci doar s5" te salut, i-a


-
spus el.
nu e deranj, cu ei mi vid zilnic. Esti sin-
-Ah,
gur? a intrebat ea.

-Da.
Adina s-a dus la grupul de colegi, le-a spus ceva,
;i-a luat haina;i poseta si s-a a;ezat in faga lui Mihai.
A comandat un capuccino, iar ea i-a povestit despre
cAt de mult ii place la facultate gi ci viseazi si. joace

in sitcomuri. Mihai vorbea pugin, se mira cA"t de vie


e si cit de frumoasa, ;i in el s-a aprins iar dorinta de
a o lua in brage. Afari s-a intunecat, dar ei nu se mai

dideau dugi. Adina i s-a agezat in poali, iar el era


deja super excitat de corpul si de mirosul ei. Pirul ei
ii acoperea ochii, iar el si-a lisat capul pe spatele ei,
ca intr-o visare. Ea se lisa cu toati greutatea pe el;i
seintindea ca o pisica. ii simtise incordarea ;i se juca.
Voia si.-l faci. si o doreasci, degi nu mai era nevoie.
sunt topit tot, i-a spus el la ureche.
-Adina,
Ea a r6.s, s-a ridicat in picioare si l-a luat de mAni.
Mihai s-a ridicat amegit, au oprit un taxi si au ajuns
in faga unei clidiri, in care functiona un cimin
studengesc. Au intrat intr-o scari., unde plutea un
amestec de mirosuri de mAncare in lumina unui bec
DUPA PLOI

1.

,,La mulli ani, iubirea rnea! $tii, na li-arn mai spus,


dar in f.ecare zi rni-e dor de tirte' Nu nece ziud sd nu
md gdndesc la tine". Pldngea in timp ce li scria mesa-
jul. $tia ci nu ii va rispunde, ;i cu atit mai mult su-
ferea. Pentru ci avea de di.ruit o iubire inutili. Doar
a zis cL nu o mai iube;te gi a;a se gi comporta. O
ignora, la toate mesajele ei de dragoste ii rispundea
sec sau o rcpezea.I-a interzis s5. mai vorbeasci despre
sentimente ;i asta li flcuse o gauri in suflet. OricAt
incercase, nu reugea si o umple cu nimic. Adesea se

intreba de unde mai avea atatea lacrimi ;i c6.t mai


putea si duci pe picioare rana asta deschisi. i.ttt-,r.,
timp, i se pirea ci merge pe stradi, iar lumea vedea
r PANA CAND uA vo\ VINDECA DE TINE

cum sAngera. I se intAmpla si. plingi din senin in


timp ce se afa la cumpiri.turi sau in masinL. Se in-
treba daci era undeva un secret sau cineva stia cum
pogi si uigi cAt mai repede ceea ce iti provoaci durere.
Daci ar fi aflat ci existi o retetS. de vindecare rapidi.
si scumpI., pe care pofl s5" o cumperi, ar fi fost gata
si faci un credit la banci si si. gireze si cu casa. Nu
mai avea importangi daci ri"mAnea frra acoper\, cAt
timp ar fi fost siguri ci" putea fi alta, poate cea de
dinainte, ;i si o ia pe alt drum. $tia ci e o chestiune
de timp, dar o ingrozea acea agonie si perioada de
convalescengi. Doar sufetul are resurse nebinuite sa
+-
se regenereze. Insi nu cind vrem noi.
Se intreba De ce? De ce o iubise ;i apoi ii trecu-
se? Pentruci iubirea lui pirea atAt de reali gi de vie!
Nimic n-ar fi putut si o clatine, darimite si se piar-
di. Cum a fost posibil ca, flri si greseasci cu ceva,
flri sl-l supere sau deranjeze, s|-i spuni intr-o zi ci
nu o mai iubegte? Cum? Nu putea avea liniste pAni
nu va intelege. Se agl"ta de orice fir care ii putea arita
un lici.r de sperangi, cum ci iubirea nu s-ar fi stins
de tot. Recitea mesajele, toat5" corespondenga lor, de
cAnd niciunul dintre ei nu binuia unde se va ajunge.

Vedea acolo o intreagi poveste gi, uneori, i se pirea

55
CORINA OZoN

c5. nu fusese in ea. Cum a fost posibil si. se ajungi


aici? Si o urasci, desi ea ii oferea numai iubire? Ce se

int6,mpla la granita dintre iubire si uri., ce se petrecea

acolo? $tia ci nu era in regulS. si ci nu ii flcea bine


sa citeasca iar si iar mesajele lui, ca pe un canon. Nu
ingelegea de ce n-ar fi sters totul, in loc si redeschidi
rana. Ar fi fost mai simplu si inchidi tot. Dar gin-
dul, ce facem cu gAndul? Mai ales seara, cAnd pui ca-
pul pe perni. Nu ai cum si controlezi gAndurile, ori-
cAte rugiciuni ti-ai spune. Suferea atAt de mult, incit
isi simtea inima ci abia se gine atArnati de cAteva fire
subgiate. isi cerea iertare fati de inimi, pentru c5" nu
o iubea atat cat merita. Pentru ci ea isi flcea datoria
mai departe, a;a franjuriti si rinitl", o tinea in viati..
I se intlmpla si pli"ngi si cAnd m6.nca. Citise pe
undeva ci intr-un fel otriveste mAncarea aga. Dar ce
mai conta? Avea multE dorinte in cap, s5. c5.li"toreasci.,

si. igi schimbe jobul, chiar si aibi. o alti" mbserie. Dar


nu putea si, inceapi. nimic. El ii spunea ci e orgoli-
oasL, dar ceea ce el considera a fi orgoliu pentru ea

era demnitate gi mAndrie. Simtise ci fusese folositi gi

asta o micina cel mai tare. Nu-i pirea rlu ci iubise,


ci ci. a fost atAt de naivi incAt si se lase picaliti. Cum
e si vini cineva in casa ta, si arunce cu confetti si sa

56
PANA CAND UA VOI VINDECA DE TINE

ias5" pe ugi brusc? Nimic nu mai are aerul de sirbi-


toare. Vezi doar ci pe jos e mizerie, iar tu trebuie sa

te apleci gi sa faci curat. Si sentimentul cu care arunci


la gunoi confetti ai vrea si"-l nu mai triiqti foarte cu-

rind. Ci una e si le arunci dupi o Petrecere reusiti,


cu foc de artificii gi gampanie, si alta si le mituri tn
singuritate. Au ;i confetti singuritatea lor.
Nu i;i dorea decit si dea timpul inapoi ;i si scoa-
ti din calendar toati Perioada in care a fost cu el. Si
dea delete, reset, orice funcgie tehnici ar fi existat, cit
mai moderni gi mai rapid5.. Doar si uite complet de
el. A crezut chiar c5. are o obsesie, verificase gi asta.
Nu, nu era obsesie, ci doar o iubire cireia i se tiiase
un brag. Cercul nu se inchisese ;i nu gtia c6-nd ince-
puse gi cind se va termina. Cit pogi sI" mimezi viaga

normali triind in agonie? Chiar nimeni din jur nu-gi


didea seama? O ingrozea gAndul c5' ar fr' posibil sL se

obignuiasci si triiasci tn suferingi.

2.

A venit obositi de la serviciu. Abia aqtepta si


ajungi acasi. Si stea la cilduri ;i si se uite la filme.

57