Sunteți pe pagina 1din 24

UNIVERSITATEA DIN PETROSANI

FACULTATEA DE MINE
DOMENIUL: INGINERIE CIVILĂ
SPECIALIZAREA: CONSTRUCTII MINIERE

FUNDATII

Conf.univ.dr.ing.
Mihaela TODERAS
STRUCTURA DISCIPLINEI si cerinte de promovare

Curs Laborator / Proiect Forma de Nr.


seminar verificare credite
Sem. 5 2 x 14 sapt. 1 x 14 sapt. = Examen 3
= 28 ore 14 ore

Sem. 6 2 x 14 sapt. Colocviu 3


= 28 ore

Modalitatea de examinare finală : Scris / oral


2 subiecte teoretice si o aplicaţie

Cerinţele minime de promovare Cerinţele de promovare cu nota maximă


(obtinerea notei 5) (obtinerea notei 10)
Rezolvarea corectă şi predarea în termenul Tratarea corectă a celor 3 subiecte de pe bilet
stabilit a temei de proiect Studierea bibliografiei suplimentare
Tratarea minimă a celor 3 subiecte de examen Rezolvarea corectă a temei de proiect din timpul
Frecvenţă bună la orele de proiect şi minimă la semestrului
orele de curs Frecvenţă maximă la orele de curs şi proiect
CONTINUTUL DISCIPLINEI
1. Fundaţii de suprafaţă (fundaţii rigide – izolate, continue, sub diafragme de b.a.; elastice –
izolate, continue sub ziduri şi diafragme, continue sub stâlpi, pe radiere; Calculul grinzilor
de fundare – metoda Winkler, metoda Jemocikin)
2. Fundaţii de suprafaţă executate sub nivelul apei (turnarea betoanelor sub apă; fundaţii
pe anrocamente şi umpluturi de piatră; fundaţii din blocuri mari; fundaţii pe chesoane
plutitoare)
3. Fundaţii de adâncime (fundaţii pe piloţi; fundaţii de mare adâncime – pe chesoane, pe
coloane)
4. Elemente de proiectare şi alcătuire a fundaţiilor: Elemente şi etape ale proiectării
fundaţiilor; Principii de calcul la proiectarea fundaţiilor; Materiale folosite la realizarea
fundaţiilor; Determinarea adâncimii de fundare; Clasificarea fundaţiilor
5. Metode de îmbunătăţire a terenurilor dificile de fundare (îmbunătăţirea pământurilor la
suprafaţă şi în adâncime)
6. Lucrări pregătitoare necesare pentru executarea fundaţiilor: amenajarea terenului şi
platformei de lucru; trasarea pe teren a construcţiilor; executarea săpăturilor; calculul
sprijinirilor; palplanşe – elemente de calcul ale palplanşelor; ecrane de impermeabilizare;
diguri de pământ şi batardouri; epuismente directe şi indirecte
7. Consolidarea fundaţiilor: cauzele degradării fundaţiilor; posibilităţi de consolidare
8. Ziduri de sprijin – Tipuri de ziduri de sprijin: ziduri de greutate, ziduri elastice, ziduri de
sprijin pe piloţi foraţi de mare diametru şi cu ancoraje, construcţii de sprijin din pământ
armat; Proiectarea şi dimensionarea zidurilor de sprijin; Armarea zidurilor de sprijin
9. Fundaţii de maşini: fundaţia maşinii; vibraţiile fundaţiilor masive; proprietăţi elastice ale
elementelor de amortizare
SEMINAR / PROIECT
SEMINAR + Aplicaţii
Compoziţia şi clasificarea pământurilor (greutăţi şi densităţi, curba granulometrică,
încadrarea pământurilor)
Curgerea apei prin terenurile de fundare – pământuri
Rezistenţa la forfecare a pământurilor
Starea de tensiune în terenurile de fundare
Consolidarea şi tasarea pământurilor
Stabilitatea pantelor şi taluzurilor
Împingerea activă şi pasivă asupra zidurilor de sprijin
Capacitatea portantă a terenurilor de fundare

PROIECT 1. Proiectarea unui dig de pământ


2. Proiectarea unui zid de sprijin
3. Proiectarea unei fundaţi izolate directe
4. Proiectarea unei fundaţii continue
5. Proiectarea unei fundaţii de adâncime
6. Proiectarea unei sprijiniri

REZOLVARE TEMA → parte scrisă / de calcul impusă + parte grafică a structurii respective la
scară DACA este necesar → detaliile de armare
BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE

1. Anghel Stanciu, Irina Lungu – Fundaţii. Editura Tehnică, Bucureşti, 2006.


2. Mihaela Toderaş – Geotehnică şi fundaţii. Vol. I. Editura Universitas,
Petroşani, 2005.
3. Mihaela Toderaş – Geomecanică. Probleme de mecanica pământurilor şi
fundaţii. Editura Universitas, Petroşani, 2005.
4. M. Păunescu, V. Pop, T. Silion – Geotehnică şi fundaţii. Editura Didactică
şi Pedagogică, Bucureşti, 1982.
5. P. Răileanu ş.a. – Geotehnică şi fundaţii. Exemple de calcul. Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983.
6. Mihai Stamatiu – Mecanica rocilor. Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1962.
7. Hugo Lehr – Fundaţii. Vol.I. Editura de Stat pentru Arhitectură şi
Construcţii, Bucureşti, 1954.
8. Hugo Lehr – Procedee de fundaţii. Metode de executare. Vol.II. Editura
Tehnică, Bucureşti, 1951.
9. Hugo Lehr – Fundaţii. Exemple de calcul. Vol.III. Editura Tehnică,
Bucureşti, 1967.
Notiuni privind proiectarea structurilor de fundare
directa
Principii de rezistenta a infrastructurilor
Definitii
SISTEM STRUCTURAL = suprastructura + infrastructura + substructura +
+ fundatie + teren de fundare

Componentele sistemului structural:


Suprastructura (S); Substructura (B); Fundaţiile (F); Terenul de fundare (T); Ιnfrastructura (Ι)
Notiuni privind proiectarea structurilor de fundare
directa
Cerinţe privind proiectarea fundaţiilor
-Transmitere incarcari constructie la teren + actiuni seismice
- Indeplinire conditii verificare la stari limita ultime + stari de exploatare

Cerinţe privind proiectarea substructurilor


- Conlucrare fundatie si suprastructura
- Incarcari proprii + transmise + seismice = asociere mecanism plastifiere
- Verificare la stari limita ultime si de exploatare normala

Sisteme structurale cu mecanisme de plastificare în suprastructură


Solicitari transmise infrastructurilor
Solicitări transmise infrastructurilor
Grupari fundamentale de incarcari
Grupari speciale de incarcari

Solicitarile transmise infrastructurii de catre suprastructura


Capitolul 1- CLASIFICAREA FUNDATIILOR
1.1. Definitie. Criterii de clasificare a fundatiilor
Definitie
Fundatia = structura subterana cu rol de preluare si transmitere a
sarcinilor la terenul de fundare

Factorii de influenta asupra alegerii sistemului de fundare


 Caracteristici fizico – mecanice teren de fundare
 Importanta constructie
 Adancime de fundare
 Nivelul apelor subterane
 Marime + natura sarcini transmise de suprastructura constructiei
 Distanta fata de constructiile existente
 Conditiile geologice ingineresti ale amplasamentului (stabilitatea generala si locala,
existenta unor fenomene de sufoziune mecanica sau chimica, etc)
 Sensibilitatea constructiei la tasari, tasari relative, inclinari si incovoieri relative

Sisteme de fundare

I- FUNDATII DE SUPRAFATA → Df  5 B → FUNDATII DIRECTE


II- FUNDATII DE ADANCIME care transmit sarcinile la Df > 5 B
III- FUNDATII realizate PRIN IMBUNATATIREA PROPRIETATILOR CONSTRUCTIVE ale
terenului de fundare
Capitolul 1- CLASIFICAREA FUNDATIILOR

FUNDATII DE SUPRAFATA

Fundatii izolate Fundatii continue Fundatii pe radier

Fundatii pentru
A. Fundatii pentru stalpi Radier general tip
constructii cu pereti
de b.a. monolit dala groasa
structurali de zidarie

Fundatii pentru
B. Fundatii pentru stalpi Radier general tip
constructii cu pereti
de b.a. prefabricat planseu ciuperca
structurali de b.a.

C. Fundatii pentru Fundatii continue de Radier tip placa si


stalpi metalici b.a. sub stalpi grinzi

Radier casetat
Capitolul 1- Fundatii izolate de suprafata
Fundatii izolate de suprafata

Fundatii cu bloc de beton simplu si


A. Fundatii pentru stalpi cuzinet de beton armat
de b.a. monolit
Fundatii pentru stalpi
de b.a. monolit

Fundatii tip talpa din b.a.


monolit
Capitolul 1- Fundatii izolate de suprafata
Fundatii izolate de suprafata
A. Fundatii pentru stalpi
de b.a. monolit
B. Fundatii pentru stalpi
de b.a. prefabricat

a) Fundatii pahar

b) Alte tipuri = f (imbinare stalp + fundatie)


Fundatii prefabricate de tip pahar
Fundatii izolate de suprafata
A. Fundatii pentru stalpi
de b.a. monolit
B. Fundatii pentru stalpi C. Fundatii pentru
de b.a. prefabricat stalpi metalici

Fundatii tip talpa din b.a.

Fundatii tip bloc si cuzinet


Capitolul 1- Fundatii continue de suprafata
Fundatii continue de suprafata

Fundatii pentru Fundatii pentru


Fundatii continue de
constructii cu pereti constructii cu pereti
b.a. sub stalpi
structurali de zidarie structurali de b.a.

Fundatii continui sub


ziduri interioare
Fundaţie bloc sub perete exterior (pardoseala parterului la aceeaşi cotă
cu trotuarul)
Fundaţie bloc sub perete exterior (pardoseala parterului deasupra
cotei trotuarului)
(fig.7)

(fig.8)

Fundatii sub pereti structurali de zidarie cu Fundatie continua la cladiri cu subsol


descarcari pe reazeme
(fig.9)

Fundatie pentru cladiri fara subsol in


zone cu seismicitate ridicata; sectiune
in zona samburelui de b.a.

Fundatie pentru cladiri cu subsol in


zone cu seismicitate ridicata

(fig.10)
Fundatii continue
racordate in trepte

(fig.12)

Fundatie pentru pereti


nestructurali
(fig.11)
Capitolul 1- Fundatii continue de suprafata
Fundatii continue de suprafata

(fig.13)

(fig.14)

Fundatii continue din b.a. sub


stalpi dispuse pe o directie

Fundatie independenta pentru


pereti din b.a.

Fundatii continue din b.a. sub stalpi


dispuse dupa doua directii
(fig.15)
Capitolul 1- Fundatii continue de suprafata
Fundatii continue de suprafata

fundaţii independente fundaţii izolate


Capitolul 1- Fundatii pe radier
Fundatii pe radier

Radier general tip Radier general tip Radier tip placa


Radier casetat
dala groasa planseu ciuperca si grinzi

(fig.16)

Radier tip dala groasa pentru constructii situate


sub nivelul apei subterane

(fig.17)

Radier general tip planseu ciuperca