Sunteți pe pagina 1din 3

Elemente de arhitectură brâncovenească

Născut ca un fenomen artistic de sinteză între elemente românești și cele de influență orientală și
occidentală, stilul brâncovenesc a biruit peste timp.

Elements of the Brancovenesc architectural style

Born as an artistic phenomenon of synthesis between Romanian elements and those of Eastern and
Western influence, Brâncoveanu style withstood the test of time.

Pivnița Palatului

În pivniță pot fi admirate numeroase piese de ceramică arheologică medievală, obiecte de patrimoniu
azi, dar care, pe vremea ctitorului, erau folosite pe masa și pentru uzul membrilor familiei domnești. Tot
aici este amenajat spaţiul pentru desfăşurarea de conferinţe şi manifestări artistice. Uimește și acum
perfecţiunea bolţilor, felul în care lumina pătrunde prin micile ferestre de aerisire.

The Palace Cellar

We can here admire many medieval pottery productions, heritage treasures today but which, during the
founder's times, were used at lunches for the members of the princely family.

This space is also used for conferences and artistic appearances.

The perfection of the arches, the way the light creeps through the small portholes still amaze us.

Cancelaria Domnească și Sala de Ospețe

Etajul era împărțit conform unor criterii funcționale complexe cuprinzând o sală de ospețe, o cancelarie
cu sala tronului, dormitoare, logie și camera chelarului.

Pungi din piele pentru transportul documentelor, scrisori ale domnului cu sigiliul și semnătura sa, dar și
o parte a corespondenței acestuia cu Brașovul par abia scrise. Călimara de brâu îşi așteaptă cerneala,
judecata domnească urmează să se pronunțe.

The Princely Chancellery and the hall of feast

The up floor is divided according to complex functional criteria, including a room for banquets, a
chancellery with the hall of the throne, bedrooms, logia and the butler's room. Leather bags which were
destined to carry the prince's documents and letters, with his seal and signature, but also a part of his
correspondence with Brașov looks like it has just been written. The belt ink pot is waiting for its ink, the
princely judgment is to be pronounced.

Descrierea Curții Domnești


Complexul Monumental Potlogi se întinde pe o suprafață de 29.000 de metri pătrați și este alcătuit din
mai multe clădiri: poarta de intrare, încăperile corpului de gardă, locuinţele slujitorilor curţii, cuhnia,
droşcăria, vechea casă boierească și, evident, cel mai important, palatul. Ansamblul este format dintr-o
incintă dreptunghiulară, compartimentată în trei curți, separate prin șiruri de clădiri cu portice și ziduri:
curtea de primire, curtea slujitorilor şi grădinile.

Description of the Princely Court

The Potlogi Monument Complex stretches over an area of 29,000 square meters and is made up of
several buildings: entrance gate, guard rooms, dwellings of court servants, cunning, drowning, old boyar
house and, most importantly, the palace. The ensemble consists of a rectangular enclosure, divided into
three courtyards, separated by rows of portico and wall buildings: the courtyard, the courtyard of the
servants, and the gardens.

CUHNIA

Cuhnia (bucătăria) era situată în colțul de sud-est al curții principale, în dreapta intrării. Ea s-a păstrat
numai la nivelul fundațiilor, restul construcției fiind refăcut în anul 2015, prin proiectul de restaurare.

CUHNIA

The Cuhnia (the kitchen) was located in the southeast corner of the main courtyard, on the right side of
the entrance. Only its foundations level has withstood time, the rest of the construction being restored
in 2015, through the restoration project.

EXPOZIȚIA

În interiorul palatului, la etaj, se află expuse obiecte autentice valoaroase printre care cahle (plăci de
teracotă) și tiparul pentru cahla cu acvila bicefală cantacuzină. Tot aici, mai pot fi admirate monede,
tipsii, vase decorative, bijuterii, mai cu seamă paftale și cercei. Tezaurizate și transmise de la o generație
la alta, paftalele prezintă diverse motive, precum bobocul de floare, pomul vieții, laleaua, perechile de
păsări, toate legate de cultul dragostei, fertilității și familiei. Acestea erau purtate la evenimente
importante de femeile din elita Țării Românești, până la Regina Maria.

THE EXHIBITION

Inside the palace, on the upper floor, there are exposed authentic objects, including cahle (terracotta
tiles) and the pattern for the cahla with the cantacuzine bicephalous eagle. Here too, coins, tips,
decorative pots, jewelery, especially pafflets and earrings can be admired. Treasured and transmitted
from one generation to the next, pafftales present different symbols, such as flower bud, tree of life,
tulip, pairs of birds, all related to the cult of love, fertility and family. These were worn at important
events by women from the Wallachian elite, even by the Queen Mary.

Biserica Sf. Mare Mucenic Dimitrie


În anul 1683 Constantin Brâncoveanu, mare spătar al Țării Românești a construit o biserică la Potlogi. Ea
deschide seria lăcașurilor ce definesc stilul brâncovenesc. Tabloul votiv din pronaos înfățișează familia
ctitorului.

The Church St. Great Martyr Demetrios

In 1683 Constantin Brâncoveanu, great dignitary of Wallachia, built a church in Potlogi, which opens the
series of places that define Brâncoveanu style. The votive picture of the narthex shows the founder's
family.

1 Palatul

2 Biserica

3 Cuhnia

4 Poarta de intrare

5 Droșcăria

6 Casa slujitorilor

7 Biblioteca

8 Zidul de incintă

9 Grădinile domnești

1 The Palace

2 The Church

3 Cuhnia (Prince's Kitchen)

4 The entrance gate

5 The work houses for fixing carriages

6 The house of the servants

7 The Library

8 The enclosure wall

9 The princely gardens

S-ar putea să vă placă și