Sunteți pe pagina 1din 11

MEMORIU TEHNIC PENTRU ARHITECTURA ŞI

REZISTENŢĂ
Capitolul 1 - DATE GENERALE

1.01 - Obiectul proiectului


- beneficiar: Iorga Mihaela Mariana si Iorga Gavril-Florentin domiciliat în
satUdesti ,comuna Udesti , judeţul Suceava
- amplasament: comuna Udesti,sat Udesti –Locul numit “Poiana”-extravilan
- proiectant : P.F. Bogza Dan –Ionel , Dolhasca
- număr proiect: nr.57/2009
- faza de proiectare: PAC ( extras din P.T. )

Regimul juridic: Terenul este situat în extravilanul satului Udesti,comuna Udesti


şi aparţine numitei Iorga Mihaela –Mariana în baza contractului de vânzare -
cumpărare înregistrat cu nr.5919/17.10.2008

Regimul economic: terenul identic cu parcela nr.1A în suprafaţă de 1200,nr


cadastral 3034 situata in extravilanul comunei cadastrale UAT Udesti are
folosinţa actuala teren arabil se încadrează în destinaţia stabilită: construcţia
unei locuinţe unifamiliale, anexe şi racorduri la utilităţi.

Regim nI tehnic : terenul nu are ca utilitati canalizare, gaz metan,instalatie apa .

1.02 - Caracteristicile amplasamentului

Amplasamentul obiectivului face parte din Planul Urbanistic Zonal, aprobat,


pentru
, constructii
, de locuinte.
Supafata parcelei luaaîn studiu=1200 mp Vecinii sunt : .
Pe o latura mostenitorii lui Bran Haralambie pe latura S Iorga Maria,pelatura N
parau pe latura estica drum balastat.
Zona seismică cu ag ( acceleraţia terenului pentru proiectare pt. IMR =
100ani ag = 0,16 g m/s2
Tc (perioada de control sau de colţ) = 0,7s, conform P 100-1/2006
Acţiunea vântului conform NP 082-04, U ( valoarea caracteristică a vitezei de
referinţă pt.IMR = 50 ani) = 41m/s, q ( valoarea caracteristică a presiunii de
referinţă a vântului pt.IMR = 50 ani) = 0,7kPa
Acţiunea zăpezii conform CR 1-1-3-2005, sok( valoarea caracteristică a
încărcării din zăpadă la sol pentru IMR = 50 ani) = 2,5kN/m2
Conform normativului P 100-1/2006, clasa de importanţă IV
5

111.02.1 - Închiderile exterioare şi compartimentările interioare - locuinţă ~


La parter Închiderile exterioare sunt din zidărie de GVP
~ Compartimentările interioare vor fi din zidărie GVP
111.03.1 - Finisajele interioare - locuinţă
~ Pardoseli din duşumele la camere
~ Pardoseală din gresie la hol şi bucatarie
~ Tencuieli drişcuite cu mortar de ciment
~ Zugrăveli cu var lavabil alb pe glet de ipsos pe tencuielile drişcuite ~
Tâmplăria interioară va fi din lemn de răşinoase vopsit alb
~ Tâmplăria exterioară, uşi şi ferestre va fi din lemn răşinoase vopsele ulei albă

111.04.1 - Finisajele exterioare - locuinţă


~ Pereţii exteriori vor fi termoizolaţi cu polistiren, pe care se va aplica o tencuială
drişcuită de exterior pe plasă din fibră de sticlă - termosistem culoare crem
~ Soclul va fi tencuit cu mortar de ciment În asize verticale
~ Plastica arhitecturală : stil arhitectonic specific zonei, cu elemente rustice

111.05.1 - Acoperişul şi Învelitoarea - locuinţă


~ Acoperişul este În patru ape
).> Se va executa cu structură tip şarpantă pe scaune, din lemn ecarisat
~ Astereala se va executa din scânduri de răşinoase cu grosimea de 24mm ~
Distanţa dintre două scânduri va fi de max.15mm
~ Lemnul utilizat pentru construcţie respectă condiţiile de calitate prevăzute În
SREN 1313-1-A1:/2001
~ Învelitoarea va fi din tablă zincată
~ Jgheaburi şi burlane din tablă zincată ~
Acoperişul se va contravântui
~ Lemnul folosit va fi uscat, se va ignifuga şi se va trata Împotriva insectelor şi
ciupercilor
~ Sub stratul suport al pardoselii realizat din beton slab armat, clasa C6/7,5 cu
grosimea de 10cm se execută un strat de balast compactat de 10cm grosime ~ Sub
stratul de balast se execută un strat de pietriş ( sort) de 10cm grosime pentru
ruperea capilarităţii În cazul infiltraţiilor provenite din precipitaţii
~ Sub pardoseala parterului se va executa termoizolaţie şi hidroizolaţie
~ Umpluturile ce urmează a fi realizate se vor executa În conformitate cu prevederile
normativului C 169/83 iar verificarea executării umpluturilor va fi conform cu
prevederile normativelor C 56/85 şi C 29/85
~ La executarea pardoselii se vor respecta prevederile normativelor C 35/82
şi GPO 13/96

111.06.1 - Coşurile de fum


~ Coşurile de fum se vor realiza din cărămidă normală presată plină

111.07.1 - Utilităti,locuintă,

~ Încălzirea se va asigura cu sobe cu combustibil solid


Conform
CRO-2005, clasa de importanţă a clădirii 3 Categoria de
importanţă D (redusă)
Gradul III R.F. conform tabel 2.1.9 din N.P. 118/99
.
Presiunea conventională de calcul este de 180kPa .

1.03 - Caracteristicile construcţiei propuse : locuinţă


Funcţiunea : se propune realizarea unei locuinţe unifamiliale parter, anexe şi
racorduri la utilităţi.
Locuinta
Regim de înălţime: P
H coamă = 4.30m
Suprafaţa construită Sc = 52mp +40mp (grajd)

Suprafaţa desfăşurată

Suprafaţa utilă totală Su = 92mp

Capitolul II - DESCRIEREA FUNCŢIONALĂ

11.01 - Locuinţă
Parterul cuprinde :

>- un hol 1.80x3.00 S =5.4

Living 3.75x4.00 S=15

Bucatarie 2.05x3.00 S=6.15

Dormitor 3.75x4.00 S=15

Grajd :

Dimensiunile Maxime in plan

5.00x8.00 S=40

Gard :

L max =35 m

Fantana :

H max =6 m

Capitolul III - SOLUŢII CONSTRUCTIVE ŞI DE FINISAJ

111.01.1 - Sistemul constructiv - locuintă ,


>- Structură de rezistenţă din zidărie portantă din GVP, confinata cu stalpisori,
grinzi şi centuri din beton armat
>- Fundaţii continui cu soclu din beton armat sub ziduri >-
Planşeu din b.a. peste parter
>- Şarpanta din lemn pe scaune
>- Învelitoare din tablă zincată

Capitolul IV ÎNDEPLINIREA CERINŢELOR DE CALITATE


( conform Legii nr.1 0/1995 )

IV.Ol - Cerinţa" A " Rezistenţă şi stabilitate Conform prevederilor din


memoriul tehnic de structură.
Beneficiarul va urmări ca toate materialele introduse în operă să fie
agrementate tehnic cu certificate de calitate şi conformitate conform
normativelor În vigoare.

IV.02 - Cerinţa" B " Siguranţa În exploatare


Se vor Îndeplini prevederile conform ST AS 6131 privind dimensionarea
parapeţilor şi balustradelor; ST AS 2965 privind dimensionarea scărilor şi
treptelor; corelarea naturii pardoselilor cu specificul funcţional ( pardoseli
antiderapante la circulaţii ); prinderea de parazăpezi la acoperiş; măsuri de
protecţia muncii În execuţia lucrării

IV.03 - Cerinţa" C " Securitatea la incendiu


Conform Legii nr.307/2006, HGR 448/2002 şi Normativului Pl18/1999
privind siguranţa la foc.

IV.04 - Cerinta" , D"


a - Igiena şi sănătatea oamenilor
Se vor respecta OMS nr.331/1999, STAS 6472, NP 008, STAS 6221 şi STAS
6646.
Faţă de punctele cardinale, construcţia beneficiază de o orientare bună, către sud, est şi
vest.
b - Refacerea şi protecţia mediului
Se vor respecta prevederile legii 265/2006, Legea 107/1996, OG 243/2000, HGR
188/2002, Ordinul MAPPM 462/1993, Ordinul MAPPM 125/1996, Ordinul MAPPM
756/1997.
Prin amplasarea noii construcţii, se evită perturbarea vecinătăţilor şi tăierea de arbori.
Construcţia nou proiectată prin funcţiune, forma arhitecturală, se Încadrează În cadrul
natural şi construit existent.
Funcţiunile noi prevăzute prin proiect, nu generează noxe sau alţi factori de poluare ai
mediului.
Deşeurile menajere vor fi colectate şi depozitate În Eurobubele din PP şi duse la
groapa de gunoi a oraşului Dolhasca prin grija beneficiarului.
IV.OS - Cerinta"
, E"

a - Izolarea termică şi economia de energie


Se vor respecta prevederile din OG 29/2000 aprobată prin Legea 325/2002 şi
normativele tehnice CI 07/1 ,2,3,4/2005
B - Izolarea hidrofugă
Se prevăd măsuri de protecţie hidrofugă a spaţiilor şi a zidăriilor executate pe
fundaţii din beton armat realizate direct pe pământ.
Se vor respecta normativele NP 040/2002 şi NP 06912002.

IV.06 - Cerinţa" F " Protecţia la zgomot


Prin soluţiile adoptate, se asigură izolarea la zgomotul aerian faţă de exterior, izolarea la
zgomotul de impact, tratamente acustice.
Se va respecta normativul C 125/2005.

Capitolul V - MĂSURILE DE PROTECŢIE CIVILĂ


Conform HGR 560/2005, modificată şi completată cu HGR 37/2006 şi Legea 481/2004,
nu se impune realizarea unui adăpost de protecţie civilă, construcţia având mai puţin de
S+ P+ 4E

Capitolul VI - AMENAJĂRI EXTERIOARE CONSTRUCŢIEI Conservarea


mediului construit: după terminarea construcţiei, vor fi corectate pantele terenului
astfel Încât să fie asigurată drenarea apelor de suprafaţă.
Peisagistică: În incintă, se vor amenaja spaţii verzi prin plantare de copaci, arbuşti
decorativi iarbă şi flori.
Capitolul VII - ORGANIZAREA DE ŞANTIER ŞI MĂSURI DE PROTECŢIA
MUNCII

Lucrările de execuţie, inclusiv cele pentru Împrejmuire, se vor desfăşura În limitele


incintei deţinute de beneficiar, şi nu vor afecta domeniul public.
Constructorul va amplasa echipamentele provizorii, baracamentele necesare
executării lucrărilor În incinta proprietăţii.
Pe durata executării lucrărilor de construire, se vor respecta următoarele: -
Legea 90/1996 privind protecţia muncii
- Norme generale de protecţia muncii
- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protecţia şi igiena muncii În
constructii, ed.1995
Ord. l\tll\tlPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la
Înălţime
Ord. MMPS 255/1995 - Normativ cadru privind acordarea echipamentului de
protecţie individuală
- Normativele generale de prevenirea şi stingerea incendiilor aprobate prin
Ordinul MI 775/22.07.1998
Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300/1994
- Alte acte normative În vigoare În domeniu la data executării propriu-zise a
lucrărilor
PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

Proiect nr.48/2009
" LOCUINŢĂ UNIFAMILiALĂ, ANEXE ŞI RACORDURI LA UTILlTĂŢI "
1. INFORMATII DE ORDIN ADMINISTRATIV
1.1 Adresa şantierului: oraş Dolhasca, jud. Suceava
1.2 Beneficiarul lucrării: Tanase Adrian si Tanase Mihaela
1.3 Manager de proiect:
Nume
Adresa
1.4 Coordonator în materie de securitate şi sănătate:
Nume
Adresa
1.5 Data începerii lucrărilor
1.6 Durata estimată a lucrărilor
2. MĂSURI GENERALE DE DE ORGANIZARE A ŞANTIERULUI
Organizarea şantierului se va executa pe amplasament. Aceasta nu impune amenajari si
constructii provizorii şi nici racordarea la reţeaua de utilităţi urbane din zona şi se va
delimita fizic prin îngrădiri.
Personalul lucrător se va deplasa zilnic la amplasamentul lucrării.
3. IDENTIFICAREA RISCURILOR SI DESCRIEREA LUCRĂRILOR CARE POT
PREZENTA RISCURI PENTRU SĂNĂTATEA ŞI SECUR!TATEA LUCRĂTORILOR.
S-au identificat următoarele riscuri:
-lucrul la inaltime -risc de accidentare prin cadere
-lucrul in preajma instalaţiilor de ridicat, scripeti -risc de cadere a sarcinii
-lucrul in preajma instalaţiilor electrice - risc de electrocutare
-scule electrice de mină, aparat de sudura, preparare beton si mortar cu -betoniera
-risc de electrocutare
-lucrul cu scule de taiat materiale (drujba, foarfece de tabla, etc) - risc de traumatisme
-calcat in cuie, armaturi fier beton, scoabe etC.-risc de traumatisme si tetanos
-manipulare materiale -risc de traumatisme
-lucru cu produse chimice - risc de intoxicare
-Iipire cu flacara- risc de arsuri
-utilizare butelie gaz lichefiat, - risc de explozie, risc de incendiu
-lucru În condiţii cu degajare de praf - risc de inhalare şi iritare piele şi ochi
-transport auto-risc de accidentare
-condiţii c1imatice-risc de Îmbolnăviri
4. MASURI SPECIFICE DE SECURITATE
Căderi de obiecte. Lucrătorii trebuie să fie protejaţi Împotriva căderiior de obiecte, de
fiecare dată când aceasta este tehnic posibil, prin mijloace de protecţie colectivă.
Materialele şi echipamentele trebuie să fie amplasate sau depozitate astfel Încât să se evite
răsturnarea ori căderea lor.
-Căderi de la Înălţime Căderile de la Înălţime trebuie să fie prevenite cu mijloace
materiale, În special cu ajutorul balustradelor de protecţie solide, suficient de Înalte şi
având cel puţin o bordură, o mână curentă şi protecţie intermediară, sau cu un alt mijloc
alternativ echivalent.
Lucrările la Înălţime nu pot fi efectuate, În principiu, decât cu ajutorul echipamentelor
corespunzătoare sau cu ajutorul echipamentelor de protecţie colectivă, cum sunt
balustradele, platformele. În cazul În care, datorită naturii lucrărilor, nu se pot utiliza
aceste echipamente, trebuie prevăzute mijloace de acces corespunzătoare şi trebuie
utilizate centuri de siguranţă sau alte mijloace sigure de ancorare.
-Schele + scari. Toate schelele trebuie să fie concepute, construite şi Întreţinute astfel
Încât să se evite prăbuşirea sau deplasarea lor accidentală. Scările trebuie să aibă o
rezistenţă suficientă şi să fie corect Întreţinute. Acestea trebuie să fie corect utilizate, În
locuri corespunzătoare şi conform destinaţiei lor.
-Instalaţii de ridicat. Toate instalaţiile de ridicat şi accesoriile acestora, inclusiv
elementele componente şi elementele de fixare, de ancorare şi de sprijin, trebuie să fie:
a) bine proiectate şi construite şi să aibă o rezistenţă suficientă pentru utilizarea căreia Îi
sunt destinate;
b) corect instalate şi utilizate;
c) Întreţinute În stare bună de funcţionare;
d) verificate şi supuse Încercărilor şi controalelor periodice, conform dispoziţiilor legale
În vigoare;
e) manevrate de către lucrători calificaţi care au pregătirea corespunzătoare.
Toate instalaţiile de ridicat şi toate accesorii le de ridicare trebuie să aibă marcată În
mod vizibil valoarea sarcinii maxime. Instalaţiile de ridicat, precum şi accesoriile lor nu
pot fi utilizate În alte scopuri decât cele pentru care sunt destinate.
-Instalaţii electrice. Executarea, intretinerea si exploatarea instatalatiilor electrice se
face numai de catre personalul calificat si autorizat in instalatii electrice. Toate lucrările se
vor executa cu respectarea măsurilor tehnice şi organizatorice de protecţie a muncii si PSI,
conform Normativ 1-7-/2002, Norme de protectia muncii pentru instalatii electrice -2002,
P118-99.
Lucrările de construcţii prevăzute se execută numai cu Întreruperea totală a tensiunii pe
toate nivelurile de tensiune. În timpul execuţiei lucrărilor de reparaţii tencuieli şi văruieli,
toate instalaţiile se vor proteja cu folie de polietilenă contra prafului, molozului şi
umezelii.
- Lipire cu flacara -vezi pct . 5, NPM caiet de sarcini "Membrane bituminoase"
- Utilizare butelie gaz lichefiat - vezi pct . 5, NPM caiet de sarcini "Membrane
bituminoase"

- Vehicule şi maşini manipularea materialelor. Toate vehiculele şi maşinile pentru


manipularea materialelor trebuie să fie:

a) bine concepute şi construite, ţinându-se seama, În măsura În care este posibil,


de principiile ergonomice;
b) menţinute În stare bună de funcţionare;
c) utilizate În mod corect.
Conducătorii şi operatorii vehiculelor şi maşinilor pentru manipularea materialelor
trebuie să aibă pregătirea necesară.
Instalaţii, maşini, echipamente
Instalaţiile, maşinile şi echipamentele, inclusiv uneltele de mână, cu sau fără motor,
trebuie să fie:

a) bine proiectate şi construite, ţinându-se seama, În măsura În care este posibil, de


principiile ergonomice;
b) menţinute În stare bună de funcţionare;
c) folosite exclusiv pentru lucrările pentru care au fost proiectate;
d) manevrate de către lucrători având pregătirea corespunzătoare.
Instalaţiile şi aparatele sub presiune trebuie să fie verificate şi supuse Încercărilor şi
controlului periodic.

Intocmit ,

Ing. Bogza Dan


Arh. Chirila N.
EVALUAREA LucRĂRILOR DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII

Evaluarea s-a făcut conform Codului Fisca12008, Impozitul pe clădiri.

Pentru locuinţă parter:


52mp Adc x 669lei/mp = 34.7881ei

Pentru closet uscat+fosa


septica

: l.OOOlei +1.500=2.500

Pentru fântână:
1.500lei

Pentru împrejmuire:
( stâlpi din ţeavă metalică şi panouri din scândură )
35.5m x 80lei/m = 2.840lei

Pentru Grajd:
40 m x 490=19.600

Total = 59.728ei RON

Intocmit ,
Sp. Rezistenta ,
Ing.Bogza Dan -Ionel