Sunteți pe pagina 1din 56

Numărul 12 (141), Decembrie 2018, An XVI

100
Atitudini decembrie 2018
Editorial

SCRISOARE DIN ȚINUTUL-GÂND CĂTRE TOȚI ROMÂNII


de Gelu Nicolae Ionescu
Desigur, această integrare se va re- Cum altfel s-ar putea încheia edi-
aliza, iar, până atunci, noi, românii, tot torialul meu din decembrie decaât cu
uniți vom rămâne, în spirit, în limbă, „La mulți ani!” și cu un dar poetic!
în destin. Fie să ne regăsim în noul an 2019
... Am să transcriu aici câteva im- sănătoși, fericiți și cu cele mai bune
presii de la Festivalul Internațional de gânduri.
Teatru și Literatură „Liviu Rebreanu”,
ediția a XIV-a, Bistrița, 27-30 noiem-
33 de gânduri
Unirea se realizează prin spi- brie 2018. Evenimentul s-a bucurat seara, virgulă albastră
rit, prin dragoste, prin înțelegere, de participarea unui număr mare de după „TU”
prin acceptare, prin apropierea scriitori, atât din țară, cât și din Fran- când invitația Lunii
unul de celălalt, prin întrajutorare, ța, Turcia, Israel și Cipru. Au fost pre- la suavul
prin conștientizarea apartenenței zentate reviste culturale care apar în balet de lumină
profunde la un neam, la o cultură, prezent în țară, au fost organizate ex- i-adusă de poștașul pleoapelor
la o istorie comună. Această unita- poziții, lansări de carte, lecturi, spec- sub
te între români, indiferent de care tacole folclorice și de teatru. Gazdele un cer ca un câmp
parte a Prutului se află, există. noastre, coordonate de domnul direc- cu maci și căruțe de lumină
UNIREA ROMÂNILOR e înfăp- tor al Palatului Culturii Bistrița, dom- când focurile toamnei
tuită, în primul rând de destin și nul Dorel Cosma, talentat manager și se sting odată cu apusul
niciodată nu am fost și nu putem poet, ne-au oferit posibilitatea de a cu- când trezire
să fim altfel decât ÎMPREUNĂ! noaște frumusețea și istoria orașului în cariere infinite
Sărbătorim, iată, împreună CEN- Bistrița, de a interacționa cu scriitori de marmură albă și de beznă
TENARUL MARII UNIRI A ROMÂ- de altă limbă, din alte culturi. Astfel, când
NILOR, fiind UNIŢI! s-a creat un spațiu real al dialogului urmele căprioarei
Granița administrativă este o cultural, un spațiu atât de necesar, mai duc spre Rai
minciună colosală, de care noi și lu- ales în această perioadă. Domnii Me-
mea civilizată râdem, de mult timp. nuț Maximinian și Zorin Diaconescu când
...Şi îmi vine acum în minte pie- au fost moderatorii întâlnirilor între Am fost luat și eu
sa de teatru „Casa de pe graniță” scriitori. Ambii, foarte talentați poeți, în evidența pomilor înfloriți
a lui Slawomir Mrazek. În această aparținând unor generații diferite, au eminența primăverii
încântă cu ideile sale
piesă de teatru este prezentată reușit să asigure, ajutați de inimoasa
poate singurele care pot schimba
situația incredibilă a unei familii, și foarte harnica doamnă Maria He- lumea în bine
care, în urma deciziilor autorități- rineanu, consultant artistic în cadrul
lor, își vede casa împărțită în două Palatului Culturii Bistrița, o excelen- am fost și eu luat în zborul păsărilor
părți, deoarece linia graniței trece tă atmosferă mediind dialogul între ce se-ntorc
chiar prin casa lor. scriitorii din diferite țări prin tradu- asemenea unor ornice de aer
Am mulți prieteni români, ceri și dovedind o excelentă disponi- și-am ticăit
frați, colaboratori, la Est de Prut. bilitate, care trădează o nedisimulată inimă
în piept de ceas
Ne vedem cu mare drag de fieca- dragoste pentru cultură și artă. Felicit
re dată când putem și așteptăm să echipa de la Palatul Culturii Bistrița am stat și eu
se realizeze și integrarea formală, pentru acest eveniment, dar și pen- în vitrina mișcătoare a apelor
administrativă. tru întreaga muncă desfășurată an de întocmai
Paradox: am reușit să ne inte- an, pentru promovarea Frumosului sălciilor
grăm administrativ cu alte țări, în și Binelui ca mod de a fi. Am fost în- ce nu s-au ofilit niciodată
cadrul Uniunii Europene, dar nu am cântat să întâlnesc la Bistrița oameni așteptând
reușit, încă, integrarea administra- minunați și să le fac cunoscute revista și-am …off…
tivă cu românii de la Est de Prut. și activitățile noastre. uneori cuvintele se termină…

DESPRE NOI: Redacţia: Constantin Dobrescu, Traian Layout & DTP: Adriana Nicoleta Zamfir
D. Lazăr, Ion Bălu, Gabriela Teodorescu, Responsabilitatea morală și juridică asupra
Publicaţie editată de: Primăria
Mădălina Paula Ştefan, Iulia Dragomir, afirmațiilor făcute revine autorilor.
Municipiului Ploiești și Casa Ion Şt. Baicu
de Cultură „Ion Luca Caragiale“ Adresa: Piața Eroilor nr. 1A, Ploiești Coperta 1: foto 1: Alba Iulia, 1 decembrie
a Municipiului Ploiești e-mail: gelunionescu@yahoo.com 2018, Spectacol de artificii, Piața Cetății
revistaculturala@casadecultura.ro (Sursa foto: www.ziarulunirea.ro)
Fondator principal şi redactor foto 2: Adunare popor, Alba Iulia 1918
tel./fax: 0244/578 148
coordonator: Gelu Nicolae Ionescu 0725 893 134
Cofondator: Ion Stratan ISSN: 1584 - 0832 Tipărire: S.C. Seladocom S.R.L., Brăila
Atitudini decembrie 2018 Reflecții 1

REFLECŢII MĂRUNTE DESPRE „MODELE” (II)


de Eugen Simion

Mai sunt, totuși, profesori eminenţi în Uni-


versităţile româneşti. Ei trebuie depistaţi şi,
încă o dată, cultivaţi. Nu-i o ruşine, nu-i un act
de oportunism să te apropii de un om învăţat şi
prob şi să-i soliciţi sprijinul. Inclusiv sprijinul
moral. Când Tudor Vianu mi-a arătat simpatie
în timpul studiilor mele și după aceea, am fost
fericit. Simpatia lui m-a ajutat enorm să nu cla-
chez în obsedantul deceniu. Când profesorul Al.
Rosetti m-a citat printre patru-cinci absolvenţi
în care îşi pune oarecare nădejdi intelectua-
le, încrederea în mine a sporit în chip specta-
Eugen Simion
sursa foto: www.ziarulprahova.ro culos. Ascultându-l și, mai ales, citindu-l pe G.
Călinescu, am avut sentimentul că geniul româ-
nesc n-a fost zdrobit de o istorie scelerată. În
fine, când Perpessicius m-a luat în colectivul lui
de la Academie și m-a pus să copiez proza lui
Eminescu și dicționarul de rime din manuscri-
se am avut o revelație, iar când G. Ivașcu și Al.
Piru au reușit în 1963 să mă aducă la catedră,
după cinci ani de șomaj, am avut sentimentul că
nu-i totul pierdut pentru mine și că lumea ro-
mânească nu-i făcută numai din torționari, de-
magogi și spirite tranzacționale. Aveam de unde
să-mi aleg un model intelectual. Mi-l alesesem
Aveam de unde să-mi aleg deja în imaginarul meu. Citindu-l integral pe
un model intelectual. E. Lovinescu în vederea unei teze de docto-
Mi-l alesesem deja în rat (conducător științific: Șerban Cioculescu),
imaginarul meu. modelul meu s-a definit mai bine: criticul mo-
dernității literare românești putea fi un model
accesibil. Fidelitatea lui pentru literatură (o fi-
delitate atât de incoruptibilă încât și-a sacrifi-
cat cariera socială), voința lui de obiectivitate
(resemnarea în fața adevărului estetic), în fine,
civilitatea omului și rectitudinea caracterului
său în lumea turbulentă a vieții literare româ-
nești, mi s-au părut exemplare și au provocat în
mine dorința de a-l urma. Așa dar: mai puternic,
mai stimulator este, după mine, modelul pe care
2 Reflecții Atitudini decembrie 2018

ți-l construiești singur. Act pur de bovarism intelec-


tual? Poate fi numit și așa.
Consultând biografia marilor intelectuali români,
observ că ei își desenează un model ideal și, prin per-
severență și inteligență, ajung uneori să se identifice
cu el. Lovinescu este de părere că Maiorescu a devenit
„maiorescian” prin caracterul său hotărât și prin inte-
ligența lui superioară. G. Călinescu observă că același
Maiorescu era, prin datele fundamentale, „un terian
ardeleann” și că și-a învins fatalitățile temperamen-
tului prin autoeducație. Iarăși, corect. E suficient să
citești jurnalul său pentru a remarca faptul că olimpi-
anul Maiorescu are momente când vrea să se sinucidă
Pentru a deveni însă
sau să plece în America din motive sentimentale şi din
tu însuţi un model, mai pricina moralei publice ostile. Lovinescu, însuşi, este
trebuie ceva: o voinţă un produs al voinţei sale. Singur recunoaşte că şi-a în-
crâncenă de adevăr, vins psihea elegiacă moldovenesc pentru a deveni pro-
de performanţă fetul modernităţii literare româneşti. Ce să mai zice
şi de caracter. de G. Călinescu?! El şi-a format un model universalist
transgresând stilurile şi epicile, ca omul construit din
cărţi din cunoscutul tablou al lui Arcimboldo. Se poa-
te, dar, găsi un model, chiar şi atunci când el nu există
în imediata ta apropiere.
Pentru a deveni însă tu însuţi un model, mai trebu-
ie ceva: o voinţă crâncenă de adevăr, de performan-
ţă şi de caracter. Toate sunt dificile şi problematice,
dar mai greu mi se pare de format şi apărat în epoca
noastră, caracterul omului care scrie sau caracterul
omului care intră în viața publică. Un profesor bun
(un model posibil) poate să te înveţe de toate (să te
înveţe, inclusiv, cum să te dezveţi de falsele modele
care bântuie în lumea noastră), dar în privinţa carac-
terului nu poate face mare lucru. Caracterul cade în
seama fiecărui individ. El, individul este responsabil,
în cele din urmă, ce face cu darurile lui naturale şi cu
învăţăturile pe care le primeşte în familie, în şcoală,
în universitate şi, evident în comunitatea în care tră-
ieşte. În fond, nu-i o mare filosofie să recunoaştem
că modelul în spatele căruia nu stă o mare conștiință
morală este o simplă figură de stil, o formă fără fond.
Atitudini decembrie 2018 Timp retrăit 3

ÎNTÂLNIRE CU PRIMA SOȚIE A LUI MARIN PREDA


de Alex Ștefănescu

În 1980, cu câteva săptămâni înainte de a muri


(când nimeni nu-și închipuia că va muri), Marin Preda
m-a primit în biroul lui de director al Editurii Cartea
Românească. Aveam în mână un exemplar din cartea
mea recent apărută, „Jurnal de critic”, publicat chiar la
editura pe care o conducea, și voiam să i-l dau cu auto-
graf. Scriitorul era încă amețit, ca de șampanie, de suc-
cesul noului său roman „Cel mai iubit dintre pămân-
teni”, ceea ce-l făcea mai binevoitor decât de obicei.
În plus mă simpatiza pentru că – așa cum povestea el
însuși – eram singurul dintre numeroși scriitori publi-
cați de Editura Cartea Românească mulțumit – chiar
încântat − de banii primiți ca drepturi de autor.
În această stare de spirit m-a invitat să iau loc și i-a
cerut secretarei să-mi aducă o cafea și un pahar cu apă
(el sorbea din când în când dintr-un pahar cu whis-
ky!). După o conversație convențională, mi-a făcut pe
neașteptate unele confesiuni, dintre care o țin minte
perfect pe aceea referitoare la femeile, în număr de
trei, cu care fusese căsătorit (cu ultima încă era). Mi-a
explicat că prima dintre ele, Aurora Cornu, era fru-
moasă și inteligentă, următoarele având numai câte
una dintre aceste calități!
Mi-am dorit foarte mult, încă de pe atunci, să o cu-
nosc pe Aurora Cornu, care apare ca personaj (Matil-
da), reprezentare a feminității capricioase, în romanul
„Cel mai iubit dintre pământeni”. Înainte de 1989 nu se
întrevedea însă nicio posibilitate de-a o întâlni. Se ex-
Aurora la 19 ani, Portret realizat de Aurel Bauh patriase încă din 1965, avea o locuință la Paris și una
la New York, iar mie nu mi se dădea voie să călătoresc
în Occident (după ce în timpul studenției fusesem an-
chetat de Securitate pentru „afirmații dușmănoase la
adresa regimului comunist”). Prima soție a lui Marin
Preda devenise un personaj aproape legendar, deși
(sau poate tocmai de aceea) numele ei era trecut pe
lista neagră a celor aflați în dizgrația regimului.
Minunea s-a petrecut, în sfârșit, în 1999, când am
ajuns la New York, iar Aurora Cornu m-a invitat – prin
Eugen Șerbănescu, pe atunci consul al României la
New York – la ea acasă. M-am dus cu emoție la întâl-
nire, deși nu eram singurul invitat (îi convocase și pe
câțiva scriitori români stabiliți la New York). Soția lui
Prima soție a lui Marin Preda Marin Preda dintre anii 1954−1959 mi-a atras aten-
devenise un personaj aproape ția și m-a fermecat încă de când am intrat în casă. Se
deosebea flagrant de toți scriitorii români stabiliți la
legendar, deși (sau poate tocmai New York pe care îi avea atunci ca musafiri. Ei erau
de aceea) numele ei era trecut toți obosiți de efortul adaptării la stilul de viață din
America, iar dacă zâmbeau, zâmbetul era neverosimil
pe lista neagră a celor aflați în pe fața lor veștejită. Ea, dimpotrivă, părea neatinsă de
dizgrația regimului. trecerea anilor, deși făcea de multă vreme un fel de na-
vetă de la Paris la New York (nu pentru că ar fi locuit
într-un oraș și ar fi avut de făcut ceva în altul, ci pur și
simplu dintr-un nesaț de a-și extinde existența, până
peste Oceanul Atlantic).
În tot timpul vizitei am studiat-o cu mare curiozi-
tate. De o frumusețe statuară, inteligentă și demnă,
având în plus și umor, spunea întotdeauna exact ceea
4
Timp retrăit Atitudini decembrie 2018

ce credea. Iar în materie de literatură se pronunța în cunoș-


tință de cauză, fiind familiarizată cu cele mai subtile probleme
ale ei. Prin modul de a fi și a gândi îmi reconfirma ideea mea
mai veche că înainte de instaurarea comunismului în Româ-
nia metoda prin care puteai deveni un intelectual de elită era
să te naști la țară și să te cultivi la oraș. Îmi imaginam totoda-
tă, chiar în timp ce ea îmi povestea ceva, cum o vedea Labiș,
cu privirea lui pătrunzătoare (fusese colegă cu el la Școala de
Literatură) și, mai ales, cum o vedea Marin Preda, îndrăgostit
și exasperat de ea.
La o stână de pe Valea Lotrului întâlnisem cu ani în urmă
o ciobăniță cu o înnăscută atitudine de regină, care chiar și
când te slujea – răsturnând mămăliga pe un fund de lemn în
fața ta sau aducându-ți o farfurie cu brânză de oi – purta parcă
o coroană nevăzută pe cap. Așa mi s-a înfățișat atunci Aurora
Cornu, ca o țărancă maiestuoasă, de o frumusețe și o inteli-
gență care o făceau intangibilă.
Când am plecat, mă simțeam amețit. Am coborât cu liftul,
Aurora Cornu se apropia neatent la numărul de etaje parcurse, iar odată ajuns în stra-
de optzeci de ani, iar dă am simțit nevoia nebunească să-i escaladez balconul, ca
să o revăd pentru câteva clipe. Și ca să... o uimesc cu ceva. Mi-
eu trecusem de șaizeci
am înălțat privirea. Atunci abia mi-am adus aminte că Aurora
când am întâlnit-o pe Cornu locuia într-un zgârie-nori. Balconul ei se pierdea prin-
neașteptate, pe o stradă tre nenumărate alte balcoane, mai aproape de cer decât de
din București. pământ, și aș fi avut nevoie de o macara gigantică și sofisticată
ca să mă ridice până la el. Eu eram Cătălina, iar Aurora Cor-
Ce surpriză!
nu – luceafărul, astfel nu-mi rămânea decât s-o las în lumea
ei inaccesibilă, iar eu să-mi găsesc o pământeancă pe străzile
New-York-ului.
*
Au trecut anii. Aurora Cornu se apropia de optzeci de ani,
iar eu trecusem de șaizeci când am întâlnit-o pe neașteptate,
pe o stradă din București. Ce surpriză! M-am bucurat din toa-
tă inima văzând-o, iar ea m-a recunoscut imediat. „Hai să fu-
gim în lume!”, mi-a propus ea. Am fost imediat de acord și am
întrebat-o cu ce începem. Mi-a răspuns cu umorul ei jucăuș:
„Cu un supermarket!”
Zis și făcut. Ne-am dus ținându-ne de mână, ca Elvira Ma-
digan cu ofițerul ei prin pădure, într-un supermarket și ne-am
plimbat mai bine de o oră printre rafturi. Am încercat haine,
am probat biciclete, am examinat și mirosit sticluțe cu par-
fum. M-am gândit atunci că omenirea se înșelase: Paradisul,
de fapt, nu este o grădină, ci un supermarket.
N-am cumpărat până la urmă nimic și am hotărât să plecăm.
Dar Aurora Cornu mi-a spus că vrea să-mi facă un cadou și mi-a
cerut să-mi aleg un obiect din rafturi. Oricare! I-am arătat o
ciocolată „dark”. „Nu, mi-a spus însoțitoarea mea, ciocolata se
consumă, vreau să-ți alegi ceva care să-ți rămână ca amintire.”
Ei bine, mi-am ales. O foarfecă de grădină uriașă, cu mare
putere de tăiere! Se poate reteza cu ea chiar și o creangă usca-
tă de grosimea unei bâte de baseball. Amuzată de originalita-
tea alegerii mele, Aurora Cornu mi-a cumpărat-o pe loc.
Am și acum acea foarfecă. Nu o folosesc, o păstrez ca amin-
tire. Mă uit la ea ca la un fetiș. Pentru tăiat crengi uscate din
livada mea mi-am cumpărat alta, mergând de unul singur la
supermarket.
Atitudini decembrie 2018 Centenarul Marii Uniri 5

UNIREA TRANSILVANIEI ŞI BANATULUI CU ROMÂNIA


de Ion Ștefan Baicu

O serie de trăsături specifice a cunosc. În peri- Flueraş, Iosif Jumanca, Tiron Albani, Enea Grapini,
oada imediat următoare realizării, în anul 1867, a Basil Surdu, Iosif Renoiu. La 18/31 octombrie 1918,
înrobitorului dualism politic austro-ungar şi a in- la Budapesta s-a constituit Consiliul Naţional Ro-
cluderii Transilvaniei în Ungaria: în mod cert se va mân Central, compus din câte şase reprezentanţi ai
intensifica lupta românilor pentru autonomie şi, P.N.R. şi P.S.D. În primele zile ale lunii noiembrie,
apoi, pentru UNIREA ei cu România. acelaşi an, el şi-a mutat sediul în oraşul ARAD, care
Vestitul document, denumit MEMORANDUM, va deveni centrul vital al organizării acţiunilor şi
adresat împăratului austriac în anul 1892, proce- al manifestărilor revoluţiei naţionale din Transil-
sul memorandiştilor şi detenţia lor, îndeosebi a vania şi din Banat; în realitate, în adevăr, la ARAD
celor fruntaşi sub conducerea energicului ION RA- şi-a avut reşedinţa şi comandamentul gărzilor na-
ŢIU, au împins problema transilvăneană în atenţia ţionale ale românilor, tot aici au fost gândite şi ela-
opiniei politice şi publice din Europa. În contex- borate marile documente programatice ale UNIRII,
tul istoric din toamna anului 1918, UNIREA de la inclusiv istorica REZOLUŢIE de ataşare a provinci-
1 Decembrie 1918 a însumat câteva TRĂSĂTURI ilor intracarpatice la regatul român şi decizia ca,
cu caracter specific şi anume: armata română nu la 1 Decembrie 1918, oraşul martir ALBA IULIA să
a fost prezentă la Alba Iulia şi, ca urmare, hotărâ- fie gazda Marii Adunări Naţionale. Încă o remarcă:
rea de unire nu poate fi suspectată de o presiune la ARAD a apărut importanta publicaţie ROMÂNUL
externă – scrie istoricul ieşean Gheorghe IACOB sub conducerea profesorului Vasile Goldiş; în ziua
– prorector al Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi. Să de 20 noiembrie 1918, de pildă, ziarul a publicat,
apelăm la o ştire oferită de ziarul ROMÂNUL din pe două coloane, în limbile română şi franceză,
4 decembrie 1918: în ziua de 2 decembrie 1918, apelul Către Popoarele Lumii, în care se preciza în
trupele române se aflau în deplasare pe drumul mod mobilizator: Naţiunea română din Ungaria şi
dintre Reghinul Săsesc şi Târgu Mureş; de aseme- din Transilvania, ţinută de veacuri în robie trupeas-
nea, altă ştire anunţa că prima patrulă românească că şi sufletească de către clasa stăpânitoare a popo-
a intrat, în 12 decembrie 1918, în oraşul Sighişoara. rului maghiar, eliberată acum din sclavie prin stră-
La aceeaşi dată, soldaţii şi ofiţerii români au so- lucita învingere a armelor, care s-au luptat pentru
sit, după simple eforturi, la Sibiu, unde militantul drepturile civilizaţiei umane împotriva principiului
Ştefan Cicio-Pop a rostit salutul: V-am aşteptat barbar al opresiunii naţionale şi de clasă, a declarat
aşa de mult. V-am aşteptat de veacuri trainice... Şi voinţa de a se constitui în stat liber şi independent
aţi venit! A trebuit, însă, să faceţi şi voi GOLGOTA spre a-şi putea valida nelimitat forţele sale în servi-
jertfelor de sânge a neamurilor; în răspunsul său, ciul culturii şi al libertăţii omeneşti; de asemenea,
generalul Traian Moşoiu a specificat limpede că se exprima speranţa că, în năzuinţa pentru liber-
părea înfiorat de sfinte emoţii, în centrul acesta ro- tate a naţiunii române ardelene o va ajuta întreg
mânesc, unde s-a lucrat atât de mult şi atât de însu- neamul românesc cu care una vom fi de aici înainte
fleţit pentru înfăptuirea idealului scump şi mare al – cf. nr. 9 pe 2018 al revistei Flacăra lui Adrian Pă-
unirii tuturor românilor – cf. nr. din 15 decembrie unescu, eseist şi poet Ion Andreiţă şi Revoluţia din
1918 al publicaţiei ROMÂNUL: vezi Istoria ilustrată 1918 şi unirea Ardealului cu România, f.a., de Ion
a României şi a Republicii Moldova, în 2017, în co- CLOPOŢEL.
ordonarea acad. Ioan Aurel POP. În fine, o trăsătură de vârf: la 18 noiembrie/1
O altă trăsătură: solidaritatea naţională a func- decembrie 1918, la Alba Iulia, cei 1228 de delegaţi
ţionat la cel mai înalt nivel prin înţelegerea poli- sau deputaţi – de drept sau aleşi – au hotărât UNI-
tică dintre liderii Partidului Naţional Român şi REA cu România; REZOLUŢIA, adusă la cunoştinţă
cei ai Partidului Social-Democrat: dacă în primul de către Vasile GOLDIŞ, a fost votată în unanimi-
activau cunoscute personalităţi ale momentului tate şi primită cu entuziasm şi de cei peste 100000
– Iuliu Maniu, Vasile Goldiş, Alexandru Vaida Voie- de români, prezenţi pe platoul din vecinătatea să-
vod, Ştefan Cicio Pop, Aurel Lazăr, Teodor Mihaly, lii, unde se petrecea istoricul EVENIMENT: în faţa
Aurel Vlad – în secundul se afirmaseră deja Ioan participanţilor, documentul a fost citit de către epi-
6 Centenarul Marii Uniri Atitudini decembrie 2018

scopul Iuliu HOSSU. Să precizăm că textul era şi ră- şitei istoricului eveniment de la 1 Decembrie 1918.
mâne ca o sinteză a programului naţional şi social În context, preţioase şi relevante au rămas, până
al P.N.R. şi P.S.D.; în fruntea prezidiului Marii Adu- asătzi, informaţiile unui martor ocular – TIRON
nări Naţionale s-a aflat veteranul luptător pentru ALBANI – membru în conducerea Partidului So-
eliberare naţională şi unire românească: George cial-Democrat din Transilvania; în lucrarea sa din
Pop de BĂSEŞTI. În ziua următoare s-au ales orga- 1969 – MEMORII – el aduce la cunoştinţă că repre-
nele provizorii ale puterii de stat şi anume: Marele zentanţii formaţiunii lui politice au făcut parte, în
Sfat Naţional ca for legislativ şi Consiliul Dirigent, mod egal ca număr, din componenţa importantului
prezidat de către Iuliu Maniu cu rol de guvern al organism organizator: Consiliul Naţional Român
Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşu- Central cu sediul la ARAD. Să precizăm: Tiron Al-
lui. O delegaţie specială se va deplasa la Bucureşti bani s-a născut în anul 1886 la Gârbova de Sus din
pentru a prezenta actul unirii regelui FERDINAND; judeţul ALBA şi va deceda în anul 1976 în oraşul
în ziua de 14 decembrie 1918, la masa oficială de- Oradea. În urma participării la greve de protest, el
dicată oaspeţilor ardeleni, premierul Ionel Brăti- va ajung la Budapesta, unde îşi continuă studiile
anu avea să declare: Vă aşteptăm de o mie de ani gimnaziale şi liceale; în anul 1913 a devenit redac-
şi aţi venit ca să nu ne mai despărţim niciodată. În tor la săptămânalul socialist ADEVĂRUL, apoi co-
viaţa unui neam sunt clipe de fericire atât de mari, laborator la publicaţiile Tribuna Socialistă, Dezro-
încât ele răscumpără veacuri întregi de suferinţă şi birea, Dreptatea, Facla, Aurora, Tribuna, Nădejdea,
Fraţilor, fiţi bine veniţi! Vă facem această onoare Libertatea Poporului, Familia, Neamul Românesc.
atât noi, care suntem adunaţi la această masă, cât Pe scurt din lucrarea sa memorialistică: Situaţia
şi toţi românii de pretutindeni. Unirea v-o strigă toţi din imperiul austro-ungar se agravase considerabil
morţii noştri şi acei din câmpiile Turdei şi acei din în vara anului 1918 ca urmare a insucceselor milita-
munţii Apuseni şi acei din Carpaţi şi acei de la Siret. re, a adâncirii crizei economice şi a ascuţirii luptei
Trăiască Romnia Mare! – cf. nr. din 2-5 februarie de clasă. În data de 6 octombrie 1918, din însărci-
1919 al ziarului arădean ROMÂNUL. Vezi şi culege- narea C.C. al P.S.D.T., inginerul Enea Grapini a avut
rea din 1979: Carmen Saeculare Valachicum, ediţie o primă convorbire cu unii reprezentanţi ai Partidu-
de istoricul Vasile NETEA. lui Naţional Român, unde s-a discutat propunerea
În istoricul eveniment din 1918 s-au implicat socialiştilor de a se constitui, pe bază de paritate,
activ şi SOCIALIŞTII ROMÂNI. Pe primul plan se vor un consiliu naţional român, care să organizeze lup-
situa intervenţiile lor în presa timpului, îndeosebi ta pentru salvgardarea intereselor şi drepturilor
în coloanele oficiosului propriu: ADEVĂRUL; de poporului român. Până la urmă, la 31 octombrie
pildă: Naţiunea română, care, veacuri de-a rândul, 1918, cei şase delegaţi ai P.S.D.T. şi şase delegaţi
a suportat jugul robiei naţionale, voieşte acum să ai P.N.R. au decis formarea Consiliului Naţional Ro-
devină, cu desăvârşire, liberă şi să se contopească mân Central; se arată că s-a redactat un MANIFEST,
într-un singur stat naţional. Românii din Transilva- publicat imediat în ziarul ADEVĂRUL, care anunţa
nia şi din Ungaria, fără deosebire de clasă, voiesc să evenimentul, precizând, între altele, că Europa era
se unească cu fraţii lor de peste munţi. Prin aceas- în flăcări, iar popoarele subjugate au scuturat jugul
ta se va înfăptui, în fine, ceea ce înainte cu 300 de robiei de clasă şi de rasă – vezi op. cit. de Tiron
ani a fost zădărnicit prin uneltirile barbare ale unor ALBANI şi sinteza din 1983 cu titlul De la statul
tirani. Drama naţională săvârşită pe Câmpia Tur- geto-dac la statul român unitar – editura Ştiinţifică
zii se va ispăşi acum prin hotărârea istorică, ce va şi Enciclopedică.
lua-o Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia; se În textul memorialistic se relatează, în detaliu,
vor proclama acolo toate legile şi reformele mari şi despre desfăşurarea acţiunilor pregătitoare şi, de-
însemnate, care vor alcătui temelia fericirii popo- sigur, despre Marea Adunare Naţională din 1 De-
rului român în viitor – se specifica în editorialul La cembrie 1918 de la Alba Iulia; în afară de luările
Alba Iulia din nr. 46, cu asta de 17/30 noiembrie de cuvânt din partea P.N.R., importante au fost şi
1918, al ziarului ADEVĂRUL, unde colabora intens cele din partea P.S.D.T., cel aplaudat cu entuziasm
şi poetul socialist Emil ISAC. fiind IOSIF JUMANCA: el se născuse în anul 1893
Simultan, un rol aparte, chiar substanţial, au în comuna Voiteg din judeţul Timiş şi va deceda în
avut atunci militanţii socialişti unionişti în pregăti- anul 1949 în închisoarea de la JILAVA. De-a lungul
rea şi în organizarea manifestărilor în vederea reu- vieţii, după ce a funcţionat, ca titular, la resortul
Atitudini decembrie 2018 Centenarul Marii Uniri 7

industriei, în Consiliul Dirigent – un microguvern al au sfârşit în temniţele sumbre de la Sighet, Aiud,


Transilvaniei – el se va opune, în 1921, aderării la Gherla, Văcăreşti. Un număr de închisori a fost
Internaţionala Comunistă, devenind deputat soci- destinat unor anumite categorii de deţinuţi. Sighe-
al-democrat în parlamentul României Mari; el va fi,
tul, de pildă, a fost ales, dată fiind vecinătatea cu
însă, ulterior, arestat de autorităţile comuniste de
la Bucureşti. În faţa celor 1228 de delegaţi, din care U.R.S.S., drept centru de încarcerare a celor pe care
150 erau solii socialiştilor, strânşi în sala Cazino- regimul totalitar îi considera a fi cei mai periculoşi
ului Militar la 1 Decembrie 1918, reprezentantul oponenţi ai săi şi Între 1948 şi 1956, în cele 72 de
P.S.D.T. a spus: Astăzi este vorba de libertate şi ve- celule ale temniţei s-au aflat patru foşti prim-mi-
nim şi noi aici să declarăm, în faţa Internaţionalei
niştri, precum Iuliu Maniu şi Constantin Brătianu,
Socialiste, în faţa întregii lumi, că vrem unirea tu-
turor românilor şi Social-Democraţia nu-i identică Gheorghe Tătărescu şi Constantin Argetoianu, dar şi
cu lipsa simţului naţional. Noi nu zicem Ubi bene ibi episcopi ai bisericii greco-catolice şi romano-catoli-
Patria, ci acolo unde îţi e patria acolo să cauţi fe- ce; în adevăr, circa 180 de membri ai elitei condu-
ricirea vieţii tale. Se ştie, de asemenea, că grupul cătoare a României Interbelice au fost încarceraţi
socialist a votat, în unanimitate, REZOLUŢIA pre-
în celulele de la Sighetul din Maramureş – va nota
zentată de către profesorul VASILE GOLDIŞ: aces-
ta a trăit între 1862 şi 1934, fiind născut în ţinutul istoricul britanic Dennis DÈLETANT.
Arad. După şcoala primară şi după absolvirea Li- Să enumerăm câteva nume de luptători unio-
ceului Teoretic, pe plan local, el va urma cursurile nişti, care au înfruntat regimul opresiv din închi-
Facultăţii de Litere şi Filozofie la Universitatea din sorile comuniste: Iuliu Maniu, Pantelimon Halippa,
Budapesta şi la Universitatea din Viena. Revenit în
Daniel Giugureanu, Iosif Jumanca, Ioan Flueraş, Oni-
ţară va funcţiona ca profesor de istorie şi de latină
sifor Ghibu, Aurel Vlad, Iuliu Hossu, Emil Haţieganu,
în oraşul Caransebeş, apoi în oraşul Braşov. În ca-
litate de membru al P.N.R. va activa la Arad, unde Alexandru Lapedatu; de asemenea, marii istorici
a obţinut o catedră la Şcoala Superioară de Fete; în George Brătianu, Constanti C. Giurescu, Şerban Pa-
epocă, el a activat ca deputat în parlamentul ma- pacostea, Dan Cernovodeanu şi Alexandru Zub, in-
ghiar şi a condus ziarul ROMÂNUL, apoi ca şef al
clusiv Lucreţiu Pătrăşcanu – fost lider de seamă
resortului de învăţământ în Consiliul Dirigent. În
al P.C.R. – şi Dumitru Munteanu Râmnic, discipolul
perioada interbelică a făcut parte din guvernele
conduse de Ionel Brătianu şi Alexandru Averescu; poieştean al savantului Nicolae Iorga. În fine, cine
în ultima parte a vieţii a fost preşedinte al societă- a fost beneficiarul realizării României Întregite?
ţii ASTRA, bucurându-se şi de acordarea titlului de Recent, în istoriografie s-a semnalat: Vechiul regat
membru de onoare al Academiei Române – cf. enci- a obţinut, prin unire, ce dorea? Provinciile unite şi-
clopedia on line WIKIPEDIA şi lucrările: Contribuţii
au atins visul? şi Idealul Marii Uniri fusese slujit de
la biografia lui Vasile Goldiş, în 1979, de Gheorghe
ŞORA, inclusiv Cuvântarea lui Vasile Goldiş – mo- generaţiile anterioare, fiind încununat prin jertfa a
mentul zero al naşterii României Mari, în nr. din 14 sute de mii de români în vremea războiului. La rân-
aprilie 2010 al revistei HISTORIA, autor Victor Tu- dul lor, provinciile unite au venit cu bogăţiile sub-
dor ROŞU. solului, cu multe întreprinderi industriale, iar ţara
mamă avea petrolul şi bărăganul, care vor juca un
*
În concluzie, furtunosul şi beneficul AN 1918 rol de seamă, prin comerţ, în costurile modernizării
a intrat în ISTORIE ca un an cu semnificaţii de o din perioada interbelică – cf. op. cit. de sub coor-
gigantică însemnătate pentru întregul Popor Ro- donarea acad. Ioan Aurel POP. Vezi şi sinteza din
mân; în prezent sărbătorim sincer şi cu admiraţie 1998 cu titlul Istoria României şi tratatul de Istoria
Centenarul MARII UNIRI a ROMÂNILOR. Pe altarul
Românilor, în 2001-2003, vol. 7 şi 8, coordonatori
gloriosului eveniment şi-au jertfit viaţa şi întregul
academicienii Dan Berindei şi Gheorghe Platon,
avut intelectual reprezentanţii unei eroice genera-
ţii, faţă de care nu vor fi recunoscătoare viitoarele plus prof. univ. dr. Ioan Scurtu, fost director ge-
autorităţi totalitare, ci, dimpotrivă, mulţi dintre ei neral al Institutului Nicolae Iorga din BUCUREŞTI.
8 Centenarul Marii Uniri Atitudini decembrie 2018

CENTENAR ȘI TRANSDISCIPLINARITATE
de Traian D. Lazăr
Celebrarea Centenarului Marii Uniri a sensibili- mânilor și a constituit nucleul în jurul căruia s-au
zat pe oamenii de cultură, care și-au activat dispo- concentrat celelalte provincii românești în vremea
nibilitățile și resursele în acest scop. În funcție de regelui Ferdinand: Basarabia la 27 martie 1918,
situație și preferințe s-au inițiat acțiuni specifice pe
Bucovina la 15 noiembrie 1918, Transilvania la 1
domenii de specialitate, ori prin întrunirea resurse-
lor mai multor domenii. Unul dintre domeniile cu- decembrie 1918.
mulative folosite pentru evocarea Marii Uniri a fost Pentru redactarea volumelor seriei Întregitorii,
transdisciplinaritatea. autorii au folosit informații și materiale aparținând
Există concepte abstracte pentru a căror înțele- mai multor domenii ale cunoașterii, istorie, arte
gere întâmpinăm dificultăți explicate de acad. Eu- plastice, literatură, etc. îmbinându-le și prelucrân-
gen Macovschi prin faptul că există două feluri de
du-le astfel încât să ofere o imagine unitară a proce-
neuroni: neuroni obișnuiți, care operează gândirea
concretă și neuroni „albaștri” destinați gândirii abs- sului de făurire a statului național român și a celor
tracte, iar unii oameni nu au neuroni din ultima ca- trei momente istorice hotărâtoare pe această cale.
tegorie. Majoritatea oamenilor consideră însă că di- Personalitatea lui Mihai Viteazul ne este pre-
ficultățile menționate se datorează rutinei, faptului zentată din multiple unghiuri de vedere – în 4 G,
că ne-am educat gândirea să asocieze orice concept dacă am folosi terminologia informatică – folosind
cu elemente corespunzătoare din realitatea concre-
o mare diversitate de surse și modalități. O crono-
tă, iar atunci când această asociere nu se poate pro-
duce, nu-și găsește corespondentul concret suntem logie, intitulată „Un principe demn de glorie”, ofe-
dezorientați. ră informații privind viața domnitorului, detaliind
Între conceptele abstracte folosite în comuni- acțiunile din timpul domniei și mai ales înfăptuirea
carea interumană, o mare răspândire a dobândit unirii din 1600. Celelalte volume ale seriei proce-
în ultimele decenii cel de transdisciplinaritate, dează similar în cazul lui Alexandru Ioan Cuza și re-
creat de marele fizician, ploieștean de origine,
gelui Ferdinand.
Basarab Nicolescu. Definirea noului concept este
încă în curs, dar, în esență, transdisciplinaritatea Se folosesc apoi, pentru conturarea personali-
este o metodă de cunoaștere și totodată o nouă tății celor trei conducători ai statului român, infor-
disciplină, formă în care sunt structurate rezulta- mații și materiale din domeniul picturii (portrete
tele cunoașterii. ecvestre, murale, miniaturi), din domeniul graficii (
Printre operele destinate celebrării Centenaru- gravuri, litografii, monede, bancnote, timbre, hărți),
lui prin folosirea transdisciplinarității ca metodă
din domeniul sculpturii ( statui, monumente) și al
de cunoaștere se numără albumele istorice din se-
ria intitulată Întregitorii, ai cărei autori sunt Mircea literaturii (imn).
Cosma și Constantin Manolache.Seria este forma- Cantitativ, într-un caz sau altul, predomină o
tă din trei volume: Mihai Viteazul, Alexandru Ioan anume categorie de materiale. Fotografiile, spre
Cuza și Regele Ferdinand I, realizate la Editura Do- exemplu, predomină în volumul consacrat regelui
rința, Ploiești-Chișinău, 2016-2017. Ferdinand.
Volumele evocă și ilustrează activitatea celor
Valoarea estetică a surselor folosite este bine
trei mari personalități istorice care au marcat
momente importante pe calea înfăptuirii statu- evidențiată de calitatea tiparului și hârtiei folosite.
lui național român. Mihai Viteazul a unit pentru O examinare aprofundată permite sesizarea direcți-
„o clipă”, sub conducerea sa cele trei țări române, ilor evoluției artei de-a lungul timpului.
încoronându-se la 27 mai 1600 ca „Domn al Țării În ceea ce privește valoarea documentară, aceas-
Românești, Ardealului și a toată Țara Moldovei”. ta este axată pe înfățișarea personalităților, locu-
Făurirea durabilă a statului național român a înce-
rilor, timpului înfăptuirii Unirii, iar reproducerea
put la 24 ianuarie 1859, când Alexandru Ioan Cuza,
domnitorul Moldovei a fost ales domnitor al Țării multiplelor forme în care acestea au fost consemna-
Românești. Unirea Moldovei cu Țara Românească a te face din seria Întregitorii o realizare de excepție a
consacrat, pe plan politic, unitatea culturală a ro- celebrării Centenarului pe plan cultural.
Atitudini decembrie 2018
Centenarul Marii Uniri 9

IONEL BRĂTIANU – UN MARE PREMIER


UNIONIST ŞI PATRIOT ROMÂN (VI)
de Ion Ștefan Baicu

În al optulea rând: premierul Ionel Brătianu s-a


dovedit deosebit de ferm în rezolvarea crizei dinas-
tice, izbucnite în 1925 din cauza aventurilor puse
la cale de prinţul moştenitor Carol; se poate afir-
ma că, într-un anumit sens, acesta a fost momentul
când dominaţia preşedintelui P.N.L. a ajuns la zenit
– scrie istoricul IOAN SCURTU în citata sa operă. În
al nouălea rând: în politica externă, guvernul sfin-
xului de la FLORICA a promovat – ministru titular
în domeniu era IOAN GH. DUCA – o politică curajoa-
să şi constructivă, la loc central situându-se bunele
raporturi cu vecinii şi cu marile puteri europene:
Franţa şi Marea Britanie; în context, de un real folos Ionel Brătianu
sursa foto: ro.wikipedia.org
se vor dovedi pârghiile organizaţiei regionale MICA
ÎNŢELEGERE, în care se includeau: România, Iugos-
lavia şi Cehoslovacia. Ai avut dreptate, domnule Take multe altele – vezi detalii în tratatul Istoria Româ-
Ionescu. Am avut prilejul să văd acum, în haosul de la nilor de sub egida Academiei Române.
Genova – unde participase la o conferinţă economică După 1918, în mod deliberat, s-a păstrat practica
– de ce mare folos ne-a fost alcătuirea şi solidaritatea antebelică nedemocratică de a fi mai întâi numit gu-
Micii înţelegeri – i se adresa Ionel Brătianu lui Take vernul – de către rege şi premier – după care urma
dizolvarea parlamentului şi organizarea noilor ale-
Ionescu, aflat, în 1922, internat în spital la Roma;
geri legislative: de pildă, în 1922, P.N.L., care a or-
el i-a răspuns: Cuvintele acestea mă reconfortează şi
ganizat scrutinul electoral, a câştigat 222 de locuri
îţi mulţumesc – reiese din eseul Take Ionescu. 1858-
în Camera Deputaţilor, iar în 1926. când s-a aflat în
1922, publicat în 1932 de Constantin Xeni – bio-
opoziţie, el a trimis în parlament doar 16 deputaţi:
graf al celebrului fiu al oraşului PLOIEŞTI.
în 1927, revenind la putere, P.N.L. a obţinut 318
Să precizăm că, din păcate, REGIMUL POLITIC
mandate, adică peste 60 la sută din total – se arată
LIBERAL dintre anii 1922-1926, în frunte cu ace-
în Istoria Românilor, manual din 1999. Cu alegerile
laşi IONEL BRĂTIANU, a fost umbrit de o serie de
din 1922 s-au inaugurat nenorocitele metode, care
limite şi de neajunsuri, printre care trebuie men-
au asigurat tuturor guvernelor, ce au urmat, aservi-
ţionate: săvârşirea unor acte de abuzuri şi de ne- rea sufragiului universal, pus în slujba intereselor de
dreptăţi pe parcursul aplicării reformei agrare şi al gaşcă – va nota, în exces. în op. cit., cunoscutul po-
refacerii economiei naţionale după război, dar şi a litician CONSTANTIN ARGETOIANU. Dar, dincolo
unor acte de corupţie şi de ilegalităţi în domeniul de toate acestea. IONEL Brătianu a făcut, totuşi, cele
administraţiei publice. De asemenea, introducerea mai glorioase capitole din istoria politică a României
ciuntită a sistemului de vot universal, de care nu – scria ziarul UNIVERSUL din 26 noiembrie 1927, al
beneficiau femeile, militarii, o parte importantă a cărui director era un prahovean: Stelian Popescu.
funcţionarilor de stat şi a cultelor, inclusiv adop- În legătură cu căsătoriile lui IONEL BRĂTIANU,
tarea unei aşa-zise prime electorale, acordate au- să menţionăm: o primă relaţie sentimentală avuse-
tomat, deci nedemocratic, partidului sau coaliţiei se el, la începutul carierei de inginer C.F.R., cu prin-
politice, care câştiga alegerile parlamentare. Se ţesa MARIA MORUZI, care rămăsese văduva unuia
mai adăugau şi alte carenţe: exagerările şi dena- dintre cei doi fii ai lui Alexandru Ioan Cuza şi Mariei
turările aparţinând presei în general, îndeosebi, Catargiu Obrenovici de odinioară. Din această rela-
însă, celei de partid, apelul la demagogie şi la pro- ţie, petrecută pe meleaguri moldovene, s-a născut
misiuni nefondate în timpul campaniilor electora- unicul fiu al lui Ionel Brătianu, fiind vorba despre
le, subiectivismul practicat de către unii politicieni viitorul mare istoric Gheorghe zis şi George Brăti-
liberali de la centru şi de pe plan local, manifesta- anu. Pentru a-i acorda numele, dar şi din obligaţii
rea analfabetismului, mai ales în lumea satelor şi de onoare, Ionel Brătianu pe când era ministru în
10
Centenarul Marii Uniri Atitudini decembrie 2018

1897 – a consimţit să se cunune cu prinţesa. Numai vizitat satul ALBAC al lui HOREA, unde au cumpă-
că, după oficierea slujbei religioase, fiecare s-a dus rat cu bani proprii biserica din lemn a fostului cap
la domiciliul său; se spune că fratele Mariei Moruzi de răscoală; se spunea că ungurii doreau s-o pună
i-ar fi pus revolverul la tâmplă tânărului ministru pe foc. Meşterii din localitate au dezmembrat-o, au
pentru a se căsători cu sora lui: se petrecea acest in- transportat-o pe calea ferată şi au remontat-o la do-
cident cu puţin timp înainte de naşterea singurului meniul BRĂTIENILOR de la FLORICA de Argeş – totul
său copil, care va vedea lumina zilei, la palatul cu- în secret pentru a nu afla guvernul de la Budapesta;
zist de la RUGINOASA, la 30 ianuarie 1898. A urmat,
se ştie că biserica din lemn va fi mutată ulterior la
totuşi, divorţul, iar tatăl îşi va cunoaşte fiul abia în
Băile Olăneşti din judeţul Vâlcea.
anul 1909 când avea deja vârsta de 11 ani; se petre-
Coana Elisa Brătianu, după decesul soţului, în
cuse atunci şi atentatul la viaţa sa, terminat doar cu
1927, se va ocupa cu pasiune pentru reamenaja-
răni uşoare pentru el, care ajunsese deja prim-mi-
nistru al României – reiese din op. cit., a istoricilor rea parcului cu flori de la FLORICA – un unicat prin
Anastasie Iordache şi Ioan Scurtu. diversitatea şi prin frumuseţea speciilor cultivate
Un episod mai puţin cunoscut din viaţa lui Ionel aici: la puţin timp, ea a înfiinţat Fundaţiile Brătia-
BRĂTIANU se va petrece în anul 1903, când. în ca- nu, unde. în 1938. va trona, în curte, statuia lui Ionel
litate de ministru de externe, a avut ocazia să ia în Brătianu. Se va stinge din viaţă la vârsta înaintată
căsătorie pe PAULINE ASTOR – moştenitoare a unei de 87 de ani: în ultima parte a existenţei sale, Eli-
averi uriaşe din S.U.A.; ea, se pare, făcuse parte din sa Brătianu a trăit în mizerie, fiind nevoită să su-
anturajul prinţesei Maria – viitoarea regină a Româ- pravieţuiască, în anii socialismului, din traduceri de
niei, care avea impresie bună faţă de ambiţiosul şi cărţi din limbile franceză şi engleză. La rândul lui,
inteligentul Ionel Brătianu. Ion Brătianu întrevedea IONEL BRĂTIANU decedase încă în anul 1927 şi a
în mine viitorul; el niciodată nu m-a considerai ca o fost înmormântat în incinta capelei de la FLORICA:
cantitate neglijabilă, pentru el, cel puţin, eu contam... de precizat că, la funeralii, au participat regina Ma-
Era un om agreabil, cu maniere pline de farmec, ria şi fiicele sale. plus principele Nicolae. Brătianu
ascunzând, însă, o voinţă hotărâtă, o personalitate
se ducea să doarmă somnul de veci după o viaţă atât
ireductibilă. Nando, viitorul rege Ferdinand I – îl iu-
de strălucită în istoria neamului său, pe acelaşi deal,
bea pe Brătianu, dar nu fără o tentă de neîncredere,
pe care, cu 63 de ani în urmă, văzuse lumina zilei.
căci o parte din felul său de a fi îi scăpa. Exista, în-
Se născuse la Florica pe vremurile României Vasale,
tr-adevăr, în Brătianu ceva dominator, care trezea o
oarecare teamă. Mâna sa era mănuşată cu velur şi se odihneşte în pace tot la Florica, dar în vremurile
nu ştiai ce poate să ascundă această gingăşie – va României întregite – va nota, în op. cit., IOAN GH.
nota MARIA, viitoarea suverană a României Mari. DUCA – nepreţuitul şi fidelul său colaborator. În
Din surse reiese că aventura cu americana atât de fine: Latinul Ion C. Brătianu era tot atât de pur ca as-
bogată, Pauline Astor, a eşuat; o nouă perspectivă pect fizic, după cum era pur ca spirit şi caracter. Avea
de mariaj se deschidea pentru Ionel Brătianu după aerul mândru şi fermecător al unui mare senior din
cum reiese şi din relatările lui Constantin Bacalba- timpul RENAŞTERII. Subtil, tare, era fiul ROMEI alto-
şa, în 1930, în opera Bucureştii de Altădată. În anul ite pe BIZANŢ şi Nimic mai natural: la ţări mici, oa-
1907, Ionel Brătianu s-a recăsătorit cu ELISA ŞTIR- meni mari – spunea ministrul francez la Bucureşti:
BEI, fostă parteneră de viaţă a politicianului con- contele de SAINT-AULAIRE – vezi revista HISTORIA,
servator Alexandru Marghiloman. Elisa nu se putuse nr. 71, nov. 2007. Se mai pot consulta lucrările: Din
obişnui cu formalismul şi cu manierele acestuia; la viaţa familiei Ion C. Brătianu. 1821-1891, în 1933, de
puţin timp după divorţ, ea va declara: La acest om – Sabina Cantacuzino, Florica – Via şi Casa Brătieni-
Alexandru Marghiloman – totul era fals, în afară de
lor, în 1944, de Ion Pilat şi România. 1866-1947, în
argintărie. La vârsta de 37 de ani – viitorul soţ avea
1996, de Keith Hitchins, inclusiv vol. 7 şi 8 ale tra-
43 – Elisa devenită Brătianu nu era ce se cheamă o
tatului de Istoria Românilor de sub egida Academiei
femeie frumoasă, avea, însă, o remarcabilă inteligen-
Române. Între contemporanii săi, Ionel Brătianu se
ță şi o cultură deosebită. Vorbea foarte bine nu numai
franceza, ci şi engleza; ea ţinea la ţară, dar în ipos- remarcase printr-o distincţie particulară datorită
taza ei de urmaşă de domnilor – va nota, în 1976, naturii sale alese şi unei educaţiuni impecabile; el era
în AMINTIRI, acad. CONSTANTIN C. GIURESGU. În un om şi bine născut şi foarte bine crescut, apoi era şi
vara anului 1907, cei doi soţi BRĂTIANU au efectuat foarte simpatic şi avea un bun simţ, care îi luminase
o excursie în Transilvania, omul politic român fiind cotiturile şi întunecimile vieţii şi-l apăra de rătăciri,
acuzat de către autorităţile maghiare că luase parte însuşiri ce l-au impus în mod definitiv – va nota în
la adunarea asociaţiei ASTRA. În continuare, ei au 1932, memorialistul Constantin BACALBAŞA.
Atitudini decembrie 2018 Centenarul Marii Uniri 11

REGELE FERDINAND ÎN MIJLOCUL OSTAȘILOR (VIII)


de Traian D. Lazăr
Cu realismul ce o caracteriza, Pimen și adresată contingentului de
regina Maria percepe acest triumf voluntari ardeleni și bucovineni.
din ziua de 10 mai sub aspectul im- La ora 10,20 s-a depus jurământul.
pactului asupra prestigiului regelui După aceea regele Ferdinand a ținut
următoarea cuvântare: „Vouă, fraților
Ferdinand, a instituției monarhiei. ardeleni și din Bucovina, care ați venit
„Ne bucuram și ne simțeam impre- între noi din pribegie, care după multe
sionați, când vedeam ce populari- și crude suferințe sufletești ați pășit pe
tate imensă a căpătat Nando – în pragul casei părintești, vă zic azi din
ciuda lipsei de victorii din război. adâncul inimei „Bine ați venit”.
Acum e iubit și apreciat de popor. Prin jurământul solemn ce ați de- Regele Ferdinand al României
Au înțeles în sfârșit simplitatea cin- pus înaintea lui Dumnezeu; înaintea sursa foto: www.descopera.ro
stită și gata de sacrificiu a omului drapelelor acestora, care vă vor arăta
drumul spre libertate; înaintea cama- diviziei (regățene) și cu ofițerii arde-
acestuia. Felul în care le-a împăr- razilor voștri care s-au luptat, care au leni în mijlocul trupelor. În timpul/la
tășit, fără să se plângă, toate nefe- sângerat pentru înfăptuirea idealului sfârșitul mesei, generalul Petala a în-
ricirile i-a câștigat un loc în inima nostru național, v-ați legat cu un lanț chinat în sănătatea regelui și a familiei
poporului. Eu eram foarte popula- indisolubil de patria mumă; ați pus regale accentuând „că legenda pusă în
ră de mulți ani, așa că diferența nu sufletul și sângele vostru în serviciul circulație, de către străini, cum că fra-
e atât de vizibilă, dar pentru el e o cauzei sfinte, ce împreună cu voi am ții noștri români de peste munți și din
adevărată răsturnare de situație”1. îmbrățișat-o cu inima curată, cu voința Bucovina nu doresc unirea cu Româ-
de fier.
nia, este de acum spulberată”.
Trăim niște momente frumoase,
niște clipe de bucurie, de înălțare su- Regele Ferdinand a răspuns (toas-
JURĂMÂNTUL fletească. tului) generalului Petala adresân-
VOLUNTARILOR ARDELENI Vouă țara vă spune „bine ați venit”, du-se, din nou, ardelenilor și buco-
ȘI BUCOVINENI (8 IUNIE 1917) căci în voi vede întâiele raze ale unui vinenilor: „Voi, care ați pus piciorul
soare nou, ce răsare din întuneric; pe astăzi în Patria mumă a Moldovei, de
„Depunerea jurământului primu- voi orașul acesta, unde s-a făptuit Uni- care este legat în mod nedespărțit nu-
lui contingent al soldaților ardeleni rea Principatelor, vă salută cu iubire ca mele lui Ștefan cel Sfânt precum este
și bucovineni în prezența MMLL (Ma- întâii soli ai unirii neamului; armata, legat de numele lui Ardealul, Bucovina
iestățile Lor) Regelui și Reginei și Al- în a cărei familie ați intrat azi, vă pri- și Muntenia, voi ați avut prilejul să ve-
tețelor Lor Regale în ziua de 8 iunie mește cu brațele deschise ca niște frați deți astăzi una din diviziile române cu
1917” (Iași). demult așteptați, căci știe că inima
care astăzi vă contopiți și vă înfrățiți
„Joi, 8 iunie, la ora 10, MMLL Re- voastră bate spre biruință, că brațul
vostru este oțelit prin luptă; pe voi, pentru jertfe ca și pentru biruințe.
gele și Regina, însoțiți fiind de AALL
regele căruia ați jurat credință, vă pri- Pe cât de inimoși ați pășit pe pă-
RR (Altețele Lor Regale) Principele
vește cu dragoste și cu încredere, căci mântul României, pe atât de inimoși
Carol, Moștenitorul Tronului, Princi-
pesele Elisabeta și Maria, Principele în sosirea voastră salută chezășia cea veți trece sub ghiulelele inamicului
Nicolae și Principesa Ileana au sosit mai puternică că visul atâtor veacuri pentru a înfrunta toate greutățile lup-
pe platoul de la Moara de Vânt de lân- se va înfăptui, că dorul unui neam în- tei și a vă uni mâine, pentru totdeauna,
gă Iași, fiind întâmpinați de d(omnul) treg, în sfârșit, se va stinge. cu frații voștri de sânge.
Președinte al Consiliului (de Miniștri) Vouă fraților de dincolo și bucovi- Ridic paharul meu nu numai în să-
cu d(om)nii Miniștri de d(omnul) Ge- neni vă zic: „Înainte cu Dumnezeu”; nătatea corpului de armată, dar și în
uniți sforțările voastre cu ale fraților sănătatea soldaților ardeleni și buco-
neral Pressan, Șeful Statului Major al
din țară; călăuziți steagul nostru națio-
Marelui Cartier General al Armatei vineni, care vor ști să se strângă sub
nal peste munți, unde milioane de frați
Române, d(omnul) General Tscher- cutele drapelelor române și să se jert-
așteaptă plini de nădejde desrobirea de
batscheff, comandantul Armatei Ruse un jug asupritor. Biruința va fi a noastră fească pentru idealul României Mari”.
de pe frontul român, d(omnul) Gene- și cu ea libertatea și fericirea, și atunci A urmat o scurtă reprezentație
ral Berthelot, Șeful Misiunii Militare vom fi un singur și strâns unit popor de artistică. După ce a ascultat câteva
Franceze, d(omnul) General Petala, frați nedespărțiți întotdeauna”.
Comandantul unui corp de armată, de cântece și doine, cântate de corul
Cuvântarea regelui a fost viu acla-
Casa militară și civilă regală”2. soldaților ardeleni și români (regă-
mată, în diferite rânduri, prin puter-
Maiestățile lor au fost întâmpinate nice și nesfârșite strigăte de „ura”. La țeni), la ora 13,30, regele și-a luat
cu urale de ostașii unei divizii române terminarea cuvântării (ora 10,25), mi- rămas bun de la ofițeri și trupă.
și ai întregului contingent de soldați litarii ardeleni și bucovineni au cântat Plecarea regelui și altețelor regale a
ardeleni și bucovineni și au trecut tru- în cor „Trăiască regele”. fost însoțită de uralele militarilor3.
pele în revistă. Defilarea trupelor, începută la ora
La ora 10,10, s-a oficiat un mic ser- continuare în numărul viitor
10,45, s-a desfășurat în ordinea: arde-
viciu religios de către IPSS Mitropoli- lenii, bucovinenii, divizia din Regat. Note:
tul Pimen al Moldovei și Sucevei, ur- Apoi, bărbații familiei regale, Fer- 1
Maria Regina României, op., cit., p. 484;
mat de o cuvântare asupra depunerii dinand, Carol, Nicolae au luat masa 2
Monitorul Oficial nr 58 din 9/22 iunie 1917
și importanței jurământului rostită de (dejunul, zice comunicatul) cu ofițerii 3
Monitorul Oficial nr 58 din 9/22 iunie 1917
12
Centenarul Marii Uniri Atitudini decembrie 2018

MAREȘALI ROMÂNI – LUPTĂTORI PENTRU FĂURIREA


ROMÂNIEI MARI: AVERESCU, PREZAN ȘI ANTONESCU (IV)
de Ion Ștefan Baicu

La puțină vreme după arestarea sa la Palatul Re-


gal, mareșalul ION ANTONESCU a fost transferat în-
tr-o casă conspirativă a P.C.R. din cartierul Vatra Lu-
minoasă din București. În continuare, el va fi dus la
Moscova pentru o lungă și sâcâitoare anchetă. Rea-
dus în țară, va fi judecat de către un așa-zis Tribunal
al Poporului; el și cei mai apropiați colaboratori ai
lui au fost condamnați la moarte și executați la 1 iu-
nie 1946 în liziera unei pădurici din zona închisorii
de la JILAVA. Ion Antonescu a cerut să fie executat de
militari și nu de gardienii temniței, dar a fost refuzat.
Înainte de execuție, mareșalul a exclamat: istoria mă
va judeca! – după cum apare consemnat în Rapor-
tul Oficial.
Se poate aprecia, așadar, că dispărea fizicește
MAREȘALUL, dar rămânea, în memoria colectivă,
figura unui militar român de elită și cu o carieră
prodigioasă – scrie, în op. cit., istoricul STELIAN
NEAGOE, care adăugă: A primit conducerea statului
și a intrat în conflagrația mondială pentru a salva
România și a o reîntregi în hotarele ei firești de la
anul 1918; o guvernare de sacrificiu, în condiții de
război, un război distrugător, pe care, până la urmă,
l-a pierdut, dar bărbătește, el și-a asumat personal Mareșalul Ion Antonescu
sursa foto: www.wikimedia.org
întreaga răspundere a eșecului. Omul se află întot-
deauna sub vremi – spunea un mare cronicar mol-
dovean; în pofida, însă, a unor erori, nota, în op. cit., ei se puteau întâlni, de regulă sâmbăta și dumini-
același istoric, mareșalul ION ANTONESCU își va afla ca, la vila mareșalului din Predeal – notează același
locul, cu toate ale sale, în ISTORIA ROMÂNILOR. autor și în articolul Maria Antonescu în fața istoriei
În final despre căsătoriile mareșalului. În confor- din revista FORMULA AS, nr. 125 din iulie 1994. În-
mitate cu sursele studiate, primul mariaj a fost o ne- tre timp, prima doamnă începuse să apară pe prima
reușită în viața lui ION ANTONESCU. Cea dintâi soție pagină a ziarelor în calitate de mamă a răniților ro-
se numea RAȘELA MENDEL, o evreică, care după mâni și germani; de asemenea, ea era menționată ca
cum se pare, îi dăduse și un copil în timpul când el membră a unor comitete și comisii de binefacere, pe
activase – în anii interbelici – ca atașat militar al care le patrona. Începând din anul 1942, Maria An-
României la Londra. În anul 1927, Ion Antonescu se tonescu o va eclipsa, aproape complet, pe principesa
va recăsători cu viitoarea doamnă MARIA – o vădu- mamă ELENA, fosta soție a lui Carol II; în context,
vă, fiică a căpitanului Teodor Niculescu. Se cunosc se va declanșa așa-numitul război al șicanelor între
prea puține amănunte din perioada imediat urmă- cele două familii, respectiv, de fapt, între Maria și
toare despre căsnicia lor. În plin război cu U.R.S.S., Elena – notează istoricul Al. Gh. Savu în revista MA-
ei s-au mutat în cocheta și confortabila vilă a de- GAZIN ISTORIC, nr. 6 din iunie 1969.
functului filozof Nae Ionescu de la BĂNEASA – scrie Imediat după arestarea, la 23 august 1944, a so-
istoricul PETRE DOGARU în op. cit. din 2002, care țului ei, pentru MARIA ANTONESCU a început un
adaugă detalii: soția dictatorului – de acum doamna adevărat calvar, greu de suportat de-a lungul a două
mareșal MARIA ANTONESCU – rămânea cam rar în decenii; în adevăr, ea va îndura incredibile privați-
compania soțului, care, atunci când nu se afla în ca- uni pentru fapte pe care nu le săvârșise – va nota
pitală, întreprindea dese vizite pe front; în relache, istoricul MARCEL DUMITRU CIUCĂ, cel care se va
Atitudini decembrie 2018
Centenarul Marii Uniri 13

ocupa de acest caz adăugând detalii: în perioada MEMORIULUI – document semnat de către genera-
martie 1945-aprilie 1946, Maria Antonescu, deja lul Constantin PREZAN și destinat a ajunge la regele
arestată și ea, avea să fie dusă la Moscova pentru… FERDINAND – se înfățișa excesiv situația grea din
anchetă; a fost aruncată într-o cameră izolată, unde armata română: oamenii care se distinseră în vara
I se va agrava boala de inimă, de care suferea de o lui 1917 la Mărășești apăreau – scria autorul – des-
bună bucată de vreme. După revenirea în țară, Maria
culți și înfometați, dar și demobilizați, lipsindu-le
Antonescu a fost din nou reținută de noile autorități
cadrele, înainte de toate cele ofițerești. Simultan, în
procomuniste și, în 1950, încarcerată la închisoarea
memoriu se preconiza că exista, totuși, posibilitatea
specială de femei de la MISLEA din județul Prahova,
unde a rămas până în anul 1955. În continuare i s-a mobilizării a opt divizii românești, iar inamicul nu
fixat domiciliul obligatoriu în satul Lătești de lângă reprezenta un pericol imediat, deoarece el trebuia
orășelul Fetești de pe Dunăre. Între timp, inima îi să înfrunte forțele antantiste, care înaintau dinspre
slăbise mult și, astfel, după cel de-al treilea infarct, sud către Dunăre; de asemenea, de mare însemnăta-
Maria Antonescu a decedat, la 18 octombrie 1964, te pentru rege era concluzia cu privire la momentul
pe un pat al spitalului COLȚEA din București; ea a când armata română urma să întreprindă mișcarea
fost înmormântată la cavoul familiei sale de la ci- supremă, în text precizându-se ritos: Curând da, dar
mitirul BELLU MILITAR – cf. și op. cit. a istoricului nu imediat! Într-adevăr, se impunea un anumit timp
Gheorghe Buzatu. pentru pregătiri prealabile și de mobilizare sub pro-
Pentru istorie, Maria Antonescu a lăsat consem-
tecția forțelor aliate de la Dunăre – atrăgea atenția
nate câteva aprecieri interesante, înserate în ste-
recent istoricul american GLENN E. TORREY în va-
nograma unei noi anchete din epocă. La întrebările
loroasa lui carte din anul 2012 cu titlul original The
puse de către Avram Bunaciu – viitor ministru co-
munist al afacerilor externe – fosta primă doamnă Romanian Battlefront in World War I, publicată sub
în timpul războiului antonescian a formulat urmă- egida University Press of Kansas și reeditată în limba
toarele sintagme: Bărbatul meu era un aglofil și El română în anul 2018 la Editura Meteor Publishing.
îl considera pe Corneliu Zelea Codreanu un nebun În cele din urmă, după cum se cunoaște, armata
pentru cochetăria cu Germania; de asemenea, soțul germană se va retrage de pe teritoriul românesc, o
ei acceptase venirea sa la putere în stat, în septem- adevărată odisee parcurgând însuși feldmareșalul
brie 1940, deoarece nu se putea altfel; ar fi sosit MARKENSEN; el va ajunge în captivitate maghiară,
germanii să ocupe România; el a crezut că va putea apoi va fi transferat în… Salonic sub supraveghe-
să scape țara și era sigur că le va rupe capul legio- rea autorităților dirijate de către premierul francez
narilor; se baza pe armată și nu pe nemți. Mareșa- Georges CLEMENCEAU. Pe de altă parte, generalul
lul intrase în războiul antisovietic, gest apreciat ca
Constantin PREZAN și colonelul Ion ANTONESCU, în
o nenorocire, dar pentru a lua înapoi Basarabia și
ultimele zile ale lunii noiembrie 1918, se întâlneau
Bucovina; în fine, când auzea discursurile lui Hitler,
bărbatul meu spunea că și acesta era un nebun – la Giurgiu cu Henry Berthelot; ei au căzut de acord
cf. revistei MAGAZIN ISTORIC, nr. 3, martie, 1998. asupra unui plan de acțiune cu privire la Bucovina,
Vezi și Memorial Antonescu, în 1992, de Gheorghe Dobrogea, Muntenia și Transilvania, precum și la re-
Barbul și Hitler, regele Carol II și mareșalul Anto- venirea în capitală a regelui Ferdinand și a reginei
nescu, în 1994, de Andreas Hilgruber. Maria. Să mai menționăm că, între anii 1918 și 1919,
În încheiere semnalăm o remarcă deosebit de colonelul Ion ANTONESCU se va implica activ în ope-
interesantă: în anul 1918, colonelul Ion ANTO- rațiile militare din Transilvania și în înfrângerea ar-
NESCU – viitorul mareșal – a întocmit urgent un matei roșii maghiare până la cucerirea BUDAPESTEI;
MEMORIU, în 15 pagini, intitulat Evaluare gene- în context, la un moment dat, regele FERDINAND i-a
rală a posibilităților și șanselor intrării noastre în adresat cuvinte de recunoștință: Antonescu, nimeni
acțiune împotriva Puterilor Centrale. Inițiativa se
altul nu poate ști mai bine decât regele tău marile
săvârșea în momentele din toamna anului amintit,
servicii, pe care le-ai adus țării în acest război, cel
1918, când armata germană și cea austro-ungară
desfășurat pentru făurirea României Mari – vezi op.
urmau să părăsească teritoriul României în condi-
țiile obținerii victoriilor din vest ale ANTANTEI și cit. de Glenn E. TORREY și MÉMOIRES, în 1987, de
SALONIC sub o nouă comandă – cea a generalului Henry BERTHELOT, inclusiv Istoria războiului pen-
francez Franchet d`ESPÉREY; în context, un rol de tru întregirea României. 1916-1919, în 1925 și 2016,
seamă l-a jucat generalul Henry BERTHELOT - șeful de Constantin KIRIȚESCU și MEMORII, 10 volume,
Misiunii Militare Franceze în România. În cuprinsul 1991-1997, de Constantin ARGETOIANU.
14 Centenarul Marii Uniri Atitudini decembrie 2018

ABATELE ZAVORAL ȘI RĂNIȚII ROMÂNI DE LA STRAHOV (II)


de Constantin Dobrescu
Să urmărim sentimentele aba- lență un exegetic”: „Despre sărăcie, bine și la împrejurările noastre și,
telui față de români în contextul o racilă socială deznădăjduitoare”; dacă a pleda pentru caritatea crești-
relațiilor sale cu Astra și cu perso- 2. „Dragostea față de aproapele...” nească este cu cale în timp de pace,
nalitățile ei. Predicile sunt publicate de An- câtă vreme nu zăngănesc armele,
Încă din primul an al Primului drei Bârseanu în „Transilvania”, acum, în timpul războiului înfrico-
Război Mondial, de la Strahov, stare- probabil, și la rugămintea lui H. Pe- șat, este cu atât mai potrivit.”
țul mănăstirii, Mothod Zavoral, dă- tra-Petrescu, tatăl lui Horia. Perso- Studentul sărac Zavoral stră-
dea glas dorinței sale de a fi ajutat cu nalitatea spiritualizată a prelatului bate prin multe privațiuni anii de
broșuri din Biblioteca Poporală pen- praghez este delicat și fără obișnu- studiu și prin vocația sa treptele
tru soldații români suferinzi, aflați în itele exagerări de presă desenată carierei până la funcția de abate,
lazaretul așezământului de cult. de către tânărul sibian, exilat după cu multiple legături sociale. șanse-
Actul de caritate făcut de M. Za- război în capital Boemiei, sub titlul le sale de promovare au fost oprite
voral este cât se poate de limpede: „Drept introducere”. Predicile au fost doar de lipsa de înrudire cu famili-
cumpărarea a 150 de cărți româ- astfel alese „ca să aibă cât mai multe ile nobile austriece.
nești de rugăciune în 1915 și, în ace- puncte de atingere comune cu toate Cunoștea latina, germana, fran-
lași an, colindarea spitalelor pentru confesiunile creștine.” Problemele ceza, engleza și spaniola, călătorind
depistarea soldaților români. O par- sociale, sărăcia, nu numai că nu sunt în toată Europa și o bună parte din
te din cărțile sale ajung în alte spi- omise, ocolite, ci sunt accentuate în America. Oare numai caritatea sa l-a
tale din Praga ori Milevko. Pentru raport cu atitudinea față de ele. determinat să investească atâta efort
cei 31 de soldați români aflați la un Titlul predicilor e legat desigur pentru învățarea limbii române sau
moment dat în mănăstire, J.U. Jar- de motto-ul „Charitas omnia vincit”, poate e ceva mai mult, neștiut, ceva
ník și H. Petra-Petrescu, intelectuali adică „Caritatea le învinge pe toate”, din experiența sa ancestrală?
din Bucovina și Transilvania – aflați iar îndemnul omului de cult este: După război, devine în 1921
acolo, apoi oameni înstăriți au pus „Ajută! Ridică!” Responsabilitatea membru de onoare al Astrei și al
bazele unui Comitet de ajutorare. socială „e trasă în noroi și batjocorită Academiei Române, iar în 1922
O parte din donații vor fi folosite în zilele noastre”, deși ea ar trebui să membru fondator al Astrei, a cărei
pentru tipărirea unor cărți destina- fie „ancora de care se mai leagă nă- menire a înțeles-o, căci atât el cât și
te soldaților români în colecția Le- dejdile celor ce încă nu și-au pierdut Jarník au arătat o „mai mare și mai
ktüre für rumänische Soldaten, unde cumpătul în ciclonul acesta de pa-
trainică dragoste”, care nu s-a stins,
își va publica și H. Petra-Petrescu timi prin care trece biata omenire.”
„ci e alimentată mereu” de înalte
câteva din povestirile sale. Nu întâmplător H. Petra-Petrescu re-
sentimente și continue legături.
Recenzarea unei broșuri sem- marca oportunitatea acestor predici
Actele sale de caritate îi aduc
nate de J.U. Jarník îi permite lui A. pentru români, unde problemele so-
ciale și de ordin moral sunt asemă- abatelui M. Zavoral în timpul răz-
Bârseanu să-l prezinte „în cuvinte
calde pe noul filoromân, M. Zavoral, nătoare cu cele din Cehia. boiului o aureolă deosebită, un
abatele Mănăstirii Premonastraten- În prefața la cele trei predici ale prestigiu impresionant, câștigat
silor de pe Muntele Sion sau Stra- abatelui Method Zavoral, publicate numai în câțiva ani, dacă ne gân-
hov de lângă Praga, care n-a prege- de revista „Transilvania”, intelectu- dim la J.U. Jarník, care îi câștigase
tat a se interesa de soarta românilor alul sibian întărește imaginea con- pe români prin legături care datau
noștri rătăciți pe țărmurii Moldavei, turată deja a celui care și-a câștigat din secolul anterior. Incontestabil
ajutându-i și mângâindu-i în limba stima românilor din imperiu. Iată că nivelul său spiritual a prevalat,
lor, pe care și-a dat silința s-o învețe.” un citat revelator în acest sens: la care se adaugă și posibilitățile
Odată cu o telegram de felicitare „Marele prieten al românilor nu oferite de funcția sa socială și de
de ziua nașterii, în 10 februarie 1916, s-a mărginit numai la vizitarea ră- legăturile sale la Praga.
conducerea Astrei decide să doneze niților români de prin spitalele din Nu putem trece cu vederea vizi-
spitalului din Strahov câte un exem- Boemia, nu s-a îngrijit numai de ta la Ploiești în ziua de 2 mai 1928
plar din toate publicațiile sale, iar în șezători românești în spitalul-laza- a abatelui Zavoral, ca invitat perso-
decembrie revista Transilvania. ret al mănăstirii, în fruntea căreia nal al prof. Nicolae Iorga.
Până la sfârșitul războiului, H. l-a așezat pronia cerească; a vrut Vizita abatelui la Ploiești era ur-
Petra-Petrescu va juca rolul de in- să ne sară într-ajutor și cu scrisul marea promisiunii făcute de prela-
termediar, probabil, din cauza mul- după ce ne-a ajutat cu vorba și cu tul ceh Mariei Palada, directoarea
tiplelor obligații care îl împovărau fapta, lăsându-ne să cetim în inimă. externatului secundar de fete, cu
pe înaltul prelat. După solicitarea / În decursul șezătorilor i-a venit ocazia unei vizite la Praga. După ce
a 50 de abecedare, care au și ajuns ideea să tălmăcească în românește a vizitat liceul împreună cu N. Ior-
la destinație, H. Petra-Petrescu, câteva predici ținute în fața unui ga, oaspetele a ținut o conferință în
viitorul secretar al Astrei, aprecia public compus din intelectuali cehi Amfiteatrul liceului.
ca fericită ideea de a i se publica din Praga (Smichov), în anul 1913/ După executarea fotografiei de
abatelui „trei predici pe care le-au [...] Problemele fundamentale de grup cu autoritățile și profesorii li-
tradus împreună” în revista „Tran- etică creștină, tratate în aceste trei ceului, oaspetele ceh și-a continuat
silvania”. Materialul era „prin exce- predici-conferințe se pot referi prea drumul spre Vălenii de Munte.
Atitudini decembrie 2018
Centenarul Marii Uniri 15

GHEORGHE COSTAFORU – PRIMUL RECTOR


AL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI NOSTRU SUPERIOR (II)
de Cătălin Dobrescu
membru în mai multe comisii: Comisia de justițiune și
coduri, Comisiunea de instrucțiune publică, Comisiunea
de cercetare a legii Curții de Casație, Comisiunea de re-
formă a regulamentului Adunării, Comisiunea de răs-
puns la mesajul tronului.
Curajul cu care știa să își impună ideile a făcut să
fie numit ministru de interne în ministerul alcătuit la
13 iulie 1860 de Manolache Costache Epureanu.
O primă problemă cu care s-a confruntat în calitate
de ministru de interne a fost faptul că se găsea în fața
unui personal care nu își cunoștea nici drepturile nici
îndatoririle. Vocația de profesor l-a determinat să ela-
boreze o serie de Instrucțiuni, în care a arătat prefec-
ților modul de comportare. Dintre aceste Instrucțiuni,
cea mai importantă este aceea din 27 iulie 1860, în
care face un adevărat curs de drept administrativ, spre
a arăta prefecților îndatoririle polițienești. Costaforu
Gheorghe Costaforu face teoria poliției administrative, pe de o parte, iar pe
sursa foto: www.leviathan.ro
de alta, aceea a poliției judecătorești, insistând asupra
Studiul a văzut lumina tiparului în anul 1860, în- deosebirilor dintre acestea.
tr-un volum de câteva sute de pagini, în care Costa- Reprimă dezordinile care se ivesc în diferite orașe,
foru își exprimă opiniile, încheind cu o concluzie în în special pe cele din Craiova și Ploiești, unde a fost
care constata dreptul copilului la învățământ și pre- nevoie de intervenție armată, fără a se putea evita văr-
gătirea femeii pentru această misiune de educare. sarea de sânge.
Probabil, dacă timpurile i-ar fi permis, ar fi putut da Pentru reprimarea mișcării de opoziție, cere Dom-
învățământului nostru din acea perioadă o organiza- nitorului dizolvarea Adunării. Dar, în noua Adunare,
re sistematică. aleasă în aprilie 1861, în care și Costaforu apare ca
Principatele treceau printr-o perioadă de lupte
deputat de Muscel, opoziția obține majoritatea. Noua
politice, în care fusese implicat și Costaforu. Încadrat
Adunare votează trimiterea în judecată a întregului
în mișcarea unionistă, Costaforu se găsea alături de
alt camarad de învățământ, Constantin Bossianu, pe minister. Costaforu demisionează din Adunare, iar
atunci director al Departamentului Justiției, cu care Curtea de justiție – instanța supremă înaintea căreia
a înființat un club în casa Romanov, în vederea susți- a fost prezentat procesul în 1862 – achită ministerul
nerii electorale a fostului domnitor și caimacan, Ale- de orice vină.
xandru Dimitrie Ghica. Alegerile pentru Adunarea din Pentru un timp, Costaforu se găsește eliberat de ac-
1859, care aveau să ducă la numirea lui Alexandru tivitatea politică, spre a se consacra activității didacti-
Ioan Cuza ca domnitor comun în ambele Principate ce și avocaturii. Excelența cursului ținut studenților și
românești îl găseau pe Costaforu în comitetul electo- prestigiul dobândit în fața profesorilor de la trei facul-
ral de 11 membri și ca avocat pledant la înscrierile pe tăți atunci în ființă: Drept, Litere și Științe, au făcut fie
listele electorale. recomandat pentru postul de conducere al Universi-
În februarie 1859 a fost numit membru la Înalta tății București.
Curte, în care a judecat până în octombrie, când a de-
Astfel, în 1864, Gheorghe Costaforul a fost numit
venit președinte al Curții Apelative de Comerț, post
rector al Universității București, cel dintâi rector al
care îi aducea aminte de începuturile carierei sale.
Nici în această funcție nu a rămas foarte mult, în fe- învățământului nostru superior. În două rânduri a de-
bruarie 1860 fiind ales deputat de Muscel. În acest misionat din această funcție, de fiecare dată fiind re-
timp, a făcut parte din Comisia pentru redactarea Le- ales de către colegiul profesoral: prima dată la 5 mai
gii avocaților (6 martie 1859) 1865 și a doua oară la 16 decembrie 1865. De atunci,
Ca deputat, Costaforu s-a dovedit de la început a rămas neîntrerupt în această funcție, până în martie
un om cu o uriașă capacitate de muncă. A fost numit 1871, când a fost înlocuit de Vasile Boerescu.
16 Istorie Literară Atitudini decembrie 2018

GALERIA MARILOR EPIGRAMIȘTI


de Constantin Tudorache

VASILE TACU sita noastră a rămas foarte puțin balast Îmi amintesc de o vizită pe care Vasi-
din catrenele cuprinse în volumul învă- le Panaitescu i-a făcut-o lui Vasile Tacu,
(10.07.1910-12.07.1993)
țătorului Vasile Tacu. Secretul său, dacă venind de la Râmnicu Sărat la Ploiești.
se poate vorbi de un secret, este vocația Atunci Vasile Tacu, în calitate de gazdă,
Vino, doamnă, fără teamă,/ Sunt sa. Observator atent, ironist subțire, stă- ne-a invitat pe mine și pe profesorul Ion
pân al versului, Vasile Tacu își dublează Grigore. A fost o după amiază magică,
chirurgul ideal,/ Operez c-o epigra- calitățile prin răbdare și autoexigență. am ascultat povestiri, întâmplări și epi-
mă/ Şi pansez c-un madrigal! Prin răbdare, pentru că și-a aliat timpul grame de la cei trei corifei, s-au făcut sta-
- Vasile Tacu (Invitație) pentru a-i confirma sau infirma valoarea tistici, pe teme de epigrame, pe zone ge-
lucrărilor scrise de-a lungul unei vieți; ografice, ierahii ale epigramiștilor de ieri
Vasile Tacu s-a născut în comuna prin autoexigență, pentru că nu a inten- și de azi. Fiecare a vorbit cu respect des-
Smulţi, judeţul Galaţi. A absolvit Şcoala ționat să publice sute de epigrame din și pre pilonii referențiali ai epigramei: Cin-
Normală din Bârlad şi a lucrat ca învăţă- mai multe scrise, ci s-a mulțumit cu cele cinat, Quintus, Păstorel, SorinPavel, Ște-
tor în judeţul Prahova. câteva din volumul de față. Dacă Păsto- fan Tropcea și, bineînțeles, Mircea Trifu.
A fost membru al Clubului Umorişti- rel ar mai putea citi volumul de față, ar Vasile Tacu a scris nu doar epigrame, ci
lor Prahoveni (Club fondat de Mircea Io- considera, fără îndoială, că unul dintre și poezii, sonete, articole, colaborând la
nescu-Quintus, Ion Z. Georgescu-Lunică „pretextele” care au condus la publica- numeroase publicaţii de gen. Este inclus
și Sandu Anastasescu), al Clubului Epi- rea lui a fost epigrama intitulată Fapte în circa 40 de volume colective de epi-
gramiştilor „Cincinat Pavelescu”, din Bu- și vorbe: Pun distanță demagogii,/ între gramă. În anul 2017, prin grija fiicei sale,
cureşti şi membru fondator al Uniunii vorba lor și fapte,/ Ca acele orologii/ ce Liliana Neagu, i-a apărut, post-mortem,
Epigramiştilor din România (președinte bat 5 și-arată 7. Într-adevăr, iată o epi- la Editura Karta Graphic-Ploiești, volu-
fondator: Mircea Trifu). Pe volumul său gramă de valoare antologică, o epigramă mul Cu poanta epigramei în vârful
de Epigrame, apărut în 1976, autorul, care va fi mereu actuală, atâta vreme cât unui tac! - Epigrame și sonete... epi-
Vasile Tacu mi-a scris următorul auto- oamenii vor mai folosi... orologii! Nici în gramatice. Am selecționat din creația
graf: Talentatului meu coleg întru epi- cazul în care vrea numai să zâmbească lui Vasile Tacu, pentru cititorii revistei
gramă, Constantin Tudorache, cu multă și să ne facă și pe noi să zâmbim, Vasile Atitudini, următorul grupaj de epigrame.
stimă și prețuire. Volumul are o copertă Tacu nu-și alege la întâmplare „victima”; *
de N. Nobilescu, o caricatură și următo- săgeata lui se îndreaptă spre o țintă care Epigramistul
rul catren de Alexandru Clenciu: Tacu, o merită: Unui original: L-apăsa de mult Croitorul buclucaş,
ploieșteanul bard,/ Joacă strașnic bili- povara/ Că e-n rând cu toți anoștii./ Și Care-mbracă, foarte şic,
ard/ Cu efectele-i subtile/ El lovește drept de-atunci tușește vara.../ Iarna, de, tu- Pe clientul uriaş
în „bile”. Din „Cuvântul înainte”, scris de șesc toți proștii. (...) Epigramele lui Vasile Cu o haină de pitic.
Mircea Trifu, voi reda câteva fraze de Tacu ne invită să ne amuzăm, dar nu gra- *
adevărat maestru al condeiului și pre- tuit, ci pe seama fățărniciei, a minciunii, Epigramele
fațator de excepție: Cu două mii de ani Deşi sunt gen minor – se ştie –
a demagogiei, a avariției, a orgoliului, a
în urmă, voind să sublinieze dificultățile Te minunezi atuncea când
parazitismului, a grandomaniei și a al-
genului, Marcus Valerius Martialis apre- Dispar urgent din librărie:
tor defecte omenești. Epigrame de Va-
cia că într-un volum de epigrame se pot Se vând minorele, se vând!
sile Tacu. Un volum mic și un epigramist
găsi numai câteva lucrări reușite, îneca-
mare. Vasile Tacu A colaborat la revista *
te în masa celor fără valoare. Urcând pe Confuzie
aceeași scară, dar sărind toate treptele România literară, semnând cu pseudo-
nimul Ion Dămian. În lumea epigramei Unii fac ce s-a cerut:
dintr-o dată, necruțătorul Păstorel afir-
a fost foarte prețuit de confrați. Vasile Epigramă din Rebut.
ma pur și simplu că nu există un „volum”
Tacu a avut multe dueluri cu marii epi- Alţii pe cât bag de seamă
de epigrame. Există, spunea el, numai
gramiști. Aș aminti, dintre „adversarii” Fac rebut din epigramă.
una sau două epigrame care au servit
de pretext pentru tipărirea unui volum... săi, câteva nume: Sorin Beiu, Ion Grigo- *
Fără îndoială că ironicele sentințe ale ce- re, Vasile Panaitescu, Eugen Cloșca-Stă- Autoepigramă
lor doi mari epigramiști trebuie înțelese nescu, Florea Ștefănescu, A.C. Dragodan Public sub pseudonim,
în sensul că întotdeauna, în orice volum, și Gheorghe Steriade. A avut un duel, în Criticii stau ca de piatră;
atenția cititorului va fi captată de câte- oglindă, cu Margareta Negruţă, în care Sunt atât de anonim,
va realizări de valoare superioară, care Margareta Negruţă era tot Vasile Tacu. Că nici câinii nu mă latră!
le vor pune în umbră pe celelalte. Dar să Redau primul schimb de epigrame din *
eliminăm, spre convingere, dintr-un vo- duelul Vasile Tacu- Gheorghe Steriade: Optimism
lum oarecare, cele două-trei epigrame de Din ale spiritului spade,/ Eu îl provoc pe Oglindă-am fost, dar nu mă plâng,
vârf, ca și cum nu ar exista, ca și cum nu Steriade,/ Îl zgândăresc aşa o leacă,/ Să Că m-au călcat şi spart din mers:
ar fi scrise niciodată. Imediat, se vor im- văd cam ce ascunde-n teacă. La care Ste- Sunt mai bogat, acum răsfrâng
pune lectorului, ca fiind epigrame de vârf, riade, i-a replicat: Rugină-i Tacule, spun În orice ciob un univers.
alte câteva. Și procedând în același fel, în franc,/ Şi mă gândeam care cumva,/ S-o *
mod succesiv, ne vom apropia de momen- lustruiesc pe careva,/ Aşa că ai picat la Biblică
tul în care ochiurile sitei prin care s-au ţanc! Prin Vasile Tacu l-am cunoscut pe Trăit-au în grădina sacră
cernut epigramele nu mai pot fi mărite. epigramistul Vasile Panaitescu, fost ofi- Doi fericiți (până la măr!):
Acesta este momentul adevărului: în sită țer de marină și coleg cu amiralul Mircea Adam, se știe, n-avea soacră,
a rămas balastul volumului. Am spus toa- Pavelescu, cel care l-a îndrumat spre epi- Iar Eva n-avea niciun văr!
te acestea în dorința de a sublinia că în gramă și poezie umoristică. *
Atitudini decembrie 2018 Istorie Literară 17

Mania criticii Alungarea din Rai Necaz


N-am văzut în viața mea Cu Eva, Doamne,-ai încurcat-o; Mai să-l podidească plânsul
Morți de critică, cumva. N-ai fi făcut-o de știai Pentru prostul târg făcut:
Însă am văzut de-acei Că-n clipa-n care-ai alungat-o, Scump amic avut-a dânsul
Care-s morți de dragul ei. Te-ai despărțit de-un colț de rai. Şi ce ieftin l-a vândut!
* * *
Invitaţie Mica mea tragedie ,,Mândrei mele de-altădată”
Vino, doamnă, fără teamă, Ce muzică e-n foșnetul de rochii! (Romanță)
Sunt chirurgul ideal, Mi-e părul alb, dar nu m-am lecuit: ,,Flori de nufăr porți în plete”...
Operez c-o epigramă Sunt ca un meloman ce-a asurzit; Te-ai schimbat pe îndelete:
Şi pansez c-un madrigal! Nu mi-a rămas decât s-ascult... cu ochii! Nu mai știu, într-adevăr,
* Care-i nufăr, care-i păr?!
*
Don Juan către-un urmaș Anonimatul *
Vrei să cucerești femeia? Anonimatul e-o-nchisoare Dragostea
Lasă-i clipa fericită Ne-mprejmuită, fără pază. În astă mare bătălie,
De virtute, clipa-aceea Nu are ziduri, nici zăvoare, Tot sexul slab e-nvingător,
Dar greu din ea se evadează! Fiˋndc-a femeilor tărie,
Cât ezită!
E însăși slăbiciunea lor.
* *
Mica publicitate- pierderi Civică *
Din păcate, stau la bloc Soacra mea
Mai multe acte, răsucite sul, Atâta gălăgie face,
Pierdutu-ne-am stăpânul prin bufete. Oameni de tot soiul,
Care-adună la un loc Încât (e adevărul crud)
Ne lepădăm de el fără regrete N-aud nimic. Abia când tace,
Și-l declarăm neavenit și nul. Doar atât: gunoiul!
Încep în fine s-o aud.
* *
Unui chiulangiu *
Nevasta și soba Moda
Nu le mai deosebesc, Munca, după-a lui părere,
Nu-i corvoadă, ci plăcere. Moda și nevasta pare
Căci – discuții nu încap- Că-s ai soțului tirani:
Amândouă încălzesc, Numai că, dacă i-o ceri,
N-are timp pentru plăceri. Amândouă-s schimbătoare
Amândouă bat la cap. Și-amândouă costă bani.
* *
Fapte şi vorbe *
Între Scylla şi Carybda Trec anii...
Pun distanţă demagogii
Nici acum, la bătrâneţe, A fost în tinerețe-o roză,
Între vorba lor şi fapte,
N-am scăpat de-acest necaz: Poem în versuri, spun vecinii;
Ca acele orologii
Fug de cei cu două feţe, Acum poemul e în proză,
Ce bat opt şi-arată şapte.
Dau de cei făr’ de obraz. Iar rozei i-au rămas doar spinii.
*
* Poluare *
Soarelui meu Focul sacru
Cu ape adăpăm, murdare,
Eram ca două turturele, E-un foc ciudat, stimate barde,
Acest pământ ce ne-a născut. El scoate flăcări fără fum;
Când îi juram, ca scos din minţi: El le filtrează neştiut
„Eşti soarele vieţii mele!”… Și doar atunci când n-ai ce arde,
Şi-apoi le plânge prin izvoare. În urma lui rămâne scrum!
Ah, de ştiam că e cu dinţi...
* *
* Natură moartă
Reflecție Lăutărească
Pe-o masă, un cuţit şi-un măr. Ce-i aceea calomnie?
Paradoxu-acestui gen Cumplit e sensul ce implică:
Bine-ar fi să nu ne scape: Definiția e veche:
Cuţitu-i calm, într-adevăr, E știuta melodie
Câți nu punem în catren Dar mărul tremură de frică.
Mai... puțin decât încape? Ce se cântă la ureche.
* *
* D-ale comerţului Fără discuție
Femeia I (Înainte de 1990) Din ce-i pictat pe pânză-aici
O iartă Domnul, de greşeşte, Vara, ah, uscată viaţă, (Culoare și expresii noi)
C-aşa, de când o ştiu, i-e datul: Nu-i nici bere, nu-i nici gheaţă, Profanii ochi văd jug și bici,
Femeia, sincer când iubeşte, Iarna-n schimb, e o plăcere: Iar cei inițiați... și boi!
Sfinţeşte până şi păcatul! E şi gheaţă, e şi bere! *
* * Pictură modernă... la cenaclu
Femeia II Unui original Drept premiu... un tablou primii,
S-o definești e-aproape-un chin; L-apăsa din greu povara Iar când spre casă o pornii,
Se schimbă la moment, întruna; Că e-n rând cu toţi anoştii Descumpănit mă întrebai:
Nici nu ești sigur totdeauna... Şi de-atunci tuşeşte vara… Să-l uit în tren, ori în tramvai?
C-ar fi de genul feminin. Iarna, de, tuşesc toți proştii. *
* * Profesorului epigramist Ion Grigore,
Femeile Unui medic psihiatru (Cel ades premiat cu un tablou)
Au stat un pic de vorbă-n drum L-au ales ca mai capabil, Succesul nimeni de nu-i curmă
Şi ştiţi cât timp au zăbovit? Dintre toţi notabilii, Și ia tablouri înc-un an,
Cât ai aprinde un chibrit! Ca să fie responsabil Ion Grigore pân´ la urmă,
Dar cu chibritele de-acum… Cu iresponsabilii. Îl bate pe Zambaccian.
* * *
18
Istorie Literară Atitudini decembrie 2018

Muzică de... cameră Îngâmfatul Unui amic


Nevasta-n muzică-i maestră, Nasul sus, da-n rest „tămâie”! Avem o patimă-amândoi:
Cu soacră-mea (ea-i dirijorul) Parc-așa să zic îmi vine: Nicicând să nu dăm înapoi!
Fac împreună.. o orchestră; Capra, chiar când are râie, În luptă eu, chiar de-s bătut,
Eu... reprezint auditoriul. Coada tot în sus o ține. Iar el când ia cu împrumut.
* * *
Duș rece Balconul Omul
Simțeam un dulce-cald îndemn Ieri străjuit de silueta Luând un titlu de noblețe
S-o cuceresc pe doamna X, Unui Romeo-namorat, S-a despărțit de animal…
Dar ea-mi răspunse scurt, solemn: Azi locul unde Julieta I-auzi cum sună, o mândrețe:
Amice, eu am prețul fix! Întinde rufe la uscat. Eu, „Omul de Neanderthal”!
* * *
Nu mi-am făcut Omagiu lui Păstorel Omul II
Autocritică-n stil nou Doar un „i“ adăugai E animalul care speră,
Sau vechi, nicicând nu mi-am făcut: Şi din spirt, spirit scoteai. Iubește chiar când nu-i iubit,
Nu am nici stofă de erou,
Noi luăm tot alfabetul Cu limită-i dar e o sferă
Nu-s nici un mare prefăcut.
Şi scoatem din vin oţetul. Ce-nchide-n ea un infinit!
*
Epitaf * *
Zace-aici iubita mea, Lamentarea unei văduve la cimitir Precauție
Mă minţea atât de bine: Funeralii scumpe foc, Gelos fiind pe-a lui consoartă,
Zi şi noapte îmi spunea Bani pe loc, pe flori, pe dric… Un paznic bun i-a pus la poartă.
Că ea… moare după mine. Doar cu groapa-avui noroc: Dar, obsedat, apoi gândește:
I-a săpat-o un amic! De paznic cine mi-o păzește?!
*
Epitaf unui poet nepublicat * *
În sfârşit, s-a dat învins Fățarnicul Paraziților
Şi-i acum printre tenebre. E un ceas cu patru fețe Paraziților, vă spun
Focul sacru i l-au strins Instalat într-o agoră, (Două feluri sunt, se știe):
Doar cu pompele funebre. Care-arată-ntregii piețe Unora le-aș da săpun,
* Cu-altă față, altă oră. Altora le-aș da frânghie.
Epitaf unui soţ incinerat * *
Stă cenuşă-ntr-un borcan; Băutorului Antropofagilor de altădată
Soaţa-i -ca vădanele, ,,Cui pe cui zici că se scoate”? Zburând în lună cu racheta,
N-a lăsat să treacă-un an Chiar așa de-ar fi, jupâne, Sondăm în profunzimi planeta,
Şi-a-ncurcat borcanele. Cuiul iese, se prea poate, De voi rapid ne distanțăm…
* Însă gaura rămâne! Dar de mâncat, tot ne mâncăm.
Epitaf unui birocrat * *
Birocrat ca el mai rar: Unui invidios Unii
A murit de supărare Suntem ambii donatori Săraci cu duhul și sărmani
Că-i lipsea de la dosar La spital de multe ori, Și-nalță singuri osanale,
Actul de înmormântare! ˋL întâlnesc ca pe-un vecin: Că lauda nu costă bani…
* Eu dau sânge, el venin. (E drept, nu face nici parale!)
Ultima speranţă * *
M-am vrut incinerat, sperând c-aşa – Unui mincinos Arama
Eliberat de-a lutului cătuşă – De când exist, mereu aud Spoită proaspăt, conversa
În cazul când, postum, m-ar publica, Că adevărul este crud; Într-un salon și strălucea!
Aş învia din propria-mi cenuşă. Mă dumiresc, de ce, în fine, Am regretat atunci prostește
* Îți coci minciunile-așa bine. Că aurul nu se spoiește.
Veșnicul nemulțumit
(Où sont les neiges dˋantan? - François * *
Concluzia unui condamnat Iubitei
Villon)
Nedreptatea-i mai nedreaptă Sunt indispus,
Privind la fulgi cum se-aşterneau,
-Zise condamnatul Drâmbă- M-ai înșelat;
Cu orice preţ vrând să combată,
Când sentința o dai dreaptă Că pleci ai spus
,,Mai albe”- zise el, „erau
zăpezile de altă dată”. Dup-o lege care-i strâmbă! Și n-ai plecat.
* * *
Din înălțimi Marea vara Ce răbdătoare e hârtia!
Din înălțimi, un albatros, De marea limpede spălate, Pe ea se scriu chemări la oaste,
Îi jinduiește, bată-l vina, Impurități spre-adâncuri cad, Și critica și poezia…
Pe unii care merg pe jos… Și-acolo, jos, ar fi un iad, Și-atâtea epigrame proaste…
Pe jos, pe jos… dar cu mașina… De ne-ar spăla și de păcate. Ce răbdătoare e hârtia!
* * *
Avarul Așa-i în viață Umbra
Gândind că a sosit momentul, Așa-i în viață: Chiar calvarul Un luminat, chiar de-i feeric,
Văzând că moartea-i bate-n geam, E-urcat de unii printre stânci Tot lasˋ-un petic de-ntuneric;
Să-şi facă-n fine testamentul Pieptiș și asudând pe brânci… Așa-i și după-o bănuială,
A scris în el atâta: N-am! De alții cu… funicularul. Rămâne-o umbră de-ndoială!
* * *
Atitudini decembrie 2018 Istorie Literară 19

Unui grandoman * Paradox


Și cu „marea”-i o problemă, Păcăleala Am mers mereu cu soarele în față,
Căci se naște o dilemă: Din palate pânˋ la stâni, Dar crunt a râs de mine „Cel de Sus”:
Cum să stea alăturea, Farsă dulcișor-amară; Plecai spre răsărit azi dimineață…
Mare el, mare și ea?! Păcăleala-i la români, S-ajung acum spre seară… la apus!
* Epigrama populară. *
Iubirile se sting * Redau câteva epigrame la titlu
(Epigramă scrisă la tema: „O dra- Rostirea adevărului scrise de Vasile Tacu
goste apusă e ca un vulcan, nicioda- Întrebarea ce importă  ui Mihai Beniuc, pentru poezia
L
tă nu poți zice că a trecut pericolul Este: Care e mai tare? „Mărul de lângă drum”
de a izbucni din nou”- O. Goga) Cel de-l strigă-n gura mare, În mărul tău, stimate bard,
Iubirile se sting, precum vulcanii… Sau acel care-l suportă? Frumoase mere roșii ard;
Dorm somn adânc sub roca de bazalt; * Gust însă și mă întristez
Doar cea dintâi tot mai străbate anii, Adevărul și minciuna Când dau de viermele din miez.
Cum firul ierbii iese prin asfalt! Adevărul și minciuna *
* Sunt ca Soarele și Luna: Tot lui Mihai Beniuc
Vulcanului meu (la aceeași temă) El pe ea o luminează, Neîmprejmuit sub cer,
Când văd trecând pe lângă mine Ea pe el… îl eclipsează. Plin de fructe-i pân la poale,
Câte o jună decoltată, Mulți avură gard de fier,
*
Să-i zic „vulcanului! Îmi vine: Unitate de măsură Și li-s ramurile goale!
Te stingi… ori nu?! Alege-odată! Minciuna este necesară *
* Cum necesar la chel e părul; Revistei „Orizont” din Timișoara
Lăudat Cu ceasul… timpul se măsoară, (Prima revistă literară care începe să
(Epigramă scrisă la tema: „Decât o Iar cu minciuna adevărul. publice, după 23 august, epigramă)
laudă de la un prost, mai bine de la Din munți la Euxinul Pont
*
deștept ocară”- Proverb rusesc) Cui folosește modestia? Trecui revistele-n revistă,
Lăudat de-un nătărău?! Spun unii că aș fi modest, Să văd… speranțe mai există?
Drept să-ți spun, nu-mi prea convine; Dar întrebarea-i „Qui prodest?” Zării ceva la … Orizont.
Proștii ăștia îți fac rău, -Tot mie, sigur, na-ți-o bună, *
Chiar când te vorbesc de bine! Lui D. Micu, criticul literar care cen-
Cămi place-așa să mi se spună!
* zura volumele de poezie în România
Compasiune *
Fariseism literară
,,Nimeni nu iubește pe cel care nu Acuș, acuș e-n pragul bătrâneții
De felul meu nu-s fariseu
poate iubi pe nimeni” - Democrit Și el tot Micu-i… oare o mai crește?
Și totuși iată-o mini dramă:
Lipsit de darul dat ființei Speranțe nu-s, că prea sunt slabi poeții
De-ascult o bună epigramă, Cu care se hrănește!
De a iubi. O, biet nătâng!
Regret că nu am scris-o eu.
Ești prototipul neființei- *
Eu n-am să te condamn; te plâng! * Lui Ion Grigorescu
,,Cunoaște-te pe tine însuți” Pentru volumul de versuri „Lupta
* Și buni și răi, și-asceți și fameni,
Necaz de epigramist cu somnul”
,,Ființa care face lege” Pe cei de rând sau cei tabu, Din „Lupta cu somnul”,
,,Sisiful care urcă panta”, I-am cunoscut destul pe oameni, Ce lucru bizar!
E omul „al naturii rege”… Pe mine însă, încă nu. i-a ieșit o carte
-O fi, nu zic, dar unde-i poanta? * Nouă… un coșmar.
Cartofor și cărturar *
* Cot la cot urcăm Olimpul, Lui Negoiță Irimie
Suflet și materie Pentru volumul de versuri „Dor de
Nu există, lucru cert, Căile ni-s paralele,
Căci la el ne pierdem timpul: infinit”
Suflet viu în corp inert, Uite-acum că ți-am citit,
Dar există, pe cât știu El la cărți, eu printre ele.
Negoiță Irimie,
Suflet mort într-un corp viu. * Al tău „Dor de infinit”,
Tot eu
* Mult mi-e dor de poezie!
Unuia „negru” la suflet Îmi dă târcoale aia „Cârnă”…
Îmi pun păcatele-n balanță… *
Pisica, lui, nu-i dă târcoale, Lui Al. Căprariu
Ci fuge când e-n drumul său; Le văd și cât de greu atârnă… Pentru volumul de versuri „Cercuri-
Căci, știți, și ei îi merge rău Le-echilibrez cu… o speranță! le dragostei”
Când omuˋ negru-i iese-n cale! * Dacă și în poezie
* Uitarea S-ar da note pentru har,
Unuia Ne credem veșnici! Ce orgoliu! Cum se dă-n militărie,
Sus „la munte” să se urce? Cei vii ne-ngroapă-n amintire, Cred că te-aș lăsa… căprar!
Nu, nu poate să se-ncurce Cum iarna-ngroapă-n cimitire *
Cu așa un bagatel; Sub neaua albă-un steag de doliu! De-ale „debutului”
Vine muntele la el! * (Lui N.D. Cocea, autorul romanului
Autoepitaf „Fecior de slugă”)
*
Omagiu Bilanțul mi l-am încheiat- După titlu, la-nceput,
Slăvesc eroul care cade N-am fost un Cezar sau un Nero, Mă miram: Cam ce să fie?
Pentru-adevăr pe baricade, Scăzând din ce-am primit, ce-am dat, Și de-odată-am priceput:
Mă-nchin martirului tăcut, Rămâne rezultatul: ZERO! E-autobiografie!
Minciunii victimei căzut! * continuare în pagina 22
20 Eseu Atitudini decembrie 2018

RĂSFOIRI ȘI COMENTARII
de Constantin Tudorache
club, s-a produs după ce Giuseppe donatorii ei că nici nu vor s-o mai
Navarra i-a reproșat că în prefața citesc. Le doresc mult succes și să-
autorul văzut cărții de epigrame „Dicteuri pe o și citească revista în liniște numai
de Alexandru Clenciu temă dată”, a lui Sorin Pavel, tipă- ei și între ai lor.
rită post-mortem – în 1979, s-a *
„întins cam mult”, adică 10% din Revenim la răsfoirile noastre.
„Ceasurile înstelate” ale epi- conținutul cărții și aceasta pe ba- „Niciun lucru măreţ din lume nu
gramei nii familiei decedatului. În loc să a fost realizat fără pasiune”, spune
Cu acest titlu, parafrază după suporte critica și să evite aseme- Georg Wilhelm Friedrich Hegel.
Ștefan Zweig, voi reda un dialog pe nea „repetări”, individul respectiv Aici venim cu argumente contrarii.
care l-am avut cu regretatul mare a preferat să se retragă. Nu știm Păstrând factorul comun „pasiu-
maestru al epigramei, Mircea Io- unde a fost în acea perioadă. Poate nea”, se știe că unele dintre marile
nescu-Quintus, mentorul meu în- s-a retras în munți pentru a pregăti descoperiri au fost făcute cu totul
tru epigramă. Se întâmpla prin anul „insurecția” impostorilor și plagia- întâmplător de oameni din alte
2015, când l-am rugat să-mi facă o torilor de azi din lumea epigramei. domenii, și nu, întotdeauna, de
prefață la cartea „Ce scrii tu azi eu Mulți nu l-au cunoscut pe acest specialiști sau profesioniști. Dăm
am citit de ieri”. L-am întrebat care personaj, inclusiv subsemnatul, doar trei exemple. James Watt,
ar fi, după părerea domniei sale, până în anul 1994, când a apărut cel care a perfecționat mașina cu
„Ceasurile înstelate ale epigramei”, la înmormântarea lui Mircea Trifu. abur, era ceasornicar și fabricant
adică perioada cea mai strălucită, Acolo, în Capela Cimitirului Bellu de instrumente matematice pentru
în care genul a triumfat cu adevă- din București, a rostit a cappella, Universitatea din Glasgow. Roata
rat. Domnia sa m-a corectat, spu- un discurs în gama limbajului de pneumatică a fost inventată de sco-
nând: „Poate vrei să zici Epoca de lemn, la căpătâiul celui care a fost țianul John Boyd Dunlop, un chi-
aur a epigramei”. Eu, acceptând întemeietorul Uniunii Epigramiș- rurg veterinar. Acesta, ascultând
această parafrază, am zâmbit și am tilor din România, primul, marele nemulțumirile fiului său de 10 ani,
insistat să spună care consideră că și adevăratul președinte al U.E.R. care i se plângea că îl zgâlțâie prea
a fost acea „epocă”? Giovanni Boccaccio spunea că „re- tare tricicleta pe drumurile pava-
Fără să stea mult pe gânduri, ligia rezistă în ciuda slujitorilor ei”. te cu piatră, a făcut un pneu care
maestrul Quintus, a precizat: „Anii Parafrazându-l, un confrate, consi- a revoluționat transportul rutier.
1980-2000”. Mi-a amintit de ședin- dera că și epigrama rezistă în ciuda Betonul armat a fost descoperit de
țele spumoase de la Clubul „Cinci- așa zișilor ei diriguitori. În numă- un grădinar francez, Joseph Moni-
nat Pavelescu” din București, de rul din iunie 2018 al revistei „Ati- er, în anul 1849, care constatând că
președintele Mircea Trifu, de Ale- tudini”, la rubrica „Galeria marilor ghivecele de flori care tot cădeau
xandru Clenciu, Nicolae Ghițescu, epigramiști”, l-am prezentat pe re- de pe terasa casei sale se spărgeau
de președintele de onoare Șerban gretatul Valerian Lică, fost redactor ușor, s-a gândit să le execute din ci-
Cioculescu, de membrii plini și șef al revistei „Epigrama”, cu o notă ment și să le armeze cu sârmă.
membrii simpatizanți care veneau la final în care precizam că nu am *
lună de lună la club, subliniind că fost în relații de aleasă prietenie. Harry Truman, fost președinte
unii se deplasau de la distanțe mari N-aș spune că am fost în tabere al Americii, a vizitat odată oraşul
(Craiova, Timișoara, Cluj, Sibiu, diferite, dar, luptând amândoi pe Tombstone din Arizona. Acolo sunt
Iași, Călimănești, Pitești, Râmnicu frontul epigramei, cum spune un mormintele unor mari personali-
Vâlcea etc, și, nu în ultimul rând confrate din Sibiu, am preferat să-l tăți ale Americii care au inscripţio-
noi cei de la „Clubul Umoriștilor critic atunci când am considerat nate pe pietrele funerare epitafuri
Prahoveni”). „Îți amintești că sala necesar pentru îmbunătățirea re- memorabile. Când Truman s-a în-
era arhiplină, mai ales la ședințe- vistei și popularizarea epigramei tors, a spus că l-a impresionat epi-
le festive, la recitalurile de la „Sala de calitate. Trist este că actualul taful de pe piatra funerară a unui
Dalles”, sau la recitalurile clubului redactor șef, luptând de unul sin- necunoscut, care avea scris un me-
prahovean când mergeam prin tot gur, a coborât nivelul revistei înde- saj simplu: Aici odihneşte Jack Wi-
județul?”, îmi mai spunea maestrul părtându-se de genul umoristic, lliams; omul care a făcut ce a putut!
Quintus. Am reflectat asupra anilor, monopolizând paginile cu un În cartea Moartea este o minciună,
considerați de maestrul Mircea Io- clientelism de casă din chirpici. am redat mai multe epitafuri anto-
nescu-Quintus, ca fiind cei mai în- Spun aceasta din semnalele pe logice. Reiau aici autoepitaful Re-
cununați de succese(1980-2000). care le primesc de la confrații care grete târzii, al epigramistului vâl-
Atunci mi-am amintit că din anul citesc frecvent această publicație, cean Nichi Ursei: Acum când viaţa
1979 și până în 1994, liderul de azi că nivelul artistic și conținutul e mi s-a scurs,/ În cimitir iau locu-n
al epigramiștilor, s-a retras de bună din ce în ce mai scăzut. Personal nu fine;/ Păcat că nu s-a dat concurs,/
voie din lumea epigramei. Retrage- am mai citit revista „Epigrama” din Erau destui mai buni ca mine.
rea, sau întoarcerea cu spatele spre anul 2015 și am înțeles de la coor- *
Eseu
Atitudini decembrie 2018 21

,,Cu timpul toate se schimbă, în citatul lui Nea Costel, că anii s-au ză Eroicului popor român: Acest
afară de floarea viei și gustul vi- scurs ca apa printre pietre, mi-am popor, supus și generos,/ A îndurat
nului”, spunea Fănuș Neagu. Epi- amintit poezia lui Mihai Codreanu, de veacuri nefirescuˋ,/ A suportat
gramistul și caricaturistul Alexan- intitulată Pe glob: Bătrânii spun „Binomul găunos”/ Și mârlănia…
dru Clenciu, creiona astfel o eternă că apa trece/ Şi spun că pietrele ră- „Clanului Băsescu!”.
secvență de toamnă: Se tot petrece mân,/ Dar jocul altfel se petrece/ Pe *
anual,/ Aceeași milenară dramă:/ scoarţa globului bătrân;/ Că piatra, Un prieten, colecționar de glu-
Culesul viilor în deal/ Și-al „mor- cât ar fi de tare,/ Se macină şi trece me și panseuri, mi-a trimis un ca-
ților” mai jos, în cramă. Într-un stând/ Iar peste trista măcinare/ lup interesant de asemenea perle,
Nesaț autumnal, Ștefan Șerban Doar apele rămân curgând. din care voi comenta câteva. Primul
spune: Dorind al Toamnei rod să-l * panseu pe care îl prezint e următo-
gust,/ Am coborât, setos, la cramă/ „Stejarul crește numai unde-i rul: Nu întotdeauna viața se termi-
Şi căutând tăria-n must,/ Am întâl- pământul bun, buruienile cresc nă cu moartea! Uneori se termină
nit-o în pastramă! Să citim și aceas- pretutindeni”, spunea Mihai Emi- cu nunta. Conectez aici o epigramă
tă Oenologie a epigramistului nescu. Să citim ce spunea Caragi- scrisă de Nelu Quintus pentru fra-
giurgiuvean, Ioan Peia: I-am cules, ale, despre umbra marilor stejari tele său, Mircea, la a 70-a aniversa-
în deal la vie,/ Toți ciorchinii de sub și pământul prielnic: Multe cariere re. Epigrama a fost citită de autor,
ie/ Și-n tomnatecul decor,/ Mă-m- intelectuale nu se datoresc altei îm- la „Clubul Umoriștilor Prahoveni”
bătai de mustul lor. prejurări decât unei cărți căzute la și la „Clubul Cincinat Pavelescu”
* vreme bună în mâinile unui copil tot din București. O redau, cu titlul și
De la Victor Hugo a rămas așa precum umbra multor stejari versurile scrise de Nelu Quintus:
această frază judiciară: Graţie- seculari se datorește întâmplătoa- Fratelui meu, la împlinirea vâr-
rea este bună atât pentru  cei  care rei căderi a unei ghinde pe pământ stei de 70 de ani: O lume te răsfa-
o dau, cât și pentru cei care o pri- prielnic. ță/ La cei 30 de viață/ Că restul,
mesc. Are calitatea admirabilă de a * cum se știe,/ Sunt de… căsătorie! Pe
împărtăși bunăvoința între ambele ,,Istoria e suma vieții noastre”, aceeași temă, Ion Ionescu-Quintus,
părţi. Să citim și o definiție a pe- spunea Mihai Eminescu. Tot Emi- tatăl lui Mircea și Nelu, scria în sex-
depsei în justiție dată de Protago- nescu afirma că „Istoria e desfășu- tina intitulată Doi prieteni: Foar-
ras din Abdera (485-411 îHR). Cu rarea gândirii Lui Dumnezeu”. te trist și abătut,/ Credeți-mă, sunt
prilejul redactării legilor oraşului * acuma:/ Într-o săptămână, numaˋ,/
sicilian Turia, Protagoras a enunţat Iată ce scria eternul Caragiale: Doi prieteni am pierdut;/ Unul, bie-
un concept modern şi îndrăzneț: Mizeră Românie! Ai fost trădată, tul s-a-necat,/ Altul, vai s-a însurat.
Pedeapsa este un mijloc social pre- insultată, micșorată, murdărită, Amintesc ce spunea Socrate despre
ventiv de intimidare a potenţialilor batjocorită, tăvălită, maltratată, în- căsătorie: Bărbatul care găsește o
infractori şi nu unul de răzbunare josorâtă, ruinată, vândută, călcată, femeie bună este un fericit, cel care
împotriva făptuitorului. zdrobită de către regimul de urgie găsește o femeie rea, devine filozof.
* al bunului plac, al violenței fărăde- *
Am primit de la prietenul meu, legilor, bandelor de pușcăriași și de Iată un alt panesu: Dacă nu în-
profesorul și recitatorul, Nelu Stan, bețivi, infamiei, crimei, aberațiunii, juri când conduci, înseamnă că nu
o carte scrisă de medicul Alfred ignoranței, nebuniei, trădării, mur- ești atent la drum. Îmi amintesc o
Mertl Povestindu-mi viața. Ab- dăriei, chinorosului!(Citat cules din confesiune a criticului Alex. Ște-
solvent al Liceului I.L.Caragiale, cartea „I.L. Caragiale-Portrete, ste- fănescu. Acesta a povestit că, pe
promoția Nichita, medicul urolog nahorii și vorbe…” antologie de Ni- bordul mașinii sale, are o carte,
Alfred Mertl, doctor în medicină, colae Boaru, Cuvântul Info, 2009). intitulată „Morții mă-tii”, pe care
care a operat peste 40.000 de pa- La spusele lui Caragiale, conectăm o arată, prin parbriz, celor care îl
cienți, își povestește, cu un talent trei epigrame primite de la Mituță înjură în trafic.
narativ impecabil, viața și eveni- Corcodel din Mizil. Prima epigra- *
mente care l-au marcat. Răsfoind mă se intitulează De Ziua Unirii Într-un alt panseu citesc: Sta-
cele 465 de pagini ale cărții, am și e scrisă pentru concursul de la tistica divorțurilor arată că pă-
descoperit un titlu de capitol care Urziceni care a avut tema „Hai să rinții care fug de acasă sunt mult
mi-a atras atenția: „S-au scurs anii dăm mână cu mână”: La locul unde mai mulți decât copiii. Anexez aici
ca apa printre pietre”. M-am oprit șiruri de martiri,/ Veneau, uniți o epigramă, intitulată Părinți și
asupra acestui aforism și mi s-a în cuget și simțiri,/ Ne cheamă as- copii, scrisă de Ion Vladimir: -Ia
părut cu atât mai valoros, cu cât tăzi trădătorii țării,/ Să ne învețe... spune, tatăl tău te lasă/ Să vii me-
aparține, nu unei personalități, ci hora dezbinării! Cea de a doua, pe reu acasă-n zori?/ -Eu, tot mai vin,
lui „Nea Costel”, un pacient al me- aceeași temă, e intitulată Horă ro- el, uneori,/ Nu dă cu zilele pe-acasă!
dicului. Am apreciat deontologia și mânească la Bruxelles, (cu euro- *
sinceritatea autorului de a nu-și în- parlamentarii Monica Macovei, ,,Că trece tinerețea, nu-i mare
suși un citat care nu-i aparține. Pu- C. Preda ș.a.): Politicieni model,/ scofală... Problema e că trece și bă-
tea să grefeze numele său, fără să-i Și-au dat mâna în decor,/ Ca să joa- trânețea”. La acest aforism anexez
mai pună ghilimele, cum fac mulți ce la Bruxelles/ Hora... cozii de to- epigrama Mângâierea pensiona-
autori, mai ales confrați epigra- por. A treia epigramă a fost scrisă rilor, scrisă de Teofil Munteanu:
miști. Rămânându-mi în memorie la tema „Eroi”, întrucât se intitulea- Atingând amurgul vieţii/ Le-a ră-
22
Eseu Atitudini decembrie 2018

mas un singur cult:/ Avantajul bă- vă de energie care izbucneşte când cui,/ Să spună toţi: „A fost a Lui!” La
trâneţii/ E că nu durează mult. viaţa ne pune la încercare. Redăm un concurs, cu temă și rime impuse,
* un la fel de frumos aforism scris de eu am scris următoarea epigramă:
,,România este țara în care por- prof. Lazăr Avram: Când rezervele Pălăriei mele// Respectabilă din
tofelul coboară cu o stație înaintea sufletului meu încep să se subțieze,
ta”. Îmi amintesc un catren scris de viețuiesc cu ce mi-a dat copilăria. fire,/ Cu valoarea omenească,/ Pă-
epigramistul bănățean, Dimitrie * lăria mea subțire/ Nu salută orice
Jega, intitulat Amabilitate: Ce fru- Să citim următoarea epigramă bască! Amintim o definiție epigra-
mos m-a invitat/ Ca să urc nainte scrisă de Nicolae Dragoș, intitulată matică a Pălăriei, dată de medicul
eu/ Și tramvaiu-a demarat/ Fără Dispută în cuplu: Duși de valuri gălățean Florin Cristea: O altruistă
portofelul meu. și de soartă/ Au iubit, cu bună ști- milostivă/ Ce depăşeşte omenia,/ Că
* ință/ Și tendința fără artă,/ Dar și
„O jumătate de adevăr este ade- arta cu tendință. Cornel Sofronie a ocroteşte, deopotrivă,/ Inteligenţa şi
seori o mare minciună”, spunea Ben- adresat Unei perechi de artiști, o prostia. Mircea Enescu vine și com-
jamin Franklin. Iată, pe această temă epigramă similară, pe care am mai pletează acest grupaj cu definiția
o epigramă, intitulată Avocat din redat-o în revistă: Se înțeleg într-o Pălăriei mele: Ai salutat cohorte de
oficiu, scrisă de semnatarul acestei privință,/ Că amândoi, cioplind cu „amici”,/ Femei frumoase, rude fără
rubrici: În lumea nesfârșitelor dispu- dalta,/ Ea face artă cu tendință,/ El har,/ Ai salutat pe fíravi şi voinici,/
te,/ Marcată de idei preconcepute,/ face artă pentru alta. Dar oameni cumsecade... foarte rar!
Au deranjat minciunile sfruntate/ Și *
adevărul spus pe jumătate. Nicolae Ghițescu a scris această Într-un distih, adresat Unui scriitor,
* epigramă, intitulată Pălăriei mele: Adrian Voica spune: Geaba-ţi pui tu
Un citat de la Isabel Allende: Când voi pleca în veşnicie,/ Aş vrea, pălărie,/ Nu se vede pe hârtie!
Toţi avem în noi o neştiută rezer- iubită pălărie,/ Modestă să râmâi în *

Istorie Literară GALERIA MARILOR EPIGRAMIȘTI


de Constantin Tudorache

continuare din pagina 19 Din cel Sătmar… la dunăreana Tulce… Bătea monedă ieri pe Dumnezeu,
Un „i”, un singur „i” de-adăuga, De teamă azi că-și taie singur craca,
* Și SPIRIT el, curat, din SPIRT scotea, Aruncă lama și păstrează teaca;
Din creația lui Vasile Tacu, am selecți- Erau „sentințe fără drept de-apel”. Întors pe dos, e-un dublu fariseu!
onat cinci sonete.
Încrezutul Noi, cei de azi, cu-ntregul alfabet,
În cale când îmi iese-acest Tartuffe,
Îi place-adesea-n asfințit de soare, De-abia de-obținem din Cotnar… oțet!
O, unde ești tu, Doamne, Păstorel?! Îmi vine pofta să-l apuc de ciuf-
Când umbra îi e lungă și subțire,
Pe câmpul plat, în taină, să se-admire, Să-l învârtesc în jur ștergând tot praful-
*
Convins atunci e-n sine că-i Om mare! Epigramistul
… „la noi în Cenaclu”… Pe mulți i-au obligat să-și dea arama
Celalți îl tolerăm, c-așa-i din fire; Ca temă-a debutat cu OSPĂTARII, Pe față-,n chingă strânși cu epigrama;
Doar nu ne cere nouă de mâncare! Urmară, natural, la rând … FRIZERII; Acestuia i-aș scrie… epitaful!
Ce poți să-i faci? Măgarul din născare, Dădu o luptă-acerbă cu… ȘOFERII, *
Se știe că nu are lecuire! Și-află… o mină cu… GESTIONARII. Critica criticii
Autocritica eu uite-mi fac:
Și cum atât nu pare-a fi destul, Intrară în duel și… CONDEIERII,
Mai copiez o poantă, fur o rimă,
Un pic, e, pe deasupra, și fudul; Avu colegi de poantă… CIUBUCARII,
Prilej de zâmbete și ironie! Tandem făcu în temă cu ȘPERȚARII… Pun vată-n vârf floretei când fac scrimă…
Evită însă lupta cu… HINGHERII! (Cu șeful meu) Sau, chiar mai bine tac!
Pe mine tipul nu mă deranjează,
Chiar îl prefer acelui ce-afișează Compătimește sincer pe ACARI, Pe voi eu însă vă acuz de „crimă”:
Ostentativ, o falsă modestie! Dedică madrigale la cei mari, Porniți cu perfidie la atac,
* Da-i face-n schimb, pe ceilalți, pilaf! În miere camuflând… un vârf de ac.
Păstorel (Și mai pretindeți după asta… primă!)
,,Iară noi, noi epigonii!” Pretinde-apoi să-l publice… „URZICA”?!
Cu eleganța lui… spirituală, I-a mai rămas să scrie-un epitaf Și uite-așa se cam învârte roata:
Coborâtor, prin Creangă, din Neculce, La ceea ce îngroapă… doar pisica!
Te critic eu, mă critici tu și… gata!
Mireasmă de Copou… și graiul dulce, *
A epigramei… acvilă regală! Noul Tartuffe Autocritica-i acum la modă.
Tot fals smerit și-acum, ucigă-l toaca!
Ca lebăda când merge să se culce, Atâta doar că-l dibuiești mai greu; Tot „statu quo”, nimica nu schimbăm;
Plutește poanta-i fină-n strai de gală… Căci simulează altfel: e ateu! Doar răvășim ici-colo și-nchinăm
Pe calea cea mai vie, cea orală A-ntors, precum se vede,-amicul placa! Ipocriziei zilnic… câte-o odă!
Atitudini decembrie 2018 Clio 23

ACTIVITATEA FILIALEI PRAHOVA A SOCIETĂȚII


CULTURAL-NAȚIONALE „CARPAȚII” ÎN LUPTA PENTRU
REALIZAREA UNITĂȚII NAȚIONALE (II)
de Constantin Dobrescu
Întrucât Societatea era sever București la 9 mai 1882 în ziarul rit, tacit încurajată chiar de ofițerii
supravegheată de guvernele de la „România liberă”. Din raportul con- și soldații regimentelor de vânători
Viena și Budapesta, fondatorii ei fidențial al jurnalistului Lechmann, de munte de pe granița română.
desfășurau sub paravanul activită- slujitor al Vienei către ministrul Președintele filialei prahovene
ților cultural-naționale o intensă de externe Kalnoky, reiese că la era negustorul Niță Radovici, se-
activitate secretă de organizare a Ploiești s-a constituit un „comitet cretar și casier era Zaharia Furni-
răscoalei generale pentru elibera- de acțiune”pe a cărui steag este că, iar persoane de încredere erau
rea Transilvaniei. Societatea pro- înscrisă cucerirea Transilvaniei. ” Scarlat Lăzărescu și Dumitru Po-
punea calea luptei insurecționale Președintele acestuia era primarul pescu, care donau sune importante
și armate a întregului popor român orașului Ploiești, deputatul liberal pentru scopul filialei. Fiind cea mai
pentru realizarea țelului politic Grigorescu, de asemenea Comite- activă dintre filiale și cea mai ferm
propus, cale dezvăluită public în tul întreținea “legături intense” cu orientată spre mijloacele insurecți-
1884 și susținută apoi de organul Transilvania și era susținut în mod onale, ea a reușit să procure arme,
de presă al Societății „Unitatea na- deosebit de doi membri „activi” să le depoziteze prin sate și să re-
țională. ” liberalul Corjan, un transilvănean cruteze oameni pentru constitui-
Despre pregătirea „revoluției”se naturalizat și arhitectul orașului, rea cetelor revoluționare.
discuta numai în ședințele secrete Socolescu, cât și un tânăr Pușcariu. Activitatea societății „Carpați”și
ale conducătorilor „Societății”nu și Prahova prin așezarea sa ge- a secțiunilor ei se desfășura pe
la adunările generale ale secțiilor, ografică a constituit principalul două planuri, unul public de propa-
care păstrau caracterul manifestă- drum de legătură între românii gare în rândul maselor a idealului
rilor cultural-naționale. De la înce- așezați de o parte și alta a munților. politic de eliberare a provinciilor
put societatea a avut un caracter În localitățile de pe Valea Prahovei aflate sub dominație străină, folo-
preponderent politic și revoluțio- aflate la graniță aveau loc perma- sind manifestările cultural-națio-
nar, deosebindu-se de toate celelal- nent întâlniri ale intelectualilor nale, presa și altul conspirativ, al
te societăți românești existente. români care erau menționate atât acțiunilor propriu-zise pentru pre-
Concomitent cu strângerea de de rapoartele oficiului de caranti- gătirea momentului insurecțional.
fonduri bănești în vederea achiziți- nă Bran cât și de studiul întocmit 20 mai 1883, la o mare întruni-
onării de arme și muniții, se recru- de Lechmann asupra stării de spi- re organizată de filiala Ploiești, în
tau voluntari pentru constituirea rit care domnea în Transilvania și calitate de membru al societății na-
detașamentelor înarmate în apro- printre români. țional-patriotice „Carpați”a partici-
pierea graniței cu Transilvania. Comitetul filialei Ploiești a fo- pat și Mihai Eminescu, au mai fost
Organizată în capitala Români- losit frecventele deplasări ale oie- prezenți Bogdan P. Hasdeu, Grigore
ei, societatea preconiza extinderea rilor, negustorilor și intelectualilor Tocilescu, N. Densușeanu și alții.
în întreaga țară și cuprinderea cu transilvăneni de o parte și alta a Atât Eminescu cât și ceilalți partici-
„firele tainice ale mișcării conspi- Carpaților, care erau și membrii cei panți au arătat în discuțiile lor situ-
rative”a Transilvaniei, Banatului, mai devotați ai societății. Lor li se ația grea a românilor transilvăneni,
Crișanei, Maramureșului și Bucovi- încredința misiunea stabilirii con- cât și căile de sprijinire material
nei. Societatea tindea să înființeze tactelor secrete cu fruntașii mișcă- și moral al acestora, pentru a face
nuclee de inițiați pe teritoriul pro- rii naționale, adunau coresponden- față unei politici care venea „fla-
vinciilor transcarpatice și să men- țele și știrile destinate conducerii grantă contradicție cu tot ce este
țină legături secrete cu ele. Un rol centrale din București, organizau mai nobil în spiritul nostru.
important în această direcție a avut consfătuiri secrete cu reprezen- Cu ocazia aniversării evenimen-
secțiunea din Ploiești înființată în tanți ai P. N. R. din Transilvania și telor istorice, Secțiunea prahovea-
mai 1882, condusă de adunarea Banat la care discutau planurile și nă a Societății releva importanța
generală locală și comitetul secți- modalitățile pregătirii momentului zilei de 3/15 mai 1848, se accentua
unii, subordonate comitetului din insurecțional. Pentru cele mai tai- necesitatea unirii și înfrățirii tutu-
București. nice misiuni” carpatinii”au folosit ror românilor.
Pentru reușita acțiunii militare ca punct de întâlnire mănăstirea Din 1884 Societatea publică zi-
de eliberare a Transilvaniei, Soci- de la Sinaia. Legăturile cele mai arul „Unitatea Națională” care era
etatea „Carpați” stăruie în vederea frecvente le înnoda secțiunea plo- trimis și peste munți. În același an
constituirii unei baze de masă în- ieșteană cu ajutorul ciobanilor și la Ploiești apare ziarul „Alarma” cu
tre românii din cuprinsul monar- sătenilor de pe cele două versante conținut patriotic, care din 4 iunie
hiei austro-ungare. În acest scop carpatine. Pe potecile de ei cunos- este interzis în Transilvania.
a fost lansat „Apelul”societății din cute, trecerea se făcea nestinghe- continuare în pagina 25
24 Clio Atitudini decembrie 2018

1940 – ANUL MARILOR AMPUTĂRI


NAȚIONAL-TERITORIALE. MĂRTURII PRAHOVENE (II)
de Constantin Dobrescu

În perioada negocierilor ro- cum a mai fost subjugați și ținuți în ță o unire și mai strânsă și mai fră-
mâno-maghiare de la Turnu Seve- teroare timp de 100 de ani”. țească care leagă sufletește și mai
rin în ziua de 12 august 1940 în La Turnu Severin se punea pro- puternic pe toți românii între ei.
stația Gura Beliei în timp ce a oprit blema unui schimb de populație „Al doilea doliu național” a
trenul personal de Brașov, s-a scris propunere refuzată de Ungaria. In- produs în rândurile prahoveni-
pe vagoane cu creta inscripția „nu teresant este faptul că secuii din ju- lor”consternare generală și orice
dăm Ardealul cu orice sacrificiu.” dețele Trei Scaune și Ciuc s-au de- comentarii și critici au amuțit lă-
Cei care luau cunoștință de această clarat pentru rămânerea definitivă sând loc unei stări de îngrijorare
inscripție „se impresionau profund și sub orice condiții în România în pentru soarta teritoriului național
discutând că așa trebuie să se pro- cazul unui schimb de populație, rămas și o vădită revoltă împotri-
cedeze ca nici un petic de pământ fiind un fapt de mare notorietate va Italiei, Germaniei și Ungariei
din țară să nu se dea.” starea bună a secuilor sub domi- stăpânește starea sufletească a tu-
Aceeași hotărâre de a nu se nația românească, când au fost îm- turor românilor” manifestându-se
ceda în fața presiunilor revizio- proprietăriți și tratați într-o per- totodată „încrederea în elemen-
niste maghiare raportează la 19 fectă egalitate cu cetățenii români”. tul național și renaștere” acestea
august 1940 și postul de jandarmi Aceeași dorință o manifestau și „un- „mențin încă echilibrul moral al
Puchenii Moșneni. „De când au în- gurii de pe granița noastră de vest fiecărui român conștient de situ-
ceput negocierile de la Turnu Seve- care sunt foarte mulțumiți de trata- ație. „Era unanimă aprecierea că
rin și Craiova ziarele sunt luate cu mentul ce-l au în țara noastră și nici „acceptarea arbitrajului s-a făcut
asalt de populație de toate clasele nu se gândesc să manifeste într-un sub presiunea amenințării.”
sociale. Toți așteaptă cu înfrigura- fel pentru alipirea lor la Ungaria ști- „În cercurile intelectuale – ra-
re rezultatele. Totuși se observă ind că acolo li se iau imediat pămân- porta poliția – și chiar cele mun-
oarecare nervozitate iar pe buzele turile și se dau magnaților.” citorești se înregistrează o revoltă
lor stau gata a zice însă nu se ma- Prahovenii erau conștienți că mută împotriva caracterului arbi-
acceptarea arbitrajului s-a făcut trajului care ascunde hotărârile
nifestă că ungurilor să nu li se dea
sub presiunea amenințării pierde-
o palmă de pământ din pământul Italiei fățiș manifestate în anii din
rii existenței statului român care
Transilvaniei. urmă pentru sprijinirea Ungariei.
urma să fie atacat simultan de un-
De asemenea și postul de jan- „Șeful de post de jandarmi Bănești
guri ajutați de germani, bulgari și
darmi Comarnic raporta la 20 au- raporta la 3 sept. 1940 că popu-
ruși. „Totodată prahovenii privesc
gust că majoritatea locuitorilor din lația este foarte tristă și îndoliată
cu îngrijorare programele tenden-
Comarnic așteaptă cu nerăbdare țioase cu privire la țara noastră sufletește că au pierdut acest lu-
rezultatul negocierilor de la Tur- transmise de posturile de radio cru valoros.”
nu Severin și Craiova ziarele sunt maghiare”și persistă o mare neîn- Prahovenii erau conștienți de
luate cu asalt de populație de toa- credere asupra garanțiilor” date de sprijinul acordat de Italia revizio-
te clasele sociale. Toți așteaptă cu Germania și Italia. nismului maghiar cu atât mai mult
înfrigurare rezultatele. Totuși se Ardelenii care trăiau în Prahova cu cât „această manevră italiană
observă oarecare nervozitate iar afirmau că „nu vor ceda fără luptă în se descoperă și prin comunicatele
pe buzele lor stau gata a zice însă fața armatelor maghiare și că foar- agenției Ștefani din 31 august pu-
nu se manifestă că ungurilor să nu te mulți ardeleni concentrați se vor blicate în ziarul „Curentul”de azi
li se dea o palmă de pământ din pă- duce în Ardeal să sprijine cu arma sub titlul „Ducele poate fi deosebit
mântul Transilvaniei. în mână lupta fraților ardeleni. „ de satisfăcut de rezultatele de la
De asemenea și postul de jan- Astfel soldații și ofițerii Regi- Viena”, titlu deosebit de elocvent.
darmi Comarnic raporta la 20 au- mentului 3 Grăniceresc din Câm- În urma arbitrajului – se raporta de
gust că majoritatea locuitorilor din pina „unde majoritatea lor sunt către poliția din Ploiești – „se des-
Comarnic așteaptă cu nerăbdare români ardeleni se discută cu mare prinde o nuanță de redresare mo-
rezultatul negocierilor de la Turnu îngrijorare că în caz că se va ceda rală o hotărâre de a se încadra cu
Severin, însă „oricare ar fi situația din hotarele Transilvaniei ei vor fermitate în marea luptă națională
nu doresc a se ceda nici o bucată de pleca cu întreg echipamentul și pentru salvarea patriei. Peste tot
pământ dușmanilor noștri discu- chiar fără ordin numai ca să-și ape- se resimte o strângere de rânduri”.
tând că cine vrea să ia numai prin re pământul pentru care părinții De asemenea prahovenii erau sur-
război așa cum s-a câștigat.” Popu- lor au suferit. „Prahovenii apreciau prinși de faptul că nu a avut loc
lația din Ogretin comenta că „ro- că „durerea acestei pierderi națio- „publicarea unor declarațiuni so-
mânii din Transilvania nu mai vor nale înțeleasă și profund simțită de vietice”, care înseamnă în ultimă
să devină sclavii ungurilor după orice român are ca primă consecin- instanță un acord tacit.
Atitudini decembrie 2018 Clio 25

Se mai raporta că „în cercurile probarea față de faptul „că ungurii fugiați, la Ploiești s-a constituit o
militare se manifestă vădit regretul continuă autoritățile contra popu- filială a Asociației Refugiaților și
că nu a avut ocazia să lupte cu ma- lației din teritoriul cedat împușcînd expulzaților din Ardealul de Nord.
ghiarii și să-i treacă printr-o lecție și spânzurând pe români și dându-le Această filială a organizat la 8 au-
de război. „Autoritățile școlare din foc la gospodării”. Astfel documen- gust 1943 o măreață manifestație
Prahova au indicat școlilor ca profe- tele vremii mărturisind că „întreaga pentru sfințirea drapelului.
sorii să explice elevilor” caracterul muncitorime indiferent de ideologii- Referitor la starea de spirit a
curat românesc al provincilor răpi- le și crezurile politice ce o stăpânesc militarilor organelle de poliție ară-
te”insistându-se asupra faptului că este adânc zguduită de tristul eve- tau că soldații care fac paza la Ra-
această este „vremelnică”. În Ardea- niment și aceasta dovedește că mai finăria „Steaua Română”din Câm-
lul cedat în mod temporar Ungariei presus de orice penetrație politică pina își manifestă „dorința cât mai
„s-au înăsprit mult măsurile luate este dragostea de țară. mare și mai rapidă a realipirii Ar-
de guvern privitor la elementul ro- Guvernul maghiar căuta „să dealului”. De asemenea , se mai ra-
mânesc, sfidările, insultele, arestă- înfățișeze atrocitățile exercitate porta că ofițerii, subofițerii și tru-
rile etc. nu-și mai găsesc sfârșit. asupra ungurilor din România”și pa Regimentului 31 Artilerie „sunt
În zilele de durere care au ur- această mistificare a realității a ferm hotărâți să nu lupte în U. R. S.
mat dictatului de la Viena, praho- indignat populația făcând ca au- S. după cum din contră sunt foarte
venii au urmărit „discursul expli- toritățile să dispună „ca organelle hotărâți să lupte cu cea mai mare
cativ la radio și din presă al d-lui administrative polițienești și jan- ardoare pentru dezrobirea Ardea-
ministru M. Manoilescu.” darmeria să nu ia nici o măsură de lului”, iar comisariatul de poliție
Acest discurs „a impresionat represalii contra minorității ma- Câmpina raporta chesturii Ploiești
profund prin cuvântul mișcător ghiare păstrându-se aceeași atitu- că populația discută că Antonescu
zguduind până și ființa celor mai dine înțelegătoare ca până acum. ”ar face mai bine de a trimite trupe
insensibili.” „Cu toate acestea atrocitățile în te- să dezrobească Ardealul care este
De asemenea și cuvântarea mi- ritoriul cedat continuau. Organele mai necesar țării românești decât
nistrului Valter Pop a fost urmă- de poliție din Sinaia raportau că Rusia de care nu ne leagă nimic.”
rită deoarece „a adus o prețioasă „a surpins în mod dureros știrea Se mai raporta că „chiar și popu-
contribuție la formarea opiniei difuzată la radio România asupra lația maghiară din Ardealul cedat
publice în sensul politicii actuale crimelor și schingiuirilor săvîrșite suferă mult și doresc retrocedarea
la completa informare despre ade- de unguri contra elementului ro- Ardealului, ei spun că de când sunt
vărata stare care a evaluat premer- mânesc din teritoriile cedate”. Ca alipiți Ungariei viața lor nu mai
gător actului de la Viena cum și urmare a acestor acte samavolnice este viață ci numai chin, dacă astfel
condițiile dureroase în care s-a dat și mai ales „în urma manifestațiilor se prezintă situația populației ma-
sentința arbitrajului.” antiromânești care au avut loc în ghiare atunci pentru români situa-
După „arbitraj” sau mai bine zis Ardealul cedat un mare număr de ția este cu mult mai grea.”
dictat prahovenii urmăreau cu mare români ardeleni din această regi- Apelând la documentele vremii
atenție ceea c e se întîmplă în teri- une au trecut și trec granița și se am căutat să relevăm modul cum
toriul cedat „vremelnic” Ungariei și refugiază în Ardealul Românesc. au receptat prahovenii tragicele
își manifestau îngrijorarea și deza- „Pentru sprijinirea românilor re- evenimente din vara anului 1940.

ACTIVITATEA FILIALEI PRAHOVA A SOCIETĂȚII


CULTURAL-NAȚIONALE „CARPAȚII” ÎN LUPTA PENTRU
REALIZAREA UNITĂȚII NAȚIONALE (II)
de Constantin Dobrescu
continuare din pagina 19 ze a-și mai pune vreo speranță în întregului popor și că ea se va înde-
Momentul culminant al activită- împărat, „acesta fiind un tiran ca plini în siguranță.
ții Societății „Carpații”a fost redac- toți ceilalți”. Autoritățile din Transilvania
tarea și difuzarea unei proclamații Proclamația a avut un efect deo- alarmate de efectul proclamați-
sebit asupra întregii intelectualități ei asupra populației românești, a
revoluționare adresată românilor
române. La 5 august 1888 tânărul
de peste munți. Proclamația a fost trecut la arestarea celor care au
profesor de geografie din Ploiești,
difuzată la 18 aug. 1885 în peste Gheorghe Popescu-Ciocănel publi- contribuit la difuzarea ei. Opinia
100. 000 de exemplare și era un că în „Gazeta săteanului”un articol publică românească indignată de
răspuns dat românilor din Transil- plin de patriotism în care arăta că aceste măsuri organizează ample
vania, proclamația făcea un apel la unirea Transilvaniei cu România întruniri de protest în marile ora-
românii din Transilvania să încete- era dorința fierbinte și legitimă a șe: București, Iași, Craiova, Ploiești.
26
Clio Atitudini decembrie 2018

TOMA T. SOCOLESCU ÎN RĂZBOI


ȘI VETERAN ÎN CENTENAR (II)
de Constantin Ilie

Experiența din această deplasa- ploieșteni făuritori de cultură, ca- arhitect șef al
re i-a folosit mai târziu când, prin racterizați în subcapitolul intitulat județului, „slujbă
participarea regulată la deschiderea „Câțiva prieteni Ploieșteni”, dar și comodă care nu-
cursurilor Universității de Vară de de marii oameni ai României, care mi impunea ore
la Vălenii de Munte, printre altele, prin scrieri, prin cuvântări și relații de serviciu” și-a
a vorbit și de Basarabia, una dintre au influențat în bine mersul războiu- amintit de pro-
conferințe fiind intitulată Vechea lui. Nu îl uită nici pe istoricul Nicolae iectul lui Zago-
artă românească în Basarabia. Iorga cu care s-a întâlnit la București ritz de la începu-
Tot în acea perioadă, Marele Car- după înfrângerea de la Turtucaia, tul războiului. Sprijinit de prefectul
tier a adus la Iași mulți pictori, în- dar și frecvent la Iași, în redacția Dem. I Nicolaescu consolidează casa
sărcinați să execute picturi cu scene publicației Neamul Românesc, unde căldărarului Hagii Prodan pe care,
de război între care era și pictorul afla noutățile asupra războiului, ajutat de preoţii şi învăţătorii pra-
ploieștean Toma Gh Tomescu, care asupra situației politice și multe al- hoveni, o dotează, aceasta devenind
în lucrarea ,Atacul, prin coloritul re- tele în legătură cu țara noastră În Muzeul Prahovei, primul muzeu re-
marcabil este o furtună în care ”ce- discuții Iorga critica slaba pregătire gional al judeţului.
rul se amestecă cu pământul și cu a războiului, găsindu-l vinovat pe În perioada interbelică, în paralel
oamenii într-o dezlănțuire furioasă”. Ion I. C. Brătianu. Poate că acestea cu marile realizări arhitecturale și
elementară. Astfel arhitectul artist l-au influențat și pe Socolescu care, nu uită nici eroii cărora pentru a le
Toma T. Socolescu în două din sub- spre finalul capitolului, scrie: Regret mențină amintirea prin troițe și mo-
capitolele lucrării sale Expoziția de că sunt nevoit, pentru respectarea numente. Cronologic acestea au fost
pictură –Arta războiului nostru și adevărului să dezvălui situații așa proiectate și realizate în anii care au
Exproprierea artei noastre, dă multe de triste la care am fost martor și să urmat.
detalii interesante despre lucrări- fac constatări atât de dureroase care În anul 1920, împreună cu colo-
le mai multor participanți. Ulterior micșorează pe oamenii de conducere nelul N. Prassa, prefectul judeţului
lucrările acestora au fost expuse în ce am avut, cărora totuși nu aș dori au hotărât să ridice, un monument
Palatul Artelor din Parcul Carol I din să le contest patriotismul. Faptele au pentru eroi în pădurea Păuleşti. S-au
București, pentru Muzeul Militar. fost așa cum le arăt, din cauza mari- turnat fundația, s-a îngropat un ci-
Situația pe frontul vestic se lor lipsuri ce au fost, nația întreagă a lindru inoxidabil dar, din motive ne-
schimbase spre bine, fapt care a suferit înregistrând și sute de mii de cunoscute, nu a mai fost executat și
permis ruperea tratatul păcii de la victime inutile…Organizarea războ- nu i se cunosc coordonatele.
București, care nu fusese discutat în iului a fost atât de slabă, am fost lip- În anul 1922-1926 Piața Unirii
parlament și nici semnat de rege. siți chiar de un redus strict necesar, din Ploiești urma să fie transformată
În aceste condiții, la 28 octombrie motivând că ne vom bate cu armate și înfrumusețată. La licitație a parti-
1918, Regele Ferdinand decretează tot atât de slab pregătite, că decep- cipat și arhitectul Socolescu. Printre
mobilizarea armatei printr-un apel țiile au venit din primele zile urmate altele, în proiectul amintit, în același
către ostași și români, mobilizându-i de un adevărat dezastru. Pentru a-și ax și în apropierea Statuii Libertății
la luptă și unire. Apelul fost prelu- estompa dezamăgirile, își încheie ca- prevăzuse așezarea unui mare mo-
at cu mult patos de Nicolae Iorga pitolul cu multe detalii în care insistă nument al războiului pentru uni-
în articolul Glasul Regelui, publicat asupra patriotismului lui Alexandru tatea națională …viitorul monu-
în Neamul Românesc. Cu multă spe- Vaida Voievod în Parlamentul de la ment al eroilor. Decidenții au ales
ranță despre acest eveniment a scris Budapesta, la 18 octombrie 1918. să se execute proiectul arhitectului
și Socolescu Treceam astfel din nou Pentru participarea la Primul Ernest Panard, fără monument. Ca
Carpații și de data aceasta pentru tot- Război Mondial Toma T Soco- protest, arhitectul Toma T. Socolescu
deauna, se înfăptuia după 300 de ani lescu a fost decorat cu Crucea” Re- a refuzat să participe la inaugurarea
de suferinți, visul lui Mihai Viteazul și gina Maria”, și prin Decretul Regal noii piețe, deși era înscris pe lista in-
al atâtor generații care au urmat …. nr.2151/1925, semnat de Regele vitațiilor.
În același timp și reprezentanții Ferdinand este numit membru al Or- La 16 aprilie 1923, un comitet de
Bucovinei cer unirea, urmați la 1 de- dinului „Coroana României în grad iniţiativă, urmând propunerea gene-
cembrie 1918 de români, maghiari de ofițer”. ralului Popescu Ion, au hotărât ca în
și sași, uniți la Alba Iulia, înfăptuin- După război, întorcându-se în faţa Catedralei „Sfântul Ioan Boteză-
du-se astfel România Mare. Ploiești, își găsește casa devastată. O torul” din Ploiești să se realizeze un
În lucrarea sa memorială Soco- repară și o reamenajează și începe turn-clopotniță, în amintirea faptele
lescu își amintește și de mai mulți să-și continue profesia. Fiind numit de arme ale eroilor de la Mărășești.
Atitudini decembrie 2018 Clio 27

Pentru proiectare și urmărirea lu- Ferdinand și ale Reginei Maria pe Urmele lăsate în arhitectura și
crării a fost ales tot arhitectul Toma Arcul de Triumf). Pe cele două plă- cultura ploieșteană și prahoveană
T Socolescu. Frumosul turn, înalt de ci de marmură, de pe fețele laterale de profesorul-arhitect Toma T. Soco-
60 m, cu execuția supravegheată de ale soclului troiței a înscris numele lescu chiar și după o uitare de circa
arhitect, a fost inaugurat la data de și prenumele eroilor păuleșteni din 50 ani nu au putut fi șterse. Reabi-
10 mai 1939 și este numit „Monu- Primul Război Mondial. Peste soclu
litarea începută în anul 2010, acolo
mentul Eroilor Prahovei din Răz- a montat troița din lemn de stejar
boiul de Întregire a Neamului din operă a sculptorului ploieştean Pan- unde a locuit și a creat continuă.
1916-1918”.Trecută prin bombar- dele Marinescu. Monumentul a fost În Ploiești, pot fi menționate cele
damente și cutremure, turnul trăieș- ridicat în Parcul Eroilor, între cas- trei busturi expuse în spații publi-
te și astăzi, fiind mult timp cea mai tanii plantați cu puțin timp înainte. ce, scrieri memoriale (cărți, articole
înaltă construcție a Ploieștiului. Troița a fost demolată în 1958, când în presă și un album), cetățenia de
Nu se poate spune același lucru și pe fundația ei a fost ridicat un obe- onoare și piața din fața Halelor Cen-
pentru cele două troițe de lemn ase- lisc cu înscrisuri contradictorii care trale cu numele creatorului.
mănătoare, proiectate de arhitect nu reprezenta eroii comunității. Ră- Recunoașterea realizărilor sale
în două comune prahovene, Dum- mășița din lemn, fără acoperiș, a fost s-a întâmplat și în Păuleștii din Pra-
brăvești și Păulești, amintindu-și recuperată de un veteran de din al
de cele improvizate pe mormintele hova. Pot fi reamintite :Școala Gim-
doilea război. El a fixat-o la vertica-
ofițerilor de la Ruginoasa în timpul nazială, bustul din fața acesteia,
lă în interiorul cimitirului prin anii
războiului. 60, cu un acoperiș diferit de original, Casa de Cultură și o stradă cu viitor
Troița din Dumbrăvești a fost a montat pe ea o plăcuță cu câteva îi poartă numele, o placă pe un zid
ridicată cu prilejul împlinirii a 60 de versuri și a dăltuit în ea anul 1944, și un tablou memorial în clădirea
ani de la cucerirea Griviţei, la iniţia- devenind astfel un simbol pentru primăriei,îl onorează a fi cel mai
tiva profesorului Ioan Georgescu-Ar- toți eroii comunității. Peste mai mul- bun primar al comunității. Tot aici o
vatu. A fost amplasată lângă vechea ți ani a dărâmat-o din nou vântul. În împlinire a omagierii profesorul-ar-
şcoală a satului și dezvelită la 30 au- anul 2010, un nepot şi fiu de eroi pă- hitect Toma T. Socolescu s-a întâm-
gust 1937. Troiţa a dispărut prin anii uleşteni din cele două războaie mon-
1961-1962, fiind culcată la pământ plat în mai 2018, anul Centenarului
diale a recondiționat-o, a mutată în Întregitor, prin acordare titlului de
de acţiunile vânturilor, ploilor şi ză- exteriorul cimitirului și a montat pe
pezilor, combinate cu lipsa de între- Cetățean de Onoare al Comunei
ea a doua plăcuță. În acest fel Troița
ţinere din partea oamenilor. După Păulești pentru fostul participant la
Monument a rezistat urgiei vremu-
1989 a fost înlocuită cu alta fără va- Primul Război Mondial și în anii de
rilor și păzește astăzi, cu demnitate
loare. În același loc, la 22 februarie trecere între anii 30 și 40, primarul
„veşnicia cimitirului”, la intrare în ci-
2016, a fost ridicată și sfințită alta. onorific al comunității păuleștene,
mitir. (foto)
Cu această ocazie cei prezenți nu a
Obeliscul a fost menținut cu dâr- începător a dezvoltării al acesteia.
spus nimic despre istoria troiței lui
zenie și după 1989, deși locul lui ar
Socolescu.
fi fost prin strămutare, într-unul din Bibliografie selectivă
Pentru Troița din Păulești, sfin-
amplasamentele în care s-au dat 1. Toma T. Socolescu, Amintiri, București,
țită în anul 1939, arhitectul primar
luptele din Păulești, în anul 1944. Caligraf-Design, 2004, pp. 57-85 Capitolul
al comunei a folosit modelul de la
Dumbrăveşti. Aici însă, pe fața prin- După multe insistențe ale autorului, IV Războiul din 1916-1918.
cipală a soclului a fost montat baso- decidenții, în anul 2016, prin HCL
2. Nicolae Dumitrescu, Constantin Ilie, Co-
relieful din bronz care reprezenta nr. 121/28 11 2016.au rezolvat pro-
lumne peste timp - Profesor-arhitect Toma T.
„Ostaş român în ţinută de campanie”, blema printr-un compromis. Astfel,
Ziua Naţională a României, din 1 Socolescu (1883-1960), Ploiești, Editura „ Plo-
(foto 2) realizat de sculptorului bu- iești Mileniul III, 2010, pp 97-119
cureştean Alexandru Călinescu (re- decembrie 2016, a fost sărbători-
tă în faţa obeliscului realizat în anul 3. Constantin Ilie, Păuleștii din Prahova, Re-
alizatorul basoreliefurilor Regelui
1958, ale cărui plăci cu înscrisuri pere monografice, comentarii, amintiri, Plo-
contradictorii au fost demontate şi iești, 2016, Editura „ Ploiești Mileniul III,
înlocuite cu plăci noi. Pe faţa prin- 2010, ediția a II-a, pp 111-144.
cipală sunt înscrişi acum eroii co- 3. Zina Macri, Ionuţ Macri; Toma T. Soco-
munităţii jertfiți în al Doilea Răz- lescu, arhitect român, 1883-1960, Bucureşti,
boi Mondial, din satele Păuleşti Editura Caligraf - Design, 2011
şi Găgeni, iar pe cea opusă, eroii
4. Constantin Ilie, Toma T. Socolescu (1883-
din Primul Război Mondial, folo-
1960). Note și comentarii, Ploiești, Editura „
sindu-se listele propuse în lucrarea
din anul 2012. În acest fel, obeliscul Ploiești-Mileniul III”, 2013
a devenit Monumentul Eroilor din 5. Constantin Ilie, articole în revistele ” ATI-
Păuleşti-PH, căzuţi în cele două răz- TUDINI” și PRAHOVA EROICĂ din Ploiești.
boaie mondiale. 6. Surse foto : 1 I. Macri, 2, 3 C. Ilie
28 Etnografie și Folclor Atitudini decembrie 2018

LEGENDA – SEGMENT SEMNIFICATIV AL LITERATURII POPULARE (VI)


de Adriana Nicoleta Zamfir
„Dați-mi basme și istorii cavalerești, căci în ele se află materie pentru tot ce e mare și frumos" – Schiller

Opozantul eroului este, de cele aventurii eroice, dar la care revine Prin antiteza bogat–sărac, se înles-
mai multe ori, Zmeul și, uneori, în final. În Peana de vultur1 ca și nește formarea unei conștiințe și a
familia lui matriarhală, dominată în multe alte basme, eroul este un unei atitudini de clasă. Cu ajutorul
autoritar de zmeoaica-mamă. În bas- om sărac, care, întors din război, își reprezentărilor metaforice se con-
mul românesc apare mai rar balau- găsește gospodăria ruinată. Într-o turează concepțiile populare des-
rul cu trei sau cu șapte capete, după zi împrumută un car de la vecini și pre moral și imoral, se deosebește
cum la fel de rar apar piticii, atât de plecă în pădure să-și aducă lemne dreptatea de nedreptate, se vorbește
popu- lari în basmele occidentale. Pe de foc. Aici obține de la un vultur despre umanitate și asuprire, despre
lângă faptul că sunt prezenți în mito- o pană fermecată cu ajutorul căre- egalitate, cinste și înțelepciune, des-
logia românească, dincolo de con- ia își poate îndeplini orice dorință. pre recunoștință și nerecunoștință,
venția artistică a basmului, zmeii Dorințele omului nu depășesc, însă, se transmite către urmași experiența
și structura mediului lor oferă po- limitele mediului în care trăiește: de muncă și de viață a înaintașilor.
vestitorului posibilități mai largi de folosind pana, omul își încropește o În basmele nuvelistice, perso-
personalizare a mesajului, de marca- căsuță cu tot ce-i trebuie pe lângă ea najele fabuloase sunt înlocuite cu
re a contrastului dintre bine și rău, pentru ca treaba să meargă bine și să personaje asemănătoare oamenilor
frumos și urât, isteț și prost. trăiască și el mulțumit cu nevasta obișnuiți, iar situațiile în care sunt
Printre dușmanii eroilor se mai lui. În Crăiasa zânelor, împărăția în puse sunt asemenea celor din viața
numără: Statu-Palmă-Barbă-Cot, care se întoarce eroul după ce o cu- de toate zilele. Chiar personificarea
Muma-Pădurii, scorpia etc. Unii din- cerește pe crăiasă este un oraș cu unor noțiuni abstracte precum no-
tre ei au puterea ascunsă într-un loc aspect de târg; înainte de a se face rocul, sărăcia, se face pe alt plan de-
îndepărtat, la lacul de lapte dulce recunoscut, eroul trăiește un timp cât poveștile fantastice, nu din cauza
unde se afla o scroafă, în scroafă un în acest oraș ca tăietor de lemne, lipsei de imaginație a povestitorului,
iepure, în iepure o prepeliță, în pre- iar nevasta lui văcsuiește cismele la ci atitudinii lui față de ficțiunea po-
peliță un ou, în ou o cutie cu trei „ginărali“ sau vinde oale pentru a-și etică, înțeleasă de pe altă treaptă de
viermișori a căror strivire duce la câștiga existența. cunoaștere a vieții. Ca și poveștile
pieirea zmeului. Altădată puterea Personajele din basme sunt ima- fantastice, cele nuvelistice au o pu-
se găsește într-un butoi cu suflete gini ale noțiunilor despre bine și des- tere de ge- neralizare și de reflectare
așezate după ușă, ori într-un ulcior pre rău, iar relațiile dintre ele sunt veridică a vieții sociale la fel de mare,
cu apă vie. Întotdeauna eroul desco- oglindirea indirectă a proceselor de doar metoda artistică folosită în re-
peră această putere a dușmanului, muncă, a relațiilor dintre oameni. De prezentări este alta. Intriga se dez-
și-o însușește și îl distruge. aceea ele și-au păstrat valoarea de-a voltă la nivelul realității imediate.
Uneori zmeul are înfățișări lungul timpurilor, rămânând actuale
Basmele fantastice și cele nuve-
omenești, este îmbrăcat în hai- cu orânduirea socială.
listice s-au născut în epoci diferite
ne de aramă, de argint, de aur, are
și s-au dezvoltat separat. Primele
preocupări de vânătoare, se poartă Basmul nuvelistic este un rezul-
evocă numeroase aspecte de cultură
ca un cavaler feudal etc. Alteori are tat al procesului de modernizare și
străveche populară și de viață din pe-
înfățișări grotești. Poate fi mic de-o de contem- poraneizare a basmului
rioada de trecere la feudalism și din
palmă, cu barba de un cot, poate fi fantastic. Elementul realist devine
o matahală sau cu un singur ochi, preponderent, întâmplările fiind mai feudalism, celelalte reflectă aspecte
poate fi ca o jumătate de om căla- aproape de gradul de înțelegere al din perioada feudală și capitalistă.3
re pe o jumătate de iepure șchiop, povestitorului și al celor ce ascultă.2 În folclorul românesc, temele tra-
mâncând chiar și oameni. Această În basmele fantastice și nuvelis- tate cu preferință în basmele nuve-
figură ciudată și neobișnuită se po- tice situațiile și relațiile dintre per- listice sunt pe de o parte cele despre
trivește admirabil în atmosfera fan- sonaje sunt dezvoltate conform unei triumful istețimii și prețuirea înțe-
tastică a basmului. poziții clare a poporului față de mul- lepciunii – care corespund atitudinii
Toți acești inamici care asupresc, tiple aspecte de viață. raționale a colectivității față de pro-
fură, îngrămădesc bogății, îngrozind Drepturile și datoriile omului blemele vieții –, iar pe de altă parte
oamenii prin înfățișare sau prin față de societate sunt dirijate de cele despre soartă, noroc și sărăcie
vrăjitorie au o trăsătură comună: legi nescrise, fiind ilustrate cu aju- – corespunzătoare unei atitudini de
sunt proști și eroul îi învinge, cu torul metaforei, iar relațiile dintre protest a maselor împotriva inega-
toată puterea lor. părinți și copii, soț și soție, frați, lității sociale.
Atunci când este povestit în me- prieteni și cunoscuți, stăpân și slugă continuare în numărul viitor
dii rurale, basmul fantastic devine o sunt raportate la realitățile locale. Notă:
oglindă a satului românesc, a menta- Basmele au un tâlc social. Prin lar- 1
I. Pop-Reteganul, Povești ardelenești
lității și orizontului său cultural. De ga generalizare a personajelor și a culese din gura poporului, ed. II, Brașov,
multe ori, narațiunea începe în sat, situațiilor în oponența bun–rău se 1912.
2
Ibidem.
de care se distanțează pe parcursul adresează simțului etic al maselor. 3
Istoria literaturii române, I, p. 85-86
Atitudini decembrie 2018 Clio 29

ISTORICUL MONARHIEI CONSTITUŢIONALE


ŞI EREDITARE DIN ROMÂNIA 1866-1947
de Daniel Rachmistruc
Dacă am trasa un grafic al timpului rate de mulţi drept o reminiscenţă narhia constituţională sau limitată.
care să conţină durata regimurile po- istorică arhaică, să facă parte dintre Prima a fost practicată în antichitate
litice ale civilizaţiei umane, sistemele statele cele mai prospere şi bine orga- şi Evul Mediu (functionează în actua-
monarhice ar ocupa fară îndoială pe- nizate ale continentului. litate şi în seculul XXI Arabia Saudită
rioada cea mai întinsă pe aceasta axă La sfârşitul anului 2014 exista în
istorică. Regii babilonieni, egipteni, lume patruzeci şi cinci de regimuri în care singura lege fundamentală o
regii biblici, cei atenieni şi spartani, monarhice ceremoniale şi executive reprezintă textul Coranului alegerile
regii merovingieni, Richard al III-lea (la acestea trebuie adăugate cele 16 şi parlamentul fiind inexistente, Ma-
şi Ludovic al 16-lea, regina Elizabeta ţări si entităţi care din punct de vede- rocul s-a declarant formal o monarhie
a II-a regele Mihai I ar ocupa un spa- re formal se afla sub autoritatea regi- constituţională, în fapt rolul regelui
ţiu imens în biblioteca perioadelor nei britanice Elizabeta a II-a, Austra- este extrem de marcant iar influenţa
istorice. lia, Canada, Noua Zeelanda, Bahamas,
parlamentului asupra vieţii sociale
Ţările care au devenit republici în Belize, Fiji, Jamaica, Santa Lucia etc.).
secolul 20 au parcurs la rândul lor o În Europa funcţionează 11 regimuri este redusă.
lungă tradiţie a regalităţii absolute şi dinastice ereditare constituţionale Într-o monarhie absolută puterea
ulterior constituţională. (Marea Britanie, Spania, Norvegia, totală a monarhului era justificată
Înainte de a constitui obiectul Suedia, Belgia, Danemarca, Luxem- prin dreptul si graţia divină, convin-
unor studii istorice puternic docu- burg, Andorra, Lichtenstein, Monaco) gerea conform căreia monarhul este
mentate şi argumentate precum ana- dintre care 7 ţări aparţin Comunităţii locotenentul lui Dumnezeu în istorie.
liza întreprinsă de istoricul Constan- europene. Monarhul constituţional
tin Dobrescu şi Carmen Băjenaru în poate avea titlul de rege, regină, duce, Sub beneficiul evoluţiei ştiinţifice şi
demersul lor ştiinţific intitulat Istori- prinţ sau prinţesă. În forma monarhi- epistemoligice din secolul al XVIII-lea
cul Monarhiei Constituţionale şi Ere- ei constituţionale executive (Iordania, această logică a devenit neconvingă-
ditare din România 1866-1947, regii, Emiratele Arabe, Tailanda dar şi Lich- toare şi a fost chestionată de filozofii
reginele şi prinţesele ocupă spaţiul tenstein şi Monaco) monarhul exerci- britanici şi de iluminiştii francezi.
arhetipal al basmelor si al mitologiei, tă o influenţă pregnantă asupra vietii Monarhia constituţională sau
fascinaţia personajelor jocurilor copi- politice, asupra legislativului şi execu-
monarhia limitată, este o formă de
lariei, regii cu semnificaţie mesianică tivului în timp ce în cadrul monarhii-
asemenea regilor magi din Grota Na- lor constituţionale de tip ceremonial guvernare modernă, descrisă de
tivităţii din Betlehem, piesele jocu- (ţările scandinave, Marea Britanie, John Lock (Treatises on Government
lui de şah. Regalitatea este puternic Spania) impactul politic al monarhu- 1689) şi Montesquieu (L’Esprit des
înrădăcinată în subconştientul şi în lui este simbolic şi de ordin moral. Lois 1748) care începe să se impună
memoria colectivă a umanităţii atât la din seculul al XVIII-lea. Fundamente-
nivel discursului istorico-politic cât şi Din paginile studiului Istoricul le teoretice ale monarhiei constituţio-
în spaţiul narativ literar, artistic şi psi- Monarhiei Constituţionale Ereditare
nale apar încă din Evul Mediu: Magna
hoanalitic chiar dacă înclinăm spre o în România 1866-1947, se desprin-
formulă politică republicană. Ea este de explicit idea că sistemul monarhic Carta semnată de regale John la Run-
asociată cu valorile de continuitate, constituţional ar fi trebuit să repre- nymede pe malurile Tamisei în 1215,
coerenţă şi stabilitate geo-politică şi zinte forma de guvernare naturală şi La Charte de la Charite, „constiţutie”
culturală. Mai mult decât atât rega- raţional istorică a României după al a ordinului cistercin care prevedea
litatea semnifică legătura metafizică doilea Război mondial în situaţia în crearea unor organisme de control,
şi axiologica a unui spaţiu cultural cu care aceasta ar fi rămas în perioada alegeri în cadrul ordinului şi limita-
viziunea religioasă a unei civilizaţii, Războiului Rece în zona de influenţă
cu divinitatea şi cosmosul. Acest as- franco-anglo-saxonă. rea duratei funcţiilor ecleziastice de
pect abisal şi mitologic al personaje- Autorii remarcă cu luciditate şi conducere. În anul 1689 Parlamentul
lor dinastice este observat de Adrian tristeţe în acelaşi timp ca Istoria mo- din Londra prezintă regelui William
Cioroianu în prefaţa traducerii cărţii dernă a României, începând cu adop- al III-lea şi soţiei acestuia Mary Bill-ul
lui Peter Conradi Supravietuitorii- tarea primei constituţii moderne ba- Drepturilor, sursa fundamentală a
Monarhia la Începutul secolului XXI; zată pe modelul belgian în 1866, care monarhiei constituţionale moderne.
Editura Corint, Bucureşti, 2013 viza în fond existenţa unui stat neutru
Deciziile regale urmau să fie dezbătu-
Existenţa unui sistem politic repu- în cadrul unui sistem monarhic ere-
blican, prezidenţial sau parlamentar ditar, a cunoscut prea multe perioade te, aprobate sau respinse de un Par-
nu înseamnă în mod automat pros- de întrerupere şi discontinuitate, iar lament ales. O noutate care apare în
peritate, progres, libertate şi evoluţie firul istoric s-a rupt din nefericire de Bill-ul Drepturilor o constituie liber-
în comparaţie cu un sistem de gu- prea multe ori. tatea de a adresa petiţii şi interpelări
vernare monarhic constituţional iar monarhului constituţional fără teama
în această privinţă paradoxul face ca Distingem grosso modo două for- aplicării vreunei sancţiuni.
la îceputul secolului XXI monarhiile me istorice esențiale de guvernare
constituţionale europene, conside- monarhică, monarhia absolută şi mo- continuare în numărul viitor
30 Clio Atitudini decembrie 2018

SINAIA - 21 - OCTOMBRIE 1901 (STIL VECHI) CĂSĂTORIA


CIVILĂ A LUI CONSTANTIN CASSU DOBROGEANU (GHEREA)
CU SOFIA GRIGORE PARCEVSCHI
de Alexandru H. Popa
II – Căsătoria civilă și martorii
După cum am arătat în prima parte a artico-
lului, pornind de la actul de naștere al lui Ioan
D. Gherea, am identificat la S.J.A.N. –Prahova în
C.C.R.S.C. – Sinaia actul de căsătorie Nr. 8 din 21
Octombrie 1901 al „...Domnului Constantin Casu
Dobrogeanu, în vârsta de ani patruzeci și șase,
născut în orașul Ecaterinoslav, Imperiul Rusiei
la douăzeci și una Maiǔ anul una mie opt sute
optzeci și cinci domiciliat în strada Furnica Nr.
4, aceasta urbă Sinaia, de profesiune comerci-
ant, fiu al Dlor Alessandru Casu și al Dnei So-
fia Casu, soția sa, ambii decedați; și a Doamnei
Sofia Parcevschi, în vârsta de ani patruzeci, de
profesie menajeră, născută în orașul Iași la do-
uăsprezece Ianuarie, anul una mie opt sute șa-
sezeci și unu și domiciliată strada Furnica urba
Sinaia fiică a Dlui Grigore Parcevschi și a Dnei
Paraschiva Parcevschi, ambii de profesiune li-
beră, domiciliați în orașul Iași.”
Oficierea căsătoriei a început la ora 10 anteme-
ridian. Din păcate la S.J.A.N. - Prahova nu am găsit
dosarele de căsătorie civilă pentru orașul Sinaia,
din acei ani.
În act sunt precizate documentele ce se găseau
în dosarul de căsătoriei, conform prevederilor le-
gale din acea perioadă și anume:
„Publicațiunile de căsătorie sub No. 23 și 24 fă-
cute în această comună în Duminicile de la șapte și
patrusprezece Octombrie corent”;
„Certificatul liberat de noi la optsprezece co- fig. 1
rent, din care se constată că, în urma publicațiuni-
lor făcute, nu s-a ivit nici o oposițiune la aceasta căsă- „Tuturor acestor acte parafate de noi și poprite la
torie”; Primărie spre a rămânea alăturate la registru, precum
Copii după documentele ce țin loc de acte de naște-
și Capitol IV de sub titlul V C. Civil s’a dat citire de noi în
re ale celor doi miri autentificate;
Copii după documentele ce dovedesc decesul părinți- auzul tuturor celor de fata mai sus alăturați, după care
lor lui Constantin Cassu Dobrogeanu, autentificate; contractanții neaǔ declarat că voesc a se lua în Căsă-
Consimțământul autentificat de Tribunalul Județu- torie, unul pe Doamna Sofia Grigore Parcevschi și alta
lui Iași prin care rezultă că Grigore Parcevschi și Pa­ pe Domnul Constantin Cassu Dobrogeanu, și noi Ghiță
raschiva Parcevschi, părinții contractantei, domiciliați Manolescu Primarul Comunei Urbane Sinaia și Oficier
în orașul Iași „consimt la această căsătorie”; al Stării Civile am pronunțat în Numele legei că Con-
„Dovada produsă de cei patru Martori prezenți la tractanții sânt uniți prin Căsătorie.”
celebrarea Căsătoriei Civile, din care rezultă că soții Imediat cei doi căsătoriți declară că au trei copii,
nu sunt rude între Dlor în nici un grad din cele poprite
doi de „secs masculin și unul de secs feminin”. Sunt
de legea Civilă de a se căsători, că soții se căsătoresc
acum pentru prima oară, că persoanele cari au con- trecute în actul de căsătorie numele copiilor , datele
simțit la această căsătorie, sânt în adevăr părinții soți- de naștere cu numărul actului de naștere și localități-
ei, că părinții soțului sânt încetați din viață”. lor în care s-au născut (elemente prezentate în prima
parte a articolului).
În continuare se poate citi: În încheiere se arată:
Clio
Atitudini decembrie 2018 31

„Toate cele de mai sus, s-au făcut în public


în casa Primăriei în ființa ceruților patru Mar-
tori și anume: Dl Alessandru G. Radovici în
etate de ani patruzeci și unu, de profesiune
advocat, domiciliat în orașul Ploeșci, Dl Filip
Codreanu de ani patruzeci și cinci, de profesi-
une Doctor în Medicină domiciliat în Ploeșci.
Dl Petru Alessandrov de ani cinci zeci și patru,
de profesiune Doctor domiciliat în orașul Tul-
cea și Dl Victor Crăsescu de ani cinci zeci, de
profesiune Doctor domiciliat în Comuna Urba-
nă Slănic Județul Prahova, cei doi din tâi din
partea soțului și cei doi ultimi din partea so-
ției. Și după ce am dat cetire acest act în auzul
tuturor celor de față, soți și martori l’am sub-
scris proprii împreună cu toți aceștia.”
Urmează semnăturile grupate pe categorii:
Soți; Martori; Primar, Oficier. În figurile 1-3 sunt
prezentate copiile xerox ale actului de căsătorie.
Credem că este interesant ca unele elemente
biografice ale martorilor acestei căsătorii, să fie
amintite în continuare.
Alexandru Gh. Radovici – S-a născut în Plo-
iești la 20 iulie 1860 (stil vechi). Urmează în Plo-
iești clasele primare la Școala primară de băieți
Nr. 1 și Gimnaziul „Sfinții Petru și Pavel”, iar la
Liceul Matei Basarab din București cursul liceal
superior. Studii superioare la Paris facultatea de
drept și doctoratul în drept la Bruxelles. Practică
avocatura la București, intrând în politică în miș- fig. 2
carea socialistă. Se stabilește la Ploiești ca avocat
și om politic. Contribuie la constituirea clubului
muncitorilor din oraș (1891). Înființează săptă-
mânalul literar politic „Democrația socială” (5 ian.
– 27 dec. 1892, 52 de numere). Delegat ploieștean
la Congresul de constituire al PSDMR (1893), este
ales în comitetul executiv și participă la elabo-
rarea documentelor congresului. În anii urmă-
tori este ales delegat la toate congresele PSDMR
(1895 – 1898). După această perioadă trece la
Partidul Național Liberal. Un timp este consilier
municipal și apoi primar al Ploieștiului (1901). Se
apropie de fracțiunea mai radicală condusă de Ion
C. Brătianu. Din 1908 până în 1917 este ales: de-
putat de Prahova, senator, președinte al Camerei
Deputaților, ministru al industriei și comerțului
(1914 – 1917), director al Băncii Naționale la Iași.
Va deceda în ziua de 21 iunie 1918 la Iași. Prin
grija fiului sau Bran Al. Radovici, rămășitele sale
pământești sunt reînhumare la data de 30 iulie
1929, la cimitirul Bolovani din Ploiești [2–4,7].
Filip Codreanu (1856 – 1930) – Despre doc-
torul în medicină Filip Codreanu simpatizant al
mișcării socialiste, am putut culege din biblio-
grafia avută la îndemână, puține date. Din notele
de subsol la două scrisori ale lui C. Dobrogeanu
Gherea adresate pictorului Ștefan Popescu
(1872 – 1948) din anii 1897 și 1898 când acesta
din urma era la studii în Germania, la Munchen, fig. 3
[10] rezultă că Filip Codreanu a fost căsătorit cu
32 Clio Atitudini decembrie 2018

Romania stabilindu-se la Tulcea. În 1886 se înscrie la


Facultatea de Medicină din București și își ia doctora-
tul în medicina în 1895 cu lucrarea: Contribuțiuni la
studiul pediatriei populare. Credinți și obiceiuri
relativ la pediatrie la locuitorii din Dobrogea. A fost
medic la Sfântu Gheorghe (județul Tulcea), Buftea, Fier-
binți și Slănic (județul Prahova).
Înființează o infirmerie rurală – prima din România
– la Teișani. În 1903, constituie societatea filantropică
Crucea Roșie Rurală pentru satele din jurul Slănicului.
Susține activitatea organizației minerilor slăniceni și pe
țăranii răsculați în 1907. În 1910 înființează Biblioteca
națională ilustrată. Ca scriitor va debuta în Contempora-
nul. A folosit pe lângă alte pseudonime și Ștefan Basara-
beanu. A publicat mai multe volume de schițe și nuvele,
un roman și a colaborat la mai multe reviste. Moare de
tifos exantematic în 1918 la Slănic Prahova îngrijind cu
devotament populația de sub ocupația germana [2,4,5,7].
În figura 4 este prezentată din [8], fotografia casei
fig. 4 Casa Dobrogeanu Gherea, Sinaia de la Sinaia a lui Constantin Dobrogeanu Gherea, în
Alexandrina Alexandrescu, de care a divorțat. Alexan- care mai mult ca sigur a avut loc petrecerea prilejuită
drina din 1913 a devenit soția lui Cristian Racovschi. de căsătoria civilă a proaspeților soți.
În lucrarea [9] se precizează că Filip Codreanu este Ca o completare la partea I-a a articolului, men-
înmormântat la cimitirul Bellu, parcela 100. ționăm că din ziarul Universul de luni 13 noiembrie
Petru Alexandrov (1867 – 1910 (?)) – Cred ca 1944 am afla că Ștefania P. Zarifopol a încetat din viață
cea mai emoționantă mărturie despre doctorul Petru în seara zilei de 10 noiembrie 1944 și a fost incinerată
Alexandrov se găsește în cartea de amintiri a lui Ioan pe 12 noiembrie 1944 la crematoriul Cenușa din Bu-
D. Gherea [6] din care reproducem un fragment: curești.
Doctorul Petru a fost una din figurile proeminente Dintr-o regretabilă neatenție la bibliografia primei
ale copilăriei mele. Zic „Doctorul Petru”, pentru că pe părți a articolului, nu a fost numerotată lucrarea „Ioan
atunci îl știam numai sub acest nume, și nici prin gând D. Gherea – Amintiri...”. Aceasta va primi numărul de
nu-mi trecea că ar trebui să mai aibă și unul de familie. referința 4, în continuare numerele de referința vor fi
Era foarte înalt, bătrân, cu mustăcioara alba și veș- mărite cu o unitate (în final se ajunge la 13 referințe).
nic vesel. Să vă spun de pe acum câteva lucruri pe care Autorul vă cere scuze pentru aceasta neatenție.
le-am aflat mai târziu de la tată-meu. Doctorul Petru Se cuvin mulțumiri personalului ce deservește sala
era socialist, refugiat politic din Rusia. Împreună cu alți de studiu de la S.J.A.N. – Prahova, domnilor profesori
refugiați ca și el, mai ales basarabeni, fondase o comu- Eugen Paveleț și Adrian Stan pentru ajutorul dat în
na socialistă undeva, la țară, prin Dobrogea. Printre documentarea pentru partea a doua a articolului.
ceilalți membri ai comunei, știu că se număra și doc-
Bibliografie:
torul Crăsescu, scriitor, care sub pseudonimul Basara- 1
* * * - S.J.A.N. – Prahova – C.C.R.S.C. – Sinaia, dosar 17/1901, actul
beanul, a publicat niște nuvele despre viața pescarilor 8/1901, filele 9 față verso și 10 față;
de malurile Dunării. Atâta știu despre el. Comuna nu 2
M. Chirulescu, Paul D. Popescu, G. Stoian – Personalități Prahove-
pare să fi prosperat, căci după cum povestea tată–meu, ne - Dicționar bio-bibliografic, Ediția a II – a, revăzută, actualizată și
pisica comunarzilor mânca măsline dacă i le ofereai. adăugită, Ploiești, Editura Premier (2002), pag., 317-318;
3
Ion St. Baicu – Istorici și istoriografie pe plaiurile Prahovei, Secolele
Mai apoi, doctorul Petru s-a stabilit la Tulcea și a prac- XVII- XXI, Editura Tipo-Man, Ploiești, 2010-2012, pag. 127-131;
ticat medicina, dar într-un chip foarte original: la ple- 4
Lucian Predescu - Enciclopedia Cugetarea – Material Românesc,
care, clienții treceau prin fața unei mese pe care se afla Oameni și înfăptuiri – Ed. Cugetarea – Georgescu Delafras (1940),
un talger și deasupra o inscripție cam așa: „Cine are, pag. 87 și 706;
să pună aici cât vrea; cine n-are, să ia cât vrea, dar să
5
* * * - Academia Română – Dicționarul General al Literaturii Ro-
mane, vol. II, literele C/D, Ed. Univers Enciclopedic, București, 2004,
nu uite că și doctorul trebuie să trăiască”. Spre onoa- pag. 439 – 440;
rea tulcenilor, doctorul Petru a reușit să subziste astfel 6
Ioan D. Gherea – Amintiri, Editura pentru literatura, București,
mulți ani de zile, spre mirarea tatălui, care fusese foarte 1968, pag.103 - 108;
sceptic la început în ce privește reușita sistemului. M. Chirulescu, O. Dinu, M. Radu – Publicații periodice Prahove-
7

ne (1867 – 2008) - Catalog alfabetic, Editura Ploiești - Mileniul III,


Victor Crăsescu – Se naște în ziua de 16 Octombrie Ploiești 2008, pag. 67;
1850 în comuna Hârtoapele din Basarabia, fiind fiul 8
E. Paveleț – Monumente și arhitectura, for public și memoriale –
lui Petru Crasiuc. După ce urmează gimnaziul (1862 – Județul Prahova – Municipii și Orașe – Ministerul Culturii – Direcția
1866) și Seminarul Teologic (1871 – 1872) la Chișinău. Județeană pentru Cultura Prahova, Ploiești 2013, pag. 114;
Studiază științele naturale la Universitatea din Odessa
9
Gh. Bezviconi – Necropola Capitalei – Dicționar enciclopedic (ed.
a II – a, revăzută și completată), editor Iurie Colesnic, Editura Mu-
(1872 – 1873). Din cauza activității revoluționare, este seum, Chișinău, 1977, pag. 77;
nevoit să fugă în Elveția și SUA. Reîntors în 1878 la Chi- 10
C. Dobrogeanu Gherea – Opere complete, vol. 8, Ed. Politică, Bucu-
șinău, urmărit din nou de poliția țaristă, emigrează în rești , 1983, pag. 144 – 46, 163–165.
Atitudini decembrie 2018 Parada revistelor 33

de Constantin Dobrescu

AMURG SENTIMENTAL din Ploiești, când Eugen Lovinescu în pe- RADU COSMIN. Cu această ocazie dra-
nr. 11 (283) noiembrie 2018 rioada (1 ianuarie 1904-1 ianuarie 1906 pelele regimentelor 24, 4, 22, 28, 30, 17
era profesor în urbea noastră am oareca- și 18 Infanterie și 2 Vânători care au luat
Iată o revistă, despre care publi-
re rezerve. parte la luptele de la MĂRĂȘTI au fost
cațiile elitiste ale Uniunii Scriitorilor
Scrisori, documente semnate sau în decorate cu Ordinul „MIHAI VITEAZUL”.
nici măcar nu amintește.
legătură cu Eugen Lovinescu au mai pu- Nu putem omite prezența la aceas-
Această revistă de literatură, in-
blicat și alți ploieșteni fără pretenții de tă comemorare a reginei MARIA, a
formare și divertisment are în Colec-
elitiști. De exemplu regretatul filolog și
tivul de redacție condus de scriitorul generalului Al. AVERESCU și mitropo-
om de cultură Mihai Apostol care a publi-
Ion MACHIDON și doi prahoveni și litul PIMEN al Moldovei de origine din
cat cărți despre cultura ploieșteană, Ion
anume Ionel SIMA din Ștefești și Mi- Jercan, Ani Iordache, Melania Zvirid, etc. PROVIȚA.
hai ISTUDOR din Vălenii de Munte. Cel care semnează aceste rînduri a publi- Cu acest prilej s-a pus la temelia vi-
Acest număr cuprinde numai pro- cat în colaborare cu conf. univ. dr. Mihai itoarei cripte-monument a unui Ac. Co-
ză dar și poezie care merită atenția Rachieru în anul 1997 Volumul de docu- memorativ
cititorului. mente Viața culturală a Municipiului Plo- Un alt text care merită reținut este
iești și a județului Prahova (1900-1948), cel semnat Ioan ADAM despre Duiliu
ROMÂNIA LITERARĂ volum prefațat de istoricul literar Valeriu Zamfirescu din postura de parlamentar.
Râpeanu, veritabil fiu al meleagurilor De menționat că acest număr este ilus-
nr. 47, 2 noiembrie 2018 prahovene. Nu am pretenția să fi con- trat cu reproduceri după Vederi ale ora-
Ștefan Cazimir în textul său elogi- semnat că documentul respectiv a mai șului FOCȘANI.
ază viața, activitatea și opera profeso- fost semnalat și publicat, dar probitatea
rului Paul CORNEA. științifică îl obliga pe D. G. să nu accepte
Istoricul literar Nicolae SCURTU să se facă abuz de termenul INEDIT. Alții LITERE
introduce în circuitul publicistic un au descoperit America pînă la D. G.
set de cinci epistole inedite trimise nr. 8 (221) august 2018
Dacă mie personal D. G. nu mi-a inspi-
de Constantin KARADJA (1889-1950) rat stimă, văd că ține cu tot înadinsul să Acest sumar abundă în texte dedica-
un cărturar din ținutul Neamțului sa- scadă în ochii multora și ca cercetător al te Centenarului Marii Uniri.
vantului Nicolae IORGA în perioada istoriei Ploieștiului. Pentru acestea amintim textul lui
anilor 1922, 1925, 1932. Marian Iancu despre Octavian Goga ga-
Foarte interesant este suplimen- zetarul. Acesta s-a impus cu un mare
tul dedicat învățămîntului românesc ROMÂNIA LITERARĂ gazetar român în slujba idealului națio-
în anul 1918, situația mass-media nr. 49 din 16 noiembrie 2018 nal, fiind unul dintre cele mai înflăcărate
acum 100 de ani, mediile literare și În acest număr istoricul literar Ni- condeie de la Eminescu și Boriț încoace.
universitare. colae SCURTU publică un set de patru HONORIUS MOȚOC fixează în textul
Distinsul scriitor Lucian Vasiliu di- epistole din perioada 1925-1934 tri- său pe Ion Ghica în epoca sa, pornind de
rectorul Editurii „Junimea” de la IAȘI mise de istoricul și arheologul Oreste la activitatea sa de memorialist.
introduce în circuitul publicistic două TAFRALI (1876-1937) slavistului Pe-
scrisori trimise în anii 1965-1966 de Istoricul patriot Manole Neagoe se
tre Constantinescu-Iași (1892-1977)
Adrian MARINO (1921-2005) pro- ocupă de astă data de așa-zișii istorici
profesor la Facultatea de Teologie din
zatorului CORNELIU ȘTEFANACHE care răstălmăcesc faptele istorice pre-
Chișinău privind colaborarea la revista
(1933-2009) redactor la revista ie- „Arta și Arheologia”. cum Marius Diaconescu, care ni-l pre-
șeană „CRONICA”. zintă pe crăișorul Munților Avram Iancu
drept un criminal, mare mâncător de
PRO SAECULUM unguri „nevinovați".
ROMÂNIA LITERARĂ nr. 5-6 (129-130) 15 iul.-1 sept. 2018. Acest pseudo istoric uită că Avram
nr. 48, 9 noiembrie 2018 Masiva revistă de cultură, care apare Iancu a avut numeroși prieteni ma-
În acest număr junele și prolificul pro- la Focșani și condusă cu har și pricepere ghiari, amanta sa, o jună de 17 ani focoa-
fesor ploieștean Dan GULEA introduce în de doamna Rodica Lăzărescu, este și ea să era unguroaică.
circuitul publicistic și mai puțin științi- dedicată CENTENARULUI. Petre Gheorghe BÂRLEA ne pre-
fic, un număr de trei piese documentare În acest număr semnează două texte zintă în textul său pe scriitorul Grigore
din anii 1919, 1929 și 1935 depistate în interesante doi universitari patrioți și Alexandrescu drept un clasic printre ro-
fondurile de manuscrise de la Biblioteca profesioniști ai istoriei Petre ȚURLEA și mantici.
Academiei Române și arhivele prahove- Ion Șt. BAICU.
ne semnate de Eugen Lovinescu sau care Ca o constatare demnă de reținut
fac referire la scriitor. este că cei doi istorici ploieșteni sunt EXPRES CULTURAL
Despre scrisorile pe care Eugen Lo- prezențe constante în paginile acestei nr. 9 (21) septembrie 2018.
vinescu le adresează Hortensiei Papa- prestigioase reviste ca și prof. univ. Ioan
dat-Bengescu nu mă pronunț dacă sunt SCURTU . Din acest număr ne reține atenția
sau nu inedite (adică dacă au mai fost Foarte interesant este și eruditul text textul istoricului erudit din Ploiești,
publicate). semnat de Horia Dumitrescu despre prof. univ. dr. ION ȘT. BAICU intitu-
Despre documentul din anul 1905 aniversarea unui deceniu de la luptele lat Mareșali români luptători pentru
depistat (lucru făcut de alții înaintea lui de la MĂRĂȘEȘTI. La această aniversa- făurirea României Mari: Averescu,
D. G. ) în arhiva liceului cu nume de sfinți re a participat și profesorul ploieștean Prezan și Antonescu.
34 Evenimente Culturale Atitudini decembrie 2018

de Marian Chirulescu

• 01.12. – Ziua Naţională a • 03.12. – Ziua Internaţională a jud. Prahova și, implicipit, în
Româ­niei. Ziua Marii Uniri Persoanelor cu Handicap Ploiești
din 1918. 100 de ani de la • 03.12. – Se naşte pictorul Ion I. • 07.12. – Ziua Internaţională a
Marea Adunare de la Alba Şinca (1950, com. Brebu, Ph. – Aviaţiei Civile
Iulia (1918) 2015, Ploiești) • 07.12. – 420 ani de la naşterea
• *** – decembrie – A apărut • 03.12. – Se naște prof. dr. în sculptorului italian G. L. Bernini
primul roman românesc, „Istoria istorie și publicista Carmen (1598 – 1680)
hieroglifică”, de Dimitrie Cantemir Băjenaru (1965), cu activitate • 07.12. – Se naşte sculptorul
(1705) în Ploiești Cantemir Moşoiu (n. 1941,
• *** – decembrie – 145 de ani • 04.12. – 135 de ani de la Ploiești)
de la naşterea medicului şi naşterea istoricului literar • 08.12. – Se naşte scriitoarea
chimistului Ştefan Irimescu Nicolae Cartojan (1883–1944) Hortensia Papadat–Bengescu
(1873, Ploieşti – 1956) • 04.12. – 115 ani de la naşterea (1876 – 1955)
• *** – decembrie – 115 ani de la pictorului Gh. N. Vasilescu (n. • 08.12. – S-a născut soprana
naşterea scriitorului Sergiu Dan 1903, com. Şoimari, Ph – m. Elena Drăgulinescu – Stingheri
(1903 – 1976) 1990) (1881, Ploiești – 1971)
• *** – decembrie – 110 ani de • 04.12. – Se naşte poetul • 09.12. – Ziua Internaţională a
când s-a înființat Societatea şi profesorul Dumitru Anticorupţiei
literară „I.L. Caragiale” a elevilor Stănciulescu (1937, com. • 09.12. – Se naşte scriitorul John
Liceului „Sf. Petru şi Pavel” Starchiojd, PH) Milton (Anglia) (1608 – 1674)
Ploieşti (1908) • 04.12. – 80 de ani de la • 09.12. Pe străzile Bucureștiului
• *** – decembrie – 80 de ani naşterea prof. univ. dr. ing. începe să circule primul tramvai
de când s-a născut poetul Gheorghe Panait (n. 1938, com. electric (1894)
Tudor Stănescu (1938 – 1996, Starchiojd, PH) • 09.12. – Se naşte scriitoarea
Ploiești) • 04.12. – Se naște muzeograful Tania Lovinescu (1924, Ploieşti)
• *** – decembrie – Apare revista și poetul Dan Rădulescu (1939, • 10.12. – Ziua Internaţională a
Câmpina – 1991) Drepturilor Omului, 70 de ani de
de cultură „Atitudini” a Casei de
când Adunarea Generală a ONU
Cultură a Municipiului Ploiești • 05.12. – Se naşte pictorul
a adoptat „Declarația universală
„I.L. Caragiale” (Ploiești, 2003) Gheorghe Petraşcu (1872 –
a drepturilor omului” (1948)
• 01.12. – Ziua Mondială antiSIDA 1949)
• 10.12. – 160 de ani de la naşterea
(OMS) • 05.12. – Se naște prof. univ. ing.
farmacistului şi publicistului
• 01.12. – 935 de ani de la chimist Cristea Ottin – Niculescu
Constantin Dimitrescu-Parepa
naşterea Annei Comnena, (1879, Ploiești – 1954) (n. 1858, Ploieşti – m. 1921)
istoric bizantin (1083 – post • 05.12. – S-a născut regizorul de • 10.12. – 160 de ani de la moartea
1148) film Walter Elias (Walt) Disney arhimandritului iluminist
• 01.12. – Se naşte scriitorul (1901 – 1966) Eufrosin Poteca (n. 1786, sat
Cezar Petrescu (1892 – 1961) • 05.12. – 80 de ani de la naşterea Nucşoara, PH – m. 1858)
• 01.12. – Se naşte Andrei Scrima prof. univ. dr. ing. Niculai • 10.12. – Se naşte compozitorul
(1930 – 2000) Macovei (n. 1938), cu activitate Olivier Messiaen (1908 – 1992)
• 01.12. – Se naşte poeta Florenţa în Ploiești • 10.12. – Se naşte sculptorul
Albu (1934 – 2000) • 05.12. – Se naşte poetul Romea Nicolae Kruch (1932 – 1955,
• 01.12. – S-au inaugurat oficial Cantemir (1946, Ploieşti – Ploieşti)
Halele Centrale din Ploiești, 2010) • 10.12. – Se naşte arhitectul
intrată în circuitul economic la • 05.12. – Se naște pictorița Ana Niţu Sever (1939, Băneşti, PH)
1nov. (1935) Ruxandra Ilfoveanu (1947, • 10.12. – 75 de ani de la naşterea
• 01.12. – Se naşte ing. Mircea Ploiești) actriţei Lucia Ştefănescu (n.
Cosma, președinte al C. J. Ph. (n. • 05.12. – S-a născut dr. în istorie 1943), cu activitate în Ploiești
1945) prof. Maria Mariana Gheorghe • 10.12. – 45 de ani de la naşterea
• 02.12. – Ziua Internaţională (1970, Ploiești) scriitoarei Mirela Feticu (1973,
pentru Abolirea Sclaviei • 06.12. – S-a născut pictorul Breaza)
• 02.12. – 95 de ani de la naşterea George Ioachim Pompilian • 11.12. – Ziua Internațională a
sopranei Maria Callas (1923 – (1835, Ploiești – 1907) Muntelui (instituită de ONU în
1977, Paris) • 06.12. – Se termină zidirea 2003)
• 02.12. – S-a născut poetul Bisericii „Sf. Treime” din Ploiești • 11.12. – 215 ani de când s-a
Eugeniu Ștefănescu – Est (1881 (1842) născut compozitorul francez
– 1980) • 06.12. – Se naşte poeta Aurora Hector Berlioz (1803 – 1869)
• 02.12. – Albert Einstein a Cornu (A. Chiţu) (1931, Proviţa • 11.12. – La București, se pre­
publicat lucrarea despre teoria de Jos, PH) zintă primul vodevil românesc,
relativității generalizată (1915) • 06.12. – Se naşte scriitorul Radu „Triumful amorului”, în adap­
• 02.12. – Se naşte poetul Nicolae Cosmin (Nicolae Tănăsescu) tarea muzicală a lui Ioan Andrei
Labiş (1935 – 1956) (1879 – 1959), cu activitate în Wachmann (1835)
Atitudini decembrie 2018 Evenimente Culturale 35

• 11.12. – 105 de ani de la • 14.12. – Se naşte pictorul Valter 1897, com. Starchiojd, PH – m.
naşterea actorului Jean Marais Paraschivescu (1959, Ploieşti) 1978, Ploieşti)
(1913) şi 20 ani de la moartea • 14.12. – Se naşte profesorul • 18.12. – ONU adoptă Convenția
sa (1998) şi poetul Marian Dragomir (n. ce apără femeia împotriva
• 11.12. – 100 de ani de la 1980, Ploieşti) discriminării (1979)
naşterea scriitorului Alexandr • 15.12. – Apare „Revista nouă”, • 19.12. – 50 de ani de la moartea
Soljeniţân (n.1918–2008) director B. P. Hasdeu (1887 – compozitorului Tiberiu
• 11.12. – Se naşte violonista 1895) Brediceanu (1877 – 1968)
Cornelia Bronzetti (n. 1940, • 15.12. – Se naşte eseista şi • 20.12. – 60 de ani de la moartea
Câmpina) pianista Cella Delavrancea etnomuzicologului Constantin
• 11.12. – Este creat Fondul (1887 – 1991) Brăiloiu (1894–1958)
Naţiunilor Unite pentru Copii • 15.12. – S-a născut prof. univ. dr.în • 20.12. – 55 de ani de la
UNICEF (1946) teologie, preotul Leon Gh. Arion moartea compozitorului Paul
• 12.12. – 185 de ani de la (1940, com. Fulga, jud. Ph.) Constantinescu (1909, Ploieşti
naşterea economistului şi • 16.12. – S-a înființat Conserva­ – m. 1963)
omului politic Petre S. Aurelian torul de Muzică din București • 20.12. – 50 de ani de la moartea
(1833 – 1909) (1851) scriitorului John Steinbeck,
• 12.12. – 155 de ani de la • 16.12. – 80 de ani de la moartea laureat Nobel (1962) (1902 –
naşterea pictorului Eduard învăţătorului Constantin Ionescu- 1968)
Munch (1863–1944) Lungu (n. 1862–m.1938, • 21.12. – A apărut vol. „Poesii”
• 12.12. – 125 ani de la naşterea Ploieşti) de Mihai Eminescu, prefațat
actorului Edward G. Robinson • 16.12. – Se naşte poeta Daniela de Titu Maiorescu (1883; pe
(1893, SUA) şi 45 de ani de la Tanul (Daniela Violeta Stoica) copertă, 1884)
moartea sa (26.01.1973) (1985, Ploieşti) • 21.12. – Prima audiţie publică a
• 12.12. – 65 de ani de la • 17.12. – Se naşte compozitorul Oratoriului Bizantin de Crăciun
naşterea criticului literar Dan C. Ludwig van Beethoven (1770 – „Naşterea Domnului” de Paul
Mihăilescu (n. 1953) 1827) Constantinescu, la Filarmonica
• 13.12. – 325 de ani de la • 17/29.12. – 175 de ani de când din Bucureşti (1947)
moartea mitropolitului Dosoftei s-a născut regina Elisabeta a • 21.12. – 60 de ani de la moartea
(1624 – 1693), primul mare României (n. 1843, Neuwiend – scriitorului Lion Feuchtwanger
proet român cult m. 1916, Sinaia) (1884–1958)
• 13.12. – Se naşte poetul • 17.12. – Se naşte Spiru C. Haret, • 22.12. – 160 de ani de la naşterea
Heinrich Heine (1797 – 1856) matematician şi sociolog (1851 compozitorului Giacomo Puccini
• 13.12. – 65 de ani de la naş­terea – 1912) (1858 – 1924)
criticului literar Christian Crăciun • 17/29.12. – Se naşte I.A. • 22.12. – 120 de ani de când
(1953, com. Floreşti, PH) Basarabescu (1870 – 1952), s-a născut scriitorul Virgiliu
• 13.12. – Se naşte col. conf. scriitor, profesor, om de cultură Monedă (Virgiliu Moscovici)
univ. dr. în știinţe economice şi în Ploiești (1898, Ploiești – 1991)
publicistul Mihai M. Irimiea (n. • 17.12. – S-a creat Universitatea • 22.12. – Se înființează Socie­
1956 – 2010, Ploiești) Liberă și Populară din Ploiești, tatea de Difuziune Radiofonică
• 13.12. – 35 de ani de la moartea din inițiativa prof. Dumitru din România (1927), (azi,
lui Nichita Stănescu (1933 – Munteanu – Râmnic (1922) Societatea Română de
1983) • 17.12. – Se înființează Liga Radiodifuziune)
• 14.12. – Exploratorul norve­ pentru Unitatea Culturală a • 22.12. – Se naşte poetul ing.
gian Roald Amundsen a devenit Tuturor Românilor (București, Vladimir A. Deteşanu (1952), cu
primul om care a ajuns la Polul 1890) activitate în Ploiești
Sud (1911) • 17.12. – 115 ani de la naşterea • 23.12. – 195 de ani de la naşterea
• 14.12. – România este primită poetului Ilarie Voronca (Eduard compozitorului Alexandru
în ONU (1955) Marcus) (1903 – 1946) Flechten­macher (1823) şi 120
• 14.12. – 515 ani de la naşterea • 17.12. – La Timişoara, începe de ani de la moartea sa (1898)
astrologului Nostradamus Revoluţia Română din 1989 • 23.12. – 135 de ani de la
(1503 – 1566) • 18.12. – 215 ani de la moartea naşterea generalului Caton
• 14.12. – 230 de ani de la filosofului J. G. von Herder Sorescu (n. 1883, Ploieşti – m.
moartea compozitorului Carl (1744–1803) 1941, Iaşi)
Philipp Emanuel Bach (1714 – • 18.12. – 85 de ani de la naşterea • 23.12. – 80 de ani de la naşterea
1788) dr. doc. în agronomie Cristian actorului Corneliu Dan Revent
• 14.12. – Centenarul nașterii Ioan D. Hera (n. 1933, Ploieşti) (1937 – 2000, Ploieşti)
actorului Radu Beligan (1918) • 18.12. – Se naşte conf. univ. • 23.12. – Se naşte soprana Lili
• 14.12. – S-a născut solista de dr. în istorie Armand Goşu (n. (Elena) Duşescu (n. 1925, com.
jazz Aura Urziceanu (1946) 1966, Câmpina) Telega, PH)
• 14/ 27.12. – Se naşte Virgil • 18.12. – 40 de ani de la moartea • 23.12. – Se naşte dr. în biologie
Madgearu, economist şi om istoricului literar şi istoricului Constantin I. Pârvu (n. 1932,
politic (1887 – 1940) Constantin M. Râpeanu (n. com. Bertea, PH)
36
Evenimente Culturale Atitudini decembrie 2018

• 24.12. – 220 de ani de la (Ştefania Nedelcu-Iene) (n.


naşterea scriitorului Adam 1958, com. Bărcăneşti, PH) CUPRINS
Mickiewicz (1798–1855) • 28.12. – 150 de ani de la
• 24.12. – 155 de ani de Editorial, Gelu Nicolae Ionescu..... cop. 2
la moartea scriitorului naşterea scriitoarei Bucura Reflecții mărunte despre „modele" (II),
William Makepeace Thacke­ Dumbravă (Fany Seculici) Eugen Simon................................................. 1
ray (1811 – 1863) (n. 1868 – m. 1926) Întâlnire cu prima soție a lui Marin
• 24.12. – 90 de ani de la • 28.12. – Se naşte compozi­ Preda, Alex Ștefănescu.............................. 3
moartea tenorului Nicolae torul Ioan Cristu Danielescu Unirea Transilvaniei și Banatului cu
Leonard (1886 – 1928)
(1884 – 1966, Ploieşti) România, Ion Șt. Baicu . ........................... 5
• 24.12. – 55 de ani de la
moartea poetului Tristan • 28.12. – La „Grand Café” Centenar și interdisciplinaritate,
Tzara (1896 – 1963) din Paris, are loc prima Traian D. Lazăr............................................ 8
• 24.12. – Se naşte poetul proiecţie de film, realizată Ionel Brătianu – un mare premier
Nichifor Crainic (1889 – 1972) de fraţii Lumière (1895) unionist și patriot român (V),
• 25.12. – Apare revista Ion Șt. Baicu....................................................9
• 28.12. – 115 ani de la naşterea
„Neamul românesc literar” Regele Ferdinand în mijlocul
(Vălenii de Munte; 1908 – compozitorului Nicolae Kircu­
lescu (1903 – 1985) ostașilor (VIII), Traian D. Lazăr..........11
1912; 1925 – 1926)
• 25.12.1642/ 04.01.1643 • 28.12. – 60 de ani de la Mareșali români - luptători pentru
– 375 de ani de la naşterea înfiinţarea Clubului Sportiv făurirea României Mari: Averescu, Prezan
fizicianului şi matema­ și Antonescu (IV), Ion Șt. Baicu............12
„Petrolul” Ploieşti (1958)
ticianului Sir Isaac Newton Abatele Zavoral și răniții români de la
(1643 – 1727) (376 ani pe • 28.12. – Se naşte profesorul
Strahov (II), C. Dobrescu........................14
stil vechi) şi publicistul Nicolae Boaru
Gheorghe Costaforu - primul rector al
• 25.12. – Se naşte scriitorul (n. 1949, Ploieşti), „Cetățean învățământului nostru superior (II)
şi omul politic Ion Ghica de Onoare al Municipiului Cătălin Dobrescu.......................................15
(1817 – 1897) Ploiești” – post-mortem
• 25.12. – 130 de ani de la Galeria marilor epigramiști:
• 28.12. – Se naşte dr. în Vasile Tacu, C. Tudorache.......................16
naşterea pictorului Maurice
Utrillo (1883–1955) filologie Diana Rânciog (n. Răsfoiri și comentarii, C. Tudorache.....20
• 25.12.1907/08.01.1908 1969, Ploiești) Activitatea filialei Prahova a societății
– 110 ani de la nașterea • 29.12. – 145 de ani de la cultural-naționale „Carpații"
naturalistei și muzeografei naşterea lui Ovid Densusianu în lupta pentru realizarea unității
prof. Margareta Moșneaga naționale (II), C. Dobrescu ...................23
şi 80 de ani de la moartea sa
(1908 – 1992, Ploiești)
(1873 – 1938) 1940 - anul marilor amputări nați­onal-
• 25.12. – Se naşte poetul Ioan
Alexandru (1941 – 2000) • 29.12. – 135 de ani de la teritoriale. Mărturii prahovene (II),
• 26.12. – 125 de ani de la moartea criticului literar C. Dobrescu..................................................24
naşterea generalului Traian Francesco De Sanctis (1817 – Toma T. Socolescu în război și veteran
Al. Tetrat (n. 1893, Ploieşti) în centenar (II), Constantin Ilie...........26
1883)
• 26.12. – La București, este pus Legenda – segment semnificativ al
în funcțiune primul tranvai cu • 29.12. – 85 de ani de la
literaturii populare (VI), Adriana
cai din România (1872) moartea lui I. G. Duca (1879
Nicoleta Zamfir..........................................28
• 26.12. – Se naşte poetul – 1933, Sinaia)
Istoricul monarhiei constituționale
Vintilă Ivănceanu (1940 – • 30.12. – Se constituie
2008) și ereditare din România 1866-1947,
corporaţia lăutarilor ploieş­ Daniel Rachmistruc..................................29
• 26.12. – Se naște poetul
teni, staroste Dima Lăutarul Sinaia - 21 - octombrie 1901 (stil
Forel Hogea (1948,
Comarnic – 1980) sin Tudorache (1832) vechi) căsătoria civilă a lui C. Cassu
• 27.12. – Se naşte Louis • 30.12. – Se naşte poetul Traian Dobrogeanu (Gherea) cu Sofia Grigore
Pasteur, chimist și biolog Bălăceanu (1924, Gornet Parcevschi, Alexandru H. Popa............30
(1822 – 1895) Cricov, PH – 1993, Ploieşti) Parada revistelor, C. Dobrescu.............33
• 27.12. – Se naşte istoricul Evenimente culturale, M. Chirulescu.....34
• 30.12. – Regele Mihai I
literar Tudor Vianu (1897 –
1964) este obligat să abdice și Evenimente-Consemnări.............cop. 3,4
• 27.12. – Se naşte poetul St. să părăsească România
V. Ionescu (n. 1904, Ploieşti (1947). S-a creat Republica Supliment „Atitudini"
– m. 1946) Populară Romană Note despre tinerele condeie,
• 27.12. – Se naşte sculptorul • 31.12. – Thomas Edison Iulia Dragomir............................................. 3
Ştefan Macovei (1945), cu Premierea Concursului Național de Poezie
activitate în Ploiești face prima demonstrație
publică a funcționării unei „Iulia Hasdeu" ediția a XVI-a, Ploiești,
• 27.12. – 60 de ani de la
octom­brie- noiembrie 2018..........................4
naşterea poetei Ştefania Iene lămpi electrice (1879).
Numărul 12 (141), Decembrie 2018, An XVI

SUPLIMENT
– se distribuie gratuit cu Revista „Atitudini" –

Laureații Concursului Național de Poezie "Iulia Hasdeu",


ediția a XVI-a, Ploiești, octombrie- noiembrie 2018

Diogene Ulyssee Napoleon Maillart, Portretul Iuliei Hasdeu


2
Din pana egretei Supliment Atitudini decembrie 2018

CONCURSUL NAȚIONAL DE POEZIE „IULIA HASDEU”


EDIȚIA A XVI-A
Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului
Ploieşti a organizat, în perioada septembrie-
noiembrie 2018, cea de-a XVI-a ediţie a Concursului
Naţional de Poezie „Iulia Hasdeu”. Competiţia a avut
două secţiuni: una pentru liceeni şi cealaltă pentru
copii, cu vârsta cuprinsă între 7-12 ani, a doua fiind
adăugată anul acesta. Dintre cei 118 concurenţi,
juriul, format din Iulia Dragomir – profesoară
şi poetă, preşedintă a juriului, Mădălina Paula
Ştefan – profesoară şi poetă, Gabriela Teodorescu
- profesoară, publicistă, critic literar, a stabilit
acordarea următoarelor premii:
MARELE PREMIU – Meheş Ilinca Daria, Liceul
Teoretic „Gabriel Țepelea”, comuna Borod, jud.
Bihor;
Secţiunea liceeni:
PREMIUL I – Lazăr Anca-Marina, Colegiul Național
„Ion C. Brătianu” - Pitești, jud. Argeş;
PREMIUL II – Ignat Andra-Maria, Seminarul
Teologic Liceal Ortodox „Sf. Ioan Iacob”, localitatea
Dorohoi, jud. Botoșani;
PREMIUL III - Se acordă Ex aequo elevilor: Agafiţei
Manuela-Loredana, Liceul „Regina Maria” Dorohoi,
jud. Botoșani; Ghileschi Nadin Mihaela, Colegiul
Național „M. Eminescu” din Botoșani, judeţul
omonim; Zett Ana - Colegiul Național „Mihai
Viteazul” Ploieşti, jud. Prahova;
MENŢIUNI – Ghenț Maria Gabriela, Colegiul
Naţional „Samuil Vulcan”, Beiuş, jud. Bihor; Matei
Alexandra, Liceul Teoretic „Brâncoveanu-Vodă”,
Urlaţi, jud. Prahova; Horodincu Teodora, Liceul „Dimitrie Cantemir” Darabani, jud. Botoşani.

Secţiunea 7-12 ani:


PREMIUL I - Se acordă ex aequo elevelor: Ghigă Sofia, Şcoala Gimnazială „Tudor Arghezi”, Piteşti; Florescu
Nicoleta, Școala Gimnazială "Aurelian Stanciu" Salcea, jud. Suceava;
PREMIUL II - Rotariu Ştefania, Școala Gimnazială ”Elena Rareș” din Botoșani, jud. omonim;
PREMIUL III - Se acordă ex aequo elevilor: Novac Mihai, Școala Gimnazială „Corneliu Micloși”, Covăsânț, jud. Arad;
Avrămoiu Maria-Karina, Colegiul „Al. I. Cuza”, Focşani, jud. Vrancea.
MENŢIUNI: Casim Ioana Adelina, Şcoala Gimnazială „George Coşbuc” Brăila, jud.omonim; Dumbravă Dariana,
Școala Gimnazială „Corneliu Micloși”, Covăsânț, jud. Arad; Lămbrulescu David Andrei, Şcoala Gimnazială „Nicolae
Titulescu”, Ploieşti, jud. Prahova.

Sâmbătă, 10 noiembrie 2018, la Muzeul Memorial „B.P. Hasdeu” din Câmpina, s-au decernat premiile acestei ediţii
a concursului. Cu această ocazie, instituţia noastră a organizat o excursie culturală la muzeul sus-amintit.
Supliment Atitudini decembrie 2018
Din pana egretei 3

NOTE DESPRE TINERELE CONDEIE


de Iulia Dragomir

Pe 10 noiembrie 2018, la Câm- Există două tendințe: preferința finim prin negație, nimeni și nimic
pina, la Muzeul Memorial „B. P. pentru versurile clasice, cu rimă și nu sunt prieteni la cataramă, nu te
Hașdeu’’ s-a realizat premierea pentru cele cu vers alb în care se anu- apropia de mine.’’ (Diaconescu Di-
elevilor participanți la Concursul lează canoanele, se ignoră rolul sem- ana). Adolescenții își recunosc vul-
Național de poezie „Iulia Hașdeu, nelor de punctuație, ilustrându-se o nerabilitatea, caută valorile vieții,
organizat de Casa de Cultură I. lipsă de focalizarea asupra exterioru- adevărul, firescul. „Mi-ai spus vre-
L. Caragiale în perioada septem- lui, formei, concentrându-se asupra odată că diminețile tale încep când
brie-noiembrie 2018. conținutului, ca într-o agonie lirică, dezbraci sufletul în fața ferestrei și
118 elevi dornici de exprimare, ta- în căutarea propriei viziuni. „Am rupt crezi că nimeni nu te vede, dar toa-
lentați, creativi au supus analizei câte o bucată din cerul nopții și am as- tă lumea se uită. Ești gol și te digeră
cinci poezii, dezvăluind prin acestea cuns-o după ureche. (Ban Andreea). resorturile lăuntrice pentru că nu
un strop din preaplinul sufletului. Se înfruntă armatele sufletului meu. știi cum să apeși frânele morții și
Poeziile celor mici au dezvăluit Niciuna nu pierde, niciuna nu câști- nu știi. . . pentru ce rană să-mi cerni
preocupările vârstei, tematica fiind gă. (Iulian Cezare Dediu). Poezia este cuvintele, ai atâtea zgârieturi încât
constant legată de universul copilări- cea care produce o revoluționare a ai uitat de porțiunile libere de pie-
ei, al familiei, raportându-se la părinți, vieții „Mi-am izbit poezia de moale- le /și eu am la fel/ dar nu putem /
copii, oamenii dragi. Atrași de mediul le capului. . . Am șă te țin până când să ne dezbrăcam sufletele/unul în
înconjurător, au realizat pasteluri în oasele își schimbă locul ori oamenii fața celuilalt/ pe mine m-ar înghiți
care imaginea toamnei domina sfera n-or mai fi cum sunt.’’ (Agafiței Manu- vidul tău/ și pe tine fricile mele.’’
interesului. Textele s-au caracterizat ela Loredana). Se meditează asupra (Panait Maria). Vocabularul ales
prin simplitate, naturalețe, invitând rolului formator al celorlalți, asupra este unul care înglobează neologis-
la observare și la continua mirare în sentimentului de recunoștință, asu- me, termeni din spațiul cotidian, cu
fața vieții. „Mi se pare cam ciudat/ pra modului în care oamenii se influ- noțiuni din universul tehnologiei
s-aveți visuri de magnat/ Auzi, inves- ențează, se sprijină unul pe altul,,oa- informatice „delete, ctrl, alt. „go to
tiții în fluturi vii/ Rămânând să-i cauți menii sunt pentru oameni/ceea ce geografia multiplă în trupurile as-
pe câmpii. (Avrămoiu Maria Karina - nu poate fi nici măcar teaca pentru tea lipsite de cultura ferestrei/zi-
clasa a VI-a) cuțit. . ’,,pot să jur că fiecare dintre noi dul apare prea des și se interpune,
Liceenii au cucerit prin spiritul a luat câte ceva de la un alt om fără să se face al doilea zid în propriul său
meditativ, adânc ancorat în reali- mulțumească ori să încline capul/nici conținut’’ (Sandu Teofana). Se ob-
tățile vieții, prin sondarea sinelui, vorbă să zâmbească,a luat și a plecat.’’ servă schimbul permanent de da-
versurile oglindind aventurile in- (Agafiței Manuela Loredana)’ „Ar fi ruri pentru menținerea echilibru-
terioare, căutarea identității, im- de prisos să descos săruturile de pe lui,,Haide, aleargă de-a binelea,//
pactul evenimentelor, modul în ochi/ de pe buze și de pe/orice bu- să simți sau să găsești răspunsul, ai
care iubirea cuprinde, se manifes- cată de carne/care și-a luat adio de văzut și tu că astăzi este coadă la
tă. Copleșiți de ceea ce li se întâm- la întrupare/poate că toți am primit/ tranzacția de sentimente, / iar ba-
plă, manifestă vulnerabilitate, par un sărut de care nu ne-am putut dez- nalele bănci de odinioară/ au dat
a avea o viziune când senină, când lipi. . . eu însămi am rămas blocată în- faliment.’’ (Ana Zett). Dragostea
sumbră asupra lumii. „Pe scena tre oameni și cuțite. . . sună a trădare rămâne resortul interior, cea care
trupului tău/joacă strict privirile a vechilor mele porniri cu care dorm hrănește, dar și cea care dărâmă.
mele/cu un zâmbet studiat, lucrat sub pernă în nopțile de insomniacă „Uite, îți încredințez acești lei, /
poate prea perfect/ în contrast cu înnamorate de tărie.’’ ia-i și învață-i să iubească/ cum tu
urâțenia lumii reale. De ce furi atâ- (Agafiței Manuela Loredana) Se nu m-ai putut iubi. /Învață-i să se
tea priviri? ’’ (Bârzea Anisia) remarcă puterea imaginației, pre- hrănească/ din eternul farmec al
„Versurile mele cos gândurile/ ocuparea pentru cuplu „La poalele pândei/ Învață-i să ucidă cu gra-
peticesc până la zâmbet/ Mă simt ochiului stâng/ prinde contur fan- ție/ îndelung alintându-și prada/
ca un felinar/Ghidez oamenii cu lu- tasma unei nopți de vară... mie să- amețitor mișcându-și coada/ Înva-
mină/Deși întunericul îi vrea/ Și ei mi placă să-mi plouă continuu cu ță-i să die tot ce n-ai fost tu pentru
la el se închină.’’ (Ciurnu Alin) Pre- tine. . . curățenia a fost mereu mult mine.’’ (Lazăr Anca Marina)
feră metaforele, simbolurile, sunt mai ușoară și distractivă în doi.’’ Este minunat să constatăm că
fascinați de cromatică, preocupați (Ghilenschi Nadin Mihaela). Relația tinerii noștri sunt preocupați de
de dramele interioare, dar și de cu divinitatea, starea de înstrăina- frumos, de exprimare în raport cu
acelea ale înaintașilor, sărbătoresc re, teama de rană se exteriorizează lumea în care trăiesc, gata de reli-
centenarul, dedicând poezii unirii, prin vers „De la o vreme și dumne- efare a adevărului, a sinelui,anali-
aducând în prim plan idealul nați- zeu începe să se roage, iar noi ne zându-și trăirile, gata de expunere
onal, dorința de libertate, evadarea mângâiem cu genele încheieturile a ceea ce sunt, visează, trăiesc, pro-
în spațiul interior, dar și în istoria când nu mai are cine să le mângâie. fund implicați în realitatea interi-
neamului. Știm cine suntem abia când ne de- oară și exterioară.
4
Din pana egretei Supliment Atitudini decembrie 2018

Me nț iu n i

Ghenţ Maria Gabriela Toţi se uităînsusnedumeriţi,


• Scoala de provenienţă: aşteptândsătreacă,
Colegiul Naţional „Samuil Vulcan”, Beiuş, judeţul să-şitrăiascăzilele,
Bihor
fiindorbiţi de viitor, uitaţiîntrecut.
• Clasa a IX-a B
• Limbi străine: engleză, franceză
• Prof. Coordonator: Iagăr Claudia

PENE
NICI VIITOR, NICI TRECUT În noaptea pustie, fără glas,
Ştii că păşesc încet, cu precauţie, Pe râu în jos pluteşte
dar cum poţi să vii să-mi spui O lebădă, ce din necaz,
că stejarul s-a ofilit Spre dimineaţă priveşte.
când cerul încă e albastru?
Spune-mi, unde pot s-ascund
Lebăda mea preţioasă?
Oare o atingere e destul pentru a şti?
Unde-n apă pot s-afund
Urmele mele rămân umede în nisip,
Penele ei de mătasă?
văd pădurile cum se-apleacă,
văd izvoarele cum seacă.
Aş lua-o cu mine, lângă iaz,
Şi aş lăsa-o să plece,
De la atâta timp pierdut prin praf, Şi n-ar mai fi nici în necaz,
şi asfaltul din faţa parcului Şi nici apa n-ar fi rece.
a crăpat, lăsând solul muribund
să respire încet-încet ce a mai rămas. Spune-mi, cum să o răpesc,
S-o-mpiedic, să rămână?
Nişte fiinţe ce sunt la fel De ce mi-e dat să privesc,
se separă prin costume Ultima-i umbră de lumină?
şi, aşa, lumea lor cunoscută
e despărţită în cioburi.

Oamenii sunt aici, plecaţi prin ceaţă, EFEMERUL


ei spun că au un scop, o direcţie,
eu nu cred decât ce se vede,
Merge pe drumcu mintea-n patru,
iar asta mă lasă rece câteodată.
Tot e mare, toţi şoptesc...
Păşeşte, conştiinţa-i încărcată,
Poate că dincolo de lumina acelui stejar, Nu observă, toate trec...
umbrit de al gândurilor amar,
şi viaţa este mai vie. Întâmplător, dintr-o greşeală,
Fiind distras, se-opreşte-nmine,
Omul a uitat ce e real, ce e frumos, Mă priveşte, dar se-nşeală,
a uitat să zboare dincolo de vise, Este scris, nu e mister.
pe culmi făr` de zare,
pezarefăr` de soare, Ai lui ochi lipsiţi de vlagă
pesoarefăr` de ploi, Trădeaz-o aparentă stare,
peploifăr` de vânt, Dar acolo, în esenţă,
pevânt, pestepământ. Ceva, ceva nu-i dă scăpare.
Supliment Atitudini decembrie 2018 Din pana egretei 5

„Cum ai fost şi cum vei fi? Ia-mă de mână, opreşte-mă,


Ce ai fost şi ce devii? Nici căderea-mi nu e lină.
Eşti un om, asta o ştii? Timpul mi se opreşte subit
Dar un` te duci, de unde vii?
Sub atingerea ta rece,
Cauţi viaţă făr` de moarte
Sau lumină din carte-n carte? Eşti mărginit doar de infinit,
Îţi e frică de sfârşit Nicidecum noi nu vom trece.
Sau abia de te-ai trezit?”

„O dorinţă arzătoare...”
„Ce anume, ce doreşti?”
„Vreau fericire, vreau de toate,
DRUMUL CĂTRE NIMIC
Vreau viaţă aici, dar pe veci!”
O cărare întreruptă...
Nu-i nevoie de cuvinte, nici de fapte.
E doar un om, un efemer, Nu se vede unde duce.
El nu crede-n realitate, Ea se zbate şi tot luptă,
Ci se-nchină la mister. Dar nu vede, timpul trece.

Tot se-ntâmplă-ntr-o secundă,


După ea cară munţi,
Îşi cere scuze, dus a fost.
Poate nu-l voi mai vedea, dar ştiu: Iar în faţă-i plin de umbre,
Va trăi ca mulţi alţii, Pe potecă sunt mai mulţi,
Dar va avea un sfârşit, Dar niciunul nu se-ndură.
Nu fiindcă-i om, c-aşa e viaţa,
Ci fiindcă-i doar un efemer. Privirea-i rămasă spre pământ,
Iar ea încet se-dreaptă,
Fără ştiinţă, fără faptă,
POEM Spre drumul către nimic.

Fiecare rază păleşte Ceva, însă, o trezeşte,


Când cobori pe stele, Iar în stânga ei se-arată
Fiecare fărâmă de vis se risipeşte O cărare-ntr-o pădure
Când pleci cu gândurile mele. Spre o lume luminată.

Străpunge-mi mintea cu lumină,


Poartă-mă printre nori, pe cer, Toate umbrele-mpietrite
Dar, de nu, te rog, fie-ţi milă, Nu-ndrăznesc a se uita,
Lasă-mă măcar să sper. Dar ea, reuşind să vadă,
Spre pădure se ducea.
Nu cunosc necunoscutul,
Dar sunt fascinată de tine,
Hotărâtă, se grăbeşte
Uit viitorul, văd trecutul,
La final, ia-mă pe mine. Şi deodată îndoiala
În aer se risipeşte,
Privind, cad în abis, încet, Ea continuându-şi calea.
Îţi simt respiraţia şi pulsul,
Nu te opreşti, dar şi eu plec,
Munţii grei în spate-i lasă
Nici izvorul nu-i schimbă cursul.
Şi tristeţea, şi umbrele,
Ia-mă de mână, striveşte-mă, Ca la urmă ea să iasă
Îţi simt pielea caldă, fină, Pe un câmp plin de flori.
6
Din pana egretei Supliment Atitudini decembrie 2018

Matei Alexandra
• Școala de provenienţă: Liceul Teoretic ,,Brâncoveanu-Vodă” Urlați
• Limbi studiate: engleză
• Activități extrașcolare:
- Centrul de zi pentru copii ,,Sfântul Stelian”, Fundația ,,Bucuria Ajutorului”,
Filiala Urlați
- Activarea în clubul ,,Public speaking” al liceului
- Activarea în cadrul Cercului de Știință
- Activarea în clubul ,,IMPACT” Urlați
- Participarea, ca voluntar, la Semimaratonul Bucuriei, edițiile a 2-a și a 3-a.
- Participarea la etapa județeană a olimpiadei de biologie.

DIVINĂ ESTE A MUZICII ARTĂ! RONDELUL UITĂRII


Vechi cât a dorului patimă
Nu-i nota pusă la-ntâmplare pe partitură E mecanismul nemuritoarei uitări.
De-acel blând și melancolic violonist! Din vremuri străvechi plecă fără mamă
Ea doar s-odihnește pân' s-ajungă pe claviatură, Ca să ajungă în fire la muritori.
Căci e trebuință mare de ea și în octava unui pianist.
Uitatul pe sine nu se uită în veci, ia seamă,
E unică! Din inspirație se naște divina împletitură Căci de el nu scapi nici în iad de te pogori.
Armonioasă, nu zgomotoasă, insist! E vechi cât a dorului patimă
Căci nu-i nota pusă la-ntâmplare pe partitură Mecanismul nemuritoarei uitări.
De-acel blând și melancolic violonist.
O, binecă n-a lăsat Dumnezeu uitarea la vamă
Indiferent de-auditoriu, melodia încălzește orice Când lumea a făcut-o cu soare și cu nori!
făptură! A dat-o lui Adam, de veșnicie să nu se teamă;
Lin se duce chiar și spre urechea unui mașinist, A dat-o săracului din drum și a celor bogați mari.
Îmbată simțul cu unde tremurânde lâng-o cotitură
Și alene se coboară pe timpanul omului trist. Vechi cât a dorului patimă e mecanismul nemuritoa-
rei uitări!
Nu-i nota pusă la-ntâmplare pe partitură.

A VENIT VREMEA CÂND


SOARTĂ DE ROMÂN
Din vremuri glorioase plecăodată speranța, O frunză de falnic pom
Dar nu mai ajunse în țara noastră toată, Se pleacă spre pământ.
Căci o-nghițiseră valuriledin Constanța ,,Nu te-ofili” striga-vom;
Ori poate Dunărea, de Burebista stăpânită. ,,Nu te pogorî-n mormânt”!

Spiritul dac tânjește atrăi ș-acuma, nu-i lipsește ,,E toamnă”, spune un om,
voința! ,,Trebuie să-și amintească de legământ;
Însă poporu-i suspină dup-a conducătorului domnie Fiecare frunză de falnic pom
devotată... Să se plece spre pământ”...
Poate-o ajunge, din vremurile glorioase speranța
Din nou, în țara noastră toată. A pieirii cale o ia încet, încet orice pom
Și natura moare cu el, sobru; nu scoate un cuvânt.
Căci, parcă-ntâlnisem demult, la un bătrân, credința Totul devine policrom și nu văd pe nimeni să culeagă
Că patria noastră va ajunge și ea bine odată și-odată. molcom
Asta doar dacă n-o omorî-o cumva temnița Fructele-mpietrite din statuia veșnic uitată în vânt.
Ori ademeni-o străinul, în a lui burgheză covată.
O frunză de falnic pom...
Din vremuri glorioase plecă odată speranța...
Supliment Atitudini decembrie 2018 Din pana egretei 7

AM RĂMAS DOAR NOI Aici, la cotitură, sunt neputincioasă. Nepăsarea-mi-


uzurpă dreptul la viață.
Totuși, mă-nalț și încercate căuta, dar a te găsi îmi
Ți-am șoptit...
,,De ce eu dintre atâtea alte stele? este cu neputință. Te-aidus...
Dintre atâtea arabescuri gravate cu lumini și forme,
De ce mă stingi tocmai pemine Iubitule, oprește-te! Nu fi naiv aici, la fântâna nemuririi!
Și nicio clipă, în eternitate, nu mă lași să strălucesc?’’ Iubirile amare toate s-au dus. S-au izbit de vitraliul
fericirii.
Tresar, clipesc... Renascdin praful de stele căzut din
infinit. De azi sunt spulberate. Am rămas doar noi și-un
Îndrept pasul pe cărare, voind, acerb, înc-o sărutare. pumn muribund de stele Ce luminează palid, căci
Dar tu... Poleit cu flori de mucegai alergi către abis, prea departe sunt și se fericesc între ele,
te scuturi... de noi
Și, dureros, mă colorezi din nou altfel, mă preschimbi Iar noi, căzuți în această lume nouă, zâmbim.
într-o nouă zeitate.
Nu ne mai căutăm,ne prefacem că suntem la fel: o
Noi doi, acum, în prag de doliu etern suntem. parte din etern.
Chemarea negrăită ți-o aflu, pe suflet scrijelită; picură O luăm de la capăt și iubim
stropi din amintirea noastră. Cu spaimă, viața din acest nou, nebiruit, infern.

Horodincu Teodora
• Școala de provenienţă: liceul „Dimitrie Cantemir” Darabani, jud. Botoșani
• NOTĂ : Cu privire la scrierile mele , consider că nu rima face din versuri o
poezie, ci cuvintele. Bine alese , fiecare cu povestea sa , aduc muzicalitatea ce
pot ajuta sau chiar înlocui perfecţiunea de la sfârşitul fiecărui vers; cum spune
şi Eminescu „Uşor e a scrie versuri / Când nimic nu ai a spune”.

RUGĂ (CĂTRE) MINTE Lăsaţi-mă să vorbesc şi nu-mi intimidaţi voinţa.


Nu mă judecaţi pentru că tai frunze la câini
– timpul meu e socotit.
Nu-mi înecaţi valurile De la voi nu o să primesc nimic ,
cu scuza că încercaţi să mă trageţi la mal . dar câinii , precis , au să-mi mulţumească.
Încă nu m-am acomodat cu vânturile dar ,
nici nu m-am săturat de lunile pline
şi în loc să cobor ,
am ales să urc acest bolovan la deal.
HUKOMMELSE
Nu-mi tăiaţi creanga de sub picioare !
M-am urcat în copac , ce-i drept , Du-mă înapoi pe vremea
dar ca să-mi văd orizontul . când plângea via,
Nu am ucis idei sau vise , când nu ne cunoşteam şi eram cuminţi,
pe cer ne zâmbea fals soarele cu dinţi,
nu am călcat în picioare premise...
mit neadeverit era iubirea.
Nimeni nu poate fi mai îndoielnic decât omul.
Ca un film alb-negru mut
Nu vreau să gândesc ce au gândit şi alţii. dragostea noastră , tăinuită bine,
O minte e un lucru teribil de irosit. am ascuns-o de frică să nu ne vadă
În timp ce lauda de sine trezeşte admiraţii , si uite acum n-are cine să ne creadă
mie îmi place adevărul neîmpodobit. c-a fost un timp când ne-am iubit atât de mult.
8 Din pana egretei Supliment Atitudini decembrie 2018

Ne-am pierdut raza mea de soare că ai pierdut pe tine în întuneric spunând că îmi eşti
neştiind tu că noaptea mă iubeam cu luna; lumină,
s-au lungit străzile între noi… dar ai legat cuvinte ce de mult suspină…
ai vrut să vii , te-ai razgândit , apoi şi îţi mulţumesc !
s-a dus buna înţelegere , buna…
…tu mă iartă că acum nu ne mai leagă nicio cratimă.
De renunţai la morminte,
ne împleteam firul zilelor si acuma;
poate ţi-am cerut prea mult ,poate nu ţi-am fost pe
plac,
te uitai urât la mine când INECHITATE
te rugam să-mi culegi florile de liliac.

Pe acele străzi pustii, N-am pictat pereţi


ferite de ochi neînţelegători, şi nu mi-am scris numele să-l rostească alţii.
vor merge şi alţii; N-am căutat cuvânt de laudă
ne vor râde c-am fost pierzători, pentru că oamenii n-au cuvânt.
pe noi , cei plini de acuzaţii. Eu n-am avut răbdare iar Ei au să mă pedepsească.

Pe când morţi şi hoţi Au venit la mine şi m-au rugat să-i ajut , să le ţin
au încercat să ne despartă, deschise porţi.
ţintuiam cu privirile atât de sus.. M-au pus cu faţa la soare…
tot ce-a fost de înflorit , ai lăsat să piară că au să vină , doar trebuie să aştept.
si ca ploaia cea de vară…te-ai dus… Au uitat de mine cea care
pentru ei a rămas fără ochi.

Două cercuri diferite,


eu de-a stânga , tu de-a dreapta,
dar totuşi în aceeaşi sferă. REGRET TACITURN
Draga mea tinereţe ofilită
de-o iubire efemeră.
Nu vreau să văd imagini mişcătoare
schimbându-şi întruna locul.
Ia-mi ochii şi îngroapă-i
să răsară flori de taur roşu.
FĂRĂ COVALENŢE
Uite-mă , priveşte-mă .
Te iert că nu ai avut răbdare să treacă ploaia, Nu pot să râd , nu pot să cant.
că ai intrat repede în casă crezând De vrei , iubeşte-mă,
că lumina de la bec ţine de soare. taie-mi aripile să fiu muritor de rând.
Te uită pe fereastră şi să îmi spui de îţi pare
că norii îmi plâng lacrimile. Udă-mi picioarele să nu pot face paşi spre tine,
să prind rădăcini…
Te iert că ai călcat cu pantofi murdari pe zăpada mea să mă înconjoare necuvântătoarele,
proaspătă să fiu sprijin trandafirilor plini de spini.
chiar dacă în acel loc nu vor mai creşte nicicând
ghiocei.
Cum voi mai şti că e primăvară ?
Nu îmi amintesc
căci ai rupt sălbatic din ei.

Te iert că ochii mei ai acoperit cu mâinile tale,


Supliment Atitudini decembrie 2018 Din pana egretei 9

S E C Ţ I U N E A 7 - 1 2 A N I
P r e m i u l I

Ghigă Sofia SPAŢIUL CREATIV


• Școala de provenienţă: Școala Gimnazială „Tudor Acesta este cosmosul creativ:
Arghezi”, Pitești balenele zboară prin spațiu,
• Limbi studiate: engleză (începător) țestoasele, ca Pământul, se rotesc
• Competențe și alte abilități:
în jurul norului unei nebuloase,
- abilitatea de a comunica (invitată să vorbească
despre carte la lansarea de carte „Te iubesc, orice mările spațiului vâjâie,
culoare ai avea” de Mihaela Coșescu, alături de Simona planetele colorate plutesc,
Chirițescu, directoarea Fundației „Lumină în suflet”), cometele sunt agitate
- membru al unui juriu de copii al concursului
„Minimest” din cadrul Festivalului Internațional de și stelele se fac din ce în ce mai mari.
Animație Anim'est (București), Adun nebuloase.
- membră a Clubului de astronomie Orion Jr. Pitești, Într-o zi vor exploda.
- participant la tabere și concursuri de astronomie
(Premiul I la Concursul Național de Astronomie și
Astrofizică „Marin Dacian Bica” 2018).

OZN
LUNA Ce e aia?
Nu poate fi o stea!
E un avion, cumva?
Luna e supărată
pe Phobos Nu, dacă se mișc-așa.
și Deimos Cu-așa jeturi de lumină?
Phobos e un pitic E UN OZN
morocănos AAAAAAAAAA!!!
Și Deimos - o fițoasă. Asta-i tot.
S-a făcut un studiu
că, peste 30.000 de ani,
va exploda. Până atunci,
dansează cu stele în poze. LANŢ TROFIC
Brânza nu vrea
ca-n burta șoarecelui să ajungă,
șoarecele
UNIVERSUL PE DOS se teme să nu-l vâneze pisica.
Pe stele există viață. Pisica - să nu-i vină câinele de hac.
Planetele strălucesc. Câinele în gheara lupului
Galaxiile sunt vietăți nu vrea să cadă.
ce trăiesc în găuri negre.
Nu pot să moară. Lupului
Doar se înmulțesc. îi e frică de vânător.
Vânătorul are coșmaruri că rămâne
fără gloanțe.
Nimicului din urma gloanțelor
îi e frică de plin,
iar plinului - de nimic.
Iată legătura dintre brânză și nimic.
10 Din pana egretei Supliment Atitudini decembrie 2018

Bunicu trece pe auto-educare


Florescu Nicoleta Iar eu rup carja după carja pe autostrada
Pe DN 29 au zis că-s interziși poetii și muzicanții
• Școala de provenienţă: Școala Gimnazială Merg prin cea mai afrodiziaca ploaie
„Aurelian Stanciu" Salcea, jud. Suceava
De la cursuri, vin, sau plec de la ele
• Clasa: a 7-a
• 12 ani
Plec, nu mai am cărți se pare, nici anti-depresive
Nici becuri pentru pământ de flori
Ce contează A-ul dacă catalogul îl motivează
1 Pariuri&jocuri de noroc în fiecare actual
Nu-i ca și cum tu razi lumânări și-ți faci ruj
Cântaream nimicurile pe care mi le spunea Pueril lucru, satiric și superficial
Stăteam în fața RATB-ului, n-aveam curaj sa intru Îmi zic,și psihiatrul zice
Asta mi-a spus el Crede-mă, nu este!
De dragul primului meu trandafir, am urcat Și totuși dacă ma chemi vin
Știam ca trebuia sa spun 2 cuvinte Și m-am dus mereu
Arunc cheile și stric benzina pe fotografiile din Doar pentru vorbe discutabile & frappe
jurul TV-ului și filamentele arse de lângă
Icoane&busuioc
Ne ascundem sub scaune apoi 3
Unul de altul, noi de alții
Ea îi spunea, eu În ambulatoriu, carbonul picta mozaic
Sa plecam în luna de miere&otet Iar eu doar ascultam muzica
Straniu, nu, dar asta presupune divorțul Umbra bratului tău prin parul șubred
Doi supraumani ce își zâmbeau La capătul străzii, strângeam urmele de rufe calde
Zburdau pe acoperișuri de cupru Și cautam isteric monede, pentru cumpărături
Și din când în când cădeau în paturi Era trivial tangoul muzei cu mine
Pentru a visa Eu, între minerale&amidon,iar ea pe buzele
Prin golurile din tavane false Căprii si-mbibate-n rugina
E atât de plăcut sa fii acel motan gri Shakespeare, Nichita
Ce ocolea ambulatoriul prin 9 vieți Pe noptiera de sub pat,
Vântul sălbatic ne canta E interzisa lectura în hoteluri
Iar noi sub lumina cinei romantice învingeam Clocoteam odată cu apa
Căldura lumânărilor parfumate Doar ca firele de gaz din chitari
Iau ochelarii, indes orbite&buze arse înspre Au luat curentul
interior și mai sper Nici frunzele alcoolice nu mai levitau
Sa putem vorbi de TemaLaRomana în autobuz Nici eu nu îmi duceam privirea la tâmple
Ca doi oameni normali, cu voce tare Nu-mi mai potcoveam gândurile mute
Ca toți bunicii pe care i-am avut Iar corpul neuniform lega pereții de carton
Împreună

4
2 Palma lui frivola, când...
Masa noastră, i-am spus Eram rezident pe o masa de operație
Rămâne aragazul, de ce nu poate sa-nteleaga În niciun pământ nu mai încap
Nu ma iubește? E ca foștii tai, sigur Și trăiesc
4 ochiuri aprinse În ce fel de forma neregulata m-am transformat
Fum albastru Stăteam eu și o lumânare
Și pahare pe fiecare suport pro-sticla Spatele pragului& un pat de lemn (pe care îl
Prefer să agat cafele în benzinării dezamăgiți, sa știți!)
Decât să mai zgârii obraze, vai Lăsam o tufa de crini  blonda la scurgere
E mult mai bine Doar pentru ca cearcănele mamei sa nu afle ca am vise
E mult mai bine, benzinăriile sunt lipite de corzile boeme&leucemie
vocale, simt parfumul înghițit în timpul întâlnirii Doua cearcăne cu flori de cancer și nicio iubire
noastre de debut Cât iubesc sa scot branulele morților
Am pus scoch pe scaunele roților Și sa pășesc, nemuritor în scorbura asta a poeților
(Oasele mi-au fost furate când priveam pietonii cu Morgă sau cum îi spune muzei mele
sarcasm) Vreau doar sa nu ma mai simt vinovata pt ca
Bunica pune gem pe pâinea arsă supraviețuiesc cu și prin Nichita, nu Eminescu
Supliment Atitudini decembrie 2018 Din pana egretei 11

Vreau doar sa am o casa alba E ca atunci când crezi ca poți sa zbori


Pe care sa o întunece foștii noștri Însă ceva merge prost
Îmi acopăr parul și sper în continuare sa ii revăd Îmi las parul sa se dezlipească, sa cada mai repede
Haide sa capsam servere și sa lăsăm cafeaua sa ne
Eu sa îmi sfarm ușor mercurul de beton
devoreze, pe noi doi și 9 luni
Sau noi sa devoram pastila de a doua zi și 0 vieți Iar cu mana stânga sa îmi întorc fiecare țesut către tine
Rămân una și foștii, o dama cu stomacul pus pe Tu sa ai brate ca doua fire de iarba bine-crescute
matrice și formule Cu care sa îmi aduni rămășițele, intr-un singur corp
neuniform
Iau mărunțișul din borcan, îl sparg
5 Fierb o data cu el
Stau Face pe nebunul, ia curentul
Eu și un pat de lemn. Rămân în plapuma fierbinte
S-ar putea ca faptul pentru care stingheresc Sting becurile economice
Plapuma cu corpul meu frivol și greu Și sorb cafeaua de NoapteBuna
Este pentru ca ascult certurile vecinilor de pe scara
De ce mereu apare ziua
Vai! Cum merg ei crispat și plătesc facturi
Iar eu doar ascult cum încerci sa îmi prinzi Strică notele grave de absenta
Inima cu ambele mâini! Garoafe aleargă, deshumate,
Cad, Iar eu tot sper sa prind contra-sensul liber

P r e m i u l I I

Rotariu Ștefania CREION (1) CREION (4)


după ploaie Zarzării bunicii
• Școala de provenienţă: Școala din cochilia goală iese o râd din nou,
Gimnazială „Elena Rareș”, Vaca-Domnului; ca un bebeluş,
localitatea Botoșani, jud. Botoșani deasupra curcubeul sub fereastra
• Clasa: a V-a
dă autografe fără perdele…
• Face parte din „Sakura” Haiku Club,
coordonată de prof. Cezar Ciobîcă
Lumina lor,
CREION (2) dumnezeiască,
i-alină
Bat clopotele; singurătatea…
petalele caisului
se scutură uşor
şi îmbracă în alb parfumat
vântul spălăcit COPILĂRIA
de-atâta ploaie
Cea mai frumoasă poezie
ce ne-aduce doar bucurie;
CREION (3) o fiinţă năzdrăvană,
într-o caravană
Dimineaţă friguroasă… de-amintiri lucioase,
Picături de lumină se furişează
dulci şi voioase;
printre norii cenuşii
şi într-un sfârşit fiinţă glumeaţă
soarele îşi face apariţia. și mereu de viață,
Picăturile de rouă într-un cuvânt, ea este
aşază perle pe harfele de iarbă, o splendidă poveste.
câmpul multicolor râde
de atâtea miresme îmbietoare,
iar izvoarele îngână
prin pădurile pline de viaţă
o nouă poezie
12 Din pana egretei Supliment Atitudini decembrie 2018

P r e m i u l I I I

Novac Mihai TOAMNA TRECĂTOARE


• Școala de provenienţă: Școala
Ca niște straturi
Gimnazială „Corneliu Micloș”,
localitatea Covăsânț jud. Arad Zboară frunze peste tot
• Clasa: a V-a Inima-mi plină de fiori
• Profesor: Trifan Ionela Iar aud acel clopot...
Trecu timpul..
Iar toamna îmi aduce aminte, de un lucru mare
Da… viața... e trecătoare,
MĂRUL MEU, TE-AI OFILIT?
Frunzele care foșnesc
Mărul meu te-ai ofilit Picături de ploaie, crengile umezesc
Priveam la tine în timpul verii, Vântul care bate, iar florile amorțesc
Erai frumos, mere aurii Privind profund, gândesc…
Veneam la tine mereu
Iar acum când te văd, mi-e greu
UN ANOTIMP ÎMBELŞUGAT
Acum e toamnă
Haină galbenă ai îmbrăcat
Te-ai schimbat cu adevărat, Belșug de pâine,
Ca mulți dintre noi... Belșug de fructe
Nu, nu ne mai recunoaștem nici noi.. Care mai de care
Avem de toate
Te-ai ofilit mărul meu? Zici că este o toamnă plină de bunătate.
Dar să știi că e pentru puțin timp
Nu vei rămâne așa... tu din nou vei înflori
Dar să știm cu toții, ca bun e Unul,
Și mere dulci îmi vei oferi
Domnului îi mulțumim,
Timpul ne schimbă pe toți. De la El avem, de la El primim
De aceea există o vorbă cu valoare: Chiar și ce avem în seră
A fi domn e întâmplare Totul e pentru o lume prosperă.
A fi om e-un lucru mare.

VINE TOAMNA!
TOAMNĂ, TE IUBESC!
Vuiet de vânt..
Picuri de ploaie, pământul atingând,
Când vine toamna, mereu îmi amintesc Stol de păsări pe cer zburând
Că vine ziua mea și tot ce natura împodobește Toate organizate bine, cântând:
Când ies afară, inima-mi potolește „Vine toamna!”
Văd atâtea cât înfrumusețesc.
Pomi galbeni, totul e colorat..
Sunt fericit că toamna m-am născut
Norii s-au împrăștiat...
Anotimp frumos, plin de farmec,
Acum la școală am apărut.
Frigul care s-a instaurat
Când Dumnezeu m-a trimis pe lume Frunzele care din tei mi-au zburat
M-a întâmpinat alături de ai mei. Toate sunt un tonomat
Spun în glas automat:
Dumnezeu a rânduit „Vine toamna!”
Și în lume, toamna, am fost primit
Toamnă, te iubesc! Ca un rege, toamna, plină de mister..
Mereu, la ale Tale fenomene, eu zâmbesc! Ești glorioasă, dar totuși rămâi un efemer.
Supliment Atitudini decembrie 2018
Din pana egretei 13

– Aveți binocluri?
Avrămoiu Maria-Karina – Da, să vă arăt cel mai nou model:
e dintr-un aliaj cu puțin oțel.
• Școala de provenienţă: Colegiul Aha…, dar pentru doamne aveți și fluturi vii ?
Național „Al. I. Cuza”,
– Pentru „madame”, bănuiesc- soții,
localitatea Focșani jud. Vrancea
• Clasa: a VI-a Vindem tot felul de-accesorii, mii,
• Limbi străine: franceza, engleză Dar fluturi nu avem, nu-s de vânzare
Ei umblă veseli, peste lungi hotare
Încercați vizavi!
– Bine, țineti și altceva interesant?
PLECARE ŞI ÎNTOARCERE Un simbol, de pildă, marcant?
– Da, un model cu-n păun,
N-am știut ca pot pleca
De zici că-i sculptat din săpun!
spre unde nici n-aș visa…
În orice caz, vedeți?
Întrebarea mea e când,
Mai sunt și alți clienți la rând!
fiindcă nici nu-mi dă prin gând,
– Dumneata mă dai afară?
să las totul pe pământ:
Vrei ca țandăra să-mi sară?
dor arzător de părinți,
Cum adică, sunt client!
de bunici, de frați, de sfinți,
Tu nu ai niciun respect?
de-o rază pierdută-n noapte
– Mi se pare cam ciudat
și de-atâtea calde șoapte…
S-aveți visuri de magnat
Auzi, investiție-n fluturi vii
Acolo, unde-oi pleca,
voi fi eu sau umbra mea? Recomand să-i cauți pe câmpii!
Voi putea comunica Să știți dumneavoastră bine,
despre orișice aș vrea Nicicând nu-i veți găsi la mine!
fără a nu deranja? – Am plecat, bucură-te,
De pildă, în lumea aceea, S-ai clienți cu sutele!
există, pe vreo alee, Eu n-o să mai calc pe-aici
o bancă de reflectat Nici împins de vreun arici!
la ce-am avut și-am uitat?
Dintre ei, care să fi avut dreptate,
Cel plecat de pe pământ Deși s-au împuns în parte?
e sortit, prin legământ, Nu au rezolvat nimic!
să se-ntoarcă într-o zi “Rusinică!”, ce mai pot să zic?!
la familie, copii…
Între timp, a colindat,
nicio clipă nu a stat, REŢETA FERICIRII
a-nvățat despre ceresc Vreau ca orișice minune
și-a uitat de pământesc.
Să poarte de azi un nume
de copil…
Nu-nțeleg cum de se poate,
plecând din eternitate,
Ar fi mare fericire
să nu uite-nțelepciunea
ca sămânța de iubire
ce i-a-nnobilat micimea,
să rodească pe pământ
să-mpartă-n lung și-n lat
și-apoi, dusă ca de vânt,
cuvântul sfânt, de-Mpărat,
să zboare din stea în stea
să fie un mesager,
pe unde-o mai vrea ea…
peste timp și peste-eter
A unei lumi mult visate
Mă gândesc cu bucurie
La care se va întoarce…
la clipa ce va să vie,
când, din dar și armonie,
PSEUDO-FABULĂ se va naște-o simfonie
despre dor și fericire,
– Cu ce să vă servesc, cinstite domn? despre cântec și trăire…
Am special pentru dumneavoastră,
ochelari de vezi cu ei ca prin fereastră Sper să n-am niciun motiv
iar rama vi s-ar potrivi albastră. să mă tem de ce e mic
14 Din pana egretei Supliment Atitudini decembrie 2018

sau meschin, sau de nimic.. Oare mai e cineva


Vreau să pășesc către zare Care-a spus că vrea ceva?
să mă-nalț până la soare Poate vulpea cea șireată
și să strig că „eu iubesc”,
că „nu mă tem” și „urăsc” Sau chiar aricimea toată…
pe cei care azi urzesc Nu știu, eu sunt doar un narator
războaie și le-ntețesc… Cu rol de informator…
Trebuia să vă anunț
Nu-nțeleg cui folosește De spectacolul din crâng…
moartea, ce nenorocește
orice vis care trăiește…
Știu că sunt doar un copil,
dar sunt conștient și știu
c-orice gram de fericire VIS DE COPIL
se obține din iubire
și puțină dăruire…! – Teiule, bătrâne sfetnic,
De când nu te-am mai văzut,
Ani întregi cred c-au trecut,
Câmpii multe s-au uscat
SPECTACOL ÎN CRÂNG Păduri au pierit treptat...
Rândunici și porumbei, Iar eu singur, speriat,
Care poartă fini cercei Mă întorc îngândurat
Și un coc din pene rupte Și formulez întrebări
Și-alte accesorii-sute, Despre rostul tuturor:
Au organizat grăbit
De ce se lasă ușor,
Un spectacol mult dorit.
Doborâte de ninsori
Cu florile de salcâm, Frunzele tale plăpânde
Ce par dintr-un alt tărâm, De parc-ar fi suferinde?!
Au împodobit poiana Dar tot sper ca într-o zi
Parc –ar fi tablou în ramă. Timpu-n loc se va opri
Aricii, organizatori, Și-ntr-o zi caldă de vară
Vor și rol de regizori, La umbra ta, într-o seară,
Ei fiind clar de părere
Auzi-voi vocea-ți blândă,
Că spectatori vor cere
Alinând ființa-mi plăpândă
Câți mai mulți actori în scene.
Vorbindu-i de nemurire
Cerbul, având coarne-nalte, Si de taina veșniciei…
Va fi poziționat într-o parte. Dragul meu drag copilaș,
Uliul, ca un avion, Gandul tău e-un vechi miraj
Va fi condus de bursucul Don, al omului, nespusă dorință
Și va plana măiestuos, și o mare neputință.
Când în sus și când în jos.
Mai bine visezi frumos,
Gândacul Mel i-agitat,
Ții ochii spre viață-ntorși
Fiindcă a avut de-nvățat,
Nu doar replici, ci și-S un dans, Evadezi când printr-o carte,
Și îi e frică de balans. Când printr-o trăire-aparte!
Și ursul e speriat Eu știu că imaginația
Lumea-l știe talentat, O lume magică poate crea
Dacă n-o să se potrivească Trăieste cu sperantă, nu fi dezamăgit
Ce vrea el sa mormăiască?! Și construiește-un vis posibil de-mplinit!
Iepurele, supărat,
Nu se las-admonestat,
Acum baiatul doarme,
El crede c-are dreptate
Că trebuie relatate, Puțin mai liniștit…
Întâmplări din lumea lor, Căci teiul i-a vorbit,
Mai negre sau mai color. Și primul vis s-a-mplinit...
Supliment Atitudini decembrie 2018 Din pana egretei 15

M e n ț i u n i
Ce harababurăăă!
Casim Ioana Adelina Ariciul cel bătrân are barbă
Iar în loc de ţepi – creioane călătoare!
• Școala de provenienţă: Școala Pe hârtii colorate, pe cărări brăzdate
Gimnazială „George Coşbuc”, gândurile zăcute-n piatră
localitatea Brăila, jud. Brăila ţi le-aşterne îndată!
• Clasa: a V-a Mina ascultătoare aruncă hai-hui
• Profesor: Nicoleta Murgu litere bătute-n cui!
În zadar, călătoresc timid
într-o formă se aşază căpătând un sens.
Şi mă-nalţă în călătoria lor,
METAMORFOZĂ a cuvintelor!
Amintiri de vară în tablou schiţate,
Pe ramă florile zâmbinde pictate… ŢI-ADUCI AMINTE ÎNTÂIA ÎMBRĂŢIŞARE?
Acum, vremea-i rece!
Rechizite adormite… Ţi-aduci aminte întâia îmbrăţişare?
creionul strigă-n gura mare: Mă purtai pe braţe îngânând un cântec dulce.
Hai la plimbare, şcolare! M-ai scăldat în apă de iubire...
linia agale trasează Ţi-ai apropiat mâinile tremurânde
drumul meu spre învăţare! de chipu-mi candid.
În grădini e larmă mare: Stele ai cules din zări străine
se-ntrec în legănări dansante Cu raze plămădite ai deschis uşile ferecate.
strugurii mândrii, gutuile parfumate… Ce-aş putea să-ţi ofer, mamă?
frunze veştejite atent creionate, nici curcubeul n-ar prinde culoare
cărări pastelate înconjoară. nici soarele n-ar trimite suliţi de aur...
Asta-i lumea toamnei de afară! Îţi mulţumesc, pentru-ntâia îmbrăţişare!

STELELE
PLANETA – BUCURIE Câte vise are o stea?
Deschid timid cufărul cu amintiri… Uite norul cum se lasă,
Ieri, navigam pe mare vine apusul cu ceaţa deasă!
Cu albatrosul marinar… Cer portocaliu tresare,
Sub catarge zburătoare. Eu spun visul meu cel mare!
Totul era încântare…
Zâmbete hoinare troienind în zare, Mai întâi visam să fiu mămică
Numai trucuri de magie! O păpuşă mama are!
Câte vise are o stea?
Iubeam cântecul şi jocul
Fantezia şi norocul. Îmbrăcată-n astronom
Mă cufundam în voioşie Stele multe, constelaţii
Acolo, unde-i Planeta-Bucurie! Aveam multe aspiraţii!
Câte vise are o stea?
Azi, cu acelaşi gând
Mă scald în poezie! Şi citind la luna cu văpăi
Sunt visul cel dintâi sau steaua dinapoi?
Cuvântul e călătorie

Lămbrulescu David Andrei A SOSIT TOAMNA Haina ei e mătăsoasă,


Din frunze viu colorate.
Pe dealuri a sosit toamna,
• Școala de provenienţă: Școala Prin păduri şi prin livezi.
Gimnazială „Nicolae Titulescu”, Trei luni ea îţi este Doamna Pe copii ea îi iubeşte
localitatea Ploiești, jud. Prahova Şi-o-ndrăgeşti de cum o vezi. Şi la şcoală îi adună,
• Clasa: a III-a
• Profesor înv. primar: Ea e blândă şi frumoasă, Cu vitamine-i hrăneşte,
Vlăduță Florica Şi-are roade-mbelşugate. Ca să facă treabă bună.
16 Din pana egretei Supliment Atitudini decembrie 2018

A trăi pentru alții e-o lege a naturii Și încet caisul purtat de vânt
Dumbravă Dariana Și râurile, florile, aștrii o știu. Încearcă un cântec a-mi compune.
A trăi pentru alții e-o lege a scripturii
• Școala de provenienţă: Școala Dăruiește, iubește până nu-i prea
Gimnazială „Corneliu Micloși”, O notă în stânga, o notă în dreapta
târziu!
localitatea Covăsânț, jud. Arad Ușor, ușor e armonie.
• Clasa: a III-a O pasăre se puse-n creanga
• Profesor înv. primar:
Vlăduță Florica CE-ŢI POŢI DORI MAI MULT? Și parc-acum îi e greu să adie.

Ce-ți poți dori mai mult


- Auzi, cais vrei s-o alung ?
Când vântu-ți bate-n plete,
A TRĂI PENTRU ALŢII Când poți să zici „văd și aud” Hai zi, că nu mi-e greu
Ce-ți poți dori mai mult? Cu glasul meu să o străpung,
A trăi pentru alții e-o lege a naturii
Și viața e mai bună când cei de Iar cântecul să ți-l ascult doar eu.
lângă tine-s fericiți Ce să-ți dorești când te poți trezi
Că le-ai adus un zâmbet în locul din patul tău Și parc-atunci am înțeles
durerii Și poți fugi în lung și lat? Ce-avea copacul de cais a-mi
Nu amâna, ci mulțumește-I lui
Iar, împreună, bucurie răspândiți. spune;
Dumnezeu
Că Mâna-I cu mânie nu și-a aplecat. Îi era groază, bineînțeles
Așa cum râurile nu-și beau Să fie singur în al său mers,
propria apă
Ce-ai mai putea a-ți dori Căci numai păsările aveau acces
Și nici pomii nu-și mănâncă
Când strigi, plângi, râzi și cânți? În ale sale crengi să se adune.
fructele, E-o imensă binecuvântare, să știi!
Nu-ți face doar pentru tine-o De ce rămânem inconștienți?
agapă, -Ți-e greu greu acum, nu-i așa?
Ci gândește-te și la acel ce are Încep eu a-i spune.
Ce-ți poți dori mai mult
murdare veșmintele. Când ai un cămin și un părinte? Hai, vino! Nu te întrista,
De ce fugim după tumult Îți voi da eu afecțiune!
El stă așezat pe-o piatră, la Și cu Dumnezeu nu vrem să
marginea străzii mergem înainte? Am să te-nvelesc o iarnă întreagă
Așteaptă cu ochelarii dragostei
Cu iubirea și afecțiunea mea.
să-l privești Hai vino, tu, astăzi cât încă mai
O pasăre acum mă roagă
De-atâta timp cât sta acolo poți
flămânzii Hai vino, sub cruce să stai! Să nu o las din creanga ta .
Hai, du-te cu el să vorbești! Dumnezeu este bun, ne primește
pe toți, - Ce e micuțo, nu vrei să pleci cu a
Așa cum soarele nu strălucește La El e iubirea ce-o căutai. ta familie?
pentru el Hai, du-te, iarna va fi grea,
Și nici florile, pentru ele nu-și Copacul meu n-are să îți ție
răspândesc mireasma COMPASIUNE De cald și de vreme rea!
Tu le poți lua astăzi ca model
Privirea și capul mi-le întorc
Cu bunătate și iubire te vei
Zăresc pe geam o rază, Acum, copacul meu e foarte trist,
înarma.
E soarele ce-ocrotitor Micuța pasăre a plecat.
Noaptea o decolorează. - Haide, cais, nu fi mâhnit
Dăruiește căldură în zile reci de
iarnă, N-am să te las supărat!
Și păsările la rândul lor
Fii tu acela care cu bunătate apucă Un șir frumos formează,
Pe cel orfan de-a sa mână Ducându-se în lumea lor Copaci de toamnă suntem noi,
Pe drumul necunoscut, înspre cer, Unde nimeni nu le deranjează. Cu multe pierderi pe pământ.
să-l conducă. Suntem trecători, singuri și goi,
- Copac de cais, ce vrei să-mi spui Dar este Unul care-I Sfânt.
Te rog, fă-te mai precis!
Fii tu Lună pe cărarea cu-ntuneric, Ai ceva să îmi propui,
Fii tu Soare pe cerul noros, Când oamenii te uită și te părăsesc
Sau încă-s prinsă într-un vis?
În dureri, fii un cântec melodic Ți-e greu, ești trist și iarna-i aproape
Printre oameni falși, fii tu omul Ascult, doar zi un cuvânt. Iubirea și pacea te-nvelesc
valoros! Nu fi timid, hai, spune, spune! Căci Dumnezeu ți-e prieten și frate.
Evenimente... Consemnări Atitudini decembrie 2018

de Ștefania Popișteanu, Luminița Avram, Adriana Zamfir


În luna decembrie, Casa de Cultură și Concursul de creație literară pentru
„Ion Luca Caragiale” a desfășurat membrii cenaclului „Atitudini”.
următoarele activități culturale: Au avut loc mai multe momente cultu-
• 1 decembrie: În data de 1 decem- ral-artistice, după cum urmează:
brie 2018, Casa de Cultură „Ion Luca - Prezentări de carte ale autorilor Con-
Caragiale” a Municipiului Ploiești a stantin Tudorache, Emilia Petrescu,
participat, alături de alte instituții Corin Bianu, Nelu Stan;
locale, la manifestațiile organizate cu - Spectacole de teatru (scenete),
prilejul Centenarului Marii Uniri. Ast- susținute de membrii Cercului de
fel, instituția noastră a fost prezen- Teatru «Atitudini» al Casei de Cul-
tă cu mai multe momente artistice, • 10-21 decembrie: Primăria Munici- tură „Ion Luca Caragiale” a Munici-
susținute de membrii Grupului vocal piului Ploiești și Casa de Cultură „Ion piului Ploiești;
„Prahova”, de cei ai Cercului „Cinstim Luca Caragiale” a Municipiului Plo- - Prelegeri ale doamnelor Mădălina
eroii neamului”, coordonate de dl. Ne- iești, în parteneriat cu Teatrul „Toma Paula Ştefan, Rodica Georgescu;
culai Vicol, dar și de tinerii înscriși în Caragiu”, au organizat cea de-a VI-a - Un moment muzical susținut de Nora
Ansamblul Folcloric „Prahova-Jr”, co- ediție a proiectului cultural „Atelierele Păunescu&friends.
ordonat de dl. Vasile Enache. De ase- lui Moș Crăciun”. Activitatea s-a des- La final, a fost jurizarea concursurilor
menea, elevii Cercului de teatru „Ati- fășurat la Teatrul „Toma Caragiu” din și premierea câștigătorilor.
tudini” al Casei de Cultură, coordonat Ploiești, zilnic, între orele 9.00 – 12.00.
de dl Gelu Nicolae Ionescu și cei ai Evenimentul s-a adresat elevilor plo-
„Atelierului de autocunoaștere, co- ieșteni din clasele 0 – IV, fiind un prilej
municare și scriere creativă”, coordo- pentru ei să își dezvolte creativitatea,
nat de dna psiholog Emilia Petrescu, talentul artistic, îndemânarea și răb-
au recitat poezii. Reprezentanții insti- darea. Copiii au realizat obiecte deco-
tuției noastre au depus o coroană de rative de Crăciun cum ar fi: globulețe,
flori cu ocazia acestui eveniment. steluțe, brăduți, felicitări etc. Cei apro-
ximativ 600 de elevi din toate unitățile
de învățământ din Ploiești au lucrat
sub îndrumarea a patru artiști plastici,
colaboratori ai instituției noastre: Mi- • În cadrul Universităţii Populare
haela Laslo, Ana Ignat, Floriana Vasi- „Dimitrie Gusti” s-au desfășurat ac-
lescu, Valter Paraschivescu. tivități interesante și educative, după
cum urmează:
– 14 noiembrie: „Violența pe net-cy-
ber bullying-ul” - Şcoala Gimnazială
„N. Iorga”, Ploiești, temă susținută de
doamna Elena Ionescu, Jurist, cola-
borator al instituției noastre.
– 19 noiembrie: „Comunicarea aser-
tivă, o șansă de vindecare a relațiilor
între oameni” - Colegiul Administra-
tiv și de Servicii „Victor Slăvescu”, Plo-
iești, temă susținută de doamna Emi-
lia Petrescu, psiholog, colaborator
al instituției noastre.
– 22 noiembrie: „Cum înlăturăm vio-
lența dintre noi ?” - Şcoala Gimnazială
• 4 decembrie: Spectacolul „Ghetuța „Florin Comișel”, Ploiești, temă susți-
cu cadouri” la Teatrul Imaginarium nută de doamna Elena Ionescu, jurist,
Ploiești, (fostul Ciufulici). La eveni- colaborator al instituției noastre.
ment au participat membrii Cercurilor – 23 noiembrie: „Prevenirea conflic-
și ai Ansamblurilor instituției noastre. telor” - Şcoala Gimnazială „Nicolae
Bălcescu”, Ploiești, temă susținută de
doamna Elena Ionescu, jurist, cola-
borator al instituției noastre.
• 12 decembrie: Gala Atitudini, care – 26 noiembrie: „Violența în școală”
s-a desfășurat la Teatrul „Toma Cara- - Şcoala Gimnazială „Florin Comișel”,
giu” Ploiești. Această gală a constat în Ploiești, temă susținută de doamna
două concursuri: Concursul de tea- Elena Ionescu, Jurist, colaborator al
instituției noastre.
tru/ recitare/ improvizație, cu două
secțiuni (pentru copii și liceeni/adulți)
continuare în coperta 4
Evenimente... Consemnări

Numărul 12 (141), Decembrie 2018, An XVI


Atitudini decembrie 2018

– 26 noiembrie: „Centenarul Ma-


Rugăciune rii Uniri” - Colegiul Tehnic „Lazăr
Edeleanu”, Ploiești, temă susținu-
pentru toate bisericile
și locurile sfinte ale românilor tă de domnul Gheorghe Calcan,
de Florian Saioc Prof. Univ. Dr, colaborator al insti-
tuției noastre.
Doamne, nu pleca din noi,
– 26 noiembrie: „Sursele de con- – 13 decembrie: „Violența domesti-
Din credința milenară, flict care generează violență”
Adă-mi, Doamne, înapoi, că” - Şcoala Gimnazială „N. Bălcescu”,
- Şcoala Gimnazială „Nicolae Băl- Ploiești, temă susținută de doamna
Basarabia la țară. cescu”, Ploiești, temă susținută de Elena Ionescu, Jurist, colaborator al
Iartă-ne jefuitorii, doamna Elena Ionescu, Jurist, cola- instituției noastre.
De păcate ni-i dezleagă borator al instituției noastre.
– 13 decembrie: „Ce sunt drogurile.
Și-adă-ne la sânul țării 29 noiembrie: „Simpozionul Fes- Combaterea și prevenirea consumu-
Basarabia întreagă. tiv Internațional Centenarul Marii lui de droguri” - Şcoala Gimnazială
Uniri” - U.P.G, Ploiești, temă susți- „N. Bălcescu”, Ploiești, temă susținută
Nu uita, Slăvite Tată, nută de domnul Gheorghe Calcan,
Din înalta Ta Lumină, de doamna Elena Ionescu, Jurist, co-
Prof. Univ. Dr, colaborator al insti- laborator al instituției noastre.
Înrobita-sfârtecată, tuției noastre.
Dulcea noastră Bucovină.
Noi, și rupți de-al Țării plai,
Jefuiți și duși pribegi,
Am rămas cu-același grai
Și cu dorurile-ntregi.
LUMINA CUNOAŞTERII
de Livia Ciupercă
Scoate-i, Doamne, din mizerii
Pe românii smulși și goi,
Duși cu sila prin Siberii, Călătoria este o binecuvântare orându-mi sufletul… De ce? Simplu.
Adă-i țării înapoi. pentru ochi și pentru suflet, deopo- Pentru că mi-am amintit de un amplu
trivă. Fericit cel ce-și face timp să se poem, „Tisa”, creat de Aron Cotruș, pe
Împlinește-ne Destinul hrănească spiritual! când era elev de gimnaziu la Blaj…
Scris de-a pururi în Scriptură, De-a lungul vieții am parcurs și (poem descoperit de mine, întâmplă-
Cine-și fură-n veci vecinul eu Ţara aceasta sfântă a noastră, nu- tor, tot răsfoind ziare și reviste vechi…
Singur el pe el se fură. mită România, și recunosc, nu m-am vechi de când lumea)… și asupra că-
În blestemul ce apasă așternut la scris, nu mi-am făcut no- ruia… au meditat Românii… la 1918!
Peste țară și români; tații de suflet, deși păstrez un jurnal, Şi uite-așa, de la Blajul sfințit de…
dar, deh!... mintea-mi fuge spre alte însângerata Câmpie a Libertății…a
Cei primiți de noi în casă
subiecte. anului 1848… ne înflorește amintirea
Peste noi se vor stăpâni. Tocmai din acest motiv, însemnă- moților cu Iancu-n frunte!
Și ne-au năvălit destui rile de călătorie sub pana distinsei Iar când apare și numele lui I.I.C.
Din Apus, din Răsărit, doamne profesor Elena Trifan m-au Brătianu, ce-mi tresaltă-n minte? Di-
Dar Tu, Doamne, ia-i și du-i, captivat și le-am perceput ca pe niște nastia Brătienilor, cu un prim-minis-
Du-i de unde-au năvălit. notații de inimă, înflorind din iubire tru Dumitru Brătianu, născut exact
pentru acest pământ binecuvântat de acum 200 de ani? Sau la acel Brătianu,
Srtânge-i Doamne-n două cete, Bunul Dumnezeu. Pentru noi, cunoaș- fără de care n-am fi vorbit de… Româ-
Într-un târg și șapte sate, terea spațiului românesc s-ar cuveni nia Mare?!
Fă-le-n stepe soviete sfântă datorie. Privind retrospectiv, aș Iată de ce este captivantă această
Și Republici separate. zice (sper să nici nu greșesc), pentru recentă carte a doamnei profesor Ele-
Nouă-n cele patru zări, autoarea noastră, vara și toamna ră- na Trifan! Între copertele ei sunt con-
Întregește-ne zidirea mân, în genere, două anotimpuri care densate emoții trăite, nu culese din
Și dă-i pace-acestei Țări hrănesc această dorință de cunoaștere. diverse documentații.
Și dă-i, Doamne-n veci UNIREA. În viziunea d-sale, fiecare popas de- Soarele de dimineață, cel de la
vine lecție de viață, deopotrivă, traiect prânz sau din amurg au încurajat-o
Dă-ne Doamne, Tot ce ni s-a istoric. Şi pentru a fi și convingătoare, să traverseze cu ochiul și cu pasul tot
Rupt din glia strămoșească, mă voi referi la popasul în stațiunea ceea ce merită cunoscut și admirat.
De la Nistru pân-la Tisa Olănești. O certă invitație de a traversa Clipe, ore, zile binecuvântate în
E tot Țara Românească. – nu exagerez deloc – mai multe seco- România, în Republica Moldova și
Iartă-ne de-această rugă le… Iată! Bisericuța de lemn din Albac, Transnistria – unde-i tot pământ ro-
ctitorie de la 1752, ne zguduie aminti- mânesc, dar și în Bulgaria, Italia, Ce-
Dar e dreaptă și-i pe veci,
rea, gândind la Horea, Cloșca și Crișan, hoslovacia, locuri minunate… demne
Dintre noi cei răi să fugă, precum și la tovarășii lor de arme, io- de a fi cunoscute. Dar până ce pașii
Numai Tu să nu mai pleci. bagi, ca și ei, uciși, prin înfrângerea răs- ne vor purta prin toate aceste lo-
Adă-ne și veri și toamne, coalei de la 1784-1785. curi… și altele, nenumărate, lectura
Ierni și primăveri cu ploi Frumoasa „perspectivă” asupra Însemnărilor de călătorie (Editura
Și rămâi cu Țara, Doamne, stațiunii, pe care vizitatoarea o are de Betta, București, 2018), ne-ar putea
Și rămâi în noi cu noi! la balconul hotelului „Tisa”, pe mine, deveni un prețios ghid și-un partener
personal, m-a făcut să tresalt… înfi- în orele de tainică meditație.

S-ar putea să vă placă și