Sunteți pe pagina 1din 3

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

PSIHOLOGIE, CLASA A X-A

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de puncte.
Din oficiu se acordă 10 puncte.
• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

Numele şi prenumele elevului: ………………………………………..


Data susţinerii testului: ……………………

PARTEA I 45 de puncte

1. În natură nu există doi indivizi umani absolut identici. Oamenii se comportă diferit în situaţii
similare, au caracteristici fizice şi comportamentale diverse, valori şi opţiuni variate. Fiecare
individ uman poate fi caracterizat simultan din punct de vedere fizic, psihologic şi social.

Ionel este un individ înalt, uşor Radu este o persoană inteligentă şi


melancolic, fără dorinţă de a robustă, are mulţi prieteni şi iese în
comunica cu multă lume. oraş la fiecare sfârşit de săptămână.

Grupaţi, în tabelul de mai jos, expresiile subliniate corespunzătoare fiecărei categorii de trăsături.

Trăsături fizice Trăsături sociale Trăsături psihologice

12 puncte
2. Clasificaţi termenii de mai jos în trăsături înnăscute şi dobândite.

Ochi albaştri Trăsături înnăscute Trăsături dobândite


Egoist
Coleric
Conştiincios
8
puncte

3. Precizaţi care din enunţurile de mai jos sunt adevărate şi care sunt false.

a. Unii oameni sunt fără personalitate.


b. Colericul şi sangvinicul sunt caracterizaţi de orientarea spre lumea exterioară.
c. Inteligenţa se caracterizează, printre altele, prin capacitatea de a face faţă unor situaţii noi şi
imprevizibile.
d. Orice om are caracter.
e. Unii oameni nu au potenţial creativ.
f. Agresivitatea verbală este un comportament prosocial.
6 puncte
4. Fiecare om posedă o mulţime de însuşiri. Nu toate reprezintă trăsături de personalitate, ci doar
acelea cu un grad mare de stabilitate, care pot fi foarte greu sau nu pot fi deloc modificate în timp.
1
Încercuiţi în textul de mai jos, din cuvintele subliniate, acele noţiuni care exprimă trăsături de
personalitate.

În mod normal vorbesc rar, dar astăzi pentru că am băut cafea de dimineaţă, şi nu obişnuiesc acest
lucru, am devenit precipitat. Colegii nu mă recunoşteau pentru că din firea calmă, pe care o am de
obicei, am devenit agitat. Mi s-a recomandat să nu mai fac lucrul acesta pentru că am o stare
euforică, iar, în mod normal, sunt mult mai lucid.

9 puncte

5. Omul este în primul rând produsul unui proces de socializare, ceea ce înseamnă că nu poate trăi
singur şi dezvoltă mai multe tipuri de relaţii interpersonale. Completaţi spaţiile libere cu cuvintele
date mai jos, astfel încât să ilustraţi corect mai multe tipuri de relaţii interpersonale:

În viaţa de zi cu zi suntem înclinaţi să considerăm că ………….. înseamnă lipsa relaţiilor sociale.


Similaritatea de atitudini, de credinţe, de apartenenţă socială reprezintă un factor al relaţiei de
……………..Împărtăşirea emoţiilor şi sentimentelor dă naştere unui nou tip de relaţii interpersonale
numite………….Coordonarea eforturilor în vederea realizării unui obiectiv comun duce la relaţii de
……………În vreme ce, rivalitatea partenerilor în atingerea unei ţinte indivizibile defineşte relaţiile
de…………….

Relaţii afective, prietenie, relaţii de competiţie, singurătatea, relaţii de cooperare

10 puncte

PARTEA A II-A 45 de puncte

“Fizicul lui Maiorescu nu era atrăgător, fără să fie antipatic. Banalitatea siluetei lui se topea îndată ce
începea să vorbească. Claritatea gândirii elegant conturată în preciziunea expresiei punea imediat
stăpânire pe mintea interlocutorului dar nu reuşea să cucerească, de la început şi sufletul. Între ce
spunea şi ce simţea în realitate el, nu era o concordanţă perfectă. (...) Maiorescu exprima prin gesturi
jumătate din gândirea lui (....) un “înţelegi d-ta” însoţit de o serie de semne tăiate în aer, un “ei,
Filipescu... “ urmat de o spirală desenată cu degetul arătător, în sus sau în jos după împrejurări,
exprimau-însoţite şi de anumite intonaţiuni şi pauze-mai mult decât fraze întregi. Gestul lui
Maiorescu nu era gestul exuberanţei unui impulsiv, (...) era gestul studiat şi măsurat al omului stăpân
pe dânsul care recurgea la acest mijloc de comunicare fiindcă îi oferea o gamă mai subtilă de nuanţe
şi îi permitea să spună “inexpressis verbis“ tot ce voia să se ştie fără să o fi zis.“
(Constantin Argetoianu-Pentru cei de mâine amintiri din vremea celor de ieri)

A. Consideraţi că Maiorescu era un bun comunicator? Justificaţi răspunsul dat. (10 puncte)
B. Textul precizează faptul că „Gestul lui Maiorescu nu era gestul exuberanţei unui impulsiv”.
Oferiţi două motive care susţin acest fapt. (10 puncte)
C. Ce credeţi că spune despre felul de a fi al lui Maiorescu afirmaţia: „Claritatea gândirii elegant
conturată în preciziunea expresiei punea imediat stăpânire pe mintea interlocutorului dar nu reuşea
să cucerească, de la început şi sufletul”. Explicaţi răspunsul dat. (15 puncte)
D. Menţionaţi una din trăsăturile de personalitate ale lui Maiorescu. Argumentaţi-vă răspunsul cu un
exemplu concret. (10 puncte)

2
3