Sunteți pe pagina 1din 16

ESPRESSERIA AUTOMATIC

www.eyo.ro
Produsul poate fi diferit de cele din imagine

Doar pentru uz casnic

Garan]ia aparatului dvs. este de 24 luni cu maximum 6000 prepar`ri (3000 pe an; a se vedea documentul de garan]ie).
Acest aparat este destinat utiliz`rii domestice [i nu este adaptat pentru utilizarea profesional`. |n cazul utiliz`rii
profesionale sau a utiliz`rii inadecvate, f`r` a ]ine cont de instruc]iunile de utilizare, produc`torul nu \[i asum` res-
ponsabilitatea, iar garan]ia nu se va aplica. Nu se ofer` garan]ie pentru espressoarele care nu func]ioneaz` sau
func]ioneaz` defectuos din cauza faptului c` nu au fost cur`]ate sau detartrate, sau din cauza prezen]ei unor corpuri
www.krups.ro
str`ine \n r<[ni]`.
Semnale luminoase
Golire Umplere Cur`]are Calcar Oprit / Semnifica]ii

za] rezervor Pornit

   Aparatul este gata pentru un ciclu de func]ionare.

  / O singur` clipire: aparatul este în faza de preînc`lzire.

  / Dou` clipiri: un ciclu de 2 cafele este în desf`[urare.

   Informa]ii post vânzare, în modul de reglare al parametrilor de


func]ionare.

/  / Goli]i colectorul de za] (ciclul de 2 cafele este \n desf`[urare)

/   Goli]i colectorul de za]. Cur`]a]i sertarul. Goli]i t`vi]a de scurgere

 
Verifica]i dac` colectorul de za] este în pozi]ie sau dac` este bine

  pozi]ionat. Verifica]i dac` celelalte sertare nu lipsesc sau sunt


pozi]ionate gre[it.

  
Reglare duritate ap`.

 
Umple]i rezervorul cu ap`. Regla]i duriatea apei

 / Verifica]i dac` rezervorul este bine pozi]ionat.

 / 
Ciclul de cafea a fost întrerupt din lipsa apei.
/ Umple]i rezervorul.

  

Reglajul conect`rii automate auto-off.

  

Program de cur`]are cerut sau în curs.

 / 
Program de cur`]are: preg`tirea ciclului de cur`]are sau de cl`tire.


 
 
Reglajul temperaturii cafelei.

  
 Programul de detartraj cerut sau în curs.

  /
Programul de detartraj: preg`tirea ciclului de detartraj sau de
 cl`tire.

 / /
Ciclul de cl`tire sau ciclul de detartraj: goli]i rezervorul, cl`ti]i [i
 umple]i-l cu ap` proasp`t`.

 / /
Solicitare de cl`tire de lung` durat` (aproximativ 150ml) vede]i
 pagina 5

  
Cl`tire de lung` durat` \n desf`[urare.

/ / / / 
Clipire permanent`: anomalie de func]ionare.

 : Led stins
 : Led aprins
/ : Led care clipe[te
/ : Led care clipe[te intermitent
CUPRINS

PAGINA

4 Descriere
Semnale de avertizare

5 Elemente informative despre cafeaua espresso


Sfaturi de siguran]`

6 Înainte de prima utilizare


M`sura]i duritatea apei
Cartu[e Claris - sistem de filtrare a apei

7 Reglaje
Reglarea durit`]ii apei
Reglarea cuplajului automatic (auto-off)
Reglarea temperaturii cafelei

8 Prezentarea aparatului
Cl`tirea circuitului de cafea
Preg`tirea râ[ni]ei

9 Preg`tirea unui espresso [i a cafelei


Preg`tirea unui espresso (de la 20 la 70 ml)
Preg`tirea cafelei (de la 80 la 220 ml)
Func]ia 2 ce[ti

10 Preparate pe baz` de vapori


Spum` de lapte
Set Auto-Cappuccino X S6000

11 Între]inerea aparatului
Golirea colectorului de za], a sertarului de cur`]are [i a recipientului de colectare a
lichidelor
Cl`tirea circuitului

11-12 Program de cur`]are automat

13 Program de detartraj automat

13-14 Programul de cl`tire

14-15 Între]inere general`


Transportul aparatului
Produse aflate la finalul perioadei de utilizare

15 Probleme [i ac]iuni corective

16 Re]ete
Imaginile din manual pot fi u[or diferite fa]` de aparat.

accesorii (vândute separat)


F 088 Claris XS 4000 KRUPS XS6000 F 054 Pudră pen- XS 3000
Lichid de curăţare a Set auto- tru detartraj (o Pachet de 10
Cartuşe: sistem sistemului capucino cappucino (se punguţă împreună tablete (2
de filtrare a (se cumpără separat) cumpără cu aparatul) tablete
apei, se separat) împreună cu
cumpără aparatul
separat

3
Descrierea aparatului

Mâner/capac rezervor de ap`

Capac recipient cafea boabe

Recipient cafea boabe

Rezervor de ap` Gr`tar pentru ce[ti

Reglaj râ[ni]`

Instruc]iuni de între]inere Buton rotativ volum cafea

Sertar special cur`]are


Colector za] cafea Duză aburi

Valv` scurgere cafea cu în`l]ime reglabil`


Pentru nivel de ap`

Gr`tar [i recipient de colectare a pic`turilor

Buton de reglare a gradului


de m`cinare

Fant` pentru pastile de cur`]are


Râ[ni]` cu lamele metalice
Afi[aj digital de reglare a parametrilor

Vedere de sus
Buton pentru aburi

Tast` [i semnalizare luminoas` oprit/pornit Tast` cafea tare

Buton rotativ pentru cantitatea de cafea Tast` cafea standard

Avertizare luminoas` „goli]i za]ul“ [i „cur`]a]i vasul“ Avertizare luminoas` detartraj

Avertizare luminoas` cur`]are


Avertizare luminoas` „umple]i rezervorul cu ap`“
Avertizare luminoas` cl`tire/între]inere

Semnale de avertizare

Led aprins Golire colector za] Cur`]are

Led intermitent Umple]i rezervorul de ap` Detartraj

Efectua]i o cur`]are \ndelungat`

4
Stimate client,

V` felicit`m c` a]i cump`rat aparatul espresso automatic Krups. Ve]i aprecia atât calitatea cafelei cât [i u[urin]a de utilizare.

Espresso sau cafea lung`, ristretto sau cappuccino, aparatul dumneavoastr` de cafea/espresso automatic a fost conceput pentru a v`
permite s` savura]i acas`, o cafea de aceea[i calitate ca la restaurant, indiferent de momentul zilei sau s`pt`mânii în care le preg`ti]i.

Mul]umit` sistemului s`u Compact Thermoblock [i a pompei de 15 bari [i datorit` faptului c` acest aparat efectueaz` opera]iunea de
m`cinare chiar \nainte de prepararea cafelei, Espresseria Automatic v` va permite s` ob]ine]i un produs cu un con]inut maxim de
arome, s` descoperi]i un produs pe baz` de extract natural din boabe de cafea, de o consisten]` [i culoare aparte.

Espresso nu se serve[te în c`ni tradi]ionale, ci mai degrab` în ce[cu]e din por]elan.


Pentru a ob]ine un espresso la o temperatur` optim`, [i o crem` compact`, v` sf`tuim s` preînc`lzi]i ce[cu]ele.

Cu siguran]`, dup` mai multe încerc`ri, ve]i g`si tipul de amestec [i de m`cinare a boabelor de cafea corespunz`tor gusturilor
dumneavoastr`. Calitatea apei utilizate este, de asemenea, un alt factor determinant în calitatea rezultatului cafelei pe care o ve]i
ob]ine.

Trebuie s` v` asigura]i c` apa este proasp`t` de la robinet (înainte de a deveni st`tut` în contact cu aerul), c` nu are miros de clor [i
este rece.

Cafeaua espresso este mult mai bogat` în arome decât cafeaua la filtru clasic`. În ciuda gustului foarte pronun]at, foarte puternic
pentru papilele gustative [i foarte persistent, cafeaua espresso con]ine de fapt mai pu]in` cafein` decât cafeaua la filtru (în jur de 60
pân` la 80 mg pe cea[c`, comparativ cu 80 pân` la 100 mg pe cea[c`). Acest fapt se datoreaz` unei durate de preparare mai scurt`.

Datorit` vizibilit`]ii rezervoarelor, dar [i a programelor automate de cur`]are [i detartrare, aparatul Espresseria Automatic v` va oferi
un mare confort de utilizare.

Important: Norme de siguran]`


 Citi]i cu aten]ie instruc]iunile de utilizare înainte de prima folosire a aparatului [i p`stra]i-le. Utilizarea neconform` normelor va scuti
KRUPS de orice responsabilitate.
 Plasa]i aparatul pe o suprafa]` plan` [i rezistent` la c`ldur`.
 Conecta]i aparatul numai la o priz` cu împ`mântare. Verifica]i c` tensiunea liniei de alimentare indicat` pe pl`cu]a aparatului
corespunde cu cea a instala]iei dumneavoastr` electrice.
 Verifica]i c` nu a]i a[ezat aparatul pe o suprafa]` cald` sau c` nu îl utiliza]i în apropierea unei surse de foc.
 Scoate]i imediat aparatul din priz`, dac` constata]i o anomalie în timpul func]ion`rii.
 Nu trage]i de cablul de alimentare pentru a scoate aparatul din priz`.
 Nu l`sa]i cordonul de alimentare s` at<rne de pe mas` sau suprafa]a de lucru
 Acest aparat nu poate fi folosit de c`tre persoane (inclusiv copii) cu capacita]i fizice, senzoriale [i mentale reduse, cu lips` de
experien]` [i responsabilitate, \n afara cazului \n care au fost instrui]i de c`tre o persoan` responsabil` de siguran]a lor.
 Nu atinge]i cu mâna sau cu cablul de alimentare p`r]ile calde ale aparatului.
 Nu uda]i aparatul sau priza electric` cu ap` sau cu un alt lichid.
 Nu l`sa]i la îndemâna copiilor nici aparatul [i nici cablul de alimentare.
 Dac` [techerul sau cablul de alimentare sunt avariate, nu utiliza]i aparatul înainte de a le înlocui la un centru service autorizat
KRUPS.
 Nu utiliza]i aparatul, dac` aparatul sau cablul de alimentare sunt avariate. |nlocui]i cablul de alimentare la un centru de service KRUPS
 Consulta]i instruc]iunile pentru detartrarea aparatului.
 Feri]i aparatul de umiditate [i frig.
 Nu utiliza]i aparatul dac` nu func]ioneaz` corespunz`tor. Într-un astfel de caz, duce]i aparatul la un centru autorizat KRUPS (vezi
lista de pe certificatul de garan]ie KRUPS).
 Cu excep]ia cur`]`rii [i detartr`rii conform instruc]iunilor de utilizare, orice interven]ie asupra aparatului trebuie efectuat` într-un
centru autorizat KRUPS.
 Pentru siguran]a dumneavoastr`, nu folosi]i decât accesoriile [i consumabilele acceptate de KRUPS pentru aparatul
dumneavoastr`.
 Orice eroare de bran[ament anuleaz` garan]ia.
 Scoate]i aparatul din priz` în momentul în care nu îl mai utiliza]i pentru o perioad` mai lung` [i în momentul în care îl cur`]a]i.
 Toate aparatele sunt supuse unui control strict al calit`]ii. Teste de utilizare se efectueaz` pe aparate alese la întâmplare, ceea ce
explic` anumite urme de folosire.
 Folosirea prizelor multiple [i a prelungitoarelor nu este avizat`.
 Nu umple]i râ[ni]a de cafea cu ap`.
 Fi]i aten]i la orientarea valvei de aburi pentru a evita op`rirea.
 În cazul în care aparatul nu a fost detartrat sau cur`]at periodic, sau în cazul g`sirii unor corpi str`ini în râ[ni]`, garan]ia nu va fi
luat` în calcul.

Limite de utilizare
Acest aparat nu trebuie folosit decât pentru preg`tirea cafelei sau pentru a face fri[c` din lapte [i pentru a înc`lzi lichide. Utilizarea \n
scop comercial, utilizarea neadecvat` [i \n neconcordan]` cu instruc]iunile de folosire duce la neasumarea responsabilit`]ii de c`tre
produc`tor [i anularea garan]iei.
Garan]iile vor fi anulate în astfel de cazuri.
Acest aparat este destinat strict pentru uz casnic. Nu trebuie utilizat în scopuri comerciale sau profesionale.

5
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

MÃSURAREA DURITÃ}II APEI


Înainte de utilizarea aparatului pentru prima dat` sau dup` ce a]i constatat o modificare în duritatea apei, trebuie s`
adapta]i aparatul la nivelul de duritate al apei constant. Afla]i acest lucru cu ajutorul testerului Ph livrat împreun` cu
aparatul sau adresa]i-v` companiei de distribu]ie a apei.

Grad de 0 1 2 3 4
duritate foarte slab slab duritate medie dur foarte dur

°f <5,4° >7,2° >12,6° >25,2° > 37,8°

° dH <3° >4° >7° >14° > 21°

°e <3,75° >5° >8,75° >17,5° > 26,25°

0 1 2 3 4

1 sec.

Umple]i un vas cu ap` Citi]i dup` un minut nivelul durit`]ii apei


[i introduce]i testerul

Utiliza]i ap` filtrat`. Nu folosi]i ap` mineral`.

CARTU{E CLARIS - SISTEM FILTRARE APÃ F 088 (VÂNDUT SEPARAT)

V` sf`tuim ca pentru optimizarea gustului [i a duratei de via]` a aparatului s` utiliza]i cartu[e Claris — Sistem Aqua
Filter, vândut ca accesoriu.
Acesta con]ine o substan]` anti-calcaroas` [i carbon activ, care reduc clorul, impurit`]ile, plumbul, fierul, pesticidele
prezente în ap`. Mineralele [i oligo-elementele vor fi în acela[i timp p`strate.

F088
Filtrând apa cu cartu[ul Mecanism ce permite Instalarea unui cartu[ Plasa]i un recipient sub
Claris ve]i reduce memorarea lunilor de în aparat. duza pentru aburi.
duritatea în carbonat pân` folosire [i de schimb a La prima utilizare L`sa]i s` se scurg` 300
la 75%* cartu[ului amplasa]i cartu[ul pe ml de ap` timp de 3
în Clor pân` la 85%* (dup` maximum 2 luni). fundul rezervorului. secunde. Dac` dori]i
în Plumb pân` la 90%* pute]i repeta opera]ia.
în Fier pân` la 95%*
în Aluminiu pân` la 67%*

Aparatul dumneavoastr` v` va aten]iona atunci când trebuie s` înlocui]i cartu[ul. Cartu[ul Claris trebuie
înlocuit o dat` la 50 de litri de ap` sau o dat` la 2 luni, minimum.

* indica]ii date de produc`tor

6
REGLAJE

Conecta]i aparatul Deschide]i trapa Ap`sa]i simultan Afi[ajul digital de Uita]i-v` la partea de
la priz` dar nu îl de între]inere. pe butoanele reglare a parametrilor jos a ferestrei
porni]i. „Service“ [i . se g`se[te pe trapa
de între]inere.

REGLAREA DURIT~}II APEI

Aparatul este setat


anterior din fabric`
pentru nivelul de
duritate 3.

0 = foarte slab
Avertizorul rezervor 1 = slab
se aprinde. Ap`sa]i butonul de 2 = duritate medie
atâtea ori cât este 3 = dur
necesar pentru a selecta 4 = foarte dur
nivelul de duritate al apei
pe care o folosi]i.

REGLAREA TEMPERATURII CAFELEI

Aparatele sunt
setate anterior în
fabric` la nivelul 2.

Ap`sa]i butonul „abur“


pentru a trece în modul 1 2 3
de reglare a temperaturii
cafelei Avertizorul Ap`sa]i butonul de
luminos „calc“ atâtea ori cât este necesar
se aprinde. pentru a selecta nivelul de
temperatur` a cafelei.

REGLAREA MECANISMULUI DE |NCHIDERE AUTOMATÃ A ALIMENTÃRII ELECTRICE

Aparatul este setat anterior


în fabric` pentru o durat`
de 1 or`.

Exist` posibilitatea de a \nchide


automat aparatul dup` un
anumit num`r de ore.
1=1H
Ap`sa]i butonul „abur“ pen-
tru a intra în modul de 2=2H
reglare a cupl`rii automate Ap`sa]i butonul de 3=3H
Avertizorul luminos
atâtea ori cât este 4=4H
„clean“
se aprinde.
necesar pentru a
selecta durata pe care
o dori]i.

În fiecare dintre etape pute]i înregistra în memoria aparatului aceste reglaje ap`sând tasta dac` a]i terminat de introdus
propriile reglaje (cele 4 averizoare vor clipi intermitent de 2 ori), sau s` urma]i procedurile. Dac` nu a]i efectuat nici o alt`
reglare în 30 de secunde, avertizoarele se sting [i reglajele indicate vor fi înregistrate. Memorarea acestor reglaje r`mâne
valabil` chiar [i în caz de pan` de curent. Pute]i modifica aceste reglaje în orice moment, repetând aceste opera]ii.

7
PREGÃTIREA APARATULUI

Scoate]i [i umple]i Rea[eza]i rezervorul în Deschide]i capacul Închide]i capacul


rezervorul cu ap`. pozi]ie ap`sând ferm [i recipientului de m`cinare. râ[ni]ei.
închide]i capacul. Turna]i boabele de cafea
(250 gr maximum).
Nu umple]i rezervorul cu ap` cald`, ap` mineral`, lapte sau alte lichide. Dac` în timpul conect`rii aparatului la priz`, rezervorul de
ap` nu este în pozi]ie sau este incomplet umplut (sub nivelul minim), avertizorul „umple]i rezervorul“ se va aprinde, iar preg`tirea
cafelei espresso sau a cafelei obi[nuite va fi pentru moment imposibil`.

Nu umple]i recipientul pentru cafea cu cafea râ[nit`.


Se recomand` s` nu folosi]i boabe de cafea uleioase, caramelizate sau cu arome \n acest aparat.
Acest tip de boabe poate afecta aparatul.

Asigura]i-v` c` nici un corp str`in, cum ar fi pietricelele din boabele de cafea, nu a intrat în râ[ni]`. Orice avarii datorate corpurilor
str`ine din râ[ni]a de cafea nu vor fi acoperite de garan]ie.
Nu pune]i ap` în râ[ni]a de cafea. Pentru a evita scurgerile de ap` pe masa dumneavoastr` de lucru, sau pentru a nu risca s` v`
arde]i, nu uita]i s` instala]i t`vi]a de scurgere.
Verifica]i ca rezervorul de ap` s` fie curat.

CL~TIREA CIRCUITULUI DE CAFEA

Conecta]i aparatul ap`sând tasta .


Cl`tirea circuitului de cafea Cl`tirea circuitului de aburi
Semnalul luminos „Oprit/Pornit“ va clipi intermitent pe A[eza]i un vas sub valvele de scurgere a Ap`sa]i butonul “service”
parcursul pre\nc`lzirii [i a ciclului de initializare apoi va cafelei apoi ap`sa]i tasta „Service“ pentru timp de 3 secunde
r`mâne aprins pân` în momentul în care temperatura lansarea unui ciclu de cl`tire, care se va pentru a \ncepe cl`tirea.
de func]ionare a fost ob]inut`. opri automat dup` circa 40 ml. Se va opri automat dupa 300ml

Este preferabil s` efectua]i cl`tirea celor 2 circuite dup` mai multe zile de folosire a aparatului.
De fiecare dat` c<nd pune]i aparatul \n priz`, face]i un ciclu de ini]ializare.

PREGÃTIREA RÂ{NI}EI
Pute]i ajusta puterea gustului cafelei dumneavoastr` prin reglarea fine]ei de râ[nire a boabelor de cafea.
Cu cât bobul de cafea este mai fin râ[nit, cu atât cafeaua ob]inut` va fi mai tare [i mai cremoas`.
Regla]i gradul de râ[nire dorit, rotind butonul „Reglare râ[ni]`“.

Spre stânga, Spre dreapta


bobul va fi mai bobul va fi mai
fin râ[nit. mare.

REGLAJUL NU TREBUIE VARIAT DECÂT ÎN TIMPUL RÂ{NIRII.


NU FOR}A}I BUTONUL DE REGLAJ AL RÂ{NI}EI.

8
PREG~TIREA UNUI ESPRESSO {I A UNEI CAFELE
APARATUL ESTE CONCEPUT ÎN EXCLUSIVITATE PENTRU CAFEA BOABE.
În timpul preg`tirii primei cafele sau dup` o perioad` îndelungat` în care aparatul nu a mai fost folosit, sau
dup` o procedur` de cur`]are sau detartrare, prin duza „abur“ vor ie[i aburi [i pu]in` ap` cald` (amorsare
automat`).
Dac` valvele pentru cafea sunt reglate la o în`l]ime prea mare, comparativ cu m`rimea ce[tilor, exist` riscul s`
v` stropi]i sau s` v` op`ri]i.

PREGÃTIREA UNUI ESPRESSO (ÎNTRE 20 {I 70 ML)


Cantitatea de ap` pentru un espresso trebuie s` fie cuprins` între 20 [i 70 ml.

PREGÃTIREA CAFELEI (ÎNTRE 80 {I 220 ML)


Cantitatea de ap` pentru o cafea trebuie s` fie cuprins` între 80 [i 220 ml.
De fiecare dat` c<nd pune]i aparatul \n priz`, acesta va efectua un ciclu de ini]ializare.
Ap`sa]i tasta . Semnalul luminos va clipi intermitent în timpul pre-înc`lzirii aparatului [i a ciclului de ini]ializare.

A]i preg`tit aparatul iar semnalul luminos Selecta]i tasta pentru Pute]i în orice moment s`
este fix. ob]inerea unui espresso tare regla]i volumul de ap`.
A[eza]i o can` sub duza pentru cafea. sau tasta pentru ob]inerea
Pute]i ridica sau coborî duza, în func]ie de unui espresso standard.
m`rimea c`nii.

Pentru a opri jetul de ap`, pute]i fie s` reap`sa]i tastele sau , fie s` roti]i butonul spre pozi]ia minim`.

Amestecul este umezit cu ap` cald` dup` faza de râ[nire.


Dup` câteva momente va începe percolarea propriu-zis`. Pentru ob]inerea unei cafele mai tari v`
recomand`m s` \mp`r]i]i ciclul \n 2 sensuri de separare. Exemplu: 2 cicluri a 70ml pentru o cafea de 140ml.

Nu \ndep`rta]i sertarul de ap` \nainte de finalizarea ciclului de preparare


(15sec dupa ultima pic`tur` de cafea)!

FUNC}IA 2 CE{TI
Aparatul v` permite s` preg`ti]i 2 c`ni de cafea sau espresso. Ave]i grij` s` nu scoate]i ce[tile dup` primul ciclu. A]i preg`tit aparatul, iar
semnalul este fix.

Aparatul va efectua, în
mod automat, dou`
cicluri complete pentru
preg`tirea cafelei.
x2
A[eza]i ce[tile sub cele Selecta]i tastele sau în func]ie
dou` duze pentru cafea. de op]iune, printr-o dubl` ap`sare
Pute]i ridica sau coborî scurt`. Semnalul se aprinde, clipind
duzele, în func]ie de de dou` ori pentru a v` informa c` a]i
m`rimea ce[tilor. ales op]iunea „dou` ce[ti“.

Dac` ap`sa]i mai \nt<i apoi (sau invers), cea de a 2-a ac]iune nu va fi luat` \n considerare.

9
OB}INEREA ABURILOR
Aburii servesc la preg`tirea spumei de lapte, pentru a preg`ti de exemplu un cappuccino sau o cafea cu lapte, sau pentru a înc`lzi
lichide. Cum producerea aburilor implic` o temperatur` mai ridicat` decât în cazul preg`tirii unui espresso, aparatul asigur` o faz` de
preînc`lzire, suplimentar` pentru func]ia aburi.
Ap`sa]i tasta .
Simbolul va clipi în timpul etapei de preînc`lzire.
Odat` faza de preînc`lzire terminat`, simbolul va r`mâne aprins.

Pute]i începe activarea func]iei aburi, ap`sând tasta .


Ap`sa]i pentru a \ntrerupe ciclul.

SPUMA DE LAPTE
V` sf`tuim s` folosi]i lapte semidegresat.
Laptele netratat nu ofer` cele mai bune rezultate.
Dup` utilizarea func]iei de abur, duza poate fi fierbinte, recomand`m s` astepta]i c<teva momente pentru a-l atinge.

Verifica]i ca duza pentru V`rsa]i laptele într-un vas. Ini]ia]i func]ia de abur În momentul în care a]i ...ap`sa]i tasta pentru a
aburi s` fie bine a[ezat`. Introduce]i duza abur în a[a cum s-a explicat \n ob]inut spuma de lapte... opri ciclul. Aten]ie, ciclul nu se
lapte. paragraful de mai sus opre[te imediat

Pentru îndep`rtarea L`sa]i aburii s` ias` timp de Duza pentru aburi este demontabil` pentru a permite cur`]area acesteia în profunzime.
urmelor de lapte cel pu]in 10 secunde [i Sp`la]i cu un pic de ap` [i detergent neabraziv, cu ajutorul unei periu]e. Cl`ti]i [i usca]i.
de pe duza abur, ap`sa]i tasta din nou Înainte de re-instalare, asigura]i-v` c` toate g`urile de ie[ire ale aerului nu sunt obturate
a[eza]i un vas sub duz` [i pentru a opri procesul. cu reziduuri de lapte. Destupa]i-le cu ajutorul unui ac, dac` este necesar. Nu
ap`sa]i tasta . cur`]a]i duza de abur \n ma[ina de sp`lat vase.

Pentru întreruperea func]iei „abur“ pute]i ap`sa pe oricare dintre taste.


Aten]ie pentru c` duza poate fi fierbinte
Dac` duza este înfundat`, folosi]i un ac sub]ire pentru a o destupa.
Durata maxim` de producere a aburilor per ciclu, este limitat` la 2 minute.

SET AUTO-CAPPUCCINO XS 6000 (VÂNDUT SEPARAT)


Accesoriile auto-cappuccino faciliteaz` preg`tirea unui cappuccino sau a unei cafele cu lapte.

XS 6000

Asambla]i componentele Selecta]i pozi]ia cappuccino Umple]i recipientul pentru lapte Ap`sa]i tasta pentru a A[eza]i cana sub orificiul
setului sau caffe latte de pe duza [i a[eza]i cana sau paharul sub ini]ia [i apoi pentru a opri de cafea [i ini]ia]i un
special` duza auto-cappuccino ciclul ciclu de cafea/espresso
Nu l`sa]i laptele s` se usuce pe accesoriul auto-cappuccino. Pentru aceasta pute]i folosi lichidul de cur`]are XS4000, disponibil ca
accesoriu.
Se recomand` s` sp`la]i recipientul imediat, efectuând un ciclu cu ap` pentru cur`]area recipientului în interior.

10
ÎNTRE}INEREA APARATULUI
GOLIREA RECIPIENTULUI PENTRU ZA}, A SERTARULUI [I
A T~VI}EI DE SCURGERE
T`vi]a de scurgere se umple cu ap` rezidual` iar recipientul pentru za] colecteaz` za]ul cafelei folosite.
Sertarul permite eliminarea posibilelor depuneri de za] de cafea.

Dac` tasta se Scoate]i sertarul de Cl`ti]i-l sub jet de Scoate]i, goli]i [i T`vi]a de colectare a
aprinde, scoate]i, cur`]are. ap` [i usca]i-l bine cur`]a]i recipientul scurgerilor este echipat`
înainte de a-l rein- pentru za]. cu flotoare care v` indic`
goli]i [i cur`]a]i momentul când este
t`vi]a de scugere. troduce în pozi]ie. necesar s` goli]i tava.
Colectorul de za] trebuie golit complet pentru a evita umplerea acestuia.

Semnalul r`mâne aprins dac` colectorul de za] nu a fost a[ezat corespunz`tor în pozi]ie, sau dac` a fost
repus în pozi]ie la mai pu]in de 4 secunde dup` golire. În timp ce semnalul este aprins sau clipe[te, nu
pute]i preg`ti espresso sau cafea. Colectorul de za] are o capacitate maxim` de 14 cafele.

CUR~}AREA CIRCUITULUI DE CAFEA - VEZI „PAGINA 5“

PROGRAMUL DE CUR~}ARE A APARATULUI — DURATA TOTAL~: 20 MINUTE


Atunci când trebuie s` efectua]i cur`]area, aparatul v` va avertiza automat prin aprinderea semnalului
„cur`]are“. Se recomand` s` folosi]i programul de cur`]are a aparatului atunci când se solicit` dup`
clean

prepararea a 300 de ce[ti de espresso sau cafea.


Pentru p`strarea condi]iilor de garan]ie, este imperativ necesar s` efectua]i ciclul de cur`]are a
aparatului atunci când aparatul semnalizeaz` acest lucru. Respecta]i ordinea opera]iilor.
Când semnalul este aprins, pute]i continua utilizarea aparatului, dar este indicat s` efectua]i programul de cur`]are cât
mai curând posibil.

Lansa]i programul de Scoate]i [i cur`]a]i Goli]i [i cur`]a]i


cur`]are, ap`sând sertarul. Rea[eza]i în colectorul de za] apoi
tasta „Service“. pozi]ie. rea[eza]i în pozi]ie.
Semnalele „cur`]are“ Semnalul se stinge.
[i „za]“ vor clipi
intermitent.

Scoate]i [i cur`]a]i Scoate]i [i reumple]i A[eza]i un vas cu o


t`vi]a de scurgere. rezervorul cu ap`. capacitate de cel pu]in 0,6 l
sub valvele pentru cafea.

11
XS3000 ± 1 0 m in.
1 — Ciclul de cur`]are
Semnalul „cur`]are“ r`mâne aprins.
Ciclul de cur`]are se va derula în mod automat.
Pompa aspir` apa cu intermiten]e. Durata acestei
opera]iuni este de circa 10 minute, iar semnalul
„cur`]are“ va începe s` clipeasc` din nou.

Deschide]i trapa de Ap`sa]i tasta


între]inere [i „Service“ pentru
introduce]i pastila de lansarea ciclului de
cur`]are KRUPS cur`]are.
(XS3000) în
deschidere.

2 - Prima cl`tire ± 5 mn

Semnalul „cur`]are“ nu mai clipe[te.


Programul se deruleaz`.
Un prim ciclu de cl`tire se va derula în mod automat.
Acesta permite cl`tirea aparatului [i îndep`rtarea resturilor
din timpul ciclului de cur`]are. Acest prim ciclu dureaz`
circa 5 minute. La terminare, semnalul „cur`]are“ începe s`
clipeasc` din nou.
Goli]i vasul cu ap` Ap`sa]i din nou tasta
folosit` [i rea[eza]i-l „Service“ pentru
sub duzele pentru lansarea unui prim
cafea. ciclu de cl`tire.

± 5 mn
3 — A doua cl`tire
Semnalul „cur`]are“ va r`mâne aprins.
Un al doilea ciclu de cl`tire se va derula în mod automat
circa 5 minute.
Dup` terminarea celui de al doilea ciclu de cl`tire semnalul
„cur`]are“ se stinge.

Goli]i recipientul cu apa Ap`sa]i din nou tasta


ob]inut` dup` cl`tire [i „Service“ pentru a
rea[eza]i-l sub duzele lansa un al doilea ciclu
pentru cafea. de cl`tire.

Aparatul dumneavoastr`
este gata pentru un
nou ciclu de folosire.

Goli]i vasul cu ap` Goli]i sertarul de scurgere Umple]i rezervorul cu


rezidual`. [i rea[eza]i-l în pozi]ie. ap`.

Dac` la pornirea programului nu ave]i destul` ap` în rezervor, ve]i fi avertiza]i prin aprinderea semnalului .
Ad`uga]i cantitatea de ap` necesar` în rezervor [i ciclul de cur`]are se va declan[a automat.
Dac` ap`sa]i tasta în timpul ciclului de cur`]are sau în cazul unei pene de curent, programul de cur`]are
trebuie reluat de la primul pas. Acest lucru este obligatoriu din motivele implicate de cl`tirea circuitului de
ap`. În acest caz, trebuie s` folosi]i o alt` pastil` de cur`]are. Efectua]i foarte bine ciclul total de cur`]are
pentru a evita riscurile de intoxicare (apela]i la medic în cazul în care ingera]i solu]ia de cur`]are)
Ciclul de cur`]are este un ciclu continuu, de aceea nu atinge]i duzele pentru cafea în timpul derul`rii acestui
ciclu.

Nu folosi]i decât pastilele de cur`]are KRUPS (XS3000). Nu ne vom angaja nici o responsabilitate pentru
defec]iunile ce rezult` din utilizarea unei alte m`rci de pastile. Pute]i achizi]iona tabletele de cur`]are de la
centrele service Krups. Asigura]i—v` c` suprafe]ele de lucru sunt protejate pe parcursul ciclului de cur`]are
sau detrataj, în special cele de marmur`, piatr` sau lemn.

12
PROGRAM DE DETARTRAJ — DURAT~ TOTAL~: CIRCA 22 MINUTE.
Cantitatea de depuneri de tartru depinde de duritatea apei utilizate. Atunci când trebuie s` efectua]i un
ciclu de detartraj, aparatul v` va avertiza automat, prin aprinderea semnalului „calc“. Acest program
este disponibil doar \n cazul \n care este solicitat de aparat.
Pentru p`strarea valabilit`]ii garan]iei, este imperativ necesar s` efectua]i ciclul de detartrare al
aparatului atunci când aparatul semnalizeaz` acest lucru. Respecta]i ordinea opera]iilor.
Când semnalul este aprins, pute]i continua utilizarea aparatului, dar este indicat s` efectua]i programul cât mai
curând posibil.

Dac` aparatul con]ine un sistem filtru Claris – Aqua F088, v` rug`m s` înl`tura]i cartu[ul pe
parcursul opera]iei de detartrare.

V` rug`m s` v` asigura]i c` suprafa]a de lucru sunt protejate pe parcursul ciclului de cur`]are sau
detrataj, în special cele de marmur`, piatr` sau lemn.

F054
Activa]i programul Scoate]i [i cur`]a]i A[eza]i un vas cu o Goli]i rezervorul [i Dizolva]i un plicule]
de detartraj ap`sând sertarul de scurgere. capacitate de cel umple]i-l cu ap` cu detartrant Krups
tasta „Service“. pu]in 0,6 l sub duzele c`ldu]` pân` la (40g) F054.
Semnalele „calc“ [i de cafea cât [i sub marcajul „calc“.
vor clipi duzele pentru aburi.
intermitent.

Utiliza]i numai produsele de detartraj KRUPS [i acid citric sau acid tartric. Produsele de detartraj sunt
disponibile în centrele service KRUPS. În nici un caz nu ve]i utiliza acid aminosulfonic clasic sau alte produse pe
baz` de acizi. Nu ne vom angaja nici o responsabilitate în caz de defec]iuni datorate utiliz`rii altor produse.

1 — Ciclu de detartrare ± 1 0 mn

Semnalul „calc“ r`mâne aprins.


Ciclul de detartrare este demarat [i se va derula în sistem
automat. Pompa va aspira ap` cu intermiten]e [i o va evacua prin
duza pentru cafea [i apoi prin cea pentru aburi. Durata acestui
ciclu este de circa 10 minute. Când ciclul este finalizat,
semnele: vor clipi.
Rea[eza]i în pozi]ie Ap`sa]i tasta
rezervorul de ap`. „Service“ dup`
se \nchide, iar efectuarea tuturor
semnalul „calc“
nu va mai clipi. opera]iilor.

2 — Prima cl`tire ± 6 mn
O prim` cl`tire este necesar` pentru eliminarea tuturor resturilor de detartrat.
Ciclul se deruleaz` automat. Durata este de circa 6 minute.

Goli]i vasul cu ap` Goli]i [i cur`]a]i Goli]i, cur`]a]i [i Rea[eza]i în pozi]ie Ap`sa]i tasta
rezidual`. t`vi]a de scurgere [i cl`ti]i rezervorul de rezervorul de ap`. „Service“, iar
a[eza]i-o la loc ap` [i umple]i-l pân` Semnalul „calc“ semnalul „calc“ va
împreun` cu vasul. la nivelul „Maximum“. va clipi [i semnalul r`mâne aprins. Ciclul
„rezervor ap`“ automat va dura
se va stinge. 6 minute.

13
3 — Al doilea ciclu de cl`tire ± 6 mn
La terminarea primului ciclu de cl`tire, semnalul „calc“ va clipi intermitent.
Un al doilea ciclu de cl`tire va porni automat, timp de 6 minute.

La terminarea celui
de-al doilea ciclu
de cl`tire, semnalul
„calc“ se stinge.

Scoate]i recipientul Ap`sa]i din nou tasta Goli]i t`vi]a de scurgere Goli]i [i umple]i
cu ap` rezidual` [i „Service“, iar semnalul [i rea[eza]i-o în pozi]ie. rezervorul cu ap`.
t`vi]a de scurgere [i „calc“ va r`mâne aprins.
rea[eza]i-le în
pozi]ie.
Un al doilea ciclu de
pornire se va declan[a
Aparatul dumneavoastr` este gata
automat timp de 6 minute. pentru o nou` utilizare.
Dac` la pornirea programului nu ave]i destul` ap` în rezervor, ve]i fi avertiza]i prin aprinderea semnalului .
Ad`uga]i cantitatea de ap` necesar` în rezervor [i ciclul de detartrare se va declan[a automat.
Dac` colectorul de za] nu este în pozi]ie, ve]i fi avertiza]i prin aprinderea semnalului .
Rea[eza]i colectorul în pozi]ie pentru ca ciclul de detartraj s` se desf`[oare automat.
În cazul unei pene de curent va trebui s` relansa]i procesul de la \nceput.

ATEN}IE! Efectua]i ciclul total de cur`]are foarte bine, pentru a nu v` intoxica. Ciclul de
detartraj este continuu, a[a c` nu b`ga]i mâna sub duzele de cafea în timpul acestui proces.

PROGRAMUL DE CUR~}ARE |NDELUNGAT~

+ În momentul în care s—a finalizat ciclul, semnalele "rezervor de ap`" [i "calc" vor clipi

Dup` finalizarea
procesului
semnalele + +
se vor închide.

Goli]i, umple]i [i Alege]i un vas cu o Demara]i programul de


pune]i la loc capacitate de cel pu]in cur`]are îndelungat`
rezervorul de ap`. 0,15l sub duzele de prin ap`sarea
cafea [i cele de aburi. butonului "service".
Semnalele "clean" [i
calc vor clipi.

ÎNTRE}INERE GENERAL~
Scoate]i întotdeauna cablul de alimentare din priz` [i l`sa]i aparatul s` se r`ceasc` înainte de cur`]are.
Nu utiliza]i ustensile sau produse de cur`]at susceptibile a zgâria sau coroda aparatul.
[terge]i corpul aparatului numai cu ajutorul unei cârpe umede.

Aceste
componenete nu
se vor sp`la în
ma[ina de sp`lat
vase.

Cur`]a]i sertarul, t`vi]a de scurgere [i Cl`ti]i rezervorul de


colectorul de za] împreun` cu gr`tarul ap` cu ap` curat`.
numai cu ap` cald` [i detergent lichid.

14
TRANSPORTUL APARATULUI
P`stra]i [i folosi]i ambalajul original pentru transportul aparatului

În cazul sc`p`rii aparatului din ambalaj, v` recomand`m s` îl aduce]i într-un centru service autorizat.

APARAT AFLAT LA SFÂR{ITUL PERIOADEI DE FUNC}IONARE

Proteja]i mediul!

Aparatul con]ine numeroase materiale care se pot refolosi.

Duce]i aparatul într-un centru de colectare.

PROBLEME {I REMEDII

Aparatul nu se aprinde dup` ap`sarea butonului . Verifica]i ca [techerul cablului de alimentare s` fie bine conectat la priz`.

Espresso-ul sau cafeaua nu sunt destul de calde. Schimba]i reglajul temperaturii cafelei.
Înc`lzi]i ce[tile cl`tindu-le cu ap` cald`.

Cafeaua este prea slab` sau f`r` arom`. Verifica]i dac` rezervorul de cafea con]ine cafea.
Diminua]i volumul cafelei selectate cu ajutorul butonului rotativ.
Selecta]i tasta .
Întoarce]i butonul pentru reglarea fine]ei cafelei la m`cinare spre stânga pentru a ob]ine o râ[nire mai fin`.
Prepara]i o cafea utilizând 2 cicluri separate (func]ia 2 cafele). Evita]i utilizarea boabelor de cafea uleioase,
caramelizate sau cu arome.
Cafeaua se scurge foarte lent.
Roti]i spre dreapta butonul de m`cinare pentru o cafea mai grunjoas` (poate depinde de tipul de cafea
utilizat). Desf`[ura]i 1 sau mai multe cicluri de cl`tire.

Cafeaua este prea pu]in cremoas`. Întoarce]i butonul pentru reglarea fine]ei cafelei la m`cinare spre stânga pentru a ob]ine o compozi]ie
mai fin`. |nl`tura]i cartu[ul Claris.

A]i utilizat cafea m`cinat` în loc de cafea boabe. Aspira]i cu ajutorul aspiratorului cafeaua m`cinat` din rezervorul de cafea boabe.

Râ[ni]a produce un zgomot ciudat. Exist` riscul prezen]ei corpurilor str`ine în râ[ni]`.
Contacta]i service-urile Krups.

Butonul de reglaj al râ[ni]ei este dificil de rotit. Modifica]i reglajul râ[ni]ei numai atunci când este în func]iune.

Aparatul nu produce abur prin duze. Dup` ce a]i stins [i r`cit aparatul:
Destupa]i orificiile de evacuare ale duzei cu acul furnizat (cf. pag. 7).
Debloca]i orificiul ]evii anexate la duz` cu ajutorul unui ac.
|nl`tura]i cartu[ul Claris.

Spuma de lapte este prea groas`. Verifica]i ca cele dou` extremit`]i ale tubului din inox s` fie bine conectate la duza de aburi.

Verifica]i ca tubul care intr` în lapte s` nu fie blocat.


Auto-Cappuccino nu aspir` laptele (accesoriu vândut Verifica]i ca tubul s` fie bine conectat în accesoriu pentru a evita sc`p`rile de aer.
separat) Dup` oprirea [i r`cirea aparatului, debloca]i orificiile accesoriului cu un ac.

Programul de cur`]are nu merge. Acest program nu func]ioneaz` decât atunci când aparatul o cere (semnalul „clean“ este aprins).

Programul de detartrare nu merge. Acest program nu func]ioneaz` decât atunci când aparatul o cere (semnalul „calc“ este aprins).

Dup` umplerea rezervorului de ap`, semnalul Verifica]i buna pozi]ionare a rezervorului.


r`mâne aprins. Verifica]i dac` flotorul de pe fundul rezervorului se mi[c` liber.
Cl`ti]i rezervorul [i dac` este cazul detartra]i-l.

Dup` golirea colectorului de za], semnalul r`mâne Scoate]i colectorul, asigura]i-v` c` este gol, a[tepta]i 8 secunde [i rea[eza]i-l în pozi]ie.
aprins. Verifica]i dac` sertarul este bine pus în pozi]ie.

O pan` de curent s-a produs în timpul func]ion`rii. Aparatul se reini]ializeaz` automat în momentul conect`rii la tensiune [i este gata pentru un nou ciclu de
func]ionare.
Exist` ap` sau cafea sub aparat. T`vi]a de scurgere s-a umplut [i a dat pe dinafar`.
Verifica]i buna pozi]ionare a t`vi]ei.
Cele 4 semne de avertizare clipesc în permanen]`. Scoate]i aparatul din priz`, \nl`tura]i cartu[ul Claris, a[tepta]i 20 sec. [i rea[eza]i—l.Introduce]i cablul \n
priz`. Dac` defectul persist`, înregistra]i cifra care apare pe afi[aj, sub trapa de între]inere [i contacta]i
un Centru Consumatori Krups.

Din duze curge ap` sau ies aburi \n mod nea[teptat |n cazul folosirii frecvente, existe posibilitatea ca din duzele de aburi s` curg` câteva pic`turi.

Aparatul nu produce cafea Aparatul a detectat un incident pe parcursul procesului de preparare a cafelei.

Nu este \ndeajuns de mult` spum` pe lapte Verifica]i dac` iese abur prin duz`, usca]i accesoriul dac` este necesar.
Utiliza]i un recipient rece [i lapte proasp`t deschis.
Pute]i schimba marca de lapte (UHT sau pasteurizat).

15
Iat` câteva re]ete pe care le pute]i realiza cu ajutorul Espresseria Automatic:

• Cappuccino
Pentru un cappuccino ca la carte, cantit`]ile necesare sunt urm`toarele: 1/3 lapte cald, 1/3 cafea [i 1/3 spum` de
lapte.

• Cafea cu lapte
Pentru peparare, cantit`]ile pentru ceea ce deseori se mai nume[te [i Latte Macchiato, sunt urm`toarele: 3/5 lapte
cald, 1/5 cafea, 1/5 spum` de lapte.
• Pentru aceste preparate pe baz` de lapte, utiliza]i de preferin]` lapte semi-degresat, proasp`t (scos de la frigider,
ideal la o temperatur` între 6 [i 8° C).
• Pute]i ad`uga praf de ciocolat` deasupra.

• Cafea cu fri[c`
• Preg`ti]i un espresso clasic într-o can` mare.
• Ad`uga]i un strop de fri[c`.

• Café corretto*
• Preg`ti]i o cea[c` de espresso ca de obicei.
• Pentru gust, ad`uga]i 1/4 or 1/2 lichior de coniac.
Anais, sirop de struguri, Sambuca, vor da, de asemenea, un plus de savoare.
Exist` numeroase posibilit`]i pentru înnobilarea unui espresso.
Imagina]ia este singura limit`.

• Lichior de cafea*
• Amesteca]i într-o sticl` de 0,75 l, trei ce[ti de espresso, 250 g zah`r brun [i 1/2 l de coniac sau Kirsch.
• L`sa]i la macerat timp de 2 s`pt`mâni.
Ve]i ob]ine astfel, un lichior delicios pentru amatorii de cafea.

• Café glace a l’itallienne


4 cupe de înghe]at` de vanilie, 2 ce[ti de espresso rece [i îndulcit, 1/8 l lapte, fri[c` proasp`t`, ciocolat` dat` prin
r`z`toare.
• Amesteca]i espresso-ul cu lapte.
• Pune]i cupele de înghe]at` în pahare, v`rsa]i cafeaua [i decora]i cu fri[c` proasp`t` [i cu fulgi de ciocolat`.

• Café à la frisonne
• Ad`uga]i la o cea[c` de espresso \ndulcit, un p`h`rel de rom.
• Decora]i apoi cu fri[c` [i servi]i.

• Espresso flambat*
2 ce[ti de espresso, 2 p`h`rele de coniac, 2 linguri]e de cafea cu zah`r brun, fri[c` proasp`t`.
• Turna]i coniac-ul în pahare termorezistente, înc`lzi]i [i flamba]i.
• Ad`uga]i zah`rul, amesteca]i, turna]i cafeaua [i decora]i cu fri[c` proasp`t`.

• Espresso parfait*
2 ce[ti de espresso, 6 g`lbenu[uri de ou, 200 g zah`r, 1/8 l de fri[c` proasp`t` dulce, 1 p`h`rel cu lichior de
portocale.
• Bate]i g`lbenu[urile cu zah`r pân` la formarea unei spume cremoase.
• Ad`uga]i espresso rece [i lichiorul de portocale.
• Amesteca]i cu fri[ca.
• V`rsa]i con]inutul în cupe sau pahare.
• Introduce]i \n congelator.

(*: Abuzul de alcool este d`un`tor s`n`t`]ii.)

16