Sunteți pe pagina 1din 5

SECŢIUNEA III

CAIET DE SARCINI

A. PREZENTARE
A.1. Caietul de Sarcini – face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi
constitue ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant
propunerea tehnică
A.2. În acest sens orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în
măsura în care propunerea tehnică şi de calitate se înscrie în limitele cerinţelor din
Caietul de Sarcini. O fertarea de servicii cu caracteristici care nu răspund celor
prevăzute în Caietul de Sarcini atrage descalificarea ofertantului.
A.3. Prevederile şi cerinţele Caietului de Sarcini au caracter obligatoriu şi nu vor
exonera o- fertantul câştigător de răspunderea de a asigura calitatea serviciilor
prestate, prin efectuarea verificărilor pe care le consideră necesare sau sunt
prevăzute în standardele şi normele în vigoare, privind testarea calităţii serviciilor.
A.4. Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică şi Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru
aprobarea normelor de aplica re a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
privind achiziţiile publice se interzice in- dicarea în documentaţii a unor specificaţii
tehnice care desemnează procedee speciale ce pot duce la favorizarea sau
eliminarea unuia sau mai mulţi ofertanţi.O astfel de indicaţie va fi admisă numai de
menţiunea “sau echivalent ”
În aceste condiţii se vor indica doar caracteristici tehnice ale serviciilor ce urmează a
fi pres- tate
A.5. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că
anumite ele- mente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor
prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

B. OBIECTUL CONTRACTULUI
«Elaborare proiect si construire ansamblu de locuinţe sociale – D+P+2E+M, 64
unitati locative, strada Angerului, oraşul Panciu, judetul Vrancea »
C. DATE GENERALE
C.1. Date privind amplasamentul
Amplasarea locuinţelor se face în perimetrul intravilan al oraşului Panciu, pe un teren
cu o suprafata de 4685,8 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Consiliului Local
Terenul aferent construcţiei de locuinţe are următoarele vecinătăţi:

 Nord – Gradinita nr 1, Panciu


 Est – Strada Nicolae Titulescu
 Sud – Locuinte particulare si colective
 Vest – Piata agro-alimentara

În conformitate cu documentaţiile de urbanism aprobate, terenul poate fi utilizat


pentru construcţia de locuinţe colective şi dotări complementare funcţiunii de locuire

C.2. Date de necesitate si oportunitate.


Urmare a cererilor formulate de tineri cu varsa sub 35 de ani, si de chiriasi evacuati
din ferme viticole retrocedate, si datorită lipsei spaţiilor sociale de locuit, Consiliul
Local Panciu propune un ansamblu de locuinţe format din 4 tronsoane. Acest
program este lansat de Guvernul Romaniei pentru a acoperi necesarul de locuinţe
pentru astfel de cazuri sociale.
În cazul de faţă s-au avut în vedere următoarele criterii:
- Modalităţi de amplasare - acestea au fast studiate în planuri urbanistice
zonale şi de detaliu, în vederea realizării unor criterii performante de însorire,
iluminare, aeresire, grad de ocupare a terenului, accese facile pietonale şi
auto, plantaţii şi spaţii verzi, racorduri la utilităţi.
- Modalitati de rezolvare arhitectural volumetrice si funcţionale.
C.3. Descriere funcţională
În vederea obţinerii unui standard înalt al calităţii locuirii, propunem realizarea a patru
tronsoane de locuinţe colective cu regim de înălţime D+P+2E+M cu 4 apartamente
cu o cameră la parter, iar la etajele I, II şi mansardă, câte 2 apartamente cu 2 camere
şi 2 apartamente cu o cameră, realizându-se astfeI un număr total de 16
apartamente pe tronson.
C.3.1. Criterii urbanistice – Având în vedere amplasamentul în oraşul Panciu,
precum şi dimensiunile acestuia, din studiul rezultă necesitatea realizării a 4
tronsoane, echipate cu accese pietonale, locuri de odihnă, spaţii de joc, puncte de
agrement precum şi cu parcări şi platforme gospodăreşti.
În planşa de prezentare anexate prezentului studiu se pot vedea modalităţile de
mobilare a terenului si de rezolvare funcţională a amplasarii imobilelor.
C.3.2. Arhitectura – Tronsoanele de locuinţe colective au regim de înălţime
D+P+2E+M: demisolul cu h = 2,30 m pentru subsolul functional şi cu h = 1,80 m –
demisol tehnic. La ultimul nivel apartamentele se vor rezolva mansardat sub şarpanta
din lemn de raşinoase. Învelitoarea va fi din tablă profilată vbpsită multistrat.
 Izolaţii termice
La exterior se va utiliza un sistem complet de izolaţii termice şi finisaj de tip
termosisten si tencuiala decorativa. (Plăci polistiren extrudat de 8 cm grosime şi
tencuieli decorative exterioare).
Planşeele de peste demisol vor fi izolate la intrados cu placi polistiren expandat de 6
cm grosime, montate în cofraje, înainte de turnarea betonului.
La mansardă, izolaţiile termice se vor realiza cu saltele de vată minerală presată de
20 cm grosime montate între căpriorii şarpantei.
Prin soluţiile adoptate se respectă prevederile normativului C107/1 – 1997.
Compartimentările interioare între apartamente se execută din blocuri ceramice de
caramida de 25 cm grosime iar în interiorul apartamentelor se vor realiza cu pereţi de
10 cm grosime din plăci de gips carton pe suport metalic şi termoizolaţie din vată
minerală , placaţi pe ambele feţe, prin care se va trece cu toate instalaţiile interioare
necesare (distribuţie electrice, telefonie, CTV, apă rece, apă caldă, termice).
 Tencuielile interioare
se vor realiza de tip uscat (plăci gips carton) mai puţin plafoanele care datorită
planeităţii şi netezimii betonului, se vor finisa cu un strat de chit tip gipac.
 Finisajele interioare
vor fi din parchet laminat în spaţiile de locuit, gresie în băi, bucătării şi holuri. Pe
frontul de lucru din bucătării şi în zona obiectelor sanitare din băi, pereţii se vor
impermeabiliza cu faianţă pe înalţimea de 1,60 m.
La pereţi şi plafoane se vor aplica zugrăveli lavabile.
 Tâmplăria exterioară la acces în bloc, ferestrele exterioare şi uşile de la
balcoanele
apartamentelor, se vor executa din PVC cu geam termopan.
 Tâmplăria interioară – din lemn furniruit, gata finisată.
 Şarpanta din lemn de răşinoase cu învelitoare din tablă profilată vopsită multistrat.
C.3.3. Structura de rezistenţă
Structura de rezistenţă este pe cadre de tip lamelar, cu stâlpi şi grinzi din beton armat,
cu închideri si compartimentări din blocuri ceramice neportante. Tronsoanele au
dimensiunile în plan 12,40 x 23,50 m, cu înălţimile de nivel de 2,30 m la demisol si
2,88 m la parter, etajul I, etajul II şi mansardă.
Demisolul este alcătuit din pereţi de beton armat. Fundaţiile sunt de tip continui cu
pereţi şi stâlpi din beton armat. Fundarea se face pe teren natural sub limita cotei de
îngheţ a amplasamentului.
Zidurile neportante s-au prevăzut a se realiza din blocuri ceramice din caramida de 25
cm grosime cu respectarea normativului C107/1-1997 privind izolarea termică a
clădirilor.
Peste demisol, parter, etajul I şi etajul II s-au proiectat planşee din beton armat cu
grinzi şi centuri. Centurile orizontale şi centurile înclinate vor înrăma zidurile
mansardei şi a timpanelor.
Zona seismică de calcul cu coeficienţii a g = 0,32g si Tc = 1,0s, conform Normativului
Pl00-1/2006;
Clasa de importanţă este III, cu coeficientul  = 1,00 , conform normativului Pl00-
1/2006; categoria de importanţă este "C" conform prevederilor HG nr.766/1977;
Presiunea convenţională la gruparea fundamentala de calcul pc = 150 daN/cmp
pentru încărcări fundamentale; încărcările date de zăpadă sunt conform CR 1-1-3-
2005.
La intrarea în bloc se va realiza o rampă pentru persoanele cu handicap (conform
Normativ PO 51)
C.3.4. Instalaţii interioare
 Instalaţii electrice
Instalaţiile electrice interioare se vor realiza cu cabluri flexibile trase prin pereţii
despărţitori interiori sau pe sub tencuielile uscate din gips carton.
Pentru traseele din planşeul superior sau prin şapa de egalizare a pardoselii se vor
utiliza conductoare din cupru flexibile, trase prin tuburi de protecţie flexibile.
Distribuţia energiei electrice la nivel de apartament se realizează de la un tablou
electric în carcasă din material plastic, echipat cu dizjunctoare automate bipolare.
Alimentarea cu energie electrica a fiecărui tronson de bloc de locuinţe se realizează
de la un tablou general TD, amplasat la parter, racordat la o firidă exterioară de
branşament, printr-un cablu armat cu conductoare din cupru.
Tabloul de distributie TD este de tip special, cu două compartimente, unul pentru
măsură, accesibil personalului de la furnizor si celălalt pentru protecţie.
Coloanele de alimentare se vor realiza cu conductoare din cupru flexibile, trase prin
tuburi de protecţie flexibile, pozate în poduri şi cable pentru traseele din subsol şi sub
panourile din gips carton, la celelalte nivele.
 Instalaţii de încălzire
Încălzirea spaţiilor se va realiza de la o centrală termică proprie cu funcţionare pe
gaze naturale. În demisolul blocului sunt amplasate şi două uscatoare.
Temperatura exterioară de calcul , te = -180 C
Temperatura interioară
- camere de zi, dormitoare ti = 200 C
- holuri ti = 180 C
- grupuri sanitare ti = 200 C
Rezistenţele la transfer termic pentru care s-au calculat pierderile de căldură sunt
conform celor indicate în prospectele furnizorilor de elemente de închidere
perimetrale , după cum urmează :
- pentru pereţi şi terasă Ro = 3,57 m2 K/W
- pentru fereastră Ro = 0,345 m2 / W
- pentru usi exterioare Ro = 0,172 m2 / W
Temperatura nominală agent termic t = 90/ 700 C
Presiunea maximă a apei Pmax = 4 bar
Instalaţia de încălzire se va executa cu ţeava din polipropilena (PPR), cu diametre
cuprinse între de = 20 x 2,80 mm şi de = 75 x 6,90 mm.
Conductele din distribuţie se izolează din punct de vedere termic, cu tuburi izolatoare
din elastomer.
Corpurile de încălzire sunt constituite din radiatoare din oţel simple şi duble, având
înălţimea H = 600 mm.
Montarea corpurilor de încălzire se va face de regulă sub parapetul ferestrelor
(conform planşelor). Fixarea corpurilor de încălzire se realizează pe suporturi montate
în zidărie. Fiecare corp de încălzire va fi prevăzut cu robinete dublu reglaj, la intrare,
pe conductele de tur - retur şi robinete de dezaerisire locală. La trecerile conductelor
prin pereţi, acestea se vor monta în manşoane de protecţie etanşe .
 Instalaţii sanitare
Apa rece pentru alimentarea obiectelor sanitare se obţine printr-un branşament din
ţeavă de polietilenă de înaltă densitate. La intrarea în demisolul blocului, se va monta
un contor pentru măsurarea consumului de apă.
Distribuţia conductei de apă rece este amplasată la plafonul demisolului. Se
alimentează cu apă rece obiectele sanitare prin coloane verticale, precum şi
schimbătorul de căldură cu plăci, pentru prepararea apei calde menajere, care este
amplasat în centrala termică. Distribuţia conductei de apă caldă menajeră, urmareşte
acelaşi traseu cu cel al conductei de apă rece. La baza coloanelor de apă rece şi
caldă se vor monta robineţi (cu închidere sferică), de trecere, cu mufe şi racorduri
olandeze.
Pentru susţinerea conductelor, se vor folosi brăţări încastrate în elementele de
construcţie. Conductele de apă rece şi apă caldă menajeră, din demisol, se vor
monta sub grinzi, la cotele menţionate în planşe. Trecerile conductelor prin pereţi şi
planşee, se vor executa numai cu tuburi de protecţie. Conductele din distribuţie şi
coloanele, precum şi legăturile la obiectele sanitare, montate în izolaţia pereţilor, se
vor izola cu tuburi tăiate din elastomeri.
Evacuarea apelor uzate menajere se realizează cu tuburi din PVC–U, având
diametre cuprinse între Ø = 50 mm şi Ø = 110 mm. Diametrul coloanelor de canalizare
menjeră, se va reduce de la Ø = 110 mm, la Ø = 50 mm, la partea terminală şi va
traversa placa peste ultimul nivel, pentru ventilaţie.
Conductele de canalizare, se vor monta în tuburi de protecţie Ø = 200 mm, sub
pardoseală, pentru a se putea interveni în caz de avarii.
Înainte de ieşirea conductelor de canalizare din clădire, s-au prevazut piese de
curăţire şi clapete antiretur cu închizător, pentru a interveni în cazul refulării apelor
uzate menajere exterioare, în interiorul clădirii.
Pentru evacuarea apelor accidentale din demisol, s-au prevăzut sifoane de
pardoseală racordate la reţeaua de canalizare.
D. DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI
D.1. Suprafaţa de teren necesară realizării ansamblului, alcătuit din 4 tronsoane este
de 4685,80 mp.
D.2. Caracteristicile geo fizice ale terenurilor
Amplasamentul se află în oraşul Panciu, judetul Vrancea, strada Angerului.
Din punct de vedere geologic în zona oraşului apar formaţiuni cuaternare (Pleistocen
mediu şi superior, Pleistocen inferior şi Holocen). Formaţiunile Pleistocenului mediu
şi superior sunt formate din argile, prafuri nisipoase macroporice, loessoide, sensibile
la umezire.
Din cercetarea terenului rezultă urmatoarea litologie a terenului:
- 0,00 – 1,00 (2,00) m umpluturi heterogene
- 1,00(2,00) – 2,50(3,00)m praf nisipos – praf argilos galben, plastic vârtos
- 2,50(3,00) – 7,00 m pietriş bolovăniş cu nisip
stratul de nisip continuă
Apa se află la mare adâncime. Apa freatica prezinta agresivitate sulfatica slaba fata de
Betoane. Peretii subsolului se vor hidroizola.
Adâncimea de fundare va fi la -3,40 m (faţă de cota ± 0,00).

D.3. Caracteristicile principale ale construcţiei


 tronson
- suprafaţa construită la sol SC = 281,8 mp
- suprafaţa construită desfăşurată SD = 1.282,8 mp
din care:
- SC ap.1 cameră = 62,08 mp Þ SD ap.1 cameră x 10 unit = 620,80
mp
- SC ap.2 camere = 80,25 mp Þ SD ap.2 camere x 6 unit = 481,50
mp
- SC demisol = 78,96 mp
- Sc subsol tehnic = 189,75 mp
 pe ansamblu – 4 tronsoane
- suprafaţa construită la sol = 281,80 x 4 SC = 1.127,20 mp
- suprafaţa construită desfăşurată = 1.282,80 x 4 SD = 5.131,20 mp
D.4. Structura constructivă
Structura de rezistenţă este pe cadre de tip lamelar, cu stâlpi şi grinzi din beton
armat, cu închideri şi compartimentări din blocuri ceramice neportante. Închiderile
perimetrale (pereţi exteriori) sunt realizate din blocuri ceramice de caramida de 25
cm grosime Pentru realizarea izolării termice a clădirii, s-a abordat o soluţie
practicată intens în ţările occidentale.
Astfel, la exterior, pe pereţii din blocuri ceramice şi pe elementele structurale se va
realiza o termoizolare cu plăci de polistiren extrudat de 8 cm grosime.
În aceste condiţii se rezolvă la un înalt standard de calitate atât termoizolarea
integrală la exterior a cladirii cât şi un finisaj cu planeităţi foarte bune.