Sunteți pe pagina 1din 6

MULŢIMI.

MULȚIMEA NUMERELOR NATURALE


Mulţimi

Mirela face ordine în camera ei și s-au adunat în mijlocul camerei mai multe obiecte. Pentru a le așeza
la locul lor mai întâi vrea să le grupeze. Ea aranjează obiectele în 3 grupe astfel:
 prima grupă conține: 3 manuale, 2 culegeri de probleme și 4 cărți de citit;
 a doua grupă conține: 2 fuste, o rochie și o pereche de pantaloni;
 a treia grupă conține 4 păpuși, un ursuleț de pluș și un trenuleț de jucărie.
Prima grupă este o mulțime de cărți și le ordonează în bibliotecă. A doua grupă este o mulțime de haine
și le aranjează în dulap, iar a treia grupă este o mulțime cu jucării și este aranjată în cutia de jucării.
Spunem că Mirela a aranjat obiectele din mijlocul camere în 3 mulțimi în funcție de utilitatea lor.

Să învăţăm!
 Mulţimea este o colecţie (grup, ansamblu, grămadă) de mai multe obiecte care au o proprietate
comună. Obiectele se numesc elementele mulţimii. Elementele mulțimii le scriem între acolade.
 Mulţimile se notează cu litere mari: A, B, C, D, ... iar elementele mulţimii se notează cu litere
mici.
O mulţime poate fi reprezentată:
 prin enumerarea  printr-o proprietate  grafic, încadrând elementele
elementelor şi scrierea caracteristică comună tuturor în interorul unei curbe
acestora între două elementelor mulţimii. închise (cerc, oval), numită
acolade. diagrama Venn-Euler.

Considerăm mulţimea cifrelor pare şi o reprezentăm prin cele trei metode (mulțime numerică):
 A  0, 2, 4, 6,8  A   x x cifră pară 

 citim: mulțimea elementelor x cu


proprietatea că x este cifră pară.
 (semnul | este citit: cu
proprietatea).

Fie cuvântul matematica şi mulțimea literelor care formează acest cuvânt (mulțime nenumerică).
Mulţimea poate fi reprezentată:
 B  m, a, t , e, i, c  B   x x este literă în cuvântul 

matematica
 chiar dacă unele litere se  citim: mulțimea elementelor x cu
repetă în cuvânt, în proprietatea că x este literă în
mulţime apar o singură cuvântul matematica.
dată scrise.

Primul matematician care a vorbit despre mulțimi a fost G. Cantor (1845-1918) în teoria naivă a mulțimilor.

13
Să învăţăm!
 Dacă un element x face parte dintr-o mulţime A, se scrie x  A şi se citeşte “x aparţine lui A”.
 Dacă un element y nu se găsește într-o mulţime B, se scrie y  B şi se citeşte “y nu aparţine lui B”.
 Într-o mulţime, fiecare element se scrie o singură dată. Ordinea în care se scriu elementele nu
contează, însă la mulțimile numerice, în general, vom scrie numerele în ordine crescătoare (pentru
a observa mai ușor dacă am scris toate elementele).
 Mulţimea care nu are nici un element se numeşte mulţime vidă şi se notează  .

Semnul  reprezintă scrierea stilizată a primei litere din cuvântul grecesc "ε σ τ ν"
(este) şi a fost folosit prima dată de matematicianul italian G. Peano (1858-1932).

Exersăm împreună:
 Fie mulțimea A  0,1, 2,3, 4 . Elementele mulțimii sunt numerele 0, 1, 2, 3 și 4. Putem scrie în
relații astfel : 0  A , 1  A , 2  A , 3  A și 4  A . Numerele 5 și 6 nu sunt în mulțimea A. Scriem
în relații: 5  A , 6  A .
 Se dau mulţimile A  0,1, 2 şi B  2, 4, 6,8,10 . Copiați tabelul în caiete și completați al doilea
rând după model, specificând dacă afirmațiile sunt adevărate sau false:
1 A 2  A 0  A 0  B 2  B 10  B 6  B 4  B 8  B 12  B 12  
adevărat fals
 Enumerați elementele mulțimilor: mulțimea A a multiplilor lui 2 care sunt cifre şi mulțimea B a
numerelor pare mai mici decât 9.
Rezolvare: A  0, 2, 4, 6,8 , B  0, 2, 4, 6,8 . Observăm că cele două mulțimi au aceleași elemente.

Să învăţăm!
 Două mulţimi A şi B sunt egale dacă sunt formate din aceleaşi elemente. Se notează A  B .
 Dacă două mulțimi sunt egale, atunci orice element care aparţine mulţimii A este şi element al
mulţimii B şi reciproc, orice element al mulţimii B este şi element al mulţimii A.
 Dacă cel puţin un element al mulţimii A nu aparţine mulţimii B sau invers, se spune că mulţimile
A şi B sunt diferite. Se notează A  B .

Exersăm împreună:
 Fie mulțimile A   x x număr natural, 2  x  6 ,
B   x x număr natural, 2  x  6 și C  2,3, 4,5 . Sunt egale mulțimile date?
Rezolvare: A  3, 4,5, 6 , B  2,3, 4,5 , C  2,3, 4,5 . Mulțimile C și B au C B
2 2
aceleași elemente, deci C  B . Observăm în diagrama Venn-Euler că mulțimile C și 3 3
B sunt egale prin corespondența cu săgeți. 4 4
În mulțimea A nu avem elementul 2 care este în celelalte mulțimi 5 5
C A
2 6 și avem în plus elementul 6. Deci A  C pentru că, pentru
3 3 numărul 2 din mulțimea C nu găsesc corespondent în mulțimea C. Chiar dacă A și C
4 4 au același număr de elemente ele nu sunt egale.
5 5
La fel și B  C .
A
B
 Fie mulțimile A și B din figură. În ce mulțime se găsesc elementele 0, 1, 2,
0 4 1 2
4?
Rezolvare: Din figură putem spune că A  0,1, 2, 4 și B  1, 2 , deci
0  A , 0  B , 4  A , 4  B , 1  A , 1  B , 2  A , 2  B . Putem spune că elementele din mulțimea B
sunt și în mulțimea A, dar în mulțimea A avem elemente care nu sunt în mulțimea B.
14
Să învăţăm!
 O mulţime B este inclusă într-o mulţime A dacă orice element al mulţimii B aparţine și mulţimii
A. Se notează B  A . Putem spune și că mulţimea A include mulţimea B şi se notează A  B .
Mulțimea B se numește submulțime a mulțimii A.
 Dacă cel puţin un element al mulţimii B nu este şi element al mulțimii A, se spune că mulţimea B
nu este inclusă în mulţimea A şi se foloseşte notaţia B  A .
Observăm:
 Mulţimea vidă este inclusă în orice mulţime.
 Orice mulţime este inclusă în ea însăşi (reflexivitatea), A  A .
 Dacă A şi B sunt două mulţimi astfel încât A  B şi B  A , atunci A=B (simetria).
 Dacă A, B şi C sunt trei mulţimi astfel încât A  B şi B  C , atunci A  C (tranzitivitatea).
Exersăm împreună:
 Fie mulțimile A  0, 2 , B  0,3, 6 , C  0,1, 2,3, 4,5, 6 . Arătați că A  C , B  C , A  B și
C  A.
Rezolvare: Cum 0  A , 2  A și 0  C , 2  C , spunem că A  C . 0  B , 3  B , 6  B și 0  C ,
3  C , 6  C spunem că B  C . Elementul 2  A și 2  B , deci A  B . C  A pentru că 3  C și
3 A .
 Scrieți elementele fiecărei mulțimi din figură. Avem mulțimi în relație de incluziune ?

Rezolvare: A  1, 2,3 , B  4,5, 6 , C  5 , D  7,8,9 , E  8,9,10,11 . C  B . Putem spune și că


 este inclusă în fiecare dintre mulțimile date și că oricare dintre mulțimi este inclusă în ea însăși.

Exersaţi singuri

1. Scrieți mulţimea literelor din care este alcătuit cuvântul “paralelipiped” folosint cele trei moduri de
reprezentare a unei mulțimi.
2. Scrieţi mulţimea A  1, 2, 4,8,16,32, 64,128 cu ajutorul unei proprietăţi caracteristice.
3. Următoarele mulţimi sunt reprezentate prin enumerare. Reprezentaţi-le şi prin celelalte două moduri.
A  0,1, 2,3, 4,5, 6, 7,8,9 , B  1,3,5, 7,9 , C  0, 2, 4, 6,8 , D  1,3,9 , E  0, 4,8 , F  0,5 .

4. Enumeraţi elementele mulţimilor: A  l l literă în "picior" , 


B  x x număr natural, 2 x  16 , 

C   x x număr natural, 7  x  11 , D  ab ab divizibil cu 5, a cifră impară . 
5. Stabiliţi care dintre relațiile de mai jos sunt adevărate și care sunt false:
1, 2,3  12,3 0,1  0,1, 2,3   0 0,5  0, 4,5   0 45,54  4,5 .
6. Determinați numărul natural n știind că:
1, n,3  1, 2,3 2, n  0,1, 2,3 3, 6,9  3n n ,5  0, 4,5 1, n, n  1  1, 4,5 .
2

7. Fie mulţimea A  {5, 7,9} . Scrieţi toate submulţimile mulţimii A şi formaţi o mulţime cu acestea.
Indicaţie: Nu uitaţi să scrieţi şi mulţimea vidă. Trebuie să obţineţi 8 submulţimi.
Dacă A este o mulţime care are n elemente, ea are 2n submulţimi
15
Mulţimi finite. Mulţimi infinite
Cardinalul unei mulţimi finite

Exersăm împreună:
 Enumerați elementele următoarelor mulțimi. Câte elemente are fiecare mulțime?
a) Mulțimea A a literelor din cuvântul elev. b) Mulțimea B a numerelor impare mai mici decât 14.
c) Mulțimea C a divizorilor lui 12 și ai lui 18. d) Mulțimea D a divizorilor lui 12 sau ai lui 18.
Rezolvare:
a) A  e, l , v . Mulțimea are 3 elemente (litera e se scrie în mulțime o singură dată).
b) B  1,3,5, 7,9,11,13 . Mulțimea are 7 elemente.
c) C  1, 6 . Cuvântul și impune ca ambele condiții să fie îndeplinite în același timp, deci vom alege
divizorii comuni ai numerelor 14 și 18. Mulțimea are 2 elemente.
d) D  1, 2,3, 4, 6,9,12,18 . Cuvântul sau impune ca cel puțin una dintre condiții să fie îndeplinită, deci
vom alege toți divizorii numerelor 14 și 18, luați o singură dată. Mulțimea are 8 elemente.
Să învăţăm!
 Cardinalul unei mulţimi este numărul de elemente ale acelei mulţimi.
Notăm card A , unde A este mulțimea respectivă.

Exersăm împreună:
 Enumerați elementele mulțimilor și calculați cardinalul lor (acolo unde este posibil):
a) Mulțimea A, a literelor ce alcătuiesc cuvântul gimnaziu.
b) Mulțimea B, a numerelor pare mai mari decât 14 și mai mici sau egale cu 20.
c) Mulțimea divizorilor lui 12.
d) Mulțimea multiplilor lui 12.
Rezolvare: a) A   g , i, m, n, a, z , u , card A=7.
b) B  16,18, 20 , card B=3.
c) Mulțimea divizorilor unui număr n o notăm cu Dn . Avem D12  1, 2,3, 4, 6,12 , card D12=6.
d) Mulțimea multiplilor unui număr n o notăm cu M n . Avem M12  0,12, 24,36, 48, 60, 72,... . Nu
putem număra câți multipli are numărul 12, pentru că orice număr are o infinitate de multipli.
Să învăţăm!
 Mulţimile cu un număr finit de elemente se numesc mulţimi finite. La aceste mulțimi putem
număra elementele, deci putem spune care este cardinalul.
 Mulţimile care nu au un număr finit de elemente se numesc mulţimi infinite. La aceste mulțimi
nu putem (deocamdată) număra elementele, deci nu putem spune care este cardinalul.
 Diagrama Venn-Euler se folosește, în general, la reprezentarea mulțimilor finite. Mulțimile
infinite se pot reprezenta prin enumerarea elementelor, dar cel mai bine ar fi să găsim o
proprietate caracteristică a elementelor.
 Dacă n este un număr natural nenul, notăm cu Dn mulţimea divizorilor lui n.
Dn   x x număr natural, x | n sau Dn   x x număr natural, n  x
 Dacă n este un număr natural nenul, notăm cu Mn mulţimea multiplilor lui n.
M n   x x număr natural, x  n sau M n   x x număr natural, n | x

16
Mulţimea numerelor naturale
Numerele sunt peste tot în jurul nostru și ne guvernează lumea în care trăim. Fără ele n-am
putea ști ce oră este sau ce dată este. Numerele au o istorie fascinantă. Când primii oameni au început
să numere, ei s-au folosit de degetele de la mâini. Având în vedere că avem zece degete, oamenii au
început să numere din zece în zece, astfel luând naștere sistemul zecimal. Degetele le-au dat oamenilor
o metodă la îndemână de a număra, încă dinainte de a fi numite numerele. Babilonienii, ce au trăit în
Irak acum 6000 de ani, numărau în baza 60. Ei au dat anului 360 de zile (6 x 60), și tot ei au inventat
minutele și secundele. În Egiptul Antic există un sistem de numere cu hieroglife diferite pentru 1, 10 și
toate puterile lui 10 până la un milion. Construcția mulțimii numerelor naturale i se datorează lui
Giuseppe Peano.

Să învăţăm!
 Mulțimea numerelor naturale se notează cu  și are o infinitate de elemente:
  {0,1, 2,3, 4,5, 6, 7,8,9,10,11,...} .
 Vom folosi și mulțimea numerelor naturale nenule, notată cu * și care are de asemenea o
infinitate de elemente: *  {1, 2,3, 4,5, 6, 7,8,9,10,11,...} .

Exersăm împreună:
 Enumerați elementele mulțimilor și precizaţi care dintre ele sunt finite (calculând cardinalul) şi care
sunt infinite: a) A   x x  , x  5 , b) B   x x  ,3  x  8 , c) C   x x  * , x  5 , d)

D   x x  , 2 x  25 .
Rezolvare:
A  0,1, 2,3, 4,5 , card A=6; B  3, 4,5, 6, 7,8 , card B=6;
C  5,10,15, 20, 25,... , mulțimea este infinită și poate fi scrisă sub forma C   x   x  5k , k  * ;

D  0,1, 2,3, 4 pentru că 20  1 , 21  2 , 22  4 , 23  8 , 24  16 , 2n  25, n  5 , card D=5.


 Scrieți mulțimea multiplilor numărului 12 și mulțimea divizorilor lui 36.
Rezolvare: Numărul a este multiplul lui 12 dacă se împarte exact la 12, adică dacă îl putem scrie
a  12k , k   . Mulțimea multiplilor numărului 12 o putem scrie sub forma
M12   x   x  12k , k   și este o mulțime infinită. Mulțimea divizorilor lui 36 este
D36  1, 2,3, 4, 6,9,12,18,36 și este o mulțime finită, card D36=9. Mulțimea multiplilor unui număr
natural nenul este infinită, iar mulțimea divizorilor unui număr natural nenul este o mulțime finită.
 
 Fie mulţimile: M  {2, 4, 6} şi A  x x  2n , n  M . Reprezentaţi mulţimea A prin enumerare.
Rezolvare:
Dacă n  M , luând n=2, obţinem x  22 , pentru n=4, x  24 şi pentru n=6, x  26 . A  4,16, 64 .
 Verificaţi incluziunile: D3  D9 şi M 6  M 3 .
Rezolvare: D3  1,3 şi D9  1,3,9 deci D3  D9 ; puteam verifica faptul că incluziunea este
adevărată folosind faptul că orice divizor al lui 3 este şi divizor al lui 9.
M 6  0, 6,12,18,... sau M 6   x   x  6k , k   şi M 3  0,3, 6,9,12,... sau

M 3   x   x  3n, n   , deci M 6  M 3 . Să observăm că, dacă x  6k , atunci el se poate scrie şi


x  3  (2k ) , adică un multiplu de 6 este şi multiplu de 3.
17
Exersaţi singuri

1. Dați exemplu de două mulțimi finite și de două mulțimi infinite.


2. Scrieți mulțimea numerelor naturale impare cu ajutorul unei proprietăți caracteristice. Este mulțime
finită sau infinită ? Aceeași problemă pentru mulțimea numerelor naturale pare.
3. Determinați mulțimile A   x x  , 2  x  6 , B   x x cifră și apoi copiaţi şi completați
tabelul pe caiet, specificând dacă relațiile sunt adevărate sau false.
A B 5 A card A =5 6  B B  A 1 A A B card B=10 B

4. Fie A  0,1, 2,3, 4,5, 6 . Scrie mulțimile: B   x x  5a, a  A , C   x x  5  a, a  A şi


precizează cardinalul pentru fiecare dintre mulţimi.
5. Scrieți mulțimile: M2, D12, D24, M18, D45, D20, M36, M43, D21. Aşezaţi mulţimile finite din lista
anterioară în ordinea cardinalului lor.
6. Stabiliți dacă relațiile sunt adevărate sau false: a) D4  D24 ; b) D3  D32 ; c) M 14  M 7 ; d)
M 4  M 16 ; e) M 16  M 4 ; f) D24  D4 . Care dintre aceste mulțimi este infinită?
7. Determinați următoarele mulțimi și cardinalul lor :
a) A = {x   | x = 4n + 1, n   , n < 5},
b) B = {x   | x = 2n + 3, n   , n < 4},
c) C = {x  * | x = 3n + 2, n   , n  2}.
8. Determinaţi numerele naturale a, b şi c ştiind că:
a) Mulţimea A   x   11  x  a are cardinalul 8;

b) Mulţimea B   x   21  x  b are cardinalul 5;


c) Mulţimea C   x   c  x  19 are cardinalul 8.
9. Considerăm următoarele mulţimi: A mulţimea elevilor din clasa voastră, B mulţimea elevilor din
clasele de gimnaziu de la şcoala voastră, C mulţimea tututor elevilor din şcoala voastră. Precizaţi
cardinalul mulţimii A. Presupunând că toate clasele din şcoala voastră au aproximativ acelaşi număr
de elevi ca şi clasa voastră, estimaţi cardinalul mulţimilor B şi C. Verificaţi, întrebând profesorul
clasei, dacă estimarea voastră este corectă.
10. Scrieţi, prin enumerare, o mulţime care are cardinalul 6. Scrieţi cu ajutorul unei proprietăţi
caracteristice o mulţime care să aibă cardinalul 25.

Câteva dintre înţelesurile cuvântului cardinal:


 Principal, fundamental, esenţial.
 Prelat care ocupă cea mai înaltă funcţie din ierarhia bisericii catolice după aceea de papă.
 Roşu-cardinal – roşu-purpuriu.
 Numeral cardinal – numeral care exprimă un număr întreg abstract sau un număr determinat de
obiecte, fiinţe, etc.
 Puncte cardinale – fiecare dintre cele patru direcţii principale ale orizontului (N, S, E şi V).
 Pasăre Cardinal – pasăre de talie mică şi penaj roşu-stacojiu, care trăieşte în America şi Africa.

18