Sunteți pe pagina 1din 11

Acatistul ţării sfinte ortodoxe România

Condac 1

Doamne Dumnezeule Atotfăcător, Te rugăm ocroteşte România şi


dă-i conducători cu inima bună, care să iubească ţara, pământul
strămoşesc şi neamul românesc; luminează-i pe români şi adu-i
pe calea cea bună a sfinţeniei, până ce va veni Judecata de apoi.
Te rugăm: Doamne Dumnezeule ai milă de poporul român şi ajută
ţara sfântă ortodoxă România!

Icos 1

Doamne Dumnezeule Atotţiitor: Părinte, Cuvinte şi Duhule Sfinte,


împreună cu Sfintele Puteri Cereşti şi Îngereşti, cu Maica
Domnului şi cu toţi Sfinţii, scoate-ne din prăpădul material şi
spiritual în care suntem noi, cei care ne rugăm aşa:
Doamne Dumnezeule Cel Mare, izbăveşte-ne de toate relele şi
ispitirile!
Doamne Dumnezeule Cel Atotputernic, apără-ne de toţi duşmanii
văzuţi şi nevăzuţi!
Doamne Dumnezeule Cel Atotvăzător, ocroteşte-ne de tot răul din
noi şi din preajma noastră!
Doamne Dumnezeule Cel Mărinimos, ajută-ne nouă tuturor să
mergem pe calea mântuitoare!
Doamne Dumnezeule Cel Adevărat, condu-ne pe calea adevărului
spre Împărăţia Ta!
Doamne Dumnezeule Cel Minunat, scoate-ne pe noi din griji, din
nevoi şi din necazuri!
Doamne Dumnezeule ai milă de poporul român şi ajută ţara
sfântă ortodoxă România!

Condac 2

De 2000 de ani suntem prădaţi de alţii, luaţi în robie, bătuţi de cei


care au venit peste noi, dar nu ne-am pierdut nădejdea şi
credinţa, ci cu multă smerenie creştină Îi cântăm Lui Dumnezeu:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2

Din contopirea a două neamuri s-a născut poporul român şi


totodată şi creştin, care fiind dornic de sfinţire a înălţat sfinte
biserici, troiţe, schituri şi mănăstiri. Unii au trăit în peşteri sau în
munţi, dar întotdeauna s-au rugat la Tine, Părintele Luminilor, iar
acum e rândul nostru să Te rugăm aşa:
Doamne Dumnezeule Cel Luminos, luminează-ne viaţa, mintea,
inima şi tot întunericul din noi!
Doamne Dumnezeule Cel Atotfăcător, ajută-ne să ne întoarcem la
frumuseţea cea dintâi!
Doamne Dumnezeule Cel Multmilostiv, binecuvintează ca cei
bineplăcuţi Ţie să conducă România!
Doamne Dumnezeule Cel Puternic, îndepărtează-i pe duşmanii
românilor şi ai României!
Doamne Dumnezeule Cel Minunat, ajută-ne să fim ai Tăi, aici şi în
veşnicie!
Doamne Dumnezeule Cel Atotbun, nu ne lăsa pe mâna celor
iubitori de îmbogăţire şi de slavă deşartă!
Doamne Dumnezeule ai milă de poporul român şi ajută ţara
sfântă ortodoxă România!

Condac 3

Mulţi flăcăi evlavioşi au pierit în luptele de apărare ale pământului


românesc, dar mamele îndurerate nu şi-au pierdut credinţa în
Dumnezeu, ci s-au rugat şi cu lacrimi au cântat: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!

Icos 3

Tineri şi bătrâni, flăcăi şi fete, mame şi copii, au fost robiţi de cei


care au năvălit peste noi, iar bogăţiile ţării au fost duse peste
hotare. Săraci şi oropsiţi fiind, cu credinţă ne rugăm Ţie din inimă
aşa:
Doamne Dumnezeule Cel Înţelept, izbăveşte-ne de jaful şi de
sărăcia din ţara noastră!
Doamne Dumnezeule Cel Preacurat, curăţeşte ţara noastră de cei
care fură şi ne duc de râpă!
Doamne Dumnezeule Cel Preamărit şi Lăudat, întăreşte ţara
noastră binecuvântată de Tine!
Doamne Dumnezeule, Părintele Luminilor, luminează-ne calea
spre Împărăţia Ta!
Doamne Dumnezeule Care ai ars jertfa cu foc din Cer, arde şi
spinii păcatelor noastre!
Doamne Dumnezeule Cel Binecuvântat, binecuvintează-ne să fim
împlinitori ai Voii Tale!
Doamne Dumnezeule ai milă de poporul român şi ajută ţara
sfântă ortodoxă România!

Condac 4

Mult încercaţi fiind, noi nu ne-am pierdut nădejdea, credinţa,


dragostea sfântă sau evlavia. Fiii şi fiicele poporului român s-au
retras în peşteri sau în lăcaşuri sfinte şi din inimă I-au cântat
Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4

Cu mâinile ridicate spre Cer şi cu inimile deschise spre Dumnezeu,


cei care Ţi-au slujit, Doamne, s-au închinat cu credinţă, au cerut
Har Sfânt şi ajutor pentru ţară şi pentru poporul român, zicând cu
smerenie:
Doamne Dumnezeule ai grijă de România, de poporul român şi de
pământul strămoşesc!
Doamne Dumnezeule nu ne prăpădi cu urgiile ce vor fi să vie
pentru păcatele noastre!
Doamne Dumnezeule dă-ne putere să-i învingem pe cei răi, străini
de ţară şi de neam!
Doamne Dumnezeule dă-ne să avem gânduri bune, curate şi
multă, multă pocăinţă!
Doamne Dumnezeule nu ne lăsa pe mâna vrăjmaşilor din ţară şi
de pretutindeni!
Doamne Dumnezeule, întăreşte ţara noastră şi pe cei rău-voitori
nu-i lăsa să o fărâmiţeze!
Doamne Dumnezeule ai milă de poporul român şi ajută ţara
sfântă ortodoxă România!
Condac 5

Te slăvim, Te lăudăm, Te cinstim, Îţi mulţumim pentru toate şi ne


rugăm Ţie, Doamne Dumnezeule; şi deşi suntem păcătoşi
nădăjduim la ajutorul Tău; şi smeriţi şi cu umilinţă Îţi cântăm:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5

Toţi cei care Te cunosc pe Tine, Doamne, vor să-şi facă chip şi
asemănare cu Tine, să aibă gândurile şi inimile curate, în toate să
împlinească Poruncile Tale Dumnezeieşti, şi cu evlavie
creştinească se roagă zicând:
Doamne Dumnezeule Preaînţelept, înţelepţeşte-ne să înţelegem şi
să urmăm învăţătura Ta!
Doamne Dumnezeule Multiubitor, înmulţeşte iubirea noastră
sfântă pentru Tine!
Doamne Dumnezeule Nemuritor, sfinţeşte-ne ca să câştigăm viaţa
veşnică!
Doamne Dumnezeule Creator, fă ca toate creaţiile noastre să-Ţi
fie bineplăcute Ţie!
Doamne Dumnezeule Multmilostiv, fă-ne milostivi cu tot ce e viaţă
pe Pământ!
Doamne Dumnezeule Biruitor, scapă-ne de cei răi şi fă-ne să ne
iubim ţara, pământul şi neamul românesc!
Doamne Dumnezeule ai milă de poporul român şi ajută ţara
sfântă ortodoxă România!

Condac 6

Fiind zi sau noapte, iarnă sau vară, frig sau cald, ploaie sau
secetă, vânt, arşiţă sau ger, noi toţi creştinii slăvim înţelepciunea,
milostivirea şi dărnicia Ta, Doamne, şi din inimă Îţi cântăm: Aliluia!
Aliluia! Aliluia!

Icos 6
Creştinii ortodocşi din România Ţi s-au închinat cu umilinţă şi Te-
au iubit întotdeauna Doamne; noi, cei trecători prin viaţa aceasta,
ne rugăm pentru strămoşii şi pentru urmaşii noştri, şi cu credinţă
spunem aşa:
Doamne Dumnezeule eşti nădejdea noastră cea mare!
Doamne Dumnezeule eşti Stăpânul nostru Cel Tare!
Doamne Dumnezeule eşti izvorul cunoştinţelor duhovniceşti!
Doamne Dumnezeule eşti Sfinţitorul celor din Cer şi de pe
Pământ!
Doamne Dumnezeule eşti Apărătorul celor apăsaţi de dureri şi de
nevoi!
Doamne Dumnezeule eşti Învăţătorul şi Îndrumătorul nostru Cel
Bun!
Doamne Dumnezeule ai milă de poporul român şi ajută ţara
sfântă ortodoxă România!

Condac 7

Mulţi oameni nu Te cunosc, Doamne Dumnezeule, dar noi


păcătoşii ne pocăim pentru păcatele noastre cele multe şi cu
smerenie Te slăvim, Îţi mulţumim pentru toate, şi-Ţi cântăm:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7

Văzând cât de minunată este toată creaţia Ta, Doamne, cu


umilinţă, cu smerenie şi cu multă dragoste sfântă privim spre Cer,
ne minunăm şi Te numim Maestru Creator; cu frică şi cu evlavie să
zicem aşa:
Doamne Dumnezeule al Heruvimilor şi al Serafimilor!
Doamne Dumnezeule al Îngerilor de-a dreapta şi de-a stânga
Tronului Dumnezeiesc!
Doamne Dumnezeule al Arhanghelilor şi al Oştirilor Cereşti şi
Îngereşti!
Doamne Dumnezeule al Stăpâniilor şi al Începătoriilor!
Doamne Dumnezeule al Domniilor şi al Scaunelor Cereşti!
Doamne Dumnezeule al Puterilor Cereşti şi Îngereşti şi al tuturor
Sfinţilor!
Doamne Dumnezeule ai milă de poporul român şi ajută ţara
sfântă ortodoxă România!

Condac 8

Proorocii Te-au văzut, Drepţii Te-au cunoscut, Apostolii au luat


învăţătură sfântă de la Tine, Doamne Iisuse Hristoase, Mucenicii s-
au jertfit pentru credinţă, Cuvioşii fierbinte s-au rugat, cei
neprihăniţi Te-au lăudat şi bine Te-au cuvântat, iar noi păcătoşii cu
frică şi cu dragoste Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8

Lumină binecuvântată ne-a adus Sfânta Evanghelie a Domnului


Iisus Hristos, Cel care ne-a spus: Prin Mine veţi ajunge la Tatăl! Să
luăm din cunoaşterea cea de Sus şi cu smerenie să ne rugăm
zicând:
Doamne Dumnezeule Preabinecuvântat, binecuvintează ţara
noastră, pământul ei şi neamul românesc!
Doamne Dumnezeule Preamilostiv, milostiveşte-Te de strămoşii şi
de urmaşii noştri!
Doamne Dumnezeule Cel Tare, întăreşte-ne în credinţa creştin-
ortodoxă acum şi în viitor!
Doamne Dumnezeule Preasfânt, fă să fie o singură credinţă, o
singură turmă şi un Păstor!
Doamne Dumnezeule Atotputernic, distruge dezbinarea ce se
vrea în ţara noastră şi între noi, oamenii!
Doamne Dumnezeule în Treime Sfântă Preaslăvit, ajută-ne să
trăim cu toţii ca fraţii, în pace şi în armonie!
Doamne Dumnezeule ai milă de poporul român şi ajută ţara
sfântă ortodoxă România!

Condac 9

Oamenii au primit învăţătura sfântă a Domnului Iisus Hristos şi


mulţi s-au încreştinat; şi primind Sfintele Taine s-au luminat
duhovniceşte şi plini de smerenie şi de umilinţă au cântat: Aliluia!
Aliluia! Aliluia!

Icos 9
Înţelepciunea Dumnezeiască este mare; şi ştim, Doamne, că nouă
celor mici şi neînsemnaţi ne poţi trimite raze sfinte pentru
luminarea, curăţirea şi sfinţirea noastră. Îţi mulţumim, Doamne, şi
ne rugăm aşa:
Doamne Dumnezeule Preasfânt, sfinţeşte-i pe robii Tăi, oriunde s-
ar afla!
Doamne Dumnezeule Preasfânt, sfinţeşte ţara noastră, pământul
şi neamul românesc!
Doamne Dumnezeule Preacurat, curăţeşte-i pe cei din România de
acum şi din viitor!
Doamne Dumnezeule Preaînalt, înalţă-i la Ceruri pe cei care Te
iubesc şi Te preamăresc!
Doamne Dumnezeule Preaînţelept, înţelepţeşte-ne pe toţi, ca să
înţelegem lucrarea Ta sfântă!
Doamne Dumnezeule Preaputernic, ajută-ne pe toţi ca lucrările
noastre să-Ţi fie bineplăcute Ţie!
Doamne Dumnezeule ai milă de poporul român şi ajută ţara
sfântă ortodoxă România!

Condac 10

Lumină din lumina Tatălui Ceresc ne-a adus Domnul Iisus Hristos
prin învăţăturile Sale. Ne rugăm pentru mântuirea sufletelor
noastre şi pentru ca cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu să-L
caute, să-L afle şi să nu mai păcătuiască; să fim toţi binecuvântaţi
cereşte; şi cu frică şi cu dragoste să-I cântăm: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!

Icos 10

Multe daruri sfinte au avut ucenicii Domnului Iisus, iar după


Pogorârea Sfântului Duh, lucrând cu aceste daruri acestea s-au
înzecit, s-au însutit, s-au înmiit. Doamne Dumnezeule, cu umilinţă
Te rugăm aşa:
Doamne Dumnezeule, dăruieşte-ne înţelepciunea cu care să
desluşim tainele cunoaşterii cea de Sus!
Doamne Dumnezeule, dăruieşte-ne smerenie, răbdare, modestie
şi putere în credinţă!
Doamne Dumnezeule, dăruieşte-ne pace sufletească şi echilibru
spiritual!
Doamne Dumnezeule, dăruieşte-ne iubire sfântă şi harul
rugăciunii fierbinţi!
Doamne Dumnezeule, dăruieşte-ne vigilenţă, să scăpăm de cel
rău şi de urmăririle sale diabolice!
Doamne Dumnezeule, dăruieşte-ne iubire sfântă, să Te iubim
nespus în inimile noastre!
Doamne Dumnezeule ai milă de poporul român şi ajută ţara
sfântă ortodoxă România!

Condac 11

Noi dorim să lucrăm pentru slava Ta, Doamne, şi pentru a face


Voia Ta şi mult ne străduim să împlinim cuvântul Tău sfânt. De
aceea cu smerenie şi cu iubire Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11

Lucrătorii Tăi din Ceruri cântă neîncetat: Sfânt, Sfânt, Sfânt e


Domnul Savaot! Plin e Cerul şi Pământul de Mărirea Sa! Noi,
creştinii ortodocşi, Îi aducem Lui Dumnezeu laude şi cântări
duhovniceşti şi ne rugăm zicând:
Doamne Dumnezeule Preasfânt, întăreşte iubirea sfântă dintre
noi, oamenii!
Doamne Dumnezeule Preabun, ajută la întregirea ţării noastre şi a
pământului românesc!
Doamne Dumnezeule Preasfânt, sfinţeşte poporul român, ţara
noastră şi tot pământul ei!
Doamne Dumnezeule Preasfânt, sfinţeşte-i pe toţi românii, de aici
şi de pretutindeni!
Doamne Dumnezeule Preaputernic, întăreşte credinţa creştin-
ortodoxă la noi şi în toată lumea!
Doamne Dumnezeule Preamilostiv, ajută-i pe toţi oamenii să se
sfinţească şi să se mântuiască!
Doamne Dumnezeule ai milă de poporul român şi ajută ţara
sfântă ortodoxă România!

Condac 12
Rugându-ne Ţie, Doamne, aşteptăm ca prin milostivirea Ta noi,
românii, să ne izbăvim din nevoi şi din necazuri, să scăpăm de toţi
înşelătorii şi profitorii, de toţi cei care ne mint şi ne asupresc, ne
dezbină şi ne jefuiesc; aşteptăm reîntregirea ţării şi a Bisericii
noastre creştine şi cu dragoste cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12

Să ne pocăim mai mult pentru păcatele noastre cele multe, că


suntem vrednici de plâns! Gândindu-ne că suntem zidirea Ta,
Doamne, Te rugăm să ne ajuţi să rămânem pe calea Ta, să
scăpăm din plasele ispititorului, ca mântuindu-ne sufletele, de pe
noul pământ românesc, de Tine binecuvântat, să-Ţi cântăm în
veci: Osana!
Doamne Dumnezeule, Te rugăm Milostiv să ne fii nouă,
păcătoşilor!
Doamne Dumnezeule, nu ne lăsa în părăsire pe noi, robii Tăi, deşi
suntem nevrednici!
Doamne Dumnezeule, fii milostiv şi cu urmaşii noştri de acum şi
din viitor!
Doamne Dumnezeule, ai grijă de noi, că suntem năpăstuiţi de cei
iubitori de slavă deşartă!
Doamne Dumnezeule, ai grijă de România, că mulţi vor s-o
împartă şi s-o distrugă material şi spiritual!
Doamne Dumnezeule, luminează-ne, întăreşte-ne în credinţă şi
ajută-ne să facem Voia Ta!
Doamne Dumnezeule ai milă de poporul român şi ajută ţara
sfântă ortodoxă România!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

Doamne Dumnezeule Atoatefăcător, nu ne lăsa pe noi românii să


ne pierdem şi nu lăsa ca România să fie distrusă sau împărţită
după bunul plac al celor mândri, lacomi şi iubitori de slavă
deşartă, ci îndură-Te, pentru rugăciunile Maicii Preacurate şi ale
tuturor Sfinţilor Tăi, ca împreună să-Ţi cântăm: Aliluia! Aliluia!
Aliluia!
Rugăciune pentru ţara sfântă ortodoxă România

Doamne Dumnezeule Atotputernic, Te rugăm înconjoară ţara


noastră cu Sfinte Puteri Cereşti şi apăr-o de toţi răufăcătorii care
vor să o împartă, să ne dezbine şi să ne exploateze crunt! Te
rugăm Doamne apără-ne de potopul care va fi să vină pentru
păcatele noastre; apără-ne de cutremure devastatoare, de vijelii
aducătoare de moarte; apără-ne de foc, de ploi rele aducătoare
de grindină, de fulgere şi de trăznete ucigătoare; apără-ne de
secetă şi de inundaţii de orice fel; apără-ne de radiaţiile
ucigătoare, de molime şi de bolile grele, fără leac! Te rugăm
Doamne apără-ne de orice rău îngrozitor care ameninţă viaţa pe
Pământ şi ajută-ne nouă tuturor acum şi în veci! Îţi mulţumim
Doamne pentru viaţă şi pentru tot belşugul de daruri pe care îl
reverşi asupra noastră în fiecare clipă! Te rugăm Doamne ca în tot
şi în toate să fie Voia Ta, iar nouă să ne dai Doamne, puterea şi
întărirea să le ducem pe toate câte vor fi să fie prin Voia Ta! Slavă
Ţie Doamne, slavă Ţie! Amin!

Rugăciune pentru România

Doamne Dumnezeule Preamilostiv nu ne lăsa pe noi românii să ne


pierdem şi nu lăsa ca România să fie distrusă sau împărţită după bunul
plac al celor mândri, răi şi lacomi, ci înconjoară ţara noastră cu Sfinte
Puteri Cereşti şi apăr-o de toţi răufăcătorii doritori de îmbogăţire şi de
slavă deşartă, şi îndură-Te de noi pentru rugăciunile Preasfintei Fecioare
Maria, ale tuturor Sfinţilor şi a tuturor celor care în rugăciune ne poartă
spre Tine. Te rugăm Doamne apără-ne de năvălirea altor neamuri asupra
noastră şi de cei ce vor să ne prigonească pentru credinţa noastră creştin-
ortodoxă; apără-ne de potopul care va fi să vină pentru multele noastre
păcate, de cutremurele devastatoare, de vijeliile păgubitoare aducătoare
de moarte şi de gerurile năpraznice; apără-ne de ploile rele aducătoare de
grindină, de fulgerele şi de trăznetele ucigătoare, de secetă, de
inundaţiile de orice fel şi de arșiță pârjolitoare; apără-ne de radiaţiile
ucigătoare de pe Pământ şi din afara Pământului, de molimele şi de
bolile grele fără de leac şi de orice rău îngrozitor care ameninţă viaţa pe
Pământ și mântuirea noastră şi ajută-ne nouă tuturor să fim cu Tine aici
şi în veşnicie! Îţi mulţumim Doamne pentru viaţă şi pentru tot belşugul
de daruri pe care îl reverşi asupra noastră în fiecare clipă şi Te rugăm ca
în tot şi în toate să fie Voia Ta, Doamne, iar nouă să ne dai puterea şi
întărirea să le ducem fără cârtire pe toate, câte vor fi să fie prin Voia Ta!
Slavă Ţie Doamne, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! Amin!

Acatiste, paraclise, canoane, rugăciuni a


distribuit postareapublicată de Maria Ioanovici.