Sunteți pe pagina 1din 31

CONSTRUIRE SEDIU BIROURI,

SERVICII, ÎMPREJMUIRE, UTILITĂȚI

Managementul utilităţilor în clădiri


Anul II / 2018-2019

Ioan-Răzvan Molie
Cuprins

1. Descrierea clădirii
2. Prezentare clădire (planuri/fațade/volumetrie)
3. Suprafețe, dotări și echipamente
4. Activități Facility Management
5. Calcul costuri - contractare
6. Calcul costuri - regie proprie
7. Analiza costurilor / riscurilor și alegerea variantei optime
1. Descrierea clădirii

1.DATE GENERALE:

1.1 Denumirea obiectului de investitii:


CONSTRUIRE SEDIU BIROURI SERVICII, IMPREJMUIRE, UTILITATI

1.2 Beneficiar:
S.C. FATROM ADITIVI FURAJERI S.R.L., CUI RO 15163286, J23/1954/24.10.2005, cu sediul in Judetul
Ilfov, Orasul Pantelimon, Soseaua Cernica, Nr.75-7, Vila 7, Complex „Swan Lake Village”.

1.3 Amplasament:
Strada Biruintei, nr. 53 (tarla 36, parcela 335/3), Orasul Pantelimon, Judetul Ilfov

1.4 Regim juridic


Terenul situat in localitatea Pantelimon, judetul Ilfov, Strada Biruintei, nr.53 (Tarla 36, Parcela A335/3), intra-
vilan conform PUG, avand suprafata de 4997 mp este proprietatea SC FATROM - ADITIVI FURAJERI S.R.L.
conform C V-C autentificat sub nr. 3428/20.12.2016 la BNP MUNTEANU OVIDIU LAZAR.

1.5 Regim economic


Situatia existenta: teren intravilan agricol.
Situatia propusa: construire sediu birouri servicii, imprejmuire, utilitati. Terenul este situat in UTR5: zona
industrie nepoluanta, depozitare, utilitati publice, locuinte. Zona impozitare B.

1.6 Regim tehnic


Indicatorii urbanistici conform PUG pentru depozite, industrie nepoluanta, functiuni de interes public:
- Pot max = 50%
- CUT max = 1.5
- RHM – 15m
Constructia se va amplasa intr-un edificabil determinat de urmatoarele retrageri de la limitele de proprietate:
- Fata de limitele de N, E si S se va amplasa la H/2 dar nu mai putin de 4.00m – avand in vecinatate
aceeasi functiune, in cazul in care in vecinatate exista alte functiuni (locuinte) se va amplasa la min 6.00m cu
acordul notarial al vecinilor si conform aviz Garda Forestiera si Transgaz;
- Pe limita catre DJ 301B se vor amplasa conform aviz directia judeteana de drumuri Ilfov.
Spatiile de manevra auto si parcare, dimensionate corespunzator, conform RGU, se vor solutiona in incinta
proprie.

Se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei aprobate cu
O.M.S. nr. 119/2014 (distante dintre cladiri, insorire, suprafete incaperi, zone de protectie intre functiuni,
nivele de zgomot, dotari igienico-sanitare etc.). Se vor asigura min. de 20% spatii verzi.
Organizarea de santier si scurgerea apelor pluviale se vor asigura in incinta proprie, iar portile se vor deschide
la interior.

1.7 Analiza situatiei existente


Descrierea parcelei studiate
Terenul este liber de constructii si se afla in localitatea Pantelimon, judetul Ilfov, Strada Biruintei, nr.53 (Tarla
36, Parcela A335/3). Parcela este de forma poligonala cu 6 laturi ale caror coordonate sunt indicate in planul
de amplasament sau in lista coordonatelor din Anexa 1 la Partea I din extrasul de carte funciara nr. 321592.
Lungimea aliniamentului la strada este de 136.42 ml. Suprafata parcelei studiate este de 5000 mp (4997 mp
din masuratori).

1.8 Propunere
Se propune construirea unui sediu de birouri servicii, imprejmuire si utilitati. Cladirea va avea un regim de
inaltime de S+P+2E, cu retrageri conform cu planul de situatie anexat. Pe terenul studiat vor fi amenajate
spatii verzi si pietonale. Accesele auto si pietonal se vor face din strada Biruintei. Parcarea se va face in incinta
terenului. Cladirea va fi compusa dintr-un singur volum.
Suprafata construita la sol (Sc parter) va fi de 545,75 mp.
Suprafata desfasurata supraterana va fi de 1 622,95 mp.
Suprafata desfasurata subterana va fi de 427,75 mp.
Suprafata desfasurata totala va fi de 2 050,70 mp.
POT = 11%
CUT = 0.32
Hmax = 15.00
Numar locuri de parcare = 20 locuri
TOTAL SUPRAFATA SPATII VERZI = 2 470,67 mp (insemnand 49,43% din suprafata totala a terenului).

2. DATE GENERALE ALE CONSTRUCŢIEI

2.1 Conceptul general de funcţionare a clãdirii


Clădirea propusă se incadrează în categoria de importanta “C” (conf. HGR nr.766/1997) si gradul II de
rezistenta la foc (P118/99) şi are o structurã pe diafragme, stalpi si grinzi. Din punctul de vedere al clasei de
importanţă clădirea se încadrează în clasa III, conform normativului P100 – 1/2013.

2.2 Zonificare functionala propusa


SUBSOL (cota -3.40), Sc = 427.75 mp, va cuprinde: zona pentru relaxare (sala de sport, sauna, vestiar), casa
scarii, spatii tehnice si spatii de depozitare.
PARTERUL (cota ±0.00), Sc = 545,75 mp, va cuprinde: zona de receptie (lobby), casa scarii, sala de sedinte,
bucatarie cu loc de luat masa, 3 birouri si grupul sanitar.
ETAJUL 01 (cota +3.60) Sc = 538,61 mp, va cuprinde: casa scarii, lobby, 7 birouri, sala de sedinte si grupul
sanitar.
ETAJUL 02 (cota +7.20) Sc = 538,61 mp, va cuprinde: casa scarii, birouri de tip open space si grupul sanitar.
Bucataria este inchisa si este prevazuta cu loc de luat masa. Ventilarea si luminarea acesteia se face natural
prin ferestrele propuse.

2.3 Sistem constructiv


Constructia noua S+P+2E va avea o structura din beton armat cu zidarie de tip BCA (dimensiuni 25 x 30 x
60 cm) si compartimentari interioare cu pereti de gips-carton, diafragme din beton armat cu latime de 25
cm, si planseu de 15 cm, cu acoperisul tip terasa necirculabila.
Planseele infrastructurii vor avea grosimea de 15 cm, iar rampele scarilor vor fi de 15 cm grosime. Peretii
subsolului si planseul armat formeaza o cutie rigida din beton armat, cu grosimea de 25 cm.
Intre subsol si parter se va aplica termoizolatie cu o fata finita 10 cm pe intradosul placii.
Acoperisul va fi terasã necirculabilã. Se vor prevedea lucrari de hidroizolatie si termoizolatie pentru obtinerea
confortului termic corespunzator. Terasa se va hidroizola cu membrane polimero - bituminoase, lipite la cald
peste care se va aplica pietris natural in strat de 5 cm.
Apele pluviale se vor evacua prin intermediul unui sistem de scurgere (receptoare de terasă cu parafrunzar,
coloane de colectare din propilenă in ghene vizitabile, rigole) care va fi legat la căminul de canalizare de pe
terenul propriu.

2.4 Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare


Inchiderile exterioare vor fi realizate din zidarie de tip BCA (dimensiuni 25 x 30 x 60 cm).
Se va monta termosistem 15 cm (polistiren expandat 15 cm, clasa de reactie la foc B-s2, d0 si fasii incombus-
tibile de vata minerala, clasa de reactie A2-s1, d0), tencuiala decorativa alba si placare uscata cu piatra.
Tamplaria va fi realizata din tamplarie termoizolanta, culoare alba, cu geam termopan clar.
Compartimentarile interioare vor fi realizate din pereti de gipscarton cu grosime de 12.5cm, structura metali-
ca CW75, dubla placare pe ambele fete si vata minerala la interior.

2.5 Finisaje interioare


Pardoseli:
- Spatii tehnice: gresie antiderapanta / vopsea epoxidica;
- Sali conferinte: pardoseli suprainaltate cu aspect de mocheta / parchet;
- Spatii birouri: pardoseli suprainaltate cu aspect de mocheta / parchet;
- Bucatarie: gresie antiderapanta;
- Grupuri sanitare: gresie antiderapanta.
Pereti:
- Tencuiala pe baza de mortar de ciment, glet, vopsitorie lavabila / Placari ceramice in bucatarii si gru-
puri sanitare.
Tavane:
- Placari cu tavan casetat.
Tamplaria interioara:
- Usi celulare – birouri
- Usi metalice – spatii tehnice fara risc de incendiu
- Usi cu rezistenta la incendiu – rezistenta conform planse de arhitectura

2.6 Finisaje exterioare


Trotuar de garda: dale prefabricate din beton
Fatade: termosistem tencuiala decorativa alba / Placare uscata piatra

Tamplarie: termoizolanta, culoare alba, cu geam termopan clar.


Parapetii balcoanelor se vor realiza din sticla laminata si rezistenta la impact.
Terasele vor avea o pardoseala de tip deck din lemn. Preluarea apelor se va face prin sifoane de pardoseala, iar
burlanele vor fi mascate in grosimea termosistemului de fatada.

2.7 Acoperisul si invelitoarea


Acoperisul va fi tip terasa necirculabila. Accesul pentru intretinere pe terasa necirculabila se face din casa
scarii.
Acoperişul de tip terasa necirculabila (terasa inversata) va avea urmatoarea alcatuire: beton de panta, strat de
egalizare, strat difuzie+bariera de vapori, termoizolatie polistiren extrudat, beton de panta armat cu fibre din
polipropilena, strat DDC (difuzie, decompresie, compensare), hidroizolatie membrana EPDM, pietris. Prelu-
area apelor pluviale se face la interior.

3. INSTALATII UTILITARE AFERENTE IMOBILULUI

3.1 Instalaţii electrice


Clădirea va fi alimentată cu energie electrică 220 V / 380 V, pentru iluminat şi consumatori casnici şi de fortă.
Elementele necesare vor respecta prevederile Normativului I7/02 privind proiectarea şi executarea insta-
laţiilor electrice, asigurându-se şi protecţiile necesare, prize cu nul de protecţie, centura de împământare şi
instalaţii de paratrăznet.

3.2 Instalaţii sanitare


Instalatii alimentare cu apa
Sursa de alimentare cu apa potabila o constituie reteaua de apa potabila a orasului (Apa Canal Ilfov).
Alimentarea cu apă rece a cladirii la parametrii de debit şi presiune se vor asigura de la reţeaua de alimentare
cu apă a orasului, prin intermediul unei staţii de ridicare a presiunii, formată din rezervor de apă pentru con-
sum menajer, grup de pompare şi recipient de hidrofor. Această staţie de ridicarea a presiunii va fi amplasată
într-o cameră special amenajată in subsolul cladirii.
Racordurile între echipamentele din staţia de ridicare a presiunii apei se vor face cu ţeavă din oţel zincat,
armăturile vor fi din oţel.
Contorizarea apei reci se va face la nivelul intregii cladiri.
Instalaţia de alimentare cu apă rece, se va executa din ţevi PPR compozit Pn20, la nivelul grupurilor sani-
tare si distributia pe orizontala pana la nivelul grupurilor sanitare. Coloanele se vor executa din ţeava de oţel
zincat.
Conductele de alimentare cu apă rece vor fi izolate împotriva producerii condensului cu armaflex având gro-
simea de 9 mm.

Alimentarea cu apa calda menajera a grupurilor sanitare din cladire se va realiza prin utilizarea unui boiler
mixt termoelectric 300 l, cu serpentina, alimentat iarna cu agent termic primar 70/50 0C preparat de centrala
termica cu funtionare pe peleti si vara alimentat electric.

Instalatii de canalizare
Din cadrul obiectivului se vor evacua în reţeaua de canalizare exterioară a orasului, următoarele categorii de
ape uzate:
- Ape uzate menajere provenite din funcţionarea tuturor obiectelor sanitare inclusiv a WC-urilor;
- Ape pluviale de pe terasele cladirii;
- Condensul provenit de la aparatele de aer conditionat;

Condensul provenit de la unitatile de aer conditionat va fi preluat prin conducte din PP si dirijat catre sifoan-
ele spalatoarelor si lavoarelor. Racordarea acestor conducte la sistemul de canalizare se va face obligatoriu
prin sifonare.
Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare, sunt evacuate gravitaţional prin curgere liberă la
reţeaua de canalizare a orasului.
Pentru colectarea si evacuarea apelor uzate menajere din incinta se prevad tuburi si fitinguri de PVC cu mufa
tip KG (de tip greu) Sn = 4, bare de 3 m, 4m si 6 m etansete cu garnituri de cauciuc.
Pe retelele de canalizare proiectate se prevad urmatoarele accesorii:
- camine de vizitare, de schimbare de directie si de diametre, de racord etc., din tuburi de beton, conform
STAS 2448, acoperite cu placi de B.A. si rame si capace de fonta carosabile, cu balama antifurt.

Apele meteorice colectate de la nivelul terasei si suprafelele pietonale exterioare sunt evacuate într-o reţea de
canalizare care se compune din următoarele elemente :
- receptorul de ape meteorice, care colectează apa de pe o anumită suprafaţă;
- conducta orizontală de legătură de la receptor la coloană;
- coloanele de canalizare pluvială;

Apele pluviale colectate de pe parcare se vor colecta separat si vor tranzita un separator de hidrocarburi ,
dupa care se vor devesa in colectorul public.
Instalaţiile se execută din :
- pentru instalaţiile interioare subterane de canalizare menajeră pompata: tuburi si piese de legătura din po-
lietilena de înaltă densitate - PEHD;
- pentru instalaţiile interioare ingropate şi exterioare de canalizare menajeră si pluviala: tuburi si piese de
legătură din PVC-KG.
- pentru instalaţiile interioare supraterane de canalizare menajeră si pluviala:
a) tuburi si piese de legătura din polipropilena – PP pentru canalizare menajeră;
b) tuburi si piese de legătura din polietilena de înaltă densitate - PEHD pentru canalizare pluviala ;
Racordurile de canalizare intre obiectele sanitare si coloane se realizeaza cu tuburi din polipropilena ignifuga
pentru canalizare, cu pante corespunzatoare pentru asigurarea vitezei minime de autocuratire.
Coloanele de canalizare menajera se vor executa din tuburi de polipropilena ignifuga pentru canalizare si vor
fi prevazute cu piese de curatire. Coloanele vor fi prelungite deasupra cladirii cu minimum 0,5 m, conform
Normativului I 9 si vor fi prevazute cu caciuli de ventilatie.
Pentru preluarea scurgerilor accidentale, se vor prevedea sifoane de pardoseala in grupurile sanitare, si in
spatiile tehnice unde exista posibilitatea udarii pardoselii (conform normativului I 9 ).
Conductele de canalizare menajera ingropate in/sub radier se vor executa din teava PVC KG sau similar,
montate cu panta corespunzatoare diametrului ales.
Evacuarea apelor uzate menajere se face in reteaua de canalizare, iar caracteristicile fizico-chimice a acestor
ape uzate se incadreaza in prevederile Normativului privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele
de canalizare ale localitatilor, indicativ NTPA-002 / 2002.
NECESARUL DE APA POTABILA PENTRU STINGEREA INCENDIILOR
Se va asigura necesarul de apa pentru stingerea incendiilor de la hidrantii exteriori existenti in zona si de la
rezerva de incendiu amplasata in subsolul caldirii.
ECHIPAREA CU INSTALATII INTERIOARE DE STINGERE A INCENDIULUI- HIDRANTI INTE-
RIORI
Conform prevederilor Normativului P 118/2-2013, art. 4.1.-lit j se prevad instalatii de stingere a incendiilor
cu hidranti interiori.
Se prevad hidranţi de incendiu interiori cu următoarele caracteristici :
- Debitul specific minim al unui jet : qih = 2,10 l / sec;
- Numărul de jeturi in funcţiune simultana : 1
- Lungimea minima a jetului compact : Ic = 10,0 m.;
- Debitul de calcul al instalaţiei : Qih = 2,10 l / sec.
Conform prevederilor art. 4.35. din P118/2-2013, timpul de funcţionare a hidranţilor de incendiu interiori
este de 10 minute.
Vhi = 2,1 l/sec x 10 min x 60 sec = 1,26 m3

Instalatia de hidranti exteriori

In conformitate cu cerinţele Normativului P 118/2-2013, art. 6.1., se vor echipa cu instalatie de stingere a
incendiilor cu hidranti exteriori
-debit :10 l/s
Debitului necesar pentru stingerea din exterior a incendiului va fi asigurat 2 hidranti stradali (2x5l/s=10l/s)
racordati la reteaua de apa publica , care va emite un aviz prin care se confirma ca in zona amplasamentului
exista 2 hidranti stradali care pot asigura un debit permanent de 10 l/s la o presiune minima in retea de 0,7
bar (7 mCA).
Debitul de incendiu din exterior de 10 l/s ,se poate asigura cu ajutorul automotopompelor Inspectoratului
pentru Situatii de Urgenta– Ilfov, din cei doi hidranti stradali montati pe reteaua de alimentare cu apa potabi-
la din zona .
Rezerva de incendiu
Timpul teoretic de funcţionare a instalaţiilor de stingere a incendiilor cu hidranti interiori este de:
- 10 min. pentru hidranti interiori;
Volumul de apă pentru stingerea incendiilor va fi păstrat într-un rezervor de acumulare subteran adiacent
staţiei de pompare.
Vhi = 2,1 l/sec x 10 min x 60 sec = 1,26 m3

Pentru supravegherea permanenta a alimentarii cu apă a rezervorului, se vor prevedea instalaţii pentru
semnalizarea optică şi acustică a nivelelor rezervelor de incendiu, cu transmiterea semnalizării la centrala de
incendiu, amplasata la parter.
Gospodaria de apa pentru stingere incendiu
Aceasta este amplasata la subsol, intr-o camera special amenajata, cu acces direct din exterior si este compusa
din:
a) 1 Rezervor amplasat la subsol, cu volum util de 1,5 m3

- grup de pompare pentru hidranti interiori format din:


• agregat cu 2 pompe montate pe acelasi sasiu (1A+1R) complet echipate (armaturi de inchidere si
reglare, protectie contra lipsei apei, tabloul electric de comanda si control etc.), pompele avand:
o debitul: Q=2,1 l/s=7,56 mc/h,
o presiunea: H=40 mH2O,
N=(1A+1R)x5,5 kW
• recipient de hidrofor cu membrana V = 200 l, Pn = 16 bari, complet echipat (armaturi de reglare, sigu-
ranta si control, semnalizator de rupere a membranei etc.), inclusiv dispozitive de sustinere;
Presostate pentru pompa pilot si pompele grupului de pompare

Conform STAS 1343/1 – 2006 ;

Necesarul de apa potabila pentru consum igienico-sanitar

Numar consumatori (N) Debite specifice,


Conform STAS 1343/ 1 - 2006
N1 =65 Qs1 = 40 l/om zi

Determinarea debitului de calcul pentru dimensionarea instalatiei de alimentare cu apa potabila


Debite caracteristice:

a) Debitul zilnic mediu Qzi med.


n n
Qzi med = 1/1000 *k=1 [k=1N(i) * qs(i) ]k [mc/zi]

b) Debitul zilnic maxim, Qzi max


n n
Qzi max = 1/1000 *k=1 [k=1 N(i) * qs(i)Kzi(i) ]k [mc/zi]
c) Debitul orar maxim, Qo max.
n n
Qo max = 1/1000*1/24 *k=1 [k=1 N(i) * qs(i) K0(i) Kzi(i) ] [mc/zi]

d) Debitul mediu orar Qzimax / 24
în care:
N (i) – numărul de utilizatori
qs(i) – debit specific (l/consumator,zi) – 40 – conf. STAS 1343-1/2006
Kzi(i) – coeficient abatere maximă zilnică a consumului
(1,2 conf STAS 1343/1 –tab1)
K0(i) – coeficient abatere maximă orară a consumului (2,8 conf STAS 1343/1 –tab3)

Debit zilnic mediu


Q zi med = (1/1000)*[65 * 40] = 2,6 mc/zi

Debit zilnic maxim


Q zi max = (1/1000)* [65 * 40] *1,2 = 3,12 mc/zi
Debit orar maxim

Q0 max = (1/1000)*1/24 [65 * 40 ] * 1,2*2,8 = 0,37 mc/h =0,10 l/s

Apă pentru stropit spaţii verzi

S-a considerat o normă specifică de 2l/mp,zi (SR 1343-1:2006, cap 4.3.3.1).


Suprafaţa de spaţii verzi a fost considerată efectiv 2499,25 mp.

Q sp v zi med = 2l/mp,zi x 2499,25 mp = 4998,5 l/zi =4,9985 mc/zi


Q sp v zi max= 6 mc/zi
Q sp.v. omax= 0,7 mc/h=0,2 l/s

Debite caracteristice ale cerintei de apa

Q s zi med = kp x ks x Q zi med = 1,15 x 1,02 x (2,6+ 4,99) = 8,90 mc/zi


Q s zi max = kp x ks x Q zi max = 1,15 x 1,02 x (3,12+6) = 10,7 mc/zi
Q s orar maxim = kp x Qn orar max = 1,15 x 1,02 x( 0,37+0,7) = 1,26 mc/h
Kp = coeficient pentru acoperirea pierderilor de apă în obiectele sistemului de alimentare cu apă. La reţele de
distribuţie noi Kp = 1,15.
Ks = coeficient pentru acoperirea necesităţilor proprii ale sistemului de alimentare cu apă (spălare reţea, etc.).
S-a considerat Ks = 1,02.

Debit necesar la bransament :


Qnec bransament = Qorar max +Qref = 1,26 + 0,062 = 1,33 mc/h=0,37 l/s

3.3 Instalaţii termice


Centrala termica
Sursa de prepararea agent termic este prevazuta cu un cazan cu producere de apa calda 80o – 60 oC, Q=300
kw, functionare cu peleti, ce asigura controlul si reglajul arderii, mentinerea temperaturii agentului termic de
incalzire la un nivel stabilit prin intermediul termostatelor, si protectia la temperaturi maxime la cazan.

Asigurarea utilajelor si a consumatorilor aferenti impotriva suprapresiunilor accidentale se realizeaza prin


intermediul vaselor de expansiune cu membrana de tip inchis si prin supapele de siguranta montate pe cazan
si vas de expansiune, precum si prin instalatia de automatizare aferenta utilajelor care limiteaza temperatura
de regim precum si o temperatura limita de siguranta.

Presiunea statica in instalatie esta sigurata prin sistemul de expansiune cu vas expansiune inchis.
Alimentarea cu apa a cazanului se va face prin intermediul unei statii de dedurizare.
Centrala termica este prevazuta cu cos de fum metalic ( inox izolat cu vata minerala si protectie de inox la
exterior).

In centrala termica sunt amplasate, distribuitorul/colectorul, pompele de circulatie.

Sursa de racire
Descrierea sistemului:
Sistemul de racire este alcatuit din urmatoarele componente:
• Sursa de racire baterie de raciere tip dx cu unitate exterioara racita cu aer pentru CTA
Centrala tratare aer
Centrala de tratare aer este echipata cu baterie de incalzire cu apa calda si racire in detenta directa, care aduc
parametrii aerului la valorile dorite.
Necesarul de apa calda al bateriilor de incalzire este asigurat de centrala termica, iar necesarul de frig este
asigurat de la condensatoare in detenta directa.

Principalele componente ale Centralelor de tratare aer sunt:


-priza are proaspat
-filtru de aer primar si secundar
-camera de amestec
-baterie de incalzire
-baterie de racire
-ventilator introducere
-ventilator evacuare
-tablou electric de forta si automatizare
-senzori de presiune diferentiala
-senzori de presiune si temperatura
Instalatii de ventilare mecanica, (introducere aer proaspat si evacuare aer viciat etc.)

INSTALATIA DE VENTILARE

Evacuare aer viciat grupuri sanitare.


Se prevede instalatie de ventilare mecanica de evacuare aer viciat pentru grupurile sanitare care nu au venti-
lare naturala asigurata, prin echiparea grupurilor sanitare cu ventilatoare individuale de evacuare racordate la
tubulatura de evacuare generala.
Pornirea-oprirea ventilatoarelor se realizeza de la comutatorul pentru comanda iluminatului grupului sanitar
prin sistem de temporizare.

Absorbtia aerului se face prin guri circulare reglabile.


Peretii ghenelor de ventilare vor fi rezistenti la foc minim 30 de minute, in functie de gradul de rezistenta la
foc al cladirii.

4. SURSE DE POLUANŢI ŞI PROTECŢIA FACTORILOR DE MEDIU

4.1 Protecţia calităţii apelor


Alimentarea cu apă rece se face conform STAS 1478/91, Normativ I.9/1994 si NP – 086/2005. Alimentarea cu
apă rece menajeră a imobilului se va realiza prin intermediul unui nou branşament. Instalatiile de stingere a
incendiilor vor fi prezentate in memoriul de specialitate.

4.2 Canalizarea
Se va realiza o canalizare a apelor uzate menajere şi a apelor provenite din precipitaţii, unitară, cu deversare
în canalizarea publică prin curgere liberă. Apele uzate menajere îndeplinesc condiţiile impuse de Normativ
NTPA 002/97.

4.3 Protecţia aerului


Prin constructia cladirii, nu vor fi afectate conditiile de mediu.
Vor fi amenajate spatii verzi pe teren natural insumand minim 30% din suprafata terenului conform anexei la
H.C.G.M.B. 234/2010.
-modul de incadrare a constructiei in spatiul natural si construit existent: cladirea nu afecteaza spatiul natu-
ral.
Centrala termica va respecta toate normele in vigoare privind inscrierea in limitele maxime admise de polu-
are.
Finisajele propuse prin proiect asigura o curatire usoara, au o buna rezistenta in timp si nu degaja in timp
radiatii si substante ce pot pune in pericol sanatatea oamenilor sau poluarea mediul.
- inscrierea in limitele admise de emisii de gaze arse
Vor fi respectate toate normele in vigoare.
-modul de colectare si depozitare a deseurilor menajere, prevederea Europubelelor din PP;
Vor fi prevazute Europubele amplasate intr-un spatiu special amenajat la nivelul parterului, care pot fi acce-
sate usor de catre firma de salubritate. Colectarea deseurilor menajere se va face de o firma de salubritate de
pe raza Orasului Pantelimon (conform avizului de salubritate – contract).
4.4 Protecţia împotriva zgomotului şi a vibraţiilor
Nu se produc zgomote şi nici vibraţii peste limitele admise de normativele în vigoare.

4.5 Protecţia împotriva radiaţiilor


Nu se folosesc substanţe toxice sau radioactive în activitatea desfăşurată în imobil.

4.6 Protecţia solului şi a subsolului


Nu este cazul.

4.7 Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice


Având în vedere faptul că investiţia are funcţiune de birouri (spatii de lucru), nu se pune problema protejării
ecosistemelor, neproducându-se noxe care să necesite o protecţie specială.
Construirea imobilului ce face obiectul prezentului proiect nu afectează aşezămintele umane sau obiective de
interes public.

4.8 Protecţia aşezămintelor umane şi a altor obiective de interes public


Construirea imobilului ce face obiectul prezentului proiect nu afectează aşezămintele umane sau obiective de
interes public.

4.9 Gospodărirea deşeurilor


Deşeurile menajere rezultate din activitatea zilnică în imobil se vor depozita într-un spatiu amenajat la su-
prateran, selectiv in europubele si eurocontainere conform legislatiei in vigoare, care vor fi ridicate, conform
contractului, de către o unitate de salubritate urbană.

4.10 Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase


Nu se folosesc în activitatea desfăşurată în imobil substanţe toxice sau periculoase.

4.11 Lucrări de reconstrucţie ecologică


Nu se prevăd, în cadrul prezentului proiect, lucrări de reconstrucţie ecologică.

4.12 Prevederi pentru monitorizarea mediului


Nu se prevăd, în cadrul prezentului proiect, astfel de lucrări.

5. MODUL DE UTILIZARE A TERENULUI


Suprafata teren = 5000 mp (4 977 mp din masuratori)
Suprafata construita parter = 545,75 mp.
Suprafata construita supraterana = 1 622,95 mp.
Suprafata construita desfasurata = 2 050,70 mp.
P.O.T. = 11%
C.U.T. = 0.32
H max. = 15.00 m
6. MASURI DE APARARE ANTIAERIANA
Conform HG 862/2016 prezentul proiect nu face obiectul masurilor de aparare antiaeriana.

7. ORGANIZAREA DE SANTIER SI MASURI PROTECTIA MUNCII


7. Organizare de santier
Lucrarile de executie se vor desfasura exclusiv în limitele parcelei detinute de beneficiar.
Pe timpul lucrarilor se va asigura accesul la utilitati conform regulamentului MLPAT 9/N/1993 (ed. 1995)
privind protectia si igiena muncii în constructii.
Caile de circulatie adiacente trebuie sa ramana libere pentru a exista o fluenta în circulatia perimetrala atat a
persoanelor cat şi a autovehiculelor.
Santierul trebuie imprejmuit cu panouri provizorii care sa preintampine patrunderea altor persoane pe santi-
er. Accesul în santier va fi controlat.
Se vor lua toate măsurile de preintampinare a poluarii aerului, apei, solului în timpul lucrarilor de executie.
Masuri de protectia muncii:
Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta următoarele:
 Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei
nr. 646 din 26 iulie 2006
 Norma metodologica din 11.10.2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca
nr. 319 din 2006
 Codul Muncii - Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, text in vigoare incepand cu data de 22 decembrie
2005. Text actualizat in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, pana la 19 decembrie 2005
 Normele generale de protecţia muncii;
 Regulamentul MLPAT 9/N/1993 (ed. 1995) privind protecţia şi igiena muncii în construcţii;
 Normativ cadru privind acordarea echipamentului de protecţie individuală – aprobat prin Ordinul
MMPS nr. 255 / 1995;
 Normativele generale de aparare impotriva incendiilor – OMAI 163/2007
 Normativ C300-1994, aprobat prin Ordinul MLPAT 20/N/1994
 Alte acte normative în vigoare la data executării lucrărilor.
 Legea nr. 10/1995 republicata in 2015 privind calitatea în construcţii;
 Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin HG. nr. 272/ 1994;
 Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin H.G.
nr. 273 / 1994;
 HG 867-03 Regulament privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public;
 Normativ I 7.2011
 Normativ de încercări şi măsurări Ia echipamente şi instalaţii electrice, indicativ PE 116/ 94;a
 Normativ pentru proiectarea si executarea SIL artificial din clădiri NP – 061 – 02.
 Instrucţiuni privind compensarea puterii reactive în reţelele electrice, indicativ PE 120/94;
 NGAI – ordinul MAI nr. 163/28.02.2007;
 P 118 – 1999. Normativ de siguranţa la foc a constructiilor;
 Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 Hotărârea de Guvern nr. 622/21 aprilie 2004 modificată şi completată cu Hotărârea de Guvern nr.
796/14 iulie 2005 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii;
Intreprinderea de constructii - montaj va urmari respectarea normelor generale si proprii de protectie si igie-
na a muncii si va elebora instructiuni pe specific de lucrari si locuri de munca in scopul obiectivului in special
in ceea ce priveste:
 Executarea lucrarilor de instalatii electrice de forta, iluminat si prize.
 Executarea lucrarilor de instalatii de automatizare.
 Executarea lucrarilor la inaltime.
 Executarea lucrarilor de sudura.
 Executarea lucrarilor de protectii anticorozive si izolatii.
 Semnalizarea locurilor periculoase.
Prezenta documentatie, în faza de proiect pentru autorizarea lucrarilor de construire a fost elaborata cu re-
spectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 (republicata), a legii nr. 10/1995 republicata in 2015 privind calitatea
lucrarilor in constructii si a normativelor tehnice în vigoare.
2. Prezentare clădire ( planuri / fațade / volumetrie )

Perspective exterioare

A_08

1
A_10

A_07 1 1 A_09

1
A_11 A_06

Plan de situație
1 2 3 4 5 6

29.00

4.75 6.00 6.00 6.00 6.00 0.25 LEGENDA NOTATII SECURIT

LEGENDA USI
EI 90 C - USA REZISTENTA LA FOC 90 MINUTE, EI
EI 90 C PREVAZUTA CU SISTEM DE AUTOINCHIDERE
EI
EI 60 C - USA REZISTENTA LA FOC 60 MINUTE,
PREVAZUTA CU SISTEM DE AUTOINCHIDERE EI
EI 60 C

EI 30 C - USA REZISTENTA LA FOC 30 MINUTE, EI


Z.20-2TI 0.20
10.23 17.98 EI 30 C PREVAZUTA CU SISTEM DE AUTOINCHIDERE
Panta 1% Panta 1% Panta 1% Panta 1% Panta 1% Panta 1%
EI 15 C - USA REZISTENTA LA FOC 15 MINUTE,

U.M.-04
Z.10

Panta 1%

Panta 1%

Panta 1%
EI 15 C PREVAZUTA CU SISTEM DE AUTOINCHIDERE
PE.S-2 -3.40 PE.S-2 PE.S-2

2.50

2.50
2.00
Curte de lumina
PE.S-2 32.98 m²
6.09 17.98

EI 150'
0.17 0.17 Risc mic de incendiu
0.64 0.20 0.68
1.20 4.25 1.00 0.49 0.50 3.67 1.80 1.45 1.25 3.25 1.25 2.30
REI 2.10 REI 2.10 REI 2.10 1.40 REI 1.40
180' 180' 180' 180'
RIS

Panta 1%
U.M.-04
E E
RIS

0.30
EI 120' EI 120' EI 120' EI 120' EI 120' EI 120' hp = 0.20 m EI 180' hp = 0.90 m EI 180' EI 180' hp = 0.90 m EI 180' RIS
hp = 0.20 m

0.15
5.53 0.20 0.25 hp = 0.20 m 5.58 0.20 0.25 2.40 0.20 2.90 0.45 5.55 0.20
2F

U.S.‐03 F.S.‐01 F.S.‐01

1.49
U.S.‐02

0.15
Deviere la tavan
cu strapungere perete 9.10

EI 120'
0.15 20x57 cm
Z.30-TP120' Z.30-TP120' Z.30-TP120' Z.30-TP180' Z.30-TP180'
Z.30-TP120' Z.30-T120'

Z.20-2T180'
Panta 1%

REI 180'
EI 180'

EI 180'

3.40
Z.20-2T180'
-3.40
-3.40 -3.40 -3.40 -3.40
Z.20-2T150' Tablou electric
Terasa Sala de sport Centrala termica general Arhiva PE.S-3.2
69.35 m² 36.18 m² 34.87 m² 10.30 m² 33.76 m²

5.73
EI 150'
6.00

6.00
5.53
REVIZIE DATA
Risc mic de incendiu Risc mic de incendiu Risc mijlociu de incendiu Risc mijlociu de incendiu Risc mare de incendiu

hp = 0.20 m

6.48
Z.20-2T180' 4.45 NOTE GENERALE COMSTRUCTIE

U.S.‐01
1. ACEST PROIECT SE VA COORDONA CU PROIECTELE DE STRUCTURA, INSTALATII TERMICE, ELECTRICE SI SANITARE, INSTALA
2. COMPARTIMENTARILE INTERIOARE VOR FI EXECUTATE DIN PERETI DE GIPS-CARTON PE STRUCTURA CW75 CU DUBLA PLAC
0.13 0.13 3. IN GRUPURILE SANITARE SI BUCATARII PLACILE DINSPRE SPATIILE UMEDE VOR FI REZISTENTE LA UMIDITATE;

2.10
4.60
4. PLACARILE SE VOR EXECUTA PE BRIDE PRINSE DE PERETE, CU O PLACA DE GIPS-CARTON DE 12.5MM.
1.53 1.00 0.20 1.00 3.53

0.40
0.48
REI 180' 5. PENTRU DETALII DE PERETI, PLAFOANE SI DETALII TIPICE SE VOR CONSULTA PLANSELE DEDICATE, CONFORM MARCAJELOR
2.10 2.10
NOTE USI SI FERESTRE
U.L.-04'' U.L.-04'' 3.95
EI 180' EI 90-C EI 90-C EI 180' 1. DIMENSIUNILE REALE (FINITE) ALE USILOR URMEAZA A FI VERIFICATE CU FURNIZORUL DE USI;
2. DIMENSIUNILE FERESTRELOR VOR FI CORELATE CU SPECIFICATIILE FURNIZORULUI DE FERESTRE;

0.18
3. GOLURILE USILOR EXTERIOARE SI INTERIOARE SUNT COTATE LA ROSU. INALTIMEA GOLULUI ESTE DATA DE LA PARDOSEALA

0.20
7.50 4. DIMENSIUNILE GOLURILOR FERESTRELOR EXTERIOARE SI INTERIOARE SUNT COTATE LA ROSU.

hp = 0.15 m
14.75

14.15

14.75
PE.S-7.4 NOTE GRUPURI SANITARE SU BUCATARII

1.73
EI 60-C
U.L.-04'
1. STEREOTOMIA GRUPURILOR SANITARE SE VA DEFINITIVA DUPA ALEGEREA OBIECTELOR SANITARE, A ACCESORIILOR SI A TI

90x190
UME 1
Panta 1%

1.05
2.10
Lungime distanta de evacuare

1.50
PE.P-E2-2.1 PE.S-7.1 2. OBIECTELE SANITARE SI ACCESORIILE SE VOR MONTA CONFORM SPECIFICATIILOR PRODUCATORILOR, INCLUSIV RANFORS
L = 15.09 m 3. SE VOR HIDROIZOLA PARDOSEALA SI PERETII. SE VOR FOLOSI HIDROIZOLATII APLICATE PRIN PENSULARE PE AMORSA, RAN

0.15 REI REI 0.20 NOTA ZIDARIE


0.45 0.20 1. ZIDARIE SE VA ANCORA PRIN REALIZAREA DE STALPISORI DE BETON ARMAT SI CONECTAREA CU STRUCTURA EXISTENTA;
0.66 180' 1.50 3.36 180' 0.25 3.28 2.30 6.20 1.30 0.40 2. LA FIECARE 9MP DE ZIDARIE SE VA PREVEDEA CATE UN STALPISOR DE BETON ARMAT CU 4Ø12 SI ETR. Ø6/15CM;

0.28
Z.20-2T150'
2.10 GK.01.2
12.26

3. PRINDEREA ARMATURII STALPISORILOR SE VA FACE CU ANCORE CHIMICE;


4. IN PLAN ORIZONTAL ZIDARIA VA FI ANCORATA CU CONECTORI Ø6/2-3 ASIZE DE CARAMIDA;

D D

0.45
5. LUCRARILE DE ZIDARIE VOR RESPECTA PREVEDERILE NORMATIVULUI P2-85;
REI 180' REI 180'
1.03

hp = 0.90 m
EI 120'

0.35

EI 150'

0.13
EI 60' U.L.D.-01 EI 60' PE.S-6
1 PE.S-7.3 1
5.68 0.20 3.53 20 trepte x 30 cm x 17 cm
0.13

REI 180'
A_10 Casa scarii A_10 MASURI CONSTRUCTIVE PENTRU LIMITAREA PROPAGARII INCENDIULUI:
2.20hp = 0.20 m

CONFORM PREVEDERILOR P118/99 TABEL 3.2.4., CLADIREA ARE UN COMPARTIMENT DE INCENDIU CORESPUNZATOR PREVED

hp = 0.90 m
9.57 m²
Hol SEPARARE INTRE SPATII SE FACE IN FUNCTIE DE DENSITATEA SARCINII TERMICE CALCULATE IN SPATIILE PE CARE LE SEPARA
U.M.-04

Lungime distanta de evacuare

U.L.-04

1.23

REI 180'

REI 180'
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.00
2.10

1.20

1.20
PLANSEELE ANTIFOC DINTRE COMPARTIMENTELE DE INCENDIU SE VOR REALIZA DIN MATERIALE CLASA A1(C0), CU REZISTEN
9.78 m² L = 14.75 m hp = 0.90 m 120' SI FARA GOLURI SAU CU GOLURI STRICT FUNCTIONALE, PROTEJATE CONFORM PREVEDERILOR NORMATIVULUI.
Risc mic de incendiu 2.63 0.20 2.30 1.23
EI 150'

REI 180'
-3.40

REI 60'
hp = 0.90 m
U.L.-03

7.80
EI 60' EI 60' 4.25 16

hp = 0.90 m

hp = 0.90 m

7.63
4.68
0.18 0.90 1.68 0.13 1.90

0.13
17
2.10 PE.P-E2-2.1 -2.55
1.00

Z.20-2T150'
Panta 1% 0.75 0.80 1.53 GK.01.2 Z.20-2T150' 18
-3.40 -3.40
Vestiar
0.13

2.10 -3.40

1.60
GK.02.2
4.36 m²

1.28
GK.01.2 EI 60' EI 60' U.L.-04' 19

EI 150'
0.13

Hol Adapost APC

5.53
6.00

6.00
EI 60' Risc mic de incendiu

2.55
EI 60-C
U.S.-01
5 Camera hidrofor 20 20.53 m² 30.17 m²
3.08 0.78 1.10 0.55

2.73
0.13
GK.01.2 10.62 m²

EI 60'
Risc mic de incendiu Risc mic de incendiu

hp = 0.90 m
V.S. +

hp = 0.90 m
2.10 4
Z.20-2T150' Risc mic de incendiu

1.28

EI 150'
U.L.-02

EI 60'

EI 150'
EI 120'
Panta 1%

-3.40 Z.20-2T150' 3

1.63
EI 60'

balustrada sticla hp = 1.00 m


4.15

0.30
GK.01.2 Z.20-GK60'
-3.40

3.93
Z.30-TP120'
Sauna Dusuri -3.40 3.13 1.00 0.23

0.20
2
9 8 7 6 5 4 3 2 1 8.74 m² 3.54 m² 2.10 PE.S-1.1
Camera server Hol
U.L.-01
U.L.-04
2.73

Risc mic de incendiu Risc mic de incendiu


1

0.70
2.10

0.20
EI 150'
2.93

7.41 m² 21.52 m²
18 trepte x 29 cm x 18.88 cm

0.23
-3.40
Risc mijlociu de incendiu Risc mic de incendiu 1.35 3.00 0.20 1.55 1.30
PE.S-3.2 G.01
G.S. GK.02.2 Hol

hp = 0.15 m
-3.40

EI 60-C
U.L.-04'
U.L.-04
7.94 m²

1.00
2.10

1.00
2.10

1.25

1.25
GK.03.3 1.69 m²

U.L.-04'
EI 60-C
1.00
2.10
Z.20-2T60'
1.00

Risc mic de incendiu PE.S-1.1

90x190
UME 1
PE.S-3.2 PE.S-3.2 PE.S-3.2 PE.S-3.2 PE.S-3.2 PE.S-3.2
0.15 Deviere la tavan
3.63 CATEGORIA DE IMPORTANTA C "NORMALA" (HGR. N
0.30 cu strapungere perete 0.10 0.15 CLASA DE IMPORTANTA III (P100-1/2013)
4.25 2.93 0.20 1.73 0.13 0.90 0.13 1.90 0.13 3.53 0.20 4.20 0.20 1.10 0.45 1.30 0.40 3.85 0.10

0.13
10 11 12 13 14 15 16 17 18 20x92 cm

0.33

0.10
GRAD DE REZISTENTA LA FOC II - NIVEL II DE STAB

0.23

0.20

0.20
C C
0.25

0.25
REI 180' REI 180'
0.20

REI 180' REI 180'

0.20
G.02
RISCURI DE INCENDIU (cf. P118/1999) - RISC MIC

NOTE GENERALE:

1. CONSTRUCTORUL VA VERIFICA TOATE DIMENSIUNILE PE SANTIER INAINTE DE PROCURAREA M


INCEPEREA EXECUTIEI PENTRU TOATE CATEGORIILE DE LUCRARI SI VA ANUNTA K-BOX CONSTRU
VOR APAREA NECLARITATI PE SANTIER SAU DACA LIPSESC DIN DESENE COTE SI SAU DETALII.
2. NU SE VA MULTIPLICA DOCUMENTATIA IN VEDEREA FOLOSIRII PENTRU ALTA LUCRARE.
3. COTELE INDICATE IN DESEN VOR FI PREFERATE COTELOR MASURATE PE DESEN.
4. INFORMATIA PREZENTATA IN ACEASTA PLANSA PREZINTA INTENTIA ARHITECTULUI. ANTREPR
SPRE APROBARE ARHITECTULUI DESENE DE FABRICATIE, BREVIARE DE CALCUL SI MOSTRE.

B B C
B

FATADA ES

FATADA NORD
4.75 6.00 6.00 6.00 6.00 0.25 5.75

29.00

B
1 2 3 1
4 5 6
A_11 FATADA VE
TABLOU FINISAJE SUBSOL

ZONA Casa scarii Hol Sala sport Vestiar / sauna Depozitare Tablou electric Centrala termica Camera server Camera de pompe Arhiva Adapost protectie
Pereti compartimentare
Placari Ghene Zidarie BCA general civila
usoara
pereti placare gips carton glet, vopsitorii lavabile placare gips carton placare gips carton glet, vopsitorii lavabile pereti: glet, vopsitorii pereti: glet, vopsitorii glet, vopsitorii lavabile glet, vopsitorii lavabile glet, vopsitorii lavabile glet, vopsitorii lavabile
lavabile lavabile
L.S.: L.S.:

pardoseala sapa, placari sapa, placari sapa, parchet sapa, placari sapa, placari sapa, placari sapa, placari sapa, placari sapa, placari sapa, placari sapa, placari
ceramice ceramice ceramice ceramice ceramice ceramice ceramice ceramice ceramice ceramice
antiderapante antiderapante antiderapante antiderapante antiderapante antiderapante antiderapante antiderapante antiderapante antiderapante

Z.30-GKVM tavan placare gips carton glet, vopsitorii lavabile placare gips carton placare gips carton glet, vopsitorii lavabile glet, vopsitorii lavabile glet, vopsitorii lavabile glet, vopsitorii lavabile glet, vopsitorii lavabile glet, vopsitorii lavabile glet, vopsitorii lavabile

Plan subsol
F.V. Pex.10 G.01 GK.01.1 Z.10

Placare ghena profil CW50+ Perete zidarie BCA 30 cm dublu


Placare piatra sistem fatada Placare polistiren expandat 100 2GKBI+Faianta si adeziv Perete gips carton 2GK+CW75+ placat cu gips carton, cu vata
ventilata grosime 10 mm mm 90 mm total 2GK 125 mm total Perete zidarie BCA 10 cm minerala la exterior 425 mm total

Z.30-VM
Vmb.10 G.02 GK.01.2 Z.20-60'
T.U.I.

Placare vata minerala bazaltica Placare ghena profil CW50+


Tencuiala umeda interioara semirigida 100 mm in completare 2GKBI+Faianta si adeziv Perete gips carton 2GK+CW75+ Perete zidarie BCA 20 cm, Perete zidarie BCA 30 cm, cu vata
grosime 25 mm sistem fatada ventilata 115 mm total EI 60' 2GK 125 mm total, EI 60'
EI 60' EI 60' minerala la exterior 400 mm total VERIFICATOR ARH.BOGDAN BANICA
VERIFICATOR
Z.20-GK60' Z.30-T60' NUME SEMNATURA
G.03 GK.02.1 EXPERT
2GK Pex.3

CLIENT:
Placare dubla gips carton standard Placare polistiren expandat 30 mm Placare ghena profil CW50+2GK Perete gips carton 2GKBI+CW75+
EI 60' Perete zidarie BCA 20 cm + 2GK, EI 60' Perete zidarie BCA 30 cm, tencuit
grosime 2x12.5 mm in completare fatada 75 mm total 2GK 125 mm total 225 mm total, EI 60' la interior, 325 mm total
S.C. FATROM ADITIVI FURAJERI S.R.L.
Z.20-2T60'