Sunteți pe pagina 1din 9

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA

ORDIN
mun. Chişinău

2016 nr.

Cu privire Ia completarea Ia Ordinului nr.182 din 27.02.2013

r<

In scopul asigurării accesului populaţiei la servicii medicale calitative, în


temeiul Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,
structurii şi efectivului limită al aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotarîrea
Guvernului nr. 397 din 31 mai 2011,
O R D O N :

1. Lista procedurilor efectuate în cadrul prestării cazurilor de 1 zi în condiţii


de staţionar, aprobată prin ordinul Ministerului Sănătăţii nr.182 din 27.02.2013, se
completează cu poziţii noi, conform anexei.
2. Controlul îndeplinirii prezentului ordin se atribuie dlui Oleg Creciun,
vjceministru.

Ministru Ruxanda GLAVAN


Aprobat
prin ordinul Ministerului Sănătăţii
N r .W d in /$ ■ /< € 2016

N r. C od D e n u m ir e p r o c e d u r ă
procedură
P r o c e d u r i o to r in o la r in g o lo e ic e
272. 30096-00 B io p sia de g an g lio n lim fatic scalen
273. 3 0104-00 E x c iz ia sin u su lu i p re-au ricu lar
274. 3 0168-00 L ip ec to m ie, o ex cizie
275. 3 0190-00 L a se ru l p e leziu n ile fetei sau gatului
276. 30223-01 In c iz ia si d re n aju l ab ceselo r teg u m en telo r si ale ţesu tu lu i su bcutanat
277. 30278-00 F re n e c to m ia lin g u ala /
278. 3 0278-02 F re n o to m ia lin g u ala
279. 3 1235-00 E x c iz ia leziu n ilo r teg u m en tare şi ţesu tu lu i su b cu tan at in alte zo n e ale capului
280. 4 1503-00 E x tra g e re a de co rp străin din co n d u ctu l au d itiv ex tern p rin incizie
281. 4 1518-00 în d e p ă rta re a ex o sto zei din m eatu l auditiv extern
282. 4 1599-00 E x p lo ra re a m eatu lu i au d itiv intern cu d ec o m p resia de nerv cranian
283. 4 1626-00 M irin g o to m ia u n ilaterala
284. 41626-01 M irin g o to m ia b ilaterala
285. 4 1632-00 M irin g o to m ia cu in serţie de tub, u nilateral
286. 41632-01 M irin g o to m ia cu in serţie de tub, b ilateral
287. 416 6 8 -00 E x tra g e re a de p o lip nazal
288. 41671-00 R e z e c ţia su b m u co asa a septului nazal
289. 4 1671-02 S ep to p lastia
290. 4 1672-00 R e c o n stru c ţia septului nazal
291. 4 1689-00 C o m e te c to m ia p arţiala, unilateral
292. 41689-01 C o m e te c to m ia p arţiala, b ilateral
293. ' 4 1689-02 C o m e te c to m ia to tala, unilateral
294. 41689-03 C o m e te c to m ia to tala, b ilateral
295. 4 1716-04 A lte p ro c ed u ri in tranazale pe antrul m ax ilar
296. 41737-03 E tm o id e cto m ia , b ilaterală
297. 4 1737-06 E x trag e re in tran a zala de polip din sinusul etm oidal
298. 4 1752-02 S fen o id o to m ia
299. 4 1764-02 E x a m in a re fib ro sc o p ic ă a faringelui
300. 4 1786-00 U v u lo p a la to fa rin g o p lastia
301. 4 1801-00 A d e n o id e c to m ie fă ră to n silo ecto m ie
302. 4 1807-00 In c iz ia şi d re n aju l abcesului p erito n silar
303. 4 1907-00 In se rţia b u to n u lu i septal nazal
304. 45632-00 R in o p la stie im p licând co recţia cartilaju lu i
305. 45635-00 R in o p la stia im plicând co rectarea co n tu ru lu i osos
306. 45638-00 R in o p la stie to tala
307. 456 4 1 -0 0 R in o p la stie fo lo sin d g refa cartilag in o asa sep tală sau n azală
308. 45641-01 R in o p la stie fo lo sin d g refa de os nazal
309. 4 5641-02 R in o p la stie cu g re fa de os nazal si cartilaj septal/nazal
310. 4 5644-00 R in o p la stie fo lo sin d g refa de cartilaj de la zo n a d o n ato are de la distanţă
311. 45644-01 R in o p la stia fo lo sin d g refa o so asa din zo n a d o n ato are de la distan ţă
312. 4 5644-02 R in o p la stia fo lo sin d os şi cartilaj ca g refa de la zo n a d o n ato are de la distanţă
313. 4 7738-00 R e d u c e re a în ch isa a fracturii de p iram id a n azala
314. 4 7741-00 R e d u c e re a d esc h isă a fractu rii de p iram id ă n azală
315. 9 0131-00 E x c iz ia lo cala de a lta leziune in tran azală
316. 90144-00 E x c iz ia leziu n ii de am igdale p alatine sau am ig d ale farin g ien e
317. 9 0161-00 E x c iz ia a lto r leziu n i ale laringelui
318. 9 2047-00 în d e p ă rta re a tu b u lu i de trah eo sto m a
319. 92138-00 în d e p ă rta re a de co rp străin de la n ivelul capului sau g atului fără incizie
P r o c e d u r i Ia n iv e lu l n a s u lu i, c a v ită ţii b u c a le ş i fa r in g e lu i
320. 41 6 5 6 -0 0 O p rire a h em o ra g iei n azale posterio are prin tam p o n are si/sau cauterizare
321. 41 6 6 8 -0 0 E x tra g e re a de p o lip nazal
322. 4 1674-00 C a u te riz a re a sau d iaterm ia c o m ete lo r nazale
323. 41674-01 C a u te riz a re a sau d iaterm ia sep tului nazal
324. 4 1677-00 O p rire a h em o ra g iei n azale an terio are prin tam p o n are şi/sau cau terizare
325. 41 6 8 0 -0 0 O p rire a h em o ra g iei n azale p rin crio terap ia
326. 41 7 6 1 -0 0 E x a m in a re a cav ităţii n azale şi/sau n azo farin g elu i cu b io p sie
P r o c e d u r i Ia n iv e lu l u r e c h i ş i p r o c e s u l m a s to id
327. 3 0052-00 R e p a ra re a de leziu n e de u rech e externă
328. 4 1503-00 E x tra g e re a de co rp străin din co nductul auditiv ex tern prin incizie
329. 41 5 0 6 -0 0 E x c iz ia p o lip u lu i au ricular, u re ch ea ex tern a
330. 4 1626-00 M irin g o to m ia u n ilaterală
331. 41626-01 M irin g o to m ia b ilaterală
332. 416 3 2 -00 M irin g o to m ia cu inserţie de tu b un ilaterala
333. 41632-01 M irin g o to m ia cu in serţie de tu b bilaterala
P r o c e d u r i Ia n iv e lu lu i p r o c e s u lu i r e s p ir a t o r s i d e g e s t iv
334. 30478-10 E so fa g o sc o p ia cu ex trag erea co rp ilo r străini
335. 4 1861-00 M icro la rin g o sc o p ia cu ex tirp area lazer a leziunii
336. 4 1880-00 T ra h io sto m ia p e rcu tan ată
337. 41 8 8 1 -00 T ra h io sto m ia d esc h isă tem p o rară
338. 41881-01 T ra h io sto m ia d esc h isă d efinitivă
P r o c e d u r i g in e c o lo g ie *
339. 16573-00 S u tu ra ru p tu rii de p erineu gradul 3 sau 4
340. 30385-00 D e sc h id e re a in filtratului p eretelui ab dom inal, plăgii posto p erato rii
341. 3 0390-00 L a p a ra sc o p ie d iag n o stică
342. 3 0393-00 D ise c ţia lap aro sco p ică a ad eren ţelo r ab d o m in ale
343. 30394-01 D re n a ju l lap aro sco p ie al unui chist, h em ato m sau ab ces intraabdom inal
344. 3 0396-00 D e b rid a re a şi lavajul cavităţii perito n eale
345. 35507-01 T e ra p ia c o n d ilo am elo r / p ap ilo am elo r vulvare
346. 3 5509-00 H im en o p lastie
347. 3 5513-00 E n u c le a re a c h istu lu i al g landei B artholini
348. 3 5518-00 A sp ira ţia ch istu lu i ovarian
349. 3 5520-00 T ra ta m e n tu l ab cesu lu i glandei B artolini
350. 3 5533-00 L ab io p la stie
351. 35557-00 E x c iz ie ch ist v ag in al, alte leziuni vag in ale
352. 35566-00 E x c iz ia sep tu lu i vag inal
353. 35572-00 C o lp o to m ia
354. 35620-00 B io p sie de e n d o m etru
355. 3 5622-00 R e z e c ţia h istero sco p ică a endo m etru lu i
356. 3 5623-00 H iste ro sc o p ie cu m io m ecto m ie u terin ă
357. 3 5630-00 H istero sc o p ie d iag n o stica
358. 3 5633-00 H istero sc o p ie cu secţio n area ad eren ţilo r in trauterine
359. 35633-01 E x c iz ia p o lip ilo r en douterini prin h istero sco p ie
360. 35633-02 H iste ro sc o p ie cu caterizare tu b ară
361. 3 5634-00 S e c ţio n area sep tu lu i uterin p rin h istero sco p ie
362. 3 5637-06 B io p sie la p arasco p ică de ovar
363. 3 5637-07 In te rv e n ţia lap aro sco p ică la niv elu l chistu lu i sau ab cesu lu i ovarian
364. 35637-08 P u n c ţia o v aria n a lap aro sco p ica
365. 35638-00 R e z e c ţia cu n e ifo rm ă de o v ar lap aro sco p ică
366. 35638-01 O v a recto m ie lap aro sco p ică p arţială
367. 3 5638-02 O v a recto m ie u n ilaterală laparoscopică
368. 35638-03 O v a re c to m ie b ilaterală laparoscopică
369. 3 5638-04 C h iste cto m ie o v aria n ă un ilaterală lap aro sco p ică
370. 35638-05 C h iste c to m ie o v aria n ă b ilatera lă lap aro sco p ică
371. 3 5638-06 S alp in g o to m ie lap aro sco p ică
372. 3 5638-09 S alp in g ecto m ie lap aro sco p ică un ilaterală
373. 3 5638-10 S alp in g ecto m ie lap aro sco p ică b ilaterală
374. 35638-11 A n e x e c to m ie u n ilaterală lap aro sco p ică
375. 3 5638-12 A n e x e c to m ie b ila te ra lă lap aro sco p ică
376. 35640-03 C h iu retaj asp ira tiv al cav ităţii uterine
377. 35643-03 D ila ta re a şi e v a cu area uterului
378. 35649-01 M io m e c to m ia co n serv ativ ă lap arasco p ică
379. 35678-00 S alp in g o to m ie lap aro sco p ică cu în d ep ărtare de sarcin ă ec to p ic ă tu b ară
380. 35678-01 S a lp in g ecto m ie lap aro sco p ică cu în d ep ărtare de sarcin ă ec to p ic ă tu b ară
381. 3 5688-00 S te riliz are a p rin laparoscopie
382. 35688-03 E le c tro c a u te riz a re a lap aro sco p ică a tro m p ei u terini
383. 3 5688-04 S te riliz are p rin electrocauterizare
384. 35694-00 S alp in g o p la stia lap arasco p ică
385. 3 5694-02 S a lp in g o liza lap aro sco p ică, fim b rio liză
386. 35694-03 S a lp in g o sto m ia lap aro sco p ică
387. 35703-00 T e st p en tru p e rm ia b ilitatea tu b ară
388. 35710-00 E n d o sc o p ia tu b a ră
389. 35713-04 C h iste cto m ie o v aria n ă un ilaterală prin ab o rd clasic
390. 35713-11 A n e x e c to m ie u n ilaterală prin abord clasic
391. 59712-00 H istero sa lp in g o g ra fie
392. 90282-01 L im fa d e n e c to m ie g an g lio n ară axilară
393. 90430-00 D ia te rm o c o a g u la re a lap arasco p ică a o v arilo r
394. 90432-00 B io p sia tro m p e i u terine
395. 9 0436-00 A lte p ro c ed u ri la n ivel utérin
396. 90438-00 A lte p ro c ed u ri in v azive la n ivelul vagin u lu i
397. 9 0440-00 R e z e c ţia fo rm a ţiu n ilo r tu m o rale labiale
398. 9 0446-00 A ltă in cizii a su p ra v u lvei sau perin eu lu i, in cizie şi drena] abces perineal
399. 90481-00 S u tu ra ru p tu rii de p erin eu g rad 1 sau 2
« P r o c e d u r i o b stétr ica le*
400. 16511-00 S u tu ra la n iv elu l colului utérin, cerclaj
401. 16564-00 E v a c u a re u terin ă p o stpartum p rin d ilatare şi chiuretaj
402. 16564-01 E v a c u a re u terin ă p o stpartum p rin chiuretaj aspirativ
403. 16600-00 A m n io c e n te z a d iag n o stică
404. 16618-00 A m n io c e n te z a te ra p eu tică
405. 9 0460-00 A m n io sc o p ia
406. 90461-00 In je c ţie in traa m n io tică
407. 90484-02 E v a c u a re de h em atom p arietal abd o m in al d u p ă cezarian ă
P r o c e d u r i la n iv e lu l s is te m u lu i u rin ar*
408. 30653-00 C irc u m c iz ia la b ărb at
409. 30631-00 E x c iz ia h id ro celu lu i
410. 30635-00 C u ra v aric o celu lu i
411. 3 0641-00 O rh ie c to m ia u n ilaterală
412. 3 0644-04 B io p sia te stic u la ră un ilaterala
413. 30644-05 B io p sia te stic u la ră b ilaterala
414. 3 0644-07 E x c iz ia unei leziuni testicu lare
415. 3 0644-08 E x c iz ia u nei leziu n i a fu n icu lu i sp erm atic sau ep id id im u lu i
416. 3 0666-00 R e d u c e re a p arafim o zei
417. 35523-00 E x c iz ia caru n cu lei u retrale
418. 3 5527-00 C a u te ru z a re a caru n culei uretrale
419. 3 6546-00 L ito trip sia e x tra co rp o reala cu un d e de soc (E S W L ) p en tru tractu l u rin ar
420. 36624-00 N e fro sto m ia p ercu tan ată
421. 36652-00 P ie lo sc o p ia re tro g rad ă
422. 3 6800-00 C ateterism u l v ezical
423. 3 6812-00 C isto sc o p ia
424. 36821-01 In se rţia en d o sc o p ic ă a sten tu lu i u reteral
425. 36821-03 în lo c u ire a e n d o sc o p ic ă a stentului u reteral
426. 36824-00 C ate te riz a re a en d o sco p ică a ureterului unilateral
427. 3 6830-00 M ea to to m ie u re te rica en d o sco p ică
428. 36854-01 In c iz ia e n d o sc o p ic ă a sfîncterului u retral ex tern
429. 3 7011-00 C isto sto m ia p ercu tan ată
430. 3 7300-00 D ila ta re a u re trala cu bujii
431. 3 7303-00 D ila ta re a strictu rilo r u retrale
432. 37321-00 M ea to to m ie u re trală externă
433. 3 7369-00 E x c iz ia p ro lap su lu i uretral
434. 3 7415-00 A d m in istra re a de ag en t in penis
435. 3 7601-02 E x c iz ia ch istu lu i ep ididim ar, u nilateral
436. 3 7435-00 F re n u lo p la stia p en ian ă
437. 9 0397-00 S u tu ra lace ratiilo r scrotului sau ale tu n icii vag in ale
438. 90398-01 A lte p ro ced u ri pe scrot sau tu n ica vag in ala
P r o c e d u r i la n iv e lu l o c h iu lu i ş i a n ex elo r*
439. 42512-00 E v isc e ra ţia g lo b u lu i ocular, fără im plant
440. 42518-04 în d e p ă rta re a im p lantului din o rb ita an o ftalm ică
441. 4 2575-00 E x c iz ia ch istu lu i tarsal
442. 4 2596-00 In c iz ia sacu lu i lacrim al
443. 42 6 3 8 -0 0 L a m b o u co n ju n ctiv al peste co m ee
444. 42644-01 în d e p ă rta re a m a g n e tică a co rp ilo r străini inclavaţi în co m ee
445. 4 2644-04 în d e p ă rta re a c o rp ilo r străini inclavaţi în co m ee
446. 4 2686-00 E x c iz ia p terig io n -u lu i
447. 4 2698-02 E x tra g e re a ex tra cap su lară a cristalinului prin fa co em u lsifiere a şi asp iraţia cataractei
448. 4 2702-04 E x tra g e re a ex tra cap su lara a cristalinului prin fa co em u lsifiere şi asp iraţia cataractei cu
in serţie de cristalin e artificiale pliabile
449. 42702-05 E x tra g e re a ex tra cap su lara a cristalin u lu i prin fa co em u lsifiere şi asp iraţia cataractei cu
in serţia a lto r cristalin e artificiale
450. 4 2737-00 D isc iz ia ca p su le i p o sterio ară a cristalinului
451. , 4 2740-02 A d m in istra re a d e su bstanţe terap eu tice in cam era an terio ara
452. 42740-03 A d m in istra re a de substanţe terap eu tice in cam era p o sterio ara
453. 42815-00 în d e p ă rta re a uleiului siliconic
454. 42833-00 P ro ce d u ri p en tru strabism im plicând 1 sau 2 m uşch i, un ochi
455. 42866-00 C o re c ţia ec tro p io n u lu i sau en tropionului p rin strân g erea sau scu rtarea retractorilor
In ferio ri
456. 42866-01 C o re c ţia ectro p io n u lu i sau entro p io n u lu i prin alte co recţii ale re tracto rilo r inferiori
457. 4 5626-00 C o re c ţia ec tro p io n -u lu i sau entro p io n -u lu i p rin teh n ici de su tu ra
458. 9 0084-00 In c iz ia p leo ap e i
P r o c e d u r i la n iv e lu l s is t e m u lu i n e r v o s*
459. 18216-27 In je c ta re a e p id u ra lă de an estezic local
460. 18216-28 In je c ta re a ep id u ra lă de o piacee
461. 18216-29 In je c ta re a c a u d ala a anestezicului local
462. 18216-30 In je c ta re a c a u d ala de opiacee
463. 18230-00 In je c ta re a ep id u ra lă de ag en t n eurolitic
464. 3 0035-00 R e p a ra re a p lă g ilo r teg u m en tare si ale ţesu tu lu i su b cu tan at ale fetei sau gatului,
im p licâ n d ţesu tu rile m oi
465. 3 0093-00 B io p sia (cu ac) de v erteb ra
466. 30672-00 E x c iz ia co ccis-u lu i
467. 3 1235-00 E x c iz ia leziu n ilo r teg u m en tare şi ţesutului su b cu tan at in alte zo n e ale capului
468. 35400-00 V e rté b ro p la stie , 1 corp verteb ra
469. 35400-01 V e rte b ro p la stie , > = 2 corpuri v erteb rale
470. 3 9109-00 G a n g lio to m ia trig em in ala prin rad io frecv en ţa
471. 39109-01 G a n g lio to m ia trig em in ala prin co m p resie cu b alo n aş
472. 39109-02 G a n g lio to m ia trig e m in ala prin injecţie
473. 39115-00 N e u ro to m ia p ercu tan ata a ram ului p rim ar p o sterio r al n erv u lu i spinal
474. 39118-00 N e u ro to m ia p e rcu tan ată pentru d en erv area fe ţe lo r articu lare prin rad io frecv en ţă
475. 39118-01 N e u ro to m ia p e rcu tan ată p en tru d en erv area fe ţe lo r articu lare cu crioproba
476. 3 9140-00 In je c ta re a ep id u ra la pentru liza ad eren telo r
477. 3 9323-00 A lta n e u ro to m ie p ercu tan ata prin rad io frecv en ta
478. 3 9330-00 N e u ro liz a d e sc h isa de nerv p eriferic, n ec lasifîcata in alta parte
479. 39331-00 D e c o m p re sia en d o sco p ica a tu n elu lu i carpian
480. 39331-01 D e c o m p re sia tu n elu lu i carpian
481. 4 8636-00 D isce cto m ia lo m b ara p ercu tan ata
482. 4 3876-00 E x c iz ia tera to m u lu i sacrococcigian, abordul p o sterio r
483. 59700-00 D isc o g ra fia
484. 59724-00 M ielo g rafia
485. 90013-00 B io p sia de n erv
486. 90018-00 In je c ta re a ep id u ra la a unei alte su bstanţe tera p eu tice sau co m b in ate
487. 90019-00 In je c ta re a c a u d ala a unei alte su bstanţe tera p eu tice sau co m b in ate
488. 90028-00 In je c ta re a e p id u ra la de steroid
489. 90028-02 In je c ta re a c a u d a la de steroid
490. 90602-00 B io p sia de d isc in tervertébral
S e r v ic ii d e n ta r e *
491. 3 0168-00 L ip ec to m ie, o ex cizie
492. 30223-01 In c iz ia si d re n aju l ab ceselo r teg u m en telo r şi ale ţesutului su b cu tan at
493. 3 0275-00 E x c iz ia ra d ic a la a leziunii intra-orala
494. 3 1205-00 E x c iz ia leziu n ilo r teg u m en tare şi ţesu tu lu i su b cu tan at in alte zone
495. 41716-01 A n tro sto m ia m a x ila ra intranazala, u nilateral
496. 53429-00 R ed u c e re a d esc h isa a fractu rii co m p licate de m an d ib u la cu fix are interna
497. 9 6215-00 In c iz ia si d re n aju l leziunii in cav itatea b u cala
P r o c e d u r i c h ir u r g ic a le
498. 18258-00 A d m in istra re a de ag ent anestezic la n ivelul nerv u lu i in tercostal (nivel unic)
499. 18260-00 A d m in istra re a de ag ent anestezic la niv elu l n erv u lu i in tercostal (m u ltip le nivele)
500. 3 0023-00 D e b rid a re a ex c iz io n ala a p ărţilo r m oi
501. 30029-00 R e p a ra re a p lă g ilo r teg u m en tare si ale ţesu tu lu i su b cu tan at in alte zone im plicând
%
ţe su tu rile m oi
502. 30071-00 B io p sia te g u m en tu lu i si ţesu tu lu i su b cu tan at
503. 30075-00 B io p sia de g an g lio n lim fatic
504. 3 0075-34 B io p sia an ala
505. 3 0195-06 E le c tro te ra p ia leziu n ilo r teg u m en tare, leziu n e u n ica
506. 3 0223-00 In c iz ia si d re n aju l h em ato m u lu i teg u m en tar si al ţesu tu lu i subcutanat
507. 30223-01 In c iz ia si d re n aju l ab ceselo r teg u m en telo r si ale ţesu tu lu i su b cu tan at
508. 30223-03 In c iz ia şi d re n aju l abcesului de ţesu tu ri m oi
509. 3 0375-07 G a stro sto m ia
510. 3 0390-00 L ap a ro sc o p ia
511. 30393-00 D ise c ţia lap aro sco p ica a ad eren telo r abdo m in ale
512. 30403-00 C u ra ev e n traţiei p o stoperatorii
513. 3 0406-00 P a ra c e n te z ă ab d o m in ală
514. 3 0409-00 B io p sia h ep a tic a p ercu tan ata (închisă)
515. 3 0445-00 C o le c iste c to m ia lap aro sco p ica
516. 30478-05 Je ju n o sto m ia e n d o sc o p ic a p ercu tan ata
517. 3 0490-00 In se rţia en d o sc o p ic ă a p ro tez elo r eso fag ien e
518. 30490-01 în lo c u ire a e n d o sc o p ic ă a p ro tez elo r esofagiene
519. 30490-02 în d e p ă rta re a en d o sc o p ică a protezei eso fag ien e
520. 30571-00 A p e n d ic e c to m ia
521. 30572-00 A p e n d ic e c to m ia lap aro sco p ică
522. 30609-00 C u ra la p asc o p ică a herniei fem u rale un ilaterale
523. 3 0609-02 C u ra la p a ro sc o p ic a a h ern iei inghinale un ilaterale
524. 3 0614-00 C u ra h ern ie i fe m u rale unilaterale
525. 30614-02 C u ra h ern ie i in g h in ale unilaterale
526. 3 0617-00 C u ra h ern iei o m b ilicale
527. 30617-01 C u ra h ern iei ep ig astrice
528. 30617-02 C u ra h ern iei lin ia albă
529. 3 0 6 3 1 -0 0 E x c i z i a h id r o c e lu lu i
530. 3 0 6 7 6 -0 0 I n c i z i a s in u s u lu i s a u c h is tu lu i p ilo n id a l
531. 3 0 6 7 6 -0 1 E x c i z i a s i n u s u lu i s a u c h is tu lu i p ilo n id a l
532. 3 1 2 0 5 -0 0 E x c i z i a l e z i u n i l o r t e g u m e n t a r e si ţ e s u t u l u i s u b c u t a n a t in a l t e z o n e
533. 3 1 2 4 5 -0 0 E x c i z i a e x t e n s i v ă a g l a n d e l o r s u d o r ip a r e a x ila r e
534. 3 1 4 6 2 -0 0 I n s e r ţ i a t u b u l u i d e h r ă n ir e p r in j e ju n o s to m ie
535. 3 1 5 0 0 -0 0 E x c i z i a le z iu n ii m a m a r e
536. 3 2 1 0 5 -0 0 E x c i z i a p e r a n a l a a le z i u n i l o r s a u ţ e s u t u r i l o r a n o r e c t a l e , t o a t e s tr a tu r ile
537. 3 2 1 2 3 -0 0 A n o p la s tia
538. 3 2 1 3 8 -0 0 H e m o ro id e c to m ia
539. 3 2 1 4 2 -0 1 E x c iz ia p o lip u lu i a n a l
540. 3 2 1 4 7 -0 0 T r o m b e c t o m i a e x te r n a
541. 3 2 1 5 9 -0 0 E x c i z i a f is tu le i a n a le im p lic â n d j u m ă t a t e a i n f e r i o a r a a s f in c te r u lu i a n a l
542. 3 2 1 5 9 -0 1 I n s e r ţ i a s e to n - u lu i p e n tr u f i s t u l a a n a l a im p lic â n d j u m ă t a t e a in f e r io a r a a s f in c te r u lu i
anal
543. 3 2 1 6 2 -0 0 E x c i z i a f is tu le i a n a le im p lic â n d j u m ă t a t e a s u p e r i o a r a a s f i n c te r u lu i a n a l
544. 3 2 1 6 2 -0 1 I n s e r ţ i a s e to n - u lu i p e n tr u f i s t u l a a n a l a im p lic â n d j u m ă t a t e a s u p e r io a r a a s f in c te r u lu i
anal
545. 3 2 1 6 6 -0 0 I n s e r ţ i a s e to n - u lu i a n a l
546. 3 2 1 6 6 -0 2 î n d e p ă r t a r e a s e to n - u lu i a n a l
547. 3 2 1 7 4 -0 1 D r e n a j u l a b c e s u l u i p e r ia n a l
548. 3 2 1 7 7 -0 0 E x t i r p a r e v e r u c i l o r a n a le
549. 3 2 5 0 0 -0 1 I n j e c t ă r i m u l t i p l e la n iv e lu l v e n e l o r v a r ic o a s e
550. 3 2 5 0 4 -0 1 î n t r e r u p e r e a a m a i m u l t o r v e n e tr i b u t a r e u n e i v e n e v a r i c o a s e
551. 3 2 5 0 7 -0 0 î n t r e r u p e r e a s u b f a s c i a l a a 1 s a u m a i m u lte v e n e v a r i c o a s e p e r f o r a n te
552. 3 2 5 0 8 -0 0 î n t r e r u p e r e a jo n c ţiu n ii s a f e n o - f e m u r a l a v a r i c o a s a
553. 3 2 5 0 8 -0 1 în tr e r u p e r e a jo n c ţiu n ii s a fe n o -p o p lite e v a ric o a s a
554. 3 2 5 1 1 -0 0 î n t r e r u p e r e a jo n c ţ i u n i l o r s a f e n o - f e m u r a l a s i s a f e n o - p o p l i t e e v a r ic o a s e
555. 3 4 1 3 0 -0 0 î n c h i d e r e a u n e i f is tu le i a r te r io - v e n o a s e c r e a t a d u p ă i n t e r v e n ţ i e l a n iv e lu l m e m b r u lu i
556. 3 4 5 0 9 -0 0 E f e c t u a r e a u n e i f i s tu le a r te r io - v e n o a s e n a t i v a ( c u v e n a ) la n iv e lu l m e m b r u lu i i n f e r io r
557. 3 4 5 0 9 -0 1 E f e c t u a r e a u n e i f i s tu le a r t e r i o - v e n o a s e n a t i v a ( c u v e n a ) la n iv e lu l m e m b r u lu i s u p e r io r
558. 3 4 5 1 5 -0 0 T r o m b e c t o m i e la n iv e lu l u n e i f is tu le a r t e r i o - v e n o a s e
559. 3 4 5 1 8 -0 0 R e p a r a r e a u n e i f is tu le a r t e r i o - v e n o a s e c r e a te d u p ă i n t e r v e n ţie
560. 3 5 3 1 2 -0 1 A r t e r e c t o m i e d e s c h i s a d e a r te r a p e r i f e r i c a
561. 3 8 4 1 8 -0 2 B i o p s i a p lă m în u lu i
562. 3 8 8 0 3 -0 0 T o r a c o c e n t e z a in s c o p te r a p e u t i c
563. 4 1 8 3 1 -0 0 D i l a t a r e a e n d o s c o p i c ă p n e u m a t i c ă a e s o f a g u lu i
564. 4 5 5 1 5 -0 0 R e v i z i a c ic a t r i c i i d in a l t a z o n a , < = 7 c m in lu n g im e
565. 4 5 5 1 8 -0 0 R e v i z i a c ic a t r i c i i d in a lte z o n e , > 7 c m in lu n g im
566. 5 8 9 2 7 -0 0 C o l a n g i o g r a f i a d ir e c ta , p o s to p e r a to r ie
567. 9 0 2 9 7 -0 1 R e z e c ţ i a e n d o s c o p i c ă a m u c o a s e i s t o m a c u lu i
568. 9 0 6 6 1 -0 0 A l t a in c i z i e a te g u m e n t u l u i si ţe s u tu lu i s u b c u t a n a t
569. 9 0 6 6 5 -0 0 D e b r i d a r e a e x c i z i o n a l a a te g u m e n t u l u i s i ţ e s u t u l u i s u b c u t a n a t
570. 9 0 6 8 6 -0 0 D e b r i d a r e a n o n e x c i z i o n a l a a a r s u r ii
571. 9 0 9 0 3 -0 0 R a d i o g r a f i a ţ e s u t u r i l o r m o i, n e c l a s i f i c a t a in a l t a p a r te
P r o c e d u r i la n iv e lu l s is te m u lu i m u sc u lo sc h e le ta l*
572. 3 0 0 7 5 -0 1 B io p s ia ţe s u tu rilo r m o i
573. 3 0 1 1 1 -0 0 E x c iz ia b u rse i m a ri
574. 3 0 1 1 4 -0 0 E x c i z i a c h is tu lu i B a k e r
575. 3 0 2 3 5 -0 0 R e p a r a r e a r u p t u r i i m u s c u la r e , n e c l a s i f i c a t a in a l t a p a r te
576. 3 9 3 3 0 -0 0 N e u r o l i z a d e s c h i s a d e n e r v p e r if e r ic , n e c l a s i f i c a t a in a l t a p a r te
577. 4 6 3 3 0 -0 1 R e p a r a r e a d e lig a m e n t s a u c a p s u l a a a r tic u la ţie i m e ta c a r p o f a l a n g i e n e
578. 4 6 3 3 9 -0 0 S i n o v e c t o m i a t e n d o n u l u i f l e x o r s a u e x t e n s o r a l m â in ii
579. 4 6 3 9 3 -0 0 R e v i z i a f a s c i e c t o m i e i p a l m a r e p e n tr u m a l a d i a D u p u y t r e n im p lic â n d 3 s a u m a i m u lte
d e g e te (ra z e )
580. 4 7 0 0 3 -0 0 R e d u c e r e a î n c h i s a a lu x a ţie i d e c l a v ic u lă
581. 4 7033-00 R e d u c e re a d e sc h isa a lu xaţiei carpului
582. 4 7048-00 R e d u c e re a în c h isa a luxaţiei de sold
583. 470 6 0 -0 0 R e d u c e re a d e sc h isa a lu x aţiei de ro tu la
584. 47342-01 R e d u c e re a d e sc h isa a fracturii de m etacarp cu fix are in tern a
585. 47357-01 R e d u c e re a d e sc h isa a fractu rii de scafo id cu fix are in tern a
586. 47384-03 R e d u c e re a d esc h isa a fractu rii de d iafiza u ln ara cu fixare in tern a
587. 47393-01 R e d u c e re a d e sc h isa a fractu rii de d iafiz a de ra d iu s si u ln ara cu fixare interna
588. 47399-01 R e d u c e re a d esc h isa a fracturii de olecran cu fix are in tern a
589. 47402-00 R e d u c e re a d esc h isa a fracturii de olecran cu o stecto m ie p arţia la a fragm entului de
o lecran
590. 4740,8-01 R e d u c e re a d e sc h isa a fracturii de cap sau co let al rad iu su lu i cu fixare interna
591. 47429-01 R e d u c e re a d e sc h isa a fractu rii de hu m eru s p roxim al cu fix are interna
592. 47432-01 R e d u c e re a d esc h isa a fracturii in traarticu lare de h u m eru s p ro x im al cu fixare interna
593. 4 7450-00 R e d u c e re a d e sc h isa a fracturii de d iafiz a h u m erala
594. 47450-01 R e d u c e re a d e sc h isa a fractu rii de diafiza h u m era la cu fix are interna
595. 47456-01 R e d u c e re a în c h isa a fracturii de h u m eru s distal cu fixare in tern a
596. 47465-01 R e d u c e re a d esc h isa a fractu rii de clav icu la cu fix are interna
597. 47459-01 R e d u c e re a d e sc h isa a fractu rii de h u m eru s distal cu fix are in tern a
598. 4 7534-00 F ix a re a in tern a a fracturii in tra-articulare de condil fem ural
599. 47549-01 R e d u c e re a d e sc h isa a fracturii de p latou tib ial m ed ial sau lateral cu fixare interna
600. 47558-01 R e d u c e re a d e sc h isa a fractu rii de plato u tib ial m ed ial si lateral cu fixare interna
601. 47566-01 R e d u c e re a d e sc h isa a fractu rii de d iafiz a tib ia la cu fix are interna
602. 47566-03 R e d u c e re a d esc h isa a fracturii in tra-articu lare de d iafiz a tib ia la cu fixare interna
603. 4 7585-00 F ix a re a in tern a a fracturii de rotula
604. 47600-01 R e d u c e re a d esc h isa a fracturii de g lezn a cu fix are in tern a a diastazei, p eroneului sau
m aleo lei
605. 47603-01 R e d u c e re a d esc h isa a fractu rii de g lezn a cu fixare interna, > 2 a diastazei, peroneului
sau m aleo lei
606. 47612-01 R e d u c e re a în c h isa a fracturii in tra-articu lare d e calcan eu cu fix are interna
607. ' 476 1 2 -0 7 R e d u c e re a în c h isa a fracturii in tra-articu lare de astrag al cu fix are interna
608. 4 7615-02 R e d u c e re a d e sc h isa a fractu rii de astragal
609. 47618-01 R e d u c e re a d esc h isa a fractu rii in tra-articu lare de calcan eu cu fix are interna
610. 47624-01 R e d u c e re a d e sc h isa a fracturii articu laţiei tarso m eta ta rsien e cu fixare interna
611. 47639-01 R e d u c e re a d esc h isa a fractu rii de m etatars cu fix are in tern a
612. 47672-01 R e d u c e re a în c h isa a fracturii de falan g a a d eg etu lu i picio ru lu i, altul decât halucele, cu
fix a re in tern a
613. 47672-03 R e d u c e re a d esc h isa a fractu rii de falan g a a d eg etu lu i p iciorului, altul decât halucele,
cu fix are in tern a
614. 4 7927-00 în d e p ă rta re a de b ro şa, şurub sau fir m etalic, n ec la sificata in alta parte
615. 4 7981-02 F a sc io to m ia de d eco m p resie a m âinii
616. 4 8209-00 G re fa o so asa la tib ie cu fixare interna
617. 48 2 3 3 -0 0 G re fa o so a sa la scafoid cu fixare interna
618. 48406-03 O ste c to m ia de rad iu s
619. 4 8503-00 E p ifiz io d e z a tib iei si peroneului
620. 48900-01 E x c iz ia d ep o zitu lu i de calciu din co am a ro tato rilo r
621. 4 8903-00 D e c o m p re sia spaţiului subacrom ial
622. 48906-00 R e p a ra re a co am ei rotatorilor
623. 48915-00 H e m ia rtro p la stia um ărului
624. 48945-00 A rtro sc o p ia u m ăru lu i
625. 48957-00 S ta b iliz a re a a rtro sco p ica a um ărului
626. 491 0 3 -0 0 S ta b iliz a re a co tu lu i
627. 49109-01 S in o v e cto m ia co tu lu i
628. 4 9203-00 A rtro d e z a articu laţiei intercarpiene
629. 49503-03 T ra n sfe r de te n d o n /lig am en t de genunchi, n ec la sificata in alta parte
630. 4 9539-00 R e c o n stru c ţia artro sco p ica a genun ch iu lu i
631. 4 9542-00 R e c o n stru c ţia artro sco p ica a ligam en tu lu i în cru c işa t al g en u n ch iu lu i cu
re p a ra re a m en iscu lu i
632. 4 9557-00 A rtro sc o p ia g en u n chiului
633. 4 9558-00 D e b rid a re a a rtro sco p ica a genunchiului
634. 49560-01 A ju sta re a a rtro sco p ica a ligam entului de genunchi
635. 49562-01 M e n isc e c to m ia artro sco p ica a g en u nchiului cu co n d ro p lastie si foraj m u ltip lu sau
im p la n t
636. 4 9563-00 R e p a ra re a a rtro sco p ica a m en iscu lu i gen u n ch iu lu i
637. 49 5 6 9 -0 0 C v a d ric e p so p la stia genunchiului
638. 49 7 0 0 -0 0 A rtro sc o p ia de g lezn ă
639. 4 9712-00 A rtro d e z ă g lezn ă
640. 49724-01 R e c o n stru c ţia ten d o n u lu i achillian
641. 4 9833-00 C o re c ţia d e h a lu x v alg u s p rin o steo to m ia p rim u lu i m etatarsian , unilateral
642. 4 9851-00 C o re c ţia d eg e tu lu i "in ciocan" cu fix are in tern a
643. 49854-01 F a sc ie c to m ia p lan tara
644. 4 9860-00 S in o v e c to m ia articulaţiei m etatarso falan g ien e
645. 50102-00 P ro c e d u ra a rtro sco p ica a articulaţiei, n ec la sificata in a lta p arte
646. 50312-00 S in o v e c to m ia gleznei
647. 50345-00 C o re c ta re a d efo rm ării in h ip erex ten sie a deg etu lu i p iciorului
648. 90541-01 R e d u c e re a d esc h isa a decolării ep ifizare de rad iu s sau uln a
649. 90582-01 S u tu ra de ten d o n , n eclasificata in alta parte
650. 9 0588-00 O ste o c la z ia
651. 9 0604-00 C o re c ţia d ifo rm ităţii osoase
652. 90665-00 D e b rid a re a e x c iz io n ala a teg u m en tu lu i si ţesu tu lu i su b cu tan at
P r o c e d u r i m ic r o c h ir u r g ic a le
653. 3 0029-00 R e p a ra re a p lă g ilo r teg u m en tare si ale ţesu tu lu i su b cu tan at in alte zone im plicând
ţesu tu rile m oi
654. 3 0035-00 R e p a ra re a p lă g ilo r teg u m en tare si ale ţesu tu lu i su b cu tan at ale fetei sau gatului,
im p licâ n d ţesu tu rile m oi
655.* 30064-00 în d e p ă rta re a c o rp ilo r străini din teg u m en t si ţesu tu l su b cu tan at cu incizie
656. 30107-00 E x c iz ia u n u i g an g lion, n ec lasificata in a lta parte
657. 46465-00 A m p u ta ţia d eg etu lui
658. 46495-00 E x c iz ia c h istu lu i m ucos al d egetului m âinii
659. 47948-00 în d e p ă rta re a d isp o zitiv u lu i de fixare ex tern a
660. 90582-00 S u tu ră de lig am en t, n eclasificata in alta parte
661. 90582-01 S u tu ră de ten d o n , n ec lasificata in alta parte
P r o c e d u r i r a d io lo g ic e in te r v e n ţio n a le *
662. 38215-00 C o ro n a ro g ra fia
663. 59903-03 A o rto g ra fia
664. 60066-00 A n g io g ra fia cu su b stracţie d ig itala a aortei si m em b ru lu i inferior, u n ilateral, 7-9
cic lu ri de a c h iz iţie de date
665. 60006-01 A n g io g ra fia cu su b stracţie d ig itala a capului si gatu lu i cu arc-ao rto g rafie , 7-9 cicluri
d e a c h iz iţie de date
666. 60066-01 A n g io g ra fia cu su b stracţie d ig itala a aortei si m em b ru lu i inferior, bilateral, 7-9 cicluri
d e a c h iz iţie de date
P r o c e d u r i d e r m a to lo g ic e ş i p la stice*
667. 3 0023-00 D e b rid a re a ex c iz io n ală a p ărţilo r m oi
668. 3 0563-00 R e v iz ia stom ei in testinului subţire
669. 30563-01 R e v iz ia sto m ei in testinului gros
670. 31205-01 E x c iz ia u lceru lu i teg u m en tar şi ţesu tu lu i su b cu tan at
671. 31551-00 In c iz ia şi d ren aju l sânului