Sunteți pe pagina 1din 9

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR 14 TULCEA

Strada Grădinarilor, nr. 48; tel. + 40240511162; fax + 40240511162


E-mail scoala_14@yahoo.com; www.scoala14tl.ro
Nr............................../.................................

RAPORT COMPARATIV
EVALUARE INIŢIALĂ- EVALUARE SUMATIVĂ
CLASA a IX-a A

În urma comparării rezultatelor evaluării iniţiale şi evaluării sumative realizate la clasa


a IX-a A, deficienţă gravă s-au constatat următoarele:
NUME ELEV EVALUARE INIŢIALĂ EVALUARE FINALĂ
CITIRE- ELEMENTE DE CITIRE- ELEMENTE DE
SCRIERE- MATEMATICĂ SCRIERE- MATEMATICĂ
COMUNICARE APLICATĂ COMUNICARE APLICATĂ
BABOIANU IULIAN SUFICIENT SUFICIENT BINE SUFICIENT
CARAMAN MIHAELA SUFICIENT SUFICIENT SUFICIENT SUFICIENT
CARAMAN MARIANA SUFICIENT SUFICIENT SUFICIENT SUFICIENT
HARASCIUC FLORIN BINE BINE BINE BINE
PÎNZARU GABRIEL FOARTE BINE FOARTE BINE FOARTE BINE FOARTE BINE
TUDOR AMALIA BINE BINE BINE BINE

NUME ELEV EVALUARE INIŢIALĂ EVALUARE FINALĂ


PÎNZARU -citeşte silabisind cuvinte -citește în ritm propriu şi este capabil să desprindă
GABRIEL simple informaţiile esenţiale dintr-un text;
- scrie după dictare - desparte corect în silabe cuvinte date;
propoziţii simple, - găsește sinonime, antonime pentru cuvintele date,
nerespectând semnele de precizează corect semnele de punctuaţie;
punctuaţie -ordonează, compară corect nr. natural în concentrul 0-100,
--ordonează, compară rezolvă corect operaţii de adunare şi de scădere cu/ fără
corect nr. natural în trecere peste ordin, rezolvă probleme cu o operaţie, în
concentrul 0-100, rezolvă concentrul 0-100;
corect operaţii de adunare
şi de scădere fără trecere
peste ordin, rezolvă
probleme cu o operaţie, în
concentrul 0-100;

BABOIANU - stabileste legatura dintre -identifica sunetele in silabe si cuvinte, in pozitie initiala,
IULIAN fonem si grafem pronunta
si prin i s silabe directe (consoana+vocala),
CARAMAN recunoaste grafemele -pronunta prin imitatie cuvinte simple, familiare, cu suport
MIHAELA invatate . concret, pronunsau prin imitatie combinatii de două cuvinte simple,
CARAMAN -efectueaza cu succes cu suport concret - scrie după dictare cuvinte monosilabice şi
MARIANA exerciţii de scriere corectă
bisilabice.
TUDOR a literelor de mână, mari şi
AMALIA mici invatate. - efectuează operaţii de adunare şi scădere în concentrul 0-
HARASCIUC 10.
FLORIN -completează corect sirul

0-10 cu suport concret


intuitiv
Numele elevului:_______________________________________________________

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ


Citire- scriere - comunicare
CLASA a IX-aA

1. Încercuiește :
cu roșu imaginea denumită de un cuvânt care începe cu sunetul o;
cu albastru imaginea denumită de un cuvânt care începe cu sunetul t;
cu verde imaginea denumită de un cuvânt care se termină cu sunetul s.

2. Încercuiește imaginea care denumește un cuvânt format din două silabe și


colorează imaginea care denumește un cuvânt format dintr-o singură silabă.
3. Arată locul sunetului a în fiecare cuvânt.

_____ _____ _____ _____ _____ ________

4. Colorează cu roșu litera I, cu albastru litera R și cu verde litera S.

5. Scrie în casete prima literă a cuvântului ce denumește fiecare imagine.


INTERPRETAREA REZULTATELOR TESTULUI
DE EVALUARE SUMATIVĂ

Ob. specifice:
1.1 Sesizarea semnificației globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar și rar;
1.2 Recunoașterea unor detalii dintr-un mesaj scurt, rostit clar și rar;
1.4 Identificarea silabelor și a sunetului inițial și final în cuvinte clar articulate;
*3.3 Identificarea semnificației unor simboluri care transmit mesaje de necesitate imediată, din
universul familiar;
3.4 Manifestarea curiozității pentru decodarea semnificației mesajelor exprimate în limbaj
vizual*sau verbal, în contexte cunoscute;
4.4 Manifestarea interesului pentru schimbul de mesaje scrise, într-o varietate de limbaje,în
contexte cunoscute.
Ob. urmărite:
o să încercuiască cu roșu imaginea denumită de un cuvânt care începe cu
sunetul o, cu albastru imaginea denumită de un cuvânt care începe cu
sunetul t, cu verde imaginea denumită de un cuvânt care se terimnă cu
sunetul s;
o să încercuiască imaginea care denumește un cuvânt format din două
silabe și să colorează imaginea care denumește un cuvânt format dintr- o
silabă;
o să arate locul sunetului a în fiecare cuvânt;
o să coloreze cu roșu litera I, cu albastru litera R și cu verde litera S;
o să scrie în casete prima literă a cuvântului ce denumește fiecare imagine.

Descriptori de performanță:
ITEMUL CALIFICATIVE
FOARTE BINE BINE SUFICIENT
INSUFICIENT
1. Răspuns corect și Răspuns parțial co Răspuns parțial Răspuns inco-
complet: încercuiește rect: încercuiește corect: rect.Nu încercuiește
cu roșu imaginea de două imagini care încercuiește o imagini care
numită de un cuvânt denumesc cuvinte imagine denumesc cuvinte
care începe cu sunetul care încep cu care denumește un care încep și se
o, cu albastru imaginea sunetul o, t, din cuvânt care se termină cu sunetele
denumită de un cuvânt cele solicitate. termină cu sunetul s o,t și s.
care începe cu sunetul din cele solicitate.
t, cu verde imaginea
denumită de un cuvânt
care se terimnă cu
sunetul s pentru fiecare
dintre cele șase
imagini .
2. Răspuns corect și Răspuns parțial Răspuns parțial Răspuns incorect. Nu
complet:încercuiește corect: corect:colorează încercuiește
imaginea care încercuiește doar imaginea și nu
denumește un cuvânt corect imaginea imaginea care colorează corect nici
format din două silabe care denumește un denumește un un cuvânt.
și colorează imaginea cuvânt format din cuvânt format dintr-
care denumește un două silabe, dar o silabă
cuvânt format dintr-o colorează greșit din cele trei imagini
silabă din cele trei imaginea care date.
imagini date. denumește un
cuvânt format
dintr-o silabă
din cele trei
imagini date.
3. Răspuns corect și Răspuns parțial Răspuns parțial Răspuns incorect:
complet:arată corect:omite locul corect:omite locul Nu arată locul
locul sunetului a în sunetului a într-un sunetului a în două sunteului a în nici un
fiecare cuvânt. cuvânt . cuvinte. cuvânt.

4. Răspuns corect și Răspuns parțial Răspuns parțial Răspuns inco-


complet:colorează cu corect: colorează corect: rect:încearcă o
roșu toate literele I, cu cu roșu toate colorează cu roșu oarecare colorare a
albastru toate literele literele I, cu toate literele I, cu literelor în cadrul
R și cu verde literele S albastru omite o albastru omite cuvintelor date.
din cele patru cuvinte literă R și două litere R și
date. colorează cu verde colorează cu verde
toate literele S din omite o literă S din
cele patru cuvinte cele patru cuvinte
date. date.
Răspuns corect și Răspuns parțial Răspuns parțial Răspuns inco-
5. complet: scrie în corect: scrie în corect:scrie în rect:încearcă o
toate casetele prima trei casete prima două casete prima oarecare scriere a
literă a cuvântului ce literă a cuvântului literă a cuvântului literelor în cadrul
denumește fiecare ce denumește ce denumește casetelor date.
imagine. fiecare imagine. fiecare imagine.

Evaluare

ITEMI CALIFICATIVUL
FINAL
Rezolvă integral şi corect 4-5 itemi, restul itemilor cu orice
FOARTE BINE
altă combinaţie apropiată acesteia.
Rezolvă integral şi corect 3-4 itemi; parţial 2 itemi/ orice
BINE
altă combinaţie apropiată acesteia.
Rezolvă integral şi corect 2-3 itemi; parţial 1 item/ incorect
SUFICIENT
1 item/ orice altă combinaţie apropiată acesteia.
Rezolvă incorect itemii INSUFICIENT
Calificative obținute

Calificative FB B S I
Număr elevi 1 2 3 -
Aspecte pozitive
Prin testul sumativ am urmărit stabilirea nivelului de pregătire a elevilor la
sfârșitul semestrului I. Acest test presupune un nivel mediu de dificultate şi nu depăşeşte
sfera conţinuturilor reactualizate la orele de curs.
Din analiza testelor am observat că 3 elevi au încercuit imaginile determinate de
un cuvânt care începe/se termină cu sunetele o, t, s corect, au încercuit imaginea care
denumește un cuvânt format din două silabe, respectiv o silabă, literele I, R, S conform
cerinței şi au arătat locul sunetului a în cuvintele date. Toți elevii a scris prima literă a
cuvântului ce denumește fiecare imagine.
Aspecte negative
3 elevi au rezolvat corect cerinţele exerciţiilor, dar au fost 3 elevi care au încurcat
imagini ce denumesc cuvinte care încep/se termină cu sunetul o, t, s, au inversat locul
sunetului a în cuvinte, au omis colorarea unei litere dintr-un cuvânt dat, sau au scris o
literă „ în oglindă”.
Numele:…………………….. Data:………….

Evaluare sumativă
Matematică

Clasa a IX-a A

1. Prietenii lui Andrei şi-au cumpărat îngheţată.

Gabi Vlad Edi Emil

8 lei 5 lei
3 lei 2 lei

Scrie în casetă numele băiatului care a cumpărat îngheţata cea mai scumpă.

2. Andrei şi tatăl său au jucat table. Imaginile alăturate arată modul în care au
aruncat zarurile prima dată.

Scrie, în spaţiul indicat, A (dacă afirmaţia este adevărată) sau F (dacă afirmaţia este falsă).
A. La prima sa aruncare, băiatul a obţinut 10 puncte. ..........
B. Numărul punctelor obţinute de tatăl lui Andrei este de 7. ...........

3.Calculeazǎ:

6 + 4 = ........ 9 - 3 = ........
7 + 2 = ........ 5 - 0 = ........

Obiective de referinţă :
-să compare numerele naturale in concentrul 0-10 I1)).
-să rezolve problema de adunare . (I2)
-să calculeze operaţii .(I3)

REZULTATELE EVALUĂRII

NUME ELEV REALIZAT ÎN CURS DE NEREALIZAT


REALIZARE
BABOIANU I1, I2 I3
IULIAN
CARAMAN I1 I2 I3
MIHAELA
CARAMAN I1 I2 I3
MARIANA
PÎNZARU I1,I2, I3
GABRIEL
HARASCIUC I1 I2 I3
FLORIN
TUDOR AMALIA I1 I2 I3

NUME ELEV CALIFICATIV


BABOIANU IULIAN SUFICIENT
CARAMAN MIHAELA SUFICIENT
CARAMAN MARIANA SUFICIENT
PÎNZARU GABRIEL FOARTE BINE
HARASCIUC FLORIN BINE
TUDOR AMALIA BINE

- 1 elev ordonează, compară corect nr. natural în concentrul 0-100, rezolvă corect operaţii
de adunare şi de scădere cu/ fără trecere peste ordin, rezolvă probleme cu o operaţie, în
concentrul 0-100;
-5 elevi ordonează, compară corect nr. natural în concentrul 0-10,
- 2 elevi rezolvă corect operaţii de adunare şi de scădere fără trecere peste ordin, rezolvă
probleme cu o operaţie, în concentrul 0-10.

Măsuri ameliorative
Pentru elevii care la unii itemi au înregistrat calificative de suficient se vor lua
măsuri de recuperare :
o fișe de lucru diferenţiat (fişe de lucru pentru recuperare/dezvoltare);
o elaborarea unor fişe de lucru, care urmăresc rezolvarea unor sarcini
de la general la particular şi de la noţiuni mai simple, la cele mai
complexe;
o evaluarea continuă şi periodică a tuturor elevilor prin fişe de
evaluare care urmăresc mai multe categorii de itemi: subiectivi,
obiectivi şi semiobiectivi.

DIRIGINTE,
PROF. GHEORGHE ANCA