Sunteți pe pagina 1din 15

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI

Departamentul „Marketing şi Logistică”

RAPORT

privind practica de producţie

la Institutul de Formare Continuă

Chişinău, 2018
Cuprins

1. Caracteristica generală a întreprinderii………………………………………………………

2. Analiza conducerii şi organizării activităţii de marketing la întreprindere…………….......

3. Analiza mediului de marketing………………………………………………………………..

3.1. Micromediul de marketing…………………………………………………………………..

3.2 Macromediul de marketing…………………………………………………………………..

4. Activitatea de cercetare………………………………………………………………………...

5. Analiza mixului de marketing a întreprinderii……………………………………………….

5.1. Politica de produs……………………………………………………………………………

5.2. Politica de preţ……………………………………………………………………………….

5.3.Politica de distribuţie…………………………………………………………………………

5.4. Politica de comunicare promoţională......................................................................................

6. Studiul cererii efective şi potenţiale pe piaţă………………………………………………….

1.Caracteristica generală a întreprinderii

2
Institutul de formare continuă activează sub egida Ministerului Educaţiei din anul
1993 şi are menirea de a pune la dispoziţie cunoştinţele necesare pentru o pregătire
profesională, temeinică prin programele educaţionale din cadrul instituţiei în
domeniile: “Psihologie şi pedagogie “ ; “Tehnologii informaţionale” ; “Limbi
moderne” ; “Economie”. IFC a pregătit recalificări a peste 3500 de specialişti de
înaltă calificare pentru diverse domenii ale economiei naţionale. IFC realizează
pregătirea, recalificarea şi perfecţionarea specialiştilor conform cerinţelor pieţii
muncii, utilizînd tehnologii moderne de instruire.

IfC este o Instituţie Publică cu autogestiune unde rectorul îşi realizează


funcţionalul în baza unui contract încheiat cu Ministerul Educaţiei, acesta la rîndul
său fiind organul ierrahic superior. Instituţia îşi desfăşoară activitatea educaţională
în conformitate cu hotărîrea Guvernului RM “Cu privire la organizarea formării
profesionale continue “Nr. 1224 din 9 noiembrie 2004”. IFC dispune de bază
materială proprie: săli de curs, laboratoare, secţii etc. cu suprafaţă de circa 3000 m.
p. , 7 săli de calculatoare, bibliotecă, mijloace multimedia, cantină. Numărul de
angajaţi din cadrul instituţiei este de 74 de persoane. Alte particularitaţi ce ţine de
instruirea noilor specialişti în cadrul acestei instituţii ar fi faptul că instruirea are
loc în limbile română şi rusă 3-4 zile în săptămînă, dimineaţa de la 9:00 pînă la
13:00 sau sera de la 18:00 pînă la 22:00. În procesul de instruire sunt utilizate
tehnologii de învăţămînt la distanţă (e-learning), iar nivelul de pregătire a
specialiştilor în cadrul instituţiei corespunde nivelului de studii necesar pentru un
nou tip de activitate profesională sau pentru dobîndirea unei noi calificări, astfel
absolvenţii Institutului de Formare Continuă obţin documente tip de stat cum ar fi
Diploma de calificare profesională suplimentară la studiile superioare destinată
persoanelor cu studii superioare, pregătite după programe de formare profesională
continuă pentru o calificare suplimentară (cu un volum normativ mai mare de 1000
de ore), fiind atestaţi de către Comisia de Stat. Deasemenea se poate obţine
Diploma de recalificare pentru persoanele cu studii superioare şi medii de
specialitate, instruite conform programelor de formare profesională continuă (cu un
volum normativ de la 500 pînă la 1000 de ore), atestaţi de către Comsia de Stat,
diploma oferă dreptul la o activitate profesională într-un anumit domeniu. Pentru
peroanele care au încheiat cu succes cursuri teamatice sau multidisciplinare şi au
susţinut testele de evaluare obţin certificat de perfecţionare.

Structura Institului
Rectorat

3
Caisîn 022-24-41-
Simion, 64
Rector rectorat@iic.md
dr., 022-85-46-
conf.univ. 77
Prorector Spinei Ion,
022-85-46-
pentru activitatea dr., spinei@iic.md
68
didactică conf.univ.
Prorector
Vancea Ilie 022-85-46-
pentru dezvoltarea vancea@iic.md
conf.univ. 71
instituţională
Tintiuc
Prorector
Tatiana, 022-85-46-
pentru activitatea ttintiuc@iic.md
dr., 84
ştiinţifică
conf.univ.
Țurcan 022-85-46-
Secretar științific turcan@iic.md
Grigore 76

Secţii

Secţia
Stângu 022-24-41-
Personal stingu@iic.md
Vera 64
şi secretariat
Secţia Studii
Bezerău 022-85-46- aliona.mocan1971@
şi asigurarea
Aliona 72 gmail.com
calităţii
022-85-46-
Contabilitate Magla Olga magla@iic.md
85
Centru
Țibulischi 022-85-46-
Învățământ la liuba@iic.md
Liuba 90
distanță
Socolovschi 022-85-46-
Secţia Marketing socolovscaia@gmail.com
Angela 94
Secţia Asistenţă Frunze 022-85-46-
informatică Alexei 99
Rudaia 022-85-46-
Bibliotecă tamara@iic.md
Tamara 73
Secţia
Țibulischi 022-85-46-
Administrativ-
Serghei 92
gospodărească

Catedre

Shwarzwald Iulia
Catedra 022-85-46-
docor in ilcica@yahoo.co.uk
Limbi Străine 76
filologtie
Catedra Fedotova
022-85-46-
Tehnologii Svetlana svetlana@iic.md
79
Informaţionale lector superior
Catedra
Tintiuc Tatiana 022-85-46-
Pedagogie și tintiuc@iic.md
dr., conf. univ. 84
Psihologie
Catedra Parascovia 022-85-46-
partocan@yahoo.com
Economie dr., conf. univ. 81
Catedra Sosna Boris
sosnaboris@mail.ru
Drept dr.,conf. univ

4
2.Analiza conducerii şi organizării activităţii de marketing la întreprindere

Contact
Site:iic.md
Telefon: 022854671
Adresa: mun. Chişinău, str Decebal, 139
E-mail: rectorat@iic.md

Prezentare

Misiunea
Departamentului de Marketing Educaţional este de a promova Institutul de
Formare Continuă, vizând publicurile sale interne (studenţi, absolvenţi, angajaţi ai
facultăţilor şi departamentelor etc.) şi publicurile externe (potenţiali studenţi,
părinţi, comunitatea locală şi regională, naţională şi internaţională).

Scop

Principalul scop al departamentului este de a promova Institutul. Acest obiectiv


este îndeplinit prin creşterea gradului de conştientizare a misiunii asumate de IFC,
prin generarea unei vizibilităţi mai bune a instituţiei şi prin crearea și menţinerea
unei imagini pozitive.

Activităţi

Departamentul de Marketing Educaţional, promovează Institutul de Formare


Continuă în rîndul publicurilor ţintă prin intermediul:

 publicaţiilor despre Institut (broşuri de prezentare, raport anual , broşuri


cuprinzând oferta academică);
 relaţiilor cu mass media (conferinţe de presă, comunicate de presă,
facilitarea de interviuri);
 publicităţii pentru evenimentele şi acţiunile organizate de Institut ;
 site-ului www.iic.md (actualizarea permanentă a informaţiilor conţinute şi
dezvoltarea strategică a site-ului);
 mijloacelor alternative de informare online – bloguri, reţele sociale etc.
 participării la evenimente naţionale şi internaţionale din domeniul educaţiei;
 activităţilor de consiliere privind crearea materialelor de promovare realizate
de entităţi ale Institutului (facultăţi şi departamente)
 campaniilor de promovare

5
 evenimentelor organizate de Institut (conferinţe, simpozioane, festivităţi,
ceremonii)
 definirii standardelor vizuale – asigurând coerenţa în toate materialele de
prezentare şi recunoaşterea brandului Institutul de Formare Continuă.
 Sistemului de gestiune a relaţiei cu clienţii (CRM)

Personal:

Şef Secţia Marketing: Angela Socolovschi


E-mail: socolovscaia@gmail.com
Telefon: 022-85-46-94

Activități:

 redactarea conținutului pentru materialele informative print și online


(pliante, broșuri, afișe, site-uri);
 monitorizarea materialelor de promovare ale organizațiilor cu activități
similare;
 elaborarea materialelor de prezentare în limba engleză;
 informaţii publice pentru public și mass-media;
 întocmirea planului de publicitate al organizaţiei )medii de difuzare,
temporizare, obiective);
 coordonează campaniile de marketing
 analiza ofertelor publicitare şi identificarea celor mai avantajoase forme de
promovare

Administrator financiar: Corina Guranda


E-mail: corina.guranda@gmail.com
Telefon: 022- 20-11-78

Activități:

 participarea la conceperea si derularea evenimentelor ce au ca scop


promovarea imaginii Instituţiei;
 actualizarea informațiilor de pe www.iic.md;
 gestionarea materialelor promoţionale.

Administrator financiar: Adrian Dămăcianu


E-mail: adrian.damacianu@gmail.com
Telefon: 022-22-01-10
6
Activități:

 organizarea şi desfăşurarea, conform regulilor de protocol, a primirilor la


Rectorul instituţiei;
 colaborarea cu structurile de protocol ale altor instituţii, în vederea aplicării
unitare a normelor de protocol şi ceremonial;
 elaborarea planurilor de amenajare corespunzătoare a sălilor în care urmează
să aibă loc activităţi oficiale ale Rectorului instituţiei;
 gestionarea materialelor promoţionale.

3.Analiza mediului de marketing

Micromediul de marketing

Este alcătuit din (grupurile cu care instituția de învățământ întră direct în relație și
de la care are nevoie de sprijin material sau non-material pentru a-și îndeplini rolul
său educațional): consumatori de servicii educaționale, alte persoane care pot
influența (stakeholderi), organizații de control (ANACIP), instituții responsabile de
educația viitoare (CNAA, CSA), furnizori (direcți și indirecți), publicul general
(administrația publică – centrală și locală, organizații și organisme deconcentrate
etc.), societatea civilă (ONG-uri și asociații profesionale etc),
media,concurenti(USM, UPSC, ISE etc.)

Consumatorul de servicii educaționale (consumatorul actual, consumatorul


potențial, consumatorul absolvent) de la programele de studiu și programele de
formare continuă. Acești „clienți” și „beneficiari” (direcți sau indirecți) determină
natura și scopul cererii pentru educație în spațiul instituției de învățământ.

Furnizorii de resurse materiale (din categoria stakeholderilor) sunt de luat în


seamă de asemenea pentru preferințele și așteptările lor.

Stakeholderii sau factorii interesaţi sunt clasificaţi în funcţie de relaţia pe care o au


cu organizaţia și de influenţa pe care o exercită în cadrul acesteia. Principala
modalitate de clasificare se realizează grupându-i în funcţie de modul de
interacţiune cu organizaţia de afaceri, delimitându-se în :

Stakeholderii primari. Prima (principala) implicare a organizaţiei este determinată


chiar de derularea activităţii instituției educaționale, respectiv de relaţiile directe
necesare pentru a-și realiza misiunea fundamentală. Astfel în cadrul Instituţiei
respective se urmăreşte o interacţiune cu mediul, în cazul economiilor de piaţă,
7
prin intermediul pieţei libere în care se desfășoară procese de vânzare și cumpărare
aflate sub guvernarea legii cererii și ofertei. Astfel, instituția de învățământ
cumpără produse și servicii de la furnizori (costul = costul de achiziţie), împrumută
capital de la creditorii (costul = dobânda), „cumpără” timp, abilităţi și competenţe
de la angajaţi (costul = salariul) și promovează programele de studii „clienţilor”
săi, direct sau indirect. Prin urmare, stakeholderii primari sunt: acţionarii (asociaţii)
și investitorii, angajaţii, creditorii, furnizorii, distribuitorii, clienţii (elevii de școală
primară și gimnaziu, liceenii, studenţii și absolvenţii) și competitorii.

Stakeholderii secundari. Un al doilea nivel al implicării în societate a unei instituții


de învățământ se definește atunci când alte entităţi își exprimă un interes sau un
scop în cadrul misiunii sau activităţilor instituției de învățământ. În cadrul stake-
holderilor secundari cu care interacţionează Insitutul de formare continuă se
enumară: comunităţile locale, partidele politice, grupurile de activiști sociali,
organizaţiile nonguvernamentale, media etc.

Mediul concurenţial al unei instituţiei de învăţămînt este formată din toate


organizaţiile si forţele cu care se confruntă în desfăşurarea activităţii ei. Mediul
este caracterizat de o serie de caracteristici ce deriva din specificul activităţii de
învăţămînt. Institutul de Formare Continuă se plasează în topul instituţiilor de
învăţămînt care oferă cursuri de formare profesională continuă, numărul de auditori
care beneficiază de aceste cursuri fiind de circa 1000 persoane anual. În rîndul
concurenţilor săi se înscriu astfel de instituţii de învăţămînt cum ar fi Universitatea
Pedagogică de Stat ”lon Creangă”, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi
deasemenea Centrului Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie.
Avantajul IfC faţă de alte instituţii care oferă servicii asemănătoare este faptul ca
Instituţia foloseşte tehnologii de învăţămînt la distanţă ceia ce îi permite să
acumuleze un număr impunător de studenţi care nu au posibilitatea de a face
studiile în incinta instituţiei, dar aleg să asculte lecţia on-line.

Grupurile de control și reglementare (ANACIP ) conferă calitate procesului


educațional și universalitatea valorilor instituționale.

Publicul în cadrul instituţiei de învăţămînt îl reprezintă organizațiile, grupurile și


indivizii care prin atitudinile, opiniile sau acțiunile lor pot avea un interes
semnificativ asupra intereselor instituției. Publicul poate fi un sprijin sau un
accelerator al acțiunilor, dar, la fel de bine, poate fi un obstacol sau o frână în calea
acțiunilor și intereselor sale (mass-media, instituții guvernamentale și administrația
publică, grupuri de interese politice și civice, opinia publică și societatea civilă).

8
Macromediul de marketing

Instituţiile tind să fie prea puţin atente la gama largă de forţe care duc la apariţia
oportunităţilor si ameninţărilor pentru instituţie. Macromediul constă în forţe
fundamentale, cu efecte pe scară largă: demografice, tehnologice,
economice,politico-legale, socioculturale. Există două caracteristici mai importante
ale mediului:

Mediul este în schimbare continuă. In ultimii 10 ani, de exemplu, declinul


economic, rata mare a şomajului,declinul demografic, schimbările pieţei au
determinat ameninţări si oportunităţi pentru instituţiile educaţionale. Spre exemplu
în ultimii ani se observă o tendinţă de scădere a numărului stundenţilor în cadrul
tuturor instituţiilor de învăţămînt din cauza scăderii numărului populaţiei ca urmare
a migraţiei popalţiei peste hotarele ţării.

Forţele mediului sunt în marea lor majoritate în afara controlului si influenţei


instituţiilor educaţionale. În general, o instituţie educaţională are o influenţă limitată
asupra mediului, mai curînd ea este cea care trebuie să se adapteze condiţiilor de
mediu.

Institutul este parte a mediului social, dinspre care influenţele operează direct si
indirect. Institutul şi mediul interacţionează deschis şi dinamic. Pe de o
parte, mediul social influenţează instituţia de învăţămînt. Influenţa poate stimula
sau nu dezvoltarea obiectivelor instituţiei. Pe de alta parte, o instituţie de învăţămînt
nu poate niciodată scăpa de forţele mediului. Interacţiunea dintre Institut si mediul
extern cere o atenţie constantă din partea managementului. Supravieţuirea acestuia
depinde de modul în care echipa managerială îl adaptează la condiţiile externe.
Concret, influenţa este dată de relaţiile în care instituţia se angajează cu diferiţi
indivizi, diferite grupuri si organizaţii din comunitate. O înţelegere bună a acestor
relaţii va fi determinată de înţelegerea diferitelor grupuri şi câmpuri de influenţă.

Cel mai important grup din acest mediu este grupul studenţilor. Supravieţuirea
instituţiei este direct dependentă de gradul în care managerii le câstiga încrederea şi
ei vor prefera acea instuţie, şi nu alta. Când studentul alege să urmeze o anumită
instiţie, el este influenţat şi se orientează după sfaturile altora. Diferiţi oameni din
acest mediu social pot avea o mare influenţă asupra alegerii unei instituţii. Totuşi,
Instituţiile sau cursurile de formare continuă sunt competitoare pe piaţa suportului
material, care ia forma personalului, materialelor, sponsorilor si altor resurse
financiare. Ele au nevoie să considere preferinţele si aşteptările furnizorilor de
suport material. Mai mult, pentru anumite motive, aceste instituţii menţin relaţii
directe cu organizaţii care vor utiliza studenţii lor.
9
4.Activitatea de cercetare

În urma desfăşurării unei cercetări de marketing de teren în privinţa măsurării


sănătăţii brandului am elaborat o diagramă care reflectă cum este perceput brandul
Institutul de Formare continuă în comparaţie cu concurenţa, rezultatul care este
prezentat în mijlocul diagramei arată că sănătatea brandului este de nivel mediu.

10
5.Analiza mixului de marketing a întreprinderii

Concept esenţial al teoriei moderne a marketingului, mixul de marketing reprezintă


ansamblul instrumentelor tactice de marketing pe care organizaţia le poate controla
şi combina în aşa fel încât să producă pe piaţa-ţintă reacţia dorită. Mixul de
marketing se referă la cei patru P. Este vorba de produs, preţ, plasament
(distribuţie) şi promovare. Cei „patru P”, produs, preţ, plasament şi promovare,
prezintă o viziune asupra pieţei educaţiei din perspectiva instituţiei şi nu a
clientului/studentului.

Pentru a considera mixul de marketing din punct de vedere al clientului/


studentului, instituţia de învăţământ trebuie să aibă în vedere cei „patru C” –
cumpărătorul/ studentul (dorinţele şi nevoile sale); costul suportat de student/
consumator; confortul/ comoditatea achiziţiei şi activitatea de comunicare
(Kotler,Ph., 2003, p.108).

Politica de produs

Politica de produs, în marketingul universitar, vizează conceperea şi oferirea unui


produs/serviciu adaptat la aşteptările grupurilor-ţintă determinate şi ale societăţii în
ansamblul său, în concordanţă cu misiune si obiectivele institutiei de invatamant.

Totuşi, o caracteristică regăsită în cazul marii majorităţi a acestor produse este


caracterul lor imaterial: organizaţiile sociale oferă servicii, încearcă să impună idei
sau să modifice comportamente şi, numai în puţine cazuri, oferă grupurilor-ţintă
bunuri materiale.

Conceptele cheie cu care opereaza Institutul de Formare Continuă sunt: calificare,


rezultatele invatarii, cunostinte, abilitati si competente.

Prin urmare, calificarea inseamna recunoasterea oficiala a valorii rezultatelor


individuale ale invatarii pentru piata muncii, precum si educatia si formarea
profesionala continua, printr-un act de studii (diploma, certificat, atestat) ce
confera dreptul legal de a practica o profesie/ meserie.

Conceptele cheie cu care opereaza Institutul de Formare Continuă sunt: calificare,


rezultatele invăţării, cunoştinţe, abilităţi si competenţe.

Prin urmare, calificarea inseamnă recunoaşterea oficială a valorii rezultatelor


individuale ale invăţarii pentru piaţa muncii, precum si educaţia si formarea

11
profesională continuă, printr-un act de studii (diploma, certificat, atestat) ce
confera dreptul legal de a practica o profesie/ meserie.

Prin urmare rezultatele invaţării reprezintă setul de cunoştinţe, abilităţi şi


competenţe pe care o persoana le-a dobîndit şi este capabilă să le demonstreze
după finalizarea procesului de învăţare pe un anumit ciclu de şcolarizare.

Politica de pret

Ca expresie bănească a valorii, preţul ocupă o poziţe centrală în procesul


schimbului concurenţial. Într-o asemenea interpretare, comportamentul de
cumpărare poate fi analizat ca un sistem de schimb, unde se compensează cîutările
de satisfacţii ale unei părţi şi sacrificiile băneşti ale alteia. Astfel, pentru
cumpărător, preţul pe care îl acceptă să-l plătească măsoară intensitatea nevoii,
cantitatea şi natura satisfacţiilor aşteptate; în acelaşi timp, pentru vânzător, preţul la
care el doreşte să vândă măsoară valoarea imputurilor încorporate în produs, la
care se adaugă profitul pe care speră să-l realizeze (Lambin,J.J., 1994).

La stabilirea nivelului preţurilor Instutului de Formare Continuă se ghidează după


concurenţă. Concurenta joaca un rol important in stabilirea nivelului de pret si
implica si o doza de risc. Daca organizaţia hotaraste sa ridice pretul la un produs
iar concurenta nu urmeaza aceasta tendinta, produsul poate fi scos astfel in afara
pietei. De asemenea in cadrul instituţiei a fost dezvoltată o strategie de preţ care
urmăreşte obiectivele acesteia aceasta fiind: strategia „pretului urmaritor”.
Raţiunea utilizării unei asemenea strategii este aceea că, urmărind preţul liderului,
instituţia care adoptă un preţ de urmărire poate să-şi acopere cheltuielile directe şi
indirecte.

Politica de distibutie

Cea de-a treia componentă a mixului de marketing, politica de distribuţie, vizează


direcţionarea produselor, prin cele mai adecvate şi eficiente mijloace, de la
producător la consumator. În marketingul clasic, întreprinderea producătoare
urmăreşte existenţa produselor sale într-un număr corespunzător de puncte de
vânzare, a căror imagine în rândul cumpărătorilor potenţiali să fie compatibilă cu
imaginea dorită pentru respectivele produse, în momentul şi locul dorite de către
cumpărători.

Politica de distribuţie se referă la ansamblul deciziilor şi activităţilor privind


procesul schimburilor desfăşurate între instituţie şi grupurile-ţintă vizate de
aceasta. Ca şi în marketingul clasic, este vorba despre punerea la dispoziţia acestor
grupuri-ţintă a unor idei, bunuri şi/sau servicii corespunzătoare din punct de vedere
calitativ şi cantitativ, în locul şi la momentul dorite de către acestea. Datorită
caracterului preponderent intangibil al produselor oferite de către Institut,
caracteristicile politicii de distribuţie în marketingul educaţional sunt foarte
12
asemănătoare cu cele întâlnite în marketingul serviciilor. În acelaşi timp, unele
dintre activităţile de distribuţie au şi un pronunţat caracter promoţional, distribuţia
şi promovarea unei idei având, în ultimă instanţă, foarte multe puncte în comun.

Canalele de distribuţie folosite de Institut sunt, în mod normal, simple şi scurte. În


cele mai multe cazuri se oferă un serviciu şi, de aceea, intră în contact direct cu
cele doua pieţe, preferând să nu apeleze la intermediari. Distribuţia directă este
tipică pentru această instituţie. Deoarece un serviciu este intangibil, activitatea de
vânzare necesită un contact direct între personalul de vânzare şi client.

Amplasamentul Institutului este important în principal pentru studenţii de la


cursurile de zi, care trebuie, să se deplaseze către aceste spaţii. Locaţia permite
tuturor studenţilor care locuiesc in capitală sau in apropierea oraşului să se
deplaseze uşor pînă la instituţia de îvăţămînt, iar învăţământul la distanţă şi
învăţământul online pot să suplinească o amplasare nepotrivită a universităţii în
raport cu anumite grupuri-ţintă.

Politica de comunicare promotională

Institutul de Formare Continuă se adresează, în acelaşi timp, atât membrilor


grupurilor ţintă vizate, cât şi subscriptorilor potenţiali. În direcţia grupurilor ţintă,
se folosesc cu succes toate metodele de comunicaţie, cu un accent pe publicitate şi
pe relaţiile publice. Relaţiile publice şi contactele personale sau personalizate sunt
cele mai utilizate modalităţi de promovare în direcţia subscriptorilor. Internetul
este principalul mijloc publicitar, atât datorită costurilor reduse, cât şi datorită
adecvării la cerinţele grupurilor ţintă. Se pot formula câteva aspecte particulare ale
utilizării comunicaţiei promoţionale în marketingul educaţional al instituţiei:

 Institutul pune un accent mai mare pe relaţiile personalizate decât pe


comunicaţia de masă;
 Institutul utilizează formule de comunicaţie mai puţin costisitoare;
 Institutul evită mijloacele comunicaţionale cu un caracter comercial prea
evident;

În cadrul instiuţiei se utilizează, în mare măsură, relaţiile publice, cultivându-se o


atitudine favorabilă în rândul acelor categorii ale populaţiei care pot să le sprijine
sau să le influenţeze favorabil activitatea organizaţiei: subscriptori, mass media,
lideri de opinie, prescriptori, unele grupuri ţintă etc. Un loc important îl ocupă şi
publicitatea gratuită de care beneficiază Institutul, datorită atât interesului mass
media pentru problemele educaţiei, cât şi acţiunilor de relaţii publice direcţionate
spre reprezentanţii mass media.

13
6. Studiul cererii efective şi potenţiale pe piaţă

Conform dicţionarelor de specialitate, piaţa, în general, reprezintă orice spaţiu în


care are loc vînzarea şi cumpărarea de bunuri şi servicii sau gama de acţiuni prin
care cumpărătorii şi vînzătorii intră în contact, indiferent de locul unde se
desfăşoară aceste tranzacţii. Cu referire la domeniul educaţiei, este vorba despre
acea formă de piaţă „în cadrul căreia se manifestă cererea şi oferta de capital
uman”. Piaţa serviciilor educaţionale, ca orice altă piaţă, nu este un fenomen
natural şi nu poate funcţiona izolat. Ideea existenţei pieţei în domeniul
învăţămîntului public se bazează pe două aspecte ale comportamentului de piaţă:
posibilitatea de alegere acordată consumatorului şi autonomia acordată
producătorului(instituţia de învăţămînt). Cu toate acestea, este evident că piaţa
serviciilor educaţionale nu este o piaţă în sens clasic, care respectă cu stricteţe
rigorile concurenţei deschise.

Concurenţa reprezintă una dintre cele mai importante caracteristici a pieţei


educaţionale. Realitatea dovedeşte fără echivoc că, în general , competiţia
furnizează disciplina în deciziile instituţiei privind preţurile.Numai astfel
dimensiunea şi structura produsului instituţiei – numărul şi proporţia auditorilor pe
diferite specialităţi – vor fi determinate de alegerile raţionale efectuate exclusiv în
condiţii de piaţă. În rîndul concurenţilor IFC se poziţionează în primele rînduri
după numărul studenţilor şi calitatea cursurilor oferite ceeea ce influenţează
cererea faţă de instituţia dată într-un mod benefic.

În urma efectuării unei cercetări pe un eşantion de 100 de stundeţi cu scopul de a


afla de ce au ales anume această instituţie am primit următoarele răspunsuri:

 30% au ales instituţia dată în urma unei recomandări din partea absolvenţilor
IFC
 Alte 30% au ales aceste cursuri datorită folosirii tehnologiilor moderne în
procesul de învăţare cum ar fi : distance learning system şi online testing
system
 25% au aflat de instituţie prin intermediul reţelelor sociale şi s-au lăsat
convinşi de campania de promovare a instituţiei.
 15% au fost atraşi de posibilitatea de a asimila o profesie care necesită
cunoştinţe profunde în domeniul într-un timp record.

Astfel pentru dezvoltarea cererii faţă de IFC este nevoie de a continua promovarea
Instituţiei în mediul online şi nu doar şi deasemenea este necesară inovare a
imaginii Instituţiei şi a serviciilor care le oferă pentru a rămîne în pas cu
tehnologiile informaţionale din intermediul sferei educaţionale.

14
Bibliografie

1. http://www.rasfoiesc.com/business/economie/CEREREA-PE-PIATA-
SERVICIILOR16.php
2. http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/sica/4.htm
3. Philip Kotler Marketing Management

15